கா – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

காக்கும் 3
காகத்து 1
காட்ட 2
காட்டி 5
காட்டிடு 1
காட்டிடை 1
காட்டில் 1
காட்டும் 2
காடு 1
காண் 5
காண்க 1
காண்டலும் 3
காண்டும் 2
காண்பது 1
காண்பன் 1
காண்பான் 1
காண 1
காணலர் 1
காணா 1
காணின் 1
காணுநர்க்கே 1
காணும் 2
காத்து 4
காத்தும் 1
காதம் 1
காதர 1
காதரத்தான் 1
காதரம் 1
காதல் 4
காதலர் 3
காதலரே 1
காதலனே 1
காது 1
காந்தள் 2
காந்தளின் 1
காந்தளும் 2
காந்தளை 1
காப்பது 1
காப்பவர் 1
காப்பான் 1
காப்பு 1
காம்பு 1
காமர் 1
காமரை 1
காமன் 2
காமன்-தன் 1
காய் 2
காய்ந்து 1
காயமும் 1
காயும் 1
கார் 28
கார்_மயிலே 4
காரணன் 1
காரிகை 2
காரிகையே 1
கால் 10
காலத்தினால் 1
காலத்து 1
காலத்தும் 1
காலன் 1
காலனை 2
காவல் 2
காவலரே 1
காவி 1
காவிகள் 2
காவியம் 1
காவியை 1
காவின் 1
காவேம் 1
காழி 1
காற்றும் 1
கான் 9
கான்யாறு 1
கான 2
கானகம் 3
கானங்களே 1
கானத்தின் 1
கானல் 1
கானலில் 2
கானலை 1
கானவர் 1
கானில் 1
கானின் 1

காக்கும் (3)

கயிலை சிலம்பில் பைம் பூம் புனம் காக்கும் கரும் கண் செ வாய் – திருக்கோ:30/2
பை உடை வாள் அரவத்து அல்குல் காக்கும் பைம் பூம் புனமே – திருக்கோ:48/4
சிறை-கண் மலி புனல் சீர் நகர் காக்கும் செ வேல் இளைஞர் – திருக்கோ:258/2
மேல்


காகத்து (1)

காகத்து இரு கண்ணிற்கு ஒன்றே மணி கலந்த ஆங்கு இருவர் – திருக்கோ:71/1
மேல்


காட்ட (2)

கரங்கள் தந்தான் ஒன்று காட்ட மற்று ஆங்கு அதும் காட்டிடு என்று – திருக்கோ:86/3
பொன் போல் புரிசை வட வரை காட்ட பொலி புலியூர் – திருக்கோ:222/2
மேல்


காட்டி (5)

அடி சந்தம் மால் கண்டிலாதன காட்டி வந்து ஆண்டுகொண்டு என் – திருக்கோ:78/1
காட்டி அன்றே நின்ற தில்லை தொல்லோனை கல்லாதவர் போல் – திருக்கோ:284/3
கயல் ஓங்கு இரும் சிலை கொண்டு மன் கோபமும் காட்டி வரும் – திருக்கோ:327/3
சுற்றம் பலம் இன்மை காட்டி தன் தொல் கழல் தந்த தொல்லோன் – திருக்கோ:346/1
பொய் முகம் காட்டி கரத்தல் பொருத்தம் அன்று என்றிலையே – திருக்கோ:356/3
மேல்


காட்டிடு (1)

கரங்கள் தந்தான் ஒன்று காட்ட மற்று ஆங்கு அதும் காட்டிடு என்று – திருக்கோ:86/3
மேல்


காட்டிடை (1)

கவலம் கொள் பேய் தொகை பாய்தர காட்டிடை ஆட்டு உவந்த – திருக்கோ:389/1
மேல்


காட்டில் (1)

அல் படு காட்டில் நின்று ஆடி சிற்றம்பலத்தான் மிடற்றின் – திருக்கோ:348/1
மேல்


காட்டும் (2)

கான் உழை வாழ்வு பெற்று ஆங்கு எழில் காட்டும் ஒர் கார் பொழிலே – திருக்கோ:116/4
இருவி செய் தாளின் இருந்து இன்று காட்டும் இளம் கிளியே – திருக்கோ:144/4
மேல்


காடு (1)

மேலன் புகுந்து என்-கண் நின்றான் இருந்த வெண் காடு அனைய – திருக்கோ:286/3
மேல்


காண் (5)

யாழ் உடையார் மணம் காண் அணங்காய் வந்து அகப்பட்டதே – திருக்கோ:7/4
இழை காண் பணைமுலையாய் அறியேன் சொல்லும் ஈடு அவற்கே – திருக்கோ:111/4
கண் ஒக்குமேல் கண்டு காண் வண்டு வாழும் கரும்_குழலே – திருக்கோ:162/4
இந்தீவரம் இவை காண் நின் இருள் சேர் குழற்கு எழில் சேர் – திருக்கோ:163/3
முன் கடை-கண் இது காண் வந்து தோன்றும் முழு நிதியே – திருக்கோ:298/4
மேல்


காண்க (1)

மயில் இது அன்றே கொடி வாரணம் காண்க வன் சூர் தடிந்த – திருக்கோ:285/3
மேல்


காண்டலும் (3)

கழை காண்டலும் சுளியும் களி யானை அன்னான் கரத்தில் – திருக்கோ:111/1
தழை காண்டலும் பொய் தழைப்ப முன் காண்பன் இன்று அம்பலத்தான் – திருக்கோ:111/2
உழை காண்டலும் நினைப்பு ஆகும் மெல்நோக்கி மன் நோக்கம் கண்டால் – திருக்கோ:111/3
மேல்


காண்டும் (2)

புனை வளர் கொம்பர் அன்னாய் அன்ன காண்டும் புன மயிலே – திருக்கோ:118/4
இன்னா கடறு இது இ போழ்தே கடந்து இன்று காண்டும் சென்று – திருக்கோ:217/2
மேல்


காண்பது (1)

காண்பது அன்றே இன்று நாளை இங்கே வர கார் மலர் தேன் – திருக்கோ:323/3
மேல்


காண்பன் (1)

தழை காண்டலும் பொய் தழைப்ப முன் காண்பன் இன்று அம்பலத்தான் – திருக்கோ:111/2
மேல்


காண்பான் (1)

புரம் கடந்தான் அடி காண்பான் புவி விண்டு புக்கு அறியாது – திருக்கோ:86/1
மேல்


காண (1)

காண திருத்திய போலும் முன்னா மன்னு கானங்களே – திருக்கோ:215/4
மேல்


காணலர் (1)

கள்ள படிறர்க்கு அருளா அரன் தில்லை காணலர் போல் – திருக்கோ:87/3
மேல்


காணா (1)

கள்ளம் புகு நெஞ்சர் காணா இறை உறை காழி அன்னாள் – திருக்கோ:379/2
மேல்


காணின் (1)

காணின் கழறலை கண்டிலை மென் தோள் கரும்பினையே – திருக்கோ:23/4
மேல்


காணுநர்க்கே (1)

கரும்பு அன மென் மொழியாரும் அ நீர்மையர் காணுநர்க்கே – திருக்கோ:248/4
மேல்


காணும் (2)

அருந்துதி காணும் அளவும் சிலம்பன் அரும் தழையே – திருக்கோ:300/4
காணும் திசை-தொறும் கார் கயலும் செம் கனியொடு பைம் – திருக்கோ:341/3
மேல்


காத்து (4)

தினை வளம் காத்து சிலம்பு எதிர் கூஉய் சிற்றில் முற்று இழைத்து – திருக்கோ:118/1
தினை வித்தி காத்து சிறந்து நின்றேமுக்கு சென்றுசென்று – திருக்கோ:140/3
வினை வித்தி காத்து விளைவு உண்டதாகி விளைந்ததுவே – திருக்கோ:140/4
புர மங்கையரின் நையாது ஐய காத்து நம் பொற்பரையே – திருக்கோ:371/4
மேல்


காத்தும் (1)

பெறா அருள் அம்பலவன் மலை காத்தும் பெரும் புனமே – திருக்கோ:252/4
மேல்


காதம் (1)

அரும் கழி காதம் அகலும் என்றூழ் என்று அலந்து கண்ணீர் – திருக்கோ:190/3
மேல்


காதர (1)

ஒருங்கு அழி காதர மூவெயில் செற்ற ஒற்றை சிலை சூழ்ந்து – திருக்கோ:190/2
மேல்


காதரத்தான் (1)

கயல் வந்த கண்ணியர் கண் இணையால் மிகு காதரத்தான்
மயல் வந்த வாட்டம் அகற்றா விரதம் என் மா மதியின் – திருக்கோ:381/1,2
மேல்


காதரம் (1)

கயல் வளர் வாள்_கண்ணி போதரு காதரம் தீர்த்து அருளும் – திருக்கோ:117/3
மேல்


காதல் (4)

கரும் கழி காதல் பைம் கானலில் தில்லை எம் கண்டர் விண்டார் – திருக்கோ:190/1
வரும் கழி காதல் வனசங்கள் கூப்பும் மலர் கைகளே – திருக்கோ:190/4
காதல் உற்றார் நன்மை கல்வி செல்வீ தரும் என்பது கொண்டு – திருக்கோ:309/2
கல் பா மதில் தில்லை சிற்றம்பலம்-அது காதல் செய்த – திருக்கோ:310/1
மேல்


காதலர் (3)

இருவின காதலர் ஏது செய்வான் இன்று இருக்கின்றதே – திருக்கோ:281/4
கான கடம் செல்வர் காதலர் என்ன கதிர் முலைகள் – திருக்கோ:335/2
போவர் நம் காதலர் என் நாம் உரைப்பது பூம்_கொடியே – திருக்கோ:337/4
மேல்


காதலரே (1)

கடை மணி வாள் நகையாய் இன்று கண்டனர் காதலரே – திருக்கோ:385/4
மேல்


காதலனே (1)

கட்டு அணி வார் சடையோன் தில்லை போலி தன் காதலனே – திருக்கோ:303/4
மேல்


காது (1)

காது குலாய குழை எழிலோனை கருதலர் போல் – திருக்கோ:316/3
மேல்


காந்தள் (2)

குரு வளர் பூம் குமிழ் கோங்கு பைம் காந்தள் கொண்டு ஓங்கு தெய்வ – திருக்கோ:1/2
விரிந்தன காந்தள் வெருவரல் கார் என வெள்_வளையே – திருக்கோ:279/4
மேல்


காந்தளின் (1)

முத்து ஈன் குவளை மென் காந்தளின் மூடி தன் ஏர் அளப்பாள் – திருக்கோ:121/2
மேல்


காந்தளும் (2)

அளிதர காந்தளும் பாந்தளை பாரித்து அலர்ந்தனவே – திருக்கோ:324/4
போன்று இ கடி மலர் காந்தளும் போந்து அவன் கை அனல் போல் – திருக்கோ:325/3
மேல்


காந்தளை (1)

மொய் மலர் காந்தளை பாந்தள் என்று எண்ணி துண்ணென்று ஒளித்து – திருக்கோ:233/3
மேல்


காப்பது (1)

பொய்யே புன தினை காப்பது இறை புலியூர் அனையாள் – திருக்கோ:66/2
மேல்


காப்பவர் (1)

பகலோன் கரந்தனன் காப்பவர் சேயர் பற்று அற்றவர்க்கு – திருக்கோ:188/1
மேல்


காப்பான் (1)

காப்பான் பிரிய கருதுகின்றார் நமர் கார் கயல் கண் – திருக்கோ:312/3
மேல்


காப்பு (1)

காப்பு அணிந்தார் பொன் அணிவார் இனி கமழ் பூம் துறைவ – திருக்கோ:196/2
மேல்


காம்பு (1)

காம்பு இணையால் களி மா மயிலால் கதிர் மா மணியால் – திருக்கோ:38/1
மேல்


காமர் (1)

கடுத்து அணி காமர் கரும்பு உருவ சிலை கண் மலர் அம்பு – திருக்கோ:352/3
மேல்


காமரை (1)

காமரை வென்ற கண்ணோன் தில்லை பல் கதிரோன் அடைத்த – திருக்கோ:164/1
மேல்


காமன் (2)

காமன் கணை கொண்டு அலைகொள்ளவோ முற்ற கற்றதுவே – திருக்கோ:90/4
பலரை பொறாது என்று இழிந்து நின்றாள் பள்ளி காமன் எய்த – திருக்கோ:367/2
மேல்


காமன்-தன் (1)

உரு வளர் காமன்-தன் வென்றி கொடி போன்று ஒளிர்கின்றதே – திருக்கோ:1/4
மேல்


காய் (2)

காய் சின வேல் அன்ன மின் இயல் கண்ணின் வலை கலந்து – திருக்கோ:74/1
தெவ்வரை மெய் எரி காய் சிலை ஆண்டு என்னை ஆண்டுகொண்ட – திருக்கோ:114/1
மேல்


காய்ந்து (1)

ஏறும் அரன் மன்னும் ஈங்கோய் மலை நம் இரும் புனம் காய்ந்து
ஏறும் மலை தொலைத்தாற்கு என்னை யாம் செய்வது ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:113/3,4
மேல்


காயமும் (1)

காயமும் ஆவியும் நீங்கள் சிற்றம்பலவன் கயிலை – திருக்கோ:207/1
மேல்


காயும் (1)

காயும் கடத்திடை ஆடி கடப்பவும் கண்டு நின்று – திருக்கோ:241/2
மேல்


கார் (28)

தடம் கார் தரு பெரு வான் பொழில் நீழல் அம் தண் புனத்தே – திருக்கோ:31/4
கரும் கண்ணனை அறியாமை நின்றோன் தில்லை கார் பொழில்-வாய் – திருக்கோ:53/1
கலம் பணி கொண்டு இடம் அம்பலம் கொண்டவன் கார் கயிலை – திருக்கோ:54/3
கார் என்ன ஆரும் கறை மிடற்று அம்பலவன் கயிலை – திருக்கோ:56/2
கழிகின்ற என்னையும் நின்ற நின் கார் மயில்-தன்னையும் யான் – திருக்கோ:76/1
கார் வாய் குழலிக்கு உன் ஆதரவு ஓதி கற்பித்து கண்டால் – திருக்கோ:80/3
பாசத்தின் கார் என்று அவன் தில்லையின் ஒளி போன்று அவன் தோள் – திருக்கோ:109/2
கான் உழை வாழ்வு பெற்று ஆங்கு எழில் காட்டும் ஒர் கார் பொழிலே – திருக்கோ:116/4
வேய் தந்த வெண் முத்தம் சிந்து பைம் கார் வரை மீன் பரப்பி – திருக்கோ:130/1
கணியார் கருத்து இன்று முற்றிற்று யாம் சென்றும் கார் புனமே – திருக்கோ:145/1
செழும் கார் முழவு அதிர் சிற்றம்பலத்து பெரும் திருமால் – திருக்கோ:157/1
கார் தரங்கம் திரை தோணி சுறா கடல் மீனெறிவோர் – திருக்கோ:187/1
கை மலரால் கண்புதைத்து பதைக்கும் எம் கார்_மயிலே – திருக்கோ:233/4
கண்ணும் சிவந்து அன்னை என்னையும் நோக்கினள் கார்_மயிலே – திருக்கோ:256/4
கல் அதர் என் வந்தவாறு என்பவர் பெறின் கார்_மயிலே – திருக்கோ:264/4
கார் புன்னை பொன் அவிழ் முத்த மணலில் கலந்து அகன்றார் – திருக்கோ:273/3
விரிந்தன காந்தள் வெருவரல் கார் என வெள்_வளையே – திருக்கோ:279/4
கள் இனம் ஆர்த்து உண்ணும் வண் கொன்றையோன் தில்லை கார் கடல்-வாய் – திருக்கோ:295/1
கார் இயல் வாள்_கண்ணி எண் அகலார் கமலம் கலந்த – திருக்கோ:301/2
கார் இயல் கண்டர் வண் தில்லை வணங்கும் எம் காவலரே – திருக்கோ:301/4
காப்பான் பிரிய கருதுகின்றார் நமர் கார் கயல் கண் – திருக்கோ:312/3
காண்பது அன்றே இன்று நாளை இங்கே வர கார் மலர் தேன் – திருக்கோ:323/3
தெளிதரல் கார் என சீர் அனம் சிற்றம்பலத்து அடியேன் – திருக்கோ:324/1
களி தர கார் மிடற்றோன் நடம் ஆட கண் ஆர் முழவம் – திருக்கோ:324/2
துளி தரல் கார் என ஆர்த்தன ஆர்ப்ப தொக்கு உன் குழல் போன்று – திருக்கோ:324/3
காணும் திசை-தொறும் கார் கயலும் செம் கனியொடு பைம் – திருக்கோ:341/3
கயம் தலை யானை கடிந்த விருந்தினர் கார்_மயிலே – திருக்கோ:383/4
கார் அணி கற்பகம் கற்றவர் நல் துணை பாணர் ஒக்கல் – திருக்கோ:400/1
மேல்


கார்_மயிலே (4)

கை மலரால் கண்புதைத்து பதைக்கும் எம் கார்_மயிலே – திருக்கோ:233/4
கண்ணும் சிவந்து அன்னை என்னையும் நோக்கினள் கார்_மயிலே – திருக்கோ:256/4
கல் அதர் என் வந்தவாறு என்பவர் பெறின் கார்_மயிலே – திருக்கோ:264/4
கயம் தலை யானை கடிந்த விருந்தினர் கார்_மயிலே – திருக்கோ:383/4
மேல்


காரணன் (1)

காரணன் ஏர் அணி கண்ணுதலோன் கடல் தில்லை அன்ன – திருக்கோ:296/3
மேல்


காரிகை (2)

கண்கள் தம்மால் பயன் கொண்டனம் கண்டு இனி காரிகை நின் – திருக்கோ:220/1
கலை மலி காரிகை கண் முத்த மாலை கலுழ்ந்தனவே – திருக்கோ:397/4
மேல்


காரிகையே (1)

கை உறு மான் மறியோன் புலியூர் அன்ன காரிகையே – திருக்கோ:399/4
மேல்


கால் (10)

விலங்கலை கால் விண்டு மேன்மேல் இட விண்ணும் மண்ணும் முந்நீர் – திருக்கோ:24/1
கொடும் கால் குல வரை ஏழு ஏழ் பொழில் எழில் குன்றும் அன்றும் – திருக்கோ:31/1
விடம் கால் அயில்_கண்ணி மேவும்-கொலாம் தில்லை ஈசன் வெற்பில் – திருக்கோ:31/3
சிறு கால் மருங்குல் வருந்தாவகை மிக என் சிரத்தின் – திருக்கோ:126/3
வரை அன்று ஒருகால் இரு கால் வளைய நிமிர்த்து வட்கார் – திருக்கோ:152/1
கற்பு ஆர் கடும் கால் கலக்கி பறித்து எறிய கழிக – திருக்கோ:208/3
கால் ஒத்தன வினையேன் பெற்ற மாண்_இழை கால் மலரே – திருக்கோ:238/4
கால் ஒத்தன வினையேன் பெற்ற மாண்_இழை கால் மலரே – திருக்கோ:238/4
கால் தான் தொடல் தொடரேல் விடு தீண்டல் எம் கைத்தலமே – திருக்கோ:390/4
கொந்து ஆர் தடம் தோள் விடம் கால் அயில் படை கொற்றவரே – திருக்கோ:391/4
மேல்


காலத்தினால் (1)

காலத்தினால் மழை மாறினும் மாறா கவி கை நின் பொன் – திருக்கோ:27/3
மேல்


காலத்து (1)

முன் செய்த தீங்கு-கொல் காலத்து நீர்மை-கொல் மொய்_குழலே – திருக்கோ:278/4
மேல்


காலத்தும் (1)

மண்ணை மடங்க வரும் ஒரு காலத்தும் மன்னி நிற்கும் – திருக்கோ:75/2
மேல்


காலன் (1)

காலன் புகுந்து அவிய கழல் வைத்து எழில் தில்லை நின்ற – திருக்கோ:286/2
மேல்


காலனை (2)

மாற்றேன் என வந்த காலனை ஓலமிட அடர்த்த – திருக்கோ:150/1
தெறு வல காலனை செற்றவன் சிற்றம்பலம் சிந்தியார் – திருக்கோ:227/3
மேல்


காவல் (2)

தாய் தந்தை கானவர் ஏனல் எம் காவல் இ தாழ்வரையே – திருக்கோ:130/4
காவல் தழீஇயவர்க்கு ஓதாது அளிய களி அன்னமே – திருக்கோ:191/4
மேல்


காவலரே (1)

கார் இயல் கண்டர் வண் தில்லை வணங்கும் எம் காவலரே – திருக்கோ:301/4
மேல்


காவி (1)

காவி நின்று ஏர்தரு கண்டர் வண் தில்லை கண் ஆர் கமல – திருக்கோ:41/1
மேல்


காவிகள் (2)

திரு வளர் தாமரை சீர் வளர் காவிகள் ஈசர் தில்லை – திருக்கோ:1/1
சுனை வளர் காவிகள் சூடி பைம் தோகை துயில் பயிலும் – திருக்கோ:154/3
மேல்


காவியம் (1)

காவியம் கண் கழுநீர் செவ்வி வெளவுதல் கற்றனவே – திருக்கோ:384/4
மேல்


காவியை (1)

காவியை வெல்லும் மிடற்றோன் அருளின் கதுமென போய் – திருக்கோ:349/3
மேல்


காவின் (1)

சேண் நிகர் காவின் வழங்கும் புன்னை துறை சேர்ப்பர் திங்கள் – திருக்கோ:183/2
மேல்


காவேம் (1)

தடிவார் தினை எமர் காவேம் பெரும இ தண் புனமே – திருக்கோ:139/4
மேல்


காழி (1)

கள்ளம் புகு நெஞ்சர் காணா இறை உறை காழி அன்னாள் – திருக்கோ:379/2
மேல்


காற்றும் (1)

கல்லா கதிர் முத்தம் காற்றும் என கட்டுரைக்க தில்லை – திருக்கோ:192/2
மேல்


கான் (9)

கான் உழை வாழ்வு பெற்று ஆங்கு எழில் காட்டும் ஒர் கார் பொழிலே – திருக்கோ:116/4
துறு கான் மலர் தொத்து தோகை தொல் ஆயம் மெல்ல புகுக – திருக்கோ:126/2
கொழும் கான் மலர் இட கூத்து அயர்வோன் கழல் ஏத்தலர் போல் – திருக்கோ:157/2
நல் தேன்_மொழி அழல் கான் நடந்தாள் முகம் நான் அணுக – திருக்கோ:232/2
கான் அமர் குன்றர் செவியுற வாங்கு கணை துணையாம் – திருக்கோ:274/1
மது மலர் சோலையும் வாய்மையும் அன்பும் மருவி வெம் கான்
கதுமென போக்கும் நிதியின் அருக்கும் முன்னி கலுழ்ந்தால் – திருக்கோ:275/1,2
ஓதல் உற்றார் உற்று உணர்தல் உற்றார் செல்லல் மல் அழல் கான்
போதல் உற்றார் நின் புணர் முலை உற்ற புரவலரே – திருக்கோ:309/3,4
பாவர் சென்று அல்கும் நரகம் அனைய புனை அழல் கான்
போவர் நம் காதலர் என் நாம் உரைப்பது பூம்_கொடியே – திருக்கோ:337/3,4
பூ மேவிய பொன்னை விட்டு பொன் தேடி இ பொங்கு வெம் கான்
நாமே நடக்க ஒழிந்தனம் யாம் நெஞ்சம் வஞ்சி அன்ன – திருக்கோ:344/2,3
மேல்


கான்யாறு (1)

நீர் உறு கான்யாறு அளவில நீந்தி வந்தால் நினது – திருக்கோ:176/2
மேல்


கான (2)

கான குறவர்கள் கம்பலை செய்யும் வம்பு ஆர் சிலம்பா – திருக்கோ:159/2
கான கடம் செல்வர் காதலர் என்ன கதிர் முலைகள் – திருக்கோ:335/2
மேல்


கானகம் (3)

நிழல் தலை தீ நெறி நீர் இல்லை கானகம் ஓரி கத்தும் – திருக்கோ:206/1
தண் கடம்பை தடம் போல் கடும் கானகம் தண்ணெனவே – திருக்கோ:220/4
உறு வல கானகம் தான் படர்வான் ஆம் ஒளி_இழையே – திருக்கோ:227/4
மேல்


கானங்களே (1)

காண திருத்திய போலும் முன்னா மன்னு கானங்களே – திருக்கோ:215/4
மேல்


கானத்தின் (1)

வேல் ஒத்த வெம் பரல் கானத்தின் இன்று ஓர் விடலை பின் போம் – திருக்கோ:238/3
மேல்


கானல் (1)

வண்ணன் சிவன் தில்லை மல் எழில் கானல் அரையிரவின் – திருக்கோ:256/2
மேல்


கானலில் (2)

செலவு அன்பர்க்கு ஒக்கும் சிவன் தில்லை கானலில் சீர் பெடையோடு – திருக்கோ:155/2
கரும் கழி காதல் பைம் கானலில் தில்லை எம் கண்டர் விண்டார் – திருக்கோ:190/1
மேல்


கானலை (1)

கைதை அம் கானலை நோக்கி கண்ணீர் கொண்டு எம் கண்டர் தில்லை – திருக்கோ:199/2
மேல்


கானவர் (1)

தாய் தந்தை கானவர் ஏனல் எம் காவல் இ தாழ்வரையே – திருக்கோ:130/4
மேல்


கானில் (1)

தீ மேல் அயில் போல் செறி பரல் கானில் சிலம்பு அடி பாய் – திருக்கோ:228/3
மேல்


கானின் (1)

பொன் அணி ஈட்டிய ஓட்டரும் நெஞ்சம் இ பொங்கு வெம் கானின்
நணி நிற்கும் இது என் என்பதே இமையோர் இறைஞ்சும் – திருக்கோ:342/1,2

மேல்