ம – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மக்கள் 19
மக்களா 1
மக்களுக்கு 2
மக்களும் 3
மக்களுள் 1
மக்களை 1
மக்களொடு 1
மக 3
மகட்கு 3
மகட்கும் 1
மகதநாடு 1
மகதர் 1
மகதராசன் 1
மகதையார் 1
மகர 11
மகரம் 8
மகரவீணை 1
மகவு 1
மகள் 44
மகள்-கொல் 1
மகளிர் 89
மகளிர்-தம் 3
மகளிர்-தம்முள் 1
மகளிர்க்கு 1
மகளிரில் 1
மகளிரின் 2
மகளிரும் 3
மகளிருள் 1
மகளிரை 3
மகளின் 2
மகளீர் 1
மகளும் 3
மகளே 4
மகளே-கொல் 1
மகளை 3
மகளோ 2
மகளோடு 1
மகற்கு 4
மகன் 24
மகன்றில் 1
மகன்றிலும் 1
மகனாம் 1
மகனுக்கு 1
மகனென் 1
மகனே 3
மகனை 6
மகனொடும் 1
மகாரோடு 1
மகிழ் 11
மகிழ்ச்சி 3
மகிழ்ச்சியின் 2
மகிழ்ச்சியும் 1
மகிழ்ச்சியுள் 1
மகிழ்ந்தனனே 1
மகிழ்ந்தார் 3
மகிழ்ந்தாள் 2
மகிழ்ந்தாளை 1
மகிழ்ந்திருந்திலிரோ 1
மகிழ்ந்து 32
மகிழ்வ 2
மகிழ்வித்தாளே 1
மகிழ்வீர் 1
மகிழ்வு 5
மகிழ்வும் 1
மகிழ்வுற்ற 1
மகிழ்வொடு 1
மகிழ்வோடு 1
மகிழ 4
மகிழாது 1
மகிழாதும் 1
மங்கல 17
மங்கலங்கள் 1
மங்கலம் 4
மங்கலமும் 2
மங்குல் 5
மங்குலாய் 2
மங்கை 15
மங்கை-கொல் 1
மங்கைக்கு 1
மங்கையர் 24
மங்கையர்கள் 1
மங்கையரின் 1
மங்கையே 1
மங்கையை 1
மங்கையோடு 1
மஞ்சரி 1
மஞ்சள் 1
மஞ்சனத்தை 1
மஞ்சனுக்கு 1
மஞ்சிகர்க்கு 1
மஞ்சிகை 1
மஞ்சில் 1
மஞ்சின் 1
மஞ்சினுள் 1
மஞ்சு 19
மஞ்ஞை 27
மஞ்ஞை-தம் 1
மஞ்ஞையில் 1
மஞ்ஞையின் 1
மஞ்ஞையே 1
மட்டார் 2
மட்டித்தார் 1
மட்டித்து 2
மட்டு 38
மட்டு-ஆயின் 1
மட்டும் 2
மட்டுவார் 1
மட 31
மடக்கி 1
மடங்க 1
மடங்கரும் 1
மடங்கல் 12
மடங்கலின் 1
மடங்கி 4
மடங்கே 1
மடத்தகை 4
மடத்தகைய 1
மடந்தை 21
மடந்தை-தன் 1
மடந்தை-தன்னை 1
மடந்தைமார் 2
மடந்தையர் 6
மடந்தையை 1
மடநல்லார் 2
மடப்படல் 1
மடமகள் 1
மடமகள்-கொல் 1
மடமை 1
மடல் 9
மடவரல் 1
மடவாட்கு 1
மடவாய் 3
மடவாய்க்கு 1
மடவார் 9
மடவார்கள் 2
மடவாரே 1
மடவாள் 1
மடவாளும் 1
மடவாளே 1
மடவாளை 2
மடவீர் 1
மடன் 1
மடனாம் 1
மடி 3
மடிகிற்பின் 1
மடித்து 1
மடிந்த 1
மடிந்தது 2
மடிந்து 3
மடியா 1
மடியும் 1
மடிவு 1
மடுக்க 1
மடுத்தவே 1
மடுத்திட்டு 1
மடுத்திட 1
மடுத்து 6
மடுத்தும் 1
மடுப்ப 3
மடுப்பர் 1
மடுவில் 1
மடுவினுள் 1
மடை 4
மடைதிறந்திட்டது 1
மடையன் 1
மண் 42
மண்-பால் 2
மண்களும் 1
மண்கனை 1
மண்டப 1
மண்டபத்து 2
மண்டபம் 2
மண்டலம் 6
மண்டலி 1
மண்டலி-பாலது 1
மண்டி 1
மண்டிய 1
மண்டில 1
மண்டிலம் 2
மண்டினார் 1
மண்டு 2
மண்ணக 2
மண்ணகத்து 2
மண்ணகம் 2
மண்ணதே 2
மண்ணவர் 2
மண்ணார் 2
மண்ணி 1
மண்ணிய 1
மண்ணின் 2
மண்ணு 4
மண்ணும் 7
மண்ணுள் 1
மண்ணுறுப்ப 1
மண்மகள் 3
மண 11
மணங்கள் 2
மணந்த 5
மணந்த-காலையே 1
மணந்த-போழ்தில் 1
மணந்தவே 1
மணந்தாளே 1
மணந்து 7
மணம் 23
மணமகள் 1
மணமகளிர் 1
மணமகன் 3
மணல் 13
மணலில் 1
மணலும் 1
மணவறை 1
மணவாளனார் 1
மணவினை 1
மணாளன் 2
மணி 592
மணிகள் 7
மணிசெய் 1
மணிப்பாவை 1
மணிமுடி 3
மணிமேகலை 1
மணியில் 1
மணியின் 9
மணியினாலும் 1
மணியினுக்கு 1
மணியினும் 1
மணியினை 1
மணியும் 19
மணியே 1
மணியை 2
மணியொடு 1
மணிவண்டு 1
மணிவண்ணன் 2
மணிவண்ணனை 1
மணிவணன் 1
மணை 2
மணையில் 1
மத்தக 4
மத்தகத்த 1
மத்தகத்து 4
மத்தகம் 3
மத்தகமும் 1
மத்தம் 1
மத்தமா 1
மத்திகை 1
மத்திகையினால் 1
மத்திகையை 1
மத்திம 4
மத்திரிப்பு 1
மத்து 2
மத 42
மதத்த 2
மதத்தின் 1
மதத்து 1
மதம் 24
மதர் 5
மதர்த்த 3
மதர்த்தன 1
மதர்த்து 1
மதர்ப்ப 1
மதர்ப்பன 1
மதர்ப்பொடு 1
மதர்வை 4
மதலை 4
மதலையை 2
மதவலி 3
மதன 1
மதனன் 5
மதனனை 2
மதி 109
மதி-அது 1
மதிக்க 1
மதித்தனள் 1
மதித்து 1
மதிதரன் 1
மதிப்பர் 1
மதிமகன் 1
மதியத்தை 1
மதியம் 19
மதியாரோடு 1
மதியால் 1
மதியில் 2
மதியின் 8
மதியின்-ஆம்-கொல் 1
மதியினுக்கு 1
மதியினுள் 1
மதியுடன்படுக்கலுற்று 1
மதியும் 3
மதியுள் 1
மதியே 1
மதியை 1
மதியோ 1
மதியோர் 1
மதில் 11
மதிலும் 1
மது 57
மதுக்கை 1
மதுகர 1
மதுகரம் 1
மதுகை 2
மதுர 2
மதுரம்பட 1
மதுவின் 1
மதுவினில் 1
மதுவும் 3
மதுவொடு 1
மந்தரத்து 1
மந்தார 2
மந்தாரம் 1
மந்தி 10
மந்தி-தன்னை 1
மந்திகள் 1
மந்தியின் 1
மந்தியை 1
மந்திர 7
மந்திரத்து 2
மந்திரத்தை 1
மந்திரம் 11
மந்திரி 4
மந்திரித்து 1
மந்திரியவரும் 1
மம்மர் 3
மயக்க 1
மயக்கத்தானும் 1
மயக்கி 3
மயக்கின் 1
மயக்குவான் 1
மயங்க 2
மயங்கலின் 1
மயங்கி 24
மயங்கிய 1
மயங்கிற்று 2
மயங்கினர் 1
மயங்கினார் 1
மயங்கினாரே 4
மயங்கினான் 1
மயங்கினானே 1
மயங்கினேற்கு 1
மயங்கு 1
மயம் 1
மயமோ 1
மயற்கை 2
மயன் 1
மயனே 1
மயானம் 1
மயிர் 48
மயிர்-தொறும் 1
மயிர்க்கும் 1
மயிரின் 1
மயிருக்கு 1
மயில் 68
மயில்கள் 2
மயிலார்கள் 1
மயிலின் 5
மயிலும் 4
மயிலே 4
மயிலை 1
மயிலொடு 1
மயிற்கும் 1
மர 12
மரக்கால் 1
மரகத 6
மரகதத்து 1
மரகதம் 2
மரங்கள் 7
மரண 1
மரணமே 1
மரத்தில் 1
மரத்தின் 5
மரத்தினேன் 1
மரத்தை 1
மரபின் 1
மரபினான் 1
மரபு 3
மரம் 13
மரமும் 2
மரல் 1
மரவ 1
மரவடி 1
மரவம் 3
மரவுரி 1
மரனும் 2
மரா 1
மரிய 1
மரியவர் 1
மரீஇ 4
மரீஇய 1
மரு 2
மருகனும் 1
மருங்கில் 5
மருங்கினில் 1
மருங்கினும் 1
மருங்கு 10
மருங்கும் 4
மருங்குல் 11
மருங்குலுக்கு 1
மருங்குலும் 1
மருட்ட 2
மருட்டும் 6
மருண்டு 4
மருத்துவன் 1
மருத 1
மருதம் 3
மருதில் 1
மருது 1
மருந்தின் 1
மருந்து 10
மருப்பிற்று 1
மருப்பின் 11
மருப்பினால் 2
மருப்பினின் 1
மருப்பு 24
மருப்பு-இடை 4
மருப்புடன் 1
மருப்பும் 1
மருப்புற 1
மருமகன் 1
மருமத்து 1
மருமான் 1
மருமானுக்கு 1
மருமானை 1
மருவார் 1
மருவி 2
மருவினார் 1
மருவு 1
மருள் 14
மருள்கலாதவர்களும் 1
மருள்தக 1
மருள்வர் 1
மருள்வேனோ 1
மருள 11
மருளி 3
மருளின் 4
மருளும் 1
மரை 7
மரையின் 2
மரையும் 2
மல் 10
மல்க 4
மல்கி 14
மல்கிய 7
மல்கின்றே 2
மல்கின 1
மல்கினாரே 1
மல்கு 13
மல்லர் 1
மல்லல் 17
மல்லன் 1
மல்லார் 1
மல்லிகை 15
மல்லிகையின் 1
மல்லு 1
மல்லை 1
மல 1
மலங்க 3
மலங்கள் 1
மலங்கி 3
மலங்கு 1
மலம் 3
மலய 1
மலர் 320
மலர்க்கு 2
மலர்கள் 6
மலர்காள் 1
மலர்த்து 1
மலர்ந்த 21
மலர்ந்தது 3
மலர்ந்தன 1
மலர்ந்திட்டது 1
மலர்ந்து 11
மலர 1
மலரால் 2
மலரின் 1
மலரும் 13
மலரை 1
மலி 16
மலிக 1
மலிந்த 15
மலிந்தது 3
மலிந்தனவே 1
மலிந்து 7
மலிர 2
மலிவு 2
மலை 47
மலைக்கணத்து-இடை 1
மலைக்கு 2
மலைகள் 1
மலைதல் 1
மலைந்த 1
மலைந்தது 1
மலைந்தவே 1
மலைந்தனர் 2
மலைந்து 7
மலைப்பின் 1
மலைமகள் 1
மலைய 1
மலையார் 1
மலையிற்கு 1
மலையின் 1
மலையினின் 1
மலையும் 2
மலையை 1
மலைவ 1
மலைவது 1
மவ்வல் 4
மழ 7
மழலை 23
மழுங்க 3
மழுங்கல் 1
மழுங்கி 1
மழுங்கிற்று 1
மழை 100
மழை-இடை 2
மழைக்கு 1
மழைகள் 2
மழையால் 1
மழையின் 5
மழையினோடு 1
மழையுள் 2
மழையை 1
மழையொடு 2
மள்ளர் 17
மள்ளர்க்கு 1
மள்ளர்கள் 1
மள்ளரில் 1
மள்ளரும் 1
மற்ற 8
மற்றதே 1
மற்றவர் 1
மற்றவன் 1
மற்றிது 1
மற்று 122
மற்றும் 8
மற்றையர்க்கு 1
மற்றோர் 1
மற 7
மறக்க 1
மறத்தல் 1
மறந்தீர் 1
மறந்து 5
மறப்பு 1
மறப்பேனோ 1
மறம் 9
மறமும் 2
மறலி 2
மறலினாரே 1
மறலும் 2
மறவர் 9
மறவரும் 1
மறவலை 1
மறவன் 1
மறவி 1
மறவோனும் 1
மறன் 1
மறி 2
மறித்து 3
மறித்தும் 1
மறித்தே 1
மறிதலோடும் 1
மறிய 2
மறியுமாறும் 1
மறியுமோ 1
மறு 10
மறுக்கு 1
மறுக 1
மறுகல் 1
மறுகு-தோறும் 2
மறுகும் 4
மறுத்தலோடும் 1
மறுத்து 2
மறுத்தோய் 1
மறுமொழி 1
மறுவது 1
மறுவலும் 1
மறுவில் 1
மறுவும் 2
மறை 7
மறை_வலாளன் 1
மறைக்கல் 1
மறைக்கும் 1
மறைத்தல் 1
மறைத்தன 1
மறைத்திட்டாள்-அரோ 1
மறைத்திட்டு 1
மறைத்து 5
மறைந்த 6
மறைந்தது 2
மறைந்ததே 1
மறைந்தனர் 1
மறைந்தனவே 1
மறைந்திருந்து 1
மறைந்து 5
மறைபவும் 1
மறைய 10
மறையாக 1
மறையார் 1
மறையின் 1
மறையின 1
மறையும் 2
மறைவது 1
மறைவல்லாற்கு 1
மன் 23
மன்மதன் 2
மன்றல் 11
மன்றல 2
மன்றலது 1
மன்றலின் 1
மன்றற்கு 1
மன்ன 3
மன்னகுமரனை 1
மன்னர் 86
மன்னர்க்கு 4
மன்னர்க்கும் 1
மன்னர்கள் 1
மன்னரில் 1
மன்னரு 1
மன்னரும் 1
மன்னருள் 1
மன்னரை 4
மன்னரோடு 1
மன்னவ 2
மன்னவர் 5
மன்னவன் 26
மன்னவனே 1
மன்னற்கு 7
மன்னன் 58
மன்னன்-தானும் 1
மன்னனா 1
மன்னனால் 2
மன்னனில் 1
மன்னனுக்கு 1
மன்னனும் 4
மன்னனே 6
மன்னனை 5
மன்னனோ 1
மன்னா 4
மன்னிய 9
மன்னின் 1
மன்னீர் 1
மன்னு 1
மன்னுக 1
மன்னுடன் 1
மன்னும் 11
மன்னுவாய் 2
மன்னோ 2
மன 4
மனக்கு 2
மனங்கள் 2
மனங்களை 1
மனத்த 1
மனத்ததே 2
மனத்தர் 1
மனத்தவாகும் 1
மனத்தன் 1
மனத்தார் 1
மனத்தான் 1
மனத்தில் 2
மனத்தின் 5
மனத்தினார்க்கே 1
மனத்தினால் 1
மனத்தினாலே 1
மனத்தினான் 1
மனத்தினை 1
மனத்து 11
மனத்து-இடை 2
மனத்துள் 2
மனத்தை 2
மனத்தையும் 2
மனத்தொடு 2
மனநோய் 1
மனம் 37
மனமாம் 1
மனமும் 1
மனர் 2
மனவு 1
மனற்கு 1
மனன் 2
மனா 2
மனும் 1
மனை 19
மனை-தன்னுள் 1
மனை-வயின் 2
மனைகள் 1
மனையவள் 1
மனையாள் 3
மனையாள்-கண் 1
மனையில் 1
மனையின் 1
மனையை 2
மனைவி 5
மனைவியர் 1
மனைவியர்-தாம் 1
மனைவியரும் 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


மக்கள் (19)

மக்கள் ஈண்டினார் மடங்கல் மொய்ம்பினார் – சிந்தா:2 414/4
மதுர மா மக்கள் சுற்றம் வினவி மற்று இதுவும் சொன்னான் – சிந்தா:3 543/4
சுரரொடு மக்கள் வீழ்ந்தார் சோர்ந்தன புள்ளும் மாவும் – சிந்தா:3 723/3
ஆண் மக்கள் கடன் என்று எண்ணி அறிவு இன்மை துணிந்த குற்றம் – சிந்தா:4 1119/2
ஊறு இலா உணர்வின் நோக்கி உரை-மதி எவன்-கொல் மக்கள்
பேறு இலாள் அல்லள் பெற்ற உயிர் சென்று பிறக்கும் என்றேன் – சிந்தா:4 1127/3,4
மான் சென்ற நோக்கின் மாதே மாய்ந்து போம் மக்கள் யாக்கை – சிந்தா:5 1390/3
மயற்கை இ மக்கள் யோனி பிறத்தலும் பிறந்து வந்து ஈங்கு – சிந்தா:5 1393/1
எ ஊரீர் எ பதிக்கு போந்தீர் நும் மனைவியர்-தாம் எனைவர் மக்கள்
ஒவ்வாதார்-தாம் எனைவர் ஒப்பார் மற்று எனைவர் நீர் உரை-மின் என்றாற்கு – சிந்தா:6 1543/1,2
இ ஊரேன் இ பதிக்கு போந்தேன் என் மனைவியரும் நால்வர் மக்கள்
ஒவ்வாதார்-தாம் இல்லை ஒப்பான் ஒருவன் என உரைத்தான் சான்றோன் – சிந்தா:6 1543/3,4
பெற்றார் மக பெற்றார் அல்லாதார் பிறர் மக்கள் பிறரே கண்டீர் – சிந்தா:6 1545/4
காவலன் மக்கள் ஆக்கம் கண்டு கண் குளிர்ந்து நோக்கி – சிந்தா:7 1682/1
நண்பொடு பெண்டிர் மக்கள் யாவையும் நண்ணல் ஆகும் – சிந்தா:7 1760/2
நால் படையும் தொகுத்தான் மக்கள் நச்சு இலை – சிந்தா:10 2209/3
மண்ணார் மணி பூணோய் மக்கள் உறும் துன்பம் – சிந்தா:13 2793/3
மற்ற அ மக்கள் தம் வண்ணம் செப்புவாம் – சிந்தா:13 2833/4
கழு மணி ஆர மார்பின் காவலன் மக்கள் காய் பொன் – சிந்தா:13 2905/1
வேற்கு இடம் கொடுத்த மார்பின் வில் வலான் தோழர் மக்கள்
நால் கடல் வளாகம் காக்கும் நம்பி-தன் கண்கள் ஆக – சிந்தா:13 2916/2,3
ஆற்றிய மக்கள் என்னும் அரும் தவம் இலார்கள்-ஆகின் – சிந்தா:13 2986/1
மயக்க போர் மன்னன் மக்கள் மந்திரியவரும் வீழ – சிந்தா:13 3077/1

TOP


மக்களா (1)

ஐய-கொல் களிறு அக இதழ் அரசர் அல்லி தன் மக்களா
மையில் கொட்டை அம் மன்னனா மலர்ந்த தாமரை வரிசையால் – சிந்தா:10 2311/2,3

TOP


மக்களுக்கு (2)

மக்களுக்கு இல்லாத மாட்சியின் மலிந்தனவே – சிந்தா:1 175/4
மால் ஏறு அனையானொடு மக்களுக்கு அஃதோ என்னா – சிந்தா:11 2344/1

TOP


மக்களும் (3)

மாலை தன் தாதை தானும் மக்களும் வந்து கூடி – சிந்தா:4 1144/3
கோவனும் மக்களும் குளிர்ந்து தோள் நோக்கினார் – சிந்தா:7 1843/3
மட்டு ஆர் அலங்கல் அவன் மக்களும் தானும்-மாதோ – சிந்தா:11 2343/3

TOP


மக்களுள் (1)

தேவர் மாட்டும் உள மக்களுள் இல்வழி தேர்கலேன் – சிந்தா:4 1151/2

TOP


மக்களை (1)

காதல் மக்களை கண்டு உவந்து இனிதினில் கழிப்ப – சிந்தா:13 2759/2

TOP


மக்களொடு (1)

மாலை செற்றான் மக்களொடு எல்லாம் உடனே இ – சிந்தா:11 2329/1

TOP


மக (3)

செது மக பலவும் பெற்று சிந்தை கூர் மனத்தை ஆகி – சிந்தா:4 1124/2
பெற்றார் மக பெற்றார் அல்லாதார் பிறர் மக்கள் பிறரே கண்டீர் – சிந்தா:6 1545/4
துறுகல் என்று உணர்கலா துள்ளி மந்தி மக
நறிய சந்தின் துணி நாற வெந்தனகள் கொண்டு – சிந்தா:8 1897/2,3

TOP


மகட்கு (3)

நில மகட்கு கேள்வனும் நீள் நிரை நப்பின்னை – சிந்தா:2 482/3
எரி அழல் முன்னர் நேர்ந்தேன் என் மகட்கு என்று சொன்னான் – சிந்தா:9 2079/4
பிண மாலை பேய் மகட்கு பெரு விருந்து அயர்ந்தனரே – சிந்தா:10 2235/4

TOP


மகட்கும் (1)

இரு நில மகட்கும் செம்பொன் நேமிக்கும் இறைவன் ஆகும் – சிந்தா:3 744/2

TOP


மகதநாடு (1)

வயல் வளர் கரும்பில் பாயும் மகதநாடு என்பது உண்டே – சிந்தா:13 3042/4

TOP


மகதர் (1)

மண் பக இடிக்கும் சிங்கம் என கடாய் மகதர் கோமான் – சிந்தா:10 2250/3

TOP


மகதராசன் (1)

மல்லல் நீர் மகதராசன் துரந்த கோல் மருள ஓடி – சிந்தா:10 2186/3

TOP


மகதையார் (1)

மின் நிற எஃகம் ஏந்தி வீங்கு நீர் மகதையார் கோன் – சிந்தா:10 2257/3

TOP


மகர (11)

செயிர் மகர குண்டலமும் திளைப்பு ஆனா வார் காதும் – சிந்தா:1 168/3
நீர் கடல் மகர பேழ் வாய் மதனன் மற்று இதனை சொன்னான் – சிந்தா:1 256/4
இருவிலும் எறி மா மகர குழை – சிந்தா:1 339/2
பைம்பொன் மகர குண்டலமும் பாவை கழுத்தின் அணிகலமும் – சிந்தா:1 350/2
வீசு மா மகர குழை வில் இட – சிந்தா:2 429/2
தீம் தொடை மகர வீணை தெளி விளி எடுப்பி தேற்றி – சிந்தா:3 608/1
மன் மகர வெல் கொடியான் மால் கொள்ள கால் கொண்ட முலையினாளை – சிந்தா:3 644/3
மகர வெல் கொடி மைந்தனை வாட்டிய – சிந்தா:4 912/1
பைம் கண் மணி மகர குண்டலமும் பைம் தோடும் – சிந்தா:8 1971/1
பண் அமை மகர வீணை நரம்பு உரீஇ பாவை பாட – சிந்தா:8 1984/3
விழி கண் மகர குண்டலமும் தோடும் காதில் மிளர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2696/4

TOP


மகரம் (8)

மணி மகரம் வாய் போழ்ந்து வாழ் முத்த வடம் சூழ்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:1 170/1
மாழை கொள் மணி மகரம் கௌவி வீற்று இருந்தனவே – சிந்தா:1 174/4
பஞ்சி அனைய வேய் மென் தோள் பகு வாய் மகரம் கான்றிட்ட – சிந்தா:1 351/1
பொன் மகரம் வாய் போழ்ந்த முத்த நூல் தோள் யாப்பில் பொலிந்த ஆறும் – சிந்தா:3 644/1
மின் மகரம் கூத்தாடி வில்லிட்டு இரும் குழை கீழ் இலங்கும் ஆறும் – சிந்தா:3 644/2
மா மணி மகரம் அம்பு வண் சிலை கரும்பு மான் தேர் – சிந்தா:9 2057/3
விரும்பும் முத்தம் மாலை நான்ற விழு பொன் மகரம் செறித்தாள் – சிந்தா:12 2438/4
கடித்து கிடந்து கவின் வளரும் காய் பொன் மகரம் கதிர் முலை மேல் – சிந்தா:13 2695/2

TOP


மகரவீணை (1)

தேன் உயர் மகரவீணை தீம் சுவை இவளை வெல்வான் – சிந்தா:3 664/1

TOP


மகவு (1)

இது மகவு அழியின் வாழேன் இறப்பல் யான் என்னும் ஆங்கண் – சிந்தா:4 1124/3

TOP


மகள் (44)

விஞ்சைக்கு இறைவன் மகள் வீணையில் தோற்றவாறும் – சிந்தா:0 11/3
விள்ளா விழு சீர் வணிகன் மகள் வேல் கண் நோக்கம் – சிந்தா:0 20/2
கண் போன்ற மாமன் மகள் கண் மணி பாவை அன்ன – சிந்தா:0 26/2
பூ வீற்றிருந்த திரு_மா_மகள் புல்ல நாளும் – சிந்தா:1 30/2
மட்டு உடை மண மகள் மலர்ந்த போதினால் – சிந்தா:1 98/3
நுண் கலைக்கு இடனாய் திரு_மா_மகள் – சிந்தா:1 158/3
மல்கு நீர் விதையத்து அரசன் மகள்
அல்லி சேர் அணங்கிற்கு அணங்கு அன்னவள் – சிந்தா:1 162/2,3
உண்டு உகுத்திடு களிற்று உழவன்-தன் மகள்
பெண்டிர்-தம் பெரு நலம் கடந்து பெற்ற பேர் – சிந்தா:1 182/2,3
போது உகு மெல் அணை பூ மகள் சேர்ந்தாள் – சிந்தா:1 229/4
பின்னை வௌவில் பிறழ்ந்திடும் பூ மகள்
அன்னவன் வழி செல்லின் இ மண் மிசை – சிந்தா:1 245/2,3
வீழ்ந்து நில மா மகள் தன் வெம் முலை ஞெமுங்க – சிந்தா:1 289/3
வம்பு உடை முலையினாள் என் மட மகள் மதர்வை நோக்கம் – சிந்தா:2 478/1
மோட்டு இள முலையினாள் நின் மட மகள் எனக்கு மாமான் – சிந்தா:2 484/2
நின் மகள் இவளை நீயே நின் பதி கொண்டு போகி – சிந்தா:3 552/1
வெற்றி வேல் மணி முடி கொற்றவன் ஒரு மகள்
அற்றம் இல் பெரும் படை சுற்றமோடு இயங்கினாள் – சிந்தா:3 565/1,2
இட்டு இளையர் ஏத்த இமையார் மட மகள் போல் இருந்து நல் யாழ் – சிந்தா:3 647/3
மருங்குலும் ஒன்று தாய்க்கு ஒரு மகள் ஆதல் ஓர்ந்தும் – சிந்தா:3 678/1
ஆம் தாமரை மகளே அல்லள் ஆயின் அமரர் மகள் என்பாரும் ஆயினாரே – சிந்தா:3 680/4
எண்ணம் நும் மகள் எண்ணம் மற்று யாது எனில் – சிந்தா:4 902/2
இன்னது ஓர் காலத்து இன்னான் ஒரு மகள் இன்னது ஒன்றிற்கு – சிந்தா:4 906/1
மகள் மனம் குளிர்ப்ப கூறி மறுவலும் புல்லி கொண்டு ஆங்கு – சிந்தா:4 1052/3
யாம் மகள் ஈதும் நீர் மகள் கொள்-மின் என யாரும் – சிந்தா:4 1056/1
யாம் மகள் ஈதும் நீர் மகள் கொள்-மின் என யாரும் – சிந்தா:4 1056/1
தாம் மகள் நேரார்-ஆயினும் தண் என் வரை மார்பில் – சிந்தா:4 1056/2
யாம் மகள் நேர்ந்தேம் இன்று என நாய்கற்கு அவர் சொன்னார் – சிந்தா:4 1056/4
மடந்தை திறத்தின் இயைய அம் மகள் கூறி வந்தார் – சிந்தா:4 1061/1
மனை பெரும் கிழத்தி மாசு இல் மலை மகள் தன்னை யான் சென்று – சிந்தா:5 1220/1
வங்க மா நிதியம் நல்கி மகள் தரும் மணி செய் மான் தேர் – சிந்தா:5 1275/3
மா மகள் உயிரை மீட்ட வலத்தினன் ஆதலானும் – சிந்தா:5 1339/2
குறிஞ்சி எல்லையின் நீங்கி கொடி முல்லை மகள் மகிழ்ந்து ஆட – சிந்தா:7 1563/1
வெள்ளி வெண் மலைக்கு வேந்தன் ஒரு மகள் வேல் கண் பாவை – சிந்தா:7 1696/1
மாடத்தின் உச்சி நின்ற மலை மகள் தன்மை கண்டே – சிந்தா:7 1751/3
வெறுக்கை கிழவன் மகள் என்ன விருந்து செய்தாள் – சிந்தா:7 1871/4
மைந்தரை பார்ப்பன மா மகள் மா குழாம் – சிந்தா:8 1902/1
புலி அனார் மகள் கோடலும் பூமி மேல் – சிந்தா:8 1919/2
வலியின் மிக்கவர்-தம் மகள் கோடலும் – சிந்தா:8 1919/3
ஒரு மகள் நோக்கினாரை உயிரொடும் போகொடாத – சிந்தா:10 2177/2
சேய் பொன் கமல மகள் கை தொழ சென்று புக்கான் – சிந்தா:11 2350/4
பொருவில் பூ மகள் புணர்ந்தனன் இமையவன் எழுந்தான் – சிந்தா:11 2368/4
அரும் கல பொடியினால் ஆய் பொன் பூ மகள்
மருங்குல் போல் குயிற்றிய நகரில் மங்கல – சிந்தா:12 2409/2,3
கோ மகள் உருவம் ஆய் கூற்றம் போந்தது – சிந்தா:12 2451/1
கோனார் மகள் தன் வடிவும் நோக்கி குடை மன்னர் – சிந்தா:12 2456/3
புலமகள் புகழ பொய் தீர் பூ மகள் புணர்ந்து மாதோ – சிந்தா:12 2566/4
விஞ்சையன் மகள் சீறடி வீழ்ந்தனர் – சிந்தா:12 2576/3

TOP


மகள்-கொல் (1)

பெரும் திருவி யார் மகள்-கொல் பேர் யாதாம்-கொல்லோ – சிந்தா:8 1969/4

TOP


மகளிர் (89)

விழவு அணி மகளிர் தம் விரை கமழ் இள முலை – சிந்தா:1 118/2
பூண் முலை மகளிர் பொற்பில் கற்பு அழிந்து அறங்கள் மாறி – சிந்தா:1 255/3
வாள் உறை நெடும் கணாளை மாதவ மகளிர் எல்லாம் – சிந்தா:1 348/1
நனம் தலை உலகில் மிக்க நல் நுதல் மகளிர் தங்கள் – சிந்தா:1 367/1
புனை இழை மகளிர் போல புலம்பல் நின் பகைவன் நின்றான் – சிந்தா:1 391/3
நடை அறி மகளிர் ஏந்த நல் அமிர்து உண்ணும்-போழ்தின் – சிந்தா:1 399/2
மேல் வரல் கருதி நின்றார் விண்ணவர் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:2 459/4
நாகம் விட்டு எழுந்து போந்த நாகர்-தம் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:2 460/4
வார் செல செல்ல விம்மும் வன முலை மகளிர் நோக்கி – சிந்தா:2 469/1
பொன் இழை மகளிர் ஒவ்வாதவரை முன் புணர்தல் செல்லார் – சிந்தா:2 483/3
வலம்பரி பயத்தை எய்தாது அனையரே மகளிர் என்ன – சிந்தா:3 563/2
உள மெலி மகளிர் எய்தும் இன்பமும் இன்று பெற்றேன் – சிந்தா:3 684/4
தெள் மணி ஆர மார்பன் திரு நுதல் மகளிர் நெஞ்சத்து – சிந்தா:3 695/3
திருந்து இழை மகளிர் வெஃகும் தே இளம் குமரன் ஒத்தான் – சிந்தா:3 698/4
கோல் தொடி மகளிர் செம்பொன் கோதையும் குழையும் மின்ன – சிந்தா:3 702/3
பூம் குழல் மகளிர் முன்னர் புலம்பல் நீ நெஞ்சே என்றாள் – சிந்தா:3 712/3
கெட்டு உலாய் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி மகளிர் கோங்க – சிந்தா:3 772/2
தோடு அணி மகளிர் போன்ற துணர் மலர் கொம்பர் கொம்பின் – சிந்தா:4 852/1
ஊடிய மகளிர் போல ஒசிந்தன ஊடல் தீர்க்கும் – சிந்தா:4 852/3
கோல நெடும் கண் மகளிர் கூந்தல் பரப்பி இருப்ப – சிந்தா:4 919/1
நடலை நடுவின் மகளிர் நூக்க பரிந்த காசு – சிந்தா:4 922/3
மான மகளிர் போல மணி மேகலைகள் பேசா – சிந்தா:4 923/3
வடி கண் மகளிர் வைத்த மரகத நல் மணிகள் – சிந்தா:4 932/1
ஒண் நுதல் மகளிர் தம்மோடு உயர் மிசை அவர்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:4 965/4
கூந்தல் மா மகளிர் மைந்தர் கொண்டுகொண்டு எறிய ஓடி – சிந்தா:4 967/3
நோற்றிலர் மகளிர் என்பார் நோம் கண்டீர் தோள்கள் என்பார் – சிந்தா:4 1109/1
திரு குழல் மகளிர் நைய சீவகசாமி திண் தோள் – சிந்தா:4 1133/1
கொடுக்குவம் என தெய்வ மகளிர் கூறினார் – சிந்தா:5 1173/4
மாற்றரு மண நெறி மகளிர் நெஞ்சமே – சிந்தா:5 1212/2
அந்தர மகளிர் அன்னார் நாடகம் இயற்றுகின்றார் – சிந்தா:5 1253/4
அரும் தவம் செய்து வந்த ஆய் இழை மகளிர் யார்-கொல் – சிந்தா:5 1298/1
பூம் தொடி மகளிர் போற்றி பொன் கலம் பரப்பினாரே – சிந்தா:5 1300/4
ஒன்றிய மகளிர் தாமே உற்றவர்க்கு உரியர் என்னா – சிந்தா:5 1342/3
மணி புனை மகளிர் நல்லார் மங்கல மரபு கூறி – சிந்தா:5 1344/2
வடம் கெழு வரு முலை மகளிர் மாமை போன்று – சிந்தா:6 1439/3
அரங்கு அணி நாடக மகளிர் ஆய் நுதல் – சிந்தா:6 1442/3
வாணிக மகளிர் தாமே வாணிகம் வல்லர் என்னா – சிந்தா:6 1500/3
கலை உணர் மகளிர் நெஞ்சில் காமத்தின் கனிந்த ஊடல் – சிந்தா:7 1625/1
கடிகள் தவழ் குழல் மகளிர் கசிந்து மனம் கரிய – சிந்தா:7 1798/2
என் ஒப்பார் பெண் மகளிர் இ உலகில் தோன்றற்க என்று – சிந்தா:7 1807/3
பைம் துகில் மகளிர் தேன் சோர் பவள வாய் திகழ நாணி – சிந்தா:7 1819/1
கன்னிய மகளிர் நெஞ்சில் காமம் போல் கரக்க என்றான் – சிந்தா:7 1861/4
தோய் தகை மகளிர் தோயில் மெய் அணி நீக்கி தூ நீர் – சிந்தா:8 1892/1
சூடக மகளிர் சோர்ந்து செருக்கிய மஞ்ஞை ஒத்தார் – சிந்தா:9 2052/2
வண்ண மகளிர் வனப்பிற்று ஒருபால் – சிந்தா:10 2114/4
வரு முலை மகளிர் வைத்து வான் தவிசு அடுத்து நீங்க – சிந்தா:10 2140/3
போக மகளிர் வல கண்கள் துடித்த பொல்லா கனா கண்டார் – சிந்தா:10 2173/1
குலம் கெழு மகளிர் தம் கோலம் நீப்பவும் – சிந்தா:10 2221/1
நெடு மொழி மகளிர் கோல நிழல் மணி முலைகள் நேர்பட்டு – சிந்தா:10 2256/2
மை படை நெடும் கண் மாலை மகளிர் தம் வனப்பின் சூழ்ந்து – சிந்தா:10 2259/3
தூசு உலாம் பரவை அல்குல் துணை முலை மகளிர் ஆடும் – சிந்தா:10 2268/1
மேகலை பரவை அல்குல் வெள் வளை மகளிர் செம் சாந்து – சிந்தா:10 2278/1
மாலை கண் ஆம்பல் போல மகளிர் தம் குழாத்தில் பட்டார் – சிந்தா:10 2284/1
மடத்தகை மகளிர் கோல வரு முலை உழக்க சேந்து – சிந்தா:10 2285/2
கட்டு அழல் நெடும் கண் யாதும் இமைத்திலன் மகளிர் ஓச்சும் – சிந்தா:10 2291/2
தோட்டு வண்டு ஒலியல் மாலை துடி இடை மகளிர் ஆய்ந்த – சிந்தா:10 2294/1
கற்பக மாலை சூட்டி கடி அர மகளிர் தோய்வர் – சிந்தா:10 2302/2
கொழு வாய் விழுப்புண் குரைப்பு ஒலியும் கூந்தல் மகளிர் குழை சிதறி – சிந்தா:11 2355/1
தொடி தோள் மகளிர் ஒருசாரார் துயர கடலுள் அவர் நீந்த – சிந்தா:11 2356/1
வடி கண் மகளிர் ஒருசாரார் வரம்பு இல் இன்ப கடல் நீந்த – சிந்தா:11 2356/2
பூ குழல் மகளிர் கொண்டான் புறக்கணித்து இடப்பட்டீர்க்கும் – சிந்தா:11 2376/2
எழில் குழை திருவில் வீச மகளிர் நெய் ஏற்றுகின்றார் – சிந்தா:12 2416/4
பணி தகு மகளிர் வீசி பாவையை குளிர்ப்பித்தாரே – சிந்தா:12 2478/4
பைம் தொடி மகளிர் பாங்கர் பரிந்து நூல் சொரிந்த காசு – சிந்தா:12 2528/1
மன்னர் மன்ன மதி தோய் குடையாய் மகளிர் காமம் மறைத்து ஒழிதியோ – சிந்தா:12 2588/4
முல்லை முகை சொரிந்தால் போன்று இனிய பால் அடிசில் மகளிர் ஏந்த – சிந்தா:13 2623/1
மா தவ மகளிர் எல்லாம் மா பெரும் தேவியாரை – சிந்தா:13 2644/3
உறைகின்ற உருவ கோல சிகழிகை மகளிர் இன்பத்து – சிந்தா:13 2653/2
பணை முலை மகளிர் எல்லாம் பவித்திரன் படையது ஆக – சிந்தா:13 2655/2
பரப்பினாள் பாவை தத்தை பைம் தொடி மகளிர் எல்லாம் – சிந்தா:13 2657/2
பண் உரை மகளிர் மாலை பைம் துகில் கவர்ந்து கொள்ள – சிந்தா:13 2663/1
கண் உரை மகளிர் சேர்ந்து கார் இருள் திவளும் மின் போல் – சிந்தா:13 2663/2
மாலை மகளிர் அணிந்ததன் பின் பஞ்ச வாசம் கவுள் கொண்டு – சிந்தா:13 2698/1
புலவியுள் மகளிர் கூந்தல் போது உகுக்கின்றதே போல் – சிந்தா:13 2711/1
மாசு இல் பூம் பள்ளி வைகி வளர்ந்து எழு மகளிர் ஒப்ப – சிந்தா:13 2712/3
வானவர் மகளிர் என்ன வார் கயிற்று ஊசல் ஊர்ந்தும் – சிந்தா:13 2714/1
கானவர் மகளிர் என்ன கடி மலர் நல்ல கொய்தும் – சிந்தா:13 2714/2
கோன் அமர் மகளிர் கானில் குழாம் மயில் பிரிவது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2714/4
விழு முலை சூட்டி நின்றார் விண்ணவர் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:13 2716/4
வெம் முலை மகளிர் வீழ் பூம் பொதும்பருள் விதும்பினாரே – சிந்தா:13 2718/4
கடி மலர் மகளிர் ஒத்தார் காவலன் களி வண்டு ஒத்தான் – சிந்தா:13 2719/4
பரத்தையர் தோய்ந்த மார்பம் பத்தினி மகளிர் தீண்டார் – சிந்தா:13 2722/1
நல்வினை என்னும் நன் பொன் கற்பக மகளிர் என்னும் – சிந்தா:13 2728/1
கண் திரள் முத்தம் மென் தோள் காவி கண் மகளிர் போற்றி – சிந்தா:13 2734/3
பைம் தொடி மகளிர் ஆடும் பந்து என எழுந்து பொங்கி – சிந்தா:13 2765/2
நரம்பு ஒலி பரந்த கோயில் நல் நுதல் மகளிர் தூவும் – சிந்தா:13 2926/1
பைம் துகில் மகளிர் மேவார் பாசிழை பசும்பொன் மாலை – சிந்தா:13 2973/2
புக்கான் சுதஞ்சணனும் பொன் தாமரை மகளிர்
தொக்காலே போலும் தன் தேவி குழாம் சூழ – சிந்தா:13 3038/1,2
வாள் கை அம் மைந்தர் ஆயும் வன முலை மகளிர் ஆயும் – சிந்தா:13 3106/1

TOP


மகளிர்-தம் (3)

குல தலை மகளிர்-தம் கற்பின் கோட்டகம் – சிந்தா:1 41/3
சுந்தர சுண்ண மேனி மகளிர்-தம் கண்ணுள் இட்ட – சிந்தா:3 793/3
குலத்தலை மகளிர்-தம் கற்பின் திண்ணிய – சிந்தா:5 1210/2

TOP


மகளிர்-தம்முள் (1)

வயிர வில் உமிழும் பைம் பூண் வன முலை மகளிர்-தம்முள்
உயிர் பெற எழுதப்பட்ட ஓவிய பாவை ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2048/1,2

TOP


மகளிர்க்கு (1)

ஊதுமே மகளிர்க்கு ஒத்த போகமும் அன்னது ஒன்றே – சிந்தா:6 1456/2

TOP


மகளிரில் (1)

பூம் துகில் மகளிரில் பொலிந்து போர்த்தது ஓர் – சிந்தா:5 1181/3

TOP


மகளிரின் (2)

உளம் மெலி மகளிரின் ஒடுங்கும் என்பவே – சிந்தா:1 49/4
கன்னிய மகளிரின் காண்டற்கு அரியன – சிந்தா:5 1203/2

TOP


மகளிரும் (3)

பாடல் மகளிரும் பல் கலை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:10 2118/1
ஆடல் மகளிரும் ஆவண வீதி-தொறும் – சிந்தா:10 2118/2
காதல் மகளிரும் மைந்தரும் காணிய – சிந்தா:10 2119/2

TOP


மகளிருள் (1)

மைந்தருள் காமன் அன்னான் மகளிருள் திரு அனாளை – சிந்தா:3 840/3

TOP


மகளிரை (3)

மைந்தரோடு ஊடிய மகளிரை இளையவர் – சிந்தா:1 121/1
சின களி யானை மன்னர் மகளிரை சேர்த்தி நம்பன் – சிந்தா:12 2568/3
மைந்தரும் மகளிரை மருங்கு சேர்கிலார் – சிந்தா:13 2936/4

TOP


மகளின் (2)

விண் தொட நிவந்த கோயில் விண்ணவர் மகளின் சென்றாள் – சிந்தா:1 303/3
வேமானியர் தம் மகளின் விரும்ப நனி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:12 2455/4

TOP


மகளீர் (1)

உணர்வீர் அமரர் மகளீர் அருளி – சிந்தா:5 1378/3

TOP


மகளும் (3)

வானத்தின் இழிந்து வந்த வானவர் மகளும் ஒப்பாள் – சிந்தா:7 1567/3
எண்ணி பத்து அங்கை இட்டால் இந்திரன் மகளும் ஆங்கே – சிந்தா:7 1597/3
மான் நெடு மழை கண் நோக்கி வானவர் மகளும் ஒப்பாள் – சிந்தா:8 1951/3

TOP


மகளே (4)

ஆம் தாமரை மகளே அல்லள் ஆயின் அமரர் மகள் என்பாரும் ஆயினாரே – சிந்தா:3 680/4
காதல் மாமன் மட மகளே கரும் குழல் மேல் வண்டு இருப்பினும் – சிந்தா:7 1586/1
விள்ளா வியன் நெடும் தேர் வேந்தன் காதல் மட மகளே
கள் ஆவி கொப்புளிக்கும் கமழ் பூம் கோதாய் என் மனத்தின் – சிந்தா:7 1887/1,2
செந்தாமரை மகளே அல்லது பெண் சாராத திருவின் மிக்க – சிந்தா:11 2370/3

TOP


மகளே-கொல் (1)

மையில் வானவர்-தம் மகளே-கொல் என்று – சிந்தா:3 639/3

TOP


மகளை (3)

ஒண் நுதல் மகளை தந்து ஈங்கு உறைக என ஒழுகும் நாளுள் – சிந்தா:5 1215/2
மங்கலம் மடிந்த திரு மா மகளை ஒப்பீர் – சிந்தா:7 1787/1
விஞ்சை அரையன் மகளை வீணை பொருது எய்தி – சிந்தா:7 1796/2

TOP


மகளோ (2)

ஆம் பால் குடவர் மகளோ என்று அரிவை நைய – சிந்தா:2 492/3
தாக்கு அணங்கோ மகளோ என தாழ்ந்தான் – சிந்தா:6 1473/4

TOP


மகளோடு (1)

நா வீற்றிருந்த புல_மா_மகளோடு நன் பொன் – சிந்தா:1 30/1

TOP


மகற்கு (4)

பெரு மகற்கு ஆக்கம் பிறழ்வு இன்றி கேட்டே – சிந்தா:1 334/1
அவ்வைக்கு மூத்த மாமன் ஒரு மகற்கு இன்று உன் தாதை – சிந்தா:4 1046/3
நீக்கினான் ஒரு மகற்கு அருளி நீள் நெறி – சிந்தா:5 1409/3
ஒரு மகற்கு ஈந்தனன் கோயில் புக்கனன் – சிந்தா:13 2862/3

TOP


மகன் (24)

வாள் உற்ற கண்ணாள் மகன் வாழ்க என நோற்றவாறும் – சிந்தா:0 10/4
நல் முளை நின் மகன் ஆக்கம் அதாம் என – சிந்தா:1 225/3
திருந்திய நின் மகன் தீதின் நீங்கினான் – சிந்தா:1 327/3
ஆதி காலத்து அந்தணன் காதல் மகன் ஒத்தான் – சிந்தா:1 366/4
ஊர் பரிவுற்றது எல்லாம் ஒரு மகன் உணர்த்தினானே – சிந்தா:2 442/4
நெடியான் மகன் சிலையும் அம்பும் வைத்த நிழல் மதியோ வாள் முகமோ நோக்கி காணீர் – சிந்தா:3 681/4
கலம் கலந்து இலங்கும் மார்பின் கந்துகன் மகன் என – சிந்தா:3 689/2
நினைத்து இருந்து இயற்றிய நிருமித மகன் இவன் – சிந்தா:3 707/3
கூட்டுற முறுக்கி விட்ட குய மகன் திகிரி போல – சிந்தா:3 786/1
என் மகன் அதனை நீக்கி இன் உயிர் அவளை காத்தான் – சிந்தா:4 1118/3
பெண்ணும் ஆணும் இரங்க பெருமான் மகன் சாமியை – சிந்தா:4 1158/3
ஊன் உகுக்குகின்ற வை வேல் ஒரு மகன் உருமின் தோன்றி – சிந்தா:5 1266/2
இ நால்வர் துணைவியரா காதல் மகன் இவனா உடையார் போகி – சிந்தா:6 1548/1
முந்தி பெறப்பட்ட மகன் மூரி சிலை தட கை – சிந்தா:7 1797/2
தேவனே மகன் அலன் செல்வன் மற்று என்மரும் – சிந்தா:7 1843/1
குடை நிழல் கொற்ற வேந்தன் ஒரு மகன் காண குன்றா – சிந்தா:7 1863/1
மான் நலம் கொண்ட நோக்கி மகன் மனம் மகிழ சொன்னாள் – சிந்தா:8 1915/4
இரவினும் பகலும் ஓவாது என் மகன் யாண்டையேன் என்று – சிந்தா:9 2095/2
அரு மகன் ஆகும் என்று ஆங்கு அணி முரசு அறைவித்தானே – சிந்தா:10 2177/4
நின்ற அ படை உளானே ஒரு மகன் நீல குஞ்சி – சிந்தா:10 2289/1
சுநந்தை தன் மகன் சுடர் பொன் சூழி தேன் – சிந்தா:12 2521/1
காட்டு அகத்து ஒரு மகன் துரக்கும் மா கலை – சிந்தா:13 2930/1
ஒள்ளியான் ஒரு மகன் உரைத்தது என்னன்-மின் – சிந்தா:13 2931/3
உப்பு இலி புழுக்கல் காட்டுள் புலை மகன் உகுப்ப ஏக – சிந்தா:13 2984/1

TOP


மகன்றில் (1)

சோர் துகில் திருத்தல் தேற்றாள் துணை பிரி மகன்றில் ஒத்தாள் – சிந்தா:1 302/4

TOP


மகன்றிலும் (1)

அன்னமும் மகன்றிலும் அணிந்து தாமரை – சிந்தா:5 1250/1

TOP


மகனாம் (1)

நன் முடி நின் மகனாம் நறு மாலைகள் – சிந்தா:1 225/1

TOP


மகனுக்கு (1)

காதல் தம் மகனுக்கு உற்ற நவை என கலங்கி வீழ்ந்தார் – சிந்தா:7 1799/3

TOP


மகனென் (1)

தன் மகனென் யான் அடிகள் தேவதத்தன் என்பேன் – சிந்தா:7 1792/4

TOP


மகனே (3)

ஒப்பான் ஒரு மகனே நால்வர் ஒரு வயிற்றுள் பிறந்தான் என்ன – சிந்தா:6 1544/1
உற்றான் ஒரு மகனே மேற்கதிக்கு கொண்டுபோம் உரவோன் தன்னை – சிந்தா:6 1545/3
கோமான் மகனே குரு குலத்தார் போர் ஏறே – சிந்தா:7 1805/1

TOP


மகனை (6)

தாள் வலியான் ஓர் மகனை தலைப்பட்டு – சிந்தா:3 517/2
மாண்டது இல் செய்கை சூழ்ந்த வாணிகன் மகனை வல்லே – சிந்தா:4 1079/3
முன் ஒரு-கால் என் மகனை கண்டேன் என் கண் குளிர – சிந்தா:7 1807/1
கொண்டாம் கடல் வேலி கீழ் மகனை கூற்றம் ஆய் – சிந்தா:7 1809/3
வாளை ஆம் நெடிய கண்ணாள் மகனை மார்பு ஒடுங்க புல்லி – சிந்தா:8 1912/2
கொற்றவி மகனை நோக்கி கூறினள் என்ப நும் கோக்கு – சிந்தா:13 2609/1

TOP


மகனொடும் (1)

விழு தகு மகனொடும் விரைவின் ஏகினான் – சிந்தா:1 325/4

TOP


மகாரோடு (1)

கண்ணி மகாரோடு கால் சிலம்பு ஆர்த்து எழ – சிந்தா:10 2114/2

TOP


மகிழ் (11)

மால் உறுப்ப மகிழ் செய்வ மாண்பில் நஞ்சும் அமிர்தமுமே – சிந்தா:1 167/3
உழந்தவரும் நோக்கி மகிழ் தூங்க ஒளி வாய்ந்து – சிந்தா:3 597/1
வண் தெரியல் ஆரம் முலை மாதார் மகிழ் அமுதம் – சிந்தா:3 599/3
வண்டுகாள் மகிழ் தேன் இனங்காள் மது – சிந்தா:4 892/3
மனம் மகிழ் பெரும் தடம் வலத்து இட்டு ஏகுதி – சிந்தா:5 1180/3
மாலையொடு வந்து மதி தோன்ற மகிழ் தோன்றி – சிந்தா:9 2031/2
மட்டு அவிழ் கோதை பெற்றாய் மனம் மகிழ் காதலானை – சிந்தா:9 2058/1
மருளின் சொன்னாய் மறப்பேனோ யான் நின்னை என்ன மகிழ் ஐங்கணை – சிந்தா:12 2593/3
தம் பால் பட்ட தனி செம் கோல் தரணி மன்னன் மகிழ் தூங்கி – சிந்தா:13 2702/3
பெண்மையால் பழித்த மந்தி பெரு மகிழ் உவகை செய்வான் – சிந்தா:13 2724/2
தம்மை நிழல் நோக்கி தாங்கார் மகிழ் தூங்கி – சிந்தா:13 2790/1

TOP


மகிழ்ச்சி (3)

மாதரும் களிறு அனானும் மாசுண மகிழ்ச்சி மன்றல் – சிந்தா:1 189/2
இறைவனை மகிழ்ச்சி செய்து மயக்குவான் அமைச்சர் எண்ணி – சிந்தா:13 2653/3
ஒளித்து ஒரு பொதும்பர் சேர்ந்து ஆங்கு ஒரு சிறை மகிழ்ச்சி ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2721/2

TOP


மகிழ்ச்சியின் (2)

கரிந்த கண்ணி கலந்த மகிழ்ச்சியின்
அரிந்த மேகலை ஆர்த்தன அம் சிலம்பு – சிந்தா:5 1349/2,3
மண் எலாம் செல்ல நின்ற மகிழ்ச்சியின் மகிழ்ந்து தந்தான் – சிந்தா:7 1757/4

TOP


மகிழ்ச்சியும் (1)

புகழ்ந்து உரை மகிழ்ச்சியும் பொற்பு இல் பல் சனம் – சிந்தா:13 2640/1

TOP


மகிழ்ச்சியுள் (1)

மண் அமை முழவு தோளான் மகிழ்ச்சியுள் மயங்கினானே – சிந்தா:8 1984/4

TOP


மகிழ்ந்தனனே (1)

மலை ஆர் மணி மார்பன் மகிழ்ந்தனனே – சிந்தா:1 216/4

TOP


மகிழ்ந்தார் (3)

மன்னகுமரனை வாழ்த்தி மகிழ்ந்தார் – சிந்தா:10 2128/4
உண்ணற்கு இனிய மது மகிழ்ந்தார் ஒலியல் மாலை புறம் தாழ – சிந்தா:13 2700/3
கண் கனிய நாடகம் கண்டு அமரர் காம கொழுந்து ஈன்று தம் தவம் தாம் மகிழ்ந்தார் அன்றே – சிந்தா:13 3138/4

TOP


மகிழ்ந்தாள் (2)

வண் தாரான் செவ்வி வாய் கேட்டாள் தன் மெய் மகிழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1039/4
மால் படுத்தான் மார்பில் மணந்தாளே போல் மகிழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1044/4

TOP


மகிழ்ந்தாளை (1)

மங்கையர்கள் காப்ப மகிழ்ந்தாளை நீ மகிழ்ந்து – சிந்தா:13 2962/2

TOP


மகிழ்ந்திருந்திலிரோ (1)

வட்டிகை பாவை நோக்கி மகிழ்ந்திருந்திலிரோ என்னா – சிந்தா:9 2085/1

TOP


மகிழ்ந்து (32)

எழு கிளை மகிழ்ந்து எமது அரசு வேண்டினான் – சிந்தா:1 330/2
கட்டு அவிழ் தாரினான் தன் கடி மனை மகிழ்ந்து புக்கான் – சிந்தா:3 583/4
மையல் மத யானை நிரை மன்னவன் மகிழ்ந்து ஆனா – சிந்தா:3 589/1
மன் பெரிய மாமன் அடி மகிழ்ந்து திசை வணங்கி – சிந்தா:3 849/1
மகிழ்ந்து வீழ் மணி குழல் மாலை கால் தொடும் – சிந்தா:4 1004/2
மன் அணங்குறலொடு மகிழ்ந்து கண்டதே – சிந்தா:4 1006/4
குறிஞ்சி எல்லையின் நீங்கி கொடி முல்லை மகள் மகிழ்ந்து ஆட – சிந்தா:7 1563/1
மனத்து-இடை மகிழ்ந்து கேட்டு மைந்தன் நந்தட்டனே ஆம் – சிந்தா:7 1723/2
மண் எலாம் செல்ல நின்ற மகிழ்ச்சியின் மகிழ்ந்து தந்தான் – சிந்தா:7 1757/4
வந்தித்து இருந்தார் மகிழ்ந்து காதல் மிக-மாதோ – சிந்தா:7 1785/4
மலைக்கணத்து-இடை மகிழ்ந்து அனைய மைந்தனே – சிந்தா:7 1811/4
மாவடு நோக்கி உள் மகிழ்ந்து கூறினாள் – சிந்தா:7 1812/4
மந்தார மலை மலர் வேய்ந்து மகிழ்ந்து தீம் தேன் – சிந்தா:8 1959/1
மணி இயல் வள்ளத்து ஏந்த மது மகிழ்ந்து அனந்தர் கூர – சிந்தா:9 2083/1
வாள் மிடை தோழர் சூழ தன் மனை மகிழ்ந்து புக்கான் – சிந்தா:9 2094/4
செம் கயல் மழை கண் செ வாய் தத்தையும் மகிழ்ந்து தீம் சொல் – சிந்தா:9 2098/1
திரு குழாம் அனைய பட்டத்தேவியர் மகிழ்ந்து செய்ய – சிந்தா:10 2131/2
மன்னன் மகிழ்ந்து மருமானை விடாது புல்லி – சிந்தா:10 2136/2
வீற்று இங்கு இருந்தேன் என மகிழ்ந்து வென்றி வேழம் இருநூறும் – சிந்தா:10 2174/2
மட்டு அவிழ் மாலை போல மகிழ்ந்து பூண் மார்பத்து ஏற்று – சிந்தா:10 2291/3
ஒருவனுக்கு ஒருத்தி போல உளம் மகிழ்ந்து ஒளியின் வைகி – சிந்தா:11 2377/2
மாதர் தன் வனப்பு நோக்கி மகிழ்ந்து கண் இமைத்தல் செல்லான் – சிந்தா:12 2506/1
வளைந்த மின் அனார் மகிழ்ந்து சண்பகம் – சிந்தா:13 2682/3
மன்னர் உய்ப்பன மகிழ்ந்து தாங்கினார் – சிந்தா:13 2686/3
மாட கீழ் நிலை மகிழ்ந்து வைகினார் – சிந்தா:13 2687/4
பிடி மகிழ்ந்து ஓப்ப நின்ற பெரும் களிற்று அரசு நோக்கி – சிந்தா:13 2715/3
வடி மதர் மழை கண் நல்லார் மன்னனை மகிழ்ந்து நின்றார் – சிந்தா:13 2715/4
மெய்ந்நெறி மகிழ்ந்து நின்றான் வேனில் வாய் காமன் ஒத்தான் – சிந்தா:13 2730/3
மற்று அவன் மகிழ்ந்து புக்கு மணி முடி துளக்கினானே – சிந்தா:13 2738/4
வட மலை பொன் அனார் மகிழ்ந்து தாமரை – சிந்தா:13 2863/1
மங்கையர்கள் காப்ப மகிழ்ந்தாளை நீ மகிழ்ந்து
பங்கயமே போல்வாளை பார்ப்பானாய் பண் அணைத்து – சிந்தா:13 2962/2,3
தம்மை தாம் மகிழ்ந்து உறைய இத்தலை – சிந்தா:13 3131/3

TOP


மகிழ்வ (2)

மைந்தனை மகிழ்வ கூறி மைத்துன தோழன் என்றான் – சிந்தா:5 1264/4
இளையவள் மகிழ்வ கூறி இன் துயில் அமர்ந்து பின் நாள் – சிந்தா:9 2101/1

TOP


மகிழ்வித்தாளே (1)

அரங்கின் மேல் ஆடல் காட்டி அரசனை மகிழ்வித்தாளே – சிந்தா:12 2596/4

TOP


மகிழ்வீர் (1)

விண் காவலை மகிழ்வீர் நனி உளிரோ என விபுலன் – சிந்தா:10 2260/2

TOP


மகிழ்வு (5)

வண்ண போது அருச்சித்து மகிழ்வு ஆனா தகையவே – சிந்தா:1 164/4
மறுத்து ஆங்கே சிறகு உளர்ந்து மகிழ்வு ஆனா கொள தேற்றி – சிந்தா:3 650/3
மடங்கல் ஏறு அனையான் மகிழ்வு எய்தினான் – சிந்தா:4 950/4
அன்னள் ஆய் மகிழ்வு எய்துவித்தாள்-அரோ – சிந்தா:5 1402/3
பொன்னின் புனைந்து தான் போக்க நிகழ்வது ஓரான் மகிழ்வு எய்தி – சிந்தா:10 2175/3

TOP


மகிழ்வும் (1)

புலம்பலும் மகிழ்வும் நெஞ்சில் பொலிதலும் இன்றி பொன் ஆர்ந்து – சிந்தா:5 1167/3

TOP


மகிழ்வுற்ற (1)

வானவர் போல் மகிழ்வுற்ற பின் வார் நறும் – சிந்தா:1 222/2

TOP


மகிழ்வொடு (1)

மண்டு அமர் கடந்தவன் மகிழ்வொடு ஏகினான் – சிந்தா:7 1616/4

TOP


மகிழ்வோடு (1)

மலை கொள் கானம் முன்னி மகிழ்வோடு ஏகுகின்றான் – சிந்தா:6 1413/4

TOP


மகிழ (4)

மண்ணவர் மகிழ வான் கண் பறவை மெய்ம்மறந்து சோர – சிந்தா:3 729/2
மங்கை மகிழ உறையேனேல் வாள் அமருள் – சிந்தா:4 1043/3
வார் முயங்கு மெல் முலைய வளை வேய் தோளாள் மனம் மகிழ
நீர் முயங்கு கண் குளிர்ப்ப புல்லி நீள் தோள் அவன் நீங்கி – சிந்தா:7 1888/1,2
மான் நலம் கொண்ட நோக்கி மகன் மனம் மகிழ சொன்னாள் – சிந்தா:8 1915/4

TOP


மகிழாது (1)

மண் காவலை மகிழாது இவண் உடனே புகழ் ஒழிய – சிந்தா:10 2260/1

TOP


மகிழாதும் (1)

அரியர் என்ன மகிழாதும் எளியர் என்ன இகழாதும் – சிந்தா:13 2815/3

TOP


மங்கல (17)

மாது உகு மயிலின் நல்லார் மங்கல மரபு கூறி – சிந்தா:2 463/1
மை விரி குழலினாளை மங்கல கடிப்பு சேர்த்தி – சிந்தா:2 488/2
மங்கல அணியினர் மலர் கதிர் மதி அன – சிந்தா:3 603/1
மங்கல வாச நல் நீர் மணி நிறம் கழீஇயது ஒப்ப – சிந்தா:3 623/2
மணி இயல் யவன செப்பின் மங்கல துகிலை வாங்கி – சிந்தா:4 1146/1
மங்கல வகையின் ஆட்டி மணி அணி கலங்கள் சேர்த்தி – சிந்தா:5 1169/3
மணி புனை மகளிர் நல்லார் மங்கல மரபு கூறி – சிந்தா:5 1344/2
மங்கல வெள்ளை வழித்து முத்து ஈர்த்த பின் – சிந்தா:6 1477/1
மங்கல வகையில் சேர்ந்து மது துளி அறாத மாலை – சிந்தா:9 2098/3
மருங்குல் போல் குயிற்றிய நகரில் மங்கல
பெரும் தவிசு அடுத்தனர் பிணையல் மாலையார் – சிந்தா:12 2409/3,4
மங்கல பெரும் கணி வகுத்த ஓரையால் – சிந்தா:12 2411/1
மங்கல மன்னவன் வாழ்த்த ஏறலும் – சிந்தா:12 2411/2
மங்கல அச்சுதம் தெளித்து வாய் மொழி – சிந்தா:12 2411/3
மங்கல கருவி முன் உறுத்தி வாழ்த்தினார் – சிந்தா:12 2411/4
வான் மணம் உற செய்த மங்கல மணி சீப்பு – சிந்தா:12 2436/3
வாக்கினில் செய்த பொன் வாள் மங்கல விதியின் ஏந்தி – சிந்தா:12 2495/1
மணி உறை கழிப்பது போல மங்கல
பணி வரு பைம் துகில் நீக்கி பால்கடல் – சிந்தா:13 3028/1,2

TOP


மங்கலங்கள் (1)

மங்கலங்கள் எட்டும் இவை மணியின் புனைந்து ஏந்தி – சிந்தா:12 2487/3

TOP


மங்கலம் (4)

மங்கலம் மடிந்த திரு மா மகளை ஒப்பீர் – சிந்தா:7 1787/1
வலம்புரி முத்தமும் குவித்த மங்கலம்
இலங்கின மணி விளக்கு எழுந்த தீம் புகை – சிந்தா:12 2410/2,3
மறு இல் மங்கலம் காட்டினார் மண – சிந்தா:12 2428/3
விளைத்த பின் விண்ணும் மண்ணும் மங்கலம் வகையில் செய்து – சிந்தா:13 3116/3

TOP


மங்கலமும் (2)

மடிவு இல் கம்மியர்களோடு மங்கலமும் ஆயிரம் – சிந்தா:1 76/3
அட்ட மங்கலமும் ஏந்தி ஆயிரத்து எண்மர் ஈண்டி – சிந்தா:2 472/2

TOP


மங்குல் (5)

நங்கை தன் நலத்தினால் மங்குல் வெள்ளி மால் வரை – சிந்தா:3 575/1
மங்குல் இடை மின்னும் மதியும் சுடரும் போல – சிந்தா:10 2166/3
மங்குல் மின் என வள்ளல் தேர் மைந்தர் தேரொடு மயங்கலின் – சிந்தா:10 2307/3
மங்குல் மணி நிற வண்ணன் போல் வார் குழைகள் திருவில் வீச – சிந்தா:11 2371/3
மங்குல் சூழ் வாடைக்கு ஒல்கான் வெள்ளிடை வதிந்து மாதோ – சிந்தா:13 3072/3

TOP


மங்குலாய் (2)

மங்குலாய் திசை யாவையும் அல்கின்றே – சிந்தா:7 1607/4
மங்குலாய் அகில் புகை மணந்து கற்பக – சிந்தா:13 3000/1

TOP


மங்கை (15)

அத்தம் அனைய களிற்று அ நகர் மன்னன் மங்கை
முத்தம் உரிஞ்சும் முகிழ் மென் முலை மின் அனாளை – சிந்தா:0 18/1,2
மருமகன் வலந்தது மங்கை ஆக்கமும் – சிந்தா:1 187/1
கை மலர் காந்தள் வேலி கண மலை அரையன் மங்கை
மை மலர் கோதை பாகம் கொண்டதே மறுவது ஆக – சிந்தா:1 208/1,2
மங்கை மலர் அடியும் தாமரையே யாம் அறியேம் அணங்கே என்பார் – சிந்தா:3 643/4
மங்கை நல்லவர் கண்ணும் மனமும் போன்று – சிந்தா:4 892/1
சுண்ண மங்கை சுரமைய மாலைய – சிந்தா:4 894/3
மங்கை மகிழ உறையேனேல் வாள் அமருள் – சிந்தா:4 1043/3
மட்டார் கோதை மனை துறந்தாள் மைந்தனும் மங்கை மேலே – சிந்தா:7 1601/3
துறக்கம் இதுவே எனும் தொல் நகர் மன்னன் மங்கை
தொறு கொண்ட கள்வர் இவரோ என சொல்லி நக்கு ஆங்கு – சிந்தா:7 1871/1,2
மங்கை ஆட மாலை சூழும் வண்டு போல வந்து உடன் – சிந்தா:8 1953/2
நெய் அணி குழல் மாலை நிழல் உமிழ் குழை மங்கை
மெய் அணி கலன் மாலை மின் இரும் துகில் ஏந்தி – சிந்தா:12 2434/2,3
மங்கை நல்லார் பவழ அம்மி அரைத்த சாந்தம் மலர் பெய் மாலை – சிந்தா:12 2592/2
கண மலை அரசன் மங்கை கட்டியங்காரன் ஆக – சிந்தா:13 2655/1
மங்கை நின் மனத்தினால் வருந்தல் என்று அவள் – சிந்தா:13 2679/3
மங்கை மனா அனைய மென் சூல் மட உடும்பு – சிந்தா:13 2781/1

TOP


மங்கை-கொல் (1)

வரையின் மங்கை-கொல் வாங்கு இரும் தூங்கு நீர் – சிந்தா:5 1326/1

TOP


மங்கைக்கு (1)

மங்கைக்கு உரியான் கடை ஏறும் வந்து ஏறலோடும் – சிந்தா:8 1977/1

TOP


மங்கையர் (24)

மை நீர் நெடும் கண் இரு மங்கையர் தம்முள் மாறாய் – சிந்தா:0 12/3
கன்று அருத்தி மங்கையர் கலம் நிறை பொழிதர – சிந்தா:1 69/3
கூத்து அறாத பள்ளியும் கொற்றம் அன்ன மங்கையர்
ஏத்தல் சான்ற கோயிலும் இடைப்படுத்து இயன்றவே – சிந்தா:1 154/3,4
காமனே என கன்னி மங்கையர்
தாமரை கணால் பருக தாழ்ந்து உலாம் – சிந்தா:2 412/2,3
நானம் மண்ணிய நல் மண மங்கையர்
மேனி போன்று இனிதாய் விரை நாறிய – சிந்தா:4 853/1,2
மேவி விண்ணவர் மங்கையர் போன்று தம் – சிந்தா:4 873/2
இட்டிடையார் இரு மங்கையர் ஏந்து பொன் – சிந்தா:4 880/1
மை தலை நெடும் தடம் கண் மங்கையர் மயங்கினர் – சிந்தா:4 1101/4
கரிய வாய் நெடிய கண் கடைசி மங்கையர்
வரி வரால் பிறழ் வயல் குவளை கட்பவர் – சிந்தா:5 1249/2,3
இனியர் மங்கையர் என்பது கூறுவாய் – சிந்தா:6 1510/2
வகை கொள் மேகலை மங்கையர் நெஞ்சமும் – சிந்தா:7 1816/2
மது குலாம் அலங்கல் மாலை மங்கையர் வளர்த்த செம் தீ – சிந்தா:7 1821/1
மங்கையர் பண்ணிய மருத யாழ் குழல் – சிந்தா:8 1991/1
நல் எழில் மங்கையர் நல் நுதல் சூட்டிய – சிந்தா:10 2113/3
கதிர் நல மங்கையர் கால் தொடர்ந்து ஓட – சிந்தா:10 2115/2
மழை மின்னு குழாத்தின் மாலை மங்கையர் மயங்கி நின்றார் – சிந்தா:10 2130/4
சொரிந்தார் மலர் அர மங்கையர் தொழுதார் விசும்பு அடைந்தான் – சிந்தா:10 2265/4
நாகம் நெற்றி மங்கையர் ஒத்தார் மடநல்லார் – சிந்தா:11 2330/4
மான மங்கையர் வாட்டமும் பரிவும் தம் கணவன் – சிந்தா:12 2382/3
ஆடல் மங்கையர் கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஒலி – சிந்தா:12 2399/1
கடி மலர் மங்கையர் காய் பொன் கிண்கிணி – சிந்தா:12 2407/1
மணி நிலா வீசும் மாலை மங்கையர் மயங்கி நின்றார் – சிந்தா:12 2531/3
கோதை மங்கையர் குவி முலை தடத்து-இடை குளித்து – சிந்தா:13 2759/1
மங்கையர் தம்மொடு மடங்கல் மொய்ம்பினான் – சிந்தா:13 2859/1

TOP


மங்கையர்கள் (1)

மங்கையர்கள் காப்ப மகிழ்ந்தாளை நீ மகிழ்ந்து – சிந்தா:13 2962/2

TOP


மங்கையரின் (1)

கற்பு உடைய மங்கையரின் காவல் அவை இழந்த – சிந்தா:13 2979/2

TOP


மங்கையே (1)

எல்லை ஆகும் பொது பெண் அவள் யான் குல மங்கையே – சிந்தா:4 1150/4

TOP


மங்கையை (1)

கார் மின் நுடங்கும் இடை மங்கையை காண்க சென்று என்று – சிந்தா:7 1869/3

TOP


மங்கையோடு (1)

மங்கையோடு இருந்த போழ்து ஓர் மணி வண்டு கண்டு சொன்னான் – சிந்தா:6 1501/3

TOP


மஞ்சரி (1)

ஆலையத்து அழுங்கி ஆங்கு மஞ்சரி அவலம் உற்றாள் – சிந்தா:4 897/4

TOP


மஞ்சள் (1)

மண் ஆர மஞ்சள் உரிஞ்சி மலர் சூட்டி – சிந்தா:13 2780/1

TOP


மஞ்சனத்தை (1)

உற்ற அடிசில் மஞ்சனத்தை உள்ளுறுத்த காப்பும் – சிந்தா:7 1873/3

TOP


மஞ்சனுக்கு (1)

மஞ்சனுக்கு இனைய நீரேன் வாடுவது என்னை என்றாள் – சிந்தா:5 1405/4

TOP


மஞ்சிகர்க்கு (1)

வாய்ந்த கோலம் உடையான் பெரு மஞ்சிகர்க்கு ஏறு அனான் – சிந்தா:12 2492/4

TOP


மஞ்சிகை (1)

துளங்கு மஞ்சிகை துளை சிறு காதினுள் துளங்க – சிந்தா:12 2388/2

TOP


மஞ்சில் (1)

இடு புகை மஞ்சில் சூழ மணவறை இயற்றினாரே – சிந்தா:3 837/4

TOP


மஞ்சின் (1)

மலை ஈன்ற மஞ்சின் மணி பூம் புகை மல்கி விம்ம – சிந்தா:11 2351/2

TOP


மஞ்சினுள் (1)

ஆடும் மஞ்சினுள் விரித்து இருந்த வண்ணம் அன்னரே – சிந்தா:1 71/4

TOP


மஞ்சு (19)

மா மலை தழுவிய மஞ்சு போலவும் – சிந்தா:1 100/2
மஞ்சு தோய் மணி மாடத்து மல்கு பூம் – சிந்தா:1 134/3
மஞ்சு சூழ்ந்து கொண்டு அணிந்து மாக நீண்ட நாகமும் – சிந்தா:1 143/2
மஞ்சு தவழ் குன்று அனைய தோள் ஒசித்து மாத்தாள் – சிந்தா:1 287/3
மஞ்சு சூழ்வதனை ஒத்து பிண புகை மலிந்து பேயும் – சிந்தா:1 301/1
மஞ்சு தோய் குன்றம் அன்ன மாட வீட்டு அகம் புகுந்தான் – சிந்தா:1 396/4
மஞ்சு தம் வயிறு அழிந்து அஞ்சி நீர் உகுத்தவே – சிந்தா:3 570/2
மஞ்சு சூழ் கணை மழை பொழிந்து மா நிரை பெயர்த்து – சிந்தா:3 691/3
மஞ்சு சூழ் இஞ்சி மூதூர் மா முடி குரிசில் நாளை – சிந்தா:5 1296/3
மஞ்சு சூழ் வரை மார்பனை காணிய – சிந்தா:5 1373/1
மஞ்சு தோய் செம்பொன் மாடத்து என் மனை-தன்னுள் என்றாள் – சிந்தா:6 1531/3
மணி பொதி துகிலின் தோன்றும் மஞ்சு சூழ் வரைகள் நாடி – சிந்தா:7 1742/1
மஞ்சு சூழ் விசும்பு-இடை மணந்து மின் மிளிர்வ போல் – சிந்தா:7 1828/1
மஞ்சு இவர் குன்று என மலைந்த வேழமே – சிந்தா:10 2230/4
மஞ்சு இவர் மின் அனார் தம் வால் அரி சிலம்பு சூழ்ந்து – சிந்தா:10 2300/1
உவண் உய்த்திட மஞ்சு என நின்று உலவும் – சிந்தா:13 2853/3
மஞ்சு இவர் மணி வரை அனைய மாதவன் – சிந்தா:13 2891/1
மஞ்சு இவர் மதி முகம் மழுங்க வைகினார் – சிந்தா:13 2896/3
மஞ்சு உடை மதியினுள் சொரிவது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3031/4

TOP


மஞ்ஞை (27)

இள மழை முழக்கு என மஞ்ஞை ஏங்கலின் – சிந்தா:1 49/2
தூவி மஞ்ஞை நன் மணம் புகுத்தும் தும்பி கொம்பரோ – சிந்தா:1 65/4
நிலத்து அவை சொரிதலின் வெரீஇய மஞ்ஞை போய் – சிந்தா:1 92/3
ஆலும் இ மஞ்ஞை அறிந்து அருள் என்றான் – சிந்தா:1 236/4
குன்றம் மார்பு அரிந்து வெள் வேல் குடுமி மா மஞ்ஞை ஊர்ந்து – சிந்தா:1 286/1
அரிமான் ஓர் மெல் அணை மேல் மஞ்ஞை சூழ கிடந்து ஆங்கு வேந்தன் கிடந்தானை தான் – சிந்தா:1 294/1
குஞ்சி மா மஞ்ஞை வீழ்ந்து கால் குவித்து இருந்தது அன்றே – சிந்தா:1 301/4
வலை படு மான் என மஞ்ஞை என தம் – சிந்தா:2 424/1
இன் சுவை யாழொடு அன்னம் இளம் கிளி மழலை மஞ்ஞை
பொன் புனை யூகம் மந்தி பொறி மயிர் புறவம் பொன்னார் – சிந்தா:3 564/1,2
சோலை மஞ்ஞை சுரமை தன் சுண்ணமும் – சிந்தா:4 893/1
பீலி மஞ்ஞை நோக்கி பேடை மயில் என்று எண்ணி – சிந்தா:4 919/2
துணை இல் தோகை மஞ்ஞை ஈயற்கு இவரும் வகை போல் – சிந்தா:4 925/1
எரி தவழ் குன்றத்து உச்சி இரும் பொறி கலாப மஞ்ஞை
இரிவன போன்று மாடத்து இல் உறை தெய்வம் அன்னார் – சிந்தா:4 1095/1,2
வீ கலந்த மஞ்ஞை போல் வேல் நெடும் கண் நீர் மல்க – சிந்தா:4 1104/3
சிறகுற பரப்பி மஞ்ஞை செருக்குபு கிடந்த போன்றும் – சிந்தா:5 1283/2
அம் சிறை கலாப மஞ்ஞை அணங்கு அரவு அட்டதேனும் – சிந்தா:5 1405/2
கலவ மஞ்ஞை அனையாய் கண் காதல் ஒழிகல்லேனால் – சிந்தா:7 1588/4
துன்னி நோய் உற்ற மஞ்ஞை தோற்றம் போல் இருந்த நங்கை – சிந்தா:7 1743/3
ஆடும் மஞ்ஞை அம் சாயல் தத்தை மெய் – சிந்தா:7 1762/3
இந்திரகோபம் கௌவி இறகு உளர்கின்ற மஞ்ஞை
அந்தரத்து இவர்ந்த பாய் மா அரும் பொன் தார் அரவத்தாலே – சிந்தா:7 1819/3,4
அரித்து அசும்பு ஒழுகு குன்றத்து அருவியின் வெரீஇய மஞ்ஞை
பரித்தவை பழன நாரை பார்ப்பொடு மருதில் சேக்கும் – சிந்தா:7 1853/2,3
சூடக மகளிர் சோர்ந்து செருக்கிய மஞ்ஞை ஒத்தார் – சிந்தா:9 2052/2
வாய்த்து அங்கு கேட்டு மட மஞ்ஞை குழாத்தின் ஏகி – சிந்தா:11 2348/2
சோலை மஞ்ஞை தொழுதி போல் தோகை செம்பொன் நிலம் திவள – சிந்தா:13 2698/2
மூசு தேன் வண்டு மொய்த்து முருகு உண்டு துயில மஞ்ஞை
மாசு இல் பூம் பள்ளி வைகி வளர்ந்து எழு மகளிர் ஒப்ப – சிந்தா:13 2712/2,3
கண மஞ்ஞை அஞ்சி கழுத்து ஒளிப்ப கண்டாய் – சிந்தா:13 2779/3
சோலை மஞ்ஞை சூழ் வளையார் தோள் விளையாடி – சிந்தா:13 2928/2

TOP


மஞ்ஞை-தம் (1)

கோடு உயர்ந்த குன்றின் மேல் குழீஇய மஞ்ஞை-தம் சிறகு – சிந்தா:1 71/3

TOP


மஞ்ஞையில் (1)

புல்லார் புகல பொறி மஞ்ஞையில் தேவி போகி – சிந்தா:0 9/3

TOP


மஞ்ஞையின் (1)

இட்டு இடை நுடங்க நொந்து இரியல் உற்ற மஞ்ஞையின்
கட்டு அழல் உயிர்ப்பின் வெந்து கண்ணி தீந்து பொன் உக – சிந்தா:4 1107/2,3

TOP


மஞ்ஞையே (1)

திருவரை மார்பன் திண் தேர் மஞ்ஞையே முருகன்தான் என்று – சிந்தா:3 812/3

TOP


மட்டார் (2)

குழல் எடுத்து யாத்து மட்டார் கோதையின் பொலிந்து மின்னும் – சிந்தா:5 1254/1
மட்டார் கோதை மனை துறந்தாள் மைந்தனும் மங்கை மேலே – சிந்தா:7 1601/3

TOP


மட்டித்தார் (1)

கொம்மை மட்டித்தார் கொடி அனாளையே – சிந்தா:4 991/4

TOP


மட்டித்து (2)

காசு அறு குவளை காமர் அக இதழ் பயில மட்டித்து
ஆசு அற திமிர்ந்து மாதர் அணி நலம் திகழ்வித்தாரே – சிந்தா:3 622/3,4
செம்மை மலர் மார்பம் மட்டித்து இளையார் தோள் – சிந்தா:13 2790/2

TOP


மட்டு (38)

வளை கையால் கடைசியர் மட்டு வாக்கலின் – சிந்தா:1 50/1
மட்டு இலா வள நகர் வண்ணம் இன்னதே – சிந்தா:1 93/4
மட்டு உடை மண மகள் மலர்ந்த போதினால் – சிந்தா:1 98/3
மட்டு அவிழ் கோதை வாள் அன உண்கண் மயில் அன்னாள் – சிந்தா:1 360/1
மட்டு அவிழ் கோதை மாதர் மைந்தனை கொண்டு புக்கார் – சிந்தா:2 472/4
மட்டு அவிழ் கோதையோடு மண்கனை முழவம் மூதூர் – சிந்தா:3 583/3
தெள் மட்டு துவலை மாலை தேனொடு துளிப்ப திங்கள் – சிந்தா:3 676/1
மட்டு அவிழ்ந்த தாரினான் இ மாநகர்க்குள் ஆயிரர் – சிந்தா:3 690/1
மட்டு உலாம் தாரினாய் நின் வனப்பினோடு இளமை கல்வி – சிந்தா:3 772/1
மட்டு அவிழ் கோதை வெய்ய வரு முலை தாங்கல் ஆற்றா – சிந்தா:3 835/2
மட்டு அவிழ் கோதை சுண்ணம் மாலையோடு இகலி தோற்றாள் – சிந்தா:4 904/2
மட்டு அவிழ்ந்த கோதையார்கள் வந்து வாயில் பற்றினார் – சிந்தா:4 1107/4
மட்டு வாய் அவிழ்ந்த தண் தார் தாமரை நாமன் சொன்ன – சிந்தா:4 1145/1
வண் கொடி கொய்த பூவும் வார்ந்து மட்டு உயிர்ப்ப ஏந்தி – சிந்தா:5 1241/2
தேனீர் மலர் மாலை தேன் துளித்து மட்டு உயிர்ப்ப சூட்டினானே – சிந்தா:5 1354/4
தேன் அடைந்து இருந்த கண்ணி தெண் மட்டு துவலை மாலை – சிந்தா:5 1355/1
மட்டு ஆர் பூம் பிண்டி வளம் கெழு முக்குடை கீழ் மாலே கண்டீர் – சிந்தா:6 1549/1
வழைச்சறு சாடி மட்டு அயின்று மள்ளர் தாம் – சிந்தா:7 1614/1
காசில் மட்டு ஒழுக பூத்த அழிஞ்சில் கண் ஆர் கவின் கொண்டன – சிந்தா:7 1649/3
புள் மதித்து உடைந்த போது பொழிந்து மட்டு ஒழுகும் நன் நாட்டு – சிந்தா:7 1695/3
மட்டு மலர் மார்பின் மத யானை எயிறு உழுது ஆங்கு – சிந்தா:7 1791/3
போந்து மட்டு அருவி வீழும் பொன் நெடும் குன்றும் அம் தண் – சிந்தா:7 1820/2
வார்ந்து தேன் துளித்து மட்டு உயிர்த்து வார் மணல் – சிந்தா:7 1823/1
போழ்தலின் வெண்ணெய் போல் பொழிந்து மட்டு ஒழுகுவ – சிந்தா:8 1904/2
தெள் நீர் பனி கயத்து மட்டு அவிழ்ந்த தேன் குவளை – சிந்தா:8 1968/1
மட்டு வாய் அவிழ் மா மலர் கோதையும் – சிந்தா:8 1981/2
அழித்து மட்டு ஒழுகும் தாரான் மணி வள்ளத்து ஆய்ந்த தேறல் – சிந்தா:8 1986/2
மட்டு விரி கோதை மது வார் குழலினாள் தன் – சிந்தா:9 2030/1
மட்டு அவிழ் கோதை பெற்றாய் மனம் மகிழ் காதலானை – சிந்தா:9 2058/1
மட்டு அவிழ் மாலை போல மகிழ்ந்து பூண் மார்பத்து ஏற்று – சிந்தா:10 2291/3
மட்டு ஆர் அலங்கல் அவன் மக்களும் தானும்-மாதோ – சிந்தா:11 2343/3
வழங்கு தாரவன் மார்பு இடை மட்டு உக – சிந்தா:12 2504/1
மட்டு ஒளித்து உண்ணும் மாந்தர் மாண்பு போல் மறைந்து வண்ண – சிந்தா:12 2533/1
தேம் தரு கோதையார் தம் தெள் மட்டு துவலை மாற்ற – சிந்தா:12 2545/2
தொழிந்து மட்டு ஒழுக துதை தார் பொர – சிந்தா:13 2673/3
மட்டு விட்டு அலர்ந்த கோதை மதுவொடு மயங்கி நாளும் – சிந்தா:13 2950/2
மல் ஆர் அகன் மார்ப மட்டு ஏந்தி வாய் மடுத்திட்டு – சிந்தா:13 2963/2
மட்டு அலர் வன மலர் பிண்டி வாமனார் – சிந்தா:13 3041/1

TOP


மட்டு-ஆயின் (1)

மன்னிய தெள் மட்டு-ஆயின் மண்டலி-பாலது என்றான் – சிந்தா:5 1288/4

TOP


மட்டும் (2)

திடனாக தீம் தேனும் தெள் மட்டும் உயிர் குழாம் ஈண்டி நிற்றற்கு – சிந்தா:6 1546/3
ஒழுக்கமே அன்றி தங்கள் உள் உணர்வு அழிக்கும் மட்டும்
புழு பயில் தேனும் அன்றி பிறவற்றின் புண்ணும் மாந்தி – சிந்தா:13 2822/1,2

TOP


மட்டுவார் (1)

மட்டுவார் மாலை வேய்ந்து சதுக்கங்கள் மலிந்த சும்மை – சிந்தா:1 112/2

TOP


மட (31)

பெண்மை நாண் வனப்பு சாயல் பெரு மட மாது பேசின் – சிந்தா:1 356/1
ஆறு மட பள்ளி ஆகுலம் ஆக – சிந்தா:2 426/2
வம்பு உடை முலையினாள் என் மட மகள் மதர்வை நோக்கம் – சிந்தா:2 478/1
வண்ண வன முலை மாதர் மட நோக்கி – சிந்தா:2 480/3
மோட்டு இள முலையினாள் நின் மட மகள் எனக்கு மாமான் – சிந்தா:2 484/2
வாள் வயிரம் விற்கும் மட நோக்கி யார்-கொலோ பெறுவார் என்பார் – சிந்தா:3 645/4
இட்டு இளையர் ஏத்த இமையார் மட மகள் போல் இருந்து நல் யாழ் – சிந்தா:3 647/3
அன்பு கொள் மட பெடை அலமந்து ஆங்கு அகல்வதனை – சிந்தா:3 648/2
கண்டு ஆனா மட பெடை கிளி என போய் கை அகல – சிந்தா:3 649/2
வெறுத்து ஆங்கே மட பெடை விழைவு அகன்று நடப்பதனை – சிந்தா:3 650/2
மாலை என்னும் மட மயில் சுண்ணமும் – சிந்தா:4 893/2
மாது உலாம் மொழியோ மட நோக்கமோ – சிந்தா:5 1308/2
மட மா மயிலே குயிலே மழலை – சிந்தா:6 1526/1
மட பிடிக்கு உய்தல் உண்டோ வால் அடி குஞ்சி சூட்டும் – சிந்தா:6 1529/3
மயில் இனம் இரிய ஆங்கு ஓர் மட மயில் தழுவி கொண்ட – சிந்தா:7 1580/1
காதல் மாமன் மட மகளே கரும் குழல் மேல் வண்டு இருப்பினும் – சிந்தா:7 1586/1
பின்னை தான் பிறரை நோக்கா பெரு மட மாது-தன்னை – சிந்தா:7 1599/2
மாது உலாம் மழலை செ வாய் மட கிளி மொழிந்தது அன்றே – சிந்தா:7 1666/4
வாய்விடாள் பருகி இட்டாள் மட கிள்ளை மருட்டும் சொல்லாள் – சிந்தா:7 1692/4
தூவி மட நாரை துணை அன்னம் பயில் முது மீன் – சிந்தா:7 1781/2
இலக்கண மட பிடி இயைந்து ஓர் போதகம் – சிந்தா:7 1811/3
விள்ளா வியன் நெடும் தேர் வேந்தன் காதல் மட மகளே – சிந்தா:7 1887/1
மாலுற்று மயங்க யாங்கண் மட கிளி தூதுவிட்டேம் – சிந்தா:9 2044/2
மட நடை பெண்மை வனப்பு என்பது ஓராய் – சிந்தா:10 2125/1
வாய்த்து அங்கு கேட்டு மட மஞ்ஞை குழாத்தின் ஏகி – சிந்தா:11 2348/2
வான் ஆர் மதி வாள் முகமும் மட மான் மதர் நோக்கும் – சிந்தா:12 2456/2
வளமை மல்கி எரிய மட மந்தி கை காய்த்துவான் – சிந்தா:12 2491/2
வானகத்து இழியும் தோகை மட மயில் குழாங்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:13 2658/2
மான் அறா மட நோக்கியர் என்பவே – சிந்தா:13 2674/4
மங்கை மனா அனைய மென் சூல் மட உடும்பு – சிந்தா:13 2781/1
மான் மட நோக்கின் மாதர் மாலை நாள் பயந்த மைந்தன் – சிந்தா:13 2912/2

TOP


மடக்கி (1)

பொருவரோ மன்னர் என்றான் பொரு சிலை மடக்கி இட்டார் – சிந்தா:3 810/3

TOP


மடங்க (1)

மண்ணகத்து இல்லை என்பார் வாயினை மடங்க வந்தான் – சிந்தா:7 1646/3

TOP


மடங்கரும் (1)

மடங்கரும் சீற்ற துப்பின் மாரட்டன் என்னும் பொன் குன்று – சிந்தா:10 2252/2

TOP


மடங்கல் (12)

கை வரை அன்றி நில்லா கடும் சின மடங்கல் அன்னான் – சிந்தா:1 407/1
மக்கள் ஈண்டினார் மடங்கல் மொய்ம்பினார் – சிந்தா:2 414/4
மடங்கல் நோக்கியர் வாள் முகம் போலும் என்று – சிந்தா:3 529/2
மடங்கல் அன்ன மொய்ம்பினான் வருக என்று கொண்டு தன் – சிந்தா:3 716/3
மடங்கல் ஏறு அனையான் மகிழ்வு எய்தினான் – சிந்தா:4 950/4
கொல் சின மடங்கல் அன்னான் கொழு நிதி மாடம் நீந்தி – சிந்தா:6 1505/3
மன் நடுங்க வீங்கு திரள் தோள் மடங்கல் அன்னான் – சிந்தா:7 1789/4
மாந்தரின் மடங்கல் ஆற்றல் பதுமுகன் காக்க என்று ஆங்கு – சிந்தா:8 1896/3
மடங்கல் போல் திறலார் மா மணி கறங்க வள வயல் புள் எழ கழிந்தார் – சிந்தா:10 2102/4
மாமற்கு மடங்கல் ஆற்றல் கட்டியங்காரன் என்ற – சிந்தா:12 2572/2
மடங்கல் அம் சீற்ற துப்பின் மான வேல் மன்னர் ஏறே – சிந்தா:13 2842/4
மங்கையர் தம்மொடு மடங்கல் மொய்ம்பினான் – சிந்தா:13 2859/1

TOP


மடங்கலின் (1)

மலை பக இடிக்கும் சிங்கம் மடங்கலின் முழங்கி மா நீர் – சிந்தா:1 392/1

TOP


மடங்கி (4)

சிறை செய் சிங்கம் போல் மடங்கி சேரா மன்னர் சினம் மழுங்க – சிந்தா:1 306/2
மண்ணார் வலம்புரியும் வாய் மடங்கி கோன் கோயில் மடிந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2967/4
தீம் பால் கிளி மறந்து தேவர் அவி மடங்கி
தூம்பு ஆர் நெடும் கைம்மா தீம் கரும்பு துற்றாவாய் – சிந்தா:13 2980/1,2
ஆம் பால் உரை மடங்கி யாரும் பிறர்பிறராய் – சிந்தா:13 2980/3

TOP


மடங்கே (1)

நண்ணார் கடந்தோய் நமன் உலகின் நால் மடங்கே – சிந்தா:13 2780/4

TOP


மடத்தகை (4)

மடத்தகை அவளொடும் வதுவை நாட்டி நாம் – சிந்தா:5 1173/3
மடத்தகை குறிப்பு நோக்கி மனத்து இது சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:7 1573/4
மடத்தகை மகளிர் கோல வரு முலை உழக்க சேந்து – சிந்தா:10 2285/2
மடத்தகை நாணி புல்லி மின்னு சேர் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:13 2666/4

TOP


மடத்தகைய (1)

மடத்தகைய நல்லார் மனம் கரிய மாற்றார் – சிந்தா:13 2871/1

TOP


மடந்தை (21)

வளை கய மடந்தை கொல்லும் தான் செய்த பிழைப்பு கொல்லும் – சிந்தா:1 260/3
புரி குழல் மடந்தை போக புலம்பொடு மடிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 560/4
மண்ணக மடந்தை ஆகம் மார்புற முயங்கி நின்ற – சிந்தா:3 609/1
திரு குழல் மடந்தை செல்ல திரு நிலம் திருத்தி பின்னர் – சிந்தா:3 616/2
கோல் பொர சிவந்த கோல குவி விரல் மடந்தை வீணை – சிந்தா:3 663/2
தோற்றனள் மடந்தை நல் யாழ் தோன்றலுக்கு என்று நிற்பார் – சிந்தா:3 702/1
இரு நில மடந்தை ஈன்றது இரு விசும்பு என்னும் கைத்தாய் – சிந்தா:3 720/1
மடல் அம் கமுகின் ஊசல் மடந்தை ஆட நுடங்கி – சிந்தா:4 922/2
கலந்து எழு திரை நுண் ஆடை கடி கய மடந்தை காமர் – சிந்தா:4 964/1
மடந்தை திறத்தின் இயைய அம் மகள் கூறி வந்தார் – சிந்தா:4 1061/1
மன்னவ அருளி கேண்மோ மடந்தை ஓர் கொடியை மூதூர் – சிந்தா:4 1118/1
விழு மணி கொடி அனாளும் விண்ணவர் மடந்தை ஒத்தாள் – சிந்தா:5 1345/4
மை இருள் போர்வை நீக்கி மண்ணக மடந்தை கோலம் – சிந்தா:5 1406/3
மந்திர மடந்தை அன்னாள் வசுந்தரி வந்து சொன்னாள் – சிந்தா:7 1719/4
மதி கிடை முகத்தியோர் மடந்தை ஈண்டையாள் – சிந்தா:9 1999/4
மன் இயல் பாண்டில் பண்ணி மடந்தை கோல் கொள்ள வையம் – சிந்தா:9 2054/3
வரி கழல் குருசில் மார்பும் மடந்தை வெம் முலையும் தம்முள் – சிந்தா:9 2082/1
ஊடிய மடந்தை போல உறு சிலை வாங்க வாராது – சிந்தா:10 2185/1
காவலன் மடந்தை உள்ளம் கல்-கொலோ இரும்பு-கொலோ – சிந்தா:12 2510/2
கேவல மடந்தை என்னும் கேழ் கிளர் நெடிய வாள் கண் – சிந்தா:13 3117/1
மை அவாம் குழல் மடந்தை குண்டலம் – சிந்தா:13 3128/3

TOP


மடந்தை-தன் (1)

மடந்தை-தன் முகத்த என் மனத்தின் உள்ளன – சிந்தா:9 2006/3

TOP


மடந்தை-தன்னை (1)

மன்றல் மடந்தை-தன்னை வலிதில் கொண்டு ஒலி கொள் தாரான் – சிந்தா:3 685/4

TOP


மடந்தைமார் (2)

அற்றும் அன்று கன்னி அம் மடந்தைமார் அணி நலம் – சிந்தா:9 1998/1
மாரியின் மடந்தைமார் கண்கள் வார்ந்தவே – சிந்தா:13 2628/4

TOP


மடந்தையர் (6)

மாது கொண்ட சாயல் அம் மடந்தையர் மனம் கசிந்து – சிந்தா:4 1102/2
நம்பன் உற்றது என் எனா நாடகம் மடந்தையர்
வெம்பி வீதி ஓடினார் மின்னின் அன்ன நுண்மையார் – சிந்தா:4 1103/3,4
பூம் குழல் மடந்தையர் புனைந்த சாந்தமும் – சிந்தா:6 1440/2
மண மாலை மடந்தையர் தம் மெல் விரலால் தொடுத்து அணிந்த – சிந்தா:10 2235/1
மருங்கு நொந்து ஒழிய வீதி மடந்தையர் இடம் கொண்டாரே – சிந்தா:12 2534/4
புரி குழல் மடந்தையர் பொம்மல் வெம் முலை – சிந்தா:13 2688/1

TOP


மடந்தையை (1)

நால் மருப்பின் மத யானை நறிய பைம் தாமரை மடந்தையை
தேன் மதர்ப்ப திளைத்து ஆங்கு அவன் திருவின் சாயல் நலம் கவர்ந்த பின் – சிந்தா:12 2595/1,2

TOP


மடநல்லார் (2)

மாலைக்கு ஏற்ற வார் குழல் வேய் தோள் மடநல்லார் – சிந்தா:11 2329/4
நாகம் நெற்றி மங்கையர் ஒத்தார் மடநல்லார் – சிந்தா:11 2330/4

TOP


மடப்படல் (1)

மடப்படல் இன்றி சூழும் மதி வல்லார்க்கு அரியது உண்டோ – சிந்தா:8 1927/2

TOP


மடமகள் (1)

நல திரு மடமகள் நயந்த தாமரை – சிந்தா:13 2893/1

TOP


மடமகள்-கொல் (1)

விண்ணோர் மடமகள்-கொல் விஞ்சைமகளே-கொல் – சிந்தா:13 2956/1

TOP


மடமை (1)

வண் சிறை பவள செ வாய் பெடை அன்ன மடமை கூர – சிந்தா:7 1623/1

TOP


மடல் (9)

கோழ் அரை மணி மடல் கூந்தல் நெற்றி ஏந்திய – சிந்தா:1 147/1
மடல் அம் கமுகின் ஊசல் மடந்தை ஆட நுடங்கி – சிந்தா:4 922/2
ஓலை தாழ் பெண்ணை மா மடல் ஊர்தலை – சிந்தா:4 999/3
நகை வெண் திங்களும் நார் மடல் அன்றிலும் – சிந்தா:5 1314/1
மடல் அணி பெண்ணை ஈன்ற மணி மருள் குரும்பை மான – சிந்தா:9 2053/1
மடல் எழுந்து அலமரும் கமுகும் வாழையும் – சிந்தா:12 2406/2
மடல் பனை குழாத்தின் பிச்சம் நிரைத்தன மன்னர் சூழ்ந்து – சிந்தா:12 2524/1
கொழு மடல் பெண்ணை ஈன்ற குரும்பையும் செப்பும் கொன்ற – சிந்தா:12 2526/1
கொழு மடல் குமரி வாழை துகில் சுருள் கொண்டு தோன்ற – சிந்தா:13 2716/1

TOP


மடவரல் (1)

மடவரல் அவளை செற்று மத களிறு இறைஞ்சும் போழ்தில் – சிந்தா:4 980/2

TOP


மடவாட்கு (1)

கரும்பும் தேனும் அமிழ்தும் பாலும் கலந்த தீம் சொல் மடவாட்கு
அரும்பும் இலையும் மயக்கி ஆய்ந்த முல்லை சூட்டு மிலைச்சி – சிந்தா:12 2438/1,2

TOP


மடவாய் (3)

வருந்துமால் மடவாய் எனும் வஞ்ச நீ – சிந்தா:6 1512/3
வந்த வரவு என்னை என வாள் கண் மடவாய் கேள் – சிந்தா:9 2020/1
வல்லது எனை என்ன மறை வல்லன் மடவாய் யான் – சிந்தா:9 2027/1

TOP


மடவாய்க்கு (1)

பெண் மயமோ பெரிதே மடவாய்க்கு என – சிந்தா:1 228/3

TOP


மடவார் (9)

மை நூறு வேல் கண் மடவார் மனம் போல மாய்ந்தார் – சிந்தா:2 453/4
பீடு ஏந்து அரிவையர் இல் பெயர்க என்று ஊடும் மடவார் போல் – சிந்தா:5 1229/2
மான் நக்க நோக்கின் மடவார் தொழ மைந்தர் ஏத்த – சிந்தா:7 1866/3
வம்பில் துளும்பு முலை வாள் நெடும் கண் மடவார்
நம்ப புகுந்து நரதேவன் அருளின் எய்தி – சிந்தா:7 1867/2,3
கொய் பூம் கோதை மடவார் கொற்றம் கொள்க என்று ஏத்த – சிந்தா:10 2198/2
தோகை மடவார் துவர் வாய் துடித்து அஞ்ச வெம்பா – சிந்தா:11 2337/3
வெய்தா மடவார் வெறு வெம் நிலத்து ஏகினாரே – சிந்தா:11 2338/4
தளிர் போல் மடவார் தணந்தார் தம் தடம் தோள் வளையும் மாமையும் – சிந்தா:13 2691/3
அம் சொல் மடவார் தம் ஆர்வ களி பொங்க – சிந்தா:13 2792/1

TOP


மடவார்கள் (2)

நீங்கல் மடவார்கள் கடன் என்று எழுந்து போந்தான் – சிந்தா:3 498/4
மாசு இல் மடவார்கள் மணி வீணை நரம்பு உளர்ந்தார் – சிந்தா:9 2033/4

TOP


மடவாரே (1)

குழல் ஏங்குமாறு ஏங்கி அழுதார் கோதை மடவாரே – சிந்தா:13 2945/4

TOP


மடவாள் (1)

மாழ்கி வெய்து உயிர்த்தாள் மடவாள் என – சிந்தா:5 1293/1

TOP


மடவாளும் (1)

மாற்றம் அஞ்சும் மன்னிய கற்பின் மடவாளும்
போற்றி தந்த புண்ணியர் கூடி புகழோனை – சிந்தா:1 361/2,3

TOP


மடவாளே (1)

மாகமே நோக்கி மடவாளே அவ்விருந்தாள் – சிந்தா:4 1038/3

TOP


மடவாளை (2)

மா உண்ட நோக்கின் மடவாளை மறித்து நோக்கி – சிந்தா:8 1965/3
கோல மணி வாய் குவளை வாள் கண் மடவாளை
சால முது மூப்பு உடைய சாமி முகம் நோக்கி – சிந்தா:9 2029/1,2

TOP


மடவீர் (1)

நுண் கேழ் நுசுப்பின் மடவீர் நும்மை நோவ செய்யேன் – சிந்தா:11 2346/2

TOP


மடன் (1)

மடன் ஒத்து உளது என் உயிர் வாழ்வதுவே – சிந்தா:6 1515/4

TOP


மடனாம் (1)

மடனாம் அயலார் மனம் வைப்பதுவே – சிந்தா:5 1189/4

TOP


மடி (3)

நா தலை மடி விளி கூத்தொடு குயில் தர – சிந்தா:1 120/2
மடி இரும் துகில் உடை மா கணாடியும் – சிந்தா:12 2406/3
நண்ணா நரகத்தின் நான்காம் மடி அன்றே – சிந்தா:13 2793/4

TOP


மடிகிற்பின் (1)

தொள்ளை உணர்வு இன்னவர்கள் சொல்லின் மடிகிற்பின்
எள்ளுநர்கட்கு ஏக்கழுத்தம் போல இனிது அன்றே – சிந்தா:3 496/3,4

TOP


மடித்து (1)

ஏது இலா புள் உண்ண கொடேம் என்று வாய் மடித்து
காது அணிந்த பொன் தோடும் குண்டலமும் நக நகா – சிந்தா:10 2241/2,3

TOP


மடிந்த (1)

மங்கலம் மடிந்த திரு மா மகளை ஒப்பீர் – சிந்தா:7 1787/1

TOP


மடிந்தது (2)

புரி குழல் மடந்தை போக புலம்பொடு மடிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 560/4
மண்ணார் வலம்புரியும் வாய் மடங்கி கோன் கோயில் மடிந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2967/4

TOP


மடிந்து (3)

அசைந்து உணர்வு மடிந்து ஒழியும் அடி இணை புகழ்வார்க்கே – சிந்தா:1 177/4
பால் முரண் பயம்பு-இடை பனை மடிந்து அனையன – சிந்தா:8 1900/2
திங்கள் நான்கு அவையும் நீங்க திசை செல்வார் மடிந்து தேம் கொள் – சிந்தா:13 3072/1

TOP


மடியா (1)

வெய்தா விழியா வெருவ துவர் வாய் மடியா
மை ஆர் விசும்பின் மதி வீழ்வது போல வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2322/3,4

TOP


மடியும் (1)

பூட்டு சிலை இறவினொடு பொருது துயில் மடியும்
ஈட்டம் உடையவர்கள் உறை இராசபுரம் என்னும் – சிந்தா:7 1788/2,3

TOP


மடிவு (1)

மடிவு இல் கம்மியர்களோடு மங்கலமும் ஆயிரம் – சிந்தா:1 76/3

TOP


மடுக்க (1)

கொழும் களி அளற்றுள் வீழ்ந்தும் கொழும் புகை மடுக்க பட்டும் – சிந்தா:13 2775/2

TOP


மடுத்தவே (1)

மாசு இல் மாசனம் வாயில் மடுத்தவே – சிந்தா:4 864/4

TOP


மடுத்திட்டு (1)

மல் ஆர் அகன் மார்ப மட்டு ஏந்தி வாய் மடுத்திட்டு
எல்லாரும் காண இலக்கணையோடு ஆடினாய் – சிந்தா:13 2963/2,3

TOP


மடுத்திட (1)

மடுத்திட வைர ஊசி வாள் எயிறு அழுந்த கௌவி – சிந்தா:13 2767/2

TOP


மடுத்து (6)

வெள்ளம் நாடு மடுத்து விரைந்ததே – சிந்தா:1 36/4
தீது இல ஆக என்று திரு முலை பால் மடுத்து
காதலான் பெயர் சுமந்த கதிர் மணி ஆழி சேர்த்தி – சிந்தா:1 318/2,3
பால் மடுத்து தீம் தேன் பருகுவாள் போல் நோக்கி – சிந்தா:4 1044/2
மலை யாற்று அயல் யாவும் மடுத்து உளவே – சிந்தா:5 1191/4
மருந்து அனாள் உறையும் கோயில் மடுத்து உடன் கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:7 1729/3
மாந்தரே மலிந்த நாடு மடுத்து உடன் சென்றது அன்றே – சிந்தா:7 1820/4

TOP


மடுத்தும் (1)

எந்திர ஊசல் ஏற்றி எரி உண மடுத்தும் செக்கில் – சிந்தா:13 2774/2

TOP


மடுப்ப (3)

ஊன்றி வாய் மடுப்ப ஓர் முழையுள் தீம் கதிர் – சிந்தா:4 938/3
அலர் கதிர் கரும்பிளை மடுப்ப ஆய் நகர் – சிந்தா:5 1252/3
குணன் நஞ்சர் கூற்று அனைய கோள் நாய் மடுப்ப
கண மஞ்ஞை அஞ்சி கழுத்து ஒளிப்ப கண்டாய் – சிந்தா:13 2779/2,3

TOP


மடுப்பர் (1)

செயிரில் தீ மடுப்பர் கீழால் செல் நுனை கழுவில் ஏற்றி – சிந்தா:13 2766/2

TOP


மடுவில் (1)

மடுவில் மதர்த்து உணரா வாழை தண்டில் பல துஞ்சும் – சிந்தா:13 2601/2

TOP


மடுவினுள் (1)

தா இரி வேள்வி சாலை மடுவினுள் தாழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2460/4

TOP


மடை (4)

மடை அடைத்து அனையது அ மாக்கள் ஈட்டமே – சிந்தா:1 85/4
மடை அவிழ்ந்த வெள்ளி இலை வேல் அம்பு பாய மணி செப்பகம் கடைகின்றவே போல் – சிந்தா:1 293/1
மது மடை திறந்து தீம் தேன் வார் தரு கோதை நீ முன் – சிந்தா:4 1124/1
அக மடை திறந்ததே போல் அலற கோக்கு இளைய நங்கை – சிந்தா:10 2138/3

TOP


மடைதிறந்திட்டது (1)

மையல் அம் கோயில் மாக்கள் மடைதிறந்திட்டது ஒத்தார் – சிந்தா:5 1278/4

TOP


மடையன் (1)

ஐவருள் ஒருவன் அன்ன அடிசில் நூல் மடையன் ஏந்த – சிந்தா:13 2735/3

TOP


மண் (42)

மண் மேல் விளக்காய் வரத்தில் பிறந்தாள் ஓர் கன்னி – சிந்தா:0 24/3
மண் அகம் காவலின் வழுக்கி மன்னவன் – சிந்தா:1 198/1
மண் அகம் வளரும் தோளான் மறுத்து நீ மொழியல் என்றான் – சிந்தா:1 202/4
மண் கனிப்பான் வளர தளர்கின்றாள் – சிந்தா:1 230/4
அன்னவன் வழி செல்லின் இ மண் மிசை – சிந்தா:1 245/3
மண் இடம் கொண்ட யானை மருப்பு இடை இட்டு அம்ம – சிந்தா:1 284/3
வந்து அடை பான்மை மண் மேல் இராசமாபுரத்து என்றான் – சிந்தா:3 539/4
வலம்புரி ஈன்ற முத்தம் மண் மிசை அவர்கட்கு அல்லால் – சிந்தா:3 563/1
மண் இடம் மலிர எங்கும் மாந்தரும் வந்து தொக்கார் – சிந்தா:3 620/1
மண் கனை முழவம் விம்ம வரி வளை துவைப்ப வள் வார் – சிந்தா:3 628/1
மண் மிசை தோன்றி அன்ன வகை நலம் உடைய காளை – சிந்தா:3 695/2
மண் ஒன்று மெல் விரலும் வாள் நரம்பின் மேல் நடவா – சிந்தா:3 735/2
மண் குடம் அல்லன மதியின் வெள்ளிய – சிந்தா:4 937/1
மண் இடை அமரர் கொண்ட மன்றல் ஒத்து இறந்தது அன்றே – சிந்தா:4 969/4
மண் மிசை கிடந்தன மலையும் கானமும் – சிந்தா:5 1175/1
மண் கருதும் வேலானை மறித்தும் காண்க என புல்லி – சிந்தா:5 1225/3
மண் உற தோய்ந்து அடி வீழ்ந்தன மாமையும் – சிந்தா:6 1472/2
மண் முழுது அன்றி வானும் வந்து கைகூட தந்தாய் – சிந்தா:7 1684/2
மண் ஆர் வேல் கண் துயிலா தோழி மருள்வேனோ – சிந்தா:7 1699/4
மண் எலாம் செல்ல நின்ற மகிழ்ச்சியின் மகிழ்ந்து தந்தான் – சிந்தா:7 1757/4
மண் மல்கு தாரான் பெருமாட்டி வாய் மொழி கேட்டு – சிந்தா:7 1808/2
மண் அமை முழவு தோளான் மகிழ்ச்சியுள் மயங்கினானே – சிந்தா:8 1984/4
இடு மண் முழவின் இசை ஓவா ஏமாங்கத நாட்டு எய்திய பின் – சிந்தா:10 2172/2
கடி மண் காவல் கருதினான் கோயில் ஆக கருதினான் – சிந்தா:10 2172/4
மன் உயிர் நடுங்க நாணி மண் புக்கு மறைந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2188/4
மண் பக இடிக்கும் சிங்கம் என கடாய் மகதர் கோமான் – சிந்தா:10 2250/3
மண் காவலை மகிழாது இவண் உடனே புகழ் ஒழிய – சிந்தா:10 2260/1
கோட்டு மண் கொண்ட மார்பம் கோதை வாள் குளித்து மூழ்கி – சிந்தா:10 2294/3
கோட்டு மண் கொள்ள நின்றான் குருசில் மண் கொள்ள நின்றான் – சிந்தா:10 2294/4
கோட்டு மண் கொள்ள நின்றான் குருசில் மண் கொள்ள நின்றான் – சிந்தா:10 2294/4
மண் கேழ் மணியின் நுழையும் துகில் நூலின் வாய்த்த – சிந்தா:11 2346/1
மண் கொண்ட வேலான் அடி தைவர வைகினானே – சிந்தா:11 2353/4
மண் விளக்கி மலர் பலி சிந்தினார் – சிந்தா:12 2394/3
மண் பெற்ற ஆயுள் பெற்று மன்னுவாய் மன்ன என்னா – சிந்தா:12 2546/3
மண் கொள் வேல் மன்னர் நண்பின்மையை வையக்கு எல்லாம் உடன் அறையவோ – சிந்தா:12 2589/3
மண் ஆர மஞ்சள் உரிஞ்சி மலர் சூட்டி – சிந்தா:13 2780/1
நூற்கு இடம் கொடுத்த கேள்வி நுண் செவி மண் கொள் ஞாட்பில் – சிந்தா:13 2916/1
அரும் கொடை தானம் ஆய்ந்த அரும் தவம் தெரியின் மண் மேல் – சிந்தா:13 2924/3
செல்வ நீர் திரு கோயில் இ மண் மிசை – சிந்தா:13 3006/3
வார் பிணி முரசின் ஆர்த்து மண் பக இடித்து வானம் – சிந்தா:13 3071/2
மண் எலாம் பைம்பொன் மாரி மலர் மழை சொரிந்து வாழ்த்தி – சிந்தா:13 3085/2
மண் கனிந்த பொன் முழவ மழையின் விம்ம மா மணி யாழ் தீம் குழல்கள் இரங்க பாண்டில் – சிந்தா:13 3138/1

TOP


மண்-பால் (2)

மண்-பால் இழிந்த மலர் ஐ கணை மைந்தன் என்றாள் – சிந்தா:8 1961/4
மண்-பால் திலகம் ஆய் வான் பூத்து ஆங்கு மணி மல்கி – சிந்தா:13 2600/2

TOP


மண்களும் (1)

ஆடு நீரன அத்தும் மண்களும்
ஊடு மின் அனார் உரிஞ்சி ஆட்டினார் – சிந்தா:12 2418/2,3

TOP


மண்கனை (1)

மட்டு அவிழ் கோதையோடு மண்கனை முழவம் மூதூர் – சிந்தா:3 583/3

TOP


மண்டப (1)

மண்டப பளிக்கு அறை மருங்கு ஒர் மா நிழல் – சிந்தா:7 1622/3

TOP


மண்டபத்து (2)

ஊன்றின ஒளி முத்த மண்டபத்து ஒளிர் திங்கள் – சிந்தா:12 2433/2
நுண் துகில் திரைகள் சேர்ந்த நூற்று உலா மண்டபத்து
கண் திரள் முத்தம் மென் தோள் காவி கண் மகளிர் போற்றி – சிந்தா:13 2734/2,3

TOP


மண்டபம் (2)

பள்ளிமாட மண்டபம் பசுங்கதிர்ப்ப வண்ணமே – சிந்தா:1 146/4
வான் நக்கிடும் மாட்சியது ஓர் மண்டபம் செய்க என்ன – சிந்தா:3 590/2

TOP


மண்டலம் (6)

மண்டலம் நிறைந்த மாசு இல் மதி புடை வியாழம் போன்று ஓர் – சிந்தா:3 618/1
பண்ணிய வீதி பற்றி மண்டலம் பயிற்றினானே – சிந்தா:3 795/4
பொன் செய் வேய் தலை பூ மரு மண்டலம்
மின் செய் வெண்குடை பிச்சம் மிடைந்து ஒளி – சிந்தா:4 860/1,2
காய் கதிர் மண்டலம் போன்று ஒளி கால்வது ஓர் – சிந்தா:4 943/2
மண்டலம் நிறைந்தது ஓர் மதியம் அன்னதே – சிந்தா:4 1009/3
ஒள் அழல் நேமி நக்க மண்டலம் ஆக நின்றான் – சிந்தா:10 2203/3

TOP


மண்டலி (1)

மண்டலி மற்றிது என்பார் இராசமாநாகம் என்பார் – சிந்தா:5 1276/1

TOP


மண்டலி-பாலது (1)

மன்னிய தெள் மட்டு-ஆயின் மண்டலி-பாலது என்றான் – சிந்தா:5 1288/4

TOP


மண்டி (1)

கண்ணார் கடல் மண்டி காற்றில் கவிழுங்கால் – சிந்தா:13 2793/2

TOP


மண்டிய (1)

மற்று அவர் மண்டிய வாள் அமர் ஞாட்பினுள் – சிந்தா:10 2210/3

TOP


மண்டில (1)

மண்டில முத்தும் தாரும் மாலையும் குழலும் பொங்க – சிந்தா:4 979/3

TOP


மண்டிலம் (2)

கொள்ளி மண்டிலம் போல் கொடிபட திரிந்திடுவ – சிந்தா:7 1771/3
மண்டிலம் வர புடைத்தல் மயிலின் பொங்கி இன்னணம் – சிந்தா:8 1955/3

TOP


மண்டினார் (1)

மண்டினார் நிரை மணந்த-காலையே – சிந்தா:2 418/4

TOP


மண்டு (2)

மண்டு அமர் கடந்தவன் மகிழ்வொடு ஏகினான் – சிந்தா:7 1616/4
மண்டு தீம் புனல் வளம் கெழு நாடு எய்தல் அரிதே – சிந்தா:13 2750/4

TOP


மண்ணக (2)

மண்ணக மடந்தை ஆகம் மார்புற முயங்கி நின்ற – சிந்தா:3 609/1
மை இருள் போர்வை நீக்கி மண்ணக மடந்தை கோலம் – சிந்தா:5 1406/3

TOP


மண்ணகத்து (2)

மண்ணகத்து இவர்கள் ஒவ்வார் மழ களிறு அனைய தோன்றல் – சிந்தா:2 467/2
மண்ணகத்து இல்லை என்பார் வாயினை மடங்க வந்தான் – சிந்தா:7 1646/3

TOP


மண்ணகம் (2)

மண்ணகம் காவல் மன்னன் மாதரம் பாவை மாசு இல் – சிந்தா:5 1215/1
மண்ணகம் மலிர காலாள் கடல் கிளர்ந்து எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:7 1859/4

TOP


மண்ணதே (2)

மாதர் வாழ்வு மண்ணதே ஆதலால் அலங்கல் அம் – சிந்தா:3 577/1
மண்ணதே வான் அது என்பார் மனத்ததே முகத்தது என்பார் – சிந்தா:3 795/2

TOP


மண்ணவர் (2)

மண்ணவர் மருளின் மாய்ந்தார் சித்தரும் மனத்துள் வைத்தார் – சிந்தா:3 727/4
மண்ணவர் மகிழ வான் கண் பறவை மெய்ம்மறந்து சோர – சிந்தா:3 729/2

TOP


மண்ணார் (2)

மண்ணார் மணி பூணோய் மக்கள் உறும் துன்பம் – சிந்தா:13 2793/3
மண்ணார் வலம்புரியும் வாய் மடங்கி கோன் கோயில் மடிந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2967/4

TOP


மண்ணி (1)

மந்திரித்து அமைய முக்கால் மண்ணி மற்று அதனை நீக்கி – சிந்தா:12 2465/3

TOP


மண்ணிய (1)

நானம் மண்ணிய நல் மண மங்கையர் – சிந்தா:4 853/1

TOP


மண்ணின் (2)

மண்ணின் மேல் மாந்தர்கள் மொய்க்கும் வாவியை – சிந்தா:5 1206/2
மண்ணின் மேல் மழ கதிர் நடப்பது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3112/3

TOP


மண்ணு (4)

அழகனை மண்ணு பெய்து ஆங்கு அரும் கடிக்கு ஒத்த கோலம் – சிந்தா:5 1345/2
மணி புனை குடத்தின் நெய்த்தோர் மண்ணு நீர் மருள ஆட்டி – சிந்தா:10 2326/2
நிரைத்தன மண்ணு நீர்க்கு முரசொடு முழவம் விம்ம – சிந்தா:12 2414/3
தெள் அறல் மண்ணு நீர் ஆட்டினர் தே மலர் மேல் – சிந்தா:12 2431/3

TOP


மண்ணும் (7)

விண்ணும் மண்ணும் விருந்து செய்தால் ஒப்ப – சிந்தா:3 635/3
விண்ணும் மண்ணும் அறியாது விலங்கொடு மாந்தர்-தம் – சிந்தா:4 1158/1
மலர் அணி மணி குடம் மண்ணும் நீரொடு – சிந்தா:5 1252/1
மழ களிற்று எருத்தில் தந்த மணி குடம் மண்ணும் நீரால் – சிந்தா:5 1345/1
மாகம் நெய்த்தோர் சொரிந்து எங்கும் மண்ணும் விண்ணும் அதிர்ந்தவே – சிந்தா:10 2173/4
மற்று உரை இல்லை மண்ணும் விண்ணும் நும் அடிய அன்றே – சிந்தா:13 2927/4
விளைத்த பின் விண்ணும் மண்ணும் மங்கலம் வகையில் செய்து – சிந்தா:13 3116/3

TOP


மண்ணுள் (1)

கல் திரள் கழிந்து மண்ணுள் கரந்து அது குளிப்ப எய்திட்டு – சிந்தா:3 756/3

TOP


மண்ணுறுப்ப (1)

வார் கோல மாலை முலையார் மண்ணுறுப்ப ஆடி – சிந்தா:11 2352/2

TOP


மண்மகள் (3)

விட்டு அழுது அவன்-கண் ஆர்வம் மண்மகள் நீக்கினாளே – சிந்தா:10 2323/4
முழுதும் மண்மகள் முற்றும் வாய் திறந்து – சிந்தா:12 2405/3
மாரி மல்கி வளம் கெழு மண்மகள்
வாரி மல்கி வரம்பு இலள் ஆயினாள் – சிந்தா:12 2579/1,2

TOP


மண (11)

மண நிலை மலர் பெய்து மறுகும் பண்டியும் – சிந்தா:1 61/4
மட்டு உடை மண மகள் மலர்ந்த போதினால் – சிந்தா:1 98/3
கடி மண கிழமை ஓர் கடலின் மிக்கதே – சிந்தா:1 196/4
பெரு மண கிழமை யாம் பேசுகின்றதே – சிந்தா:3 822/4
நானம் மண்ணிய நல் மண மங்கையர் – சிந்தா:4 853/1
மாற்றரு மண நெறி மகளிர் நெஞ்சமே – சிந்தா:5 1212/2
செருவில் தாழ் நுதலினாள் கண் மண திறம் செப்புகின்றார் – சிந்தா:9 2070/4
மண மாலை மடந்தையர் தம் மெல் விரலால் தொடுத்து அணிந்த – சிந்தா:10 2235/1
மறு இல் மங்கலம் காட்டினார் மண
குறைவு இல் கைவினை கோலம் ஆர்ந்ததே – சிந்தா:12 2428/3,4
மன்னு மாலை பல தாழ்ந்து மண புகை விம்மி மல்கிய – சிந்தா:12 2470/2
பிறங்கு தார் மார்பன் போந்து பெரு மண கோயில் புக்கான் – சிந்தா:13 2649/4

TOP


மணங்கள் (2)

பண்டு இயல் மணங்கள் எல்லாம் பரிவு அற பணிந்து சொன்னாள் – சிந்தா:3 618/4
விதி முக மணங்கள் எய்தி வீற்று இருந்து இன்பம் உய்ப்ப – சிந்தா:7 1708/3

TOP


மணந்த (5)

மவ்வல் அம் மணந்த தண் தார் பதுமுகன் இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1736/4
மத்தகத்து அருவியின் மணந்த ஓடைய – சிந்தா:10 2211/2
மால் இரு விசும்பு-இடை மணந்த ஒண் கொடி – சிந்தா:10 2212/3
மாலையும் கண்ணியும் மணந்த சென்னியர் – சிந்தா:10 2217/1
இலங்கு மாலை வெள் அருவிய எழில் வரை மணந்த
புலம்பு நீள் சுரம் போய் கொணர்ந்து அருளொடும் கொடுத்தார் – சிந்தா:12 2378/3,4

TOP


மணந்த-காலையே (1)

மண்டினார் நிரை மணந்த-காலையே – சிந்தா:2 418/4

TOP


மணந்த-போழ்தில் (1)

தன் அமர் காதலானும் தையலும் மணந்த-போழ்தில்
பொன் அனாள் அமிர்தம் ஆக புகழ் வெய்யோன் பருகியிட்டான் – சிந்தா:1 190/1,2

TOP


மணந்தவே (1)

வான் உரிப்பன போன்று மணந்தவே – சிந்தா:13 3002/4

TOP


மணந்தாளே (1)

மால் படுத்தான் மார்பில் மணந்தாளே போல் மகிழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1044/4

TOP


மணந்து (7)

வான் நிரைத்து மணந்து சொரிந்தவே – சிந்தா:1 33/4
தீம் குயில் மணந்து தேன் துஞ்ச வண்டு பாண் செய – சிந்தா:1 149/1
மாலையொடு மாலை தலை மணந்து வர நாற்றி – சிந்தா:3 594/3
மஞ்சு சூழ் விசும்பு-இடை மணந்து மின் மிளிர்வ போல் – சிந்தா:7 1828/1
தழு மலர் தாமம் நான்று சந்து அகில் மணந்து விம்மும் – சிந்தா:13 2993/1
மங்குலாய் அகில் புகை மணந்து கற்பக – சிந்தா:13 3000/1
மணி வரை எறி திரை மணந்து சூழ்ந்த போல் – சிந்தா:13 3011/1

TOP


மணம் (23)

தூவி மஞ்ஞை நன் மணம் புகுத்தும் தும்பி கொம்பரோ – சிந்தா:1 65/4
மணம் கொள் வார் பொழில் வந்து கிடந்தது ஒத்து – சிந்தா:1 344/2
மாகம் நந்து மணம் கமழ் யாற்று அயல் – சிந்தா:4 855/3
ஊறி தேன் துளித்து ஒண் மது ஆர் மணம்
நாறி நாள்மலர் வெண் மணல் தாய் நிழல் – சிந்தா:4 872/2,3
மல்லிகை மாலை மணம் கமழ் வார் குழல் – சிந்தா:4 879/1
மருந்தின் சாயல் மணம் கமழ் மேனியாள் – சிந்தா:4 1033/2
மணம் கொள் பூ மிசை மை வரை மைந்தனோ – சிந்தா:5 1311/2
இலங்கு பாவை இரு மணம் சேர்த்துவார் – சிந்தா:5 1319/4
இயற்றினார் மணம் எத்தரும் தன்மையார் – சிந்தா:5 1346/2
வரை செய் கோல மணம் கமழ் மார்பினான் – சிந்தா:5 1401/4
மல்லிகை மணம் கமழ் மாலை வார் குழல் – சிந்தா:6 1458/1
கடி மணம் இயற்றினார் கடவுள் நாளினால் – சிந்தா:6 1490/3
வண்டு வாழ் பயில் கோதை மணம் முதல் – சிந்தா:7 1630/1
வண்டு ஆர் சோலை வார் மணம் நாற புகுகின்றான் – சிந்தா:7 1636/3
மரவம் நாகம் மணம் கமழ் சண்பகம் – சிந்தா:8 1918/1
மாலை பல தாழ்ந்து மது பிலிற்றி மணம் கமழும் – சிந்தா:9 2018/1
மணம் கமழ் வரு புனல் மறலும் மாந்தரின் – சிந்தா:10 2225/3
வான் மணம் உற செய்த மங்கல மணி சீப்பு – சிந்தா:12 2436/3
திறந்த மணி கதவம் திசைகள் எல்லாம் மணம் தேக்கி – சிந்தா:12 2560/1
மணம் மல்கு பூம் தார் மழை தழீஇய கையாய் – சிந்தா:13 2779/4
மணம் புடை மாலை மார்பன் ஒரு சொலே ஏது ஆக – சிந்தா:13 2887/3
மான்று மணம் விம்மு புகை மல்கி நுரையே போல் – சிந்தா:13 2920/2
தேன் ஆர் புகைகள் இவை எல்லாம் திகைப்ப திசைகள் மணம் நாறி – சிந்தா:13 3090/3

TOP


மணமகள் (1)

மணமகள் கதுப்பு என நாறும் மாநகர் – சிந்தா:7 1621/2

TOP


மணமகளிர் (1)

பொழிலின் மிக்கதனில் புக்கான் மணமகளிர் போல் பொலிந்ததே – சிந்தா:7 1648/4

TOP


மணமகன் (3)

வாடலில் வதுவை கூடி மணமகன் ஆக என்றான் – சிந்தா:2 479/4
புற நகர் மணமகன் ஒருவன் போதர்வான் – சிந்தா:7 1618/1
வாடினன் பிடித்து நின்றான் மணமகன் போல நின்றான் – சிந்தா:10 2185/4

TOP


மணல் (13)

அணி மணல் பேர் யாற்று அமரிகை சார்வாம் – சிந்தா:1 335/4
பாவாய் என போய் படு வெண் மணல் திட்டை சேர்ந்தான் – சிந்தா:3 514/4
பாய திரை முத்த மணல் பரந்து பயின்று உளதே – சிந்தா:3 595/4
நாறி நாள்மலர் வெண் மணல் தாய் நிழல் – சிந்தா:4 872/3
கூவல் வாய் வெண் மணல் குறுக செல்லுமே – சிந்தா:4 1017/3
குன்றாது கூடுக என கூறி முத்த ஆர் மணல் மேல் – சிந்தா:4 1037/3
வெயிலின் நீங்கிய வெண் மணல் தண் நிழல் – சிந்தா:5 1322/3
அள்ளல் சேறு அரு மணல் புனல் அரு வரை படினும் – சிந்தா:7 1771/1
தேன் அயாம் பூம் பொழில் திண்ணை வெண் மணல்
தானையாம் நால்வரும் தணப்பின்று எய்தினார் – சிந்தா:7 1822/3,4
வார்ந்து தேன் துளித்து மட்டு உயிர்த்து வார் மணல்
ஆர்ந்து போது அரும் தவிசு அடுத்தது ஒத்துமேல் – சிந்தா:7 1823/1,2
தான் இள மணல் எக்கர் தவழ் கதிர் மணி ஆரம் – சிந்தா:12 2432/2
தரு மணல் தருப்பை ஆர்ந்த சமிதை இ மூன்றினானும் – சிந்தா:12 2463/1
சந்தன செப்பும் கங்கை தரு மணல் அலகை ஆற்றா – சிந்தா:13 3048/2

TOP


மணலில் (1)

நிலவிய தாது பொங்க நீள் மலர் மணலில் போர்த்து – சிந்தா:13 2711/3

TOP


மணலும் (1)

தொல்லை நம் பிறவி எண்ணில் தொடு கடல் மணலும் ஆற்றா – சிந்தா:1 270/1

TOP


மணவறை (1)

இடு புகை மஞ்சில் சூழ மணவறை இயற்றினாரே – சிந்தா:3 837/4

TOP


மணவாளனார் (1)

பூ கமழ் அமளி சேக்கும் மது மணவாளனார் தாம் – சிந்தா:7 1880/2

TOP


மணவினை (1)

மாலை வாள் முடி மன்னவன் மணவினை எழு நாள் – சிந்தா:12 2392/1

TOP


மணாளன் (2)

மா மலர் கோதை மணாளன் புகுதக – சிந்தா:10 2121/2
மன்னன் ஆங்கு ஓர் மத வேழம் வாரி மணாளன் என்பதூஉம் – சிந்தா:10 2175/1

TOP


மணி (592)

கல்லார் மணி பூண் அவன் காமம் கனைந்து கன்றி – சிந்தா:0 9/1
பை நாக பள்ளி மணி வண்ணனின் பாயல் கொண்டு – சிந்தா:0 17/1
மை நாக வேலி மணி பல்லவ தேயம் நண்ணி – சிந்தா:0 17/3
கல் பாடு அழித்த கன மா மணி தூண் செய் தோளான் – சிந்தா:0 19/3
துஞ்சா மணி பூண் சுரமஞ்சரி என்னும் நாமத்து – சிந்தா:0 25/1
கண் போன்ற மாமன் மகள் கண் மணி பாவை அன்ன – சிந்தா:0 26/2
நலம் கொள் பொன்னொடு நல் மணி சிந்தலால் – சிந்தா:1 35/3
வெள்ளி போழ் விலங்க வைத்து அனைய வாய் மணி தலை – சிந்தா:1 70/1
ஒள் அகில் புகை திரண்டது ஒக்கும் மா மணி புறா – சிந்தா:1 70/3
மாட மாலை மேல் நலார் மணி குழலின் மூழ்கலின் – சிந்தா:1 71/2
தூ திரள் மணி குடம் நிரைத்து தோன்றுவ – சிந்தா:1 87/2
வயிர மணி தாழ் கதவு வாயில் முகம் ஆக – சிந்தா:1 105/2
மணி புனை செம்பொன் கொட்டை வம்பு அணி முத்த மாலை – சிந்தா:1 113/1
புரை நிரை களிறொடு புனை மணி இயல் தேர் – சிந்தா:1 123/2
வரி வளை அரவமும் மணி முழவு அரவமும் – சிந்தா:1 124/1
மஞ்சு தோய் மணி மாடத்து மல்கு பூம் – சிந்தா:1 134/3
அரவு கான்றிட்ட அம் கதிர் மா மணி
உரவு நீர் முத்தும் உள்ளுறுத்து உள்ளன – சிந்தா:1 136/1,2
முத்து மாலை முப்புரி மூரி மா மணி கதவு – சிந்தா:1 144/1
கோழ் அரை மணி மடல் கூந்தல் நெற்றி ஏந்திய – சிந்தா:1 147/1
மாழை அம் திரள் கனி மா மணி மரகதம் – சிந்தா:1 147/2
ஊழ் திரள் மணி கயிறு ஊசல் ஆட விட்டதே – சிந்தா:1 147/4
குன்று அயல் மணி சுனை குவளை கண் விழிப்பவும் – சிந்தா:1 148/2
சித்திரத்து இயற்றிய செல்வம் மல்கு பன் மணி
பத்தியில் குயிற்றி வான் பதித்து வைத்த போல்வன – சிந்தா:1 150/2,3
மவ்வல் அம் குழலினார் மணி கலம் பெய் மாடமும் – சிந்தா:1 153/3
கந்து மா மணி திரள் கடைந்து செம்பொன் நீள் சுவர் – சிந்தா:1 155/1
சேல் அனைய சில் அரிய கடை சிவந்து கரு மணி அம் – சிந்தா:1 167/1
ஈனாத இளம் கமுகின் மரகத மணி கண்ணும் – சிந்தா:1 169/1
ஆனாதே இருள் பருகும் அரு மணி கடைந்ததூஉம் – சிந்தா:1 169/2
மணி மகரம் வாய் போழ்ந்து வாழ் முத்த வடம் சூழ்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:1 170/1
மணி அரும்பு மலர் அங்கை குலிகம் ஆர் வனப்பினவே – சிந்தா:1 170/4
மா மணி தாபித்தன போல் மனம் பருகு கரும் கண்ண – சிந்தா:1 171/2
மாழை கொள் மணி மகரம் கௌவி வீற்று இருந்தனவே – சிந்தா:1 174/4
இயைந்து எழிலார் மணி ஆமை இளம் பார்ப்பின் கூன் புறம் போல் – சிந்தா:1 177/3
அரு மணி மரகதத்து அம் கண் நாறிய – சிந்தா:1 183/1
உமிழ் நகை வேலினானும் ஒண் சிறை மணி வண்டு ஒத்தான் – சிந்தா:1 191/4
கப்புர பசும் திரை கதிர் செய் மா மணி
செப்பொடு சிலதியர் ஏந்த தீவிய – சிந்தா:1 197/1,2
மலை ஆர் மணி மார்பன் மகிழ்ந்தனனே – சிந்தா:1 216/4
விரி மா மணி மாலை விளங்கு முடி – சிந்தா:1 217/1
திரு மா மணி சிந்து திளைப்பினர் ஆய் – சிந்தா:1 217/2
எரி மா மணி மார்பனும் ஏந்து_இழையும் – சிந்தா:1 217/3
அரு மா மணி நாகரின் ஆயினரே – சிந்தா:1 217/4
உற வீழ்ந்தது ஓர் ஒண் மணி போன்று உரவோன் – சிந்தா:1 218/2
மற்று உரையாடலளாய் மணி மா நிலத்து – சிந்தா:1 226/3
அருமை மா மணி நாகம் அழுங்க ஓர் – சிந்தா:1 242/1
கண் எரி தவழ வண் கை மணி நகு கடகம் எற்றா – சிந்தா:1 258/3
பயில் கதிர் பரு மணி பன் மயிர் செய் கேடகம் – சிந்தா:1 276/2
கோல் அருவி வெம் சிலையான் கூர் வாளொடு மணி கேடகமும் மறமும் ஆற்றி – சிந்தா:1 291/2
செம் தீ கரும் துளைய தீம் குழல் யாழ் தேம் தேம் என்னும் மணி முழவமும் – சிந்தா:1 292/1
மடை அவிழ்ந்த வெள்ளி இலை வேல் அம்பு பாய மணி செப்பகம் கடைகின்றவே போல் – சிந்தா:1 293/1
இருள் கெட இகலி எங்கும் மணி விளக்கு எரிய ஏந்தி – சிந்தா:1 304/1
சின் மணி மழலை நாவின் கிண்கிணி சிலம்பொடு ஏங்க – சிந்தா:1 317/1
பன் மணி விளக்கின் நீழல் நம்பியை பள்ளி சேர்த்தி – சிந்தா:1 317/2
மின் மணி மிளிர தேவி மெல்லவே ஒதுங்குகின்றாள் – சிந்தா:1 317/3
நன் மணி ஈன்று முந்நீர் சலஞ்சலம் புகுவது ஒத்தாள் – சிந்தா:1 317/4
காதலான் பெயர் சுமந்த கதிர் மணி ஆழி சேர்த்தி – சிந்தா:1 318/3
நீள் சுடர் நிழல் மணி கிழிப்ப நோக்கினான் – சிந்தா:1 321/3
புனை கதிர் திரு மணி பொன் செய் மோதிரம் – சிந்தா:1 323/1
வழுக்கிய புதல்வன் அங்கு ஒழிய மா மணி
விழு தகு மகனொடும் விரைவின் ஏகினான் – சிந்தா:1 325/3,4
மணி அறைந்து அன்ன வரி அறல் ஐம்பால் – சிந்தா:1 335/1
மலங்க மணி மலர்ந்த பவள கொம்பு முழு மெய்யும் – சிந்தா:1 340/3
அஞ்சி வருத்து நுசுப்பினாள் வளை கை உடைத்து மணி காந்தள் – சிந்தா:1 351/3
ஆக்கும் மணி செய் தேர்த்தட்டும் அரவின் பையும் அடும் அல்குல் – சிந்தா:1 352/2
சேல் அடு கண்ணி காந்தள் திரு மணி துடுப்பு முன் கை – சிந்தா:1 354/3
சூழ் கதிர் மதியம் அன்ன சுடர் மணி பூணினானும் – சிந்தா:1 380/1
காட்சி நல் நிலையில் ஞான கதிர் மணி கதவு சேர்த்தி – சிந்தா:1 381/1
வலம்புரி உலகம் விற்கும் மா மணி ஈன்றது என்ன – சிந்தா:1 386/2
நறவு அற மலர்ந்த கண்ணி நல் மணி வண்ணன் அன்னான் – சிந்தா:1 406/4
படு மணி நிரையை வாரி பைம் துகில் அருவி நெற்றி – சிந்தா:2 428/2
காசு இல் மா மணி சாமரை கன்னியர் – சிந்தா:2 429/1
மால் வரை தொடுத்து வீழ்ந்த மணி நிற மாரி-தன்னை – சிந்தா:2 451/1
கோல் பொர சிவந்த கோல மணி விரல் கோதை தாங்கி – சிந்தா:2 459/3
மன்னுக வென்றி என்று மணி வள்ளம் நிறைய ஆக்கி – சிந்தா:2 471/2
காய் கதிர் மணி செய் வெள் வேல் காளையை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:2 473/2
சூடகம் அணிந்த முன்கை சுடர் மணி பூணினாளை – சிந்தா:2 479/2
நெய் விலை பசும்பொன் தோடும் நிழல் மணி குழையும் நீவி – சிந்தா:2 488/1
அம் பொன் திண் நிலை ஆய் மணி தூவிகள் – சிந்தா:3 531/2
அசும்பு பொன் வரை ஆய் மணி பூண்களும் – சிந்தா:3 533/1
மாடியம் தானை மன்னர் மா மணி நாகம் ஆக – சிந்தா:3 537/1
எரி மணி பளிக்கு மாடத்து எழுந்தது ஓர் காமவல்லி – சிந்தா:3 549/1
அரு மணி கொடி-கொல் மின்-கொல் அமரர் கோன் எழுதி வைத்த – சிந்தா:3 549/2
ஒரு மணி குயின்ற பாவை ஒன்று-கொல் என்று நாய்கன் – சிந்தா:3 549/3
திரு மணி கொடியை ஓரான் தெருமர மன்னன் சொன்னான் – சிந்தா:3 549/4
அளந்து உணர்வு அரிய நங்கைக்கு அரு மணி முகிழ்த்தவே போல் – சிந்தா:3 551/2
அரு மணி வயிரம் வேய்ந்த அரும் கல பேழை ஐந்நூறு – சிந்தா:3 557/1
எரி மணி செம்பொன் ஆர்ந்த ஈர்_ஆயிரம் யவன பேழை – சிந்தா:3 557/2
திரு மணி பூணினாற்கு சினம் தலை மழுங்கல் இன்றி – சிந்தா:3 557/3
குரு மணி முடியின் தேய்த்த தரன் தமர் கொள்க என்றான் – சிந்தா:3 557/4
பல் வினை பவள பாய் கால் பசு மணி இழிகை வம்பு ஆர் – சிந்தா:3 558/1
காம்பு பொன் செய்த பிச்சம் கதிர் மணி குடையொடு ஏந்தி – சிந்தா:3 561/1
வெற்றி வேல் மணி முடி கொற்றவன் ஒரு மகள் – சிந்தா:3 565/1
நீல் நிற நிழல் மணி தான் நிரைத்து அகம் எலாம் – சிந்தா:3 573/2
கான்று வில் வயிரம் வீசும் கன மணி குழையினானே – சிந்தா:3 581/4
சந்திரகாந்தம் என்னும் தண் மணி நிலத்தின் அங்கண் – சிந்தா:3 585/1
முகில் தலை மதியம் அன்ன முழு மணி மாடத்து இட்ட – சிந்தா:3 600/1
அம் கதிர் மணி நகை அலமரும் முலை வளர் – சிந்தா:3 603/3
வெம் முலை பரவை அல்குல் மிடை மணி கலாபம் வேய் தோள் – சிந்தா:3 606/3
மத களிறு அடர்த்து குன்றம் மணி வட்டின் உருட்டும் ஆற்றல் – சிந்தா:3 611/2
இலை பொர எழுதி அன்ன எரி மணி கடக முன்கை – சிந்தா:3 612/1
எரி மணி நெற்றி வேய்ந்த இளம் பிறை இது-கொல் என்ன – சிந்தா:3 619/1
புரி மணி சுமந்த பொன் பூண் பொறுக்கலா நுசுப்பில் பாவை – சிந்தா:3 619/2
திரு மணி வீணை குன்றத்து இழிந்த தீம் பாலை நீத்தத்து – சிந்தா:3 619/3
கங்கையின் களிற்றின் உச்சி கதிர் மணி குடத்தில் தந்த – சிந்தா:3 623/1
மங்கல வாச நல் நீர் மணி நிறம் கழீஇயது ஒப்ப – சிந்தா:3 623/2
எரி மணி சுண்ணம் மின்னும் இரும் சிலை முத்தம் சேர்த்தி – சிந்தா:3 625/1
திரு மணி முலையின் நெற்றி சிறுபுறம் செறிய தீட்டி – சிந்தா:3 625/2
புரி மணி ஆகத்து ஐதா விரல் நுதி கொண்டு பூசி – சிந்தா:3 625/3
விரி மணி வியப்ப மேனி ஒளிவிட்டு விளங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:3 625/4
நெருங்கிய மணி வில் காப்ப நீண்டு உலாய் பிறழ்வ செம் கேழ் – சிந்தா:3 626/3
வருந்தியும் புகழ்தல் ஆகா மரகத மணி செய் கூடத்து – சிந்தா:3 627/2
வென்றவன் அகலம் பூட்ட விளங்கு ஒளி மணி செய் செப்பின் – சிந்தா:3 630/1
ஒன்றிய மணி செய் நல் யாழ் போந்தன உருவம் மாலை – சிந்தா:3 630/3
புள் வாய் மணி மழலை பொன் சிலம்பின் இ கொடியை ஈன்றாள் போலும் – சிந்தா:3 638/3
எரி மணி பூண் மேகலையாள் பேடியோ என்றார் – சிந்தா:3 652/5
பளிக்கு ஒளி மணி சுவர் எழினி பையவே – சிந்தா:3 655/1
மறை ஒளி மணி சுவர் இடையிட்டு இத்தலை – சிந்தா:3 656/2
அரும் கடி மிடறும் விம்மாது அணி மணி எயிறும் தோன்றா – சிந்தா:3 658/2
வால் அரக்கு எறிந்த காந்தள் மணி அரும்பு அனைய ஆகி – சிந்தா:3 663/1
உறை செல நீக்கி பைம் தாள் ஒண் மணி குவளை நீட்ட – சிந்தா:3 668/3
ஓலையை அவட்கு நீட்டி ஒண் மணி குழையும் முத்தும் – சிந்தா:3 671/1
பண் விட்டது இருந்து காணும் பல் மணி கழலினார்க்கே – சிந்தா:3 676/4
தெள் மணி ஆர மார்பன் திரு நுதல் மகளிர் நெஞ்சத்து – சிந்தா:3 695/3
விரை வழித்து இளையர் எல்லாம் விழு மணி கலங்கள் தாங்கி – சிந்தா:3 699/2
பொறா மன பொலிவு எனும் மணி கை மத்திகையினால் – சிந்தா:3 703/3
மன்னும் வந்து பட்டனன் மணி செய் வீணை வாரியே – சிந்தா:3 708/4
மணி கடை மருப்பின் வாளார் மாடக வயிர தீம் தேன் – சிந்தா:3 722/2
அண்ணல் யாழ் நரம்பை ஆய்ந்து மணி விரல் தவழ்ந்தவாறும் – சிந்தா:3 727/1
வீழ் மணி வண்டு பாய்ந்து மிதித்திட கிழிந்த மாலை – சிந்தா:3 728/1
சூழ் மணி கோட்டு வீணை சுகிர் புரி நரம்பு நம்பி – சிந்தா:3 728/2
ஊழ் மணி மிடறும் ஒன்றாய் பணி செய்தவாறு நோக்கி – சிந்தா:3 728/3
தாழ் மணி தாம மார்பின் கின்னரர் சாம்பினாரே – சிந்தா:3 728/4
இலையார் எரி மணி பூண் ஏந்து முலையும் – சிந்தா:3 732/1
நெருங்கார் மணி அருவி நீள் வரை மேல் மின்னும் – சிந்தா:3 734/3
மையார் நெடும் கண்ணாள் மா மணி யாழ் தான் உடைந்து – சிந்தா:3 736/1
மேகத்து பிறந்தது ஓர் மின்னு மணி வரை வீழ்ந்ததே போல் – சிந்தா:3 738/2
செம் மலர் அடியும் நோக்கி திரு மணி அல்குல் நோக்கி – சிந்தா:3 739/1
துனித்து நீர் துளங்கல் வேண்டாம் தூ மணி சிவிறி நீர் தூய் – சிந்தா:3 745/3
ஒருமேல் ஒண் மணி சூட்டு வைக்கிய – சிந்தா:3 790/3
நன் மன வேந்தர்-தங்கள் நகை மணி மார்பம் நக்கி – சிந்தா:3 799/1
அம் பொன் மணி பூண் அரசும் இலை என்று நக்கான் – சிந்தா:3 809/4
கரு மணி அழுத்திய காமர் செம் கதிர் – சிந்தா:3 822/1
திரு மணி செப்பு என செறிந்த வெம் முலை – சிந்தா:3 822/2
அரு மணி அலம் வரும் அம் பொன் கொம்பு அனாள் – சிந்தா:3 822/3
மரகத மணி பசும் காய் கொள்வான் குலை – சிந்தா:3 826/1
இட்ட உத்தரியம் மின்னும் எரி மணி பரு முத்து ஆரம் – சிந்தா:3 835/1
முடி மணி அழுத்தி செய்த மூரி காழ் நெற்றி மூழ்க – சிந்தா:3 837/2
கடைந்து பெய் மணி கை செம்பொன் காசு அறு தட்டின் சூழ்ந்து – சிந்தா:3 839/1
மிடைந்து பெய் மணி கண் பீலி மின்னு சாந்து ஆற்றி பொன்னார் – சிந்தா:3 839/2
இள முலை மணி கண் சேப்ப எழுது வில் புருவம் ஏற – சிந்தா:3 841/1
வையகம் மூன்றும் விற்கும் மா மணி ஆரம் ஏந்தி – சிந்தா:4 907/1
மான மகளிர் போல மணி மேகலைகள் பேசா – சிந்தா:4 923/3
மணி ஆர் வளை சேர் முன்கை வலனும் இடனும் போக்கி – சிந்தா:4 925/2
மிடைந்த மா மணி மேகலை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:4 950/1
வித்தக இளையர் எல்லாம் விழு மணி கலங்கள் தாங்கி – சிந்தா:4 971/2
மணி இரு தலையும் சேர்த்தி வான் பொனின் இயன்ற நாணால் – சிந்தா:4 977/1
மதியினுக்கு இவர்ந்த வேக மா மணி நாகம் வல்லே – சிந்தா:4 982/1
ஐயென அடங்கி வல்லான் ஆடிய மணி வட்டு ஏய்ப்ப – சிந்தா:4 983/3
மணி செய் கந்து போல் மருள வீங்கிய – சிந்தா:4 986/1
கூட்டினான் மணி பல தெளித்து கொண்டவன் – சிந்தா:4 1003/1
மகிழ்ந்து வீழ் மணி குழல் மாலை கால் தொடும் – சிந்தா:4 1004/2
மிடை மணி மேகலை நோற்ற வெம் தொழில் – சிந்தா:4 1005/2
சூழ் மணி மோதிரம் சுடர்ந்து வில் இட – சிந்தா:4 1021/3
மணி கழங்கு ஆடலள் மாமை தான் விளர்த்து – சிந்தா:4 1026/2
தீம் பால் அமிர்து ஊட்டி செம்பொன் மணி கூட்டில் – சிந்தா:4 1040/1
ஆம்பால் மணி நாம மோதிரம் தொட்டு ஐயென்ன – சிந்தா:4 1040/3
மணி மத களிறு வென்றான் வருத்த சொல் கூலி ஆக – சிந்தா:4 1049/1
வனையவே பட்ட போலும் மணி மருள் முலையினாளை – சிந்தா:4 1053/3
சீந்தா நின்ற தீ முக வேலான் மணி செப்பின் – சிந்தா:4 1055/1
குழை முற்று காதின் மணி கொம்பொடு நாய்கன் ஈந்தான் – சிந்தா:4 1064/4
இன் நீர் எரி மா மணி பூண் கிடந்து ஈன்ற – சிந்தா:4 1073/1
வாள் ஆர் மணி பூண் அவன் மாதர் அம் பாவை-தன்னை – சிந்தா:4 1074/3
சித்திர மணி குழை திளைக்கும் வாள் முகத்து – சிந்தா:4 1075/1
நல் மணி இழந்த நாகர் நல் இளம் படியர் போல – சிந்தா:4 1098/1
இன் மணி இழந்து சாம்பி இரு நிலம் இவர்கள் எய்த – சிந்தா:4 1098/2
கல் மணி உமிழும் பூணான் கடை பல கடந்து சென்றான் – சிந்தா:4 1098/4
மாதரார்கள் கற்பினுக்கு உடைந்த மா மணி கலை – சிந்தா:4 1106/1
வட்டிகை மணி பலகை வண்ண நுண் துகிலிகை – சிந்தா:4 1107/1
மன்னர் தம் வெகுளி வெம் தீ மணி முகில் காணம் மின்னி – சிந்தா:4 1117/1
ஆய் மணி பவள திண்ணை அரும் பெறல் கரகத்து அங்கண் – சிந்தா:4 1126/1
தூய் மணி வாசம் நல் நீர் துளங்கு பொன் கலத்துள் ஏற்று – சிந்தா:4 1126/2
வேய் மணி தோளி நிற்ப விழுத்தவன் நியமம் முற்றி – சிந்தா:4 1126/3
வாய் மணி முறுவல் தோன்ற வந்தனை விதியின் செய்தேன் – சிந்தா:4 1126/4
மணி இயல் யவன செப்பின் மங்கல துகிலை வாங்கி – சிந்தா:4 1146/1
பொன் அணி மணி செய் ஓடை நீரின் வெண்சாந்து பூசி – சிந்தா:4 1147/1
வயிரம் வேய்ந்த மணி நீள் முடி வால் ஒளி வானவன் – சிந்தா:4 1156/1
மங்கல வகையின் ஆட்டி மணி அணி கலங்கள் சேர்த்தி – சிந்தா:5 1169/3
கன்னியர் கவரி வீச கன மணி குழை வில் வீச – சிந்தா:5 1170/3
எரி மணி பூணினானும் இன்னணம் இயம்பினானே – சிந்தா:5 1171/4
மணி கலத்து அகத்து அமிர்து அனைய மாண்பினான் – சிந்தா:5 1172/4
இள வெயில் மணி வரை எறித்திட்டு அன்னது ஓர் – சிந்தா:5 1182/1
உளர் மணி கொம்பனார் உருகி நைபவே – சிந்தா:5 1182/4
உடை நாண் என மின் என ஒண் மணி அம் – சிந்தா:5 1189/2
இழியும் வயிரத்தொடு இனம் மணி கொண்டு – சிந்தா:5 1193/3
மின் உடை மணி பல வரன்றி மேதகு – சிந்தா:5 1200/1
நெடும் கை மான் குரல் மணி அருவி நீள் குரல் – சிந்தா:5 1202/2
நல் மணி புரித்தன வாவி நான்கு உள – சிந்தா:5 1203/3
மணி இயல் பாலிகை அனைய மா சுனை – சிந்தா:5 1209/1
அணி மணி நீள் மலர் அணிந்தது ஆயிடை – சிந்தா:5 1209/2
ஏற்றரு மணி வரை இறந்து போன பின் – சிந்தா:5 1212/1
மருங்கில் ஓர் மணி சிலா வட்டம் உண்டு அவண் – சிந்தா:5 1213/2
கூறினன் கதிர்கள் பொங்கும் குளிர் மணி முடியினானே – சிந்தா:5 1221/4
இலங்கு ஒளி மரகதம் இடறி இன் மணி
கலந்து பொன் அசும்பு கான்று ஒழுகி மான் இனம் – சிந்தா:5 1238/1,2
மலர் அணி மணி குடம் மண்ணும் நீரொடு – சிந்தா:5 1252/1
வந்து வீழ் மாலை நாற்றி மணி அரங்கு அணிந்து வானத்து – சிந்தா:5 1253/2
நெருக்கி தன் முலையின் மின்னும் நிழல் மணி வடத்தை மாதர் – சிந்தா:5 1259/2
வான் உகுக்குகின்ற மீன் போல் மணி பரந்து இமைக்கும் மார்பில் – சிந்தா:5 1266/3
வங்க மா நிதியம் நல்கி மகள் தரும் மணி செய் மான் தேர் – சிந்தா:5 1275/3
பன் மணி கடகம் சிந்த பருப்பு உடை பவள தூண் மேல் – சிந்தா:5 1282/1
ஏந்திய ஏற்ப தாங்கி எரி மணி கொட்டை நெற்றி – சிந்தா:5 1300/1
பரிதி பட்டது பன் மணி நீள் விளக்கு – சிந்தா:5 1304/1
வகைய ஆம் மணி மேகலை வார் மது – சிந்தா:5 1307/2
கயல் மணி கணின் நல்லவர் கை தொழ – சிந்தா:5 1310/2
தகை வெள் ஏற்று அணல் தாழ் மணி ஓசையும் – சிந்தா:5 1314/2
கறந்த பாலினுள் காசு இல் திரு மணி
நிறம் கிளர்ந்து தன் நீர்மை கெட்டு ஆங்கு அவள் – சிந்தா:5 1325/1,2
மணி புனை மகளிர் நல்லார் மங்கல மரபு கூறி – சிந்தா:5 1344/2
மழ களிற்று எருத்தில் தந்த மணி குடம் மண்ணும் நீரால் – சிந்தா:5 1345/1
தொழுதக தோன்ற செய்தார் தூ மணி பாவை அன்னார் – சிந்தா:5 1345/3
விழு மணி கொடி அனாளும் விண்ணவர் மடந்தை ஒத்தாள் – சிந்தா:5 1345/4
மணி கண் வெம் முலை தாம் பொர வாய் அவிழ்ந்து – சிந்தா:5 1348/3
மா நீர் மணி முகிலின் மின்னு கொடி நுசுப்பின் மயில் அம் சாயல் – சிந்தா:5 1354/1
நீடு எரி திரள் நீள் மணி தூணொடு – சிந்தா:5 1370/3
நகை மா மணி மாலை நடை கொடி நின் – சிந்தா:5 1379/1
வகை மா மணி மேகலை ஆயினதேல் – சிந்தா:5 1379/2
வானின் வழங்கும் வண் கை மணி செய் ஆர மார்பின் – சிந்தா:6 1412/1
திகழ் மணி கோபுரம் திங்கள் வாள் முகம் – சிந்தா:6 1444/3
நாட்டிய மணி வரை கடைந்து நல் அமிர்து – சிந்தா:6 1445/1
வீழ் தரு மணி செய் மாலை இவற்றிடை மின்னின் நின்று – சிந்தா:6 1452/2
பல் கதிர் மணி ஒளி பரந்த பூணினான் – சிந்தா:6 1458/4
கறங்கு இசை மணி முழா எருத்தம் காண்தகு – சிந்தா:6 1461/3
அடுத்த மூக்கு அரு மணி வயிர தோட்டியே – சிந்தா:6 1464/4
முத்து உமிழும் முந்நீர் மணி வண்ணன் மூன்று உலகும் – சிந்தா:6 1470/1
வாக்கு அணங்கு ஆர் மணி வீணை வல்லாற்கு அவள் – சிந்தா:6 1473/1
வள்ளலை வாச நெய் பூசி மணி குடம் – சிந்தா:6 1476/1
நித்தில மணி உறழ் கரக நீரினால் – சிந்தா:6 1478/3
வாசம் வாய்க்கொண்டனன் மணி செய் குண்டலம் – சிந்தா:6 1480/3
தொகு கள் தாம் கோதை வெய்ய துணை மணி முலைகள் தாமே – சிந்தா:6 1486/4
ஊன் கறி கற்ற காலன் ஒள் மணி தட கை வை வேல் – சிந்தா:6 1487/2
மணி குடம் அழுத்தி வைத்த அனைய தோளினான் – சிந்தா:6 1491/1
ஏந்திய மணி வரை இரக்கம் நீர்த்தரங்கு – சிந்தா:6 1492/2
மங்கையோடு இருந்த போழ்து ஓர் மணி வண்டு கண்டு சொன்னான் – சிந்தா:6 1501/3
மணி வண்டு இ மாதர் கோதை மது உண வந்த போழ்து அங்கு – சிந்தா:6 1502/1
பரு சுதர் பவழம் நோன் தாழ் பல் மணி கதவு சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1504/4
கேள்வனை கனவில் காணாள் கிளர் மணி பூணினாளே – சிந்தா:6 1506/4
திரு மணி குயின்ற செம்பொன் திருந்து பூம் கொம்பு அனாள் தன் – சிந்தா:6 1508/1
கரு மணி பாவை அன்னான் கரந்துழி காண்டல் செல்லாள் – சிந்தா:6 1508/2
எரி மணி விளக்கம் மாடத்து இருள் அறு-காறும் ஓடி – சிந்தா:6 1508/3
அரு மணி இழந்து ஓர் நாகம் அலமருகின்றது ஒத்தாள் – சிந்தா:6 1508/4
இன மா மணி சூழ் எரி பூணவனை – சிந்தா:6 1519/3
கல் உறை நாகு வேய் தோள் கதிர் மணி முறுவல் செ வாய் – சிந்தா:6 1527/2
வயங்கு பொன் ஈன்ற நீல மா மணி முலையினாளே – சிந்தா:6 1530/4
வஞ்ச வாய் காமன் சொன்ன மணி நிற வண்டுகாள் நீர் – சிந்தா:6 1531/1
தூசு உலாம் பரவை அல்குல் தூ மணி பாவை அன்னாள் – சிந்தா:6 1539/4
காழக சேற்றுள் தீம் பால் கதிர் மணி குடத்தின் ஏந்தி – சிந்தா:6 1541/1
இன்னவாறு உறுதி கூறி எரி மணி வயிரம் ஆர்ந்த – சிந்தா:6 1556/1
அரக்கு உண் பஞ்சிகள் திரட்டி அரு மணி மரகத பலகை – சிந்தா:7 1564/1
நிரை கண் மா மணி கறங்க நீள் நிலம் கடந்தனன் நெடியோன் – சிந்தா:7 1564/4
வண்ண மா சுனை மா நீர் மணி தெளித்து அனையது ததும்பி – சிந்தா:7 1566/2
மணி மலர் நாகம் சார்ந்து வழையோடு மரவ நீழல் – சிந்தா:7 1569/3
அடி பொலிந்தார்க்கும் செம்பொன் அணி மணி கழலினான் அம் – சிந்தா:7 1573/3
மணி எழு அனைய தோளும் வரை என அகன்ற மார்பும் – சிந்தா:7 1582/1
மணி செய் மேகலையாய் மாற்றம் தாராய் மறைந்து ஒழிதியோ – சிந்தா:7 1589/4
அன்னளோ என்று நக்கான் அணி மணி முழவு தோளான் – சிந்தா:7 1599/4
அன்னம் உறங்கும் மணி வரை மேல் நின்று – சிந்தா:7 1612/2
மாலை கதிர் வேல் மலங்க மணி மலர்க்கு – சிந்தா:7 1613/1
ஆகம் தான் ஓர் மணி பலகையாக முலைகள் நாய் ஆக – சிந்தா:7 1657/1
மணி நிற மாமை சாயல் வளையொடு வண்டு மூசும் – சிந்தா:7 1665/1
தன்னை யானும் பிணிப்பேன் என தன் மணி செப்பினுள் – சிந்தா:7 1667/2
மணி செய் மென் தோள் மருந்து நீ ஆருயிரும் நீயேல் என்றாள் – சிந்தா:7 1668/4
நீர் செய் காந்த மணி கூந்தளம் பாவை நீண்டு அழகிய – சிந்தா:7 1671/1
ஒண் மணி குழை வில் வீச ஒளிர்ந்து பொன் ஓலை மின்ன – சிந்தா:7 1689/1
மாசு அறு கந்தின் மென் தோள் மணி தொடர் கொளுத்தி வாள் கண் – சிந்தா:7 1690/2
மின் தவழ் மணி வரை மாலை மார்பனை – சிந்தா:7 1703/1
மணி இலங்கு ஒண் பொன் வை வாள் கேடக மருங்கு வைத்த – சிந்தா:7 1721/2
மணி பொதி துகிலின் தோன்றும் மஞ்சு சூழ் வரைகள் நாடி – சிந்தா:7 1742/1
மணி ஒலி வீணை பண்ணி மாண்ட கோல் தடவ மாதர் – சிந்தா:7 1746/1
மாசொடு மிடைந்து மணி நூற்று அனைய ஐம்பால் – சிந்தா:7 1784/1
மணி கொடி மாசு உண்ட அன்னாள் மற்றதே துணி-மின் என்றாள் – சிந்தா:7 1817/4
இரும் கடல் மணி நிரை எய்தி நாம் கொண்ட பின் – சிந்தா:7 1827/1
கச்சையும் வீக்கினன் கறங்கு இரு மணி அணிந்து – சிந்தா:7 1836/1
எள்ளரும் இரு மணி கிணினென இசைத்தன – சிந்தா:7 1841/3
வளைத்தனர் மணி நிரை வன்கண் ஆயரும் – சிந்தா:7 1851/2
திரு கிளர் மணி செய் பொன் தூண் தீப்பட புடைத்து செம் கண் – சிந்தா:7 1857/3
ஆர் பொன் அடி சூழ் மணி அம் கழல் ஆனை வேந்தன் – சிந்தா:7 1869/2
முழு முற்றும் தானே விளக்காய் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:7 1870/2
வயிர மணி கலன் கமழும் கற்பக நல் மாலை – சிந்தா:7 1874/1
செயிரில் நறும் சாந்து சிலை அம்பு மணி அயில் வாள் – சிந்தா:7 1874/3
எம் கோ மற்று என் திறம் நீர் கேட்டது என்றாற்கு எரி மணி பூண் – சிந்தா:7 1882/1
செங்கோல் மணி நெடும் தேர் செல்வன் காதல் பெரும் தேவி – சிந்தா:7 1882/2
விழு மணி மாசு மூழ்கி கிடந்தது இ உலகம் விற்ப – சிந்தா:8 1890/1
ஒண் மணி பல உடைந்து ஒருங்கு அவை தூளியாய் – சிந்தா:8 1899/2
ஒருங்கு குலாய் நில மிசை மிளிர்வது ஒத்து ஒளிர் மணி
திரு கிளர் ஒளி குலாய் வானகம் செகுக்குமே – சிந்தா:8 1903/3,4
நீத்தவர் இடத்து நாற்றி நிழல் மணி உலகம் செய்தார் – சிந்தா:8 1906/4
நெறிமையின் இழிந்து மைந்தன் மணி கை மத்திகையை நீக்கி – சிந்தா:8 1908/2
பொங்கி வில் உமிழ்ந்து மின்னும் புனை மணி கடம் ஆர்ந்த – சிந்தா:8 1910/2
மன்றற்கு இடனாம் மணி மால் வரை மார்பன் வான் கண் – சிந்தா:8 1934/1
பொருந்தினான் புனை மணி பொன் செய் பூணினான் – சிந்தா:8 1936/4
பொறை விலங்கு உயிர்த்தன பொன் செய் மா மணி
செறி கழல் இளைஞரும் செல்லல் நீங்கினார் – சிந்தா:8 1937/1,2
எரி மணி இமைத்தன எழுந்த தீ புகை – சிந்தா:8 1940/1
திரு மணி முழவமும் செம்பொன் பாண்டிலும் – சிந்தா:8 1940/3
தோள் பொலி மணி வளை தொய்யின் மாதரார் – சிந்தா:8 1944/3
நிலா தலை திகழும் பைம் பூண் நிழல் மணி வடத்தோடு ஏந்தி – சிந்தா:8 1950/2
எழில் மணி குழை வில் வீச இன் பொன் ஓலை மின் செய – சிந்தா:8 1952/3
அழல் மணி கலாபம் அம் சிலம்பொடு ஆர்ப்ப ஆடுமே – சிந்தா:8 1952/4
நல் மணி சிலம்பினோடு கிண்கிணி நக நகும் – சிந்தா:8 1957/1
நீர் தங்கு திங்கள் மணி நீள் நிலம் தன்னுள் ஓங்கி – சிந்தா:8 1960/1
பைம் கண் மணி மகர குண்டலமும் பைம் தோடும் – சிந்தா:8 1971/1
அழித்து மட்டு ஒழுகும் தாரான் மணி வள்ளத்து ஆய்ந்த தேறல் – சிந்தா:8 1986/2
மன்றல் நாறு அரிவையை தெருட்டி மா மணி
குன்று அனான் கொடியவள் குழைய ஏகினான் – சிந்தா:8 1994/3,4
ஓத மணி மாலையொடு பூண் பிறழ ஓடி – சிந்தா:9 2014/2
கச்சு விசித்து யாத்த கதிர் முலையர் மணி அயில் வாள் – சிந்தா:9 2015/1
பாலை மணி யாழ் மழலை பசும்பொன் நிலத்து இழிவாள் – சிந்தா:9 2018/3
மொய்த்த மணி மாட மிசை அத்தக அடைந்தாள் – சிந்தா:9 2022/4
கோல மணி வாய் குவளை வாள் கண் மடவாளை – சிந்தா:9 2029/1
மாசு இல் மடவார்கள் மணி வீணை நரம்பு உளர்ந்தார் – சிந்தா:9 2033/4
மன்மதன் மணி குரல் மருட்டும் என்று மால் கொள்வார் – சிந்தா:9 2036/1
மா மலர் தெரியலான் மணி மிதற்று-இடை கிடந்த – சிந்தா:9 2038/3
கனி பொறை மலிந்த கமர் கற்பக மணி கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2040/3
கொடி குழாத்து-இடை ஓர் கோல குளிர் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:9 2041/4
மடல் அணி பெண்ணை ஈன்ற மணி மருள் குரும்பை மான – சிந்தா:9 2053/1
மா மணி மகரம் அம்பு வண் சிலை கரும்பு மான் தேர் – சிந்தா:9 2057/3
அலங்கலும் குழலும் தாழ அரு மணி குழை ஓர் காதில் – சிந்தா:9 2060/2
எரி மணி கலாபத்து இட்ட இந்திர நீலம் என்னும் – சிந்தா:9 2061/1
ஒரு மணி உந்தி நேரே ஒரு கதிர் உமிழ்வதே போல் – சிந்தா:9 2061/2
அரு மணி பூணினாள் தன் அம் வயிறு அணிந்த கோல – சிந்தா:9 2061/3
இறங்கிய மாதர்-தன்னை எரி மணி கடக கையால் – சிந்தா:9 2067/1
வில் இடு மணி செய் ஆழி மெல் விரல் விதியின் கூப்பி – சிந்தா:9 2068/1
பரு மணி பதம் கொள் நாக பை என பரந்த அல்குல் – சிந்தா:9 2069/1
எரி மணி பூணினானுக்கு இன் நலம் ஒழிய ஏகி – சிந்தா:9 2069/2
திரு மணி சிவிகை ஏறி செம்பொன் நீள் மாடம் புக்காள் – சிந்தா:9 2069/3
விரி மணி விளங்கும் மாலை வெம் முலை வேல் கணாளே – சிந்தா:9 2069/4
நனை குடைந்து உண்டு தேக்கி நன் மணி வண்டு பாடும் – சிந்தா:9 2071/3
அரிவையர் ஆடல் மிக்கார் அரு மணி வீணை வல்லார் – சிந்தா:9 2079/2
தூசுறு பரவை அல்குல் தூ மணி கொம்பு அனாளும் – சிந்தா:9 2080/3
மின் வளர் மருங்குல் செற்ற வெம் முலை மணி கண் சேப்ப – சிந்தா:9 2081/3
மணி இயல் வள்ளத்து ஏந்த மது மகிழ்ந்து அனந்தர் கூர – சிந்தா:9 2083/1
நுண் துகில் நெகிழ்ந்த அல்குல் மணி பரந்து இமைப்ப நொந்து – சிந்தா:9 2086/1
ஒண்_தொடி ஊடி நின்றாள் ஒளி மணி பூம் கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2086/4
மடங்கல் போல் திறலார் மா மணி கறங்க வள வயல் புள் எழ கழிந்தார் – சிந்தா:10 2102/4
கோட்டு இளம் கலையும் கூடும் மென் பிணையும் கொழும் கதிர் மணி விளக்கு எறிப்ப – சிந்தா:10 2104/1
மான கவரி மணி வண்டு அகற்ற அங்கு – சிந்தா:10 2120/1
எரி மணி மாலை இளம் பிடி என்பார் – சிந்தா:10 2127/4
என்னோர் மருங்கினும் ஏத்தி எரி மணி
பொன் ஆர் கலையினர் பொன் பூம் சிலம்பினர் – சிந்தா:10 2128/1,2
இலங்கு ஒளி மணி தொத்து ஈன்ற ஏந்து பொன் கொடியோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:10 2132/4
மின்னும் மணி பூண் விரை மார்ப நனைப்ப நின்றான் – சிந்தா:10 2136/4
மல்கு பூம் தாமம் தாழ்ந்து மணி புகை கமழ வேந்தன் – சிந்தா:10 2139/3
எரி மணி அடைப்பை செம்பொன் படியகம் இலங்கு பொன் வாள் – சிந்தா:10 2140/1
கரு மணி முகடு வேய்ந்த கஞ்சனை கவரி கொண்ட – சிந்தா:10 2140/2
படு மணி பைம்பொன் சூழி பகட்டு இனம் இரிய பாய்ந்து – சிந்தா:10 2145/1
போல்வது ஒன்று இல்லை என்றான் புனை மணி பொன் செய் பூணான் – சிந்தா:10 2148/4
கவிழ் மணி புடைய கண் நிழல் நாறின் கனன்று தம் நிழலொடு மலைவ – சிந்தா:10 2155/1
மல்லல் யானை கறங்கும் மணி ஒலி – சிந்தா:10 2169/1
ஆய் மத களிறு திண் தேர் அணி மணி புரவி அம் பொன் – சிந்தா:10 2178/1
நல்லவள் வனப்பு வாங்க நகை மணி மாலை மார்பர் – சிந்தா:10 2179/1
காய்ந்து எரி செம்பொன் தோடும் கன மணி குழையும் மின்ன – சிந்தா:10 2181/2
வார் மது துளிக்கும் மாலை மணி முடி தொடுத்து நால – சிந்தா:10 2183/1
மன் வரை அகலத்து அப்பி மணி வடம் திருவில் வீச – சிந்தா:10 2187/2
சிலை வைத்த மார்பின் தென்னன் திரு மணி பன்றி நோக்கி – சிந்தா:10 2190/3
கல்லார் மணி பூண் மார்பின் காமன் இவனே என்ன – சிந்தா:10 2196/1
நெறியின் வில் ஊன்றி நிற்ப நிழல் மணி பன்றி அற்று – சிந்தா:10 2201/2
மறியுமோ என்று முன்னே மணி முடி சிதறி வீழ்ந்த – சிந்தா:10 2201/3
ஒள் அழல் வைர பூணும் ஒளிர் மணி குழையும் மின்ன – சிந்தா:10 2203/1
அத்த மா மணி வரை அனைய தோன்றல – சிந்தா:10 2211/1
ஏர் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2219/3
நிழல் மணி புரவி திண் தேர் நிழல் துழாய் குனிந்து குத்தும் – சிந்தா:10 2220/1
எழில் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2220/3
விடு கதிர் மணி ஒளி வெயிலின் காய்ந்தவே – சிந்தா:10 2232/4
கலை கோட்ட அகல் அல்குல் கணம் குழையார் கதிர் மணி பூண் – சிந்தா:10 2234/1
புரை அறு பொன் மணி ஓடை பொடி பொங்க பொருது அழிந்து – சிந்தா:10 2243/3
நடந்து ஒழுகு குருதியுள் நகா கிடந்த எரி மணி பூண் – சிந்தா:10 2244/3
மன்மதன் என்னும் காளை மணி ஒலி புரவி தேர் மேல் – சிந்தா:10 2246/1
பொற்றது ஓர் பவழம் தன் மேல் புனை மணி அழுத்தி ஆங்கு – சிந்தா:10 2247/3
நெடு மொழி மகளிர் கோல நிழல் மணி முலைகள் நேர்பட்டு – சிந்தா:10 2256/2
நித்தில மணி வண்டு என்னும் நெடு மத களிறு பாய – சிந்தா:10 2276/1
அப்பு அணை கிடந்த மைந்தன் அரு மணி திருவில் வீசும் – சிந்தா:10 2287/2
எரி மணி குப்பை போல இருள் அற விளங்கும் மேனி – சிந்தா:10 2295/1
திரு மணி செம்பொன் மார்பின் சீவகன் சிலை கை ஏந்தி – சிந்தா:10 2295/2
அரு மணி அரசர் ஆவி அழல் அம்பின் கொள்ளை சாற்றி – சிந்தா:10 2295/3
விரி மணி விளங்கு மான் தேர் விண் தொழ ஏறினானே – சிந்தா:10 2295/4
நல் ஒளி பவள செ வாய் நல் மணி எயிறு கோலி – சிந்தா:10 2317/1
வடி தாரை வெல் வேல் வயிரம் மணி பூணினானே – சிந்தா:10 2320/4
பல் பகல் கழிந்த பின்றை பல் மணி நாகம் தன்னை – சிந்தா:10 2324/3
மணி புனை குடத்தின் நெய்த்தோர் மண்ணு நீர் மருள ஆட்டி – சிந்தா:10 2326/2
நாகம் நெற்றி நல் மணி சிந்தும் அருவி போல் – சிந்தா:11 2330/1
நாகம் நெற்றி நல் மணி ஓடை நற விம்மும் – சிந்தா:11 2330/2
மை துன நீண்ட மா மணி மாடம் மிசை ஏறி – சிந்தா:11 2333/1
மை துன நீண்ட மா மணி வண்ண அவன் ஒத்தான் – சிந்தா:11 2333/4
மாகம் முழக்கின் மணி நாகம் பதைப்பவே போல் – சிந்தா:11 2337/1
மை ஆர்ந்த கண்ணீர் மணி பூண் முலை பாய விம்மா – சிந்தா:11 2338/3
மை ஆர் அணல மணி நாகம் கலுழன் வாய்பட்டு – சிந்தா:11 2345/3
மலை ஈன்ற மஞ்சின் மணி பூம் புகை மல்கி விம்ம – சிந்தா:11 2351/2
முறிந்த கோலம் முகிழ் முலையார் பரவ மொய் ஆர் மணி செப்பில் – சிந்தா:11 2358/1
தொல்லை நால் வகை தோழரும் தூ மணி நெடும் தேர் – சிந்தா:11 2360/1
பண்ணினார் முடி பழிச்சிய மணி பொனில் குயிற்றி – சிந்தா:11 2362/3
அம்மை ஆர்ந்தன அழகிய மணி வடம் உடைய – சிந்தா:11 2364/2
திருவ மா மணி காம்பொடு திரள் வடம் திளைக்கும் – சிந்தா:11 2368/1
மின்னும் கடல் திரையின் மா மணி கை வெண் கவரி விரிந்து வீச – சிந்தா:11 2369/1
மன்னர் முடி இறைஞ்சி மா மணி அம் கழல் ஏந்தி அடி ஈடு ஏத்த – சிந்தா:11 2369/3
பைம் கண் உளை எருத்தின் பல் மணி வாள் எயிற்று பவள நாவின் – சிந்தா:11 2371/1
மங்குல் மணி நிற வண்ணன் போல் வார் குழைகள் திருவில் வீச – சிந்தா:11 2371/3
மாட மா மணி சிவிகையின் மயில் என இழிந்தார் – சிந்தா:12 2379/3
பஞ்சு சூழ் மணி மேகலை பரிந்து அவை சொரிய – சிந்தா:12 2384/3
உருவ நுண் இடை ஒளி மணி வரு முலை உரு ஆர் – சிந்தா:12 2385/3
பூண்-மின் நித்தில மணி வடம் பூசு-மின் சாந்தம் – சிந்தா:12 2389/2
உள்ள மேனியும் ஒளிர் மணி கலங்களின் புனை-மின் – சிந்தா:12 2390/2
வாழை மல்கிய மணி குலை கமுகொடு நடு-மின் – சிந்தா:12 2391/1
புரை இல் பொன் மணி யாழ் குழல் தண்ணுமை – சிந்தா:12 2393/3
பால் வெண் திங்கள் மணி கை படுத்தவை – சிந்தா:12 2397/1
மாகம் ஏந்துவ போல் மணி தோரணம் – சிந்தா:12 2398/2
ஆக நாற்றின தாமம் மணி குடம் – சிந்தா:12 2398/3
பரந்து பூம் துகில் பல் மணி கலம் – சிந்தா:12 2401/3
உடை மணி பொன் சிலம்பு ஒலிக்கும் கோயிலுள் – சிந்தா:12 2407/2
இளம் கதிர் எறி மணி பூணும் ஆரமும் – சிந்தா:12 2408/3
இலங்கின மணி விளக்கு எழுந்த தீம் புகை – சிந்தா:12 2410/3
மழை கவின்று எழுந்த வார் கொள் மணி நிற அறுகை நெய் தோய்த்து – சிந்தா:12 2416/3
நீடு நீர் மணி நீரும் அல்லவும் – சிந்தா:12 2418/1
துளங்கு மா மணி தூண்கள் நான்கினால் – சிந்தா:12 2420/1
வளம் கொள் மா மணி கூடம் சேர்த்தினார் – சிந்தா:12 2420/3
ஈரம் கொன்ற பின் இருள் மணி சுடர் – சிந்தா:12 2422/1
வான் நிமிர் கொடி அன்னார் மணி அணை மிசை வைத்தார் – சிந்தா:12 2429/4
வரை வளை முழ விம்ம மணி கிளர் ஒலி ஐம்பால் – சிந்தா:12 2430/3
வெள் அணி மத யானை விழு மணி குடம் ஏற்றி – சிந்தா:12 2431/2
வான் மலர் நுரை சூடி மணி அணி கலன் சிந்தா – சிந்தா:12 2432/1
தான் இள மணல் எக்கர் தவழ் கதிர் மணி ஆரம் – சிந்தா:12 2432/2
நான்ற பொன் மணி மாலை நகு கதிர் பவள தூண் – சிந்தா:12 2433/1
ஊனம் இல் ஒளிர் செம்பொன் பதித்து ஒளி மணி அழுத்தி – சிந்தா:12 2436/2
வான் மணம் உற செய்த மங்கல மணி சீப்பு – சிந்தா:12 2436/3
தெள்ளும் மணி செய் சுண்ணம் இலங்க திரு நீர் நுதலின் அப்பி – சிந்தா:12 2439/3
நலம் கிளர் பவளம் நன் பொன் விரல் மணி ஆழி மின்ன – சிந்தா:12 2441/2
வலம்புரி ஈன்ற முத்தம் மணி நிலா நக்க அன்றே – சிந்தா:12 2441/4
மா மணி முகடு வேய்ந்த மரகத மணி செப்பு அன்ன – சிந்தா:12 2442/1
மா மணி முகடு வேய்ந்த மரகத மணி செப்பு அன்ன – சிந்தா:12 2442/1
தூ மணி முலைகள் தம்மை தொழுதக கமழும் சாந்தின் – சிந்தா:12 2442/2
தூ மணி கொழுந்து மென் தோள் துயல் வர எழுதினாளே – சிந்தா:12 2442/4
நடை சிறு பாதம் கோல மணி விரல் அணிந்து நாகத்து – சிந்தா:12 2445/3
மலர்ந்தது ஓர் கற்பக மணி கொம்பு ஆயினாள் – சிந்தா:12 2449/4
கரும்பே தேனே அமிர்தே காமர் மணி யாழே – சிந்தா:12 2453/1
தாம் ஆயிரம் ஆய் தகையார் மணி தூண் ஒரு நூறு ஆய் – சிந்தா:12 2455/2
ஒரு மணி அகலுள் பெய்தோர் பொன் அகல் ஆர்ந்த தூபம் – சிந்தா:12 2463/3
இரு மணி அகலுள் நீர் பெய்து இட-வயின் இரீஇயினாரே – சிந்தா:12 2463/4
விழுத்தகு மணி செவி வெண்பொன் கைவினை – சிந்தா:12 2472/1
பெய்த பொன் செப்பும் மாலை பெரு மணி செப்பும் சுண்ணம் – சிந்தா:12 2474/3
தா மணி நான செப்பும் சலஞ்சல கலன் பெய் செப்பும் – சிந்தா:12 2475/1
தூ மணி துகில்கள் ஆர்த்த வலம்புரி துலங்கு செப்பும் – சிந்தா:12 2475/2
மணி சிரல் சிறகு நாண வகுத்த சாந்து ஆலவட்டம் – சிந்தா:12 2478/3
நச்சு மணி நாகர் உறை நாகம் என விரித்தார் – சிந்தா:12 2484/4
தோரை மலர் நீர் அறுகு துளும்பும் மணி தாலம் – சிந்தா:12 2489/1
குள நெல் முன்றில் கனி தேன் சொரி சோலை குளிர் மணி
வளமை மல்கி எரிய மட மந்தி கை காய்த்துவான் – சிந்தா:12 2491/1,2
மின்னும் மணி குடத்தின் வேந்தர் ஏந்த புனல் ஆடி – சிந்தா:12 2501/3
அஞ்சு உற்றுழி புலர்ந்து ஆங்கு அணிந்தார் அம் மணி வடமே – சிந்தா:12 2502/4
சீறுபு செம்பொன் ஆழி மணி விரல் நெரித்து விம்மா – சிந்தா:12 2507/2
இற்றது என் ஆவி என்னா எரி மணி இமைக்கும் பஞ்சி – சிந்தா:12 2508/1
மணி கண் மா மயில் சாயல் மாதரும் – சிந்தா:12 2518/1
சிந்தையில் தேம்ப தாமே திரு மணி நக்க அன்றே – சிந்தா:12 2528/4
மணி நிலா வீசும் மாலை மங்கையர் மயங்கி நின்றார் – சிந்தா:12 2531/3
பணி நிலா வீசும் பைம்பொன் கொடி மணி மலர்ந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2531/4
திறந்த மணி கதவம் திசைகள் எல்லாம் மணம் தேக்கி – சிந்தா:12 2560/1
வாடாத மாலை மணி மாலை பொன் மாலை முத்த – சிந்தா:12 2565/1
வல மருப்பு ஈர்ந்து செய்த மணி கிளர் கட்டில் ஏறி – சிந்தா:12 2566/2
சூழ் மணி ஆழி செம்பொன் சூட்டொடு கண்ணி காதல் – சிந்தா:12 2569/2
மைத்துன மன்னர்க்கு எல்லாம் வள நிதி மணி செய் மான் தேர் – சிந்தா:12 2571/3
மருவு இன் சாயல் மணி மெல் விரல் கூப்பி ஓலை மரபின் நீட்ட – சிந்தா:12 2586/3
பள்ளி செம்பொன் படை அமளி மேல் மழலை மணி யாழ் தான் வெளவி – சிந்தா:12 2591/2
கொள்ளும் தீம் சொல் அலங்கார பூம்_கொடியை புல்லி மணி குவட்டினை – சிந்தா:12 2591/3
வான் அகத்தும் நிலத்தும் இல்லா-வண்ணம் மிக்க மணி பூணினான் – சிந்தா:12 2595/4
மண்-பால் திலகம் ஆய் வான் பூத்து ஆங்கு மணி மல்கி – சிந்தா:13 2600/2
பொங்கும் மணி முடி மேல் பொலிந்து எண் கோதை தொகை ஆகி – சிந்தா:13 2607/1
மணி இயல் சீப்பு இட சிவக்கும் வாள் நுதல் – சிந்தா:13 2637/1
பொன் குடம் திரு மணி பொழிய பெய்த போல் – சிந்தா:13 2639/1
அலை மணி கவரி மான் தேர் அடு களி யானை பாய்மா – சிந்தா:13 2641/1
திரை வளர் இப்பி ஈன்ற திரு மணி ஆர மார்பின் – சிந்தா:13 2645/1
கடி நிரை சிவிகை ஏறி கதிர் மணி குடை பின் செல்ல – சிந்தா:13 2650/2
தொழுதகு பெருமாட்டி தூ மணி பாவை அன்னாள் – சிந்தா:13 2651/2
போர் அணி மாலை சாந்தம் புனை மணி சிவிறி சுண்ணம் – சிந்தா:13 2654/2
இணை மலர் மாலை சுண்ணம் எரி மணி சிவிறி ஏந்தி – சிந்தா:13 2655/3
பழுத்த கற்பக பன் மணி கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 2671/2
ஒள் எரி மணி உருவ பூணினார் – சிந்தா:13 2685/4
வைத்தார் மணி நூற்றன ஐம்பால் வளைய முடித்து வான் கழுநீர் – சிந்தா:13 2693/3
குழிய பெரிய கோல் முன்கை மணி ஆர் காந்தள் குவி விரல் மேல் – சிந்தா:13 2696/1
கழிய பெரிய அரு விலைய சிறிய மணி மோதிரம் கனல – சிந்தா:13 2696/2
மணி வண்டு ஒன்றே நலம் பருக மலர்ந்த செந்தாமரை தடம் போல – சிந்தா:13 2699/1
வண்ண குவளை மலர் அளைஇ மணி கோல் வள்ளத்து அவன் ஏந்த – சிந்தா:13 2700/2
கழு மணி செம்பொன் ஆழி கை விரல் உகிரின் கிள்ளி – சிந்தா:13 2716/3
பல் பழ மணி கொம்பு ஈன்று பரிசில் வண்டு உண்ண பூத்து – சிந்தா:13 2728/2
கை நிறை எஃகம் ஏந்தி கன மணி குழை வில் வீச – சிந்தா:13 2730/1
மை நிற மணி வண்டு ஆர்ப்ப வார் தளிர் கவரி வீச – சிந்தா:13 2730/2
எடுத்தனர் எழுந்து தேன் ஆர் எரி மணி வீணை ஆர்த்த – சிந்தா:13 2731/3
மை படு மழை கண் நல்லார் மணி செப்பின் வாசம் நீட்ட – சிந்தா:13 2736/2
மற்று அவன் மகிழ்ந்து புக்கு மணி முடி துளக்கினானே – சிந்தா:13 2738/4
தேன் நெய் தோய்ந்தன தீவிய திரு மணி அனைய – சிந்தா:13 2747/1
மண்ணார் மணி பூணோய் மக்கள் உறும் துன்பம் – சிந்தா:13 2793/3
துதை மணி கலாபம் மின்ன தொல் மலர் காமன் அம்பு – சிந்தா:13 2803/3
இலங்கு பொன் கலசம் அன்ன எரி மணி முலைகள் பாய – சிந்தா:13 2809/2
சிங்கம் சுமந்த மணி அணை மேல் தேவர் ஏத்தி சிறப்பு அயர – சிந்தா:13 2812/2
ஏத்தரும் திரு மணி இலங்கு நீர்மைய – சிந்தா:13 2818/1
மணி துணர் அனைய தம் குஞ்சி வண் கையால் – சிந்தா:13 2820/1
தொடி கையால் தொழுது வாழ்த்தி தூ மணி நிலத்துள் ஏற்றி – சிந்தா:13 2827/1
வங்க வான் துகில் பொதி மணி செய் பாவை போல் – சிந்தா:13 2832/2
பாலை யாழ் மழலை வேறாய் பல் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:13 2835/4
மது நிறை பெய்து விம்மும் மணி குடம் இரண்டு போல – சிந்தா:13 2838/2
பொன் மலர் காவு புக்கும் புரி மணி வீணை ஓர்த்தும் – சிந்தா:13 2840/2
செப்பிய சீலம் என்னும் திரு மணி மாலை சூழ்ந்தார் – சிந்தா:13 2843/1
கதிர் விடு திரு மணி அம் கை கொண்டது ஒத்து – சிந்தா:13 2850/1
படு கண் முழவும் பசும்பொன் மணி யாழும் ஏங்க – சிந்தா:13 2865/1
மணி சேர் வளை வாய்வதின் வைத்து வலத்து – சிந்தா:13 2866/2
திளைக்கும் மா மணி குழை சுடர செப்பினான் – சிந்தா:13 2867/3
மெய் உரை விளங்கும் மணி மேல் உலக கோபுரங்கள் – சிந்தா:13 2869/1
நெடு மணி யூபத்து இட்ட தவழ் நடை யாமை நீள் நீர் – சிந்தா:13 2878/1
தொடு மணி குவளை பட்டம் துணையொடு நினைப்பதே போல் – சிந்தா:13 2878/2
கடு மணி கயல் கண் நல்லார் காமமும் பொருளும் சிந்தித்து – சிந்தா:13 2878/3
அடு மணி ஆவி நீப்பார் அறிவினால் சிறிய நீரார் – சிந்தா:13 2878/4
மாசாரம் ஆய மணி வான் உலகு ஆண்டு வந்தாய் – சிந்தா:13 2889/3
மஞ்சு இவர் மணி வரை அனைய மாதவன் – சிந்தா:13 2891/1
வார் அணி மணி துடி மருட்டும் நுண் இடை – சிந்தா:13 2892/1
ஏர் அணி மணி முடி இறைஞ்சி ஏத்தினான் – சிந்தா:13 2892/3
ஒள் எயிற்றவர்கள் பொன் பூத்து ஒளி மணி உருவம் நீத்தார் – சிந்தா:13 2897/4
குன்று என மருண்டு கோல மணி வண்டும் குழாம் கொள் தேனும் – சிந்தா:13 2903/1
மன்றல் வீற்று இருந்து மின்னும் மணி குவடு அனைய தோளான் – சிந்தா:13 2903/3
கழு மணி ஆர மார்பின் காவலன் மக்கள் காய் பொன் – சிந்தா:13 2905/1
விழு மணி பூணினான் வீற்று இரீஇ விதியின் சொன்னான் – சிந்தா:13 2905/4
ஆர் வலம் சூழ்ந்த ஆழி அலை மணி தேரை வல்லான் – சிந்தா:13 2909/1
செம்பொனால் செறிய வேய்ந்து திரு மணி முகடு கொண்ட – சிந்தா:13 2918/1
மின் தெளித்த மின்னு மணி வீழ்ந்த திரள் தாமம் – சிந்தா:13 2919/4
தோன்றும் மணி கால் அமளி தூ அணையின் மேலார் – சிந்தா:13 2920/3
நிலவும் மணி மேகலை நிலா உமிழும் பைம் பூண் – சிந்தா:13 2922/2
நீல் நிறம் கொண்ட ஐம்பால் நிழல் மணி உருவம் நீங்கி – சிந்தா:13 2940/1
உருவ நுண் நுசுப்பு இற இருந்த ஒண் மணி
பரிய கண் படா முலை பைம்பொன் கொம்பு அனீர் – சிந்தா:13 2942/3,4
நெருப்பு தலை நெடு வேல் கண்ணார் கண்ணீர் நிழல் மணி பூண் – சிந்தா:13 2944/2
வருத்தி மணி நெடும் கோட்டு அருவி போல வீழ்ந்தனவே – சிந்தா:13 2944/4
வஞ்சித்தீர் மணி செய் தோள்காள் வாங்குபு தழுவி கொள்ளீர் – சிந்தா:13 2949/3
மா கவின் வளர தீண்டி மணி நகை நக்கு நாளும் – சிந்தா:13 2951/1
மன்னிய மாலை வண்டார் மணி முடி வாழி என்பார் – சிந்தா:13 2954/4
செழு நீர் மணி கொடிகள் காழகம் சேர் கொம்பாய் – சிந்தா:13 2966/3
பண்ணார் பணை முழவம் பாடு அவிந்து பல் மணி யாழ் மழலை நீங்கி – சிந்தா:13 2967/1
அணியார் மணி அரக்கு வட்டு அழுத்தி வைத்து அனைய செம் கண் மா தாள் – சிந்தா:13 2968/1
மைந்தர் தம் வண் கையால் முன் மணி வள்ளத்து எடுத்த தேறல் – சிந்தா:13 2973/1
செழு மணி நிலத்து செம்பொன் திரு முத்த விதான நீழல் – சிந்தா:13 2993/2
வலம்புரி மணி சொரிகின்ற போன்றவே – சிந்தா:13 2995/4
ஆய்ந்து உலகு உண உவந்து அருளி மா மணி
காந்திய கற்பக கானம் ஆயினான் – சிந்தா:13 2997/2,3
ஏந்திய மணி முடி இறைவன் என்பவே – சிந்தா:13 2997/4
சுரந்தன சுடர் மணி பாண்டில் என்பவே – சிந்தா:13 2999/4
செம் கதிர் திரு மணி செப்பு போன்றவே – சிந்தா:13 3000/4
வளம் கெழு மணி வரை நெற்றி பால்கடல் – சிந்தா:13 3007/3
அரிந்தது மணி மிடறு அலர் பெய்ம் மாரி தூஉய் – சிந்தா:13 3009/3
முத்து ஒளிர் தாமமும் உருவ மா மணி
தொத்து ஒளிர் தாமமும் சொரி பொன் தாமமும் – சிந்தா:13 3010/1,2
மணி வரை எறி திரை மணந்து சூழ்ந்த போல் – சிந்தா:13 3011/1
துணி மணி முக்குடை சொரிந்த தீம் கதிர் – சிந்தா:13 3011/3
பணி மணி காரிருள் பருகுகின்றதே – சிந்தா:13 3011/4
எரி மணி முடி நிலம் உறுத்தி ஏத்தினான் – சிந்தா:13 3015/3
புரி மணி வீணைகள் புலம்ப என்பவே – சிந்தா:13 3015/4
சேடு ஆர் பொன் திரு மணி வைர தொத்து அணிந்து உலகு ஓம்பும் – சிந்தா:13 3018/1
சூடாதார் தாள் சூடார் மாலை சுடர் மணி நெடு முடியே – சிந்தா:13 3018/4
ஐய அரிமான் மணி அணை மேல் அமர்ந்தோய் நின்னை அமராதார் – சிந்தா:13 3019/2
செழும் பொன் வேய்ந்து மணி அழுத்தி திருவார் வைரம் நிரைத்து அதனுள் – சிந்தா:13 3021/1
வண்டு அலம்பு மாலையும் மணி தொத்தும் நிலம் திவள – சிந்தா:13 3022/2
வண்டு அலர் பூம் திருவடியை மணி முடியின் வணங்கினான் – சிந்தா:13 3022/4
உலகம் இருள் கெட விழிக்கும் ஒண் மணி அறவாழி – சிந்தா:13 3023/2
விலை இலா மணி முடியான் விண் வியப்ப இறைஞ்சினான் – சிந்தா:13 3023/4
தூய் திரள் மணி தாமம் சொரிந்து பொன் நிலம் நக்க – சிந்தா:13 3024/1
பூ திரள் மணி மாலை போர் சிங்கம் போதகம் போல் – சிந்தா:13 3024/2
மணி உறை கழிப்பது போல மங்கல – சிந்தா:13 3028/1
நலிந்து மின் நகு மணி நன் பொன் பேர் இழை – சிந்தா:13 3029/2
அம் சுடர் தாமரை கையினான் மணி
குஞ்சி வெண் படலிகை குமரன் நீப்பது – சிந்தா:13 3031/1,2
வேலை வாய் மணி இலை ஊழ்த்து வீழ்ப்பது ஓர் – சிந்தா:13 3032/1
கோவா மணி கொழித்து கொண்டாலே போலுமால் – சிந்தா:13 3036/2
தோளா மணி குவித்தால் போன்று இலங்கு தொல் குலத்து – சிந்தா:13 3037/1
மற்று இருள் சேரா மணி விளக்கு வைத்தாரே – சிந்தா:13 3039/4
சுரும்பொடு மணி வண்டு ஆர்க்கும் துகில் கொடி மாட வீதி – சிந்தா:13 3043/2
எரி மிடைந்து அனைய மாலை இன மணி திருவில் வீசும் – சிந்தா:13 3044/1
மின் ஆர் மணி பூணவன் மேவி விண்-காறும் நாறும் – சிந்தா:13 3045/2
மன் ஆர வாய் கொண்டு உமிழ்ந்தான் மணி மாலை வேலோன் – சிந்தா:13 3045/4
எறி சுரும்பு அரற்றும் மாலை எரி மணி செப்பு வெள்ளம் – சிந்தா:13 3047/1
கொய் சுவல் புரவி மான் தேர் குழு மணி ஓடை யானை – சிந்தா:13 3049/3
மோட்டு இரு மணி முகில் முழங்கி பெய்தலின் – சிந்தா:13 3060/3
மணியின் மேல் மணி கட்டியது ஒத்து அதற்கு – சிந்தா:13 3064/3
தம் புனத்து எறி மா மணி சந்து பாய்ந்து – சிந்தா:13 3066/3
வரிய நாக மணி சுடர் மல்கிய – சிந்தா:13 3068/1
அசும்பு சேர் களிறு திண் தேர் அலை மணி புரவி வேங்கை – சிந்தா:13 3083/2
மணி உமிழ் திரு கேசம் வானவர் அகில் புகையும் – சிந்தா:13 3087/1
முழங்கு திரு மணி முறுவல் முருக்கு இதழ் கொடி பவழத்து – சிந்தா:13 3088/1
புல்லி கொண்டு எடுப்ப பொம்மென் மணி முலை கவர்ந்து வீங்கி – சிந்தா:13 3099/2
பிழைத்த ஓர் அரு மணி பெற்றது ஒக்குமால் – சிந்தா:13 3109/2
மணி உயிர் பொன் உயிர் மாண்ட வெள்ளியின் – சிந்தா:13 3111/1
திளைத்து எழு கொடிகள் செம் தீ திரு மணி உடம்பு நுங்க – சிந்தா:13 3116/2
பல் மணி கதிர் பரவை மேகலை – சிந்தா:13 3127/1
நல் மணி குழை இரண்டும் நக்கவே – சிந்தா:13 3127/4
மலர்ந்து வாய் வைத்தார் மணி கொள் வள்ளத்தே – சிந்தா:13 3130/3
மனங்களை கவர்ந்திடும் மணி கண் வெம் முலை – சிந்தா:13 3135/2
மாது அணிந்த நோக்கினார் அல்குல் காசும் மணி மழலை கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஏங்க – சிந்தா:13 3136/3
எழுது ஆர் மணி குவளை கண் வலையுள் பட்டு இமையார்கள் காமம் அறு சுழியுள் ஆழ்ந்து – சிந்தா:13 3137/3
மண் கனிந்த பொன் முழவ மழையின் விம்ம மா மணி யாழ் தீம் குழல்கள் இரங்க பாண்டில் – சிந்தா:13 3138/1
முகடு மணி அழுத்தி முள் வயிரம் உள் வேய்ந்து முத்தம் வாய் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 3142/1
அகடு பசு மணி ஆர்ந்து அங்காந்து இருள் பருகி அடு பால் விம்மி – சிந்தா:13 3142/2
நந்தாவிளக்கு சுடர் நல் மணி நாட்ட பெற்றே – சிந்தா:13 3144/4

TOP


மணிகள் (7)

விளங்கு ஒளி மணிகள் வேய்ந்து விடு சுடர் இமைக்கும் பூணான் – சிந்தா:1 213/4
நீல துகிலில் கிடந்த நிழல் ஆர் தழல் அம் மணிகள்
கோல சுடர்விட்டு உமிழ குமரி அன்னம் குறுகி – சிந்தா:4 931/1,2
வடி கண் மகளிர் வைத்த மரகத நல் மணிகள்
ஒடிக்க சுடர் விட்டு உமிழ உழை அம் பிணை ஒன்று அணுகி – சிந்தா:4 932/1,2
நகுகொடா மணிகள் நல்ல தெளித்துக்கொண்டு எழுதி நல் பொன் – சிந்தா:6 1486/2
சிரல் தலை மணிகள் வேய்ந்த திருந்து பொன் திகிரி செம்பொன் – சிந்தா:10 2202/1
வட்ட நல் வைரம் வாய்ப்ப நிரைத்து மேல் மணிகள் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2523/2
படி அனல் காய் பசு மணிகள் வேய்ந்து ஓங்கும் பைம்பொன் செறி கழலினாய் – சிந்தா:12 2587/4

TOP


மணிசெய் (1)

மணிசெய் வீணை மழலை குழல் பாண்டிலொடு – சிந்தா:12 2480/1

TOP


மணிப்பாவை (1)

நின்ற நீர்-இடை மணிப்பாவை நீந்தலின் – சிந்தா:8 1994/2

TOP


மணிமுடி (3)

மாகம் நீள் மணிமுடி மாரி வண் கை மாசு இல் சீர் – சிந்தா:1 141/2
தத்து ஒளி மணிமுடி தாமம் நால்வ போலுமே – சிந்தா:1 144/4
மாசு அறு மணிமுடி மிடைந்த மாலையன் – சிந்தா:4 953/3

TOP


மணிமேகலை (1)

மீளா மணிமேகலை மின்னின் மிளிர – சிந்தா:4 1074/2

TOP


மணியில் (1)

கந்து எரி மணியில் செய்த கன்னியா மாடம் எய்தி – சிந்தா:3 585/3

TOP


மணியின் (9)

மை அறு மணியின் செய்த வலம்புரி அதன் நீர் கொண்டான் – சிந்தா:3 821/3
கை தரு மணியின் தெள் நீர் மது கலந்து ஊட்டி மாலை – சிந்தா:5 1267/3
மணியின் மேல் புறம் போர்த்து அன்ன மா கதிர் – சிந்தா:7 1713/1
அரு மணியின் குரல் அரவம் செய்தவே – சிந்தா:8 1940/4
மண் கேழ் மணியின் நுழையும் துகில் நூலின் வாய்த்த – சிந்தா:11 2346/1
ஏகம் ஆகி எரியும் மணியின் இயன்ற கடிப்பு வாங்கி – சிந்தா:12 2440/3
மங்கலங்கள் எட்டும் இவை மணியின் புனைந்து ஏந்தி – சிந்தா:12 2487/3
பொன் எறி மணியின் பொங்கி குழல் புறம் புடைப்ப ஓடி – சிந்தா:12 2530/3
மணியின் மேல் மணி கட்டியது ஒத்து அதற்கு – சிந்தா:13 3064/3

TOP


மணியினாலும் (1)

எழில் பொலி மணியினாலும் கடை-தொறும் இயற்றினாரே – சிந்தா:1 115/4

TOP


மணியினுக்கு (1)

மணியினுக்கு ஒளி அக மலர்க்கு மல்கிய – சிந்தா:13 3100/1

TOP


மணியினும் (1)

பொன்னும் வெள்ளியும் மணியினும் பொலிந்து வெண் மதியம் – சிந்தா:10 2162/2

TOP


மணியினை (1)

எவ்வம் மன்னர் பட உலகம் விற்கும் அரு மணியினை
செவ்வன் நூலில் சித்திரிக்கப்பட்டதனை சேர்த்தி பின்னும் – சிந்தா:7 1672/2,3

TOP


மணியும் (19)

கற்பால் உமிழ்ந்த மணியும் கழுவாது விட்டால் – சிந்தா:0 4/1
அரும் பொனும் வெள்ளியும் மணியும் அல்லது – சிந்தா:1 97/1
மின் சொரி மணியும் முத்தும் வயிரமும் குவித்து பின்னும் – சிந்தா:1 114/2
மணியும் முத்தும் மாசறு பொன்னும் பவளமும் – சிந்தா:1 365/1
அரும் பொனும் மணியும் முத்தும் காணமும் குறுணி ஆக – சிந்தா:1 369/1
தானத்து மணியும் தானும் இரட்டுற தோன்றினானே – சிந்தா:1 387/3
வடகமும் துகிலும் தோடும் மாலையும் மணியும் முத்தும் – சிந்தா:2 462/1
பால் வரை மணியும் பொன்னும் பற்பல கொண்டு புக்கு – சிந்தா:3 588/2
வளர் பைம்பொனும் வாள் ஒளி நீள் மணியும்
ஒளிர்கின்றன ஓசனை நீள் நிலமும் – சிந்தா:5 1192/1,2
பன் மணியும் முத்தும் பவளமும் பைம்பொன்னும் கோத்தால் ஒப்ப – சிந்தா:7 1652/3
பொன் இயல் மணியும் தாரும் கண்ணியும் புனைந்து செம்பொன் – சிந்தா:9 2054/1
மாசறு மணியும் முத்தும் வயிரமும் ஒளிரும் மேனி – சிந்தா:9 2080/1
பல் கதிர் மணியும் பொன்னும் பவழமும் குயிற்றி செய்த – சிந்தா:10 2139/1
நலம் கிளர் காணமும் மணியும் நன் பொனும் – சிந்தா:12 2410/1
மணியும் முத்தும் மலர்ந்திட்டது ஒத்தாளே – சிந்தா:12 2480/4
காடி ஆட்டி தராய் சாறும் கன்னல் மணியும் நறு நெய்யும் – சிந்தா:13 2703/1
தொழித்த நறும் சாந்தும் சுண்ணமும் பல் மணியும் கலனும் சிந்தி – சிந்தா:13 2969/2
நிழலார் திரு மணியும் தேவர் திரு முடி மேல் நிலவி வீசும் – சிந்தா:13 2970/2
போற்றிய மணியும் பொன்னும் பின் செலா பொன் அனீரே – சிந்தா:13 2986/2

TOP


மணியே (1)

வரை விளை வளர் பொன்னே வலம்புரி ஒரு மணியே
திரை விளை அமிர்தமே திரு விழை என ஏத்தி – சிந்தா:12 2430/1,2

TOP


மணியை (2)

அற்றம் இல் மணியை அம் கை கொண்டு அவர் கண்டு காட்ட – சிந்தா:4 1129/2
விலை பெரு மணியை முந்நீர் நடு கடல் வீழ்த்தது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2884/4

TOP


மணியொடு (1)

காந்திய மணியொடு வயிரம் பொன் கலந்து – சிந்தா:5 1181/1

TOP


மணிவண்டு (1)

செம்பொன் மலர்ந்து இளையார் கண் என்னும் சீர் மணிவண்டு உழல சில் என்று – சிந்தா:3 646/2

TOP


மணிவண்ணன் (2)

மானம் இல் உயர் மணிவண்ணன் நுவலிய வலித்தான் – சிந்தா:13 2747/4
துளங்கு ஒளி மணிவண்ணன் தொழுது துன்னினான் – சிந்தா:13 3007/2

TOP


மணிவண்ணனை (1)

மல்லல் நீர் மணிவண்ணனை பண்டு ஓர் நாள் – சிந்தா:4 984/1

TOP


மணிவணன் (1)

சத்தி நெற்றி சூட்டிய தாம நீள் மணிவணன்
தத்து ஒளி மணிமுடி தாமம் நால்வ போலுமே – சிந்தா:1 144/3,4

TOP


மணை (2)

இழைத்த பொன் நகரின் வெள்ளி இடு மணை மன்னர் ஏத்த – சிந்தா:12 2416/1
பால் நிமிர் கதிர் வெள்ளி மணை மிசை பலர் வாழ்த்தி – சிந்தா:12 2429/3

TOP


மணையில் (1)

கடல் அம் பவளம் மணையில் கன பொன் கயிற்றில் காய் பொன் – சிந்தா:4 922/1

TOP


மத்தக (4)

மத்தக யானை வீழ்ந்து வயிரம் கொண்டு ஒழிந்தது ஆங்கு – சிந்தா:10 2276/3
மத்தக யானை மன்னர் வயிறு எரி தவழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2277/4
மை அணி மத யானை மத்தக அகல் அல்குல் – சிந்தா:12 2434/1
மத்தக மயிர் என வளர்த்த கைவினை – சிந்தா:13 3026/3

TOP


மத்தகத்த (1)

புண் மல்கு மத்தகத்த போர் வேழம் பொற்பு அழித்த – சிந்தா:7 1808/1

TOP


மத்தகத்து (4)

மெழுகு செய் படம் வீழ் முகில் மத்தகத்து
ஒழுகும் வெள் அருவி திரள் ஓடை சூழ்ந்து – சிந்தா:7 1602/1,2
மத்தகத்து அருவியின் மணந்த ஓடைய – சிந்தா:10 2211/2
மன்னருள் கலிங்கர் கோமான் மத்தகத்து இறுப்ப மன்னன் – சிந்தா:10 2251/2
சங்கம் மத்தகத்து அலமர தரணி மேல் களிறு அழியவும் – சிந்தா:10 2306/2

TOP


மத்தகம் (3)

மாற்றரும் மத களிறு மத்தகம் பிளந்தவே – சிந்தா:1 278/4
வணக்கரும் தானை மன்னர் மத்தகம் பிளந்து வாய்த்த – சிந்தா:3 610/1
மை இல் தாமரை மத்தகம் சேர்ந்தவே – சிந்தா:13 3005/4

TOP


மத்தகமும் (1)

மத்தகமும் திருமகள் தன் வடிவும்பட மாதோ – சிந்தா:12 2485/2

TOP


மத்தம் (1)

மத்தம் புல்லிய கயிற்றின் மற்று அவர் – சிந்தா:2 423/1

TOP


மத்தமா (1)

அறிவின் நாடிய அம் மலை மத்தமா
நெறியின் நின்று கடைந்திடப்பட்ட நீர் – சிந்தா:5 1313/2,3

TOP


மத்திகை (1)

மரீஇ அவாய் புறம் சொல் கூர் முள் மத்திகை புடையும் அன்றி – சிந்தா:13 2821/2

TOP


மத்திகையினால் (1)

பொறா மன பொலிவு எனும் மணி கை மத்திகையினால்
அறாவி வந்து தோன்றினான் அனங்கன் அன்ன அண்ணலே – சிந்தா:3 703/3,4

TOP


மத்திகையை (1)

நெறிமையின் இழிந்து மைந்தன் மணி கை மத்திகையை நீக்கி – சிந்தா:8 1908/2

TOP


மத்திம (4)

மின் நீர் வெள் வேலவன் மத்திம தேய மன்னன் – சிந்தா:0 21/3
வை மலர்த்து இலங்கும் வெள் வேல் மத்திம தேயம் ஆளும் – சிந்தா:5 1214/3
மல்லல் தொல் வளத்து மத்திம நல் நாட்டு வண் தாமரை – சிந்தா:7 1591/1
மத்திம தேசமாம் நாடு மற்று இ நாட்டு – சிந்தா:7 1619/1

TOP


மத்திரிப்பு (1)

மத்திரிப்பு உடைய நாகம் வாய் நிறை கடாத்தது ஆகி – சிந்தா:3 753/1

TOP


மத்து (2)

ஆயர் மத்து எறி தயிரின் ஆயினார் – சிந்தா:2 421/4
நலத்தை மத்து ஆக நாட்டி நல் வலி இளமை வாரா – சிந்தா:3 711/1

TOP


மத (42)

பண்ணுக பசும்பொன் தேரும் படு மத களிறும் மாவும் – சிந்தா:1 265/2
மாற்றரும் மத களிறு மத்தகம் பிளந்தவே – சிந்தா:1 278/4
மை முகம் அணிந்த மத யானை தவ நூறி – சிந்தா:1 282/3
மையல் மத யானை நிரை மன்னவன் மகிழ்ந்து ஆனா – சிந்தா:3 589/1
பொய் இல் புகழ் நாய்கன் மத ஒளியினொடு போகி – சிந்தா:3 589/2
மத களிறு அடர்த்து குன்றம் மணி வட்டின் உருட்டும் ஆற்றல் – சிந்தா:3 611/2
பனி கொள் மால் வரை என படு மத களிறு இரீஇ – சிந்தா:3 704/2
மது முக மாலை நெற்றி மத களிறு உந்தி நிற்ப – சிந்தா:3 766/2
மடவரல் அவளை செற்று மத களிறு இறைஞ்சும் போழ்தில் – சிந்தா:4 980/2
மணி மத களிறு வென்றான் வருத்த சொல் கூலி ஆக – சிந்தா:4 1049/1
அணி மத களிறு அனானுக்கு அடி பணி செய்வது அல்லால் – சிந்தா:4 1049/2
நின் மத களிறு கொல்ல நினக்கு அது வடு என்று எண்ணி – சிந்தா:4 1118/2
வெம் களி விடும் மத வேழ பேரினம் – சிந்தா:5 1179/2
தட கையால் கொடுத்து புல்லும் தவழ் மத களிறு நீங்கின் – சிந்தா:6 1529/2
மட்டு மலர் மார்பின் மத யானை எயிறு உழுது ஆங்கு – சிந்தா:7 1791/3
கடு மத களிப்பினால் கார் என முழங்கலின் – சிந்தா:7 1831/1
சந்தனம் மேய்வன தவழ் மத களிற்று இனம் – சிந்தா:8 1902/2
அழி மத களிறு அனான் அயின்ற பின்னரே – சிந்தா:8 1939/3
பொரு மத யானை புணர் மருப்பு ஏய்ப்ப பொன் சுமந்து ஏந்திய முலையார் – சிந்தா:10 2111/1
மாற்றத்தை கேட்டு சென்று மத களிறு அடக்கி மேல் கொண்டு – சிந்தா:10 2146/2
அயில் துப்பு அடையார்கள் மத யானை கதன் அறுப்பார் – சிந்தா:10 2164/4
மன்னன் ஆங்கு ஓர் மத வேழம் வாரி மணாளன் என்பதூஉம் – சிந்தா:10 2175/1
ஆய் மத களிறு திண் தேர் அணி மணி புரவி அம் பொன் – சிந்தா:10 2178/1
ஏர் மத கேழல் எய்வான் ஏறலும் பொறியின் ஏறுண்டு – சிந்தா:10 2183/3
ஆர் மத களிற்று வேந்தர்க்கு அரு நகையாக வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2183/4
போர் மத களிறு பொன் தேர் நான்கரை கச்சம் ஆகும் – சிந்தா:10 2219/2
மலை கோட்ட எழில் வேழம் தவ நூறி மத யானை – சிந்தா:10 2234/3
மாலை வாய் நெடும் குடை மேல் மத யானை கை துணிந்து – சிந்தா:10 2238/1
வீறு இன்மையின் விலங்காம் என மத வேழமும் எறியான் – சிந்தா:10 2261/1
வென்று ஆயின மத வேழமும் உளவோ என வினவி – சிந்தா:10 2262/2
சொரி மத களிற்றின் கும்பத்து அழுத்தலின் தோன்றல் சீறி – சிந்தா:10 2269/3
நித்தில மணி வண்டு என்னும் நெடு மத களிறு பாய – சிந்தா:10 2276/1
செவி மத கடல் அம் கேள்வி சீவகன் கழல்கள் வாழ்த்தி – சிந்தா:10 2292/3
வெல் மத களிற்று வெய்ய அசனி வேகத்தின் மேலான் – சிந்தா:10 2313/3
பாங்கின் பண்ணின நூற்றெட்டு படு மத களிறே – சிந்தா:12 2387/4
வெள் அணி மத யானை விழு மணி குடம் ஏற்றி – சிந்தா:12 2431/2
மை அணி மத யானை மத்தக அகல் அல்குல் – சிந்தா:12 2434/1
முத்து அகம் நிறைந்த முளை எயிற்று மத யானை – சிந்தா:12 2485/1
தத்து நீர் மிசை செல் மாவும் தவழ் மத களிறும் ஈந்தான் – சிந்தா:12 2571/4
மறன் நிழல் மத யானையாய் வந்த என் தோழி வாமலேகை – சிந்தா:12 2590/3
நால் மருப்பின் மத யானை நறிய பைம் தாமரை மடந்தையை – சிந்தா:12 2595/1
தோட்டியால் தொடக்க பட்ட சொரி மத களிற்றின் மீண்டான் – சிந்தா:13 2729/4

TOP


மதத்த (2)

பார் நனை மதத்த பல் பேய் பருந்தொடு பரவ செல்லும் – சிந்தா:10 2219/1
சுரும்பு சூழ் மதத்த சூளாமணி எனும் சூழி யானை – சிந்தா:12 2522/3

TOP


மதத்தின் (1)

இழுகு பொன் மதத்தின் வரை குஞ்சரம் – சிந்தா:7 1602/3

TOP


மதத்து (1)

ஊற்று இருந்த மு மதத்து ஓடை யானை பீடுசால் – சிந்தா:1 152/3

TOP


மதம் (24)

மையல் யானையின் மு மதம் ஆர்ந்து தேன் – சிந்தா:1 37/1
சல சல மு மதம் சொரிய தம் தம்முள் – சிந்தா:1 82/1
ஐதுபட்டு ஒழுகி யானை அழி மதம் கலந்து சேறாய் – சிந்தா:1 117/2
வரை நிரை அருவியின் மதம் மிசை சொரிவன – சிந்தா:1 123/1
வண்டு இனம் முகபடாம் அணிந்து வார் மதம்
உண்டு உகுத்திடு களிற்று உழவன்-தன் மகள் – சிந்தா:1 182/1,2
மிக்க நாளினால் வேழம் மு மதம்
உக்க தேனினோடு ஊறி வார் சுனை – சிந்தா:2 414/1,2
மற்று இதற்கு உடற்சி செய்ய மதம் இது செறித்தது என்றான் – சிந்தா:4 1078/4
கட நாகம் மதம் கலந்து உக்க நிலத்து – சிந்தா:5 1189/1
மலை தொகை மதம் தவழ் யானை மன்னவன் – சிந்தா:6 1489/3
மரம் கொல் யானையின் மதம் நாறு அரும் சுரம் அவன் செலற்கு எழுந்தான் – சிந்தா:7 1557/4
நானம் தோய்த்து நனை கலவை நாறும் மதம் தெளித்த பின் – சிந்தா:7 1653/3
உயிரை மதம் செய்யும் மது தண்டொடு உடை ஆடை – சிந்தா:7 1874/2
புகழ் பருந்து ஆர்ப்ப பூ மதம் பொழிவான் நின்றன இராயிரம் கவுள் வண்டு – சிந்தா:10 2155/3
இகழ் மதம் செறித்த இராயிரத்து ஐஞ்நூறு இளையவும் அ துணை களிறே – சிந்தா:10 2155/4
கார் மதம் கடந்த வண் கை காம்பிலி காவல் மன்னன் – சிந்தா:10 2183/2
கவி மதம் கடந்து காமர் வனப்பு வீற்று இருந்த கண்ணார் – சிந்தா:10 2292/1
தன் மதம் திவண்ட வண்டு தங்கிய காட்டுள் வேழம் – சிந்தா:10 2313/1
பின் மதம் செறித்திட்டு அஞ்சி பிடி மறந்து இரிந்து போகும் – சிந்தா:10 2313/2
மையல் யானையின் படு மதம் கெட பகட்டு அரசன் – சிந்தா:11 2365/1
வரை தலை துவலை போன்று மதம் நிலம் நனைப்ப அன்றே – சிந்தா:12 2414/4
மதம் கமழ் கோதை அல்குல் மனா கிடந்து இமைத்து காம – சிந்தா:12 2584/2
படு மதம் கவரும் வண்டு பைம் தளிர் கவரி ஏந்தி – சிந்தா:13 2715/2
மையல் ஐம்பொறி மதம் வாட்டி வைகலும் – சிந்தா:13 2819/3
இரும் பிடி தழீஇய யானை இழி மதம் கலந்து சேறாய் – சிந்தா:13 3043/1

TOP


மதர் (5)

வாள் மதர் மழை கண் நோக்கி வரு முலை தடமும் நோக்கி – சிந்தா:12 2447/1
வான் ஆர் மதி வாள் முகமும் மட மான் மதர் நோக்கும் – சிந்தா:12 2456/2
வடி மதர் மழை கண் நல்லார் மன்னனை மகிழ்ந்து நின்றார் – சிந்தா:13 2715/4
மதர் அரி மழை கண் அம்பா வாங்கு வில் புருவம் ஆக – சிந்தா:13 2803/2
அலங்கல் வாய் சென்னி சேர்த்தி அரி மதர் மழை கண் பில்க – சிந்தா:13 2858/3

TOP


மதர்த்த (3)

கலங்குவார் மை பருகி நீண்டு மதர்த்த உண்கண் வாள் ஏறு பெற்று நைவார் மா நாகத்தின் – சிந்தா:3 682/2
உள்ளம் பருகி மதர்த்த வாள் கண் உருவம் மையில் புனைந்தாள் – சிந்தா:12 2439/4
ஊன் மதர்த்த ஒளி வேல் கண்ணார் பரவ இவ்வாறு ஒழுகும் அன்றே – சிந்தா:12 2595/3

TOP


மதர்த்தன (1)

அஞ்சி வாள் கண்கள் மதர்த்தன அலர்ந்து உடன் பிறழ – சிந்தா:12 2384/2

TOP


மதர்த்து (1)

மடுவில் மதர்த்து உணரா வாழை தண்டில் பல துஞ்சும் – சிந்தா:13 2601/2

TOP


மதர்ப்ப (1)

தேன் மதர்ப்ப திளைத்து ஆங்கு அவன் திருவின் சாயல் நலம் கவர்ந்த பின் – சிந்தா:12 2595/2

TOP


மதர்ப்பன (1)

நஞ்சு மேய்ந்து இளம் களி கயல் மதர்ப்பன போல – சிந்தா:12 2384/1

TOP


மதர்ப்பொடு (1)

மன் ஆர்ந்து மதர்ப்பொடு நோக்கினள்-மாதோ – சிந்தா:4 1072/4

TOP


மதர்வை (4)

மருப்பு இளம் பிறை நுதல் மதர்வை வெம் கதிர் – சிந்தா:1 322/2
வம்பு உடை முலையினாள் என் மட மகள் மதர்வை நோக்கம் – சிந்தா:2 478/1
சேல் கடை மதர்வை நோக்கின் சில் அரி தடம் கண் நங்கை – சிந்தா:3 554/3
வண்ணித்தல் ஆவது இல்லா வரு முலை மதர்வை நோக்கின் – சிந்தா:12 2458/3

TOP


மதலை (4)

மனம் தளை பரிய நின்ற மதலை மை ஆடுக என்றே – சிந்தா:1 367/2
உணர்ந்து தன் மதலை ஏற்றி ஒருப்படுத்து ஊர்க்கு மீள்வான் – சிந்தா:3 505/4
குருமித்து மதலை பொங்கி கூம்பு இற பாய்ந்து வல்லே – சிந்தா:3 512/2
மை வழி நெடும் கணாளை தந்தனன் மதலை என்றான் – சிந்தா:7 1758/4

TOP


மதலையை (2)

மழலை யாழ் மருட்டும் தீம் சொல் மதலையை மயில் அம் சாயல் – சிந்தா:1 368/3
அருந்தினால் மனைவி ஒத்தும் மதலையை கா-மின் என்றான் – சிந்தா:8 1895/4

TOP


மதவலி (3)

வலம்புரி பொறித்த வண் கை மதவலி விடுப்ப ஏகி – சிந்தா:1 204/1
மானும் மரனும் இரங்க மதவலி
தான் உற்ற துன்பம் தரனுக்கு உரைத்த பின் – சிந்தா:3 519/1,2
வான் தரு மாரி வண் கை மதவலி பிணிக்கப்பட்டான் – சிந்தா:4 1091/4

TOP


மதன (1)

மரியவர் உறைதலின் மதன கீதமே – சிந்தா:5 1211/3

TOP


மதனன் (5)

நீர் கடல் மகர பேழ் வாய் மதனன் மற்று இதனை சொன்னான் – சிந்தா:1 256/4
மலை தொகை யானை மன்னன் மைத்துனன் மதனன் என்பான் – சிந்தா:4 1161/1
வலியார் திரள் தோள் மதனன் அவனை பிழைத்த பிழைப்பும் – சிந்தா:10 2197/2
கார் இடி போல் மதனன் கனன்றிட்டான் – சிந்தா:10 2208/4
வாளின் வாய் மதனன் பட்டான் விசயன் போர் விசயம் பெற்றான் – சிந்தா:10 2245/4

TOP


மதனனை (2)

சிறை புறம் காத்து செல்லு மதனனை தெருவில் வீழ – சிந்தா:4 1142/1
மாநகர் சுடுதல் ஒன்றோ மதனனை அழித்தல் ஒன்றோ – சிந்தா:4 1152/1

TOP


மதி (109)

நற்பால் அழியும் நகை வெண் மதி போல் நிறைந்த – சிந்தா:0 4/2
பைத்து அங்கு ஓர் நாகம் பனி மா மதி என்று தீண்ட – சிந்தா:0 18/3
தண் பால் மதி தோய் குடை தண் நிழல் பாயவாறும் – சிந்தா:0 26/4
குழவி வெண் மதி கோடு உழ கீண்டு தேன் – சிந்தா:1 34/1
நெடும் கொடி நிழல் மதி நெற்றி தைவர – சிந்தா:1 88/1
திருந்து மதி தெவ்வர் தலை பனிப்ப திருந்தின்றே – சிந்தா:1 104/4
மேவி வெண் மதி தன்னொடு இருக்குமே – சிந்தா:1 125/4
மழையுள் மா மதி போன்ம் என தோன்றுமே – சிந்தா:1 127/4
அழகுகொள் சிறு நுதலும் அணி வட்ட மதி முகமும் – சிந்தா:1 165/2
மன் நாக இணை படமும் தேர் தட்டு மதி மயக்கி – சிந்தா:1 173/1
அரு மதி சூழ்ச்சியின் அமைச்சர் எண்ணிய – சிந்தா:1 187/2
விண்ணகம் இருள் கொள விளங்கு வெண் மதி
ஒள் நிற உரோணியோடு ஒளித்தது ஒத்ததே – சிந்தா:1 198/3,4
கொய் மலர் கொன்றை மாலை குளிர் மதி கண்ணியாற்கு – சிந்தா:1 208/3
நிறை மதி இருளை போழும் நெடும் புகழ் விளைக்கும் என்றான் – சிந்தா:1 254/4
சுடர் போய் மறைய துளங்கு ஒளிய குழவி மதி பெற்று அகம் குளிர்ந்த – சிந்தா:1 313/3
கோளொடு குளிர் மதி வந்து வீழ்ந்து என – சிந்தா:1 320/2
தன் உடை மதி சுட தளரும் தையலுக்கு – சிந்தா:1 326/3
உருவ மா மதி வாள் முகத்து ஓடிய – சிந்தா:1 339/1
ஐயவோ என்று எழுந்தனள் ஆய் மதி
மொய் கொள் பூமி முளைப்பது போலவே – சிந்தா:1 345/3,4
மாகம் ஈன்ற மா மதி அன்னான் வளர்கின்றான் – சிந்தா:1 362/4
எல்லார் கண்ணும் இன்புற ஊரும் மதி போன்றும் – சிந்தா:1 364/2
நாள் வாய் நிறைந்த நகை வெண் மதி செல்வது ஒத்தான் – சிந்தா:2 454/4
தகை மதி எழிலை வாட்டும் தாமரை பூவின் அம் கண் – சிந்தா:2 474/1
அணங்கினுக்கு அணங்கு அனாரோடு அறு மதி கழிந்த பின்றை – சிந்தா:3 505/2
பாகமே விழுங்கப்பட்ட பால் மதி போன்றது அன்றே – சிந்தா:3 526/4
உடங்கு வெண் மதி உள் குளிர தம் – சிந்தா:3 529/3
உருளி மா மதி ஓட்டு ஒழித்து ஓங்கிய – சிந்தா:3 532/1
வேல் பரந்து அனைய கண்ணார் வெண் மதி கதிர் பெய் கற்றை – சிந்தா:3 541/3
நெடு மதி அகடு உற நிழல் தவழ் கொடி உயர் – சிந்தா:3 602/3
மங்கல அணியினர் மலர் கதிர் மதி அன – சிந்தா:3 603/1
மண்டலம் நிறைந்த மாசு இல் மதி புடை வியாழம் போன்று ஓர் – சிந்தா:3 618/1
ஒள் நிற உரோணி ஊர்ந்த ஒளி மதி ஒண் பொன் ஆட்சி – சிந்தா:3 620/2
தெள் நிற விசும்பில் நின்ற தெளி மதி முகத்து நங்கை – சிந்தா:3 620/3
திங்கள் மதி முகத்த சேலும் பவளமும் சிலையும் முத்தும் – சிந்தா:3 643/1
நிறை மதி போன்று மன்னர் ஒளி குறைந்து உருகி நைய – சிந்தா:3 665/2
குனிகொள் பாக வெண் மதி கூர் இரும்பு தான் உறீஇ – சிந்தா:3 704/1
வெம் முலை தடமும் நோக்கி விரி மதி முகமும் நோக்கி – சிந்தா:3 739/2
கோள் மின்னும் மீன் சூழ் குளிர் மா மதி தோற்றம் ஒத்தே – சிந்தா:4 882/4
அரவம் முற்றும் விழுங்கி உமிழும் பொழுதின் மதி போன்று – சிந்தா:4 926/3
கான்றிடு கதிர் மதி இரண்டு போன்றவே – சிந்தா:4 938/4
வாழ்வதோர் உபாயம் நாடி மதி உடம்பட்டு வல்லே – சிந்தா:4 1163/1
மதி தள்ளி இடும் வழை சூழ் பொழிலே – சிந்தா:5 1194/4
வெண் மதி இழந்த மீன் போல் புல் என எய்தி நின்ற – சிந்தா:5 1215/3
தரணி மேல் தந்து அளித்தான் தண் மதி போல் நேமி – சிந்தா:5 1246/3
நங்கை தன் முகத்தை நோக்கி நகை மதி இது என்று எண்ணி – சிந்தா:5 1271/1
மதி மிகுத்து அவலம் நீக்கும் மந்திரம் பலவும் செய்தான் – சிந்தா:5 1273/4
பாங்கின் மாதவர் பால் மதி போன்று இவன் – சிந்தா:6 1425/1
மதி அகடு உரிஞ்சும் சென்னி மாடம் நீள் மறுகு-தோறும் – சிந்தா:6 1447/1
மாசு இலாள் பிறந்த ஞான்றே மதி வலான் விதியின் எண்ணி – சிந்தா:6 1451/1
மாவடு மருட்டும் நோக்கின் மதி முகம் மழை கண் மாசு இல் – சிந்தா:6 1455/1
நாளினும் பெருகுகின்ற நகை மதி அனைய காதல் – சிந்தா:6 1506/3
பனி கொள் மா மதி போல் பசப்பு ஊர யான் – சிந்தா:6 1510/3
தாவா தவம் என்றார் தண் மதி போல் முக்குடை கீழ் தாதை பாதம் – சிந்தா:6 1547/2
முனி மதி முகத்தியர் முறுவல் நம்பினார் – சிந்தா:6 1554/2
நிழல் நிமிர் நெடு மதி நிகர் இல் தீம் கதிர் – சிந்தா:6 1555/1
வண்ண திங்கள் மதி முகத்த வாளோ கரும் கயல்களோ – சிந்தா:7 1587/1
வய பிடி கெடுத்து மாழாந்தது ஒப்ப மதி மயங்கினான் – சிந்தா:7 1590/4
அம்பும் வென்ற வரி நெடும் கண் அ மா மதி வாள் முகத்தினாள் – சிந்தா:7 1664/2
வெண் மதி இழந்த மீன் போல் விடலைக்கு தம்பி மாழாந்து – சிந்தா:7 1695/1
ஒண் மதி சூழ்ச்சி மிக்கான் உள்ளுழி உணர்தல் செல்லான் – சிந்தா:7 1695/2
உள் மதி வருந்த நாடி ஒளி நகர் எய்தினானே – சிந்தா:7 1695/4
மதி முகம் அறியும் நாமே வாடுவது என்னை என்றாள் – சிந்தா:7 1708/4
மாண்டது ஓர் விஞ்சை ஓதி மதி முகம் தைவந்திட்டாள் – சிந்தா:7 1709/3
இரு மதி கழிந்த பின்றை இடை இரா பொழுதில் போந்தேன் – சிந்தா:7 1755/4
அலங்கு வெண் மதி ஐப்பசி அடைய அ பகலே – சிந்தா:7 1770/1
வணக்கரும் சிலையினானை ஒரு மதி எல்லை நாளுள் – சிந்தா:7 1817/1
சாந்தின் மேல் தொடுத்த தீம் தேன் தண் மதி கோடு போழ – சிந்தா:7 1820/1
ஐந்து மதி எல்லையினை ஆண்டு உடையன் ஆகி – சிந்தா:7 1875/3
செல்லும் மதி நோக்கி பகலே சிறியை என்னும் – சிந்தா:7 1877/2
புருவ மதி முகமும் புகழ் தோளும் புணர் முலையும் – சிந்தா:7 1878/3
மடப்படல் இன்றி சூழும் மதி வல்லார்க்கு அரியது உண்டோ – சிந்தா:8 1927/2
அம் செம் கழுநீர் அலர்ந்த மதி வாள் முகத்தே – சிந்தா:8 1964/2
வாள் ஆர் மதி முகத்த வாளோ வடு பிளவோ – சிந்தா:8 1972/1
வெண் மதி நெற்றி தேய்த்து விழு தழும்பு இருப்ப நீண்ட – சிந்தா:8 1984/1
மதி கிடை முகத்தியோர் மடந்தை ஈண்டையாள் – சிந்தா:9 1999/4
மாலையொடு வந்து மதி தோன்ற மகிழ் தோன்றி – சிந்தா:9 2031/2
காசு இல் கடி மாலை கலம் நொய்ய மதி கவற்கும் – சிந்தா:9 2033/2
ஊன்றினார் பாய்மா ஒளி மதி கதிர் போல் சந்தனம் ஒருங்கு மெய் புதைத்தே – சிந்தா:10 2106/4
நூல்வலீர் இவனை கொல்லும் நுண் மதி சூழ்ச்சி ஈதே – சிந்தா:10 2148/3
மாலை மா மதி வெண்குடை மல்கிய – சிந்தா:10 2170/1
மாசில் சீர் மழையின் நெற்றி மா மதி நுழைவதே போல் – சிந்தா:10 2268/3
மை ஆர் விசும்பின் மதி வீழ்வது போல வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2322/4
துளங்கு வெண் மதி உகுத்த வெண் கதிர் தொகுத்தது போல் – சிந்தா:11 2361/1
உருவ வெண் மதி இது என வெண்குடை ஓங்கி – சிந்தா:11 2368/2
வான் முகம் புதைத்த பல் மீன் மதி என மருண்டு நோக்க – சிந்தா:12 2415/3
பருதி தன் ஒளி மறைய பால் மதி
சொரியும் தீம் கதிர் தோற்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:12 2419/3,4
தான் முகில் கழி மதி போல் தன் உறை நீக்கினாளே – சிந்தா:12 2436/4
வான் ஆர் மதி வாள் முகமும் மட மான் மதர் நோக்கும் – சிந்தா:12 2456/2
குளிர் மதி கொண்ட நாகம் கோள் விடுக்கின்றதே போல் – சிந்தா:12 2468/1
ஆய்ந்த பொன் வாளை நீக்கி அவிர் மதி பாக கல் மேல் – சிந்தா:12 2496/1
பாதம் நோக்கிய பால் மதி வாள் முகம் – சிந்தா:12 2498/3
மன்னர் மன்ன மதி தோய் குடையாய் மகளிர் காமம் மறைத்து ஒழிதியோ – சிந்தா:12 2588/4
நாகத்தால் விழுங்கப்பட்ட நகை மதி கடவுள் போல – சிந்தா:13 2610/1
நுண் மதி போன்று தோன்றா நுணுகிய நுசுப்பினார்-தம் – சிந்தா:13 2611/1
அழல் நிற தேறல் உள் மதி கண்டு ஐயென – சிந்தா:13 2677/2
உழல் எனா நோக்குவாள் மதி கண்டு ஊடினாள் – சிந்தா:13 2677/4
நங்கை நின் முக ஒளி எறிப்ப நன் மதி
அங்கு அதோ உள் கருத்து அழகின் தேய்ந்தது – சிந்தா:13 2679/1,2
ஓடு மா மதி உரிஞ்சும் ஒண் பொனின் – சிந்தா:13 2687/3
பால்கடல் பனி மதி பரவை தீம் கதிர் – சிந்தா:13 2746/1
ஒண்மை வாள் மதி உருவொடு திரு என தோன்றி – சிந்தா:13 2755/3
போழ் மதி போல் கூர் இரும்பின் பூ நுதல்கள் போழ்ந்திடவும் – சிந்தா:13 2785/1
பாட்டு அரும் பனி மதி பழித்த முக்குடை – சிந்தா:13 2844/2
வியன் நீள் சுடர் வெண் மதி சேர்வது போல் – சிந்தா:13 2852/2
மஞ்சு இவர் மதி முகம் மழுங்க வைகினார் – சிந்தா:13 2896/3
காதல் அம் சேற்றுள் பாய்ந்த மதி எனும் கலங்கல் நீரை – சிந்தா:13 2987/1
பால்கடல் பனி மதி போல வீழ்ந்ததே – சிந்தா:13 3035/4
மதி அறியா குணத்தோன் அடி வாழ்த்தி – சிந்தா:13 3097/1
தெள் நிலா திரு மதி சொரிய தே மலர் – சிந்தா:13 3112/2
மை வினை மறு இலாத மதி எனும் திங்கள் மாதோ – சிந்தா:13 3145/2

TOP


மதி-அது (1)

மதி-அது ஏறி வெம் சுடர் வெம்மை நீங்க மன்னிய – சிந்தா:3 705/3

TOP


மதிக்க (1)

வரு பனி இருளும் ஆக மதிக்க எம் அடிகள் என்றார் – சிந்தா:8 1930/4

TOP


மதித்தனள் (1)

மருள் உடை மாதர் மதித்தனள் ஆகி – சிந்தா:1 338/2

TOP


மதித்து (1)

புள் மதித்து உடைந்த போது பொழிந்து மட்டு ஒழுகும் நன் நாட்டு – சிந்தா:7 1695/3

TOP


மதிதரன் (1)

மதிதரன் என்னும் மாசு இல் மந்திரி சொல்ல கேட்டே – சிந்தா:5 1340/1

TOP


மதிப்பர் (1)

உண்டு என தமர் மதிப்பர் நோக்கினார் பிறர் எல்லாம் – சிந்தா:1 172/3

TOP


மதிமகன் (1)

புள்ளுவம் மதிமகன் புணர்த்த ஓசை மேல் புகன்று – சிந்தா:9 2039/3

TOP


மதியத்தை (1)

உடன் உறை பழக்கம் இல்லை ஒழி மதியத்தை காதல் – சிந்தா:13 2618/3

TOP


மதியம் (19)

மதியம் கெடுத்த வய மீன் என தம்பி மாழாந்து – சிந்தா:0 23/1
குறைபடு மதியம் தேய குறு முயல் தேய்வதே போல் – சிந்தா:1 254/2
சூழ் கதிர் மதியம் அன்ன சுடர் மணி பூணினானும் – சிந்தா:1 380/1
நிழல் உறு மதியம் அன்னாய் நீத்தியோ எனவும் நில்லான் – சிந்தா:1 408/3
கோள் வாய் மதியம் நெடியான் விடுத்த ஆங்கு மைந்தன் – சிந்தா:2 454/2
முகில் தலை மதியம் அன்ன முழு மணி மாடத்து இட்ட – சிந்தா:3 600/1
உருவு கொள் மதியம் அன்ன ஒளி முகம் சுடர ஆக்கி – சிந்தா:3 674/2
மண்டலம் நிறைந்தது ஓர் மதியம் அன்னதே – சிந்தா:4 1009/3
முளைத்து எழு மதியம் முத்து அரும்பி யாங்கு என – சிந்தா:4 1016/1
மின் அணி மதியம் கோள் வாய் விசும்பு-இடை நடப்பதே போல் – சிந்தா:4 1098/3
பைம் கதிர் மதியம் என்று பகை அடு வெகுளி நாகம் – சிந்தா:5 1275/1
பை அர விழுங்கப்பட்ட பசும் கதிர் மதியம் ஒத்து – சிந்தா:6 1540/1
வீறு உயர் மதியம் தோன்ற விரைவொடு போய பின்றை – சிந்தா:6 1542/2
ஊழ் சென்ற மதியம் வெய்யோன் ஒட்டி ஒன்றாயது ஒத்தான் – சிந்தா:9 2089/4
பொன்னும் வெள்ளியும் மணியினும் பொலிந்து வெண் மதியம்
தன்னை ஊர் கொண்ட தகையன தொகை சொலின் அறுநூறு – சிந்தா:10 2162/2,3
மேலை நீள் விசும்பு உறையும் வெண் மதியம் விசும்பு இழுக்கி – சிந்தா:10 2238/3
நகை கதிர் மதியம் வெய்தா நடுங்க சுட்டிடுதல் உண்டே – சிந்தா:10 2315/3
முகில் கிழி மதியம் போலும் முனி குழாம் நோக்கினானே – சிந்தா:13 3053/4
மதியம் பொழி தீம் கதிர்கள் பருகி மலர் ஆம்பல் – சிந்தா:13 3103/1

TOP


மதியாரோடு (1)

வண்ண வரை மார்பம் முயங்கி நுண் நூல் மதியாரோடு
எண்ணி விய நெறியால் விடுத்தான் கோயில் புக்கானே – சிந்தா:7 1886/3,4

TOP


மதியால் (1)

சொற்பால் உமிழ்ந்த மறுவும் மதியால் கழூஉவி – சிந்தா:0 4/3

TOP


மதியில் (2)

பைம் கதிர் மதியில் தெள்ளி பகர்ந்து எடுத்து உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:1 199/4
மால் வரை வயிறு போழ்ந்து வல்லவர் மதியில் தந்த – சிந்தா:3 588/1

TOP


மதியின் (8)

கவிஞர் மதியின் அகன்று காட்சிக்கு இனிய விழவில் – சிந்தா:4 933/2
மண் குடம் அல்லன மதியின் வெள்ளிய – சிந்தா:4 937/1
வலத்தது வனகிரி மதியின் தோன்றுமே – சிந்தா:5 1210/4
பனை திரண்டு அனைய தோளாய் பன்னிரு மதியின் என்றான் – சிந்தா:5 1220/4
ஆறு இரு மதியின் எய்தி அரட்டனை அடர்த்து மற்று உன் – சிந்தா:5 1221/1
ஊக்கினான் உவவுறும் மதியின் ஒண்மையான் – சிந்தா:5 1409/4
பனி மதியின் கதிர் பருகும் ஆம்பல் போல் – சிந்தா:6 1554/1
மையல்கொண்டிருப்ப அப்பால் குமரி தன் மதியின் சூழ்ந்தாள் – சிந்தா:9 2072/4

TOP


மதியின்-ஆம்-கொல் (1)

எனைத்தொரு மதியின்-ஆம்-கொல் எய்துவது என்று நெஞ்சில் – சிந்தா:5 1220/2

TOP


மதியினுக்கு (1)

மதியினுக்கு இவர்ந்த வேக மா மணி நாகம் வல்லே – சிந்தா:4 982/1

TOP


மதியினுள் (1)

மஞ்சு உடை மதியினுள் சொரிவது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3031/4

TOP


மதியுடன்படுக்கலுற்று (1)

மவ்வல் அம் குழலினாளை மதியுடன்படுக்கலுற்று
செவ்வியுள் செவிலி சொல்லும் சிலை இவர் நுதலினாய் நின் – சிந்தா:4 1046/1,2

TOP


மதியும் (3)

குழவி கோட்டு இளம் பிறையும் குளிர் மதியும் கூடின போல் – சிந்தா:1 165/1
மங்குல் இடை மின்னும் மதியும் சுடரும் போல – சிந்தா:10 2166/3
மதியும் சுடரும் வழி காணல் உறா – சிந்தா:13 2854/1

TOP


மதியுள் (1)

மல்லல் வேல் இரண்டு ஒரு மதியுள் வைத்த போல் – சிந்தா:13 2982/2

TOP


மதியே (1)

பல் கதிரை நோக்கி மதியே பெரியை என்னும் – சிந்தா:7 1877/3

TOP


மதியை (1)

சுரந்த வெண் மதியை சூன்று கதிர் கொண்டு தொகுத்த போலும் – சிந்தா:3 629/3

TOP


மதியோ (1)

நெடியான் மகன் சிலையும் அம்பும் வைத்த நிழல் மதியோ வாள் முகமோ நோக்கி காணீர் – சிந்தா:3 681/4

TOP


மதியோர் (1)

வானின் உய்ப்பன வரகதி தருவன மதியோர்
ஏனை யாவரும் அமுது என பருகுவ புகல்வ – சிந்தா:13 2747/2,3

TOP


மதில் (11)

அடி நிலை இருப்பு எழு அமைந்த கல் மதில்
புடை நிலை வாரிகள் பொலிந்த சூழ்ந்தவே – சிந்தா:1 81/3,4
சேய் உயர் மதில் வகை செப்புகின்றதே – சிந்தா:1 100/4
மாற்றவர் மற படை மலைந்து மதில் பற்றின் – சிந்தா:1 101/1
வயிர கிடங்கு ஆடை மதில் கன்னியது கவினே – சிந்தா:1 105/4
குமரி கொடி மதில் கோபுர மூதூர் – சிந்தா:1 336/2
காதம் கடந்த பின் கன்னி கொடி மதில்
நாதன் உறைவது ஓர் நல் நகர் உண்டு அங்கு – சிந்தா:3 525/2,3
கிடங்கு சூழ் மதில் கேழ் கிளர் பூம் கொடி – சிந்தா:3 529/1
கடி மதில் மூன்றும் எய்த கடவுளின் கனன்று சொன்னான் – சிந்தா:4 1087/4
வேல் நிரை வாள் மதில் பிளந்து வெம் சமத்து-இடை – சிந்தா:7 1846/1
தேன் நிரைத்தன செம்பொன் நெடு மதில்
மேல் நிரைத்தன வெண் கொடி அ கொடி – சிந்தா:13 3002/2,3
பிளிறு செய் கரும தெவ்வர் பெரு மதில் முற்றினானே – சிந்தா:13 3074/4

TOP


மதிலும் (1)

கடி மதிலும் கட்டு அழித்த காவலன் நீ அன்றே – சிந்தா:5 1245/4

TOP


மது (57)

துளியொடு மது துளி அறாத சோலை சூழ் – சிந்தா:1 64/3
குரை மது குவளைகள் கிடங்கில் பூத்தவும் – சிந்தா:1 99/3
தேன் உலாம் மது செய் கோதை தேம் புகை கமழ ஊட்ட – சிந்தா:1 111/1
தவழ் மது கோதை மாதர் தாமரை பூ அது ஆக – சிந்தா:1 191/3
தழை வளர் மது மலர் தயங்கு பூம் சிகை – சிந்தா:1 195/2
இன் மது பலியும் பூவும் சாந்தமும் விளக்கும் ஏந்தி – சிந்தா:2 471/3
முலை பொர உடைந்த தண் தார் மொய் மது துளிப்ப வந்தான் – சிந்தா:3 612/3
மாண் மது நசையின் மொய்த்த மதுகர ஈட்டம் ஒத்தார் – சிந்தா:3 615/4
உள் வாய் பெயப்பட்ட வெம் மது செப்பு ஓர் இணை மெல் ஆகம் ஈன்ற – சிந்தா:3 638/2
விளை மது கண்ணி வீணாபதி எனும் பேடி வேல் கண் – சிந்தா:3 651/2
மது முக மாலை நெற்றி மத களிறு உந்தி நிற்ப – சிந்தா:3 766/2
தழங்கு வெம் மது தண்டும் தலைத்தலை – சிந்தா:4 863/3
ஊறி தேன் துளித்து ஒண் மது ஆர் மணம் – சிந்தா:4 872/2
வண்டுகாள் மகிழ் தேன் இனங்காள் மது
உண்டு தேக்கிடும் ஒண் மிஞிற்று ஈட்டங்காள் – சிந்தா:4 892/3,4
மது களி நெடும் கணாள் வான் பொன் கிண்கிணி – சிந்தா:4 1014/1
மது விரி கோதை அம் மாலை நின் மனம் – சிந்தா:4 1015/3
தாது ஆர் கமழ் தார் மது விண்டு துளிப்ப – சிந்தா:4 1066/3
மது மடை திறந்து தீம் தேன் வார் தரு கோதை நீ முன் – சிந்தா:4 1124/1
கை தரு மணியின் தெள் நீர் மது கலந்து ஊட்டி மாலை – சிந்தா:5 1267/3
வகைய ஆம் மணி மேகலை வார் மது
முகை அவாவிய மொய் குழல் பாவியேன் – சிந்தா:5 1307/2,3
விளை மது கமழும் கோதை வேலினும் வெய்ய கண்ணாய் – சிந்தா:5 1394/3
மணி வண்டு இ மாதர் கோதை மது உண வந்த போழ்து அங்கு – சிந்தா:6 1502/1
மது முகத்து அலர்ந்த கோதை மாற்றம் மைந்தற்கு உரைப்பாள் – சிந்தா:7 1708/1
விண்டு மது விட்டு விரி போது பல பொதுளி – சிந்தா:7 1780/2
மது குலாம் அலங்கல் மாலை மங்கையர் வளர்த்த செம் தீ – சிந்தா:7 1821/1
தாது அணி கொழு நிழல் இருந்து தண் மது
போது அணி அலங்கல் தாழ் பொரு இல் மார்பனை – சிந்தா:7 1824/1,2
உயிரை மதம் செய்யும் மது தண்டொடு உடை ஆடை – சிந்தா:7 1874/2
பூ கமழ் அமளி சேக்கும் மது மணவாளனார் தாம் – சிந்தா:7 1880/2
சொரி மது சுரும்பு உண் கண்ணி சூழ் கழல் நந்தன் என்றான் – சிந்தா:8 1925/4
குழி மது குவளை அம் கண்ணி வார் குழல் – சிந்தா:8 1939/1
பிழி மது கோதையர் பேண இன் அமுது – சிந்தா:8 1939/2
மது குடம் விரிந்த மாலையாரொடும் – சிந்தா:9 1999/1
மாலை பல தாழ்ந்து மது பிலிற்றி மணம் கமழும் – சிந்தா:9 2018/1
மட்டு விரி கோதை மது வார் குழலினாள் தன் – சிந்தா:9 2030/1
விளை மது கண்ணி மைந்தர் விளிக என தோழி கூற – சிந்தா:9 2042/2
வான் ஆர் கமழ் மதுவும் சாந்தும் ஏந்தி மது துளித்து வண்டும் சுரும்பும் மூசும் – சிந்தா:9 2065/1
அழி மது மாலை சேர்த்தி அடிபணிந்து ஆர வாழ்த்தி – சிந்தா:9 2074/3
பொழி மது புயல் ஐங்கூந்தல் செவிலியை பொருந்தி சொன்னாள் – சிந்தா:9 2074/4
மணி இயல் வள்ளத்து ஏந்த மது மகிழ்ந்து அனந்தர் கூர – சிந்தா:9 2083/1
மங்கல வகையில் சேர்ந்து மது துளி அறாத மாலை – சிந்தா:9 2098/3
மது கலந்து ஊழ்த்து சிலம்பி வீழ்வன போல் மலர் சொரி வகுளமும் மயங்கி – சிந்தா:10 2108/2
வார் மது துளிக்கும் மாலை மணி முடி தொடுத்து நால – சிந்தா:10 2183/1
வண்டு அலை மாலை தாழ மது உண்டு களித்து வண் கை – சிந்தா:10 2282/1
சவி மது தாம மார்பின் சல நிதி தாக்கினானே – சிந்தா:10 2292/4
மல்லல் தம்பியும் மாமனும் மது விரி கமழ் தார் – சிந்தா:11 2360/2
மாலை நல்லன மது கமழ் தகையன மிலைச்சி – சிந்தா:12 2383/2
வண்ணம் இதுவோ மது உண்பார் சேரியையோ வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/4
அட்டும் தேன் அழியும் மது மாலையார் – சிந்தா:12 2575/3
மானை நோக்கியர் வாய் மது ஆடின – சிந்தா:12 2578/2
உண்ணற்கு இனிய மது மகிழ்ந்தார் ஒலியல் மாலை புறம் தாழ – சிந்தா:13 2700/3
உடை மது ஒழுக சூட்டி உருவ தார் குழைய வைகி – சிந்தா:13 2719/3
மது நிறை பெய்து விம்மும் மணி குடம் இரண்டு போல – சிந்தா:13 2838/2
விளை மது தேறல் மாந்தி வெற்றி போர் அநங்கன் ஆனான் – சிந்தா:13 2857/4
மாலை பந்தும் மாலையும் ஏந்தி மது வார் பூம் – சிந்தா:13 2928/1
ஈட்டிய விளை மது போல உண்ணுமே – சிந்தா:13 2930/4
பூ கவின் ஆர்ந்த பைம் தார் புனை மது தேனொடு ஏந்தி – சிந்தா:13 2951/2
சொரி மது மாலை சாந்தம் குங்குமம் சுண்ணம் தேம் பாய் – சிந்தா:13 3118/3

TOP


மதுக்கை (1)

மதுக்கை மாலையும் வண்டு இமிர் சாந்தமும் – சிந்தா:7 1712/1

TOP


மதுகர (1)

மாண் மது நசையின் மொய்த்த மதுகர ஈட்டம் ஒத்தார் – சிந்தா:3 615/4

TOP


மதுகரம் (1)

தாழ்ந்து வீழ்ந்தவை முழவின் ததும்பின மதுகரம் பாட – சிந்தா:7 1560/3

TOP


மதுகை (2)

அஃகிய மதுகை தன்னால் ஆய் மயில் ஊரும் ஆங்கண் – சிந்தா:1 299/2
வான் உயர் மதுகை வாட்டும் வார் சிலை காமன் ஆகும் – சிந்தா:3 664/2

TOP


மதுர (2)

மதுர மா மக்கள் சுற்றம் வினவி மற்று இதுவும் சொன்னான் – சிந்தா:3 543/4
மாதர் எருத்தம் இடம் கோட்டி மா மதுர
கீதம் கிடை இலாள் பாட தொடங்கினாள் – சிந்தா:3 731/3,4

TOP


மதுரம்பட (1)

மன்னும் ஒரு கீத மதுரம்பட முரன்றாற்கு – சிந்தா:9 2035/3

TOP


மதுவின் (1)

மன்னிய மதுவின் வாங்கி மாதரும் பருகியிட்டாள் – சிந்தா:1 190/4

TOP


மதுவினில் (1)

கோது இயல் காமம் என்னும் மதுவினில் குளித்த ஞான்றே – சிந்தா:1 233/3

TOP


மதுவும் (3)

செய் அணிகலன்கள் சிந்தி மாலையும் மதுவும் மல்கி – சிந்தா:1 117/3
வான் ஆர் கமழ் மதுவும் சாந்தும் ஏந்தி மது துளித்து வண்டும் சுரும்பும் மூசும் – சிந்தா:9 2065/1
கனைக்கும் சுரும்பு ஆர் மாலை கமழ மதுவும் தேனும் – சிந்தா:10 2194/2

TOP


மதுவொடு (1)

மட்டு விட்டு அலர்ந்த கோதை மதுவொடு மயங்கி நாளும் – சிந்தா:13 2950/2

TOP


மந்தரத்து (1)

மந்தரத்து அனைய துன்பம் வைகலும் உழப்ப மாதோ – சிந்தா:13 2774/4

TOP


மந்தார (2)

மந்தார மலை மலர் வேய்ந்து மகிழ்ந்து தீம் தேன் – சிந்தா:8 1959/1
மந்தார மா மாலை மேல் தொடர்ந்து தழுவவாரா தாமம் மல்கி – சிந்தா:11 2370/1

TOP


மந்தாரம் (1)

தழங்கு குரல் வாய் தளை அவிழ்ந்த மந்தாரம் தவ நாறும் – சிந்தா:13 3088/2

TOP


மந்தி (10)

பொன் புனை யூகம் மந்தி பொறி மயிர் புறவம் பொன்னார் – சிந்தா:3 564/2
துறுகல் என்று உணர்கலா துள்ளி மந்தி மக – சிந்தா:8 1897/2
வளமை மல்கி எரிய மட மந்தி கை காய்த்துவான் – சிந்தா:12 2491/2
கைத்தலம் மந்தி கொண்ட கைம்மக போன்று தன்-கண் – சிந்தா:12 2571/1
களி தலை கூட்டம் காதல் மந்தி கண்டு இருந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2721/4
தூங்கி தான் துளங்க மந்தி தொழுத்தையேன் செய்தது என்று – சிந்தா:13 2723/3
பெண்மையால் பழித்த மந்தி பெரு மகிழ் உவகை செய்வான் – சிந்தா:13 2724/2
இன் கனி கவரும் மந்தி கடுவனோடு இரிய ஆட்டி – சிந்தா:13 2725/1
கைப்பழம் இழந்த மந்தி கட்டியங்காரன் ஒத்தது – சிந்தா:13 2726/1
தொழித்து மந்தி துணங்கை அயர்ந்து தேன் – சிந்தா:13 3069/3

TOP


மந்தி-தன்னை (1)

அளித்து இள மந்தி-தன்னை ஆர்வத்தால் விடாது புல்லி – சிந்தா:13 2721/1

TOP


மந்திகள் (1)

கொண்டு இள மந்திகள் எறிய கோட்டு-இடை – சிந்தா:7 1616/2

TOP


மந்தியின் (1)

மயிலின் ஆடலும் மந்தியின் ஊடலும் – சிந்தா:5 1322/1

TOP


மந்தியை (1)

விழைந்த அ கடுவன் ஆங்கு ஓர் மந்தியை விளித்தது அன்றே – சிந்தா:13 2720/4

TOP


மந்திர (7)

வால் அருவி வாமன் அடி தாமரை மலர் சூடி மந்திர மென் சாந்து பூசி – சிந்தா:1 291/3
மந்திர மன்னன் சொல் நீர் மாரியால் வற்றி நின்ற – சிந்தா:3 545/1
மறையார் வேள்வி மந்திர செம் தீ கொடியே போல் – சிந்தா:4 1059/1
மந்திர வாய்மொழி மறு இல் மாதவர் – சிந்தா:5 1239/3
மந்திர மடந்தை அன்னாள் வசுந்தரி வந்து சொன்னாள் – சிந்தா:7 1719/4
மந்திர விதியின் மாண்ட சிறு விரல் தருப்பை சூழ்ந்து – சிந்தா:12 2465/1
மந்திர மருந்து இவை இல்லையாய் விடின் – சிந்தா:13 2936/1

TOP


மந்திரத்து (2)

மந்திரத்து அரசன் வல்லே நிமித்திகன் வருக என்றாற்கு – சிந்தா:3 539/1
மந்திரத்து அரசன் காதல் மாதர் அம் பாவை-தன்னை – சிந்தா:3 836/1

TOP


மந்திரத்தை (1)

இனையல் வேண்டா இ மந்திரத்தை ஓதி நீ ஒருவில் ஏ அளவு – சிந்தா:7 1600/1

TOP


மந்திரம் (11)

வெம் பரி மான் செவி வீர மந்திரம்
இம்பர் நம் இடர் கெட இரண்டும் வல்லையாய் – சிந்தா:3 792/2,3
மந்திரம் கேட்டு நான்கும் வான் எட்டி புகுவவே போல் – சிந்தா:3 793/1
சேய் உடம்பு எய்துவை செல்கதி மந்திரம்
நீ உடம்பட்டு நினை-மதி என்றான் – சிந்தா:4 943/3,4
மல் செய்து வீங்கு தோளான் மந்திரம் ஐந்தும் மாதோ – சிந்தா:4 945/3
செல்கதி மந்திரம் செவியில் செப்பிய – சிந்தா:5 1217/1
வல்லவன் மந்திரம் மூன்றும் கொள்க என – சிந்தா:5 1217/3
மந்திரம் மூன்றும் ஓதி வானவில் புரையும் பைம் தார் – சிந்தா:5 1219/2
மந்திரம் மறந்து வீழ்ந்து மா நிலத்து இயங்குகின்ற – சிந்தா:5 1264/1
மதி மிகுத்து அவலம் நீக்கும் மந்திரம் பலவும் செய்தான் – சிந்தா:5 1273/4
மந்திரம் மறையும் வல்லார் எழாயிரர் மறு இல் வாய்மை – சிந்தா:5 1279/2
மந்திரம் மூன்றும் தந்து வானவன் விடுப்ப செல்வேற்கு – சிந்தா:7 1753/1

TOP


மந்திரி (4)

வேந்தர் பெருமானை சச்சந்தனை மந்திரி மா நாகமுடன் விழுங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:1 290/4
மையல் கொள் நெஞ்சில் கல்லா மந்திரி விழுங்கப்பட்டான் – சிந்தா:1 385/4
மதிதரன் என்னும் மாசு இல் மந்திரி சொல்ல கேட்டே – சிந்தா:5 1340/1
பொன் உடைய மார்பின் புகழ் மந்திரி பொலம் தார் – சிந்தா:7 1789/1

TOP


மந்திரித்து (1)

மந்திரித்து அமைய முக்கால் மண்ணி மற்று அதனை நீக்கி – சிந்தா:12 2465/3

TOP


மந்திரியவரும் (1)

மயக்க போர் மன்னன் மக்கள் மந்திரியவரும் வீழ – சிந்தா:13 3077/1

TOP


மம்மர் (3)

மருள் உடை மாதர் உற்ற மம்மர் நோய் மறைந்தது அன்றே – சிந்தா:1 304/4
மறம் கூர் நும் கோன் சொல் செய்தேன் மம்மர் நோயின் வருந்துகோ – சிந்தா:1 311/4
மருள்கலாதவர்களும் மருள்வர் மம்மர் நோய் – சிந்தா:12 2448/2

TOP


மயக்க (1)

மயக்க போர் மன்னன் மக்கள் மந்திரியவரும் வீழ – சிந்தா:13 3077/1

TOP


மயக்கத்தானும் (1)

சூழ் துகள் மயக்கத்தானும் புளிஞர் உள் சுருங்கி சேக்கை – சிந்தா:2 449/3

TOP


மயக்கி (3)

மன் நாக இணை படமும் தேர் தட்டு மதி மயக்கி
பொன் ஆல வட்டமும் போல் கலை இமைக்கும் அகல் அல்குல் – சிந்தா:1 173/1,2
மயக்கி கொண்டு போய் வைத்தாய் என் மாதரை தந்து அருள் நீ – சிந்தா:7 1590/2
அரும்பும் இலையும் மயக்கி ஆய்ந்த முல்லை சூட்டு மிலைச்சி – சிந்தா:12 2438/2

TOP


மயக்கின் (1)

தெருளலான் செல்வ களி மயக்கின் நால் திசைக்கும் என் அறிவு அளக்கிய கருதி – சிந்தா:12 2593/2

TOP


மயக்குவான் (1)

இறைவனை மகிழ்ச்சி செய்து மயக்குவான் அமைச்சர் எண்ணி – சிந்தா:13 2653/3

TOP


மயங்க (2)

இன்னணம் இத்தலை மயங்க அத்தலை – சிந்தா:3 791/3
மாலுற்று மயங்க யாங்கண் மட கிளி தூதுவிட்டேம் – சிந்தா:9 2044/2

TOP


மயங்கலின் (1)

மங்குல் மின் என வள்ளல் தேர் மைந்தர் தேரொடு மயங்கலின்
வெம் கண் வில் உமிழ் வெம் சரம் மிடைந்து வெம் கதிர் மறைந்ததே – சிந்தா:10 2307/3,4

TOP


மயங்கி (24)

மாலையும் பசும்பொனும் மயங்கி வார் கணை – சிந்தா:1 90/1
இடியினும் கொடியினும் மயங்கி யாவதும் – சிந்தா:1 196/3
வளி முக சுடரின் நில்லா மனத்தொடு மயங்கி இப்பால் – சிந்தா:1 298/2
திரு மலர் கண்ணி சிந்த தெருமந்து மயங்கி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:1 389/4
மனவு விரி அல்குலார் தம் மனத்தொடு மயங்கி ஒன்றும் – சிந்தா:2 466/3
களி தலை மயங்கி இப்பால் இருத்தலும் கலந்து ஓர் காற்றில் – சிந்தா:3 507/1
துளி தலை முகில்கள் ஈண்டி தூங்கு இருள் மயங்கி மான்று – சிந்தா:3 507/2
அடும் புலி குரலொடு மயங்கி அஞ்சிய – சிந்தா:5 1202/3
கொல்லும் அரவின் மயங்கி சிறியார் கொண்ட தொடர்பின் – சிந்தா:6 1416/3
மாழ்குபு மயங்கி வீழ்ந்த மாபெரும்தேவி-தன்னை – சிந்தா:7 1800/1
யாழ் புரை கிளவி ஆற்றாள் மயங்கி வீழ்ந்து அரற்றுகின்றாள் – சிந்தா:7 1800/4
மது கலந்து ஊழ்த்து சிலம்பி வீழ்வன போல் மலர் சொரி வகுளமும் மயங்கி
கதிர்த்த தண் பூணி கம்புள் தாழ் பீலி கனை குரல் நாரை வண்டானம் – சிந்தா:10 2108/2,3
மழை மின்னு குழாத்தின் மாலை மங்கையர் மயங்கி நின்றார் – சிந்தா:10 2130/4
தான் யாதும் இன்றி மயங்கி தடம் கண் பெய் மாரி – சிந்தா:10 2137/2
வகை நலம் வாடி எங்கும் அழுகுரல் மயங்கி முந்நீர் – சிந்தா:10 2138/2
விளை தவ பெருமை ஓரார் வில் திறல் மயங்கி யாரும் – சிந்தா:10 2193/3
மணி நிலா வீசும் மாலை மங்கையர் மயங்கி நின்றார் – சிந்தா:12 2531/3
வேரி நாறு அலங்கல் மாலை மின் இழை மயங்கி எங்கும் – சிந்தா:12 2543/2
மாந்தரும் மாவும் செல்ல மயங்கி மேல் எழுந்த நீறு – சிந்தா:12 2545/1
புனை முடி வேந்த போவல் போற்று என மயங்கி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:13 2614/4
புன்மை உற்று அழுகுரல் மயங்கி பூ பரிந்து – சிந்தா:13 2629/2
புதை மலர் மார்பத்து எய்ய பூ அணை மயங்கி வீழ்வார் – சிந்தா:13 2803/4
மட்டு விட்டு அலர்ந்த கோதை மதுவொடு மயங்கி நாளும் – சிந்தா:13 2950/2
வந்து தேன் மயங்கி மூசு மலய செம் சாந்தம் ஆர்ந்த – சிந்தா:13 3048/1

TOP


மயங்கிய (1)

அழுகுரல் மயங்கிய அல்லல் ஆவணத்து – சிந்தா:1 330/1

TOP


மயங்கிற்று (2)

அரும் கடி அரண மூதூர் ஆகுலம் மயங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:4 1112/4
மன்னனில் ஆகுலம் மயங்கிற்று என்பவே – சிந்தா:13 2629/4

TOP


மயங்கினர் (1)

மை தலை நெடும் தடம் கண் மங்கையர் மயங்கினர் – சிந்தா:4 1101/4

TOP


மயங்கினார் (1)

மன் பெரும் தச்சன் நல்லன் மயங்கினார் மருள என்றான் – சிந்தா:7 1577/4

TOP


மயங்கினாரே (4)

திருந்து ஒளி முறுவல் செ வாய் தீம் சொலார் மயங்கினாரே – சிந்தா:5 1298/4
வீழ் தர பரந்த அப்பு நிழலில் போர் மயங்கினாரே – சிந்தா:10 2298/4
மாரி மா மயில் அனாரும் மைந்தரும் மயங்கினாரே
வேரி நாறு அலங்கல் மாலை மின் இழை மயங்கி எங்கும் – சிந்தா:12 2543/1,2
தோமரம் ஆக தொங்கல் சிதறுபு மயங்கினாரே – சிந்தா:13 2656/4

TOP


மயங்கினான் (1)

வய பிடி கெடுத்து மாழாந்தது ஒப்ப மதி மயங்கினான் – சிந்தா:7 1590/4

TOP


மயங்கினானே (1)

மண் அமை முழவு தோளான் மகிழ்ச்சியுள் மயங்கினானே – சிந்தா:8 1984/4

TOP


மயங்கினேற்கு (1)

மாட்சி ஒன்றானும் இன்றி மயங்கினேற்கு இருளை நீங்க – சிந்தா:13 2729/2

TOP


மயங்கு (1)

வளை மயங்கு உருவ மென் தோள் வாய் நலம் பருகி மைந்தன் – சிந்தா:13 2857/3

TOP


மயம் (1)

பொன் அம் குடை நிழற்ற பொன் மயம் ஆம் உழை_கலங்கள் பொலிந்து தோன்ற – சிந்தா:11 2369/2

TOP


மயமோ (1)

பெண் மயமோ பெரிதே மடவாய்க்கு என – சிந்தா:1 228/3

TOP


மயற்கை (2)

மயற்கை இல்லவர் மன்றலின் மன்னிய – சிந்தா:5 1346/3
மயற்கை இ மக்கள் யோனி பிறத்தலும் பிறந்து வந்து ஈங்கு – சிந்தா:5 1393/1

TOP


மயன் (1)

மயன் இழைத்த அம் பாவையின் வைகினாள் – சிந்தா:5 1310/4

TOP


மயனே (1)

அந்தரத்தார் மயனே என ஐயுறும் – சிந்தா:1 234/1

TOP


மயானம் (1)

அஞ்சும் அ மயானம் தன்னுள் அகில் வயிறு ஆர்ந்த கோதை – சிந்தா:1 301/2

TOP


மயிர் (48)

பரவை வெம் கதிர் செல்வன பன் மயிர்
புரவி பொங்கு அழல் ஆற்றுவ போன்றவே – சிந்தா:1 126/3,4
மயிர் எறி கத்தரிகை அனையவாய் வள்ளை வாடு – சிந்தா:1 168/1
ஆடு தசை பிறங்காது வற்றாது மயிர் அகன்று – சிந்தா:1 176/1
பயில் கதிர் பரு மணி பன் மயிர் செய் கேடகம் – சிந்தா:1 276/2
வான் மயிர் செய் கேடகத்து இடித்து வாள் வலை அரிந்து – சிந்தா:1 279/2
செம் கண் புன் மயிர் தோல் திரை செம் முகம் – சிந்தா:2 431/1
போர் விளை இவுளி திண் தேர் புனை மயிர் புரவி காலாள் – சிந்தா:2 433/2
பொன் புனை யூகம் மந்தி பொறி மயிர் புறவம் பொன்னார் – சிந்தா:3 564/2
நுதி மயிர் துகில் குப்பாயம் புகுக என நூக்கினானே – சிந்தா:3 819/4
வாழ் மயிர் கரடி ஒப்பான் வாய்க்கு இலை அறிதல் இல்லான் – சிந்தா:5 1230/3
புன் புறம் தோலை போர்த்து மயிர் புறம் பொலிய வேய்ந்திட்டு – சிந்தா:7 1577/2
விழுக்கொடு வெண் நஞ்சு அல்லா உகிர் மயிர் உமிழ் கண் பீளை – சிந்தா:7 1584/1
மயிர் எலியின் போர்வையொடு எம் மன்னன் விடுத்தானே – சிந்தா:7 1874/4
எறிய எள்கி மயிர் கவரிமா இரியுமே – சிந்தா:8 1897/4
பவழமே அனையன பல் மயிர் பேர் எலி – சிந்தா:8 1898/2
திரு மயிர் ஒழுக்கம் வந்து என் திண் நிறை கவர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:9 2061/4
ஊன் தலை பொடித்த ஆங்கு அனைய செம் சூட்டின் ஒளி மயிர் வாரணம் ஒருங்கே – சிந்தா:10 2106/1
மயிர் வாய் சிறு கண் பெரும் செவி மா தாள் – சிந்தா:10 2126/1
ஒண் கொடி உருவ திண் தேர் ஒளி மயிர் புரவி பண்ணி – சிந்தா:10 2151/2
பொங்கு வெண் மயிர் சூழ் பொன் படை பொலிந்த அறுபதின் ஆயிரம் புரவி – சிந்தா:10 2157/2
பிறை எயிற்று எரி கண் பேழ் வாய் பெரு மயிர் பைம்பொன் பன்றி – சிந்தா:10 2180/1
போர் மயிர் கேடகம் புளக தோற்பரம் – சிந்தா:10 2218/1
வயிர் மயிர் கிடுகொடு வள்ளி தண்டையும் – சிந்தா:10 2218/2
இணை மயிர் புரவியோடு இவுளி ஏற்றவே – சிந்தா:10 2228/4
இழிந்தனர் திரு மயிர் ஏற்ப நீரதில் – சிந்தா:12 2412/3
நாள் கடி மயிர் வினை நன் பொன் தாமரை – சிந்தா:12 2413/3
இவரி எழுவ போன்று இலங்கு வெண் மயிர்
கவரி தொகை பல வீசும் காவலர் – சிந்தா:12 2427/2,3
அன்ன தூவி அடர் பஞ்சி அவிர் மயிர் ஆதி ஆக – சிந்தா:12 2470/3
பனி மயிர் குளிர்ப்பன பஞ்சின் மெல்லிய – சிந்தா:12 2471/1
கனி மயிர் குளிர்ப்பன கண் கொளாதன – சிந்தா:12 2471/2
எலி மயிர் போர்வை வைத்து எழினி வாங்கினார் – சிந்தா:12 2471/3
ஒலி மயிர் சிகழிகை உருவ கொம்பு அனார் – சிந்தா:12 2471/4
கூடு மயிர் களையும் வகை கூறலுறுகின்றேன் – சிந்தா:12 2483/4
இடு மயிர் சிறகர் ஆக எழுந்து மேல் பறப்ப போல – சிந்தா:12 2525/2
இன் மயிர் உகுக்கிய இருந்த தோகைய – சிந்தா:13 2636/3
பொன் இயல் படலிகை ஏந்தி பொன் மயிர்
நல் நிலம் படாமையே அடக்கி நங்கைமார் – சிந்தா:13 2638/2,3
தொல் மயிர் உகுத்த நல் மயிலின் தோன்றினார் – சிந்தா:13 2638/4
எங்கும் இல்லன எலி மயிர் தொழில் – சிந்தா:13 2680/3
செம் நெருப்பு உணும் செ எலி மயிர்
அ நெருப்பு அளவு ஆய் பொன் கம்பலம் – சிந்தா:13 2686/1,2
மிடை மயிர் கவரி நல் ஆன் கன்று உண கண்டு நிற்பார் – சிந்தா:13 2717/2
அடுத்து வார் மயிர் துதி அலற ஊதலின் – சிந்தா:13 2830/2
அம் சுரை பொழிந்த பால் அன்ன மென் மயிர்
பஞ்சி மெல் அணையின் மேல் பரவை அல்குலார் – சிந்தா:13 2896/1,2
இரிந்தன இருவினை இலிர்த்த மெய் மயிர்
சொரிந்தன கண் பனி துதித்து காதலால் – சிந்தா:13 3009/1,2
அணி மயிர் கவரிகள் அமரர் ஏந்தினார் – சிந்தா:13 3011/2
மத்தக மயிர் என வளர்த்த கைவினை – சிந்தா:13 3026/3
சுரிந்த தன் உளை மயிர் துறப்பது ஒத்தனன் – சிந்தா:13 3030/3
சென்றன விடுக்கிய செல்வன் பொன் மயிர்
இன்றொடு தொழுதனம் நும்மை யாம் என – சிந்தா:13 3034/2,3
ஆம் பால் மயிர் வேய்ந்து அயிராவணம் ஏறினானே – சிந்தா:13 3046/4

TOP


மயிர்-தொறும் (1)

வாய்ச்சி வாய் உறுத்தி மாந்தர் மயிர்-தொறும் செத்தினாலும் – சிந்தா:13 2825/1

TOP


மயிர்க்கும் (1)

வரி வளைக்கும் வெண் மயிர்க்கும் முத்திற்கும் மாந்தர் – சிந்தா:13 2786/3

TOP


மயிரின் (1)

மான மா கவரி வெண் மயிரின் வேய்ந்தன – சிந்தா:5 1201/2

TOP


மயிருக்கு (1)

மயிருக்கு ஒன்று ஆக வாங்கி அகைத்து அகைத்திடுவர் மன்னா – சிந்தா:13 2766/3

TOP


மயில் (68)

திளைத்தலின் பெடை மயில் தெருட்டும் செம்மற்றே – சிந்தா:1 50/4
ஏத்தரும் மயில் குழாம் இருந்த போன்றவே – சிந்தா:1 87/4
செல்வது ஓர் மா மயில் செய்தனன் அன்றே – சிந்தா:1 235/4
ஆடு இயல் மா மயில் ஊர்தியை அ வழி – சிந்தா:1 238/1
அஃகிய மதுகை தன்னால் ஆய் மயில் ஊரும் ஆங்கண் – சிந்தா:1 299/2
பாடு உடை மயில் அம் தோகை பைபய வீழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:1 300/4
ஏர் தரு மயில் அம் சாயல் இறைவனுக்கு இரங்கி ஏங்கி – சிந்தா:1 302/3
கந்தார் களிற்று தம் கோமான் கழிய மயில் ஓர் மயில் ஊர்ந்து – சிந்தா:1 312/2
கந்தார் களிற்று தம் கோமான் கழிய மயில் ஓர் மயில் ஊர்ந்து – சிந்தா:1 312/2
வஞ்சி இடை நுடங்க மயில் கை வீசி நடந்ததே – சிந்தா:1 341/4
மட்டு அவிழ் கோதை வாள் அன உண்கண் மயில் அன்னாள் – சிந்தா:1 360/1
மழலை யாழ் மருட்டும் தீம் சொல் மதலையை மயில் அம் சாயல் – சிந்தா:1 368/3
பொன் தவழ் களிறு பாய் மா புன மயில் குஞ்சி பிச்சம் – சிந்தா:2 437/3
இருந்தாள் இளம் மயில் போல் ஏந்து இலை வேல் கண்ணாள் – சிந்தா:3 730/4
மாலை என்னும் மட மயில் சுண்ணமும் – சிந்தா:4 893/2
பீலி மஞ்ஞை நோக்கி பேடை மயில் என்று எண்ணி – சிந்தா:4 919/2
காவல் கன்றின் புனிற்று ஆ அன கார் மயில் சாயலே – சிந்தா:4 1151/4
மயில் அனார்க்கு படி வைத்தவன் மால் விசும்பு ஏறினான் – சிந்தா:4 1156/4
வம்பு அலர் கோதை சிந்த மயில் என ஒருத்தி ஓடி – சிந்தா:5 1269/1
ஒன்று இரண்டு உருவம் ஓதி உறக்கு-இடை மயில் அனாள் தன் – சிந்தா:5 1289/2
ஆய்ந்தது என்று கொண்டு அம் மயில் போல் குழீஇ – சிந்தா:5 1318/3
மா நீர் மணி முகிலின் மின்னு கொடி நுசுப்பின் மயில் அம் சாயல் – சிந்தா:5 1354/1
ஏர் கெழு மயில் அனாளை இடை-வயின் எதிர்ப்பட்டானே – சிந்தா:5 1356/4
ஐயன் சென்றுழி கூறுக என்று ஆய் மயில்
கையினால் தொழுதாள் கயல் கண்ணினாள் – சிந்தா:5 1366/3,4
பரந்த தீம் புனல் மருதம் பற்று விட்டு இன மயில் அகவும் – சிந்தா:7 1557/3
கலவ மா மயில் எருத்தில் கடி மலர் அவிழ்ந்தன காயா – சிந்தா:7 1558/1
சூழ்ந்து மா மயில் ஆடி நாடகம் துளக்குறுத்தனவே – சிந்தா:7 1560/4
மயில் இனம் இரிய ஆங்கு ஓர் மட மயில் தழுவி கொண்ட – சிந்தா:7 1580/1
மயில் இனம் இரிய ஆங்கு ஓர் மட மயில் தழுவி கொண்ட – சிந்தா:7 1580/1
மழை குரல் என மயில் அகவ வார் செந்நெல் – சிந்தா:7 1614/3
புனத்து-இடை மயில் அனாளால் பொருள் உரை பெற்று வந்தான் – சிந்தா:7 1723/3
பெடை மயில் சாயலாள் தன் பேது கண்டு ஆங்கு மீண்டேன் – சிந்தா:7 1744/4
வண்டு துயில் கொண்டு குயில் ஆலி மயில் அகவி – சிந்தா:7 1780/1
பொய் மா மயில் ஊர்ந்து போகி புறங்காட்டுள் – சிந்தா:7 1801/2
அன்ன பெடை நடையாள் ஆய் மயில் போல் வீழ்ந்தனளே – சிந்தா:7 1807/4
வீழ்ந்து மயில் போல் விசயை கிடந்தாளை – சிந்தா:7 1810/1
பொறி மயில் இழியும் பொன் தார் முருகனின் பொலிந்து மாவின் – சிந்தா:8 1908/1
அறி மயில் அகவும் கோயில் அடிகளை செவ்வி என்றான் – சிந்தா:8 1908/4
சிறகரால் பார்ப்பு புல்லி திரு மயில் இருந்ததே போல் – சிந்தா:8 1917/1
சோலை வரை மேல் இழியும் தோகை மயில் ஒத்தாள் – சிந்தா:9 2018/4
உள்ளம் வைத்த மா மயில் குழாத்தின் ஓடி எய்தினார் – சிந்தா:9 2039/4
கலை புறம் சூழ்ந்த அல்குல் கார் மயில் சாயலாளும் – சிந்தா:9 2063/1
வழி வளர் மயில் அம் சாயல் பவள பூம் பாவை அன்ன – சிந்தா:9 2074/1
பொன் வரை மாடம் புதைய பொறி மயில்
துன்னிய தோகை குழாம் என தொக்கவர் – சிந்தா:10 2117/2,3
பீலி மா மயில் எருத்து என பெரு வனப்பு உடைய – சிந்தா:10 2161/1
மன்றல் மா மயில் ஆர்த்து எழ மான் இனம் – சிந்தா:10 2171/1
அரு வரை நெற்றி பாய்ந்த ஆய் மயில் தோகை போல – சிந்தா:10 2269/2
கூடாரம் மாட மயில் போல குழீஇயினாரே – சிந்தா:11 2328/4
மாது ஆர் மயில் அன்னவர் சண்பக சாம்பல் ஒத்தார் – சிந்தா:11 2349/4
மாட மா மணி சிவிகையின் மயில் என இழிந்தார் – சிந்தா:12 2379/3
மணி கண் மா மயில் சாயல் மாதரும் – சிந்தா:12 2518/1
இந்திரகோபம் ஆம் என்று இள மயில் குனிந்து குத்தி – சிந்தா:12 2528/3
மாரி மா மயில் அனாரும் மைந்தரும் மயங்கினாரே – சிந்தா:12 2543/1
அருகு மயில் அகவ அன்னம் ஏங்க குயில் கூவ – சிந்தா:12 2559/1
வினை மயில் பொறியில் என்னை போக்கி விண் விரும்ப புக்கான் – சிந்தா:13 2614/3
நல் மயில் பொறின் மேல் போய நாளினும் – சிந்தா:13 2629/1
பன் மயில் குழாம் ஒத்தார் பாவைமார்களே – சிந்தா:13 2636/4
வானகத்து இழியும் தோகை மட மயில் குழாங்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:13 2658/2
பொன் மயில் ஆகி கூந்தல் போர்த்தனர் குனிந்து நிற்பார் – சிந்தா:13 2662/2
கோன் அமர் மகளிர் கானில் குழாம் மயில் பிரிவது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2714/4
சோலை மயில் அன்னார் தோள் சேர்விலர்-ஆயின் – சிந்தா:13 2796/3
கார் அணி மயில் அனார் சூழ காவலன் – சிந்தா:13 2892/2
ஏர் அணி மயில் அம் சாயல் இலக்கணை ஈன்ற சிங்கம் – சிந்தா:13 2913/2
ஈன்ற மயில் போல் நெடிய தாமத்து-இடை எங்கும் – சிந்தா:13 2920/1
கலவ மயில் கால் குவித்த போலும் கமழ் ஐம்பால் – சிந்தா:13 2922/1
எல்லா திசை-தோறும் ஈண்டி இன மயில் போல் – சிந்தா:13 2964/2
விசும்பு இயங்கு அரியோடு ஆளி விடை மயில் அன்னம் நாகம் – சிந்தா:13 3083/3
பொனம் கொடி மயில் அனார் புல்ல மா பிடி – சிந்தா:13 3135/3

TOP


மயில்கள் (2)

வண் சிறை குயிலொடு மயில்கள் மாறு கூஉய் – சிந்தா:1 79/3
மா சினை மயில்கள் ஆட சண்பக மலர்கள் சிந்தும் – சிந்தா:6 1497/3

TOP


மயிலார்கள் (1)

சோலை மயிலார்கள் துணை வெம் முலைகள் துஞ்சும் – சிந்தா:1 283/3

TOP


மயிலின் (5)

மாது உகு மயிலின் நல்லார் மங்கல மரபு கூறி – சிந்தா:2 463/1
மயிலின் ஆடலும் மந்தியின் ஊடலும் – சிந்தா:5 1322/1
மண்டிலம் வர புடைத்தல் மயிலின் பொங்கி இன்னணம் – சிந்தா:8 1955/3
கான் ஆர் மயிலின் கணம் போல் கலுழ்வுற்றது அன்றே – சிந்தா:10 2137/4
தொல் மயிர் உகுத்த நல் மயிலின் தோன்றினார் – சிந்தா:13 2638/4

TOP


மயிலும் (4)

பீலி நல் மா மயிலும் பிறிது ஆக்கிய – சிந்தா:1 236/1
கோல நல் மா மயிலும் கொடு சென்றவன் – சிந்தா:1 236/2
அன்னமும் மயிலும் போல அணி நகர் வீதி கொண்டார் – சிந்தா:2 457/4
தொக்கார் போல் பல் மாவும் மயிலும் தோன்றி துளங்கினவே – சிந்தா:5 1227/4

TOP


மயிலே (4)

பூம் தாம கொம்பு ஆட கண்டார் எல்லாம் புன மயிலே அன்னமே பொன்னம் கொம்பே – சிந்தா:3 680/3
புன மா மயிலே பொழிலே புனலே – சிந்தா:6 1519/1
மட மா மயிலே குயிலே மழலை – சிந்தா:6 1526/1
சுரும்பு ஆர் சோலை மயிலே குயிலே சுடர் வீசும் – சிந்தா:12 2453/3

TOP


மயிலை (1)

மான் கறி கற்ற கூழை மௌவல் சூழ் மயிலை பந்தர் – சிந்தா:2 485/3

TOP


மயிலொடு (1)

குறங்கு அணி மயிலொடு கோலம் ஆர்ந்தன – சிந்தா:6 1461/1

TOP


மயிற்கும் (1)

கனியார் மொழியாட்கும் மயிற்கும் காமர் பதி நல்கி – சிந்தா:13 2603/3

TOP


மர (12)

நல் தலைகள் திருக்கும் வலி நெருக்கும் மர நிலையே – சிந்தா:1 102/4
கொடு மர எயினர் ஈண்டி கோட்டு இமில் ஏறு சூழ்ந்த – சிந்தா:2 428/1
ஆள் மர வாள் நிலத்து அப்பு வேல் செய்முள் – சிந்தா:3 774/1
முளி மர காடு மேய்ந்த முழங்கு அழல் போன்று மைந்தன் – சிந்தா:3 813/1
முது மர பொந்து போல முழு மெயும் புண்கள் உற்றார்க்கு – சிந்தா:3 819/1
பார் கெழு பழு மர பறவை ஒத்தவே – சிந்தா:3 828/4
போகம் மேவினர் பூ மர காவினே – சிந்தா:4 855/4
அது தெள் அறல் யாறு உவை தே மர மா – சிந்தா:5 1194/2
பழுது எண்ணும் வன் மனத்தார் ஓட்டை மர செவியர் கேளார் பால் போன்று – சிந்தா:6 1552/2
கொய்தகைய பூம் பொதும்பர் குளிரும் மர பலகை – சிந்தா:7 1782/3
நேர் மர பலகையும் நிரைத்த தானை ஓர் – சிந்தா:10 2218/3
ஊன் சேர் உடம்பு என்னும் ஓங்கல் மர சோலை – சிந்தா:13 2797/1

TOP


மரக்கால் (1)

கொழுந்து பட கூப்பி நனி ஆயிர மரக்கால்
செழுந்துபட செந்நெல் நிறைத்து அம் நுண் கொடி அறுகின் – சிந்தா:12 2486/2,3

TOP


மரகத (6)

ஈனாத இளம் கமுகின் மரகத மணி கண்ணும் – சிந்தா:1 169/1
வருந்தியும் புகழ்தல் ஆகா மரகத மணி செய் கூடத்து – சிந்தா:3 627/2
மரகத மணி பசும் காய் கொள்வான் குலை – சிந்தா:3 826/1
வடி கண் மகளிர் வைத்த மரகத நல் மணிகள் – சிந்தா:4 932/1
அரக்கு உண் பஞ்சிகள் திரட்டி அரு மணி மரகத பலகை – சிந்தா:7 1564/1
மா மணி முகடு வேய்ந்த மரகத மணி செப்பு அன்ன – சிந்தா:12 2442/1

TOP


மரகதத்து (1)

அரு மணி மரகதத்து அம் கண் நாறிய – சிந்தா:1 183/1

TOP


மரகதம் (2)

மாழை அம் திரள் கனி மா மணி மரகதம்
சூழ் குலை பசும் கமுகு சூலு பாளை வெண்பொனால் – சிந்தா:1 147/2,3
இலங்கு ஒளி மரகதம் இடறி இன் மணி – சிந்தா:5 1238/1

TOP


மரங்கள் (7)

வந்தாள் போல புறம் காட்டுள் வந்தாள் தமியே என மரங்கள்
சிந்தித்து இரங்கி அழுவன போல் பனி சேர் கண்ணீர் சொரிந்தனவே – சிந்தா:1 312/3,4
தூங்கு சிறை வாவல் உறை தொல் மரங்கள் என்ன – சிந்தா:3 498/1
வேதனை மரங்கள் நாறி வேட்கை வேர் வீழ்த்து முற்றி – சிந்தா:5 1389/2
வரவு நோக்கி வயா மரங்கள் இலை ஊழ்த்து இணர் ஈன்று அலர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2690/4
ஆதி கண் மரங்கள் போன்ற அம் சொலீர் இதனின் உங்கள் – சிந்தா:13 2713/2
காமுற்று நினைந்த எல்லாம் கற்பக மரங்கள் ஏந்த – சிந்தா:13 2841/2
பூ மென் கற்பக பொன் மரங்கள் போல் – சிந்தா:13 3122/2

TOP


மரண (1)

மறுகல் நீ பற்றொடு ஆர்வம் விட்டிடு மரண அச்சத்து – சிந்தா:4 946/2

TOP


மரணமே (1)

மா துயர் இடும்பை காய்த்து மரணமே கனிந்து நிற்கும் – சிந்தா:5 1389/4

TOP


மரத்தில் (1)

ஓங்கு நீள் மரத்தில் தூங்கும் ஒண் சிறை ஒடுங்கல் வாவல் – சிந்தா:6 1429/3

TOP


மரத்தின் (5)

காய் தழல் கவரப்பட்ட கற்பக மரத்தின் கன்றி – சிந்தா:7 1707/1
கருவியின் இசைகள் ஆர்ப்ப கற்பக மரத்தின் நீழல் – சிந்தா:13 2806/1
காலையும் இரவும் இல்லா கற்பக மரத்தின் நீழல் – சிந்தா:13 2835/3
காலை-வாய் கற்பக மரத்தின் காவலன் – சிந்தா:13 3032/2
மல்கு பூம் கற்பக மரத்தின் நீழலான் – சிந்தா:13 3110/1

TOP


மரத்தினேன் (1)

இடைமகன் கொன்ற இன்னா மரத்தினேன் தந்த துன்ப – சிந்தா:8 1914/3

TOP


மரத்தை (1)

கற்பக மரத்தை புல்லி கைவிடாது ஒழிந்து காம – சிந்தா:7 1691/3

TOP


மரபின் (1)

மருவு இன் சாயல் மணி மெல் விரல் கூப்பி ஓலை மரபின் நீட்ட – சிந்தா:12 2586/3

TOP


மரபினான் (1)

மன்னிய குருசில் கொண்டு மரபினான் நோக்குகின்றான் – சிந்தா:3 842/4

TOP


மரபு (3)

மாது உகு மயிலின் நல்லார் மங்கல மரபு கூறி – சிந்தா:2 463/1
மணி புனை மகளிர் நல்லார் மங்கல மரபு கூறி – சிந்தா:5 1344/2
தம் பரிவு அகற்றி ஓம்பி நீர் கடன் மரபு தாங்கு இ – சிந்தா:7 1737/2

TOP


மரம் (13)

புள் பயில் பழு மரம் பொலிவிற்று ஆகிய – சிந்தா:1 93/3
மோடு உடை நகரின் நீங்கி முது மரம் துவன்றி உள்ளம் – சிந்தா:1 300/1
சிலம்பின இய மரம் தெழித்த சங்கமே – சிந்தா:3 779/4
பூம் சினை நாகம் தீம் பூ மரம் கருப்பூர சோலை – சிந்தா:6 1497/2
மரம் கொல் யானையின் மதம் நாறு அரும் சுரம் அவன் செலற்கு எழுந்தான் – சிந்தா:7 1557/4
மரா மரம் ஏழும் எய்த வாங்கு வில் தட கை வல் வில் – சிந்தா:7 1643/1
பொன்னும் பூத்தது ஓர் கற்பக பூ மரம்
அன்ன காளை அமர் துயில் தேறினான் – சிந்தா:7 1716/2,3
கண் அகல் மரம் எலாம் கற்பகம் ஒத்தவே – சிந்தா:8 1899/4
நீர தீம்பூ மரம் நிரந்த தக்கோலமும் – சிந்தா:8 1901/2
வைத்து அலர் கொய்ய தாழ்ந்த மரம் உயிர் இல்லை என்பார் – சிந்தா:8 1907/3
செத்த மரம் மொய்த்த மழையால் பெயரும் என்பார் – சிந்தா:9 2022/1
கொடு மரம் குழைய வாங்கி கொற்றவன் எய்த கோல்கள் – சிந்தா:10 2256/1
நீடிய வினை மரம் நிரைத்து சுட்டிட – சிந்தா:13 2846/2

TOP


மரமும் (2)

உருகின மரமும் கல்லும் ஓர்த்து எழீஇ பாடுகின்றான் – சிந்தா:3 723/4
கற்பக மரமும் செம்பொன் மாரியும் கடிந்த கையான் – சிந்தா:5 1222/4

TOP


மரல் (1)

பருக்கென்ற கோலம் மரல் பல் பழம் போன்று கொப்புள் – சிந்தா:11 2339/2

TOP


மரவ (1)

மணி மலர் நாகம் சார்ந்து வழையோடு மரவ நீழல் – சிந்தா:7 1569/3

TOP


மரவடி (1)

வாய்ந்த பொன் குயிற்றி செய்த மரவடி ஊர்ந்து போகி – சிந்தா:5 1300/2

TOP


மரவம் (3)

உலவு காஞ்சுகியவர் போல் பூத்தன மரவம் அங்கு ஒருங்கே – சிந்தா:7 1558/4
மரவம் நாகம் மணம் கமழ் சண்பகம் – சிந்தா:8 1918/1
மரவம் பாவை வயிறு ஆர பருகி வாடை அது நடப்ப – சிந்தா:13 2690/2

TOP


மரவுரி (1)

தொடு மரை தோலன் வில்லன் மரவுரி உடையன் தோன்ற – சிந்தா:5 1231/3

TOP


மரனும் (2)

மானும் மரனும் இரங்க மதவலி – சிந்தா:3 519/1
கல்லோ மரனும் இரங்க கலுழ்ந்து உருகி – சிந்தா:13 2964/1

TOP


மரா (1)

மரா மரம் ஏழும் எய்த வாங்கு வில் தட கை வல் வில் – சிந்தா:7 1643/1

TOP


மரிய (1)

வில் மரிய தோள் விசயதத்தன் உயிர் கவசம் – சிந்தா:7 1792/2

TOP


மரியவர் (1)

மரியவர் உறைதலின் மதன கீதமே – சிந்தா:5 1211/3

TOP


மரீஇ (4)

வில் மரீஇ நீண்ட தோளான் வெயில் கடம் நீந்தலுற்றான் – சிந்தா:6 1556/4
வில் மரீஇ வாங்கிய வீங்கு தோளினான் – சிந்தா:7 1620/4
மரீஇ அவாய் புறம் சொல் கூர் முள் மத்திகை புடையும் அன்றி – சிந்தா:13 2821/2
பாவனை மரீஇ பட்டினியொடும் – சிந்தா:13 3133/1

TOP


மரீஇய (1)

செறிந்த கழுநீர் பூ பிடித்து சேக்கை மரீஇய சிங்கம் போல் – சிந்தா:11 2358/3

TOP


மரு (2)

தெரு மரு தெய்வதம் செப்பியது அன்றே – சிந்தா:1 334/4
பொன் செய் வேய் தலை பூ மரு மண்டலம் – சிந்தா:4 860/1

TOP


மருகனும் (1)

மாமனும் மருகனும் போலும் அன்பின – சிந்தா:1 43/1

TOP


மருங்கில் (5)

பத்தியில் குயிற்றிய மருங்கில் பல் வினை – சிந்தா:1 83/2
மாண் நிற கரும் குழல் மருங்கில் போக்கிய – சிந்தா:4 1010/2
மருங்கில் ஓர் மணி சிலா வட்டம் உண்டு அவண் – சிந்தா:5 1213/2
மருங்கில் ஓர் செந்நெறி வகுக்க பட்டதே – சிந்தா:5 1213/4
கடி அறை மருங்கில் நின்ற மைந்தனை கண்டு நாணி – சிந்தா:9 2059/2

TOP


மருங்கினில் (1)

வையக மருங்கினில் வாழ்நர் மற்று இவன் – சிந்தா:3 829/3

TOP


மருங்கினும் (1)

என்னோர் மருங்கினும் ஏத்தி எரி மணி – சிந்தா:10 2128/1

TOP


மருங்கு (10)

மருங்கு போன்று அணி மா கவின் கொண்டதே – சிந்தா:5 1195/4
மண்டப பளிக்கு அறை மருங்கு ஒர் மா நிழல் – சிந்தா:7 1622/3
மணி இலங்கு ஒண் பொன் வை வாள் கேடக மருங்கு வைத்த – சிந்தா:7 1721/2
வனப்பு உடை குமரன் இங்கே வருக என மருங்கு சேர்த்தி – சிந்தா:8 1916/2
மருங்கு நொந்து ஒழிய வீதி மடந்தையர் இடம் கொண்டாரே – சிந்தா:12 2534/4
மருங்கு ஒற்றி மூக்கு ஊன்றி தாள் தவழ்ந்து வாங்கி – சிந்தா:13 2784/3
மருங்கு உடையவர்கட்கு அல்லால் மற்றையர்க்கு ஆவது உண்டே – சிந்தா:13 2924/4
மைந்தரும் மகளிரை மருங்கு சேர்கிலார் – சிந்தா:13 2936/4
இன்று எலாம் எம் மருங்கு இருந்து பேசினால் – சிந்தா:13 2937/3
அடிகளுக்கு இடம் மருங்கு இருந்த ஆய் மலர் – சிந்தா:13 3057/1

TOP


மருங்கும் (4)

எவ்வாய் மருங்கும் இருந்து இரங்கி கூகை குழறி பாராட்ட – சிந்தா:1 309/3
உச்சியும் மருங்கும் பற்றி பிளந்து உயிர் பருகி கோண்மா – சிந்தா:4 1153/2
எண் திசை மருங்கும் நோக்கி இயக்கி-கொல் இவள் மற்று என்றான் – சிந்தா:7 1570/4
எண் திசை மருங்கும் ஏத்த இனிதினின் ஏறினானே – சிந்தா:13 2734/4

TOP


மருங்குல் (11)

முகில் ஏந்து மின் மருங்குல் மொய் குழல் தாய் இது கண்டும் உளளே பாவம் – சிந்தா:3 679/4
நுரை கிழித்து அனைய நொய்ம்மை நுண் துகில் மருங்குல் சேர்த்தி – சிந்தா:3 699/3
வட்டு உடை மருங்குல் சேர்த்தி வாள் இரு புடையும் வீக்கி – சிந்தா:3 767/1
மருங்குல் நோவ வளர்ந்த வன முலை – சிந்தா:5 1372/3
இறும் மருங்குல் போது அணியின் என்று இனைந்து கையின் – சிந்தா:7 1698/1
பூ மாலை சூடின் பொறை ஆற்றா நுண் மருங்குல்
ஏமாராது என்று இனைவார் எண்ணார் துறந்தார் – சிந்தா:7 1699/1,2
வண்டு ஊத அம் மருங்குல் நோம் என்று பூ மாலை – சிந்தா:7 1700/1
மான் அயா நோக்கியர் மருங்குல் போல்வது ஓர் – சிந்தா:7 1822/1
மின் வளர் மருங்குல் செற்ற வெம் முலை மணி கண் சேப்ப – சிந்தா:9 2081/3
மருங்குல் தளர மழை மருள் மாடம் – சிந்தா:10 2116/2
மருங்குல் போல் குயிற்றிய நகரில் மங்கல – சிந்தா:12 2409/3

TOP


மருங்குலுக்கு (1)

இன் நுரை கலிங்கம் ஏற்ப மருங்குலுக்கு எழுதி வைத்தான் – சிந்தா:3 697/4

TOP


மருங்குலும் (1)

மருங்குலும் ஒன்று தாய்க்கு ஒரு மகள் ஆதல் ஓர்ந்தும் – சிந்தா:3 678/1

TOP


மருட்ட (2)

மை நிகர் மழை கணார் மருட்ட வைகுவான் – சிந்தா:6 1449/4
தாம்பலரும் மருட்ட அகில் தவழும் தண் பூவணை – சிந்தா:7 1656/3

TOP


மருட்டும் (6)

மழலை யாழ் மருட்டும் தீம் சொல் மதலையை மயில் அம் சாயல் – சிந்தா:1 368/3
மாவடு மருட்டும் நோக்கின் மதி முகம் மழை கண் மாசு இல் – சிந்தா:6 1455/1
வாய்விடாள் பருகி இட்டாள் மட கிள்ளை மருட்டும் சொல்லாள் – சிந்தா:7 1692/4
மாவினுள் தாழ் தளிர் மருட்டும் மேனியாய் – சிந்தா:8 1993/2
மன்மதன் மணி குரல் மருட்டும் என்று மால் கொள்வார் – சிந்தா:9 2036/1
வார் அணி மணி துடி மருட்டும் நுண் இடை – சிந்தா:13 2892/1

TOP


மருண்டு (4)

மை விலை பெற்ற கண்ணாள் மைந்தனை மருண்டு நோக்கி – சிந்தா:7 1704/2
வான் முகம் புதைத்த பல் மீன் மதி என மருண்டு நோக்க – சிந்தா:12 2415/3
மான்ற அவள் மருண்டு நக்காள் வாழிய வரம் பெற்றேன் என்று – சிந்தா:12 2513/3
குன்று என மருண்டு கோல மணி வண்டும் குழாம் கொள் தேனும் – சிந்தா:13 2903/1

TOP


மருத்துவன் (1)

மருந்து எறி பிணியை கொல்லும் மருத்துவன் போன்று மாதோ – சிந்தா:13 3078/3

TOP


மருத (1)

மங்கையர் பண்ணிய மருத யாழ் குழல் – சிந்தா:8 1991/1

TOP


மருதம் (3)

பரந்த தீம் புனல் மருதம் பற்று விட்டு இன மயில் அகவும் – சிந்தா:7 1557/3
தடம் சிறை அன்னம் குருகொடு நாரை பார்ப்பு இனம் ஓம்பு தண் மருதம்
மடங்கல் போல் திறலார் மா மணி கறங்க வள வயல் புள் எழ கழிந்தார் – சிந்தா:10 2102/3,4
பாலை போய் மருதம் பயந்திட்டதே – சிந்தா:10 2170/4

TOP


மருதில் (1)

பரித்தவை பழன நாரை பார்ப்பொடு மருதில் சேக்கும் – சிந்தா:7 1853/3

TOP


மருது (1)

கிளி வளர் பூ மருது அணிந்து கேடு இலா – சிந்தா:1 64/1

TOP


மருந்தின் (1)

மருந்தின் சாயல் மணம் கமழ் மேனியாள் – சிந்தா:4 1033/2

TOP


மருந்து (10)

இது மருந்து என்ன நல்லார் இழுது சேர் கவளம் வைத்து – சிந்தா:3 819/2
சொல் மருந்து தந்தாய் சொல்லு நின் மனத்து – சிந்தா:4 1030/1
இன் மருந்து இவை வேண்டுவல் என்றதே – சிந்தா:4 1030/4
மணி செய் மென் தோள் மருந்து நீ ஆருயிரும் நீயேல் என்றாள் – சிந்தா:7 1668/4
மருந்து அனாள் உறையும் கோயில் மடுத்து உடன் கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:7 1729/3
ஒன்றே உலகத்து உறு நோய் மருந்து இல்லது என்றாள் – சிந்தா:8 1962/4
ஏ உண்ட நெஞ்சிற்கு இடு புண் மருந்து என்-கொல் என்னா – சிந்தா:8 1965/2
இன்னா பிறவி பிணிக்கு இன் மருந்து ஆய சொல்லான் – சிந்தா:13 2890/4
மந்திர மருந்து இவை இல்லையாய் விடின் – சிந்தா:13 2936/1
மருந்து எறி பிணியை கொல்லும் மருத்துவன் போன்று மாதோ – சிந்தா:13 3078/3

TOP


மருப்பிற்று (1)

குருதி கொள் மருப்பிற்று ஆகி குஞ்சரம் சிதைந்தது என்ன – சிந்தா:4 974/2

TOP


மருப்பின் (11)

பானாள் பிறை மருப்பின் பைம் கண் வேழம் பகு வாய் ஓர் பை அணல் மா நாகம் வீழ்ப்ப – சிந்தா:1 296/1
நீள் வயிர வெண் மருப்பின் நீல களிற்றின் மேல் நிரை தார் பொங்க – சிந்தா:3 645/2
மணி கடை மருப்பின் வாளார் மாடக வயிர தீம் தேன் – சிந்தா:3 722/2
ஒரு கை இரு மருப்பின் மும்மதத்தது ஓங்கு எழில் குன்று அனைய வேழம் – சிந்தா:4 985/1
முத்து உடை மருப்பின் முனை-கண் போழ்வன – சிந்தா:10 2211/3
வாளினால் திருகி வீசி மருப்பின் மேல் துஞ்சினானே – சிந்தா:10 2248/4
நாகம் மருப்பின் இயன்ற தோடும் நலம் கொள் சுறவு குழையும் – சிந்தா:12 2440/1
நால் மருப்பின் மத யானை நறிய பைம் தாமரை மடந்தையை – சிந்தா:12 2595/1
முத்தார் மருப்பின் இடை வளைத்த முரண் கொள் யானை தட கையின் – சிந்தா:13 2693/1
வலி உடை மருப்பின் அல்லால் வாரணம் தட கை வையாது – சிந்தா:13 2904/2
காய் களிற்றின் இடை மருப்பின் கவளம் போன்று ஏமாரா கதியுள் தோன்றி – சிந்தா:13 3017/1

TOP


மருப்பினால் (2)

மருப்பினால் வேழம் வீழா மன்னரை வாலில் சீறா – சிந்தா:3 807/1
யானை வெண் மருப்பினால் இயற்றி யாவதும் – சிந்தா:5 1201/1

TOP


மருப்பினின் (1)

அழல் அவிர் சூலத்து அண்ணலே போல அருவி நீர் மருப்பினின் எறிய – சிந்தா:10 2105/2

TOP


மருப்பு (24)

நெறி மருப்பு எருமையின் ஒருத்தல் நீள் இனம் – சிந்தா:1 44/1
செறி மருப்பு ஏற்று இனம் சிலம்ப பண்ணுறீஇ – சிந்தா:1 44/2
கொலை மருப்பு இரட்டைகள் குளிப்ப பாய்ந்து இரு – சிந்தா:1 82/2
முத்து உடை வெண் மருப்பு ஈர்ந்து மொய்கொள – சிந்தா:1 83/1
மண் இடம் கொண்ட யானை மருப்பு இடை இட்டு அம்ம – சிந்தா:1 284/3
மருப்பு இளம் பிறை நுதல் மதர்வை வெம் கதிர் – சிந்தா:1 322/2
தடாம் பிறை மருப்பு திண் கை அபரகாத்திரங்கள்-தம்மால் – சிந்தா:3 806/3
நீந்தும் நித்தில ஊர்தி நிழல் மருப்பு
ஏந்து கஞ்சிகை வையம் இள வெயில் – சிந்தா:4 858/1,2
ஆய் களிற்று அசனி வேகம் அதன் மருப்பு ஊசி ஆக – சிந்தா:4 1121/1
யானை வெண் மருப்பு உலக்கை அறை உரல் ஐவனம் இடித்த – சிந்தா:7 1562/1
புணர் மருப்பு யானையின் புயல் கொள் மும்மதம் – சிந்தா:7 1621/1
பொன் வரை பொருத யானை புணர் மருப்பு அனைய ஆகி – சிந்தா:9 2081/1
குடம் புரை செருத்தல் குவளை மேய் கய வாய் குவி முலை படர் மருப்பு எருமை – சிந்தா:10 2102/1
பொரு மத யானை புணர் மருப்பு ஏய்ப்ப பொன் சுமந்து ஏந்திய முலையார் – சிந்தா:10 2111/1
குனி மருப்பு உதிரம் தோய்ந்த குஞ்சரம் கொள்ள உந்தி – சிந்தா:10 2273/2
மருப்பு இற களிறு குத்தி வயிரம் தான் கழிந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2275/4
முத்து உடை மருப்பு வல்லே உடைந்து முத்து ஒழுகு குன்றின் – சிந்தா:10 2276/2
புனை கதிர் மருப்பு தாடி மோதிரம் செறித்து பொன்செய் – சிந்தா:10 2279/1
தாழ் இரும் தட கையோடும் தட மருப்பு இரண்டும் அற்று – சிந்தா:10 2298/3
யானையுள் அரசன் தன் அணி கிளர் வல மருப்பு ஈர்ந்து – சிந்தா:12 2436/1
வல மருப்பு ஈர்ந்து செய்த மணி கிளர் கட்டில் ஏறி – சிந்தா:12 2566/2
குனி மருப்பு உழுது மேகம் குஞ்சரம் குனிந்து குத்த – சிந்தா:13 2807/2
புனை மருப்பு அழுந்த குத்தி புலியொடு பொருது வென்ற – சிந்தா:13 2899/1
சுந்தரம் பெய்த யானை தூ மருப்பு இயன்ற வெண் செப்பு – சிந்தா:13 3048/3

TOP


மருப்பு-இடை (4)

கூற்றம் அன்ன கூர் நுதி குருதி வான் மருப்பு-இடை
சீற்றம் உற்ற மன்னர் தம் சென்னி பந்து அடிப்பன – சிந்தா:1 152/1,2
மொய் கொள பிறழ்ந்து முத்தார் மருப்பு-இடை குளித்து கால் கீழ் – சிந்தா:4 983/2
இரும்பு செய் குழவி திங்கள் மருப்பு-இடை தட கை நாற்றி – சிந்தா:4 1076/3
வால்-இடை மறியுமாறும் மருப்பு-இடை குளிக்குமாறும் – சிந்தா:7 1677/3

TOP


மருப்புடன் (1)

மருப்புடன் இழந்தது ஒத்தார் மன் உயிர் தோழன்மாரே – சிந்தா:4 1133/4

TOP


மருப்பும் (1)

தாழ் இரும் தட கையும் மருப்பும் தம்பியர் – சிந்தா:3 775/1

TOP


மருப்புற (1)

மருப்புற கந்து பாய்ந்து முழங்கும் மால் களிறு போல – சிந்தா:7 1857/2

TOP


மருமகன் (1)

மருமகன் வலந்தது மங்கை ஆக்கமும் – சிந்தா:1 187/1

TOP


மருமத்து (1)

மருமத்து அனலும் வகை செய்தனையே – சிந்தா:6 1518/4

TOP


மருமான் (1)

மல்லார் திரள் தோள் மருமான் முகம் நோக்க மைந்தர் – சிந்தா:7 1868/3

TOP


மருமானுக்கு (1)

மல் சேர் தோளான் தன் மருமானுக்கு அருள் செய்ய – சிந்தா:4 1057/3

TOP


மருமானை (1)

மன்னன் மகிழ்ந்து மருமானை விடாது புல்லி – சிந்தா:10 2136/2

TOP


மருவார் (1)

மருவார் சாயல் மனம் என்கோ யான் – சிந்தா:3 725/4

TOP


மருவி (2)

மருவி வீடு வளைக்குறும் மாட்சியர் – சிந்தா:6 1423/2
மருவி பைம் கறி வாரி பழம் தழீஇ – சிந்தா:7 1606/2

TOP


மருவினார் (1)

மருவினார் இமைத்து நோக்கின் மனம் பிறிது ஆகி நிற்பார் – சிந்தா:13 3058/3

TOP


மருவு (1)

மருவு இன் சாயல் மணி மெல் விரல் கூப்பி ஓலை மரபின் நீட்ட – சிந்தா:12 2586/3

TOP


மருள் (14)

மருள் உடை மாதர் உற்ற மம்மர் நோய் மறைந்தது அன்றே – சிந்தா:1 304/4
மருள் உடை மாதர் மதித்தனள் ஆகி – சிந்தா:1 338/2
ஊன் திகழ் வேலினான் வேள்விக்கு ஊர் மருள்
கோன் தொறு காவலன் கொண்டு முன்னினான் – சிந்தா:3 823/3,4
சோலை வேய் மருள் சூழ் வளை தோளி தன் – சிந்தா:4 999/1
வனையவே பட்ட போலும் மணி மருள் முலையினாளை – சிந்தா:4 1053/3
மின் ஆர் இள மென் முலை வேய் மருள் மென் தோள் – சிந்தா:4 1073/2
சோலை வேய் மருள் சூழ் வளை தோளியே – சிந்தா:5 1327/4
மடல் அணி பெண்ணை ஈன்ற மணி மருள் குரும்பை மான – சிந்தா:9 2053/1
மருங்குல் தளர மழை மருள் மாடம் – சிந்தா:10 2116/2
கடல் மருள் சேனை சிந்த காம்பிலி மன்னன் வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2256/4
சோலை வேய் மருள் தோள் முத்தும் தொழுதக அணிந்தார் – சிந்தா:12 2383/4
மருள் தகு மல்லிகை மாலை வல்லவன் – சிந்தா:12 2450/3
பிடி மருள் நடையினார்-தம் பெரும் கவின் குழைய புல்லி – சிந்தா:13 2719/1
மருள் விலங்கிய மன்னர் மன்னனே – சிந்தா:13 2745/4

TOP


மருள்கலாதவர்களும் (1)

மருள்கலாதவர்களும் மருள்வர் மம்மர் நோய் – சிந்தா:12 2448/2

TOP


மருள்தக (1)

வாய்ந்த கை புரட்டி மாதோ மருள்தக பற்றினானே – சிந்தா:12 2496/4

TOP


மருள்வர் (1)

மருள்கலாதவர்களும் மருள்வர் மம்மர் நோய் – சிந்தா:12 2448/2

TOP


மருள்வேனோ (1)

மண் ஆர் வேல் கண் துயிலா தோழி மருள்வேனோ – சிந்தா:7 1699/4

TOP


மருள (11)

கண்டவர் மருள வீழ்ந்து கால் குவித்து இருக்கும் அன்றே – சிந்தா:1 239/4
கண்டவர் மருள நாளை கடிவினை முடித்தும் என்றான் – சிந்தா:3 587/4
மணி செய் கந்து போல் மருள வீங்கிய – சிந்தா:4 986/1
மன் பெரும் தச்சன் நல்லன் மயங்கினார் மருள என்றான் – சிந்தா:7 1577/4
என்ன அமரரும் மருள தொடுத்தான் இன மாலையே – சிந்தா:7 1652/4
மல்லல் நீர் மகதராசன் துரந்த கோல் மருள ஓடி – சிந்தா:10 2186/3
மணி புனை குடத்தின் நெய்த்தோர் மண்ணு நீர் மருள ஆட்டி – சிந்தா:10 2326/2
கிளைக்கு எலாம் சிறப்பு செய்து கேட்டவர் மருள ஐந்து ஊர் – சிந்தா:12 2570/2
கை திரண்ட வேல் ஏந்தி காமன் போல் காரிகையார் மருள சென்றார் – சிந்தா:13 2626/2
எண்திசையவர்களும் மருள ஏத்தினான் – சிந்தா:13 3052/3
எண் இலா தொழில்கள் தோற்றி இந்திரர் மருள ஆடி – சிந்தா:13 3085/3

TOP


மருளி (3)

மருளி மற்று அவை வாழ்த்தினும் வையினும் – சிந்தா:1 247/3
மருளி மான் பிணை நோக்கின் நல்லார் முகத்து – சிந்தா:3 532/3
அரத்தகம் அகம் மருளி செய்த சீறடி அளிய தம்மால் – சிந்தா:12 2459/1

TOP


மருளின் (4)

மென் புனம் மருளின் நோக்கின் மான் இனம் ஆதி ஆக – சிந்தா:3 564/3
மண்ணவர் மருளின் மாய்ந்தார் சித்தரும் மனத்துள் வைத்தார் – சிந்தா:3 727/4
மான் வயிறு ஆர்ந்து நோக்கும் வெருவுறு மருளின் நோக்கின் – சிந்தா:10 2290/1
மருளின் சொன்னாய் மறப்பேனோ யான் நின்னை என்ன மகிழ் ஐங்கணை – சிந்தா:12 2593/3

TOP


மருளும் (1)

மான் நிரை இனம் மருளும் நோக்கினார் – சிந்தா:12 2520/3

TOP


மரை (7)

மை மலர் தடம் கண் நங்கை மரை மலர் தேவி என்றான் – சிந்தா:3 739/4
தொடு மரை தோலன் வில்லன் மரவுரி உடையன் தோன்ற – சிந்தா:5 1231/3
சென்று காதலன் திரு விரி மரை மலர் அடி மேல் – சிந்தா:12 2380/3
எரி புரை மரை மலர் இணை அடி தொழுதும் – சிந்தா:12 2561/4
அலர் கெழு மரை மலர் இணை அடி தொழுதும் – சிந்தா:12 2562/4
நறை விரி மரை மலர் நகும் அடி தொழுதும் – சிந்தா:12 2563/4
இகல் இரு மரை மலர் அளித்த சேவடி – சிந்தா:13 3101/3

TOP


மரையின் (2)

வண்ண வாள் முகம் என மரையின் உள் புகார் – சிந்தா:1 51/2
நடந்த வாய் எல்லாம் நறு மலர் மரையின் நாகு இலை சொரிந்த அம் தீம் பால் – சிந்தா:10 2102/2

TOP


மரையும் (2)

கோல நீர் குவளையும் மரையும் பூத்து வண்டு – சிந்தா:3 830/3
பூரித்து புதவம்-தோறும் குவளையும் மரையும் பூத்து – சிந்தா:12 2543/3

TOP


மல் (10)

மல் அலைத்து எழுந்து வீங்கி மலை திரண்டு அனைய தோளான் – சிந்தா:1 268/1
மல் பழுத்து அகன்ற மார்பத்து இடம் கொண்டு வைக செம் நா – சிந்தா:2 435/2
மல் செய்து வீங்கு தோளான் மந்திரம் ஐந்தும் மாதோ – சிந்தா:4 945/3
மல் சேர் தோளான் தன் மருமானுக்கு அருள் செய்ய – சிந்தா:4 1057/3
மல் வளர் மார்பனை வந்து வளைந்தார் – சிந்தா:6 1474/4
மல் உறை அலங்கல் மார்பன் பிரிவு எனும் எரியுள் வீழ்ந்து – சிந்தா:6 1527/1
மல் தொழிலும் தேர் தொழிலும் வாரணத்தின் தொழிலும் – சிந்தா:7 1795/2
வார் தொகை முழவம் விம்ம மல் உறழ் தோளினானை – சிந்தா:7 1852/2
மல் பக மலர்ந்து அகன்ற மார்பின் மேல் – சிந்தா:12 2424/1
மல் ஆர் அகன் மார்ப மட்டு ஏந்தி வாய் மடுத்திட்டு – சிந்தா:13 2963/2

TOP


மல்க (4)

சூழ் குடர் பிணங்கள் மல்க விளைத்த பின் தொழுதி பல் பேய்க்கு – சிந்தா:3 757/2
ஒல் என சிலம்பு அரற்ற வீதி மல்க ஓடினார் – சிந்தா:4 1100/3
வீ கலந்த மஞ்ஞை போல் வேல் நெடும் கண் நீர் மல்க
ஆகுலத்து அரிவையர் அம் வயிறு அதுக்கினார் – சிந்தா:4 1104/3,4
திரு மல்க வந்த திருவே என சேர்ந்து நாய்கன் – சிந்தா:8 1974/1

TOP


மல்கி (14)

செய் அணிகலன்கள் சிந்தி மாலையும் மதுவும் மல்கி
வெய்து அடி இடுதற்கு ஆகா வீதிகள் விளம்பல் உற்றேன் – சிந்தா:1 117/3,4
கண் இருண்டு நெறி மல்கி கடை குழன்ற கரும் குழல்கள் – சிந்தா:1 164/3
வார் தளிர் ததைந்து போது மல்கி வண்டு உறங்கும் காவில் – சிந்தா:5 1356/1
மேவி உறை வண்டினொடு மல்கி விழைதகைய – சிந்தா:7 1781/3
வரி மல்கி வண்டு உண்டு அறை மா மலர் கண்ணி மைந்தன் – சிந்தா:8 1974/3
மலை ஈன்ற மஞ்சின் மணி பூம் புகை மல்கி விம்ம – சிந்தா:11 2351/2
மந்தார மா மாலை மேல் தொடர்ந்து தழுவவாரா தாமம் மல்கி
அந்தோ என்று அம் சிறை வண்டு ஏக்கற இன் புகை போய் கழுமி ஆய் பொன் – சிந்தா:11 2370/1,2
வளமை மல்கி எரிய மட மந்தி கை காய்த்துவான் – சிந்தா:12 2491/2
வேனல் மல்கி வெண் தேர் சென்ற வெம் நிலம் – சிந்தா:12 2578/3
பானல் மல்கி வெண் பால் அன்னம் பாய்ந்தவே – சிந்தா:12 2578/4
மாரி மல்கி வளம் கெழு மண்மகள் – சிந்தா:12 2579/1
வாரி மல்கி வரம்பு இலள் ஆயினாள் – சிந்தா:12 2579/2
மண்-பால் திலகம் ஆய் வான் பூத்து ஆங்கு மணி மல்கி
பண்-பால் வரி வண்டும் தேனும் பாடும் பொழில் பிண்டி – சிந்தா:13 2600/2,3
மான்று மணம் விம்மு புகை மல்கி நுரையே போல் – சிந்தா:13 2920/2

TOP


மல்கிய (7)

தாது மல்கிய தண் கழுநீர் மலர் – சிந்தா:5 1323/2
மாலை மா மதி வெண்குடை மல்கிய
கோல குஞ்சி நிழல் குளிர் பிச்சமும் – சிந்தா:10 2170/1,2
வாழை மல்கிய மணி குலை கமுகொடு நடு-மின் – சிந்தா:12 2391/1
வழு இல் மாந்தரும் மாவும் மல்கிய
தொழுதி தன்னை யான் சுமக்கலேன் எனா – சிந்தா:12 2405/1,2
மன்னு மாலை பல தாழ்ந்து மண புகை விம்மி மல்கிய
அன்ன தூவி அடர் பஞ்சி அவிர் மயிர் ஆதி ஆக – சிந்தா:12 2470/2,3
வரிய நாக மணி சுடர் மல்கிய
பொரு இல் பொன் முழை போர் புலி போதகம் – சிந்தா:13 3068/1,2
மணியினுக்கு ஒளி அக மலர்க்கு மல்கிய
அணி அமை அம் குளிர் வாசம் அல்லதூஉம் – சிந்தா:13 3100/1,2

TOP


மல்கின்றே (2)

காற்று இயல் புரவி தேர் கலந்து கௌவை மல்கின்றே – சிந்தா:1 152/4
தே மலர் தடம் தழீஇ திசைகள் மல்கின்றே – சிந்தா:7 1615/4

TOP


மல்கின (1)

வீதி மல்கின போல் மிளிர் வேல் கணும் – சிந்தா:11 2334/3

TOP


மல்கினாரே (1)

நள்ளிருள் விளக்கு இட்டு அன்ன நங்கைமார் மல்கினாரே – சிந்தா:12 2532/4

TOP


மல்கு (13)

மஞ்சு தோய் மணி மாடத்து மல்கு பூம் – சிந்தா:1 134/3
சித்திரத்து இயற்றிய செல்வம் மல்கு பன் மணி – சிந்தா:1 150/2
மல்கு நீர் விதையத்து அரசன் மகள் – சிந்தா:1 162/2
புண் மல்கு மத்தகத்த போர் வேழம் பொற்பு அழித்த – சிந்தா:7 1808/1
மண் மல்கு தாரான் பெருமாட்டி வாய் மொழி கேட்டு – சிந்தா:7 1808/2
உள் மல்கு நெஞ்சினராய் ஒய்யெனவே வெய்துயிரா – சிந்தா:7 1808/3
கண் மல்கு நீரார் முக முகங்கள் நோக்கினரே – சிந்தா:7 1808/4
செரு மல்கு வேலாய்க்கு இடமால் இது என்று செப்ப – சிந்தா:8 1974/2
எரி மல்கு செம்பொன் இலம் மாமனொடு ஏறினானே – சிந்தா:8 1974/4
மல்கு பூம் தாமம் தாழ்ந்து மணி புகை கமழ வேந்தன் – சிந்தா:10 2139/3
மணம் மல்கு பூம் தார் மழை தழீஇய கையாய் – சிந்தா:13 2779/4
மாதரார் மழை மலர் தடம் கண் மல்கு நீர் – சிந்தா:13 2943/3
மல்கு பூம் கற்பக மரத்தின் நீழலான் – சிந்தா:13 3110/1

TOP


மல்லர் (1)

கலை முக மல்லர் புல்லி கமழும் நீர் ஆட்டினாரே – சிந்தா:13 2733/4

TOP


மல்லல் (17)

மல்லல் அம் தெங்கு இளநீர் பெய் பண்டியும் – சிந்தா:1 62/1
மல்லல் மாநகர் செல்வமும் வார் கழல் – சிந்தா:1 137/2
மல்லல் மா கடல் தோன்றலும் வைகிருள் – சிந்தா:1 343/2
மல்லல் மா கடல்-இடை கல் என கலம் கவிழ்த்து – சிந்தா:3 572/1
மல்லல் நீர் மணிவண்ணனை பண்டு ஓர் நாள் – சிந்தா:4 984/1
மல்லல் அம் குமரனை வாழ நாட்டவே – சிந்தா:5 1217/2
மல்லல் காளையை வைது மிழற்று வாய் – சிந்தா:5 1363/2
மல்லல் தொல் வளத்து மத்திம நல் நாட்டு வண் தாமரை – சிந்தா:7 1591/1
மல்லல் அம் கங்கை போலும் பலர் முயங்கு ஆர மார்பின் – சிந்தா:9 2084/1
மல்லல் யானை கறங்கும் மணி ஒலி – சிந்தா:10 2169/1
மல்லல் நீர் மகதராசன் துரந்த கோல் மருள ஓடி – சிந்தா:10 2186/3
மல்லல் தம்பியும் மாமனும் மது விரி கமழ் தார் – சிந்தா:11 2360/2
மல்லல் மலை அனைய மாதவரை வைது உரைக்கும் – சிந்தா:13 2789/1
மல்லல் அம் களிற்று மாலை வெண்குடை மன்னர் கண்டாய் – சிந்தா:13 2908/3
மல்லல் வேல் இரண்டு ஒரு மதியுள் வைத்த போல் – சிந்தா:13 2982/2
மல்லல் அம் குமரர் வான் மேல் சென்றதும் வகுக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:13 3062/4
மல்லல் குன்று ஏந்தி அன்ன மா தவம் முற்றினாரே – சிந்தா:13 3119/4

TOP


மல்லன் (1)

மல்லன் மா கடல் அன்ன கிடங்கு அணிந்து – சிந்தா:13 3006/1

TOP


மல்லார் (1)

மல்லார் திரள் தோள் மருமான் முகம் நோக்க மைந்தர் – சிந்தா:7 1868/3

TOP


மல்லிகை (15)

சண்பகம் தமநகம் தமாலம் மல்லிகை
தண் கழுநீரொடு குவளை தாமரை – சிந்தா:3 827/1,2
மல்லிகை மாலை மணம் கமழ் வார் குழல் – சிந்தா:4 879/1
சீர் தங்கு செம்பொன் கொடி மல்லிகை மாலை சேர்ந்து – சிந்தா:4 881/1
கடி கமழ் பூம் சிகை காமர் மல்லிகை
வடிவு உடை மாலை கால் தொடர்ந்து வாய்ந்தது – சிந்தா:4 1011/1,2
மல்லிகை மலிந்த மாலை சோர ஆர்ந்த குண்டலம் – சிந்தா:4 1100/1
மல்லிகை மணம் கமழ் மாலை வார் குழல் – சிந்தா:6 1458/1
மழலை வண்டு உழல நக்க மல்லிகை அலங்கல் சூட்டி – சிந்தா:6 1503/3
திருந்தும் மல்லிகை தேம் கமழ் மாலை யான் – சிந்தா:6 1512/1
மல்லிகை கோதை ஐம்பால் மலைமகள் மனையை சேர்ந்தேன் – சிந்தா:7 1745/4
ஏத்தரும் மல்லிகை மாலை ஏந்திய – சிந்தா:9 2007/1
மருள் தகு மல்லிகை மாலை வல்லவன் – சிந்தா:12 2450/3
மை திரண்ட வார் குழல் மேல் வண்டு ஆர்ப்ப மல்லிகை மெல் மாலை சூடி – சிந்தா:13 2626/1
உளைந்து மல்லிகை ஒலியல் சூடினார் – சிந்தா:13 2682/4
மா நிற தளிர் நல் மேனி மல்லிகை மாலை சொன்னாள் – சிந்தா:13 2707/4
மை பொதி குவளை வாள் கண் மல்லிகை கோதை நல்லார் – சிந்தா:13 3049/1

TOP


மல்லிகையின் (1)

ஒத்தேர் உடைய மல்லிகையின் ஒலியல் மாலை உறுப்பு அடக்கி – சிந்தா:13 2693/2

TOP


மல்லு (1)

மல்லு பூத்து அகன்ற மார்பீர் புகழ் எனும் போர்வை போர்த்து – சிந்தா:3 743/1

TOP


மல்லை (1)

மல்லை வென்று அகன்று பொன் மலர்ந்த மார்பினான் – சிந்தா:13 2849/4

TOP


மல (1)

ஈருள் தடி மூடி ஈண்டும் மல பண்ட – சிந்தா:13 2791/1

TOP


மலங்க (3)

மலங்க மணி மலர்ந்த பவள கொம்பு முழு மெய்யும் – சிந்தா:1 340/3
மை நீர் நெடும் கண் புருவங்கள் மலங்க
பொன் ஆர் அரி கிண்கிணி பூசல் இடவே – சிந்தா:4 1067/3,4
மாலை கதிர் வேல் மலங்க மணி மலர்க்கு – சிந்தா:7 1613/1

TOP


மலங்கள் (1)

ஏதம் செய் மலங்கள் நெய்த்தோர் இறைச்சி என்பு ஈருள் மூளை – சிந்தா:7 1583/3

TOP


மலங்கி (3)

கன்னி நாகம் கலங்க மலங்கி
மின்னும் இரங்கும் மழை என்கோ யான் – சிந்தா:3 724/1,2
கம்பு ஆர் களி யானை கலக்க மலங்கி
அம்பேர் அரிவாள் நெடும் கண் புதைத்து அஞ்சி – சிந்தா:4 1068/1,2
மலங்கி வாள் கண்கள் வரு பனி சுமந்து உடன் வெருவி – சிந்தா:12 2381/2

TOP


மலங்கு (1)

மோட்டு முது நீர் மலங்கு மொய்த்த இள வாளை – சிந்தா:7 1788/1

TOP


மலம் (3)

மறு அற உணர்ந்தானை மலம் அறு திகிரியை – சிந்தா:12 2563/1
மலம் குவித்து ஆவி வாட்டி வாய் நிறை அமிர்தம் பெய்த – சிந்தா:13 2809/1
மா துயர் மலம் கெட மன்னன் ஆடினான் – சிந்தா:13 2848/4

TOP


மலய (1)

வந்து தேன் மயங்கி மூசு மலய செம் சாந்தம் ஆர்ந்த – சிந்தா:13 3048/1

TOP


மலர் (320)

மண நிலை மலர் பெய்து மறுகும் பண்டியும் – சிந்தா:1 61/4
கூடினார் கண் அம் மலர் குவளை அம் குழி-இடை – சிந்தா:1 66/1
தலை தணீர் மலர் அணிந்து சந்தனம் செய் பந்தரும் – சிந்தா:1 75/2
சண்பகத்து அணி மலர் குடைந்து தாது உக – சிந்தா:1 79/2
பொங்கு மென் மலர் பெய் சேக்கை பொலிந்து விண் புகற்சி உண்டே – சிந்தா:1 108/4
குஞ்சி மேல் அனிச்ச மலர் கூட்டுணும் – சிந்தா:1 134/1
அம்_சில்_ஓதியர் அம் மலர் சீறடி – சிந்தா:1 134/2
மணி அரும்பு மலர் அங்கை குலிகம் ஆர் வனப்பினவே – சிந்தா:1 170/4
மென் மலர் கோதை தன் முலைகள் வீங்கலின் – சிந்தா:1 185/2
துறு மலர் பிணையலும் சூட்டும் சுண்ணமும் – சிந்தா:1 193/1
நறு மலர் கண்ணியும் நாறு சாந்தமும் – சிந்தா:1 193/2
வடி தலை கண் மலர் வளர்த்த நோக்கமோடு – சிந்தா:1 194/3
தழை வளர் மது மலர் தயங்கு பூம் சிகை – சிந்தா:1 195/2
கை மலர் காந்தள் வேலி கண மலை அரையன் மங்கை – சிந்தா:1 208/1
மை மலர் கோதை பாகம் கொண்டதே மறுவது ஆக – சிந்தா:1 208/2
கொய் மலர் கொன்றை மாலை குளிர் மதி கண்ணியாற்கு – சிந்தா:1 208/3
பெய் மலர் அலங்கல் மார்ப பெரும் பழி ஆயிற்று அன்றே – சிந்தா:1 208/4
புன மா மலர் வேய் நறும் பூம் குழலாள் – சிந்தா:1 215/3
தண் மலர் மார்புறவே தழீஇயினான் அவள் – சிந்தா:1 228/1
கண் மலர் தாள் கனவின் இயல் மெய் எனும் – சிந்தா:1 228/2
காதலன் காதலினால் களித்து ஆய் மலர்
கோதை அம் கொம்பு அனையார் தம் குழாம் தொழ – சிந்தா:1 229/1,2
வால் அருவி வாமன் அடி தாமரை மலர் சூடி மந்திர மென் சாந்து பூசி – சிந்தா:1 291/3
தேன் ஆர் மலர் சோலை செ வரையின் மேல் சிறு பிடிகள் போல துயர் உழந்து தாம் – சிந்தா:1 296/2
செம் மலர் திருவின் பாவாய் யான் செய்த பாவம் என்றாள் – சிந்தா:1 315/4
வனை மலர் தாரினான் மறைத்து வண் கையால் – சிந்தா:1 323/2
பணி வரும் கற்பின் படை மலர் கண்ணாய் – சிந்தா:1 335/2
அஞ்சும் மலர் அடிகள் அரம் கண்டு அன்ன அரும் காட்டுள் – சிந்தா:1 341/2
விரி மலர் கண்ணி கட்டி விழைதக வேய்ந்த போலும் – சிந்தா:1 383/3
தெரி மலர் காவு சேர்ந்து பிறப்பினை தெருட்டல் உற்றான் – சிந்தா:1 383/4
சொரி மலர் தாரும் பூணும் ஆரமும் குழையும் சோர – சிந்தா:1 389/3
திரு மலர் கண்ணி சிந்த தெருமந்து மயங்கி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:1 389/4
தலை படு தண் மலர் மாலை பிணங்க – சிந்தா:2 424/3
சேறு படு மலர் சிந்த விரைந்தே – சிந்தா:2 426/4
வடி மலர் ஆயர் பூசல் வள நகர் பரப்பினாரே – சிந்தா:2 428/4
பல்லினால் சுகிர்ந்த நாரில் பனி மலர் பயில பெய்த – சிந்தா:2 438/1
பாகமே மறைய நின்ற படை மலர் தடம் கண் நல்லார் – சிந்தா:2 460/3
ஆள் வழக்கு ஒழிய நீண்ட அணி மலர் தடம் கண் எல்லாம் – சிந்தா:2 461/2
சினவுநர் கடந்த செல்வன் செம் மலர் அகலம் நாளை – சிந்தா:2 466/1
வாள் முகத்து அலர்ந்த போலும் மழை மலர் தடம் கண் கோட்டி – சிந்தா:2 470/1
நனை மலர் பிண்டி நாதன் நலம் கிளர் பாத மூலம் – சிந்தா:3 511/3
நயந்தனர் போகி நறு மலர் சோலை – சிந்தா:3 522/3
சங்கு உடைந்து அனைய வெண் தாமரை மலர் தடங்கள் போலும் – சிந்தா:3 547/1
மங்கல அணியினர் மலர் கதிர் மதி அன – சிந்தா:3 603/1
அம் மலர் அனிச்சத்து அம் போது அல்லியோடு அணியின் நொந்து – சிந்தா:3 606/1
செம் மலர் திருவின் சாயல் தே மொழி தத்தை என்பாள் – சிந்தா:3 606/4
பரப்பினர் படு வண்டு ஆர்ப்ப பல் மலர் பக்கம் எல்லாம் – சிந்தா:3 616/4
நீட்டி மெல் மலர் மேல் வந்து நின் நலம் – சிந்தா:3 642/2
மங்கை மலர் அடியும் தாமரையே யாம் அறியேம் அணங்கே என்பார் – சிந்தா:3 643/4
பட்டு இயன்ற கண்ட திரை வளைத்து பல் மலர் நல் மாலை நாற்றி – சிந்தா:3 647/1
திரு மலர் கமலத்து அம் கண் தேனின் முரல்வது ஒப்ப – சிந்தா:3 662/1
விரி மலர் கோதை பாட எழால் வகை வீரர் தோற்றார் – சிந்தா:3 662/2
எரி மலர் பவள செம் வாய் இன் நரம்பு உளர மைந்தர் – சிந்தா:3 662/3
வள மலர் அணியப்பெற்றேன் வால் வளை திருத்தப்பெற்றேன் – சிந்தா:3 684/1
நறு மலர் அணிந்த மாலை நாற்றக்கு ஓர் நான்கு காதம் – சிந்தா:3 688/2
அறா மலர் தெரியலான் அழன்று நோக்கி ஐ என – சிந்தா:3 703/2
செம் மலர் அடியும் நோக்கி திரு மணி அல்குல் நோக்கி – சிந்தா:3 739/1
மை மலர் தடம் கண் நங்கை மரை மலர் தேவி என்றான் – சிந்தா:3 739/4
மை மலர் தடம் கண் நங்கை மரை மலர் தேவி என்றான் – சிந்தா:3 739/4
எங்கள் பெண்மையும் ஈர் மலர் தார் மன்னர் – சிந்தா:3 763/1
கடி மலர் மாலை நாற்றி கம்பல விதானம் கோலி – சிந்தா:3 837/3
சந்தன சாந்த செப்பும் தண் மலர் மாலை பெய்த – சிந்தா:3 838/3
வள மலர் கோதை தன்னை வாய்விடான் குழைய புல்லி – சிந்தா:3 841/3
கள் செய் மலர் மார்பன் உறு காப்பு இகழ்தல் இன்றி – சிந்தா:3 847/3
கொங்கு உண் மலர் கோதையொடு குருசில் செலும் வழிநாள் – சிந்தா:3 850/3
தோடு அணி மகளிர் போன்ற துணர் மலர் கொம்பர் கொம்பின் – சிந்தா:4 852/1
அன்ன வாட்டத்து அணி மலர் பூம் பொழில் – சிந்தா:4 867/3
கூறப்பட்ட அ கொய் மலர் காவகம் – சிந்தா:4 872/1
கன்னிமாடம் அடைய கடி மலர்
கன்னி நீல கண் கன்னி நற்றாய்க்கு அவள் – சிந்தா:4 900/2,3
என்பதே நினைந்து ஈர் மலர் மாலை தன் – சிந்தா:4 909/3
தண் அம் தீம் புனல் ஆடிய தண் மலர்
வண