வீ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வீ 5
வீக்க 2
வீக்கம் 1
வீக்கலின் 1
வீக்கற 1
வீக்கா 1
வீக்கி 17
வீக்கிய 2
வீக்கினன் 1
வீக்கினார் 1
வீக்கினான் 2
வீக்கு 4
வீக்கும்-போழ்தில் 1
வீக்குவார் 1
வீகின்றேன் 1
வீங்க 3
வீங்கலின் 1
வீங்கலும் 1
வீங்கி 19
வீங்கிய 4
வீங்கின 1
வீங்கினார் 1
வீங்கு 26
வீங்குபு 2
வீங்கும் 1
வீச 25
வீசி 14
வீசிய 1
வீசினார் 3
வீசினானே 1
வீசு 2
வீசும் 18
வீசுவ 1
வீட்டரும் 1
வீட்டினது 1
வீட்டினார் 1
வீட்டினை 1
வீட்டு 4
வீட்டுலகம் 4
வீட்டொடும் 1
வீடல் 1
வீடாத 1
வீடிய 1
வீடு 12
வீடும் 1
வீடுவல் 1
வீடே 1
வீணா 1
வீணாபதி 1
வீணை 39
வீணைகள் 1
வீணையில் 2
வீணையின் 2
வீணையும் 1
வீதி 21
வீதி-தொறும் 2
வீதி-தோறும் 1
வீதிகள் 2
வீதியில் 2
வீதியும் 2
வீதியுள் 1
வீதியே 3
வீந்தால் 1
வீந்து 2
வீயா 1
வீயினும் 1
வீயும் 5
வீர 6
வீரம் 2
வீரர் 9
வீரர்கள் 1
வீரரை 1
வீரற்கு 1
வீரன் 12
வீரனை 1
வீரிய 2
வீரியம் 1
வீவாய் 1
வீவில் 1
வீவு 3
வீழ் 30
வீழ்ச்சி 2
வீழ்த்த 2
வீழ்த்தது 1
வீழ்த்தல் 2
வீழ்த்தார் 2
வீழ்த்து 5
வீழ்த்தும் 1
வீழ்தர 2
வீழ்தரு 2
வீழ்தல் 1
வீழ்தலோடும் 1
வீழ்ந்த 18
வீழ்ந்தது 11
வீழ்ந்ததே 5
வீழ்ந்தவும் 1
வீழ்ந்தவே 4
வீழ்ந்தவை 3
வீழ்ந்தன 2
வீழ்ந்தனர் 2
வீழ்ந்தனவே 1
வீழ்ந்தனளே 2
வீழ்ந்தாய் 1
வீழ்ந்தார் 7
வீழ்ந்தாள் 2
வீழ்ந்தான் 9
வீழ்ந்தீர்க்கு 1
வீழ்ந்து 38
வீழ்ந்தும் 3
வீழ்ந்தே 1
வீழ்ந்தேன் 3
வீழ்ப்ப 2
வீழ்ப்பது 1
வீழ்ப்பார் 1
வீழ்வ 1
வீழ்வது 3
வீழ்வதே 2
வீழ்வன 4
வீழ்வார் 1
வீழ்வான் 1
வீழ 26
வீழவும் 2
வீழா 6
வீழான் 1
வீழின் 1
வீழினும் 1
வீழும் 9
வீழுமே 2
வீளையும் 1
வீற்றிருந்த 6
வீற்றிருந்து 1
வீற்று 11
வீற்றுவீற்று-ஆயின் 1
வீறு 9
வீறொடு 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


வீ (5)

மின்னு போல் நுடங்கி நின்றாள் வீ ததை பொன் கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:4 976/4
வீ கலந்த மஞ்ஞை போல் வேல் நெடும் கண் நீர் மல்க – சிந்தா:4 1104/3
வீ ததைந்த வரை மார்பர் விஞ்சையர் போல் கிடந்தனரே – சிந்தா:10 2241/4
வீ நிறை கொடி அனாரும் வேந்தனும் இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:13 2707/2
வீ வினை இன்றி காம முலை உண்டு வளர்ந்து வீங்கி – சிந்தா:13 3098/2

TOP


வீக்க (2)

வீக்க மாநகர் வீழ்ந்தது போன்று அவண் – சிந்தா:4 866/3
தந்தீக எனா முன் கை வீக்க தளர்வுற்றும் – சிந்தா:13 2794/3

TOP


வீக்கம் (1)

விண்டு நாண் அற்றது ஆங்கே விசயனும் வீக்கம் அற்றான் – சிந்தா:10 2192/4

TOP


வீக்கலின் (1)

கழல் உடை இளையவர் கச்சின் வீக்கலின்
அழல் உடை கடவுளை அரவு சேர்ந்து என – சிந்தா:4 1092/2,3

TOP


வீக்கற (1)

விடு கணை தெரிந்து தானை வீக்கற விசித்து வெய்தா – சிந்தா:4 1086/3

TOP


வீக்கா (1)

வண்ண பொன் கடகம் ஏற்றா வார் கச்சில் தானை வீக்கா
அண்ணல் அம் களிற்றை வையா ஆர்த்து மேல் ஓடினானே – சிந்தா:4 978/3,4

TOP


வீக்கி (17)

வீக்கி மின்னும் கலை எல்லாம் வேந்தன் போகி அரம்பையரை – சிந்தா:1 352/3
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி
கோல் பொர சிவந்த கோல மணி விரல் கோதை தாங்கி – சிந்தா:2 459/2,3
வீக்கி மாடம் திறந்திட மெல்லவே – சிந்தா:3 534/3
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி
வேல் பரந்து அனைய கண்ணார் வெண் மதி கதிர் பெய் கற்றை – சிந்தா:3 541/2,3
சிதைப்ப அரும் சீற்ற துப்பின் செய் கழல் நரல வீக்கி
மத களிறு அடர்த்து குன்றம் மணி வட்டின் உருட்டும் ஆற்றல் – சிந்தா:3 611/1,2
வெண் நிற மழையின் மின் போல் வெண் துகில் கலாபம் வீக்கி
கண் நிறம் முலையும் தோளும் சந்தன தேய்வை கொட்டி – சிந்தா:3 624/1,2
வம்பு வீக்கி வரு முலை உள் கரந்து – சிந்தா:3 633/1
பெரும் தகை குருசில் கொண்டு பெரு வலம் சுடர வீக்கி
திருந்து இழை மகளிர் வெஃகும் தே இளம் குமரன் ஒத்தான் – சிந்தா:3 698/3,4
வட்டு உடை மருங்குல் சேர்த்தி வாள் இரு புடையும் வீக்கி
தட்டு உடை பொலிந்த திண் தேர் தனஞ்செயன் போல ஏறி – சிந்தா:3 767/1,2
முத்து அணிந்து ஆவி ஊட்டி முகிழ் முலை கச்சின் வீக்கி
பித்திகை பிணையல் சூழ்ந்து பெண் கொடி பொலிந்த அன்றே – சிந்தா:4 971/3,4
தொடு கழல் நரல் வீக்கி சொல்லு-மின் வந்தது என்றான் – சிந்தா:4 1086/4
ஊன் சுவைத்து உடம்பு வீக்கி நரகத்தில் உறைதல் நன்றோ – சிந்தா:5 1235/1
மாடகம் நொண்டு கொண்டு மாத்திரை நிறைய வீக்கி
சூடகம் அணிந்த முன் கைத்தொகு விரல் சேப்ப எற்றி – சிந்தா:7 1697/2,3
கரும் கண் இள முலை கச்சு அற வீக்கி
மருங்குல் தளர மழை மருள் மாடம் – சிந்தா:10 2116/1,2
விரல் தலை புட்டில் வீக்கி வெம் சிலை கணையோடு ஏந்தி – சிந்தா:10 2202/3
கச்சையும் கழலும் வீக்கி காஞ்சன தளிவம் வாய்க்கு இட்டு – சிந்தா:10 2303/2
தன் படை உடைய தத்தை சந்தன தாரை வீக்கி
ஒன்பது முகத்தின் ஓடி உறு வலி அகலம் பாய – சிந்தா:13 2664/1,2

TOP


வீக்கிய (2)

பட்டு வீக்கிய அல்குலர் பல் கணை – சிந்தா:3 632/2
கழலன் காழகம் வீக்கிய கச்சையன் – சிந்தா:4 939/3

TOP


வீக்கினன் (1)

கச்சையும் வீக்கினன் கறங்கு இரு மணி அணிந்து – சிந்தா:7 1836/1

TOP


வீக்கினார் (1)

மேல் வளாய் வீக்கினார் விதியின் என்பவே – சிந்தா:13 2634/4

TOP


வீக்கினான் (2)

வீக்கினான் பைம் கழல் நரல வெண் துகில் – சிந்தா:5 1409/1
வீக்கினான் தாரை வெய்தா சந்தன தளிர் நல் மாலை – சிந்தா:13 2661/1

TOP


வீக்கு (4)

வீக்கு வார் முலையின் நெற்றி வெண் முத்தம் சொரிந்த அன்றே – சிந்தா:5 1258/4
வீக்கு அணங்கு ஆர் முலை வேய் நெடும் தோளி ஓர் – சிந்தா:6 1473/3
வீக்கு வார் முலையினார் போல் வெய்துயிர்த்து உருகி நைய – சிந்தா:7 1727/3
வெம் சமம் ஆக்கிடின் வீக்கு அறுத்து உன்னொடு – சிந்தா:10 2207/3

TOP


வீக்கும்-போழ்தில் (1)

ஆற்றல் அம் கந்து சேர்த்தி யாப்புற வீக்கும்-போழ்தில்
கூற்று என முழங்கி வீழ்த்து கொல்ல கோல் இளகிற்று அன்றே – சிந்தா:10 2146/3,4

TOP


வீக்குவார் (1)

வீக்குவார் முரசம் கொட்டி விழு நகர் அறைவித்தானே – சிந்தா:11 2376/4

TOP


வீகின்றேன் (1)

நொந்தேன் பல-காலும் நோயோடே வீகின்றேன்
அந்தோ அறனே மற்று ஆற்றேனால் ஆற்றேனால் – சிந்தா:7 1806/3,4

TOP


வீங்க (3)

பெய்து தூர்க்கின்ற வண்ணம் விலா புடை பெரிதும் வீங்க
ஐயன் அது அருளினால் யான் அந்தணர் தொழிலன் ஆனேன் – சிந்தா:1 400/3,4
பாசிழை பரவை அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் வீங்க
காசு கண் பரிய வைகி கடன் தலை கழிந்த பின்னா – சிந்தா:3 586/1,2
பஞ்சு சூழ் பரவை அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் வீங்க
செம் தளிர் கோதை சோர கிண்கிணி சிலம்பொடு ஏங்க – சிந்தா:3 840/1,2

TOP


வீங்கலின் (1)

மென் மலர் கோதை தன் முலைகள் வீங்கலின்
மின் உருக்குறும் இடை மெலிய மெல்லவே – சிந்தா:1 185/2,3

TOP


வீங்கலும் (1)

மாய்தலும் பிறத்தலும் வளர்ந்து வீங்கலும்
தேய்தலும் உடைமையை திங்கள் செப்புமால் – சிந்தா:13 2932/1,2

TOP


வீங்கி (19)

மல் அலைத்து எழுந்து வீங்கி மலை திரண்டு அனைய தோளான் – சிந்தா:1 268/1
நூல் பொர அரிய நுண்மை நுசுப்பினை ஒசிய வீங்கி
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:2 459/1,2
ஆகமும் இடையும் அஃக அடி பரந்து எழுந்து வீங்கி
போகமும் பொருளும் ஈன்ற புணர் முலை தடங்கல் தோன்ற – சிந்தா:2 460/1,2
தெண் கடல் அமிர்தம் பெய்த செப்பு என செறிந்து வீங்கி
பெண்டிரும் ஆண்மை வெஃகி பேதுறு முலையினாளை – சிந்தா:3 587/2,3
குங்கும குவட்டின் வீங்கி கோலம் வீற்றிருந்த தோளாய் – சிந்தா:4 955/1
வீங்கி வெம்மை கொண்டு ஏந்தின வெம் முலை – சிந்தா:5 1305/2
வார் சிலை வடிப்ப வீங்கி வரை என திரண்ட தோளான் – சிந்தா:6 1450/1
தளை அவிழ் கோதையார் தாமம் சேர் வெம் முலை போல் வீங்கி கண் சேந்து – சிந்தா:6 1551/3
ஊழாயிற்று ஒல்கும் நுசுப்பு அஃக உருத்து வீங்கி
சூழ் ஆரம் வைத்த முலையாள் நலம் சூழ்க என்றான் – சிந்தா:8 1978/3,4
மின் இரும் கலாபம் வீங்கி மிளிர்ந்து கண் இரங்க வெம்பி – சிந்தா:8 1985/3
இனி சிறிது எழுந்து வீங்கி இட்டு இடை கோறும் நாங்கள் – சிந்தா:9 2040/1
தென் வரை சாந்து மூழ்கி திரள் வடம் சுமந்து வீங்கி
மின் வளர் மருங்குல் செற்ற வெம் முலை மணி கண் சேப்ப – சிந்தா:9 2081/2,3
விண்ணாறு செல்வார் மனம் பேது உற போந்து வீங்கி
பண்ணாறு சொல்லாள் முலை பாரித்த என்று நோக்க – சிந்தா:10 2134/1,2
வில் நுங்க வீங்கி விழு கந்து என நீண்ட தோளான் – சிந்தா:11 2347/4
எள்ளி வீங்கி திரண்ட தோள் மேல் குழை வில் வீச இருந்தானே – சிந்தா:12 2591/4
அம் வாய் வயிறு கால் வீங்கி அனிச்ச மலரும் பொறை ஆகி – சிந்தா:13 2701/3
தீம் பால் சுமந்து முலை வீங்கி திரு முத்து ஈன்ற வலம்புரி போல் – சிந்தா:13 2702/1
வீ வினை இன்றி காம முலை உண்டு வளர்ந்து வீங்கி
தா வினை இன்றி வெம் நோய் கதிகளுள் தவழும் என்ற – சிந்தா:13 3098/2,3
புல்லி கொண்டு எடுப்ப பொம்மென் மணி முலை கவர்ந்து வீங்கி
செல்லுமால் தேவர் கோவாய் எனும் இருள் கழிந்த சொல்லால் – சிந்தா:13 3099/2,3

TOP


வீங்கிய (4)

வீங்கிய காமம் வென்றார் விளைத்த இன்பத்தோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:3 712/4
மணி செய் கந்து போல் மருள வீங்கிய
திணி பொன் தோளினான் செல்லல் நீக்கிய – சிந்தா:4 986/1,2
வீங்கிய திண் தோள் வெல் புகழாய் நின் கிளை என்றாற்கு – சிந்தா:7 1639/3
மொட்டின் வீங்கிய வெம் முலை மொய் குழல் – சிந்தா:12 2575/2

TOP


வீங்கின (1)

கடைந்த பொன் செப்பு என கதிர்த்து வீங்கின
வடம் சுமந்து எழுந்தன மா கண் வெம் முலை – சிந்தா:9 2006/1,2

TOP


வீங்கினார் (1)

உருகும் உள்ளத்தின் உடம்பு வீங்கினார்
பருகு காதலின் பாடி ஆடினார் – சிந்தா:7 1765/3,4

TOP


வீங்கு (26)

வீங்கு இள முலைகள் விம்மி திறந்து பால் பிலிற்ற ஆற்றாள் – சிந்தா:1 305/3
வீங்கு புனல் யாறு மழை வேண்டி அறியாதே – சிந்தா:3 848/4
தாள் மின்னு வீங்கு கழலான்-தனை சூழ மற்ற – சிந்தா:4 882/2
மல் செய்து வீங்கு தோளான் மந்திரம் ஐந்தும் மாதோ – சிந்தா:4 945/3
முகிழ்ந்து வீங்கு இள முலை முத்தம் தைவரும் – சிந்தா:4 1004/3
வில் நிமிர்ந்த நின் வீங்கு எழில் தோள் அவட்கு – சிந்தா:4 1030/3
கடை கந்து அன்ன தன் காமரு வீங்கு தோள் – சிந்தா:5 1312/1
களித்த கண் இணை காம்பு என வீங்கு தோள் – சிந்தா:5 1330/1
வீங்கு கல்வியன் மெய்ப்பொருள் கேள்வியன் – சிந்தா:6 1425/2
மின்னு விட்டு எரிவது ஓர் நலத்தள் வீங்கு இருள் – சிந்தா:6 1457/2
வீங்கு ஓத வண்ணன் விரை ததும்பு பூம் பிண்டி – சிந்தா:6 1467/1
வில் மரீஇ வாங்கிய வீங்கு தோளினான் – சிந்தா:7 1620/4
மன் நடுங்க வீங்கு திரள் தோள் மடங்கல் அன்னான் – சிந்தா:7 1789/4
தொடிகள் தவழ் வீங்கு திரள் தோள் இறுக யாத்து – சிந்தா:7 1798/1
வீங்கு எழில் தோள்களும் மிடைந்து வெம் முலை – சிந்தா:8 1942/2
வீங்கு திரள் தோளும் தட மார்பும் விரை மெழுகி – சிந்தா:9 2034/2
வீங்கு நீர் விதையத்தார் கோன் கட்டியங்காரன் தன்னோடு – சிந்தா:10 2176/1
மின் நிற எஃகம் ஏந்தி வீங்கு நீர் மகதையார் கோன் – சிந்தா:10 2257/3
வீணை வித்தகன் வேந்து அடு வீங்கு தோள் – சிந்தா:11 2335/1
வென்று அதிர் முரசம் யானை வீங்கு எருத்து ஏற்றி பைம்பொன் – சிந்தா:11 2374/2
வீங்கு வெள்ளி அம் குன்று என விளங்கு ஒளி உடைய – சிந்தா:12 2387/2
பஞ்சி சூழ் அல்குல் பல் வளை வீங்கு தோள் – சிந்தா:12 2576/1
வீங்கு பால்கடலும் நஞ்சாய் விளைந்ததால் விரிந்த வெய்யோன் – சிந்தா:13 2955/1
விருந்துபட்டு இயம்பின முழவம் வீங்கு ஒலி – சிந்தா:13 2999/3
விட்டு அலர் தாமரை பாதம் வீங்கு இருள் – சிந்தா:13 3041/2
விண்ணின் மேல் மலர் மழை பொழிய வீங்கு பால் – சிந்தா:13 3112/1

TOP


வீங்குபு (2)

வில் திறலான் வெய்ய தானையும் வீங்குபு
செற்று எழுந்தான் படையும் சின மொய்ம்பொடு – சிந்தா:10 2210/1,2
வெண்ணெய் ஆயது வீங்குபு கூன் புற யாமை – சிந்தா:13 2755/1

TOP


வீங்கும் (1)

நொந்து எடுக்கலாது வீங்கும் வன முலை நுசுப்பின் தேய்ந்த ஓர் – சிந்தா:6 1532/1

TOP


வீச (25)

போல் இவர் கவரி வீச மன்னவன் இருந்த போழ்தின் – சிந்தா:3 541/4
தாம் பலர் கவரி வீச கிண்கிணி ததும்ப நாக – சிந்தா:3 561/2
குங்கும சாந்து வேய்ந்து குண்டலம் திருவில் வீச
அம் கதிர் ஆரம் மின்ன அரிவை கூத்து ஆடுகின்றாள் – சிந்தா:3 677/3,4
கோதையும் தோடும் மின்ன குண்டலம் திருவில் வீச
மாதரம் பாவை நாணி மழை மினின் ஒசிந்து நிற்ப – சிந்தா:3 740/1,2
தணி அரும் தோழர் சூழ தாழ் குழை திருவில் வீச
பணி வரும் குருசில் செல்வான் பாவை-அது இடரை கண்டான் – சிந்தா:4 977/3,4
கன்னியர் கவரி வீச கன மணி குழை வில் வீச – சிந்தா:5 1170/3
கன்னியர் கவரி வீச கன மணி குழை வில் வீச
இன் இசை கூத்து நோக்கி இருந்தனன் திலகம் அன்னான் – சிந்தா:5 1170/3,4
வாள் நுதல் பட்டம் மின்ன வார் குழை திருவில் வீச
பூண் முலை பிறழ பொன் தோடு இட-வயின் நுடங்க ஒல்கி – சிந்தா:5 1257/1,2
குளிர் கொள் சாந்து ஆற்றி பொன் ஆலவட்டம் கொண்டு ஏந்தி வீச
சளி கொள் சந்தின் கொழும் சாந்தம் ஆகம் முழுதும் மெழுகினாள் – சிந்தா:7 1673/3,4
ஒண் மணி குழை வில் வீச ஒளிர்ந்து பொன் ஓலை மின்ன – சிந்தா:7 1689/1
எழில் மணி குழை வில் வீச இன் பொன் ஓலை மின் செய – சிந்தா:8 1952/3
கலந்து ஒளி கான்று நின்று கதிர்விடு திருவில் வீச
நலம் கனிந்து உருகி நின்றாள் நாம வேல் காமர் கண்ணாள் – சிந்தா:9 2060/3,4
மன் வரை அகலத்து அப்பி மணி வடம் திருவில் வீச
மின் என விட்ட கோலை விழுங்க கண்டு அழுங்கி வேர்த்து – சிந்தா:10 2187/2,3
மின்னும் கடல் திரையின் மா மணி கை வெண் கவரி விரிந்து வீச
பொன் அம் குடை நிழற்ற பொன் மயம் ஆம் உழை_கலங்கள் பொலிந்து தோன்ற – சிந்தா:11 2369/1,2
மங்குல் மணி நிற வண்ணன் போல் வார் குழைகள் திருவில் வீச
செம் கண் கமழ் பைம் தார் செழும் சுடர் போல் தேர் மன்னன் இருந்தான் அன்றே – சிந்தா:11 2371/3,4
எழில் குழை திருவில் வீச மகளிர் நெய் ஏற்றுகின்றார் – சிந்தா:12 2416/4
எடுத்து எறி கவரி வீச இயம் பல முழங்கி ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2524/3
எள்ளி வீங்கி திரண்ட தோள் மேல் குழை வில் வீச இருந்தானே – சிந்தா:12 2591/4
மாதரார் பலரும் வீச வளர்ந்து எழு சிங்கம் போல – சிந்தா:13 2615/2
நாண் உள் இட்டு சுடர் வீச நல் மாணிக்க நகு தாலி – சிந்தா:13 2697/1
கை நிறை எஃகம் ஏந்தி கன மணி குழை வில் வீச
மை நிற மணி வண்டு ஆர்ப்ப வார் தளிர் கவரி வீச – சிந்தா:13 2730/1,2
மை நிற மணி வண்டு ஆர்ப்ப வார் தளிர் கவரி வீச
மெய்ந்நெறி மகிழ்ந்து நின்றான் வேனில் வாய் காமன் ஒத்தான் – சிந்தா:13 2730/2,3
சென்னி மேல் மிதித்த அம் செம் சீறடி திருவில் வீச
மின்னி வாள் ஆரம் சிந்த வெறு நிலத்து உறைந்து நீ எம் – சிந்தா:13 2954/1,2
காது அணிந்த தோடு ஒருபால் மின்னு வீச கதிர் மின்னு குழை ஒருபால் திருவில் வீச – சிந்தா:13 3136/1
காது அணிந்த தோடு ஒருபால் மின்னு வீச கதிர் மின்னு குழை ஒருபால் திருவில் வீச
தாது அணிந்த தாமங்கள் ஒருபால் சோர தாமரை கண் தாம் இரங்க புருவம் ஆட – சிந்தா:13 3136/1,2

TOP


வீசி (14)

வை முகம் அணிந்த நுதி வாள் அழல வீசி
மை முகம் அணிந்த மத யானை தவ நூறி – சிந்தா:1 282/2,3
கரும் கை களிறும் கம்பலமும் காசும் கவிகள் கொள வீசி
விரும்ப பிறப்பாய் வினை செய்தேன் காண இஃது ஓஒ பிறக்கும் ஆ – சிந்தா:1 308/3,4
வஞ்சி இடை நுடங்க மயில் கை வீசி நடந்ததே – சிந்தா:1 341/4
தாது உகு பிணையல் வீசி சாந்து கொண்டு எறிந்து நிற்பார் – சிந்தா:2 463/4
வீரம் பட கையை மெய்-வழி வீசி
தேரை நடப்பன போல் குறள் சிந்தினொடு – சிந்தா:3 631/2,3
தார் கெழு மின்னு வீசி தனி வடம் திளைக்கும் மார்பன் – சிந்தா:3 820/3
வெண் தலை புணரி வீசி கிடந்த பொன் தீவிற்று ஆகி – சிந்தா:5 1184/2
வீசி வில் விலங்கி விட்டு உமிழ என்பவே – சிந்தா:6 1480/4
கற்பு எனும் மாலை வீசி நாண் எனும் களி வண்டு ஓப்பி – சிந்தா:9 2073/3
வாளினால் திருகி வீசி மருப்பின் மேல் துஞ்சினானே – சிந்தா:10 2248/4
விழைவு அற விதிர்த்து வீசி விட்டு எறிந்திடுவது ஒப்ப – சிந்தா:10 2301/2
முனைவன் தொழுது முடி துளக்கி முகந்து செம்பொன் கொள வீசி
நினையல் ஆகா நெடு வாழ்க்கை வென்றி கோலம் விளக்கு ஆக – சிந்தா:11 2357/1,2
விரி கதிர் ஆரம் மின்னி தார் எனும் திருவில் வீசி
குரிசில் மா மேகம் பெய்த கொழும் புயல் காம மாரி – சிந்தா:12 2476/1,2
பணி தகு மகளிர் வீசி பாவையை குளிர்ப்பித்தாரே – சிந்தா:12 2478/4

TOP


வீசிய (1)

வீசிய கதிர் பரந்து இமைக்கும் மேனியன் – சிந்தா:4 953/2

TOP


வீசினார் (3)

அரைசரும் அமர் மலைந்து அரணம் வீசினார்
குரை கடல் தானை போர் கோலம் செய்தவே – சிந்தா:3 777/3,4
அடு படை இளையரும் அரணம் வீசினார் – சிந்தா:7 1847/4
கை அமைத்து இளைஞரும் கருவி வீசினார் – சிந்தா:10 2214/4

TOP


வீசினானே (1)

தொடு கழல் குருசில் நோக்கி தூ துகில் வீசினானே – சிந்தா:7 1863/4

TOP


வீசு (2)

வீசு மா மகர குழை வில் இட – சிந்தா:2 429/2
அடைந்து வீசு ஆல வட்டம் அரிவையர் ஏந்தி ஆற்ற – சிந்தா:3 839/3

TOP


வீசும் (18)

நெஞ்சு பதி கொண்டு படை மூழ்க நிலம் வீசும்
மஞ்சு தவழ் குன்று அனைய தோள் ஒசித்து மாத்தாள் – சிந்தா:1 287/2,3
நெய்யார் கரும் குழல் மேல் மாலை சிந்தி நிலத்து இடுவார் நின்று திருவில் வீசும்
மையார் கடி பிணையும் வார் குழையும் களைந்திடுவார் கையால் வயிறு அதுக்குவார் – சிந்தா:1 295/2,3
கை விசை முறுக்கி வீசும் கொள்ளியும் கறங்கும் ஏய்ப்ப – சிந்தா:2 448/1
கான்று வில் வயிரம் வீசும் கன மணி குழையினானே – சிந்தா:3 581/4
துணிய வீசும் துளங்கு ஒளி மேனியன் – சிந்தா:7 1713/2
அப்பு அணை கிடந்த மைந்தன் அரு மணி திருவில் வீசும்
செப்பு இள முலையினார் கண் சென்று உலாய் பிறழ சிந்தி – சிந்தா:10 2287/2,3
கவரி தொகை பல வீசும் காவலர் – சிந்தா:12 2427/3
சுரும்பு ஆர் சோலை மயிலே குயிலே சுடர் வீசும்
பெரும் பூண் மன்னன் பாவாய் பூவாய் பிணை மானே – சிந்தா:12 2453/3,4
அணி நிலா வீசும் மாலை அரங்கு புல் என போகி – சிந்தா:12 2531/1
துணி நிலா வீசும் மாலை பிறை நுதல் தோழி சேர்ந்து – சிந்தா:12 2531/2
மணி நிலா வீசும் மாலை மங்கையர் மயங்கி நின்றார் – சிந்தா:12 2531/3
பணி நிலா வீசும் பைம்பொன் கொடி மணி மலர்ந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2531/4
கார் வளர் மின்னு வீசும் குண்டலம் காய் பொன் ஓலை – சிந்தா:12 2536/1
நிழலார் திரு மணியும் தேவர் திரு முடி மேல் நிலவி வீசும்
சுழல் ஆர் பசும்பொன்னும் வேய்ந்து சொரி கதிர் மென் பஞ்சி ஆர்ந்த – சிந்தா:13 2970/2,3
மின் சொரி வெண் கலம் வீசும் வண் கைகள் – சிந்தா:13 2996/3
எரி மிடைந்து அனைய மாலை இன மணி திருவில் வீசும்
திரு முடி ஆர மார்பின் சேணிகன் என்ப நாமம் – சிந்தா:13 3044/1,2
பங்கய பகை வந்து என்ன பனி வரை உருவி வீசும்
மங்குல் சூழ் வாடைக்கு ஒல்கான் வெள்ளிடை வதிந்து மாதோ – சிந்தா:13 3072/2,3
மெய் நீர் திரு முத்து இருபத்தேழ் கோத்து உமிழ்ந்து திருவில் வீசும்
செம் நீர் திரள் வடம் போல் சிந்தாமணி ஓதி உணர்ந்தார் கேட்டார் – சிந்தா:13 3143/2,3

TOP


வீசுவ (1)

திருந்து சாமரை வீசுவ தெண் கடல் – சிந்தா:4 861/1

TOP


வீட்டரும் (1)

வீட்டரும் சிறையில் தேவன் விடுத்து உய கொள்ளப்பட்ட – சிந்தா:5 1166/1

TOP


வீட்டினது (1)

வீட்டினது இயற்கை நாம் விளம்பின் தீம் கதிர் – சிந்தா:13 2844/1

TOP


வீட்டினார் (1)

வீட்டினார் மைந்தர்-தம்மை விளிந்த மா கவிழ்ந்த திண் தேர் – சிந்தா:2 436/3

TOP


வீட்டினை (1)

வீட்டினை விளைக்க வேண்டும் வெளிற்று உரை விடு-மின் என்றான் – சிந்தா:6 1431/4

TOP


வீட்டு (4)

மஞ்சு தோய் குன்றம் அன்ன மாட வீட்டு அகம் புகுந்தான் – சிந்தா:1 396/4
வென்றார் தம் வீட்டு இன்பம் விளைக்கும் விண்ணோர் உலகு ஈன்றே – சிந்தா:4 962/4
வென்றவன் பாதம் சேர்ந்து வீட்டு நன்னெறியை பெற்றார் – சிந்தா:6 1437/3
வீட்டு இடம்-தோறும் வில்லக விரல் போல் பொருந்தி நின்று ஒருங்கு எதிர்கொள்க என்று – சிந்தா:10 2110/1

TOP


வீட்டுலகம் (4)

கனம் சேர் கதிர் முலையும் கண்டார்கள் வீட்டுலகம் காணார் போலும் – சிந்தா:3 636/4
நாவின் நவிற்றாதார் வீட்டுலகம் நண்ணாரே – சிந்தா:6 1467/4
நா தழும்ப ஏத்தாதார் வீட்டுலகம் நண்ணாரே – சிந்தா:6 1469/2
வீட்டுலகம் நண்ணார் வினை கள்வர் ஆறலைப்ப – சிந்தா:6 1469/3

TOP


வீட்டொடும் (1)

பெருமை வீட்டொடும் பேசுவல் கேள் இது பெரியோய் – சிந்தா:13 2748/4

TOP


வீடல் (1)

வீடல் இன்றி கொள பெறுவார் விலக்கல் வேண்டா வீழ்ந்தீர்க்கு – சிந்தா:1 307/3

TOP


வீடாத (1)

வீடாத கற்பின் அவன் தேவி விசயை என்பாள் – சிந்தா:0 7/4

TOP


வீடிய (1)

எங்கள் வினையால் இறைவன் வீடிய அ ஞான்றே – சிந்தா:7 1793/1

TOP


வீடு (12)

வீடு இல் பட்டினம் வௌவிய வேந்து என – சிந்தா:1 38/1
சேர்ந்தேன் இன்றே வீடு என நாய்கற்கு அவர் சொன்னார் – சிந்தா:4 1055/4
விட்டு உயிர் போகுமாறும் வீடு பெற்று உயருமாறும் – சிந்தா:4 1097/2
மருவி வீடு வளைக்குறும் மாட்சியர் – சிந்தா:6 1423/2
வீடு வேண்டி விழு சடை நீட்டல் மெய் – சிந்தா:6 1427/1
வீடு பெற்றவரும் வீழும் வெம் முலை விமலை என்று – சிந்தா:9 1996/2
வீடு கண்டவர் போன்று மின்னிடு கொடி அனையார் – சிந்தா:12 2379/4
வீடு பெற்றன இன்றொடு என்னவே – சிந்தா:12 2423/3
வீடு மலி உலகினவர் போல விளையாடும் – சிந்தா:12 2483/1
வீடு இல் ஐந்தரை கோடி விருத்தி மேல் – சிந்தா:12 2577/1
வீடு எனப்படும் வினை விடுதல் பெற்றது அங்கு – சிந்தா:13 2846/3
விழ வித்தாய் வீடு பெற்றான் விளங்கி நால் வினையும் வென்றே – சிந்தா:13 3114/4

TOP


வீடும் (1)

சுரும்பு உலாம் கண்ணி விண்ணோர் துறக்கமும் வீடும் வேண்டேன் – சிந்தா:13 2902/2

TOP


வீடுவல் (1)

வீடுவல் உயிர் என வெகுளும் மற்று அவள் – சிந்தா:9 2000/3

TOP


வீடே (1)

அடி கையின் தொழுது பூ தூய் அஞ்சலி செய்து வீடே
முடிக இ பிறவி வேண்டேம் முனைவ என்று இரப்ப அன்றே – சிந்தா:13 2808/3,4

TOP


வீணா (1)

தொடுத்து அலர் கோதை வீணா பதிக்கு இது சொல்லினானே – சிந்தா:3 555/4

TOP


வீணாபதி (1)

விளை மது கண்ணி வீணாபதி எனும் பேடி வேல் கண் – சிந்தா:3 651/2

TOP


வீணை (39)

வீணை கிழவன் விருந்து ஆர் கதி சென்றவாறும் – சிந்தா:0 28/4
சிலையினது அகலமும் வீணை செல்வமும் – சிந்தா:2 411/2
தீம் தொடை மகர வீணை தெளி விளி எடுப்பி தேற்றி – சிந்தா:3 608/1
திரு மணி வீணை குன்றத்து இழிந்த தீம் பாலை நீத்தத்து – சிந்தா:3 619/3
கண்ணிய வீணை வாள் போர் கலாம் இன்று காண்டும் என்றே – சிந்தா:3 620/4
வீணை வென்று இவள் வெம் முலை பூம் தடம் – சிந்தா:3 640/1
நரம்பொடு வீணை நாவின் நவின்றதோ என்று நைந்தார் – சிந்தா:3 658/4
கோல் பொர சிவந்த கோல குவி விரல் மடந்தை வீணை
நூல் பொர புகுந்த நுண் நூல் வணிகரும் தொலைந்து மாதோ – சிந்தா:3 663/2,3
வெம்பிய வீணை போருள் செல்குவம் யாமும் முன்னே – சிந்தா:3 666/2
மன்னும் வந்து பட்டனன் மணி செய் வீணை வாரியே – சிந்தா:3 708/4
தடம் கணாள் பணியினால் தான் அ வீணை ஒன்றினை – சிந்தா:3 716/1
நரம்பு தேன் ஆர்த்து என தீண்டி நல்லாள் வீணை பொல்லாமை – சிந்தா:3 717/3
விண்ணவர் வீணை வீழ்த்தார் விஞ்சையர் கனிந்து சோர்ந்தார் – சிந்தா:3 727/3
சூழ் மணி கோட்டு வீணை சுகிர் புரி நரம்பு நம்பி – சிந்தா:3 728/2
விருந்தாக யாழ் பண்ணி வீணை தான் தோற்பான் – சிந்தா:3 730/3
வெள் இலை வேல் கணாளை சீவகன் வீணை வென்றான் – சிந்தா:3 741/1
தார் பொலி மார்பன் ஓர்த்து தன் கையில் வீணை நீக்கி – சிந்தா:3 758/3
நுங்களை வீணை வென்ற நூபுர அடியினாள் தன் – சிந்தா:3 798/1
தத்தையொடு வீணை மனர் தாம் பொருது தோற்ப – சிந்தா:3 844/1
வீணை வித்தகன் காணிய விண் படர்ந்து – சிந்தா:4 1002/3
வில் இலங்க மின்னு கோட்ட வீணை விட்டு வெய்து உராய் – சிந்தா:4 1100/2
தண்ணுமை முழவம் வீணை குழலொடு குயில தண் பூம் – சிந்தா:5 1255/1
ஊன் அடைந்து இருந்த வேல் கண் ஒண் தொடி உருவ வீணை
தான் அடைந்து இருந்த காவில் பாடினாள் தனிமை தீர்வான் – சிந்தா:5 1355/2,3
வாக்கு அணங்கு ஆர் மணி வீணை வல்லாற்கு அவள் – சிந்தா:6 1473/1
அயில் இயல் காட்டுள் வீழ்ந்தேன் அநங்க மா வீணை என்பேன் – சிந்தா:7 1580/4
கொள்ள தான் முரலலுற்று கோல் அமை வீணை கொண்டாள் – சிந்தா:7 1696/4
மணி ஒலி வீணை பண்ணி மாண்ட கோல் தடவ மாதர் – சிந்தா:7 1746/1
வில் தொழிலும் வாள் தொழிலும் வீணை பொரு தொழிலும் – சிந்தா:7 1795/1
விஞ்சை அரையன் மகளை வீணை பொருது எய்தி – சிந்தா:7 1796/2
பண் அமை மகர வீணை நரம்பு உரீஇ பாவை பாட – சிந்தா:8 1984/3
மாசு இல் மடவார்கள் மணி வீணை நரம்பு உளர்ந்தார் – சிந்தா:9 2033/4
தொட்டிமை உடைய வீணை செவி சுவை அமிர்தம் என்றான் – சிந்தா:9 2047/4
அரிவையர் ஆடல் மிக்கார் அரு மணி வீணை வல்லார் – சிந்தா:9 2079/2
வீணை வித்தகன் வேந்து அடு வீங்கு தோள் – சிந்தா:11 2335/1
மணிசெய் வீணை மழலை குழல் பாண்டிலொடு – சிந்தா:12 2480/1
விளை பயன் இனிதின் துய்த்து வீணை வேந்து உறையும் மாதோ – சிந்தா:12 2598/4
எடுத்தனர் எழுந்து தேன் ஆர் எரி மணி வீணை ஆர்த்த – சிந்தா:13 2731/3
பொன் மலர் காவு புக்கும் புரி மணி வீணை ஓர்த்தும் – சிந்தா:13 2840/2
நரம்பு எழுந்து இரங்கின வீணை நன் குழல் – சிந்தா:13 2999/1

TOP


வீணைகள் (1)

புரி மணி வீணைகள் புலம்ப என்பவே – சிந்தா:13 3015/4

TOP


வீணையில் (2)

விஞ்சைக்கு இறைவன் மகள் வீணையில் தோற்றவாறும் – சிந்தா:0 11/3
பேர் இசை வீணையில் சூட்டி பெண் கொடி – சிந்தா:6 1466/3

TOP


வீணையின் (2)

விளங்கினாள் உலகம் எல்லாம் வீணையின் வனப்பினாலே – சிந்தா:3 551/1
வீணையின் பொருது வெல்வான் விரைவினர் துவன்றி மூதூர் – சிந்தா:3 615/2

TOP


வீணையும் (1)

வீணையும் குழலும் பாலும் அமுதமும் கரும்பும் தேனும் – சிந்தா:6 1500/1

TOP


வீதி (21)

விண் வாள் அறுக்கும் நகர் வீதி புகுந்தவாறும் – சிந்தா:0 24/2
அன்னமும் மயிலும் போல அணி நகர் வீதி கொண்டார் – சிந்தா:2 457/4
காளை-தன் தேர் செல் வீதி கலந்து உடன் தொக்கது அன்றே – சிந்தா:2 461/4
தேர் செல செல்லும் வீதி பீர் செல செல்லும் அன்றே – சிந்தா:2 469/4
விலை வரம்பு அறிதல் இல்லா வெண் துகில் அடுத்து வீதி
அலர் தலை அனிச்சத்து அம் போது ஐம் முழ அகலம் ஆக – சிந்தா:3 617/1,2
பண்ணிய வீதி பற்றி மண்டலம் பயிற்றினானே – சிந்தா:3 795/4
விழவு உடை வீதி மூதூர் விருப்பொடு மலிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 816/4
ஒல் என சிலம்பு அரற்ற வீதி மல்க ஓடினார் – சிந்தா:4 1100/3
வெம்பி வீதி ஓடினார் மின்னின் அன்ன நுண்மையார் – சிந்தா:4 1103/4
மின் மலர்ந்த வேலினான் முன் வீதி புக்கு வீழ்ந்ததே – சிந்தா:8 1957/4
விதி கிடை காணலாம் வீதி மா நகர் – சிந்தா:9 1999/3
திரு மலி வீதி எம் சேரி கொணர்மோ – சிந்தா:10 2127/3
துளங்கு ஒளி மாடத்து உச்சி துகில் கொடி நுடங்கும் வீதி
உளம் கழித்து உருவ பைம் தார் மன்னவன் கோவில் சேர்ந்தான் – சிந்தா:10 2129/2,3
வீதி மல்கின போல் மிளிர் வேல் கணும் – சிந்தா:11 2334/3
ஏக மாநகர் வீதி நிரைத்தவே – சிந்தா:12 2398/4
கடல் படை வெள்ளம் சூழ காவலன் வீதி சேர்ந்தான் – சிந்தா:12 2524/4
மருங்கு நொந்து ஒழிய வீதி மடந்தையர் இடம் கொண்டாரே – சிந்தா:12 2534/4
பொன் நகர வீதி புகுந்தீர் பொழி முகிலின் – சிந்தா:13 2961/1
வேட்டவர் பெறாது வீதி வெறு நிலம் கிடந்த அன்றே – சிந்தா:13 2972/4
சுரும்பொடு மணி வண்டு ஆர்க்கும் துகில் கொடி மாட வீதி
பெரும் கடி நகரம் பேசின் இராசமாகிருகம் என்பர் – சிந்தா:13 3043/2,3
வீதி போய் உலகம் மூன்றும் விழுங்கியிட்டு அலோகம் நுங்கி – சிந்தா:13 3082/3

TOP


வீதி-தொறும் (2)

விண்ணகம் முழக்கின் ஏய்ப்ப வீதி-தொறும் எருக்கி எங்கும் – சிந்தா:3 609/3
ஆடல் மகளிரும் ஆவண வீதி-தொறும்
ஓட உதிர்ந்த அணிகலம் உக்கவை – சிந்தா:10 2118/2,3

TOP


வீதி-தோறும் (1)

நல் நகர் வீதி-தோறும் நந்தகோன் அறைவித்தானே – சிந்தா:2 440/4

TOP


வீதிகள் (2)

வெய்து அடி இடுதற்கு ஆகா வீதிகள் விளம்பல் உற்றேன் – சிந்தா:1 117/4
நாம நல் நகர் வீதிகள் தாம் எலாம் – சிந்தா:13 2855/3

TOP


வீதியில் (2)

வெண் துகில் மாலை சாந்தம் விழு கலம் வீதியில் சேர்த்தி – சிந்தா:13 2734/1
கைப்பொடி சாந்தம் ஏந்தி கரக நீர் வீதியில் பூசி – சிந்தா:13 2736/1

TOP


வீதியும் (2)

வினை தகு வட்டமும் வீதியும் பத்தியும் – சிந்தா:7 1839/3
வீதியும் மேலும் மிடைந்து மிடை மலர் – சிந்தா:10 2119/3

TOP


வீதியுள் (1)

மின் ஆர் குழையினர் கோதையர் வீதியுள்
மன்னகுமரனை வாழ்த்தி மகிழ்ந்தார் – சிந்தா:10 2128/3,4

TOP


வீதியே (3)

இந்திரவில் என கிடந்த வீதியே – சிந்தா:1 86/4
விசும்பு பூத்தது போன்றன வீதியே – சிந்தா:3 533/4
கள்ள மூப்பின் அந்தணன் கனிந்த கீத வீதியே
வள்ளி வென்ற நுண் இடை மழை மலர் தடம் கணார் – சிந்தா:9 2039/1,2

TOP


வீந்தால் (1)

நும்மையும் வேறு செய்து நும்முளே பொருது வீந்தால்
வெம்மை செய்து உலகம் எல்லாம் ஆண்டிட விளைக்கும் நீதி – சிந்தா:3 755/2,3

TOP


வீந்து (2)

வீந்து போய் வயிற்று அகம் விதியின் எய்துமே – சிந்தா:13 2831/4
தெற்றென வீந்து என சிதைந்து போகுமால் – சிந்தா:13 2833/3

TOP


வீயா (1)

வேட்கையை மிகுத்து வித்தி பிறவி நோய் விளைத்து வீயா
தேள் கையில் கொண்டது ஒக்கும் நிச்சம் நோய் செற்ற புன் தோல் – சிந்தா:13 3106/2,3

TOP


வீயினும் (1)

மின்னும் மொக்குளும் என நனி வீயினும் வீயும் – சிந்தா:13 2754/3

TOP


வீயும் (5)

பண் அடி வீயும் தீம் சொல் பாவை நின் வனப்பிற்கு எல்லாம் – சிந்தா:4 1082/1
தண் கயம் குற்ற போதும் தாழ் சினை இளிந்த வீயும்
வண் கொடி கொய்த பூவும் வார்ந்து மட்டு உயிர்ப்ப ஏந்தி – சிந்தா:5 1241/1,2
எண்ணினேன் நமர்கள் வீயும் இயல்பினான் நெருங்கப்பட்டு – சிந்தா:7 1752/2
வித்திய வேங்கை வீயும் விழு பொனும் விளங்க காம – சிந்தா:12 2539/2
மின்னும் மொக்குளும் என நனி வீயினும் வீயும்
பின்னை வெண்ணெயின் திரண்ட பின் பிழைக்கவும் பெறுமே – சிந்தா:13 2754/3,4

TOP


வீர (6)

வீர வேல் உடம்பு எலாம் சூழ வெம் புலால் – சிந்தா:3 790/1
வெம் பரி மான் செவி வீர மந்திரம் – சிந்தா:3 792/2
வீர வேல் நெடுங்கண்ணி விளம்பினாள் – சிந்தா:4 888/4
வீர ஆற்றல விளை கடும் தேறலின் நிறத்த – சிந்தா:10 2160/2
வெந்தன விலை இலாத சாமரை வீர மன்னன் – சிந்தா:10 2254/2
வீர நோய் வெகுளி தோற்றி விழுப்பு அற அதுக்கி இட்டு – சிந்தா:13 2771/2

TOP


வீரம் (2)

வீரம் பட கையை மெய்-வழி வீசி – சிந்தா:3 631/2
நிற்பர் தம் வீரம் தோன்ற நெடும் புகழ் பரப்பி என்றான் – சிந்தா:10 2302/4

TOP


வீரர் (9)

வீரர் எறி வெம் படைகள் வீழ இமையான் ஆய் – சிந்தா:1 288/2
ஐ என வளைப்ப வீரர் ஆர்த்தனர் அவரும் ஆர்த்தார் – சிந்தா:2 448/3
ஓங்கு குலம் நைய அதனுள் பிறந்த வீரர்
தாங்கல் கடன் ஆகும் தலை சாய்க்க வரு தீ சொல் – சிந்தா:3 498/2,3
இளையவள் பாட வீரர் எழால் வகை தொடங்கல் அன்றேல் – சிந்தா:3 651/3
விரி மலர் கோதை பாட எழால் வகை வீரர் தோற்றார் – சிந்தா:3 662/2
வீரர் ஏறின விளங்கு ஒளி பக்கரை அமைந்த – சிந்தா:7 1772/2
வேல் படை வீரர் ஒர் நூற்றுவர் தொக்கார் – சிந்தா:10 2209/4
நல் தவம் செய்த வீரர் உள வழி நயந்து நாடும் – சிந்தா:13 2738/1
சேர்ந்து தவ வீரர் திசை சிலம்ப துதி ஓதி – சிந்தா:13 3104/2

TOP


வீரர்கள் (1)

விண்ணவர் வியப்ப விஞ்சை வீரர்கள் விரும்பி ஏத்த – சிந்தா:3 729/1

TOP


வீரரை (1)

வேல் மிடைந்த வேலியும் பிளந்து வெம் கண் வீரரை
வான் மயிர் செய் கேடகத்து இடித்து வாள் வலை அரிந்து – சிந்தா:1 279/1,2

TOP


வீரற்கு (1)

மின் உமிழ் மாலை வேந்தன் வீரற்கு விளம்பினானே – சிந்தா:10 2313/4

TOP


வீரன் (12)

வீரன் தாள் நிழல் விளங்க நோற்ற பின் – சிந்தா:2 409/2
வீறு உயர் கலசம் நல் நீர் சொரிந்தனன் வீரன் ஏற்றான் – சிந்தா:2 489/3
மின் இயல் கலசம் நல் நீர் சொரிந்தனன் வீரன் ஏற்றான் – சிந்தா:3 834/3
வீரன் உற்ற துயர் மின் என நீக்கிய மெல்லவே – சிந்தா:4 1148/2
விஞ்சையர் வீரன் என்பார் விண்ணவர் குமரன் என்பார் – சிந்தா:5 1296/1
வெம்மை மிக்கது வீரன் தொடுத்த விளங்கு மாலை – சிந்தா:7 1674/3
வெய்ய வாள் தட கை வீரன் இருத்தலும் விசயன் என்பான் – சிந்தா:7 1717/2
வென்றோன் புகுதக வீரன் புகுதக – சிந்தா:10 2122/3
வில் இட நக்கு வீரன் அஞ்சினாய் என்ன வேந்தன் – சிந்தா:10 2317/2
விழா கொள விரிந்தது வீரன் பிண்டியே – சிந்தா:13 3012/4
விண்டு அலர் கனை கதிர் வீரன் தோன்றினான் – சிந்தா:13 3013/2
விரோதித்து விரலின் சுட்டி வெருவர தாக்க வீரன்
நிரோதனை அம்பின் கொன்றான் நித்தை நீள் பசலை பேரோர் – சிந்தா:13 3080/2,3

TOP


வீரனை (1)

விதி அறியும் படி வீரனை மாதோ – சிந்தா:13 3097/4

TOP


வீரிய (2)

வீரிய குரிசிலும் விலக்கி வெம் கணை மழை – சிந்தா:1 277/2
வீரிய காற்றில் பொங்கி விசும்பு போர்த்து எழுதப்பட்ட – சிந்தா:10 2271/3

TOP


வீரியம் (1)

கடை இலா அறிவொடு காட்சி வீரியம்
கிடை இலா இன்பமும் கிளந்த அல்லவும் – சிந்தா:13 2847/1,2

TOP


வீவாய் (1)

வீவாய் என முன் படையாய் படைத்தாய் வினை என் – சிந்தா:3 514/3

TOP


வீவில் (1)

வெள்ளி வேதண்டத்து அம் கண் வீவில் தென் சேடி பாலில் – சிந்தா:3 546/1

TOP


வீவு (3)

வினை அது விளைவின் வந்த வீவு அரும் துன்பம் முன்னீர் – சிந்தா:3 511/1
விட்டு நீங்குதல் இன்மையின் வீவு இலார் – சிந்தா:8 1981/3
வீவு இல் வெம் சுடர் விளக்கு காட்டினார் – சிந்தா:12 2426/4

TOP


வீழ் (30)

மென் தினை பிறங்கலும் மிளிர்ந்து வீழ் அருவியும் – சிந்தா:1 148/1
வீழ் தரு கதியின் நீங்கி விளங்கு பொன் உலகத்து உய்க்கும் – சிந்தா:1 380/2
ஆழ் கடல் அகம் புறம் வீழ் தர விரைந்ததே – சிந்தா:3 571/2
வீழ் மணி வண்டு பாய்ந்து மிதித்திட கிழிந்த மாலை – சிந்தா:3 728/1
அற்று வீழ் குழை முகம் அலர்ந்த தாமரை – சிந்தா:3 780/3
மகிழ்ந்து வீழ் மணி குழல் மாலை கால் தொடும் – சிந்தா:4 1004/2
சூழ் கதிர் ஆரம் வீழ் நூல் பரிந்து அற நிமிர்ந்து திண் தோள் – சிந்தா:4 1120/3
அலைத்து வீழ் அருவிகள் ஆர்க்கும் சோலை சூழ் – சிந்தா:5 1210/3
வந்து வீழ் மாலை நாற்றி மணி அரங்கு அணிந்து வானத்து – சிந்தா:5 1253/2
நிரை வீழ் அருவி நிமிர் பொன் சொரியும் – சிந்தா:5 1376/1
விண்டு ஒளித்து ஊண் துறந்து ஒடுங்கும் வீழ் புனல் – சிந்தா:6 1443/3
வீழ் தரு மணி செய் மாலை இவற்றிடை மின்னின் நின்று – சிந்தா:6 1452/2
அழிந்து வீழ் அருவி குன்றில் ஆய் மலர் காவு புக்கான் – சிந்தா:6 1496/4
துள்ளி வீழ் உயர் அருவி வன கிரி தோன்றியது அவணே – சிந்தா:7 1565/4
மெழுகு செய் படம் வீழ் முகில் மத்தகத்து – சிந்தா:7 1602/1
சொன்ன நல் மலரும் அல்லனவும் வீழ் பலவின் சூழ் சுளைகளும் – சிந்தா:7 1652/1
பின்னை நாள் குவளை நீர் வீழ் பெற்றிய கண்ணள் ஆகி – சிந்தா:7 1743/4
வீழ் பனி பாறைகள் நெறி எலாம் வெம் வெயில் – சிந்தா:8 1904/1
வேல் அனைய கண்ணியர் தம் வீழ் துணைவர் திண் தோள் – சிந்தா:9 2031/3
அள் இலை பலவின் அளிந்து வீழ் சுளையும் கனிந்து வீழ் வாழையின் பழனும் – சிந்தா:10 2109/1
அள் இலை பலவின் அளிந்து வீழ் சுளையும் கனிந்து வீழ் வாழையின் பழனும் – சிந்தா:10 2109/1
விட்டு அழல் சிந்தி வெள் வேல் விசும்பின் வீழ் மின்னின் நொய்தா – சிந்தா:10 2291/1
வீழ் தர பரந்த அப்பு நிழலில் போர் மயங்கினாரே – சிந்தா:10 2298/4
அற்று வீழ் தலைகள் யானை உடலின் மேல் அழுந்தி நின்ற – சிந்தா:10 2305/1
மை நூற்று அனைய மா வீழ் ஓதி வகுத்தும் தொகுத்தும் விரித்தும் – சிந்தா:12 2437/1
வெம் முலை மகளிர் வீழ் பூம் பொதும்பருள் விதும்பினாரே – சிந்தா:13 2718/4
வீழ் பிடிகள் சிந்தித்தும் வெம் நோய் தம் உள் சுட வெந்து – சிந்தா:13 2785/3
விளைவு அரிய மா துயரம் வீழ் கதியுள் உய்க்கும் – சிந்தா:13 2870/3
குன்றின் வீழ் அருவி குரல் கோடு அணை – சிந்தா:13 3065/1
பிளிறி வீழ் பேடி பெண் நோய் அறு வகை துவர்ப்பும் பேசின் – சிந்தா:13 3076/3

TOP


வீழ்ச்சி (2)

சிற்றடிச்சி தத்தை அடி வீழ்ச்சி திருவடிகட்கு – சிந்தா:7 1873/2
அடிகள் கண்டு ஆங்கு உவந்து அருளுக அநங்கமாலை அடி வீழ்ச்சி முன் – சிந்தா:12 2587/1

TOP


வீழ்த்த (2)

தூசு சூழ் பரவை அல்குல் சுமக்கலாது என்ன வீழ்த்த
காசு சூழ் கோவை முத்தம் கதிர் முலை திமிர்ந்த சாந்தம் – சிந்தா:1 109/1,2
கொடுப்பவர் கொள்பவர் வீழ்த்த பல் கலம் – சிந்தா:3 831/3

TOP


வீழ்த்தது (1)

விலை பெரு மணியை முந்நீர் நடு கடல் வீழ்த்தது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2884/4

TOP


வீழ்த்தல் (2)

மெய் படை வீழ்த்தல் நாணி வேழமும் எறிதல் செல்லான் – சிந்தா:10 2259/2
பண் கேழ் மொழியீர் நெடும் கண் பனி வீழ்த்தல் வேண்டா – சிந்தா:11 2346/4

TOP


வீழ்த்தார் (2)

விண்ணவர் வீணை வீழ்த்தார் விஞ்சையர் கனிந்து சோர்ந்தார் – சிந்தா:3 727/3
ஏதம் ஒன்று இன்றி பூம் பட்டு எந்திர எழினி வீழ்த்தார் – சிந்தா:3 740/4

TOP


வீழ்த்து (5)

வம்பு அவிழ் கோதை தந்த வான் துவர் காயை வீழ்த்து ஓர் – சிந்தா:4 1128/1
நீள் அருவி கண்ணீர் வீழ்த்து அலறி வண்ணம் கரிந்து உருகி – சிந்தா:5 1226/3
வேதனை மரங்கள் நாறி வேட்கை வேர் வீழ்த்து முற்றி – சிந்தா:5 1389/2
கூற்று என முழங்கி வீழ்த்து கொல்ல கோல் இளகிற்று அன்றே – சிந்தா:10 2146/4
இணையாதும் இல்லாத கண்ணீர் வீழ்த்து உண்ணா நின்று இனைந்ததாமே – சிந்தா:13 2968/4

TOP


வீழ்த்தும் (1)

தாமரை சதங்கை மாலை சக்கரம் என்ன வீழ்த்தும்
காமரு கணையம் ஆக கண்ணிகள் ஒழுகவிட்டும் – சிந்தா:13 2656/2,3

TOP


வீழ்தர (2)

வீழ்தர வேட்டு நின்றார் எய்துப வெகுளல் வேண்டா – சிந்தா:3 757/4
வீழ்தர சொரிவதே போல் விளங்கு ஒளி திங்கள் புத்தேள் – சிந்தா:6 1541/2

TOP


வீழ்தரு (2)

வீழ்தரு கண்ணள் தம்மோய் விளங்கு தோள் பிணிப்ப மற்று என் – சிந்தா:4 1138/2
விண் புக உயிரை பெய்வான் வீழ்தரு கடாத்த வேழம் – சிந்தா:10 2250/2

TOP


வீழ்தல் (1)

நாளொடு பக்கம் நைந்து வீழினும் வீழ்தல் இல்லா – சிந்தா:4 958/3

TOP


வீழ்தலோடும் (1)

விடு கணை சென்று தேர் மேல் பின் முனா வீழ்தலோடும்
தொடு கழல் குருசில் நோக்கி தூ துகில் வீசினானே – சிந்தா:7 1863/3,4

TOP


வீழ்ந்த (18)

விலங்கி வீழ்ந்த முத்தாரமும் போன்றவை – சிந்தா:1 35/2
வாச நல் பொடிகள் மாலை வண்டு உண வீழ்ந்த முற்றம் – சிந்தா:1 109/3
அல்லல் உற்று அழுங்கி வீழ்ந்த அமிர்தம் அன்னாளை எய்தி – சிந்தா:1 268/2
கற்பகம் கலங்கி வீழ்ந்த வண்ணம் போல் காளை வீழ – சிந்தா:1 390/1
பாட்டு அரும் பகடு வீழ்ந்த பனி வரை குனிவது ஒத்தே – சிந்தா:2 436/4
மால் வரை தொடுத்து வீழ்ந்த மணி நிற மாரி-தன்னை – சிந்தா:2 451/1
மேல் அற்ற கவசம் வீழ்ந்த சாமரை அற்ற வில் ஞாண் – சிந்தா:3 797/2
கொடி துகள் ஆர்ந்த வண்ணம் குழைந்து மாநிலத்து வீழ்ந்த
பெடை மயில் சாயலாள் தன் பேது கண்டு ஆங்கு மீண்டேன் – சிந்தா:7 1744/3,4
மாழ்குபு மயங்கி வீழ்ந்த மாபெரும்தேவி-தன்னை – சிந்தா:7 1800/1
திருவடி தொழுது வீழ்ந்த சிறுவனை கண்ட-போழ்தே – சிந்தா:8 1911/1
வீழ்ந்த பந்தின் மேல் விரைந்து மின்னின் நுண் நுசுப்பினாள் – சிந்தா:8 1958/1
மறியுமோ என்று முன்னே மணி முடி சிதறி வீழ்ந்த
செறி கழல் மன்னர் நக்கு தீய தீ விளைத்து கொண்டார் – சிந்தா:10 2201/3,4
தனியே துயர் உழந்து தாழ்ந்து வீழ்ந்த சுடுகாட்டுள் – சிந்தா:13 2603/1
தோய்ந்த தன் காதலன் பற்ற அற்று சொரிகின்ற மேகலை போல் வீழ்ந்த வாளை – சிந்தா:13 2860/3
மின் தெளித்த மின்னு மணி வீழ்ந்த திரள் தாமம் – சிந்தா:13 2919/4
விண் நெறி வழுவி வீழ்ந்த விண்ணவன் ஒருவன்-கொல் என்று – சிந்தா:13 3054/3
அளிபடு சிந்தை என்னும் ஆழி-வாய் வீழ்ந்த அன்றே – சிந்தா:13 3076/4
உருப்பு உயிர் இருவினை உதைப்ப வீழ்ந்த பின் – சிந்தா:13 3108/2

TOP


வீழ்ந்தது (11)

உற வீழ்ந்தது ஓர் ஒண் மணி போன்று உரவோன் – சிந்தா:1 218/2
தொத்து அணி பிண்டி தொலைந்து அற வீழ்ந்தது எண் – சிந்தா:1 223/1
வெயில் என திரித்து விண் வழுக்கி வந்து வீழ்ந்தது ஓர் – சிந்தா:1 276/3
பாடு உடை மயில் அம் தோகை பைபய வீழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:1 300/4
அம்மி மிதந்து ஆழ்ந்து சுரை வீழ்ந்தது அறம் சால்க என்று – சிந்தா:3 495/3
வீக்க மாநகர் வீழ்ந்தது போன்று அவண் – சிந்தா:4 866/3
கோதை வீழ்ந்தது என முல்லை கத்திகை – சிந்தா:5 1208/1
வீழா நிதியும் உடன் வீழ்ந்தது வில் வலாய்க்கே – சிந்தா:8 1978/2
புள்ளி நீர் வீழ்ந்தது பெருகி புன் புலால் – சிந்தா:13 2933/1
வீழ்ந்தது என வீழ்ந்தாய் நீ இன்று அதுவும் விட்டாயோ – சிந்தா:13 2959/4
இன் உரை எயிறு வில் உமிழ வீழ்ந்தது
மின்னி ஓர் வியன் மழை முழங்கிற்று ஒத்ததே – சிந்தா:13 3016/3,4

TOP


வீழ்ந்ததே (5)

மேகத்து பிறந்தது ஓர் மின்னு மணி வரை வீழ்ந்ததே போல் – சிந்தா:3 738/2
மின் மலர்ந்த வேலினான் முன் வீதி புக்கு வீழ்ந்ததே – சிந்தா:8 1957/4
பாரித்து பைம்பொன் நாகர் உலகு இவண் வீழ்ந்ததே போல் – சிந்தா:12 2543/4
நஞ்சு உமிழ் வேலினான் நடுங்க வீழ்ந்ததே – சிந்தா:13 2891/4
பால்கடல் பனி மதி போல வீழ்ந்ததே – சிந்தா:13 3035/4

TOP


வீழ்ந்தவும் (1)

அம் பொன் மாலை அவிழ்ந்து உடன் வீழ்ந்தவும்
தம் பொன் மேனி திமிர்ந்த தண் சாந்தமும் – சிந்தா:1 128/2,3

TOP


வீழ்ந்தவே (4)

விருந்து எதிர்கொண்ம் என தழுவி வீழ்ந்தவே – சிந்தா:1 48/4
நிலத்து-இடை பறவை மெய்ம்மறந்து வீழ்ந்தவே – சிந்தா:3 657/4
இந்திர திருவில் நெக்கு உருகி என்ன வீழ்ந்தவே – சிந்தா:8 1956/4
போது உலாம் மார்பின் வாய் பொழிந்து வீழ்ந்தவே – சிந்தா:13 2943/4

TOP


வீழ்ந்தவை (3)

விழு கலம் சொரிய சிந்தி வீழ்ந்தவை எடுத்துக்கொள்ளா – சிந்தா:1 115/1
தாழ்ந்து வீழ்ந்தவை முழவின் ததும்பின மதுகரம் பாட – சிந்தா:7 1560/3
விழு குலை கனி மாங்கனி வீழ்ந்தவை
தொழித்து மந்தி துணங்கை அயர்ந்து தேன் – சிந்தா:13 3069/2,3

TOP


வீழ்ந்தன (2)

விண்ணில் தூவி இட்டான் வந்து வீழ்ந்தன
சுண்ண மங்கை சுரமைய மாலைய – சிந்தா:4 894/2,3
மண் உற தோய்ந்து அடி வீழ்ந்தன மாமையும் – சிந்தா:6 1472/2

TOP


வீழ்ந்தனர் (2)

ஒன்றி வீழ்ந்தனர் குவளை கண் உவகை முத்து உகவே – சிந்தா:12 2380/4
விஞ்சையன் மகள் சீறடி வீழ்ந்தனர்
அம் சில் ஓதி அரும்பு அவிழ் கோதையார் – சிந்தா:12 2576/3,4

TOP


வீழ்ந்தனவே (1)

வருத்தி மணி நெடும் கோட்டு அருவி போல வீழ்ந்தனவே – சிந்தா:13 2944/4

TOP


வீழ்ந்தனளே (2)

எல்லீரும் என்பாள் போல் ஏந்தல் மேல் வீழ்ந்தனளே – சிந்தா:3 737/4
அன்ன பெடை நடையாள் ஆய் மயில் போல் வீழ்ந்தனளே – சிந்தா:7 1807/4

TOP


வீழ்ந்தாய் (1)

வீழ்ந்தது என வீழ்ந்தாய் நீ இன்று அதுவும் விட்டாயோ – சிந்தா:13 2959/4

TOP


வீழ்ந்தார் (7)

சுரரொடு மக்கள் வீழ்ந்தார் சோர்ந்தன புள்ளும் மாவும் – சிந்தா:3 723/3
காதல் தம் மகனுக்கு உற்ற நவை என கலங்கி வீழ்ந்தார்
ஆதலால் நங்கை யாரே அருள் பெரிது உடையர் என்றார் – சிந்தா:7 1799/3,4
ஆற்றலோடு ஆண்மை தோன்ற ஆருயிர் வழங்கி வீழ்ந்தார்
காற்றினால் புடைக்கப்பட்டு கடல் உடைந்து ஓட காமர் – சிந்தா:10 2267/2,3
தாள் ஒற்றி தப்பி வீழ்ந்தார் தறி வலை மானின் பட்டார் – சிந்தா:13 2768/4
தெளிவு அறுத்து எழுவர் பட்டார் ஈர்_எண்மர் திளைத்து வீழ்ந்தார்
களிறு கால் உதைப்ப எண்மர் கவிழ்ந்தனர் களத்தின் உள்ளே – சிந்தா:13 3076/1,2
விராகு எனும் வேலின் வீழ வெகுண்டனன் அவரும் வீழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3080/4
அருகு அடைந்த சாந்து அழிய அம் முலை மேல் வீழ்ந்தார்
திரு அடைந்த நீள் மார்பின் தேன் துளிக்கும் தாரார் – சிந்தா:13 3139/3,4

TOP


வீழ்ந்தாள் (2)

மீளா துன்ப நீள் கடல் மின்னின் மிசை வீழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1093/4
இடிகள் தவழ்ந்திட்ட பட நாகம் என வீழ்ந்தாள் – சிந்தா:7 1798/4

TOP


வீழ்ந்தான் (9)

திரு மலர் கண்ணி சிந்த தெருமந்து மயங்கி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:1 389/4
சொரி கதிர் முத்தம் மின்னும் துணை முலை தடத்தில் வீழ்ந்தான்
புரி கதிர் பொன் செய் மாலை புகை நுதி புலவு வேலான் – சிந்தா:5 1352/3,4
திரு மலர் தட கை கூப்பி சேவடி தொழுது வீழ்ந்தான் – சிந்தா:7 1724/4
தங்கு ஒளி தட கை கூப்பி தொழுது அடி தழுவி வீழ்ந்தான்
அங்கு இரண்டு அற்பு முன் நீர் அலை கடல் கலந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:8 1910/3,4
ஆர் மத களிற்று வேந்தர்க்கு அரு நகையாக வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2183/4
விரி கதிர் கடவுள் போல வெறு நிலத்து ஒலிப்ப வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2189/4
கடல் மருள் சேனை சிந்த காம்பிலி மன்னன் வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2256/4
மை ஆர் விசும்பின் மதி வீழ்வது போல வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2322/4
புனை முடி வேந்த போவல் போற்று என மயங்கி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:13 2614/4

TOP


வீழ்ந்தீர்க்கு (1)

வீடல் இன்றி கொள பெறுவார் விலக்கல் வேண்டா வீழ்ந்தீர்க்கு
கோடி மூன்றோடு அரை செம்பொன் கோமான் நல்கும் என அறை-மின் – சிந்தா:1 307/3,4

TOP


வீழ்ந்து (38)

பெற்ற இன்பம் விழைவிப்பான் விண் உவந்து வீழ்ந்து என – சிந்தா:1 77/3
அடங்கி வீழ்ந்து அருவியின் அழுவ போன்றவே – சிந்தா:1 88/4
கண்டவர் மருள வீழ்ந்து கால் குவித்து இருக்கும் அன்றே – சிந்தா:1 239/4
உருமு வீழ்ந்து என உட்கினரா அவன் – சிந்தா:1 242/2
கொங்கு அலர் கோதை மாழ்கி குழை முகம் புடைத்து வீழ்ந்து
செம் கயல் கண்ணி வெய்ய திருமகற்கு அவலம் செய்தாள் – சிந்தா:1 267/3,4
வீழ்ந்து நில மா மகள் தன் வெம் முலை ஞெமுங்க – சிந்தா:1 289/3
குஞ்சி மா மஞ்ஞை வீழ்ந்து கால் குவித்து இருந்தது அன்றே – சிந்தா:1 301/4
கோளொடு குளிர் மதி வந்து வீழ்ந்து என – சிந்தா:1 320/2
வெம்பு நீள் சுடர் வீழ்ந்து சுடுதலின் – சிந்தா:3 531/3
வேல் கடல் தானை வேந்தர் வீழ்ந்து இரந்தாலும் நேரேன் – சிந்தா:3 554/2
கூறுவார் ஒலி தோடு குலைந்து வீழ்ந்து
ஆறின் ஆர்ப்பு ஒலி அம் சிலம்பின் ஒலி – சிந்தா:4 859/2,3
இங்கண் என்று அடி வீழ்ந்து இரந்திட்டாள் – சிந்தா:4 898/4
மந்திரம் மறந்து வீழ்ந்து மா நிலத்து இயங்குகின்ற – சிந்தா:5 1264/1
பறவை மா நாகம் வீழ்ந்து பல உடன் பதைப்ப போன்றும் – சிந்தா:5 1283/1
வெள் நிற துகிலின் ஆங்கண் வீழ்ந்து மாசு ஆகி நின்ற – சிந்தா:6 1433/1
பொதி அவிழ் மாலை வீழ்ந்து பொன் செய் நன் கலன்கள் சிந்தி – சிந்தா:6 1447/2
வெறி மலைகள் வீழ்ந்து நிலம் புதைய – சிந்தா:6 1525/1
மல் உறை அலங்கல் மார்பன் பிரிவு எனும் எரியுள் வீழ்ந்து
கல் உறை நாகு வேய் தோள் கதிர் மணி முறுவல் செ வாய் – சிந்தா:6 1527/1,2
வீழ்ந்து வெண் மழை தவழும் விண் உறு பெரு வரை பெரும் பாம்பு – சிந்தா:7 1560/1
அனைய மாதரை கண்டு ஆங்கு அடி புல்லி வீழ்ந்து அரற்றினான் – சிந்தா:7 1600/4
பிறங்கு வெம் கதிர் மின்னொடு பின்னி வீழ்ந்து
உறங்குகின்றன போன்ற ஒர் பால் எலாம் – சிந்தா:7 1605/3,4
யாழ் புரை கிளவி ஆற்றாள் மயங்கி வீழ்ந்து அரற்றுகின்றாள் – சிந்தா:7 1800/4
வீழ்ந்து மயில் போல் விசயை கிடந்தாளை – சிந்தா:7 1810/1
பொருப்பு எலாம் பொன் கிடந்து ஒழுகி மேல் திருவில் வீழ்ந்து
ஒருங்கு குலாய் நில மிசை மிளிர்வது ஒத்து ஒளிர் மணி – சிந்தா:8 1903/2,3
தாழ்ந்து கோதை பொங்கி வீழ்ந்து வெம் முலைகள் தைவர – சிந்தா:8 1958/3
ஏற்ற கை தொடி வீழ்ந்து என ஏந்தலை – சிந்தா:8 1979/1
கோல நீள் கொழும் குருதி கொள வீழ்ந்து கிடந்தன – சிந்தா:10 2238/2
மத்தக யானை வீழ்ந்து வயிரம் கொண்டு ஒழிந்தது ஆங்கு – சிந்தா:10 2276/3
வேல் ஏறு பெற்ற பிணையின் நனி மாழ்கி வீழ்ந்து
சேல் ஏறு சின்னீர் இடை செல்வன போன்று செம் கண் – சிந்தா:11 2344/2,3
வீழ்வன போல வீழ்ந்து வெருவர தக்க துன்பத்து – சிந்தா:13 2763/3
உட்பட எழுந்து வீழ்ந்து ஆங்கு ஊன் தகர்த்திட்ட வண்ணம் – சிந்தா:13 2764/3
வந்து உடைந்து உருகி வீழ்ந்து மாழ்குபு கிடப்பர் கண்டாய் – சிந்தா:13 2765/3
ஆதியில் அறவுரை அருவி வீழ்ந்து என – சிந்தா:13 2848/3
அஞ்சினன் இருந்துழி அம்பு வீழ்ந்து என – சிந்தா:13 2891/3
வெய்ய வெம் நோய் வினை உதைப்ப வீழ்ந்து துன்ப கடல் அழுந்தி – சிந்தா:13 3019/3
விழுமிய தெவ்வர் வாழ்நாள் வீழ்ந்து உக வெம்பினானே – சிந்தா:13 3079/4
கணை எறிந்து உகைப்ப வீழ்ந்து கால்படை சூழ பட்டார் – சிந்தா:13 3081/4
விண் இயங்கு அருக்கன் வீழ்ந்து மீன் நிலம் கொள்வதே போல் – சிந்தா:13 3085/1

TOP


வீழ்ந்தும் (3)

மின் நேர் இடையாள் அடி வீழ்ந்தும் இரந்தும் – சிந்தா:4 1072/1
ஆடவர் அழுந்தி வீழ்ந்தும் பிரிவு-இடை அழுங்கல் செல்லார் – சிந்தா:5 1388/3
கொழும் களி அளற்றுள் வீழ்ந்தும் கொழும் புகை மடுக்க பட்டும் – சிந்தா:13 2775/2

TOP


வீழ்ந்தே (1)

கால் இழுக்கு உற்று வீழ்ந்தே கரும் தலை களையல் உற்றேன் – சிந்தா:2 476/2

TOP


வீழ்ந்தேன் (3)

அயில் இயல் காட்டுள் வீழ்ந்தேன் அநங்க மா வீணை என்பேன் – சிந்தா:7 1580/4
விம்மாந்து யான் வீழ வீழ்ந்தேன் துணை ஆகி – சிந்தா:7 1801/3
பொற்பு உடைய ஆக என போற்றி அடி வீழ்ந்தேன் – சிந்தா:7 1873/4

TOP


வீழ்ப்ப (2)

கொன்று அவன் வேழம் வீழ்ப்ப மற்ற போர் களிற்றில் பாய்ந்து – சிந்தா:1 286/3
பானாள் பிறை மருப்பின் பைம் கண் வேழம் பகு வாய் ஓர் பை அணல் மா நாகம் வீழ்ப்ப
தேன் ஆர் மலர் சோலை செ வரையின் மேல் சிறு பிடிகள் போல துயர் உழந்து தாம் – சிந்தா:1 296/1,2

TOP


வீழ்ப்பது (1)

வேலை வாய் மணி இலை ஊழ்த்து வீழ்ப்பது ஓர் – சிந்தா:13 3032/1

TOP


வீழ்ப்பார் (1)

சுண்ணம் மேல் சொரிவார் தொழுது தொங்கல் வீழ்ப்பார்
தண்ணென் சந்தன நீர் ஆர்ந்து தேன் துளும்பும் – சிந்தா:12 2547/1,2

TOP


வீழ்வ (1)

விடலில் விசும்பின் மின் போல் மின்னி வீழ்வ காண்-மின் – சிந்தா:4 922/4

TOP


வீழ்வது (3)

நாள் இழுக்குற்று வீழ்வது இன்று-கொல் நந்த திண் தேர் – சிந்தா:4 1088/3
மின் அவிர் பருதி முந்நீர் கோளொடும் வீழ்வது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2251/4
மை ஆர் விசும்பின் மதி வீழ்வது போல வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2322/4

TOP


வீழ்வதே (2)

பஞ்சி மேல் வீழ்வதே போல் பல் பொறி குடுமி நெற்றி – சிந்தா:1 301/3
சூழ் கதிர் குழவி திங்கள் துறுவரை வீழ்வதே போல் – சிந்தா:10 2298/2

TOP


வீழ்வன (4)

தாங்கு சந்தனம் தரள தழுவி வீழ்வன தகைசால் – சிந்தா:7 1559/2
மது கலந்து ஊழ்த்து சிலம்பி வீழ்வன போல் மலர் சொரி வகுளமும் மயங்கி – சிந்தா:10 2108/2
அரும் பெறல் கண்ணியோடு அற்று வீழ்வன
கரும் கனி பெண்ணை அம் கானல் கால் பொர – சிந்தா:10 2227/2,3
வீழ்வன போல வீழ்ந்து வெருவர தக்க துன்பத்து – சிந்தா:13 2763/3

TOP


வீழ்வார் (1)

புதை மலர் மார்பத்து எய்ய பூ அணை மயங்கி வீழ்வார் – சிந்தா:13 2803/4

TOP


வீழ்வான் (1)

பொன் அவிர் குழையும் பூணும் ஆரமும் சுடர வீழ்வான்
மின் அவிர் பருதி முந்நீர் கோளொடும் வீழ்வது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2251/3,4

TOP


வீழ (26)

காய் மாண்ட தெங்கின் பழம் வீழ கமுகின் நெற்றி – சிந்தா:1 31/1
வீரர் எறி வெம் படைகள் வீழ இமையான் ஆய் – சிந்தா:1 288/2
கற்பகம் கலங்கி வீழ்ந்த வண்ணம் போல் காளை வீழ
சொல் பகர் புலவன் வல்லே தோன்றலை சார்ந்து புல்லி – சிந்தா:1 390/1,2
விண் விட்டு கடவுள் வீழ நுடங்கின புருவம் நெஞ்சம் – சிந்தா:3 676/3
மின் ஒப்பு உடைய பைம் பூண் நீருள் வீழ காணாள் – சிந்தா:4 920/1
ஒண் திறல் களிற்றின் நெற்றி எறிந்து தோடு ஒலித்து வீழ
மண்டில முத்தும் தாரும் மாலையும் குழலும் பொங்க – சிந்தா:4 979/2,3
சிறை புறம் காத்து செல்லு மதனனை தெருவில் வீழ
பிறை தலை அம்பில் சென்னி பெருநிலத்து இடுவல் இட்டால் – சிந்தா:4 1142/1,2
விழைவு தீர் கிழவன் ஆகி விழு கதிர் உலந்து வீழ
மழலை வண்டு உழல நக்க மல்லிகை அலங்கல் சூட்டி – சிந்தா:6 1503/2,3
விம்மாந்து யான் வீழ வீழ்ந்தேன் துணை ஆகி – சிந்தா:7 1801/3
ஏந்தலை தோழர் எல்லாம் இணை அடி தொழுது வீழ
சேந்தன கண்ணினாலும் திண் எழில் தோளினாலும் – சிந்தா:7 1864/1,2
குஞ்சரம் புலம்பி வீழ கூர் நுதி எயிற்றில் கொல்லும் – சிந்தா:8 1894/2
மின் அவிர் மாலை மென் பூம் குழல் வல தோளில் வீழ
கன்னி அம் கமுகின் கண் போல் கலன் அணி எருத்தம் கோட்டி – சிந்தா:9 2056/2,3
சூர்த்துடன் வீழ நோக்கி சுடு சரம் சிதற வல்லான் – சிந்தா:10 2200/3
இலங்கு எயிற்று ஏனம் ஏவுண்டு இரு நிலத்து இடித்து வீழ
கலங்கு தெண் திரையும் காரும் கடு வளி முழக்கும் ஒப்ப – சிந்தா:10 2205/1,2
நீள மா புடைப்ப பொங்கி நிலத்து அவன் கவிழ்ந்து வீழ
கீள் இரண்டு ஆக குத்தி எடுத்திட கிளர் பொன் மார்பன் – சிந்தா:10 2248/2,3
இடந்து பொன் தூளி பொங்க களிற்றொடும் இறங்கி வீழ
அடர்ந்து எறி பொன் செய் அம்பின் அழன்று இடித்திட்டது அன்றே – சிந்தா:10 2252/3,4
காமுகன் களத்து வீழ கை விரல் நுதியின் சுட்டி – சிந்தா:10 2270/2
கடுத்து ஆங்கு வீழ கதிர் வான் பிறை அம்பின் எய்தான் – சிந்தா:10 2320/3
விம்மிதப்பட்டு வீழ அலத்தகம் எழுதியிட்டாள் – சிந்தா:12 2446/3
பிள்ளைமை காதல் கூர பிறழ்ந்து பொன் தோடு வீழ
துள்ளுபு செலீஇய தோற்றம் தொடு கழல் காமன் காமத்து – சிந்தா:12 2529/2,3
சுண்ணமும் சாந்தும் வீழ தொழுதனர் இரந்து நிற்பார் – சிந்தா:13 2659/2
வெம்மையின் விழைய பண்ணி எஃகு நுண் செவிகள் வீழ
செம்மையின் கனிந்த காம தூது விட்டு ஓத முத்தம் – சிந்தா:13 2718/2,3
மயக்க போர் மன்னன் மக்கள் மந்திரியவரும் வீழ
வியப்புறு வேத வில் வாய் வேட்கை அம்பு எடுத்திட்டு எய்ய – சிந்தா:13 3077/1,2
விராகு எனும் வேலின் வீழ வெகுண்டனன் அவரும் வீழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3080/4
காதி போர் மன்னர் வீழ கணை எரி சிதறி வெய்யோன் – சிந்தா:13 3082/1
முழுது ஆரம் மின்னும் முலை குவட்டினால் மொய் மார்பில் குங்கும சேறு இழுக்கி வீழ
உழுது ஆர்வம் வித்தி உலப்பு இலாத நுகர்ச்சி விளைத்து அலர்ந்த கற்பகத்தின் கீழ் – சிந்தா:13 3137/1,2

TOP


வீழவும் (2)

செம்பொன் ஓலை வீழவும் செய் கலங்கள் சிந்தவும் – சிந்தா:4 1103/1
நிவந்த வெண்குடை வீழவும் வேந்தர் நீள் விசும்பு ஏறவும் – சிந்தா:10 2310/1

TOP


வீழா (6)

மருப்பினால் வேழம் வீழா மன்னரை வாலில் சீறா – சிந்தா:3 807/1
நல்லவை புரியும் மாந்தர் நாந்தகம் பிழைத்து வீழா
அல்லவை புரியும் மாந்தர்க்கு அத்திரம் ஒன்றும் வாயா – சிந்தா:3 815/1,2
வங்கம் நிதியம் உடன் வீழும் மற்று அன்றி வீழா
எங்கும் தனக்கு நிகர் இல்லவன் ஏற்ற மார்பம் – சிந்தா:8 1977/2,3
வீழா நிதியும் உடன் வீழ்ந்தது வில் வலாய்க்கே – சிந்தா:8 1978/2
கூற்று என வேழம் வீழா கொடி நெடும் தேர்கள் நூறா – சிந்தா:10 2283/1
வீழா ஓகை அவன் விட்டான் விண் பெற்றாரின் விரும்பினார் – சிந்தா:13 2704/4

TOP


வீழான் (1)

மன்றல மாலை நெற்றி மழ களிறு அன்றி வீழான்
வென்று இயங்கு ஒளிறும் வெள் வேல் மின் என வெகுண்டு விட்டான் – சிந்தா:10 2289/2,3

TOP


வீழின் (1)

மெய்ப்படு தாரை வீழின் நோம் இவட்கு என்ன அஞ்சி – சிந்தா:13 2665/1

TOP


வீழினும் (1)

நாளொடு பக்கம் நைந்து வீழினும் வீழ்தல் இல்லா – சிந்தா:4 958/3

TOP


வீழும் (9)

ஆர் அமருள் ஆண் தகையும் அன்ன வகை வீழும்
வீரர் எறி வெம் படைகள் வீழ இமையான் ஆய் – சிந்தா:1 288/1,2
வெள்ள நிதி வீழும் விளையாதது அதனின் இல்லை – சிந்தா:3 496/2
காய் முதிர் கனியின் ஊழ்த்து வீழும் இ யாக்கை இன்னே – சிந்தா:6 1435/2
இறங்கின வீழும் மேலாய் ஓங்கிய எண்ணில் யோனி – சிந்தா:6 1535/2
போந்து மட்டு அருவி வீழும் பொன் நெடும் குன்றும் அம் தண் – சிந்தா:7 1820/2
விண் உளு உண்டு என வீழும் மா நில மிசை – சிந்தா:8 1899/3
வங்கம் நிதியம் உடன் வீழும் மற்று அன்றி வீழா – சிந்தா:8 1977/2
வீடு பெற்றவரும் வீழும் வெம் முலை விமலை என்று – சிந்தா:9 1996/2
ஊர் நிலம் அறிதல் தேற்றாது ஊருமேல் முறிந்து வீழும்
தார் நில மார்ப வேந்தர் தன்மையும் அன்னது ஆமே – சிந்தா:13 2909/3,4

TOP


வீழுமே (2)

ஆற்று உணா பெறாது அழுது அலறி வீழுமே – சிந்தா:13 2934/4
இருப்பு உயிர் ஆகி வெம் எரியுள் வீழுமே – சிந்தா:13 3108/4

TOP


வீளையும் (1)

எடுத்தனர் விளியும் சங்கும் வீளையும் பறையும் கோடும் – சிந்தா:2 447/3

TOP


வீற்றிருந்த (6)

நா வீற்றிருந்த புல_மா_மகளோடு நன் பொன் – சிந்தா:1 30/1
பூ வீற்றிருந்த திரு_மா_மகள் புல்ல நாளும் – சிந்தா:1 30/2
பா வீற்றிருந்த கலை பார் அற சென்ற கேள்வி – சிந்தா:1 30/3
கோ வீற்றிருந்த குடி நாட்டு அணி கூறல் உற்றேன் – சிந்தா:1 30/4
குங்கும குவட்டின் வீங்கி கோலம் வீற்றிருந்த தோளாய் – சிந்தா:4 955/1
குங்கும கொடியோடு ஏந்தி கோலம் வீற்றிருந்த கொம்மை – சிந்தா:4 1096/3

TOP


வீற்றிருந்து (1)

விம்முறு நுசுப்பு நைய வீற்றிருந்து அணங்கு சேர்ந்த – சிந்தா:3 606/2

TOP


வீற்று (11)

வயிரவில் முகம் சூடி வண்ணம் வீற்று இருந்தனவே – சிந்தா:1 168/4
மாழை கொள் மணி மகரம் கௌவி வீற்று இருந்தனவே – சிந்தா:1 174/4
விரிய மற்று அவர்க்கு காட்ட வீற்று இருந்து அவரும் கற்றார் – சிந்தா:7 1676/4
விதி முக மணங்கள் எய்தி வீற்று இருந்து இன்பம் உய்ப்ப – சிந்தா:7 1708/3
வீற்று இங்கு இருந்தேன் என மகிழ்ந்து வென்றி வேழம் இருநூறும் – சிந்தா:10 2174/2
கவி மதம் கடந்து காமர் வனப்பு வீற்று இருந்த கண்ணார் – சிந்தா:10 2292/1
நீதி கண் நின்ற செம் கோல் நிலவு வீற்று இருந்த பூணான் – சிந்தா:13 2713/4
வேல் மிடை தானை தாயம் வீற்று இருந்து ஆள்மோ என்றான் – சிந்தா:13 2901/4
மன்றல் வீற்று இருந்து மின்னும் மணி குவடு அனைய தோளான் – சிந்தா:13 2903/3
விழு மணி பூணினான் வீற்று இரீஇ விதியின் சொன்னான் – சிந்தா:13 2905/4
மின் திகழ் முடியும் சூட்டி வீற்று இரீஇ வேந்து செய்தான் – சிந்தா:13 2914/3

TOP


வீற்றுவீற்று-ஆயின் (1)

விடு வினை புடைக்க பாறி வீற்றுவீற்று-ஆயின் அல்லால் – சிந்தா:13 2618/2

TOP


வீறு (9)

வீறு உயர் கலசம் நல் நீர் சொரிந்தனன் வீரன் ஏற்றான் – சிந்தா:2 489/3
பாறு உடை பருதி வேல் வீறு உடை இளையரும் – சிந்தா:3 568/1
மின் செய் பசும்பொன் நிலத்து வீறு பெற நாட்டி – சிந்தா:3 593/2
வீறு உயர் முடியும் சூடி விழு நில கிழமை பூண்டு – சிந்தா:5 1221/2
வீறு உயர் புகழை வித்தி கேண்மையை விளைத்தி இன்னே – சிந்தா:5 1284/3
வீறு உயர் மதியம் தோன்ற விரைவொடு போய பின்றை – சிந்தா:6 1542/2
விசயை என்று உலகு ஓடிய வீறு இலேன் – சிந்தா:7 1814/1
வீறு இன்மையின் விலங்காம் என மத வேழமும் எறியான் – சிந்தா:10 2261/1
வீறு அழி வினை செய் காலன் வைர வாள் வலையில் பட்டால் – சிந்தா:13 2879/1

TOP


வீறொடு (1)

வீறொடு விளைக என தொழுது வித்துவார் – சிந்தா:1 45/2

TOP