வெ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வெஃகி 3
வெஃகிய 2
வெஃகும் 1
வெகுண்டனன் 1
வெகுண்டான் 2
வெகுண்டீர் 1
வெகுண்டு 10
வெகுண்டும் 1
வெகுள 1
வெகுளல் 1
வெகுளி 14
வெகுளியில் 1
வெகுளியே 1
வெகுளும் 1
வெச்சென்றிட 1
வெடித்துராய் 1
வெடிப்பன 1
வெடிபட 2
வெடிபடு 1
வெண் 114
வெண்_தலை 1
வெண்கடம்பு 1
வெண்குடை 18
வெண்குடையினாற்கு 1
வெண்குடையினான் 1
வெண்குடையோய் 1
வெண்கோட்டு 1
வெண்கோடு 1
வெண்சாந்து 1
வெண்ணிலவின் 1
வெண்ணிலா 2
வெண்ணெய் 11
வெண்ணெயின் 2
வெண்ணெயும் 2
வெண்பொன் 1
வெண்பொனால் 2
வெண்மைய 1
வெதிர்ம் 1
வெதும்பும் 1
வெந்த 3
வெந்தது 1
வெந்தவர் 1
வெந்தன 1
வெந்தனகள் 1
வெந்தனம் 1
வெந்தனள் 1
வெந்து 13
வெந்நீர் 1
வெப்பரால் 1
வெப்பின் 1
வெம் 204
வெம்ப 3
வெம்பலின் 1
வெம்பா 1
வெம்பி 11
வெம்பிய 1
வெம்பின 1
வெம்பினான் 1
வெம்பினானே 1
வெம்பு 6
வெம்பும் 2
வெம்முலை 1
வெம்மை 9
வெம்மையின் 2
வெம்மையொடு 1
வெய்தா 8
வெய்தாய் 1
வெய்து 5
வெய்துயிர்க்கும் 1
வெய்துயிர்த்து 2
வெய்துயிர்ப்ப 1
வெய்துயிரா 1
வெய்துற 1
வெய்ய 38
வெய்யர் 1
வெய்யவன் 2
வெய்யவாம் 1
வெய்யோன் 13
வெயில் 11
வெயிலின் 2
வெயிலுற்ற 1
வெரீஇ 4
வெரீஇ-கொலோ 1
வெரீஇய 3
வெரு 1
வெருகு 1
வெருட்டி 1
வெருவ 1
வெருவர 6
வெருவி 9
வெருவினானே 1
வெருவுறு 1
வெருள 1
வெருளி 2
வெல் 11
வெல்க 2
வெல்ல 2
வெல்லும் 5
வெல்வது 2
வெல்வதோ 1
வெல்வான் 3
வெலற்கு 2
வெவ் 2
வெவ்வினை 4
வெள் 53
வெள்_வளைக்கு 1
வெள்ள 9
வெள்ளத்து 2
வெள்ளம் 28
வெள்ளமே 1
வெள்ளி 34
வெள்ளிடை 3
வெள்ளிய 1
வெள்ளியின் 2
வெள்ளியும் 3
வெள்ளில் 1
வெள்ளிலின் 1
வெள்ளிலே 1
வெள்ளிலோத்திரத்தின் 1
வெள்ளிலோத்திரம் 1
வெள்ளை 5
வெள்ளைமை 1
வெளி 1
வெளிப்பட்டதற்கு 1
வெளிப்பட்டான் 1
வெளிப்படார் 1
வெளில் 1
வெளிற்று 2
வெளிறு 4
வெற்பின் 2
வெற்பு 3
வெற்றி 2
வெற்றிலை 1
வெற்று 3
வெறி 9
வெறிப்பினால் 1
வெறியம் 1
வெறியரா 1
வெறியன 1
வெறியினால் 1
வெறு 8
வெறுக்கை 3
வெறுத்தது 1
வெறுத்தாற்கு 1
வெறுத்து 5
வெறுப்ப 2
வெறுப்பித்திட்டதே 1
வெறுப்பு 1
வெறும் 1
வெறுமை 1
வெறுமையினவரை 1
வெறுவிது 1
வென்ற 15
வென்றது 1
வென்றவர் 1
வென்றவன் 2
வென்றவாறும் 1
வென்றார் 2
வென்றார்க்கு 1
வென்றாற்கு 1
வென்றான் 6
வென்றி 22
வென்றியில் 1
வென்றீர் 2
வென்று 14
வென்றே 2
வென்றோர் 1
வென்றோன் 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


வெஃகி (3)

பெண்டிரும் ஆண்மை வெஃகி பேதுறு முலையினாளை – சிந்தா:3 587/3
கறவை காண் கன்றின் வெஃகி கண்டு அடி பணிந்து காமர் – சிந்தா:4 1125/1
தெள் அறல் யாறு பாய்ந்த திரை தவழ் கடலின் வெஃகி
அள் உற அளிந்த காமம் அகமுற பிணித்ததேனும் – சிந்தா:5 1387/1,2

TOP


வெஃகிய (2)

கன்று காமம் வெஃகிய காமர் காம பூமியே – சிந்தா:1 148/4
வெஃகிய புகழினான் தன் வென்றி வெம் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:1 299/3

TOP


வெஃகும் (1)

திருந்து இழை மகளிர் வெஃகும் தே இளம் குமரன் ஒத்தான் – சிந்தா:3 698/4

TOP


வெகுண்டனன் (1)

விராகு எனும் வேலின் வீழ வெகுண்டனன் அவரும் வீழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3080/4

TOP


வெகுண்டான் (2)

காடு கவர் தீயின் மிகை சீறுபு வெகுண்டான் – சிந்தா:1 281/4
நாள் உற்று உலந்தான் வெகுண்டான் நகர் ஆர்த்தது அன்றே – சிந்தா:2 455/4

TOP


வெகுண்டீர் (1)

வேற்றுவர் இல்லா நுமர் ஊர்க்கே செல்லினும் வெகுண்டீர் போல – சிந்தா:6 1550/1

TOP


வெகுண்டு (10)

வெண் நகை வெகுண்டு நக்கு கட்டியங்காரன் சொன்னான் – சிந்தா:1 258/4
வெவ்வினை வெகுண்டு சாரா விழு_நிதி அமிர்தம் இன் நீர் – சிந்தா:1 394/1
மன்னர்கள் வெகுண்டு விட்ட மற படை அழுவ மாரி – சிந்தா:3 802/1
மின் என மிளிரும் பைம் பூண் புத்திசேன் வெகுண்டு வெய்ய – சிந்தா:7 1734/1
விண்டுவும் உடைய வாலின் வெடித்துராய் வெகுண்டு நோக்கா – சிந்தா:7 1749/2
அரவு வெகுண்டு அன்ன அகல் அல்குல் நிலம் புல்லி – சிந்தா:7 1878/1
வென்று இயங்கு ஒளிறும் வெள் வேல் மின் என வெகுண்டு விட்டான் – சிந்தா:10 2289/3
வில் வாள் அழுவம் பிளந்திட்டு வெகுண்டு நோக்கி – சிந்தா:10 2319/3
வெம்ப பிடித்து வெகுண்டு ஆங்கு அவன் தேரின் மேலே – சிந்தா:10 2321/2
ஐயன்மார்கள் துளக்கு இன்றி ஆலும் கலிமா வெகுண்டு ஊர்ந்தார் – சிந்தா:13 2706/3

TOP


வெகுண்டும் (1)

நீடு அகம் வெகுண்டும் கையால் பிடித்து நீறு அட்டி இட்டேம் – சிந்தா:13 2989/3

TOP


வெகுள (1)

விளைக பொலிக அஃதே உரைத்திலம் வெகுள வேண்டா – சிந்தா:1 260/1

TOP


வெகுளல் (1)

வீழ்தர வேட்டு நின்றார் எய்துப வெகுளல் வேண்டா – சிந்தா:3 757/4

TOP


வெகுளி (14)

அவ்வியம் அகன்று பொங்கும் அழல் படு வெகுளி நீக்கி – சிந்தா:1 394/3
கன்றிய வெகுளி வேந்தன் கால் வலி இளையர் காய்ந்து – சிந்தா:4 1080/1
காய்ந்திடு வெகுளி நீக்கி கை கட்டி இவனை உய்த்தால் – சிந்தா:4 1089/2
மன்னர் தம் வெகுளி வெம் தீ மணி முகில் காணம் மின்னி – சிந்தா:4 1117/1
காய் சின வெகுளி வேந்தே களிற்றொடும் பொருத காளை – சிந்தா:4 1164/1
பைம் கதிர் மதியம் என்று பகை அடு வெகுளி நாகம் – சிந்தா:5 1275/1
புற்று-இடை வெகுளி நாகம் போக்கு அற கொண்டதேனும் – சிந்தா:5 1285/1
பொழிந்து நஞ்சு உகுத்தல் அச்சம் இரை பெரு வெகுளி போகம் – சிந்தா:5 1286/1
வெய்யோன் உயிர்ப்பின் விடுத்தேன் என் வெகுளி வெம் தீ – சிந்தா:11 2345/2
கந்து அடு வெகுளி வேக கடா முக களிற்று வேந்தே – சிந்தா:13 2765/4
வீர நோய் வெகுளி தோற்றி விழுப்பு அற அதுக்கி இட்டு – சிந்தா:13 2771/2
படு சின வெகுளி நாக பை தலை பனித்து மாழ்க – சிந்தா:13 2900/3
ஆய்ந்த அறிவுடையர் ஆகி அருளொடு வெகுளி மாற்றி – சிந்தா:13 2910/2
அழலார் சுரை எயிற்று வெம் சின ஐம் தலை சுமந்த வெகுளி நாகம் – சிந்தா:13 2970/1

TOP


வெகுளியில் (1)

வெம் சின வெகுளியில் குஞ்சரம் முழங்கலின் – சிந்தா:3 570/1

TOP


வெகுளியே (1)

கலை வலார் நெஞ்சில் காமமே போன்றும் கடவுளர் வெகுளியே போன்றும் – சிந்தா:10 2107/3

TOP


வெகுளும் (1)

வீடுவல் உயிர் என வெகுளும் மற்று அவள் – சிந்தா:9 2000/3

TOP


வெச்சென்றிட (1)

வெச்சென்றிட சொல்லி விரி கோதையவர் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:9 2015/4

TOP


வெடித்துராய் (1)

விண்டுவும் உடைய வாலின் வெடித்துராய் வெகுண்டு நோக்கா – சிந்தா:7 1749/2

TOP


வெடிப்பன (1)

சிந்த வால் வெடிப்பன சிங்கம் எங்கும் உள – சிந்தா:8 1902/4

TOP


வெடிபட (2)

விண் உரும் ஏறு போன்று வெடிபட முழங்கும் சொல்லான் – சிந்தா:1 265/4
விளிப்பது போல மின்னி வெடிபட முழங்கி கூற்றும் – சிந்தா:3 507/3

TOP


வெடிபடு (1)

வெடிபடு போர் தொழில் காண விஞ்சையர் – சிந்தா:3 776/3

TOP


வெண் (114)

நற்பால் அழியும் நகை வெண் மதி போல் நிறைந்த – சிந்தா:0 4/2
மேல் நிரைத்து விசும்பு உற வெள்ளி வெண்
கோல் நிரைத்தன போல் கொழும் தாரைகள் – சிந்தா:1 33/2,3
குழவி வெண் மதி கோடு உழ கீண்டு தேன் – சிந்தா:1 34/1
முத்து உடை வெண் மருப்பு ஈர்ந்து மொய்கொள – சிந்தா:1 83/1
மேவி வெண் மதி தன்னொடு இருக்குமே – சிந்தா:1 125/4
நீள் வெண் மாடத்து நின்று கொண்டு அம் நலார் – சிந்தா:1 132/2
வேழ வெண் திரள் தட கை வெருட்டி மற்று இளம் கன்னி – சிந்தா:1 174/1
விண்ணகம் இருள் கொள விளங்கு வெண் மதி – சிந்தா:1 198/3
விரும்பு ஆர் முலை கண் கரிந்து திங்கள் வெண் கதிர்கள் பெய்து இருந்த பொன் செப்பே போல் – சிந்தா:1 231/2
வெண் நகை வெகுண்டு நக்கு கட்டியங்காரன் சொன்னான் – சிந்தா:1 258/4
வெண்_தலை பயின்ற காட்டுள் விளங்கு_இழை தமியள் ஆனாள் – சிந்தா:1 303/4
தேம் கமழ் ஓதி திங்கள் வெண் கதிர் பொழிவதே போல் – சிந்தா:1 305/2
நாள் வாய் நிறைந்த நகை வெண் மதி செல்வது ஒத்தான் – சிந்தா:2 454/4
பாவாய் என போய் படு வெண் மணல் திட்டை சேர்ந்தான் – சிந்தா:3 514/4
உடங்கு வெண் மதி உள் குளிர தம் – சிந்தா:3 529/3
விண்ணகம் வணங்க வெண் கோட்டு இளம் பிறை முளைத்ததே போல் – சிந்தா:3 538/1
வேல் பரந்து அனைய கண்ணார் வெண் மதி கதிர் பெய் கற்றை – சிந்தா:3 541/3
சங்கு உடைந்து அனைய வெண் தாமரை மலர் தடங்கள் போலும் – சிந்தா:3 547/1
விரை தகு நான நீரால் வெண் நிற பொடியை மாற்றி – சிந்தா:3 616/3
விலை வரம்பு அறிதல் இல்லா வெண் துகில் அடுத்து வீதி – சிந்தா:3 617/1
வெண் நிற மழையின் மின் போல் வெண் துகில் கலாபம் வீக்கி – சிந்தா:3 624/1
வெண் நிற மழையின் மின் போல் வெண் துகில் கலாபம் வீக்கி – சிந்தா:3 624/1
விரிந்து இருள் மேயும் செம்பொன் விளக்கு வெண் முரசு கும்பம் – சிந்தா:3 629/2
சுரந்த வெண் மதியை சூன்று கதிர் கொண்டு தொகுத்த போலும் – சிந்தா:3 629/3
நீள் வயிர வெண் மருப்பின் நீல களிற்றின் மேல் நிரை தார் பொங்க – சிந்தா:3 645/2
குனிகொள் பாக வெண் மதி கூர் இரும்பு தான் உறீஇ – சிந்தா:3 704/1
நாறி நாள்மலர் வெண் மணல் தாய் நிழல் – சிந்தா:4 872/3
சங்க வெண் மலையின் மற்று சந்திர உதயத்தின் உச்சி – சிந்தா:4 955/3
ஓடிய எரி வளைத்து உருவ வெண் புகை – சிந்தா:4 1007/3
கூவல் வாய் வெண் மணல் குறுக செல்லுமே – சிந்தா:4 1017/3
முரசம் கறங்க முழவு விம்ம வெண் சங்கம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:4 1063/2
வெண் தலை புணரி வீசி கிடந்த பொன் தீவிற்று ஆகி – சிந்தா:5 1184/2
யானை வெண் மருப்பினால் இயற்றி யாவதும் – சிந்தா:5 1201/1
மான மா கவரி வெண் மயிரின் வேய்ந்தன – சிந்தா:5 1201/2
வெண் மதி இழந்த மீன் போல் புல் என எய்தி நின்ற – சிந்தா:5 1215/3
வீக்கு வார் முலையின் நெற்றி வெண் முத்தம் சொரிந்த அன்றே – சிந்தா:5 1258/4
விளங்கு ஒளி விசும்பில் வெண் கோட்டு இளம் பிறை சூழ்ந்த மின் போல் – சிந்தா:5 1297/1
நகை வெண் திங்களும் நார் மடல் அன்றிலும் – சிந்தா:5 1314/1
வெயிலின் நீங்கிய வெண் மணல் தண் நிழல் – சிந்தா:5 1322/3
விண் புதைப்பன வெண் மலர் வேய்ந்து உளால் – சிந்தா:5 1324/1
விரையார் பொழிலே விரி வெண் நிலவே – சிந்தா:5 1376/3
வீக்கினான் பைம் கழல் நரல வெண் துகில் – சிந்தா:5 1409/1
பனி வெண் திரை சூழ் கடல் போல் பழுவம் தோன்றிற்று அவணே – சிந்தா:6 1414/4
மூடு கூறையின் மூடுதல் வெண் தலை – சிந்தா:6 1427/2
வீழ்ந்து வெண் மழை தவழும் விண் உறு பெரு வரை பெரும் பாம்பு – சிந்தா:7 1560/1
யானை வெண் மருப்பு உலக்கை அறை உரல் ஐவனம் இடித்த – சிந்தா:7 1562/1
வெள்ளி வெண் திரள் விசித்து நிலத்தொடு தறி புடைத்தவை போல் – சிந்தா:7 1565/3
விழுக்கொடு வெண் நஞ்சு அல்லா உகிர் மயிர் உமிழ் கண் பீளை – சிந்தா:7 1584/1
மாசில் வெண் துகிலை நீர் தோய்த்து மேல் போர்த்த வண்ணமே போல் – சிந்தா:7 1649/2
பேசில் செம் தலைய வெண் கறைய புன்கம் பொரி அணிந்தவே – சிந்தா:7 1649/4
நின்றால் போல நிழல் உமிழ்ந்து நெடு வெண் திங்கள் எயிறு இலங்க – சிந்தா:7 1660/2
பெரு வெண் திங்கள் மால் அக பூ மலைந்து பெட்ப நகுகின்றது – சிந்தா:7 1662/1
வெண் மதி இழந்த மீன் போல் விடலைக்கு தம்பி மாழாந்து – சிந்தா:7 1695/1
வெள்ளி வெண் மலைக்கு வேந்தன் ஒரு மகள் வேல் கண் பாவை – சிந்தா:7 1696/1
வெள்ளி வெண் மலை வேந்தன் பாவையே – சிந்தா:7 1763/4
அலங்கு வெண் மதி ஐப்பசி அடைய அ பகலே – சிந்தா:7 1770/1
கதிர்த்து வெண் மாடம் தோன்றும் செவ்வையில் காதம் நான்கின் – சிந்தா:7 1821/3
தேன் அயாம் பூம் பொழில் திண்ணை வெண் மணல் – சிந்தா:7 1822/3
வேய் நிற தோளினார்க்கு வெண் துகில் மாலை சாந்தம் – சிந்தா:8 1892/3
நிலவு வெண் கதிர் நீர்மைய பூம் துகில் – சிந்தா:8 1982/1
வெண் மதி நெற்றி தேய்த்து விழு தழும்பு இருப்ப நீண்ட – சிந்தா:8 1984/1
வெண் நரை உடம்பினன் விதிர்த்த புள்ளியன் – சிந்தா:9 2010/1
மேனி கிளர் வெண் துகிலும் விழு பொன் இயல் நூலும் – சிந்தா:9 2024/2
குழவி வெண் திங்கள் கோட்டின் மேல் பாய குளிர் புனல் சடை விரித்து ஏற்கும் – சிந்தா:10 2105/1
விளங்கு பால்கடலில் பொங்கி வெண் திரை எழுவவே போல் – சிந்தா:10 2129/1
பொங்கு வெண் மயிர் சூழ் பொன் படை பொலிந்த அறுபதின் ஆயிரம் புரவி – சிந்தா:10 2157/2
வெம் கணை தவிர்ப்ப வெள்ளி வெண் படைய வாய்விடின் நிலவரை நில்லா – சிந்தா:10 2157/3
வேய் நிற கரும்பின் வெண் நிற பூ போல் மிடைந்து ஒளிர் குந்தமும் வாளும் – சிந்தா:10 2158/1
பொன்னும் வெள்ளியும் மணியினும் பொலிந்து வெண் மதியம் – சிந்தா:10 2162/2
சிறு வெண் சங்கு முரன்றன திண் முரசு – சிந்தா:10 2168/1
சீரின் முழங்கும் முரசும் அலறும் சிறு வெண் சங்கும் – சிந்தா:10 2195/3
மேலை நீள் விசும்பு உறையும் வெண் மதியம் விசும்பு இழுக்கி – சிந்தா:10 2238/3
மோட்டு வெண் முத்தம் மின்னும் முகிழ் முலை உழுது சாந்தம் – சிந்தா:10 2294/2
குருதி வாள் ஒளி அரவினால் கொள்ளப்பட்ட வெண் திங்கள் போல் – சிந்தா:10 2308/1
உறைந்த வெண் பட்டு உடுத்து ஒளி சேர் பஞ்ச வாசம் கவுள் கொண்டு – சிந்தா:11 2358/2
துளங்கு வெண் மதி உகுத்த வெண் கதிர் தொகுத்தது போல் – சிந்தா:11 2361/1
துளங்கு வெண் மதி உகுத்த வெண் கதிர் தொகுத்தது போல் – சிந்தா:11 2361/1
உருவ வெண் மதி இது என வெண்குடை ஓங்கி – சிந்தா:11 2368/2
மின்னும் கடல் திரையின் மா மணி கை வெண் கவரி விரிந்து வீச – சிந்தா:11 2369/1
விளங்கு வெண் துகில் உடுத்து வெண் சாந்து மெய் பூசி – சிந்தா:12 2388/1
விளங்கு வெண் துகில் உடுத்து வெண் சாந்து மெய் பூசி – சிந்தா:12 2388/1
பிள்ளை வெண் பிறை சிறு நுதல் பெரும் பட்டம் அணி-மின் – சிந்தா:12 2390/1
கண் விளக்கி கலந்த வெண் சாந்தினால் – சிந்தா:12 2394/2
பால் வெண் திங்கள் மணி கை படுத்தவை – சிந்தா:12 2397/1
பொரு வெண் பொன் குடம் உமிழும் பொங்கு நீர் – சிந்தா:12 2419/2
வேய்ந்த பொங்கு அணை வெண் பொன் கட்டில் மேல் – சிந்தா:12 2421/2
உவரி மா கடல் ஒல்லென் வெண் திரை – சிந்தா:12 2427/1
இவரி எழுவ போன்று இலங்கு வெண் மயிர் – சிந்தா:12 2427/2
அறுகு வெண் மலர் அளாய வாச நீர் – சிந்தா:12 2428/1
தலை நிலம் புரள வெண் கோடு உண்டதே போன்று தன் கை – சிந்தா:12 2554/2
குருகு பொறை உயிர்க்கும் கொடு முள் தாழை வெண் தோட்டு – சிந்தா:12 2559/2
வேனல் மல்கி வெண் தேர் சென்ற வெம் நிலம் – சிந்தா:12 2578/3
பானல் மல்கி வெண் பால் அன்னம் பாய்ந்தவே – சிந்தா:12 2578/4
கரும் தலைகள் வெண் தலைகள் ஆய் கழியும் முன்னே – சிந்தா:13 2619/2
வேனிலான் வரு நெறி வெண் முள் வித்தினார் – சிந்தா:13 2635/4
வெண் நுரை உடுத்து நின்றார் வேந்தன் நோக்கு உண்ண நின்றார் – சிந்தா:13 2663/4
வெள்ளிலோத்திரம் விளங்கும் வெண் மலர் – சிந்தா:13 2685/1
வெண் துகில் மாலை சாந்தம் விழு கலம் வீதியில் சேர்த்தி – சிந்தா:13 2734/1
பரவை வெண் திரை வட கடல் படு நுக துளையுள் – சிந்தா:13 2749/1
பறை அலகு அனைய வெண் பல் பசும் கழல் குண்டு பைம் கண் – சிந்தா:13 2773/3
வரி வளைக்கும் வெண் மயிர்க்கும் முத்திற்கும் மாந்தர் – சிந்தா:13 2786/3
வியன் நீள் சுடர் வெண் மதி சேர்வது போல் – சிந்தா:13 2852/2
வேய்ந்த வெண் தாமரை கோதை போல விசும்பில் பறக்கின்ற வெள்ளை அன்னம் – சிந்தா:13 2860/1
மோட்டு இள முகையின் மொய் கொள் கொக்கு உகிர் நிமிரல் வெண் சோறு – சிந்தா:13 2972/2
வெண் திரை வியக்கும் கேள்வி விசயை-கண் அபயம் வைத்தான் – சிந்தா:13 2991/4
மின் சொரி வெண் கலம் வீசும் வண் கைகள் – சிந்தா:13 2996/3
மேல் நிரைத்தன வெண் கொடி அ கொடி – சிந்தா:13 3002/3
பொய் இல் சீர்த்தி வெண் தாமரை பூத்த போன்று – சிந்தா:13 3005/2
குஞ்சி வெண் படலிகை குமரன் நீப்பது – சிந்தா:13 3031/2
தீம் பால் நுரை போல் திகழ் வெண் பட்டு உடுத்து வண்டு ஆர் – சிந்தா:13 3046/1
சுந்தரம் பெய்த யானை தூ மருப்பு இயன்ற வெண் செப்பு – சிந்தா:13 3048/3
வெண் திரை புணரி சூழ் வேலி வேந்தனே – சிந்தா:13 3052/4
நாள் கண் கூடிய நகை வெண் திங்கள் போல் – சிந்தா:13 3132/1
உருவ வெண் பிறை கோட்டின் ஓங்கிய – சிந்தா:13 3134/2

TOP


வெண்_தலை (1)

வெண்_தலை பயின்ற காட்டுள் விளங்கு_இழை தமியள் ஆனாள் – சிந்தா:1 303/4

TOP


வெண்கடம்பு (1)

ஆடை பூத்தன பாதிரி வெண்கடம்பு பந்து அணிந்தவே – சிந்தா:7 1650/4

TOP


வெண்குடை (18)

கோடாத செங்கோல் குளிர் வெண்குடை கோதை வெள் வேல் – சிந்தா:0 7/1
ஏக ஆணை வெண்குடை இ நகர்க்கு மன்னவன் – சிந்தா:1 141/3
கோதை நித்திலம் சூழ் குளிர் வெண்குடை
ஓத நீர் உலகு ஒப்ப நிழற்றலால் – சிந்தா:1 159/1,2
திருமகள் இவள் என திலக வெண்குடை
பெருமகன் கோயிலுள் பேதை வைகுமே – சிந்தா:1 183/3,4
மறுவில் வெண்குடை மன்னவன் காதல் அம் – சிந்தா:1 357/2
கால் அற்ற வயிர மாலை வெண்குடை கவிழ்ந்த பிச்சம் – சிந்தா:3 797/1
மின் செய் வெண்குடை பிச்சம் மிடைந்து ஒளி – சிந்தா:4 860/2
சுதை ஒளி மாடத்து உச்சி வெண்குடை நீழல் தோன்றி – சிந்தா:10 2153/3
மாலை மா மதி வெண்குடை மல்கிய – சிந்தா:10 2170/1
நிவந்த வெண்குடை வீழவும் வேந்தர் நீள் விசும்பு ஏறவும் – சிந்தா:10 2310/1
உருவ வெண் மதி இது என வெண்குடை ஓங்கி – சிந்தா:11 2368/2
கருதின கவரி சாந்து ஆற்றி வெண்குடை
அரிவையை மறைத்தன ஆலவட்டமே – சிந்தா:12 2452/3,4
ஏக வெண்குடை இன் நிழல் தண் அளி – சிந்தா:12 2580/1
அறன் நிழல் ஆய் உலகு அளிக்கும் நின் ஆர மாலை அணி வெண்குடை
புறன் நிழலின் அயலேனோ யான் புல்லா மன்னர் நிணம் பொழியும் வேல் – சிந்தா:12 2590/1,2
நித்தில வெண்குடை கீழ் நீங்காதார் அன்றே – சிந்தா:13 2740/4
ஏம வெண்குடை இறைவ மற்று யாவதும் அரிதே – சிந்தா:13 2753/4
மல்லல் அம் களிற்று மாலை வெண்குடை மன்னர் கண்டாய் – சிந்தா:13 2908/3
விண் படர்ந்து அனைய மாலை வெண்குடை வேந்தர் வேந்தன் – சிந்தா:13 2991/2

TOP


வெண்குடையினாற்கு (1)

திங்கள் வெண்குடையினாற்கு திரு இழுக்குற்ற வண்ணம் – சிந்தா:1 199/3

TOP


வெண்குடையினான் (1)

திங்கள் வெண்குடையினான் தன் திரு செவிக்கு இசைத்தது அன்றே – சிந்தா:7 1856/4

TOP


வெண்குடையோய் (1)

தேம் கொள் பூம் கண்ணி திரு முடி திலக வெண்குடையோய்
ஈங்கு இது அன்றியும் இமையவர் அமையலர் கடந்த – சிந்தா:13 2761/1,2

TOP


வெண்கோட்டு (1)

வேழ வெண்கோட்டு மெல் கோல் தின்று கூன் குருதி வாளால் – சிந்தா:3 803/1

TOP


வெண்கோடு (1)

போர்முக களிற்று வெண்கோடு உழுத செம் சால் கொள் மார்பின் – சிந்தா:3 817/2

TOP


வெண்சாந்து (1)

பொன் அணி மணி செய் ஓடை நீரின் வெண்சாந்து பூசி – சிந்தா:4 1147/1

TOP


வெண்ணிலவின் (1)

நெடு வெண்ணிலவின் நெற்றி தோய் நிழலால் செம்பொன் புரிசையே – சிந்தா:10 2172/3

TOP


வெண்ணிலா (2)

வெண்ணிலா முத்தம் சூழ்ந்த வெம் முலை தடம் கணாளை – சிந்தா:7 1757/3
இருள் துணித்து இடைஇடை இயற்றி வெண்ணிலா
சுருள் துணித்து ஒரு வழி தொகுத்தது ஒத்ததே – சிந்தா:12 2450/1,2

TOP


வெண்ணெய் (11)

அழல் உறு வெண்ணெய் போல அகம் குழைந்து உருகி ஆற்றாள் – சிந்தா:1 408/1
வெண்ணெய் போன்று ஊறு இனியள் மேம் பால் போல் தீம் சொல்லள் – சிந்தா:2 480/1
மெய் உருகி கண் உருகி நெஞ்சு உருகி காம வெயில் வெண்ணெய் பாவை போல் மெலிகின்றாரே – சிந்தா:3 682/4
வெண்ணெய் தீ உற்ற வண்ணம் ஆடவர் மெலிகின்றாரே – சிந்தா:5 1255/4
வெண்ணெய் வெம் கனல் மீமிசை வைத்தது ஒத்து – சிந்தா:5 1309/3
பந்து எடுக்கலாத நங்கை பால் கடை வெண்ணெய் பாவை – சிந்தா:6 1532/2
வெண்ணெய் குன்று எரி உற்றால் போன்று மெலிந்து பின் நிற்கும் அன்றே – சிந்தா:7 1597/4
போழ்தலின் வெண்ணெய் போல் பொழிந்து மட்டு ஒழுகுவ – சிந்தா:8 1904/2
வெண்ணெய் உருக்கி நெய் வெள்ளம் ஆக சொரிந்து ஊட்ட – சிந்தா:13 2604/3
ஒன்றினன் துறப்பல் என்ன ஓள் எரி தவழ்ந்த வெண்ணெய்
குன்று போல் யாதும் இன்றி குழைந்து மெய்ம்மறந்து நின்றான் – சிந்தா:13 2627/3,4
வெண்ணெய் ஆயது வீங்குபு கூன் புற யாமை – சிந்தா:13 2755/1

TOP


வெண்ணெயின் (2)

வெண்ணெயின் குழைந்து நிற்பார் வேல் கணார் ஆயினாரே – சிந்தா:13 2659/4
பின்னை வெண்ணெயின் திரண்ட பின் பிழைக்கவும் பெறுமே – சிந்தா:13 2754/4

TOP


வெண்ணெயும் (2)

வாச வெண்ணெயும் வண்டு இமிர் சாந்தமும் – சிந்தா:4 864/1
உரைத்த வெண்ணெயும் ஒள் நறும் சுண்ணமும் – சிந்தா:4 970/1

TOP


வெண்பொன் (1)

விழுத்தகு மணி செவி வெண்பொன் கைவினை – சிந்தா:12 2472/1

TOP


வெண்பொனால் (2)

சூழ் குலை பசும் கமுகு சூலு பாளை வெண்பொனால்
ஊழ் திரள் மணி கயிறு ஊசல் ஆட விட்டதே – சிந்தா:1 147/3,4
சந்து போழ்ந்து இயற்றிய தட்டு வேய்ந்து வெண்பொனால்
இந்திரன் திருநகர் உரிமையோடு இ வழி – சிந்தா:1 155/2,3

TOP


வெண்மைய (1)

நூலினால் இயன்றன நுனித்த வெண்மைய
காலனை கண்புதைத்து ஆங்கு வெம் முலை – சிந்தா:13 2634/2,3

TOP


வெதிர்ம் (1)

வெதிர்ம் குதை சாபம் கான்ற வெம் நுனை பகழி மூழ்க – சிந்தா:2 441/1

TOP


வெதும்பும் (1)

வேம் என் நெஞ்சம் மெய் வெதும்பும் விடுக்கும் ஆவி வெய்துயிர்க்கும் – சிந்தா:7 1663/1

TOP


வெந்த (3)

உள்ளுற வெந்த செம்பொன் உற்ற நீர் புள்ளி அற்றால் – சிந்தா:5 1387/3
வாளை மீன் தடிகள் தின்றார் வருக என உருக வெந்த
பாளத்தை கொடிற்றின் ஏந்தி பகுத்து வாய் புகுத்தல் ஆற்றார் – சிந்தா:13 2768/1,2
ஊது உலை உருக வெந்த ஒள் அழல் செப்பு பாவை – சிந்தா:13 2769/3

TOP


வெந்தது (1)

கொல்லை உழவர் சுடப்பட்டு குரங்கி வெந்தது இது களிறு – சிந்தா:3 719/2

TOP


வெந்தவர் (1)

கல் சேர் பூண் கொள் கதிர் முலையாய் காம தீயால் வெந்தவர் போல் – சிந்தா:3 719/1

TOP


வெந்தன (1)

வெந்தன விலை இலாத சாமரை வீர மன்னன் – சிந்தா:10 2254/2

TOP


வெந்தனகள் (1)

நறிய சந்தின் துணி நாற வெந்தனகள் கொண்டு – சிந்தா:8 1897/3

TOP


வெந்தனம் (1)

வெந்தனம் மனம் என வெள்ளை நோக்கின் முள் எயிற்று – சிந்தா:4 1099/1

TOP


வெந்தனள் (1)

வில் உறை புருவம் மாதர் வெந்தனள் கிடப்ப மின் தோய் – சிந்தா:6 1527/3

TOP


வெந்து (13)

வெந்து எரி பசும்பொன் வெள்ளி பளிங்கொடு பவளம் பாய்த்தி – சிந்தா:3 585/2
கூன்களும் குறளும் அஞ்சி குடர் வெந்து கொழும் பொன் பேழை – சிந்தா:3 764/1
அடும் துயரம் உள் சுட வெந்து ஆற்றாதேன் ஆற்ற – சிந்தா:4 1041/2
கட்டு அழல் உயிர்ப்பின் வெந்து கண்ணி தீந்து பொன் உக – சிந்தா:4 1107/3
தசை அற உருகி வெந்து தம் உயிர் நீங்கும் ஆங்கண் – சிந்தா:4 1132/2
வெந்து எரி பசும்பொனின் விழையும் வெல் ஒளி – சிந்தா:5 1239/2
வெந்து எரி செம்பொன் பூவும் விளங்கு பொன் நூலும் பெற்றார் – சிந்தா:5 1279/1
வெந்து உடன் வெயிலுற்ற ஆங்கு மெலிந்து உக விளங்கும் வெள்ளி – சிந்தா:6 1532/3
அண்ணல் ஆற்றாது அழுது அழுது வெந்து உருகி நைகின்றானே – சிந்தா:7 1592/4
வேனில் குன்று என தோழர் வெந்து மெய் – சிந்தா:7 1761/3
வெந்து உருக்குற்ற செம்பின் விதவையுள் அழுத்தி இட்டும் – சிந்தா:13 2774/1
வீழ் பிடிகள் சிந்தித்தும் வெம் நோய் தம் உள் சுட வெந்து
ஆழ்த்த கந்து இளக யானை அலம் வருமே – சிந்தா:13 2785/3,4
மின்னு தார் மார்பன் மெய் வெந்து ஆலியின் உருகி பெண்-பால் – சிந்தா:13 2880/2

TOP


வெந்நீர் (1)

முன்னோர் வகுத்த முக வாசம் பொதிந்த வெந்நீர்
மன் ஆர வாய் கொண்டு உமிழ்ந்தான் மணி மாலை வேலோன் – சிந்தா:13 3045/3,4

TOP


வெப்பரால் (1)

அணி முலை தடத்தின் ஒற்றி வெப்பரால் தட்பம் மாற்றி – சிந்தா:7 1746/2

TOP


வெப்பின் (1)

விலக்கு இல் சாலை யாவர்க்கும் வெப்பின் மு பழ சுனை – சிந்தா:1 75/1

TOP


வெம் (204)

கொன் ஊர் கொடு வெம் சிலை கண்டு எதிர்கொண்டவாறும் – சிந்தா:0 21/4
சரை எனும் பெயர் உடை தடம் கொள் வெம் முலை – சிந்தா:1 39/3
கோடு வெம் சிலை தொழில் இடமும் கூடின்றே – சிந்தா:1 84/4
வெம் களி இள முலை வேல் கண் மாதரார் – சிந்தா:1 94/2
செம்பு உருகு வெம் களிகள் உமிழ்வ திரிந்து எங்கும் – சிந்தா:1 103/1
வெம்பு உருகு வட்டு உமிழ்வ வெம் நெய் முகத்து உமிழ்வ – சிந்தா:1 103/2
பரவை வெம் கதிர் செல்வன பன் மயிர் – சிந்தா:1 126/3
இழை கொள் வெம் முலை ஈரம் உலர்த்துவார் – சிந்தா:1 127/1
மெழுகு குங்கும மார்பு-இடை வெம் முலை – சிந்தா:1 133/2
வெம் சுடர் தோன்றி விடிந்ததை அன்றே – சிந்தா:1 219/4
வெம் பரி மான் நெடும் தேர் மிகு தானை அ – சிந்தா:1 221/3
வெம் திறலான் பெரும் தச்சனை கூவி ஓர் – சிந்தா:1 234/3
புல்லி கொண்டு அவலம் நீக்கி பொம்மல் வெம் முலையினாட்கு – சிந்தா:1 268/3
நீர் உடை குவளையின் நெடும் கண் நின்ற வெம் பனி – சிந்தா:1 274/1
வீரிய குரிசிலும் விலக்கி வெம் கணை மழை – சிந்தா:1 277/2
வேல் மிடைந்த வேலியும் பிளந்து வெம் கண் வீரரை – சிந்தா:1 279/1
சோலை மயிலார்கள் துணை வெம் முலைகள் துஞ்சும் – சிந்தா:1 283/3
வீரர் எறி வெம் படைகள் வீழ இமையான் ஆய் – சிந்தா:1 288/2
வீழ்ந்து நில மா மகள் தன் வெம் முலை ஞெமுங்க – சிந்தா:1 289/3
ஆழ்ந்து படு வெம் சுடரின் ஆண் தகை அவிந்தான் – சிந்தா:1 289/4
கோல் அருவி வெம் சிலையான் கூர் வாளொடு மணி கேடகமும் மறமும் ஆற்றி – சிந்தா:1 291/2
வெம் கண் களி யானை வேல் வேந்தனை விறல் எரியின் வாய் பெய்து அவன் பெயர்ந்து போய் – சிந்தா:1 297/2
வெஃகிய புகழினான் தன் வென்றி வெம் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:1 299/3
வெம் வாய் ஓரி முழவு ஆக விளிந்தார் ஈமம் விளக்கு ஆக – சிந்தா:1 309/1
விம்முறு விழும வெம் நோய் அவண் உறை தெய்வம் சேர – சிந்தா:1 315/1
மருப்பு இளம் பிறை நுதல் மதர்வை வெம் கதிர் – சிந்தா:1 322/2
வெம் கண் வேந்தற்கு அமிர்து ஆகி வேல் கண் பாவை பகை ஆய – சிந்தா:1 350/3
முழவு என திரண்ட திண் தோள் மூரி வெம் சிலையினானும் – சிந்தா:1 368/1
வெம் சினம் குறைந்து நீங்க விழு தவம் தொடங்கி நோற்கும் – சிந்தா:1 396/1
விரும்பினர் எதிர்கொண்டு ஓம்ப வேழ வெம் தீயின் நீங்கி – சிந்தா:1 401/2
மேய வெம் தொழில் வேடர் ஆர்த்து உடன் – சிந்தா:2 421/2
வெம் முனை வேட்டுவர் உய்த்தனரோ என – சிந்தா:2 425/3
வெம் கண் நோக்கின் குப்பாய மிலேச்சனை – சிந்தா:2 431/2
வேல் அகம் மிடைந்த தானை வெம் சின எயினர் தாக்க – சிந்தா:2 434/2
வில் பழுத்து உமிழ்ந்த வெய்ய வெம் நுனை பகழி மைந்தர் – சிந்தா:2 435/1
வெதிர்ம் குதை சாபம் கான்ற வெம் நுனை பகழி மூழ்க – சிந்தா:2 441/1
மேல் நிரைத்து எழுந்த வேடர் வெம் நுனை அப்பு மாரி – சிந்தா:2 451/3
மெய் நூறுநூறு நுதி வெம் கணை தூவி வேடர் – சிந்தா:2 453/2
வாள் வாயும் இன்றி வடி வெம் கணை வாயும் இன்றி – சிந்தா:2 454/1
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:2 459/2
தம் உறு விழும வெம் நோய் தம் துணைக்கு உரைத்து நிற்பார் – சிந்தா:2 465/4
விரை செலல் வெம் பரி மேழகம் ஏற்றி – சிந்தா:3 521/3
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:3 541/2
வெம் சின வெகுளியில் குஞ்சரம் முழங்கலின் – சிந்தா:3 570/1
வெம் முலை பரவை அல்குல் மிடை மணி கலாபம் வேய் தோள் – சிந்தா:3 606/3
மீன் சேர் குழாம் அனைய மேகலையும் வெம் முலையும் கூற்றம் கூற்றம் – சிந்தா:3 637/1
உள் வாய் பெயப்பட்ட வெம் மது செப்பு ஓர் இணை மெல் ஆகம் ஈன்ற – சிந்தா:3 638/2
வீணை வென்று இவள் வெம் முலை பூம் தடம் – சிந்தா:3 640/1
நுண் துகில் அகல் அல்குல் நொசித்த வெம் முலை – சிந்தா:3 654/1
வெம் சிலையின் வேடர் வெள்ளம் அப்பு மாரி தூவலின் – சிந்தா:3 691/1
மதி-அது ஏறி வெம் சுடர் வெம்மை நீங்க மன்னிய – சிந்தா:3 705/3
வெம் முலை தடமும் நோக்கி விரி மதி முகமும் நோக்கி – சிந்தா:3 739/2
கரு மனம் நச்சு வெம் சொல் கட்டியங்காரன் அன்றே – சிந்தா:3 744/4
வெம் திறலாளன் கூற வேகமோடு உரறி மன்னர் – சிந்தா:3 746/1
வில் திறல் என்று வில் வாய் வெம் கணை தொடுத்து வாங்கி – சிந்தா:3 756/2
காய்ந்த வெம் முலையாய் நின கண்கள் போல் – சிந்தா:3 759/2
மேவி நம்பிக்கு வெம் பகை ஆக்கிய – சிந்தா:3 761/1
வெம் கதிர் வேலில் சுட்டி வேந்து எதிர்கொண்டு நிற்பார் – சிந்தா:3 784/2
வீர வேல் உடம்பு எலாம் சூழ வெம் புலால் – சிந்தா:3 790/1
வெம் பரி மான் செவி வீர மந்திரம் – சிந்தா:3 792/2
வெம் களி தடம் கண் கண்டீர் விருந்து எதிர்கொள்-மின் என்னா – சிந்தா:3 798/2
மீன் எறி தூண்டில் போன்ற வெம் சிலை நாண்கள் அற்ற – சிந்தா:3 800/1
திரு மணி செப்பு என செறிந்த வெம் முலை – சிந்தா:3 822/2
வான் முழங்கு வெம் சிலையின் வாளி மழை தூவி – சிந்தா:3 845/2
ஊன் முழங்கு வெம் குருதி வேழமுடன் மூழ்க – சிந்தா:3 845/3
வெம் கண் இள முலையின் மிசை எழுதி விளையாடி – சிந்தா:3 850/2
தழங்கு வெம் மது தண்டும் தலைத்தலை – சிந்தா:4 863/3
மின்னு வாள் தடம் கண்ணியர் வெம் முலை – சிந்தா:4 867/1
ஏர் தங்கு சுண்ணம் இவற்றின் நலம் வேண்டின் வெம் போர் – சிந்தா:4 881/3
தடம் கொள் வெம் முலை தாமரை வாள் முகத்து – சிந்தா:4 950/2
திருமாலை வெம் முலை மேல் திளைக்கும் தேவர் திரு உறுக – சிந்தா:4 961/2
அலைக்கும் வெம் சரம் ஐந்து உடையான்-அரோ – சிந்தா:4 995/4
பூணொடு ஏந்திய வெம் முலை பொன் அனாள் – சிந்தா:4 1002/1
மிடை மணி மேகலை நோற்ற வெம் தொழில் – சிந்தா:4 1005/2
விளைத்தது திருமுகம் வியர்ப்பு வெம் சிலை – சிந்தா:4 1016/2
பொன் இயல் குரும்பையின் பொலிந்த வெம் முலை – சிந்தா:4 1022/1
வெம் சின வேழம் உண்ட வெள்ளிலின் வெறியம் ஆக – சிந்தா:4 1024/1
மறம் கொள் வெம் கதிர் வேலவன் வார் கழல் – சிந்தா:4 1034/1
குங்குமம் சேர் வெம் முலை மேல் கொய்தார் வடு பொறிப்ப – சிந்தா:4 1043/1
செம் கயல் கண் வெம் பனியால் சிந்தை எரி அவித்து – சிந்தா:4 1043/2
கோல் அவியா வெம் சிலையான் சொல் குன்றான் ஆக எனவே – சிந்தா:4 1045/3
காவாது அவள் கண்ணற சொல்லிய வெம் சொல் – சிந்தா:4 1069/3
கோண் தரு குறும்பர் வெம் போர் கோக்குழாம் வென்றது உள்ளி – சிந்தா:4 1079/2
கோதை கொண்ட பூம் சிகை கொம்மை கொண்ட வெம் முலை – சிந்தா:4 1102/1
ஓதம் முத்து உகுப்ப போல் உண்கண் வெம் பனி உகுத்து – சிந்தா:4 1102/3
பால் மலிந்த வெம் முலை பைம் துகில் அரிவையர் – சிந்தா:4 1105/3
வெம் கணை விடலை தாதை வியன் நகர் அவலம் எய்தி – சிந்தா:4 1113/2
மன்னர் தம் வெகுளி வெம் தீ மணி முகில் காணம் மின்னி – சிந்தா:4 1117/1
வெம் சின வேழம் உண்ட விளங்கனி போன்று நீங்கி – சிந்தா:4 1122/2
ஆரம் மின்னும் பணை வெம் முலை ஆடு அமை தோளினாள் – சிந்தா:4 1148/1
பொன் இலங்கு இவுளி தேரால் புடைத்து வெம் குருதி பொங்க – சிந்தா:4 1154/2
வெம் கள் விட்டு அலர்ந்த கண்ணி விண்ணவன் உரிமை-தன்னால் – சிந்தா:5 1169/2
வெம் திறல் இயக்கி தோன்றி விருந்து எதிர்கொண்டு பேணி – சிந்தா:5 1178/2
வெம் களி விடும் மத வேழ பேரினம் – சிந்தா:5 1179/2
நுதி கொண்டன வெம் பரல் நுண் இலை வேல் – சிந்தா:5 1186/1
வெம் மலை தெய்வதம் விருந்து செய்த பின் – சிந்தா:5 1248/3
வீங்கி வெம்மை கொண்டு ஏந்தின வெம் முலை – சிந்தா:5 1305/2
வெண்ணெய் வெம் கனல் மீமிசை வைத்தது ஒத்து – சிந்தா:5 1309/3
அடைய புல்லினன் போன்று அணி வெம் முலை – சிந்தா:5 1312/2
கோதை வெம் முலை மேல் கொண்ட கோலமே – சிந்தா:5 1323/4
இழை-இடை குளித்து ஏந்திய வெம் முலை – சிந்தா:5 1335/3
மணி கண் வெம் முலை தாம் பொர வாய் அவிழ்ந்து – சிந்தா:5 1348/3
ஊறு இன் வெம் முலையால் உழப்பட்டும் அ – சிந்தா:5 1351/3
சாந்து-இடை குளித்த வெம் கண் பணை முலை தாம மாலை – சிந்தா:5 1358/1
வினைக்கும் செய்பொருட்கும் வெயில் வெம் சுரம் – சிந்தா:5 1400/1
சொல்லிய வகையின் நோற்ப துணியும் வெம் வினைகள் என்னின் – சிந்தா:6 1430/2
திரு கவின் நிறைந்த வெம் கண் பணை முலை தேம் பெய் கோதை – சிந்தா:6 1454/2
வடி நிலம் பரந்து முத்து அணிந்த வெம் முலை – சிந்தா:6 1483/3
பூம் துகில் பொரு திரை பொம்மல் வெம் முலை – சிந்தா:6 1492/1
பரு முத்து உறையும் பணை வெம் முலை நின் – சிந்தா:6 1518/1
கொடு வெம் சிலை வாய் கணையில் கொடிதாய் – சிந்தா:6 1520/1
உழு நீர் உடன் வெம் முலைகாள் வயிர – சிந்தா:6 1523/2
வெம் சிறை பள்ளியாக விழு முலை தடத்து வைக – சிந்தா:6 1538/3
தளை அவிழ் கோதையார் தாமம் சேர் வெம் முலை போல் வீங்கி கண் சேந்து – சிந்தா:6 1551/3
பிறங்கு வெம் கதிர் மின்னொடு பின்னி வீழ்ந்து – சிந்தா:7 1605/3
வெம் கதிர் கடவுள் வியன் தேர் வரை – சிந்தா:7 1607/1
நற வெம் கோதையர் நல் நலம் காதலான் – சிந்தா:7 1633/1
மற வெம் காமத்து வந்துற்ற தீவினை – சிந்தா:7 1633/2
ஆரா வெம் போர் ஆய் தடமித்தன் அரசற்கும் – சிந்தா:7 1635/2
விண்டார் தேய்க்கும் வெம் பரி மான் தேர் விசயன் என்று – சிந்தா:7 1636/1
கொடு வெம் சிலையை கொளை அமைத்து கொதி நீர் பகழி கொள வாங்கி – சிந்தா:7 1659/1
கடு வெம் குறவன் எயப்பட்ட கன்னி பிணையின் நிலை கலங்கி – சிந்தா:7 1659/2
தொடி தோள் நடப்ப தோள் தேம்ப துணை வெம் முலைகள் பசப்பு ஊர – சிந்தா:7 1659/3
கொம்பு வெம் தீயிடைப்பட்டது ஒத்தாள் விரை செய் கோதையே – சிந்தா:7 1664/4
கொம்மை வெம் முலையில் சாந்தம் குளிர் செயாது ஆவி வாட்ட – சிந்தா:7 1674/1
தானையை உடைக்கும் வெம் போர் தருக்கினார் மைந்தர் என்று – சிந்தா:7 1679/3
ஆட்டிய சாந்தம் என்னும் முகபடாம் அழித்து வெம் போர் – சிந்தா:7 1688/3
மன்னும் வெம் சுடர் மாக்கல் இவர்ந்ததே – சிந்தா:7 1716/4
வெண்ணிலா முத்தம் சூழ்ந்த வெம் முலை தடம் கணாளை – சிந்தா:7 1757/3
வேந்து இரிய கணை வித்திய வெம் சிலை – சிந்தா:7 1769/1
வெம் சிலையின் வேடர் தொறு மீட்டு விசும்பு ஏகும் – சிந்தா:7 1796/1
வேல் நிரை வாள் மதில் பிளந்து வெம் சமத்து-இடை – சிந்தா:7 1846/1
வேய் துணி அலமரும் புறத்தர் வெம் சுடர் – சிந்தா:7 1848/3
விடு பொறி அரவு என விளங்கு வெம் சிலை – சிந்தா:7 1850/1
விளைத்தனர் வெருவர தக்க வெம் சொலால் – சிந்தா:7 1851/3
உருவ வெம் சிலையினார்க்கு தம்பி இஃது உரைக்கும் ஒண் பொன் – சிந்தா:8 1889/3
வீழ் பனி பாறைகள் நெறி எலாம் வெம் வெயில் – சிந்தா:8 1904/1
வேல் தைவந்து அன்ன நுதி வெம் பரல் கானம் முன்னி – சிந்தா:8 1933/1
வீங்கு எழில் தோள்களும் மிடைந்து வெம் முலை – சிந்தா:8 1942/2
பத்தியிற்படு சாந்து அணி வெம் முலை – சிந்தா:8 1946/2
குழல் மலிந்த கோதை மாலை பொங்க வெம் கதிர் முலை – சிந்தா:8 1952/1
தாழ்ந்து கோதை பொங்கி வீழ்ந்து வெம் முலைகள் தைவர – சிந்தா:8 1958/3
அன்றாய் அரிதாய் அகத்தே சுட்டு உருக்கும் வெம் தீ – சிந்தா:8 1962/3
தஞ்சம் வழங்கி தலைக்கொண்டது காம வெம் தீ – சிந்தா:8 1964/4
வார் உடுத்த வெம் முலைய வண்டு ஆர் பூ கோதையை – சிந்தா:8 1970/1
வீடு பெற்றவரும் வீழும் வெம் முலை விமலை என்று – சிந்தா:9 1996/2
இழை-கண் வெம் முலை இட்டு இடை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:9 2004/1
வடம் சுமந்து எழுந்தன மா கண் வெம் முலை – சிந்தா:9 2006/2
விரி மணி விளங்கும் மாலை வெம் முலை வேல் கணாளே – சிந்தா:9 2069/4
மின் வளர் மருங்குல் செற்ற வெம் முலை மணி கண் சேப்ப – சிந்தா:9 2081/3
வரி கழல் குருசில் மார்பும் மடந்தை வெம் முலையும் தம்முள் – சிந்தா:9 2082/1
ஆன்ற வெம் பாலை அழல் மிதித்து அன்ன அரும் சுரம் சுடர் மறை பொழுதின் – சிந்தா:10 2106/3
உலைவு இலார் நில்லாது ஒரு பகலுள்ளே உருப்பு அவிர் வெம் சுரம் கடந்தார் – சிந்தா:10 2107/4
கொல் சின வெம் தொழில் கோடு ஏந்து இள முலை – சிந்தா:10 2113/2
முந்து அமர் தம்முள் முழு மெயும் இரும்பு மேய்ந்திட வெம் சமம் விளைத்தார் – சிந்தா:10 2156/3
வெம் கணை தவிர்ப்ப வெள்ளி வெண் படைய வாய்விடின் நிலவரை நில்லா – சிந்தா:10 2157/3
வெம் கண் தொழில் கூற்றும் அரண் சேர விரிந்து அன்றே – சிந்தா:10 2166/4
வில் அன்றே உவனிப்பாரும் வெம் கணை திருத்துவாரும் – சிந்தா:10 2179/2
வேந்தருள் வினிதை வேந்தன் வெம் சிலை தளர வாங்கி – சிந்தா:10 2181/3
வில் திறல் விசயன் என்பான் வெம் கணை செவிட்டி நோக்கி – சிந்தா:10 2191/1
விரல் தலை புட்டில் வீக்கி வெம் சிலை கணையோடு ஏந்தி – சிந்தா:10 2202/3
விஞ்சையர் வெம் படை கொண்டு வந்தாய் என – சிந்தா:10 2207/1
வெம் சமம் ஆக்கிடின் வீக்கு அறுத்து உன்னொடு – சிந்தா:10 2207/3
கோல் பொரு கொடும் சிலை குருதி வெம் படை – சிந்தா:10 2212/1
இன் நீரின திரை மேல் இரண்டு இள வெம் சுடர் இகலி – சிந்தா:10 2264/1
வெம் சமம் நோக்கி நின்று மிறைக்கொளி திருத்துவான் கண்டு – சிந்தா:10 2293/3
வெம் கண் வில் உமிழ் வெம் சரம் மிடைந்து வெம் கதிர் மறைந்ததே – சிந்தா:10 2307/4
வெம் கண் வில் உமிழ் வெம் சரம் மிடைந்து வெம் கதிர் மறைந்ததே – சிந்தா:10 2307/4
வெம் கண் வில் உமிழ் வெம் சரம் மிடைந்து வெம் கதிர் மறைந்ததே – சிந்தா:10 2307/4
அரவ வெம் சிலை வளைந்ததே அண்ணல் கண் அழல் உமிழ்ந்ததே – சிந்தா:10 2308/4
மைந்தர் ஆர்த்து அவர் வாய் எலாம் நிறைய வெம் சரம் கான்ற பின் – சிந்தா:10 2309/2
வெம் சிலை கொண்டு வெய்ய உரும் என முழங்கி சொன்னான் – சிந்தா:10 2318/4
காணும் காரிகையார் கதிர் வெம் முலை – சிந்தா:11 2335/2
வெய்தா மடவார் வெறு வெம் நிலத்து ஏகினாரே – சிந்தா:11 2338/4
பொன் பூண் சுமந்து பொரு கோட்டை அழித்து வெம் போர் – சிந்தா:11 2340/1
வெய்யோன் உயிர்ப்பின் விடுத்தேன் என் வெகுளி வெம் தீ – சிந்தா:11 2345/2
வீவு இல் வெம் சுடர் விளக்கு காட்டினார் – சிந்தா:12 2426/4
உற்று மை கலந்து கண்கள் வெம் பனி உகுத்த அன்றே – சிந்தா:12 2508/4
மொட்டின் வீங்கிய வெம் முலை மொய் குழல் – சிந்தா:12 2575/2
வஞ்சி நுண் இடை வம்பு அணி வெம் முலை – சிந்தா:12 2576/2
வேனல் மல்கி வெண் தேர் சென்ற வெம் நிலம் – சிந்தா:12 2578/3
வெம்பி பசி நலிய வெம் வினையின் வேறாய் ஓர் அகல் கை ஏந்தி – சிந்தா:13 2624/2
காலனை கண்புதைத்து ஆங்கு வெம் முலை – சிந்தா:13 2634/3
புரி குழல் மடந்தையர் பொம்மல் வெம் முலை – சிந்தா:13 2688/1
வெம் முலை மகளிர் வீழ் பூம் பொதும்பருள் விதும்பினாரே – சிந்தா:13 2718/4
வேட்கைமை என்னும் நாவின் காம வெம் தேறல் மாந்தி – சிந்தா:13 2729/1
வெம் தடி தின்ற வெம் நோய் வேகத்தால் மீட்டு மாலை – சிந்தா:13 2765/1
வெம் தடி தின்ற வெம் நோய் வேகத்தால் மீட்டு மாலை – சிந்தா:13 2765/1
வெம் கருனை புல்லுதற்கு வேறு வேறா குறைப்ப – சிந்தா:13 2781/3
வீழ் பிடிகள் சிந்தித்தும் வெம் நோய் தம் உள் சுட வெந்து – சிந்தா:13 2785/3
எரி வளைப்ப வெம் புகை உண்டு இன் உயிர் விட்டு ஏகும் – சிந்தா:13 2786/1
நெஞ்சத்து அயில் ஏற்றும் நீள் வெம் கழு ஊர்ந்தும் – சிந்தா:13 2792/2
வெம் கடை மழை கண் நோக்கி வெய்துற திரண்ட அன்றே – சிந்தா:13 2801/4
பொங்கல் வெம் முலைகள் என்னும் போதொடு பொருது பூம் தார் – சிந்தா:13 2805/1
எல்லையில் துன்ப வெம் தீ சுட்டு எரித்திடுங்கள் அன்றே – சிந்தா:13 2876/4
வேய் அழ திரண்ட மென் தோள் வெம் முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:13 2923/2
அழல் ஏந்து வெம் கடும் சொல் உரும் ஏறு உண்டு ஆங்கு அலர் சிந்தி – சிந்தா:13 2945/1
அழலார் சுரை எயிற்று வெம் சின ஐம் தலை சுமந்த வெகுளி நாகம் – சிந்தா:13 2970/1
ஆய் களிய வெம் வினையின் அல்லாப்பு உற்று அஞ்சினேன் அறிந்தார் கோவே – சிந்தா:13 3017/2
வெய்ய வெம் நோய் வினை உதைப்ப வீழ்ந்து துன்ப கடல் அழுந்தி – சிந்தா:13 3019/3
தா வினை இன்றி வெம் நோய் கதிகளுள் தவழும் என்ற – சிந்தா:13 3098/3
இருப்பு உயிர் ஆகி வெம் எரியுள் வீழுமே – சிந்தா:13 3108/4
மின் அணிந்து உக திருத்தி வெம் முலை – சிந்தா:13 3127/2
மனங்களை கவர்ந்திடும் மணி கண் வெம் முலை – சிந்தா:13 3135/2

TOP


வெம்ப (3)

வெம்ப ஊர்ந்து உலாம் வேனிலானினே – சிந்தா:2 410/4
வெம்ப ஏறினன் வெல்க என வாழ்த்தினார் – சிந்தா:10 2167/4
வெம்ப பிடித்து வெகுண்டு ஆங்கு அவன் தேரின் மேலே – சிந்தா:10 2321/2

TOP


வெம்பலின் (1)

வேனில் வாய் கதிர் வெம்பலின் மேல் நிலை – சிந்தா:13 2669/1

TOP


வெம்பா (1)

தோகை மடவார் துவர் வாய் துடித்து அஞ்ச வெம்பா
வேகம் உடைத்தாய் விழியாது ஒழித்து ஏகுக என்றார் – சிந்தா:11 2337/3,4

TOP


வெம்பி (11)

ஒளித்து உலைந்து ஒழிய வெம்பி உரறி நின்று இடிப்ப நாய்கன் – சிந்தா:3 507/4
கண் கனைந்து இடியின் வெம்பி கடல் என முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 628/2
வெம்பி வீதி ஓடினார் மின்னின் அன்ன நுண்மையார் – சிந்தா:4 1103/4
மெலிய வெம்பி நைகின்றாள் உய்யும் வகை தொடங்கினாள் – சிந்தா:7 1670/4
மின் இரும் கலாபம் வீங்கி மிளிர்ந்து கண் இரங்க வெம்பி
துன்னரும் களி கொள் காம கொழும் கனி சுவைத்து விள்ளான் – சிந்தா:8 1985/3,4
உள் இழுது உடைய வெம்பி உற்பல உருவு கொண்ட – சிந்தா:8 1990/1
கொன் முரண் தோன்ற வெம்பி கொலை களிற்று உழவன் ஆர்த்தான் – சிந்தா:10 2274/4
வெம்பி பசி நலிய வெம் வினையின் வேறாய் ஓர் அகல் கை ஏந்தி – சிந்தா:13 2624/2
காய்த்தியிட்டு உள்ளம் வெம்பி கடைந்திடுகின்ற காமம் – சிந்தா:13 2804/3
பூணினால் நெருங்க நொந்து பொதிர்த்தன வெம்பி என்று – சிந்தா:13 2953/1
ஒளியொடு சுடர வெம்பி உருத்து எழு கனலி வட்டம் – சிந்தா:13 3070/2

TOP


வெம்பிய (1)

வெம்பிய வீணை போருள் செல்குவம் யாமும் முன்னே – சிந்தா:3 666/2

TOP


வெம்பின (1)

பணை பரந்து ஆர்த்தன பம்பை வெம்பின
இணை இல எழுந்த தாழ் பீலி எங்கணும் – சிந்தா:10 2222/2,3

TOP


வெம்பினான் (1)

வெம்பினான் காரி உண்டி கடவுளின் கனன்று வேந்தன் – சிந்தா:3 670/3

TOP


வெம்பினானே (1)

விழுமிய தெவ்வர் வாழ்நாள் வீழ்ந்து உக வெம்பினானே – சிந்தா:13 3079/4

TOP


வெம்பு (6)

வெம்பு உருகு வட்டு உமிழ்வ வெம் நெய் முகத்து உமிழ்வ – சிந்தா:1 103/2
வெம்பு நீள் சுடர் வீழ்ந்து சுடுதலின் – சிந்தா:3 531/3
வெம்பு வேட்கை விரும்பிய வேனில் வந்து – சிந்தா:4 854/3
வெம்பு வேட்கை வேனிலானின் வேறு அலானும் ஆயினான் – சிந்தா:9 2037/4
வெம்பு நீள் சுடரும் சென்னி விலங்கிய மாடம் எய்தி – சிந்தா:13 2918/2
வெம்பு மும்மத வேழம் விலக்குவார் – சிந்தா:13 3066/2

TOP


வெம்பும் (2)

வெம்பும் சுடரின் சுடரும் திருமூர்த்தி விண்ணோர் – சிந்தா:0 2/3
கல் உண்டு கடிய வெம்பும் கான் உறை புறவம் எல்லாம் – சிந்தா:6 1430/3

TOP


வெம்முலை (1)

கொம்மை வெம்முலை போதின் கொடி அனாள் – சிந்தா:1 347/1

TOP


வெம்மை (9)

மதி-அது ஏறி வெம் சுடர் வெம்மை நீங்க மன்னிய – சிந்தா:3 705/3
வெம்மை செய்து உலகம் எல்லாம் ஆண்டிட விளைக்கும் நீதி – சிந்தா:3 755/3
வீங்கி வெம்மை கொண்டு ஏந்தின வெம் முலை – சிந்தா:5 1305/2
வெம்மை மிக்கது வீரன் தொடுத்த விளங்கு மாலை – சிந்தா:7 1674/3
வெம்மை செய்வன விழுத்தகு முலை தடம் உடைய – சிந்தா:11 2364/3
வெம்மை ஆம் என்று அஞ்சி மெல்ல மிதியாத – சிந்தா:12 2454/2
குய் வளம் கழுமி வெம்மை தீம் சுவை குன்றல் இன்றி – சிந்தா:13 2735/2
வெம்மை மிகு துன்பம் வேந்தே சில கேளாய் – சிந்தா:13 2790/4
வெம்மை கொண்ட தேன் அமிர்தம் மெல்லவே – சிந்தா:13 3131/1

TOP


வெம்மையின் (2)

வெம்மையின் அகன்று போந்து விழைவு அற துறந்து விட்டார் – சிந்தா:5 1177/4
வெம்மையின் விழைய பண்ணி எஃகு நுண் செவிகள் வீழ – சிந்தா:13 2718/2

TOP


வெம்மையொடு (1)

தீண்ட அரிய வெம்மையொடு திக்கயங்கள் எனவே – சிந்தா:7 1794/4

TOP


வெய்தா (8)

வெள்ளம் தேர் வளைந்த நம்மை வென்றி ஈங்கு அரிது வெய்தா
உள்ளம் போல் போது நாம் ஓர் எடுப்பு எடுத்து உய்ய என்னா – சிந்தா:2 450/2,3
விடு கணை தெரிந்து தானை வீக்கற விசித்து வெய்தா
தொடு கழல் நரல் வீக்கி சொல்லு-மின் வந்தது என்றான் – சிந்தா:4 1086/3,4
வெய்தா அடி தொழுது வேந்தன் கோயிற்கு எழுந்தானே – சிந்தா:7 1884/4
செண்பக பூம் குன்று ஒப்பான் தேவமாதத்தன் வெய்தா
விண் புக உயிரை பெய்வான் வீழ்தரு கடாத்த வேழம் – சிந்தா:10 2250/1,2
நகை கதிர் மதியம் வெய்தா நடுங்க சுட்டிடுதல் உண்டே – சிந்தா:10 2315/3
வெய்தா விழியா வெருவ துவர் வாய் மடியா – சிந்தா:10 2322/3
வெய்தா மடவார் வெறு வெம் நிலத்து ஏகினாரே – சிந்தா:11 2338/4
வீக்கினான் தாரை வெய்தா சந்தன தளிர் நல் மாலை – சிந்தா:13 2661/1

TOP


வெய்தாய் (1)

குலாய் தலை கிடந்து மின்னும் குவி முலை பாய வெய்தாய்
கலாய் தொலை பருகுவார் போல் கன்னியர் துவன்றினாரே – சிந்தா:8 1950/3,4

TOP


வெய்து (5)

வெய்து அடி இடுதற்கு ஆகா வீதிகள் விளம்பல் உற்றேன் – சிந்தா:1 117/4
குஞ்சித்து அசைந்து அசைந்து குருதி கான்று வெய்து உயிரா – சிந்தா:1 341/3
வில் இலங்க மின்னு கோட்ட வீணை விட்டு வெய்து உராய் – சிந்தா:4 1100/2
மாழ்கி வெய்து உயிர்த்தாள் மடவாள் என – சிந்தா:5 1293/1
மெழுகினால் புனைந்த பாவை வெய்து உறுத்தாங்கு ஓவாது – சிந்தா:5 1386/1

TOP


வெய்துயிர்க்கும் (1)

வேம் என் நெஞ்சம் மெய் வெதும்பும் விடுக்கும் ஆவி வெய்துயிர்க்கும்
பூ மென் குழலார் புறம் நோக்கி நகுவார் நகுவது ஆயினேன் – சிந்தா:7 1663/1,2

TOP


வெய்துயிர்த்து (2)

விழித்து வெய்துயிர்த்து மெல்ல நடுங்கி தன் தோழி கூந்தல் – சிந்தா:3 715/2
வீக்கு வார் முலையினார் போல் வெய்துயிர்த்து உருகி நைய – சிந்தா:7 1727/3

TOP


வெய்துயிர்ப்ப (1)

அண்ணலை நினைந்து வெய்துயிர்ப்ப ஆய் நலம் – சிந்தா:7 1702/3

TOP


வெய்துயிரா (1)

உள் மல்கு நெஞ்சினராய் ஒய்யெனவே வெய்துயிரா
கண் மல்கு நீரார் முக முகங்கள் நோக்கினரே – சிந்தா:7 1808/3,4

TOP


வெய்துற (1)

வெம் கடை மழை கண் நோக்கி வெய்துற திரண்ட அன்றே – சிந்தா:13 2801/4

TOP


வெய்ய (38)

வில் பொறிகள் வெய்ய விடு குதிரை தொடர் அயில் வாள் – சிந்தா:1 102/1
வேக யானை மீளி வேல் வெய்ய தானை ஐய கோல் – சிந்தா:1 141/1
விண் தவழ் மேகம் போழ்ந்து விசும்பு-இடை பறக்கும் வெய்ய
புண் தவழ் வேல் கண் பாவை பொறி இடம் திரிப்ப தோகை – சிந்தா:1 239/2,3
சேண் நிலத்து இறைஞ்சி சொன்னான் செய்ய கோல் வெய்ய சொல்லான் – சிந்தா:1 264/4
செம் கயல் கண்ணி வெய்ய திருமகற்கு அவலம் செய்தாள் – சிந்தா:1 267/4
விலை பகர்ந்து அல்குல் விற்கும் வேலினும் வெய்ய கண்ணார் – சிந்தா:1 372/1
வில் பழுத்து உமிழ்ந்த வெய்ய வெம் நுனை பகழி மைந்தர் – சிந்தா:2 435/1
வெய்ய நோக்கின் விச்சாதரியே-கொலோ – சிந்தா:3 639/2
விடு கணை விசையின் வெய்ய விளங்கு ஒளி இவுளி திண் தேர் – சிந்தா:3 701/1
தண்ணிய சிறிய வெய்ய தழல் சொலால் சாற்றுகின்றான் – சிந்தா:3 747/4
மட்டு அவிழ் கோதை வெய்ய வரு முலை தாங்கல் ஆற்றா – சிந்தா:3 835/2
மீளிமை செய்யின் வெய்ய நண்ப நின் நினைப்பது அல்லால் – சிந்தா:4 958/2
நெட்டிலை சூலம் வெய்ய முளைத்தண்டு நெருங்க ஏந்தி – சிந்தா:4 1136/2
விளை மது கமழும் கோதை வேலினும் வெய்ய கண்ணாய் – சிந்தா:5 1394/3
நானம் வழங்கும் கோதை நைய வெய்ய ஆய – சிந்தா:6 1412/3
தொகு கள் தாம் கோதை வெய்ய துணை மணி முலைகள் தாமே – சிந்தா:6 1486/4
விழு திணை பிறந்து வெய்ய வேட்கை வேர் அரிந்து மெய் நின்று – சிந்தா:6 1534/1
வெருகு வேட்ப சிரிப்பன போல் முகைத்த முல்லை வெய்ய வாய் – சிந்தா:7 1651/1
பொரு சரம் சலாகை வெய்ய புகன்றனர் துரக்குமாறும் – சிந்தா:7 1676/1
வெய்ய வாள் தட கை வீரன் இருத்தலும் விசயன் என்பான் – சிந்தா:7 1717/2
மின் என மிளிரும் பைம் பூண் புத்திசேன் வெகுண்டு வெய்ய
கல் நவில் தோளினானை காண்கலேம்-ஆயின் இன்னே – சிந்தா:7 1734/1,2
பவ்வத்து பிறந்த வெய்ய பருதி போல் திறலினாற்கு – சிந்தா:7 1736/1
வேட்ட ஓர் சிங்கம் சூழ்ந்த வேங்கையின் இனத்தின் வெய்ய
வாள் படை எழுந்து வாழ்க சீவகன் என்னும் ஆங்கண் – சிந்தா:7 1739/2,3
நையும் இடை வெய்ய முலை நங்கை ஒரு பார்ப்பான் – சிந்தா:9 2017/2
வெய்ய தேன் வாய்க்கொண்டால் போல் விழுங்கலொடு உமிழ்தல் தேற்றான் – சிந்தா:9 2072/2
மின்னின் நுண் நுசுப்பும் வெய்ய முலைகளும் முகமும் தோன்ற – சிந்தா:9 2100/2
வில் திறலான் வெய்ய தானையும் வீங்குபு – சிந்தா:10 2210/1
நீள் அமர் உழக்கி யானை நெற்றி மேல் தத்தி வெய்ய
வாளின் வாய் மதனன் பட்டான் விசயன் போர் விசயம் பெற்றான் – சிந்தா:10 2245/3,4
குந்தத்தால் விலக்கி வெய்ய கூற்று என முழங்கினானே – சிந்தா:10 2254/4
ஏந்தல் தன் கண்கள் வெய்ய இமைத்திட எறிதல் ஓம்பி – சிந்தா:10 2258/1
ஏர் பட கிடந்த பொன் ஞாண் இருள் கெட விழிப்ப வெய்ய
பூரணசேனன் வண் கை பொரு சிலை ஏந்தினானே – சிந்தா:10 2280/3,4
வெல் மத களிற்று வெய்ய அசனி வேகத்தின் மேலான் – சிந்தா:10 2313/3
வெம் சிலை கொண்டு வெய்ய உரும் என முழங்கி சொன்னான் – சிந்தா:10 2318/4
தவிர் வெய்ய காமம் தாங்கி தட முலை கால்கள் சாய – சிந்தா:12 2542/2
வேது செய் சாந்தமும் வெய்ய தேறலும் – சிந்தா:13 2675/2
விதி முலை வெய்ய ஆகி தாரொடு மிடைந்த அன்றே – சிந்தா:13 2838/4
பால் நிறம் கொண்டு வெய்ய படா முலை பையின் தூங்கி – சிந்தா:13 2940/2
வெய்ய வெம் நோய் வினை உதைப்ப வீழ்ந்து துன்ப கடல் அழுந்தி – சிந்தா:13 3019/3

TOP


வெய்யர் (1)

வெய்யர் தோன்றினர் விசும்பு-இடை சிறப்போடும் பொலிந்தே – சிந்தா:11 2365/4

TOP


வெய்யவன் (2)

வெய்யவன் கதிர்கள் என்னும் விளங்கு ஒளி தட கை நீட்டி – சிந்தா:5 1406/2
விடு சரம் விசும்பு-இடை மிடைந்து வெய்யவன்
படு கதிர் மறைந்து இருள் பரந்தது ஆயிடை – சிந்தா:10 2232/1,2

TOP


வெய்யவாம் (1)

கோள் நிலத்து வெய்யவாம் கொடும் சுற தடம் கிடங்கு – சிந்தா:1 142/3

TOP


வெய்யோன் (13)

பொன் அனாள் அமிர்தம் ஆக புகழ் வெய்யோன் பருகியிட்டான் – சிந்தா:1 190/2
பொன் அறை தான் கொடுத்தான் புகழ் வெய்யோன் – சிந்தா:1 237/4
மாசு அறு விசும்பின் வெய்யோன் வட திசை அயணம் முன்னி – சிந்தா:4 851/2
குனி திரை முளைத்த வெய்யோன் குன்று சூழ்வதனை ஒத்தான் – சிந்தா:5 1240/4
குழவியாய் பிறந்து வெய்யோன் குமரனாய் முறுகி இப்பால் – சிந்தா:6 1503/1
பொய்ம் நாட்டேனும் பொய் அல ஆற்றால் புகழ் வெய்யோன் – சிந்தா:7 1637/4
கரு முகில் பொடித்த வெய்யோன் கடல்-இடை நடப்பதே போல் – சிந்தா:7 1724/1
கார் தோன்றவே மலரும் முல்லை கமலம் வெய்யோன்
தேர் தோன்றவே மலரும் செம்மல் நின் மாமன் மற்று உன் – சிந்தா:8 1931/1,2
ஊழ் சென்ற மதியம் வெய்யோன் ஒட்டி ஒன்றாயது ஒத்தான் – சிந்தா:9 2089/4
வெய்யோன் உயிர்ப்பின் விடுத்தேன் என் வெகுளி வெம் தீ – சிந்தா:11 2345/2
கலந்தனர் சென்ற பின் நாள் கதிர் கழன்று இருந்த வெய்யோன்
புலம்பு போல் புலம்பி தேவர் பொற்பு உகுத்து இருப்ப அன்றே – சிந்தா:13 2809/3,4
வீங்கு பால்கடலும் நஞ்சாய் விளைந்ததால் விரிந்த வெய்யோன்
பாங்கு இலா இருளை ஈன்று பார் மறைத்து இட்டதாலோ – சிந்தா:13 2955/1,2
காதி போர் மன்னர் வீழ கணை எரி சிதறி வெய்யோன்
ஓதிய வகையின் ஒன்றி உலகு உச்சி முளைத்ததே போல் – சிந்தா:13 3082/1,2

TOP


வெயில் (11)

இழை அணி ஒளி இள வெயில் செய விடு புகை – சிந்தா:1 118/3
வெயில் என திரித்து விண் வழுக்கி வந்து வீழ்ந்தது ஓர் – சிந்தா:1 276/3
மெய் உருகி கண் உருகி நெஞ்சு உருகி காம வெயில் வெண்ணெய் பாவை போல் மெலிகின்றாரே – சிந்தா:3 682/4
ஏந்து கஞ்சிகை வையம் இள வெயில்
போந்து காய் பொன் சிவிகை நல் போதகம் – சிந்தா:4 858/2,3
இள வெயில் மணி வரை எறித்திட்டு அன்னது ஓர் – சிந்தா:5 1182/1
உலையும் வெயில் நின்று உருகும் உரவோய் – சிந்தா:5 1188/4
வினைக்கும் செய்பொருட்கும் வெயில் வெம் சுரம் – சிந்தா:5 1400/1
மின்னின் ஒத்து இறக்கும் செல்வம் வெயில் உறு பனியின் நீங்கும் – சிந்தா:6 1537/2
வில் மரீஇ நீண்ட தோளான் வெயில் கடம் நீந்தலுற்றான் – சிந்தா:6 1556/4
வெயில் இளம் செல்வன் போல விஞ்சையன் என் கொண்டு ஏக – சிந்தா:7 1580/2
வீழ் பனி பாறைகள் நெறி எலாம் வெம் வெயில்
போழ்தலின் வெண்ணெய் போல் பொழிந்து மட்டு ஒழுகுவ – சிந்தா:8 1904/1,2

TOP


வெயிலின் (2)

வெயிலின் நீங்கிய வெண் மணல் தண் நிழல் – சிந்தா:5 1322/3
விடு கதிர் மணி ஒளி வெயிலின் காய்ந்தவே – சிந்தா:10 2232/4

TOP


வெயிலுற்ற (1)

வெந்து உடன் வெயிலுற்ற ஆங்கு மெலிந்து உக விளங்கும் வெள்ளி – சிந்தா:6 1532/3

TOP


வெரீஇ (4)

தூவி அன்னம் வெரீஇ துணை என்று போய் – சிந்தா:1 125/2
உருவ செம் கயல் ஒள் நிற புள் வெரீஇ
இரியல் உற்றன போன்று இணை கண் மலர் – சிந்தா:12 2499/1,2
ஏர் துளும்ப வெரீஇ இறைவன் தழீஇ – சிந்தா:13 2672/3
கயல் பாய்ந்து உகள கடி அன்னம் வெரீஇ
வியன் நீள் சுடர் வெண் மதி சேர்வது போல் – சிந்தா:13 2852/1,2

TOP


வெரீஇ-கொலோ (1)

விருத்தி மாதர் விலக்க வெரீஇ-கொலோ
வருத்தம் உற்றனள் என்று-கொல் மேகலை – சிந்தா:5 1374/2,3

TOP


வெரீஇய (3)

மேல் செல பாய்தலின் வெரீஇய வண்டு இனம் – சிந்தா:1 47/2
நிலத்து அவை சொரிதலின் வெரீஇய மஞ்ஞை போய் – சிந்தா:1 92/3
அரித்து அசும்பு ஒழுகு குன்றத்து அருவியின் வெரீஇய மஞ்ஞை – சிந்தா:7 1853/2

TOP


வெரு (1)

விடு கணை விசையொடு வெரு வரு தகையவர் – சிந்தா:3 602/1

TOP


வெருகு (1)

வெருகு வேட்ப சிரிப்பன போல் முகைத்த முல்லை வெய்ய வாய் – சிந்தா:7 1651/1

TOP


வெருட்டி (1)

வேழ வெண் திரள் தட கை வெருட்டி மற்று இளம் கன்னி – சிந்தா:1 174/1

TOP


வெருவ (1)

வெய்தா விழியா வெருவ துவர் வாய் மடியா – சிந்தா:10 2322/3

TOP


வெருவர (6)

விடு கணை சிலையொடு ஏந்தி வெருவர தோன்றலோடும் – சிந்தா:4 1137/3
வேலினை ஏந்தி நந்தன் வெருவர தோன்றலோடும் – சிந்தா:4 1144/2
விடுகலார் பாகரும் வெருவர கொன்றிட – சிந்தா:7 1831/2
விளைத்தனர் வெருவர தக்க வெம் சொலால் – சிந்தா:7 1851/3
வீழ்வன போல வீழ்ந்து வெருவர தக்க துன்பத்து – சிந்தா:13 2763/3
விரோதித்து விரலின் சுட்டி வெருவர தாக்க வீரன் – சிந்தா:13 3080/2

TOP


வெருவி (9)

விசைத்து அவர் பாடலின் வெருவி புள் எலாம் – சிந்தா:3 659/3
மேல் பட வெருவி நோக்கி தானையை விட்டிட்டு ஒல்கி – சிந்தா:3 675/3
உள் நட்ட குவளை போலும் உருவ கண் வெருவி ஆட – சிந்தா:3 676/2
பாம்பால் என்ன வெருவி பைம்பொன் தோடு கழல – சிந்தா:4 924/3
வேட்ட மால் களிற்று-இடை வெருவி நின்றது ஓர் – சிந்தா:4 1003/3
வெருவி நாகம் பிளிற்ற விரைந்து உராய் – சிந்தா:7 1606/3
வெருவி மாநகர் மாந்தர்கள் வியந்து கை விதிர்ப்ப – சிந்தா:11 2366/1
மலங்கி வாள் கண்கள் வரு பனி சுமந்து உடன் வெருவி
கலங்கு நீர் இடை கலக்குறு கரும் கயல் இணை போல் – சிந்தா:12 2381/2,3
வெருவி ஓட விசும்பில் குலாவிய – சிந்தா:12 2499/3

TOP


வெருவினானே (1)

இப்படித்து இது என்று அஞ்சி பிறவி நோய் வெருவினானே
மைப்படு மழை கண் நல்லார் வாய் கொண்ட அமுதம் ஒப்பான் – சிந்தா:13 2881/3,4

TOP


வெருவுறு (1)

மான் வயிறு ஆர்ந்து நோக்கும் வெருவுறு மருளின் நோக்கின் – சிந்தா:10 2290/1

TOP


வெருள (1)

வெருள சுட்டிடும் வேந்து எனும் மா தெய்வம் – சிந்தா:1 247/2

TOP


வெருளி (2)

வேட்டவற்றின் ஊறு உளார் வெருளி மாந்தர் போர் கொளீஇ – சிந்தா:1 73/3
வெருளி மாடங்கள் மேல் துயில் எய்தலின் – சிந்தா:3 532/2

TOP


வெல் (11)

விண் பொழி பூ மழை வெல் கதிர் நேமிய – சிந்தா:1 220/3
மன் மகர வெல் கொடியான் மால் கொள்ள கால் கொண்ட முலையினாளை – சிந்தா:3 644/3
மகர வெல் கொடி மைந்தனை வாட்டிய – சிந்தா:4 912/1
விடை சூழ் ஏற்றின் வெல் புகழான் தன் மிகு தாதை – சிந்தா:4 1058/1
வெந்து எரி பசும்பொனின் விழையும் வெல் ஒளி – சிந்தா:5 1239/2
வீங்கிய திண் தோள் வெல் புகழாய் நின் கிளை என்றாற்கு – சிந்தா:7 1639/3
வெல் களிற்று அச்சம் நீக்கி விரைவொடு வனத்தின் ஏகி – சிந்தா:7 1754/1
வெல் கதிர் பட்டம் விளங்கிற்று ஒருபால் – சிந்தா:10 2113/4
வெல் புகழ் பரவ-மாதோ விதியுளி எய்தினானே – சிந்தா:10 2139/4
வெல் மத களிற்று வெய்ய அசனி வேகத்தின் மேலான் – சிந்தா:10 2313/3
வடி தாரை வெல் வேல் வயிரம் மணி பூணினானே – சிந்தா:10 2320/4

TOP


வெல்க (2)

விண்டு தெய்வதம் வணங்கி வெல்க என – சிந்தா:2 418/3
வெம்ப ஏறினன் வெல்க என வாழ்த்தினார் – சிந்தா:10 2167/4

TOP


வெல்ல (2)

எம்மை நீர் வெல்ல பெற்றீர் வென்ற பின் இருந்த வேந்தன் – சிந்தா:3 755/1
மொய்த்த கலை நம்பி முகிழ் முலையை இசை வெல்ல
வைத்த கதிர் வேலின் வலியார்க்கு உரியள் என்ன – சிந்தா:3 844/2,3

TOP


வெல்லும் (5)

பிறை வெல்லும் நுதலினாள் ஓர் பெண்_கொடி வந்து கூந்தல் – சிந்தா:3 668/2
நறை வெல்லும் நாக மாலை நோக்கொடு பூ கொண்டானே – சிந்தா:3 668/4
விலங்கல் அன்ன வேக வேழம் நான்கு வெல்லும் ஆற்றலான் – சிந்தா:3 689/1
மொய் வெல்லும் குருதி வேலான் மூவில் கண் இறைஞ்சி நின்றான் – சிந்தா:7 1704/4
ஆகத்தான் அமைச்சர் நுண் நூல் தோட்டியால் அழுத்தி வெல்லும்
பாகர்க்கும் தொடக்க நில்லா பகடு போல் பொங்கியிட்டான் – சிந்தா:13 2610/3,4

TOP


வெல்வது (2)

வெல்வது சூது என வேண்டி விடுத்தார் – சிந்தா:4 879/4
வெல்வது விதியின் ஆகும் வேல் வரின் இமைப்பேன் ஆயின் – சிந்தா:10 2317/3

TOP


வெல்வதோ (1)

வெல்வதோ குணத்தின் மிக்கார் வெற்றிலை விடினும் வேலாம் – சிந்தா:3 815/3

TOP


வெல்வான் (3)

இன் இசை பொருது வெல்வான் யாவனே யானும் ஆக – சிந்தா:3 552/2
வீணையின் பொருது வெல்வான் விரைவினர் துவன்றி மூதூர் – சிந்தா:3 615/2
தேன் உயர் மகரவீணை தீம் சுவை இவளை வெல்வான்
வான் உயர் மதுகை வாட்டும் வார் சிலை காமன் ஆகும் – சிந்தா:3 664/1,2

TOP


வெலற்கு (2)

வெலற்கு அரும் குஞ்சரம் வேட்டம் பட்டு என – சிந்தா:1 41/1
வெலற்கு அரும் தானை நீத்த வேந்தனை வெறுமை நோக்கி – சிந்தா:1 261/3

TOP


வெவ் (2)

வதி கொண்டது ஓர் வெவ் அழல் வாய் சொலின் வேம் – சிந்தா:5 1186/4
தழுவி சுடு வெவ் அழல் தாங்குவன – சிந்தா:5 1187/2

TOP


வெவ்வினை (4)

அல்லல் வெவ்வினை போல அகன்றதே – சிந்தா:1 343/4
வெவ்வினை வெகுண்டு சாரா விழு_நிதி அமிர்தம் இன் நீர் – சிந்தா:1 394/1
வெவ்வினை செய்யும் மாந்தர் உயிர் எனும் நிலத்து வித்தி – சிந்தா:13 2762/1
வேள்வி-வாய் கண்படுத்தும் வெவ்வினை செய் ஆடவர் கை – சிந்தா:13 2787/1

TOP


வெள் (53)

கோடாத செங்கோல் குளிர் வெண்குடை கோதை வெள் வேல் – சிந்தா:0 7/1
மின் நீர் வெள் வேலவன் மத்திம தேய மன்னன் – சிந்தா:0 21/3
இழியும் வெள் அருவி திரள் யாவையும் – சிந்தா:1 34/3
கண் இடம் கொண்ட மார்பில் தடாயின காது வெள் வேல் – சிந்தா:1 284/2
குன்றம் மார்பு அரிந்து வெள் வேல் குடுமி மா மஞ்ஞை ஊர்ந்து – சிந்தா:1 286/1
வெள் இலை வேலினான் விரகின் நீட்டினான் – சிந்தா:1 328/4
ஊன் உறை பருதி வெள் வேல் உலோகமாபாலன் என்பான் – சிந்தா:1 395/2
காய் கதிர் மணி செய் வெள் வேல் காளையை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:2 473/2
வெள் வேல் மிளிர்ந்த நெடும் கண் விரை நாறு கோதை – சிந்தா:2 491/2
வெள் அணி அணிந்த ஞான்றே வேந்தர்-தம் முடியில் கொண்ட – சிந்தா:3 614/1
விண் கனிந்து உருகு நீர்மை வெள் வளை தோளி போந்தாள் – சிந்தா:3 628/3
வெள் இலை வேல் கணாளை சீவகன் வீணை வென்றான் – சிந்தா:3 741/1
வாள் திறல் தேவ தத்தன் கலின மா மாலை வெள் வேல் – சிந்தா:3 786/2
சூழ் குடர் கண்ணி சூடி நிண துகில் உடுத்து வெள் என்பு – சிந்தா:3 803/3
கரும் கடல் வெள் வளை கழல்பவோ எனும் – சிந்தா:4 1027/2
வை மலர்த்து இலங்கும் வெள் வேல் மத்திம தேயம் ஆளும் – சிந்தா:5 1214/3
மாலை வெள் அருவி சூடி மற்று இதா தோன்றுகின்ற – சிந்தா:5 1232/1
வெள் எயிற்று அரவு கான்ற வேகம் மிக்கிட்டது அன்றே – சிந்தா:5 1274/4
தகை வெள் ஏற்று அணல் தாழ் மணி ஓசையும் – சிந்தா:5 1314/2
வேந்து காயினும் வெள் வளை ஆயமோடு – சிந்தா:5 1318/1
விரை செய் கோலத்து வெள் வளை தோளியே – சிந்தா:5 1326/4
தெளிர்த்த வெள் வளை சேர்ந்தது மாமையும் – சிந்தா:5 1330/2
வெள் இலை அணிந்த வேலான் வேண்டியது ஆக என்றான் – சிந்தா:5 1341/3
வெள் நிற துகிலின் ஆங்கண் வீழ்ந்து மாசு ஆகி நின்ற – சிந்தா:6 1433/1
நெடு வெள் நிலவின் நிமிர் தேர் பரியாது – சிந்தா:6 1520/3
இழுது அன்ன வெள் நிணத்த செம் தடிக்கே ஏட்டைப்பட்டு இரும்பில் போர்த்த – சிந்தா:6 1552/1
பழனம் வெள் தாமரை பனிக்கும் ஆறு போல் – சிந்தா:6 1555/2
ஒழுகும் வெள் அருவி திரள் ஓடை சூழ்ந்து – சிந்தா:7 1602/2
வார் செய் தண் தாமரை வளை அமை வரையின் வெள் அருவி நீர் – சிந்தா:7 1671/3
வெறி குலாய் கிடந்த மாலை வெள் வளை முத்தம் நீக்கி – சிந்தா:7 1706/2
கழுமிற்று காதல் கதிர் வெள் வளை தோளினாட்கே – சிந்தா:7 1870/4
இலங்கு வெள் அருவி குன்றத்து எழுந்த தண் தகர செம் தீ – சிந்தா:9 2092/1
விலங்கு அரசு அனைய காளை வெள்_வளைக்கு இதனை சொன்னான் – சிந்தா:9 2092/4
பால்கடல் பரப்பின் வெள் வாள் சுடர் ஒளி பரந்த அன்றே – சிந்தா:10 2152/4
நனைக்கும் கழலோன் சிறுவன் நாம வெள் வேல் வலவன் – சிந்தா:10 2194/3
தேன் உடை அலங்கல் வெள் வேல் சீவகன் என்னும் சிங்கம் – சிந்தா:10 2206/2
குணில் பொர குளிறின முரசம் வெள் வளை – சிந்தா:10 2222/1
மேகலை பரவை அல்குல் வெள் வளை மகளிர் செம் சாந்து – சிந்தா:10 2278/1
வென்று இயங்கு ஒளிறும் வெள் வேல் மின் என வெகுண்டு விட்டான் – சிந்தா:10 2289/3
ஊன் வயிறு ஆர்ந்த வெள் வேல் ஒய் என பறித்து நக்கான் – சிந்தா:10 2290/3
விட்டு அழல் சிந்தி வெள் வேல் விசும்பின் வீழ் மின்னின் நொய்தா – சிந்தா:10 2291/1
இலங்கு மாலை வெள் அருவிய எழில் வரை மணந்த – சிந்தா:12 2378/3
விரைவோடு எங்கணும் வெள் வளை விம்மின – சிந்தா:12 2393/2
ஊன் நிமிர் கதிர் வெள் வேல் உறை கழித்தன போலும் – சிந்தா:12 2429/1
வெள் அணி மத யானை விழு மணி குடம் ஏற்றி – சிந்தா:12 2431/2
விலங்கு அரம் பொருத சங்கின் வெள் வளை தெளிர்க்கும் முன்கை – சிந்தா:12 2441/1
கைசெய்து கமழும் நூறும் காழ்க்கும் வெள் இலையும் காமம் – சிந்தா:12 2474/1
வெள் உருவ மாலை வட கீழ் இருவர் மின் போல் – சிந்தா:12 2488/1
வித்தகன் பூசி வெள் வேல் வேந்தனுக்கு இறைஞ்சினானே – சிந்தா:12 2493/4
மன்னர் குடை நடுக்கும் மாலை வெள் வேல் மறவோனும் – சிந்தா:12 2501/2
வில்லின் மா கொன்று வெள் நிண தடி விளிம்பு அடுத்த – சிந்தா:13 2751/1
வெள் எயிற்று அரவு மேய்ந்த மிச்சிலின் மெலிந்து மேக – சிந்தா:13 2897/1
தூம்பு உடைய வெள் எயிற்று துத்தி அழல் நாக – சிந்தா:13 2958/1

TOP


வெள்_வளைக்கு (1)

விலங்கு அரசு அனைய காளை வெள்_வளைக்கு இதனை சொன்னான் – சிந்தா:9 2092/4

TOP


வெள்ள (9)

வெள்ள நிதி வீழும் விளையாதது அதனின் இல்லை – சிந்தா:3 496/2
வெளிற்று உடல் குருதி வெள்ள நிலை இது என்பவே போல் – சிந்தா:3 804/1
வெள்ள நீர் வளை வெள்ளம் முரன்றவே – சிந்தா:4 857/4
வெள்ள நீள் நிதியின் இன்னே வேண்டிய விளைப்பல் என்றான் – சிந்தா:4 905/4
வெள்ள மாரி அனாய் விருந்து ஆர்க என – சிந்தா:6 1424/3
வெள்ள நீர் பெரும் சனம் வியந்து கை விதிர்த்ததே – சிந்தா:7 1841/4
வெள்ள நீர் படப்பை விதையம் வந்து அடைந்தே வேந்தனுக்கு உணர்த்த முன் விடுத்தார் – சிந்தா:10 2109/4
விரை பரி தேரும் ஈர்த்து வேழம் கொண்டு ஒழுகி வெள்ள
குரை புனல் குருதி செல்ல குமரன் வில் குனிந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2297/3,4
வெள்ள நீர் இன்பமே விளைக்கும் என்பவே – சிந்தா:13 2933/4

TOP


வெள்ளத்து (2)

அசைவு இலா புரவி வெள்ளத்து அரிஞ்சயன் குலத்துள் தோன்றி – சிந்தா:1 201/1
இவறினார் காம வெள்ளத்து ஏத்து அரும் தன்மையாரே – சிந்தா:4 966/4

TOP


வெள்ளம் (28)

ஏனோரும் ஏத்த அவன் எய்திய இன்ப வெள்ளம்
ஈனோர்க்கு உரைப்பாம் பதிகத்துள் இயன்றவாறே – சிந்தா:0 29/3,4
வெள்ளம் நாடு மடுத்து விரைந்ததே – சிந்தா:1 36/4
தங்கிய காதல் வெள்ளம் தணப்பு அற பருகும் நாளுள் – சிந்தா:1 199/2
வான் சுவை அமிர்த வெள்ளம் வந்து இவண் தொக்கது என்ன – சிந்தா:1 373/1
வெள்ளம் தேர் வளைந்த நம்மை வென்றி ஈங்கு அரிது வெய்தா – சிந்தா:2 450/2
வெம் சிலையின் வேடர் வெள்ளம் அப்பு மாரி தூவலின் – சிந்தா:3 691/1
நீங்கலா நறு நெய் வெள்ளம் கன்னல் ஆயிரம் குடம் – சிந்தா:3 692/2
ஈர்த்தது குருதி வெள்ளம் இறைச்சி குன்று ஆக்கினானே – சிந்தா:3 801/4
செம்பொன் நெடும் தேர் தொகை மா கடல் சேனை வெள்ளம்
நம்பன் சிலை வாய் நடக்கும் கணை மிச்சில் அல்லால் – சிந்தா:3 809/2,3
வெள்ள நீர் வளை வெள்ளம் முரன்றவே – சிந்தா:4 857/4
மாக்கள் மா கடல் வெள்ளம் அடுத்ததே – சிந்தா:4 866/4
ஓம்பா நறு நெய் வெள்ளம் ஒழுகும் வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 928/4
நெருங்குபு மள்ளர் தொக்கு நெடு வரை தொடுத்த வெள்ளம்
கரும் கடற்கு இவர்ந்த வண்ணம் கடி நகர்க்கு எழுந்த அன்றே – சிந்தா:4 972/3,4
குறுகினாய் இன்ப வெள்ளம் கிழங்கு உண காட்டுள் இன்றே – சிந்தா:5 1236/2
சொரிந்தவை தொகுத்து நோக்கின் தொடு கடல் வெள்ளம் ஆற்றா – சிந்தா:5 1391/2
பொங்கு உளை புரவி வெள்ளம் போக்கு அற வளைத்து முற்றி – சிந்தா:7 1856/2
தோய் மழை உலக வெள்ளம் தொல் நகர் தொக்கதே போல் – சிந்தா:10 2178/3
ஆய் முடி அரச வெள்ளம் அணி நகர் ஈண்டிற்று அன்றே – சிந்தா:10 2178/4
ஆர்கலி குருதி வெள்ளம் அரும் துகள் கழுமி எங்கும் – சிந்தா:10 2271/2
கடல் படை வெள்ளம் சூழ காவலன் வீதி சேர்ந்தான் – சிந்தா:12 2524/4
வெண்ணெய் உருக்கி நெய் வெள்ளம் ஆக சொரிந்து ஊட்ட – சிந்தா:13 2604/3
கல் சிறை அழித்து வெள்ளம் கடற்கு அவாய் ஆங்கு கற்றோர் – சிந்தா:13 2612/1
கழல் ஏந்து சேவடி கீழ் கண்ணீர் வெள்ளம் கலம் நிரப்ப – சிந்தா:13 2945/3
பல் வினை வெள்ளம் நீந்தி பகா இன்பம் பருகின் அல்லால் – சிந்தா:13 2985/3
உலக வெள்ளம் ஒலிப்பது போன்றவே – சிந்தா:13 3001/4
எறி சுரும்பு அரற்றும் மாலை எரி மணி செப்பு வெள்ளம்
பொறி வரி வண்டு பாடும் பூம் சுண்ணம் நிறைந்த பொன் செப்பு – சிந்தா:13 3047/1,2
வினை உடைத்து இன்ப வெள்ளம் விரும்பிய வேட்கையானே – சிந்தா:13 3051/4
மறப்பு எனும் புரவி வெள்ளம் வந்து அடை பிணி செய் காலாள் – சிந்தா:13 3075/2

TOP


வெள்ளமே (1)

வெறி கமழ் கழனியுள் உழுநர் வெள்ளமே – சிந்தா:1 44/4

TOP


வெள்ளி (34)

மேல் நிரைத்து விசும்பு உற வெள்ளி வெண் – சிந்தா:1 33/2
வெள்ளி போழ் விலங்க வைத்து அனைய வாய் மணி தலை – சிந்தா:1 70/1
விறகின் வெள்ளி அடுப்பின் அம் பொன் கலம் – சிந்தா:1 131/2
வெள்ளி யானை மென் பிடி மின் இலங்கு பைம்பொனால் – சிந்தா:1 146/1
மடை அவிழ்ந்த வெள்ளி இலை வேல் அம்பு பாய மணி செப்பகம் கடைகின்றவே போல் – சிந்தா:1 293/1
வான் உறை வெள்ளி வெற்பின் வாரணவாசி மன்னன் – சிந்தா:1 395/1
பெய் பெய் என்று உரைப்ப யானும் பெரும் கடல் வெள்ளி குன்றம் – சிந்தா:1 400/2
வெள்ளி வள்ளியின் விளங்கு தோள் நலார் – சிந்தா:2 420/3
மேகமே மிடைந்து தாழ இருள் கொண்ட வெள்ளி குன்றம் – சிந்தா:3 526/1
வெள்ளி வேதண்டத்து அம் கண் வீவில் தென் சேடி பாலில் – சிந்தா:3 546/1
வெள்ளி வேல் கலுழ வேகன் வேதண்ட வேந்தர் வேந்தன் – சிந்தா:3 546/4
நங்கை தன் நலத்தினால் மங்குல் வெள்ளி மால் வரை – சிந்தா:3 575/1
வெந்து எரி பசும்பொன் வெள்ளி பளிங்கொடு பவளம் பாய்த்தி – சிந்தா:3 585/2
மீனத்து-இடை நாள் கிழமை வெள்ளி சயை பக்கம் – சிந்தா:3 590/3
முன்னுபு விளங்கு வெள்ளி முளைத்து எழ முருகன் அன்னான் – சிந்தா:3 834/4
வெள்ளி மலை முழுதும் கொடி எடுத்தது இகல் ஏத்தி – சிந்தா:3 847/2
வான் திகழ் கொடி அனார் வெள்ளி வட்டகை – சிந்தா:4 938/2
சொல்லின் வெள்ளி மலை தோடு அவிழ் தாமரை பொன் மலர் – சிந்தா:4 1150/3
வெந்து உடன் வெயிலுற்ற ஆங்கு மெலிந்து உக விளங்கும் வெள்ளி
வந்து வான் இட்ட சுட்டி வனப்பொடு முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:6 1532/3,4
வெள்ளி வெண் திரள் விசித்து நிலத்தொடு தறி புடைத்தவை போல் – சிந்தா:7 1565/3
விண் நகு வெள்ளி வெற்பின் விஞ்சையர் உலகின் அல்லால் – சிந்தா:7 1646/2
வெள்ளி வெண் மலைக்கு வேந்தன் ஒரு மகள் வேல் கண் பாவை – சிந்தா:7 1696/1
வெள்ளி வெண் மலை வேந்தன் பாவையே – சிந்தா:7 1763/4
வெள்ளி மால் வரை தாழ்வதில் மேம்பட பிறந்த – சிந்தா:7 1771/4
பட்ட பழி வெள்ளி மலை மேல் பரத்தல் அஞ்சி – சிந்தா:7 1876/1
வெம் கணை தவிர்ப்ப வெள்ளி வெண் படைய வாய்விடின் நிலவரை நில்லா – சிந்தா:10 2157/3
விளங்கு வெள்ளி அம் பெரு மலை ஒழிய வந்து எழிலார் – சிந்தா:11 2361/2
வீங்கு வெள்ளி அம் குன்று என விளங்கு ஒளி உடைய – சிந்தா:12 2387/2
இழைத்த பொன் நகரின் வெள்ளி இடு மணை மன்னர் ஏத்த – சிந்தா:12 2416/1
விளங்கு வெள்ளி வேய்ந்து ஆய்ந்த மாலை சூழ் – சிந்தா:12 2420/2
பால் நிமிர் கதிர் வெள்ளி மணை மிசை பலர் வாழ்த்தி – சிந்தா:12 2429/3
சட்டகம் பொன்னில் செய்து தண் கதிர் வெள்ளி வேய்ந்து – சிந்தா:12 2523/1
காழ் ஆர் வெள்ளி மலை மேலும் காவல் மன்னர் கடி நகர்க்கும் – சிந்தா:13 2704/3
விரும்பு பொன் தட்டு-இடை வெள்ளி கிண்ணம் ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2861/1

TOP


வெள்ளிடை (3)

வென்றி நாம் கோடும் இன்னே வெள்ளிடை படுத்து என்று எண்ணி – சிந்தா:2 437/1
வெறுமையினவரை போக்கி வெள்ளிடை படாத நீரால் – சிந்தா:8 1908/3
மங்குல் சூழ் வாடைக்கு ஒல்கான் வெள்ளிடை வதிந்து மாதோ – சிந்தா:13 3072/3

TOP


வெள்ளிய (1)

மண் குடம் அல்லன மதியின் வெள்ளிய
கள் குட கன்னியர் இருவரோடு உடன் – சிந்தா:4 937/1,2

TOP


வெள்ளியின் (2)

வெள்ளியின் புனைந்த கோல விளக்கு ஒளி வெறுவிது ஆக – சிந்தா:8 1990/2
மணி உயிர் பொன் உயிர் மாண்ட வெள்ளியின்
அணி உயிர் செம்பு உயிர் இரும்பு போல ஆம் – சிந்தா:13 3111/1,2

TOP


வெள்ளியும் (3)

அரும் பொனும் வெள்ளியும் மணியும் அல்லது – சிந்தா:1 97/1
பொன்னும் வெள்ளியும் மணியினும் பொலிந்து வெண் மதியம் – சிந்தா:10 2162/2
பொன்னும் வெள்ளியும் புணர்ந்து என வயிற்று அகம் பொருந்தி – சிந்தா:13 2754/2

TOP


வெள்ளில் (1)

கை பலி உண்டியானும் வெள்ளில் மேல் கவிழ நீரும் – சிந்தா:13 2984/2

TOP


வெள்ளிலின் (1)

வெம் சின வேழம் உண்ட வெள்ளிலின் வெறியம் ஆக – சிந்தா:4 1024/1

TOP


வெள்ளிலே (1)

தூம்பு உடை நெடும் கை வேழம் துற்றிய வெள்ளிலே போல் – சிந்தா:1 232/1

TOP


வெள்ளிலோத்திரத்தின் (1)

பூசி வெள்ளிலோத்திரத்தின் பூம் பொருக்கு அரைத்த சாந்தின் – சிந்தா:3 622/2

TOP


வெள்ளிலோத்திரம் (1)

வெள்ளிலோத்திரம் விளங்கும் வெண் மலர் – சிந்தா:13 2685/1

TOP


வெள்ளை (5)

வெள்ளை அன்னமும் தோகையும் வேய்ந்து அவண் – சிந்தா:4 870/3
மேய வகையில் துஞ்சும் வெள்ளை அன்னம் காண்-மின் – சிந்தா:4 930/4
வெந்தனம் மனம் என வெள்ளை நோக்கின் முள் எயிற்று – சிந்தா:4 1099/1
மங்கல வெள்ளை வழித்து முத்து ஈர்த்த பின் – சிந்தா:6 1477/1
வேய்ந்த வெண் தாமரை கோதை போல விசும்பில் பறக்கின்ற வெள்ளை அன்னம் – சிந்தா:13 2860/1

TOP


வெள்ளைமை (1)

வெள்ளைமை கலந்த நோக்கின் கிண்கிணி மிழற்றி ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2529/1

TOP


வெளி (1)

நன் செய் வெளி வேய்ந்து சுவர் தமனியத்தின் அமைத்தார் – சிந்தா:3 593/4

TOP


வெளிப்பட்டதற்கு (1)

மேனி தோன்ற விளங்கி வெளிப்பட்டதற்கு நாணி – சிந்தா:4 923/2

TOP


வெளிப்பட்டான் (1)

எண்ணம் வெளிப்பட்டான் கரந்த மைந்தன் எரி செம்பொன் – சிந்தா:7 1886/2

TOP


வெளிப்படார் (1)

வேந்தர் தாம் விழைப எல்லாம் வெளிப்படார் மறைத்தல் கண்டாய் – சிந்தா:13 2910/3

TOP


வெளில் (1)

தொடர் பிணி வெளில் முதல் முருக்கி தோன்றியது – சிந்தா:4 973/3

TOP


வெளிற்று (2)

வெளிற்று உடல் குருதி வெள்ள நிலை இது என்பவே போல் – சிந்தா:3 804/1
வீட்டினை விளைக்க வேண்டும் வெளிற்று உரை விடு-மின் என்றான் – சிந்தா:6 1431/4

TOP


வெளிறு (4)

வெளிறு இலா கேள்வியானை வேறு கொண்டு இருந்து சொன்னான் – சிந்தா:1 200/4
வெளிறு இலா கேள்வியான் விருப்பொடு எய்தினான் – சிந்தா:7 1617/4
வெளிறு முன் வித்தி பின்னை வச்சிரம் விளைத்தலாமோ – சிந்தா:13 2613/4
வெளிறு இல் வாள் விளங்கு செம்பொன் வட்டம் மெய் பொருள்களாக – சிந்தா:13 3074/3

TOP


வெற்பின் (2)

வான் உறை வெள்ளி வெற்பின் வாரணவாசி மன்னன் – சிந்தா:1 395/1
விண் நகு வெள்ளி வெற்பின் விஞ்சையர் உலகின் அல்லால் – சிந்தா:7 1646/2

TOP


வெற்பு (3)

வெற்பு ஊடு அறுத்து விரைவின் நெறி கொண்டவாறும் – சிந்தா:0 19/4
வேங்கை நின்று பொன் உகுக்கும் வெற்பு உடுத்த சந்தனம் – சிந்தா:1 149/2
மேல் நிமிர்ந்து ஏறி ஆங்கு தேவன் வெற்பு ஏறினானே – சிந்தா:5 1168/4

TOP


வெற்றி (2)

வெற்றி வேல் மணி முடி கொற்றவன் ஒரு மகள் – சிந்தா:3 565/1
விளை மது தேறல் மாந்தி வெற்றி போர் அநங்கன் ஆனான் – சிந்தா:13 2857/4

TOP


வெற்றிலை (1)

வெல்வதோ குணத்தின் மிக்கார் வெற்றிலை விடினும் வேலாம் – சிந்தா:3 815/3

TOP


வெற்று (3)

மீன் கணின் அளவும் வெற்று இடங்கள் இன்மையால் – சிந்தா:1 54/1
விருந்தினராய் வந்தாரை வெற்று உடலாம் நோக்கும் – சிந்தா:8 1969/3
விருந்தினர் போல நின்றீர் வெற்று உடல் காண்-மின் என்பார் – சிந்தா:13 2947/4

TOP


வெறி (9)

வெறி கமழ் கழனியுள் உழுநர் வெள்ளமே – சிந்தா:1 44/4
விருந்து செய்திட வெறி மேனி சேந்ததே – சிந்தா:1 97/4
வெறி உறு கோதை வெறு நிலம் எய்த – சிந்தா:1 333/2
வெறி புலம் கன்றி நின்றார் வேதனை கடலுள் நின்றார் – சிந்தா:1 375/4
வெறி தாரவன் எ வழி ஏகினன் நீர் – சிந்தா:6 1522/3
வெறி மலைகள் வீழ்ந்து நிலம் புதைய – சிந்தா:6 1525/1
வெறி குலாய் கிடந்த மாலை வெள் வளை முத்தம் நீக்கி – சிந்தா:7 1706/2
வெறி கமழ் சோலை நண்ணி வேண்டிய அடிசில் கை தொட்டு – சிந்தா:7 1818/3
கண் வெறி போக ஆங்கு ஓர் கடும் தவன் உருவம் நோக்கி – சிந்தா:13 3054/1

TOP


வெறிப்பினால் (1)

கோலம் செய்பவர் கோல வெறிப்பினால்
மாலை வண்டினம் மாலை கண் கொண்டவே – சிந்தா:12 2397/3,4

TOP


வெறியம் (1)

வெம் சின வேழம் உண்ட வெள்ளிலின் வெறியம் ஆக – சிந்தா:4 1024/1

TOP


வெறியரா (1)

மிகப்படு பொறியினாரை வெறியரா செய்யலாமோ – சிந்தா:10 2315/2

TOP


வெறியன (1)

கரிய உள் வெறியன கட்டப்பட்டன – சிந்தா:6 1484/1

TOP


வெறியினால் (1)

ஆர் அகில் புகை வெறியினால் அமைத்து – சிந்தா:12 2422/3

TOP


வெறு (8)

எந்தாய் வெறு நிலத்து சேர்தியோ என்று இனைந்து இரங்கி பள்ளி படுத்தார்களே – சிந்தா:1 292/4
வெறி உறு கோதை வெறு நிலம் எய்த – சிந்தா:1 333/2
ஆர் அகில் சேக்கை நீங்கி வெறு நிலத்து அடிகள் தாமே – சிந்தா:7 1720/1
விரி கதிர் கடவுள் போல வெறு நிலத்து ஒலிப்ப வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2189/4
வெய்தா மடவார் வெறு வெம் நிலத்து ஏகினாரே – சிந்தா:11 2338/4
விழு பயன் இழக்கும் மாந்தர் வெறு விலங்கு என்று மிக்கார் – சிந்தா:13 2822/3
மின்னி வாள் ஆரம் சிந்த வெறு நிலத்து உறைந்து நீ எம் – சிந்தா:13 2954/2
வேட்டவர் பெறாது வீதி வெறு நிலம் கிடந்த அன்றே – சிந்தா:13 2972/4

TOP


வெறுக்கை (3)

அண்ணல் அம் களிற்றின் உச்சி அரும் கலம் வெறுக்கை ஈந்தார் – சிந்தா:3 538/4
வெறுக்கை கிழவன் மகள் என்ன விருந்து செய்தாள் – சிந்தா:7 1871/4
தொடை மலர் வெறுக்கை ஏந்தி துன்னினன் வேனில் வேந்தன் – சிந்தா:13 2708/3

TOP


வெறுத்தது (1)

விளைவு அமை பண்டியின் வெறுத்தது ஆங்கு ஓர் பால் – சிந்தா:3 824/4

TOP


வெறுத்தாற்கு (1)

அழுங்கல் சூழ் வினை வெறுத்தாற்கு அது நாற்றம் அறியலாம் – சிந்தா:13 3088/3

TOP


வெறுத்து (5)

வெறுத்து ஆங்கே மட பெடை விழைவு அகன்று நடப்பதனை – சிந்தா:3 650/2
வெறுத்து யாவையும் மேவலள் ஆயினாள் – சிந்தா:4 993/4
வேய் வெறுத்து அமைந்த தோளான் விழு திரை அமுதம் என்று – சிந்தா:7 1692/2
என்பொடு மிடைந்த காமம் இழிபொடு வெறுத்து நின்றான் – சிந்தா:13 2725/3
வெறுத்து இருவினை உதிர்த்தாற்கு அது வண்ணம் விளம்பலாம் – சிந்தா:13 3089/3

TOP


வெறுப்ப (2)

விடைப்பு அரும் தானை வேந்தன் வேண்டுவ வெறுப்ப நல்கி – சிந்தா:3 555/3
மின் இயல் பட்டம் சேர்த்தி ஆன் நெய் பால் வெறுப்ப ஊட்டி – சிந்தா:9 2054/2

TOP


வெறுப்பித்திட்டதே (1)

விளங்கி மேல் உலகினை வெறுப்பித்திட்டதே – சிந்தா:12 2408/4

TOP


வெறுப்பு (1)

விலக்கி திண் வெறுப்பு வாளால் விரைந்து உயிர் அவனை உண்டான் – சிந்தா:13 3077/4

TOP


வெறும் (1)

வெறும் பொருள் அது அம்மா விடுத்திடு-மின் என்றாள் – சிந்தா:13 2622/4

TOP


வெறுமை (1)

வெலற்கு அரும் தானை நீத்த வேந்தனை வெறுமை நோக்கி – சிந்தா:1 261/3

TOP


வெறுமையினவரை (1)

வெறுமையினவரை போக்கி வெள்ளிடை படாத நீரால் – சிந்தா:8 1908/3

TOP


வெறுவிது (1)

வெள்ளியின் புனைந்த கோல விளக்கு ஒளி வெறுவிது ஆக – சிந்தா:8 1990/2

TOP


வென்ற (15)

மீன் ஏறு உயர்த்த கொடி வேந்தனை வென்ற பொற்பில் – சிந்தா:0 6/1
கடல் படை அனுங்க வென்ற கானவர் என்னும் கூற்றத்து – சிந்தா:2 447/1
அரவு உயர் கொடியினான் தன் அகன் படை அனுங்க வென்ற
புரவி தேர் காளை அன்ன காளையை பொலிக என்றார் – சிந்தா:2 456/3,4
எம்மை நீர் வெல்ல பெற்றீர் வென்ற பின் இருந்த வேந்தன் – சிந்தா:3 755/1
நுங்களை வீணை வென்ற நூபுர அடியினாள் தன் – சிந்தா:3 798/1
சேலை வென்ற கண்ணாட்கு இவை செப்ப அரிது – சிந்தா:4 1032/1
குடர் சூழ் கோட்ட குஞ்சரம் வென்ற வகையும் அ – சிந்தா:4 1058/3
கார் கெழு மின்னு வென்ற நுடங்கு இடை கமழ் தண் கோதை – சிந்தா:5 1356/3
பாணி யாழ் கனியும் வென்ற பைம் கிளி மழலை தீம் சொல் – சிந்தா:6 1500/2
அம்பும் வென்ற வரி நெடும் கண் அ மா மதி வாள் முகத்தினாள் – சிந்தா:7 1664/2
வள்ளி வென்ற நுண் இடை மழை மலர் தடம் கணார் – சிந்தா:9 2039/2
கெண்டை வென்ற கண்ணார்களும் கேள்வரும் – சிந்தா:12 2581/2
காதி கண் அரிந்து வென்ற உலகு உணர் கடவுள் காலத்து – சிந்தா:13 2713/1
புனை மருப்பு அழுந்த குத்தி புலியொடு பொருது வென்ற
கனை குரல் உருமு சீற்ற கதழ் விடை உரிவை போர்த்த – சிந்தா:13 2899/1,2
காமம் சாய்த்து அடர்த்து வென்ற காஞ்சன குன்றம் அன்னான் – சிந்தா:13 2988/4

TOP


வென்றது (1)

கோண் தரு குறும்பர் வெம் போர் கோக்குழாம் வென்றது உள்ளி – சிந்தா:4 1079/2

TOP


வென்றவர் (1)

வென்றவர் உலகம் பெற்ற வேந்து உடை இன்பம் எல்லாம் – சிந்தா:4 956/3

TOP


வென்றவன் (2)

வென்றவன் அகலம் பூட்ட விளங்கு ஒளி மணி செய் செப்பின் – சிந்தா:3 630/1
வென்றவன் பாதம் சேர்ந்து வீட்டு நன்னெறியை பெற்றார் – சிந்தா:6 1437/3

TOP


வென்றவாறும் (1)

வென்றி களிற்றை விரி_தார்_அவன் வென்றவாறும் – சிந்தா:0 14/4

TOP


வென்றார் (2)

வீங்கிய காமம் வென்றார் விளைத்த இன்பத்தோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:3 712/4
வென்றார் தம் வீட்டு இன்பம் விளைக்கும் விண்ணோர் உலகு ஈன்றே – சிந்தா:4 962/4

TOP


வென்றார்க்கு (1)

உடன் ஆக ஐம்பொறியும் வென்றார்க்கு உவந்து ஈதல் தானமாகும் – சிந்தா:6 1546/2

TOP


வென்றாற்கு (1)

எண் இல் கோடி பொன் ஈதும் வென்றாற்கு என – சிந்தா:4 878/2

TOP


வென்றான் (6)

முனை திறம் உருக்கி முன்னே மொய் அமர் பலவும் வென்றான்
தனக்கு யான் செய்வ செய்தேன் தான் செய்வ செய்க ஒன்றும் – சிந்தா:1 205/2,3
வெள் இலை வேல் கணாளை சீவகன் வீணை வென்றான்
ஒள்ளியன் என்று மாந்தர் உவா கடல் மெலிய ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 741/1,2
மணி மத களிறு வென்றான் வருத்த சொல் கூலி ஆக – சிந்தா:4 1049/1
வேய் முதிர் வனத்தின் வென்றான் உருவொடு விளங்க நோற்று – சிந்தா:6 1435/3
பேர் அறைந்து உலகம் உண்ண பெரு நம்பி ஆக வென்றான் – சிந்தா:13 2913/4
நீர் திரள் பளிக்கு தூணி சொரிந்திட நின்று வென்றான்
மூர்த்தி ஆய் முனிவர் ஏத்தும் முனி களிறு அனைய கோமான் – சிந்தா:13 3071/3,4

TOP


வென்றி (22)

வாடாத வென்றி மிகு சச்சந்தன் என்ப மன்னன் – சிந்தா:0 7/3
வென்றி களிற்றை விரி_தார்_அவன் வென்றவாறும் – சிந்தா:0 14/4
வெஃகிய புகழினான் தன் வென்றி வெம் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:1 299/3
நாம வென்றி வேல் நகை கொள் மார்பனை – சிந்தா:2 412/1
வென்றி நாம் கோடும் இன்னே வெள்ளிடை படுத்து என்று எண்ணி – சிந்தா:2 437/1
வெள்ளம் தேர் வளைந்த நம்மை வென்றி ஈங்கு அரிது வெய்தா – சிந்தா:2 450/2
விண்ணகத்து உளர்-கொல் மற்று இ வென்றி வேல் குருசில் ஒப்பார் – சிந்தா:2 467/1
மன்னுக வென்றி என்று மணி வள்ளம் நிறைய ஆக்கி – சிந்தா:2 471/2
ஊழ்படு குருதி நெய்யின் இறைச்சி சோறு ஊட்டி வென்றி
வீழ்தர வேட்டு நின்றார் எய்துப வெகுளல் வேண்டா – சிந்தா:3 757/3,4
வடி கயிறு ஆய்ந்து முள் கோல் வல கையால் தாங்கி வென்றி
முடிகென புரவி முள்ளால் உறுத்தினான் மொழிதல் தேற்றேன் – சிந்தா:3 794/1,2
இல்லையே வென்றி தீமை இடம் கொண்ட மனத்தினார்க்கே – சிந்தா:3 815/4
மாலைக்கு வென்றி கூற மழை இடிப்புண்டு ஓர் நாகம் – சிந்தா:4 897/3
வென்றி கொள் வேலினாற்கே பான்மையும் விளைந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1342/4
எரி திறல் வென்றி வேந்தற்கு இற்றென இசைப்ப சீறி – சிந்தா:7 1857/1
வென்றி ஆக்கலும் மேதகவு ஆக்கலும் – சிந்தா:8 1922/1
வென்றி களிற்றானுழை செல்வது வேண்டும் என்றான் – சிந்தா:8 1932/4
விதையத்தார் வென்றி வேந்தன் விழு படை காணும் அன்றே – சிந்தா:10 2153/4
வென்றி வேல் படை அஞ்சி வனத்தொடு – சிந்தா:10 2171/3
வீற்று இங்கு இருந்தேன் என மகிழ்ந்து வென்றி வேழம் இருநூறும் – சிந்தா:10 2174/2
வென்றி கொள் சரங்கள் மூழ்கி மெய் மறைத்திட்டு மின் தோய் – சிந்தா:10 2272/3
ஆட்டு நீர் கடலின் ஆர்த்தது அணி நகர் வென்றி மாலை – சிந்தா:10 2325/3
நினையல் ஆகா நெடு வாழ்க்கை வென்றி கோலம் விளக்கு ஆக – சிந்தா:11 2357/2

TOP


வென்றியில் (1)

தானை மேல் சென்ற-போழ்தும் வென்றியில் தளர்தல் இன்றி – சிந்தா:7 1679/2

TOP


வென்றீர் (2)

செரு நிலத்து இவனை வென்றீர் திருவினுக்கு உரியீர் என்றான் – சிந்தா:3 744/3
தனி கயத்து உழக்கி வென்றீர் தையலை சார்-மின் என்றான் – சிந்தா:3 745/4

TOP


வென்று (14)

வீணை வென்று இவள் வெம் முலை பூம் தடம் – சிந்தா:3 640/1
சிறு படையவர்கள் வென்று செகுப்பவோ என்ன வேண்டா – சிந்தா:3 814/2
திருகு கனை கழல் கால் சீவகன் வென்று இளையாட்கு உடைந்து தேன் ஆர் – சிந்தா:4 985/2
முரண் அவிய வென்று உலகம் மூன்றினையும் மூன்றின் – சிந்தா:5 1246/1
புல்லிய வினையை வென்று புறக்கொடை காணும் அன்றே – சிந்தா:6 1430/4
குஞ்சரமும் வென்று குணமாலை நலன் உண்ட – சிந்தா:7 1796/3
ஆழி-வாய் துஞ்ச மற்று எம் ஆற்றலால் நெருங்கி வென்று
மாழை நீள் நிதியம் துஞ்சும் மா நில கிழமை எய்தும் – சிந்தா:8 1929/2,3
வென்று ஆயின மத வேழமும் உளவோ என வினவி – சிந்தா:10 2262/2
வென்று இயங்கு ஒளிறும் வெள் வேல் மின் என வெகுண்டு விட்டான் – சிந்தா:10 2289/3
கண் ஆடி வென்று களம் கண்டு நியமம் முற்றி – சிந்தா:11 2327/2
வென்று அதிர் முரசம் யானை வீங்கு எருத்து ஏற்றி பைம்பொன் – சிந்தா:11 2374/2
பிடி கை வென்று கடைந்தன போல் பஞ்சி ஆர்ந்த திரள் குறங்கு – சிந்தா:13 2695/1
மல்லை வென்று அகன்று பொன் மலர்ந்த மார்பினான் – சிந்தா:13 2849/4
வென்று உலாம் வேல் கணீர் விழுத்தக்கீர்களே – சிந்தா:13 2937/4

TOP


வென்றே (2)

செல்லும் மன்னோ சீவகன் தெய்வ பகை வென்றே – சிந்தா:1 364/4
விழ வித்தாய் வீடு பெற்றான் விளங்கி நால் வினையும் வென்றே – சிந்தா:13 3114/4

TOP


வென்றோர் (1)

வென்றோர் பெருமான் அறவாழி வேந்தன் விரி பூம் தாமரை மேல் – சிந்தா:13 2814/2

TOP


வென்றோன் (1)

வென்றோன் புகுதக வீரன் புகுதக – சிந்தா:10 2122/3

TOP