ஊ – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

ஊசல் (1)

புயல் வளர் ஊசல் முன் ஆடி பொன்னே பின்னை போய் பொலியும் – திருக்கோ:117/1
மேல்


ஊசலை (1)

கோடு ஆர் கரி குரு மா மணி ஊசலை கோப்பு அழித்து – திருக்கோ:161/3
மேல்


ஊசி (1)

வை கொண்ட ஊசி கொல் சேரியில் விற்று எம் இல் வண்ணவண்ண – திருக்கோ:386/3
மேல்


ஊட்டி (1)

ஊட்டி அன்றே நிற்பது ஓடியவாறு இவள் உள்ளம் எல்லாம் – திருக்கோ:284/2
மேல்


ஊடுருக (1)

கூம்பு அல் அம் கைத்தலத்து அன்பர் என்பு ஊடுருக குனிக்கும் – திருக்கோ:11/1
மேல்


ஊடுருவி (1)

பரம் பயன் தன் அடியேனுக்கு பார் விசும்பு ஊடுருவி
வரம்பு அயன் மால் அறியா தில்லை வானவன் வானகம் சேர் – திருக்கோ:251/1,2
மேல்


ஊணும் (1)

ஊணும் திருத்தும் ஒருவன் திருத்தும் உலகின் எல்லாம் – திருக்கோ:341/2
மேல்


ஊத (1)

மல்லிகை போதின் வெண் சங்கம் வண்டு ஊத விண் தோய் பிறையோடு – திருக்கோ:364/3
மேல்


ஊதியமே (1)

மேல்


ஊதைக்கு (1)

ஊதைக்கு அலமரும் வல்லி ஒப்பாள் முத்தன் தில்லை அன்னாள் – திருக்கோ:239/2
மேல்


ஊர் (19)

கோங்கின் பொலி அரும்பு ஏய் கொங்கை பங்கன் குறுகலர் ஊர்
தீங்கில் புக செற்ற கொற்றவன் சிற்றம்பலம் அனையாள் – திருக்கோ:13/1,2
இரும் குன்ற வாணர் இளம்_கொடியே இடர் எய்தல் எம் ஊர்
பரும் குன்ற மாளிகை நுண் களபத்து ஒளி பாய நும் ஊர் – திருக்கோ:15/2,3
பரும் குன்ற மாளிகை நுண் களபத்து ஒளி பாய நும் ஊர்
கரும் குன்றம் வெள் நிற கஞ்சுகம் ஏய்க்கும் கனம்_குழையே – திருக்கோ:15/3,4
வருங்கள் தம் ஊர் பகர்ந்தால் பழியோ இங்கு வாழ்பவர்க்கு – திருக்கோ:55/4
ஊர் என்ன என்னவும் வாய் திறவீர் ஒழிவீர் பழியேல் – திருக்கோ:56/3
இடையார் மெலிவும் கண்டு அண்டர்கள் ஈர் முல்லை வேலி எம் ஊர்
விடை ஆர் மருப்பு திருத்திவிட்டார் வியன் தென் புலியூர் – திருக்கோ:136/2,3
உரு பனை அன்ன கை குன்று ஒன்று உரித்து உரவு ஊர் எரித்த – திருக்கோ:137/1
விருப்பர்க்கு யாவர்க்கும் மேலவர்க்கு மேல் வரும் ஊர் எரித்த – திருக்கோ:143/2
நிரை அன்று அழல் எழ எய்து நின்றோன் தில்லை அன்ன நின் ஊர்
விரை என்ன மெல் நிழல் என்ன வெறியுறு தாது இவர் போது – திருக்கோ:152/2,3
ஈண்டு ஒல்லை ஆயமும் ஒளவையும் நீங்க இ ஊர் கவ்வை தீர்த்து – திருக்கோ:214/1
யாயும் தெறுக அயலவர் ஏசுக ஊர் நகுக – திருக்கோ:289/1
கனல் ஊர் கணை துணை ஊர் கெட செற்ற சிற்றம்பலத்து எம் – திருக்கோ:372/1
கனல் ஊர் கணை துணை ஊர் கெட செற்ற சிற்றம்பலத்து எம் – திருக்கோ:372/1
அனல் ஊர் சடையோன் அருள் பெற்றவரின் அமர புல்லும் – திருக்கோ:372/2
மினல் ஊர் நகையவர் தம்-பால் அருள் விலக்காவிடின் யான் – திருக்கோ:372/3
புனல் ஊரனை பிரியும் புனல் ஊர் கண் அ பூம்_கொடியே – திருக்கோ:372/4
ஆறு ஊர் சடை முடி அம்பலத்து அண்டர் அண்டம் பெறினும் – திருக்கோ:398/1
மாறு ஊர் மழ விடையாய் கண்டிலம் வண் கதிர் வெதுப்பு – திருக்கோ:398/2
நீறு ஊர் கொடு நெறி சென்று இ செறி மென் முலை நெருங்க – திருக்கோ:398/3
மேல்


ஊர்கொள் (1)

மெய்யா அரியது என் அம்பலத்தான் மதி ஊர்கொள் வெற்பின் – திருக்கோ:262/3
மேல்


ஊர்வாய் (1)

ஊர்வாய் ஒழிவாய் உயர் பெண்ணை திண் மடல் நின் குறிப்பு – திருக்கோ:80/1
மேல்


ஊர (2)

சிவன் செய்த சீர் அருள் ஆர் தில்லை ஊர நின் சே இழையார் – திருக்கோ:358/3
நன்றும் சிறியவர் இல் எமது இல்லம் நல் ஊர மன்னோ – திருக்கோ:392/3
மேல்


ஊரர் (2)

பிரியாமை செய்து நின்றோன் தில்லை பேர் இயல் ஊரர் அன்ன – திருக்கோ:311/3
மை கொண்ட கண்டர் வயல் கொண்ட தில்லை மல்கு ஊரர் நின்-வாய் – திருக்கோ:386/1
மேல்


ஊரற்கு (3)

வை மலர் வாள் படை ஊரற்கு செய்யும் குற்றேவல் மற்று என் – திருக்கோ:233/1
சிவந்த அம் தாள் அணி ஊரற்கு உலகியலாறு உரைப்பான் – திருக்கோ:361/2
எல்லி கை போது இயல் வேல் வயல் ஊரற்கு எதிர் கொண்டதே – திருக்கோ:364/4
மேல்


ஊரன் (14)

உடுத்து அணி வாள் அரவன் தில்லை ஊரன் வர ஒருங்கே – திருக்கோ:352/1
கரும்பு உறை ஊரன் கலந்து அகன்றான் என்று கண்மணியும் – திருக்கோ:353/3
ஒப்புற்று எழில் நலம் ஊரன் கவர உள்ளும் புறம்பும் – திருக்கோ:354/2
பூ ஆர் அகலம் வந்து ஊரன் தர புலம்பாய் நலம் பாய் – திருக்கோ:355/3
பூம் குவளை பொலி மாலையும் ஊரன் பொன் தோள் இணையும் – திருக்கோ:357/1
கரா பயில் பூம் புனல் ஊரன் புகும் இ கடி மனைக்கே – திருக்கோ:362/4
வந்தான் வயல் அணி ஊரன் என சினவாள் மலர் கண் – திருக்கோ:363/1
மல்லை பொலி வயல் ஊரன் மெய்யே தக்க வாய்மையனே – திருக்கோ:368/4
தேன் முதிர் வேழத்தின் மென் பூ குதர் செம்மல் ஊரன் திண் தோள் – திருக்கோ:369/2
சேயே என மன்னு தீம் புனல் ஊரன் திண் தோள் இணைகள் – திருக்கோ:370/1
சிறு மான் தரித்த சிற்றம்பலத்தான் தில்லை ஊரன் திண் தோள் – திருக்கோ:373/2
வன் பெடை மேல் துயிலும் வயல் ஊரன் வரம்பு இலனே – திருக்கோ:377/4
மத்த கரி உரியோன் தில்லை ஊரன் வரவு எனலும் – திருக்கோ:388/1
ஊருணி உற்றவர்க்கு ஊரன் மற்று யாவர்க்கும் ஊதியமே – திருக்கோ:400/4
மேல்


ஊரனின் (1)

உலை மலி வேல் படை ஊரனின் கள்வர் இல் என்ன உன்னி – திருக்கோ:397/3
மேல்


ஊரனுக்கு (1)

தீயாடி சிற்றம்பலம் அனையாள் தில்லை ஊரனுக்கு இன்று – திருக்கோ:374/2
மேல்


ஊரனுக்கே (1)

உலவு இயலாத்தனம் சென்று எய்தல் ஆயின ஊரனுக்கே – திருக்கோ:365/4
மேல்


ஊரனை (2)

அரவு அணையும் சடையோன் தில்லை ஊரனை ஆங்கு ஒருத்தி – திருக்கோ:360/3
புனல் ஊரனை பிரியும் புனல் ஊர் கண் அ பூம்_கொடியே – திருக்கோ:372/4
மேல்


ஊருணி (1)

ஊருணி உற்றவர்க்கு ஊரன் மற்று யாவர்க்கும் ஊதியமே – திருக்கோ:400/4
மேல்


ஊழ் (1)

ஊழ் உடையான் புலியூர் அன்ன பொன் இ உயர் பொழில் வாய் – திருக்கோ:7/2
மேல்


ஊழி (1)

ஊழி ஒன்றாதன நான்கும் ஐம்பூதமும் ஆறு ஒடுங்கும் – திருக்கோ:339/2
மேல்


ஊழின் (1)

ஊழின் வலியது ஒன்று என்னை ஒளி மேகலை உகளும் – திருக்கோ:350/2
மேல்


ஊற (1)

என்பிடை வந்து அமிழ்து ஊற நின்று ஆடி இரும் சுழியல் – திருக்கோ:377/2
மேல்


ஊறல் (1)

குயம் புற்று அரவு இடை கூர் எயிற்று ஊறல் குழல் மொழியின் – திருக்கோ:198/3
மேல்


ஊறு (1)

மத்தகம் சேர் தனி நோக்கினன் வாக்கு இறந்து ஊறு அமுதே – திருக்கோ:106/1

மேல்