தோ – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தோகை 5
தோகைக்கு 1
தோகைக்கும் 1
தோட்கு 2
தோடு 1
தோணி 1
தோய் 9
தோய்த்து 1
தோயமும் 1
தோயீர் 1
தோயும் 1
தோரணம் 1
தோல் 2
தோலா 1
தோழி 1
தோழிக்கு 1
தோழியை 1
தோழியொடு 1
தோள் 19
தோளவன் 1
தோளா 1
தோளி 2
தோன்ற 1
தோன்றல் 2
தோன்றற்கு 1
தோன்றற்கும் 1
தோன்றி 1
தோன்றியதே 1
தோன்றின் 1
தோன்றின 1
தோன்றுதலால் 1
தோன்றும் 13
தோன்றும்-கொலதோ 1
தோன்றுவதே 2
தோன்றுவனே 1

திருக்கதோவையார் நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

தோகை (5)

தூவி அம் தோகை அன்னாய் என்ன பாவம் சொல்லாடல் செய்யான் – திருக்கதோ:88/3
துறு கான் மலர் தொத்து தோகை தொல் ஆயம் மெல்ல புகுக – திருக்கதோ:126/2
சுனை வளர் காவிகள் சூடி பைம் தோகை துயில் பயிலும் – திருக்கதோ:154/3
பொருப்பு உறு தோகை புலம்புறல் பொய் அன்பர் பதோக்கு மிக்க – திருக்கதோ:315/2
விடை மணிகண்டர் வண் தில்லை மென் தோகை அன்னார்கள் முன் நம் – திருக்கதோ:385/3
மேல்


தோகைக்கு (1)

துன்னும் ஒர் இன்பம் என்று ஓகை தம் தோகைக்கு சொல்லுவ பதோல் – திருக்கதோ:160/3
மேல்


தோகைக்கும் (1)

தோகைக்கும் தோன்றற்கும் ஒன்றாய் வரும் இன்ப துன்பங்களே – திருக்கதோ:71/4
மேல்


தோட்கு (2)

இறைவா தட வரை தோட்கு என்-கொலாம் புகுந்து எய்தியதே – திருக்கதோ:20/4
நரல் வேய் இன நின தோட்கு உடைந்து உக்க நல் முத்தம் சிந்தி – திருக்கதோ:119/1
மேல்


தோடு (1)

தோடு ஆர் மது மலர் நாகத்தை நூக்கும் நம் சூழ் பொழிற்கே – திருக்கதோ:161/4
மேல்


தோணி (1)

கார் தரங்கம் திரை தோணி சுறா கடல் மீனெறிவதோர் – திருக்கதோ:187/1
மேல்


தோய் (9)

பொன் எறி வார் துறை-வாய் சென்று மின் தோய் பொழிலிடத்தே – திருக்கதோ:49/4
வினை கெட செய்தவன் விண் தோய் கயிலை மயில் அனையாய் – திருக்கதோ:141/2
கதோப்பு அணி வான் தோய் கொடி முன்றில் நின்று இவை ஏர் குழுமி – திருக்கதோ:196/3
கடி தேர் குழல் மங்கை கண்டிடு இ விண் தோய் கன வரையே – திருக்கதோ:216/4
வான் தோய் பொழில் எழில் மாங்கனி மந்தியின் வாய் கடுவன் – திருக்கதோ:257/1
மீன் தோய் புனல் பெண்ணை வைத்து உடையாளையும் மேனி வைத்தான் – திருக்கதோ:257/3
வான் தோய் மதில் தில்லை மா நகர் பதோலும் வரி_வளையே – திருக்கதோ:257/4
மல்லிகை பதோதின் வெண் சங்கம் வண்டு ஊத விண் தோய் பிறையதோடு – திருக்கதோ:364/3
வியந்து அலை நீர் வையம் மெய்யே இறைஞ்ச விண் தோய் குடை கீழ் – திருக்கதோ:383/1
மேல்


தோய்த்து (1)

தேன் தோய்த்து அருத்தி மகிழ்வ கண்டாள் திரு நீள் முடி மேல் – திருக்கதோ:257/2
மேல்


தோயமும் (1)

தோயமும் நாடும் இல்லா சுரம் பதோக்கு துணிவித்தவே – திருக்கதோ:207/4
மேல்


தோயீர் (1)

தோயீர் புணர் தவம் தொன்மை செய்தீர் சுடர்கின்ற கொலம் – திருக்கதோ:370/2
மேல்


தோயும் (1)

தோயும் நிலத்து அடி தூ மலர் வாடும் துயரம் எய்தி – திருக்கதோ:3/2
மேல்


தோரணம் (1)

தோரணம் நீடுக தூரியம் ஆர்க்க தொல் மால் அயற்கும் – திருக்கதோ:296/2
மேல்


தோல் (2)

மேவி அம் தோல் உடுக்கும் தில்லையான் பொடி மெய்யில் கையில் – திருக்கதோ:88/1
வெதிர் ஏய் கரத்து மென் தோல் ஏய் சுவல் வெள்ளை நூலின் கொண்மூ – திருக்கதோ:243/1
மேல்


தோலா (1)

தோலா கரி வென்றதற்கும் துவள்விற்கும் இல்லின் தொன்மைக்கு – திருக்கதோ:110/1
மேல்


தோழி (1)

எறி வாள் கழித்தனள் தோழி எழுதில் கரப்பதற்கே – திருக்கதோ:334/2
மேல்


தோழிக்கு (1)

அளி சென்ற பூம் குழல் தோழிக்கு வாழி அறிவிப்பனே – திருக்கதோ:50/4
மேல்


தோழியை (1)

தோழியை நீத்து என்னை முன்னே துறந்து துன்னார்கள் முன்னே – திருக்கதோ:230/2
மேல்


தோழியொடு (1)

அரும்பெறல் தோழியொடு ஆயத்து நாப்பண் அமரர் ஒன்னார் – திருக்கதோ:167/2
மேல்


தோள் (19)

தேயும் மருங்குல் பெரும் பணை தோள் இ சிறு_நுதலே – திருக்கதோ:3/4
குணம் தான் வெளிப்பட்ட கொவ்வை செ வாய் இ கொடி இடை தோள்
புணர்ந்தால் புணரும்-தொறும் பெரும் பதோகம் பின்னும் புதிதாய் – திருக்கதோ:9/2,3
பிளவு இயல் மின் இடை பேர் அமை தோள் இது பெற்றி என்றால் – திருக்கதோ:10/3
காணின் கழறலை கண்டிலை மென் தோள் கரும்பினையே – திருக்கதோ:23/4
பாசத்தின் கார் என்று அவன் தில்லையின் ஒளி பதோன்று அவன் தோள்
பூசு அ திருநீறு என வெளுத்து ஆங்கு அவன் பூம் கழல் யாம் – திருக்கதோ:109/2,3
தவளத்த நீறு அணியும் தடம் தோள் அண்ணல் தன் ஒருபாலவள் – திருக்கதோ:112/1
கெழி உம்மவே பணை தோள் பல என்னதோ கிளக்கின்றதே – திருக்கதோ:135/4
தூளி நிறைத்த சுடர் முடியதோய் இவள் தோள் நசையால் – திருக்கதோ:151/2
செ வாய் கரும் கண் பெரும் பணை தோள் சிற்றிடை கொடியை – திருக்கதோ:169/2
ஏர் பின்னை தோள் முன் மணந்தவன் ஏத்த எழில் திகழும் – திருக்கதோ:273/1
வேய் இன மென் தோள் மெலிந்து ஒளி வாடி விழி பிறிதாய் – திருக்கதோ:282/1
கதி உடையான் கதிர் தோள் நிற்க வேறு கருது நின்னின் – திருக்கதோ:292/3
கதோன் திக்கு இலங்கு திண் தோள் கொண்டல் கண்டன் குழை எழில் நாண் – திருக்கதோ:325/2
பூம் குவளை பொலி மாலையும் ஊரன் பொன் தோள் இணையும் – திருக்கதோ:357/1
தேன் முதிர் வேழத்தின் மென் பூ குதர் செம்மல் ஊரன் திண் தோள்
மான் முதிர் நதோக்கின் நல்லார் மகிழ தில்லையான் அருளே – திருக்கதோ:369/2,3
சேயே என மன்னு தீம் புனல் ஊரன் திண் தோள் இணைகள் – திருக்கதோ:370/1
சிறு மான் தரித்த சிற்றம்பலத்தான் தில்லை ஊரன் திண் தோள்
பெறு மாத்தொடும் தன்ன பேர் அணுக்கு பெற்ற பெற்றியனதோடு – திருக்கதோ:373/2,3
திக்கின் இலங்கு திண் தோள் இறை தில்லை சிற்றம்பலத்து – திருக்கதோ:376/1
கொந்து ஆர் தடம் தோள் விடம் கால் அயில் படை கொற்றவரே – திருக்கதோ:391/4
மேல்


தோளவன் (1)

தண்டு இனம் மேவும் திண் தோளவன் யான் அவள் தன் பணிவதோள் – திருக்கதோ:302/3
மேல்


தோளா (1)

தோளா மணியே பிணையே பல சொல்லி என்னை துன்னும் – திருக்கதோ:47/3
மேல்


தோளி (2)

வேயின் சிறந்த மென் தோளி திண் கற்பின் விழுமிதன்று ஈங்கதோயில் – திருக்கதோ:204/2
வேயின தோளி மெலியல் விண்ணதோர் தக்கன் வேள்வியின்-வாய் – திருக்கதோ:234/1
மேல்


தோன்ற (1)

நெருப்பு இனம் மேய் நெடு மால் எழில் தோன்ற சென்று ஆங்கு நின்ற – திருக்கதோ:319/3
மேல்


தோன்றல் (2)

வண்டல் உற்றேம் எம்-கண் வந்து ஒரு தோன்றல் வரி வளையீர் – திருக்கதோ:290/1
சுவல் அங்கு இருந்த நம் தோன்றல் துணை என தோன்றுதலால் – திருக்கதோ:389/3
மேல்


தோன்றற்கு (1)

துன்னி வளைத்த நம் தோன்றற்கு பாசறை தோன்றும்-கொலதோ – திருக்கதோ:317/3
மேல்


தோன்றற்கும் (1)

தோகைக்கும் தோன்றற்கும் ஒன்றாய் வரும் இன்ப துன்பங்களே – திருக்கதோ:71/4
மேல்


தோன்றி (1)

தோன்றி கடி மலரும் பொய்ம்மையதோ மெய்யில் தோன்றுவதே – திருக்கதோ:325/4
மேல்


தோன்றியதே (1)

சூழும் தொகு நிதியதோடு அன்பர் தேர் வந்து தோன்றியதே – திருக்கதோ:350/4
மேல்


தோன்றின் (1)

இறுமாப்பு ஒழியும் அன்றே தங்கை தோன்றின் என் எங்கை அம் கை – திருக்கதோ:373/1
மேல்


தோன்றின (1)

சிவந்த அம் சாந்தமும் தோன்றின வந்து திரு மனைக்கே – திருக்கதோ:361/4
மேல்


தோன்றுதலால் (1)

சுவல் அங்கு இருந்த நம் தோன்றல் துணை என தோன்றுதலால்
அவலம் களைந்து பணி செயற்பாலை அரசனுக்கே – திருக்கதோ:389/3,4
மேல்


தோன்றும் (13)

தேம்பிணை வார் குழலாள் என தோன்றும் என் சிந்தனைக்கே – திருக்கதோ:38/4
ஒளி அமர்ந்த ஆங்கு ஒன்று பதோன்று ஒன்று தோன்றும் ஒளி முகத்தே – திருக்கதோ:64/4
ஓவியம் தோன்றும் கிழி நின் எழில் என்று உரை உளதால் – திருக்கதோ:88/2
சீர் அம்பரத்தின் திகழ்ந்து ஒளி தோன்றும் துறைவர் சென்றார் – திருக்கதோ:182/2
குன்றம் கடந்து சென்றால் நின்று தோன்றும் குரூஉ கமலம் – திருக்கதோ:221/2
நின் பதோல் நடை அன்னம் துன்னி முன் தோன்றும் நல் நீள் நகரே – திருக்கதோ:222/4
குரம்பையர்-தம் இடமதோ இடம் தோன்றும் இ குன்றிடத்தே – திருக்கதோ:251/4
நின்றவர் தூது-கொல்லதோ வந்து தோன்றும் நிரை_வளையே – திருக்கதோ:280/4
அயில் இது அன்றே இது அன்றே நெல்லில் தோன்றும் அவன் வடிவே – திருக்கதோ:285/4
முன் கடை-கண் இது காண் வந்து தோன்றும் முழு நிதியே – திருக்கதோ:298/4
பொரும் மால் அயில் கண் நல்லாய் இன்று தோன்றும் நம் பொன் நகர்க்கே – திருக்கதோ:326/4
பூணும் புணர் முலையும் கொண்டு தோன்றும் ஒர் பூம்_கொடியே – திருக்கதோ:341/4
பணி உற தோன்றும் நுடங்கு இடையார்கள் பயில் மனைக்கே – திருக்கதோ:359/4
மேல்


தோன்றும்-கொலதோ (1)

துன்னி வளைத்த நம் தோன்றற்கு பாசறை தோன்றும்-கொலதோ
மின்னி வளைத்து விரிநீர் கவரும் வியன் முகிலே – திருக்கதோ:317/3,4
மேல்


தோன்றுவதே (2)

தொடர்ந்து ஒறும் துன்பு என்பதே அன்ப நின் அருள் தோன்றுவதே – திருக்கதோ:253/4
தோன்றி கடி மலரும் பொய்ம்மையதோ மெய்யில் தோன்றுவதே – திருக்கதோ:325/4
மேல்


தோன்றுவனே (1)

துளி வளர் சாரல் கரந்து உங்ஙனே வந்து தோன்றுவனே – திருக்கதோ:16/4

மேல்