மு – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மு 8
மு_பழ 1
முக்கண் 1
முக்கால் 2
முக்கி 1
முக்குடை 11
முக்குடையான் 2
முக்குடையின் 1
முக்குடையினை 1
முக 41
முகங்கள் 5
முகட்டில் 1
முகட்டின் 1
முகட்டு 1
முகடு 5
முகத்த 6
முகத்தது 1
முகத்தவாம் 1
முகத்தன் 1
முகத்தி 1
முகத்தியர் 1
முகத்தியோர் 1
முகத்தில் 1
முகத்திற்கு 2
முகத்தின் 2
முகத்தினார் 1
முகத்தினாள் 3
முகத்தினாள்-கண் 1
முகத்து 16
முகத்து-இடை 1
முகத்துள் 1
முகத்துளே 1
முகத்தே 1
முகத்தை 7
முகந்தது 2
முகந்து 6
முகப்ப 1
முகபடாம் 4
முகம் 64
முகமன் 3
முகமும் 9
முகமோ 1
முகவியர் 1
முகன் 1
முகில் 25
முகில்கள் 1
முகிலில் 1
முகிலின் 3
முகிழ் 14
முகிழ்த்தவே 1
முகிழ்ந்து 2
முகை 8
முகைத்த 1
முகையின் 1
முசு 1
முசுவும் 1
முட்டாத 1
முட்டாது 1
முட்டி 1
முட்டினும் 1
முட்டு 3
முட 1
முடங்கிற்று 1
முடி 91
முடி-காறும் 1
முடிக்கு 1
முடிக 3
முடிகள் 2
முடிகென 1
முடித்தாள் 1
முடித்திட்டு 1
முடித்து 1
முடித்தும் 1
முடிந்த 1
முடிந்து 1
முடிப்பது 1
முடிப்பல் 2
முடிப்பான் 2
முடியால் 1
முடியான் 3
முடியில் 2
முடியின் 2
முடியினன் 1
முடியினாய் 2
முடியினாலும் 1
முடியினானும் 1
முடியினானே 2
முடியும் 5
முடியுற 1
முடியே 1
முடியொடு 1
முடிவு 1
முடுக்கரும் 1
முடுகுபு 1
முணையினால் 1
முத்த 20
முத்தம் 47
முத்தமும் 1
முத்தமே 1
முத்தார் 2
முத்தாரம் 1
முத்தாரமும் 1
முத்திற்கும் 1
முத்தின் 3
முத்தீ 1
முத்து 51
முத்துத்தாமம் 1
முத்தும் 28
முத்தேவர் 1
முத்தொடு 3
முதல் 21
முதல்வ 1
முதல்வன் 1
முதல்வனை 1
முதலா 2
முதலாக 1
முதலை 1
முதலைக்கு 1
முதலொடும் 1
முதியாரையும் 1
முதிர் 10
முதிர்ந்து 1
முதிரா 1
முதிரையின் 1
முது 13
முதுநகர் 3
முதுமகளிர்-தம்மால் 1
முதுவாய் 1
முந்தி 2
முந்திரிகை 1
முந்து 7
முந்துற 1
முந்தை 1
முந்நாள் 1
முந்நீர் 27
முந்நூல் 1
முப்பது 1
முப்புரி 1
மும் 1
மும்மத 4
மும்மதத்த 3
மும்மதத்தது 1
மும்மதத்தால் 1
மும்மதத்தினாலே 1
மும்மதத்து 1
மும்மதத்தொடு 1
மும்மதம் 4
மும்முறை 1
மும்மையும் 1
முயக்கு 1
முயங்க 1
முயங்கல் 1
முயங்கி 4
முயங்கின் 1
முயங்கினான் 1
முயங்கினானே 1
முயங்கு 9
முயல் 3
முயல்-மின் 1
முயல்கின்றார் 1
முயல்வது 1
முயலின் 1
முயலொடு 1
முயற்கு 1
முயற்சி 2
முயற்சியர் 1
முயறல் 1
முயன்று 2
முரச 1
முரசத்தானை 1
முரசம் 26
முரசமும் 1
முரசின் 4
முரசு 18
முரசும் 2
முரசொடு 3
முரண் 6
முரணிய 1
முரம்பின் 1
முரல் 2
முரல்வது 2
முரலலுற்று 1
முரலும் 1
முரன்றவே 2
முரன்றன 1
முரன்றாற்கு 1
முரன்று 3
முரி 3
முரிந்த 3
முரிந்தது 1
முரிந்தவே 1
முரிந்து 7
முரிய 3
முரியினும் 1
முரியும் 3
முரியும்-ஆயின் 1
முரிவிலர் 1
முரிவு 1
முருக்க 1
முருக்கப்பட்ட 1
முருக்கி 3
முருக்கு 3
முருக்கும் 1
முருகவேள் 1
முருகற்கும் 1
முருகன் 5
முருகன்தான் 1
முருகனின் 1
முருகு 21
முருடு 1
முருந்தின்-காறும் 1
முருந்து 1
முரைசு 1
முரைசொடு 1
முல்லை 42
முல்லையின் 2
முல்லையே 1
முலை 276
முலைக்கும் 1
முலைகள் 18
முலைகள்-தாமே 1
முலைகளின் 1
முலைகளும் 2
முலைகாள் 1
முலைய 2
முலையர் 1
முலையவர் 1
முலையவர்க்கு 1
முலையவர்கள் 1
முலையவள் 1
முலையா 1
முலையாய் 2
முலையார் 11
முலையார்க்கு 1
முலையாரும் 1
முலையால் 2
முலையாள் 6
முலையாளை 1
முலையில் 2
முலையிற்று 1
முலையின் 15
முலையினாட்கு 2
முலையினாட்கும் 1
முலையினாட்கே 1
முலையினாய் 1
முலையினார் 6
முலையினார்-தம் 3
முலையினார்க்கு 1
முலையினார்க்கும் 1
முலையினாரும் 1
முலையினாள் 6
முலையினாளுக்கு 1
முலையினாளும் 1
முலையினாளே 2
முலையினாளை 6
முலையினில் 1
முலையும் 11
முலையை 2
முழ 2
முழக்கம் 4
முழக்கில் 2
முழக்கின் 7
முழக்கினால் 1
முழக்கினானும் 1
முழக்கு 3
முழக்கும் 3
முழங்க 7
முழங்கலின் 3
முழங்கி 21
முழங்கிற்று 1
முழங்கின 1
முழங்கினானே 1
முழங்கு 22
முழங்கும் 10
முழங்குவ 1
முழங்கையால் 1
முழந்தாளும் 1
முழந்தாளை 1
முழம் 1
முழமும் 1
முழவ 1
முழவம் 10
முழவமா 1
முழவமும் 3
முழவின் 7
முழவு 13
முழவும் 6
முழா 4
முழாலின் 1
முழு 13
முழுது 11
முழுதும் 15
முழை 8
முழை-கண் 1
முழையுள் 2
முள் 17
முள்கலின் 1
முள்கலுறின் 1
முள்கு 1
முள்கும் 2
முள்ளால் 1
முள்ளின் 1
முள்ளுறீஇ 1
முள்ளொடு 1
முளரி 3
முளவுமா 1
முளி 2
முளை 7
முளைத்த 6
முளைத்தண்டு 1
முளைத்தது 6
முளைத்ததே 2
முளைத்து 7
முளைப்ப 2
முளைப்பது 1
முளையாய் 1
முளையை 1
முற்பட 3
முற்ற 1
முற்றம் 6
முற்றமே 1
முற்றி 11
முற்றிமை 1
முற்றிய 3
முற்றியதோ 1
முற்றில் 1
முற்றிழை 3
முற்றினாரே 1
முற்றினாரை 1
முற்றினானே 2
முற்று 12
முற்று_இழை 1
முற்று_இழைக்கு 1
முற்று_இழையார் 1
முற்று_இழையினாரே 1
முற்றுபு 1
முற்றும் 9
முறி 3
முறித்திட்டு 1
முறிந்த 1
முறிந்து 2
முறியவும் 1
முறுக்கல் 1
முறுக்கி 4
முறுகி 2
முறுகிய 1
முறுவல் 23
முறுவலித்து 3
முறை 7
முறைமுறை 1
முறைமை 1
முறையில் 1
முறையும் 1
முன் 40
முன்கை 13
முன்கை-தன் 1
முன்பனி 1
முன்பு 3
முன்முன் 1
முன்றில் 5
முன்னம் 3
முன்னமே 1
முன்னர் 6
முன்னரே 1
முன்னா 1
முன்னால் 1
முன்னி 4
முன்னிய 1
முன்னினர் 2
முன்னினார் 2
முன்னினான் 4
முன்னினானே 2
முன்னீர் 1
முன்னுபு 2
முன்னும் 1
முன்னுற 1
முன்னே 10
முன்னையாள் 1
முன்னோர் 1
முனம் 2
முனா 1
முனாது 1
முனி 6
முனிகளாய் 1
முனிந்து 1
முனிமை 1
முனிய 2
முனியல் 1
முனியாது 5
முனியின் 1
முனியினும் 1
முனிவர் 2
முனிவரன் 1
முனிவரும் 1
முனிவரையும் 1
முனிவன் 1
முனிவனம் 1
முனிவார் 2
முனிவு 2
முனை 6
முனை-கண் 1
முனைவ 1
முனைவர் 1
முனைவன் 2
முனைவனார் 1
முனைவனுக்கு 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


மு (8)

மையல் யானையின் மு மதம் ஆர்ந்து தேன் – சிந்தா:1 37/1
விலக்கு இல் சாலை யாவர்க்கும் வெப்பின் மு பழ சுனை – சிந்தா:1 75/1
சல சல மு மதம் சொரிய தம் தம்முள் – சிந்தா:1 82/1
ஊற்று இருந்த மு மதத்து ஓடை யானை பீடுசால் – சிந்தா:1 152/3
உப்பு உடைய மு நீர் உடன்று கரை கொல்வது – சிந்தா:1 280/1
மிக்க நாளினால் வேழம் மு மதம் – சிந்தா:2 414/1
தாமரை குணத்தினானை மு முறை தழுவிக்கொண்டு – சிந்தா:7 1725/3
பொடித்தான் கதிரோன் திரை நெற்றி புகழ் மு_பழ நீர் பளிங்கு அளைஇ – சிந்தா:11 2356/3

TOP


மு_பழ (1)

பொடித்தான் கதிரோன் திரை நெற்றி புகழ் மு_பழ நீர் பளிங்கு அளைஇ – சிந்தா:11 2356/3

TOP


முக்கண் (1)

இனம் தமக்கு எங்கும் இல்லார் இயைந்தனர் என்ப முக்கண்
சினம் திகழ் விடையினானும் செல்வியும் சேர்ந்தது ஒத்தே – சிந்தா:1 188/3,4

TOP


முக்கால் (2)

பூசறுத்து அம் கை நீரை மும்முறை குடித்து முக்கால்
காசு அற துடைத்த பின்றை கை விரல் உறுப்பு தீட்டி – சிந்தா:5 1302/2,3
மந்திரித்து அமைய முக்கால் மண்ணி மற்று அதனை நீக்கி – சிந்தா:12 2465/3

TOP


முக்கி (1)

கடி மாலை சூடி கருப்பூரம் முக்கி
தொடை மாலை மென் முலையார் தோள் தோய்ந்த மைந்தர் – சிந்தா:7 1574/1,2

TOP


முக்குடை (11)

தேங்கு ஓதம் முக்குடை கீழ் தேவர் பெருமானை – சிந்தா:6 1467/2
கடல் வண்ணன் முக்குடை கீழ் காசு இன்று உணர்ந்தான் – சிந்தா:6 1468/2
தாவா தவம் என்றார் தண் மதி போல் முக்குடை கீழ் தாதை பாதம் – சிந்தா:6 1547/2
மன் ஆகி முக்குடை கீழ் வாமன் சிறப்பு இயற்றி வரம்பு இல் இன்பம் – சிந்தா:6 1548/3
மட்டு ஆர் பூம் பிண்டி வளம் கெழு முக்குடை கீழ் மாலே கண்டீர் – சிந்தா:6 1549/1
முத்து அணிந்த முக்குடை கீழ் மூர்த்தி திருவடியை – சிந்தா:13 2740/1
பாட்டு அரும் பனி மதி பழித்த முக்குடை
மோட்டு இரும் கொழு மலர் பிண்டி மூர்த்தி நூல் – சிந்தா:13 2844/2,3
திலக முக்குடை செல்வன் திருநகர் – சிந்தா:13 3001/1
துணி மணி முக்குடை சொரிந்த தீம் கதிர் – சிந்தா:13 3011/3
வளம் கெழு முக்குடை அடிகள் வாய்மொழி – சிந்தா:13 3055/3
மொய் வினை இருள் கண் போழும் முக்குடை மூர்த்தி பாதம் – சிந்தா:13 3145/3

TOP


முக்குடையான் (2)

திங்கள் முக்குடையான் திரு மாநகர் – சிந்தா:1 139/1
தகடு படு செம்பொன் முக்குடையான் தாள் இணை என் தலை வைத்தேனே – சிந்தா:13 3142/4

TOP


முக்குடையின் (1)

கொலை இல் ஆழி வலன் உயர்த்த குளிர் முக்குடையின் நிழலோய் நீ – சிந்தா:5 1244/4

TOP


முக்குடையினை (1)

திரு மறு மார்பினை திலக முக்குடையினை
அருமறை தாங்கிய அந்தணர் தாதையை – சிந்தா:12 2561/1,2

TOP


முக (41)

குழை முக கொடியொடு குருதி வேலினான் – சிந்தா:1 195/3
குழை முக புரிசையுள் குருசில் தான் அகப்பட – சிந்தா:1 275/2
களி முக சுரும்பு உண் கோதை கயில் எருத்து அசைந்து சோர – சிந்தா:1 298/1
வளி முக சுடரின் நில்லா மனத்தொடு மயங்கி இப்பால் – சிந்தா:1 298/2
சுளி முக களிறு அனான்-தன் சொல் நய நெறியில் போய – சிந்தா:1 298/3
கிளி முக கிளவிக்கு உற்றது இற்று என கிளக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:1 298/4
சுரி முக வலம்புரி துவைத்த தூரியம் – சிந்தா:1 329/1
விரி முக விசும்பு உற வாய் விட்டு ஆர்த்தன – சிந்தா:1 329/2
எரி முக நித்திலம் ஏந்தி சேந்த போல் – சிந்தா:1 329/3
கரி முக முலையினார் காய் பொன் சிந்தினார் – சிந்தா:1 329/4
குழை முக ஞானம் என்னும் குமரியை புணர்க்கல் உற்றார் – சிந்தா:1 368/4
கோள் முக புலியோடு ஒப்பான் கொழு நிதி புரிசை புக்கான் – சிந்தா:2 470/4
மது முக மாலை நெற்றி மத களிறு உந்தி நிற்ப – சிந்தா:3 766/2
நுதி முக வாளும் வில்லும் நுண் இலை வேலும் ஏந்தி – சிந்தா:3 766/3
சீர் முக தோழர் சூழ சீவகன் திருவின் சாயல் – சிந்தா:3 817/3
வார் முக முலையினாளை மனை-வயின் கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:3 817/4
எந்திர எழினி வாங்கி இன் முக வாச செப்பும் – சிந்தா:3 838/2
நவ்வியம் பிணை கொள் நோக்கி நகை முக விருந்து செய்தான் – சிந்தா:4 1046/4
சீந்தா நின்ற தீ முக வேலான் மணி செப்பின் – சிந்தா:4 1055/1
ஈந்தான் கொண்டார் இன் முக வாசம் எரி செம்பொன் – சிந்தா:4 1055/2
கொதி முக குருதி வை வேல் குருசிலோ நம்மை உள்ளான் – சிந்தா:7 1708/2
விதி முக மணங்கள் எய்தி வீற்று இருந்து இன்பம் உய்ப்ப – சிந்தா:7 1708/3
கண் மல்கு நீரார் முக முகங்கள் நோக்கினரே – சிந்தா:7 1808/4
அமிழ்து அனைய பஞ்ச முக வாசம் அமைத்து ஆய்ந்த – சிந்தா:9 2026/3
கொடி உற ஒசிந்து நின்றாள் குழை முக திருவோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2059/4
நச்சு இலை வேல் கண் மாதர் நகை முக முறுவல் மாந்தி – சிந்தா:9 2090/2
போர் முக புலி கடல் புகுந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:10 2218/4
பூ முக மாலை மார்பன் பொன் அணி கவசம் மின்ன – சிந்தா:10 2270/3
மாதரார் முக பூவும் அலர்ந்தவே – சிந்தா:11 2334/4
எய்த நன்கு உணர்ந்த நீரார் இன் முக வாசம் ஊட்டி – சிந்தா:12 2474/2
நாண் குலாய் கிடந்த நங்கை நகை முக அமுதம் ஈந்தாள் – சிந்தா:12 2515/3
முறுவல் திங்கள் முக அரங்கின் மேல் முரிந்து நீண்ட புருவ கைகள் – சிந்தா:12 2594/1
நிழல் முக பகை கெட பருகி நீள் விசும்பு – சிந்தா:13 2677/3
நங்கை நின் முக ஒளி எறிப்ப நன் மதி – சிந்தா:13 2679/1
கொலை முக களிறு அனாற்கு நாழிகை சென்று கூற – சிந்தா:13 2733/3
கலை முக மல்லர் புல்லி கமழும் நீர் ஆட்டினாரே – சிந்தா:13 2733/4
கந்து அடு வெகுளி வேக கடா முக களிற்று வேந்தே – சிந்தா:13 2765/4
நமைத்த பூம் தாமம் தோய நகை முக விருந்து பெற்றான் – சிந்தா:13 2839/4
ஊன் உடை கோட்டு நாகு ஆன் சுரி முக ஏற்றை ஊர்ந்து – சிந்தா:13 2901/1
முன்னோர் வகுத்த முக வாசம் பொதிந்த வெந்நீர் – சிந்தா:13 3045/3
மீன் தயங்கு திங்கள் முக நெடும் கண் மெல் இயலார் – சிந்தா:13 3102/1

TOP


முகங்கள் (5)

கண் மல்கு நீரார் முக முகங்கள் நோக்கினரே – சிந்தா:7 1808/4
வார் வளர் முலையினார்-தம் மாழை வாள் முகங்கள் மாதோ – சிந்தா:12 2536/4
மாதரார் முகங்கள் என்னும் தாமரை மலர்ந்த தெள் நீர் – சிந்தா:12 2544/2
தட முலை முகங்கள் சாடி சாந்து அகம் கிழிந்த மார்பின் – சிந்தா:13 2708/1
உடம்பொடு முகங்கள் ஒவ்வார் ஊழ் கனி மாந்தி வாழ்வர் – சிந்தா:13 2842/3

TOP


முகட்டில் (1)

குன்று-இடை குளிர்க்கும் மின் போல் குழாம் மழை முகட்டில் செல்வான் – சிந்தா:7 1579/4

TOP


முகட்டின் (1)

கொங்கு அலர் கோங்கின் நெற்றி குவி முகிழ் முகட்டின் அங்கண் – சிந்தா:5 1281/2

TOP


முகட்டு (1)

தாம செப்பு இணை முகட்டு தண் கதிர் விடு நீல – சிந்தா:1 171/1

TOP


முகடு (5)

முனிமை முகடு ஆய மூவா முதல்வன் – சிந்தா:7 1609/1
கரு மணி முகடு வேய்ந்த கஞ்சனை கவரி கொண்ட – சிந்தா:10 2140/2
மா மணி முகடு வேய்ந்த மரகத மணி செப்பு அன்ன – சிந்தா:12 2442/1
செம்பொனால் செறிய வேய்ந்து திரு மணி முகடு கொண்ட – சிந்தா:13 2918/1
முகடு மணி அழுத்தி முள் வயிரம் உள் வேய்ந்து முத்தம் வாய் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 3142/1

TOP


முகத்த (6)

மழை முகத்த குஞ்சரம் வாரியுள் வளைத்தவே – சிந்தா:1 275/4
திங்கள் மதி முகத்த சேலும் பவளமும் சிலையும் முத்தும் – சிந்தா:3 643/1
இனிய அல்லா முகத்த முசுவும் குரங்கும் இரிய – சிந்தா:6 1414/2
வண்ண திங்கள் மதி முகத்த வாளோ கரும் கயல்களோ – சிந்தா:7 1587/1
வாள் ஆர் மதி முகத்த வாளோ வடு பிளவோ – சிந்தா:8 1972/1
மடந்தை-தன் முகத்த என் மனத்தின் உள்ளன – சிந்தா:9 2006/3

TOP


முகத்தது (1)

மண்ணதே வான் அது என்பார் மனத்ததே முகத்தது என்பார் – சிந்தா:3 795/2

TOP


முகத்தவாம் (1)

ஏலம் நாறு இரும் குழல் புறத்த வாள் முகத்தவாம்
நூலின் நேர் நுசுப்பு நோவ உச்சி மாலை உள்ளவாம் – சிந்தா:8 1954/2,3

TOP


முகத்தன் (1)

முற்பட கண்டு நோக்கி முறுவல் கொள் முகத்தன் ஆகி – சிந்தா:7 1710/3

TOP


முகத்தி (1)

குண்டலம் உடைய திங்கள் இது எனும் முகத்தி தாதை – சிந்தா:9 2076/3

TOP


முகத்தியர் (1)

முனி மதி முகத்தியர் முறுவல் நம்பினார் – சிந்தா:6 1554/2

TOP


முகத்தியோர் (1)

மதி கிடை முகத்தியோர் மடந்தை ஈண்டையாள் – சிந்தா:9 1999/4

TOP


முகத்தில் (1)

காமரு முகத்தில் பூத்த கரு மழை தடம் கண் தம்மால் – சிந்தா:10 2133/2

TOP


முகத்திற்கு (2)

திரு நிற முகத்திற்கு ஏற்ப செம்பொன் ஓர் ஓலை சேர்த்தி – சிந்தா:3 696/3
அலர்ந்த தண் கமலத்து அம் போது அணிதக்க முகத்திற்கு ஏற்ப – சிந்தா:4 964/3

TOP


முகத்தின் (2)

மாழை கொள் முகத்தின் தோன்றி வளை கடல் முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:6 1541/4
ஒன்பது முகத்தின் ஓடி உறு வலி அகலம் பாய – சிந்தா:13 2664/2

TOP


முகத்தினார் (1)

குழை நிற முகத்தினார் போல் குறித்ததே துணிந்து செய்யார் – சிந்தா:8 1928/2

TOP


முகத்தினாள் (3)

வாள் உடை முகத்தினாள் தன் வரு முலை தடத்தின் வைகி – சிந்தா:6 1506/2
அம்பும் வென்ற வரி நெடும் கண் அ மா மதி வாள் முகத்தினாள்
வம்பு பூத்து முருகு உலாய் தேன் கொப்புளித்து நின்றது ஓர் – சிந்தா:7 1664/2,3
ஆர்ந்த செந்தாமரை முகத்தினாள் அடிகள் வந்து ஈங்கு அகன் கடை உளாள் – சிந்தா:12 2585/2

TOP


முகத்தினாள்-கண் (1)

குழை உடை முகத்தினாள்-கண் கோணை போர் செய்த மன்னர் – சிந்தா:3 816/1

TOP


முகத்து (16)

வெம்பு உருகு வட்டு உமிழ்வ வெம் நெய் முகத்து உமிழ்வ – சிந்தா:1 103/2
முழை முகத்து இடி அரி வளைத்து அன்ன மள்ளரில் – சிந்தா:1 275/1
இழை முகத்து எறி படை இலங்கு வாள் கடல்-இடை – சிந்தா:1 275/3
உருவ மா மதி வாள் முகத்து ஓடிய – சிந்தா:1 339/1
வாள் முகத்து அலர்ந்த போலும் மழை மலர் தடம் கண் கோட்டி – சிந்தா:2 470/1
மருளி மான் பிணை நோக்கின் நல்லார் முகத்து
அருளினால் அழல் ஆற்றுவ போன்றவே – சிந்தா:3 532/3,4
தெள் நிற விசும்பில் நின்ற தெளி மதி முகத்து நங்கை – சிந்தா:3 620/3
தடம் கொள் வெம் முலை தாமரை வாள் முகத்து
அடைந்த சாயல் அரம்பையர் தம் உழை – சிந்தா:4 950/2,3
சித்திர மணி குழை திளைக்கும் வாள் முகத்து
ஒத்து ஒளிர் பவள வாய் ஓவ கைவினை – சிந்தா:4 1075/1,2
போர் முகத்து அழலும் வாள் கை பொன் நெடும் குன்றம் அன்னான் – சிந்தா:4 1116/2
குழை கொள் வாள் முகத்து கோல் வளையை காணான் குழைந்து அழுகின்ற – சிந்தா:7 1593/1
மது முகத்து அலர்ந்த கோதை மாற்றம் மைந்தற்கு உரைப்பாள் – சிந்தா:7 1708/1
கண் முகத்து உறுத்தி தூய்மை கண்டலால் கொள்ள வேண்டா – சிந்தா:8 1893/2
திங்கள் முகத்து இலங்க செ வாய் எயிறு இலங்க – சிந்தா:8 1971/2
தீ முகத்து உமிழும் வேல் கண் சில் அரி சிலம்பினார்-தம் – சிந்தா:10 2270/1
அரிது இவன் முகத்து நோக்கல் அழகு ஒளி அன்ன என்றான் – சிந்தா:13 3058/4

TOP


முகத்து-இடை (1)

கொண்டு எழுந்து உருவு காட்டி முகத்து-இடை குளித்து தோள் மேல் – சிந்தா:4 1081/3

TOP


முகத்துள் (1)

தார் பிணி தாம மார்பன் தம்பியை முகத்துள் நோக்கி – சிந்தா:11 2372/2

TOP


முகத்துளே (1)

முன்னையாள் போன்று தத்தை முகத்துளே தோன்றுகின்றாள் – சிந்தா:7 1626/4

TOP


முகத்தே (1)

அம் செம் கழுநீர் அலர்ந்த மதி வாள் முகத்தே
வஞ்சம் வழங்காதவன் கண்களின் நோக்க-மாதோ – சிந்தா:8 1964/2,3

TOP


முகத்தை (7)

கோட்டு இளம் களிறு போல்வான் நந்தகோன் முகத்தை நோக்கி – சிந்தா:2 484/1
சுற்றினார் முகத்தை நோக்கி சூழி மால் யானை அன்னான் – சிந்தா:4 1139/2
நங்கை தன் முகத்தை நோக்கி நகை மதி இது என்று எண்ணி – சிந்தா:5 1271/1
தன்னை யான் முகத்தை நோக்கின் தான் முலை முகத்தை நோக்கும் – சிந்தா:7 1626/1
தன்னை யான் முகத்தை நோக்கின் தான் முலை முகத்தை நோக்கும் – சிந்தா:7 1626/1
செயிர் இல் வாள் முகத்தை நோக்கி தேன் பொதிந்து அமுதம் ஊற – சிந்தா:9 2048/3
தளிர் புரை கோதை மாதர் தாமரை முகத்தை சேர்ந்த – சிந்தா:12 2468/2

TOP


முகந்தது (2)

மெழுகு எரி முகந்தது ஒக்கும் தாய் மெலிவு அகற்றினானே – சிந்தா:9 2095/4
பன்னல் அம் பஞ்சி குன்றம் படர் எரி முகந்தது ஒப்ப – சிந்தா:10 2274/1

TOP


முகந்து (6)

ஏன்ற நன் மாந்தர்க்கு எல்லாம் இரு நிதி முகந்து நல்கி – சிந்தா:1 262/2
துனை கதிர் முகந்து என முகப்ப தும்மினான் – சிந்தா:1 323/3
முலை முகந்து இளையர் மார்பம் முரிவிலர் எழுதி வாழும் – சிந்தா:1 372/2
முனைவன் தொழுது முடி துளக்கி முகந்து செம்பொன் கொள வீசி – சிந்தா:11 2357/1
மலை முகந்து அனைய மார்பின் மன்னனும் இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:13 2733/2
கூட்டரும் கொழும் திரை முகந்து மா முனி – சிந்தா:13 3060/2

TOP


முகப்ப (1)

துனை கதிர் முகந்து என முகப்ப தும்மினான் – சிந்தா:1 323/3

TOP


முகபடாம் (4)

வண்டு இனம் முகபடாம் அணிந்து வார் மதம் – சிந்தா:1 182/1
முகபடாம் வைப்ப ஆள் செற்று அழன்று கண் கரிந்த முல்லை – சிந்தா:6 1486/3
ஆட்டிய சாந்தம் என்னும் முகபடாம் அழித்து வெம் போர் – சிந்தா:7 1688/3
மூப்பு எனும் முகபடாம் புதைந்து முற்று_இழை – சிந்தா:9 2011/3

TOP


முகம் (64)

வண்ண வாள் முகம் என மரையின் உள் புகார் – சிந்தா:1 51/2
வயிர மணி தாழ் கதவு வாயில் முகம் ஆக – சிந்தா:1 105/2
குழை கொள் வாண் முகம் சூழ் குளிர் அம் கதிர் – சிந்தா:1 127/3
வயிரவில் முகம் சூடி வண்ணம் வீற்று இருந்தனவே – சிந்தா:1 168/4
அரும்பிய முலையினாளுக்கு அணி முகம் நான்கு தோன்ற – சிந்தா:1 207/2
கொங்கு அலர் கோதை மாழ்கி குழை முகம் புடைத்து வீழ்ந்து – சிந்தா:1 267/3
வார் உடை முலை முகம் நனைப்ப மாதர் சென்ற பின் – சிந்தா:1 274/2
நெய் முகம் அணிந்து நிழல் தங்கி அழல் பொங்கி – சிந்தா:1 282/1
வை முகம் அணிந்த நுதி வாள் அழல வீசி – சிந்தா:1 282/2
மை முகம் அணிந்த மத யானை தவ நூறி – சிந்தா:1 282/3
செம் கண் புன் மயிர் தோல் திரை செம் முகம்
வெம் கண் நோக்கின் குப்பாய மிலேச்சனை – சிந்தா:2 431/1,2
முழுது ஒன்று திண் தேர் முகம் செய்தவன் தன்னொடு ஏற்கும் – சிந்தா:2 445/3
நம் படை-தம்முள் எல்லாம் நகை முகம் அழிந்து நின்றேன் – சிந்தா:2 478/4
மடங்கல் நோக்கியர் வாள் முகம் போலும் என்று – சிந்தா:3 529/2
நாடி முகம் நான்கு அதனின் நான்முகனை ஒக்கும் – சிந்தா:3 598/3
உருவு கொள் மதியம் அன்ன ஒளி முகம் சுடர ஆக்கி – சிந்தா:3 674/2
தோற்றினாள் முகம் செய் கோலம் துளக்கினாள் மனத்தை எல்லாம் – சிந்தா:3 675/4
திசை முகம் படர்க வல்லே தீ தொட்டால் சுடுவது அன்றே – சிந்தா:3 748/4
அற்று வீழ் குழை முகம் அலர்ந்த தாமரை – சிந்தா:3 780/3
பாடு பாணி முகம் எனும் பான்மையின் – சிந்தா:4 948/1
முத்து அலைத்து இள முலை முகம் சிவந்து அலமர – சிந்தா:4 1101/2
கதுமென கடவுள் தோன்றி கடை முகம் குறுக வந்தான் – சிந்தா:4 1124/4
நின்று இரண்டு உருவம் ஓதி நேர் முகம் நோக்கினானே – சிந்தா:5 1289/4
சொரி பனி முருக்க நைந்து சுடர் முகம் பெற்ற-போதே – சிந்தா:5 1404/1
முன்னினான் வட திசை முகம் செய்து என்பவே – சிந்தா:5 1408/3
திகழ் மணி கோபுரம் திங்கள் வாள் முகம்
சிகழிகை நெடும் கொடி செல்விக்கு என்பவே – சிந்தா:6 1444/3,4
மாவடு மருட்டும் நோக்கின் மதி முகம் மழை கண் மாசு இல் – சிந்தா:6 1455/1
நல் வளம் தாமரை நாணிய வாள் முகம்
கொல் வளர் வேல் கணினாள் குழைந்தாள் என – சிந்தா:6 1474/1,2
நறும் புகை தூதுவிட்டு நகை முகம் கோட்டி நின்றாள் – சிந்தா:7 1568/4
பூம் கழலானை புண்ணிய நம்பி முகம் நோக்கி – சிந்தா:7 1639/1
பிணையல் நீட்ட பெரும் தகை அஃது ஏலான் முகம் நோக்கலும் – சிந்தா:7 1668/2
அம் மென் மாலை முகம் கரிய நீர் துளும்ப நின்று நீடி – சிந்தா:7 1674/2
குழை முகம் நெற்றி நக்க கோல வில் பகழி வாங்கி – சிந்தா:7 1680/2
மதி முகம் அறியும் நாமே வாடுவது என்னை என்றாள் – சிந்தா:7 1708/4
மாண்டது ஓர் விஞ்சை ஓதி மதி முகம் தைவந்திட்டாள் – சிந்தா:7 1709/3
மல்லார் திரள் தோள் மருமான் முகம் நோக்க மைந்தர் – சிந்தா:7 1868/3
மலை விரவு நீள் மார்பின் மைந்தன் தோழர் முகம் நோக்கி – சிந்தா:7 1885/2
கண்டு கடை காவலர்கள் கழற முகம் நோக்கி – சிந்தா:9 2012/2
சால முது மூப்பு உடைய சாமி முகம் நோக்கி – சிந்தா:9 2029/2
இலங்கு பொன் ஓலை மின்ன இன் முகம் சிறிது கோட்டி – சிந்தா:9 2060/1
நாட்டு இளம் பிடியார் நகை முகம் பருகும் நல்லவர் போல் மலர் பருகும் – சிந்தா:10 2104/3
கூர் உளி முகம் பொர குழிசி மாண்டன – சிந்தா:10 2229/1
கங்கை மா கடல் பாய்வதே போன்று காளை தன் கார் முகம்
மைந்தர் ஆர்த்து அவர் வாய் எலாம் நிறைய வெம் சரம் கான்ற பின் – சிந்தா:10 2309/1,2
இல்லாளை அஞ்சி விருந்தின் முகம் கொன்ற நெஞ்சின் – சிந்தா:10 2319/1
கான் முகம் புதைத்த தெள் நீர் கவர்ந்து பொன் குடங்கள் ஆர்த்தி – சிந்தா:12 2415/1
ஊன் முகம் புதைத்த வேல் கண்ணவர் களிற்று உச்சி ஏற்றி – சிந்தா:12 2415/2
வான் முகம் புதைத்த பல் மீன் மதி என மருண்டு நோக்க – சிந்தா:12 2415/3
தேன் முகம் புதைத்த மாலை குடை நிழல் திருவில் தந்தார் – சிந்தா:12 2415/4
நாண் அட நடுங்கி கையால் நகை முகம் புதைத்த தோற்றம் – சிந்தா:12 2461/3
கூற்று அனான் முகம் கோலம் செய்தான் கடல் – சிந்தா:12 2497/3
ஏதிலான் முகம் நோக்கும் இளிவினும் – சிந்தா:12 2498/2
பாதம் நோக்கிய பால் மதி வாள் முகம்
ஏதம் இன்றி எடுத்தனள் மெல்லவே – சிந்தா:12 2498/3,4
தேறு நீர் பூத்த செந்தாமரை முகம் வியர்த்து நின்றாள் – சிந்தா:12 2507/4
பூவையும் கிளியும் கேட்டு புழை முகம் வைத்து நோக்கி – சிந்தா:12 2510/1
இன் மலர் கமலம் ஆகி பூ முகம் பொருந்த வைப்பார் – சிந்தா:13 2662/3
குழை முகம் இட-வயின் கோட்டி ஏந்திய – சிந்தா:13 2677/1
செ வாய் விளர்த்து தோள் மெலிந்து செய்ய முலையின் முகம் கருகி – சிந்தா:13 2701/2
முலை முகம் சுமந்த முத்த தொத்து ஒளிர் மாலையாரும் – சிந்தா:13 2733/1
முரியும் பல் சன முகம் புடைத்து அகம் குழைந்து அழவே – சிந்தா:13 2758/4
நுதி முகம் முத்தம் சூடி நோக்குநர் ஆவி வாட்ட – சிந்தா:13 2838/3
முளரி முகம் நாக முளை எயிறு உழுது கீற – சிந்தா:13 2870/1
மஞ்சு இவர் மதி முகம் மழுங்க வைகினார் – சிந்தா:13 2896/3
மூழி வாய் முல்லை மாலை முலை முகம் முரிந்து நக்க – சிந்தா:13 2974/2
கனை கதிர் திரு முகம் அருக்கன் ஆக வான் – சிந்தா:13 3008/3

TOP


முகமன் (3)

இன் உரை முகமன் கூறி தானத்தில் இருக்க என்றான் – சிந்தா:3 542/4
கழி பெரு முகமன் கூறி காதலம் காளை என்றான் – சிந்தா:7 1644/4
முறைமுறை குமரர்க்கு எல்லா மொழி அமை முகமன் கூறி – சிந்தா:8 1917/3

TOP


முகமும் (9)

அழகுகொள் சிறு நுதலும் அணி வட்ட மதி முகமும்
தொழுதற்கு வரம் கொடுக்கும் தொண்டை வாய் தூ முறுவல் – சிந்தா:1 165/2,3
வெம் முலை தடமும் நோக்கி விரி மதி முகமும் நோக்கி – சிந்தா:3 739/2
பணிவரும் பகுதி அன்ன முகமும் என்று அயர்ந்து காம – சிந்தா:7 1582/3
திங்கள் வாள் முகமும் நோக்கான் திரு முலை தடமும் நோக்கான் – சிந்தா:7 1705/1
புருவ மதி முகமும் புகழ் தோளும் புணர் முலையும் – சிந்தா:7 1878/3
மின்னின் நுண் நுசுப்பும் வெய்ய முலைகளும் முகமும் தோன்ற – சிந்தா:9 2100/2
குழை ஒளி முகமும் கோல கொழும் கயல் கண்ணும் தோன்ற – சிந்தா:10 2130/3
வான் ஆர் மதி வாள் முகமும் மட மான் மதர் நோக்கும் – சிந்தா:12 2456/2
முழு நீர் வேல் கண்ணும் முகமும் உலறி – சிந்தா:13 2966/2

TOP


முகமோ (1)

நெடியான் மகன் சிலையும் அம்பும் வைத்த நிழல் மதியோ வாள் முகமோ நோக்கி காணீர் – சிந்தா:3 681/4

TOP


முகவியர் (1)

முன் பட்டது ஒழிந்து நுங்கள் முகவியர் முனிவு தீர்ந்தார் – சிந்தா:9 2045/2

TOP


முகன் (1)

நலம் பொறுக்கலாத பிண்டி நான் முகன் தமர்கட்கு எல்லாம் – சிந்தா:1 402/2

TOP


முகில் (25)

சோர் புயல் முகில் தலை விலங்கி தூ நிலம் – சிந்தா:1 58/1
ஆய் முகில் தழீஇ அசும்பு அறாத நெற்றிய – சிந்தா:1 100/3
மழை முகில் மாரியின் வைகும் என்பவே – சிந்தா:1 195/4
ஓடும் முகில் கீறி ஒளிர் திங்கள் சிகை வைத்தே – சிந்தா:3 598/1
முகில் தலை மதியம் அன்ன முழு மணி மாடத்து இட்ட – சிந்தா:3 600/1
முகில் ஏந்து மின் மருங்குல் மொய் குழல் தாய் இது கண்டும் உளளே பாவம் – சிந்தா:3 679/4
திரு நலம் மின்னு பொன் ஞாண் முகில் முலை மாரி தீம் பால் – சிந்தா:3 720/2
முகில் கொண்ட மின்னு தோற்ப முறுகிய விசையிற்று ஆகி – சிந்தா:3 796/2
மன்னர் தம் வெகுளி வெம் தீ மணி முகில் காணம் மின்னி – சிந்தா:4 1117/1
முகில் தலை விலங்கிய மொய் கொள் நீள் கொடி – சிந்தா:5 1251/2
மெழுகு செய் படம் வீழ் முகில் மத்தகத்து – சிந்தா:7 1602/1
கரு முகில் பொடித்த வெய்யோன் கடல்-இடை நடப்பதே போல் – சிந்தா:7 1724/1
தாழ் முகில் சூழ் பொழில் சந்தன காற்று அசைந்து – சிந்தா:8 1904/3
பேர் இசையான் இசை கேட்டலும் பெய்ம் முகில்
கார் இடி போல் மதனன் கனன்றிட்டான் – சிந்தா:10 2208/3,4
தான் முகில் கழி மதி போல் தன் உறை நீக்கினாளே – சிந்தா:12 2436/4
ஒள் இலை சூலம் தெள் நீர் உலா முகில் கிழிக்கும் மாட – சிந்தா:12 2527/1
முகில் கிழி மின்னின் நோக்கி முரிந்து இடை குழைந்து நின்றார் – சிந்தா:12 2540/4
தரிக்கிலர் ஆகி தாழ்ந்து தட முகில் குளிக்கும் மின் போல் – சிந்தா:13 2657/3
நீர் துளும்பு வயிற்றின் நிழல் முகில்
பார் துளும்ப முழங்கலின் பல் கலை – சிந்தா:13 2672/1,2
பனி முகில் முளைத்த நான்கு பசும் கதிர் திங்கள் ஒப்ப – சிந்தா:13 2807/1
பற்றிய விசும்பு-இடை பரவும் மா முகில்
தெற்றென வீந்து என சிதைந்து போகுமால் – சிந்தா:13 2833/2,3
ஆய்ந்த முகில் ஆடை திங்கள் கண்ணி ஆகாயம் என்னும் அரிவை சாயல் – சிந்தா:13 2860/2
முகில் கிழி மதியம் போலும் முனி குழாம் நோக்கினானே – சிந்தா:13 3053/4
மோட்டு இரு மணி முகில் முழங்கி பெய்தலின் – சிந்தா:13 3060/3
கறை முகில் சொரிய காய் பொன் கற்பக மாலை ஏந்தி – சிந்தா:13 3084/2

TOP


முகில்கள் (1)

துளி தலை முகில்கள் ஈண்டி தூங்கு இருள் மயங்கி மான்று – சிந்தா:3 507/2

TOP


முகிலில் (1)

பெய் ஆர் முகிலில் பிறழ் பூம் கொடி மின்னின் மின்னா – சிந்தா:11 2342/1

TOP


முகிலின் (3)

மா நீர் மணி முகிலின் மின்னு கொடி நுசுப்பின் மயில் அம் சாயல் – சிந்தா:5 1354/1
பொன் நகர வீதி புகுந்தீர் பொழி முகிலின்
மின்னின் இடை நுடங்க நின்றாள் தன் வேல் நெடும் கண் – சிந்தா:13 2961/1,2
கான் ஆர் பிண்டி கமழ் தாமம் கறை ஆர் முகிலின் நிறம் காட்டும் – சிந்தா:13 3090/2

TOP


முகிழ் (14)

முத்தம் உரிஞ்சும் முகிழ் மென் முலை மின் அனாளை – சிந்தா:0 18/2
முலை தலை போகம் மூழ்கி முகிழ் நிலா முடி கொள் சென்னி – சிந்தா:1 261/2
முருகு உடை குழலினாள் தன் முகிழ் முலை கலப்பல் அன்றேல் – சிந்தா:3 773/3
மொய்த்த கலை நம்பி முகிழ் முலையை இசை வெல்ல – சிந்தா:3 844/2
முத்து அணிந்து ஆவி ஊட்டி முகிழ் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:4 971/3
கொங்கு அலர் கோங்கின் நெற்றி குவி முகிழ் முகட்டின் அங்கண் – சிந்தா:5 1281/2
முருகு வார் குழலாள் முகிழ் மெல் முலை – சிந்தா:5 1306/1
முயங்கினான் சொன்ன வண்டாய் முகிழ் முலை தெய்வம் சேர – சிந்தா:6 1530/1
காந்தள் அம் முகிழ் விரல் கையினால் பிடித்து – சிந்தா:8 1992/3
மோட்டு வெண் முத்தம் மின்னும் முகிழ் முலை உழுது சாந்தம் – சிந்தா:10 2294/2
முறிந்த கோலம் முகிழ் முலையார் பரவ மொய் ஆர் மணி செப்பில் – சிந்தா:11 2358/1
முன்னரே வளர்கின்றால் போல் முகிழ் முலை முத்தம் ஏந்தி – சிந்தா:12 2530/2
உருளும் முத்து ஆர் முகிழ் முலையினாள் உள்ளத்து உவகை தோற்றினாளே – சிந்தா:12 2593/4
முடி தலை முத்தம் மின்னும் முகிழ் முலை முற்றம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2709/1

TOP


முகிழ்த்தவே (1)

அளந்து உணர்வு அரிய நங்கைக்கு அரு மணி முகிழ்த்தவே போல் – சிந்தா:3 551/2

TOP


முகிழ்ந்து (2)

முகிழ்ந்து வீங்கு இள முலை முத்தம் தைவரும் – சிந்தா:4 1004/3
முகிழ்ந்து ஏந்து இள முலை மேல் பொன் பசலை பூப்ப – சிந்தா:9 2051/2

TOP


முகை (8)

மொய் கொள் முலை பாய முகை விண்டு அலர்ந்த தாரான் – சிந்தா:3 589/4
தள வள முகை கொள் பல்லாள் சீவகன் தழுவி நின்றால் – சிந்தா:3 751/3
முகை அவாவிய மொய் குழல் பாவியேன் – சிந்தா:5 1307/3
முறுவல் முன் சிறிய தோற்றா முகை நெறித்து அனைய உண்கண் – சிந்தா:7 1572/1
குரவம் கொண்ட குறும்பூழ் போல் கொழும் கால் முகை சுமந்தன – சிந்தா:7 1651/3
வேனல் வாய்ப்பட்டு விரி முகை தளிரொடு கரிந்த – சிந்தா:12 2382/1
முரல் வாய சூல் சங்கம் முட முள் தாழை முகை விம்மும் – சிந்தா:12 2558/1
முல்லை முகை சொரிந்தால் போன்று இனிய பால் அடிசில் மகளிர் ஏந்த – சிந்தா:13 2623/1

TOP


முகைத்த (1)

வெருகு வேட்ப சிரிப்பன போல் முகைத்த முல்லை வெய்ய வாய் – சிந்தா:7 1651/1

TOP


முகையின் (1)

மோட்டு இள முகையின் மொய் கொள் கொக்கு உகிர் நிமிரல் வெண் சோறு – சிந்தா:13 2972/2

TOP


முசு (1)

திண் கனி முசு கலை சிதறும் தேம் பொழில் – சிந்தா:7 1616/3

TOP


முசுவும் (1)

இனிய அல்லா முகத்த முசுவும் குரங்கும் இரிய – சிந்தா:6 1414/2

TOP


முட்டாத (1)

முட்டாத இன்ப புதா திறக்கும் தாள் உடைய மூர்த்தி பாதம் – சிந்தா:6 1549/2

TOP


முட்டாது (1)

முனிவு அரும் போக பூமி போகம் முட்டாது பெற்றும் – சிந்தா:3 553/1

TOP


முட்டி (1)

பகல் கதிர் பரப்பிற்று ஆகி பஞ்சவர் விமானம் முட்டி
புகற்கு அரும் அமரர் கற்பம் புக்கு அயா உயிர்த்தது அன்றே – சிந்தா:3 600/3,4

TOP


முட்டினும் (1)

மூன்று அனைத்து உலகம் எல்லாம் முட்டினும் முருக்கும் ஆற்றல் – சிந்தா:4 1091/3

TOP


முட்டு (3)

முட்டு இலா மூ_அறு பாடை மாக்களால் – சிந்தா:1 93/2
முட்டு உடை முடுக்கரும் மொய் கொள் குன்றமும் – சிந்தா:5 1216/2
முட்டு வட்டு அனைய கோல முத்து உலாய் கிடந்து மின்ன – சிந்தா:13 2950/1

TOP


முட (1)

முரல் வாய சூல் சங்கம் முட முள் தாழை முகை விம்மும் – சிந்தா:12 2558/1

TOP


முடங்கிற்று (1)

தான் ஒன்று முடங்கிற்று ஒன்று நிமிர்ந்தது சரம் பெய் மாரி – சிந்தா:2 452/3

TOP


முடி (91)

அம் பொன் முடி மேல் அடி_தாமரை சென்னி வைப்பாம் – சிந்தா:0 2/4
இலங்கு நீள் முடி இந்திரன் மார்பின் மேல் – சிந்தா:1 35/1
வள முடி நடுபவர் வரம்பு இல் கம்பலை – சிந்தா:1 49/1
நாள்செய் மாலை நகை முடி பெய்பவே – சிந்தா:1 132/4
விரி மா மணி மாலை விளங்கு முடி
திரு மா மணி சிந்து திளைப்பினர் ஆய் – சிந்தா:1 217/1,2
வார் குழை வில் இட மா முடி தூக்குபு – சிந்தா:1 224/1
நன் முடி நின் மகனாம் நறு மாலைகள் – சிந்தா:1 225/1
திலக நீள் முடி தேவரும் வேந்தரும் – சிந்தா:1 246/1
முலை தலை போகம் மூழ்கி முகிழ் நிலா முடி கொள் சென்னி – சிந்தா:1 261/2
நீள் நில மன்ன போற்றி நெடு முடி குருசில் போற்றி – சிந்தா:1 264/1
நின்ற மா மள்ளர்க்கு எல்லாம் நீள் முடி இலக்கம் ஆனான் – சிந்தா:1 286/4
கோல் இழுக்கு உற்ற ஞான்றே கொடு முடி வரை ஒன்று ஏறி – சிந்தா:2 476/1
முடி கலம் சொரிய சென்னி இறைஞ்சலும் முரிந்து மின்னு – சிந்தா:3 562/2
வெற்றி வேல் மணி முடி கொற்றவன் ஒரு மகள் – சிந்தா:3 565/1
கதிர் முடி மன்னர் சூழ்ந்து கைதொழுது இறைஞ்சி மாலை – சிந்தா:3 613/1
திரு முடி வயிர வில்லால் சேவடி திளைப்ப ஏத்தி – சிந்தா:3 613/2
அரு முடி அணிந்த கொற்றத்து அவந்தியன் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 613/3
அரு முடி அரசர் ஆழ்வர் அம்மனை அறிவல் என்றாள் – சிந்தா:3 619/4
நல் நுதல் பட்டம் கட்டி நகை முடி கோதை சூட்டி – சிந்தா:3 673/2
முடி துறந்து அளியிர் போகி முனிவனம் புகும்-மின் என்றான் – சிந்தா:3 742/4
முள் எயிறு இலங்க நக்கு முடி குழாம் மன்னர் கேட்ப – சிந்தா:3 768/3
அம் முடி அரசிர்க்கு எல்லாம் என் கையில் அம்பு தந்து – சிந்தா:3 771/3
முடி மணி அழுத்தி செய்த மூரி காழ் நெற்றி மூழ்க – சிந்தா:3 837/2
வயிரம் வேய்ந்த மணி நீள் முடி வால் ஒளி வானவன் – சிந்தா:4 1156/1
முடி உலக மூர்த்தி உற நிமிர்ந்தோன் யாரே – சிந்தா:5 1245/2
முடி உலக மூர்த்தி உற நிமிர்ந்தோன் மூன்று – சிந்தா:5 1245/3
நந்தியாவட்டம் நாறு நகை முடி அரசன் ஆயின் – சிந்தா:5 1287/2
மஞ்சு சூழ் இஞ்சி மூதூர் மா முடி குரிசில் நாளை – சிந்தா:5 1296/3
முடி பொருள் பறவை கூற முற்றிழை நின்னை நோக்கி – சிந்தா:5 1396/2
குடை கவித்து அனையது கோல மா முடி
அடி இணை யாமையின் வடிவு கொண்டன – சிந்தா:6 1460/1,2
உலக மன்னவன் திருநாள் ஒளி முடி அணிந்து நின்றவர் போல் – சிந்தா:7 1558/2
பலவும் பூத்தன கோங்கம் பைம் துகில் முடி அணிந்து அவர் பின் – சிந்தா:7 1558/3
துறந்த மன்னவர் தூ முடி தோள் வளை – சிந்தா:7 1605/1
முடி கெழு மன்னன் சொல்ல மொய் கொள் வேல் குருசில் தேற்றான் – சிந்தா:7 1685/1
முடி உலகு உற நிமிர்ந்து ஆர்த்த மொய் கழல் – சிந்தா:7 1847/3
பொன் அவிர் கழலில் தங்கள் புனை முடி இடுவியேனேல் – சிந்தா:7 1861/2
வார் பொன் முடி மேல் வயிரம் உழ சேந்த செல்வத்து – சிந்தா:7 1869/1
புலவி சொல் பொறித்த ஓலை திரு முடி துளக்கி நோக்கி – சிந்தா:7 1881/2
தொழுத தம் கையினுள்ளும் துறு முடி அகத்தும் சோர – சிந்தா:8 1891/1
கொய் தாம மாலை கொழும் பொன் முடி தேய்த்து இலங்கும் – சிந்தா:10 2135/3
செம்பொன் நீள் முடி தேர் மன்னர் மன்னற்கு – சிந்தா:10 2167/1
ஆய் முடி அரச வெள்ளம் அணி நகர் ஈண்டிற்று அன்றே – சிந்தா:10 2178/4
பொறி திரிவதனை நோக்கி பூ முடி துளக்கி நின்றார் – சிந்தா:10 2180/4
வார் மது துளிக்கும் மாலை மணி முடி தொடுத்து நால – சிந்தா:10 2183/1
உளை வனப்பு இருந்த மான் தேர் ஒளி முடி மன்னர் எல்லாம் – சிந்தா:10 2193/1
மறியுமோ என்று முன்னே மணி முடி சிதறி வீழ்ந்த – சிந்தா:10 2201/3
வடிவு உடை துகில் முடி வலவர் பண்ணினார் – சிந்தா:10 2213/4
முடி மனர் எழுதரு பருதி மொய் களிறு – சிந்தா:10 2223/1
அடு கதிர் அயில் ஒளி அரசர் மா முடி
விடு கதிர் மணி ஒளி வெயிலின் காய்ந்தவே – சிந்தா:10 2232/3,4
முடி சடை முனிவன் அன்று கேள்வியில் கொண்ட வேல் கண் – சிந்தா:10 2285/1
அணி முடி அரசர் மாலை அழல் நுதி வாள்கள் என்னும் – சிந்தா:10 2326/1
பட்டார் அமருள் பசும்பொன் முடி சூழ என்றார் – சிந்தா:11 2343/4
முனைவன் தொழுது முடி துளக்கி முகந்து செம்பொன் கொள வீசி – சிந்தா:11 2357/1
களம் கொண்டு ஈண்டினர் கதிர் முடி விஞ்சையர் பொலிந்தே – சிந்தா:11 2361/4
எண்ணம் என் இனி எழில் முடி அணிவது துணி-மின் – சிந்தா:11 2362/1
பண்ணினார் முடி பழிச்சிய மணி பொனில் குயிற்றி – சிந்தா:11 2362/3
எரி பொன் நீள் முடி கவித்தனன் பவித்திரன் தொழுதே – சிந்தா:11 2366/4
மன்னர் முடி இறைஞ்சி மா மணி அம் கழல் ஏந்தி அடி ஈடு ஏத்த – சிந்தா:11 2369/3
மாலை வாள் முடி மன்னவன் மணவினை எழு நாள் – சிந்தா:12 2392/1
அச்சுதம் கொண்டு மன்னன் அடி முடி தெளித்து நங்கை – சிந்தா:12 2494/3
உச்சி வண்டு இமிரும் மாலை ஒளி முடி சிதறினனே – சிந்தா:12 2494/4
பெரும் தகை பிணையல் மன்னர் முடி மிதித்து ஏறினானே – சிந்தா:12 2522/4
இறைஞ்சி முடி துளக்கி ஏத்தி கையால் தொழுதானே – சிந்தா:12 2560/4
சேர்ந்து மன்னர் முடி வைர வில் திளைக்கும் செம்பொன் செறி கழலினான் – சிந்தா:12 2585/4
பொங்கும் மணி முடி மேல் பொலிந்து எண் கோதை தொகை ஆகி – சிந்தா:13 2607/1
தங்கா விருப்பின் தம் பெருமான் பாதம் முடி தீட்டி – சிந்தா:13 2608/2
புனை முடி வேந்த போவல் போற்று என மயங்கி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:13 2614/4
இல மலர் பஞ்சி பாதத்து எழில் முடி தீட்டினானே – சிந்தா:13 2641/4
முடி கெழு மன்னற்கு ஒன்று மறுமொழி கொடாது தேவி – சிந்தா:13 2642/3
முடி தலை முத்தம் மின்னும் முகிழ் முலை முற்றம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2709/1
மற்று அவன் மகிழ்ந்து புக்கு மணி முடி துளக்கினானே – சிந்தா:13 2738/4
தேம் கொள் பூம் கண்ணி திரு முடி திலக வெண்குடையோய் – சிந்தா:13 2761/1
வாள் முடி வைர வில்லும் வார் குழை சுடரும் மார்பில் – சிந்தா:13 2802/2
மன்றல் நாறும் அணி முடி மேல் மலிந்த சூளாமணி போலும் – சிந்தா:13 2814/1
கண்டான் ஒரு நாள் கதிர் மா முடி மன்னர் மன்னன் – சிந்தா:13 2864/1
உறு களிற்று உழவ மற்று உன் ஒளி முடி தாயம் எய்தி – சிந்தா:13 2883/2
ஏர் அணி மணி முடி இறைஞ்சி ஏத்தினான் – சிந்தா:13 2892/3
மன்னிய மாலை வண்டார் மணி முடி வாழி என்பார் – சிந்தா:13 2954/4
நிழலார் திரு மணியும் தேவர் திரு முடி மேல் நிலவி வீசும் – சிந்தா:13 2970/2
ஏந்திய மணி முடி இறைவன் என்பவே – சிந்தா:13 2997/4
எரி மணி முடி நிலம் உறுத்தி ஏத்தினான் – சிந்தா:13 3015/3
முடி அணி அமரரும் முலை நல்லார்களும் – சிந்தா:13 3025/1
வாள் ஆர் முடி வைர வில் திளைத்து வண்டு அரற்றும் – சிந்தா:13 3037/3
திரு முடி ஆர மார்பின் சேணிகன் என்ப நாமம் – சிந்தா:13 3044/2
அரு முடி மன்னர் சூழ அலர் அணி பிண்டி வேந்தன் – சிந்தா:13 3044/3
முடி குழாம் மூரி வானம் பால் சொரிகின்றது ஒக்கும் – சிந்தா:13 3050/2
புனை முடி மன்னர் ஈண்டி பொன் எயில் புறத்து விட்டார் – சிந்தா:13 3051/3
போது அலர் புனை முடி இறைஞ்சி ஏத்தினான் – சிந்தா:13 3059/3
முடி தவ கடலை நீந்தி இன்னணம் முற்றினானே – சிந்தா:13 3073/4
ஆனா கமழும் திருவடி போது அமரர் முடி மேல் அணிந்தாரே – சிந்தா:13 3090/4
கெந்தம் நாறு அகிலும் கூட்டி கிளர் முடி உறுத்தினரே – சிந்தா:13 3115/4

TOP


முடி-காறும் (1)

எல்லை எவன் என்ன பொருள் எய்தி முடி-காறும்
சொல்லு-மினும் நீவிர் கற்ற காலம் என தேன் சோர் – சிந்தா:9 2027/2,3

TOP


முடிக்கு (1)

முத்து அணி மாலை முடிக்கு இடன் ஆக – சிந்தா:1 223/2

TOP


முடிக (3)

கான் சொரி முல்லை தாரான் கடிவினை முடிக என்றான் – சிந்தா:2 485/4
கோன் தரு துன்பம் மற்று என் குலத்தொடு முடிக என்றான் – சிந்தா:3 581/3
முடிக இ பிறவி வேண்டேம் முனைவ என்று இரப்ப அன்றே – சிந்தா:13 2808/4

TOP


முடிகள் (2)

மன்னர் தம் முடிகள் வேந்த வயிரம் போழ்ந்து உழுது சேந்த – சிந்தா:3 542/2
சிங்க ஆசனத்தின் மேல் சிங்கம் போல் தேர் மன்னர் முடிகள் சூழ – சிந்தா:11 2371/2

TOP


முடிகென (1)

முடிகென புரவி முள்ளால் உறுத்தினான் மொழிதல் தேற்றேன் – சிந்தா:3 794/2

TOP


முடித்தாள் (1)

எ நூல் திறமும் உணர்வாள் எழில் ஏற்று இமிலின் ஏற்ப முடித்தாள் – சிந்தா:12 2437/4

TOP


முடித்திட்டு (1)

அருவி குன்றின் மேல் முடித்திட்டு ஐவரும் – சிந்தா:13 3134/3

TOP


முடித்து (1)

வைத்தார் மணி நூற்றன ஐம்பால் வளைய முடித்து வான் கழுநீர் – சிந்தா:13 2693/3

TOP


முடித்தும் (1)

கண்டவர் மருள நாளை கடிவினை முடித்தும் என்றான் – சிந்தா:3 587/4

TOP


முடிந்த (1)

குலத்தொடு முடிந்த கோன்-தன் குடி வழி வாரா நின்றேன் – சிந்தா:2 477/1

TOP


முடிந்து (1)

முன் பெரியானை ஆக தருப்பையான் முடிந்து மூன்று – சிந்தா:12 2464/3

TOP


முடிப்பது (1)

முடிப்பது என் பெரிதும் மூத்தேன் முற்று இழை அரிவை என்ன – சிந்தா:9 2041/2

TOP


முடிப்பல் (2)

மால் வழி உளது அன்று-ஆயின் வாழ்வினை முடிப்பல் என்றே – சிந்தா:2 476/3
எல்லை இ இரண்டின் ஒன்றை இ பகல் முடிப்பல் என்னா – சிந்தா:7 1745/3

TOP


முடிப்பான் (2)

முன்னிய தன் மன்றலது முந்துற முடிப்பான்
மன்னும் ஒரு கீத மதுரம்பட முரன்றாற்கு – சிந்தா:9 2035/2,3
ஊழின் அன்றியும் உறுவினை ஓரையின் முடிப்பான்
சூழி யானையும் துளங்கு பொன் சிவிகையும் உடையான் – சிந்தா:12 2386/2,3

TOP


முடியால் (1)

பணியா முடியால் பணிந்தான் இளையோன் – சிந்தா:13 2866/4

TOP


முடியான் (3)

நிழல் பொதிந்த நீள் முடியான் நினைப்பில் போகி நிலத்து இழிந்தான் – சிந்தா:5 1224/4
பைம்பொன் முடியான் பட பாய்ந்திடுகு என்று பாய்வான் – சிந்தா:10 2321/3
விலை இலா மணி முடியான் விண் வியப்ப இறைஞ்சினான் – சிந்தா:13 3023/4

TOP


முடியில் (2)

வெள் அணி அணிந்த ஞான்றே வேந்தர்-தம் முடியில் கொண்ட – சிந்தா:3 614/1
பனை கை யானை மன்னர் பணிய பைம்பொன் முடியில்
கனைக்கும் சுரும்பு ஆர் மாலை கமழ மதுவும் தேனும் – சிந்தா:10 2194/1,2

TOP


முடியின் (2)

குரு மணி முடியின் தேய்த்த தரன் தமர் கொள்க என்றான் – சிந்தா:3 557/4
வண்டு அலர் பூம் திருவடியை மணி முடியின் வணங்கினான் – சிந்தா:13 3022/4

TOP


முடியினன் (1)

விரியும் மாலையன் விளங்கு ஒளி முடியினன் துளங்கி – சிந்தா:11 2363/1

TOP


முடியினாய் (2)

அணித்தகு முடியினாய் ஆதி ஆகவே – சிந்தா:13 2820/4
கோடகம் அணிந்த கோல முடியினாய் துறத்தும் என்றார் – சிந்தா:13 2989/4

TOP


முடியினாலும் (1)

வாய்ந்த இன் சொல்லினாலும் மாலை தாழ் முடியினாலும்
ஆய்ந்தவன் சிறப்பு செய்தான் அவல நோய் அவரும் தீர்ந்தார் – சிந்தா:7 1864/3,4

TOP


முடியினானும் (1)

திங்கள் சேர் முடியினானும் செல்வியும் போன்று செம்பொன் – சிந்தா:4 1083/1

TOP


முடியினானே (2)

கூறினன் கதிர்கள் பொங்கும் குளிர் மணி முடியினானே – சிந்தா:5 1221/4
மொய் நிற மாலை வேய்ந்து முருகு உலாம் முடியினானே – சிந்தா:13 2730/4

TOP


முடியும் (5)

கூற்றத்தை கொம்மை கொட்டி குலத்தொடு முடியும் என்பார் – சிந்தா:4 1109/2
வீறு உயர் முடியும் சூடி விழு நில கிழமை பூண்டு – சிந்தா:5 1221/2
அரசர் தம் முடியும் பூணும் ஆரமும் வரன்றி ஆர்க்கும் – சிந்தா:10 2297/1
தேசிக முடியும் திருந்து பட்டு உடையும் – சிந்தா:12 2549/1
மின் திகழ் முடியும் சூட்டி வீற்று இரீஇ வேந்து செய்தான் – சிந்தா:13 2914/3

TOP


முடியுற (1)

முடியொடு முடியுற மிடைதலின் விடு சுடர் – சிந்தா:1 119/3

TOP


முடியே (1)

சூடாதார் தாள் சூடார் மாலை சுடர் மணி நெடு முடியே – சிந்தா:13 3018/4

TOP


முடியொடு (1)

முடியொடு முடியுற மிடைதலின் விடு சுடர் – சிந்தா:1 119/3

TOP


முடிவு (1)

மொய்த்து எரி செம்பொன் துகளின் நூல் முடிவு கண்டார் – சிந்தா:12 2485/4

TOP


முடுக்கரும் (1)

முட்டு உடை முடுக்கரும் மொய் கொள் குன்றமும் – சிந்தா:5 1216/2

TOP


முடுகுபு (1)

முடுகுபு கோவலர் முந்து கால் பெய்தார் – சிந்தா:7 1850/4

TOP


முணையினால் (1)

முணையினால் கடலக முழக்கம் ஒத்தவே – சிந்தா:10 2222/4

TOP


முத்த (20)

மணி புனை செம்பொன் கொட்டை வம்பு அணி முத்த மாலை – சிந்தா:1 113/1
ஞான்றன வயிர மாலை நகு கதிர் முத்த மாலை – சிந்தா:1 140/2
மணி மகரம் வாய் போழ்ந்து வாழ் முத்த வடம் சூழ்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:1 170/1
பால் அருவி திங்கள் தோய் முத்த மாலை பழிப்பின் நெடும் குடை கீழ் பாய் பரி மான் தேர் – சிந்தா:1 291/1
படை அவிழ்ந்த கண் பனி நீர் பாய விம்மா பரு முத்த நா மழலை கிண்கிணியினார் – சிந்தா:1 293/3
பாய திரை முத்த மணல் பரந்து பயின்று உளதே – சிந்தா:3 595/4
பொன் மகரம் வாய் போழ்ந்த முத்த நூல் தோள் யாப்பில் பொலிந்த ஆறும் – சிந்தா:3 644/1
கலி வளர் களிறு கை நீர் சொரிவ போல் முத்த மாலை – சிந்தா:4 968/1
குன்றாது கூடுக என கூறி முத்த ஆர் மணல் மேல் – சிந்தா:4 1037/3
பின்னிய முத்த மாலை பிணையல் தாழ் குடையின் நீழல் – சிந்தா:5 1170/2
தூ புரி முத்த மாலை தொடக்கொடு தூக்கி எங்கும் – சிந்தா:5 1343/3
கூன் அடைந்திருந்த திங்கள் குளிர் முத்த முலையினாளே – சிந்தா:5 1355/4
புரி முத்த மாலை பொன் கோல் விளக்கினுள் பெய்த நெய்யும் – சிந்தா:10 2316/1
ஊன்றின ஒளி முத்த மண்டபத்து ஒளிர் திங்கள் – சிந்தா:12 2433/2
வாடாத மாலை மணி மாலை பொன் மாலை முத்த
நீடு ஆர மாலை நிழல் மாண்ட பவழ மாலை – சிந்தா:12 2565/1,2
முலை முகம் சுமந்த முத்த தொத்து ஒளிர் மாலையாரும் – சிந்தா:13 2733/1
இலங்கு செம்பொன் எயில் மூன்றும் எரி பொன் முத்த குடை மூன்றும் – சிந்தா:13 2813/1
கண் திரள் முத்த மாலை கதிர் முலை நங்கைமாரை – சிந்தா:13 2991/3
செழு மணி நிலத்து செம்பொன் திரு முத்த விதான நீழல் – சிந்தா:13 2993/2
குளித்து எழு வயிர முத்த தொத்து எரி கொண்டு மின்ன – சிந்தா:13 3086/1

TOP


முத்தம் (47)

முத்தம் உரிஞ்சும் முகிழ் மென் முலை மின் அனாளை – சிந்தா:0 18/2
கோல் தொடி நுளைச்சியர் முத்தம் கோப்பவர் – சிந்தா:1 47/3
காசு சூழ் கோவை முத்தம் கதிர் முலை திமிர்ந்த சாந்தம் – சிந்தா:1 109/2
முத்தம் வாய் புரித்தன மொய் கதிர் பசும்பொனால் – சிந்தா:1 150/1
கரும்பு ஆர் தோள் முத்தம் கழன்று செ வாய் விளர்த்து கண் பசலை பூத்த காமம் – சிந்தா:1 231/1
நுண் முத்தம் ஏற்றி ஆங்கு மெய் எல்லாம் வியர்த்து நொய்தின் – சிந்தா:1 258/1
வண் முத்தம் நிரை கொள் நெற்றி வார் முரி புருவம் ஆக்கி – சிந்தா:1 258/2
துஞ்சா கதிர் கொள் துணை முத்தம் தொழுதேன் உம்மை என துறந்து – சிந்தா:1 351/2
மோட்டு ஒளி முத்தம் சூழ்ந்து முருகு கொப்பளிக்கும் தாரோய் – சிந்தா:1 404/2
திரைகள் தரும் சங்கு கலம் தாக்கி திரள் முத்தம்
கரை கடலுள் கால கணை பின் ஒழிய முந்நீர் – சிந்தா:3 502/1,2
வலம்புரி ஈன்ற முத்தம் மண் மிசை அவர்கட்கு அல்லால் – சிந்தா:3 563/1
எரி மணி சுண்ணம் மின்னும் இரும் சிலை முத்தம் சேர்த்தி – சிந்தா:3 625/1
கொடியார் குளிர் முத்தம் சூட்டி வைத்தார் கொல்வானே குங்கும சேறு ஆட்டினார்கள் – சிந்தா:3 681/1
முகிழ்ந்து வீங்கு இள முலை முத்தம் தைவரும் – சிந்தா:4 1004/3
முந்நீர் பவளத்து உறை நித்தில முத்தம்
அ நீர் அமிர்து ஈன்று கொடுப்ப அமர்ந்தான் – சிந்தா:4 1067/1,2
வீக்கு வார் முலையின் நெற்றி வெண் முத்தம் சொரிந்த அன்றே – சிந்தா:5 1258/4
தவழ் கதிர் முத்தம் பாய்த்தி தன் கையால் தீண்டி நல் நாள் – சிந்தா:5 1268/2
சொரி கதிர் முத்தம் மின்னும் துணை முலை தடத்தில் வீழ்ந்தான் – சிந்தா:5 1352/3
மிகு கொடா முத்தம் சூட்டி மீளிமை தீர்த்து மின்னும் – சிந்தா:6 1486/1
மோட்டு இளம் குரும்பை அன்ன முலை கடா களிறு முத்தம்
சூட்டிய ஓடை பொங்க நாண் எனும் தோட்டி மாற்றி – சிந்தா:7 1688/1,2
வெறி குலாய் கிடந்த மாலை வெள் வளை முத்தம் நீக்கி – சிந்தா:7 1706/2
வெண்ணிலா முத்தம் சூழ்ந்த வெம் முலை தடம் கணாளை – சிந்தா:7 1757/3
தொடுத்து அலர் மாலை சூட்டி கிம்புரி முத்தம் மென் தோள் – சிந்தா:9 2091/2
தன் அன்புகூர தடம் தாமரை செம் கண் முத்தம்
மின்னும் மணி பூண் விரை மார்ப நனைப்ப நின்றான் – சிந்தா:10 2136/3,4
மோட்டு வெண் முத்தம் மின்னும் முகிழ் முலை உழுது சாந்தம் – சிந்தா:10 2294/2
கலை முத்தம் கொள்ளும் அல்குல் கார் மழை மின் அனார்-தம் – சிந்தா:10 2312/1
முலை முத்தம் கொள்ள சாந்தம் அழிந்து தார் முருகு விம்மும் – சிந்தா:10 2312/2
மலை முத்தம் கொள்ளும் மார்பின் மன்னனும் கண்டு காய்ந்தான் – சிந்தா:10 2312/3
சிலை முத்தம் கொள்ளும் திண் தோள் செம்மலும் தீயின் சேந்தான் – சிந்தா:10 2312/4
மோட்டு மீன் குழாத்தின் எங்கும் தீவிகை மொய்த்த முத்தம்
ஆட்டு நீர் கடலின் ஆர்த்தது அணி நகர் வென்றி மாலை – சிந்தா:10 2325/2,3
ஒண் கேழ் கழுநீர் ஒளி முத்தம் உமிழ்வதே போல் – சிந்தா:11 2346/3
கான்றன கதிர் காய்த்தும் வட்டணை கதிர் முத்தம்
ஈன்ற பொன் விதானத்தின் நீழல் உய்த்து இரீஇயினரே – சிந்தா:12 2433/3,4
விரும்பும் முத்தம் மாலை நான்ற விழு பொன் மகரம் செறித்தாள் – சிந்தா:12 2438/4
வலம்புரி ஈன்ற முத்தம் மணி நிலா நக்க அன்றே – சிந்தா:12 2441/4
பொற்ற தாமரையின் போந்து கரு முத்தம் பொழிபவே போல் – சிந்தா:12 2508/3
முன்னரே வளர்கின்றால் போல் முகிழ் முலை முத்தம் ஏந்தி – சிந்தா:12 2530/2
உடை திரை முத்தம் சிந்த ஓசனிக்கின்ற அன்னம் – சிந்தா:13 2652/1
துடிக்கும் கதிர் சேர் துணை முத்தம் திருவில் உமிழ்ந்து சுடர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2695/4
நீள் நீர் முத்தம் நிரை முறுவல் கடு சுட்டு உரிஞ்ச கதிர் உமிழ்ந்து – சிந்தா:13 2697/3
முடி தலை முத்தம் மின்னும் முகிழ் முலை முற்றம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2709/1
செம்மையின் கனிந்த காம தூது விட்டு ஓத முத்தம்
வெம் முலை மகளிர் வீழ் பூம் பொதும்பருள் விதும்பினாரே – சிந்தா:13 2718/3,4
கண் திரள் முத்தம் மென் தோள் காவி கண் மகளிர் போற்றி – சிந்தா:13 2734/3
பொற்ற தாமரையினாளின் பூம் சிகை முத்தம் மின்ன – சிந்தா:13 2738/2
நுதி முகம் முத்தம் சூடி நோக்குநர் ஆவி வாட்ட – சிந்தா:13 2838/3
சங்கினுள் முத்தம் ஒப்பாள் சயமதி பயந்த நம்பி – சிந்தா:13 2856/2
பொன் தெளித்த தாமம் புரி முத்தம் மிளர் தாமம் – சிந்தா:13 2919/3
முகடு மணி அழுத்தி முள் வயிரம் உள் வேய்ந்து முத்தம் வாய் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 3142/1

TOP


முத்தமும் (1)

வலம்புரி முத்தமும் குவித்த மங்கலம் – சிந்தா:12 2410/2

TOP


முத்தமே (1)

கண்கள் துஞ்சா கதிர் முத்தமே காலும் கை ஆர் வளை கழலுமால் – சிந்தா:12 2589/1

TOP


முத்தார் (2)

மொய் கொள பிறழ்ந்து முத்தார் மருப்பு-இடை குளித்து கால் கீழ் – சிந்தா:4 983/2
முத்தார் மருப்பின் இடை வளைத்த முரண் கொள் யானை தட கையின் – சிந்தா:13 2693/1

TOP


முத்தாரம் (1)

தீவினுள் இழிந்து தேன் தார் செம்மலும் திரு முத்தாரம்
கோவினை குறிப்பில் கண்டு கொடுத்து அருள் சுமந்து செம்பொன் – சிந்தா:3 504/1,2

TOP


முத்தாரமும் (1)

விலங்கி வீழ்ந்த முத்தாரமும் போன்றவை – சிந்தா:1 35/2

TOP


முத்திற்கும் (1)

வரி வளைக்கும் வெண் மயிர்க்கும் முத்திற்கும் மாந்தர் – சிந்தா:13 2786/3

TOP


முத்தின் (3)

கோவை குளிர் முத்தின் இயல் கோதையொடு கொழும் பொன் – சிந்தா:3 594/2
சுட்டுதற்கு அரிய முத்தின் தொத்து வாய் நாற்ற முந்நீர் – சிந்தா:12 2523/3
செம் கதிர் முறுவல் முத்தின் தெளி நகை திகழும் செய்யாள் – சிந்தா:13 2801/3

TOP


முத்தீ (1)

முத்து உமிழ் திரைகள் அங்கம் மொய் கொள் பாதாலம் முத்தீ
ஒத்தன வேலை வேள்வி ஒலி கடல் நான்கும் நாண – சிந்தா:12 2462/1,2

TOP


முத்து (51)

முத்து உடை வெண் மருப்பு ஈர்ந்து மொய்கொள – சிந்தா:1 83/1
முத்து மாலை முப்புரி மூரி மா மணி கதவு – சிந்தா:1 144/1
நயந்து எரி பொன் சிலம்பு முத்து அரி பெய்து அகம் நக – சிந்தா:1 177/2
முத்து அணி மாலை முடிக்கு இடன் ஆக – சிந்தா:1 223/2
பைம்பொன் பூமி பல் கதிர் முத்து ஆர் சகடமும் – சிந்தா:1 363/2
முலை குவட்டு இடை பட்டு ஆற்றான் முத்து உக முயங்கினானே – சிந்தா:2 490/4
இகல் ஏந்து இள முலை மேல் சாந்து எழுதி முத்து அணிந்து பூவும் சூட்ட – சிந்தா:3 679/3
கோதை முத்து அணிந்த மார்பன் கூர் எயிறு இலங்க நக்கு ஆங்கு – சிந்தா:3 694/2
இட்ட உத்தரியம் மின்னும் எரி மணி பரு முத்து ஆரம் – சிந்தா:3 835/1
முத்து அணிந்து ஆவி ஊட்டி முகிழ் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:4 971/3
முருகு கமழ் அலங்கல் முத்து இலங்கும் மார்பினன் ஐந்நூற்று நால்வர் – சிந்தா:4 985/3
முளைத்து எழு மதியம் முத்து அரும்பி யாங்கு என – சிந்தா:4 1016/1
முத்து அலைத்து இள முலை முகம் சிவந்து அலமர – சிந்தா:4 1101/2
ஓதம் முத்து உகுப்ப போல் உண்கண் வெம் பனி உகுத்து – சிந்தா:4 1102/3
முத்து இலங்கு ஆகம் தோய்ந்த மொய் மலர் தாரினான் நம் – சிந்தா:5 1395/1
முத்து உமிழும் முந்நீர் மணி வண்ணன் மூன்று உலகும் – சிந்தா:6 1470/1
மங்கல வெள்ளை வழித்து முத்து ஈர்த்த பின் – சிந்தா:6 1477/1
விளிம்பு முத்து அழுத்திய யவன கைவினை – சிந்தா:6 1479/3
வடி நிலம் பரந்து முத்து அணிந்த வெம் முலை – சிந்தா:6 1483/3
பரு முத்து உறையும் பணை வெம் முலை நின் – சிந்தா:6 1518/1
திரு முத்து அகலம் திளையாது அமையா – சிந்தா:6 1518/2
கண் ஓவா முத்து உறைப்ப தோழி கழிவேனோ – சிந்தா:7 1698/4
கெந்தம் நாறு அகிலும் முத்து கிளர் ஒளி விளக்கும் ஏந்தி – சிந்தா:7 1719/2
முளை இளம் திங்கள் போல் முத்து உடை கோட்டது – சிந்தா:7 1830/2
பொன் பசலை பூப்ப பொரு கயல் கண் முத்து அரும்ப – சிந்தா:9 2051/3
முத்து உடை மருப்பின் முனை-கண் போழ்வன – சிந்தா:10 2211/3
முத்து உடை மருப்பு வல்லே உடைந்து முத்து ஒழுகு குன்றின் – சிந்தா:10 2276/2
முத்து உடை மருப்பு வல்லே உடைந்து முத்து ஒழுகு குன்றின் – சிந்தா:10 2276/2
தாது ஆர் குவளை தடம் கண் முத்து உருட்டி விம்மா – சிந்தா:11 2349/3
ஒன்றி வீழ்ந்தனர் குவளை கண் உவகை முத்து உகவே – சிந்தா:12 2380/4
வளம் கொள் மாலைகள் சூடி முத்து அணிந்து வண் முரசம் – சிந்தா:12 2388/3
முத்து உமிழ் திரைகள் அங்கம் மொய் கொள் பாதாலம் முத்தீ – சிந்தா:12 2462/1
பொன் அம் காழில் பொலிந்த முத்து விதானம் புணர்ந்து தேன் – சிந்தா:12 2470/1
அணி தகு பவளம் ஏற்ப கடைந்து முத்து அழுத்தி அம் பொன் – சிந்தா:12 2478/1
முத்து அகம் நிறைந்த முளை எயிற்று மத யானை – சிந்தா:12 2485/1
மோட்டு முத்து ஒளிர் வடம் வளாயினார் – சிந்தா:12 2519/4
முத்து உலாய் நடந்த கோல முலை முதல் முற்றம் எல்லாம் – சிந்தா:12 2539/1
கரை வாய முத்து ஈன்று கானல் மேயும் கடல் சேர்ப்பன் – சிந்தா:12 2558/2
உருளும் முத்து ஆர் முகிழ் முலையினாள் உள்ளத்து உவகை தோற்றினாளே – சிந்தா:12 2593/4
துறவின் பால் படர்தல் அஞ்சி தொத்து ஒளி முத்து தாமம் – சிந்தா:13 2653/1
முத்து உடை முலை கண் கண் நொந்த என்று – சிந்தா:13 2683/2
தீம் பால் சுமந்து முலை வீங்கி திரு முத்து ஈன்ற வலம்புரி போல் – சிந்தா:13 2702/1
முத்து அணிந்த முக்குடை கீழ் மூர்த்தி திருவடியை – சிந்தா:13 2740/1
திரு முத்து அவிர் ஆழி செல்வரே அன்றே – சிந்தா:13 2741/4
முழு நீர் வளை மேய்தலின் முத்து ஒழுகி – சிந்தா:13 2851/1
முட்டு வட்டு அனைய கோல முத்து உலாய் கிடந்து மின்ன – சிந்தா:13 2950/1
முலை உலாய் நிமிர்ந்த மொய் தார் முழவு முத்து உரிஞ்சி மின்ன – சிந்தா:13 2976/2
முத்து ஒளிர் தாமமும் உருவ மா மணி – சிந்தா:13 3010/1
மூவா அமரர் ஆய் முத்து அணிந்து தோன்றுவரே – சிந்தா:13 3036/4
முருகு உடைந்த பூம் கோதை முத்து அணிந்த தோளார் – சிந்தா:13 3139/1
மெய் நீர் திரு முத்து இருபத்தேழ் கோத்து உமிழ்ந்து திருவில் வீசும் – சிந்தா:13 3143/2

TOP


முத்துத்தாமம் (1)

நடு சிகை முத்துத்தாமம் வாள் நுதல் நான்று நக்க – சிந்தா:13 2731/1

TOP


முத்தும் (28)

முந்நீர் பிறந்த பவழத்தொடு சங்கும் முத்தும்
அ நீர் உவர்க்கும் எனின் யார் அவை நீக்குகிற்பார் – சிந்தா:0 5/1,2
மின் சொரி மணியும் முத்தும் வயிரமும் குவித்து பின்னும் – சிந்தா:1 114/2
உரவு நீர் முத்தும் உள்ளுறுத்து உள்ளன – சிந்தா:1 136/2
தொடை அவிழ்ந்த மாலையும் முத்தும் தோய்ந்த துணை முலையின் உள் அரங்கி மூழ்க காமன் – சிந்தா:1 293/2
அம் கண் முலையின் அணி முத்தும் அரும் பொன் பூணும் அகற்றினாள் – சிந்தா:1 350/4
மணியும் முத்தும் மாசறு பொன்னும் பவளமும் – சிந்தா:1 365/1
அரும் பொனும் மணியும் முத்தும் காணமும் குறுணி ஆக – சிந்தா:1 369/1
வடகமும் துகிலும் தோடும் மாலையும் மணியும் முத்தும்
கடகமும் குழையும் பூணும் கதிர் ஒளி கலந்து மூதூர் – சிந்தா:2 462/1,2
திங்கள் மதி முகத்த சேலும் பவளமும் சிலையும் முத்தும்
கொங்கு உண் குழலாள் மெல் ஆகத்த கோங்கு அரும்பும் கொழிப்பில் பொன்னும் – சிந்தா:3 643/1,2
ஓலையை அவட்கு நீட்டி ஒண் மணி குழையும் முத்தும்
மாலையும் படுசொல் ஒற்றி வம் என மறைய நல்கி – சிந்தா:3 671/1,2
மண்டில முத்தும் தாரும் மாலையும் குழலும் பொங்க – சிந்தா:4 979/3
தோள் ஆர் முத்தும் தொல் முலை கோட்டு துயல் முத்தும் – சிந்தா:4 1093/1
தோள் ஆர் முத்தும் தொல் முலை கோட்டு துயல் முத்தும்
வாள் ஆர் உண்கண் வந்து இழி முத்தும் இவை சிந்த – சிந்தா:4 1093/1,2
வாள் ஆர் உண்கண் வந்து இழி முத்தும் இவை சிந்த – சிந்தா:4 1093/2
போது உக பொருது பூணும் பொரு கடல் முத்தும் மூழ்க – சிந்தா:6 1494/2
பன் மணியும் முத்தும் பவளமும் பைம்பொன்னும் கோத்தால் ஒப்ப – சிந்தா:7 1652/3
வண்ண மேகலைகள் ஆர்ப்ப வான் சிலம்பு ஒலிப்ப முத்தும்
கண்ணியும் பசும்பொன் நாணும் கதிர் முலை புடைப்ப காமர் – சிந்தா:7 1689/2,3
தொண்டை அம் கனியும் முத்தும் தொழுதக அணிந்து தூங்கும் – சிந்தா:9 2076/2
மாசறு மணியும் முத்தும் வயிரமும் ஒளிரும் மேனி – சிந்தா:9 2080/1
பச்சிலை பட்டும் முத்தும் பவளமும் இமைக்கும் அல்குல் – சிந்தா:9 2090/1
முலை வட்ட பூணும் முத்தும் முள்கலின் கிழிந்து பொல்லா – சிந்தா:10 2184/1
மலைய செம் சாந்தும் முந்நீர் வலம்புரி ஈன்ற முத்தும்
இலை வைத்த கோதை நல்லார் இள முலை பொறியும் ஆர்ந்து – சிந்தா:10 2190/1,2
பைம் காசும் முத்தும் பவழத்தொடு பைம்பொன் ஆர்ந்த – சிந்தா:11 2341/3
சோலை வேய் மருள் தோள் முத்தும் தொழுதக அணிந்தார் – சிந்தா:12 2383/4
மணியும் முத்தும் மலர்ந்திட்டது ஒத்தாளே – சிந்தா:12 2480/4
கூந்தலும் முலையும் முத்தும் கோதையும் சுமந்து நைவான் – சிந்தா:12 2552/3
கழித்த கடி பிணையும் கை வளையும் மாலையும் களைந்து முத்தும்
தொழித்த நறும் சாந்தும் சுண்ணமும் பல் மணியும் கலனும் சிந்தி – சிந்தா:13 2969/1,2
குண்டலமும் பொன் தோடும் பைம் தாரும் குளிர் முத்தும்
வண்டு அலம்பு மாலையும் மணி தொத்தும் நிலம் திவள – சிந்தா:13 3022/1,2

TOP


முத்தேவர் (1)

குறுகார் நரகம் ஓர் ஏழும் கீழ் முத்தேவர் குழாம் தீண்டார் – சிந்தா:13 2817/2

TOP


முத்தொடு (3)

முலை படு முத்தொடு மொய் குழல் வேய்ந்த – சிந்தா:2 424/2
முழுதும் குங்குமம் முத்தொடு அணிந்த பின் – சிந்தா:5 1317/2
முதிரா இள முலை முத்தொடு பொங்க – சிந்தா:10 2115/3

TOP


முதல் (21)

கை முதல் துணிந்து களிறு ஆழ அது நோனான் – சிந்தா:1 282/4
ஏ முதல் ஆய எல்லா படை கல தொழிலும் முற்றி – சிந்தா:1 370/2
மொய் அமர் நாள்செய்து ஐயன் முதல் விளையாடினானே – சிந்தா:2 448/4
தோள் முதல் பசலை தீர தோன்றலை பருகுவார் போல் – சிந்தா:2 470/2
நாள் முதல் பாசம் தட்ப நடுங்கினார் நிற்ப நில்லான் – சிந்தா:2 470/3
கேட்டு இது மறக்க நம்பி கேள் முதல் கேடு சூழ்ந்த – சிந்தா:2 475/1
பூட்டி மற்று அவன்-தனாலே பொறி முதல் அடர்க்கப்பட்டான் – சிந்தா:2 475/4
ஏண் இகந்து இலேசு நோக்கி இரு முதல் கெடாமை கொள்வார் – சிந்தா:3 770/3
உவா முதல் இரவலர்க்கு உடைமை உய்த்தவர் – சிந்தா:4 913/1
கவான் முதல் கூப்பிய கனக மாழையால் – சிந்தா:4 913/2
தொடர் பிணி வெளில் முதல் முருக்கி தோன்றியது – சிந்தா:4 973/3
தத்தை அம் கிளவி கையால் செவி முதல் அடைச்சி சொன்னாள் – சிந்தா:4 1048/4
துணிவது என் சுடு சொல் வாளால் செவி முதல் ஈரல் என்றாள் – சிந்தா:4 1049/3
முல்லை அம் குழலினாய் நின் முலை முதல் கொழு நன் மேல் நாள் – சிந்தா:5 1399/2
தொழுது வேய் முதல் தூசம் கொண்டு ஏறினான் – சிந்தா:7 1602/4
வண்டு வாழ் பயில் கோதை மணம் முதல்
கண்ட ஞான்று தன் கண் எனும் கைகளால் – சிந்தா:7 1630/1,2
தாமரை தட கை கூப்பி தாள் முதல் கிடந்த தம்பி – சிந்தா:7 1725/1
பணித்ததே செய்து பற்றார் பகை முதல் அடர்த்தும் என்றார் – சிந்தா:7 1817/3
முத்து உலாய் நடந்த கோல முலை முதல் முற்றம் எல்லாம் – சிந்தா:12 2539/1
முலை முதல் துறந்த அன்றே மூரித்தாள் ஆளி யானை – சிந்தா:12 2554/1
இகல் இருள் முழு முதல் துமிய ஈண்டு நீர் – சிந்தா:13 3101/1

TOP


முதல்வ (1)

பொறி வரம்பு ஆகிய புண்ணிய முதல்வ நின் – சிந்தா:12 2563/3

TOP


முதல்வன் (1)

முனிமை முகடு ஆய மூவா முதல்வன்
தனிமை தலைமை தனது தான் என்ப – சிந்தா:7 1609/1,2

TOP


முதல்வனை (1)

பொறி வரம்பு ஆகிய புண்ணிய முதல்வனை
பொறி வரம்பு ஆகிய புண்ணிய முதல்வ நின் – சிந்தா:12 2563/2,3

TOP


முதலா (2)

மூவா முதலா உலகம் ஒரு மூன்றும் ஏத்த – சிந்தா:0 1/1
பல்லினார்களும் படு கடல் பரதவர் முதலா
எல்லை நீங்கிய இழி தொழில் இழி குலம் ஒருவி – சிந்தா:13 2751/2,3

TOP


முதலாக (1)

பற்று ஆர்வம் செற்றம் முதலாக பாம்பு உரி போல் – சிந்தா:13 3039/1

TOP


முதலை (1)

கோள் சுறா இனத்தொடு முதலை குப்பைகள் – சிந்தா:1 95/1

TOP


முதலைக்கு (1)

மோட்டும் முது நீர் முதலைக்கு வலியது உண்டேல் – சிந்தா:2 446/1

TOP


முதலொடும் (1)

வாணிகம் ஒன்றும் தேற்றாய் முதலொடும் கேடு வந்தால் – சிந்தா:3 770/1

TOP


முதியாரையும் (1)

ஆறு அன்மையின் முதியாரையும் எறியான் அயில் உழவன் – சிந்தா:10 2261/4

TOP


முதிர் (10)

முதிர் பெயல் மூரி வானம் முழங்கி வாய் விட்டது ஒப்ப – சிந்தா:3 543/1
நீள் கழை கரும்பின் நெற்றி நெய்ம் முதிர் தொடையல் கீறி – சிந்தா:5 1198/2
கொடி முதிர் கிழங்கு தீம் தேன் கொழும் தடி நறவொடு ஏந்தி – சிந்தா:5 1231/1
பிடி முதிர் முலையினாள் தன் தழை துகில் பெண்ணினோடும் – சிந்தா:5 1231/2
தனி முதிர் கடவுள் கோயில் தான் வலம் கொண்டு செல்வான் – சிந்தா:5 1240/3
நோய் முதிர் குரங்கு போல நுகர்ச்சி நீர் நோக்கல் வேண்டா – சிந்தா:6 1435/1
காய் முதிர் கனியின் ஊழ்த்து வீழும் இ யாக்கை இன்னே – சிந்தா:6 1435/2
வேய் முதிர் வனத்தின் வென்றான் உருவொடு விளங்க நோற்று – சிந்தா:6 1435/3
போய் முதிர் துறக்கத்து இன்பம் பருகுவ புரி-மின் என்றான் – சிந்தா:6 1435/4
முந்து நாம் மொழிந்த நெய்யை முனை முதிர் தருப்பை தன்னால் – சிந்தா:12 2465/2

TOP


முதிர்ந்து (1)

சுரந்து வானம் சூல் முதிர்ந்து மெய் நொந்து ஈன்ற துளியே போல் – சிந்தா:3 717/1

TOP


முதிரா (1)

முதிரா இள முலை முத்தொடு பொங்க – சிந்தா:10 2115/3

TOP


முதிரையின் (1)

நெருங்குபு முதிரையின் நிறைந்த பண்டியும் – சிந்தா:1 63/2

TOP


முது (13)

முழவு அணி முது நகர் முரசொடு வளை விம – சிந்தா:1 118/1
மோடு உடை நகரின் நீங்கி முது மரம் துவன்றி உள்ளம் – சிந்தா:1 300/1
முன்னம் கூறினான் முது உணர்வினான் – சிந்தா:2 415/4
மோட்டும் முது நீர் முதலைக்கு வலியது உண்டேல் – சிந்தா:2 446/1
முது மர பொந்து போல முழு மெயும் புண்கள் உற்றார்க்கு – சிந்தா:3 819/1
தூவி மட நாரை துணை அன்னம் பயில் முது மீன் – சிந்தா:7 1781/2
மோட்டு முது நீர் மலங்கு மொய்த்த இள வாளை – சிந்தா:7 1788/1
கந்துக்கடன் என்ற நகர்க்கு ஆதி முது நாய்கன் – சிந்தா:7 1797/1
பாவம் இது நோவ உரையன்-மின் முது பார்ப்பார் – சிந்தா:9 2016/1
உய்வது இலன் ஊழின் முது மூப்பினொடும் வந்தான் – சிந்தா:9 2017/3
முந்தி நலிகின்ற முது மூப்பு ஒழியும் என்றான் – சிந்தா:9 2020/4
சால முது மூப்பு உடைய சாமி முகம் நோக்கி – சிந்தா:9 2029/2
மெய்ப்படு முது புண் தீர்ப்பான் மேவிய முயற்சி போல – சிந்தா:13 2881/1

TOP


முதுநகர் (3)

முரைசு அதிர் இமிழ் இசை முதுநகர் அறைக என – சிந்தா:3 601/3
முழவம் கண் துயிலாத முதுநகர்
விழவு நீர் விளையாட்டு விருப்பினால் – சிந்தா:4 856/1,2
விழவு உடை முதுநகர் விலாவிக்கின்றதே – சிந்தா:4 1092/4

TOP


முதுமகளிர்-தம்மால் (1)

ஆய் முதுமகளிர்-தம்மால் அரில் தப திமிரி ஆட்டி – சிந்தா:8 1892/2

TOP


முதுவாய் (1)

முழுதும் வையம் உடன் ஏத்த முதுவாய் வலவையாய் இருந்து – சிந்தா:13 3020/2

TOP


முந்தி (2)

முந்தி பெறப்பட்ட மகன் மூரி சிலை தட கை – சிந்தா:7 1797/2
முந்தி நலிகின்ற முது மூப்பு ஒழியும் என்றான் – சிந்தா:9 2020/4

TOP


முந்திரிகை (1)

முழுதும் முந்திரிகை பழ சோலை தேன் – சிந்தா:13 3063/1

TOP


முந்து (7)

முந்து நாம் கூறிய மூரி தானை அ – சிந்தா:1 186/1
அரும் தவன் முந்து கூற அலங்கல் வேல் நாய்கன் சென்று – சிந்தா:1 388/1
முந்து வரன் மொழிந்த பொருள் முற்றும் வகை நாடி – சிந்தா:3 846/2
முடுகுபு கோவலர் முந்து கால் பெய்தார் – சிந்தா:7 1850/4
முந்து அமர் தம்முள் முழு மெயும் இரும்பு மேய்ந்திட வெம் சமம் விளைத்தார் – சிந்தா:10 2156/3
முந்து நாம் மொழிந்த நெய்யை முனை முதிர் தருப்பை தன்னால் – சிந்தா:12 2465/2
முந்து சூர் தடிந்த முருகன் நம்பி என்பார் – சிந்தா:12 2548/1

TOP


முந்துற (1)

முன்னிய தன் மன்றலது முந்துற முடிப்பான் – சிந்தா:9 2035/2

TOP


முந்தை (1)

முந்தை தான் கேட்டவாறே முழுது எடுத்து இயம்புகின்றான் – சிந்தா:3 545/4

TOP


முந்நாள் (1)

உடுத்த சாந்தின் மிசை செக்கர் ஒளி கொள் முந்நாள் பிறை ஏய்ப்ப – சிந்தா:13 2695/3

TOP


முந்நீர் (27)

முந்நீர் பிறந்த பவழத்தொடு சங்கும் முத்தும் – சிந்தா:0 5/1
முந்நீர் படு சங்கு அலற முரசு ஆர்ப்ப மூதூர் – சிந்தா:0 12/1
நன் மணி ஈன்று முந்நீர் சலஞ்சலம் புகுவது ஒத்தாள் – சிந்தா:1 317/4
இருந்தனன் ஏம முந்நீர் எறி சுறவு உயர்த்த தோன்றல் – சிந்தா:1 401/3
கால் அகம் புடைப்ப முந்நீர் கடல் கிளர்ந்து எழுந்ததே போல் – சிந்தா:2 434/1
ஈடுபட செய்து இளையர் ஏத்த இமிழ் முந்நீர்
கோடு பறை ஆர்ப்ப கொழும் தாள் பவழம் கொல்லா – சிந்தா:3 501/2,3
கரை கடலுள் கால கணை பின் ஒழிய முந்நீர்
வரை கிடந்து கீண்டது என கீறி வளர் தீவின் – சிந்தா:3 502/2,3
ஊடகம் புக்கு முந்நீர் அழுந்தினும் உய்வர் நல்லார் – சிந்தா:3 510/3
வேம்பு உற்ற முந்நீர் விழுங்க விரையாது நின்றான் – சிந்தா:3 513/2
பாடு இரும் பௌவம் முந்நீர் பட்டது பகர்தலோடும் – சிந்தா:3 582/3
அத்தலை அலற முந்நீர் கடைந்தவர் அரவம் ஒப்ப – சிந்தா:4 963/2
முந்நீர் பவளத்து உறை நித்தில முத்தம் – சிந்தா:4 1067/1
தோழனும் தேவிமார் தம் குழாத்து உளான் துளும்பும் முந்நீர்
ஏழ் தரு பருதி-தன் மேல் இளம் பிறை கிடந்ததே போல் – சிந்தா:4 1155/1,2
முத்து உமிழும் முந்நீர் மணி வண்ணன் மூன்று உலகும் – சிந்தா:6 1470/1
வகை நலம் வாடி எங்கும் அழுகுரல் மயங்கி முந்நீர்
அக மடை திறந்ததே போல் அலற கோக்கு இளைய நங்கை – சிந்தா:10 2138/2,3
நொச்சி மா மலர் நிறத்தன நொடி வரும் முந்நீர்
உச்சி மா கதிர் போல் சுடும் ஒளி திகழ் அயில் வாள் – சிந்தா:10 2163/1,2
மலைய செம் சாந்தும் முந்நீர் வலம்புரி ஈன்ற முத்தும் – சிந்தா:10 2190/1
கோள் அரா விழுங்க முந்நீர் கொழும் திரை குளித்ததே போல் – சிந்தா:10 2245/2
மின் அவிர் பருதி முந்நீர் கோளொடும் வீழ்வது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2251/4
ஏர் மீது ஆடி சாந்து எழுதி இலங்கு முந்நீர் வலம்புரி போல் – சிந்தா:11 2359/2
கரை உடை துகிலில் தோன்றும் காஞ்சன வட்டின் முந்நீர்
திரை இடை வியாழம் தோன்ற திண் பிணி முழவும் சங்கும் – சிந்தா:12 2467/1,2
சுட்டுதற்கு அரிய முத்தின் தொத்து வாய் நாற்ற முந்நீர்
பட்ட வான் பவள காம்பின் குடை நிழல் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:12 2523/3,4
கண் பெற்ற பொலிசை பெற்றாம் இன்று என கரைந்து முந்நீர்
மண் பெற்ற ஆயுள் பெற்று மன்னுவாய் மன்ன என்னா – சிந்தா:12 2546/2,3
அடங்கலர்க்கு ஈந்த தான பயத்தினால் அலறும் முந்நீர்
தடம் கடல் நடுவுள் தீவு பல உள அவற்றுள் தோன்றி – சிந்தா:13 2842/1,2
விலை பெரு மணியை முந்நீர் நடு கடல் வீழ்த்தது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2884/4
முந்நீர் வலம் புரி சோர்ந்து அசைந்து வாய் முரன்று முழங்கி ஈன்ற – சிந்தா:13 3143/1
செய் வினை என்னும் முந்நீர் திரை-இடை முளைத்து தேம் கொள் – சிந்தா:13 3145/1

TOP


முந்நூல் (1)

வாசம் கொண்டு இலங்கும் முந்நூல் வலம்பட கிடந்த மார்ப – சிந்தா:9 2002/2

TOP


முப்பது (1)

மொய்யார் அலங்கல் மார்பற்கு முப்பது ஆகி நிறைந்ததே – சிந்தா:13 2706/4

TOP


முப்புரி (1)

முத்து மாலை முப்புரி மூரி மா மணி கதவு – சிந்தா:1 144/1

TOP


மும் (1)

திங்கள் மும் மாரி பெய்க திரு அறம் வளர்க செங்கோல் – சிந்தா:13 3146/1

TOP


மும்மத (4)

முல்லை பூம் பந்து தன்னை மும்மத களிற்று வேலி – சிந்தா:3 743/3
பில்கும் மும்மத வேழம் பெயர்ந்ததே – சிந்தா:4 984/4
மொய்த்து எறி ஓடை நெற்றி மும்மத களிற்றின் மேலான் – சிந்தா:10 2266/3
வெம்பு மும்மத வேழம் விலக்குவார் – சிந்தா:13 3066/2

TOP


மும்மதத்த (3)

அருவி மும்மதத்த யானை அதிர்ந்துழி கார் என்று எண்ணி – சிந்தா:7 1740/3
அவிழ் புயல் மேகம் அனைய மும்மதத்த அறுபதிற்று அறுபதாம் நாகம் – சிந்தா:10 2155/2
நலம் செய்த வைர கோட்ட நாறும் மும்மதத்த நாகம் – சிந்தா:13 2915/2

TOP


மும்மதத்தது (1)

ஒரு கை இரு மருப்பின் மும்மதத்தது ஓங்கு எழில் குன்று அனைய வேழம் – சிந்தா:4 985/1

TOP


மும்மதத்தால் (1)

சோலை ஆய் சொரி மும்மதத்தால் நிலம் – சிந்தா:10 2170/3

TOP


மும்மதத்தினாலே (1)

நாறும் மும்மதத்தினாலே நாகத்தை இரிக்கும் நாகம் – சிந்தா:3 750/1

TOP


மும்மதத்து (1)

இனம் கவர்ந்து உண இலிற்றும் மும்மதத்து
அநந்தன் அன்ன கை யானை ஏறினான் – சிந்தா:12 2521/2,3

TOP


மும்மதத்தொடு (1)

வேழம் மும்மதத்தொடு தாழ் புயல் கலந்து உடன் – சிந்தா:3 571/1

TOP


மும்மதம் (4)

தோழர் தன் தாள்களா சொரியும் மும்மதம்
ஆழ் கடல் சுற்றமா அழன்று சீவக – சிந்தா:3 775/2,3
புணர் மருப்பு யானையின் புயல் கொள் மும்மதம்
மணமகள் கதுப்பு என நாறும் மாநகர் – சிந்தா:7 1621/1,2
செய்த மும்மதம் போல் திசைதிசை-தொறும் கமழும் – சிந்தா:11 2365/2
ஆனை மும்மதம் ஆடிய காடு எலாம் – சிந்தா:12 2578/1

TOP


மும்முறை (1)

பூசறுத்து அம் கை நீரை மும்முறை குடித்து முக்கால் – சிந்தா:5 1302/2

TOP


மும்மையும் (1)

கூடிய மும்மையும் சுடர்ந்த கொந்து அழல் – சிந்தா:13 2846/1

TOP


முயக்கு (1)

கூடு அரி உழுவை போல முயக்கு இடை குழைய புல்லி – சிந்தா:5 1388/2

TOP


முயங்க (1)

இலங்கு பூண் வரை மார்பு உற எடுத்து அவன் முயங்க
மலங்கி வாள் கண்கள் வரு பனி சுமந்து உடன் வெருவி – சிந்தா:12 2381/1,2

TOP


முயங்கல் (1)

திரு முயங்கல் இல்லை-எனில் இல்லை பொருள் ஈட்டம் – சிந்தா:12 2556/2

TOP


முயங்கி (4)

மண்ணக மடந்தை ஆகம் மார்புற முயங்கி நின்ற – சிந்தா:3 609/1
வண்ண வரை மார்பம் முயங்கி நுண் நூல் மதியாரோடு – சிந்தா:7 1886/3
தார் முயங்கி கூந்தல்மா இவர்ந்தான் சங்கம் முரன்றவே – சிந்தா:7 1888/4
சாந்தம் கிழிய முயங்கி தட மலரால் – சிந்தா:13 2990/1

TOP


முயங்கின் (1)

முன்னினர் முயங்கின் அல்லான் முறி மிடை படலை மாலை – சிந்தா:2 483/2

TOP


முயங்கினான் (1)

முயங்கினான் சொன்ன வண்டாய் முகிழ் முலை தெய்வம் சேர – சிந்தா:6 1530/1

TOP


முயங்கினானே (1)

முலை குவட்டு இடை பட்டு ஆற்றான் முத்து உக முயங்கினானே – சிந்தா:2 490/4

TOP


முயங்கு (9)

எரி முயங்கு இலங்கு வாள் கை ஏற்று இளம் சிங்கம் அன்னான் – சிந்தா:1 272/4
எரி முயங்கு இலங்கு வை வேல் இளையவர் குழாத்தின் நீங்கி – சிந்தா:1 383/1
திரு முயங்கு அலங்கல் மார்பின் சீவகன் கொண்டு வேறா – சிந்தா:1 383/2
வார் முயங்கு மெல் முலைய வளை வேய் தோளாள் மனம் மகிழ – சிந்தா:7 1888/1
நீர் முயங்கு கண் குளிர்ப்ப புல்லி நீள் தோள் அவன் நீங்கி – சிந்தா:7 1888/2
தேர் முயங்கு தானையான் சிறுவர் சேடார் அகல் மார்பம் – சிந்தா:7 1888/3
மல்லல் அம் கங்கை போலும் பலர் முயங்கு ஆர மார்பின் – சிந்தா:9 2084/1
வளை முயங்கு உருவ மென் தோள் வரம்பு போய் வனப்பு வித்தி – சிந்தா:12 2598/2
எரி முயங்கு இலங்கு வேல் காளை என்பவே – சிந்தா:13 2862/4

TOP


முயல் (3)

குறைபடு மதியம் தேய குறு முயல் தேய்வதே போல் – சிந்தா:1 254/2
கோல வாள் போருள் பட்டால் குறு முயல் கூடு கண்டு – சிந்தா:10 2284/2
புயல் இனம் மொக்குள் வன்கண் குறு முயல் புலம்பி குன்றத்து – சிந்தா:13 3042/2

TOP


முயல்-மின் (1)

அவம் புரிந்து உடம்பு நீங்காது அரும் தவம் முயல்-மின் யாரும் – சிந்தா:3 605/3

TOP


முயல்கின்றார் (1)

ஒட்டி பதினாயிரவர் உற்று முயல்கின்றார் – சிந்தா:3 591/4

TOP


முயல்வது (1)

கறை அற முயல்வது ஓர் கடவுள் ஒத்ததே – சிந்தா:1 96/4

TOP


முயலின் (1)

கொன் இளம் பருதியும் குறு முயலின் குருதியும் போன்று – சிந்தா:1 173/3

TOP


முயலொடு (1)

முல்லை சூழ் முல்லை வேலி முயலொடு கவரி மேயும் – சிந்தா:13 3062/1

TOP


முயற்கு (1)

மறு முயற்கு இவர்ந்த வேக மாசுணம் அடைய பட்ட – சிந்தா:3 665/1

TOP


முயற்சி (2)

உள்ளம் உடையான் முயற்சி செய்ய ஒரு நாளே – சிந்தா:3 496/1
மெய்ப்படு முது புண் தீர்ப்பான் மேவிய முயற்சி போல – சிந்தா:13 2881/1

TOP


முயற்சியர் (1)

முழங்கு அழல் நரகின் மூழ்கும் முயற்சியர் ஆகி நின்ற – சிந்தா:1 378/3

TOP


முயறல் (1)

சிந்தனை பிறிது ஒன்று ஆகி செய் தவம் முயறல் ஒன்றோ – சிந்தா:4 1050/3

TOP


முயன்று (2)

நொந்து ஆங்கு அழ முயன்று நோற்றானும் எய்துவனே – சிந்தா:4 1036/4
முனிவரும் முயன்று வான் கண் மூப்பு இகந்து இரிய இன்ப – சிந்தா:5 1240/1

TOP


முரச (1)

துனை குரல் முரச தானை தோன்றலை தம்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2899/3

TOP


முரசத்தானை (1)

பிளிறுவார் முரசத்தானை பெருமகன் பிழைப்பு நாடி – சிந்தா:13 2613/1

TOP


முரசம் (26)

வெஃகிய புகழினான் தன் வென்றி வெம் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:1 299/3
மொய் குரல் முரசம் நாணும் தழங்கு குரல் முழங்க கேட்டேன் – சிந்தா:1 403/4
வார் விளை முரசம் விம்ம வான் உலா போந்ததே போல் – சிந்தா:2 433/3
அதிர் குரல் முரசம் நாண அமிர்து பெய் மாரி ஏய்ப்ப – சிந்தா:3 543/2
அரு முடி அணிந்த கொற்றத்து அவந்தியன் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 613/3
கண் கனைந்து இடியின் வெம்பி கடல் என முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 628/2
முரசம் கறங்க முழவு விம்ம வெண் சங்கம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:4 1063/2
பொய்கையுள் கமலத்து அம் கண் புள் எனும் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:5 1406/1
ஏற்று உரி முரசம் நாண எறி திரை முழக்கின் சொன்னான் – சிந்தா:10 2142/4
வள்ளுவார் முரசம் மூதூர் அறைக என அருளினானே – சிந்தா:10 2149/4
கொட்டினான் தடம் கண் வள் வார் குளிறு இடி முரசம் அன்றே – சிந்தா:10 2150/4
கூகை கோயில் பகல் குழற கொற்ற முரசம் பாடு அவிந்து – சிந்தா:10 2173/3
உலம்புபு முரசம் கொட்டி ஒய்யென சேனை ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2205/3
குணில் பொர குளிறின முரசம் வெள் வளை – சிந்தா:10 2222/1
புரி வளை முரசம் ஆர்ப்ப போர் தொழில் தொடங்கினானே – சிந்தா:10 2296/4
கொட்டினர் முரசம் மள்ளர் ஆர்த்தனர் குருதி கண்ணீர் – சிந்தா:10 2323/3
வார் பிணி முரசம் நாண வான் அதிர் முழக்கம் ஏய்ப்ப – சிந்தா:11 2372/1
வென்று அதிர் முரசம் யானை வீங்கு எருத்து ஏற்றி பைம்பொன் – சிந்தா:11 2374/2
வீக்குவார் முரசம் கொட்டி விழு நகர் அறைவித்தானே – சிந்தா:11 2376/4
வளம் கொள் மாலைகள் சூடி முத்து அணிந்து வண் முரசம்
களம் கொள் வேழத்தின் ஏற்றினர் கடி முரசு அறைவான் – சிந்தா:12 2388/3,4
முரசம் ஆர்ந்த பின் மூ இரு நாள்கள் போய் – சிந்தா:12 2393/1
பொங்கு கொடி வார் முரசம் தோட்டி புணர் கும்பம் – சிந்தா:12 2487/2
கார் ஏந்து இடி முரசம் ஆர்ப்ப காய் பொன் கலன் சிந்தி – சிந்தா:13 2599/3
காம்பு ஏர் தோளார் களிறு ஈன்றார் கடைகள்-தோறும் கடி முரசம்
தம் பால் பட்ட தனி செம் கோல் தரணி மன்னன் மகிழ் தூங்கி – சிந்தா:13 2702/2,3
இடி உமிழ் முரசம் நாண இன்னணம் இயம்பினானே – சிந்தா:13 2900/4
பசும்பொனின் உலகில் தேவர் பயிர் வளை முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:13 3083/1

TOP


முரசமும் (1)

முரசமும் குடையும் தாரும் பிச்சமும் சுமந்து மாவும் – சிந்தா:10 2297/2

TOP


முரசின் (4)

பிளிறு வார் முரசின் சாற்றி பெரும் சிறப்பு இயற்றி வேந்தன் – சிந்தா:1 200/3
தழங்கு குரல் முரசின் சாற்றி தத்துவம் தழுவல் வேண்டி – சிந்தா:1 378/1
அழுவார் அழுகை குரல் ஒலியும் அதிர் கண் முரசின் முழக்கு ஒலியும் – சிந்தா:11 2355/2
வார் பிணி முரசின் ஆர்த்து மண் பக இடித்து வானம் – சிந்தா:13 3071/2

TOP


முரசு (18)

முந்நீர் படு சங்கு அலற முரசு ஆர்ப்ப மூதூர் – சிந்தா:0 12/1
கன்னியை தருதும் என்று கடி முரசு இயம்ப கொட்டி – சிந்தா:2 440/3
கடி நகர் இடி முரசு அறை-மின்அம் எனவே – சிந்தா:3 602/4
கண் ஒளிர் கடிப்பின் ஓச்சி கடி முரசு அறைந்த-காலை – சிந்தா:3 609/4
விரிந்து இருள் மேயும் செம்பொன் விளக்கு வெண் முரசு கும்பம் – சிந்தா:3 629/2
எங்களுக்கு இறைவன் என்று ஆங்கு இடி முரசு எருக்கினானே – சிந்தா:5 1275/4
பிளிறு வார் இடி முரசு ஆர்ப்ப பெய் கழல் – சிந்தா:7 1617/3
இடி முரசு அனைய சொல்லால் இற்றென விளம்புகின்றான் – சிந்தா:7 1685/4
பார் எலாம் அறிய நின்று படா முரசு ஆர்ப்ப தீ வேட்டு – சிந்தா:7 1687/3
ஏற்று உரி போர்த்த வள் வார் இடி முரசு அறைந்த பின் நாள் – சிந்தா:10 2152/1
சிறு வெண் சங்கு முரன்றன திண் முரசு
அறையும் மா கடல் கார் என ஆர்த்தன – சிந்தா:10 2168/1,2
அரு மகன் ஆகும் என்று ஆங்கு அணி முரசு அறைவித்தானே – சிந்தா:10 2177/4
பார் பிணி கறையின் நீங்க படா முரசு அறைவி என்றான் – சிந்தா:11 2372/4
சென்று இசை முழங்க செல்வன் திரு முரசு அறைவிக்கின்றான் – சிந்தா:11 2374/4
மன்றல மறுகு-தோறும் அணி முரசு ஆர்த்தது அன்றே – சிந்தா:11 2375/4
களம் கொள் வேழத்தின் ஏற்றினர் கடி முரசு அறைவான் – சிந்தா:12 2388/4
கோலம் ஆர் முரசு இடி உமிழ் தழங்கு என முழங்க – சிந்தா:12 2392/3
திருவடி விருந்து செய்வான் திரள் முரசு அறைவித்தானே – சிந்தா:13 3044/4

TOP


முரசும் (2)

காற்று எறி கடலின் சங்கும் முழவமும் முரசும் ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2152/2
சீரின் முழங்கும் முரசும் அலறும் சிறு வெண் சங்கும் – சிந்தா:10 2195/3

TOP


முரசொடு (3)

முழவு அணி முது நகர் முரசொடு வளை விம – சிந்தா:1 118/1
நிரைத்தன மண்ணு நீர்க்கு முரசொடு முழவம் விம்ம – சிந்தா:12 2414/3
முரசொடு முழங்கி ஆர்ப்ப மொய் கொள் வேல் மன்னர் ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2467/3

TOP


முரண் (6)

முனிய உண்ட குஞ்சியான் முரண் கொள் மாடம் முன்னினான் – சிந்தா:3 704/4
முரண் அவிய வென்று உலகம் மூன்றினையும் மூன்றின் – சிந்தா:5 1246/1
பால் முரண் பயம்பு-இடை பனை மடிந்து அனையன – சிந்தா:8 1900/2
கொன் முரண் தோன்ற வெம்பி கொலை களிற்று உழவன் ஆர்த்தான் – சிந்தா:10 2274/4
முத்தார் மருப்பின் இடை வளைத்த முரண் கொள் யானை தட கையின் – சிந்தா:13 2693/1
மொய் அமர் ஞாட்பினுள் முரண் கொள் மன்னவர் – சிந்தா:13 2819/1

TOP


முரணிய (1)

ஈர் ஐஞ்ஞூற்றினை இருபதின் முரணிய தொகைய – சிந்தா:7 1772/1

TOP


முரம்பின் (1)

பரல் தலை முரம்பின் சில் நீர் வறும் சுனை பற்று விட்ட – சிந்தா:5 1385/3

TOP


முரல் (2)

முரல் வாய சூல் சங்கம் முட முள் தாழை முகை விம்மும் – சிந்தா:12 2558/1
வண்டு மேய்ந்து வரி முரல் பூம் சிகை – சிந்தா:12 2581/1

TOP


முரல்வது (2)

திரு மலர் கமலத்து அம் கண் தேனின் முரல்வது ஒப்ப – சிந்தா:3 662/1
திருந்தி யாழ் முரல்வது ஓர் தெய்வ பூம் பொழில் – சிந்தா:8 1936/3

TOP


முரலலுற்று (1)

கொள்ள தான் முரலலுற்று கோல் அமை வீணை கொண்டாள் – சிந்தா:7 1696/4

TOP


முரலும் (1)

இங்கு வார் முரலும் கலை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:3 763/3

TOP


முரன்றவே (2)

வெள்ள நீர் வளை வெள்ளம் முரன்றவே – சிந்தா:4 857/4
தார் முயங்கி கூந்தல்மா இவர்ந்தான் சங்கம் முரன்றவே – சிந்தா:7 1888/4

TOP


முரன்றன (1)

சிறு வெண் சங்கு முரன்றன திண் முரசு – சிந்தா:10 2168/1

TOP


முரன்றாற்கு (1)

மன்னும் ஒரு கீத மதுரம்பட முரன்றாற்கு
இன் அமிர்தமாக இளையாரும் அது கேட்டார் – சிந்தா:9 2035/3,4

TOP


முரன்று (3)

எண் இல் பன் மலர் கஞலி இன வண்டு பாண் முரன்று உளதே – சிந்தா:7 1566/4
கந்தாரம் செய்து களி வண்டு முரன்று பாட – சிந்தா:8 1959/2
முந்நீர் வலம் புரி சோர்ந்து அசைந்து வாய் முரன்று முழங்கி ஈன்ற – சிந்தா:13 3143/1

TOP


முரி (3)

வண் முத்தம் நிரை கொள் நெற்றி வார் முரி புருவம் ஆக்கி – சிந்தா:1 258/2
சிவந்த சீவகசாமி கண் புருவமும் முரி முரிந்தவே – சிந்தா:10 2310/4
விண் கனிய கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஆர்ப்ப முரி புருவ வேல் நெடும் கண் விருந்து செய்ய – சிந்தா:13 3138/3

TOP


முரிந்த (3)

முரிந்த மொய் திரை போன்ற அகில் புகை – சிந்தா:4 861/2
வளைத்தன புருவமும் முரிந்த வல்லையே – சிந்தா:4 1016/3
முரிந்த நம் பிறவி மேல் நாள் முற்றிழை இன்னும் நோக்காய் – சிந்தா:5 1391/3

TOP


முரிந்தது (1)

புல்ல முரிந்தது என போக்கி தூமம் ஆர்ந்த துகில் உறையுள் – சிந்தா:3 719/3

TOP


முரிந்தவே (1)

சிவந்த சீவகசாமி கண் புருவமும் முரி முரிந்தவே – சிந்தா:10 2310/4

TOP


முரிந்து (7)

முரிந்து போது அவிழ்ந்து கொங்கு உயிர்க்கும் முல்லையின் – சிந்தா:1 48/2
முடி கலம் சொரிய சென்னி இறைஞ்சலும் முரிந்து மின்னு – சிந்தா:3 562/2
ஏ நீர் இரு புருவம் ஏறி இடை முரிந்து நுடங்க புல்லி – சிந்தா:5 1354/2
முகில் கிழி மின்னின் நோக்கி முரிந்து இடை குழைந்து நின்றார் – சிந்தா:12 2540/4
முறுவல் திங்கள் முக அரங்கின் மேல் முரிந்து நீண்ட புருவ கைகள் – சிந்தா:12 2594/1
மூழி வாய் முல்லை மாலை முலை முகம் முரிந்து நக்க – சிந்தா:13 2974/2
முல்லை அம் சூட்டு வேயின் முரிந்து போம் நுசுப்பின் நல்லார் – சிந்தா:13 3119/3

TOP


முரிய (3)

முழங்கு தீம் புனல் அகம் முரிய மொய்த்தவே – சிந்தா:1 40/4
ஏறியும் இழிந்தும் ஊழ்ஊழ் புருவங்கள் முரிய நொந்து – சிந்தா:12 2507/3
தொழுவ போல் முரிய சொரி பூம் சிகை – சிந்தா:13 2670/3

TOP


முரியினும் (1)

முழுதும் பேர் பெறும் எல்லையுள் முரியினும் முரியும் – சிந்தா:13 2756/2

TOP


முரியும் (3)

ஏதம் உற்று முரியும் நுசுப்பு என்று உன் இயல்பு ஏத்துவேன் – சிந்தா:7 1586/2
முழுதும் பேர் பெறும் எல்லையுள் முரியினும் முரியும்
வழு இல் பொய்கையுள் மலர் என வளர்ந்து மை ஆடி – சிந்தா:13 2756/2,3
முரியும் பல் சன முகம் புடைத்து அகம் குழைந்து அழவே – சிந்தா:13 2758/4

TOP


முரியும்-ஆயின் (1)

முலை வளர் ஆகம் தோய முழு வினை முரியும்-ஆயின்
மலை வளர் குறவர்க்கு அ மா வினைகளும் மாயும் அன்றே – சிந்தா:6 1432/3,4

TOP


முரிவிலர் (1)

முலை முகந்து இளையர் மார்பம் முரிவிலர் எழுதி வாழும் – சிந்தா:1 372/2

TOP


முரிவு (1)

முரிவு உற்றார்களின் மூர்ச்சனை செய்பவால் – சிந்தா:7 1627/2

TOP


முருக்க (1)

சொரி பனி முருக்க நைந்து சுடர் முகம் பெற்ற-போதே – சிந்தா:5 1404/1

TOP


முருக்கப்பட்ட (1)

தண் பனி முருக்கப்பட்ட தாமரை காடு போன்றார் – சிந்தா:5 1398/3

TOP


முருக்கி (3)

முருக்கி தேர் தட கை-தன்னால் முழங்கி பாய் மாக்கள் காலின் – சிந்தா:3 807/2
தொடர் பிணி வெளில் முதல் முருக்கி தோன்றியது – சிந்தா:4 973/3
உருவ தேர் இற முருக்கி உருள் நேமி சுமந்து எழுந்து – சிந்தா:10 2237/3

TOP


முருக்கு (3)

முருக்கு இதழ் குலிகம் ஊட்டி வைத்து அன முறுவல் செ வாய் – சிந்தா:6 1454/1
முருக்கு ஒளி மலர் அடி மூரி மொய்ம்பனை – சிந்தா:7 1825/3
முழங்கு திரு மணி முறுவல் முருக்கு இதழ் கொடி பவழத்து – சிந்தா:13 3088/1

TOP


முருக்கும் (1)

மூன்று அனைத்து உலகம் எல்லாம் முட்டினும் முருக்கும் ஆற்றல் – சிந்தா:4 1091/3

TOP


முருகவேள் (1)

முனைவனுக்கு இறைஞ்சினான் முருகவேள் அனான் – சிந்தா:8 1943/4

TOP


முருகற்கும் (1)

முருகற்கும் அநங்கற்கும் எனக்கும் மொய் சடை – சிந்தா:6 1488/3

TOP


முருகன் (5)

நலன் நுகர்ந்தான் அன்றே நறும் தார் முருகன்
நில மகட்கு கேள்வனும் நீள் நிரை நப்பின்னை – சிந்தா:2 482/2,3
முன்னுபு விளங்கு வெள்ளி முளைத்து எழ முருகன் அன்னான் – சிந்தா:3 834/4
ஓக்கிய முருகன் எஃகம் ஓர் இரண்டு அனைய கண்ணாள் – சிந்தா:5 1291/4
விசயனே விசயன் வில் போர் கதம்பனே முருகன் வேல் போர் – சிந்தா:7 1681/1
முந்து சூர் தடிந்த முருகன் நம்பி என்பார் – சிந்தா:12 2548/1

TOP


முருகன்தான் (1)

திருவரை மார்பன் திண் தேர் மஞ்ஞையே முருகன்தான் என்று – சிந்தா:3 812/3

TOP


முருகனின் (1)

பொறி மயில் இழியும் பொன் தார் முருகனின் பொலிந்து மாவின் – சிந்தா:8 1908/1

TOP


முருகு (21)

மோட்டு ஒளி முத்தம் சூழ்ந்து முருகு கொப்பளிக்கும் தாரோய் – சிந்தா:1 404/2
முருகு விம்மு கோதையார் மொய் அலங்கல் வண்டு போல் – சிந்தா:3 706/1
முருகு உலா முல்லை மாலை மூப்பு இலா முலையினார் நும் – சிந்தா:3 769/1
முருகு உடை குழலினாள் தன் முகிழ் முலை கலப்பல் அன்றேல் – சிந்தா:3 773/3
மொய் அமர் மலைந்தனர் முருகு விம்மு தார் – சிந்தா:3 778/3
மூழி வாய் முல்லை மாலை முருகு உலாம் குழலினாளும் – சிந்தா:3 833/1
முருகு கமழ் அலங்கல் முத்து இலங்கும் மார்பினன் ஐந்நூற்று நால்வர் – சிந்தா:4 985/3
முருகு விண்டு உலாம் முல்லை கத்திகை – சிந்தா:4 989/1
முருகு வார் குழலாள் முகிழ் மெல் முலை – சிந்தா:5 1306/1
முருகு விம்மிய மொய் குழல் ஏழை-தன் – சிந்தா:5 1321/1
முருகு விம்மு குழலார் போல மொய் கொள் தும்பி – சிந்தா:6 1415/2
வம்பு பூத்து முருகு உலாய் தேன் கொப்புளித்து நின்றது ஓர் – சிந்தா:7 1664/3
முருகு விண்டு இரிய தீம் தேன் முழங்கு நீர் கழனி நல் நாடு – சிந்தா:7 1854/3
முருகு கொப்புளிக்கும் கண்ணி முறி மிடை படலை மாலை – சிந்தா:8 1889/1
முருகு உடை மார்பின் பாய்ந்து முழு மெயும் நனைப்ப மாதர் – சிந்தா:8 1911/3
மோட்டு இள முல்லை மொய் மலர் கானம் முருகு வந்து எதிர்கொள நடந்தார் – சிந்தா:10 2104/4
முலை முத்தம் கொள்ள சாந்தம் அழிந்து தார் முருகு விம்மும் – சிந்தா:10 2312/2
முருகு பொறை உயிர்க்கும் மொய் பூங்காவில் படை நீக்கி – சிந்தா:12 2559/3
மூசு தேன் வண்டு மொய்த்து முருகு உண்டு துயில மஞ்ஞை – சிந்தா:13 2712/2
மொய் நிற மாலை வேய்ந்து முருகு உலாம் முடியினானே – சிந்தா:13 2730/4
முருகு உடைந்த பூம் கோதை முத்து அணிந்த தோளார் – சிந்தா:13 3139/1

TOP


முருடு (1)

ஏத்தல் சால் முருடு ஆர்ப்ப இரிந்தவே – சிந்தா:7 1777/4

TOP


முருந்தின்-காறும் (1)

முருந்தின்-காறும் கூழையை முனிவார் நின்னை என் முனிவார் – சிந்தா:7 1661/2

TOP


முருந்து (1)

முருந்து அனைய தூ முறுவல் முற்று_இழையார் சேரி – சிந்தா:13 2619/4

TOP


முரைசு (1)

முரைசு அதிர் இமிழ் இசை முதுநகர் அறைக என – சிந்தா:3 601/3

TOP


முரைசொடு (1)

முரைசொடு வரி வளை முழங்கி ஆர்த்தன – சிந்தா:3 777/2

TOP


முல்லை (42)

முல்லை அம் குழலார் முலை செல்வமும் – சிந்தா:1 137/1
முல்லை கார் என பூப்ப மொய் நிரை – சிந்தா:2 413/2
முல்லை அம் கண்ணி சிந்த கால் விசை முறுக்கி ஆயர் – சிந்தா:2 438/2
தேன் சொரி முல்லை கண்ணி செம் துவர் ஆடை ஆயர் – சிந்தா:2 485/1
கான் சொரி முல்லை தாரான் கடிவினை முடிக என்றான் – சிந்தா:2 485/4
கொங்கு உடை முல்லை பைம் போது இருவடம் கிடந்த மார்ப – சிந்தா:3 547/3
பண் நிற சுரும்பு சூழும் பனி முல்லை சூட்டு வேய்ந்தார் – சிந்தா:3 624/4
புனம் சேர் கொடி முல்லை பூம் பவளத்துள் புக்கு பூத்த போலும் – சிந்தா:3 636/2
தாம்தாம் தாம் என தாழ்ந்த பொன் மேகலை தாம அரங்கின் மேல் தாது ஆர் முல்லை
பூம் தாம கொம்பு ஆட கண்டார் எல்லாம் புன மயிலே அன்னமே பொன்னம் கொம்பே – சிந்தா:3 680/2,3
தான் உடை முல்லை எல்லாம் தாது உக பறித்திட்டானே – சிந்தா:3 686/4
முல்லை பூம் பந்து தன்னை மும்மத களிற்று வேலி – சிந்தா:3 743/3
முருகு உலா முல்லை மாலை மூப்பு இலா முலையினார் நும் – சிந்தா:3 769/1
மூழி வாய் முல்லை மாலை முருகு உலாம் குழலினாளும் – சிந்தா:3 833/1
முருகு விண்டு உலாம் முல்லை கத்திகை – சிந்தா:4 989/1
குருந்தம் ஏறிய கூர் அரும்பார் முல்லை
பொருந்து கேள்வரை புல்லிய பொன் அனார் – சிந்தா:5 1195/2,3
கோதை வீழ்ந்தது என முல்லை கத்திகை – சிந்தா:5 1208/1
நக்கு ஆங்கே எயிறு உடைந்த நறவ முல்லை நாள் வேங்கை – சிந்தா:5 1227/2
முல்லை முறுவலித்து நகுதிர் போலும் இனி நும்மை – சிந்தா:5 1228/2
கொய்தகை பொதியில் சோலை குழவிய முல்லை மௌவல் – சிந்தா:5 1267/1
புகழ் கொடி நங்கை தன் பேர் பொறித்தது ஓர் கன்னி முல்லை
அகழ் கடல் தானை வேந்தே அணி எயிறு ஈன்றது அன்றோ – சிந்தா:5 1268/3,4
முல்லை அம் குழலினாய் நின் முலை முதல் கொழு நன் மேல் நாள் – சிந்தா:5 1399/2
முகபடாம் வைப்ப ஆள் செற்று அழன்று கண் கரிந்த முல்லை
தொகு கள் தாம் கோதை வெய்ய துணை மணி முலைகள் தாமே – சிந்தா:6 1486/3,4
குறிஞ்சி எல்லையின் நீங்கி கொடி முல்லை மகள் மகிழ்ந்து ஆட – சிந்தா:7 1563/1
போதொடு நானம் மூழ்கி பூம் புகை தவழ்ந்து முல்லை
கோதை கண் படுக்கும் கூந்தல் குரை வளி பித்தோடு ஐயேய் – சிந்தா:7 1583/1,2
வெருகு வேட்ப சிரிப்பன போல் முகைத்த முல்லை வெய்ய வாய் – சிந்தா:7 1651/1
தெரிவில பேதை முல்லை பூத்தன தெளி இது என்றான் – சிந்தா:7 1740/4
கார் தோன்றவே மலரும் முல்லை கமலம் வெய்யோன் – சிந்தா:8 1931/1
மின் மலர்ந்த முல்லை மாலை நக்கி மிக்கு இறந்து எழுந்து – சிந்தா:8 1957/2
முல்லை அம் கோதை ஒன்றும் பிழைப்பு இலேன் முனியல் நீ என்று – சிந்தா:9 2084/3
மோட்டு இள முல்லை மொய் மலர் கானம் முருகு வந்து எதிர்கொள நடந்தார் – சிந்தா:10 2104/4
கான கார் முல்லை கார் மழைக்கு எதிர்ந்தன போல – சிந்தா:12 2382/2
அரும்பும் இலையும் மயக்கி ஆய்ந்த முல்லை சூட்டு மிலைச்சி – சிந்தா:12 2438/2
அவிர் இழை சுடர முல்லை அலங்கல் அம் கூந்தல் சோர – சிந்தா:12 2542/1
முல்லை முகை சொரிந்தால் போன்று இனிய பால் அடிசில் மகளிர் ஏந்த – சிந்தா:13 2623/1
கோள் புலி சுழல் கண் அன்ன கொழும் சுவை கருனை முல்லை
மோட்டு இள முகையின் மொய் கொள் கொக்கு உகிர் நிமிரல் வெண் சோறு – சிந்தா:13 2972/1,2
மூழி வாய் முல்லை மாலை முலை முகம் முரிந்து நக்க – சிந்தா:13 2974/2
கயல் இனம் உகளி பாய முல்லை அம் பொதும்பில் காமர் – சிந்தா:13 3042/1
முல்லை சூழ் முல்லை வேலி முயலொடு கவரி மேயும் – சிந்தா:13 3062/1
முல்லை சூழ் முல்லை வேலி முயலொடு கவரி மேயும் – சிந்தா:13 3062/1
பூ அலர் முல்லை கண்ணி பொன் ஒரு பாகம் ஆக – சிந்தா:13 3117/2
முல்லை அம் சூட்டு வேயின் முரிந்து போம் நுசுப்பின் நல்லார் – சிந்தா:13 3119/3
முல்லை கண்ணிகள் சிந்த மொய் நலம் – சிந்தா:13 3129/2

TOP


முல்லையின் (2)

முரிந்து போது அவிழ்ந்து கொங்கு உயிர்க்கும் முல்லையின்
அரும்பு சேர்ந்து அணி ஞிமிறு ஆர்ப்ப வாய் பதம் – சிந்தா:1 48/2,3
பூத்த முல்லையின் போது பொழிந்து உக – சிந்தா:7 1777/2

TOP


முல்லையே (1)

தவள மெல் இணர் தண் கொடி முல்லையே – சிந்தா:5 1331/4

TOP


முலை (276)

முத்தம் உரிஞ்சும் முகிழ் மென் முலை மின் அனாளை – சிந்தா:0 18/2
பொன் பூண் சுமந்த புணர் மெல் முலை கோடு போழ – சிந்தா:0 19/1
வான் வாய் வணக்கும் நலத்தார் முலை போகம் வேண்டான் – சிந்தா:0 29/2
சரை எனும் பெயர் உடை தடம் கொள் வெம் முலை
குரை புனல் கன்னி கொண்டு இழிந்தது என்பவே – சிந்தா:1 39/3,4
முலை தடம் சேதகம் பொறிப்ப மற்று அவர் – சிந்தா:1 46/1
மன்றல் நாறு இலஞ்சி மேய்ந்து மா முலை சுரந்த பால் – சிந்தா:1 69/1
வெம் களி இள முலை வேல் கண் மாதரார் – சிந்தா:1 94/2
தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும் – சிந்தா:1 100/1
வயிரம் அணி ஞாயில் முலை வான் பொன் கொடி கூந்தல் – சிந்தா:1 105/3
காசு சூழ் கோவை முத்தம் கதிர் முலை திமிர்ந்த சாந்தம் – சிந்தா:1 109/2
விழவு அணி மகளிர் தம் விரை கமழ் இள முலை
இழை அணி ஒளி இள வெயில் செய விடு புகை – சிந்தா:1 118/2,3
இழை கொள் வெம் முலை ஈரம் உலர்த்துவார் – சிந்தா:1 127/1
மெழுகு குங்கும மார்பு-இடை வெம் முலை
உழுது கோதையும் சாந்தும் உவந்து அவை – சிந்தா:1 133/2,3
முல்லை அம் குழலார் முலை செல்வமும் – சிந்தா:1 137/1
சங்கு விம்மு நித்திலம் சாந்தொடு ஏந்து பூண் முலை
கொங்கு விம்மு கோதை தாழ் கூந்தல் ஏந்து சாயலார் – சிந்தா:1 145/1,2
இழை கிளர் இள முலை எழுது நுண் இடை – சிந்தா:1 195/1
கொடி வளர் குவி முலை தடத்துள் வைகியும் – சிந்தா:1 196/2
முலை ஆர் தடமும் முனியாது படிந்து – சிந்தா:1 216/2
விரும்பு ஆர் முலை கண் கரிந்து திங்கள் வெண் கதிர்கள் பெய்து இருந்த பொன் செப்பே போல் – சிந்தா:1 231/2
பூண் முலை மகளிர் பொற்பில் கற்பு அழிந்து அறங்கள் மாறி – சிந்தா:1 255/3
முலை தலை போகம் மூழ்கி முகிழ் நிலா முடி கொள் சென்னி – சிந்தா:1 261/2
வார் உடை முலை முகம் நனைப்ப மாதர் சென்ற பின் – சிந்தா:1 274/2
வீழ்ந்து நில மா மகள் தன் வெம் முலை ஞெமுங்க – சிந்தா:1 289/3
கையார் வளைகள் புடைத்து இரங்குவார் கதிர் முலை மேல் ஆரம் பரிந்து அலறுவார் – சிந்தா:1 295/1
வார் தரு தடம் கண் நீர் தன் வன முலை நனைப்ப ஏல் பெற்று – சிந்தா:1 302/1
தீது இல ஆக என்று திரு முலை பால் மடுத்து – சிந்தா:1 318/2
ஆகம் ஈன்ற அம் முலை இன் பால் அமிர்து ஏந்த – சிந்தா:1 362/2
முலை முகந்து இளையர் மார்பம் முரிவிலர் எழுதி வாழும் – சிந்தா:1 372/2
பூ தின்று புகன்று சேதா புணர் முலை பொழிந்த தீம் பால் – சிந்தா:1 398/1
முலை படு முத்தொடு மொய் குழல் வேய்ந்த – சிந்தா:2 424/2
வம்பு கொண்டு இருந்த மாதர் வன முலை மாலை தேன் சோர் – சிந்தா:2 439/1
அல்குல் தேர் அணிந்து கொம்மை முலை எனும் புரவி பூட்டி – சிந்தா:2 458/2
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:2 459/2
போகமும் பொருளும் ஈன்ற புணர் முலை தடங்கல் தோன்ற – சிந்தா:2 460/2
அம் முலை அமுதம் அன்னார் அகம் புலர்ந்து அமர்ந்து நோக்கி – சிந்தா:2 465/3
வார் செல செல்ல விம்மும் வன முலை மகளிர் நோக்கி – சிந்தா:2 469/1
வண்ண வன முலை மாதர் மட நோக்கி – சிந்தா:2 480/3
கன்னியர் குலத்தின் மிக்கார் கதிர் முலை கன்னி மார்பம் – சிந்தா:2 483/1
முலை குவட்டு இடை பட்டு ஆற்றான் முத்து உக முயங்கினானே – சிந்தா:2 490/4
ஆடவர் அறிவு போழும் அணி முலை அணங்கின் அன்னாள் – சிந்தா:3 537/4
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:3 541/2
வாச வான் குழலின் மின் போல் வரு முலை சாந்து நக்கி – சிந்தா:3 550/2
வரு முலை பொதிர்ப்ப வாங்கி வண்டு இனம் இரிய புல்லி – சிந்தா:3 584/3
மொய் கொள் முலை பாய முகை விண்டு அலர்ந்த தாரான் – சிந்தா:3 589/4
வண் தெரியல் ஆரம் முலை மாதார் மகிழ் அமுதம் – சிந்தா:3 599/3
அம் கதிர் மணி நகை அலமரும் முலை வளர் – சிந்தா:3 603/3
வெம் முலை பரவை அல்குல் மிடை மணி கலாபம் வேய் தோள் – சிந்தா:3 606/3
முலை பொர உடைந்த தண் தார் மொய் மது துளிப்ப வந்தான் – சிந்தா:3 612/3
வட்ட சூரையர் வார் முலை கச்சினர் – சிந்தா:3 632/1
வம்பு வீக்கி வரு முலை உள் கரந்து – சிந்தா:3 633/1
வீணை வென்று இவள் வெம் முலை பூம் தடம் – சிந்தா:3 640/1
குலிக செப்பு அன கொம்மை வரி முலை
நலியும் எம்மை என்பார் நல்ல கண்களால் – சிந்தா:3 641/1,2
நோயே முலை சுமப்பது என்றார்க்கு அருகு இருந்தார் – சிந்தா:3 652/3
கலி கொண்டு தேவர் முலை கரந்து வைத்தார் – சிந்தா:3 653/3
நுண் துகில் அகல் அல்குல் நொசித்த வெம் முலை
உண்டு இவள் நுசுப்பு என உரைப்பின் அல்லது – சிந்தா:3 654/1,2
அலர் முலை குருதி சாந்தும் ஆரமும் பூணும் சேர்த்தி – சிந்தா:3 673/3
இகல் ஏந்து இள முலை மேல் சாந்து எழுதி முத்து அணிந்து பூவும் சூட்ட – சிந்தா:3 679/3
இள முலை சுமந்து பெற்ற வருத்தமும் இன்று தீர்ந்தேன் – சிந்தா:3 684/3
பொன்னை விட்ட சாயலாள் புணர் முலை தடத்தினால் – சிந்தா:3 708/1
திரு நலம் மின்னு பொன் ஞாண் முகில் முலை மாரி தீம் பால் – சிந்தா:3 720/2
பொன் நாண் பொருத முலை என்கோ யான் – சிந்தா:3 724/4
வெம் முலை தடமும் நோக்கி விரி மதி முகமும் நோக்கி – சிந்தா:3 739/2
பந்து அணி விரலினாள் தன் படா முலை போகம் வேண்டி – சிந்தா:3 746/2
கண்ணின் நீர் முலை பாய கலங்கினாள் – சிந்தா:3 760/3
முருகு உடை குழலினாள் தன் முகிழ் முலை கலப்பல் அன்றேல் – சிந்தா:3 773/3
பூண் முலை பிடிக்கு அவாய் போர் செய்குற்றவே – சிந்தா:3 774/4
பொன் அனாள் புணர் முலை போகம் வேண்டிய – சிந்தா:3 791/1
திரு மணி செப்பு என செறிந்த வெம் முலை
அரு மணி அலம் வரும் அம் பொன் கொம்பு அனாள் – சிந்தா:3 822/2,3
மட்டு அவிழ் கோதை வெய்ய வரு முலை தாங்கல் ஆற்றா – சிந்தா:3 835/2
இள முலை மணி கண் சேப்ப எழுது வில் புருவம் ஏற – சிந்தா:3 841/1
மின்னு வாள் தடம் கண்ணியர் வெம் முலை
துன்னு வாட்டம் தணித்தலின் தூ நிறத்து – சிந்தா:4 867/1,2
மொட்டு அன மெல் முலை மொய் குழலாரே – சிந்தா:4 880/4
கோவை நித்திலம் மென் முலை கொம்பு அனாள் – சிந்தா:4 891/4
கை புனை பாவை எல்லாம் கதிர் முலை ஆக்கினானே – சிந்தா:4 907/4
வார் விளையாடிய மென் முலை மைந்தர் – சிந்தா:4 915/2
படா களி இள முலை பாய விண்ட தார் – சிந்தா:4 916/2
தடம் கொள் வெம் முலை தாமரை வாள் முகத்து – சிந்தா:4 950/2
திருமாலை வெம் முலை மேல் திளைக்கும் தேவர் திரு உறுக – சிந்தா:4 961/2
முத்து அணிந்து ஆவி ஊட்டி முகிழ் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:4 971/3
முலை தடத்து இடை மொய் எரு குப்பையா – சிந்தா:4 995/2
பூணொடு ஏந்திய வெம் முலை பொன் அனாள் – சிந்தா:4 1002/1
முகிழ்ந்து வீங்கு இள முலை முத்தம் தைவரும் – சிந்தா:4 1004/3
புடை திரள் வன முலை பூணும் நோற்றன – சிந்தா:4 1005/3
கொன் வளர் குவி முலை கோட்டில் தாழ்ந்தன – சிந்தா:4 1008/1
பொன் இயல் குரும்பையின் பொலிந்த வெம் முலை
கன்னியர் தூதொடு காமர் பைங்கிளி – சிந்தா:4 1022/1,2
குங்குமம் சேர் வெம் முலை மேல் கொய்தார் வடு பொறிப்ப – சிந்தா:4 1043/1
மழை மொக்குள் அன்ன வரு மென் முலை மாதர் நல்லார் – சிந்தா:4 1064/1
கண்ணார் கதிர் மென் முலை காம்பு அடும் மென் தோள் – சிந்தா:4 1065/1
போது ஆர் குழலாள் புணர் மென் முலை பாய – சிந்தா:4 1066/2
மின் ஆர் இள மென் முலை வேய் மருள் மென் தோள் – சிந்தா:4 1073/2
விண் புக நாறு சாந்தின் விழு முலை காமவல்லி – சிந்தா:4 1081/2
வாள் இழுக்குற்ற கண்ணாள் வரு முலை நயந்து வேந்தன் – சிந்தா:4 1088/1
தோள் ஆர் முத்தும் தொல் முலை கோட்டு துயல் முத்தும் – சிந்தா:4 1093/1
சில் சுணங்கு இள முலை செழு மலர் தடம் கணார் – சிந்தா:4 1100/4
முத்து அலைத்து இள முலை முகம் சிவந்து அலமர – சிந்தா:4 1101/2
கோதை கொண்ட பூம் சிகை கொம்மை கொண்ட வெம் முலை
மாது கொண்ட சாயல் அம் மடந்தையர் மனம் கசிந்து – சிந்தா:4 1102/1,2
பால் மலிந்த வெம் முலை பைம் துகில் அரிவையர் – சிந்தா:4 1105/3
முலை உடை தாயொடு எண்ணி தந்தை இ கொடுமை செய்தான் – சிந்தா:4 1135/2
ஆரம் மின்னும் பணை வெம் முலை ஆடு அமை தோளினாள் – சிந்தா:4 1148/1
இலை பொலி பூண் முலை எரி பொன் மேகலை – சிந்தா:5 1210/1
பூண் முலை பிறழ பொன் தோடு இட-வயின் நுடங்க ஒல்கி – சிந்தா:5 1257/2
வீங்கி வெம்மை கொண்டு ஏந்தின வெம் முலை
ஈங்கு இது என் என இட்டு இடை நைந்தது – சிந்தா:5 1305/2,3
முருகு வார் குழலாள் முகிழ் மெல் முலை
பெருகு நீர்மையின் பேதுறவு எய்தி நின்று – சிந்தா:5 1306/1,2
அடைய புல்லினன் போன்று அணி வெம் முலை
உடைய ஆகத்து உறு துயர் மீட்டவன் – சிந்தா:5 1312/2,3
அழுது நுண் இடை நைய அலர் முலை
முழுதும் குங்குமம் முத்தொடு அணிந்த பின் – சிந்தா:5 1317/1,2
கோதை வெம் முலை மேல் கொண்ட கோலமே – சிந்தா:5 1323/4
இன்று இ பூண் கொள் இள முலை சாந்து அலால் – சிந்தா:5 1332/2
இழை-இடை குளித்து ஏந்திய வெம் முலை
வழை-இடை குளித்தார் வந்து தோன்றினார் – சிந்தா:5 1335/3,4
மணி கண் வெம் முலை தாம் பொர வாய் அவிழ்ந்து – சிந்தா:5 1348/3
சொரி கதிர் முத்தம் மின்னும் துணை முலை தடத்தில் வீழ்ந்தான் – சிந்தா:5 1352/3
சாந்து-இடை குளித்த வெம் கண் பணை முலை தாம மாலை – சிந்தா:5 1358/1
அங்ஙனம் புணர்ந்த அன்பின் அவள் முலை போகம் நீக்கி – சிந்தா:5 1359/2
முலை கொள் பேர் அணி முற்றிழை சிந்தினாள் – சிந்தா:5 1371/4
மருங்குல் நோவ வளர்ந்த வன முலை
கரும் கண் சேந்து கலங்க அதுக்கினாள் – சிந்தா:5 1372/3,4
வினை ஆர் எரி பூண் முலை கண் குளிர – சிந்தா:5 1380/2
முல்லை அம் குழலினாய் நின் முலை முதல் கொழு நன் மேல் நாள் – சிந்தா:5 1399/2
முலை கொள் கண்கள் கண்ணின் எழுதி முள்கு மொய்ம்பன் – சிந்தா:6 1413/3
முலை வளர் ஆகம் தோய முழு வினை முரியும்-ஆயின் – சிந்தா:6 1432/3
வடம் கெழு வரு முலை மகளிர் மாமை போன்று – சிந்தா:6 1439/3
புகழ் தகு மேகலை நாயில் பூண் முலை
திகழ் மணி கோபுரம் திங்கள் வாள் முகம் – சிந்தா:6 1444/2,3
திரு கவின் நிறைந்த வெம் கண் பணை முலை தேம் பெய் கோதை – சிந்தா:6 1454/2
சில் சுணங்கு இள முலை சிறுமி தந்தையும் – சிந்தா:6 1458/2
வீக்கு அணங்கு ஆர் முலை வேய் நெடும் தோளி ஓர் – சிந்தா:6 1473/3
கொடியவள் இள முலை கொல்லும் கொல்லுமே – சிந்தா:6 1482/4
வடி நிலம் பரந்து முத்து அணிந்த வெம் முலை
இடை நிலம் செகுப்பன என்னை என் செயா – சிந்தா:6 1483/3,4
கூன் பிறை நுதல் ஓர் கூற்றம் குவி முலை நமன் கை பாசம் – சிந்தா:6 1487/3
பூம் துகில் பொரு திரை பொம்மல் வெம் முலை
ஏந்திய மணி வரை இரக்கம் நீர்த்தரங்கு – சிந்தா:6 1492/1,2
பைம் தொடி படா முலை குளிப்ப பாய்தலின் – சிந்தா:6 1493/2
கோதையும் குழலும் பொங்க குவி முலை குழங்கன் மாலை – சிந்தா:6 1494/1
பூண் முலை பொதிர்ப்ப புல்லி புனை நலம் பருகினானே – சிந்தா:6 1500/4
வாள் உடை முகத்தினாள் தன் வரு முலை தடத்தின் வைகி – சிந்தா:6 1506/2
தொண்டை வாய் இவள் தொய்யில் வன முலை
கண்டு தேவர் கனிப என்று ஏத்துவாய் – சிந்தா:6 1513/1,2
முலை வைத்த தடத்து-இடை முள்கலுறின் – சிந்தா:6 1514/1
பரு முத்து உறையும் பணை வெம் முலை நின் – சிந்தா:6 1518/1
பண் அவாம் பவள செ வாய் படா முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:6 1528/3
முயங்கினான் சொன்ன வண்டாய் முகிழ் முலை தெய்வம் சேர – சிந்தா:6 1530/1
நொந்து எடுக்கலாது வீங்கும் வன முலை நுசுப்பின் தேய்ந்த ஓர் – சிந்தா:6 1532/1
வெம் சிறை பள்ளியாக விழு முலை தடத்து வைக – சிந்தா:6 1538/3
தளை அவிழ் கோதையார் தாமம் சேர் வெம் முலை போல் வீங்கி கண் சேந்து – சிந்தா:6 1551/3
பண்ணின் தீம் சொலாய் படா முலை பாவாய் கொடியே பாங்கின் – சிந்தா:7 1587/3
பண்ணி நீர் கொண்டு வந்தேன் படா முலை பாவாய் என்று – சிந்தா:7 1592/3
தன்னை யான் முகத்தை நோக்கின் தான் முலை முகத்தை நோக்கும் – சிந்தா:7 1626/1
தோளும் மென் முலை பாரமும் தொல் நலம் – சிந்தா:7 1628/2
இரு கண் நீரும் இடை முலை பாய்ந்து உக – சிந்தா:7 1629/3
மோட்டு இளம் குரும்பை அன்ன முலை கடா களிறு முத்தம் – சிந்தா:7 1688/1
கண்ணியும் பசும்பொன் நாணும் கதிர் முலை புடைப்ப காமர் – சிந்தா:7 1689/3
செப்பு இணை அனைய செம் கேழ் வன முலை பொருது சேப்ப – சிந்தா:7 1691/2
வாளினால் மிடைந்த கண்ணாள் வரு முலை தடத்துள் வைகி – சிந்தா:7 1694/1
பொன் தவழ் இள முலை பொருது புல்லும் நாள் – சிந்தா:7 1703/2
திங்கள் வாள் முகமும் நோக்கான் திரு முலை தடமும் நோக்கான் – சிந்தா:7 1705/1
கொழு மலர் தடம் கண் செ வாய் குவி முலை கொம்பு அனாளே – சிந்தா:7 1730/4
அணி முலை தடத்தின் ஒற்றி வெப்பரால் தட்பம் மாற்றி – சிந்தா:7 1746/2
வெண்ணிலா முத்தம் சூழ்ந்த வெம் முலை தடம் கணாளை – சிந்தா:7 1757/3
வந்து பனி வார்ந்து முலை கலிங்கம் அது நனைப்ப – சிந்தா:7 1785/2
வம்பில் துளும்பு முலை வாள் நெடும் கண் மடவார் – சிந்தா:7 1867/2
தான் நல கலங்கள் சேர்த்தி தட முலை தோய்க என்றான் – சிந்தா:8 1892/4
வரு பனி சுமந்த வாள் கண் வன முலை பொழிந்த தீம் பால் – சிந்தா:8 1911/2
வீங்கு எழில் தோள்களும் மிடைந்து வெம் முலை
பூ குளிர் தாரொடு பொருது பொன் உக – சிந்தா:8 1942/2,3
பத்தியிற்படு சாந்து அணி வெம் முலை
சித்தியில் படர் சிந்தையினாரையும் – சிந்தா:8 1946/2,3
குலாய் தலை கிடந்து மின்னும் குவி முலை பாய வெய்தாய் – சிந்தா:8 1950/3
குழல் மலிந்த கோதை மாலை பொங்க வெம் கதிர் முலை
நிழல் மலிந்த நேர் வடம் நிழல் பட புடைத்தர – சிந்தா:8 1952/1,2
தந்து சுட்டி இட்ட சாந்தம் வேரின் வார்ந்து இடை முலை
இந்திர திருவில் நெக்கு உருகி என்ன வீழ்ந்தவே – சிந்தா:8 1956/3,4
புலவு வேல் கண்ணினாள் முலை போகமே – சிந்தா:8 1982/4
தொழித்து வண்டு இமிரும் கோதை துணை முலை மூள்க பூம் பட்டு – சிந்தா:8 1986/1
சாந்து கொண்டு இள முலை எழுதி தையல் தன் – சிந்தா:8 1992/2
வீடு பெற்றவரும் வீழும் வெம் முலை விமலை என்று – சிந்தா:9 1996/2
இழை-கண் வெம் முலை இட்டு இடை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:9 2004/1
ஆரம் சூடிய அம் முலை பூம் தடம் – சிந்தா:9 2005/2
வடம் சுமந்து எழுந்தன மா கண் வெம் முலை
மடந்தை-தன் முகத்த என் மனத்தின் உள்ளன – சிந்தா:9 2006/2,3
நையும் இடை வெய்ய முலை நங்கை ஒரு பார்ப்பான் – சிந்தா:9 2017/2
கோல அகில் தேய்வை கொழும் சாந்தம் முலை மெழுகி – சிந்தா:9 2018/2
என கொறுகொறுப்ப போலும் இள முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:9 2040/2
வயிர வில் உமிழும் பைம் பூண் வன முலை மகளிர்-தம்முள் – சிந்தா:9 2048/1
தொடி தோள் வளை நெகிழ தொய்யில் முலை மேல் – சிந்தா:9 2049/1
முகிழ்ந்து ஏந்து இள முலை மேல் பொன் பசலை பூப்ப – சிந்தா:9 2051/2
குங்குமம் குயின்ற கும்மை குவி முலை குளிர்ப்ப தைவந்து – சிந்தா:9 2064/1
விரி மணி விளங்கும் மாலை வெம் முலை வேல் கணாளே – சிந்தா:9 2069/4
மின் வளர் மருங்குல் செற்ற வெம் முலை மணி கண் சேப்ப – சிந்தா:9 2081/3
குடம் புரை செருத்தல் குவளை மேய் கய வாய் குவி முலை படர் மருப்பு எருமை – சிந்தா:10 2102/1
இலை குலாம் பைம் பூண் இள முலை தூதின் இன் கனி தொண்டை அம் துவர் வாய் – சிந்தா:10 2107/2
கொல் சின வெம் தொழில் கோடு ஏந்து இள முலை
நல் எழில் மங்கையர் நல் நுதல் சூட்டிய – சிந்தா:10 2113/2,3
முதிரா இள முலை முத்தொடு பொங்க – சிந்தா:10 2115/3
கரும் கண் இள முலை கச்சு அற வீக்கி – சிந்தா:10 2116/1
புடை முலை விம்ம புலந்தனர் நிற்பார் – சிந்தா:10 2125/4
பண்ணாறு சொல்லாள் முலை பாரித்த என்று நோக்க – சிந்தா:10 2134/2
வரு முலை மகளிர் வைத்து வான் தவிசு அடுத்து நீங்க – சிந்தா:10 2140/3
முலை வட்ட பூணும் முத்தும் முள்கலின் கிழிந்து பொல்லா – சிந்தா:10 2184/1
இலை வைத்த கோதை நல்லார் இள முலை பொறியும் ஆர்ந்து – சிந்தா:10 2190/2
வளை வனப்பு இருந்த தோளாள் வரு முலை போகம் வேண்டி – சிந்தா:10 2193/2
பூண் குலாம் வன முலை பூமி தேவி தான் – சிந்தா:10 2233/1
முலை கோட்டால் உழப்பட்ட மொய் மலர் தார் அகன் மார்பர் – சிந்தா:10 2234/2
தூசு உலாம் பரவை அல்குல் துணை முலை மகளிர் ஆடும் – சிந்தா:10 2268/1
கனி படு கிளவியார் தம் கதிர் முலை பொருது சேந்த – சிந்தா:10 2273/3
ஆகத்தை கவர்ந்து கொண்ட அணி முலை தடத்து வைகி – சிந்தா:10 2278/2
மடத்தகை மகளிர் கோல வரு முலை உழக்க சேந்து – சிந்தா:10 2285/2
குவி முலை நெற்றி தீம் தேன் கொப்புளித்து இட்ட பைம் தார் – சிந்தா:10 2292/2
மோட்டு வெண் முத்தம் மின்னும் முகிழ் முலை உழுது சாந்தம் – சிந்தா:10 2294/2
முலை முத்தம் கொள்ள சாந்தம் அழிந்து தார் முருகு விம்மும் – சிந்தா:10 2312/2
மொய் வார் குழலார் முலை போர்க்களம் ஆய மார்பில் – சிந்தா:10 2322/1
பணை முலை பைம்பொன் மாலை பாசிழை பூமி தேவி – சிந்தா:10 2326/3
இணை முலை ஏகம் ஆக நுகரிய எய்தினானே – சிந்தா:10 2326/4
கூடு ஆர மாலை குவி மென் முலை கோதை நல்லார் – சிந்தா:11 2328/3
காணும் காரிகையார் கதிர் வெம் முலை
பூணும் ஆரமும் ஈன்று பொன் பூத்து அலர்ந்து – சிந்தா:11 2335/2,3
மை ஆர்ந்த கண்ணீர் மணி பூண் முலை பாய விம்மா – சிந்தா:11 2338/3
முலை ஈன்ற பெண்ணை திரள் தாமங்கள் தாழ்ந்து முற்றும் – சிந்தா:11 2351/1
வெம்மை செய்வன விழுத்தகு முலை தடம் உடைய – சிந்தா:11 2364/3
கோல மென் முலை குங்குமம் இடு கொடி எழுதி – சிந்தா:12 2383/3
உருவ நுண் இடை ஒளி மணி வரு முலை உரு ஆர் – சிந்தா:12 2385/3
வாள் மதர் மழை கண் நோக்கி வரு முலை தடமும் நோக்கி – சிந்தா:12 2447/1
வண்டு அலர் கோதை வாள் கண் வன முலை வளர்த்த தாயர் – சிந்தா:12 2457/1
வண்ணித்தல் ஆவது இல்லா வரு முலை மதர்வை நோக்கின் – சிந்தா:12 2458/3
தோக்கை அம் துகிலினாள் தன் துணை முலை பொருது சேந்த – சிந்தா:12 2477/1
ஏந்தி மாண்ட முலை கண்களின் எழுதி – சிந்தா:12 2479/2
தம் சுற்றம் வேண்டாத முலை கீழ் வாழ்வு தளர்கின்ற – சிந்தா:12 2502/2
இழை முலை தடத்தினாள் தன் கணவனை காண ஏகி – சிந்தா:12 2526/2
தன் நெறி வளர காமன் தான் முலை இரண்டும் ஆகி – சிந்தா:12 2530/1
முன்னரே வளர்கின்றால் போல் முகிழ் முலை முத்தம் ஏந்தி – சிந்தா:12 2530/2
வள் உகிர் வரித்த சாந்தின் வன முலை கோக்கினாரை – சிந்தா:12 2532/1
பரந்து இடம் இன்றி மேலால் படா முலை குவிந்த கீழால் – சிந்தா:12 2534/2
முத்து உலாய் நடந்த கோல முலை முதல் முற்றம் எல்லாம் – சிந்தா:12 2539/1
முனி தலை கண்ணி நெற்றி சிறார் முலை முழாலின் பில்கி – சிந்தா:12 2541/1
தவிர் வெய்ய காமம் தாங்கி தட முலை கால்கள் சாய – சிந்தா:12 2542/2
சாந்து அகம் கிழிய மாலை தட முலை ஞெமுங்க புல்லி – சிந்தா:12 2552/1
முலை முதல் துறந்த அன்றே மூரித்தாள் ஆளி யானை – சிந்தா:12 2554/1
மொட்டின் வீங்கிய வெம் முலை மொய் குழல் – சிந்தா:12 2575/2
வஞ்சி நுண் இடை வம்பு அணி வெம் முலை
விஞ்சையன் மகள் சீறடி வீழ்ந்தனர் – சிந்தா:12 2576/2,3
சார்ந்த சாயல் தட மா முலை தையல் வல்லே வருக என்றான் – சிந்தா:12 2585/3
சொல் சிறை அழித்து வேந்தன் துணை முலை துறத்தல் செல்லான் – சிந்தா:13 2612/2
காலனை கண்புதைத்து ஆங்கு வெம் முலை
மேல் வளாய் வீக்கினார் விதியின் என்பவே – சிந்தா:13 2634/3,4
தான் உலாய் தட முலை முற்றம் சூழ்ந்து-அரோ – சிந்தா:13 2635/3
பந்து அட்ட விரலினார் தம் படா முலை கிழித்த பைம் தார் – சிந்தா:13 2648/1
பணை முலை மகளிர் எல்லாம் பவித்திரன் படையது ஆக – சிந்தா:13 2655/2
வார் கொள் மென் முலை வம்பு அணி கோதையார் – சிந்தா:13 2668/3
தான் உலாய் தடம் மென் முலை தங்கினான் – சிந்தா:13 2669/3
கிழிந்து சாந்து அழிய கிளர் மென் முலை
தொழிந்து மட்டு ஒழுக துதை தார் பொர – சிந்தா:13 2673/2,3
ஆன் அறா முலை பால் அமுது அல்லது ஒன்றானும் – சிந்தா:13 2674/2
கூதிர் வந்து உலாவலின் குவவு மென் முலை
வேது செய் சாந்தமும் வெய்ய தேறலும் – சிந்தா:13 2675/1,2
பொங்கு இள வன முலை பொருந்தினான்-அரோ – சிந்தா:13 2679/4
கூந்தல் இன் புகை குவவு மென் முலை
சாந்தம் ஏந்திய தமால மாலையும் – சிந்தா:13 2681/1,2
முத்து உடை முலை கண் கண் நொந்த என்று – சிந்தா:13 2683/2
புரி குழல் மடந்தையர் பொம்மல் வெம் முலை
திரு கழல் குருசில் தார் திளைக்கும் போரினுள் – சிந்தா:13 2688/1,2
ஏ செயா சிலை நுதல் ஏழைமார் முலை
தூ செயா குங்குமம் துதைந்த வண்டு இனம் – சிந்தா:13 2689/1,2
கடித்து கிடந்து கவின் வளரும் காய் பொன் மகரம் கதிர் முலை மேல் – சிந்தா:13 2695/2
தீம் பால் சுமந்து முலை வீங்கி திரு முத்து ஈன்ற வலம்புரி போல் – சிந்தா:13 2702/1
தட முலை முகங்கள் சாடி சாந்து அகம் கிழிந்த மார்பின் – சிந்தா:13 2708/1
முடி தலை முத்தம் மின்னும் முகிழ் முலை முற்றம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2709/1
விழு முலை சூட்டி நின்றார் விண்ணவர் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:13 2716/4
புடை திரண்டு எழுந்த பொம்மல் வன முலை பொறுக்கல் ஆற்றார் – சிந்தா:13 2717/3
வெம் முலை மகளிர் வீழ் பூம் பொதும்பருள் விதும்பினாரே – சிந்தா:13 2718/4
முலை முகம் சுமந்த முத்த தொத்து ஒளிர் மாலையாரும் – சிந்தா:13 2733/1
கோதை மங்கையர் குவி முலை தடத்து-இடை குளித்து – சிந்தா:13 2759/1
விதி முலை வெய்ய ஆகி தாரொடு மிடைந்த அன்றே – சிந்தா:13 2838/4
இள முலை பொருது தேம் தார் எழில் குழைந்து அழிய வைகி – சிந்தா:13 2857/1
வட முலை என நடாய் வருடி பால் அமுது – சிந்தா:13 2863/3
வார் அணி வன முலை வஞ்சி கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 2894/2
மூன்றுலகம் விற்கும் முலை முற்று_இழையினாரே – சிந்தா:13 2920/4
வேய் அழ திரண்ட மென் தோள் வெம் முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:13 2923/2
பால் நிறம் கொண்டு வெய்ய படா முலை பையின் தூங்கி – சிந்தா:13 2940/2
பரிய கண் படா முலை பைம்பொன் கொம்பு அனீர் – சிந்தா:13 2942/4
தாது கொண்டு அளகத்து அப்பி தட முலை வருடி சேர்ந்து – சிந்தா:13 2948/2
நாணினால் வருத்தம் தீர்ப்பான் நல் முலை கண்கள் தம்மை – சிந்தா:13 2953/2
தாழ்ந்து உலவி மென் முலை மேல் தண் ஆரம் வில் விலங்க – சிந்தா:13 2959/1
மூழி வாய் முல்லை மாலை முலை முகம் முரிந்து நக்க – சிந்தா:13 2974/2
முலை உலாய் நிமிர்ந்த மொய் தார் முழவு முத்து உரிஞ்சி மின்ன – சிந்தா:13 2976/2
கண் திரள் முத்த மாலை கதிர் முலை நங்கைமாரை – சிந்தா:13 2991/3
எழுமையும் பெறுக என்னும் எழில் முலை நெற்றி சூழ்ந்தார் – சிந்தா:13 2993/3
முடி அணி அமரரும் முலை நல்லார்களும் – சிந்தா:13 3025/1
பல் வினைக்கும் முலை தாய் பயந்தார் அவர் – சிந்தா:13 3096/3
வீ வினை இன்றி காம முலை உண்டு வளர்ந்து வீங்கி – சிந்தா:13 3098/2
புல்லி கொண்டு எடுப்ப பொம்மென் மணி முலை கவர்ந்து வீங்கி – சிந்தா:13 3099/2
வாள் கை அம் மைந்தர் ஆயும் வன முலை மகளிர் ஆயும் – சிந்தா:13 3106/1
தாம வார் குழல் தையலார் முலை
ஏமம் ஆகிய இன்பம் எய்தினார் – சிந்தா:13 3122/3,4
மின் அணிந்து உக திருத்தி வெம் முலை
பொன் அணிந்து பூஞ்சுண்ணம் தைவர – சிந்தா:13 3127/2,3
மனங்களை கவர்ந்திடும் மணி கண் வெம் முலை
பொனம் கொடி மயில் அனார் புல்ல மா பிடி – சிந்தா:13 3135/2,3
முழுது ஆரம் மின்னும் முலை குவட்டினால் மொய் மார்பில் குங்கும சேறு இழுக்கி வீழ – சிந்தா:13 3137/1
அருகு அடைந்த சாந்து அழிய அம் முலை மேல் வீழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3139/3

TOP


முலைக்கும் (1)

அல்குற்கும் முலைக்கும் ஈந்தார் அணிகம் ஆய எல்லாம் – சிந்தா:12 2535/2

TOP


முலைகள் (18)

மென் மலர் கோதை தன் முலைகள் வீங்கலின் – சிந்தா:1 185/2
சோலை மயிலார்கள் துணை வெம் முலைகள் துஞ்சும் – சிந்தா:1 283/3
வீங்கு இள முலைகள் விம்மி திறந்து பால் பிலிற்ற ஆற்றாள் – சிந்தா:1 305/3
மொட்டு உலாய் முலைகள் பாய்ந்த அகலத்து சரங்கள் மூழ்க – சிந்தா:3 772/3
இளம் கதிர் முலைகள் தம்மால் இவனை மார்பு எழுதி வைகின் – சிந்தா:5 1297/3
தொகு கள் தாம் கோதை வெய்ய துணை மணி முலைகள் தாமே – சிந்தா:6 1486/4
வண்டு சேர்ந்த குழலாள் வரும் முலைகள் பாய வண் தார் – சிந்தா:7 1655/2
ஆகம் தான் ஓர் மணி பலகையாக முலைகள் நாய் ஆக – சிந்தா:7 1657/1
தொடி தோள் நடப்ப தோள் தேம்ப துணை வெம் முலைகள் பசப்பு ஊர – சிந்தா:7 1659/3
மூசு தேன் வாரி அல்குல் பட்ட பின் முலைகள் என்னும் – சிந்தா:7 1690/1
தாழ்ந்து கோதை பொங்கி வீழ்ந்து வெம் முலைகள் தைவர – சிந்தா:8 1958/3
தாசியர் முலைகள் தாக்க தளை அவிழ்து உடைந்த தண் தார் – சிந்தா:9 2002/1
நெடு மொழி மகளிர் கோல நிழல் மணி முலைகள் நேர்பட்டு – சிந்தா:10 2256/2
தூ மணி முலைகள் தம்மை தொழுதக கமழும் சாந்தின் – சிந்தா:12 2442/2
பொங்கல் வெம் முலைகள் என்னும் போதொடு பொருது பூம் தார் – சிந்தா:13 2805/1
இலங்கு பொன் கலசம் அன்ன எரி மணி முலைகள் பாய – சிந்தா:13 2809/2
தாக்கி எம் முலைகள் தம்மை நெருக்கினாய் தரணி மன்னின் – சிந்தா:13 2951/3
போது அணிந்த தார் உடைய பொருது பொங்கி புணர் முலைகள் போர்க்களம் தாம் கண்ட அன்றே – சிந்தா:13 3136/4

TOP


முலைகள்-தாமே (1)

அடி சார்ந்து வாழ்வாரை அம் முலைகள்-தாமே அழித்திடுமேல் தாமே அழித்திடுக என்று – சிந்தா:3 681/2

TOP


முலைகளின் (1)

கள் நக்க கண்ணி கமழ் பூம் குழல் கரும்பு ஏர் தீம் சொலாள் கதிர் முலைகளின்
வண்ணக்கு வானும் நிலனும் எல்லாம் விலையே மழை மின்னும் நுசுப்பினாளை – சிந்தா:9 2066/1,2

TOP


முலைகளும் (2)

மின்னின் நுண் நுசுப்பும் வெய்ய முலைகளும் முகமும் தோன்ற – சிந்தா:9 2100/2
பண் கொள் சொல்லார் மாமை நீங்கி பைம்பொன் போர்த்த படா முலைகளும்
மண் கொள் வேல் மன்னர் நண்பின்மையை வையக்கு எல்லாம் உடன் அறையவோ – சிந்தா:12 2589/2,3

TOP


முலைகாள் (1)

உழு நீர் உடன் வெம் முலைகாள் வயிர – சிந்தா:6 1523/2

TOP


முலைய (2)

வார் முயங்கு மெல் முலைய வளை வேய் தோளாள் மனம் மகிழ – சிந்தா:7 1888/1
வார் உடுத்த வெம் முலைய வண்டு ஆர் பூ கோதையை – சிந்தா:8 1970/1

TOP


முலையர் (1)

கச்சு விசித்து யாத்த கதிர் முலையர் மணி அயில் வாள் – சிந்தா:9 2015/1

TOP


முலையவர் (1)

கை அணி குழல் மாலை கதிரி முலையவர் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:12 2434/4

TOP


முலையவர்க்கு (1)

அருப்பு இள முலையவர்க்கு அனங்கன் ஆகிய – சிந்தா:1 322/1

TOP


முலையவர்கள் (1)

தொய்யில் முலையவர்கள் கடை தோன்றல் நனி புக்கான் – சிந்தா:9 2013/4

TOP


முலையவள் (1)

பூண் நிறம் முலையவள் பொருவில் பூ நுதல் – சிந்தா:4 1010/1

TOP


முலையா (1)

தூமம் கமழும் கோதை தொடுத்த துயரின் முலையா
தே மென் கீதம் பாலா சுரந்து திறத்தின் ஊட்டி – சிந்தா:4 921/1,2

TOP


முலையாய் (2)

கல் சேர் பூண் கொள் கதிர் முலையாய் காம தீயால் வெந்தவர் போல் – சிந்தா:3 719/1
காய்ந்த வெம் முலையாய் நின கண்கள் போல் – சிந்தா:3 759/2

TOP


முலையார் (11)

ஏந்து முலையார் இனைந்து இரங்க கொடும் கோல் இருள் பரப்பவே ஏ பாவம் – சிந்தா:1 290/2
தொடை மாலை மென் முலையார் தோள் தோய்ந்த மைந்தர் – சிந்தா:7 1574/2
இழை வளர் முலையார் சாயல் போல் தோகை இறை கொள் பூம் குறிஞ்சியும் இறந்தார் – சிந்தா:10 2105/4
பொரு மத யானை புணர் மருப்பு ஏய்ப்ப பொன் சுமந்து ஏந்திய முலையார்
எரி மலர் செ வாய் திறந்து தேன் ஊற ஏத்துவார் பூக்கள் தூய் தொழுவார் – சிந்தா:10 2111/1,2
கற்பான் எழுந்த முலையார் களம் கண்டு நீங்கி – சிந்தா:11 2340/2
நல் பூண் அணிந்த முலையார் நிலை கால் சரிந்து – சிந்தா:11 2340/3
பொங்கார் முலையார் திரு முற்றம் நிறைந்து புக்கார் – சிந்தா:11 2341/4
வார் கோல மாலை முலையார் மண்ணுறுப்ப ஆடி – சிந்தா:11 2352/2
முறிந்த கோலம் முகிழ் முலையார் பரவ மொய் ஆர் மணி செப்பில் – சிந்தா:11 2358/1
வார் மீது ஆடி வடம் சூடி பொற்பு ஆர்ந்து இருந்த வன முலையார்
ஏர் மீது ஆடி சாந்து எழுதி இலங்கு முந்நீர் வலம்புரி போல் – சிந்தா:11 2359/1,2
செம் கச்சு இள முலையார் திண் கறை ஊர் பல்லினார் – சிந்தா:13 2962/1

TOP


முலையார்க்கு (1)

கச்சு உலாம் முலையார்க்கு அணங்கு ஆகிய – சிந்தா:1 157/3

TOP


முலையாரும் (1)

பூண் மொய்த்த பொம்மல் முலையாரும் புலம் துறப்ப – சிந்தா:0 28/3

TOP


முலையால் (2)

ஊறு இன் வெம் முலையால் உழப்பட்டும் அ – சிந்தா:5 1351/3
கோல முலையால் எழுதக்கூடியதை அன்றே – சிந்தா:9 2031/4

TOP


முலையாள் (6)

படர் தீர் அந்தி அது ஒத்தாள் பணை செய் கோட்டு படா முலையாள் – சிந்தா:1 313/4
இருந்த முலையாள் நின்றாளை நோக்கி இசையின் இது சொன்னான் – சிந்தா:3 717/4
பொன் விளைத்த புணர் முலையாள் சொல – சிந்தா:5 1402/1
இலை கொள் பைம் பூண் இள முலையாள் போகி கனகமாலை – சிந்தா:7 1670/3
சூழ் ஆரம் வைத்த முலையாள் நலம் சூழ்க என்றான் – சிந்தா:8 1978/4
சாந்தம் ஏந்து முலையாள் கலம்-தாமே – சிந்தா:12 2482/4

TOP


முலையாளை (1)

பொன் கச்சு ஆர்த்த பூண் அணி பொம்மல் முலையாளை
அற்க செய்த யாப்பினர் ஆகி அவண் வந்தார் – சிந்தா:4 1060/1,2

TOP


முலையில் (2)

கொம்மை வெம் முலையில் சாந்தம் குளிர் செயாது ஆவி வாட்ட – சிந்தா:7 1674/1
பொன் படு சுணங்கு போர்த்த பொங்கு இள முலையில் தூவான் – சிந்தா:13 2664/3

TOP


முலையிற்று (1)

எழில் மாலை என் உயிரை யான் கண்டேன் இத்துணையே முலையிற்று ஆகி – சிந்தா:5 1353/1

TOP


முலையின் (15)

ஏந்து ஒத்து அலர்ந்த முலையின் அமிர்து அன்ன சாயல் – சிந்தா:0 8/3
இறைகொள் வானின் மீன் என அரம்பை முலையின் இருந்தவே – சிந்தா:1 74/4
குரும்பை மென் முலையின் மேல் குலாய குங்குமம் – சிந்தா:1 97/3
தொடை அவிழ்ந்த மாலையும் முத்தும் தோய்ந்த துணை முலையின் உள் அரங்கி மூழ்க காமன் – சிந்தா:1 293/2
அம் கண் முலையின் அணி முத்தும் அரும் பொன் பூணும் அகற்றினாள் – சிந்தா:1 350/4
திரு மணி முலையின் நெற்றி சிறுபுறம் செறிய தீட்டி – சிந்தா:3 625/2
வெம் கண் இள முலையின் மிசை எழுதி விளையாடி – சிந்தா:3 850/2
வீக்கு வார் முலையின் நெற்றி வெண் முத்தம் சொரிந்த அன்றே – சிந்தா:5 1258/4
நெருக்கி தன் முலையின் மின்னும் நிழல் மணி வடத்தை மாதர் – சிந்தா:5 1259/2
கடல் நித்திலம் வைத்த கதிர் முலையின்
இடன் எத்துணை அத்துணையும் எழுதி – சிந்தா:6 1515/1,2
பந்து மைந்துற்று ஆடுவாள் பணை முலையின் குங்குமம் – சிந்தா:8 1956/1
அம் கான் முலையின் அரும் பால் வர பாயினாரும் – சிந்தா:11 2341/2
பூண் உடை முலையின் பாரம் பொறுக்கலா சுளிவின் மேலும் – சிந்தா:12 2461/2
செ வாய் விளர்த்து தோள் மெலிந்து செய்ய முலையின் முகம் கருகி – சிந்தா:13 2701/2
புல்லி புணர் முலையின் பூம் குவட்டின் மேல் உறைந்தாய் – சிந்தா:13 2957/3

TOP


முலையினாட்கு (2)

புல்லி கொண்டு அவலம் நீக்கி பொம்மல் வெம் முலையினாட்கு
சொல்லுவான் இவைகள் சொன்னான் சூழ் கழல் காலினானே – சிந்தா:1 268/3,4
வார் பொலி முலையினாட்கு வாய் திறந்து இதனை சொன்னான் – சிந்தா:3 758/4

TOP


முலையினாட்கும் (1)

வார் உலாம் முலையினாட்கும் வரி சிலை தடக்கையாற்கும் – சிந்தா:7 1687/1

TOP


முலையினாட்கே (1)

ஏசுவது ஒன்றும் இல்லா இணை வட முலையினாட்கே – சிந்தா:8 1987/4

TOP


முலையினாய் (1)

வார் நின்று இளகும் முலையினாய் வாள் புண் உற்றது இது நடக்க – சிந்தா:3 718/2

TOP


முலையினார் (6)

கரி முக முலையினார் காய் பொன் சிந்தினார் – சிந்தா:1 329/4
பொன் அவிர் சுணங்கு பூத்த பொங்கு இள முலையினார் தம் – சிந்தா:2 457/2
முருகு உலா முல்லை மாலை மூப்பு இலா முலையினார் நும் – சிந்தா:3 769/1
வீக்கு வார் முலையினார் போல் வெய்துயிர்த்து உருகி நைய – சிந்தா:7 1727/3
நித்தில முலையினார் தம் நெடும் கணால் நோக்கப்பெற்றும் – சிந்தா:8 1907/1
செப்பு இள முலையினார் கண் சென்று உலாய் பிறழ சிந்தி – சிந்தா:10 2287/3

TOP


முலையினார்-தம் (3)

பூவின் உள்ளவளை அன்ன பொங்கு இள முலையினார்-தம்
நாவினுள் அமிர்தம் கேட்டு நாடகம் நயந்து சின்னாள் – சிந்தா:3 504/3,4
கண் நிற முலையினார்-தம் கலவியால் கழிக்கலாமே – சிந்தா:6 1433/4
வார் வளர் முலையினார்-தம் மாழை வாள் முகங்கள் மாதோ – சிந்தா:12 2536/4

TOP


முலையினார்க்கு (1)

பொங்கு இள முலையினார்க்கு புரவலன் இதனை சொன்னான் – சிந்தா:4 1096/4

TOP


முலையினார்க்கும் (1)

வார் அணி முலையினார்க்கும் மன்னர்க்கும் வகுத்து வாவி – சிந்தா:13 2654/3

TOP


முலையினாரும் (1)

நெற்றி நிறுத்து வடம் வைத்த முலையினாரும் – சிந்தா:11 2340/4

TOP


முலையினாள் (6)

வம்பு உடை முலையினாள் என் மட மகள் மதர்வை நோக்கம் – சிந்தா:2 478/1
மோட்டு இள முலையினாள் நின் மட மகள் எனக்கு மாமான் – சிந்தா:2 484/2
பிடி முதிர் முலையினாள் தன் தழை துகில் பெண்ணினோடும் – சிந்தா:5 1231/2
குறிஞ்சி பூம் கோதை போலும் குங்கும முலையினாள் தன் – சிந்தா:7 1568/1
பொன் அவாம் சுணங்கு போர்த்த பொங்கு இள முலையினாள் என் – சிந்தா:7 1626/3
உருளும் முத்து ஆர் முகிழ் முலையினாள் உள்ளத்து உவகை தோற்றினாளே – சிந்தா:12 2593/4

TOP


முலையினாளுக்கு (1)

அரும்பிய முலையினாளுக்கு அணி முகம் நான்கு தோன்ற – சிந்தா:1 207/2

TOP


முலையினாளும் (1)

உடல் அணி ஆவி நைய உருத்து எழும் முலையினாளும்
அடல் அணி தோழிமாரும் ஆர்வத்தில் கழும இப்பால் – சிந்தா:9 2053/2,3

TOP


முலையினாளே (2)

கூன் அடைந்திருந்த திங்கள் குளிர் முத்த முலையினாளே – சிந்தா:5 1355/4
வயங்கு பொன் ஈன்ற நீல மா மணி முலையினாளே – சிந்தா:6 1530/4

TOP


முலையினாளை (6)

பெண்டிரும் ஆண்மை வெஃகி பேதுறு முலையினாளை
கண்டவர் மருள நாளை கடிவினை முடித்தும் என்றான் – சிந்தா:3 587/3,4
மன் மகர வெல் கொடியான் மால் கொள்ள கால் கொண்ட முலையினாளை
என் அரம்பை என்னாவாறு என்பார் இமைக்கும் கண் இவையோ என்பார் – சிந்தா:3 644/3,4
வார் முக முலையினாளை மனை-வயின் கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:3 817/4
வனையவே பட்ட போலும் மணி மருள் முலையினாளை
புனையவே பட்ட பொன் தார் புண்ணியற்கு ஈதும் என்றான் – சிந்தா:4 1053/3,4
விதி தர வந்தது ஒன்றே விளங்கு பூண் முலையினாளை
கொதி தரு வேலினாற்கே கொடுப்பது கருமம் என்றான் – சிந்தா:5 1340/3,4
அரம் தின பிறந்த பைம்பொன் அரும்பிய முலையினாளை
கரந்தவன் கங்குல் நீங்க கதிர் வளை அணங்கும் மென் தோள் – சிந்தா:6 1507/1,2

TOP


முலையினில் (1)

முலையினில் எழுதி செ வாய் பயந்த தேன் பருகி முள்கும் – சிந்தா:3 687/2

TOP


முலையும் (11)

இளம் கதிர் முலையும் ஆகத்து இடம் கொண்டு பரந்த மின்னின் – சிந்தா:3 551/3
கண் நிறம் முலையும் தோளும் சந்தன தேய்வை கொட்டி – சிந்தா:3 624/2
கனம் சேர் கதிர் முலையும் கண்டார்கள் வீட்டுலகம் காணார் போலும் – சிந்தா:3 636/4
மீன் சேர் குழாம் அனைய மேகலையும் வெம் முலையும் கூற்றம் கூற்றம் – சிந்தா:3 637/1
இலையார் எரி மணி பூண் ஏந்து முலையும்
சிலையார் திரு நுதலும் செம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 732/1,2
பொறையார் வன முலையும் பூம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 733/2
அரும்பு ஏர் வன முலையும் ஆடு அமை மென் தோளும் – சிந்தா:3 734/1
புருவ மதி முகமும் புகழ் தோளும் புணர் முலையும்
உருவம் அழிந்து அடிச்சி உளள் ஆம்-கொல் உணர்கலனே – சிந்தா:7 1878/3,4
அரும்பு ஒழுகு பூண் முலையும் ஆருயிர்க்கே கூற்றம் – சிந்தா:8 1969/2
வரி கழல் குருசில் மார்பும் மடந்தை வெம் முலையும் தம்முள் – சிந்தா:9 2082/1
கூந்தலும் முலையும் முத்தும் கோதையும் சுமந்து நைவான் – சிந்தா:12 2552/3

TOP


முலையை (2)

மொய்த்த கலை நம்பி முகிழ் முலையை இசை வெல்ல – சிந்தா:3 844/2
பரப்பின்-இடை பாய்ந்து குளம் ஆய் பால் ஆர் படா முலையை
வருத்தி மணி நெடும் கோட்டு அருவி போல வீழ்ந்தனவே – சிந்தா:13 2944/3,4

TOP


முழ (2)

அலர் தலை அனிச்சத்து அம் போது ஐம் முழ அகலம் ஆக – சிந்தா:3 617/2
வரை வளை முழ விம்ம மணி கிளர் ஒலி ஐம்பால் – சிந்தா:12 2430/3

TOP


முழக்கம் (4)

முணையினால் கடலக முழக்கம் ஒத்தவே – சிந்தா:10 2222/4
தீ தும்மும் வேலான் திரு வாய் மொழி வான் முழக்கம்
வாய்த்து அங்கு கேட்டு மட மஞ்ஞை குழாத்தின் ஏகி – சிந்தா:11 2348/1,2
வார் பிணி முரசம் நாண வான் அதிர் முழக்கம் ஏய்ப்ப – சிந்தா:11 2372/1
இணர் எரி முழக்கம் அன்ன சுக்கில தியானம் என்னும் – சிந்தா:13 3081/3

TOP


முழக்கில் (2)

பொங்கிய முழக்கில் வேழ பேரினம் புலம்பினால் போல் – சிந்தா:3 811/3
இடி உமிழ் எறி திரை முழக்கில் பல்லியம் – சிந்தா:6 1490/1

TOP


முழக்கின் (7)

விண்ணகம் முழக்கின் ஏய்ப்ப வீதி-தொறும் எருக்கி எங்கும் – சிந்தா:3 609/3
சிங்கம் தான் கடியது ஆங்கு ஓர் செழும் சிங்க முழக்கின் சீறி – சிந்தா:3 765/3
கள் அவிழ் அலங்கல் மார்பன் கார் மழை முழக்கின் சொன்னான் – சிந்தா:3 768/4
ஏற்று உரி முரசம் நாண எறி திரை முழக்கின் சொன்னான் – சிந்தா:10 2142/4
பெரும் புலி முழக்கின் மாறு எதிர் முழங்கி பெரு வரை கீண்டிடும் திறல – சிந்தா:10 2154/3
மாகம் முழக்கின் மணி நாகம் பதைப்பவே போல் – சிந்தா:11 2337/1
வான்-இடை முழக்கின் கூறி வால் அற அமிழ்தம் ஊட்டி – சிந்தா:13 3113/2

TOP


முழக்கினால் (1)

பொருவில் கீழ் வளி முழக்கினால் பூமி மேல் சனம் நடுங்கிற்றே – சிந்தா:10 2308/3

TOP


முழக்கினானும் (1)

மாழ்கி பை அவிந்த வண்ணம் வள்ளல் தேர் முழக்கினானும்
சூழ் துகள் மயக்கத்தானும் புளிஞர் உள் சுருங்கி சேக்கை – சிந்தா:2 449/2,3

TOP


முழக்கு (3)

இள மழை முழக்கு என மஞ்ஞை ஏங்கலின் – சிந்தா:1 49/2
அழுவார் அழுகை குரல் ஒலியும் அதிர் கண் முரசின் முழக்கு ஒலியும் – சிந்தா:11 2355/2
மோடு கொள் முழவின் முழக்கு ஈண்டிய – சிந்தா:12 2399/3

TOP


முழக்கும் (3)

இடியும் மின்னும் முழக்கும் இவற்றான் உலகம் நிறைந்து – சிந்தா:4 1157/1
கலங்கு தெண் திரையும் காரும் கடு வளி முழக்கும் ஒப்ப – சிந்தா:10 2205/2
கரு வளி முழக்கும் காரும் கனை கடல் ஒலியும் கூடி – சிந்தா:10 2296/1

TOP


முழங்க (7)

மொய் குரல் முரசம் நாணும் தழங்கு குரல் முழங்க கேட்டேன் – சிந்தா:1 403/4
கடத்து-இடை முழங்க காரும் கடலும் ஒத்து எழுந்த அன்றே – சிந்தா:2 447/4
ஏறம் கோள் முழங்க ஆயர் எடுத்து கொண்டு ஏகி மூதூர் – சிந்தா:2 489/1
நீரின் முழங்க முழங்கும் நீல யானை இவர்ந்தான் – சிந்தா:10 2195/4
சென்று இசை முழங்க செல்வன் திரு முரசு அறைவிக்கின்றான் – சிந்தா:11 2374/4
கோலம் ஆர் முரசு இடி உமிழ் தழங்கு என முழங்க
நீல மா கடல் நெடு நகர் வாழ்க என அறைந்தார் – சிந்தா:12 2392/3,4
மழை தவமும் குன்றில் வயமா முழங்க
உழை அளிய தாம் உறூஉம் துன்பங்கள் நின் மேல் – சிந்தா:13 2778/2,3

TOP


முழங்கலின் (3)

வெம் சின வெகுளியில் குஞ்சரம் முழங்கலின்
மஞ்சு தம் வயிறு அழிந்து அஞ்சி நீர் உகுத்தவே – சிந்தா:3 570/1,2
கடு மத களிப்பினால் கார் என முழங்கலின்
விடுகலார் பாகரும் வெருவர கொன்றிட – சிந்தா:7 1831/1,2
பார் துளும்ப முழங்கலின் பல் கலை – சிந்தா:13 2672/2

TOP


முழங்கி (21)

மொய் அறா களி யானை முழங்கி தேன் இமிர் தாரான் – சிந்தா:1 181/4
மலை பக இடிக்கும் சிங்கம் மடங்கலின் முழங்கி மா நீர் – சிந்தா:1 392/1
விளிப்பது போல மின்னி வெடிபட முழங்கி கூற்றும் – சிந்தா:3 507/3
முதிர் பெயல் மூரி வானம் முழங்கி வாய் விட்டது ஒப்ப – சிந்தா:3 543/1
போர் பறை முழங்கி எங்கும் பொரு வளி புடைக்கப்பட்ட – சிந்தா:3 758/1
முரைசொடு வரி வளை முழங்கி ஆர்த்தன – சிந்தா:3 777/2
முருக்கி தேர் தட கை-தன்னால் முழங்கி பாய் மாக்கள் காலின் – சிந்தா:3 807/2
இன்னியம் முழங்கி ஆர்ப்ப ஈண்டு எரி திகழ வேதம் – சிந்தா:3 834/1
கூற்று என முழங்கி கையால் கோட்டு-இடை புடைப்ப காய்ந்து – சிந்தா:4 981/1
என்று அவள் உரைப்ப கேட்டே இடிபட முழங்கி செம் தீ – சிந்தா:4 1084/1
கண் அகன் கடல் அம் கோடும் பறைகளும் முழங்கி விம்ம – சிந்தா:7 1859/1
முழை உறை சிங்கம் பொங்கி முழங்கி மேல் பாய்ந்து மை தோய் – சிந்தா:8 1928/3
கூற்று என முழங்கி வீழ்த்து கொல்ல கோல் இளகிற்று அன்றே – சிந்தா:10 2146/4
பெரும் புலி முழக்கின் மாறு எதிர் முழங்கி பெரு வரை கீண்டிடும் திறல – சிந்தா:10 2154/3
வான் ஒருவன் தோன்றி மழை என முழங்கி சொல்லும் – சிந்தா:10 2206/1
அச்சு உற முழங்கி ஆரா அண்ணல் அம் குமரன் கையுள் – சிந்தா:10 2303/3
வெம் சிலை கொண்டு வெய்ய உரும் என முழங்கி சொன்னான் – சிந்தா:10 2318/4
முரசொடு முழங்கி ஆர்ப்ப மொய் கொள் வேல் மன்னர் ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2467/3
எடுத்து எறி கவரி வீச இயம் பல முழங்கி ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2524/3
மோட்டு இரு மணி முகில் முழங்கி பெய்தலின் – சிந்தா:13 3060/3
முந்நீர் வலம் புரி சோர்ந்து அசைந்து வாய் முரன்று முழங்கி ஈன்ற – சிந்தா:13 3143/1

TOP


முழங்கிற்று (1)

மின்னி ஓர் வியன் மழை முழங்கிற்று ஒத்ததே – சிந்தா:13 3016/4

TOP


முழங்கின (1)

முழங்கின இன்னியம் மொய்த்தது ஏத்து ஒலி – சிந்தா:12 2412/1

TOP


முழங்கினானே (1)

குந்தத்தால் விலக்கி வெய்ய கூற்று என முழங்கினானே – சிந்தா:10 2254/4

TOP


முழங்கு (22)

முழங்கு தீம் புனல் அகம் முரிய மொய்த்தவே – சிந்தா:1 40/4
முழங்கு அழல் நரகின் மூழ்கும் முயற்சியர் ஆகி நின்ற – சிந்தா:1 378/3
குஞ்சரம் முழங்கு தீயில் கொள்கையின் மெலிந்து இ மூதூர் – சிந்தா:1 396/3
முழங்கு திரை வேலியினின் இல்லை என மொய் கொண்டு – சிந்தா:3 597/3
முளி மர காடு மேய்ந்த முழங்கு அழல் போன்று மைந்தன் – சிந்தா:3 813/1
தேன் முழங்கு தார் குரிசில் செம்பொன் நெடும் தேர் மேல் – சிந்தா:3 845/1
வான் முழங்கு வெம் சிலையின் வாளி மழை தூவி – சிந்தா:3 845/2
ஊன் முழங்கு வெம் குருதி வேழமுடன் மூழ்க – சிந்தா:3 845/3
வேல் முழங்கு தானை விளையாடியதும் கேட்டேன் – சிந்தா:3 845/4
முழங்கு தெண் திரை மூரி நீள் நிதி – சிந்தா:4 987/1
முழங்கு அழல் வேட்கையின் முறுகி ஊர்தர – சிந்தா:5 1183/2
முழவின் இசை மூரி முழங்கு அருவி – சிந்தா:5 1193/1
முழையுள் மூரி முழங்கு அரி ஏறு அனான் – சிந்தா:5 1338/3
முருகு விண்டு இரிய தீம் தேன் முழங்கு நீர் கழனி நல் நாடு – சிந்தா:7 1854/3
பெரு முழங்கு திரை வரைகள் நீந்தி பிணியுறினும் – சிந்தா:12 2556/1
புல் உயிர் புகைந்து பொங்கு முழங்கு அழல் இலங்கு வாள் கை – சிந்தா:13 2908/2
நீர் முழங்கு நீல நெடு மேக மால் யானை – சிந்தா:13 2981/1
தேர் முழங்கு தானை திருமாலின் முன் துறப்பான் – சிந்தா:13 2981/2
பார் முழங்கு தெண் திரை போல் செல்வம் தம் பாலர்க்கு ஈந்து – சிந்தா:13 2981/3
முழங்கு திரு மணி முறுவல் முருக்கு இதழ் கொடி பவழத்து – சிந்தா:13 3088/1
முழங்கு கடல் நெற்றி முளைத்து எழுந்த சுடரே போல் – சிந்தா:13 3093/1
முளைத்து எழு பருதி மொய் கொள் முழங்கு அழல் குளித்ததே போல் – சிந்தா:13 3116/1

TOP


முழங்கும் (10)

விண் உரும் ஏறு போன்று வெடிபட முழங்கும் சொல்லான் – சிந்தா:1 265/4
கடாம் திறந்திட்டு வானின் களகள முழங்கும் வேழம் – சிந்தா:3 806/1
மருப்புற கந்து பாய்ந்து முழங்கும் மால் களிறு போல – சிந்தா:7 1857/2
கூற்று என முழங்கும் ஓடை குஞ்சர குழாத்தோடு ஏகி – சிந்தா:7 1858/3
காரின் முழங்கும் களிறும் கடலின் முழங்கும் தேரும் – சிந்தா:10 2195/1
காரின் முழங்கும் களிறும் கடலின் முழங்கும் தேரும் – சிந்தா:10 2195/1
போரின் முழங்கும் புரவி கடலும் புகை வாள் கடலும் – சிந்தா:10 2195/2
சீரின் முழங்கும் முரசும் அலறும் சிறு வெண் சங்கும் – சிந்தா:10 2195/3
நீரின் முழங்க முழங்கும் நீல யானை இவர்ந்தான் – சிந்தா:10 2195/4
தட வளர் முழங்கும் செம் தீ நான்மறையாளர் தங்கள் – சிந்தா:11 2373/2

TOP


முழங்குவ (1)

முழவும் சங்கமும் முன்றில் முழங்குவ
விழவும் வேள்வும் விடுத்தல் ஒன்று இன்மையால் – சிந்தா:1 138/1,2

TOP


முழங்கையால் (1)

நுண் சாந்து அரைப்பார் போல் நோவ முழங்கையால்
புண் செய்திடப்பட்டும் புன்கண் உழப்பவே – சிந்தா:13 2795/3,4

TOP


முழந்தாளும் (1)

நெக்கு பின் கூடாது நிகர் அமைந்த முழந்தாளும்
மக்களுக்கு இல்லாத மாட்சியின் மலிந்தனவே – சிந்தா:1 175/3,4

TOP


முழந்தாளை (1)

பொன் நிலம் சென்னி புல்ல இட முழந்தாளை ஊன்றி – சிந்தா:9 2056/1

TOP


முழம் (1)

ஒத்த அகலம் எண் முழம் என்று ஓதி நகர் இழைத்தார் – சிந்தா:12 2485/3

TOP


முழமும் (1)

ஒரு முழமும் சேறல் இலரேனும் பொருள் ஊர்க்கே – சிந்தா:12 2556/3

TOP


முழவ (1)

மண் கனிந்த பொன் முழவ மழையின் விம்ம மா மணி யாழ் தீம் குழல்கள் இரங்க பாண்டில் – சிந்தா:13 3138/1

TOP


முழவம் (10)

மட்டு அவிழ் கோதையோடு மண்கனை முழவம் மூதூர் – சிந்தா:3 583/3
மண் கனை முழவம் விம்ம வரி வளை துவைப்ப வள் வார் – சிந்தா:3 628/1
முழவம் கண் துயிலாத முதுநகர் – சிந்தா:4 856/1
தண்ணுமை முழவம் மொந்தை தகுணிச்சம் பிறவும் ஓசை – சிந்தா:4 965/1
தண்ணுமை முழவம் வீணை குழலொடு குயில தண் பூம் – சிந்தா:5 1255/1
வார் தொகை முழவம் விம்ம மல் உறழ் தோளினானை – சிந்தா:7 1852/2
நிரைத்தன மண்ணு நீர்க்கு முரசொடு முழவம் விம்ம – சிந்தா:12 2414/3
பண்ணார் பணை முழவம் பாடு அவிந்து பல் மணி யாழ் மழலை நீங்கி – சிந்தா:13 2967/1
யாழின் வாய் முழவம் விம்ம ஆட்டு ஒழிந்து அயர்ந்து தீம் தேன் – சிந்தா:13 2974/3
விருந்துபட்டு இயம்பின முழவம் வீங்கு ஒலி – சிந்தா:13 2999/3

TOP


முழவமா (1)

தா இல் பொன் விளக்கமா தண் குயில் முழவமா
தூவி மஞ்ஞை நன் மணம் புகுத்தும் தும்பி கொம்பரோ – சிந்தா:1 65/3,4

TOP


முழவமும் (3)

செம் தீ கரும் துளைய தீம் குழல் யாழ் தேம் தேம் என்னும் மணி முழவமும்
தந்து ஆங்கு இளையார் மெல் விரல்கள் தீண்ட தாம் தாம் என்று இரங்கும் தண்ணுமைகளும் – சிந்தா:1 292/1,2
திரு மணி முழவமும் செம்பொன் பாண்டிலும் – சிந்தா:8 1940/3
காற்று எறி கடலின் சங்கும் முழவமும் முரசும் ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2152/2

TOP


முழவின் (7)

முழவின் நின்று அதிர் மொய் வரை சென்னியின் – சிந்தா:1 34/2
அஞ்சி நேர்ந்து உயிர்க்கும் தேன் சேர் குழல் ஒலி முழவின் ஓசை – சிந்தா:1 110/3
முழவின் இசை மூரி முழங்கு அருவி – சிந்தா:5 1193/1
தாழ்ந்து வீழ்ந்தவை முழவின் ததும்பின மதுகரம் பாட – சிந்தா:7 1560/3
படு கண் முழவின் இமிழ் அருவி வரையும் காடும் பல போகி – சிந்தா:10 2172/1
இடு மண் முழவின் இசை ஓவா ஏமாங்கத நாட்டு எய்திய பின் – சிந்தா:10 2172/2
மோடு கொள் முழவின் முழக்கு ஈண்டிய – சிந்தா:12 2399/3

TOP


முழவு (13)

முழவு அணி முது நகர் முரசொடு வளை விம – சிந்தா:1 118/1
வரி வளை அரவமும் மணி முழவு அரவமும் – சிந்தா:1 124/1
பாடலின் அரவமும் பணை முழவு அரவமும் – சிந்தா:1 156/2
வெம் வாய் ஓரி முழவு ஆக விளிந்தார் ஈமம் விளக்கு ஆக – சிந்தா:1 309/1
முழவு என திரண்ட திண் தோள் மூரி வெம் சிலையினானும் – சிந்தா:1 368/1
இரும்பினால் பின்னி அன்ன எறுழ் வலி முழவு தோளார் – சிந்தா:3 785/2
சினை துணர் முழவு அன பலவின் தீம் கனி – சிந்தா:3 825/1
முரசம் கறங்க முழவு விம்ம வெண் சங்கம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:4 1063/2
முழவு தோளான் முறுவலித்து ஈங்கே இரு நீ என்று – சிந்தா:7 1593/3
அன்னளோ என்று நக்கான் அணி மணி முழவு தோளான் – சிந்தா:7 1599/4
மண் அமை முழவு தோளான் மகிழ்ச்சியுள் மயங்கினானே – சிந்தா:8 1984/4
களி வாய் குயில்கள் முழவு ஆக கடி பூம் பொழில்கள் அரங்கு ஆக – சிந்தா:13 2691/2
முலை உலாய் நிமிர்ந்த மொய் தார் முழவு முத்து உரிஞ்சி மின்ன – சிந்தா:13 2976/2

TOP


முழவும் (6)

முழவும் சங்கமும் முன்றில் முழங்குவ – சிந்தா:1 138/1
தோல் பொலி முழவும் துளை பயில் குழலும் ஏங்க – சிந்தா:3 675/1
திரை இடை வியாழம் தோன்ற திண் பிணி முழவும் சங்கும் – சிந்தா:12 2467/2
நரம்பு மீது இறத்தல் செல்லா நல் இசை முழவும் யாழும் – சிந்தா:12 2596/1
யாழும் குழலும் அணி முழவும் அரங்கம் எல்லாம் பரந்து இசைப்ப – சிந்தா:13 2704/1
படு கண் முழவும் பசும்பொன் மணி யாழும் ஏங்க – சிந்தா:13 2865/1

TOP


முழா (4)

பரவை யாழ் குழல் பண் அமை மென் முழா
உருவம் யார் உடையார் என்று ஒளி நகர் – சிந்தா:3 530/2,3
கறங்கு இசை மணி முழா எருத்தம் காண்தகு – சிந்தா:6 1461/3
அரவ வானின் அதிர்ந்த அணி முழா – சிந்தா:12 2393/4
முழா திரள் மொய் மலர் தாமம் தாழ்ந்து மேல் – சிந்தா:13 3012/1

TOP


முழாலின் (1)

முனி தலை கண்ணி நெற்றி சிறார் முலை முழாலின் பில்கி – சிந்தா:12 2541/1

TOP


முழு (13)

மலங்க மணி மலர்ந்த பவள கொம்பு முழு மெய்யும் – சிந்தா:1 340/3
முகில் தலை மதியம் அன்ன முழு மணி மாடத்து இட்ட – சிந்தா:3 600/1
முது மர பொந்து போல முழு மெயும் புண்கள் உற்றார்க்கு – சிந்தா:3 819/1
முலை வளர் ஆகம் தோய முழு வினை முரியும்-ஆயின் – சிந்தா:6 1432/3
முழு முற்றும் தானே விளக்காய் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:7 1870/2
முருகு உடை மார்பின் பாய்ந்து முழு மெயும் நனைப்ப மாதர் – சிந்தா:8 1911/3
முந்து அமர் தம்முள் முழு மெயும் இரும்பு மேய்ந்திட வெம் சமம் விளைத்தார் – சிந்தா:10 2156/3
முன்பு அடு குலிக தாரை முழு வலி முறுக்கல் உற்றான் – சிந்தா:13 2664/4
முழு பதகர் தாள் துரந்து முள் தாற்றில் குத்தி – சிந்தா:13 2783/1
முழு நீர் வளை மேய்தலின் முத்து ஒழுகி – சிந்தா:13 2851/1
உள்குமேல் முழு புலால் குரம்பை உய்ந்து போய் – சிந்தா:13 2933/3
முழு நீர் வேல் கண்ணும் முகமும் உலறி – சிந்தா:13 2966/2
இகல் இருள் முழு முதல் துமிய ஈண்டு நீர் – சிந்தா:13 3101/1

TOP


முழுது (11)

முழுது ஒன்று திண் தேர் முகம் செய்தவன் தன்னொடு ஏற்கும் – சிந்தா:2 445/3
முந்தை தான் கேட்டவாறே முழுது எடுத்து இயம்புகின்றான் – சிந்தா:3 545/4
பருமை குரு பளிங்கில் புகழ் பஞ்சி முழுது அடுத்த – சிந்தா:3 843/2
மோட்டு வளம் சுரக்கும் ஊரும் முழுது ஈந்து – சிந்தா:4 1042/2
புள் முழுது இறைஞ்சும் கோட்டு பொரு களிறு அனைய தோன்றல் – சிந்தா:7 1684/1
மண் முழுது அன்றி வானும் வந்து கைகூட தந்தாய் – சிந்தா:7 1684/2
கண் முழுது உடம்பில் பெற்றேன் காளை கைம்மாறு காணேன் – சிந்தா:7 1684/3
பண் முழுது உடற்றும் தீம் சொல் பாவை நின் பாலள் என்றான் – சிந்தா:7 1684/4
முழுது உலகு எழில் ஏத்தும் மூரி வேல் தானை மன்னன் – சிந்தா:13 2651/1
ஊர் முழுது நாடும் உரவோன் தாள் சேர்ந்தவே – சிந்தா:13 2981/4
முழுது ஆரம் மின்னும் முலை குவட்டினால் மொய் மார்பில் குங்கும சேறு இழுக்கி வீழ – சிந்தா:13 3137/1

TOP


முழுதும் (15)

முழுதும் வித்தி விளைப்பர் திளைப்பவே – சிந்தா:1 133/4
மொய்த்த தோள் நலார் முழுதும் ஈண்டினார் – சிந்தா:2 423/4
வெள்ளி மலை முழுதும் கொடி எடுத்தது இகல் ஏத்தி – சிந்தா:3 847/2
மொய் மலர் குவளை கண்ணி மொய்ம்ப நீ முழுதும் நீந்தி – சிந்தா:5 1214/2
முழுதும் குங்குமம் முத்தொடு அணிந்த பின் – சிந்தா:5 1317/2
பொன் ஆர மார்பின் புரந்தரராய் பூமி முழுதும் ஆண்டு – சிந்தா:6 1548/2
சளி கொள் சந்தின் கொழும் சாந்தம் ஆகம் முழுதும் மெழுகினாள் – சிந்தா:7 1673/4
எரி கதிர் பைம்பொன் சுண்ணம் இலங்க மெய் முழுதும் அப்பி – சிந்தா:10 2189/1
முழுதும் மண்மகள் முற்றும் வாய் திறந்து – சிந்தா:12 2405/3
முழுதும் மெய்ந்நலம் மூழ்கலின் நீர் சுமந்து – சிந்தா:13 2670/1
முன்பனி தலை முழுதும் நீங்கி போய் – சிந்தா:13 2684/3
முழுதும் பேர் பெறும் எல்லையுள் முரியினும் முரியும் – சிந்தா:13 2756/2
முழுதும் வையம் உடன் ஏத்த முதுவாய் வலவையாய் இருந்து – சிந்தா:13 3020/2
முழுதும் முந்திரிகை பழ சோலை தேன் – சிந்தா:13 3063/1
கண் முழுதும் உடம்பில் தோன்றி சுதஞ்சணன் களிப்புற்றானே – சிந்தா:13 3085/4

TOP


முழை (8)

முழை முகத்து இடி அரி வளைத்து அன்ன மள்ளரில் – சிந்தா:1 275/1
முழை உடை சிங்கம் அன்னான் மொய் அமர் ஏத்தி ஆர்த்தார் – சிந்தா:3 816/3
நின்று எரிவதனை ஒத்து நீள் முழை சிங்க ஏறு – சிந்தா:4 1084/2
ஊன் உடை பொன் முழை யாளி நின்று உலம்புமே – சிந்தா:8 1900/4
முழை உறை சிங்கம் பொங்கி முழங்கி மேல் பாய்ந்து மை தோய் – சிந்தா:8 1928/3
நெஞ்சம் போழ்ந்து அழல் அம்பு உண நீங்கினார் உயிர் நீள் முழை
சிங்க ஏறுகள் கிடந்த போல் சிறுவர் தேர் மிசை துஞ்சினார் – சிந்தா:10 2309/3,4
கூடு ஆர் புலியும் முழை கோளரி ஏறும் அன்ன – சிந்தா:11 2328/1
பொரு இல் பொன் முழை போர் புலி போதகம் – சிந்தா:13 3068/2

TOP


முழை-கண் (1)

முழை-கண் வாள் அரி ஏறு அன மொய்ம்பினான் – சிந்தா:9 2004/3

TOP


முழையுள் (2)

ஊன்றி வாய் மடுப்ப ஓர் முழையுள் தீம் கதிர் – சிந்தா:4 938/3
முழையுள் மூரி முழங்கு அரி ஏறு அனான் – சிந்தா:5 1338/3

TOP


முள் (17)

முள் வாய் எயிற்று ஊறு அமுதம் முனியாது மாந்தி – சிந்தா:2 491/3
முள் எயிறு இலங்க நக்கு முடி குழாம் மன்னர் கேட்ப – சிந்தா:3 768/3
தோயும் முள் இலவின் கூன் காய் சினை-தொறும் உதிர்வவே போல் – சிந்தா:3 788/2
வடி கயிறு ஆய்ந்து முள் கோல் வல கையால் தாங்கி வென்றி – சிந்தா:3 794/1
வெந்தனம் மனம் என வெள்ளை நோக்கின் முள் எயிற்று – சிந்தா:4 1099/1
பலவு ஈன்றன முள் உடை அள் அமிர்தும் – சிந்தா:5 1191/3
புரை தபு பொன் புரை நாவும் முள் உடைத்து – சிந்தா:6 1462/2
கூடு கோழி கொழு முள் அரும்பின அம் கோசிக – சிந்தா:7 1650/3
மோதி முள்ளொடு முள் பகை கண்டிடல் – சிந்தா:8 1920/3
முரல் வாய சூல் சங்கம் முட முள் தாழை முகை விம்மும் – சிந்தா:12 2558/1
குருகு பொறை உயிர்க்கும் கொடு முள் தாழை வெண் தோட்டு – சிந்தா:12 2559/2
வேனிலான் வரு நெறி வெண் முள் வித்தினார் – சிந்தா:13 2635/4
முள் எயிறு இலங்க செ வாய் முறுவல் தூது ஆதி ஆக – சிந்தா:13 2732/2
வயிர முள் நிரைத்து நீண்ட வார் சினை இலவம் ஏற்றி – சிந்தா:13 2766/1
முழு பதகர் தாள் துரந்து முள் தாற்றில் குத்தி – சிந்தா:13 2783/1
மரீஇ அவாய் புறம் சொல் கூர் முள் மத்திகை புடையும் அன்றி – சிந்தா:13 2821/2
முகடு மணி அழுத்தி முள் வயிரம் உள் வேய்ந்து முத்தம் வாய் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 3142/1

TOP


முள்கலின் (1)

முலை வட்ட பூணும் முத்தும் முள்கலின் கிழிந்து பொல்லா – சிந்தா:10 2184/1

TOP


முள்கலுறின் (1)

முலை வைத்த தடத்து-இடை முள்கலுறின்
தலை வைத்து நிலத்து அடி தைவருவாய் – சிந்தா:6 1514/1,2

TOP


முள்கு (1)

முலை கொள் கண்கள் கண்ணின் எழுதி முள்கு மொய்ம்பன் – சிந்தா:6 1413/3

TOP


முள்கும் (2)

முள்கும் ஆயரும் மொய்ம்பொடு ஏகினார் – சிந்தா:2 420/4
முலையினில் எழுதி செ வாய் பயந்த தேன் பருகி முள்கும்
சிலை வலாய் புல்லு நம்பி சீவகசாமியோ என்று – சிந்தா:3 687/2,3

TOP


முள்ளால் (1)

முடிகென புரவி முள்ளால் உறுத்தினான் மொழிதல் தேற்றேன் – சிந்தா:3 794/2

TOP


முள்ளின் (1)

மாசி திங்கள் மாசின சின்ன துணி முள்ளின்
ஊசி துன்னம் மூசிய ஆடை உடை ஆக – சிந்தா:13 2929/1,2

TOP


முள்ளுறீஇ (1)

பெய் கயிறு அமைவர பிணித்து முள்ளுறீஇ
செய் கயிறு ஆய்ந்தன சிலையும் அல்லவும் – சிந்தா:10 2214/2,3

TOP


முள்ளொடு (1)

மோதி முள்ளொடு முள் பகை கண்டிடல் – சிந்தா:8 1920/3

TOP


முளரி (3)

வேம் என் நெஞ்சமும் வேள்வி முளரி போல் – சிந்தா:4 996/2
ஆர் அழல் முளரி அன்ன அரும் தவம் அரிது தானம் – சிந்தா:13 2632/1
முளரி முகம் நாக முளை எயிறு உழுது கீற – சிந்தா:13 2870/1

TOP


முளவுமா (1)

மோழலம் பன்றியோடு முளவுமா காதி அட்ட – சிந்தா:5 1233/2

TOP


முளி (2)

முளி மர காடு மேய்ந்த முழங்கு அழல் போன்று மைந்தன் – சிந்தா:3 813/1
முனை அழல் முளி புல் கானம் மேய்ந்து என நீந்தினானே – சிந்தா:10 2279/4

TOP


முளை (7)

சேறு அமை செறுவினுள் செந்நெல் வால் முளை
வீறொடு விளைக என தொழுது வித்துவார் – சிந்தா:1 45/1,2
ஒத்து அதன் தாள் வழியே முளை ஓங்குபு – சிந்தா:1 223/3
நல் முளை நின் மகன் ஆக்கம் அதாம் என – சிந்தா:1 225/3
முளை இளம் திங்கள் போல் முத்து உடை கோட்டது – சிந்தா:7 1830/2
முளை எயிற்று இவளை யாரும் மொழிந்தனர் இல்லை என்றோ – சிந்தா:9 2042/3
முத்து அகம் நிறைந்த முளை எயிற்று மத யானை – சிந்தா:12 2485/1
முளரி முகம் நாக முளை எயிறு உழுது கீற – சிந்தா:13 2870/1

TOP


முளைத்த (6)

ஆய்ந்த குருகுலமாம் ஆழ் கடலின் உள் முளைத்த அற செங்கோலாய் கதிரினை – சிந்தா:1 290/3
குனி திரை முளைத்த வெய்யோன் குன்று சூழ்வதனை ஒத்தான் – சிந்தா:5 1240/4
மாறு இலா பருதிவட்டம் வரு திரை முளைத்த ஆங்கண் – சிந்தா:6 1542/3
பனி வரை முளைத்த கோல பருப்பு உடை பவழம் போல – சிந்தா:10 2273/1
பால்கடல் முளைத்த ஓர் பவள பூம் கொடி – சிந்தா:12 2413/1
பனி முகில் முளைத்த நான்கு பசும் கதிர் திங்கள் ஒப்ப – சிந்தா:13 2807/1

TOP


முளைத்தண்டு (1)

நெட்டிலை சூலம் வெய்ய முளைத்தண்டு நெருங்க ஏந்தி – சிந்தா:4 1136/2

TOP


முளைத்தது (6)

மோட்டு இரும் கதிர் திரை முளைத்தது என்பவே – சிந்தா:5 1223/4
தென் திசை முளைத்தது ஓர் கோல செம் சுடர் – சிந்தா:6 1459/1
வந்து வான் இட்ட சுட்டி வனப்பொடு முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:6 1532/4
மாழை கொள் முகத்தின் தோன்றி வளை கடல் முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:6 1541/4
கடல் அணி திலகம் போல கதிர் திரை முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:9 2053/4
பால் மிசை சொரியும் திங்கள் பனி கடல் முளைத்தது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2658/4

TOP


முளைத்ததே (2)

விண்ணகம் வணங்க வெண் கோட்டு இளம் பிறை முளைத்ததே போல் – சிந்தா:3 538/1
ஓதிய வகையின் ஒன்றி உலகு உச்சி முளைத்ததே போல் – சிந்தா:13 3082/2

TOP


முளைத்து (7)

முனம் ஆகிய பான்மை முளைத்து எழலால் – சிந்தா:1 215/2
முன்னுபு விளங்கு வெள்ளி முளைத்து எழ முருகன் அன்னான் – சிந்தா:3 834/4
முளைத்து எழு மதியம் முத்து அரும்பி யாங்கு என – சிந்தா:4 1016/1
மோடு கொள் நிலா முளைத்து எழு பருதி கண்டு அறியா – சிந்தா:12 2379/1
முழங்கு கடல் நெற்றி முளைத்து எழுந்த சுடரே போல் – சிந்தா:13 3093/1
முளைத்து எழு பருதி மொய் கொள் முழங்கு அழல் குளித்ததே போல் – சிந்தா:13 3116/1
செய் வினை என்னும் முந்நீர் திரை-இடை முளைத்து தேம் கொள் – சிந்தா:13 3145/1

TOP


முளைப்ப (2)

இரைவதி வியாழ ஓரை இரும் சிலை முளைப்ப ஏறி – சிந்தா:3 506/2
ஊன் தகர்த்த அனைய போன்றும் ஊடு எரி முளைப்ப போன்றும் – சிந்தா:7 1701/1

TOP


முளைப்பது (1)

மொய் கொள் பூமி முளைப்பது போலவே – சிந்தா:1 345/4

TOP


முளையாய் (1)

ஆய்ந்த கேள்வி அவன் கான் முளையாய் வழி தோன்றினான் – சிந்தா:12 2492/1

TOP


முளையை (1)

கந்தார் களி யானை காவலனார் கான் முளையை
வந்தார் வாய் தீது இன்மை கேட்டு மறைந்திருந்து – சிந்தா:7 1806/1,2

TOP


முற்பட (3)

தொல்லை நல்வினை முற்பட தோன்றிய – சிந்தா:1 343/3
முற்பட கிளந்த அவற்றின் நல் புடைய நாற்றியே – சிந்தா:3 567/2
முற்பட கண்டு நோக்கி முறுவல் கொள் முகத்தன் ஆகி – சிந்தா:7 1710/3

TOP


முற்ற (1)

முற்ற துறந்து முனிகளாய் எல்லாரும் – சிந்தா:13 3039/2

TOP


முற்றம் (6)

எண் இல் பொன் சுடு நெருப்பு உக்க முற்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:1 72/4
வாச நல் பொடிகள் மாலை வண்டு உண வீழ்ந்த முற்றம்
ஆசைப்பட்டு அரசு வைக அரும் கடி கமழும் அன்றே – சிந்தா:1 109/3,4
பொங்கார் முலையார் திரு முற்றம் நிறைந்து புக்கார் – சிந்தா:11 2341/4
முத்து உலாய் நடந்த கோல முலை முதல் முற்றம் எல்லாம் – சிந்தா:12 2539/1
தான் உலாய் தட முலை முற்றம் சூழ்ந்து-அரோ – சிந்தா:13 2635/3
முடி தலை முத்தம் மின்னும் முகிழ் முலை முற்றம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2709/1

TOP


முற்றமே (1)

கொண்டன கோடணை கொற்ற முற்றமே – சிந்தா:13 3013/4

TOP


முற்றி (11)

ஏ முதல் ஆய எல்லா படை கல தொழிலும் முற்றி
காமனும் கனிய வைத்த புலம் கரை கண்டு கண் ஆர் – சிந்தா:1 370/2,3
நீல் நிற பௌவம் மேய்ந்து சூல் முற்றி நீல மேகம் – சிந்தா:3 789/1
வாளொடு வயவர் ஈண்டி வாரண தொழுவின் முற்றி
மீளிமை செய்யின் வெய்ய நண்ப நின் நினைப்பது அல்லால் – சிந்தா:4 958/1,2
வேய் மணி தோளி நிற்ப விழுத்தவன் நியமம் முற்றி
வாய் மணி முறுவல் தோன்ற வந்தனை விதியின் செய்தேன் – சிந்தா:4 1126/3,4
கன்னிமை கனிந்து முற்றி காமுற கமழும் காமத்து – சிந்தா:5 1260/1
வேதனை மரங்கள் நாறி வேட்கை வேர் வீழ்த்து முற்றி
காதலும் களிப்பும் என்னும் கவடு விட்டு அவலம் பூத்து – சிந்தா:5 1389/2,3
கடு நடை புரவி போரும் கரப்பற கற்று முற்றி
இடன் அறிந்து இலங்கும் வை வாள் இரும் சிலை குந்தம் மூன்றும் – சிந்தா:7 1678/2,3
பொங்கு உளை புரவி வெள்ளம் போக்கு அற வளைத்து முற்றி
இங்கு உள நிரையை எல்லாம் கவர்ந்தது என்று இட்ட-போழ்தே – சிந்தா:7 1856/2,3
கண் ஆடி வென்று களம் கண்டு நியமம் முற்றி
கள் நாடி வண்டு பருகும் கமழ் மாலை மூதூர் – சிந்தா:11 2327/2,3
வனை கல குயவன் நாணின் மன்னரை அறுத்து முற்றி
கனை குரல் உருமின் ஆர்ப்ப காவலன் நின்னை வேண்டி – சிந்தா:13 2614/1,2
நிலம் செதிள் எடுக்கும் மான் தேர் நித்திலம் விளைந்து முற்றி
நலம் செய்த வைர கோட்ட நாறும் மும்மதத்த நாகம் – சிந்தா:13 2915/1,2

TOP


முற்றிமை (1)

முற்றிமை சொல்லின் நங்கை மூன்று நாள் அடிசில் காட்டாள் – சிந்தா:12 2511/2

TOP


முற்றிய (3)

கறை முற்றிய காமரு வேலவனே – சிந்தா:5 1190/4
கோலம் முற்றிய கோடு உயர் தூபையும் – சிந்தா:13 3003/1
ஞாலம் முற்றிய பொன் வரை நன்று-அரோ – சிந்தா:13 3003/3

TOP


முற்றியதோ (1)

நாடு முற்றியதோ என நண்ணிற்றே – சிந்தா:1 38/4

TOP


முற்றில் (1)

பந்து பாவை பைம் கழங்கு பைம்பொன் முற்றில் சிற்றிலுள் – சிந்தா:4 1099/3

TOP


முற்றிழை (3)

முலை கொள் பேர் அணி முற்றிழை சிந்தினாள் – சிந்தா:5 1371/4
முரிந்த நம் பிறவி மேல் நாள் முற்றிழை இன்னும் நோக்காய் – சிந்தா:5 1391/3
முடி பொருள் பறவை கூற முற்றிழை நின்னை நோக்கி – சிந்தா:5 1396/2

TOP


முற்றினாரே (1)

மல்லல் குன்று ஏந்தி அன்ன மா தவம் முற்றினாரே – சிந்தா:13 3119/4

TOP


முற்றினாரை (1)

முற்றினாரை நீடு வைப்பின் மூள்கும் வந்து பாவமும் – சிந்தா:9 1998/2

TOP


முற்றினானே (2)

முடி தவ கடலை நீந்தி இன்னணம் முற்றினானே – சிந்தா:13 3073/4
பிளிறு செய் கரும தெவ்வர் பெரு மதில் முற்றினானே – சிந்தா:13 3074/4

TOP


முற்று (12)

முற்று அணி பிறை எயிற்று அம்பு மூழ்கலின் – சிந்தா:3 780/2
இழை முற்று அணிந்தார் எழு நூற்றவர் கோடி செம்பொன் – சிந்தா:4 1064/2
கழை முற்று தீம் தேன் கரும்பு ஆர் வயல் ஐந்து மூதூர் – சிந்தா:4 1064/3
குழை முற்று காதின் மணி கொம்பொடு நாய்கன் ஈந்தான் – சிந்தா:4 1064/4
முனைவன் மேல் துதி முற்று எடுத்து ஓதினான் – சிந்தா:7 1608/4
மொய்யார் உவகையனாய் முற்று_இழைக்கு தான் கொடுப்ப – சிந்தா:7 1802/2
மூப்பு எனும் முகபடாம் புதைந்து முற்று_இழை – சிந்தா:9 2011/3
முடிப்பது என் பெரிதும் மூத்தேன் முற்று இழை அரிவை என்ன – சிந்தா:9 2041/2
முருந்து அனைய தூ முறுவல் முற்று_இழையார் சேரி – சிந்தா:13 2619/4
முற்று உடன் உணர்ந்தவன் அமுதம் முன்னினார் – சிந்தா:13 2639/4
மூன்றுலகம் விற்கும் முலை முற்று_இழையினாரே – சிந்தா:13 2920/4
முற்று உயிர் ஓம்பி தீம் தேன் ஊனொடு துறப்பின் யார்க்கும் – சிந்தா:13 2927/3

TOP


முற்று_இழை (1)

மூப்பு எனும் முகபடாம் புதைந்து முற்று_இழை
காப்பு உடை வள நகர் காளை எய்தினான் – சிந்தா:9 2011/3,4

TOP


முற்று_இழைக்கு (1)

மொய்யார் உவகையனாய் முற்று_இழைக்கு தான் கொடுப்ப – சிந்தா:7 1802/2

TOP


முற்று_இழையார் (1)

முருந்து அனைய தூ முறுவல் முற்று_இழையார் சேரி – சிந்தா:13 2619/4

TOP


முற்று_இழையினாரே (1)

மூன்றுலகம் விற்கும் முலை முற்று_இழையினாரே – சிந்தா:13 2920/4

TOP


முற்றுபு (1)

முற்றுபு கனிந்த சொல்லான் முனிவரன் மொழியும் அன்றே – சிந்தா:4 1129/4

TOP


முற்றும் (9)

முந்து வரன் மொழிந்த பொருள் முற்றும் வகை நாடி – சிந்தா:3 846/2
அரவம் முற்றும் விழுங்கி உமிழும் பொழுதின் மதி போன்று – சிந்தா:4 926/3
பெண் உடை பேதை என்று ஓர் நாள் முற்றும் பிதற்றினானே – சிந்தா:4 1082/4
தழு முற்றும் வாரா திரள் தாமங்கள் தாழ்ந்த கோயில் – சிந்தா:7 1870/1
முழு முற்றும் தானே விளக்காய் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:7 1870/2
எழு முற்றும் தோளார் தொழுதார் இன்னர் என்று நோக்க – சிந்தா:7 1870/3
முலை ஈன்ற பெண்ணை திரள் தாமங்கள் தாழ்ந்து முற்றும்
மலை ஈன்ற மஞ்சின் மணி பூம் புகை மல்கி விம்ம – சிந்தா:11 2351/1,2
முழுதும் மண்மகள் முற்றும் வாய் திறந்து – சிந்தா:12 2405/3
பூ முற்றும் தடம் கண்ணாளும் பொன் நெடும் குன்று அனானும் – சிந்தா:13 2841/1

TOP


முறி (3)

நின்ற மால் புருவம் போல நெரி முறி புருவம் ஆக்கி – சிந்தா:1 286/2
முன்னினர் முயங்கின் அல்லான் முறி மிடை படலை மாலை – சிந்தா:2 483/2
முருகு கொப்புளிக்கும் கண்ணி முறி மிடை படலை மாலை – சிந்தா:8 1889/1

TOP


முறித்திட்டு (1)

நாடு எழுந்து ஆர்ப்ப மற்று அ நன் சிலை முறித்திட்டு அம்பை – சிந்தா:10 2185/3

TOP


முறிந்த (1)

முறிந்த கோலம் முகிழ் முலையார் பரவ மொய் ஆர் மணி செப்பில் – சிந்தா:11 2358/1

TOP


முறிந்து (2)

இற்று வில் முறிந்து போயிற்று இமைப்பினில் இலங்கித்திட்டான் – சிந்தா:10 2191/4
ஊர் நிலம் அறிதல் தேற்றாது ஊருமேல் முறிந்து வீழும் – சிந்தா:13 2909/3

TOP


முறியவும் (1)

பொங்கு மா நிரை புரளவும் பொலம் கொள் தேர் பல முறியவும்
சிங்கம் போல் தொழித்து ஆர்த்து அவன் சிறுவர் தேர் மிசை தோன்றினார் – சிந்தா:10 2306/3,4

TOP


முறுக்கல் (1)

முன்பு அடு குலிக தாரை முழு வலி முறுக்கல் உற்றான் – சிந்தா:13 2664/4

TOP


முறுக்கி (4)

ஓட முறுக்கி உணர்த்த உணர்ந்தாள் – சிந்தா:1 238/4
முல்லை அம் கண்ணி சிந்த கால் விசை முறுக்கி ஆயர் – சிந்தா:2 438/2
கை விசை முறுக்கி வீசும் கொள்ளியும் கறங்கும் ஏய்ப்ப – சிந்தா:2 448/1
கூட்டுற முறுக்கி விட்ட குய மகன் திகிரி போல – சிந்தா:3 786/1

TOP


முறுகி (2)

முழங்கு அழல் வேட்கையின் முறுகி ஊர்தர – சிந்தா:5 1183/2
குழவியாய் பிறந்து வெய்யோன் குமரனாய் முறுகி இப்பால் – சிந்தா:6 1503/1

TOP


முறுகிய (1)

முகில் கொண்ட மின்னு தோற்ப முறுகிய விசையிற்று ஆகி – சிந்தா:3 796/2

TOP


முறுவல் (23)

தொழுதற்கு வரம் கொடுக்கும் தொண்டை வாய் தூ முறுவல்
ஒழுகு பொன் கொடி மூக்கும் உருப்பசியை உருக்குமே – சிந்தா:1 165/3,4
மெய் பெறா எழுத்து உயிர்க்கும் மழலை வாய் இன் முறுவல்
தையலாள் நெடும் தடம் கண் வலைப்பட்டு சச்சந்தன் – சிந்தா:1 181/1,2
கதிர் நகை முறுவல் மாதர் கண் உறு கவலை தீர்த்தான் – சிந்தா:3 584/4
ஆடினாள் முறுவல் என்னும் தோழியை ஐயன் காண – சிந்தா:3 683/2
வைத்த போல் முறுவல் துவர் வாயினீர் – சிந்தா:4 895/2
முன்னமே வந்து என முறுவல் நோக்கமோடு – சிந்தா:4 1022/3
வாய் மணி முறுவல் தோன்ற வந்தனை விதியின் செய்தேன் – சிந்தா:4 1126/4
திருந்து ஒளி முறுவல் செ வாய் தீம் சொலார் மயங்கினாரே – சிந்தா:5 1298/4
நித்தில முறுவல் உண்டான் நீங்கினான் அல்லன் கண்டாய் – சிந்தா:5 1395/4
முருக்கு இதழ் குலிகம் ஊட்டி வைத்து அன முறுவல் செ வாய் – சிந்தா:6 1454/1
கல் உறை நாகு வேய் தோள் கதிர் மணி முறுவல் செ வாய் – சிந்தா:6 1527/2
முனி மதி முகத்தியர் முறுவல் நம்பினார் – சிந்தா:6 1554/2
முறுவல் முன் சிறிய தோற்றா முகை நெறித்து அனைய உண்கண் – சிந்தா:7 1572/1
முற்பட கண்டு நோக்கி முறுவல் கொள் முகத்தன் ஆகி – சிந்தா:7 1710/3
தெளித்த இன் முறுவல் அம் பவளம் செற்றவாய் – சிந்தா:8 1941/1
நச்சு இலை வேல் கண் மாதர் நகை முக முறுவல் மாந்தி – சிந்தா:9 2090/2
முறுவல் திங்கள் முக அரங்கின் மேல் முரிந்து நீண்ட புருவ கைகள் – சிந்தா:12 2594/1
முருந்து அனைய தூ முறுவல் முற்று_இழையார் சேரி – சிந்தா:13 2619/4
நீள் நீர் முத்தம் நிரை முறுவல் கடு சுட்டு உரிஞ்ச கதிர் உமிழ்ந்து – சிந்தா:13 2697/3
முள் எயிறு இலங்க செ வாய் முறுவல் தூது ஆதி ஆக – சிந்தா:13 2732/2
செம் கதிர் முறுவல் முத்தின் தெளி நகை திகழும் செய்யாள் – சிந்தா:13 2801/3
இன் நகை முறுவல் பார்த்தாய் இன்று எமது ஆவி பார்த்தாய் – சிந்தா:13 2954/3
முழங்கு திரு மணி முறுவல் முருக்கு இதழ் கொடி பவழத்து – சிந்தா:13 3088/1

TOP


முறுவலித்து (3)

இங்கித நிலைமை நோக்கி முறுவலித்து எரி பொன் மார்பன் – சிந்தா:3 765/1
முல்லை முறுவலித்து நகுதிர் போலும் இனி நும்மை – சிந்தா:5 1228/2
முழவு தோளான் முறுவலித்து ஈங்கே இரு நீ என்று – சிந்தா:7 1593/3

TOP


முறை (7)

இறு முறை எழுச்சியின் எய்துவது எல்லாம் – சிந்தா:1 333/3
அது முறை இயக்கலின் இயக்கி ஆகுமே – சிந்தா:4 1015/4
தாமரை குணத்தினானை மு முறை தழுவிக்கொண்டு – சிந்தா:7 1725/3
முன்னே மொழிந்தால் போல் முறை நின்று எல்லாம் உடன் மொழிய – சிந்தா:7 1883/2
வார முறை கருவி வடக்கு இருந்தன கண் மாதோ – சிந்தா:12 2489/4
திரிந்தனன் வல முறை திலக மன்னனே – சிந்தா:13 3009/4
கொண்டு சூழ்ந்து எழு முறை இறைஞ்சி கோன் அடி – சிந்தா:13 3052/2

TOP


முறைமுறை (1)

முறைமுறை குமரர்க்கு எல்லா மொழி அமை முகமன் கூறி – சிந்தா:8 1917/3

TOP


முறைமை (1)

இன்னதான் முறைமை மாந்தர்க்கு என மனத்து எண்ணினானே – சிந்தா:2 483/4

TOP


முறையில் (1)

மூவியல் திரிதல் இன்றி சாதக முறையில் செய்தார் – சிந்தா:7 1686/3

TOP


முறையும் (1)

எஞ்சல் இன்றி நம் படை இரு முறையும் உடைந்த பின் – சிந்தா:3 691/2

TOP


முன் (40)

வழங்க முன் இயற்றிய சுதை செய் வாய் தலை – சிந்தா:1 40/2
உயிர் செகுத்து முன் ஒன்றி பின் பேராது உரு அமைந்த – சிந்தா:1 168/2
துணி கதிர் வளை முன் கை தொகு விரல் செங்காந்தள் – சிந்தா:1 170/3
உரிமை முன் போக்கி அல்லால் ஒளி உடை மன்னர் போகார் – சிந்தா:1 272/1
சேல் அடு கண்ணி காந்தள் திரு மணி துடுப்பு முன் கை – சிந்தா:1 354/3
பொன் இழை மகளிர் ஒவ்வாதவரை முன் புணர்தல் செல்லார் – சிந்தா:2 483/3
வீவாய் என முன் படையாய் படைத்தாய் வினை என் – சிந்தா:3 514/3
முன் தவம் உடையள் ஆகி மூரி நூல் கலைகள் எல்லாம் – சிந்தா:3 607/3
குட்ட நீர் குவளை எல்லாம் கூடி முன் நிற்கல் ஆற்றா – சிந்தா:3 710/1
முன் செய்த வினையின் நீங்கி நல்வினை விளைக்கும் வித்து – சிந்தா:4 945/2
உறுதி முன் செய்தது இன்றி ஒழுகினேன் என்று நெஞ்சில் – சிந்தா:4 946/1
போது உலாம் அலங்கலான் முன் போந்து பூம் தெரிவையர் – சிந்தா:4 1106/3
மது மடை திறந்து தீம் தேன் வார் தரு கோதை நீ முன்
செது மக பலவும் பெற்று சிந்தை கூர் மனத்தை ஆகி – சிந்தா:4 1124/1,2
முறுவல் முன் சிறிய தோற்றா முகை நெறித்து அனைய உண்கண் – சிந்தா:7 1572/1
அணுகி முன் நின்ற அநங்கவிலாசினி அம் கை கூப்பி – சிந்தா:7 1668/1
தடி சுவைத்து ஒளிறும் வேலான் தன் கையால் முன் கை பற்றி – சிந்தா:7 1685/3
சூடகம் அணிந்த முன் கைத்தொகு விரல் சேப்ப எற்றி – சிந்தா:7 1697/3
உருகி நைந்து உடன்று முன் கை வளை உக மெலிய வேண்டா – சிந்தா:7 1740/2
உலம்பி முன் இரு தாள்களும் உமிழ்வன போல்வ – சிந்தா:7 1770/3
முன் உரைத்த மூன்று கனவும் புணை ஆக – சிந்தா:7 1803/2
போ அம்மா என்று உரைப்ப போவேன் முன் போயினாய் – சிந்தா:7 1804/3
முன் ஒரு-கால் என் மகனை கண்டேன் என் கண் குளிர – சிந்தா:7 1807/1
ஒன்றி முன் விடுத்தவர் மூவர் ஒற்று ஆட்கள் வந்து – சிந்தா:7 1829/3
அண்ணல் குருகுலத்தான் என்றால் யான் முன் கருதியது என் – சிந்தா:7 1886/1
அங்கு இரண்டு அற்பு முன் நீர் அலை கடல் கலந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:8 1910/4
மின் மலர்ந்த வேலினான் முன் வீதி புக்கு வீழ்ந்ததே – சிந்தா:8 1957/4
முன் பட்டது ஒழிந்து நுங்கள் முகவியர் முனிவு தீர்ந்தார் – சிந்தா:9 2045/2
வெள்ள நீர் படப்பை விதையம் வந்து அடைந்தே வேந்தனுக்கு உணர்த்த முன் விடுத்தார் – சிந்தா:10 2109/4
முன் யான் விட்ட இன களிற்றின் இரட்டி விடுத்தான் என புகழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2175/4
முன் உருத்து ஆர்த்து எழ புரவி மொய்த்தவே – சிந்தா:10 2216/4
மங்கல கருவி முன் உறுத்தி வாழ்த்தினார் – சிந்தா:12 2411/4
முன் பெரியானை ஆக தருப்பையான் முடிந்து மூன்று – சிந்தா:12 2464/3
அடிகள் கண்டு ஆங்கு உவந்து அருளுக அநங்கமாலை அடி வீழ்ச்சி முன்
கொடிய வேலான் கொதித்து அரங்கின் நீக்கி கோயில் சிறை வைத்த பின் – சிந்தா:12 2587/1,2
வெளிறு முன் வித்தி பின்னை வச்சிரம் விளைத்தலாமோ – சிந்தா:13 2613/4
இடர் உற்று ஓர் சிங்கம் தாய் முன் இருந்து அழுகின்றது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2646/4
தந்தீக எனா முன் கை வீக்க தளர்வுற்றும் – சிந்தா:13 2794/3
துண்ணென் சிலை தொழிலும் காட்டி முன் இன்புற்றீர் – சிந்தா:13 2960/3
மைந்தர் தம் வண் கையால் முன் மணி வள்ளத்து எடுத்த தேறல் – சிந்தா:13 2973/1
தேர் முழங்கு தானை திருமாலின் முன் துறப்பான் – சிந்தா:13 2981/2
பகல் வளர் பவழ செம் தீ பருதி முன் பட்டதே போல் – சிந்தா:13 3053/1

TOP


முன்கை (13)

பைங்கிளி முன்கை மேல் கொண்டு பார்ப்பு எனும் – சிந்தா:1 94/3
அம் சிலம்பு ஒலியோடு அல்குல் கலை ஒலி அணிந்த முன்கை
பஞ்சி மெல் விரலில் பாணி பண் ஒலி பவழ செ வாய் – சிந்தா:1 110/1,2
சூடகம் அணிந்த முன்கை சுடர் மணி பூணினாளை – சிந்தா:2 479/2
பெரும் தகை குருசில் தோழன் பெரு விலை கடகம் முன்கை
திருந்துபு வணங்க பற்றி சென்று தன் உரிமை காட்ட – சிந்தா:3 548/1,2
இலை பொர எழுதி அன்ன எரி மணி கடக முன்கை
சிலை பொர திரண்ட திண் தோள் சில் அரி சிலம்பினார்-தம் – சிந்தா:3 612/1,2
நெட்டு இரும் கூந்தலாள் தன் நேர் வளை முன்கை பற்றி – சிந்தா:3 835/3
மணி ஆர் வளை சேர் முன்கை வலனும் இடனும் போக்கி – சிந்தா:4 925/2
துணை மலர் காந்தள் ஊழ்த்து சொரிவ போல் தோன்றி முன்கை
அணி வளை நலத்தோடு ஏக அங்ஙனம் இருந்து நைவாள் – சிந்தா:7 1742/3,4
தொங்கலான் முன்கை யாத்து சொல்லு நீ வந்தது என்ன – சிந்தா:8 1988/2
விலங்கு அரம் பொருத சங்கின் வெள் வளை தெளிர்க்கும் முன்கை
நலம் கிளர் பவளம் நன் பொன் விரல் மணி ஆழி மின்ன – சிந்தா:12 2441/1,2
பொன் அரி மாலை பூண்டு பூஞ்சிகை குலாவி முன்கை
மின் அரி சிலம்பு தொட்டு விருப்பொடு விரைந்து போவான் – சிந்தா:12 2538/1,2
செப்பட முன்கை யாப்ப திருமகன் தொலைந்து நின்றான் – சிந்தா:13 2665/3
குழிய பெரிய கோல் முன்கை மணி ஆர் காந்தள் குவி விரல் மேல் – சிந்தா:13 2696/1

TOP


முன்கை-தன் (1)

அணி உடை கமலம் அன்ன அம் கை சேர் முன்கை-தன் மேல் – சிந்தா:5 1344/3

TOP


முன்பனி (1)

முன்பனி தலை முழுதும் நீங்கி போய் – சிந்தா:13 2684/3

TOP


முன்பு (3)

தாள் ஐயா முன்பு செய்த தவத்தது விளைவு இலாதேன் – சிந்தா:8 1912/3
கடியவை முன்பு செய்தேன் கண்ணினால் காண சில் நாள் – சிந்தா:13 2642/1
முன்பு அடு குலிக தாரை முழு வலி முறுக்கல் உற்றான் – சிந்தா:13 2664/4

TOP


முன்முன் (1)

கோடி செம்பொன் கொம்பரின் முன்முன் தொழுவாரும் – சிந்தா:11 2331/4

TOP


முன்றில் (5)

முழவும் சங்கமும் முன்றில் முழங்குவ – சிந்தா:1 138/1
அல்லியும் உணங்கும் முன்றில் அணில் விளித்து இரிய ஆமான் – சிந்தா:1 355/2
உழலை பாய்ந்து உலா முன்றில் பள்ளியுள் – சிந்தா:2 422/3
குள நெல் முன்றில் கனி தேன் சொரி சோலை குளிர் மணி – சிந்தா:12 2491/1
வலையவர் முன்றில் பொங்கி வாள் என வாளை பாய – சிந்தா:12 2583/1

TOP


முன்னம் (3)

முன்னம் கூறினான் முது உணர்வினான் – சிந்தா:2 415/4
எந்தை திறம் முன்னம் உணர்ந்து இன்னணம் விடுத்தேன் – சிந்தா:3 846/4
தொடுத்த ஆங்கு அ அம்பு தொடை வாங்கி விடாத முன்னம்
அடுத்து ஆங்கு அ அம்பும் சிலையும் அதன் நாணும் அற்று – சிந்தா:10 2320/1,2

TOP


முன்னமே (1)

முன்னமே வந்து என முறுவல் நோக்கமோடு – சிந்தா:4 1022/3

TOP


முன்னர் (6)

செழும் களியாளர் முன்னர் இருள் அற செப்பினாலும் – சிந்தா:1 378/2
பூம் குழல் மகளிர் முன்னர் புலம்பல் நீ நெஞ்சே என்றாள் – சிந்தா:3 712/3
விடு கதிர் பருதி முன்னர் மின்மினி விளக்கம் ஒத்தீர் – சிந்தா:3 742/2
எரி சுடர் பருதி முன்னர் இருள் என உடைந்து நீங்க – சிந்தா:3 773/1
பருதியின் முன்னர் தோன்றா மறைந்த பல் மீன்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:4 974/4
எரி அழல் முன்னர் நேர்ந்தேன் என் மகட்கு என்று சொன்னான் – சிந்தா:9 2079/4

TOP


முன்னரே (1)

முன்னரே வளர்கின்றால் போல் முகிழ் முலை முத்தம் ஏந்தி – சிந்தா:12 2530/2

TOP


முன்னா (1)

அண்ணல் தான் செலும் முன்னா அணி மலர் பூம் பொழில் அதனுள் – சிந்தா:7 1566/1

TOP


முன்னால் (1)

துனிவு தீர நோக்கி தோன்றல் செல்லும் முன்னால்
பனி வெண் திரை சூழ் கடல் போல் பழுவம் தோன்றிற்று அவணே – சிந்தா:6 1414/3,4

TOP


முன்னி (4)

அருள் உடை மாதவர் அ திசை முன்னி
இருள்-இடை மின்னின் இலங்கு_இழை சென்றாள் – சிந்தா:1 338/3,4
மாசு அறு விசும்பின் வெய்யோன் வட திசை அயணம் முன்னி
ஆசு அற நடக்கும் நாளுள் ஐம்_கணை_கிழவன் வைகி – சிந்தா:4 851/2,3
மலை கொள் கானம் முன்னி மகிழ்வோடு ஏகுகின்றான் – சிந்தா:6 1413/4
வேல் தைவந்து அன்ன நுதி வெம் பரல் கானம் முன்னி
நூற்றைவரோடு நடந்தாள் நுதி வல் வில் மைந்தன் – சிந்தா:8 1933/1,2

TOP


முன்னிய (1)

முன்னிய தன் மன்றலது முந்துற முடிப்பான் – சிந்தா:9 2035/2

TOP


முன்னினர் (2)

முன்னினர் முயங்கின் அல்லான் முறி மிடை படலை மாலை – சிந்தா:2 483/2
செம்பொன் பாவையை சேவித்து முன்னினர் – சிந்தா:3 633/4

TOP


முன்னினார் (2)

ஒட்டி ஆயிரத்து ஓர் எண்மர் முன்னினார் – சிந்தா:3 632/4
முற்று உடன் உணர்ந்தவன் அமுதம் முன்னினார் – சிந்தா:13 2639/4

TOP


முன்னினான் (4)

முனிய உண்ட குஞ்சியான் முரண் கொள் மாடம் முன்னினான் – சிந்தா:3 704/4
கோன் தொறு காவலன் கொண்டு முன்னினான் – சிந்தா:3 823/4
இருவரை வினாய் நகர் நெறியின் முன்னினான் – சிந்தா:5 1249/4
முன்னினான் வட திசை முகம் செய்து என்பவே – சிந்தா:5 1408/3

TOP


முன்னினானே (2)

அடு திரை சங்கம் ஆர்ப்ப அணி நகர் முன்னினானே – சிந்தா:3 701/4
ஆற்றற்கு அமைந்த படையோடு அதர் முன்னினானே – சிந்தா:8 1933/4

TOP


முன்னீர் (1)

வினை அது விளைவின் வந்த வீவு அரும் துன்பம் முன்னீர்
கனை கடல் அழுவம் நீந்தி கண் கனிந்து இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:3 511/1,2

TOP


முன்னுபு (2)

முன்னுபு விளங்கு வெள்ளி முளைத்து எழ முருகன் அன்னான் – சிந்தா:3 834/4
முன்னுபு கீழ் திசை நோக்கி மொய் மலர் – சிந்தா:13 2636/1

TOP


முன்னும் (1)

பின்னும் முன்னும் நோக்குவார் பேது சால எய்துவார் – சிந்தா:9 2036/3

TOP


முன்னுற (1)

முன்னுற இதனை ஓரேன் மூரி பேர் ஒக்கல் எல்லாம் – சிந்தா:7 1726/3

TOP


முன்னே (10)

முனை திறம் உருக்கி முன்னே மொய் அமர் பலவும் வென்றான் – சிந்தா:1 205/2
ஓரும் நடந்தன ஒண்_தொடி முன்னே – சிந்தா:3 631/4
வெம்பிய வீணை போருள் செல்குவம் யாமும் முன்னே
தும்பு அற புத்திசேனன் சொல் இது குரவற்கு என்ன – சிந்தா:3 666/2,3
பொய்யே பொருள் உரையா முன்னே கொடுத்து உண்டல் புரி-மின் கண்டீர் – சிந்தா:6 1553/4
முன்னே மொழிந்தால் போல் முறை நின்று எல்லாம் உடன் மொழிய – சிந்தா:7 1883/2
மறியுமோ என்று முன்னே மணி முடி சிதறி வீழ்ந்த – சிந்தா:10 2201/3
யாது எனக்கு அடிகள் முன்னே அருளியது என்ன சொன்னாள் – சிந்தா:13 2615/4
கரும் தலைகள் வெண் தலைகள் ஆய் கழியும் முன்னே
அரும் தவமும் தானமும் ஆற்று-மினே கண்டீர் – சிந்தா:13 2619/2,3
குடித்து உண்ணும் கூற்றம் குடில் பிரியா முன்னே
கொடுத்து உண்-மின் கண்டீர் குணம் புரி-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2620/3,4
அழுந்துமால் அ பண்டி அச்சு இறா முன்னே
கொழும் சீலம் கூலியா கொண்டு ஊர்-மின் பாகீர் – சிந்தா:13 2621/3,4

TOP


முன்னையாள் (1)

முன்னையாள் போன்று தத்தை முகத்துளே தோன்றுகின்றாள் – சிந்தா:7 1626/4

TOP


முன்னோர் (1)

முன்னோர் வகுத்த முக வாசம் பொதிந்த வெந்நீர் – சிந்தா:13 3045/3

TOP


முனம் (2)

முனம் ஆகிய பான்மை முளைத்து எழலால் – சிந்தா:1 215/2
முனம் புக அடக்கி பின் போந்து இருந்து பாய்வான் அமைந்த – சிந்தா:7 1750/3

TOP


முனா (1)

விடு கணை சென்று தேர் மேல் பின் முனா வீழ்தலோடும் – சிந்தா:7 1863/3

TOP


முனாது (1)

முனிவர் சித்திர கூடம் முனாது என – சிந்தா:6 1421/2

TOP


முனி (6)

முனி மதி முகத்தியர் முறுவல் நம்பினார் – சிந்தா:6 1554/2
இளமை ஆடி இருக்கும் வனத்து ஈர்ம் சடை மா முனி
கிளையை நீங்கி கிளர் சாபத்தின் நாவிதன் ஆயினான் – சிந்தா:12 2491/3,4
முனி தலை கண்ணி நெற்றி சிறார் முலை முழாலின் பில்கி – சிந்தா:12 2541/1
முகில் கிழி மதியம் போலும் முனி குழாம் நோக்கினானே – சிந்தா:13 3053/4
கூட்டரும் கொழும் திரை முகந்து மா முனி
மோட்டு இரு மணி முகில் முழங்கி பெய்தலின் – சிந்தா:13 3060/2,3
மூர்த்தி ஆய் முனிவர் ஏத்தும் முனி களிறு அனைய கோமான் – சிந்தா:13 3071/4

TOP


முனிகளாய் (1)

முற்ற துறந்து முனிகளாய் எல்லாரும் – சிந்தா:13 3039/2

TOP


முனிந்து (1)

பணை முனிந்து ஆலுவ பைம்பொன் தாரின – சிந்தா:10 2228/1

TOP


முனிமை (1)

முனிமை முகடு ஆய மூவா முதல்வன் – சிந்தா:7 1609/1

TOP


முனிய (2)

முனிய உண்ட குஞ்சியான் முரண் கொள் மாடம் முன்னினான் – சிந்தா:3 704/4
நொந்திட்டு முனிய வேண்டா துறந்திலம் நும்மை என்ன – சிந்தா:13 2648/3

TOP


முனியல் (1)

முல்லை அம் கோதை ஒன்றும் பிழைப்பு இலேன் முனியல் நீ என்று – சிந்தா:9 2084/3

TOP


முனியாது (5)

முலை ஆர் தடமும் முனியாது படிந்து – சிந்தா:1 216/2
முள் வாய் எயிற்று ஊறு அமுதம் முனியாது மாந்தி – சிந்தா:2 491/3
மோதுபடு பண்டம் முனியாது பெரிது ஏற்றி – சிந்தா:3 499/1
முனியாது தான் காண மொய் கொள் மாடத்து எழுதுவித்தாள் – சிந்தா:13 2603/4
மொய் மலர் தூய் முனியாது வணங்குதும் – சிந்தா:13 3095/3

TOP


முனியின் (1)

பூட்கையை முனியின் வாமன் பொன் அடி தொழு-மின் என்றான் – சிந்தா:13 3106/4

TOP


முனியினும் (1)

மூரி தேம் தாரினாய் நீ முனியினும் உறுதி நோக்கி – சிந்தா:1 214/1

TOP


முனிவர் (2)

முனிவர் சித்திர கூடம் முனாது என – சிந்தா:6 1421/2
மூர்த்தி ஆய் முனிவர் ஏத்தும் முனி களிறு அனைய கோமான் – சிந்தா:13 3071/4

TOP


முனிவரன் (1)

முற்றுபு கனிந்த சொல்லான் முனிவரன் மொழியும் அன்றே – சிந்தா:4 1129/4

TOP


முனிவரும் (1)

முனிவரும் முயன்று வான் கண் மூப்பு இகந்து இரிய இன்ப – சிந்தா:5 1240/1

TOP


முனிவரையும் (1)

பால் அகத்து பதித்து அன்ன படியவாய் முனிவரையும்
மால் உறுப்ப மகிழ் செய்வ மாண்பில் நஞ்சும் அமிர்தமுமே – சிந்தா:1 167/2,3

TOP


முனிவன் (1)

முடி சடை முனிவன் அன்று கேள்வியில் கொண்ட வேல் கண் – சிந்தா:10 2285/1

TOP


முனிவனம் (1)

முடி துறந்து அளியிர் போகி முனிவனம் புகும்-மின் என்றான் – சிந்தா:3 742/4

TOP


முனிவார் (2)

முருந்தின்-காறும் கூழையை முனிவார் நின்னை என் முனிவார் – சிந்தா:7 1661/2
முருந்தின்-காறும் கூழையை முனிவார் நின்னை என் முனிவார்
பொருந்திற்று அன்றால் இது என்னாய் பொன்றும் அளித்து இ உயிர் என்னாய் – சிந்தா:7 1661/2,3

TOP


முனிவு (2)

முனிவு அரும் போக பூமி போகம் முட்டாது பெற்றும் – சிந்தா:3 553/1
முன் பட்டது ஒழிந்து நுங்கள் முகவியர் முனிவு தீர்ந்தார் – சிந்தா:9 2045/2

TOP


முனை (6)

முனை திறம் உருக்கி முன்னே மொய் அமர் பலவும் வென்றான் – சிந்தா:1 205/2
வெம் முனை வேட்டுவர் உய்த்தனரோ என – சிந்தா:2 425/3
முனை திறத்து மிக்க சீர் முனைவர் தம் முனைவனார் – சிந்தா:3 707/1
முனை அழல் முளி புல் கானம் மேய்ந்து என நீந்தினானே – சிந்தா:10 2279/4
மொய்ப்படு சரங்கள் மூழ்க முனை எயிற்று ஆளி போல – சிந்தா:10 2287/1
முந்து நாம் மொழிந்த நெய்யை முனை முதிர் தருப்பை தன்னால் – சிந்தா:12 2465/2

TOP


முனை-கண் (1)

முத்து உடை மருப்பின் முனை-கண் போழ்வன – சிந்தா:10 2211/3

TOP


முனைவ (1)

முடிக இ பிறவி வேண்டேம் முனைவ என்று இரப்ப அன்றே – சிந்தா:13 2808/4

TOP


முனைவர் (1)

முனை திறத்து மிக்க சீர் முனைவர் தம் முனைவனார் – சிந்தா:3 707/1

TOP


முனைவன் (2)

முனைவன் மேல் துதி முற்று எடுத்து ஓதினான் – சிந்தா:7 1608/4
முனைவன் தொழுது முடி துளக்கி முகந்து செம்பொன் கொள வீசி – சிந்தா:11 2357/1

TOP


முனைவனார் (1)

முனை திறத்து மிக்க சீர் முனைவர் தம் முனைவனார்
வனப்பு மிக்கவர்களின் வனப்பு மிக்கு இனியனா – சிந்தா:3 707/1,2

TOP


முனைவனுக்கு (1)

முனைவனுக்கு இறைஞ்சினான் முருகவேள் அனான் – சிந்தா:8 1943/4

TOP