ஞெ – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞெமிய 1
ஞெமிர்த்து 1

ஞெமிய (1)

இகலும் அவரின் தளரும் இ தேம்பல் இடை ஞெமிய
புகிலும் மிக இங்ஙனே இறுமாக்கும் புணர் முலையே – திருக்கோ:165/3,4
மேல்


ஞெமிர்த்து (1)

களிறு உற்ற செல்லல் களை-வயின் பெண் மரம் கை ஞெமிர்த்து
பிளிறு உற்ற வான பெரு வரை நாட பெடை நடையோடு – திருக்கோ:254/1,2

மேல்