பை – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பை 5
பைம் 18
பைம்_தொடிக்கே 1
பைம்_தொடியே 2
பைம்பொன் 2
பையவே 1
பையுள் 1

பை (5)

பை உடை வாள் அரவத்து அல்குல் காக்கும் பைம் பூம் புனமே – திருக்கோ:48/4
பை நாண் அரவன் படு கடல்-வாய் படு நஞ்சு அமுது ஆம் – திருக்கோ:81/1
பை வாய் அரவு அரை அம்பலத்து எம்பரன் பைம் கயிலை – திருக்கோ:169/1
பை வாய் அரவும் மறியும் மழுவும் பயில் மலர் கை – திருக்கோ:170/1
பை தயங்கும் அரவம் புரையும் அல்குல் பைம்_தொடியே – திருக்கோ:199/4
மேல்


பைம் (18)

குரு வளர் பூம் குமிழ் கோங்கு பைம் காந்தள் கொண்டு ஓங்கு தெய்வ – திருக்கோ:1/2
கயிலை சிலம்பில் பைம் பூம் புனம் காக்கும் கரும் கண் செ வாய் – திருக்கோ:30/2
பை உடை வாள் அரவத்து அல்குல் காக்கும் பைம் பூம் புனமே – திருக்கோ:48/4
மின் நிற நுண் இடை பேர் எழில் வெள் நகை பைம் தொடியீர் – திருக்கோ:58/3
பந்தியின்-வாய் பலவின் சுளை பைம் தேனொடும் கடுவன் – திருக்கோ:99/2
வேய் தந்த வெண் முத்தம் சிந்து பைம் கார் வரை மீன் பரப்பி – திருக்கோ:130/1
சுனை வளர் காவிகள் சூடி பைம் தோகை துயில் பயிலும் – திருக்கோ:154/3
பை வாய் அரவு அரை அம்பலத்து எம்பரன் பைம் கயிலை – திருக்கோ:169/1
தகலோன் பயில் தில்லை பைம் பொழில் சேக்கைகள் நோக்கினவால் – திருக்கோ:188/3
கரும் கழி காதல் பைம் கானலில் தில்லை எம் கண்டர் விண்டார் – திருக்கோ:190/1
பை தயங்கும் அரவம் புரையும் அல்குல் பைம்_தொடியே – திருக்கோ:199/4
பாவை தந்தாள் பைம் கிளி அளித்தாள் இன்று என் பைம்_தொடியே – திருக்கோ:200/4
பாவை தந்தாள் பைம் கிளி அளித்தாள் இன்று என் பைம்_தொடியே – திருக்கோ:200/4
பணையும் தடமும் அன்றே நின்னொடு ஏகின் எம் பைம்_தொடிக்கே – திருக்கோ:202/4
பறை கண் படும்படும்-தோறும் படா முலை பைம் தொடியாள் – திருக்கோ:258/3
காணும் திசை-தொறும் கார் கயலும் செம் கனியொடு பைம்
பூணும் புணர் முலையும் கொண்டு தோன்றும் ஒர் பூம்_கொடியே – திருக்கோ:341/3,4
சிவந்த பைம் போதும் அம் செம் மலர் பட்டும் கட்டு ஆர் முலை மேல் – திருக்கோ:361/3
பைம் தாள் குவளைகள் பூத்து இருள் சூழ்ந்து பயின்றனவே – திருக்கோ:363/4
மேல்


பைம்_தொடிக்கே (1)

பணையும் தடமும் அன்றே நின்னொடு ஏகின் எம் பைம்_தொடிக்கே – திருக்கோ:202/4
மேல்


பைம்_தொடியே (2)

பை தயங்கும் அரவம் புரையும் அல்குல் பைம்_தொடியே – திருக்கோ:199/4
பாவை தந்தாள் பைம் கிளி அளித்தாள் இன்று என் பைம்_தொடியே – திருக்கோ:200/4
மேல்


பைம்பொன் (2)

பணம் தாழ் அரவு அரை சிற்றம்பலவர் பைம்பொன் கயிலை – திருக்கோ:34/1
பாண் நிகர் வண்டினம் பாட பைம்பொன் தரு வெண் கிழி தம் – திருக்கோ:183/1
மேல்


பையவே (1)

பாம் அரை மேகலை பற்றி சிலம்பு ஒதுக்கி பையவே
நாம் அரையாமத்து என்னோ வந்து வைகி நயந்ததுவே – திருக்கோ:164/3,4
மேல்


பையுள் (1)

பண் நீர் மொழி இவளை பையுள் எய்த பனி தடம் கண்ணுள் – திருக்கோ:345/2

மேல்