வி – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

விகற்பித்திட்டார் 1
விச்சாதரியே-கொலோ 1
விச்சாலோக 1
விசயதத்தன் 1
விசயம் 1
விசயமும் 1
விசயன் 6
விசயனும் 1
விசயனே 1
விசயை 6
விசயை-கண் 1
விசயையே 1
விசயையை 1
விசித்து 3
விசியுறு 1
விசும்பில் 11
விசும்பின் 6
விசும்பு 31
விசும்பு-இடை 8
விசும்பும் 1
விசை 3
விசைத்து 1
விசைய 1
விசையிற்று 1
விசையின் 1
விசையை 4
விசையையை 1
விசையொடு 2
விஞ்சிய 1
விஞ்சை 14
விஞ்சைக்கு 1
விஞ்சைகள் 1
விஞ்சைமகளே-கொல் 1
விஞ்சையர் 8
விஞ்சையன் 2
விஞ்சையால் 1
விஞ்சையும் 1
விஞ்சையை 1
விட்ட 10
விட்டது 3
விட்டதே 2
விட்டவாறும் 1
விட்டனர் 1
விட்டாயோ 1
விட்டார் 5
விட்டால் 2
விட்டாள் 1
விட்டாற்கு 1
விட்டான் 7
விட்டிட்டதே 1
விட்டிட்டு 1
விட்டிடு 1
விட்டிடும் 1
விட்டு 47
விடம் 1
விடல் 1
விடலில் 1
விடலை 1
விடலைக்கு 1
விடலையை 3
விடவே 1
விடா 2
விடாத 1
விடாது 7
விடார் 1
விடிந்ததை 1
விடின் 2
விடினும் 1
விடு 21
விடு-மின் 3
விடுக்க 1
விடுக்கப்பட்ட 1
விடுக்கப்பட்டார் 1
விடுக்கல் 1
விடுக்கலானே 1
விடுக்கிய 2
விடுக்கின்றதே 1
விடுக்கும் 2
விடுகலார் 1
விடுத்த 2
விடுத்தது 1
விடுத்தல் 4
விடுத்தவர் 1
விடுத்தவாறும் 2
விடுத்தனன் 2
விடுத்தாய் 1
விடுத்தார் 3
விடுத்தாள் 2
விடுத்தான் 3
விடுத்தானே 1
விடுத்திடு-மின் 1
விடுத்திடுதல் 1
விடுத்து 10
விடுத்தேன் 4
விடுதல் 1
விடுதும் 1
விடுந்த 1
விடுப்ப 5
விடும் 1
விடும்-மின் 2
விடுவித்து 1
விடை 6
விடைப்பு 1
விடையில் 1
விடையின் 1
விடையினானும் 1
விடையை 1
விண் 47
விண்-காறும் 1
விண்-பால் 1
விண்ட 1
விண்டலர் 2
விண்டவர் 1
விண்டார் 1
விண்டு 19
விண்டுவும் 1
விண்ணகத்து 3
விண்ணகம் 5
விண்ணவர் 9
விண்ணவன் 3
விண்ணாறு 1
விண்ணில் 2
விண்ணின் 1
விண்ணினோடு 1
விண்ணும் 5
விண்ணோர் 6
விண்ணோர்க்கு 1
விண்ணோர்களை 1
விண்ணோன் 2
வித்தக 1
வித்தகம் 1
வித்தகற்கு 1
வித்தகன் 5
வித்தகனே 1
வித்தகனை 1
வித்தாய் 1
வித்தாவாறு 1
வித்தி 16
வித்திய 4
வித்தில் 1
வித்தின் 2
வித்தினார் 1
வித்தினானே 1
வித்து 6
வித்துவார் 1
விதம்பட 1
விதவையுள் 1
விதான 2
விதானத்தின் 1
விதானம் 3
விதானித்தது 1
விதானித்து 2
விதி 6
விதியால் 1
விதியின் 11
விதியினால் 2
விதியுளி 1
விதிர்த்த 1
விதிர்த்ததே 1
விதிர்த்து 2
விதிர்ப்ப 1
விதிர்விதிர்த்து 1
விதும்பி 1
விதும்பினாரே 1
விதையத்தார் 3
விதையத்து 1
விதையம் 1
விபுலர் 2
விபுலரொடு 1
விபுலன் 1
விம் 1
விம்ம 12
விம்மல் 2
விம்மா 5
விம்மாது 1
விம்மாந்து 1
விம்மி 5
விம்மித 1
விம்மிதப்பட்டு 1
விம்மிய 2
விம்மின 1
விம்மு 12
விம்மும் 8
விம்முறவு 1
விம்முறு 3
விம 1
விமலை 2
விமானம் 2
விய 1
வியக்கும் 2
வியத்தர் 1
வியந்து 4
வியப்ப 3
வியப்புறு 1
வியர்த்து 3
வியர்ப்ப 1
வியர்ப்பு 1
வியல் 1
வியவரின் 1
வியன் 9
வியாழ 1
வியாழம் 2
விரகின் 1
விரத 1
விரல் 29
விரல்கள் 4
விரல 1
விரலால் 4
விரலில் 3
விரலின் 6
விரலினார் 1
விரலினாள் 1
விரலும் 1
விரலோடு 1
விரவி 4
விரவிய 1
விரவு 5
விரவுபு 1
விராகு 1
விராய் 2
விராய 1
விரி 43
விரி_தார்_அவன் 1
விரிச்சிகன் 1
விரிசிகன் 1
விரித்தார் 1
விரித்து 7
விரித்தும் 2
விரிந்த 6
விரிந்தது 1
விரிந்து 7
விரிப்பான் 1
விரிய 2
விரியும் 1
விரீஇ 1
விருத்தி 2
விருத்தியா 1
விருத்து 1
விருந்தா 2
விருந்தாக 1
விருந்தின் 1
விருந்தினர் 1
விருந்தினராய் 1
விருந்தினன் 1
விருந்து 30
விருந்துபட்டு 1
விருந்தொடும் 1
விருப்பில் 1
விருப்பின் 1
விருப்பினால் 2
விருப்பு 2
விருப்புற்று 2
விருப்புறூஉம் 1
விருப்பொடு 4
விரும்ப 3
விரும்பல் 1
விரும்பி 12
விரும்பிய 2
விரும்பினர் 1
விரும்பினார் 1
விரும்பினை-ஆய்விடின் 1
விரும்பு 2
விரும்புகின்றான் 1
விரும்பும் 1
விரும்புவார் 1
விரை 33
விரைந்தது 1
விரைந்ததே 2
விரைந்தவே 1
விரைந்தன 1
விரைந்து 10
விரைந்தே 1
விரையாது 1
விரையார் 1
விரையும்-மின் 1
விரையொடு 1
விரைவின் 4
விரைவினர் 2
விரைவொடு 3
விரைவோடு 1
விரோதித்து 1
வில் 87
வில்-வாய் 2
வில்_வலான் 1
வில்படை 1
வில்லக 1
வில்லன் 1
வில்லா 1
வில்லார் 1
வில்லால் 2
வில்லான் 1
வில்லிட்டு 1
வில்லிட 2
வில்லின் 2
வில்லினர் 1
வில்லும் 7
வில்லே 1
வில்லோன் 1
விலக்க 1
விலக்கல் 1
விலக்கி 5
விலக்கிய 1
விலக்கினானே 2
விலக்கு 1
விலக்குகிற்பார் 1
விலக்குதல் 1
விலக்குமாறும் 1
விலக்குவ 2
விலக்குவார் 1
விலகி 1
விலங்க 3
விலங்கல் 4
விலங்காம் 1
விலங்காய் 1
விலங்கி 5
விலங்கிய 3
விலங்கில் 1
விலங்கின 1
விலங்கு 10
விலங்கும் 2
விலங்கொடு 1
விலா 2
விலாசியும் 1
விலாவணை 1
விலாவிக்கின்றதே 1
விலாவும் 1
விலின் 1
விலும் 1
விலை 16
விலைத்து 1
விலைய 1
விலையே 1
விழ 2
விழவாட்டினுள் 1
விழவில் 1
விழவு 6
விழவும் 1
விழா 1
விழி 2
விழிக்கும் 1
விழித்த 2
விழித்த-காலையே 1
விழித்தல் 1
விழித்தன 1
விழித்தனள் 1
விழித்து 7
விழித்தே 1
விழிப்ப 2
விழிப்பவும் 1
விழியா 4
விழியாது 1
விழு 40
விழு_நிதி 1
விழுக்கொடு 1
விழுங்க 4
விழுங்கப்பட்ட 3
விழுங்கப்பட்டான் 1
விழுங்கப்பட்டு 2
விழுங்கல் 1
விழுங்கலொடு 1
விழுங்கி 2
விழுங்கிய 1
விழுங்கியிட்டு 1
விழுங்கிற்று 1
விழுங்கு 2
விழுங்கும் 2
விழுங்குவான் 2
விழுத்தக்கீர்களே 1
விழுத்தகு 2
விழுத்தகை 1
விழுத்தவர் 1
விழுத்தவன் 1
விழுப்பு 1
விழுப்புண் 1
விழுப்பொருள் 1
விழும் 2
விழும 2
விழுமிய 1
விழை 6
விழைதக 2
விழைதகைய 1
விழைந்த 4
விழைப 1
விழைய 3
விழையும் 2
விழைவ 1
விழைவிப்பான் 1
விழைவினவே 1
விழைவு 5
விழைவுறு 1
விள்ளற 1
விள்ளா 4
விள்ளாது 1
விள்ளார் 2
விள்ளான் 3
விளக்கம் 2
விளக்கமா 1
விளக்கமாம் 1
விளக்கல் 1
விளக்காய் 3
விளக்கி 3
விளக்கிட்டாளை 1
விளக்கிய 1
விளக்கிற்று 1
விளக்கின் 1
விளக்கினாள் 1
விளக்கினுள் 1
விளக்கு 28
விளக்கும் 3
விளக்குவ 1
விளக்குவாய் 1
விளக்கே 1
விளக்கொடு 1
விளங்க 8
விளங்கனி 1
விளங்கி 4
விளங்கிய 1
விளங்கிற்று 2
விளங்கினாள் 1
விளங்கு 40
விளங்கு_இழை 1
விளங்கும் 8
விளம்பல் 1
விளம்பலாம் 1
விளம்பலுற்றேன் 2
விளம்பிய 2
விளம்பின் 1
விளம்பினாள் 1
விளம்பினானே 2
விளம்புகின்றதே 1
விளம்புகின்றான் 1
விளம்புவல் 1
விளர்த்து 3
விளாம்பழமே 1
விளி 5
விளிக்கும் 1
விளிக 2
விளிகுற்றார் 1
விளிகுற்றாரே 1
விளித்த 1
விளித்தது 1
விளித்தன 1
விளித்து 1
விளிந்த 2
விளிந்தார் 1
விளிப்பது 1
விளிம்பு 5
விளியா 2
விளியினும் 1
விளியும் 2
விளிவரும்-குரைய 1
விளை 30
விளைக்க 1
விளைக்கப்பட்ட 1
விளைக்கிய 1
விளைக்கும் 8
விளைக 3
விளைத்த 5
விளைத்தது 2
விளைத்தலாமோ 1
விளைத்தனர் 1
விளைத்தார் 2
விளைத்தாள் 2
விளைத்தான் 1
விளைத்தி 1
விளைத்து 9
விளைத்தும் 1
விளைந்த 4
விளைந்ததால் 1
விளைந்தது 1
விளைந்ததே 1
விளைந்தவா 1
விளைந்து 6
விளைப்பர் 1
விளைப்பல் 1
விளையாட்டினுள் 2
விளையாட்டு 2
விளையாட்டொடு 1
விளையாட 1
விளையாடவே 1
விளையாடி 5
விளையாடிய 4
விளையாடியதும் 1
விளையாடினானே 1
விளையாடு 1
விளையாடுகின்றன 1
விளையாடுகின்றான் 1
விளையாடுதற்கு 1
விளையாடும் 5
விளையாத 1
விளையாதது 1
விளையாமை 1
விளையுமே 1
விளையுள் 2
விளைவ 1
விளைவது 2
விளைவித்து 1
விளைவின் 1
விளைவு 7
விற்கும் 8
விற்குமே 1
விற்ப 1
விற்பன 1
விற்ற 1
விற்றான் 1
விற்று 2
விறகின் 1
விறல் 2
வினவ 1
வினவி 4
வினவுநர் 1
வினவும் 1
வினா 1
வினாய் 2
வினாயினான் 1
வினிதை 1
வினை 57
வினை-கண்ணும் 1
வினைக்கும் 2
வினைகள் 5
வினைகளும் 1
வினையது 1
வினையமாமாலை 1
வினையால் 2
வினையின் 7
வினையும் 5
வினையே 1
வினையேன் 1
வினையை 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


விகற்பித்திட்டார் (1)

எரி எழ விகற்பித்திட்டார் இறைச்சிப்போர் இதனை என்றான் – சிந்தா:7 1585/4

TOP


விச்சாதரியே-கொலோ (1)

வெய்ய நோக்கின் விச்சாதரியே-கொலோ
மையில் வானவர்-தம் மகளே-கொல் என்று – சிந்தா:3 639/2,3

TOP


விச்சாலோக (1)

புள் அணி கிடங்கின் விச்சாலோக மாநகரில் போகா – சிந்தா:3 546/3

TOP


விசயதத்தன் (1)

வில் மரிய தோள் விசயதத்தன் உயிர் கவசம் – சிந்தா:7 1792/2

TOP


விசயம் (1)

வாளின் வாய் மதனன் பட்டான் விசயன் போர் விசயம் பெற்றான் – சிந்தா:10 2245/4

TOP


விசயமும் (1)

மின்னும் கொடி தேர் விசயமும் புரவி பவன வேகமும் – சிந்தா:10 2175/2

TOP


விசயன் (6)

விண்டார் தேய்க்கும் வெம் பரி மான் தேர் விசயன் என்று – சிந்தா:7 1636/1
விசயனே விசயன் வில் போர் கதம்பனே முருகன் வேல் போர் – சிந்தா:7 1681/1
வெய்ய வாள் தட கை வீரன் இருத்தலும் விசயன் என்பான் – சிந்தா:7 1717/2
வில் திறல் விசயன் என்பான் வெம் கணை செவிட்டி நோக்கி – சிந்தா:10 2191/1
வாளின் வாய் மதனன் பட்டான் விசயன் போர் விசயம் பெற்றான் – சிந்தா:10 2245/4
சச்சந்தனனே சுதஞ்சணனே தரணி கந்து கடன் விசயன்
தத்தன் பரதன் கோவிந்தன் என்று நாமம் தரித்தாரே – சிந்தா:13 2705/3,4

TOP


விசயனும் (1)

விண்டு நாண் அற்றது ஆங்கே விசயனும் வீக்கம் அற்றான் – சிந்தா:10 2192/4

TOP


விசயனே (1)

விசயனே விசயன் வில் போர் கதம்பனே முருகன் வேல் போர் – சிந்தா:7 1681/1

TOP


விசயை (6)

வீடாத கற்பின் அவன் தேவி விசயை என்பாள் – சிந்தா:0 7/4
விண்டலர் கோதைக்கு விசயை என்பவே – சிந்தா:1 182/4
அந்தோ விசயை பட்டன கொண்டு அகங்கை புறங்கை ஆனால் போல் – சிந்தா:1 312/1
வீழ்ந்து மயில் போல் விசயை கிடந்தாளை – சிந்தா:7 1810/1
விசயை என்று உலகு ஓடிய வீறு இலேன் – சிந்தா:7 1814/1
செறி தவ விசயை பாதம் சென்னியின் வணங்கி மீண்டு – சிந்தா:7 1818/2

TOP


விசயை-கண் (1)

வெண் திரை வியக்கும் கேள்வி விசயை-கண் அபயம் வைத்தான் – சிந்தா:13 2991/4

TOP


விசயையே (1)

வில்லோன் பெருமாட்டி விளங்கு வேல் கண் விசயையே – சிந்தா:13 2602/4

TOP


விசயையை (1)

வேய் நிறை அழித்த மென் தோள் விசயையை தொழுது வாழ்த்தி – சிந்தா:13 2998/3

TOP


விசித்து (3)

விடு கணை தெரிந்து தானை வீக்கற விசித்து வெய்தா – சிந்தா:4 1086/3
வெள்ளி வெண் திரள் விசித்து நிலத்தொடு தறி புடைத்தவை போல் – சிந்தா:7 1565/3
கச்சு விசித்து யாத்த கதிர் முலையர் மணி அயில் வாள் – சிந்தா:9 2015/1

TOP


விசியுறு (1)

விளக்கு அழல் உறுத்த போலும் விசியுறு போர்வை தீம் தேன் – சிந்தா:3 559/1

TOP


விசும்பில் (11)

பனி இரு விசும்பில் தேவர் பான்மையிற்று என்று சொன்னான் – சிந்தா:3 553/4
தெள் நிற விசும்பில் நின்ற தெளி மதி முகத்து நங்கை – சிந்தா:3 620/3
அரும் கயம் விசும்பில் பார்க்கும் அணி சிறு சிரலை அஞ்சி – சிந்தா:3 626/1
அந்தர விசும்பில் தேவர்க்கு அதிபதி ஆய கோமான் – சிந்தா:3 836/3
பூண் மின்னு மார்பன் பொலிந்து ஆங்கு இருந்தான் விசும்பில்
கோள் மின்னும் மீன் சூழ் குளிர் மா மதி தோற்றம் ஒத்தே – சிந்தா:4 882/3,4
மீசை நீள் விசும்பில் தலைச்சென்றது ஓர் – சிந்தா:4 911/3
விளங்கு ஒளி விசும்பில் வெண் கோட்டு இளம் பிறை சூழ்ந்த மின் போல் – சிந்தா:5 1297/1
போர் தகல் விசும்பில் வந்து பொறித்திரி பன்றி மூன்றும் – சிந்தா:10 2200/1
விளங்கு ஒளி விசும்பில் பூத்த அருந்ததி காட்டி ஆன் பால் – சிந்தா:12 2469/1
வெருவி ஓட விசும்பில் குலாவிய – சிந்தா:12 2499/3
வேய்ந்த வெண் தாமரை கோதை போல விசும்பில் பறக்கின்ற வெள்ளை அன்னம் – சிந்தா:13 2860/1

TOP


விசும்பின் (6)

வால் நிற விசும்பின் நின்ற மாரியின் மறை_வலாளன் – சிந்தா:3 789/2
மாசு அறு விசும்பின் வெய்யோன் வட திசை அயணம் முன்னி – சிந்தா:4 851/2
விடலில் விசும்பின் மின் போல் மின்னி வீழ்வ காண்-மின் – சிந்தா:4 922/4
விட்டு அழல் சிந்தி வெள் வேல் விசும்பின் வீழ் மின்னின் நொய்தா – சிந்தா:10 2291/1
மை ஆர் விசும்பின் மதி வீழ்வது போல வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2322/4
மேக விசும்பின் தேவர் விழைய விளங்க சேர்த்தினாளே – சிந்தா:12 2440/4

TOP


விசும்பு (31)

மேல் நிரைத்து விசும்பு உற வெள்ளி வெண் – சிந்தா:1 33/2
தோய்ந்த விசும்பு என்னும் தொல் நாட்டு அகம் தொழுது புலம்பு எய்தி மைந்தர் மாழ்க – சிந்தா:1 290/1
விரி முக விசும்பு உற வாய் விட்டு ஆர்த்தன – சிந்தா:1 329/2
விசும்பு இவர் மேகம் விரைவினர் போழ்ந்து – சிந்தா:3 522/1
விசும்பு பூத்தது போன்றன வீதியே – சிந்தா:3 533/4
அகில் புகை தவழ்ந்து வானத்து அரு விசும்பு அறுத்து நீண்டு – சிந்தா:3 600/2
விசும்பு இவர் கடவுள் ஒப்பான் விரிச்சிகன் அறிந்து கூற – சிந்தா:3 621/2
விசும்பு போல் மாந்தர் ஆர விழு நிதி சிதறினானே – சிந்தா:3 621/4
அசிப்ப போன்று இரு விசும்பு அடைந்த என்பவே – சிந்தா:3 659/4
இரு நில மடந்தை ஈன்றது இரு விசும்பு என்னும் கைத்தாய் – சிந்தா:3 720/1
ஓக்கம் நீள் விசும்பு ஊடு அறுத்து ஒய்யென – சிந்தா:4 866/2
இன் நிழல் இவரும் பூணான் இரு விசும்பு இவர்தலுற்று – சிந்தா:4 959/1
மின் எழூஉ பறப்பது ஒத்து விசும்பு இவர்ந்து அமரன் சென்றான் – சிந்தா:4 959/4
மயில் அனார்க்கு படி வைத்தவன் மால் விசும்பு ஏறினான் – சிந்தா:4 1156/4
வெம் சிலையின் வேடர் தொறு மீட்டு விசும்பு ஏகும் – சிந்தா:7 1796/1
இடு கொடி அணிந்த மார்பர் இரு விசும்பு ஏற சீறி – சிந்தா:10 2145/3
சொரிந்தனர் கணை மழை விசும்பு தூர்ந்ததே – சிந்தா:10 2224/4
மேலை நீள் விசும்பு உறையும் வெண் மதியம் விசும்பு இழுக்கி – சிந்தா:10 2238/3
மேலை நீள் விசும்பு உறையும் வெண் மதியம் விசும்பு இழுக்கி – சிந்தா:10 2238/3
சொரிந்தார் மலர் அர மங்கையர் தொழுதார் விசும்பு அடைந்தான் – சிந்தா:10 2265/4
வீரிய காற்றில் பொங்கி விசும்பு போர்த்து எழுதப்பட்ட – சிந்தா:10 2271/3
நிவந்த வெண்குடை வீழவும் வேந்தர் நீள் விசும்பு ஏறவும் – சிந்தா:10 2310/1
போழும் மால் விசும்பு என பல பொலம் கொடி எடு-மின் – சிந்தா:12 2391/4
விண்-பால் சுடர் விலக்கி மேகம் போழ்ந்து விசும்பு ஏந்தி – சிந்தா:13 2600/1
நிழல் முக பகை கெட பருகி நீள் விசும்பு
உழல் எனா நோக்குவாள் மதி கண்டு ஊடினாள் – சிந்தா:13 2677/3,4
ஏறு எழில் நெறியின் ஏறி இரு விசும்பு ஆளும் நீரார் – சிந்தா:13 2879/4
செல திரு விசும்பு ஒளி சிறந்தது என்பவே – சிந்தா:13 2893/4
விளங்கு ஒளி விசும்பு அறுத்து இழிந்து மின்னு தார் – சிந்தா:13 3007/1
அகல் விசும்பு உறையும் தேவர் ஒளி அவிந்து இருப்ப மன்னன் – சிந்தா:13 3053/3
விளங்கு ஒளி விசும்பு அறுத்து இழிந்து விண்ணவன் – சிந்தா:13 3055/1
விசும்பு இயங்கு அரியோடு ஆளி விடை மயில் அன்னம் நாகம் – சிந்தா:13 3083/3

TOP


விசும்பு-இடை (8)

விண் தவழ் மேகம் போழ்ந்து விசும்பு-இடை பறக்கும் வெய்ய – சிந்தா:1 239/2
மாகம் நீள் விசும்பு-இடை மேகம் நின்று இடித்தலின் – சிந்தா:3 569/1
மின் அணி மதியம் கோள் வாய் விசும்பு-இடை நடப்பதே போல் – சிந்தா:4 1098/3
மஞ்சு சூழ் விசும்பு-இடை மணந்து மின் மிளிர்வ போல் – சிந்தா:7 1828/1
மால் இரு விசும்பு-இடை மணந்த ஒண் கொடி – சிந்தா:10 2212/3
விடு சரம் விசும்பு-இடை மிடைந்து வெய்யவன் – சிந்தா:10 2232/1
வெய்யர் தோன்றினர் விசும்பு-இடை சிறப்போடும் பொலிந்தே – சிந்தா:11 2365/4
பற்றிய விசும்பு-இடை பரவும் மா முகில் – சிந்தா:13 2833/2

TOP


விசும்பும் (1)

தங்கி இ தரணியும் விசும்பும் தாமரோ – சிந்தா:13 3000/3

TOP


விசை (3)

முல்லை அம் கண்ணி சிந்த கால் விசை முறுக்கி ஆயர் – சிந்தா:2 438/2
கை விசை முறுக்கி வீசும் கொள்ளியும் கறங்கும் ஏய்ப்ப – சிந்தா:2 448/1
கணை விசை தவிர்ப்பன கவரி நெற்றிய – சிந்தா:10 2228/2

TOP


விசைத்து (1)

விசைத்து அவர் பாடலின் வெருவி புள் எலாம் – சிந்தா:3 659/3

TOP


விசைய (1)

நீள் கால் விசைய நேமி தேர் இமைத்தார் நிலத்தில் காண்கலா – சிந்தா:11 2354/2

TOP


விசையிற்று (1)

முகில் கொண்ட மின்னு தோற்ப முறுகிய விசையிற்று ஆகி – சிந்தா:3 796/2

TOP


விசையின் (1)

விடு கணை விசையின் வெய்ய விளங்கு ஒளி இவுளி திண் தேர் – சிந்தா:3 701/1

TOP


விசையை (4)

பை விரி பசும்பொன் அல்குல் பைம்_தொடி விசையை என்பாள் – சிந்தா:1 385/2
நாட்டு இறை விசையை என்னும் நாறு பூம் கொம்பு அனாளை – சிந்தா:2 475/2
தேனும் வழங்கும் பைம் தார் விசையை சிறுவன் தேம் கொள் – சிந்தா:6 1412/2
கேட்டு நீர் நிறைந்து கேடு இல் விசையை கண் குளிர்ந்த அன்றே – சிந்தா:10 2325/4

TOP


விசையையை (1)

விசையையை பிரிதல் ஆற்றேன் வேந்தன் நீ ஆகி வையம் – சிந்தா:1 201/3

TOP


விசையொடு (2)

செய் கழல் குருசில் திண் தேர் விசையொடு திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:2 448/2
விடு கணை விசையொடு வெரு வரு தகையவர் – சிந்தா:3 602/1

TOP


விஞ்சிய (1)

விரும்பி வந்து அடைந்தவர் பருகி விஞ்சிய
திருந்து சாறு அடுவுழி பிறந்த தீம் புகை – சிந்தா:1 60/2,3

TOP


விஞ்சை (14)

பாங்கு ஆய விஞ்சை பணித்து ஆங்கு விடுத்தவாறும் – சிந்தா:0 16/4
விஞ்சை அம் பெருமகன் வஞ்சம் என்று உணர்த்தினான் – சிந்தா:3 574/2
ஊன் தரு குருதி வேலான் உள் அகம் குளிர்ந்து விஞ்சை
கோன் தரு துன்பம் மற்று என் குலத்தொடு முடிக என்றான் – சிந்தா:3 581/2,3
விண்ணவர் வியப்ப விஞ்சை வீரர்கள் விரும்பி ஏத்த – சிந்தா:3 729/1
மழை-இடை மின்னின் நொய்தா மறைந்தனர் விஞ்சை வேந்தர் – சிந்தா:3 816/2
தன்னுடை விஞ்சை எல்லாம் தளிர் இயல் ஓதலோடும் – சிந்தா:4 1147/2
பிண்டித்து பெருகிற்று என்பார் பெரு நவை அறுக்கும் விஞ்சை
எண் தவ பலவும் செய்தாம் என்று கேளாது இது என்பார் – சிந்தா:5 1276/3,4
கற்று அடிப்படுத்த விஞ்சை காமரு காமன் அன்னான் – சிந்தா:5 1285/4
மாண்டது ஓர் விஞ்சை ஓதி மதி முகம் தைவந்திட்டாள் – சிந்தா:7 1709/3
எல் இருள் விஞ்சை ஓதி இ வழி இடுவித்திட்டாள் – சிந்தா:7 1747/3
விஞ்சை அரையன் மகளை வீணை பொருது எய்தி – சிந்தா:7 1796/2
தலை வைத்த காப்பு விஞ்சை கொண்ட பின் தாமம் சூழ்ந்து – சிந்தா:7 1881/3
நாம எழில் விஞ்சை நம்பி புகுதக – சிந்தா:10 2121/4
நிறை கடல் விஞ்சை வேந்தர் நீள் நில மன்னர் சேர்ந்தார் – சிந்தா:13 3084/4

TOP


விஞ்சைக்கு (1)

விஞ்சைக்கு இறைவன் மகள் வீணையில் தோற்றவாறும் – சிந்தா:0 11/3

TOP


விஞ்சைகள் (1)

விஞ்சைகள் வல்லேன் விளிந்த நின் தோழரொடு – சிந்தா:3 520/1

TOP


விஞ்சைமகளே-கொல் (1)

விண்ணோர் மடமகள்-கொல் விஞ்சைமகளே-கொல்
கண்ணார் கழி வனப்பில் காந்தருவதத்தை என்று – சிந்தா:13 2956/1,2

TOP


விஞ்சையர் (8)

பழவினை பரிய நோற்பான் விஞ்சையர் வேந்தன் சென்றான் – சிந்தா:1 408/4
விண்ணவர் வீணை வீழ்த்தார் விஞ்சையர் கனிந்து சோர்ந்தார் – சிந்தா:3 727/3
வெடிபடு போர் தொழில் காண விஞ்சையர்
இடி உடை இன மழை நெற்றி ஏறினார் – சிந்தா:3 776/3,4
விஞ்சையர் வீரன் என்பார் விண்ணவர் குமரன் என்பார் – சிந்தா:5 1296/1
விண் நகு வெள்ளி வெற்பின் விஞ்சையர் உலகின் அல்லால் – சிந்தா:7 1646/2
விஞ்சையர் வெம் படை கொண்டு வந்தாய் என – சிந்தா:10 2207/1
வீ ததைந்த வரை மார்பர் விஞ்சையர் போல் கிடந்தனரே – சிந்தா:10 2241/4
களம் கொண்டு ஈண்டினர் கதிர் முடி விஞ்சையர் பொலிந்தே – சிந்தா:11 2361/4

TOP


விஞ்சையன் (2)

வெயில் இளம் செல்வன் போல விஞ்சையன் என் கொண்டு ஏக – சிந்தா:7 1580/2
விஞ்சையன் மகள் சீறடி வீழ்ந்தனர் – சிந்தா:12 2576/3

TOP


விஞ்சையால் (1)

வேய் நிகர் இல்ல தோளி விஞ்சையால் விடுத்து கொள்ள – சிந்தா:4 1152/3

TOP


விஞ்சையும் (1)

மாதர் விஞ்சையும் வல்லளும் அல்லளோ – சிந்தா:7 1631/4

TOP


விஞ்சையை (1)

செய்த விஞ்சையை தே_மொழி மாற்றலும் – சிந்தா:7 1711/1

TOP


விட்ட (10)

விட்ட தூணியர் வில்லினர் வாளினர் – சிந்தா:3 632/3
பொன்னை விட்ட சாயலாள் புணர் முலை தடத்தினால் – சிந்தா:3 708/1
கூட்டுற முறுக்கி விட்ட குய மகன் திகிரி போல – சிந்தா:3 786/1
அந்தரத்து இவர்ந்த ஆழி கால் நிலம் விட்ட மாலை – சிந்தா:3 793/2
மன்னர்கள் வெகுண்டு விட்ட மற படை அழுவ மாரி – சிந்தா:3 802/1
பரல் தலை முரம்பின் சில் நீர் வறும் சுனை பற்று விட்ட
அரத்த வாய் பவள செம் தாள் பெடை அன்னம் அழுவது ஒத்தாள் – சிந்தா:5 1385/3,4
முன் யான் விட்ட இன களிற்றின் இரட்டி விடுத்தான் என புகழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2175/4
மின் என விட்ட கோலை விழுங்க கண்டு அழுங்கி வேர்த்து – சிந்தா:10 2187/3
மின் இழை சுடர வாங்கி விட்ட கோல் உற்று உறாதாய் – சிந்தா:10 2188/3
புலி யாப்புறுத்தி கொண்டேன் போக்கி விட்ட பிழைப்பும் – சிந்தா:10 2197/1

TOP


விட்டது (3)

குஞ்சி மாண் கொடி கையால் கூவி விட்டது ஒத்ததே – சிந்தா:1 143/4
முதிர் பெயல் மூரி வானம் முழங்கி வாய் விட்டது ஒப்ப – சிந்தா:3 543/1
பண் விட்டது இருந்து காணும் பல் மணி கழலினார்க்கே – சிந்தா:3 676/4

TOP


விட்டதே (2)

ஊழ் திரள் மணி கயிறு ஊசல் ஆட விட்டதே – சிந்தா:1 147/4
பரிவின் மாதவர் பள்ளியுள் விட்டதே – சிந்தா:7 1779/4

TOP


விட்டவாறும் (1)

திண் சரம் விட்டவாறும் சென்ற கோல் போந்தவாறும் – சிந்தா:7 1642/3

TOP


விட்டனர் (1)

எரிய விட்டனர் இன்னியம் ஆர்த்தன – சிந்தா:5 1304/2

TOP


விட்டாயோ (1)

வீழ்ந்தது என வீழ்ந்தாய் நீ இன்று அதுவும் விட்டாயோ – சிந்தா:13 2959/4

TOP


விட்டார் (5)

அரும் பெறல் அவளும் ஆகென்று ஆடவர் தொழுது விட்டார் – சிந்தா:2 441/4
கோழி போல் குறைந்து நெஞ்சின் அறம் என மறமும் விட்டார் – சிந்தா:2 449/4
வெம்மையின் அகன்று போந்து விழைவு அற துறந்து விட்டார் – சிந்தா:5 1177/4
புனை கடி மாலை மாதர் திறத்து இது மொழிந்து விட்டார் – சிந்தா:9 2071/4
புனை முடி மன்னர் ஈண்டி பொன் எயில் புறத்து விட்டார்
வினை உடைத்து இன்ப வெள்ளம் விரும்பிய வேட்கையானே – சிந்தா:13 3051/3,4

TOP


விட்டால் (2)

கற்பால் உமிழ்ந்த மணியும் கழுவாது விட்டால்
நற்பால் அழியும் நகை வெண் மதி போல் நிறைந்த – சிந்தா:0 4/1,2
உழப்பு எருது பொன்ற புடைத்து உழுது விட்டால்
கழித்து உண்ணும் காக்கை கடிவோரும் இன்றி – சிந்தா:13 2783/2,3

TOP


விட்டாள் (1)

விட்டாள் ஆர்வம் அவன்-கண் இவன் மேல் மைந்து உறவினால் – சிந்தா:7 1601/2

TOP


விட்டாற்கு (1)

நல் தேர் மேலார் நால்வரை விட்டாற்கு அவர் சென்றார் – சிந்தா:4 1054/2

TOP


விட்டான் (7)

பின்னதனால் பயன் பேசலன் விட்டான் – சிந்தா:1 225/4
உலம் கலந்து உயர்ந்த தோளான் ஊழ்வினை என்று விட்டான் – சிந்தா:5 1167/4
உள் விரித்து இதனை எல்லாம் உரைக்க என மொழிந்து விட்டான்
தெள்ளிதின் தெரிய சென்று ஆங்கு உரைத்தலும் குமரன் தேறி – சிந்தா:5 1341/1,2
வென்று இயங்கு ஒளிறும் வெள் வேல் மின் என வெகுண்டு விட்டான்
சென்ற வேல் விருந்து செம் கண் மறவன் நக்கு எதிர்கொண்டானே – சிந்தா:10 2289/3,4
ஒன்றுடை பதினை யாண்டைக்கு உறுகடன் இறைவன் விட்டான்
இன்று உளீர் உலகத்து என்றும் உடன் உளீர் ஆகி வாழ்-மின் – சிந்தா:11 2375/1,2
நல் சிறை பட்டு நாடும் நகரமும் காவல் விட்டான் – சிந்தா:13 2612/4
வீழா ஓகை அவன் விட்டான் விண் பெற்றாரின் விரும்பினார் – சிந்தா:13 2704/4

TOP


விட்டிட்டதே (1)

மன் செய் மாண் நகர் வட்டம் விட்டிட்டதே – சிந்தா:4 860/4

TOP


விட்டிட்டு (1)

மேல் பட வெருவி நோக்கி தானையை விட்டிட்டு ஒல்கி – சிந்தா:3 675/3

TOP


விட்டிடு (1)

மறுகல் நீ பற்றொடு ஆர்வம் விட்டிடு மரண அச்சத்து – சிந்தா:4 946/2

TOP


விட்டிடும் (1)

ஒள் நிதி தசை தழீஇ உடலம் விட்டிடும்
பெண் வலை படாதவர் பீடின் ஓங்கிய – சிந்தா:1 78/2,3

TOP


விட்டு (47)

விலங்கல் சேர்ந்து விண் ஏறி விட்டு ஆர்த்தவே – சிந்தா:1 32/4
விரி முக விசும்பு உற வாய் விட்டு ஆர்த்தன – சிந்தா:1 329/2
விட்டு அகல்வு ஆற்றா வேட்கையின் ஓடும் பொழுது இப்பால் – சிந்தா:1 360/3
நாகம் விட்டு எழுந்து போந்த நாகர்-தம் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:2 460/4
பொன் நுகம் புரவி பூட்டி விட்டு உடன் பந்தி புக்க – சிந்தா:2 471/1
ஊக்கி வாய் விட்டு உயிர்ப்பன போன்றவே – சிந்தா:3 534/4
விட்டு அகலா சாந்தின் நிலம் மெழுகி மெல் மலர்கள் சிதறி தூமம் – சிந்தா:3 647/2
விண் விட்டு கடவுள் வீழ நுடங்கின புருவம் நெஞ்சம் – சிந்தா:3 676/3
விட்டு அலர்ந்த போது போல ஏந்தல் ஏந்தி நீக்கினான் – சிந்தா:3 690/4
மின்னை விட்டு இலங்கு பூண் விரை செய் மார்பம் ஓலையா – சிந்தா:3 708/2
விட்டு எரி கொளுவ நின்றாள் எரி உறு மெழுகின் நின்றாள் – சிந்தா:3 710/4
பாவியேன் உயிர் பாழ் உடல் பற்று விட்டு
ஆவியோ நடவாய் என்று அழுது தன் – சிந்தா:3 761/2,3
பள்ளி கொள் களிறு போல பரிவு விட்டு உயிர்த்து என் பாவை – சிந்தா:4 905/1
ஒடிக்க சுடர் விட்டு உமிழ உழை அம் பிணை ஒன்று அணுகி – சிந்தா:4 932/2
அனை பத அமிர்தம் நெஞ்சின் அயின்று விட்டு அகன்றது அன்றே – சிந்தா:4 947/4
இரும் களிறு எய்த ஓட சிவிகை விட்டு இளையர் ஏக – சிந்தா:4 975/2
அணி தகை யாழினோடு அமுதம் விட்டு ஒரீஇ – சிந்தா:4 1026/3
விட்டு உயிர் போகுமாறும் வீடு பெற்று உயருமாறும் – சிந்தா:4 1097/2
வில் இலங்க மின்னு கோட்ட வீணை விட்டு வெய்து உராய் – சிந்தா:4 1100/2
வெம் கள் விட்டு அலர்ந்த கண்ணி விண்ணவன் உரிமை-தன்னால் – சிந்தா:5 1169/2
காதலும் களிப்பும் என்னும் கவடு விட்டு அவலம் பூத்து – சிந்தா:5 1389/3
ஊட்டினும் அதனை விட்டு உறைநர் இன்மையால் – சிந்தா:6 1445/2
மின்னு விட்டு எரிவது ஓர் நலத்தள் வீங்கு இருள் – சிந்தா:6 1457/2
வீசி வில் விலங்கி விட்டு உமிழ என்பவே – சிந்தா:6 1480/4
ஓவாது இரண்டு உவவும் அட்டமியும் பட்டினி விட்டு ஒழுக்கம் காத்தல் – சிந்தா:6 1547/1
பரந்த தீம் புனல் மருதம் பற்று விட்டு இன மயில் அகவும் – சிந்தா:7 1557/3
விண்டு மது விட்டு விரி போது பல பொதுளி – சிந்தா:7 1780/2
உளைத்தனர் பூசல் விட்டு உணர்த்த ஓடினார் – சிந்தா:7 1851/4
விட்டு அலர்ந்த கோதை அவரால் விளைவது உண்டோ – சிந்தா:7 1876/4
ஏகல் ஆகா நிலத்து அல்கி விட்டு எழுந்து போய் – சிந்தா:8 1905/2
விட்டு நீங்குதல் இன்மையின் வீவு இலார் – சிந்தா:8 1981/3
விட்டு அலர் நாக பைம் தார் விரிசிகன் கூறும் அன்றே – சிந்தா:10 2143/4
விட்டு நீர் நெல்லும் பொன்னும் வழங்கு-மின் விளைவ கூறின் – சிந்தா:10 2150/2
விட்டு அழல் சிந்தி வெள் வேல் விசும்பின் வீழ் மின்னின் நொய்தா – சிந்தா:10 2291/1
விழைவு அற விதிர்த்து வீசி விட்டு எறிந்திடுவது ஒப்ப – சிந்தா:10 2301/2
விட்டு அழுது அவன்-கண் ஆர்வம் மண்மகள் நீக்கினாளே – சிந்தா:10 2323/4
நீர் கோலம் செய்து நிழல் விட்டு உமிழ் மாலை மார்பன் – சிந்தா:11 2352/3
பொழிதரு மழை மொக்குள் போகம் விட்டு ஆசை நீக்கி – சிந்தா:13 2651/3
செம்மையின் கனிந்த காம தூது விட்டு ஓத முத்தம் – சிந்தா:13 2718/3
தூய்மையில் குளம் தூம்பு விட்டு ஆம் பொருள் உணர்த்தி – சிந்தா:13 2760/3
எரி வளைப்ப வெம் புகை உண்டு இன் உயிர் விட்டு ஏகும் – சிந்தா:13 2786/1
விட்டு நடப்பன போல் சிந்தும் விளைந்து சீ – சிந்தா:13 2798/2
மெய் வகை தெரியும் சிந்தை விளக்கு நின்று எரிய விட்டு
பொய் கொலை களவு காமம் அவா இருள் புகாது போற்றி – சிந்தா:13 2824/2,3
விட்டு நீர் வினவி கேள்-மின் விழுத்தகை அவர்கள் அல்லால் – சிந்தா:13 2925/1
மட்டு விட்டு அலர்ந்த கோதை மதுவொடு மயங்கி நாளும் – சிந்தா:13 2950/2
நட்பு விட்டு ஒழியும்-ஆயின் நன்மை யார் கண்ணது அம்மா – சிந்தா:13 2950/4
விட்டு அலர் தாமரை பாதம் வீங்கு இருள் – சிந்தா:13 3041/2

TOP


விடம் (1)

விடம் தைத்த வேலாற்கு உரைத்தார்க்கு அவன் மெய்ம்மகிழ்ந்தான் – சிந்தா:4 1061/2

TOP


விடல் (1)

வேட்டு அ நிரையை விடல் இன்றி விரைந்தது அன்றே – சிந்தா:2 446/4

TOP


விடலில் (1)

விடலில் விசும்பின் மின் போல் மின்னி வீழ்வ காண்-மின் – சிந்தா:4 922/4

TOP


விடலை (1)

வெம் கணை விடலை தாதை வியன் நகர் அவலம் எய்தி – சிந்தா:4 1113/2

TOP


விடலைக்கு (1)

வெண் மதி இழந்த மீன் போல் விடலைக்கு தம்பி மாழாந்து – சிந்தா:7 1695/1

TOP


விடலையை (3)

மின் இவர் நுசுப்பு நோவ விடலையை காண ஓடி – சிந்தா:2 457/3
மீது வண்டு அரற்றும் கண்ணி விடலையை தானும் கண்டான் – சிந்தா:5 1262/3
வேந்தனால் விடுக்கப்பட்டார் விடலையை கண்டு சொன்னார் – சிந்தா:5 1410/1

TOP


விடவே (1)

விரை செலல் இளையரை வியவரின் விடவே – சிந்தா:3 601/4

TOP


விடா (2)

பெண்கள் கொண்ட விடா பிற செற்றம் என்று – சிந்தா:4 901/2
விடா களி வண்டு உண விரிந்த கோதையர் – சிந்தா:4 916/1

TOP


விடாத (1)

தொடுத்த ஆங்கு அ அம்பு தொடை வாங்கி விடாத முன்னம் – சிந்தா:10 2320/1

TOP


விடாது (7)

ஏற்றவர் மார்பத்து அல்லால் இரும்பு மேல் விடாது நிற்பார் – சிந்தா:3 782/2
பொழிந்து உகு காதல் பூண்டு புல்லுகை விடாது செல்ல – சிந்தா:6 1496/1
மன்னன் மகிழ்ந்து மருமானை விடாது புல்லி – சிந்தா:10 2136/2
விழுங்கு மேகம் விடாது தழீஇ கிடந்து – சிந்தா:12 2504/3
பத்திமை விடாது மேல் நாள் படை கலம் நவின்ற பொன் தேர் – சிந்தா:12 2571/2
அளித்து இள மந்தி-தன்னை ஆர்வத்தால் விடாது புல்லி – சிந்தா:13 2721/1
ஒரு பகல் பூசின் ஓர் ஆண்டு ஒழிவு இன்றி விடாது நாறும் – சிந்தா:13 2737/1

TOP


விடார் (1)

அத்தலை விடின் இத்தலை விடார்
உய்த்தனர் என உடை தயிர் புளி – சிந்தா:2 423/2,3

TOP


விடிந்ததை (1)

வெம் சுடர் தோன்றி விடிந்ததை அன்றே – சிந்தா:1 219/4

TOP


விடின் (2)

அத்தலை விடின் இத்தலை விடார் – சிந்தா:2 423/2
மந்திர மருந்து இவை இல்லையாய் விடின்
ஐம் தலை அரவினை யாவர் தீண்டுவார் – சிந்தா:13 2936/1,2

TOP


விடினும் (1)

வெல்வதோ குணத்தின் மிக்கார் வெற்றிலை விடினும் வேலாம் – சிந்தா:3 815/3

TOP


விடு (21)

வில் பொறிகள் வெய்ய விடு குதிரை தொடர் அயில் வாள் – சிந்தா:1 102/1
கரும் பொன் இயல் பன்றி கத நாகம் விடு சகடம் – சிந்தா:1 104/1
இழை அணி ஒளி இள வெயில் செய விடு புகை – சிந்தா:1 118/3
முடியொடு முடியுற மிடைதலின் விடு சுடர் – சிந்தா:1 119/3
தாம செப்பு இணை முகட்டு தண் கதிர் விடு நீல – சிந்தா:1 171/1
விளங்கு ஒளி மணிகள் வேய்ந்து விடு சுடர் இமைக்கும் பூணான் – சிந்தா:1 213/4
விடு கணை விசையொடு வெரு வரு தகையவர் – சிந்தா:3 602/1
விடு கணை விசையின் வெய்ய விளங்கு ஒளி இவுளி திண் தேர் – சிந்தா:3 701/1
விடு கதிர் பருதி முன்னர் மின்மினி விளக்கம் ஒத்தீர் – சிந்தா:3 742/2
விடு கணை தெரிந்து தானை வீக்கற விசித்து வெய்தா – சிந்தா:4 1086/3
விடு கணை சிலையொடு ஏந்தி வெருவர தோன்றலோடும் – சிந்தா:4 1137/3
ஓலை விடு கண் உருகு கொடி இடை – சிந்தா:7 1613/2
விலங்கு பாய்வன விடு கணை விலக்குவ கலிமா – சிந்தா:7 1770/4
விடு பொறி அரவு என விளங்கு வெம் சிலை – சிந்தா:7 1850/1
விடு கணை சென்று தேர் மேல் பின் முனா வீழ்தலோடும் – சிந்தா:7 1863/3
விடு சரம் விசும்பு-இடை மிடைந்து வெய்யவன் – சிந்தா:10 2232/1
விடு கதிர் மணி ஒளி வெயிலின் காய்ந்தவே – சிந்தா:10 2232/4
விடு வினை புடைக்க பாறி வீற்றுவீற்று-ஆயின் அல்லால் – சிந்தா:13 2618/2
விரவி தென்றல் விடு தூதா வேனிலாற்கு விருந்து ஏந்தி – சிந்தா:13 2690/3
கதிர் விடு திரு மணி அம் கை கொண்டது ஒத்து – சிந்தா:13 2850/1
புல் உண் புரவி புலம்பு விடு குரல் போல் – சிந்தா:13 2978/1

TOP


விடு-மின் (3)

வீட்டினை விளைக்க வேண்டும் வெளிற்று உரை விடு-மின் என்றான் – சிந்தா:6 1431/4
விளைவது தீவினையே கண்டீர் இவை மூன்றும் விடு-மின் என்றால் – சிந்தா:6 1551/2
உடன் அவை விடு-மின் என்றான் ஒளி நிலா உமிழும் பூணான் – சிந்தா:11 2373/4

TOP


விடுக்க (1)

கரும் சிலை மறவர் கொண்ட கண நிரை விடுக்க வல்ல – சிந்தா:4 1112/1

TOP


விடுக்கப்பட்ட (1)

செய்ய வாய் நெடிய கண்ணாள் செல்க என விடுக்கப்பட்ட
வெய்ய வாள் தட கை வீரன் இருத்தலும் விசயன் என்பான் – சிந்தா:7 1717/1,2

TOP


விடுக்கப்பட்டார் (1)

வேந்தனால் விடுக்கப்பட்டார் விடலையை கண்டு சொன்னார் – சிந்தா:5 1410/1

TOP


விடுக்கல் (1)

வேறு நீர் நினைந்து காணீர் யாவர்க்கும் விடுக்கல் ஆகாது – சிந்தா:3 750/3

TOP


விடுக்கலானே (1)

புரி குழல் புலம்ப வைகி பூ அணை விடுக்கலானே – சிந்தா:9 2082/4

TOP


விடுக்கிய (2)

பூ அலர் கொடி அனாரை விடுக்கிய கோயில் புக்கான் – சிந்தா:13 2917/3
சென்றன விடுக்கிய செல்வன் பொன் மயிர் – சிந்தா:13 3034/2

TOP


விடுக்கின்றதே (1)

குளிர் மதி கொண்ட நாகம் கோள் விடுக்கின்றதே போல் – சிந்தா:12 2468/1

TOP


விடுக்கும் (2)

மெலிய ஆவி விடுக்கும் மற்று என்மரும் – சிந்தா:3 641/4
வேம் என் நெஞ்சம் மெய் வெதும்பும் விடுக்கும் ஆவி வெய்துயிர்க்கும் – சிந்தா:7 1663/1

TOP


விடுகலார் (1)

விடுகலார் பாகரும் வெருவர கொன்றிட – சிந்தா:7 1831/2

TOP


விடுத்த (2)

கோள் வாய் மதியம் நெடியான் விடுத்த ஆங்கு மைந்தன் – சிந்தா:2 454/2
ஓட்டித்தான் விடுத்த ஓலை உள பொருள் உரை-மின் என்ன – சிந்தா:10 2143/2

TOP


விடுத்தது (1)

கூர் உகிர் விடுத்தது ஓர் கோலம் மாலையை – சிந்தா:6 1466/2

TOP


விடுத்தல் (4)

விழவும் வேள்வும் விடுத்தல் ஒன்று இன்மையால் – சிந்தா:1 138/2
வேற்று நாடு அதன் சுவை விடுத்தல் மேயினார் – சிந்தா:5 1176/3
நீத்து நீர் கடலை நீந்தும் புணை என விடுத்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2804/4
தணக்கு இற பறித்த போதும் தான் அளை விடுத்தல் செல்லா – சிந்தா:13 2887/1

TOP


விடுத்தவர் (1)

ஒன்றி முன் விடுத்தவர் மூவர் ஒற்று ஆட்கள் வந்து – சிந்தா:7 1829/3

TOP


விடுத்தவாறும் (2)

வஞ்சம் மறவர் நிரை வள்ளல் விடுத்தவாறும்
விஞ்சைக்கு இறைவன் மகள் வீணையில் தோற்றவாறும் – சிந்தா:0 11/2,3
பாங்கு ஆய விஞ்சை பணித்து ஆங்கு விடுத்தவாறும் – சிந்தா:0 16/4

TOP


விடுத்தனன் (2)

சுற்றிய தோழிமாரை விடுத்தனன் தொழுது நின்றான் – சிந்தா:5 1222/3
அ துறை விடுத்தனன் அலர்ந்த தாரினான் – சிந்தா:6 1478/4

TOP


விடுத்தாய் (1)

துணிக போதும் என விடுத்தாய் போந்தேன் துயர் உழப்ப நீ – சிந்தா:7 1589/3

TOP


விடுத்தார் (3)

வெல்வது சூது என வேண்டி விடுத்தார் – சிந்தா:4 879/4
பைய நடக்க என்று பசிக்கு இரங்கி அவர் விடுத்தார்
தொய்யில் முலையவர்கள் கடை தோன்றல் நனி புக்கான் – சிந்தா:9 2013/3,4
வெள்ள நீர் படப்பை விதையம் வந்து அடைந்தே வேந்தனுக்கு உணர்த்த முன் விடுத்தார் – சிந்தா:10 2109/4

TOP


விடுத்தாள் (2)

எந்தைமார்கள் எழுக என்ன ஏக விடுத்தாள் குரல் – சிந்தா:4 1160/3
வேய்ந்து அரிக்கும் மிஞிறு ஆர்ப்ப விடுத்தாள் – சிந்தா:7 1769/4

TOP


விடுத்தான் (3)

எண்ணி விய நெறியால் விடுத்தான் கோயில் புக்கானே – சிந்தா:7 1886/4
போற்றி விடுத்தான் புனை செம்பொன் படையே அணிந்து புனை பூணான் – சிந்தா:10 2174/4
முன் யான் விட்ட இன களிற்றின் இரட்டி விடுத்தான் என புகழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2175/4

TOP


விடுத்தானே (1)

மயிர் எலியின் போர்வையொடு எம் மன்னன் விடுத்தானே – சிந்தா:7 1874/4

TOP


விடுத்திடு-மின் (1)

வெறும் பொருள் அது அம்மா விடுத்திடு-மின் என்றாள் – சிந்தா:13 2622/4

TOP


விடுத்திடுதல் (1)

நடுக்கு உடைய காமம் விடுத்திடுதல் நன்றே – சிந்தா:13 2871/4

TOP


விடுத்து (10)

கவ்விய தன் நோக்கினால் கண் விடுத்து காதல் நீர் – சிந்தா:1 180/3
அரசனை கண்டு கண்ணுற்றவர்களை விடுத்து நல் நாள் – சிந்தா:3 506/1
அன்பின் அகலாதவனை விடுத்து அலர்ந்த கோதைக்கு – சிந்தா:3 849/2
வேய் நிகர் இல்ல தோளி விஞ்சையால் விடுத்து கொள்ள – சிந்தா:4 1152/3
வீட்டரும் சிறையில் தேவன் விடுத்து உய கொள்ளப்பட்ட – சிந்தா:5 1166/1
பொருந்தினார் செய்தது எல்லாம் புரை விடுத்து உரைமோ என்ன – சிந்தா:7 1732/3
ஒளிர் வளை கையை செல்வன் விடுத்து அவள் இடக்கை பற்றி – சிந்தா:12 2468/3
பெண்கள் ஆவி விடுத்து ஒழிபவோ பெரியோர் நண்பு அடைந்தார் பெயர்பவோ – சிந்தா:12 2589/4
திறன் அழியாமை இன்னே விடுத்து அருளுக தேர் வேந்தர் வேந்தனே – சிந்தா:12 2590/4
கடல் படை மன்னர் தம்மை காதலின் விடுத்து காமன் – சிந்தா:12 2597/1

TOP


விடுத்தேன் (4)

அருமை அறன் இன்பம் பொருள் ஆக என விடுத்தேன் – சிந்தா:3 843/4
எந்தை திறம் முன்னம் உணர்ந்து இன்னணம் விடுத்தேன் – சிந்தா:3 846/4
தொட்டு விடுத்தேன் அவனை தூது பிற சொல்லி – சிந்தா:7 1876/2
வெய்யோன் உயிர்ப்பின் விடுத்தேன் என் வெகுளி வெம் தீ – சிந்தா:11 2345/2

TOP


விடுதல் (1)

வீடு எனப்படும் வினை விடுதல் பெற்றது அங்கு – சிந்தா:13 2846/3

TOP


விடுதும் (1)

சிரை ஐந்தும் விடுதும் என்பார் தீற்றுதும் சிருங்கி என்பார் – சிந்தா:5 1277/1

TOP


விடுந்த (1)

விடுந்த சிறு கிளியால் விம்மல் நோய் தீர்ந்தேன் – சிந்தா:4 1041/3

TOP


விடுப்ப (5)

வலம்புரி பொறித்த வண் கை மதவலி விடுப்ப ஏகி – சிந்தா:1 204/1
பெண் இடர் விடுப்ப வாழ்வின் சாதலே பெரிது நன்று என்று – சிந்தா:7 1752/1
மந்திரம் மூன்றும் தந்து வானவன் விடுப்ப செல்வேற்கு – சிந்தா:7 1753/1
என்ன நாளும் அரற்ற பொறான் விடுப்ப போகி இன மழைகள் மொய்த்து – சிந்தா:12 2588/1
வடி நிரை நெடிய கண்ணார் மாமிமார் விடுப்ப ஏகி – சிந்தா:13 2650/1

TOP


விடும் (1)

வெம் களி விடும் மத வேழ பேரினம் – சிந்தா:5 1179/2

TOP


விடும்-மின் (2)

கறை பன்னீர் ஆண்டு உடன் விடும்-மின் காமர் சாலை தளி நிறும்-மின் – சிந்தா:1 306/1
தாளினால் நொய்யீராகி தரணி-தாம் விடும்-மின் என்றான் – சிந்தா:3 749/4

TOP


விடுவித்து (1)

அன்ன பார்ப்பு அன்று கொண்ட தடத்து-இடை விடுவித்து இட்டான் – சிந்தா:13 2880/3

TOP


விடை (6)

மீண்டு அவர் ஏகுதலும் விடை அன்னவன் – சிந்தா:4 942/1
விடை சூழ் ஏற்றின் வெல் புகழான் தன் மிகு தாதை – சிந்தா:4 1058/1
மீட்டும் அங்கு இருந்தான் விடை ஏறு அனான் – சிந்தா:7 1634/4
விடை உடை இன நிரை விழுங்கல் மேயினார் – சிந்தா:7 1847/1
கனை குரல் உருமு சீற்ற கதழ் விடை உரிவை போர்த்த – சிந்தா:13 2899/2
விசும்பு இயங்கு அரியோடு ஆளி விடை மயில் அன்னம் நாகம் – சிந்தா:13 3083/3

TOP


விடைப்பு (1)

விடைப்பு அரும் தானை வேந்தன் வேண்டுவ வெறுப்ப நல்கி – சிந்தா:3 555/3

TOP


விடையில் (1)

விடையில் செல்வுழி விளியினும் விளியும் மற்று அறி நீ – சிந்தா:13 2757/4

TOP


விடையின் (1)

நாறு இரும் குழலினாளை நாகு அணை விடையின் புல்லி – சிந்தா:9 2062/3

TOP


விடையினானும் (1)

சினம் திகழ் விடையினானும் செல்வியும் சேர்ந்தது ஒத்தே – சிந்தா:1 188/4

TOP


விடையை (1)

தொழுவாய் விடையை தொடர்கிற்றிலிர் என்று – சிந்தா:6 1523/3

TOP


விண் (47)

பொய்ம் நீர அல்லா பொருளால் விண் புகுதும் என்பார் – சிந்தா:0 5/4
விண் வாள் அறுக்கும் நகர் வீதி புகுந்தவாறும் – சிந்தா:0 24/2
விலங்கல் சேர்ந்து விண் ஏறி விட்டு ஆர்த்தவே – சிந்தா:1 32/4
பரந்து விண் புகுதலின் பருதி சேந்ததே – சிந்தா:1 60/4
பெற்ற இன்பம் விழைவிப்பான் விண் உவந்து வீழ்ந்து என – சிந்தா:1 77/3
விண் புகு வியன் சினை மெலிய பூத்தன – சிந்தா:1 79/1
பொங்கு மென் மலர் பெய் சேக்கை பொலிந்து விண் புகற்சி உண்டே – சிந்தா:1 108/4
விண் பொழி பூ மழை வெல் கதிர் நேமிய – சிந்தா:1 220/3
விண் கனிய கவின் வித்திய வேல் கணி – சிந்தா:1 230/3
விண் தவழ் மேகம் போழ்ந்து விசும்பு-இடை பறக்கும் வெய்ய – சிந்தா:1 239/2
விண் உரும் ஏறு போன்று வெடிபட முழங்கும் சொல்லான் – சிந்தா:1 265/4
வெயில் என திரித்து விண் வழுக்கி வந்து வீழ்ந்தது ஓர் – சிந்தா:1 276/3
விண் இடம் மள்ளர் கொள்ள மிறைக்கொளி திருத்தினானே – சிந்தா:1 284/4
விண் தொட நிவந்த கோயில் விண்ணவர் மகளின் சென்றாள் – சிந்தா:1 303/3
மாரி மொக்குளின் மாய்ந்து விண் தொழ – சிந்தா:2 409/3
விண் கனிந்து உருகு நீர்மை வெள் வளை தோளி போந்தாள் – சிந்தா:3 628/3
விண் விட்டு கடவுள் வீழ நுடங்கின புருவம் நெஞ்சம் – சிந்தா:3 676/3
விண் நின்று இயங்கி மிடறு நடுநடுங்கி – சிந்தா:3 735/3
எழுந்து விண் படரும் சிங்கம் பெட்டை மேல் இவர்ந்து நின்றால் – சிந்தா:3 752/1
தூமத்தால் கெழீஇய கோதை தோள் துணை பிரித்தல் விண் மேல் – சிந்தா:3 754/1
அடுத்து விண் பூத்தது ஓர் அழகின் மிக்கதே – சிந்தா:3 831/4
விரும்பி விண் இறுத்து ஒய்யென தோன்றினான் – சிந்தா:4 952/3
விண் இடை நுடங்கு மின்னும் மீன்களும் பொருவ போல – சிந்தா:4 969/3
வீணை வித்தகன் காணிய விண் படர்ந்து – சிந்தா:4 1002/3
விண் புக நாறு சாந்தின் விழு முலை காமவல்லி – சிந்தா:4 1081/2
விண் புதைப்பன வெண் மலர் வேய்ந்து உளால் – சிந்தா:5 1324/1
வீழ்ந்து வெண் மழை தவழும் விண் உறு பெரு வரை பெரும் பாம்பு – சிந்தா:7 1560/1
விண் நகு வெள்ளி வெற்பின் விஞ்சையர் உலகின் அல்லால் – சிந்தா:7 1646/2
விண் உயர் செம்பொன் மாடத்து இழிந்து அவண் விளங்க புக்கேன் – சிந்தா:7 1757/2
விண் அகத்து இயங்கும் மேக குழாம் என நிரைத்த வேழம் – சிந்தா:7 1859/2
விண் உளு உண்டு என வீழும் மா நில மிசை – சிந்தா:8 1899/3
சோரும் வார் புயல் துளங்க விண் புகுவன துரகம் – சிந்தா:10 2160/4
சிலை வட்டம் நீங்கி விண் மேல் செவ்வனே எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2184/4
விண் புக உயிரை பெய்வான் வீழ்தரு கடாத்த வேழம் – சிந்தா:10 2250/2
விண் காவலை மகிழ்வீர் நனி உளிரோ என விபுலன் – சிந்தா:10 2260/2
விரி மணி விளங்கு மான் தேர் விண் தொழ ஏறினானே – சிந்தா:10 2295/4
விண் விளக்குவ போல் விரி பூம் துகள் – சிந்தா:12 2394/1
வினை மயில் பொறியில் என்னை போக்கி விண் விரும்ப புக்கான் – சிந்தா:13 2614/3
வீழா ஓகை அவன் விட்டான் விண் பெற்றாரின் விரும்பினார் – சிந்தா:13 2704/4
விண் இல் இன்பமே விழைந்த வேட்கையான் – சிந்தா:13 2742/4
உடைய தம் குணங்களோடு ஓங்கி விண் தொழ – சிந்தா:13 2847/3
பொங்கி மேல் பறந்து விண் புதைந்தது என்பவே – சிந்தா:13 2859/4
விண் படர்ந்து அனைய மாலை வெண்குடை வேந்தர் வேந்தன் – சிந்தா:13 2991/2
விலை இலா மணி முடியான் விண் வியப்ப இறைஞ்சினான் – சிந்தா:13 3023/4
விண் நெறி வழுவி வீழ்ந்த விண்ணவன் ஒருவன்-கொல் என்று – சிந்தா:13 3054/3
விண் இயங்கு அருக்கன் வீழ்ந்து மீன் நிலம் கொள்வதே போல் – சிந்தா:13 3085/1
விண் கனிய கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஆர்ப்ப முரி புருவ வேல் நெடும் கண் விருந்து செய்ய – சிந்தா:13 3138/3

TOP


விண்-காறும் (1)

மின் ஆர் மணி பூணவன் மேவி விண்-காறும் நாறும் – சிந்தா:13 3045/2

TOP


விண்-பால் (1)

விண்-பால் சுடர் விலக்கி மேகம் போழ்ந்து விசும்பு ஏந்தி – சிந்தா:13 2600/1

TOP


விண்ட (1)

படா களி இள முலை பாய விண்ட தார் – சிந்தா:4 916/2

TOP


விண்டலர் (2)

விண்டலர் கோதைக்கு விசயை என்பவே – சிந்தா:1 182/4
விண்டலர் கண்ணி சிந்த மின்னில் சென்று எய்தினானே – சிந்தா:4 979/4

TOP


விண்டவர் (1)

விண்டவர் உடலம் கீறி சுளித்து நின்று அழலும் வேழம் – சிந்தா:10 2151/1

TOP


விண்டார் (1)

விண்டார் தேய்க்கும் வெம் பரி மான் தேர் விசயன் என்று – சிந்தா:7 1636/1

TOP


விண்டு (19)

விண்டு கண் அருவி சோர விம்மு உயிர்த்து இனையை ஆதல் – சிந்தா:1 271/3
விண்டு தெய்வதம் வணங்கி வெல்க என – சிந்தா:2 418/3
மொய் கொள் முலை பாய முகை விண்டு அலர்ந்த தாரான் – சிந்தா:3 589/4
விண்டு அலர் கோதை விம்மும் விரை குழல் தொழுது நீவி – சிந்தா:3 618/3
முருகு விண்டு உலாம் முல்லை கத்திகை – சிந்தா:4 989/1
விண்டு அலர்ந்து ஒருபுடை தோடு மின்செய் – சிந்தா:4 1009/2
தாது ஆர் கமழ் தார் மது விண்டு துளிப்ப – சிந்தா:4 1066/3
பாளை வாய் கமுகின் நெற்றி படு பழம் உதிர விண்டு
நீள் கழை கரும்பின் நெற்றி நெய்ம் முதிர் தொடையல் கீறி – சிந்தா:5 1198/1,2
விண்டு ஒழுகு தீம் கனிகள் பலவும் ஆர்ந்த வியன் சோலை – சிந்தா:5 1225/2
விண்டு ஒளித்து ஊண் துறந்து ஒடுங்கும் வீழ் புனல் – சிந்தா:6 1443/3
விண்டு தேன் துளிக்கும் விரை தாரினாய் – சிந்தா:6 1513/4
விண்டு தேன் துளிப்ப வேல் தடம் கண் தாம் ஆடும் நாடகம் – சிந்தா:7 1655/3
விண்டு மது விட்டு விரி போது பல பொதுளி – சிந்தா:7 1780/2
முருகு விண்டு இரிய தீம் தேன் முழங்கு நீர் கழனி நல் நாடு – சிந்தா:7 1854/3
விண்டு நாண் அற்றது ஆங்கே விசயனும் வீக்கம் அற்றான் – சிந்தா:10 2192/4
விண்டு வேய் நரல் ஊன் விளை கானவர் இடனும் – சிந்தா:13 2750/1
விண்டு அலர் மாலை மார்பன் விதியினால் சென்று மாதோ – சிந்தா:13 2837/3
விண்டு அலர் கனை கதிர் வீரன் தோன்றினான் – சிந்தா:13 3013/2
விண்டு அலர் பூம் தாமரையின் விரை ததும்ப மேல் நடந்த – சிந்தா:13 3022/3

TOP


விண்டுவும் (1)

விண்டுவும் உடைய வாலின் வெடித்துராய் வெகுண்டு நோக்கா – சிந்தா:7 1749/2

TOP


விண்ணகத்து (3)

விண்ணகத்து உளர்-கொல் மற்று இ வென்றி வேல் குருசில் ஒப்பார் – சிந்தா:2 467/1
விண்ணகத்து இயங்கு தேர் எண் அவற்று இரட்டியே – சிந்தா:3 566/2
விண்ணகத்து இளையான் அன்ன மெய்ப்பொறி – சிந்தா:8 1949/1

TOP


விண்ணகம் (5)

விண்ணகம் இருள் கொள விளங்கு வெண் மதி – சிந்தா:1 198/3
விரும்பி ஆங்கு அவளை எய்தான் விண்ணகம் இழந்தது அன்றி – சிந்தா:1 207/3
வேலின் மன்னனை விண்ணகம் காட்டி இ – சிந்தா:1 251/1
விண்ணகம் வணங்க வெண் கோட்டு இளம் பிறை முளைத்ததே போல் – சிந்தா:3 538/1
விண்ணகம் முழக்கின் ஏய்ப்ப வீதி-தொறும் எருக்கி எங்கும் – சிந்தா:3 609/3

TOP


விண்ணவர் (9)

வேல் இயல் ஆடவர் விரவி விண்ணவர்
ஆலயம் இது என ஐயம் செய்யுமே – சிந்தா:1 90/3,4
விண் தொட நிவந்த கோயில் விண்ணவர் மகளின் சென்றாள் – சிந்தா:1 303/3
மேல் வரல் கருதி நின்றார் விண்ணவர் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:2 459/4
விண்ணவர் வீணை வீழ்த்தார் விஞ்சையர் கனிந்து சோர்ந்தார் – சிந்தா:3 727/3
விண்ணவர் வியப்ப விஞ்சை வீரர்கள் விரும்பி ஏத்த – சிந்தா:3 729/1
மேவி விண்ணவர் மங்கையர் போன்று தம் – சிந்தா:4 873/2
விஞ்சையர் வீரன் என்பார் விண்ணவர் குமரன் என்பார் – சிந்தா:5 1296/1
விழு மணி கொடி அனாளும் விண்ணவர் மடந்தை ஒத்தாள் – சிந்தா:5 1345/4
விழு முலை சூட்டி நின்றார் விண்ணவர் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:13 2716/4

TOP


விண்ணவன் (3)

வெம் கள் விட்டு அலர்ந்த கண்ணி விண்ணவன் உரிமை-தன்னால் – சிந்தா:5 1169/2
விண் நெறி வழுவி வீழ்ந்த விண்ணவன் ஒருவன்-கொல் என்று – சிந்தா:13 3054/3
விளங்கு ஒளி விசும்பு அறுத்து இழிந்து விண்ணவன்
இளம் கதிர் என துறந்து இருப்ப கண்டனம் – சிந்தா:13 3055/1,2

TOP


விண்ணாறு (1)

விண்ணாறு செல்வார் மனம் பேது உற போந்து வீங்கி – சிந்தா:10 2134/1

TOP


விண்ணில் (2)

விண்ணில் தூவி இட்டான் வந்து வீழ்ந்தன – சிந்தா:4 894/2
விண்ணில் திங்கள் விலக்குதல் மேயினார் – சிந்தா:4 902/1

TOP


விண்ணின் (1)

விண்ணின் மேல் மலர் மழை பொழிய வீங்கு பால் – சிந்தா:13 3112/1

TOP


விண்ணினோடு (1)

விண்ணினோடு அமிர்தம் விலை செல்வது – சிந்தா:1 244/1

TOP


விண்ணும் (5)

விண்ணும் மண்ணும் விருந்து செய்தால் ஒப்ப – சிந்தா:3 635/3
விண்ணும் மண்ணும் அறியாது விலங்கொடு மாந்தர்-தம் – சிந்தா:4 1158/1
மாகம் நெய்த்தோர் சொரிந்து எங்கும் மண்ணும் விண்ணும் அதிர்ந்தவே – சிந்தா:10 2173/4
மற்று உரை இல்லை மண்ணும் விண்ணும் நும் அடிய அன்றே – சிந்தா:13 2927/4
விளைத்த பின் விண்ணும் மண்ணும் மங்கலம் வகையில் செய்து – சிந்தா:13 3116/3

TOP


விண்ணோர் (6)

வெம்பும் சுடரின் சுடரும் திருமூர்த்தி விண்ணோர்
அம் பொன் முடி மேல் அடி_தாமரை சென்னி வைப்பாம் – சிந்தா:0 2/3,4
வென்றார் தம் வீட்டு இன்பம் விளைக்கும் விண்ணோர் உலகு ஈன்றே – சிந்தா:4 962/4
விண்ணோர் உலகினொடும் இ நிலத்து இல்லா – சிந்தா:4 1065/2
சுரும்பு உலாம் கண்ணி விண்ணோர் துறக்கமும் வீடும் வேண்டேன் – சிந்தா:13 2902/2
விண்ணோர் மடமகள்-கொல் விஞ்சைமகளே-கொல் – சிந்தா:13 2956/1
விரி புகை விளக்கு விண்ணோர் ஏந்த மற்று உறையும் அன்றே – சிந்தா:13 3118/4

TOP


விண்ணோர்க்கு (1)

வேல் அருவி கண்ணினார் மெய்க்காப்பு ஓம்ப வேந்தன் போய் விண்ணோர்க்கு விருந்து ஆயினானே – சிந்தா:1 291/4

TOP


விண்ணோர்களை (1)

வந்த விண்ணோர்களை வாழ்த்தி ஏத்தி இ மலர் மாலை தூய் – சிந்தா:4 1160/2

TOP


விண்ணோன் (2)

வழுக்குதல் இன்றி விண்ணோன் வச்சிர நுதியின் இட்ட – சிந்தா:6 1534/3
தோழன் விண்ணோன் அவண் தோன்றி வயங்கா கூத்து வயங்கிய பின் – சிந்தா:13 2704/2

TOP


வித்தக (1)

வித்தக இளையர் எல்லாம் விழு மணி கலங்கள் தாங்கி – சிந்தா:4 971/2

TOP


வித்தகம் (1)

நூல் புடைத்தால் போல் கிடந்த வித்தகம் சேர் நுண் வரிகள் – சிந்தா:4 1044/1

TOP


வித்தகற்கு (1)

வித்தகற்கு உற்றது விளம்புகின்றதே – சிந்தா:4 1075/4

TOP


வித்தகன் (5)

வீணை வித்தகன் காணிய விண் படர்ந்து – சிந்தா:4 1002/3
யாழ் அறி வித்தகன் அங்கை நீட்டினான் – சிந்தா:4 1021/4
வீணை வித்தகன் வேந்து அடு வீங்கு தோள் – சிந்தா:11 2335/1
வித்தகன் பூசி வெள் வேல் வேந்தனுக்கு இறைஞ்சினானே – சிந்தா:12 2493/4
வித்தகன் வலம்செய்து விழு பொன் பூமி போய் – சிந்தா:13 3026/2

TOP


வித்தகனே (1)

சிலை வித்தகனே தெருளேன் அருளாய் – சிந்தா:6 1514/3

TOP


வித்தகனை (1)

வித்தகனை இன்னே பெறுக என உரைத்தாள் – சிந்தா:6 1470/4

TOP


வித்தாய் (1)

விழ வித்தாய் வீடு பெற்றான் விளங்கி நால் வினையும் வென்றே – சிந்தா:13 3114/4

TOP


வித்தாவாறு (1)

விளியா குண துதி நாம் வித்தாவாறு என்னே – சிந்தா:7 1611/4

TOP


வித்தி (16)

முழுதும் வித்தி விளைப்பர் திளைப்பவே – சிந்தா:1 133/4
பவழ வாய் செறுவு தன்னுள் நித்திலம் பயில வித்தி
குழவி நாறு எழுந்து காளை கொழும் கதிர் ஈன்று பின்னா – சிந்தா:1 379/1,2
ஆழி அம் கழனி தன்னுள் அம்பொடு கணையம் வித்தி
சூழ் குடர் பிணங்கள் மல்க விளைத்த பின் தொழுதி பல் பேய்க்கு – சிந்தா:3 757/1,2
நன்று ஆய நல் விரத செந்நெல் வித்தி ஒழுக்க நீர் – சிந்தா:4 962/2
வீறு உயர் புகழை வித்தி கேண்மையை விளைத்தி இன்னே – சிந்தா:5 1284/3
வித்தி மேல் உலகத்து இன்பம் விளைத்து மெய்கண்டநீரார் – சிந்தா:12 2462/4
வித்தி மாதர் வருத்தம் விளைத்தாள் என – சிந்தா:12 2481/2
வளை முயங்கு உருவ மென் தோள் வரம்பு போய் வனப்பு வித்தி
கிளை நரம்பு இசையும் கூத்தும் கேழ்த்து எழுந்து ஈன்ற காம – சிந்தா:12 2598/2,3
வெளிறு முன் வித்தி பின்னை வச்சிரம் விளைத்தலாமோ – சிந்தா:13 2613/4
சீர் கெழு நிலத்து வித்தி சீல நீர் கொடுப்பின் தீம் தேன் – சிந்தா:13 2632/2
வெவ்வினை செய்யும் மாந்தர் உயிர் எனும் நிலத்து வித்தி
அ வினை விளையுள் உண்ணும் அவ்விடத்து அவர்கள் துன்பம் – சிந்தா:13 2762/1,2
விழுங்கி உமிழாது குணம் வித்தி இருந்தோய் நின் – சிந்தா:13 3093/3
வேட்கையை மிகுத்து வித்தி பிறவி நோய் விளைத்து வீயா – சிந்தா:13 3106/2
உழ வித்தி உறுதி கொள்வார் கொண்டு உய்ய போகல் வேண்டி – சிந்தா:13 3114/1
தொழு வித்தி அறத்தை வைத்து துளங்கு இமில் ஏறு சேர்ந்த – சிந்தா:13 3114/2
உழுது ஆர்வம் வித்தி உலப்பு இலாத நுகர்ச்சி விளைத்து அலர்ந்த கற்பகத்தின் கீழ் – சிந்தா:13 3137/2

TOP


வித்திய (4)

விண் கனிய கவின் வித்திய வேல் கணி – சிந்தா:1 230/3
வேந்து இரிய கணை வித்திய வெம் சிலை – சிந்தா:7 1769/1
வித்திய வேங்கை வீயும் விழு பொனும் விளங்க காம – சிந்தா:12 2539/2
வித்திய புகழினாற்கு விருந்து அரசு இயற்றி நாடும் – சிந்தா:12 2567/2

TOP


வித்தில் (1)

பேதைமை என்னும் வித்தில் பிறந்து பின் வினைகள் என்னும் – சிந்தா:5 1389/1

TOP


வித்தின் (2)

நல் நிலத்து இட்ட வித்தின் நயம் வர விளைந்து செல்வம் – சிந்தா:13 2823/1
புன் நிலத்து இட்ட வித்தின் புற்கென விளைந்து போகம் – சிந்தா:13 2823/3

TOP


வித்தினார் (1)

வேனிலான் வரு நெறி வெண் முள் வித்தினார் – சிந்தா:13 2635/4

TOP


வித்தினானே (1)

பின்னை தன் கிளைகள் கூட்டம் பெருந்தகை வித்தினானே – சிந்தா:13 2880/4

TOP


வித்து (6)

ஆலம் வித்து அனையது எண்ணி அழிவினுள் அகன்று நின்றேன் – சிந்தா:2 476/4
ஏந்து வித்து நாம் மிசைய வந்து தந்து நீக்கினான் – சிந்தா:3 692/3
முன் செய்த வினையின் நீங்கி நல்வினை விளைக்கும் வித்து
மல் செய்து வீங்கு தோளான் மந்திரம் ஐந்தும் மாதோ – சிந்தா:4 945/2,3
பீடு இலா பிறவிக்கு வித்து என்பவே – சிந்தா:6 1427/4
விளைக்கிய வித்து அனாய் இரு மற்று ஈங்கு என – சிந்தா:13 2867/2
இருளில் படு கால் புகழ் வித்து இல்லை எனின் எல்லா – சிந்தா:13 2872/2

TOP


வித்துவார் (1)

வீறொடு விளைக என தொழுது வித்துவார்
நாறு இது பதம் என பறித்து நாள்செய்வார் – சிந்தா:1 45/2,3

TOP


விதம்பட (1)

விதம்பட கருதி மாதர் விளைத்தது விளம்பலுற்றேன் – சிந்தா:12 2584/4

TOP


விதவையுள் (1)

வெந்து உருக்குற்ற செம்பின் விதவையுள் அழுத்தி இட்டும் – சிந்தா:13 2774/1

TOP


விதான (2)

நீந்து நித்தில விதான நீழலாற்கு – சிந்தா:12 2421/3
செழு மணி நிலத்து செம்பொன் திரு முத்த விதான நீழல் – சிந்தா:13 2993/2

TOP


விதானத்தின் (1)

ஈன்ற பொன் விதானத்தின் நீழல் உய்த்து இரீஇயினரே – சிந்தா:12 2433/4

TOP


விதானம் (3)

கடி மலர் மாலை நாற்றி கம்பல விதானம் கோலி – சிந்தா:3 837/3
பொன் அம் காழில் பொலிந்த முத்து விதானம் புணர்ந்து தேன் – சிந்தா:12 2470/1
கச்சு விளிம்பு அணிந்த தொழில் கம்பல விதானம்
நச்சு மணி நாகர் உறை நாகம் என விரித்தார் – சிந்தா:12 2484/3,4

TOP


விதானித்தது (1)

விரிந்து வானின் விதானித்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 861/4

TOP


விதானித்து (2)

விரிந்து வான் பூத்து என விதானித்து ஆய் கதிர் – சிந்தா:12 2409/1
நற விரி தாமம் நாற்றி வானகம் விதானித்து ஆய்ந்து – சிந்தா:13 2633/3

TOP


விதி (6)

விதி கண்டவர் அல்லது மீது செலார் – சிந்தா:5 1186/3
விதி தர வந்தது ஒன்றே விளங்கு பூண் முலையினாளை – சிந்தா:5 1340/3
விதி முக மணங்கள் எய்தி வீற்று இருந்து இன்பம் உய்ப்ப – சிந்தா:7 1708/3
விதி கிடை காணலாம் வீதி மா நகர் – சிந்தா:9 1999/3
விதி முலை வெய்ய ஆகி தாரொடு மிடைந்த அன்றே – சிந்தா:13 2838/4
விதி அறியும் படி வீரனை மாதோ – சிந்தா:13 3097/4

TOP


விதியால் (1)

பார் கெழு நூல் விதியால் பயன் தான் தெரிந்து – சிந்தா:1 224/3

TOP


விதியின் (11)

வேல் பொரு தானையானும் வேண்டுவ விதியின் நேர்ந்தான் – சிந்தா:3 588/4
வாய் மணி முறுவல் தோன்ற வந்தனை விதியின் செய்தேன் – சிந்தா:4 1126/4
மாசு இலாள் பிறந்த ஞான்றே மதி வலான் விதியின் எண்ணி – சிந்தா:6 1451/1
வில் இடு மணி செய் ஆழி மெல் விரல் விதியின் கூப்பி – சிந்தா:9 2068/1
வெல்வது விதியின் ஆகும் வேல் வரின் இமைப்பேன் ஆயின் – சிந்தா:10 2317/3
மந்திர விதியின் மாண்ட சிறு விரல் தருப்பை சூழ்ந்து – சிந்தா:12 2465/1
வாக்கினில் செய்த பொன் வாள் மங்கல விதியின் ஏந்தி – சிந்தா:12 2495/1
மேல் வளாய் வீக்கினார் விதியின் என்பவே – சிந்தா:13 2634/4
வீந்து போய் வயிற்று அகம் விதியின் எய்துமே – சிந்தா:13 2831/4
விழு மணி பூணினான் வீற்று இரீஇ விதியின் சொன்னான் – சிந்தா:13 2905/4
விதியின் களித்தார் அறிவன் விழு குணங்கள் ஏத்தி – சிந்தா:13 3103/3

TOP


விதியினால் (2)

வினை நலம் நுகர்ந்து செல்வார் விதியினால் மிக்க நீரார் – சிந்தா:6 1495/4
விண்டு அலர் மாலை மார்பன் விதியினால் சென்று மாதோ – சிந்தா:13 2837/3

TOP


விதியுளி (1)

வெல் புகழ் பரவ-மாதோ விதியுளி எய்தினானே – சிந்தா:10 2139/4

TOP


விதிர்த்த (1)

வெண் நரை உடம்பினன் விதிர்த்த புள்ளியன் – சிந்தா:9 2010/1

TOP


விதிர்த்ததே (1)

வெள்ள நீர் பெரும் சனம் வியந்து கை விதிர்த்ததே – சிந்தா:7 1841/4

TOP


விதிர்த்து (2)

வினையது விளைவு காண்-மின் என்று கை விதிர்த்து நிற்பார் – சிந்தா:4 1108/1
விழைவு அற விதிர்த்து வீசி விட்டு எறிந்திடுவது ஒப்ப – சிந்தா:10 2301/2

TOP


விதிர்ப்ப (1)

வெருவி மாநகர் மாந்தர்கள் வியந்து கை விதிர்ப்ப
பருதி போல்வன பால்கடல் நூற்று எட்டு குடத்தால் – சிந்தா:11 2366/1,2

TOP


விதிர்விதிர்த்து (1)

மெய் எரி துயரின் மூழ்க விதிர்விதிர்த்து உருகி நையும் – சிந்தா:6 1540/2

TOP


விதும்பி (1)

பின் நிறீஇ வைத்த போல பெதும்பையர் விதும்பி நின்றார் – சிந்தா:12 2530/4

TOP


விதும்பினாரே (1)

வெம் முலை மகளிர் வீழ் பூம் பொதும்பருள் விதும்பினாரே – சிந்தா:13 2718/4

TOP


விதையத்தார் (3)

விதையத்தார் வேந்தன் காண்க கட்டியங்காரன் ஓலை – சிந்தா:10 2144/1
விதையத்தார் வென்றி வேந்தன் விழு படை காணும் அன்றே – சிந்தா:10 2153/4
வீங்கு நீர் விதையத்தார் கோன் கட்டியங்காரன் தன்னோடு – சிந்தா:10 2176/1

TOP


விதையத்து (1)

மல்கு நீர் விதையத்து அரசன் மகள் – சிந்தா:1 162/2

TOP


விதையம் (1)

வெள்ள நீர் படப்பை விதையம் வந்து அடைந்தே வேந்தனுக்கு உணர்த்த முன் விடுத்தார் – சிந்தா:10 2109/4

TOP


விபுலர் (2)

வேந்தர்-தம் வயிறு வேவ நபுல மா விபுலர் என்பார் – சிந்தா:3 787/2
காலனை சூழ்ந்த நோய் போல் நபுல மா விபுலர் சூழ – சிந்தா:4 1144/1

TOP


விபுலரொடு (1)

மாண்ட குணத்தார் நபுல விபுலரொடு மன்னும் – சிந்தா:7 1794/2

TOP


விபுலன் (1)

விண் காவலை மகிழ்வீர் நனி உளிரோ என விபுலன்
வண் காரிருள் மின்னே உமிழ் நெய் வாயது ஓர் அயில் வாள் – சிந்தா:10 2260/2,3

TOP


விம் (1)

விம் அகில் புகையின் மேவி உடம்பினை வேது செய்து – சிந்தா:13 2667/1

TOP


விம்ம (12)

வார் விளை முரசம் விம்ம வான் உலா போந்ததே போல் – சிந்தா:2 433/3
மண் கனை முழவம் விம்ம வரி வளை துவைப்ப வள் வார் – சிந்தா:3 628/1
விம்ம பல் கலம் நொய்ய மெய் அணிந்து – சிந்தா:4 991/2
முரசம் கறங்க முழவு விம்ம வெண் சங்கம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:4 1063/2
வார் தொகை முழவம் விம்ம மல் உறழ் தோளினானை – சிந்தா:7 1852/2
கண் அகன் கடல் அம் கோடும் பறைகளும் முழங்கி விம்ம
விண் அகத்து இயங்கும் மேக குழாம் என நிரைத்த வேழம் – சிந்தா:7 1859/1,2
புடை முலை விம்ம புலந்தனர் நிற்பார் – சிந்தா:10 2125/4
மலை ஈன்ற மஞ்சின் மணி பூம் புகை மல்கி விம்ம
கலை ஈன்ற சொல்லார் கமழ் பூ அணை காவல் கொண்டார் – சிந்தா:11 2351/2,3
நிரைத்தன மண்ணு நீர்க்கு முரசொடு முழவம் விம்ம
வரை தலை துவலை போன்று மதம் நிலம் நனைப்ப அன்றே – சிந்தா:12 2414/3,4
வரை வளை முழ விம்ம மணி கிளர் ஒலி ஐம்பால் – சிந்தா:12 2430/3
யாழின் வாய் முழவம் விம்ம ஆட்டு ஒழிந்து அயர்ந்து தீம் தேன் – சிந்தா:13 2974/3
மண் கனிந்த பொன் முழவ மழையின் விம்ம மா மணி யாழ் தீம் குழல்கள் இரங்க பாண்டில் – சிந்தா:13 3138/1

TOP


விம்மல் (2)

வேந்தர் வேண்டி நின்றார் விம்மல் நீ என்றான் – சிந்தா:3 759/4
விடுந்த சிறு கிளியால் விம்மல் நோய் தீர்ந்தேன் – சிந்தா:4 1041/3

TOP


விம்மா (5)

படை அவிழ்ந்த கண் பனி நீர் பாய விம்மா பரு முத்த நா மழலை கிண்கிணியினார் – சிந்தா:1 293/3
கொல் வினை மாக்கள் சூழ கிடத்தியோ என்று விம்மா
புல்லிய கொம்பு தான் ஓர் கருவிளை பூத்ததே போல் – சிந்தா:1 319/2,3
மை ஆர்ந்த கண்ணீர் மணி பூண் முலை பாய விம்மா
வெய்தா மடவார் வெறு வெம் நிலத்து ஏகினாரே – சிந்தா:11 2338/3,4
தாது ஆர் குவளை தடம் கண் முத்து உருட்டி விம்மா
மாது ஆர் மயில் அன்னவர் சண்பக சாம்பல் ஒத்தார் – சிந்தா:11 2349/3,4
சீறுபு செம்பொன் ஆழி மணி விரல் நெரித்து விம்மா
ஏறியும் இழிந்தும் ஊழ்ஊழ் புருவங்கள் முரிய நொந்து – சிந்தா:12 2507/2,3

TOP


விம்மாது (1)

அரும் கடி மிடறும் விம்மாது அணி மணி எயிறும் தோன்றா – சிந்தா:3 658/2

TOP


விம்மாந்து (1)

விம்மாந்து யான் வீழ வீழ்ந்தேன் துணை ஆகி – சிந்தா:7 1801/3

TOP


விம்மி (5)

வீங்கு இள முலைகள் விம்மி திறந்து பால் பிலிற்ற ஆற்றாள் – சிந்தா:1 305/3
பொறி அறு பாவையின் பொம்மென விம்மி
வெறி உறு கோதை வெறு நிலம் எய்த – சிந்தா:1 333/1,2
மன்னு மாலை பல தாழ்ந்து மண புகை விம்மி மல்கிய – சிந்தா:12 2470/2
நீர் ஏந்தி நெய்ம் மிதந்து நிணம் வாய் பில்கி அழல் விம்மி
போர் ஏந்தி பூ அணிந்து புலவு நாறும் புகழ் வேலோன் – சிந்தா:13 2599/1,2
அகடு பசு மணி ஆர்ந்து அங்காந்து இருள் பருகி அடு பால் விம்மி
பகடு பட அடுக்கி பண்ணவனார் தம் ஒளி மேல் நின்றால் போலும் – சிந்தா:13 3142/2,3

TOP


விம்மித (1)

விம்மித பட்டு-மாதோ விழுங்குவான் போல ஆகி – சிந்தா:3 739/3

TOP


விம்மிதப்பட்டு (1)

விம்மிதப்பட்டு வீழ அலத்தகம் எழுதியிட்டாள் – சிந்தா:12 2446/3

TOP


விம்மிய (2)

தாது உகு தாமம் அணிந்து அகில் விம்மிய
போது உகு மெல் அணை பூ மகள் சேர்ந்தாள் – சிந்தா:1 229/3,4
முருகு விம்மிய மொய் குழல் ஏழை-தன் – சிந்தா:5 1321/1

TOP


விம்மின (1)

விரைவோடு எங்கணும் வெள் வளை விம்மின
புரை இல் பொன் மணி யாழ் குழல் தண்ணுமை – சிந்தா:12 2393/2,3

TOP


விம்மு (12)

சங்கு விம்மு நித்திலம் சாந்தொடு ஏந்து பூண் முலை – சிந்தா:1 145/1
கொங்கு விம்மு கோதை தாழ் கூந்தல் ஏந்து சாயலார் – சிந்தா:1 145/2
விண்டு கண் அருவி சோர விம்மு உயிர்த்து இனையை ஆதல் – சிந்தா:1 271/3
நல் அகில் விம்மு கட்டில் தவிசொடு நிலை கண்ணாடி – சிந்தா:3 558/2
எங்கும் மன்னர் ஈண்டினர் சங்கு விம்மு தானையார் – சிந்தா:3 575/2
முருகு விம்மு கோதையார் மொய் அலங்கல் வண்டு போல் – சிந்தா:3 706/1
மொய் அமர் மலைந்தனர் முருகு விம்மு தார் – சிந்தா:3 778/3
முருகு விம்மு குழலார் போல மொய் கொள் தும்பி – சிந்தா:6 1415/2
கொங்கு விம்மு பூம் கோதை மாதரார் – சிந்தா:13 2680/1
கொங்கு விம்மு குளிர் பிண்டி குழவி ஞாயிற்று எழில் ஏய்ப்ப – சிந்தா:13 2812/1
கடி விம்மு தாரான் கழல் கையின் தொழுது சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2865/4
மான்று மணம் விம்மு புகை மல்கி நுரையே போல் – சிந்தா:13 2920/2

TOP


விம்மும் (8)

வார் செல செல்ல விம்மும் வன முலை மகளிர் நோக்கி – சிந்தா:2 469/1
விண்டு அலர் கோதை விம்மும் விரை குழல் தொழுது நீவி – சிந்தா:3 618/3
முலை முத்தம் கொள்ள சாந்தம் அழிந்து தார் முருகு விம்மும்
மலை முத்தம் கொள்ளும் மார்பின் மன்னனும் கண்டு காய்ந்தான் – சிந்தா:10 2312/2,3
நாகம் நெற்றி நல் மணி ஓடை நற விம்மும்
நாகம் நெற்றி நல் மலர் சிந்தி நளிர் செம்பொன் – சிந்தா:11 2330/2,3
முரல் வாய சூல் சங்கம் முட முள் தாழை முகை விம்மும்
கரை வாய முத்து ஈன்று கானல் மேயும் கடல் சேர்ப்பன் – சிந்தா:12 2558/1,2
மது நிறை பெய்து விம்மும் மணி குடம் இரண்டு போல – சிந்தா:13 2838/2
இன் அகில் ஆவி விம்மும் எழு நிலை மாடம் சேர்ந்தும் – சிந்தா:13 2840/1
தழு மலர் தாமம் நான்று சந்து அகில் மணந்து விம்மும்
செழு மணி நிலத்து செம்பொன் திரு முத்த விதான நீழல் – சிந்தா:13 2993/1,2

TOP


விம்முறவு (1)

வேட்கை ஊர்தர விம்முறவு எய்திய – சிந்தா:7 1634/1

TOP


விம்முறு (3)

விம்முறு விழும வெம் நோய் அவண் உறை தெய்வம் சேர – சிந்தா:1 315/1
விம்முறு நுசுப்பு நைய வீற்றிருந்து அணங்கு சேர்ந்த – சிந்தா:3 606/2
வேந்தனை சரண் என்று எய்த விம்முறு துயரம் நோக்கி – சிந்தா:13 2660/3

TOP


விம (1)

முழவு அணி முது நகர் முரசொடு வளை விம
விழவு அணி மகளிர் தம் விரை கமழ் இள முலை – சிந்தா:1 118/1,2

TOP


விமலை (2)

கம்பம் இலாதாள் கமலைக்கு விமலை என்பாள் – சிந்தா:8 1975/3
வீடு பெற்றவரும் வீழும் வெம் முலை விமலை என்று – சிந்தா:9 1996/2

TOP


விமானம் (2)

தன் புறம் சூழ போகி தளிர் இயல் விமானம் சேர்ந்தாள் – சிந்தா:3 564/4
பகல் கதிர் பரப்பிற்று ஆகி பஞ்சவர் விமானம் முட்டி – சிந்தா:3 600/3

TOP


விய (1)

எண்ணி விய நெறியால் விடுத்தான் கோயில் புக்கானே – சிந்தா:7 1886/4

TOP


வியக்கும் (2)

செம்பொன் வியக்கும் நிறத்தாள் திரு அன்ன நீராள் – சிந்தா:8 1975/4
வெண் திரை வியக்கும் கேள்வி விசயை-கண் அபயம் வைத்தான் – சிந்தா:13 2991/4

TOP


வியத்தர் (1)

விழைவுறு குமரர் புக்கு சாரியை வியத்தர் ஆனார் – சிந்தா:7 1680/4

TOP


வியந்து (4)

கண்டு எலாம் வியந்து நோக்கி வில் உடை கடவுள் என்றான் – சிந்தா:7 1642/4
வெள்ள நீர் பெரும் சனம் வியந்து கை விதிர்த்ததே – சிந்தா:7 1841/4
இன்னவர்கள் இல்லை நிலத்து என்று வியந்து ஏத்தி – சிந்தா:9 2028/1
வெருவி மாநகர் மாந்தர்கள் வியந்து கை விதிர்ப்ப – சிந்தா:11 2366/1

TOP


வியப்ப (3)

விரி மணி வியப்ப மேனி ஒளிவிட்டு விளங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:3 625/4
விண்ணவர் வியப்ப விஞ்சை வீரர்கள் விரும்பி ஏத்த – சிந்தா:3 729/1
விலை இலா மணி முடியான் விண் வியப்ப இறைஞ்சினான் – சிந்தா:13 3023/4

TOP


வியப்புறு (1)

வியப்புறு வேத வில் வாய் வேட்கை அம்பு எடுத்திட்டு எய்ய – சிந்தா:13 3077/2

TOP


வியர்த்து (3)

போர்த்த தன் அகலம் எல்லாம் பொள்ளென வியர்த்து பொங்கி – சிந்தா:1 256/3
நுண் முத்தம் ஏற்றி ஆங்கு மெய் எல்லாம் வியர்த்து நொய்தின் – சிந்தா:1 258/1
தேறு நீர் பூத்த செந்தாமரை முகம் வியர்த்து நின்றாள் – சிந்தா:12 2507/4

TOP


வியர்ப்ப (1)

காதின் ஒளிர்ந்து இலங்க காமர் நுதல் வியர்ப்ப
மாதர் எருத்தம் இடம் கோட்டி மா மதுர – சிந்தா:3 731/2,3

TOP


வியர்ப்பு (1)

விளைத்தது திருமுகம் வியர்ப்பு வெம் சிலை – சிந்தா:4 1016/2

TOP


வியல் (1)

கொடி அணி வியல் நகர் குழுமி ஆர்த்து எழ – சிந்தா:6 1490/2

TOP


வியவரின் (1)

விரை செலல் இளையரை வியவரின் விடவே – சிந்தா:3 601/4

TOP


வியன் (9)

விண் புகு வியன் சினை மெலிய பூத்தன – சிந்தா:1 79/1
வெம் கணை விடலை தாதை வியன் நகர் அவலம் எய்தி – சிந்தா:4 1113/2
விண்டு ஒழுகு தீம் கனிகள் பலவும் ஆர்ந்த வியன் சோலை – சிந்தா:5 1225/2
வெம் கதிர் கடவுள் வியன் தேர் வரை – சிந்தா:7 1607/1
விள்ளா வியன் நெடும் தேர் வேந்தன் காதல் மட மகளே – சிந்தா:7 1887/1
வேனில் ஆடும் விருப்பினால் வியன் காய் நெல்லி சாந்து அரைத்து – சிந்தா:13 2692/1
வியன் நீள் சுடர் வெண் மதி சேர்வது போல் – சிந்தா:13 2852/2
விழித்து வியன் கோயில் பன் மீன் பரந்து இமைக்கும் பனியார் வானம் – சிந்தா:13 2969/3
மின்னி ஓர் வியன் மழை முழங்கிற்று ஒத்ததே – சிந்தா:13 3016/4

TOP


வியாழ (1)

இரைவதி வியாழ ஓரை இரும் சிலை முளைப்ப ஏறி – சிந்தா:3 506/2

TOP


வியாழம் (2)

மண்டலம் நிறைந்த மாசு இல் மதி புடை வியாழம் போன்று ஓர் – சிந்தா:3 618/1
திரை இடை வியாழம் தோன்ற திண் பிணி முழவும் சங்கும் – சிந்தா:12 2467/2

TOP


விரகின் (1)

வெள் இலை வேலினான் விரகின் நீட்டினான் – சிந்தா:1 328/4

TOP


விரத (1)

நன்று ஆய நல் விரத செந்நெல் வித்தி ஒழுக்க நீர் – சிந்தா:4 962/2

TOP


விரல் (29)

துணி கதிர் வளை முன் கை தொகு விரல் செங்காந்தள் – சிந்தா:1 170/3
அஞ்ச சிவந்த மெல் விரல் சூழ் அரும் பொன் ஆழி அகற்றினாள் – சிந்தா:1 351/4
அடி கிண்கிணியும் அம் சிலம்பும் விரல் மோதிரத்தோடு அகற்றிய பின் – சிந்தா:1 353/2
மெல் விரல் மெலிய கொய்த குள நெல்லும் விளைந்த ஆம்பல் – சிந்தா:1 355/1
கோல் பொர சிவந்த கோல மணி விரல் கோதை தாங்கி – சிந்தா:2 459/3
புரி மணி ஆகத்து ஐதா விரல் நுதி கொண்டு பூசி – சிந்தா:3 625/3
கோல் பொர சிவந்த கோல குவி விரல் மடந்தை வீணை – சிந்தா:3 663/2
விரல் கவர்ந்து எடுத்த கீதம் மிடறு என தெரிதல் தேற்றார் – சிந்தா:3 723/2
அண்ணல் யாழ் நரம்பை ஆய்ந்து மணி விரல் தவழ்ந்தவாறும் – சிந்தா:3 727/1
நூபுரம் திருத்தி சேந்த நுதி விரல் நொந்த என்பார் – சிந்தா:4 1111/2
காசு அற துடைத்த பின்றை கை விரல் உறுப்பு தீட்டி – சிந்தா:5 1302/3
கடிப்பகை நுழைவு அற கதிர்த்த கை விரல்
அடுத்த மூக்கு அரு மணி வயிர தோட்டியே – சிந்தா:6 1464/3,4
நன்மை நூலின் நயம் தோன்ற நன் பொன் விரல் நுதியினால் – சிந்தா:7 1652/2
சூடகம் அணிந்த முன் கைத்தொகு விரல் சேப்ப எற்றி – சிந்தா:7 1697/3
காந்தள் அம் முகிழ் விரல் கையினால் பிடித்து – சிந்தா:8 1992/3
வில் இடு மணி செய் ஆழி மெல் விரல் விதியின் கூப்பி – சிந்தா:9 2068/1
வீட்டு இடம்-தோறும் வில்லக விரல் போல் பொருந்தி நின்று ஒருங்கு எதிர்கொள்க என்று – சிந்தா:10 2110/1
விரல் தலை புட்டில் வீக்கி வெம் சிலை கணையோடு ஏந்தி – சிந்தா:10 2202/3
காமுகன் களத்து வீழ கை விரல் நுதியின் சுட்டி – சிந்தா:10 2270/2
நலம் கிளர் பவளம் நன் பொன் விரல் மணி ஆழி மின்ன – சிந்தா:12 2441/2
நடை சிறு பாதம் கோல மணி விரல் அணிந்து நாகத்து – சிந்தா:12 2445/3
மந்திர விதியின் மாண்ட சிறு விரல் தருப்பை சூழ்ந்து – சிந்தா:12 2465/1
தண்டிலத்து அகத்தில் சாண் மேல் எண் விரல் சமிதை நானான்கு – சிந்தா:12 2466/1
சீறுபு செம்பொன் ஆழி மணி விரல் நெரித்து விம்மா – சிந்தா:12 2507/2
மருவு இன் சாயல் மணி மெல் விரல் கூப்பி ஓலை மரபின் நீட்ட – சிந்தா:12 2586/3
குழிய பெரிய கோல் முன்கை மணி ஆர் காந்தள் குவி விரல் மேல் – சிந்தா:13 2696/1
கழு மணி செம்பொன் ஆழி கை விரல் உகிரின் கிள்ளி – சிந்தா:13 2716/3
அணி மோதிரம் சூழ் விரல் வாய் புதையா – சிந்தா:13 2866/3
காதல் கொண்டு இருந்த காமர் கை விரல் அளிய நீரும் – சிந்தா:13 2948/3

TOP


விரல்கள் (4)

திரு கவின் கொள் மெல் விரல்கள் தேன் ஆர்க்கும் தகையவே – சிந்தா:1 178/4
தந்து ஆங்கு இளையார் மெல் விரல்கள் தீண்ட தாம் தாம் என்று இரங்கும் தண்ணுமைகளும் – சிந்தா:1 292/2
வாச நெய் வண்டு மூச மாந்தளிர் விரல்கள் சேப்ப – சிந்தா:3 622/1
நலத்தகு விரல்கள் ஐந்தின் இம்பர் மூ விரலின் நீளம் – சிந்தா:7 1645/2

TOP


விரல (1)

மேல் எழுந்த மீ நிலத்த விரல கைய ஆகுமே – சிந்தா:8 1954/4

TOP


விரலால் (4)

பண் கெழு மெல் விரலால் பணை தோளி தன் – சிந்தா:1 220/1
மண மாலை மடந்தையர் தம் மெல் விரலால் தொடுத்து அணிந்த – சிந்தா:10 2235/1
கண்ண கழு நீர் மெல் விரலால் கிழித்து மோந்தார் கனி வாயார் – சிந்தா:13 2700/4
அணி சேர் இட கை விரலால் வல தோள் – சிந்தா:13 2866/1

TOP


விரலில் (3)

பஞ்சி மெல் விரலில் பாணி பண் ஒலி பவழ செ வாய் – சிந்தா:1 110/2
திங்கள் உகிரில் சொலிப்பது போல் திலகம் விரலில் தான் நீக்கி – சிந்தா:1 350/1
ஆழி வாய் விரலில் காமன் அம்பொடு சிலை கை ஏந்த – சிந்தா:3 833/3

TOP


விரலின் (6)

பண் தவழ் விரலின் பாவை பொறி வலம் திரிப்ப பொங்கி – சிந்தா:1 239/1
குருதி துகிலின் உறையை கொழும் பொன் விரலின் நீக்கி – சிந்தா:4 926/2
கொன்னும் மா நாகம் கொண்டால் கொப்புள் ஆம் விரலின் தேய்த்தால் – சிந்தா:5 1288/3
நலத்தகு விரல்கள் ஐந்தின் இம்பர் மூ விரலின் நீளம் – சிந்தா:7 1645/2
கொண்டு கோதை மலர் எழுத்து மெல் விரலின் மேல் தாங்கி நோக்கும் – சிந்தா:7 1655/1
விரோதித்து விரலின் சுட்டி வெருவர தாக்க வீரன் – சிந்தா:13 3080/2

TOP


விரலினார் (1)

பந்து அட்ட விரலினார் தம் படா முலை கிழித்த பைம் தார் – சிந்தா:13 2648/1

TOP


விரலினாள் (1)

பந்து அணி விரலினாள் தன் படா முலை போகம் வேண்டி – சிந்தா:3 746/2

TOP


விரலும் (1)

மண் ஒன்று மெல் விரலும் வாள் நரம்பின் மேல் நடவா – சிந்தா:3 735/2

TOP


விரலோடு (1)

எண்ணிய விரலோடு அங்கை புறங்கையின் இசைய ஆக்கி – சிந்தா:4 965/2

TOP


விரவி (4)

வேல் இயல் ஆடவர் விரவி விண்ணவர் – சிந்தா:1 90/3
விரவி பூம் தாமம் நாற்றி விரை தெளித்து ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:2 456/2
விரவி மீ நிலம் சேர்ந்து ஒளி பூத்து உராய் – சிந்தா:12 2396/3
விரவி தென்றல் விடு தூதா வேனிலாற்கு விருந்து ஏந்தி – சிந்தா:13 2690/3

TOP


விரவிய (1)

வேலை நெய் பெய்த திங்கள் விரவிய பெயரினாற்கு – சிந்தா:3 671/3

TOP


விரவு (5)

இலை விரவு பூம் பைம் தார் வேந்தன் ஏந்தல் குலம் கேட்பான் – சிந்தா:7 1885/1
மலை விரவு நீள் மார்பின் மைந்தன் தோழர் முகம் நோக்கி – சிந்தா:7 1885/2
கொலை விரவு கூர் நுதி வேல் குமரன் என்ன குருகுலத்தான் – சிந்தா:7 1885/3
கலை விரவு தீம் சொல்லார் காமன் என்றார் கமழ் தாரார் – சிந்தா:7 1885/4
விரவு பூ பொழில் வேறு இருந்து ஆய் பொருள் – சிந்தா:8 1918/3

TOP


விரவுபு (1)

விரை நிரை இவுளியொடு இளையவர் விரவுபு
குரை நிரை குளிர் புனல் ஆற்றினது ஒருபால் – சிந்தா:1 123/3,4

TOP


விராகு (1)

விராகு எனும் வேலின் வீழ வெகுண்டனன் அவரும் வீழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3080/4

TOP


விராய் (2)

விழை தகு கமல வட்டத்து இடை விராய் பூத்தவே போல் – சிந்தா:10 2130/2
இடை விராய் எங்கணும் பூத்தது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3025/4

TOP


விராய (1)

செம் களி விராய காயும் செம் பழு காயும் தீம் தேன் – சிந்தா:12 2473/2

TOP


விரி (43)

வென்றி களிற்றை விரி_தார்_அவன் வென்றவாறும் – சிந்தா:0 14/4
வேல் நிற தானை வேந்தே விரி புனல் தொழுனை ஆற்றுள் – சிந்தா:1 209/3
விரி மா மணி மாலை விளங்கு முடி – சிந்தா:1 217/1
வேலை வலன் ஏந்தி விரி தாமம் அழகு அழிய – சிந்தா:1 283/2
விரி முக விசும்பு உற வாய் விட்டு ஆர்த்தன – சிந்தா:1 329/2
விரி மலர் கண்ணி கட்டி விழைதக வேய்ந்த போலும் – சிந்தா:1 383/3
பை விரி பசும்பொன் அல்குல் பைம்_தொடி விசையை என்பாள் – சிந்தா:1 385/2
பை விரி அல்குலாட்கும் படு கடல் நிதியின் வைகும் – சிந்தா:1 407/3
புறவு அணி பூ விரி புன்புலம் போகி – சிந்தா:2 427/1
கார் விரி மின் அனார் மேல் காமுகர் நெஞ்சின் ஓடும் – சிந்தா:2 442/1
மனவு விரி அல்குலார் தம் மனத்தொடு மயங்கி ஒன்றும் – சிந்தா:2 466/3
மை விரி குழலினாளை மங்கல கடிப்பு சேர்த்தி – சிந்தா:2 488/2
திரு விரி பூம் பொழில் செவ்வனம் சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:3 515/3
கதிர் விரி பூணினாற்கு தந்தை தாய் தாரம் காதல் – சிந்தா:3 543/3
விரி மணி வியப்ப மேனி ஒளிவிட்டு விளங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:3 625/4
விரி மலர் கோதை பாட எழால் வகை வீரர் தோற்றார் – சிந்தா:3 662/2
வெம் முலை தடமும் நோக்கி விரி மதி முகமும் நோக்கி – சிந்தா:3 739/2
படம் விரி நாகம் செற்று பாய் தரு கலுழன் போல – சிந்தா:4 980/1
மது விரி கோதை அம் மாலை நின் மனம் – சிந்தா:4 1015/3
நற விரி சோலை ஆடி நாள்மலர் குரவம் பாவை – சிந்தா:5 1270/1
விரி கதிர் விளங்கு பன் மீன் கதிரொடு மிடைந்து திங்கள் – சிந்தா:5 1352/1
விரையார் பொழிலே விரி வெண் நிலவே – சிந்தா:5 1376/3
திரு விரி கோதை நற்றாய் நிப்புதி சேர்ந்து சொன்னாள் – சிந்தா:6 1533/4
விண்டு மது விட்டு விரி போது பல பொதுளி – சிந்தா:7 1780/2
பூ விரி கோதையர் புனைந்த சாந்தமும் – சிந்தா:8 1935/3
நறை விரி கோதையர் நாமவேலினாற்கு – சிந்தா:8 1937/3
வெச்சென்றிட சொல்லி விரி கோதையவர் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:9 2015/4
மட்டு விரி கோதை மது வார் குழலினாள் தன் – சிந்தா:9 2030/1
விரி மணி விளங்கும் மாலை வெம் முலை வேல் கணாளே – சிந்தா:9 2069/4
விரி கதிர் கடவுள் போல வெறு நிலத்து ஒலிப்ப வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2189/4
விரி மணி விளங்கு மான் தேர் விண் தொழ ஏறினானே – சிந்தா:10 2295/4
மல்லல் தம்பியும் மாமனும் மது விரி கமழ் தார் – சிந்தா:11 2360/2
சென்று காதலன் திரு விரி மரை மலர் அடி மேல் – சிந்தா:12 2380/3
வேனல் வாய்ப்பட்டு விரி முகை தளிரொடு கரிந்த – சிந்தா:12 2382/1
விண் விளக்குவ போல் விரி பூம் துகள் – சிந்தா:12 2394/1
விரி மலர் அணிந்த கோல வேதிகை இயற்றி ஆன் நெய் – சிந்தா:12 2463/2
விரி கதிர் ஆரம் மின்னி தார் எனும் திருவில் வீசி – சிந்தா:12 2476/1
நில விரி கதிர் அணி நிகர் அறு நெறியினை – சிந்தா:12 2562/2
நில விரி கதிர் அணி நிகர் அறு நெறியை நின் – சிந்தா:12 2562/3
நறை விரி மரை மலர் நகும் அடி தொழுதும் – சிந்தா:12 2563/4
நற விரி தாமம் நாற்றி வானகம் விதானித்து ஆய்ந்து – சிந்தா:13 2633/3
வென்றோர் பெருமான் அறவாழி வேந்தன் விரி பூம் தாமரை மேல் – சிந்தா:13 2814/2
விரி புகை விளக்கு விண்ணோர் ஏந்த மற்று உறையும் அன்றே – சிந்தா:13 3118/4

TOP


விரி_தார்_அவன் (1)

வென்றி களிற்றை விரி_தார்_அவன் வென்றவாறும் – சிந்தா:0 14/4

TOP


விரிச்சிகன் (1)

விசும்பு இவர் கடவுள் ஒப்பான் விரிச்சிகன் அறிந்து கூற – சிந்தா:3 621/2

TOP


விரிசிகன் (1)

விட்டு அலர் நாக பைம் தார் விரிசிகன் கூறும் அன்றே – சிந்தா:10 2143/4

TOP


விரித்தார் (1)

நச்சு மணி நாகர் உறை நாகம் என விரித்தார் – சிந்தா:12 2484/4

TOP


விரித்து (7)

ஆடும் மஞ்சினுள் விரித்து இருந்த வண்ணம் அன்னரே – சிந்தா:1 71/4
மின் விரித்து அனையது ஒத்து விலை வரம்பு அறியல் ஆகா – சிந்தா:3 697/3
பதி அமை பருதி-தன் மேல் படம் விரித்து ஓடி ஆங்கு – சிந்தா:4 982/2
உள் விரித்து இதனை எல்லாம் உரைக்க என மொழிந்து விட்டான் – சிந்தா:5 1341/1
குழவி வெண் திங்கள் கோட்டின் மேல் பாய குளிர் புனல் சடை விரித்து ஏற்கும் – சிந்தா:10 2105/1
வேழ வேந்தற்கு விழு பெரும் கணி விரித்து உரைத்தான் – சிந்தா:12 2386/4
உவா கதிர் திங்கள் அம் மென் கதிர் விரித்து உடுத்தது ஒத்தாள் – சிந்தா:12 2444/4

TOP


விரித்தும் (2)

மை நூற்று அனைய மா வீழ் ஓதி வகுத்தும் தொகுத்தும் விரித்தும்
கை நூல் திறத்தின் கலப்ப வாரி கமழும் நான கலவை – சிந்தா:12 2437/1,2
மின் என துறக்கும் தானத்து இயற்கையும் விரித்தும் அன்றே – சிந்தா:13 2823/4

TOP


விரிந்த (6)

விரை கமழ் கமுகின் மேல் விரிந்த பாளையும் – சிந்தா:1 99/2
கள் வாய் விரிந்த கழுநீர் பிணைந்து அன்ன ஆகி – சிந்தா:2 491/1
விடா களி வண்டு உண விரிந்த கோதையர் – சிந்தா:4 916/1
மது குடம் விரிந்த மாலையாரொடும் – சிந்தா:9 1999/1
காடு எரி கவர கல் என் கவரிமா விரிந்த வண்ணம் – சிந்தா:10 2299/3
வீங்கு பால்கடலும் நஞ்சாய் விளைந்ததால் விரிந்த வெய்யோன் – சிந்தா:13 2955/1

TOP


விரிந்தது (1)

விழா கொள விரிந்தது வீரன் பிண்டியே – சிந்தா:13 3012/4

TOP


விரிந்து (7)

விரிந்து இருள் மேயும் செம்பொன் விளக்கு வெண் முரசு கும்பம் – சிந்தா:3 629/2
விரிந்து வானின் விதானித்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 861/4
மின் விரிந்து இலங்கு பைம் பூண் வேல் கணார் வேனிலானே – சிந்தா:5 1301/4
வெம் கண் தொழில் கூற்றும் அரண் சேர விரிந்து அன்றே – சிந்தா:10 2166/4
மின்னும் கடல் திரையின் மா மணி கை வெண் கவரி விரிந்து வீச – சிந்தா:11 2369/1
விரிந்து வான் பூத்து என விதானித்து ஆய் கதிர் – சிந்தா:12 2409/1
வேய் களிய வண்டு அறைய விரிந்து அலர்ந்த தாமரையின் விரை சேர் போதின் – சிந்தா:13 3017/3

TOP


விரிப்பான் (1)

விருந்தா விரிப்பான் அவன் சீவகசாமி வேறா – சிந்தா:7 1872/2

TOP


விரிய (2)

விரிய வேதம் விளம்பிய நாவினர் – சிந்தா:6 1423/3
விரிய மற்று அவர்க்கு காட்ட வீற்று இருந்து அவரும் கற்றார் – சிந்தா:7 1676/4

TOP


விரியும் (1)

விரியும் மாலையன் விளங்கு ஒளி முடியினன் துளங்கி – சிந்தா:11 2363/1

TOP


விரீஇ (1)

நல் சிறார் ஊர்தலின் நங்கைமார் விரீஇ
உற்றவர் கோழி மேல் எறிந்த ஒண் குழை – சிந்தா:1 89/2,3

TOP


விருத்தி (2)

விருத்தி மாதர் விலக்க வெரீஇ-கொலோ – சிந்தா:5 1374/2
வீடு இல் ஐந்தரை கோடி விருத்தி மேல் – சிந்தா:12 2577/1

TOP


விருத்தியா (1)

கொந்து அழல் அஞ்சா குஞ்சரம் இவர்ந்தார் கோடியே விருத்தியா உடையார் – சிந்தா:10 2156/4

TOP


விருத்து (1)

ஆய் பிழி விருத்து வண்டு அயிற்றி உண்டு தேன் – சிந்தா:1 55/1

TOP


விருந்தா (2)

விருந்தா விரிப்பான் அவன் சீவகசாமி வேறா – சிந்தா:7 1872/2
விளியா கொண்டு இங்கு இள வேனில் விருந்தா ஆடல் தொடங்கினான் – சிந்தா:13 2691/4

TOP


விருந்தாக (1)

விருந்தாக யாழ் பண்ணி வீணை தான் தோற்பான் – சிந்தா:3 730/3

TOP


விருந்தின் (1)

இல்லாளை அஞ்சி விருந்தின் முகம் கொன்ற நெஞ்சின் – சிந்தா:10 2319/1

TOP


விருந்தினர் (1)

விருந்தினர் போல நின்றீர் வெற்று உடல் காண்-மின் என்பார் – சிந்தா:13 2947/4

TOP


விருந்தினராய் (1)

விருந்தினராய் வந்தாரை வெற்று உடலாம் நோக்கும் – சிந்தா:8 1969/3

TOP


விருந்தினன் (1)

வில் திறல் நம்பி தேற்றான் விருந்தினன் இவனும் அன்றி – சிந்தா:7 1647/1

TOP


விருந்து (30)

வீணை கிழவன் விருந்து ஆர் கதி சென்றவாறும் – சிந்தா:0 28/4
விருந்து எதிர்கொண்ம் என தழுவி வீழ்ந்தவே – சிந்தா:1 48/4
விருந்து செய்திட வெறி மேனி சேந்ததே – சிந்தா:1 97/4
வேரி தேம் கோதை மாதர் விருந்து உனக்காக இன்பம் – சிந்தா:1 214/3
வேல் அருவி கண்ணினார் மெய்க்காப்பு ஓம்ப வேந்தன் போய் விண்ணோர்க்கு விருந்து ஆயினானே – சிந்தா:1 291/4
பின் அவன் விருந்து பேணி பேசினன் பிறங்கு தாரான் – சிந்தா:3 536/4
விண்ணும் மண்ணும் விருந்து செய்தால் ஒப்ப – சிந்தா:3 635/3
வேல் நிற மன்னர் சேனை கூற்றிற்கு விருந்து செய்தான் – சிந்தா:3 789/4
வெம் களி தடம் கண் கண்டீர் விருந்து எதிர்கொள்-மின் என்னா – சிந்தா:3 798/2
வேனிலாற்கு விருந்து எதிர்கொண்டதே – சிந்தா:4 853/4
நவ்வியம் பிணை கொள் நோக்கி நகை முக விருந்து செய்தான் – சிந்தா:4 1046/4
வெம் திறல் இயக்கி தோன்றி விருந்து எதிர்கொண்டு பேணி – சிந்தா:5 1178/2
வெம் மலை தெய்வதம் விருந்து செய்த பின் – சிந்தா:5 1248/3
வெள்ள மாரி அனாய் விருந்து ஆர்க என – சிந்தா:6 1424/3
பேசினான் அன்று கொண்டு பெரு விருந்து ஓம்புகின்றான் – சிந்தா:6 1451/4
பட அரவு அல்குலாளும் பான்மையால் விருந்து செய்தாள் – சிந்தா:7 1731/4
விருந்து அவள் செய்த பின்றை தம்பியும் தானும் வேறா – சிந்தா:7 1732/1
வெறுக்கை கிழவன் மகள் என்ன விருந்து செய்தாள் – சிந்தா:7 1871/4
இனத்து-இடை ஏறு அனானுக்கு இன் அளி விருந்து செய்தாள் – சிந்தா:8 1916/4
ஏவலாற்கு எதிரெதிர் விருந்து செய்தவே – சிந்தா:8 1935/4
பிண மாலை பேய் மகட்கு பெரு விருந்து அயர்ந்தனரே – சிந்தா:10 2235/4
விருந்து ஆயினை எறி நீ என விரை மார்பகம் கொடுத்தாற்கு – சிந்தா:10 2265/1
சென்ற வேல் விருந்து செம் கண் மறவன் நக்கு எதிர்கொண்டானே – சிந்தா:10 2289/4
குட்ட நீர் குவளை கண்கள் விருந்து உண விரும்பி நின்றார் – சிந்தா:12 2533/3
வித்திய புகழினாற்கு விருந்து அரசு இயற்றி நாடும் – சிந்தா:12 2567/2
விரவி தென்றல் விடு தூதா வேனிலாற்கு விருந்து ஏந்தி – சிந்தா:13 2690/3
பேணி நல்லார் கழுத்து அணிந்து பெரும் கண் கருமை விருந்து ஊட்டி – சிந்தா:13 2697/2
நமைத்த பூம் தாமம் தோய நகை முக விருந்து பெற்றான் – சிந்தா:13 2839/4
திருவடி விருந்து செய்வான் திரள் முரசு அறைவித்தானே – சிந்தா:13 3044/4
விண் கனிய கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஆர்ப்ப முரி புருவ வேல் நெடும் கண் விருந்து செய்ய – சிந்தா:13 3138/3

TOP


விருந்துபட்டு (1)

விருந்துபட்டு இயம்பின முழவம் வீங்கு ஒலி – சிந்தா:13 2999/3

TOP


விருந்தொடும் (1)

உறையும் மாந்தர் விருந்தொடும் உண்பவே – சிந்தா:1 131/4

TOP


விருப்பில் (1)

அரும் பொனாய் கேண்மோ என்றான் அலை கடல் விருப்பில் கொண்டாள் – சிந்தா:1 388/4

TOP


விருப்பின் (1)

தங்கா விருப்பின் தம் பெருமான் பாதம் முடி தீட்டி – சிந்தா:13 2608/2

TOP


விருப்பினால் (2)

விழவு நீர் விளையாட்டு விருப்பினால்
தொழுவில் தோன்றிய தோமறு கேவல – சிந்தா:4 856/2,3
வேனில் ஆடும் விருப்பினால் வியன் காய் நெல்லி சாந்து அரைத்து – சிந்தா:13 2692/1

TOP


விருப்பு (2)

விருப்பு உள மிகுதியின் விரைவின் எய்தினான் – சிந்தா:1 322/4
மீட்கலாம் விருப்பு உடைத்து எழுக என்று தன் – சிந்தா:7 1826/3

TOP


விருப்புற்று (2)

காண் வர அகன்ற அல்குல் கண் விருப்புற்று நோக்கி – சிந்தா:12 2447/2
ஆண் விருப்புற்று நின்றார் அம் வளை தோளினாரே – சிந்தா:12 2447/4

TOP


விருப்புறூஉம் (1)

மிளகு வார் கொடி ஊசல் விருப்புறூஉம்
சுளகு வார் செவி தூங்குகை குஞ்சரம் – சிந்தா:7 1778/2,3

TOP


விருப்பொடு (4)

விழவு உடை வீதி மூதூர் விருப்பொடு மலிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 816/4
மெலிவு கண்டு உவந்து மாதோ விருப்பொடு மறலினாரே – சிந்தா:4 968/4
வெளிறு இலா கேள்வியான் விருப்பொடு எய்தினான் – சிந்தா:7 1617/4
மின் அரி சிலம்பு தொட்டு விருப்பொடு விரைந்து போவான் – சிந்தா:12 2538/2

TOP


விரும்ப (3)

விரும்ப பிறப்பாய் வினை செய்தேன் காண இஃது ஓஒ பிறக்கும் ஆ – சிந்தா:1 308/4
வேமானியர் தம் மகளின் விரும்ப நனி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:12 2455/4
வினை மயில் பொறியில் என்னை போக்கி விண் விரும்ப புக்கான் – சிந்தா:13 2614/3

TOP


விரும்பல் (1)

அறிவர் சிறப்பிற்கு எதிர் விரும்பல் அழிந்தோர் நிறுத்தல் அறம் பகர்தல் – சிந்தா:13 2816/2

TOP


விரும்பி (12)

விரும்பி வந்து அடைந்தவர் பருகி விஞ்சிய – சிந்தா:1 60/2
விரும்பி ஆங்கு அவளை எய்தான் விண்ணகம் இழந்தது அன்றி – சிந்தா:1 207/3
விரை விளையாடும் தாரோய் யான் என விரும்பி தீம் பால் – சிந்தா:1 397/3
விண்ணவர் வியப்ப விஞ்சை வீரர்கள் விரும்பி ஏத்த – சிந்தா:3 729/1
விரும்பி விண் இறுத்து ஒய்யென தோன்றினான் – சிந்தா:4 952/3
விரும்பி வண்டு இமிர்வது ஓர் வேங்கை வேங்கையின் – சிந்தா:5 1213/3
மொழி எதிர் விரும்பி மன்னன் மூரி வில் தடக்கையாற்கு – சிந்தா:7 1644/3
நாளை வரும் நையல் என நன்று என விரும்பி
நாளை எனும் நாள் அணிமைத்தோ பெரிதும் சேய்த்தோ – சிந்தா:7 1879/1,2
என்னே மற்று என்னே நீர் மொழிந்தது என்னே என விரும்பி
முன்னே மொழிந்தால் போல் முறை நின்று எல்லாம் உடன் மொழிய – சிந்தா:7 1883/1,2
கேட்பது விரும்பி நாய்கன் கிளைக்கு எலாம் உணர்த்தி யார்க்கும் – சிந்தா:9 2078/1
குட்ட நீர் குவளை கண்கள் விருந்து உண விரும்பி நின்றார் – சிந்தா:12 2533/3
விரும்பி யான் வழிபட்டு அன்றோ வாழ்வது என் வாழ்க்கை என்றான் – சிந்தா:13 2902/4

TOP


விரும்பிய (2)

வெம்பு வேட்கை விரும்பிய வேனில் வந்து – சிந்தா:4 854/3
வினை உடைத்து இன்ப வெள்ளம் விரும்பிய வேட்கையானே – சிந்தா:13 3051/4

TOP


விரும்பினர் (1)

விரும்பினர் எதிர்கொண்டு ஓம்ப வேழ வெம் தீயின் நீங்கி – சிந்தா:1 401/2

TOP


விரும்பினார் (1)

வீழா ஓகை அவன் விட்டான் விண் பெற்றாரின் விரும்பினார் – சிந்தா:13 2704/4

TOP


விரும்பினை-ஆய்விடின் (1)

விரும்பினை-ஆய்விடின் மெல்ல நடமோ – சிந்தா:10 2124/3

TOP


விரும்பு (2)

விரும்பு ஆர் முலை கண் கரிந்து திங்கள் வெண் கதிர்கள் பெய்து இருந்த பொன் செப்பே போல் – சிந்தா:1 231/2
விரும்பு பொன் தட்டு-இடை வெள்ளி கிண்ணம் ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2861/1

TOP


விரும்புகின்றான் (1)

விரும்புகின்றான் இளவேனில் வேந்தன் ஐம் – சிந்தா:13 2676/3

TOP


விரும்பும் (1)

விரும்பும் முத்தம் மாலை நான்ற விழு பொன் மகரம் செறித்தாள் – சிந்தா:12 2438/4

TOP


விரும்புவார் (1)

விரும்புவார் வேழ வேல் போர் நூற்றுவர் நூறு கோடிக்கு – சிந்தா:3 785/3

TOP


விரை (33)

விரை கமழ் கமுகின் மேல் விரிந்த பாளையும் – சிந்தா:1 99/2
விழவு அணி மகளிர் தம் விரை கமழ் இள முலை – சிந்தா:1 118/2
விரை நிரை இவுளியொடு இளையவர் விரவுபு – சிந்தா:1 123/3
விரை விளையாடும் தாரோய் யான் என விரும்பி தீம் பால் – சிந்தா:1 397/3
விரவி பூம் தாமம் நாற்றி விரை தெளித்து ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:2 456/2
வெள் வேல் மிளிர்ந்த நெடும் கண் விரை நாறு கோதை – சிந்தா:2 491/2
விரை செலல் வெம் பரி மேழகம் ஏற்றி – சிந்தா:3 521/3
விரை செலல் இளையரை வியவரின் விடவே – சிந்தா:3 601/4
விரை தகு நான நீரால் வெண் நிற பொடியை மாற்றி – சிந்தா:3 616/3
விண்டு அலர் கோதை விம்மும் விரை குழல் தொழுது நீவி – சிந்தா:3 618/3
விரை வழித்து இளையர் எல்லாம் விழு மணி கலங்கள் தாங்கி – சிந்தா:3 699/2
மின்னை விட்டு இலங்கு பூண் விரை செய் மார்பம் ஓலையா – சிந்தா:3 708/2
மேனி போன்று இனிதாய் விரை நாறிய – சிந்தா:4 853/2
விரை சென்று அடைந்த குழலாளை அ வேனிலானே – சிந்தா:4 1063/4
வேற்று உலகு ஏற்றி நும் பின் விரை தர்வேன் உலகிற்கு எல்லாம் – சிந்தா:4 1143/2
விரை செய் கோலத்து வெள் வளை தோளியே – சிந்தா:5 1326/4
விரை செய் தாமரை மேல் விளையாடிய – சிந்தா:5 1401/1
வீங்கு ஓத வண்ணன் விரை ததும்பு பூம் பிண்டி – சிந்தா:6 1467/1
விண்டு தேன் துளிக்கும் விரை தாரினாய் – சிந்தா:6 1513/4
கொம்பு வெம் தீயிடைப்பட்டது ஒத்தாள் விரை செய் கோதையே – சிந்தா:7 1664/4
ஏர் செய் சாந்தின் கழுநீர் விரை கமழும் பூக்கள் கோத்த – சிந்தா:7 1671/2
விரை உடுத்த போது உறையும் வேல் நெடும் கணாள்-கொல் – சிந்தா:7 1786/2
வீங்கு திரள் தோளும் தட மார்பும் விரை மெழுகி – சிந்தா:9 2034/2
விரை குழாம் மாலை தேனும் வண்டும் உண்டு ஒழுக நின்றார் – சிந்தா:10 2131/4
மின்னும் மணி பூண் விரை மார்ப நனைப்ப நின்றான் – சிந்தா:10 2136/4
விருந்து ஆயினை எறி நீ என விரை மார்பகம் கொடுத்தாற்கு – சிந்தா:10 2265/1
விரை பரி தேரும் ஈர்த்து வேழம் கொண்டு ஒழுகி வெள்ள – சிந்தா:10 2297/3
விரை தலை மாலை சூட்டி மின் அனார் அம் கை சேப்ப – சிந்தா:12 2414/1
விரை வாய பூம் பிண்டி வேந்தன் கோயிற்கு எழுந்தானே – சிந்தா:12 2558/4
விரை வளர் கோதை வேலோய் வேண்டிய வேண்டினேம் என்று – சிந்தா:13 2645/3
வேய் களிய வண்டு அறைய விரிந்து அலர்ந்த தாமரையின் விரை சேர் போதின் – சிந்தா:13 3017/3
விண்டு அலர் பூம் தாமரையின் விரை ததும்ப மேல் நடந்த – சிந்தா:13 3022/3
மெய் பொதிந்து உயர்ந்த கோமான் விரை பலி சுமந்த அன்றே – சிந்தா:13 3049/4

TOP


விரைந்தது (1)

வேட்டு அ நிரையை விடல் இன்றி விரைந்தது அன்றே – சிந்தா:2 446/4

TOP


விரைந்ததே (2)

வெள்ளம் நாடு மடுத்து விரைந்ததே – சிந்தா:1 36/4
ஆழ் கடல் அகம் புறம் வீழ் தர விரைந்ததே – சிந்தா:3 571/2

TOP


விரைந்தவே (1)

குழங்கல் மாலையும் கொண்டு விரைந்தவே – சிந்தா:4 863/4

TOP


விரைந்தன (1)

திண் நுக புரவி திண் தேர் விரைந்தன நிரந்த பாய்மா – சிந்தா:7 1859/3

TOP


விரைந்து (10)

வள்ளலை வல் விரைந்து எய்த நம்பியை – சிந்தா:1 328/3
காற்றின் விரைந்து தொறு மீட்க என காவல் மன்னன் – சிந்தா:2 432/3
வேல் ஐயம் படுத்த கண்ணார் தொழுதனர் விரைந்து போகி – சிந்தா:4 897/2
வல் விரைந்து ஓடி வளைத்தனர் ஆகி – சிந்தா:4 935/2
வெருவி நாகம் பிளிற்ற விரைந்து உராய் – சிந்தா:7 1606/3
வீழ்ந்த பந்தின் மேல் விரைந்து மின்னின் நுண் நுசுப்பினாள் – சிந்தா:8 1958/1
மேய் பொன் அறையும் பிறவும் விரைந்து ஆய்ந்த-பின்றை – சிந்தா:11 2350/3
மேவி அச்சுதம் தெளித்த பின் விரைந்து
ஆவியும் புகை சுழற்றி ஆடியும் – சிந்தா:12 2426/2,3
மின் அரி சிலம்பு தொட்டு விருப்பொடு விரைந்து போவான் – சிந்தா:12 2538/2
விலக்கி திண் வெறுப்பு வாளால் விரைந்து உயிர் அவனை உண்டான் – சிந்தா:13 3077/4

TOP


விரைந்தே (1)

சேறு படு மலர் சிந்த விரைந்தே – சிந்தா:2 426/4

TOP


விரையாது (1)

வேம்பு உற்ற முந்நீர் விழுங்க விரையாது நின்றான் – சிந்தா:3 513/2

TOP


விரையார் (1)

விரையார் பொழிலே விரி வெண் நிலவே – சிந்தா:5 1376/3

TOP


விரையும்-மின் (1)

விளைவு அமை தயிரொடு மிசை குவிர் விரையும்-மின்
உள அணி கலம் எனும் உரையினது ஒருபால் – சிந்தா:1 122/3,4

TOP


விரையொடு (1)

நங்கையை நயப்ப எல்லாம் விரையொடு துவரும் சேர்த்தி – சிந்தா:3 623/3

TOP


விரைவின் (4)

வெற்பு ஊடு அறுத்து விரைவின் நெறி கொண்டவாறும் – சிந்தா:0 19/4
விருப்பு உள மிகுதியின் விரைவின் எய்தினான் – சிந்தா:1 322/4
விழு தகு மகனொடும் விரைவின் ஏகினான் – சிந்தா:1 325/4
வேட்பது ஓர் வடிவொடு விரைவின் எய்தினான் – சிந்தா:8 1944/4

TOP


விரைவினர் (2)

விசும்பு இவர் மேகம் விரைவினர் போழ்ந்து – சிந்தா:3 522/1
வீணையின் பொருது வெல்வான் விரைவினர் துவன்றி மூதூர் – சிந்தா:3 615/2

TOP


விரைவொடு (3)

விரைவொடு சென்ற ஒற்றாள் விளைந்தவா பேசுகின்றான் – சிந்தா:4 1135/4
வீறு உயர் மதியம் தோன்ற விரைவொடு போய பின்றை – சிந்தா:6 1542/2
வெல் களிற்று அச்சம் நீக்கி விரைவொடு வனத்தின் ஏகி – சிந்தா:7 1754/1

TOP


விரைவோடு (1)

விரைவோடு எங்கணும் வெள் வளை விம்மின – சிந்தா:12 2393/2

TOP


விரோதித்து (1)

விரோதித்து விரலின் சுட்டி வெருவர தாக்க வீரன் – சிந்தா:13 3080/2

TOP


வில் (87)

வில் பொறிகள் வெய்ய விடு குதிரை தொடர் அயில் வாள் – சிந்தா:1 102/1
வார் குழை வில் இட மா முடி தூக்குபு – சிந்தா:1 224/1
வேண்டுவல் என்று சொன்னான் வில்_வலான் அதனை நேர்ந்தான் – சிந்தா:1 393/4
வீசு மா மகர குழை வில் இட – சிந்தா:2 429/2
வில் பழுத்து உமிழ்ந்த வெய்ய வெம் நுனை பகழி மைந்தர் – சிந்தா:2 435/1
நெல் எழில் நெடும் கண் அம்பு ஆ புருவ வில் உருவ கோலி – சிந்தா:2 458/3
கான்று வில் வயிரம் வீசும் கன மணி குழையினானே – சிந்தா:3 581/4
நெருங்கிய மணி வில் காப்ப நீண்டு உலாய் பிறழ்வ செம் கேழ் – சிந்தா:3 626/3
வில் திறல் என்று வில் வாய் வெம் கணை தொடுத்து வாங்கி – சிந்தா:3 756/2
வில் திறல் என்று வில் வாய் வெம் கணை தொடுத்து வாங்கி – சிந்தா:3 756/2
மேல் அற்ற கவசம் வீழ்ந்த சாமரை அற்ற வில் ஞாண் – சிந்தா:3 797/2
போர்க்கு எதிர்ந்தவரும் ஆர்த்தார் ஆர்த்தலும் பூண்ட வல் வில்
கார்க்கு எதிர் மேகம் போல கணை மழை கான்றது இப்பால் – சிந்தா:3 801/2,3
கொல் நுனை எஃகின் நீக்கி குனிந்து வில் பகழி கான்ற – சிந்தா:3 802/2
இள முலை மணி கண் சேப்ப எழுது வில் புருவம் ஏற – சிந்தா:3 841/1
சூழ் மணி மோதிரம் சுடர்ந்து வில் இட – சிந்தா:4 1021/3
வில் நிமிர்ந்த நின் வீங்கு எழில் தோள் அவட்கு – சிந்தா:4 1030/3
சுற்றார் வல் வில் சூடுறு செம்பொன் கழல் நாய்கன் – சிந்தா:4 1054/3
சுற்றார் வல் வில் சூடுறு செம்பொன் கழலாற்கு – சிந்தா:4 1057/1
வில் இலங்க மின்னு கோட்ட வீணை விட்டு வெய்து உராய் – சிந்தா:4 1100/2
விலங்கி வில் உமியும் பூணான் விழு சிறைப்பட்ட-போழ்தும் – சிந்தா:5 1167/1
கன்னியர் கவரி வீச கன மணி குழை வில் வீச – சிந்தா:5 1170/3
வில் திறல் குருசிற்கு எல்லாம் வேறுவேறு உரைப்ப கேட்டே – சிந்தா:5 1222/2
சேட்டு இளம் செம் கயல் காப்ப செய்து வில்
பூட்டி மேல் வைத்து அன புருவ பூமகள் – சிந்தா:5 1223/1,2
கொம்பு அலர் நங்கை பூத்தாள் பொலிக என குனிந்த வில் கீழ் – சிந்தா:5 1269/2
புடை திரள் விலாவும் வில் வளைந்த பொற்பின – சிந்தா:6 1460/3
வீசி வில் விலங்கி விட்டு உமிழ என்பவே – சிந்தா:6 1480/4
வில் உறை புருவம் மாதர் வெந்தனள் கிடப்ப மின் தோய் – சிந்தா:6 1527/3
வில் மரீஇ நீண்ட தோளான் வெயில் கடம் நீந்தலுற்றான் – சிந்தா:6 1556/4
வில் மரீஇ வாங்கிய வீங்கு தோளினான் – சிந்தா:7 1620/4
கண்டு எலாம் வியந்து நோக்கி வில் உடை கடவுள் என்றான் – சிந்தா:7 1642/4
மரா மரம் ஏழும் எய்த வாங்கு வில் தட கை வல் வில் – சிந்தா:7 1643/1
மரா மரம் ஏழும் எய்த வாங்கு வில் தட கை வல் வில்
இராமனை வல்லன் என்பது இசை அலால் கண்டது இல்லை – சிந்தா:7 1643/1,2
மொழி எதிர் விரும்பி மன்னன் மூரி வில் தடக்கையாற்கு – சிந்தா:7 1644/3
வில் திறல் நம்பி தேற்றான் விருந்தினன் இவனும் அன்றி – சிந்தா:7 1647/1
குழை முகம் நெற்றி நக்க கோல வில் பகழி வாங்கி – சிந்தா:7 1680/2
விசயனே விசயன் வில் போர் கதம்பனே முருகன் வேல் போர் – சிந்தா:7 1681/1
வில் வலான் கொண்டு வேந்தன் வேறு இருந்து இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1683/4
ஒண் மணி குழை வில் வீச ஒளிர்ந்து பொன் ஓலை மின்ன – சிந்தா:7 1689/1
வேண்டியது எமக்கு நேரின் வில் வலாய் நும் ஐயனாரை – சிந்தா:7 1709/1
வில் படை நிமிர்ந்த தோளான் தொழுது மெய் குளிர்ந்து நின்றான் – சிந்தா:7 1710/4
அந்தில் வில் பயிற்றும் தானம் வழிபட ஆங்கு சென்றாள் – சிந்தா:7 1719/3
நொடிப்பின் மாத்திரை நூற்று வில் ஏகுவ – சிந்தா:7 1773/3
வில் மரிய தோள் விசயதத்தன் உயிர் கவசம் – சிந்தா:7 1792/2
வில் தொழிலும் வாள் தொழிலும் வீணை பொரு தொழிலும் – சிந்தா:7 1795/1
பொங்கி வில் உமிழ்ந்து மின்னும் புனை மணி கடம் ஆர்ந்த – சிந்தா:8 1910/2
நூற்றைவரோடு நடந்தாள் நுதி வல் வில் மைந்தன் – சிந்தா:8 1933/2
வேல் நெடும் கண்கள் அம்பா வில் படை சாற்றி எங்கும் – சிந்தா:8 1951/1
எழில் மணி குழை வில் வீச இன் பொன் ஓலை மின் செய – சிந்தா:8 1952/3
வீழா நிதியும் உடன் வீழ்ந்தது வில் வலாய்க்கே – சிந்தா:8 1978/2
வயிர வில் உமிழும் பைம் பூண் வன முலை மகளிர்-தம்முள் – சிந்தா:9 2048/1
மலை புறம்கண்ட மார்பின் வாங்கு வில் தட கையானும் – சிந்தா:9 2063/2
வில் இடு மணி செய் ஆழி மெல் விரல் விதியின் கூப்பி – சிந்தா:9 2068/1
பயிற்றிய வில் வாள் பணிக்கும் வேலொடு உடன் வல்லார் – சிந்தா:10 2164/2
வில் அன்றே உவனிப்பாரும் வெம் கணை திருத்துவாரும் – சிந்தா:10 2179/2
வில் திறல் விசயன் என்பான் வெம் கணை செவிட்டி நோக்கி – சிந்தா:10 2191/1
இற்று வில் முறிந்து போயிற்று இமைப்பினில் இலங்கித்திட்டான் – சிந்தா:10 2191/4
விளை தவ பெருமை ஓரார் வில் திறல் மயங்கி யாரும் – சிந்தா:10 2193/3
நெறியின் வில் ஊன்றி நிற்ப நிழல் மணி பன்றி அற்று – சிந்தா:10 2201/2
அரும் தவ கிழமை போல இறாத வில் அறாத நாண் வாய் – சிந்தா:10 2204/1
வில் திறலான் வெய்ய தானையும் வீங்குபு – சிந்தா:10 2210/1
கரும் கழல் ஆடவர் கரு வில் வாய் கொளீஇ – சிந்தா:10 2224/3
வில் மழை சொரிந்து கூற்றின் தெழித்தனன் தலைப்பெய்து ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2246/2
புடை தாழ் குழை பெரு வில் உயர் பொன் ஓலையொடு எரிய – சிந்தா:10 2263/1
நின்ற வில் குனிந்தது அம்பு நிமிர்ந்தன நீங்கிற்று ஆவி – சிந்தா:10 2272/2
குரை புனல் குருதி செல்ல குமரன் வில் குனிந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2297/4
வெம் கண் வில் உமிழ் வெம் சரம் மிடைந்து வெம் கதிர் மறைந்ததே – சிந்தா:10 2307/4
வில் இட நக்கு வீரன் அஞ்சினாய் என்ன வேந்தன் – சிந்தா:10 2317/2
வில் வாள் அழுவம் பிளந்திட்டு வெகுண்டு நோக்கி – சிந்தா:10 2319/3
அம்பு உகை வல் வில் ஆர் கழல் மள்ளர் திறல் ஏத்த – சிந்தா:11 2332/1
வில் நுங்க வீங்கி விழு கந்து என நீண்ட தோளான் – சிந்தா:11 2347/4
வில் பக குலாய் ஆரம் வில்லிட – சிந்தா:12 2424/2
சேர்ந்து மன்னர் முடி வைர வில் திளைக்கும் செம்பொன் செறி கழலினான் – சிந்தா:12 2585/4
எள்ளி வீங்கி திரண்ட தோள் மேல் குழை வில் வீச இருந்தானே – சிந்தா:12 2591/4
எங்கோ பணி என்னா அஞ்சா நடுங்கா இரு வில் கண் – சிந்தா:13 2608/3
வில் சிறை கொண்ட போலும் புருவத்து விளங்கு வேல் கண் – சிந்தா:13 2612/3
கை நிறை எஃகம் ஏந்தி கன மணி குழை வில் வீச – சிந்தா:13 2730/1
வில் பொரு தோள் மன்னா விலங்காய் பிறப்பவே – சிந்தா:13 2789/4
மதர் அரி மழை கண் அம்பா வாங்கு வில் புருவம் ஆக – சிந்தா:13 2803/2
வாளி வில் தட கை மைந்தன் வாய்விட்டு புலம்பி காம – சிந்தா:13 2882/2
கள் வயிற்று அலர்ந்த கோதை கலாப வில் உமிழும் அல்குல் – சிந்தா:13 2897/3
வேற்கு இடம் கொடுத்த மார்பின் வில் வலான் தோழர் மக்கள் – சிந்தா:13 2916/2
தாழ்ந்து உலவி மென் முலை மேல் தண் ஆரம் வில் விலங்க – சிந்தா:13 2959/1
இன் உரை எயிறு வில் உமிழ வீழ்ந்தது – சிந்தா:13 3016/3
வாள் ஆர் முடி வைர வில் திளைத்து வண்டு அரற்றும் – சிந்தா:13 3037/3
வில் உமிழ்ந்து இலங்கு மேனி விழு தவ நங்கைமார்கள் – சிந்தா:13 3062/3
வியப்புறு வேத வில் வாய் வேட்கை அம்பு எடுத்திட்டு எய்ய – சிந்தா:13 3077/2
தெளித்து வில் உமிழும் செம்பொன் ஆசனம் சேர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:13 3086/4

TOP


வில்-வாய் (2)

கானவர் இரிய வில்-வாய் கடும் கணை தொடுத்தலோடும் – சிந்தா:2 452/1
அந்தரம் புதைய வில்-வாய் அரும் சரம் பெய்த மாரி – சிந்தா:10 2254/3

TOP


வில்_வலான் (1)

வேண்டுவல் என்று சொன்னான் வில்_வலான் அதனை நேர்ந்தான் – சிந்தா:1 393/4

TOP


வில்படை (1)

வில்படை விலக்குவ பொன் படை புரவியும் – சிந்தா:3 567/1

TOP


வில்லக (1)

வீட்டு இடம்-தோறும் வில்லக விரல் போல் பொருந்தி நின்று ஒருங்கு எதிர்கொள்க என்று – சிந்தா:10 2110/1

TOP


வில்லன் (1)

தொடு மரை தோலன் வில்லன் மரவுரி உடையன் தோன்ற – சிந்தா:5 1231/3

TOP


வில்லா (1)

வண்ண பூம் கண்கள் அம்பா வாள் நுதல் புருவம் வில்லா
உள் நிறை உடைய எய்வான் உருவ சாதகத்துக்கு ஏற்ப – சிந்தா:7 1571/2,3

TOP


வில்லார் (1)

வில்லார் கடல் அம் தானை வேந்தர் குழாத்துள் தோன்ற – சிந்தா:10 2196/2

TOP


வில்லால் (2)

கோல் நிரைத்து உமிழும் வில்லால் கோமகன் விலக்கினானே – சிந்தா:2 451/4
திரு முடி வயிர வில்லால் சேவடி திளைப்ப ஏத்தி – சிந்தா:3 613/2

TOP


வில்லான் (1)

ஏக்கு ஒசிவு இலாத வில்லான் இடு கொடி அகலம் இன் தேன் – சிந்தா:12 2477/2

TOP


வில்லிட்டு (1)

மின் மகரம் கூத்தாடி வில்லிட்டு இரும் குழை கீழ் இலங்கும் ஆறும் – சிந்தா:3 644/2

TOP


வில்லிட (2)

குண்டலம் ஒருபுடை குலாவி வில்லிட
விண்டு அலர்ந்து ஒருபுடை தோடு மின்செய் – சிந்தா:4 1009/1,2
வில் பக குலாய் ஆரம் வில்லிட
கற்பகம் மலர்ந்து அகன்றதோ என – சிந்தா:12 2424/2,3

TOP


வில்லின் (2)

வில்லின் நீள் புருவத்து எறி வேல் கணாள் – சிந்தா:1 162/4
வில்லின் மா கொன்று வெள் நிண தடி விளிம்பு அடுத்த – சிந்தா:13 2751/1

TOP


வில்லினர் (1)

விட்ட தூணியர் வில்லினர் வாளினர் – சிந்தா:3 632/3

TOP


வில்லும் (7)

திண் தேர் அரசர் திறல் சிங்கங்கள் வில்லும் வாளும் – சிந்தா:0 22/1
எரி மொய்த்த வாளும் வில்லும் இலங்கு இலை வேலும் ஏந்தி – சிந்தா:1 263/3
கை நூறு வில்லும் கணையும் அறுத்தான் கணத்தின் – சிந்தா:2 453/3
நுதி முக வாளும் வில்லும் நுண் இலை வேலும் ஏந்தி – சிந்தா:3 766/3
பொங்கும் அயில் வேலும் பொரு வில்லும் உடன் பரப்பி – சிந்தா:10 2166/2
உறு கணை ஒன்றும் வில்லும் உடன் பிடித்து உருவ நேமி – சிந்தா:10 2180/3
வாள் முடி வைர வில்லும் வார் குழை சுடரும் மார்பில் – சிந்தா:13 2802/2

TOP


வில்லே (1)

வேயே திரள் மென் தோள் வில்லே கொடும் புருவம் – சிந்தா:3 652/1

TOP


வில்லோன் (1)

வில்லோன் பெருமாட்டி விளங்கு வேல் கண் விசயையே – சிந்தா:13 2602/4

TOP


விலக்க (1)

விருத்தி மாதர் விலக்க வெரீஇ-கொலோ – சிந்தா:5 1374/2

TOP


விலக்கல் (1)

வீடல் இன்றி கொள பெறுவார் விலக்கல் வேண்டா வீழ்ந்தீர்க்கு – சிந்தா:1 307/3

TOP


விலக்கி (5)

வீரிய குரிசிலும் விலக்கி வெம் கணை மழை – சிந்தா:1 277/2
விழித்து மேல் சென்ற வேழம் வேலினால் விலக்கி நிற்பார் – சிந்தா:3 783/2
குந்தத்தால் விலக்கி வெய்ய கூற்று என முழங்கினானே – சிந்தா:10 2254/4
விண்-பால் சுடர் விலக்கி மேகம் போழ்ந்து விசும்பு ஏந்தி – சிந்தா:13 2600/1
விலக்கி திண் வெறுப்பு வாளால் விரைந்து உயிர் அவனை உண்டான் – சிந்தா:13 3077/4

TOP


விலக்கிய (1)

வேள்வியில் உண்டி விலக்கிய நீவிர்கள் – சிந்தா:4 936/1

TOP


விலக்கினானே (2)

இலை உடை கண்ணியானை இன்னணம் விலக்கினானே – சிந்தா:1 392/4
கோல் நிரைத்து உமிழும் வில்லால் கோமகன் விலக்கினானே – சிந்தா:2 451/4

TOP


விலக்கு (1)

விலக்கு இல் சாலை யாவர்க்கும் வெப்பின் மு பழ சுனை – சிந்தா:1 75/1

TOP


விலக்குகிற்பார் (1)

பால் படு காலம் வந்தால் பான்மை யார் விலக்குகிற்பார் – சிந்தா:3 554/4

TOP


விலக்குதல் (1)

விண்ணில் திங்கள் விலக்குதல் மேயினார் – சிந்தா:4 902/1

TOP


விலக்குமாறும் (1)

வரு கணை விலக்குமாறும் வாள் அமர் நீந்துமாறும் – சிந்தா:7 1676/2

TOP


விலக்குவ (2)

வில்படை விலக்குவ பொன் படை புரவியும் – சிந்தா:3 567/1
விலங்கு பாய்வன விடு கணை விலக்குவ கலிமா – சிந்தா:7 1770/4

TOP


விலக்குவார் (1)

வெம்பு மும்மத வேழம் விலக்குவார்
தம் புனத்து எறி மா மணி சந்து பாய்ந்து – சிந்தா:13 3066/2,3

TOP


விலகி (1)

நில விலகி உயிர் ஓம்பி நிமிர்ந்து ஒளிர்ந்து பசி பகை நோய் – சிந்தா:13 3023/1

TOP


விலங்க (3)

வெள்ளி போழ் விலங்க வைத்து அனைய வாய் மணி தலை – சிந்தா:1 70/1
இருள் விலங்க நின்று எரியும் நீள் சுடர் – சிந்தா:13 2745/2
தாழ்ந்து உலவி மென் முலை மேல் தண் ஆரம் வில் விலங்க
போழ்ந்து அகன்ற கண்ணினால் ஏ பெற்று போகலாய் – சிந்தா:13 2959/1,2

TOP


விலங்கல் (4)

விலங்கல் சேர்ந்து விண் ஏறி விட்டு ஆர்த்தவே – சிந்தா:1 32/4
விலங்கல் அன்ன வேக வேழம் நான்கு வெல்லும் ஆற்றலான் – சிந்தா:3 689/1
விலங்கல் சென்று எய்தினான் விலங்கல் மார்பினான் – சிந்தா:5 1238/4
விலங்கல் சென்று எய்தினான் விலங்கல் மார்பினான் – சிந்தா:5 1238/4

TOP


விலங்காம் (1)

வீறு இன்மையின் விலங்காம் என மத வேழமும் எறியான் – சிந்தா:10 2261/1

TOP


விலங்காய் (1)

வில் பொரு தோள் மன்னா விலங்காய் பிறப்பவே – சிந்தா:13 2789/4

TOP


விலங்கி (5)

விலங்கி வீழ்ந்த முத்தாரமும் போன்றவை – சிந்தா:1 35/2
சோர் புயல் முகில் தலை விலங்கி தூ நிலம் – சிந்தா:1 58/1
விலங்கி வில் உமியும் பூணான் விழு சிறைப்பட்ட-போழ்தும் – சிந்தா:5 1167/1
வீசி வில் விலங்கி விட்டு உமிழ என்பவே – சிந்தா:6 1480/4
மெள்ளவே புருவம் கோலி விலங்கி கண் பிறழ நோக்கி – சிந்தா:13 2732/1

TOP


விலங்கிய (3)

முகில் தலை விலங்கிய மொய் கொள் நீள் கொடி – சிந்தா:5 1251/2
மருள் விலங்கிய மன்னர் மன்னனே – சிந்தா:13 2745/4
வெம்பு நீள் சுடரும் சென்னி விலங்கிய மாடம் எய்தி – சிந்தா:13 2918/2

TOP


விலங்கில் (1)

செறிய சொன்ன பொருள் தெளிந்தார் சேரார் விலங்கில் பெண் ஆகார் – சிந்தா:13 2817/1

TOP


விலங்கின (1)

விலங்கின தேர் தொகை வேழம் காய்ந்தன – சிந்தா:3 779/3

TOP


விலங்கு (10)

பகல் தலை விலங்கு சந்திராபம் பான்மையின் – சிந்தா:5 1251/3
இகல் தலை விலங்கு வேல் காளை எய்தினான் – சிந்தா:5 1251/4
விலங்கு பாய்வன விடு கணை விலக்குவ கலிமா – சிந்தா:7 1770/4
பொறை விலங்கு உயிர்த்தன பொன் செய் மா மணி – சிந்தா:8 1937/1
விலங்கு அரசு அனைய காளை வெள்_வளைக்கு இதனை சொன்னான் – சிந்தா:9 2092/4
விலங்கு அரம் பொருத சங்கின் வெள் வளை தெளிர்க்கும் முன்கை – சிந்தா:12 2441/1
ஒரு நீரவே விலங்கு தாம் உடைய துன்பம் – சிந்தா:13 2777/2
விழு பயன் இழக்கும் மாந்தர் வெறு விலங்கு என்று மிக்கார் – சிந்தா:13 2822/3
துன்புற விலங்கு கொன்று சொரிந்து சோறு ஊட்டினார்க்கும் – சிந்தா:13 2828/3
விலங்கு அரசு அனைய காளை வேனில் வேந்து என்ன சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2836/4

TOP


விலங்கும் (2)

விழுங்கும் என பறவைகளும் பிற விலங்கும் அடையா – சிந்தா:3 597/2
பொறியார் போக பூமியுள் விலங்கும் ஆவர் ஒரு சாரார் – சிந்தா:13 2817/4

TOP


விலங்கொடு (1)

விண்ணும் மண்ணும் அறியாது விலங்கொடு மாந்தர்-தம் – சிந்தா:4 1158/1

TOP


விலா (2)

பெய்து தூர்க்கின்ற வண்ணம் விலா புடை பெரிதும் வீங்க – சிந்தா:1 400/3
விளித்தன கழுகும் பாறும் விலா இற்றுக்கிடந்த அன்றே – சிந்தா:3 804/4

TOP


விலாசியும் (1)

மை விளை கழுநீர் கண் விலாசியும் அணி அல்குல் – சிந்தா:12 2435/2

TOP


விலாவணை (1)

மிகை நல தேவி-தானே விலாவணை நீக்கினாளே – சிந்தா:10 2138/4

TOP


விலாவிக்கின்றதே (1)

விழவு உடை முதுநகர் விலாவிக்கின்றதே – சிந்தா:4 1092/4

TOP


விலாவும் (1)

புடை திரள் விலாவும் வில் வளைந்த பொற்பின – சிந்தா:6 1460/3

TOP


விலின் (1)

ஐ விலின் அகல நின்று ஆங்கு அடி தொழுது இறைஞ்சினாற்கு – சிந்தா:7 1704/1

TOP


விலும் (1)

கை விலும் கணையும் இல்லா காமன் போந்து இருக்க என்ன – சிந்தா:7 1704/3

TOP


விலை (16)

விண்ணினோடு அமிர்தம் விலை செல்வது – சிந்தா:1 244/1
விலை பகர்ந்து அல்குல் விற்கும் வேலினும் வெய்ய கண்ணார் – சிந்தா:1 372/1
நெய் விலை பசும்பொன் தோடும் நிழல் மணி குழையும் நீவி – சிந்தா:2 488/1
பெரும் தகை குருசில் தோழன் பெரு விலை கடகம் முன்கை – சிந்தா:3 548/1
விலை வரம்பு அறிதல் இல்லா வெண் துகில் அடுத்து வீதி – சிந்தா:3 617/1
மின் விரித்து அனையது ஒத்து விலை வரம்பு அறியல் ஆகா – சிந்தா:3 697/3
நின் வாள் நெடும் கண் விலை ஆகும் நிகர்த்தே – சிந்தா:4 1073/4
பிணையலும் நறிய சேர்த்தி பெரு விலை ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:4 1146/3
மை விலை பெற்ற கண்ணாள் மைந்தனை மருண்டு நோக்கி – சிந்தா:7 1704/2
வெந்தன விலை இலாத சாமரை வீர மன்னன் – சிந்தா:10 2254/2
ஆரமும் பூணும் மின்ன அரு விலை பட்டின் அம் கண் – சிந்தா:10 2280/2
ஆணம் ஆகிய அரு விலை வண்ண பட்டு உடு-மின் – சிந்தா:12 2389/4
அரு விலை நன் கலம் செய் போர்வை அன்னம் நாண அடி ஒதுங்கி சென்று – சிந்தா:12 2586/1
அல்குல் விலை பகரும் ஆய் தொடியர் ஆதியார் – சிந்தா:13 2789/3
விலை பெரு மணியை முந்நீர் நடு கடல் வீழ்த்தது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2884/4
விலை இலா மணி முடியான் விண் வியப்ப இறைஞ்சினான் – சிந்தா:13 3023/4

TOP


விலைத்து (1)

உலகம் மூன்றும் உறு விலைத்து என்பவே – சிந்தா:8 1982/3

TOP


விலைய (1)

கழிய பெரிய அரு விலைய சிறிய மணி மோதிரம் கனல – சிந்தா:13 2696/2

TOP


விலையே (1)

வண்ணக்கு வானும் நிலனும் எல்லாம் விலையே மழை மின்னும் நுசுப்பினாளை – சிந்தா:9 2066/2

TOP


விழ (2)

களி செய் கோசிக நீர் விழ கடி மாலை மேல் தொடர்ந்து கீழ் – சிந்தா:7 1673/1
விழ வித்தாய் வீடு பெற்றான் விளங்கி நால் வினையும் வென்றே – சிந்தா:13 3114/4

TOP


விழவாட்டினுள் (1)

செந்நீர் கடியின் விழவாட்டினுள் தேம் கொள் சுண்ணம் – சிந்தா:0 12/2

TOP


விழவில் (1)

கவிஞர் மதியின் அகன்று காட்சிக்கு இனிய விழவில்
சுவையின் மிகுதி உடைய சோர்வு இல் பொருள் ஒன்று அதுதான் – சிந்தா:4 933/2,3

TOP


விழவு (6)

விழவு அணி மகளிர் தம் விரை கமழ் இள முலை – சிந்தா:1 118/2
விழவு உடை வீதி மூதூர் விருப்பொடு மலிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 816/4
ஊர் கெழு விழவு செய்து ஆங்கு உறு பொருள் உவப்ப நல்கி – சிந்தா:3 820/2
விழவு நீர் விளையாட்டு விருப்பினால் – சிந்தா:4 856/2
விழவு உடை முதுநகர் விலாவிக்கின்றதே – சிந்தா:4 1092/4
நெடு நீர் கழனி சூழ் நியமம் சேர்த்தி விழவு அயர்ந்து – சிந்தா:13 2601/3

TOP


விழவும் (1)

விழவும் வேள்வும் விடுத்தல் ஒன்று இன்மையால் – சிந்தா:1 138/2

TOP


விழா (1)

விழா கொள விரிந்தது வீரன் பிண்டியே – சிந்தா:13 3012/4

TOP


விழி (2)

விழி கண் மகர குண்டலமும் தோடும் காதில் மிளர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2696/4
ஆய் நிற குவளை அஞ்சி குறு விழி கொள்ளும் வாள் கண் – சிந்தா:13 2998/2

TOP


விழிக்கும் (1)

உலகம் இருள் கெட விழிக்கும் ஒண் மணி அறவாழி – சிந்தா:13 3023/2

TOP


விழித்த (2)

கழி மலர் விழித்த கண் கமலம் பட்டவே – சிந்தா:8 1939/4
தூசு உலாம் அல்குல் தீண்ட துயில் கண்கள் விழித்த தோற்றம் – சிந்தா:8 1987/2

TOP


விழித்த-காலையே (1)

கனை கதிர் கடவுள் கண் விழித்த-காலையே
நனை மலர் தாமரை நக்க வண் கையால் – சிந்தா:8 1943/1,2

TOP


விழித்தல் (1)

இமைத்த கண் விழித்தல் அன்றி இறந்து பாடு எய்துகின்றாம் – சிந்தா:13 2617/3

TOP


விழித்தன (1)

விழித்தன தீந்தன இமைகள் கூற்று என – சிந்தா:10 2226/2

TOP


விழித்தனள் (1)

வேல் நிற கண் விழித்தனள் என்பவே – சிந்தா:5 1361/3

TOP


விழித்து (7)

வரை விழித்து இமைப்பது ஒக்கும் வாள் ஒளி ஆர மார்பின் – சிந்தா:3 699/1
விழித்து வெய்துயிர்த்து மெல்ல நடுங்கி தன் தோழி கூந்தல் – சிந்தா:3 715/2
விழித்து மேல் சென்ற வேழம் வேலினால் விலக்கி நிற்பார் – சிந்தா:3 783/2
மின் அவிர் இலங்கும் ஒள் வாள் விழித்து உயிர் விழுங்க இன்ன – சிந்தா:3 802/3
மீன் சென்ற நெறியும் போல விழித்து இமைப்பவர்க்கு தோன்றா – சிந்தா:5 1390/2
விழித்து யார் நோக்குகிற்பார் பிள்ளையார் கண்ணுள் காக்கை – சிந்தா:7 1584/3
விழித்து வியன் கோயில் பன் மீன் பரந்து இமைக்கும் பனியார் வானம் – சிந்தா:13 2969/3

TOP


விழித்தே (1)

இறங்கு கண் இமையார் விழித்தே இருந்து – சிந்தா:1 248/3

TOP


விழிப்ப (2)

வயிர வரை கண் விழிப்ப போன்று மழை உகளும் – சிந்தா:1 105/1
ஏர் பட கிடந்த பொன் ஞாண் இருள் கெட விழிப்ப வெய்ய – சிந்தா:10 2280/3

TOP


விழிப்பவும் (1)

குன்று அயல் மணி சுனை குவளை கண் விழிப்பவும்
நின்று நோக்கு மான் பிணை நீல யானை மன்னவன் – சிந்தா:1 148/2,3

TOP


விழியா (4)

தாழ்ந்து தறுகண் இணைகள் தீ அழல விழியா
வீழ்ந்து நில மா மகள் தன் வெம் முலை ஞெமுங்க – சிந்தா:1 289/2,3
செம் கண் தீ விழியா தெழித்தான் கையுள் – சிந்தா:2 431/3
சுனைகள் கண்கள் ஆக சூழ்ந்த குவளை விழியா
அனையல் ஆகா உருவ நோக்கி மைந்தற்கு இரங்கி – சிந்தா:6 1417/1,2
வெய்தா விழியா வெருவ துவர் வாய் மடியா – சிந்தா:10 2322/3

TOP


விழியாது (1)

வேகம் உடைத்தாய் விழியாது ஒழித்து ஏகுக என்றார் – சிந்தா:11 2337/4

TOP


விழு (40)

விள்ளா விழு சீர் வணிகன் மகள் வேல் கண் நோக்கம் – சிந்தா:0 20/2
விழு கலம் சொரிய சிந்தி வீழ்ந்தவை எடுத்துக்கொள்ளா – சிந்தா:1 115/1
விழு தகு மகனொடும் விரைவின் ஏகினான் – சிந்தா:1 325/4
வெவ்வினை வெகுண்டு சாரா விழு_நிதி அமிர்தம் இன் நீர் – சிந்தா:1 394/1
வெம் சினம் குறைந்து நீங்க விழு தவம் தொடங்கி நோற்கும் – சிந்தா:1 396/1
விசும்பு போல் மாந்தர் ஆர விழு நிதி சிதறினானே – சிந்தா:3 621/4
விரை வழித்து இளையர் எல்லாம் விழு மணி கலங்கள் தாங்கி – சிந்தா:3 699/2
வித்தக இளையர் எல்லாம் விழு மணி கலங்கள் தாங்கி – சிந்தா:4 971/2
விண் புக நாறு சாந்தின் விழு முலை காமவல்லி – சிந்தா:4 1081/2
வேறு எலா பொருளும் வைகும் விழு தவ அறிதி நீயே – சிந்தா:4 1127/2
விலங்கி வில் உமியும் பூணான் விழு சிறைப்பட்ட-போழ்தும் – சிந்தா:5 1167/1
வீறு உயர் முடியும் சூடி விழு நில கிழமை பூண்டு – சிந்தா:5 1221/2
விழு மணி கொடி அனாளும் விண்ணவர் மடந்தை ஒத்தாள் – சிந்தா:5 1345/4
வீடு வேண்டி விழு சடை நீட்டல் மெய் – சிந்தா:6 1427/1
விழைவு தீர் கிழவன் ஆகி விழு கதிர் உலந்து வீழ – சிந்தா:6 1503/2
விழு திணை பிறந்து வெய்ய வேட்கை வேர் அரிந்து மெய் நின்று – சிந்தா:6 1534/1
வெம் சிறை பள்ளியாக விழு முலை தடத்து வைக – சிந்தா:6 1538/3
வேய் உலாம் தோளினார்-தம் விழு துணை கேள்வ நின் கண்டு – சிந்தா:7 1581/2
வேய் வெறுத்து அமைந்த தோளான் விழு திரை அமுதம் என்று – சிந்தா:7 1692/2
விழு மணி மாசு மூழ்கி கிடந்தது இ உலகம் விற்ப – சிந்தா:8 1890/1
வெண் மதி நெற்றி தேய்த்து விழு தழும்பு இருப்ப நீண்ட – சிந்தா:8 1984/1
மேனி கிளர் வெண் துகிலும் விழு பொன் இயல் நூலும் – சிந்தா:9 2024/2
வேட்பன அடிசில் ஆடை விழு கலன் மாலை சாந்தம் – சிந்தா:9 2078/2
விதையத்தார் வென்றி வேந்தன் விழு படை காணும் அன்றே – சிந்தா:10 2153/4
வில் நுங்க வீங்கி விழு கந்து என நீண்ட தோளான் – சிந்தா:11 2347/4
வீக்குவார் முரசம் கொட்டி விழு நகர் அறைவித்தானே – சிந்தா:11 2376/4
வேழ வேந்தற்கு விழு பெரும் கணி விரித்து உரைத்தான் – சிந்தா:12 2386/4
வெள் அணி மத யானை விழு மணி குடம் ஏற்றி – சிந்தா:12 2431/2
விரும்பும் முத்தம் மாலை நான்ற விழு பொன் மகரம் செறித்தாள் – சிந்தா:12 2438/4
வித்திய வேங்கை வீயும் விழு பொனும் விளங்க காம – சிந்தா:12 2539/2
விழு தவம் உலகம் எல்லாம் விளக்கி நின்றிட்டது என்பார் – சிந்தா:12 2551/2
விழு முலை சூட்டி நின்றார் விண்ணவர் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:13 2716/4
வெண் துகில் மாலை சாந்தம் விழு கலம் வீதியில் சேர்த்தி – சிந்தா:13 2734/1
விழு பயன் இழக்கும் மாந்தர் வெறு விலங்கு என்று மிக்கார் – சிந்தா:13 2822/3
விழு மணி பூணினான் வீற்று இரீஇ விதியின் சொன்னான் – சிந்தா:13 2905/4
வேற்றுவர் என்று நில்லா விழு பொருள் பரவை ஞாலம் – சிந்தா:13 2986/3
வித்தகன் வலம்செய்து விழு பொன் பூமி போய் – சிந்தா:13 3026/2
வில் உமிழ்ந்து இலங்கு மேனி விழு தவ நங்கைமார்கள் – சிந்தா:13 3062/3
விழு குலை கனி மாங்கனி வீழ்ந்தவை – சிந்தா:13 3069/2
விதியின் களித்தார் அறிவன் விழு குணங்கள் ஏத்தி – சிந்தா:13 3103/3

TOP


விழு_நிதி (1)

வெவ்வினை வெகுண்டு சாரா விழு_நிதி அமிர்தம் இன் நீர் – சிந்தா:1 394/1

TOP


விழுக்கொடு (1)

விழுக்கொடு வெண் நஞ்சு அல்லா உகிர் மயிர் உமிழ் கண் பீளை – சிந்தா:7 1584/1

TOP


விழுங்க (4)

வேம்பு உற்ற முந்நீர் விழுங்க விரையாது நின்றான் – சிந்தா:3 513/2
மின் அவிர் இலங்கும் ஒள் வாள் விழித்து உயிர் விழுங்க இன்ன – சிந்தா:3 802/3
மின் என விட்ட கோலை விழுங்க கண்டு அழுங்கி வேர்த்து – சிந்தா:10 2187/3
கோள் அரா விழுங்க முந்நீர் கொழும் திரை குளித்ததே போல் – சிந்தா:10 2245/2

TOP


விழுங்கப்பட்ட (3)

பாகமே விழுங்கப்பட்ட பால் மதி போன்றது அன்றே – சிந்தா:3 526/4
பை அர விழுங்கப்பட்ட பசும் கதிர் மதியம் ஒத்து – சிந்தா:6 1540/1
நாகத்தால் விழுங்கப்பட்ட நகை மதி கடவுள் போல – சிந்தா:13 2610/1

TOP


விழுங்கப்பட்டான் (1)

மையல் கொள் நெஞ்சில் கல்லா மந்திரி விழுங்கப்பட்டான் – சிந்தா:1 385/4

TOP


விழுங்கப்பட்டு (2)

போகத்தால் விழுங்கப்பட்டு புறப்படான் புன்சொல் நாணான் – சிந்தா:13 2610/2
அமைத்த நாள் என்னும் நாகம் விழுங்கப்பட்டு அன்னது அங்கண் – சிந்தா:13 2617/2

TOP


விழுங்கல் (1)

விடை உடை இன நிரை விழுங்கல் மேயினார் – சிந்தா:7 1847/1

TOP


விழுங்கலொடு (1)

வெய்ய தேன் வாய்க்கொண்டால் போல் விழுங்கலொடு உமிழ்தல் தேற்றான் – சிந்தா:9 2072/2

TOP


விழுங்கி (2)

அரவம் முற்றும் விழுங்கி உமிழும் பொழுதின் மதி போன்று – சிந்தா:4 926/3
விழுங்கி உமிழாது குணம் வித்தி இருந்தோய் நின் – சிந்தா:13 3093/3

TOP


விழுங்கிய (1)

மிகல் கொண்ட இகலை தானே விழுங்கிய சிறகர் தோற்றி – சிந்தா:3 796/3

TOP


விழுங்கியிட்டு (1)

வீதி போய் உலகம் மூன்றும் விழுங்கியிட்டு அலோகம் நுங்கி – சிந்தா:13 3082/3

TOP


விழுங்கிற்று (1)

வேந்தர் பெருமானை சச்சந்தனை மந்திரி மா நாகமுடன் விழுங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:1 290/4

TOP


விழுங்கு (2)

விழுங்கு காதலாள் வேல் கண் பாவை தாய் – சிந்தா:4 987/3
விழுங்கு மேகம் விடாது தழீஇ கிடந்து – சிந்தா:12 2504/3

TOP


விழுங்கும் (2)

விழுங்கும் என பறவைகளும் பிற விலங்கும் அடையா – சிந்தா:3 597/2
வேல் மிடை சோலை வேழத்து இன்னுயிர் விழுங்கும் என்றான் – சிந்தா:10 2206/4

TOP


விழுங்குவான் (2)

விம்மித பட்டு-மாதோ விழுங்குவான் போல ஆகி – சிந்தா:3 739/3
இன்றே குருதி வான வாய் அங்காந்து என்னை விழுங்குவான்
அன்றே வந்தது இ மாலை அளியேன் ஆவி யாதாம்-கொல் – சிந்தா:7 1660/3,4

TOP


விழுத்தக்கீர்களே (1)

வென்று உலாம் வேல் கணீர் விழுத்தக்கீர்களே – சிந்தா:13 2937/4

TOP


விழுத்தகு (2)

வெம்மை செய்வன விழுத்தகு முலை தடம் உடைய – சிந்தா:11 2364/3
விழுத்தகு மணி செவி வெண்பொன் கைவினை – சிந்தா:12 2472/1

TOP


விழுத்தகை (1)

விட்டு நீர் வினவி கேள்-மின் விழுத்தகை அவர்கள் அல்லால் – சிந்தா:13 2925/1

TOP


விழுத்தவர் (1)

மேல் கதிக்கு ஏணி ஆய விழுத்தவர் மனையில் வந்தால் – சிந்தா:13 2826/3

TOP


விழுத்தவன் (1)

வேய் மணி தோளி நிற்ப விழுத்தவன் நியமம் முற்றி – சிந்தா:4 1126/3

TOP


விழுப்பு (1)

வீர நோய் வெகுளி தோற்றி விழுப்பு அற அதுக்கி இட்டு – சிந்தா:13 2771/2

TOP


விழுப்புண் (1)

கொழு வாய் விழுப்புண் குரைப்பு ஒலியும் கூந்தல் மகளிர் குழை சிதறி – சிந்தா:11 2355/1

TOP


விழுப்பொருள் (1)

வேண்டுவல் நம்பி யான் ஓர் விழுப்பொருள் என்று சொல்ல – சிந்தா:1 393/1

TOP


விழும் (2)

குண்டலம் குமரன் கொண்டு குன்றின் மேல் விழும் மின் போல் – சிந்தா:4 979/1
விழும் மீ நிலம் எய்தி மிளிர்ந்து உருகா – சிந்தா:5 1384/3

TOP


விழும (2)

விம்முறு விழும வெம் நோய் அவண் உறை தெய்வம் சேர – சிந்தா:1 315/1
தம் உறு விழும வெம் நோய் தம் துணைக்கு உரைத்து நிற்பார் – சிந்தா:2 465/4

TOP


விழுமிய (1)

விழுமிய தெவ்வர் வாழ்நாள் வீழ்ந்து உக வெம்பினானே – சிந்தா:13 3079/4

TOP


விழை (6)

திரு விழை கடி மனை திறவிதின் மொழிவாம் – சிந்தா:1 124/4
திரு விழை அவளை தீர்த்தேன் தீர்வு இலா நண்பு வேண்டி – சிந்தா:7 1755/2
விழை தகு கமல வட்டத்து இடை விராய் பூத்தவே போல் – சிந்தா:10 2130/2
திரை விளை அமிர்தமே திரு விழை என ஏத்தி – சிந்தா:12 2430/2
திரு விழை துகிலும் பூணும் திறப்பட தாங்கினாரே – சிந்தா:13 2737/4
வேட்டன பெறாமை துன்பம் விழை நரை பிரிதல் துன்பம் – சிந்தா:13 2799/1

TOP


விழைதக (2)

விரி மலர் கண்ணி கட்டி விழைதக வேய்ந்த போலும் – சிந்தா:1 383/3
மெச்சி மேல் வேந்தனும் விழைதக தோன்றினான் – சிந்தா:7 1836/4

TOP


விழைதகைய (1)

மேவி உறை வண்டினொடு மல்கி விழைதகைய
வாவியொடு காவின் இடை மாந்தர் பதி கொண்டார் – சிந்தா:7 1781/3,4

TOP


விழைந்த (4)

வேனிலான் விழைந்த சேரி மேல் உலகு அனையது ஒன்றே – சிந்தா:1 111/4
மேவி பூம் கங்கையுள் விழைந்த அன்னமே – சிந்தா:4 1017/4
விழைந்த அ கடுவன் ஆங்கு ஓர் மந்தியை விளித்தது அன்றே – சிந்தா:13 2720/4
விண் இல் இன்பமே விழைந்த வேட்கையான் – சிந்தா:13 2742/4

TOP


விழைப (1)

வேந்தர் தாம் விழைப எல்லாம் வெளிப்படார் மறைத்தல் கண்டாய் – சிந்தா:13 2910/3

TOP


விழைய (3)

விழைய ஊட்டிய மேதகு தீம் புகை – சிந்தா:1 127/2
மேக விசும்பின் தேவர் விழைய விளங்க சேர்த்தினாளே – சிந்தா:12 2440/4
வெம்மையின் விழைய பண்ணி எஃகு நுண் செவிகள் வீழ – சிந்தா:13 2718/2

TOP


விழையும் (2)

தளர்வு ஒன்று இலர் தாபதர் தாம் விழையும்
குளிர் கொண்டது ஓர் சித்திர கூடம் அதே – சிந்தா:5 1192/3,4
வெந்து எரி பசும்பொனின் விழையும் வெல் ஒளி – சிந்தா:5 1239/2

TOP


விழைவ (1)

விழைவ சேர்த்துபு மெல் என ஏகினார் – சிந்தா:5 1338/2

TOP


விழைவிப்பான் (1)

பெற்ற இன்பம் விழைவிப்பான் விண் உவந்து வீழ்ந்து என – சிந்தா:1 77/3

TOP


விழைவினவே (1)

மென் பஞ்சி சீறடியும் மேதக்க விழைவினவே – சிந்தா:1 179/4

TOP


விழைவு (5)

வெறுத்து ஆங்கே மட பெடை விழைவு அகன்று நடப்பதனை – சிந்தா:3 650/2
வெம்மையின் அகன்று போந்து விழைவு அற துறந்து விட்டார் – சிந்தா:5 1177/4
விழைவு தீர் கிழவன் ஆகி விழு கதிர் உலந்து வீழ – சிந்தா:6 1503/2
விழைவு அற விதிர்த்து வீசி விட்டு எறிந்திடுவது ஒப்ப – சிந்தா:10 2301/2
விழைவு அயரா வேந்து உறூஉம் துன்பமே கண்டாய் – சிந்தா:13 2778/4

TOP


விழைவுறு (1)

விழைவுறு குமரர் புக்கு சாரியை வியத்தர் ஆனார் – சிந்தா:7 1680/4

TOP


விள்ளற (1)

விள்ளற இருமையும் விளங்க தன் உளே – சிந்தா:13 2845/3

TOP


விள்ளா (4)

விள்ளா விழு சீர் வணிகன் மகள் வேல் கண் நோக்கம் – சிந்தா:0 20/2
எனை பகல்-தோறும் விள்ளா இன்பமே பயக்கும் என்றாற்கு – சிந்தா:4 947/3
ஒட்டி விள்ளா ஆர்வத்தனன் ஆகி உருவம் ஓதினான் – சிந்தா:7 1601/4
விள்ளா வியன் நெடும் தேர் வேந்தன் காதல் மட மகளே – சிந்தா:7 1887/1

TOP


விள்ளாது (1)

நன் பகல் சூட்டி விள்ளாது ஒழுகினும் நங்கைமார்க்கு – சிந்தா:7 1596/3

TOP


விள்ளார் (2)

அனங்கனுக்கு இலக்கம் ஆகி அம்பு கொண்டு அழுத்த விள்ளார்
இனம் தமக்கு எங்கும் இல்லார் இயைந்தனர் என்ப முக்கண் – சிந்தா:1 188/2,3
காதலும் களிப்பும் மிக்கு கங்குலும் பகலும் விள்ளார்
சாதலும் பிறப்பும் இல்லா தன்மை பெற்றவர்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:6 1494/3,4

TOP


விள்ளான் (3)

காய்வுறு வேட்கை தன்னால் கங்குலும் பகலும் விள்ளான்
வேய் வெறுத்து அமைந்த தோளான் விழு திரை அமுதம் என்று – சிந்தா:7 1692/1,2
துன்னரும் களி கொள் காம கொழும் கனி சுவைத்து விள்ளான் – சிந்தா:8 1985/4
தாழ்கின்ற தாம மார்பன் தையலோடு ஆடி விள்ளான்
ஊழ் சென்ற மதியம் வெய்யோன் ஒட்டி ஒன்றாயது ஒத்தான் – சிந்தா:9 2089/3,4

TOP


விளக்கம் (2)

விடு கதிர் பருதி முன்னர் மின்மினி விளக்கம் ஒத்தீர் – சிந்தா:3 742/2
எரி மணி விளக்கம் மாடத்து இருள் அறு-காறும் ஓடி – சிந்தா:6 1508/3

TOP


விளக்கமா (1)

தா இல் பொன் விளக்கமா தண் குயில் முழவமா – சிந்தா:1 65/3

TOP


விளக்கமாம் (1)

உருவிற்கு ஓர் விளக்கமாம் ஒண் பொன் பூம்_கொடி – சிந்தா:6 1488/2

TOP


விளக்கல் (1)

அட்டும் தார் அணிந்த மார்பர் ஆவணம் விளக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:1 112/4

TOP


விளக்காய் (3)

மண் மேல் விளக்காய் வரத்தில் பிறந்தாள் ஓர் கன்னி – சிந்தா:0 24/3
விளக்குவாய் விளக்கே விளக்காய் இவண் – சிந்தா:5 1367/2
முழு முற்றும் தானே விளக்காய் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:7 1870/2

TOP


விளக்கி (3)

கண் விளக்கி கலந்த வெண் சாந்தினால் – சிந்தா:12 2394/2
மண் விளக்கி மலர் பலி சிந்தினார் – சிந்தா:12 2394/3
விழு தவம் உலகம் எல்லாம் விளக்கி நின்றிட்டது என்பார் – சிந்தா:12 2551/2

TOP


விளக்கிட்டாளை (1)

கோடா குருகுலத்தை விளக்கிட்டாளை விளக்கினாள் – சிந்தா:13 2605/4

TOP


விளக்கிய (1)

பண் விளக்கிய பைங்கிளி இன் சொலார் – சிந்தா:12 2394/4

TOP


விளக்கிற்று (1)

நீண்டது பெரிதும் அன்றி நினைத்துழி விளக்கிற்று அன்றே – சிந்தா:7 1709/4

TOP


விளக்கின் (1)

பன் மணி விளக்கின் நீழல் நம்பியை பள்ளி சேர்த்தி – சிந்தா:1 317/2

TOP


விளக்கினாள் (1)

கோடா குருகுலத்தை விளக்கிட்டாளை விளக்கினாள் – சிந்தா:13 2605/4

TOP


விளக்கினுள் (1)

புரி முத்த மாலை பொன் கோல் விளக்கினுள் பெய்த நெய்யும் – சிந்தா:10 2316/1

TOP


விளக்கு (28)

பொன் சுணத்தால் விளக்கு அவிப்ப பொங்கிய – சிந்தா:1 91/3
கார்த்திகை விளக்கு இட்டு அன்ன கடி கமழ் குவள பந்தார் – சிந்தா:1 256/2
தோன்றினான் குன்றத்து உச்சி சுடர் பழி விளக்கு இட்ட அன்றே – சிந்தா:1 262/4
இருள் கெட இகலி எங்கும் மணி விளக்கு எரிய ஏந்தி – சிந்தா:1 304/1
வெம் வாய் ஓரி முழவு ஆக விளிந்தார் ஈமம் விளக்கு ஆக – சிந்தா:1 309/1
இடுக்கண் வந்து உற்ற காலை எரிகின்ற விளக்கு போல – சிந்தா:3 509/1
விளக்கு அழல் உறுத்த போலும் விசியுறு போர்வை தீம் தேன் – சிந்தா:3 559/1
விரிந்து இருள் மேயும் செம்பொன் விளக்கு வெண் முரசு கும்பம் – சிந்தா:3 629/2
இன்னது பட்டது என்றால் எரி விளக்கு உறுக்கும் நம்மை – சிந்தா:4 1162/3
பரிதி பட்டது பன் மணி நீள் விளக்கு
எரிய விட்டனர் இன்னியம் ஆர்த்தன – சிந்தா:5 1304/1,2
பேர் நலம் பொறித்த பெண்மை பெரு விளக்கு ஆகி நின்றாள் – சிந்தா:6 1450/4
பூவே புகை சாந்தம் சுண்ணம் விளக்கு இவற்றால் புனைதல் நாளும் – சிந்தா:6 1547/3
ஏந்து பொன் விளக்கு ஏந்தி இடம் பெறா – சிந்தா:7 1604/3
வெள்ளியின் புனைந்த கோல விளக்கு ஒளி வெறுவிது ஆக – சிந்தா:8 1990/2
கோட்டு இளம் கலையும் கூடும் மென் பிணையும் கொழும் கதிர் மணி விளக்கு எறிப்ப – சிந்தா:10 2104/1
காய் பொன் கடிகை கதிர் கை விளக்கு ஏந்தி மள்ளர் – சிந்தா:11 2350/2
நினையல் ஆகா நெடு வாழ்க்கை வென்றி கோலம் விளக்கு ஆக – சிந்தா:11 2357/2
இலங்கின மணி விளக்கு எழுந்த தீம் புகை – சிந்தா:12 2410/3
வீவு இல் வெம் சுடர் விளக்கு காட்டினார் – சிந்தா:12 2426/4
நள்ளிருள் விளக்கு இட்டு அன்ன நங்கைமார் மல்கினாரே – சிந்தா:12 2532/4
இழுது அமை எரி சுடர் விளக்கு இட்ட அன்னவள் – சிந்தா:13 2630/3
திறவிதின் தவிசு தூபம் திரு சுடர் விளக்கு இட்டாரே – சிந்தா:13 2633/4
திகழ்ந்து எரி விளக்கு என திலகம் ஆயினார் – சிந்தா:13 2640/4
காட்டினார் தேவர் ஆவர் கை விளக்கு அதனை என்று – சிந்தா:13 2729/3
மெய் வகை தெரியும் சிந்தை விளக்கு நின்று எரிய விட்டு – சிந்தா:13 2824/2
அதிர்வு அறு தவ விளக்கு எறிப்ப கண்டவன் – சிந்தா:13 2850/3
மற்று இருள் சேரா மணி விளக்கு வைத்தாரே – சிந்தா:13 3039/4
விரி புகை விளக்கு விண்ணோர் ஏந்த மற்று உறையும் அன்றே – சிந்தா:13 3118/4

TOP


விளக்கும் (3)

இன் மது பலியும் பூவும் சாந்தமும் விளக்கும் ஏந்தி – சிந்தா:2 471/3
கால் அவியா பொன் விளக்கும் தந்து உம்மை கைதொழுவேன் – சிந்தா:4 1045/2
கெந்தம் நாறு அகிலும் முத்து கிளர் ஒளி விளக்கும் ஏந்தி – சிந்தா:7 1719/2

TOP


விளக்குவ (1)

விண் விளக்குவ போல் விரி பூம் துகள் – சிந்தா:12 2394/1

TOP


விளக்குவாய் (1)

விளக்குவாய் விளக்கே விளக்காய் இவண் – சிந்தா:5 1367/2

TOP


விளக்கே (1)

விளக்குவாய் விளக்கே விளக்காய் இவண் – சிந்தா:5 1367/2

TOP


விளக்கொடு (1)

சூடு அமை மாலை சாந்தம் விளக்கொடு தூபம் ஏந்தி – சிந்தா:9 2055/3

TOP


விளங்க (8)

வீரன் தாள் நிழல் விளங்க நோற்ற பின் – சிந்தா:2 409/2
வேய் முதிர் வனத்தின் வென்றான் உருவொடு விளங்க நோற்று – சிந்தா:6 1435/3
விண் உயர் செம்பொன் மாடத்து இழிந்து அவண் விளங்க புக்கேன் – சிந்தா:7 1757/2
மேக விசும்பின் தேவர் விழைய விளங்க சேர்த்தினாளே – சிந்தா:12 2440/4
வித்திய வேங்கை வீயும் விழு பொனும் விளங்க காம – சிந்தா:12 2539/2
இடி குரல் சீயம் ஒப்பான் இழை ஒளி விளங்க புக்கான் – சிந்தா:13 2709/4
விள்ளற இருமையும் விளங்க தன் உளே – சிந்தா:13 2845/3
அந்தரம் விளங்க எங்கும் அணிகம் ஊர்ந்து அமரர் ஈண்டி – சிந்தா:13 3115/2

TOP


விளங்கனி (1)

வெம் சின வேழம் உண்ட விளங்கனி போன்று நீங்கி – சிந்தா:4 1122/2

TOP


விளங்கி (4)

மாகத்து விளங்கி தோன்றும் வனப்பு நாம் வகுக்கல் உற்றால் – சிந்தா:3 526/2
மேனி தோன்ற விளங்கி வெளிப்பட்டதற்கு நாணி – சிந்தா:4 923/2
விளங்கி மேல் உலகினை வெறுப்பித்திட்டதே – சிந்தா:12 2408/4
விழ வித்தாய் வீடு பெற்றான் விளங்கி நால் வினையும் வென்றே – சிந்தா:13 3114/4

TOP


விளங்கிய (1)

மெய்வகை தெரிதல் ஞானம் விளங்கிய பொருள்கள் தம்மை – சிந்தா:6 1436/1

TOP


விளங்கிற்று (2)

விரி மணி வியப்ப மேனி ஒளிவிட்டு விளங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:3 625/4
வெல் கதிர் பட்டம் விளங்கிற்று ஒருபால் – சிந்தா:10 2113/4

TOP


விளங்கினாள் (1)

விளங்கினாள் உலகம் எல்லாம் வீணையின் வனப்பினாலே – சிந்தா:3 551/1

TOP


விளங்கு (40)

விண்ணகம் இருள் கொள விளங்கு வெண் மதி – சிந்தா:1 198/3
விளங்கு ஒளி மணிகள் வேய்ந்து விடு சுடர் இமைக்கும் பூணான் – சிந்தா:1 213/4
விரி மா மணி மாலை விளங்கு முடி – சிந்தா:1 217/1
வெண்_தலை பயின்ற காட்டுள் விளங்கு_இழை தமியள் ஆனாள் – சிந்தா:1 303/4
வீழ் தரு கதியின் நீங்கி விளங்கு பொன் உலகத்து உய்க்கும் – சிந்தா:1 380/2
வெள்ளி வள்ளியின் விளங்கு தோள் நலார் – சிந்தா:2 420/3
மின் உகு செம்பொன் கொட்டில் விளங்கு தேர் புக்கது அன்றே – சிந்தா:2 471/4
விளங்கு பொன் உலகத்து உள்ள துப்புரவு இடங்கள் எல்லாம் – சிந்தா:3 527/2
வேந்து அடு குருதி வேல் கண் விளங்கு இழை தாதை என்றான் – சிந்தா:3 608/4
வென்றவன் அகலம் பூட்ட விளங்கு ஒளி மணி செய் செப்பின் – சிந்தா:3 630/1
விடு கணை விசையின் வெய்ய விளங்கு ஒளி இவுளி திண் தேர் – சிந்தா:3 701/1
முன்னுபு விளங்கு வெள்ளி முளைத்து எழ முருகன் அன்னான் – சிந்தா:3 834/4
மின் வளர் திரள் வடம் விளங்கு பைம் கதிர் – சிந்தா:4 1008/2
வீழ்தரு கண்ணள் தம்மோய் விளங்கு தோள் பிணிப்ப மற்று என் – சிந்தா:4 1138/2
வெந்து எரி செம்பொன் பூவும் விளங்கு பொன் நூலும் பெற்றார் – சிந்தா:5 1279/1
விளங்கு ஒளி விசும்பில் வெண் கோட்டு இளம் பிறை சூழ்ந்த மின் போல் – சிந்தா:5 1297/1
விதி தர வந்தது ஒன்றே விளங்கு பூண் முலையினாளை – சிந்தா:5 1340/3
விரி கதிர் விளங்கு பன் மீன் கதிரொடு மிடைந்து திங்கள் – சிந்தா:5 1352/1
வேந்து அடு குருதி வேல் கண் விளங்கு இழை இவர்கள் நாளும் – சிந்தா:5 1358/3
வெய்யவன் கதிர்கள் என்னும் விளங்கு ஒளி தட கை நீட்டி – சிந்தா:5 1406/2
வீழ்தர சொரிவதே போல் விளங்கு ஒளி திங்கள் புத்தேள் – சிந்தா:6 1541/2
வெம்மை மிக்கது வீரன் தொடுத்த விளங்கு மாலை – சிந்தா:7 1674/3
வீரர் ஏறின விளங்கு ஒளி பக்கரை அமைந்த – சிந்தா:7 1772/2
மின் நிரைத்த பைம் பூண் விளங்கு இலை வேல் வேந்தன் – சிந்தா:7 1803/1
விடு பொறி அரவு என விளங்கு வெம் சிலை – சிந்தா:7 1850/1
வேல் கடல் தானை பாய்மா விளங்கு ஒளி இவுளி திண் தேர் – சிந்தா:7 1858/2
விளங்கு பால்கடலில் பொங்கி வெண் திரை எழுவவே போல் – சிந்தா:10 2129/1
விரி மணி விளங்கு மான் தேர் விண் தொழ ஏறினானே – சிந்தா:10 2295/4
விளங்கு வெள்ளி அம் பெரு மலை ஒழிய வந்து எழிலார் – சிந்தா:11 2361/2
விரியும் மாலையன் விளங்கு ஒளி முடியினன் துளங்கி – சிந்தா:11 2363/1
வீங்கு வெள்ளி அம் குன்று என விளங்கு ஒளி உடைய – சிந்தா:12 2387/2
விளங்கு வெண் துகில் உடுத்து வெண் சாந்து மெய் பூசி – சிந்தா:12 2388/1
மின் உமிழ் வைர கோட்டு விளங்கு ஒளி இமயம் என்னும் – சிந்தா:12 2417/1
விளங்கு வெள்ளி வேய்ந்து ஆய்ந்த மாலை சூழ் – சிந்தா:12 2420/2
விளங்கு ஒளி விசும்பில் பூத்த அருந்ததி காட்டி ஆன் பால் – சிந்தா:12 2469/1
வில்லோன் பெருமாட்டி விளங்கு வேல் கண் விசயையே – சிந்தா:13 2602/4
வில் சிறை கொண்ட போலும் புருவத்து விளங்கு வேல் கண் – சிந்தா:13 2612/3
விளங்கு ஒளி விசும்பு அறுத்து இழிந்து மின்னு தார் – சிந்தா:13 3007/1
விளங்கு ஒளி விசும்பு அறுத்து இழிந்து விண்ணவன் – சிந்தா:13 3055/1
வெளிறு இல் வாள் விளங்கு செம்பொன் வட்டம் மெய் பொருள்களாக – சிந்தா:13 3074/3

TOP


விளங்கு_இழை (1)

வெண்_தலை பயின்ற காட்டுள் விளங்கு_இழை தமியள் ஆனாள் – சிந்தா:1 303/4

TOP


விளங்கும் (8)

எஃகு என விளங்கும் வாள் கண் எறி கடல் அமிர்தம் அன்னாள் – சிந்தா:1 299/1
மின் தெளித்து எழுதி அன்ன விளங்கும் நுண் நுசுப்பின் நல்லார் – சிந்தா:1 371/1
வெந்து உடன் வெயிலுற்ற ஆங்கு மெலிந்து உக விளங்கும் வெள்ளி – சிந்தா:6 1532/3
விரி மணி விளங்கும் மாலை வெம் முலை வேல் கணாளே – சிந்தா:9 2069/4
எரி மணி குப்பை போல இருள் அற விளங்கும் மேனி – சிந்தா:10 2295/1
இரவி என்ன விளங்கும் ஒளி இறைவன் கொண்டு ஆங்கு அது நோக்குமே – சிந்தா:12 2586/4
வெள்ளிலோத்திரம் விளங்கும் வெண் மலர் – சிந்தா:13 2685/1
மெய் உரை விளங்கும் மணி மேல் உலக கோபுரங்கள் – சிந்தா:13 2869/1

TOP


விளம்பல் (1)

வெய்து அடி இடுதற்கு ஆகா வீதிகள் விளம்பல் உற்றேன் – சிந்தா:1 117/4

TOP


விளம்பலாம் (1)

வெறுத்து இருவினை உதிர்த்தாற்கு அது வண்ணம் விளம்பலாம்
கறுப்பு ஒழிந்த கனை எரி வாய் கார் இரும்பே கரி அன்றே – சிந்தா:13 3089/3,4

TOP


விளம்பலுற்றேன் (2)

மீளி வேல் குருசிற்கு உற்றார்க்கு உற்றது விளம்பலுற்றேன் – சிந்தா:7 1694/4
விதம்பட கருதி மாதர் விளைத்தது விளம்பலுற்றேன் – சிந்தா:12 2584/4

TOP


விளம்பிய (2)

விரிய வேதம் விளம்பிய நாவினர் – சிந்தா:6 1423/3
மெய் உலகிற்கு விளம்பிய வேந்தே – சிந்தா:13 3095/4

TOP


விளம்பின் (1)

வீட்டினது இயற்கை நாம் விளம்பின் தீம் கதிர் – சிந்தா:13 2844/1

TOP


விளம்பினாள் (1)

வீர வேல் நெடுங்கண்ணி விளம்பினாள் – சிந்தா:4 888/4

TOP


விளம்பினானே (2)

கந்துகற்கு அவனும் சொன்னான் அவன் இது விளம்பினானே – சிந்தா:3 666/4
மின் உமிழ் மாலை வேந்தன் வீரற்கு விளம்பினானே – சிந்தா:10 2313/4

TOP


விளம்புகின்றதே (1)

வித்தகற்கு உற்றது விளம்புகின்றதே – சிந்தா:4 1075/4

TOP


விளம்புகின்றான் (1)

இடி முரசு அனைய சொல்லால் இற்றென விளம்புகின்றான் – சிந்தா:7 1685/4

TOP


விளம்புவல் (1)

மேலை நாள் பட்டது ஒன்று விளம்புவல் கேள் இது என்றான் – சிந்தா:3 671/4

TOP


விளர்த்து (3)

கரும்பு ஆர் தோள் முத்தம் கழன்று செ வாய் விளர்த்து கண் பசலை பூத்த காமம் – சிந்தா:1 231/1
மணி கழங்கு ஆடலள் மாமை தான் விளர்த்து
அணி தகை யாழினோடு அமுதம் விட்டு ஒரீஇ – சிந்தா:4 1026/2,3
செ வாய் விளர்த்து தோள் மெலிந்து செய்ய முலையின் முகம் கருகி – சிந்தா:13 2701/2

TOP


விளாம்பழமே (1)

ஐயா விளாம்பழமே என்கின்றீர் ஆங்கு அதற்கு பருவம் அன்று என் – சிந்தா:6 1553/2

TOP


விளி (5)

நா தலை மடி விளி கூத்தொடு குயில் தர – சிந்தா:1 120/2
தீம் தொடை மகர வீணை தெளி விளி எடுப்பி தேற்றி – சிந்தா:3 608/1
நுண் தூவி இளம் சேவல் நோக்கோடு விளி பயிற்றி – சிந்தா:3 649/3
நரம்பு உறு தெள் விளி நவின்ற நான்மறை – சிந்தா:3 661/3
இடும்பை மான் குரல் விளி எங்கும் மிக்கவே – சிந்தா:5 1202/4

TOP


விளிக்கும் (1)

காலனை அளியன் தானே கையினால் விளிக்கும் என்னா – சிந்தா:10 2148/2

TOP


விளிக (2)

கோபுர மாட மூதூர் கூற்று உண விளிக என்பார் – சிந்தா:4 1111/4
விளை மது கண்ணி மைந்தர் விளிக என தோழி கூற – சிந்தா:9 2042/2

TOP


விளிகுற்றார் (1)

வேந்தொடு மாறுகோடல் விளிகுற்றார் தொழில் அது ஆகும் – சிந்தா:4 1089/1

TOP


விளிகுற்றாரே (1)

ஒழிக யார்-கண்ணும் தேற்றம் தெளிகுற்றார் விளிகுற்றாரே – சிந்தா:8 1891/4

TOP


விளித்த (1)

விளித்த இன் அமிர்து உறழ் கீதம் வேனலான் – சிந்தா:8 1941/3

TOP


விளித்தது (1)

விழைந்த அ கடுவன் ஆங்கு ஓர் மந்தியை விளித்தது அன்றே – சிந்தா:13 2720/4

TOP


விளித்தன (1)

விளித்தன கழுகும் பாறும் விலா இற்றுக்கிடந்த அன்றே – சிந்தா:3 804/4

TOP


விளித்து (1)

அல்லியும் உணங்கும் முன்றில் அணில் விளித்து இரிய ஆமான் – சிந்தா:1 355/2

TOP


விளிந்த (2)

வீட்டினார் மைந்தர்-தம்மை விளிந்த மா கவிழ்ந்த திண் தேர் – சிந்தா:2 436/3
விஞ்சைகள் வல்லேன் விளிந்த நின் தோழரொடு – சிந்தா:3 520/1

TOP


விளிந்தார் (1)

வெம் வாய் ஓரி முழவு ஆக விளிந்தார் ஈமம் விளக்கு ஆக – சிந்தா:1 309/1

TOP


விளிப்பது (1)

விளிப்பது போல மின்னி வெடிபட முழங்கி கூற்றும் – சிந்தா:3 507/3

TOP


விளிம்பு (5)

விளிம்பு முத்து அழுத்திய யவன கைவினை – சிந்தா:6 1479/3
நிறைந்த பொன் கலாபம் தோன்ற நெடும் துகில் விளிம்பு ஒன்று ஏந்தி – சிந்தா:7 1568/2
துணித்து அடி விளிம்பு சேர்த்தி தொழுதக செய்த வண் கை – சிந்தா:12 2478/2
கச்சு விளிம்பு அணிந்த தொழில் கம்பல விதானம் – சிந்தா:12 2484/3
வில்லின் மா கொன்று வெள் நிண தடி விளிம்பு அடுத்த – சிந்தா:13 2751/1

TOP


விளியா (2)

விளியா குண துதி நாம் வித்தாவாறு என்னே – சிந்தா:7 1611/4
விளியா கொண்டு இங்கு இள வேனில் விருந்தா ஆடல் தொடங்கினான் – சிந்தா:13 2691/4

TOP


விளியினும் (1)

விடையில் செல்வுழி விளியினும் விளியும் மற்று அறி நீ – சிந்தா:13 2757/4

TOP


விளியும் (2)

எடுத்தனர் விளியும் சங்கும் வீளையும் பறையும் கோடும் – சிந்தா:2 447/3
விடையில் செல்வுழி விளியினும் விளியும் மற்று அறி நீ – சிந்தா:13 2757/4

TOP


விளிவரும்-குரைய (1)

விளிவரும்-குரைய ஞான வேழம் மேல் கொண்டு நின்றான் – சிந்தா:13 3070/4

TOP


விளை (30)

பைம்பொன் விளை தீவில் நிதி தடிந்து பலர்க்கு ஆர்த்தி – சிந்தா:1 106/2
திரை விளை அமிர்தம் அன்ன கட்டுரை செல்க என்றான் – சிந்தா:1 397/4
கார் விளை மேகம் அன்ன கவுள் அழி கடாத்த வேழம் – சிந்தா:2 433/1
போர் விளை இவுளி திண் தேர் புனை மயிர் புரவி காலாள் – சிந்தா:2 433/2
வார் விளை முரசம் விம்ம வான் உலா போந்ததே போல் – சிந்தா:2 433/3
நீர் விளை சுரி சங்கு ஆர்ப்ப நிலம் நெளி பரந்த அன்றே – சிந்தா:2 433/4
நன்மை உடை நல் பொன் விளை தீவம் அடைந்தது அஃதே – சிந்தா:3 503/4
நட்பு பகை உட்கினொடு நன் பொன் விளை கழனி – சிந்தா:3 591/1
விளை மது கண்ணி வீணாபதி எனும் பேடி வேல் கண் – சிந்தா:3 651/2
கடல் விளை அமுதம் கண்ட பொழுதின் நெய் கனிந்த தீம் சோற்று – சிந்தா:3 805/1
விளை மது கமழும் கோதை வேலினும் வெய்ய கண்ணாய் – சிந்தா:5 1394/3
நெல்லும் நீர் விளை கேழலும் தோரையும் – சிந்தா:6 1422/2
தினை விளை சாரல் செ வாய் சிறு கிளி மாதர் ஓப்ப – சிந்தா:6 1498/1
நனை விளை கோதை நாணி பொன் அரி மாலை ஓச்ச – சிந்தா:6 1498/3
விளை மது கண்ணி மைந்தர் விளிக என தோழி கூற – சிந்தா:9 2042/2
திரு விளை தேன் பெய் மாரி பால்கடல் பெய்தது என்றாள் – சிந்தா:9 2077/4
விளை பொருள் ஆய எல்லாம் தாதைக்கே வேறு கூறி – சிந்தா:9 2101/2
வீர ஆற்றல விளை கடும் தேறலின் நிறத்த – சிந்தா:10 2160/2
விளை தவ பெருமை ஓரார் வில் திறல் மயங்கி யாரும் – சிந்தா:10 2193/3
செரு விளை கழனி மள்ளர் ஆர்ப்பொடு சிவணி செம்பொன் – சிந்தா:10 2296/3
வரை விளை வளர் பொன்னே வலம்புரி ஒரு மணியே – சிந்தா:12 2430/1
திரை விளை அமிர்தமே திரு விழை என ஏத்தி – சிந்தா:12 2430/2
அரை விளை கலை நல்லார் அறுகின் நெய் அணிந்தனரே – சிந்தா:12 2430/4
மை விளை கழுநீர் கண் விலாசியும் அணி அல்குல் – சிந்தா:12 2435/2
விளை பயன் இனிதின் துய்த்து வீணை வேந்து உறையும் மாதோ – சிந்தா:12 2598/4
விண்டு வேய் நரல் ஊன் விளை கானவர் இடனும் – சிந்தா:13 2750/1
விளை மது தேறல் மாந்தி வெற்றி போர் அநங்கன் ஆனான் – சிந்தா:13 2857/4
மையல் விளை மா நரக கோபுரங்கள் கண்டீர் – சிந்தா:13 2869/3
ஈட்டிய விளை மது போல உண்ணுமே – சிந்தா:13 2930/4
கலை உலாய் நிமிர்ந்த அல்குல் கடல் விளை அமுதம் அன்னார் – சிந்தா:13 2976/1

TOP


விளைக்க (1)

வீட்டினை விளைக்க வேண்டும் வெளிற்று உரை விடு-மின் என்றான் – சிந்தா:6 1431/4

TOP


விளைக்கப்பட்ட (1)

இங்ஙனம் இவர்கள் ஏக எரி அகம் விளைக்கப்பட்ட
வெம் கணை விடலை தாதை வியன் நகர் அவலம் எய்தி – சிந்தா:4 1113/1,2

TOP


விளைக்கிய (1)

விளைக்கிய வித்து அனாய் இரு மற்று ஈங்கு என – சிந்தா:13 2867/2

TOP


விளைக்கும் (8)

நிறை மதி இருளை போழும் நெடும் புகழ் விளைக்கும் என்றான் – சிந்தா:1 254/4
கிழவுதான் விளைக்கும் பைம் கூழ் கேட்டிரேல் பிணி செய் பன் மா – சிந்தா:1 379/3
வெம்மை செய்து உலகம் எல்லாம் ஆண்டிட விளைக்கும் நீதி – சிந்தா:3 755/3
முன் செய்த வினையின் நீங்கி நல்வினை விளைக்கும் வித்து – சிந்தா:4 945/2
வென்றார் தம் வீட்டு இன்பம் விளைக்கும் விண்ணோர் உலகு ஈன்றே – சிந்தா:4 962/4
மெய்ப்பொருள் விளைக்கும் நெஞ்சின் மெலிவிற்கு ஓர் துணையும் ஆகும் – சிந்தா:7 1595/2
தார் கெழு தேவர் இன்பம் தையலாய் விளைக்கும் என்றாள் – சிந்தா:13 2632/4
வெள்ள நீர் இன்பமே விளைக்கும் என்பவே – சிந்தா:13 2933/4

TOP


விளைக (3)

வீறொடு விளைக என தொழுது வித்துவார் – சிந்தா:1 45/2
விளைக பொலிக அஃதே உரைத்திலம் வெகுள வேண்டா – சிந்தா:1 260/1
நன்கு இனிது அரசன் ஆள்க நாடு எலாம் விளைக மற்றும் – சிந்தா:13 3146/2

TOP


விளைத்த (5)

வீங்கிய காமம் வென்றார் விளைத்த இன்பத்தோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:3 712/4
சூழ் குடர் பிணங்கள் மல்க விளைத்த பின் தொழுதி பல் பேய்க்கு – சிந்தா:3 757/2
பொன் விளைத்த புணர் முலையாள் சொல – சிந்தா:5 1402/1
மா வலம் விளைத்த கோட்டு மழ களிற்று அரசன் அன்னான் – சிந்தா:13 2917/2
விளைத்த பின் விண்ணும் மண்ணும் மங்கலம் வகையில் செய்து – சிந்தா:13 3116/3

TOP


விளைத்தது (2)

விளைத்தது திருமுகம் வியர்ப்பு வெம் சிலை – சிந்தா:4 1016/2
விதம்பட கருதி மாதர் விளைத்தது விளம்பலுற்றேன் – சிந்தா:12 2584/4

TOP


விளைத்தலாமோ (1)

வெளிறு முன் வித்தி பின்னை வச்சிரம் விளைத்தலாமோ – சிந்தா:13 2613/4

TOP


விளைத்தனர் (1)

விளைத்தனர் வெருவர தக்க வெம் சொலால் – சிந்தா:7 1851/3

TOP


விளைத்தார் (2)

நீர் அரவம் விளைத்தார் நிகர் இல்லார் – சிந்தா:4 914/4
முந்து அமர் தம்முள் முழு மெயும் இரும்பு மேய்ந்திட வெம் சமம் விளைத்தார்
கொந்து அழல் அஞ்சா குஞ்சரம் இவர்ந்தார் கோடியே விருத்தியா உடையார் – சிந்தா:10 2156/3,4

TOP


விளைத்தாள் (2)

ஒள் நிற தீ விளைத்தாள் உருக்குற்றாள் – சிந்தா:6 1472/4
வித்தி மாதர் வருத்தம் விளைத்தாள் என – சிந்தா:12 2481/2

TOP


விளைத்தான் (1)

சித்தம் கரிந்து ஆங்கு கொடியான் செரு விளைத்தான் – சிந்தா:3 844/4

TOP


விளைத்தி (1)

வீறு உயர் புகழை வித்தி கேண்மையை விளைத்தி இன்னே – சிந்தா:5 1284/3

TOP


விளைத்து (9)

விளைத்து இரும்பு மேய்ந்து ஒழிந்த மிச்சில் வரை மார்பன் – சிந்தா:7 1790/3
செரு விளைத்து அனலும் வேலோய் சிறுமுதுக்குறைவி-தானே – சிந்தா:9 2077/1
கரி விளைத்து ஆய்ந்த சுண்ணம் காட்டினன் என்று கண்டாய் – சிந்தா:9 2077/3
செறி கழல் மன்னர் நக்கு தீய தீ விளைத்து கொண்டார் – சிந்தா:10 2201/4
வித்தி மேல் உலகத்து இன்பம் விளைத்து மெய்கண்டநீரார் – சிந்தா:12 2462/4
விளைத்து உள கெடாத வைகல் ஆயிரம் இறுப்பு தண்ட – சிந்தா:12 2570/3
உரை விளைத்து உரைப்ப காளை உள்ளகம் குளிர்ந்து சொன்னான் – சிந்தா:13 2645/4
வேட்கையை மிகுத்து வித்தி பிறவி நோய் விளைத்து வீயா – சிந்தா:13 3106/2
உழுது ஆர்வம் வித்தி உலப்பு இலாத நுகர்ச்சி விளைத்து அலர்ந்த கற்பகத்தின் கீழ் – சிந்தா:13 3137/2

TOP


விளைத்தும் (1)

வாட்டிய உடம்பின் யாங்கள் வரகதி விளைத்தும் என்னின் – சிந்தா:6 1431/2

TOP


விளைந்த (4)

கங்குல் நீ அன்று கண்ட கனவு எல்லாம் விளைந்த என்ன – சிந்தா:1 267/2
மெல் விரல் மெலிய கொய்த குள நெல்லும் விளைந்த ஆம்பல் – சிந்தா:1 355/1
கண்டீர் கருமம் விளைந்த ஆறு என்றாராய் – சிந்தா:7 1809/1
விளைந்த வல் விளைவு அரிசி வேரியும் – சிந்தா:13 2682/2

TOP


விளைந்ததால் (1)

வீங்கு பால்கடலும் நஞ்சாய் விளைந்ததால் விரிந்த வெய்யோன் – சிந்தா:13 2955/1

TOP


விளைந்தது (1)

வென்றி கொள் வேலினாற்கே பான்மையும் விளைந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1342/4

TOP


விளைந்ததே (1)

பாருள் மன்னும் பழி பண்பனுக்கு இன்று விளைந்ததே – சிந்தா:4 1148/4

TOP


விளைந்தவா (1)

விரைவொடு சென்ற ஒற்றாள் விளைந்தவா பேசுகின்றான் – சிந்தா:4 1135/4

TOP


விளைந்து (6)

பொன் எலாம் விளைந்து பூமி பொலிய யான் காப்பல் என்றான் – சிந்தா:1 259/4
விட்டு நடப்பன போல் சிந்தும் விளைந்து சீ – சிந்தா:13 2798/2
நல் நிலத்து இட்ட வித்தின் நயம் வர விளைந்து செல்வம் – சிந்தா:13 2823/1
புன் நிலத்து இட்ட வித்தின் புற்கென விளைந்து போகம் – சிந்தா:13 2823/3
நூல் விளைந்து அனைய நுண் சொல் புலவரோடு அறத்தை ஓம்பின் – சிந்தா:13 2906/3
நிலம் செதிள் எடுக்கும் மான் தேர் நித்திலம் விளைந்து முற்றி – சிந்தா:13 2915/1

TOP


விளைப்பர் (1)

முழுதும் வித்தி விளைப்பர் திளைப்பவே – சிந்தா:1 133/4

TOP


விளைப்பல் (1)

வெள்ள நீள் நிதியின் இன்னே வேண்டிய விளைப்பல் என்றான் – சிந்தா:4 905/4

TOP


விளையாட்டினுள் (2)

இன்று நீர் விளையாட்டினுள் ஏந்து_இழை – சிந்தா:4 903/1
இன்ப காரணம் ஆம் விளையாட்டினுள்
துன்ப காரணமாய் துறப்பித்திடும் – சிந்தா:4 909/1,2

TOP


விளையாட்டு (2)

விழவு நீர் விளையாட்டு விருப்பினால் – சிந்தா:4 856/2
நீர் விளையாட்டு அணி நின்றதை அன்றே – சிந்தா:4 915/4

TOP


விளையாட்டொடு (1)

தார் விளையாட்டொடு தங்குபு பொங்கிய – சிந்தா:4 915/3

TOP


விளையாட (1)

தெண் திரை வேலி எங்கும் திரு விளையாட மாதோ – சிந்தா:12 2466/4

TOP


விளையாடவே (1)

பிரிந்த வண்டு இளையார் விளையாடவே – சிந்தா:5 1349/4

TOP


விளையாடி (5)

வெம் கண் இள முலையின் மிசை எழுதி விளையாடி
கொங்கு உண் மலர் கோதையொடு குருசில் செலும் வழிநாள் – சிந்தா:3 850/2,3
தான் விளையாடி மேல் நாள் இருந்தது ஓர் தகை நல் ஆலை – சிந்தா:12 2574/2
தணியார் கழனி விளையாடி தகை பாராட்ட தங்கினார் – சிந்தா:13 2699/4
இவ்வாறு எங்கும் விளையாடி இளையான் மார்பின் நலம் பருகி – சிந்தா:13 2701/1
சோலை மஞ்ஞை சூழ் வளையார் தோள் விளையாடி
ஞாலம் காக்கும் மன்னவர் ஆவார் நறவு உண்ணா – சிந்தா:13 2928/2,3

TOP


விளையாடிய (4)

பூக்கள் நீர் விளையாடிய பொன் உலகு – சிந்தா:4 866/1
கார் விளையாடிய மின் அனையார் கதிர் – சிந்தா:4 915/1
வார் விளையாடிய மென் முலை மைந்தர் – சிந்தா:4 915/2
விரை செய் தாமரை மேல் விளையாடிய
அரைச அன்னம் அமர்ந்துள-ஆயினும் – சிந்தா:5 1401/1,2

TOP


விளையாடியதும் (1)

வேல் முழங்கு தானை விளையாடியதும் கேட்டேன் – சிந்தா:3 845/4

TOP


விளையாடினானே (1)

மொய் அமர் நாள்செய்து ஐயன் முதல் விளையாடினானே – சிந்தா:2 448/4

TOP


விளையாடு (1)

வரை விளையாடு மார்பன் யார் அவன் வாழி என்ன – சிந்தா:1 397/2

TOP


விளையாடுகின்றன (1)

மின்னோடு அவை சுழன்று ஆயிடை விளையாடுகின்றன போல் – சிந்தா:10 2264/2

TOP


விளையாடுகின்றான் (1)

தன்மையால் தானை நீந்தி தான் விளையாடுகின்றான் – சிந்தா:3 802/4

TOP


விளையாடுதற்கு (1)

வேந்தற்கு அமுதாய் விளையாடுதற்கு ஏது வாமே – சிந்தா:0 8/4

TOP


விளையாடும் (5)

விரை விளையாடும் தாரோய் யான் என விரும்பி தீம் பால் – சிந்தா:1 397/3
வீடு மலி உலகினவர் போல விளையாடும்
தோடு மலி கோதையொடு துதைந்த வரை மின் போல் – சிந்தா:12 2483/1,2
ஊன் விளையாடும் வை வேல் உறு வலி சிந்தித்து ஏற்ப – சிந்தா:12 2574/1
தேன் விளையாடும் மாலை அணிந்து பொன் பீடம் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2574/3
ஆன் விளையாடும் ஐந்து ஊர் அதன் புறம் ஆக்கினானே – சிந்தா:12 2574/4

TOP


விளையாத (1)

மேல் விளையாத இன்பம் வேந்த மற்று இல்லை கண்டாய் – சிந்தா:13 2906/4

TOP


விளையாதது (1)

வெள்ள நிதி வீழும் விளையாதது அதனின் இல்லை – சிந்தா:3 496/2

TOP


விளையாமை (1)

உரை விளையாமை மைந்தன் கேட்கிய உவந்து நோக்கி – சிந்தா:1 397/1

TOP


விளையுமே (1)

வேலை கடலே போல் துன்பம் விளையுமே – சிந்தா:13 2796/4

TOP


விளையுள் (2)

அ வினை விளையுள் உண்ணும் அவ்விடத்து அவர்கள் துன்பம் – சிந்தா:13 2762/2
நல்வினை விளையுள் என்னும் நஞ்சினுள் குளித்தல் உண்டே – சிந்தா:13 2985/4

TOP


விளைவ (1)

விட்டு நீர் நெல்லும் பொன்னும் வழங்கு-மின் விளைவ கூறின் – சிந்தா:10 2150/2

TOP


விளைவது (2)

விளைவது தீவினையே கண்டீர் இவை மூன்றும் விடு-மின் என்றால் – சிந்தா:6 1551/2
விட்டு அலர்ந்த கோதை அவரால் விளைவது உண்டோ – சிந்தா:7 1876/4

TOP


விளைவித்து (1)

பின்னா விளைவித்து பிறவா உலகு எய்தல் பேசலாமே – சிந்தா:6 1548/4

TOP


விளைவின் (1)

வினை அது விளைவின் வந்த வீவு அரும் துன்பம் முன்னீர் – சிந்தா:3 511/1

TOP


விளைவு (7)

விளைவு அமை தயிரொடு மிசை குவிர் விரையும்-மின் – சிந்தா:1 122/3
நீள் நிலம் மாரி இன்றி விளைவு அஃகி பசியும் நீடி – சிந்தா:1 255/2
விளைவு அமை பண்டியின் வெறுத்தது ஆங்கு ஓர் பால் – சிந்தா:3 824/4
வினையது விளைவு காண்-மின் என்று கை விதிர்த்து நிற்பார் – சிந்தா:4 1108/1
தாள் ஐயா முன்பு செய்த தவத்தது விளைவு இலாதேன் – சிந்தா:8 1912/3
விளைந்த வல் விளைவு அரிசி வேரியும் – சிந்தா:13 2682/2
விளைவு அரிய மா துயரம் வீழ் கதியுள் உய்க்கும் – சிந்தா:13 2870/3

TOP


விற்கும் (8)

செப்பி தம் செம்பொன் அல்குல் நலம் வரைவு இன்றி விற்கும்
உப்பு அமை காம துப்பின் அவர் இடம் உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:1 107/3,4
விலை பகர்ந்து அல்குல் விற்கும் வேலினும் வெய்ய கண்ணார் – சிந்தா:1 372/1
வலம்புரி உலகம் விற்கும் மா மணி ஈன்றது என்ன – சிந்தா:1 386/2
வாள் வயிரம் விற்கும் மட நோக்கி யார்-கொலோ பெறுவார் என்பார் – சிந்தா:3 645/4
ஞாலம் விற்கும் புருவத்து நங்கை கண் – சிந்தா:4 896/3
வையகம் மூன்றும் விற்கும் மா மணி ஆரம் ஏந்தி – சிந்தா:4 907/1
எவ்வம் மன்னர் பட உலகம் விற்கும் அரு மணியினை – சிந்தா:7 1672/2
மூன்றுலகம் விற்கும் முலை முற்று_இழையினாரே – சிந்தா:13 2920/4

TOP


விற்குமே (1)

ஓத நீர் அமுதமும் உலகும் விற்குமே – சிந்தா:6 1485/4

TOP


விற்ப (1)

விழு மணி மாசு மூழ்கி கிடந்தது இ உலகம் விற்ப
கழுவினீர் பொதிந்து சிக்க கதிர் ஒளி மறைய காப்பின் – சிந்தா:8 1890/1,2

TOP


விற்பன (1)

ஞாலம் விற்பன பைங்கிளி நல் நிறத்து – சிந்தா:7 1774/1

TOP


விற்ற (1)

கொணர்ந்தன பண்டம் விற்ற கொழு நிதி குப்பை எல்லாம் – சிந்தா:3 505/3

TOP


விற்றான் (1)

குன்றாமல் விற்றான் குளிர் சாகரதத்தன் என்பான் – சிந்தா:8 1973/4

TOP


விற்று (2)

அணி நிற போர்வை ஆய அரும் பெறல் நாணும் விற்று
பணி நலம் புதியது உண்டான் பன் மலர் மாலை கொண்டேன் – சிந்தா:7 1665/2,3
அன்பு விற்று உண்டு போகி சிவகதி அடையலாமே – சிந்தா:13 3105/4

TOP


விறகின் (1)

விறகின் வெள்ளி அடுப்பின் அம் பொன் கலம் – சிந்தா:1 131/2

TOP


விறல் (2)

வெம் கண் களி யானை வேல் வேந்தனை விறல் எரியின் வாய் பெய்து அவன் பெயர்ந்து போய் – சிந்தா:1 297/2
பெரு விறல் வேந்தர் வேந்தற்கு உற்றது பேசல் உற்றேன் – சிந்தா:11 2377/4

TOP


வினவ (1)

மெள்ள எய்தினார் வினவ கூறினாள் – சிந்தா:7 1763/2

TOP


வினவி (4)

மதுர மா மக்கள் சுற்றம் வினவி மற்று இதுவும் சொன்னான் – சிந்தா:3 543/4
மிக்கான் உரைப்பதுவும் மிக்கதே போலுமால் வினவி கேட்பேன் – சிந்தா:6 1544/3
வென்று ஆயின மத வேழமும் உளவோ என வினவி
பொன் தாழ் வரை புலி போத்து என புனை தார் மிஞிறு ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2262/2,3
விட்டு நீர் வினவி கேள்-மின் விழுத்தகை அவர்கள் அல்லால் – சிந்தா:13 2925/1

TOP


வினவுநர் (1)

வினவுநர் இன்றி நின்று வேண்டுவ கூறுவாரும் – சிந்தா:2 466/4

TOP


வினவும் (1)

கண் காவல கழுகு ஓம்புவது உயரா நனி வினவும் – சிந்தா:10 2260/4

TOP


வினா (1)

மேவி நோய் தீர வினா தருவார் இல்லையே – சிந்தா:8 1967/4

TOP


வினாய் (2)

இருவரை வினாய் நகர் நெறியின் முன்னினான் – சிந்தா:5 1249/4
வரும் வழி வினாய் உழந்து வாழ்க தவம் மாதோ – சிந்தா:12 2556/4

TOP


வினாயினான் (1)

இறைமகன் வினாயினான் என்ன பேரவே – சிந்தா:7 1618/2

TOP


வினிதை (1)

வேந்தருள் வினிதை வேந்தன் வெம் சிலை தளர வாங்கி – சிந்தா:10 2181/3

TOP


வினை (57)

பத்தியில் குயிற்றிய மருங்கில் பல் வினை
சித்திர கிம்புரி வைரம் சேர்த்துநர் – சிந்தா:1 83/2,3
சாதலும் பிறத்தல்-தானும் தம் வினை பயத்தின் ஆகும் – சிந்தா:1 269/1
விரும்ப பிறப்பாய் வினை செய்தேன் காண இஃது ஓஒ பிறக்கும் ஆ – சிந்தா:1 308/4
நல் வினை செய்து இலாதேன் நம்பி நீ தமியை ஆகி – சிந்தா:1 319/1
கொல் வினை மாக்கள் சூழ கிடத்தியோ என்று விம்மா – சிந்தா:1 319/2
ஊழ் வினை துரத்தலானும் உணர்வு சென்று எறித்தலானும் – சிந்தா:1 380/3
உம்மை வினை நொந்து புலந்து ஊடல் உணர்வு அன்றே – சிந்தா:3 495/4
வினை அது விளைவின் வந்த வீவு அரும் துன்பம் முன்னீர் – சிந்தா:3 511/1
வீவாய் என முன் படையாய் படைத்தாய் வினை என் – சிந்தா:3 514/3
பல் வினை பவள பாய் கால் பசு மணி இழிகை வம்பு ஆர் – சிந்தா:3 558/1
பணிவரும் பைம்பொன் பத்தர் பல் வினை பவள ஆணி – சிந்தா:3 722/1
தவா வினை அடைகரை தயங்கு சிந்தை நீர் – சிந்தா:4 913/3
துகள் மனத்து இன்றி நோற்ற தொல் வினை பயத்தின் அன்றே – சிந்தா:4 1052/1
தம் வினை கழுவுகின்றார் சாரணர் தரணி காவல் – சிந்தா:5 1177/3
தீரா வினை தீர்த்து தீர்த்தம் தெரிந்து உய்த்து – சிந்தா:5 1247/1
வினை ஆர் எரி பூண் முலை கண் குளிர – சிந்தா:5 1380/2
பாங்கரில் பழங்கள் துய்ப்ப பழ வினை பரியும் அன்றே – சிந்தா:6 1429/4
முலை வளர் ஆகம் தோய முழு வினை முரியும்-ஆயின் – சிந்தா:6 1432/3
வீட்டுலகம் நண்ணார் வினை கள்வர் ஆறலைப்ப – சிந்தா:6 1469/3
வினை நலம் நுகர்ந்து செல்வார் விதியினால் மிக்க நீரார் – சிந்தா:6 1495/4
ஒட்டாவே கண்டீர் வினை அவனை தேறாதார்க்கு உணர்ந்தீர் அன்றே – சிந்தா:6 1549/4
வினை பெரும் தச்சன் நல்லன் மெய்ம்மை நாம் நோக்கல் உற்றால் – சிந்தா:7 1578/1
வினை தகு வட்டமும் வீதியும் பத்தியும் – சிந்தா:7 1839/3
வினை ஒளிர் காளை வேலை கடக்கலார் வேந்தர் நின்றார் – சிந்தா:10 2288/3
நாள் கடி மயிர் வினை நன் பொன் தாமரை – சிந்தா:12 2413/3
உகிர் வினை செய்து பஞ்சி ஒள் ஒளி அரத்தம் ஊட்டி – சிந்தா:12 2540/1
வினை மயில் பொறியில் என்னை போக்கி விண் விரும்ப புக்கான் – சிந்தா:13 2614/3
விடு வினை புடைக்க பாறி வீற்றுவீற்று-ஆயின் அல்லால் – சிந்தா:13 2618/2
அ வினை விளையுள் உண்ணும் அவ்விடத்து அவர்கள் துன்பம் – சிந்தா:13 2762/2
ஊழ் வினை துரப்ப ஓடி ஒன்றும் மூழ்த்தத்தின் உள்ளே – சிந்தா:13 2763/1
உரிய செய்கை வினை பயத்தை உண்ணும் எனவே உணர்ந்து அவனை – சிந்தா:13 2815/2
செய் வினை நுணுக்குவ சீலம் என்பவே – சிந்தா:13 2819/4
தூக்கி இ இரண்டும் நோக்கி தொல் வினை என்று தேறி – சிந்தா:13 2825/3
நீடிய வினை மரம் நிரைத்து சுட்டிட – சிந்தா:13 2846/2
வீடு எனப்படும் வினை விடுதல் பெற்றது அங்கு – சிந்தா:13 2846/3
மை படும் வினை துகள் வழக்கு நெறி மாயம் – சிந்தா:13 2873/2
வீறு அழி வினை செய் காலன் வைர வாள் வலையில் பட்டால் – சிந்தா:13 2879/1
கள் அவிழ் கோதையீர் காண்-மின் நல் வினை
ஒள்ளியான் ஒரு மகன் உரைத்தது என்னன்-மின் – சிந்தா:13 2931/2,3
பல் வினை வெள்ளம் நீந்தி பகா இன்பம் பருகின் அல்லால் – சிந்தா:13 2985/3
தூமம் சால் கோதையீரே தொல் வினை நீத்தம் நீந்தி – சிந்தா:13 2988/1
வினை உதிர்த்தவர் வடிவு இன்னது என்னவே – சிந்தா:13 3008/1
வெய்ய வெம் நோய் வினை உதைப்ப வீழ்ந்து துன்ப கடல் அழுந்தி – சிந்தா:13 3019/3
வினை உடைத்து இன்ப வெள்ளம் விரும்பிய வேட்கையானே – சிந்தா:13 3051/4
இகல் வினை எறிந்த கோமான் இணை அடி ஒளியின் தோன்றாது – சிந்தா:13 3053/2
நணிதின் எண் வினை இன்னவை கண் நிறீஇ – சிந்தா:13 3064/1
துணியரு வினை எறிந்தாற்கு அது நாற்றம் சொல்லலாம் – சிந்தா:13 3087/3
அழுங்கல் சூழ் வினை வெறுத்தாற்கு அது நாற்றம் அறியலாம் – சிந்தா:13 3088/3
அழுங்கல் வினை அலற நிமிர்ந்து ஆங்கு உலகம் மூன்றும் – சிந்தா:13 3093/2
செய்தவனே வினை சேரும் அதற்கு எனும் – சிந்தா:13 3095/1
வீ வினை இன்றி காம முலை உண்டு வளர்ந்து வீங்கி – சிந்தா:13 3098/2
தா வினை இன்றி வெம் நோய் கதிகளுள் தவழும் என்ற – சிந்தா:13 3098/3
நல் வினை குழவி நல் நீர் தயா எனும் செவிலி நாளும் – சிந்தா:13 3099/1
தொகல் அரும் கரு வினை துணிக்கும் எஃகமே – சிந்தா:13 3101/4
கான் தயங்கி நில்லா கரு வினை கால் பெய்தனவே – சிந்தா:13 3102/4
செய் வினை என்னும் முந்நீர் திரை-இடை முளைத்து தேம் கொள் – சிந்தா:13 3145/1
மை வினை மறு இலாத மதி எனும் திங்கள் மாதோ – சிந்தா:13 3145/2
மொய் வினை இருள் கண் போழும் முக்குடை மூர்த்தி பாதம் – சிந்தா:13 3145/3

TOP


வினை-கண்ணும் (1)

இடத்தொடு பொழுதும் நாடி எ வினை-கண்ணும் அஞ்சார் – சிந்தா:8 1927/1

TOP


வினைக்கும் (2)

வினைக்கும் செய்பொருட்கும் வெயில் வெம் சுரம் – சிந்தா:5 1400/1
பல் வினைக்கும் முலை தாய் பயந்தார் அவர் – சிந்தா:13 3096/3

TOP


வினைகள் (5)

பேதைமை என்னும் வித்தில் பிறந்து பின் வினைகள் என்னும் – சிந்தா:5 1389/1
பாங்கு அலா வினைகள் என்றார் பகவனார் எங்கட்கு என்னின் – சிந்தா:6 1429/2
சொல்லிய வகையின் நோற்ப துணியும் வெம் வினைகள் என்னின் – சிந்தா:6 1430/2
செறும் பெரிய தீ வினைகள் சென்று கடிது ஓடி – சிந்தா:13 2868/3
அழுது வினைகள் அல்லாப்ப அறைந்தோய் நின் சொல் அறைந்தார்கள் – சிந்தா:13 3020/3

TOP


வினைகளும் (1)

மலை வளர் குறவர்க்கு அ மா வினைகளும் மாயும் அன்றே – சிந்தா:6 1432/4

TOP


வினையது (1)

வினையது விளைவு காண்-மின் என்று கை விதிர்த்து நிற்பார் – சிந்தா:4 1108/1

TOP


வினையமாமாலை (1)

வினையமாமாலை கேள்வன் குபேரமித்திரற்கு சொல்ல – சிந்தா:4 1053/1

TOP


வினையால் (2)

ஒலியல் ஏற்றான் இஃது ஊழ் வினையால் உள்ளம் சுடுமால் என்ன – சிந்தா:7 1670/2
எங்கள் வினையால் இறைவன் வீடிய அ ஞான்றே – சிந்தா:7 1793/1

TOP


வினையின் (7)

முன் செய்த வினையின் நீங்கி நல்வினை விளைக்கும் வித்து – சிந்தா:4 945/2
நினைத்திடு நின்-கண் நின்ற நீல் நிற வினையின் நீங்கி – சிந்தா:4 947/2
ஒன்னா வினையின் உழல்வேங்கள் உயப்போம் வண்ணம் உரையாயே – சிந்தா:5 1243/4
அன்னதால் வினையின் ஆக்கம் அழுங்குவது என்னை என்றாள் – சிந்தா:6 1537/4
இல்லையேல் அமுதும் நஞ்சாம் இன்னதால் வினையின் ஆக்கம் – சிந்தா:10 2314/2
வெம்பி பசி நலிய வெம் வினையின் வேறாய் ஓர் அகல் கை ஏந்தி – சிந்தா:13 2624/2
ஆய் களிய வெம் வினையின் அல்லாப்பு உற்று அஞ்சினேன் அறிந்தார் கோவே – சிந்தா:13 3017/2

TOP


வினையும் (5)

அரு மாலை எண் வினையும் அகற்றி இன்ப கடல் ஆக்கி – சிந்தா:4 961/3
காதலால் எண் வினையும் கழிப என்றி அ காதல் – சிந்தா:6 1420/1
ஆதலால் எண் வினையும் கழியா என்றும் அறைதியால் – சிந்தா:6 1420/2
இருசார் வினையும் தெளிந்தாரே இறைவன் நூலும் தெளிந்தாரே – சிந்தா:13 2815/4
விழ வித்தாய் வீடு பெற்றான் விளங்கி நால் வினையும் வென்றே – சிந்தா:13 3114/4

TOP


வினையே (1)

அண்ணாந்து அடகு உரீஇ அந்தோ வினையே என்று அழுவாள் கண்டும் – சிந்தா:13 2625/3

TOP


வினையேன் (1)

வினையேன் ஒழிய தனி ஏகினையே – சிந்தா:6 1517/4

TOP


வினையை (1)

புல்லிய வினையை வென்று புறக்கொடை காணும் அன்றே – சிந்தா:6 1430/4

TOP