பீ – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பீடம் 1
பீடு 1

பீடம் (1)

பீடம் செய் தாமரையோன் பெற்ற பிள்ளையை உள்ளலரை – திருக்கோ:129/2
மேல்


பீடு (1)

பிரசம் திகழும் வரை புரை யானையின் பீடு அழித்தார் – திருக்கோ:299/1

மேல்