கி – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கிடங்கும் (1)

துன்று அம் கிடங்கும் துறைதுறை வள்ளை வெள்ளை நகையார் – திருக்கோ:221/3
மேல்


கிடத்தி (1)

அயில் குல வேல் கமலத்தில் கிடத்தி அனம் நடக்கும் – திருக்கோ:36/3
மேல்


கிடந்த (1)

வாம் மாண் கலை செல்ல நின்றார் கிடந்த நம் அல்லல் கண்டால் – திருக்கோ:263/3
மேல்


கிடந்தான் (1)

வரம் கிடந்தான் தில்லை அம்பல முன்றில் அ மாயவனே – திருக்கோ:86/4
மேல்


கிடந்து (2)

அசும்பு உற்ற கண்ணோடு அலறாய் கிடந்து அரன் தில்லை அன்னாள் – திருக்கோ:198/2
வேங்கையின் வாயின் வியன் கை மடுத்து கிடந்து அலற – திருக்கோ:245/3
மேல்


கிடையும் (1)

குன்றம் கிடையும் கடந்து உமர் கூறும் நிதி கொணர்ந்து – திருக்கோ:268/1
மேல்


கிண்கிணி (1)

கெழு நீர்மையின் சென்று கிண்கிணி வாய்க்கொள்ளும் கள் அகத்த – திருக்கோ:123/2
மேல்


கித்த (1)

கித்த கருங்குவளை செவ்வி ஓடி கெழுமினவே – திருக்கோ:388/4
மேல்


கிழங்கும் (1)

கிழங்கும் அருந்தி இருந்து எம்மோடு இன்று கிளர்ந்து குன்றர் – திருக்கோ:127/2
மேல்


கிழவோனொடும் (1)

கீள்வது செய்த கிழவோனொடும் கிளர் கெண்டை அன்ன – திருக்கோ:247/2
மேல்


கிழி (4)

ஈசன சாந்தும் எருக்கும் அணிந்து ஓர் கிழி பிடித்து – திருக்கோ:74/3
கிழி ஒன்ற நாடி எழுதி கை கொண்டு என் பிறவி கெட்டு இன்று – திருக்கோ:76/2
ஓவியம் தோன்றும் கிழி நின் எழில் என்று உரை உளதால் – திருக்கோ:88/2
பாண் நிகர் வண்டினம் பாட பைம்பொன் தரு வெண் கிழி தம் – திருக்கோ:183/1
மேல்


கிழித்தது (1)

தீ வாய் உழுவை கிழித்தது அந்தோ சிறிதே பிழைப்பித்து – திருக்கோ:72/3
மேல்


கிழித்து (2)

பாம்பை பிடித்து படம் கிழித்து ஆங்கு அ பணை முலைக்கே – திருக்கோ:21/2
பண்டு ஆல் இயலும் இலை வளர் பாலகன் பார் கிழித்து
தொண்டால் இயலும் சுடர் கழலோன் தொல்லை தில்லையின்-வாய் – திருக்கோ:105/1,2
மேல்


கிள்ளை (5)

பெற்றில மென் பிணை பேச்சு பெறா கிள்ளை பிள்ளை இன்று ஒன்று – திருக்கோ:97/2
என் அனை போக்கு அன்றி கிள்ளை என் உள்ளத்தை ஈர்கின்றதே – திருக்கோ:231/4
பெற்றேனொடும் கிள்ளை வாட முதுக்குறை பெற்றி மிக்கு – திருக்கோ:232/1
கேழ் ஏவரையும் இல்லோன் புலியூர் பயில் கிள்ளை அன்ன – திருக்கோ:269/1
நெருங்கு வளை கிள்ளை நீங்கிற்றிலள் நின்று நான்முகனோடு – திருக்கோ:331/2
மேல்


கிள்ளையார் (1)

கிளவியை என்றோ இனி கிள்ளையார் வாயில் கேட்கின்றதே – திருக்கோ:10/4
மேல்


கிளக்கின்றதே (1)

கெழி உம்மவே பணை தோள் பல என்னோ கிளக்கின்றதே – திருக்கோ:135/4
மேல்


கிளர் (2)

கிளியை மன்னும் கடிய செல்ல நிற்பின் கிளர் அளகத்து – திருக்கோ:64/2
கீள்வது செய்த கிழவோனொடும் கிளர் கெண்டை அன்ன – திருக்கோ:247/2
மேல்


கிளர்ந்து (1)

கிழங்கும் அருந்தி இருந்து எம்மோடு இன்று கிளர்ந்து குன்றர் – திருக்கோ:127/2
மேல்


கிளர (1)

கெடுத்தான் கெடல் இல் தொல்லோன் தில்லை பல் மலர் கேழ் கிளர
மடுத்தான் குடைந்து அன்று அழுங்க அழுங்கி தழீஇ மகிழ்வுற்று – திருக்கோ:226/2,3
மேல்


கிளவி (2)

தே மென் கிளவி தன் பங்கத்து இறை உறை தில்லை அன்னீர் – திருக்கோ:90/1
தத்தை கிளவி முக தாமரை தழல் வேல் மிளிர்ந்து – திருக்கோ:388/2
மேல்


கிளவியை (1)

கிளவியை என்றோ இனி கிள்ளையார் வாயில் கேட்கின்றதே – திருக்கோ:10/4
மேல்


கிளி (3)

மொழியால் கிளி ஆம் முது வானவர்-தம் முடி தொகைகள் – திருக்கோ:29/2
பாவை தந்தாள் பைம் கிளி அளித்தாள் இன்று என் பைம்_தொடியே – திருக்கோ:200/4
புன கிளி யாம் கடியும் வரை சாரல் பொருப்பிடத்தே – திருக்கோ:293/4
மேல்


கிளியே (1)

இருவி செய் தாளின் இருந்து இன்று காட்டும் இளம் கிளியே – திருக்கோ:144/4
மேல்


கிளியை (1)

கிளியை மன்னும் கடிய செல்ல நிற்பின் கிளர் அளகத்து – திருக்கோ:64/2
மேல்


கிளை-வயின் (1)

கிளை-வயின் நீக்கி இ கெண்டை அம் கண்ணியை கொண்டு தந்த – திருக்கோ:6/3

மேல்