மா – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மா 245
மா_வலி 1
மாக்கல் 1
மாக்கள் 7
மாக்களால் 1
மாக்களொடு 1
மாக 1
மாகத்து 1
மாகம் 8
மாகமாய் 1
மாகமே 1
மாங்கனி 4
மாசறு 2
மாசனம் 3
மாசாரம் 1
மாசி 1
மாசில் 2
மாசின 1
மாசு 21
மாசுண 1
மாசுணத்தோடு 1
மாசுணம் 1
மாசை 1
மாசொடு 1
மாட்சி 4
மாட்சியது 1
மாட்சியர் 1
மாட்சியில் 1
மாட்சியின் 1
மாட்சியினார் 1
மாட்சியே 1
மாட்டினன் 1
மாட்டும் 1
மாட 19
மாடக 1
மாடகம் 1
மாடங்கள் 3
மாடத்தின் 1
மாடத்து 21
மாடத்துள் 1
மாடம் 23
மாடமும் 4
மாடமே 1
மாடியம் 1
மாடு 2
மாண் 15
மாண்ட 10
மாண்டது 4
மாண்டன 1
மாண்பில் 1
மாண்பினரே 1
மாண்பினன் 1
மாண்பினால் 1
மாண்பினான் 2
மாண்பு 8
மாண்பொடு 1
மாண 1
மாணிக்க 1
மாத்தன 1
மாத்தாள் 1
மாத்திரை 2
மாத்திரையால் 1
மாத்திரையே 1
மாதத்தன் 1
மாதர் 47
மாதர்-தன்னை 1
மாதர்க்கு 2
மாதரம் 2
மாதரார் 12
மாதரார்கள் 1
மாதராள் 1
மாதரும் 4
மாதரை 5
மாதவ 2
மாதவர் 7
மாதவர்க்கு 1
மாதவரை 1
மாதவன் 4
மாதவி 2
மாதார் 1
மாது 8
மாது-தன்னை 1
மாதுபடு 1
மாதே 1
மாதோ 33
மாந்தர் 26
மாந்தர்-தம் 2
மாந்தர்க்கு 6
மாந்தர்க்கும் 1
மாந்தர்கள் 4
மாந்தரின் 6
மாந்தரும் 4
மாந்தரே 2
மாந்தரை 2
மாந்தளிர் 1
மாந்தளிரே 1
மாந்தி 9
மாந்தியும் 1
மாநகர் 20
மாநகர்க்கு 1
மாநகர்க்குள் 1
மாநகரில் 1
மாநிலத்து 1
மாபெரும்தேவி 1
மாபெரும்தேவி-தன்னை 1
மாமணி 1
மாமற்கு 1
மாமன் 6
மாமனும் 2
மாமனொடு 1
மாமான் 1
மாமி-தானும் 1
மாமிமார் 1
மாமை 6
மாமையும் 5
மாய் 2
மாய்தலும் 1
மாய்ந்தது 2
மாய்ந்ததே 1
மாய்ந்தனன் 1
மாய்ந்தார் 3
மாய்ந்தால் 2
மாய்ந்து 2
மாயம் 1
மாயம்-கொல் 2
மாயன் 1
மாயா 1
மாயும் 2
மார்ப 17
மார்பகம் 3
மார்பத்து 6
மார்பம் 15
மார்பமும் 1
மார்பர் 9
மார்பற்கு 4
மார்பன் 61
மார்பனும் 2
மார்பனே 1
மார்பனை 8
மார்பில் 18
மார்பின் 49
மார்பினர் 1
மார்பினன் 2
மார்பினாய் 1
மார்பினாற்கும் 2
மார்பினான் 9
மார்பினானை 1
மார்பினை 1
மார்பீர் 2
மார்பு 8
மார்பு-இடை 4
மார்பும் 3
மார்புற 2
மார்புறவே 1
மாரட்டத்து 1
மாரட்டன் 1
மாரி 45
மாரி-தன்னை 1
மாரியால் 1
மாரியின் 5
மாரியும் 1
மால் 38
மாலால் 1
மாலுற்று 1
மாலுறு 1
மாலே 1
மாலை 323
மாலை-தன் 1
மாலை-வாய் 1
மாலை-அதனை 1
மாலைக்கு 4
மாலைகள் 4
மாலைத்து 1
மாலைய 1
மாலையர் 1
மாலையவர் 2
மாலையவரையும் 1
மாலையன் 3
மாலையார் 4
மாலையாரும் 1
மாலையாரொடும் 1
மாலையாலே 1
மாலையாற்கு 2
மாலையினீர் 1
மாலையும் 31
மாலையுள் 2
மாலையே 2
மாலையை 4
மாலையொடு 3
மாலையோடு 3
மாவடு 2
மாவலி 1
மாவின் 7
மாவினுள் 1
மாவும் 10
மாவொடு 1
மாவோ 1
மாழ்க 3
மாழ்கி 12
மாழ்குபு 2
மாழ்கும் 1
மாழாந்தது 1
மாழாந்து 3
மாழை 7
மாழையால் 1
மாளவத்து 1
மாளவும் 1
மாற்ற 3
மாற்றத்தை 1
மாற்றம் 8
மாற்றமே 1
மாற்றரு 1
மாற்றரும் 1
மாற்றலன் 1
மாற்றலின் 2
மாற்றலும் 1
மாற்றவர் 2
மாற்றவன் 2
மாற்றார் 1
மாற்றால் 1
மாற்றி 6
மாற்றினார் 1
மாற்றினான் 1
மாற்றும் 1
மாறாய் 2
மாறி 2
மாறு 7
மாறுகொண்டது 1
மாறுகோடல் 1
மாறுபட்டு 1
மாறுவைத்த 1
மான் 48
மான்கள் 1
மான்ற 1
மான்று 2
மான 6
மானம் 1
மானன் 1
மானிடம் 2
மானிடர் 1
மானிடரின் 1
மானின் 3
மானும் 2
மானே 1
மானை 1
மானொடு 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


மா (245)

நெஞ்சம் புணையா கலை மா கடல் நீந்தி ஆங்கே – சிந்தா:0 11/1
பைத்து அங்கு ஓர் நாகம் பனி மா மதி என்று தீண்ட – சிந்தா:0 18/3
கல் பாடு அழித்த கன மா மணி தூண் செய் தோளான் – சிந்தா:0 19/3
பொன் ஊர் கழலான் பொழி மா மழை காடு போகி – சிந்தா:0 21/2
நா வீற்றிருந்த புல_மா_மகளோடு நன் பொன் – சிந்தா:1 30/1
பூ வீற்றிருந்த திரு_மா_மகள் புல்ல நாளும் – சிந்தா:1 30/2
ஆசினி வருக்கை மா தடிந்து தேம் கனி உதிர்த்து – சிந்தா:1 68/2
மன்றல் நாறு இலஞ்சி மேய்ந்து மா முலை சுரந்த பால் – சிந்தா:1 69/1
ஒள் அகில் புகை திரண்டது ஒக்கும் மா மணி புறா – சிந்தா:1 70/3
கண் வலை காமுகர் என்னும் மா படுத்து – சிந்தா:1 78/1
மா மலை தழுவிய மஞ்சு போலவும் – சிந்தா:1 100/2
மா சனம் இடம் பெறாது வண் கடை மலிந்தது அன்றே – சிந்தா:1 116/4
மழையுள் மா மதி போன்ம் என தோன்றுமே – சிந்தா:1 127/4
அரவு கான்றிட்ட அம் கதிர் மா மணி – சிந்தா:1 136/1
அகழ்தல் மா கடல் அன்னது ஓர் சும்மைத்தே – சிந்தா:1 138/4
முத்து மாலை முப்புரி மூரி மா மணி கதவு – சிந்தா:1 144/1
மாழை அம் திரள் கனி மா மணி மரகதம் – சிந்தா:1 147/2
கந்து மா மணி திரள் கடைந்து செம்பொன் நீள் சுவர் – சிந்தா:1 155/1
நுண் கலைக்கு இடனாய் திரு_மா_மகள் – சிந்தா:1 158/3
திருமகன் திரு மா நில மன்னனே – சிந்தா:1 160/4
மா மணி தாபித்தன போல் மனம் பருகு கரும் கண்ண – சிந்தா:1 171/2
கப்புர பசும் திரை கதிர் செய் மா மணி – சிந்தா:1 197/1
புன மா மலர் வேய் நறும் பூம் குழலாள் – சிந்தா:1 215/3
விரி மா மணி மாலை விளங்கு முடி – சிந்தா:1 217/1
திரு மா மணி சிந்து திளைப்பினர் ஆய் – சிந்தா:1 217/2
எரி மா மணி மார்பனும் ஏந்து_இழையும் – சிந்தா:1 217/3
அரு மா மணி நாகரின் ஆயினரே – சிந்தா:1 217/4
தான் அமர் காதலி தன்னொடு மா_வலி – சிந்தா:1 222/1
வார் குழை வில் இட மா முடி தூக்குபு – சிந்தா:1 224/1
மற்று உரையாடலளாய் மணி மா நிலத்து – சிந்தா:1 226/3
செல்வது ஓர் மா மயில் செய்தனன் அன்றே – சிந்தா:1 235/4
பீலி நல் மா மயிலும் பிறிது ஆக்கிய – சிந்தா:1 236/1
கோல நல் மா மயிலும் கொடு சென்றவன் – சிந்தா:1 236/2
ஆடு இயல் மா மயில் ஊர்தியை அ வழி – சிந்தா:1 238/1
மன்னவன் பகை ஆயது ஓர் மா தெய்வம் – சிந்தா:1 241/1
அருமை மா மணி நாகம் அழுங்க ஓர் – சிந்தா:1 242/1
வெருள சுட்டிடும் வேந்து எனும் மா தெய்வம் – சிந்தா:1 247/2
குன்றம் மார்பு அரிந்து வெள் வேல் குடுமி மா மஞ்ஞை ஊர்ந்து – சிந்தா:1 286/1
நின்ற மா மள்ளர்க்கு எல்லாம் நீள் முடி இலக்கம் ஆனான் – சிந்தா:1 286/4
வீழ்ந்து நில மா மகள் தன் வெம் முலை ஞெமுங்க – சிந்தா:1 289/3
வேந்தர் பெருமானை சச்சந்தனை மந்திரி மா நாகமுடன் விழுங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:1 290/4
பானாள் பிறை மருப்பின் பைம் கண் வேழம் பகு வாய் ஓர் பை அணல் மா நாகம் வீழ்ப்ப – சிந்தா:1 296/1
குஞ்சி மா மஞ்ஞை வீழ்ந்து கால் குவித்து இருந்தது அன்றே – சிந்தா:1 301/4
வழுக்கிய புதல்வன் அங்கு ஒழிய மா மணி – சிந்தா:1 325/3
உருவ மா மதி வாள் முகத்து ஓடிய – சிந்தா:1 339/1
இருவிலும் எறி மா மகர குழை – சிந்தா:1 339/2
மல்லல் மா கடல் தோன்றலும் வைகிருள் – சிந்தா:1 343/2
மாகம் ஈன்ற மா மதி அன்னான் வளர்கின்றான் – சிந்தா:1 362/4
கிழவுதான் விளைக்கும் பைம் கூழ் கேட்டிரேல் பிணி செய் பன் மா
உழவிர்காள் மேயும் சீல வேலி உய்த்திடும்-மின் என்றான் – சிந்தா:1 379/3,4
வலம்புரி உலகம் விற்கும் மா மணி ஈன்றது என்ன – சிந்தா:1 386/2
மலை பக இடிக்கும் சிங்கம் மடங்கலின் முழங்கி மா நீர் – சிந்தா:1 392/1
மறு அற மனையின் நீங்கி மா தவம் செய்வல் என்றால் – சிந்தா:1 406/1
காசு இல் மா மணி சாமரை கன்னியர் – சிந்தா:2 429/1
வீசு மா மகர குழை வில் இட – சிந்தா:2 429/2
வீட்டினார் மைந்தர்-தம்மை விளிந்த மா கவிழ்ந்த திண் தேர் – சிந்தா:2 436/3
பொன் தவழ் களிறு பாய் மா புன மயில் குஞ்சி பிச்சம் – சிந்தா:2 437/3
உருளி மா மதி ஓட்டு ஒழித்து ஓங்கிய – சிந்தா:3 532/1
பொன்னகர் பொலிய புக்கு பொங்கு மா மழைகள் தங்கும் – சிந்தா:3 536/2
மாடியம் தானை மன்னர் மா மணி நாகம் ஆக – சிந்தா:3 537/1
மதுர மா மக்கள் சுற்றம் வினவி மற்று இதுவும் சொன்னான் – சிந்தா:3 543/4
மல்லல் மா கடல்-இடை கல் என கலம் கவிழ்த்து – சிந்தா:3 572/1
பீழை செய்து பெற்றனன் வாழி என்று மா கடல் – சிந்தா:3 580/1
வாயே வளர் பவளம் மாந்தளிரே மா மேனி – சிந்தா:3 652/2
கலங்குவார் மை பருகி நீண்டு மதர்த்த உண்கண் வாள் ஏறு பெற்று நைவார் மா நாகத்தின் – சிந்தா:3 682/2
மஞ்சு சூழ் கணை மழை பொழிந்து மா நிரை பெயர்த்து – சிந்தா:3 691/3
மாதர் எருத்தம் இடம் கோட்டி மா மதுர – சிந்தா:3 731/3
மையார் நெடும் கண்ணாள் மா மணி யாழ் தான் உடைந்து – சிந்தா:3 736/1
வண்ண மா கவின் சொல்லொடு மாய்ந்ததே – சிந்தா:3 760/4
குறைத்தனர் குஞ்சரம் கூந்தல் மா துணித்து – சிந்தா:3 781/2
ஐம் கதி கலின பாய் மா சிறிது போர் களை ஈது என்பார் – சிந்தா:3 784/1
வாள் திறல் தேவ தத்தன் கலின மா மாலை வெள் வேல் – சிந்தா:3 786/2
வேந்தர்-தம் வயிறு வேவ நபுல மா விபுலர் என்பார் – சிந்தா:3 787/2
செம்பொன் நெடும் தேர் தொகை மா கடல் சேனை வெள்ளம் – சிந்தா:3 809/2
மைக்கு இழிந்து ஒழுகும் கண்ணீர் மா நிலத்து உகுக்கப்பட்டார் – சிந்தா:3 818/3
மாறுகொண்டது ஓர் மா கடல் ஒத்தவே – சிந்தா:4 859/4
மாக்கள் மா கடல் வெள்ளம் அடுத்ததே – சிந்தா:4 866/4
வம்புற கனி மா தொடு வார் சுளை – சிந்தா:4 869/3
கோள் மின்னும் மீன் சூழ் குளிர் மா மதி தோற்றம் ஒத்தே – சிந்தா:4 882/4
வையகம் மூன்றும் விற்கும் மா மணி ஆரம் ஏந்தி – சிந்தா:4 907/1
வண்ண மா மலர் ஏற்றி வணங்கினாள் – சிந்தா:4 910/4
மாசை மா கடல் மன்னவன் ஆடலின் – சிந்தா:4 911/2
மிடைந்த மா மணி மேகலை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:4 950/1
கூந்தல் மா மகளிர் மைந்தர் கொண்டுகொண்டு எறிய ஓடி – சிந்தா:4 967/3
மதியினுக்கு இவர்ந்த வேக மா மணி நாகம் வல்லே – சிந்தா:4 982/1
வேலை மா கடல் வேட்கை மிக்கு ஊர்தர – சிந்தா:4 999/2
ஓலை தாழ் பெண்ணை மா மடல் ஊர்தலை – சிந்தா:4 999/3
நடு ஒசிந்து ஒல்கிய நாறும் மா மலர் – சிந்தா:4 1011/3
வள்ளல் மா தடிந்தான் அன்ன மாண்பினான் – சிந்தா:4 1029/4
இன் நீர் எரி மா மணி பூண் கிடந்து ஈன்ற – சிந்தா:4 1073/1
மாதரார்கள் கற்பினுக்கு உடைந்த மா மணி கலை – சிந்தா:4 1106/1
வாழியர் இறைவ தேற்றான் மா நிரை பெயர்த்த காளை – சிந்தா:4 1120/1
காலனை சூழ்ந்த நோய் போல் நபுல மா விபுலர் சூழ – சிந்தா:4 1144/1
மன்னன் செய்த சிறை மா கடலுள் குளித்து ஆழ்வுழி – சிந்தா:4 1149/1
அது தெள் அறல் யாறு உவை தே மர மா
கதி தள்ளி இராது கடைப்பிடி நீ – சிந்தா:5 1194/2,3
மருங்கு போன்று அணி மா கவின் கொண்டதே – சிந்தா:5 1195/4
பரவை மா நிலம் பன்னிரு காதமே – சிந்தா:5 1196/4
மான மா கவரி வெண் மயிரின் வேய்ந்தன – சிந்தா:5 1201/2
மணி இயல் பாலிகை அனைய மா சுனை – சிந்தா:5 1209/1
மந்திரம் மறந்து வீழ்ந்து மா நிலத்து இயங்குகின்ற – சிந்தா:5 1264/1
வங்க மா நிதியம் நல்கி மகள் தரும் மணி செய் மான் தேர் – சிந்தா:5 1275/3
பறவை மா நாகம் வீழ்ந்து பல உடன் பதைப்ப போன்றும் – சிந்தா:5 1283/1
கொன்னும் மா நாகம் கொண்டால் கொப்புள் ஆம் விரலின் தேய்த்தால் – சிந்தா:5 1288/3
மஞ்சு சூழ் இஞ்சி மூதூர் மா முடி குரிசில் நாளை – சிந்தா:5 1296/3
நீர் கொள் மா கடல் அனாற்கு நிகர் இல்லை நிலத்தில் என்றான் – சிந்தா:5 1303/4
வண்ண மா மலர் கோதையும் அவ்வழி – சிந்தா:5 1309/2
மறுகும் மா கடல் போன்றது என் நெஞ்சமே – சிந்தா:5 1313/4
மா மகள் உயிரை மீட்ட வலத்தினன் ஆதலானும் – சிந்தா:5 1339/2
அன்றியும் மா மெய் தீண்டி அளித்தனன் அழகின் மிக்கான் – சிந்தா:5 1342/2
மா நீர் மணி முகிலின் மின்னு கொடி நுசுப்பின் மயில் அம் சாயல் – சிந்தா:5 1354/1
நகை மா மணி மாலை நடை கொடி நின் – சிந்தா:5 1379/1
வகை மா மணி மேகலை ஆயினதேல் – சிந்தா:5 1379/2
மா துயர் இடும்பை காய்த்து மரணமே கனிந்து நிற்கும் – சிந்தா:5 1389/4
மன்னன் ஆருயிர் மா பெரும் தேவியே – சிந்தா:5 1403/4
மலை வளர் குறவர்க்கு அ மா வினைகளும் மாயும் அன்றே – சிந்தா:6 1432/4
ஈட்டிய வள நிதி இறைகொள் மா நகர் – சிந்தா:6 1445/3
மறி திரை வரை புரை மாடம் மா கலம் – சிந்தா:6 1446/2
குடை கவித்து அனையது கோல மா முடி – சிந்தா:6 1460/1
மா சினை மயில்கள் ஆட சண்பக மலர்கள் சிந்தும் – சிந்தா:6 1497/3
பனி கொள் மா மதி போல் பசப்பு ஊர யான் – சிந்தா:6 1510/3
புன மா மயிலே பொழிலே புனலே – சிந்தா:6 1519/1
இன மா மணி சூழ் எரி பூணவனை – சிந்தா:6 1519/3
மட மா மயிலே குயிலே மழலை – சிந்தா:6 1526/1
வயங்கு பொன் ஈன்ற நீல மா மணி முலையினாளே – சிந்தா:6 1530/4
கலவ மா மயில் எருத்தில் கடி மலர் அவிழ்ந்தன காயா – சிந்தா:7 1558/1
சூழ்ந்து மா மயில் ஆடி நாடகம் துளக்குறுத்தனவே – சிந்தா:7 1560/4
நிரை கண் மா மணி கறங்க நீள் நிலம் கடந்தனன் நெடியோன் – சிந்தா:7 1564/4
வண்ண மா சுனை மா நீர் மணி தெளித்து அனையது ததும்பி – சிந்தா:7 1566/2
வண்ண மா சுனை மா நீர் மணி தெளித்து அனையது ததும்பி – சிந்தா:7 1566/2
அயில் இயல் காட்டுள் வீழ்ந்தேன் அநங்க மா வீணை என்பேன் – சிந்தா:7 1580/4
மண்டப பளிக்கு அறை மருங்கு ஒர் மா நிழல் – சிந்தா:7 1622/3
அண்ணல் அம் சிலை வலாருள் அமோக மா ஆசானின் பின் – சிந்தா:7 1646/1
நெடு மா தோகை மென் சாயல் நெஞ்சிற்கு இவ்வாறு உரைக்கின்றாள் – சிந்தா:7 1659/4
அம்பும் வென்ற வரி நெடும் கண் அ மா மதி வாள் முகத்தினாள் – சிந்தா:7 1664/2
மணியின் மேல் புறம் போர்த்து அன்ன மா கதிர் – சிந்தா:7 1713/1
சாந்தினால் மெழுகி தட மா மலர் – சிந்தா:7 1714/1
ஏமமாபுரத்து இட்டது ஓர் மா தெய்வம் – சிந்தா:7 1715/3
ஆலும் மா பவள குளம்பு ஆர்ந்தன – சிந்தா:7 1774/2
மங்கலம் மடிந்த திரு மா மகளை ஒப்பீர் – சிந்தா:7 1787/1
பொய் மா மயில் ஊர்ந்து போகி புறங்காட்டுள் – சிந்தா:7 1801/2
கோ அ மா ஆகி குடியோம்பி நின் குடை கீழ் – சிந்தா:7 1804/1
அந்தரத்து இவர்ந்த பாய் மா அரும் பொன் தார் அரவத்தாலே – சிந்தா:7 1819/4
பொங்கிய உவகையில் பொலிந்து மா களிறு அவன் – சிந்தா:7 1834/3
மா நிரை பண்ணினார் வடித்த நூல் கேள்வியார் – சிந்தா:7 1846/4
விண் உளு உண்டு என வீழும் மா நில மிசை – சிந்தா:8 1899/3
மைந்தரை பார்ப்பன மா மகள் மா குழாம் – சிந்தா:8 1902/1
மைந்தரை பார்ப்பன மா மகள் மா குழாம் – சிந்தா:8 1902/1
மாழை நீள் நிதியம் துஞ்சும் மா நில கிழமை எய்தும் – சிந்தா:8 1929/3
பொறை விலங்கு உயிர்த்தன பொன் செய் மா மணி – சிந்தா:8 1937/1
மா உண்ட நோக்கின் மடவாளை மறித்து நோக்கி – சிந்தா:8 1965/3
வரி மல்கி வண்டு உண்டு அறை மா மலர் கண்ணி மைந்தன் – சிந்தா:8 1974/3
தேற்றினான் திரு மா நலம் செவ்வனே – சிந்தா:8 1979/2
மட்டு வாய் அவிழ் மா மலர் கோதையும் – சிந்தா:8 1981/2
மன்றல் நாறு அரிவையை தெருட்டி மா மணி – சிந்தா:8 1994/3
விதி கிடை காணலாம் வீதி மா நகர் – சிந்தா:9 1999/3
வண்டு தேன் சிலை கொள் நாணா மா தளிர் மலர்கள் அம்பா – சிந்தா:9 2003/1
வடம் சுமந்து எழுந்தன மா கண் வெம் முலை – சிந்தா:9 2006/2
மா மலர் தெரியலான் மணி மிதற்று-இடை கிடந்த – சிந்தா:9 2038/3
உள்ளம் வைத்த மா மயில் குழாத்தின் ஓடி எய்தினார் – சிந்தா:9 2039/4
மா மணி மகரம் அம்பு வண் சிலை கரும்பு மான் தேர் – சிந்தா:9 2057/3
மடங்கல் போல் திறலார் மா மணி கறங்க வள வயல் புள் எழ கழிந்தார் – சிந்தா:10 2102/4
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மா மலை – சிந்தா:10 2112/1
மா மலர் கோதை மணாளன் புகுதக – சிந்தா:10 2121/2
மயிர் வாய் சிறு கண் பெரும் செவி மா தாள் – சிந்தா:10 2126/1
பீலி மா மயில் எருத்து என பெரு வனப்பு உடைய – சிந்தா:10 2161/1
நொச்சி மா மலர் நிறத்தன நொடி வரும் முந்நீர் – சிந்தா:10 2163/1
உச்சி மா கதிர் போல் சுடும் ஒளி திகழ் அயில் வாள் – சிந்தா:10 2163/2
அறையும் மா கடல் கார் என ஆர்த்தன – சிந்தா:10 2168/2
செல்லும் மா கடல் போன்றது சேனையே – சிந்தா:10 2169/4
மாலை மா மதி வெண்குடை மல்கிய – சிந்தா:10 2170/1
மன்றல் மா மயில் ஆர்த்து எழ மான் இனம் – சிந்தா:10 2171/1
அத்த மா மணி வரை அனைய தோன்றல – சிந்தா:10 2211/1
உடை திரை மா கலம் ஒளிறு வாள் படை – சிந்தா:10 2223/2
மா கடல் பெரும் கலம் காலின் மாறுபட்டு – சிந்தா:10 2231/1
அடு கதிர் அயில் ஒளி அரசர் மா முடி – சிந்தா:10 2232/3
நிரை உளை அரி நல் மா நிலம் மிசை புரள்வன போல் – சிந்தா:10 2243/2
நீள மா புடைப்ப பொங்கி நிலத்து அவன் கவிழ்ந்து வீழ – சிந்தா:10 2248/2
ஒற்றை மா கதிரை நீட்டி ஒண் சுடர் இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2255/4
காய்ந்திலேன் என்று வல்லே கலின மா குன்றின் பொங்கி – சிந்தா:10 2258/3
மாசில் சீர் மழையின் நெற்றி மா மதி நுழைவதே போல் – சிந்தா:10 2268/3
திங்களோடு உடன் குன்று எலாம் துளங்கி மா நிலம் சேர்வ போல் – சிந்தா:10 2306/1
பொங்கு மா நிரை புரளவும் பொலம் கொள் தேர் பல முறியவும் – சிந்தா:10 2306/3
கங்கை மா கடல் பாய்வதே போன்று காளை தன் கார் முகம் – சிந்தா:10 2309/1
மை துன நீண்ட மா மணி மாடம் மிசை ஏறி – சிந்தா:11 2333/1
மை துன நீண்ட மா மணி வண்ண அவன் ஒத்தான் – சிந்தா:11 2333/4
திருவ மா மணி காம்பொடு திரள் வடம் திளைக்கும் – சிந்தா:11 2368/1
பரவை மா நிலம் அளித்தது களி கயல் மழை கண் – சிந்தா:11 2368/3
மின்னும் கடல் திரையின் மா மணி கை வெண் கவரி விரிந்து வீச – சிந்தா:11 2369/1
மன்னர் முடி இறைஞ்சி மா மணி அம் கழல் ஏந்தி அடி ஈடு ஏத்த – சிந்தா:11 2369/3
மந்தார மா மாலை மேல் தொடர்ந்து தழுவவாரா தாமம் மல்கி – சிந்தா:11 2370/1
மாட மா மணி சிவிகையின் மயில் என இழிந்தார் – சிந்தா:12 2379/3
நீல மா கடல் நெடு நகர் வாழ்க என அறைந்தார் – சிந்தா:12 2392/4
போக மா மழை போழ்ந்து புத-தொறும் – சிந்தா:12 2398/1
மாட மாநகர் மா கடல் ஒத்ததே – சிந்தா:12 2399/4
மாந்தர் கொள்ளை கொண்டு உண்ண மா நிலம் – சிந்தா:12 2403/3
மடி இரும் துகில் உடை மா கணாடியும் – சிந்தா:12 2406/3
துளங்கு மா மணி தூண்கள் நான்கினால் – சிந்தா:12 2420/1
வளம் கொள் மா மணி கூடம் சேர்த்தினார் – சிந்தா:12 2420/3
உவரி மா கடல் ஒல்லென் வெண் திரை – சிந்தா:12 2427/1
மை நூற்று அனைய மா வீழ் ஓதி வகுத்தும் தொகுத்தும் விரித்தும் – சிந்தா:12 2437/1
மா மணி முகடு வேய்ந்த மரகத மணி செப்பு அன்ன – சிந்தா:12 2442/1
சீவகன் என்னும் செம் நீர் பவள மா கடலுள் பாய்வான் – சிந்தா:12 2460/2
குரிசில் மா மேகம் பெய்த கொழும் புயல் காம மாரி – சிந்தா:12 2476/2
சாந்தம் ஆகம் எழுதி தகை மா மலர் – சிந்தா:12 2479/3
இளமை ஆடி இருக்கும் வனத்து ஈர்ம் சடை மா முனி – சிந்தா:12 2491/3
மணி கண் மா மயில் சாயல் மாதரும் – சிந்தா:12 2518/1
வகிர்படு மழை கண் சின்னீர் மா கயல் எதிர்ந்தவே போல் – சிந்தா:12 2540/3
மாரி மா மயில் அனாரும் மைந்தரும் மயங்கினாரே – சிந்தா:12 2543/1
சார்ந்த சாயல் தட மா முலை தையல் வல்லே வருக என்றான் – சிந்தா:12 2585/3
மா தவ மகளிர் எல்லாம் மா பெரும் தேவியாரை – சிந்தா:13 2644/3
மா தவ மகளிர் எல்லாம் மா பெரும் தேவியாரை – சிந்தா:13 2644/3
ஓடு மா மதி உரிஞ்சும் ஒண் பொனின் – சிந்தா:13 2687/3
மா நிற தளிர் நல் மேனி மல்லிகை மாலை சொன்னாள் – சிந்தா:13 2707/4
வண்ண மா மலர் மாலை வாய்ந்தன – சிந்தா:13 2742/1
வலம் கொண்டு ஆய் மலர் பிண்டி மா நிழல் – சிந்தா:13 2743/3
வில்லின் மா கொன்று வெள் நிண தடி விளிம்பு அடுத்த – சிந்தா:13 2751/1
கருவி மா மழை கனை பெயல் பொழிந்து என வழிநாள் – சிந்தா:13 2752/1
ஓத மா கடல் உடை கலத்தவர் உற்றது உறவே – சிந்தா:13 2759/4
தாங்கும் மா வண் கை சக்கரம் மிக்கு உயர் பிறரும் – சிந்தா:13 2761/3
ஏவல் செய்து இறைஞ்சி கேட்டும் அணிகம் மா பணிகள் செய்தும் – சிந்தா:13 2811/2
பணித்தனர் பறித்தலின் பரவை மா நிலம் – சிந்தா:13 2820/2
பற்றிய விசும்பு-இடை பரவும் மா முகில் – சிந்தா:13 2833/2
மா துயர் மலம் கெட மன்னன் ஆடினான் – சிந்தா:13 2848/4
பூமி மா திலகம் எனும் பொன் கிளர் – சிந்தா:13 2855/2
கண்டான் ஒரு நாள் கதிர் மா முடி மன்னர் மன்னன் – சிந்தா:13 2864/1
திளைக்கும் மா மணி குழை சுடர செப்பினான் – சிந்தா:13 2867/3
மையல் விளை மா நரக கோபுரங்கள் கண்டீர் – சிந்தா:13 2869/3
விளைவு அரிய மா துயரம் வீழ் கதியுள் உய்க்கும் – சிந்தா:13 2870/3
பூவை கிளி தோகை புணர் அன்னமொடு பன் மா
யாவை அவை தம் கிளையின் நீங்கி அழ வாங்கி – சிந்தா:13 2875/1,2
மா வலம் விளைத்த கோட்டு மழ களிற்று அரசன் அன்னான் – சிந்தா:13 2917/2
காட்டு அகத்து ஒரு மகன் துரக்கும் மா கலை – சிந்தா:13 2930/1
மா கவின் வளர தீண்டி மணி நகை நக்கு நாளும் – சிந்தா:13 2951/1
அணியார் மணி அரக்கு வட்டு அழுத்தி வைத்து அனைய செம் கண் மா தாள் – சிந்தா:13 2968/1
மாதரார் நெஞ்சம் தேறி மா தவம் செய்தும் என்றார் – சிந்தா:13 2987/3
ஆய்ந்து உலகு உண உவந்து அருளி மா மணி – சிந்தா:13 2997/2
மல்லன் மா கடல் அன்ன கிடங்கு அணிந்து – சிந்தா:13 3006/1
முத்து ஒளிர் தாமமும் உருவ மா மணி – சிந்தா:13 3010/1
பாட்டு அரும் கேவல பரவை மா கடல் – சிந்தா:13 3060/1
கூட்டரும் கொழும் திரை முகந்து மா முனி – சிந்தா:13 3060/2
தம் புனத்து எறி மா மணி சந்து பாய்ந்து – சிந்தா:13 3066/3
கான மா பிடி கன்றொடு நாடகம் – சிந்தா:13 3067/3
வழங்கு பொன் வரை வளரும் பைம் கண் மா உரையாதோ – சிந்தா:13 3088/4
மழை குரல் உருமு உவா ஓத மா கடல் – சிந்தா:13 3109/1
மல்லல் குன்று ஏந்தி அன்ன மா தவம் முற்றினாரே – சிந்தா:13 3119/4
பொனம் கொடி மயில் அனார் புல்ல மா பிடி – சிந்தா:13 3135/3
மண் கனிந்த பொன் முழவ மழையின் விம்ம மா மணி யாழ் தீம் குழல்கள் இரங்க பாண்டில் – சிந்தா:13 3138/1

TOP


மா_வலி (1)

தான் அமர் காதலி தன்னொடு மா_வலி
வானவர் போல் மகிழ்வுற்ற பின் வார் நறும் – சிந்தா:1 222/1,2

TOP


மாக்கல் (1)

மன்னும் வெம் சுடர் மாக்கல் இவர்ந்ததே – சிந்தா:7 1716/4

TOP


மாக்கள் (7)

மடை அடைத்து அனையது அ மாக்கள் ஈட்டமே – சிந்தா:1 85/4
கொல் வினை மாக்கள் சூழ கிடத்தியோ என்று விம்மா – சிந்தா:1 319/2
முருக்கி தேர் தட கை-தன்னால் முழங்கி பாய் மாக்கள் காலின் – சிந்தா:3 807/2
மாக்கள் மா கடல் வெள்ளம் அடுத்ததே – சிந்தா:4 866/4
மையல் அம் கோயில் மாக்கள் மடைதிறந்திட்டது ஒத்தார் – சிந்தா:5 1278/4
கொடி நெடும் தேர்கள் நூறி கொய் உளை மாக்கள் குத்தி – சிந்தா:10 2145/2
சிலையினால் மாக்கள் கொன்று செழும் கடல் வேட்டம் ஆடி – சிந்தா:13 2770/1

TOP


மாக்களால் (1)

முட்டு இலா மூ_அறு பாடை மாக்களால்
புள் பயில் பழு மரம் பொலிவிற்று ஆகிய – சிந்தா:1 93/2,3

TOP


மாக்களொடு (1)

ஆசை மாக்களொடு அந்தணர் கொள்க என – சிந்தா:4 911/1

TOP


மாக (1)

மஞ்சு சூழ்ந்து கொண்டு அணிந்து மாக நீண்ட நாகமும் – சிந்தா:1 143/2

TOP


மாகத்து (1)

மாகத்து விளங்கி தோன்றும் வனப்பு நாம் வகுக்கல் உற்றால் – சிந்தா:3 526/2

TOP


மாகம் (8)

மாகம் நீள் மணிமுடி மாரி வண் கை மாசு இல் சீர் – சிந்தா:1 141/2
இஞ்சி மாகம் நெஞ்சு போழ்ந்து எல்லை காண ஏகலின் – சிந்தா:1 143/1
மாகம் ஈன்ற மா மதி அன்னான் வளர்கின்றான் – சிந்தா:1 362/4
மாகம் நீள் விசும்பு-இடை மேகம் நின்று இடித்தலின் – சிந்தா:3 569/1
மாகம் நந்து மணம் கமழ் யாற்று அயல் – சிந்தா:4 855/3
மாகம் நெய்த்தோர் சொரிந்து எங்கும் மண்ணும் விண்ணும் அதிர்ந்தவே – சிந்தா:10 2173/4
மாகம் முழக்கின் மணி நாகம் பதைப்பவே போல் – சிந்தா:11 2337/1
மாகம் ஏந்துவ போல் மணி தோரணம் – சிந்தா:12 2398/2

TOP


மாகமாய் (1)

மாகமாய் கடல் எல்லை நிழற்றலால் – சிந்தா:12 2580/2

TOP


மாகமே (1)

மாகமே நோக்கி மடவாளே அவ்விருந்தாள் – சிந்தா:4 1038/3

TOP


மாங்கனி (4)

கனைத்து வண்டு உழல்வன வாழை மாங்கனி
எனைத்து உள கிழங்கு காய் குருகொடு ஏந்திய – சிந்தா:3 825/2,3
மன்னவன் சிறுவன் ஆங்கு ஓர் மாங்கனி உண்ணல் உற்று – சிந்தா:7 1640/1
திரு கொள் மாங்கனி தெளித்த தேறலை – சிந்தா:12 2402/2
விழு குலை கனி மாங்கனி வீழ்ந்தவை – சிந்தா:13 3069/2

TOP


மாசறு (2)

மணியும் முத்தும் மாசறு பொன்னும் பவளமும் – சிந்தா:1 365/1
மாசறு மணியும் முத்தும் வயிரமும் ஒளிரும் மேனி – சிந்தா:9 2080/1

TOP


மாசனம் (3)

சீர் கெழு வள மனை திளைத்து மாசனம்
கார் கெழு கடல் என கலந்த அல்லதூஉம் – சிந்தா:3 828/2,3
மாசு இல் மாசனம் வாயில் மடுத்தவே – சிந்தா:4 864/4
மாசனம் பெரிதும் மொய்த்து மழையினோடு இருளும் காற்றும் – சிந்தா:4 1164/2

TOP


மாசாரம் (1)

மாசாரம் ஆய மணி வான் உலகு ஆண்டு வந்தாய் – சிந்தா:13 2889/3

TOP


மாசி (1)

மாசி திங்கள் மாசின சின்ன துணி முள்ளின் – சிந்தா:13 2929/1

TOP


மாசில் (2)

மாசில் வெண் துகிலை நீர் தோய்த்து மேல் போர்த்த வண்ணமே போல் – சிந்தா:7 1649/2
மாசில் சீர் மழையின் நெற்றி மா மதி நுழைவதே போல் – சிந்தா:10 2268/3

TOP


மாசின (1)

மாசி திங்கள் மாசின சின்ன துணி முள்ளின் – சிந்தா:13 2929/1

TOP


மாசு (21)

மாகம் நீள் மணிமுடி மாரி வண் கை மாசு இல் சீர் – சிந்தா:1 141/2
மண்டலம் நிறைந்த மாசு இல் மதி புடை வியாழம் போன்று ஓர் – சிந்தா:3 618/1
வட திசை குன்றம் அன்ன வான் குலம் மாசு செய்தீர் – சிந்தா:3 742/1
மாசு அறு விசும்பின் வெய்யோன் வட திசை அயணம் முன்னி – சிந்தா:4 851/2
மாசு இல் மாசனம் வாயில் மடுத்தவே – சிந்தா:4 864/4
மாசு அறு மணிமுடி மிடைந்த மாலையன் – சிந்தா:4 953/3
மண்ணகம் காவல் மன்னன் மாதரம் பாவை மாசு இல் – சிந்தா:5 1215/1
மனை பெரும் கிழத்தி மாசு இல் மலை மகள் தன்னை யான் சென்று – சிந்தா:5 1220/1
மதிதரன் என்னும் மாசு இல் மந்திரி சொல்ல கேட்டே – சிந்தா:5 1340/1
வெள் நிற துகிலின் ஆங்கண் வீழ்ந்து மாசு ஆகி நின்ற – சிந்தா:6 1433/1
மாசு இலாள் பிறந்த ஞான்றே மதி வலான் விதியின் எண்ணி – சிந்தா:6 1451/1
மாவடு மருட்டும் நோக்கின் மதி முகம் மழை கண் மாசு இல் – சிந்தா:6 1455/1
மாசு இன்றி பாடாதார் வானுலகம் நண்ணாரே – சிந்தா:6 1468/4
மாசு அறு கந்தின் மென் தோள் மணி தொடர் கொளுத்தி வாள் கண் – சிந்தா:7 1690/2
மணி கொடி மாசு உண்ட அன்னாள் மற்றதே துணி-மின் என்றாள் – சிந்தா:7 1817/4
விழு மணி மாசு மூழ்கி கிடந்தது இ உலகம் விற்ப – சிந்தா:8 1890/1
மாசு இல் மடவார்கள் மணி வீணை நரம்பு உளர்ந்தார் – சிந்தா:9 2033/4
மாசு இல் பூம் பள்ளி வைகி வளர்ந்து எழு மகளிர் ஒப்ப – சிந்தா:13 2712/3
காமம் மாசு உண்ட காதல் கதிர் வளை தோளினாரும் – சிந்தா:13 2888/3
தோத்திரங்கள் ஓதி துகள் மாசு துணிக்கின்றார் – சிந்தா:13 3094/4
மாழை நோக்கினார் மேனி மாசு கொண்டு – சிந்தா:13 3120/3

TOP


மாசுண (1)

மாதரும் களிறு அனானும் மாசுண மகிழ்ச்சி மன்றல் – சிந்தா:1 189/2

TOP


மாசுணத்தோடு (1)

நீல மாசுணத்தோடு நிலத்து இழிந்தது ஒத்தனவே – சிந்தா:10 2238/4

TOP


மாசுணம் (1)

மறு முயற்கு இவர்ந்த வேக மாசுணம் அடைய பட்ட – சிந்தா:3 665/1

TOP


மாசை (1)

மாசை மா கடல் மன்னவன் ஆடலின் – சிந்தா:4 911/2

TOP


மாசொடு (1)

மாசொடு மிடைந்து மணி நூற்று அனைய ஐம்பால் – சிந்தா:7 1784/1

TOP


மாட்சி (4)

அம் சிறை கலுழன் ஆகும் மாட்சி ஒன்றானும் இன்றே – சிந்தா:5 1405/3
மாட்சி உள்ளத்தை மாற்றி மலர் மிடை – சிந்தா:7 1634/2
ஆவது அன்று இன்ன மாட்சி அவனை யான் நிகளம் பெய்து – சிந்தா:7 1682/3
மாட்சி ஒன்றானும் இன்றி மயங்கினேற்கு இருளை நீங்க – சிந்தா:13 2729/2

TOP


மாட்சியது (1)

வான் நக்கிடும் மாட்சியது ஓர் மண்டபம் செய்க என்ன – சிந்தா:3 590/2

TOP


மாட்சியர் (1)

மருவி வீடு வளைக்குறும் மாட்சியர்
விரிய வேதம் விளம்பிய நாவினர் – சிந்தா:6 1423/2,3

TOP


மாட்சியில் (1)

மாட்சியில் கதிகள் எல்லாம் அடைத்த பின் வரம்பு இல் இன்பத்து – சிந்தா:1 381/3

TOP


மாட்சியின் (1)

மக்களுக்கு இல்லாத மாட்சியின் மலிந்தனவே – சிந்தா:1 175/4

TOP


மாட்சியினார் (1)

உள்ள மாட்சியினார் உவந்து ஓம்பினார் – சிந்தா:6 1424/4

TOP


மாட்சியே (1)

ஒண்_தொடி திருமுகத்து உருவ மாட்சியே – சிந்தா:4 1009/4

TOP


மாட்டினன் (1)

வள்ளல் தான் வல்ல எல்லாம் மாட்டினன் மற்றும் ஆங்கண் – சிந்தா:5 1274/1

TOP


மாட்டும் (1)

தேவர் மாட்டும் உள மக்களுள் இல்வழி தேர்கலேன் – சிந்தா:4 1151/2

TOP


மாட (19)

குழுவின் மாட துகில் கொடி போன்றவே – சிந்தா:1 34/4
நின்ற மேதியால் பொலிந்த நீர மாட மாலையே – சிந்தா:1 69/4
மாட மாலை மேல் நலார் மணி குழலின் மூழ்கலின் – சிந்தா:1 71/2
கோவை நித்தில மாட குழாம் மிசை – சிந்தா:1 125/3
மஞ்சு தோய் குன்றம் அன்ன மாட வீட்டு அகம் புகுந்தான் – சிந்தா:1 396/4
கோபுர மாட மூதூர் கூற்று உண விளிக என்பார் – சிந்தா:4 1111/4
தூவி பொன் மாட மூதூர் சுபத்திரன் என்னை கண்டே – சிந்தா:7 1756/3
கொடிகள் தவழ் மாட நகர் கொல்ல என மாழ்கி – சிந்தா:7 1798/3
வான் நக்கி நின்று நுடங்கும் கொடி மாட மூதூர் – சிந்தா:7 1866/1
மொய்த்த மணி மாட மிசை அத்தக அடைந்தாள் – சிந்தா:9 2022/4
மாட நகரத்து வாயிலும் கோயிலும் – சிந்தா:10 2112/2
கூடாரம் மாட மயில் போல குழீஇயினாரே – சிந்தா:11 2328/4
குன்று கண்டு அனைய கோல கொடி நெடு மாட மூதூர் – சிந்தா:11 2374/3
மாட மா மணி சிவிகையின் மயில் என இழிந்தார் – சிந்தா:12 2379/3
மாட மாநகர் மா கடல் ஒத்ததே – சிந்தா:12 2399/4
ஒள் இலை சூலம் தெள் நீர் உலா முகில் கிழிக்கும் மாட
கொள் கொடி குழாத்தினாலும் கொழு நறும் புகையினாலும் – சிந்தா:12 2527/1,2
நீர் அணி மாட வாவி நேர்ம் புணை நிறைத்து நீள் நீர் – சிந்தா:13 2654/1
மாட கீழ் நிலை மகிழ்ந்து வைகினார் – சிந்தா:13 2687/4
சுரும்பொடு மணி வண்டு ஆர்க்கும் துகில் கொடி மாட வீதி – சிந்தா:13 3043/2

TOP


மாடக (1)

மணி கடை மருப்பின் வாளார் மாடக வயிர தீம் தேன் – சிந்தா:3 722/2

TOP


மாடகம் (1)

மாடகம் நொண்டு கொண்டு மாத்திரை நிறைய வீக்கி – சிந்தா:7 1697/2

TOP


மாடங்கள் (3)

செம்பொன் மாடங்கள் சென்னி அழுத்திய – சிந்தா:3 531/1
வெருளி மாடங்கள் மேல் துயில் எய்தலின் – சிந்தா:3 532/2
ஏந்து மாடங்கள் தாம் இழின் என்பன – சிந்தா:12 2395/3

TOP


மாடத்தின் (1)

மாடத்தின் உச்சி நின்ற மலை மகள் தன்மை கண்டே – சிந்தா:7 1751/3

TOP


மாடத்து (21)

சிறகர் வண்டு செவ்வழி பாட மாடத்து ஊடு எலாம் – சிந்தா:1 74/3
பாத்தரும் பசும்பொன்னின் மாடத்து உச்சி மேல் – சிந்தா:1 87/1
நடுங்குபு நல் வரை மாடத்து உச்சியில் – சிந்தா:1 88/3
நீள் வெண் மாடத்து நின்று கொண்டு அம் நலார் – சிந்தா:1 132/2
மஞ்சு தோய் மணி மாடத்து மல்கு பூம் – சிந்தா:1 134/3
இரவி தோய் கொடி கொள் மாடத்து இடு புகை தவழ சுண்ணம் – சிந்தா:2 456/1
மின் அவிர் செம்பொன் மாடத்து இருவரும் இழிந்து புக்கு – சிந்தா:3 536/3
எரி மணி பளிக்கு மாடத்து எழுந்தது ஓர் காமவல்லி – சிந்தா:3 549/1
முகில் தலை மதியம் அன்ன முழு மணி மாடத்து இட்ட – சிந்தா:3 600/1
இரிவன போன்று மாடத்து இல் உறை தெய்வம் அன்னார் – சிந்தா:4 1095/2
அகில் தரு கொழும் புகை மாடத்து ஆய் பொனின் – சிந்தா:5 1251/1
எரி மணி விளக்கம் மாடத்து இருள் அறு-காறும் ஓடி – சிந்தா:6 1508/3
மஞ்சு தோய் செம்பொன் மாடத்து என் மனை-தன்னுள் என்றாள் – சிந்தா:6 1531/3
விண் உயர் செம்பொன் மாடத்து இழிந்து அவண் விளங்க புக்கேன் – சிந்தா:7 1757/2
அண்ணல் நன் மாடத்து அங்கண் அகில் புகை அமளி ஏறி – சிந்தா:8 1984/2
வாய்ந்த வரை மழையின் உயர் மாடத்து எழுந்தனவே – சிந்தா:9 2032/4
வரு குலை கமுகும் வாழையும் நடுவார் வரை உமிழ் ஆவி போல் மாடத்து
அரு நறும் புகையும் ஏந்துவார் ஊர்-தோறு அமரர்-தம் உலகம் ஒத்ததுவே – சிந்தா:10 2111/3,4
துளங்கு ஒளி மாடத்து உச்சி துகில் கொடி நுடங்கும் வீதி – சிந்தா:10 2129/2
சுதை ஒளி மாடத்து உச்சி வெண்குடை நீழல் தோன்றி – சிந்தா:10 2153/3
முனியாது தான் காண மொய் கொள் மாடத்து எழுதுவித்தாள் – சிந்தா:13 2603/4
அரிவையை புல்லி அம் பொன் அணி கிளர் மாடத்து இன் தேன் – சிந்தா:13 3118/2

TOP


மாடத்துள் (1)

மாடத்துள் இழிந்து மற்று அ வள்ளலை மறைய வைத்து – சிந்தா:9 2055/2

TOP


மாடம் (23)

கண் நோக்கு உடைந்து கடி_மாடம் அடைந்தவாறும் – சிந்தா:0 13/4
கல் பொறிகள் பாவை அனம் மாடம் அடு செம் தீ – சிந்தா:1 102/2
மாடம் ஓங்கும் வள நகருள் வரம்பு இல் பண்டம் தலை திறந்திட்டு – சிந்தா:1 307/1
பட அரவு அல்குலாரை பயந்தன மாடம் எல்லாம் – சிந்தா:2 462/4
வீக்கி மாடம் திறந்திட மெல்லவே – சிந்தா:3 534/3
கந்து எரி மணியில் செய்த கன்னியா மாடம் எய்தி – சிந்தா:3 585/3
மாடம் அது வார் சடைய வள்ளலையும் ஒக்கும் – சிந்தா:3 598/2
முனிய உண்ட குஞ்சியான் முரண் கொள் மாடம் முன்னினான் – சிந்தா:3 704/4
மறி திரை வரை புரை மாடம் மா கலம் – சிந்தா:6 1446/2
மதி அகடு உரிஞ்சும் சென்னி மாடம் நீள் மறுகு-தோறும் – சிந்தா:6 1447/1
கொல் சின மடங்கல் அன்னான் கொழு நிதி மாடம் நீந்தி – சிந்தா:6 1505/3
கதிர்த்து வெண் மாடம் தோன்றும் செவ்வையில் காதம் நான்கின் – சிந்தா:7 1821/3
மாந்தர் மேல் தவழ்ந்து மாடம் இருள் பட புதையும் செல்வத்து – சிந்தா:7 1855/3
மாடம் புக்கு அநங்கன் பேணி வரம் கொள்வல் நாளை என்றாள் – சிந்தா:9 2052/4
திரு மணி சிவிகை ஏறி செம்பொன் நீள் மாடம் புக்காள் – சிந்தா:9 2069/3
மருங்குல் தளர மழை மருள் மாடம்
நெருங்க இறைகொண்ட நேர்_இழையார்-தம் – சிந்தா:10 2116/2,3
பொன் வரை மாடம் புதைய பொறி மயில் – சிந்தா:10 2117/2
கோள் திக்கு ஓடும் கூம்பு உயர் நாவாய் நெடு மாடம்
கோடி பட்டின் கொள் கொடி கூட புனைவாரும் – சிந்தா:11 2331/1,2
மை துன நீண்ட மா மணி மாடம் மிசை ஏறி – சிந்தா:11 2333/1
ஒல்கி போய் மாடம் சேர்ந்தார் ஒரு தடம் குடங்கை கண்ணார் – சிந்தா:12 2535/4
தானக மாடம் ஏறி தையலார் ததும்ப பாய்வார் – சிந்தா:13 2658/1
இன் அகில் ஆவி விம்மும் எழு நிலை மாடம் சேர்ந்தும் – சிந்தா:13 2840/1
வெம்பு நீள் சுடரும் சென்னி விலங்கிய மாடம் எய்தி – சிந்தா:13 2918/2

TOP


மாடமும் (4)

கவ்வை அம் கருவி சூழ்ந்து கண் படுக்கும் மாடமும்
தெவ்வர் தந்த நீள் நிதி செம்பொன் மாடமும் – சிந்தா:1 153/1,2
தெவ்வர் தந்த நீள் நிதி செம்பொன் மாடமும்
மவ்வல் அம் குழலினார் மணி கலம் பெய் மாடமும் – சிந்தா:1 153/2,3
மவ்வல் அம் குழலினார் மணி கலம் பெய் மாடமும்
இ வலந்த அல்லவும் இடங்கள் எல்லை இல்லையே – சிந்தா:1 153/3,4
மாடமும் காவும் அடுத்து ஓர் சில் நாள் செல – சிந்தா:1 238/2

TOP


மாடமே (1)

மாடமே நெடியாய் மழை தோய்ந்து உளாய் – சிந்தா:5 1369/3

TOP


மாடியம் (1)

மாடியம் தானை மன்னர் மா மணி நாகம் ஆக – சிந்தா:3 537/1

TOP


மாடு (2)

மாடு உற தெளித்து வை களைந்து கால் உறீஇ – சிந்தா:1 59/2
மாடு ஆர்ந்து இழியும் அருவி மலர் பொற்ப ஏற்றி – சிந்தா:12 2565/3

TOP


மாண் (15)

பல் மாண் குணங்கட்கு இடனாய் பகை நண்பொடு இல்லான் – சிந்தா:0 3/1
பூம் கச்சு நீக்கி பொறி மாண் கலம் நல்ல சேர்த்தி – சிந்தா:0 16/2
குஞ்சி மாண் கொடி கையால் கூவி விட்டது ஒத்ததே – சிந்தா:1 143/4
மாண் மது நசையின் மொய்த்த மதுகர ஈட்டம் ஒத்தார் – சிந்தா:3 615/4
மன் செய் மாண் நகர் வட்டம் விட்டிட்டதே – சிந்தா:4 860/4
மாண் நிற கரும் குழல் மருங்கில் போக்கிய – சிந்தா:4 1010/2
மாண் இழை வளை கை தம்மால் வட்டணை போக்குகின்றாள் – சிந்தா:5 1257/3
நடை மாண் அனமே நலம் ஆர் கிளியே – சிந்தா:6 1526/2
கை மாண் கடல் படையுள் காவலனை ஆண்டு ஒழிய – சிந்தா:7 1801/1
பூ மாண் புனை தாராய் நோக்காது போதியோ – சிந்தா:7 1805/4
மாண் குலாம் குணத்தினால் மறைத்திட்டாள்-அரோ – சிந்தா:10 2233/4
தூ மாண் தூம குடம் ஆயிரம் ஆய் சுடர் பொன் தூண் – சிந்தா:12 2455/1
பூ மாண் தாம தொகையால் பொலிந்த குளிர் பந்தர் – சிந்தா:12 2455/3
பூ மாண் திரு கோயில் புங்கவன் தாள் சேர்ந்து ஏத்தி – சிந்தா:13 3040/2
தூ மாண் வலம்புரியின் தோற்றம் போல் புக்காரே – சிந்தா:13 3040/4

TOP


மாண்ட (10)

காய் மாண்ட தெங்கின் பழம் வீழ கமுகின் நெற்றி – சிந்தா:1 31/1
பூ மாண்ட தீம் தேன் தொடை கீறி வருக்கை போழ்ந்து – சிந்தா:1 31/2
மாண்ட எயிற்று எகினம் மறம் இல்லது – சிந்தா:4 942/3
வார்ந்து இலங்கு எயிறு அணி பவழம் மாண்ட வாய் – சிந்தா:6 1465/1
மணி ஒலி வீணை பண்ணி மாண்ட கோல் தடவ மாதர் – சிந்தா:7 1746/1
மாண்ட குணத்தார் நபுல விபுலரொடு மன்னும் – சிந்தா:7 1794/2
மந்திர விதியின் மாண்ட சிறு விரல் தருப்பை சூழ்ந்து – சிந்தா:12 2465/1
ஏந்தி மாண்ட முலை கண்களின் எழுதி – சிந்தா:12 2479/2
நீடு ஆர மாலை நிழல் மாண்ட பவழ மாலை – சிந்தா:12 2565/2
மணி உயிர் பொன் உயிர் மாண்ட வெள்ளியின் – சிந்தா:13 3111/1

TOP


மாண்டது (4)

மாண்டது அன்று நின் வாய் மொழி தெய்வமே – சிந்தா:1 250/4
மாண்டது இல் செய்கை சூழ்ந்த வாணிகன் மகனை வல்லே – சிந்தா:4 1079/3
மாண்டது ஓர் விஞ்சை ஓதி மதி முகம் தைவந்திட்டாள் – சிந்தா:7 1709/3
மை எழுத்து ஊசியின் மாண்டது ஓர் தோட்டு-இடை – சிந்தா:7 1767/3

TOP


மாண்டன (1)

கூர் உளி முகம் பொர குழிசி மாண்டன
ஆர் ஒளி அமைந்தன ஆய் பொன் சூட்டின – சிந்தா:10 2229/1,2

TOP


மாண்பில் (1)

மால் உறுப்ப மகிழ் செய்வ மாண்பில் நஞ்சும் அமிர்தமுமே – சிந்தா:1 167/3

TOP


மாண்பினரே (1)

மன்னர் கோயில் உறைவார் பொறி செறித்த மாண்பினரே
என்ன அஞ்சினாய் என்று அவனை நக்காட்கு அஃது அன்று கோதாய் – சிந்தா:7 1669/1,2

TOP


மாண்பினன் (1)

மனத்தையும் குழைய செத்தும் மாண்பினன் மாதோ என்றான் – சிந்தா:7 1578/4

TOP


மாண்பினால் (1)

மற்றும் ஓர் நால்வர் உள்ளார் மாண்பினால் வளர்ந்தது இல்லை – சிந்தா:7 1647/2

TOP


மாண்பினான் (2)

வள்ளல் மா தடிந்தான் அன்ன மாண்பினான் – சிந்தா:4 1029/4
மணி கலத்து அகத்து அமிர்து அனைய மாண்பினான் – சிந்தா:5 1172/4

TOP


மாண்பு (8)

தொல் மாண்பு அமைந்த புனை நல்லறம் துன்னி நின்ற – சிந்தா:0 3/2
சொல் மாண்பு அமைந்த குழுவின் சரண் சென்று தொக்க – சிந்தா:0 3/3
நல் மாண்பு பெற்றேன் இது நாட்டுதல் மாண்பு பெற்றேன் – சிந்தா:0 3/4
நல் மாண்பு பெற்றேன் இது நாட்டுதல் மாண்பு பெற்றேன் – சிந்தா:0 3/4
நல் உயிர் நீங்கலும் நல் மாண்பு உடையது ஓர் – சிந்தா:1 332/1
மாண்பு இலாதாரை வைத்தார் என் உறார் என்று நக்கு – சிந்தா:12 2515/2
மட்டு ஒளித்து உண்ணும் மாந்தர் மாண்பு போல் மறைந்து வண்ண – சிந்தா:12 2533/1
மன்னவன் துறவு என துறத்தல் மாண்பு என – சிந்தா:13 3016/1

TOP


மாண்பொடு (1)

மனை கண் வைகுதல் மாண்பொடு என சொன்னாள் – சிந்தா:5 1400/4

TOP


மாண (1)

மாண நல் தவம் செய்குவம் என்மரும் – சிந்தா:3 640/4

TOP


மாணிக்க (1)

நாண் உள் இட்டு சுடர் வீச நல் மாணிக்க நகு தாலி – சிந்தா:13 2697/1

TOP


மாத்தன (1)

நிலை மாத்தன தேம் உறும் தீம் கனியும் – சிந்தா:5 1191/2

TOP


மாத்தாள் (1)

மஞ்சு தவழ் குன்று அனைய தோள் ஒசித்து மாத்தாள்
குஞ்சரங்கள் நூறி கொலை வாள் ஒடித்து நின்றான் – சிந்தா:1 287/3,4

TOP


மாத்திரை (2)

மாடகம் நொண்டு கொண்டு மாத்திரை நிறைய வீக்கி – சிந்தா:7 1697/2
நொடிப்பின் மாத்திரை நூற்று வில் ஏகுவ – சிந்தா:7 1773/3

TOP


மாத்திரையால் (1)

ஒடியாத மாத்திரையால் உண்டே நுசுப்பு இருந்து காண்பாரும் உளரே செம் கண் – சிந்தா:3 681/3

TOP


மாத்திரையே (1)

அல்லாரும் நாய் வேட்டம் ஆடாத மாத்திரையே
அல்லாத பைம் கிளியும் பூவையும் ஆதியா – சிந்தா:13 2788/2,3

TOP


மாதத்தன் (1)

சிலையொடு திரண்ட திண் தோள் தேவ மாதத்தன் என்பான் – சிந்தா:7 1735/1

TOP


மாதர் (47)

தவழ் மது கோதை மாதர் தாமரை பூ அது ஆக – சிந்தா:1 191/3
வேரி தேம் கோதை மாதர் விருந்து உனக்காக இன்பம் – சிந்தா:1 214/3
வார் உடை முலை முகம் நனைப்ப மாதர் சென்ற பின் – சிந்தா:1 274/2
மருள் உடை மாதர் உற்ற மம்மர் நோய் மறைந்தது அன்றே – சிந்தா:1 304/4
தேன் அமர் கோதை மாதர் திருமகன் திறத்தை ஓராள் – சிந்தா:1 314/1
மருள் உடை மாதர் மதித்தனள் ஆகி – சிந்தா:1 338/2
வம்பு கொண்டு இருந்த மாதர் வன முலை மாலை தேன் சோர் – சிந்தா:2 439/1
மட்டு அவிழ் கோதை மாதர் மைந்தனை கொண்டு புக்கார் – சிந்தா:2 472/4
வண்ண வன முலை மாதர் மட நோக்கி – சிந்தா:2 480/3
பனி வளர் கோதை மாதர் பாவையை பரவி வைத்தார் – சிந்தா:2 486/4
மாதர் வாழ்வு மண்ணதே ஆதலால் அலங்கல் அம் – சிந்தா:3 577/1
கதிர் நகை முறுவல் மாதர் கண் உறு கவலை தீர்த்தான் – சிந்தா:3 584/4
ஆசு அற திமிர்ந்து மாதர் அணி நலம் திகழ்வித்தாரே – சிந்தா:3 622/4
மாதர் யாழ் தடவர வந்த மைந்தர் கை – சிந்தா:3 660/1
மாதர் எருத்தம் இடம் கோட்டி மா மதுர – சிந்தா:3 731/3
எண் இன்றி மாதர் இசை தோற்று இருந்தனளே – சிந்தா:3 735/4
மந்திரத்து அரசன் காதல் மாதர் அம் பாவை-தன்னை – சிந்தா:3 836/1
மன்னும் யான் உணரலேன் மாதர் உற்ற நோய் – சிந்தா:4 1028/3
மழை மொக்குள் அன்ன வரு மென் முலை மாதர் நல்லார் – சிந்தா:4 1064/1
வாள் ஆர் மணி பூண் அவன் மாதர் அம் பாவை-தன்னை – சிந்தா:4 1074/3
நெருக்கி தன் முலையின் மின்னும் நிழல் மணி வடத்தை மாதர்
பொருக்கு நூல் பரிந்து சிந்தா பூ எலாம் கரிந்து வாட – சிந்தா:5 1259/2,3
மற்ற மாதர் தன் வாள் தடம் கண்களால் – சிந்தா:5 1295/1
என்று மாதர் எழில் நலம் ஏத்தினான் – சிந்தா:5 1332/4
விருத்தி மாதர் விலக்க வெரீஇ-கொலோ – சிந்தா:5 1374/2
தினை விளை சாரல் செ வாய் சிறு கிளி மாதர் ஓப்ப – சிந்தா:6 1498/1
மணி வண்டு இ மாதர் கோதை மது உண வந்த போழ்து அங்கு – சிந்தா:6 1502/1
வில் உறை புருவம் மாதர் வெந்தனள் கிடப்ப மின் தோய் – சிந்தா:6 1527/3
என்று அவன் இருப்ப மாதர் என் வரவு இசைப்பின் அல்லால் – சிந்தா:7 1579/1
மாதர் விஞ்சையும் வல்லளும் அல்லளோ – சிந்தா:7 1631/4
போது உலாம் கோதை மாதர் புனைந்து அலர் தொடுத்த மாலை – சிந்தா:7 1666/2
உரை உடை கோதை மாதர் ஒளி நலம் நுகர்ந்து நாளும் – சிந்தா:7 1693/2
மணி ஒலி வீணை பண்ணி மாண்ட கோல் தடவ மாதர்
அணி முலை தடத்தின் ஒற்றி வெப்பரால் தட்பம் மாற்றி – சிந்தா:7 1746/1,2
முருகு உடை மார்பின் பாய்ந்து முழு மெயும் நனைப்ப மாதர்
வருக என் களிறு என்று ஏத்தி வாங்குபு தழுவிக்கொண்டாள் – சிந்தா:8 1911/3,4
உருவ மாதர் உரைக்கும் இது என்பவே – சிந்தா:8 1918/4
வண்டும் தேனும் பாட மாதர் பந்து மைந்துற்று ஆடுமே – சிந்தா:8 1955/4
என்றாம்-கொல் மாதர் நலம் எய்துவது என்று சிந்தித்து – சிந்தா:8 1973/1
வாய்ந்த இ மாதர் சுண்ணம் சீவகன் பழித்த பின்றை – சிந்தா:9 2043/1
பொங்கு பூம் சிலம்பில் போர்த்த பூம் துகள் அவித்து மாதர்
கொங்கு அலர் கோதை சூட்டி குழல் நலம் திருத்தினானே – சிந்தா:9 2064/3,4
புனை கடி மாலை மாதர் திறத்து இது மொழிந்து விட்டார் – சிந்தா:9 2071/4
நச்சு இலை வேல் கண் மாதர் நகை முக முறுவல் மாந்தி – சிந்தா:9 2090/2
தளிர் புரை கோதை மாதர் தாமரை முகத்தை சேர்ந்த – சிந்தா:12 2468/2
வித்தி மாதர் வருத்தம் விளைத்தாள் என – சிந்தா:12 2481/2
மாதர் தன் வனப்பு நோக்கி மகிழ்ந்து கண் இமைத்தல் செல்லான் – சிந்தா:12 2506/1
நலம் குவித்த அனைய மாதர் நல் நலம் ஆய எல்லாம் – சிந்தா:12 2516/1
விதம்பட கருதி மாதர் விளைத்தது விளம்பலுற்றேன் – சிந்தா:12 2584/4
அறியும் நாடகம் கண்டான் பைம் தார் அலர்ந்து மாதர் நலம் குழைந்ததே – சிந்தா:12 2594/4
மான் மட நோக்கின் மாதர் மாலை நாள் பயந்த மைந்தன் – சிந்தா:13 2912/2

TOP


மாதர்-தன்னை (1)

இறங்கிய மாதர்-தன்னை எரி மணி கடக கையால் – சிந்தா:9 2067/1

TOP


மாதர்க்கு (2)

எழில் பொலி மாதர்க்கு ஏந்த இனிதினின் நுகர்ந்து காம – சிந்தா:8 1986/3
உளைவது பிறிதும் உண்டோ ஒண் தொடி மாதர்க்கு என்றான் – சிந்தா:9 2042/4

TOP


மாதரம் (2)

மாதரம் பாவை நாணி மழை மினின் ஒசிந்து நிற்ப – சிந்தா:3 740/2
மண்ணகம் காவல் மன்னன் மாதரம் பாவை மாசு இல் – சிந்தா:5 1215/1

TOP


மாதரார் (12)

வெம் களி இள முலை வேல் கண் மாதரார்
பைங்கிளி முன்கை மேல் கொண்டு பார்ப்பு எனும் – சிந்தா:1 94/2,3
காய்த்து நின்று கண் தெறூஉம் காமர் வல்லி மாதரார்
கூத்து அறாத பள்ளியும் கொற்றம் அன்ன மங்கையர் – சிந்தா:1 154/2,3
மாதரார் மனம் என கிடந்த செந்நெறி – சிந்தா:5 1208/3
தோள் பொலி மணி வளை தொய்யின் மாதரார்
வேட்பது ஓர் வடிவொடு விரைவின் எய்தினான் – சிந்தா:8 1944/3,4
வாள் இரண்டு மாறுவைத்த போல் மழை கண் மாதரார்
நாள் இரண்டு சென்ற என்று நைய மொய்கொள் காவினுள் – சிந்தா:9 1995/1,2
மாய்ந்தனன் போலும் என்ன மாதரார் ஒருங்கு வாழ்த்தி – சிந்தா:9 2043/3
மாதரார் முக பூவும் அலர்ந்தவே – சிந்தா:11 2334/4
மாதரார் முகங்கள் என்னும் தாமரை மலர்ந்த தெள் நீர் – சிந்தா:12 2544/2
மாதரார் பலரும் வீச வளர்ந்து எழு சிங்கம் போல – சிந்தா:13 2615/2
கொங்கு விம்மு பூம் கோதை மாதரார்
பங்கய பகை பருவம் வந்து என – சிந்தா:13 2680/1,2
மாதரார் மழை மலர் தடம் கண் மல்கு நீர் – சிந்தா:13 2943/3
மாதரார் நெஞ்சம் தேறி மா தவம் செய்தும் என்றார் – சிந்தா:13 2987/3

TOP


மாதரார்கள் (1)

மாதரார்கள் கற்பினுக்கு உடைந்த மா மணி கலை – சிந்தா:4 1106/1

TOP


மாதராள் (1)

மாது யாழ் மழலை மொழி மாதராள்
தாதி அவ்வையும் தன் அமர் தோழியும் – சிந்தா:5 1316/1,2

TOP


மாதரும் (4)

மாதரும் களிறு அனானும் மாசுண மகிழ்ச்சி மன்றல் – சிந்தா:1 189/2
மன்னிய மதுவின் வாங்கி மாதரும் பருகியிட்டாள் – சிந்தா:1 190/4
தோற்ற மாதரும் தோன்றலை காண்டலும் – சிந்தா:8 1979/3
மணி கண் மா மயில் சாயல் மாதரும்
அணி கந்து அன்ன தோள் அரச சீயமும் – சிந்தா:12 2518/1,2

TOP


மாதரை (5)

திருவிலும் இவை தே மொழி மாதரை
பொரு இல் நீள் அதர் போக்குவ போன்றவே – சிந்தா:1 339/3,4
மன்னுடன் ஏந்தி தெய்வ மாதரை சூழ்ந்த அன்றே – சிந்தா:4 1147/4
மயக்கி கொண்டு போய் வைத்தாய் என் மாதரை தந்து அருள் நீ – சிந்தா:7 1590/2
அனைய மாதரை கண்டு ஆங்கு அடி புல்லி வீழ்ந்து அரற்றினான் – சிந்தா:7 1600/4
மழை கண் மாதரை மாலுறு நோய்செய்வான் – சிந்தா:9 2004/2

TOP


மாதவ (2)

வாள் உறை நெடும் கணாளை மாதவ மகளிர் எல்லாம் – சிந்தா:1 348/1
மாதவ பெருமை வண்ணம் மாநகர் நம்பிக்கு உற்ற – சிந்தா:7 1799/1

TOP


மாதவர் (7)

அருள் உடை மாதவர் அ திசை முன்னி – சிந்தா:1 338/3
செம்மை மாதவர் செய் தவ பள்ளியே – சிந்தா:1 347/4
வருந்தும் நீர்மை அ மாதவர் பள்ளியுள் – சிந்தா:5 1195/1
மந்திர வாய்மொழி மறு இல் மாதவர்
இந்திரர் தொழும் அடி இனிதின் எய்தினான் – சிந்தா:5 1239/3,4
பாங்கின் மாதவர் பால் மதி போன்று இவன் – சிந்தா:6 1425/1
பரிவின் மாதவர் பள்ளியுள் விட்டதே – சிந்தா:7 1779/4
சீர் அணி மாதவர் செழும் பொன் பாதமே – சிந்தா:13 2892/4

TOP


மாதவர்க்கு (1)

செம்மை மாதவர்க்கு உற்ற செப்புவாம் – சிந்தா:13 3131/4

TOP


மாதவரை (1)

மல்லல் மலை அனைய மாதவரை வைது உரைக்கும் – சிந்தா:13 2789/1

TOP


மாதவன் (4)

நூல் கடன் மாதவன் நுனித்த நல் அறம் – சிந்தா:13 2746/3
மாதவன் என பெயர் வரையின் அம் வரை – சிந்தா:13 2848/1
மஞ்சு இவர் மணி வரை அனைய மாதவன்
வஞ்சம் இல் அறவுரை பொதிந்த வாய்மொழி – சிந்தா:13 2891/1,2
மாதவன் சரிதமும் துறந்த வண்ணமும் – சிந்தா:13 3059/1

TOP


மாதவி (2)

பயிலும் மாதவி பந்தர் ஒன்று எய்தினான் – சிந்தா:5 1322/4
மறைந்த மாதவி மாமை நிழற்றலின் – சிந்தா:5 1325/3

TOP


மாதார் (1)

வண் தெரியல் ஆரம் முலை மாதார் மகிழ் அமுதம் – சிந்தா:3 599/3

TOP


மாது (8)

பெண்மை நாண் வனப்பு சாயல் பெரு மட மாது பேசின் – சிந்தா:1 356/1
மாது உகு மயிலின் நல்லார் மங்கல மரபு கூறி – சிந்தா:2 463/1
மாது கொண்ட சாயல் அம் மடந்தையர் மனம் கசிந்து – சிந்தா:4 1102/2
மாது உலாம் மொழியோ மட நோக்கமோ – சிந்தா:5 1308/2
மாது யாழ் மழலை மொழி மாதராள் – சிந்தா:5 1316/1
மாது உலாம் மழலை செ வாய் மட கிளி மொழிந்தது அன்றே – சிந்தா:7 1666/4
மாது ஆர் மயில் அன்னவர் சண்பக சாம்பல் ஒத்தார் – சிந்தா:11 2349/4
மாது அணிந்த நோக்கினார் அல்குல் காசும் மணி மழலை கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஏங்க – சிந்தா:13 3136/3

TOP


மாது-தன்னை (1)

பின்னை தான் பிறரை நோக்கா பெரு மட மாது-தன்னை
என்னை யான் இழந்து வாழுமாறு என இரங்கினானுக்கு – சிந்தா:7 1599/2,3

TOP


மாதுபடு (1)

மாதுபடு நோக்கினவர் அவர் வாள் கண் வடு உற்ற – சிந்தா:3 499/2

TOP


மாதே (1)

மான் சென்ற நோக்கின் மாதே மாய்ந்து போம் மக்கள் யாக்கை – சிந்தா:5 1390/3

TOP


மாதோ (33)

கோன் நெறி தழுவி நின்ற குணத்தொடு புணரின் மாதோ
நால் நெறி வகையில் நின்ற நல் உயிர்க்கு அமிர்தம் என்றான் – சிந்தா:1 374/3,4
நிரை இடறி பாய்ந்து இரிய ஏகியது மாதோ – சிந்தா:3 502/4
நூல் பொர புகுந்த நுண் நூல் வணிகரும் தொலைந்து மாதோ
கால் பொர கரிந்த காமர் பங்கய பழனம் ஒத்தார் – சிந்தா:3 663/3,4
மல் செய்து வீங்கு தோளான் மந்திரம் ஐந்தும் மாதோ
தன் செய்கை தளிர்ப்ப தாழ்ந்து ஆங்கு அதன் செவி செப்புகின்றான் – சிந்தா:4 945/3,4
மெலிவு கண்டு உவந்து மாதோ விருப்பொடு மறலினாரே – சிந்தா:4 968/4
மனத்தையும் குழைய செத்தும் மாண்பினன் மாதோ என்றான் – சிந்தா:7 1578/4
ஒல்லான் ஒல்லான் ஆகி உயிர்போயிருந்தான் மாதோ – சிந்தா:10 2196/4
வஞ்சி நுண் இடை கவின் பெற வைகினன் மாதோ – சிந்தா:12 2384/4
தெண் திரை வேலி எங்கும் தீதினது ஆக மாதோ – சிந்தா:12 2457/4
தெண் திரை வேலி எங்கும் திரு விளையாட மாதோ – சிந்தா:12 2466/4
மத்தகமும் திருமகள் தன் வடிவும்பட மாதோ
ஒத்த அகலம் எண் முழம் என்று ஓதி நகர் இழைத்தார் – சிந்தா:12 2485/2,3
வார முறை கருவி வடக்கு இருந்தன கண் மாதோ – சிந்தா:12 2489/4
வாய்ந்த கை புரட்டி மாதோ மருள்தக பற்றினானே – சிந்தா:12 2496/4
வார் வளர் முலையினார்-தம் மாழை வாள் முகங்கள் மாதோ – சிந்தா:12 2536/4
பேதுறுகின்ற போன்ற பெரு மழை கண்கள் மாதோ – சிந்தா:12 2544/4
வரும் வழி வினாய் உழந்து வாழ்க தவம் மாதோ – சிந்தா:12 2556/4
புலமகள் புகழ பொய் தீர் பூ மகள் புணர்ந்து மாதோ – சிந்தா:12 2566/4
ஓவல் இல் கறவை ஒத்தான் உலோகபாலற்கு மாதோ – சிந்தா:12 2572/4
விளை பயன் இனிதின் துய்த்து வீணை வேந்து உறையும் மாதோ – சிந்தா:12 2598/4
தாது அலர் தாம மார்பன் உரிமையும் தானும் மாதோ
போது அவிழ் கண்ணி ஈர்த்து புனல் வர புலம்பினானே – சிந்தா:13 2643/3,4
அலங்கு பொன் கொம்பு அனாரும் மன்னனும் ஆட மாதோ
நலம் கவின் கொண்ட காவு நல் ஒளி நந்திற்று அன்றே – சிந்தா:13 2710/3,4
உடுப்பு இனம் வேட்டம் செய்தார் உழப்பவால் துன்பம் மாதோ – சிந்தா:13 2767/4
பார கூர் தறிகள் நட்டு பனை என பிளப்பர் மாதோ – சிந்தா:13 2771/4
மந்தரத்து அனைய துன்பம் வைகலும் உழப்ப மாதோ – சிந்தா:13 2774/4
காற்கு ஒசி கொம்பு போல கைதொழுது இறைஞ்சி மாதோ – சிந்தா:13 2826/4
விண்டு அலர் மாலை மார்பன் விதியினால் சென்று மாதோ
கண்டனன் கலந்த உள்ளம் காதலின் ஒருவர் ஆனார் – சிந்தா:13 2837/3,4
நலம் கவர்ந்து உண்டு நண்ணார் நாமுற கழிக்கும் மாதோ – சிந்தா:13 2858/4
கழுமிய துகிலின் காமன் கண் புடைத்து இரங்க மாதோ – சிந்தா:13 2993/4
அந்தரத்து அலர்ந்த பன் மீன் எனைத்து உள அனைத்தும் மாதோ – சிந்தா:13 3048/4
மங்குல் சூழ் வாடைக்கு ஒல்கான் வெள்ளிடை வதிந்து மாதோ
இங்கு நான்கு ஆய திங்களின் உயிர் ஓம்பினானே – சிந்தா:13 3072/3,4
மருந்து எறி பிணியை கொல்லும் மருத்துவன் போன்று மாதோ
இருந்து எறிந்து எறியும் மூவர் மேல் படை இயற்றினானே – சிந்தா:13 3078/3,4
விதி அறியும் படி வீரனை மாதோ – சிந்தா:13 3097/4
மை வினை மறு இலாத மதி எனும் திங்கள் மாதோ
மொய் வினை இருள் கண் போழும் முக்குடை மூர்த்தி பாதம் – சிந்தா:13 3145/2,3

TOP


மாந்தர் (26)

வேட்டவற்றின் ஊறு உளார் வெருளி மாந்தர் போர் கொளீஇ – சிந்தா:1 73/3
உறையும் மாந்தர் விருந்தொடும் உண்பவே – சிந்தா:1 131/4
ஊன்றுக ஊழி-தோறும் உலகின் உள் மாந்தர் எல்லாம் – சிந்தா:3 604/3
கோணமும் மறுகும் எல்லாம் குச்சு என நிரைத்து அம் மாந்தர்
மாண் மது நசையின் மொய்த்த மதுகர ஈட்டம் ஒத்தார் – சிந்தா:3 615/3,4
விசும்பு போல் மாந்தர் ஆர விழு நிதி சிதறினானே – சிந்தா:3 621/4
ஒள்ளியன் என்று மாந்தர் உவா கடல் மெலிய ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 741/2
நல்லவை புரியும் மாந்தர் நாந்தகம் பிழைத்து வீழா – சிந்தா:3 815/1
கருதிய திசைகள் எல்லாம் கண் மிசை கரந்த மாந்தர்
பருதியின் முன்னர் தோன்றா மறைந்த பல் மீன்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:4 974/3,4
பிரசம் கலங்கிற்று என மாந்தர் பிணங்க வேட்டான் – சிந்தா:4 1063/3
கச்சு அற நிமிர்ந்து மாந்தர் கடாவிடு களிறு போல – சிந்தா:4 1153/1
ஆழ் கல மாந்தர் போல அணி நகர் அழுங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:4 1163/4
செல்வர் மனத்தின் ஓங்கி திரு இல் மாந்தர் நெஞ்சின் – சிந்தா:6 1416/1
மாந்தர் சும்மை மலிந்த ஒர் பால் எலாம் – சிந்தா:7 1604/4
வாவியொடு காவின் இடை மாந்தர் பதி கொண்டார் – சிந்தா:7 1781/4
மாந்தர் மேல் தவழ்ந்து மாடம் இருள் பட புதையும் செல்வத்து – சிந்தா:7 1855/3
திருமகன் அருள பெற்று திரு நிலத்து உறையும் மாந்தர்
ஒருவனுக்கு ஒருத்தி போல உளம் மகிழ்ந்து ஒளியின் வைகி – சிந்தா:11 2377/1,2
மாந்தர் கொள்ளை கொண்டு உண்ண மா நிலம் – சிந்தா:12 2403/3
மட்டு ஒளித்து உண்ணும் மாந்தர் மாண்பு போல் மறைந்து வண்ண – சிந்தா:12 2533/1
செல்வர்க்கே சிறப்பு செய்யும் திருந்து நீர் மாந்தர் போல – சிந்தா:12 2535/1
வெவ்வினை செய்யும் மாந்தர் உயிர் எனும் நிலத்து வித்தி – சிந்தா:13 2762/1
உயிரை பேதுறுத்தும் மாந்தர் உயிரை பேதுறுக்கும் ஆறே – சிந்தா:13 2766/4
வரி வளைக்கும் வெண் மயிர்க்கும் முத்திற்கும் மாந்தர்
திரு வளைத்த மார்ப செகுத்திடுவர் தேங்கார் – சிந்தா:13 2786/3,4
பெரிய வாள் தடம் கண் செ வாய் பிறர் மனை பிழைக்கும் மாந்தர்
மரீஇ அவாய் புறம் சொல் கூர் முள் மத்திகை புடையும் அன்றி – சிந்தா:13 2821/1,2
விழு பயன் இழக்கும் மாந்தர் வெறு விலங்கு என்று மிக்கார் – சிந்தா:13 2822/3
வாய்ச்சி வாய் உறுத்தி மாந்தர் மயிர்-தொறும் செத்தினாலும் – சிந்தா:13 2825/1
மாந்தர் புகழே போல் தோன்றா மறைந்தனவே – சிந்தா:13 2977/4

TOP


மாந்தர்-தம் (2)

விண்ணும் மண்ணும் அறியாது விலங்கொடு மாந்தர்-தம்
கண்ணும் வாயும் இழந்து ஆம் கடல் கொண்டது காண்க என – சிந்தா:4 1158/1,2
வாய்ச்சியால் இட்டிகை செத்தும் மாந்தர்-தம்
பூ செயா மேனி போல் பொலிந்து தோன்றுமே – சிந்தா:13 2689/3,4

TOP


மாந்தர்க்கு (6)

ஏன்ற நன் மாந்தர்க்கு எல்லாம் இரு நிதி முகந்து நல்கி – சிந்தா:1 262/2
இன்னதான் முறைமை மாந்தர்க்கு என மனத்து எண்ணினானே – சிந்தா:2 483/4
அல்லவை புரியும் மாந்தர்க்கு அத்திரம் ஒன்றும் வாயா – சிந்தா:3 815/2
அழுங்கும் மாந்தர்க்கு அணிகல பேழையும் – சிந்தா:4 863/2
சூட்டு அணிந்து இலங்கும் வேலோய் துன்பமே மாந்தர்க்கு என்றான் – சிந்தா:13 2799/4
நெல் உயிர் மாந்தர்க்கு எல்லாம் நீர் உயிர் இரண்டும் செப்பின் – சிந்தா:13 2908/1

TOP


மாந்தர்க்கும் (1)

இரவல் மாந்தர்க்கும் இன்னவை ஈவது ஓர் – சிந்தா:1 136/3

TOP


மாந்தர்கள் (4)

உலக மாந்தர்கள் ஒப்ப என்று ஓதுப – சிந்தா:1 246/2
மற்று இ மாநகர் மாந்தர்கள் யாவரும் – சிந்தா:4 885/1
மண்ணின் மேல் மாந்தர்கள் மொய்க்கும் வாவியை – சிந்தா:5 1206/2
வெருவி மாநகர் மாந்தர்கள் வியந்து கை விதிர்ப்ப – சிந்தா:11 2366/1

TOP


மாந்தரின் (6)

வள்ளல் கைத்தல மாந்தரின் மால் வரை – சிந்தா:1 36/1
கல்வி சேர் மாந்தரின் இறைஞ்சி காய்த்தவே – சிந்தா:1 53/4
பெற்ற மாந்தரின் பெரிது மெய் குளிர்ந்து – சிந்தா:7 1764/3
ஆளும் மாந்தரின் ஆய்ந்து கொண்டு ஆயிடை – சிந்தா:7 1775/3
மாந்தரின் மடங்கல் ஆற்றல் பதுமுகன் காக்க என்று ஆங்கு – சிந்தா:8 1896/3
மணம் கமழ் வரு புனல் மறலும் மாந்தரின்
பிணங்கு அமர் மலைந்தனர் பெற்றி இன்னதே – சிந்தா:10 2225/3,4

TOP


மாந்தரும் (4)

மண் இடம் மலிர எங்கும் மாந்தரும் வந்து தொக்கார் – சிந்தா:3 620/1
கண்ணின் மாந்தரும் கண் இமையார்களும் – சிந்தா:4 890/1
வழு இல் மாந்தரும் மாவும் மல்கிய – சிந்தா:12 2405/1
மாந்தரும் மாவும் செல்ல மயங்கி மேல் எழுந்த நீறு – சிந்தா:12 2545/1

TOP


மாந்தரே (2)

புரவு பூண்டனர் பொன் நகர் மாந்தரே – சிந்தா:1 136/4
மாந்தரே மலிந்த நாடு மடுத்து உடன் சென்றது அன்றே – சிந்தா:7 1820/4

TOP


மாந்தரை (2)

உள்ளும் மாந்தரை உள்ளம் புகற்றுமே – சிந்தா:4 870/4
கற்ற மாந்தரை கண் என கோடலும் – சிந்தா:8 1921/2

TOP


மாந்தளிர் (1)

வாச நெய் வண்டு மூச மாந்தளிர் விரல்கள் சேப்ப – சிந்தா:3 622/1

TOP


மாந்தளிரே (1)

வாயே வளர் பவளம் மாந்தளிரே மா மேனி – சிந்தா:3 652/2

TOP


மாந்தி (9)

முள் வாய் எயிற்று ஊறு அமுதம் முனியாது மாந்தி
கொள்ளாத இன்ப கடல் பட்டனன் கோதை வேலான் – சிந்தா:2 491/3,4
போழ் நிண புழுக்கல் தேன் நெய் பொழிந்து உக பெய்து மாந்தி
தோழ யாம் பெரிதும் உண்டும் தொண்டிக்கள் இதனை என்றான் – சிந்தா:5 1233/3,4
தோளினால் மிடைந்து புல்லி தொண்டை வாய் அமுதம் மாந்தி
காளை செல்கின்ற நாளுள் கட்டியங்காரன் மூதூர் – சிந்தா:7 1694/2,3
சீர் தங்கு கங்கை திரு நீர் தண் துவலை மாந்தி
கார் தங்கி நின்ற கொடி காளையை காண்டலோடு – சிந்தா:8 1960/2,3
நச்சு இலை வேல் கண் மாதர் நகை முக முறுவல் மாந்தி
இச்சையும் குறிப்பும் நோக்கி எய்வதே கருமம் ஆக – சிந்தா:9 2090/2,3
வேட்கைமை என்னும் நாவின் காம வெம் தேறல் மாந்தி
மாட்சி ஒன்றானும் இன்றி மயங்கினேற்கு இருளை நீங்க – சிந்தா:13 2729/1,2
புழு பயில் தேனும் அன்றி பிறவற்றின் புண்ணும் மாந்தி
விழு பயன் இழக்கும் மாந்தர் வெறு விலங்கு என்று மிக்கார் – சிந்தா:13 2822/2,3
உடம்பொடு முகங்கள் ஒவ்வார் ஊழ் கனி மாந்தி வாழ்வர் – சிந்தா:13 2842/3
விளை மது தேறல் மாந்தி வெற்றி போர் அநங்கன் ஆனான் – சிந்தா:13 2857/4

TOP


மாந்தியும் (1)

படு திரை பவழ வாய் அமுதம் மாந்தியும்
கொடி வளர் குவி முலை தடத்துள் வைகியும் – சிந்தா:1 196/1,2

TOP


மாநகர் (20)

வான் உலாம் சுடர் கண் மூடி மாநகர் இரவு செய்ய – சிந்தா:1 111/2
பூமி மாநகர் பொன் உலகு ஒத்ததே – சிந்தா:1 135/4
மல்லல் மாநகர் செல்வமும் வார் கழல் – சிந்தா:1 137/2
திங்கள் முக்குடையான் திரு மாநகர்
எங்கும் எங்கும் இடம்-தொறும் உண்மையால் – சிந்தா:1 139/1,2
இஞ்சி மாநகர் தன் இடம் எய்தினாள் – சிந்தா:1 358/4
ஒப்பு இல் மாநகர் ஒண்மை மற்று யாது எனில் – சிந்தா:3 535/2
வீக்க மாநகர் வீழ்ந்தது போன்று அவண் – சிந்தா:4 866/3
மற்று இ மாநகர் மாந்தர்கள் யாவரும் – சிந்தா:4 885/1
கன்னி மாநகர் கன்னியர் சூழ் தர – சிந்தா:4 900/1
குமரி மாநகர் கோதை அம் கொம்பு அனாள் – சிந்தா:4 994/1
மாநகர் சுடுதல் ஒன்றோ மதனனை அழித்தல் ஒன்றோ – சிந்தா:4 1152/1
மணமகள் கதுப்பு என நாறும் மாநகர்
துணை மலர் கண்ணியும் செம்பொன் மாலையும் – சிந்தா:7 1621/2,3
மாதவ பெருமை வண்ணம் மாநகர் நம்பிக்கு உற்ற – சிந்தா:7 1799/1
திரு கிளர் மன்னவன் சேனை மாநகர்
பொருக்கு ஒளி இன நிரை கோடும் கொண்ட பின் – சிந்தா:7 1825/1,2
வண்டரும் ஓவரும் பாட மாநகர் தொழ – சிந்தா:7 1844/2
வளம் கொள் மாநகர் மழ கதிர் குழீஇயின போல – சிந்தா:11 2361/3
வெருவி மாநகர் மாந்தர்கள் வியந்து கை விதிர்ப்ப – சிந்தா:11 2366/1
ஏக மாநகர் வீதி நிரைத்தவே – சிந்தா:12 2398/4
மாட மாநகர் மா கடல் ஒத்ததே – சிந்தா:12 2399/4
இஞ்சி மாநகர் இடும் பிச்சை ஏற்றலால் – சிந்தா:13 2941/3

TOP


மாநகர்க்கு (1)

அம் கண் மாநகர்க்கு ஆக்கம் அறாதது ஓர் – சிந்தா:1 139/3

TOP


மாநகர்க்குள் (1)

மட்டு அவிழ்ந்த தாரினான் இ மாநகர்க்குள் ஆயிரர் – சிந்தா:3 690/1

TOP


மாநகரில் (1)

புள் அணி கிடங்கின் விச்சாலோக மாநகரில் போகா – சிந்தா:3 546/3

TOP


மாநிலத்து (1)

கொடி துகள் ஆர்ந்த வண்ணம் குழைந்து மாநிலத்து வீழ்ந்த – சிந்தா:7 1744/3

TOP


மாபெரும்தேவி (1)

வடு உடைத்து என்று பின்னும் மாபெரும்தேவி சொன்னாள் – சிந்தா:13 2618/4

TOP


மாபெரும்தேவி-தன்னை (1)

மாழ்குபு மயங்கி வீழ்ந்த மாபெரும்தேவி-தன்னை
ஆழ் துயர் அவித்தற்கு ஒத்த அரும் பெறல் யோகம் நாடி – சிந்தா:7 1800/1,2

TOP


மாமணி (1)

கப்பத்து இந்திரன் காமுறும் மாமணி
செப்பு வாய் திறந்த அன்னது ஓர் செம்மற்றே – சிந்தா:3 535/3,4

TOP


மாமற்கு (1)

மாமற்கு மடங்கல் ஆற்றல் கட்டியங்காரன் என்ற – சிந்தா:12 2572/2

TOP


மாமன் (6)

கண் போன்ற மாமன் மகள் கண் மணி பாவை அன்ன – சிந்தா:0 26/2
மன் பெரிய மாமன் அடி மகிழ்ந்து திசை வணங்கி – சிந்தா:3 849/1
அவ்வைக்கு மூத்த மாமன் ஒரு மகற்கு இன்று உன் தாதை – சிந்தா:4 1046/3
காதல் மாமன் மட மகளே கரும் குழல் மேல் வண்டு இருப்பினும் – சிந்தா:7 1586/1
தேர் தோன்றவே மலரும் செம்மல் நின் மாமன் மற்று உன் – சிந்தா:8 1931/2
தார் கோலம் மான் தேர் தொகை மாமன் தொழுது சொன்னான் – சிந்தா:11 2352/4

TOP


மாமனும் (2)

மாமனும் மருகனும் போலும் அன்பின – சிந்தா:1 43/1
மல்லல் தம்பியும் மாமனும் மது விரி கமழ் தார் – சிந்தா:11 2360/2

TOP


மாமனொடு (1)

எரி மல்கு செம்பொன் இலம் மாமனொடு ஏறினானே – சிந்தா:8 1974/4

TOP


மாமான் (1)

மோட்டு இள முலையினாள் நின் மட மகள் எனக்கு மாமான்
சூட்டொடு கண்ணி அன்றே என் செய்வான் இவைகள் சொல்லி – சிந்தா:2 484/2,3

TOP


மாமி-தானும் (1)

வசை அற நிறைந்த கற்பின் மாலையும் மாமி-தானும்
தசை அற உருகி வெந்து தம் உயிர் நீங்கும் ஆங்கண் – சிந்தா:4 1132/1,2

TOP


மாமிமார் (1)

வடி நிரை நெடிய கண்ணார் மாமிமார் விடுப்ப ஏகி – சிந்தா:13 2650/1

TOP


மாமை (6)

மணி கழங்கு ஆடலள் மாமை தான் விளர்த்து – சிந்தா:4 1026/2
மறைந்த மாதவி மாமை நிழற்றலின் – சிந்தா:5 1325/3
வடம் கெழு வரு முலை மகளிர் மாமை போன்று – சிந்தா:6 1439/3
மணி நிற மாமை சாயல் வளையொடு வண்டு மூசும் – சிந்தா:7 1665/1
கண்டிலேன் என் மாமை கை வளையொடு என்பார் – சிந்தா:12 2550/2
பண் கொள் சொல்லார் மாமை நீங்கி பைம்பொன் போர்த்த படா முலைகளும் – சிந்தா:12 2589/2

TOP


மாமையும் (5)

நோக்கினாள் நிறையும் நாணும் மாமையும் கவினும் நொய்தில் – சிந்தா:5 1291/1
தெளிர்த்த வெள் வளை சேர்ந்தது மாமையும்
தளித்த சுண்ணம் சிதைந்தன குங்குமம் – சிந்தா:5 1330/2,3
மண் உற தோய்ந்து அடி வீழ்ந்தன மாமையும்
உள் நிறை நாணும் உடைந்தன வேட்கையும் – சிந்தா:6 1472/2,3
திண்-பால் நிறையும் திரு மாமையும் சேர்ந்த சாயல் – சிந்தா:8 1961/2
தளிர் போல் மடவார் தணந்தார் தம் தடம் தோள் வளையும் மாமையும்
விளியா கொண்டு இங்கு இள வேனில் விருந்தா ஆடல் தொடங்கினான் – சிந்தா:13 2691/3,4

TOP


மாய் (2)

வான் புகழ் களிறு மாய் கழனி ஆக்கமும் – சிந்தா:1 54/3
களிறு மாய் கதிர் செந்நெல் கழனி நாட்டு-இடை – சிந்தா:7 1617/1

TOP


மாய்தலும் (1)

மாய்தலும் பிறத்தலும் வளர்ந்து வீங்கலும் – சிந்தா:13 2932/1

TOP


மாய்ந்தது (2)

பார் கண் எழுந்த துகளால் பகல் மாய்ந்தது அன்றே – சிந்தா:2 444/4
மாலைக்கு இன்றே மாய்ந்தது மாயா பழி என்பார் – சிந்தா:11 2329/3

TOP


மாய்ந்ததே (1)

வண்ண மா கவின் சொல்லொடு மாய்ந்ததே – சிந்தா:3 760/4

TOP


மாய்ந்தனன் (1)

மாய்ந்தனன் போலும் என்ன மாதரார் ஒருங்கு வாழ்த்தி – சிந்தா:9 2043/3

TOP


மாய்ந்தார் (3)

மை நூறு வேல் கண் மடவார் மனம் போல மாய்ந்தார் – சிந்தா:2 453/4
உரும் இடித்திட்டது ஒப்ப உள்ளவர் ஒருங்கு மாய்ந்தார் – சிந்தா:3 512/4
மண்ணவர் மருளின் மாய்ந்தார் சித்தரும் மனத்துள் வைத்தார் – சிந்தா:3 727/4

TOP


மாய்ந்தால் (2)

இன் உயிர் இவளை காக்கும் அன்று எனில் என்-கண் மாய்ந்தால்
பின்னை தான் ஆவது ஆக என்று எண்ணி பிணை கொள் நோக்கி – சிந்தா:4 976/2,3
அறியலென் கொழுநன் மாய்ந்தால் அணி சுமந்து இருப்பது என்றான் – சிந்தா:7 1706/4

TOP


மாய்ந்து (2)

மாரி மொக்குளின் மாய்ந்து விண் தொழ – சிந்தா:2 409/3
மான் சென்ற நோக்கின் மாதே மாய்ந்து போம் மக்கள் யாக்கை – சிந்தா:5 1390/3

TOP


மாயம் (1)

மை படும் வினை துகள் வழக்கு நெறி மாயம்
செய்த பொருள் பெய்த கலன் செம்மை சுடு செம் தீ – சிந்தா:13 2873/2,3

TOP


மாயம்-கொல் (2)

மாயம்-கொல் மறவர் மாலை பைம் தலை உதிர்ந்த செம் கண் – சிந்தா:3 788/3
போர் பல கடந்த வேலோய் மாயம்-கொல் போற்றி என்றாள் – சிந்தா:7 1720/4

TOP


மாயன் (1)

குரோதனே மானன் மாயன் கூர்ப்பு உடை உலோபன் என்பார் – சிந்தா:13 3080/1

TOP


மாயா (1)

மாலைக்கு இன்றே மாய்ந்தது மாயா பழி என்பார் – சிந்தா:11 2329/3

TOP


மாயும் (2)

வடு உரை என்று மாயும் வாள் அமர் அஞ்சினீரேல் – சிந்தா:3 742/3
மலை வளர் குறவர்க்கு அ மா வினைகளும் மாயும் அன்றே – சிந்தா:6 1432/4

TOP


மார்ப (17)

இசை பட காத்தல் வேண்டும் இலங்கு பூண் மார்ப என்றான் – சிந்தா:1 201/4
பெய் மலர் அலங்கல் மார்ப பெரும் பழி ஆயிற்று அன்றே – சிந்தா:1 208/4
பூண் அணி மார்ப போற்றி புண்ணிய வேந்தே போற்றி – சிந்தா:1 264/2
கொங்கு உடை முல்லை பைம் போது இருவடம் கிடந்த மார்ப
இங்கு அடி பிழைப்பது அன்றால் எம் குலம் என்று சொன்னான் – சிந்தா:3 547/3,4
தாது அவிழ்ந்த மார்ப நின் காதலன் கடல் உளான் – சிந்தா:3 577/2
அட்டும் தேன் அலங்கல் மார்ப அது பட்டது அறிமோ என்றாள் – சிந்தா:4 904/4
பூண் மெய் கொண்டு அகன்ற மார்ப பொறு-மதி என்று பின்னும் – சிந்தா:4 1119/3
பயிர்ப்பு இல் பூம் பள்ளி வைகு பகட்டு எழில் மார்ப என்றாள் – சிந்தா:8 1989/4
வாசம் கொண்டு இலங்கும் முந்நூல் வலம்பட கிடந்த மார்ப
பேசிய பெயரினாளை பேதுறாது ஒழிவேன்-ஆகில் – சிந்தா:9 2002/2,3
பூ மலி மார்ப ஈவல் ஊரொடும் பொலிய என்றாள் – சிந்தா:9 2057/4
மின்னும் மணி பூண் விரை மார்ப நனைப்ப நின்றான் – சிந்தா:10 2136/4
திரு வளைத்த மார்ப செகுத்திடுவர் தேங்கார் – சிந்தா:13 2786/4
தேன் சேர் மலர் மார்ப தீத்திட்டு இறக்குமே – சிந்தா:13 2797/4
பொன் ஆர மார்ப சிறைப்பட்டனை போலும் என்றான் – சிந்தா:13 2890/3
தார் நில மார்ப வேந்தர் தன்மையும் அன்னது ஆமே – சிந்தா:13 2909/4
ஒட்டி இட்டு உறைய எங்கட்கு உயர் அணை ஆய மார்ப
நட்பு விட்டு ஒழியும்-ஆயின் நன்மை யார் கண்ணது அம்மா – சிந்தா:13 2950/3,4
மல் ஆர் அகன் மார்ப மட்டு ஏந்தி வாய் மடுத்திட்டு – சிந்தா:13 2963/2

TOP


மார்பகம் (3)

வான் இழிந்து ஆங்கு கண்ணீர் மார்பகம் நனைப்ப கையால் – சிந்தா:7 1759/3
விருந்து ஆயினை எறி நீ என விரை மார்பகம் கொடுத்தாற்கு – சிந்தா:10 2265/1
தேன் நெய் மார்பகம் தீண்டலும் தீர்ந்து ஒளி சிறந்தார் – சிந்தா:12 2382/4

TOP


மார்பத்து (6)

மல் பழுத்து அகன்ற மார்பத்து இடம் கொண்டு வைக செம் நா – சிந்தா:2 435/2
ஏற்றவர் மார்பத்து அல்லால் இரும்பு மேல் விடாது நிற்பார் – சிந்தா:3 782/2
புண் உடை மார்பத்து ஓவாது எய்தியால் எங்கு பெற்றாய் – சிந்தா:4 1082/3
மட்டு அவிழ் மாலை போல மகிழ்ந்து பூண் மார்பத்து ஏற்று – சிந்தா:10 2291/3
அரு நிற குருசில் மார்பத்து அசைந்தனள் அலங்கல் வேலும் – சிந்தா:12 2517/3
புதை மலர் மார்பத்து எய்ய பூ அணை மயங்கி வீழ்வார் – சிந்தா:13 2803/4

TOP


மார்பம் (15)

முலை முகந்து இளையர் மார்பம் முரிவிலர் எழுதி வாழும் – சிந்தா:1 372/2
கன்னியர் குலத்தின் மிக்கார் கதிர் முலை கன்னி மார்பம்
முன்னினர் முயங்கின் அல்லான் முறி மிடை படலை மாலை – சிந்தா:2 483/1,2
மின்னை விட்டு இலங்கு பூண் விரை செய் மார்பம் ஓலையா – சிந்தா:3 708/2
இலை பொலி அலங்கல் மார்பம் இயைவது என்று ஆகும்-கொல்லோ – சிந்தா:3 711/4
கூற்றம் போல் கொடிய யானை கோடு உழுது அகன்ற மார்பம்
கீற்று பட்டு அழகிதாக கிடக்க என கொடுத்து நிற்பார் – சிந்தா:3 782/3,4
நன் மன வேந்தர்-தங்கள் நகை மணி மார்பம் நக்கி – சிந்தா:3 799/1
சீவகன் அகன்ற மார்பம் ஓலையா திசைகள் கேட்ப – சிந்தா:4 1121/2
வண்ண வரை மார்பம் முயங்கி நுண் நூல் மதியாரோடு – சிந்தா:7 1886/3
தேர் முயங்கு தானையான் சிறுவர் சேடார் அகல் மார்பம்
தார் முயங்கி கூந்தல்மா இவர்ந்தான் சங்கம் முரன்றவே – சிந்தா:7 1888/3,4
எங்கும் தனக்கு நிகர் இல்லவன் ஏற்ற மார்பம்
நங்கைக்கு இயன்ற நறும் பூ அணை பள்ளி என்றான் – சிந்தா:8 1977/3,4
வடம் திளைப்ப புல்லிய வரை மார்பம் வாள் புல்ல – சிந்தா:10 2244/2
உடன் உழ உவந்த மார்பம் மூழ்கலில் சிங்கம் போல – சிந்தா:10 2256/3
கோட்டு மண் கொண்ட மார்பம் கோதை வாள் குளித்து மூழ்கி – சிந்தா:10 2294/3
பரத்தையர் தோய்ந்த மார்பம் பத்தினி மகளிர் தீண்டார் – சிந்தா:13 2722/1
செம்மை மலர் மார்பம் மட்டித்து இளையார் தோள் – சிந்தா:13 2790/2

TOP


மார்பமும் (1)

தாரும் மார்பமும் தண்ணென தோய்வதற்கு – சிந்தா:9 2005/3

TOP


மார்பர் (9)

அட்டும் தார் அணிந்த மார்பர் ஆவணம் விளக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:1 112/4
தார் உடுத்த நீள் மார்பர் தம் உயிர்-தாம் வேண்டுபவேல் – சிந்தா:8 1970/3
இடு கொடி அணிந்த மார்பர் இரு விசும்பு ஏற சீறி – சிந்தா:10 2145/3
நல்லவள் வனப்பு வாங்க நகை மணி மாலை மார்பர்
வில் அன்றே உவனிப்பாரும் வெம் கணை திருத்துவாரும் – சிந்தா:10 2179/1,2
முலை கோட்டால் உழப்பட்ட மொய் மலர் தார் அகன் மார்பர்
மலை கோட்ட எழில் வேழம் தவ நூறி மத யானை – சிந்தா:10 2234/2,3
வீ ததைந்த வரை மார்பர் விஞ்சையர் போல் கிடந்தனரே – சிந்தா:10 2241/4
எண் கொண்ட ஞாட்பின் இரும்பு எச்சில்படுத்த மார்பர்
புண் கொண்டு போற்றி புறம் செய்க என பொற்ப நோக்கி – சிந்தா:11 2353/1,2
கோள் வாய் எஃகம் இடம்படுத்த கொழும் புண் மார்பர் அயா உயிர்த்தார் – சிந்தா:11 2354/4
கொம்மை குழகு ஆடும் கோல வரை மார்பர்
வெம்மை மிகு துன்பம் வேந்தே சில கேளாய் – சிந்தா:13 2790/3,4

TOP


மார்பற்கு (4)

எழில் தகை மார்பற்கு இன் யாழ் இது உய்த்து கொடுமோ என்றாள் – சிந்தா:3 715/4
அழல் பொதிந்த நீள் எஃகின் அலர் தார் மார்பற்கு இ மலை மேல் – சிந்தா:5 1224/1
கொலை ஈன்ற வேல் கண்ணவர் கூடிய மார்பற்கு அன்றே – சிந்தா:11 2351/4
மொய்யார் அலங்கல் மார்பற்கு முப்பது ஆகி நிறைந்ததே – சிந்தா:13 2706/4

TOP


மார்பன் (61)

பொன் துஞ்சு மார்பன் புனல் ஆட்டிடை புன்கண் எய்தி – சிந்தா:0 14/1
எழுதரு பருதி மார்பன் இற்று என இசைத்தலோடும் – சிந்தா:1 203/1
மலை ஆர் மணி மார்பன் மகிழ்ந்தனனே – சிந்தா:1 216/4
தோள் கடைந்து அழுத்திய மார்பன் தூங்கு இருள் – சிந்தா:1 321/2
பூமகள் பொலிந்த மார்பன் புவி மிசை திலகம் ஒத்தான் – சிந்தா:1 370/4
வரை விளையாடு மார்பன் யார் அவன் வாழி என்ன – சிந்தா:1 397/2
மலையினின் அகலிய மார்பன் அல்லது இ – சிந்தா:2 411/3
தாது படு தார் கெழிய தங்கு வரை மார்பன்
கோது படல் இல்ல குறி கொண்டு எழுந்து போந்தான் – சிந்தா:3 499/3,4
அரு வரை மார்பன் அவலித்து இருந்தான் – சிந்தா:3 515/4
இழை தவழ் மார்பன் இனிதின் உவந்தான் – சிந்தா:3 524/4
கோதை முத்து அணிந்த மார்பன் கூர் எயிறு இலங்க நக்கு ஆங்கு – சிந்தா:3 694/2
தெள் மணி ஆர மார்பன் திரு நுதல் மகளிர் நெஞ்சத்து – சிந்தா:3 695/3
பரந்த கேள்வி துறைபோய பைம் தார் மார்பன் பசும்பொன் யாழ் – சிந்தா:3 717/2
தாமத்தால் கெழீஇய மார்பன் இந்திரன் தனக்கும் ஆகாது – சிந்தா:3 754/2
தார் பொலி மார்பன் ஓர்த்து தன் கையில் வீணை நீக்கி – சிந்தா:3 758/3
இங்கித நிலைமை நோக்கி முறுவலித்து எரி பொன் மார்பன்
நங்கையை காக்கும் வண்ணம் நகா நின்று மொழிந்து பேழ் வாய் – சிந்தா:3 765/1,2
கள் அவிழ் அலங்கல் மார்பன் கார் மழை முழக்கின் சொன்னான் – சிந்தா:3 768/4
திருவரை மார்பன் திண் தேர் மஞ்ஞையே முருகன்தான் என்று – சிந்தா:3 812/3
தார் கெழு மின்னு வீசி தனி வடம் திளைக்கும் மார்பன்
போர் கெழு களத்து பாவம் புலம்பொடு போக்கினானே – சிந்தா:3 820/3,4
பொன் அணி மார்பன் சென்று புகுதலும் ஒருவன் தோன்றி – சிந்தா:3 842/2
கள் செய் மலர் மார்பன் உறு காப்பு இகழ்தல் இன்றி – சிந்தா:3 847/3
பூண் மின்னு மார்பன் பொலிந்து ஆங்கு இருந்தான் விசும்பில் – சிந்தா:4 882/3
இவை இன்னனவும் பிறவும் எரி பொன் ஆர மார்பன்
கவிஞர் மதியின் அகன்று காட்சிக்கு இனிய விழவில் – சிந்தா:4 933/1,2
மாலை மார்பன் கொடுப்ப தினை குரல் – சிந்தா:4 1032/3
சாந்து உடை மார்பன் தாதை தன் மனத்து இழைக்கின்றானே – சிந்தா:4 1089/4
தூ நீர் மலர் மார்பன் தொல் நலம் தான் பருகி துளும்பும் தேறல் – சிந்தா:5 1354/3
திரு துயில் பெற்ற மார்பன் திருந்து தார் உழக்க இன்ப – சிந்தா:6 1504/1
மல் உறை அலங்கல் மார்பன் பிரிவு எனும் எரியுள் வீழ்ந்து – சிந்தா:6 1527/1
வழிவரல் வருத்தம் ஓம்பி வயிர பூண் அணிந்த மார்பன்
அழி கவுள் யானை வேந்தற்கு அவன் திறம் அறிய சொன்னான் – சிந்தா:7 1644/1,2
தாம மார்பன் தான் புனைந்த தண் என் மாலை புணை ஆக – சிந்தா:7 1663/3
வரை உடை மார்பன் அங்கண் வைகினன் என்ப-மாதோ – சிந்தா:7 1693/3
விளைத்து இரும்பு மேய்ந்து ஒழிந்த மிச்சில் வரை மார்பன்
இளைப்பல் இவன் தேசு உரைப்பின் புத்திசேன் இ இருந்தான் – சிந்தா:7 1790/3,4
தார் மலி மார்பன் திண் தேர் தோன்றலும் தறு கண் மைந்தன் – சிந்தா:7 1862/3
ஏந்து பூண் மார்பன் ஏவ இன்னணம் இயற்றினானே – சிந்தா:8 1896/4
திரு இருந்து அகன்ற மார்பன் சேவடி சேர்ந்த யாங்கள் – சிந்தா:8 1930/2
மன்றற்கு இடனாம் மணி மால் வரை மார்பன் வான் கண் – சிந்தா:8 1934/1
உருவிற்றாய் துளிக்கும் தேறல் ஓங்கு தார் மார்பன் தோழர் – சிந்தா:9 2070/2
தாழ்கின்ற தாம மார்பன் தையலோடு ஆடி விள்ளான் – சிந்தா:9 2089/3
தளை அவிழ் தாமம் மார்பன் தன் நகர் நீங்கினானே – சிந்தா:9 2101/4
கொன் மலி மார்பன் பொன் தேர் கொடும் சிலை அறுப்ப சீறி – சிந்தா:10 2246/3
கீள் இரண்டு ஆக குத்தி எடுத்திட கிளர் பொன் மார்பன்
வாளினால் திருகி வீசி மருப்பின் மேல் துஞ்சினானே – சிந்தா:10 2248/3,4
பூ முக மாலை மார்பன் பொன் அணி கவசம் மின்ன – சிந்தா:10 2270/3
துனி வரை மார்பன் சீறி சுடு சரம் சிதறினானே – சிந்தா:10 2273/4
கண்ணாடி அன்ன கடி மார்பன் சிவந்து நீண்ட – சிந்தா:11 2327/1
நீர் கோலம் செய்து நிழல் விட்டு உமிழ் மாலை மார்பன்
தார் கோலம் மான் தேர் தொகை மாமன் தொழுது சொன்னான் – சிந்தா:11 2352/3,4
தார் பிணி தாம மார்பன் தம்பியை முகத்துள் நோக்கி – சிந்தா:11 2372/2
அலங்கல் ஏந்திய குங்கும அரு வரை மார்பன்
கலந்த காரிகையவர்களை தருக என அருள – சிந்தா:12 2378/1,2
ஆடு கொடி அணிந்த உயர் அலங்கல் வரை மார்பன்
கூடு மயிர் களையும் வகை கூறலுறுகின்றேன் – சிந்தா:12 2483/3,4
துடி நுண் இடை பெரும் தோள் துவர் வாய் ஏழை மலர் மார்பன்
கடி நல் மலர் பள்ளி களிப்ப காம கடல் ஆழ்ந்தான் – சிந்தா:12 2503/3,4
தார் உடை மார்பன் கூத்து தான் செய்து நடாயினானே – சிந்தா:12 2573/4
போதொடு கலங்கள் சோர எழுந்து பொன் ஆர மார்பன்
யாது எனக்கு அடிகள் முன்னே அருளியது என்ன சொன்னாள் – சிந்தா:13 2615/3,4
தாது அலர் தாம மார்பன் உரிமையும் தானும் மாதோ – சிந்தா:13 2643/3
பிறங்கு தார் மார்பன் போந்து பெரு மண கோயில் புக்கான் – சிந்தா:13 2649/4
வள் இதழ் மாலை மார்பன் வச்சிர மனத்தன் ஆனான் – சிந்தா:13 2732/4
மை வரை மாலை மார்பன் வான் சுவை அமிர்தம் உண்டான் – சிந்தா:13 2735/4
இலங்கு குங்கும மார்பன் ஏந்து சீர் – சிந்தா:13 2743/1
விண்டு அலர் மாலை மார்பன் விதியினால் சென்று மாதோ – சிந்தா:13 2837/3
மின்னு தார் மார்பன் மெய் வெந்து ஆலியின் உருகி பெண்-பால் – சிந்தா:13 2880/2
தாது அலர் மார்பன் அற்பு தளை அற பரிந்திட்டானே – சிந்தா:13 2885/4
மணம் புடை மாலை மார்பன் ஒரு சொலே ஏது ஆக – சிந்தா:13 2887/3
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த மார்பன் திருநகர் தெருள்கலாதாய் – சிந்தா:13 2976/3

TOP


மார்பனும் (2)

எரி மா மணி மார்பனும் ஏந்து_இழையும் – சிந்தா:1 217/3
தாம மார்பனும் தையலும் மெய் உணர்வு – சிந்தா:12 2505/1

TOP


மார்பனே (1)

கண்களுக்கு இடன் ஆம் கடி மார்பனே – சிந்தா:1 158/4

TOP


மார்பனை (8)

நாம வென்றி வேல் நகை கொள் மார்பனை
காமனே என கன்னி மங்கையர் – சிந்தா:2 412/1,2
தாம மார்பனை சீவகசாமியை – சிந்தா:4 996/3
ஆடக கொழும் பொன் வரை மார்பனை
கூட புல்லிவையா குற்றம் உண்டு எனா – சிந்தா:5 1370/1,2
மஞ்சு சூழ் வரை மார்பனை காணிய – சிந்தா:5 1373/1
மல் வளர் மார்பனை வந்து வளைந்தார் – சிந்தா:6 1474/4
வண்டு கொப்புளித்து உணும் மாலை மார்பனை
கண்டு உவப்பு அளித்தவர் கடைக்கண் ஏக்கற – சிந்தா:7 1622/1,2
மின் தவழ் மணி வரை மாலை மார்பனை
பொன் தவழ் இள முலை பொருது புல்லும் நாள் – சிந்தா:7 1703/1,2
போது அணி அலங்கல் தாழ் பொரு இல் மார்பனை
யாது நாம் அடை திறம் உரை-மின் நீர் என – சிந்தா:7 1824/2,3

TOP


மார்பில் (18)

தேம்பு உடை அலங்கல் மார்பில் திருமகன் தமியன் ஆக – சிந்தா:1 232/2
கண் இடம் கொண்ட மார்பில் தடாயின காது வெள் வேல் – சிந்தா:1 284/2
அரு வரை மார்பில் சென்றது அறிந்திலன் எஃகம் இன்னும் – சிந்தா:3 810/2
மால் படுத்தான் மார்பில் மணந்தாளே போல் மகிழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1044/4
தாம் மகள் நேரார்-ஆயினும் தண் என் வரை மார்பில்
பூமகள் வைகும் புண்ணிய பொன் குன்று அனையானுக்கு – சிந்தா:4 1056/2,3
வான் உகுக்குகின்ற மீன் போல் மணி பரந்து இமைக்கும் மார்பில்
கான் உகுக்குகின்ற பைம் தார் காவலன் தொழுது சொன்னான் – சிந்தா:5 1266/3,4
பெருந்தகை மார்பில் துஞ்சி பெண்மையால் பிணிக்கும் நீரார் – சிந்தா:5 1298/2
குங்குமம் மார்பில் பூண்ட குளிர் கதிர் ஆரம் மின்ன – சிந்தா:6 1501/2
குட வரை அனைய மார்பில் குங்குமம் எழுதி கோல – சிந்தா:7 1731/1
கூன் நிற குழவி திங்கள் குளிர் கதிர் ஆர மார்பில்
தேன் நிறம் கொண்ட கண்ணி சீவககுமரன் சொன்னான் – சிந்தா:7 1860/3,4
தார் அணி பரவை மார்பில் குங்குமம் எழுதி தாழ்ந்த – சிந்தா:10 2280/1
ஊன் அமர் குறடு போல இரும்பு உண்டு மிகுத்த மார்பில்
தேன் அமர் மாலை தாழ சிலை குலாய் குனிந்தது ஆங்கண் – சிந்தா:10 2281/1,2
மொய் வார் குழலார் முலை போர்க்களம் ஆய மார்பில்
செய்யோன் செழும் பொன் சரம் சென்றன சென்றது ஆவி – சிந்தா:10 2322/1,2
தொடுத்த கோல் மார்பில் தங்க தூ மலர் கொம்பு அனாளை – சிந்தா:12 2597/2
வாள் முடி வைர வில்லும் வார் குழை சுடரும் மார்பில்
பூண் இடை நிலவும் மேனி மின்னொடு பொலிந்த தேவர் – சிந்தா:13 2802/2,3
கலம் கலந்து அகன்ற மார்பில் கற்பக மாலை தாழ – சிந்தா:13 2836/3
கொடி அணி அலங்கல் மார்பில் குங்கும குன்றம் அன்னான் – சிந்தா:13 2900/1
முழுது ஆரம் மின்னும் முலை குவட்டினால் மொய் மார்பில் குங்கும சேறு இழுக்கி வீழ – சிந்தா:13 3137/1

TOP


மார்பின் (49)

இலங்கு நீள் முடி இந்திரன் மார்பின் மேல் – சிந்தா:1 35/1
கோல வரை மார்பின் உறு கூற்று என எறிந்தான் – சிந்தா:1 283/4
திரு முயங்கு அலங்கல் மார்பின் சீவகன் கொண்டு வேறா – சிந்தா:1 383/2
வகை மலி வரை செய் மார்பின் வள்ளலை கண்டு வண் தார் – சிந்தா:2 474/3
மலை பொர அரிய மார்பின் வாரணவாசி மன்னன் – சிந்தா:3 612/4
கலம் கலந்து இலங்கும் மார்பின் கந்துகன் மகன் என – சிந்தா:3 689/2
வரை விழித்து இமைப்பது ஒக்கும் வாள் ஒளி ஆர மார்பின்
விரை வழித்து இளையர் எல்லாம் விழு மணி கலங்கள் தாங்கி – சிந்தா:3 699/1,2
தாழ் மணி தாம மார்பின் கின்னரர் சாம்பினாரே – சிந்தா:3 728/4
போர்முக களிற்று வெண்கோடு உழுத செம் சால் கொள் மார்பின்
சீர் முக தோழர் சூழ சீவகன் திருவின் சாயல் – சிந்தா:3 817/2,3
பதுமுகன் பரவை மார்பின் நெய் கிழி பயில சேர்த்தி – சிந்தா:3 819/3
தாழ் தகை ஆர மார்பின் சீவகன் குணங்கள் தம்மை – சிந்தா:4 1155/3
வானின் வழங்கும் வண் கை மணி செய் ஆர மார்பின்
தேனும் வழங்கும் பைம் தார் விசையை சிறுவன் தேம் கொள் – சிந்தா:6 1412/1,2
பொன் ஆர மார்பின் புரந்தரராய் பூமி முழுதும் ஆண்டு – சிந்தா:6 1548/2
பொறி குலாய் கிடந்த மார்பின் புண்ணியன் பொன்றினானேல் – சிந்தா:7 1706/1
தெய்வமே கமழும் மேனி திரு ஒளி கலந்த மார்பின்
ஐய நீ யாரை என்றாற்கு அவன் உரை கொடாதுவிட்டான் – சிந்தா:7 1718/1,2
பையவே பெயர்ந்து போகி பனி மலர் கோதை மார்பின்
மையல் அம் களிறு போலும் மைத்துனற்கு இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1718/3,4
தட வரை மார்பின் மின்ன தம்பியோடு அமிர்தம் உண்டான் – சிந்தா:7 1731/3
பொன் உடைய மார்பின் புகழ் மந்திரி பொலம் தார் – சிந்தா:7 1789/1
மட்டு மலர் மார்பின் மத யானை எயிறு உழுது ஆங்கு – சிந்தா:7 1791/3
பொன் ஆர மார்பின் மேல் பொழிய புன்கண் உற்றானே – சிந்தா:7 1883/4
மலை விரவு நீள் மார்பின் மைந்தன் தோழர் முகம் நோக்கி – சிந்தா:7 1885/2
முருகு உடை மார்பின் பாய்ந்து முழு மெயும் நனைப்ப மாதர் – சிந்தா:8 1911/3
சேடு இளம் பருதி மார்பின் சீவகசாமியீரே – சிந்தா:8 1913/3
மலை புறம்கண்ட மார்பின் வாங்கு வில் தட கையானும் – சிந்தா:9 2063/2
மல்லல் அம் கங்கை போலும் பலர் முயங்கு ஆர மார்பின்
புல்லன்-மின் போ-மின் வேண்டா என்று அவள் புலந்து நீங்க – சிந்தா:9 2084/1,2
இலை வட்ட தாம மார்பின் கோசலத்து இறைவன் எய்த – சிந்தா:10 2184/2
சிலை வைத்த மார்பின் தென்னன் திரு மணி பன்றி நோக்கி – சிந்தா:10 2190/3
கல்லார் மணி பூண் மார்பின் காமன் இவனே என்ன – சிந்தா:10 2196/1
கான் உடை அலங்கல் மார்பின் கட்டியங்காரன் என்னும் – சிந்தா:10 2206/3
பத்தி பூண் அணிந்த மார்பின் பதுமுகன் பைம்பொன் சூழி – சிந்தா:10 2266/2
கொடி பல அணிந்த மார்பின் கோவிந்தன் வாழ்க என்று – சிந்தா:10 2285/3
சவி மது தாம மார்பின் சல நிதி தாக்கினானே – சிந்தா:10 2292/4
திரு மணி செம்பொன் மார்பின் சீவகன் சிலை கை ஏந்தி – சிந்தா:10 2295/2
மலை முத்தம் கொள்ளும் மார்பின் மன்னனும் கண்டு காய்ந்தான் – சிந்தா:10 2312/3
மல் பக மலர்ந்து அகன்ற மார்பின் மேல் – சிந்தா:12 2424/1
திருக்குலாய் கிடந்த மார்பின் சீவகன் நாங்கள் எல்லாம் – சிந்தா:12 2459/3
பூண் குலாய் கிடந்த மார்பின் பொன் நெடும் குன்று அனாற்கே – சிந்தா:12 2515/4
இற்று என உரைப்ப கேண்மோ இலங்கு பூண் அலங்கல் மார்பின்
செற்றவர் செகுத்த வை வேல் சீவகசாமி என்றாள் – சிந்தா:13 2609/3,4
திரை வளர் இப்பி ஈன்ற திரு மணி ஆர மார்பின்
வரை வளர் சாந்தம் ஆர்ந்த வைர குன்று அனைய திண் தோள் – சிந்தா:13 2645/1,2
இவ்வாறு எங்கும் விளையாடி இளையான் மார்பின் நலம் பருகி – சிந்தா:13 2701/1
தட முலை முகங்கள் சாடி சாந்து அகம் கிழிந்த மார்பின்
குட வரை அனைய கோல குங்கும குவவு தோளாய் – சிந்தா:13 2708/1,2
இலங்கு பொன் ஆரம் மார்பின் இந்திரன் உரிமை சூழ – சிந்தா:13 2710/1
மலை முகந்து அனைய மார்பின் மன்னனும் இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:13 2733/2
கழு மணி ஆர மார்பின் காவலன் மக்கள் காய் பொன் – சிந்தா:13 2905/1
வேற்கு இடம் கொடுத்த மார்பின் வில் வலான் தோழர் மக்கள் – சிந்தா:13 2916/2
போது உலாம் மார்பின் வாய் பொழிந்து வீழ்ந்தவே – சிந்தா:13 2943/4
திரு முடி ஆர மார்பின் சேணிகன் என்ப நாமம் – சிந்தா:13 3044/2
திருவினோடு அகன்ற மார்பின் சீவகசாமி என்பான் – சிந்தா:13 3058/1
திரு அடைந்த நீள் மார்பின் தேன் துளிக்கும் தாரார் – சிந்தா:13 3139/4

TOP


மார்பினர் (1)

கொன் வாளினர் கொழும் தாரினர் கொடி மார்பினர் திரிந்தார் – சிந்தா:10 2264/4

TOP


மார்பினன் (2)

முருகு கமழ் அலங்கல் முத்து இலங்கும் மார்பினன் ஐந்நூற்று நால்வர் – சிந்தா:4 985/3
பிணங்கும் நூல் மார்பினன் பெரிது ஓர் பொத்தகம் – சிந்தா:9 2009/3

TOP


மார்பினாய் (1)

அளவு அரு குங்குமத்து அகன்ற மார்பினாய்
களவினின் அணி நலம் கவர்ந்த கள்வ என்று – சிந்தா:5 1182/2,3

TOP


மார்பினாற்கும் (2)

மை வரை மார்பினாற்கும் மனம் உற தேற்றி இட்டான் – சிந்தா:1 407/4
தங்கு தாம மார்பினாற்கும் தையலாட்கும் கொண்டு ஏந்தினாரே – சிந்தா:12 2592/4

TOP


மார்பினான் (9)

கோத்த நித்தில கோதை மார்பினான்
வாய்த்த அ நிரை வள்ளுவன் சொனான் – சிந்தா:2 419/3,4
ஈர் அலங்கல் ஏந்து வேல் ஆர் அலங்கல் மார்பினான்
கார் கலந்த கை கணி சீர் கலந்து செப்பினான் – சிந்தா:3 576/1,2
விலங்கல் சென்று எய்தினான் விலங்கல் மார்பினான் – சிந்தா:5 1238/4
வரை செய் கோல மணம் கமழ் மார்பினான் – சிந்தா:5 1401/4
மன்றல் கொள் மார்பினான் வந்து ஒரு ஆல் நிழல் – சிந்தா:6 1459/3
உறு வரை மார்பினான் தூசம் கொண்டு ஒய்யென – சிந்தா:7 1833/2
மல்லை வென்று அகன்று பொன் மலர்ந்த மார்பினான் – சிந்தா:13 2849/4
தென் வரை சந்தனம் திளைக்கும் மார்பினான்
மின் இவர் நுசுப்பினார் மெலிய மெல்லவே – சிந்தா:13 2895/2,3
எரிந்து எழும் இளம் சுடர் இலங்கும் மார்பினான் – சிந்தா:13 3030/4

TOP


மார்பினானை (1)

தே மலர் மார்பினானை நோக்கினாள் செல்வன் மற்று அ – சிந்தா:10 2133/3

TOP


மார்பினை (1)

திரு மறு மார்பினை திலக முக்குடையினை – சிந்தா:12 2561/1

TOP


மார்பீர் (2)

மல்லு பூத்து அகன்ற மார்பீர் புகழ் எனும் போர்வை போர்த்து – சிந்தா:3 743/1
பொன் தார் மார்பீர் போது-மின் என்று ஆங்கு எதிர்கொண்டான் – சிந்தா:4 1054/4

TOP


மார்பு (8)

மார்பு கொண்டு ஆர்ந்து அது நரல வண் சுளை – சிந்தா:1 58/2
குன்றம் மார்பு அரிந்து வெள் வேல் குடுமி மா மஞ்ஞை ஊர்ந்து – சிந்தா:1 286/1
வாசம் கொள் தாரினானை மார்பு போழ்ந்து உருட்டி இட்டேம் – சிந்தா:4 1164/4
ஆழ் அளை உடும்பு பற்றி பறித்து மார்பு ஒடுங்கி உள்ளான் – சிந்தா:5 1230/2
இளம் கதிர் முலைகள் தம்மால் இவனை மார்பு எழுதி வைகின் – சிந்தா:5 1297/3
வாளை ஆம் நெடிய கண்ணாள் மகனை மார்பு ஒடுங்க புல்லி – சிந்தா:8 1912/2
இலங்கு பூண் வரை மார்பு உற எடுத்து அவன் முயங்க – சிந்தா:12 2381/1
வழங்கு தாரவன் மார்பு இடை மட்டு உக – சிந்தா:12 2504/1

TOP


மார்பு-இடை (4)

மெழுகு குங்கும மார்பு-இடை வெம் முலை – சிந்தா:1 133/2
வரை அகல் மார்பு-இடை வரியும் மூன்று உள – சிந்தா:6 1462/1
தேம் கொள் மார்பு-இடை திளைக்கும் செம்பொன் ஆரம் ஒத்து உளவே – சிந்தா:7 1559/4
அருவி போல்வது ஓர் ஆரமும் மார்பு-இடை துயல – சிந்தா:11 2363/3

TOP


மார்பும் (3)

மணி எழு அனைய தோளும் வரை என அகன்ற மார்பும்
தணிவரும் கயத்து பூத்த தாமரை அனைய கண்ணும் – சிந்தா:7 1582/1,2
வீங்கு திரள் தோளும் தட மார்பும் விரை மெழுகி – சிந்தா:9 2034/2
வரி கழல் குருசில் மார்பும் மடந்தை வெம் முலையும் தம்முள் – சிந்தா:9 2082/1

TOP


மார்புற (2)

மண்ணக மடந்தை ஆகம் மார்புற முயங்கி நின்ற – சிந்தா:3 609/1
வருந்தினேன் மார்புற புல்லு வந்து எனும் – சிந்தா:4 1027/3

TOP


மார்புறவே (1)

தண் மலர் மார்புறவே தழீஇயினான் அவள் – சிந்தா:1 228/1

TOP


மாரட்டத்து (1)

மாலை மாரட்டத்து அகத்தன வளர் இளம் கிளியே – சிந்தா:10 2161/2

TOP


மாரட்டன் (1)

மடங்கரும் சீற்ற துப்பின் மாரட்டன் என்னும் பொன் குன்று – சிந்தா:10 2252/2

TOP


மாரி (45)

இன் நீர் அமிர்து அன்னவள் கண் இணை மாரி கற்ப – சிந்தா:0 21/1
மாகம் நீள் மணிமுடி மாரி வண் கை மாசு இல் சீர் – சிந்தா:1 141/2
தேனை மாரி அன்னான் திசை காவலன் – சிந்தா:1 161/3
நீள் நிலம் மாரி இன்றி விளைவு அஃகி பசியும் நீடி – சிந்தா:1 255/2
பைம் கண் களிற்றின் மேல் தன் பெயரினால் பறை அறைந்தான் வேல் மாரி பெய்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/3
மாரி மொக்குளின் மாய்ந்து விண் தொழ – சிந்தா:2 409/3
பாய மாரி போல் பகழி சிந்தினார் – சிந்தா:2 421/3
வள்ளல் மேல் அப்பு மாரி ஆர்ப்பொடு சிதறினாரே – சிந்தா:2 450/4
மேல் நிரைத்து எழுந்த வேடர் வெம் நுனை அப்பு மாரி
கோல் நிரைத்து உமிழும் வில்லால் கோமகன் விலக்கினானே – சிந்தா:2 451/3,4
தான் ஒன்று முடங்கிற்று ஒன்று நிமிர்ந்தது சரம் பெய் மாரி
போல் நின்ற என்ப மற்று அ பொருவரு சிலையினார்க்கே – சிந்தா:2 452/3,4
வானம் உற நீண்ட புகழ் மாரி மழை வள்ளல் – சிந்தா:3 500/1
அதிர் குரல் முரசம் நாண அமிர்து பெய் மாரி ஏய்ப்ப – சிந்தா:3 543/2
தேன் தரு மாரி போன்று திவ்விய கிளவி தம்மால் – சிந்தா:3 581/1
வெம் சிலையின் வேடர் வெள்ளம் அப்பு மாரி தூவலின் – சிந்தா:3 691/1
திரு நலம் மின்னு பொன் ஞாண் முகில் முலை மாரி தீம் பால் – சிந்தா:3 720/2
கலந்தது பெரும் படை கணை பெய் மாரி தூய் – சிந்தா:3 779/1
மற்று அவை சொரிவது ஓர் மாரி ஒத்தவே – சிந்தா:3 780/4
மன்னர்கள் வெகுண்டு விட்ட மற படை அழுவ மாரி
கொல் நுனை எஃகின் நீக்கி குனிந்து வில் பகழி கான்ற – சிந்தா:3 802/1,2
கண்டான் சொரிந்தான் கணை மாரி கலந்தது அன்றே – சிந்தா:3 808/4
பொன் தரு மாரி வண் கை புரவலன் புகன்று நோக்கி – சிந்தா:4 956/2
வான் தரு மாரி வண் கை மதவலி பிணிக்கப்பட்டான் – சிந்தா:4 1091/4
கடலை ஏந்தி நிலத்து இட்டு என மாரி கலந்ததே – சிந்தா:4 1157/4
ஆதி வேதம் பயந்தோய் நீ அலர் பெய்ம் மாரி அமைந்தோய் நீ – சிந்தா:5 1242/1
அடி உலகம் ஏத்தி அலர் மாரி தூவ – சிந்தா:5 1245/1
வெள்ள மாரி அனாய் விருந்து ஆர்க என – சிந்தா:6 1424/3
திருவில் தான் மாரி கற்பான் துவலை நாள்செய்வதே போல் – சிந்தா:9 2070/1
திரு விளை தேன் பெய் மாரி பால்கடல் பெய்தது என்றாள் – சிந்தா:9 2077/4
தான் யாதும் இன்றி மயங்கி தடம் கண் பெய் மாரி
தேன் ஆர் மலர் ஈர்த்து ஒழுக சிலம்பில் சிலம்பும் – சிந்தா:10 2137/2,3
அந்தரம் புதைய வில்-வாய் அரும் சரம் பெய்த மாரி
குந்தத்தால் விலக்கி வெய்ய கூற்று என முழங்கினானே – சிந்தா:10 2254/3,4
குட திசை சேர்ந்து மாரி குளிறுபு சொரிவதே போல் – சிந்தா:10 2304/2
அடர் சிலை அப்பு மாரி தாரை நின்றிட்டது அன்றே – சிந்தா:10 2304/4
குரிசில் மா மேகம் பெய்த கொழும் புயல் காம மாரி
அரிவை-தன் நெஞ்சம் என்னும் அகன் குளம் நிறைந்து வாள் கண் – சிந்தா:12 2476/2,3
சுடுமண் மிசை மாரி சொரிய சூழ்ந்து சுமந்து எழுந்து – சிந்தா:12 2503/1
மாரி மா மயில் அனாரும் மைந்தரும் மயங்கினாரே – சிந்தா:12 2543/1
மாரி மல்கி வளம் கெழு மண்மகள் – சிந்தா:12 2579/1
ஓம்பாது ஒண் பொன் சொரி மாரி உலகம் உண்ண சிதறினான் – சிந்தா:13 2702/4
சீர் உடை செம்பொன் கண்ணி சிறுவனை செம்பொன் மாரி
பேர் அறைந்து உலகம் உண்ண பெரு நம்பி ஆக வென்றான் – சிந்தா:13 2913/3,4
நீர் நிறை குளத்து மாரி சொரிந்து என நறு நெய் துள்ளும் – சிந்தா:13 2971/1
அரிந்தது மணி மிடறு அலர் பெய்ம் மாரி தூஉய் – சிந்தா:13 3009/3
கலக்கம் இல் அசுபம் என்னும் குந்தத்தால் கணை பெய்ம் மாரி
விலக்கி திண் வெறுப்பு வாளால் விரைந்து உயிர் அவனை உண்டான் – சிந்தா:13 3077/3,4
மண் எலாம் பைம்பொன் மாரி மலர் மழை சொரிந்து வாழ்த்தி – சிந்தா:13 3085/2
வானோர் ஏந்து மலர் மாரி வண்ண சாந்தம் பூஞ்சுண்ணம் – சிந்தா:13 3090/1
கூர்ந்து அமிழ்த மாரி என கொற்றவனும் சொன்னான் – சிந்தா:13 3104/4
வந்து பொன் மாரி சிந்தி மலர் மழை சொரிந்து சாந்தும் – சிந்தா:13 3115/3
திங்கள் மும் மாரி பெய்க திரு அறம் வளர்க செங்கோல் – சிந்தா:13 3146/1

TOP


மாரி-தன்னை (1)

மால் வரை தொடுத்து வீழ்ந்த மணி நிற மாரி-தன்னை
கால் இரைத்து எழுந்து பாற கல்லென புடைத்ததே போல் – சிந்தா:2 451/1,2

TOP


மாரியால் (1)

மந்திர மன்னன் சொல் நீர் மாரியால் வற்றி நின்ற – சிந்தா:3 545/1

TOP


மாரியின் (5)

மழை முகில் மாரியின் வைகும் என்பவே – சிந்தா:1 195/4
மாரியின் கடும் கணை சொரிந்து மள்ளர் ஆர்த்த பின் – சிந்தா:1 277/1
அணியும் பெய்யும் மாரியின் ஏற்பார்க்கு அவை நல்கி – சிந்தா:1 365/2
வால் நிற விசும்பின் நின்ற மாரியின் மறை_வலாளன் – சிந்தா:3 789/2
மாரியின் மடந்தைமார் கண்கள் வார்ந்தவே – சிந்தா:13 2628/4

TOP


மாரியும் (1)

கற்பக மரமும் செம்பொன் மாரியும் கடிந்த கையான் – சிந்தா:5 1222/4

TOP


மால் (38)

வள்ளல் கைத்தல மாந்தரின் மால் வரை – சிந்தா:1 36/1
மால் உறுப்ப மகிழ் செய்வ மாண்பில் நஞ்சும் அமிர்தமுமே – சிந்தா:1 167/3
வண் புகழ் மால் அடி வந்தனை செய்தாள் – சிந்தா:1 220/4
நின்ற மால் புருவம் போல நெரி முறி புருவம் ஆக்கி – சிந்தா:1 286/2
மால் வரை தொடுத்து வீழ்ந்த மணி நிற மாரி-தன்னை – சிந்தா:2 451/1
மால் வழி உளது அன்று-ஆயின் வாழ்வினை முடிப்பல் என்றே – சிந்தா:2 476/3
பொங்கு திரை மீது பொரு மால் களிறு போன்றோர் – சிந்தா:3 493/3
நங்கை தன் நலத்தினால் மங்குல் வெள்ளி மால் வரை – சிந்தா:3 575/1
மால் வரை வயிறு போழ்ந்து வல்லவர் மதியில் தந்த – சிந்தா:3 588/1
மன் மகர வெல் கொடியான் மால் கொள்ள கால் கொண்ட முலையினாளை – சிந்தா:3 644/3
பனி கொள் மால் வரை என படு மத களிறு இரீஇ – சிந்தா:3 704/2
உதயம் என்னும் மால் வரை உவந்து இருந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:3 705/4
மால் உற்ற மன்னர் தங்கள் மனம் கையற்று ஒழிந்த வள்ளல் – சிந்தா:3 797/3
செம் கண் மால் தெழிக்க பட்ட வலம்புரி துருவம் கொண்ட – சிந்தா:3 811/1
உலம்பு மால் உவர் கடல் ஒலியின் மிக்கவே – சிந்தா:3 832/2
வேட்ட மால் களிற்று-இடை வெருவி நின்றது ஓர் – சிந்தா:4 1003/3
மால் படுத்தான் மார்பில் மணந்தாளே போல் மகிழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1044/4
வளை கடல் வலையின் சூழ்ந்து மால் வரை வேலி கோலி – சிந்தா:4 1115/1
சுற்றினார் முகத்தை நோக்கி சூழி மால் யானை அன்னான் – சிந்தா:4 1139/2
மயில் அனார்க்கு படி வைத்தவன் மால் விசும்பு ஏறினான் – சிந்தா:4 1156/4
இது பள்ளி இடம் பனி மால் வரைதான் – சிந்தா:5 1194/1
ஓங்கு மால் வரை வரையாடு உழக்கலின் உடைந்து உகு பெரும் தேன் – சிந்தா:7 1559/1
ஆங்கண் மால் உலகு அளப்பான் ஆழி சங்கமொடு ஏந்தி – சிந்தா:7 1559/3
மலர் ஏந்து சேவடிய மால் என்ப மாலால் – சிந்தா:7 1610/1
பெரு வெண் திங்கள் மால் அக பூ மலைந்து பெட்ப நகுகின்றது – சிந்தா:7 1662/1
வெள்ளி மால் வரை தாழ்வதில் மேம்பட பிறந்த – சிந்தா:7 1771/4
வளையசுந்தரம் எனும் வாரண மால் வரை – சிந்தா:7 1830/1
மருப்புற கந்து பாய்ந்து முழங்கும் மால் களிறு போல – சிந்தா:7 1857/2
மன்றற்கு இடனாம் மணி மால் வரை மார்பன் வான் கண் – சிந்தா:8 1934/1
மன்மதன் மணி குரல் மருட்டும் என்று மால் கொள்வார் – சிந்தா:9 2036/1
மால் இரு விசும்பு-இடை மணந்த ஒண் கொடி – சிந்தா:10 2212/3
தன் இரு கையினாலும் தட கை மால் யானையாலும் – சிந்தா:10 2274/2
மைத்துன மன்னர் மால் களிறு ஏறி புடை சூழ – சிந்தா:11 2333/3
மால் ஏறு அனையானொடு மக்களுக்கு அஃதோ என்னா – சிந்தா:11 2344/1
திருவில் மால் வரை குலவியது அனையது ஓர் தேம் தார் – சிந்தா:11 2363/2
ஆழி மால் கடல் அகன் பெரும் கேள்விகள் துறைபோய் – சிந்தா:12 2386/1
போழும் மால் விசும்பு என பல பொலம் கொடி எடு-மின் – சிந்தா:12 2391/4
நீர் முழங்கு நீல நெடு மேக மால் யானை – சிந்தா:13 2981/1

TOP


மாலால் (1)

மலர் ஏந்து சேவடிய மால் என்ப மாலால்
அலர் ஏந்தி அஞ்சலி செய்து அஞ்சப்படுவான் – சிந்தா:7 1610/1,2

TOP


மாலுற்று (1)

மாலுற்று மயங்க யாங்கண் மட கிளி தூதுவிட்டேம் – சிந்தா:9 2044/2

TOP


மாலுறு (1)

மழை கண் மாதரை மாலுறு நோய்செய்வான் – சிந்தா:9 2004/2

TOP


மாலே (1)

மட்டு ஆர் பூம் பிண்டி வளம் கெழு முக்குடை கீழ் மாலே கண்டீர் – சிந்தா:6 1549/1

TOP


மாலை (323)

ஏற்றிய மாலை தேன் இரிய பாய்ந்தவே – சிந்தா:1 47/4
மாட மாலை மேல் நலார் மணி குழலின் மூழ்கலின் – சிந்தா:1 71/2
வாச நல் பொடிகள் மாலை வண்டு உண வீழ்ந்த முற்றம் – சிந்தா:1 109/3
மட்டுவார் மாலை வேய்ந்து சதுக்கங்கள் மலிந்த சும்மை – சிந்தா:1 112/2
மணி புனை செம்பொன் கொட்டை வம்பு அணி முத்த மாலை
கணி புனை பவழ திண் காழ் கம்பல கிடுகின் ஊன்றி – சிந்தா:1 113/1,2
அம் பொன் மாலை அவிழ்ந்து உடன் வீழ்ந்தவும் – சிந்தா:1 128/2
நாள்செய் மாலை நகை முடி பெய்பவே – சிந்தா:1 132/4
தேன்தலை துவலை மாலை பைம் துகில் செம்பொன் பூத்து – சிந்தா:1 140/1
ஞான்றன வயிர மாலை நகு கதிர் முத்த மாலை – சிந்தா:1 140/2
ஞான்றன வயிர மாலை நகு கதிர் முத்த மாலை
கான்று அமிர்து ஏந்தி நின்ற கற்பக சோலை யார்க்கும் – சிந்தா:1 140/2,3
முத்து மாலை முப்புரி மூரி மா மணி கதவு – சிந்தா:1 144/1
கொய் மலர் கொன்றை மாலை குளிர் மதி கண்ணியாற்கு – சிந்தா:1 208/3
ஈமம் சேர் மாலை போல இழித்திடப்பட்டது அன்றே – சிந்தா:1 210/3
விரி மா மணி மாலை விளங்கு முடி – சிந்தா:1 217/1
முத்து அணி மாலை முடிக்கு இடன் ஆக – சிந்தா:1 223/2
அரும்பால் பரந்து நுசுப்பும் கண்ணின் புலன் ஆயிற்று ஆய்ந்த அனிச்ச மாலை
பெரும் பாரமாய் பெரிது நைந்து நல் சூல் சலஞ்சலம் போல் நங்கை நலம் தொலைந்ததே – சிந்தா:1 231/3,4
மாலை நுதி கொண்டு மழை மின் என இமைக்கும் – சிந்தா:1 283/1
பால் அருவி திங்கள் தோய் முத்த மாலை பழிப்பின் நெடும் குடை கீழ் பாய் பரி மான் தேர் – சிந்தா:1 291/1
கரி மாலை நெஞ்சினான் கண்டான் கண்டே கைதொழுதான் கண்ணீர் கலுழ்ந்து உகுத்த பின் – சிந்தா:1 294/2
எரி மாலை ஈமத்து இழுதார் குடம் ஏனை நூறும் ஏற்ப சொரிந்து அலறி எம் – சிந்தா:1 294/3
நெய்யார் கரும் குழல் மேல் மாலை சிந்தி நிலத்து இடுவார் நின்று திருவில் வீசும் – சிந்தா:1 295/2
தான் அமர்ந்து உழையின் நீங்கா சண்பக மாலை என்னும் – சிந்தா:1 314/3
அரும் பொன் மாலை அலங்கலோடு ஆரம் புலம்ப அகற்றினாள் – சிந்தா:1 349/4
சுரும்பு உடை அலங்கல் மாலை சுநந்தையும் துணைவன்-தானும் – சிந்தா:1 401/1
தலை படு தண் மலர் மாலை பிணங்க – சிந்தா:2 424/3
வம்பு கொண்டு இருந்த மாதர் வன முலை மாலை தேன் சோர் – சிந்தா:2 439/1
முன்னினர் முயங்கின் அல்லான் முறி மிடை படலை மாலை
பொன் இழை மகளிர் ஒவ்வாதவரை முன் புணர்தல் செல்லார் – சிந்தா:2 483/2,3
பெய்தனர் பிணையல் மாலை ஓர் இலை சாந்து பூசி – சிந்தா:2 488/3
தாம் பால் படுத்த அமிர்தோ தட மாலை வேய் தோள் – சிந்தா:2 492/2
மாலையொடு மாலை தலை மணந்து வர நாற்றி – சிந்தா:3 594/3
கதிர் முடி மன்னர் சூழ்ந்து கைதொழுது இறைஞ்சி மாலை
திரு முடி வயிர வில்லால் சேவடி திளைப்ப ஏத்தி – சிந்தா:3 613/1,2
கள் அணி மாலை மோந்து கனை கழல் இலங்கும் நோன் தாள் – சிந்தா:3 614/2
நின்று எரி பசும்பொன் மாலை போந்தது நெறியில் பின்னர் – சிந்தா:3 630/2
ஒன்றிய மணி செய் நல் யாழ் போந்தன உருவம் மாலை
தின்று தேன் இசைகள் பாட திருநகர் சுடர அன்றே – சிந்தா:3 630/3,4
கள் வாய் பெயப்பட்ட மாலை கரும் குழல்கள் கண்டார் நைய – சிந்தா:3 638/1
பட்டு இயன்ற கண்ட திரை வளைத்து பல் மலர் நல் மாலை நாற்றி – சிந்தா:3 647/1
கான் உயர் அலங்கல் மாலை கட்டியங்காரன் அன்றே – சிந்தா:3 664/4
மறைவல்லாற்கு உரைக்கும் போழ்தில் கோயிலுள் நின்று மாலை
பிறை வெல்லும் நுதலினாள் ஓர் பெண்_கொடி வந்து கூந்தல் – சிந்தா:3 668/1,2
நறை வெல்லும் நாக மாலை நோக்கொடு பூ கொண்டானே – சிந்தா:3 668/4
தெள் மட்டு துவலை மாலை தேனொடு துளிப்ப திங்கள் – சிந்தா:3 676/1
ஆடவர் மனங்கள் என்னும் அரங்கின் மேல் அனங்க மாலை
ஆடினாள் முறுவல் என்னும் தோழியை ஐயன் காண – சிந்தா:3 683/1,2
கான் உடை மாலை தன்னை கட்டியங்காரன் சூழ்ந்து – சிந்தா:3 686/3
நறு மலர் அணிந்த மாலை நாற்றக்கு ஓர் நான்கு காதம் – சிந்தா:3 688/2
அம்_சில்_ஓதியார் புனைந்த செம் சொல் மாலை சூடினான் – சிந்தா:3 691/4
வரி நிற வண்ண மாலை வலம்பட மிலைச்சி வாள் ஆர் – சிந்தா:3 696/2
வடி நுனை ஒளிறும் மாலை வாள்படை மறவர் சூழ – சிந்தா:3 701/3
வீழ் மணி வண்டு பாய்ந்து மிதித்திட கிழிந்த மாலை
சூழ் மணி கோட்டு வீணை சுகிர் புரி நரம்பு நம்பி – சிந்தா:3 728/1,2
பொய்யாது ஓர் குன்று எடுப்பாள் போல் மெலிந்து பொன் மாலை
பெய் பூம் கழலாற்கு பெண் அரசி ஏந்தினளே – சிந்தா:3 736/3,4
நாகத்து படம் கொள் அல்குல் நலம் கிளர் செம்பொன் மாலை
மேகத்து பிறந்தது ஓர் மின்னு மணி வரை வீழ்ந்ததே போல் – சிந்தா:3 738/1,2
கொல்லை பூம் குன்றம் செய்தீர் குங்கும குழங்கல் மாலை – சிந்தா:3 743/4
தேன் கொள் பூ மாலை சூடி தாமம் ஆய் திரண்டு நிற்ப – சிந்தா:3 764/3
மது முக மாலை நெற்றி மத களிறு உந்தி நிற்ப – சிந்தா:3 766/2
முருகு உலா முல்லை மாலை மூப்பு இலா முலையினார் நும் – சிந்தா:3 769/1
வாள் திறல் தேவ தத்தன் கலின மா மாலை வெள் வேல் – சிந்தா:3 786/2
தேய்ந்து உக சேர்த்தி மாலை திருமுடி திலகம் கொண்டார் – சிந்தா:3 787/4
மாயம்-கொல் மறவர் மாலை பைம் தலை உதிர்ந்த செம் கண் – சிந்தா:3 788/3
அந்தரத்து இவர்ந்த ஆழி கால் நிலம் விட்ட மாலை
சுந்தர சுண்ண மேனி மகளிர்-தம் கண்ணுள் இட்ட – சிந்தா:3 793/2,3
கால் அற்ற வயிர மாலை வெண்குடை கவிழ்ந்த பிச்சம் – சிந்தா:3 797/1
மூழி வாய் முல்லை மாலை முருகு உலாம் குழலினாளும் – சிந்தா:3 833/1
கடி மலர் மாலை நாற்றி கம்பல விதானம் கோலி – சிந்தா:3 837/3
சந்தன சாந்த செப்பும் தண் மலர் மாலை பெய்த – சிந்தா:3 838/3
கூந்தல் மாலை குமரி பிடி குழாம் – சிந்தா:4 858/4
மாலை ஊர்திகள் வையம் இவற்று-இடை – சிந்தா:4 862/2
வண்ண மாலை நுசுப்பு வருத்துவான் – சிந்தா:4 876/2
மல்லிகை மாலை மணம் கமழ் வார் குழல் – சிந்தா:4 879/1
சீர் தங்கு செம்பொன் கொடி மல்லிகை மாலை சேர்ந்து – சிந்தா:4 881/1
மாலை என்னும் மட மயில் சுண்ணமும் – சிந்தா:4 893/2
என்பதே நினைந்து ஈர் மலர் மாலை தன் – சிந்தா:4 909/3
கள் செய் கடலுள் இளமை கூம்பின் கடி செய் மாலை
துள்ளு தூம கயிற்றில் பாய் செய்து உயரி நிதியம் – சிந்தா:4 929/2,3
எரி மாலை வேல் நுதியின் இறக்கி காமன் அடு கணையால் – சிந்தா:4 961/1
அரு மாலை எண் வினையும் அகற்றி இன்ப கடல் ஆக்கி – சிந்தா:4 961/3
தரும் மாலை அல்லது யான் தலையின் தாழ்ந்து பணிவேனோ – சிந்தா:4 961/4
சாந்து அகம் நிறைந்த தோணி தண் மலர் மாலை தோணி – சிந்தா:4 967/1
கலி வளர் களிறு கை நீர் சொரிவ போல் முத்த மாலை
பொலிவொடு திவண்டு பொங்கி பூம் சிகை அலமந்து ஆட – சிந்தா:4 968/1,2
எண்ணினன் எண்ணி நொய்தா இன மலர் மாலை சுற்றா – சிந்தா:4 978/2
கை செய் மாலை போல் கரிந்து பொன் நிறம் – சிந்தா:4 988/2
கடம்பு சூடிய கன்னி மாலை போல் – சிந்தா:4 990/1
மகிழ்ந்து வீழ் மணி குழல் மாலை கால் தொடும் – சிந்தா:4 1004/2
வடிவு உடை மாலை கால் தொடர்ந்து வாய்ந்தது – சிந்தா:4 1011/2
மது விரி கோதை அம் மாலை நின் மனம் – சிந்தா:4 1015/3
மாலை மார்பன் கொடுப்ப தினை குரல் – சிந்தா:4 1032/3
கொன்று உயிர் கொணர ஓடும் கொழும் குடர் கண்ணி மாலை
ஒன்றிய உதிர செச்சை ஒள் நிணம் மீக்கொள் தானை – சிந்தா:4 1080/2,3
சண்பக மாலை வேய்ந்து சந்தனம் பளிதம் தீற்றி – சிந்தா:4 1081/1
பொன் அரி மாலை தாழ போது அணி கூந்தல் ஏந்தி – சிந்தா:4 1085/1
பின்னரும் மாலை ஓராள் பெரு நடுக்குற்று நின்றாள் – சிந்தா:4 1085/3
மன்னரு மாலை நாகம் மழை இடிப்பு உண்டது ஒத்தாள் – சிந்தா:4 1085/4
தேன் பிறங்கு அலங்கல் மாலை சுநந்தையும் துணைவன் தானும் – சிந்தா:4 1090/3
மல்லிகை மலிந்த மாலை சோர ஆர்ந்த குண்டலம் – சிந்தா:4 1100/1
தேன் மலிந்த கோதை மாலை செய் கலம் உகுத்து உராய் – சிந்தா:4 1105/1
பீழைதான் பொறுக்க என்ன பிறங்கிணர் அலங்கல் மாலை
சூழ் கதிர் ஆரம் வீழ் நூல் பரிந்து அற நிமிர்ந்து திண் தோள் – சிந்தா:4 1120/2,3
நறவு அயா உயிர்க்கும் மாலை நாற்றிய இடத்துள் ஏற்றி – சிந்தா:4 1125/2
மாலை தன் தாதை தானும் மக்களும் வந்து கூடி – சிந்தா:4 1144/3
சந்த மாலை தொகை தாழ்ந்து சாந்தம் கமழ் பூமியுள் – சிந்தா:4 1160/1
வந்த விண்ணோர்களை வாழ்த்தி ஏத்தி இ மலர் மாலை தூய் – சிந்தா:4 1160/2
பின்னிய முத்த மாலை பிணையல் தாழ் குடையின் நீழல் – சிந்தா:5 1170/2
மாலை வெள் அருவி சூடி மற்று இதா தோன்றுகின்ற – சிந்தா:5 1232/1
மாலை அம் தினைகள் காய்க்கும் வண் புனம் அதற்கு தென்மேல் – சிந்தா:5 1232/3
வந்து வீழ் மாலை நாற்றி மணி அரங்கு அணிந்து வானத்து – சிந்தா:5 1253/2
ஊது வண்டு உடுத்த மாலை உணர்வு பெற்று இலயம் தாங்கி – சிந்தா:5 1265/3
கை தரு மணியின் தெள் நீர் மது கலந்து ஊட்டி மாலை
பெய்து ஒளி மறைத்து நங்கை பிறை என வளர்க்கின்றாளே – சிந்தா:5 1267/3,4
ஆய்ந்த நல் மாலை வேய்ந்த அரும் பெறல் கூடம் சேர்ந்தான் – சிந்தா:5 1300/3
மாலை வாடின வாள் கண் இமைத்தன – சிந்தா:5 1327/1
வண்ண மாலை நடு சிகையுள் வளைஇ – சிந்தா:5 1333/2
தூ புரி முத்த மாலை தொடக்கொடு தூக்கி எங்கும் – சிந்தா:5 1343/3
பரிந்த மாலை பறைந்தன குங்குமம் – சிந்தா:5 1349/1
புரி கதிர் பொன் செய் மாலை புகை நுதி புலவு வேலான் – சிந்தா:5 1352/4
எழில் மாலை என் உயிரை யான் கண்டேன் இத்துணையே முலையிற்று ஆகி – சிந்தா:5 1353/1
குழல் மாலை கொம்பு ஆகி கூர் எயிறு நா போழ்தல் அஞ்சி அஞ்சி – சிந்தா:5 1353/2
உழல் மாலை தீம் கிளவி ஒன்று இரண்டு தான் மிழற்றும் ஒரு நாள்-காறும் – சிந்தா:5 1353/3
நிழல் மாலை வேல் நாண நீண்ட கண்ணே நெய் தோய்ந்த தளிரே மேனி – சிந்தா:5 1353/4
தேனீர் மலர் மாலை தேன் துளித்து மட்டு உயிர்ப்ப சூட்டினானே – சிந்தா:5 1354/4
தேன் அடைந்து இருந்த கண்ணி தெண் மட்டு துவலை மாலை
ஊன் அடைந்து இருந்த வேல் கண் ஒண் தொடி உருவ வீணை – சிந்தா:5 1355/1,2
கலந்தனன் காம மாலை கலையினது இயல்பில் சூட்ட – சிந்தா:5 1357/3
சாந்து-இடை குளித்த வெம் கண் பணை முலை தாம மாலை
பூம் தொடி அரிவை பொய்கை பூமகள் அனைய பொற்பின் – சிந்தா:5 1358/1,2
நகை மா மணி மாலை நடை கொடி நின் – சிந்தா:5 1379/1
ஒளிர் பொன் அரி மாலை ஒசிந்து இஙனே – சிந்தா:5 1383/3
வண்டு ஆர்ந்து நால் காதம் வண்ண மாலை சுமந்து ஒசிந்து – சிந்தா:6 1419/3
சண்பக நறு மலர் மாலை நாறு சாந்து – சிந்தா:6 1441/1
பொதி அவிழ் மாலை வீழ்ந்து பொன் செய் நன் கலன்கள் சிந்தி – சிந்தா:6 1447/2
தாழ்தரு பைம்பொன் மாலை தட மலர் தாமம் மாலை – சிந்தா:6 1452/1
தாழ்தரு பைம்பொன் மாலை தட மலர் தாமம் மாலை
வீழ் தரு மணி செய் மாலை இவற்றிடை மின்னின் நின்று – சிந்தா:6 1452/1,2
வீழ் தரு மணி செய் மாலை இவற்றிடை மின்னின் நின்று – சிந்தா:6 1452/2
மல்லிகை மணம் கமழ் மாலை வார் குழல் – சிந்தா:6 1458/1
தேன் கறி கற்ற கூழை செண்பக மாலை வேல் கண் – சிந்தா:6 1487/1
கோதையும் குழலும் பொங்க குவி முலை குழங்கன் மாலை
போது உக பொருது பூணும் பொரு கடல் முத்தும் மூழ்க – சிந்தா:6 1494/1,2
நனை விளை கோதை நாணி பொன் அரி மாலை ஓச்ச – சிந்தா:6 1498/3
திருந்தும் மல்லிகை தேம் கமழ் மாலை யான் – சிந்தா:6 1512/1
பொறி மாலை புனை நிழல் காணலளாய் – சிந்தா:6 1525/2
பேசின் ஓர் பிணையல் மாலை பிசைந்திடப்பட்டது ஒத்தாள் – சிந்தா:6 1539/3
கடி மாலை சூடி கருப்பூரம் முக்கி – சிந்தா:7 1574/1
தொடை மாலை மென் முலையார் தோள் தோய்ந்த மைந்தர் – சிந்தா:7 1574/2
கடை மாலை மற்று அவரே கண் புதைப்ப செல்லும் – சிந்தா:7 1574/3
இன்பம் செய் காம சாந்தின் கைபுனைந்து ஏற்ற மாலை
நன் பகல் சூட்டி விள்ளாது ஒழுகினும் நங்கைமார்க்கு – சிந்தா:7 1596/2,3
மாலை கதிர் வேல் மலங்க மணி மலர்க்கு – சிந்தா:7 1613/1
வண்டு கொப்புளித்து உணும் மாலை மார்பனை – சிந்தா:7 1622/1
அன்றே வந்தது இ மாலை அளியேன் ஆவி யாதாம்-கொல் – சிந்தா:7 1660/4
தாம மார்பன் தான் புனைந்த தண் என் மாலை புணை ஆக – சிந்தா:7 1663/3
பணி நலம் புதியது உண்டான் பன் மலர் மாலை கொண்டேன் – சிந்தா:7 1665/3
போது உலாம் கோதை மாதர் புனைந்து அலர் தொடுத்த மாலை
ஆதலால் அலரது ஆகாது ஒழியுமே அழுங்கல் என்று – சிந்தா:7 1666/2,3
மன்னும் மாலை கொடுத்து அவனுக்கு உய்த்து ஈ என தொழுது கொண்டு – சிந்தா:7 1667/3
களி செய் கோசிக நீர் விழ கடி மாலை மேல் தொடர்ந்து கீழ் – சிந்தா:7 1673/1
அம் மென் மாலை முகம் கரிய நீர் துளும்ப நின்று நீடி – சிந்தா:7 1674/2
வெம்மை மிக்கது வீரன் தொடுத்த விளங்கு மாலை
பொம்மல்_ஓதிக்கு தானே துணை ஆம் புணை ஆயிற்றே – சிந்தா:7 1674/3,4
பூ மாலை சூடின் பொறை ஆற்றா நுண் மருங்குல் – சிந்தா:7 1699/1
வண்டு ஊத அம் மருங்குல் நோம் என்று பூ மாலை
கொண்டு ஓச்சும் காதலார் கூடார் துறந்தார் – சிந்தா:7 1700/1,2
மின் தவழ் மணி வரை மாலை மார்பனை – சிந்தா:7 1703/1
வெறி குலாய் கிடந்த மாலை வெள் வளை முத்தம் நீக்கி – சிந்தா:7 1706/2
கற்பக மாலை வேய்ந்து கரும் குழல் கை செய்வானை – சிந்தா:7 1710/2
பூ குலாம் அலங்கல் மாலை புள் கொடியாற்கும் உண்டே – சிந்தா:7 1727/2
மது குலாம் அலங்கல் மாலை மங்கையர் வளர்த்த செம் தீ – சிந்தா:7 1821/1
வாய்ந்த இன் சொல்லினாலும் மாலை தாழ் முடியினாலும் – சிந்தா:7 1864/3
வயிர மணி கலன் கமழும் கற்பக நல் மாலை
உயிரை மதம் செய்யும் மது தண்டொடு உடை ஆடை – சிந்தா:7 1874/1,2
முருகு கொப்புளிக்கும் கண்ணி முறி மிடை படலை மாலை
குருதி கொப்புளிக்கும் வேலான் கூந்தல்மா இவர்ந்து செல்ல – சிந்தா:8 1889/1,2
வேய் நிற தோளினார்க்கு வெண் துகில் மாலை சாந்தம் – சிந்தா:8 1892/3
வண்ண பூ மாலை சாந்தம் வால் அணிகலன்கள் ஆடை – சிந்தா:8 1893/1
பூம் துகில் மாலை சாந்தம் புனை கலம் பஞ்ச வாச – சிந்தா:8 1896/1
நிலத்து உகும் மாலை கால் தொடர்ந்து நீள் நகர் – சிந்தா:8 1945/3
குழல் மலிந்த கோதை மாலை பொங்க வெம் கதிர் முலை – சிந்தா:8 1952/1
மங்கை ஆட மாலை சூழும் வண்டு போல வந்து உடன் – சிந்தா:8 1953/2
நூலின் நேர் நுசுப்பு நோவ உச்சி மாலை உள்ளவாம் – சிந்தா:8 1954/3
மின் மலர்ந்த முல்லை மாலை நக்கி மிக்கு இறந்து எழுந்து – சிந்தா:8 1957/2
பொன் அரி மாலை தாழ பூ சிகை அவிழ்ந்து சோர – சிந்தா:8 1985/2
ஏத்தரும் மல்லிகை மாலை ஏந்திய – சிந்தா:9 2007/1
மாலை பல தாழ்ந்து மது பிலிற்றி மணம் கமழும் – சிந்தா:9 2018/1
காசு இல் கடி மாலை கலம் நொய்ய மதி கவற்கும் – சிந்தா:9 2033/2
பூம் சதங்கை மாலை புகழ் குஞ்சி பொரு இல்லார் – சிந்தா:9 2034/1
கொம்பின் ஒத்து ஒதுங்கியும் குழங்கல் மாலை தாங்கியும் – சிந்தா:9 2037/1
தாம மாலை வார் குழல் தடம் கணார்க்கு இடம் கழி – சிந்தா:9 2038/1
ஆர்வமுறும் நெஞ்சம் அழுங்குவிக்கும் மாலை – சிந்தா:9 2049/4
புண் ஈரும் வேலின் புகுந்ததால் மாலை – சிந்தா:9 2050/4
அன்பு உருகும் நெஞ்சம் அழுங்குவிக்கும் மாலை – சிந்தா:9 2051/4
சூடு அமை மாலை சாந்தம் விளக்கொடு தூபம் ஏந்தி – சிந்தா:9 2055/3
மின் அவிர் மாலை மென் பூம் குழல் வல தோளில் வீழ – சிந்தா:9 2056/2
விரி மணி விளங்கும் மாலை வெம் முலை வேல் கணாளே – சிந்தா:9 2069/4
புனை கடி மாலை மாதர் திறத்து இது மொழிந்து விட்டார் – சிந்தா:9 2071/4
எல் பக எரியும் மாலை பவள தூண் பொருந்தி இன் நீர் – சிந்தா:9 2073/2
கற்பு எனும் மாலை வீசி நாண் எனும் களி வண்டு ஓப்பி – சிந்தா:9 2073/3
அழி மது மாலை சேர்த்தி அடிபணிந்து ஆர வாழ்த்தி – சிந்தா:9 2074/3
வேட்பன அடிசில் ஆடை விழு கலன் மாலை சாந்தம் – சிந்தா:9 2078/2
தொடுத்து அலர் மாலை சூட்டி கிம்புரி முத்தம் மென் தோள் – சிந்தா:9 2091/2
மங்கல வகையில் சேர்ந்து மது துளி அறாத மாலை
கொங்கு அலர் கண்ணி சேர்த்தி குங்குமம் எழுதினானே – சிந்தா:9 2098/3,4
சுரும்பு இமிர் மாலை தொழுவனர் நீட்டி – சிந்தா:10 2124/1
எரி மணி மாலை இளம் பிடி என்பார் – சிந்தா:10 2127/4
மழை மின்னு குழாத்தின் மாலை மங்கையர் மயங்கி நின்றார் – சிந்தா:10 2130/4
விரை குழாம் மாலை தேனும் வண்டும் உண்டு ஒழுக நின்றார் – சிந்தா:10 2131/4
பெய் தாம மாலை பிடியின் இழிந்து ஏகி மன்னர் – சிந்தா:10 2135/2
கொய் தாம மாலை கொழும் பொன் முடி தேய்த்து இலங்கும் – சிந்தா:10 2135/3
மாலை மாரட்டத்து அகத்தன வளர் இளம் கிளியே – சிந்தா:10 2161/2
மாலை மா மதி வெண்குடை மல்கிய – சிந்தா:10 2170/1
பெருமகன் காதல் பாவை பித்திகை பிணையல் மாலை
ஒரு மகள் நோக்கினாரை உயிரொடும் போகொடாத – சிந்தா:10 2177/1,2
நல்லவள் வனப்பு வாங்க நகை மணி மாலை மார்பர் – சிந்தா:10 2179/1
வார் மது துளிக்கும் மாலை மணி முடி தொடுத்து நால – சிந்தா:10 2183/1
கனைக்கும் சுரும்பு ஆர் மாலை கமழ மதுவும் தேனும் – சிந்தா:10 2194/2
மண மாலை மடந்தையர் தம் மெல் விரலால் தொடுத்து அணிந்த – சிந்தா:10 2235/1
இணர் மாலை இரும் குஞ்சி ஈர்ம் குருதி புனல் அலைப்ப – சிந்தா:10 2235/2
நிண மாலை குடர் சூடி நெருப்பு இமையா நெய்த்தோரில் – சிந்தா:10 2235/3
பிண மாலை பேய் மகட்கு பெரு விருந்து அயர்ந்தனரே – சிந்தா:10 2235/4
மாலை வாய் நெடும் குடை மேல் மத யானை கை துணிந்து – சிந்தா:10 2238/1
சுற்றுபு மாலை போல தோன்றல் தன் நுதலில் சூடி – சிந்தா:10 2247/2
மை படை நெடும் கண் மாலை மகளிர் தம் வனப்பின் சூழ்ந்து – சிந்தா:10 2259/3
பூ முக மாலை மார்பன் பொன் அணி கவசம் மின்ன – சிந்தா:10 2270/3
தேன் அமர் மாலை தாழ சிலை குலாய் குனிந்தது ஆங்கண் – சிந்தா:10 2281/2
வண்டு அலை மாலை தாழ மது உண்டு களித்து வண் கை – சிந்தா:10 2282/1
மாலை கண் ஆம்பல் போல மகளிர் தம் குழாத்தில் பட்டார் – சிந்தா:10 2284/1
மன்றல மாலை நெற்றி மழ களிறு அன்றி வீழான் – சிந்தா:10 2289/2
மட்டு அவிழ் மாலை போல மகிழ்ந்து பூண் மார்பத்து ஏற்று – சிந்தா:10 2291/3
தோட்டு வண்டு ஒலியல் மாலை துடி இடை மகளிர் ஆய்ந்த – சிந்தா:10 2294/1
கற்பக மாலை சூட்டி கடி அர மகளிர் தோய்வர் – சிந்தா:10 2302/2
பொற்ற சொல் மாலை சூட்டி புலவர்கள் புகழ கல் மேல் – சிந்தா:10 2302/3
மின் உமிழ் மாலை வேந்தன் வீரற்கு விளம்பினானே – சிந்தா:10 2313/4
புரி முத்த மாலை பொன் கோல் விளக்கினுள் பெய்த நெய்யும் – சிந்தா:10 2316/1
ஆட்டு நீர் கடலின் ஆர்த்தது அணி நகர் வென்றி மாலை
கேட்டு நீர் நிறைந்து கேடு இல் விசையை கண் குளிர்ந்த அன்றே – சிந்தா:10 2325/3,4
அணி முடி அரசர் மாலை அழல் நுதி வாள்கள் என்னும் – சிந்தா:10 2326/1
பணை முலை பைம்பொன் மாலை பாசிழை பூமி தேவி – சிந்தா:10 2326/3
கள் நாடி வண்டு பருகும் கமழ் மாலை மூதூர் – சிந்தா:11 2327/3
கூடு ஆர மாலை குவி மென் முலை கோதை நல்லார் – சிந்தா:11 2328/3
மாலை செற்றான் மக்களொடு எல்லாம் உடனே இ – சிந்தா:11 2329/1
மாலை செற்றான் வை நுனை அம்பின் இவன் என்பார் – சிந்தா:11 2329/2
ஆகம் மறவர் அகன் கோயில் புக்கு அம் பொன் மாலை
தோகை மடவார் துவர் வாய் துடித்து அஞ்ச வெம்பா – சிந்தா:11 2337/2,3
நெய் ஆர்ந்த கூந்தல் நிழல் பொன் அரி மாலை சோர – சிந்தா:11 2342/2
வார் கோல மாலை முலையார் மண்ணுறுப்ப ஆடி – சிந்தா:11 2352/2
நீர் கோலம் செய்து நிழல் விட்டு உமிழ் மாலை மார்பன் – சிந்தா:11 2352/3
மந்தார மா மாலை மேல் தொடர்ந்து தழுவவாரா தாமம் மல்கி – சிந்தா:11 2370/1
இலங்கு மாலை வெள் அருவிய எழில் வரை மணந்த – சிந்தா:12 2378/3
மாலை நல்லன மது கமழ் தகையன மிலைச்சி – சிந்தா:12 2383/2
மாலை வாள் முடி மன்னவன் மணவினை எழு நாள் – சிந்தா:12 2392/1
மாலை வண்டினம் மாலை கண் கொண்டவே – சிந்தா:12 2397/4
மாலை வண்டினம் மாலை கண் கொண்டவே – சிந்தா:12 2397/4
விரை தலை மாலை சூட்டி மின் அனார் அம் கை சேப்ப – சிந்தா:12 2414/1
தேன் முகம் புதைத்த மாலை குடை நிழல் திருவில் தந்தார் – சிந்தா:12 2415/4
விளங்கு வெள்ளி வேய்ந்து ஆய்ந்த மாலை சூழ் – சிந்தா:12 2420/2
நான்ற பொன் மணி மாலை நகு கதிர் பவள தூண் – சிந்தா:12 2433/1
நெய் அணி குழல் மாலை நிழல் உமிழ் குழை மங்கை – சிந்தா:12 2434/2
மெய் அணி கலன் மாலை மின் இரும் துகில் ஏந்தி – சிந்தா:12 2434/3
கை அணி குழல் மாலை கதிரி முலையவர் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:12 2434/4
விரும்பும் முத்தம் மாலை நான்ற விழு பொன் மகரம் செறித்தாள் – சிந்தா:12 2438/4
உடை சிறு நாவின் தோகை இரீஇயினள் மாலை சேர்ந்தாள் – சிந்தா:12 2445/4
மருள் தகு மல்லிகை மாலை வல்லவன் – சிந்தா:12 2450/3
மன்னு மாலை பல தாழ்ந்து மண புகை விம்மி மல்கிய – சிந்தா:12 2470/2
பெய்த பொன் செப்பும் மாலை பெரு மணி செப்பும் சுண்ணம் – சிந்தா:12 2474/3
வெள் உருவ மாலை வட கீழ் இருவர் மின் போல் – சிந்தா:12 2488/1
உச்சி வண்டு இமிரும் மாலை ஒளி முடி சிதறினனே – சிந்தா:12 2494/4
தாரன் மாலை தயங்கு இணர் கண்ணியான் – சிந்தா:12 2500/4
மன்னர் குடை நடுக்கும் மாலை வெள் வேல் மறவோனும் – சிந்தா:12 2501/2
நாறு சாந்து அழித்து மாலை பரிந்து நன் கலன்கள் சிந்தி – சிந்தா:12 2507/1
அணி நிலா வீசும் மாலை அரங்கு புல் என போகி – சிந்தா:12 2531/1
துணி நிலா வீசும் மாலை பிறை நுதல் தோழி சேர்ந்து – சிந்தா:12 2531/2
மணி நிலா வீசும் மாலை மங்கையர் மயங்கி நின்றார் – சிந்தா:12 2531/3
கள் உயிர் உண்ணும் மாலை கதுப்பு ஒரு கையின் ஏந்தி – சிந்தா:12 2532/3
அட்டும் தேன் அணிந்த மாலை பவள கொம்பு அணிந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2533/4
பொன் அரி மாலை பூண்டு பூஞ்சிகை குலாவி முன்கை – சிந்தா:12 2538/1
வேரி நாறு அலங்கல் மாலை மின் இழை மயங்கி எங்கும் – சிந்தா:12 2543/2
சாந்து அகம் கிழிய மாலை தட முலை ஞெமுங்க புல்லி – சிந்தா:12 2552/1
வாடாத மாலை மணி மாலை பொன் மாலை முத்த – சிந்தா:12 2565/1
வாடாத மாலை மணி மாலை பொன் மாலை முத்த – சிந்தா:12 2565/1
வாடாத மாலை மணி மாலை பொன் மாலை முத்த – சிந்தா:12 2565/1
நீடு ஆர மாலை நிழல் மாண்ட பவழ மாலை – சிந்தா:12 2565/2
நீடு ஆர மாலை நிழல் மாண்ட பவழ மாலை
மாடு ஆர்ந்து இழியும் அருவி மலர் பொற்ப ஏற்றி – சிந்தா:12 2565/2,3
தேன் விளையாடும் மாலை அணிந்து பொன் பீடம் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2574/3
பதம் பல பார்க்கும் சாயல் பாவை மற்று அநங்க மாலை
விதம்பட கருதி மாதர் விளைத்தது விளம்பலுற்றேன் – சிந்தா:12 2584/3,4
கடி செய் பைம் தார் கமழ் மாலை வேல் கந்துகற்கு சிறுவ யான் இ – சிந்தா:12 2587/3
அறன் நிழல் ஆய் உலகு அளிக்கும் நின் ஆர மாலை அணி வெண்குடை – சிந்தா:12 2590/1
மங்கை நல்லார் பவழ அம்மி அரைத்த சாந்தம் மலர் பெய் மாலை
பொங்கு தூம கொழு மென் புகை புரிந்த பஞ்சமுக வாசமும் – சிந்தா:12 2592/2,3
மை திரண்ட வார் குழல் மேல் வண்டு ஆர்ப்ப மல்லிகை மெல் மாலை சூடி – சிந்தா:13 2626/1
போர் அணி மாலை சாந்தம் புனை மணி சிவிறி சுண்ணம் – சிந்தா:13 2654/2
இணை மலர் மாலை சுண்ணம் எரி மணி சிவிறி ஏந்தி – சிந்தா:13 2655/3
தூ மலர் மாலை வாளா சுரும்பு எழ புடைத்தும் தேன் சோர் – சிந்தா:13 2656/1
தாமரை சதங்கை மாலை சக்கரம் என்ன வீழ்த்தும் – சிந்தா:13 2656/2
ஒண் மலர் மாலை ஓச்ச ஒசிந்து கண் பிறழ ஒல்கி – சிந்தா:13 2659/3
வீக்கினான் தாரை வெய்தா சந்தன தளிர் நல் மாலை
ஓக்கினார் கண்ணி சுண்ணம் உடற்றினார் உருவ சாந்தின் – சிந்தா:13 2661/1,2
பண் உரை மகளிர் மாலை பைம் துகில் கவர்ந்து கொள்ள – சிந்தா:13 2663/1
பெண் உரை பிடி கை கூந்தல் பொன் அரி மாலை தாழ – சிந்தா:13 2663/3
கைப்படை மன்னன் நிற்ப கதுப்பு அயல் மாலை வாங்கி – சிந்தா:13 2665/2
அம் மலர் உரோம பூம் பட்டு உடுத்த பின் அனிச்ச மாலை
செம் மலர் திருவின் அன்னார் சிகழிகை சேர்த்தினாரே – சிந்தா:13 2667/3,4
ஒத்தேர் உடைய மல்லிகையின் ஒலியல் மாலை உறுப்பு அடக்கி – சிந்தா:13 2693/2
மாலை மகளிர் அணிந்ததன் பின் பஞ்ச வாசம் கவுள் கொண்டு – சிந்தா:13 2698/1
உண்ணற்கு இனிய மது மகிழ்ந்தார் ஒலியல் மாலை புறம் தாழ – சிந்தா:13 2700/3
கொய் பூ மாலை குழல் மின்னும் கொழும் பொன் தோடும் குண்டலமும் – சிந்தா:13 2706/2
மா நிற தளிர் நல் மேனி மல்லிகை மாலை சொன்னாள் – சிந்தா:13 2707/4
தொடை மலர் கண்ணி சேர்த்தி சுரும்பு உண மலர்ந்த மாலை
உடை மது ஒழுக சூட்டி உருவ தார் குழைய வைகி – சிந்தா:13 2719/2,3
மொய் நிற மாலை வேய்ந்து முருகு உலாம் முடியினானே – சிந்தா:13 2730/4
வள் இதழ் மாலை மார்பன் வச்சிர மனத்தன் ஆனான் – சிந்தா:13 2732/4
வெண் துகில் மாலை சாந்தம் விழு கலம் வீதியில் சேர்த்தி – சிந்தா:13 2734/1
மை வரை மாலை மார்பன் வான் சுவை அமிர்தம் உண்டான் – சிந்தா:13 2735/4
வண்ண மா மலர் மாலை வாய்ந்தன – சிந்தா:13 2742/1
வெம் தடி தின்ற வெம் நோய் வேகத்தால் மீட்டு மாலை
பைம் தொடி மகளிர் ஆடும் பந்து என எழுந்து பொங்கி – சிந்தா:13 2765/1,2
மாலை குடை மன்னர் வையம் அகற்றுவான் – சிந்தா:13 2796/1
தாள் நெடும் குவளை கண்ணி தளை அவிழ் கோதை மாலை
வாள் முடி வைர வில்லும் வார் குழை சுடரும் மார்பில் – சிந்தா:13 2802/1,2
அம் கலம் தொடையல் மாலை கிழிந்து அழகு அழிய வைகி – சிந்தா:13 2805/2
நல் எழில் மாலை வாடும் நஞ்சு உடை அமிர்து உண்டாரின் – சிந்தா:13 2810/2
கலம் கலந்து அகன்ற மார்பில் கற்பக மாலை தாழ – சிந்தா:13 2836/3
குண்டலம் குலவி மின்ன பொன் அரி மாலை தாழ – சிந்தா:13 2837/1
விண்டு அலர் மாலை மார்பன் விதியினால் சென்று மாதோ – சிந்தா:13 2837/3
செப்பிய சீலம் என்னும் திரு மணி மாலை சூழ்ந்தார் – சிந்தா:13 2843/1
மணம் புடை மாலை மார்பன் ஒரு சொலே ஏது ஆக – சிந்தா:13 2887/3
மல்லல் அம் களிற்று மாலை வெண்குடை மன்னர் கண்டாய் – சிந்தா:13 2908/3
மான் மட நோக்கின் மாதர் மாலை நாள் பயந்த மைந்தன் – சிந்தா:13 2912/2
தின் பளித மாலை திரள் தாமம் திகழ் தீம் பூ – சிந்தா:13 2919/1
காய் அழல் கொடியை சேர்ந்த கற்பக மாலை ஒத்தார் – சிந்தா:13 2923/4
மாலை பந்தும் மாலையும் ஏந்தி மது வார் பூம் – சிந்தா:13 2928/1
சுந்தர சுரும்பு சூழ் மாலை இல்லையேல் – சிந்தா:13 2936/3
மன்னிய மாலை வண்டார் மணி முடி வாழி என்பார் – சிந்தா:13 2954/4
பைம் துகில் மகளிர் மேவார் பாசிழை பசும்பொன் மாலை
சிந்தியே கரந்தார் சொல் போல் மெய்யின் கண் சேர்தல் இன்றாய் – சிந்தா:13 2973/2,3
மூழி வாய் முல்லை மாலை முலை முகம் முரிந்து நக்க – சிந்தா:13 2974/2
பொற்பு உடைய பூ மாலை சாந்தம் புனை கலன்கள் – சிந்தா:13 2979/1
விண் படர்ந்து அனைய மாலை வெண்குடை வேந்தர் வேந்தன் – சிந்தா:13 2991/2
கண் திரள் முத்த மாலை கதிர் முலை நங்கைமாரை – சிந்தா:13 2991/3
அறிந்தவர் ஆய்ந்த மாலை அணிந்த பைம் கூந்தலாய் பொன் – சிந்தா:13 2994/2
பூம் துகில் புனை கலம் மாலை பூசு சாந்து – சிந்தா:13 2997/1
வாயில் தோரணம் கற்பக மாலை தாழ்ந்து – சிந்தா:13 3004/1
வாடா மாலை வார் தளிர் பிண்டி வாம நின் குணம் நாளும் – சிந்தா:13 3018/2
சூடாதார் தாள் சூடார் மாலை சுடர் மணி நெடு முடியே – சிந்தா:13 3018/4
பூ திரள் மணி மாலை போர் சிங்கம் போதகம் போல் – சிந்தா:13 3024/2
மேல் படு கற்பக மாலை வேய்ந்து பொன் – சிந்தா:13 3035/1
எரி மிடைந்து அனைய மாலை இன மணி திருவில் வீசும் – சிந்தா:13 3044/1
மன் ஆர வாய் கொண்டு உமிழ்ந்தான் மணி மாலை வேலோன் – சிந்தா:13 3045/4
தேம் பாய சாந்தம் மெழுகி கலன் தேறல் மாலை
தாம் பால தாங்கி புகழ் தாமரை குன்றம் அன்ன – சிந்தா:13 3046/2,3
எறி சுரும்பு அரற்றும் மாலை எரி மணி செப்பு வெள்ளம் – சிந்தா:13 3047/1
கொடி குழாம் குஞ்சி பிச்ச குழாம் நிறை கோல மாலை
முடி குழாம் மூரி வானம் பால் சொரிகின்றது ஒக்கும் – சிந்தா:13 3050/1,2
நறு மலர் மாலை சாந்தம் பரூஉ துளி துவலை நல் நீர் – சிந்தா:13 3084/1
கறை முகில் சொரிய காய் பொன் கற்பக மாலை ஏந்தி – சிந்தா:13 3084/2
அளித்து உலகு ஓம்பும் மாலை அகன் குடை கவித்தது ஆங்கு – சிந்தா:13 3086/2
சொரி மது மாலை சாந்தம் குங்குமம் சுண்ணம் தேம் பாய் – சிந்தா:13 3118/3

TOP


மாலை-தன் (1)

அணி நகர் யான் சென்று எய்தி மாலை-தன் மனையை சேர்ந்தேன் – சிந்தா:7 1742/2

TOP


மாலை-வாய் (1)

மாலை-வாய் அகில் தவழ் குஞ்சி மாற்றலின் – சிந்தா:13 3032/3

TOP


மாலை-அதனை (1)

அழல் செய் தடத்துள் மலர்ந்த அலங்கல் மாலை-அதனை
நிழல் செய் நீர் கொண்டு ஈர்ப்ப நெடும் கண் இணையின் நோக்கி – சிந்தா:4 918/1,2

TOP


மாலைக்கு (4)

மாலைக்கு வென்றி கூற மழை இடிப்புண்டு ஓர் நாகம் – சிந்தா:4 897/3
மாலைக்கு இன்றே மாய்ந்தது மாயா பழி என்பார் – சிந்தா:11 2329/3
மாலைக்கு ஏற்ற வார் குழல் வேய் தோள் மடநல்லார் – சிந்தா:11 2329/4
ஏந்து துகில் புகையும் மாலைக்கு இடும் புகையும் – சிந்தா:13 2977/2

TOP


மாலைகள் (4)

நன் முடி நின் மகனாம் நறு மாலைகள்
அன்னவனால் அமரப்படும் தேவியர் – சிந்தா:1 225/1,2
வளம் கொள் மாலைகள் சூடி முத்து அணிந்து வண் முரசம் – சிந்தா:12 2388/3
பொங்கு பூ மாலைகள் பொலிந்து பூஞ்சுணம் – சிந்தா:13 3000/2
மலிந்த நல் மாலைகள் வண்ண பூம் துகில் – சிந்தா:13 3029/1

TOP


மாலைத்து (1)

நடை மாலைத்து இ உலகம் நன்று-அரோ நெஞ்சே – சிந்தா:7 1574/4

TOP


மாலைய (1)

சுண்ண மங்கை சுரமைய மாலைய
வண்ணம் வண்டொடு தேன் கவர்ந்து உண்டவே – சிந்தா:4 894/3,4

TOP


மாலையர் (1)

அன்று சூடிய மாலையர் ஆடிய சாந்தர் – சிந்தா:12 2380/1

TOP


மாலையவர் (2)

கடி பூ மாலையவர் ஏந்த கமழ் தாமரை கண் கழீஇயினான் – சிந்தா:11 2356/4
கள் உருவ மாலையவர் கைதொழுது நின்றார் – சிந்தா:12 2488/4

TOP


மாலையவரையும் (1)

சாறு அழி குவளை மாலையவரையும் தனமும் நீக்கி – சிந்தா:13 2879/2

TOP


மாலையன் (3)

சுழலும் கண்ணினன் சோர்தரும் மாலையன்
கழலன் காழகம் வீக்கிய கச்சையன் – சிந்தா:4 939/2,3
மாசு அறு மணிமுடி மிடைந்த மாலையன்
பூசு உறு பருதியில் பொலிந்து தோன்றினான் – சிந்தா:4 953/3,4
விரியும் மாலையன் விளங்கு ஒளி முடியினன் துளங்கி – சிந்தா:11 2363/1

TOP


மாலையார் (4)

திருவிற்கும் கற்பக தெரியல் மாலையார்
உருவிற்கு ஓர் விளக்கமாம் ஒண் பொன் பூம்_கொடி – சிந்தா:6 1488/1,2
பெரும் தவிசு அடுத்தனர் பிணையல் மாலையார் – சிந்தா:12 2409/4
அட்டும் தேன் அழியும் மது மாலையார்
பட்டம் எண்மரும் பார் தொழ எய்தினார் – சிந்தா:12 2575/3,4
கள் செய் மாலையார் கண் கொளா துகில் – சிந்தா:13 2685/2

TOP


மாலையாரும் (1)

முலை முகம் சுமந்த முத்த தொத்து ஒளிர் மாலையாரும்
மலை முகந்து அனைய மார்பின் மன்னனும் இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:13 2733/1,2

TOP


மாலையாரொடும் (1)

மது குடம் விரிந்த மாலையாரொடும்
புது கடி பொருந்துதி புக்க ஊர் எலாம் – சிந்தா:9 1999/1,2

TOP


மாலையாலே (1)

நோவ என் உள்ளம் யாத்தாய் நின்னையும் மாலையாலே
தேவரின் செறிய யாப்பன் சிறிது இடைப்படுக என்றான் – சிந்தா:3 714/3,4

TOP


மாலையாற்கு (2)

பன்னரு மாலையாற்கு பட்டதை எவன்-கொல் என்னா – சிந்தா:4 1085/2
நாள் கடி மாலையாற்கு நங்கையை நல்கினானே – சிந்தா:9 2078/4

TOP


மாலையினீர் (1)

வண்ண மாலையினீர் என கூறினான் – சிந்தா:4 884/4

TOP


மாலையும் (31)

கை புனை சாந்தமும் கடி செய் மாலையும்
மெய் புனை சுண்ணமும் புகையும் மேவிய – சிந்தா:1 80/1,2
மாலையும் பசும்பொனும் மயங்கி வார் கணை – சிந்தா:1 90/1
செய் அணிகலன்கள் சிந்தி மாலையும் மதுவும் மல்கி – சிந்தா:1 117/3
தொடை அவிழ்ந்த மாலையும் முத்தும் தோய்ந்த துணை முலையின் உள் அரங்கி மூழ்க காமன் – சிந்தா:1 293/2
வடகமும் துகிலும் தோடும் மாலையும் மணியும் முத்தும் – சிந்தா:2 462/1
பசும்பொன் மாலையும் பட்டுழி பட்டவை – சிந்தா:3 533/2
மாலையும் படுசொல் ஒற்றி வம் என மறைய நல்கி – சிந்தா:3 671/2
தொடுத்தன மாலையும் குழையும் சாந்தமும் – சிந்தா:3 831/2
குழங்கல் மாலையும் கொண்டு விரைந்தவே – சிந்தா:4 863/4
வண்ண ஒண் சுண்ணம் பட்டும் மாலையும் சாந்தும் ஏந்தி – சிந்தா:4 969/1
அரைத்த சாந்தமும் நானமும் மாலையும்
நுரைத்து நோன் சிறை வண்டொடு தேன் இனம் – சிந்தா:4 970/2,3
மண்டில முத்தும் தாரும் மாலையும் குழலும் பொங்க – சிந்தா:4 979/3
அம் மென் மாலையும் அடைச்சி குங்குமம் – சிந்தா:4 991/3
வசை அற நிறைந்த கற்பின் மாலையும் மாமி-தானும் – சிந்தா:4 1132/1
பகை கொள் மாலையும் பையுள் செய் ஆம்பலும் – சிந்தா:5 1314/3
தழையும் கண்ணியும் தண் நறு மாலையும்
விழைவ சேர்த்துபு மெல் என ஏகினார் – சிந்தா:5 1338/1,2
கழுமு சேக்கையுள் காலையும் மாலையும்
தழுவு காதல் தணப்பு இலர் செல்பவே – சிந்தா:5 1350/2,3
துணை மலர் கண்ணியும் செம்பொன் மாலையும்
இணை மலர் தாரினான் இடறி ஏகினான் – சிந்தா:7 1621/3,4
மதுக்கை மாலையும் வண்டு இமிர் சாந்தமும் – சிந்தா:7 1712/1
கடி கமழ் மாலையும் கண்ணியும் சிந்தி – சிந்தா:10 2123/2
மாலையும் கண்ணியும் மணந்த சென்னியர் – சிந்தா:10 2217/1
தேம் கொள் மாலையும் திலகமும் அணிந்த திண் குணத்த – சிந்தா:12 2387/3
தேன் உலாம் மாலையும் கலனும் சிந்துபு – சிந்தா:13 2635/1
பூ கமழ் துகிலும் தோடும் மாலையும் சொரிய போர் தோற்று – சிந்தா:13 2661/3
போது அவிழ் மாலையும் புகையும் சுண்ணமும் – சிந்தா:13 2675/3
சாந்தம் ஏந்திய தமால மாலையும்
ஆய்ந்து தாங்கினார் அரவ மேகலை – சிந்தா:13 2681/2,3
மாலையும் கலனும் ஈன்று வடகமும் துகிலும் நான்று – சிந்தா:13 2835/2
மாலை பந்தும் மாலையும் ஏந்தி மது வார் பூம் – சிந்தா:13 2928/1
கழித்த கடி பிணையும் கை வளையும் மாலையும் களைந்து முத்தும் – சிந்தா:13 2969/1
வண்டு அலம்பு மாலையும் மணி தொத்தும் நிலம் திவள – சிந்தா:13 3022/2
தூமம் ஆர் மாலையும் துறக்கின்றான்-அரோ – சிந்தா:13 3027/3

TOP


மாலையுள் (2)

வைத்த பந்து எடுத்தலும் மாலையுள் கரத்தலும் – சிந்தா:1 151/1
மாலையுள் கரந்த பந்து வந்து கை தலத்தவாம் – சிந்தா:8 1954/1

TOP


மாலையே (2)

நின்ற மேதியால் பொலிந்த நீர மாட மாலையே – சிந்தா:1 69/4
என்ன அமரரும் மருள தொடுத்தான் இன மாலையே – சிந்தா:7 1652/4

TOP


மாலையை (4)

நுரை எனும் மாலையை நுகர சூட்டுவான் – சிந்தா:1 39/2
நண்ணி மாலையை நக்கனள் என்பவே – சிந்தா:4 876/4
கூர் உகிர் விடுத்தது ஓர் கோலம் மாலையை
பேர் இசை வீணையில் சூட்டி பெண் கொடி – சிந்தா:6 1466/2,3
ஆய்ந்து அரிக்கும் நறவம் மலர் மாலையை
வேய்ந்து அரிக்கும் மிஞிறு ஆர்ப்ப விடுத்தாள் – சிந்தா:7 1769/3,4

TOP


மாலையொடு (3)

மாலையொடு மாலை தலை மணந்து வர நாற்றி – சிந்தா:3 594/3
ஓத மணி மாலையொடு பூண் பிறழ ஓடி – சிந்தா:9 2014/2
மாலையொடு வந்து மதி தோன்ற மகிழ் தோன்றி – சிந்தா:9 2031/2

TOP


மாலையோடு (3)

மட்டு அவிழ் கோதை சுண்ணம் மாலையோடு இகலி தோற்றாள் – சிந்தா:4 904/2
அம் பொன் மாலையோடு அசைந்து அவிழ்ந்து கூந்தல் சோரவும் – சிந்தா:4 1103/2
புன கொடி மாலையோடு பூம் குழல் திருத்தி போற்றார் – சிந்தா:8 1916/3

TOP


மாவடு (2)

மாவடு மருட்டும் நோக்கின் மதி முகம் மழை கண் மாசு இல் – சிந்தா:6 1455/1
மாவடு நோக்கி உள் மகிழ்ந்து கூறினாள் – சிந்தா:7 1812/4

TOP


மாவலி (1)

தழும் மாவலி மைந்த என தளரா – சிந்தா:5 1384/1

TOP


மாவின் (7)

கடுகிய வண்ணம் மாவின் தார் ஒலி காமர் பொன் தேர் – சிந்தா:3 794/3
ஆழ நா வழித்து நெய்த்தோர் கொப்புளித்து அழிந்த மாவின்
சூழ் குடர் கண்ணி சூடி நிண துகில் உடுத்து வெள் என்பு – சிந்தா:3 803/2,3
வற்கம் இட்ட வண் பரி மாவின் அவர் சென்றார் – சிந்தா:4 1060/4
எரி நுதி உற்ற மாவின் இளம் தளிர் போன்று மாழ்கி – சிந்தா:6 1533/1
எய்த அ கணையும் மாவின் இரும் கனி அதுவும் பூமிக்கு – சிந்தா:7 1641/1
பொறி மயில் இழியும் பொன் தார் முருகனின் பொலிந்து மாவின்
நெறிமையின் இழிந்து மைந்தன் மணி கை மத்திகையை நீக்கி – சிந்தா:8 1908/1,2
நல் நிற மாவின் மேலான் நலம் கொள் தார் நபுலன் என்பான் – சிந்தா:10 2257/2

TOP


மாவினுள் (1)

மாவினுள் தாழ் தளிர் மருட்டும் மேனியாய் – சிந்தா:8 1993/2

TOP


மாவும் (10)

பருமித்த களிறும் மாவும் பரந்து இயல் தேரும் பண்ணி – சிந்தா:1 263/1
பண்ணுக பசும்பொன் தேரும் படு மத களிறும் மாவும்
கண் அகன் புரிசை காக்கும் காவலர் அடைக என்றான் – சிந்தா:1 265/2,3
சுரரொடு மக்கள் வீழ்ந்தார் சோர்ந்தன புள்ளும் மாவும்
உருகின மரமும் கல்லும் ஓர்த்து எழீஇ பாடுகின்றான் – சிந்தா:3 723/3,4
கரும் கய களிறும் மாவும் கால் இயல் பிடியும் ஈண்டி – சிந்தா:4 972/2
வண் தளிர் சந்தனமும் வழையும் மாவும் வான் தீண்டி – சிந்தா:5 1225/1
தொக்கார் போல் பல் மாவும் மயிலும் தோன்றி துளங்கினவே – சிந்தா:5 1227/4
முரசமும் குடையும் தாரும் பிச்சமும் சுமந்து மாவும்
விரை பரி தேரும் ஈர்த்து வேழம் கொண்டு ஒழுகி வெள்ள – சிந்தா:10 2297/2,3
வழு இல் மாந்தரும் மாவும் மல்கிய – சிந்தா:12 2405/1
மாந்தரும் மாவும் செல்ல மயங்கி மேல் எழுந்த நீறு – சிந்தா:12 2545/1
தத்து நீர் மிசை செல் மாவும் தவழ் மத களிறும் ஈந்தான் – சிந்தா:12 2571/4

TOP


மாவொடு (1)

கவந்தம் எங்கணும் ஆடவும் களிறு மாவொடு கவிழவும் – சிந்தா:10 2310/3

TOP


மாவோ (1)

பாய்ந்தது கலின மாவோ பறவையோ என்ன உட்கி – சிந்தா:3 787/1

TOP


மாழ்க (3)

ஆவி நடந்தது போன்று அணி மாழ்க
பாவி என் ஆவி வருத்துதியோ என – சிந்தா:1 227/2,3
தோய்ந்த விசும்பு என்னும் தொல் நாட்டு அகம் தொழுது புலம்பு எய்தி மைந்தர் மாழ்க
ஏந்து முலையார் இனைந்து இரங்க கொடும் கோல் இருள் பரப்பவே ஏ பாவம் – சிந்தா:1 290/1,2
படு சின வெகுளி நாக பை தலை பனித்து மாழ்க
இடி உமிழ் முரசம் நாண இன்னணம் இயம்பினானே – சிந்தா:13 2900/3,4

TOP


மாழ்கி (12)

கொங்கு அலர் கோதை மாழ்கி குழை முகம் புடைத்து வீழ்ந்து – சிந்தா:1 267/3
எஃகு எறி பிணையின் மாழ்கி இறுகி மெய்ம்மறந்து சோர்ந்தாள் – சிந்தா:1 299/4
மாழ்கி பை அவிந்த வண்ணம் வள்ளல் தேர் முழக்கினானும் – சிந்தா:2 449/2
கழித்த வேல் ஏறு பெற்ற கடத்து-இடை பிணையின் மாழ்கி
விழித்து வெய்துயிர்த்து மெல்ல நடுங்கி தன் தோழி கூந்தல் – சிந்தா:3 715/1,2
கங்கையின் சுழியில் பட்ட காமரு பிணையின் மாழ்கி
அங்கு அவர்க்கு உற்றது உள்ளி அவல நீர் அழுந்துகின்ற – சிந்தா:4 1096/1,2
மாழ்கி வெய்து உயிர்த்தாள் மடவாள் என – சிந்தா:5 1293/1
எரி நுதி உற்ற மாவின் இளம் தளிர் போன்று மாழ்கி
புரி நரம்பு இசையின் தள்ளி புன்கணுற்று அழுதலாலே – சிந்தா:6 1533/1,2
பணி செய் ஆயத்து பந்தாடுகின்றாயை கண்டு மாழ்கி
பிணி செய் நோயேன் யான் கிடப்ப பிறர்-வாய் அது கேட்டலும் – சிந்தா:7 1589/1,2
கொடிகள் தவழ் மாட நகர் கொல்ல என மாழ்கி
இடிகள் தவழ்ந்திட்ட பட நாகம் என வீழ்ந்தாள் – சிந்தா:7 1798/3,4
ஏதத்தை கேட்டலோடும் இரு கணும் பிறந்து மாழ்கி
காதல் தம் மகனுக்கு உற்ற நவை என கலங்கி வீழ்ந்தார் – சிந்தா:7 1799/2,3
வேல் ஏறு பெற்ற பிணையின் நனி மாழ்கி வீழ்ந்து – சிந்தா:11 2344/2
அனிச்சத்து அம் போது போல தொடுப்பவே குழைந்து மாழ்கி
இனி செத்தாம் பிறந்த-போழ்தே என்று நாம் இதனை எண்ணி – சிந்தா:13 2939/1,2

TOP


மாழ்குபு (2)

மாழ்குபு மயங்கி வீழ்ந்த மாபெரும்தேவி-தன்னை – சிந்தா:7 1800/1
வந்து உடைந்து உருகி வீழ்ந்து மாழ்குபு கிடப்பர் கண்டாய் – சிந்தா:13 2765/3

TOP


மாழ்கும் (1)

குழவி பிடி குஞ்சரம் மாழ்கும் என – சிந்தா:5 1187/1

TOP


மாழாந்தது (1)

வய பிடி கெடுத்து மாழாந்தது ஒப்ப மதி மயங்கினான் – சிந்தா:7 1590/4

TOP


மாழாந்து (3)

மதியம் கெடுத்த வய மீன் என தம்பி மாழாந்து
உதிதற்கு உரியாள் பணியால் உடன் ஆயவாறும் – சிந்தா:0 23/1,2
மன்னவன் சிறுவன் வண் கை புடைத்து மாழாந்து சொன்னான் – சிந்தா:5 1282/2
வெண் மதி இழந்த மீன் போல் விடலைக்கு தம்பி மாழாந்து
ஒண் மதி சூழ்ச்சி மிக்கான் உள்ளுழி உணர்தல் செல்லான் – சிந்தா:7 1695/1,2

TOP


மாழை (7)

மாழை அம் திரள் கனி மா மணி மரகதம் – சிந்தா:1 147/2
மாழை கொள் மணி மகரம் கௌவி வீற்று இருந்தனவே – சிந்தா:1 174/4
மாழை கொள் முகத்தின் தோன்றி வளை கடல் முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:6 1541/4
மாழை நீள் நிதியம் துஞ்சும் மா நில கிழமை எய்தும் – சிந்தா:8 1929/3
மை பூத்து அலர்ந்த மழை கண் மாழை மான் நேர் நோக்கின் – சிந்தா:10 2198/1
வார் வளர் முலையினார்-தம் மாழை வாள் முகங்கள் மாதோ – சிந்தா:12 2536/4
மாழை நோக்கினார் மேனி மாசு கொண்டு – சிந்தா:13 3120/3

TOP


மாழையால் (1)

கவான் முதல் கூப்பிய கனக மாழையால்
தவா வினை அடைகரை தயங்கு சிந்தை நீர் – சிந்தா:4 913/2,3

TOP


மாளவத்து (1)

மறு இல் வான் குளம்பு உடையன மாளவத்து அகத்த – சிந்தா:10 2159/2

TOP


மாளவும் (1)

அலங்கு உளை புரவியும் களிறும் மாளவும்
நிலமகள் நெஞ்சு கையெறிந்து நையவும் – சிந்தா:10 2221/2,3

TOP


மாற்ற (3)

மாற்ற அரும் வலையை வைத்தான் வைத்ததை அறிந்து நாமும் – சிந்தா:1 376/2
வாசம் மிக்கு உடைய தாரான் வண்டினுக்கு உரைத்த மாற்ற
பாசத்தால் ஆக்கப்பட்ட ஆவியள் அல்லது எல்லாம் – சிந்தா:6 1539/1,2
தேம் தரு கோதையார் தம் தெள் மட்டு துவலை மாற்ற
ஆய்ந்த பொன் நகரம் எங்கும் அணிகல ஒளியினாலே – சிந்தா:12 2545/2,3

TOP


மாற்றத்தை (1)

மாற்றத்தை கேட்டு சென்று மத களிறு அடக்கி மேல் கொண்டு – சிந்தா:10 2146/2

TOP


மாற்றம் (8)

மாற்றம் அஞ்சும் மன்னிய கற்பின் மடவாளும் – சிந்தா:1 361/2
மாற்றம் உணர்ந்து மறம் கூர் கடல் தானை நோக்கி – சிந்தா:2 432/2
மாற்றம் ஒன்று உரையாள் மழை வள்ளல் என் – சிந்தா:4 899/1
என் துணைவி மாற்றம் இஃது என்றது-கொல் பாவம் – சிந்தா:4 1035/4
மணி செய் மேகலையாய் மாற்றம் தாராய் மறைந்து ஒழிதியோ – சிந்தா:7 1589/4
மது முகத்து அலர்ந்த கோதை மாற்றம் மைந்தற்கு உரைப்பாள் – சிந்தா:7 1708/1
இனத்து-இடை ஏறு போலும் எறுழ் வலி உரைத்த மாற்றம்
மனத்து-இடை மகிழ்ந்து கேட்டு மைந்தன் நந்தட்டனே ஆம் – சிந்தா:7 1723/1,2
ஐயற்கு என்று உரைத்த மாற்றம் கேட்டலும் அலங்கல் நாய்கன் – சிந்தா:9 2072/1

TOP


மாற்றமே (1)

தந்தை-மாட்டு இசைத்தனன் தனது மாற்றமே – சிந்தா:1 186/4

TOP


மாற்றரு (1)

மாற்றரு மண நெறி மகளிர் நெஞ்சமே – சிந்தா:5 1212/2

TOP


மாற்றரும் (1)

மாற்றரும் மத களிறு மத்தகம் பிளந்தவே – சிந்தா:1 278/4

TOP


மாற்றலன் (1)

மலை உடை உருமின் சீறி மாற்றலன் உயிரை உண்டல் – சிந்தா:7 1735/2

TOP


மாற்றலின் (2)

வருணன் கூற்று உயிர் மாற்றலின் வாமனே – சிந்தா:1 160/2
மாலை-வாய் அகில் தவழ் குஞ்சி மாற்றலின்
சோலை-வாய் சுரும்பு இனம் தொழுது சொன்னவே – சிந்தா:13 3032/3,4

TOP


மாற்றலும் (1)

செய்த விஞ்சையை தே_மொழி மாற்றலும்
மையல் நெஞ்சொடு வண்டு இமிர் தாரினான் – சிந்தா:7 1711/1,2

TOP


மாற்றவர் (2)

மாற்றவர் மற படை மலைந்து மதில் பற்றின் – சிந்தா:1 101/1
மாற்றவர் மலைப்பின் ஆங்கே வாள் கடா கொண்டு நொய்தா – சிந்தா:4 1143/1

TOP


மாற்றவன் (2)

மாற்றவன் ஒற்றர் ஒற்றா வகையினில் மறைய நம்பிக்கு – சிந்தா:10 2142/1
மாற்றவன் சேனை தாக்கி தளர்ந்த பின் வன்கண் மள்ளர் – சிந்தா:10 2267/1

TOP


மாற்றார் (1)

மடத்தகைய நல்லார் மனம் கரிய மாற்றார்
பிடர்த்தலை ஒள் வாள் போல் பிறர் மனைகள் சேரின் – சிந்தா:13 2871/1,2

TOP


மாற்றால் (1)

அந்தோ என மாற்றால் ஆற்ற புடை உண்டும் – சிந்தா:13 2794/2

TOP


மாற்றி (6)

வண் கையால் கலி மாற்றி வை வேலினால் – சிந்தா:1 158/1
விரை தகு நான நீரால் வெண் நிற பொடியை மாற்றி
பரப்பினர் படு வண்டு ஆர்ப்ப பல் மலர் பக்கம் எல்லாம் – சிந்தா:3 616/3,4
மாட்சி உள்ளத்தை மாற்றி மலர் மிடை – சிந்தா:7 1634/2
சூட்டிய ஓடை பொங்க நாண் எனும் தோட்டி மாற்றி
ஆட்டிய சாந்தம் என்னும் முகபடாம் அழித்து வெம் போர் – சிந்தா:7 1688/2,3
அணி முலை தடத்தின் ஒற்றி வெப்பரால் தட்பம் மாற்றி
பிணை மலர் கோதை கீதம் பாட யான் பெரிதும் பேதுற்று – சிந்தா:7 1746/2,3
ஆய்ந்த அறிவுடையர் ஆகி அருளொடு வெகுளி மாற்றி
வேந்தர் தாம் விழைப எல்லாம் வெளிப்படார் மறைத்தல் கண்டாய் – சிந்தா:13 2910/2,3

TOP


மாற்றினார் (1)

மலை பட அரிந்து கூன் குயம் கை மாற்றினார் – சிந்தா:1 56/4

TOP


மாற்றினான் (1)

திண் திறல் தெவ்வர் தேர் தொகை மாற்றினான்
நுண் கலைக்கு இடனாய் திரு_மா_மகள் – சிந்தா:1 158/2,3

TOP


மாற்றும் (1)

வம்பு உண் கோதையர் மாற்றும் அயல்-அரோ – சிந்தா:1 128/4

TOP


மாறாய் (2)

மை நீர் நெடும் கண் இரு மங்கையர் தம்முள் மாறாய்
இ நீர் படியேம் இவை தோற்றனம் என்றவாறும் – சிந்தா:0 12/3,4
திருந்தினார் சிந்தை போலும் திண் சரம் சுருக்கி மாறாய்
இருந்தவன் பொறியும் பன்றி இயல்தரும் பொறியும் அற்று ஆங்கு – சிந்தா:10 2204/2,3

TOP


மாறி (2)

வண்ணம் நெடும் கண் குணமாலையை வைது மாறி
புண் மேல் புடையில் புகைந்து ஆண் உரு யாதும் நோக்காள் – சிந்தா:0 13/2,3
பூண் முலை மகளிர் பொற்பில் கற்பு அழிந்து அறங்கள் மாறி
ஆணை இ உலகு கேடாம் அரசு கோல் கோடின் என்றான் – சிந்தா:1 255/3,4

TOP


மாறு (7)

வண் சிறை குயிலொடு மயில்கள் மாறு கூஉய் – சிந்தா:1 79/3
மாறு பட மலைந்து ஆய் படை நெக்கது – சிந்தா:2 426/3
சிவிறியின் மாறு தூயும் குங்குமம் எறிந்தும் தேம் கொள் – சிந்தா:4 966/1
மாறு இலா பருதிவட்டம் வரு திரை முளைத்த ஆங்கண் – சிந்தா:6 1542/3
ஏ மாறு இல்லா இந்திரனேயும் இவன் ஒவ்வான் – சிந்தா:7 1638/3
பெரும் புலி முழக்கின் மாறு எதிர் முழங்கி பெரு வரை கீண்டிடும் திறல – சிந்தா:10 2154/3
மாறு அன்மையின் மறம் வாடும் என்று இளையாரையும் எறியான் – சிந்தா:10 2261/3

TOP


மாறுகொண்டது (1)

மாறுகொண்டது ஓர் மா கடல் ஒத்தவே – சிந்தா:4 859/4

TOP


மாறுகோடல் (1)

வேந்தொடு மாறுகோடல் விளிகுற்றார் தொழில் அது ஆகும் – சிந்தா:4 1089/1

TOP


மாறுபட்டு (1)

மா கடல் பெரும் கலம் காலின் மாறுபட்டு
ஆக்கிய கயிறு அரிந்து ஓடி எங்கணும் – சிந்தா:10 2231/1,2

TOP


மாறுவைத்த (1)

வாள் இரண்டு மாறுவைத்த போல் மழை கண் மாதரார் – சிந்தா:9 1995/1

TOP


மான் (48)

துள்ளும் மான் ஒருத்தலும் செம்பொன் அம் பொன் மான் பிணை – சிந்தா:1 146/2
துள்ளும் மான் ஒருத்தலும் செம்பொன் அம் பொன் மான் பிணை – சிந்தா:1 146/2
நின்று நோக்கு மான் பிணை நீல யானை மன்னவன் – சிந்தா:1 148/3
வெம் பரி மான் நெடும் தேர் மிகு தானை அ – சிந்தா:1 221/3
பால் அருவி திங்கள் தோய் முத்த மாலை பழிப்பின் நெடும் குடை கீழ் பாய் பரி மான் தேர் – சிந்தா:1 291/1
மேவி மென் புனம் மான் இனம் ஆதியா – சிந்தா:1 346/2
வலை படு மான் என மஞ்ஞை என தம் – சிந்தா:2 424/1
மான் கறி கற்ற கூழை மௌவல் சூழ் மயிலை பந்தர் – சிந்தா:2 485/3
மருளி மான் பிணை நோக்கின் நல்லார் முகத்து – சிந்தா:3 532/3
மென் புனம் மருளின் நோக்கின் மான் இனம் ஆதி ஆக – சிந்தா:3 564/3
வெம் பரி மான் செவி வீர மந்திரம் – சிந்தா:3 792/2
மான் நெறி காட்டும் திண் தேர் கயிறு அற்று மறிய வேந்தர் – சிந்தா:3 800/3
பந்து புடை பாணி என பாயும் கலி மான் தேர் – சிந்தா:3 846/3
அடு புலி கண்ட மான் போல் ஆறல ஆயினாரே. – சிந்தா:4 1137/4
நெடும் கை மான் குரல் மணி அருவி நீள் குரல் – சிந்தா:5 1202/2
இடும்பை மான் குரல் விளி எங்கும் மிக்கவே – சிந்தா:5 1202/4
கலந்து பொன் அசும்பு கான்று ஒழுகி மான் இனம் – சிந்தா:5 1238/2
வங்க மா நிதியம் நல்கி மகள் தரும் மணி செய் மான் தேர் – சிந்தா:5 1275/3
மான் சென்ற நோக்கின் மாதே மாய்ந்து போம் மக்கள் யாக்கை – சிந்தா:5 1390/3
பொங்கு மான் குளம்பின் குடை பொன் துகள் – சிந்தா:7 1607/3
விண்டார் தேய்க்கும் வெம் பரி மான் தேர் விசயன் என்று – சிந்தா:7 1636/1
மான் அயா நோக்கியர் மருங்குல் போல்வது ஓர் – சிந்தா:7 1822/1
மான் நக்க நோக்கின் மடவார் தொழ மைந்தர் ஏத்த – சிந்தா:7 1866/3
மான் நலம் கொண்ட நோக்கி மகன் மனம் மகிழ சொன்னாள் – சிந்தா:8 1915/4
மான் நெடு மழை கண் நோக்கி வானவர் மகளும் ஒப்பாள் – சிந்தா:8 1951/3
மா மணி மகரம் அம்பு வண் சிலை கரும்பு மான் தேர் – சிந்தா:9 2057/3
அல்லது ஐம் கதி மான் கொழும் தார் ஒலி – சிந்தா:10 2169/2
மன்றல் மா மயில் ஆர்த்து எழ மான் இனம் – சிந்தா:10 2171/1
உளை வனப்பு இருந்த மான் தேர் ஒளி முடி மன்னர் எல்லாம் – சிந்தா:10 2193/1
மை பூத்து அலர்ந்த மழை கண் மாழை மான் நேர் நோக்கின் – சிந்தா:10 2198/1
கொடும் சிலை உழவன் மான் தேர் கோவிந்தன் என்னும் சிங்கம் – சிந்தா:10 2252/1
மான் அமர் நோக்கினாரும் மைந்தரும் குழீஇய போருள் – சிந்தா:10 2281/3
மான் வயிறு ஆர்ந்து நோக்கும் வெருவுறு மருளின் நோக்கின் – சிந்தா:10 2290/1
விரி மணி விளங்கு மான் தேர் விண் தொழ ஏறினானே – சிந்தா:10 2295/4
தார் கோலம் மான் தேர் தொகை மாமன் தொழுது சொன்னான் – சிந்தா:11 2352/4
வான் ஆர் மதி வாள் முகமும் மட மான் மதர் நோக்கும் – சிந்தா:12 2456/2
மான் நிரை இனம் மருளும் நோக்கினார் – சிந்தா:12 2520/3
மைத்துன மன்னர்க்கு எல்லாம் வள நிதி மணி செய் மான் தேர் – சிந்தா:12 2571/3
கோமகன் கோல மான் தேர் கோவிந்தன் என்னும் கொய்தார் – சிந்தா:12 2572/1
சிலையவர் குரம்பை அம் கண் மான் இனம் சென்று சேப்ப – சிந்தா:12 2583/2
அலை மணி கவரி மான் தேர் அடு களி யானை பாய்மா – சிந்தா:13 2641/1
மான் அறா மட நோக்கியர் என்பவே – சிந்தா:13 2674/4
மான் மட நோக்கின் மாதர் மாலை நாள் பயந்த மைந்தன் – சிந்தா:13 2912/2
கால் நடந்து அனைய மான் தேர் காளையை காவல் மன்னன் – சிந்தா:13 2912/3
நிலம் செதிள் எடுக்கும் மான் தேர் நித்திலம் விளைந்து முற்றி – சிந்தா:13 2915/1
புலி நிழல் பட்ட மான் போல் போகு உயிர் ஆகி நின்றார் – சிந்தா:13 2946/4
ஏ பெற்ற மான் பிணை போல் ஏங்குவார் இன் உயிரை – சிந்தா:13 2965/3
கொய் சுவல் புரவி மான் தேர் குழு மணி ஓடை யானை – சிந்தா:13 3049/3

TOP


மான்கள் (1)

நையா துயரா நடுங்கும் பிணை மான்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:11 2342/4

TOP


மான்ற (1)

மான்ற அவள் மருண்டு நக்காள் வாழிய வரம் பெற்றேன் என்று – சிந்தா:12 2513/3

TOP


மான்று (2)

துளி தலை முகில்கள் ஈண்டி தூங்கு இருள் மயங்கி மான்று
விளிப்பது போல மின்னி வெடிபட முழங்கி கூற்றும் – சிந்தா:3 507/2,3
மான்று மணம் விம்மு புகை மல்கி நுரையே போல் – சிந்தா:13 2920/2

TOP


மான (6)

மான மகளிர் போல மணி மேகலைகள் பேசா – சிந்தா:4 923/3
மான மா கவரி வெண் மயிரின் வேய்ந்தன – சிந்தா:5 1201/2
மடல் அணி பெண்ணை ஈன்ற மணி மருள் குரும்பை மான
உடல் அணி ஆவி நைய உருத்து எழும் முலையினாளும் – சிந்தா:9 2053/1,2
மான கவரி மணி வண்டு அகற்ற அங்கு – சிந்தா:10 2120/1
மான மங்கையர் வாட்டமும் பரிவும் தம் கணவன் – சிந்தா:12 2382/3
மடங்கல் அம் சீற்ற துப்பின் மான வேல் மன்னர் ஏறே – சிந்தா:13 2842/4

TOP


மானம் (1)

மானம் இல் உயர் மணிவண்ணன் நுவலிய வலித்தான் – சிந்தா:13 2747/4

TOP


மானன் (1)

குரோதனே மானன் மாயன் கூர்ப்பு உடை உலோபன் என்பார் – சிந்தா:13 3080/1

TOP


மானிடம் (2)

மானிடம் பழுத்தன கிலுத்தம் மற்று அவற்று அயல் – சிந்தா:8 1900/1
பெரிய யோனிகள் பிழைத்து இவண் மானிடம் பெறலே – சிந்தா:13 2749/4

TOP


மானிடர் (1)

மன்னும் நீர் மொக்குள் ஒக்கும் மானிடர் இளமை இன்பம் – சிந்தா:6 1537/1

TOP


மானிடரின் (1)

தெரிவீர் தெரிவில் சிறு மானிடரின்
பரிவு ஒன்றிலிரால் படர் நோய் மிகுமால் – சிந்தா:5 1377/2,3

TOP


மானின் (3)

மானின் நோக்கி வரும் வழி நோக்கி நின்று – சிந்தா:1 359/2
மானின் நோக்கியர் நோக்கி வழி-தொறும் ஈவது அ வழியே – சிந்தா:7 1562/4
தாள் ஒற்றி தப்பி வீழ்ந்தார் தறி வலை மானின் பட்டார் – சிந்தா:13 2768/4

TOP


மானும் (2)

மானும் மரனும் இரங்க மதவலி – சிந்தா:3 519/1
காமர் களிறும் பிடியும் கன்றும் கலை மானும்
தாமரைய வாவிகளும் புள்ளும் தகை நலத்தின் – சிந்தா:3 596/1,2

TOP


மானே (1)

பெரும் பூண் மன்னன் பாவாய் பூவாய் பிணை மானே – சிந்தா:12 2453/4

TOP


மானை (1)

மானை நோக்கியர் வாய் மது ஆடின – சிந்தா:12 2578/2

TOP


மானொடு (1)

துள்ளும் மானொடு வேழ தொகுதியும் – சிந்தா:4 870/2

TOP