வா – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வாக்கலின் 1
வாக்கினில் 1
வாக்கு 4
வாங்க 3
வாங்கி 30
வாங்கிக்கொண்டு 1
வாங்கிய 1
வாங்கினார் 1
வாங்கு 6
வாங்குக 1
வாங்குபு 4
வாச 18
வாசத்து 1
வாசம் 19
வாசமும் 4
வாசவல் 1
வாசிக்கின்றான் 1
வாசியும் 1
வாசியொடு 1
வாட்ட 3
வாட்டத்து 1
வாட்டம் 1
வாட்டமும் 2
வாட்டல் 1
வாட்டி 5
வாட்டிய 3
வாட்டினாள் 1
வாட்டும் 3
வாட 3
வாடல் 2
வாடலில் 1
வாடா 2
வாடாத 3
வாடாது 1
வாடி 8
வாடிய 3
வாடியவாறு 1
வாடின 1
வாடினன் 1
வாடினாள் 1
வாடு 2
வாடும் 3
வாடுமால் 1
வாடுவது 2
வாடை 1
வாடைக்கு 1
வாண் 1
வாணிக 1
வாணிகம் 2
வாணிகன் 4
வாம 1
வாமலேகை 1
வாமன் 10
வாமன்-தான் 1
வாமனார் 3
வாமனால் 1
வாமனே 1
வாமான் 2
வாமே 1
வாய் 233
வாய்க்கு 2
வாய்க்கொண்டனன் 1
வாய்க்கொண்டால் 1
வாய்க்கொண்டு 1
வாய்ச்சி 1
வாய்ச்சியால் 1
வாய்த்த 3
வாய்த்து 1
வாய்ந்த 7
வாய்ந்தது 1
வாய்ந்தன 1
வாய்ந்து 2
வாய்ப்ப 2
வாய்ப்பட்டு 1
வாய்ப்படல் 1
வாய்ப்படும் 1
வாய்ப்பொடு 1
வாய்பட்டு 1
வாய்மை 1
வாய்மொழி 6
வாய்மொழியை 1
வாய்வதின் 1
வாய்விட்டார் 1
வாய்விட்டு 5
வாய்விடா 1
வாய்விடாள் 1
வாய்விடான் 1
வாய்விடின் 1
வாய்விடொடு 1
வாய 4
வாயது 1
வாயர் 1
வாயா 2
வாயார் 2
வாயில் 9
வாயில்கள் 1
வாயிலும் 1
வாயிலோன் 1
வாயின் 2
வாயினால் 2
வாயினீர் 1
வாயினை 1
வாயும் 7
வாயுள் 1
வாயுளே 1
வாயே 1
வாயை 1
வார் 107
வார்ந்தவே 1
வார்ந்து 10
வார 1
வாரண 3
வாரணத்தின் 2
வாரணம் 2
வாரணவாசி 2
வாரணவாசிமன்னன் 1
வாரம் 1
வாரலனேல் 1
வாரா 6
வாராது 1
வாரி 9
வாரிகள் 1
வாரிய 1
வாரியில் 1
வாரியுள் 2
வாரியே 1
வால் 25
வால்-இடை 1
வாலிது 1
வாலியை 1
வாலில் 1
வாலின் 1
வாவல் 2
வாவி 9
வாவிகளும் 1
வாவியும் 2
வாவியுள் 2
வாவியை 1
வாவியொடு 1
வாழ் 10
வாழ்-மின் 3
வாழ்க்கை 4
வாழ்க்கையம் 1
வாழ்க்கையே 1
வாழ்க 14
வாழ்கலேம் 1
வாழ்குவிர் 1
வாழ்த்த 2
வாழ்த்தலும் 1
வாழ்த்தி 19
வாழ்த்தியும் 1
வாழ்த்திற்று 1
வாழ்த்தினள் 1
வாழ்த்தினார் 3
வாழ்த்தினான் 2
வாழ்த்தினும் 1
வாழ்த்துபு 1
வாழ்த்துவார் 1
வாழ்தல் 3
வாழ்தும் 1
வாழ்நர் 1
வாழ்நாள் 3
வாழ்பவர் 3
வாழ்வது 2
வாழ்வதுவே 1
வாழ்வதோர் 1
வாழ்வர் 1
வாழ்வார் 3
வாழ்வாரை 1
வாழ்வான் 1
வாழ்வில் 1
வாழ்வின் 1
வாழ்வினை 1
வாழ்வு 3
வாழ 4
வாழாதவர் 1
வாழி 13
வாழி-அரோ 1
வாழிய 3
வாழியர் 3
வாழும் 4
வாழுமாறு 1
வாழுமேல் 1
வாழேன் 2
வாழை 10
வாழையின் 5
வாழையும் 4
வாள் 219
வாள்_நுதல் 3
வாள்கள் 1
வாள்களாலே 1
வாள்படை 1
வாளா 1
வாளார் 2
வாளால் 6
வாளி 3
வாளில் 1
வாளின் 3
வாளின்-வாய் 1
வாளினர் 2
வாளினால் 4
வாளினாலே 1
வாளினொடு 1
வாளினோடு 1
வாளும் 9
வாளை 15
வாளையின் 1
வாளொடு 5
வாளொடும் 1
வாளோ 2
வாளோடு 1
வான் 89
வான்-இடை 2
வான 1
வானகத்து 1
வானகம் 3
வானத்தின் 2
வானத்து 4
வானம் 11
வானரம் 2
வானரமும் 1
வானவர் 7
வானவர்-தம் 1
வானவர்க்கு 1
வானவன் 4
வானவனும் 1
வானவில் 1
வானில் 1
வானின் 8
வானும் 2
வானுலகம் 1
வானோர் 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


வாக்கலின் (1)

வளை கையால் கடைசியர் மட்டு வாக்கலின்
திளைத்தவர் பருகிய தேறல் தேங்குழி – சிந்தா:1 50/1,2

TOP


வாக்கினில் (1)

வாக்கினில் செய்த பொன் வாள் மங்கல விதியின் ஏந்தி – சிந்தா:12 2495/1

TOP


வாக்கு (4)

வையகத்து அமிர்தம் அன்னார் வாக்கு அமை பாவை ஒப்பார் – சிந்தா:3 667/2
வாக்கு அமை உருவின் மிக்கான் வனப்பினை பருக இப்பால் – சிந்தா:5 1258/2
வாக்கு அணங்கு ஆர் மணி வீணை வல்லாற்கு அவள் – சிந்தா:6 1473/1
வடிவு அமை மனன் ஒன்று ஆக வாக்கு ஒன்றா மறுத்தலோடும் – சிந்தா:7 1685/2

TOP


வாங்க (3)

நல்லவள் வனப்பு வாங்க நகை மணி மாலை மார்பர் – சிந்தா:10 2179/1
ஊடிய மடந்தை போல உறு சிலை வாங்க வாராது – சிந்தா:10 2185/1
உற்ற தன் சிலையின்-வாய் பெய்து உடு அமை பகழி வாங்க
இற்று வில் முறிந்து போயிற்று இமைப்பினில் இலங்கித்திட்டான் – சிந்தா:10 2191/3,4

TOP


வாங்கி (30)

மன்னிய மதுவின் வாங்கி மாதரும் பருகியிட்டாள் – சிந்தா:1 190/4
வாள் படை அனுங்க வேடர் வண் சிலை வளைய வாங்கி
கோள் புலி இனத்தின் மொய்த்தார் கொதி நுனை பகழி-தம்மால் – சிந்தா:2 436/1,2
வரு முலை பொதிர்ப்ப வாங்கி வண்டு இனம் இரிய புல்லி – சிந்தா:3 584/3
வலிய வாங்கி எய்தாள் எம்மை வாழ்கலேம் – சிந்தா:3 641/3
அரும் பெறல் சுரிகை அம் பூம் கச்சு-இடை கோத்து வாங்கி
பெரும் தகை குருசில் கொண்டு பெரு வலம் சுடர வீக்கி – சிந்தா:3 698/2,3
வில் திறல் என்று வில் வாய் வெம் கணை தொடுத்து வாங்கி
கல் திரள் கழிந்து மண்ணுள் கரந்து அது குளிப்ப எய்திட்டு – சிந்தா:3 756/2,3
வரு களி யானை மீட்டார் வாள் படை வாங்கி கொண்டார் – சிந்தா:3 810/4
எந்திர எழினி வாங்கி இன் முக வாச செப்பும் – சிந்தா:3 838/2
பாக வரை வாங்கி பழுதாகின் பாவியேற்கு – சிந்தா:4 1038/1
செம் பழு காயை வாங்கி திருநிலத்து எடுத்து கொண்டு ஆங்கு – சிந்தா:4 1128/2
மணி இயல் யவன செப்பின் மங்கல துகிலை வாங்கி
கணை புரை கண்ணி ஏற்ப உடுத்த பின் செம்பொன் செப்பில் – சிந்தா:4 1146/1,2
பொன் அவிர் கழலினான் அ பொரு சிலை கணையின் வாங்கி
இன் அமிர்து ஊறுகின்ற இரும் கனி அற எய்திட்டான் – சிந்தா:7 1640/3,4
கொடு வெம் சிலையை கொளை அமைத்து கொதி நீர் பகழி கொள வாங்கி
கடு வெம் குறவன் எயப்பட்ட கன்னி பிணையின் நிலை கலங்கி – சிந்தா:7 1659/1,2
குழை முகம் நெற்றி நக்க கோல வில் பகழி வாங்கி
இழை பக இமைப்பின் எய்திட்டு எறிந்து மின் திரிவவே போல் – சிந்தா:7 1680/2,3
சிந்தித்து கூந்தல் வாங்கி செவ்வணம் துடைப்பதே போல் – சிந்தா:7 1819/2
வள் இதழ் கோதை வல்லான் வட்டிகை நுதியின் வாங்கி
பள்ளி மேல் எழுதப்பட்ட பாவை போல் ஆயினாளே – சிந்தா:8 1990/3,4
வேந்தருள் வினிதை வேந்தன் வெம் சிலை தளர வாங்கி
ஆய்ந்த பொன் பன்றி நெற்றி அரும் துகள் ஆர்ப்ப எய்தான் – சிந்தா:10 2181/3,4
படர் சிலை குழைய வாங்கி பன்றியை பதைப்ப எய்தான் – சிந்தா:10 2182/4
மின் இழை சுடர வாங்கி விட்ட கோல் உற்று உறாதாய் – சிந்தா:10 2188/3
குண்டலம் இலங்க வாங்கி குனி சிலை உறையின் நீக்கி – சிந்தா:10 2192/1
கண்டு கோல் நிறைய வாங்கி காதுற மறிதலோடும் – சிந்தா:10 2192/3
கொடு மரம் குழைய வாங்கி கொற்றவன் எய்த கோல்கள் – சிந்தா:10 2256/1
தருக்கொடு குமரன் ஆர்ப்ப தன் சிலை வளைய வாங்கி
ஒருக்கு அவன் கையும் வாயும் உளம் கிழித்து உடுவம் தோன்ற – சிந்தா:10 2275/1,2
தொடுத்த ஆங்கு அ அம்பு தொடை வாங்கி விடாத முன்னம் – சிந்தா:10 2320/1
கள்ளும் தேனும் ஒழுகும் குவளை கமழ் பூ நெரித்து வாங்கி
கிள்ளை வளை வாய் உகிரின் கிள்ளி திலகம் திகழ பொறித்து – சிந்தா:12 2439/1,2
ஏகம் ஆகி எரியும் மணியின் இயன்ற கடிப்பு வாங்கி
மேக விசும்பின் தேவர் விழைய விளங்க சேர்த்தினாளே – சிந்தா:12 2440/3,4
கைப்படை மன்னன் நிற்ப கதுப்பு அயல் மாலை வாங்கி
செப்பட முன்கை யாப்ப திருமகன் தொலைந்து நின்றான் – சிந்தா:13 2665/2,3
மயிருக்கு ஒன்று ஆக வாங்கி அகைத்து அகைத்திடுவர் மன்னா – சிந்தா:13 2766/3
மருங்கு ஒற்றி மூக்கு ஊன்றி தாள் தவழ்ந்து வாங்கி
உரம் கெட்டு உறுப்பு அழுகி புல் உண்ணா பொன்றும் – சிந்தா:13 2784/3,4
யாவை அவை தம் கிளையின் நீங்கி அழ வாங்கி
காவல் செய்து வைத்தவர்கள் தம் கிளையின் நீங்கி – சிந்தா:13 2875/2,3

TOP


வாங்கிக்கொண்டு (1)

வாங்கிக்கொண்டு உயிரை உண்பான் வஞ்சத்தால் சூழ்ந்த-வண்ணம் – சிந்தா:10 2176/3

TOP


வாங்கிய (1)

வில் மரீஇ வாங்கிய வீங்கு தோளினான் – சிந்தா:7 1620/4

TOP


வாங்கினார் (1)

எலி மயிர் போர்வை வைத்து எழினி வாங்கினார்
ஒலி மயிர் சிகழிகை உருவ கொம்பு அனார் – சிந்தா:12 2471/3,4

TOP


வாங்கு (6)

வரையின் மங்கை-கொல் வாங்கு இரும் தூங்கு நீர் – சிந்தா:5 1326/1
மரா மரம் ஏழும் எய்த வாங்கு வில் தட கை வல் வில் – சிந்தா:7 1643/1
மலை புறம்கண்ட மார்பின் வாங்கு வில் தட கையானும் – சிந்தா:9 2063/2
குடர் வாங்கு குறுநரிகள் கொழு நிண புலால் சேற்றுள் – சிந்தா:10 2242/1
தொடர் வாங்கு கதநாய் போல் தோன்றின தொடி திண் தோள் – சிந்தா:10 2242/2
மதர் அரி மழை கண் அம்பா வாங்கு வில் புருவம் ஆக – சிந்தா:13 2803/2

TOP


வாங்குக (1)

ஒன்றி உள் வாங்குக என்ன ஒலி கடல் உடைந்ததே போல் – சிந்தா:2 437/2

TOP


வாங்குபு (4)

வாங்குபு திலகம் சேர்த்தி திலகனை திருந்த வைத்தாள் – சிந்தா:1 305/4
வாங்குபு நபுலன் கையுள் வார் புரி நரம்பு கொண்டான் – சிந்தா:3 721/4
வருக என் களிறு என்று ஏத்தி வாங்குபு தழுவிக்கொண்டாள் – சிந்தா:8 1911/4
வஞ்சித்தீர் மணி செய் தோள்காள் வாங்குபு தழுவி கொள்ளீர் – சிந்தா:13 2949/3

TOP


வாச (18)

வாச தாழை சண்பகத்தின் வான் மலர்கள் நக்குமே – சிந்தா:1 68/4
வாச நல் பொடிகள் மாலை வண்டு உண வீழ்ந்த முற்றம் – சிந்தா:1 109/3
வாச வான் கழுநீர் பிடித்து ஆங்கு அரி – சிந்தா:2 429/3
வாச வான் குழலின் மின் போல் வரு முலை சாந்து நக்கி – சிந்தா:3 550/2
வாச நெய் வண்டு மூச மாந்தளிர் விரல்கள் சேப்ப – சிந்தா:3 622/1
மங்கல வாச நல் நீர் மணி நிறம் கழீஇயது ஒப்ப – சிந்தா:3 623/2
வண்டு இனம் மிசை கொள வாச பூ சுமை – சிந்தா:3 827/3
எந்திர எழினி வாங்கி இன் முக வாச செப்பும் – சிந்தா:3 838/2
வாச வெண்ணெயும் வண்டு இமிர் சாந்தமும் – சிந்தா:4 864/1
மன்னவன் பணியின் வாழ்த்தி வாச நெய் பூசி நல் நீர் – சிந்தா:5 1299/2
வாச நல் பொடியும் நீரும் காட்டிட கொண்டு வாய்ப்ப – சிந்தா:5 1302/1
வள்ளலை வாச நெய் பூசி மணி குடம் – சிந்தா:6 1476/1
வாச நீலம் கழுநீர் குவளை படை சாற்றி வந்து – சிந்தா:7 1675/1
வாச மலர் மறைந்த வழி வாமன் அடிக்கு ஏற்றி – சிந்தா:7 1784/3
பூம் துகில் மாலை சாந்தம் புனை கலம் பஞ்ச வாச
ஆய்ந்து அளந்து இயற்றப்பட்ட அடிசில் நீர் இன்ன எல்லாம் – சிந்தா:8 1896/1,2
வாச வான் குவளை மெல்ல வாய்விடா நின்றது ஒக்கும் – சிந்தா:8 1987/3
அறுகு வெண் மலர் அளாய வாச நீர் – சிந்தா:12 2428/1
பெரியவர் கேண்மை போலும் பெறற்கு அரும் வாச எண்ணெய் – சிந்தா:13 2737/2

TOP


வாசத்து (1)

தெய்வ வாசத்து திருநகர் வாசம் கொண்டு ஒழிய – சிந்தா:11 2365/3

TOP


வாசம் (19)

ஈந்தான் கொண்டார் இன் முக வாசம் எரி செம்பொன் – சிந்தா:4 1055/2
பெற்றேன் என்ன பேசினன் வாசம் கமழ் தாரான் – சிந்தா:4 1057/4
தூய் மணி வாசம் நல் நீர் துளங்கு பொன் கலத்துள் ஏற்று – சிந்தா:4 1126/2
வாசம் கொள் தாரினானை மார்பு போழ்ந்து உருட்டி இட்டேம் – சிந்தா:4 1164/4
இளிந்த காய் கமழ் திரை வாசம் ஈண்டி ஓர் – சிந்தா:6 1479/1
வாசம் வாய்க்கொண்டனன் மணி செய் குண்டலம் – சிந்தா:6 1480/3
வாசம் மிக்கு உடைய தாரான் வண்டினுக்கு உரைத்த மாற்ற – சிந்தா:6 1539/1
கூந்தலில் குளித்த வண்டு கொப்புளித்து இட்ட வாசம்
மாந்தர் மேல் தவழ்ந்து மாடம் இருள் பட புதையும் செல்வத்து – சிந்தா:7 1855/2,3
வாசம் கொண்டு இலங்கும் முந்நூல் வலம்பட கிடந்த மார்ப – சிந்தா:9 2002/2
அமிழ்து அனைய பஞ்ச முக வாசம் அமைத்து ஆய்ந்த – சிந்தா:9 2026/3
உறைந்த வெண் பட்டு உடுத்து ஒளி சேர் பஞ்ச வாசம் கவுள் கொண்டு – சிந்தா:11 2358/2
தெய்வ வாசத்து திருநகர் வாசம் கொண்டு ஒழிய – சிந்தா:11 2365/3
எய்த நன்கு உணர்ந்த நீரார் இன் முக வாசம் ஊட்டி – சிந்தா:12 2474/2
மாலை மகளிர் அணிந்ததன் பின் பஞ்ச வாசம் கவுள் கொண்டு – சிந்தா:13 2698/1
நெய் வளம் கனிந்து வாசம் நிறைந்து வான் வறைகள் ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2735/1
மை படு மழை கண் நல்லார் மணி செப்பின் வாசம் நீட்ட – சிந்தா:13 2736/2
நேர் நிறை பொரியும் குய்யும் வறைகளும் நிவந்த வாசம்
பார் நிறை அடிசில் பள்ளி தளியொடு சாலை எல்லாம் – சிந்தா:13 2971/2,3
முன்னோர் வகுத்த முக வாசம் பொதிந்த வெந்நீர் – சிந்தா:13 3045/3
அணி அமை அம் குளிர் வாசம் அல்லதூஉம் – சிந்தா:13 3100/2

TOP


வாசமும் (4)

கருனை வாசமும் கார் இருள் கூந்தலார் – சிந்தா:1 130/1
அருமை சான்ற அகில் புகை வாசமும்
செருமி சேர்ந்து கண்ணீர் வர தேம் பொழில் – சிந்தா:1 130/2,3
வாவியுள் இன மலர் உயிர்த்த வாசமும்
பூ விரி கோதையர் புனைந்த சாந்தமும் – சிந்தா:8 1935/2,3
பொங்கு தூம கொழு மென் புகை புரிந்த பஞ்சமுக வாசமும்
தங்கு தாம மார்பினாற்கும் தையலாட்கும் கொண்டு ஏந்தினாரே – சிந்தா:12 2592/3,4

TOP


வாசவல் (1)

தேன் நெய் வாசவல் குவவி தீம் கனி வாழையின் பழனும் – சிந்தா:7 1562/2

TOP


வாசிக்கின்றான் (1)

வல்லிதின் சலாகை சுற்றி ஓலையை வாசிக்கின்றான் – சிந்தா:3 669/4

TOP


வாசியும் (1)

செம்பொன் நீள் கொடி தேரும் வாசியும்
வெம்ப ஊர்ந்து உலாம் வேனிலானினே – சிந்தா:2 410/3,4

TOP


வாசியொடு (1)

நல் தொழில வாசியொடு நன் கலைகள் நீந்தி – சிந்தா:7 1795/3

TOP


வாட்ட (3)

உள் ஆவி வாட்ட உயிர் ஒன்று ஒத்து உறைந்தவாறும் – சிந்தா:0 20/3
கொம்மை வெம் முலையில் சாந்தம் குளிர் செயாது ஆவி வாட்ட
அம் மென் மாலை முகம் கரிய நீர் துளும்ப நின்று நீடி – சிந்தா:7 1674/1,2
நுதி முகம் முத்தம் சூடி நோக்குநர் ஆவி வாட்ட
விதி முலை வெய்ய ஆகி தாரொடு மிடைந்த அன்றே – சிந்தா:13 2838/3,4

TOP


வாட்டத்து (1)

அன்ன வாட்டத்து அணி மலர் பூம் பொழில் – சிந்தா:4 867/3

TOP


வாட்டம் (1)

துன்னு வாட்டம் தணித்தலின் தூ நிறத்து – சிந்தா:4 867/2

TOP


வாட்டமும் (2)

என்ன வாட்டமும் இன்றி சென்று எய்தினார் – சிந்தா:4 867/4
மான மங்கையர் வாட்டமும் பரிவும் தம் கணவன் – சிந்தா:12 2382/3

TOP


வாட்டல் (1)

ஏனை எம் உடம்பு வாட்டல் எவன் பிழைத்தும்-கொல் என்றான் – சிந்தா:5 1234/4

TOP


வாட்டி (5)

ஊன் தினாது உடம்பு வாட்டி தேவராய் உறைதல் நன்றோ – சிந்தா:5 1235/2
பொய் வகை இன்றி தேறல் காட்சி ஐம்பொறியும் வாட்டி
உய் வகை உயிரை தேயாது ஒழுகுதல் ஒழுக்கம் மூன்றும் – சிந்தா:6 1436/2,3
மலம் குவித்து ஆவி வாட்டி வாய் நிறை அமிர்தம் பெய்த – சிந்தா:13 2809/1
மையல் ஐம்பொறி மதம் வாட்டி வைகலும் – சிந்தா:13 2819/3
ஐவகை பொறியும் வாட்டி யாமையின் அடங்கி ஐந்தின் – சிந்தா:13 2824/1

TOP


வாட்டிய (3)

மகர வெல் கொடி மைந்தனை வாட்டிய
சிகர செவ்வரை தீ நிற பொன் எயில் – சிந்தா:4 912/1,2
வாட்டிய உடம்பின் யாங்கள் வரகதி விளைத்தும் என்னின் – சிந்தா:6 1431/2
வஞ்சி வாட்டிய வாள் மின் நுசுப்பினார் – சிந்தா:8 1947/1

TOP


வாட்டினாள் (1)

சூடக திரள் தோள் அணி வாட்டினாள் – சிந்தா:5 1370/4

TOP


வாட்டும் (3)

தகை மதி எழிலை வாட்டும் தாமரை பூவின் அம் கண் – சிந்தா:2 474/1
வான் உயர் மதுகை வாட்டும் வார் சிலை காமன் ஆகும் – சிந்தா:3 664/2
தாமம் வாட்டும் தகைய உயிர்ப்பு அளைஇ – சிந்தா:5 1315/2

TOP


வாட (3)

மெலிவு எய்த குவளைகள் வாட கம்பலம் – சிந்தா:1 56/2
பொருக்கு நூல் பரிந்து சிந்தா பூ எலாம் கரிந்து வாட
தரிக்கிலாள் காம செம் தீ தலை கொள சாம்பினாளே – சிந்தா:5 1259/3,4
கான் சேர் கவின் என்னும் காமர் மலர் வாட
தேன் சேர் மலர் மார்ப தீத்திட்டு இறக்குமே – சிந்தா:13 2797/3,4

TOP


வாடல் (2)

வாடல் இல்ல ஓசையால் வைகல் நாளும் வைகிற்றே – சிந்தா:1 156/4
வாடல் ஒன்றிலள் வஞ்சம் ஆம்-கொலோ – சிந்தா:7 1762/4

TOP


வாடலில் (1)

வாடலில் வதுவை கூடி மணமகன் ஆக என்றான் – சிந்தா:2 479/4

TOP


வாடா (2)

பருதியின் இயன்றது ஒக்கும் பன் மலர் கண்ணி வாடா – சிந்தா:13 2800/4
வாடா மாலை வார் தளிர் பிண்டி வாம நின் குணம் நாளும் – சிந்தா:13 3018/2

TOP


வாடாத (3)

வாடாத வென்றி மிகு சச்சந்தன் என்ப மன்னன் – சிந்தா:0 7/3
வாடாத காம்பே போல் கணைக்கால் இன் வனப்பினவே – சிந்தா:1 176/4
வாடாத மாலை மணி மாலை பொன் மாலை முத்த – சிந்தா:12 2565/1

TOP


வாடாது (1)

அன்றியும் கண்ணி வாடாது அமரனே என்று தேறி – சிந்தா:4 954/3

TOP


வாடி (8)

வாடி இருந்தான் வரும் கலம் நோக்கா – சிந்தா:3 516/4
வகை வாடி வருந்தி அழுவது கண்டு – சிந்தா:6 1524/2
உருகி வாடி என் உற்றது-கொல் என – சிந்தா:7 1629/1
ஆய் கழல் குருசில் வாடி அற்பு தீ அழலுள் நிற்ப – சிந்தா:7 1707/2
என் உறு நிலைமை ஓராது எரி உறு தளிரின் வாடி
பொன் உறு மேனி கன்றி போயினீர் பொறி இலாதேன் – சிந்தா:7 1726/1,2
பறையாய் அறையும் பசப்பு என்று பகர்ந்து வாடி
அறைவாய் கடல் போல் அகன் காமம் அலைப்ப நின்றாள் – சிந்தா:8 1963/3,4
வகை நலம் வாடி எங்கும் அழுகுரல் மயங்கி முந்நீர் – சிந்தா:10 2138/2
தோய் பிழி அலங்கலார்-தம் தொல் நலம் தொலைந்து வாடி
காய் அழல் கொடியை சேர்ந்த கற்பக மாலை ஒத்தார் – சிந்தா:13 2923/3,4

TOP


வாடிய (3)

தகை வாடிய தன் நிழல் கண் உகு நீர் – சிந்தா:6 1524/1
கருகி வாடிய காமரு கோதை தன் – சிந்தா:7 1629/2
பொன்றி வாடிய மேனியர் பொன் நிறை சுருங்கார் – சிந்தா:12 2380/2

TOP


வாடியவாறு (1)

வாடியவாறு நோயும் உரைத்து வார் கொடி அனாளே – சிந்தா:3 683/4

TOP


வாடின (1)

மாலை வாடின வாள் கண் இமைத்தன – சிந்தா:5 1327/1

TOP


வாடினன் (1)

வாடினன் பிடித்து நின்றான் மணமகன் போல நின்றான் – சிந்தா:10 2185/4

TOP


வாடினாள் (1)

வண்ணத்தின் மழுங்கி வாள் கண்ணி வாடினாள் – சிந்தா:7 1702/4

TOP


வாடு (2)

வாடு வள்ளை மேல் எலாம் வாளை ஏற பாய்வன – சிந்தா:1 66/2
மயிர் எறி கத்தரிகை அனையவாய் வள்ளை வாடு
உயிர் செகுத்து முன் ஒன்றி பின் பேராது உரு அமைந்த – சிந்தா:1 168/1,2

TOP


வாடும் (3)

பூ அலர்ந்த தாரினான் பொற்பு வாடும் ஆயிடின் – சிந்தா:4 1104/1
மாறு அன்மையின் மறம் வாடும் என்று இளையாரையும் எறியான் – சிந்தா:10 2261/3
நல் எழில் மாலை வாடும் நஞ்சு உடை அமிர்து உண்டாரின் – சிந்தா:13 2810/2

TOP


வாடுமால் (1)

வருந்துமால் என்று நோக்கீர் வாடுமால் ஆவி என்னீர் – சிந்தா:13 2947/3

TOP


வாடுவது (2)

மஞ்சனுக்கு இனைய நீரேன் வாடுவது என்னை என்றாள் – சிந்தா:5 1405/4
மதி முகம் அறியும் நாமே வாடுவது என்னை என்றாள் – சிந்தா:7 1708/4

TOP


வாடை (1)

மரவம் பாவை வயிறு ஆர பருகி வாடை அது நடப்ப – சிந்தா:13 2690/2

TOP


வாடைக்கு (1)

மங்குல் சூழ் வாடைக்கு ஒல்கான் வெள்ளிடை வதிந்து மாதோ – சிந்தா:13 3072/3

TOP


வாண் (1)

குழை கொள் வாண் முகம் சூழ் குளிர் அம் கதிர் – சிந்தா:1 127/3

TOP


வாணிக (1)

வாணிக மகளிர் தாமே வாணிகம் வல்லர் என்னா – சிந்தா:6 1500/3

TOP


வாணிகம் (2)

வாணிகம் ஒன்றும் தேற்றாய் முதலொடும் கேடு வந்தால் – சிந்தா:3 770/1
வாணிக மகளிர் தாமே வாணிகம் வல்லர் என்னா – சிந்தா:6 1500/3

TOP


வாணிகன் (4)

மாண்டது இல் செய்கை சூழ்ந்த வாணிகன் மகனை வல்லே – சிந்தா:4 1079/3
மெய் நிகர் இலாதவன் வேத வாணிகன்
கை நிகர் அமைந்த வேல் கமழும் தாரினான் – சிந்தா:6 1449/2,3
கிளையவர் சூழ வாமான் வாணிகன் ஆகி கேடு இல் – சிந்தா:9 2101/3
தன் நிகர் இல் வாணிகன் இல் தான் வளர்ந்தவாறும் – சிந்தா:12 2555/2

TOP


வாம (1)

வாடா மாலை வார் தளிர் பிண்டி வாம நின் குணம் நாளும் – சிந்தா:13 3018/2

TOP


வாமலேகை (1)

மறன் நிழல் மத யானையாய் வந்த என் தோழி வாமலேகை
திறன் அழியாமை இன்னே விடுத்து அருளுக தேர் வேந்தர் வேந்தனே – சிந்தா:12 2590/3,4

TOP


வாமன் (10)

வால் அருவி வாமன் அடி தாமரை மலர் சூடி மந்திர மென் சாந்து பூசி – சிந்தா:1 291/3
வாரா கதி உரைத்த வாமன் மலர் ததைந்த – சிந்தா:5 1247/3
மன் ஆகி முக்குடை கீழ் வாமன் சிறப்பு இயற்றி வரம்பு இல் இன்பம் – சிந்தா:6 1548/3
வாச மலர் மறைந்த வழி வாமன் அடிக்கு ஏற்றி – சிந்தா:7 1784/3
கொற்றவன் தொழுது சேர்ந்தார் கொம்பு அனார் வாமன் கோயில் – சிந்தா:13 2738/3
வாமன் நூல் நெறி வழு அற தழுவினர் ஒழுகல் – சிந்தா:13 2753/3
தொடி கவின் அறாத மென் தோள் தேவியர் சூழ வாமன்
அடி கையின் தொழுது பூ தூய் அஞ்சலி செய்து வீடே – சிந்தா:13 2808/2,3
வாமன் அடி அல்ல பிற வந்தியன்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2874/4
வான் தயங்கு வாமன் குணம் பாட வாழி-அரோ – சிந்தா:13 3102/3
பூட்கையை முனியின் வாமன் பொன் அடி தொழு-மின் என்றான் – சிந்தா:13 3106/4

TOP


வாமன்-தான் (1)

வாரா கதி உரைத்த வாமன்-தான் யாரே – சிந்தா:5 1247/2

TOP


வாமனார் (3)

வாமனார் சென்று கூடி வருந்தினீர் என்று வையத்து – சிந்தா:1 210/2
வனை கதிர் தட கை வைத்து இருந்த வாமனார்
கனை கதிர் திரு முகம் அருக்கன் ஆக வான் – சிந்தா:13 3008/2,3
மட்டு அலர் வன மலர் பிண்டி வாமனார்
விட்டு அலர் தாமரை பாதம் வீங்கு இருள் – சிந்தா:13 3041/1,2

TOP


வாமனால் (1)

வண்டு மொய்த்து அரற்றும் பிண்டி வாமனால் வடித்த நுண் நூல் – சிந்தா:1 271/1

TOP


வாமனே (1)

வருணன் கூற்று உயிர் மாற்றலின் வாமனே
அருமையால் அழகின் கணை ஐந்து உடை – சிந்தா:1 160/2,3

TOP


வாமான் (2)

வாமான் திண் தேர் வள்ளலும் உள்ளம் மிகை கொண்டு எம் – சிந்தா:7 1638/1
கிளையவர் சூழ வாமான் வாணிகன் ஆகி கேடு இல் – சிந்தா:9 2101/3

TOP


வாமே (1)

வேந்தற்கு அமுதாய் விளையாடுதற்கு ஏது வாமே – சிந்தா:0 8/4

TOP


வாய் (233)

தேன் வாய் உமிழ்ந்த அமிர்து உண்டவன் போன்று செல்வன் – சிந்தா:0 29/1
வான் வாய் வணக்கும் நலத்தார் முலை போகம் வேண்டான் – சிந்தா:0 29/2
வழங்க முன் இயற்றிய சுதை செய் வாய் தலை – சிந்தா:1 40/2
அரும்பு சேர்ந்து அணி ஞிமிறு ஆர்ப்ப வாய் பதம் – சிந்தா:1 48/3
வாய் பொழி குவளைகள் சூடி மள்ளர்கள் – சிந்தா:1 55/2
பாளை வாய் கமுகு இனம் பழங்கள் சிந்துமே – சிந்தா:1 57/4
வெள்ளி போழ் விலங்க வைத்து அனைய வாய் மணி தலை – சிந்தா:1 70/1
அட்டு ஒளி அரத்தம் வாய் கணிகை அல்லது – சிந்தா:1 98/2
துப்பு உறழ் தொண்டை செ வாய் தோழியர் காம தூதின் – சிந்தா:1 107/1
பஞ்சி மெல் விரலில் பாணி பண் ஒலி பவழ செ வாய்
அஞ்சி நேர்ந்து உயிர்க்கும் தேன் சேர் குழல் ஒலி முழவின் ஓசை – சிந்தா:1 110/2,3
முத்தம் வாய் புரித்தன மொய் கதிர் பசும்பொனால் – சிந்தா:1 150/1
தொழுதற்கு வரம் கொடுக்கும் தொண்டை வாய் தூ முறுவல் – சிந்தா:1 165/3
மணி மகரம் வாய் போழ்ந்து வாழ் முத்த வடம் சூழ்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:1 170/1
மெய் பெறா எழுத்து உயிர்க்கும் மழலை வாய் இன் முறுவல் – சிந்தா:1 181/1
பவழ வாய் பரவை அல்குல் என்று இவை பருகும் வேலான் – சிந்தா:1 191/1
படு திரை பவழ வாய் அமுதம் மாந்தியும் – சிந்தா:1 196/1
வடு_உரை யாவர் பேர்ப்பார் வாய் பறை அறைந்து தூற்றி – சிந்தா:1 211/2
நறவு ஆர்ந்தது ஓர் நாகு இளம் தாமரை வாய்
உற வீழ்ந்தது ஓர் ஒண் மணி போன்று உரவோன் – சிந்தா:1 218/1,2
பஞ்சி அடி பவள துவர் வாய் அவள் – சிந்தா:1 219/1
கரும்பு ஆர் தோள் முத்தம் கழன்று செ வாய் விளர்த்து கண் பசலை பூத்த காமம் – சிந்தா:1 231/1
மாண்டது அன்று நின் வாய் மொழி தெய்வமே – சிந்தா:1 250/4
நீர் கடல் மகர பேழ் வாய் மதனன் மற்று இதனை சொன்னான் – சிந்தா:1 256/4
பானாள் பிறை மருப்பின் பைம் கண் வேழம் பகு வாய் ஓர் பை அணல் மா நாகம் வீழ்ப்ப – சிந்தா:1 296/1
வெம் கண் களி யானை வேல் வேந்தனை விறல் எரியின் வாய் பெய்து அவன் பெயர்ந்து போய் – சிந்தா:1 297/2
வெம் வாய் ஓரி முழவு ஆக விளிந்தார் ஈமம் விளக்கு ஆக – சிந்தா:1 309/1
விரி முக விசும்பு உற வாய் விட்டு ஆர்த்தன – சிந்தா:1 329/2
பொருள் உடை வாய் மொழி போற்றினள் கூற – சிந்தா:1 338/1
பஞ்சி அனைய வேய் மென் தோள் பகு வாய் மகரம் கான்றிட்ட – சிந்தா:1 351/1
பொறி எனும் பெயர ஐ வாய் பொங்கு அழல் அரவின் கண்ணே – சிந்தா:1 375/3
பவழ வாய் செறுவு தன்னுள் நித்திலம் பயில வித்தி – சிந்தா:1 379/1
ஒக்க வாய் நிறைந்து ஒழுகு குன்றின் மேல் – சிந்தா:2 414/3
கூற்றின் இடிக்கும் கொலை வேலவன் கோவலர் வாய்
மாற்றம் உணர்ந்து மறம் கூர் கடல் தானை நோக்கி – சிந்தா:2 432/1,2
இடை படாது ஓடி போ-மின் உய்ய என்று இரலை வாய் வைத்து – சிந்தா:2 447/2
கோள் வாய் மதியம் நெடியான் விடுத்த ஆங்கு மைந்தன் – சிந்தா:2 454/2
தோள் வாய் சிலையின் ஒலியால் தொறு மீட்டு மீள்வான் – சிந்தா:2 454/3
நாள் வாய் நிறைந்த நகை வெண் மதி செல்வது ஒத்தான் – சிந்தா:2 454/4
இன் அமுது அனைய செ வாய் இளம் கிளி மழலை அம் சொல் – சிந்தா:2 457/1
அட்ட அரக்கு அனைய செ வாய் அணி நலம் கருகி காம – சிந்தா:2 468/3
இலவு அலர் வாய் இன் அமிர்தம் எய்தினான் அன்றே – சிந்தா:2 482/4
கள் வாய் விரிந்த கழுநீர் பிணைந்து அன்ன ஆகி – சிந்தா:2 491/1
முள் வாய் எயிற்று ஊறு அமுதம் முனியாது மாந்தி – சிந்தா:2 491/3
அரவம் வாய் திறந்து ஆர்ப்பது போன்றதே – சிந்தா:3 530/4
ஊக்கி வாய் விட்டு உயிர்ப்பன போன்றவே – சிந்தா:3 534/4
தப்பு இல் வாய் மொழி தானவர் வைகிய – சிந்தா:3 535/1
செப்பு வாய் திறந்த அன்னது ஓர் செம்மற்றே – சிந்தா:3 535/4
முதிர் பெயல் மூரி வானம் முழங்கி வாய் விட்டது ஒப்ப – சிந்தா:3 543/1
தூசு உலாய் கிடந்த அல்குல் துப்பு உறழ் தொண்டை செ வாய்
வாச வான் குழலின் மின் போல் வரு முலை சாந்து நக்கி – சிந்தா:3 550/1,2
ஆம்பல் நாறு அமுத செ வாய் அரசனை தொழுது நின்றாள் – சிந்தா:3 561/4
வண்டு உண மலர்ந்த கோதை வாய் ஒருப்பட்டு நேர – சிந்தா:3 587/1
வாய் அருகு வந்து ஒசித்து மறிய மழை மின் போல் – சிந்தா:3 595/2
வனம் சேர் துவர் செ வாய் வாள் எயிறும் கண் மலரும் வளையல் ஆகா – சிந்தா:3 636/3
கள் வாய் பெயப்பட்ட மாலை கரும் குழல்கள் கண்டார் நைய – சிந்தா:3 638/1
உள் வாய் பெயப்பட்ட வெம் மது செப்பு ஓர் இணை மெல் ஆகம் ஈன்ற – சிந்தா:3 638/2
புள் வாய் மணி மழலை பொன் சிலம்பின் இ கொடியை ஈன்றாள் போலும் – சிந்தா:3 638/3
பொன் மகரம் வாய் போழ்ந்த முத்த நூல் தோள் யாப்பில் பொலிந்த ஆறும் – சிந்தா:3 644/1
இரும் கடல் பவள செ வாய் திறந்து இவள் பாடினாளோ – சிந்தா:3 658/3
எரி மலர் பவள செம் வாய் இன் நரம்பு உளர மைந்தர் – சிந்தா:3 662/3
முலையினில் எழுதி செ வாய் பயந்த தேன் பருகி முள்கும் – சிந்தா:3 687/2
அரு நலம் கவினி வாள் வாய் அரிந்து இது வந்தது என்றான் – சிந்தா:3 720/4
தோளினால் மிடைந்து புல்லும் தொண்டை வாய் அமிர்தம் வேட்டோர் – சிந்தா:3 749/1
மத்திரிப்பு உடைய நாகம் வாய் நிறை கடாத்தது ஆகி – சிந்தா:3 753/1
வில் திறல் என்று வில் வாய் வெம் கணை தொடுத்து வாங்கி – சிந்தா:3 756/2
வார் பொலி முலையினாட்கு வாய் திறந்து இதனை சொன்னான் – சிந்தா:3 758/4
நங்கையை காக்கும் வண்ணம் நகா நின்று மொழிந்து பேழ் வாய்
சிங்கம் தான் கடியது ஆங்கு ஓர் செழும் சிங்க முழக்கின் சீறி – சிந்தா:3 765/2,3
நம்பன் சிலை வாய் நடக்கும் கணை மிச்சில் அல்லால் – சிந்தா:3 809/3
சங்கு வாய் வைத்து நம்பன் தெழித்தலும் தறுகண் ஆளி – சிந்தா:3 811/2
மூழி வாய் முல்லை மாலை முருகு உலாம் குழலினாளும் – சிந்தா:3 833/1
ஊழி வாய் தீயொடு ஒக்கும் ஒளிறு வாள் தடக்கையானும் – சிந்தா:3 833/2
ஆழி வாய் விரலில் காமன் அம்பொடு சிலை கை ஏந்த – சிந்தா:3 833/3
தாழி வாய் குவளை வாள் கண் தையலார் பரவ சார்ந்தார் – சிந்தா:3 833/4
கிளை நரம்பு அனைய தீம் சொல் பவள வாய் திகழ தேன் சோர் – சிந்தா:3 841/2
வந்து தரன் கூறிய இ வாய் மொழியும் அன்றி – சிந்தா:3 846/1
கொவ்வை அம் கனி வாய் குணமாலையோடு – சிந்தா:4 874/3
தீம் பால் பசியின் இருந்த செ வாய் சிறு பைங்கிளி தன் – சிந்தா:4 924/1
இலவம் போது ஏர் செ வாய் இளையோர் பொருவார் காண்-மின் – சிந்தா:4 927/4
ஊன்றி வாய் மடுப்ப ஓர் முழையுள் தீம் கதிர் – சிந்தா:4 938/3
செய்ய வாய் கிளியே சிறந்தாய் என – சிந்தா:4 1000/2
கூவல் வாய் வெண் மணல் குறுக செல்லுமே – சிந்தா:4 1017/3
அலங்கல் வாய் அடி மலர் அணிந்து குண்டலம் – சிந்தா:4 1019/3
புள்ளின் வாய் உரை கேட்டலும் பொன் செய்வேல் – சிந்தா:4 1029/1
வண் தாரான் செவ்வி வாய் கேட்டாள் தன் மெய் மகிழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1039/4
பண்ணார் கிளவி பவழம் புரை செ வாய் – சிந்தா:4 1065/4
தோளால் தழுவி துவர் தொண்டை அம் செ வாய்
மீளா மணிமேகலை மின்னின் மிளிர – சிந்தா:4 1074/1,2
ஒத்து ஒளிர் பவள வாய் ஓவ கைவினை – சிந்தா:4 1075/2
தகை நிற குழைகள் தாழ்ந்து சாந்தின் வாய் நக்கி மின்ன – சிந்தா:4 1077/2
மின் அணி மதியம் கோள் வாய் விசும்பு-இடை நடப்பதே போல் – சிந்தா:4 1098/3
அந்துவர் பவள வாய் அம் மழலை இன்சொலார் – சிந்தா:4 1099/2
கிளை அழ என்னை வாள் வாய் கீண்டிடல் உற்று நின்றான் – சிந்தா:4 1115/3
வாய் மணி முறுவல் தோன்ற வந்தனை விதியின் செய்தேன் – சிந்தா:4 1126/4
இறை குற்றேல் செய்தல் இன்றி எரியின் வாய் சனங்கள் நீங்க – சிந்தா:4 1140/3
மட்டு வாய் அவிழ்ந்த தண் தார் தாமரை நாமன் சொன்ன – சிந்தா:4 1145/1
இட்டு இடை பவள செ வாய் தத்தையும் இதனை கேட்டாள் – சிந்தா:4 1145/4
அ மலை அரண பாதம் என்ப அதன் தாள் வாய் தோன்றும் – சிந்தா:5 1177/2
வதி கொண்டது ஓர் வெவ் அழல் வாய் சொலின் வேம் – சிந்தா:5 1186/4
குரவம் நீடிய கொன்றை அம் கானின் வாய்
வரகு வாளில் தொலைச்சுநர் பாடலின் – சிந்தா:5 1196/1,2
பாளை வாய் கமுகின் நெற்றி படு பழம் உதிர விண்டு – சிந்தா:5 1198/1
வாளை வாய் உறைப்ப நக்கி வராலொடு மறலும் என்ப – சிந்தா:5 1198/3
கரிய வாய் நெடிய கண் கடைசி மங்கையர் – சிந்தா:5 1249/2
திருந்து ஒளி முறுவல் செ வாய் தீம் சொலார் மயங்கினாரே – சிந்தா:5 1298/4
பொன் அடி கழீஇய பின்றை புரிந்து வாய் நன்கு பூசி – சிந்தா:5 1301/2
பகைய வாய் படர் நோய் பயக்கின்றவே – சிந்தா:5 1307/4
மணி கண் வெம் முலை தாம் பொர வாய் அவிழ்ந்து – சிந்தா:5 1348/3
மல்லல் காளையை வைது மிழற்று வாய்
இல்லின் நீக்கம் உரைத்திலை நீ என – சிந்தா:5 1363/2,3
மலை கொள் சந்தனம் வாய் மெழுக்கிட்ட தன் – சிந்தா:5 1371/3
அரத்த வாய் பவள செம் தாள் பெடை அன்னம் அழுவது ஒத்தாள் – சிந்தா:5 1385/4
முருக்கு இதழ் குலிகம் ஊட்டி வைத்து அன முறுவல் செ வாய்
திரு கவின் நிறைந்த வெம் கண் பணை முலை தேம் பெய் கோதை – சிந்தா:6 1454/1,2
போது வாய் திறந்த போதே பூம் பொறி வண்டு சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:6 1456/1
வார்ந்து இலங்கு எயிறு அணி பவழம் மாண்ட வாய்
ஆர்ந்த பூ அங்கையும் அடியும் தாமரை – சிந்தா:6 1465/1,2
மைந்தன தார் குழைந்து உடைய வாய் திறந்து – சிந்தா:6 1493/3
தினை விளை சாரல் செ வாய் சிறு கிளி மாதர் ஓப்ப – சிந்தா:6 1498/1
தொண்டை வாய் இவள் தொய்யில் வன முலை – சிந்தா:6 1513/1
கொடு வெம் சிலை வாய் கணையில் கொடிதாய் – சிந்தா:6 1520/1
கல் உறை நாகு வேய் தோள் கதிர் மணி முறுவல் செ வாய்
வில் உறை புருவம் மாதர் வெந்தனள் கிடப்ப மின் தோய் – சிந்தா:6 1527/2,3
பண் அவாம் பவள செ வாய் படா முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:6 1528/3
வஞ்ச வாய் காமன் சொன்ன மணி நிற வண்டுகாள் நீர் – சிந்தா:6 1531/1
இரங்கு மேகலை அல்குல் இன் கனி தொண்டை அம் துவர் வாய்
அரங்க கூத்திகண் அன்பின் மனையவள் துறந்து செல்பவர் போல் – சிந்தா:7 1557/1,2
அறிக என்று அலரி வாய் கமழ கூறினான் – சிந்தா:7 1618/4
வண் சிறை பவள செ வாய் பெடை அன்ன மடமை கூர – சிந்தா:7 1623/1
வெருகு வேட்ப சிரிப்பன போல் முகைத்த முல்லை வெய்ய வாய்
அரவு பைத்து ஆவித்து அன்ன அம் காந்தள் அவிழ்ந்து அலர்ந்தன – சிந்தா:7 1651/1,2
இன்றே குருதி வான வாய் அங்காந்து என்னை விழுங்குவான் – சிந்தா:7 1660/3
மாது உலாம் மழலை செ வாய் மட கிளி மொழிந்தது அன்றே – சிந்தா:7 1666/4
நளி செய் தண் பூஞ்சலம் சயனம் ஆக்கி நல் நீர் பிலிற்றும் வாய்
குளிர் கொள் சாந்து ஆற்றி பொன் ஆலவட்டம் கொண்டு ஏந்தி வீச – சிந்தா:7 1673/2,3
ஆசு அறு வயிர தோட்டி நுதல் அணிந்து அமுத செ வாய்
காசு அறு கவளம் ஆக களிறு கோள் பட்டது அன்றே – சிந்தா:7 1690/3,4
தோளினால் மிடைந்து புல்லி தொண்டை வாய் அமுதம் மாந்தி – சிந்தா:7 1694/2
கண் மனம் கவற்றிய காமர் தொண்டை வாய்
அண்ணலை நினைந்து வெய்துயிர்ப்ப ஆய் நலம் – சிந்தா:7 1702/2,3
வாய் மொழிந்து உரைக்கல் உற்றாள் வனை குழல் கற்றை வண் தார் – சிந்தா:7 1707/3
செய்ய வாய் நெடிய கண்ணாள் செல்க என விடுக்கப்பட்ட – சிந்தா:7 1717/1
கொழு மலர் தடம் கண் செ வாய் குவி முலை கொம்பு அனாளே – சிந்தா:7 1730/4
வந்தார் வாய் தீது இன்மை கேட்டு மறைந்திருந்து – சிந்தா:7 1806/2
மண் மல்கு தாரான் பெருமாட்டி வாய் மொழி கேட்டு – சிந்தா:7 1808/2
பைம் துகில் மகளிர் தேன் சோர் பவள வாய் திகழ நாணி – சிந்தா:7 1819/1
சுரும்பின் வாய் துளித்தலின் துவைத்த வண்டொடு – சிந்தா:8 1936/2
திங்கள் முகத்து இலங்க செ வாய் எயிறு இலங்க – சிந்தா:8 1971/2
மட்டு வாய் அவிழ் மா மலர் கோதையும் – சிந்தா:8 1981/2
கடிகை துவர் வாய் கமலம் கண்ணொடு அடி வண்ணம் – சிந்தா:9 2023/2
கோல மணி வாய் குவளை வாள் கண் மடவாளை – சிந்தா:9 2029/1
தீம் கரும்பு மென்று அனைய இன் பவள செ வாய்
தேன் கொள் அமிர்து ஆர்ந்து செழும் தார் குழைய சேர்ந்தார் – சிந்தா:9 2034/3,4
சேலுற்ற நெடும் கண் செ வாய் தத்தை-தன் செல்வம் கண்டே – சிந்தா:9 2044/3
பாலுற்ற பவள செ வாய் தத்தையால் பரிவு தீர்ந்தேம் – சிந்தா:9 2044/4
தாமரை செம் கண் செ வாய் தமனிய குழையினாய் ஓர் – சிந்தா:9 2057/1
செம் கயல் மழை கண் செ வாய் தத்தையும் மகிழ்ந்து தீம் சொல் – சிந்தா:9 2098/1
குடம் புரை செருத்தல் குவளை மேய் கய வாய் குவி முலை படர் மருப்பு எருமை – சிந்தா:10 2102/1
நடந்த வாய் எல்லாம் நறு மலர் மரையின் நாகு இலை சொரிந்த அம் தீம் பால் – சிந்தா:10 2102/2
கான்ற பூம் கடம்பின் கவட்டு-இடை வளை வாய் பருந்தொடு கவர் குரல் பயிற்றும் – சிந்தா:10 2106/2
இலை குலாம் பைம் பூண் இள முலை தூதின் இன் கனி தொண்டை அம் துவர் வாய்
கலை வலார் நெஞ்சில் காமமே போன்றும் கடவுளர் வெகுளியே போன்றும் – சிந்தா:10 2107/2,3
பள்ளி வாய் நந்தும் ஆமையும் பணித்து பல் மலர் வழிபட குறைக்கும் – சிந்தா:10 2109/3
எரி மலர் செ வாய் திறந்து தேன் ஊற ஏத்துவார் பூக்கள் தூய் தொழுவார் – சிந்தா:10 2111/2
துடி அடு நுண் இடை தொண்டை அம் செ வாய்
வடி அடு கண்ணியர் வாழ்த்துபு நிற்பார் – சிந்தா:10 2123/3,4
மயிர் வாய் சிறு கண் பெரும் செவி மா தாள் – சிந்தா:10 2126/1
புலந்த வேல் நெடும் கண் செ வாய் புதவி நாள் பயந்த நம்பி – சிந்தா:10 2141/2
அரும் பனை தட கை அபரகாத்திரம் வாய் வால் எயிறு ஐந்தினும் கொல்வ – சிந்தா:10 2154/1
பிறை எயிற்று எரி கண் பேழ் வாய் பெரு மயிர் பைம்பொன் பன்றி – சிந்தா:10 2180/1
அரும் தவ கிழமை போல இறாத வில் அறாத நாண் வாய்
திருந்தினார் சிந்தை போலும் திண் சரம் சுருக்கி மாறாய் – சிந்தா:10 2204/1,2
கரும் கழல் ஆடவர் கரு வில் வாய் கொளீஇ – சிந்தா:10 2224/3
மாலை வாய் நெடும் குடை மேல் மத யானை கை துணிந்து – சிந்தா:10 2238/1
காதலார்க்கு அமிர்து ஈந்த கடல் பவழ கடிகை வாய்
ஏது இலா புள் உண்ண கொடேம் என்று வாய் மடித்து – சிந்தா:10 2241/1,2
ஏது இலா புள் உண்ண கொடேம் என்று வாய் மடித்து – சிந்தா:10 2241/2
வாளின் வாய் மதனன் பட்டான் விசயன் போர் விசயம் பெற்றான் – சிந்தா:10 2245/4
செற்று எயிறு அழுந்த செ வாய் கௌவி வாள் உரீஇனானே – சிந்தா:10 2247/4
ஆர்த்த வாய் நிறைய எய்தான் அம்பு பெய் தூணி ஒத்தான் – சிந்தா:10 2286/4
கேழ் கிளர் எரி கண் பேழ் வாய் கிளர் பெரும் பாம்பினோடும் – சிந்தா:10 2298/1
திருவ நீர் திகழ் வலம்புரி வாய் வைத்து ஆங்கு அவன் தெழித்தலும் – சிந்தா:10 2308/2
மைந்தர் ஆர்த்து அவர் வாய் எலாம் நிறைய வெம் சரம் கான்ற பின் – சிந்தா:10 2309/2
நல் ஒளி பவள செ வாய் நல் மணி எயிறு கோலி – சிந்தா:10 2317/1
வெய்தா விழியா வெருவ துவர் வாய் மடியா – சிந்தா:10 2322/3
வல்லை வாய் போழ்ந்து போந்து ஓர் மழ கதிர் நின்றது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2324/4
தோகை மடவார் துவர் வாய் துடித்து அஞ்ச வெம்பா – சிந்தா:11 2337/3
ஐ வாய் அரவின் அவிர் ஆர் அழல் போன்று சீறி – சிந்தா:11 2345/1
தீ தும்மும் வேலான் திரு வாய் மொழி வான் முழக்கம் – சிந்தா:11 2348/1
கோள் வாய் எஃகம் இடம்படுத்த கொழும் புண் மார்பர் அயா உயிர்த்தார் – சிந்தா:11 2354/4
கொழு வாய் விழுப்புண் குரைப்பு ஒலியும் கூந்தல் மகளிர் குழை சிதறி – சிந்தா:11 2355/1
முழுதும் மண்மகள் முற்றும் வாய் திறந்து – சிந்தா:12 2405/3
மங்கல அச்சுதம் தெளித்து வாய் மொழி – சிந்தா:12 2411/3
நீர வாய் நிழல் உமிழும் குஞ்சியை – சிந்தா:12 2422/2
கிள்ளை வளை வாய் உகிரின் கிள்ளி திலகம் திகழ பொறித்து – சிந்தா:12 2439/2
கண்ணினால் இன்று கண்டாம் கூற்றினை காமர் செ வாய்
ஒள் நுதல் உருவ கோலத்து ஒரு பிடி நுசுப்பின் தீம் சொல் – சிந்தா:12 2458/1,2
துடி நுண் இடை பெரும் தோள் துவர் வாய் ஏழை மலர் மார்பன் – சிந்தா:12 2503/3
சுட்டுதற்கு அரிய முத்தின் தொத்து வாய் நாற்ற முந்நீர் – சிந்தா:12 2523/3
அடங்க வாய் வைத்திட்டு ஆர பருகியிட்டு ஈ-மின் என்பார் – சிந்தா:12 2553/4
மானை நோக்கியர் வாய் மது ஆடின – சிந்தா:12 2578/2
பரந்த வாள் நெடும் கண் செ வாய் தேசிக பாவை கோல – சிந்தா:12 2596/3
வடித்த இன் அமிர்தின் ஆர பருகலின் மழை கண் செ வாய்
துடித்து வண்டு உண்ண தூங்கும் செம் தளிர் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2597/3,4
நீர் ஏந்தி நெய்ம் மிதந்து நிணம் வாய் பில்கி அழல் விம்மி – சிந்தா:13 2599/1
மறை ஒன்று உரைப்பன போல் மலர்ந்து நீண்டு செவி வாய் வைத்து – சிந்தா:13 2606/1
வேனில் வாய் கதிர் வெம்பலின் மேல் நிலை – சிந்தா:13 2669/1
இளி வாய் பிரசம் யாழ் ஆக இரும் கண் தும்பி குழல் ஆக – சிந்தா:13 2691/1
களி வாய் குயில்கள் முழவு ஆக கடி பூம் பொழில்கள் அரங்கு ஆக – சிந்தா:13 2691/2
தோள் நீர் கடலுள் பவள வாய் தொண்டை கனிகள் தொழுதனவே – சிந்தா:13 2697/4
செ வாய் விளர்த்து தோள் மெலிந்து செய்ய முலையின் முகம் கருகி – சிந்தா:13 2701/2
அம் வாய் வயிறு கால் வீங்கி அனிச்ச மலரும் பொறை ஆகி – சிந்தா:13 2701/3
கூட செம்பொன் கொள தேய்த்து கொண்டு நாளும் வாய் உறீஇ – சிந்தா:13 2703/2
வருத்தும் காஞ்சிரமும் வேம்பும் வாய் கொள்வார் யாவர் சொல்லாய் – சிந்தா:13 2722/4
மெய்ந்நெறி மகிழ்ந்து நின்றான் வேனில் வாய் காமன் ஒத்தான் – சிந்தா:13 2730/3
முள் எயிறு இலங்க செ வாய் முறுவல் தூது ஆதி ஆக – சிந்தா:13 2732/2
துடி குரல் குரல பேழ் வாய் தொடர் பிணி உறுத்த செந்நாய் – சிந்தா:13 2767/1
பாளத்தை கொடிற்றின் ஏந்தி பகுத்து வாய் புகுத்தல் ஆற்றார் – சிந்தா:13 2768/2
பங்கயம் அனைய செம் கண் பகு ஒளி பவழம் செ வாய்
செம் கதிர் முறுவல் முத்தின் தெளி நகை திகழும் செய்யாள் – சிந்தா:13 2801/2,3
மலம் குவித்து ஆவி வாட்டி வாய் நிறை அமிர்தம் பெய்த – சிந்தா:13 2809/1
பெரிய வாள் தடம் கண் செ வாய் பிறர் மனை பிழைக்கும் மாந்தர் – சிந்தா:13 2821/1
ஒருவர் வாய் உமிழ பட்ட தம்பலம் ஒருவர் வாய் கொண்டு – சிந்தா:13 2821/3
ஒருவர் வாய் உமிழ பட்ட தம்பலம் ஒருவர் வாய் கொண்டு – சிந்தா:13 2821/3
வாய்ச்சி வாய் உறுத்தி மாந்தர் மயிர்-தொறும் செத்தினாலும் – சிந்தா:13 2825/1
நலம் கிளர் குழைகள் நான்று சாந்தின் வாய் நக்கி மின்ன – சிந்தா:13 2836/2
ஏதம் இல் எயிறு அணி பவள வாய் தொடுத்து – சிந்தா:13 2848/2
வளை மயங்கு உருவ மென் தோள் வாய் நலம் பருகி மைந்தன் – சிந்தா:13 2857/3
அலங்கல் வாய் சென்னி சேர்த்தி அரி மதர் மழை கண் பில்க – சிந்தா:13 2858/3
அணி மோதிரம் சூழ் விரல் வாய் புதையா – சிந்தா:13 2866/3
மைப்படு மழை கண் நல்லார் வாய் கொண்ட அமுதம் ஒப்பான் – சிந்தா:13 2881/4
கூர் எயிறு அணிந்த கொவ்வை கொழும் கனி கோல செ வாய்
ஏர் அணி மயில் அம் சாயல் இலக்கணை ஈன்ற சிங்கம் – சிந்தா:13 2913/1,2
வாய் அழல் உயிர்க்கும் ஆழி மன்னவன் குறிப்பு நோக்கி – சிந்தா:13 2923/1
வாய் புக பெய்யினும் வழுக்கி நல்லறம் – சிந்தா:13 2932/3
போது உலாம் மார்பின் வாய் பொழிந்து வீழ்ந்தவே – சிந்தா:13 2943/4
பாம்பு உடைய நோக்கி பதுமை பவள வாய்
தேம்பு உடைய இன் அமுதா சேர்ந்தாய்க்கு இனி அதுவே – சிந்தா:13 2958/2,3
மல் ஆர் அகன் மார்ப மட்டு ஏந்தி வாய் மடுத்திட்டு – சிந்தா:13 2963/2
அழு நீர வாய் அலறி அல்லாப்ப போன்றாரே – சிந்தா:13 2966/4
மண்ணார் வலம்புரியும் வாய் மடங்கி கோன் கோயில் மடிந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2967/4
தாழி வாய் மறைக்கும் தண் என் தடம் பெரும் குவளை கண்ணார் – சிந்தா:13 2974/1
மூழி வாய் முல்லை மாலை முலை முகம் முரிந்து நக்க – சிந்தா:13 2974/2
யாழின் வாய் முழவம் விம்ம ஆட்டு ஒழிந்து அயர்ந்து தீம் தேன் – சிந்தா:13 2974/3
ஊழி வாய் கொண்டது ஒக்கும் பாடலும் ஒழிந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2974/4
பொன் வரை வாய் திறந்த ஆங்கு புங்கவன் – சிந்தா:13 3016/2
வாய் ஒளியே பெற நடந்த மலர் அடியை வலம் கொண்டார் வருந்தார் போலும் – சிந்தா:13 3017/4
வேலை வாய் மணி இலை ஊழ்த்து வீழ்ப்பது ஓர் – சிந்தா:13 3032/1
ஏவா இருந்த அடிகள் இவர் வாய் சொல் – சிந்தா:13 3036/1
மன் ஆர வாய் கொண்டு உமிழ்ந்தான் மணி மாலை வேலோன் – சிந்தா:13 3045/4
வடிவமே வாய் திறந்து உரைக்கும் வானவன் – சிந்தா:13 3057/3
வியப்புறு வேத வில் வாய் வேட்கை அம்பு எடுத்திட்டு எய்ய – சிந்தா:13 3077/2
தழங்கு குரல் வாய் தளை அவிழ்ந்த மந்தாரம் தவ நாறும் – சிந்தா:13 3088/2
கறுப்பு ஒழிந்த கனை எரி வாய் கார் இரும்பே கரி அன்றே – சிந்தா:13 3089/4
அல்குல் வாய் திறந்து ஆவித்து ஆர்த்தவே – சிந்தா:13 3129/4
மலர்ந்து வாய் வைத்தார் மணி கொள் வள்ளத்தே – சிந்தா:13 3130/3
முகடு மணி அழுத்தி முள் வயிரம் உள் வேய்ந்து முத்தம் வாய் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 3142/1
முந்நீர் வலம் புரி சோர்ந்து அசைந்து வாய் முரன்று முழங்கி ஈன்ற – சிந்தா:13 3143/1

TOP


வாய்க்கு (2)

வாழ் மயிர் கரடி ஒப்பான் வாய்க்கு இலை அறிதல் இல்லான் – சிந்தா:5 1230/3
கச்சையும் கழலும் வீக்கி காஞ்சன தளிவம் வாய்க்கு இட்டு – சிந்தா:10 2303/2

TOP


வாய்க்கொண்டனன் (1)

வாசம் வாய்க்கொண்டனன் மணி செய் குண்டலம் – சிந்தா:6 1480/3

TOP


வாய்க்கொண்டால் (1)

வெய்ய தேன் வாய்க்கொண்டால் போல் விழுங்கலொடு உமிழ்தல் தேற்றான் – சிந்தா:9 2072/2

TOP


வாய்க்கொண்டு (1)

செப்பு அடு பஞ்சவாசம் திசை எலாம் கமழ வாய்க்கொண்டு
ஒப்பு உடை உறுவர் கோயில் வணங்குதும் எழுக என்றான் – சிந்தா:13 2736/3,4

TOP


வாய்ச்சி (1)

வாய்ச்சி வாய் உறுத்தி மாந்தர் மயிர்-தொறும் செத்தினாலும் – சிந்தா:13 2825/1

TOP


வாய்ச்சியால் (1)

வாய்ச்சியால் இட்டிகை செத்தும் மாந்தர்-தம் – சிந்தா:13 2689/3

TOP


வாய்த்த (3)

வாய்த்த அ நிரை வள்ளுவன் சொனான் – சிந்தா:2 419/4
வணக்கரும் தானை மன்னர் மத்தகம் பிளந்து வாய்த்த
நிண கொழும் குருதி வாள் கை நிலம் புடைபெயர்க்கும் ஆற்றல் – சிந்தா:3 610/1,2
மண் கேழ் மணியின் நுழையும் துகில் நூலின் வாய்த்த
நுண் கேழ் நுசுப்பின் மடவீர் நும்மை நோவ செய்யேன் – சிந்தா:11 2346/1,2

TOP


வாய்த்து (1)

வாய்த்து அங்கு கேட்டு மட மஞ்ஞை குழாத்தின் ஏகி – சிந்தா:11 2348/2

TOP


வாய்ந்த (7)

வாய்ந்த பொன் குயிற்றி செய்த மரவடி ஊர்ந்து போகி – சிந்தா:5 1300/2
வண்ண மேகலை இவை வாய்ந்த பூம் துகில் – சிந்தா:6 1481/2
வாய்ந்த இன் சொல்லினாலும் மாலை தாழ் முடியினாலும் – சிந்தா:7 1864/3
வாய்ந்த வரை மழையின் உயர் மாடத்து எழுந்தனவே – சிந்தா:9 2032/4
வாய்ந்த இ மாதர் சுண்ணம் சீவகன் பழித்த பின்றை – சிந்தா:9 2043/1
வாய்ந்த கோலம் உடையான் பெரு மஞ்சிகர்க்கு ஏறு அனான் – சிந்தா:12 2492/4
வாய்ந்த கை புரட்டி மாதோ மருள்தக பற்றினானே – சிந்தா:12 2496/4

TOP


வாய்ந்தது (1)

வடிவு உடை மாலை கால் தொடர்ந்து வாய்ந்தது
நடு ஒசிந்து ஒல்கிய நாறும் மா மலர் – சிந்தா:4 1011/2,3

TOP


வாய்ந்தன (1)

வண்ண மா மலர் மாலை வாய்ந்தன
சுண்ணம் குங்குமம் தூமத்தால் புனைந்து – சிந்தா:13 2742/1,2

TOP


வாய்ந்து (2)

உழந்தவரும் நோக்கி மகிழ் தூங்க ஒளி வாய்ந்து
விழுங்கும் என பறவைகளும் பிற விலங்கும் அடையா – சிந்தா:3 597/1,2
வாய்ந்து அடியேம் வந்து உன் வழிபடும் நாள் இன்றே போல் – சிந்தா:13 2990/3

TOP


வாய்ப்ப (2)

வாச நல் பொடியும் நீரும் காட்டிட கொண்டு வாய்ப்ப
பூசறுத்து அம் கை நீரை மும்முறை குடித்து முக்கால் – சிந்தா:5 1302/1,2
வட்ட நல் வைரம் வாய்ப்ப நிரைத்து மேல் மணிகள் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2523/2

TOP


வாய்ப்பட்டு (1)

வேனல் வாய்ப்பட்டு விரி முகை தளிரொடு கரிந்த – சிந்தா:12 2382/1

TOP


வாய்ப்படல் (1)

வாய்ப்படல் இன்றி பொன்றும் வல்லன் ஆய் மன்னன் கொள்ளின் – சிந்தா:13 2907/3

TOP


வாய்ப்படும் (1)

வாய்ப்படும் கேடும் இன்றாம் வரிசையின் அரிந்து நாளும் – சிந்தா:13 2907/1

TOP


வாய்ப்பொடு (1)

வலம் சுழிந்து அமைவர குழிந்த வாய்ப்பொடு
நலம் கிளர் நாபியும் இனிது நாறுமே – சிந்தா:6 1463/3,4

TOP


வாய்பட்டு (1)

மை ஆர் அணல மணி நாகம் கலுழன் வாய்பட்டு
உய்யா என நீர் உடன்று உள்ளம் உருகல் வேண்டா – சிந்தா:11 2345/3,4

TOP


வாய்மை (1)

மந்திரம் மறையும் வல்லார் எழாயிரர் மறு இல் வாய்மை
அந்தரத்து அறுவை வைப்பார் அந்தணர் அம் கை கொட்டி – சிந்தா:5 1279/2,3

TOP


வாய்மொழி (6)

மந்திர வாய்மொழி மறு இல் மாதவர் – சிந்தா:5 1239/3
வள்ளல் வாய்மொழி ஆன் படு பால் அமிர்து அல்லால் – சிந்தா:12 2390/3
வஞ்சம் இல் அறவுரை பொதிந்த வாய்மொழி
அஞ்சினன் இருந்துழி அம்பு வீழ்ந்து என – சிந்தா:13 2891/2,3
வளம் கெழு முக்குடை அடிகள் வாய்மொழி
துளங்கினன் என தொழுது இறைஞ்சினான்-அரோ – சிந்தா:13 3055/3,4
என்னதும் துறவலர் இறைவன் வாய்மொழி
சொன்ன ஆறு அல்லது எப்பொருளும் தோன்றுமே – சிந்தா:13 3056/3,4
பழுது இல் வாய்மொழி பண்ணவன் என்பவே – சிந்தா:13 3063/4

TOP


வாய்மொழியை (1)

சிறுவன் வாய்மொழியை கேட்டே தேர் மன்னன்-தானும் சொன்னான் – சிந்தா:13 2883/1

TOP


வாய்வதின் (1)

மணி சேர் வளை வாய்வதின் வைத்து வலத்து – சிந்தா:13 2866/2

TOP


வாய்விட்டார் (1)

மழலை தீம் சொல்லார் மறுக வாய்விட்டார் – சிந்தா:2 422/4

TOP


வாய்விட்டு (5)

வால் வளை அலற வாய்விட்டு இரலையும் துடியும் ஆர்ப்ப – சிந்தா:2 434/3
அருகு வாய்விட்டு ஆர்ப்ப வண்ணன் மெல்ல சென்றான் – சிந்தா:6 1415/4
பட்டிமை உரைத்தது ஓராள் பரவிய தெய்வந்தான் வாய்விட்டு
உரைத்திட்டது என்றே வேல் கணாள் பரவி மீண்டாள் – சிந்தா:9 2058/3,4
வண்ண துகில் உடுப்பின் வாய்விட்டு அழுவது போல் வருந்தும் அல்குல் – சிந்தா:13 2625/1
வாளி வில் தட கை மைந்தன் வாய்விட்டு புலம்பி காம – சிந்தா:13 2882/2

TOP


வாய்விடா (1)

வாச வான் குவளை மெல்ல வாய்விடா நின்றது ஒக்கும் – சிந்தா:8 1987/3

TOP


வாய்விடாள் (1)

வாய்விடாள் பருகி இட்டாள் மட கிள்ளை மருட்டும் சொல்லாள் – சிந்தா:7 1692/4

TOP


வாய்விடான் (1)

வள மலர் கோதை தன்னை வாய்விடான் குழைய புல்லி – சிந்தா:3 841/3

TOP


வாய்விடின் (1)

வெம் கணை தவிர்ப்ப வெள்ளி வெண் படைய வாய்விடின் நிலவரை நில்லா – சிந்தா:10 2157/3

TOP


வாய்விடொடு (1)

வண்டு படு தேறல் நறவு வாய்விடொடு பருகி – சிந்தா:3 592/1

TOP


வாய (4)

முரல் வாய சூல் சங்கம் முட முள் தாழை முகை விம்மும் – சிந்தா:12 2558/1
கரை வாய முத்து ஈன்று கானல் மேயும் கடல் சேர்ப்பன் – சிந்தா:12 2558/2
உரை வாய நகர் பரவ போகி ஒண் பொன் எயில் சூழ்ந்த – சிந்தா:12 2558/3
விரை வாய பூம் பிண்டி வேந்தன் கோயிற்கு எழுந்தானே – சிந்தா:12 2558/4

TOP


வாயது (1)

வண் காரிருள் மின்னே உமிழ் நெய் வாயது ஓர் அயில் வாள் – சிந்தா:10 2260/3

TOP


வாயர் (1)

நிணம் பிலிற்றும் வாயர் நெருப்பு இமைக்கும் கண்ணர் – சிந்தா:13 2779/1

TOP


வாயா (2)

அல்லவை புரியும் மாந்தர்க்கு அத்திரம் ஒன்றும் வாயா
வெல்வதோ குணத்தின் மிக்கார் வெற்றிலை விடினும் வேலாம் – சிந்தா:3 815/2,3
நெடிய வாள் கண்கள் வாயா இமைப்பு எனும் சொல்லின் மற்று எம் – சிந்தா:7 1654/1

TOP


வாயார் (2)

ஆம்பல் நாறும் அரக்கார் பவள வாயார் அமுதம் அன்னார் – சிந்தா:7 1656/1
கண்ண கழு நீர் மெல் விரலால் கிழித்து மோந்தார் கனி வாயார் – சிந்தா:13 2700/4

TOP


வாயில் (9)

வயிர மணி தாழ் கதவு வாயில் முகம் ஆக – சிந்தா:1 105/2
என்னை வெளவும் வாயில் தான் என்னும் சூழ்ச்சி தன்னுளான் – சிந்தா:3 693/2
மாசு இல் மாசனம் வாயில் மடுத்தவே – சிந்தா:4 864/4
உய்யல் ஆவது ஓர் வாயில் உண்டாம்-கொலோ – சிந்தா:4 997/4
மட்டு அவிழ்ந்த கோதையார்கள் வந்து வாயில் பற்றினார் – சிந்தா:4 1107/4
ஒன்பது வாயில் ஆக்கி ஊன் பயில் குரம்பை செய்தான் – சிந்தா:7 1577/3
செல்வி-தன் திரு நலம் சேரும் வாயில் தான் – சிந்தா:9 2008/2
வாயில் தோரணம் கற்பக மாலை தாழ்ந்து – சிந்தா:13 3004/1
திறப்பட பண்ணி பொல்லா சிந்தனை வாயில் போந்து – சிந்தா:13 3075/3

TOP


வாயில்கள் (1)

கொடி எழுந்து அலமரும் கோயில் வாயில்கள்
மடல் எழுந்து அலமரும் கமுகும் வாழையும் – சிந்தா:12 2406/1,2

TOP


வாயிலும் (1)

மாட நகரத்து வாயிலும் கோயிலும் – சிந்தா:10 2112/2

TOP


வாயிலோன் (1)

என் வரவு இசைக்க என்ன வாயிலோன் இசைப்ப ஏகி – சிந்தா:3 542/1

TOP


வாயின் (2)

மறம் கெழு பெரும் புலி வாயின் வண்ணமே – சிந்தா:6 1461/4
இலவ மலர் வாயின் அணி கூர் எயிற்றினீரே – சிந்தா:13 2922/3

TOP


வாயினால் (2)

வாளினால் பேசல் அல்லால் வாயினால் பேசல் தேற்றேன் – சிந்தா:1 257/2
தாம் மனும் வாயினால் சாற்றுகின்றவே – சிந்தா:12 2451/4

TOP


வாயினீர் (1)

வைத்த போல் முறுவல் துவர் வாயினீர்
ஒத்ததோ என நோக்கி நும் நங்கைமார்க்கு – சிந்தா:4 895/2,3

TOP


வாயினை (1)

மண்ணகத்து இல்லை என்பார் வாயினை மடங்க வந்தான் – சிந்தா:7 1646/3

TOP


வாயும் (7)

வாள் வாயும் இன்றி வடி வெம் கணை வாயும் இன்றி – சிந்தா:2 454/1
வாள் வாயும் இன்றி வடி வெம் கணை வாயும் இன்றி – சிந்தா:2 454/1
கண்ணும் வாயும் இழந்து ஆம் கடல் கொண்டது காண்க என – சிந்தா:4 1158/2
கரும் குழலும் செ வாயும் கண் மலரும் காதும் – சிந்தா:8 1969/1
ஒருக்கு அவன் கையும் வாயும் உளம் கிழித்து உடுவம் தோன்ற – சிந்தா:10 2275/2
அம் மலர் அடியும் கையும் அணி கிளர் பவழ வாயும்
செம் மலர் நுதலும் நாவும் திருந்து ஒளி உகிரோடு அம் கேழ் – சிந்தா:12 2446/1,2
பாடற்கு இனிய பகு வாயும் கண்ணும் பெருக உகிர் உறுத்தி – சிந்தா:13 2703/3

TOP


வாயுள் (1)

தெய்வதம் வணங்குபு செம்பொன் வாயுள் இட்டு – சிந்தா:3 778/1

TOP


வாயுளே (1)

சொன்ன வாயுளே ஒருவன் புள் குரல் – சிந்தா:2 415/3

TOP


வாயே (1)

வாயே வளர் பவளம் மாந்தளிரே மா மேனி – சிந்தா:3 652/2

TOP


வாயை (1)

பொன்_தொடி தத்தையீரே பொத்தும் நும் வாயை என்றே – சிந்தா:12 2511/3

TOP


வார் (107)

மாலையும் பசும்பொனும் மயங்கி வார் கணை – சிந்தா:1 90/1
மல்லல் மாநகர் செல்வமும் வார் கழல் – சிந்தா:1 137/2
செயிர் மகர குண்டலமும் திளைப்பு ஆனா வார் காதும் – சிந்தா:1 168/3
வண்டு இனம் முகபடாம் அணிந்து வார் மதம் – சிந்தா:1 182/1
பிளிறு வார் முரசின் சாற்றி பெரும் சிறப்பு இயற்றி வேந்தன் – சிந்தா:1 200/3
வானவர் போல் மகிழ்வுற்ற பின் வார் நறும் – சிந்தா:1 222/2
வார் குழை வில் இட மா முடி தூக்குபு – சிந்தா:1 224/1
வண் முத்தம் நிரை கொள் நெற்றி வார் முரி புருவம் ஆக்கி – சிந்தா:1 258/2
வார் உடை முலை முகம் நனைப்ப மாதர் சென்ற பின் – சிந்தா:1 274/2
மையார் கடி பிணையும் வார் குழையும் களைந்திடுவார் கையால் வயிறு அதுக்குவார் – சிந்தா:1 295/3
வார் தரு தடம் கண் நீர் தன் வன முலை நனைப்ப ஏல் பெற்று – சிந்தா:1 302/1
மணம் கொள் வார் பொழில் வந்து கிடந்தது ஒத்து – சிந்தா:1 344/2
உக்க தேனினோடு ஊறி வார் சுனை – சிந்தா:2 414/2
வார் விளை முரசம் விம்ம வான் உலா போந்ததே போல் – சிந்தா:2 433/3
சில் அரி சிலம்பின் வள் வார் சிறுபறை கறங்க செம்பொன் – சிந்தா:2 458/1
வார் செல செல்ல விம்மும் வன முலை மகளிர் நோக்கி – சிந்தா:2 469/1
மாடம் அது வார் சடைய வள்ளலையும் ஒக்கும் – சிந்தா:3 598/2
மண் கனை முழவம் விம்ம வரி வளை துவைப்ப வள் வார்
கண் கனைந்து இடியின் வெம்பி கடல் என முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 628/1,2
வட்ட சூரையர் வார் முலை கச்சினர் – சிந்தா:3 632/1
சுரும்பு எழுந்து இருந்து உணும் தொங்கல் வார் குழல் – சிந்தா:3 661/1
வான் உயர் மதுகை வாட்டும் வார் சிலை காமன் ஆகும் – சிந்தா:3 664/2
வாடியவாறு நோயும் உரைத்து வார் கொடி அனாளே – சிந்தா:3 683/4
வார் நின்று இளகும் முலையினாய் வாள் புண் உற்றது இது நடக்க – சிந்தா:3 718/2
வாங்குபு நபுலன் கையுள் வார் புரி நரம்பு கொண்டான் – சிந்தா:3 721/4
வார் பொலி முலையினாட்கு வாய் திறந்து இதனை சொன்னான் – சிந்தா:3 758/4
இங்கு வார் முரலும் கலை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:3 763/3
வார் முக முலையினாளை மனை-வயின் கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:3 817/4
வளை நிற வார் செம் நெல் அரிசி பண்டியோடு – சிந்தா:3 824/1
வம்புற கனி மா தொடு வார் சுளை – சிந்தா:4 869/3
வண்ண வார் குழல் ஏழையர் தம்முளே – சிந்தா:4 878/3
மல்லிகை மாலை மணம் கமழ் வார் குழல் – சிந்தா:4 879/1
வார் தங்கு பைம்பொன் கழல் மைந்தர் கை காட்ட மைந்தர் – சிந்தா:4 881/2
வாளை வவ்விய கண்ணியர் வார் கழல் – சிந்தா:4 883/3
வண்ண வார் சிலை வள்ளல் கொண்டு ஆயிடை – சிந்தா:4 894/1
வண்ண வார் தளிர் பிண்டியினான் அடிக்கு – சிந்தா:4 910/2
வார் விளையாடிய மென் முலை மைந்தர் – சிந்தா:4 915/2
வண்ண பொன் கடகம் ஏற்றா வார் கச்சில் தானை வீக்கா – சிந்தா:4 978/3
மறம் கொள் வெம் கதிர் வேலவன் வார் கழல் – சிந்தா:4 1034/1
இங்கு வார் கழலினானும் கோதையும் இருந்த போழ்தில் – சிந்தா:4 1083/2
மது மடை திறந்து தீம் தேன் வார் தரு கோதை நீ முன் – சிந்தா:4 1124/1
வாள் நுதல் பட்டம் மின்ன வார் குழை திருவில் வீச – சிந்தா:5 1257/1
வீக்கு வார் முலையின் நெற்றி வெண் முத்தம் சொரிந்த அன்றே – சிந்தா:5 1258/4
வார் கழல் குருசில் கொண்டு கவுள் அடுத்து இருந்த ஆங்கண் – சிந்தா:5 1303/2
முருகு வார் குழலாள் முகிழ் மெல் முலை – சிந்தா:5 1306/1
வகைய ஆம் மணி மேகலை வார் மது – சிந்தா:5 1307/2
வணங்கு நோன் சிலை வார் கணை காமனோ – சிந்தா:5 1311/1
கண்ணாளும் வார் கயல் மைந்தனும் ஆயிடை – சிந்தா:5 1347/2
வார் தளிர் ததைந்து போது மல்கி வண்டு உறங்கும் காவில் – சிந்தா:5 1356/1
வரம்பு அணைந்து அதன் நுதல் கிடந்த வார் செந்நெல் – சிந்தா:6 1442/2
வார் சிலை வடிப்ப வீங்கி வரை என திரண்ட தோளான் – சிந்தா:6 1450/1
மல்லிகை மணம் கமழ் மாலை வார் குழல் – சிந்தா:6 1458/1
சந்தன சேற்று-இடை தாம வார் குழல் – சிந்தா:6 1493/1
மழை குரல் என மயில் அகவ வார் செந்நெல் – சிந்தா:7 1614/3
பிளிறு வார் இடி முரசு ஆர்ப்ப பெய் கழல் – சிந்தா:7 1617/3
வண்டு ஆர் சோலை வார் மணம் நாற புகுகின்றான் – சிந்தா:7 1636/3
வண் சிலை கொண்டவாறும் வார் கணை தொடுத்தவாறும் – சிந்தா:7 1642/1
வார் செய் தண் தாமரை வளை அமை வரையின் வெள் அருவி நீர் – சிந்தா:7 1671/3
வார் உலாம் முலையினாட்கும் வரி சிலை தடக்கையாற்கும் – சிந்தா:7 1687/1
வீக்கு வார் முலையினார் போல் வெய்துயிர்த்து உருகி நைய – சிந்தா:7 1727/3
மிளகு வார் கொடி ஊசல் விருப்புறூஉம் – சிந்தா:7 1778/2
சுளகு வார் செவி தூங்குகை குஞ்சரம் – சிந்தா:7 1778/3
வார்ந்து தேன் துளித்து மட்டு உயிர்த்து வார் மணல் – சிந்தா:7 1823/1
வார் தொகை முழவம் விம்ம மல் உறழ் தோளினானை – சிந்தா:7 1852/2
வார் பொன் முடி மேல் வயிரம் உழ சேந்த செல்வத்து – சிந்தா:7 1869/1
வார் முயங்கு மெல் முலைய வளை வேய் தோளாள் மனம் மகிழ – சிந்தா:7 1888/1
குழி மது குவளை அம் கண்ணி வார் குழல் – சிந்தா:8 1939/1
மன்னும் ஐ கணை வார் சிலை மைந்தனோ – சிந்தா:8 1948/2
வார் உடுத்த வெம் முலைய வண்டு ஆர் பூ கோதையை – சிந்தா:8 1970/1
அம் பொன் கொம்பு அனையாளையும் வார் கழல் – சிந்தா:8 1980/1
வடிவம் இது மூப்பு அளிது வார் பவள வல்லி – சிந்தா:9 2023/1
மட்டு விரி கோதை மது வார் குழலினாள் தன் – சிந்தா:9 2030/1
தாம மாலை வார் குழல் தடம் கணார்க்கு இடம் கழி – சிந்தா:9 2038/1
வடி கேழ் மலர் நெடும் கண் வார் புயலும் காலும் – சிந்தா:9 2049/2
வார் புயலும் காலும் வளை நெகிழு நம் திறத்தது – சிந்தா:9 2049/3
வடியுறு கடைக்கண் நோக்க நெஞ்சு துட்கென்ன வார் பூம் – சிந்தா:9 2059/3
சுண்ணமும் சூட்டும் சொரிந்து வார் குழல் – சிந்தா:10 2114/1
கொட்டினான் தடம் கண் வள் வார் குளிறு இடி முரசம் அன்றே – சிந்தா:10 2150/4
ஏற்று உரி போர்த்த வள் வார் இடி முரசு அறைந்த பின் நாள் – சிந்தா:10 2152/1
சோரும் வார் புயல் துளங்க விண் புகுவன துரகம் – சிந்தா:10 2160/4
வார் மது துளிக்கும் மாலை மணி முடி தொடுத்து நால – சிந்தா:10 2183/1
மொய் வார் குழலார் முலை போர்க்களம் ஆய மார்பில் – சிந்தா:10 2322/1
மாலைக்கு ஏற்ற வார் குழல் வேய் தோள் மடநல்லார் – சிந்தா:11 2329/4
வார் கோல மாலை முலையார் மண்ணுறுப்ப ஆடி – சிந்தா:11 2352/2
வார் மீது ஆடி வடம் சூடி பொற்பு ஆர்ந்து இருந்த வன முலையார் – சிந்தா:11 2359/1
எரியும் வார் குழை இமையவன் ஒருவன் வந்து இழிந்தான் – சிந்தா:11 2363/4
மங்குல் மணி நிற வண்ணன் போல் வார் குழைகள் திருவில் வீச – சிந்தா:11 2371/3
வார் பிணி முரசம் நாண வான் அதிர் முழக்கம் ஏய்ப்ப – சிந்தா:11 2372/1
மழை கவின்று எழுந்த வார் கொள் மணி நிற அறுகை நெய் தோய்த்து – சிந்தா:12 2416/3
எரியும் வார் குழை சுடர இந்திர – சிந்தா:12 2425/2
பொங்கு கொடி வார் முரசம் தோட்டி புணர் கும்பம் – சிந்தா:12 2487/2
வார் வளர் முலையினார்-தம் மாழை வாள் முகங்கள் மாதோ – சிந்தா:12 2536/4
மை திரண்ட வார் குழல் மேல் வண்டு ஆர்ப்ப மல்லிகை மெல் மாலை சூடி – சிந்தா:13 2626/1
வார் அணி முலையினார்க்கும் மன்னர்க்கும் வகுத்து வாவி – சிந்தா:13 2654/3
வார் கொள் மென் முலை வம்பு அணி கோதையார் – சிந்தா:13 2668/3
வானவர் மகளிர் என்ன வார் கயிற்று ஊசல் ஊர்ந்தும் – சிந்தா:13 2714/1
மை நிற மணி வண்டு ஆர்ப்ப வார் தளிர் கவரி வீச – சிந்தா:13 2730/2
வயிர முள் நிரைத்து நீண்ட வார் சினை இலவம் ஏற்றி – சிந்தா:13 2766/1
வாள் முடி வைர வில்லும் வார் குழை சுடரும் மார்பில் – சிந்தா:13 2802/2
கடிப்பு வார் அங்குலி கொளீஇய கை துரந்து – சிந்தா:13 2830/1
அடுத்து வார் மயிர் துதி அலற ஊதலின் – சிந்தா:13 2830/2
வார் அணி மணி துடி மருட்டும் நுண் இடை – சிந்தா:13 2892/1
வார் அணி வன முலை வஞ்சி கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 2894/2
மாலை பந்தும் மாலையும் ஏந்தி மது வார் பூம் – சிந்தா:13 2928/1
வாடா மாலை வார் தளிர் பிண்டி வாம நின் குணம் நாளும் – சிந்தா:13 3018/2
தேன் நெய் வார் சுனை உண்டு திளைத்து உடன் – சிந்தா:13 3067/2
வார் பிணி முரசின் ஆர்த்து மண் பக இடித்து வானம் – சிந்தா:13 3071/2
தாம வார் குழல் தையலார் முலை – சிந்தா:13 3122/3

TOP


வார்ந்தவே (1)

மாரியின் மடந்தைமார் கண்கள் வார்ந்தவே – சிந்தா:13 2628/4

TOP


வார்ந்து (10)

வண் சிலையை வனப்பு அழித்து வார்ந்து ஒழுகி நிலம் பெறா – சிந்தா:1 166/1
வண் கொடி கொய்த பூவும் வார்ந்து மட்டு உயிர்ப்ப ஏந்தி – சிந்தா:5 1241/2
வார்ந்து இலங்கு எயிறு அணி பவழம் மாண்ட வாய் – சிந்தா:6 1465/1
ஆடக செம்பொன் ஆணி ஆன் நெய் வார்ந்து அனைய நுண் கோல் – சிந்தா:7 1697/1
வந்து பனி வார்ந்து முலை கலிங்கம் அது நனைப்ப – சிந்தா:7 1785/2
வார்ந்து தேன் துளித்து மட்டு உயிர்த்து வார் மணல் – சிந்தா:7 1823/1
வல்லான் புனைந்த வயிர குழை வார்ந்து வான் பொன் – சிந்தா:7 1868/1
தந்து சுட்டி இட்ட சாந்தம் வேரின் வார்ந்து இடை முலை – சிந்தா:8 1956/3
ஆரிய அடிசில் தளி ஆன் நெய் வார்ந்து
ஏரி ஆயின எங்கணும் என்பவே – சிந்தா:12 2579/3,4
வழிந்து தேன் வார்ந்து சோரும் வருக்கையின் நீழல் சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2720/3

TOP


வார (1)

வார முறை கருவி வடக்கு இருந்தன கண் மாதோ – சிந்தா:12 2489/4

TOP


வாரண (3)

பூத்தலை வாரண போர் தொழில் இளையவர் – சிந்தா:1 120/1
வாளொடு வயவர் ஈண்டி வாரண தொழுவின் முற்றி – சிந்தா:4 958/1
வளையசுந்தரம் எனும் வாரண மால் வரை – சிந்தா:7 1830/1

TOP


வாரணத்தின் (2)

மல் தொழிலும் தேர் தொழிலும் வாரணத்தின் தொழிலும் – சிந்தா:7 1795/2
வாளின்-வாய் கண்படுத்தும் வாரணத்தின் ஈர் உரி போல் – சிந்தா:13 2787/2

TOP


வாரணம் (2)

ஊன் தலை பொடித்த ஆங்கு அனைய செம் சூட்டின் ஒளி மயிர் வாரணம் ஒருங்கே – சிந்தா:10 2106/1
வலி உடை மருப்பின் அல்லால் வாரணம் தட கை வையாது – சிந்தா:13 2904/2

TOP


வாரணவாசி (2)

வான் உறை வெள்ளி வெற்பின் வாரணவாசி மன்னன் – சிந்தா:1 395/1
மலை பொர அரிய மார்பின் வாரணவாசி மன்னன் – சிந்தா:3 612/4

TOP


வாரணவாசிமன்னன் (1)

மன் உயிர் இன்று காக்கும் வாரணவாசிமன்னன்
மின் இழை சுடர வாங்கி விட்ட கோல் உற்று உறாதாய் – சிந்தா:10 2188/2,3

TOP


வாரம் (1)

வாரம் பட்டுழி தீயவும் நல்ல ஆம் – சிந்தா:4 888/1

TOP


வாரலனேல் (1)

உடன் ஒத்து உறைவான் உழை வாரலனேல்
மடன் ஒத்து உளது என் உயிர் வாழ்வதுவே – சிந்தா:6 1515/3,4

TOP


வாரா (6)

நாவலர் சொல் கொண்டார்க்கு நன்கு அலால் தீங்கு வாரா
பூ அலர் கொடியனார் கண் போகமே கழுமி மேலும் – சிந்தா:1 206/2,3
குலத்தொடு முடிந்த கோன்-தன் குடி வழி வாரா நின்றேன் – சிந்தா:2 477/1
நலத்தை மத்து ஆக நாட்டி நல் வலி இளமை வாரா
குல பிறப்பு என்னும் கையால் கோல பாசம் கொளுத்தி – சிந்தா:3 711/1,2
வாரா கதி உரைத்த வாமன்-தான் யாரே – சிந்தா:5 1247/2
வாரா கதி உரைத்த வாமன் மலர் ததைந்த – சிந்தா:5 1247/3
தழு முற்றும் வாரா திரள் தாமங்கள் தாழ்ந்த கோயில் – சிந்தா:7 1870/1

TOP


வாராது (1)

ஊடிய மடந்தை போல உறு சிலை வாங்க வாராது
ஆடு எழு அனைய திண் தோள் அவந்தியன் அதனை நோனான் – சிந்தா:10 2185/1,2

TOP


வாரி (9)

நைய வாரி நடந்தது நன்று-அரோ – சிந்தா:1 37/4
வாரி நித்திலம் வைப்ப பொன் பூவொடு – சிந்தா:1 129/3
படு மணி நிரையை வாரி பைம் துகில் அருவி நெற்றி – சிந்தா:2 428/2
மருவி பைம் கறி வாரி பழம் தழீஇ – சிந்தா:7 1606/2
மூசு தேன் வாரி அல்குல் பட்ட பின் முலைகள் என்னும் – சிந்தா:7 1690/1
மன்னன் ஆங்கு ஓர் மத வேழம் வாரி மணாளன் என்பதூஉம் – சிந்தா:10 2175/1
கை நூல் திறத்தின் கலப்ப வாரி கமழும் நான கலவை – சிந்தா:12 2437/2
வாரி மல்கி வரம்பு இலள் ஆயினாள் – சிந்தா:12 2579/2
வலையினால் மீன்கள் வாரி வாழ் உயிர் கூற்றம் ஆன – சிந்தா:13 2770/2

TOP


வாரிகள் (1)

புடை நிலை வாரிகள் பொலிந்த சூழ்ந்தவே – சிந்தா:1 81/4

TOP


வாரிய (1)

வள்ளி வாரிய குழியின் வளர் பொன்னும் வயிரமும் இமைக்கும் – சிந்தா:7 1565/1

TOP


வாரியில் (1)

வாரியில் கடிந்து உடன் அகற்ற மற்ற வன் படை – சிந்தா:1 277/3

TOP


வாரியுள் (2)

பெண் ஆர் அமிர்தின் பெரு வாரியுள் பட்டவாறும் – சிந்தா:0 24/4
மழை முகத்த குஞ்சரம் வாரியுள் வளைத்தவே – சிந்தா:1 275/4

TOP


வாரியே (1)

மன்னும் வந்து பட்டனன் மணி செய் வீணை வாரியே – சிந்தா:3 708/4

TOP


வால் (25)

சேறு அமை செறுவினுள் செந்நெல் வால் முளை – சிந்தா:1 45/1
மன் பெரும் பவழ குப்பை வால் அணிகலம் செய் குப்பை – சிந்தா:1 114/3
வளை அறுத்து அனையன வால் அரி அமை பதம் – சிந்தா:1 122/1
வாழை தண்டு என திரண்டு வால் அரக்கு உண் செம் பஞ்சி – சிந்தா:1 174/2
வால் அருவி வாமன் அடி தாமரை மலர் சூடி மந்திர மென் சாந்து பூசி – சிந்தா:1 291/3
வால் அடகு அருளி செய்ய வனத்து உறை தெய்வம் ஆனாள் – சிந்தா:1 354/4
வால் வளை அலற வாய்விட்டு இரலையும் துடியும் ஆர்ப்ப – சிந்தா:2 434/3
வால் அரக்கு எறிந்த காந்தள் மணி அரும்பு அனைய ஆகி – சிந்தா:3 663/1
வள மலர் அணியப்பெற்றேன் வால் வளை திருத்தப்பெற்றேன் – சிந்தா:3 684/1
வால் நிற விசும்பின் நின்ற மாரியின் மறை_வலாளன் – சிந்தா:3 789/2
வால் அரி கழுவிய வண்ண செம் புனல் – சிந்தா:3 830/1
ஒன்றுபு வால் குழைத்து உள் உவப்பு எய்தலும் – சிந்தா:4 944/3
வயிரம் வேய்ந்த மணி நீள் முடி வால் ஒளி வானவன் – சிந்தா:4 1156/1
எறி வால் வளை கொண்டுவரும் இனியே – சிந்தா:6 1525/4
மட பிடிக்கு உய்தல் உண்டோ வால் அடி குஞ்சி சூட்டும் – சிந்தா:6 1529/3
வரை-கண் ஏறலின் வால் அரி பொன் சிலம்பு – சிந்தா:7 1603/2
வட வரை வைர சாதி வால் ஒளி கலந்த பைம் பூண் – சிந்தா:7 1731/2
துடியொடு சிறுபறை துவைத்த வால் வளை – சிந்தா:7 1847/2
அடு கணை சிதறினார் ஆர்த்த வால் வளை – சிந்தா:7 1850/2
வண்ண பூ மாலை சாந்தம் வால் அணிகலன்கள் ஆடை – சிந்தா:8 1893/1
சிந்த வால் வெடிப்பன சிங்கம் எங்கும் உள – சிந்தா:8 1902/4
அரும் பனை தட கை அபரகாத்திரம் வாய் வால் எயிறு ஐந்தினும் கொல்வ – சிந்தா:10 2154/1
மஞ்சு இவர் மின் அனார் தம் வால் அரி சிலம்பு சூழ்ந்து – சிந்தா:10 2300/1
கோடு வால் ஒளி குங்கும குன்று அனான் – சிந்தா:12 2577/4
வான்-இடை முழக்கின் கூறி வால் அற அமிழ்தம் ஊட்டி – சிந்தா:13 3113/2

TOP


வால்-இடை (1)

வால்-இடை மறியுமாறும் மருப்பு-இடை குளிக்குமாறும் – சிந்தா:7 1677/3

TOP


வாலிது (1)

வாலிது அன்று என கூறினன் வாள் ஞமற்கு – சிந்தா:1 251/3

TOP


வாலியை (1)

வளர்த்த செம்மையை வாலியை வான் பொருள் – சிந்தா:5 1367/1

TOP


வாலில் (1)

மருப்பினால் வேழம் வீழா மன்னரை வாலில் சீறா – சிந்தா:3 807/1

TOP


வாலின் (1)

விண்டுவும் உடைய வாலின் வெடித்துராய் வெகுண்டு நோக்கா – சிந்தா:7 1749/2

TOP


வாவல் (2)

தூங்கு சிறை வாவல் உறை தொல் மரங்கள் என்ன – சிந்தா:3 498/1
ஓங்கு நீள் மரத்தில் தூங்கும் ஒண் சிறை ஒடுங்கல் வாவல்
பாங்கரில் பழங்கள் துய்ப்ப பழ வினை பரியும் அன்றே – சிந்தா:6 1429/3,4

TOP


வாவி (9)

வாவி யாவும் பொன் அணிந்து வானம் பூத்தது ஒத்தவே – சிந்தா:1 67/4
நல் மணி புரித்தன வாவி நான்கு உள – சிந்தா:5 1203/3
அரும் கல சே இதழ் ஆர்ந்த வாவி ஒன்று – சிந்தா:5 1204/1
அரும்பு அவிழ் குவளை நீர் வாவி ஆகுமே – சிந்தா:5 1204/4
வாவி புள் நடையினாளை வஞ்சித்து தக்க நாட்டை – சிந்தா:7 1756/1
நிறைய நீர் வாவி சாந்தம் கலந்து உடன் பூரித்தாரே – சிந்தா:13 2653/4
நீர் அணி மாட வாவி நேர்ம் புணை நிறைத்து நீள் நீர் – சிந்தா:13 2654/1
வார் அணி முலையினார்க்கும் மன்னர்க்கும் வகுத்து வாவி
ஏர் அணி கொண்ட இ நீர் இறைவ கண்டு அருளுக என்றார் – சிந்தா:13 2654/3,4
நன் மலர் நான வாவி நீர் அணி நயந்தும் செல்வ – சிந்தா:13 2840/3

TOP


வாவிகளும் (1)

தாமரைய வாவிகளும் புள்ளும் தகை நலத்தின் – சிந்தா:3 596/2

TOP


வாவியும் (2)

வண்டார் குவளைய வாவியும் பொய்கையும் – சிந்தா:1 337/1
நனை மலர் காவும் அம் தண் வாவியும் நல்ல ஆடி – சிந்தா:6 1495/2

TOP


வாவியுள் (2)

கொம்பர் இன் குயில் கூய் குடை வாவியுள்
தும்பி வண்டொடு தூ வழி யாழ் செய – சிந்தா:4 854/1,2
வாவியுள் இன மலர் உயிர்த்த வாசமும் – சிந்தா:8 1935/2

TOP


வாவியை (1)

மண்ணின் மேல் மாந்தர்கள் மொய்க்கும் வாவியை
எண்ணம் ஒன்று இன்றியே இடத்து இட்டு ஏகினால் – சிந்தா:5 1206/2,3

TOP


வாவியொடு (1)

வாவியொடு காவின் இடை மாந்தர் பதி கொண்டார் – சிந்தா:7 1781/4

TOP


வாழ் (10)

மணி மகரம் வாய் போழ்ந்து வாழ் முத்த வடம் சூழ்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:1 170/1
கூடகம் கொண்ட வாழ் நாள் உலந்ததேல் கொல்லும் பவ்வத்து – சிந்தா:3 510/2
போ உடம்பு வாழ் உயிர் பொன்று நீயும் இன்று எனா – சிந்தா:4 1104/2
வாழ் மயிர் கரடி ஒப்பான் வாய்க்கு இலை அறிதல் இல்லான் – சிந்தா:5 1230/3
கானில் வாழ் குறவன் சொல்லும் கள்ளொடு ஊன் தேன் கைவிட்டால் – சிந்தா:5 1234/3
வண்டு வாழ் கொடும் துறை கன்னி வாளை மேல் – சிந்தா:6 1443/1
வண்டு வாழ் பயில் கோதை மணம் முதல் – சிந்தா:7 1630/1
வனை கல திகிரியும் வாழ் உயிர் மேல் செலும் – சிந்தா:7 1839/1
புள்ளி வாழ் அலவன் பொறி வரி கமம் சூல் ஞெண்டினுக்கு உய்த்து நோய் தணிப்பான் – சிந்தா:10 2109/2
வலையினால் மீன்கள் வாரி வாழ் உயிர் கூற்றம் ஆன – சிந்தா:13 2770/2

TOP


வாழ்-மின் (3)

மன் இங்கு வாழ்வு தருதும் அவற்றானும் வாழ்-மின்
பொன் இங்கு கொண்டு புறம் போகியும் வாழ்-மின் என்றான் – சிந்தா:11 2347/2,3
பொன் இங்கு கொண்டு புறம் போகியும் வாழ்-மின் என்றான் – சிந்தா:11 2347/3
இன்று உளீர் உலகத்து என்றும் உடன் உளீர் ஆகி வாழ்-மின்
பொன்றுக பசியும் நோயும் பொருந்தல் இல் பகையும் என்ன – சிந்தா:11 2375/2,3

TOP


வாழ்க்கை (4)

எம்முடையவர்கள் வாழ்க்கை எமக்கும் அஃது ஒக்கும் அன்றே – சிந்தா:3 771/2
கண்டு வாழாதவர் வாழ்க்கை எல்லாம் சவரர் வாழ்க்கையே – சிந்தா:7 1655/4
நினையல் ஆகா நெடு வாழ்க்கை வென்றி கோலம் விளக்கு ஆக – சிந்தா:11 2357/2
விரும்பி யான் வழிபட்டு அன்றோ வாழ்வது என் வாழ்க்கை என்றான் – சிந்தா:13 2902/4

TOP


வாழ்க்கையம் (1)

நும் கடை நோக்கி நாம் வாழும் வாழ்க்கையம்
எம் கிடையவர் இனி எங்கு செல்பவே – சிந்தா:13 3033/3,4

TOP


வாழ்க்கையே (1)

கண்டு வாழாதவர் வாழ்க்கை எல்லாம் சவரர் வாழ்க்கையே – சிந்தா:7 1655/4

TOP


வாழ்க (14)

வாள் உற்ற கண்ணாள் மகன் வாழ்க என நோற்றவாறும் – சிந்தா:0 10/4
வாளினால் மலைந்து கொள்ளின் வாழ்க நும் கலையும்-மாதோ – சிந்தா:3 749/2
செய் கழல் சீவகன் வாழ்க என்னவே – சிந்தா:3 778/4
வாழ்க நின் கழல் அடி மைந்த என்னவே – சிந்தா:4 1021/1
வாள் படை எழுந்து வாழ்க சீவகன் என்னும் ஆங்கண் – சிந்தா:7 1739/3
வழுவினார்-தம்மை புல்லாள் வாழ்க நும் கண்ணி-மாதோ – சிந்தா:8 1890/4
கொத்து அலர் தும்பை சூடி கோவிந்தன் வாழ்க என்னா – சிந்தா:10 2277/2
கொடி பல அணிந்த மார்பின் கோவிந்தன் வாழ்க என்று – சிந்தா:10 2285/3
நனை கதிர் எஃகம் ஏந்தி நந்தன் வாழ்க என்ன நின்ற – சிந்தா:10 2288/2
நீல மா கடல் நெடு நகர் வாழ்க என அறைந்தார் – சிந்தா:12 2392/4
உண்டு உயிர் சிலர் கண் வாழ்க என்று உத்தரா சங்கம் வைத்தார் – சிந்தா:12 2457/3
வரும் வழி வினாய் உழந்து வாழ்க தவம் மாதோ – சிந்தா:12 2556/4
வாழ்க என நிதியும் நாடும் மன்னவன் கொடுப்பித்தானே – சிந்தா:12 2569/4
எங்கு உள அறத்தினோரும் இனிது ஊழி வாழ்க எங்கள் – சிந்தா:13 3146/3

TOP


வாழ்கலேம் (1)

வலிய வாங்கி எய்தாள் எம்மை வாழ்கலேம்
மெலிய ஆவி விடுக்கும் மற்று என்மரும் – சிந்தா:3 641/3,4

TOP


வாழ்குவிர் (1)

எம் அனைமார் இனி எங்ஙனம் வாழ்குவிர்
நும் அனைமார்களை நோவ அதுக்கி – சிந்தா:2 425/1,2

TOP


வாழ்த்த (2)

மங்கல மன்னவன் வாழ்த்த ஏறலும் – சிந்தா:12 2411/2
சிங்கம் நடப்பது போல் சேர்ந்து பூ தூய் பலர் வாழ்த்த
தங்கா விருப்பின் தம் பெருமான் பாதம் முடி தீட்டி – சிந்தா:13 2608/1,2

TOP


வாழ்த்தலும் (1)

நன்று உண்டாக என நல் நுதல் வாழ்த்தினள் வாழ்த்தலும்
ஒன்று உண்டாயிற்று அவள் உள் அழி நோயுறு காளையை – சிந்தா:4 1159/2,3

TOP


வாழ்த்தி (19)

தாழ் இரும் குழலினாளை நெய் தலைப்பெய்து வாழ்த்தி
மூழை நீர் சொரிந்து மொய் கொள் ஆய்த்தியர் ஆட்டினாரே – சிந்தா:2 487/3,4
அண்ணலை ஆதி ஆக அரும் கடி நகரை வாழ்த்தி
விண்ணகம் முழக்கின் ஏய்ப்ப வீதி-தொறும் எருக்கி எங்கும் – சிந்தா:3 609/2,3
எய்திய சேடம் கூவித்து இறைஞ்சுபு தொழுது வாழ்த்தி
மை அறு மணியின் செய்த வலம்புரி அதன் நீர் கொண்டான் – சிந்தா:3 821/2,3
வந்த விண்ணோர்களை வாழ்த்தி ஏத்தி இ மலர் மாலை தூய் – சிந்தா:4 1160/2
மன்னவன் பணியின் வாழ்த்தி வாச நெய் பூசி நல் நீர் – சிந்தா:5 1299/2
கண்ணி நான் இயக்கன் தன்னை சிந்தித்தேன் கடவுள் வாழ்த்தி
அண்ணல் வந்து அழுங்க தோன்றி ஆங்கு என்னை கொண்டு போந்தான் – சிந்தா:7 1752/3,4
மாய்ந்தனன் போலும் என்ன மாதரார் ஒருங்கு வாழ்த்தி
ஆய்ந்தனம் ஐயன் உய்ந்தான் அறிந்தனம் அதனை என்றார் – சிந்தா:9 2043/3,4
அழி மது மாலை சேர்த்தி அடிபணிந்து ஆர வாழ்த்தி
பொழி மது புயல் ஐங்கூந்தல் செவிலியை பொருந்தி சொன்னாள் – சிந்தா:9 2074/3,4
மன்னகுமரனை வாழ்த்தி மகிழ்ந்தார் – சிந்தா:10 2128/4
புண் தலை வேலை ஏந்தி போர்க்களம் குறுகி வாழ்த்தி
கண்படு-காறும் எந்தை கட்டியங்காரன் என்றே – சிந்தா:10 2282/2,3
செவி மத கடல் அம் கேள்வி சீவகன் கழல்கள் வாழ்த்தி
சவி மது தாம மார்பின் சல நிதி தாக்கினானே – சிந்தா:10 2292/3,4
மன்னுவாய் திருவோடு என்று வாழ்த்தி நெய் ஏற்றினாரே – சிந்தா:12 2417/4
பால் நிமிர் கதிர் வெள்ளி மணை மிசை பலர் வாழ்த்தி
வான் நிமிர் கொடி அன்னார் மணி அணை மிசை வைத்தார் – சிந்தா:12 2429/3,4
சில மலர் தானும் ஏந்தி சென்று சீர் பெருக வாழ்த்தி
இல மலர் பஞ்சி பாதத்து எழில் முடி தீட்டினானே – சிந்தா:13 2641/3,4
தூ நிற துகிலின் மூடி படலிகை கொண்டு வாழ்த்தி
மா நிற தளிர் நல் மேனி மல்லிகை மாலை சொன்னாள் – சிந்தா:13 2707/3,4
தொடி கையால் தொழுது வாழ்த்தி தூ மணி நிலத்துள் ஏற்றி – சிந்தா:13 2827/1
வேய் நிறை அழித்த மென் தோள் விசயையை தொழுது வாழ்த்தி
சேய் நிற சிவிகை சேர்ந்தான் தேவர் கொண்டு ஏகினாரே – சிந்தா:13 2998/3,4
மண் எலாம் பைம்பொன் மாரி மலர் மழை சொரிந்து வாழ்த்தி
எண் இலா தொழில்கள் தோற்றி இந்திரர் மருள ஆடி – சிந்தா:13 3085/2,3
மதி அறியா குணத்தோன் அடி வாழ்த்தி
நிதி அறை போல் நிறைந்தார் நிகர் இல்லா – சிந்தா:13 3097/1,2

TOP


வாழ்த்தியும் (1)

குவளை கண் மலர் கோலம் வாழ்த்தியும்
இவளை கண்ட கண் இமைக்குமோ எனா – சிந்தா:13 3126/2,3

TOP


வாழ்த்திற்று (1)

திருந்திய நம்பி ஆர தும்மினன் தெய்வம் வாழ்த்திற்று
அரும் பொனாய் கேண்மோ என்றான் அலை கடல் விருப்பில் கொண்டாள் – சிந்தா:1 388/3,4

TOP


வாழ்த்தினள் (1)

நன்று உண்டாக என நல் நுதல் வாழ்த்தினள் வாழ்த்தலும் – சிந்தா:4 1159/2

TOP


வாழ்த்தினார் (3)

வெம்ப ஏறினன் வெல்க என வாழ்த்தினார் – சிந்தா:10 2167/4
மங்கல கருவி முன் உறுத்தி வாழ்த்தினார் – சிந்தா:12 2411/4
துணி-மினம் என தொழுது இறைஞ்சி வாழ்த்தினார் – சிந்தா:13 3111/4

TOP


வாழ்த்தினான் (2)

கலந்த கல் மிசை கண்டு வாழ்த்தினான் – சிந்தா:13 2743/4
பெரு நிலம் மனன் பெரிதும் வாழ்த்தினான் – சிந்தா:13 2744/4

TOP


வாழ்த்தினும் (1)

மருளி மற்று அவை வாழ்த்தினும் வையினும் – சிந்தா:1 247/3

TOP


வாழ்த்துபு (1)

வடி அடு கண்ணியர் வாழ்த்துபு நிற்பார் – சிந்தா:10 2123/4

TOP


வாழ்த்துவார் (1)

கன்னி தன் மனத்து இழைத்த காளை நாமம் வாழ்த்துவார் – சிந்தா:9 2036/4

TOP


வாழ்தல் (3)

தனியவர் ஆகி வாழ்தல் சா துயர் அதனின் இல்லை – சிந்தா:3 553/2
என்னை நேர் நின்று வாழ்தல் இரு நிலத்து ஆவது உண்டே – சிந்தா:4 1114/4
போய் உயிர் வாழ்தல் வேண்டேன் என பொருள் சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:4 1152/4

TOP


வாழ்தும் (1)

அறிந்திலம் வாழ்தும் என்னும் அவாவினுள் அழுந்துகின்றாம் – சிந்தா:13 2616/2

TOP


வாழ்நர் (1)

வையக மருங்கினில் வாழ்நர் மற்று இவன் – சிந்தா:3 829/3

TOP


வாழ்நாள் (3)

பிறந்து நாம் பெற்ற வாழ்நாள் இத்துணை என்பது ஒன்றும் – சிந்தா:13 2616/1
ஈகு இனி என்னை நோக்கி எவன் செய்தி எனக்கு வாழ்நாள்
நீங்கிற்று சிறிது நிற்பின் காண்டியால் நீயும் என்ன – சிந்தா:13 2723/1,2
விழுமிய தெவ்வர் வாழ்நாள் வீழ்ந்து உக வெம்பினானே – சிந்தா:13 3079/4

TOP


வாழ்பவர் (3)

காவில் வாழ்பவர் நால்வர் உளர் கரி – சிந்தா:4 891/1
கை அடு சிலையினர் காட்டுள் வாழ்பவர்
பை உடை யாக்கையர் பாவ மூர்த்தியர் – சிந்தா:5 1205/1,2
மன்னவ கேள்-மதி வானில் வாழ்பவர்
பொன் இயல் கற்பக போக பூமியார் – சிந்தா:13 3056/1,2

TOP


வாழ்வது (2)

தனிதின் ஏகுபு தாபதர் வாழ்வது ஓர் – சிந்தா:6 1421/3
விரும்பி யான் வழிபட்டு அன்றோ வாழ்வது என் வாழ்க்கை என்றான் – சிந்தா:13 2902/4

TOP


வாழ்வதுவே (1)

மடன் ஒத்து உளது என் உயிர் வாழ்வதுவே – சிந்தா:6 1515/4

TOP


வாழ்வதோர் (1)

வாழ்வதோர் உபாயம் நாடி மதி உடம்பட்டு வல்லே – சிந்தா:4 1163/1

TOP


வாழ்வர் (1)

உடம்பொடு முகங்கள் ஒவ்வார் ஊழ் கனி மாந்தி வாழ்வர்
மடங்கல் அம் சீற்ற துப்பின் மான வேல் மன்னர் ஏறே – சிந்தா:13 2842/3,4

TOP


வாழ்வார் (3)

காமனை என்றும் சொல்லார் கணவன் கைதொழுது வாழ்வார்
தே மலர் திருவோடு ஒப்பார் சேர்ந்தவன் செல்லல் தீர்ப்பர் – சிந்தா:7 1598/3,4
இ நாட்டு இ ஊர் இவ்விடம் எய்தார் இவண் வாழ்வார்
எ நாட்டு எ ஊர் எ பெயராய் நீ உரை என்றாற்கு – சிந்தா:7 1637/1,2
ஒண்_தொடி இவன் தன் உருவு கண்டு வாழ்வார்
பெண்டிராய் பிறந்தார் பெரியர் போத என்பார் – சிந்தா:12 2550/3,4

TOP


வாழ்வாரை (1)

அடி சார்ந்து வாழ்வாரை அம் முலைகள்-தாமே அழித்திடுமேல் தாமே அழித்திடுக என்று – சிந்தா:3 681/2

TOP


வாழ்வான் (1)

யான் பிறன் அளியன் வாழ்வான் ஆசைப்பட்டிருக்கின்றேனே – சிந்தா:6 1487/4

TOP


வாழ்வில் (1)

பெண் உயிர் அவலம் நோக்கி பெருந்தகை வாழ்வில் சாதல் – சிந்தா:4 978/1

TOP


வாழ்வின் (1)

பெண் இடர் விடுப்ப வாழ்வின் சாதலே பெரிது நன்று என்று – சிந்தா:7 1752/1

TOP


வாழ்வினை (1)

மால் வழி உளது அன்று-ஆயின் வாழ்வினை முடிப்பல் என்றே – சிந்தா:2 476/3

TOP


வாழ்வு (3)

மாதர் வாழ்வு மண்ணதே ஆதலால் அலங்கல் அம் – சிந்தா:3 577/1
மன் இங்கு வாழ்வு தருதும் அவற்றானும் வாழ்-மின் – சிந்தா:11 2347/2
தம் சுற்றம் வேண்டாத முலை கீழ் வாழ்வு தளர்கின்ற – சிந்தா:12 2502/2

TOP


வாழ (4)

இங்கு இவர்கள் இவ்வாறு இருந்து இனிது வாழ
சங்கு தரு நீள் நிதியம் சால உடை நாய்கன் – சிந்தா:3 493/1,2
மல்லல் அம் குமரனை வாழ நாட்டவே – சிந்தா:5 1217/2
கோ தரு நிதியம் வாழ கொற்றவன் நகரோடு என்ன – சிந்தா:11 2376/3
மை பொலி கண்ணின் நீரால் மனை அகம் மெழுகி வாழ
இ பொருள் வேண்டுகின்றீர் இதனை நீர் கேண்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2984/3,4

TOP


வாழாதவர் (1)

கண்டு வாழாதவர் வாழ்க்கை எல்லாம் சவரர் வாழ்க்கையே – சிந்தா:7 1655/4

TOP


வாழி (13)

வரை விளையாடு மார்பன் யார் அவன் வாழி என்ன – சிந்தா:1 397/2
வாள் இயங்கு உருவ பூணோய் படைத்தனை வாழி என்ன – சிந்தா:1 405/3
பீழை செய்து பெற்றனன் வாழி என்று மா கடல் – சிந்தா:3 580/1
வாழி நங்கை கண்டாய் என்று வாள் கண் நீர் – சிந்தா:3 762/3
வாழி என்றனர் வம்பு அலர் கோதையர் – சிந்தா:5 1293/4
நிறை ஓத நீர் நின்று நீள் தவமே செய்யினும் வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/1
அறையோ அரிவை வரி நெடும் கண் ஓக்கிலையால் வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/2
வண்ணம் இதுவோ மது உண்பார் சேரியையோ வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/4
அடி பணிந்து அருளு வாழி அரசருள் அரச என்ன – சிந்தா:13 2900/2
மன்னன் அடி சேர்ந்து இறைஞ்சி வாழி என நின்றார் – சிந்தா:13 2921/4
மன்னன் போல் ஈரம் இன்றி வலித்தனை வாழி என்பார் – சிந்தா:13 2952/4
மன்னிய மாலை வண்டார் மணி முடி வாழி என்பார் – சிந்தா:13 2954/4
அருகல் இல் காசிபம் அடிகள் வாழி என்று – சிந்தா:13 3015/2

TOP


வாழி-அரோ (1)

வான் தயங்கு வாமன் குணம் பாட வாழி-அரோ
கான் தயங்கி நில்லா கரு வினை கால் பெய்தனவே – சிந்தா:13 3102/3,4

TOP


வாழிய (3)

வைகிற்று எம் அனை வாழிய போழ்து என – சிந்தா:1 345/1
திவளும் வாழிய செம் பொறி வண்டுகாள் – சிந்தா:5 1331/2
மான்ற அவள் மருண்டு நக்காள் வாழிய வரம் பெற்றேன் என்று – சிந்தா:12 2513/3

TOP


வாழியர் (3)

மனக்கு இனா மொழிய வேண்டா வாழியர் ஒழிக என்றான் – சிந்தா:1 205/4
வாழியர் இறைவ தேற்றான் மா நிரை பெயர்த்த காளை – சிந்தா:4 1120/1
வச்சிர வண்ணன் காப்ப வாழியர் ஊழி என்னா – சிந்தா:12 2494/2

TOP


வாழும் (4)

அளந்தன வாழும் நாளும் அது எனக்கு உரையல் என்றான் – சிந்தா:1 213/3
முலை முகந்து இளையர் மார்பம் முரிவிலர் எழுதி வாழும்
கலை இகந்து இனிய சொல்லார் கங்குலும் பகலும் எல்லாம் – சிந்தா:1 372/2,3
மூலை அம் குவட்டுள் வாழும் குறவருள் தலைவன் என்றான் – சிந்தா:5 1232/4
நும் கடை நோக்கி நாம் வாழும் வாழ்க்கையம் – சிந்தா:13 3033/3

TOP


வாழுமாறு (1)

என்னை யான் இழந்து வாழுமாறு என இரங்கினானுக்கு – சிந்தா:7 1599/3

TOP


வாழுமேல் (1)

மன் உயிர் வைகலும் ஓம்பி வாழுமேல்
இன் உயிர்க்கு இறைவனாய் இன்ப மூர்த்தியாய் – சிந்தா:13 3107/2,3

TOP


வாழேன் (2)

இது மகவு அழியின் வாழேன் இறப்பல் யான் என்னும் ஆங்கண் – சிந்தா:4 1124/3
ஈன்ற தாய் யானும் ஆக இதனை கண்டு உயிரை வாழேன்
நான்று யான் சாவல் என்றே நல கிளி நூலின் யாப்ப – சிந்தா:12 2513/1,2

TOP


வாழை (10)

தேமாங்கனி சிதறி வாழை பழங்கள் சிந்தும் – சிந்தா:1 31/3
பாசவல் இடிப்பவர் உலக்கை வாழை பல் பழம் – சிந்தா:1 68/1
வாழை தண்டு என திரண்டு வால் அரக்கு உண் செம் பஞ்சி – சிந்தா:1 174/2
கனைத்து வண்டு உழல்வன வாழை மாங்கனி – சிந்தா:3 825/2
குலை வாழை பழுத்த கொழும் பழனும் – சிந்தா:5 1191/1
கனி கொள் வாழை காட்டுள் கருமை மெழுகியவை போன்று – சிந்தா:6 1414/1
காஞ்சன கமுகு காய் பொன் கனி குலை வாழை சூழ்ந்து – சிந்தா:6 1497/1
வாழை மல்கிய மணி குலை கமுகொடு நடு-மின் – சிந்தா:12 2391/1
மடுவில் மதர்த்து உணரா வாழை தண்டில் பல துஞ்சும் – சிந்தா:13 2601/2
கொழு மடல் குமரி வாழை துகில் சுருள் கொண்டு தோன்ற – சிந்தா:13 2716/1

TOP


வாழையின் (5)

வள்ளி இன் அமுதும் வரை வாழையின்
தெள்ளு தீம் கனியும் சில தந்த பின் – சிந்தா:6 1424/1,2
தேன் நெய் வாசவல் குவவி தீம் கனி வாழையின் பழனும் – சிந்தா:7 1562/2
அள் இலை பலவின் அளிந்து வீழ் சுளையும் கனிந்து வீழ் வாழையின் பழனும் – சிந்தா:10 2109/1
வருக்கையின் பழம் வாழையின் கனி – சிந்தா:12 2402/1
பழுத்த தீம் பலவின் கனி வாழையின்
விழு குலை கனி மாங்கனி வீழ்ந்தவை – சிந்தா:13 3069/1,2

TOP


வாழையும் (4)

பழ குலை கமுகும் தெங்கும் வாழையும் பசும்பொன்னாலும் – சிந்தா:1 115/3
செம் புற கனி வாழையும் தேன் சொரி – சிந்தா:4 869/1
வரு குலை கமுகும் வாழையும் நடுவார் வரை உமிழ் ஆவி போல் மாடத்து – சிந்தா:10 2111/3
மடல் எழுந்து அலமரும் கமுகும் வாழையும்
மடி இரும் துகில் உடை மா கணாடியும் – சிந்தா:12 2406/2,3

TOP


வாள் (219)

சேந்து ஒத்து அலர்ந்த செழும் தாமரை அன்ன வாள் கண் – சிந்தா:0 8/1
வாள் உற்ற கண்ணாள் மகன் வாழ்க என நோற்றவாறும் – சிந்தா:0 10/4
கண் வாள் அறுக்கும் கமழ்_தார்_அவன் தாயொடு எண்ணி – சிந்தா:0 24/1
விண் வாள் அறுக்கும் நகர் வீதி புகுந்தவாறும் – சிந்தா:0 24/2
வாள் மொய்த்த தானை அவன் தம்பியும் தோழன்மாரும் – சிந்தா:0 28/2
குலைத்து உடன் பதித்தலின் குதித்த வாள் கயல் – சிந்தா:1 46/2
வண்ண வாள் முகம் என மரையின் உள் புகார் – சிந்தா:1 51/2
கேடக வாள் தொழில் இடமும் கேடு இலா – சிந்தா:1 84/3
வில் பொறிகள் வெய்ய விடு குதிரை தொடர் அயில் வாள்
கல் பொறிகள் பாவை அனம் மாடம் அடு செம் தீ – சிந்தா:1 102/1,2
எழுது வாள் நெடும் கண் இணை அம் நலார் – சிந்தா:1 133/1
ஒளிறு வாள் தடக்கையானுக்கு உயிர் என ஒழுகும் நாளுள் – சிந்தா:1 200/2
வாலிது அன்று என கூறினன் வாள் ஞமற்கு – சிந்தா:1 251/3
வாள் அமர் நீந்தும்-போழ்தின் வழு வழுத்து ஒழியும் என்றான் – சிந்தா:1 257/4
வலித்தது காண்டும் என்று வாள் எயிறு இலங்க நக்கான் – சிந்தா:1 266/4
எரி முயங்கு இலங்கு வாள் கை ஏற்று இளம் சிங்கம் அன்னான் – சிந்தா:1 272/4
இழை முகத்து எறி படை இலங்கு வாள் கடல்-இடை – சிந்தா:1 275/3
அயிலினில் புனைந்த வாள் அழன்று உருத்து உரீஇ உடன் – சிந்தா:1 276/1
கூற்றரும் குருதி வாள் கோடு உற அழுத்தலின் – சிந்தா:1 278/2
வான் மயிர் செய் கேடகத்து இடித்து வாள் வலை அரிந்து – சிந்தா:1 279/2
வை முகம் அணிந்த நுதி வாள் அழல வீசி – சிந்தா:1 282/2
குஞ்சரங்கள் நூறி கொலை வாள் ஒடித்து நின்றான் – சிந்தா:1 287/4
எஃகு என விளங்கும் வாள் கண் எறி கடல் அமிர்தம் அன்னாள் – சிந்தா:1 299/1
வாள் கடைந்து அழுத்திய கண்ணினார்கள் தம் – சிந்தா:1 321/1
உருவ மா மதி வாள் முகத்து ஓடிய – சிந்தா:1 339/1
வாள் உறை நெடும் கணாளை மாதவ மகளிர் எல்லாம் – சிந்தா:1 348/1
மட்டு அவிழ் கோதை வாள் அன உண்கண் மயில் அன்னாள் – சிந்தா:1 360/1
அழல் என கனலும் வாள் கண் அ வளை தோளினாளும் – சிந்தா:1 368/2
வாள் இயங்கு உருவ பூணோய் படைத்தனை வாழி என்ன – சிந்தா:1 405/3
வாள் படை அனுங்க வேடர் வண் சிலை வளைய வாங்கி – சிந்தா:2 436/1
மன் நிரை பெயர்த்து மைந்தர் வந்தனர் கொள்க வாள் கண் – சிந்தா:2 440/1
இழுது ஒன்று வாள் கண் இளையார் இளையார்-கண் நோக்கின் – சிந்தா:2 445/1
வாள் வாயும் இன்றி வடி வெம் கணை வாயும் இன்றி – சிந்தா:2 454/1
வாள் உற்ற புண்ணுள் வடிவேல் எறிந்திற்றதே போல் – சிந்தா:2 455/3
வாள் அரம் துடைத்த வை வேல் இரண்டு உடன் மலைந்தவே போல் – சிந்தா:2 461/1
கொடையுளும் ஒருவன் கொல்லும் கூற்றினும் கொடிய வாள் போர் – சிந்தா:2 464/1
வாள் முகத்து அலர்ந்த போலும் மழை மலர் தடம் கண் கோட்டி – சிந்தா:2 470/1
புகை நுதி அழல வாள் கண் பொன் அனாள் புல்ல நீண்ட – சிந்தா:2 474/2
மாதுபடு நோக்கினவர் அவர் வாள் கண் வடு உற்ற – சிந்தா:3 499/2
மடங்கல் நோக்கியர் வாள் முகம் போலும் என்று – சிந்தா:3 529/2
அரக்கு எறி குவளை வாள் கண் அம் வளை தோளினாளை – சிந்தா:3 560/1
நிண கொழும் குருதி வாள் கை நிலம் புடைபெயர்க்கும் ஆற்றல் – சிந்தா:3 610/2
கண்ணிய வீணை வாள் போர் கலாம் இன்று காண்டும் என்றே – சிந்தா:3 620/4
வனம் சேர் துவர் செ வாய் வாள் எயிறும் கண் மலரும் வளையல் ஆகா – சிந்தா:3 636/3
வாள் வயிரம் விற்கும் மட நோக்கி யார்-கொலோ பெறுவார் என்பார் – சிந்தா:3 645/4
உறை கழித்து இலங்கு வாள் உடற்றும் கண்ணினாள் – சிந்தா:3 656/1
நெடியான் மகன் சிலையும் அம்பும் வைத்த நிழல் மதியோ வாள் முகமோ நோக்கி காணீர் – சிந்தா:3 681/4
கலங்குவார் மை பருகி நீண்டு மதர்த்த உண்கண் வாள் ஏறு பெற்று நைவார் மா நாகத்தின் – சிந்தா:3 682/2
ஏதம் ஒன்று இல்லை சேறும் என்றலும் இலங்கு வாள் கை – சிந்தா:3 694/3
வரி நிற வண்ண மாலை வலம்பட மிலைச்சி வாள் ஆர் – சிந்தா:3 696/2
வரை விழித்து இமைப்பது ஒக்கும் வாள் ஒளி ஆர மார்பின் – சிந்தா:3 699/1
வார் நின்று இளகும் முலையினாய் வாள் புண் உற்றது இது நடக்க – சிந்தா:3 718/2
அரு நலம் கவினி வாள் வாய் அரிந்து இது வந்தது என்றான் – சிந்தா:3 720/4
மலையார் இலங்கு அருவி வாள் போல மின்னும் – சிந்தா:3 732/3
நிறை வாள் இலங்கு அருவி நீள் வரை மேல் மின்னும் – சிந்தா:3 733/3
மண் ஒன்று மெல் விரலும் வாள் நரம்பின் மேல் நடவா – சிந்தா:3 735/2
வடு உரை என்று மாயும் வாள் அமர் அஞ்சினீரேல் – சிந்தா:3 742/3
காவி வாள் கண் கலங்க அதுக்கினாள் – சிந்தா:3 761/4
வாழி நங்கை கண்டாய் என்று வாள் கண் நீர் – சிந்தா:3 762/3
நங்கை வாள் படை நங்கையை சூழ்ந்ததே – சிந்தா:3 763/4
வட்டு உடை மருங்குல் சேர்த்தி வாள் இரு புடையும் வீக்கி – சிந்தா:3 767/1
ஆள் மர வாள் நிலத்து அப்பு வேல் செய்முள் – சிந்தா:3 774/1
இலங்கின வாள் குழாம் இவுளி ஏற்றன – சிந்தா:3 779/2
கழித்து வாள் அமலை ஆடி காட்டுவார் கண்கள் செம் தீ – சிந்தா:3 783/1
வாள் திறல் தேவ தத்தன் கலின மா மாலை வெள் வேல் – சிந்தா:3 786/2
மன்னரோடு இளையவர் மறலி வாள் அமர் – சிந்தா:3 791/2
மின் அவிர் இலங்கும் ஒள் வாள் விழித்து உயிர் விழுங்க இன்ன – சிந்தா:3 802/3
வரு களி யானை மீட்டார் வாள் படை வாங்கி கொண்டார் – சிந்தா:3 810/4
ஊழி வாய் தீயொடு ஒக்கும் ஒளிறு வாள் தடக்கையானும் – சிந்தா:3 833/2
தாழி வாய் குவளை வாள் கண் தையலார் பரவ சார்ந்தார் – சிந்தா:3 833/4
மின்னு வாள் தடம் கண்ணியர் வெம் முலை – சிந்தா:4 867/1
வாள் மின்னு வண் கை வடி நூல் கடல் கேள்வி மைந்தர் – சிந்தா:4 882/1
தடம் கொள் வெம் முலை தாமரை வாள் முகத்து – சிந்தா:4 950/2
நலம் கெழு குவளை வாள் கண் நன்_நுதல் நலத்தை உண்டார் – சிந்தா:4 964/4
வருக என்று தாய் வாள் கண் நீர் துடைத்து – சிந்தா:4 989/3
கண்ணும் வாள் அற்ற கை வளை சோருமால் – சிந்தா:4 998/1
தீட்டினான் கிழி மிசை திக வாள்_நுதல் – சிந்தா:4 1003/2
வாள் நிறம் மின் இருள் வளைத்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 1010/4
மங்கை மகிழ உறையேனேல் வாள் அமருள் – சிந்தா:4 1043/3
ஏமன் சிலை வாள் நுதல் ஏற நெருக்கா – சிந்தா:4 1071/3
நின் வாள் நெடும் கண் விலை ஆகும் நிகர்த்தே – சிந்தா:4 1073/4
வாள் ஆர் மணி பூண் அவன் மாதர் அம் பாவை-தன்னை – சிந்தா:4 1074/3
சித்திர மணி குழை திளைக்கும் வாள் முகத்து – சிந்தா:4 1075/1
வண் தளிர் ஈன்று சுட்டி வாள்_நுதல் பூப்ப வைத்தான் – சிந்தா:4 1081/4
வாள் இழுக்குற்ற கண்ணாள் வரு முலை நயந்து வேந்தன் – சிந்தா:4 1088/1
வாள் ஆர் உண்கண் வந்து இழி முத்தும் இவை சிந்த – சிந்தா:4 1093/2
கிளை அழ என்னை வாள் வாய் கீண்டிடல் உற்று நின்றான் – சிந்தா:4 1115/3
போர் முகத்து அழலும் வாள் கை பொன் நெடும் குன்றம் அன்னான் – சிந்தா:4 1116/2
அம்பு அழ நீண்ட வாள் கண் அலமரும் அணி செய் அம் பூம் – சிந்தா:4 1128/3
மாற்றவர் மலைப்பின் ஆங்கே வாள் கடா கொண்டு நொய்தா – சிந்தா:4 1143/1
வனம் அது வாள் என வாளை பாய்வன – சிந்தா:5 1180/2
வளர் பைம்பொனும் வாள் ஒளி நீள் மணியும் – சிந்தா:5 1192/1
வாள் உழலை பாய்ந்து இளைய வள நாகிட்டு இனம் என்னும் – சிந்தா:5 1226/1
வாள் நுதல் பட்டம் மின்ன வார் குழை திருவில் வீச – சிந்தா:5 1257/1
போது என கிடந்த வாள் கண் புடை பெயர்ந்து இமைத்தல் செல்லாது – சிந்தா:5 1262/1
போது கண்டு அனைய வாள் கண் புருவத்தால் கலக்குகின்றாள் – சிந்தா:5 1265/4
வாள் கண் நோக்கு எனும் வை எயிற்று ஆர் அழல் – சிந்தா:5 1292/3
மற்ற மாதர் தன் வாள் தடம் கண்களால் – சிந்தா:5 1295/1
மாலை வாடின வாள் கண் இமைத்தன – சிந்தா:5 1327/1
மழை-இடை குளித்திட்டது ஓர் வாள் மினின் – சிந்தா:5 1335/1
மை இல் வாள் நெடும் கண் வளராதன – சிந்தா:5 1366/1
திகழ் மணி கோபுரம் திங்கள் வாள் முகம் – சிந்தா:6 1444/3
நல் வளம் தாமரை நாணிய வாள் முகம் – சிந்தா:6 1474/1
வனப்பினையே கண்டு வாள் கண் அகன்றாள் – சிந்தா:6 1475/4
ஏதின்மைபட கரந்திட்ட வாள் கண் நோக்கு – சிந்தா:6 1485/3
வருத்தமுற்று அசைந்த கோதை வாள் ஒளி தடம் கண் நீலம் – சிந்தா:6 1504/2
வாள் உடை முகத்தினாள் தன் வரு முலை தடத்தின் வைகி – சிந்தா:6 1506/2
புண் அவாம் புலவு வாள் கை பொலன் கழல் புனைந்த பை தார் – சிந்தா:6 1528/1
வண்ண பூம் கண்கள் அம்பா வாள் நுதல் புருவம் வில்லா – சிந்தா:7 1571/2
குழை கொள் வாள் முகத்து கோல் வளையை காணான் குழைந்து அழுகின்ற – சிந்தா:7 1593/1
வாளி அம்பு அன வாள் தடம் கண்ணி தன் – சிந்தா:7 1628/1
நெடிய வாள் கண்கள் வாயா இமைப்பு எனும் சொல்லின் மற்று எம் – சிந்தா:7 1654/1
அம்பும் வென்ற வரி நெடும் கண் அ மா மதி வாள் முகத்தினாள் – சிந்தா:7 1664/2
காதலான் காதல் போல அகன்று நீண்டு அலர்ந்த வாள் கண் – சிந்தா:7 1666/1
வரு கணை விலக்குமாறும் வாள் அமர் நீந்துமாறும் – சிந்தா:7 1676/2
இடன் அறிந்து இலங்கும் வை வாள் இரும் சிலை குந்தம் மூன்றும் – சிந்தா:7 1678/3
திசை எலாம் வணக்கும் வாள் போர்க்கு அந்தணன் செம்பொன் நாமன் – சிந்தா:7 1681/2
மாசு அறு கந்தின் மென் தோள் மணி தொடர் கொளுத்தி வாள் கண் – சிந்தா:7 1690/2
வண்ணத்தின் மழுங்கி வாள் கண்ணி வாடினாள் – சிந்தா:7 1702/4
திங்கள் வாள் முகமும் நோக்கான் திரு முலை தடமும் நோக்கான் – சிந்தா:7 1705/1
வெய்ய வாள் தட கை வீரன் இருத்தலும் விசயன் என்பான் – சிந்தா:7 1717/2
மணி இலங்கு ஒண் பொன் வை வாள் கேடக மருங்கு வைத்த – சிந்தா:7 1721/2
வாள் படை எழுந்து வாழ்க சீவகன் என்னும் ஆங்கண் – சிந்தா:7 1739/3
வருவர் நம் கேள்வர் இன்னே வாள் நுதல் பசலை தீர – சிந்தா:7 1740/1
கொன் நெடிய வாள் கண் குருதத்தை சீதத்தன் – சிந்தா:7 1789/3
செட்டி தனபாலன் மனையாள் சினவு வாள் கண் – சிந்தா:7 1791/1
வில் தொழிலும் வாள் தொழிலும் வீணை பொரு தொழிலும் – சிந்தா:7 1795/1
வாள் கலாம் வலித்து அமர் தொடங்கின் வல்லையே – சிந்தா:7 1826/2
வஞ்சம் இல் மறவர் வாள் மிளிர்ந்து பாய் குருதியுள் – சிந்தா:7 1828/2
ஏத்தரும் சிலை கை வாள் இலங்கு வேல் ஏந்தினார் – சிந்தா:7 1845/4
வேல் நிரை வாள் மதில் பிளந்து வெம் சமத்து-இடை – சிந்தா:7 1846/1
வம்பில் துளும்பு முலை வாள் நெடும் கண் மடவார் – சிந்தா:7 1867/2
செயிரில் நறும் சாந்து சிலை அம்பு மணி அயில் வாள்
மயிர் எலியின் போர்வையொடு எம் மன்னன் விடுத்தானே – சிந்தா:7 1874/3,4
வரு பனி சுமந்த வாள் கண் வன முலை பொழிந்த தீம் பால் – சிந்தா:8 1911/2
வாள் திறல் குருசில் தன்னை வாள் அமரகத்துள் நீத்து – சிந்தா:8 1913/1
வாள் திறல் குருசில் தன்னை வாள் அமரகத்துள் நீத்து – சிந்தா:8 1913/1
வாள் கடி எழில் நகர் வண்மை கணிய – சிந்தா:8 1944/2
வஞ்சி வாட்டிய வாள் மின் நுசுப்பினார் – சிந்தா:8 1947/1
வண்ண ஆர் குழல் ஏழையர் வாள் நெடும் – சிந்தா:8 1949/3
ஏலம் நாறு இரும் குழல் புறத்த வாள் முகத்தவாம் – சிந்தா:8 1954/2
சுந்தர பொடி தெளித்த செம்பொன் சுண்ணம் வாள் நுதல் – சிந்தா:8 1956/2
அம் செம் கழுநீர் அலர்ந்த மதி வாள் முகத்தே – சிந்தா:8 1964/2
வாள் ஆர் மதி முகத்த வாளோ வடு பிளவோ – சிந்தா:8 1972/1
வாள் இரண்டு மாறுவைத்த போல் மழை கண் மாதரார் – சிந்தா:9 1995/1
ஆடுவான் அணிந்த சீர் அரம்பை அன்ன வாள்_நுதல் – சிந்தா:9 1996/3
முழை-கண் வாள் அரி ஏறு அன மொய்ம்பினான் – சிந்தா:9 2004/3
கச்சு விசித்து யாத்த கதிர் முலையர் மணி அயில் வாள்
நச்சு நுனை அம்பு சிலை நடுங்க உடன் ஏந்தி – சிந்தா:9 2015/1,2
கைய வளை மைய குழல் ஐ அரிய வாள் கண் – சிந்தா:9 2017/1
வந்த வரவு என்னை என வாள் கண் மடவாய் கேள் – சிந்தா:9 2020/1
கோல மணி வாய் குவளை வாள் கண் மடவாளை – சிந்தா:9 2029/1
பட்ட வாள் நுதலினாய்க்கு பாடுவல் காமன் தந்த – சிந்தா:9 2047/3
செயிர் இல் வாள் முகத்தை நோக்கி தேன் பொதிந்து அமுதம் ஊற – சிந்தா:9 2048/3
வாள் மிடை தோழர் சூழ தன் மனை மகிழ்ந்து புக்கான் – சிந்தா:9 2094/4
எரி மணி அடைப்பை செம்பொன் படியகம் இலங்கு பொன் வாள்
கரு மணி முகடு வேய்ந்த கஞ்சனை கவரி கொண்ட – சிந்தா:10 2140/1,2
வண் கழல் அணிந்து மள்ளர் வாள் வலம் பிடித்து நாளை – சிந்தா:10 2151/3
பால்கடல் பரப்பின் வெள் வாள் சுடர் ஒளி பரந்த அன்றே – சிந்தா:10 2152/4
குந்தமே அயில் வாள் குனி சிலை மூன்றும் குறைவிலார் கூற்றொடும் பொருவார் – சிந்தா:10 2156/1
உச்சி மா கதிர் போல் சுடும் ஒளி திகழ் அயில் வாள்
எச்சத்து அல்லவும் எறி படை பயின்று தம் ஒன்னார் – சிந்தா:10 2163/2,3
பயிற்றிய வில் வாள் பணிக்கும் வேலொடு உடன் வல்லார் – சிந்தா:10 2164/2
கல் என் ஆர்ப்பு ஒலி மிக்கு ஒளிர் வாள் மினின் – சிந்தா:10 2169/3
போரின் முழங்கும் புரவி கடலும் புகை வாள் கடலும் – சிந்தா:10 2195/2
மற்று அவர் மண்டிய வாள் அமர் ஞாட்பினுள் – சிந்தா:10 2210/3
உடை திரை மா கலம் ஒளிறு வாள் படை – சிந்தா:10 2223/2
கழித்தனர் கனல வாள் புகைந்து கண்கள் தீ – சிந்தா:10 2226/1
வடம் திளைப்ப புல்லிய வரை மார்பம் வாள் புல்ல – சிந்தா:10 2244/2
செற்று எயிறு அழுந்த செ வாய் கௌவி வாள் உரீஇனானே – சிந்தா:10 2247/4
சின்ன பூ அணிந்த குஞ்சி சீதத்தன் சினவு பொன் வாள்
மன்னருள் கலிங்கர் கோமான் மத்தகத்து இறுப்ப மன்னன் – சிந்தா:10 2251/1,2
வண் காரிருள் மின்னே உமிழ் நெய் வாயது ஓர் அயில் வாள்
கண் காவல கழுகு ஓம்புவது உயரா நனி வினவும் – சிந்தா:10 2260/3,4
கோல வாள் போருள் பட்டால் குறு முயல் கூடு கண்டு – சிந்தா:10 2284/2
குஞ்சரம் குனிய நூறி தடாயின குருதி வாள் தன் – சிந்தா:10 2293/1
கோட்டு மண் கொண்ட மார்பம் கோதை வாள் குளித்து மூழ்கி – சிந்தா:10 2294/3
குருதி வாள் ஒளி அரவினால் கொள்ளப்பட்ட வெண் திங்கள் போல் – சிந்தா:10 2308/1
பொய்கை போர்க்களம் புற இதழ் புலவு வாள் படை புல் இதழ் – சிந்தா:10 2311/1
வில் வாள் அழுவம் பிளந்திட்டு வெகுண்டு நோக்கி – சிந்தா:10 2319/3
அம்பும் சிலையும் அறுத்தான் என்று அழன்று பொன் வாள்
வெம்ப பிடித்து வெகுண்டு ஆங்கு அவன் தேரின் மேலே – சிந்தா:10 2321/1,2
மைத்து உன நீண்ட வாள் தடம் கண்ணார் மலர் தூவ – சிந்தா:11 2333/2
பைம் கண் உளை எருத்தின் பல் மணி வாள் எயிற்று பவள நாவின் – சிந்தா:11 2371/1
மலங்கி வாள் கண்கள் வரு பனி சுமந்து உடன் வெருவி – சிந்தா:12 2381/2
அஞ்சி வாள் கண்கள் மதர்த்தன அலர்ந்து உடன் பிறழ – சிந்தா:12 2384/2
வாள் மின் நுண் இடை வருந்தினும் சூட்டு அணிந்து அழகு ஆர் – சிந்தா:12 2389/3
மாலை வாள் முடி மன்னவன் மணவினை எழு நாள் – சிந்தா:12 2392/1
உள்ளம் பருகி மதர்த்த வாள் கண் உருவம் மையில் புனைந்தாள் – சிந்தா:12 2439/4
வாள் மதர் மழை கண் நோக்கி வரு முலை தடமும் நோக்கி – சிந்தா:12 2447/1
வான் ஆர் மதி வாள் முகமும் மட மான் மதர் நோக்கும் – சிந்தா:12 2456/2
வண்டு அலர் கோதை வாள் கண் வன முலை வளர்த்த தாயர் – சிந்தா:12 2457/1
சாண் இடை நெடிய வாள் கண் தளை அவிழ் குவளை பூப்ப – சிந்தா:12 2461/1
அரிவை-தன் நெஞ்சம் என்னும் அகன் குளம் நிறைந்து வாள் கண் – சிந்தா:12 2476/3
ஒள் உருவ வாள் உருவி நின்றனர் தென்மேல்-பால் – சிந்தா:12 2488/2
வாக்கினில் செய்த பொன் வாள் மங்கல விதியின் ஏந்தி – சிந்தா:12 2495/1
காய்ந்த வாள் கலப்ப தேய்த்து பூ நிறீஇ காமர் பொன் ஞாண் – சிந்தா:12 2496/2
பாதம் நோக்கிய பால் மதி வாள் முகம் – சிந்தா:12 2498/3
வார் வளர் முலையினார்-தம் மாழை வாள் முகங்கள் மாதோ – சிந்தா:12 2536/4
வலையவர் முன்றில் பொங்கி வாள் என வாளை பாய – சிந்தா:12 2583/1
பரந்த வாள் நெடும் கண் செ வாய் தேசிக பாவை கோல – சிந்தா:12 2596/3
மணி இயல் சீப்பு இட சிவக்கும் வாள் நுதல் – சிந்தா:13 2637/1
கடுத்த வாள் கனல ஏந்தி கன்னியர் காவல் ஓம்ப – சிந்தா:13 2709/3
நடு சிகை முத்துத்தாமம் வாள் நுதல் நான்று நக்க – சிந்தா:13 2731/1
ஒண்மை வாள் மதி உருவொடு திரு என தோன்றி – சிந்தா:13 2755/3
இட்டி வேல் குந்தம் கூர் வாள் எரி நுனை சுரிகை கூட – சிந்தா:13 2764/1
மடுத்திட வைர ஊசி வாள் எயிறு அழுந்த கௌவி – சிந்தா:13 2767/2
பெரு நீர வாள் தடம் கண் பெண் அணங்கு பூம் தார் – சிந்தா:13 2777/3
வாள் முடி வைர வில்லும் வார் குழை சுடரும் மார்பில் – சிந்தா:13 2802/2
கடிகை வாள் ஆரம் மின்ன கற்பக காவு கண்டும் – சிந்தா:13 2808/1
பெரிய வாள் தடம் கண் செ வாய் பிறர் மனை பிழைக்கும் மாந்தர் – சிந்தா:13 2821/1
ஏற்ற நீர் துளும்பு வாள் இறைவ ஈங்கு இனி – சிந்தா:13 2829/2
இலங்கு அரி பரந்த வாள் கண் இளையவர் புலவி நீங்க – சிந்தா:13 2858/1
பிடர்த்தலை ஒள் வாள் போல் பிறர் மனைகள் சேரின் – சிந்தா:13 2871/2
வீறு அழி வினை செய் காலன் வைர வாள் வலையில் பட்டால் – சிந்தா:13 2879/1
களித்து நீர் சுமந்து வாள் கண் கலாஅய் பிறழ்ந்து அலமந்து ஆட – சிந்தா:13 2898/3
புல் உயிர் புகைந்து பொங்கு முழங்கு அழல் இலங்கு வாள் கை – சிந்தா:13 2908/2
சேல் நடந்தாங்கும் ஓடி சென்று உலாய் பிறழும் வாள் கண் – சிந்தா:13 2912/1
மின்னி வாள் ஆரம் சிந்த வெறு நிலத்து உறைந்து நீ எம் – சிந்தா:13 2954/2
ஆய் நிற குவளை அஞ்சி குறு விழி கொள்ளும் வாள் கண் – சிந்தா:13 2998/2
வையம் மூன்றும் உடன் ஏத்த வளரும் திங்கள் வாள் எயிற்று – சிந்தா:13 3019/1
வாள் ஆர் முடி வைர வில் திளைத்து வண்டு அரற்றும் – சிந்தா:13 3037/3
மை பொதி குவளை வாள் கண் மல்லிகை கோதை நல்லார் – சிந்தா:13 3049/1
வெளிறு இல் வாள் விளங்கு செம்பொன் வட்டம் மெய் பொருள்களாக – சிந்தா:13 3074/3
வாள் கை அம் மைந்தர் ஆயும் வன முலை மகளிர் ஆயும் – சிந்தா:13 3106/1
கேவல மடந்தை என்னும் கேழ் கிளர் நெடிய வாள் கண் – சிந்தா:13 3117/1
வல்லவன் வடித்த வேல் போல் மலர்ந்து நீண்டு அகன்ற வாள் கண் – சிந்தா:13 3119/1

TOP


வாள்_நுதல் (3)

தீட்டினான் கிழி மிசை திக வாள்_நுதல்
வேட்ட மால் களிற்று-இடை வெருவி நின்றது ஓர் – சிந்தா:4 1003/2,3
வண் தளிர் ஈன்று சுட்டி வாள்_நுதல் பூப்ப வைத்தான் – சிந்தா:4 1081/4
ஆடுவான் அணிந்த சீர் அரம்பை அன்ன வாள்_நுதல்
ஊடினும் புணர்ந்தது ஒத்து இனியவள் உளாள்-அரோ – சிந்தா:9 1996/3,4

TOP


வாள்கள் (1)

அணி முடி அரசர் மாலை அழல் நுதி வாள்கள் என்னும் – சிந்தா:10 2326/1

TOP


வாள்களாலே (1)

வாள்களாலே துகைப்புண்டு வரை புண் கூர்ந்த போல் வேழம் – சிந்தா:11 2354/1

TOP


வாள்படை (1)

வடி நுனை ஒளிறும் மாலை வாள்படை மறவர் சூழ – சிந்தா:3 701/3

TOP


வாளா (1)

தூ மலர் மாலை வாளா சுரும்பு எழ புடைத்தும் தேன் சோர் – சிந்தா:13 2656/1

TOP


வாளார் (2)

மணி கடை மருப்பின் வாளார் மாடக வயிர தீம் தேன் – சிந்தா:3 722/2
தருக்கு உடை வேழம் வாளார் ஞாட்பினுள் தகைமை சான்ற – சிந்தா:4 1133/3

TOP


வாளால் (6)

தெழித்து தேர் கயிறு வாளால் அரிந்திட்டு புரவி போக்கி – சிந்தா:3 783/3
வேழ வெண்கோட்டு மெல் கோல் தின்று கூன் குருதி வாளால்
ஆழ நா வழித்து நெய்த்தோர் கொப்புளித்து அழிந்த மாவின் – சிந்தா:3 803/1,2
துணிவது என் சுடு சொல் வாளால் செவி முதல் ஈரல் என்றாள் – சிந்தா:4 1049/3
ஆங்கு அவன் ஒருவன் ஆகி அன்பு எனும் அயில் கொள் வாளால்
வாங்கிக்கொண்டு உயிரை உண்பான் வஞ்சத்தால் சூழ்ந்த-வண்ணம் – சிந்தா:10 2176/2,3
மேல் ஆள் மேல் நெருப்பு உமிழ்ந்து மின் இலங்கும் அயில் வாளால்
கால் ஆசோடு அற எறிந்த கனை கழல் கால் அலை கடலுள் – சிந்தா:10 2236/2,3
விலக்கி திண் வெறுப்பு வாளால் விரைந்து உயிர் அவனை உண்டான் – சிந்தா:13 3077/4

TOP


வாளி (3)

வான் முழங்கு வெம் சிலையின் வாளி மழை தூவி – சிந்தா:3 845/2
வாளி அம்பு அன வாள் தடம் கண்ணி தன் – சிந்தா:7 1628/1
வாளி வில் தட கை மைந்தன் வாய்விட்டு புலம்பி காம – சிந்தா:13 2882/2

TOP


வாளில் (1)

வரகு வாளில் தொலைச்சுநர் பாடலின் – சிந்தா:5 1196/2

TOP


வாளின் (3)

போழ் பட பிளந்து வாளின் புரட்டி இட்டு அரிய கண்டே – சிந்தா:4 1163/3
வாளின் வாய் மதனன் பட்டான் விசயன் போர் விசயம் பெற்றான் – சிந்தா:10 2245/4
கரு வலி தட கை வாளின் காளையை வெளவினானே – சிந்தா:10 2269/4

TOP


வாளின்-வாய் (1)

வாளின்-வாய் கண்படுத்தும் வாரணத்தின் ஈர் உரி போல் – சிந்தா:13 2787/2

TOP


வாளினர் (2)

விட்ட தூணியர் வில்லினர் வாளினர்
ஒட்டி ஆயிரத்து ஓர் எண்மர் முன்னினார் – சிந்தா:3 632/3,4
கொன் வாளினர் கொழும் தாரினர் கொடி மார்பினர் திரிந்தார் – சிந்தா:10 2264/4

TOP


வாளினால் (4)

வாளினால் பேசல் அல்லால் வாயினால் பேசல் தேற்றேன் – சிந்தா:1 257/2
வாளினால் மலைந்து கொள்ளின் வாழ்க நும் கலையும்-மாதோ – சிந்தா:3 749/2
வாளினால் மிடைந்த கண்ணாள் வரு முலை தடத்துள் வைகி – சிந்தா:7 1694/1
வாளினால் திருகி வீசி மருப்பின் மேல் துஞ்சினானே – சிந்தா:10 2248/4

TOP


வாளினாலே (1)

மன்னனை வாளினாலே வானகம் காட்டி மூதூர் – சிந்தா:7 1734/3

TOP


வாளினொடு (1)

உடை நாணொடு கடி வட்டினொடு ஒளிர் வாளினொடு ஒருவன் – சிந்தா:10 2263/2

TOP


வாளினோடு (1)

உறை கொள் வாளினோடு ஒண் சுடர் வேல் மின – சிந்தா:7 1776/2

TOP


வாளும் (9)

திண் தேர் அரசர் திறல் சிங்கங்கள் வில்லும் வாளும்
கண்டு ஆங்கு உவந்து கடி பெய்து இவண் காத்தும் என்று – சிந்தா:0 22/1,2
எரி மொய்த்த வாளும் வில்லும் இலங்கு இலை வேலும் ஏந்தி – சிந்தா:1 263/3
நுதி முக வாளும் வில்லும் நுண் இலை வேலும் ஏந்தி – சிந்தா:3 766/3
மின் அடு வாளும் வேலும் கல்லொடு தீயும் காற்றும் – சிந்தா:4 1147/3
வாளும் வேலும் மலைந்து அரி ஆர்ந்த – சிந்தா:5 1347/1
புது கச்சு ஆர்ந்த பொன் வாளும் சுரிகையும் – சிந்தா:7 1712/2
வேய் நிற கரும்பின் வெண் நிற பூ போல் மிடைந்து ஒளிர் குந்தமும் வாளும்
தோம் நிலை அரவின் தோற்றமே போலும் சிலைகளும் பிறகளும் துறைபோய் – சிந்தா:10 2158/1,2
சிங்கத்து உரி போர்த்த செழும் கேடகமும் வாளும்
பொங்கும் அயில் வேலும் பொரு வில்லும் உடன் பரப்பி – சிந்தா:10 2166/1,2
நெரி புற தடற்று வாளும் நீலமும் நிகர்த்த கண்ணாள் – சிந்தா:12 2517/4

TOP


வாளை (15)

வாடு வள்ளை மேல் எலாம் வாளை ஏற பாய்வன – சிந்தா:1 66/2
ஒலி கழல் மன்னர் உட்கும் உரு சுடர் வாளை நோக்கி – சிந்தா:1 266/2
வாளை வவ்விய கண்ணியர் வார் கழல் – சிந்தா:4 883/3
வனம் அது வாள் என வாளை பாய்வன – சிந்தா:5 1180/2
வாளை வாய் உறைப்ப நக்கி வராலொடு மறலும் என்ப – சிந்தா:5 1198/3
வண்டு வாழ் கொடும் துறை கன்னி வாளை மேல் – சிந்தா:6 1443/1
மோட்டு முது நீர் மலங்கு மொய்த்த இள வாளை
பூட்டு சிலை இறவினொடு பொருது துயில் மடியும் – சிந்தா:7 1788/1,2
வாளை ஆம் நெடிய கண்ணாள் மகனை மார்பு ஒடுங்க புல்லி – சிந்தா:8 1912/2
கனை கதிர் வாளை ஏந்தி கால் கழல் அணிந்து நம்மை – சிந்தா:10 2279/2
ஆய்ந்த பொன் வாளை நீக்கி அவிர் மதி பாக கல் மேல் – சிந்தா:12 2496/1
வலையவர் முன்றில் பொங்கி வாள் என வாளை பாய – சிந்தா:12 2583/1
அடிசில் கலம் கழீஇ கருனை ஆர்ந்த இள வாளை
மடுவில் மதர்த்து உணரா வாழை தண்டில் பல துஞ்சும் – சிந்தா:13 2601/1,2
வாளை மீன் தடிகள் தின்றார் வருக என உருக வெந்த – சிந்தா:13 2768/1
செம் கண் வரி வரால் செம் நீர் இள வாளை
வெம் கருனை புல்லுதற்கு வேறு வேறா குறைப்ப – சிந்தா:13 2781/2,3
தோய்ந்த தன் காதலன் பற்ற அற்று சொரிகின்ற மேகலை போல் வீழ்ந்த வாளை
பாய்ந்து துகைப்ப கிழிந்த கூழை பனி தாமரை சூழ் பகல் கோயிலே – சிந்தா:13 2860/3,4

TOP


வாளையின் (1)

வாளையின் இனம் தலை இரிய வண்டு அலர் – சிந்தா:1 57/1

TOP


வாளொடு (5)

கோல் அருவி வெம் சிலையான் கூர் வாளொடு மணி கேடகமும் மறமும் ஆற்றி – சிந்தா:1 291/2
வாளொடு கனை இருள் வந்து தோன்றினான் – சிந்தா:1 320/4
பைம்பொன் கேடகம் வாளொடு பற்றுபு – சிந்தா:3 633/3
வாளொடு வயவர் ஈண்டி வாரண தொழுவின் முற்றி – சிந்தா:4 958/1
கேடகம் வாளொடு ஏந்தி கெடுக இ நகரம் என்னா – சிந்தா:7 1751/2

TOP


வாளொடும் (1)

கொண்ட வாளொடும் கோலொடும் கூப்புபு – சிந்தா:2 430/1

TOP


வாளோ (2)

வண்ண திங்கள் மதி முகத்த வாளோ கரும் கயல்களோ – சிந்தா:7 1587/1
வாள் ஆர் மதி முகத்த வாளோ வடு பிளவோ – சிந்தா:8 1972/1

TOP


வாளோடு (1)

மின் நிலை வாளோடு மிலேச்சர் ஏறலின் – சிந்தா:10 2216/2

TOP


வான் (89)

வான் ஏற நீண்ட புகழான் சரிதம் தன்னை – சிந்தா:0 6/3
வான் ஆறு இழிந்து மழை மின் என வந்த ஓர் தேவன் – சிந்தா:0 15/3
வான் வாய் வணக்கும் நலத்தார் முலை போகம் வேண்டான் – சிந்தா:0 29/2
வான் நிரைத்து மணந்து சொரிந்தவே – சிந்தா:1 33/4
வான் புகழ் களிறு மாய் கழனி ஆக்கமும் – சிந்தா:1 54/3
வாச தாழை சண்பகத்தின் வான் மலர்கள் நக்குமே – சிந்தா:1 68/4
வயிரம் அணி ஞாயில் முலை வான் பொன் கொடி கூந்தல் – சிந்தா:1 105/3
வான் உலாம் சுடர் கண் மூடி மாநகர் இரவு செய்ய – சிந்தா:1 111/2
பத்தியில் குயிற்றி வான் பதித்து வைத்த போல்வன – சிந்தா:1 150/3
கூற்றம் அன்ன கூர் நுதி குருதி வான் மருப்பு-இடை – சிந்தா:1 152/1
வசை இலாள் வரத்தின் வந்தாள் வான் சுவை அமிர்தம் அன்னாள் – சிந்தா:1 201/2
வான் மயிர் செய் கேடகத்து இடித்து வாள் வலை அரிந்து – சிந்தா:1 279/2
வான் சுவை அமிர்த வெள்ளம் வந்து இவண் தொக்கது என்ன – சிந்தா:1 373/1
வான் உறை வெள்ளி வெற்பின் வாரணவாசி மன்னன் – சிந்தா:1 395/1
வாச வான் கழுநீர் பிடித்து ஆங்கு அரி – சிந்தா:2 429/3
வார் விளை முரசம் விம்ம வான் உலா போந்ததே போல் – சிந்தா:2 433/3
உண்ண உருக்கிய வான் நெய் போல் மேனியள் – சிந்தா:2 480/2
எஞ்சிய வான் பொருள் எல்லாம் இமைப்பினுள் – சிந்தா:3 520/2
வாச வான் குழலின் மின் போல் வரு முலை சாந்து நக்கி – சிந்தா:3 550/2
வான் நக்கிடும் மாட்சியது ஓர் மண்டபம் செய்க என்ன – சிந்தா:3 590/2
வான் தரு வளத்தது ஆகி வையகம் பிணியில் தீர்க – சிந்தா:3 604/1
வசைத்திறம் இலாதவர் வான் பொன் யாழ் எழீஇ – சிந்தா:3 659/2
வான் உயர் மதுகை வாட்டும் வார் சிலை காமன் ஆகும் – சிந்தா:3 664/2
மண்ணவர் மகிழ வான் கண் பறவை மெய்ம்மறந்து சோர – சிந்தா:3 729/2
வட திசை குன்றம் அன்ன வான் குலம் மாசு செய்தீர் – சிந்தா:3 742/1
வான் பளிங்கு உருவ தூணே மறைபவும் ஆய அன்றே – சிந்தா:3 764/4
மந்திரம் கேட்டு நான்கும் வான் எட்டி புகுவவே போல் – சிந்தா:3 793/1
மைந்தரும் இரும்பும் ஒவ்வா வான் புலம் காவல் கொண்டார் – சிந்தா:3 793/4
மண்ணதே வான் அது என்பார் மனத்ததே முகத்தது என்பார் – சிந்தா:3 795/2
வான் முழங்கு வெம் சிலையின் வாளி மழை தூவி – சிந்தா:3 845/2
ஊடு போய் உயர் வான் உலகு உற்றவே – சிந்தா:4 865/4
வான் திகழ் கொடி அனார் வெள்ளி வட்டகை – சிந்தா:4 938/2
மற்று அவன் தேவன் ஆகி வான் இடு சிலையின் தோன்றி – சிந்தா:4 951/2
மணி இரு தலையும் சேர்த்தி வான் பொனின் இயன்ற நாணால் – சிந்தா:4 977/1
மது களி நெடும் கணாள் வான் பொன் கிண்கிணி – சிந்தா:4 1014/1
வான் தரு மாரி வண் கை மதவலி பிணிக்கப்பட்டான் – சிந்தா:4 1091/4
வம்பு அவிழ் கோதை தந்த வான் துவர் காயை வீழ்த்து ஓர் – சிந்தா:4 1128/1
வான் நிகர் இல்லா மைந்தர் கருதியது அதுவும் நிற்க – சிந்தா:4 1152/2
வண் தளிர் சந்தனமும் வழையும் மாவும் வான் தீண்டி – சிந்தா:5 1225/1
முனிவரும் முயன்று வான் கண் மூப்பு இகந்து இரிய இன்ப – சிந்தா:5 1240/1
வான் உகுக்குகின்ற மீன் போல் மணி பரந்து இமைக்கும் மார்பில் – சிந்தா:5 1266/3
வளம் கெழு வடத்தை சூழ்ந்து வான் பொன் நாண் திளைப்ப சேந்த – சிந்தா:5 1297/2
வளர்த்த செம்மையை வாலியை வான் பொருள் – சிந்தா:5 1367/1
வந்து வான் இட்ட சுட்டி வனப்பொடு முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:6 1532/4
மழையொடு சூழ்ந்து கொண்ட வான் துகள் சிலையின் நீக்கி – சிந்தா:7 1680/1
வண்ண மேகலைகள் ஆர்ப்ப வான் சிலம்பு ஒலிப்ப முத்தும் – சிந்தா:7 1689/2
அண்ணல் அம் கதிரும் அத்தம் அடைந்து செ வான் கொள் அந்தி – சிந்தா:7 1733/2
வான் இழிந்து ஆங்கு கண்ணீர் மார்பகம் நனைப்ப கையால் – சிந்தா:7 1759/3
வான் நக்கி நின்று நுடங்கும் கொடி மாட மூதூர் – சிந்தா:7 1866/1
வல்லான் புனைந்த வயிர குழை வார்ந்து வான் பொன் – சிந்தா:7 1868/1
மன்றற்கு இடனாம் மணி மால் வரை மார்பன் வான் கண் – சிந்தா:8 1934/1
வான் அவாம் வகையால் வைகினார்களே – சிந்தா:8 1983/4
வாச வான் குவளை மெல்ல வாய்விடா நின்றது ஒக்கும் – சிந்தா:8 1987/3
வான் ஆர் கமழ் மதுவும் சாந்தும் ஏந்தி மது துளித்து வண்டும் சுரும்பும் மூசும் – சிந்தா:9 2065/1
வரு முலை மகளிர் வைத்து வான் தவிசு அடுத்து நீங்க – சிந்தா:10 2140/3
மறு இல் வான் குளம்பு உடையன மாளவத்து அகத்த – சிந்தா:10 2159/2
வான் ஒருவன் தோன்றி மழை என முழங்கி சொல்லும் – சிந்தா:10 2206/1
போர் நிலை களத்தை ஒப்ப குருதி வான் போர்த்தது அன்றே – சிந்தா:10 2271/4
நெஞ்சகம் நுழைந்த வேலை பறித்து வான் புண்ணுள் நீட்டி – சிந்தா:10 2293/2
கடுத்து ஆங்கு வீழ கதிர் வான் பிறை அம்பின் எய்தான் – சிந்தா:10 2320/3
வட்டம் மலர் தார் அவனால் அருள் பெற்று வான் பொன் – சிந்தா:11 2343/1
தீ தும்மும் வேலான் திரு வாய் மொழி வான் முழக்கம் – சிந்தா:11 2348/1
வார் பிணி முரசம் நாண வான் அதிர் முழக்கம் ஏய்ப்ப – சிந்தா:11 2372/1
குருதி வான் நிலம் கொண்டது போன்றதே – சிந்தா:12 2396/4
விரிந்து வான் பூத்து என விதானித்து ஆய் கதிர் – சிந்தா:12 2409/1
வான் முகம் புதைத்த பல் மீன் மதி என மருண்டு நோக்க – சிந்தா:12 2415/3
வான் நிமிர் கொடி அன்னார் மணி அணை மிசை வைத்தார் – சிந்தா:12 2429/4
வான் மலர் நுரை சூடி மணி அணி கலன் சிந்தா – சிந்தா:12 2432/1
வான் மணம் உற செய்த மங்கல மணி சீப்பு – சிந்தா:12 2436/3
வான் ஆர் மதி வாள் முகமும் மட மான் மதர் நோக்கும் – சிந்தா:12 2456/2
வைத்த நான் மறையும் நீந்தி வான் குணம் என்னும் சாலி – சிந்தா:12 2462/3
வான் உயர ஓங்கு குடை மன்னர் பெருமானே – சிந்தா:12 2490/4
பட்ட வான் பவள காம்பின் குடை நிழல் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:12 2523/4
வான் அகத்தும் நிலத்தும் இல்லா-வண்ணம் மிக்க மணி பூணினான் – சிந்தா:12 2595/4
மண்-பால் திலகம் ஆய் வான் பூத்து ஆங்கு மணி மல்கி – சிந்தா:13 2600/2
படர் கதிர் திங்கள் ஆக பரந்து வான் பூத்தது என்னா – சிந்தா:13 2652/2
வைத்தார் மணி நூற்றன ஐம்பால் வளைய முடித்து வான் கழுநீர் – சிந்தா:13 2693/3
நெய் வளம் கனிந்து வாசம் நிறைந்து வான் வறைகள் ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2735/1
மை வரை மாலை மார்பன் வான் சுவை அமிர்தம் உண்டான் – சிந்தா:13 2735/4
எரி மலர் சேவடியை ஏத்துவார் வான் தோய் – சிந்தா:13 2741/3
வங்க வான் துகில் பொதி மணி செய் பாவை போல் – சிந்தா:13 2832/2
தெருளின் பொருள் வான் உலகம் ஏறுதற்கு செம்பொன் – சிந்தா:13 2872/1
மாசாரம் ஆய மணி வான் உலகு ஆண்டு வந்தாய் – சிந்தா:13 2889/3
எண் ஆய வான் நெடும் கண் மெய் கொள்ள ஏமுற்று – சிந்தா:13 2956/3
புண்ணார் புனை குழலும் ஏங்கா புனை பாண்டில் இரங்கா வான் பூம் – சிந்தா:13 2967/2
வான் உரிப்பன போன்று மணந்தவே – சிந்தா:13 3002/4
கனை கதிர் திரு முகம் அருக்கன் ஆக வான்
புனை மலர் தாமரை பூத்தது ஒத்தவே – சிந்தா:13 3008/3,4
மல்லல் அம் குமரர் வான் மேல் சென்றதும் வகுக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:13 3062/4
வான் தயங்கு வாமன் குணம் பாட வாழி-அரோ – சிந்தா:13 3102/3

TOP


வான்-இடை (2)

திங்கள் அம் குளவி செ வான்-இடை கிடந்து இமைப்பதே போல் – சிந்தா:6 1501/1
வான்-இடை முழக்கின் கூறி வால் அற அமிழ்தம் ஊட்டி – சிந்தா:13 3113/2

TOP


வான (1)

இன்றே குருதி வான வாய் அங்காந்து என்னை விழுங்குவான் – சிந்தா:7 1660/3

TOP


வானகத்து (1)

வானகத்து இழியும் தோகை மட மயில் குழாங்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:13 2658/2

TOP


வானகம் (3)

மன்னனை வாளினாலே வானகம் காட்டி மூதூர் – சிந்தா:7 1734/3
திரு கிளர் ஒளி குலாய் வானகம் செகுக்குமே – சிந்தா:8 1903/4
நற விரி தாமம் நாற்றி வானகம் விதானித்து ஆய்ந்து – சிந்தா:13 2633/3

TOP


வானத்தின் (2)

வானத்தின் வழுக்கி திங்கள் கொழுந்து மீன் குழாங்கள் சூழ – சிந்தா:1 387/1
வானத்தின் இழிந்து வந்த வானவர் மகளும் ஒப்பாள் – சிந்தா:7 1567/3

TOP


வானத்து (4)

பல் பூம் பொய்கை தாமரை போன்றும் பனி வானத்து
எல்லார் கண்ணும் இன்புற ஊரும் மதி போன்றும் – சிந்தா:1 364/1,2
அகில் புகை தவழ்ந்து வானத்து அரு விசும்பு அறுத்து நீண்டு – சிந்தா:3 600/2
வந்து வீழ் மாலை நாற்றி மணி அரங்கு அணிந்து வானத்து
இந்திர குமரன் போல இறைமகன் இருந்து காண – சிந்தா:5 1253/2,3
இடம்படு செ வானத்து இளம் பிறை போல் தோன்றினவே – சிந்தா:10 2244/4

TOP


வானம் (11)

வாவி யாவும் பொன் அணிந்து வானம் பூத்தது ஒத்தவே – சிந்தா:1 67/4
வானம் தோய் புகழான் மலிவு எய்தினான் – சிந்தா:1 161/4
வானம் உற நீண்ட புகழ் மாரி மழை வள்ளல் – சிந்தா:3 500/1
முதிர் பெயல் மூரி வானம் முழங்கி வாய் விட்டது ஒப்ப – சிந்தா:3 543/1
சுரந்து வானம் சூல் முதிர்ந்து மெய் நொந்து ஈன்ற துளியே போல் – சிந்தா:3 717/1
கருவி வானம் கான்ற புயலின் – சிந்தா:3 725/1
வானம் மீன் அரும்பி மலர்ந்து – சிந்தா:3 726/1
கழும் ஒலி அரவ வானம் கனை பெயல் கடல் பெய்து அன்ன – சிந்தா:12 2526/3
விழித்து வியன் கோயில் பன் மீன் பரந்து இமைக்கும் பனியார் வானம்
பழித்து பசும்பொன் உலகு குடி போயிற்று ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2969/3,4
முடி குழாம் மூரி வானம் பால் சொரிகின்றது ஒக்கும் – சிந்தா:13 3050/2
வார் பிணி முரசின் ஆர்த்து மண் பக இடித்து வானம்
நீர் திரள் பளிக்கு தூணி சொரிந்திட நின்று வென்றான் – சிந்தா:13 3071/2,3

TOP


வானரம் (2)

வானரம் உகள நாக மலர் துதைந்து ஒழுக அஞ்சி – சிந்தா:5 1168/1
வருக்கையின் கனி-தொறும் வானரம் பாய்ந்து உராய் – சிந்தா:8 1903/1

TOP


வானரமும் (1)

கள்ள வானரமும் கன்னி யூகமும் – சிந்தா:4 870/1

TOP


வானவர் (7)

வானவர் போல் மகிழ்வுற்ற பின் வார் நறும் – சிந்தா:1 222/2
மற்று இடையூறு செய்வான் வானவர் வலித்ததேனும் – சிந்தா:5 1285/2
வானத்தின் இழிந்து வந்த வானவர் மகளும் ஒப்பாள் – சிந்தா:7 1567/3
மான் நெடு மழை கண் நோக்கி வானவர் மகளும் ஒப்பாள் – சிந்தா:8 1951/3
வானவர் மகளிர் என்ன வார் கயிற்று ஊசல் ஊர்ந்தும் – சிந்தா:13 2714/1
வானவர் மலர் மழை சொரிய மன்னிய – சிந்தா:13 3014/1
மணி உமிழ் திரு கேசம் வானவர் அகில் புகையும் – சிந்தா:13 3087/1

TOP


வானவர்-தம் (1)

மையில் வானவர்-தம் மகளே-கொல் என்று – சிந்தா:3 639/3

TOP


வானவர்க்கு (1)

மன்னன் போய் துறக்கம் ஆண்டு வானவர்க்கு இறைவன் ஆக – சிந்தா:1 259/3

TOP


வானவன் (4)

வயிரம் வேய்ந்த மணி நீள் முடி வால் ஒளி வானவன்
செயிரின் தீர்ந்த செழும் தாமரை கண் இடன் ஆடலும் – சிந்தா:4 1156/1,2
மந்திரம் மூன்றும் தந்து வானவன் விடுப்ப செல்வேற்கு – சிந்தா:7 1753/1
மழையை ஊர்ந்து ஓடும் ஓர் வானவன் போலவும் – சிந்தா:7 1838/3
வடிவமே வாய் திறந்து உரைக்கும் வானவன்
ஒடிவறு பேர் ஒளி உட்கத்தக்கதே – சிந்தா:13 3057/3,4

TOP


வானவனும் (1)

கொண்டு எழுந்தான் வானவனும் குருசில் தானே செலவு அயர்ந்தான் – சிந்தா:5 1225/4

TOP


வானவில் (1)

மந்திரம் மூன்றும் ஓதி வானவில் புரையும் பைம் தார் – சிந்தா:5 1219/2

TOP


வானில் (1)

மன்னவ கேள்-மதி வானில் வாழ்பவர் – சிந்தா:13 3056/1

TOP


வானின் (8)

இறைகொள் வானின் மீன் என அரம்பை முலையின் இருந்தவே – சிந்தா:1 74/4
கடாம் திறந்திட்டு வானின் களகள முழங்கும் வேழம் – சிந்தா:3 806/1
விரிந்து வானின் விதானித்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 861/4
வடி மலர் தாரினாய் நீ வருக என வானின் உச்சி – சிந்தா:4 1087/2
வானின் வழங்கும் வண் கை மணி செய் ஆர மார்பின் – சிந்தா:6 1412/1
குலை வட்ட குருதி அம்பு வானின் மேல் பூசல் உய்ப்பான் – சிந்தா:10 2184/3
அரவ வானின் அதிர்ந்த அணி முழா – சிந்தா:12 2393/4
வானின் உய்ப்பன வரகதி தருவன மதியோர் – சிந்தா:13 2747/2

TOP


வானும் (2)

மண் முழுது அன்றி வானும் வந்து கைகூட தந்தாய் – சிந்தா:7 1684/2
வண்ணக்கு வானும் நிலனும் எல்லாம் விலையே மழை மின்னும் நுசுப்பினாளை – சிந்தா:9 2066/2

TOP


வானுலகம் (1)

மாசு இன்றி பாடாதார் வானுலகம் நண்ணாரே – சிந்தா:6 1468/4

TOP


வானோர் (1)

வானோர் ஏந்து மலர் மாரி வண்ண சாந்தம் பூஞ்சுண்ணம் – சிந்தா:13 3090/1

TOP