ஏ – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஏ 1
ஏகத்து 1
ஏகம்பம் 1
ஏகி 1
ஏகின் 1
ஏகினள் 1
ஏகு 1
ஏகுக 1
ஏகுவனே 1
ஏங்கும் 2
ஏசுக 1
ஏணி 1
ஏத்த 2
ஏத்தலர் 3
ஏத்தா 1
ஏத்தி 1
ஏத்து 1
ஏத்தும் 2
ஏத்தும்படி 1
ஏதில் 1
ஏதில 1
ஏதிலன் 1
ஏது 3
ஏது-கொலாய் 1
ஏதும் 2
ஏந்தல் 1
ஏந்தலின் 1
ஏந்தலோடே 1
ஏந்தி 4
ஏந்து 6
ஏந்து_இழை 1
ஏந்து_இழையே 5
ஏய் 6
ஏய்க்கும் 1
ஏய்வனவே 1
ஏயா 1
ஏர் 19
ஏர்தரு 1
ஏலா 1
ஏலாவிடின் 1
ஏலேம் 1
ஏவரையும் 1
ஏழ் 3
ஏழாய் 1
ஏழிசை 1
ஏழினும் 1
ஏழு 2
ஏழும் 1
ஏழை-தன் 1
ஏழையர் 1
ஏற்பின் 2
ஏற்றவன் 2
ஏற்றி 1
ஏற்றும் 1
ஏற-கொல் 1
ஏறற்கு 1
ஏறி 1
ஏறின் 1
ஏறு 3
ஏறும் 5
ஏறுவர் 1
ஏனம் 1
ஏனல் 2

ஏ (1)

தீ விளையாட நின்று ஏ விளையாடி திருமலைக்கே – திருக்கோ:133/4
மேல்


ஏகத்து (1)

ஏகத்து ஒருவன் இரும் பொழில் அம்பலவன் மலையில் – திருக்கோ:71/3
மேல்


ஏகம்பம் (1)

மன் தங்கு இடைமருது ஏகம்பம் வாஞ்சியம் அன்ன பொன்னை – திருக்கோ:268/3
மேல்


ஏகி (1)

தருவன செய்து எனது ஆவி கொண்டு ஏகி என் நெஞ்சில் தம்மை – திருக்கோ:281/3
மேல்


ஏகின் (1)

பணையும் தடமும் அன்றே நின்னொடு ஏகின் எம் பைம்_தொடிக்கே – திருக்கோ:202/4
மேல்


ஏகினள் (1)

ஏதில் சுரத்து அயலானொடு இன்று ஏகினள் கண்டனையே – திருக்கோ:239/3
மேல்


ஏகு (1)

தாழேன் என இடைக்கண் சொல்லி ஏகு தனி வள்ளலே – திருக்கோ:269/4
மேல்


ஏகுக (1)

முழங்கும் குரவை இரவில் கண்டு ஏகுக முத்தன் முத்தி – திருக்கோ:127/3
மேல்


ஏகுவனே (1)

இருட்டின் புரி குழலாட்கு எங்ஙனே சொல்லி ஏகுவனே – திருக்கோ:270/4
மேல்


ஏங்கும் (2)

இருந்தனர் குன்றின்-நின்று ஏங்கும் அருவி சென்று ஏர் திகழ – திருக்கோ:148/2
வார் அணவும் முலை மன்றல் என்று ஏங்கும் மண முரசே – திருக்கோ:296/4
மேல்


ஏசுக (1)

யாயும் தெறுக அயலவர் ஏசுக ஊர் நகுக – திருக்கோ:289/1
மேல்


ஏணி (1)

விசும்பினுக்கு ஏணி நெறி அன்ன சில் நெறி மேல் மழை தூங்கு – திருக்கோ:149/1
மேல்


ஏத்த (2)

ஏர் பின்னை தோள் முன் மணந்தவன் ஏத்த எழில் திகழும் – திருக்கோ:273/1
மூவர் நின்று ஏத்த முதலவன் ஆட முப்பத்துமும்மை – திருக்கோ:337/1
மேல்


ஏத்தலர் (3)

குரு நாள்_மலர் பொழில் சூழ் தில்லை கூத்தனை ஏத்தலர் போல் – திருக்கோ:44/1
கொழும் கான் மலர் இட கூத்து அயர்வோன் கழல் ஏத்தலர் போல் – திருக்கோ:157/2
வான கடி மதில் தில்லை எம் கூத்தனை ஏத்தலர் போல் – திருக்கோ:335/1
மேல்


ஏத்தா (1)

என் கடை-கண்ணினும் யான் பிற ஏத்தா வகை இரங்கி – திருக்கோ:298/1
மேல்


ஏத்தி (1)

நெருப்பனை அம்பலத்து ஆதியை உம்பர் சென்று ஏத்தி நிற்கும் – திருக்கோ:137/2
மேல்


ஏத்து (1)

தென்னவன் ஏத்து சிற்றம்பலத்தான் மற்றை தேவர்க்கு எல்லாம் – திருக்கோ:306/3
மேல்


ஏத்தும் (2)

குழி உம்பர் ஏத்தும் எம் கூத்தன் குற்றாலம் முற்றும் அறிய – திருக்கோ:135/3
தேவர் சென்று ஏத்தும் சிவன் தில்லை அம்பலம் சீர் வழுத்தா – திருக்கோ:337/2
மேல்


ஏத்தும்படி (1)

ஏத்தும்படி நிற்பவன் தில்லை அன்னாள் இவள் துவள – திருக்கோ:173/2
மேல்


ஏதில் (1)

ஏதில் சுரத்து அயலானொடு இன்று ஏகினள் கண்டனையே – திருக்கோ:239/3
மேல்


ஏதில (1)

வருவன செல்வன தூதுகள் ஏதில வான் புலியூர் – திருக்கோ:281/1
மேல்


ஏதிலன் (1)

யாழ் இயல் மென் மொழி வல் மன பேதை ஒர் ஏதிலன் பின் – திருக்கோ:230/1
மேல்


ஏது (3)

ஏது உற்று அழிதி என்னீர் மன்னும் ஈர்ந்துறைவர்க்கு இவளோ – திருக்கோ:174/3
மெய் என்பது ஏது மற்று இல்லை-கொலாம் இ வியல் இடத்தே – திருக்கோ:277/4
இருவின காதலர் ஏது செய்வான் இன்று இருக்கின்றதே – திருக்கோ:281/4
மேல்


ஏது-கொலாய் (1)

ஏது-கொலாய் விளைகின்றது இன்று ஒன்னார் இடும் மதிலே – திருக்கோ:316/4
மேல்


ஏதும் (2)

யாதோ அறிகுவது ஏதும் அரிது யமன் விடுத்த – திருக்கோ:2/2
பழியாம் பகல் வரின் நீ இரவு ஏதும் பயன் இல்லையே – திருக்கோ:261/4
மேல்


ஏந்தல் (1)

இங்கு அயல் என் நீ பணிக்கின்றது ஏந்தல் இணைப்பது இல்லா – திருக்கோ:203/1
மேல்


ஏந்தலின் (1)

துங்க மலிதலை ஏந்தலின் ஏந்து_இழை தொல்லை பல் மா – திருக்கோ:85/3
மேல்


ஏந்தலோடே (1)

எதிரே வருமே சுரமே வெறுப்ப ஒர் ஏந்தலோடே – திருக்கோ:243/4
மேல்


ஏந்தி (4)

கை தழை ஏந்தி கடமா வினாய் கையில் வில் இன்றியே – திருக்கோ:102/3
இறை வில் குலா வரை ஏந்தி வண் தில்லையன் ஏழ் பொழிலும் – திருக்கோ:266/3
புரம் அன்று அயர பொருப்பு வில் ஏந்தி புத்தேளிர் நாப்பண் – திருக்கோ:321/1
மஞ்சு ஆர் புனத்து அன்று மாம் தழை ஏந்தி வந்தார் அவர் என் – திருக்கோ:378/2
மேல்


ஏந்து (6)

யாதே செய தக்கது மது வார் குழல் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:82/4
துங்க மலிதலை ஏந்தலின் ஏந்து_இழை தொல்லை பல் மா – திருக்கோ:85/3
ஏறும் மலை தொலைத்தாற்கு என்னை யாம் செய்வது ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:113/4
எய் குன்ற வார் சிலை அம்பலவற்கு இடம் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:223/4
இது மலர் பாவைக்கு என்னோ வந்தவாறு என்பர் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:275/4
ஏர் அளவு இல்லா அளவினர் ஆகுவர் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:308/4
மேல்


ஏந்து_இழை (1)

துங்க மலிதலை ஏந்தலின் ஏந்து_இழை தொல்லை பல் மா – திருக்கோ:85/3
மேல்


ஏந்து_இழையே (5)

யாதே செய தக்கது மது வார் குழல் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:82/4
ஏறும் மலை தொலைத்தாற்கு என்னை யாம் செய்வது ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:113/4
எய் குன்ற வார் சிலை அம்பலவற்கு இடம் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:223/4
இது மலர் பாவைக்கு என்னோ வந்தவாறு என்பர் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:275/4
ஏர் அளவு இல்லா அளவினர் ஆகுவர் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:308/4
மேல்


ஏய் (6)

கோங்கின் பொலி அரும்பு ஏய் கொங்கை பங்கன் குறுகலர் ஊர் – திருக்கோ:13/1
தாது ஏய் மலர் குஞ்சி அம் சிறை வண்டு தண் தேன் பருகி – திருக்கோ:82/1
வெதிர் ஏய் கரத்து மென் தோல் ஏய் சுவல் வெள்ளை நூலின் கொண்மூ – திருக்கோ:243/1
வெதிர் ஏய் கரத்து மென் தோல் ஏய் சுவல் வெள்ளை நூலின் கொண்மூ – திருக்கோ:243/1
அதிர் ஏய் மறையின் இவ்வாறு செல்வீர் தில்லை அம்பலத்து – திருக்கோ:243/2
கதிர் ஏய் சடையோன் கர மான் என ஒரு மான் மயில் போல் – திருக்கோ:243/3
மேல்


ஏய்க்கும் (1)

கரும் குன்றம் வெள் நிற கஞ்சுகம் ஏய்க்கும் கனம்_குழையே – திருக்கோ:15/4
மேல்


ஏய்வனவே (1)

இன்னன யான் கொணர்ந்தேன் மணம் தாழ் குழற்கு ஏய்வனவே – திருக்கோ:125/4
மேல்


ஏயா (1)

ஏயா பழி என நாணி என்-கண் இங்ஙனே மறைத்தாள் – திருக்கோ:374/3
மேல்


ஏர் (19)

என்னுடை நீர்மை இது என் என்பதே தில்லை ஏர் கொள் முக்கண் – திருக்கோ:28/2
குவளை கரும் கண் கொடி ஏர் இடை இ கொடி கடைக்கண் – திருக்கோ:51/1
மை ஏர் குவளை கண் வண்டினம் வாழும் செந்தாமரை-வாய் – திருக்கோ:66/3
முத்து ஈன் குவளை மென் காந்தளின் மூடி தன் ஏர் அளப்பாள் – திருக்கோ:121/2
இருந்தனர் குன்றின்-நின்று ஏங்கும் அருவி சென்று ஏர் திகழ – திருக்கோ:148/2
கோப்பு அணி வான் தோய் கொடி முன்றில் நின்று இவை ஏர் குழுமி – திருக்கோ:196/3
வடித்து ஏர் இலங்கு எஃகின் வாய்க்கு உதவா மன்னும் அம்பலத்தோன் – திருக்கோ:216/2
ஏர் இ களி கரு மஞ்ஞை இ நீர்மை என் எய்துவதே – திருக்கோ:265/4
யாழ் ஏர் மொழியாள் இர வரினும் பகல் சேறி என்று – திருக்கோ:269/2
ஏர் பின்னை தோள் முன் மணந்தவன் ஏத்த எழில் திகழும் – திருக்கோ:273/1
வாட்டி அன்று ஏர் குழலார் மொழியாதன வாய் திறந்தே – திருக்கோ:284/4
கண்டல் உற்று ஏர் நின்ற சேரி சென்றான் ஓர் கழலவனே – திருக்கோ:290/4
காரணன் ஏர் அணி கண்ணுதலோன் கடல் தில்லை அன்ன – திருக்கோ:296/3
ஏர் அளவு இல்லா அளவினர் ஆகுவர் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:308/4
அருந்து ஏர் அழிந்தனம் ஆலம் என்று ஓலமிடும் இமையோர் – திருக்கோ:329/1
மருந்து ஏர் அணி அம்பலத்தோன் மலர் தாள் வணங்கலர் போல் – திருக்கோ:329/2
திருந்து ஏர் அழிந்து பழங்கண் தரும் செல்வி சீர் நகர்க்கு என் – திருக்கோ:329/3
எடுத்து அணி கை ஏறு இன வளை ஆர்ப்ப இள மயில் ஏர்
கடுத்து அணி காமர் கரும்பு உருவ சிலை கண் மலர் அம்பு – திருக்கோ:352/2,3
இரவு அணையும் மதி ஏர் நுதலார் நுதி கோலம் செய்து – திருக்கோ:360/1
மேல்


ஏர்தரு (1)

காவி நின்று ஏர்தரு கண்டர் வண் தில்லை கண் ஆர் கமல – திருக்கோ:41/1
மேல்


ஏலா (1)

ஏலா பரிசு உளவே அன்றி ஏலேம் இரும் சிலம்ப – திருக்கோ:110/2
மேல்


ஏலாவிடின் (1)

ஏறும் பழி தழை ஏற்பின் மற்று ஏலாவிடின் மடல் மா – திருக்கோ:113/1
மேல்


ஏலேம் (1)

ஏலா பரிசு உளவே அன்றி ஏலேம் இரும் சிலம்ப – திருக்கோ:110/2
மேல்


ஏவரையும் (1)

கேழ் ஏவரையும் இல்லோன் புலியூர் பயில் கிள்ளை அன்ன – திருக்கோ:269/1
மேல்


ஏழ் (3)

கொடும் கால் குல வரை ஏழு ஏழ் பொழில் எழில் குன்றும் அன்றும் – திருக்கோ:31/1
இறை வில் குலா வரை ஏந்தி வண் தில்லையன் ஏழ் பொழிலும் – திருக்கோ:266/3
ஏழ் இயன்ற ஆழ் கடலும் எண் திசையும் திரிந்து இளைத்து – திருக்கோ:339/3
மேல்


ஏழாய் (1)

ஏழாய் எழு பொழிலாய் இருந்தோன் நின்ற தில்லை அன்ன – திருக்கோ:93/2
மேல்


ஏழிசை (1)

துறை-வாய் நுழைந்தனையோ அன்றி ஏழிசை சூழல் புக்கோ – திருக்கோ:20/3
மேல்


ஏழினும் (1)

கழுமிய கூத்தர் கடி பொழில் ஏழினும் வாழியரோ – திருக்கோ:393/2
மேல்


ஏழு (2)

ஏழு உடையான் பொழில் எட்டு உடையான் புயம் என்னை முன் ஆள் – திருக்கோ:7/1
கொடும் கால் குல வரை ஏழு ஏழ் பொழில் எழில் குன்றும் அன்றும் – திருக்கோ:31/1
மேல்


ஏழும் (1)

ஏழும் எழுதாவகை சிதைத்தோன் புலியூர் இள மாம் – திருக்கோ:79/3
மேல்


ஏழை-தன் (1)

இணர் போது அணி சூழல் ஏழை-தன் நீர்மை இ நீர்மை என்றால் – திருக்கோ:17/3
மேல்


ஏழையர் (1)

இல்-பால் பிறவற்க ஏழையர் வாழி எழுமையுமே – திருக்கோ:208/4
மேல்


ஏற்பின் (2)

ஏறும் பழி தழை ஏற்பின் மற்று ஏலாவிடின் மடல் மா – திருக்கோ:113/1
நிறைவிற்கும் மேதகு நீதிக்கும் ஏற்பின் அல்லால் நினையின் – திருக்கோ:266/2
மேல்


ஏற்றவன் (2)

புயல் அன்று அலர் சடை ஏற்றவன் தில்லை பொருப்பு அரசி – திருக்கோ:240/1
புயல் ஓங்கு அலர் சடை ஏற்றவன் சிற்றம்பலம் புகழும் – திருக்கோ:327/1
மேல்


ஏற்றி (1)

ஏறும் அவன் இடபம் கொடி ஏற்றி வந்து அம்பலத்துள் – திருக்கோ:113/2
மேல்


ஏற்றும் (1)

அயல் வளர் குன்றில் நின்று ஏற்றும் அருவி திரு உருவின் – திருக்கோ:117/2
மேல்


ஏற-கொல் (1)

பாவி அந்தோ பனை மா மடல் ஏற-கொல் பாவித்ததே – திருக்கோ:88/4
மேல்


ஏறற்கு (1)

இசும்பினில் சிந்தைக்கும் ஏறற்கு அரிது எழில் அம்பலத்து – திருக்கோ:149/3
மேல்


ஏறி (1)

பொருப்பு இனம் ஏறி தமியரை பார்க்கும் புயல் இனமே – திருக்கோ:319/4
மேல்


ஏறின் (1)

அளி அமர்ந்து ஏறின் வறிதே இருப்பின் பளிங்கு அடுத்த – திருக்கோ:64/3
மேல்


ஏறு (3)

மன்னவன் தெம் முனை மேல் செல்லுமாயினும் மால் அரி ஏறு
அன்னவன் தேர் புறத்து அல்கல் செல்லாது வரகுணன் ஆம் – திருக்கோ:306/1,2
கொற்றம் மருவு கொல் ஏறு செல்லா நின்ற கூர்ம் செக்கரே – திருக்கோ:346/4
எடுத்து அணி கை ஏறு இன வளை ஆர்ப்ப இள மயில் ஏர் – திருக்கோ:352/2
மேல்


ஏறும் (5)

ஏறும் பழி தழை ஏற்பின் மற்று ஏலாவிடின் மடல் மா – திருக்கோ:113/1
ஏறும் அவன் இடபம் கொடி ஏற்றி வந்து அம்பலத்துள் – திருக்கோ:113/2
ஏறும் அரன் மன்னும் ஈங்கோய் மலை நம் இரும் புனம் காய்ந்து – திருக்கோ:113/3
ஏறும் மலை தொலைத்தாற்கு என்னை யாம் செய்வது ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:113/4
கொண்டல் உற்று ஏறும் கடல் வர எம் உயிர் கொண்டு தந்து – திருக்கோ:290/3
மேல்


ஏறுவர் (1)

பாய் சின மா என ஏறுவர் சீறூர் பனை மடலே – திருக்கோ:74/4
மேல்


ஏனம் (1)

எல் இலன் நாகத்தோடு ஏனம் வினா இவன் யாவன்-கொலாம் – திருக்கோ:60/2
மேல்


ஏனல் (2)

தாய் தந்தை கானவர் ஏனல் எம் காவல் இ தாழ்வரையே – திருக்கோ:130/4
ஏனல் பசும் கதிர் என்றூழ்க்கு அழிய எழிலி உன்னி – திருக்கோ:159/1

மேல்