வே – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வேக 5
வேகத்தால் 1
வேகத்தின் 1
வேகத்து 1
வேகம் 4
வேகமும் 1
வேகமே 1
வேகமோடு 1
வேகற்கு 1
வேகன் 1
வேங்கை 9
வேங்கையின் 2
வேங்கையும் 1
வேங்கையோடு 1
வேட்கப்படா 1
வேட்கை 12
வேட்கைமை 1
வேட்கையால் 2
வேட்கையான் 1
வேட்கையானே 1
வேட்கையின் 2
வேட்கையும் 2
வேட்கையை 1
வேட்ட 3
வேட்டம் 4
வேட்டவர் 1
வேட்டவற்றின் 1
வேட்டவன் 1
வேட்டன 1
வேட்டனவே 1
வேட்டார்க்கு 1
வேட்டால் 1
வேட்டான் 1
வேட்டு 7
வேட்டுவர் 1
வேட்டுவன் 1
வேட்டுவீர் 1
வேட்டோர் 1
வேட்ப 2
வேட்பது 1
வேட்பன 1
வேடர் 6
வேடன் 1
வேண்ட 1
வேண்டா 38
வேண்டாத 1
வேண்டாம் 2
வேண்டார் 1
வேண்டான் 2
வேண்டி 13
வேண்டிய 5
வேண்டியது 2
வேண்டில் 2
வேண்டிற்று 1
வேண்டின் 3
வேண்டினார் 1
வேண்டினான் 1
வேண்டினானே 2
வேண்டினேம் 1
வேண்டு 1
வேண்டுகின்றீர் 1
வேண்டுநர்கள் 1
வேண்டுபவேல் 1
வேண்டும் 8
வேண்டுமோ 1
வேண்டுவ 4
வேண்டுவல் 3
வேண்டுவன 1
வேண்டேம் 3
வேண்டேன் 2
வேணு 1
வேத்து 1
வேத 2
வேதண்ட 1
வேதண்டத்து 1
வேதம் 3
வேதல் 1
வேதனை 3
வேதிகை 1
வேது 2
வேந்த 4
வேந்தர் 22
வேந்தர்-தங்கள் 2
வேந்தர்-தம் 2
வேந்தர்க்கு 1
வேந்தரும் 1
வேந்தருள் 1
வேந்தற்கு 8
வேந்தன் 53
வேந்தனால் 1
வேந்தனுக்கு 2
வேந்தனும் 2
வேந்தனே 2
வேந்தனை 5
வேந்தின் 2
வேந்து 17
வேந்தே 16
வேந்தொடு 1
வேம் 4
வேம்பு 1
வேம்பும் 1
வேமானியர் 1
வேமே 1
வேய் 30
வேய்தல் 1
வேய்ந்த 13
வேய்ந்தன 1
வேய்ந்தார் 1
வேய்ந்தான் 1
வேய்ந்திட்டு 1
வேய்ந்து 28
வேயின் 2
வேயே 1
வேர் 3
வேர்த்து 2
வேரி 3
வேரியும் 1
வேரின் 1
வேரொடும் 1
வேல் 205
வேலவற்கு 1
வேலவன் 6
வேலவனே 2
வேலாம் 1
வேலாய்க்கு 1
வேலார் 1
வேலாற்கு 2
வேலான் 32
வேலானை 1
வேலி 19
வேலிக்கு 1
வேலியின் 1
வேலியினின் 1
வேலியும் 1
வேலில் 1
வேலின் 4
வேலினாய் 2
வேலினார் 1
வேலினால் 2
வேலினாற்கே 3
வேலினான் 12
வேலினானும் 2
வேலினானை 3
வேலினீர் 1
வேலினும் 2
வேலினை 1
வேலீர் 1
வேலும் 9
வேலுறு 1
வேலை 10
வேலொடு 1
வேலோ 2
வேலோய் 9
வேலோன் 4
வேவ 1
வேவித்து 1
வேழ 11
வேழத்தால் 1
வேழத்தின் 1
வேழத்து 4
வேழம் 40
வேழமுடன் 1
வேழமும் 5
வேழமே 1
வேள்வி 5
வேள்வி-வாய் 1
வேள்விக்கு 1
வேள்வியில் 1
வேள்வும் 1
வேற்கு 1
வேற்று 2
வேற்றுமை 2
வேற்றுலகு 1
வேற்றுவர் 2
வேறா 5
வேறாய் 2
வேறு 14
வேறுபடு 1
வேறுபாடு 1
வேறும் 2
வேறுவேறு 1
வேனல் 2
வேனலான் 1
வேனில் 8
வேனிலாற்கு 2
வேனிலான் 2
வேனிலானின் 1
வேனிலானினே 1
வேனிலானே 2

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


வேக (5)

வேக யானை மீளி வேல் வெய்ய தானை ஐய கோல் – சிந்தா:1 141/1
மறு முயற்கு இவர்ந்த வேக மாசுணம் அடைய பட்ட – சிந்தா:3 665/1
விலங்கல் அன்ன வேக வேழம் நான்கு வெல்லும் ஆற்றலான் – சிந்தா:3 689/1
மதியினுக்கு இவர்ந்த வேக மா மணி நாகம் வல்லே – சிந்தா:4 982/1
கந்து அடு வெகுளி வேக கடா முக களிற்று வேந்தே – சிந்தா:13 2765/4

TOP


வேகத்தால் (1)

வெம் தடி தின்ற வெம் நோய் வேகத்தால் மீட்டு மாலை – சிந்தா:13 2765/1

TOP


வேகத்தின் (1)

வெல் மத களிற்று வெய்ய அசனி வேகத்தின் மேலான் – சிந்தா:10 2313/3

TOP


வேகத்து (1)

உருக்கி ஊன் உண்ணும் வேகத்து உறு புலி அனைய நாகம் – சிந்தா:3 700/3

TOP


வேகம் (4)

ஆய் களிற்று அசனி வேகம் அதன் மருப்பு ஊசி ஆக – சிந்தா:4 1121/1
வெள் எயிற்று அரவு கான்ற வேகம் மிக்கிட்டது அன்றே – சிந்தா:5 1274/4
அடு களிற்று அசனி வேகம் அலமர அதனை நோனான் – சிந்தா:10 2145/4
வேகம் உடைத்தாய் விழியாது ஒழித்து ஏகுக என்றார் – சிந்தா:11 2337/4

TOP


வேகமும் (1)

மின்னும் கொடி தேர் விசயமும் புரவி பவன வேகமும்
பொன்னின் புனைந்து தான் போக்க நிகழ்வது ஓரான் மகிழ்வு எய்தி – சிந்தா:10 2175/2,3

TOP


வேகமே (1)

அடல் அரும் கடா களிற்று அசனி வேகமே – சிந்தா:4 973/4

TOP


வேகமோடு (1)

வெம் திறலாளன் கூற வேகமோடு உரறி மன்னர் – சிந்தா:3 746/1

TOP


வேகற்கு (1)

கேடு இல் சீர் கலுழன் ஆய கலுழ வேகற்கு தேவி – சிந்தா:3 537/2

TOP


வேகன் (1)

வெள்ளி வேல் கலுழ வேகன் வேதண்ட வேந்தர் வேந்தன் – சிந்தா:3 546/4

TOP


வேங்கை (9)

பூத்தன வேங்கை மேல் பொலிந்து கார் நினைந்து – சிந்தா:1 87/3
வேங்கை நின்று பொன் உகுக்கும் வெற்பு உடுத்த சந்தனம் – சிந்தா:1 149/2
கானத்து-இடை வேங்கை எழ கண்ணினர்கள் அன்றே – சிந்தா:3 590/4
விரும்பி வண்டு இமிர்வது ஓர் வேங்கை வேங்கையின் – சிந்தா:5 1213/3
நக்கு ஆங்கே எயிறு உடைந்த நறவ முல்லை நாள் வேங்கை
தக்கார் போல் கைம்மறித்த காந்தள் அந்தோ தகாது எனவே – சிந்தா:5 1227/2,3
பாசி பாசத்து பைம்பொன் நிரை தாலி பூத்த வேங்கை
மாசில் வெண் துகிலை நீர் தோய்த்து மேல் போர்த்த வண்ணமே போல் – சிந்தா:7 1649/1,2
வித்திய வேங்கை வீயும் விழு பொனும் விளங்க காம – சிந்தா:12 2539/2
கடை தயிர் குரல வேங்கை கண்ணுற சென்று நண்ணி – சிந்தா:13 2717/1
அசும்பு சேர் களிறு திண் தேர் அலை மணி புரவி வேங்கை
விசும்பு இயங்கு அரியோடு ஆளி விடை மயில் அன்னம் நாகம் – சிந்தா:13 3083/2,3

TOP


வேங்கையின் (2)

விரும்பி வண்டு இமிர்வது ஓர் வேங்கை வேங்கையின்
மருங்கில் ஓர் செந்நெறி வகுக்க பட்டதே – சிந்தா:5 1213/3,4
வேட்ட ஓர் சிங்கம் சூழ்ந்த வேங்கையின் இனத்தின் வெய்ய – சிந்தா:7 1739/2

TOP


வேங்கையும் (1)

பூத்த கோங்கும் வேங்கையும் பொன் இணர் செய் கொன்றையும் – சிந்தா:1 154/1

TOP


வேங்கையோடு (1)

சினைய சண்பகம் வேங்கையோடு ஏற்றுபு – சிந்தா:7 1608/3

TOP


வேட்கப்படா (1)

சொல் பொருள் போல் வேட்கப்படா சோர்ந்து ஒழிந்தனவே – சிந்தா:13 2979/4

TOP


வேட்கை (12)

இட்ட நாண் வேலி உந்தி கடல் என எழுந்த வேட்கை
விட்டு எரி கொளுவ நின்றாள் எரி உறு மெழுகின் நின்றாள் – சிந்தா:3 710/3,4
வெம்பு வேட்கை விரும்பிய வேனில் வந்து – சிந்தா:4 854/3
வேலை மா கடல் வேட்கை மிக்கு ஊர்தர – சிந்தா:4 999/2
பொன்னார் இஞ்சி புகழ் வேந்தே பொறியின் வேட்கை கடல் அழுந்தி – சிந்தா:5 1243/3
வேட்கை நாகத்தின் மீட்டும் கொளப்பட்டாள் – சிந்தா:5 1292/4
வேதனை மரங்கள் நாறி வேட்கை வேர் வீழ்த்து முற்றி – சிந்தா:5 1389/2
விழு திணை பிறந்து வெய்ய வேட்கை வேர் அரிந்து மெய் நின்று – சிந்தா:6 1534/1
வேட்கை ஊர்தர விம்முறவு எய்திய – சிந்தா:7 1634/1
காய்வுறு வேட்கை தன்னால் கங்குலும் பகலும் விள்ளான் – சிந்தா:7 1692/1
என்றாள் நினைந்தாள் இது போலும் இ வேட்கை வண்ணம் – சிந்தா:8 1962/1
வெம்பு வேட்கை வேனிலானின் வேறு அலானும் ஆயினான் – சிந்தா:9 2037/4
வியப்புறு வேத வில் வாய் வேட்கை அம்பு எடுத்திட்டு எய்ய – சிந்தா:13 3077/2

TOP


வேட்கைமை (1)

வேட்கைமை என்னும் நாவின் காம வெம் தேறல் மாந்தி – சிந்தா:13 2729/1

TOP


வேட்கையால் (2)

உள் நிலாய வேட்கையால் ஊடினாரை ஆடவர் – சிந்தா:1 72/2
உய்தல் வேட்கையால் உரைத்தல் ஓம்பினார் – சிந்தா:4 988/4

TOP


வேட்கையான் (1)

விண் இல் இன்பமே விழைந்த வேட்கையான் – சிந்தா:13 2742/4

TOP


வேட்கையானே (1)

வினை உடைத்து இன்ப வெள்ளம் விரும்பிய வேட்கையானே – சிந்தா:13 3051/4

TOP


வேட்கையின் (2)

விட்டு அகல்வு ஆற்றா வேட்கையின் ஓடும் பொழுது இப்பால் – சிந்தா:1 360/3
முழங்கு அழல் வேட்கையின் முறுகி ஊர்தர – சிந்தா:5 1183/2

TOP


வேட்கையும் (2)

உள் நிறை நாணும் உடைந்தன வேட்கையும்
ஒள் நிற தீ விளைத்தாள் உருக்குற்றாள் – சிந்தா:6 1472/3,4
நாவின் வேட்கையும் நஞ்சின் அஞ்சினார் – சிந்தா:13 3133/4

TOP


வேட்கையை (1)

வேட்கையை மிகுத்து வித்தி பிறவி நோய் விளைத்து வீயா – சிந்தா:13 3106/2

TOP


வேட்ட (3)

கந்துகன் சிறுவன் வேட்ட கடிவினை நொடியின் மற்று ஓர் – சிந்தா:3 836/2
வேட்ட மால் களிற்று-இடை வெருவி நின்றது ஓர் – சிந்தா:4 1003/3
வேட்ட ஓர் சிங்கம் சூழ்ந்த வேங்கையின் இனத்தின் வெய்ய – சிந்தா:7 1739/2

TOP


வேட்டம் (4)

வெலற்கு அரும் குஞ்சரம் வேட்டம் பட்டு என – சிந்தா:1 41/1
உடுப்பு இனம் வேட்டம் செய்தார் உழப்பவால் துன்பம் மாதோ – சிந்தா:13 2767/4
சிலையினால் மாக்கள் கொன்று செழும் கடல் வேட்டம் ஆடி – சிந்தா:13 2770/1
அல்லாரும் நாய் வேட்டம் ஆடாத மாத்திரையே – சிந்தா:13 2788/2

TOP


வேட்டவர் (1)

வேட்டவர் பெறாது வீதி வெறு நிலம் கிடந்த அன்றே – சிந்தா:13 2972/4

TOP


வேட்டவற்றின் (1)

வேட்டவற்றின் ஊறு உளார் வெருளி மாந்தர் போர் கொளீஇ – சிந்தா:1 73/3

TOP


வேட்டவன் (1)

நிலை இலா உலகில் நின்ற வண் புகழை வேட்டவன் நிதியமே போன்றும் – சிந்தா:10 2107/1

TOP


வேட்டன (1)

வேட்டன பெறாமை துன்பம் விழை நரை பிரிதல் துன்பம் – சிந்தா:13 2799/1

TOP


வேட்டனவே (1)

வேட்டார்க்கு வேட்டனவே போன்று இனிய வேய் மென் தோள் – சிந்தா:4 1042/3

TOP


வேட்டார்க்கு (1)

வேட்டார்க்கு வேட்டனவே போன்று இனிய வேய் மென் தோள் – சிந்தா:4 1042/3

TOP


வேட்டால் (1)

ஊண் உடை அமிர்தம் வேட்டால் உண்பது மனத்தினாலே – சிந்தா:13 2802/4

TOP


வேட்டான் (1)

பிரசம் கலங்கிற்று என மாந்தர் பிணங்க வேட்டான்
விரை சென்று அடைந்த குழலாளை அ வேனிலானே – சிந்தா:4 1063/3,4

TOP


வேட்டு (7)

வேட்டு அ நிரையை விடல் இன்றி விரைந்தது அன்றே – சிந்தா:2 446/4
வேட்டு இறை பாரம் எல்லாம் கட்டியங்காரன்-தன்னை – சிந்தா:2 475/3
வீழ்தர வேட்டு நின்றார் எய்துப வெகுளல் வேண்டா – சிந்தா:3 757/4
பொருது உலாம் புகழை வேட்டு இ எஃகமும் புகைந்த என்றான் – சிந்தா:3 769/4
உண்ணு நீர் வேட்டு அசைந்தேன் என உரைப்ப காட்டுள் நாடி – சிந்தா:7 1592/1
பார் எலாம் அறிய நின்று படா முரசு ஆர்ப்ப தீ வேட்டு
ஏர் உலாம் கோதை இன்பத்து இள நலம் பருகுகின்றான் – சிந்தா:7 1687/3,4
நா புடை பெயர்த்தல் ஆற்றார் நயந்து நீர் வேட்டு நோக்கி – சிந்தா:13 2772/1

TOP


வேட்டுவர் (1)

வெம் முனை வேட்டுவர் உய்த்தனரோ என – சிந்தா:2 425/3

TOP


வேட்டுவன் (1)

மேழக குரலினான் ஓர் வேட்டுவன் தலைப்பட்டானே – சிந்தா:5 1230/4

TOP


வேட்டுவீர் (1)

என்று கூறலும் ஏழை வேட்டுவீர்
ஒன்று தேரினால் ஒருவன் கூற்றமே – சிந்தா:2 417/1,2

TOP


வேட்டோர் (1)

தோளினால் மிடைந்து புல்லும் தொண்டை வாய் அமிர்தம் வேட்டோர்
வாளினால் மலைந்து கொள்ளின் வாழ்க நும் கலையும்-மாதோ – சிந்தா:3 749/1,2

TOP


வேட்ப (2)

துன்னினர் பலாசில் செய்த துடுப்பின் நெய் சொரிந்து வேட்ப
மின் இயல் கலசம் நல் நீர் சொரிந்தனன் வீரன் ஏற்றான் – சிந்தா:3 834/2,3
வெருகு வேட்ப சிரிப்பன போல் முகைத்த முல்லை வெய்ய வாய் – சிந்தா:7 1651/1

TOP


வேட்பது (1)

வேட்பது ஓர் வடிவொடு விரைவின் எய்தினான் – சிந்தா:8 1944/4

TOP


வேட்பன (1)

வேட்பன அடிசில் ஆடை விழு கலன் மாலை சாந்தம் – சிந்தா:9 2078/2

TOP


வேடர் (6)

மேய வெம் தொழில் வேடர் ஆர்த்து உடன் – சிந்தா:2 421/2
வாள் படை அனுங்க வேடர் வண் சிலை வளைய வாங்கி – சிந்தா:2 436/1
மேல் நிரைத்து எழுந்த வேடர் வெம் நுனை அப்பு மாரி – சிந்தா:2 451/3
மெய் நூறுநூறு நுதி வெம் கணை தூவி வேடர்
கை நூறு வில்லும் கணையும் அறுத்தான் கணத்தின் – சிந்தா:2 453/2,3
வெம் சிலையின் வேடர் வெள்ளம் அப்பு மாரி தூவலின் – சிந்தா:3 691/1
வெம் சிலையின் வேடர் தொறு மீட்டு விசும்பு ஏகும் – சிந்தா:7 1796/1

TOP


வேடன் (1)

புள் ஒன்றே சொல்லும் என்று இ புன் தலை வேடன் பொய்த்தான் – சிந்தா:2 450/1

TOP


வேண்ட (1)

ஈன்ற தாய் தந்தை வேண்ட இ இடர் உற்றது என்றால் – சிந்தா:4 1091/1

TOP


வேண்டா (38)

ஒழுக்கினர் அவர்கள் செல்வம் உரைப்பரிது ஒழிக வேண்டா
பழ குலை கமுகும் தெங்கும் வாழையும் பசும்பொன்னாலும் – சிந்தா:1 115/2,3
மனக்கு இனா மொழிய வேண்டா வாழியர் ஒழிக என்றான் – சிந்தா:1 205/4
விளைக பொலிக அஃதே உரைத்திலம் வெகுள வேண்டா
களைகம் எழுகம் இன்னே காவலன் கூற்றம் கொல்லும் – சிந்தா:1 260/1,2
நங்கை நீ நடக்கல் வேண்டும் நன் பொருட்கு இரங்கல் வேண்டா
கங்குல் நீ அன்று கண்ட கனவு எல்லாம் விளைந்த என்ன – சிந்தா:1 267/1,2
இல்லினுள் இரண்டு நாளை சுற்றமே இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:1 270/4
வீடல் இன்றி கொள பெறுவார் விலக்கல் வேண்டா வீழ்ந்தீர்க்கு – சிந்தா:1 307/3
கனை கடல் அழுவம் நீந்தி கண் கனிந்து இரங்கல் வேண்டா
நனை மலர் பிண்டி நாதன் நலம் கிளர் பாத மூலம் – சிந்தா:3 511/2,3
நீர் நின்று இளகிற்று இது வேண்டா நீரின் வந்தது இது போக – சிந்தா:3 718/1
வீழ்தர வேட்டு நின்றார் எய்துப வெகுளல் வேண்டா – சிந்தா:3 757/4
சிறு படையவர்கள் வென்று செகுப்பவோ என்ன வேண்டா
செறி எயிற்று ஆளி வேழ பேரினம் செகுத்தது அன்றே – சிந்தா:3 814/2,3
உள்ளு பொருள் எம் உணர்த்தி அன்றி உள வேண்டா – சிந்தா:3 847/4
எல் ஒளி தேவன் ஆகி பிறக்குமோ என்ன வேண்டா
கொல் உலை அகத்து இட்டு ஊதி கூர் இரும்பு இரதம் குத்த – சிந்தா:4 960/2,3
எள் பகவு அனைத்தும் ஆர்வம் ஏதமே இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:4 1097/4
என் நிலை ஐயற்கு என்ன யாவதும் கவல வேண்டா
பொன் நலம் கொடியனாய் ஓர் பொருள் உரை கேள் இது என்றான் – சிந்தா:4 1123/3,4
ஒன்றும் நீர் கவலல் வேண்டா உலகு எலாம் ஆளும் சீர்த்தி – சிந்தா:4 1130/1
களை துயர் அவலம் வேண்டா கண் இமைப்பு அளவும் என்றாள் – சிந்தா:5 1394/4
கைத்தலத்து அகன்ற பந்தின் கைப்படும் கவல வேண்டா
பொத்து இலத்து உறையும் ஆந்தை புணர்ந்து இருந்து உரைக்கும் பொன்னே – சிந்தா:5 1395/2,3
நோய் முதிர் குரங்கு போல நுகர்ச்சி நீர் நோக்கல் வேண்டா
காய் முதிர் கனியின் ஊழ்த்து வீழும் இ யாக்கை இன்னே – சிந்தா:6 1435/1,2
யாதும் நீ கவல வேண்டா ஆர் அழகு உடைய நம்பி – சிந்தா:6 1456/3
இனையல் வேண்டா இ மந்திரத்தை ஓதி நீ ஒருவில் ஏ அளவு – சிந்தா:7 1600/1
பண்டையம் அல்லம் வேண்டா படுக்க என்று ஊடிற்று அன்றே – சிந்தா:7 1623/4
பொருந்துபு துடைத்து வேண்டா புலம்புதல் காளை என்று – சிந்தா:7 1729/2
உருகி நைந்து உடன்று முன் கை வளை உக மெலிய வேண்டா
அருவி மும்மதத்த யானை அதிர்ந்துழி கார் என்று எண்ணி – சிந்தா:7 1740/2,3
கண் முகத்து உறுத்தி தூய்மை கண்டலால் கொள்ள வேண்டா
அண்ணல் அம் புள்ளோடு அல்லா ஆயிரம் பேடை சேவல் – சிந்தா:8 1893/2,3
பஞ்சியின் மெல்லிதேனும் பகை சிறிது என்ன வேண்டா
அஞ்சி தற்காத்தல் வேண்டும் அரும் பொருளாக என்றான் – சிந்தா:8 1894/3,4
கடலகத்து அழுந்த வேண்டா களைக இ கவலை என்றான் – சிந்தா:8 1914/4
பரிவொடு கவல வேண்டா பாம்பு அவன் கலுழன் ஆகும் – சிந்தா:8 1925/3
நல் அடி பணிந்து நிற்ப நங்கை நீ நடுங்க வேண்டா
செல்க என சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி மிழற்ற ஒல்கி – சிந்தா:9 2068/2,3
புல்லன்-மின் போ-மின் வேண்டா என்று அவள் புலந்து நீங்க – சிந்தா:9 2084/2
கருமம் நீ கவல வேண்டா கயல் கணாய் பிரிவல் சில் நாள் – சிந்தா:9 2093/1
தீவினை உடைய என்னை தீண்டன்-மின் அடிகள் வேண்டா
பாவியேன் என்று நொந்து பரிந்து அழுது உருகி நைய – சிந்தா:9 2099/1,2
உள்ளத்தால் உமிழ வேண்டா உறு படை வந்து கூட – சிந்தா:10 2149/3
உய்யா என நீர் உடன்று உள்ளம் உருகல் வேண்டா – சிந்தா:11 2345/4
பண் கேழ் மொழியீர் நெடும் கண் பனி வீழ்த்தல் வேண்டா – சிந்தா:11 2346/4
பாண்குலாய் படுக்கல் வேண்டா பைங்கிளி பூவை என்னும் – சிந்தா:12 2515/1
நொந்திட்டு முனிய வேண்டா துறந்திலம் நும்மை என்ன – சிந்தா:13 2648/3
உறும் பெரிய துன்பம் உயிர் கொலையும் வேண்டா – சிந்தா:13 2868/4
பொய் உரையும் வேண்டா புறத்து இடு-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2869/4

TOP


வேண்டாத (1)

தம் சுற்றம் வேண்டாத முலை கீழ் வாழ்வு தளர்கின்ற – சிந்தா:12 2502/2

TOP


வேண்டாம் (2)

கருமம் ஈது எனக்கும் ஊர்தி சமைந்தது கவல வேண்டாம்
புரி நரம்பு இரங்கும் சொல்லாய் போவதே பொருள் மற்று என்றான் – சிந்தா:1 272/2,3
துனித்து நீர் துளங்கல் வேண்டாம் தூ மணி சிவிறி நீர் தூய் – சிந்தா:3 745/3

TOP


வேண்டார் (1)

துறந்து புகழ் வேண்டார் ஓர் துற்று அவிழும் ஈயார் – சிந்தா:13 2622/2

TOP


வேண்டான் (2)

வான் வாய் வணக்கும் நலத்தார் முலை போகம் வேண்டான்
ஏனோரும் ஏத்த அவன் எய்திய இன்ப வெள்ளம் – சிந்தா:0 29/2,3
ஒன்றும் மற்று அரசு வேண்டான் உவப்பதே வேண்டினானே – சிந்தா:13 2903/4

TOP


வேண்டி (13)

தழங்கு குரல் முரசின் சாற்றி தத்துவம் தழுவல் வேண்டி
செழும் களியாளர் முன்னர் இருள் அற செப்பினாலும் – சிந்தா:1 378/1,2
பண் அகத்து உறையும் சொல்லார் நல் நலம் பருக வேண்டி
அண்ணலை தவத்தில் தந்தார் யார்-கொலோ அளியர் என்பார் – சிந்தா:2 467/3,4
பந்து அணி விரலினாள் தன் படா முலை போகம் வேண்டி
கந்து என திரண்ட திண் தோள் கந்துகன் சிறுவன் காயும் – சிந்தா:3 746/2,3
வேந்தர் வேண்டி நின்றார் விம்மல் நீ என்றான் – சிந்தா:3 759/4
வீங்கு புனல் யாறு மழை வேண்டி அறியாதே – சிந்தா:3 848/4
வெல்வது சூது என வேண்டி விடுத்தார் – சிந்தா:4 879/4
வீடு வேண்டி விழு சடை நீட்டல் மெய் – சிந்தா:6 1427/1
திரு விழை அவளை தீர்த்தேன் தீர்வு இலா நண்பு வேண்டி
பொரு களி யானை மன்னன் புனை இழை அவளை தந்தான் – சிந்தா:7 1755/2,3
பெண்ணுக்கு அணியாக வேண்டி மேலை பெரியோர் பெருமான் படைத்தான் என்று – சிந்தா:9 2066/3
எனக்கு இனி இறைவன் தானே இரு நில கிழமை வேண்டி
நினைத்து தான் நெடிதல் செல்லாது என் சொலே தெளிந்து நொய்தா – சிந்தா:10 2147/2,3
வளை வனப்பு இருந்த தோளாள் வரு முலை போகம் வேண்டி
விளை தவ பெருமை ஓரார் வில் திறல் மயங்கி யாரும் – சிந்தா:10 2193/2,3
கனை குரல் உருமின் ஆர்ப்ப காவலன் நின்னை வேண்டி
வினை மயில் பொறியில் என்னை போக்கி விண் விரும்ப புக்கான் – சிந்தா:13 2614/2,3
உழ வித்தி உறுதி கொள்வார் கொண்டு உய்ய போகல் வேண்டி
தொழு வித்தி அறத்தை வைத்து துளங்கு இமில் ஏறு சேர்ந்த – சிந்தா:13 3114/1,2

TOP


வேண்டிய (5)

பொன் அனாள் புணர் முலை போகம் வேண்டிய
மன்னரோடு இளையவர் மறலி வாள் அமர் – சிந்தா:3 791/1,2
வெள்ள நீள் நிதியின் இன்னே வேண்டிய விளைப்பல் என்றான் – சிந்தா:4 905/4
கடும் திறல் நோய்களும் கெடுக்கும் வேண்டிய
உடம்பு இது தரும் என உணர கூறினான் – சிந்தா:5 1218/3,4
வெறி கமழ் சோலை நண்ணி வேண்டிய அடிசில் கை தொட்டு – சிந்தா:7 1818/3
விரை வளர் கோதை வேலோய் வேண்டிய வேண்டினேம் என்று – சிந்தா:13 2645/3

TOP


வேண்டியது (2)

வெள் இலை அணிந்த வேலான் வேண்டியது ஆக என்றான் – சிந்தா:5 1341/3
வேண்டியது எமக்கு நேரின் வில் வலாய் நும் ஐயனாரை – சிந்தா:7 1709/1

TOP


வேண்டில் (2)

வேண்டில் இன் அமிர்தும் நஞ்சும் ஆதலான் – சிந்தா:1 250/3
எம் குலமும் எம் வரவும் வேண்டில் எளிது அன்றே – சிந்தா:7 1787/3

TOP


வேண்டிற்று (1)

பெரும நீ வேண்டிற்று அல்லால் வேண்டுவ பிறிது ஒன்று உண்டோ – சிந்தா:9 2093/3

TOP


வேண்டின் (3)

ஏர் தங்கு சுண்ணம் இவற்றின் நலம் வேண்டின் வெம் போர் – சிந்தா:4 881/3
என்னை அடிமை வேண்டின் நாடி தா என்று இறைஞ்சி – சிந்தா:4 920/3
ஏமம் சால் இன்பம் வேண்டின் என்னொடும் வம்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2988/3

TOP


வேண்டினார் (1)

தாள் இரண்டும் ஏத்தி நின்று தையல் நாமம் வேண்டினார் – சிந்தா:9 1995/4

TOP


வேண்டினான் (1)

எழு கிளை மகிழ்ந்து எமது அரசு வேண்டினான்
கழி பெரும் காதலான் கந்து நாமன் என்று – சிந்தா:1 330/2,3

TOP


வேண்டினானே (2)

ஊன் ஆர்ந்த ஓர் இணை அம்பும் தந்தான் என்னை உளன் ஆக வேண்டினானே – சிந்தா:9 2065/4
ஒன்றும் மற்று அரசு வேண்டான் உவப்பதே வேண்டினானே – சிந்தா:13 2903/4

TOP


வேண்டினேம் (1)

விரை வளர் கோதை வேலோய் வேண்டிய வேண்டினேம் என்று – சிந்தா:13 2645/3

TOP


வேண்டு (1)

வேற்றுமை இன்றி வேண்டு ஊட்டு அமைத்தனன் அருளி இப்பால் – சிந்தா:10 2142/3

TOP


வேண்டுகின்றீர் (1)

இ பொருள் வேண்டுகின்றீர் இதனை நீர் கேண்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2984/4

TOP


வேண்டுநர்கள் (1)

தானம் என வேண்டுநர்கள் வேண்டுவன நல்கி – சிந்தா:3 500/2

TOP


வேண்டுபவேல் (1)

தார் உடுத்த நீள் மார்பர் தம் உயிர்-தாம் வேண்டுபவேல்
நீர் உடுத்த இ நகரை நீத்திட்டு ஒழியாரோ – சிந்தா:8 1970/3,4

TOP


வேண்டும் (8)

இசை பட காத்தல் வேண்டும் இலங்கு பூண் மார்ப என்றான் – சிந்தா:1 201/4
நங்கை நீ நடக்கல் வேண்டும் நன் பொருட்கு இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:1 267/1
இன்னது ஓர் நகரில் என்றாங்கு என் பெயர் நிற்க வேண்டும்
இன்னது ஓர் ஆரம் தம்மோ என்று கொண்டு ஏகினானே – சிந்தா:4 906/3,4
வீட்டினை விளைக்க வேண்டும் வெளிற்று உரை விடு-மின் என்றான் – சிந்தா:6 1431/4
கொற்றம் நீ கொடுக்கல் வேண்டும் குறை என குருசில் நேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1647/3
அஞ்சி தற்காத்தல் வேண்டும் அரும் பொருளாக என்றான் – சிந்தா:8 1894/4
வென்றி களிற்றானுழை செல்வது வேண்டும் என்றான் – சிந்தா:8 1932/4
வழிபடு தெய்வம் ஆகி வரம் கொடுத்து அருளல் வேண்டும்
ஒழி படை களிறு போல உயங்கவும் உருகி நோக்கா – சிந்தா:12 2512/2,3

TOP


வேண்டுமோ (1)

இரு நிலம் இயைவதற்கு எண்ணல் வேண்டுமோ
திருநில கிழமையும் தேவர் தேயமும் – சிந்தா:5 1174/2,3

TOP


வேண்டுவ (4)

வினவுநர் இன்றி நின்று வேண்டுவ கூறுவாரும் – சிந்தா:2 466/4
விடைப்பு அரும் தானை வேந்தன் வேண்டுவ வெறுப்ப நல்கி – சிந்தா:3 555/3
வேல் பொரு தானையானும் வேண்டுவ விதியின் நேர்ந்தான் – சிந்தா:3 588/4
பெரும நீ வேண்டிற்று அல்லால் வேண்டுவ பிறிது ஒன்று உண்டோ – சிந்தா:9 2093/3

TOP


வேண்டுவல் (3)

வேண்டுவல் நம்பி யான் ஓர் விழுப்பொருள் என்று சொல்ல – சிந்தா:1 393/1
வேண்டுவல் என்று சொன்னான் வில்_வலான் அதனை நேர்ந்தான் – சிந்தா:1 393/4
இன் மருந்து இவை வேண்டுவல் என்றதே – சிந்தா:4 1030/4

TOP


வேண்டுவன (1)

தானம் என வேண்டுநர்கள் வேண்டுவன நல்கி – சிந்தா:3 500/2

TOP


வேண்டேம் (3)

தோடு ஏந்து பூம்_கோதை வேண்டேம் கூந்தல் தொடேல் எம் இல் – சிந்தா:5 1229/1
பாழியால் பிறரை வேண்டேம் பணிப்பதே பாணி என்றான் – சிந்தா:8 1929/4
முடிக இ பிறவி வேண்டேம் முனைவ என்று இரப்ப அன்றே – சிந்தா:13 2808/4

TOP


வேண்டேன் (2)

போய் உயிர் வாழ்தல் வேண்டேன் என பொருள் சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:4 1152/4
சுரும்பு உலாம் கண்ணி விண்ணோர் துறக்கமும் வீடும் வேண்டேன்
அரும்பு உலாய் அலர்ந்த அம் மென் தாமரை அனைய பாதம் – சிந்தா:13 2902/2,3

TOP


வேணு (1)

வேணு கோலின் மிடைந்தவர் ஒற்றலின் – சிந்தா:3 634/2

TOP


வேத்து (1)

அரிது உணர் வேத்து அவை அமைக மற்று என்றதே – சிந்தா:7 1840/4

TOP


வேத (2)

மெய் நிகர் இலாதவன் வேத வாணிகன் – சிந்தா:6 1449/2
வியப்புறு வேத வில் வாய் வேட்கை அம்பு எடுத்திட்டு எய்ய – சிந்தா:13 3077/2

TOP


வேதண்ட (1)

வெள்ளி வேல் கலுழ வேகன் வேதண்ட வேந்தர் வேந்தன் – சிந்தா:3 546/4

TOP


வேதண்டத்து (1)

வெள்ளி வேதண்டத்து அம் கண் வீவில் தென் சேடி பாலில் – சிந்தா:3 546/1

TOP


வேதம் (3)

இன்னியம் முழங்கி ஆர்ப்ப ஈண்டு எரி திகழ வேதம்
துன்னினர் பலாசில் செய்த துடுப்பின் நெய் சொரிந்து வேட்ப – சிந்தா:3 834/1,2
ஆதி வேதம் பயந்தோய் நீ அலர் பெய்ம் மாரி அமைந்தோய் நீ – சிந்தா:5 1242/1
விரிய வேதம் விளம்பிய நாவினர் – சிந்தா:6 1423/3

TOP


வேதல் (1)

நுண் துகில் வேதல் அஞ்சி நெருப்பு அகம் பொதிந்து நோக்கி – சிந்தா:6 1434/1

TOP


வேதனை (3)

வெறி புலம் கன்றி நின்றார் வேதனை கடலுள் நின்றார் – சிந்தா:1 375/4
வேதனை மரங்கள் நாறி வேட்கை வேர் வீழ்த்து முற்றி – சிந்தா:5 1389/2
வேதனை பெருகி வேல் கண் தீ உமிழ்ந்திட்ட அன்றே – சிந்தா:12 2506/4

TOP


வேதிகை (1)

விரி மலர் அணிந்த கோல வேதிகை இயற்றி ஆன் நெய் – சிந்தா:12 2463/2

TOP


வேது (2)

விம் அகில் புகையின் மேவி உடம்பினை வேது செய்து – சிந்தா:13 2667/1
வேது செய் சாந்தமும் வெய்ய தேறலும் – சிந்தா:13 2675/2

TOP


வேந்த (4)

மன்னர் தம் முடிகள் வேந்த வயிரம் போழ்ந்து உழுது சேந்த – சிந்தா:3 542/2
மிடை மின்னின் நிலத்தை சேர்ந்தாள் வேந்த மற்று அருளுக என்றான் – சிந்தா:5 1272/4
புனை முடி வேந்த போவல் போற்று என மயங்கி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:13 2614/4
மேல் விளையாத இன்பம் வேந்த மற்று இல்லை கண்டாய் – சிந்தா:13 2906/4

TOP


வேந்தர் (22)

வேந்தர் பெருமானை சச்சந்தனை மந்திரி மா நாகமுடன் விழுங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:1 290/4
வெள்ளி வேல் கலுழ வேகன் வேதண்ட வேந்தர் வேந்தன் – சிந்தா:3 546/4
வேல் கடல் தானை வேந்தர் வீழ்ந்து இரந்தாலும் நேரேன் – சிந்தா:3 554/2
வேந்தர் வேண்டி நின்றார் விம்மல் நீ என்றான் – சிந்தா:3 759/4
மான் நெறி காட்டும் திண் தேர் கயிறு அற்று மறிய வேந்தர்
ஊன் எறி ஆழி ஏந்தி ஒய்யென உலம்பி ஆர்த்தார் – சிந்தா:3 800/3,4
கருவரை குடையப்பட்ட கடல் என கலங்கி வேந்தர்
திருவரை மார்பன் திண் தேர் மஞ்ஞையே முருகன்தான் என்று – சிந்தா:3 812/2,3
மழை-இடை மின்னின் நொய்தா மறைந்தனர் விஞ்சை வேந்தர்
முழை உடை சிங்கம் அன்னான் மொய் அமர் ஏத்தி ஆர்த்தார் – சிந்தா:3 816/2,3
வில்லார் கடல் அம் தானை வேந்தர் குழாத்துள் தோன்ற – சிந்தா:10 2196/2
பனி மலர் காடு போன்றார் படர் சிலை தொடாத வேந்தர்
இனிதினின் மலர்ந்த ஏர் ஆர் தாமரை காடு போன்றார் – சிந்தா:10 2199/3,4
வினை ஒளிர் காளை வேலை கடக்கலார் வேந்தர் நின்றார் – சிந்தா:10 2288/3
நிவந்த வெண்குடை வீழவும் வேந்தர் நீள் விசும்பு ஏறவும் – சிந்தா:10 2310/1
பெரு விறல் வேந்தர் வேந்தற்கு உற்றது பேசல் உற்றேன் – சிந்தா:11 2377/4
வேந்தர் வேந்தன் கொடும் கோலினன் ஆகி – சிந்தா:12 2482/2
மின்னும் மணி குடத்தின் வேந்தர் ஏந்த புனல் ஆடி – சிந்தா:12 2501/3
கை நிகர் இல் வேந்தர் தொழ போந்ததுவும் கண்டால் – சிந்தா:12 2555/3
நிலமகள் கணவன் வேந்தர் குழாத்து இடை நிவந்து இருந்தான் – சிந்தா:12 2566/3
திறன் அழியாமை இன்னே விடுத்து அருளுக தேர் வேந்தர் வேந்தனே – சிந்தா:12 2590/4
பில்கி தேன் ஒழுகும் பைம் தார் பெரு நில வேந்தர் வேந்தே – சிந்தா:13 2810/4
தார் நில மார்ப வேந்தர் தன்மையும் அன்னது ஆமே – சிந்தா:13 2909/4
வேந்தர் தாம் விழைப எல்லாம் வெளிப்படார் மறைத்தல் கண்டாய் – சிந்தா:13 2910/3
விண் படர்ந்து அனைய மாலை வெண்குடை வேந்தர் வேந்தன் – சிந்தா:13 2991/2
நிறை கடல் விஞ்சை வேந்தர் நீள் நில மன்னர் சேர்ந்தார் – சிந்தா:13 3084/4

TOP


வேந்தர்-தங்கள் (2)

நன் மன வேந்தர்-தங்கள் நகை மணி மார்பம் நக்கி – சிந்தா:3 799/1
புன் மன வேந்தர்-தங்கள் பொன் அணி கவசம் கீறி – சிந்தா:3 799/2

TOP


வேந்தர்-தம் (2)

வெள் அணி அணிந்த ஞான்றே வேந்தர்-தம் முடியில் கொண்ட – சிந்தா:3 614/1
வேந்தர்-தம் வயிறு வேவ நபுல மா விபுலர் என்பார் – சிந்தா:3 787/2

TOP


வேந்தர்க்கு (1)

ஆர் மத களிற்று வேந்தர்க்கு அரு நகையாக வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2183/4

TOP


வேந்தரும் (1)

திலக நீள் முடி தேவரும் வேந்தரும்
உலக மாந்தர்கள் ஒப்ப என்று ஓதுப – சிந்தா:1 246/1,2

TOP


வேந்தருள் (1)

வேந்தருள் வினிதை வேந்தன் வெம் சிலை தளர வாங்கி – சிந்தா:10 2181/3

TOP


வேந்தற்கு (8)

வேந்தற்கு அமுதாய் விளையாடுதற்கு ஏது வாமே – சிந்தா:0 8/4
ஆம் புடை தெரிந்து வேந்தற்கு அறிவு எனும் அமைச்சன் சொன்னான் – சிந்தா:1 232/4
வெம் கண் வேந்தற்கு அமிர்து ஆகி வேல் கண் பாவை பகை ஆய – சிந்தா:1 350/3
அழி கவுள் யானை வேந்தற்கு அவன் திறம் அறிய சொன்னான் – சிந்தா:7 1644/2
எரி திறல் வென்றி வேந்தற்கு இற்றென இசைப்ப சீறி – சிந்தா:7 1857/1
பெரு விறல் வேந்தர் வேந்தற்கு உற்றது பேசல் உற்றேன் – சிந்தா:11 2377/4
வேழ வேந்தற்கு விழு பெரும் கணி விரித்து உரைத்தான் – சிந்தா:12 2386/4
குடை கெழு வேந்தற்கு இப்பால் உற்றது கூறல் உற்றேன் – சிந்தா:13 2652/4

TOP


வேந்தன் (53)

உள்ளு காமம் உள் சுட வேந்தன் ஆங்கு உறைவது ஓர் – சிந்தா:1 146/3
அளித்து அயில்கின்ற வேந்தன் அம் சிறை பறவை ஒத்தான் – சிந்தா:1 192/4
பிளிறு வார் முரசின் சாற்றி பெரும் சிறப்பு இயற்றி வேந்தன்
வெளிறு இலா கேள்வியானை வேறு கொண்டு இருந்து சொன்னான் – சிந்தா:1 200/3,4
விசையையை பிரிதல் ஆற்றேன் வேந்தன் நீ ஆகி வையம் – சிந்தா:1 201/3
வேல் அருவி கண்ணினார் மெய்க்காப்பு ஓம்ப வேந்தன் போய் விண்ணோர்க்கு விருந்து ஆயினானே – சிந்தா:1 291/4
அரிமான் ஓர் மெல் அணை மேல் மஞ்ஞை சூழ கிடந்து ஆங்கு வேந்தன் கிடந்தானை தான் – சிந்தா:1 294/1
ஐயாவே என்று அழுவார் வேந்தன் செய்த கொடுமை கொடிது என்பார் கோல் வளையினார் – சிந்தா:1 295/4
வீக்கி மின்னும் கலை எல்லாம் வேந்தன் போகி அரம்பையரை – சிந்தா:1 352/3
பழவினை பரிய நோற்பான் விஞ்சையர் வேந்தன் சென்றான் – சிந்தா:1 408/4
அவன் உரை தெளிந்து வேந்தன் ஆசையுள் அரசர் நிற்ப – சிந்தா:3 540/1
வெள்ளி வேல் கலுழ வேகன் வேதண்ட வேந்தர் வேந்தன் – சிந்தா:3 546/4
விடைப்பு அரும் தானை வேந்தன் வேண்டுவ வெறுப்ப நல்கி – சிந்தா:3 555/3
அடுத்தனன் புல்லி வேந்தன் ஆற்றுகிலாது சொன்னான் – சிந்தா:3 562/4
அணைப்ப அரும் களி கொள் வேழத்து அத்தினபுரத்து வேந்தன்
கணை கவின் அழித்த உண்கண் கன்னியை கருதி வந்தான் – சிந்தா:3 610/3,4
வெம்பினான் காரி உண்டி கடவுளின் கனன்று வேந்தன்
இம்பர் இன்று எனக்கு சொன்னான் இது பட்டது அடிகள் என்றான் – சிந்தா:3 670/3,4
எம்மை நீர் வெல்ல பெற்றீர் வென்ற பின் இருந்த வேந்தன்
நும்மையும் வேறு செய்து நும்முளே பொருது வீந்தால் – சிந்தா:3 755/1,2
புகை நிற துகிலில் பொன் நாண் துயல் வர போந்து வேந்தன்
மிகை நிற களிற்றை நோக்கி வேழம் என் உற்றது என்றான் – சிந்தா:4 1077/3,4
கன்றிய வெகுளி வேந்தன் கால் வலி இளையர் காய்ந்து – சிந்தா:4 1080/1
வாள் இழுக்குற்ற கண்ணாள் வரு முலை நயந்து வேந்தன்
கோள் இழுக்குற்ற பின்றை கோ தொழில் நடாத்துகின்றான் – சிந்தா:4 1088/1,2
மெய் வகை இயக்கருள் வேந்தன் ஆகும் என்று – சிந்தா:5 1263/3
கூறினான் கொற்ற வேந்தன் கொழு நிதி நிலத்து மற்று உன் – சிந்தா:5 1284/2
மையல் அம் களிற்று வேந்தன் மைந்தனுக்கு உரை-மின் என்றான் – சிந்தா:5 1411/4
வில் வலான் கொண்டு வேந்தன் வேறு இருந்து இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1683/4
வெள்ளி வெண் மலைக்கு வேந்தன் ஒரு மகள் வேல் கண் பாவை – சிந்தா:7 1696/1
வெள்ளி வெண் மலை வேந்தன் பாவையே – சிந்தா:7 1763/4
பொன் நகருள் வேந்தன் பெயரால் பொறியும் பெற்றான் – சிந்தா:7 1792/1
மின் நிரைத்த பைம் பூண் விளங்கு இலை வேல் வேந்தன்
முன் உரைத்த மூன்று கனவும் புணை ஆக – சிந்தா:7 1803/1,2
குடை நிழல் கொற்ற வேந்தன் ஒரு மகன் காண குன்றா – சிந்தா:7 1863/1
ஆர் பொன் அடி சூழ் மணி அம் கழல் ஆனை வேந்தன்
கார் மின் நுடங்கும் இடை மங்கையை காண்க சென்று என்று – சிந்தா:7 1869/2,3
வெய்தா அடி தொழுது வேந்தன் கோயிற்கு எழுந்தானே – சிந்தா:7 1884/4
இலை விரவு பூம் பைம் தார் வேந்தன் ஏந்தல் குலம் கேட்பான் – சிந்தா:7 1885/1
விள்ளா வியன் நெடும் தேர் வேந்தன் காதல் மட மகளே – சிந்தா:7 1887/1
ஆனாது வேந்தன் கலுழ்ந்தான் என கோயில் எல்லாம் – சிந்தா:10 2137/1
மல்கு பூம் தாமம் தாழ்ந்து மணி புகை கமழ வேந்தன்
வெல் புகழ் பரவ-மாதோ விதியுளி எய்தினானே – சிந்தா:10 2139/3,4
விதையத்தார் வேந்தன் காண்க கட்டியங்காரன் ஓலை – சிந்தா:10 2144/1
விதையத்தார் வென்றி வேந்தன் விழு படை காணும் அன்றே – சிந்தா:10 2153/4
வேந்தருள் வினிதை வேந்தன் வெம் சிலை தளர வாங்கி – சிந்தா:10 2181/3
புரி கழல் அணிந்த நோன் தாள் போதனபுரத்து வேந்தன்
அரிதினில் திகிரி ஏறி திரிந்து கண் கழன்று சோர்ந்து – சிந்தா:10 2189/2,3
மின் உமிழ் மாலை வேந்தன் வீரற்கு விளம்பினானே – சிந்தா:10 2313/4
வில் இட நக்கு வீரன் அஞ்சினாய் என்ன வேந்தன்
வெல்வது விதியின் ஆகும் வேல் வரின் இமைப்பேன் ஆயின் – சிந்தா:10 2317/2,3
வேந்தர் வேந்தன் கொடும் கோலினன் ஆகி – சிந்தா:12 2482/2
வேந்தன் தன்னால் களிற்று ஊர்தி சிறப்பொடு மேயினான் – சிந்தா:12 2492/3
விரை வாய பூம் பிண்டி வேந்தன் கோயிற்கு எழுந்தானே – சிந்தா:12 2558/4
பொறி கொள் பூம் சிலம்பு மேகலைகளும் புணர்ந்த இன்னியங்கள் ஆர்ப்ப வேந்தன்
அறியும் நாடகம் கண்டான் பைம் தார் அலர்ந்து மாதர் நலம் குழைந்ததே – சிந்தா:12 2594/3,4
பண்ணி பரிவு அகன்றாள் பைம் தார் வேந்தன் பயந்தாளே – சிந்தா:13 2604/4
சொல் சிறை அழித்து வேந்தன் துணை முலை துறத்தல் செல்லான் – சிந்தா:13 2612/2
வெண் நுரை உடுத்து நின்றார் வேந்தன் நோக்கு உண்ண நின்றார் – சிந்தா:13 2663/4
விரும்புகின்றான் இளவேனில் வேந்தன் ஐம் – சிந்தா:13 2676/3
தொடை மலர் வெறுக்கை ஏந்தி துன்னினன் வேனில் வேந்தன்
இடம் அது காண்க என்றாள் இறைவனும் எழுக என்றான் – சிந்தா:13 2708/3,4
எம்-வயின் வருக வேந்தன் இங்கு என இரங்கு நல்லியாழ் – சிந்தா:13 2718/1
வென்றோர் பெருமான் அறவாழி வேந்தன் விரி பூம் தாமரை மேல் – சிந்தா:13 2814/2
விண் படர்ந்து அனைய மாலை வெண்குடை வேந்தர் வேந்தன்
கண் திரள் முத்த மாலை கதிர் முலை நங்கைமாரை – சிந்தா:13 2991/2,3
அரு முடி மன்னர் சூழ அலர் அணி பிண்டி வேந்தன்
திருவடி விருந்து செய்வான் திரள் முரசு அறைவித்தானே – சிந்தா:13 3044/3,4

TOP


வேந்தனால் (1)

வேந்தனால் விடுக்கப்பட்டார் விடலையை கண்டு சொன்னார் – சிந்தா:5 1410/1

TOP


வேந்தனுக்கு (2)

வெள்ள நீர் படப்பை விதையம் வந்து அடைந்தே வேந்தனுக்கு உணர்த்த முன் விடுத்தார் – சிந்தா:10 2109/4
வித்தகன் பூசி வெள் வேல் வேந்தனுக்கு இறைஞ்சினானே – சிந்தா:12 2493/4

TOP


வேந்தனும் (2)

மெச்சி மேல் வேந்தனும் விழைதக தோன்றினான் – சிந்தா:7 1836/4
வீ நிறை கொடி அனாரும் வேந்தனும் இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:13 2707/2

TOP


வேந்தனே (2)

திறன் அழியாமை இன்னே விடுத்து அருளுக தேர் வேந்தர் வேந்தனே – சிந்தா:12 2590/4
வெண் திரை புணரி சூழ் வேலி வேந்தனே – சிந்தா:13 3052/4

TOP


வேந்தனை (5)

மீன் ஏறு உயர்த்த கொடி வேந்தனை வென்ற பொற்பில் – சிந்தா:0 6/1
தன்னை ஆக்கிய தார் பொலி வேந்தனை
பின்னை வௌவில் பிறழ்ந்திடும் பூ மகள் – சிந்தா:1 245/1,2
வெலற்கு அரும் தானை நீத்த வேந்தனை வெறுமை நோக்கி – சிந்தா:1 261/3
வெம் கண் களி யானை வேல் வேந்தனை விறல் எரியின் வாய் பெய்து அவன் பெயர்ந்து போய் – சிந்தா:1 297/2
வேந்தனை சரண் என்று எய்த விம்முறு துயரம் நோக்கி – சிந்தா:13 2660/3

TOP


வேந்தின் (2)

பகை புறம் கொடுத்த வேந்தின் பரிவொடு பகடு நிற்ப – சிந்தா:4 1077/1
புலம்புவித்து அருளின் நீங்கி பகைப்புலம் புக்க வேந்தின்
கலங்குவித்த அனைய நம்பி கவர்ந்திட கலாபம் ஏங்க – சிந்தா:12 2516/2,3

TOP


வேந்து (17)

வீடு இல் பட்டினம் வௌவிய வேந்து என – சிந்தா:1 38/1
வெருள சுட்டிடும் வேந்து எனும் மா தெய்வம் – சிந்தா:1 247/2
வேந்து அடு குருதி வேல் கண் விளங்கு இழை தாதை என்றான் – சிந்தா:3 608/4
நீள் நில வேந்து எனும் வேழ பேரினம் – சிந்தா:3 774/3
குடை உடை வேந்து எனும் குழாம் கொள் நாகமும் – சிந்தா:3 776/1
வெம் கதிர் வேலில் சுட்டி வேந்து எதிர்கொண்டு நிற்பார் – சிந்தா:3 784/2
வென்றவர் உலகம் பெற்ற வேந்து உடை இன்பம் எல்லாம் – சிந்தா:4 956/3
அடி நிழல் தருக என்று எம் ஆணை வேந்து அருளி செய்தான் – சிந்தா:4 1087/1
வேந்து காயினும் வெள் வளை ஆயமோடு – சிந்தா:5 1318/1
வேந்து அடு குருதி வேல் கண் விளங்கு இழை இவர்கள் நாளும் – சிந்தா:5 1358/3
வேந்து இரிய கணை வித்திய வெம் சிலை – சிந்தா:7 1769/1
வீணை வித்தகன் வேந்து அடு வீங்கு தோள் – சிந்தா:11 2335/1
விளை பயன் இனிதின் துய்த்து வீணை வேந்து உறையும் மாதோ – சிந்தா:12 2598/4
அரு நீர வேந்து அடர்த்த அச்சு அணங்கு வேலோய் – சிந்தா:13 2777/4
விழைவு அயரா வேந்து உறூஉம் துன்பமே கண்டாய் – சிந்தா:13 2778/4
விலங்கு அரசு அனைய காளை வேனில் வேந்து என்ன சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2836/4
மின் திகழ் முடியும் சூட்டி வீற்று இரீஇ வேந்து செய்தான் – சிந்தா:13 2914/3

TOP


வேந்தே (16)

வேல் நிற தானை வேந்தே விரி புனல் தொழுனை ஆற்றுள் – சிந்தா:1 209/3
நாம வேல் தட கை வேந்தே நாம் இது தெரியின் என்றான் – சிந்தா:1 210/4
பூண் அணி மார்ப போற்றி புண்ணிய வேந்தே போற்றி – சிந்தா:1 264/2
இவ்வாறு ஆகி பிறப்பதோ இதுவோ மன்னர்க்கு இயல் வேந்தே – சிந்தா:1 309/4
இன்னதே குற்றம் ஆயின் குணம் இனி யாது வேந்தே – சிந்தா:4 1118/4
காய் சின வெகுளி வேந்தே களிற்றொடும் பொருத காளை – சிந்தா:4 1164/1
பொன்னார் இஞ்சி புகழ் வேந்தே பொறியின் வேட்கை கடல் அழுந்தி – சிந்தா:5 1243/3
அகழ் கடல் தானை வேந்தே அணி எயிறு ஈன்றது அன்றோ – சிந்தா:5 1268/4
செவ்விதின் சிறிது கூற கேள்-மதி செல்வ வேந்தே – சிந்தா:13 2762/4
கந்து அடு வெகுளி வேக கடா முக களிற்று வேந்தே – சிந்தா:13 2765/4
ஆ தகாது என்ன புல்லி அலறுமால் யானை வேந்தே – சிந்தா:13 2769/4
வெம்மை மிகு துன்பம் வேந்தே சில கேளாய் – சிந்தா:13 2790/4
துனிவு இலர் களிற்றோடு ஆடி தொழுதக கழிப்பர் வேந்தே – சிந்தா:13 2807/4
பில்கி தேன் ஒழுகும் பைம் தார் பெரு நில வேந்தர் வேந்தே – சிந்தா:13 2810/4
ஏமுற்று கரும பூமி இருநிதி கிழமை வேந்தே – சிந்தா:13 2841/4
மெய் உலகிற்கு விளம்பிய வேந்தே – சிந்தா:13 3095/4

TOP


வேந்தொடு (1)

வேந்தொடு மாறுகோடல் விளிகுற்றார் தொழில் அது ஆகும் – சிந்தா:4 1089/1

TOP


வேம் (4)

வேம் என் நெஞ்சமும் வேள்வி முளரி போல் – சிந்தா:4 996/2
வதி கொண்டது ஓர் வெவ் அழல் வாய் சொலின் வேம் – சிந்தா:5 1186/4
வேம் என் நெஞ்சம் மெய் வெதும்பும் விடுக்கும் ஆவி வெய்துயிர்க்கும் – சிந்தா:7 1663/1
வேம் எனக்கு உடம்பு எனும் வேய் கொள் தோளியை – சிந்தா:9 2001/2

TOP


வேம்பு (1)

வேம்பு உற்ற முந்நீர் விழுங்க விரையாது நின்றான் – சிந்தா:3 513/2

TOP


வேம்பும் (1)

வருத்தும் காஞ்சிரமும் வேம்பும் வாய் கொள்வார் யாவர் சொல்லாய் – சிந்தா:13 2722/4

TOP


வேமானியர் (1)

வேமானியர் தம் மகளின் விரும்ப நனி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:12 2455/4

TOP


வேமே (1)

படு துயரத்தாலே பதைத்து அளிய வேமே – சிந்தா:13 2782/4

TOP


வேய் (30)

புன மா மலர் வேய் நறும் பூம் குழலாள் – சிந்தா:1 215/3
பஞ்சி அனைய வேய் மென் தோள் பகு வாய் மகரம் கான்றிட்ட – சிந்தா:1 351/1
தாம் பால் படுத்த அமிர்தோ தட மாலை வேய் தோள் – சிந்தா:2 492/2
வெம் முலை பரவை அல்குல் மிடை மணி கலாபம் வேய் தோள் – சிந்தா:3 606/3
பொன் செய் வேய் தலை பூ மரு மண்டலம் – சிந்தா:4 860/1
சோலை வேய் மருள் சூழ் வளை தோளி தன் – சிந்தா:4 999/1
வேட்டார்க்கு வேட்டனவே போன்று இனிய வேய் மென் தோள் – சிந்தா:4 1042/3
மின் ஆர் இள மென் முலை வேய் மருள் மென் தோள் – சிந்தா:4 1073/2
வேய் மணி தோளி நிற்ப விழுத்தவன் நியமம் முற்றி – சிந்தா:4 1126/3
வேய் நிகர் இல்ல தோளி விஞ்சையால் விடுத்து கொள்ள – சிந்தா:4 1152/3
போது வேய் குழல் பொன் அவிர் சாயலுக்கு – சிந்தா:5 1316/3
சோலை வேய் மருள் சூழ் வளை தோளியே – சிந்தா:5 1327/4
வேய் முதிர் வனத்தின் வென்றான் உருவொடு விளங்க நோற்று – சிந்தா:6 1435/3
வீக்கு அணங்கு ஆர் முலை வேய் நெடும் தோளி ஓர் – சிந்தா:6 1473/3
கல் உறை நாகு வேய் தோள் கதிர் மணி முறுவல் செ வாய் – சிந்தா:6 1527/2
வேய் உலாம் தோளினார்-தம் விழு துணை கேள்வ நின் கண்டு – சிந்தா:7 1581/2
தொழுது வேய் முதல் தூசம் கொண்டு ஏறினான் – சிந்தா:7 1602/4
நாரார் கற்பின் நாகு இள வேய் தோள் நளினைக்கும் – சிந்தா:7 1635/3
வேய் வெறுத்து அமைந்த தோளான் விழு திரை அமுதம் என்று – சிந்தா:7 1692/2
வேய் துணி அலமரும் புறத்தர் வெம் சுடர் – சிந்தா:7 1848/3
வார் முயங்கு மெல் முலைய வளை வேய் தோளாள் மனம் மகிழ – சிந்தா:7 1888/1
வேய் நிற தோளினார்க்கு வெண் துகில் மாலை சாந்தம் – சிந்தா:8 1892/3
வேம் எனக்கு உடம்பு எனும் வேய் கொள் தோளியை – சிந்தா:9 2001/2
வேய் நிற கரும்பின் வெண் நிற பூ போல் மிடைந்து ஒளிர் குந்தமும் வாளும் – சிந்தா:10 2158/1
மாலைக்கு ஏற்ற வார் குழல் வேய் தோள் மடநல்லார் – சிந்தா:11 2329/4
சோலை வேய் மருள் தோள் முத்தும் தொழுதக அணிந்தார் – சிந்தா:12 2383/4
விண்டு வேய் நரல் ஊன் விளை கானவர் இடனும் – சிந்தா:13 2750/1
வேய் அழ திரண்ட மென் தோள் வெம் முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:13 2923/2
வேய் நிறை அழித்த மென் தோள் விசயையை தொழுது வாழ்த்தி – சிந்தா:13 2998/3
வேய் களிய வண்டு அறைய விரிந்து அலர்ந்த தாமரையின் விரை சேர் போதின் – சிந்தா:13 3017/3

TOP


வேய்தல் (1)

கொண்டு நீங்கல் கோதை வேய்தல் குங்குமம் அணிந்து உராய் – சிந்தா:8 1955/1

TOP


வேய்ந்த (13)

விரி மலர் கண்ணி கட்டி விழைதக வேய்ந்த போலும் – சிந்தா:1 383/3
முலை படு முத்தொடு மொய் குழல் வேய்ந்த
தலை படு தண் மலர் மாலை பிணங்க – சிந்தா:2 424/2,3
அரு மணி வயிரம் வேய்ந்த அரும் கல பேழை ஐந்நூறு – சிந்தா:3 557/1
எரி மணி நெற்றி வேய்ந்த இளம் பிறை இது-கொல் என்ன – சிந்தா:3 619/1
வயிரம் வேய்ந்த மணி நீள் முடி வால் ஒளி வானவன் – சிந்தா:4 1156/1
ஆய்ந்த நல் மாலை வேய்ந்த அரும் பெறல் கூடம் சேர்ந்தான் – சிந்தா:5 1300/3
கரு மணி முகடு வேய்ந்த கஞ்சனை கவரி கொண்ட – சிந்தா:10 2140/2
சிரல் தலை மணிகள் வேய்ந்த திருந்து பொன் திகிரி செம்பொன் – சிந்தா:10 2202/1
கோங்கு பூத்து உதிர்ந்த குன்றின் பொன் அணி புளகம் வேய்ந்த
பாங்கு அமை பரும யானை பல்லவ தேச மன்னன் – சிந்தா:10 2253/1,2
வேய்ந்த பொங்கு அணை வெண் பொன் கட்டில் மேல் – சிந்தா:12 2421/2
மா மணி முகடு வேய்ந்த மரகத மணி செப்பு அன்ன – சிந்தா:12 2442/1
சுமை தயிர் வேய்ந்த சோற்றின் துய்த்து இனிது ஆக நம்மை – சிந்தா:13 2617/1
வேய்ந்த வெண் தாமரை கோதை போல விசும்பில் பறக்கின்ற வெள்ளை அன்னம் – சிந்தா:13 2860/1

TOP


வேய்ந்தன (1)

மான மா கவரி வெண் மயிரின் வேய்ந்தன
தேன் நெய் ஊன் கிழங்கு காய் பழங்கள் செற்றிய – சிந்தா:5 1201/2,3

TOP


வேய்ந்தார் (1)

பண் நிற சுரும்பு சூழும் பனி முல்லை சூட்டு வேய்ந்தார் – சிந்தா:3 624/4

TOP


வேய்ந்தான் (1)

பொன்றிய உயிரை மீட்டான் பூஞ்சிகை போது வேய்ந்தான்
அன்றியும் மா மெய் தீண்டி அளித்தனன் அழகின் மிக்கான் – சிந்தா:5 1342/1,2

TOP


வேய்ந்திட்டு (1)

புன் புறம் தோலை போர்த்து மயிர் புறம் பொலிய வேய்ந்திட்டு
ஒன்பது வாயில் ஆக்கி ஊன் பயில் குரம்பை செய்தான் – சிந்தா:7 1577/2,3

TOP


வேய்ந்து (28)

மட்டுவார் மாலை வேய்ந்து சதுக்கங்கள் மலிந்த சும்மை – சிந்தா:1 112/2
சந்து போழ்ந்து இயற்றிய தட்டு வேய்ந்து வெண்பொனால் – சிந்தா:1 155/2
விளங்கு ஒளி மணிகள் வேய்ந்து விடு சுடர் இமைக்கும் பூணான் – சிந்தா:1 213/4
நன் செய் வெளி வேய்ந்து சுவர் தமனியத்தின் அமைத்தார் – சிந்தா:3 593/4
குங்கும சாந்து வேய்ந்து குண்டலம் திருவில் வீச – சிந்தா:3 677/3
வெள்ளை அன்னமும் தோகையும் வேய்ந்து அவண் – சிந்தா:4 870/3
சண்பக மாலை வேய்ந்து சந்தனம் பளிதம் தீற்றி – சிந்தா:4 1081/1
போது வேய்ந்து இன மலர் பொழிந்து கற்பு உடை – சிந்தா:5 1208/2
விண் புதைப்பன வெண் மலர் வேய்ந்து உளால் – சிந்தா:5 1324/1
கண்ணி வேய்ந்து கரும் குழல் கைசெய்து – சிந்தா:5 1333/1
நனை கொள் போது வேய்ந்து நாதன் பாடுகின்றான் – சிந்தா:6 1417/4
கற்பக மாலை வேய்ந்து கரும் குழல் கை செய்வானை – சிந்தா:7 1710/2
வேய்ந்து அரிக்கும் மிஞிறு ஆர்ப்ப விடுத்தாள் – சிந்தா:7 1769/4
கொண்டு தளிர் வேய்ந்து சினை தாழ்ந்து நனை ஆர்ந்து ஒன்று – சிந்தா:7 1780/3
மந்தார மலை மலர் வேய்ந்து மகிழ்ந்து தீம் தேன் – சிந்தா:8 1959/1
குடை நிழல் மன்னர் தம் கோதை தாது வேய்ந்து
அடி நிலம் பெறாதது ஓர் செல்வம் ஆர்ந்ததே – சிந்தா:12 2407/3,4
விளங்கு வெள்ளி வேய்ந்து ஆய்ந்த மாலை சூழ் – சிந்தா:12 2420/2
சட்டகம் பொன்னில் செய்து தண் கதிர் வெள்ளி வேய்ந்து
வட்ட நல் வைரம் வாய்ப்ப நிரைத்து மேல் மணிகள் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2523/1,2
படி அனல் காய் பசு மணிகள் வேய்ந்து ஓங்கும் பைம்பொன் செறி கழலினாய் – சிந்தா:12 2587/4
துன்னி நம்பி உருவு தீட்டி தொங்கல் வேய்ந்து தொழுது ஆற்ற நீ – சிந்தா:12 2588/3
மொய் நிற மாலை வேய்ந்து முருகு உலாம் முடியினானே – சிந்தா:13 2730/4
செம்பொனால் செறிய வேய்ந்து திரு மணி முகடு கொண்ட – சிந்தா:13 2918/1
சுழல் ஆர் பசும்பொன்னும் வேய்ந்து சொரி கதிர் மென் பஞ்சி ஆர்ந்த – சிந்தா:13 2970/3
செழும் பொன் வேய்ந்து மணி அழுத்தி திருவார் வைரம் நிரைத்து அதனுள் – சிந்தா:13 3021/1
மேல் படு கற்பக மாலை வேய்ந்து பொன் – சிந்தா:13 3035/1
ஆம் பால் மயிர் வேய்ந்து அயிராவணம் ஏறினானே – சிந்தா:13 3046/4
நறவ மலர் வேய்ந்து நறும் சாந்து நிலம் மெழுகி – சிந்தா:13 3091/3
முகடு மணி அழுத்தி முள் வயிரம் உள் வேய்ந்து முத்தம் வாய் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 3142/1

TOP


வேயின் (2)

வேயின் அன்ன மென் தோளியர் தோன்றி அங்கு – சிந்தா:4 949/3
முல்லை அம் சூட்டு வேயின் முரிந்து போம் நுசுப்பின் நல்லார் – சிந்தா:13 3119/3

TOP


வேயே (1)

வேயே திரள் மென் தோள் வில்லே கொடும் புருவம் – சிந்தா:3 652/1

TOP


வேர் (3)

ஆர்வ வேர் அவிந்து அச்சணந்தி போய் – சிந்தா:2 409/1
வேதனை மரங்கள் நாறி வேட்கை வேர் வீழ்த்து முற்றி – சிந்தா:5 1389/2
விழு திணை பிறந்து வெய்ய வேட்கை வேர் அரிந்து மெய் நின்று – சிந்தா:6 1534/1

TOP


வேர்த்து (2)

உடம்பு வேர்த்து இன மழை உரறி நோக்கலின் – சிந்தா:1 88/2
மின் என விட்ட கோலை விழுங்க கண்டு அழுங்கி வேர்த்து
கல் மலிந்து இலங்கு திண் தோள் கலிங்கர்கோன் மெலிந்து மீண்டான் – சிந்தா:10 2187/3,4

TOP


வேரி (3)

வேரி இன் மெழுக்கு ஆர்ந்த மென் பூ நிலத்து – சிந்தா:1 129/1
வேரி தேம் கோதை மாதர் விருந்து உனக்காக இன்பம் – சிந்தா:1 214/3
வேரி நாறு அலங்கல் மாலை மின் இழை மயங்கி எங்கும் – சிந்தா:12 2543/2

TOP


வேரியும் (1)

விளைந்த வல் விளைவு அரிசி வேரியும்
வளைந்த மின் அனார் மகிழ்ந்து சண்பகம் – சிந்தா:13 2682/2,3

TOP


வேரின் (1)

தந்து சுட்டி இட்ட சாந்தம் வேரின் வார்ந்து இடை முலை – சிந்தா:8 1956/3

TOP


வேரொடும் (1)

மெலியவர் பெற்ற செல்வம் வேரொடும் கீழ்ந்து வெளவி – சிந்தா:13 2727/1

TOP


வேல் (205)

கோடாத செங்கோல் குளிர் வெண்குடை கோதை வெள் வேல்
ஓடாத தானை உருமு குரல் ஓடை யானை – சிந்தா:0 7/1,2
ஊன் நாறு ஒளி வேல் உரவோன் கொண்டு எழுந்தவாறும் – சிந்தா:0 15/4
விள்ளா விழு சீர் வணிகன் மகள் வேல் கண் நோக்கம் – சிந்தா:0 20/2
புண் தாங்கு எரி வேல் இளையோற்கு புணர்த்தவாறும் – சிந்தா:0 22/4
புண் தோய்த்து எடுத்த பொரு வேல் என சேந்து நீண்ட – சிந்தா:0 26/1
கொலை தலைய வேல் கணார் கூத்தும் அன்றி ஐம்பொறி – சிந்தா:1 75/3
வேல் இயல் ஆடவர் விரவி விண்ணவர் – சிந்தா:1 90/3
வெம் களி இள முலை வேல் கண் மாதரார் – சிந்தா:1 94/2
அம்பு உமிழ்வ வேல் உமிழ்வ கல் உமிழ்வ ஆகி – சிந்தா:1 103/3
வேக யானை மீளி வேல் வெய்ய தானை ஐய கோல் – சிந்தா:1 141/1
ஏனை மன்னர் தம் இன் உயிர் செற்ற வேல்
தானை மன்னரில் தான் இமில் ஏறு அனான் – சிந்தா:1 161/1,2
வில்லின் நீள் புருவத்து எறி வேல் கணாள் – சிந்தா:1 162/4
மின் அவிர் பூணினானை வேல் கணார்க்கு இயற்றப்பட்ட – சிந்தா:1 190/3
வேல் நிற தானை வேந்தே விரி புனல் தொழுனை ஆற்றுள் – சிந்தா:1 209/3
நாம வேல் தட கை வேந்தே நாம் இது தெரியின் என்றான் – சிந்தா:1 210/4
கறை வேல் கணினாள் கனவு உற்றனளே – சிந்தா:1 218/4
விண் கனிய கவின் வித்திய வேல் கணி – சிந்தா:1 230/3
காதி வேல் மன்னர் தங்கள் கண் என வைக்கப்பட்ட – சிந்தா:1 233/1
புண் தவழ் வேல் கண் பாவை பொறி இடம் திரிப்ப தோகை – சிந்தா:1 239/3
காதி வேல் வல கட்டியங்காரனும் – சிந்தா:1 240/1
வேல் மிடைந்த வேலியும் பிளந்து வெம் கண் வீரரை – சிந்தா:1 279/1
கண் இடம் கொண்ட மார்பில் தடாயின காது வெள் வேல்
மண் இடம் கொண்ட யானை மருப்பு இடை இட்டு அம்ம – சிந்தா:1 284/2,3
ஏந்தல் வேல் திருத்த யானை இரிந்தன எரி பொன் கண்ணி – சிந்தா:1 285/1
குன்றம் மார்பு அரிந்து வெள் வேல் குடுமி மா மஞ்ஞை ஊர்ந்து – சிந்தா:1 286/1
போழ்ந்து கதிர் நேமியொடு வேல் பொருது அழுந்த – சிந்தா:1 289/1
வேல் அருவி கண்ணினார் மெய்க்காப்பு ஓம்ப வேந்தன் போய் விண்ணோர்க்கு விருந்து ஆயினானே – சிந்தா:1 291/4
மடை அவிழ்ந்த வெள்ளி இலை வேல் அம்பு பாய மணி செப்பகம் கடைகின்றவே போல் – சிந்தா:1 293/1
வெம் கண் களி யானை வேல் வேந்தனை விறல் எரியின் வாய் பெய்து அவன் பெயர்ந்து போய் – சிந்தா:1 297/2
பைம் கண் களிற்றின் மேல் தன் பெயரினால் பறை அறைந்தான் வேல் மாரி பெய்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/3
இலங்கு பொன் கிண்கிணியும் கலையும் ஓங்க எறி வேல் கண் – சிந்தா:1 340/2
நிணம் கொள் வை நுதி வேல் நெடும் கண்ணினாள் – சிந்தா:1 344/4
வெம் கண் வேந்தற்கு அமிர்து ஆகி வேல் கண் பாவை பகை ஆய – சிந்தா:1 350/3
இணை வேல் உண்கண் சுநந்தையும் இன்ப கொடி ஒத்தாள் – சிந்தா:1 365/4
எரி முயங்கு இலங்கு வை வேல் இளையவர் குழாத்தின் நீங்கி – சிந்தா:1 383/1
அரும் தவன் முந்து கூற அலங்கல் வேல் நாய்கன் சென்று – சிந்தா:1 388/1
ஊன் உறை பருதி வெள் வேல் உலோகமாபாலன் என்பான் – சிந்தா:1 395/2
நாம வென்றி வேல் நகை கொள் மார்பனை – சிந்தா:2 412/1
வேல் அகம் மிடைந்த தானை வெம் சின எயினர் தாக்க – சிந்தா:2 434/2
மின் தவழ் கொடியொடு இட்டு வேல் படை உடைந்த அன்றே – சிந்தா:2 437/4
மை நூறு வேல் கண் மடவார் மனம் போல மாய்ந்தார் – சிந்தா:2 453/4
வாள் அரம் துடைத்த வை வேல் இரண்டு உடன் மலைந்தவே போல் – சிந்தா:2 461/1
விண்ணகத்து உளர்-கொல் மற்று இ வென்றி வேல் குருசில் ஒப்பார் – சிந்தா:2 467/1
காய் கதிர் மணி செய் வெள் வேல் காளையை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:2 473/2
பாறு கொள் பருதி வை வேல் பதுமுக குமரற்கு என்றே – சிந்தா:2 489/4
வெள் வேல் மிளிர்ந்த நெடும் கண் விரை நாறு கோதை – சிந்தா:2 491/2
கொன் ஒழுகு வேல் யவதத்தன் குளிர் தூங்கும் – சிந்தா:3 494/2
வேல் பரந்து அனைய கண்ணார் வெண் மதி கதிர் பெய் கற்றை – சிந்தா:3 541/3
வெள்ளி வேல் கலுழ வேகன் வேதண்ட வேந்தர் வேந்தன் – சிந்தா:3 546/4
வேல் கடல் தானை வேந்தர் வீழ்ந்து இரந்தாலும் நேரேன் – சிந்தா:3 554/2
வெற்றி வேல் மணி முடி கொற்றவன் ஒரு மகள் – சிந்தா:3 565/1
பாறு உடை பருதி வேல் வீறு உடை இளையரும் – சிந்தா:3 568/1
ஈர் அலங்கல் ஏந்து வேல் ஆர் அலங்கல் மார்பினான் – சிந்தா:3 576/1
வேல் பொரு தானையானும் வேண்டுவ விதியின் நேர்ந்தான் – சிந்தா:3 588/4
வேந்து அடு குருதி வேல் கண் விளங்கு இழை தாதை என்றான் – சிந்தா:3 608/4
கத களி ஒளிறு வை வேல் காம்பிலி காவல் மன்னன் – சிந்தா:3 611/3
அள் இலை அணிந்த வை வேல் அயோத்தியர் இறையும் வந்தான் – சிந்தா:3 614/4
கோள் வயிர நீள் அருவி குன்று இவர்ந்த செம்_சுடர் போல் கொலை வேல் மன்னர் – சிந்தா:3 645/1
விளை மது கண்ணி வீணாபதி எனும் பேடி வேல் கண் – சிந்தா:3 651/2
கழித்த வேல் ஏறு பெற்ற கடத்து-இடை பிணையின் மாழ்கி – சிந்தா:3 715/1
இருந்தாள் இளம் மயில் போல் ஏந்து இலை வேல் கண்ணாள் – சிந்தா:3 730/4
கறை வேல் உண்கண்ணினாய் காணார்-கொல் கேள்வர் – சிந்தா:3 733/4
வெள் இலை வேல் கணாளை சீவகன் வீணை வென்றான் – சிந்தா:3 741/1
ஆள் மர வாள் நிலத்து அப்பு வேல் செய்முள் – சிந்தா:3 774/1
விரும்புவார் வேழ வேல் போர் நூற்றுவர் நூறு கோடிக்கு – சிந்தா:3 785/3
வாள் திறல் தேவ தத்தன் கலின மா மாலை வெள் வேல்
ஈட்டம் போழ்ந்து யானை நெற்றி இரும் குளம்பு அழுத்தி மன்னர் – சிந்தா:3 786/2,3
வேல் நிற மன்னர் சேனை கூற்றிற்கு விருந்து செய்தான் – சிந்தா:3 789/4
வீர வேல் உடம்பு எலாம் சூழ வெம் புலால் – சிந்தா:3 790/1
உருமு கதிர் வேல் கலுழன் ஓலை உலகு என்னும் – சிந்தா:3 843/1
வேல் முழங்கு தானை விளையாடியதும் கேட்டேன் – சிந்தா:3 845/4
கோக்கணம் கொதித்து ஏந்திய வேல் என – சிந்தா:4 871/1
தாமம் சூடிய வேல் தடம் கண்ணினாள் – சிந்தா:4 875/2
கொல் இயல் வேல் நெடும் கண்ணியர் கூடி – சிந்தா:4 879/2
வீர வேல் நெடுங்கண்ணி விளம்பினாள் – சிந்தா:4 888/4
வேல் ஐயம் படுத்த கண்ணார் தொழுதனர் விரைந்து போகி – சிந்தா:4 897/2
செல் சுடர் வேல் வல சீவகசாமி சென்று – சிந்தா:4 941/3
எரி மாலை வேல் நுதியின் இறக்கி காமன் அடு கணையால் – சிந்தா:4 961/1
விழுங்கு காதலாள் வேல் கண் பாவை தாய் – சிந்தா:4 987/3
நிறத்து எறிந்து பறித்த நிணம் கொள் வேல்
திறத்தை வெளவிய சேய் அரி கண்ணினாள் – சிந்தா:4 993/1,2
கால வேல் தடம் கண்ணி கருதினாள் – சிந்தா:4 999/4
திருந்து வேல் சீவகசாமியோ எனும் – சிந்தா:4 1027/1
குறையா கற்பில் சீவகன் தாயும் கொலை வேல் கண் – சிந்தா:4 1059/2
வீ கலந்த மஞ்ஞை போல் வேல் நெடும் கண் நீர் மல்க – சிந்தா:4 1104/3
இட்டி வேல் குந்தம் கூர்வாள் இரும் சிலை இருப்பு சுற்றார் – சிந்தா:4 1136/1
நுதி கொண்டன வெம் பரல் நுண் இலை வேல்
பதி கொண்டு பரந்தன போன்று உளவால் – சிந்தா:5 1186/1,2
வை மலர்த்து இலங்கும் வெள் வேல் மத்திம தேயம் ஆளும் – சிந்தா:5 1214/3
இகல் தலை விலங்கு வேல் காளை எய்தினான் – சிந்தா:5 1251/4
ஊன் உகுக்குகின்ற வை வேல் ஒரு மகன் உருமின் தோன்றி – சிந்தா:5 1266/2
மின் விரிந்து இலங்கு பைம் பூண் வேல் கணார் வேனிலானே – சிந்தா:5 1301/4
போது உலாம் சிலையோ பொரு வேல் கணோ – சிந்தா:5 1308/1
அள் இலை வேல் கொள் மன்னற்கு அமைச்சன் அஃது அமைந்தது என்றான் – சிந்தா:5 1341/4
நிழல் மாலை வேல் நாண நீண்ட கண்ணே நெய் தோய்ந்த தளிரே மேனி – சிந்தா:5 1353/4
ஊன் அடைந்து இருந்த வேல் கண் ஒண் தொடி உருவ வீணை – சிந்தா:5 1355/2
வேந்து அடு குருதி வேல் கண் விளங்கு இழை இவர்கள் நாளும் – சிந்தா:5 1358/3
வேல் நிற கண் விழித்தனள் என்பவே – சிந்தா:5 1361/3
நாமம் வேல் நரபதி தேவன் என்பவே – சிந்தா:6 1448/4
கை நிகர் அமைந்த வேல் கமழும் தாரினான் – சிந்தா:6 1449/3
கொல் வளர் வேல் கணினாள் குழைந்தாள் என – சிந்தா:6 1474/2
தேன் கறி கற்ற கூழை செண்பக மாலை வேல் கண் – சிந்தா:6 1487/1
ஊன் கறி கற்ற காலன் ஒள் மணி தட கை வை வேல்
கூன் பிறை நுதல் ஓர் கூற்றம் குவி முலை நமன் கை பாசம் – சிந்தா:6 1487/2,3
கொந்து அழல் வேல் கணால் என் ஆவி கூட்டுண்ட கொம்பே – சிந்தா:6 1499/1
எரி மொய்த்து அனலும் இகல் வேல் எரி புண் – சிந்தா:6 1518/3
இழுது ஆர் சுடர் வேல் இளையான் அகலத்து – சிந்தா:6 1523/1
மாலை கதிர் வேல் மலங்க மணி மலர்க்கு – சிந்தா:7 1613/1
ஒளிறு வேல் நரபதி நகரம் ஒய்யென – சிந்தா:7 1617/2
விண்டு தேன் துளிப்ப வேல் தடம் கண் தாம் ஆடும் நாடகம் – சிந்தா:7 1655/3
வேல் உடை தடக்கையார்கள் வேழ மேல் சென்ற-போழ்தில் – சிந்தா:7 1677/1
விசயனே விசயன் வில் போர் கதம்பனே முருகன் வேல் போர் – சிந்தா:7 1681/1
முடி கெழு மன்னன் சொல்ல மொய் கொள் வேல் குருசில் தேற்றான் – சிந்தா:7 1685/1
மீளி வேல் குருசிற்கு உற்றார்க்கு உற்றது விளம்பலுற்றேன் – சிந்தா:7 1694/4
வெள்ளி வெண் மலைக்கு வேந்தன் ஒரு மகள் வேல் கண் பாவை – சிந்தா:7 1696/1
மண் ஆர் வேல் கண் துயிலா தோழி மருள்வேனோ – சிந்தா:7 1699/4
கொதி முக குருதி வை வேல் குருசிலோ நம்மை உள்ளான் – சிந்தா:7 1708/2
உறை கொள் வாளினோடு ஒண் சுடர் வேல் மின – சிந்தா:7 1776/2
மை நுண் குழல் சிறுவன் மனம் வருத்த வடி வேல் கண் – சிந்தா:7 1783/3
விரை உடுத்த போது உறையும் வேல் நெடும் கணாள்-கொல் – சிந்தா:7 1786/2
மின் நிரைத்த பைம் பூண் விளங்கு இலை வேல் வேந்தன் – சிந்தா:7 1803/1
கோதை வேல் நம்பிக்கு அல்லதை இ பொருள் – சிந்தா:7 1815/1
ஏத்தரும் சிலை கை வாள் இலங்கு வேல் ஏந்தினார் – சிந்தா:7 1845/4
வேல் நிரை வாள் மதில் பிளந்து வெம் சமத்து-இடை – சிந்தா:7 1846/1
வேல் கடல் தானை பாய்மா விளங்கு ஒளி இவுளி திண் தேர் – சிந்தா:7 1858/2
அழல் அவாய் கிடந்த வை வேல் அரசிளங்குமரர் சூழ – சிந்தா:7 1865/3
கொலை விரவு கூர் நுதி வேல் குமரன் என்ன குருகுலத்தான் – சிந்தா:7 1885/3
திருந்து வேல் தெவ்வர் போல தீது அற எறிந்தும் இன்ப – சிந்தா:8 1895/3
வேல் தைவந்து அன்ன நுதி வெம் பரல் கானம் முன்னி – சிந்தா:8 1933/1
புலா தலை திகழும் வை வேல் பூ கழல் காலினானை – சிந்தா:8 1950/1
வேல் நெடும் கண்கள் அம்பா வில் படை சாற்றி எங்கும் – சிந்தா:8 1951/1
புலவு வேல் கண்ணினாள் முலை போகமே – சிந்தா:8 1982/4
வேல் அனைய கண்ணியர் தம் வீழ் துணைவர் திண் தோள் – சிந்தா:9 2031/3
உரைத்திட்டது என்றே வேல் கணாள் பரவி மீண்டாள் – சிந்தா:9 2058/4
நலம் கனிந்து உருகி நின்றாள் நாம வேல் காமர் கண்ணாள் – சிந்தா:9 2060/4
விரி மணி விளங்கும் மாலை வெம் முலை வேல் கணாளே – சிந்தா:9 2069/4
இலங்கு வேல் கண்ணி ஊடல் இளையவன் நீக்கினானே – சிந்தா:9 2088/4
நச்சு இலை வேல் கண் மாதர் நகை முக முறுவல் மாந்தி – சிந்தா:9 2090/2
எரி குழாம் சுடரும் வை வேல் ஏந்தலை கண்டு கோயில் – சிந்தா:10 2131/1
புலந்த வேல் நெடும் கண் செ வாய் புதவி நாள் பயந்த நம்பி – சிந்தா:10 2141/2
வென்றி வேல் படை அஞ்சி வனத்தொடு – சிந்தா:10 2171/3
நனைக்கும் கழலோன் சிறுவன் நாம வெள் வேல் வலவன் – சிந்தா:10 2194/3
தேன் உடை அலங்கல் வெள் வேல் சீவகன் என்னும் சிங்கம் – சிந்தா:10 2206/2
வேல் மிடை சோலை வேழத்து இன்னுயிர் விழுங்கும் என்றான் – சிந்தா:10 2206/4
வேல் படை வீரர் ஒர் நூற்றுவர் தொக்கார் – சிந்தா:10 2209/4
தெண் கடல் தானை ஓட நாணி வேல் செறித்திட்டானே – சிந்தா:10 2250/4
தீ முகத்து உமிழும் வேல் கண் சில் அரி சிலம்பினார்-தம் – சிந்தா:10 2270/1
உண்டு ஒலை ஆர்க வேல் என்று உறுவலி தாக்கினானே – சிந்தா:10 2282/4
முடி சடை முனிவன் அன்று கேள்வியில் கொண்ட வேல் கண் – சிந்தா:10 2285/1
சீர் தகையவனை கண்டு என் சினவு வேல் இன்னும் ஆர்ந்தின்று – சிந்தா:10 2286/2
வென்று இயங்கு ஒளிறும் வெள் வேல் மின் என வெகுண்டு விட்டான் – சிந்தா:10 2289/3
சென்ற வேல் விருந்து செம் கண் மறவன் நக்கு எதிர்கொண்டானே – சிந்தா:10 2289/4
ஊன் வயிறு ஆர்ந்த வெள் வேல் ஒய் என பறித்து நக்கான் – சிந்தா:10 2290/3
விட்டு அழல் சிந்தி வெள் வேல் விசும்பின் வீழ் மின்னின் நொய்தா – சிந்தா:10 2291/1
வெல்வது விதியின் ஆகும் வேல் வரின் இமைப்பேன் ஆயின் – சிந்தா:10 2317/3
வடி தாரை வெல் வேல் வயிரம் மணி பூணினானே – சிந்தா:10 2320/4
கூடார் மெலிய கொலை வேல் நினைந்தானை ஏத்தி – சிந்தா:11 2328/2
வீதி மல்கின போல் மிளிர் வேல் கணும் – சிந்தா:11 2334/3
வேல் ஏறு பெற்ற பிணையின் நனி மாழ்கி வீழ்ந்து – சிந்தா:11 2344/2
கொலை ஈன்ற வேல் கண்ணவர் கூடிய மார்பற்கு அன்றே – சிந்தா:11 2351/4
போர் மீது ஆடி புறம் கண்ட புலால் வேல் மன்னர் புடை சூழ்ந்தார் – சிந்தா:11 2359/4
ஊன் முகம் புதைத்த வேல் கண்ணவர் களிற்று உச்சி ஏற்றி – சிந்தா:12 2415/2
ஊன் நிமிர் கதிர் வெள் வேல் உறை கழித்தன போலும் – சிந்தா:12 2429/1
கோவிந்தன் என்னும் செம்பொன் குன்றின் மேல் பிறந்து கூர் வேல்
சீவகன் என்னும் செம் நீர் பவள மா கடலுள் பாய்வான் – சிந்தா:12 2460/1,2
முரசொடு முழங்கி ஆர்ப்ப மொய் கொள் வேல் மன்னர் ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2467/3
கழித்த வேல் இரண்டு கண்டு அனைய கண்ணினார் – சிந்தா:12 2472/4
நாம வேல் நெடும் கண் பாவை நயப்பன ஏந்தினாரே – சிந்தா:12 2475/4
கொழுந்து குறைத்து அணிந்து கொலை வேல் கணவர் அமைத்தார் – சிந்தா:12 2486/4
வேல் நிரை செய் கண்ணியொடு மெல் என இருந்தான் – சிந்தா:12 2490/3
வித்தகன் பூசி வெள் வேல் வேந்தனுக்கு இறைஞ்சினானே – சிந்தா:12 2493/4
மன்னர் குடை நடுக்கும் மாலை வெள் வேல் மறவோனும் – சிந்தா:12 2501/2
நஞ்சு உற்ற வேல் நெடும் கண் பாவை நல்கூர் சிறு நுசுப்பிற்கு – சிந்தா:12 2502/3
வேதனை பெருகி வேல் கண் தீ உமிழ்ந்திட்ட அன்றே – சிந்தா:12 2506/4
ஊன் விளையாடும் வை வேல் உறு வலி சிந்தித்து ஏற்ப – சிந்தா:12 2574/1
செரு நாடு செம் சுடர் வேல் திருகு செம்பொன் கனை கழல் கால் – சிந்தா:12 2582/1
கடி செய் பைம் தார் கமழ் மாலை வேல் கந்துகற்கு சிறுவ யான் இ – சிந்தா:12 2587/3
மண் கொள் வேல் மன்னர் நண்பின்மையை வையக்கு எல்லாம் உடன் அறையவோ – சிந்தா:12 2589/3
புறன் நிழலின் அயலேனோ யான் புல்லா மன்னர் நிணம் பொழியும் வேல்
மறன் நிழல் மத யானையாய் வந்த என் தோழி வாமலேகை – சிந்தா:12 2590/2,3
ஊன் மதர்த்த ஒளி வேல் கண்ணார் பரவ இவ்வாறு ஒழுகும் அன்றே – சிந்தா:12 2595/3
வில்லோன் பெருமாட்டி விளங்கு வேல் கண் விசயையே – சிந்தா:13 2602/4
செற்றவர் செகுத்த வை வேல் சீவகசாமி என்றாள் – சிந்தா:13 2609/4
வில் சிறை கொண்ட போலும் புருவத்து விளங்கு வேல் கண் – சிந்தா:13 2612/3
ஒளிறு வேல் சுற்றம் எல்லாம் உடைந்த பின் ஒருவன் ஆனான் – சிந்தா:13 2613/3
கை திரண்ட வேல் ஏந்தி காமன் போல் காரிகையார் மருள சென்றார் – சிந்தா:13 2626/2
உடை திரை பரவை அன்ன ஒளிறு வேல் மறவர் காப்ப – சிந்தா:13 2650/3
முழுது உலகு எழில் ஏத்தும் மூரி வேல் தானை மன்னன் – சிந்தா:13 2651/1
வெண்ணெயின் குழைந்து நிற்பார் வேல் கணார் ஆயினாரே – சிந்தா:13 2659/4
அணி வேல் மன்னன் நலம் பருக அலர்ந்த அம்பு ஆர் மழை கண்ணார் – சிந்தா:13 2699/2
நன் கனி சிலதன் உண்ண நச்சு வேல் மன்னன் நோக்கி – சிந்தா:13 2725/2
இட்டி வேல் குந்தம் கூர் வாள் எரி நுனை சுரிகை கூட – சிந்தா:13 2764/1
மடங்கல் அம் சீற்ற துப்பின் மான வேல் மன்னர் ஏறே – சிந்தா:13 2842/4
எரி முயங்கு இலங்கு வேல் காளை என்பவே – சிந்தா:13 2862/4
அறை கடல் வேலி காத்து உன் அலங்கல் வேல் தாயம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2883/3
போர் அணி புலவு வேல் கண்கள் பூத்தன – சிந்தா:13 2894/3
வேல் மிடை தானை தாயம் வீற்று இருந்து ஆள்மோ என்றான் – சிந்தா:13 2901/4
ஒலி உடை உருமு போன்று நிலப்படாது ஊன்றின் வை வேல்
கலி கடிந்து உலகம் காக்கும் காளையை கொணர்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2904/3,4
நல் உயிர் ஞாலம் தன்னுள் நாம வேல் நம்பி என்றான் – சிந்தா:13 2908/4
குடின் பழியாமை ஓம்பின் கொற்ற வேல் மன்னர் மற்று உன் – சிந்தா:13 2911/1
கரும்பு என திரண்ட தோள் கால வேல் கணீர் – சிந்தா:13 2935/4
வென்று உலாம் வேல் கணீர் விழுத்தக்கீர்களே – சிந்தா:13 2937/4
வேல் நிற மழை கண் தாமும் இமை குறைந்து அழுகி மேனி – சிந்தா:13 2940/3
நெருப்பு தலை நெடு வேல் கண்ணார் கண்ணீர் நிழல் மணி பூண் – சிந்தா:13 2944/2
கொல் வேல் நெடும் கண் குணமாலை குஞ்சரத்தால் – சிந்தா:13 2957/1
மின்னின் இடை நுடங்க நின்றாள் தன் வேல் நெடும் கண் – சிந்தா:13 2961/2
முழு நீர் வேல் கண்ணும் முகமும் உலறி – சிந்தா:13 2966/2
மல்லல் வேல் இரண்டு ஒரு மதியுள் வைத்த போல் – சிந்தா:13 2982/2
நாம வேல் நரபதி நீக்கி நன் கலம் – சிந்தா:13 3027/2
வல்லவன் வடித்த வேல் போல் மலர்ந்து நீண்டு அகன்ற வாள் கண் – சிந்தா:13 3119/1
விண் கனிய கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஆர்ப்ப முரி புருவ வேல் நெடும் கண் விருந்து செய்ய – சிந்தா:13 3138/3
நிலவி ஒளி உமிழும் நீள் இலை வேல் கண்ணார் – சிந்தா:13 3140/1

TOP


வேலவற்கு (1)

தோன்றிய புண் செய் வேலவற்கு தூமது – சிந்தா:4 938/1

TOP


வேலவன் (6)

மின் நீர் வெள் வேலவன் மத்திம தேய மன்னன் – சிந்தா:0 21/3
கூற்றின் இடிக்கும் கொலை வேலவன் கோவலர் வாய் – சிந்தா:2 432/1
மறம் கொள் வெம் கதிர் வேலவன் வார் கழல் – சிந்தா:4 1034/1
எரி கொள் வேலவன் ஏகினன் என்பவே – சிந்தா:5 1321/4
கொலை கொள் வேலவன் கூடலன் ஏகினான் – சிந்தா:5 1371/1
கொண்டு ஈங்கு வம்-மின் கொலை வேலவன் தன்னை என்றான் – சிந்தா:13 2864/4

TOP


வேலவனே (2)

போலும் வேலவனே புகழ்ந்தேன் என்றாள் – சிந்தா:4 896/4
கறை முற்றிய காமரு வேலவனே – சிந்தா:5 1190/4

TOP


வேலாம் (1)

வெல்வதோ குணத்தின் மிக்கார் வெற்றிலை விடினும் வேலாம்
இல்லையே வென்றி தீமை இடம் கொண்ட மனத்தினார்க்கே – சிந்தா:3 815/3,4

TOP


வேலாய்க்கு (1)

செரு மல்கு வேலாய்க்கு இடமால் இது என்று செப்ப – சிந்தா:8 1974/2

TOP


வேலார் (1)

கொல் பழுத்து எரியும் வேலார் கொடும் சிலை குழைவித்தாரே – சிந்தா:2 435/4

TOP


வேலாற்கு (2)

ஊன் சுவைத்து ஒளிறும் வேலாற்கு உறுதி ஒன்று உரைக்கல் உற்றான் – சிந்தா:1 373/4
விடம் தைத்த வேலாற்கு உரைத்தார்க்கு அவன் மெய்ம்மகிழ்ந்தான் – சிந்தா:4 1061/2

TOP


வேலான் (32)

நஞ்சு ஊறும் வேலான் பகை நாம் அற கொன்றவாறும் – சிந்தா:0 25/4
பவழ வாய் பரவை அல்குல் என்று இவை பருகும் வேலான்
கவழம் ஆர் களிறு போன்றான் காதலி கரும்பை ஒத்தாள் – சிந்தா:1 191/1,2
கொள்ளாத இன்ப கடல் பட்டனன் கோதை வேலான் – சிந்தா:2 491/4
அடங்கு அலர் அட்ட வேலான் ஆணையிர் ஆ-மின் என்றான் – சிந்தா:3 556/4
அல்லவும் கொள்க என்றான் அணங்கு உடை நிணம் கொள் வேலான் – சிந்தா:3 558/4
ஊன் தரு குருதி வேலான் உள் அகம் குளிர்ந்து விஞ்சை – சிந்தா:3 581/2
திறன் அல தமர்க்கு செப்பும் தீ உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலான் – சிந்தா:3 688/4
ஒள் நிற உருவ செம் தீ உருவுகொண்ட அனைய வேலான் – சிந்தா:3 713/4
இன்று எனக்கு எதிர்ந்தது என்றான் எரி உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலான் – சிந்தா:4 956/4
சென்றார் வரைய கருமம் செரு வேலான்
பொன் தாங்கு அணி அகலம் புல்ல பொருந்துமேல் – சிந்தா:4 1037/1,2
சீந்தா நின்ற தீ முக வேலான் மணி செப்பின் – சிந்தா:4 1055/1
ஊன் பிறங்கு ஒளிறும் வேலான் ஓர்த்து தன் உவாத்தி சொல்லால் – சிந்தா:4 1090/1
பொங்கு அமர் உழக்கும் வேலான் புலம்பு கொண்டு அழேற்க என்றான் – சிந்தா:4 1113/4
வெள் இலை அணிந்த வேலான் வேண்டியது ஆக என்றான் – சிந்தா:5 1341/3
புரி கதிர் பொன் செய் மாலை புகை நுதி புலவு வேலான் – சிந்தா:5 1352/4
இங்ஙனம் இரண்டு திங்கள் ஏகலும் ஏக வேலான்
அங்ஙனம் புணர்ந்த அன்பின் அவள் முலை போகம் நீக்கி – சிந்தா:5 1359/1,2
கோமாற்கு உய்ப்பன் கொள் பயன் மிக்கோன் கொலை வேலான்
ஏ மாறு இல்லா இந்திரனேயும் இவன் ஒவ்வான் – சிந்தா:7 1638/2,3
புண்ணகத்து உறையும் வேலான் என புகழ்ந்து அரசன் சொன்னான் – சிந்தா:7 1646/4
தடி சுவைத்து ஒளிறும் வேலான் தன் கையால் முன் கை பற்றி – சிந்தா:7 1685/3
மொய் வெல்லும் குருதி வேலான் மூவில் கண் இறைஞ்சி நின்றான் – சிந்தா:7 1704/4
எண்ணு-மின் செய்வது என்றான் பதுமுகன் எரியும் வேலான் – சிந்தா:7 1733/4
ஊன் உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலான் ஒற்றி மற்று இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1759/4
கொலை வைத்த குருதி வேலான் தோழரை குறுகினானே – சிந்தா:7 1881/4
குருதி கொப்புளிக்கும் வேலான் கூந்தல்மா இவர்ந்து செல்ல – சிந்தா:8 1889/2
கோ உண்ட வேலான் குழைந்து ஆற்றலன் ஆயினானே – சிந்தா:8 1965/4
புண் நக்க வேலான் புகழ நாணி பூ நோக்கி பூக்கு ஒசிந்த கொம்பு ஒத்தாளே – சிந்தா:9 2066/4
குறங்கின் மேல் தழுவி வைத்து கோதை அம் குருதி வேலான்
அறம் தலை நீங்க காக்கும் அரசன் யானாக நாளை – சிந்தா:9 2067/2,3
புண்ணாறு வேலான் மனம் மூழ்கினள் பொன் அனாளே – சிந்தா:10 2134/4
குலம் தரு கொற்ற வேலான் கொடி நகர் காக்க என்றான் – சிந்தா:10 2141/4
தீ தும்மும் வேலான் திரு வாய் மொழி வான் முழக்கம் – சிந்தா:11 2348/1
மண் கொண்ட வேலான் அடி தைவர வைகினானே – சிந்தா:11 2353/4
கொடிய வேலான் கொதித்து அரங்கின் நீக்கி கோயில் சிறை வைத்த பின் – சிந்தா:12 2587/2

TOP


வேலானை (1)

மண் கருதும் வேலானை மறித்தும் காண்க என புல்லி – சிந்தா:5 1225/3

TOP


வேலி (19)

மை நாக வேலி மணி பல்லவ தேயம் நண்ணி – சிந்தா:0 17/3
கை மலர் காந்தள் வேலி கண மலை அரையன் மங்கை – சிந்தா:1 208/1
உழவிர்காள் மேயும் சீல வேலி உய்த்திடும்-மின் என்றான் – சிந்தா:1 379/4
கள் அவிழ் கைதை வேலி காசு இல் காந்தார நாட்டு – சிந்தா:3 546/2
இட்ட நாண் வேலி உந்தி கடல் என எழுந்த வேட்கை – சிந்தா:3 710/3
முல்லை பூம் பந்து தன்னை மும்மத களிற்று வேலி
கொல்லை பூம் குன்றம் செய்தீர் குங்கும குழங்கல் மாலை – சிந்தா:3 743/3,4
திருமகள் இவளை சேர்ந்தான் தெண் திரை ஆடை வேலி
இரு நில மகட்கும் செம்பொன் நேமிக்கும் இறைவன் ஆகும் – சிந்தா:3 744/1,2
குன்றாமல் தாம் கொடுத்து ஐம்பொறியின் வேலி காத்து ஓம்பின் – சிந்தா:4 962/3
வளை கடல் வலையின் சூழ்ந்து மால் வரை வேலி கோலி – சிந்தா:4 1115/1
கொண்டு உலப்ப அரிய செந்நெல் கொடி கரும்பு உடுத்த வேலி
நுண் துகில் நுழைந்த அல்குல் பவளம் ஒத்து இனியது ஒன்றே – சிந்தா:5 1184/3,4
பவழம் கொள் கோடு நாட்டி பைம்பொனால் வேலி கோலி – சிந்தா:5 1268/1
கொண்டாம் கடல் வேலி கீழ் மகனை கூற்றம் ஆய் – சிந்தா:7 1809/3
தெண் திரை வேலி எங்கும் தீதினது ஆக மாதோ – சிந்தா:12 2457/4
தெண் திரை வேலி எங்கும் திரு விளையாட மாதோ – சிந்தா:12 2466/4
கொழித்து இரை ஓத வேலி குமரனை பயந்த நங்கை – சிந்தா:12 2551/1
இளைமை அம் கழனி சாயல் ஏர் உழுது எரி பொன் வேலி
வளை முயங்கு உருவ மென் தோள் வரம்பு போய் வனப்பு வித்தி – சிந்தா:12 2598/1,2
அறை கடல் வேலி காத்து உன் அலங்கல் வேல் தாயம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2883/3
வெண் திரை புணரி சூழ் வேலி வேந்தனே – சிந்தா:13 3052/4
முல்லை சூழ் முல்லை வேலி முயலொடு கவரி மேயும் – சிந்தா:13 3062/1

TOP


வேலிக்கு (1)

ஓங்கு நீர் ஓத வேலிக்கு உணர யாம் உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:10 2176/4

TOP


வேலியின் (1)

சுள்ளி வேலியின் நீங்கி துறக்கம் புக்கிடும் என சூழ்ந்து – சிந்தா:7 1565/2

TOP


வேலியினின் (1)

முழங்கு திரை வேலியினின் இல்லை என மொய் கொண்டு – சிந்தா:3 597/3

TOP


வேலியும் (1)

வேல் மிடைந்த வேலியும் பிளந்து வெம் கண் வீரரை – சிந்தா:1 279/1

TOP


வேலில் (1)

வெம் கதிர் வேலில் சுட்டி வேந்து எதிர்கொண்டு நிற்பார் – சிந்தா:3 784/2

TOP


வேலின் (4)

வேலின் மன்னனை விண்ணகம் காட்டி இ – சிந்தா:1 251/1
வைத்த கதிர் வேலின் வலியார்க்கு உரியள் என்ன – சிந்தா:3 844/3
புண் ஈரும் வேலின் புகுந்ததால் மாலை – சிந்தா:9 2050/4
விராகு எனும் வேலின் வீழ வெகுண்டனன் அவரும் வீழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3080/4

TOP


வேலினாய் (2)

மன் உடை வேலினாய் வல்லை நீந்தினால் – சிந்தா:5 1200/4
கொதி நுனை வேலினாய் இங்கு இருக்க என குருசில் ஏகி – சிந்தா:5 1273/2

TOP


வேலினார் (1)

கறை கெழு வேலினார் கண்ணி தீந்தவே – சிந்தா:3 656/4

TOP


வேலினால் (2)

வண் கையால் கலி மாற்றி வை வேலினால்
திண் திறல் தெவ்வர் தேர் தொகை மாற்றினான் – சிந்தா:1 158/1,2
விழித்து மேல் சென்ற வேழம் வேலினால் விலக்கி நிற்பார் – சிந்தா:3 783/2

TOP


வேலினாற்கே (3)

நஞ்சு சூழ் வேலினாற்கே நங்கையை கொடுக்கும் என்பார் – சிந்தா:5 1296/4
கொதி தரு வேலினாற்கே கொடுப்பது கருமம் என்றான் – சிந்தா:5 1340/4
வென்றி கொள் வேலினாற்கே பான்மையும் விளைந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1342/4

TOP


வேலினான் (12)

குழை முக கொடியொடு குருதி வேலினான்
மழை முகில் மாரியின் வைகும் என்பவே – சிந்தா:1 195/3,4
செரு மிக்க வேலினான் தன் திருநகர் வளைந்தது அன்றே – சிந்தா:1 263/4
வெள் இலை வேலினான் விரகின் நீட்டினான் – சிந்தா:1 328/4
கொல் நவில் வேலினான் நிலைமை கூறுவாம் – சிந்தா:3 791/4
ஊன் திகழ் வேலினான் வேள்விக்கு ஊர் மருள் – சிந்தா:3 823/3
கத களி வேலினான் கண்டு காம நீர் – சிந்தா:4 1014/3
வடி நுனை வேலினான் கண்டு எ மலை உறைவது என்றான் – சிந்தா:5 1231/4
தழை-இடை குளித்தான் தகை வேலினான்
இழை-இடை குளித்து ஏந்திய வெம் முலை – சிந்தா:5 1335/2,3
மின் மலர்ந்த வேலினான் முன் வீதி புக்கு வீழ்ந்ததே – சிந்தா:8 1957/4
ஆய்ந்து அவட்கு இது சொலும் அலங்கல் வேலினான் – சிந்தா:8 1992/4
புண் பெற்ற வேலினான் மேல் பூ மழை தூவினாரே – சிந்தா:12 2546/4
நஞ்சு உமிழ் வேலினான் நடுங்க வீழ்ந்ததே – சிந்தா:13 2891/4

TOP


வேலினானும் (2)

உமிழ் நகை வேலினானும் ஒண் சிறை மணி வண்டு ஒத்தான் – சிந்தா:1 191/4
தொடையல் சூழ் வேலினானும் தோழரும் காண சென்றார் – சிந்தா:3 672/4

TOP


வேலினானை (3)

நிழல் திகழ் வேலினானை நேடிய நெடும் கணாளும் – சிந்தா:1 252/2
கோல தீ வேலினானை கோயிலுள் வளைப்ப இப்பால் – சிந்தா:4 1141/3
கொலை தொகை வேலினானை கொல்லிய கொண்டு போந்தான் – சிந்தா:4 1161/2

TOP


வேலினீர் (1)

புகை செய் வேலினீர் போற்றுபு செல்-மினே – சிந்தா:7 1816/4

TOP


வேலினும் (2)

விலை பகர்ந்து அல்குல் விற்கும் வேலினும் வெய்ய கண்ணார் – சிந்தா:1 372/1
விளை மது கமழும் கோதை வேலினும் வெய்ய கண்ணாய் – சிந்தா:5 1394/3

TOP


வேலினை (1)

வேலினை ஏந்தி நந்தன் வெருவர தோன்றலோடும் – சிந்தா:4 1144/2

TOP


வேலீர் (1)

ஊன் உயர் நுதி கொள் வேலீர் ஒழிக ஈங்கு இல்லை என்றான் – சிந்தா:3 664/3

TOP


வேலும் (9)

எரி மொய்த்த வாளும் வில்லும் இலங்கு இலை வேலும் ஏந்தி – சிந்தா:1 263/3
நுதி முக வாளும் வில்லும் நுண் இலை வேலும் ஏந்தி – சிந்தா:3 766/3
மின் அடு வாளும் வேலும் கல்லொடு தீயும் காற்றும் – சிந்தா:4 1147/3
வாளும் வேலும் மலைந்து அரி ஆர்ந்த – சிந்தா:5 1347/1
வடுவும் வேலும் மலரும் கயலும் வனப்பு அழித்த கண் – சிந்தா:7 1654/3
செம்பொன் கடம்பன் செ வேலும் காமன் சிலையில் தொடுத்து அலர்ந்த – சிந்தா:7 1664/1
பொங்கும் அயில் வேலும் பொரு வில்லும் உடன் பரப்பி – சிந்தா:10 2166/2
அரு நிற குருசில் மார்பத்து அசைந்தனள் அலங்கல் வேலும்
நெரி புற தடற்று வாளும் நீலமும் நிகர்த்த கண்ணாள் – சிந்தா:12 2517/3,4
காலில் சிலம்பும் கிண்கிணியும் கலையும் ஏங்க கதிர் வேலும்
நீல குவளை நிரையும் போல் கண்ணார் காவில் இருந்தாரே – சிந்தா:13 2698/3,4

TOP


வேலுறு (1)

ஊன் அவாம் கதிர் வேலுறு காளையும் – சிந்தா:8 1983/2

TOP


வேலை (10)

வேலை வலன் ஏந்தி விரி தாமம் அழகு அழிய – சிந்தா:1 283/2
வேலை நெய் பெய்த திங்கள் விரவிய பெயரினாற்கு – சிந்தா:3 671/3
வேலை மா கடல் வேட்கை மிக்கு ஊர்தர – சிந்தா:4 999/2
புண் தலை வேலை ஏந்தி போர்க்களம் குறுகி வாழ்த்தி – சிந்தா:10 2282/2
வினை ஒளிர் காளை வேலை கடக்கலார் வேந்தர் நின்றார் – சிந்தா:10 2288/3
கனை கடல் வேலை எல்லை கடக்கலா-வண்ணம் நின்றார் – சிந்தா:10 2288/4
நெஞ்சகம் நுழைந்த வேலை பறித்து வான் புண்ணுள் நீட்டி – சிந்தா:10 2293/2
ஒத்தன வேலை வேள்வி ஒலி கடல் நான்கும் நாண – சிந்தா:12 2462/2
வேலை கடலே போல் துன்பம் விளையுமே – சிந்தா:13 2796/4
வேலை வாய் மணி இலை ஊழ்த்து வீழ்ப்பது ஓர் – சிந்தா:13 3032/1

TOP


வேலொடு (1)

பயிற்றிய வில் வாள் பணிக்கும் வேலொடு உடன் வல்லார் – சிந்தா:10 2164/2

TOP


வேலோ (2)

உண்ணும் கூற்றோ ஒளி வேலோ போதோ உணர்கலேனால் – சிந்தா:7 1587/2
நீள் வேலோ அம்போ கயலோ நெடும் கண்ணோ – சிந்தா:8 1972/3

TOP


வேலோய் (9)

தொழுது அடி பணிந்து சொல்லும் துன்னலர் தொலைத்த வேலோய்
கழி பெரும் காதலாள்-கண் கழி நலம் பெறுக வையம் – சிந்தா:1 203/2,3
போர் பல கடந்த வேலோய் மாயம்-கொல் போற்றி என்றாள் – சிந்தா:7 1720/4
எரி உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலோய் ஏமமாங்கதம் அது என்றான் – சிந்தா:7 1854/4
செரு விளைத்து அனலும் வேலோய் சிறுமுதுக்குறைவி-தானே – சிந்தா:9 2077/1
விரை வளர் கோதை வேலோய் வேண்டிய வேண்டினேம் என்று – சிந்தா:13 2645/3
நலிகுவர் நாளும் நாளும் நரகரை நாம வேலோய் – சிந்தா:13 2770/4
அரு நீர வேந்து அடர்த்த அச்சு அணங்கு வேலோய் – சிந்தா:13 2777/4
சூட்டு அணிந்து இலங்கும் வேலோய் துன்பமே மாந்தர்க்கு என்றான் – சிந்தா:13 2799/4
அறம் பெரிய கூறின் அலங்கல் அணி வேலோய்
மறம் புரி கொள் நெஞ்சம் வழியா புகுந்து ஈண்டி – சிந்தா:13 2868/1,2

TOP


வேலோன் (4)

மின் தோய் வரை கொன்ற வேலோன் புகுதக – சிந்தா:10 2122/1
சென்றான் இகல் களிறு ஆயிரம் இரிய சின வேலோன் – சிந்தா:10 2262/4
போர் ஏந்தி பூ அணிந்து புலவு நாறும் புகழ் வேலோன்
கார் ஏந்து இடி முரசம் ஆர்ப்ப காய் பொன் கலன் சிந்தி – சிந்தா:13 2599/2,3
மன் ஆர வாய் கொண்டு உமிழ்ந்தான் மணி மாலை வேலோன் – சிந்தா:13 3045/4

TOP


வேவ (1)

வேந்தர்-தம் வயிறு வேவ நபுல மா விபுலர் என்பார் – சிந்தா:3 787/2

TOP


வேவித்து (1)

நீத்து அற செல்ல வேவித்து அட்ட இன் அமிர்தம் உண்பான் – சிந்தா:1 398/2

TOP


வேழ (11)

வேழ வெண் திரள் தட கை வெருட்டி மற்று இளம் கன்னி – சிந்தா:1 174/1
விரும்பினர் எதிர்கொண்டு ஓம்ப வேழ வெம் தீயின் நீங்கி – சிந்தா:1 401/2
நீள் நில வேந்து எனும் வேழ பேரினம் – சிந்தா:3 774/3
விரும்புவார் வேழ வேல் போர் நூற்றுவர் நூறு கோடிக்கு – சிந்தா:3 785/3
வேழ வெண்கோட்டு மெல் கோல் தின்று கூன் குருதி வாளால் – சிந்தா:3 803/1
பொங்கிய முழக்கில் வேழ பேரினம் புலம்பினால் போல் – சிந்தா:3 811/3
செறி எயிற்று ஆளி வேழ பேரினம் செகுத்தது அன்றே – சிந்தா:3 814/3
துள்ளும் மானொடு வேழ தொகுதியும் – சிந்தா:4 870/2
வெம் களி விடும் மத வேழ பேரினம் – சிந்தா:5 1179/2
வேல் உடை தடக்கையார்கள் வேழ மேல் சென்ற-போழ்தில் – சிந்தா:7 1677/1
வேழ வேந்தற்கு விழு பெரும் கணி விரித்து உரைத்தான் – சிந்தா:12 2386/4

TOP


வேழத்தால் (1)

மின் இலங்கு எயிற்று வேழம் வேழத்தால் புடைத்து திண் தேர் – சிந்தா:4 1154/1

TOP


வேழத்தின் (1)

களம் கொள் வேழத்தின் ஏற்றினர் கடி முரசு அறைவான் – சிந்தா:12 2388/4

TOP


வேழத்து (4)

அணைப்ப அரும் களி கொள் வேழத்து அத்தினபுரத்து வேந்தன் – சிந்தா:3 610/3
குட வரை நெற்றி பாய்ந்த கோளரி போன்று வேழத்து
உடல் சினம் கடவ குப்புற்று உரும் என உரறி ஆர்த்தான் – சிந்தா:4 980/3,4
பெய் பூம் கழலான் வேழத்து இழிந்து பிறை போல் குலாய – சிந்தா:10 2198/3
வேல் மிடை சோலை வேழத்து இன்னுயிர் விழுங்கும் என்றான் – சிந்தா:10 2206/4

TOP


வேழம் (40)

தூம்பு உடை நெடும் கை வேழம் துற்றிய வெள்ளிலே போல் – சிந்தா:1 232/1
சாய்ந்த பின் தறுகண் ஆண்மை கட்டியங்காரன் வேழம்
காய்ந்தனன் கடுக உந்தி கப்பணம் சிதறினானே – சிந்தா:1 285/3,4
கொன்று அவன் வேழம் வீழ்ப்ப மற்ற போர் களிற்றில் பாய்ந்து – சிந்தா:1 286/3
பானாள் பிறை மருப்பின் பைம் கண் வேழம் பகு வாய் ஓர் பை அணல் மா நாகம் வீழ்ப்ப – சிந்தா:1 296/1
மிக்க நாளினால் வேழம் மு மதம் – சிந்தா:2 414/1
கார் விளை மேகம் அன்ன கவுள் அழி கடாத்த வேழம்
போர் விளை இவுளி திண் தேர் புனை மயிர் புரவி காலாள் – சிந்தா:2 433/1,2
வேழம் மும்மதத்தொடு தாழ் புயல் கலந்து உடன் – சிந்தா:3 571/1
விலங்கல் அன்ன வேக வேழம் நான்கு வெல்லும் ஆற்றலான் – சிந்தா:3 689/1
விலங்கின தேர் தொகை வேழம் காய்ந்தன – சிந்தா:3 779/3
விழித்து மேல் சென்ற வேழம் வேலினால் விலக்கி நிற்பார் – சிந்தா:3 783/2
தேன் எறி குன்றம் ஒத்த திண் கச்சை துணிந்த வேழம்
மான் நெறி காட்டும் திண் தேர் கயிறு அற்று மறிய வேந்தர் – சிந்தா:3 800/2,3
அளித்தவை பாடி ஆட குறுநரி நக்கு வேழம்
விளித்தன கழுகும் பாறும் விலா இற்றுக்கிடந்த அன்றே – சிந்தா:3 804/3,4
கடாம் திறந்திட்டு வானின் களகள முழங்கும் வேழம்
படாம் திறந்து ஊழி தீயின் பதுமுகன் காட்டியிட்டான் – சிந்தா:3 806/1,2
மருப்பினால் வேழம் வீழா மன்னரை வாலில் சீறா – சிந்தா:3 807/1
பில்கும் மும்மத வேழம் பெயர்ந்ததே – சிந்தா:4 984/4
ஒரு கை இரு மருப்பின் மும்மதத்தது ஓங்கு எழில் குன்று அனைய வேழம்
திருகு கனை கழல் கால் சீவகன் வென்று இளையாட்கு உடைந்து தேன் ஆர் – சிந்தா:4 985/1,2
வெம் சின வேழம் உண்ட வெள்ளிலின் வெறியம் ஆக – சிந்தா:4 1024/1
மிகை நிற களிற்றை நோக்கி வேழம் என் உற்றது என்றான் – சிந்தா:4 1077/4
வெம் சின வேழம் உண்ட விளங்கனி போன்று நீங்கி – சிந்தா:4 1122/2
தருக்கு உடை வேழம் வாளார் ஞாட்பினுள் தகைமை சான்ற – சிந்தா:4 1133/3
பிடியொடு நின்ற வேழம் பெரு வளைப்புண்ட வண்ணம் – சிந்தா:4 1137/1
மின் இலங்கு எயிற்று வேழம் வேழத்தால் புடைத்து திண் தேர் – சிந்தா:4 1154/1
இந்திர திருவில் சூழ்ந்த இன மழை குழாத்தின் வேழம்
கொந்து அழல் காட்டு தீயால் வளைப்புண்ட குழாத்தை நோக்கி – சிந்தா:7 1753/2,3
புண் மல்கு மத்தகத்த போர் வேழம் பொற்பு அழித்த – சிந்தா:7 1808/1
விண் அகத்து இயங்கும் மேக குழாம் என நிரைத்த வேழம்
திண் நுக புரவி திண் தேர் விரைந்தன நிரந்த பாய்மா – சிந்தா:7 1859/2,3
விண்டவர் உடலம் கீறி சுளித்து நின்று அழலும் வேழம்
ஒண் கொடி உருவ திண் தேர் ஒளி மயிர் புரவி பண்ணி – சிந்தா:10 2151/1,2
வீற்று இங்கு இருந்தேன் என மகிழ்ந்து வென்றி வேழம் இருநூறும் – சிந்தா:10 2174/2
மன்னன் ஆங்கு ஓர் மத வேழம் வாரி மணாளன் என்பதூஉம் – சிந்தா:10 2175/1
மேலவர் அடக்குபு வேழம் ஏறலின் – சிந்தா:10 2212/2
மலை கோட்ட எழில் வேழம் தவ நூறி மத யானை – சிந்தா:10 2234/3
விண் புக உயிரை பெய்வான் வீழ்தரு கடாத்த வேழம்
மண் பக இடிக்கும் சிங்கம் என கடாய் மகதர் கோமான் – சிந்தா:10 2250/2,3
தேம் கமழ் தெரியல் தீம் பூம் தாரவன் ஊர்ந்த வேழம்
காம்பிலிக்கு இறைவன் ஊர்ந்த களிற்றொடு மலைந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2253/3,4
கூற்று என வேழம் வீழா கொடி நெடும் தேர்கள் நூறா – சிந்தா:10 2283/1
விரை பரி தேரும் ஈர்த்து வேழம் கொண்டு ஒழுகி வெள்ள – சிந்தா:10 2297/3
தன் மதம் திவண்ட வண்டு தங்கிய காட்டுள் வேழம்
பின் மதம் செறித்திட்டு அஞ்சி பிடி மறந்து இரிந்து போகும் – சிந்தா:10 2313/1,2
வாள்களாலே துகைப்புண்டு வரை புண் கூர்ந்த போல் வேழம்
நீள் கால் விசைய நேமி தேர் இமைத்தார் நிலத்தில் காண்கலா – சிந்தா:11 2354/1,2
அரைத்த சாந்து அணிந்த கோட்ட ஆயிரத்து எட்டு வேழம்
நிரைத்தன மண்ணு நீர்க்கு முரசொடு முழவம் விம்ம – சிந்தா:12 2414/2,3
இடை நிலம் இன்றி வேழம் ஈண்டின மள்ளர் தொக்கார் – சிந்தா:12 2525/4
வெம்பு மும்மத வேழம் விலக்குவார் – சிந்தா:13 3066/2
விளிவரும்-குரைய ஞான வேழம் மேல் கொண்டு நின்றான் – சிந்தா:13 3070/4

TOP


வேழமுடன் (1)

ஊன் முழங்கு வெம் குருதி வேழமுடன் மூழ்க – சிந்தா:3 845/3

TOP


வேழமும் (5)

செம்பொன் தேரும் வேழமும் ஊர்ந்து நிதி சிந்தி – சிந்தா:1 363/3
கொடி எனும் பிடி உடை குமர வேழமும்
வெடிபடு போர் தொழில் காண விஞ்சையர் – சிந்தா:3 776/2,3
மெய் படை வீழ்த்தல் நாணி வேழமும் எறிதல் செல்லான் – சிந்தா:10 2259/2
வீறு இன்மையின் விலங்காம் என மத வேழமும் எறியான் – சிந்தா:10 2261/1
வென்று ஆயின மத வேழமும் உளவோ என வினவி – சிந்தா:10 2262/2

TOP


வேழமே (1)

மஞ்சு இவர் குன்று என மலைந்த வேழமே – சிந்தா:10 2230/4

TOP


வேள்வி (5)

வேம் என் நெஞ்சமும் வேள்வி முளரி போல் – சிந்தா:4 996/2
மறையார் வேள்வி மந்திர செம் தீ கொடியே போல் – சிந்தா:4 1059/1
தா இரி வேள்வி சாலை மடுவினுள் தாழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2460/4
ஒத்தன வேலை வேள்வி ஒலி கடல் நான்கும் நாண – சிந்தா:12 2462/2
கூந்தல் அகில் புகையும் வேள்வி கொழும் புகையும் – சிந்தா:13 2977/1

TOP


வேள்வி-வாய் (1)

வேள்வி-வாய் கண்படுத்தும் வெவ்வினை செய் ஆடவர் கை – சிந்தா:13 2787/1

TOP


வேள்விக்கு (1)

ஊன் திகழ் வேலினான் வேள்விக்கு ஊர் மருள் – சிந்தா:3 823/3

TOP


வேள்வியில் (1)

வேள்வியில் உண்டி விலக்கிய நீவிர்கள் – சிந்தா:4 936/1

TOP


வேள்வும் (1)

விழவும் வேள்வும் விடுத்தல் ஒன்று இன்மையால் – சிந்தா:1 138/2

TOP


வேற்கு (1)

வேற்கு இடம் கொடுத்த மார்பின் வில் வலான் தோழர் மக்கள் – சிந்தா:13 2916/2

TOP


வேற்று (2)

வேற்று உலகு ஏற்றி நும் பின் விரை தர்வேன் உலகிற்கு எல்லாம் – சிந்தா:4 1143/2
வேற்று நாடு அதன் சுவை விடுத்தல் மேயினார் – சிந்தா:5 1176/3

TOP


வேற்றுமை (2)

இல்லை-ஆயின் அவள் யான் எனும் வேற்றுமை இல்லையே – சிந்தா:4 1150/2
வேற்றுமை இன்றி வேண்டு ஊட்டு அமைத்தனன் அருளி இப்பால் – சிந்தா:10 2142/3

TOP


வேற்றுலகு (1)

அல்லது இ உடம்பு நீங்க வேற்றுலகு அடைதல் ஒன்றோ – சிந்தா:7 1745/2

TOP


வேற்றுவர் (2)

வேற்றுவர் இல்லா நுமர் ஊர்க்கே செல்லினும் வெகுண்டீர் போல – சிந்தா:6 1550/1
வேற்றுவர் என்று நில்லா விழு பொருள் பரவை ஞாலம் – சிந்தா:13 2986/3

TOP


வேறா (5)

திரு முயங்கு அலங்கல் மார்பின் சீவகன் கொண்டு வேறா
விரி மலர் கண்ணி கட்டி விழைதக வேய்ந்த போலும் – சிந்தா:1 383/2,3
கரும் கண்ணி திறத்து வேறா கட்டுரை பயிற்று நின்றான் – சிந்தா:3 548/4
விருந்து அவள் செய்த பின்றை தம்பியும் தானும் வேறா
இருந்துழி என்னை காணது உற்றதை எவன்-கொல் என்று – சிந்தா:7 1732/1,2
விருந்தா விரிப்பான் அவன் சீவகசாமி வேறா
இருந்தாற்கு ஓர் ஓலை கொடுத்தான் எரி குண்டலத்தால் – சிந்தா:7 1872/2,3
வெம் கருனை புல்லுதற்கு வேறு வேறா குறைப்ப – சிந்தா:13 2781/3

TOP


வேறாய் (2)

வெம்பி பசி நலிய வெம் வினையின் வேறாய் ஓர் அகல் கை ஏந்தி – சிந்தா:13 2624/2
பாலை யாழ் மழலை வேறாய் பல் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:13 2835/4

TOP


வேறு (14)

ஒடிவு இலை வேறு ஆயிரம் ஓம்புவாரின் ஓம்பவே – சிந்தா:1 76/4
வெளிறு இலா கேள்வியானை வேறு கொண்டு இருந்து சொன்னான் – சிந்தா:1 200/4
ஓதினார்-தமை வேறு கொண்டு ஓதினான் – சிந்தா:1 240/3
கள்ளரால் புலியை வேறு காணிய காவல் மன்னன் – சிந்தா:3 741/3
வேறு நீர் நினைந்து காணீர் யாவர்க்கும் விடுக்கல் ஆகாது – சிந்தா:3 750/3
நும்மையும் வேறு செய்து நும்முளே பொருது வீந்தால் – சிந்தா:3 755/2
மின்னினால் மலையை ஈர்ந்து வேறு இரு கூறு செய்வான் – சிந்தா:4 1114/1
வேறு எலா பொருளும் வைகும் விழு தவ அறிதி நீயே – சிந்தா:4 1127/2
வில் வலான் கொண்டு வேந்தன் வேறு இருந்து இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1683/4
விரவு பூ பொழில் வேறு இருந்து ஆய் பொருள் – சிந்தா:8 1918/3
வெம்பு வேட்கை வேனிலானின் வேறு அலானும் ஆயினான் – சிந்தா:9 2037/4
விளை பொருள் ஆய எல்லாம் தாதைக்கே வேறு கூறி – சிந்தா:9 2101/2
கை தலத்து எஃகம் ஏந்தி காளை போய் வேறு நின்றான் – சிந்தா:10 2277/3
வெம் கருனை புல்லுதற்கு வேறு வேறா குறைப்ப – சிந்தா:13 2781/3

TOP


வேறுபடு (1)

வேறுபடு மேகலைகள் மெல்லென மிழற்ற – சிந்தா:9 2019/2

TOP


வேறுபாடு (1)

தொன்று சுண்ணத்தில் தோன்றிய வேறுபாடு
இன்று என் ஆவிக்கு ஓர் கூற்றம் என நையா – சிந்தா:4 903/2,3

TOP


வேறும் (2)

இசையினில் இவட்கு தோற்றாம் யானையால் வேறும் என்னின் – சிந்தா:3 748/1
ஈட்டமும் வேறும் ஆகி இலைப்புரை கிளைத்திட்டேமே – சிந்தா:7 1741/4

TOP


வேறுவேறு (1)

வில் திறல் குருசிற்கு எல்லாம் வேறுவேறு உரைப்ப கேட்டே – சிந்தா:5 1222/2

TOP


வேனல் (2)

வேனல் வாய்ப்பட்டு விரி முகை தளிரொடு கரிந்த – சிந்தா:12 2382/1
வேனல் மல்கி வெண் தேர் சென்ற வெம் நிலம் – சிந்தா:12 2578/3

TOP


வேனலான் (1)

விளித்த இன் அமிர்து உறழ் கீதம் வேனலான்
அளித்த பின் அமளி அம் சேக்கை எய்தினான் – சிந்தா:8 1941/3,4

TOP


வேனில் (8)

வெம்பு வேட்கை விரும்பிய வேனில் வந்து – சிந்தா:4 854/3
வேனில் குன்று என தோழர் வெந்து மெய் – சிந்தா:7 1761/3
வேனில் வாய் கதிர் வெம்பலின் மேல் நிலை – சிந்தா:13 2669/1
விளியா கொண்டு இங்கு இள வேனில் விருந்தா ஆடல் தொடங்கினான் – சிந்தா:13 2691/4
வேனில் ஆடும் விருப்பினால் வியன் காய் நெல்லி சாந்து அரைத்து – சிந்தா:13 2692/1
தொடை மலர் வெறுக்கை ஏந்தி துன்னினன் வேனில் வேந்தன் – சிந்தா:13 2708/3
மெய்ந்நெறி மகிழ்ந்து நின்றான் வேனில் வாய் காமன் ஒத்தான் – சிந்தா:13 2730/3
விலங்கு அரசு அனைய காளை வேனில் வேந்து என்ன சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2836/4

TOP


வேனிலாற்கு (2)

வேனிலாற்கு விருந்து எதிர்கொண்டதே – சிந்தா:4 853/4
விரவி தென்றல் விடு தூதா வேனிலாற்கு விருந்து ஏந்தி – சிந்தா:13 2690/3

TOP


வேனிலான் (2)

வேனிலான் விழைந்த சேரி மேல் உலகு அனையது ஒன்றே – சிந்தா:1 111/4
வேனிலான் வரு நெறி வெண் முள் வித்தினார் – சிந்தா:13 2635/4

TOP


வேனிலானின் (1)

வெம்பு வேட்கை வேனிலானின் வேறு அலானும் ஆயினான் – சிந்தா:9 2037/4

TOP


வேனிலானினே (1)

வெம்ப ஊர்ந்து உலாம் வேனிலானினே – சிந்தா:2 410/4

TOP


வேனிலானே (2)

விரை சென்று அடைந்த குழலாளை அ வேனிலானே – சிந்தா:4 1063/4
மின் விரிந்து இலங்கு பைம் பூண் வேல் கணார் வேனிலானே – சிந்தா:5 1301/4

TOP