இ – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இ 75
இகல் 2
இகலும் 1
இகழ்ந்தார் 1
இகழ்ந்தேன் 1
இகழப்படுமே 1
இங்கிவை 1
இங்கு 4
இங்கே 2
இங்ஙனே 5
இசும்பினில் 1
இசைத்த 1
இஞ்சி 1
இட்டு 3
இட 3
இட-பால் 1
இடங்கொண்ட 1
இடத்தே 1
இடபம் 1
இடம் 10
இடம்-தொறும் 1
இடமாய் 2
இடமோ 2
இடர் 1
இடு 1
இடும் 1
இடை 15
இடைக்கண் 1
இடைக்கோ 1
இடைகொண்டு 1
இடைமருது 1
இடையாய் 1
இடையார் 2
இடையார்கள் 1
இடையொடு 1
இணங்கு 1
இணர் 1
இணை 3
இணைகள் 1
இணைப்பது 1
இணையா 1
இணையால் 2
இணையிலி 1
இணையும் 2
இத்தனை 1
இத்துணை 2
இதழ் 1
இதன் 1
இது 26
இதுவே 2
இதுவோ 4
இதோ 1
இந்திடமும் 1
இந்தீவரம் 1
இமைக்கும் 1
இமையாத 1
இமையோர் 6
இமையோரையும் 1
இயங்கி 1
இயம் 1
இயல் 22
இயல்பினவே 1
இயல்பு 1
இயல்புகளே 1
இயலாத்தனம் 1
இயலான் 1
இயலும் 4
இயலே 2
இயலை 2
இயவு 1
இயற்கே 1
இயற்றும் 1
இயன்ற 1
இயன்று 1
இர 1
இரக்கின்றதே 1
இரங்கி 1
இரங்கிடு 1
இரங்கியதே 1
இரண்டு 2
இரதம் 1
இரந்தேன் 2
இரப்ப 1
இரவில் 2
இரவின் 3
இரவு 2
இரவும் 1
இரா 1
இராகம் 1
இராப்பகல் 1
இரு 5
இருக்கலுற்றோ 1
இருக்கின்றதே 1
இருக்கின்றவாறு 1
இருக்கும் 4
இருட்டின் 1
இருத்தி 1
இருந்த 2
இருந்தன்று 1
இருந்தனர் 1
இருந்தால் 1
இருந்திலம் 1
இருந்திலன் 1
இருந்து 5
இருந்தேமையும் 1
இருந்தேன் 1
இருந்தோன் 1
இருப்ப 1
இருப்பின் 1
இரும் 24
இரும்பு 1
இருமருங்கும் 1
இருமை 1
இருவர் 6
இருவி 1
இருவின 1
இருள் 9
இருள்-வாய் 3
இருளாநின்ற 1
இருளாய் 2
இருளில் 1
இருளின் 1
இருளே 3
இரை 2
இரைப்பு 1
இல் 8
இல்-பால் 1
இல்லம் 1
இல்லவர் 2
இல்லா 10
இல்லாதவளை 1
இல்லாரின் 1
இல்லாவகை 1
இல்லின் 2
இல்லே 1
இல்லேன் 1
இல்லேனை 1
இல்லை 12
இல்லை-கொல் 1
இல்லை-கொல்லோ 1
இல்லை-கொலாம் 1
இல்லையாம் 1
இல்லையே 3
இல்லையோ 1
இல்லோரும் 1
இல்லோன் 1
இல 1
இலங்க 1
இலங்கி 1
இலங்கு 9
இலங்கையர் 1
இலங்கையர்_கோன் 1
இலர் 4
இலன் 5
இலனே 1
இலா 2
இலார் 1
இலை 3
இவ்வாறு 5
இவ்விடம் 1
இவட்கு 1
இவட்கும் 1
இவர் 7
இவரும் 1
இவள் 12
இவளது 1
இவளால் 1
இவளின் 2
இவளும் 1
இவளே 1
இவளை 3
இவளோ 1
இவற்கு 1
இவன் 1
இவை 6
இழந்தார் 1
இழந்து 2
இழந்தேன் 1
இழித்தால் 1
இழிந்து 1
இழுமென்று 1
இழை 5
இழைக்கும் 1
இழைத்து 1
இழையார் 1
இழையே 7
இள 10
இளம் 3
இளம்_கொடியே 1
இளைஞர் 1
இளைத்து 1
இளைய 1
இளையவன் 1
இளையார் 1
இளையாள் 1
இளையோர் 1
இற்செறிப்பார் 1
இற்பழி 1
இற்றால் 1
இற்றை 1
இற 1
இறகு-அது 1
இறந்தார் 2
இறந்து 1
இறப்பின் 1
இறால் 1
இறுத்தார் 1
இறும் 1
இறும்பின் 1
இறுமாக்கும் 1
இறுமாந்த 1
இறுமாப்ப 1
இறுமாப்பு 3
இறை 15
இறைஞ்ச 1
இறைஞ்சு 1
இறைஞ்சும் 5
இறையோன் 1
இறைவன் 1
இறைவா 1
இன் 14
இன்_நகையே 1
இன்ப 4
இன்பம் 4
இன்மை 1
இன்றி 2
இன்றியே 1
இன்று 44
இன்றே 1
இன்ன 2
இன்னல் 1
இன்னவாறு 1
இன்னற்கு 1
இன்னன 1
இன்னா 1
இன்னும் 5
இன்னே 6
இன 4
இனம் 12
இனமே 2
இனி 19
இனிதே 1
இனியவர்க்கே 1
இனியனவே 1

இ (75)

தேயும் மருங்குல் பெரும் பணை தோள் இ சிறு_நுதலே – திருக்கோ:3/4
கிளை-வயின் நீக்கி இ கெண்டை அம் கண்ணியை கொண்டு தந்த – திருக்கோ:6/3
ஊழ் உடையான் புலியூர் அன்ன பொன் இ உயர் பொழில் வாய் – திருக்கோ:7/2
குணம் தான் வெளிப்பட்ட கொவ்வை செ வாய் இ கொடி இடை தோள் – திருக்கோ:9/2
இணர் போது அணி சூழல் ஏழை-தன் நீர்மை இ நீர்மை என்றால் – திருக்கோ:17/3
பாங்கனை யான் அன்ன பண்பனை கண்டு இ பரிசு உரைத்தால் – திருக்கோ:19/3
கவள களிற்று அண்ணலே திண்ணியான் இ கடலிடத்தே – திருக்கோ:33/4
குவளை கரும் கண் கொடி ஏர் இடை இ கொடி கடைக்கண் – திருக்கோ:51/1
இரும் கண் அனைய கணை பொரு புண் புணர் இ புனத்தின் – திருக்கோ:53/3
வரதம் உடைய அணி தில்லை அன்னவர் இ புனத்தார் – திருக்கோ:57/2
சொல் இலன் ஆ கற்ற வா கடவான் இ சுனை புனமே – திருக்கோ:60/4
ஆழம்-மன்னோ உடைத்து இ ஐயர் வார்த்தை அனங்கன் நைந்து – திருக்கோ:61/1
வீழ முன் நோக்கிய அம்பலத்தான் வெற்பின் இ புனத்தே – திருக்கோ:61/2
இ குன்ற வாணர் கொழுந்து இ செழும் தண் புனம் உடையாள் – திருக்கோ:68/2
இ குன்ற வாணர் கொழுந்து இ செழும் தண் புனம் உடையாள் – திருக்கோ:68/2
இ நிறமும் பெறின் யானும் குடைவன் இரும் சுனையே – திருக்கோ:69/4
மை நாண் மணிகண்டன் மன்னும் புலியூர் மணந்த பொன் இ
மொய் நாள் முது திரை-வாய் யான் அழுந்தினும் என்னின் முன்னும் – திருக்கோ:81/2,3
இ நாள் இது மது வார் குழலாட்கு என்-கண் இன் அருளே – திருக்கோ:81/4
தெரியேம் உரையான் பிரியான் ஒருவன் இ தேம் புனமே – திருக்கோ:83/4
சொன்னார் எனும் இ துரிசு துன்னாமை துணை மனனே – திருக்கோ:89/3
பொழில் வாய் தட வரை-வாய் அல்லது இல்லை இ பூம் தழையே – திருக்கோ:94/4
குறும் கண்ணி வேய்ந்து இள மந்திகள் நாணும் இ குன்றிடத்தே – திருக்கோ:95/4
தனி தரும் இ நிலத்து அன்று ஐய குன்றமும் தாழ் சடை மேல் – திருக்கோ:98/2
இ குன்றில் என்றும் மலர்ந்து அறியாத இயல்பினவே – திருக்கோ:103/4
இ வரை மேல் சிலம்பன் எளிதில் தந்த ஈர்ம் தழையே – திருக்கோ:114/4
பட மாசுண பள்ளி இ குவடு ஆக்கி அ பங்கய கண் – திருக்கோ:120/1
வடம் ஆர் முலை மடவாய் வந்து வைகிற்று இ வார் பொழிற்கே – திருக்கோ:120/4
எழுந்து ஆர் மதி கமலம் எழில் தந்து என இ பிறப்பில் – திருக்கோ:124/2
மாடம் செய் பொன் நகரும் நிகர் இல்லை இ மாதர்க்கு என்ன – திருக்கோ:129/1
தாய் தந்தை கானவர் ஏனல் எம் காவல் இ தாழ்வரையே – திருக்கோ:130/4
தடிவார் தினை எமர் காவேம் பெரும இ தண் புனமே – திருக்கோ:139/4
தினை கெட செய்திடுமாறும் உண்டோ இ திரு கணியே – திருக்கோ:141/4
தொழுவார் வினை நிற்கிலே நிற்பதாவது இ தொல் புனத்தே – திருக்கோ:142/4
கரு பற்று விட்டு என கொய்தற்றது இன்று இ கடி புனமே – திருக்கோ:143/4
அருவி செய் தாழ் புனத்து ஐவனம் கொய்யவும் இ வனத்தே – திருக்கோ:144/2
மதுவினில் கைப்பு வைத்தால் ஒத்தவா மற்று இ வான் புனமே – திருக்கோ:146/4
இகலும் அவரின் தளரும் இ தேம்பல் இடை ஞெமிய – திருக்கோ:165/3
கற்பகச்சோலை கதுவும் கல் நாட இ கல் அதரே – திருக்கோ:168/4
செ வாய் கரு வயிர் சேர்த்து இ சிறியாள் பெரு மலர் கண் – திருக்கோ:170/3
நாவல் தழீஇய இ நானிலம் துஞ்சும் நயந்த இன்ப – திருக்கோ:191/2
பராகம் சிதர்ந்த பயோதரம் இ பரிசே பணைத்த – திருக்கோ:194/3
செங்கயல் அன்றே கருங்கயல் கண் இ திரு நுதலே – திருக்கோ:203/4
மொய் வந்த வாவி தெளியும் துயிலும் இ மூதெயிலே – திருக்கோ:212/4
திறம் திரிந்து ஆர்கலியும் முற்றும் வற்றும் இ சேண் நிலத்தே – திருக்கோ:213/4
ஈண்டு ஒல்லை ஆயமும் ஒளவையும் நீங்க இ ஊர் கவ்வை தீர்த்து – திருக்கோ:214/1
கடி தேர் குழல் மங்கை கண்டிடு இ விண் தோய் கன வரையே – திருக்கோ:216/4
இன்னா கடறு இது இ போழ்தே கடந்து இன்று காண்டும் சென்று – திருக்கோ:217/2
கடலை உற்றான் கடப்பார் இல்லை இன்று இ கடும் சுரமே – திருக்கோ:218/4
பின் பணைத்தோளி வரும் இ பெரும் சுரம் செல்வது அன்று – திருக்கோ:219/2
தாளர் இ குன்றில் தன் பாவைக்கு மேவி தழல் திகழ் வேல் – திருக்கோ:225/2
வாழி இ மூதூர் மறுக சென்றாள் அன்று மால் வணங்க – திருக்கோ:230/3
இன்னும் கடி இ கடி மனைக்கே மற்று யாம் அயர – திருக்கோ:236/2
மீண்டார் என உவந்தேன் கண்டு நும்மை இ மேதகவே – திருக்கோ:244/1
மீள்வது செல்வது அன்று அன்னை இ வெங்கடத்து அ கடமா – திருக்கோ:247/1
நீள்வது செய்த கண்ணாள் இ நெடும் சுரம் நீந்தி எம்மை – திருக்கோ:247/3
குரம்பையர்-தம் இடமோ இடம் தோன்றும் இ குன்றிடத்தே – திருக்கோ:251/4
ஏர் இ களி கரு மஞ்ஞை இ நீர்மை என் எய்துவதே – திருக்கோ:265/4
ஏர் இ களி கரு மஞ்ஞை இ நீர்மை என் எய்துவதே – திருக்கோ:265/4
மெய் என்பது ஏது மற்று இல்லை-கொலாம் இ வியல் இடத்தே – திருக்கோ:277/4
சேயினது ஆட்சியில் பட்டனளாம் இ திருந்து_இழையே – திருக்கோ:282/4
பாலன் புகுந்து இ பரிசினின் நிற்பித்த பண்பினுக்கே – திருக்கோ:286/4
குன்று ஆர் துறைவர்க்கு உறுவேன் உரைப்பன் இ கூர் மறையே – திருக்கோ:288/4
வண்டினம் மேவும் குழலாள் அயல் மன்னும் இ அயலே – திருக்கோ:302/4
ஆனந்த வெள்ளம் வற்றாது முற்றாது இ அணி நலமே – திருக்கோ:307/4
மற்று இனம் சூழ்ந்து துயிலப்பெறும் இ மயங்கு இருளே – திருக்கோ:320/4
வாழும் படி ஒன்றும் கண்டிலம் வாழி இ மாம் பொழில் தேன் – திருக்கோ:322/1
போன்று இ கடி மலர் காந்தளும் போந்து அவன் கை அனல் போல் – திருக்கோ:325/3
பொன் அணி ஈட்டிய ஓட்டரும் நெஞ்சம் இ பொங்கு வெம் கானின் – திருக்கோ:342/1
பூ மேவிய பொன்னை விட்டு பொன் தேடி இ பொங்கு வெம் கான் – திருக்கோ:344/2
மயில் மன்னு சாயல் இ மானை பிரிந்து பொருள் வளர்ப்பான் – திருக்கோ:351/1
தணி உற பொங்கும் இ கொங்கைகள் தாங்கி தளர் மருங்குல் – திருக்கோ:359/1
குரவு அணையும் குழல் இங்கு இவளால் இ குறி அறிவித்து – திருக்கோ:360/2
கரா பயில் பூம் புனல் ஊரன் புகும் இ கடி மனைக்கே – திருக்கோ:362/4
உடை மணி கட்டி சிறுதேர் உருட்டி உலாத்தரும் இ
நடை மணியை தந்த பின்னர் முன் நான்முகன் மால் அறியா – திருக்கோ:385/1,2
நீறு ஊர் கொடு நெறி சென்று இ செறி மென் முலை நெருங்க – திருக்கோ:398/3
மேல்


இகல் (2)

இகல் குன்ற வில்லில் செற்றோன் தில்லை ஈசன் எம்மான் எதிர்ந்த – திருக்கோ:4/3
இகல் இடம் தா விடை ஈசன் தொழாரின் இன்னற்கு இடமாய் – திருக்கோ:42/2
மேல்


இகலும் (1)

இகலும் அவரின் தளரும் இ தேம்பல் இடை ஞெமிய – திருக்கோ:165/3
மேல்


இகழ்ந்தார் (1)

தரியாள் என இகழ்ந்தார் மன்னர் தாம் தக்கன் வேள்வி மிக்க – திருக்கோ:340/2
மேல்


இகழ்ந்தேன் (1)

பிரியார் என இகழ்ந்தேன் முன்னம் யான் பின்னை என் பிரியின் – திருக்கோ:340/1
மேல்


இகழப்படுமே (1)

வந்தால் இகழப்படுமே மட மான் விழி மயிலே – திருக்கோ:12/2
மேல்


இங்கிவை (1)

ஒள்வன் படை_கண்ணி சீறடி இங்கிவை உங்குவை அ – திருக்கோ:237/3
மேல்


இங்கு (4)

இவளை கண்டு இங்கு நின்று அங்கு வந்து அத்துணையும் பகர்ந்த – திருக்கோ:33/3
வருங்கள் தம் ஊர் பகர்ந்தால் பழியோ இங்கு வாழ்பவர்க்கு – திருக்கோ:55/4
இங்கு அயல் என் நீ பணிக்கின்றது ஏந்தல் இணைப்பது இல்லா – திருக்கோ:203/1
குரவு அணையும் குழல் இங்கு இவளால் இ குறி அறிவித்து – திருக்கோ:360/2
மேல்


இங்கே (2)

வரல் வேய்தருவன் இங்கே நில் உங்கே சென்று உன் வார் குழற்கு ஈர்ம் – திருக்கோ:119/3
காண்பது அன்றே இன்று நாளை இங்கே வர கார் மலர் தேன் – திருக்கோ:323/3
மேல்


இங்ஙனே (5)

சொற்பால் அமுது இவள் யான் சுவை என்ன துணிந்து இங்ஙனே
நற்பால் வினை தெய்வம் தந்து இன்று நான் இவள் ஆம் பகுதி – திருக்கோ:8/1,2
நீங்கின் புணர்வு அரிது என்றோ நெடிது இங்ஙனே இருந்தால் – திருக்கோ:13/3
புகிலும் மிக இங்ஙனே இறுமாக்கும் புணர் முலையே – திருக்கோ:165/4
நெருப்பு உறு வெண்ணெயும் நீர் உறும் உப்பும் என இங்ஙனே
பொருப்பு உறு தோகை புலம்புறல் பொய் அன்பர் போக்கு மிக்க – திருக்கோ:315/1,2
ஏயா பழி என நாணி என்-கண் இங்ஙனே மறைத்தாள் – திருக்கோ:374/3
மேல்


இசும்பினில் (1)

இசும்பினில் சிந்தைக்கும் ஏறற்கு அரிது எழில் அம்பலத்து – திருக்கோ:149/3
மேல்


இசைத்த (1)

இருள் தரு பூம் பொழில் இன் உயிர் போல கலந்து இசைத்த
அருள் தரும் இன் சொற்கள் அத்தனையும் மறந்து அத்தம் சென்றோ – திருக்கோ:336/2,3
மேல்


இஞ்சி (1)

இரும்பு உறு மா மதில் பொன் இஞ்சி வெள்ளி புரிசை அன்று ஓர் – திருக்கோ:167/3
மேல்


இட்டு (3)

மல் துன்று மா மலர் இட்டு உன்னை வாழ்த்தி வந்தித்தல் அன்றி – திருக்கோ:178/3
இட்டு அணியான் தவிசின் மலர் அன்றி மிதிப்ப கொடான் – திருக்கோ:303/2
எண் நீர்மையின் நிலனும் குழியும் விரல் இட்டு அறவே – திருக்கோ:345/4
மேல்


இட (3)

வளை பயில் கீழ் கடல் நின்று இட மேல் கடல் வான் நுகத்தின் – திருக்கோ:6/1
விலங்கலை கால் விண்டு மேன்மேல் இட விண்ணும் மண்ணும் முந்நீர் – திருக்கோ:24/1
கொழும் கான் மலர் இட கூத்து அயர்வோன் கழல் ஏத்தலர் போல் – திருக்கோ:157/2
மேல்


இட-பால் (1)

இருந்து திவண்டன வால் எரி முன் வலம் செய்து இட-பால்
அருந்துதி காணும் அளவும் சிலம்பன் அரும் தழையே – திருக்கோ:300/3,4
மேல்


இடங்கொண்ட (1)

போது இடங்கொண்ட பொன் வேங்கை தினை புனம் கொய்க என்று – திருக்கோ:138/2
மேல்


இடத்தே (1)

மெய் என்பது ஏது மற்று இல்லை-கொலாம் இ வியல் இடத்தே – திருக்கோ:277/4
மேல்


இடபம் (1)

ஏறும் அவன் இடபம் கொடி ஏற்றி வந்து அம்பலத்துள் – திருக்கோ:113/2
மேல்


இடம் (10)

என் இடம் யாது இயல் நின்னை இன்னே செய்த ஈர்ம்_கொடிக்கே – திருக்கோ:28/4
ஆவி அன்னார் மன்னி ஆடு இடம் சேர்வர்-கொல் அம்பலத்து எம் – திருக்கோ:37/3
இகல் இடம் தா விடை ஈசன் தொழாரின் இன்னற்கு இடமாய் – திருக்கோ:42/2
உகல் இடம் தான் சென்று எனது உயிர் நையாவகை ஒதுங்க – திருக்கோ:42/3
கலம் பணி கொண்டு இடம் அம்பலம் கொண்டவன் கார் கயிலை – திருக்கோ:54/3
இடம் ஆ இருக்கலுற்றோ தில்லை நின்றவன் ஈர்ம் கயிலை – திருக்கோ:120/3
மாது இடம் கொண்டு அம்பலத்து நின்றோன் வட வான் கயிலை – திருக்கோ:138/1
எய் குன்ற வார் சிலை அம்பலவற்கு இடம் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:223/4
குரம்பையர்-தம் இடமோ இடம் தோன்றும் இ குன்றிடத்தே – திருக்கோ:251/4
இறால் கழிவுற்று எம் சிறு குடில் உந்தும் இடம் இது எந்தை – திருக்கோ:252/2
மேல்


இடம்-தொறும் (1)

இடம்-தொறும் பார்க்கும் இயவு ஒரு நீ எழில் வேலின் வந்தால் – திருக்கோ:253/2
மேல்


இடமாய் (2)

இகல் இடம் தா விடை ஈசன் தொழாரின் இன்னற்கு இடமாய்
உகல் இடம் தான் சென்று எனது உயிர் நையாவகை ஒதுங்க – திருக்கோ:42/2,3
வளரும் கறி அறியா மந்தி தின்று மம்மர்க்கு இடமாய்
தளரும் தட வரை தண் சிலம்பா தனது அங்கம் எங்கும் – திருக்கோ:193/1,2
மேல்


இடமோ (2)

அரம்பையர்-தம் இடமோ அன்றி வேழத்தின் என்பு நட்ட – திருக்கோ:251/3
குரம்பையர்-தம் இடமோ இடம் தோன்றும் இ குன்றிடத்தே – திருக்கோ:251/4
மேல்


இடர் (1)

இரும் குன்ற வாணர் இளம்_கொடியே இடர் எய்தல் எம் ஊர் – திருக்கோ:15/2
மேல்


இடு (1)

மின் தொத்து இடு கழல் நூபுரம் வெள்ளை செம்பட்டு மின்ன – திருக்கோ:246/1
மேல்


இடும் (1)

ஏது-கொலாய் விளைகின்றது இன்று ஒன்னார் இடும் மதிலே – திருக்கோ:316/4
மேல்


இடை (15)

புகல்கின்றது என்னை நெஞ்சு உண்டே இடை அடையார் புரங்கள் – திருக்கோ:4/2
குணம் தான் வெளிப்பட்ட கொவ்வை செ வாய் இ கொடி இடை தோள் – திருக்கோ:9/2
பிளவு இயல் மின் இடை பேர் அமை தோள் இது பெற்றி என்றால் – திருக்கோ:10/3
தேம்பல் துடி இடை மான் மடம் நோக்கி தில்லை சிவன் தாள் – திருக்கோ:21/3
வடி கண் இவை வஞ்சி அஞ்சும் இடை இது வாய் பவளம் – திருக்கோ:32/1
நூல் ஒத்த நேர் இடை நொய்ம்மை எண்ணாது நுண் தேன் நசையால் – திருக்கோ:45/3
குவளை கரும் கண் கொடி ஏர் இடை இ கொடி கடைக்கண் – திருக்கோ:51/1
மின் நிற நுண் இடை பேர் எழில் வெள் நகை பைம் தொடியீர் – திருக்கோ:58/3
கற்றும் அறியலரின் சிலம்பா இடை நைவது கண்டு – திருக்கோ:134/2
இகலும் அவரின் தளரும் இ தேம்பல் இடை ஞெமிய – திருக்கோ:165/3
குயம் புற்று அரவு இடை கூர் எயிற்று ஊறல் குழல் மொழியின் – திருக்கோ:198/3
மெல்_இயல் கொங்கை பெரிய மின் நேர் இடை மெல் அடி பூ – திருக்கோ:201/1
கொல் கரி சீயம் குறுகாவகை பிடி தான் இடை செல் – திருக்கோ:264/3
மின் தங்கு இடை நும்மையும் வந்து மேவுவன் அம்பலம் சேர் – திருக்கோ:268/2
பொட்டு அணியான் நுதல் போய் இறும் பொய் போல் இடை என பூண் – திருக்கோ:303/1
மேல்


இடைக்கண் (1)

தாழேன் என இடைக்கண் சொல்லி ஏகு தனி வள்ளலே – திருக்கோ:269/4
மேல்


இடைக்கோ (1)

மின் அணி நுண் இடைக்கோ பொருட்கோ நீ விரைகின்றதே – திருக்கோ:342/4
மேல்


இடைகொண்டு (1)

சென்று அங்கு இடைகொண்டு வாடா வகை செப்பு தே_மொழியே – திருக்கோ:268/4
மேல்


இடைமருது (1)

மன் தங்கு இடைமருது ஏகம்பம் வாஞ்சியம் அன்ன பொன்னை – திருக்கோ:268/3
மேல்


இடையாய் (1)

மாழை மெல் நோக்கி இடையாய் கழிந்தது வந்துவந்தே – திருக்கோ:61/4
மேல்


இடையார் (2)

இடையார் மெலிவும் கண்டு அண்டர்கள் ஈர் முல்லை வேலி எம் ஊர் – திருக்கோ:136/2
அரா பயில் நுண் இடையார் அடங்கார் எவரே இனி பண்டு – திருக்கோ:362/2
மேல்


இடையார்கள் (1)

பணி உற தோன்றும் நுடங்கு இடையார்கள் பயில் மனைக்கே – திருக்கோ:359/4
மேல்


இடையொடு (1)

மின் தங்கு இடையொடு நீ வியன் தில்லை சிற்றம்பலவர் – திருக்கோ:221/1
மேல்


இணங்கு (1)

ஒக்கின்ற ஆர் அணங்கே இணங்கு ஆகும் உனக்கு அவளே – திருக்கோ:68/4
மேல்


இணர் (1)

இணர் போது அணி சூழல் ஏழை-தன் நீர்மை இ நீர்மை என்றால் – திருக்கோ:17/3
மேல்


இணை (3)

இயல் உளவே இணை செப்பு வெற்பா நினது ஈர்ம் கொடி மேல் – திருக்கோ:35/3
இறுமாப்பு ஒழிய இறுமாப்பு ஒழிந்த இணை முலையே – திருக்கோ:373/4
இருந்தேன் உய வந்து இணை மலர் கண்ணின் இன் நோக்கு அருளி – திருக்கோ:394/2
மேல்


இணைகள் (1)

சேயே என மன்னு தீம் புனல் ஊரன் திண் தோள் இணைகள்
தோயீர் புணர் தவம் தொன்மை செய்தீர் சுடர்கின்ற கொலம் – திருக்கோ:370/1,2
மேல்


இணைப்பது (1)

இங்கு அயல் என் நீ பணிக்கின்றது ஏந்தல் இணைப்பது இல்லா – திருக்கோ:203/1
மேல்


இணையா (1)

பாம்பு இணையா குழை கொண்டோன் கயிலை பயில் புனமும் – திருக்கோ:38/3
மேல்


இணையால் (2)

காம்பு இணையால் களி மா மயிலால் கதிர் மா மணியால் – திருக்கோ:38/1
கயல் வந்த கண்ணியர் கண் இணையால் மிகு காதரத்தான் – திருக்கோ:381/1
மேல்


இணையிலி (1)

தூதோ அனங்கன் துணையோ இணையிலி தொல்லை தில்லை – திருக்கோ:2/3
மேல்


இணையும் (2)

இணையும் அளவும் இல்லா இறையோன் உறை தில்லை தண் பூம் – திருக்கோ:202/3
பூம் குவளை பொலி மாலையும் ஊரன் பொன் தோள் இணையும்
ஆங்கு வளைத்துவைத்து ஆரேனும் கொள்க நள்ளார் அரணம் – திருக்கோ:357/1,2
மேல்


இத்தனை (1)

மால் இத்தனை அறியா மறையோன் உறை அம்பலமே – திருக்கோ:318/3
மேல்


இத்துணை (2)

இராப்பகல் நின்று உணங்கு ஈர்ம் கடை இத்துணை போழ்தின் சென்று – திருக்கோ:362/3
இன்று உன் திருவருள் இத்துணை சாலும்-மன் எங்களுக்கே – திருக்கோ:392/4
மேல்


இதழ் (1)

தாமரை இல்லின் இதழ் கதவம் திறந்தோ தமியே – திருக்கோ:164/2
மேல்


இதன் (1)

வரும் தேர் இதன் முன் வழங்கேல் முழங்கேல் வள முகிலே – திருக்கோ:329/4
மேல்


இது (26)

பிளவு இயல் மின் இடை பேர் அமை தோள் இது பெற்றி என்றால் – திருக்கோ:10/3
துலங்கலை சென்று இது என்னோ வள்ளல் உள்ளம் துயர்கின்றதே – திருக்கோ:24/4
என்னுடை நீர்மை இது என் என்பதே தில்லை ஏர் கொள் முக்கண் – திருக்கோ:28/2
வடி கண் இவை வஞ்சி அஞ்சும் இடை இது வாய் பவளம் – திருக்கோ:32/1
என் அறிவால் வந்தது அன்று இது முன்னும் இன்னும் முயன்றால் – திருக்கோ:49/1
இ நாள் இது மது வார் குழலாட்கு என்-கண் இன் அருளே – திருக்கோ:81/4
மெள்ள படிறு துணி துணியேல் இது வேண்டுவல் யான் – திருக்கோ:87/2
தழங்கும் அருவி எம் சீறூர் பெரும இது மதுவும் – திருக்கோ:127/1
சோதிடம் கொண்டு இது எம்மை கெடுவித்தது தூ_மொழியே – திருக்கோ:138/4
இது எனில் என் இன்று இருக்கின்றவாறு எம் இரும் பொழிலே – திருக்கோ:146/2
தேன் உந்து மா மலை சீறூர் இது செய்யலாவது இல்லை – திருக்கோ:147/2
நாகம் இது மதியே மதியே நவில் வேல் கை எங்கள் – திருக்கோ:171/2
நிகழும் நிகழா நிகழ்த்தின் அல்லால் இது நீ நினைப்பின் – திருக்கோ:181/2
எல் ஆர் மதியே இது நின்னை யான் இன்று இரக்கின்றதே – திருக்கோ:192/4
இன்னா கடறு இது இ போழ்தே கடந்து இன்று காண்டும் சென்று – திருக்கோ:217/2
இறால் கழிவுற்று எம் சிறு குடில் உந்தும் இடம் இது எந்தை – திருக்கோ:252/2
இது மலர் பாவைக்கு என்னோ வந்தவாறு என்பர் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:275/4
குயில் இது அன்றே என்னலாம் சொல்லி கூறன் சிற்றம்பலத்தான் – திருக்கோ:285/1
இயல் இது அன்றே என்னல் ஆகா இறை விறல் சேய் கடவும் – திருக்கோ:285/2
மயில் இது அன்றே கொடி வாரணம் காண்க வன் சூர் தடிந்த – திருக்கோ:285/3
அயில் இது அன்றே இது அன்றே நெல்லில் தோன்றும் அவன் வடிவே – திருக்கோ:285/4
அயில் இது அன்றே இது அன்றே நெல்லில் தோன்றும் அவன் வடிவே – திருக்கோ:285/4
முன் கடை-கண் இது காண் வந்து தோன்றும் முழு நிதியே – திருக்கோ:298/4
துனி வரும் நீர்மை இது என் என்று தூ நீர் தெளித்து அளிப்ப – திருக்கோ:332/3
நணி நிற்கும் இது என் என்பதே இமையோர் இறைஞ்சும் – திருக்கோ:342/2
மெய் உறவாம் இது உன் இல்லே வருக என வெள்கி சென்றாள் – திருக்கோ:399/3
மேல்


இதுவே (2)

படிச்சந்தமும் இதுவே இவளே அ பணி_மொழியே – திருக்கோ:32/4
புரியாமையும் இதுவே இனி என்னாம் புகல்வதுவே – திருக்கோ:311/4
மேல்


இதுவோ (4)

தீது உற்றது என்னுக்கு என்னீர் இதுவோ நன்மை செப்பு-மினே – திருக்கோ:174/4
துறு கள் புரி குழலாய் இதுவோ இன்று சூழ்கின்றதே – திருக்கோ:313/4
நனி வரும் நாள் இதுவோ என்று வந்திக்கும் நல்_நுதலே – திருக்கோ:332/4
வருந்தேல் அது அன்று இதுவோ வருவது ஒர் வஞ்சனையே – திருக்கோ:394/4
மேல்


இதோ (1)

மாயத்தது ஆகி இதோ வந்து நின்றது என் மன் உயிரே – திருக்கோ:39/4
மேல்


இந்திடமும் (1)

பொய் குன்ற வேதியர் ஓதிடம் உந்திடம் இந்திடமும்
எய் குன்ற வார் சிலை அம்பலவற்கு இடம் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:223/3,4
மேல்


இந்தீவரம் (1)

இந்தீவரம் இவை காண் நின் இருள் சேர் குழற்கு எழில் சேர் – திருக்கோ:163/3
மேல்


இமைக்கும் (1)

பாயும் விடை அரன் தில்லை அன்னாள் படை கண் இமைக்கும்
தோயும் நிலத்து அடி தூ மலர் வாடும் துயரம் எய்தி – திருக்கோ:3/1,2
மேல்


இமையாத (1)

யாவரின் பெற்று இனி யார் சிதைப்பார் இமையாத முக்கண் – திருக்கோ:14/2
மேல்


இமையோர் (6)

எல்லா நிதியும் உடன் விடுப்பான் இமையோர் இறைஞ்சும் – திருக்கோ:271/2
முளையா அளவின் முதுக்குறைந்தாள் முடி சாய்த்து இமையோர்
வளையா வழுத்தாவரு திருச்சிற்றம்பலத்து மன்னன் – திருக்கோ:294/2,3
அருந்து ஏர் அழிந்தனம் ஆலம் என்று ஓலமிடும் இமையோர்
மருந்து ஏர் அணி அம்பலத்தோன் மலர் தாள் வணங்கலர் போல் – திருக்கோ:329/1,2
நணி நிற்கும் இது என் என்பதே இமையோர் இறைஞ்சும் – திருக்கோ:342/2
இயல் மன்னும் அன்பு தந்தார்க்கு என் நிலை இமையோர் இறைஞ்சும் – திருக்கோ:395/1
எதிர்த்து எங்கு நின்று எ பரிசு அளித்தான் இமையோர் இறைஞ்சும் – திருக்கோ:396/2
மேல்


இமையோரையும் (1)

முன் தகர்த்து எல்லா இமையோரையும் பின்னை தக்கன் முத்தீ – திருக்கோ:92/1
மேல்


இயங்கி (1)

செய் குன்று உவை இவை சீர் மலர் வாவி விசும்பு இயங்கி
நைகின்ற திங்கள் எய்ப்பு ஆறும் பொழில் அவை ஞாங்கர் எங்கும் – திருக்கோ:223/1,2
மேல்


இயம் (1)

மேவு இயம் கண்டனையோ வந்தனன் என வெய்து உயிர்த்து – திருக்கோ:384/3
மேல்


இயல் (22)

பிளவு இயல் மின் இடை பேர் அமை தோள் இது பெற்றி என்றால் – திருக்கோ:10/3
என் இடம் யாது இயல் நின்னை இன்னே செய்த ஈர்ம்_கொடிக்கே – திருக்கோ:28/4
இயல் உளவே இணை செப்பு வெற்பா நினது ஈர்ம் கொடி மேல் – திருக்கோ:35/3
வருத்தம் பயின்று-கொல்லோ வல்லி மெல்_இயல் வாடியதே – திருக்கோ:62/4
காய் சின வேல் அன்ன மின் இயல் கண்ணின் வலை கலந்து – திருக்கோ:74/1
வழுவா இயல் எம் மலையர் விதைப்ப மற்று யாம் வளர்த்த – திருக்கோ:142/1
மெல்_இயல் கொங்கை பெரிய மின் நேர் இடை மெல் அடி பூ – திருக்கோ:201/1
கல் இயல் வெம்மை கடம் கடும் தீ கற்று வானம் எல்லாம் – திருக்கோ:201/2
விண்கள்-தம் நாயகன் தில்லையில் மெல்_இயல் பங்கன் எம் கோன் – திருக்கோ:220/3
யாழ் இயல் மென் மொழி வல் மன பேதை ஒர் ஏதிலன் பின் – திருக்கோ:230/1
இயல் அன்று எனக்கிற்றிலை மற்று வாழி எழில் புறவே – திருக்கோ:240/4
இயல் இது அன்றே என்னல் ஆகா இறை விறல் சேய் கடவும் – திருக்கோ:285/2
சீர் இயல் ஆவியும் யாக்கையும் என்ன சிறந்தமையால் – திருக்கோ:301/1
கார் இயல் வாள்_கண்ணி எண் அகலார் கமலம் கலந்த – திருக்கோ:301/2
கார் இயல் கண்டர் வண் தில்லை வணங்கும் எம் காவலரே – திருக்கோ:301/4
பிரியாமை செய்து நின்றோன் தில்லை பேர் இயல் ஊரர் அன்ன – திருக்கோ:311/3
வீழும் வரி வளை மெல் இயல் ஆவி செல்லாத முன்னே – திருக்கோ:350/3
எல்லி கை போது இயல் வேல் வயல் ஊரற்கு எதிர் கொண்டதே – திருக்கோ:364/4
திறல் இயல் யாழ் கொண்டுவந்து நின்றார் சென்று இரா திசை போம் – திருக்கோ:375/2
பறல் இயல் வாவல் பகல் உறை மா மரம் போலும்-மன்னோ – திருக்கோ:375/3
அறல் இயல் கூழை நல்லாய் தமியோமை அறிந்திலரே – திருக்கோ:375/4
இயல் மன்னும் அன்பு தந்தார்க்கு என் நிலை இமையோர் இறைஞ்சும் – திருக்கோ:395/1
மேல்


இயல்பினவே (1)

இ குன்றில் என்றும் மலர்ந்து அறியாத இயல்பினவே – திருக்கோ:103/4
மேல்


இயல்பு (1)

யாய் ஆம் இயல்பு இவள் கற்பு நல் பால இயல்புகளே – திருக்கோ:374/4
மேல்


இயல்புகளே (1)

யாய் ஆம் இயல்பு இவள் கற்பு நல் பால இயல்புகளே – திருக்கோ:374/4
மேல்


இயலாத்தனம் (1)

உலவு இயலாத்தனம் சென்று எய்தல் ஆயின ஊரனுக்கே – திருக்கோ:365/4
மேல்


இயலான் (1)

விழியால் பிணை ஆம் விளங்கு இயலான் மயில் ஆம் மிழற்று – திருக்கோ:29/1
மேல்


இயலும் (4)

பண்டு ஆல் இயலும் இலை வளர் பாலகன் பார் கிழித்து – திருக்கோ:105/1
தொண்டால் இயலும் சுடர் கழலோன் தொல்லை தில்லையின்-வாய் – திருக்கோ:105/2
வண்டு ஆல் இயலும் வளர் பூம் துறைவ மறைக்கின் என்னை – திருக்கோ:105/3
கண்டால் இயலும் கடன் இல்லை-கொல்லோ கருதியதே – திருக்கோ:105/4
மேல்


இயலே (2)

வேட்டம் திரி சரிவாய் வருவான் சொல்லு மெல்_இயலே – திருக்கோ:156/4
வெள் இனம் ஆர்ப்ப வரும் பெரும் தேர் இன்று மெல்_இயலே – திருக்கோ:295/4
மேல்


இயலை (2)

வில் நிற வாள் நுதல் வேல் நிற கண் மெல்_இயலை மல்லல் – திருக்கோ:58/1
வேய் விளையாடும் வெற்பா உற்று நோக்கி எம் மெல்_இயலை – திருக்கோ:133/2
மேல்


இயவு (1)

இடம்-தொறும் பார்க்கும் இயவு ஒரு நீ எழில் வேலின் வந்தால் – திருக்கோ:253/2
மேல்


இயற்கே (1)

மீளி உரைத்தி வினையேன் உரைப்பது என் மெல்_இயற்கே – திருக்கோ:151/4
மேல்


இயற்றும் (1)

ஈ விளையாட நற விளைவு ஓர்ந்து எமர் மால்பு இயற்றும்
வேய் விளையாடும் வெற்பா உற்று நோக்கி எம் மெல்_இயலை – திருக்கோ:133/1,2
மேல்


இயன்ற (1)

ஏழ் இயன்ற ஆழ் கடலும் எண் திசையும் திரிந்து இளைத்து – திருக்கோ:339/3
மேல்


இயன்று (1)

மா இயன்று அன்ன மெல் நோக்கி நின் வாய் திறவாவிடின் என் – திருக்கோ:41/3
மேல்


இர (1)

யாழ் ஏர் மொழியாள் இர வரினும் பகல் சேறி என்று – திருக்கோ:269/2
மேல்


இரக்கின்றதே (1)

எல் ஆர் மதியே இது நின்னை யான் இன்று இரக்கின்றதே – திருக்கோ:192/4
மேல்


இரங்கி (1)

என் கடை-கண்ணினும் யான் பிற ஏத்தா வகை இரங்கி
தன் கடைக்கண் வைத்த தண் தில்லை சங்கரன் தாழ் கயிலை – திருக்கோ:298/1,2
மேல்


இரங்கிடு (1)

இரங்கிடு எந்தாய் என்று இரப்ப தன் ஈர் அடிக்கு என் இரண்டு – திருக்கோ:86/2
மேல்


இரங்கியதே (1)

இளம் மான் விழித்தது என்றோ இன்று எம் அண்ணல் இரங்கியதே – திருக்கோ:22/4
மேல்


இரண்டு (2)

இரங்கிடு எந்தாய் என்று இரப்ப தன் ஈர் அடிக்கு என் இரண்டு
கரங்கள் தந்தான் ஒன்று காட்ட மற்று ஆங்கு அதும் காட்டிடு என்று – திருக்கோ:86/2,3
ஒரு ஆகம் இரண்டு எழிலாய் ஒளிர்வோன் தில்லை ஒள்_நுதல் அங்கராகம் – திருக்கோ:194/1
மேல்


இரதம் (1)

இரதம் உடைய நடம் ஆட்டு உடையவர் எம் உடையர் – திருக்கோ:57/1
மேல்


இரந்தேன் (2)

மல் தேன் மலரின் மலர்த்து இரந்தேன் சுடர் வானவனே – திருக்கோ:232/4
கழி கட்டு இரவின் வரல் கழல் கை தொழுதே இரந்தேன்
பொழி கண் புயலின் மயிலின் துவளும் இவள் பொருட்டே – திருக்கோ:255/3,4
மேல்


இரப்ப (1)

இரங்கிடு எந்தாய் என்று இரப்ப தன் ஈர் அடிக்கு என் இரண்டு – திருக்கோ:86/2
மேல்


இரவில் (2)

முழங்கும் குரவை இரவில் கண்டு ஏகுக முத்தன் முத்தி – திருக்கோ:127/3
ஆளி நிரைத்து அடல் ஆனைகள் தேரும் இரவில் வந்து – திருக்கோ:151/3
மேல்


இரவின் (3)

கழி கட்டு இரவின் வரல் கழல் கை தொழுதே இரந்தேன் – திருக்கோ:255/3
அடுத்தன தாம் வரின் பொல்லாது இரவின் நின் ஆர் அருளே – திருக்கோ:267/4
பாலித்து இரும் பனி பார்ப்பொடு சேவல் பயில் இரவின்
மால் இத்தனை அறியா மறையோன் உறை அம்பலமே – திருக்கோ:318/2,3
மேல்


இரவு (2)

பழியாம் பகல் வரின் நீ இரவு ஏதும் பயன் இல்லையே – திருக்கோ:261/4
இரவு அணையும் மதி ஏர் நுதலார் நுதி கோலம் செய்து – திருக்கோ:360/1
மேல்


இரவும் (1)

புலரா இரவும் பொழியா மழையும் புண்ணில் நுழை வேல் – திருக்கோ:259/3
மேல்


இரா (1)

திறல் இயல் யாழ் கொண்டுவந்து நின்றார் சென்று இரா திசை போம் – திருக்கோ:375/2
மேல்


இராகம் (1)

இராகம் கண்டால் வள்ளலே இல்லையே எமர் எண்ணுவதே – திருக்கோ:194/4
மேல்


இராப்பகல் (1)

இராப்பகல் நின்று உணங்கு ஈர்ம் கடை இத்துணை போழ்தின் சென்று – திருக்கோ:362/3
மேல்


இரு (5)

ஒருங்கு அளி ஆர்ப்ப உமிழ் மும்மதத்து இரு கோட்டு ஒரு நீள் – திருக்கோ:52/3
உழை கொண்டு ஒருங்கு இரு நோக்கம் பயின்ற எம் ஒள்_நுதல் மாம் – திருக்கோ:65/3
காகத்து இரு கண்ணிற்கு ஒன்றே மணி கலந்த ஆங்கு இருவர் – திருக்கோ:71/1
வரை அன்று ஒருகால் இரு கால் வளைய நிமிர்த்து வட்கார் – திருக்கோ:152/1
மிகை தணித்தற்கு அரிதாம் இரு வேந்தர் வெம் போர் மிடைந்த – திருக்கோ:314/1
மேல்


இருக்கலுற்றோ (1)

இடம் ஆ இருக்கலுற்றோ தில்லை நின்றவன் ஈர்ம் கயிலை – திருக்கோ:120/3
மேல்


இருக்கின்றதே (1)

இருவின காதலர் ஏது செய்வான் இன்று இருக்கின்றதே – திருக்கோ:281/4
மேல்


இருக்கின்றவாறு (1)

இது எனில் என் இன்று இருக்கின்றவாறு எம் இரும் பொழிலே – திருக்கோ:146/2
மேல்


இருக்கும் (4)

இருளாய் இருக்கும் ஒளி நின்ற சிற்றம்பலம் எனல் ஆம் – திருக்கோ:73/2
இவ்வாறு இருக்கும் என்றே நிற்பது என்றும் என் இன் உயிரே – திருக்கோ:169/4
வாழேன் என இருக்கும் வரி_கண்ணியை நீ வருட்டி – திருக்கோ:269/3
புயம் தலை தீர புலியூர் அரன் இருக்கும் பொருப்பின் – திருக்கோ:383/3
மேல்


இருட்டின் (1)

இருட்டின் புரி குழலாட்கு எங்ஙனே சொல்லி ஏகுவனே – திருக்கோ:270/4
மேல்


இருத்தி (1)

தன் நிறம் ஒன்றில் இருத்தி நின்றோன்-தனது அம்பலம் போல் – திருக்கோ:58/2
மேல்


இருந்த (2)

மேலன் புகுந்து என்-கண் நின்றான் இருந்த வெண் காடு அனைய – திருக்கோ:286/3
சுவல் அங்கு இருந்த நம் தோன்றல் துணை என தோன்றுதலால் – திருக்கோ:389/3
மேல்


இருந்தன்று (1)

மன் நெறி தந்தது இருந்தன்று தெய்வம் வருந்தல் நெஞ்சே – திருக்கோ:49/2
மேல்


இருந்தனர் (1)

இருந்தனர் குன்றின்-நின்று ஏங்கும் அருவி சென்று ஏர் திகழ – திருக்கோ:148/2
மேல்


இருந்தால் (1)

நீங்கின் புணர்வு அரிது என்றோ நெடிது இங்ஙனே இருந்தால்
ஆங்கு இற்பழி ஆம் எனவோ அறியேன் அயர்கின்றதே – திருக்கோ:13/3,4
மேல்


இருந்திலம் (1)

சீர் வாய் சிலம்ப திருத்த இருந்திலம் ஈசர் தில்லை – திருக்கோ:80/2
மேல்


இருந்திலன் (1)

தக்கு இன்று இருந்திலன் நின்ற செ வேல் எம் தனி வள்ளலே – திருக்கோ:376/4
மேல்


இருந்து (5)

கிழங்கும் அருந்தி இருந்து எம்மோடு இன்று கிளர்ந்து குன்றர் – திருக்கோ:127/2
நினைவித்து தன்னை என் நெஞ்சத்து இருந்து அம்பலத்து நின்று – திருக்கோ:140/1
இருவி செய் தாளின் இருந்து இன்று காட்டும் இளம் கிளியே – திருக்கோ:144/4
பறந்து இருந்து உம்பர் பதைப்ப படரும் புரம் கரப்ப – திருக்கோ:213/1
இருந்து திவண்டன வால் எரி முன் வலம் செய்து இட-பால் – திருக்கோ:300/3
மேல்


இருந்தேமையும் (1)

சென்றவர் தூது-கொல்லோ இருந்தேமையும் செல்லல் செப்பா – திருக்கோ:280/3
மேல்


இருந்தேன் (1)

இருந்தேன் உய வந்து இணை மலர் கண்ணின் இன் நோக்கு அருளி – திருக்கோ:394/2
மேல்


இருந்தோன் (1)

ஏழாய் எழு பொழிலாய் இருந்தோன் நின்ற தில்லை அன்ன – திருக்கோ:93/2
மேல்


இருப்ப (1)

அழுந்தேன் நரகத்து யான் என்று இருப்ப வந்து ஆண்டுகொண்ட – திருக்கோ:166/1
மேல்


இருப்பின் (1)

அளி அமர்ந்து ஏறின் வறிதே இருப்பின் பளிங்கு அடுத்த – திருக்கோ:64/3
மேல்


இரும் (24)

இரும் குன்ற வாணர் இளம்_கொடியே இடர் எய்தல் எம் ஊர் – திருக்கோ:15/2
எயில் குலம் முன்றும் இரும் தீ எய்த எய்தவன் தில்லை ஒத்து – திருக்கோ:36/1
வாங்கு இரும் தெண் கடல் வையமும் எய்தினும் யான் மறவேன் – திருக்கோ:46/2
இரும் களியாய் இன்று யான் இறுமாப்ப இன்பம் பணிவோர் – திருக்கோ:52/1
இரும் கண் அனைய கணை பொரு புண் புணர் இ புனத்தின் – திருக்கோ:53/3
இரும் கடம் மூடும் பொழில் எழில் கொம்பர் அன்னீர்கள் இன்னே – திருக்கோ:55/3
இ நிறமும் பெறின் யானும் குடைவன் இரும் சுனையே – திருக்கோ:69/4
ஏகத்து ஒருவன் இரும் பொழில் அம்பலவன் மலையில் – திருக்கோ:71/3
ஏலா பரிசு உளவே அன்றி ஏலேம் இரும் சிலம்ப – திருக்கோ:110/2
ஏறும் அரன் மன்னும் ஈங்கோய் மலை நம் இரும் புனம் காய்ந்து – திருக்கோ:113/3
இது எனில் என் இன்று இருக்கின்றவாறு எம் இரும் பொழிலே – திருக்கோ:146/2
முன்னும் ஒருவர் இரும் பொழில் மூன்றற்கு முற்றும் இற்றால் – திருக்கோ:160/1
அகல் ஓங்கு இரும் கழி-வாய் கொழு மீன் உண்ட அன்னங்களே – திருக்கோ:188/4
இன்னும் அறிகிலவால் என்னை பாவம் இரும் கழி-வாய் – திருக்கோ:189/3
எய்யாது அயின்று இள மந்திகள் சோரும் இரும் சிலம்பா – திருக்கோ:262/2
பந்தாடு இரும் பொழில் பல் வரை நாடன் பண்போ இனிதே – திருக்கோ:276/2
எனக்கு அளியாநிற்கும் அம்பலத்தோன் இரும் தண் கயிலை – திருக்கோ:293/2
இரும் துதி என்-வயின் கொண்டவன் யான் எப்பொழுதும் உன்னும் – திருக்கோ:300/1
ஓரளவு இல்லா ஒருவன் இரும் கழல் உன்னினர் போல் – திருக்கோ:308/3
பாலித்து இரும் பனி பார்ப்பொடு சேவல் பயில் இரவின் – திருக்கோ:318/2
பரம் அன்று இரும் பனி பாரித்தவா பரந்து எங்கும் வையம் – திருக்கோ:321/3
மயல் ஓங்கு இரும் களி யானை வரகுணண் வெற்பின் வைத்த – திருக்கோ:327/2
கயல் ஓங்கு இரும் சிலை கொண்டு மன் கோபமும் காட்டி வரும் – திருக்கோ:327/3
என்பிடை வந்து அமிழ்து ஊற நின்று ஆடி இரும் சுழியல் – திருக்கோ:377/2
மேல்


இரும்பு (1)

இரும்பு உறு மா மதில் பொன் இஞ்சி வெள்ளி புரிசை அன்று ஓர் – திருக்கோ:167/3
மேல்


இருமருங்கும் (1)

மாண திருத்திய வான் பதி சேரும் இருமருங்கும்
காண திருத்திய போலும் முன்னா மன்னு கானங்களே – திருக்கோ:215/3,4
மேல்


இருமை (1)

வறியார் இருமை அறியார் என மன்னும் மா நிதிக்கு – திருக்கோ:333/1
மேல்


இருவர் (6)

காகத்து இரு கண்ணிற்கு ஒன்றே மணி கலந்த ஆங்கு இருவர்
ஆகத்துள் ஓர் உயிர் கண்டனம் யாம் இன்று யாவையும் ஆம் – திருக்கோ:71/1,2
ஆவா இருவர் அறியா அடி தில்லை அம்பலத்து – திருக்கோ:72/1
விண் இறந்தார் நிலம் விண்டலர் என்று மிக்கார் இருவர்
கண் இறந்தார் தில்லை அம்பலத்தார் கழுக்குன்றில்-நின்று – திருக்கோ:107/1,2
பூண்டார் இருவர் முன் போயினரே புலியூர் எனை நின்று – திருக்கோ:244/2
பெயர்ந்தும் ஒழியாவிடின் என்னை பேசுவ பேர்ந்து இருவர்
உயர்ந்தும் பணிந்தும் உணரானது அம்பலம் உன்னலரின் – திருக்கோ:287/2,3
நெறி ஆர் அரும் சுரம் செல்லல் உற்றார் நமர் நீண்டு இருவர்
அறியா அளவு நின்றோன் தில்லை சிற்றம்பலம் அனைய – திருக்கோ:333/2,3
மேல்


இருவி (1)

இருவி செய் தாளின் இருந்து இன்று காட்டும் இளம் கிளியே – திருக்கோ:144/4
மேல்


இருவின (1)

இருவின காதலர் ஏது செய்வான் இன்று இருக்கின்றதே – திருக்கோ:281/4
மேல்


இருள் (9)

புயல் உளவே மலர் சூழ்ந்து இருள் தூங்கி புரள்வனவே – திருக்கோ:35/4
பொருந்தின மேகம் புதைந்து இருள் தூங்கும் புனை இறும்பின் – திருக்கோ:148/3
இந்தீவரம் இவை காண் நின் இருள் சேர் குழற்கு எழில் சேர் – திருக்கோ:163/3
தெய்வம் தரும் இருள் தூங்கும் முழுதும் செழு மிடற்றின் – திருக்கோ:212/2
இலர் ஆயினர் வினை போல் இருள் தூங்கி முழங்கி மின்னி – திருக்கோ:259/2
இருள் தரு பூம் பொழில் இன் உயிர் போல கலந்து இசைத்த – திருக்கோ:336/2
நெய் முகம் மாந்தி இருள் முகம் கீழும் நெடும் சுடரே – திருக்கோ:356/4
பைம் தாள் குவளைகள் பூத்து இருள் சூழ்ந்து பயின்றனவே – திருக்கோ:363/4
போல் தான் செறி இருள் பொக்கம் எண்ணீர் கன்று அகன்ற புனிற்று – திருக்கோ:382/2
மேல்


இருள்-வாய் (3)

முழங்கு ஆர் அரி முரண் வாரண வேட்டை செய் மொய் இருள்-வாய்
வழங்கா அதரின் வழங்கு என்றுமோ இன்று எம் வள்ளலையே – திருக்கோ:157/3,4
வல்சியின் எண்கு வளர் புற்று அகழ மல்கும் இருள்-வாய்
செல்வு அரிதன்று-மன் சிற்றம்பலவரை சேரலர் போல் – திருக்கோ:264/1,2
புயல் மன்னு குன்றில் பொரு வேல் துணையா பொம்மென் இருள்-வாய்
அயல் மன்னும் யானை துரந்து அரி தேரும் அதரகத்தே – திருக்கோ:395/3,4
மேல்


இருளாநின்ற (1)

கூழின் மலி மனம் போன்று இருளாநின்ற கோகிலமே – திருக்கோ:322/4
மேல்


இருளாய் (2)

இருளாய் இருக்கும் ஒளி நின்ற சிற்றம்பலம் எனல் ஆம் – திருக்கோ:73/2
தான் நுழையா இருளாய் புறம் நாப்பண் வண் தாரகை போல் – திருக்கோ:116/2
மேல்


இருளில் (1)

யாழும் எழுதி எழில் முத்து எழுதி இருளில் மென் பூ – திருக்கோ:79/1
மேல்


இருளின் (1)

பல் நிற மாலை தொகை பகலாம் பல் விளக்கு இருளின்
துன் அற உய்க்கும் இல்லோரும் துயிலின் துறைவர் மிக்க – திருக்கோ:175/2,3
மேல்


இருளே (3)

சூர் உறு சோலையின்-வாய் வரற்பாற்றன்று தூங்கு இருளே – திருக்கோ:176/4
பொன் ஆர் மணி மகிழ் பூ விழ யாம் விழை பொங்கு இருளே – திருக்கோ:210/4
மற்று இனம் சூழ்ந்து துயிலப்பெறும் இ மயங்கு இருளே – திருக்கோ:320/4
மேல்


இரை (2)

மன்னும் பகலே மகிழ்ந்து இரை தேரும் வண்டானங்களே – திருக்கோ:189/4
இறப்பின் துயின்று முற்றத்து இரை தேரும் எழில் நகர்க்கே – திருக்கோ:328/4
மேல்


இரைப்பு (1)

பேர்த்தும் இரைப்பு ஒழியாய் பழி நோக்காய் பெரும் கடலே – திருக்கோ:173/4
மேல்


இல் (8)

கெடுத்தான் கெடல் இல் தொல்லோன் தில்லை பல் மலர் கேழ் கிளர – திருக்கோ:226/2
ஆண்டு இல் எடுத்தவர் ஆம் இவர் தாம் அவர் அல்குவர் போய் – திருக்கோ:249/1
கண்டின மேவும் இல் நீ அவள் நின் கொழுநன் செழும் மெல் – திருக்கோ:302/2
இல் பந்தி வாய் அன்றி வைகல் செல்லாது அவன் ஈர்ம் களிறே – திருக்கோ:305/4
சூன் முதிர் துள்ளு நடை பெடைக்கு இல் துணை சேவல் செய்வான் – திருக்கோ:369/1
வை கொண்ட ஊசி கொல் சேரியில் விற்று எம் இல் வண்ணவண்ண – திருக்கோ:386/3
நன்றும் சிறியவர் இல் எமது இல்லம் நல் ஊர மன்னோ – திருக்கோ:392/3
உலை மலி வேல் படை ஊரனின் கள்வர் இல் என்ன உன்னி – திருக்கோ:397/3
மேல்


இல்-பால் (1)

இல்-பால் பிறவற்க ஏழையர் வாழி எழுமையுமே – திருக்கோ:208/4
மேல்


இல்லம் (1)

நன்றும் சிறியவர் இல் எமது இல்லம் நல் ஊர மன்னோ – திருக்கோ:392/3
மேல்


இல்லவர் (2)

அலங்கலை சூழ்ந்த சிற்றம்பலத்தான் அருள் இல்லவர் போல் – திருக்கோ:24/3
தாமே தமக்கு ஒப்பு மற்று இல்லவர் தில்லை தண் அனிச்ச – திருக்கோ:228/1
மேல்


இல்லா (10)

குன்றகத்து இல்லா தழை அண்ணல் தந்தால் கொடிச்சியருக்கு – திருக்கோ:92/3
இன்று அகத்து இல்லா பழி வந்து மூடும் என்று எள்குதுமே – திருக்கோ:92/4
இணையும் அளவும் இல்லா இறையோன் உறை தில்லை தண் பூம் – திருக்கோ:202/3
இங்கு அயல் என் நீ பணிக்கின்றது ஏந்தல் இணைப்பது இல்லா
கங்கை அம் செம் சடை கண் நுதல் அண்ணல் கடி கொள் தில்லை – திருக்கோ:203/1,2
தோயமும் நாடும் இல்லா சுரம் போக்கு துணிவித்தவே – திருக்கோ:207/4
வந்து ஆய்பவரை இல்லா மயில் முட்டை இளைய மந்தி – திருக்கோ:276/1
சீர் அளவு இல்லா திகழ்தரு கல்வி செம்பொன் வரையின் – திருக்கோ:308/1
ஆர் அளவு இல்லா அளவு சென்றார் அம்பலத்துள் நின்ற – திருக்கோ:308/2
ஓரளவு இல்லா ஒருவன் இரும் கழல் உன்னினர் போல் – திருக்கோ:308/3
ஏர் அளவு இல்லா அளவினர் ஆகுவர் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:308/4
மேல்


இல்லாதவளை (1)

உவளை தனது உயிர் என்றது தன்னோடு உவமை இல்லாதவளை
தன்-பால் வைத்த சிற்றம்பலத்தான் அருள் இலர் போல் – திருக்கோ:51/2,3
மேல்


இல்லாரின் (1)

தொல்லோன் அருள்கள் இல்லாரின் சென்றார் சென்ற செல்லல் கண்டாய் – திருக்கோ:192/3
மேல்


இல்லாவகை (1)

சென்று அகத்து இல்லாவகை சிதைத்தோன் திருந்து அம்பலவன் – திருக்கோ:92/2
மேல்


இல்லின் (2)

தோலா கரி வென்றதற்கும் துவள்விற்கும் இல்லின் தொன்மைக்கு – திருக்கோ:110/1
தாமரை இல்லின் இதழ் கதவம் திறந்தோ தமியே – திருக்கோ:164/2
மேல்


இல்லே (1)

மெய் உறவாம் இது உன் இல்லே வருக என வெள்கி சென்றாள் – திருக்கோ:399/3
மேல்


இல்லேன் (1)

ஒன்றாம் இவட்கும் மொழிதல் இல்லேன் மொழியாதும் உய்யேன் – திருக்கோ:288/3
மேல்


இல்லேனை (1)

நாய்-வயின் உள்ள குணமும் இல்லேனை நல் தொண்டு கொண்ட – திருக்கோ:343/1
மேல்


இல்லை (12)

மலைத்து அறிவார் இல்லை யாரையும் தேற்றுவன் எத்துணையும் – திருக்கோ:25/2
மெய்யே இவற்கு இல்லை வேட்டையின் மேல் மனம் மீட்டு இவளும் – திருக்கோ:66/1
என்னால் அறிவு இல்லை யான் ஒன்று உரைக்கிலன் வந்து அயலார் – திருக்கோ:89/2
பொழில் வாய் தட வரை-வாய் அல்லது இல்லை இ பூம் தழையே – திருக்கோ:94/4
அ வரை மேல் அன்றி இல்லை கண்டாய் உள்ளவாறு அருளான் – திருக்கோ:114/3
பூசிற்றிலள் அன்றி செய்யாதன இல்லை பூம் தழையே – திருக்கோ:115/4
மாடம் செய் பொன் நகரும் நிகர் இல்லை இ மாதர்க்கு என்ன – திருக்கோ:129/1
தேன் உந்து மா மலை சீறூர் இது செய்யலாவது இல்லை
வான் உந்தும் மா மதி வேண்டி அழும் மழ போலும் மன்னோ – திருக்கோ:147/2,3
நிழல் தலை தீ நெறி நீர் இல்லை கானகம் ஓரி கத்தும் – திருக்கோ:206/1
விடலை உற்றார் இல்லை வெம் முனை வேடர் தமியை மென் பூ – திருக்கோ:218/1
கடலை உற்றான் கடப்பார் இல்லை இன்று இ கடும் சுரமே – திருக்கோ:218/4
தெருட்டின் தெளியலள் செப்பும் வகை இல்லை சீர் அருக்கன் – திருக்கோ:270/2
மேல்


இல்லை-கொல் (1)

மதி உடையார் தெய்வமே இல்லை-கொல் இனி வையகத்தே – திருக்கோ:292/4
மேல்


இல்லை-கொல்லோ (1)

கண்டால் இயலும் கடன் இல்லை-கொல்லோ கருதியதே – திருக்கோ:105/4
மேல்


இல்லை-கொலாம் (1)

மெய் என்பது ஏது மற்று இல்லை-கொலாம் இ வியல் இடத்தே – திருக்கோ:277/4
மேல்


இல்லையாம் (1)

திகழும் அவர் செல்லல் போல் இல்லையாம் பழி சில்_மொழிக்கே – திருக்கோ:181/4
மேல்


இல்லையே (3)

இராகம் கண்டால் வள்ளலே இல்லையே எமர் எண்ணுவதே – திருக்கோ:194/4
பழியாம் பகல் வரின் நீ இரவு ஏதும் பயன் இல்லையே – திருக்கோ:261/4
பாவியை வெல்லும் பரிசு இல்லையே முகில் பாவை அம் சீர் – திருக்கோ:349/1
மேல்


இல்லையோ (1)

மலரா வரும் மருந்தும் இல்லையோ நும் வரையிடத்தே – திருக்கோ:259/4
மேல்


இல்லோரும் (1)

துன் அற உய்க்கும் இல்லோரும் துயிலின் துறைவர் மிக்க – திருக்கோ:175/3
மேல்


இல்லோன் (1)

கேழ் ஏவரையும் இல்லோன் புலியூர் பயில் கிள்ளை அன்ன – திருக்கோ:269/1
மேல்


இல (1)

புற்று இல வாள் அரவன் தில்லை புள்ளும் தம் பிள்ளை தழீஇ – திருக்கோ:320/3
மேல்


இலங்க (1)

கருங்குவளை கடி மா மலர் முத்தம் கலந்து இலங்க
நெருங்கு வளை கிள்ளை நீங்கிற்றிலள் நின்று நான்முகனோடு – திருக்கோ:331/1,2
மேல்


இலங்கி (1)

பொன்னும் மணியும் பவளமும் போன்று பொலிந்து இலங்கி
மின்னும் சடையோன் புலியூர் விரவாதவரின் உள்நோய் – திருக்கோ:189/1,2
மேல்


இலங்கு (9)

கலை கீழ் அகல் அல்குல் பாரம் அது ஆரம் கண் ஆர்ந்து இலங்கு
முலை கீழ் சிறிது இன்றி நிற்றல் முற்றாது அன்று இலங்கையர்_கோன் – திருக்கோ:59/1,2
ஒத்து அகம் சேர்ந்து என்னை உய்ய நின்றோன் தில்லை ஒத்து இலங்கு
முத்து அகம் சேர் மெல் நகை பெருந்தோளி முக மதியின் – திருக்கோ:106/2,3
வடித்து ஏர் இலங்கு எஃகின் வாய்க்கு உதவா மன்னும் அம்பலத்தோன் – திருக்கோ:216/2
கொல் பா இலங்கு இலை வேல் குளித்து ஆங்கு குறுகியதே – திருக்கோ:310/4
தேன் திக்கு இலங்கு கழல் அழல் வண்ணன் சிற்றம்பலத்து எம் – திருக்கோ:325/1
கோன் திக்கு இலங்கு திண் தோள் கொண்டல் கண்டன் குழை எழில் நாண் – திருக்கோ:325/2
திக்கின் இலங்கு திண் தோள் இறை தில்லை சிற்றம்பலத்து – திருக்கோ:376/1
கொல் ஆண்டு இலங்கு மழு படையோன் குளிர் தில்லை அன்னாய் – திருக்கோ:387/1
வில் ஆண்டு இலங்கு புருவம் நெரிய செ வாய் துடிப்ப – திருக்கோ:387/2
மேல்


இலங்கையர் (1)

முலை கீழ் சிறிது இன்றி நிற்றல் முற்றாது அன்று இலங்கையர்_கோன் – திருக்கோ:59/2
மேல்


இலங்கையர்_கோன் (1)

முலை கீழ் சிறிது இன்றி நிற்றல் முற்றாது அன்று இலங்கையர்_கோன்
மலை கீழ் விழ செற்ற சிற்றம்பலவர் வண் பூம் கயிலை – திருக்கோ:59/2,3
மேல்


இலர் (4)

தன்-பால் வைத்த சிற்றம்பலத்தான் அருள் இலர் போல் – திருக்கோ:51/3
அண்ணல் மடங்கல் அதள் அம்பலவன் அருள் இலர் போல் – திருக்கோ:75/3
இலர் ஆயினர் வினை போல் இருள் தூங்கி முழங்கி மின்னி – திருக்கோ:259/2
அரியான் அருள் இலர் போல் அன்ன என்னை அழிவித்தவே – திருக்கோ:340/4
மேல்


இலன் (5)

பல் இலன் ஆக பகலை வென்றோன் தில்லை பாடலர் போல் – திருக்கோ:60/1
எல் இலன் நாகத்தோடு ஏனம் வினா இவன் யாவன்-கொலாம் – திருக்கோ:60/2
வில் இலன் நாக தழை கையில் வேட்டை கொண்டாட்டம் மெய் ஓர் – திருக்கோ:60/3
சொல் இலன் ஆ கற்ற வா கடவான் இ சுனை புனமே – திருக்கோ:60/4
ஆழி ஒன்று ஈர் அடியும் இலன் பாகன் முக்கண் தில்லையோன் – திருக்கோ:339/1
மேல்


இலனே (1)

வன் பெடை மேல் துயிலும் வயல் ஊரன் வரம்பு இலனே – திருக்கோ:377/4
மேல்


இலா (2)

தீங்கை இலா சிறியாள் நின்றது இவ்விடம் சென்று எதிர்ந்த – திருக்கோ:245/2
தவல் அங்கு இலா சிவன் தில்லை அன்னாய் தழுவி முழுவி – திருக்கோ:389/2
மேல்


இலார் (1)

பற்று ஒன்று இலார் பற்றும் தில்லை பரன் பரங்குன்றில் நின்ற – திருக்கோ:178/1
மேல்


இலை (3)

நிணம் தாழ் சுடர் இலை வேல கண்டேன் ஒன்று நின்றதுவே – திருக்கோ:34/4
பண்டு ஆல் இயலும் இலை வளர் பாலகன் பார் கிழித்து – திருக்கோ:105/1
கொல் பா இலங்கு இலை வேல் குளித்து ஆங்கு குறுகியதே – திருக்கோ:310/4
மேல்


இவ்வாறு (5)

நின்னுடை நீர்மையும் நீயும் இவ்வாறு நினை தெருட்டும் – திருக்கோ:28/1
இவ்வாறு இருக்கும் என்றே நிற்பது என்றும் என் இன் உயிரே – திருக்கோ:169/4
அதிர் ஏய் மறையின் இவ்வாறு செல்வீர் தில்லை அம்பலத்து – திருக்கோ:243/2
திருந்தும் கடன் நெறி செல்லும் இவ்வாறு சிதைக்கும் என்றால் – திருக்கோ:272/3
இவ்வாறு அருள் பிறர்க்கு ஆகும் என நினைந்து இன்_நகையே – திருக்கோ:366/4
மேல்


இவ்விடம் (1)

தீங்கை இலா சிறியாள் நின்றது இவ்விடம் சென்று எதிர்ந்த – திருக்கோ:245/2
மேல்


இவட்கு (1)

உயிர் ஒன்று உளமும் ஒன்று ஒன்றே சிறப்பு இவட்கு என்னோடு என்ன – திருக்கோ:18/1
மேல்


இவட்கும் (1)

ஒன்றாம் இவட்கும் மொழிதல் இல்லேன் மொழியாதும் உய்யேன் – திருக்கோ:288/3
மேல்


இவர் (7)

தாது இவர் போது கொய்யார் தையலார் அங்கை கூப்ப நின்று – திருக்கோ:40/1
போது இவர் கற்பக நாடு புல்லென்ன தம் பொன் அடி பாய் – திருக்கோ:40/3
யாது இவர் மா தவம் அம்பலத்தான் மலை எய்துதற்கே – திருக்கோ:40/4
தண் நறும் தாது இவர் சந்தன சோலை பந்து ஆடுகின்றார் – திருக்கோ:107/3
விரை என்ன மெல் நிழல் என்ன வெறியுறு தாது இவர் போது – திருக்கோ:152/3
சுரும்பு இவர் சந்தும் தொடு கடல் முத்தும் வெண் சங்கும் எங்கும் – திருக்கோ:248/1
ஆண்டு இல் எடுத்தவர் ஆம் இவர் தாம் அவர் அல்குவர் போய் – திருக்கோ:249/1
மேல்


இவரும் (1)

போர் உறு வேல் வய பொங்கு உரும் அஞ்சுக மஞ்சு இவரும்
சூர் உறு சோலையின்-வாய் வரற்பாற்றன்று தூங்கு இருளே – திருக்கோ:176/3,4
மேல்


இவள் (12)

சொற்பால் அமுது இவள் யான் சுவை என்ன துணிந்து இங்ஙனே – திருக்கோ:8/1
நற்பால் வினை தெய்வம் தந்து இன்று நான் இவள் ஆம் பகுதி – திருக்கோ:8/2
தேம்பு அல் அம் சிற்றிடை ஈங்கு இவள் தீம் கனி வாய் கமழும் – திருக்கோ:11/3
கழுநீர் மலர் இவள் யார் அதன்-கண் மருவி பிரியா – திருக்கோ:123/3
தூளி நிறைத்த சுடர் முடியோய் இவள் தோள் நசையால் – திருக்கோ:151/2
கொழும் தேன் மலர் வாய் குமுதம் இவள் யான் குரூஉ சுடர் கொண்டு – திருக்கோ:166/3
ஏத்தும்படி நிற்பவன் தில்லை அன்னாள் இவள் துவள – திருக்கோ:173/2
பொழி கண் புயலின் மயிலின் துவளும் இவள் பொருட்டே – திருக்கோ:255/4
ஊட்டி அன்றே நிற்பது ஓடியவாறு இவள் உள்ளம் எல்லாம் – திருக்கோ:284/2
யாய் ஆம் இயல்பு இவள் கற்பு நல் பால இயல்புகளே – திருக்கோ:374/4
அக்கு இன் நகை இவள் நைய அயல்-வயின் நல்குதலால் – திருக்கோ:376/3
அன்புடை நெஞ்சத்து இவள் பேதுற அம்பலத்து அடியார் – திருக்கோ:377/1
மேல்


இவளது (1)

ஒக்கும் இவளது ஒளிர் உரு அஞ்சி மஞ்சு ஆர் சிலம்பா – திருக்கோ:103/2
மேல்


இவளால் (1)

குரவு அணையும் குழல் இங்கு இவளால் இ குறி அறிவித்து – திருக்கோ:360/2
மேல்


இவளின் (2)

வில் பகைத்து ஓங்கும் புருவத்து இவளின் மெய்யே எளிதே – திருக்கோ:168/2
குரா பயில் கூழை இவளின் மிக்கு அம்பலத்தான் குழையாம் – திருக்கோ:362/1
மேல்


இவளும் (1)

மெய்யே இவற்கு இல்லை வேட்டையின் மேல் மனம் மீட்டு இவளும்
பொய்யே புன தினை காப்பது இறை புலியூர் அனையாள் – திருக்கோ:66/1,2
மேல்


இவளே (1)

படிச்சந்தமும் இதுவே இவளே அ பணி_மொழியே – திருக்கோ:32/4
மேல்


இவளை (3)

இவளை கண்டு இங்கு நின்று அங்கு வந்து அத்துணையும் பகர்ந்த – திருக்கோ:33/3
இளையாள் இவளை என் சொல்லி பரவுதும் ஈர் எயிறு – திருக்கோ:294/1
பண் நீர் மொழி இவளை பையுள் எய்த பனி தடம் கண்ணுள் – திருக்கோ:345/2
மேல்


இவளோ (1)

ஏது உற்று அழிதி என்னீர் மன்னும் ஈர்ந்துறைவர்க்கு இவளோ
தீது உற்றது என்னுக்கு என்னீர் இதுவோ நன்மை செப்பு-மினே – திருக்கோ:174/3,4
மேல்


இவற்கு (1)

மெய்யே இவற்கு இல்லை வேட்டையின் மேல் மனம் மீட்டு இவளும் – திருக்கோ:66/1
மேல்


இவன் (1)

எல் இலன் நாகத்தோடு ஏனம் வினா இவன் யாவன்-கொலாம் – திருக்கோ:60/2
மேல்


இவை (6)

வடி கண் இவை வஞ்சி அஞ்சும் இடை இது வாய் பவளம் – திருக்கோ:32/1
ஆர தழை அண்ணல் தந்தால் இவை அவள் அல்குல் கண்டால் – திருக்கோ:91/3
இந்தீவரம் இவை காண் நின் இருள் சேர் குழற்கு எழில் சேர் – திருக்கோ:163/3
கோப்பு அணி வான் தோய் கொடி முன்றில் நின்று இவை ஏர் குழுமி – திருக்கோ:196/3
செய் குன்று உவை இவை சீர் மலர் வாவி விசும்பு இயங்கி – திருக்கோ:223/1
படிக்கு அலர் ஆம் இவை என் நாம் மறைக்கும் பரிசுகளே – திருக்கோ:291/4
மேல்


இழந்தார் (1)

வீசின போது உள்ளம் மீன் இழந்தார் வியன் தென் புலியூர் – திருக்கோ:74/2
மேல்


இழந்து (2)

ஆர்த்து உன் அமிழ்தும் திருவும் மதியும் இழந்து அவம் நீ – திருக்கோ:173/3
தீயினது ஆற்றல் சிரம் கண் இழந்து திசைதிசை தாம் – திருக்கோ:234/3
மேல்


இழந்தேன் (1)

ஆவா கனவும் இழந்தேன் நனவு என்று அமளியின் மேல் – திருக்கோ:355/2
மேல்


இழித்தால் (1)

கூற்று ஆயின சின ஆளி எண்ணீர் கண்கள் கோள் இழித்தால்
போல் தான் செறி இருள் பொக்கம் எண்ணீர் கன்று அகன்ற புனிற்று – திருக்கோ:382/1,2
மேல்


இழிந்து (1)

பலரை பொறாது என்று இழிந்து நின்றாள் பள்ளி காமன் எய்த – திருக்கோ:367/2
மேல்


இழுமென்று (1)

சிறார் கவண் வாய்த்த மணியின் சிதை பெரும் தேன் இழுமென்று
இறால் கழிவுற்று எம் சிறு குடில் உந்தும் இடம் இது எந்தை – திருக்கோ:252/1,2
மேல்


இழை (5)

நீ கண்டனை எனின் வாழலை நேர்_இழை அம்பலத்தான் – திருக்கோ:84/1
துங்க மலிதலை ஏந்தலின் ஏந்து_இழை தொல்லை பல் மா – திருக்கோ:85/3
இழை காண் பணைமுலையாய் அறியேன் சொல்லும் ஈடு அவற்கே – திருக்கோ:111/4
கால் ஒத்தன வினையேன் பெற்ற மாண்_இழை கால் மலரே – திருக்கோ:238/4
மொய் என்பதே இழை கொண்டவன் என்னை தன் மொய் கழற்கு ஆட்செய் – திருக்கோ:277/1
மேல்


இழைக்கும் (1)

கோம்பிக்கு ஒதுங்கி மேயா மஞ்ஞை குஞ்சரம் கோள் இழைக்கும்
பாம்பை பிடித்து படம் கிழித்து ஆங்கு அ பணை முலைக்கே – திருக்கோ:21/1,2
மேல்


இழைத்து (1)

தினை வளம் காத்து சிலம்பு எதிர் கூஉய் சிற்றில் முற்று இழைத்து
சுனை வளம் பாய்ந்து துணை மலர் கொய்து தொழுது எழுவார் – திருக்கோ:118/1,2
மேல்


இழையார் (1)

சிவன் செய்த சீர் அருள் ஆர் தில்லை ஊர நின் சே இழையார்
நவம் செய்த புல்லங்கள் மாட்டேம் தொடல் விடு நல் கலையே – திருக்கோ:358/3,4
மேல்


இழையே (7)

யாதே செய தக்கது மது வார் குழல் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:82/4
ஏறும் மலை தொலைத்தாற்கு என்னை யாம் செய்வது ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:113/4
எய் குன்ற வார் சிலை அம்பலவற்கு இடம் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:223/4
உறு வல கானகம் தான் படர்வான் ஆம் ஒளி_இழையே – திருக்கோ:227/4
இது மலர் பாவைக்கு என்னோ வந்தவாறு என்பர் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:275/4
சேயினது ஆட்சியில் பட்டனளாம் இ திருந்து_இழையே – திருக்கோ:282/4
ஏர் அளவு இல்லா அளவினர் ஆகுவர் ஏந்து_இழையே – திருக்கோ:308/4
மேல்


இள (10)

வரும் கள் நனைய வண்டு ஆடும் வளர் இள வல்லி அன்னீர் – திருக்கோ:53/2
ஏழும் எழுதாவகை சிதைத்தோன் புலியூர் இள மாம் – திருக்கோ:79/3
எழில் வாய் இள வஞ்சியும் விரும்பும் மற்று இறை குறை உண்டு – திருக்கோ:94/1
குறும் கண்ணி வேய்ந்து இள மந்திகள் நாணும் இ குன்றிடத்தே – திருக்கோ:95/4
எழுந்து ஆங்கு அது மலர்த்தும் உயர் வானத்து இள மதியே – திருக்கோ:166/4
மயில் என பேர்ந்து இள வல்லியின் ஒல்கி மெல் மான் விழித்து – திருக்கோ:224/1
எழும் குலை வாழையின் இன் கனி தின்று இள மந்தி அம் தண் – திருக்கோ:250/1
எய்யாது அயின்று இள மந்திகள் சோரும் இரும் சிலம்பா – திருக்கோ:262/2
மொய் ஆர் வளர் இள வேங்கை பொன் மாலையின் முன்னினவே – திருக்கோ:262/4
எடுத்து அணி கை ஏறு இன வளை ஆர்ப்ப இள மயில் ஏர் – திருக்கோ:352/2
மேல்


இளம் (3)

இரும் குன்ற வாணர் இளம்_கொடியே இடர் எய்தல் எம் ஊர் – திருக்கோ:15/2
இளம் மான் விழித்தது என்றோ இன்று எம் அண்ணல் இரங்கியதே – திருக்கோ:22/4
இருவி செய் தாளின் இருந்து இன்று காட்டும் இளம் கிளியே – திருக்கோ:144/4
மேல்


இளம்_கொடியே (1)

இரும் குன்ற வாணர் இளம்_கொடியே இடர் எய்தல் எம் ஊர் – திருக்கோ:15/2
மேல்


இளைஞர் (1)

சிறை-கண் மலி புனல் சீர் நகர் காக்கும் செ வேல் இளைஞர்
பறை கண் படும்படும்-தோறும் படா முலை பைம் தொடியாள் – திருக்கோ:258/2,3
மேல்


இளைத்து (1)

ஏழ் இயன்ற ஆழ் கடலும் எண் திசையும் திரிந்து இளைத்து
வாழி அன்றோ அருக்கன் பெரும் தேர் வந்து வைகுவதே – திருக்கோ:339/3,4
மேல்


இளைய (1)

வந்து ஆய்பவரை இல்லா மயில் முட்டை இளைய மந்தி – திருக்கோ:276/1
மேல்


இளையவன் (1)

மூப்பான் இளையவன் முன்னவன் பின்னவன் முப்புரங்கள் – திருக்கோ:312/1
மேல்


இளையார் (1)

வேல் தான் திகழ் கண் இளையார் வெகுள்வர் மெய் பாலன் செய்த – திருக்கோ:390/2
மேல்


இளையாள் (1)

இளையாள் இவளை என் சொல்லி பரவுதும் ஈர் எயிறு – திருக்கோ:294/1
மேல்


இளையோர் (1)

அடுத்து அணிவாள் இளையோர் சுற்றும் பற்றினர் மாதிரமே – திருக்கோ:352/4
மேல்


இற்செறிப்பார் (1)

எற்றும் திரையின் அமிர்தை இனி தமர் இற்செறிப்பார்
மற்றும் சிலபல சீறூர் பகர் பெருவார்த்தைகளே – திருக்கோ:134/3,4
மேல்


இற்பழி (1)

ஆங்கு இற்பழி ஆம் எனவோ அறியேன் அயர்கின்றதே – திருக்கோ:13/4
மேல்


இற்றால் (1)

முன்னும் ஒருவர் இரும் பொழில் மூன்றற்கு முற்றும் இற்றால்
பின்னும் ஒருவர் சிற்றம்பலத்தார் தரும் பேர் அருள் போல் – திருக்கோ:160/1,2
மேல்


இற்றை (1)

யான் இற்றை யாமத்து நின் அருள் மேல் நிற்கலுற்று சென்றேன் – திருக்கோ:159/3
மேல்


இற (1)

இற வரை உம்பர் கடவுள் பராய் நின்று எழிலி உன்னி – திருக்கோ:260/1
மேல்


இறகு-அது (1)

கொக்கின் இறகு-அது அணிந்து நின்று ஆடி தென் கூடல் அன்ன – திருக்கோ:376/2
மேல்


இறந்தார் (2)

விண் இறந்தார் நிலம் விண்டலர் என்று மிக்கார் இருவர் – திருக்கோ:107/1
கண் இறந்தார் தில்லை அம்பலத்தார் கழுக்குன்றில்-நின்று – திருக்கோ:107/2
மேல்


இறந்து (1)

மத்தகம் சேர் தனி நோக்கினன் வாக்கு இறந்து ஊறு அமுதே – திருக்கோ:106/1
மேல்


இறப்பின் (1)

இறப்பின் துயின்று முற்றத்து இரை தேரும் எழில் நகர்க்கே – திருக்கோ:328/4
மேல்


இறால் (1)

இறால் கழிவுற்று எம் சிறு குடில் உந்தும் இடம் இது எந்தை – திருக்கோ:252/2
மேல்


இறுத்தார் (1)

கொன் கடை-கண் தரும் யானை கடிந்தார் கொணர்ந்து இறுத்தார்
முன் கடை-கண் இது காண் வந்து தோன்றும் முழு நிதியே – திருக்கோ:298/3,4
மேல்


இறும் (1)

பொட்டு அணியான் நுதல் போய் இறும் பொய் போல் இடை என பூண் – திருக்கோ:303/1
மேல்


இறும்பின் (1)

பொருந்தின மேகம் புதைந்து இருள் தூங்கும் புனை இறும்பின்
விருந்தினன் யான் உங்கள் சீறூர் அதனுக்கு வெள்_வளையே – திருக்கோ:148/3,4
மேல்


இறுமாக்கும் (1)

புகிலும் மிக இங்ஙனே இறுமாக்கும் புணர் முலையே – திருக்கோ:165/4
மேல்


இறுமாந்த (1)

பத்தியர் போல பணைத்து இறுமாந்த பயோதரத்து ஓர் – திருக்கோ:242/3
மேல்


இறுமாப்ப (1)

இரும் களியாய் இன்று யான் இறுமாப்ப இன்பம் பணிவோர் – திருக்கோ:52/1
மேல்


இறுமாப்பு (3)

இறுமாப்பு ஒழியும் அன்றே தங்கை தோன்றின் என் எங்கை அம் கை – திருக்கோ:373/1
இறுமாப்பு ஒழிய இறுமாப்பு ஒழிந்த இணை முலையே – திருக்கோ:373/4
இறுமாப்பு ஒழிய இறுமாப்பு ஒழிந்த இணை முலையே – திருக்கோ:373/4
மேல்


இறை (15)

பொய்யே புன தினை காப்பது இறை புலியூர் அனையாள் – திருக்கோ:66/2
தே மென் கிளவி தன் பங்கத்து இறை உறை தில்லை அன்னீர் – திருக்கோ:90/1
எழில் வாய் இள வஞ்சியும் விரும்பும் மற்று இறை குறை உண்டு – திருக்கோ:94/1
இன் நறவு ஆர் பொழில் தில்லை நகர் இறை சீர் விழவில் – திருக்கோ:175/1
எலும்பால் அணி இறை அம்பலத்தோன் எல்லை செல்குறுவோர் – திருக்கோ:197/1
பொன் பணைத்து அன்ன இறை உறை தில்லை பொலி மலர் மேல் – திருக்கோ:219/3
தழுவின கை இறை சோரின் தமியம் என்றே தளர்வுற்று – திருக்கோ:229/1
இறை வில் குலா வரை ஏந்தி வண் தில்லையன் ஏழ் பொழிலும் – திருக்கோ:266/3
இயல் இது அன்றே என்னல் ஆகா இறை விறல் சேய் கடவும் – திருக்கோ:285/2
நன்றா அழகிது அன்றே இறை தில்லை தொழாரின் நைந்தும் – திருக்கோ:288/2
வாயும் மனமும் பிரியா இறை தில்லை வாழ்த்துநர் போல் – திருக்கோ:289/3
என் மா தலை கழல் வைத்து எரி ஆடும் இறை திகழும் – திருக்கோ:338/2
விறலியும் பாணனும் வேந்தற்கு தில்லை இறை அமைத்த – திருக்கோ:375/1
திக்கின் இலங்கு திண் தோள் இறை தில்லை சிற்றம்பலத்து – திருக்கோ:376/1
கள்ளம் புகு நெஞ்சர் காணா இறை உறை காழி அன்னாள் – திருக்கோ:379/2
மேல்


இறைஞ்ச (1)

வியந்து அலை நீர் வையம் மெய்யே இறைஞ்ச விண் தோய் குடை கீழ் – திருக்கோ:383/1
மேல்


இறைஞ்சு (1)

அகலிடம் தாவிய வானோன் அறிந்து இறைஞ்சு அம்பலத்தின் – திருக்கோ:42/1
மேல்


இறைஞ்சும் (5)

எல்லா நிதியும் உடன் விடுப்பான் இமையோர் இறைஞ்சும்
மல் ஆர் கழல் அழல் வண்ணர் வண் தில்லை தொழார்கள் அல்லால் – திருக்கோ:271/2,3
நணி நிற்கும் இது என் என்பதே இமையோர் இறைஞ்சும்
மன் அணி தில்லை வள நகர் அன்ன அன்னநடையாள் – திருக்கோ:342/2,3
தேவாசுரர் இறைஞ்சும் கழலோன் தில்லை சேரலர் போல் – திருக்கோ:355/1
இயல் மன்னும் அன்பு தந்தார்க்கு என் நிலை இமையோர் இறைஞ்சும்
செயல் மன்னும் சீர் கழல் சிற்றம்பலவர் தென்னம் பொதியில் – திருக்கோ:395/1,2
எதிர்த்து எங்கு நின்று எ பரிசு அளித்தான் இமையோர் இறைஞ்சும்
மது தங்கிய கொன்றை வார் சடை ஈசர் வண் தில்லை நல்லார் – திருக்கோ:396/2,3
மேல்


இறையோன் (1)

இணையும் அளவும் இல்லா இறையோன் உறை தில்லை தண் பூம் – திருக்கோ:202/3
மேல்


இறைவன் (1)

யாழ் ஆர் மொழி மங்கை பங்கத்து இறைவன் எறி திரை நீர் – திருக்கோ:93/1
மேல்


இறைவா (1)

இறைவா தட வரை தோட்கு என்-கொலாம் புகுந்து எய்தியதே – திருக்கோ:20/4
மேல்


இன் (14)

மடல் நாம் புனைதரின் யார் கண்ணதோ மன்ன இன் அருளே – திருக்கோ:77/4
இ நாள் இது மது வார் குழலாட்கு என்-கண் இன் அருளே – திருக்கோ:81/4
முந்தி இன் வாய்மொழி நீயே மொழி சென்று அம் மொய்_குழற்கே – திருக்கோ:99/4
இவ்வாறு இருக்கும் என்றே நிற்பது என்றும் என் இன் உயிரே – திருக்கோ:169/4
இன் நறவு ஆர் பொழில் தில்லை நகர் இறை சீர் விழவில் – திருக்கோ:175/1
எழும் குலை வாழையின் இன் கனி தின்று இள மந்தி அம் தண் – திருக்கோ:250/1
என் செய்த நெஞ்சும் நிறையும் நில்லா எனது இன் உயிரும் – திருக்கோ:278/2
இருள் தரு பூம் பொழில் இன் உயிர் போல கலந்து இசைத்த – திருக்கோ:336/2
அருள் தரும் இன் சொற்கள் அத்தனையும் மறந்து அத்தம் சென்றோ – திருக்கோ:336/3
மண் உழையாவும் அறி தில்லை மன்னனது இன் அருள் போல் – திருக்கோ:347/3
இவ்வாறு அருள் பிறர்க்கு ஆகும் என நினைந்து இன்_நகையே – திருக்கோ:366/4
அக்கு இன் நகை இவள் நைய அயல்-வயின் நல்குதலால் – திருக்கோ:376/3
வான் வள் துறை தரு வாய்மையன் மன்னு குதலை இன் வாயான் – திருக்கோ:380/2
இருந்தேன் உய வந்து இணை மலர் கண்ணின் இன் நோக்கு அருளி – திருக்கோ:394/2
மேல்


இன்_நகையே (1)

இவ்வாறு அருள் பிறர்க்கு ஆகும் என நினைந்து இன்_நகையே – திருக்கோ:366/4
மேல்


இன்ப (4)

எய்யேம் எனினும் குடைந்து இன்ப தேன் உண்டு எழில் தருமே – திருக்கோ:66/4
தோகைக்கும் தோன்றற்கும் ஒன்றாய் வரும் இன்ப துன்பங்களே – திருக்கோ:71/4
நாவல் தழீஇய இ நானிலம் துஞ்சும் நயந்த இன்ப
சேவல் தழீஇ சென்று தான் துஞ்சும் யான் துயிலா செயிர் எம் – திருக்கோ:191/2,3
ஒருவனது அன்பரின் இன்ப கலவிகள் உள் உருக – திருக்கோ:281/2
மேல்


இன்பம் (4)

இரும் களியாய் இன்று யான் இறுமாப்ப இன்பம் பணிவோர் – திருக்கோ:52/1
துன்னும் ஒர் இன்பம் என்று ஓகை தம் தோகைக்கு சொல்லுவ போல் – திருக்கோ:160/3
ஆண்டு எல்லை தீர் இன்பம் தந்தவன் சிற்றம்பலம் நிலவு – திருக்கோ:214/3
அடல் களி யாவர்க்கும் அன்பர்க்கு அளிப்பவன் துன்ப இன்பம்
பட களியா வண்டு அறை பொழில் தில்லை பரமன் வெற்பின் – திருக்கோ:297/1,2
மேல்


இன்மை (1)

சுற்றம் பலம் இன்மை காட்டி தன் தொல் கழல் தந்த தொல்லோன் – திருக்கோ:346/1
மேல்


இன்றி (2)

முலை கீழ் சிறிது இன்றி நிற்றல் முற்றாது அன்று இலங்கையர்_கோன் – திருக்கோ:59/2
உன்னுங்கள் தீது இன்றி ஓதுங்கள் நான்மறை உத்தமரே – திருக்கோ:236/4
மேல்


இன்றியே (1)

கை தழை ஏந்தி கடமா வினாய் கையில் வில் இன்றியே
பித்து அழையாநிற்பரால் என்ன பாவம் பெரியவரே – திருக்கோ:102/3,4
மேல்


இன்று (44)

நற்பால் வினை தெய்வம் தந்து இன்று நான் இவள் ஆம் பகுதி – திருக்கோ:8/2
இளம் மான் விழித்தது என்றோ இன்று எம் அண்ணல் இரங்கியதே – திருக்கோ:22/4
ஆவி அன்றே அமிழ்தே அணங்கே இன்று அழிகின்றதே – திருக்கோ:41/4
இரும் களியாய் இன்று யான் இறுமாப்ப இன்பம் பணிவோர் – திருக்கோ:52/1
ஆகத்துள் ஓர் உயிர் கண்டனம் யாம் இன்று யாவையும் ஆம் – திருக்கோ:71/2
ஆவா மணி வேல் பணி கொண்ட ஆறு இன்று ஓர் ஆண்டகையே – திருக்கோ:72/4
கிழி ஒன்ற நாடி எழுதி கை கொண்டு என் பிறவி கெட்டு இன்று
அழிகின்றது ஆக்கிய தாள் அம்பலவன் கயிலை அம் தேன் – திருக்கோ:76/2,3
இன்று அகத்து இல்லா பழி வந்து மூடும் என்று எள்குதுமே – திருக்கோ:92/4
பெற்றில மென் பிணை பேச்சு பெறா கிள்ளை பிள்ளை இன்று ஒன்று – திருக்கோ:97/2
தழை காண்டலும் பொய் தழைப்ப முன் காண்பன் இன்று அம்பலத்தான் – திருக்கோ:111/2
கிழங்கும் அருந்தி இருந்து எம்மோடு இன்று கிளர்ந்து குன்றர் – திருக்கோ:127/2
கரு பற்று விட்டு என கொய்தற்றது இன்று இ கடி புனமே – திருக்கோ:143/4
இருவி செய் தாளின் இருந்து இன்று காட்டும் இளம் கிளியே – திருக்கோ:144/4
கணியார் கருத்து இன்று முற்றிற்று யாம் சென்றும் கார் புனமே – திருக்கோ:145/1
இது எனில் என் இன்று இருக்கின்றவாறு எம் இரும் பொழிலே – திருக்கோ:146/2
வழங்கா அதரின் வழங்கு என்றுமோ இன்று எம் வள்ளலையே – திருக்கோ:157/4
மொய் வார் கமலத்து முற்றிழை இன்று என் முன்னை தவத்தால் – திருக்கோ:169/3
எல் ஆர் மதியே இது நின்னை யான் இன்று இரக்கின்றதே – திருக்கோ:192/4
பாவை தந்தாள் பைம் கிளி அளித்தாள் இன்று என் பைம்_தொடியே – திருக்கோ:200/4
ஆண்டு ஒல்லை கண்டிட கூடுக நும்மை எம்மை பிடித்து இன்று
ஆண்டு எல்லை தீர் இன்பம் தந்தவன் சிற்றம்பலம் நிலவு – திருக்கோ:214/2,3
இன்னா கடறு இது இ போழ்தே கடந்து இன்று காண்டும் சென்று – திருக்கோ:217/2
கடலை உற்றான் கடப்பார் இல்லை இன்று இ கடும் சுரமே – திருக்கோ:218/4
அயில் என பேரும் கண்ணாய் என்-கொலாம் இன்று அயர்கின்றதே – திருக்கோ:224/4
வேல் ஒத்த வெம் பரல் கானத்தின் இன்று ஓர் விடலை பின் போம் – திருக்கோ:238/3
ஏதில் சுரத்து அயலானொடு இன்று ஏகினள் கண்டனையே – திருக்கோ:239/3
சொல்லா அழல் கடம் இன்று சென்றார் நம் சிறந்தவரே – திருக்கோ:271/4
தேர் பின்னை சென்ற என் நெஞ்சு என்-கொலாம் இன்று செய்கின்றதே – திருக்கோ:273/4
இருவின காதலர் ஏது செய்வான் இன்று இருக்கின்றதே – திருக்கோ:281/4
மன களியாய் இன்று யான் மகிழ்தூங்க தன் வார் கழல்கள் – திருக்கோ:293/1
வெள் இனம் ஆர்ப்ப வரும் பெரும் தேர் இன்று மெல்_இயலே – திருக்கோ:295/4
துறு கள் புரி குழலாய் இதுவோ இன்று சூழ்கின்றதே – திருக்கோ:313/4
ஏது-கொலாய் விளைகின்றது இன்று ஒன்னார் இடும் மதிலே – திருக்கோ:316/4
காண்பது அன்றே இன்று நாளை இங்கே வர கார் மலர் தேன் – திருக்கோ:323/3
பொரும் மால் அயில் கண் நல்லாய் இன்று தோன்றும் நம் பொன் நகர்க்கே – திருக்கோ:326/4
செயல் ஓங்கு எயில் எரி செய்த பின் இன்று ஓர் திரு முகமே – திருக்கோ:327/4
வன் மா களிற்றொடு சென்றனர் இன்று நம் மன்னவரே – திருக்கோ:338/4
பெரும் பொறையாட்டியை என் இன்று பேசுவ பேர் ஒலி நீர் – திருக்கோ:353/2
எவம் செய்து நின்று இனி இன்று உனை நோவது என் அத்தன் முத்தன் – திருக்கோ:358/2
பிணியுற பேதை சென்று இன்று எய்துமால் அரவும் பிறையும் – திருக்கோ:359/2
தீயாடி சிற்றம்பலம் அனையாள் தில்லை ஊரனுக்கு இன்று
ஏயா பழி என நாணி என்-கண் இங்ஙனே மறைத்தாள் – திருக்கோ:374/2,3
தக்கு இன்று இருந்திலன் நின்ற செ வேல் எம் தனி வள்ளலே – திருக்கோ:376/4
ஈற்றா என நீர் வருவது பண்டு இன்று எம் ஈசர் தில்லை – திருக்கோ:382/3
கடை மணி வாள் நகையாய் இன்று கண்டனர் காதலரே – திருக்கோ:385/4
இன்று உன் திருவருள் இத்துணை சாலும்-மன் எங்களுக்கே – திருக்கோ:392/4
மேல்


இன்றே (1)

துணிய கருதுவது இன்றே துணி துறைவா நிறை பொன் – திருக்கோ:195/3
மேல்


இன்ன (2)

தேயமும் யாவும் பெறினும் கொடார் நமர் இன்ன செப்பில் – திருக்கோ:207/3
பெளவம் பணி மணி அன்னார் பரிசு இன்ன பான்மைகளே – திருக்கோ:304/4
மேல்


இன்னல் (1)

துவள தலைவந்த இன்னல் இன்னே இனி சொல்லுவனே – திருக்கோ:51/4
மேல்


இன்னவாறு (1)

விழுமிய அல்ல-கொல்லோ இன்னவாறு விரும்புவதே – திருக்கோ:393/4
மேல்


இன்னற்கு (1)

இகல் இடம் தா விடை ஈசன் தொழாரின் இன்னற்கு இடமாய் – திருக்கோ:42/2
மேல்


இன்னன (1)

இன்னன யான் கொணர்ந்தேன் மணம் தாழ் குழற்கு ஏய்வனவே – திருக்கோ:125/4
மேல்


இன்னா (1)

இன்னா கடறு இது இ போழ்தே கடந்து இன்று காண்டும் சென்று – திருக்கோ:217/2
மேல்


இன்னும் (5)

என் அறிவால் வந்தது அன்று இது முன்னும் இன்னும் முயன்றால் – திருக்கோ:49/1
பித்தீர் பணை முலைகாள் என்னுக்கு இன்னும் பெருக்கின்றதே – திருக்கோ:121/4
முகன் தாழ் குழை செம்பொன் முத்து அணி புன்னை இன்னும் உரையாது – திருக்கோ:184/3
இன்னும் அறிகிலவால் என்னை பாவம் இரும் கழி-வாய் – திருக்கோ:189/3
இன்னும் கடி இ கடி மனைக்கே மற்று யாம் அயர – திருக்கோ:236/2
மேல்


இன்னே (6)

என் இடம் யாது இயல் நின்னை இன்னே செய்த ஈர்ம்_கொடிக்கே – திருக்கோ:28/4
துவள தலைவந்த இன்னல் இன்னே இனி சொல்லுவனே – திருக்கோ:51/4
இரும் கடம் மூடும் பொழில் எழில் கொம்பர் அன்னீர்கள் இன்னே
வருங்கள் தம் ஊர் பகர்ந்தால் பழியோ இங்கு வாழ்பவர்க்கு – திருக்கோ:55/3,4
முனிதரும் அன்னையும் என் ஐயர் சாலவும் மூர்க்கர் இன்னே
தனி தரும் இ நிலத்து அன்று ஐய குன்றமும் தாழ் சடை மேல் – திருக்கோ:98/1,2
பண் கட மென் மொழி ஆர பருக வருக இன்னே
விண்கள்-தம் நாயகன் தில்லையில் மெல்_இயல் பங்கன் எம் கோன் – திருக்கோ:220/2,3
மணம் கொள் அம் சாயலும் மன்னனும் இன்னே வர கரைந்தால் – திருக்கோ:235/2
மேல்


இன (4)

நரல் வேய் இன நின தோட்கு உடைந்து உக்க நல் முத்தம் சிந்தி – திருக்கோ:119/1
வேய் இன மென் தோள் மெலிந்து ஒளி வாடி விழி பிறிதாய் – திருக்கோ:282/1
எண் நுழையா தழை கோலி நின்று ஆலும் இன மலர் வாய் – திருக்கோ:347/2
எடுத்து அணி கை ஏறு இன வளை ஆர்ப்ப இள மயில் ஏர் – திருக்கோ:352/2
மேல்


இனம் (12)

தெள் வன் புனல் சென்னியோன் அம்பலம் சிந்தியார் இனம் சேர் – திருக்கோ:237/1
கள் இனம் ஆர்த்து உண்ணும் வண் கொன்றையோன் தில்லை கார் கடல்-வாய் – திருக்கோ:295/1
புள் இனம் ஆர்ப்ப பொரு திரை ஆர்ப்ப புலவர்கள்-தம் – திருக்கோ:295/2
வள் இனம் ஆர்ப்ப மதுகரம் ஆர்ப்ப வலம்புரியின் – திருக்கோ:295/3
வெள் இனம் ஆர்ப்ப வரும் பெரும் தேர் இன்று மெல்_இயலே – திருக்கோ:295/4
தொண்டு இனம் மேவும் சுடர் கழலோன் தில்லை தொல் நகரில் – திருக்கோ:302/1
தண்டு இனம் மேவும் திண் தோளவன் யான் அவள் தன் பணிவோள் – திருக்கோ:302/3
கருப்பு இனம் மேவும் பொழில் தில்லை மன்னன்-கண் ஆர் அருளால் – திருக்கோ:319/1
விருப்பு இனம் மேவ சென்றார்க்கும் சென்று அல்கும்-கொல் வீழ் பனி-வாய் – திருக்கோ:319/2
நெருப்பு இனம் மேய் நெடு மால் எழில் தோன்ற சென்று ஆங்கு நின்ற – திருக்கோ:319/3
பொருப்பு இனம் ஏறி தமியரை பார்க்கும் புயல் இனமே – திருக்கோ:319/4
மற்று இனம் சூழ்ந்து துயிலப்பெறும் இ மயங்கு இருளே – திருக்கோ:320/4
மேல்


இனமே (2)

மன்னும் அரவத்தவாய் துயில் பேரும் மயில் இனமே – திருக்கோ:160/4
பொருப்பு இனம் ஏறி தமியரை பார்க்கும் புயல் இனமே – திருக்கோ:319/4
மேல்


இனி (19)

கிளவியை என்றோ இனி கிள்ளையார் வாயில் கேட்கின்றதே – திருக்கோ:10/4
யாவரின் பெற்று இனி யார் சிதைப்பார் இமையாத முக்கண் – திருக்கோ:14/2
எளிது அன்று இனி கனி வாய் வல்லி புல்லல் எழில் மதி கீற்று – திருக்கோ:50/1
துவள தலைவந்த இன்னல் இன்னே இனி சொல்லுவனே – திருக்கோ:51/4
இனி கண்டிலம் பற்று சிற்றிடைக்கு என்று அஞ்சும் எம் அனையே – திருக்கோ:132/4
எற்றும் திரையின் அமிர்தை இனி தமர் இற்செறிப்பார் – திருக்கோ:134/3
நொடிவார் நமக்கு இனி நோதக யான் உமக்கு என் உரைக்கேன் – திருக்கோ:139/3
காப்பு அணிந்தார் பொன் அணிவார் இனி கமழ் பூம் துறைவ – திருக்கோ:196/2
விசும்பு உற்ற திங்கட்கு அழும் மழ போன்று இனி விம்மிவிம்மி – திருக்கோ:198/1
இனி சந்த மேகலையாட்கு என்-கொலாம் புகுந்து எய்துவதே – திருக்கோ:211/4
கண்கள் தம்மால் பயன் கொண்டனம் கண்டு இனி காரிகை நின் – திருக்கோ:220/1
எடுத்தாற்கு இனியனவே இனி யாவன எம் அனைக்கே – திருக்கோ:226/4
வருந்தும் மட நெஞ்சமே என்ன யாம் இனி வாழ் வகையே – திருக்கோ:272/4
மாட்டி அன்றே எம்-வயின் பெரு நாண் இனி மா குடி மாசு – திருக்கோ:284/1
மதி உடையார் தெய்வமே இல்லை-கொல் இனி வையகத்தே – திருக்கோ:292/4
புரியாமையும் இதுவே இனி என்னாம் புகல்வதுவே – திருக்கோ:311/4
தேன் நக்க தார் மன்னன் என்னோ இனி சென்று தேர் பொருளே – திருக்கோ:335/4
எவம் செய்து நின்று இனி இன்று உனை நோவது என் அத்தன் முத்தன் – திருக்கோ:358/2
அரா பயில் நுண் இடையார் அடங்கார் எவரே இனி பண்டு – திருக்கோ:362/2
மேல்


இனிதே (1)

பந்தாடு இரும் பொழில் பல் வரை நாடன் பண்போ இனிதே
கொந்து ஆர் நறும் கொன்றை கூத்தன் தென் தில்லை தொழார் குழு போல் – திருக்கோ:276/2,3
மேல்


இனியவர்க்கே (1)

என் ஆழ் துயர் வல்லையேல் சொல்லு நீர்மை இனியவர்க்கே – திருக்கோ:89/4
மேல்


இனியனவே (1)

எடுத்தாற்கு இனியனவே இனி யாவன எம் அனைக்கே – திருக்கோ:226/4

மேல்