மே – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மேக 4
மேகங்கள் 1
மேகத்து 2
மேகம் 19
மேகமே 1
மேகலை 34
மேகலைகள் 6
மேகலைகளும் 1
மேகலைகளை 1
மேகலையாய் 1
மேகலையாள் 1
மேகலையின் 1
மேகலையினார் 1
மேகலையும் 2
மேதக்க 1
மேதக 3
மேதகவு 1
மேதகு 6
மேதியால் 1
மேம் 1
மேம்பட 1
மேம்படீஇய 1
மேம்படு 1
மேய் 2
மேய்தலின் 1
மேய்ந்த 2
மேய்ந்திட 1
மேய்ந்து 8
மேய்வன 2
மேய்வார் 1
மேய 3
மேயின் 1
மேயினர் 1
மேயினார் 7
மேயினான் 1
மேயும் 6
மேயோள் 1
மேல் 302
மேலவர் 1
மேலாய் 1
மேலார் 2
மேலால் 6
மேலான் 6
மேலும் 10
மேலே 2
மேலை 5
மேவர் 2
மேவர 1
மேவலர் 1
மேவலள் 1
மேவார் 1
மேவி 13
மேவிய 3
மேவினர் 1
மேவினும் 1
மேழக 1
மேழகம் 1
மேற்கதிக்கு 1
மேன்மேல் 2
மேன்மை 1
மேனி 29
மேனிய 1
மேனியர் 1
மேனியள் 1
மேனியன் 3
மேனியாய் 2
மேனியாள் 1
மேனியும் 2
மேனியே 1
மேனியை 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


மேக (4)

விண் அகத்து இயங்கும் மேக குழாம் என நிரைத்த வேழம் – சிந்தா:7 1859/2
மேக விசும்பின் தேவர் விழைய விளங்க சேர்த்தினாளே – சிந்தா:12 2440/4
வெள் எயிற்று அரவு மேய்ந்த மிச்சிலின் மெலிந்து மேக
புள்-வயின் பிறந்த புள் போல் ஒன்று அலாது உரைத்தல் தேற்றார் – சிந்தா:13 2897/1,2
நீர் முழங்கு நீல நெடு மேக மால் யானை – சிந்தா:13 2981/1

TOP


மேகங்கள் (1)

காள மேகங்கள் சொல்லி கருனையால் குழைக்கும் கைகள் – சிந்தா:1 257/3

TOP


மேகத்து (2)

மேகத்து பிறந்தது ஓர் மின்னு மணி வரை வீழ்ந்ததே போல் – சிந்தா:3 738/2
மிகை செல் மேகத்து மின்னும் செம் நில்லலா – சிந்தா:7 1816/3

TOP


மேகம் (19)

விண் தவழ் மேகம் போழ்ந்து விசும்பு-இடை பறக்கும் வெய்ய – சிந்தா:1 239/2
மேகம் ஈன்ற மின் அனையாள் தன் மிளிர் பைம் பூண் – சிந்தா:1 362/1
கார் விளை மேகம் அன்ன கவுள் அழி கடாத்த வேழம் – சிந்தா:2 433/1
கொண்டு மேல் எழுவது ஒப்ப குளிறி நின்று அதிர்ந்து மேகம்
தண் துளி பளிக்கு கோல் போல் தாரையாய் சொரிந்து தெய்வம் – சிந்தா:3 508/2,3
விசும்பு இவர் மேகம் விரைவினர் போழ்ந்து – சிந்தா:3 522/1
மாகம் நீள் விசும்பு-இடை மேகம் நின்று இடித்தலின் – சிந்தா:3 569/1
சுற்று அணி கொடும் சிலை மேகம் தூவிய – சிந்தா:3 780/1
காயத்தின் குழம்பு தீற்றி கார் இரும்பு எறிய மேகம்
தோயும் முள் இலவின் கூன் காய் சினை-தொறும் உதிர்வவே போல் – சிந்தா:3 788/1,2
நீல் நிற பௌவம் மேய்ந்து சூல் முற்றி நீல மேகம்
வால் நிற விசும்பின் நின்ற மாரியின் மறை_வலாளன் – சிந்தா:3 789/1,2
கார்க்கு எதிர் மேகம் போல கணை மழை கான்றது இப்பால் – சிந்தா:3 801/3
நீல மேகம் நிரைத்தன போன்றவே – சிந்தா:4 862/4
நீர் அகம் பொதிந்த மேகம் நீல் நிற நெடு நல் யானை – சிந்தா:4 1116/1
அவிழ் புயல் மேகம் அனைய மும்மதத்த அறுபதிற்று அறுபதாம் நாகம் – சிந்தா:10 2155/2
வட திசை எழுந்த மேகம் வலன் உராய் மின்னு சூடி – சிந்தா:10 2304/1
குரிசில் மா மேகம் பெய்த கொழும் புயல் காம மாரி – சிந்தா:12 2476/2
விழுங்கு மேகம் விடாது தழீஇ கிடந்து – சிந்தா:12 2504/3
விண்-பால் சுடர் விலக்கி மேகம் போழ்ந்து விசும்பு ஏந்தி – சிந்தா:13 2600/1
குனி மருப்பு உழுது மேகம் குஞ்சரம் குனிந்து குத்த – சிந்தா:13 2807/2
பார் கடல் பருகி மேகம் பாம்பு இனம் பதைப்ப மின்னி – சிந்தா:13 3071/1

TOP


மேகமே (1)

மேகமே மிடைந்து தாழ இருள் கொண்ட வெள்ளி குன்றம் – சிந்தா:3 526/1

TOP


மேகலை (34)

அடித்தலை சிலம்பினோடு அரவ மேகலை
வடி தலை கண் மலர் வளர்த்த நோக்கமோடு – சிந்தா:1 194/2,3
திருவ மேகலை தெள் அரி கிண்கிணி – சிந்தா:3 530/1
தாம்தாம் தாம் என தாழ்ந்த பொன் மேகலை தாம அரங்கின் மேல் தாது ஆர் முல்லை – சிந்தா:3 680/2
மிடைந்த மா மணி மேகலை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:4 950/1
மிடை மணி மேகலை நோற்ற வெம் தொழில் – சிந்தா:4 1005/2
சிலம்பொடு மேகலை மிழற்ற தேன் இனம் – சிந்தா:4 1012/1
சிலம்பொடு மேகலை மிழற்ற சென்னி மேல் – சிந்தா:4 1019/2
தோடு அலர் கோதை மின் துளும்பும் மேகலை
ஆடிய கூத்தி தன் அசைந்த சாயல் போல் – சிந்தா:5 1207/2,3
இலை பொலி பூண் முலை எரி பொன் மேகலை
குலத்தலை மகளிர்-தம் கற்பின் திண்ணிய – சிந்தா:5 1210/1,2
வகைய ஆம் மணி மேகலை வார் மது – சிந்தா:5 1307/2
அரிந்த மேகலை ஆர்த்தன அம் சிலம்பு – சிந்தா:5 1349/3
சிலம்பு எனும் வண்டு பாட மேகலை தேன்கள் ஆர்ப்ப – சிந்தா:5 1357/1
வருத்தம் உற்றனள் என்று-கொல் மேகலை
குரல் கொடாது குலுங்கி குறைந்ததே – சிந்தா:5 1374/3,4
வகை மா மணி மேகலை ஆயினதேல் – சிந்தா:5 1379/2
மின் வளைத்தன மேகலை அல்குலாள் – சிந்தா:5 1402/4
புகழ் தகு மேகலை நாயில் பூண் முலை – சிந்தா:6 1444/2
வண்ண மேகலை இவை வாய்ந்த பூம் துகில் – சிந்தா:6 1481/2
இரங்கு மேகலை அல்குல் இன் கனி தொண்டை அம் துவர் வாய் – சிந்தா:7 1557/1
வகை கொள் மேகலை மங்கையர் நெஞ்சமும் – சிந்தா:7 1816/2
அரி பறை அனுங்க ஆர்க்கும் மேகலை குரலோடு ஈண்டி – சிந்தா:9 2082/3
மேகலை பரவை அல்குல் வெள் வளை மகளிர் செம் சாந்து – சிந்தா:10 2278/1
பஞ்சு சூழ் மணி மேகலை பரிந்து அவை சொரிய – சிந்தா:12 2384/3
எரி பொன் மேகலை இலக்கணை கடிவினை நொடிவாம் – சிந்தா:12 2385/4
தொழில்பட வைத்தனர் துளும்பும் மேகலை
கழித்த வேல் இரண்டு கண்டு அனைய கண்ணினார் – சிந்தா:12 2472/3,4
எய்த்து நீர் சிலம்பு இன் குரல் மேகலை
வித்தி மாதர் வருத்தம் விளைத்தாள் என – சிந்தா:12 2481/1,2
உடுத்த பட்டு ஒளிப்ப ஒண் பொன் மேகலை ஒன்றும் பேசா – சிந்தா:13 2666/2
அழிந்த மேகலை அம் சிலம்பு ஆர்த்தவே – சிந்தா:13 2673/4
ஆய்ந்து தாங்கினார் அரவ மேகலை
காய்ந்து நித்திலம் கடிய சிந்தினார் – சிந்தா:13 2681/3,4
அரி பறை மேகலை ஆகி ஆர்த்தவே – சிந்தா:13 2688/4
எரி பொன் மேகலை இலங்கு அரி சிலம்பொடு சிலம்பும் – சிந்தா:13 2758/1
தோய்ந்த தன் காதலன் பற்ற அற்று சொரிகின்ற மேகலை போல் வீழ்ந்த வாளை – சிந்தா:13 2860/3
நிலவும் மணி மேகலை நிலா உமிழும் பைம் பூண் – சிந்தா:13 2922/2
பல் மணி கதிர் பரவை மேகலை
மின் அணிந்து உக திருத்தி வெம் முலை – சிந்தா:13 3127/1,2
புல்லி பூண்ட தார் புரள மேகலை
அல்குல் வாய் திறந்து ஆவித்து ஆர்த்தவே – சிந்தா:13 3129/3,4

TOP


மேகலைகள் (6)

மெல் என்று சிலம்பு அரற்ற மேகலைகள் மின் உமிழ – சிந்தா:3 737/1
மான மகளிர் போல மணி மேகலைகள் பேசா – சிந்தா:4 923/3
வண்ண மேகலைகள் ஆர்ப்ப வான் சிலம்பு ஒலிப்ப முத்தும் – சிந்தா:7 1689/2
வேறுபடு மேகலைகள் மெல்லென மிழற்ற – சிந்தா:9 2019/2
அரவ மேகலைகள் அம் பொன் கிண்கிணி சிலம்பொடு ஆர்ப்ப – சிந்தா:13 2806/3
மின்னின் இடை நோவ மிளிர் மேகலைகள் மின்ன – சிந்தா:13 2921/2

TOP


மேகலைகளும் (1)

பொறி கொள் பூம் சிலம்பு மேகலைகளும் புணர்ந்த இன்னியங்கள் ஆர்ப்ப வேந்தன் – சிந்தா:12 2594/3

TOP


மேகலைகளை (1)

வண்ண மேகலைகளை பற்ற அற்று உதிர்ந்தன – சிந்தா:1 72/3

TOP


மேகலையாய் (1)

மணி செய் மேகலையாய் மாற்றம் தாராய் மறைந்து ஒழிதியோ – சிந்தா:7 1589/4

TOP


மேகலையாள் (1)

எரி மணி பூண் மேகலையாள் பேடியோ என்றார் – சிந்தா:3 652/5

TOP


மேகலையின் (1)

திருவில் வளைந்து அனைய திரு மேகலையின் நீங்கி – சிந்தா:7 1878/2

TOP


மேகலையினார் (1)

வண்ண மேகலையினார் மனம் என படிந்ததே – சிந்தா:7 1832/4

TOP


மேகலையும் (2)

மீன் சேர் குழாம் அனைய மேகலையும் வெம் முலையும் கூற்றம் கூற்றம் – சிந்தா:3 637/1
மின்னும் மேகலையும் தோடும் கொடுத்து அடி தொழுது நிற்பார் – சிந்தா:13 2662/4

TOP


மேதக்க (1)

மென் பஞ்சி சீறடியும் மேதக்க விழைவினவே – சிந்தா:1 179/4

TOP


மேதக (3)

மின் நெறி பல் கலம் மேதக பெய்தது ஓர் – சிந்தா:1 237/3
மின் ஒர் பூம் பொழில் மேதக செல்வது ஒத்து – சிந்தா:5 1336/1
மின் உளே பிறந்த ஓர் மின்னின் மேதக
தன் உளே பிறந்தது ஓர் வடிவு தாங்குபு – சிந்தா:5 1408/1,2

TOP


மேதகவு (1)

வென்றி ஆக்கலும் மேதகவு ஆக்கலும் – சிந்தா:8 1922/1

TOP


மேதகு (6)

மெல் இலை பண்டியும் கமுகின் மேதகு
பல் பழுக்காய் குலை பெய்த பண்டியும் – சிந்தா:1 62/2,3
மெய் அணி பசும்பொன் சுண்ணம் மேதகு நான நீரின் – சிந்தா:1 117/1
விழைய ஊட்டிய மேதகு தீம் புகை – சிந்தா:1 127/2
மின் அடு கனை இருள் நீந்தி மேதகு
பொன் உடை வள நகர் பொலிய புக்க பின் – சிந்தா:1 326/1,2
மெல்லிய தூபமுட்டி மேதகு நான செப்போடு – சிந்தா:3 558/3
மின் உடை மணி பல வரன்றி மேதகு
தன் உடை நலம் பகிர்ந்து உலகம் ஊட்டலின் – சிந்தா:5 1200/1,2

TOP


மேதியால் (1)

நின்ற மேதியால் பொலிந்த நீர மாட மாலையே – சிந்தா:1 69/4

TOP


மேம் (1)

வெண்ணெய் போன்று ஊறு இனியள் மேம் பால் போல் தீம் சொல்லள் – சிந்தா:2 480/1

TOP


மேம்பட (1)

வெள்ளி மால் வரை தாழ்வதில் மேம்பட பிறந்த – சிந்தா:7 1771/4

TOP


மேம்படீஇய (1)

ஆற்றுவீர் வம்-மின் எம்மோடு ஆண்மை மேம்படீஇய என்பார் – சிந்தா:3 782/1

TOP


மேம்படு (1)

சொல் இசை மேம்படு சுண்ண உறழ்ச்சியுள் – சிந்தா:4 879/3

TOP


மேய் (2)

குடம் புரை செருத்தல் குவளை மேய் கய வாய் குவி முலை படர் மருப்பு எருமை – சிந்தா:10 2102/1
மேய் பொன் அறையும் பிறவும் விரைந்து ஆய்ந்த-பின்றை – சிந்தா:11 2350/3

TOP


மேய்தலின் (1)

முழு நீர் வளை மேய்தலின் முத்து ஒழுகி – சிந்தா:13 2851/1

TOP


மேய்ந்த (2)

முளி மர காடு மேய்ந்த முழங்கு அழல் போன்று மைந்தன் – சிந்தா:3 813/1
வெள் எயிற்று அரவு மேய்ந்த மிச்சிலின் மெலிந்து மேக – சிந்தா:13 2897/1

TOP


மேய்ந்திட (1)

முந்து அமர் தம்முள் முழு மெயும் இரும்பு மேய்ந்திட வெம் சமம் விளைத்தார் – சிந்தா:10 2156/3

TOP


மேய்ந்து (8)

கலங்கு தெண் திரை மேய்ந்து கண மழை – சிந்தா:1 32/2
மன்றல் நாறு இலஞ்சி மேய்ந்து மா முலை சுரந்த பால் – சிந்தா:1 69/1
நீல் நிற பௌவம் மேய்ந்து சூல் முற்றி நீல மேகம் – சிந்தா:3 789/1
விளைத்து இரும்பு மேய்ந்து ஒழிந்த மிச்சில் வரை மார்பன் – சிந்தா:7 1790/3
நெட்டு இரும் கரும்பொடு செந்நெல் மேய்ந்து நீர் – சிந்தா:8 1938/3
முனை அழல் முளி புல் கானம் மேய்ந்து என நீந்தினானே – சிந்தா:10 2279/4
நஞ்சு மேய்ந்து இளம் களி கயல் மதர்ப்பன போல – சிந்தா:12 2384/1
வண்டு மேய்ந்து வரி முரல் பூம் சிகை – சிந்தா:12 2581/1

TOP


மேய்வன (2)

சந்தனம் மேய்வன தவழ் மத களிற்று இனம் – சிந்தா:8 1902/2
வரி வளை சூழும் வலம்புரி இனத்துள் சலஞ்சலம் மேய்வன நோக்கி – சிந்தா:10 2103/2

TOP


மேய்வார் (1)

அன்னங்கள் ஆகி அம் பூம் தாமரை அல்லி மேய்வார்
பொன் மயில் ஆகி கூந்தல் போர்த்தனர் குனிந்து நிற்பார் – சிந்தா:13 2662/1,2

TOP


மேய (3)

மேய வெம் தொழில் வேடர் ஆர்த்து உடன் – சிந்தா:2 421/2
மேய வகையில் துஞ்சும் வெள்ளை அன்னம் காண்-மின் – சிந்தா:4 930/4
கால தீ நகரை மேய கடி அரண் கடிந்த அம்பின் – சிந்தா:4 1141/1

TOP


மேயின் (1)

காய்த்த நெல் கவளம் தீற்றின் களிறு தான் கழனி மேயின்
வாய்ப்படல் இன்றி பொன்றும் வல்லன் ஆய் மன்னன் கொள்ளின் – சிந்தா:13 2907/2,3

TOP


மேயினர் (1)

கொல்வது மேயினர் கொன்றிடு கூற்றினும் – சிந்தா:4 935/3

TOP


மேயினார் (7)

வரம் பெறு நெறியவர் மலைதல் மேயினார் – சிந்தா:3 661/4
விண்ணில் திங்கள் விலக்குதல் மேயினார்
எண்ணம் நும் மகள் எண்ணம் மற்று யாது எனில் – சிந்தா:4 902/1,2
வேற்று நாடு அதன் சுவை விடுத்தல் மேயினார்
போற்று நீ போவல் யான் என்று கூறினாற்கு – சிந்தா:5 1176/3,4
தெரிவு இல் தீ தொழில் சிந்தையின் மேயினார் – சிந்தா:6 1423/4
விடை உடை இன நிரை விழுங்கல் மேயினார்
துடியொடு சிறுபறை துவைத்த வால் வளை – சிந்தா:7 1847/1,2
துணிபொருள் சிந்தியா துறத்தல் மேயினார் – சிந்தா:13 2637/4
பொங்கு பூம் புகை போர்வை மேயினார் – சிந்தா:13 2680/4

TOP


மேயினான் (1)

வேந்தன் தன்னால் களிற்று ஊர்தி சிறப்பொடு மேயினான்
வாய்ந்த கோலம் உடையான் பெரு மஞ்சிகர்க்கு ஏறு அனான் – சிந்தா:12 2492/3,4

TOP


மேயும் (6)

உழவிர்காள் மேயும் சீல வேலி உய்த்திடும்-மின் என்றான் – சிந்தா:1 379/4
விரிந்து இருள் மேயும் செம்பொன் விளக்கு வெண் முரசு கும்பம் – சிந்தா:3 629/2
அகில் கொண்ட கொள்ளி வட்டம் ஆருயிர் மேயும் நேமி – சிந்தா:3 796/1
கரை வாய முத்து ஈன்று கானல் மேயும் கடல் சேர்ப்பன் – சிந்தா:12 2558/2
பால் வளை பரந்து மேயும் படு கடல் வளாகம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2906/1
முல்லை சூழ் முல்லை வேலி முயலொடு கவரி மேயும்
கொல்லை சூழ் குன்றத்து உச்சி குருசில் நோற்று உயர்ந்தவாறும் – சிந்தா:13 3062/1,2

TOP


மேயோள் (1)

வரை உடுத்த பள்ளி இடமாக அதில் மேயோள்
விரை உடுத்த போது உறையும் வேல் நெடும் கணாள்-கொல் – சிந்தா:7 1786/1,2

TOP

மேல் (302)

செம்பொன் வரை மேல் பசும் பொன் எழுத்து இட்டதே போல் – சிந்தா:0 2/1
அம் பொன் முடி மேல் அடி_தாமரை சென்னி வைப்பாம் – சிந்தா:0 2/4
புண் மேல் புடையில் புகைந்து ஆண் உரு யாதும் நோக்காள் – சிந்தா:0 13/3
மண் மேல் விளக்காய் வரத்தில் பிறந்தாள் ஓர் கன்னி – சிந்தா:0 24/3
மேல் நிரைத்து விசும்பு உற வெள்ளி வெண் – சிந்தா:1 33/2
இலங்கு நீள் முடி இந்திரன் மார்பின் மேல்
விலங்கி வீழ்ந்த முத்தாரமும் போன்றவை – சிந்தா:1 35/1,2
திரை பொரு கனை கடல் செல்வன் சென்னி மேல்
நுரை எனும் மாலையை நுகர சூட்டுவான் – சிந்தா:1 39/1,2
மேல் செல பாய்தலின் வெரீஇய வண்டு இனம் – சிந்தா:1 47/2
தத்து நீர் நாரை மேல் எறிய தண் கடல் – சிந்தா:1 52/3
மெல்லவே கரு இருந்து ஈன்று மேல் அலார் – சிந்தா:1 53/2
வாடு வள்ளை மேல் எலாம் வாளை ஏற பாய்வன – சிந்தா:1 66/2
மாட மாலை மேல் நலார் மணி குழலின் மூழ்கலின் – சிந்தா:1 71/2
கோடு உயர்ந்த குன்றின் மேல் குழீஇய மஞ்ஞை-தம் சிறகு – சிந்தா:1 71/3
பாத்தரும் பசும்பொன்னின் மாடத்து உச்சி மேல்
தூ திரள் மணி குடம் நிரைத்து தோன்றுவ – சிந்தா:1 87/1,2
பூத்தன வேங்கை மேல் பொலிந்து கார் நினைந்து – சிந்தா:1 87/3
உற்றவர் கோழி மேல் எறிந்த ஒண் குழை – சிந்தா:1 89/3
கலத்து உயர் கூம்பின் மேல் ஆடும் கௌவைத்தே – சிந்தா:1 92/4
பைங்கிளி முன்கை மேல் கொண்டு பார்ப்பு எனும் – சிந்தா:1 94/3
குரும்பை மென் முலையின் மேல் குலாய குங்குமம் – சிந்தா:1 97/3
விரை கமழ் கமுகின் மேல் விரிந்த பாளையும் – சிந்தா:1 99/2
வேனிலான் விழைந்த சேரி மேல் உலகு அனையது ஒன்றே – சிந்தா:1 111/4
குஞ்சி மேல் அனிச்ச மலர் கூட்டுணும் – சிந்தா:1 134/1
தூமமே கமழும் துகில் சேக்கை மேல்
காமமே நுகர்வார் தம் காதலால் – சிந்தா:1 135/1,2
பக்கத்தால் கவிழியவாய் மேல் பிறங்கா பாண்டில் ஆ – சிந்தா:1 175/1
இ உருவு நெஞ்சு என்னும் கிழியின் மேல் இருந்து இலக்கித்து – சிந்தா:1 180/1
வண்ண பூம் தவிசு தன்னை ஞமலி மேல் இட்டது ஒக்கும் – சிந்தா:1 202/2
உலந்தரு தோளினாய் நீ ஒருவன் மேல் கொற்றம் வைப்பின் – சிந்தா:1 204/3
நீதி மேல் சேறல் தேற்றாய் நெறி அலா நெறியை சேர்ந்து – சிந்தா:1 233/2
கலிக்கு இறை ஆய நெஞ்சின் கட்டியங்காரன் நம் மேல்
வலித்தது காண்டும் என்று வாள் எயிறு இலங்க நக்கான் – சிந்தா:1 266/3,4
அரிமான் ஓர் மெல் அணை மேல் மஞ்ஞை சூழ கிடந்து ஆங்கு வேந்தன் கிடந்தானை தான் – சிந்தா:1 294/1
கையார் வளைகள் புடைத்து இரங்குவார் கதிர் முலை மேல் ஆரம் பரிந்து அலறுவார் – சிந்தா:1 295/1
நெய்யார் கரும் குழல் மேல் மாலை சிந்தி நிலத்து இடுவார் நின்று திருவில் வீசும் – சிந்தா:1 295/2
தேன் ஆர் மலர் சோலை செ வரையின் மேல் சிறு பிடிகள் போல துயர் உழந்து தாம் – சிந்தா:1 296/2
பைம் கண் களிற்றின் மேல் தன் பெயரினால் பறை அறைந்தான் வேல் மாரி பெய்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/3
பஞ்சி மேல் வீழ்வதே போல் பல் பொறி குடுமி நெற்றி – சிந்தா:1 301/3
அணங்கு நுண் துகில் மேல் அசைந்தாள்-அரோ – சிந்தா:1 344/3
சில் அம் போழ்தின் மேல் திரைந்து தேன் உலாம் – சிந்தா:2 413/1
ஒக்க வாய் நிறைந்து ஒழுகு குன்றின் மேல்
மக்கள் ஈண்டினார் மடங்கல் மொய்ம்பினார் – சிந்தா:2 414/3,4
கார் விரி மின் அனார் மேல் காமுகர் நெஞ்சின் ஓடும் – சிந்தா:2 442/1
வள்ளல் மேல் அப்பு மாரி ஆர்ப்பொடு சிதறினாரே – சிந்தா:2 450/4
மேல் நிரைத்து எழுந்த வேடர் வெம் நுனை அப்பு மாரி – சிந்தா:2 451/3
செல்வ போர் காமன் சேனை செம்மல் மேல் எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:2 458/4
மேல் வரல் கருதி நின்றார் விண்ணவர் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:2 459/4
தோதகம் ஆக எங்கும் சுண்ணம் மேல் சொரிந்து தண்ணென் – சிந்தா:2 463/3
கொண்டு மேல் எழுவது ஒப்ப குளிறி நின்று அதிர்ந்து மேகம் – சிந்தா:3 508/2
கோதை அருவி குளிர் வரை மேல் நின்று – சிந்தா:3 525/1
கொங்கு தோய் குழலாரொடும் குன்றின் மேல்
தங்குகின்றது போல் தகை சான்றதே – சிந்தா:3 528/3,4
வெருளி மாடங்கள் மேல் துயில் எய்தலின் – சிந்தா:3 532/2
வந்து அடை பான்மை மண் மேல் இராசமாபுரத்து என்றான் – சிந்தா:3 539/4
பால் நிற பனி வரை மேல் நிறம் மிகுத்தன – சிந்தா:3 573/1
மன் பவள மேல் நவின்று பளிக்கு அலகு பரப்பி – சிந்தா:3 593/3
இனம் சேரா ஆகி இளையார் உயிரின் மேல் எண்ணம் கொள்வான் – சிந்தா:3 636/1
தேன் சேர் திருவடி மேல் கிண்கிணி பொன் ஆவதற்கே தக்கது என்பார் – சிந்தா:3 637/4
செய்ய தாமரை மேல் திருவே-கொலோ – சிந்தா:3 639/1
நீட்டி மெல் மலர் மேல் வந்து நின் நலம் – சிந்தா:3 642/2
நீள் வயிர வெண் மருப்பின் நீல களிற்றின் மேல் நிரை தார் பொங்க – சிந்தா:3 645/2
செம்பொன் புரிசை அடைந்தாள் செந்தாமரை மேல் திருவோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:3 646/4
மேல் பட வெருவி நோக்கி தானையை விட்டிட்டு ஒல்கி – சிந்தா:3 675/3
அரங்கின் மேல் இவளை தந்த தாய்-கொலோ கயத்தி அன்றேல் – சிந்தா:3 678/3
இகல் ஏந்து இள முலை மேல் சாந்து எழுதி முத்து அணிந்து பூவும் சூட்ட – சிந்தா:3 679/3
தாம்தாம் தாம் என தாழ்ந்த பொன் மேகலை தாம அரங்கின் மேல் தாது ஆர் முல்லை – சிந்தா:3 680/2
ஆடவர் மனங்கள் என்னும் அரங்கின் மேல் அனங்க மாலை – சிந்தா:3 683/1
புதிதின் இட்ட பூம் தவிசின் உச்சி மேல் நடந்து அவண் – சிந்தா:3 705/1
நிறை வாள் இலங்கு அருவி நீள் வரை மேல் மின்னும் – சிந்தா:3 733/3
நெருங்கார் மணி அருவி நீள் வரை மேல் மின்னும் – சிந்தா:3 734/3
மண் ஒன்று மெல் விரலும் வாள் நரம்பின் மேல் நடவா – சிந்தா:3 735/2
எல்லீரும் என்பாள் போல் ஏந்தல் மேல் வீழ்ந்தனளே – சிந்தா:3 737/4
எழுந்து விண் படரும் சிங்கம் பெட்டை மேல் இவர்ந்து நின்றால் – சிந்தா:3 752/1
மழுங்க மேல் சென்று பாய்தல் மற புலி-தனக்கும் ஆமோ – சிந்தா:3 752/2
தூமத்தால் கெழீஇய கோதை தோள் துணை பிரித்தல் விண் மேல்
தாமத்தால் கெழீஇய மார்பன் இந்திரன் தனக்கும் ஆகாது – சிந்தா:3 754/1,2
பாழி நம் படை மேல் அது இ பார் எலாம் – சிந்தா:3 762/1
பொங்கி மேல் செல்வதே போல் பொலம் கழல் நரல சென்றான் – சிந்தா:3 765/4
ஏற்றவர் மார்பத்து அல்லால் இரும்பு மேல் விடாது நிற்பார் – சிந்தா:3 782/2
விழித்து மேல் சென்ற வேழம் வேலினால் விலக்கி நிற்பார் – சிந்தா:3 783/2
மேல் அற்ற கவசம் வீழ்ந்த சாமரை அற்ற வில் ஞாண் – சிந்தா:3 797/2
உடலின் மேல் திரியும் திண் தேர் காண்டலும் மைந்தர் நெஞ்ச – சிந்தா:3 805/3
தேன் முழங்கு தார் குரிசில் செம்பொன் நெடும் தேர் மேல்
வான் முழங்கு வெம் சிலையின் வாளி மழை தூவி – சிந்தா:3 845/1,2
ஓடி ஆங்கு ஓர் உயர் வரை உச்சி மேல்
கூடி கோலம் குயிற்றி படம் களைந்து – சிந்தா:4 948/2,3
திருமாலை வெம் முலை மேல் திளைக்கும் தேவர் திரு உறுக – சிந்தா:4 961/2
கரும்_தடம்_கண்ணி-தன் மேல் காமுகர் உள்ளம் போல – சிந்தா:4 975/1
அண்ணல் அம் களிற்றை வையா ஆர்த்து மேல் ஓடினானே – சிந்தா:4 978/4
குண்டலம் குமரன் கொண்டு குன்றின் மேல் விழும் மின் போல் – சிந்தா:4 979/1
ஆற்றல் அம் குமரன்-தன் மேல் அடு களிறு ஓட அஞ்சான் – சிந்தா:4 981/3
பதி அமை பருதி-தன் மேல் படம் விரித்து ஓடி ஆங்கு – சிந்தா:4 982/2
பொதி அவிழ் கோதை-தன் மேல் பொரு களிறு அகன்று பொன் தார் – சிந்தா:4 982/3
எண் இல் காமம் எரிப்பினும் மேல் செலா – சிந்தா:4 998/3
தெளி கயம் அம் மலர் மேல் உறை தேவியின் – சிந்தா:4 1001/1
ஆடும் பாம்பு என புடை அகன்ற அல்குல் மேல்
சூடிய கலை புறம் சூழ்ந்த பூம் துகில் – சிந்தா:4 1007/1,2
பொன் வளர் செப்பின் மேல் பொலிந்த போன்றவே – சிந்தா:4 1008/4
கொடியின் மேல் குயில் குனிந்து இருந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 1011/4
சிலம்பொடு மேகலை மிழற்ற சென்னி மேல்
அலங்கல் வாய் அடி மலர் அணிந்து குண்டலம் – சிந்தா:4 1019/2,3
பூ அணை அழலின் மேல் சேக்கும் பொன் செய் தூண் – சிந்தா:4 1025/1
குன்றாது கூடுக என கூறி முத்த ஆர் மணல் மேல்
அன்று ஆங்கு அணி இழையாள் ஆழி இழைத்தாளே – சிந்தா:4 1037/3,4
கொண்டாள் தினை குரல் தான் சூடினாள் தாழ் குழல் மேல்
நுண் தார் பசுங்கிளியை நோவ அகட்டு ஒடுக்கி – சிந்தா:4 1039/2,3
குங்குமம் சேர் வெம் முலை மேல் கொய்தார் வடு பொறிப்ப – சிந்தா:4 1043/1
பங்கப்பட்டார் மேல் படை நினைந்தேன் ஆக என்றான் – சிந்தா:4 1043/4
கொண்டு எழுந்து உருவு காட்டி முகத்து-இடை குளித்து தோள் மேல்
வண் தளிர் ஈன்று சுட்டி வாள்_நுதல் பூப்ப வைத்தான் – சிந்தா:4 1081/3,4
கட்டமை நீதி தன் மேல் காப்பு அமைந்து இவர்கள் நிற்ப – சிந்தா:4 1145/2
ஏழ் தரு பருதி-தன் மேல் இளம் பிறை கிடந்ததே போல் – சிந்தா:4 1155/2
மேல் நிமிர்ந்து ஏறி ஆங்கு தேவன் வெற்பு ஏறினானே – சிந்தா:5 1168/4
சந்து உடை சாரல் சேறி தரணி மேல் திலகம் அன்னாய் – சிந்தா:5 1178/4
அண்ணல் மேல் அரிவையர் கண்ணின் மொய்த்து அவண் – சிந்தா:5 1206/1
மண்ணின் மேல் மாந்தர்கள் மொய்க்கும் வாவியை – சிந்தா:5 1206/2
தாதின் மேல் நடந்தது ஓர் தன்மைத்து என்பவே – சிந்தா:5 1208/4
பூட்டி மேல் வைத்து அன புருவ பூமகள் – சிந்தா:5 1223/2
அழல் பொதிந்த நீள் எஃகின் அலர் தார் மார்பற்கு இ மலை மேல்
கழல் பொதிந்த சேவடியால் கடக்கல் ஆகாது என எண்ணி – சிந்தா:5 1224/1,2
தரணி மேல் தந்து அளித்த தத்துவன்-தான் யாரே – சிந்தா:5 1246/2
தரணி மேல் தந்து அளித்தான் தண் மதி போல் நேமி – சிந்தா:5 1246/3
அழகி கூத்து ஆடுகின்றாள் அரங்கின் மேல் அரம்பை அன்னாள் – சிந்தா:5 1254/4
காண் வரு குவளை கண்ணால் காளை மேல் நோக்கினாளே – சிந்தா:5 1257/4
பன் மணி கடகம் சிந்த பருப்பு உடை பவள தூண் மேல்
மன்னவன் சிறுவன் வண் கை புடைத்து மாழாந்து சொன்னான் – சிந்தா:5 1282/1,2
குடங்கையின் நெடிய கண்ணால் குமரன் மேல் நோக்கினாளே – சிந்தா:5 1290/4
அரிய பொங்கு அணை அம் என் அமளி மேல்
குரிசில் ஏறினன் கூர்ந்தது சிந்தையே – சிந்தா:5 1304/3,4
கோதை வெம் முலை மேல் கொண்ட கோலமே – சிந்தா:5 1323/4
மென் மெல மலர் மேல் மிதித்து ஏகினாள் – சிந்தா:5 1336/3
அணி உடை கமலம் அன்ன அம் கை சேர் முன்கை-தன் மேல்
துணிவு உடை காப்பு கட்டி சுற்றுபு தொழுது காத்தார் – சிந்தா:5 1344/3,4
தயங்கு இணர் கோதை-தன் மேல் தண் என வைத்த மென் தோள் – சிந்தா:5 1360/1
பனி ஆர் மலர் மேல் படு வண்டு இனமே – சிந்தா:5 1375/4
முரிந்த நம் பிறவி மேல் நாள் முற்றிழை இன்னும் நோக்காய் – சிந்தா:5 1391/3
முல்லை அம் குழலினாய் நின் முலை முதல் கொழு நன் மேல் நாள் – சிந்தா:5 1399/2
விரை செய் தாமரை மேல் விளையாடிய – சிந்தா:5 1401/1
வண்டு வாழ் கொடும் துறை கன்னி வாளை மேல்
நண்டு உகிர் உற்றென நடுங்கி நாணினால் – சிந்தா:6 1443/1,2
பூமி மேல் திலகம் வைத்து அனைய பொன் நகர் – சிந்தா:6 1448/2
பிறங்கிய உறுப்பின் மேல் பெரிய நோக்கின – சிந்தா:6 1461/2
பத்தியில் குயிற்றிய பைம்பொன் திண்ணை மேல்
சித்திர தவிசினுள் செல்வன் சீர் பெற – சிந்தா:6 1478/1,2
பஞ்சி மேல் மிதிக்கும் போதும் பனிக்கும் சீறடியினாளே – சிந்தா:6 1531/4
ஆவி தளிர்ப்ப அவர் தோள் மேல் துஞ்சினார் – சிந்தா:7 1575/2
இன் புகை ஆர்ந்த இழுதார் மென் பள்ளி மேல்
அன்பு உருகு நல்லார் அவர் தேள் மேல் துஞ்சினார் – சிந்தா:7 1576/1,2
அன்பு உருகு நல்லார் அவர் தேள் மேல் துஞ்சினார் – சிந்தா:7 1576/2
காதல் மாமன் மட மகளே கரும் குழல் மேல் வண்டு இருப்பினும் – சிந்தா:7 1586/1
புலவன் சித்திரித்த பொன் சிலம்பு நக பூ நிலத்து மேல்
உலவும்-போழ்தும் என் ஆவி மலர் மேல் மிதித்து ஒதுங்குவாய் – சிந்தா:7 1588/2,3
உலவும்-போழ்தும் என் ஆவி மலர் மேல் மிதித்து ஒதுங்குவாய் – சிந்தா:7 1588/3
விட்டாள் ஆர்வம் அவன்-கண் இவன் மேல் மைந்து உறவினால் – சிந்தா:7 1601/2
உரைத்து மின் இருள் மேல் கிடந்தாலும் ஒத்து – சிந்தா:7 1603/3
முனைவன் மேல் துதி முற்று எடுத்து ஓதினான் – சிந்தா:7 1608/4
அன்னம் உறங்கும் மணி வரை மேல் நின்று – சிந்தா:7 1612/2
பூளை மெல் அணை மேல் புரளும்-கொலோ – சிந்தா:7 1628/4
மாசில் வெண் துகிலை நீர் தோய்த்து மேல் போர்த்த வண்ணமே போல் – சிந்தா:7 1649/2
கொண்டு கோதை மலர் எழுத்து மெல் விரலின் மேல் தாங்கி நோக்கும் – சிந்தா:7 1655/1
உருவு கொண்ட குரல் அன்றில் உயிர் மேல் ஆம்பல் உலாய் நிமிரும் – சிந்தா:7 1662/2
களி செய் கோசிக நீர் விழ கடி மாலை மேல் தொடர்ந்து கீழ் – சிந்தா:7 1673/1
வேல் உடை தடக்கையார்கள் வேழ மேல் சென்ற-போழ்தில் – சிந்தா:7 1677/1
தானை மேல் சென்ற-போழ்தும் வென்றியில் தளர்தல் இன்றி – சிந்தா:7 1679/2
மணியின் மேல் புறம் போர்த்து அன்ன மா கதிர் – சிந்தா:7 1713/1
தூமம் ஆர்ந்த துகில் அணை பள்ளி மேல்
காமன் தம்பியின் காளை கிடந்த பின் – சிந்தா:7 1715/1,2
காய்த்த செந்நெலின் தாழ் கதிர் நெற்றி மேல்
பூத்த முல்லையின் போது பொழிந்து உக – சிந்தா:7 1777/1,2
சாந்தின் மேல் தொடுத்த தீம் தேன் தண் மதி கோடு போழ – சிந்தா:7 1820/1
மெச்சி மேல் வேந்தனும் விழைதக தோன்றினான் – சிந்தா:7 1836/4
வனை கல திகிரியும் வாழ் உயிர் மேல் செலும் – சிந்தா:7 1839/1
பாவையே நோற்றனள் பாரின் மேல் என்மரும் – சிந்தா:7 1843/2
தேன் நிரை களிற்றின் மேல் திண் குளம்பு அழுத்துவ – சிந்தா:7 1846/2
மாந்தர் மேல் தவழ்ந்து மாடம் இருள் பட புதையும் செல்வத்து – சிந்தா:7 1855/3
நீர் மலி கடாத்த கொண்மூ நெற்றி மேல் மின்னின் நொய்தா – சிந்தா:7 1862/2
விடு கணை சென்று தேர் மேல் பின் முனா வீழ்தலோடும் – சிந்தா:7 1863/3
நிழல் அவாய் இறைஞ்சி நீங்கா நெடும் களிற்று எருத்தம் மேல் ஏற்றி – சிந்தா:7 1865/2
வார் பொன் முடி மேல் வயிரம் உழ சேந்த செல்வத்து – சிந்தா:7 1869/1
பட்ட பழி வெள்ளி மலை மேல் பரத்தல் அஞ்சி – சிந்தா:7 1876/1
பொன் ஆர மார்பின் மேல் பொழிய புன்கண் உற்றானே – சிந்தா:7 1883/4
புகழ் வரை சென்னி மேல் பூசையில் பெரியன – சிந்தா:8 1898/1
அண்ணல் அம் குன்றின் மேல் வருடை பாய்ந்து உழக்கலின் – சிந்தா:8 1899/1
பொருப்பு எலாம் பொன் கிடந்து ஒழுகி மேல் திருவில் வீழ்ந்து – சிந்தா:8 1903/2
புலி அனார் மகள் கோடலும் பூமி மேல்
வலியின் மிக்கவர்-தம் மகள் கோடலும் – சிந்தா:8 1919/2,3
முழை உறை சிங்கம் பொங்கி முழங்கி மேல் பாய்ந்து மை தோய் – சிந்தா:8 1928/3
காவின் மேல் கடி மலர் தெகிழ்ந்த நாற்றமும் – சிந்தா:8 1935/1
கரும்பின் மேல் தொடுத்த தேன் கலி கொள் தாமரை – சிந்தா:8 1936/1
மேல் எழுந்த மீ நிலத்த விரல கைய ஆகுமே – சிந்தா:8 1954/4
வீழ்ந்த பந்தின் மேல் விரைந்து மின்னின் நுண் நுசுப்பினாள் – சிந்தா:8 1958/1
செந்தாமரை மேல் திருவின் உரு எய்தி நின்றாள் – சிந்தா:8 1959/4
பூ மொய்த்திருந்த கடை மேல் புலம்புற்று இருந்தான் – சிந்தா:8 1966/4
பெண் நீர்மை மேல் நாள் பிறந்தும் அறியுமோ – சிந்தா:8 1968/4
கான் அவாம் கடி நாறும் மென் பள்ளி மேல்
வான் அவாம் வகையால் வைகினார்களே – சிந்தா:8 1983/3,4
பள்ளி மேல் எழுதப்பட்ட பாவை போல் ஆயினாளே – சிந்தா:8 1990/4
சோலை வரை மேல் இழியும் தோகை மயில் ஒத்தாள் – சிந்தா:9 2018/4
இட்ட அணை மேல் இனிது மெல்லென அசைந்தான் – சிந்தா:9 2030/3
புள்ளுவம் மதிமகன் புணர்த்த ஓசை மேல் புகன்று – சிந்தா:9 2039/3
தொடி தோள் வளை நெகிழ தொய்யில் முலை மேல்
வடி கேழ் மலர் நெடும் கண் வார் புயலும் காலும் – சிந்தா:9 2049/1,2
முகிழ்ந்து ஏந்து இள முலை மேல் பொன் பசலை பூப்ப – சிந்தா:9 2051/2
குறங்கின் மேல் தழுவி வைத்து கோதை அம் குருதி வேலான் – சிந்தா:9 2067/2
சிலம்பின் மேல் சென்னி சேர்த்தி சிறியவர் செய்த தீமை – சிந்தா:9 2088/2
குழவி வெண் திங்கள் கோட்டின் மேல் பாய குளிர் புனல் சடை விரித்து ஏற்கும் – சிந்தா:10 2105/1
எதிர்த்த தண் புனல் சூழ் இன் நதி கரை மேல் இளையவர் அயா உயிர்த்து எழுந்தார் – சிந்தா:10 2108/4
ஏட்டின் மேல் தீட்டி திரு எழுத்து இட்டு ஆங்கு இறைவனும் தமர்களை பணிப்ப – சிந்தா:10 2110/2
சிலம்பின் மேல் பஞ்சி ஆர்ந்த சீறடி வலத்தது ஊன்றி – சிந்தா:10 2132/2
தொட்டு மேல் பொறியை நீக்கி மன்னனை தொழுது தோன்ற – சிந்தா:10 2143/3
புதைய இ பொழிலை போர்த்து ஓர் பொய் பழி பரந்தது என் மேல்
கதை என கருதல் செய்யான் மெய் என தானும் கொண்டான் – சிந்தா:10 2144/2,3
மாற்றத்தை கேட்டு சென்று மத களிறு அடக்கி மேல் கொண்டு – சிந்தா:10 2146/2
குலை வட்ட குருதி அம்பு வானின் மேல் பூசல் உய்ப்பான் – சிந்தா:10 2184/3
சிலை வட்டம் நீங்கி விண் மேல் செவ்வனே எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2184/4
தலை வைத்தது அம்பு தானும் தரணி மேல் பாதம் வைத்தான் – சிந்தா:10 2190/4
நினைக்கலாகா வகையான் நேரார் உயிர் மேல் எழுந்தான் – சிந்தா:10 2194/4
பொறியின் மேல் ஏறல் தேற்றான் நாணினால் போதல் செய்யான் – சிந்தா:10 2201/1
ஒள் அழல் பருதி மேல் ஓர் பருதி நின்று அதனை ஒத்தான் – சிந்தா:10 2203/4
மேல் ஆள் மேல் நெருப்பு உமிழ்ந்து மின் இலங்கும் அயில் வாளால் – சிந்தா:10 2236/2
மேல் ஆள் மேல் நெருப்பு உமிழ்ந்து மின் இலங்கும் அயில் வாளால் – சிந்தா:10 2236/2
மாலை வாய் நெடும் குடை மேல் மத யானை கை துணிந்து – சிந்தா:10 2238/1
பஞ்சி மேல் கிடந்து உடை ஞாண் பதைத்து இலங்க கிடந்தாரை – சிந்தா:10 2240/3
நீள் அமர் உழக்கி யானை நெற்றி மேல் தத்தி வெய்ய – சிந்தா:10 2245/3
மன்மதன் என்னும் காளை மணி ஒலி புரவி தேர் மேல்
வில் மழை சொரிந்து கூற்றின் தெழித்தனன் தலைப்பெய்து ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2246/1,2
பொன் வரை புலியின் பாய்ந்து பூமி மேல் தோன்றினானே – சிந்தா:10 2246/4
நெற்றி மேல் கோல்கள் மூன்று நெருப்பு உமிழ்ந்து அழுந்த எய்ய – சிந்தா:10 2247/1
பொற்றது ஓர் பவழம் தன் மேல் புனை மணி அழுத்தி ஆங்கு – சிந்தா:10 2247/3
தோளினால் எஃகம் ஏந்தி தும்பி மேல் இவர கையால் – சிந்தா:10 2248/1
வாளினால் திருகி வீசி மருப்பின் மேல் துஞ்சினானே – சிந்தா:10 2248/4
வனை கல திகிரி தேர் மேல் மன்னரை குடுமி கொண்டான் – சிந்தா:10 2249/3
நெற்றி மேல் எய்த கோலை பறித்திட உமிழ்ந்த நெய்த்தோர் – சிந்தா:10 2255/2
பாய்ந்தது ஓர் புலியின் மற்று ஓர் பகட்டின் மேல் பாய்வித்தானே – சிந்தா:10 2258/4
இன் நீரின திரை மேல் இரண்டு இள வெம் சுடர் இகலி – சிந்தா:10 2264/1
சாரிகை திரியும் யானை உழக்கலின் தரணி தன் மேல்
ஆர்கலி குருதி வெள்ளம் அரும் துகள் கழுமி எங்கும் – சிந்தா:10 2271/1,2
குன்றின் மேல் பவழம் போல கோமுகன் தோன்றினானே – சிந்தா:10 2272/4
பொற்ற சொல் மாலை சூட்டி புலவர்கள் புகழ கல் மேல்
நிற்பர் தம் வீரம் தோன்ற நெடும் புகழ் பரப்பி என்றான் – சிந்தா:10 2302/3,4
அற்று வீழ் தலைகள் யானை உடலின் மேல் அழுந்தி நின்ற – சிந்தா:10 2305/1
தெற்றி மேல் பூத்த செந்தாமரை மலர் போன்ற செம் கண் – சிந்தா:10 2305/3
சங்கம் மத்தகத்து அலமர தரணி மேல் களிறு அழியவும் – சிந்தா:10 2306/2
பொருவில் கீழ் வளி முழக்கினால் பூமி மேல் சனம் நடுங்கிற்றே – சிந்தா:10 2308/3
பைய உண்ட பின் கொட்டை மேல் பவித்திர தும்பி பறந்ததே – சிந்தா:10 2311/4
மேல் ஏறி மூழ்கி பிறழ்ந்து ஆழ்ந்த இறந்துபட்டாள் – சிந்தா:11 2344/4
மந்தார மா மாலை மேல் தொடர்ந்து தழுவவாரா தாமம் மல்கி – சிந்தா:11 2370/1
சிங்க ஆசனத்தின் மேல் சிங்கம் போல் தேர் மன்னர் முடிகள் சூழ – சிந்தா:11 2371/2
சென்று காதலன் திரு விரி மரை மலர் அடி மேல்
ஒன்றி வீழ்ந்தனர் குவளை கண் உவகை முத்து உகவே – சிந்தா:12 2380/3,4
விளங்கி மேல் உலகினை வெறுப்பித்திட்டதே – சிந்தா:12 2408/4
பொன் நெடும் குன்றம் போல பூமி மேல் நிலவி வையம் – சிந்தா:12 2417/2
வேய்ந்த பொங்கு அணை வெண் பொன் கட்டில் மேல்
நீந்து நித்தில விதான நீழலாற்கு – சிந்தா:12 2421/2,3
மல் பக மலர்ந்து அகன்ற மார்பின் மேல்
வில் பக குலாய் ஆரம் வில்லிட – சிந்தா:12 2424/1,2
தெள் அறல் மண்ணு நீர் ஆட்டினர் தே மலர் மேல்
ஒள் இழையவள் ஒத்தாள் உருவ நுண் நுசுப்பினாள் – சிந்தா:12 2431/3,4
அரும்பு ஆர் மலர் மேல் அணங்கே மழலை அன்னமே – சிந்தா:12 2453/2
குரல் சிலம்பு ஒலிப்ப சென்னி குஞ்சி மேல் மிதிப்ப நோற்றான் – சிந்தா:12 2459/2
கோவிந்தன் என்னும் செம்பொன் குன்றின் மேல் பிறந்து கூர் வேல் – சிந்தா:12 2460/1
வித்தி மேல் உலகத்து இன்பம் விளைத்து மெய்கண்டநீரார் – சிந்தா:12 2462/4
தண்டிலத்து அகத்தில் சாண் மேல் எண் விரல் சமிதை நானான்கு – சிந்தா:12 2466/1
ஆர வட மேல் திசை-கண் இருந்த அவிர் பஞ்சி – சிந்தா:12 2489/2
ஆய்ந்த பொன் வாளை நீக்கி அவிர் மதி பாக கல் மேல்
காய்ந்த வாள் கலப்ப தேய்த்து பூ நிறீஇ காமர் பொன் ஞாண் – சிந்தா:12 2496/1,2
தூமம் கொப்புளிக்கும் துகில் சேக்கை மேல்
காமன் அப்பு அணை கள் உக வைகினார் – சிந்தா:12 2505/3,4
வட்ட நல் வைரம் வாய்ப்ப நிரைத்து மேல் மணிகள் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2523/2
இடு மயிர் சிறகர் ஆக எழுந்து மேல் பறப்ப போல – சிந்தா:12 2525/2
மாந்தரும் மாவும் செல்ல மயங்கி மேல் எழுந்த நீறு – சிந்தா:12 2545/1
புண் பெற்ற வேலினான் மேல் பூ மழை தூவினாரே – சிந்தா:12 2546/4
சுண்ணம் மேல் சொரிவார் தொழுது தொங்கல் வீழ்ப்பார் – சிந்தா:12 2547/1
செந்தாமரை மேல் நடந்தான் அடி சேர்த்தினானே – சிந்தா:12 2564/4
பத்திமை விடாது மேல் நாள் படை கலம் நவின்ற பொன் தேர் – சிந்தா:12 2571/2
தான் விளையாடி மேல் நாள் இருந்தது ஓர் தகை நல் ஆலை – சிந்தா:12 2574/2
வீடு இல் ஐந்தரை கோடி விருத்தி மேல்
நாடி ஆயிரம் நாள்-தொறும் நங்கைமார்க்கு – சிந்தா:12 2577/1,2
பள்ளி செம்பொன் படை அமளி மேல் மழலை மணி யாழ் தான் வெளவி – சிந்தா:12 2591/2
எள்ளி வீங்கி திரண்ட தோள் மேல் குழை வில் வீச இருந்தானே – சிந்தா:12 2591/4
முறுவல் திங்கள் முக அரங்கின் மேல் முரிந்து நீண்ட புருவ கைகள் – சிந்தா:12 2594/1
அரங்கின் மேல் ஆடல் காட்டி அரசனை மகிழ்வித்தாளே – சிந்தா:12 2596/4
பொங்கும் மணி முடி மேல் பொலிந்து எண் கோதை தொகை ஆகி – சிந்தா:13 2607/1
மை திரண்ட வார் குழல் மேல் வண்டு ஆர்ப்ப மல்லிகை மெல் மாலை சூடி – சிந்தா:13 2626/1
நல் மயில் பொறின் மேல் போய நாளினும் – சிந்தா:13 2629/1
மேல் வளாய் வீக்கினார் விதியின் என்பவே – சிந்தா:13 2634/4
நல் நிற தவிசின் மேல் இருந்த நங்கைமார் – சிந்தா:13 2636/2
வேனில் வாய் கதிர் வெம்பலின் மேல் நிலை – சிந்தா:13 2669/1
இழிந்து கீழ் நிலை இன் அகில் சேக்கை மேல்
கிழிந்து சாந்து அழிய கிளர் மென் முலை – சிந்தா:13 2673/1,2
நகை ஆர் கவுள கிண்கிணியும் சிலம்பும் நாய் நா சீறடி மேல்
பகை கொண்டார் போல் சுமாஅய் கண்பின் பரூஉ காம்பு அனைய கணை கால் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/2,3
கடித்து கிடந்து கவின் வளரும் காய் பொன் மகரம் கதிர் முலை மேல்
உடுத்த சாந்தின் மிசை செக்கர் ஒளி கொள் முந்நாள் பிறை ஏய்ப்ப – சிந்தா:13 2695/2,3
குழிய பெரிய கோல் முன்கை மணி ஆர் காந்தள் குவி விரல் மேல்
கழிய பெரிய அரு விலைய சிறிய மணி மோதிரம் கனல – சிந்தா:13 2696/1,2
ஒவ்வா பஞ்சி மெல் அணை மேல் அசைந்தார் ஒண் பொன் கொடி அன்னார் – சிந்தா:13 2701/4
மேல் பட மிக நனி சொரிவது ஒப்பவே – சிந்தா:13 2746/2
உழை அளிய தாம் உறூஉம் துன்பங்கள் நின் மேல்
விழைவு அயரா வேந்து உறூஉம் துன்பமே கண்டாய் – சிந்தா:13 2778/3,4
உருவ மேல் எழுதல் ஆகா ஒளி உமிழ்ந்து இலங்கும் மேனி – சிந்தா:13 2800/3
சிங்கம் சுமந்த மணி அணை மேல் தேவர் ஏத்தி சிறப்பு அயர – சிந்தா:13 2812/2
மன்றல் நாறும் அணி முடி மேல் மலிந்த சூளாமணி போலும் – சிந்தா:13 2814/1
வென்றோர் பெருமான் அறவாழி வேந்தன் விரி பூம் தாமரை மேல்
சென்ற திருவார் அடி ஏத்தி தெளியும் பொருள்கள் ஓர் ஐந்தும் – சிந்தா:13 2814/2,3
மேல் கதிக்கு ஏணி ஆய விழுத்தவர் மனையில் வந்தால் – சிந்தா:13 2826/3
இலங்கு பொன் குவடு சாந்தம் எழுதியது அனைய தோள் மேல்
நலம் கிளர் குழைகள் நான்று சாந்தின் வாய் நக்கி மின்ன – சிந்தா:13 2836/1,2
அடைதலான் மேல் உலகு அறியப்பட்டதே – சிந்தா:13 2847/4
பொங்கி மேல் பறந்து விண் புதைந்தது என்பவே – சிந்தா:13 2859/4
மெய் உரை விளங்கும் மணி மேல் உலக கோபுரங்கள் – சிந்தா:13 2869/1
காதலம் அல்லம் மேல் நாள் கழிந்த நம் பிறவி தம்முள் – சிந்தா:13 2885/1
மின் ஆர் சிலம்பின் சிலம்பும் குரல் அன்னம் மேல் நாள் – சிந்தா:13 2890/1
பஞ்சி மெல் அணையின் மேல் பரவை அல்குலார் – சிந்தா:13 2896/2
மேல் விளையாத இன்பம் வேந்த மற்று இல்லை கண்டாய் – சிந்தா:13 2906/4
அரும் கொடை தானம் ஆய்ந்த அரும் தவம் தெரியின் மண் மேல்
மருங்கு உடையவர்கட்கு அல்லால் மற்றையர்க்கு ஆவது உண்டே – சிந்தா:13 2924/3,4
குட்ட நீர் குளத்தின் அல்லால் குப்பை மேல் குவளை பூவா – சிந்தா:13 2925/4
ஒருவர் தம் வலி கெடும் உடன்று பொங்கி மேல்
இருவர் மற்று இயைந்து எழுந்து இருப்பின் என்ப போல் – சிந்தா:13 2942/1,2
குஞ்சி மேல் ஏற்ற கோமான் கொப்புளித்திட்ட எம்மை – சிந்தா:13 2949/2
சென்னி மேல் மிதித்த அம் செம் சீறடி திருவில் வீச – சிந்தா:13 2954/1
புல்லி புணர் முலையின் பூம் குவட்டின் மேல் உறைந்தாய் – சிந்தா:13 2957/3
தாழ்ந்து உலவி மென் முலை மேல் தண் ஆரம் வில் விலங்க – சிந்தா:13 2959/1
புண் மேல் கிழி போல் துறத்தல் பொருள் ஆமோ – சிந்தா:13 2960/4
நிழலார் திரு மணியும் தேவர் திரு முடி மேல் நிலவி வீசும் – சிந்தா:13 2970/2
கை பலி உண்டியானும் வெள்ளில் மேல் கவிழ நீரும் – சிந்தா:13 2984/2
நாமம் சால் கதியின் நீங்கி நன் பொன் மேல் உலகின் உச்சி – சிந்தா:13 2988/2
மேல் நிரைத்தன வெண் கொடி அ கொடி – சிந்தா:13 3002/3
முழா திரள் மொய் மலர் தாமம் தாழ்ந்து மேல்
வழா திரு மலர் எலாம் மலர்ந்து வண்டு இனம் – சிந்தா:13 3012/1,2
ஐய அரிமான் மணி அணை மேல் அமர்ந்தோய் நின்னை அமராதார் – சிந்தா:13 3019/2
கொழுந்து மலரும் கொள குயிற்றி குலாய சிங்காதனத்தின் மேல்
எழுந்த பருதி இருந்தால் போல் இருந்த எந்தை பெருமானே – சிந்தா:13 3021/2,3
விண்டு அலர் பூம் தாமரையின் விரை ததும்ப மேல் நடந்த – சிந்தா:13 3022/3
மெலிந்தனென் சுமந்து என நீக்கி மேல் நிலை – சிந்தா:13 3029/3
இருந்தது ஓர் இடி குரல் சிங்கம் பொங்கி மேல்
சுரிந்த தன் உளை மயிர் துறப்பது ஒத்தனன் – சிந்தா:13 3030/2,3
மேல் படு கற்பக மாலை வேய்ந்து பொன் – சிந்தா:13 3035/1
மல்லல் அம் குமரர் வான் மேல் சென்றதும் வகுக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:13 3062/4
மணியின் மேல் மணி கட்டியது ஒத்து அதற்கு – சிந்தா:13 3064/3
விளிவரும்-குரைய ஞான வேழம் மேல் கொண்டு நின்றான் – சிந்தா:13 3070/4
இருந்து எறிந்து எறியும் மூவர் மேல் படை இயற்றினானே – சிந்தா:13 3078/4
ஆனா கமழும் திருவடி போது அமரர் முடி மேல் அணிந்தாரே – சிந்தா:13 3090/4
ஐயம் இன்றாய் அலர் தாமரை மேல் அடி – சிந்தா:13 3095/2
அல்லி மேல் நடந்த கோவே அச்சத்துள் நீங்கினோமே – சிந்தா:13 3099/4
விண்ணின் மேல் மலர் மழை பொழிய வீங்கு பால் – சிந்தா:13 3112/1
மண்ணின் மேல் மழ கதிர் நடப்பது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3112/3
அருவி குன்றின் மேல் முடித்திட்டு ஐவரும் – சிந்தா:13 3134/3
அருகு அடைந்த சாந்து அழிய அம் முலை மேல் வீழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3139/3
பகடு பட அடுக்கி பண்ணவனார் தம் ஒளி மேல் நின்றால் போலும் – சிந்தா:13 3142/3

TOP


மேலவர் (1)

மேலவர் அடக்குபு வேழம் ஏறலின் – சிந்தா:10 2212/2

TOP


மேலாய் (1)

இறங்கின வீழும் மேலாய் ஓங்கிய எண்ணில் யோனி – சிந்தா:6 1535/2

TOP


மேலார் (2)

நல் தேர் மேலார் நால்வரை விட்டாற்கு அவர் சென்றார் – சிந்தா:4 1054/2
தோன்றும் மணி கால் அமளி தூ அணையின் மேலார்
மூன்றுலகம் விற்கும் முலை முற்று_இழையினாரே – சிந்தா:13 2920/3,4

TOP


மேலால் (6)

அளந்து கொண்டு இன்பம் பூரித்து அணி நகர் ஆக்கி மேலால்
இளம் கதிர பருதி சூட்டி இயற்றியது என்னல் ஆமே – சிந்தா:3 527/3,4
எண் திசையும் ஏற்ப படுத்து ஏற்றி அதன் மேலால்
கண்டு உருகு பொன்னின் நிலம் காமுறுவ புனைந்தார் – சிந்தா:3 592/3,4
பொற்பு உடை அமளி அங்கண் பூவணை பள்ளி மேலால்
கற்பக மாலை வேய்ந்து கரும் குழல் கை செய்வானை – சிந்தா:7 1710/1,2
பரந்து இடம் இன்றி மேலால் படா முலை குவிந்த கீழால் – சிந்தா:12 2534/2
நீர் வளர் நீலம் பூத்து நிரைத்த போல் நிரைத்த மேலால்
வார் வளர் முலையினார்-தம் மாழை வாள் முகங்கள் மாதோ – சிந்தா:12 2536/3,4
துறவு தந்து அருளுக என்ன தூ நகர் இழைத்து மேலால்
நற விரி தாமம் நாற்றி வானகம் விதானித்து ஆய்ந்து – சிந்தா:13 2633/2,3

TOP


மேலான் (6)

பண்ணியல் யானை மேலான் பதுமுகன் பரவை தானை – சிந்தா:3 747/1
ஒருவனே சிலையும் ஒன்றே உடையது ஓர் களிற்றின் மேலான்
அரு வரை மார்பில் சென்றது அறிந்திலன் எஃகம் இன்னும் – சிந்தா:3 810/1,2
பொன் அறையுள் இன் அமளி பூ அணையின் மேலான்
முன்னிய தன் மன்றலது முந்துற முடிப்பான் – சிந்தா:9 2035/1,2
நல் நிற மாவின் மேலான் நலம் கொள் தார் நபுலன் என்பான் – சிந்தா:10 2257/2
மொய்த்து எறி ஓடை நெற்றி மும்மத களிற்றின் மேலான்
கைத்தலத்து எஃகம் ஏந்தி காமுகன் கண்டு காய்ந்தான் – சிந்தா:10 2266/3,4
வெல் மத களிற்று வெய்ய அசனி வேகத்தின் மேலான்
மின் உமிழ் மாலை வேந்தன் வீரற்கு விளம்பினானே – சிந்தா:10 2313/3,4

TOP


மேலும் (10)

பஞ்சி மேலும் பனிக்கும் பனிக்குமே – சிந்தா:1 134/4
பூ அலர் கொடியனார் கண் போகமே கழுமி மேலும்
பாவமும் பழியும் உற்றார் பற்பலர் கேள் இது என்றான் – சிந்தா:1 206/3,4
ஒண் தேர் மிசையும் உருவ களிற்று உச்சி மேலும்
வண் தார் புரவி நிறுத்தும் மற மன்னர் மேலும் – சிந்தா:3 808/2,3
வண் தார் புரவி நிறுத்தும் மற மன்னர் மேலும்
கண்டான் சொரிந்தான் கணை மாரி கலந்தது அன்றே – சிந்தா:3 808/3,4
ஏழு ஆண்டின் மேலும் இரண்டு ஆண்டு இரண்டு எய்தி நின்றாள் – சிந்தா:8 1978/1
வீதியும் மேலும் மிடைந்து மிடை மலர் – சிந்தா:10 2119/3
மேலும் நுமரால் உரிமையுள் சிறப்பு பெற்றார் – சிந்தா:10 2165/4
கொல் யானை உந்தி குடை மேலும் ஓர் கோல் தொடுத்தான் – சிந்தா:10 2319/4
பூண் உடை முலையின் பாரம் பொறுக்கலா சுளிவின் மேலும்
நாண் அட நடுங்கி கையால் நகை முகம் புதைத்த தோற்றம் – சிந்தா:12 2461/2,3
காழ் ஆர் வெள்ளி மலை மேலும் காவல் மன்னர் கடி நகர்க்கும் – சிந்தா:13 2704/3

TOP


மேலே (2)

மட்டார் கோதை மனை துறந்தாள் மைந்தனும் மங்கை மேலே
ஒட்டி விள்ளா ஆர்வத்தனன் ஆகி உருவம் ஓதினான் – சிந்தா:7 1601/3,4
வெம்ப பிடித்து வெகுண்டு ஆங்கு அவன் தேரின் மேலே
பைம்பொன் முடியான் பட பாய்ந்திடுகு என்று பாய்வான் – சிந்தா:10 2321/2,3

TOP


மேலை (5)

மேலை நாள் பட்டது ஒன்று விளம்புவல் கேள் இது என்றான் – சிந்தா:3 671/4
ஆக்கமும் கேடும் உற்றீர் அடிகளே அல்லீர் மேலை
பூ குலாம் அலங்கல் மாலை புள் கொடியாற்கும் உண்டே – சிந்தா:7 1727/1,2
பெண்ணுக்கு அணியாக வேண்டி மேலை பெரியோர் பெருமான் படைத்தான் என்று – சிந்தா:9 2066/3
மேலை நீள் விசும்பு உறையும் வெண் மதியம் விசும்பு இழுக்கி – சிந்தா:10 2238/3
வலியவர் கொண்டு மேலை வரம்பு இகந்து அரம்பு செய்யும் – சிந்தா:13 2727/2

TOP


மேவர் (2)

மின் அணங்குறும் இடை மேவர் சாயலுக்கு – சிந்தா:4 1006/1
மேவர் தென் தமிழ் மெய் பொருள் ஆதலின் – சிந்தா:5 1328/2

TOP


மேவர (1)

அமரர் மேவர தோன்றிய அண்ணல் போல் – சிந்தா:4 994/3

TOP


மேவலர் (1)

மேவலர் அச்சுறவு எய்திய – சிந்தா:13 2674/3

TOP


மேவலள் (1)

வெறுத்து யாவையும் மேவலள் ஆயினாள் – சிந்தா:4 993/4

TOP


மேவார் (1)

பைம் துகில் மகளிர் மேவார் பாசிழை பசும்பொன் மாலை – சிந்தா:13 2973/2

TOP


மேவி (13)

மேவி வெண் மதி தன்னொடு இருக்குமே – சிந்தா:1 125/4
மேவி மென் புனம் மான் இனம் ஆதியா – சிந்தா:1 346/2
மேவி நம்பிக்கு வெம் பகை ஆக்கிய – சிந்தா:3 761/1
மேவி விண்ணவர் மங்கையர் போன்று தம் – சிந்தா:4 873/2
மேவி பூம் கங்கையுள் விழைந்த அன்னமே – சிந்தா:4 1017/4
மேவி பூ நிலம் மிசை இருக்கும் மெல்லவே – சிந்தா:4 1025/4
கானம் வழங்கல் மேவி காலின் ஏகினானே – சிந்தா:6 1412/4
மேவி யான் காணலுற்று சார்தலும் இப்பர் உள்ளான் – சிந்தா:7 1756/2
மேவி உறை வண்டினொடு மல்கி விழைதகைய – சிந்தா:7 1781/3
மேவி நோய் தீர வினா தருவார் இல்லையே – சிந்தா:8 1967/4
மேவி அச்சுதம் தெளித்த பின் விரைந்து – சிந்தா:12 2426/2
விம் அகில் புகையின் மேவி உடம்பினை வேது செய்து – சிந்தா:13 2667/1
மின் ஆர் மணி பூணவன் மேவி விண்-காறும் நாறும் – சிந்தா:13 3045/2

TOP


மேவிய (3)

மெய் புனை சுண்ணமும் புகையும் மேவிய
நெய்யொடு குங்குமம் நிறைந்த நாணினால் – சிந்தா:1 80/2,3
மேவிய பொருளொடு மீண்ட பின் அலால் – சிந்தா:4 1013/2
மெய்ப்படு முது புண் தீர்ப்பான் மேவிய முயற்சி போல – சிந்தா:13 2881/1

TOP


மேவினர் (1)

போகம் மேவினர் பூ மர காவினே – சிந்தா:4 855/4

TOP


மேவினும் (1)

உள்ளம் மேவினும் பிற உண பெறீர் எழு நாளும் – சிந்தா:12 2390/4

TOP


மேழக (1)

மேழக குரலினான் ஓர் வேட்டுவன் தலைப்பட்டானே – சிந்தா:5 1230/4

TOP


மேழகம் (1)

விரை செலல் வெம் பரி மேழகம் ஏற்றி – சிந்தா:3 521/3

TOP


மேற்கதிக்கு (1)

உற்றான் ஒரு மகனே மேற்கதிக்கு கொண்டுபோம் உரவோன் தன்னை – சிந்தா:6 1545/3

TOP


மேன்மேல் (2)

பாடலின் மேன்மேல் பயப்பய தான் துரந்து – சிந்தா:1 238/3
நீதி செல்வம் மேன்மேல் நீந்தி நிறைவு எய்தி – சிந்தா:1 366/2

TOP


மேன்மை (1)

மிக்கார் தம் கேட்டின் கண் மேன்மை இல்லா சிறியார் போல் – சிந்தா:5 1227/1

TOP


மேனி (29)

விருந்து செய்திட வெறி மேனி சேந்ததே – சிந்தா:1 97/4
தம் பொன் மேனி திமிர்ந்த தண் சாந்தமும் – சிந்தா:1 128/3
பொன் இழை சுடரும் மேனி பூம் கொடி அனைய பொற்பில் – சிந்தா:2 440/2
விரி மணி வியப்ப மேனி ஒளிவிட்டு விளங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:3 625/4
வாயே வளர் பவளம் மாந்தளிரே மா மேனி
நோயே முலை சுமப்பது என்றார்க்கு அருகு இருந்தார் – சிந்தா:3 652/2,3
சுந்தர சுண்ண மேனி மகளிர்-தம் கண்ணுள் இட்ட – சிந்தா:3 793/3
மேனி போன்று இனிதாய் விரை நாறிய – சிந்தா:4 853/2
மேனி தோன்ற விளங்கி வெளிப்பட்டதற்கு நாணி – சிந்தா:4 923/2
நிழல் மாலை வேல் நாண நீண்ட கண்ணே நெய் தோய்ந்த தளிரே மேனி – சிந்தா:5 1353/4
தெய்வமே கமழும் மேனி திரு ஒளி கலந்த மார்பின் – சிந்தா:7 1718/1
பூண்டது ஓர் ஆர மேனி பொன் உரைத்து இட்டது ஒக்கும் – சிந்தா:7 1722/2
பொன் உறு மேனி கன்றி போயினீர் பொறி இலாதேன் – சிந்தா:7 1726/2
மேனி கிளர் வெண் துகிலும் விழு பொன் இயல் நூலும் – சிந்தா:9 2024/2
அம் கலுள் மேனி அல்குல் காசு உடன் திருத்தி அம் பொன் – சிந்தா:9 2064/2
மாசறு மணியும் முத்தும் வயிரமும் ஒளிரும் மேனி
ஆசறு செம்பொன் ஆர்ந்த அலங்கல் அம் குன்று அனானும் – சிந்தா:9 2080/1,2
நாவியே நாறும் மேனி நங்கை நின் தவத்தின் என்றான் – சிந்தா:9 2099/4
பொன் நிற கோங்கம் பொன் பூம் குன்று என பொலிந்த மேனி
நல் நிற மாவின் மேலான் நலம் கொள் தார் நபுலன் என்பான் – சிந்தா:10 2257/1,2
நித்தில குப்பை போல நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கும் மேனி
பத்தி பூண் அணிந்த மார்பின் பதுமுகன் பைம்பொன் சூழி – சிந்தா:10 2266/1,2
எரி மணி குப்பை போல இருள் அற விளங்கும் மேனி
திரு மணி செம்பொன் மார்பின் சீவகன் சிலை கை ஏந்தி – சிந்தா:10 2295/1,2
இலங்கி மின் உமிழ்ந்து உலாம் மேனி ஏந்து பொன் – சிந்தா:12 2449/3
நெடு நல் நிமிர் ஆவி நாறும் நெய் தோய் தளிர் மேனி
துடி நுண் இடை பெரும் தோள் துவர் வாய் ஏழை மலர் மார்பன் – சிந்தா:12 2503/2,3
பூ செயா மேனி போல் பொலிந்து தோன்றுமே – சிந்தா:13 2689/4
மா நிற தளிர் நல் மேனி மல்லிகை மாலை சொன்னாள் – சிந்தா:13 2707/4
உருவ மேல் எழுதல் ஆகா ஒளி உமிழ்ந்து இலங்கும் மேனி
பருதியின் இயன்றது ஒக்கும் பன் மலர் கண்ணி வாடா – சிந்தா:13 2800/3,4
பூண் இடை நிலவும் மேனி மின்னொடு பொலிந்த தேவர் – சிந்தா:13 2802/3
பூ ததை கொம்பு போன்று பொன் இழை சுடரும் மேனி
ஏ தரும் கொடி அனாரை இரு நடு ஆக புல்லி – சிந்தா:13 2804/1,2
வேல் நிற மழை கண் தாமும் இமை குறைந்து அழுகி மேனி
தான் நிறம் கரக்கும் காலம் தையலீர் மெய்யது அன்றே – சிந்தா:13 2940/3,4
வில் உமிழ்ந்து இலங்கு மேனி விழு தவ நங்கைமார்கள் – சிந்தா:13 3062/3
மாழை நோக்கினார் மேனி மாசு கொண்டு – சிந்தா:13 3120/3

TOP


மேனிய (1)

போலும் மேனிய பொரு கடல் கலத்தின் வந்து இழிந்த – சிந்தா:10 2161/3

TOP


மேனியர் (1)

பொன்றி வாடிய மேனியர் பொன் நிறை சுருங்கார் – சிந்தா:12 2380/2

TOP


மேனியள் (1)

உண்ண உருக்கிய வான் நெய் போல் மேனியள்
வண்ண வன முலை மாதர் மட நோக்கி – சிந்தா:2 480/2,3

TOP


மேனியன் (3)

வீசிய கதிர் பரந்து இமைக்கும் மேனியன்
மாசு அறு மணிமுடி மிடைந்த மாலையன் – சிந்தா:4 953/2,3
துணிய வீசும் துளங்கு ஒளி மேனியன்
பணியின் பல் கலம் தாங்குபு சென்ற பின் – சிந்தா:7 1713/2,3
அணங்கு அரவு உரித்த தோல் அனைய மேனியன்
வணங்கு நோன் சிலை என வளைந்த யாக்கையன் – சிந்தா:9 2009/1,2

TOP


மேனியாய் (2)

அம் கலுழ் மேனியாய் நின் அணி நல அமிழ்தம் என்றான் – சிந்தா:8 1988/4
மாவினுள் தாழ் தளிர் மருட்டும் மேனியாய்
காவினுள் தோழரை கண்டு போதர்வேன் – சிந்தா:8 1993/2,3

TOP


மேனியாள் (1)

மருந்தின் சாயல் மணம் கமழ் மேனியாள்
பொருந்து பூம் பொய்கை போர்வையை போர்த்து உடன் – சிந்தா:4 1033/2,3

TOP


மேனியும் (2)

அழலும் மேனியும் ஆற்றலென் ஐயவோ – சிந்தா:6 1511/3
உள்ள மேனியும் ஒளிர் மணி கலங்களின் புனை-மின் – சிந்தா:12 2390/2

TOP


மேனியே (1)

நண்பனை நினையா நறு மேனியே – சிந்தா:5 1324/4

TOP


மேனியை (1)

நாவி நாறு எழில் மேனியை கண்டுகண்டு – சிந்தா:1 346/3

TOP