பு – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

புக்கு 3
புக்கோ 1
புக 4
புகல் 1
புகல்கின்றது 1
புகல்வதுவே 2
புகல 2
புகலிடம் 1
புகலோன் 1
புகழ் 1
புகழ்வார் 1
புகழார் 1
புகழும் 2
புகன்றனரோ 1
புகாது 1
புகிலும் 1
புகு 1
புகுக 1
புகுந்ததுவே 1
புகுந்து 10
புகுநர்க்கு 1
புகும் 4
புகை 1
புடை 1
புண் 1
புண்ணில் 1
புணர் 5
புணர்ந்தால் 1
புணர்ந்து 2
புணர்ப்போ 1
புணர்ப்போன் 1
புணர்வு 1
புணரின் 1
புணரும்-தொறும் 1
புத்தேளிர் 1
புதல்வன் 1
புதல்வன்-கொல் 1
புதல்வா 1
புதிதாய் 1
புது 1
புதை 1
புதைத்து 2
புதைந்து 1
புயம் 2
புயல் 7
புயலின் 1
புர 1
புரங்கள் 1
புரண்டு 1
புரத்தில் 1
புரந்தரன் 1
புரம் 4
புரவலரே 2
புரள்வனவே 1
புரி 9
புரிசை 4
புரிந்து 1
புரியாமையும் 1
புருவ 1
புருவத்து 1
புருவம் 1
புரை 3
புரையும் 3
புல்லங்கள் 1
புல்லல் 1
புல்லிக்கொண்டு 1
புல்லினாள் 1
புல்லும் 1
புல்லென்ன 1
புலந்து 1
புலம்ப 2
புலம்பாய் 1
புலம்புவதே 1
புலம்புவனே 1
புலம்புற்று 1
புலம்புறல் 1
புலரா 1
புலரும் 1
புலவர்கள்-தம் 1
புலவி 1
புலன் 1
புலி 1
புலியூர் 47
புலியூரது 1
புலியூரன் 1
புலை 1
புவி 1
புள் 2
புள்ளினங்காள் 1
புள்ளும் 2
புற்றில 1
புற்று 5
புறத்து 2
புறம் 1
புறம்பும் 1
புறவில் 1
புறவே 1
புன் 1
புன்மை 1
புன்னை 5
புன 3
புனத்தார் 1
புனத்திடை 1
புனத்தின் 1
புனத்து 3
புனத்தே 4
புனம் 4
புனமும் 1
புனமே 8
புனல் 19
புனலே 1
புனலோ 1
புனிதன் 2
புனிற்று 1
புனை 5
புனைதரின் 1
புனைதல் 1
புனைவார் 1
புனைவித்த 1

புக்கு (3)

கோல தனி கொம்பர் உம்பர் புக்கு அஃதே குறைப்பவர்-தம் – திருக்கோ:45/1
புரம் கடந்தான் அடி காண்பான் புவி விண்டு புக்கு அறியாது – திருக்கோ:86/1
போயின எல்லை எல்லாம் புக்கு நாடுவன் பொன்னினையே – திருக்கோ:234/4
மேல்


புக்கோ (1)

துறை-வாய் நுழைந்தனையோ அன்றி ஏழிசை சூழல் புக்கோ
இறைவா தட வரை தோட்கு என்-கொலாம் புகுந்து எய்தியதே – திருக்கோ:20/3,4
மேல்


புக (4)

தீங்கில் புக செற்ற கொற்றவன் சிற்றம்பலம் அனையாள் – திருக்கோ:13/2
உய்வான் புக ஒளிர் தில்லை நின்றோன் சடை மேலது ஒத்து – திருக்கோ:67/3
அம்பு அஞ்சி ஆவம் புக மிக நீண்டு அரி சிந்து கண்ணாள் – திருக்கோ:209/3
குருட்டின் புக செற்ற கோன் புலியூர் குறுகார் மனம் போன்று – திருக்கோ:270/3
மேல்


புகல் (1)

பொருப்பர்க்கு யாம் ஒன்று மாட்டோம் புகல புகல் எமக்கு ஆம் – திருக்கோ:143/1
மேல்


புகல்கின்றது (1)

புகல்கின்றது என்னை நெஞ்சு உண்டே இடை அடையார் புரங்கள் – திருக்கோ:4/2
மேல்


புகல்வதுவே (2)

பொருப்பனை முன் நின்று என்னோ வினையேன் யான் புகல்வதுவே – திருக்கோ:137/4
புரியாமையும் இதுவே இனி என்னாம் புகல்வதுவே – திருக்கோ:311/4
மேல்


புகல (2)

பொருப்பர்க்கு யாம் ஒன்று மாட்டோம் புகல புகல் எமக்கு ஆம் – திருக்கோ:143/1
புகலோன் புகுநர்க்கு போக்கு அரியோன் எவரும் புகல
தகலோன் பயில் தில்லை பைம் பொழில் சேக்கைகள் நோக்கினவால் – திருக்கோ:188/2,3
மேல்


புகலிடம் (1)

புகலிடம் தா பொழில்-வாய் எழில் வாய் தரு பூம்_கொடியே – திருக்கோ:42/4
மேல்


புகலோன் (1)

புகலோன் புகுநர்க்கு போக்கு அரியோன் எவரும் புகல – திருக்கோ:188/2
மேல்


புகழ் (1)

பன்னும் புகழ் பரமன் பரஞ்சோதி சிற்றம்பலத்தான் – திருக்கோ:131/3
மேல்


புகழ்வார் (1)

பொன் ஆர் அணி மணி மாளிகை தென் புலியூர் புகழ்வார்
தென்னா என உடையான் நடம் ஆடு சிற்றம்பலமே – திருக்கோ:217/3,4
மேல்


புகழார் (1)

பொன் ஆர் சடையோன் புலியூர் புகழார் என புரி நோய் – திருக்கோ:89/1
மேல்


புகழும் (2)

புகழும் பழியும் பெருக்கின் பெருகும் பெருகி நின்று – திருக்கோ:181/1
புயல் ஓங்கு அலர் சடை ஏற்றவன் சிற்றம்பலம் புகழும்
மயல் ஓங்கு இரும் களி யானை வரகுணண் வெற்பின் வைத்த – திருக்கோ:327/1,2
மேல்


புகன்றனரோ (1)

போரும் பரிசு புகன்றனரோ புலியூர் புனிதன் – திருக்கோ:182/3
மேல்


புகாது (1)

பொய் வானவரில் புகாது தன் பொன் கழற்கே அடியேன் – திருக்கோ:67/2
மேல்


புகிலும் (1)

புகிலும் மிக இங்ஙனே இறுமாக்கும் புணர் முலையே – திருக்கோ:165/4
மேல்


புகு (1)

கள்ளம் புகு நெஞ்சர் காணா இறை உறை காழி அன்னாள் – திருக்கோ:379/2
மேல்


புகுக (1)

துறு கான் மலர் தொத்து தோகை தொல் ஆயம் மெல்ல புகுக
சிறு கால் மருங்குல் வருந்தாவகை மிக என் சிரத்தின் – திருக்கோ:126/2,3
மேல்


புகுந்ததுவே (1)

புணர்ப்போ கனவோ பிறிதோ அறியேன் புகுந்ததுவே – திருக்கோ:17/4
மேல்


புகுந்து (10)

இறைவா தட வரை தோட்கு என்-கொலாம் புகுந்து எய்தியதே – திருக்கோ:20/4
பொருளா எனை புகுந்து ஆண்டு புரந்தரன் மால் அயன்-பால் – திருக்கோ:73/1
புற்று ஒன்று அரவன் புதல்வன் என நீ புகுந்து நின்றால் – திருக்கோ:178/2
பொற்பு ஆர் திரு நாண் பொருப்பர் விருப்பு புகுந்து நுந்த – திருக்கோ:208/2
இனி சந்த மேகலையாட்கு என்-கொலாம் புகுந்து எய்துவதே – திருக்கோ:211/4
வேலன் புகுந்து வெறியாடுக வெண் மறி அறுக்க – திருக்கோ:286/1
காலன் புகுந்து அவிய கழல் வைத்து எழில் தில்லை நின்ற – திருக்கோ:286/2
மேலன் புகுந்து என்-கண் நின்றான் இருந்த வெண் காடு அனைய – திருக்கோ:286/3
பாலன் புகுந்து இ பரிசினின் நிற்பித்த பண்பினுக்கே – திருக்கோ:286/4
புரை சந்த மேகலையாய் துயர் தீர புகுந்து நின்றே – திருக்கோ:299/4
மேல்


புகுநர்க்கு (1)

புகலோன் புகுநர்க்கு போக்கு அரியோன் எவரும் புகல – திருக்கோ:188/2
மேல்


புகும் (4)

கரா பயில் பூம் புனல் ஊரன் புகும் இ கடி மனைக்கே – திருக்கோ:362/4
அரமங்கையர் என வந்து விழா புகும் அவ்வவர் வான்_அரமங்கையர் – திருக்கோ:371/1
உள்ளம் புகும் ஒருகால் பிரியாது உள்ளி உள்ளு-தொறும் – திருக்கோ:379/3
பள்ளம் புகும் புனல் போன்று அகத்தே வரும் பான்மையளே – திருக்கோ:379/4
மேல்


புகை (1)

அகிலின் புகை விம்மி ஆய் மலர் வேய்ந்து அஞ்சனம் எழுத – திருக்கோ:165/1
மேல்


புடை (1)

சென்று அங்கு அடை தடமும் புடை சூழ்தரு சேண் நகரே – திருக்கோ:221/4
மேல்


புண் (1)

இரும் கண் அனைய கணை பொரு புண் புணர் இ புனத்தின் – திருக்கோ:53/3
மேல்


புண்ணில் (1)

புலரா இரவும் பொழியா மழையும் புண்ணில் நுழை வேல் – திருக்கோ:259/3
மேல்


புணர் (5)

இரும் கண் அனைய கணை பொரு புண் புணர் இ புனத்தின் – திருக்கோ:53/3
புகிலும் மிக இங்ஙனே இறுமாக்கும் புணர் முலையே – திருக்கோ:165/4
போதல் உற்றார் நின் புணர் முலை உற்ற புரவலரே – திருக்கோ:309/4
பூணும் புணர் முலையும் கொண்டு தோன்றும் ஒர் பூம்_கொடியே – திருக்கோ:341/4
தோயீர் புணர் தவம் தொன்மை செய்தீர் சுடர்கின்ற கொலம் – திருக்கோ:370/2
மேல்


புணர்ந்தால் (1)

புணர்ந்தால் புணரும்-தொறும் பெரும் போகம் பின்னும் புதிதாய் – திருக்கோ:9/3
மேல்


புணர்ந்து (2)

புணர்ந்து ஆங்கு அகன்ற பொரு கரி உன்னி புனத்து அயலே – திருக்கோ:34/2
நேயத்ததாய் நென்னல் என்னை புணர்ந்து நெஞ்சம் நெக போய் – திருக்கோ:39/1
மேல்


புணர்ப்போ (1)

புணர்ப்போ கனவோ பிறிதோ அறியேன் புகுந்ததுவே – திருக்கோ:17/4
மேல்


புணர்ப்போன் (1)

புணர்ப்போன் நிலனும் விசும்பும் பொருப்பும் தன் பூம் கழலின் – திருக்கோ:17/1
மேல்


புணர்வு (1)

நீங்கின் புணர்வு அரிது என்றோ நெடிது இங்ஙனே இருந்தால் – திருக்கோ:13/3
மேல்


புணரின் (1)

பொய்யுடையார்க்கு அரன் போல் அகலும் அகன்றால் புணரின்
மெய்யுடையார்க்கு அவன் அம்பலம் போல மிக நணுகும் – திருக்கோ:48/1,2
மேல்


புணரும்-தொறும் (1)

புணர்ந்தால் புணரும்-தொறும் பெரும் போகம் பின்னும் புதிதாய் – திருக்கோ:9/3
மேல்


புத்தேளிர் (1)

புரம் அன்று அயர பொருப்பு வில் ஏந்தி புத்தேளிர் நாப்பண் – திருக்கோ:321/1
மேல்


புதல்வன் (1)

புற்று ஒன்று அரவன் புதல்வன் என நீ புகுந்து நின்றால் – திருக்கோ:178/2
மேல்


புதல்வன்-கொல் (1)

புரி சேர் சடையோன் புதல்வன்-கொல் பூம் கணை வேள்-கொல் என்ன – திருக்கோ:83/3
மேல்


புதல்வா (1)

பொது தம்பலம் கொணர்ந்தோ புதல்வா எம்மை பூசிப்பதே – திருக்கோ:396/4
மேல்


புதிதாய் (1)

புணர்ந்தால் புணரும்-தொறும் பெரும் போகம் பின்னும் புதிதாய்
மணம் தாழ் புரி குழலாள் அல்குல் போல வளர்கின்றதே – திருக்கோ:9/3,4
மேல்


புது (1)

போல் முதிர் பொய்கையில் பாய்ந்தது வாய்ந்த புது புனலே – திருக்கோ:369/4
மேல்


புதை (1)

வாழச்செய்தாய் சுற்று முற்றும் புதை நின்னை வாள்_நுதலே – திருக்கோ:43/4
மேல்


புதைத்து (2)

போழச்செய்யாமல் வை வேல் கண் புதைத்து பொன்னே என்னை நீ – திருக்கோ:43/3
நாட்டம் புதைத்து அன்ன நள்ளிருள் நாகம் நடுங்க சிங்கம் – திருக்கோ:156/3
மேல்


புதைந்து (1)

பொருந்தின மேகம் புதைந்து இருள் தூங்கும் புனை இறும்பின் – திருக்கோ:148/3
மேல்


புயம் (2)

ஏழு உடையான் பொழில் எட்டு உடையான் புயம் என்னை முன் ஆள் – திருக்கோ:7/1
புயம் தலை தீர புலியூர் அரன் இருக்கும் பொருப்பின் – திருக்கோ:383/3
மேல்


புயல் (7)

புயல் உளவே மலர் சூழ்ந்து இருள் தூங்கி புரள்வனவே – திருக்கோ:35/4
புயல் வளர் ஊசல் முன் ஆடி பொன்னே பின்னை போய் பொலியும் – திருக்கோ:117/1
புயல் அன்று அலர் சடை ஏற்றவன் தில்லை பொருப்பு அரசி – திருக்கோ:240/1
பொருப்பு இனம் ஏறி தமியரை பார்க்கும் புயல் இனமே – திருக்கோ:319/4
புயல் ஓங்கு அலர் சடை ஏற்றவன் சிற்றம்பலம் புகழும் – திருக்கோ:327/1
புயல் வந்த மா மதில் தில்லை நல் நாட்டு பொலிபவரே – திருக்கோ:381/4
புயல் மன்னு குன்றில் பொரு வேல் துணையா பொம்மென் இருள்-வாய் – திருக்கோ:395/3
மேல்


புயலின் (1)

பொழி கண் புயலின் மயிலின் துவளும் இவள் பொருட்டே – திருக்கோ:255/4
மேல்


புர (1)

புர மங்கையரின் நையாது ஐய காத்து நம் பொற்பரையே – திருக்கோ:371/4
மேல்


புரங்கள் (1)

புகல்கின்றது என்னை நெஞ்சு உண்டே இடை அடையார் புரங்கள்
இகல் குன்ற வில்லில் செற்றோன் தில்லை ஈசன் எம்மான் எதிர்ந்த – திருக்கோ:4/2,3
மேல்


புரண்டு (1)

ஓங்கு அணை மேவி புரண்டு விழுந்து எழுந்து ஓலமிட்டு – திருக்கோ:179/2
மேல்


புரத்தில் (1)

போய் விளையாடல் என்றாள் அன்னை அம்பலத்தான் புரத்தில்
தீ விளையாட நின்று ஏ விளையாடி திருமலைக்கே – திருக்கோ:133/3,4
மேல்


புரந்தரன் (1)

பொருளா எனை புகுந்து ஆண்டு புரந்தரன் மால் அயன்-பால் – திருக்கோ:73/1
மேல்


புரம் (4)

புரம் கடந்தான் அடி காண்பான் புவி விண்டு புக்கு அறியாது – திருக்கோ:86/1
பறந்து இருந்து உம்பர் பதைப்ப படரும் புரம் கரப்ப – திருக்கோ:213/1
புரம் அன்று அயர பொருப்பு வில் ஏந்தி புத்தேளிர் நாப்பண் – திருக்கோ:321/1
அஞ்சார் புரம் செற்ற சிற்றம்பலவர் அம் தண் கயிலை – திருக்கோ:378/1
மேல்


புரவலரே (2)

போதல் உற்றார் நின் புணர் முலை உற்ற புரவலரே – திருக்கோ:309/4
பொருள் தரக்கிற்கின்றது வினையேற்கு புரவலரே – திருக்கோ:336/4
மேல்


புரள்வனவே (1)

புயல் உளவே மலர் சூழ்ந்து இருள் தூங்கி புரள்வனவே – திருக்கோ:35/4
மேல்


புரி (9)

மணம் தாழ் புரி குழலாள் அல்குல் போல வளர்கின்றதே – திருக்கோ:9/4
புரி சேர் சடையோன் புதல்வன்-கொல் பூம் கணை வேள்-கொல் என்ன – திருக்கோ:83/3
பொன் ஆர் சடையோன் புலியூர் புகழார் என புரி நோய் – திருக்கோ:89/1
விழியா வரும் புரி மென் குழலாள் திறத்து ஐய மெய்யே – திருக்கோ:261/3
இருட்டின் புரி குழலாட்கு எங்ஙனே சொல்லி ஏகுவனே – திருக்கோ:270/4
பொய் என்பதே கருத்தாயின் புரி குழல் பொன் தொடியாய் – திருக்கோ:277/3
பூப்பால் நலம் ஒளிரும் புரி தாழ் குழல் பூம்_கொடியே – திருக்கோ:312/4
துறு கள் புரி குழலாய் இதுவோ இன்று சூழ்கின்றதே – திருக்கோ:313/4
முகை தணித்தற்கு அரிதாம் புரி தாழ்தரு மொய்_குழலே – திருக்கோ:314/4
மேல்


புரிசை (4)

இரும்பு உறு மா மதில் பொன் இஞ்சி வெள்ளி புரிசை அன்று ஓர் – திருக்கோ:167/3
பொன் போல் புரிசை வட வரை காட்ட பொலி புலியூர் – திருக்கோ:222/2
நிற பொன் புரிசை மறுகினின் துன்னி மட நடை புள் – திருக்கோ:328/3
பொன் மா புரிசை பொழில் திருப்பூவணம் அன்ன பொன்னே – திருக்கோ:338/3
மேல்


புரிந்து (1)

பூம் கனை ஆர் புனல் தென் புலியூர் புரிந்து அம்பலத்துள் – திருக்கோ:19/1
மேல்


புரியாமையும் (1)

புரியாமையும் இதுவே இனி என்னாம் புகல்வதுவே – திருக்கோ:311/4
மேல்


புருவ (1)

முடிக்கு அலர் ஆக்கும் மொய் பூம் துறைவற்கு முரி புருவ
வடிக்கு அலர் வேல்_கண்ணி வந்தன சென்று நம் யாய் அறியும் – திருக்கோ:291/2,3
மேல்


புருவத்து (1)

வில் பகைத்து ஓங்கும் புருவத்து இவளின் மெய்யே எளிதே – திருக்கோ:168/2
மேல்


புருவம் (1)

வில் ஆண்டு இலங்கு புருவம் நெரிய செ வாய் துடிப்ப – திருக்கோ:387/2
மேல்


புரை (3)

பணியும் புரை மருங்குல் பெருந்தோளி படை கண்களே – திருக்கோ:5/4
பிரசம் திகழும் வரை புரை யானையின் பீடு அழித்தார் – திருக்கோ:299/1
புரை சந்த மேகலையாய் துயர் தீர புகுந்து நின்றே – திருக்கோ:299/4
மேல்


புரையும் (3)

முடி சந்த மா மலர் ஆக்கும் முன்னோன் புலியூர் புரையும்
கடி சந்த யாழ் கற்ற மென் மொழி கன்னி அன நடைக்கு – திருக்கோ:78/2,3
பை தயங்கும் அரவம் புரையும் அல்குல் பைம்_தொடியே – திருக்கோ:199/4
பூண திருத்திய பொங்கு ஒளியோன் புலியூர் புரையும்
மாண திருத்திய வான் பதி சேரும் இருமருங்கும் – திருக்கோ:215/2,3
மேல்


புல்லங்கள் (1)

நவம் செய்த புல்லங்கள் மாட்டேம் தொடல் விடு நல் கலையே – திருக்கோ:358/4
மேல்


புல்லல் (1)

எளிது அன்று இனி கனி வாய் வல்லி புல்லல் எழில் மதி கீற்று – திருக்கோ:50/1
மேல்


புல்லிக்கொண்டு (1)

பூவை தந்தாள் பொன் அம் பந்து தந்தாள் என்னை புல்லிக்கொண்டு
பாவை தந்தாள் பைம் கிளி அளித்தாள் இன்று என் பைம்_தொடியே – திருக்கோ:200/3,4
மேல்


புல்லினாள் (1)

பொய் தயங்கும் நுண் மருங்குல் நல்லாரை எல்லாம் புல்லினாள்
பை தயங்கும் அரவம் புரையும் அல்குல் பைம்_தொடியே – திருக்கோ:199/3,4
மேல்


புல்லும் (1)

அனல் ஊர் சடையோன் அருள் பெற்றவரின் அமர புல்லும்
மினல் ஊர் நகையவர் தம்-பால் அருள் விலக்காவிடின் யான் – திருக்கோ:372/2,3
மேல்


புல்லென்ன (1)

போது இவர் கற்பக நாடு புல்லென்ன தம் பொன் அடி பாய் – திருக்கோ:40/3
மேல்


புலந்து (1)

வெவ் வாய் உயிர்ப்பொடு விம்மி கலுழ்ந்து புலந்து நைந்தாள் – திருக்கோ:366/3
மேல்


புலம்ப (2)

பூ மெல் தழையும் அம் போதும் கொள்ளீர் தமியேன் புலம்ப
ஆம் என்று அரும் கொடும்பாடுகள் செய்து நும் கண் மலர் ஆம் – திருக்கோ:90/2,3
புற்று அங்கு உதர்ந்து நல் நாகொடும் பொன் ஆர் மணி புலம்ப
கொற்றம் மருவு கொல் ஏறு செல்லா நின்ற கூர்ம் செக்கரே – திருக்கோ:346/3,4
மேல்


புலம்பாய் (1)

பூ ஆர் அகலம் வந்து ஊரன் தர புலம்பாய் நலம் பாய் – திருக்கோ:355/3
மேல்


புலம்புவதே (1)

பூ அரில் பெற்ற குழலி என் வாடி புலம்புவதே – திருக்கோ:14/4
மேல்


புலம்புவனே (1)

பொன் அம் கழல் வழுத்தார் புலன் என்ன புலம்புவனே – திருக்கோ:131/4
மேல்


புலம்புற்று (1)

பொன் அங்கு அலர் புன்னை சேக்கையின்-வாய் புலம்புற்று முற்றும் – திருக்கோ:172/3
மேல்


புலம்புறல் (1)

பொருப்பு உறு தோகை புலம்புறல் பொய் அன்பர் போக்கு மிக்க – திருக்கோ:315/2
மேல்


புலரா (1)

புலரா இரவும் பொழியா மழையும் புண்ணில் நுழை வேல் – திருக்கோ:259/3
மேல்


புலரும் (1)

அன்னம் புலரும் அளவும் துயிலாது அழுங்கினவே – திருக்கோ:172/4
மேல்


புலவர்கள்-தம் (1)

புள் இனம் ஆர்ப்ப பொரு திரை ஆர்ப்ப புலவர்கள்-தம்
வள் இனம் ஆர்ப்ப மதுகரம் ஆர்ப்ப வலம்புரியின் – திருக்கோ:295/2,3
மேல்


புலவி (1)

புலவி திரை பொர சீறடி பூம் கலம் சென்னி உய்ப்ப – திருக்கோ:365/1
மேல்


புலன் (1)

பொன் அம் கழல் வழுத்தார் புலன் என்ன புலம்புவனே – திருக்கோ:131/4
மேல்


புலி (1)

போதில் பொலியும் தொழில் புலி பல் குரல் பொன்_தொடியே – திருக்கோ:239/4
மேல்


புலியூர் (47)

ஊழ் உடையான் புலியூர் அன்ன பொன் இ உயர் பொழில் வாய் – திருக்கோ:7/2
பொற்பு ஆர் அறிவார் புலியூர் புனிதன் பொதியில் வெற்பில் – திருக்கோ:8/3
பூம் கனை ஆர் புனல் தென் புலியூர் புரிந்து அம்பலத்துள் – திருக்கோ:19/1
பொய்யே புன தினை காப்பது இறை புலியூர் அனையாள் – திருக்கோ:66/2
வீசின போது உள்ளம் மீன் இழந்தார் வியன் தென் புலியூர்
ஈசன சாந்தும் எருக்கும் அணிந்து ஓர் கிழி பிடித்து – திருக்கோ:74/2,3
முடி சந்த மா மலர் ஆக்கும் முன்னோன் புலியூர் புரையும் – திருக்கோ:78/2
ஏழும் எழுதாவகை சிதைத்தோன் புலியூர் இள மாம் – திருக்கோ:79/3
மை நாண் மணிகண்டன் மன்னும் புலியூர் மணந்த பொன் இ – திருக்கோ:81/2
எரி சேர் தளிர் அன்ன மேனியன் ஈர்ந்தழையன் புலியூர்
புரி சேர் சடையோன் புதல்வன்-கொல் பூம் கணை வேள்-கொல் என்ன – திருக்கோ:83/2,3
பொன் ஆர் சடையோன் புலியூர் புகழார் என புரி நோய் – திருக்கோ:89/1
புற்றில வாள் அரவன் புலியூர் அன்ன பூம்_கொடியே – திருக்கோ:97/4
உறு-கால் பிறர்க்கு அரியோன் புலியூர் அன்ன ஒள்_நுதலே – திருக்கோ:126/4
வெள்ளி மலை அன்ன மால் விடையோன் புலியூர் விளங்கும் – திருக்கோ:128/3
விடை ஆர் மருப்பு திருத்திவிட்டார் வியன் தென் புலியூர்
உடையார் கடவி வருவது போலும் உருவினதே – திருக்கோ:136/3,4
பொதுவினில் தீர்த்து என்னை ஆண்டோன் புலியூர் அரன் பொருப்பே – திருக்கோ:146/1
தந்து ஈ வரன் புலியூர் அனையாய் தடம் கண் கடந்த – திருக்கோ:163/2
தகிலும் தனி வடம் பூட்ட தகாள் சங்கரன் புலியூர்
இகலும் அவரின் தளரும் இ தேம்பல் இடை ஞெமிய – திருக்கோ:165/2,3
பூம் கணை வேளை பொடியாய் விழ விழித்தோன் புலியூர்
ஓங்கு அணை மேவி புரண்டு விழுந்து எழுந்து ஓலமிட்டு – திருக்கோ:179/1,2
போரும் பரிசு புகன்றனரோ புலியூர் புனிதன் – திருக்கோ:182/3
பூண் நிகர் வாள் அரவன் புலியூர் சுற்றும் போர் கடலே – திருக்கோ:183/4
பகன் தாமரை கண் கெட கடந்தோன் புலியூர் பழனத்து – திருக்கோ:184/1
ஓர் கூட்டம் தந்தான் குனிக்கும் புலியூர்
விள்ளும் பரிசு சென்றார் வியன் தேர் வழி தூரல் கண்டாய் – திருக்கோ:185/2,3
ஆழி திருத்தும் புலியூர் உடையான் அருளின் அளித்து – திருக்கோ:186/1
மின்னும் சடையோன் புலியூர் விரவாதவரின் உள்நோய் – திருக்கோ:189/2
ஒளிரும் சடைமுடியோன் புலியூர் அன்ன ஒள்_நுதலே – திருக்கோ:193/4
சொல்லிய சீர் சுடர் திங்கள் அம் கண்ணி தொல்லோன் புலியூர்
அல்லி அம் கோதை நல்லாய் எல்லை சேய்த்து எம் அகல் நகரே – திருக்கோ:201/3,4
நற பாடலம் புனைவார் நினைவார் தம்பிரான் புலியூர்
மறப்பான் அடுப்பது ஓர் தீவினை வந்திடின் சென்றுசென்று – திருக்கோ:205/2,3
மல் பாய் விடையோன் மகிழ் புலியூர் என்னொடும் வளர்ந்த – திருக்கோ:208/1
பனி சந்திரனொடு பாய் புனல் சூடும் பரன் புலியூர்
அனிச்சம் திகழும் அம் சீறடி ஆவ அழல் பழுத்த – திருக்கோ:211/1,2
பூண திருத்திய பொங்கு ஒளியோன் புலியூர் புரையும் – திருக்கோ:215/2
பொன் ஆர் அணி மணி மாளிகை தென் புலியூர் புகழ்வார் – திருக்கோ:217/3
பொன் போல் புரிசை வட வரை காட்ட பொலி புலியூர்
மன் போல் பிறை அணி மாளிகை சூலத்தவாய் மடவாய் – திருக்கோ:222/2,3
பாயும் விடையோன் புலியூர் அனைய என் பாவை முன்னே – திருக்கோ:241/1
பொத்திய கோலத்தினீர் புலியூர் அம்பலவர்க்கு உற்ற – திருக்கோ:242/2
பூண்டார் இருவர் முன் போயினரே புலியூர் எனை நின்று – திருக்கோ:244/2
கழி கண் தலை மலைவோன் புலியூர் கருதாதவர் போல் – திருக்கோ:255/1
கேழ் ஏவரையும் இல்லோன் புலியூர் பயில் கிள்ளை அன்ன – திருக்கோ:269/1
குருட்டின் புக செற்ற கோன் புலியூர் குறுகார் மனம் போன்று – திருக்கோ:270/3
வருவன செல்வன தூதுகள் ஏதில வான் புலியூர்
ஒருவனது அன்பரின் இன்ப கலவிகள் உள் உருக – திருக்கோ:281/1,2
உண்டல் உற்றேம் என்று நின்றது ஓர் போழ்து உடையான் புலியூர்
கொண்டல் உற்று ஏறும் கடல் வர எம் உயிர் கொண்டு தந்து – திருக்கோ:290/2,3
மாது குலாய மெல் நோக்கி சென்றார் நமர் வண் புலியூர்
காது குலாய குழை எழிலோனை கருதலர் போல் – திருக்கோ:316/2,3
பொன்னி வளைத்த புனல் சூழ் நிலவி பொலி புலியூர்
வன்னி வளைத்த வளர் சடையோனை வணங்கலர் போல் – திருக்கோ:317/1,2
பூண்பது என்றே கொண்ட பாம்பன் புலியூர் அரன் மிடற்றின் – திருக்கோ:323/1
வெயில் மன்னு வெம் சுரம் சென்றது எல்லாம் விடையோன் புலியூர்
குயில் மன்னு சொல்லி மென் கொங்கை என் அங்கத்திடை குளிப்ப – திருக்கோ:351/2,3
சுரும்பு உறு கொன்றையன் தொல் புலியூர் சுருங்கும் மருங்குல் – திருக்கோ:353/1
புயம் தலை தீர புலியூர் அரன் இருக்கும் பொருப்பின் – திருக்கோ:383/3
கை உறு மான் மறியோன் புலியூர் அன்ன காரிகையே – திருக்கோ:399/4
மேல்


புலியூரது (1)

பூம் கயிலாய பொருப்பன் திரு புலியூரது என்ன – திருக்கோ:245/1
மேல்


புலியூரன் (1)

ஒன்று ஒத்திட உடையாளொடு ஒன்றாம் புலியூரன் என்றே – திருக்கோ:246/2
மேல்


புலை (1)

பொய் கொண்டு நிற்கல் உற்றோ புலை ஆத்தின்னி போந்ததுவே – திருக்கோ:386/4
மேல்


புவி (1)

புரம் கடந்தான் அடி காண்பான் புவி விண்டு புக்கு அறியாது – திருக்கோ:86/1
மேல்


புள் (2)

புள் இனம் ஆர்ப்ப பொரு திரை ஆர்ப்ப புலவர்கள்-தம் – திருக்கோ:295/2
நிற பொன் புரிசை மறுகினின் துன்னி மட நடை புள்
இறப்பின் துயின்று முற்றத்து இரை தேரும் எழில் நகர்க்கே – திருக்கோ:328/3,4
மேல்


புள்ளினங்காள் (1)

போது உற்ற பூம் பொழில்காள் கழிகாள் எழில் புள்ளினங்காள்
ஏது உற்று அழிதி என்னீர் மன்னும் ஈர்ந்துறைவர்க்கு இவளோ – திருக்கோ:174/2,3
மேல்


புள்ளும் (2)

புள்ளும் திரையும் பொர சங்கம் ஆர்க்கும் பொரு கடலே – திருக்கோ:185/4
புற்று இல வாள் அரவன் தில்லை புள்ளும் தம் பிள்ளை தழீஇ – திருக்கோ:320/3
மேல்


புற்றில (1)

புற்றில வாள் அரவன் புலியூர் அன்ன பூம்_கொடியே – திருக்கோ:97/4
மேல்


புற்று (5)

புற்று ஒன்று அரவன் புதல்வன் என நீ புகுந்து நின்றால் – திருக்கோ:178/2
குயம் புற்று அரவு இடை கூர் எயிற்று ஊறல் குழல் மொழியின் – திருக்கோ:198/3
வல்சியின் எண்கு வளர் புற்று அகழ மல்கும் இருள்-வாய் – திருக்கோ:264/1
புற்று இல வாள் அரவன் தில்லை புள்ளும் தம் பிள்ளை தழீஇ – திருக்கோ:320/3
புற்று அங்கு உதர்ந்து நல் நாகொடும் பொன் ஆர் மணி புலம்ப – திருக்கோ:346/3
மேல்


புறத்து (2)

அன்னவன் தேர் புறத்து அல்கல் செல்லாது வரகுணன் ஆம் – திருக்கோ:306/2
சொல் பா விரும்பினர் என்ன மெல்_ஓதி செவி புறத்து
கொல் பா இலங்கு இலை வேல் குளித்து ஆங்கு குறுகியதே – திருக்கோ:310/3,4
மேல்


புறம் (1)

தான் நுழையா இருளாய் புறம் நாப்பண் வண் தாரகை போல் – திருக்கோ:116/2
மேல்


புறம்பும் (1)

ஒப்புற்று எழில் நலம் ஊரன் கவர உள்ளும் புறம்பும்
வெப்புற்று வெய்து உயிர்ப்புற்று தம் மெல் அணையே துணையா – திருக்கோ:354/2,3
மேல்


புறவில் (1)

செழும் தேன் திகழ் பொழில் தில்லை புறவில் செறு அகத்த – திருக்கோ:166/2
மேல்


புறவே (1)

இயல் அன்று எனக்கிற்றிலை மற்று வாழி எழில் புறவே – திருக்கோ:240/4
மேல்


புன் (1)

பொன் அனையான் தில்லை பொங்கு அரவம் புன் சடை மிடைந்த – திருக்கோ:125/1
மேல்


புன்மை (1)

தவம் செய்திலாத வெம் தீவினையேம் புன்மை தன்மைக்கு எள்ளாது – திருக்கோ:358/1
மேல்


புன்னை (5)

பொன் அங்கு அலர் புன்னை சேக்கையின்-வாய் புலம்புற்று முற்றும் – திருக்கோ:172/3
கண்டலையே கரியா கன்னி புன்னை கலந்த கள்வர் – திருக்கோ:177/2
சேண் நிகர் காவின் வழங்கும் புன்னை துறை சேர்ப்பர் திங்கள் – திருக்கோ:183/2
முகன் தாழ் குழை செம்பொன் முத்து அணி புன்னை இன்னும் உரையாது – திருக்கோ:184/3
கார் புன்னை பொன் அவிழ் முத்த மணலில் கலந்து அகன்றார் – திருக்கோ:273/3
மேல்


புன (3)

பொய்யே புன தினை காப்பது இறை புலியூர் அனையாள் – திருக்கோ:66/2
புனை வளர் கொம்பர் அன்னாய் அன்ன காண்டும் புன மயிலே – திருக்கோ:118/4
புன கிளி யாம் கடியும் வரை சாரல் பொருப்பிடத்தே – திருக்கோ:293/4
மேல்


புனத்தார் (1)

வரதம் உடைய அணி தில்லை அன்னவர் இ புனத்தார்
விரதம் உடையர் விருந்தொடு பேச்சின்மை மீட்டு அது அன்றேல் – திருக்கோ:57/2,3
மேல்


புனத்திடை (1)

மாதே புனத்திடை வாளா வருவர் வந்து யாதும் சொல்லார் – திருக்கோ:82/3
மேல்


புனத்தின் (1)

இரும் கண் அனைய கணை பொரு புண் புணர் இ புனத்தின்
மருங்கண் அனையது உண்டோ வந்தது ஈங்கு ஒரு வான் கலையே – திருக்கோ:53/3,4
மேல்


புனத்து (3)

புணர்ந்து ஆங்கு அகன்ற பொரு கரி உன்னி புனத்து அயலே – திருக்கோ:34/2
அருவி செய் தாழ் புனத்து ஐவனம் கொய்யவும் இ வனத்தே – திருக்கோ:144/2
மஞ்சு ஆர் புனத்து அன்று மாம் தழை ஏந்தி வந்தார் அவர் என் – திருக்கோ:378/2
மேல்


புனத்தே (4)

தடம் கார் தரு பெரு வான் பொழில் நீழல் அம் தண் புனத்தே – திருக்கோ:31/4
வீழ முன் நோக்கிய அம்பலத்தான் வெற்பின் இ புனத்தே
வேழ முன்னாய் கலையாய் பிறவாய் பின்னும் மெல் தழையாய் – திருக்கோ:61/2,3
தயல் வளர் மேனியன் அம்பலத்தான் வரை தண் புனத்தே – திருக்கோ:117/4
தொழுவார் வினை நிற்கிலே நிற்பதாவது இ தொல் புனத்தே – திருக்கோ:142/4
மேல்


புனம் (4)

கயிலை சிலம்பில் பைம் பூம் புனம் காக்கும் கரும் கண் செ வாய் – திருக்கோ:30/2
இ குன்ற வாணர் கொழுந்து இ செழும் தண் புனம் உடையாள் – திருக்கோ:68/2
ஏறும் அரன் மன்னும் ஈங்கோய் மலை நம் இரும் புனம் காய்ந்து – திருக்கோ:113/3
போது இடங்கொண்ட பொன் வேங்கை தினை புனம் கொய்க என்று – திருக்கோ:138/2
மேல்


புனமும் (1)

பாம்பு இணையா குழை கொண்டோன் கயிலை பயில் புனமும்
தேம்பிணை வார் குழலாள் என தோன்றும் என் சிந்தனைக்கே – திருக்கோ:38/3,4
மேல்


புனமே (8)

பை உடை வாள் அரவத்து அல்குல் காக்கும் பைம் பூம் புனமே – திருக்கோ:48/4
சொல் இலன் ஆ கற்ற வா கடவான் இ சுனை புனமே – திருக்கோ:60/4
தெரியேம் உரையான் பிரியான் ஒருவன் இ தேம் புனமே – திருக்கோ:83/4
தடிவார் தினை எமர் காவேம் பெரும இ தண் புனமே – திருக்கோ:139/4
கரு பற்று விட்டு என கொய்தற்றது இன்று இ கடி புனமே – திருக்கோ:143/4
கணியார் கருத்து இன்று முற்றிற்று யாம் சென்றும் கார் புனமே
மணி ஆர் பொழில்காள் மறத்திர் கண்டீர் மன்னும் அம்பலத்தோன் – திருக்கோ:145/1,2
மதுவினில் கைப்பு வைத்தால் ஒத்தவா மற்று இ வான் புனமே – திருக்கோ:146/4
பெறா அருள் அம்பலவன் மலை காத்தும் பெரும் புனமே – திருக்கோ:252/4
மேல்


புனல் (19)

பூம் கனை ஆர் புனல் தென் புலியூர் புரிந்து அம்பலத்துள் – திருக்கோ:19/1
சிறை வான் புனல் தில்லை சிற்றம்பலத்தும் என் சிந்தையுள்ளும் – திருக்கோ:20/1
சோதி வரிப்பந்து அடியார் சுனை புனல் ஆடல்செய்யார் – திருக்கோ:40/2
பொங்கும் புனல் கங்கை தாங்கி பொலி கழி பாறு உலவு – திருக்கோ:85/2
வீங்கும் சுனை புனல் வீழ்ந்து அன்று அழுங்க பிடித்து எடுத்து – திருக்கோ:158/3
பனி சந்திரனொடு பாய் புனல் சூடும் பரன் புலியூர் – திருக்கோ:211/1
தெள் வன் புனல் சென்னியோன் அம்பலம் சிந்தியார் இனம் சேர் – திருக்கோ:237/1
பெரும் புனல் சூடும் பிரான் சிவன் சிற்றம்பலம் அனைய – திருக்கோ:248/3
மீன் தோய் புனல் பெண்ணை வைத்து உடையாளையும் மேனி வைத்தான் – திருக்கோ:257/3
சிறை-கண் மலி புனல் சீர் நகர் காக்கும் செ வேல் இளைஞர் – திருக்கோ:258/2
பதி உடையான் பரங்குன்றினில் பாய் புனல் யாம் ஒழுக – திருக்கோ:292/2
பொன்னி வளைத்த புனல் சூழ் நிலவி பொலி புலியூர் – திருக்கோ:317/1
கரா பயில் பூம் புனல் ஊரன் புகும் இ கடி மனைக்கே – திருக்கோ:362/4
சேயே என மன்னு தீம் புனல் ஊரன் திண் தோள் இணைகள் – திருக்கோ:370/1
புனல் ஊரனை பிரியும் புனல் ஊர் கண் அ பூம்_கொடியே – திருக்கோ:372/4
புனல் ஊரனை பிரியும் புனல் ஊர் கண் அ பூம்_கொடியே – திருக்கோ:372/4
தெள்ளம் புனல் கங்கை தங்கும் சடையன் சிற்றம்பலத்தான் – திருக்கோ:379/1
பள்ளம் புகும் புனல் போன்று அகத்தே வரும் பான்மையளே – திருக்கோ:379/4
பந்து ஆர் விரலியை பாய் புனல் ஆட்டி மன் பாவி எற்கு – திருக்கோ:391/2
மேல்


புனலே (1)

போல் முதிர் பொய்கையில் பாய்ந்தது வாய்ந்த புது புனலே – திருக்கோ:369/4
மேல்


புனலோ (1)

போதா விசும்போ புனலோ பணிகளது பதியோ – திருக்கோ:2/1
மேல்


புனிதன் (2)

பொற்பு ஆர் அறிவார் புலியூர் புனிதன் பொதியில் வெற்பில் – திருக்கோ:8/3
போரும் பரிசு புகன்றனரோ புலியூர் புனிதன்
சீர் அம்பர் சுற்றி எற்றி சிறந்து ஆர்க்கும் செறி கடலே – திருக்கோ:182/3,4
மேல்


புனிற்று (1)

போல் தான் செறி இருள் பொக்கம் எண்ணீர் கன்று அகன்ற புனிற்று
ஈற்றா என நீர் வருவது பண்டு இன்று எம் ஈசர் தில்லை – திருக்கோ:382/2,3
மேல்


புனை (5)

புனை வளர் கொம்பர் அன்னாய் அன்ன காண்டும் புன மயிலே – திருக்கோ:118/4
பொருந்தின மேகம் புதைந்து இருள் தூங்கும் புனை இறும்பின் – திருக்கோ:148/3
புனை வளர் சாரல் பொதியின் மலை பொலி சந்து அணிந்து – திருக்கோ:154/2
போது குலாய புனை முடி வேந்தர் தம் போர் முனை மேல் – திருக்கோ:316/1
பாவர் சென்று அல்கும் நரகம் அனைய புனை அழல் கான் – திருக்கோ:337/3
மேல்


புனைதரின் (1)

மடல் நாம் புனைதரின் யார் கண்ணதோ மன்ன இன் அருளே – திருக்கோ:77/4
மேல்


புனைதல் (1)

திரு பனையூர் அனையாளை பொன் நாளை புனைதல் செப்பி – திருக்கோ:137/3
மேல்


புனைவார் (1)

நற பாடலம் புனைவார் நினைவார் தம்பிரான் புலியூர் – திருக்கோ:205/2
மேல்


புனைவித்த (1)

புனைவித்த ஈசன் பொதியின் மலை பொருப்பன் விருப்பின் – திருக்கோ:140/2

மேல்