நே – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நேயத்ததாய் 1
நேர் 4
நேர்_இழை 1
நேர்வருமே 1

நேயத்ததாய் (1)

நேயத்ததாய் நென்னல் என்னை புணர்ந்து நெஞ்சம் நெக போய் – திருக்கோ:39/1
மேல்


நேர் (4)

துளை வழி நேர் கழி கோத்து என தில்லை தொல்லோன் கயிலை – திருக்கோ:6/2
நூல் ஒத்த நேர் இடை நொய்ம்மை எண்ணாது நுண் தேன் நசையால் – திருக்கோ:45/3
நீ கண்டனை எனின் வாழலை நேர்_இழை அம்பலத்தான் – திருக்கோ:84/1
மெல்_இயல் கொங்கை பெரிய மின் நேர் இடை மெல் அடி பூ – திருக்கோ:201/1
மேல்


நேர்_இழை (1)

நீ கண்டனை எனின் வாழலை நேர்_இழை அம்பலத்தான் – திருக்கோ:84/1
மேல்


நேர்வருமே (1)

வங்கம் மலி கலி நீர் தில்லை வானவன் நேர்வருமே – திருக்கோ:85/4

மேல்