செ – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

செ 18
செக்கரே 1
செகுக்கும் 1
செகுத்தும் 1
செங்கயல் 1
செங்கழுநீர் 1
செந்தாமரை 1
செந்தாமரை-வாய் 1
செப்பல் 1
செப்பா 1
செப்பி 1
செப்பில் 1
செப்பின் 1
செப்பு 3
செப்பு-மினே 1
செப்பும் 3
செம் 13
செம்பஞ்சியின் 1
செம்பட்டு 1
செம்பொன் 3
செம்மல் 2
செய் 9
செய்க 1
செய்கின்றதே 1
செய்கோ 1
செய்த 14
செய்தவன் 4
செய்தனம் 1
செய்தால் 1
செய்தான் 1
செய்திடுமாறும் 1
செய்திடுவான் 1
செய்திலாத 1
செய்தீர் 1
செய்து 9
செய்தேற்கு 1
செய்தோர் 1
செய்தோன் 1
செய்பவரின் 1
செய்யலாவது 1
செய்யாதன 1
செய்யான் 1
செய்யின் 1
செய்யும் 4
செய்யுமால் 1
செய்வது 1
செய்வான் 2
செய 1
செயல் 2
செயற்பாலை 1
செயிர் 2
செல் 3
செல்குறுவோர் 1
செல்ல 3
செல்லல் 11
செல்லல்களே 1
செல்லா 1
செல்லாத 1
செல்லாது 2
செல்லாமை 1
செல்லார் 1
செல்லி 1
செல்லும் 3
செல்லுமாயினும் 1
செல்வ 1
செல்வது 2
செல்வர் 2
செல்வன் 1
செல்வன 1
செல்வி 1
செல்வியையே 1
செல்விற்கும் 1
செல்வீ 1
செல்வீர் 1
செல்வு 1
செல 1
செலவு 2
செவ்வி 4
செவி 2
செவியுற 2
செழு 3
செழும் 10
செழுமிய 1
செழுவின 1
செற்ற 7
செற்றவன் 2
செற்று 1
செற்றோன் 3
செறி 9
செறு 1
சென்ற 9
சென்றது 3
சென்றவர் 1
சென்றனர் 1
சென்றனள் 1
சென்றார் 8
சென்றார்க்கும் 1
சென்றால் 2
சென்றாலும் 1
சென்றாள் 3
சென்றான் 2
சென்று 39
சென்றுசென்று 2
சென்றும் 1
சென்றேன் 1
சென்றோ 1
சென்னி 3
சென்னியன் 1
சென்னியோன் 1

செ (18)

குணம் தான் வெளிப்பட்ட கொவ்வை செ வாய் இ கொடி இடை தோள் – திருக்கோ:9/2
கயிலை சிலம்பில் பைம் பூம் புனம் காக்கும் கரும் கண் செ வாய் – திருக்கோ:30/2
செ வான் அடைந்த பசும் கதிர் வெள்ளை சிறு பிறைக்கே – திருக்கோ:67/4
செ நிற மேனி வெள் நீறு அணிவோன் தில்லை அம்பலம் போல் – திருக்கோ:69/1
சுருள் ஆர் கரும் குழல் வெள் நகை செ வாய் துடியிடையீர் – திருக்கோ:73/3
சூழ் ஆர் குழல் எழில் தொண்டை செ வாய் நவ்வி சொல் அறிந்தால் – திருக்கோ:93/3
குவவின கொங்கை குரும்பை குழல் கொன்றை கொவ்வை செ வாய் – திருக்கோ:108/1
செ வரை மேனியன் சிற்றம்பலவன் செழும் கயிலை – திருக்கோ:114/2
செ வாய் கரும் கண் பெரும் பணை தோள் சிற்றிடை கொடியை – திருக்கோ:169/2
செ வாய் கரு வயிர் சேர்த்து இ சிறியாள் பெரு மலர் கண் – திருக்கோ:170/3
கோவை வந்து ஆண்ட செ வாய் கரும்_கண்ணி குறிப்பு அறியேன் – திருக்கோ:200/2
சிறை-கண் மலி புனல் சீர் நகர் காக்கும் செ வேல் இளைஞர் – திருக்கோ:258/2
சின களி யானை கடிந்தார் ஒருவர் செ வாய் பசிய – திருக்கோ:293/3
சிறு கண் பெரும் கை திண் கோட்டு குழை செவி செ முக மா – திருக்கோ:313/1
செறி வார் கரும் குழல் வெள் நகை செ வாய் திரு_நுதலே – திருக்கோ:333/4
செ வாய் துடிப்ப கரும் கண் பிறழ சிற்றம்பலத்து எம் – திருக்கோ:366/1
தக்கு இன்று இருந்திலன் நின்ற செ வேல் எம் தனி வள்ளலே – திருக்கோ:376/4
வில் ஆண்டு இலங்கு புருவம் நெரிய செ வாய் துடிப்ப – திருக்கோ:387/2
மேல்


செக்கரே (1)

கொற்றம் மருவு கொல் ஏறு செல்லா நின்ற கூர்ம் செக்கரே – திருக்கோ:346/4
மேல்


செகுக்கும் (1)

பனி தரு திங்கள் அணி அம்பலவர் பகை செகுக்கும்
குனிதரு திண் சிலை கோடு சென்றான் சுடர் கொற்றவனே – திருக்கோ:98/3,4
மேல்


செகுத்தும் (1)

அயர்ந்தும் வெறி மறி ஆவி செகுத்தும் விளர்ப்பு அயலார் – திருக்கோ:287/1
மேல்


செங்கயல் (1)

செங்கயல் அன்றே கருங்கயல் கண் இ திரு நுதலே – திருக்கோ:203/4
மேல்


செங்கழுநீர் (1)

கவவின வாள் நகை வெண் முத்தம் கண் மலர் செங்கழுநீர்
தவ வினை தீர்ப்பவன் தாழ் பொழில் சிற்றம்பலம் அனையாட்கு – திருக்கோ:108/2,3
மேல்


செந்தாமரை (1)

செந்தாமரை செவ்வி சென்ற சிற்றம்பலவன் அருளான் – திருக்கோ:363/2
மேல்


செந்தாமரை-வாய் (1)

மை ஏர் குவளை கண் வண்டினம் வாழும் செந்தாமரை-வாய்
எய்யேம் எனினும் குடைந்து இன்ப தேன் உண்டு எழில் தருமே – திருக்கோ:66/3,4
மேல்


செப்பல் (1)

சிலம்பா வடி_கண்ணி சிற்றிடைக்கே விலை செப்பல் ஒட்டார் – திருக்கோ:197/3
மேல்


செப்பா (1)

சென்றவர் தூது-கொல்லோ இருந்தேமையும் செல்லல் செப்பா
நின்றவர் தூது-கொல்லோ வந்து தோன்றும் நிரை_வளையே – திருக்கோ:280/3,4
மேல்


செப்பி (1)

திரு பனையூர் அனையாளை பொன் நாளை புனைதல் செப்பி
பொருப்பனை முன் நின்று என்னோ வினையேன் யான் புகல்வதுவே – திருக்கோ:137/3,4
மேல்


செப்பில் (1)

தேயமும் யாவும் பெறினும் கொடார் நமர் இன்ன செப்பில்
தோயமும் நாடும் இல்லா சுரம் போக்கு துணிவித்தவே – திருக்கோ:207/3,4
மேல்


செப்பின் (1)

வேயாது செப்பின் அடைத்து தமி வைகும் வீயின் அன்ன – திருக்கோ:374/1
மேல்


செப்பு (3)

இயல் உளவே இணை செப்பு வெற்பா நினது ஈர்ம் கொடி மேல் – திருக்கோ:35/3
சென்று அங்கு இடைகொண்டு வாடா வகை செப்பு தே_மொழியே – திருக்கோ:268/4
செப்பு உற்ற கொங்கையர் யாவர்-கொல் ஆருயிர் தேய்பவரே – திருக்கோ:354/4
மேல்


செப்பு-மினே (1)

தீது உற்றது என்னுக்கு என்னீர் இதுவோ நன்மை செப்பு-மினே – திருக்கோ:174/4
மேல்


செப்பும் (3)

தீம் கரும்பும் அமிழ்தும் செழும் தேனும் பொதிந்து செப்பும்
கோங்கு அரும்பும் தொலைத்து என்னையும் ஆட்கொண்ட கொங்கைகளே – திருக்கோ:46/3,4
தீர்த்தர் அங்கன் தில்லை பல் பூம் பொழில் செப்பும் வஞ்சினமும் – திருக்கோ:187/3
தெருட்டின் தெளியலள் செப்பும் வகை இல்லை சீர் அருக்கன் – திருக்கோ:270/2
மேல்


செம் (13)

தெளி வளர் வான் சிலை செம் கனி வெண் முத்தம் திங்களின் வாய்ந்து – திருக்கோ:16/1
மின் எறி செம் சடை கூத்தப்பிரான் வியன் தில்லை முந்நீர் – திருக்கோ:49/3
ஒளி சென்ற செம் சடை கூத்தப்பிரானை உன்னாரின் என்-கண் – திருக்கோ:50/2
சிலம்பு அணிகொண்ட செம் சீறடி பங்கன் தன் சீர் அடியார் – திருக்கோ:54/1
மை வார் கரும்_கண்ணி செம் கரம் கூப்பு மறந்தும் மற்று அ – திருக்கோ:67/1
செம் மலர் ஆயிரம் தூய் கரு மால் திரு கண் அணியும் – திருக்கோ:153/1
கங்கை அம் செம் சடை கண் நுதல் அண்ணல் கடி கொள் தில்லை – திருக்கோ:203/2
கனி செம் திரள் அன்ன கல் கடம் போந்து கடக்கும் என்றால் – திருக்கோ:211/3
சுருள் தரு செம் சடை வெண் சுடர் அம்பலவன் மலயத்து – திருக்கோ:336/1
காணும் திசை-தொறும் கார் கயலும் செம் கனியொடு பைம் – திருக்கோ:341/3
சிவந்த பைம் போதும் அம் செம் மலர் பட்டும் கட்டு ஆர் முலை மேல் – திருக்கோ:361/3
செம் தார் நறும் கொன்றை சிற்றம்பலவர் தில்லை நகர் ஓர் – திருக்கோ:391/1
மின் துன்னிய செம் சடைவெண் மதியன் விதியுடையோர் – திருக்கோ:392/1
மேல்


செம்பஞ்சியின் (1)

செம்பஞ்சியின் மிதிக்கின் பதைக்கும் மலர் சீறடிக்கே – திருக்கோ:209/4
மேல்


செம்பட்டு (1)

மின் தொத்து இடு கழல் நூபுரம் வெள்ளை செம்பட்டு மின்ன – திருக்கோ:246/1
மேல்


செம்பொன் (3)

சேணில் பொலி செம்பொன் மாளிகை தில்லை சிற்றம்பலத்து – திருக்கோ:23/1
முகன் தாழ் குழை செம்பொன் முத்து அணி புன்னை இன்னும் உரையாது – திருக்கோ:184/3
சீர் அளவு இல்லா திகழ்தரு கல்வி செம்பொன் வரையின் – திருக்கோ:308/1
மேல்


செம்மல் (2)

தேசத்தன செம்மல் நீ தந்தன சென்று யான் கொடுத்தேன் – திருக்கோ:115/2
தேன் முதிர் வேழத்தின் மென் பூ குதர் செம்மல் ஊரன் திண் தோள் – திருக்கோ:369/2
மேல்


செய் (9)

மாடம் செய் பொன் நகரும் நிகர் இல்லை இ மாதர்க்கு என்ன – திருக்கோ:129/1
பீடம் செய் தாமரையோன் பெற்ற பிள்ளையை உள்ளலரை – திருக்கோ:129/2
கூடம் செய் சாரல் கொடிச்சி என்றோ நின்று கூறுவதே – திருக்கோ:129/4
அருவி செய் தாழ் புனத்து ஐவனம் கொய்யவும் இ வனத்தே – திருக்கோ:144/2
இருவி செய் தாளின் இருந்து இன்று காட்டும் இளம் கிளியே – திருக்கோ:144/4
முழங்கு ஆர் அரி முரண் வாரண வேட்டை செய் மொய் இருள்-வாய் – திருக்கோ:157/3
செய் குன்று உவை இவை சீர் மலர் வாவி விசும்பு இயங்கி – திருக்கோ:223/1
முள் வன் பரல் முரம்பத்தின் முன் செய் வினையேன் எடுத்த – திருக்கோ:237/2
செய் முக நீல மலர் தில்லை சிற்றம்பலத்து அரற்கு – திருக்கோ:356/1
மேல்


செய்க (1)

ஆர் வாய்தரின் அறிவார் பின்னை செய்க அறிந்தனவே – திருக்கோ:80/4
மேல்


செய்கின்றதே (1)

தேர் பின்னை சென்ற என் நெஞ்சு என்-கொலாம் இன்று செய்கின்றதே – திருக்கோ:273/4
மேல்


செய்கோ (1)

கொடுக்கோ வளை மற்று நும் ஐயர்க்கு ஆய குற்றேவல் செய்கோ
தொடுக்கோ பணியீர் அணி ஈர் மலர் நும் கரி குழற்கே – திருக்கோ:63/3,4
மேல்


செய்த (14)

என் இடம் யாது இயல் நின்னை இன்னே செய்த ஈர்ம்_கொடிக்கே – திருக்கோ:28/4
கனை கடல் செய்த நஞ்சு உண்டு கண்டார்க்கு அம்பலத்து அமிழ்தாய் – திருக்கோ:141/1
சிறு வலக்காரங்கள் செய்த எல்லாம் முழுதும் சிதைய – திருக்கோ:227/2
கீள்வது செய்த கிழவோனொடும் கிளர் கெண்டை அன்ன – திருக்கோ:247/2
நீள்வது செய்த கண்ணாள் இ நெடும் சுரம் நீந்தி எம்மை – திருக்கோ:247/3
மன் செய்த முன் நாள் மொழி வழியே அன்ன வாய்மை கண்டும் – திருக்கோ:278/1
என் செய்த நெஞ்சும் நிறையும் நில்லா எனது இன் உயிரும் – திருக்கோ:278/2
பொன் செய்த மேனியன் தில்லை உறாரின் பொறை அரிதாம் – திருக்கோ:278/3
முன் செய்த தீங்கு-கொல் காலத்து நீர்மை-கொல் மொய்_குழலே – திருக்கோ:278/4
கல் பா மதில் தில்லை சிற்றம்பலம்-அது காதல் செய்த
வில் பா விலங்கல் எம் கோனை விரும்பலர் போல அன்பர் – திருக்கோ:310/1,2
செயல் ஓங்கு எயில் எரி செய்த பின் இன்று ஓர் திரு முகமே – திருக்கோ:327/4
சிவன் செய்த சீர் அருள் ஆர் தில்லை ஊர நின் சே இழையார் – திருக்கோ:358/3
நவம் செய்த புல்லங்கள் மாட்டேம் தொடல் விடு நல் கலையே – திருக்கோ:358/4
வேல் தான் திகழ் கண் இளையார் வெகுள்வர் மெய் பாலன் செய்த
பால் தான் திகழும் பரிசினம் மேவும் படிறு உவவேம் – திருக்கோ:390/2,3
மேல்


செய்தவன் (4)

களி நீ என செய்தவன் கடல் தில்லை அன்னாய் கலங்கல் – திருக்கோ:122/3
வினை கெட செய்தவன் விண் தோய் கயிலை மயில் அனையாய் – திருக்கோ:141/2
ஆள்வது செய்தவன் தில்லையின் எல்லை அணுகுவரே – திருக்கோ:247/4
என்பதே செய்தவன் தில்லை சூழ் கடல் சேர்ப்பர் சொல்லும் – திருக்கோ:277/2
மேல்


செய்தனம் (1)

நனை கெட செய்தனம் ஆயின் நமை கெட செய்திடுவான் – திருக்கோ:141/3
மேல்


செய்தால் (1)

பிரிவு செய்தால் அரிதே கொள்க பேயொடும் என்றும் பெற்றி – திருக்கோ:144/3
மேல்


செய்தான் (1)

சூழ செய்தான் அம்பலம் கைதொழாரின் உள்ளம் துளங்க – திருக்கோ:43/2
மேல்


செய்திடுமாறும் (1)

தினை கெட செய்திடுமாறும் உண்டோ இ திரு கணியே – திருக்கோ:141/4
மேல்


செய்திடுவான் (1)

நனை கெட செய்தனம் ஆயின் நமை கெட செய்திடுவான்
தினை கெட செய்திடுமாறும் உண்டோ இ திரு கணியே – திருக்கோ:141/3,4
மேல்


செய்திலாத (1)

தவம் செய்திலாத வெம் தீவினையேம் புன்மை தன்மைக்கு எள்ளாது – திருக்கோ:358/1
மேல்


செய்தீர் (1)

தோயீர் புணர் தவம் தொன்மை செய்தீர் சுடர்கின்ற கொலம் – திருக்கோ:370/2
மேல்


செய்து (9)

ஆம் என்று அரும் கொடும்பாடுகள் செய்து நும் கண் மலர் ஆம் – திருக்கோ:90/3
கீடம் செய்து என் பிறப்பு கெட தில்லை நின்றோன் கயிலை – திருக்கோ:129/3
பரிவு செய்து ஆண்டு அம்பலத்து பயில்வோன் பரங்குன்றின்-வாய் – திருக்கோ:144/1
தருவன செய்து எனது ஆவி கொண்டு ஏகி என் நெஞ்சில் தம்மை – திருக்கோ:281/3
இருந்து திவண்டன வால் எரி முன் வலம் செய்து இட-பால் – திருக்கோ:300/3
பிரியாமை செய்து நின்றோன் தில்லை பேர் இயல் ஊரர் அன்ன – திருக்கோ:311/3
நெல் படு வான் பலி செய்து அயரா நிற்கும் நீள் நகர்க்கே – திருக்கோ:348/4
எவம் செய்து நின்று இனி இன்று உனை நோவது என் அத்தன் முத்தன் – திருக்கோ:358/2
இரவு அணையும் மதி ஏர் நுதலார் நுதி கோலம் செய்து
குரவு அணையும் குழல் இங்கு இவளால் இ குறி அறிவித்து – திருக்கோ:360/1,2
மேல்


செய்தேற்கு (1)

பயலன்-தனை பணியாதவர் போல் மிகு பாவம் செய்தேற்கு
அயலன் தமியன் அம் சொல் துணை வெம் சுரம் மாதர் சென்றால் – திருக்கோ:240/2,3
மேல்


செய்தோர் (1)

தெறு கட்டு அழிய முன் உய்ய செய்தோர் கருப்பு சிலையோன் – திருக்கோ:313/2
மேல்


செய்தோன் (1)

பெற்றேன் பிறவி பெறாமல் செய்தோன் தில்லை தேன் பிறங்கு – திருக்கோ:232/3
மேல்


செய்பவரின் (1)

தில்லை பொலி சிவன் சிற்றம்பலம் சிந்தை செய்பவரின்
மல்லை பொலி வயல் ஊரன் மெய்யே தக்க வாய்மையனே – திருக்கோ:368/3,4
மேல்


செய்யலாவது (1)

தேன் உந்து மா மலை சீறூர் இது செய்யலாவது இல்லை – திருக்கோ:147/2
மேல்


செய்யாதன (1)

பூசிற்றிலள் அன்றி செய்யாதன இல்லை பூம் தழையே – திருக்கோ:115/4
மேல்


செய்யான் (1)

தூவி அம் தோகை அன்னாய் என்ன பாவம் சொல்லாடல் செய்யான்
பாவி அந்தோ பனை மா மடல் ஏற-கொல் பாவித்ததே – திருக்கோ:88/3,4
மேல்


செய்யின் (1)

பிழை கொண்டு ஒருவி கெடாது அன்பு செய்யின் பிறவி என்னும் – திருக்கோ:65/1
மேல்


செய்யும் (4)

கான குறவர்கள் கம்பலை செய்யும் வம்பு ஆர் சிலம்பா – திருக்கோ:159/2
அழுவினை செய்யும் நையா அம் சொல் பேதை அறிவு விண்ணோர் – திருக்கோ:229/2
வை மலர் வாள் படை ஊரற்கு செய்யும் குற்றேவல் மற்று என் – திருக்கோ:233/1
வெளிறு உற்ற வான் பழியாம் பகல் நீ செய்யும் மெய் அருளே – திருக்கோ:254/4
மேல்


செய்யுமால் (1)

ஆர்த்தர் அங்கம் செய்யுமால் உய்யுமாறு என்-கொல் ஆழ் சுடரே – திருக்கோ:187/4
மேல்


செய்வது (1)

ஏறும் மலை தொலைத்தாற்கு என்னை யாம் செய்வது ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:113/4
மேல்


செய்வான் (2)

இருவின காதலர் ஏது செய்வான் இன்று இருக்கின்றதே – திருக்கோ:281/4
சூன் முதிர் துள்ளு நடை பெடைக்கு இல் துணை சேவல் செய்வான்
தேன் முதிர் வேழத்தின் மென் பூ குதர் செம்மல் ஊரன் திண் தோள் – திருக்கோ:369/1,2
மேல்


செய (1)

யாதே செய தக்கது மது வார் குழல் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:82/4
மேல்


செயல் (2)

செயல் ஓங்கு எயில் எரி செய்த பின் இன்று ஓர் திரு முகமே – திருக்கோ:327/4
செயல் மன்னும் சீர் கழல் சிற்றம்பலவர் தென்னம் பொதியில் – திருக்கோ:395/2
மேல்


செயற்பாலை (1)

அவலம் களைந்து பணி செயற்பாலை அரசனுக்கே – திருக்கோ:389/4
மேல்


செயிர் (2)

செயிர் ஒன்று முப்புரம் செற்றவன் தில்லை சிற்றம்பலத்து – திருக்கோ:18/3
சேவல் தழீஇ சென்று தான் துஞ்சும் யான் துயிலா செயிர் எம் – திருக்கோ:191/3
மேல்


செல் (3)

சிலம்பு அணிகொண்ட நும் சீறூர்க்கு உரை-மின்கள் செல் நெறியே – திருக்கோ:54/4
பேண திருத்திய சீறடி மெல்ல செல் பேர் அரவம் – திருக்கோ:215/1
கொல் கரி சீயம் குறுகாவகை பிடி தான் இடை செல்
கல் அதர் என் வந்தவாறு என்பவர் பெறின் கார்_மயிலே – திருக்கோ:264/3,4
மேல்


செல்குறுவோர் (1)

எலும்பால் அணி இறை அம்பலத்தோன் எல்லை செல்குறுவோர்
நலம் பாவிய முற்றும் நல்கினும் கல் வரை நாடர் அம்ம – திருக்கோ:197/1,2
மேல்


செல்ல (3)

கிளியை மன்னும் கடிய செல்ல நிற்பின் கிளர் அளகத்து – திருக்கோ:64/2
குழல் தலை சொல்லி செல்ல குறிப்பு ஆகும் நம் கொற்றவர்க்கே – திருக்கோ:206/4
வாம் மாண் கலை செல்ல நின்றார் கிடந்த நம் அல்லல் கண்டால் – திருக்கோ:263/3
மேல்


செல்லல் (11)

தெளிசென்ற வேல் கண் வருவித்த செல்லல் எல்லாம் தெளிவித்து – திருக்கோ:50/3
திகழும் அவர் செல்லல் போல் இல்லையாம் பழி சில்_மொழிக்கே – திருக்கோ:181/4
தொல்லோன் அருள்கள் இல்லாரின் சென்றார் சென்ற செல்லல் கண்டாய் – திருக்கோ:192/3
களிறு உற்ற செல்லல் களை-வயின் பெண் மரம் கை ஞெமிர்த்து – திருக்கோ:254/1
தேன் அமர் சொல்லி செல்லார் செல்லல் செல்லல் திரு_நுதலே – திருக்கோ:274/4
தேன் அமர் சொல்லி செல்லார் செல்லல் செல்லல் திரு_நுதலே – திருக்கோ:274/4
சென்றவர் தூது-கொல்லோ இருந்தேமையும் செல்லல் செப்பா – திருக்கோ:280/3
சென்றார் திருத்திய செல்லல் நின்றார்கள் சிதைப்பர் என்றால் – திருக்கோ:288/1
ஓதல் உற்றார் உற்று உணர்தல் உற்றார் செல்லல் மல் அழல் கான் – திருக்கோ:309/3
நெறி ஆர் அரும் சுரம் செல்லல் உற்றார் நமர் நீண்டு இருவர் – திருக்கோ:333/2
வில் படு வாள் நுதலாள் செல்லல் தீர்ப்பான் விரை மலர் தூய் – திருக்கோ:348/3
மேல்


செல்லல்களே (1)

தேன் நக்க கொன்றையன் தில்லை உறார் செல்லும் செல்லல்களே – திருக்கோ:159/4
மேல்


செல்லா (1)

கொற்றம் மருவு கொல் ஏறு செல்லா நின்ற கூர்ம் செக்கரே – திருக்கோ:346/4
மேல்


செல்லாத (1)

வீழும் வரி வளை மெல் இயல் ஆவி செல்லாத முன்னே – திருக்கோ:350/3
மேல்


செல்லாது (2)

இல் பந்தி வாய் அன்றி வைகல் செல்லாது அவன் ஈர்ம் களிறே – திருக்கோ:305/4
அன்னவன் தேர் புறத்து அல்கல் செல்லாது வரகுணன் ஆம் – திருக்கோ:306/2
மேல்


செல்லாமை (1)

முழை கொண்டு ஒருவன் செல்லாமை நின்று அம்பலத்து ஆடும் முன்னோன் – திருக்கோ:65/2
மேல்


செல்லார் (1)

தேன் அமர் சொல்லி செல்லார் செல்லல் செல்லல் திரு_நுதலே – திருக்கோ:274/4
மேல்


செல்லி (1)

செல்லி கை போதின் எரி உடையோன் தில்லை அம்பலம் சூழ் – திருக்கோ:364/2
மேல்


செல்லும் (3)

தேன் நக்க கொன்றையன் தில்லை உறார் செல்லும் செல்லல்களே – திருக்கோ:159/4
அன்பு அணைத்து அம் சொல்லி பின் செல்லும் ஆடவன் நீடு அவன்-தன் – திருக்கோ:219/1
திருந்தும் கடன் நெறி செல்லும் இவ்வாறு சிதைக்கும் என்றால் – திருக்கோ:272/3
மேல்


செல்லுமாயினும் (1)

மன்னவன் தெம் முனை மேல் செல்லுமாயினும் மால் அரி ஏறு – திருக்கோ:306/1
மேல்


செல்வ (1)

தேவரில் பெற்ற நம் செல்வ கடி வடிவு ஆர் திருவே – திருக்கோ:14/1
மேல்


செல்வது (2)

பின் பணைத்தோளி வரும் இ பெரும் சுரம் செல்வது அன்று – திருக்கோ:219/2
மீள்வது செல்வது அன்று அன்னை இ வெங்கடத்து அ கடமா – திருக்கோ:247/1
மேல்


செல்வர் (2)

குறி வாழ் நெறி செல்வர் அன்பர் என்று அம்ம கொடியவளே – திருக்கோ:334/4
கான கடம் செல்வர் காதலர் என்ன கதிர் முலைகள் – திருக்கோ:335/2
மேல்


செல்வன் (1)

மூவல் தழீஇய அருள் முதலோன் தில்லை செல்வன் முந்நீர் – திருக்கோ:191/1
மேல்


செல்வன (1)

வருவன செல்வன தூதுகள் ஏதில வான் புலியூர் – திருக்கோ:281/1
மேல்


செல்வி (1)

திருந்து ஏர் அழிந்து பழங்கண் தரும் செல்வி சீர் நகர்க்கு என் – திருக்கோ:329/3
மேல்


செல்வியையே (1)

திளையா வரும் அருவி கயிலை பயில் செல்வியையே – திருக்கோ:294/4
மேல்


செல்விற்கும் (1)

குறைவிற்கும் கல்விக்கும் செல்விற்கும் நின் குலத்திற்கும் வந்தோர் – திருக்கோ:266/1
மேல்


செல்வீ (1)

காதல் உற்றார் நன்மை கல்வி செல்வீ தரும் என்பது கொண்டு – திருக்கோ:309/2
மேல்


செல்வீர் (1)

அதிர் ஏய் மறையின் இவ்வாறு செல்வீர் தில்லை அம்பலத்து – திருக்கோ:243/2
மேல்


செல்வு (1)

செல்வு அரிதன்று-மன் சிற்றம்பலவரை சேரலர் போல் – திருக்கோ:264/2
மேல்


செல (1)

செல அந்தி-வாய் கண்டனன் என்னதாம்-கொல் மன் சேர் துயிலே – திருக்கோ:155/4
மேல்


செலவு (2)

செலவு அன்பர்க்கு ஒக்கும் சிவன் தில்லை கானலில் சீர் பெடையோடு – திருக்கோ:155/2
விண்ணும் செலவு அறியா வெறி ஆர் கழல் வீழ் சடை தீ – திருக்கோ:256/1
மேல்


செவ்வி (4)

பாயின மேகலை பண்டையள் அல்லள் பவள செவ்வி
ஆயின ஈசன் அமரர்க்கு அமரன் சிற்றம்பலத்தான் – திருக்கோ:282/2,3
செந்தாமரை செவ்வி சென்ற சிற்றம்பலவன் அருளான் – திருக்கோ:363/2
காவியம் கண் கழுநீர் செவ்வி வெளவுதல் கற்றனவே – திருக்கோ:384/4
கித்த கருங்குவளை செவ்வி ஓடி கெழுமினவே – திருக்கோ:388/4
மேல்


செவி (2)

சொல் பா விரும்பினர் என்ன மெல்_ஓதி செவி புறத்து – திருக்கோ:310/3
சிறு கண் பெரும் கை திண் கோட்டு குழை செவி செ முக மா – திருக்கோ:313/1
மேல்


செவியுற (2)

பயில்கின்ற சென்று செவியுற நீள் படை கண்கள் விண்-வாய் – திருக்கோ:18/2
கான் அமர் குன்றர் செவியுற வாங்கு கணை துணையாம் – திருக்கோ:274/1
மேல்


செழு (3)

செழு நீர் மதி கண்ணி சிற்றம்பலவன் திரு கழலே – திருக்கோ:123/1
செழு வார் கழல் தில்லை சிற்றம்பலவரை சென்று நின்று – திருக்கோ:142/3
தெய்வம் தரும் இருள் தூங்கும் முழுதும் செழு மிடற்றின் – திருக்கோ:212/2
மேல்


செழும் (10)

தீம் கரும்பும் அமிழ்தும் செழும் தேனும் பொதிந்து செப்பும் – திருக்கோ:46/3
இ குன்ற வாணர் கொழுந்து இ செழும் தண் புனம் உடையாள் – திருக்கோ:68/2
செ வரை மேனியன் சிற்றம்பலவன் செழும் கயிலை – திருக்கோ:114/2
செழும் தாது அவிழ் பொழில் ஆயத்து சேர்க திரு தகவே – திருக்கோ:124/4
சினை வளர் வேங்கைகள் யாங்கள் நின்று ஆடும் செழும் பொழிலே – திருக்கோ:154/4
செழும் கார் முழவு அதிர் சிற்றம்பலத்து பெரும் திருமால் – திருக்கோ:157/1
செழும் தேன் திகழ் பொழில் தில்லை புறவில் செறு அகத்த – திருக்கோ:166/2
செழும் குலை வாழை நிழலில் துயில் சிலம்பா முனை மேல் – திருக்கோ:250/2
கண்டின மேவும் இல் நீ அவள் நின் கொழுநன் செழும் மெல் – திருக்கோ:302/2
சிலை மலி வாள் நுதல் எங்கையது ஆகம் என செழும் பூண் – திருக்கோ:397/1
மேல்


செழுமிய (1)

செழுமிய மாளிகை சிற்றம்பலவர் சென்று அன்பர் சிந்தை – திருக்கோ:393/1
மேல்


செழுவின (1)

செழுவின தாள் பணியார் பிணியால் உற்று தேய்வித்ததே – திருக்கோ:229/4
மேல்


செற்ற (7)

தீங்கில் புக செற்ற கொற்றவன் சிற்றம்பலம் அனையாள் – திருக்கோ:13/2
மலை கீழ் விழ செற்ற சிற்றம்பலவர் வண் பூம் கயிலை – திருக்கோ:59/3
துரும்பு உற செற்ற கொற்றத்து எம்பிரான் தில்லை சூழ் பொழிற்கே – திருக்கோ:167/4
ஒருங்கு அழி காதர மூவெயில் செற்ற ஒற்றை சிலை சூழ்ந்து – திருக்கோ:190/2
குருட்டின் புக செற்ற கோன் புலியூர் குறுகார் மனம் போன்று – திருக்கோ:270/3
கனல் ஊர் கணை துணை ஊர் கெட செற்ற சிற்றம்பலத்து எம் – திருக்கோ:372/1
அஞ்சார் புரம் செற்ற சிற்றம்பலவர் அம் தண் கயிலை – திருக்கோ:378/1
மேல்


செற்றவன் (2)

செயிர் ஒன்று முப்புரம் செற்றவன் தில்லை சிற்றம்பலத்து – திருக்கோ:18/3
தெறு வல காலனை செற்றவன் சிற்றம்பலம் சிந்தியார் – திருக்கோ:227/3
மேல்


செற்று (1)

தெங்கம்பழம் கமுகின் குலை சாடி கதலி செற்று
கொங்கம் பழனத்து ஒளிர் குளிர் நாட்டினை நீ உமை கூர் – திருக்கோ:100/1,2
மேல்


செற்றோன் (3)

இகல் குன்ற வில்லில் செற்றோன் தில்லை ஈசன் எம்மான் எதிர்ந்த – திருக்கோ:4/3
சிரம் அன்று அயனை செற்றோன் தில்லை சிற்றம்பலம் அனையாள் – திருக்கோ:321/2
சிரம் அங்கு அயனை செற்றோன் தில்லை சிற்றம்பலம் வழுத்தா – திருக்கோ:371/3
மேல்


செறி (9)

தீங்கு அணைந்து ஓர் அல்லும் தேறாய் கலங்கி செறி கடலே – திருக்கோ:179/3
சீர் அம்பர் சுற்றி எற்றி சிறந்து ஆர்க்கும் செறி கடலே – திருக்கோ:182/4
சீயமும் மாவும் வெரீஇ வரல் என்பல் செறி திரை நீர் – திருக்கோ:207/2
தீ மேல் அயில் போல் செறி பரல் கானில் சிலம்பு அடி பாய் – திருக்கோ:228/3
சீர் பொன்னை வென்ற செறி கழலோன் தில்லை சூழ் பொழில்-வாய் – திருக்கோ:273/2
திருமால் அறியா செறி கழல் தில்லை சிற்றம்பலத்து எம் – திருக்கோ:326/1
செறி வார் கரும் குழல் வெள் நகை செ வாய் திரு_நுதலே – திருக்கோ:333/4
போல் தான் செறி இருள் பொக்கம் எண்ணீர் கன்று அகன்ற புனிற்று – திருக்கோ:382/2
நீறு ஊர் கொடு நெறி சென்று இ செறி மென் முலை நெருங்க – திருக்கோ:398/3
மேல்


செறு (1)

செழும் தேன் திகழ் பொழில் தில்லை புறவில் செறு அகத்த – திருக்கோ:166/2
மேல்


சென்ற (9)

கலங்கலை சென்ற அன்றும் கலங்காய் கமழ் கொன்றை துன்றும் – திருக்கோ:24/2
ஒளி சென்ற செம் சடை கூத்தப்பிரானை உன்னாரின் என்-கண் – திருக்கோ:50/2
அளி சென்ற பூம் குழல் தோழிக்கு வாழி அறிவிப்பனே – திருக்கோ:50/4
ஆர தழை அன்பு அருளி நின்றோன் சென்ற மா மலயத்து – திருக்கோ:91/2
உருகுதலை சென்ற உள்ளத்தும் அம்பலத்தும் ஒளியே – திருக்கோ:104/1
தொல்லோன் அருள்கள் இல்லாரின் சென்றார் சென்ற செல்லல் கண்டாய் – திருக்கோ:192/3
தேர் பின்னை சென்ற என் நெஞ்சு என்-கொலாம் இன்று செய்கின்றதே – திருக்கோ:273/4
நீர் உக ஒளி வாடிட நீடு சென்றார் சென்ற நாள் – திருக்கோ:345/3
செந்தாமரை செவ்வி சென்ற சிற்றம்பலவன் அருளான் – திருக்கோ:363/2
மேல்


சென்றது (3)

தேவி என்றே ஐயம் சென்றது அன்றே அறிய சிறிது – திருக்கோ:41/2
பேதை பருவம் பின் சென்றது முன்றில் எனை பிரிந்தால் – திருக்கோ:239/1
வெயில் மன்னு வெம் சுரம் சென்றது எல்லாம் விடையோன் புலியூர் – திருக்கோ:351/2
மேல்


சென்றவர் (1)

சென்றவர் தூது-கொல்லோ இருந்தேமையும் செல்லல் செப்பா – திருக்கோ:280/3
மேல்


சென்றனர் (1)

வன் மா களிற்றொடு சென்றனர் இன்று நம் மன்னவரே – திருக்கோ:338/4
மேல்


சென்றனள் (1)

என்னணம் சென்றனள் என்னணம் சேரும் என அயரா – திருக்கோ:231/2
மேல்


சென்றார் (8)

சீர் அம்பரத்தின் திகழ்ந்து ஒளி தோன்றும் துறைவர் சென்றார்
போரும் பரிசு புகன்றனரோ புலியூர் புனிதன் – திருக்கோ:182/2,3
விள்ளும் பரிசு சென்றார் வியன் தேர் வழி தூரல் கண்டாய் – திருக்கோ:185/3
தொல்லோன் அருள்கள் இல்லாரின் சென்றார் சென்ற செல்லல் கண்டாய் – திருக்கோ:192/3
சொல்லா அழல் கடம் இன்று சென்றார் நம் சிறந்தவரே – திருக்கோ:271/4
சென்றார் திருத்திய செல்லல் நின்றார்கள் சிதைப்பர் என்றால் – திருக்கோ:288/1
ஆர் அளவு இல்லா அளவு சென்றார் அம்பலத்துள் நின்ற – திருக்கோ:308/2
மாது குலாய மெல் நோக்கி சென்றார் நமர் வண் புலியூர் – திருக்கோ:316/2
நீர் உக ஒளி வாடிட நீடு சென்றார் சென்ற நாள் – திருக்கோ:345/3
மேல்


சென்றார்க்கும் (1)

விருப்பு இனம் மேவ சென்றார்க்கும் சென்று அல்கும்-கொல் வீழ் பனி-வாய் – திருக்கோ:319/2
மேல்


சென்றால் (2)

குன்றம் கடந்து சென்றால் நின்று தோன்றும் குரூஉ கமலம் – திருக்கோ:221/2
அயலன் தமியன் அம் சொல் துணை வெம் சுரம் மாதர் சென்றால்
இயல் அன்று எனக்கிற்றிலை மற்று வாழி எழில் புறவே – திருக்கோ:240/3,4
மேல்


சென்றாலும் (1)

தெவ்வம் பணிய சென்றாலும் மன் வந்து அன்றி சேர்ந்து அறியான் – திருக்கோ:304/3
மேல்


சென்றாள் (3)

அ குன்ற ஆறு அமர்ந்து ஆட சென்றாள் அங்கம் அவ்வவையே – திருக்கோ:68/3
வாழி இ மூதூர் மறுக சென்றாள் அன்று மால் வணங்க – திருக்கோ:230/3
மெய் உறவாம் இது உன் இல்லே வருக என வெள்கி சென்றாள்
கை உறு மான் மறியோன் புலியூர் அன்ன காரிகையே – திருக்கோ:399/3,4
மேல்


சென்றான் (2)

குனிதரு திண் சிலை கோடு சென்றான் சுடர் கொற்றவனே – திருக்கோ:98/4
கண்டல் உற்று ஏர் நின்ற சேரி சென்றான் ஓர் கழலவனே – திருக்கோ:290/4
மேல்


சென்று (39)

பயில்கின்ற சென்று செவியுற நீள் படை கண்கள் விண்-வாய் – திருக்கோ:18/2
உளம் ஆம் வகை நம்மை உய்ய வந்து ஆண்டு சென்று உம்பர் உய்ய – திருக்கோ:22/1
துலங்கலை சென்று இது என்னோ வள்ளல் உள்ளம் துயர்கின்றதே – திருக்கோ:24/4
உகல் இடம் தான் சென்று எனது உயிர் நையாவகை ஒதுங்க – திருக்கோ:42/3
பொன் எறி வார் துறை-வாய் சென்று மின் தோய் பொழிலிடத்தே – திருக்கோ:49/4
சேய் கண்டு அனையன் சென்று ஆங்கு ஓர் அலவன் தன் சீர் பெடையின் – திருக்கோ:84/2
சென்று அகத்து இல்லாவகை சிதைத்தோன் திருந்து அம்பலவன் – திருக்கோ:92/2
முந்தி இன் வாய்மொழி நீயே மொழி சென்று அம் மொய்_குழற்கே – திருக்கோ:99/4
பெருகுதலை சென்று நின்றோன் பெருந்துறை பிள்ளை கள் ஆர் – திருக்கோ:104/2
தேசத்தன செம்மல் நீ தந்தன சென்று யான் கொடுத்தேன் – திருக்கோ:115/2
வரல் வேய்தருவன் இங்கே நில் உங்கே சென்று உன் வார் குழற்கு ஈர்ம் – திருக்கோ:119/3
கெழு நீர்மையின் சென்று கிண்கிணி வாய்க்கொள்ளும் கள் அகத்த – திருக்கோ:123/2
நெருப்பனை அம்பலத்து ஆதியை உம்பர் சென்று ஏத்தி நிற்கும் – திருக்கோ:137/2
செழு வார் கழல் தில்லை சிற்றம்பலவரை சென்று நின்று – திருக்கோ:142/3
இருந்தனர் குன்றின்-நின்று ஏங்கும் அருவி சென்று ஏர் திகழ – திருக்கோ:148/2
வெற்பக சோலையின் வேய் வளர் தீ சென்று விண்ணின் நின்ற – திருக்கோ:168/3
ஆங்கு அணைந்தார் நின்னையும் உளரோ சென்று அகன்றவரே – திருக்கோ:179/4
சேவல் தழீஇ சென்று தான் துஞ்சும் யான் துயிலா செயிர் எம் – திருக்கோ:191/3
சேண் தில்லை மா நகர்-வாய் சென்று சேர்க திரு தகவே – திருக்கோ:214/4
இன்னா கடறு இது இ போழ்தே கடந்து இன்று காண்டும் சென்று
பொன் ஆர் அணி மணி மாளிகை தென் புலியூர் புகழ்வார் – திருக்கோ:217/2,3
சென்று அங்கு அடை தடமும் புடை சூழ்தரு சேண் நகரே – திருக்கோ:221/4
தீங்கை இலா சிறியாள் நின்றது இவ்விடம் சென்று எதிர்ந்த – திருக்கோ:245/2
விரும்பினர்-பால் சென்று மெய்க்கு அணியாம் வியன் கங்கை என்னும் – திருக்கோ:248/2
சென்று அங்கு இடைகொண்டு வாடா வகை செப்பு தே_மொழியே – திருக்கோ:268/4
வடிக்கு அலர் வேல்_கண்ணி வந்தன சென்று நம் யாய் அறியும் – திருக்கோ:291/3
விருப்பு இனம் மேவ சென்றார்க்கும் சென்று அல்கும்-கொல் வீழ் பனி-வாய் – திருக்கோ:319/2
நெருப்பு இனம் மேய் நெடு மால் எழில் தோன்ற சென்று ஆங்கு நின்ற – திருக்கோ:319/3
சிறப்பின் திகழ் சிவன் சிற்றம்பலம் சென்று சேர்ந்தவர்-தம் – திருக்கோ:328/1
தேன் நக்க தார் மன்னன் என்னோ இனி சென்று தேர் பொருளே – திருக்கோ:335/4
தேவர் சென்று ஏத்தும் சிவன் தில்லை அம்பலம் சீர் வழுத்தா – திருக்கோ:337/2
பாவர் சென்று அல்கும் நரகம் அனைய புனை அழல் கான் – திருக்கோ:337/3
பிணியுற பேதை சென்று இன்று எய்துமால் அரவும் பிறையும் – திருக்கோ:359/2
இராப்பகல் நின்று உணங்கு ஈர்ம் கடை இத்துணை போழ்தின் சென்று
கரா பயில் பூம் புனல் ஊரன் புகும் இ கடி மனைக்கே – திருக்கோ:362/3,4
கலவி கடலுள் கலிங்கம் சென்று எய்தி கதிர் கொள் முத்தம் – திருக்கோ:365/2
உலவு இயலாத்தனம் சென்று எய்தல் ஆயின ஊரனுக்கே – திருக்கோ:365/4
திறல் இயல் யாழ் கொண்டுவந்து நின்றார் சென்று இரா திசை போம் – திருக்கோ:375/2
சென்று உன்னிய கழல் சிற்றம்பலவன் தென்னம் பொதியில் – திருக்கோ:392/2
செழுமிய மாளிகை சிற்றம்பலவர் சென்று அன்பர் சிந்தை – திருக்கோ:393/1
நீறு ஊர் கொடு நெறி சென்று இ செறி மென் முலை நெருங்க – திருக்கோ:398/3
மேல்


சென்றுசென்று (2)

தினை வித்தி காத்து சிறந்து நின்றேமுக்கு சென்றுசென்று
வினை வித்தி காத்து விளைவு உண்டதாகி விளைந்ததுவே – திருக்கோ:140/3,4
மறப்பான் அடுப்பது ஓர் தீவினை வந்திடின் சென்றுசென்று
பிறப்பான் அடுப்பினும் பின்னும் துன்ன தகும் பெற்றியரே – திருக்கோ:205/3,4
மேல்


சென்றும் (1)

கணியார் கருத்து இன்று முற்றிற்று யாம் சென்றும் கார் புனமே – திருக்கோ:145/1
மேல்


சென்றேன் (1)

யான் இற்றை யாமத்து நின் அருள் மேல் நிற்கலுற்று சென்றேன்
தேன் நக்க கொன்றையன் தில்லை உறார் செல்லும் செல்லல்களே – திருக்கோ:159/3,4
மேல்


சென்றோ (1)

அருள் தரும் இன் சொற்கள் அத்தனையும் மறந்து அத்தம் சென்றோ
பொருள் தரக்கிற்கின்றது வினையேற்கு புரவலரே – திருக்கோ:336/3,4
மேல்


சென்னி (3)

அகழும் மதிலும் அணி தில்லையோன் அடி போது சென்னி
திகழும் அவர் செல்லல் போல் இல்லையாம் பழி சில்_மொழிக்கே – திருக்கோ:181/3,4
சுழியா வரு பெரு நீர் சென்னி வைத்து என்னை தன் தொழும்பின் – திருக்கோ:261/1
புலவி திரை பொர சீறடி பூம் கலம் சென்னி உய்ப்ப – திருக்கோ:365/1
மேல்


சென்னியன் (1)

அப்பு உற்ற சென்னியன் தில்லை உறாரின் அவர் உறு நோய் – திருக்கோ:354/1
மேல்


சென்னியோன் (1)

தெள் வன் புனல் சென்னியோன் அம்பலம் சிந்தியார் இனம் சேர் – திருக்கோ:237/1

மேல்