சோ – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

சோத்து (1)

சோத்து உன் அடியம் என்றோரை குழுமி தொல் வானவர் சூழ்ந்து – திருக்கோ:173/1
மேல்


சோதி (2)

சோதி வரிப்பந்து அடியார் சுனை புனல் ஆடல்செய்யார் – திருக்கோ:40/2
அழல்-வாய் அவிர் ஒளி அம்பலத்து ஆடும் அம் சோதி அம் தீம் – திருக்கோ:94/2
மேல்


சோதிடம் (1)

சோதிடம் கொண்டு இது எம்மை கெடுவித்தது தூ_மொழியே – திருக்கோ:138/4
மேல்


சோமன் (1)

நல் பகல் சோமன் எரிதரு நாட்டத்தன் தில்லை அன்ன – திருக்கோ:168/1
மேல்


சோரின் (1)

தழுவின கை இறை சோரின் தமியம் என்றே தளர்வுற்று – திருக்கோ:229/1
மேல்


சோரும் (1)

எய்யாது அயின்று இள மந்திகள் சோரும் இரும் சிலம்பா – திருக்கோ:262/2
மேல்


சோலை (1)

தண் நறும் தாது இவர் சந்தன சோலை பந்து ஆடுகின்றார் – திருக்கோ:107/3
மேல்


சோலையின் (1)

வெற்பக சோலையின் வேய் வளர் தீ சென்று விண்ணின் நின்ற – திருக்கோ:168/3
மேல்


சோலையின்-வாய் (1)

சூர் உறு சோலையின்-வாய் வரற்பாற்றன்று தூங்கு இருளே – திருக்கோ:176/4
மேல்


சோலையும் (1)

மது மலர் சோலையும் வாய்மையும் அன்பும் மருவி வெம் கான் – திருக்கோ:275/1

மேல்