வ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வகிர்படு 1
வகுக்க 1
வகுக்கல் 2
வகுத்த 4
வகுத்தாரே 1
வகுத்து 3
வகுத்தும் 1
வகுளம் 1
வகுளமும் 1
வகை 32
வகைய 1
வகையால் 1
வகையான் 1
வகையில் 6
வகையின் 8
வகையினாலே 1
வகையினானும் 1
வகையினில் 1
வகையினொடு 1
வகையும் 1
வகையே 1
வங்க 3
வங்கம் 1
வங்கமொடு 1
வச்சிர 4
வச்சிரம் 1
வசமும் 1
வசுந்தரி 1
வசை 4
வசைத்திறம் 1
வசையின் 1
வஞ்ச 2
வஞ்சத்தால் 1
வஞ்சம் 11
வஞ்சனை 1
வஞ்சி 7
வஞ்சித்தீர் 1
வஞ்சித்து 1
வஞ்சித்தேன் 1
வட்க 1
வட்ட 6
வட்டகை 1
வட்டணை 2
வட்டத்து 1
வட்டம் 16
வட்டமும் 3
வட்டிகை 3
வட்டித்து 1
வட்டின் 2
வட்டினொடு 1
வட்டு 6
வட 11
வடக்கு 1
வடகமும் 2
வடத்தை 2
வடத்தொடு 1
வடத்தோடு 1
வடம் 19
வடமும் 1
வடமே 1
வடி 26
வடிக்க 1
வடித்த 5
வடிப்ப 1
வடியுறு 1
வடிவம் 1
வடிவமே 1
வடிவில் 1
வடிவிற்கு 1
வடிவு 6
வடிவும் 3
வடிவும்பட 1
வடிவேல் 1
வடிவொடு 1
வடு 12
வடு_உரை 1
வடுப்படுத்து 1
வடுவும் 1
வண் 58
வண்டரும் 1
வண்டாய் 1
வண்டார் 2
வண்டானம் 1
வண்டினம் 1
வண்டினுக்கு 1
வண்டினொடு 1
வண்டு 123
வண்டுகாள் 4
வண்டும் 8
வண்டொடு 10
வண்ண 43
வண்ணக்கு 1
வண்ணத்தின் 1
வண்ணம் 43
வண்ணம்-தன்னை 1
வண்ணமும் 2
வண்ணமே 13
வண்ணன் 9
வண்ணனின் 1
வண்ணனை 1
வண்ணித்தல் 1
வண்மை 1
வணக்கரும் 2
வணக்கல் 1
வணக்கும் 2
வணங்க 2
வணங்கி 5
வணங்கினாள் 1
வணங்கினான் 1
வணங்கு 2
வணங்குதும் 2
வணங்குபு 1
வணிகர் 1
வணிகர்க்கு 1
வணிகரும் 1
வணிகன் 3
வதி 1
வதிந்து 1
வதுவை 3
வந்த 13
வந்ததால் 1
வந்தது 10
வந்ததே 2
வந்தவர் 1
வந்தவனை 1
வந்தவாறே 1
வந்தன 1
வந்தனம் 1
வந்தனர் 1
வந்தனன் 1
வந்தனை 2
வந்தாய் 2
வந்தார் 3
வந்தாரை 1
வந்தால் 3
வந்தாள் 4
வந்தான் 10
வந்தித்து 1
வந்தியன்-மின் 1
வந்தியா 1
வந்தில் 1
வந்தீர் 2
வந்து 95
வந்தும் 1
வந்துவிட்டார் 1
வந்துவிட்டான் 1
வந்துற்ற 1
வந்தென 1
வந்தேம் 1
வந்தேன் 4
வம் 3
வம்-மின் 5
வம்-மினம் 1
வம்பில் 1
வம்பின் 1
வம்பு 12
வம்புற 1
வம்பே 1
வய 2
வயங்கா 1
வயங்கிய 1
வயங்கு 3
வயத்தர் 1
வயமா 1
வயல் 10
வயவர் 1
வயா 1
வயிர் 1
வயிர 20
வயிரத்தொடு 1
வயிரம் 14
வயிரமும் 3
வயிரவில் 1
வயிற்றில் 1
வயிற்றின் 1
வயிற்றினராய் 1
வயிற்று 3
வயிற்றுள் 2
வயிறு 18
வர 13
வரகதி 2
வரகு 1
வரகும் 1
வரத்தில் 1
வரத்தின் 1
வரம் 7
வரம்பானை 2
வரம்பு 18
வரல் 1
வரலும் 1
வரவு 8
வரவும் 3
வரன் 1
வரன்றி 2
வரால் 2
வராலினம் 1
வராலொடு 1
வரி 26
வரிகள் 1
வரிசையால் 1
வரிசையின் 1
வரித்த 1
வரிய 1
வரியும் 1
வரியொடு 1
வரின் 3
வரு 31
வருக்கை 2
வருக்கையின் 3
வருக 16
வருகின்றார் 1
வருகின்றானே 1
வருடி 3
வருடை 1
வருடையொடு 1
வருணன் 1
வருத்த 6
வருத்தம் 8
வருத்தமும் 1
வருத்தமுற்று 1
வருத்தலின் 1
வருத்தி 1
வருத்தித்து 1
வருத்து 1
வருத்துதியோ 1
வருத்தும் 1
வருத்துவான் 1
வருதலும் 1
வருந்த 2
வருந்தல் 2
வருந்தார் 1
வருந்தி 2
வருந்தியும் 1
வருந்தினீர் 1
வருந்தினும் 2
வருந்தினேன் 1
வருந்துகோ 1
வருந்தும் 4
வருந்துமால் 2
வருந்துறா 1
வருப 1
வரும் 12
வரும்-கொலோ 1
வருமே 1
வருவது 1
வருவர் 1
வரை 139
வரை-கண் 1
வரைகள் 2
வரைதான் 1
வரைய 1
வரையாடு 1
வரையின் 7
வரையும் 2
வரையே 2
வரையோடும் 1
வரைவு 1
வல் 11
வல்சியினொடு 1
வல்ல 3
வல்லது 1
வல்லர் 1
வல்லவர் 2
வல்லவன் 4
வல்லளும் 1
வல்லன் 4
வல்லார் 5
வல்லார்க்கு 2
வல்லாற்கு 1
வல்லான் 9
வல்லி 2
வல்லிதின் 1
வல்லீர் 2
வல்லே 20
வல்லேன் 1
வல்லை 4
வல்லையாய் 1
வல்லையே 3
வல்லையோ 1
வல்வினையார் 1
வல 12
வலக்கை 1
வலத்தது 2
வலத்தினன் 1
வலத்து 2
வலந்த 1
வலந்தது 2
வலம் 21
வலம்கொண்டு 3
வலம்செய்து 1
வலம்பட 2
வலம்பரி 1
வலம்புரி 20
வலம்புரியின் 1
வலம்புரியும் 1
வலவர் 1
வலவன் 1
வலவையாய் 1
வலன் 5
வலனும் 1
வலாய் 4
வலாய்க்கே 1
வலார் 1
வலாருள் 1
வலாளன் 1
வலான் 4
வலி 24
வலி-மின் 1
வலிக்குமால் 1
வலித்த 1
வலித்தது 2
வலித்ததும் 1
வலித்ததேனும் 1
வலித்தனை 1
வலித்தான் 2
வலித்தானா 1
வலித்து 1
வலித்தேன் 1
வலிதில் 1
வலிப்பு 2
வலிய 1
வலியது 1
வலியர் 1
வலியவர் 1
வலியாக 1
வலியார் 1
வலியார்க்கு 1
வலியாரையும் 1
வலியான் 1
வலியின் 1
வலியீர் 1
வலை 7
வலை-வாய் 1
வலைப்பட்டது 1
வலைப்பட்டதை 1
வலைப்பட்டீர்க்கு 1
வலைப்பட்டு 2
வலையவர் 1
வலையில் 1
வலையின் 3
வலையினால் 1
வலையுள் 1
வலையை 2
வவ்விய 1
வழக்கு 6
வழங்க 2
வழங்கல் 1
வழங்காதவன் 1
வழங்கி 2
வழங்கினார்க்கும் 1
வழங்கு 3
வழங்கு-மின் 1
வழங்கும் 4
வழங்குவாரும் 1
வழா 1
வழாமை 1
வழி 31
வழி-தொறும் 1
வழித்து 4
வழிந்து 1
வழிநாள் 2
வழிநின்று 1
வழிபட்ட 1
வழிபட்டு 1
வழிபட 3
வழிபடு 1
வழிபடும் 2
வழிபாடர் 1
வழிமுறை 1
வழிய 1
வழியா 1
வழியால் 1
வழியே 3
வழிவரல் 1
வழு 5
வழுக்கவும் 1
வழுக்காது 1
வழுக்கி 5
வழுக்கிய 1
வழுக்குதல் 1
வழுத்து 1
வழும்பிது 1
வழுவி 1
வழுவினார்-தம்மை 1
வழை 3
வழை-இடை 1
வழைச்சறு 1
வழையும் 1
வழையே 2
வழையோடு 1
வள் 10
வள்ள 1
வள்ளத்து 5
வள்ளத்துள் 1
வள்ளத்தே 1
வள்ளம் 1
வள்ளல் 13
வள்ளலும் 2
வள்ளலை 6
வள்ளலையும் 1
வள்ளற்கு 1
வள்ளி 5
வள்ளியின் 1
வள்ளுவன் 1
வள்ளுவார் 1
வள்ளூரமே 1
வள்ளை 2
வள 22
வளத்தது 1
வளத்து 1
வளம் 19
வளமை 2
வளர் 50
வளர்க்கப்பட்ட 1
வளர்க்கின்றாளே 1
வளர்க 1
வளர்கின்ற 1
வளர்கின்றால் 1
வளர்கின்றான் 1
வளர்த்த 12
வளர்த்தவாறும் 1
வளர்த்தார் 1
வளர்த்தாள் 1
வளர்ந்த 1
வளர்ந்தது 1
வளர்ந்ததே 1
வளர்ந்ததை 1
வளர்ந்தவாறும் 1
வளர்ந்து 11
வளர்ந்தேம் 2
வளர்ப்ப 1
வளர 5
வளராதன 1
வளரும் 5
வளாகம் 2
வளாய் 1
வளாயினார் 1
வளி 9
வளியும் 1
வளை 90
வளைக்கப்பட்ட 1
வளைக்கலுற்றான் 1
வளைக்கு 1
வளைக்கும் 1
வளைக்குறும் 1
வளைகள் 1
வளைத்த 2
வளைத்தது 1
வளைத்தலின் 1
வளைத்தவா 1
வளைத்தவே 1
வளைத்தன 2
வளைத்தனர் 2
வளைத்து 6
வளைத்தேன் 1
வளைந்த 4
வளைந்தது 1
வளைந்ததே 1
வளைந்தார் 1
வளைந்து 2
வளைப்ப 5
வளைப்பது 1
வளைப்பு 1
வளைப்புண்ட 2
வளைய 3
வளையசுந்தரம் 1
வளையல் 1
வளையவரை 1
வளையவள் 1
வளையாமல் 1
வளையார் 2
வளையினார் 1
வளையினார்க்கு 1
வளையினீரே 1
வளையும் 8
வளையை 3
வளையொடு 2
வளைஇ 1
வளைஇயது 1
வற்கம் 1
வற்புற்றானே 1
வற்ற 1
வற்றாது 1
வற்றி 1
வறும் 1
வறுமை 1
வறைகள் 1
வறைகளும் 1
வன் 5
வன்கண் 4
வன்கண்ணர் 1
வன 23
வனகிரி 1
வனத்தின் 2
வனத்து 3
வனத்து-இடை 1
வனத்தொடு 1
வனப்பில் 1
வனப்பிற்கு 1
வனப்பிற்று 1
வனப்பின் 2
வனப்பினவே 2
வனப்பினாலே 1
வனப்பினானை 2
வனப்பினை 1
வனப்பினையே 1
வனப்பினோடு 1
வனப்பு 19
வனப்பும் 3
வனப்பொடு 1
வனம் 4
வனை 7
வனையலாம் 1
வனையவே 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


வகிர்படு (1)

வகிர்படு மழை கண் சின்னீர் மா கயல் எதிர்ந்தவே போல் – சிந்தா:12 2540/3

TOP


வகுக்க (1)

மருங்கில் ஓர் செந்நெறி வகுக்க பட்டதே – சிந்தா:5 1213/4

TOP


வகுக்கல் (2)

மாகத்து விளங்கி தோன்றும் வனப்பு நாம் வகுக்கல் உற்றால் – சிந்தா:3 526/2
மல்லல் அம் குமரர் வான் மேல் சென்றதும் வகுக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:13 3062/4

TOP


வகுத்த (4)

மங்கல பெரும் கணி வகுத்த ஓரையால் – சிந்தா:12 2411/1
மணி சிரல் சிறகு நாண வகுத்த சாந்து ஆலவட்டம் – சிந்தா:12 2478/3
வைத்து வழு இல் சாதகமும் வகுத்த பின்னர் தொகுத்த நாள் – சிந்தா:13 2705/2
முன்னோர் வகுத்த முக வாசம் பொதிந்த வெந்நீர் – சிந்தா:13 3045/3

TOP


வகுத்தாரே (1)

வடி நீர் நெடும் கண்ணார் கூத்தும் பாட்டும் வகுத்தாரே – சிந்தா:13 2601/4

TOP


வகுத்து (3)

நீள் நிலம் வகுத்து நீர் நிரந்து வந்து இழிதர – சிந்தா:1 142/1
வார் அணி முலையினார்க்கும் மன்னர்க்கும் வகுத்து வாவி – சிந்தா:13 2654/3
தேன் ஆர் அகிலின் புகை சேர்த்தி வகுத்து நாவி குழம்பு உறீஇ – சிந்தா:13 2692/3

TOP


வகுத்தும் (1)

மை நூற்று அனைய மா வீழ் ஓதி வகுத்தும் தொகுத்தும் விரித்தும் – சிந்தா:12 2437/1

TOP


வகுளம் (1)

ஓடு தேர் கால் மலர்ந்தன வகுளம் உயர் சண்பகம் – சிந்தா:7 1650/2

TOP


வகுளமும் (1)

மது கலந்து ஊழ்த்து சிலம்பி வீழ்வன போல் மலர் சொரி வகுளமும் மயங்கி – சிந்தா:10 2108/2

TOP


வகை (32)

சேய் உயர் மதில் வகை செப்புகின்றதே – சிந்தா:1 100/4
ஆர் அமருள் ஆண் தகையும் அன்ன வகை வீழும் – சிந்தா:1 288/1
நல் அறத்து இறைவன் ஆகி நால் வகை சரணம் எய்தி – சிந்தா:1 382/1
வகை மலி வரை செய் மார்பின் வள்ளலை கண்டு வண் தார் – சிந்தா:2 474/3
இளையவள் பாட வீரர் எழால் வகை தொடங்கல் அன்றேல் – சிந்தா:3 651/3
விரி மலர் கோதை பாட எழால் வகை வீரர் தோற்றார் – சிந்தா:3 662/2
மண் மிசை தோன்றி அன்ன வகை நலம் உடைய காளை – சிந்தா:3 695/2
முந்து வரன் மொழிந்த பொருள் முற்றும் வகை நாடி – சிந்தா:3 846/2
போம் பொருள்கள் போகும் அவை பொறியின் வகை வண்ணம் – சிந்தா:3 848/2
துணை இல் தோகை மஞ்ஞை ஈயற்கு இவரும் வகை போல் – சிந்தா:4 925/1
அலவன் ஆடும் வகை போல் அரும் பொன் கவறு அங்கு உருள – சிந்தா:4 927/2
உய் வகை அரிது என உடலம் கொள்பவே – சிந்தா:5 1205/4
மெய் வகை இயக்கருள் வேந்தன் ஆகும் என்று – சிந்தா:5 1263/3
உய் வகை இன்றி இன்னே உலகு உடன் கவிழும் என்பார் – சிந்தா:5 1278/3
வகை மா மணி மேகலை ஆயினதேல் – சிந்தா:5 1379/2
பொய் வகை இன்றி தேறல் காட்சி ஐம்பொறியும் வாட்டி – சிந்தா:6 1436/2
உய் வகை உயிரை தேயாது ஒழுகுதல் ஒழுக்கம் மூன்றும் – சிந்தா:6 1436/3
இ வகை நிறைந்த போழ்தே இருவினை கழியும் என்றான் – சிந்தா:6 1436/4
மருமத்து அனலும் வகை செய்தனையே – சிந்தா:6 1518/4
வகை வாடி வருந்தி அழுவது கண்டு – சிந்தா:6 1524/2
போமாறு ஆய்வென் பொற்போடு கூடும் வகை என்றான் – சிந்தா:7 1638/4
மெலிய வெம்பி நைகின்றாள் உய்யும் வகை தொடங்கினாள் – சிந்தா:7 1670/4
வகை கொள் மேகலை மங்கையர் நெஞ்சமும் – சிந்தா:7 1816/2
அறுசுவை நால் வகை அமுதம் ஆக்கினார் – சிந்தா:8 1937/4
மையலவர் போல மனம் பிறந்த வகை சொன்னார் – சிந்தா:9 2013/2
சாவர் தொடினே கடிது கண்ட வகை வண்ணம் – சிந்தா:9 2016/2
ஏவல் வகை கண்டு அறிதும் என்று சிலர் சொன்னார் – சிந்தா:9 2016/4
வகை நலம் வாடி எங்கும் அழுகுரல் மயங்கி முந்நீர் – சிந்தா:10 2138/2
தொல்லை நால் வகை தோழரும் தூ மணி நெடும் தேர் – சிந்தா:11 2360/1
கூடு மயிர் களையும் வகை கூறலுறுகின்றேன் – சிந்தா:12 2483/4
மெய் வகை தெரியும் சிந்தை விளக்கு நின்று எரிய விட்டு – சிந்தா:13 2824/2
பிளிறி வீழ் பேடி பெண் நோய் அறு வகை துவர்ப்பும் பேசின் – சிந்தா:13 3076/3

TOP


வகைய (1)

வகைய ஆம் மணி மேகலை வார் மது – சிந்தா:5 1307/2

TOP


வகையால் (1)

வான் அவாம் வகையால் வைகினார்களே – சிந்தா:8 1983/4

TOP


வகையான் (1)

நினைக்கலாகா வகையான் நேரார் உயிர் மேல் எழுந்தான் – சிந்தா:10 2194/4

TOP


வகையில் (6)

இட்ட எள் நிலம்படா வகையில் ஈண்டிய – சிந்தா:1 93/1
பழி படா வகையில் காக்கும் படு நுகம் பூண்பல் என்றான் – சிந்தா:1 203/4
நால் நெறி வகையில் நின்ற நல் உயிர்க்கு அமிர்தம் என்றான் – சிந்தா:1 374/4
மேய வகையில் துஞ்சும் வெள்ளை அன்னம் காண்-மின் – சிந்தா:4 930/4
மங்கல வகையில் சேர்ந்து மது துளி அறாத மாலை – சிந்தா:9 2098/3
விளைத்த பின் விண்ணும் மண்ணும் மங்கலம் வகையில் செய்து – சிந்தா:13 3116/3

TOP


வகையின் (8)

நூல் நெறி வகையின் நோக்கி நுண்ணிதின் நுழைந்து தீமை – சிந்தா:1 374/1
நிருமித்த வகையின் ஓடி நீர் நிறைந்து ஆழ்ந்த போதில் – சிந்தா:3 512/3
மங்கல வகையின் ஆட்டி மணி அணி கலங்கள் சேர்த்தி – சிந்தா:5 1169/3
வயங்கு இணர் மலிந்த தாரான் வருந்துறா வகையின் நீங்கி – சிந்தா:5 1360/2
சொல்லிய வகையின் நோற்ப துணியும் வெம் வினைகள் என்னின் – சிந்தா:6 1430/2
அல்லியுள் பாவை அன்னாள் அறிவுறா வகையின் ஒற்றி – சிந்தா:6 1505/1
ஒன்பது வகையின் ஓதிற்று உத்தமர்க்கு ஆகும் ஆர்ந்த – சிந்தா:13 2828/1
ஓதிய வகையின் ஒன்றி உலகு உச்சி முளைத்ததே போல் – சிந்தா:13 3082/2

TOP


வகையினாலே (1)

ஏயின வகையினாலே ஆறிரண்டு எல்லை ஆண்டு – சிந்தா:6 1453/3

TOP


வகையினானும் (1)

பெற்ற அ நிமித்தத்தானும் பிறந்த சொல் வகையினானும்
அற்றம் இல் மணியை அம் கை கொண்டு அவர் கண்டு காட்ட – சிந்தா:4 1129/1,2

TOP


வகையினில் (1)

மாற்றவன் ஒற்றர் ஒற்றா வகையினில் மறைய நம்பிக்கு – சிந்தா:10 2142/1

TOP


வகையினொடு (1)

உரை செலல் வகையினொடு உலகம் அறிவுற – சிந்தா:3 601/2

TOP


வகையும் (1)

குடர் சூழ் கோட்ட குஞ்சரம் வென்ற வகையும் அ – சிந்தா:4 1058/3

TOP


வகையே (1)

உருவ தெண் கணாடி காண்-மின் தோன்றும் வகையே – சிந்தா:4 926/4

TOP


வங்க (3)

வழங்கு வங்க கலிங்க கடகமும் – சிந்தா:4 863/1
வங்க மா நிதியம் நல்கி மகள் தரும் மணி செய் மான் தேர் – சிந்தா:5 1275/3
வங்க வான் துகில் பொதி மணி செய் பாவை போல் – சிந்தா:13 2832/2

TOP


வங்கம் (1)

வங்கம் நிதியம் உடன் வீழும் மற்று அன்றி வீழா – சிந்தா:8 1977/2

TOP


வங்கமொடு (1)

வங்கமொடு போகி நிதி வந்து தரல் உற்றான் – சிந்தா:3 493/4

TOP


வச்சிர (4)

நின்றது கிழமை நீங்கா வச்சிர யாப்பின் ஊழால் – சிந்தா:3 544/2
வழுக்குதல் இன்றி விண்ணோன் வச்சிர நுதியின் இட்ட – சிந்தா:6 1534/3
வச்சிர வண்ணன் காப்ப வாழியர் ஊழி என்னா – சிந்தா:12 2494/2
வள் இதழ் மாலை மார்பன் வச்சிர மனத்தன் ஆனான் – சிந்தா:13 2732/4

TOP


வச்சிரம் (1)

வெளிறு முன் வித்தி பின்னை வச்சிரம் விளைத்தலாமோ – சிந்தா:13 2613/4

TOP


வசமும் (1)

ஆங்கு எலாம் அகில் புகை அளாய வசமும்
தாங்கலால் தக்க நாடு ஆயது என்பவே – சிந்தா:6 1440/3,4

TOP


வசுந்தரி (1)

மந்திர மடந்தை அன்னாள் வசுந்தரி வந்து சொன்னாள் – சிந்தா:7 1719/4

TOP


வசை (4)

வசை இலாள் வரத்தின் வந்தாள் வான் சுவை அமிர்தம் அன்னாள் – சிந்தா:1 201/2
வசை உடைத்து அரசர்க்கு எல்லாம் வழிமுறை வந்தவாறே – சிந்தா:3 748/3
வசை அற நிறைந்த கற்பின் மாலையும் மாமி-தானும் – சிந்தா:4 1132/1
வசை இலான் புரவி சேன் என்று யாவரும் புகழப்பட்டார் – சிந்தா:7 1681/4

TOP


வசைத்திறம் (1)

வசைத்திறம் இலாதவர் வான் பொன் யாழ் எழீஇ – சிந்தா:3 659/2

TOP


வசையின் (1)

வசையின் நீங்கியினார் வழி காட்டலின் – சிந்தா:6 1438/2

TOP


வஞ்ச (2)

வருந்துமால் மடவாய் எனும் வஞ்ச நீ – சிந்தா:6 1512/3
வஞ்ச வாய் காமன் சொன்ன மணி நிற வண்டுகாள் நீர் – சிந்தா:6 1531/1

TOP


வஞ்சத்தால் (1)

வாங்கிக்கொண்டு உயிரை உண்பான் வஞ்சத்தால் சூழ்ந்த-வண்ணம் – சிந்தா:10 2176/3

TOP


வஞ்சம் (11)

வஞ்சம் மறவர் நிரை வள்ளல் விடுத்தவாறும் – சிந்தா:0 11/2
வஞ்சம் இல் கொள்கையாற்கு பாவம் வந்து அடைந்தது ஆக – சிந்தா:1 396/2
வஞ்சம் ஒன்று இன்றி மறித்தே தருகுவன் – சிந்தா:3 520/3
வஞ்சம் இல் மனத்தினான் நெஞ்சு அகம் புகன்று உக – சிந்தா:3 574/1
விஞ்சை அம் பெருமகன் வஞ்சம் என்று உணர்த்தினான் – சிந்தா:3 574/2
வஞ்சம் இல் கொள்கையான் சொல் அமிர்தினால் வற்புற்றானே – சிந்தா:4 1122/4
வாடல் ஒன்றிலள் வஞ்சம் ஆம்-கொலோ – சிந்தா:7 1762/4
வஞ்சம் இல் மறவர் வாள் மிளிர்ந்து பாய் குருதியுள் – சிந்தா:7 1828/2
வஞ்சம் வழங்காதவன் கண்களின் நோக்க-மாதோ – சிந்தா:8 1964/3
வஞ்சனை வஞ்சம் அறுத்திடுக என்றான் – சிந்தா:10 2207/4
வஞ்சம் இல் அறவுரை பொதிந்த வாய்மொழி – சிந்தா:13 2891/2

TOP


வஞ்சனை (1)

வஞ்சனை வஞ்சம் அறுத்திடுக என்றான் – சிந்தா:10 2207/4

TOP


வஞ்சி (7)

வஞ்சி இடை நுடங்க மயில் கை வீசி நடந்ததே – சிந்தா:1 341/4
வஞ்சித்தேன் என வஞ்சி அம் கொம்பு அனாள் – சிந்தா:1 358/2
வஞ்சி வாட்டிய வாள் மின் நுசுப்பினார் – சிந்தா:8 1947/1
வஞ்சி நுண் இடை கவின் பெற வைகினன் மாதோ – சிந்தா:12 2384/4
வஞ்சி நுண் இடை வம்பு அணி வெம் முலை – சிந்தா:12 2576/2
இமைத்தன வஞ்சி என்ன இளையவள் சிலம்பில் குஞ்சி – சிந்தா:13 2839/3
வார் அணி வன முலை வஞ்சி கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 2894/2

TOP


வஞ்சித்தீர் (1)

வஞ்சித்தீர் மணி செய் தோள்காள் வாங்குபு தழுவி கொள்ளீர் – சிந்தா:13 2949/3

TOP


வஞ்சித்து (1)

வாவி புள் நடையினாளை வஞ்சித்து தக்க நாட்டை – சிந்தா:7 1756/1

TOP


வஞ்சித்தேன் (1)

வஞ்சித்தேன் என வஞ்சி அம் கொம்பு அனாள் – சிந்தா:1 358/2

TOP


வட்க (1)

பை அணல் நாகம் போல வட்க யான் பெரிதும் உட்கி – சிந்தா:1 403/2

TOP


வட்ட (6)

அழகுகொள் சிறு நுதலும் அணி வட்ட மதி முகமும் – சிந்தா:1 165/2
வட்ட சூரையர் வார் முலை கச்சினர் – சிந்தா:3 632/1
முலை வட்ட பூணும் முத்தும் முள்கலின் கிழிந்து பொல்லா – சிந்தா:10 2184/1
இலை வட்ட தாம மார்பின் கோசலத்து இறைவன் எய்த – சிந்தா:10 2184/2
குலை வட்ட குருதி அம்பு வானின் மேல் பூசல் உய்ப்பான் – சிந்தா:10 2184/3
வட்ட நல் வைரம் வாய்ப்ப நிரைத்து மேல் மணிகள் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2523/2

TOP


வட்டகை (1)

வான் திகழ் கொடி அனார் வெள்ளி வட்டகை
ஊன்றி வாய் மடுப்ப ஓர் முழையுள் தீம் கதிர் – சிந்தா:4 938/2,3

TOP


வட்டணை (2)

மாண் இழை வளை கை தம்மால் வட்டணை போக்குகின்றாள் – சிந்தா:5 1257/3
கான்றன கதிர் காய்த்தும் வட்டணை கதிர் முத்தம் – சிந்தா:12 2433/3

TOP


வட்டத்து (1)

விழை தகு கமல வட்டத்து இடை விராய் பூத்தவே போல் – சிந்தா:10 2130/2

TOP


வட்டம் (16)

மற்ற நாடு வட்டம் ஆக வைகும் மற்ற நாடு-அரோ – சிந்தா:1 77/4
ஓடு கதிர் வட்டம் என ஒய் என உலம்பி – சிந்தா:1 281/3
தார் பொலி புரவி வட்டம் தான் புக காட்டுகின்றாற்கு – சிந்தா:2 442/3
பொங்க பொன் ஓலை வட்டம் பொழிந்து மின் உகுப்ப போர்த்த – சிந்தா:3 677/2
அகில் கொண்ட கொள்ளி வட்டம் ஆருயிர் மேயும் நேமி – சிந்தா:3 796/1
அடைந்து வீசு ஆல வட்டம் அரிவையர் ஏந்தி ஆற்ற – சிந்தா:3 839/3
மன் செய் மாண் நகர் வட்டம் விட்டிட்டதே – சிந்தா:4 860/4
கோயில் வட்டம் எல்லாம் கொங்கு சூழ் குழல் – சிந்தா:4 949/2
மருங்கில் ஓர் மணி சிலா வட்டம் உண்டு அவண் – சிந்தா:5 1213/2
ஓத நித்தில வட்டம் ஓர் பொன் செய் நாண் – சிந்தா:5 1323/3
இஞ்சி வட்டம் இடம் பிறிது இல்லையே – சிந்தா:8 1947/4
சிலை வட்டம் நீங்கி விண் மேல் செவ்வனே எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2184/4
ஒள் அழல் கொள்ளி வட்டம் போல் குலாய் சுழல பொன் ஞாண் – சிந்தா:10 2203/2
வட்டம் மலர் தார் அவனால் அருள் பெற்று வான் பொன் – சிந்தா:11 2343/1
ஒளியொடு சுடர வெம்பி உருத்து எழு கனலி வட்டம்
தெளி கடல் சுடுவது ஒத்து தீ உமிழ் திங்கள் நான்கும் – சிந்தா:13 3070/2,3
வெளிறு இல் வாள் விளங்கு செம்பொன் வட்டம் மெய் பொருள்களாக – சிந்தா:13 3074/3

TOP


வட்டமும் (3)

ஆடகம் ஆற்றும் தார் புரவி வட்டமும்
கேடக வாள் தொழில் இடமும் கேடு இலா – சிந்தா:1 84/2,3
பொன் ஆல வட்டமும் போல் கலை இமைக்கும் அகல் அல்குல் – சிந்தா:1 173/2
வினை தகு வட்டமும் வீதியும் பத்தியும் – சிந்தா:7 1839/3

TOP


வட்டிகை (3)

வட்டிகை மணி பலகை வண்ண நுண் துகிலிகை – சிந்தா:4 1107/1
வள் இதழ் கோதை வல்லான் வட்டிகை நுதியின் வாங்கி – சிந்தா:8 1990/3
வட்டிகை பாவை நோக்கி மகிழ்ந்திருந்திலிரோ என்னா – சிந்தா:9 2085/1

TOP


வட்டித்து (1)

நெறியின் வட்டித்து நீண்ட உண்கண் சென்றும் வந்தும் பிறழ்ந்தும் ஆட – சிந்தா:12 2594/2

TOP


வட்டின் (2)

மத களிறு அடர்த்து குன்றம் மணி வட்டின் உருட்டும் ஆற்றல் – சிந்தா:3 611/2
கரை உடை துகிலில் தோன்றும் காஞ்சன வட்டின் முந்நீர் – சிந்தா:12 2467/1

TOP


வட்டினொடு (1)

உடை நாணொடு கடி வட்டினொடு ஒளிர் வாளினொடு ஒருவன் – சிந்தா:10 2263/2

TOP


வட்டு (6)

வெம்பு உருகு வட்டு உமிழ்வ வெம் நெய் முகத்து உமிழ்வ – சிந்தா:1 103/2
வட்டு உடை பொலிந்த தானை வள்ளலை கண்ட-போழ்தே – சிந்தா:2 468/1
வட்டு உடை மருங்குல் சேர்த்தி வாள் இரு புடையும் வீக்கி – சிந்தா:3 767/1
ஐயென அடங்கி வல்லான் ஆடிய மணி வட்டு ஏய்ப்ப – சிந்தா:4 983/3
முட்டு வட்டு அனைய கோல முத்து உலாய் கிடந்து மின்ன – சிந்தா:13 2950/1
அணியார் மணி அரக்கு வட்டு அழுத்தி வைத்து அனைய செம் கண் மா தாள் – சிந்தா:13 2968/1

TOP


வட (11)

வட திசை குன்றம் அன்ன வான் குலம் மாசு செய்தீர் – சிந்தா:3 742/1
மாசு அறு விசும்பின் வெய்யோன் வட திசை அயணம் முன்னி – சிந்தா:4 851/2
முன்னினான் வட திசை முகம் செய்து என்பவே – சிந்தா:5 1408/3
வட வரை வைர சாதி வால் ஒளி கலந்த பைம் பூண் – சிந்தா:7 1731/2
ஏசுவது ஒன்றும் இல்லா இணை வட முலையினாட்கே – சிந்தா:8 1987/4
வட திசை எழுந்த மேகம் வலன் உராய் மின்னு சூடி – சிந்தா:10 2304/1
வெள் உருவ மாலை வட கீழ் இருவர் மின் போல் – சிந்தா:12 2488/1
ஆர வட மேல் திசை-கண் இருந்த அவிர் பஞ்சி – சிந்தா:12 2489/2
பரவை வெண் திரை வட கடல் படு நுக துளையுள் – சிந்தா:13 2749/1
வட மலை பொன் அனார் மகிழ்ந்து தாமரை – சிந்தா:13 2863/1
வட முலை என நடாய் வருடி பால் அமுது – சிந்தா:13 2863/3

TOP


வடக்கு (1)

வார முறை கருவி வடக்கு இருந்தன கண் மாதோ – சிந்தா:12 2489/4

TOP


வடகமும் (2)

வடகமும் துகிலும் தோடும் மாலையும் மணியும் முத்தும் – சிந்தா:2 462/1
மாலையும் கலனும் ஈன்று வடகமும் துகிலும் நான்று – சிந்தா:13 2835/2

TOP


வடத்தை (2)

நெருக்கி தன் முலையின் மின்னும் நிழல் மணி வடத்தை மாதர் – சிந்தா:5 1259/2
வளம் கெழு வடத்தை சூழ்ந்து வான் பொன் நாண் திளைப்ப சேந்த – சிந்தா:5 1297/2

TOP


வடத்தொடு (1)

பூண் சுமக்கலாத பொன் ஞாண் வடத்தொடு புரள நோக்கி – சிந்தா:12 2443/2

TOP


வடத்தோடு (1)

நிலா தலை திகழும் பைம் பூண் நிழல் மணி வடத்தோடு ஏந்தி – சிந்தா:8 1950/2

TOP


வடம் (19)

மணி மகரம் வாய் போழ்ந்து வாழ் முத்த வடம் சூழ்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:1 170/1
ஏமுற அடி பரந்து இளம் பிறை வடம் சூடி – சிந்தா:1 171/3
தார் கெழு மின்னு வீசி தனி வடம் திளைக்கும் மார்பன் – சிந்தா:3 820/3
மின் வளர் திரள் வடம் விளங்கு பைம் கதிர் – சிந்தா:4 1008/2
வடம் கெழு வரு முலை மகளிர் மாமை போன்று – சிந்தா:6 1439/3
கொட்டை அம் புரோசைதான் இரு வடம் கொண்டு உடன் – சிந்தா:7 1835/1
நிழல் மலிந்த நேர் வடம் நிழல் பட புடைத்தர – சிந்தா:8 1952/2
வடம் சுமந்து எழுந்தன மா கண் வெம் முலை – சிந்தா:9 2006/2
தென் வரை சாந்து மூழ்கி திரள் வடம் சுமந்து வீங்கி – சிந்தா:9 2081/2
மன் வரை அகலத்து அப்பி மணி வடம் திருவில் வீச – சிந்தா:10 2187/2
வடம் திளைப்ப புல்லிய வரை மார்பம் வாள் புல்ல – சிந்தா:10 2244/2
நெற்றி நிறுத்து வடம் வைத்த முலையினாரும் – சிந்தா:11 2340/4
வார் மீது ஆடி வடம் சூடி பொற்பு ஆர்ந்து இருந்த வன முலையார் – சிந்தா:11 2359/1
அம்மை ஆர்ந்தன அழகிய மணி வடம் உடைய – சிந்தா:11 2364/2
திருவ மா மணி காம்பொடு திரள் வடம் திளைக்கும் – சிந்தா:11 2368/1
பூண்-மின் நித்தில மணி வடம் பூசு-மின் சாந்தம் – சிந்தா:12 2389/2
தா இல் தாழ் வடம் தயங்க நீர் உறீஇ – சிந்தா:12 2426/1
மோட்டு முத்து ஒளிர் வடம் வளாயினார் – சிந்தா:12 2519/4
செம் நீர் திரள் வடம் போல் சிந்தாமணி ஓதி உணர்ந்தார் கேட்டார் – சிந்தா:13 3143/3

TOP


வடமும் (1)

நித்தில வடமும் பூணும் ஆரமும் நிழன்று தாழ – சிந்தா:12 2493/1

TOP


வடமே (1)

அஞ்சு உற்றுழி புலர்ந்து ஆங்கு அணிந்தார் அம் மணி வடமே – சிந்தா:12 2502/4

TOP


வடி (26)

வடி தலை கண் மலர் வளர்த்த நோக்கமோடு – சிந்தா:1 194/3
வடி மலர் ஆயர் பூசல் வள நகர் பரப்பினாரே – சிந்தா:2 428/4
வாள் வாயும் இன்றி வடி வெம் கணை வாயும் இன்றி – சிந்தா:2 454/1
வடி நுனை ஒளிறும் மாலை வாள்படை மறவர் சூழ – சிந்தா:3 701/3
வடி கயிறு ஆய்ந்து முள் கோல் வல கையால் தாங்கி வென்றி – சிந்தா:3 794/1
வாள் மின்னு வண் கை வடி நூல் கடல் கேள்வி மைந்தர் – சிந்தா:4 882/1
வடி கண் மகளிர் வைத்த மரகத நல் மணிகள் – சிந்தா:4 932/1
வடி மலர் தாரினாய் நீ வருக என வானின் உச்சி – சிந்தா:4 1087/2
வடி மலர் கோதையோடும் வளைத்தலின் மைந்தன் சீறி – சிந்தா:4 1137/2
வடி நுனை வேலினான் கண்டு எ மலை உறைவது என்றான் – சிந்தா:5 1231/4
வடி மலர் காவின் அன்று வண் தளிர் பிண்டி நீழல் – சிந்தா:5 1396/1
வடி நிலம் பரந்து முத்து அணிந்த வெம் முலை – சிந்தா:6 1483/3
வடி மலர் கோதையை மைந்தற்கு என்பவே – சிந்தா:6 1490/4
மை நுண் குழல் சிறுவன் மனம் வருத்த வடி வேல் கண் – சிந்தா:7 1783/3
வடி கணாள் நக்கு நாணி தோழியை மறைந்து மின்னு – சிந்தா:9 2041/3
வடி கேழ் மலர் நெடும் கண் வார் புயலும் காலும் – சிந்தா:9 2049/2
வடி அடு கண்ணியர் வாழ்த்துபு நிற்பார் – சிந்தா:10 2123/4
வடி தாரை வெல் வேல் வயிரம் மணி பூணினானே – சிந்தா:10 2320/4
வடி கண் மகளிர் ஒருசாரார் வரம்பு இல் இன்ப கடல் நீந்த – சிந்தா:11 2356/2
வடி நீர் நெடும் கண்ணார் கூத்தும் பாட்டும் வகுத்தாரே – சிந்தா:13 2601/4
வடி நிரை நெடிய கண்ணார் மாமிமார் விடுப்ப ஏகி – சிந்தா:13 2650/1
வடி மதர் மழை கண் நல்லார் மன்னனை மகிழ்ந்து நின்றார் – சிந்தா:13 2715/4
வடி மலர் தூவ வருகின்றார் அன்றே – சிந்தா:13 2739/4
வடி கொள் கண்ணியர் மனம் குழைந்து அநங்கன் என்று இரங்க – சிந்தா:13 2757/2
வடி மலர் மலர்ந்த காமவல்லியும் தம்மை தாமே – சிந்தா:13 2992/2
வடி மலர் நெடும் கணாரும் மைந்தரும் வரவு பார்த்து அங்கு – சிந்தா:13 3073/1

TOP


வடிக்க (1)

இரும்பு அற கழுவி எஃகின் இருள் அற வடிக்க பட்ட – சிந்தா:3 698/1

TOP


வடித்த (5)

வண்டு மொய்த்து அரற்றும் பிண்டி வாமனால் வடித்த நுண் நூல் – சிந்தா:1 271/1
வடித்த போத்தொடு வன் செலல் அத்திரி – சிந்தா:7 1773/1
மா நிரை பண்ணினார் வடித்த நூல் கேள்வியார் – சிந்தா:7 1846/4
வடித்த இன் அமிர்தின் ஆர பருகலின் மழை கண் செ வாய் – சிந்தா:12 2597/3
வல்லவன் வடித்த வேல் போல் மலர்ந்து நீண்டு அகன்ற வாள் கண் – சிந்தா:13 3119/1

TOP


வடிப்ப (1)

வார் சிலை வடிப்ப வீங்கி வரை என திரண்ட தோளான் – சிந்தா:6 1450/1

TOP


வடியுறு (1)

வடியுறு கடைக்கண் நோக்க நெஞ்சு துட்கென்ன வார் பூம் – சிந்தா:9 2059/3

TOP


வடிவம் (1)

வடிவம் இது மூப்பு அளிது வார் பவள வல்லி – சிந்தா:9 2023/1

TOP


வடிவமே (1)

வடிவமே வாய் திறந்து உரைக்கும் வானவன் – சிந்தா:13 3057/3

TOP


வடிவில் (1)

படம் புனைந்து எழுதிய வடிவில் பங்கய – சிந்தா:6 1439/1

TOP


வடிவிற்கு (1)

வனையலாம் படித்து அலா வடிவிற்கு எல்லை ஆகிய – சிந்தா:3 709/2

TOP


வடிவு (6)

வடிவு உடை மாலை கால் தொடர்ந்து வாய்ந்தது – சிந்தா:4 1011/2
தன் உளே பிறந்தது ஓர் வடிவு தாங்குபு – சிந்தா:5 1408/2
அடி இணை யாமையின் வடிவு கொண்டன – சிந்தா:6 1460/2
வடிவு அமை மனன் ஒன்று ஆக வாக்கு ஒன்றா மறுத்தலோடும் – சிந்தா:7 1685/2
வடிவு உடை துகில் முடி வலவர் பண்ணினார் – சிந்தா:10 2213/4
வினை உதிர்த்தவர் வடிவு இன்னது என்னவே – சிந்தா:13 3008/1

TOP


வடிவும் (3)

ஏந்தலே பெரிதும் ஒக்கும் இளமையும் வடிவும் இஃதே – சிந்தா:5 1410/2
துணை அமை வடிவும் சொல்லி நின் பொறி ஒற்றிக்கொண்டான் – சிந்தா:7 1721/4
கோனார் மகள் தன் வடிவும் நோக்கி குடை மன்னர் – சிந்தா:12 2456/3

TOP


வடிவும்பட (1)

மத்தகமும் திருமகள் தன் வடிவும்பட மாதோ – சிந்தா:12 2485/2

TOP


வடிவேல் (1)

வாள் உற்ற புண்ணுள் வடிவேல் எறிந்திற்றதே போல் – சிந்தா:2 455/3

TOP


வடிவொடு (1)

வேட்பது ஓர் வடிவொடு விரைவின் எய்தினான் – சிந்தா:8 1944/4

TOP


வடு (12)

வடு_உரை யாவர் பேர்ப்பார் வாய் பறை அறைந்து தூற்றி – சிந்தா:1 211/2
மாதுபடு நோக்கினவர் அவர் வாள் கண் வடு உற்ற – சிந்தா:3 499/2
வடு உரை என்று மாயும் வாள் அமர் அஞ்சினீரேல் – சிந்தா:3 742/3
குங்குமம் சேர் வெம் முலை மேல் கொய்தார் வடு பொறிப்ப – சிந்தா:4 1043/1
வந்ததால் நாளை என்றாள் வடு என கிடந்த கண்ணாள் – சிந்தா:4 1050/4
நின் மத களிறு கொல்ல நினக்கு அது வடு என்று எண்ணி – சிந்தா:4 1118/2
தோழரை வடு செய்திட்டேன் என்று தான் துளங்கி நின்றான் – சிந்தா:4 1138/3
வடு பிளவு அனைய கண்ணாள் வல்லவன் எழுதப்பட்ட – சிந்தா:7 1573/1
வாள் ஆர் மதி முகத்த வாளோ வடு பிளவோ – சிந்தா:8 1972/1
பூண் வடு பொறிப்ப புல்லி புனை நலம் புலம்ப வைகேன் – சிந்தா:9 2094/2
புனிற்று பால் பிலிற்றி தேமா வடு இறுத்து ஆங்கு பாய – சிந்தா:12 2541/2
வடு உடைத்து என்று பின்னும் மாபெரும்தேவி சொன்னாள் – சிந்தா:13 2618/4

TOP


வடு_உரை (1)

வடு_உரை யாவர் பேர்ப்பார் வாய் பறை அறைந்து தூற்றி – சிந்தா:1 211/2

TOP


வடுப்படுத்து (1)

வடுப்படுத்து என்னை ஆண்மை வருப வந்து உறுங்கள் அன்றே – சிந்தா:3 509/4

TOP


வடுவும் (1)

வடுவும் வேலும் மலரும் கயலும் வனப்பு அழித்த கண் – சிந்தா:7 1654/3

TOP


வண் (58)

தாள் உடை தாமரை கிழிய வண் சுமை – சிந்தா:1 57/2
மார்பு கொண்டு ஆர்ந்து அது நரல வண் சுளை – சிந்தா:1 58/2
வண் சிறை குயிலொடு மயில்கள் மாறு கூஉய் – சிந்தா:1 79/3
மா சனம் இடம் பெறாது வண் கடை மலிந்தது அன்றே – சிந்தா:1 116/4
மாகம் நீள் மணிமுடி மாரி வண் கை மாசு இல் சீர் – சிந்தா:1 141/2
வண் கையால் கலி மாற்றி வை வேலினால் – சிந்தா:1 158/1
வண் சிலையை வனப்பு அழித்து வார்ந்து ஒழுகி நிலம் பெறா – சிந்தா:1 166/1
வலம்புரி பொறித்த வண் கை மதவலி விடுப்ப ஏகி – சிந்தா:1 204/1
வண் புகழ் மால் அடி வந்தனை செய்தாள் – சிந்தா:1 220/4
வண் முத்தம் நிரை கொள் நெற்றி வார் முரி புருவம் ஆக்கி – சிந்தா:1 258/2
கண் எரி தவழ வண் கை மணி நகு கடகம் எற்றா – சிந்தா:1 258/3
வனை மலர் தாரினான் மறைத்து வண் கையால் – சிந்தா:1 323/2
வாள் படை அனுங்க வேடர் வண் சிலை வளைய வாங்கி – சிந்தா:2 436/1
வகை மலி வரை செய் மார்பின் வள்ளலை கண்டு வண் தார் – சிந்தா:2 474/3
வண் தெரியல் ஆரம் முலை மாதார் மகிழ் அமுதம் – சிந்தா:3 599/3
மற்று அவள் தந்தை நாய்கன் வண் கை சீதத்தன் என்பான் – சிந்தா:3 607/1
உள் நிறை பருகும் வண் தார் உரு அமை திருவின் மிக்கான் – சிந்தா:3 695/4
வண் தார் புரவி நிறுத்தும் மற மன்னர் மேலும் – சிந்தா:3 808/3
கார் தங்கு வண் கை கழல் சீவகன் காண்-மின் என்றார் – சிந்தா:4 881/4
வாள் மின்னு வண் கை வடி நூல் கடல் கேள்வி மைந்தர் – சிந்தா:4 882/1
பொன் தரு மாரி வண் கை புரவலன் புகன்று நோக்கி – சிந்தா:4 956/2
மையல் அம் களிற்றொடு பொருத வண் புகழ் – சிந்தா:4 1023/1
வண் தாரான் செவ்வி வாய் கேட்டாள் தன் மெய் மகிழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1039/4
வற்கம் இட்ட வண் பரி மாவின் அவர் சென்றார் – சிந்தா:4 1060/4
வண் தளிர் ஈன்று சுட்டி வாள்_நுதல் பூப்ப வைத்தான் – சிந்தா:4 1081/4
வான் தரு மாரி வண் கை மதவலி பிணிக்கப்பட்டான் – சிந்தா:4 1091/4
வண் தளிர் சந்தனமும் வழையும் மாவும் வான் தீண்டி – சிந்தா:5 1225/1
மாலை அம் தினைகள் காய்க்கும் வண் புனம் அதற்கு தென்மேல் – சிந்தா:5 1232/3
வண் கொடி கொய்த பூவும் வார்ந்து மட்டு உயிர்ப்ப ஏந்தி – சிந்தா:5 1241/2
மன்னவன் சிறுவன் வண் கை புடைத்து மாழாந்து சொன்னான் – சிந்தா:5 1282/2
வடி மலர் காவின் அன்று வண் தளிர் பிண்டி நீழல் – சிந்தா:5 1396/1
வானின் வழங்கும் வண் கை மணி செய் ஆர மார்பின் – சிந்தா:6 1412/1
வண் புகழ் நாட்டாது வண்ணம் இன்னதே – சிந்தா:6 1441/4
சோர் புயல் தொலைத்த வண் கை சுபத்திரன் மனைவி பெற்ற – சிந்தா:6 1450/2
மல்லல் தொல் வளத்து மத்திம நல் நாட்டு வண் தாமரை – சிந்தா:7 1591/1
வண் சிறை பவள செ வாய் பெடை அன்ன மடமை கூர – சிந்தா:7 1623/1
வண் சிலை கொண்டவாறும் வார் கணை தொடுத்தவாறும் – சிந்தா:7 1642/1
வண்டு சேர்ந்த குழலாள் வரும் முலைகள் பாய வண் தார் – சிந்தா:7 1655/2
குலிகம் ஆர்ந்த கொழும் தாமரை அன்ன வண் கை நீட்டி – சிந்தா:7 1670/1
வாய் மொழிந்து உரைக்கல் உற்றாள் வனை குழல் கற்றை வண் தார் – சிந்தா:7 1707/3
வண் தாரார் வண் கடகம் மின்ன தம் கை மறித்து – சிந்தா:7 1809/2
வண் தாரார் வண் கடகம் மின்ன தம் கை மறித்து – சிந்தா:7 1809/2
நனை மலர் தாமரை நக்க வண் கையால் – சிந்தா:8 1943/2
மா மணி மகரம் அம்பு வண் சிலை கரும்பு மான் தேர் – சிந்தா:9 2057/3
வண் புகழ் குபேரதத்தன் கேட்டனன் மனைவி சொன்னாள் – சிந்தா:9 2076/4
நிலை இலா உலகில் நின்ற வண் புகழை வேட்டவன் நிதியமே போன்றும் – சிந்தா:10 2107/1
வண் கழல் அணிந்து மள்ளர் வாள் வலம் பிடித்து நாளை – சிந்தா:10 2151/3
கார் மதம் கடந்த வண் கை காம்பிலி காவல் மன்னன் – சிந்தா:10 2183/2
வண் காரிருள் மின்னே உமிழ் நெய் வாயது ஓர் அயில் வாள் – சிந்தா:10 2260/3
பூரணசேனன் வண் கை பொரு சிலை ஏந்தினானே – சிந்தா:10 2280/4
வண்டு அலை மாலை தாழ மது உண்டு களித்து வண் கை – சிந்தா:10 2282/1
அஞ்சன கலுழி அம் சேறு ஆடிய கடக வண் கை – சிந்தா:10 2318/3
வளம் கொள் மாலைகள் சூடி முத்து அணிந்து வண் முரசம் – சிந்தா:12 2388/3
துணித்து அடி விளிம்பு சேர்த்தி தொழுதக செய்த வண் கை – சிந்தா:12 2478/2
தாங்கும் மா வண் கை சக்கரம் மிக்கு உயர் பிறரும் – சிந்தா:13 2761/3
மணி துணர் அனைய தம் குஞ்சி வண் கையால் – சிந்தா:13 2820/1
மைந்தர் தம் வண் கையால் முன் மணி வள்ளத்து எடுத்த தேறல் – சிந்தா:13 2973/1
மின் சொரி வெண் கலம் வீசும் வண் கைகள் – சிந்தா:13 2996/3

TOP


வண்டரும் (1)

வண்டரும் ஓவரும் பாட மாநகர் தொழ – சிந்தா:7 1844/2

TOP


வண்டாய் (1)

முயங்கினான் சொன்ன வண்டாய் முகிழ் முலை தெய்வம் சேர – சிந்தா:6 1530/1

TOP


வண்டார் (2)

வண்டார் குவளைய வாவியும் பொய்கையும் – சிந்தா:1 337/1
மன்னிய மாலை வண்டார் மணி முடி வாழி என்பார் – சிந்தா:13 2954/4

TOP


வண்டானம் (1)

கதிர்த்த தண் பூணி கம்புள் தாழ் பீலி கனை குரல் நாரை வண்டானம்
எதிர்த்த தண் புனல் சூழ் இன் நதி கரை மேல் இளையவர் அயா உயிர்த்து எழுந்தார் – சிந்தா:10 2108/3,4

TOP


வண்டினம் (1)

மாலை வண்டினம் மாலை கண் கொண்டவே – சிந்தா:12 2397/4

TOP


வண்டினுக்கு (1)

வாசம் மிக்கு உடைய தாரான் வண்டினுக்கு உரைத்த மாற்ற – சிந்தா:6 1539/1

TOP


வண்டினொடு (1)

மேவி உறை வண்டினொடு மல்கி விழைதகைய – சிந்தா:7 1781/3

TOP


வண்டு (123)

மேல் செல பாய்தலின் வெரீஇய வண்டு இனம் – சிந்தா:1 47/2
ஆய் பிழி விருத்து வண்டு அயிற்றி உண்டு தேன் – சிந்தா:1 55/1
வாளையின் இனம் தலை இரிய வண்டு அலர் – சிந்தா:1 57/1
சிறகர் வண்டு செவ்வழி பாட மாடத்து ஊடு எலாம் – சிந்தா:1 74/3
அறு பத வண்டு இனம் ஆர்ப்ப தாமரை – சிந்தா:1 96/2
வாச நல் பொடிகள் மாலை வண்டு உண வீழ்ந்த முற்றம் – சிந்தா:1 109/3
தீம் குயில் மணந்து தேன் துஞ்ச வண்டு பாண் செய – சிந்தா:1 149/1
வண்டு இனம் முகபடாம் அணிந்து வார் மதம் – சிந்தா:1 182/1
உமிழ் நகை வேலினானும் ஒண் சிறை மணி வண்டு ஒத்தான் – சிந்தா:1 191/4
வண்டு மொய்த்து அரற்றும் பிண்டி வாமனால் வடித்த நுண் நூல் – சிந்தா:1 271/1
வண்டு மூசு அறா நறவம் ஆர்ந்தவர் – சிந்தா:2 418/1
வரு முலை பொதிர்ப்ப வாங்கி வண்டு இனம் இரிய புல்லி – சிந்தா:3 584/3
வண்டு உண மலர்ந்த கோதை வாய் ஒருப்பட்டு நேர – சிந்தா:3 587/1
வண்டு படு தேறல் நறவு வாய்விடொடு பருகி – சிந்தா:3 592/1
பரப்பினர் படு வண்டு ஆர்ப்ப பல் மலர் பக்கம் எல்லாம் – சிந்தா:3 616/4
வாச நெய் வண்டு மூச மாந்தளிர் விரல்கள் சேப்ப – சிந்தா:3 622/1
முருகு விம்மு கோதையார் மொய் அலங்கல் வண்டு போல் – சிந்தா:3 706/1
கனைத்து வண்டு உளர்ந்த தார் காளை சீவகன்-அரோ – சிந்தா:3 707/4
கனை வண்டு ஓதி கை தொழும் கடவுள் கண்ணில் கண்டவர் – சிந்தா:3 709/3
இழுக்கி வண்டு இரிய சேர்ந்து ஓர் கொடி புல்லும் கொடியின் புல்லி – சிந்தா:3 715/3
வீழ் மணி வண்டு பாய்ந்து மிதித்திட கிழிந்த மாலை – சிந்தா:3 728/1
கனைத்து வண்டு உழல்வன வாழை மாங்கனி – சிந்தா:3 825/2
வண்டு இனம் மிசை கொள வாச பூ சுமை – சிந்தா:3 827/3
கோல நீர் குவளையும் மரையும் பூத்து வண்டு
ஆலி இவண் குருகு பாய் தடங்கள் ஆனவே – சிந்தா:3 830/3,4
வாச வெண்ணெயும் வண்டு இமிர் சாந்தமும் – சிந்தா:4 864/1
விடா களி வண்டு உண விரிந்த கோதையர் – சிந்தா:4 916/1
என்றே கலையும் சிலம்பும் இரங்க இன வண்டு ஆர்ப்ப – சிந்தா:4 917/3
பாடல் வண்டு அரற்றும் பிண்டி பகவனது இறைமை போல – சிந்தா:4 957/2
பருகி வண்டு உலாம் பல் குழலினாள் – சிந்தா:4 989/2
வண்டு இமிர் கோதை நின்னை வழிபடும் நாளும் என்றாள் – சிந்தா:4 1047/4
சுரும்பொடு வண்டு பாட சுளிவொடு நின்றது அன்றே – சிந்தா:4 1076/4
பாடல் வண்டு யாழ் செயும் பசும்பொன் கிண்கிணி – சிந்தா:5 1207/1
விரும்பி வண்டு இமிர்வது ஓர் வேங்கை வேங்கையின் – சிந்தா:5 1213/3
மீது வண்டு அரற்றும் கண்ணி விடலையை தானும் கண்டான் – சிந்தா:5 1262/3
ஊது வண்டு உடுத்த மாலை உணர்வு பெற்று இலயம் தாங்கி – சிந்தா:5 1265/3
பிரிந்த வண்டு இளையார் விளையாடவே – சிந்தா:5 1349/4
வார் தளிர் ததைந்து போது மல்கி வண்டு உறங்கும் காவில் – சிந்தா:5 1356/1
சிலம்பு எனும் வண்டு பாட மேகலை தேன்கள் ஆர்ப்ப – சிந்தா:5 1357/1
பனி ஆர் மலர் மேல் படு வண்டு இனமே – சிந்தா:5 1375/4
கனைத்து வண்டு உணும் கோதையர் தம் கடன் – சிந்தா:5 1400/3
வண்டு ஆர்ந்து நால் காதம் வண்ண மாலை சுமந்து ஒசிந்து – சிந்தா:6 1419/3
போது உலாய் தேன் துளித்து பொழிந்து வண்டு திவண்டு உலாம் – சிந்தா:6 1420/3
வண்டு வாழ் கொடும் துறை கன்னி வாளை மேல் – சிந்தா:6 1443/1
போது வாய் திறந்த போதே பூம் பொறி வண்டு சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:6 1456/1
மங்கையோடு இருந்த போழ்து ஓர் மணி வண்டு கண்டு சொன்னான் – சிந்தா:6 1501/3
மணி வண்டு இ மாதர் கோதை மது உண வந்த போழ்து அங்கு – சிந்தா:6 1502/1
இணை வண்டு அங்கு இறந்து பாடு இன்று இருக்குமே இரங்கல் இன்றாய் – சிந்தா:6 1502/2
துணை வண்டு துஞ்சின் நீயும் துஞ்சுவை என்று நின்-கண் – சிந்தா:6 1502/3
மழலை வண்டு உழல நக்க மல்லிகை அலங்கல் சூட்டி – சிந்தா:6 1503/3
வண்டு கூறிய வண்ணம் அறிந்திலேன் – சிந்தா:6 1513/3
கறங்கு இசை வண்டு பாடும் கோதை நீ கவலல் என்றாள் – சிந்தா:6 1535/4
எண் இல் பன் மலர் கஞலி இன வண்டு பாண் முரன்று உளதே – சிந்தா:7 1566/4
காதல் மாமன் மட மகளே கரும் குழல் மேல் வண்டு இருப்பினும் – சிந்தா:7 1586/1
வண்டு கொப்புளித்து உணும் மாலை மார்பனை – சிந்தா:7 1622/1
வண்டு வாழ் பயில் கோதை மணம் முதல் – சிந்தா:7 1630/1
தாது துற்றுபு தங்கிய வண்டு அனார்க்கு – சிந்தா:7 1632/3
வண்டு ஆர் சோலை வார் மணம் நாற புகுகின்றான் – சிந்தா:7 1636/3
பால் நுண் தீம் சொல்லாள் ஓர் படுவி வண்டு ஆர்ப்ப வந்து இறைஞ்சினாள் – சிந்தா:7 1653/4
வண்டு சேர்ந்த குழலாள் வரும் முலைகள் பாய வண் தார் – சிந்தா:7 1655/2
மணி நிற மாமை சாயல் வளையொடு வண்டு மூசும் – சிந்தா:7 1665/1
வண்டு ஊத அம் மருங்குல் நோம் என்று பூ மாலை – சிந்தா:7 1700/1
மையல் நெஞ்சொடு வண்டு இமிர் தாரினான் – சிந்தா:7 1711/2
மதுக்கை மாலையும் வண்டு இமிர் சாந்தமும் – சிந்தா:7 1712/1
காந்தி வண்டு உணும் கற்பக கோதையே – சிந்தா:7 1714/4
வண்டு துயில் கொண்டு குயில் ஆலி மயில் அகவி – சிந்தா:7 1780/1
பண் உமிழ் வண்டு உலாய் பரத்தரா நின்ற சீர் – சிந்தா:7 1832/2
கூந்தலில் குளித்த வண்டு கொப்புளித்து இட்ட வாசம் – சிந்தா:7 1855/2
மங்கை ஆட மாலை சூழும் வண்டு போல வந்து உடன் – சிந்தா:8 1953/2
கந்தாரம் செய்து களி வண்டு முரன்று பாட – சிந்தா:8 1959/2
வார் உடுத்த வெம் முலைய வண்டு ஆர் பூ கோதையை – சிந்தா:8 1970/1
வரி மல்கி வண்டு உண்டு அறை மா மலர் கண்ணி மைந்தன் – சிந்தா:8 1974/3
தொழித்து வண்டு இமிரும் கோதை துணை முலை மூள்க பூம் பட்டு – சிந்தா:8 1986/1
பாடு வண்டு இருந்த அன்ன பல் கலை அகல் அல்குல் – சிந்தா:9 1996/1
வண்டு தேன் சிலை கொள் நாணா மா தளிர் மலர்கள் அம்பா – சிந்தா:9 2003/1
சேறுபடு கோதை மிசை வண்டு திசை பாட – சிந்தா:9 2019/3
நனை குடைந்து உண்டு தேக்கி நன் மணி வண்டு பாடும் – சிந்தா:9 2071/3
கற்பு எனும் மாலை வீசி நாண் எனும் களி வண்டு ஓப்பி – சிந்தா:9 2073/3
சேட்டு இளம் கொன்றை திரு நிழல் துஞ்ச செம் பொறி வண்டு அவற்று அயலே – சிந்தா:10 2104/2
மான கவரி மணி வண்டு அகற்ற அங்கு – சிந்தா:10 2120/1
புகழ் பருந்து ஆர்ப்ப பூ மதம் பொழிவான் நின்றன இராயிரம் கவுள் வண்டு
இகழ் மதம் செறித்த இராயிரத்து ஐஞ்நூறு இளையவும் அ துணை களிறே – சிந்தா:10 2155/3,4
குரல் தலை வண்டு பொங்க குப்புற்று நேமி சேர்ந்தான் – சிந்தா:10 2202/4
நித்தில மணி வண்டு என்னும் நெடு மத களிறு பாய – சிந்தா:10 2276/1
வண்டு அலை மாலை தாழ மது உண்டு களித்து வண் கை – சிந்தா:10 2282/1
கான் வயிறு ஆர்ந்து தேக்கி களி வண்டு கனைக்கும் தாரான் – சிந்தா:10 2290/4
தோட்டு வண்டு ஒலியல் மாலை துடி இடை மகளிர் ஆய்ந்த – சிந்தா:10 2294/1
மற்று அ தாது உரிஞ்சி உண்ணும் வண்டு இனம் ஒத்த அன்றே – சிந்தா:10 2305/4
தன் மதம் திவண்ட வண்டு தங்கிய காட்டுள் வேழம் – சிந்தா:10 2313/1
கள் நாடி வண்டு பருகும் கமழ் மாலை மூதூர் – சிந்தா:11 2327/3
ஊது வண்டு அரற்றும் உயர் தாமரை – சிந்தா:11 2334/1
கனை வண்டு ஆர்க்கும் அலங்கலும் கலனும் ஏற்ப தாங்கினான் – சிந்தா:11 2357/4
அந்தோ என்று அம் சிறை வண்டு ஏக்கற இன் புகை போய் கழுமி ஆய் பொன் – சிந்தா:11 2370/2
பாண் குலாய் வண்டு பாடும் படு கணை மறந்து காமன் – சிந்தா:12 2443/3
பாணு வண்டு அரற்றும் கோல சிகழிகை படியும் நோக்கி – சிந்தா:12 2447/3
வண்டு அலர் கோதை வாள் கண் வன முலை வளர்த்த தாயர் – சிந்தா:12 2457/1
தேக்கி வண்டு இமிரும் கோதை செல்வன் தார் உழக்க நைந்து – சிந்தா:12 2477/3
உச்சி வண்டு இமிரும் மாலை ஒளி முடி சிதறினனே – சிந்தா:12 2494/4
பறை இசை வண்டு பாட பாகமே மறைய நின்றார் – சிந்தா:12 2537/3
மூசி வண்டு இமிரும் மொய் அலங்கல் தாழ – சிந்தா:12 2549/3
வண்டு அறைந்த தாரான் வண்ணம் கண்ட பின்றை – சிந்தா:12 2550/1
வண்டு மேய்ந்து வரி முரல் பூம் சிகை – சிந்தா:12 2581/1
துடித்து வண்டு உண்ண தூங்கும் செம் தளிர் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2597/4
மை திரண்ட வார் குழல் மேல் வண்டு ஆர்ப்ப மல்லிகை மெல் மாலை சூடி – சிந்தா:13 2626/1
தூ செயா குங்குமம் துதைந்த வண்டு இனம் – சிந்தா:13 2689/2
மணி வண்டு ஒன்றே நலம் பருக மலர்ந்த செந்தாமரை தடம் போல – சிந்தா:13 2699/1
மூசு தேன் வண்டு மொய்த்து முருகு உண்டு துயில மஞ்ஞை – சிந்தா:13 2712/2
படு மதம் கவரும் வண்டு பைம் தளிர் கவரி ஏந்தி – சிந்தா:13 2715/2
கடி மலர் மகளிர் ஒத்தார் காவலன் களி வண்டு ஒத்தான் – சிந்தா:13 2719/4
பல் பழ மணி கொம்பு ஈன்று பரிசில் வண்டு உண்ண பூத்து – சிந்தா:13 2728/2
மை நிற மணி வண்டு ஆர்ப்ப வார் தளிர் கவரி வீச – சிந்தா:13 2730/2
எழுந்து வண்டு இமிரும் பைம் தார் இறைவ நீ கேண்மோ என்றான் – சிந்தா:13 2775/4
சிலம்பு எனும் வண்டு பாட சீறடி போது புல்லி – சிந்தா:13 2858/2
பொலிக என வண்டு பாட பூத்த தாமரைகள் போலும் – சிந்தா:13 2946/2
ஊது வண்டு உடுத்த தாரான் உவர்ப்பினின் உரிஞ்சி தேற்ற – சிந்தா:13 2987/2
வழா திரு மலர் எலாம் மலர்ந்து வண்டு இனம் – சிந்தா:13 3012/2
வேய் களிய வண்டு அறைய விரிந்து அலர்ந்த தாமரையின் விரை சேர் போதின் – சிந்தா:13 3017/3
வண்டு அலம்பு மாலையும் மணி தொத்தும் நிலம் திவள – சிந்தா:13 3022/2
வண்டு அலர் பூம் திருவடியை மணி முடியின் வணங்கினான் – சிந்தா:13 3022/4
வாள் ஆர் முடி வைர வில் திளைத்து வண்டு அரற்றும் – சிந்தா:13 3037/3
சுரும்பொடு மணி வண்டு ஆர்க்கும் துகில் கொடி மாட வீதி – சிந்தா:13 3043/2
தீம் பால் நுரை போல் திகழ் வெண் பட்டு உடுத்து வண்டு ஆர் – சிந்தா:13 3046/1
பொறி வரி வண்டு பாடும் பூம் சுண்ணம் நிறைந்த பொன் செப்பு – சிந்தா:13 3047/2
வண்டு சூழ் பூ பலி சுமந்து தான் வலம் – சிந்தா:13 3052/1
பூ உண் வண்டு அன கொட்பின் புண்ணியர் – சிந்தா:13 3133/3

TOP


வண்டுகாள் (4)

வண்டுகாள் மகிழ் தேன் இனங்காள் மது – சிந்தா:4 892/3
திவளும் வாழிய செம் பொறி வண்டுகாள்
இவள கூர் எயிறு ஈனும் தகையவோ – சிந்தா:5 1331/2,3
வஞ்ச வாய் காமன் சொன்ன மணி நிற வண்டுகாள் நீர் – சிந்தா:6 1531/1
வண்டுகாள் வருடி நங்கை வரம் தர மொழி-மின் என்றான் – சிந்தா:12 2509/4

TOP


வண்டும் (8)

திருந்து நான குழல் புலம்ப தேனும் வண்டும் இசை புலம்ப – சிந்தா:1 349/3
ஆடவர் போல வண்டும் அடைந்தன அளியிற்கு ஒல்கி – சிந்தா:4 852/2
நிறைய பூத்து அணிந்து வண்டும் தேன்களும் நிழன்று பாட – சிந்தா:5 1270/2
வண்டும் தேனும் பாட மாதர் பந்து மைந்துற்று ஆடுமே – சிந்தா:8 1955/4
வான் ஆர் கமழ் மதுவும் சாந்தும் ஏந்தி மது துளித்து வண்டும் சுரும்பும் மூசும் – சிந்தா:9 2065/1
விரை குழாம் மாலை தேனும் வண்டும் உண்டு ஒழுக நின்றார் – சிந்தா:10 2131/4
பண்-பால் வரி வண்டும் தேனும் பாடும் பொழில் பிண்டி – சிந்தா:13 2600/3
குன்று என மருண்டு கோல மணி வண்டும் குழாம் கொள் தேனும் – சிந்தா:13 2903/1

TOP


வண்டொடு (10)

வரி தரு வண்டொடு தேன் இனம் ஆர்க்கும் – சிந்தா:3 515/2
தும்பி வண்டொடு தூ வழி யாழ் செய – சிந்தா:4 854/2
வண்ணம் வண்டொடு தேன் கவர்ந்து உண்டவே – சிந்தா:4 894/4
நுரைத்து நோன் சிறை வண்டொடு தேன் இனம் – சிந்தா:4 970/3
தேதாவென வண்டொடு தேன் வரி செய்ய – சிந்தா:4 1066/1
அரவ வண்டொடு தேன் இனம் யாழ் செயும் – சிந்தா:5 1196/3
தூர்ந்து தேன் வண்டொடு துதைந்து உள் புக்கவர் – சிந்தா:7 1823/3
சுரும்பின் வாய் துளித்தலின் துவைத்த வண்டொடு
திருந்தி யாழ் முரல்வது ஓர் தெய்வ பூம் பொழில் – சிந்தா:8 1936/2,3
பாடு வண்டொடு பறவையும் நடுக்குறும் காப்பின் – சிந்தா:12 2379/2
என்றன தேன் இனம் இரங்கு வண்டொடு
சென்றன விடுக்கிய செல்வன் பொன் மயிர் – சிந்தா:13 3034/1,2

TOP


வண்ண (43)

வண்ண வாள் முகம் என மரையின் உள் புகார் – சிந்தா:1 51/2
வண்ண மேகலைகளை பற்ற அற்று உதிர்ந்தன – சிந்தா:1 72/3
வண்ண போது அருச்சித்து மகிழ்வு ஆனா தகையவே – சிந்தா:1 164/4
வண்ண பூம் தவிசு தன்னை ஞமலி மேல் இட்டது ஒக்கும் – சிந்தா:1 202/2
வண்ண வன முலை மாதர் மட நோக்கி – சிந்தா:2 480/3
வரி நிற வண்ண மாலை வலம்பட மிலைச்சி வாள் ஆர் – சிந்தா:3 696/2
வண்ண மா கவின் சொல்லொடு மாய்ந்ததே – சிந்தா:3 760/4
வால் அரி கழுவிய வண்ண செம் புனல் – சிந்தா:3 830/1
வண்ண மாலை நுசுப்பு வருத்துவான் – சிந்தா:4 876/2
வண்ண வார் குழல் ஏழையர் தம்முளே – சிந்தா:4 878/3
வண்ண மாலையினீர் என கூறினான் – சிந்தா:4 884/4
வண்ண வார் சிலை வள்ளல் கொண்டு ஆயிடை – சிந்தா:4 894/1
வண்ண வார் தளிர் பிண்டியினான் அடிக்கு – சிந்தா:4 910/2
வண்ண மா மலர் ஏற்றி வணங்கினாள் – சிந்தா:4 910/4
தீம் பால் அடிசில் அமிர்தம் செம்பொன் வண்ண புழுக்கல் – சிந்தா:4 928/1
வண்ண ஒண் சுண்ணம் பட்டும் மாலையும் சாந்தும் ஏந்தி – சிந்தா:4 969/1
வண்ண பொன் கடகம் ஏற்றா வார் கச்சில் தானை வீக்கா – சிந்தா:4 978/3
வட்டிகை மணி பலகை வண்ண நுண் துகிலிகை – சிந்தா:4 1107/1
வண்ண மா மலர் கோதையும் அவ்வழி – சிந்தா:5 1309/2
வண்ண மாலை நடு சிகையுள் வளைஇ – சிந்தா:5 1333/2
வண்டு ஆர்ந்து நால் காதம் வண்ண மாலை சுமந்து ஒசிந்து – சிந்தா:6 1419/3
அடல் வண்ண ஐம்பொறியும் அட்டு உயர்ந்தோர் கோமான் – சிந்தா:6 1468/1
வண்ண மேகலை இவை வாய்ந்த பூம் துகில் – சிந்தா:6 1481/2
வண்ண மா சுனை மா நீர் மணி தெளித்து அனையது ததும்பி – சிந்தா:7 1566/2
வண்ண பூம் கண்கள் அம்பா வாள் நுதல் புருவம் வில்லா – சிந்தா:7 1571/2
வண்ண திங்கள் மதி முகத்த வாளோ கரும் கயல்களோ – சிந்தா:7 1587/1
வண்ண மேகலைகள் ஆர்ப்ப வான் சிலம்பு ஒலிப்ப முத்தும் – சிந்தா:7 1689/2
வண்ண மேகலையினார் மனம் என படிந்ததே – சிந்தா:7 1832/4
வண்ண வரை மார்பம் முயங்கி நுண் நூல் மதியாரோடு – சிந்தா:7 1886/3
வண்ண பூ மாலை சாந்தம் வால் அணிகலன்கள் ஆடை – சிந்தா:8 1893/1
வண்ண ஆர் குழல் ஏழையர் வாள் நெடும் – சிந்தா:8 1949/3
வண்ண மகளிர் வனப்பிற்று ஒருபால் – சிந்தா:10 2114/4
மை துன நீண்ட மா மணி வண்ண அவன் ஒத்தான் – சிந்தா:11 2333/4
ஆணம் ஆகிய அரு விலை வண்ண பட்டு உடு-மின் – சிந்தா:12 2389/4
மட்டு ஒளித்து உண்ணும் மாந்தர் மாண்பு போல் மறைந்து வண்ண
பட்டு ஒளித்து ஒழிய அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் தோன்ற – சிந்தா:12 2533/1,2
வண்ண பந்து எறிவார் வளை ஒலிப்ப ஓச்சி – சிந்தா:12 2547/3
வண்ண சுவை அமுதம் வைக நாளும் கோவிந்தன் – சிந்தா:13 2604/2
வண்ண துகில் உடுப்பின் வாய்விட்டு அழுவது போல் வருந்தும் அல்குல் – சிந்தா:13 2625/1
புகை ஆர் வண்ண பட்டு உடுத்து பொன் அம் கலைகள் புறம் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/1
வண்ண குவளை மலர் அளைஇ மணி கோல் வள்ளத்து அவன் ஏந்த – சிந்தா:13 2700/2
வண்ண மா மலர் மாலை வாய்ந்தன – சிந்தா:13 2742/1
மலிந்த நல் மாலைகள் வண்ண பூம் துகில் – சிந்தா:13 3029/1
வானோர் ஏந்து மலர் மாரி வண்ண சாந்தம் பூஞ்சுண்ணம் – சிந்தா:13 3090/1

TOP


வண்ணக்கு (1)

வண்ணக்கு வானும் நிலனும் எல்லாம் விலையே மழை மின்னும் நுசுப்பினாளை – சிந்தா:9 2066/2

TOP


வண்ணத்தின் (1)

வண்ணத்தின் மழுங்கி வாள் கண்ணி வாடினாள் – சிந்தா:7 1702/4

TOP


வண்ணம் (43)

வண்ணம் நெடும் கண் குணமாலையை வைது மாறி – சிந்தா:0 13/2
ஆடும் மஞ்சினுள் விரித்து இருந்த வண்ணம் அன்னரே – சிந்தா:1 71/4
மட்டு இலா வள நகர் வண்ணம் இன்னதே – சிந்தா:1 93/4
வயிரவில் முகம் சூடி வண்ணம் வீற்று இருந்தனவே – சிந்தா:1 168/4
திங்கள் வெண்குடையினாற்கு திரு இழுக்குற்ற வண்ணம்
பைம் கதிர் மதியில் தெள்ளி பகர்ந்து எடுத்து உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:1 199/3,4
கற்பகம் கலங்கி வீழ்ந்த வண்ணம் போல் காளை வீழ – சிந்தா:1 390/1
பெய்து தூர்க்கின்ற வண்ணம் விலா புடை பெரிதும் வீங்க – சிந்தா:1 400/3
மாழ்கி பை அவிந்த வண்ணம் வள்ளல் தேர் முழக்கினானும் – சிந்தா:2 449/2
வண்ணம் காண்டற்கு அன்றோ என்று வைது அவர் – சிந்தா:3 635/2
புதிதின் இட்ட மெல்லணை பொலிந்த வண்ணம் போகு உயர் – சிந்தா:3 705/2
நங்கையை காக்கும் வண்ணம் நகா நின்று மொழிந்து பேழ் வாய் – சிந்தா:3 765/2
கடுகிய வண்ணம் மாவின் தார் ஒலி காமர் பொன் தேர் – சிந்தா:3 794/3
போம் பொருள்கள் போகும் அவை பொறியின் வகை வண்ணம்
தேம் புனலை நீர் கடலும் சென்று தரல் இன்றே – சிந்தா:3 848/2,3
வண்ணம் வண்டொடு தேன் கவர்ந்து உண்டவே – சிந்தா:4 894/4
சோலை நோக்கி நடக்கும் தோகை வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 919/4
பொன் அம் கொம்பின் நின்றாள் பொலிவின் வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 920/4
ஓம்பு தாய் நீர் குடைய ஒழிக்கும் வண்ணம் நாடி – சிந்தா:4 924/2
ஓம்பா நறு நெய் வெள்ளம் ஒழுகும் வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 928/4
ஆலி சுடர்கள் கௌவி அழுங்கும் வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 931/4
நவை இல் அகல நோக்கி நயந்த வண்ணம் மொழிவாம் – சிந்தா:4 933/4
கரும் கடற்கு இவர்ந்த வண்ணம் கடி நகர்க்கு எழுந்த அன்றே – சிந்தா:4 972/4
பறவை தாது உண்ட வண்ணம் பட்டினி பரிவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:4 1125/4
பிடியொடு நின்ற வேழம் பெரு வளைப்புண்ட வண்ணம்
வடி மலர் கோதையோடும் வளைத்தலின் மைந்தன் சீறி – சிந்தா:4 1137/1,2
நீள் அருவி கண்ணீர் வீழ்த்து அலறி வண்ணம் கரிந்து உருகி – சிந்தா:5 1226/3
ஒன்னா வினையின் உழல்வேங்கள் உயப்போம் வண்ணம் உரையாயே – சிந்தா:5 1243/4
வெண்ணெய் தீ உற்ற வண்ணம் ஆடவர் மெலிகின்றாரே – சிந்தா:5 1255/4
வண் புகழ் நாட்டாது வண்ணம் இன்னதே – சிந்தா:6 1441/4
வண்டு கூறிய வண்ணம் அறிந்திலேன் – சிந்தா:6 1513/3
கொடி துகள் ஆர்ந்த வண்ணம் குழைந்து மாநிலத்து வீழ்ந்த – சிந்தா:7 1744/3
மாதவ பெருமை வண்ணம் மாநகர் நம்பிக்கு உற்ற – சிந்தா:7 1799/1
என்றாள் நினைந்தாள் இது போலும் இ வேட்கை வண்ணம்
சென்றே படினும் சிறந்தார்க்கும் உரைக்கலாவது – சிந்தா:8 1962/1,2
சாவர் தொடினே கடிது கண்ட வகை வண்ணம்
ஓவியர்-தம் பாவையினொடு ஒப்பு அரிய நங்கை – சிந்தா:9 2016/2,3
கடிகை துவர் வாய் கமலம் கண்ணொடு அடி வண்ணம்
கொடிது பசிகூர்ந்து உளது கோல் வளையினீரே – சிந்தா:9 2023/2,3
கந்துகன் கழற கல்லென் கடல் திரை அவிந்த வண்ணம்
வந்தவர் புலம்பு நீங்க மறை புறப்படும் என்று எண்ணி – சிந்தா:9 2097/1,2
சுருக்கு கொண்டிட்ட வண்ணம் தோன்றல் எய்திடுதலோடும் – சிந்தா:10 2275/3
காடு எரி கவர கல் என் கவரிமா விரிந்த வண்ணம்
ஓட கண்டு உருவ பைம் தார் அரிச்சந்தன் உரைக்கின்றானே – சிந்தா:10 2299/3,4
வண்ணம் இதுவோ மது உண்பார் சேரியையோ வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/4
வண்டு அறைந்த தாரான் வண்ணம் கண்ட பின்றை – சிந்தா:12 2550/1
வண்ணம் எய்தலும் வழுக்கவும் பெறும் அது வழுக்காது – சிந்தா:13 2755/2
உட்பட எழுந்து வீழ்ந்து ஆங்கு ஊன் தகர்த்திட்ட வண்ணம்
எட்டு எலா திசையும் சிந்தி கிடப்பவால் அடக்கம் இல்லார் – சிந்தா:13 2764/3,4
மற்ற அ மக்கள் தம் வண்ணம் செப்புவாம் – சிந்தா:13 2833/4
காண்-மினோ இன்று எம் வண்ணம் கண்ணிலீர் கண்கள் என்பார் – சிந்தா:13 2953/4
வெறுத்து இருவினை உதிர்த்தாற்கு அது வண்ணம் விளம்பலாம் – சிந்தா:13 3089/3

TOP


வண்ணம்-தன்னை (1)

வள் இதழ் கோதை தானே இட்டது ஓர் வண்ணம்-தன்னை
கொள்ள தான் முரலலுற்று கோல் அமை வீணை கொண்டாள் – சிந்தா:7 1696/3,4

TOP


வண்ணமும் (2)

வள்ளற்கு உற்றதும் மறைந்த வண்ணமும்
வெள்ளி வெண் மலை வேந்தன் பாவையே – சிந்தா:7 1763/3,4
மாதவன் சரிதமும் துறந்த வண்ணமும்
ஏதம் இன்று இயம்பு-மின் அடிகளோ என – சிந்தா:13 3059/1,2

TOP


வண்ணமே (13)

பள்ளிமாட மண்டபம் பசுங்கதிர்ப்ப வண்ணமே – சிந்தா:1 146/4
வந்து இருந்த வண்ணமே அண்ணல் கோயில் வண்ணமே – சிந்தா:1 155/4
வந்து இருந்த வண்ணமே அண்ணல் கோயில் வண்ணமே – சிந்தா:1 155/4
உடைதும் சுடுவில் தேன் உடைந்த வண்ணமே – சிந்தா:2 416/4
சென்று நீ கொணர்க என அன்று வந்த வண்ணமே – சிந்தா:3 578/2
ஒருவரோடு ஒருவர் கூடா வண்ணமே உடையல் உற்றார் – சிந்தா:3 812/4
நாட்டமும் நடுக்கமும் நங்கை வண்ணமே – சிந்தா:4 1003/4
கடி கமழ் தாமரை கண்ணின் வண்ணமே – சிந்தா:6 1460/4
மறம் கெழு பெரும் புலி வாயின் வண்ணமே – சிந்தா:6 1461/4
ஒருவற்கும் பகைத்தியால் ஒருத்தி வண்ணமே – சிந்தா:6 1488/4
மாசில் வெண் துகிலை நீர் தோய்த்து மேல் போர்த்த வண்ணமே போல் – சிந்தா:7 1649/2
அருள் இலார் அவள் நலம் அணிந்த வண்ணமே – சிந்தா:12 2448/4
அண்ணலார் உலாய் நிமிர்ந்து அளித்த வண்ணமே – சிந்தா:13 3112/4

TOP


வண்ணன் (9)

நீல் நிற வண்ணன் அன்று நெடும் துகில் கவர்ந்து தம்முன் – சிந்தா:1 209/1
பால் நிற வண்ணன் நோக்கில் பழி உடைத்து என்று கண்டாய் – சிந்தா:1 209/2
நறவு அற மலர்ந்த கண்ணி நல் மணி வண்ணன் அன்னான் – சிந்தா:1 406/4
அருகு வாய்விட்டு ஆர்ப்ப வண்ணன் மெல்ல சென்றான் – சிந்தா:6 1415/4
வீங்கு ஓத வண்ணன் விரை ததும்பு பூம் பிண்டி – சிந்தா:6 1467/1
கடல் வண்ணன் முக்குடை கீழ் காசு இன்று உணர்ந்தான் – சிந்தா:6 1468/2
முத்து உமிழும் முந்நீர் மணி வண்ணன் மூன்று உலகும் – சிந்தா:6 1470/1
மங்குல் மணி நிற வண்ணன் போல் வார் குழைகள் திருவில் வீச – சிந்தா:11 2371/3
வச்சிர வண்ணன் காப்ப வாழியர் ஊழி என்னா – சிந்தா:12 2494/2

TOP


வண்ணனின் (1)

பை நாக பள்ளி மணி வண்ணனின் பாயல் கொண்டு – சிந்தா:0 17/1

TOP


வண்ணனை (1)

பூத்து ஒழியா பிண்டி கீழ் பொங்கு ஓத வண்ணனை
நா தழும்ப ஏத்தாதார் வீட்டுலகம் நண்ணாரே – சிந்தா:6 1469/1,2

TOP


வண்ணித்தல் (1)

வண்ணித்தல் ஆவது இல்லா வரு முலை மதர்வை நோக்கின் – சிந்தா:12 2458/3

TOP


வண்மை (1)

வாள் கடி எழில் நகர் வண்மை கணிய – சிந்தா:8 1944/2

TOP


வணக்கரும் (2)

வணக்கரும் தானை மன்னர் மத்தகம் பிளந்து வாய்த்த – சிந்தா:3 610/1
வணக்கரும் சிலையினானை ஒரு மதி எல்லை நாளுள் – சிந்தா:7 1817/1

TOP


வணக்கல் (1)

சிலையொடு செல்வன் நின்றால் தேவரும் வணக்கல் ஆற்றார் – சிந்தா:4 1135/1

TOP


வணக்கும் (2)

வான் வாய் வணக்கும் நலத்தார் முலை போகம் வேண்டான் – சிந்தா:0 29/2
திசை எலாம் வணக்கும் வாள் போர்க்கு அந்தணன் செம்பொன் நாமன் – சிந்தா:7 1681/2

TOP


வணங்க (2)

விண்ணகம் வணங்க வெண் கோட்டு இளம் பிறை முளைத்ததே போல் – சிந்தா:3 538/1
திருந்துபு வணங்க பற்றி சென்று தன் உரிமை காட்ட – சிந்தா:3 548/2

TOP


வணங்கி (5)

அருள் உடை மனத்த ஆகி அணங்கு எலாம் வணங்கி நிற்ப – சிந்தா:1 304/2
விண்டு தெய்வதம் வணங்கி வெல்க என – சிந்தா:2 418/3
மன் பெரிய மாமன் அடி மகிழ்ந்து திசை வணங்கி
அன்பின் அகலாதவனை விடுத்து அலர்ந்த கோதைக்கு – சிந்தா:3 849/1,2
அ மலை சினகரம் வணங்கி பண்ணவர் – சிந்தா:5 1248/1
செறி தவ விசயை பாதம் சென்னியின் வணங்கி மீண்டு – சிந்தா:7 1818/2

TOP


வணங்கினாள் (1)

வண்ண மா மலர் ஏற்றி வணங்கினாள் – சிந்தா:4 910/4

TOP


வணங்கினான் (1)

வண்டு அலர் பூம் திருவடியை மணி முடியின் வணங்கினான் – சிந்தா:13 3022/4

TOP


வணங்கு (2)

வணங்கு நோன் சிலை வார் கணை காமனோ – சிந்தா:5 1311/1
வணங்கு நோன் சிலை என வளைந்த யாக்கையன் – சிந்தா:9 2009/2

TOP


வணங்குதும் (2)

ஒப்பு உடை உறுவர் கோயில் வணங்குதும் எழுக என்றான் – சிந்தா:13 2736/4
மொய் மலர் தூய் முனியாது வணங்குதும்
மெய் உலகிற்கு விளம்பிய வேந்தே – சிந்தா:13 3095/3,4

TOP


வணங்குபு (1)

தெய்வதம் வணங்குபு செம்பொன் வாயுள் இட்டு – சிந்தா:3 778/1

TOP


வணிகர் (1)

நீள் நிதி வணிகர் ஈறா நில மிசை அவர்கள் எல்லாம் – சிந்தா:3 615/1

TOP


வணிகர்க்கு (1)

வழங்க நீண்ட கை வணிகர்க்கு ஏறு அனான் – சிந்தா:4 987/2

TOP


வணிகரும் (1)

நூல் பொர புகுந்த நுண் நூல் வணிகரும் தொலைந்து மாதோ – சிந்தா:3 663/3

TOP


வணிகன் (3)

விள்ளா விழு சீர் வணிகன் மகள் வேல் கண் நோக்கம் – சிந்தா:0 20/2
அன்றியும் அறனும் ஒன்றே அரசன் யான் வணிகன் நீயே – சிந்தா:3 544/3
தந்தியாம் உரைப்பின் தாழை தட மலர் வணிகன் நாறும் – சிந்தா:5 1287/3

TOP


வதி (1)

வதி கொண்டது ஓர் வெவ் அழல் வாய் சொலின் வேம் – சிந்தா:5 1186/4

TOP


வதிந்து (1)

மங்குல் சூழ் வாடைக்கு ஒல்கான் வெள்ளிடை வதிந்து மாதோ – சிந்தா:13 3072/3

TOP


வதுவை (3)

வாடலில் வதுவை கூடி மணமகன் ஆக என்றான் – சிந்தா:2 479/4
மடத்தகை அவளொடும் வதுவை நாட்டி நாம் – சிந்தா:5 1173/3
சீர் உலாம் கோலம் செய்தார் செப்பினார் வதுவை நல் நாள் – சிந்தா:7 1687/2

TOP


வந்த (13)

வான் ஆறு இழிந்து மழை மின் என வந்த ஓர் தேவன் – சிந்தா:0 15/3
வினை அது விளைவின் வந்த வீவு அரும் துன்பம் முன்னீர் – சிந்தா:3 511/1
சென்று நீ கொணர்க என அன்று வந்த வண்ணமே – சிந்தா:3 578/2
மாதர் யாழ் தடவர வந்த மைந்தர் கை – சிந்தா:3 660/1
நீண்மை கண் நின்று வந்த நிதி எலாம் தருவல் என்றான் – சிந்தா:4 1119/4
வந்த விண்ணோர்களை வாழ்த்தி ஏத்தி இ மலர் மாலை தூய் – சிந்தா:4 1160/2
அரும் தவம் செய்து வந்த ஆய் இழை மகளிர் யார்-கொல் – சிந்தா:5 1298/1
மணி வண்டு இ மாதர் கோதை மது உண வந்த போழ்து அங்கு – சிந்தா:6 1502/1
வானத்தின் இழிந்து வந்த வானவர் மகளும் ஒப்பாள் – சிந்தா:7 1567/3
ஓட்டற ஓட்டி பைம் தார் உழக்கி இட்டு வந்த அன்றே – சிந்தா:7 1688/4
திரு மல்க வந்த திருவே என சேர்ந்து நாய்கன் – சிந்தா:8 1974/1
வந்த வரவு என்னை என வாள் கண் மடவாய் கேள் – சிந்தா:9 2020/1
மறன் நிழல் மத யானையாய் வந்த என் தோழி வாமலேகை – சிந்தா:12 2590/3

TOP


வந்ததால் (1)

வந்ததால் நாளை என்றாள் வடு என கிடந்த கண்ணாள் – சிந்தா:4 1050/4

TOP


வந்தது (10)

கருதி வந்தது என்று தம் கண்கள் கொண்டு நோக்கினார் – சிந்தா:3 706/4
நீர் நின்று இளகிற்று இது வேண்டா நீரின் வந்தது இது போக – சிந்தா:3 718/1
அரு நலம் கவினி வாள் வாய் அரிந்து இது வந்தது என்றான் – சிந்தா:3 720/4
நைய வந்தது என் நங்கைக்கு இன்று என – சிந்தா:4 988/3
தொடு கழல் நரல் வீக்கி சொல்லு-மின் வந்தது என்றான் – சிந்தா:4 1086/4
இன் உயிர் அவனை உண்ணும் எல்லை நாள் வந்தது இல்லை – சிந்தா:4 1154/3
விதி தர வந்தது ஒன்றே விளங்கு பூண் முலையினாளை – சிந்தா:5 1340/3
அன்றே வந்தது இ மாலை அளியேன் ஆவி யாதாம்-கொல் – சிந்தா:7 1660/4
தொங்கலான் முன்கை யாத்து சொல்லு நீ வந்தது என்ன – சிந்தா:8 1988/2
இன்னது இன்று இயக்கரின் இயக்க வந்தது என்று தம் – சிந்தா:9 2036/2

TOP


வந்ததே (2)

கை இலங்கு எஃகினாய் காண வந்ததே – சிந்தா:4 1023/4
பின்பனி தலை பேண வந்ததே – சிந்தா:13 2684/4

TOP


வந்தவர் (1)

வந்தவர் புலம்பு நீங்க மறை புறப்படும் என்று எண்ணி – சிந்தா:9 2097/2

TOP


வந்தவனை (1)

வந்தவனை யாரும் அறியாமல் மறையாக – சிந்தா:7 1875/1

TOP


வந்தவாறே (1)

வசை உடைத்து அரசர்க்கு எல்லாம் வழிமுறை வந்தவாறே
திசை முகம் படர்க வல்லே தீ தொட்டால் சுடுவது அன்றே – சிந்தா:3 748/3,4

TOP


வந்தன (1)

எண்ணி வந்தன கூறு இவையோ என – சிந்தா:4 876/3

TOP


வந்தனம் (1)

ஐயனே அறியும் என வந்தனம்
பொய் அது அன்றி புலமை நுணுக்கி நீ – சிந்தா:4 886/1,2

TOP


வந்தனர் (1)

மன் நிரை பெயர்த்து மைந்தர் வந்தனர் கொள்க வாள் கண் – சிந்தா:2 440/1

TOP


வந்தனன் (1)

நல் அடி பணிந்து நம்பி வந்தனன் அடிகள் என்றான் – சிந்தா:8 1909/4

TOP


வந்தனை (2)

வண் புகழ் மால் அடி வந்தனை செய்தாள் – சிந்தா:1 220/4
வாய் மணி முறுவல் தோன்ற வந்தனை விதியின் செய்தேன் – சிந்தா:4 1126/4

TOP


வந்தாய் (2)

விஞ்சையர் வெம் படை கொண்டு வந்தாய் என – சிந்தா:10 2207/1
மாசாரம் ஆய மணி வான் உலகு ஆண்டு வந்தாய்
தூசு ஆர்ந்த அல்குல் துளும்பும் நலத்தாரொடு என்றான் – சிந்தா:13 2889/3,4

TOP


வந்தார் (3)

அற்க செய்த யாப்பினர் ஆகி அவண் வந்தார்
பொற்ப கூறி போகுதும் என்றார்க்கு எழுக என்றார் – சிந்தா:4 1060/2,3
மடந்தை திறத்தின் இயைய அம் மகள் கூறி வந்தார்
விடம் தைத்த வேலாற்கு உரைத்தார்க்கு அவன் மெய்ம்மகிழ்ந்தான் – சிந்தா:4 1061/1,2
வந்தார் வாய் தீது இன்மை கேட்டு மறைந்திருந்து – சிந்தா:7 1806/2

TOP


வந்தாரை (1)

விருந்தினராய் வந்தாரை வெற்று உடலாம் நோக்கும் – சிந்தா:8 1969/3

TOP


வந்தால் (3)

பால் படு காலம் வந்தால் பான்மை யார் விலக்குகிற்பார் – சிந்தா:3 554/4
வாணிகம் ஒன்றும் தேற்றாய் முதலொடும் கேடு வந்தால்
ஊண் இகந்து ஈட்டப்பட்ட ஊதிய ஒழுக்கின் நெஞ்சத்து – சிந்தா:3 770/1,2
மேல் கதிக்கு ஏணி ஆய விழுத்தவர் மனையில் வந்தால்
காற்கு ஒசி கொம்பு போல கைதொழுது இறைஞ்சி மாதோ – சிந்தா:13 2826/3,4

TOP


வந்தாள் (4)

வசை இலாள் வரத்தின் வந்தாள் வான் சுவை அமிர்தம் அன்னாள் – சிந்தா:1 201/2
வந்தாள் போல புறம் காட்டுள் வந்தாள் தமியே என மரங்கள் – சிந்தா:1 312/3
வந்தாள் போல புறம் காட்டுள் வந்தாள் தமியே என மரங்கள் – சிந்தா:1 312/3
நாறு மலர் கொம்பர் நடை கற்பது என வந்தாள் – சிந்தா:9 2019/4

TOP


வந்தான் (10)

கோள் நிலை குறித்து வந்தான் கட்டியங்காரன் என்று – சிந்தா:1 264/3
கொற்றவன் குலத்தின் வந்தான் கூறிய பொருள் இது ஆகும் – சிந்தா:3 607/2
கணை கவின் அழித்த உண்கண் கன்னியை கருதி வந்தான் – சிந்தா:3 610/4
பதைப்பு அரும் பரும யானை பாலமாகுமரன் வந்தான் – சிந்தா:3 611/4
முலை பொர உடைந்த தண் தார் மொய் மது துளிப்ப வந்தான்
மலை பொர அரிய மார்பின் வாரணவாசி மன்னன் – சிந்தா:3 612/3,4
அள் இலை அணிந்த வை வேல் அயோத்தியர் இறையும் வந்தான் – சிந்தா:3 614/4
கதுமென கடவுள் தோன்றி கடை முகம் குறுக வந்தான் – சிந்தா:4 1124/4
மண்ணகத்து இல்லை என்பார் வாயினை மடங்க வந்தான்
புண்ணகத்து உறையும் வேலான் என புகழ்ந்து அரசன் சொன்னான் – சிந்தா:7 1646/3,4
புனத்து-இடை மயில் அனாளால் பொருள் உரை பெற்று வந்தான்
என தவிராது சென்று ஆங்கு எய்தினள் என்ப அன்றே – சிந்தா:7 1723/3,4
உய்வது இலன் ஊழின் முது மூப்பினொடும் வந்தான்
செய்வது உரை நொய்தின் என சேறும் எழுக என்றாள் – சிந்தா:9 2017/3,4

TOP


வந்தித்து (1)

வந்தித்து இருந்தார் மகிழ்ந்து காதல் மிக-மாதோ – சிந்தா:7 1785/4

TOP


வந்தியன்-மின் (1)

வாமன் அடி அல்ல பிற வந்தியன்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2874/4

TOP


வந்தியா (1)

தீவினை கழூஉம் தீர்த்தன் வந்தியா
பூ உண் வண்டு அன கொட்பின் புண்ணியர் – சிந்தா:13 3133/2,3

TOP


வந்தில் (1)

வந்தில் அதின் ஆய பயன் என்னை மொழிக என்றாள் – சிந்தா:9 2020/3

TOP


வந்தீர் (2)

காட்டகத்து உம்மை நீத்த கயத்தியேன் காண வந்தீர்
சேடு இளம் பருதி மார்பின் சீவகசாமியீரே – சிந்தா:8 1913/2,3
கங்குல் கனவு அகத்தே கண்ணுள் தோன்றி வந்தீர் நீர் – சிந்தா:13 2607/2

TOP


வந்து (95)

விரும்பி வந்து அடைந்தவர் பருகி விஞ்சிய – சிந்தா:1 60/2
நீள் நிலம் வகுத்து நீர் நிரந்து வந்து இழிதர – சிந்தா:1 142/1
வந்து இருந்த வண்ணமே அண்ணல் கோயில் வண்ணமே – சிந்தா:1 155/4
என்னை வந்து இடம் கொண்ட அஃது இரா பகல் – சிந்தா:1 241/2
வெயில் என திரித்து விண் வழுக்கி வந்து வீழ்ந்தது ஓர் – சிந்தா:1 276/3
பேர் இயல் பெரும் களிறு பின்னி வந்து அடைந்தவே – சிந்தா:1 277/4
ஆனாது அடியேம் வந்து அ உலகினில் நின் அடி அடைதும் என்று அழுது போயினார் எம் – சிந்தா:1 296/3
கோவினை அடர்க்க வந்து கொண்டு போம் ஒருவன் இன்னே – சிந்தா:1 316/3
கோளொடு குளிர் மதி வந்து வீழ்ந்து என – சிந்தா:1 320/2
வாளொடு கனை இருள் வந்து தோன்றினான் – சிந்தா:1 320/4
மணம் கொள் வார் பொழில் வந்து கிடந்தது ஒத்து – சிந்தா:1 344/2
வான் சுவை அமிர்த வெள்ளம் வந்து இவண் தொக்கது என்ன – சிந்தா:1 373/1
வஞ்சம் இல் கொள்கையாற்கு பாவம் வந்து அடைந்தது ஆக – சிந்தா:1 396/2
மன்னவன் நிரை வந்து நண்ணுறும் – சிந்தா:2 415/1
கனவினில் அருளி வந்து காட்டி யாம் காண என்பார் – சிந்தா:2 466/2
தாய் உயர் மிக்க தந்தை வந்து எதிர்கொண்டு புக்கு – சிந்தா:2 473/1
வங்கமொடு போகி நிதி வந்து தரல் உற்றான் – சிந்தா:3 493/4
இடுக்கண் வந்து உற்ற காலை எரிகின்ற விளக்கு போல – சிந்தா:3 509/1
வடுப்படுத்து என்னை ஆண்மை வருப வந்து உறுங்கள் அன்றே – சிந்தா:3 509/4
வந்து அடை பான்மை மண் மேல் இராசமாபுரத்து என்றான் – சிந்தா:3 539/4
வாய் அருகு வந்து ஒசித்து மறிய மழை மின் போல் – சிந்தா:3 595/2
மண் இடம் மலிர எங்கும் மாந்தரும் வந்து தொக்கார் – சிந்தா:3 620/1
நீட்டி மெல் மலர் மேல் வந்து நின் நலம் – சிந்தா:3 642/2
பிறை வெல்லும் நுதலினாள் ஓர் பெண்_கொடி வந்து கூந்தல் – சிந்தா:3 668/2
ஏந்து வித்து நாம் மிசைய வந்து தந்து நீக்கினான் – சிந்தா:3 692/3
அறாவி வந்து தோன்றினான் அனங்கன் அன்ன அண்ணலே – சிந்தா:3 703/4
மன்னும் வந்து பட்டனன் மணி செய் வீணை வாரியே – சிந்தா:3 708/4
வந்து தரன் கூறிய இ வாய் மொழியும் அன்றி – சிந்தா:3 846/1
வெம்பு வேட்கை விரும்பிய வேனில் வந்து
உம்பர் நீள் துறக்கத்து இயல்பு ஒத்ததே – சிந்தா:4 854/3,4
விண்ணில் தூவி இட்டான் வந்து வீழ்ந்தன – சிந்தா:4 894/2
தோற்று வந்து என் சிலம்பு அடி கைதொழ – சிந்தா:4 899/3
வந்து ஒரு நாய் கதுவிற்று அது கண்டு அவர் – சிந்தா:4 934/2
முன்னமே வந்து என முறுவல் நோக்கமோடு – சிந்தா:4 1022/3
வருந்தினேன் மார்புற புல்லு வந்து எனும் – சிந்தா:4 1027/3
கொண்டு வந்து அடிமை செய்வான் குறை உறுகின்றது அன்றி – சிந்தா:4 1047/2
நுடங்கும் கொடி போல்பவள் நூபுரம் ஆர்ப்ப வந்து
தடம் கண்ணவள் தாய் அது கேட்டலும் தக்கது என்றாள் – சிந்தா:4 1061/3,4
வாள் ஆர் உண்கண் வந்து இழி முத்தும் இவை சிந்த – சிந்தா:4 1093/2
கைத்தலம் கடுத்து அடித்த பந்து நீக்கி வந்து அவண் – சிந்தா:4 1101/3
நூல் மலிந்த நுண் நுசுப்பு நோவ வந்து நோக்கினார் – சிந்தா:4 1105/4
மட்டு அவிழ்ந்த கோதையார்கள் வந்து வாயில் பற்றினார் – சிந்தா:4 1107/4
ஒற்றன் வந்து உரைப்ப கேட்டே ஒத்ததோ என் சொல் என்னா – சிந்தா:4 1139/1
மாலை தன் தாதை தானும் மக்களும் வந்து கூடி – சிந்தா:4 1144/3
அலங்கல் அம் தாரினான் வந்து அரும் சிறைவிடுத்த-போழ்தும் – சிந்தா:5 1167/2
வந்து வீழ் மாலை நாற்றி மணி அரங்கு அணிந்து வானத்து – சிந்தா:5 1253/2
தன்னை கூய் கொணர்-மின் என்றான் தர வந்து ஆங்கு அவனும் கண்டான் – சிந்தா:5 1282/4
வழை-இடை குளித்தார் வந்து தோன்றினார் – சிந்தா:5 1335/4
மயற்கை இ மக்கள் யோனி பிறத்தலும் பிறந்து வந்து ஈங்கு – சிந்தா:5 1393/1
மன்றல் கொள் மார்பினான் வந்து ஒரு ஆல் நிழல் – சிந்தா:6 1459/3
மல் வளர் மார்பனை வந்து வளைந்தார் – சிந்தா:6 1474/4
தீண்டு வந்து என தேனின் மிழற்றினாள் – சிந்தா:6 1509/4
வந்து வான் இட்ட சுட்டி வனப்பொடு முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:6 1532/4
இழுக்கம் ஒன்றானும் இன்றி எய்திய தவத்தின் வந்து
வழுக்குதல் இன்றி விண்ணோன் வச்சிர நுதியின் இட்ட – சிந்தா:6 1534/2,3
நானமும் பூவும் சாந்தும் நாற வந்து அருகு நின்றாள் – சிந்தா:7 1567/4
பால் நுண் தீம் சொல்லாள் ஓர் படுவி வண்டு ஆர்ப்ப வந்து இறைஞ்சினாள் – சிந்தா:7 1653/4
வாச நீலம் கழுநீர் குவளை படை சாற்றி வந்து
ஓசனை கண் உடையும் நெடும் கண் கனகமாலை – சிந்தா:7 1675/1,2
மண் முழுது அன்றி வானும் வந்து கைகூட தந்தாய் – சிந்தா:7 1684/2
காவியம் கண்ணி வந்து பிறத்தலும் கணிகள் ஈண்டி – சிந்தா:7 1686/2
கையவாம் சிலையினானை கண்டு வந்து அருகு சேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1717/3
மந்திர மடந்தை அன்னாள் வசுந்தரி வந்து சொன்னாள் – சிந்தா:7 1719/4
அண்ணல் வந்து அழுங்க தோன்றி ஆங்கு என்னை கொண்டு போந்தான் – சிந்தா:7 1752/4
வந்து பனி வார்ந்து முலை கலிங்கம் அது நனைப்ப – சிந்தா:7 1785/2
ஒன்றி முன் விடுத்தவர் மூவர் ஒற்று ஆட்கள் வந்து
இன்று இதால் பட்டது என்று இயம்புகின்றார்களே – சிந்தா:7 1829/3,4
நால் கடல் பரப்பும் வந்து நல் நகர் கண்ணுற்று என்ன – சிந்தா:7 1858/1
அன்றை பகலே அடியேன் வந்து அடைவல் நீமே – சிந்தா:8 1932/3
மங்கை ஆட மாலை சூழும் வண்டு போல வந்து உடன் – சிந்தா:8 1953/2
மாலையுள் கரந்த பந்து வந்து கை தலத்தவாம் – சிந்தா:8 1954/1
போழ்ந்து அகன்ற கண்ணி வந்து பூம் கொடியின் நோக்கினாள் – சிந்தா:8 1958/4
பூம் பாவை வந்து பிறந்தாள் அ பிறந்த-போழ்தே – சிந்தா:8 1976/1
மங்கைக்கு உரியான் கடை ஏறும் வந்து ஏறலோடும் – சிந்தா:8 1977/1
முற்றினாரை நீடு வைப்பின் மூள்கும் வந்து பாவமும் – சிந்தா:9 1998/2
மாலையொடு வந்து மதி தோன்ற மகிழ் தோன்றி – சிந்தா:9 2031/2
அடி கலம் அரற்ற அல்குல் கலை கலந்து ஒலிப்ப வந்து
முடிப்பது என் பெரிதும் மூத்தேன் முற்று இழை அரிவை என்ன – சிந்தா:9 2041/1,2
திரு மயிர் ஒழுக்கம் வந்து என் திண் நிறை கவர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:9 2061/4
கிழவனாய் பாடி வந்து என் கீழ் சிறை இருப்ப கண்டேன் – சிந்தா:9 2087/1
மோட்டு இள முல்லை மொய் மலர் கானம் முருகு வந்து எதிர்கொள நடந்தார் – சிந்தா:10 2104/4
வெள்ள நீர் படப்பை விதையம் வந்து அடைந்தே வேந்தனுக்கு உணர்த்த முன் விடுத்தார் – சிந்தா:10 2109/4
உள்ளத்தால் உமிழ வேண்டா உறு படை வந்து கூட – சிந்தா:10 2149/3
போலும் மேனிய பொரு கடல் கலத்தின் வந்து இழிந்த – சிந்தா:10 2161/3
கூற்றம் வந்து புறத்து இறுத்தது அறியான் கொழும் பொன் உலகு ஆள்வான் – சிந்தா:10 2174/1
கனிபடு மொழியினாள் தன் காரிகை கவற்ற வந்து
குனி சிலை தோற்ற மன்னர் கொங்கு கொப்புளிக்கும் நீல – சிந்தா:10 2199/1,2
போர் தகல் விசும்பில் வந்து பொறித்திரி பன்றி மூன்றும் – சிந்தா:10 2200/1
விளங்கு வெள்ளி அம் பெரு மலை ஒழிய வந்து எழிலார் – சிந்தா:11 2361/2
எரியும் வார் குழை இமையவன் ஒருவன் வந்து இழிந்தான் – சிந்தா:11 2363/4
வந்து இருந்தது போல் மலிவு உற்றதே – சிந்தா:12 2400/4
ஆர்ந்த செந்தாமரை முகத்தினாள் அடிகள் வந்து ஈங்கு அகன் கடை உளாள் – சிந்தா:12 2585/2
கூதிர் வந்து உலாவலின் குவவு மென் முலை – சிந்தா:13 2675/1
பங்கய பகை பருவம் வந்து என – சிந்தா:13 2680/2
வந்து உடைந்து உருகி வீழ்ந்து மாழ்குபு கிடப்பர் கண்டாய் – சிந்தா:13 2765/3
மோட்டு எழில் இளமை நீங்க மூப்பு வந்து அடைதல் துன்பம் – சிந்தா:13 2799/2
வாய்ந்து அடியேம் வந்து உன் வழிபடும் நாள் இன்றே போல் – சிந்தா:13 2990/3
அழுந்தேன் வந்து உன் அடி அடைந்தேன் அருவாய் போதல் அழகிதோ – சிந்தா:13 3021/4
வந்து தேன் மயங்கி மூசு மலய செம் சாந்தம் ஆர்ந்த – சிந்தா:13 3048/1
பங்கய பகை வந்து என்ன பனி வரை உருவி வீசும் – சிந்தா:13 3072/2
மறப்பு எனும் புரவி வெள்ளம் வந்து அடை பிணி செய் காலாள் – சிந்தா:13 3075/2
வந்து பொன் மாரி சிந்தி மலர் மழை சொரிந்து சாந்தும் – சிந்தா:13 3115/3

TOP


வந்தும் (1)

நெறியின் வட்டித்து நீண்ட உண்கண் சென்றும் வந்தும் பிறழ்ந்தும் ஆட – சிந்தா:12 2594/2

TOP


வந்துவிட்டார் (1)

நதி கரை வந்துவிட்டார் நச்சு எயிற்று அரவோடு ஒப்பார் – சிந்தா:7 1821/4

TOP


வந்துவிட்டான் (1)

ஒரு பிடி நுசுப்பினாளை உள்ளுபு வந்துவிட்டான் – சிந்தா:3 613/4

TOP


வந்துற்ற (1)

மற வெம் காமத்து வந்துற்ற தீவினை – சிந்தா:7 1633/2

TOP


வந்தென (1)

கருவில் கட்டிய காலம் வந்தென
உருவ வெண் பிறை கோட்டின் ஓங்கிய – சிந்தா:13 3134/1,2

TOP


வந்தேம் (1)

அடி நிழல் உறைய வந்தேம் அடியம் யாம் என்ன எய்த – சிந்தா:7 1863/2

TOP


வந்தேன் (4)

செம் தழை அலங்கல் ஏந்தி சீறடி பரவ வந்தேன்
உய்ந்து இனி பணி செய்வேனோ உடம்பு ஒழித்து ஏகுவேனோ – சிந்தா:6 1499/2,3
பண்ணி நீர் கொண்டு வந்தேன் படா முலை பாவாய் என்று – சிந்தா:7 1592/3
நங்கை யான் பசித்து வந்தேன் எ பொருள் நயப்பது என்றாட்கு – சிந்தா:8 1988/3
சீறடி பரவ வந்தேன் அருள் என தொழுது சேர்ந்து – சிந்தா:9 2062/2

TOP


வம் (3)

குறுக வம் என கூனியை போக்கினாள் – சிந்தா:1 357/4
மாலையும் படுசொல் ஒற்றி வம் என மறைய நல்கி – சிந்தா:3 671/2
ஐயனை செவ்வி கண்டு அறிந்து வம் என – சிந்தா:4 1023/2

TOP


வம்-மின் (5)

ஆற்றுவீர் வம்-மின் எம்மோடு ஆண்மை மேம்படீஇய என்பார் – சிந்தா:3 782/1
பீடு ஆர் பெரும் சிறுவர் பயந்தீர் வம்-மின் என புல்லி – சிந்தா:13 2605/2
திருத்தகைத்து அன்று தெள் நீர் ஆடி நீர் வம்-மின் என்ன – சிந்தா:13 2722/2
கொண்டு ஈங்கு வம்-மின் கொலை வேலவன் தன்னை என்றான் – சிந்தா:13 2864/4
ஏமம் சால் இன்பம் வேண்டின் என்னொடும் வம்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2988/3

TOP


வம்-மினம் (1)

நின்றனன் இறை வம்-மினம் நீர் என – சிந்தா:13 3065/3

TOP


வம்பில் (1)

வம்பில் துளும்பு முலை வாள் நெடும் கண் மடவார் – சிந்தா:7 1867/2

TOP


வம்பின் (1)

பத்திர கடிப்பு மின்ன பங்கியை வம்பின் கட்டி – சிந்தா:10 2277/1

TOP


வம்பு (12)

மணி புனை செம்பொன் கொட்டை வம்பு அணி முத்த மாலை – சிந்தா:1 113/1
வம்பு உண் கோதையர் மாற்றும் அயல்-அரோ – சிந்தா:1 128/4
வம்பு கொண்டு இருந்த மாதர் வன முலை மாலை தேன் சோர் – சிந்தா:2 439/1
வம்பு உடை முலையினாள் என் மட மகள் மதர்வை நோக்கம் – சிந்தா:2 478/1
பல் வினை பவள பாய் கால் பசு மணி இழிகை வம்பு ஆர் – சிந்தா:3 558/1
வம்பு வீக்கி வரு முலை உள் கரந்து – சிந்தா:3 633/1
வம்பு அவிழ் கோதை தந்த வான் துவர் காயை வீழ்த்து ஓர் – சிந்தா:4 1128/1
வம்பு அலர் கோதை சிந்த மயில் என ஒருத்தி ஓடி – சிந்தா:5 1269/1
வாழி என்றனர் வம்பு அலர் கோதையர் – சிந்தா:5 1293/4
வம்பு பூத்து முருகு உலாய் தேன் கொப்புளித்து நின்றது ஓர் – சிந்தா:7 1664/3
வஞ்சி நுண் இடை வம்பு அணி வெம் முலை – சிந்தா:12 2576/2
வார் கொள் மென் முலை வம்பு அணி கோதையார் – சிந்தா:13 2668/3

TOP


வம்புற (1)

வம்புற கனி மா தொடு வார் சுளை – சிந்தா:4 869/3

TOP


வம்பே (1)

வம்பே இது வையகத்தார் வழக்கு அன்றே – சிந்தா:4 1068/4

TOP


வய (2)

மதியம் கெடுத்த வய மீன் என தம்பி மாழாந்து – சிந்தா:0 23/1
வய பிடி கெடுத்து மாழாந்தது ஒப்ப மதி மயங்கினான் – சிந்தா:7 1590/4

TOP


வயங்கா (1)

தோழன் விண்ணோன் அவண் தோன்றி வயங்கா கூத்து வயங்கிய பின் – சிந்தா:13 2704/2

TOP


வயங்கிய (1)

தோழன் விண்ணோன் அவண் தோன்றி வயங்கா கூத்து வயங்கிய பின் – சிந்தா:13 2704/2

TOP


வயங்கு (3)

வயங்கு இணர் மலிந்த தாரான் வருந்துறா வகையின் நீங்கி – சிந்தா:5 1360/2
வயங்கு பொன் ஈன்ற நீல மா மணி முலையினாளே – சிந்தா:6 1530/4
மற்றவன் உலோகபாலன் வயங்கு பொன் பட்டம் ஆர்ந்த – சிந்தா:10 2255/1

TOP


வயத்தர் (1)

ஈன்றவர் வயத்தர் ஆகி இல்லறம் புணர்க நாளும் – சிந்தா:3 604/4

TOP


வயமா (1)

மழை தவமும் குன்றில் வயமா முழங்க – சிந்தா:13 2778/2

TOP


வயல் (10)

தண் வயல் உழவர்-தம் தன்மை இன்னதே – சிந்தா:1 51/4
வள வயல் வைகலும் இன்னது என்ப தேன் – சிந்தா:1 64/2
கழை முற்று தீம் தேன் கரும்பு ஆர் வயல் ஐந்து மூதூர் – சிந்தா:4 1064/3
ஏங்கு கம்பலத்து இன் இசை சூழ் வயல்
தாங்கு சீர் தக்க நாட்டு அணி காண்டியே – சிந்தா:5 1197/3,4
வரி வரால் பிறழ் வயல் குவளை கட்பவர் – சிந்தா:5 1249/3
கரும்பு அணி வள வயல் காமர் தாமரை – சிந்தா:6 1442/1
நீத்த நீர் வயல் அன்னமும் நாரையும் – சிந்தா:7 1777/3
மடங்கல் போல் திறலார் மா மணி கறங்க வள வயல் புள் எழ கழிந்தார் – சிந்தா:10 2102/4
வயல் சூழ்ந்தன ஊர் வளம் ஆர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2852/4
வயல் வளர் கரும்பில் பாயும் மகதநாடு என்பது உண்டே – சிந்தா:13 3042/4

TOP


வயவர் (1)

வாளொடு வயவர் ஈண்டி வாரண தொழுவின் முற்றி – சிந்தா:4 958/1

TOP


வயா (1)

வரவு நோக்கி வயா மரங்கள் இலை ஊழ்த்து இணர் ஈன்று அலர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2690/4

TOP


வயிர் (1)

வயிர் மயிர் கிடுகொடு வள்ளி தண்டையும் – சிந்தா:10 2218/2

TOP


வயிர (20)

வயிர வரை கண் விழிப்ப போன்று மழை உகளும் – சிந்தா:1 105/1
வயிர மணி தாழ் கதவு வாயில் முகம் ஆக – சிந்தா:1 105/2
வயிர கிடங்கு ஆடை மதில் கன்னியது கவினே – சிந்தா:1 105/4
ஞான்றன வயிர மாலை நகு கதிர் முத்த மாலை – சிந்தா:1 140/2
பூட்சி சால் ஒழுக்கம் என்னும் வயிர தாழ் கொளுவி பொல்லா – சிந்தா:1 381/2
திரு முடி வயிர வில்லால் சேவடி திளைப்ப ஏத்தி – சிந்தா:3 613/2
கோள் வயிர நீள் அருவி குன்று இவர்ந்த செம்_சுடர் போல் கொலை வேல் மன்னர் – சிந்தா:3 645/1
நீள் வயிர வெண் மருப்பின் நீல களிற்றின் மேல் நிரை தார் பொங்க – சிந்தா:3 645/2
மணி கடை மருப்பின் வாளார் மாடக வயிர தீம் தேன் – சிந்தா:3 722/2
கால் அற்ற வயிர மாலை வெண்குடை கவிழ்ந்த பிச்சம் – சிந்தா:3 797/1
அடுத்த மூக்கு அரு மணி வயிர தோட்டியே – சிந்தா:6 1464/4
உழு நீர் உடன் வெம் முலைகாள் வயிர
தொழுவாய் விடையை தொடர்கிற்றிலிர் என்று – சிந்தா:6 1523/2,3
வழிவரல் வருத்தம் ஓம்பி வயிர பூண் அணிந்த மார்பன் – சிந்தா:7 1644/1
ஆசு அறு வயிர தோட்டி நுதல் அணிந்து அமுத செ வாய் – சிந்தா:7 1690/3
வல்லான் புனைந்த வயிர குழை வார்ந்து வான் பொன் – சிந்தா:7 1868/1
வயிர மணி கலன் கமழும் கற்பக நல் மாலை – சிந்தா:7 1874/1
வலி கெழு வயிர தூண் போல் திரண்டு நீண்டு அமைந்த திண் தோள் – சிந்தா:8 1926/3
வயிர வில் உமிழும் பைம் பூண் வன முலை மகளிர்-தம்முள் – சிந்தா:9 2048/1
வயிர முள் நிரைத்து நீண்ட வார் சினை இலவம் ஏற்றி – சிந்தா:13 2766/1
குளித்து எழு வயிர முத்த தொத்து எரி கொண்டு மின்ன – சிந்தா:13 3086/1

TOP


வயிரத்தொடு (1)

இழியும் வயிரத்தொடு இனம் மணி கொண்டு – சிந்தா:5 1193/3

TOP


வயிரம் (14)

வயிரம் அணி ஞாயில் முலை வான் பொன் கொடி கூந்தல் – சிந்தா:1 105/3
மன்னர் தம் முடிகள் வேந்த வயிரம் போழ்ந்து உழுது சேந்த – சிந்தா:3 542/2
அரு மணி வயிரம் வேய்ந்த அரும் கல பேழை ஐந்நூறு – சிந்தா:3 557/1
கான்று வில் வயிரம் வீசும் கன மணி குழையினானே – சிந்தா:3 581/4
தோள் வயிரம் தோன்ற தொழுவார் அழுது நைவார் தொக்கோர் கோடி – சிந்தா:3 645/3
வாள் வயிரம் விற்கும் மட நோக்கி யார்-கொலோ பெறுவார் என்பார் – சிந்தா:3 645/4
வயிரம் வேய்ந்த மணி நீள் முடி வால் ஒளி வானவன் – சிந்தா:4 1156/1
காந்திய மணியொடு வயிரம் பொன் கலந்து – சிந்தா:5 1181/1
இன்னவாறு உறுதி கூறி எரி மணி வயிரம் ஆர்ந்த – சிந்தா:6 1556/1
வார் பொன் முடி மேல் வயிரம் உழ சேந்த செல்வத்து – சிந்தா:7 1869/1
மருப்பு இற களிறு குத்தி வயிரம் தான் கழிந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2275/4
மத்தக யானை வீழ்ந்து வயிரம் கொண்டு ஒழிந்தது ஆங்கு – சிந்தா:10 2276/3
வடி தாரை வெல் வேல் வயிரம் மணி பூணினானே – சிந்தா:10 2320/4
முகடு மணி அழுத்தி முள் வயிரம் உள் வேய்ந்து முத்தம் வாய் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 3142/1

TOP


வயிரமும் (3)

மின் சொரி மணியும் முத்தும் வயிரமும் குவித்து பின்னும் – சிந்தா:1 114/2
வள்ளி வாரிய குழியின் வளர் பொன்னும் வயிரமும் இமைக்கும் – சிந்தா:7 1565/1
மாசறு மணியும் முத்தும் வயிரமும் ஒளிரும் மேனி – சிந்தா:9 2080/1

TOP


வயிரவில் (1)

வயிரவில் முகம் சூடி வண்ணம் வீற்று இருந்தனவே – சிந்தா:1 168/4

TOP


வயிற்றில் (1)

திங்கள் ஒன்பதும் வயிற்றில் சேர்ந்த பின் – சிந்தா:13 2832/1

TOP


வயிற்றின் (1)

நீர் துளும்பு வயிற்றின் நிழல் முகில் – சிந்தா:13 2672/1

TOP


வயிற்றினராய் (1)

அலைத்த வயிற்றினராய் அழுதிட்டார் – சிந்தா:2 424/4

TOP


வயிற்று (3)

பொன்னும் வெள்ளியும் புணர்ந்து என வயிற்று அகம் பொருந்தி – சிந்தா:13 2754/2
வீந்து போய் வயிற்று அகம் விதியின் எய்துமே – சிந்தா:13 2831/4
கள் வயிற்று அலர்ந்த கோதை கலாப வில் உமிழும் அல்குல் – சிந்தா:13 2897/3

TOP


வயிற்றுள் (2)

ஒப்பான் ஒரு மகனே நால்வர் ஒரு வயிற்றுள் பிறந்தான் என்ன – சிந்தா:6 1544/1
மற்று ஆங்கு சொன்ன மனைவியர் இ நால்வரவர் வயிற்றுள் தோன்றி – சிந்தா:6 1545/2

TOP


வயிறு (18)

அம் கை போல் வயிறு அணிந்த வலம் சுழி அமை கொப்பூழ் – சிந்தா:1 172/1
மையார் கடி பிணையும் வார் குழையும் களைந்திடுவார் கையால் வயிறு அதுக்குவார் – சிந்தா:1 295/3
அஞ்சும் அ மயானம் தன்னுள் அகில் வயிறு ஆர்ந்த கோதை – சிந்தா:1 301/2
மஞ்சு தம் வயிறு அழிந்து அஞ்சி நீர் உகுத்தவே – சிந்தா:3 570/2
மால் வரை வயிறு போழ்ந்து வல்லவர் மதியில் தந்த – சிந்தா:3 588/1
மற படை பசித்தன வயிறு இன்று ஆர்க என – சிந்தா:3 781/1
வேந்தர்-தம் வயிறு வேவ நபுல மா விபுலர் என்பார் – சிந்தா:3 787/2
ஆகுலத்து அரிவையர் அம் வயிறு அதுக்கினார் – சிந்தா:4 1104/4
ஆ தகாது என கலங்கி அம் வயிறு அதுக்கினார் – சிந்தா:4 1106/4
அரு மணி பூணினாள் தன் அம் வயிறு அணிந்த கோல – சிந்தா:9 2061/3
மத்தக யானை மன்னர் வயிறு எரி தவழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2277/4
ஊர்த்து உயிர் உன்னை உண்ண குறை வயிறு ஆரும் என்று ஆங்கு – சிந்தா:10 2286/3
மான் வயிறு ஆர்ந்து நோக்கும் வெருவுறு மருளின் நோக்கின் – சிந்தா:10 2290/1
தேன் வயிறு ஆர்ந்த கோதை தீம் சொலார் கண்கள் போலும் – சிந்தா:10 2290/2
ஊன் வயிறு ஆர்ந்த வெள் வேல் ஒய் என பறித்து நக்கான் – சிந்தா:10 2290/3
கான் வயிறு ஆர்ந்து தேக்கி களி வண்டு கனைக்கும் தாரான் – சிந்தா:10 2290/4
மரவம் பாவை வயிறு ஆர பருகி வாடை அது நடப்ப – சிந்தா:13 2690/2
அம் வாய் வயிறு கால் வீங்கி அனிச்ச மலரும் பொறை ஆகி – சிந்தா:13 2701/3

TOP


வர (13)

செருமி சேர்ந்து கண்ணீர் வர தேம் பொழில் – சிந்தா:1 130/3
மாலையொடு மாலை தலை மணந்து வர நாற்றி – சிந்தா:3 594/3
காந்தா நின்ற கற்பகம் அன்னீர் வர பெற்றேன் – சிந்தா:4 1055/3
புகை நிற துகிலில் பொன் நாண் துயல் வர போந்து வேந்தன் – சிந்தா:4 1077/3
மண்டிலம் வர புடைத்தல் மயிலின் பொங்கி இன்னணம் – சிந்தா:8 1955/3
தனக்கு யான் உயிரும் ஈவேன் தான் வர பழியும் நீங்கும் – சிந்தா:10 2147/1
அம் கான் முலையின் அரும் பால் வர பாயினாரும் – சிந்தா:11 2341/2
தூ மணி கொழுந்து மென் தோள் துயல் வர எழுதினாளே – சிந்தா:12 2442/4
காண் வர அகன்ற அல்குல் கண் விருப்புற்று நோக்கி – சிந்தா:12 2447/2
காதலித்து இருப்ப கண்கள் கரிந்து நீர் வர கண்டு அம்ம – சிந்தா:12 2506/2
அம் கை சேப்ப குருகு இரங்க அலங்கல் அம் பூம் குழல் துயல் வர
மங்கை நல்லார் பவழ அம்மி அரைத்த சாந்தம் மலர் பெய் மாலை – சிந்தா:12 2592/1,2
போது அவிழ் கண்ணி ஈர்த்து புனல் வர புலம்பினானே – சிந்தா:13 2643/4
நல் நிலத்து இட்ட வித்தின் நயம் வர விளைந்து செல்வம் – சிந்தா:13 2823/1

TOP


வரகதி (2)

வாட்டிய உடம்பின் யாங்கள் வரகதி விளைத்தும் என்னின் – சிந்தா:6 1431/2
வானின் உய்ப்பன வரகதி தருவன மதியோர் – சிந்தா:13 2747/2

TOP


வரகு (1)

வரகு வாளில் தொலைச்சுநர் பாடலின் – சிந்தா:5 1196/2

TOP


வரகும் (1)

அருவி ஐவனம் கரும்பும் அடக்கரும் கவை கதிர் வரகும்
உருவ எள் பயறு உழுந்தும் அல்லவும் எல்லை இன்று உளவே – சிந்தா:7 1561/3,4

TOP


வரத்தில் (1)

மண் மேல் விளக்காய் வரத்தில் பிறந்தாள் ஓர் கன்னி – சிந்தா:0 24/3

TOP


வரத்தின் (1)

வசை இலாள் வரத்தின் வந்தாள் வான் சுவை அமிர்தம் அன்னாள் – சிந்தா:1 201/2

TOP


வரம் (7)

தொழுதற்கு வரம் கொடுக்கும் தொண்டை வாய் தூ முறுவல் – சிந்தா:1 165/3
வரம் பெறு நெறியவர் மலைதல் மேயினார் – சிந்தா:3 661/4
வரம் தரு தெய்வம் அன்னாள் வைகு இருள் அனந்தல் தேறி – சிந்தா:6 1507/3
மாடம் புக்கு அநங்கன் பேணி வரம் கொள்வல் நாளை என்றாள் – சிந்தா:9 2052/4
வண்டுகாள் வருடி நங்கை வரம் தர மொழி-மின் என்றான் – சிந்தா:12 2509/4
வழிபடு தெய்வம் ஆகி வரம் கொடுத்து அருளல் வேண்டும் – சிந்தா:12 2512/2
மான்ற அவள் மருண்டு நக்காள் வாழிய வரம் பெற்றேன் என்று – சிந்தா:12 2513/3

TOP


வரம்பானை (2)

அலகை இலா குண கடலை அகல் ஞான வரம்பானை
விலை இலா மணி முடியான் விண் வியப்ப இறைஞ்சினான் – சிந்தா:13 3023/3,4
ஏத்தரிய குண கடலை இகல் இன்ப வரம்பானை
தோத்திரத்தால் தொழுது இறைஞ்சி துறப்பேன் என்று எழுந்திருந்தான் – சிந்தா:13 3024/3,4

TOP


வரம்பு (18)

வள முடி நடுபவர் வரம்பு இல் கம்பலை – சிந்தா:1 49/1
இன்புற வரம்பு உயர்ந்து இரு நிலம் உற புல்லி – சிந்தா:1 179/2
மாடம் ஓங்கும் வள நகருள் வரம்பு இல் பண்டம் தலை திறந்திட்டு – சிந்தா:1 307/1
மாட்சியில் கதிகள் எல்லாம் அடைத்த பின் வரம்பு இல் இன்பத்து – சிந்தா:1 381/3
விலை வரம்பு அறிதல் இல்லா வெண் துகில் அடுத்து வீதி – சிந்தா:3 617/1
மின் விரித்து அனையது ஒத்து விலை வரம்பு அறியல் ஆகா – சிந்தா:3 697/3
பூ வரம்பு ஆய கோதை பொன் அனார் புலவி நீக்கி – சிந்தா:4 1111/1
மன்னா உலகம் மறுத்தோய் நீ வரம்பு இல் காட்சிக்கு இறையோய் நீ – சிந்தா:5 1243/2
வரம்பு அணைந்து அதன் நுதல் கிடந்த வார் செந்நெல் – சிந்தா:6 1442/2
மன் ஆகி முக்குடை கீழ் வாமன் சிறப்பு இயற்றி வரம்பு இல் இன்பம் – சிந்தா:6 1548/3
வடி கண் மகளிர் ஒருசாரார் வரம்பு இல் இன்ப கடல் நீந்த – சிந்தா:11 2356/2
பொறி வரம்பு ஆகிய புண்ணிய முதல்வனை – சிந்தா:12 2563/2
பொறி வரம்பு ஆகிய புண்ணிய முதல்வ நின் – சிந்தா:12 2563/3
வாரி மல்கி வரம்பு இலள் ஆயினாள் – சிந்தா:12 2579/2
வளை முயங்கு உருவ மென் தோள் வரம்பு போய் வனப்பு வித்தி – சிந்தா:12 2598/2
வலியவர் கொண்டு மேலை வரம்பு இகந்து அரம்பு செய்யும் – சிந்தா:13 2727/2
நாலும் உடனே அரிந்து நான்மை வரம்பு ஆகி – சிந்தா:13 3092/2
ஏத்தரிய பல் குணங்கட்கு எல்லை வரம்பு ஆகி – சிந்தா:13 3094/1

TOP


வரல் (1)

மேல் வரல் கருதி நின்றார் விண்ணவர் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:2 459/4

TOP


வரலும் (1)

கண்ணனாரொடு கடிகையும் வருக என வரலும்
பண்ணினார் முடி பழிச்சிய மணி பொனில் குயிற்றி – சிந்தா:11 2362/2,3

TOP


வரவு (8)

என் வரவு இசைக்க என்ன வாயிலோன் இசைப்ப ஏகி – சிந்தா:3 542/1
நன்று அவன் வரவு கேட்பான் நம்பி நீ யாரை என்றான் – சிந்தா:4 954/4
என்னை-கொல் வரவு என இனிய செப்பினான் – சிந்தா:4 1022/4
என்று அவன் இருப்ப மாதர் என் வரவு இசைப்பின் அல்லால் – சிந்தா:7 1579/1
இங்கு வரவு என்னை குலம் யாது அடிகட்கு என்ன – சிந்தா:7 1787/2
வந்த வரவு என்னை என வாள் கண் மடவாய் கேள் – சிந்தா:9 2020/1
வரவு நோக்கி வயா மரங்கள் இலை ஊழ்த்து இணர் ஈன்று அலர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2690/4
வடி மலர் நெடும் கணாரும் மைந்தரும் வரவு பார்த்து அங்கு – சிந்தா:13 3073/1

TOP


வரவும் (3)

ஆசு அறு வரவும் தந்தை வலித்ததும் அறிய சொன்னான் – சிந்தா:3 586/4
எம் குலமும் எம் வரவும் வேண்டில் எளிது அன்றே – சிந்தா:7 1787/3
நும் குலமும் நும் வரவும் நீர் உரை-மின் என்றாள் – சிந்தா:7 1787/4

TOP


வரன் (1)

முந்து வரன் மொழிந்த பொருள் முற்றும் வகை நாடி – சிந்தா:3 846/2

TOP


வரன்றி (2)

மின் உடை மணி பல வரன்றி மேதகு – சிந்தா:5 1200/1
அரசர் தம் முடியும் பூணும் ஆரமும் வரன்றி ஆர்க்கும் – சிந்தா:10 2297/1

TOP


வரால் (2)

வரி வரால் பிறழ் வயல் குவளை கட்பவர் – சிந்தா:5 1249/3
செம் கண் வரி வரால் செம் நீர் இள வாளை – சிந்தா:13 2781/2

TOP


வராலினம் (1)

பொறி வரி வராலினம் இரிய புக்கு உடன் – சிந்தா:1 44/3

TOP


வராலொடு (1)

வாளை வாய் உறைப்ப நக்கி வராலொடு மறலும் என்ப – சிந்தா:5 1198/3

TOP


வரி (26)

பொறி வரி வராலினம் இரிய புக்கு உடன் – சிந்தா:1 44/3
வரி வளை அரவமும் மணி முழவு அரவமும் – சிந்தா:1 124/1
மணி அறைந்து அன்ன வரி அறல் ஐம்பால் – சிந்தா:1 335/1
வரி தரு வண்டொடு தேன் இனம் ஆர்க்கும் – சிந்தா:3 515/2
மண் கனை முழவம் விம்ம வரி வளை துவைப்ப வள் வார் – சிந்தா:3 628/1
குலிக செப்பு அன கொம்மை வரி முலை – சிந்தா:3 641/1
வரி நிற வண்ண மாலை வலம்பட மிலைச்சி வாள் ஆர் – சிந்தா:3 696/2
முரைசொடு வரி வளை முழங்கி ஆர்த்தன – சிந்தா:3 777/2
தேதாவென வண்டொடு தேன் வரி செய்ய – சிந்தா:4 1066/1
வரி கச்சில் பிணிக்கப்பட்டான் மன்னனால் என்ன கேட்டே – சிந்தா:4 1133/2
வரி வரால் பிறழ் வயல் குவளை கட்பவர் – சிந்தா:5 1249/3
வரி வளை தோளி கேள்வன் வரும் என வலித்த சொல்லால் – சிந்தா:5 1404/3
அம்பும் வென்ற வரி நெடும் கண் அ மா மதி வாள் முகத்தினாள் – சிந்தா:7 1664/2
வார் உலாம் முலையினாட்கும் வரி சிலை தடக்கையாற்கும் – சிந்தா:7 1687/1
வள் உகிர் நுதியினால் வரி நுதல் உறுத்தலும் – சிந்தா:7 1841/1
வரி மல்கி வண்டு உண்டு அறை மா மலர் கண்ணி மைந்தன் – சிந்தா:8 1974/3
வரி கழல் குருசில் மார்பும் மடந்தை வெம் முலையும் தம்முள் – சிந்தா:9 2082/1
வரி வளை சூழும் வலம்புரி இனத்துள் சலஞ்சலம் மேய்வன நோக்கி – சிந்தா:10 2103/2
புள்ளி வாழ் அலவன் பொறி வரி கமம் சூல் ஞெண்டினுக்கு உய்த்து நோய் தணிப்பான் – சிந்தா:10 2109/2
வரி குழாம் நெடும் கண் ஆர கொப்புளித்து உமிழ அம் பூ – சிந்தா:10 2131/3
அறையோ அரிவை வரி நெடும் கண் ஓக்கிலையால் வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/2
வண்டு மேய்ந்து வரி முரல் பூம் சிகை – சிந்தா:12 2581/1
பண்-பால் வரி வண்டும் தேனும் பாடும் பொழில் பிண்டி – சிந்தா:13 2600/3
செம் கண் வரி வரால் செம் நீர் இள வாளை – சிந்தா:13 2781/2
வரி வளைக்கும் வெண் மயிர்க்கும் முத்திற்கும் மாந்தர் – சிந்தா:13 2786/3
பொறி வரி வண்டு பாடும் பூம் சுண்ணம் நிறைந்த பொன் செப்பு – சிந்தா:13 3047/2

TOP


வரிகள் (1)

நூல் புடைத்தால் போல் கிடந்த வித்தகம் சேர் நுண் வரிகள்
பால் மடுத்து தீம் தேன் பருகுவாள் போல் நோக்கி – சிந்தா:4 1044/1,2

TOP


வரிசையால் (1)

மையில் கொட்டை அம் மன்னனா மலர்ந்த தாமரை வரிசையால்
பைய உண்ட பின் கொட்டை மேல் பவித்திர தும்பி பறந்ததே – சிந்தா:10 2311/3,4

TOP


வரிசையின் (1)

வாய்ப்படும் கேடும் இன்றாம் வரிசையின் அரிந்து நாளும் – சிந்தா:13 2907/1

TOP


வரித்த (1)

வள் உகிர் வரித்த சாந்தின் வன முலை கோக்கினாரை – சிந்தா:12 2532/1

TOP


வரிய (1)

வரிய நாக மணி சுடர் மல்கிய – சிந்தா:13 3068/1

TOP


வரியும் (1)

வரை அகல் மார்பு-இடை வரியும் மூன்று உள – சிந்தா:6 1462/1

TOP


வரியொடு (1)

நுண்ணிய வரியொடு திரண்டு நோக்குநர் – சிந்தா:7 1702/1

TOP


வரின் (3)

நின் நிழல் போல நீங்கேன் இடர் வரின் நினைக்க என்று – சிந்தா:4 959/3
பெரும் படை தான் வரின் பின்றி நீங்கின் பழி – சிந்தா:7 1827/3
வெல்வது விதியின் ஆகும் வேல் வரின் இமைப்பேன் ஆயின் – சிந்தா:10 2317/3

TOP


வரு (31)

தாங்கல் கடன் ஆகும் தலை சாய்க்க வரு தீ சொல் – சிந்தா:3 498/3
வாச வான் குழலின் மின் போல் வரு முலை சாந்து நக்கி – சிந்தா:3 550/2
வரு முலை பொதிர்ப்ப வாங்கி வண்டு இனம் இரிய புல்லி – சிந்தா:3 584/3
விடு கணை விசையொடு வெரு வரு தகையவர் – சிந்தா:3 602/1
வம்பு வீக்கி வரு முலை உள் கரந்து – சிந்தா:3 633/1
காண் வரு காட்டு இன களிற்று நீள் வரை – சிந்தா:3 774/2
வரு களி யானை மீட்டார் வாள் படை வாங்கி கொண்டார் – சிந்தா:3 810/4
மட்டு அவிழ் கோதை வெய்ய வரு முலை தாங்கல் ஆற்றா – சிந்தா:3 835/2
மழை மொக்குள் அன்ன வரு மென் முலை மாதர் நல்லார் – சிந்தா:4 1064/1
வாள் இழுக்குற்ற கண்ணாள் வரு முலை நயந்து வேந்தன் – சிந்தா:4 1088/1
காண் வரு குவளை கண்ணால் காளை மேல் நோக்கினாளே – சிந்தா:5 1257/4
வடம் கெழு வரு முலை மகளிர் மாமை போன்று – சிந்தா:6 1439/3
வாள் உடை முகத்தினாள் தன் வரு முலை தடத்தின் வைகி – சிந்தா:6 1506/2
மாறு இலா பருதிவட்டம் வரு திரை முளைத்த ஆங்கண் – சிந்தா:6 1542/3
வரு கணை விலக்குமாறும் வாள் அமர் நீந்துமாறும் – சிந்தா:7 1676/2
வாளினால் மிடைந்த கண்ணாள் வரு முலை தடத்துள் வைகி – சிந்தா:7 1694/1
இணை மலர் கண்ணிக்கு ஒவ்வா இளி வரு கிளவி சொன்னேன் – சிந்தா:7 1746/4
வரு பனி சுமந்த வாள் கண் வன முலை பொழிந்த தீம் பால் – சிந்தா:8 1911/2
வரு பனி இருளும் ஆக மதிக்க எம் அடிகள் என்றார் – சிந்தா:8 1930/4
வரு குலை கமுகும் வாழையும் நடுவார் வரை உமிழ் ஆவி போல் மாடத்து – சிந்தா:10 2111/3
வரு முலை மகளிர் வைத்து வான் தவிசு அடுத்து நீங்க – சிந்தா:10 2140/3
வளை வனப்பு இருந்த தோளாள் வரு முலை போகம் வேண்டி – சிந்தா:10 2193/2
மணம் கமழ் வரு புனல் மறலும் மாந்தரின் – சிந்தா:10 2225/3
மடத்தகை மகளிர் கோல வரு முலை உழக்க சேந்து – சிந்தா:10 2285/2
மலங்கி வாள் கண்கள் வரு பனி சுமந்து உடன் வெருவி – சிந்தா:12 2381/2
உருவ நுண் இடை ஒளி மணி வரு முலை உரு ஆர் – சிந்தா:12 2385/3
வாள் மதர் மழை கண் நோக்கி வரு முலை தடமும் நோக்கி – சிந்தா:12 2447/1
வண்ணித்தல் ஆவது இல்லா வரு முலை மதர்வை நோக்கின் – சிந்தா:12 2458/3
வேனிலான் வரு நெறி வெண் முள் வித்தினார் – சிந்தா:13 2635/4
வழி வரு தவம் எய்தி வைகினள் தெய்வம் அன்னாள் – சிந்தா:13 2651/4
பணி வரு பைம் துகில் நீக்கி பால்கடல் – சிந்தா:13 3028/2

TOP


வருக்கை (2)

பூ மாண்ட தீம் தேன் தொடை கீறி வருக்கை போழ்ந்து – சிந்தா:1 31/2
ஆசினி வருக்கை மா தடிந்து தேம் கனி உதிர்த்து – சிந்தா:1 68/2

TOP


வருக்கையின் (3)

வருக்கையின் கனி-தொறும் வானரம் பாய்ந்து உராய் – சிந்தா:8 1903/1
வருக்கையின் பழம் வாழையின் கனி – சிந்தா:12 2402/1
வழிந்து தேன் வார்ந்து சோரும் வருக்கையின் நீழல் சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2720/3

TOP


வருக (16)

வருந்தல் நீ எம் மனை வருக என்னவே – சிந்தா:1 327/4
மந்திரத்து அரசன் வல்லே நிமித்திகன் வருக என்றாற்கு – சிந்தா:3 539/1
மடங்கல் அன்ன மொய்ம்பினான் வருக என்று கொண்டு தன் – சிந்தா:3 716/3
இருந்தனம் வருக என்பார் இன்னணம் ஆயினாரே – சிந்தா:3 785/4
வருக என்று தாய் வாள் கண் நீர் துடைத்து – சிந்தா:4 989/3
வடி மலர் தாரினாய் நீ வருக என வானின் உச்சி – சிந்தா:4 1087/2
நேர மன்னும் வருக என்று நின்றாள் நினைந்தாள்-அரோ – சிந்தா:4 1148/3
வருக என் களிறு என்று ஏத்தி வாங்குபு தழுவிக்கொண்டாள் – சிந்தா:8 1911/4
வனப்பு உடை குமரன் இங்கே வருக என மருங்கு சேர்த்தி – சிந்தா:8 1916/2
சின களி யானை மன்னன் வருக என செப்பினானே – சிந்தா:10 2147/4
கண்ணனாரொடு கடிகையும் வருக என வரலும் – சிந்தா:11 2362/2
வளர்த்த கை தாயர் தம்மை வருக என அருளி தங்கள் – சிந்தா:12 2570/1
சார்ந்த சாயல் தட மா முலை தையல் வல்லே வருக என்றான் – சிந்தா:12 2585/3
கொங்கு உண் நறும் பைம் தார் கோமான் இங்கே வருக என்றாள் – சிந்தா:13 2607/4
எம்-வயின் வருக வேந்தன் இங்கு என இரங்கு நல்லியாழ் – சிந்தா:13 2718/1
வாளை மீன் தடிகள் தின்றார் வருக என உருக வெந்த – சிந்தா:13 2768/1

TOP


வருகின்றார் (1)

வடி மலர் தூவ வருகின்றார் அன்றே – சிந்தா:13 2739/4

TOP


வருகின்றானே (1)

ஞாலத்தார் ஆண்மை என்னாம் என நகா வருகின்றானே – சிந்தா:10 2284/4

TOP


வருடி (3)

வண்டுகாள் வருடி நங்கை வரம் தர மொழி-மின் என்றான் – சிந்தா:12 2509/4
வட முலை என நடாய் வருடி பால் அமுது – சிந்தா:13 2863/3
தாது கொண்டு அளகத்து அப்பி தட முலை வருடி சேர்ந்து – சிந்தா:13 2948/2

TOP


வருடை (1)

அண்ணல் அம் குன்றின் மேல் வருடை பாய்ந்து உழக்கலின் – சிந்தா:8 1899/1

TOP


வருடையொடு (1)

சிலம்பு பாய் வருடையொடு உகளும் சென்னி நீள் – சிந்தா:5 1238/3

TOP


வருணன் (1)

வருணன் கூற்று உயிர் மாற்றலின் வாமனே – சிந்தா:1 160/2

TOP


வருத்த (6)

இட்ட உத்தரியம் மெல்லென்று இடை சுவல் வருத்த ஒல்கி – சிந்தா:2 472/1
மணி மத களிறு வென்றான் வருத்த சொல் கூலி ஆக – சிந்தா:4 1049/1
அ நுண் துகில் கல் அரத்தம் அல்குல் அது வருத்த
செம் நுண் துகில் உத்தரியம் புதைந்து சுவல் வருத்த – சிந்தா:7 1783/1,2
செம் நுண் துகில் உத்தரியம் புதைந்து சுவல் வருத்த
மை நுண் குழல் சிறுவன் மனம் வருத்த வடி வேல் கண் – சிந்தா:7 1783/2,3
மை நுண் குழல் சிறுவன் மனம் வருத்த வடி வேல் கண் – சிந்தா:7 1783/3
கைந்நொண்டன கவற்சி நனி வருத்த கலுழ்ந்து ஆற்றாள் – சிந்தா:7 1783/4

TOP


வருத்தம் (8)

தாள் உறு வருத்தம் ஓம்பி தவ நெறி படுக்கல் உற்று – சிந்தா:1 348/3
வருத்தம் உற்றனள் என்று-கொல் மேகலை – சிந்தா:5 1374/3
இலை கொள் பூம் தார் உழுத இன்ப வருத்தம் நீங்க – சிந்தா:6 1413/2
வழிவரல் வருத்தம் ஓம்பி வயிர பூண் அணிந்த மார்பன் – சிந்தா:7 1644/1
வருத்தம் மிழற்றி பசும்பொன் சிலம்பு ஓசை செய்ய – சிந்தா:11 2339/3
வித்தி மாதர் வருத்தம் விளைத்தாள் என – சிந்தா:12 2481/2
அற்றவர் வருத்தம் நீக்கி ஆருயிர் கொண்டு நிற்கும் – சிந்தா:13 2927/1
நாணினால் வருத்தம் தீர்ப்பான் நல் முலை கண்கள் தம்மை – சிந்தா:13 2953/2

TOP


வருத்தமும் (1)

இள முலை சுமந்து பெற்ற வருத்தமும் இன்று தீர்ந்தேன் – சிந்தா:3 684/3

TOP


வருத்தமுற்று (1)

வருத்தமுற்று அசைந்த கோதை வாள் ஒளி தடம் கண் நீலம் – சிந்தா:6 1504/2

TOP


வருத்தலின் (1)

வல்லவர் தம்மை வருத்தலின் வல்லே – சிந்தா:4 941/2

TOP


வருத்தி (1)

வருத்தி மணி நெடும் கோட்டு அருவி போல வீழ்ந்தனவே – சிந்தா:13 2944/4

TOP


வருத்தித்து (1)

அ உருவு நினைப்பு என்னும் துகிலிகையால் வருத்தித்து
கவ்விய தன் நோக்கினால் கண் விடுத்து காதல் நீர் – சிந்தா:1 180/2,3

TOP


வருத்து (1)

அஞ்சி வருத்து நுசுப்பினாள் வளை கை உடைத்து மணி காந்தள் – சிந்தா:1 351/3

TOP


வருத்துதியோ (1)

பாவி என் ஆவி வருத்துதியோ என – சிந்தா:1 227/3

TOP


வருத்தும் (1)

வருத்தும் காஞ்சிரமும் வேம்பும் வாய் கொள்வார் யாவர் சொல்லாய் – சிந்தா:13 2722/4

TOP


வருத்துவான் (1)

வண்ண மாலை நுசுப்பு வருத்துவான்
எண்ணி வந்தன கூறு இவையோ என – சிந்தா:4 876/2,3

TOP


வருதலும் (1)

இ வழி நாடு காண்பான் வருதலும் இறைவன் கண்டே – சிந்தா:7 1758/2

TOP


வருந்த (2)

இரை என வருந்த கவ்வி என்புற கடித்தது என்பார் – சிந்தா:5 1277/3
உள் மதி வருந்த நாடி ஒளி நகர் எய்தினானே – சிந்தா:7 1695/4

TOP


வருந்தல் (2)

வருந்தல் நீ எம் மனை வருக என்னவே – சிந்தா:1 327/4
மங்கை நின் மனத்தினால் வருந்தல் என்று அவள் – சிந்தா:13 2679/3

TOP


வருந்தார் (1)

வாய் ஒளியே பெற நடந்த மலர் அடியை வலம் கொண்டார் வருந்தார் போலும் – சிந்தா:13 3017/4

TOP


வருந்தி (2)

வகை வாடி வருந்தி அழுவது கண்டு – சிந்தா:6 1524/2
வருந்தி ஈன்றாள் மறந்து ஒழிந்தாள் வளர்த்தாள் சொல் கேட்டு இல் கடிந்தாள் – சிந்தா:7 1661/1

TOP


வருந்தியும் (1)

வருந்தியும் புகழ்தல் ஆகா மரகத மணி செய் கூடத்து – சிந்தா:3 627/2

TOP


வருந்தினீர் (1)

வாமனார் சென்று கூடி வருந்தினீர் என்று வையத்து – சிந்தா:1 210/2

TOP


வருந்தினும் (2)

வாள் மின் நுண் இடை வருந்தினும் சூட்டு அணிந்து அழகு ஆர் – சிந்தா:12 2389/3
வருந்தினும் அறத்திறம் மறத்தல் ஓம்பு-மின் – சிந்தா:13 2935/3

TOP


வருந்தினேன் (1)

வருந்தினேன் மார்புற புல்லு வந்து எனும் – சிந்தா:4 1027/3

TOP


வருந்துகோ (1)

மறம் கூர் நும் கோன் சொல் செய்தேன் மம்மர் நோயின் வருந்துகோ – சிந்தா:1 311/4

TOP


வருந்தும் (4)

வருந்தும் நீர்மை அ மாதவர் பள்ளியுள் – சிந்தா:5 1195/1
அன்னம் அன்ன நடையினாள் தான் வருந்தும் என நேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1669/4
வண்ண துகில் உடுப்பின் வாய்விட்டு அழுவது போல் வருந்தும் அல்குல் – சிந்தா:13 2625/1
நெஞ்சின் நேர் இழை வருந்தும் என்று பூம் – சிந்தா:13 3125/1

TOP


வருந்துமால் (2)

வருந்துமால் மடவாய் எனும் வஞ்ச நீ – சிந்தா:6 1512/3
வருந்துமால் என்று நோக்கீர் வாடுமால் ஆவி என்னீர் – சிந்தா:13 2947/3

TOP


வருந்துறா (1)

வயங்கு இணர் மலிந்த தாரான் வருந்துறா வகையின் நீங்கி – சிந்தா:5 1360/2

TOP


வருப (1)

வடுப்படுத்து என்னை ஆண்மை வருப வந்து உறுங்கள் அன்றே – சிந்தா:3 509/4

TOP


வரும் (12)

பிடி நலம் தழீஇ வரும் பெரும் கை குஞ்சரம் – சிந்தா:1 81/2
பணி வரும் கற்பின் படை மலர் கண்ணாய் – சிந்தா:1 335/2
மானின் நோக்கி வரும் வழி நோக்கி நின்று – சிந்தா:1 359/2
வாடி இருந்தான் வரும் கலம் நோக்கா – சிந்தா:3 516/4
அரு மணி அலம் வரும் அம் பொன் கொம்பு அனாள் – சிந்தா:3 822/3
பணி வரும் குருசில் செல்வான் பாவை-அது இடரை கண்டான் – சிந்தா:4 977/4
பட நாகம் அழன்று பதைத்து வரும்
மடனாம் அயலார் மனம் வைப்பதுவே – சிந்தா:5 1189/3,4
வரி வளை தோளி கேள்வன் வரும் என வலித்த சொல்லால் – சிந்தா:5 1404/3
வண்டு சேர்ந்த குழலாள் வரும் முலைகள் பாய வண் தார் – சிந்தா:7 1655/2
நாளை வரும் நையல் என நன்று என விரும்பி – சிந்தா:7 1879/1
நொச்சி மா மலர் நிறத்தன நொடி வரும் முந்நீர் – சிந்தா:10 2163/1
வரும் வழி வினாய் உழந்து வாழ்க தவம் மாதோ – சிந்தா:12 2556/4

TOP


வரும்-கொலோ (1)

பல்லியும் பட்ட பாங்கர் வரும்-கொலோ நம்பி என்று – சிந்தா:8 1909/2

TOP


வருமே (1)

ஆழ்த்த கந்து இளக யானை அலம் வருமே – சிந்தா:13 2785/4

TOP


வருவது (1)

ஒன்றி மற்று உத்தரம் வருவது ஒத்து அவண் – சிந்தா:6 1459/2

TOP


வருவர் (1)

வருவர் நம் கேள்வர் இன்னே வாள் நுதல் பசலை தீர – சிந்தா:7 1740/1

TOP


வரை (139)

செம்பொன் வரை மேல் பசும் பொன் எழுத்து இட்டதே போல் – சிந்தா:0 2/1
தேன் நிரைத்து உயர் மொய் வரை சென்னியின் – சிந்தா:1 33/1
முழவின் நின்று அதிர் மொய் வரை சென்னியின் – சிந்தா:1 34/2
வள்ளல் கைத்தல மாந்தரின் மால் வரை
கொள்ளை கொண்ட கொழு நிதி குப்பையை – சிந்தா:1 36/1,2
நடுங்குபு நல் வரை மாடத்து உச்சியில் – சிந்தா:1 88/3
வயிர வரை கண் விழிப்ப போன்று மழை உகளும் – சிந்தா:1 105/1
வரை நிரை அருவியின் மதம் மிசை சொரிவன – சிந்தா:1 123/1
ஊற்று உடை நெடு வரை உரும் உடன்று இடித்து என – சிந்தா:1 278/3
கோல வரை மார்பின் உறு கூற்று என எறிந்தான் – சிந்தா:1 283/4
வரை விளையாடு மார்பன் யார் அவன் வாழி என்ன – சிந்தா:1 397/2
கை வரை அன்றி நில்லா கடும் சின மடங்கல் அன்னான் – சிந்தா:1 407/1
மை வரை மார்பினாற்கும் மனம் உற தேற்றி இட்டான் – சிந்தா:1 407/4
பாட்டு அரும் பகடு வீழ்ந்த பனி வரை குனிவது ஒத்தே – சிந்தா:2 436/4
மால் வரை தொடுத்து வீழ்ந்த மணி நிற மாரி-தன்னை – சிந்தா:2 451/1
வகை மலி வரை செய் மார்பின் வள்ளலை கண்டு வண் தார் – சிந்தா:2 474/3
கோல் இழுக்கு உற்ற ஞான்றே கொடு முடி வரை ஒன்று ஏறி – சிந்தா:2 476/1
தாது படு தார் கெழிய தங்கு வரை மார்பன் – சிந்தா:3 499/3
வரை கிடந்து கீண்டது என கீறி வளர் தீவின் – சிந்தா:3 502/3
அரு வரை மார்பன் அவலித்து இருந்தான் – சிந்தா:3 515/4
வரை அகம் ஏற வலி-மின் என்னா – சிந்தா:3 521/2
அசும்பு இவர் சாரல் அரு வரை சார்ந்தார் – சிந்தா:3 522/4
கோதை அருவி குளிர் வரை மேல் நின்று – சிந்தா:3 525/1
அசும்பு பொன் வரை ஆய் மணி பூண்களும் – சிந்தா:3 533/1
பால் நிற பனி வரை மேல் நிறம் மிகுத்தன – சிந்தா:3 573/1
நங்கை தன் நலத்தினால் மங்குல் வெள்ளி மால் வரை
எங்கும் மன்னர் ஈண்டினர் சங்கு விம்மு தானையார் – சிந்தா:3 575/1,2
மால் வரை வயிறு போழ்ந்து வல்லவர் மதியில் தந்த – சிந்தா:3 588/1
பால் வரை மணியும் பொன்னும் பற்பல கொண்டு புக்கு – சிந்தா:3 588/2
நில வரை தன் அனாரை நிதியினால் வறுமை செய்தான் – சிந்தா:3 617/4
தென் வரை பொதியில் தந்த சந்தன தேய்வை தேம் கொள் – சிந்தா:3 697/1
மன் வரை அகலத்து அப்பி வலம்புரி ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:3 697/2
வரை விழித்து இமைப்பது ஒக்கும் வாள் ஒளி ஆர மார்பின் – சிந்தா:3 699/1
பனி கொள் மால் வரை என படு மத களிறு இரீஇ – சிந்தா:3 704/2
உதயம் என்னும் மால் வரை உவந்து இருந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:3 705/4
நிறை வாள் இலங்கு அருவி நீள் வரை மேல் மின்னும் – சிந்தா:3 733/3
நெருங்கார் மணி அருவி நீள் வரை மேல் மின்னும் – சிந்தா:3 734/3
மேகத்து பிறந்தது ஓர் மின்னு மணி வரை வீழ்ந்ததே போல் – சிந்தா:3 738/2
காண் வரு காட்டு இன களிற்று நீள் வரை
நீள் நில வேந்து எனும் வேழ பேரினம் – சிந்தா:3 774/2,3
அரு வரை மார்பில் சென்றது அறிந்திலன் எஃகம் இன்னும் – சிந்தா:3 810/2
அரு வரை நாகம் சுற்றி ஆழியான் கடைய அன்று – சிந்தா:3 812/1
சோலை சூழ் வரை தூங்கு அருவி திரள் – சிந்தா:4 862/1
ஓடி ஆங்கு ஓர் உயர் வரை உச்சி மேல் – சிந்தா:4 948/2
நெருங்குபு மள்ளர் தொக்கு நெடு வரை தொடுத்த வெள்ளம் – சிந்தா:4 972/3
குட வரை நெற்றி பாய்ந்த கோளரி போன்று வேழத்து – சிந்தா:4 980/3
பாக வரை வாங்கி பழுதாகின் பாவியேற்கு – சிந்தா:4 1038/1
தாம் மகள் நேரார்-ஆயினும் தண் என் வரை மார்பில் – சிந்தா:4 1056/2
வளை கடல் வலையின் சூழ்ந்து மால் வரை வேலி கோலி – சிந்தா:4 1115/1
ஒடியும் ஊழி இவண் இன்று உறு கால் வரை கீழ்ந்து என – சிந்தா:4 1157/2
இள வெயில் மணி வரை எறித்திட்டு அன்னது ஓர் – சிந்தா:5 1182/1
ஏற்றரு மணி வரை இறந்து போன பின் – சிந்தா:5 1212/1
மணம் கொள் பூ மிசை மை வரை மைந்தனோ – சிந்தா:5 1311/2
ஆடக கொழும் பொன் வரை மார்பனை – சிந்தா:5 1370/1
மஞ்சு சூழ் வரை மார்பனை காணிய – சிந்தா:5 1373/1
வரை செய் கோல மணம் கமழ் மார்பினான் – சிந்தா:5 1401/4
பையவே பரந்து நோக்கி பனி வரை நெற்றி சேர்ந்தான் – சிந்தா:5 1406/4
வள்ளி இன் அமுதும் வரை வாழையின் – சிந்தா:6 1424/1
நாட்டிய மணி வரை கடைந்து நல் அமிர்து – சிந்தா:6 1445/1
மறி திரை வரை புரை மாடம் மா கலம் – சிந்தா:6 1446/2
வார் சிலை வடிப்ப வீங்கி வரை என திரண்ட தோளான் – சிந்தா:6 1450/1
வரை அகல் மார்பு-இடை வரியும் மூன்று உள – சிந்தா:6 1462/1
அரு வரை தோள்களும் அமரர் கோன் களிற்று – சிந்தா:6 1462/3
ஏந்திய மணி வரை இரக்கம் நீர்த்தரங்கு – சிந்தா:6 1492/2
ஓங்கு மால் வரை வரையாடு உழக்கலின் உடைந்து உகு பெரும் தேன் – சிந்தா:7 1559/1
வீழ்ந்து வெண் மழை தவழும் விண் உறு பெரு வரை பெரும் பாம்பு – சிந்தா:7 1560/1
மணி எழு அனைய தோளும் வரை என அகன்ற மார்பும் – சிந்தா:7 1582/1
இழுகு பொன் மதத்தின் வரை குஞ்சரம் – சிந்தா:7 1602/3
வெம் கதிர் கடவுள் வியன் தேர் வரை
தங்கு சந்தன கோட்டு-இடை பட்டு என – சிந்தா:7 1607/1,2
அன்னம் உறங்கும் மணி வரை மேல் நின்று – சிந்தா:7 1612/2
ஒப்பு இணை தனக்கு இலாதான் உறு வரை அகலம் மூழ்கி – சிந்தா:7 1691/1
வரை உடை மார்பன் அங்கண் வைகினன் என்ப-மாதோ – சிந்தா:7 1693/3
மின் தவழ் மணி வரை மாலை மார்பனை – சிந்தா:7 1703/1
குட வரை அனைய மார்பில் குங்குமம் எழுதி கோல – சிந்தா:7 1731/1
வட வரை வைர சாதி வால் ஒளி கலந்த பைம் பூண் – சிந்தா:7 1731/2
தட வரை மார்பின் மின்ன தம்பியோடு அமிர்தம் உண்டான் – சிந்தா:7 1731/3
கண்ட பின் நின்னை காண்பேன் கரு வரை உலம்பி பல்-கால் – சிந்தா:7 1749/1
அள்ளல் சேறு அரு மணல் புனல் அரு வரை படினும் – சிந்தா:7 1771/1
வெள்ளி மால் வரை தாழ்வதில் மேம்பட பிறந்த – சிந்தா:7 1771/4
வரை உடுத்த பள்ளி இடமாக அதில் மேயோள் – சிந்தா:7 1786/1
விளைத்து இரும்பு மேய்ந்து ஒழிந்த மிச்சில் வரை மார்பன் – சிந்தா:7 1790/3
வளையசுந்தரம் எனும் வாரண மால் வரை
முளை இளம் திங்கள் போல் முத்து உடை கோட்டது – சிந்தா:7 1830/1,2
அளைய அஞ்சன வரை அனையது அ களிறு-அரோ – சிந்தா:7 1830/4
உறு வரை மார்பினான் தூசம் கொண்டு ஒய்யென – சிந்தா:7 1833/2
பட்டமும் பனி வரை மின் என கட்டினான் – சிந்தா:7 1835/4
காற்று என கடல் என கரு வரை உரும் என – சிந்தா:7 1837/3
வண்ண வரை மார்பம் முயங்கி நுண் நூல் மதியாரோடு – சிந்தா:7 1886/3
புகழ் வரை சென்னி மேல் பூசையில் பெரியன – சிந்தா:8 1898/1
அகழும் இங்குலிகம் அஞ்சன வரை சொரிவன – சிந்தா:8 1898/3
ஆழ் துயர் செய்யும் அ அரு வரை சாரலே – சிந்தா:8 1904/4
மன்றற்கு இடனாம் மணி மால் வரை மார்பன் வான் கண் – சிந்தா:8 1934/1
சோலை வரை மேல் இழியும் தோகை மயில் ஒத்தாள் – சிந்தா:9 2018/4
வாய்ந்த வரை மழையின் உயர் மாடத்து எழுந்தனவே – சிந்தா:9 2032/4
பொன் வரை பொருத யானை புணர் மருப்பு அனைய ஆகி – சிந்தா:9 2081/1
தென் வரை சாந்து மூழ்கி திரள் வடம் சுமந்து வீங்கி – சிந்தா:9 2081/2
நாட்டகத்து அமிர்தும் நளி கடல் அமிர்தும் நல் வரை அமிர்தமும் அல்லா – சிந்தா:10 2110/3
வரு குலை கமுகும் வாழையும் நடுவார் வரை உமிழ் ஆவி போல் மாடத்து – சிந்தா:10 2111/3
பொன் வரை மாடம் புதைய பொறி மயில் – சிந்தா:10 2117/2
மின் தோய் வரை கொன்ற வேலோன் புகுதக – சிந்தா:10 2122/1
பெரும் புலி முழக்கின் மாறு எதிர் முழங்கி பெரு வரை கீண்டிடும் திறல – சிந்தா:10 2154/3
தென் வரை பொதியில் ஆரம் அகிலொடு தேய்த்த தேய்வை – சிந்தா:10 2187/1
மன் வரை அகலத்து அப்பி மணி வடம் திருவில் வீச – சிந்தா:10 2187/2
அத்த மா மணி வரை அனைய தோன்றல – சிந்தா:10 2211/1
அஞ்சன வரை சிறகு உடைய போல்வன – சிந்தா:10 2230/3
குருவி சேர் வரை போன்ற குஞ்சரம் கொடி அணிந்த – சிந்தா:10 2237/2
பருதி சேர் வரை போல பகட்டு இனம் பரந்தனவே – சிந்தா:10 2237/4
வீ ததைந்த வரை மார்பர் விஞ்சையர் போல் கிடந்தனரே – சிந்தா:10 2241/4
வடம் திளைப்ப புல்லிய வரை மார்பம் வாள் புல்ல – சிந்தா:10 2244/2
பொன் வரை புலியின் பாய்ந்து பூமி மேல் தோன்றினானே – சிந்தா:10 2246/4
பொன் தாழ் வரை புலி போத்து என புனை தார் மிஞிறு ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2262/3
அரு வரை நெற்றி பாய்ந்த ஆய் மயில் தோகை போல – சிந்தா:10 2269/2
பனி வரை முளைத்த கோல பருப்பு உடை பவழம் போல – சிந்தா:10 2273/1
துனி வரை மார்பன் சீறி சுடு சரம் சிதறினானே – சிந்தா:10 2273/4
வாள்களாலே துகைப்புண்டு வரை புண் கூர்ந்த போல் வேழம் – சிந்தா:11 2354/1
திருவில் மால் வரை குலவியது அனையது ஓர் தேம் தார் – சிந்தா:11 2363/2
அலங்கல் ஏந்திய குங்கும அரு வரை மார்பன் – சிந்தா:12 2378/1
இலங்கு மாலை வெள் அருவிய எழில் வரை மணந்த – சிந்தா:12 2378/3
இலங்கு பூண் வரை மார்பு உற எடுத்து அவன் முயங்க – சிந்தா:12 2381/1
வரை தலை துவலை போன்று மதம் நிலம் நனைப்ப அன்றே – சிந்தா:12 2414/4
வரை விளை வளர் பொன்னே வலம்புரி ஒரு மணியே – சிந்தா:12 2430/1
வரை வளை முழ விம்ம மணி கிளர் ஒலி ஐம்பால் – சிந்தா:12 2430/3
தோடு மலி கோதையொடு துதைந்த வரை மின் போல் – சிந்தா:12 2483/2
ஆடு கொடி அணிந்த உயர் அலங்கல் வரை மார்பன் – சிந்தா:12 2483/3
உச்சி வரை வளர்ந்து இளமை ஒழிந்த உயர் திண் காழ் – சிந்தா:12 2484/1
சீர் நிறைய வரை அகலம் திருத்த திரு நோக்கும் – சிந்தா:12 2489/3
வரை வளர் சாந்தம் ஆர்ந்த வைர குன்று அனைய திண் தோள் – சிந்தா:13 2645/2
குட வரை அனைய கோல குங்கும குவவு தோளாய் – சிந்தா:13 2708/2
நெடு வரை அருவி ஆடி சந்தனம் நிவந்த சோலை – சிந்தா:13 2715/1
உரைத்தது என் மனத்தில் இல்லை உயர் வரை தேனை உண்பார் – சிந்தா:13 2722/3
மை வரை மாலை மார்பன் வான் சுவை அமிர்தம் உண்டான் – சிந்தா:13 2735/4
கொம்மை குழகு ஆடும் கோல வரை மார்பர் – சிந்தா:13 2790/3
மாதவன் என பெயர் வரையின் அம் வரை
ஏதம் இல் எயிறு அணி பவள வாய் தொடுத்து – சிந்தா:13 2848/1,2
மஞ்சு இவர் மணி வரை அனைய மாதவன் – சிந்தா:13 2891/1
பொன் வரை நிலா கதிர் பொழிந்து போர்த்த போல் – சிந்தா:13 2895/1
தென் வரை சந்தனம் திளைக்கும் மார்பினான் – சிந்தா:13 2895/2
ஞாலம் முற்றிய பொன் வரை நன்று-அரோ – சிந்தா:13 3003/3
வளம் கெழு மணி வரை நெற்றி பால்கடல் – சிந்தா:13 3007/3
மணி வரை எறி திரை மணந்து சூழ்ந்த போல் – சிந்தா:13 3011/1
பொன் வரை வாய் திறந்த ஆங்கு புங்கவன் – சிந்தா:13 3016/2
யானை குங்குமம் ஆடி அரு வரை
தேன் நெய் வார் சுனை உண்டு திளைத்து உடன் – சிந்தா:13 3067/1,2
பங்கய பகை வந்து என்ன பனி வரை உருவி வீசும் – சிந்தா:13 3072/2
வழங்கு பொன் வரை வளரும் பைம் கண் மா உரையாதோ – சிந்தா:13 3088/4

TOP


வரை-கண் (1)

வரை-கண் ஏறலின் வால் அரி பொன் சிலம்பு – சிந்தா:7 1603/2

TOP


வரைகள் (2)

மணி பொதி துகிலின் தோன்றும் மஞ்சு சூழ் வரைகள் நாடி – சிந்தா:7 1742/1
பெரு முழங்கு திரை வரைகள் நீந்தி பிணியுறினும் – சிந்தா:12 2556/1

TOP


வரைதான் (1)

இது பள்ளி இடம் பனி மால் வரைதான்
அது தெள் அறல் யாறு உவை தே மர மா – சிந்தா:5 1194/1,2

TOP


வரைய (1)

சென்றார் வரைய கருமம் செரு வேலான் – சிந்தா:4 1037/1

TOP


வரையாடு (1)

ஓங்கு மால் வரை வரையாடு உழக்கலின் உடைந்து உகு பெரும் தேன் – சிந்தா:7 1559/1

TOP


வரையின் (7)

தேன் ஆர் மலர் சோலை செ வரையின் மேல் சிறு பிடிகள் போல துயர் உழந்து தாம் – சிந்தா:1 296/2
சோலை சூழ் வரையின் நெற்றி சூழ் கிளி சுமக்கல் ஆற்றா – சிந்தா:5 1232/2
வரையின் மங்கை-கொல் வாங்கு இரும் தூங்கு நீர் – சிந்தா:5 1326/1
வார் செய் தண் தாமரை வளை அமை வரையின் வெள் அருவி நீர் – சிந்தா:7 1671/3
மை தோய் வரையின் இழியும் புலி போல மைந்தன் – சிந்தா:10 2135/1
மாதவன் என பெயர் வரையின் அம் வரை – சிந்தா:13 2848/1
ஆறு இழி வரையின் தோன்றும் அறம் நனி நினைப்பர் செம்பொன் – சிந்தா:13 2879/3

TOP


வரையும் (2)

படு கண் முழவின் இமிழ் அருவி வரையும் காடும் பல போகி – சிந்தா:10 2172/1
பொன் புரி வரையும் பொய்தீர் சமிதைகள் இரண்டும் வைத்தார் – சிந்தா:12 2464/4

TOP


வரையே (2)

வரையே புனலே வழையே தழையே – சிந்தா:5 1376/2
வனம் ஆர் வழையே வரையே திரையே – சிந்தா:6 1519/2

TOP


வரையோடும் (1)

வரையோடும் உரும் இடிப்ப வளை எயிற்று கொழும் குருதி – சிந்தா:10 2243/1

TOP


வரைவு (1)

செப்பி தம் செம்பொன் அல்குல் நலம் வரைவு இன்றி விற்கும் – சிந்தா:1 107/3

TOP


வல் (11)

வள்ளலை வல் விரைந்து எய்த நம்பியை – சிந்தா:1 328/3
போர்க்கு எதிர்ந்தவரும் ஆர்த்தார் ஆர்த்தலும் பூண்ட வல் வில் – சிந்தா:3 801/2
வல் விரைந்து ஓடி வளைத்தனர் ஆகி – சிந்தா:4 935/2
சுற்றார் வல் வில் சூடுறு செம்பொன் கழல் நாய்கன் – சிந்தா:4 1054/3
சுற்றார் வல் வில் சூடுறு செம்பொன் கழலாற்கு – சிந்தா:4 1057/1
மரா மரம் ஏழும் எய்த வாங்கு வில் தட கை வல் வில் – சிந்தா:7 1643/1
நூற்றைவரோடு நடந்தாள் நுதி வல் வில் மைந்தன் – சிந்தா:8 1933/2
அம்பு உகை வல் வில் ஆர் கழல் மள்ளர் திறல் ஏத்த – சிந்தா:11 2332/1
தாள் வல் புரவி பண் அவிழ்த்த யானை ஆவித்தாங்கு அன்ன – சிந்தா:11 2354/3
குழுவாய் சங்கின் குரல் ஒலியும் கொலை வல் யானை செவி புடையும் – சிந்தா:11 2355/3
விளைந்த வல் விளைவு அரிசி வேரியும் – சிந்தா:13 2682/2

TOP


வல்சியினொடு (1)

அட்ட சுவை வல்சியினொடு யாதும் ஒழியாமல் – சிந்தா:3 591/3

TOP


வல்ல (3)

பழுது இன்றி மூழ்கும் பகழி தொழில் வல்ல காளை – சிந்தா:2 445/2
கரும் சிலை மறவர் கொண்ட கண நிரை விடுக்க வல்ல
இரும் சிலை பயின்ற திண் தோட்கு இது தகாது என்று குன்றில் – சிந்தா:4 1112/1,2
வள்ளல் தான் வல்ல எல்லாம் மாட்டினன் மற்றும் ஆங்கண் – சிந்தா:5 1274/1

TOP


வல்லது (1)

வல்லது எனை என்ன மறை வல்லன் மடவாய் யான் – சிந்தா:9 2027/1

TOP


வல்லர் (1)

வாணிக மகளிர் தாமே வாணிகம் வல்லர் என்னா – சிந்தா:6 1500/3

TOP


வல்லவர் (2)

மால் வரை வயிறு போழ்ந்து வல்லவர் மதியில் தந்த – சிந்தா:3 588/1
வல்லவர் தம்மை வருத்தலின் வல்லே – சிந்தா:4 941/2

TOP


வல்லவன் (4)

வல்லவன் மந்திரம் மூன்றும் கொள்க என – சிந்தா:5 1217/3
வடு பிளவு அனைய கண்ணாள் வல்லவன் எழுதப்பட்ட – சிந்தா:7 1573/1
மருள் தகு மல்லிகை மாலை வல்லவன்
பொருள் தக தொடுத்தன புனைந்த பூஞ்சிகை – சிந்தா:12 2450/3,4
வல்லவன் வடித்த வேல் போல் மலர்ந்து நீண்டு அகன்ற வாள் கண் – சிந்தா:13 3119/1

TOP


வல்லளும் (1)

மாதர் விஞ்சையும் வல்லளும் அல்லளோ – சிந்தா:7 1631/4

TOP


வல்லன் (4)

கந்துக புடையில் பொங்கும் கலினமா வல்லன் காளைக்கு – சிந்தா:4 1050/1
இராமனை வல்லன் என்பது இசை அலால் கண்டது இல்லை – சிந்தா:7 1643/2
வல்லது எனை என்ன மறை வல்லன் மடவாய் யான் – சிந்தா:9 2027/1
வாய்ப்படல் இன்றி பொன்றும் வல்லன் ஆய் மன்னன் கொள்ளின் – சிந்தா:13 2907/3

TOP


வல்லார் (5)

கற்றார் மற்றும் கட்டுரை வல்லார் கவி என்னும் – சிந்தா:4 1054/1
மந்திரம் மறையும் வல்லார் எழாயிரர் மறு இல் வாய்மை – சிந்தா:5 1279/2
அரிவையர் ஆடல் மிக்கார் அரு மணி வீணை வல்லார்
உரிய நூற்றெண்மர் செம்பொன் ஒன்றரை கோடி மூன்று ஊர் – சிந்தா:9 2079/2,3
பயிற்றிய வில் வாள் பணிக்கும் வேலொடு உடன் வல்லார்
துயிற்றிய பல் கேள்வியினர் தூற்றிக்கொளப்பட்டார் – சிந்தா:10 2164/2,3
ஆலும் கடல் தூர்த்தல் மலை அகழ்தல் இவை வல்லார்
ஞாலம் அறி ஆண் தொழிலர் நான்கு இலக்கம் உள்ளார் – சிந்தா:10 2165/2,3

TOP


வல்லார்க்கு (2)

இஃதா இருந்தவாறு என்றார்க்கு என்னை பெற வல்லார்க்கு
எய்தா இடர் உளவே எங்கு எங்கு என்று அ திசை நோக்கி – சிந்தா:7 1884/2,3
மடப்படல் இன்றி சூழும் மதி வல்லார்க்கு அரியது உண்டோ – சிந்தா:8 1927/2

TOP


வல்லாற்கு (1)

வாக்கு அணங்கு ஆர் மணி வீணை வல்லாற்கு அவள் – சிந்தா:6 1473/1

TOP


வல்லான் (9)

பசும் கதிர் கடவுள் யோகம் பழிப்பு அற நுனித்து வல்லான்
விசும்பு இவர் கடவுள் ஒப்பான் விரிச்சிகன் அறிந்து கூற – சிந்தா:3 621/1,2
ஐயென அடங்கி வல்லான் ஆடிய மணி வட்டு ஏய்ப்ப – சிந்தா:4 983/3
தெரி கதிர் திரட்டி வல்லான் தெரிந்து கோத்து அணிந்த போலும் – சிந்தா:5 1352/2
வல்லான் புனைந்த வயிர குழை வார்ந்து வான் பொன் – சிந்தா:7 1868/1
வள் இதழ் கோதை வல்லான் வட்டிகை நுதியின் வாங்கி – சிந்தா:8 1990/3
சூர்த்துடன் வீழ நோக்கி சுடு சரம் சிதற வல்லான்
ஓர்த்து ஒன்றே புணர்ப்ப நாடி ஒரு பகல்-காறும் நின்றான் – சிந்தா:10 2200/3,4
புள்ளும் யாழும் குழலும் ஏங்க புனைந்து வல்லான் நினைந்து இயற்றிய – சிந்தா:12 2591/1
நல் பொறி குயிற்றி வல்லான் செய்தது ஓர் நன் பொன் பாவை – சிந்தா:13 2886/1
ஆர் வலம் சூழ்ந்த ஆழி அலை மணி தேரை வல்லான்
நேர் நிலத்து ஊரும் ஆயின் நீடு பல் காலம் செல்லும் – சிந்தா:13 2909/1,2

TOP


வல்லி (2)

காய்த்து நின்று கண் தெறூஉம் காமர் வல்லி மாதரார் – சிந்தா:1 154/2
வடிவம் இது மூப்பு அளிது வார் பவள வல்லி
கடிகை துவர் வாய் கமலம் கண்ணொடு அடி வண்ணம் – சிந்தா:9 2023/1,2

TOP


வல்லிதின் (1)

வல்லிதின் சலாகை சுற்றி ஓலையை வாசிக்கின்றான் – சிந்தா:3 669/4

TOP


வல்லீர் (2)

கலை வல்லீர் இன்னும் கேண்-மின் இன்னது என்று உரைக்கும் ஆங்கண் – சிந்தா:4 1135/3
அடிகளை இன்றி நீரே உண்ணவும் வல்லீர் ஆனீர் – சிந்தா:7 1744/1

TOP


வல்லே (20)

திண் நிலை கதவம் எல்லாம் திருந்து தாழ் உறுக்க வல்லே
பண்ணுக பசும்பொன் தேரும் படு மத களிறும் மாவும் – சிந்தா:1 265/1,2
சொல் பகர் புலவன் வல்லே தோன்றலை சார்ந்து புல்லி – சிந்தா:1 390/2
குருமித்து மதலை பொங்கி கூம்பு இற பாய்ந்து வல்லே
நிருமித்த வகையின் ஓடி நீர் நிறைந்து ஆழ்ந்த போதில் – சிந்தா:3 512/2,3
மந்திரத்து அரசன் வல்லே நிமித்திகன் வருக என்றாற்கு – சிந்தா:3 539/1
திசை முகம் படர்க வல்லே தீ தொட்டால் சுடுவது அன்றே – சிந்தா:3 748/4
வல்லவர் தம்மை வருத்தலின் வல்லே
செல் சுடர் வேல் வல சீவகசாமி சென்று – சிந்தா:4 941/2,3
மதியினுக்கு இவர்ந்த வேக மா மணி நாகம் வல்லே
பதி அமை பருதி-தன் மேல் படம் விரித்து ஓடி ஆங்கு – சிந்தா:4 982/1,2
மாண்டது இல் செய்கை சூழ்ந்த வாணிகன் மகனை வல்லே
ஆண் திறம் களைவென் ஓடி பற்றுபு தம்-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1079/3,4
மறைத்து இங்கண் நகரை வல்லே சுடுதும் நாம் சுடுதலோடும் – சிந்தா:4 1140/2
ஆற்றிய நட்பு வல்லே வலிப்பு உறீஇ இடு-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1143/3
வாழ்வதோர் உபாயம் நாடி மதி உடம்பட்டு வல்லே
சூழ்வினையாளர் ஆங்கண் ஒருவனை தொடர்ந்து பற்றி – சிந்தா:4 1163/1,2
காவல் செய்திடுவல் வல்லே காளையை கொணர்-மின் என்றான் – சிந்தா:7 1682/4
பால்கடல் பரப்பின் வல்லே படு நிரை பெயர்க்க என்றான் – சிந்தா:7 1858/4
காய்ந்திலேன் என்று வல்லே கலின மா குன்றின் பொங்கி – சிந்தா:10 2258/3
முத்து உடை மருப்பு வல்லே உடைந்து முத்து ஒழுகு குன்றின் – சிந்தா:10 2276/2
கழலவர் உள்ளம் அஞ்சி கலங்குமேல் அதனை வல்லே
மழை மினின் நீக்கி இட்டு வன்கண்ணர் ஆபர் அன்றே – சிந்தா:10 2301/3,4
சார்ந்த சாயல் தட மா முலை தையல் வல்லே வருக என்றான் – சிந்தா:12 2585/3
அறவுரை பின்னை கேட்டும் அடிகள் மற்று எமக்கு வல்லே
துறவு தந்து அருளுக என்ன தூ நகர் இழைத்து மேலால் – சிந்தா:13 2633/1,2
ஒண் தார் இளங்கோ என்று உழையவர் கூற வல்லே
கொண்டு ஈங்கு வம்-மின் கொலை வேலவன் தன்னை என்றான் – சிந்தா:13 2864/3,4
அடிகட்கு அடிகள் அருள் இற்று என்று இறைஞ்ச வல்லே
கடி விம்மு தாரான் கழல் கையின் தொழுது சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2865/3,4

TOP


வல்லேன் (1)

விஞ்சைகள் வல்லேன் விளிந்த நின் தோழரொடு – சிந்தா:3 520/1

TOP


வல்லை (4)

வளையவள் எழாலின் மைந்தர் பாடுக வல்லை என்றாள் – சிந்தா:3 651/4
மன் உடை வேலினாய் வல்லை நீந்தினால் – சிந்தா:5 1200/4
வல்லை வாய் போழ்ந்து போந்து ஓர் மழ கதிர் நின்றது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2324/4
வல்லை தொக்கது வளம் கெழு கோயிலுள் ஒருங்கே – சிந்தா:11 2360/4

TOP


வல்லையாய் (1)

இம்பர் நம் இடர் கெட இரண்டும் வல்லையாய்
நம்பி நீ மொழிக என நயந்து கூறினான் – சிந்தா:3 792/3,4

TOP


வல்லையே (3)

வளைத்தன புருவமும் முரிந்த வல்லையே
கிளை கழுநீர் கணும் சிவப்பில் கேழ்த்தவே – சிந்தா:4 1016/3,4
வாள் கலாம் வலித்து அமர் தொடங்கின் வல்லையே
மீட்கலாம் விருப்பு உடைத்து எழுக என்று தன் – சிந்தா:7 1826/2,3
வல்லையே பணி-மின் அம் அடிகள் என்றனன் – சிந்தா:13 2849/3

TOP


வல்லையோ (1)

கரிந்து யான் நைய காண்டலும் வல்லையோ – சிந்தா:6 1512/4

TOP


வல்வினையார் (1)

வல்வினையார் வலைப்பட்டதை அன்றே – சிந்தா:4 935/4

TOP


வல (12)

காதி வேல் வல கட்டியங்காரனும் – சிந்தா:1 240/1
வடி கயிறு ஆய்ந்து முள் கோல் வல கையால் தாங்கி வென்றி – சிந்தா:3 794/1
செல் சுடர் வேல் வல சீவகசாமி சென்று – சிந்தா:4 941/3
மின் அவிர் மாலை மென் பூம் குழல் வல தோளில் வீழ – சிந்தா:9 2056/2
போக மகளிர் வல கண்கள் துடித்த பொல்லா கனா கண்டார் – சிந்தா:10 2173/1
யானையுள் அரசன் தன் அணி கிளர் வல மருப்பு ஈர்ந்து – சிந்தா:12 2436/1
ஆக்கிய மூர்த்தத்து அண்ணல் வல கவுள் உறுத்தி ஆர்ந்த – சிந்தா:12 2495/2
வல மருப்பு ஈர்ந்து செய்த மணி கிளர் கட்டில் ஏறி – சிந்தா:12 2566/2
கரும கடல் கடந்த கை வல செல்வன் – சிந்தா:13 2741/1
அணி சேர் இட கை விரலால் வல தோள் – சிந்தா:13 2866/1
தூ அலர் ஒலியலார் தம் வல கண்கள் துடித்த அன்றே – சிந்தா:13 2917/4
திரிந்தனன் வல முறை திலக மன்னனே – சிந்தா:13 3009/4

TOP


வலக்கை (1)

தேய் பிறை இரும்பு தம் வலக்கை சேர்த்தினர் – சிந்தா:1 55/3

TOP


வலத்தது (2)

வலத்தது வனகிரி மதியின் தோன்றுமே – சிந்தா:5 1210/4
சிலம்பின் மேல் பஞ்சி ஆர்ந்த சீறடி வலத்தது ஊன்றி – சிந்தா:10 2132/2

TOP


வலத்தினன் (1)

மா மகள் உயிரை மீட்ட வலத்தினன் ஆதலானும் – சிந்தா:5 1339/2

TOP


வலத்து (2)

மனம் மகிழ் பெரும் தடம் வலத்து இட்டு ஏகுதி – சிந்தா:5 1180/3
மணி சேர் வளை வாய்வதின் வைத்து வலத்து
அணி மோதிரம் சூழ் விரல் வாய் புதையா – சிந்தா:13 2866/2,3

TOP


வலந்த (1)

இ வலந்த அல்லவும் இடங்கள் எல்லை இல்லையே – சிந்தா:1 153/4

TOP


வலந்தது (2)

மருமகன் வலந்தது மங்கை ஆக்கமும் – சிந்தா:1 187/1
சிலம்பி வலந்தது போல் போர்வை போர்த்து செல்லுற்றாள் – சிந்தா:1 340/4

TOP


வலம் (21)

அம் கை போல் வயிறு அணிந்த வலம் சுழி அமை கொப்பூழ் – சிந்தா:1 172/1
பண் தவழ் விரலின் பாவை பொறி வலம் திரிப்ப பொங்கி – சிந்தா:1 239/1
பெரும் தகை குருசில் கொண்டு பெரு வலம் சுடர வீக்கி – சிந்தா:3 698/3
கட்டு அழல் வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:3 835/4
தனி முதிர் கடவுள் கோயில் தான் வலம் கொண்டு செல்வான் – சிந்தா:5 1240/3
வலம் சுழிந்து அமைவர குழிந்த வாய்ப்பொடு – சிந்தா:6 1463/3
வண் கழல் அணிந்து மள்ளர் வாள் வலம் பிடித்து நாளை – சிந்தா:10 2151/3
உரல் தலை உருவ பன்றி இடம் வலம் திரிய நம்பன் – சிந்தா:10 2202/2
கொண்டு அழல் கடவுள் பொங்கி வலம் சுழன்று எழுந்தது என்ப – சிந்தா:12 2466/3
வளர் எரி வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:12 2468/4
மறைந்த அகில் புகையான் மன்னர் மன்னன் வலம் செய்து – சிந்தா:12 2560/2
கூடார் கடந்தான் வலம் கொண்டு இடம் சென்று புக்கான் – சிந்தா:12 2565/4
வலம் கொண்டு ஆய் மலர் பிண்டி மா நிழல் – சிந்தா:13 2743/3
வலம் கொண்டு அலர் தூஉய் அடி ஏத்தும் வையம் மூன்றும் படை மூன்றும் – சிந்தா:13 2813/2
ஆர் வலம் சூழ்ந்த ஆழி அலை மணி தேரை வல்லான் – சிந்தா:13 2909/1
மா வலம் விளைத்த கோட்டு மழ களிற்று அரசன் அன்னான் – சிந்தா:13 2917/2
வாய் ஒளியே பெற நடந்த மலர் அடியை வலம் கொண்டார் வருந்தார் போலும் – சிந்தா:13 3017/4
மன்றல் உண்டு அவை வலம் கொண்டு சென்றவே – சிந்தா:13 3034/4
வண்டு சூழ் பூ பலி சுமந்து தான் வலம்
கொண்டு சூழ்ந்து எழு முறை இறைஞ்சி கோன் அடி – சிந்தா:13 3052/1,2
வளை பொலி கடலின் ஆர்த்து வலம் கொண்டு நடந்த அன்றே – சிந்தா:13 3116/4
முந்நீர் வலம் புரி சோர்ந்து அசைந்து வாய் முரன்று முழங்கி ஈன்ற – சிந்தா:13 3143/1

TOP


வலம்கொண்டு (3)

இனிதின் இங்ஙனம் ஏத்தி வலம்கொண்டு
முனிவர் சித்திர கூடம் முனாது என – சிந்தா:6 1421/1,2
செல்-மின் நீர் என்று கூற வலம்கொண்டு தொழுது சென்றான் – சிந்தா:6 1556/3
உரிமை-தன்னொடும் வலம்கொண்டு ஓங்கு சீர் – சிந்தா:13 2744/1

TOP


வலம்செய்து (1)

வித்தகன் வலம்செய்து விழு பொன் பூமி போய் – சிந்தா:13 3026/2

TOP


வலம்பட (2)

வரி நிற வண்ண மாலை வலம்பட மிலைச்சி வாள் ஆர் – சிந்தா:3 696/2
வாசம் கொண்டு இலங்கும் முந்நூல் வலம்பட கிடந்த மார்ப – சிந்தா:9 2002/2

TOP


வலம்பரி (1)

வலம்பரி பயத்தை எய்தாது அனையரே மகளிர் என்ன – சிந்தா:3 563/2

TOP


வலம்புரி (20)

வலம்புரி சலஞ்சலம் வளைஇயது ஒத்தனள் – சிந்தா:1 184/3
வலம்புரி பொறித்த வண் கை மதவலி விடுப்ப ஏகி – சிந்தா:1 204/1
சுரி முக வலம்புரி துவைத்த தூரியம் – சிந்தா:1 329/1
வலம்புரி உலகம் விற்கும் மா மணி ஈன்றது என்ன – சிந்தா:1 386/2
வலம்புரி ஈன்ற முத்தம் மண் மிசை அவர்கட்கு அல்லால் – சிந்தா:3 563/1
மன் வரை அகலத்து அப்பி வலம்புரி ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:3 697/2
செம் கண் மால் தெழிக்க பட்ட வலம்புரி துருவம் கொண்ட – சிந்தா:3 811/1
மை அறு மணியின் செய்த வலம்புரி அதன் நீர் கொண்டான் – சிந்தா:3 821/3
வையகம் அளிக்க நீண்ட வலம்புரி தடக்கையானே – சிந்தா:3 821/4
வரி வளை சூழும் வலம்புரி இனத்துள் சலஞ்சலம் மேய்வன நோக்கி – சிந்தா:10 2103/2
மலைய செம் சாந்தும் முந்நீர் வலம்புரி ஈன்ற முத்தும் – சிந்தா:10 2190/1
திருவ நீர் திகழ் வலம்புரி வாய் வைத்து ஆங்கு அவன் தெழித்தலும் – சிந்தா:10 2308/2
ஏர் மீது ஆடி சாந்து எழுதி இலங்கு முந்நீர் வலம்புரி போல் – சிந்தா:11 2359/2
வலம்புரி முத்தமும் குவித்த மங்கலம் – சிந்தா:12 2410/2
வரை விளை வளர் பொன்னே வலம்புரி ஒரு மணியே – சிந்தா:12 2430/1
வலம்புரி ஈன்ற முத்தம் மணி நிலா நக்க அன்றே – சிந்தா:12 2441/4
தூ மணி துகில்கள் ஆர்த்த வலம்புரி துலங்கு செப்பும் – சிந்தா:12 2475/2
தீம் பால் சுமந்து முலை வீங்கி திரு முத்து ஈன்ற வலம்புரி போல் – சிந்தா:13 2702/1
கரும் கடல் பிறப்பின் அல்லால் வலம்புரி காணும்-காலை – சிந்தா:13 2924/1
வலம்புரி மணி சொரிகின்ற போன்றவே – சிந்தா:13 2995/4

TOP


வலம்புரியின் (1)

தூ மாண் வலம்புரியின் தோற்றம் போல் புக்காரே – சிந்தா:13 3040/4

TOP


வலம்புரியும் (1)

மண்ணார் வலம்புரியும் வாய் மடங்கி கோன் கோயில் மடிந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2967/4

TOP


வலவர் (1)

வடிவு உடை துகில் முடி வலவர் பண்ணினார் – சிந்தா:10 2213/4

TOP


வலவன் (1)

நனைக்கும் கழலோன் சிறுவன் நாம வெள் வேல் வலவன்
நினைக்கலாகா வகையான் நேரார் உயிர் மேல் எழுந்தான் – சிந்தா:10 2194/3,4

TOP


வலவையாய் (1)

முழுதும் வையம் உடன் ஏத்த முதுவாய் வலவையாய் இருந்து – சிந்தா:13 3020/2

TOP


வலன் (5)

நீடகம் இருந்த நிழல் நேமி வலன் ஏந்தி – சிந்தா:1 281/1
வேலை வலன் ஏந்தி விரி தாமம் அழகு அழிய – சிந்தா:1 283/2
கொலை இல் ஆழி வலன் உயர்த்த குளிர் முக்குடையின் நிழலோய் நீ – சிந்தா:5 1244/4
இறைவன் கண் வலன் ஆடிற்று இயைந்து-அரோ – சிந்தா:10 2168/4
வட திசை எழுந்த மேகம் வலன் உராய் மின்னு சூடி – சிந்தா:10 2304/1

TOP


வலனும் (1)

மணி ஆர் வளை சேர் முன்கை வலனும் இடனும் போக்கி – சிந்தா:4 925/2

TOP


வலாய் (4)

சிலை வலாய் புல்லு நம்பி சீவகசாமியோ என்று – சிந்தா:3 687/3
தகை பாட வலாய் தளர்கோ தளர்கோ – சிந்தா:5 1379/4
உன கண் மலரால் உழுது ஓம்ப வலாய்
நினையாது நெடும்தகை நீத்தனையே – சிந்தா:5 1380/3,4
வேண்டியது எமக்கு நேரின் வில் வலாய் நும் ஐயனாரை – சிந்தா:7 1709/1

TOP


வலாய்க்கே (1)

வீழா நிதியும் உடன் வீழ்ந்தது வில் வலாய்க்கே
ஊழாயிற்று ஒல்கும் நுசுப்பு அஃக உருத்து வீங்கி – சிந்தா:8 1978/2,3

TOP


வலார் (1)

கலை வலார் நெஞ்சில் காமமே போன்றும் கடவுளர் வெகுளியே போன்றும் – சிந்தா:10 2107/3

TOP


வலாருள் (1)

அண்ணல் அம் சிலை வலாருள் அமோக மா ஆசானின் பின் – சிந்தா:7 1646/1

TOP


வலாளன் (1)

வால் நிற விசும்பின் நின்ற மாரியின் மறை_வலாளன் – சிந்தா:3 789/2

TOP


வலான் (4)

வேண்டுவல் என்று சொன்னான் வில்_வலான் அதனை நேர்ந்தான் – சிந்தா:1 393/4
மாசு இலாள் பிறந்த ஞான்றே மதி வலான் விதியின் எண்ணி – சிந்தா:6 1451/1
வில் வலான் கொண்டு வேந்தன் வேறு இருந்து இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1683/4
வேற்கு இடம் கொடுத்த மார்பின் வில் வலான் தோழர் மக்கள் – சிந்தா:13 2916/2

TOP


வலி (24)

வலி உடை கைகளால் மலர்ந்த தாமரை – சிந்தா:1 56/1
நல் தலைகள் திருக்கும் வலி நெருக்கும் மர நிலையே – சிந்தா:1 102/4
தான் அமர் காதலி தன்னொடு மா_வலி – சிந்தா:1 222/1
தோள் வலி மிக்கான் தொடர்ந்து உரைக்கின்றான் – சிந்தா:3 517/4
நலத்தை மத்து ஆக நாட்டி நல் வலி இளமை வாரா – சிந்தா:3 711/1
இரும்பினால் பின்னி அன்ன எறுழ் வலி முழவு தோளார் – சிந்தா:3 785/2
கடா களிற்று எறுழ் வலி காளை சீவகன் – சிந்தா:4 916/3
கன்றிய வெகுளி வேந்தன் கால் வலி இளையர் காய்ந்து – சிந்தா:4 1080/1
அருள் வலி ஆண்மை கல்வி அழகு அறிவு இளமை ஊக்கம் – சிந்தா:4 1165/1
உலம் கொள் தோள் உறு வலி நோக்கும் ஒத்தவே – சிந்தா:6 1471/4
ஒள் இழை அவளை கேட்பான் உறு வலி செல்லும் ஆங்கண் – சிந்தா:7 1696/2
இனத்து-இடை ஏறு போலும் எறுழ் வலி உரைத்த மாற்றம் – சிந்தா:7 1723/1
என் உயிரை தாங்கி இருந்தேன் வலி ஆகாது – சிந்தா:7 1803/3
கட்டினான் கரு வலி தட கையால் தோட்டியும் – சிந்தா:7 1835/2
உச்சியும் புரோசையுள் குளிப்ப உய்த்து உறு வலி
மெச்சி மேல் வேந்தனும் விழைதக தோன்றினான் – சிந்தா:7 1836/3,4
வலி கெழு வயிர தூண் போல் திரண்டு நீண்டு அமைந்த திண் தோள் – சிந்தா:8 1926/3
பெரு வலி அதனை நோனான் பிண்டிபாலத்தை ஏந்தி – சிந்தா:10 2269/1
கரு வலி தட கை வாளின் காளையை வெளவினானே – சிந்தா:10 2269/4
அரு வலி சிங்க ஆர்ப்பும் ஆங்கு உடன் கூடிற்று என்ன – சிந்தா:10 2296/2
ஊன் விளையாடும் வை வேல் உறு வலி சிந்தித்து ஏற்ப – சிந்தா:12 2574/1
ஒன்பது முகத்தின் ஓடி உறு வலி அகலம் பாய – சிந்தா:13 2664/2
முன்பு அடு குலிக தாரை முழு வலி முறுக்கல் உற்றான் – சிந்தா:13 2664/4
வலி உடை மருப்பின் அல்லால் வாரணம் தட கை வையாது – சிந்தா:13 2904/2
ஒருவர் தம் வலி கெடும் உடன்று பொங்கி மேல் – சிந்தா:13 2942/1

TOP


வலி-மின் (1)

வரை அகம் ஏற வலி-மின் என்னா – சிந்தா:3 521/2

TOP


வலிக்குமால் (1)

ஈண்டு உடம்பு ஒழித்து ஏக வலிக்குமால்
நீண்ட தோளவனே நிறை யான் இலேன் – சிந்தா:6 1509/2,3

TOP


வலித்த (1)

வரி வளை தோளி கேள்வன் வரும் என வலித்த சொல்லால் – சிந்தா:5 1404/3

TOP


வலித்தது (2)

வலித்தது காண்டும் என்று வாள் எயிறு இலங்க நக்கான் – சிந்தா:1 266/4
வலித்தது என் என வள்ளலும் கூறுவான் – சிந்தா:8 1924/4

TOP


வலித்ததும் (1)

ஆசு அறு வரவும் தந்தை வலித்ததும் அறிய சொன்னான் – சிந்தா:3 586/4

TOP


வலித்ததேனும் (1)

மற்று இடையூறு செய்வான் வானவர் வலித்ததேனும்
பொன்_தொடிக்கு இறத்தல் இல்லை புலம்பு கொண்டு அழேற்க என்றான் – சிந்தா:5 1285/2,3

TOP


வலித்தனை (1)

மன்னன் போல் ஈரம் இன்றி வலித்தனை வாழி என்பார் – சிந்தா:13 2952/4

TOP


வலித்தான் (2)

குன்று அனையான் பதம் கூற வலித்தான் – சிந்தா:4 944/4
மானம் இல் உயர் மணிவண்ணன் நுவலிய வலித்தான் – சிந்தா:13 2747/4

TOP


வலித்தானா (1)

தந்து தரன் கேட்ப இது சாமி வலித்தானா
ஐந்து மதி எல்லையினை ஆண்டு உடையன் ஆகி – சிந்தா:7 1875/2,3

TOP


வலித்து (1)

வாள் கலாம் வலித்து அமர் தொடங்கின் வல்லையே – சிந்தா:7 1826/2

TOP


வலித்தேன் (1)

நன்று அ பொருளே வலித்தேன் மற்று அடிகள் நாளை – சிந்தா:8 1932/1

TOP


வலிதில் (1)

மன்றல் மடந்தை-தன்னை வலிதில் கொண்டு ஒலி கொள் தாரான் – சிந்தா:3 685/4

TOP


வலிப்பு (2)

ஆற்றிய நட்பு வல்லே வலிப்பு உறீஇ இடு-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1143/3
நங்கள் அன்பு என நாட்டி வலிப்பு உறீஇ – சிந்தா:5 1334/2

TOP


வலிய (1)

வலிய வாங்கி எய்தாள் எம்மை வாழ்கலேம் – சிந்தா:3 641/3

TOP


வலியது (1)

மோட்டும் முது நீர் முதலைக்கு வலியது உண்டேல் – சிந்தா:2 446/1

TOP


வலியர் (1)

தோளினால் வலியர் ஆகி தொக்கவர் தலைகள் பாற – சிந்தா:1 257/1

TOP


வலியவர் (1)

வலியவர் கொண்டு மேலை வரம்பு இகந்து அரம்பு செய்யும் – சிந்தா:13 2727/2

TOP


வலியாக (1)

தண்டு வலியாக நனி தாழ்ந்து தளர்ந்து ஏங்கி – சிந்தா:9 2012/1

TOP


வலியார் (1)

வலியார் திரள் தோள் மதனன் அவனை பிழைத்த பிழைப்பும் – சிந்தா:10 2197/2

TOP


வலியார்க்கு (1)

வைத்த கதிர் வேலின் வலியார்க்கு உரியள் என்ன – சிந்தா:3 844/3

TOP


வலியாரையும் (1)

காட்டுள் நமக்கு வலியாரையும் காண்டும் நாம் என்று – சிந்தா:2 446/2

TOP


வலியான் (1)

தாள் வலியான் ஓர் மகனை தலைப்பட்டு – சிந்தா:3 517/2

TOP


வலியின் (1)

வலியின் மிக்கவர்-தம் மகள் கோடலும் – சிந்தா:8 1919/3

TOP


வலியீர் (1)

நெஞ்சம் நீர் வலியீர் ஆகி நிற்பீரோ நீரும் என்பார் – சிந்தா:13 2949/4

TOP


வலை (7)

கண் வலை காமுகர் என்னும் மா படுத்து – சிந்தா:1 78/1
பெண் வலை படாதவர் பீடின் ஓங்கிய – சிந்தா:1 78/3
வான் மயிர் செய் கேடகத்து இடித்து வாள் வலை அரிந்து – சிந்தா:1 279/2
வலை படு மான் என மஞ்ஞை என தம் – சிந்தா:2 424/1
பனி பிறை பூணினான் தன் பாண் வலை சென்று பட்டாள் – சிந்தா:9 2040/4
கண் வலை பட்ட-போழ்தே கடு நவை அரவோடு ஒக்கும் – சிந்தா:13 2611/2
தாள் ஒற்றி தப்பி வீழ்ந்தார் தறி வலை மானின் பட்டார் – சிந்தா:13 2768/4

TOP


வலை-வாய் (1)

கோள் இமிழ்ப்பு நீள் வலை-வாய் கண்படுத்தும் இன்னணமே – சிந்தா:13 2787/3

TOP


வலைப்பட்டது (1)

வழை உறை வனத்து வன்கண் நரி வலைப்பட்டது அன்றே – சிந்தா:8 1928/4

TOP


வலைப்பட்டதை (1)

வல்வினையார் வலைப்பட்டதை அன்றே – சிந்தா:4 935/4

TOP


வலைப்பட்டீர்க்கு (1)

மன்னன் நகர் எல்லாம் போர்ப்ப வலைப்பட்டீர்க்கு
இன்னே ஒளி இழந்த இன்னா இடுகினவோ – சிந்தா:13 2961/3,4

TOP


வலைப்பட்டு (2)

தையலாள் நெடும் தடம் கண் வலைப்பட்டு சச்சந்தன் – சிந்தா:1 181/2
கரும்பு உடை காளை அன்ன காளை நின் வலைப்பட்டு என்றான் – சிந்தா:1 401/4

TOP


வலையவர் (1)

வலையவர் முன்றில் பொங்கி வாள் என வாளை பாய – சிந்தா:12 2583/1

TOP


வலையில் (1)

வீறு அழி வினை செய் காலன் வைர வாள் வலையில் பட்டால் – சிந்தா:13 2879/1

TOP


வலையின் (3)

கண் எனும் வலையின் உள்ளான் கை அகப்பட்டு இருந்தான் – சிந்தா:3 713/1
வளை கடல் வலையின் சூழ்ந்து மால் வரை வேலி கோலி – சிந்தா:4 1115/1
மை இரும் குழலினாள் தன் மைந்தனை வலையின் சூழ்ந்து – சிந்தா:6 1540/3

TOP


வலையினால் (1)

வலையினால் மீன்கள் வாரி வாழ் உயிர் கூற்றம் ஆன – சிந்தா:13 2770/2

TOP


வலையுள் (1)

எழுது ஆர் மணி குவளை கண் வலையுள் பட்டு இமையார்கள் காமம் அறு சுழியுள் ஆழ்ந்து – சிந்தா:13 3137/3

TOP


வலையை (2)

மாற்ற அரும் வலையை வைத்தான் வைத்ததை அறிந்து நாமும் – சிந்தா:1 376/2
நோற்று அவன் வலையை நீங்கி நுகர்ச்சியில் உலகம் நோக்கி – சிந்தா:1 376/3

TOP


வவ்விய (1)

வாளை வவ்விய கண்ணியர் வார் கழல் – சிந்தா:4 883/3

TOP


வழக்கு (6)

பாரித்தேன் தரும நுண் நூல் வழக்கு அது ஆதல் கண்டே – சிந்தா:1 214/2
ஆள் வழக்கு ஒழிய நீண்ட அணி மலர் தடம் கண் எல்லாம் – சிந்தா:2 461/2
ஐ என மன்னன் ஏவ ஆள் வழக்கு அற்றது என்ப – சிந்தா:4 907/3
வம்பே இது வையகத்தார் வழக்கு அன்றே – சிந்தா:4 1068/4
நிலை கொள் மன்னர் வழக்கு என நேர்பவே – சிந்தா:8 1919/4
மை படும் வினை துகள் வழக்கு நெறி மாயம் – சிந்தா:13 2873/2

TOP


வழங்க (2)

வழங்க முன் இயற்றிய சுதை செய் வாய் தலை – சிந்தா:1 40/2
வழங்க நீண்ட கை வணிகர்க்கு ஏறு அனான் – சிந்தா:4 987/2

TOP


வழங்கல் (1)

கானம் வழங்கல் மேவி காலின் ஏகினானே – சிந்தா:6 1412/4

TOP


வழங்காதவன் (1)

வஞ்சம் வழங்காதவன் கண்களின் நோக்க-மாதோ – சிந்தா:8 1964/3

TOP


வழங்கி (2)

தஞ்சம் வழங்கி தலைக்கொண்டது காம வெம் தீ – சிந்தா:8 1964/4
ஆற்றலோடு ஆண்மை தோன்ற ஆருயிர் வழங்கி வீழ்ந்தார் – சிந்தா:10 2267/2

TOP


வழங்கினார்க்கும் (1)

நன் பொருள் வழங்கினார்க்கும் பயன் நமக்கு அறியல் ஆகா – சிந்தா:13 2828/4

TOP


வழங்கு (3)

வழங்கு வங்க கலிங்க கடகமும் – சிந்தா:4 863/1
வழங்கு தாரவன் மார்பு இடை மட்டு உக – சிந்தா:12 2504/1
வழங்கு பொன் வரை வளரும் பைம் கண் மா உரையாதோ – சிந்தா:13 3088/4

TOP


வழங்கு-மின் (1)

விட்டு நீர் நெல்லும் பொன்னும் வழங்கு-மின் விளைவ கூறின் – சிந்தா:10 2150/2

TOP


வழங்கும் (4)

இரு_சுடர் வழங்கும் வையத்து என் பெயர் கெடுக என்றான் – சிந்தா:3 773/4
வானின் வழங்கும் வண் கை மணி செய் ஆர மார்பின் – சிந்தா:6 1412/1
தேனும் வழங்கும் பைம் தார் விசையை சிறுவன் தேம் கொள் – சிந்தா:6 1412/2
நானம் வழங்கும் கோதை நைய வெய்ய ஆய – சிந்தா:6 1412/3

TOP


வழங்குவாரும் (1)

பல் சரம் வழங்குவாரும் பரிவு கொள்பவரும் ஆனார் – சிந்தா:10 2179/4

TOP


வழா (1)

வழா திரு மலர் எலாம் மலர்ந்து வண்டு இனம் – சிந்தா:13 3012/2

TOP


வழாமை (1)

இட்ட நூல் வழாமை ஓடி யோசனை எல்லை நீண்டு – சிந்தா:1 112/1

TOP


வழி (31)

இந்திரன் திருநகர் உரிமையோடு இ வழி
வந்து இருந்த வண்ணமே அண்ணல் கோயில் வண்ணமே – சிந்தா:1 155/3,4
ஆடு இயல் மா மயில் ஊர்தியை அ வழி
மாடமும் காவும் அடுத்து ஓர் சில் நாள் செல – சிந்தா:1 238/1,2
அன்னவன் வழி செல்லின் இ மண் மிசை – சிந்தா:1 245/3
இறைவனா தன்னை ஆக்கி அவன் வழி ஒழுகின் என்றும் – சிந்தா:1 254/3
சிறுவன் தன்மையை சேர்ந்து அறிந்து இ வழி
குறுக வம் என கூனியை போக்கினாள் – சிந்தா:1 357/3,4
மானின் நோக்கி வரும் வழி நோக்கி நின்று – சிந்தா:1 359/2
மால் வழி உளது அன்று-ஆயின் வாழ்வினை முடிப்பல் என்றே – சிந்தா:2 476/3
குலத்தொடு முடிந்த கோன்-தன் குடி வழி வாரா நின்றேன் – சிந்தா:2 477/1
தும்பி வண்டொடு தூ வழி யாழ் செய – சிந்தா:4 854/2
அங்கு அதன் தனது இடம் கடந்து போம் வழி
பொங்கு பூம் சண்பக போது போர்த்து உராய் – சிந்தா:5 1199/1,2
அருள் தேர் வழி நின்று அறனே மொழிவாய் – சிந்தா:5 1381/1
இருள் தேர் வழி நின்று இனைவேற்கு அருளாய் – சிந்தா:5 1381/3
போந்ததும் போய கங்குல் போம் வழி கண்டது உண்டேல் – சிந்தா:5 1410/3
வசையின் நீங்கியினார் வழி காட்டலின் – சிந்தா:6 1438/2
வெறி தாரவன் எ வழி ஏகினன் நீர் – சிந்தா:6 1522/3
அளி சேர் அற வழி அண்ணல் இவன் என்பர் – சிந்தா:7 1611/2
அளி சேர் அற வழி அண்ணல் இவனேல் – சிந்தா:7 1611/3
எல் இருள் விஞ்சை ஓதி இ வழி இடுவித்திட்டாள் – சிந்தா:7 1747/3
அ வழி இரண்டு திங்கள் கழிந்த பின் அவள் இல் நீங்கி – சிந்தா:7 1758/1
இ வழி நாடு காண்பான் வருதலும் இறைவன் கண்டே – சிந்தா:7 1758/2
மை வழி நெடும் கணாளை தந்தனன் மதலை என்றான் – சிந்தா:7 1758/4
வாச மலர் மறைந்த வழி வாமன் அடிக்கு ஏற்றி – சிந்தா:7 1784/3
வழி வளர் மயில் அம் சாயல் பவள பூம் பாவை அன்ன – சிந்தா:9 2074/1
சுருள் துணித்து ஒரு வழி தொகுத்தது ஒத்ததே – சிந்தா:12 2450/2
ஆய்ந்த கேள்வி அவன் கான் முளையாய் வழி தோன்றினான் – சிந்தா:12 2492/1
வரும் வழி வினாய் உழந்து வாழ்க தவம் மாதோ – சிந்தா:12 2556/4
வழி வரு தவம் எய்தி வைகினள் தெய்வம் அன்னாள் – சிந்தா:13 2651/4
நல் தவம் செய்த வீரர் உள வழி நயந்து நாடும் – சிந்தா:13 2738/1
மதியும் சுடரும் வழி காணல் உறா – சிந்தா:13 2854/1
அடி வழி படுவர் கண்டாய் அரும் புகழ் கெடுதல் அஞ்சி – சிந்தா:13 2911/2
உள் வளர்ந்து ஒரு வழி தோன்றி பேர் அறம் – சிந்தா:13 2933/2

TOP


வழி-தொறும் (1)

மானின் நோக்கியர் நோக்கி வழி-தொறும் ஈவது அ வழியே – சிந்தா:7 1562/4

TOP


வழித்து (4)

விரை வழித்து இளையர் எல்லாம் விழு மணி கலங்கள் தாங்கி – சிந்தா:3 699/2
ஆழ நா வழித்து நெய்த்தோர் கொப்புளித்து அழிந்த மாவின் – சிந்தா:3 803/2
மங்கல வெள்ளை வழித்து முத்து ஈர்த்த பின் – சிந்தா:6 1477/1
பொன் நா வழியால் புகழ் நா வழித்து ஆய்ந்த மெல் கோல் – சிந்தா:13 3045/1

TOP


வழிந்து (1)

வழிந்து தேன் வார்ந்து சோரும் வருக்கையின் நீழல் சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2720/3

TOP


வழிநாள் (2)

கொங்கு உண் மலர் கோதையொடு குருசில் செலும் வழிநாள்
அங்கண் நகர்ப்பட்ட பொருள் ஆகியது மொழிவாம் – சிந்தா:3 850/3,4
கருவி மா மழை கனை பெயல் பொழிந்து என வழிநாள்
அருவி போல் தொடர்ந்து அறாதன அரும் பிணி அழலுள் – சிந்தா:13 2752/1,2

TOP


வழிநின்று (1)

அடுமால் வழிநின்று அறனே அருளாய் – சிந்தா:6 1520/4

TOP


வழிபட்ட (1)

கூந்தல் வழிபட்ட கோவே நீ செல் உலகில் – சிந்தா:13 2990/2

TOP


வழிபட்டு (1)

விரும்பி யான் வழிபட்டு அன்றோ வாழ்வது என் வாழ்க்கை என்றான் – சிந்தா:13 2902/4

TOP


வழிபட (3)

அந்தில் வில் பயிற்றும் தானம் வழிபட ஆங்கு சென்றாள் – சிந்தா:7 1719/3
சேடியர் வழிபட செல்லும் செல்வியே – சிந்தா:9 2000/4
பள்ளி வாய் நந்தும் ஆமையும் பணித்து பல் மலர் வழிபட குறைக்கும் – சிந்தா:10 2109/3

TOP


வழிபடு (1)

வழிபடு தெய்வம் ஆகி வரம் கொடுத்து அருளல் வேண்டும் – சிந்தா:12 2512/2

TOP


வழிபடும் (2)

வண்டு இமிர் கோதை நின்னை வழிபடும் நாளும் என்றாள் – சிந்தா:4 1047/4
வாய்ந்து அடியேம் வந்து உன் வழிபடும் நாள் இன்றே போல் – சிந்தா:13 2990/3

TOP


வழிபாடர் (1)

செ வழிபாடர் ஆகி சிலை தொழில் சிறுவர் கற்ப – சிந்தா:7 1758/3

TOP


வழிமுறை (1)

வசை உடைத்து அரசர்க்கு எல்லாம் வழிமுறை வந்தவாறே – சிந்தா:3 748/3

TOP


வழிய (1)

தன் வழிய காளை சீதத்தன் அவன் தன் போல் – சிந்தா:3 494/3

TOP


வழியா (1)

மறம் புரி கொள் நெஞ்சம் வழியா புகுந்து ஈண்டி – சிந்தா:13 2868/2

TOP


வழியால் (1)

பொன் நா வழியால் புகழ் நா வழித்து ஆய்ந்த மெல் கோல் – சிந்தா:13 3045/1

TOP


வழியே (3)

ஒத்து அதன் தாள் வழியே முளை ஓங்குபு – சிந்தா:1 223/3
உரையீர் உயிர் காவலன் உள் வழியே – சிந்தா:5 1376/4
மானின் நோக்கியர் நோக்கி வழி-தொறும் ஈவது அ வழியே – சிந்தா:7 1562/4

TOP


வழிவரல் (1)

வழிவரல் வருத்தம் ஓம்பி வயிர பூண் அணிந்த மார்பன் – சிந்தா:7 1644/1

TOP


வழு (5)

வாள் அமர் நீந்தும்-போழ்தின் வழு வழுத்து ஒழியும் என்றான் – சிந்தா:1 257/4
வழு இல் மாந்தரும் மாவும் மல்கிய – சிந்தா:12 2405/1
வைத்து வழு இல் சாதகமும் வகுத்த பின்னர் தொகுத்த நாள் – சிந்தா:13 2705/2
வாமன் நூல் நெறி வழு அற தழுவினர் ஒழுகல் – சிந்தா:13 2753/3
வழு இல் பொய்கையுள் மலர் என வளர்ந்து மை ஆடி – சிந்தா:13 2756/3

TOP


வழுக்கவும் (1)

வண்ணம் எய்தலும் வழுக்கவும் பெறும் அது வழுக்காது – சிந்தா:13 2755/2

TOP


வழுக்காது (1)

வண்ணம் எய்தலும் வழுக்கவும் பெறும் அது வழுக்காது
ஒண்மை வாள் மதி உருவொடு திரு என தோன்றி – சிந்தா:13 2755/2,3

TOP


வழுக்கி (5)

மண் அகம் காவலின் வழுக்கி மன்னவன் – சிந்தா:1 198/1
வெயில் என திரித்து விண் வழுக்கி வந்து வீழ்ந்தது ஓர் – சிந்தா:1 276/3
நாளொடு நடப்பது வழுக்கி மின்னொடு ஊர் – சிந்தா:1 320/1
வானத்தின் வழுக்கி திங்கள் கொழுந்து மீன் குழாங்கள் சூழ – சிந்தா:1 387/1
வாய் புக பெய்யினும் வழுக்கி நல்லறம் – சிந்தா:13 2932/3

TOP


வழுக்கிய (1)

வழுக்கிய புதல்வன் அங்கு ஒழிய மா மணி – சிந்தா:1 325/3

TOP


வழுக்குதல் (1)

வழுக்குதல் இன்றி விண்ணோன் வச்சிர நுதியின் இட்ட – சிந்தா:6 1534/3

TOP


வழுத்து (1)

வாள் அமர் நீந்தும்-போழ்தின் வழு வழுத்து ஒழியும் என்றான் – சிந்தா:1 257/4

TOP


வழும்பிது (1)

கோதம் செய் குடர்கள் புன் தோல் நரம்பொடு வழும்பிது என்றான் – சிந்தா:7 1583/4

TOP


வழுவி (1)

விண் நெறி வழுவி வீழ்ந்த விண்ணவன் ஒருவன்-கொல் என்று – சிந்தா:13 3054/3

TOP


வழுவினார்-தம்மை (1)

வழுவினார்-தம்மை புல்லாள் வாழ்க நும் கண்ணி-மாதோ – சிந்தா:8 1890/4

TOP


வழை (3)

மதி தள்ளி இடும் வழை சூழ் பொழிலே – சிந்தா:5 1194/4
குரவம் கோங்கம் குடம் புரை காய் வழை
விரவு பூ பொழில் வேறு இருந்து ஆய் பொருள் – சிந்தா:8 1918/2,3
வழை உறை வனத்து வன்கண் நரி வலைப்பட்டது அன்றே – சிந்தா:8 1928/4

TOP


வழை-இடை (1)

வழை-இடை குளித்தார் வந்து தோன்றினார் – சிந்தா:5 1335/4

TOP


வழைச்சறு (1)

வழைச்சறு சாடி மட்டு அயின்று மள்ளர் தாம் – சிந்தா:7 1614/1

TOP


வழையும் (1)

வண் தளிர் சந்தனமும் வழையும் மாவும் வான் தீண்டி – சிந்தா:5 1225/1

TOP


வழையே (2)

வரையே புனலே வழையே தழையே – சிந்தா:5 1376/2
வனம் ஆர் வழையே வரையே திரையே – சிந்தா:6 1519/2

TOP


வழையோடு (1)

மணி மலர் நாகம் சார்ந்து வழையோடு மரவ நீழல் – சிந்தா:7 1569/3

TOP


வள் (10)

சில் அரி சிலம்பின் வள் வார் சிறுபறை கறங்க செம்பொன் – சிந்தா:2 458/1
மண் கனை முழவம் விம்ம வரி வளை துவைப்ப வள் வார் – சிந்தா:3 628/1
வள் இதழ் கோதை மற்று நகரொடும் கடியுமேனும் – சிந்தா:4 905/3
வள் இதழ் கோதை தானே இட்டது ஓர் வண்ணம்-தன்னை – சிந்தா:7 1696/3
வள் உகிர் நுதியினால் வரி நுதல் உறுத்தலும் – சிந்தா:7 1841/1
வள் இதழ் கோதை வல்லான் வட்டிகை நுதியின் வாங்கி – சிந்தா:8 1990/3
கொட்டினான் தடம் கண் வள் வார் குளிறு இடி முரசம் அன்றே – சிந்தா:10 2150/4
ஏற்று உரி போர்த்த வள் வார் இடி முரசு அறைந்த பின் நாள் – சிந்தா:10 2152/1
வள் உகிர் வரித்த சாந்தின் வன முலை கோக்கினாரை – சிந்தா:12 2532/1
வள் இதழ் மாலை மார்பன் வச்சிர மனத்தன் ஆனான் – சிந்தா:13 2732/4

TOP


வள்ள (1)

வள்ள நீர் அரமங்கையர் அம் கையால் – சிந்தா:4 857/1

TOP


வள்ளத்து (5)

இறு நுசுப்பின் அம் நலார் ஏந்து வள்ளத்து ஏந்திய – சிந்தா:1 74/1
அழித்து மட்டு ஒழுகும் தாரான் மணி வள்ளத்து ஆய்ந்த தேறல் – சிந்தா:8 1986/2
மணி இயல் வள்ளத்து ஏந்த மது மகிழ்ந்து அனந்தர் கூர – சிந்தா:9 2083/1
வண்ண குவளை மலர் அளைஇ மணி கோல் வள்ளத்து அவன் ஏந்த – சிந்தா:13 2700/2
மைந்தர் தம் வண் கையால் முன் மணி வள்ளத்து எடுத்த தேறல் – சிந்தா:13 2973/1

TOP


வள்ளத்துள் (1)

அம் பொன் வள்ளத்துள் அமிர்தம் ஏந்தும் எம் – சிந்தா:4 992/1

TOP


வள்ளத்தே (1)

மலர்ந்து வாய் வைத்தார் மணி கொள் வள்ளத்தே
நலம் கொள் சாயலார் நடுங்கி நையவே – சிந்தா:13 3130/3,4

TOP


வள்ளம் (1)

மன்னுக வென்றி என்று மணி வள்ளம் நிறைய ஆக்கி – சிந்தா:2 471/2

TOP


வள்ளல் (13)

வஞ்சம் மறவர் நிரை வள்ளல் விடுத்தவாறும் – சிந்தா:0 11/2
வள்ளல் கைத்தல மாந்தரின் மால் வரை – சிந்தா:1 36/1
மாழ்கி பை அவிந்த வண்ணம் வள்ளல் தேர் முழக்கினானும் – சிந்தா:2 449/2
வள்ளல் மேல் அப்பு மாரி ஆர்ப்பொடு சிதறினாரே – சிந்தா:2 450/4
வானம் உற நீண்ட புகழ் மாரி மழை வள்ளல்
தானம் என வேண்டுநர்கள் வேண்டுவன நல்கி – சிந்தா:3 500/1,2
மால் உற்ற மன்னர் தங்கள் மனம் கையற்று ஒழிந்த வள்ளல்
கோல் ஒற்ற குனிந்தவாறே சிலை குனிந்து ஒழிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 797/3,4
வள்ளல் நீங்க பெறாய் வளைத்தேன் என – சிந்தா:4 889/2
வண்ண வார் சிலை வள்ளல் கொண்டு ஆயிடை – சிந்தா:4 894/1
மாற்றம் ஒன்று உரையாள் மழை வள்ளல் என் – சிந்தா:4 899/1
வள்ளல் மா தடிந்தான் அன்ன மாண்பினான் – சிந்தா:4 1029/4
வள்ளல் தான் வல்ல எல்லாம் மாட்டினன் மற்றும் ஆங்கண் – சிந்தா:5 1274/1
மங்குல் மின் என வள்ளல் தேர் மைந்தர் தேரொடு மயங்கலின் – சிந்தா:10 2307/3
வள்ளல் வாய்மொழி ஆன் படு பால் அமிர்து அல்லால் – சிந்தா:12 2390/3

TOP


வள்ளலும் (2)

வாமான் திண் தேர் வள்ளலும் உள்ளம் மிகை கொண்டு எம் – சிந்தா:7 1638/1
வலித்தது என் என வள்ளலும் கூறுவான் – சிந்தா:8 1924/4

TOP


வள்ளலை (6)

வள்ளலை வல் விரைந்து எய்த நம்பியை – சிந்தா:1 328/3
வட்டு உடை பொலிந்த தானை வள்ளலை கண்ட-போழ்தே – சிந்தா:2 468/1
வகை மலி வரை செய் மார்பின் வள்ளலை கண்டு வண் தார் – சிந்தா:2 474/3
சுற்றி வள்ளலை சோர்வு இன்றி யாத்திட்டாள் – சிந்தா:5 1295/3
வள்ளலை வாச நெய் பூசி மணி குடம் – சிந்தா:6 1476/1
மாடத்துள் இழிந்து மற்று அ வள்ளலை மறைய வைத்து – சிந்தா:9 2055/2

TOP


வள்ளலையும் (1)

மாடம் அது வார் சடைய வள்ளலையும் ஒக்கும் – சிந்தா:3 598/2

TOP


வள்ளற்கு (1)

வள்ளற்கு உற்றதும் மறைந்த வண்ணமும் – சிந்தா:7 1763/3

TOP


வள்ளி (5)

குலம் நினையல் நம்பி கொழும் கயல் கண் வள்ளி
நலன் நுகர்ந்தான் அன்றே நறும் தார் முருகன் – சிந்தா:2 482/1,2
வள்ளி இன் அமுதும் வரை வாழையின் – சிந்தா:6 1424/1
வள்ளி வாரிய குழியின் வளர் பொன்னும் வயிரமும் இமைக்கும் – சிந்தா:7 1565/1
வள்ளி வென்ற நுண் இடை மழை மலர் தடம் கணார் – சிந்தா:9 2039/2
வயிர் மயிர் கிடுகொடு வள்ளி தண்டையும் – சிந்தா:10 2218/2

TOP


வள்ளியின் (1)

வெள்ளி வள்ளியின் விளங்கு தோள் நலார் – சிந்தா:2 420/3

TOP


வள்ளுவன் (1)

வாய்த்த அ நிரை வள்ளுவன் சொனான் – சிந்தா:2 419/4

TOP


வள்ளுவார் (1)

வள்ளுவார் முரசம் மூதூர் அறைக என அருளினானே – சிந்தா:10 2149/4

TOP


வள்ளூரமே (1)

கழுகு உண்ண வள்ளூரமே சுமந்து புள்ளிற்கே புறம் செய்கின்றார் – சிந்தா:6 1552/4

TOP


வள்ளை (2)

வாடு வள்ளை மேல் எலாம் வாளை ஏற பாய்வன – சிந்தா:1 66/2
மயிர் எறி கத்தரிகை அனையவாய் வள்ளை வாடு – சிந்தா:1 168/1

TOP


வள (22)

வள முடி நடுபவர் வரம்பு இல் கம்பலை – சிந்தா:1 49/1
வள வயல் வைகலும் இன்னது என்ப தேன் – சிந்தா:1 64/2
மட்டு இலா வள நகர் வண்ணம் இன்னதே – சிந்தா:1 93/4
நஞ்சு பதி கொண்ட வள நாக அணையினான் தன் – சிந்தா:1 287/1
மாடம் ஓங்கும் வள நகருள் வரம்பு இல் பண்டம் தலை திறந்திட்டு – சிந்தா:1 307/1
பொன் உடை வள நகர் பொலிய புக்க பின் – சிந்தா:1 326/2
வடி மலர் ஆயர் பூசல் வள நகர் பரப்பினாரே – சிந்தா:2 428/4
வள மலர் அணியப்பெற்றேன் வால் வளை திருத்தப்பெற்றேன் – சிந்தா:3 684/1
இள வள நாகு புல்லி இனத்து-இடை ஏறு நின்றால் – சிந்தா:3 751/1
தள வள முகை கொள் பல்லாள் சீவகன் தழுவி நின்றால் – சிந்தா:3 751/3
சீர் கெழு வள மனை திளைத்து மாசனம் – சிந்தா:3 828/2
வள மலர் கோதை தன்னை வாய்விடான் குழைய புல்லி – சிந்தா:3 841/3
வாள் உழலை பாய்ந்து இளைய வள நாகிட்டு இனம் என்னும் – சிந்தா:5 1226/1
கரும்பு அணி வள வயல் காமர் தாமரை – சிந்தா:6 1442/1
ஈட்டிய வள நிதி இறைகொள் மா நகர் – சிந்தா:6 1445/3
அறை கடல் வள நகர் ஆயது என்பவே – சிந்தா:6 1446/4
மன்னவன் நிரை கொண்டாரை வள நகர் தந்து மன்னன் – சிந்தா:7 1861/1
பட்டன வள நிழல் பரிவு தீர்ந்தவே – சிந்தா:8 1938/4
காப்பு உடை வள நகர் காளை எய்தினான் – சிந்தா:9 2011/4
மடங்கல் போல் திறலார் மா மணி கறங்க வள வயல் புள் எழ கழிந்தார் – சிந்தா:10 2102/4
செல்வன் தாதையும் செழு நகரொடு வள நாடும் – சிந்தா:11 2360/3
மைத்துன மன்னர்க்கு எல்லாம் வள நிதி மணி செய் மான் தேர் – சிந்தா:12 2571/3

TOP


வளத்தது (1)

வான் தரு வளத்தது ஆகி வையகம் பிணியில் தீர்க – சிந்தா:3 604/1

TOP


வளத்து (1)

மல்லல் தொல் வளத்து மத்திம நல் நாட்டு வண் தாமரை – சிந்தா:7 1591/1

TOP


வளம் (19)

கரும் கடல் வளம் தர கரையும் பண்டியும் – சிந்தா:1 63/1
உள வளம் கருதி ஊக்கல் உழப்பு எருது உடையது ஆமே – சிந்தா:3 751/2
மோட்டு வளம் சுரக்கும் ஊரும் முழுது ஈந்து – சிந்தா:4 1042/2
வளம் கெழு வடத்தை சூழ்ந்து வான் பொன் நாண் திளைப்ப சேந்த – சிந்தா:5 1297/2
நல் வளம் தாமரை நாணிய வாள் முகம் – சிந்தா:6 1474/1
மட்டு ஆர் பூம் பிண்டி வளம் கெழு முக்குடை கீழ் மாலே கண்டீர் – சிந்தா:6 1549/1
வல்லை தொக்கது வளம் கெழு கோயிலுள் ஒருங்கே – சிந்தா:11 2360/4
வளம் கொள் மாநகர் மழ கதிர் குழீஇயின போல – சிந்தா:11 2361/3
வளம் கொள் மாலைகள் சூடி முத்து அணிந்து வண் முரசம் – சிந்தா:12 2388/3
வளம் கொள் மா மணி கூடம் சேர்த்தினார் – சிந்தா:12 2420/3
வளம் கொள பூத்த கோல மலர் அடி கழீஇய பின்றை – சிந்தா:12 2469/2
மனக்கு இனிது உறைக என்று வளம் கெழு நாடும் ஈந்தான் – சிந்தா:12 2568/4
மாரி மல்கி வளம் கெழு மண்மகள் – சிந்தா:12 2579/1
நெய் வளம் கனிந்து வாசம் நிறைந்து வான் வறைகள் ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2735/1
குய் வளம் கழுமி வெம்மை தீம் சுவை குன்றல் இன்றி – சிந்தா:13 2735/2
மண்டு தீம் புனல் வளம் கெழு நாடு எய்தல் அரிதே – சிந்தா:13 2750/4
வயல் சூழ்ந்தன ஊர் வளம் ஆர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2852/4
வளம் கெழு மணி வரை நெற்றி பால்கடல் – சிந்தா:13 3007/3
வளம் கெழு முக்குடை அடிகள் வாய்மொழி – சிந்தா:13 3055/3

TOP


வளமை (2)

மற்று அ தேர் உருள் கொடா வளமை சான்றவே – சிந்தா:1 89/4
வளமை மல்கி எரிய மட மந்தி கை காய்த்துவான் – சிந்தா:12 2491/2

TOP


வளர் (50)

கிளி வளர் பூ மருது அணிந்து கேடு இலா – சிந்தா:1 64/1
அரி வளர் கண்ணியர் அணிகல அரவமும் – சிந்தா:1 124/2
புரி வளர் குழலொடு பொலி மலி கவினிய – சிந்தா:1 124/3
தழை வளர் மது மலர் தயங்கு பூம் சிகை – சிந்தா:1 195/2
கொடி வளர் குவி முலை தடத்துள் வைகியும் – சிந்தா:1 196/2
கனி வளர் கிளவி காமர் சிறு நுதல் புருவம் காமன் – சிந்தா:2 486/1
குனி வளர் சிலையை கொன்ற குவளை கண் கயலை கொன்ற – சிந்தா:2 486/2
பனி வளர் கோதை மாதர் பாவையை பரவி வைத்தார் – சிந்தா:2 486/4
வரை கிடந்து கீண்டது என கீறி வளர் தீவின் – சிந்தா:3 502/3
அம் கதிர் மணி நகை அலமரும் முலை வளர்
கொங்கு அணி குழல் அவள் கோடணை அறைவாம் – சிந்தா:3 603/3,4
வாயே வளர் பவளம் மாந்தளிரே மா மேனி – சிந்தா:3 652/2
கலி வளர் களிறு கை நீர் சொரிவ போல் முத்த மாலை – சிந்தா:4 968/1
கொன் வளர் குவி முலை கோட்டில் தாழ்ந்தன – சிந்தா:4 1008/1
மின் வளர் திரள் வடம் விளங்கு பைம் கதிர் – சிந்தா:4 1008/2
இன் வளர் இளம் பிறை எழுதப்பட்டன – சிந்தா:4 1008/3
பொன் வளர் செப்பின் மேல் பொலிந்த போன்றவே – சிந்தா:4 1008/4
மைத்துனன் வனப்பின் மிக்கான் வளர் நிதி கிழவன் காளை – சிந்தா:4 1048/1
வளர் பைம்பொனும் வாள் ஒளி நீள் மணியும் – சிந்தா:5 1192/1
கை வளர் கரும்பு உடை கடவுள் ஆம் எனின் – சிந்தா:5 1263/1
கலை வளர் கிளவியார்-தம் காமர் மென் சேக்கை நீங்கி – சிந்தா:6 1432/1
இலை வளர் குரம்பை அங்கண் இரு நிலம் சேக்கை ஆக – சிந்தா:6 1432/2
முலை வளர் ஆகம் தோய முழு வினை முரியும்-ஆயின் – சிந்தா:6 1432/3
மலை வளர் குறவர்க்கு அ மா வினைகளும் மாயும் அன்றே – சிந்தா:6 1432/4
கொல் வளர் வேல் கணினாள் குழைந்தாள் என – சிந்தா:6 1474/2
மல் வளர் மார்பனை வந்து வளைந்தார் – சிந்தா:6 1474/4
துனி வளர் கதிகளுள் தோன்றி நாடகம் – சிந்தா:6 1554/3
வள்ளி வாரிய குழியின் வளர் பொன்னும் வயிரமும் இமைக்கும் – சிந்தா:7 1565/1
துறை வளர் நாட்டொடு நகரம் சொல் என – சிந்தா:7 1618/3
கை வளர் கோதை கரந்து எழுத்திட்டாள் – சிந்தா:7 1767/4
வழி வளர் மயில் அம் சாயல் பவள பூம் பாவை அன்ன – சிந்தா:9 2074/1
கழி வளர் கயல் கண் நங்கை கற்பினை அறிந்து தோழி – சிந்தா:9 2074/2
நனை வளர் கோதை நற்றாய் நங்கைக்கு ஈது உள்ளம் என்று – சிந்தா:9 2075/1
சுனை வளர் குவளை உண்கண் சுமதிக்கு செவிலி செப்ப – சிந்தா:9 2075/2
மின் வளர் மருங்குல் செற்ற வெம் முலை மணி கண் சேப்ப – சிந்தா:9 2081/3
கழை வளர் குன்றில் களிறு நின்று ஆடும் கடி நறும் சந்தன சாரல் – சிந்தா:10 2105/3
இழை வளர் முலையார் சாயல் போல் தோகை இறை கொள் பூம் குறிஞ்சியும் இறந்தார் – சிந்தா:10 2105/4
மாலை மாரட்டத்து அகத்தன வளர் இளம் கிளியே – சிந்தா:10 2161/2
தட வளர் முழங்கும் செம் தீ நான்மறையாளர் தங்கள் – சிந்தா:11 2373/2
வரை விளை வளர் பொன்னே வலம்புரி ஒரு மணியே – சிந்தா:12 2430/1
கலம் தின்று பணைத்த தோளும் கவின் வளர் கழுத்தும் ஆர்ந்த – சிந்தா:12 2441/3
வளர் எரி வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:12 2468/4
கார் வளர் மின்னு வீசும் குண்டலம் காய் பொன் ஓலை – சிந்தா:12 2536/1
ஏர் வளர் பட்டம் ஏற்ப அணிந்து இருள் சுமந்து திங்கள் – சிந்தா:12 2536/2
நீர் வளர் நீலம் பூத்து நிரைத்த போல் நிரைத்த மேலால் – சிந்தா:12 2536/3
வார் வளர் முலையினார்-தம் மாழை வாள் முகங்கள் மாதோ – சிந்தா:12 2536/4
திரை வளர் இப்பி ஈன்ற திரு மணி ஆர மார்பின் – சிந்தா:13 2645/1
வரை வளர் சாந்தம் ஆர்ந்த வைர குன்று அனைய திண் தோள் – சிந்தா:13 2645/2
விரை வளர் கோதை வேலோய் வேண்டிய வேண்டினேம் என்று – சிந்தா:13 2645/3
வயல் வளர் கரும்பில் பாயும் மகதநாடு என்பது உண்டே – சிந்தா:13 3042/4
பகல் வளர் பவழ செம் தீ பருதி முன் பட்டதே போல் – சிந்தா:13 3053/1

TOP


வளர்க்கப்பட்ட (1)

பைம்பொனால் வளர்க்கப்பட்ட பனை திரண்டு அனைய தோளான் – சிந்தா:13 2918/4

TOP


வளர்க்கின்றாளே (1)

பெய்து ஒளி மறைத்து நங்கை பிறை என வளர்க்கின்றாளே – சிந்தா:5 1267/4

TOP


வளர்க (1)

திங்கள் மும் மாரி பெய்க திரு அறம் வளர்க செங்கோல் – சிந்தா:13 3146/1

TOP


வளர்கின்ற (1)

அயல் வளர்கின்ற ஆமான் குழவியோடு இரிந்து செந்நெல் – சிந்தா:13 3042/3

TOP


வளர்கின்றால் (1)

முன்னரே வளர்கின்றால் போல் முகிழ் முலை முத்தம் ஏந்தி – சிந்தா:12 2530/2

TOP


வளர்கின்றான் (1)

மாகம் ஈன்ற மா மதி அன்னான் வளர்கின்றான் – சிந்தா:1 362/4

TOP


வளர்த்த (12)

வடி தலை கண் மலர் வளர்த்த நோக்கமோடு – சிந்தா:1 194/3
பகலே பகை வளர்த்த பாவை சிறு நுசுப்பு ஒன்று உண்டே பாவம் – சிந்தா:3 679/2
வளர்த்த செம்மையை வாலியை வான் பொருள் – சிந்தா:5 1367/1
நையாள் வளர்த்த சுநந்தை நவையுற என் – சிந்தா:7 1802/3
மது குலாம் அலங்கல் மாலை மங்கையர் வளர்த்த செம் தீ – சிந்தா:7 1821/1
ஏந்து மலர் சேக்கை அகில் வளர்த்த இடு புகையும் – சிந்தா:9 2032/1
புலம்பு அற வளர்த்த அம் மென் பூம் புகை அமளி அங்கண் – சிந்தா:9 2092/3
வண்டு அலர் கோதை வாள் கண் வன முலை வளர்த்த தாயர் – சிந்தா:12 2457/1
கந்துகன் வளர்த்த சிங்கம் காண்-மின் என்பார் – சிந்தா:12 2548/3
ஒத்தன நல்கி தன்னை உழந்தனள் வளர்த்த தாய்க்கு – சிந்தா:12 2567/3
வளர்த்த கை தாயர் தம்மை வருக என அருளி தங்கள் – சிந்தா:12 2570/1
மத்தக மயிர் என வளர்த்த கைவினை – சிந்தா:13 3026/3

TOP


வளர்த்தவாறும் (1)

கோள் உற்ற கோன் போல் அவன் கொண்டு வளர்த்தவாறும்
வாள் உற்ற கண்ணாள் மகன் வாழ்க என நோற்றவாறும் – சிந்தா:0 10/3,4

TOP


வளர்த்தார் (1)

சொல் வளர்த்தார் அவள் தோழியர் சோர் குழல் – சிந்தா:6 1474/3

TOP


வளர்த்தாள் (1)

வருந்தி ஈன்றாள் மறந்து ஒழிந்தாள் வளர்த்தாள் சொல் கேட்டு இல் கடிந்தாள் – சிந்தா:7 1661/1

TOP


வளர்ந்த (1)

மருங்குல் நோவ வளர்ந்த வன முலை – சிந்தா:5 1372/3

TOP


வளர்ந்தது (1)

மற்றும் ஓர் நால்வர் உள்ளார் மாண்பினால் வளர்ந்தது இல்லை – சிந்தா:7 1647/2

TOP


வளர்ந்ததே (1)

காம நீர் காமவல்லி கவின் கொண்டு வளர்ந்ததே போல் – சிந்தா:12 2475/3

TOP


வளர்ந்ததை (1)

வைத்தது போல வளர்ந்ததை அன்றே – சிந்தா:1 223/4

TOP


வளர்ந்தவாறும் (1)

தன் நிகர் இல் வாணிகன் இல் தான் வளர்ந்தவாறும்
கை நிகர் இல் வேந்தர் தொழ போந்ததுவும் கண்டால் – சிந்தா:12 2555/2,3

TOP


வளர்ந்து (11)

பிறை-அது வளர தானும் வளர்ந்து உடன் பெருகி பின் நாள் – சிந்தா:1 254/1
உச்சி வரை வளர்ந்து இளமை ஒழிந்த உயர் திண் காழ் – சிந்தா:12 2484/1
மாதரார் பலரும் வீச வளர்ந்து எழு சிங்கம் போல – சிந்தா:13 2615/2
எண்ணற்கு அரிய குங்கும சேற்று எழுந்து நான நீர் வளர்ந்து
வண்ண குவளை மலர் அளைஇ மணி கோல் வள்ளத்து அவன் ஏந்த – சிந்தா:13 2700/1,2
மாசு இல் பூம் பள்ளி வைகி வளர்ந்து எழு மகளிர் ஒப்ப – சிந்தா:13 2712/3
வழு இல் பொய்கையுள் மலர் என வளர்ந்து மை ஆடி – சிந்தா:13 2756/3
புறந்தரல் இன்றியே வளர்ந்து செல்லும் நாள் – சிந்தா:13 2834/2
எழு வளர்ந்து அனைய திண் தோள் இளையவர் தம்முள் மூத்த – சிந்தா:13 2905/2
மாய்தலும் பிறத்தலும் வளர்ந்து வீங்கலும் – சிந்தா:13 2932/1
உள் வளர்ந்து ஒரு வழி தோன்றி பேர் அறம் – சிந்தா:13 2933/2
வீ வினை இன்றி காம முலை உண்டு வளர்ந்து வீங்கி – சிந்தா:13 3098/2

TOP


வளர்ந்தேம் (2)

எங்கு எழில் என் ஞாயிறு என இன்னணம் வளர்ந்தேம் – சிந்தா:7 1793/4
ஈண்ட வளர்ந்தேம் ஏந்து தவிசின் உச்சி மிசை எய்தி – சிந்தா:7 1794/3

TOP


வளர்ப்ப (1)

காம குழவி வளர்ப்ப கணவன் புனலுள் நீங்கி – சிந்தா:4 921/3

TOP


வளர (5)

மண் கனிப்பான் வளர தளர்கின்றாள் – சிந்தா:1 230/4
பிறை-அது வளர தானும் வளர்ந்து உடன் பெருகி பின் நாள் – சிந்தா:1 254/1
காம்பின் மென் தோள் கவின் வளர வைகல் கலப்பு என்பவே – சிந்தா:7 1656/4
தன் நெறி வளர காமன் தான் முலை இரண்டும் ஆகி – சிந்தா:12 2530/1
மா கவின் வளர தீண்டி மணி நகை நக்கு நாளும் – சிந்தா:13 2951/1

TOP


வளராதன (1)

மை இல் வாள் நெடும் கண் வளராதன
மெய் எலாம் உடையாய் மெய்ம்மை காண்டி நீ – சிந்தா:5 1366/1,2

TOP


வளரும் (5)

மண் அகம் வளரும் தோளான் மறுத்து நீ மொழியல் என்றான் – சிந்தா:1 202/4
மற்று இ ஞாலம் உடையாய் நீ வளரும் ஆறும் அறியேனால் – சிந்தா:1 310/3
கடித்து கிடந்து கவின் வளரும் காய் பொன் மகரம் கதிர் முலை மேல் – சிந்தா:13 2695/2
வையம் மூன்றும் உடன் ஏத்த வளரும் திங்கள் வாள் எயிற்று – சிந்தா:13 3019/1
வழங்கு பொன் வரை வளரும் பைம் கண் மா உரையாதோ – சிந்தா:13 3088/4

TOP


வளாகம் (2)

பால் வளை பரந்து மேயும் படு கடல் வளாகம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2906/1
நால் கடல் வளாகம் காக்கும் நம்பி-தன் கண்கள் ஆக – சிந்தா:13 2916/3

TOP


வளாய் (1)

மேல் வளாய் வீக்கினார் விதியின் என்பவே – சிந்தா:13 2634/4

TOP


வளாயினார் (1)

மோட்டு முத்து ஒளிர் வடம் வளாயினார் – சிந்தா:12 2519/4

TOP


வளி (9)

வளி முக சுடரின் நில்லா மனத்தொடு மயங்கி இப்பால் – சிந்தா:1 298/2
போர் பறை முழங்கி எங்கும் பொரு வளி புடைக்கப்பட்ட – சிந்தா:3 758/1
கொண்டது நாகம் என்பார் குறை வளி பித்தொடு ஐயில் – சிந்தா:5 1276/2
கோதை கண் படுக்கும் கூந்தல் குரை வளி பித்தோடு ஐயேய் – சிந்தா:7 1583/2
கலங்கு தெண் திரையும் காரும் கடு வளி முழக்கும் ஒப்ப – சிந்தா:10 2205/2
கரு வளி முழக்கும் காரும் கனை கடல் ஒலியும் கூடி – சிந்தா:10 2296/1
பொருவில் கீழ் வளி முழக்கினால் பூமி மேல் சனம் நடுங்கிற்றே – சிந்தா:10 2308/3
கடு வளி புடைக்கப்பட்ட கண மழை குழாத்தின் நாமும் – சிந்தா:13 2618/1
வளி பொர உளரும் திங்கள் கதிர் என கவரி பொங்க – சிந்தா:13 3086/3

TOP


வளியும் (1)

எண் திசை வளியும் ஈண்டி எதிரெதிர் கலாவி பவ்வம் – சிந்தா:3 508/1

TOP


வளை (90)

வளை கையால் கடைசியர் மட்டு வாக்கலின் – சிந்தா:1 50/1
முழவு அணி முது நகர் முரசொடு வளை விம – சிந்தா:1 118/1
வளை அறுத்து அனையன வால் அரி அமை பதம் – சிந்தா:1 122/1
வரி வளை அரவமும் மணி முழவு அரவமும் – சிந்தா:1 124/1
அரிய-ஆயினும் அ வளை தோளி கண் – சிந்தா:1 163/2
துணி கதிர் வளை முன் கை தொகு விரல் செங்காந்தள் – சிந்தா:1 170/3
வளை கய மடந்தை கொல்லும் தான் செய்த பிழைப்பு கொல்லும் – சிந்தா:1 260/3
பேதை நீ பெரிதும் பொல்லாய் பெய் வளை தோளி என்றான் – சிந்தா:1 269/4
அஞ்சி வருத்து நுசுப்பினாள் வளை கை உடைத்து மணி காந்தள் – சிந்தா:1 351/3
அழல் என கனலும் வாள் கண் அ வளை தோளினாளும் – சிந்தா:1 368/2
வால் வளை அலற வாய்விட்டு இரலையும் துடியும் ஆர்ப்ப – சிந்தா:2 434/3
கட்டு அழல் எறிப்ப நின்றார் கை வளை கழல நின்றார் – சிந்தா:2 468/4
அரக்கு எறி குவளை வாள் கண் அம் வளை தோளினாளை – சிந்தா:3 560/1
மண் கனை முழவம் விம்ம வரி வளை துவைப்ப வள் வார் – சிந்தா:3 628/1
விண் கனிந்து உருகு நீர்மை வெள் வளை தோளி போந்தாள் – சிந்தா:3 628/3
இறை வளை யாழ் தழீஇ இருப்ப அத்தலை – சிந்தா:3 656/3
வள மலர் அணியப்பெற்றேன் வால் வளை திருத்தப்பெற்றேன் – சிந்தா:3 684/1
பண் ஒன்று பாடல் அது ஒன்று பல் வளை கை – சிந்தா:3 735/1
முரைசொடு வரி வளை முழங்கி ஆர்த்தன – சிந்தா:3 777/2
வளை நிற வார் செம் நெல் அரிசி பண்டியோடு – சிந்தா:3 824/1
நெட்டு இரும் கூந்தலாள் தன் நேர் வளை முன்கை பற்றி – சிந்தா:3 835/3
வெள்ள நீர் வளை வெள்ளம் முரன்றவே – சிந்தா:4 857/4
மணி ஆர் வளை சேர் முன்கை வலனும் இடனும் போக்கி – சிந்தா:4 925/2
கண்ணும் வாள் அற்ற கை வளை சோருமால் – சிந்தா:4 998/1
சோலை வேய் மருள் சூழ் வளை தோளி தன் – சிந்தா:4 999/1
கரும் கடல் வெள் வளை கழல்பவோ எனும் – சிந்தா:4 1027/2
பண்டியால் பண்டி செம்பொன் பல் வளை பரியம் ஆக – சிந்தா:4 1047/1
வளை கடல் வலையின் சூழ்ந்து மால் வரை வேலி கோலி – சிந்தா:4 1115/1
மாண் இழை வளை கை தம்மால் வட்டணை போக்குகின்றாள் – சிந்தா:5 1257/3
வேந்து காயினும் வெள் வளை ஆயமோடு – சிந்தா:5 1318/1
விரை செய் கோலத்து வெள் வளை தோளியே – சிந்தா:5 1326/4
சோலை வேய் மருள் சூழ் வளை தோளியே – சிந்தா:5 1327/4
தெளிர்த்த வெள் வளை சேர்ந்தது மாமையும் – சிந்தா:5 1330/2
நீல் நிற குழல் நேர் வளை தோளியை – சிந்தா:5 1361/1
வரி வளை தோளி கேள்வன் வரும் என வலித்த சொல்லால் – சிந்தா:5 1404/3
சூழ் வளை தோளி செம்பொன் தூணையே சார்ந்து நோக்கும் – சிந்தா:6 1452/3
ஏ அடு பிணையின் நோக்கி இறை வளை கழல நின்ற – சிந்தா:6 1455/3
கண்ணுற காளையை காண்டலும் கை வளை
மண் உற தோய்ந்து அடி வீழ்ந்தன மாமையும் – சிந்தா:6 1472/1,2
பிழிந்து கொள்வு அனைய பெண்மை பெய் வளை தோளி-தன்னோடு – சிந்தா:6 1496/3
புனை வளை தோளி சொல்லை கிளி என கிள்ளை போகா – சிந்தா:6 1498/2
கரந்தவன் கங்குல் நீங்க கதிர் வளை அணங்கும் மென் தோள் – சிந்தா:6 1507/2
கழலும் நெஞ்சொடு கை வளை சோருமால் – சிந்தா:6 1511/1
எறி வால் வளை கொண்டுவரும் இனியே – சிந்தா:6 1525/4
மாழை கொள் முகத்தின் தோன்றி வளை கடல் முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:6 1541/4
துறந்த மன்னவர் தூ முடி தோள் வளை
நிறம் கொள் ஆரம் பைம் பூண் நிழல் குண்டலம் – சிந்தா:7 1605/1,2
வார் செய் தண் தாமரை வளை அமை வரையின் வெள் அருவி நீர் – சிந்தா:7 1671/3
வெறி குலாய் கிடந்த மாலை வெள் வளை முத்தம் நீக்கி – சிந்தா:7 1706/2
உருகி நைந்து உடன்று முன் கை வளை உக மெலிய வேண்டா – சிந்தா:7 1740/2
அணி வளை நலத்தோடு ஏக அங்ஙனம் இருந்து நைவாள் – சிந்தா:7 1742/4
எறி படை எழுக என்றார் வளை எழுந்து ஆர்த்த அன்றே – சிந்தா:7 1818/4
துடியொடு சிறுபறை துவைத்த வால் வளை
முடி உலகு உற நிமிர்ந்து ஆர்த்த மொய் கழல் – சிந்தா:7 1847/2,3
அடு கணை சிதறினார் ஆர்த்த வால் வளை
கடுகின கால் இயல் இவுளி காண்டலும் – சிந்தா:7 1850/2,3
கழுமிற்று காதல் கதிர் வெள் வளை தோளினாட்கே – சிந்தா:7 1870/4
வார் முயங்கு மெல் முலைய வளை வேய் தோளாள் மனம் மகிழ – சிந்தா:7 1888/1
தோள் பொலி மணி வளை தொய்யின் மாதரார் – சிந்தா:8 1944/3
கைய வளை மைய குழல் ஐ அரிய வாள் கண் – சிந்தா:9 2017/1
தொடி தோள் வளை நெகிழ தொய்யில் முலை மேல் – சிந்தா:9 2049/1
வார் புயலும் காலும் வளை நெகிழு நம் திறத்தது – சிந்தா:9 2049/3
உடுத்த பொன் கலாபம் தைவந்து ஒளி வளை திருத்தினானே – சிந்தா:9 2091/4
புரி வளை அலறி பூசல் இட்டு ஈன்ற பொழி கதிர் நித்திலம் உழக்கி – சிந்தா:10 2103/1
வரி வளை சூழும் வலம்புரி இனத்துள் சலஞ்சலம் மேய்வன நோக்கி – சிந்தா:10 2103/2
கான்ற பூம் கடம்பின் கவட்டு-இடை வளை வாய் பருந்தொடு கவர் குரல் பயிற்றும் – சிந்தா:10 2106/2
வளை வனப்பு இருந்த தோளாள் வரு முலை போகம் வேண்டி – சிந்தா:10 2193/2
குணில் பொர குளிறின முரசம் வெள் வளை
பணை பரந்து ஆர்த்தன பம்பை வெம்பின – சிந்தா:10 2222/1,2
வரையோடும் உரும் இடிப்ப வளை எயிற்று கொழும் குருதி – சிந்தா:10 2243/1
மேகலை பரவை அல்குல் வெள் வளை மகளிர் செம் சாந்து – சிந்தா:10 2278/1
புரி வளை முரசம் ஆர்ப்ப போர் தொழில் தொடங்கினானே – சிந்தா:10 2296/4
என் உங்கட்கு உள்ளம் இலங்கு ஈர் வளை கையினீரே – சிந்தா:11 2347/1
விரைவோடு எங்கணும் வெள் வளை விம்மின – சிந்தா:12 2393/2
வரை வளை முழ விம்ம மணி கிளர் ஒலி ஐம்பால் – சிந்தா:12 2430/3
அம் வளை அவிர் ஆழி கால் பொலிந்து அழகார்ந்த – சிந்தா:12 2435/1
கை வளை அலங்காரமாலையும் கமழ் கோதை – சிந்தா:12 2435/3
கிள்ளை வளை வாய் உகிரின் கிள்ளி திலகம் திகழ பொறித்து – சிந்தா:12 2439/2
விலங்கு அரம் பொருத சங்கின் வெள் வளை தெளிர்க்கும் முன்கை – சிந்தா:12 2441/1
ஆண் விருப்புற்று நின்றார் அம் வளை தோளினாரே – சிந்தா:12 2447/4
ஒளிர் வளை கையை செல்வன் விடுத்து அவள் இடக்கை பற்றி – சிந்தா:12 2468/3
வண்ண பந்து எறிவார் வளை ஒலிப்ப ஓச்சி – சிந்தா:12 2547/3
பஞ்சி சூழ் அல்குல் பல் வளை வீங்கு தோள் – சிந்தா:12 2576/1
கண்கள் துஞ்சா கதிர் முத்தமே காலும் கை ஆர் வளை கழலுமால் – சிந்தா:12 2589/1
வளை முயங்கு உருவ மென் தோள் வரம்பு போய் வனப்பு வித்தி – சிந்தா:12 2598/2
அழுத்தி அன்ன அணி வளை தோள் மிசை – சிந்தா:13 2671/3
முழு நீர் வளை மேய்தலின் முத்து ஒழுகி – சிந்தா:13 2851/1
வளை மயங்கு உருவ மென் தோள் வாய் நலம் பருகி மைந்தன் – சிந்தா:13 2857/3
மணி சேர் வளை வாய்வதின் வைத்து வலத்து – சிந்தா:13 2866/2
வளை கையார் கவரி கொண்டு எறிய மன்னனே – சிந்தா:13 2867/4
காமம் மாசு உண்ட காதல் கதிர் வளை தோளினாரும் – சிந்தா:13 2888/3
பால் வளை பரந்து மேயும் படு கடல் வளாகம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2906/1
நல்ல வளை போழ் அரவம் நாரை நரல் குரல் போல் – சிந்தா:13 2978/2
பசும்பொனின் உலகில் தேவர் பயிர் வளை முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:13 3083/1
வளை பொலி கடலின் ஆர்த்து வலம் கொண்டு நடந்த அன்றே – சிந்தா:13 3116/4

TOP


வளைக்கப்பட்ட (1)

குன்று உறை குறவன் போக கூர் எரி வளைக்கப்பட்ட
பஞ்சவர் போல நின்ற பகட்டு இன பரிவு தீர்த்தான் – சிந்தா:5 1237/3,4

TOP


வளைக்கலுற்றான் (1)

கணி புகழ் காளை கொண்டு கடல் அகம் வளைக்கலுற்றான் – சிந்தா:3 722/4

TOP


வளைக்கு (1)

விலங்கு அரசு அனைய காளை வெள்_வளைக்கு இதனை சொன்னான் – சிந்தா:9 2092/4

TOP


வளைக்கும் (1)

வரி வளைக்கும் வெண் மயிர்க்கும் முத்திற்கும் மாந்தர் – சிந்தா:13 2786/3

TOP


வளைக்குறும் (1)

மருவி வீடு வளைக்குறும் மாட்சியர் – சிந்தா:6 1423/2

TOP


வளைகள் (1)

கையார் வளைகள் புடைத்து இரங்குவார் கதிர் முலை மேல் ஆரம் பரிந்து அலறுவார் – சிந்தா:1 295/1

TOP


வளைத்த (2)

முத்தார் மருப்பின் இடை வளைத்த முரண் கொள் யானை தட கையின் – சிந்தா:13 2693/1
திரு வளைத்த மார்ப செகுத்திடுவர் தேங்கார் – சிந்தா:13 2786/4

TOP


வளைத்தது (1)

வாள் நிறம் மின் இருள் வளைத்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 1010/4

TOP


வளைத்தலின் (1)

வடி மலர் கோதையோடும் வளைத்தலின் மைந்தன் சீறி – சிந்தா:4 1137/2

TOP


வளைத்தவா (1)

கட்டு அழல் கதிரை ஊர்கோள் வளைத்தவா வளைத்து கொண்டார் – சிந்தா:4 1136/4

TOP


வளைத்தவே (1)

மழை முகத்த குஞ்சரம் வாரியுள் வளைத்தவே – சிந்தா:1 275/4

TOP


வளைத்தன (2)

வளைத்தன புருவமும் முரிந்த வல்லையே – சிந்தா:4 1016/3
மின் வளைத்தன மேகலை அல்குலாள் – சிந்தா:5 1402/4

TOP


வளைத்தனர் (2)

வல் விரைந்து ஓடி வளைத்தனர் ஆகி – சிந்தா:4 935/2
வளைத்தனர் மணி நிரை வன்கண் ஆயரும் – சிந்தா:7 1851/2

TOP


வளைத்து (6)

முழை முகத்து இடி அரி வளைத்து அன்ன மள்ளரில் – சிந்தா:1 275/1
பட்டு இயன்ற கண்ட திரை வளைத்து பல் மலர் நல் மாலை நாற்றி – சிந்தா:3 647/1
காவில் கண்ட திரை வளைத்து ஆயிடை – சிந்தா:4 873/1
ஓடிய எரி வளைத்து உருவ வெண் புகை – சிந்தா:4 1007/3
கட்டு அழல் கதிரை ஊர்கோள் வளைத்தவா வளைத்து கொண்டார் – சிந்தா:4 1136/4
பொங்கு உளை புரவி வெள்ளம் போக்கு அற வளைத்து முற்றி – சிந்தா:7 1856/2

TOP


வளைத்தேன் (1)

வள்ளல் நீங்க பெறாய் வளைத்தேன் என – சிந்தா:4 889/2

TOP


வளைந்த (4)

வெள்ளம் தேர் வளைந்த நம்மை வென்றி ஈங்கு அரிது வெய்தா – சிந்தா:2 450/2
புடை திரள் விலாவும் வில் வளைந்த பொற்பின – சிந்தா:6 1460/3
வணங்கு நோன் சிலை என வளைந்த யாக்கையன் – சிந்தா:9 2009/2
வளைந்த மின் அனார் மகிழ்ந்து சண்பகம் – சிந்தா:13 2682/3

TOP


வளைந்தது (1)

செரு மிக்க வேலினான் தன் திருநகர் வளைந்தது அன்றே – சிந்தா:1 263/4

TOP


வளைந்ததே (1)

அரவ வெம் சிலை வளைந்ததே அண்ணல் கண் அழல் உமிழ்ந்ததே – சிந்தா:10 2308/4

TOP


வளைந்தார் (1)

மல் வளர் மார்பனை வந்து வளைந்தார் – சிந்தா:6 1474/4

TOP


வளைந்து (2)

பால் வளைந்து இரவு செற்று பகலொடு மலைவது ஒத்தார் – சிந்தா:2 434/4
திருவில் வளைந்து அனைய திரு மேகலையின் நீங்கி – சிந்தா:7 1878/2

TOP


வளைப்ப (5)

ஐ என வளைப்ப வீரர் ஆர்த்தனர் அவரும் ஆர்த்தார் – சிந்தா:2 448/3
கொடி புல் என்று கறிப்பான் நாவின் குலவி வளைப்ப
தொடி கண் பூவை நோக்கி நகுமாறு எளிதோ காண்-மின் – சிந்தா:4 932/3,4
கோல தீ வேலினானை கோயிலுள் வளைப்ப இப்பால் – சிந்தா:4 1141/3
எரி வளைப்ப வெம் புகை உண்டு இன் உயிர் விட்டு ஏகும் – சிந்தா:13 2786/1
அரி வளைப்ப குஞ்சரமும் ஆலி போல் நீராம் – சிந்தா:13 2786/2

TOP


வளைப்பது (1)

ஆன் நிரை வளைப்பது ஓர் பொருள் என சிரித்து உடன் – சிந்தா:7 1846/3

TOP


வளைப்பு (1)

பெரு வளைப்பு இட்டு காத்த கற்பு இது போலும் ஐயன் – சிந்தா:9 2077/2

TOP


வளைப்புண்ட (2)

பிடியொடு நின்ற வேழம் பெரு வளைப்புண்ட வண்ணம் – சிந்தா:4 1137/1
கொந்து அழல் காட்டு தீயால் வளைப்புண்ட குழாத்தை நோக்கி – சிந்தா:7 1753/3

TOP


வளைய (3)

வாள் படை அனுங்க வேடர் வண் சிலை வளைய வாங்கி – சிந்தா:2 436/1
தருக்கொடு குமரன் ஆர்ப்ப தன் சிலை வளைய வாங்கி – சிந்தா:10 2275/1
வைத்தார் மணி நூற்றன ஐம்பால் வளைய முடித்து வான் கழுநீர் – சிந்தா:13 2693/3

TOP


வளையசுந்தரம் (1)

வளையசுந்தரம் எனும் வாரண மால் வரை – சிந்தா:7 1830/1

TOP


வளையல் (1)

வனம் சேர் துவர் செ வாய் வாள் எயிறும் கண் மலரும் வளையல் ஆகா – சிந்தா:3 636/3

TOP


வளையவரை (1)

இறை வளையவரை நோக்கி என் கொடிது உற்றது என்றான் – சிந்தா:5 1283/4

TOP


வளையவள் (1)

வளையவள் எழாலின் மைந்தர் பாடுக வல்லை என்றாள் – சிந்தா:3 651/4

TOP


வளையாமல் (1)

கோல் வளையாமல் காத்து உன் குடை_நிழல் துஞ்ச நோக்கி – சிந்தா:13 2906/2

TOP


வளையார் (2)

கையார் வளையார் புலி கண்ணுற கண்டு சோரா – சிந்தா:11 2342/3
சோலை மஞ்ஞை சூழ் வளையார் தோள் விளையாடி – சிந்தா:13 2928/2

TOP


வளையினார் (1)

ஐயாவே என்று அழுவார் வேந்தன் செய்த கொடுமை கொடிது என்பார் கோல் வளையினார் – சிந்தா:1 295/4

TOP


வளையினார்க்கு (1)

கோல் நிற வளையினார்க்கு குருந்து அவன் ஒசித்தது என்றான் – சிந்தா:1 209/4

TOP


வளையினீரே (1)

கொடிது பசிகூர்ந்து உளது கோல் வளையினீரே
அடிசில் கடிது ஆக்கி இவணே கொணர்-மின் என்றாள் – சிந்தா:9 2023/3,4

TOP


வளையும் (8)

போக்கினாள் வளையும் போர்த்தாள் பொன் நிற பசலை மூழ்கிற்று – சிந்தா:5 1291/2
நெறிநீர் வளையும் நிழல் நித்திலமும் – சிந்தா:6 1522/1
நண்ணார் துறப்ப நனி வளையும் தோள் துறப்ப – சிந்தா:7 1698/3
எண்ணார் துறப்ப இன வளையும் தோள் துறப்ப – சிந்தா:7 1699/3
கூடார் அவர் துறப்ப கோல் வளையும் தோள் துறப்ப – சிந்தா:7 1700/3
கண்-பால் கவினும் வளையும் கவர்ந்திட்ட கள்வன் – சிந்தா:8 1961/3
தளிர் போல் மடவார் தணந்தார் தம் தடம் தோள் வளையும் மாமையும் – சிந்தா:13 2691/3
கழித்த கடி பிணையும் கை வளையும் மாலையும் களைந்து முத்தும் – சிந்தா:13 2969/1

TOP


வளையை (3)

குழை கொள் வாள் முகத்து கோல் வளையை காணான் குழைந்து அழுகின்ற – சிந்தா:7 1593/1
புனை செய் கோல் வளையை கைப்படுதி என்று ஆங்கு அவன் போதலும் – சிந்தா:7 1600/3
பூ பரிவார் பொன் செய் கலம் பரிவார் பொன் வளையை
நீப்பிர் என புடைப்பார் நீள் தாமம் சிந்துவார் – சிந்தா:13 2965/1,2

TOP


வளையொடு (2)

மணி நிற மாமை சாயல் வளையொடு வண்டு மூசும் – சிந்தா:7 1665/1
கண்டிலேன் என் மாமை கை வளையொடு என்பார் – சிந்தா:12 2550/2

TOP


வளைஇ (1)

வண்ண மாலை நடு சிகையுள் வளைஇ
செண்ண அம் சிலம்பு ஏறு துகள் அவித்து – சிந்தா:5 1333/2,3

TOP


வளைஇயது (1)

வலம்புரி சலஞ்சலம் வளைஇயது ஒத்தனள் – சிந்தா:1 184/3

TOP


வற்கம் (1)

வற்கம் இட்ட வண் பரி மாவின் அவர் சென்றார் – சிந்தா:4 1060/4

TOP


வற்புற்றானே (1)

வஞ்சம் இல் கொள்கையான் சொல் அமிர்தினால் வற்புற்றானே – சிந்தா:4 1122/4

TOP


வற்ற (1)

கனை இருள் கனவில் கண்டேன் காமர் பூம் பொய்கை வற்ற
அனையது ஆம் கன்னி நீர் இன்று அற்றது ஆம் நங்கைக்கு என்றாள் – சிந்தா:9 2075/3,4

TOP


வற்றாது (1)

ஆடு தசை பிறங்காது வற்றாது மயிர் அகன்று – சிந்தா:1 176/1

TOP


வற்றி (1)

மந்திர மன்னன் சொல் நீர் மாரியால் வற்றி நின்ற – சிந்தா:3 545/1

TOP


வறும் (1)

பரல் தலை முரம்பின் சில் நீர் வறும் சுனை பற்று விட்ட – சிந்தா:5 1385/3

TOP


வறுமை (1)

நில வரை தன் அனாரை நிதியினால் வறுமை செய்தான் – சிந்தா:3 617/4

TOP


வறைகள் (1)

நெய் வளம் கனிந்து வாசம் நிறைந்து வான் வறைகள் ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2735/1

TOP


வறைகளும் (1)

நேர் நிறை பொரியும் குய்யும் வறைகளும் நிவந்த வாசம் – சிந்தா:13 2971/2

TOP


வன் (5)

வாரியில் கடிந்து உடன் அகற்ற மற்ற வன் படை – சிந்தா:1 277/3
கல்லொடு வன் தடி கையினர் காற்றினும் – சிந்தா:4 935/1
ஆய்ந்த வன் தோள் இணை நாகம் ஆக வைத்து – சிந்தா:6 1492/3
பழுது எண்ணும் வன் மனத்தார் ஓட்டை மர செவியர் கேளார் பால் போன்று – சிந்தா:6 1552/2
வடித்த போத்தொடு வன் செலல் அத்திரி – சிந்தா:7 1773/1

TOP


வன்கண் (4)

வளைத்தனர் மணி நிரை வன்கண் ஆயரும் – சிந்தா:7 1851/2
வழை உறை வனத்து வன்கண் நரி வலைப்பட்டது அன்றே – சிந்தா:8 1928/4
மாற்றவன் சேனை தாக்கி தளர்ந்த பின் வன்கண் மள்ளர் – சிந்தா:10 2267/1
புயல் இனம் மொக்குள் வன்கண் குறு முயல் புலம்பி குன்றத்து – சிந்தா:13 3042/2

TOP


வன்கண்ணர் (1)

மழை மினின் நீக்கி இட்டு வன்கண்ணர் ஆபர் அன்றே – சிந்தா:10 2301/4

TOP


வன (23)

வார் தரு தடம் கண் நீர் தன் வன முலை நனைப்ப ஏல் பெற்று – சிந்தா:1 302/1
வம்பு கொண்டு இருந்த மாதர் வன முலை மாலை தேன் சோர் – சிந்தா:2 439/1
வார் செல செல்ல விம்மும் வன முலை மகளிர் நோக்கி – சிந்தா:2 469/1
வண்ண வன முலை மாதர் மட நோக்கி – சிந்தா:2 480/3
பொறையார் வன முலையும் பூம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 733/2
அரும்பு ஏர் வன முலையும் ஆடு அமை மென் தோளும் – சிந்தா:3 734/1
புடை திரள் வன முலை பூணும் நோற்றன – சிந்தா:4 1005/3
மருங்குல் நோவ வளர்ந்த வன முலை – சிந்தா:5 1372/3
தொண்டை வாய் இவள் தொய்யில் வன முலை – சிந்தா:6 1513/1
நொந்து எடுக்கலாது வீங்கும் வன முலை நுசுப்பின் தேய்ந்த ஓர் – சிந்தா:6 1532/1
துள்ளி வீழ் உயர் அருவி வன கிரி தோன்றியது அவணே – சிந்தா:7 1565/4
செப்பு இணை அனைய செம் கேழ் வன முலை பொருது சேப்ப – சிந்தா:7 1691/2
வரு பனி சுமந்த வாள் கண் வன முலை பொழிந்த தீம் பால் – சிந்தா:8 1911/2
வயிர வில் உமிழும் பைம் பூண் வன முலை மகளிர்-தம்முள் – சிந்தா:9 2048/1
பூண் குலாம் வன முலை பூமி தேவி தான் – சிந்தா:10 2233/1
வார் மீது ஆடி வடம் சூடி பொற்பு ஆர்ந்து இருந்த வன முலையார் – சிந்தா:11 2359/1
வண்டு அலர் கோதை வாள் கண் வன முலை வளர்த்த தாயர் – சிந்தா:12 2457/1
வள் உகிர் வரித்த சாந்தின் வன முலை கோக்கினாரை – சிந்தா:12 2532/1
பொங்கு இள வன முலை பொருந்தினான்-அரோ – சிந்தா:13 2679/4
புடை திரண்டு எழுந்த பொம்மல் வன முலை பொறுக்கல் ஆற்றார் – சிந்தா:13 2717/3
வார் அணி வன முலை வஞ்சி கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 2894/2
மட்டு அலர் வன மலர் பிண்டி வாமனார் – சிந்தா:13 3041/1
வாள் கை அம் மைந்தர் ஆயும் வன முலை மகளிர் ஆயும் – சிந்தா:13 3106/1

TOP


வனகிரி (1)

வலத்தது வனகிரி மதியின் தோன்றுமே – சிந்தா:5 1210/4

TOP


வனத்தின் (2)

வேய் முதிர் வனத்தின் வென்றான் உருவொடு விளங்க நோற்று – சிந்தா:6 1435/3
வெல் களிற்று அச்சம் நீக்கி விரைவொடு வனத்தின் ஏகி – சிந்தா:7 1754/1

TOP


வனத்து (3)

வால் அடகு அருளி செய்ய வனத்து உறை தெய்வம் ஆனாள் – சிந்தா:1 354/4
வழை உறை வனத்து வன்கண் நரி வலைப்பட்டது அன்றே – சிந்தா:8 1928/4
இளமை ஆடி இருக்கும் வனத்து ஈர்ம் சடை மா முனி – சிந்தா:12 2491/3

TOP


வனத்து-இடை (1)

மன்றல் அம் தோழிமாருள் வனத்து-இடை பண்ணை ஆட – சிந்தா:7 1579/3

TOP


வனத்தொடு (1)

வென்றி வேல் படை அஞ்சி வனத்தொடு
குன்று எலாம் குடி போவன போன்றவே – சிந்தா:10 2171/3,4

TOP


வனப்பில் (1)

கண்ணார் கழி வனப்பில் காந்தருவதத்தை என்று – சிந்தா:13 2956/2

TOP


வனப்பிற்கு (1)

பண் அடி வீயும் தீம் சொல் பாவை நின் வனப்பிற்கு எல்லாம் – சிந்தா:4 1082/1

TOP


வனப்பிற்று (1)

வண்ண மகளிர் வனப்பிற்று ஒருபால் – சிந்தா:10 2114/4

TOP


வனப்பின் (2)

மைத்துனன் வனப்பின் மிக்கான் வளர் நிதி கிழவன் காளை – சிந்தா:4 1048/1
மை படை நெடும் கண் மாலை மகளிர் தம் வனப்பின் சூழ்ந்து – சிந்தா:10 2259/3

TOP


வனப்பினவே (2)

மணி அரும்பு மலர் அங்கை குலிகம் ஆர் வனப்பினவே – சிந்தா:1 170/4
வாடாத காம்பே போல் கணைக்கால் இன் வனப்பினவே – சிந்தா:1 176/4

TOP


வனப்பினாலே (1)

விளங்கினாள் உலகம் எல்லாம் வீணையின் வனப்பினாலே
அளந்து உணர்வு அரிய நங்கைக்கு அரு மணி முகிழ்த்தவே போல் – சிந்தா:3 551/1,2

TOP


வனப்பினானை (2)

கண் அவாம் வனப்பினானை காமனே கண்ட-போழ்தும் – சிந்தா:6 1528/2
கெலுழனோ நந்தன் என்னா கிளர் ஒளி வனப்பினானை
கலுழ தன் கையால் தீண்டி காதலின் களித்து நோக்கி – சிந்தா:8 1926/1,2

TOP


வனப்பினை (1)

வாக்கு அமை உருவின் மிக்கான் வனப்பினை பருக இப்பால் – சிந்தா:5 1258/2

TOP


வனப்பினையே (1)

வனப்பினையே கண்டு வாள் கண் அகன்றாள் – சிந்தா:6 1475/4

TOP


வனப்பினோடு (1)

மட்டு உலாம் தாரினாய் நின் வனப்பினோடு இளமை கல்வி – சிந்தா:3 772/1

TOP


வனப்பு (19)

வண் சிலையை வனப்பு அழித்து வார்ந்து ஒழுகி நிலம் பெறா – சிந்தா:1 166/1
பெண்மை நாண் வனப்பு சாயல் பெரு மட மாது பேசின் – சிந்தா:1 356/1
மாகத்து விளங்கி தோன்றும் வனப்பு நாம் வகுக்கல் உற்றால் – சிந்தா:3 526/2
பைம்பொன் நிமிர் கொடி பாவை வனப்பு என்னும் தளிரை ஈன்று – சிந்தா:3 646/1
வனப்பு மிக்கவர்களின் வனப்பு மிக்கு இனியனா – சிந்தா:3 707/2
வனப்பு மிக்கவர்களின் வனப்பு மிக்கு இனியனா – சிந்தா:3 707/2
பெண் எனும் உழலை பாயும் பெரு வனப்பு உடைய நம்பி – சிந்தா:3 713/2
வடுவும் வேலும் மலரும் கயலும் வனப்பு அழித்த கண் – சிந்தா:7 1654/3
நல் வனப்பு உடைய தேவி திலோத்தமை பெற்ற நம்பி – சிந்தா:7 1754/3
வனப்பு உடை குமரன் இங்கே வருக என மருங்கு சேர்த்தி – சிந்தா:8 1916/2
மட நடை பெண்மை வனப்பு என்பது ஓராய் – சிந்தா:10 2125/1
பீலி மா மயில் எருத்து என பெரு வனப்பு உடைய – சிந்தா:10 2161/1
நல்லவள் வனப்பு வாங்க நகை மணி மாலை மார்பர் – சிந்தா:10 2179/1
உளை வனப்பு இருந்த மான் தேர் ஒளி முடி மன்னர் எல்லாம் – சிந்தா:10 2193/1
வளை வனப்பு இருந்த தோளாள் வரு முலை போகம் வேண்டி – சிந்தா:10 2193/2
கவி மதம் கடந்து காமர் வனப்பு வீற்று இருந்த கண்ணார் – சிந்தா:10 2292/1
மாதர் தன் வனப்பு நோக்கி மகிழ்ந்து கண் இமைத்தல் செல்லான் – சிந்தா:12 2506/1
வளை முயங்கு உருவ மென் தோள் வரம்பு போய் வனப்பு வித்தி – சிந்தா:12 2598/2
காமன் அன்னது ஓர் கழி வனப்பு அறிவொடு பெறினும் – சிந்தா:13 2753/1

TOP


வனப்பும் (3)

கேட்டு அள பரிய சொல்லும் கிளர் ஒளி வனப்பும் நின்னை – சிந்தா:1 404/3
பண்ணிய இலயம் பற்றி பாடிய வனப்பும் நோக்கி – சிந்தா:3 727/2
இணை கடி சீயம் அன்னான் இளமையும் வனப்பும் ஏரும் – சிந்தா:7 1721/3

TOP


வனப்பொடு (1)

வந்து வான் இட்ட சுட்டி வனப்பொடு முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:6 1532/4

TOP


வனம் (4)

வனம் சேர் துவர் செ வாய் வாள் எயிறும் கண் மலரும் வளையல் ஆகா – சிந்தா:3 636/3
வனம் அது வாள் என வாளை பாய்வன – சிந்தா:5 1180/2
பேம் தரு பேய் வனம் பெரிய காண்டியே – சிந்தா:5 1181/4
வனம் ஆர் வழையே வரையே திரையே – சிந்தா:6 1519/2

TOP


வனை (7)

வனை மலர் தாரினான் மறைத்து வண் கையால் – சிந்தா:1 323/2
வனை கல திகிரி போல மறுகும் எம் மனங்கள் என்பார் – சிந்தா:4 1108/4
வாய் மொழிந்து உரைக்கல் உற்றாள் வனை குழல் கற்றை வண் தார் – சிந்தா:7 1707/3
வனை கல திகிரியும் வாழ் உயிர் மேல் செலும் – சிந்தா:7 1839/1
வனை கல திகிரி தேர் மேல் மன்னரை குடுமி கொண்டான் – சிந்தா:10 2249/3
வனை கல குயவன் நாணின் மன்னரை அறுத்து முற்றி – சிந்தா:13 2614/1
வனை கதிர் தட கை வைத்து இருந்த வாமனார் – சிந்தா:13 3008/2

TOP


வனையலாம் (1)

வனையலாம் படித்து அலா வடிவிற்கு எல்லை ஆகிய – சிந்தா:3 709/2

TOP


வனையவே (1)

வனையவே பட்ட போலும் மணி மருள் முலையினாளை – சிந்தா:4 1053/3

TOP