யூ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யூகம் 1
யூகமும் 1
யூகமோடு 1
யூபத்து 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


யூகம் (1)

பொன் புனை யூகம் மந்தி பொறி மயிர் புறவம் பொன்னார் – சிந்தா:3 564/2

TOP


யூகமும் (1)

கள்ள வானரமும் கன்னி யூகமும்
துள்ளும் மானொடு வேழ தொகுதியும் – சிந்தா:4 870/1,2

TOP


யூகமோடு (1)

உண்ணும் நீர் அமிழ்தம் காக்க யூகமோடு ஆய்க என்றான் – சிந்தா:8 1893/4

TOP


யூபத்து (1)

நெடு மணி யூபத்து இட்ட தவழ் நடை யாமை நீள் நீர் – சிந்தா:13 2878/1

TOP