பொ – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பொக்கணத்து 1
பொக்கம் 1
பொங்கு 6
பொங்கும் 3
பொட்டு 1
பொடி 1
பொடியா 1
பொடியாய் 2
பொத்திய 1
பொதிந்த 1
பொதிந்து 2
பொதியில் 4
பொதியின் 2
பொது 1
பொதும்பரின் 1
பொதுவினில் 1
பொம்மென் 1
பொய் 9
பொய்கையில் 1
பொய்ம்மையோ 1
பொய்யுடையார்க்கு 1
பொய்யே 1
பொர 2
பொரு 6
பொருட்கோ 1
பொருட்டு 1
பொருட்டே 1
பொருத்தம் 1
பொருந்தல் 1
பொருந்தின 1
பொருப்பர் 1
பொருப்பர்க்கு 1
பொருப்பன் 2
பொருப்பனை 1
பொருப்பிடத்தே 1
பொருப்பின் 1
பொருப்பு 4
பொருப்பும் 1
பொருப்பே 1
பொரும் 1
பொருள் 3
பொருளா 1
பொருளே 1
பொல்லாது 1
பொலி 13
பொலிக 1
பொலிந்து 1
பொலிபவரே 1
பொலியும் 3
பொலிவொடு 1
பொழி 1
பொழிகின்ற 1
பொழியா 1
பொழில் 27
பொழில்-கண் 1
பொழில்-வாய் 8
பொழில்காள் 2
பொழிலாய் 1
பொழிலிடத்தே 1
பொழிலும் 1
பொழிலே 3
பொழிற்கு 1
பொழிற்கே 3
பொற்பரையே 1
பொற்பு 2
பொறா 2
பொறாது 2
பொறை 2
பொறையாட்டியை 1
பொன் 43
பொன்_தொடியே 1
பொன்னான் 1
பொன்னி 1
பொன்னின் 2
பொன்னினையே 1
பொன்னும் 1
பொன்னே 4
பொன்னை 3

பொக்கணத்து (1)

சுத்திய பொக்கணத்து என்பு அணி கட்டங்கம் சூழ் சடை வெண் – திருக்கோ:242/1
மேல்


பொக்கம் (1)

போல் தான் செறி இருள் பொக்கம் எண்ணீர் கன்று அகன்ற புனிற்று – திருக்கோ:382/2
மேல்


பொங்கு (6)

பொன் அனையான் தில்லை பொங்கு அரவம் புன் சடை மிடைந்த – திருக்கோ:125/1
போர் உறு வேல் வய பொங்கு உரும் அஞ்சுக மஞ்சு இவரும் – திருக்கோ:176/3
பொன் ஆர் மணி மகிழ் பூ விழ யாம் விழை பொங்கு இருளே – திருக்கோ:210/4
பூண திருத்திய பொங்கு ஒளியோன் புலியூர் புரையும் – திருக்கோ:215/2
பொன் அணி ஈட்டிய ஓட்டரும் நெஞ்சம் இ பொங்கு வெம் கானின் – திருக்கோ:342/1
பூ மேவிய பொன்னை விட்டு பொன் தேடி இ பொங்கு வெம் கான் – திருக்கோ:344/2
மேல்


பொங்கும் (3)

பொங்கும் புனல் கங்கை தாங்கி பொலி கழி பாறு உலவு – திருக்கோ:85/2
பூ மேல் மிதிக்கின் பதைத்து அடி பொங்கும் நங்காய் எரியும் – திருக்கோ:228/2
தணி உற பொங்கும் இ கொங்கைகள் தாங்கி தளர் மருங்குல் – திருக்கோ:359/1
மேல்


பொட்டு (1)

பொட்டு அணியான் நுதல் போய் இறும் பொய் போல் இடை என பூண் – திருக்கோ:303/1
மேல்


பொடி (1)

மேவி அம் தோல் உடுக்கும் தில்லையான் பொடி மெய்யில் கையில் – திருக்கோ:88/1
மேல்


பொடியா (1)

முருகு தலைச்சென்ற கூழை முடியா முலை பொடியா
ஒரு குதலை சின் மழலைக்கு என்னோ ஐய ஓதுவதே – திருக்கோ:104/3,4
மேல்


பொடியாய் (2)

உறும் கள் நிவந்த கணை உரவோன் பொடியாய் ஒடுங்க – திருக்கோ:95/1
பூம் கணை வேளை பொடியாய் விழ விழித்தோன் புலியூர் – திருக்கோ:179/1
மேல்


பொத்திய (1)

பொத்திய கோலத்தினீர் புலியூர் அம்பலவர்க்கு உற்ற – திருக்கோ:242/2
மேல்


பொதிந்த (1)

பூரண பொன் குடம் வைக்க மணி முத்தம் பொன் பொதிந்த
தோரணம் நீடுக தூரியம் ஆர்க்க தொல் மால் அயற்கும் – திருக்கோ:296/1,2
மேல்


பொதிந்து (2)

தீம் கரும்பும் அமிழ்தும் செழும் தேனும் பொதிந்து செப்பும் – திருக்கோ:46/3
பயின்று அமிழ்தம் பொதிந்து ஈர்ம் சுணங்கு ஆடகத்தின் – திருக்கோ:194/2
மேல்


பொதியில் (4)

பொற்பு ஆர் அறிவார் புலியூர் புனிதன் பொதியில் வெற்பில் – திருக்கோ:8/3
சென்று உன்னிய கழல் சிற்றம்பலவன் தென்னம் பொதியில்
நன்றும் சிறியவர் இல் எமது இல்லம் நல் ஊர மன்னோ – திருக்கோ:392/2,3
திருந்தேன் உய நின்ற சிற்றம்பலவர் தென்னம் பொதியில்
இருந்தேன் உய வந்து இணை மலர் கண்ணின் இன் நோக்கு அருளி – திருக்கோ:394/1,2
செயல் மன்னும் சீர் கழல் சிற்றம்பலவர் தென்னம் பொதியில்
புயல் மன்னு குன்றில் பொரு வேல் துணையா பொம்மென் இருள்-வாய் – திருக்கோ:395/2,3
மேல்


பொதியின் (2)

புனைவித்த ஈசன் பொதியின் மலை பொருப்பன் விருப்பின் – திருக்கோ:140/2
புனை வளர் சாரல் பொதியின் மலை பொலி சந்து அணிந்து – திருக்கோ:154/2
மேல்


பொது (1)

பொது தம்பலம் கொணர்ந்தோ புதல்வா எம்மை பூசிப்பதே – திருக்கோ:396/4
மேல்


பொதும்பரின் (1)

வளம் மா பொதும்பரின் வஞ்சித்து நின்ற ஒர் வஞ்சி மருங்குல் – திருக்கோ:22/3
மேல்


பொதுவினில் (1)

பொதுவினில் தீர்த்து என்னை ஆண்டோன் புலியூர் அரன் பொருப்பே – திருக்கோ:146/1
மேல்


பொம்மென் (1)

புயல் மன்னு குன்றில் பொரு வேல் துணையா பொம்மென் இருள்-வாய் – திருக்கோ:395/3
மேல்


பொய் (9)

பொய் வானவரில் புகாது தன் பொன் கழற்கே அடியேன் – திருக்கோ:67/2
தழை காண்டலும் பொய் தழைப்ப முன் காண்பன் இன்று அம்பலத்தான் – திருக்கோ:111/2
பொய் தயங்கும் நுண் மருங்குல் நல்லாரை எல்லாம் புல்லினாள் – திருக்கோ:199/3
பொய் குன்ற வேதியர் ஓதிடம் உந்திடம் இந்திடமும் – திருக்கோ:223/3
பொய் என்பதே கருத்தாயின் புரி குழல் பொன் தொடியாய் – திருக்கோ:277/3
பொட்டு அணியான் நுதல் போய் இறும் பொய் போல் இடை என பூண் – திருக்கோ:303/1
பொருப்பு உறு தோகை புலம்புறல் பொய் அன்பர் போக்கு மிக்க – திருக்கோ:315/2
பொய் முகம் காட்டி கரத்தல் பொருத்தம் அன்று என்றிலையே – திருக்கோ:356/3
பொய் கொண்டு நிற்கல் உற்றோ புலை ஆத்தின்னி போந்ததுவே – திருக்கோ:386/4
மேல்


பொய்கையில் (1)

போல் முதிர் பொய்கையில் பாய்ந்தது வாய்ந்த புது புனலே – திருக்கோ:369/4
மேல்


பொய்ம்மையோ (1)

தோன்றி கடி மலரும் பொய்ம்மையோ மெய்யில் தோன்றுவதே – திருக்கோ:325/4
மேல்


பொய்யுடையார்க்கு (1)

பொய்யுடையார்க்கு அரன் போல் அகலும் அகன்றால் புணரின் – திருக்கோ:48/1
மேல்


பொய்யே (1)

பொய்யே புன தினை காப்பது இறை புலியூர் அனையாள் – திருக்கோ:66/2
மேல்


பொர (2)

புள்ளும் திரையும் பொர சங்கம் ஆர்க்கும் பொரு கடலே – திருக்கோ:185/4
புலவி திரை பொர சீறடி பூம் கலம் சென்னி உய்ப்ப – திருக்கோ:365/1
மேல்


பொரு (6)

புணர்ந்து ஆங்கு அகன்ற பொரு கரி உன்னி புனத்து அயலே – திருக்கோ:34/2
இரும் கண் அனைய கணை பொரு புண் புணர் இ புனத்தின் – திருக்கோ:53/3
ஆரம் பரந்து திரை பொரு நீர் முகில் மீன் பரப்பி – திருக்கோ:182/1
புள்ளும் திரையும் பொர சங்கம் ஆர்க்கும் பொரு கடலே – திருக்கோ:185/4
புள் இனம் ஆர்ப்ப பொரு திரை ஆர்ப்ப புலவர்கள்-தம் – திருக்கோ:295/2
புயல் மன்னு குன்றில் பொரு வேல் துணையா பொம்மென் இருள்-வாய் – திருக்கோ:395/3
மேல்


பொருட்கோ (1)

மின் அணி நுண் இடைக்கோ பொருட்கோ நீ விரைகின்றதே – திருக்கோ:342/4
மேல்


பொருட்டு (1)

கோலத்தினாள் பொருட்டு ஆக அமிர்தம் குணம் கெடினும் – திருக்கோ:27/2
மேல்


பொருட்டே (1)

பொழி கண் புயலின் மயிலின் துவளும் இவள் பொருட்டே – திருக்கோ:255/4
மேல்


பொருத்தம் (1)

பொய் முகம் காட்டி கரத்தல் பொருத்தம் அன்று என்றிலையே – திருக்கோ:356/3
மேல்


பொருந்தல் (1)

வருமால் உடல் மன் பொருந்தல் திருந்த மணந்தவர் தேர் – திருக்கோ:326/3
மேல்


பொருந்தின (1)

பொருந்தின மேகம் புதைந்து இருள் தூங்கும் புனை இறும்பின் – திருக்கோ:148/3
மேல்


பொருப்பர் (1)

பொற்பு ஆர் திரு நாண் பொருப்பர் விருப்பு புகுந்து நுந்த – திருக்கோ:208/2
மேல்


பொருப்பர்க்கு (1)

பொருப்பர்க்கு யாம் ஒன்று மாட்டோம் புகல புகல் எமக்கு ஆம் – திருக்கோ:143/1
மேல்


பொருப்பன் (2)

புனைவித்த ஈசன் பொதியின் மலை பொருப்பன் விருப்பின் – திருக்கோ:140/2
பூம் கயிலாய பொருப்பன் திரு புலியூரது என்ன – திருக்கோ:245/1
மேல்


பொருப்பனை (1)

பொருப்பனை முன் நின்று என்னோ வினையேன் யான் புகல்வதுவே – திருக்கோ:137/4
மேல்


பொருப்பிடத்தே (1)

புன கிளி யாம் கடியும் வரை சாரல் பொருப்பிடத்தே – திருக்கோ:293/4
மேல்


பொருப்பின் (1)

புயம் தலை தீர புலியூர் அரன் இருக்கும் பொருப்பின்
கயம் தலை யானை கடிந்த விருந்தினர் கார்_மயிலே – திருக்கோ:383/3,4
மேல்


பொருப்பு (4)

புயல் அன்று அலர் சடை ஏற்றவன் தில்லை பொருப்பு அரசி – திருக்கோ:240/1
பொருப்பு உறு தோகை புலம்புறல் பொய் அன்பர் போக்கு மிக்க – திருக்கோ:315/2
பொருப்பு இனம் ஏறி தமியரை பார்க்கும் புயல் இனமே – திருக்கோ:319/4
புரம் அன்று அயர பொருப்பு வில் ஏந்தி புத்தேளிர் நாப்பண் – திருக்கோ:321/1
மேல்


பொருப்பும் (1)

புணர்ப்போன் நிலனும் விசும்பும் பொருப்பும் தன் பூம் கழலின் – திருக்கோ:17/1
மேல்


பொருப்பே (1)

பொதுவினில் தீர்த்து என்னை ஆண்டோன் புலியூர் அரன் பொருப்பே
இது எனில் என் இன்று இருக்கின்றவாறு எம் இரும் பொழிலே – திருக்கோ:146/1,2
மேல்


பொரும் (1)

பொரும் மால் அயில் கண் நல்லாய் இன்று தோன்றும் நம் பொன் நகர்க்கே – திருக்கோ:326/4
மேல்


பொருள் (3)

பொருள் தரக்கிற்கின்றது வினையேற்கு புரவலரே – திருக்கோ:336/4
வாம் மேகலையை விட்டோ பொருள் தேர்ந்து எம்மை வாழ்விப்பதே – திருக்கோ:344/4
மயில் மன்னு சாயல் இ மானை பிரிந்து பொருள் வளர்ப்பான் – திருக்கோ:351/1
மேல்


பொருளா (1)

பொருளா எனை புகுந்து ஆண்டு புரந்தரன் மால் அயன்-பால் – திருக்கோ:73/1
மேல்


பொருளே (1)

தேன் நக்க தார் மன்னன் என்னோ இனி சென்று தேர் பொருளே – திருக்கோ:335/4
மேல்


பொல்லாது (1)

அடுத்தன தாம் வரின் பொல்லாது இரவின் நின் ஆர் அருளே – திருக்கோ:267/4
மேல்


பொலி (13)

கோங்கின் பொலி அரும்பு ஏய் கொங்கை பங்கன் குறுகலர் ஊர் – திருக்கோ:13/1
சேணில் பொலி செம்பொன் மாளிகை தில்லை சிற்றம்பலத்து – திருக்கோ:23/1
பூணின் பொலி கொங்கை ஆவியை ஓவிய பொன் கொழுந்தை – திருக்கோ:23/3
பொங்கும் புனல் கங்கை தாங்கி பொலி கழி பாறு உலவு – திருக்கோ:85/2
புனை வளர் சாரல் பொதியின் மலை பொலி சந்து அணிந்து – திருக்கோ:154/2
பொன் பணைத்து அன்ன இறை உறை தில்லை பொலி மலர் மேல் – திருக்கோ:219/3
பொன் போல் புரிசை வட வரை காட்ட பொலி புலியூர் – திருக்கோ:222/2
பொன்னி வளைத்த புனல் சூழ் நிலவி பொலி புலியூர் – திருக்கோ:317/1
பூம் குவளை பொலி மாலையும் ஊரன் பொன் தோள் இணையும் – திருக்கோ:357/1
வில்லை பொலி நுதல் வேல் பொலி கண்ணி மெலிவு அறிந்து – திருக்கோ:368/1
வில்லை பொலி நுதல் வேல் பொலி கண்ணி மெலிவு அறிந்து – திருக்கோ:368/1
தில்லை பொலி சிவன் சிற்றம்பலம் சிந்தை செய்பவரின் – திருக்கோ:368/3
மல்லை பொலி வயல் ஊரன் மெய்யே தக்க வாய்மையனே – திருக்கோ:368/4
மேல்


பொலிக (1)

மணி வார் குழல் மட மாதே பொலிக நம் மன்னர் முன்னா – திருக்கோ:330/2
மேல்


பொலிந்து (1)

பொன்னும் மணியும் பவளமும் போன்று பொலிந்து இலங்கி – திருக்கோ:189/1
மேல்


பொலிபவரே (1)

புயல் வந்த மா மதில் தில்லை நல் நாட்டு பொலிபவரே – திருக்கோ:381/4
மேல்


பொலியும் (3)

புயல் வளர் ஊசல் முன் ஆடி பொன்னே பின்னை போய் பொலியும்
அயல் வளர் குன்றில் நின்று ஏற்றும் அருவி திரு உருவின் – திருக்கோ:117/1,2
குணங்கள் அஞ்சால் பொலியும் நல சேட்டை குல_கொடியே – திருக்கோ:235/4
போதில் பொலியும் தொழில் புலி பல் குரல் பொன்_தொடியே – திருக்கோ:239/4
மேல்


பொலிவொடு (1)

வல்லை பொலிவொடு வந்தமையான் நின்று வான் வழுத்தும் – திருக்கோ:368/2
மேல்


பொழி (1)

பொழி கண் புயலின் மயிலின் துவளும் இவள் பொருட்டே – திருக்கோ:255/4
மேல்


பொழிகின்ற (1)

பொழிகின்ற சாரல் நும் சீறூர் தெருவிடை போதுவனே – திருக்கோ:76/4
மேல்


பொழியா (1)

புலரா இரவும் பொழியா மழையும் புண்ணில் நுழை வேல் – திருக்கோ:259/3
மேல்


பொழில் (27)

ஏழு உடையான் பொழில் எட்டு உடையான் புயம் என்னை முன் ஆள் – திருக்கோ:7/1
ஊழ் உடையான் புலியூர் அன்ன பொன் இ உயர் பொழில் வாய் – திருக்கோ:7/2
கொடும் கால் குல வரை ஏழு ஏழ் பொழில் எழில் குன்றும் அன்றும் – திருக்கோ:31/1
தடம் கார் தரு பெரு வான் பொழில் நீழல் அம் தண் புனத்தே – திருக்கோ:31/4
குரு நாள்_மலர் பொழில் சூழ் தில்லை கூத்தனை ஏத்தலர் போல் – திருக்கோ:44/1
சூளாமணி உம்பர்க்கு ஆயவன் சூழ் பொழில் தில்லை அன்னாய்க்கு – திருக்கோ:47/1
இரும் கடம் மூடும் பொழில் எழில் கொம்பர் அன்னீர்கள் இன்னே – திருக்கோ:55/3
ஏகத்து ஒருவன் இரும் பொழில் அம்பலவன் மலையில் – திருக்கோ:71/3
பொழில் வாய் தட வரை-வாய் அல்லது இல்லை இ பூம் தழையே – திருக்கோ:94/4
தவ வினை தீர்ப்பவன் தாழ் பொழில் சிற்றம்பலம் அனையாட்கு – திருக்கோ:108/3
தொத்து ஈன் மலர் பொழில் தில்லை தொல்லோன் அருள் என்ன முன்னி – திருக்கோ:121/1
செழும் தாது அவிழ் பொழில் ஆயத்து சேர்க திரு தகவே – திருக்கோ:124/4
முன்னும் ஒருவர் இரும் பொழில் மூன்றற்கு முற்றும் இற்றால் – திருக்கோ:160/1
செழும் தேன் திகழ் பொழில் தில்லை புறவில் செறு அகத்த – திருக்கோ:166/2
இன் நறவு ஆர் பொழில் தில்லை நகர் இறை சீர் விழவில் – திருக்கோ:175/1
தீர்த்தர் அங்கன் தில்லை பல் பூம் பொழில் செப்பும் வஞ்சினமும் – திருக்கோ:187/3
தகலோன் பயில் தில்லை பைம் பொழில் சேக்கைகள் நோக்கினவால் – திருக்கோ:188/3
நைகின்ற திங்கள் எய்ப்பு ஆறும் பொழில் அவை ஞாங்கர் எங்கும் – திருக்கோ:223/2
வான் தோய் பொழில் எழில் மாங்கனி மந்தியின் வாய் கடுவன் – திருக்கோ:257/1
தே மாம் பொழில் தில்லை சிற்றம்பலத்து விண்ணோர் வணங்க – திருக்கோ:263/1
பந்தாடு இரும் பொழில் பல் வரை நாடன் பண்போ இனிதே – திருக்கோ:276/2
பட களியா வண்டு அறை பொழில் தில்லை பரமன் வெற்பின் – திருக்கோ:297/2
கருப்பு இனம் மேவும் பொழில் தில்லை மன்னன்-கண் ஆர் அருளால் – திருக்கோ:319/1
வாழும் படி ஒன்றும் கண்டிலம் வாழி இ மாம் பொழில் தேன் – திருக்கோ:322/1
இருள் தரு பூம் பொழில் இன் உயிர் போல கலந்து இசைத்த – திருக்கோ:336/2
பொன் மா புரிசை பொழில் திருப்பூவணம் அன்ன பொன்னே – திருக்கோ:338/3
கழுமிய கூத்தர் கடி பொழில் ஏழினும் வாழியரோ – திருக்கோ:393/2
மேல்


பொழில்-கண் (1)

மணம் தாழ் பொழில்-கண் வடி கண் பரப்பி மட பிடி வாய் – திருக்கோ:34/3
மேல்


பொழில்-வாய் (8)

மூவரின் பெற்றவர் சிற்றம்பலம் அணி மொய் பொழில்-வாய்
பூ அரில் பெற்ற குழலி என் வாடி புலம்புவதே – திருக்கோ:14/3,4
துணர் போது எனக்கு அணி ஆக்கும் தொல்லோன் தில்லை சூழ் பொழில்-வாய்
இணர் போது அணி சூழல் ஏழை-தன் நீர்மை இ நீர்மை என்றால் – திருக்கோ:17/2,3
புகலிடம் தா பொழில்-வாய் எழில் வாய் தரு பூம்_கொடியே – திருக்கோ:42/4
நாள் ஆர் மலர் பொழில்-வாய் எழில் ஆயம் நணுகுகவே – திருக்கோ:47/4
கரும் கண்ணனை அறியாமை நின்றோன் தில்லை கார் பொழில்-வாய்
வரும் கள் நனைய வண்டு ஆடும் வளர் இள வல்லி அன்னீர் – திருக்கோ:53/1,2
நாகம் மலி பொழில்-வாய் எழில் வாய்த்த நின் நாயகமே – திருக்கோ:171/4
சீர் பொன்னை வென்ற செறி கழலோன் தில்லை சூழ் பொழில்-வாய்
கார் புன்னை பொன் அவிழ் முத்த மணலில் கலந்து அகன்றார் – திருக்கோ:273/2,3
தொகை தணித்தற்கு என்னை ஆண்டுகொண்டோன் தில்லை சூழ் பொழில்-வாய்
முகை தணித்தற்கு அரிதாம் புரி தாழ்தரு மொய்_குழலே – திருக்கோ:314/3,4
மேல்


பொழில்காள் (2)

மணி ஆர் பொழில்காள் மறத்திர் கண்டீர் மன்னும் அம்பலத்தோன் – திருக்கோ:145/2
போது உற்ற பூம் பொழில்காள் கழிகாள் எழில் புள்ளினங்காள் – திருக்கோ:174/2
மேல்


பொழிலாய் (1)

ஏழாய் எழு பொழிலாய் இருந்தோன் நின்ற தில்லை அன்ன – திருக்கோ:93/2
மேல்


பொழிலிடத்தே (1)

பொன் எறி வார் துறை-வாய் சென்று மின் தோய் பொழிலிடத்தே – திருக்கோ:49/4
மேல்


பொழிலும் (1)

இறை வில் குலா வரை ஏந்தி வண் தில்லையன் ஏழ் பொழிலும்
உறை வில் குலா நுதலாள் விலையோ மெய்ம்மை ஓதுநர்க்கே – திருக்கோ:266/3,4
மேல்


பொழிலே (3)

கான் உழை வாழ்வு பெற்று ஆங்கு எழில் காட்டும் ஒர் கார் பொழிலே – திருக்கோ:116/4
இது எனில் என் இன்று இருக்கின்றவாறு எம் இரும் பொழிலே
எது நுமக்கு எய்தியது என் உற்றனிர் அறை ஈண்டு அருவி – திருக்கோ:146/2,3
சினை வளர் வேங்கைகள் யாங்கள் நின்று ஆடும் செழும் பொழிலே – திருக்கோ:154/4
மேல்


பொழிற்கு (1)

கொழியா திகழும் பொழிற்கு எழில் ஆம் எம் குலதெய்வமே – திருக்கோ:29/4
மேல்


பொழிற்கே (3)

வடம் ஆர் முலை மடவாய் வந்து வைகிற்று இ வார் பொழிற்கே – திருக்கோ:120/4
தோடு ஆர் மது மலர் நாகத்தை நூக்கும் நம் சூழ் பொழிற்கே – திருக்கோ:161/4
துரும்பு உற செற்ற கொற்றத்து எம்பிரான் தில்லை சூழ் பொழிற்கே – திருக்கோ:167/4
மேல்


பொற்பரையே (1)

புர மங்கையரின் நையாது ஐய காத்து நம் பொற்பரையே – திருக்கோ:371/4
மேல்


பொற்பு (2)

பொற்பு ஆர் அறிவார் புலியூர் புனிதன் பொதியில் வெற்பில் – திருக்கோ:8/3
பொற்பு ஆர் திரு நாண் பொருப்பர் விருப்பு புகுந்து நுந்த – திருக்கோ:208/2
மேல்


பொறா (2)

மலரை பொறா அடி மானும் தமியள் மன்னன் ஒருவன் – திருக்கோ:367/1
கலரை பொறா சிறியாள் என்னை-கொல்லோ கருதியதே – திருக்கோ:367/4
மேல்


பொறாது (2)

பலரை பொறாது என்று இழிந்து நின்றாள் பள்ளி காமன் எய்த – திருக்கோ:367/2
அலரை பொறாது அன்று அழல் விழித்தோன் அம்பலம் வணங்கா – திருக்கோ:367/3
மேல்


பொறை (2)

பொன் செய்த மேனியன் தில்லை உறாரின் பொறை அரிதாம் – திருக்கோ:278/3
அரும் பொறை ஆகும் என் ஆவியும் தேய்வுற்று அழிகின்றதே – திருக்கோ:353/4
மேல்


பொறையாட்டியை (1)

பெரும் பொறையாட்டியை என் இன்று பேசுவ பேர் ஒலி நீர் – திருக்கோ:353/2
மேல்


பொன் (43)

ஊழ் உடையான் புலியூர் அன்ன பொன் இ உயர் பொழில் வாய் – திருக்கோ:7/2
ஆம் பொன் தட மலர் சூடும் என் ஆற்றல் அகற்றியதே – திருக்கோ:21/4
பூணின் பொலி கொங்கை ஆவியை ஓவிய பொன் கொழுந்தை – திருக்கோ:23/3
காலத்தினால் மழை மாறினும் மாறா கவி கை நின் பொன்
சீலத்தை நீயும் நினையாது ஒழிவது என் தீவினையே – திருக்கோ:27/3,4
போது இவர் கற்பக நாடு புல்லென்ன தம் பொன் அடி பாய் – திருக்கோ:40/3
நீங்க அரும் பொன் கழல் சிற்றம்பலவர் நெடு விசும்பும் – திருக்கோ:46/1
பொன் எறி வார் துறை-வாய் சென்று மின் தோய் பொழிலிடத்தே – திருக்கோ:49/4
பொன் நிற அல்குலுக்கு ஆமோ மணி நிற பூம் தழையே – திருக்கோ:58/4
பொய் வானவரில் புகாது தன் பொன் கழற்கே அடியேன் – திருக்கோ:67/2
மை நாண் மணிகண்டன் மன்னும் புலியூர் மணந்த பொன் இ – திருக்கோ:81/2
பொன் ஆர் சடையோன் புலியூர் புகழார் என புரி நோய் – திருக்கோ:89/1
அந்தியின்-வாய் எழில் அம்பலத்து எம்பரன் அம் பொன் வெற்பில் – திருக்கோ:99/1
பொன் அனையான் தில்லை பொங்கு அரவம் புன் சடை மிடைந்த – திருக்கோ:125/1
மாடம் செய் பொன் நகரும் நிகர் இல்லை இ மாதர்க்கு என்ன – திருக்கோ:129/1
பொன் அம் கழல் வழுத்தார் புலன் என்ன புலம்புவனே – திருக்கோ:131/4
திரு பனையூர் அனையாளை பொன் நாளை புனைதல் செப்பி – திருக்கோ:137/3
போது இடங்கொண்ட பொன் வேங்கை தினை புனம் கொய்க என்று – திருக்கோ:138/2
தாதிடம் கொண்டு பொன் வீசி தன் கள் வாய் சொரிய நின்று – திருக்கோ:138/3
இரும்பு உறு மா மதில் பொன் இஞ்சி வெள்ளி புரிசை அன்று ஓர் – திருக்கோ:167/3
பொன் அங்கு அலர் புன்னை சேக்கையின்-வாய் புலம்புற்று முற்றும் – திருக்கோ:172/3
துணிய கருதுவது இன்றே துணி துறைவா நிறை பொன்
அணிய கருதுகின்றார் பலர் மேன்மேல் அயலவரே – திருக்கோ:195/3,4
காப்பு அணிந்தார் பொன் அணிவார் இனி கமழ் பூம் துறைவ – திருக்கோ:196/2
பூவை தந்தாள் பொன் அம் பந்து தந்தாள் என்னை புல்லிக்கொண்டு – திருக்கோ:200/3
பொன் ஆர் மணி மகிழ் பூ விழ யாம் விழை பொங்கு இருளே – திருக்கோ:210/4
பொன் ஆர் அணி மணி மாளிகை தென் புலியூர் புகழ்வார் – திருக்கோ:217/3
பொன் பணைத்து அன்ன இறை உறை தில்லை பொலி மலர் மேல் – திருக்கோ:219/3
பொன் போல் புரிசை வட வரை காட்ட பொலி புலியூர் – திருக்கோ:222/2
போதில் பொலியும் தொழில் புலி பல் குரல் பொன்_தொடியே – திருக்கோ:239/4
மொய் ஆர் வளர் இள வேங்கை பொன் மாலையின் முன்னினவே – திருக்கோ:262/4
கார் புன்னை பொன் அவிழ் முத்த மணலில் கலந்து அகன்றார் – திருக்கோ:273/3
பொய் என்பதே கருத்தாயின் புரி குழல் பொன் தொடியாய் – திருக்கோ:277/3
பொன் செய்த மேனியன் தில்லை உறாரின் பொறை அரிதாம் – திருக்கோ:278/3
பூரண பொன் குடம் வைக்க மணி முத்தம் பொன் பொதிந்த – திருக்கோ:296/1
பூரண பொன் குடம் வைக்க மணி முத்தம் பொன் பொதிந்த – திருக்கோ:296/1
பொன் பந்தி அன்ன சடையவன் பூவணம் அன்ன பொன்னின் – திருக்கோ:305/2
பொரும் மால் அயில் கண் நல்லாய் இன்று தோன்றும் நம் பொன் நகர்க்கே – திருக்கோ:326/4
நிற பொன் புரிசை மறுகினின் துன்னி மட நடை புள் – திருக்கோ:328/3
பொன் மா புரிசை பொழில் திருப்பூவணம் அன்ன பொன்னே – திருக்கோ:338/3
பொன் அணி ஈட்டிய ஓட்டரும் நெஞ்சம் இ பொங்கு வெம் கானின் – திருக்கோ:342/1
பூ மேவிய பொன்னை விட்டு பொன் தேடி இ பொங்கு வெம் கான் – திருக்கோ:344/2
புற்று அங்கு உதர்ந்து நல் நாகொடும் பொன் ஆர் மணி புலம்ப – திருக்கோ:346/3
பூம் குவளை பொலி மாலையும் ஊரன் பொன் தோள் இணையும் – திருக்கோ:357/1
சிவந்த பொன் மேனி மணி திருச்சிற்றம்பலம் உடையான் – திருக்கோ:361/1
மேல்


பொன்_தொடியே (1)

போதில் பொலியும் தொழில் புலி பல் குரல் பொன்_தொடியே – திருக்கோ:239/4
மேல்


பொன்னான் (1)

முனிவரும் மன்னரும் முன்னுவ பொன்னான் முடியும் என – திருக்கோ:332/1
மேல்


பொன்னி (1)

பொன்னி வளைத்த புனல் சூழ் நிலவி பொலி புலியூர் – திருக்கோ:317/1
மேல்


பொன்னின் (2)

ஆனந்த மா கடல் ஆடு சிற்றம்பலம் அன்ன பொன்னின்
தேன் உந்து மா மலை சீறூர் இது செய்யலாவது இல்லை – திருக்கோ:147/1,2
பொன் பந்தி அன்ன சடையவன் பூவணம் அன்ன பொன்னின்
கற்பு அந்தி வாய் வடமீனும் கடக்கும் படி கடந்தும் – திருக்கோ:305/2,3
மேல்


பொன்னினையே (1)

போயின எல்லை எல்லாம் புக்கு நாடுவன் பொன்னினையே – திருக்கோ:234/4
மேல்


பொன்னும் (1)

பொன்னும் மணியும் பவளமும் போன்று பொலிந்து இலங்கி – திருக்கோ:189/1
மேல்


பொன்னே (4)

போழச்செய்யாமல் வை வேல் கண் புதைத்து பொன்னே என்னை நீ – திருக்கோ:43/3
புயல் வளர் ஊசல் முன் ஆடி பொன்னே பின்னை போய் பொலியும் – திருக்கோ:117/1
தெளி நீ அனைய பொன்னே பன்னு கோலம் திரு_நுதலே – திருக்கோ:122/4
பொன் மா புரிசை பொழில் திருப்பூவணம் அன்ன பொன்னே
வன் மா களிற்றொடு சென்றனர் இன்று நம் மன்னவரே – திருக்கோ:338/3,4
மேல்


பொன்னை (3)

மன் தங்கு இடைமருது ஏகம்பம் வாஞ்சியம் அன்ன பொன்னை
சென்று அங்கு இடைகொண்டு வாடா வகை செப்பு தே_மொழியே – திருக்கோ:268/3,4
சீர் பொன்னை வென்ற செறி கழலோன் தில்லை சூழ் பொழில்-வாய் – திருக்கோ:273/2
பூ மேவிய பொன்னை விட்டு பொன் தேடி இ பொங்கு வெம் கான் – திருக்கோ:344/2

மேல்