ப – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பக்கத்தால் 1
பக்கம் 4
பக்கமும் 1
பக்கரை 1
பக 7
பகட்டின் 1
பகட்டு 7
பகடு 5
பகர் 1
பகர்கு 1
பகர்தல் 1
பகர்தலோடும் 1
பகர்ந்து 4
பகர்வதே 1
பகர்வுழி 1
பகரின் 1
பகரும் 2
பகல் 19
பகல்-காறும் 1
பகல்-தோறும் 1
பகல்கள் 1
பகலும் 5
பகலுள்ளே 1
பகலே 5
பகலை 1
பகலொடு 1
பகவற்கும் 1
பகவனது 1
பகவனார் 1
பகவு 1
பகழி 15
பகழி-தம்மால் 1
பகழியாலே 1
பகா 1
பகிர்ந்து 1
பகு 4
பகுத்து 4
பகுதி 1
பகை 28
பகைத்தியால் 1
பகைப்புலம் 1
பகைமை 1
பகைய 1
பகையாபவர் 1
பகையும் 3
பகையை 1
பகைவர் 2
பகைவரோ 1
பகைவன் 1
பங்கப்பட்டார் 1
பங்கய 7
பங்கயம் 3
பங்கயமே 1
பங்கியை 1
பங்குனி 1
பச்சிரும்பு 1
பச்சிலை 1
பச்சை 1
பசப்பு 3
பசலை 12
பசி 2
பசிக்கு 1
பசிகூர்ந்து 1
பசித்தன 1
பசித்து 2
பசியின் 3
பசியும் 3
பசு 3
பசுங்கதிர்ப்ப 1
பசுங்கிளி 2
பசுங்கிளியார் 1
பசுங்கிளியை 1
பசும் 17
பசும்பொன் 27
பசும்பொன்னாலும் 1
பசும்பொன்னின் 1
பசும்பொன்னும் 1
பசும்பொனால் 1
பசும்பொனின் 2
பசும்பொனும் 1
பசுவே 1
பசை 1
பசையினால் 2
பஞ்ச 4
பஞ்சமுக 1
பஞ்சவர் 3
பஞ்சவாசம் 1
பஞ்சி 33
பஞ்சிகள் 1
பஞ்சியின் 1
பஞ்சின் 3
பஞ்சு 5
பட்ட 22
பட்ட-போழ்தே 1
பட்டத்தேவியர் 1
பட்டதாம் 1
பட்டது 18
பட்டதே 3
பட்டதை 3
பட்டம் 17
பட்டமும் 4
பட்டமே 1
பட்டவர் 1
பட்டவாறு 1
பட்டவாறு-அரோ 1
பட்டவாறும் 1
பட்டவே 1
பட்டவை 1
பட்டன 2
பட்டனன் 2
பட்டார் 7
பட்டால் 2
பட்டாள் 1
பட்டான் 3
பட்டிமை 1
பட்டிருந்து 1
பட்டின் 3
பட்டினம் 1
பட்டினி 2
பட்டினியொடும் 1
பட்டினொடு 1
பட்டு 32
பட்டு-மாதோ 1
பட்டும் 3
பட்டுவிடினும் 1
பட்டுழி 2
பட 29
படத்து-இடை 1
படப்பை 2
படம் 7
படமும் 1
படர் 14
படர்க 1
படர்குற்றனர் 1
படர்ச்சியும் 1
படர்தல் 1
படர்ந்து 2
படர்வித்திடு 1
படரும் 1
படல் 1
படலிகை 5
படலை 3
படா 17
படாத 2
படாதது 1
படாதவர் 1
படாது 1
படாம் 2
படாமையே 1
படி 4
படித்து 4
படிந்ததே 1
படிந்து 1
படிமம் 1
படிமையில் 1
படியகம் 2
படியது 1
படியர் 1
படியவாய் 1
படியவே 1
படியும் 1
படியேம் 1
படிவ 1
படிவம் 3
படினும் 2
படு 58
படுக்க 2
படுக்கல் 4
படுக்கும் 3
படுகளம் 1
படுசொல் 1
படுத்த 5
படுத்தவை 1
படுத்தனர் 1
படுத்தார் 1
படுத்தார்களே 1
படுத்தான் 2
படுத்திட்டு 1
படுத்து 4
படுப்பினும் 1
படும் 4
படுவர் 2
படுவி 1
படுவோய் 1
படை 74
படை-தம்முள் 1
படைகள் 1
படைத்த 1
படைத்தவன் 1
படைத்தனை 1
படைத்தாய் 1
படைத்தான் 1
படைப்பு 1
படைய 1
படையது 2
படையவர்கள் 1
படையாய் 1
படையும் 3
படையுள் 2
படையுளும் 1
படையே 1
படையை 1
படையொடு 1
படையோடு 1
பண் 43
பண்-பால் 1
பண்ட 1
பண்டம் 7
பண்டம்-தன்னை 1
பண்டி 4
பண்டிகள் 1
பண்டியால் 1
பண்டியின் 1
பண்டியும் 9
பண்டியோடு 1
பண்டு 3
பண்டை 3
பண்டையம் 1
பண்ணகத்து 1
பண்ணவர் 4
பண்ணவன் 2
பண்ணவனார் 1
பண்ணார் 4
பண்ணால் 1
பண்ணாறு 1
பண்ணி 13
பண்ணிய 4
பண்ணியல் 1
பண்ணின் 1
பண்ணின 2
பண்ணினர் 1
பண்ணினார் 3
பண்ணினுக்கு 1
பண்ணு 1
பண்ணுக 1
பண்ணுறீஇ 1
பண்ணை 1
பண்ணையுள் 1
பண்பனுக்கு 1
பண்பு 2
பண்பும் 1
பண்புளி 1
பணி 18
பணி-மின் 1
பணிக்கும் 2
பணிகள் 1
பணிகின்றார் 1
பணிகொண்டது 1
பணித்ததே 1
பணித்தனர் 1
பணித்து 2
பணிந்த 1
பணிந்தவாறும் 1
பணிந்தார் 1
பணிந்தான் 1
பணிந்து 12
பணிப்ப 1
பணிப்பதே 1
பணிய 4
பணியா 1
பணியாயே 1
பணியார் 1
பணியால் 1
பணியின் 2
பணியினால் 1
பணியினாலே 1
பணிவரும் 4
பணிவார் 1
பணிவு 2
பணிவேனோ 1
பணை 18
பணைத்த 1
பணையவர் 1
பத்தர் 1
பத்தல் 1
பத்தானும் 1
பத்தி 1
பத்திமை 1
பத்திமையால் 3
பத்தியில் 5
பத்தியிற்படு 1
பத்தியின் 2
பத்தியும் 1
பத்திர 2
பத்தினி 2
பத்து 1
பத்தும் 2
பத 2
பதகர் 1
பதம் 8
பதமும் 1
பதர் 1
பதன் 1
பதாகை 1
பதாகையொடு 1
பதி 12
பதி-கண் 1
பதிக்கு 3
பதிகத்துள் 1
பதிகள் 1
பதித்த 1
பதித்தலின் 1
பதித்து 3
பதியின் 1
பதியுள் 1
பதியே 1
பதினாயிரவர் 1
பதினெண்ணாயிரம் 1
பதினை 1
பதினைந்தும் 1
பதுமுக 2
பதுமுகன் 17
பதுமை 4
பதுமையை 1
பதைக்குங்கால் 1
பதைத்து 3
பதைப்ப 4
பதைப்பவே 1
பதைப்பு 1
பந்தர் 4
பந்தரும் 1
பந்தாடுகின்றாயை 1
பந்தார் 1
பந்தி 2
பந்தியா 1
பந்தின் 3
பந்தினோடு 1
பந்து 22
பந்துடன் 1
பந்தும் 3
பந்தொடு 1
பம்பை 1
பம்பையில் 1
பம்பையும் 1
பம்மை 2
பய 2
பயக்கின்றவே 1
பயக்கும் 1
பயத்த 1
பயத்தல் 1
பயத்தின் 3
பயத்தினால் 2
பயத்தை 6
பயந்த 9
பயந்தன 1
பயந்தார் 1
பயந்தாளே 1
பயந்தாளை 1
பயந்திட்டதே 1
பயந்தீர் 1
பயந்து 2
பயந்தோய் 1
பயப்பய 1
பயப்பு 1
பயம் 3
பயம்பு-இடை 1
பயறு 4
பயன் 14
பயனும் 2
பயிர் 4
பயிர்ப்பு 2
பயிரும் 1
பயில் 11
பயில்வினால் 1
பயில்வீரே 1
பயில 5
பயிலுகின்றார் 1
பயிலும் 1
பயிற்றி 1
பயிற்றிய 1
பயிற்றினானே 1
பயிற்று 1
பயிற்றும் 2
பயின்ற 4
பயின்றீர் 1
பயின்று 2
பயினும் 1
பரங்கள் 1
பரடு 1
பரணி 1
பரத்தரா 1
பரத்தல் 1
பரத்தையர் 1
பரதவர் 1
பரதன் 1
பரந்த 16
பரந்தது 2
பரந்தன 3
பரந்தனவே 2
பரந்து 33
பரப்பவே 1
பரப்பி 15
பரப்பிய 1
பரப்பிற்று 1
பரப்பின் 3
பரப்பின்-இடை 1
பரப்பினர் 1
பரப்பினாரே 2
பரப்பினாள் 1
பரப்பு 3
பரப்பு-இடை 1
பரப்புபு 1
பரப்பும் 3
பரமன் 1
பரல் 4
பரவ 14
பரவ-மாதோ 1
பரவி 5
பரவிய 1
பரவினாற்கு 1
பரவினானே 2
பரவும் 2
பரவை 37
பராவு 1
பரி 11
பரிக்கும் 2
பரிக 1
பரிசில் 1
பரிசு 1
பரித்தவை 1
பரிதி 1
பரிந்த 2
பரிந்திட்டானே 1
பரிந்து 18
பரிய 5
பரியகம் 2
பரியம் 1
பரியாது 2
பரியாரே 1
பரியாளம் 1
பரியும் 1
பரிவற 1
பரிவார் 2
பரிவின் 1
பரிவு 27
பரிவும் 2
பரிவுற்றது 1
பரிவுறு 1
பரிவுறும் 1
பரிவொடு 2
பரிவொடும் 1
பரீஇ 2
பரு 6
பருக்கென்ற 1
பருக 5
பருகல் 1
பருகலாம் 1
பருகலின் 1
பருகற்கு 2
பருகி 29
பருகிய 2
பருகியிட்டாள் 1
பருகியிட்டான் 1
பருகியிட்டு 2
பருகின் 1
பருகினானே 2
பருகினேற்கு 1
பருகு 4
பருகுகின்றதே 1
பருகுகின்றான் 1
பருகும் 9
பருகுவ 2
பருகுவார் 3
பருகுவாரின் 1
பருகுவாள் 1
பருகுவான் 1
பருதி 36
பருதி-தன் 2
பருதி-தன்னை 1
பருதியில் 1
பருதியின் 3
பருதியும் 1
பருதிவட்டம் 2
பருந்து 2
பருந்தும் 1
பருந்தொடு 2
பருப்பு 2
பரும 5
பருமித்த 3
பருமித்து 1
பருமை 1
பருவம் 5
பருவரு 1
பருவரும் 1
பரூஉ 4
பல் 79
பல்-கால் 3
பல்கால் 1
பல்லவ 6
பல்லவம் 1
பல்லவர் 1
பல்லவரே 1
பல்லாண்டு 1
பல்லாள் 1
பல்லி 1
பல்லியம் 3
பல்லியும் 1
பல்லினள் 1
பல்லினார் 1
பல்லினார்களும் 1
பல்லினால் 1
பல்லினை 1
பல்லை 1
பல 37
பல-காலும் 1
பலகை 4
பலகையாக 1
பலகையும் 1
பலர் 6
பலர்க்கு 1
பலரால் 1
பலரும் 3
பலவிற்று 1
பலவின் 5
பலவு 1
பலவும் 10
பலா 1
பலாசில் 1
பலி 9
பலியும் 1
பவ்வ 1
பவ்வத்து 2
பவ்வம் 2
பவணத்து 1
பவணமாதேவன் 1
பவதத்தன் 1
பவம் 1
பவழ 20
பவழத்து 1
பவழத்தொடு 2
பவழம் 9
பவழமும் 1
பவழமே 1
பவள 41
பவளத்து 2
பவளத்துள் 1
பவளநீர் 1
பவளம் 10
பவளமும் 4
பவளமோடு 1
பவன 1
பவித்திர 2
பவித்திரமும் 1
பவித்திரன் 2
பவித்திரைக்கு 1
பழ 7
பழக்கம் 1
பழங்கள் 4
பழங்களும் 1
பழம் 20
பழமால் 1
பழவினை 3
பழன 3
பழனங்கள் 1
பழனம் 3
பழனும் 4
பழி 14
பழிக்கு 1
பழிச்சவாறு 1
பழிச்சிய 1
பழிச்சு 1
பழிச்சுகின்றதே 1
பழிச்சுபு 1
பழித்த 4
பழித்தது 1
பழித்தன 1
பழித்து 3
பழிப்பின் 1
பழிப்பு 4
பழியாமை 1
பழியும் 3
பழியொடு 1
பழு 6
பழுக்காய் 1
பழுக்காயினோடு 1
பழுத்த 3
பழுத்தவர்க்கும் 1
பழுத்தன 1
பழுத்திட்டன 1
பழுத்து 3
பழுதாகின் 1
பழுது 8
பழுது-ஆயினும் 1
பழுப்பு 1
பழுவம் 1
பழைய 1
பள்ளி 27
பள்ளிமாட 1
பள்ளியாக 1
பள்ளியும் 1
பள்ளியுள் 4
பள்ளியே 3
பளிக்கு 8
பளிங்கில் 2
பளிங்கு 4
பளிங்கொடு 1
பளித 3
பளிதம் 2
பற்பல்-கால் 1
பற்பல 1
பற்பலர் 1
பற்ற 3
பற்றல் 1
பற்றலின் 1
பற்றா 1
பற்றாது 1
பற்றார் 2
பற்றி 15
பற்றிய 1
பற்றின் 1
பற்றினார் 1
பற்றினானே 1
பற்று 5
பற்றுபு 2
பற்றொடு 1
பற்றோடே 1
பறக்க 1
பறக்கின்ற 1
பறக்கும் 2
பறந்ததே 3
பறந்தான் 1
பறந்திடும் 1
பறந்து 3
பறப்ப 1
பறப்பது 1
பறப்பதே 2
பறப்பன 1
பறவை 13
பறவைகள் 2
பறவைகளும் 1
பறவையும் 2
பறவையோ 1
பறித்த 2
பறித்தலின் 2
பறித்தனர் 1
பறித்திட்டானே 1
பறித்திட 1
பறித்து 4
பறிப்ப 1
பறிப்பவே 1
பறை 9
பறைக்கலாமே 1
பறைக்குற்றால் 1
பறைகளும் 1
பறைந்தன 1
பறையாய் 1
பறையின் 1
பறையும் 2
பன் 19
பன்றி 9
பன்றியை 1
பன்றியோடு 1
பன்னரு 1
பன்னல் 1
பன்னி 2
பன்னிரு 3
பன்னீர் 1
பனி 52
பனிக்கும் 6
பனிக்குமே 1
பனித்தல் 1
பனித்து 2
பனித்தும் 1
பனிப்ப 2
பனிப்புறும் 1
பனியார் 1
பனியால் 1
பனியின் 1
பனிவில் 1
பனுவல் 1
பனை 8

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


பக்கத்தால் (1)

பக்கத்தால் கவிழியவாய் மேல் பிறங்கா பாண்டில் ஆ – சிந்தா:1 175/1

TOP


பக்கம் (4)

பசும் புயல் தண் துளி பக்கம் நனைப்ப – சிந்தா:3 522/2
மீனத்து-இடை நாள் கிழமை வெள்ளி சயை பக்கம்
கானத்து-இடை வேங்கை எழ கண்ணினர்கள் அன்றே – சிந்தா:3 590/3,4
பரப்பினர் படு வண்டு ஆர்ப்ப பல் மலர் பக்கம் எல்லாம் – சிந்தா:3 616/4
நாளொடு பக்கம் நைந்து வீழினும் வீழ்தல் இல்லா – சிந்தா:4 958/3

TOP


பக்கமும் (1)

எழில் பொலி படியகம் இரண்டு பக்கமும்
தொழில்பட வைத்தனர் துளும்பும் மேகலை – சிந்தா:12 2472/2,3

TOP


பக்கரை (1)

வீரர் ஏறின விளங்கு ஒளி பக்கரை அமைந்த – சிந்தா:7 1772/2

TOP


பக (7)

மலை பக இடிக்கும் சிங்கம் மடங்கலின் முழங்கி மா நீர் – சிந்தா:1 392/1
இழை பக இமைப்பின் எய்திட்டு எறிந்து மின் திரிவவே போல் – சிந்தா:7 1680/3
எல் பக எரியும் மாலை பவள தூண் பொருந்தி இன் நீர் – சிந்தா:9 2073/2
மண் பக இடிக்கும் சிங்கம் என கடாய் மகதர் கோமான் – சிந்தா:10 2250/3
மல் பக மலர்ந்து அகன்ற மார்பின் மேல் – சிந்தா:12 2424/1
வில் பக குலாய் ஆரம் வில்லிட – சிந்தா:12 2424/2
வார் பிணி முரசின் ஆர்த்து மண் பக இடித்து வானம் – சிந்தா:13 3071/2

TOP


பகட்டின் (1)

பாய்ந்தது ஓர் புலியின் மற்று ஓர் பகட்டின் மேல் பாய்வித்தானே – சிந்தா:10 2258/4

TOP


பகட்டு (7)

பஞ்சவர் போல நின்ற பகட்டு இன பரிவு தீர்த்தான் – சிந்தா:5 1237/4
பயிர்ப்பு இல் பூம் பள்ளி வைகு பகட்டு எழில் மார்ப என்றாள் – சிந்தா:8 1989/4
படு மணி பைம்பொன் சூழி பகட்டு இனம் இரிய பாய்ந்து – சிந்தா:10 2145/1
பருதி சேர் வரை போல பகட்டு இனம் பரந்தனவே – சிந்தா:10 2237/4
மையல் யானையின் படு மதம் கெட பகட்டு அரசன் – சிந்தா:11 2365/1
பத்திமையால் நாளும் பணிவார் பகட்டு எருத்தின் – சிந்தா:13 2740/3
உழும் பகட்டு எருது போல உரன் அறு தாளர் ஆகி – சிந்தா:13 2775/1

TOP


பகடு (5)

பாட்டு அரும் பகடு வீழ்ந்த பனி வரை குனிவது ஒத்தே – சிந்தா:2 436/4
பகை புறம் கொடுத்த வேந்தின் பரிவொடு பகடு நிற்ப – சிந்தா:4 1077/1
பத்திர கடிப்பு மின்ன பதுமுகன் பகடு பேர்த்தான் – சிந்தா:10 2276/4
பாகர்க்கும் தொடக்க நில்லா பகடு போல் பொங்கியிட்டான் – சிந்தா:13 2610/4
பகடு பட அடுக்கி பண்ணவனார் தம் ஒளி மேல் நின்றால் போலும் – சிந்தா:13 3142/3

TOP


பகர் (1)

சொல் பகர் புலவன் வல்லே தோன்றலை சார்ந்து புல்லி – சிந்தா:1 390/2

TOP


பகர்கு (1)

பட்டதை எல்லாம் பல்லவர் கேட்க பகர்கு உற்றேன் – சிந்தா:1 360/4

TOP


பகர்தல் (1)

அறிவர் சிறப்பிற்கு எதிர் விரும்பல் அழிந்தோர் நிறுத்தல் அறம் பகர்தல்
சிறியார் இனத்து சேர்வு இன்மை சினம் கைவிடுதல் செருக்கு அவித்தல் – சிந்தா:13 2816/2,3

TOP


பகர்தலோடும் (1)

பாடு இரும் பௌவம் முந்நீர் பட்டது பகர்தலோடும்
நாடகம் நாங்கள் உற்றது என்று கையெறிந்து நக்கார் – சிந்தா:3 582/3,4

TOP


பகர்ந்து (4)

பைம் கதிர் மதியில் தெள்ளி பகர்ந்து எடுத்து உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:1 199/4
விலை பகர்ந்து அல்குல் விற்கும் வேலினும் வெய்ய கண்ணார் – சிந்தா:1 372/1
பறையாய் அறையும் பசப்பு என்று பகர்ந்து வாடி – சிந்தா:8 1963/3
குலம் பகர்ந்து அறைந்து கோமான் கோவிந்தன் கூறினானே – சிந்தா:10 2205/4

TOP


பகர்வதே (1)

பார் ஏந்தி செல்லும் நாள் பட்டதாம் நாம் பகர்வதே – சிந்தா:13 2599/4

TOP


பகர்வுழி (1)

இருந்து அறம் பகர்வுழி இழிந்து கைதொழுது – சிந்தா:13 2631/2

TOP


பகரின் (1)

பைம் கதிர் கொட்டை கவரி சூழ்ந்து அணிந்த பகரின் அ தொகையன பாய்மா – சிந்தா:10 2157/4

TOP


பகரும் (2)

பணை நிலையாய் செந்நெல் பகரும் பண்டியும் – சிந்தா:1 61/2
அல்குல் விலை பகரும் ஆய் தொடியர் ஆதியார் – சிந்தா:13 2789/3

TOP


பகல் (19)

நன் பகல் இரவு செய்யும் நன் கலம் கூப்பினாரே – சிந்தா:1 114/4
என்னை வந்து இடம் கொண்ட அஃது இரா பகல்
துன்னி நின்று செகுத்திடு நீ எனும் – சிந்தா:1 241/2,3
ஓரும் ஐம்பொறியும் ஓம்பி உள பகல் கழிந்த பின்றை – சிந்தா:1 377/3
பார் கண் எழுந்த துகளால் பகல் மாய்ந்தது அன்றே – சிந்தா:2 444/4
பகல் கதிர் பரப்பிற்று ஆகி பஞ்சவர் விமானம் முட்டி – சிந்தா:3 600/3
அறு பகல் கழிந்த பின்றை அ நகர்க்கு ஆதி நாய்கன் – சிந்தா:3 665/3
பகல் கொண்டு பறக்கும் தேரால் காளை-தன் பைம்பொன் தேரே – சிந்தா:3 796/4
சில பகல் கழிந்து காண்டி சிந்தி ஈது என்று சொன்னான் – சிந்தா:4 1131/4
பகல் தலை விலங்கு சந்திராபம் பான்மையின் – சிந்தா:5 1251/3
நன் பகல் சூட்டி விள்ளாது ஒழுகினும் நங்கைமார்க்கு – சிந்தா:7 1596/3
எல்லை இ இரண்டின் ஒன்றை இ பகல் முடிப்பல் என்னா – சிந்தா:7 1745/3
அறுசுவை அமிர்தம் ஊட்டி அறு பகல் கழிந்த பின் நாள் – சிந்தா:8 1917/4
கூகை கோயில் பகல் குழற கொற்ற முரசம் பாடு அவிந்து – சிந்தா:10 2173/3
பல் பகல் கழிந்த பின்றை பல் மணி நாகம் தன்னை – சிந்தா:10 2324/3
ஒரு பகல் பூசின் ஓர் ஆண்டு ஒழிவு இன்றி விடாது நாறும் – சிந்தா:13 2737/1
பல் பகல் துய்த்த இன்பம் பழுது என கவல்ப கண்டாய் – சிந்தா:13 2810/3
பாய்ந்து துகைப்ப கிழிந்த கூழை பனி தாமரை சூழ் பகல் கோயிலே – சிந்தா:13 2860/4
பகல் வளர் பவழ செம் தீ பருதி முன் பட்டதே போல் – சிந்தா:13 3053/1
பகல் சுமந்து எழுதரும் பருதி அன்ன நின் – சிந்தா:13 3101/2

TOP


பகல்-காறும் (1)

ஓர்த்து ஒன்றே புணர்ப்ப நாடி ஒரு பகல்-காறும் நின்றான் – சிந்தா:10 2200/4

TOP


பகல்-தோறும் (1)

எனை பகல்-தோறும் விள்ளா இன்பமே பயக்கும் என்றாற்கு – சிந்தா:4 947/3

TOP


பகல்கள் (1)

கோள் நிலை திரிந்து நாழி குறைபட பகல்கள் மிஞ்சி – சிந்தா:1 255/1

TOP


பகலும் (5)

யாமமும் பகலும் அறியாமையால் – சிந்தா:1 135/3
கலை இகந்து இனிய சொல்லார் கங்குலும் பகலும் எல்லாம் – சிந்தா:1 372/3
காதலும் களிப்பும் மிக்கு கங்குலும் பகலும் விள்ளார் – சிந்தா:6 1494/3
காய்வுறு வேட்கை தன்னால் கங்குலும் பகலும் விள்ளான் – சிந்தா:7 1692/1
இரவினும் பகலும் ஓவாது என் மகன் யாண்டையேன் என்று – சிந்தா:9 2095/2

TOP


பகலுள்ளே (1)

உலைவு இலார் நில்லாது ஒரு பகலுள்ளே உருப்பு அவிர் வெம் சுரம் கடந்தார் – சிந்தா:10 2107/4

TOP


பகலே (5)

அன்றை பகலே குணமாலையை அச்சுறுத்த – சிந்தா:0 14/3
பகலே பகை வளர்த்த பாவை சிறு நுசுப்பு ஒன்று உண்டே பாவம் – சிந்தா:3 679/2
அலங்கு வெண் மதி ஐப்பசி அடைய அ பகலே
நிலம் கொண்டு ஓங்கின நிரம்பின புகர் சுழி உடைய – சிந்தா:7 1770/1,2
செல்லும் மதி நோக்கி பகலே சிறியை என்னும் – சிந்தா:7 1877/2
அன்றை பகலே அடியேன் வந்து அடைவல் நீமே – சிந்தா:8 1932/3

TOP


பகலை (1)

பால் நிலா சொரிந்து நல்லார் அணிகலம் பகலை செய்ய – சிந்தா:1 111/3

TOP


பகலொடு (1)

பால் வளைந்து இரவு செற்று பகலொடு மலைவது ஒத்தார் – சிந்தா:2 434/4

TOP


பகவற்கும் (1)

பாம்பு எழ பாம்பு கொண்டால் பகவற்கும் அரிது தீர்த்தல் – சிந்தா:5 1280/1

TOP


பகவனது (1)

பாடல் வண்டு அரற்றும் பிண்டி பகவனது இறைமை போல – சிந்தா:4 957/2

TOP


பகவனார் (1)

பாங்கு அலா வினைகள் என்றார் பகவனார் எங்கட்கு என்னின் – சிந்தா:6 1429/2

TOP


பகவு (1)

எள் பகவு அனைத்தும் ஆர்வம் ஏதமே இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:4 1097/4

TOP


பகழி (15)

சிலையொடு பகழி ஏந்தி கூற்று என சிவந்து தோன்றும் – சிந்தா:1 392/3
பாய மாரி போல் பகழி சிந்தினார் – சிந்தா:2 421/3
வில் பழுத்து உமிழ்ந்த வெய்ய வெம் நுனை பகழி மைந்தர் – சிந்தா:2 435/1
வெதிர்ம் குதை சாபம் கான்ற வெம் நுனை பகழி மூழ்க – சிந்தா:2 441/1
தேர் பண் அமைத்து சிலை கோலி பகழி ஆய்ந்து – சிந்தா:2 444/2
பழுது இன்றி மூழ்கும் பகழி தொழில் வல்ல காளை – சிந்தா:2 445/2
போன் நிற புத்தி சேனன் பொன் அணி பகழி சிந்தி – சிந்தா:3 789/3
செம் களி பகழி ஒப்பித்து உள்ளவாறு ஊட்டினானே – சிந்தா:3 798/4
கொல் நுனை எஃகின் நீக்கி குனிந்து வில் பகழி கான்ற – சிந்தா:3 802/2
கொண்டான் பகழி தொடுத்தான் சிலை கால் குனிந்தது – சிந்தா:3 808/1
தெளி நல குமரர் கூற்றின் தெழித்தனர் பகழி சிந்தி – சிந்தா:3 813/2
கொடு வெம் சிலையை கொளை அமைத்து கொதி நீர் பகழி கொள வாங்கி – சிந்தா:7 1659/1
குழை முகம் நெற்றி நக்க கோல வில் பகழி வாங்கி – சிந்தா:7 1680/2
சீர் மலி பகழி ஏந்தி பதுமுகன் சிலை தொட்டானே – சிந்தா:7 1862/4
உற்ற தன் சிலையின்-வாய் பெய்து உடு அமை பகழி வாங்க – சிந்தா:10 2191/3

TOP


பகழி-தம்மால் (1)

கோள் புலி இனத்தின் மொய்த்தார் கொதி நுனை பகழி-தம்மால்
வீட்டினார் மைந்தர்-தம்மை விளிந்த மா கவிழ்ந்த திண் தேர் – சிந்தா:2 436/2,3

TOP


பகழியாலே (1)

சேய் அனான் திருவின் பேரான் செழும் சிலை பகழியாலே – சிந்தா:3 788/4

TOP


பகா (1)

பல் வினை வெள்ளம் நீந்தி பகா இன்பம் பருகின் அல்லால் – சிந்தா:13 2985/3

TOP


பகிர்ந்து (1)

தன் உடை நலம் பகிர்ந்து உலகம் ஊட்டலின் – சிந்தா:5 1200/2

TOP


பகு (4)

பானாள் பிறை மருப்பின் பைம் கண் வேழம் பகு வாய் ஓர் பை அணல் மா நாகம் வீழ்ப்ப – சிந்தா:1 296/1
பஞ்சி அனைய வேய் மென் தோள் பகு வாய் மகரம் கான்றிட்ட – சிந்தா:1 351/1
பாடற்கு இனிய பகு வாயும் கண்ணும் பெருக உகிர் உறுத்தி – சிந்தா:13 2703/3
பங்கயம் அனைய செம் கண் பகு ஒளி பவழம் செ வாய் – சிந்தா:13 2801/2

TOP


பகுத்து (4)

பண் உறு சுளைகள் கையால் பகுத்து உண கொடுத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2724/4
பாளத்தை கொடிற்றின் ஏந்தி பகுத்து வாய் புகுத்தல் ஆற்றார் – சிந்தா:13 2768/2
பல்லவரே அன்றி பகுத்து உணா பாவிகளும் – சிந்தா:13 2789/2
பட்டது பகுத்து உண்பார் இ பார் மிசை இல்லை கண்டீர் – சிந்தா:13 2925/2

TOP


பகுதி (1)

பணிவரும் பகுதி அன்ன முகமும் என்று அயர்ந்து காம – சிந்தா:7 1582/3

TOP


பகை (28)

பல் மாண் குணங்கட்கு இடனாய் பகை நண்பொடு இல்லான் – சிந்தா:0 3/1
நஞ்சு ஊறும் வேலான் பகை நாம் அற கொன்றவாறும் – சிந்தா:0 25/4
மன்னவன் பகை ஆயது ஓர் மா தெய்வம் – சிந்தா:1 241/1
நுன் பழம் பகை தவ நூறுவாய் என – சிந்தா:1 324/3
வெம் கண் வேந்தற்கு அமிர்து ஆகி வேல் கண் பாவை பகை ஆய – சிந்தா:1 350/3
செல்லும் மன்னோ சீவகன் தெய்வ பகை வென்றே – சிந்தா:1 364/4
நட்பு பகை உட்கினொடு நன் பொன் விளை கழனி – சிந்தா:3 591/1
பகலே பகை வளர்த்த பாவை சிறு நுசுப்பு ஒன்று உண்டே பாவம் – சிந்தா:3 679/2
மேவி நம்பிக்கு வெம் பகை ஆக்கிய – சிந்தா:3 761/1
பனி கதிர் பகை மலர் பாதம் சேர்ந்ததே – சிந்தா:4 1020/4
பகை புறம் கொடுத்த வேந்தின் பரிவொடு பகடு நிற்ப – சிந்தா:4 1077/1
அடற்கு அரும் பகை கெடுத்து அகன்ற நீள் நிலம் – சிந்தா:5 1173/2
பைம் கதிர் மதியம் என்று பகை அடு வெகுளி நாகம் – சிந்தா:5 1275/1
பகை கொள் மாலையும் பையுள் செய் ஆம்பலும் – சிந்தா:5 1314/3
ஒரு பெண்பாலேன் யான் ஆக உலகம் எல்லாம் பகை ஆகி – சிந்தா:7 1662/3
பாட்டினை கேட்டலோடும் பழம் பகை நட்பும் ஆமே – சிந்தா:7 1741/1
பரணி நாள் பிறந்தான் பகை யாவையும் – சிந்தா:7 1813/2
பணித்ததே செய்து பற்றார் பகை முதல் அடர்த்தும் என்றார் – சிந்தா:7 1817/3
பஞ்சியின் மெல்லிதேனும் பகை சிறிது என்ன வேண்டா – சிந்தா:8 1894/3
ஆதி ஆய அரும் பகை நாட்டுதல் – சிந்தா:8 1920/2
மோதி முள்ளொடு முள் பகை கண்டிடல் – சிந்தா:8 1920/3
பகை நரம்பு இசையும் கேளா பைம் கதிர் பசும்பொன் கோயில் – சிந்தா:10 2138/1
பகை கதிர் பருதி சந்தும் ஆலியும் பயத்தல் உண்டே – சிந்தா:10 2315/4
நிழல் முக பகை கெட பருகி நீள் விசும்பு – சிந்தா:13 2677/3
பங்கய பகை பருவம் வந்து என – சிந்தா:13 2680/2
பகை கொண்டார் போல் சுமாஅய் கண்பின் பரூஉ காம்பு அனைய கணை கால் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/3
நில விலகி உயிர் ஓம்பி நிமிர்ந்து ஒளிர்ந்து பசி பகை நோய் – சிந்தா:13 3023/1
பங்கய பகை வந்து என்ன பனி வரை உருவி வீசும் – சிந்தா:13 3072/2

TOP


பகைத்தியால் (1)

ஒருவற்கும் பகைத்தியால் ஒருத்தி வண்ணமே – சிந்தா:6 1488/4

TOP


பகைப்புலம் (1)

புலம்புவித்து அருளின் நீங்கி பகைப்புலம் புக்க வேந்தின் – சிந்தா:12 2516/2

TOP


பகைமை (1)

பட்ட இ பகைமை நீங்கி படை தொழில் ஒழிக என்னா – சிந்தா:10 2323/2

TOP


பகைய (1)

பகைய வாய் படர் நோய் பயக்கின்றவே – சிந்தா:5 1307/4

TOP


பகையாபவர் (1)

பகையாபவர் என்றனள் பால் மொழியே – சிந்தா:6 1524/4

TOP


பகையும் (3)

பொன்றுக பசியும் நோயும் பொருந்தல் இல் பகையும் என்ன – சிந்தா:11 2375/3
பருவரு பகையும் நோயும் பசியும் கெட்டு ஒழிய இப்பால் – சிந்தா:11 2377/3
தத்தம் நிலனும் உயர்வு இழிவும் பகையும் நட்பும் தம் தசையும் – சிந்தா:13 2705/1

TOP


பகையை (1)

பார் தோன்ற நின்ற பகையை செறல்-பாலை என்றாள் – சிந்தா:8 1931/4

TOP


பகைவர் (2)

பகைவர் உள்ளமும் பாம்பின் படர்ச்சியும் – சிந்தா:7 1816/1
அரும் பொறி பகைவர் தம்மை உறுப்பு அற துணித்தும் ஈர்ந்தும் – சிந்தா:13 3078/2

TOP


பகைவரோ (1)

தொலைப்பரும் சுற்றத்தாரோ பகைவரோ அடிகள் என்ன – சிந்தா:13 2884/3

TOP


பகைவன் (1)

புனை இழை மகளிர் போல புலம்பல் நின் பகைவன் நின்றான் – சிந்தா:1 391/3

TOP


பங்கப்பட்டார் (1)

பங்கப்பட்டார் மேல் படை நினைந்தேன் ஆக என்றான் – சிந்தா:4 1043/4

TOP


பங்கய (7)

கால் பொர கரிந்த காமர் பங்கய பழனம் ஒத்தார் – சிந்தா:3 663/4
பங்கய படு ஒத்து உளை பாவாய் – சிந்தா:4 898/2
பங்கய நெடும் கணாளை பவித்திர குமரன் என்றான் – சிந்தா:5 1169/4
படம் புனைந்து எழுதிய வடிவில் பங்கய
தடம் பல தழீஇயது தக்க நாடு அது – சிந்தா:6 1439/1,2
பங்கய பகை பருவம் வந்து என – சிந்தா:13 2680/2
பங்கய பனி தடம் சேர பார்ப்பு அனம் – சிந்தா:13 2859/2
பங்கய பகை வந்து என்ன பனி வரை உருவி வீசும் – சிந்தா:13 3072/2

TOP


பங்கயம் (3)

பரிவுறும் நலத்த அன்றே பங்கயம் அன்னதே போல் – சிந்தா:5 1404/2
பரிந்து அழுகின்ற தம்பி பங்கயம் அனைய செம் கண் – சிந்தா:7 1729/1
பங்கயம் அனைய செம் கண் பகு ஒளி பவழம் செ வாய் – சிந்தா:13 2801/2

TOP


பங்கயமே (1)

பங்கயமே போல்வாளை பார்ப்பானாய் பண் அணைத்து – சிந்தா:13 2962/3

TOP


பங்கியை (1)

பத்திர கடிப்பு மின்ன பங்கியை வம்பின் கட்டி – சிந்தா:10 2277/1

TOP


பங்குனி (1)

பாசறை பரிவு தீர்க்கும் பங்குனி பருவம் செய்தான் – சிந்தா:4 851/4

TOP


பச்சிரும்பு (1)

பச்சிரும்பு எஃகு இட்டு ஆங்கு படையை கூர்ப்பு இடுதலோடும் – சிந்தா:10 2303/1

TOP


பச்சிலை (1)

பச்சிலை பட்டும் முத்தும் பவளமும் இமைக்கும் அல்குல் – சிந்தா:9 2090/1

TOP


பச்சை (1)

காழக பச்சை போன்று கண் தெறூஉம் – சிந்தா:13 3120/2

TOP


பசப்பு (3)

பனி கொள் மா மதி போல் பசப்பு ஊர யான் – சிந்தா:6 1510/3
தொடி தோள் நடப்ப தோள் தேம்ப துணை வெம் முலைகள் பசப்பு ஊர – சிந்தா:7 1659/3
பறையாய் அறையும் பசப்பு என்று பகர்ந்து வாடி – சிந்தா:8 1963/3

TOP


பசலை (12)

கரும்பு ஆர் தோள் முத்தம் கழன்று செ வாய் விளர்த்து கண் பசலை பூத்த காமம் – சிந்தா:1 231/1
பொன் தெளித்து எழுதி அன்ன பூம் புற பசலை மூழ்கி – சிந்தா:1 371/2
தோள் முதல் பசலை தீர தோன்றலை பருகுவார் போல் – சிந்தா:2 470/2
சிலையார் திரு நுதலும் செம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 732/2
பொறையார் வன முலையும் பூம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 733/2
திருந்து ஏர் பிறை நுதலும் செம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 734/2
போக்கினாள் வளையும் போர்த்தாள் பொன் நிற பசலை மூழ்கிற்று – சிந்தா:5 1291/2
வருவர் நம் கேள்வர் இன்னே வாள் நுதல் பசலை தீர – சிந்தா:7 1740/1
முகிழ்ந்து ஏந்து இள முலை மேல் பொன் பசலை பூப்ப – சிந்தா:9 2051/2
பொன் பசலை பூப்ப பொரு கயல் கண் முத்து அரும்ப – சிந்தா:9 2051/3
பருகினேற்கு ஒளித்து நீ பசலை நோயொடும் – சிந்தா:13 2678/1
நிரோதனை அம்பின் கொன்றான் நித்தை நீள் பசலை பேரோர் – சிந்தா:13 3080/3

TOP


பசி (2)

வெம்பி பசி நலிய வெம் வினையின் வேறாய் ஓர் அகல் கை ஏந்தி – சிந்தா:13 2624/2
நில விலகி உயிர் ஓம்பி நிமிர்ந்து ஒளிர்ந்து பசி பகை நோய் – சிந்தா:13 3023/1

TOP


பசிக்கு (1)

பைய நடக்க என்று பசிக்கு இரங்கி அவர் விடுத்தார் – சிந்தா:9 2013/3

TOP


பசிகூர்ந்து (1)

கொடிது பசிகூர்ந்து உளது கோல் வளையினீரே – சிந்தா:9 2023/3

TOP


பசித்தன (1)

மற படை பசித்தன வயிறு இன்று ஆர்க என – சிந்தா:3 781/1

TOP


பசித்து (2)

ஆங்கு நாம் பசித்து அசைந்த-காலை அன்று அ அண்ணலே – சிந்தா:3 692/4
நங்கை யான் பசித்து வந்தேன் எ பொருள் நயப்பது என்றாட்கு – சிந்தா:8 1988/3

TOP


பசியின் (3)

ஏட்டை பசியின் இரை கவ்விய நாகம் போல் – சிந்தா:2 446/3
தீம் பால் பசியின் இருந்த செ வாய் சிறு பைங்கிளி தன் – சிந்தா:4 924/1
தாமமொடு சாந்து புனைவார் பசியின் உண்பார் – சிந்தா:13 2874/2

TOP


பசியும் (3)

நீள் நிலம் மாரி இன்றி விளைவு அஃகி பசியும் நீடி – சிந்தா:1 255/2
பொன்றுக பசியும் நோயும் பொருந்தல் இல் பகையும் என்ன – சிந்தா:11 2375/3
பருவரு பகையும் நோயும் பசியும் கெட்டு ஒழிய இப்பால் – சிந்தா:11 2377/3

TOP


பசு (3)

பல் வினை பவள பாய் கால் பசு மணி இழிகை வம்பு ஆர் – சிந்தா:3 558/1
படி அனல் காய் பசு மணிகள் வேய்ந்து ஓங்கும் பைம்பொன் செறி கழலினாய் – சிந்தா:12 2587/4
அகடு பசு மணி ஆர்ந்து அங்காந்து இருள் பருகி அடு பால் விம்மி – சிந்தா:13 3142/2

TOP


பசுங்கதிர்ப்ப (1)

பள்ளிமாட மண்டபம் பசுங்கதிர்ப்ப வண்ணமே – சிந்தா:1 146/4

TOP


பசுங்கிளி (2)

பைம் சிறை தத்தை என்ன பசுங்கிளி மொழியும் அன்றே – சிந்தா:4 1024/4
பால் நிற கவரி நெற்றி பசுங்கிளி நிறத்த பாய்மா – சிந்தா:7 1860/1

TOP


பசுங்கிளியார் (1)

செம் தார் பசுங்கிளியார் சென்றார்க்கு ஓர் இன் உரைதான் – சிந்தா:4 1036/1

TOP


பசுங்கிளியை (1)

நுண் தார் பசுங்கிளியை நோவ அகட்டு ஒடுக்கி – சிந்தா:4 1039/3

TOP


பசும் (17)

செம்பொன் வரை மேல் பசும் பொன் எழுத்து இட்டதே போல் – சிந்தா:0 2/1
பூம் தொத்து அலர்ந்த பசும் பொன் கொடி அன்ன பொற்பின் – சிந்தா:0 8/2
சொல் அரும் சூல் பசும் பாம்பின் தோற்றம் போல் – சிந்தா:1 53/1
சூழ் குலை பசும் கமுகு சூலு பாளை வெண்பொனால் – சிந்தா:1 147/3
கப்புர பசும் திரை கதிர் செய் மா மணி – சிந்தா:1 197/1
பசும் புயல் தண் துளி பக்கம் நனைப்ப – சிந்தா:3 522/2
பாசிழை பரவை அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் வீங்க – சிந்தா:3 586/1
பசும் கதிர் கடவுள் யோகம் பழிப்பு அற நுனித்து வல்லான் – சிந்தா:3 621/1
மரகத மணி பசும் காய் கொள்வான் குலை – சிந்தா:3 826/1
பஞ்சு சூழ் பரவை அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் வீங்க – சிந்தா:3 840/1
உள் நிலாய் பசும் கதிர் உமிழ்வ பாவியேன் – சிந்தா:6 1481/3
பை அர விழுங்கப்பட்ட பசும் கதிர் மதியம் ஒத்து – சிந்தா:6 1540/1
ஊனை உண்டவர் உருகும் பசும் தினை பிண்டியும் ஒருங்கே – சிந்தா:7 1562/3
எங்கணும் குளிர்ந்த இன் நீர் இளம் பசும் காயும் மூன்றும் – சிந்தா:12 2473/3
பட்டு ஒளித்து ஒழிய அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் தோன்ற – சிந்தா:12 2533/2
பறை அலகு அனைய வெண் பல் பசும் கழல் குண்டு பைம் கண் – சிந்தா:13 2773/3
பனி முகில் முளைத்த நான்கு பசும் கதிர் திங்கள் ஒப்ப – சிந்தா:13 2807/1

TOP


பசும்பொன் (27)

பரந்த பசும்பொன் கொடி பதாகையொடு கொழிக்கும் – சிந்தா:1 104/3
பட்டமும் பசும்பொன் பூணும் பரந்து ஒளி நிழற்றும் தீம் தேன் – சிந்தா:1 112/3
மெய் அணி பசும்பொன் சுண்ணம் மேதகு நான நீரின் – சிந்தா:1 117/1
பசும்பொன் செய் கிண்கிணியும் பாடகமும் பாடு அலைப்ப – சிந்தா:1 177/1
பண்ணுக பசும்பொன் தேரும் படு மத களிறும் மாவும் – சிந்தா:1 265/2
பை விரி பசும்பொன் அல்குல் பைம்_தொடி விசையை என்பாள் – சிந்தா:1 385/2
பாத்தரும் பசும்பொன் தாலம் பரப்பிய பைம்பொன் பூமி – சிந்தா:1 398/3
நெய் விலை பசும்பொன் தோடும் நிழல் மணி குழையும் நீவி – சிந்தா:2 488/1
பசும்பொன் மாலையும் பட்டுழி பட்டவை – சிந்தா:3 533/2
பால் பரந்து அன்ன பட்டு ஆர் பூ அணை பசும்பொன் கட்டில் – சிந்தா:3 541/1
வெந்து எரி பசும்பொன் வெள்ளி பளிங்கொடு பவளம் பாய்த்தி – சிந்தா:3 585/2
மின் செய் பசும்பொன் நிலத்து வீறு பெற நாட்டி – சிந்தா:3 593/2
நின்று எரி பசும்பொன் மாலை போந்தது நெறியில் பின்னர் – சிந்தா:3 630/2
பரந்த கேள்வி துறைபோய பைம் தார் மார்பன் பசும்பொன் யாழ் – சிந்தா:3 717/2
பட்டது என் நங்கைக்கு என்ன பாசிழை பசும்பொன் அல்குல் – சிந்தா:4 904/1
பாடல் வண்டு யாழ் செயும் பசும்பொன் கிண்கிணி – சிந்தா:5 1207/1
பன் மலர் கிடங்கு சூழ் பசும்பொன் பாம்புரி – சிந்தா:5 1250/2
ஈடு அமை பசும்பொன் சாந்தம் இலயமா ஆடுகின்றாள் – சிந்தா:5 1256/4
கண்ணியும் பசும்பொன் நாணும் கதிர் முலை புடைப்ப காமர் – சிந்தா:7 1689/3
அன்றே அமைந்த பசும்பொன் அடர் ஆறு கோடி – சிந்தா:8 1973/3
பாலை மணி யாழ் மழலை பசும்பொன் நிலத்து இழிவாள் – சிந்தா:9 2018/3
பகை நரம்பு இசையும் கேளா பைம் கதிர் பசும்பொன் கோயில் – சிந்தா:10 2138/1
வருத்தம் மிழற்றி பசும்பொன் சிலம்பு ஓசை செய்ய – சிந்தா:11 2339/3
பட்டார் அமருள் பசும்பொன் முடி சூழ என்றார் – சிந்தா:11 2343/4
படு கண் முழவும் பசும்பொன் மணி யாழும் ஏங்க – சிந்தா:13 2865/1
பழித்து பசும்பொன் உலகு குடி போயிற்று ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2969/4
பைம் துகில் மகளிர் மேவார் பாசிழை பசும்பொன் மாலை – சிந்தா:13 2973/2

TOP


பசும்பொன்னாலும் (1)

பழ குலை கமுகும் தெங்கும் வாழையும் பசும்பொன்னாலும்
எழில் பொலி மணியினாலும் கடை-தொறும் இயற்றினாரே – சிந்தா:1 115/3,4

TOP


பசும்பொன்னின் (1)

பாத்தரும் பசும்பொன்னின் மாடத்து உச்சி மேல் – சிந்தா:1 87/1

TOP


பசும்பொன்னும் (1)

சுழல் ஆர் பசும்பொன்னும் வேய்ந்து சொரி கதிர் மென் பஞ்சி ஆர்ந்த – சிந்தா:13 2970/3

TOP


பசும்பொனால் (1)

முத்தம் வாய் புரித்தன மொய் கதிர் பசும்பொனால்
சித்திரத்து இயற்றிய செல்வம் மல்கு பன் மணி – சிந்தா:1 150/1,2

TOP


பசும்பொனின் (2)

வெந்து எரி பசும்பொனின் விழையும் வெல் ஒளி – சிந்தா:5 1239/2
பசும்பொனின் உலகில் தேவர் பயிர் வளை முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:13 3083/1

TOP


பசும்பொனும் (1)

மாலையும் பசும்பொனும் மயங்கி வார் கணை – சிந்தா:1 90/1

TOP


பசுவே (1)

நன்பால் பசுவே துறந்தார் பெண்டிர் பாலர் பார்ப்பார் – சிந்தா:2 443/3

TOP


பசை (1)

பாத கமலம் தொழுவேங்கள் பசை யாப்பு அவிழ பணியாயே – சிந்தா:5 1242/4

TOP


பசையினால் (2)

பண் நிற கிளவியார்-தம் பசையினால் பிறந்த பாவம் – சிந்தா:6 1433/3
பசையினால் துஞ்சி யான் பட்ட தீது எலாம் – சிந்தா:7 1814/2

TOP


பஞ்ச (4)

பூம் துகில் மாலை சாந்தம் புனை கலம் பஞ்ச வாச – சிந்தா:8 1896/1
அமிழ்து அனைய பஞ்ச முக வாசம் அமைத்து ஆய்ந்த – சிந்தா:9 2026/3
உறைந்த வெண் பட்டு உடுத்து ஒளி சேர் பஞ்ச வாசம் கவுள் கொண்டு – சிந்தா:11 2358/2
மாலை மகளிர் அணிந்ததன் பின் பஞ்ச வாசம் கவுள் கொண்டு – சிந்தா:13 2698/1

TOP


பஞ்சமுக (1)

பொங்கு தூம கொழு மென் புகை புரிந்த பஞ்சமுக வாசமும் – சிந்தா:12 2592/3

TOP


பஞ்சவர் (3)

படு பழி மறைக்கல் ஆமோ பஞ்சவர் அன்று பெற்ற – சிந்தா:1 211/1
பகல் கதிர் பரப்பிற்று ஆகி பஞ்சவர் விமானம் முட்டி – சிந்தா:3 600/3
பஞ்சவர் போல நின்ற பகட்டு இன பரிவு தீர்த்தான் – சிந்தா:5 1237/4

TOP


பஞ்சவாசம் (1)

செப்பு அடு பஞ்சவாசம் திசை எலாம் கமழ வாய்க்கொண்டு – சிந்தா:13 2736/3

TOP


பஞ்சி (33)

பஞ்சி மெல் விரலில் பாணி பண் ஒலி பவழ செ வாய் – சிந்தா:1 110/2
பஞ்சி மேலும் பனிக்கும் பனிக்குமே – சிந்தா:1 134/4
அணி அரக்கு ஆர் செம் பஞ்சி அணை அனைய ஆடு அமை தோள் – சிந்தா:1 170/2
வாழை தண்டு என திரண்டு வால் அரக்கு உண் செம் பஞ்சி
தோழமை கொண்டு என மென்மை உடையவாய் ஒளி திகழ்ந்து – சிந்தா:1 174/2,3
மென் பஞ்சி சீறடியும் மேதக்க விழைவினவே – சிந்தா:1 179/4
பஞ்சி அடி பவள துவர் வாய் அவள் – சிந்தா:1 219/1
பஞ்சி மேல் வீழ்வதே போல் பல் பொறி குடுமி நெற்றி – சிந்தா:1 301/3
பஞ்சி அடர் அனிச்சம் நெருஞ்சி ஈன்ற பழமால் என்று – சிந்தா:1 341/1
பஞ்சி அனைய வேய் மென் தோள் பகு வாய் மகரம் கான்றிட்ட – சிந்தா:1 351/1
பஞ்சி மெல்லடி பல் கலன் ஆர்ப்ப சென்று – சிந்தா:1 358/3
பட்டு உடை சூழ்ந்த காசு பஞ்சி மெல் அடியை சூழ – சிந்தா:2 468/2
பருமை குரு பளிங்கில் புகழ் பஞ்சி முழுது அடுத்த – சிந்தா:3 843/2
பஞ்சி மேல் மிதிக்கும் போதும் பனிக்கும் சீறடியினாளே – சிந்தா:6 1531/4
கான்ற மென் பஞ்சி ஆர்ந்த மெல்லணை யாழ் கை நீக்கி – சிந்தா:7 1701/3
இலவம் பூ அரக்கு உண்டு அன்ன பஞ்சி மெல் அடியினாள் தன் – சிந்தா:7 1881/1
பஞ்சி ஊட்டிய பாடக சீறடி – சிந்தா:8 1947/2
சிலம்பின் மேல் பஞ்சி ஆர்ந்த சீறடி வலத்தது ஊன்றி – சிந்தா:10 2132/2
பஞ்சி மேல் கிடந்து உடை ஞாண் பதைத்து இலங்க கிடந்தாரை – சிந்தா:10 2240/3
பன்னல் அம் பஞ்சி குன்றம் படர் எரி முகந்தது ஒப்ப – சிந்தா:10 2274/1
பஞ்சி கொண்டு எழுதப்பட்ட சீறடி பாய்தல் உண்ட – சிந்தா:10 2300/2
பஞ்சி மெல் அடியினார்-தம் பாடகம் திருத்தி சேந்து – சிந்தா:10 2318/1
செருக்கு அற்ற பஞ்சி மலர் சீறடி நோவ சென்றார் – சிந்தா:11 2339/4
அன்ன தூவி அடர் பஞ்சி அவிர் மயிர் ஆதி ஆக – சிந்தா:12 2470/3
ஆர வட மேல் திசை-கண் இருந்த அவிர் பஞ்சி
சீர் நிறைய வரை அகலம் திருத்த திரு நோக்கும் – சிந்தா:12 2489/2,3
இற்றது என் ஆவி என்னா எரி மணி இமைக்கும் பஞ்சி
சிற்றடி போது புல்லி திருமகன் கிடப்ப சேந்து – சிந்தா:12 2508/1,2
உகிர் வினை செய்து பஞ்சி ஒள் ஒளி அரத்தம் ஊட்டி – சிந்தா:12 2540/1
பஞ்சி சூழ் அல்குல் பல் வளை வீங்கு தோள் – சிந்தா:12 2576/1
இல மலர் பஞ்சி பாதத்து எழில் முடி தீட்டினானே – சிந்தா:13 2641/4
பிடி கை வென்று கடைந்தன போல் பஞ்சி ஆர்ந்த திரள் குறங்கு – சிந்தா:13 2695/1
ஒவ்வா பஞ்சி மெல் அணை மேல் அசைந்தார் ஒண் பொன் கொடி அன்னார் – சிந்தா:13 2701/4
பஞ்சி மெல் அணையின் மேல் பரவை அல்குலார் – சிந்தா:13 2896/2
பஞ்சி கொண்டு எழுதி ஆர்ந்த சீறடி பனித்தல் அஞ்சி – சிந்தா:13 2949/1
சுழல் ஆர் பசும்பொன்னும் வேய்ந்து சொரி கதிர் மென் பஞ்சி ஆர்ந்த – சிந்தா:13 2970/3

TOP


பஞ்சிகள் (1)

அரக்கு உண் பஞ்சிகள் திரட்டி அரு மணி மரகத பலகை – சிந்தா:7 1564/1

TOP


பஞ்சியின் (1)

பஞ்சியின் மெல்லிதேனும் பகை சிறிது என்ன வேண்டா – சிந்தா:8 1894/3

TOP


பஞ்சின் (3)

கூட்டு அரக்கு எறிந்த பஞ்சின் கூடிய பளிங்கில் தோன்றும் – சிந்தா:5 1166/3
பனி மயிர் குளிர்ப்பன பஞ்சின் மெல்லிய – சிந்தா:12 2471/1
பஞ்சின் மெல் அடி பாவை பூ_நுதால் – சிந்தா:13 3125/3

TOP


பஞ்சு (5)

பட்டினொடு பஞ்சு துகில் பைம்பொன்னொடு காணம் – சிந்தா:3 591/2
பஞ்சு சூழ் பரவை அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் வீங்க – சிந்தா:3 840/1
பஞ்சு இறைகொண்ட பைம்பொன் கலை புறம் சூழ்ந்து வைத்து – சிந்தா:6 1538/1
பஞ்சு சூழ் மணி மேகலை பரிந்து அவை சொரிய – சிந்தா:12 2384/3
பரவி ஊட்டிய பஞ்சு அரத்த களி – சிந்தா:12 2396/2

TOP


பட்ட (22)

ஆக்க பட்ட அளவில் கொழும் புகை – சிந்தா:3 534/2
மறு முயற்கு இவர்ந்த வேக மாசுணம் அடைய பட்ட
நிறை மதி போன்று மன்னர் ஒளி குறைந்து உருகி நைய – சிந்தா:3 665/1,2
இரும்பு அற கழுவி எஃகின் இருள் அற வடிக்க பட்ட
அரும் பெறல் சுரிகை அம் பூம் கச்சு-இடை கோத்து வாங்கி – சிந்தா:3 698/1,2
செம் கண் மால் தெழிக்க பட்ட வலம்புரி துருவம் கொண்ட – சிந்தா:3 811/1
வனையவே பட்ட போலும் மணி மருள் முலையினாளை – சிந்தா:4 1053/3
புனையவே பட்ட பொன் தார் புண்ணியற்கு ஈதும் என்றான் – சிந்தா:4 1053/4
கங்கையின் சுழியில் பட்ட காமரு பிணையின் மாழ்கி – சிந்தா:4 1096/1
பட்ட எல்லாம் பரியாது உரைத்தான் அவளும் கேட்டாள் – சிந்தா:7 1601/1
மூசு தேன் வாரி அல்குல் பட்ட பின் முலைகள் என்னும் – சிந்தா:7 1690/1
புல்ல யான் புணர்ப்பல் என்று பொழுது போய் பட்ட பின்றை – சிந்தா:7 1747/2
பசையினால் துஞ்சி யான் பட்ட தீது எலாம் – சிந்தா:7 1814/2
பட்ட பழி வெள்ளி மலை மேல் பரத்தல் அஞ்சி – சிந்தா:7 1876/1
பட்ட பழி காத்து புகழே பரப்பின் அல்லால் – சிந்தா:7 1876/3
பல்லியும் பட்ட பாங்கர் வரும்-கொலோ நம்பி என்று – சிந்தா:8 1909/2
பட்ட வாள் நுதலினாய்க்கு பாடுவல் காமன் தந்த – சிந்தா:9 2047/3
இனையன பட்ட ஞான்றால் இறையவர்கள் நினைப்பது என்றே – சிந்தா:10 2279/3
பட்ட இ பகைமை நீங்கி படை தொழில் ஒழிக என்னா – சிந்தா:10 2323/2
பட்ட வான் பவள காம்பின் குடை நிழல் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:12 2523/4
தம் பால் பட்ட தனி செம் கோல் தரணி மன்னன் மகிழ் தூங்கி – சிந்தா:13 2702/3
தோட்டியால் தொடக்க பட்ட சொரி மத களிற்றின் மீண்டான் – சிந்தா:13 2729/4
ஒருவர் வாய் உமிழ பட்ட தம்பலம் ஒருவர் வாய் கொண்டு – சிந்தா:13 2821/3
புலி நிழல் பட்ட மான் போல் போகு உயிர் ஆகி நின்றார் – சிந்தா:13 2946/4

TOP


பட்ட-போழ்தே (1)

கண் வலை பட்ட-போழ்தே கடு நவை அரவோடு ஒக்கும் – சிந்தா:13 2611/2

TOP


பட்டத்தேவியர் (1)

திரு குழாம் அனைய பட்டத்தேவியர் மகிழ்ந்து செய்ய – சிந்தா:10 2131/2

TOP


பட்டதாம் (1)

பார் ஏந்தி செல்லும் நாள் பட்டதாம் நாம் பகர்வதே – சிந்தா:13 2599/4

TOP


பட்டது (18)

பாடு இரும் பௌவம் முந்நீர் பட்டது பகர்தலோடும் – சிந்தா:3 582/3
பட்டது போன்று நாய்கன் பரிவு தீர்ந்து இனியர் சூழ – சிந்தா:3 583/2
இம்பர் இன்று எனக்கு சொன்னான் இது பட்டது அடிகள் என்றான் – சிந்தா:3 670/4
மேலை நாள் பட்டது ஒன்று விளம்புவல் கேள் இது என்றான் – சிந்தா:3 671/4
பூ கணம் பொழில் பட்டது போன்றதே – சிந்தா:4 871/4
பட்டது என் நங்கைக்கு என்ன பாசிழை பசும்பொன் அல்குல் – சிந்தா:4 904/1
அட்டும் தேன் அலங்கல் மார்ப அது பட்டது அறிமோ என்றாள் – சிந்தா:4 904/4
அனையதே பட்டது என்றால் ஐயனே நங்கைக்கு ஒத்தான் – சிந்தா:4 1053/2
இன்னது பட்டது என்றால் எரி விளக்கு உறுக்கும் நம்மை – சிந்தா:4 1162/3
போல் பல கவர்களும் பட்டது ஆயிடை – சிந்தா:5 1212/3
பரிதி பட்டது பன் மணி நீள் விளக்கு – சிந்தா:5 1304/1
காசு அறு கவளம் ஆக களிறு கோள் பட்டது அன்றே – சிந்தா:7 1690/4
இரணியன் பட்டது எம் இறை எய்தினான் – சிந்தா:7 1813/4
இன்று இதால் பட்டது என்று இயம்புகின்றார்களே – சிந்தா:7 1829/4
காலையொடு தாழ்ந்து கதிர் பட்டது கலங்கி – சிந்தா:9 2031/1
முன் பட்டது ஒழிந்து நுங்கள் முகவியர் முனிவு தீர்ந்தார் – சிந்தா:9 2045/2
பட்டது பகுத்து உண்பார் இ பார் மிசை இல்லை கண்டீர் – சிந்தா:13 2925/2
பட்டது ஓர் பொருளின் இனி பழிச்சுகின்றதே – சிந்தா:13 3041/4

TOP


பட்டதே (3)

அவா எனும் உடை கடல் அடைக்க பட்டதே – சிந்தா:4 913/4
மருங்கில் ஓர் செந்நெறி வகுக்க பட்டதே – சிந்தா:5 1213/4
பகல் வளர் பவழ செம் தீ பருதி முன் பட்டதே போல் – சிந்தா:13 3053/1

TOP


பட்டதை (3)

பட்டதை எல்லாம் பல்லவர் கேட்க பகர்கு உற்றேன் – சிந்தா:1 360/4
பன்னரு மாலையாற்கு பட்டதை எவன்-கொல் என்னா – சிந்தா:4 1085/2
பரிவுறு மனத்தின் ஓடி பட்டதை உணர்ந்து பொன் தார் – சிந்தா:4 1095/3

TOP


பட்டம் (17)

நல் நுதல் பட்டம் கட்டி நகை முடி கோதை சூட்டி – சிந்தா:3 673/2
நாள் நிறம் மிகு கதிர் பட்டம் நல் ஒளி – சிந்தா:4 1010/3
தட மலர் குவளை பட்டம் தழுவிய யாணர் நல் நட்டு – சிந்தா:5 1185/2
அழல் அவிர் செம்பொன் பட்டம் குண்டலம் ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:5 1254/2
வாள் நுதல் பட்டம் மின்ன வார் குழை திருவில் வீச – சிந்தா:5 1257/1
பட்டம் நுதல் மின்னின் நகு பவித்திரைக்கு தோன்றி – சிந்தா:7 1791/2
மின் இயல் பட்டம் சேர்த்தி ஆன் நெய் பால் வெறுப்ப ஊட்டி – சிந்தா:9 2054/2
வெல் கதிர் பட்டம் விளங்கிற்று ஒருபால் – சிந்தா:10 2113/4
சுடர் நுதல் பட்டம் மின்ன சுரும்பு இமிர் கண்ணி சிந்த – சிந்தா:10 2182/2
மற்றவன் உலோகபாலன் வயங்கு பொன் பட்டம் ஆர்ந்த – சிந்தா:10 2255/1
பட்டம் அணிந்தாள் இவர் தங்களுள் யாவள் என்ன – சிந்தா:11 2343/2
பிள்ளை வெண் பிறை சிறு நுதல் பெரும் பட்டம் அணி-மின் – சிந்தா:12 2390/1
திருந்து திங்கள் சூழ்ந்த மின்னின் செம்பொன் பட்டம் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2438/3
ஏர் வளர் பட்டம் ஏற்ப அணிந்து இருள் சுமந்து திங்கள் – சிந்தா:12 2536/2
சித்திர தேவி பட்டம் திருமகன் நல்கினானே – சிந்தா:12 2567/4
பட்டம் எண்மரும் பார் தொழ எய்தினார் – சிந்தா:12 2575/4
தொடு மணி குவளை பட்டம் துணையொடு நினைப்பதே போல் – சிந்தா:13 2878/2

TOP


பட்டமும் (4)

பட்டமும் பசும்பொன் பூணும் பரந்து ஒளி நிழற்றும் தீம் தேன் – சிந்தா:1 112/3
பட்டமும் குழையும் மின்ன பல் கலன் ஒலிப்ப சூழ்ந்து – சிந்தா:2 472/3
கள் உடை கழுநீர் புனல் பட்டமும்
புள் உடை கனியின் பொலி சோலையும் – சிந்தா:4 868/2,3
பட்டமும் பனி வரை மின் என கட்டினான் – சிந்தா:7 1835/4

TOP


பட்டமே (1)

கதம் கனல் யானை நெற்றி கட்டிய பட்டமே போல் – சிந்தா:12 2584/1

TOP


பட்டவர் (1)

பட்டவர் தப்பலின் பரவை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:1 98/1

TOP


பட்டவாறு (1)

ஆதலால் சுற்றம் இல்லை அது பட்டவாறு என்று அம் பூம் – சிந்தா:13 2885/3

TOP


பட்டவாறு-அரோ (1)

என்னை பட்டவாறு-அரோ எழுதி நங்கை ஆட்கொள்வான் – சிந்தா:3 708/3

TOP


பட்டவாறும் (1)

பெண் ஆர் அமிர்தின் பெரு வாரியுள் பட்டவாறும் – சிந்தா:0 24/4

TOP


பட்டவே (1)

கழி மலர் விழித்த கண் கமலம் பட்டவே – சிந்தா:8 1939/4

TOP


பட்டவை (1)

பசும்பொன் மாலையும் பட்டுழி பட்டவை
நயந்து கொள்பவர் இன்மையின் நல் நகர் – சிந்தா:3 533/2,3

TOP


பட்டன (2)

அந்தோ விசயை பட்டன கொண்டு அகங்கை புறங்கை ஆனால் போல் – சிந்தா:1 312/1
பட்டன வள நிழல் பரிவு தீர்ந்தவே – சிந்தா:8 1938/4

TOP


பட்டனன் (2)

கொள்ளாத இன்ப கடல் பட்டனன் கோதை வேலான் – சிந்தா:2 491/4
மன்னும் வந்து பட்டனன் மணி செய் வீணை வாரியே – சிந்தா:3 708/4

TOP


பட்டார் (7)

நாண் மெய் கொண்டு ஈட்ட பட்டார் நடுக்குறும் நவையை நீக்கல் – சிந்தா:4 1119/1
மாலை கண் ஆம்பல் போல மகளிர் தம் குழாத்தில் பட்டார்
கோல வாள் போருள் பட்டால் குறு முயல் கூடு கண்டு – சிந்தா:10 2284/1,2
பட்டார் அமருள் பசும்பொன் முடி சூழ என்றார் – சிந்தா:11 2343/4
தாள் ஒற்றி தப்பி வீழ்ந்தார் தறி வலை மானின் பட்டார் – சிந்தா:13 2768/4
பட்டார் உறு துன்பம் பன்னி சொலலாமோ – சிந்தா:13 2798/4
தெளிவு அறுத்து எழுவர் பட்டார் ஈர்_எண்மர் திளைத்து வீழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3076/1
கணை எறிந்து உகைப்ப வீழ்ந்து கால்படை சூழ பட்டார் – சிந்தா:13 3081/4

TOP


பட்டால் (2)

கோல வாள் போருள் பட்டால் குறு முயல் கூடு கண்டு – சிந்தா:10 2284/2
வீறு அழி வினை செய் காலன் வைர வாள் வலையில் பட்டால்
சாறு அழி குவளை மாலையவரையும் தனமும் நீக்கி – சிந்தா:13 2879/1,2

TOP


பட்டாள் (1)

பனி பிறை பூணினான் தன் பாண் வலை சென்று பட்டாள் – சிந்தா:9 2040/4

TOP


பட்டான் (3)

எனக்கு உயிர் என்ன பட்டான் என் அலால் பிறரை இல்லான் – சிந்தா:1 205/1
கல் புனை திணி திண் தோளான் கவலை நீர் கடலுள் பட்டான் – சிந்தா:1 390/4
வாளின் வாய் மதனன் பட்டான் விசயன் போர் விசயம் பெற்றான் – சிந்தா:10 2245/4

TOP


பட்டிமை (1)

பட்டிமை உரைத்தது ஓராள் பரவிய தெய்வந்தான் வாய்விட்டு – சிந்தா:9 2058/3

TOP


பட்டிருந்து (1)

உரிமையுள் பட்டிருந்து ஒளிக்கின்றார்களை – சிந்தா:13 2862/1

TOP


பட்டின் (3)

குலவிய குருதி பட்டின் கலை நலம் கொளுத்தி இட்டான் – சிந்தா:3 673/4
ஆரமும் பூணும் மின்ன அரு விலை பட்டின் அம் கண் – சிந்தா:10 2280/2
கோடி பட்டின் கொள் கொடி கூட புனைவாரும் – சிந்தா:11 2331/2

TOP


பட்டினம் (1)

வீடு இல் பட்டினம் வௌவிய வேந்து என – சிந்தா:1 38/1

TOP


பட்டினி (2)

பறவை தாது உண்ட வண்ணம் பட்டினி பரிவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:4 1125/4
ஓவாது இரண்டு உவவும் அட்டமியும் பட்டினி விட்டு ஒழுக்கம் காத்தல் – சிந்தா:6 1547/1

TOP


பட்டினியொடும் (1)

பாவனை மரீஇ பட்டினியொடும்
தீவினை கழூஉம் தீர்த்தன் வந்தியா – சிந்தா:13 3133/1,2

TOP


பட்டினொடு (1)

பட்டினொடு பஞ்சு துகில் பைம்பொன்னொடு காணம் – சிந்தா:3 591/2

TOP


பட்டு (32)

வெலற்கு அரும் குஞ்சரம் வேட்டம் பட்டு என – சிந்தா:1 41/1
நல் சுண பட்டு உடை பற்ற நாணினால் – சிந்தா:1 91/2
இன் அரத்த பட்டு அசைத்து இந்திரற்கும் புகழ்வு அரிதே – சிந்தா:1 173/4
பட்டு உடை சூழ்ந்த காசு பஞ்சி மெல் அடியை சூழ – சிந்தா:2 468/2
முலை குவட்டு இடை பட்டு ஆற்றான் முத்து உக முயங்கினானே – சிந்தா:2 490/4
பால் பரந்து அன்ன பட்டு ஆர் பூ அணை பசும்பொன் கட்டில் – சிந்தா:3 541/1
பட்டு வீக்கிய அல்குலர் பல் கணை – சிந்தா:3 632/2
பட்டு இயன்ற கண்ட திரை வளைத்து பல் மலர் நல் மாலை நாற்றி – சிந்தா:3 647/1
ஏதம் ஒன்று இன்றி பூம் பட்டு எந்திர எழினி வீழ்த்தார் – சிந்தா:3 740/4
பட்டு உலாய் கிடக்கல் உற்றாய் என் சொலாய் பாவி என்றார் – சிந்தா:3 772/4
கீற்று பட்டு அழகிதாக கிடக்க என கொடுத்து நிற்பார் – சிந்தா:3 782/4
ஐந்து மூன்று அடுத்த செல்வத்து அமளி மூன்று இயற்றி பூம் பட்டு
எந்திர எழினி வாங்கி இன் முக வாச செப்பும் – சிந்தா:3 838/1,2
நான நீரில் கலந்து நலம் கொள் பூம் பட்டு ஒளிப்ப – சிந்தா:4 923/1
கற்ற ஐம்பதங்கள் நீரா கருவினை கழுவ பட்டு
மற்று அவன் தேவன் ஆகி வான் இடு சிலையின் தோன்றி – சிந்தா:4 951/1,2
பட்டு உலாய் கிடந்த செம்பொன் கலை அணி பரவை அல்குல் – சிந்தா:4 1145/3
அளித்த பூம் பட்டு அணிந்து திகழ்ந்ததே – சிந்தா:5 1330/4
தங்கு சந்தன கோட்டு-இடை பட்டு என – சிந்தா:7 1607/2
தொழித்து வண்டு இமிரும் கோதை துணை முலை மூள்க பூம் பட்டு
அழித்து மட்டு ஒழுகும் தாரான் மணி வள்ளத்து ஆய்ந்த தேறல் – சிந்தா:8 1986/1,2
பட்டு நிணர் கட்டில் பரிவு இன்றி உரைக என்றாள் – சிந்தா:9 2030/2
பட்டு உலாய் கிடந்த செம்பொன் பவளமோடு இமைக்கும் அல்குல் – சிந்தா:9 2047/1
உறைந்த வெண் பட்டு உடுத்து ஒளி சேர் பஞ்ச வாசம் கவுள் கொண்டு – சிந்தா:11 2358/2
ஆணம் ஆகிய அரு விலை வண்ண பட்டு உடு-மின் – சிந்தா:12 2389/4
உருவம் ஆர்ந்தன உரோம பட்டு உடுத்து – சிந்தா:12 2425/1
கவாய் கிடந்து அணங்கு நாறும் கண் கொளா பட்டு உடுத்தாள் – சிந்தா:12 2444/3
பட்டு ஒளித்து ஒழிய அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் தோன்ற – சிந்தா:12 2533/2
தேசிக முடியும் திருந்து பட்டு உடையும் – சிந்தா:12 2549/1
நல் சிறை பட்டு நாடும் நகரமும் காவல் விட்டான் – சிந்தா:13 2612/4
உடுத்த பட்டு ஒளிப்ப ஒண் பொன் மேகலை ஒன்றும் பேசா – சிந்தா:13 2666/2
அம் மலர் உரோம பூம் பட்டு உடுத்த பின் அனிச்ச மாலை – சிந்தா:13 2667/3
புகை ஆர் வண்ண பட்டு உடுத்து பொன் அம் கலைகள் புறம் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/1
தீம் பால் நுரை போல் திகழ் வெண் பட்டு உடுத்து வண்டு ஆர் – சிந்தா:13 3046/1
எழுது ஆர் மணி குவளை கண் வலையுள் பட்டு இமையார்கள் காமம் அறு சுழியுள் ஆழ்ந்து – சிந்தா:13 3137/3

TOP


பட்டு-மாதோ (1)

விம்மித பட்டு-மாதோ விழுங்குவான் போல ஆகி – சிந்தா:3 739/3

TOP


பட்டும் (3)

வண்ண ஒண் சுண்ணம் பட்டும் மாலையும் சாந்தும் ஏந்தி – சிந்தா:4 969/1
பச்சிலை பட்டும் முத்தும் பவளமும் இமைக்கும் அல்குல் – சிந்தா:9 2090/1
கொழும் களி அளற்றுள் வீழ்ந்தும் கொழும் புகை மடுக்க பட்டும்
அழுந்தும் இ நரகம் தன்னுள் செல்பவர் யார்-கொல் என்னின் – சிந்தா:13 2775/2,3

TOP


பட்டுவிடினும் (1)

என் பட்டுவிடினும் என்றார் இலங்கு பூம் கொம்பொடு ஒப்பார் – சிந்தா:9 2045/4

TOP


பட்டுழி (2)

பசும்பொன் மாலையும் பட்டுழி பட்டவை – சிந்தா:3 533/2
வாரம் பட்டுழி தீயவும் நல்ல ஆம் – சிந்தா:4 888/1

TOP


பட (29)

பண் எழுத்து இயல் பட பரப்பி இட்டனர் – சிந்தா:1 51/3
மலை பட அரிந்து கூன் குயம் கை மாற்றினார் – சிந்தா:1 56/4
கிணை நிலை பொருநர் தம் செல்லல் கீழ் பட
பணை நிலையாய் செந்நெல் பகரும் பண்டியும் – சிந்தா:1 61/1,2
இசை பட காத்தல் வேண்டும் இலங்கு பூண் மார்ப என்றான் – சிந்தா:1 201/4
மாறு பட மலைந்து ஆய் படை நெக்கது – சிந்தா:2 426/3
பட அரவு அல்குலாரை பயந்தன மாடம் எல்லாம் – சிந்தா:2 462/4
பல பட பரப்பி பாவை மெல் அடி பரிவு தீர – சிந்தா:3 617/3
வீரம் பட கையை மெய்-வழி வீசி – சிந்தா:3 631/2
கலை தொழில் பட எழீஇ பாடினாள் கனிந்து – சிந்தா:3 657/2
மேல் பட வெருவி நோக்கி தானையை விட்டிட்டு ஒல்கி – சிந்தா:3 675/3
பாலார் ஆவி பைம் துகில் ஏந்தி பட நாகம் – சிந்தா:4 1094/1
போழ் பட பிளந்து வாளின் புரட்டி இட்டு அரிய கண்டே – சிந்தா:4 1163/3
பட நாகம் அழன்று பதைத்து வரும் – சிந்தா:5 1189/3
தேசிகம் பட துடைத்து உமிழ்ந்து தேம் கமழ் – சிந்தா:6 1480/2
பட நாகம் தோல் உரித்தால் போல் துறந்து கண்டவர் மெய் பனிப்ப நோற்றிட்டு – சிந்தா:6 1546/1
பாம்பு பைத்து ஆங்கு அனைய பவழ பட அரவு அல்குலார் – சிந்தா:7 1656/2
எவ்வம் மன்னர் பட உலகம் விற்கும் அரு மணியினை – சிந்தா:7 1672/2
பட அரவு அல்குலாளும் பான்மையால் விருந்து செய்தாள் – சிந்தா:7 1731/4
இடிகள் தவழ்ந்திட்ட பட நாகம் என வீழ்ந்தாள் – சிந்தா:7 1798/4
மாந்தர் மேல் தவழ்ந்து மாடம் இருள் பட புதையும் செல்வத்து – சிந்தா:7 1855/3
நிழல் மலிந்த நேர் வடம் நிழல் பட புடைத்தர – சிந்தா:8 1952/2
படர் தீர கொண்டு எழுந்த பறவைகள் பட நாகம் – சிந்தா:10 2242/3
ஏர் பட கிடந்த பொன் ஞாண் இருள் கெட விழிப்ப வெய்ய – சிந்தா:10 2280/3
பைம்பொன் முடியான் பட பாய்ந்திடுகு என்று பாய்வான் – சிந்தா:10 2321/3
கொழுந்து பட கூப்பி நனி ஆயிர மரக்கால் – சிந்தா:12 2486/2
இடம் பட அகன்று நீண்ட இரு மலர் தடம் கண் என்னும் – சிந்தா:12 2553/1
மேல் பட மிக நனி சொரிவது ஒப்பவே – சிந்தா:13 2746/2
பொய் பட உரைத்தது உண்டோ பொன் அனீர் நம்முள் நாமால் – சிந்தா:13 2938/4
பகடு பட அடுக்கி பண்ணவனார் தம் ஒளி மேல் நின்றால் போலும் – சிந்தா:13 3142/3

TOP


படத்து-இடை (1)

படத்து-இடை பாவை போன்று ஓர் நோக்கினள் ஆகி நிற்ப – சிந்தா:7 1573/2

TOP


படப்பை (2)

சென்று அ பழனம் படப்பை புனல் நாடு சேர்ந்தான் – சிந்தா:8 1934/4
வெள்ள நீர் படப்பை விதையம் வந்து அடைந்தே வேந்தனுக்கு உணர்த்த முன் விடுத்தார் – சிந்தா:10 2109/4

TOP


படம் (7)

நாகத்து படம் கொள் அல்குல் நலம் கிளர் செம்பொன் மாலை – சிந்தா:3 738/1
கூடி கோலம் குயிற்றி படம் களைந்து – சிந்தா:4 948/3
படம் விரி நாகம் செற்று பாய் தரு கலுழன் போல – சிந்தா:4 980/1
பதி அமை பருதி-தன் மேல் படம் விரித்து ஓடி ஆங்கு – சிந்தா:4 982/2
படம் புனைந்து எழுதிய வடிவில் பங்கய – சிந்தா:6 1439/1
நஞ்சு இறைகொண்ட நாக படம் பழித்து அகன்ற அல்குல் – சிந்தா:6 1538/2
மெழுகு செய் படம் வீழ் முகில் மத்தகத்து – சிந்தா:7 1602/1

TOP


படமும் (1)

மன் நாக இணை படமும் தேர் தட்டு மதி மயக்கி – சிந்தா:1 173/1

TOP


படர் (14)

படர் தீர் அந்தி அது ஒத்தாள் பணை செய் கோட்டு படா முலையாள் – சிந்தா:1 313/4
படர் சூழ் நெஞ்சின் பாவை-தன் பண்பும் அவர் சொன்னார் – சிந்தா:4 1058/4
பருகற்கு அமைந்த அமிர்தின் படர் தீர்க்கலுற்றார் – சிந்தா:4 1062/4
பகைய வாய் படர் நோய் பயக்கின்றவே – சிந்தா:5 1307/4
பரிவு ஒன்றிலிரால் படர் நோய் மிகுமால் – சிந்தா:5 1377/3
சித்தியில் படர் சிந்தையினாரையும் – சிந்தா:8 1946/3
குடம் புரை செருத்தல் குவளை மேய் கய வாய் குவி முலை படர் மருப்பு எருமை – சிந்தா:10 2102/1
படர் சிலை குழைய வாங்கி பன்றியை பதைப்ப எய்தான் – சிந்தா:10 2182/4
பனி மலர் காடு போன்றார் படர் சிலை தொடாத வேந்தர் – சிந்தா:10 2199/3
படர் தீர கொண்டு எழுந்த பறவைகள் பட நாகம் – சிந்தா:10 2242/3
பன்னல் அம் பஞ்சி குன்றம் படர் எரி முகந்தது ஒப்ப – சிந்தா:10 2274/1
படர் கதிர் பைம்பொன் திண் தேர் பாங்குற இமைப்பின் ஊர்ந்தான் – சிந்தா:10 2304/3
படர் கதிர் திங்கள் ஆக பரந்து வான் பூத்தது என்னா – சிந்தா:13 2652/2
பால் அனைய சிந்தை சுடர படர் செய் காதி – சிந்தா:13 3092/1

TOP


படர்க (1)

திசை முகம் படர்க வல்லே தீ தொட்டால் சுடுவது அன்றே – சிந்தா:3 748/4

TOP


படர்குற்றனர் (1)

பாங்கர் அங்கு படர்குற்றனர் அன்றே – சிந்தா:7 1768/4

TOP


படர்ச்சியும் (1)

பகைவர் உள்ளமும் பாம்பின் படர்ச்சியும்
வகை கொள் மேகலை மங்கையர் நெஞ்சமும் – சிந்தா:7 1816/1,2

TOP


படர்தல் (1)

துறவின் பால் படர்தல் அஞ்சி தொத்து ஒளி முத்து தாமம் – சிந்தா:13 2653/1

TOP


படர்ந்து (2)

வீணை வித்தகன் காணிய விண் படர்ந்து
ஆணு பைங்கிளி ஆண்டு பறந்ததே – சிந்தா:4 1002/3,4
விண் படர்ந்து அனைய மாலை வெண்குடை வேந்தர் வேந்தன் – சிந்தா:13 2991/2

TOP


படர்வித்திடு (1)

இ திசை படர்வித்திடு நீரவே – சிந்தா:8 1946/4

TOP


படரும் (1)

எழுந்து விண் படரும் சிங்கம் பெட்டை மேல் இவர்ந்து நின்றால் – சிந்தா:3 752/1

TOP


படல் (1)

கோது படல் இல்ல குறி கொண்டு எழுந்து போந்தான் – சிந்தா:3 499/4

TOP


படலிகை (5)

இணை மலர் படலிகை போலும் ஈர்ம் பொழில் – சிந்தா:5 1209/3
பொன் இயல் படலிகை ஏந்தி பொன் மயிர் – சிந்தா:13 2638/2
தூ நிற துகிலின் மூடி படலிகை கொண்டு வாழ்த்தி – சிந்தா:13 2707/3
குஞ்சி வெண் படலிகை குமரன் நீப்பது – சிந்தா:13 3031/2
ஏற்பு உடை படலிகை எடுத்து கொண்டு போய் – சிந்தா:13 3035/2

TOP


படலை (3)

முன்னினர் முயங்கின் அல்லான் முறி மிடை படலை மாலை – சிந்தா:2 483/2
பல் மலர் படலை கண்ணி குமரனை பாவை நல்லார் – சிந்தா:5 1299/1
முருகு கொப்புளிக்கும் கண்ணி முறி மிடை படலை மாலை – சிந்தா:8 1889/1

TOP


படா (17)

நிலை படா நிறைந்தன பிறவும் என்பவே – சிந்தா:1 41/4
பழி படா வகையில் காக்கும் படு நுகம் பூண்பல் என்றான் – சிந்தா:1 203/4
படர் தீர் அந்தி அது ஒத்தாள் பணை செய் கோட்டு படா முலையாள் – சிந்தா:1 313/4
பந்து அணி விரலினாள் தன் படா முலை போகம் வேண்டி – சிந்தா:3 746/2
படா களி இள முலை பாய விண்ட தார் – சிந்தா:4 916/2
பைம் தொடி படா முலை குளிப்ப பாய்தலின் – சிந்தா:6 1493/2
பண் அவாம் பவள செ வாய் படா முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:6 1528/3
பண்ணின் தீம் சொலாய் படா முலை பாவாய் கொடியே பாங்கின் – சிந்தா:7 1587/3
பண்ணி நீர் கொண்டு வந்தேன் படா முலை பாவாய் என்று – சிந்தா:7 1592/3
பார் எலாம் அறிய நின்று படா முரசு ஆர்ப்ப தீ வேட்டு – சிந்தா:7 1687/3
பார் பிணி கறையின் நீங்க படா முரசு அறைவி என்றான் – சிந்தா:11 2372/4
பரந்து இடம் இன்றி மேலால் படா முலை குவிந்த கீழால் – சிந்தா:12 2534/2
பண் கொள் சொல்லார் மாமை நீங்கி பைம்பொன் போர்த்த படா முலைகளும் – சிந்தா:12 2589/2
பந்து அட்ட விரலினார் தம் படா முலை கிழித்த பைம் தார் – சிந்தா:13 2648/1
பால் நிறம் கொண்டு வெய்ய படா முலை பையின் தூங்கி – சிந்தா:13 2940/2
பரிய கண் படா முலை பைம்பொன் கொம்பு அனீர் – சிந்தா:13 2942/4
பரப்பின்-இடை பாய்ந்து குளம் ஆய் பால் ஆர் படா முலையை – சிந்தா:13 2944/3

TOP


படாத (2)

வெறுமையினவரை போக்கி வெள்ளிடை படாத நீரால் – சிந்தா:8 1908/3
பாகத்தை படாத நெஞ்சின் பல்லவ தேய மன்னன் – சிந்தா:10 2278/3

TOP


படாதது (1)

இயற்கையே பிரிவு சாதல் இமைப்பு-இடை படாதது ஒன்றால் – சிந்தா:5 1393/2

TOP


படாதவர் (1)

பெண் வலை படாதவர் பீடின் ஓங்கிய – சிந்தா:1 78/3

TOP


படாது (1)

இடை படாது ஓடி போ-மின் உய்ய என்று இரலை வாய் வைத்து – சிந்தா:2 447/2

TOP


படாம் (2)

பொய்கைகள் பூம் படாம் போர்த்த போன்றவே – சிந்தா:1 80/4
படாம் திறந்து ஊழி தீயின் பதுமுகன் காட்டியிட்டான் – சிந்தா:3 806/2

TOP


படாமையே (1)

நல் நிலம் படாமையே அடக்கி நங்கைமார் – சிந்தா:13 2638/3

TOP


படி (4)

மயில் அனார்க்கு படி வைத்தவன் மால் விசும்பு ஏறினான் – சிந்தா:4 1156/4
படி அனல் காய் பசு மணிகள் வேய்ந்து ஓங்கும் பைம்பொன் செறி கழலினாய் – சிந்தா:12 2587/4
பதி பொன் நகரின் படி கொண்டதுவே – சிந்தா:13 2854/4
விதி அறியும் படி வீரனை மாதோ – சிந்தா:13 3097/4

TOP


படித்து (4)

புகழலாம் படித்து அன்று இது பொன்னகர் – சிந்தா:1 138/3
வனையலாம் படித்து அலா வடிவிற்கு எல்லை ஆகிய – சிந்தா:3 709/2
தரும் படித்து அன்றியும் சாற்றுவல் கேள்-மினோ – சிந்தா:7 1827/4
ஏந்தலாம் படித்து அன்றி ஈட்டுவார் – சிந்தா:12 2403/4

TOP


படிந்ததே (1)

வண்ண மேகலையினார் மனம் என படிந்ததே – சிந்தா:7 1832/4

TOP


படிந்து (1)

முலை ஆர் தடமும் முனியாது படிந்து
உலையா திருவின் அமிர்து உண்டு ஒளி சேர் – சிந்தா:1 216/2,3

TOP


படிமம் (1)

படிமம் போன்று இருப்ப நோக்கி பம்மை தான் சொல்லினாளே – சிந்தா:13 2642/4

TOP


படிமையில் (1)

கருவில் காய்த்திய கட்டளை படிமையில் பிழையாது – சிந்தா:13 2752/3

TOP


படியகம் (2)

எரி மணி அடைப்பை செம்பொன் படியகம் இலங்கு பொன் வாள் – சிந்தா:10 2140/1
எழில் பொலி படியகம் இரண்டு பக்கமும் – சிந்தா:12 2472/2

TOP


படியது (1)

கருதலாம் படியது அன்றி கலதி அம்பு இவையும் காய்ந்த – சிந்தா:3 769/3

TOP


படியர் (1)

நல் மணி இழந்த நாகர் நல் இளம் படியர் போல – சிந்தா:4 1098/1

TOP


படியவாய் (1)

பால் அகத்து பதித்து அன்ன படியவாய் முனிவரையும் – சிந்தா:1 167/2

TOP


படியவே (1)

பண்பு ஆர்ந்த கொடும் புருவம் பழிச்சு ஆனா படியவே – சிந்தா:1 166/4

TOP


படியும் (1)

பாணு வண்டு அரற்றும் கோல சிகழிகை படியும் நோக்கி – சிந்தா:12 2447/3

TOP


படியேம் (1)

இ நீர் படியேம் இவை தோற்றனம் என்றவாறும் – சிந்தா:0 12/4

TOP


படிவ (1)

பாத்தில் சீர் பதுமுகன் படிவ ஒற்றாளர் சொற்கு – சிந்தா:7 1845/1

TOP


படிவம் (3)

பால் நிற குருகின் ஆய்ந்து பண்ணவர் படிவம் கொண்டான் – சிந்தா:1 395/4
தீட்டரும் படிவம் அன்னான் திறம் கிளந்து உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:5 1166/4
கண்ட பொன் படிவம் சார்ந்து கரந்து இரு நாளை என்றான் – சிந்தா:9 2003/4

TOP


படினும் (2)

அள்ளல் சேறு அரு மணல் புனல் அரு வரை படினும்
உள்ளம் போல் செல்வ உரன் அசைவு இல்லன அமருள் – சிந்தா:7 1771/1,2
சென்றே படினும் சிறந்தார்க்கும் உரைக்கலாவது – சிந்தா:8 1962/2

TOP


படு (58)

முந்நீர் படு சங்கு அலற முரசு ஆர்ப்ப மூதூர் – சிந்தா:0 12/1
படு திரை பவழ வாய் அமுதம் மாந்தியும் – சிந்தா:1 196/1
பழி படா வகையில் காக்கும் படு நுகம் பூண்பல் என்றான் – சிந்தா:1 203/4
படு பழி மறைக்கல் ஆமோ பஞ்சவர் அன்று பெற்ற – சிந்தா:1 211/1
பண்ணுக பசும்பொன் தேரும் படு மத களிறும் மாவும் – சிந்தா:1 265/2
ஆழ்ந்து படு வெம் சுடரின் ஆண் தகை அவிந்தான் – சிந்தா:1 289/4
அவ்வியம் அகன்று பொங்கும் அழல் படு வெகுளி நீக்கி – சிந்தா:1 394/3
பை விரி அல்குலாட்கும் படு கடல் நிதியின் வைகும் – சிந்தா:1 407/3
வலை படு மான் என மஞ்ஞை என தம் – சிந்தா:2 424/1
முலை படு முத்தொடு மொய் குழல் வேய்ந்த – சிந்தா:2 424/2
தலை படு தண் மலர் மாலை பிணங்க – சிந்தா:2 424/3
பாறை படு தயிர் பாலொடு நெய் பொருது – சிந்தா:2 426/1
சேறு படு மலர் சிந்த விரைந்தே – சிந்தா:2 426/4
படு மணி நிரையை வாரி பைம் துகில் அருவி நெற்றி – சிந்தா:2 428/2
தாது படு தார் கெழிய தங்கு வரை மார்பன் – சிந்தா:3 499/3
பாவாய் என போய் படு வெண் மணல் திட்டை சேர்ந்தான் – சிந்தா:3 514/4
கனி படு கிளவியார் தம் காதலர் கவானில் துஞ்சின் – சிந்தா:3 553/3
நூல் படு புலவன் சொன்ன நுண்பொருள் நுழைந்து யானும் – சிந்தா:3 554/1
பால் படு காலம் வந்தால் பான்மை யார் விலக்குகிற்பார் – சிந்தா:3 554/4
வண்டு படு தேறல் நறவு வாய்விடொடு பருகி – சிந்தா:3 592/1
படு பணையவர் உறை பதி அது குறுகி – சிந்தா:3 602/2
பரப்பினர் படு வண்டு ஆர்ப்ப பல் மலர் பக்கம் எல்லாம் – சிந்தா:3 616/4
பனி கொள் மால் வரை என படு மத களிறு இரீஇ – சிந்தா:3 704/2
எய் கணை படு மழை சிதறி எங்கணும் – சிந்தா:3 778/2
பங்கய படு ஒத்து உளை பாவாய் – சிந்தா:4 898/2
பால் அவியும் பூவும் புகையும் படு சாந்தும் – சிந்தா:4 1045/1
படு மழை பருவம் பொய்யா பல்லவ தேயம் என்னும் – சிந்தா:5 1185/1
பாளை வாய் கமுகின் நெற்றி படு பழம் உதிர விண்டு – சிந்தா:5 1198/1
பனி ஆர் மலர் மேல் படு வண்டு இனமே – சிந்தா:5 1375/4
பண் கனிந்து இனிய பாடல் படு நரம்பு இளகி ஆங்கு – சிந்தா:5 1398/4
தேம் படு தாரினீர்க்கும் செல்வற்கும் செய்வ செய்தேன் – சிந்தா:7 1738/3
பால்கடல் பரப்பின் வல்லே படு நிரை பெயர்க்க என்றான் – சிந்தா:7 1858/4
படு மணி பைம்பொன் சூழி பகட்டு இனம் இரிய பாய்ந்து – சிந்தா:10 2145/1
பறையின் ஆலுவ படு சினை நாவலின் கனி போல் – சிந்தா:10 2159/3
படு கண் முழவின் இமிழ் அருவி வரையும் காடும் பல போகி – சிந்தா:10 2172/1
நூல் படு தேரும் நொடிப்பினில் பண்ணி – சிந்தா:10 2209/2
படு கதிர் மறைந்து இருள் பரந்தது ஆயிடை – சிந்தா:10 2232/2
கை படு பொருள் இலாதான் காமம் போல் காளை மீண்டான் – சிந்தா:10 2259/4
கனி படு கிளவியார் தம் கதிர் முலை பொருது சேந்த – சிந்தா:10 2273/3
மையல் யானையின் படு மதம் கெட பகட்டு அரசன் – சிந்தா:11 2365/1
பாங்கின் பண்ணின நூற்றெட்டு படு மத களிறே – சிந்தா:12 2387/4
வள்ளல் வாய்மொழி ஆன் படு பால் அமிர்து அல்லால் – சிந்தா:12 2390/3
பாண் குலாய் வண்டு பாடும் படு கணை மறந்து காமன் – சிந்தா:12 2443/3
படு மழை துளியின் பாய்மா பரந்தன நிரந்த பொன் தேர் – சிந்தா:12 2525/3
பொன் படு சுணங்கு போர்த்த பொங்கு இள முலையில் தூவான் – சிந்தா:13 2664/3
படு மதம் கவரும் வண்டு பைம் தளிர் கவரி ஏந்தி – சிந்தா:13 2715/2
மை படு மழை கண் நல்லார் மணி செப்பின் வாசம் நீட்ட – சிந்தா:13 2736/2
பரவை வெண் திரை வட கடல் படு நுக துளையுள் – சிந்தா:13 2749/1
பல்லினார்களும் படு கடல் பரதவர் முதலா – சிந்தா:13 2751/2
படு துயரத்தாலே பதைத்து அளிய வேமே – சிந்தா:13 2782/4
படு கண் முழவும் பசும்பொன் மணி யாழும் ஏங்க – சிந்தா:13 2865/1
இருளில் படு கால் புகழ் வித்து இல்லை எனின் எல்லா – சிந்தா:13 2872/2
படு சின வெகுளி நாக பை தலை பனித்து மாழ்க – சிந்தா:13 2900/3
பால் வளை பரந்து மேயும் படு கடல் வளாகம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2906/1
மெய் படு சாந்தும் பூவும் மிக நனி கமழுமேனும் – சிந்தா:13 2938/1
ஐ படு பித்து நெய்த்தோர் அசும்பு சோர் அழுகல் புன் தோல் – சிந்தா:13 2938/3
மேல் படு கற்பக மாலை வேய்ந்து பொன் – சிந்தா:13 3035/1
தகடு படு செம்பொன் முக்குடையான் தாள் இணை என் தலை வைத்தேனே – சிந்தா:13 3142/4

TOP


படுக்க (2)

உளை அரி படுக்கல் உற்றான் படுப்பினும் படுக்க மற்று என் – சிந்தா:4 1115/2
பண்டையம் அல்லம் வேண்டா படுக்க என்று ஊடிற்று அன்றே – சிந்தா:7 1623/4

TOP


படுக்கல் (4)

தாள் உறு வருத்தம் ஓம்பி தவ நெறி படுக்கல் உற்று – சிந்தா:1 348/3
உளை அரி படுக்கல் உற்றான் படுப்பினும் படுக்க மற்று என் – சிந்தா:4 1115/2
பாண்குலாய் படுக்கல் வேண்டா பைங்கிளி பூவை என்னும் – சிந்தா:12 2515/1
பை புடை அல்குலாளை பாழியால் படுக்கல் உற்றே – சிந்தா:13 2665/4

TOP


படுக்கும் (3)

கவ்வை அம் கருவி சூழ்ந்து கண் படுக்கும் மாடமும் – சிந்தா:1 153/1
கரும் காழ் அகிலின் நறும் புகையில் கழுமி கோதை கண் படுக்கும்
திருந்து நான குழல் புலம்ப தேனும் வண்டும் இசை புலம்ப – சிந்தா:1 349/2,3
கோதை கண் படுக்கும் கூந்தல் குரை வளி பித்தோடு ஐயேய் – சிந்தா:7 1583/2

TOP


படுகளம் (1)

பார் மிசை உலகம் ஏத்தும் படுகளம் கண்டு பற்றார் – சிந்தா:3 817/1

TOP


படுசொல் (1)

மாலையும் படுசொல் ஒற்றி வம் என மறைய நல்கி – சிந்தா:3 671/2

TOP


படுத்த (5)

தாம் பால் படுத்த அமிர்தோ தட மாலை வேய் தோள் – சிந்தா:2 492/2
எண்ணின் மற்று யாவன்-ஆம்-கொல் என் இதில் படுத்த ஏந்தல் – சிந்தா:3 713/3
வேல் ஐயம் படுத்த கண்ணார் தொழுதனர் விரைந்து போகி – சிந்தா:4 897/2
சேல் படுத்த கண்ணீர் சுமந்து அளைஇ மெய்ம்மகிழ்ந்து – சிந்தா:4 1044/3
கலவியில் படுத்த காய் பொன் கம்பலம் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2711/4

TOP


படுத்தவை (1)

பால் வெண் திங்கள் மணி கை படுத்தவை
போலும் ஆடியில் நோக்கி பொலம் கல – சிந்தா:12 2397/1,2

TOP


படுத்தனர் (1)

படுத்தனர் பைம்பொன் கட்டில் பாடினார் கீதம் தூபம் – சிந்தா:13 2731/2

TOP


படுத்தார் (1)

பன்னி சொன்ன பதினைந்தும் படுத்தார் பாவைமார்களே – சிந்தா:12 2470/4

TOP


படுத்தார்களே (1)

எந்தாய் வெறு நிலத்து சேர்தியோ என்று இனைந்து இரங்கி பள்ளி படுத்தார்களே – சிந்தா:1 292/4

TOP


படுத்தான் (2)

மால் படுத்தான் மார்பில் மணந்தாளே போல் மகிழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1044/4
கடல் சூழ் வையம் கை படுத்தான் போன்று இது கூற – சிந்தா:4 1058/2

TOP


படுத்திட்டு (1)

கல் என கடலின் நெற்றி கவுள் படுத்திட்டு நாகம் – சிந்தா:10 2324/2

TOP


படுத்து (4)

கண் வலை காமுகர் என்னும் மா படுத்து
ஒள் நிதி தசை தழீஇ உடலம் விட்டிடும் – சிந்தா:1 78/1,2
வென்றி நாம் கோடும் இன்னே வெள்ளிடை படுத்து என்று எண்ணி – சிந்தா:2 437/1
எண் திசையும் ஏற்ப படுத்து ஏற்றி அதன் மேலால் – சிந்தா:3 592/3
கை படுத்து அலங்கல் ஆழி காவலர் ஆவர் கோவே – சிந்தா:13 2843/4

TOP


படுப்பினும் (1)

உளை அரி படுக்கல் உற்றான் படுப்பினும் படுக்க மற்று என் – சிந்தா:4 1115/2

TOP


படும் (4)

புல்லு கன்று உளி பொழிந்து பால் படும்
கல்லென் சும்மை ஓர் கடலின் மிக்கதே – சிந்தா:2 413/3,4
படும் குரல் தரும் இது பாம்பும் அல்லவும் – சிந்தா:5 1218/2
தாய் படும் துயரம் எல்லாம் தாரவன் நீக்கினானே – சிந்தா:6 1455/4
மை படும் வினை துகள் வழக்கு நெறி மாயம் – சிந்தா:13 2873/2

TOP


படுவர் (2)

எடுப்ப அரிய துன்பத்து இடை படுவர் இன்னா – சிந்தா:13 2871/3
அடி வழி படுவர் கண்டாய் அரும் புகழ் கெடுதல் அஞ்சி – சிந்தா:13 2911/2

TOP


படுவி (1)

பால் நுண் தீம் சொல்லாள் ஓர் படுவி வண்டு ஆர்ப்ப வந்து இறைஞ்சினாள் – சிந்தா:7 1653/4

TOP


படுவோய் (1)

நாதன் என்ன படுவோய் நீ நவை செய் பிறவி கடலகத்து உன் – சிந்தா:5 1242/3

TOP


படை (74)

மாற்றவர் மற படை மலைந்து மதில் பற்றின் – சிந்தா:1 101/1
இழை முகத்து எறி படை இலங்கு வாள் கடல்-இடை – சிந்தா:1 275/3
வாரியில் கடிந்து உடன் அகற்ற மற்ற வன் படை
பேர் இயல் பெரும் களிறு பின்னி வந்து அடைந்தவே – சிந்தா:1 277/3,4
நெஞ்சு பதி கொண்டு படை மூழ்க நிலம் வீசும் – சிந்தா:1 287/2
படை அவிழ்ந்த கண் பனி நீர் பாய விம்மா பரு முத்த நா மழலை கிண்கிணியினார் – சிந்தா:1 293/3
பணி வரும் கற்பின் படை மலர் கண்ணாய் – சிந்தா:1 335/2
ஏ முதல் ஆய எல்லா படை கல தொழிலும் முற்றி – சிந்தா:1 370/2
குடையும் பிச்சமும் ஒழிய கோன் படை
உடையும் பின்னரே ஒருவன் தேரினால் – சிந்தா:2 416/2,3
மாறு பட மலைந்து ஆய் படை நெக்கது – சிந்தா:2 426/3
வாள் படை அனுங்க வேடர் வண் சிலை வளைய வாங்கி – சிந்தா:2 436/1
மின் தவழ் கொடியொடு இட்டு வேல் படை உடைந்த அன்றே – சிந்தா:2 437/4
ஒல் என ஒலிப்ப ஓடி படை உடைந்திட்டது என்ன – சிந்தா:2 438/3
கடல் படை அனுங்க வென்ற கானவர் என்னும் கூற்றத்து – சிந்தா:2 447/1
அரவு உயர் கொடியினான் தன் அகன் படை அனுங்க வென்ற – சிந்தா:2 456/3
பாகமே மறைய நின்ற படை மலர் தடம் கண் நல்லார் – சிந்தா:2 460/3
அற்றம் இல் பெரும் படை சுற்றமோடு இயங்கினாள் – சிந்தா:3 565/2
வில்படை விலக்குவ பொன் படை புரவியும் – சிந்தா:3 567/1
பண் கனிந்து உருகு நல் யாழ் படை பொருது உடைக்கல் உற்றே – சிந்தா:3 628/4
எஞ்சல் இன்றி நம் படை இரு முறையும் உடைந்த பின் – சிந்தா:3 691/2
இன்னதால் படை அமைத்து எழு-மின் என்று இயம்பினான் – சிந்தா:3 693/4
பாழி நம் படை மேல் அது இ பார் எலாம் – சிந்தா:3 762/1
நங்கை வாள் படை நங்கையை சூழ்ந்ததே – சிந்தா:3 763/4
பொரு படை மன்னர் நுங்கள் புற கொடை கண்டு மற்று இ – சிந்தா:3 773/2
கலந்தது பெரும் படை கணை பெய் மாரி தூய் – சிந்தா:3 779/1
மற படை பசித்தன வயிறு இன்று ஆர்க என – சிந்தா:3 781/1
மன்னர்கள் வெகுண்டு விட்ட மற படை அழுவ மாரி – சிந்தா:3 802/1
வரு களி யானை மீட்டார் வாள் படை வாங்கி கொண்டார் – சிந்தா:3 810/4
களி நல மன்னர் தங்கள் கடல் படை உடைந்தது அன்றே – சிந்தா:3 813/4
உறு படை மன்னர் தம்மை உடற்றி ஒன்றானும் இன்றி – சிந்தா:3 814/1
படை மலர் நெடும் கணாள் பரவை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:4 1005/1
பங்கப்பட்டார் மேல் படை நினைந்தேன் ஆக என்றான் – சிந்தா:4 1043/4
வாச நீலம் கழுநீர் குவளை படை சாற்றி வந்து – சிந்தா:7 1675/1
வில் படை நிமிர்ந்த தோளான் தொழுது மெய் குளிர்ந்து நின்றான் – சிந்தா:7 1710/4
ஓம் படை சாற்றல்-பாலது உள்ளவர்க்கு ஆகும் அன்றே – சிந்தா:7 1738/1
வாள் படை எழுந்து வாழ்க சீவகன் என்னும் ஆங்கண் – சிந்தா:7 1739/3
அறை கடல் படை ஆர்ப்பொடு எழுந்தவே – சிந்தா:7 1776/4
எறி படை எழுக என்றார் வளை எழுந்து ஆர்த்த அன்றே – சிந்தா:7 1818/4
பெரும் படை தான் வரின் பின்றி நீங்கின் பழி – சிந்தா:7 1827/3
அடு படை இளையரும் அரணம் வீசினார் – சிந்தா:7 1847/4
பழுது கண்ணரிந்து கொல்லும் படை உடன் ஒடுங்கும் பற்றாது – சிந்தா:8 1891/3
பொன்னின் ஆகும் பொரு படை அ படை – சிந்தா:8 1923/1
பொன்னின் ஆகும் பொரு படை அ படை
தன்னின் ஆகும் தரணி தரணியின் – சிந்தா:8 1923/1,2
வேல் நெடும் கண்கள் அம்பா வில் படை சாற்றி எங்கும் – சிந்தா:8 1951/1
உள்ளத்தால் உமிழ வேண்டா உறு படை வந்து கூட – சிந்தா:10 2149/3
விதையத்தார் வென்றி வேந்தன் விழு படை காணும் அன்றே – சிந்தா:10 2153/4
பொங்கு வெண் மயிர் சூழ் பொன் படை பொலிந்த அறுபதின் ஆயிரம் புரவி – சிந்தா:10 2157/2
பால் நிலா பூணார் படை தொழில் கலிமா பண் உறுத்து ஏறினார் அவரே – சிந்தா:10 2158/4
எச்சத்து அல்லவும் எறி படை பயின்று தம் ஒன்னார் – சிந்தா:10 2163/3
எயிற்று படை ஆண்மையினின் இடிக்கும் புலி ஒப்பார் – சிந்தா:10 2164/1
பைம்பொன் ஆழி தொட்டான் படை காட்டினான் – சிந்தா:10 2167/2
வென்றி வேல் படை அஞ்சி வனத்தொடு – சிந்தா:10 2171/3
விஞ்சையர் வெம் படை கொண்டு வந்தாய் என – சிந்தா:10 2207/1
வேல் படை வீரர் ஒர் நூற்றுவர் தொக்கார் – சிந்தா:10 2209/4
கோல் பொரு கொடும் சிலை குருதி வெம் படை
மேலவர் அடக்குபு வேழம் ஏறலின் – சிந்தா:10 2212/1,2
உடை திரை மா கலம் ஒளிறு வாள் படை
அடு திறல் எறி சுறா ஆக காய்ந்தன – சிந்தா:10 2223/2,3
கை படை ஒன்றும் இன்றி கை கொட்டி குமரன் ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2259/1
மெய் படை வீழ்த்தல் நாணி வேழமும் எறிதல் செல்லான் – சிந்தா:10 2259/2
மை படை நெடும் கண் மாலை மகளிர் தம் வனப்பின் சூழ்ந்து – சிந்தா:10 2259/3
நின்ற அ படை உளானே ஒரு மகன் நீல குஞ்சி – சிந்தா:10 2289/1
பொய்கை போர்க்களம் புற இதழ் புலவு வாள் படை புல் இதழ் – சிந்தா:10 2311/1
பட்ட இ பகைமை நீங்கி படை தொழில் ஒழிக என்னா – சிந்தா:10 2323/2
ஒழி படை களிறு போல உயங்கவும் உருகி நோக்கா – சிந்தா:12 2512/3
கடல் படை வெள்ளம் சூழ காவலன் வீதி சேர்ந்தான் – சிந்தா:12 2524/4
முருகு பொறை உயிர்க்கும் மொய் பூங்காவில் படை நீக்கி – சிந்தா:12 2559/3
பத்திமை விடாது மேல் நாள் படை கலம் நவின்ற பொன் தேர் – சிந்தா:12 2571/2
பள்ளி செம்பொன் படை அமளி மேல் மழலை மணி யாழ் தான் வெளவி – சிந்தா:12 2591/2
கடல் படை மன்னர் தம்மை காதலின் விடுத்து காமன் – சிந்தா:12 2597/1
தன் படை உடைய தத்தை சந்தன தாரை வீக்கி – சிந்தா:13 2664/1
ஐ ஆண்டு எய்தி மை ஆடி அறிந்தார் கலைகள் படை நவின்றார் – சிந்தா:13 2706/1
வலம் கொண்டு அலர் தூஉய் அடி ஏத்தும் வையம் மூன்றும் படை மூன்றும் – சிந்தா:13 2813/2
படை மலர் நெடும் கண் நல்லார் பாசிழை நீக்குகின்றார் – சிந்தா:13 2992/4
படை குழாம் பாரில் செல்லும் பால்கடல் பழித்த அன்றே – சிந்தா:13 3050/4
இருந்து எறிந்து எறியும் மூவர் மேல் படை இயற்றினானே – சிந்தா:13 3078/4
புலவி படை பயில பூ செய்த கோலம் – சிந்தா:13 3140/3

TOP


படை-தம்முள் (1)

நம் படை-தம்முள் எல்லாம் நகை முகம் அழிந்து நின்றேன் – சிந்தா:2 478/4

TOP


படைகள் (1)

வீரர் எறி வெம் படைகள் வீழ இமையான் ஆய் – சிந்தா:1 288/2

TOP


படைத்த (1)

ஓம்பி படைத்த பொருளும் உறு காதலாரும் – சிந்தா:3 513/1

TOP


படைத்தவன் (1)

தெருள்கலான் படைத்தவன் காணில் செவ்வனே – சிந்தா:12 2448/1

TOP


படைத்தனை (1)

வாள் இயங்கு உருவ பூணோய் படைத்தனை வாழி என்ன – சிந்தா:1 405/3

TOP


படைத்தாய் (1)

வீவாய் என முன் படையாய் படைத்தாய் வினை என் – சிந்தா:3 514/3

TOP


படைத்தான் (1)

பெண்ணுக்கு அணியாக வேண்டி மேலை பெரியோர் பெருமான் படைத்தான் என்று – சிந்தா:9 2066/3

TOP


படைப்பு (1)

படைப்பு அரும் கற்பினாள் தன் பாவையை பரிவு நீக்கி – சிந்தா:3 555/1

TOP


படைய (1)

வெம் கணை தவிர்ப்ப வெள்ளி வெண் படைய வாய்விடின் நிலவரை நில்லா – சிந்தா:10 2157/3

TOP


படையது (2)

படையது செவியும் கண்ணும் பற்றி நின்றிட்ட அன்றே – சிந்தா:3 794/4
பணை முலை மகளிர் எல்லாம் பவித்திரன் படையது ஆக – சிந்தா:13 2655/2

TOP


படையவர்கள் (1)

சிறு படையவர்கள் வென்று செகுப்பவோ என்ன வேண்டா – சிந்தா:3 814/2

TOP


படையாய் (1)

வீவாய் என முன் படையாய் படைத்தாய் வினை என் – சிந்தா:3 514/3

TOP


படையும் (3)

கால் படையும் களிறும் கலிமாவொடு – சிந்தா:10 2209/1
நால் படையும் தொகுத்தான் மக்கள் நச்சு இலை – சிந்தா:10 2209/3
செற்று எழுந்தான் படையும் சின மொய்ம்பொடு – சிந்தா:10 2210/2

TOP


படையுள் (2)

அ படையுள் அண்ணலும் அழன்று களிறு உந்தி – சிந்தா:1 280/4
கை மாண் கடல் படையுள் காவலனை ஆண்டு ஒழிய – சிந்தா:7 1801/1

TOP


படையுளும் (1)

படையுளும் ஒருவன் என்று பயம் கெழு பனுவல் நுண் நூல் – சிந்தா:2 464/2

TOP


படையே (1)

போற்றி விடுத்தான் புனை செம்பொன் படையே அணிந்து புனை பூணான் – சிந்தா:10 2174/4

TOP


படையை (1)

பச்சிரும்பு எஃகு இட்டு ஆங்கு படையை கூர்ப்பு இடுதலோடும் – சிந்தா:10 2303/1

TOP


படையொடு (1)

புணரி போல் சிறு புன் கேள்வி படையொடு புகைந்து பொங்கி – சிந்தா:13 3081/1

TOP


படையோடு (1)

ஆற்றற்கு அமைந்த படையோடு அதர் முன்னினானே – சிந்தா:8 1933/4

TOP


பண் (43)

பண் எழுத்து இயல் பட பரப்பி இட்டனர் – சிந்தா:1 51/3
பஞ்சி மெல் விரலில் பாணி பண் ஒலி பவழ செ வாய் – சிந்தா:1 110/2
பண் கெழு மெல் விரலால் பணை தோளி தன் – சிந்தா:1 220/1
பண் உரையால் பரவி துயர் தீர்த்தான் – சிந்தா:1 228/4
பண் கனிய பருகி பயன் நாடகம் – சிந்தா:1 230/1
பண் தவழ் விரலின் பாவை பொறி வலம் திரிப்ப பொங்கி – சிந்தா:1 239/1
போர் பண் அமைத்து நுகம் பூட்டி புரவி பண்ணி – சிந்தா:2 444/1
தேர் பண் அமைத்து சிலை கோலி பகழி ஆய்ந்து – சிந்தா:2 444/2
பண் அகத்து உறையும் சொல்லார் நல் நலம் பருக வேண்டி – சிந்தா:2 467/3
பரவை யாழ் குழல் பண் அமை மென் முழா – சிந்தா:3 530/2
பண் நிற சுரும்பு சூழும் பனி முல்லை சூட்டு வேய்ந்தார் – சிந்தா:3 624/4
பண் கனிந்து உருகு நல் யாழ் படை பொருது உடைக்கல் உற்றே – சிந்தா:3 628/4
தொட்டு எழீஇ பண் எறிந்தாள் கின்னரும் மெய்ம்மறந்து சோர்ந்தார் அன்றே – சிந்தா:3 647/4
பண் விட்டது இருந்து காணும் பல் மணி கழலினார்க்கே – சிந்தா:3 676/4
பண் அமைத்து எழுதப்பட்ட பாவை போல் ஆயினாரே – சிந்தா:3 729/4
பண் ஒன்று பாடல் அது ஒன்று பல் வளை கை – சிந்தா:3 735/1
பாடல் ஓசையும் பண் ஒலி ஓசையும் – சிந்தா:4 865/1
பண் கொள் தே மொழியால் பய கூறினாள் – சிந்தா:4 901/4
பண் அடி வீயும் தீம் சொல் பாவை நின் வனப்பிற்கு எல்லாம் – சிந்தா:4 1082/1
தோள் இழுக்குற்ற மொய்ம்ப பண் என சொல்லினானே – சிந்தா:4 1088/4
பாடலொடு இயைந்த ஆடல் பண் அமை கருவி மூன்றும் – சிந்தா:5 1256/1
பண் கனிந்து இனிய பாடல் படு நரம்பு இளகி ஆங்கு – சிந்தா:5 1398/4
பண் நிற கிளவியார்-தம் பசையினால் பிறந்த பாவம் – சிந்தா:6 1433/3
பண் உலாம் கிளவி-தன் பரவை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:6 1481/1
பண் அவாம் பவள செ வாய் படா முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:6 1528/3
பண் முழுது உடற்றும் தீம் சொல் பாவை நின் பாலள் என்றான் – சிந்தா:7 1684/4
பண் அமை தேரின் ஏறி அவனொடு யான் இருந்து போகி – சிந்தா:7 1757/1
பண் உமிழ் வண்டு உலாய் பரத்தரா நின்ற சீர் – சிந்தா:7 1832/2
பண் அமை மகர வீணை நரம்பு உரீஇ பாவை பாட – சிந்தா:8 1984/3
பால் நிலா பூணார் படை தொழில் கலிமா பண் உறுத்து ஏறினார் அவரே – சிந்தா:10 2158/4
இன்ன பொங்கு உளை புரவி பண் உறுத்தன இயல் தேர் – சிந்தா:10 2162/1
பண் கேழ் மொழியீர் நெடும் கண் பனி வீழ்த்தல் வேண்டா – சிந்தா:11 2346/4
பண் கொண்ட சொல்லார் தொழ பாம்பு அணை அண்ணல் போல – சிந்தா:11 2353/3
தாள் வல் புரவி பண் அவிழ்த்த யானை ஆவித்தாங்கு அன்ன – சிந்தா:11 2354/3
பண் விளக்கிய பைங்கிளி இன் சொலார் – சிந்தா:12 2394/4
பாடல் இன் ஒலி பண் அமை யாழ் ஒலி – சிந்தா:12 2399/2
பண் கொள் சொல்லார் மாமை நீங்கி பைம்பொன் போர்த்த படா முலைகளும் – சிந்தா:12 2589/2
பண் உரை மகளிர் மாலை பைம் துகில் கவர்ந்து கொள்ள – சிந்தா:13 2663/1
பாடல் மெய்ந்நிறீஇ பருகி பண் சுவைத்து – சிந்தா:13 2687/2
பண் உறு சுளைகள் கையால் பகுத்து உண கொடுத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2724/4
பங்கயமே போல்வாளை பார்ப்பானாய் பண் அணைத்து – சிந்தா:13 2962/3
பரந்து பண் உயிர்த்தன பைய மெல்லவே – சிந்தா:13 2999/2
பண் கனிய பாவைமார் பைம்பொன் தோடும் குண்டலமும் தாம் பதைப்ப இருந்து பாட – சிந்தா:13 3138/2

TOP


பண்-பால் (1)

பண்-பால் வரி வண்டும் தேனும் பாடும் பொழில் பிண்டி – சிந்தா:13 2600/3

TOP


பண்ட (1)

ஈருள் தடி மூடி ஈண்டும் மல பண்ட
போர்வை புழு மொய்ப்ப பொல்லா குடர் சூடி – சிந்தா:13 2791/1,2

TOP


பண்டம் (7)

ஒல்கு தீம் பண்டம் பெய்து ஒழுகும் பண்டியும் – சிந்தா:1 62/4
மாடம் ஓங்கும் வள நகருள் வரம்பு இல் பண்டம் தலை திறந்திட்டு – சிந்தா:1 307/1
மோதுபடு பண்டம் முனியாது பெரிது ஏற்றி – சிந்தா:3 499/1
கொணர்ந்தன பண்டம் விற்ற கொழு நிதி குப்பை எல்லாம் – சிந்தா:3 505/3
எடுத்த பண்டம் இயைந்து உடன் என்பவே – சிந்தா:7 1773/4
தூம்பு யாதும் இல்லா குளம் போன்றது என் தோம் இல் பண்டம்
கூம்பாத செல்வ கொடியே இது கேண்மோ என்றான் – சிந்தா:8 1976/3,4
பெரும் பார ஆடவர் போல் பெய் பண்டம் தாங்கி – சிந்தா:13 2784/2

TOP


பண்டம்-தன்னை (1)

தம்முடை பண்டம்-தன்னை கொடுத்து அவர் உடைமை கோடல் – சிந்தா:3 771/1

TOP


பண்டி (4)

அளவு அறு சருக்கரை பண்டி ஆர்ந்தன – சிந்தா:3 824/2
பிளவு இயல் பயறு பெய் பண்டி உப்பு நீர் – சிந்தா:3 824/3
பண்டியால் பண்டி செம்பொன் பல் வளை பரியம் ஆக – சிந்தா:4 1047/1
அழுந்துமால் அ பண்டி அச்சு இறா முன்னே – சிந்தா:13 2621/3

TOP


பண்டிகள் (1)

பெரும் கலி பண்டிகள் பிறவும் செற்றுபு – சிந்தா:1 63/3

TOP


பண்டியால் (1)

பண்டியால் பண்டி செம்பொன் பல் வளை பரியம் ஆக – சிந்தா:4 1047/1

TOP


பண்டியின் (1)

விளைவு அமை பண்டியின் வெறுத்தது ஆங்கு ஓர் பால் – சிந்தா:3 824/4

TOP


பண்டியும் (9)

பணை நிலையாய் செந்நெல் பகரும் பண்டியும்
கணை நிலை கரும்பினில் கவரும் பண்டியும் – சிந்தா:1 61/2,3
கணை நிலை கரும்பினில் கவரும் பண்டியும்
மண நிலை மலர் பெய்து மறுகும் பண்டியும் – சிந்தா:1 61/3,4
மண நிலை மலர் பெய்து மறுகும் பண்டியும் – சிந்தா:1 61/4
மல்லல் அம் தெங்கு இளநீர் பெய் பண்டியும்
மெல் இலை பண்டியும் கமுகின் மேதகு – சிந்தா:1 62/1,2
மெல் இலை பண்டியும் கமுகின் மேதகு – சிந்தா:1 62/2
பல் பழுக்காய் குலை பெய்த பண்டியும்
ஒல்கு தீம் பண்டம் பெய்து ஒழுகும் பண்டியும் – சிந்தா:1 62/3,4
ஒல்கு தீம் பண்டம் பெய்து ஒழுகும் பண்டியும் – சிந்தா:1 62/4
கரும் கடல் வளம் தர கரையும் பண்டியும்
நெருங்குபு முதிரையின் நிறைந்த பண்டியும் – சிந்தா:1 63/1,2
நெருங்குபு முதிரையின் நிறைந்த பண்டியும்
பெரும் கலி பண்டிகள் பிறவும் செற்றுபு – சிந்தா:1 63/2,3

TOP


பண்டியோடு (1)

வளை நிற வார் செம் நெல் அரிசி பண்டியோடு
அளவு அறு சருக்கரை பண்டி ஆர்ந்தன – சிந்தா:3 824/1,2

TOP


பண்டு (3)

பண்டு இயல் மணங்கள் எல்லாம் பரிவு அற பணிந்து சொன்னாள் – சிந்தா:3 618/4
மல்லல் நீர் மணிவண்ணனை பண்டு ஓர் நாள் – சிந்தா:4 984/1
பண்டு யான் செய்த பாவ பயத்தை யார்க்கு உரைப்பென் தேன்காள் – சிந்தா:12 2509/3

TOP


பண்டை (3)

பண்டை செய் தொழிலின் பாவம் பறைக்குற்றால் பறைக்கலாமே – சிந்தா:6 1434/4
பண்டை இளம்-கால் உவப்பன் பாலடிசில் இ நாள் – சிந்தா:9 2012/3
பண்டை ஊழியின் பார் மலி உற்றதுவே – சிந்தா:12 2581/4

TOP


பண்டையம் (1)

பண்டையம் அல்லம் வேண்டா படுக்க என்று ஊடிற்று அன்றே – சிந்தா:7 1623/4

TOP


பண்ணகத்து (1)

பண்ணகத்து இனிய சொல்லாள் பாவையை பயந்த ஞான்றே – சிந்தா:3 538/2

TOP


பண்ணவர் (4)

பால் நிற குருகின் ஆய்ந்து பண்ணவர் படிவம் கொண்டான் – சிந்தா:1 395/4
அ மலை சினகரம் வணங்கி பண்ணவர்
பொன் மலர் சேவடி புகழ்ந்த பின்னரே – சிந்தா:5 1248/1,2
பாத்தன பண்ணவர் சீலம் என்பவே – சிந்தா:13 2818/4
பாடாதாரை பாடாது உலகம் பண்ணவர் நின் அடி பூ – சிந்தா:13 3018/3

TOP


பண்ணவன் (2)

பார் கெழு பைம்பொன் தன்னால் பண்ணவன் உருவம் ஆக்கி – சிந்தா:3 820/1
பழுது இல் வாய்மொழி பண்ணவன் என்பவே – சிந்தா:13 3063/4

TOP


பண்ணவனார் (1)

பகடு பட அடுக்கி பண்ணவனார் தம் ஒளி மேல் நின்றால் போலும் – சிந்தா:13 3142/3

TOP


பண்ணார் (4)

பண்ணார் கிளவி பவழம் புரை செ வாய் – சிந்தா:4 1065/4
பண்ணார் களிறே போல் பாய் ஓங்கு உயர் நாவாய் – சிந்தா:13 2793/1
பண்ணார் பணை முழவம் பாடு அவிந்து பல் மணி யாழ் மழலை நீங்கி – சிந்தா:13 2967/1
பணியார் கமழ் கடாத்து அண்ணல் அரசுவா பண்ணார் பாய்மா – சிந்தா:13 2968/3

TOP


பண்ணால் (1)

பண்ணால் பயின்றீர் இனி என் பயில்வீரே – சிந்தா:13 2956/4

TOP


பண்ணாறு (1)

பண்ணாறு சொல்லாள் முலை பாரித்த என்று நோக்க – சிந்தா:10 2134/2

TOP


பண்ணி (13)

பருமித்த களிறும் மாவும் பரந்து இயல் தேரும் பண்ணி
திரு மிக்க சேனை மூதூர் தெருவு-தொறும் எங்கும் ஈண்டி – சிந்தா:1 263/1,2
போர் பண் அமைத்து நுகம் பூட்டி புரவி பண்ணி
தேர் பண் அமைத்து சிலை கோலி பகழி ஆய்ந்து – சிந்தா:2 444/1,2
குரல் குரல் ஆக பண்ணி கோதை தாழ் குஞ்சியான் தன் – சிந்தா:3 723/1
விருந்தாக யாழ் பண்ணி வீணை தான் தோற்பான் – சிந்தா:3 730/3
பண்ணி நீர் கொண்டு வந்தேன் படா முலை பாவாய் என்று – சிந்தா:7 1592/3
மணி ஒலி வீணை பண்ணி மாண்ட கோல் தடவ மாதர் – சிந்தா:7 1746/1
மன் இயல் பாண்டில் பண்ணி மடந்தை கோல் கொள்ள வையம் – சிந்தா:9 2054/3
தான் ஆர பண்ணி தடறு நீக்கி தண் குருதி தோய்த்து தகைமை சான்ற – சிந்தா:9 2065/3
ஒண் கொடி உருவ திண் தேர் ஒளி மயிர் புரவி பண்ணி
வண் கழல் அணிந்து மள்ளர் வாள் வலம் பிடித்து நாளை – சிந்தா:10 2151/2,3
நூல் படு தேரும் நொடிப்பினில் பண்ணி
நால் படையும் தொகுத்தான் மக்கள் நச்சு இலை – சிந்தா:10 2209/2,3
பண்ணி பரிவு அகன்றாள் பைம் தார் வேந்தன் பயந்தாளே – சிந்தா:13 2604/4
வெம்மையின் விழைய பண்ணி எஃகு நுண் செவிகள் வீழ – சிந்தா:13 2718/2
திறப்பட பண்ணி பொல்லா சிந்தனை வாயில் போந்து – சிந்தா:13 3075/3

TOP


பண்ணிய (4)

பண்ணிய இலயம் பற்றி பாடிய வனப்பும் நோக்கி – சிந்தா:3 727/2
பண்ணிய வீதி பற்றி மண்டலம் பயிற்றினானே – சிந்தா:3 795/4
தேவர் பண்ணிய தீம் தொடை இன் சுவை – சிந்தா:5 1328/1
மங்கையர் பண்ணிய மருத யாழ் குழல் – சிந்தா:8 1991/1

TOP


பண்ணியல் (1)

பண்ணியல் யானை மேலான் பதுமுகன் பரவை தானை – சிந்தா:3 747/1

TOP


பண்ணின் (1)

பண்ணின் தீம் சொலாய் படா முலை பாவாய் கொடியே பாங்கின் – சிந்தா:7 1587/3

TOP


பண்ணின (2)

பத்தியில் பண்ணின பரும யானையே – சிந்தா:10 2211/4
பாங்கின் பண்ணின நூற்றெட்டு படு மத களிறே – சிந்தா:12 2387/4

TOP


பண்ணினர் (1)

நால்கு பண்ணினர் நால்வரும் ஏறினார் – சிந்தா:7 1774/4

TOP


பண்ணினார் (3)

மா நிரை பண்ணினார் வடித்த நூல் கேள்வியார் – சிந்தா:7 1846/4
வடிவு உடை துகில் முடி வலவர் பண்ணினார் – சிந்தா:10 2213/4
பண்ணினார் முடி பழிச்சிய மணி பொனில் குயிற்றி – சிந்தா:11 2362/3

TOP


பண்ணினுக்கு (1)

பாடினான் தேவ கீதம் பண்ணினுக்கு அரசன் பாட – சிந்தா:9 2052/1

TOP


பண்ணு (1)

பணி ஆர் பண்ணு பிடி ஊர்ந்து பரூஉ கால் செம் நெல் கதிர் சூடி – சிந்தா:13 2699/3

TOP


பண்ணுக (1)

பண்ணுக பசும்பொன் தேரும் படு மத களிறும் மாவும் – சிந்தா:1 265/2

TOP


பண்ணுறீஇ (1)

செறி மருப்பு ஏற்று இனம் சிலம்ப பண்ணுறீஇ
பொறி வரி வராலினம் இரிய புக்கு உடன் – சிந்தா:1 44/2,3

TOP


பண்ணை (1)

மன்றல் அம் தோழிமாருள் வனத்து-இடை பண்ணை ஆட – சிந்தா:7 1579/3

TOP


பண்ணையுள் (1)

குடங்கை உண்கணாள் கொண்ட பண்ணையுள்
அடைந்த துன்பம் என்று அறிவின் நாடினாள் – சிந்தா:4 990/3,4

TOP


பண்பனுக்கு (1)

பாருள் மன்னும் பழி பண்பனுக்கு இன்று விளைந்ததே – சிந்தா:4 1148/4

TOP


பண்பு (2)

பண்பு ஆர்ந்த கொடும் புருவம் பழிச்சு ஆனா படியவே – சிந்தா:1 166/4
பண்பு கொள் குணம் கொள் கீதம் பாணியில் பாடுகின்றான் – சிந்தா:5 1241/4

TOP


பண்பும் (1)

படர் சூழ் நெஞ்சின் பாவை-தன் பண்பும் அவர் சொன்னார் – சிந்தா:4 1058/4

TOP


பண்புளி (1)

பழைய நண்பனை பண்புளி எய்தினான் – சிந்தா:5 1338/4

TOP


பணி (18)

பணி வரும் கற்பின் படை மலர் கண்ணாய் – சிந்தா:1 335/2
அன்னவற்கு உரியள் என்ன அடி பணி செய்வல் என்றான் – சிந்தா:3 552/3
ஊழ் மணி மிடறும் ஒன்றாய் பணி செய்தவாறு நோக்கி – சிந்தா:3 728/3
பணி வரும் குருசில் செல்வான் பாவை-அது இடரை கண்டான் – சிந்தா:4 977/4
பணி தகு கோலமும் பந்தும் பார்ப்புறாள் – சிந்தா:4 1026/1
ஓலை ஒன்று எழுதி பணி நீ என – சிந்தா:4 1032/2
அணி மத களிறு அனானுக்கு அடி பணி செய்வது அல்லால் – சிந்தா:4 1049/2
உய்ந்து இனி பணி செய்வேனோ உடம்பு ஒழித்து ஏகுவேனோ – சிந்தா:6 1499/3
பைம் தழை அல்குல் பாவாய் பணி என பரவினானே – சிந்தா:6 1499/4
பணி செய் ஆயத்து பந்தாடுகின்றாயை கண்டு மாழ்கி – சிந்தா:7 1589/1
பணி நலம் புதியது உண்டான் பன் மலர் மாலை கொண்டேன் – சிந்தா:7 1665/3
அயிர்ப்பது என் பணி செய்வேனுக்கு அருளிற்று பொருள் அது என்ன – சிந்தா:8 1989/2
பணி தகு மகளிர் வீசி பாவையை குளிர்ப்பித்தாரே – சிந்தா:12 2478/4
பணி நிலா வீசும் பைம்பொன் கொடி மணி மலர்ந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2531/4
எங்கோ பணி என்னா அஞ்சா நடுங்கா இரு வில் கண் – சிந்தா:13 2608/3
பணி ஆர் பண்ணு பிடி ஊர்ந்து பரூஉ கால் செம் நெல் கதிர் சூடி – சிந்தா:13 2699/3
பணி மணி காரிருள் பருகுகின்றதே – சிந்தா:13 3011/4
பணி வரு பைம் துகில் நீக்கி பால்கடல் – சிந்தா:13 3028/2

TOP


பணி-மின் (1)

வல்லையே பணி-மின் அம் அடிகள் என்றனன் – சிந்தா:13 2849/3

TOP


பணிக்கும் (2)

பயிற்றிய வில் வாள் பணிக்கும் வேலொடு உடன் வல்லார் – சிந்தா:10 2164/2
பதர் அறு திரு மொழி பணிக்கும் என்பவே – சிந்தா:13 2850/4

TOP


பணிகள் (1)

ஏவல் செய்து இறைஞ்சி கேட்டும் அணிகம் மா பணிகள் செய்தும் – சிந்தா:13 2811/2

TOP


பணிகின்றார் (1)

பத்திமையால் நாளும் பணிகின்றார் யாரே – சிந்தா:13 2740/2

TOP


பணிகொண்டது (1)

பணிகொண்டது இன்மையால் தான் பரிவொடும் இருக்கும் அன்றே – சிந்தா:6 1502/4

TOP


பணித்ததே (1)

பணித்ததே செய்து பற்றார் பகை முதல் அடர்த்தும் என்றார் – சிந்தா:7 1817/3

TOP


பணித்தனர் (1)

பணித்தனர் பறித்தலின் பரவை மா நிலம் – சிந்தா:13 2820/2

TOP


பணித்து (2)

பாங்கு ஆய விஞ்சை பணித்து ஆங்கு விடுத்தவாறும் – சிந்தா:0 16/4
பள்ளி வாய் நந்தும் ஆமையும் பணித்து பல் மலர் வழிபட குறைக்கும் – சிந்தா:10 2109/3

TOP


பணிந்த (1)

பூச்சுறு சாந்தம் ஏந்தி புகழ்ந்து அடி பணிந்த போதும் – சிந்தா:13 2825/2

TOP


பணிந்தவாறும் (1)

பதியின் அகன்று பயந்தாளை பணிந்தவாறும் – சிந்தா:0 23/4

TOP


பணிந்தார் (1)

பைம்பொன் புளக களிற்றான் அடி தாம் பணிந்தார் – சிந்தா:7 1867/4

TOP


பணிந்தான் (1)

பணியா முடியால் பணிந்தான் இளையோன் – சிந்தா:13 2866/4

TOP


பணிந்து (12)

தொழுது அடி பணிந்து சொல்லும் துன்னலர் தொலைத்த வேலோய் – சிந்தா:1 203/2
பவம் பரிக எமக்கும் என்று பணிந்து அவர் உவப்ப ஈ-மின் – சிந்தா:3 605/2
பண்டு இயல் மணங்கள் எல்லாம் பரிவு அற பணிந்து சொன்னாள் – சிந்தா:3 618/4
பன்னிரு கோடி உய்த்து கந்துகன் பணிந்து சொன்னான் – சிந்தா:4 1117/4
கறவை காண் கன்றின் வெஃகி கண்டு அடி பணிந்து காமர் – சிந்தா:4 1125/1
பயிர்ப்பு அற சிறகால் புல்லி பணிந்து பாண் செய்தது அன்றே – சிந்தா:7 1624/4
அருந்ததி கற்பினாளை அடி பணிந்து அவனும் கண்டான் – சிந்தா:7 1729/4
நல் அடி பணிந்து நம்பி வந்தனன் அடிகள் என்றான் – சிந்தா:8 1909/4
நல் அடி பணிந்து நிற்ப நங்கை நீ நடுங்க வேண்டா – சிந்தா:9 2068/2
திருமகன் பணிந்து இருப்ப செய்தவர் – சிந்தா:13 2744/2
அடி பணிந்து அருளு வாழி அரசருள் அரச என்ன – சிந்தா:13 2900/2
புடை பணிந்து இருந்த அ புலவன் பொன் நகர் – சிந்தா:13 3025/2

TOP


பணிப்ப (1)

ஏட்டின் மேல் தீட்டி திரு எழுத்து இட்டு ஆங்கு இறைவனும் தமர்களை பணிப்ப
நாட்டகத்து அமிர்தும் நளி கடல் அமிர்தும் நல் வரை அமிர்தமும் அல்லா – சிந்தா:10 2110/2,3

TOP


பணிப்பதே (1)

பாழியால் பிறரை வேண்டேம் பணிப்பதே பாணி என்றான் – சிந்தா:8 1929/4

TOP


பணிய (4)

குறைவு இன்றி கொற்றம் உயர தெவ்வர் தேர் பணிய
உறைகின்ற காலத்து அறம் கேட்டு உரும் உற்ற பாம்பின் – சிந்தா:0 27/2,3
உறுப்பினால் அடி பணிய தலைவந்தது இளவேனில் – சிந்தா:3 650/4
பனை கை யானை மன்னர் பணிய பைம்பொன் முடியில் – சிந்தா:10 2194/1
இறைவி அடி பணிய எடுத்து புல்லி உலகு ஆளும் – சிந்தா:13 2606/3

TOP


பணியா (1)

பணியா முடியால் பணிந்தான் இளையோன் – சிந்தா:13 2866/4

TOP


பணியாயே (1)

பாத கமலம் தொழுவேங்கள் பசை யாப்பு அவிழ பணியாயே – சிந்தா:5 1242/4

TOP


பணியார் (1)

பணியார் கமழ் கடாத்து அண்ணல் அரசுவா பண்ணார் பாய்மா – சிந்தா:13 2968/3

TOP


பணியால் (1)

உதிதற்கு உரியாள் பணியால் உடன் ஆயவாறும் – சிந்தா:0 23/2

TOP


பணியின் (2)

மன்னவன் பணியின் வாழ்த்தி வாச நெய் பூசி நல் நீர் – சிந்தா:5 1299/2
பணியின் பல் கலம் தாங்குபு சென்ற பின் – சிந்தா:7 1713/3

TOP


பணியினால் (1)

தடம் கணாள் பணியினால் தான் அ வீணை ஒன்றினை – சிந்தா:3 716/1

TOP


பணியினாலே (1)

உயிர்ப்பது உன் பணியினாலே ஊடல் நீ என்று பல்-கால் – சிந்தா:7 1624/3

TOP


பணிவரும் (4)

பணிவரும் பைம்பொன் பத்தர் பல் வினை பவள ஆணி – சிந்தா:3 722/1
பணிவரும் பவள பாவை பரிவு கொண்டு அனையது ஒப்பாள் – சிந்தா:4 1049/4
பணிவரும் சிங்க நோக்கில் பணை எருத்து உறழ நோக்கி – சிந்தா:7 1569/2
பணிவரும் பகுதி அன்ன முகமும் என்று அயர்ந்து காம – சிந்தா:7 1582/3

TOP


பணிவார் (1)

பத்திமையால் நாளும் பணிவார் பகட்டு எருத்தின் – சிந்தா:13 2740/3

TOP


பணிவு (2)

பணிவு இல் சாயல் பருகி பவள கொடி – சிந்தா:12 2480/3
பணிவு இலர் பறித்தனர் பரமன் சொன்ன நூல் – சிந்தா:13 2637/3

TOP


பணிவேனோ (1)

தரும் மாலை அல்லது யான் தலையின் தாழ்ந்து பணிவேனோ – சிந்தா:4 961/4

TOP


பணை (18)

பணை நிலையாய் செந்நெல் பகரும் பண்டியும் – சிந்தா:1 61/2
இடை நகர் புறம் பணை இயம்பும் ஓசை ஓர் – சிந்தா:1 85/2
பாடலின் அரவமும் பணை முழவு அரவமும் – சிந்தா:1 156/2
பண் கெழு மெல் விரலால் பணை தோளி தன் – சிந்தா:1 220/1
படர் தீர் அந்தி அது ஒத்தாள் பணை செய் கோட்டு படா முலையாள் – சிந்தா:1 313/4
காம்பு ஏர் பணை தோளி மென் பறவை கண்படுப்பித்து – சிந்தா:4 1040/2
பாவாய் பணை தோள் சுரமஞ்சரி தோற்றாள் – சிந்தா:4 1069/2
ஆரம் மின்னும் பணை வெம் முலை ஆடு அமை தோளினாள் – சிந்தா:4 1148/1
சாந்து-இடை குளித்த வெம் கண் பணை முலை தாம மாலை – சிந்தா:5 1358/1
திரு கவின் நிறைந்த வெம் கண் பணை முலை தேம் பெய் கோதை – சிந்தா:6 1454/2
பரு முத்து உறையும் பணை வெம் முலை நின் – சிந்தா:6 1518/1
பணிவரும் சிங்க நோக்கில் பணை எருத்து உறழ நோக்கி – சிந்தா:7 1569/2
பந்து மைந்துற்று ஆடுவாள் பணை முலையின் குங்குமம் – சிந்தா:8 1956/1
பணை பரந்து ஆர்த்தன பம்பை வெம்பின – சிந்தா:10 2222/2
பணை முனிந்து ஆலுவ பைம்பொன் தாரின – சிந்தா:10 2228/1
பணை முலை பைம்பொன் மாலை பாசிழை பூமி தேவி – சிந்தா:10 2326/3
பணை முலை மகளிர் எல்லாம் பவித்திரன் படையது ஆக – சிந்தா:13 2655/2
பண்ணார் பணை முழவம் பாடு அவிந்து பல் மணி யாழ் மழலை நீங்கி – சிந்தா:13 2967/1

TOP


பணைத்த (1)

கலம் தின்று பணைத்த தோளும் கவின் வளர் கழுத்தும் ஆர்ந்த – சிந்தா:12 2441/3

TOP


பணையவர் (1)

படு பணையவர் உறை பதி அது குறுகி – சிந்தா:3 602/2

TOP


பத்தர் (1)

பணிவரும் பைம்பொன் பத்தர் பல் வினை பவள ஆணி – சிந்தா:3 722/1

TOP


பத்தல் (1)

நெய் கிழி வைக்கப்பட்டார் நெய் பத்தல் கிடத்தப்பட்டார் – சிந்தா:3 818/1

TOP


பத்தானும் (1)

எட்டானும் பத்தானும் இல்லாதார்க்கு இ உலகில் இன்பமே போல் – சிந்தா:6 1549/3

TOP


பத்தி (1)

பத்தி பூண் அணிந்த மார்பின் பதுமுகன் பைம்பொன் சூழி – சிந்தா:10 2266/2

TOP


பத்திமை (1)

பத்திமை விடாது மேல் நாள் படை கலம் நவின்ற பொன் தேர் – சிந்தா:12 2571/2

TOP


பத்திமையால் (3)

பத்திமையால் பாடப்படுவான் தாள் பாட கேட்டு – சிந்தா:6 1470/2
பத்திமையால் நாளும் பணிகின்றார் யாரே – சிந்தா:13 2740/2
பத்திமையால் நாளும் பணிவார் பகட்டு எருத்தின் – சிந்தா:13 2740/3

TOP


பத்தியில் (5)

பத்தியில் குயிற்றிய மருங்கில் பல் வினை – சிந்தா:1 83/2
பத்தியில் குயிற்றி வான் பதித்து வைத்த போல்வன – சிந்தா:1 150/3
பத்தியில் புடைத்தலும் பை அரவின் ஆடலும் – சிந்தா:1 151/3
பத்தியில் குயிற்றிய பைம்பொன் திண்ணை மேல் – சிந்தா:6 1478/1
பத்தியில் பண்ணின பரும யானையே – சிந்தா:10 2211/4

TOP


பத்தியிற்படு (1)

பத்தியிற்படு சாந்து அணி வெம் முலை – சிந்தா:8 1946/2

TOP


பத்தியின் (2)

பளிங்கு போழ்ந்து அருகு பொன் பதித்த பத்தியின்
விளிம்பு முத்து அழுத்திய யவன கைவினை – சிந்தா:6 1479/2,3
எண் திசையும் ஏணி ஏற்று இலங்க நிற்றல் பத்தியின்
மண்டிலம் வர புடைத்தல் மயிலின் பொங்கி இன்னணம் – சிந்தா:8 1955/2,3

TOP


பத்தியும் (1)

வினை தகு வட்டமும் வீதியும் பத்தியும்
இனையவை ஏமுற இமைப்பினின் இயற்றினான் – சிந்தா:7 1839/3,4

TOP


பத்திர (2)

பத்திர கடிப்பு மின்ன பதுமுகன் பகடு பேர்த்தான் – சிந்தா:10 2276/4
பத்திர கடிப்பு மின்ன பங்கியை வம்பின் கட்டி – சிந்தா:10 2277/1

TOP


பத்தினி (2)

பத்தினி பாவை நம்பி சீவகன்-பாலள் ஆனால் – சிந்தா:3 753/3
பரத்தையர் தோய்ந்த மார்பம் பத்தினி மகளிர் தீண்டார் – சிந்தா:13 2722/1

TOP


பத்து (1)

எண்ணி பத்து அங்கை இட்டால் இந்திரன் மகளும் ஆங்கே – சிந்தா:7 1597/3

TOP


பத்தும் (2)

நாள் உற்று நம்பி பிறந்தான் திசை பத்தும் நந்த – சிந்தா:0 10/1
திருவிற்கு அமைந்தான் திசை பத்தும் அறிந்த தொல் சீர் – சிந்தா:4 1062/1

TOP


பத (2)

அறு பத வண்டு இனம் ஆர்ப்ப தாமரை – சிந்தா:1 96/2
அனை பத அமிர்தம் நெஞ்சின் அயின்று விட்டு அகன்றது அன்றே – சிந்தா:4 947/4

TOP


பதகர் (1)

முழு பதகர் தாள் துரந்து முள் தாற்றில் குத்தி – சிந்தா:13 2783/1

TOP


பதம் (8)

நாறு இது பதம் என பறித்து நாள்செய்வார் – சிந்தா:1 45/3
அரும்பு சேர்ந்து அணி ஞிமிறு ஆர்ப்ப வாய் பதம்
விருந்து எதிர்கொண்ம் என தழுவி வீழ்ந்தவே – சிந்தா:1 48/3,4
வளை அறுத்து அனையன வால் அரி அமை பதம்
அளவு அறு நறு நெய்யொடு கறி அமை துவை – சிந்தா:1 122/1,2
குன்று அனையான் பதம் கூற வலித்தான் – சிந்தா:4 944/4
தழும் பதம் இது என சார்ந்து புல்லலும் – சிந்தா:5 1183/3
பரு மணி பதம் கொள் நாக பை என பரந்த அல்குல் – சிந்தா:9 2069/1
பதம் பல பார்க்கும் சாயல் பாவை மற்று அநங்க மாலை – சிந்தா:12 2584/3
இன் பதம் அருளி ஈதல் இடை என மொழிப யார்க்கும் – சிந்தா:13 2828/2

TOP


பதமும் (1)

அல்லி அரும் பதமும் அடகும் காயும் குள நெல்லும் – சிந்தா:13 2602/1

TOP


பதர் (1)

பதர் அறு திரு மொழி பணிக்கும் என்பவே – சிந்தா:13 2850/4

TOP


பதன் (1)

பை பருகு அல்குல் இலயம் பற்றி பதன் அமைத்த பாவை நிருத்தம் நோக்கி – சிந்தா:3 682/3

TOP


பதாகை (1)

பரந்து ஒளி உமிழும் பைம்பொன் கண்ணடி பதாகை தோட்டி – சிந்தா:3 629/1

TOP


பதாகையொடு (1)

பரந்த பசும்பொன் கொடி பதாகையொடு கொழிக்கும் – சிந்தா:1 104/3

TOP


பதி (12)

நஞ்சு பதி கொண்ட வள நாக அணையினான் தன் – சிந்தா:1 287/1
நெஞ்சு பதி கொண்டு படை மூழ்க நிலம் வீசும் – சிந்தா:1 287/2
நின் மகள் இவளை நீயே நின் பதி கொண்டு போகி – சிந்தா:3 552/1
படு பணையவர் உறை பதி அது குறுகி – சிந்தா:3 602/2
பதி அமை பருதி-தன் மேல் படம் விரித்து ஓடி ஆங்கு – சிந்தா:4 982/2
நெல் குன்று ஆம் பதி நேரினும் தன்னை யான் – சிந்தா:4 1031/2
பதி கொண்டு பரந்தன போன்று உளவால் – சிந்தா:5 1186/2
ஈங்கு இது நின் நாடு இ பதி நின் ஊர் இது நின் இல் – சிந்தா:7 1639/2
வாவியொடு காவின் இடை மாந்தர் பதி கொண்டார் – சிந்தா:7 1781/4
பாரசூரவம் பல்லவம் எனும் பதி பிறந்த – சிந்தா:10 2160/1
கனியார் மொழியாட்கும் மயிற்கும் காமர் பதி நல்கி – சிந்தா:13 2603/3
பதி பொன் நகரின் படி கொண்டதுவே – சிந்தா:13 2854/4

TOP


பதி-கண் (1)

பதி-கண் தம் என பாவையும் ஏவினாள் – சிந்தா:7 1712/4

TOP


பதிக்கு (3)

தொடுத்து அலர் கோதை வீணா பதிக்கு இது சொல்லினானே – சிந்தா:3 555/4
எ ஊரீர் எ பதிக்கு போந்தீர் நும் மனைவியர்-தாம் எனைவர் மக்கள் – சிந்தா:6 1543/1
இ ஊரேன் இ பதிக்கு போந்தேன் என் மனைவியரும் நால்வர் மக்கள் – சிந்தா:6 1543/3

TOP


பதிகத்துள் (1)

ஈனோர்க்கு உரைப்பாம் பதிகத்துள் இயன்றவாறே – சிந்தா:0 29/4

TOP


பதிகள் (1)

காய் தெங்கு சூழ்ந்த கரும்பு ஆர் தம் பதிகள் புக்கார் – சிந்தா:11 2348/3

TOP


பதித்த (1)

பளிங்கு போழ்ந்து அருகு பொன் பதித்த பத்தியின் – சிந்தா:6 1479/2

TOP


பதித்தலின் (1)

குலைத்து உடன் பதித்தலின் குதித்த வாள் கயல் – சிந்தா:1 46/2

TOP


பதித்து (3)

பத்தியில் குயிற்றி வான் பதித்து வைத்த போல்வன – சிந்தா:1 150/3
பால் அகத்து பதித்து அன்ன படியவாய் முனிவரையும் – சிந்தா:1 167/2
ஊனம் இல் ஒளிர் செம்பொன் பதித்து ஒளி மணி அழுத்தி – சிந்தா:12 2436/2

TOP


பதியின் (1)

பதியின் அகன்று பயந்தாளை பணிந்தவாறும் – சிந்தா:0 23/4

TOP


பதியுள் (1)

சென்று அ பதியுள் எமர்க்கே எனது உண்மை காட்டி – சிந்தா:8 1932/2

TOP


பதியே (1)

நாட்டம் உடை நகரம் எமது ஆகும் உறை பதியே – சிந்தா:7 1788/4

TOP


பதினாயிரவர் (1)

ஒட்டி பதினாயிரவர் உற்று முயல்கின்றார் – சிந்தா:3 591/4

TOP


பதினெண்ணாயிரம் (1)

காத்தன காவல பதினெண்ணாயிரம்
பாத்தன பண்ணவர் சீலம் என்பவே – சிந்தா:13 2818/3,4

TOP


பதினை (1)

ஒன்றுடை பதினை யாண்டைக்கு உறுகடன் இறைவன் விட்டான் – சிந்தா:11 2375/1

TOP


பதினைந்தும் (1)

பன்னி சொன்ன பதினைந்தும் படுத்தார் பாவைமார்களே – சிந்தா:12 2470/4

TOP


பதுமுக (2)

பாறு கொள் பருதி வை வேல் பதுமுக குமரற்கு என்றே – சிந்தா:2 489/4
பதுமுக குமரன் மற்று இ பாவையை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:3 766/1

TOP


பதுமுகன் (17)

பண்ணியல் யானை மேலான் பதுமுகன் பரவை தானை – சிந்தா:3 747/1
படாம் திறந்து ஊழி தீயின் பதுமுகன் காட்டியிட்டான் – சிந்தா:3 806/2
பதுமுகன் பரவை மார்பின் நெய் கிழி பயில சேர்த்தி – சிந்தா:3 819/3
நட்டவற்கு உற்ற கேட்டே பதுமுகன் நக்கு மற்று ஓர் – சிந்தா:4 1134/1
எண்ணு-மின் செய்வது என்றான் பதுமுகன் எரியும் வேலான் – சிந்தா:7 1733/4
மவ்வல் அம் மணந்த தண் தார் பதுமுகன் இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1736/4
இட்ட குறி தார் திவள பதுமுகன் இ இருந்தோன் – சிந்தா:7 1791/4
காதலால் பதுமுகன் கண்டு கூறினான் – சிந்தா:7 1824/4
பாத்தில் சீர் பதுமுகன் படிவ ஒற்றாளர் சொற்கு – சிந்தா:7 1845/1
சீர் மலி பகழி ஏந்தி பதுமுகன் சிலை தொட்டானே – சிந்தா:7 1862/4
பருகு பை கழலினாருள் பதுமுகன் கேட்க என்றே – சிந்தா:8 1889/4
மாந்தரின் மடங்கல் ஆற்றல் பதுமுகன் காக்க என்று ஆங்கு – சிந்தா:8 1896/3
சொல்லினள் தேவி நிற்ப பதுமுகன் தொழுது சேர்ந்து – சிந்தா:8 1909/3
ஊழி-வாய் தீயொடு ஒப்பான் பதுமுகன் உரைக்கும் ஒன்னார் – சிந்தா:8 1929/1
பத்தி பூண் அணிந்த மார்பின் பதுமுகன் பைம்பொன் சூழி – சிந்தா:10 2266/2
ஊசல் போல் சேனை ஓட பதுமுகன் களிற்றை உந்தி – சிந்தா:10 2268/2
பத்திர கடிப்பு மின்ன பதுமுகன் பகடு பேர்த்தான் – சிந்தா:10 2276/4

TOP


பதுமை (4)

மின் ஒழுகு சாயல் மிகு பூண் பதுமை கேள்வன் – சிந்தா:3 494/1
பாலின் தீம் சொல் பதுமை இ நின்றவள் – சிந்தா:5 1327/3
செல்வன் மற்று உலோகபாலன் திருமகள் பதுமை என்பாள் – சிந்தா:7 1754/4
பாம்பு உடைய நோக்கி பதுமை பவள வாய் – சிந்தா:13 2958/2

TOP


பதுமையை (1)

பதுமையை பாம்பு தீண்டிற்று என்றலும் பையுள் எய்தி – சிந்தா:5 1273/1

TOP


பதைக்குங்கால் (1)

பறவை தேர் நரகத்து பதைக்குங்கால்
அறிவன் அல்லது அங்கு ஆர் சரண் ஆகுவார் – சிந்தா:7 1633/3,4

TOP


பதைத்து (3)

பட நாகம் அழன்று பதைத்து வரும் – சிந்தா:5 1189/3
பஞ்சி மேல் கிடந்து உடை ஞாண் பதைத்து இலங்க கிடந்தாரை – சிந்தா:10 2240/3
படு துயரத்தாலே பதைத்து அளிய வேமே – சிந்தா:13 2782/4

TOP


பதைப்ப (4)

பறவை மா நாகம் வீழ்ந்து பல உடன் பதைப்ப போன்றும் – சிந்தா:5 1283/1
படர் சிலை குழைய வாங்கி பன்றியை பதைப்ப எய்தான் – சிந்தா:10 2182/4
பார் கடல் பருகி மேகம் பாம்பு இனம் பதைப்ப மின்னி – சிந்தா:13 3071/1
பண் கனிய பாவைமார் பைம்பொன் தோடும் குண்டலமும் தாம் பதைப்ப இருந்து பாட – சிந்தா:13 3138/2

TOP


பதைப்பவே (1)

மாகம் முழக்கின் மணி நாகம் பதைப்பவே போல் – சிந்தா:11 2337/1

TOP


பதைப்பு (1)

பதைப்பு அரும் பரும யானை பாலமாகுமரன் வந்தான் – சிந்தா:3 611/4

TOP


பந்தர் (4)

மான் கறி கற்ற கூழை மௌவல் சூழ் மயிலை பந்தர்
கான் சொரி முல்லை தாரான் கடிவினை முடிக என்றான் – சிந்தா:2 485/3,4
பயிலும் மாதவி பந்தர் ஒன்று எய்தினான் – சிந்தா:5 1322/4
பூ மாண் தாம தொகையால் பொலிந்த குளிர் பந்தர்
வேமானியர் தம் மகளின் விரும்ப நனி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:12 2455/3,4
நறு மலர் தாமம் நான்று நான நீர் பிலிற்றும் பந்தர்
குறுகலும் குட நெய் பெய்த கொந்து அழல் போன்று பொங்கி – சிந்தா:13 2773/1,2

TOP


பந்தரும் (1)

தலை தணீர் மலர் அணிந்து சந்தனம் செய் பந்தரும்
கொலை தலைய வேல் கணார் கூத்தும் அன்றி ஐம்பொறி – சிந்தா:1 75/2,3

TOP


பந்தாடுகின்றாயை (1)

பணி செய் ஆயத்து பந்தாடுகின்றாயை கண்டு மாழ்கி – சிந்தா:7 1589/1

TOP


பந்தார் (1)

கார்த்திகை விளக்கு இட்டு அன்ன கடி கமழ் குவள பந்தார்
போர்த்த தன் அகலம் எல்லாம் பொள்ளென வியர்த்து பொங்கி – சிந்தா:1 256/2,3

TOP


பந்தி (2)

பொன் நுகம் புரவி பூட்டி விட்டு உடன் பந்தி புக்க – சிந்தா:2 471/1
குங்கும நறு நீர் பந்தி நின்று ஆடும் குதிரை ஆறு ஆயிரத்து இரட்டி – சிந்தா:10 2157/1

TOP


பந்தியா (1)

பந்தியா பழுப்பு நாறின் சூத்திரன்-பாலது என்றான் – சிந்தா:5 1287/4

TOP


பந்தின் (3)

குலிக நீர் நிறைந்த பந்தின் கொம்பனார் ஓச்ச மைந்தர் – சிந்தா:4 968/3
கைத்தலத்து அகன்ற பந்தின் கைப்படும் கவல வேண்டா – சிந்தா:5 1395/2
வீழ்ந்த பந்தின் மேல் விரைந்து மின்னின் நுண் நுசுப்பினாள் – சிந்தா:8 1958/1

TOP


பந்தினோடு (1)

இ திறத்த பந்தினோடு இன்பம் எல்லை இல்லையே – சிந்தா:1 151/4

TOP


பந்து (22)

பாவை அன்னவர் பந்து புடைத்தலில் – சிந்தா:1 125/1
இ திறத்த பந்து எறிந்து இளையர் ஆடு பூமியே – சிந்தா:1 150/4
வைத்த பந்து எடுத்தலும் மாலையுள் கரத்தலும் – சிந்தா:1 151/1
சீற்றம் உற்ற மன்னர் தம் சென்னி பந்து அடிப்பன – சிந்தா:1 152/2
முல்லை பூம் பந்து தன்னை மும்மத களிற்று வேலி – சிந்தா:3 743/3
பந்து அணி விரலினாள் தன் படா முலை போகம் வேண்டி – சிந்தா:3 746/2
பந்து புடை பாணி என பாயும் கலி மான் தேர் – சிந்தா:3 846/3
பந்து பாவை பைம் கழங்கு பைம்பொன் முற்றில் சிற்றிலுள் – சிந்தா:4 1099/3
கைத்தலம் கடுத்து அடித்த பந்து நீக்கி வந்து அவண் – சிந்தா:4 1101/3
பாசம் ஆகிய பந்து கொண்டு ஆடுநர் – சிந்தா:5 1320/3
பந்து எடுக்கலாத நங்கை பால் கடை வெண்ணெய் பாவை – சிந்தா:6 1532/2
ஆடை பூத்தன பாதிரி வெண்கடம்பு பந்து அணிந்தவே – சிந்தா:7 1650/4
பால் நெடும் தீம் சொலாள் ஓர் பாவை பந்து ஆடுகின்றாள் – சிந்தா:8 1951/4
அங்கை அம் தலத்து அகத்த ஐந்து பந்து அமர்ந்தவை – சிந்தா:8 1953/1
மாலையுள் கரந்த பந்து வந்து கை தலத்தவாம் – சிந்தா:8 1954/1
வண்டும் தேனும் பாட மாதர் பந்து மைந்துற்று ஆடுமே – சிந்தா:8 1955/4
பந்து மைந்துற்று ஆடுவாள் பணை முலையின் குங்குமம் – சிந்தா:8 1956/1
பொன் மலர்ந்த கோதை பந்து பொங்கி ஒன்று போந்து பாய்ந்து – சிந்தா:8 1957/3
பந்து ஆர்வம் செய்து குவளை கண் பரப்பி நின்றாள் – சிந்தா:8 1959/3
வண்ண பந்து எறிவார் வளை ஒலிப்ப ஓச்சி – சிந்தா:12 2547/3
பந்து அட்ட விரலினார் தம் படா முலை கிழித்த பைம் தார் – சிந்தா:13 2648/1
பைம் தொடி மகளிர் ஆடும் பந்து என எழுந்து பொங்கி – சிந்தா:13 2765/2

TOP


பந்துடன் (1)

நித்தில பந்துடன் ஈன்று பாதிரி – சிந்தா:1 52/1

TOP


பந்தும் (3)

பணி தகு கோலமும் பந்தும் பார்ப்புறாள் – சிந்தா:4 1026/1
தேன் உண் போதின் பிணையலும் பந்தும் புனைந்து தேம் ஆர்ந்த – சிந்தா:7 1653/2
மாலை பந்தும் மாலையும் ஏந்தி மது வார் பூம் – சிந்தா:13 2928/1

TOP


பந்தொடு (1)

பந்தொடு சிவிறியில் சிதற பார் மிசை – சிந்தா:1 86/3

TOP


பம்பை (1)

பணை பரந்து ஆர்த்தன பம்பை வெம்பின – சிந்தா:10 2222/2

TOP


பம்பையில் (1)

தழங்குரல் பம்பையில் சாற்றி நாடு எலாம் – சிந்தா:1 40/3

TOP


பம்பையும் (1)

செவ்வன் நூறு_ஆயிரம் சிலைக்கும் பம்பையும்
எ எலா திசைகளும் ஈண்டி காரொடு – சிந்தா:1 42/2,3

TOP


பம்மை (2)

பழுது இல் சீர் பம்மை தன் பள்ளி நண்ணினாள் – சிந்தா:13 2630/4
படிமம் போன்று இருப்ப நோக்கி பம்மை தான் சொல்லினாளே – சிந்தா:13 2642/4

TOP


பய (2)

பண் கொள் தே மொழியால் பய கூறினாள் – சிந்தா:4 901/4
காமம் பை பய கழிய தம் கடை பிடி சுருங்கி – சிந்தா:13 2760/1

TOP


பயக்கின்றவே (1)

பகைய வாய் படர் நோய் பயக்கின்றவே – சிந்தா:5 1307/4

TOP


பயக்கும் (1)

எனை பகல்-தோறும் விள்ளா இன்பமே பயக்கும் என்றாற்கு – சிந்தா:4 947/3

TOP


பயத்த (1)

பால் மிடை அமிர்து போன்று பருகலாம் பயத்த ஆகி – சிந்தா:13 3113/1

TOP


பயத்தல் (1)

பகை கதிர் பருதி சந்தும் ஆலியும் பயத்தல் உண்டே – சிந்தா:10 2315/4

TOP


பயத்தின் (3)

சாதலும் பிறத்தல்-தானும் தம் வினை பயத்தின் ஆகும் – சிந்தா:1 269/1
பாடகம் போல சூழ்ந்த பழவினை பயத்தின் என்றான் – சிந்தா:3 510/4
துகள் மனத்து இன்றி நோற்ற தொல் வினை பயத்தின் அன்றே – சிந்தா:4 1052/1

TOP


பயத்தினால் (2)

தரவந்த பயத்தினால் இ தாமரை பாதம் நீங்கி – சிந்தா:7 1728/2
அடங்கலர்க்கு ஈந்த தான பயத்தினால் அலறும் முந்நீர் – சிந்தா:13 2842/1

TOP


பயத்தை (6)

வலம்பரி பயத்தை எய்தாது அனையரே மகளிர் என்ன – சிந்தா:3 563/2
இரு மலர் குவளை உண்கண் இமைப்பு இலா பயத்தை பெற்ற – சிந்தா:5 1171/1
செய்தான் இருவினையின் பயத்தை சேரும் சென்று என்றி – சிந்தா:6 1418/1
எய்தான் அதன் பயத்தை பிறனே துய்த்தல் இயல்பு என்றி – சிந்தா:6 1418/2
பண்டு யான் செய்த பாவ பயத்தை யார்க்கு உரைப்பென் தேன்காள் – சிந்தா:12 2509/3
உரிய செய்கை வினை பயத்தை உண்ணும் எனவே உணர்ந்து அவனை – சிந்தா:13 2815/2

TOP


பயந்த (9)

செம்மலை பயந்த நற்றாய் செய் தவம் உடையாள் என்பார் – சிந்தா:2 465/1
பண்ணகத்து இனிய சொல்லாள் பாவையை பயந்த ஞான்றே – சிந்தா:3 538/2
முலையினில் எழுதி செ வாய் பயந்த தேன் பருகி முள்கும் – சிந்தா:3 687/2
புலந்த வேல் நெடும் கண் செ வாய் புதவி நாள் பயந்த நம்பி – சிந்தா:10 2141/2
கொழித்து இரை ஓத வேலி குமரனை பயந்த நங்கை – சிந்தா:12 2551/1
சங்கினுள் முத்தம் ஒப்பாள் சயமதி பயந்த நம்பி – சிந்தா:13 2856/2
தழு மலர் கொம்பு போலும் தத்தை நாள் பயந்த நம்பி – சிந்தா:13 2905/3
மான் மட நோக்கின் மாதர் மாலை நாள் பயந்த மைந்தன் – சிந்தா:13 2912/2
புங்கவன் பயந்த நன்னூல் புகழொடும் பொலிக மிக்கே – சிந்தா:13 3146/4

TOP


பயந்தன (1)

பட அரவு அல்குலாரை பயந்தன மாடம் எல்லாம் – சிந்தா:2 462/4

TOP


பயந்தார் (1)

பல் வினைக்கும் முலை தாய் பயந்தார் அவர் – சிந்தா:13 3096/3

TOP


பயந்தாளே (1)

பண்ணி பரிவு அகன்றாள் பைம் தார் வேந்தன் பயந்தாளே – சிந்தா:13 2604/4

TOP


பயந்தாளை (1)

பதியின் அகன்று பயந்தாளை பணிந்தவாறும் – சிந்தா:0 23/4

TOP


பயந்திட்டதே (1)

பாலை போய் மருதம் பயந்திட்டதே – சிந்தா:10 2170/4

TOP


பயந்தீர் (1)

பீடு ஆர் பெரும் சிறுவர் பயந்தீர் வம்-மின் என புல்லி – சிந்தா:13 2605/2

TOP


பயந்து (2)

இலங்கு இழை சிறுவன் தன்னை பயந்து பூம் தவிசின் உச்சி – சிந்தா:1 386/3
சிறுவர் பயந்து இறைவன் தெளிவீர் என்றாள் திரு அன்னாள் – சிந்தா:13 2606/4

TOP


பயந்தோய் (1)

ஆதி வேதம் பயந்தோய் நீ அலர் பெய்ம் மாரி அமைந்தோய் நீ – சிந்தா:5 1242/1

TOP


பயப்பய (1)

பாடலின் மேன்மேல் பயப்பய தான் துரந்து – சிந்தா:1 238/3

TOP


பயப்பு (1)

செரு நிலம் பயப்பு உற செல்வன் செல்லுமே – சிந்தா:1 331/4

TOP


பயம் (3)

படையுளும் ஒருவன் என்று பயம் கெழு பனுவல் நுண் நூல் – சிந்தா:2 464/2
பருகுவாரின் புல்லி பயம் கண்மாற துறக்கும் – சிந்தா:6 1415/1
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மா மலை – சிந்தா:10 2112/1

TOP


பயம்பு-இடை (1)

பால் முரண் பயம்பு-இடை பனை மடிந்து அனையன – சிந்தா:8 1900/2

TOP


பயறு (4)

தீம் பயறு இயன்ற சோறு செப்பின் ஆயிரம் மிடா – சிந்தா:3 692/1
பிளவு இயல் பயறு பெய் பண்டி உப்பு நீர் – சிந்தா:3 824/3
உருவ எள் பயறு உழுந்தும் அல்லவும் எல்லை இன்று உளவே – சிந்தா:7 1561/4
உழுந்து பயறு உப்பு அரிசி அப்பம் அரும் கலங்கள் – சிந்தா:12 2486/1

TOP


பயன் (14)

பார் கெழு நூல் விதியால் பயன் தான் தெரிந்து – சிந்தா:1 224/3
பின்னதனால் பயன் பேசலன் விட்டான் – சிந்தா:1 225/4
இற்று அதனால் பயன் என் என ஏந்து_இழை – சிந்தா:1 226/1
பண் கனிய பருகி பயன் நாடகம் – சிந்தா:1 230/1
ஆர் அமிர்து அரிதில் பெற்றாம் அதன் பயன் கோடல் தேற்றாம் – சிந்தா:1 377/2
பயன் இழைத்த மென் பள்ளியுள் பைம் தொடி – சிந்தா:5 1310/3
பரிவு உற்றால் பயன் இன்றியும் பாவைமார் – சிந்தா:7 1627/1
கோமாற்கு உய்ப்பன் கொள் பயன் மிக்கோன் கொலை வேலான் – சிந்தா:7 1638/2
வந்தில் அதின் ஆய பயன் என்னை மொழிக என்றாள் – சிந்தா:9 2020/3
விளை பயன் இனிதின் துய்த்து வீணை வேந்து உறையும் மாதோ – சிந்தா:12 2598/4
விழு பயன் இழக்கும் மாந்தர் வெறு விலங்கு என்று மிக்கார் – சிந்தா:13 2822/3
நன் பொருள் வழங்கினார்க்கும் பயன் நமக்கு அறியல் ஆகா – சிந்தா:13 2828/4
ஆற்றிய கொடை பயன் அறிய கூறுவாம் – சிந்தா:13 2829/4
கலவி ஆகிய காமத்தின் பயன்
புலவி ஆதலால் பொன் அம் கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 3123/1,2

TOP


பயனும் (2)

இருதலை பயனும் எய்தார் என்று யாம் கேட்டும் அன்றே – சிந்தா:6 1536/4
குருமை எய்திய குண நிலை கொடை பெறு பயனும்
பெருமை வீட்டொடும் பேசுவல் கேள் இது பெரியோய் – சிந்தா:13 2748/3,4

TOP


பயிர் (4)

பரப்பி இட்டன போல கோபங்கள் பயிர் மிசை பரவ – சிந்தா:7 1564/2
தங்கிய பயிர் தொழில் தட கையால் செய்ததே – சிந்தா:7 1834/4
பயிர் இலா நரம்பின் கீதம் பாடிய தொடங்கினானே – சிந்தா:9 2048/4
பசும்பொனின் உலகில் தேவர் பயிர் வளை முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:13 3083/1

TOP


பயிர்ப்பு (2)

பயிர்ப்பு அற சிறகால் புல்லி பணிந்து பாண் செய்தது அன்றே – சிந்தா:7 1624/4
பயிர்ப்பு இல் பூம் பள்ளி வைகு பகட்டு எழில் மார்ப என்றாள் – சிந்தா:8 1989/4

TOP


பயிரும் (1)

பைம்பொன் அல்குலை பயிரும் பைங்கிளி – சிந்தா:4 992/3

TOP


பயில் (11)

புள் பயில் பழு மரம் பொலிவிற்று ஆகிய – சிந்தா:1 93/3
நிறைய ஆக்கிய நெய் பயில் இன் அமுது – சிந்தா:1 131/3
பயில் கதிர் பரு மணி பன் மயிர் செய் கேடகம் – சிந்தா:1 276/2
தோல் பொலி முழவும் துளை பயில் குழலும் ஏங்க – சிந்தா:3 675/1
ஒன்பது வாயில் ஆக்கி ஊன் பயில் குரம்பை செய்தான் – சிந்தா:7 1577/3
புழு பயில் குரம்பை பொல்லா தடி தடி கீழ்ந்த-போழ்தில் – சிந்தா:7 1584/2
கண் பயில் இளம் கமுகு எருத்தின் காய் பரீஇ – சிந்தா:7 1616/1
வண்டு வாழ் பயில் கோதை மணம் முதல் – சிந்தா:7 1630/1
தூவி மட நாரை துணை அன்னம் பயில் முது மீன் – சிந்தா:7 1781/2
புழு பயில் தேனும் அன்றி பிறவற்றின் புண்ணும் மாந்தி – சிந்தா:13 2822/2
இனம் பயில் கடா களிற்று இன்பம் எய்தினார் – சிந்தா:13 3135/4

TOP


பயில்வினால் (1)

தோடின் பயில்வினால் பூசி தூ மலர் – சிந்தா:12 2423/2

TOP


பயில்வீரே (1)

பண்ணால் பயின்றீர் இனி என் பயில்வீரே – சிந்தா:13 2956/4

TOP


பயில (5)

பவழ வாய் செறுவு தன்னுள் நித்திலம் பயில வித்தி – சிந்தா:1 379/1
பல்லினால் சுகிர்ந்த நாரில் பனி மலர் பயில பெய்த – சிந்தா:2 438/1
காசு அறு குவளை காமர் அக இதழ் பயில மட்டித்து – சிந்தா:3 622/3
பதுமுகன் பரவை மார்பின் நெய் கிழி பயில சேர்த்தி – சிந்தா:3 819/3
புலவி படை பயில பூ செய்த கோலம் – சிந்தா:13 3140/3

TOP


பயிலுகின்றார் (1)

அற்றை நாள் ஆதி ஆக அவர்களும் பயிலுகின்றார் – சிந்தா:7 1647/4

TOP


பயிலும் (1)

பயிலும் மாதவி பந்தர் ஒன்று எய்தினான் – சிந்தா:5 1322/4

TOP


பயிற்றி (1)

நுண் தூவி இளம் சேவல் நோக்கோடு விளி பயிற்றி
தன் சிறகால் பெடை தழுவ தலைவந்தது இளவேனில் – சிந்தா:3 649/3,4

TOP


பயிற்றிய (1)

பயிற்றிய வில் வாள் பணிக்கும் வேலொடு உடன் வல்லார் – சிந்தா:10 2164/2

TOP


பயிற்றினானே (1)

பண்ணிய வீதி பற்றி மண்டலம் பயிற்றினானே – சிந்தா:3 795/4

TOP


பயிற்று (1)

கரும் கண்ணி திறத்து வேறா கட்டுரை பயிற்று நின்றான் – சிந்தா:3 548/4

TOP


பயிற்றும் (2)

அந்தில் வில் பயிற்றும் தானம் வழிபட ஆங்கு சென்றாள் – சிந்தா:7 1719/3
கான்ற பூம் கடம்பின் கவட்டு-இடை வளை வாய் பருந்தொடு கவர் குரல் பயிற்றும்
ஆன்ற வெம் பாலை அழல் மிதித்து அன்ன அரும் சுரம் சுடர் மறை பொழுதின் – சிந்தா:10 2106/2,3

TOP


பயின்ற (4)

வெண்_தலை பயின்ற காட்டுள் விளங்கு_இழை தமியள் ஆனாள் – சிந்தா:1 303/4
கரு நெறி பயின்ற குஞ்சி காழ் அகில் கமழ ஊட்டி – சிந்தா:3 696/1
இரும் சிலை பயின்ற திண் தோட்கு இது தகாது என்று குன்றில் – சிந்தா:4 1112/2
குறு நெறி பயின்ற கூந்தல் குறும் பல் கால் ஆவி கொள்ளா – சிந்தா:7 1572/2

TOP


பயின்றீர் (1)

பண்ணால் பயின்றீர் இனி என் பயில்வீரே – சிந்தா:13 2956/4

TOP


பயின்று (2)

பாய திரை முத்த மணல் பரந்து பயின்று உளதே – சிந்தா:3 595/4
எச்சத்து அல்லவும் எறி படை பயின்று தம் ஒன்னார் – சிந்தா:10 2163/3

TOP


பயினும் (1)

பல் கிழியும் பயினும் துகில் நூலொடு – சிந்தா:1 235/1

TOP


பரங்கள் (1)

கிலுத்தம் கூர் பரங்கள் என்னும் இரண்டினுள் கிலுத்தம் சார்ந்து – சிந்தா:7 1645/1

TOP


பரடு (1)

புடை சிறு பரடு புல்லி கிண்கிணி சிலம்போடு ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2445/2

TOP


பரணி (1)

பரணி நாள் பிறந்தான் பகை யாவையும் – சிந்தா:7 1813/2

TOP


பரத்தரா (1)

பண் உமிழ் வண்டு உலாய் பரத்தரா நின்ற சீர் – சிந்தா:7 1832/2

TOP


பரத்தல் (1)

பட்ட பழி வெள்ளி மலை மேல் பரத்தல் அஞ்சி – சிந்தா:7 1876/1

TOP


பரத்தையர் (1)

பரத்தையர் தோய்ந்த மார்பம் பத்தினி மகளிர் தீண்டார் – சிந்தா:13 2722/1

TOP


பரதவர் (1)

பல்லினார்களும் படு கடல் பரதவர் முதலா – சிந்தா:13 2751/2

TOP


பரதன் (1)

தத்தன் பரதன் கோவிந்தன் என்று நாமம் தரித்தாரே – சிந்தா:13 2705/4

TOP


பரந்த (16)

பரந்த பசும்பொன் கொடி பதாகையொடு கொழிக்கும் – சிந்தா:1 104/3
நீர் விளை சுரி சங்கு ஆர்ப்ப நிலம் நெளி பரந்த அன்றே – சிந்தா:2 433/4
இளம் கதிர் முலையும் ஆகத்து இடம் கொண்டு பரந்த மின்னின் – சிந்தா:3 551/3
பரந்த கேள்வி துறைபோய பைம் தார் மார்பன் பசும்பொன் யாழ் – சிந்தா:3 717/2
துன்னன்-மின் என்பவே போல் சுடு சரம் பரந்த அன்றே – சிந்தா:3 799/4
பல் கதிர் மணி ஒளி பரந்த பூணினான் – சிந்தா:6 1458/4
பரந்த தீம் புனல் மருதம் பற்று விட்டு இன மயில் அகவும் – சிந்தா:7 1557/3
பையவாய் பரந்த அல்குல் பாவையர்க்கு அமிர்தம் அன்னான் – சிந்தா:7 1717/4
பல் பூண் எருத்தில் பரந்த அம் சுடர் கால மன்னன் – சிந்தா:7 1868/2
பரு மணி பதம் கொள் நாக பை என பரந்த அல்குல் – சிந்தா:9 2069/1
இழை ஒளி பரந்த கோயிலின் இன மலர் குவளை பொன் பூ – சிந்தா:10 2130/1
பால்கடல் பரப்பின் வெள் வாள் சுடர் ஒளி பரந்த அன்றே – சிந்தா:10 2152/4
வீழ் தர பரந்த அப்பு நிழலில் போர் மயங்கினாரே – சிந்தா:10 2298/4
பரந்த வாள் நெடும் கண் செ வாய் தேசிக பாவை கோல – சிந்தா:12 2596/3
இலங்கு அரி பரந்த வாள் கண் இளையவர் புலவி நீங்க – சிந்தா:13 2858/1
நரம்பு ஒலி பரந்த கோயில் நல் நுதல் மகளிர் தூவும் – சிந்தா:13 2926/1

TOP


பரந்தது (2)

புதைய இ பொழிலை போர்த்து ஓர் பொய் பழி பரந்தது என் மேல் – சிந்தா:10 2144/2
படு கதிர் மறைந்து இருள் பரந்தது ஆயிடை – சிந்தா:10 2232/2

TOP


பரந்தன (3)

பைம்பொன் கொப்புள் பரந்தன போன்றவே – சிந்தா:3 531/4
பதி கொண்டு பரந்தன போன்று உளவால் – சிந்தா:5 1186/2
படு மழை துளியின் பாய்மா பரந்தன நிரந்த பொன் தேர் – சிந்தா:12 2525/3

TOP


பரந்தனவே (2)

ஆம் அணங்கு குடியிருந்து அம் சுணங்கு பரந்தனவே – சிந்தா:1 171/4
பருதி சேர் வரை போல பகட்டு இனம் பரந்தனவே – சிந்தா:10 2237/4

TOP


பரந்து (33)

பழம் கொள் தெங்கு இலை என பரந்து பாய் புனல் – சிந்தா:1 40/1
பரந்து விண் புகுதலின் பருதி சேந்ததே – சிந்தா:1 60/4
பட்டமும் பசும்பொன் பூணும் பரந்து ஒளி நிழற்றும் தீம் தேன் – சிந்தா:1 112/3
ஏமுற அடி பரந்து இளம் பிறை வடம் சூடி – சிந்தா:1 171/3
அரும்பால் பரந்து நுசுப்பும் கண்ணின் புலன் ஆயிற்று ஆய்ந்த அனிச்ச மாலை – சிந்தா:1 231/3
பருமித்த களிறும் மாவும் பரந்து இயல் தேரும் பண்ணி – சிந்தா:1 263/1
பரந்து எலா பிரப்பும் வைத்து பைம்பொன் செய் தவிசின் உச்சி – சிந்தா:1 369/2
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:2 459/2
ஆகமும் இடையும் அஃக அடி பரந்து எழுந்து வீங்கி – சிந்தா:2 460/1
பால் பரந்து அன்ன பட்டு ஆர் பூ அணை பசும்பொன் கட்டில் – சிந்தா:3 541/1
கால் பரந்து இருந்த வெம் கண் கதிர் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:3 541/2
வேல் பரந்து அனைய கண்ணார் வெண் மதி கதிர் பெய் கற்றை – சிந்தா:3 541/3
பாய திரை முத்த மணல் பரந்து பயின்று உளதே – சிந்தா:3 595/4
பரந்து ஒளி உமிழும் பைம்பொன் கண்ணடி பதாகை தோட்டி – சிந்தா:3 629/1
வீசிய கதிர் பரந்து இமைக்கும் மேனியன் – சிந்தா:4 953/2
வான் உகுக்குகின்ற மீன் போல் மணி பரந்து இமைக்கும் மார்பில் – சிந்தா:5 1266/3
பாங்கு இலாரின் பரந்து உள அல்குலே – சிந்தா:5 1305/4
பையவே பரந்து நோக்கி பனி வரை நெற்றி சேர்ந்தான் – சிந்தா:5 1406/4
வடி நிலம் பரந்து முத்து அணிந்த வெம் முலை – சிந்தா:6 1483/3
பரந்து எலா திசையும் நோக்கி பையவே பரிவு கொண்டாள் – சிந்தா:6 1507/4
நாட்டிடம் பரந்து போகி நாடுதும் நாங்கள் என்னா – சிந்தா:7 1741/3
பறையும் சங்கும் பரந்து ஒலித்து ஆர்த்து எழ – சிந்தா:7 1776/1
கூகையும் கோட்டமும் குங்குமமும் பரந்து
ஏகல் ஆகா நிலத்து அல்கி விட்டு எழுந்து போய் – சிந்தா:8 1905/1,2
பாசிலை சுருட்டி மைந்தன் கொடுக்கிய பரந்து மின்னும் – சிந்தா:8 1987/1
நுண் துகில் நெகிழ்ந்த அல்குல் மணி பரந்து இமைப்ப நொந்து – சிந்தா:9 2086/1
பணை பரந்து ஆர்த்தன பம்பை வெம்பின – சிந்தா:10 2222/2
பரந்து பூம் துகில் பல் மணி கலம் – சிந்தா:12 2401/3
பரந்து இடம் இன்றி மேலால் படா முலை குவிந்த கீழால் – சிந்தா:12 2534/2
படர் கதிர் திங்கள் ஆக பரந்து வான் பூத்தது என்னா – சிந்தா:13 2652/2
யாழும் குழலும் அணி முழவும் அரங்கம் எல்லாம் பரந்து இசைப்ப – சிந்தா:13 2704/1
பால் வளை பரந்து மேயும் படு கடல் வளாகம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2906/1
விழித்து வியன் கோயில் பன் மீன் பரந்து இமைக்கும் பனியார் வானம் – சிந்தா:13 2969/3
பரந்து பண் உயிர்த்தன பைய மெல்லவே – சிந்தா:13 2999/2

TOP


பரப்பவே (1)

ஏந்து முலையார் இனைந்து இரங்க கொடும் கோல் இருள் பரப்பவே ஏ பாவம் – சிந்தா:1 290/2

TOP


பரப்பி (15)

பண் எழுத்து இயல் பட பரப்பி இட்டனர் – சிந்தா:1 51/3
மன் பவள மேல் நவின்று பளிக்கு அலகு பரப்பி
நன் செய் வெளி வேய்ந்து சுவர் தமனியத்தின் அமைத்தார் – சிந்தா:3 593/3,4
பல பட பரப்பி பாவை மெல் அடி பரிவு தீர – சிந்தா:3 617/3
கோல நெடும் கண் மகளிர் கூந்தல் பரப்பி இருப்ப – சிந்தா:4 919/1
பலகை செம்பொன் ஆக பளிங்கு நாயா பரப்பி
அலவன் ஆடும் வகை போல் அரும் பொன் கவறு அங்கு உருள – சிந்தா:4 927/1,2
சிறகுற பரப்பி மஞ்ஞை செருக்குபு கிடந்த போன்றும் – சிந்தா:5 1283/2
பரப்பி இட்டன போல கோபங்கள் பயிர் மிசை பரவ – சிந்தா:7 1564/2
பந்து ஆர்வம் செய்து குவளை கண் பரப்பி நின்றாள் – சிந்தா:8 1959/3
பொங்கு கதிர் மின்னு புகழ் கலங்கள் பல பரப்பி
இங்கு சுவை இன் அமுதம் ஏந்த மிகு சான்றோன் – சிந்தா:9 2025/2,3
பொங்கும் அயில் வேலும் பொரு வில்லும் உடன் பரப்பி
மங்குல் இடை மின்னும் மதியும் சுடரும் போல – சிந்தா:10 2166/2,3
நிற்பர் தம் வீரம் தோன்ற நெடும் புகழ் பரப்பி என்றான் – சிந்தா:10 2302/4
தாழ நாற்று-மின் தாமங்கள் அகில் குடம் பரப்பி
யாழின் பாடலும் ஆடலும் அரங்கு-தோறும் இயற்றி – சிந்தா:12 2391/2,3
உற்று உடன் உயிர்க்கு அருள் பரப்பி ஓம்பினார் – சிந்தா:13 2639/3
தனி சித்தம் வைத்தல் தேற்றாம் தளர்ந்து கண் பரப்பி நோக்கி – சிந்தா:13 2939/3
சிறகு உற பரப்பி அன்னம் பறப்பன போல ஈண்டி – சிந்தா:13 3084/3

TOP


பரப்பிய (1)

பாத்தரும் பசும்பொன் தாலம் பரப்பிய பைம்பொன் பூமி – சிந்தா:1 398/3

TOP


பரப்பிற்று (1)

பகல் கதிர் பரப்பிற்று ஆகி பஞ்சவர் விமானம் முட்டி – சிந்தா:3 600/3

TOP


பரப்பின் (3)

பால்கடல் பரப்பின் வல்லே படு நிரை பெயர்க்க என்றான் – சிந்தா:7 1858/4
பட்ட பழி காத்து புகழே பரப்பின் அல்லால் – சிந்தா:7 1876/3
பால்கடல் பரப்பின் வெள் வாள் சுடர் ஒளி பரந்த அன்றே – சிந்தா:10 2152/4

TOP


பரப்பின்-இடை (1)

பரப்பின்-இடை பாய்ந்து குளம் ஆய் பால் ஆர் படா முலையை – சிந்தா:13 2944/3

TOP


பரப்பினர் (1)

பரப்பினர் படு வண்டு ஆர்ப்ப பல் மலர் பக்கம் எல்லாம் – சிந்தா:3 616/4

TOP


பரப்பினாரே (2)

வடி மலர் ஆயர் பூசல் வள நகர் பரப்பினாரே – சிந்தா:2 428/4
பூம் தொடி மகளிர் போற்றி பொன் கலம் பரப்பினாரே – சிந்தா:5 1300/4

TOP


பரப்பினாள் (1)

பரப்பினாள் பாவை தத்தை பைம் தொடி மகளிர் எல்லாம் – சிந்தா:13 2657/2

TOP


பரப்பு (3)

பரப்பு இன்றி நுதி உயர்ந்து பழிப்பு அற திரண்டு நீண்டு – சிந்தா:1 178/2
பரப்பு அமை கதல் தாயர் பற்பல்-கால் புல்லி கொண்டு – சிந்தா:3 560/2
தெண் திரை பரப்பு நாண திருநகர் தொகுக என்றான் – சிந்தா:10 2151/4

TOP


பரப்பு-இடை (1)

பார் மலி பரவை தானை பரப்பு-இடை பறப்பதே போல் – சிந்தா:7 1862/1

TOP


பரப்புபு (1)

பரப்புபு கிடந்து என கிடந்த நம்பியை – சிந்தா:1 322/3

TOP


பரப்பும் (3)

இலங்கு பொன் கலாபத்து அல்குல் இரு கரை பரப்பும் ஆக – சிந்தா:4 964/2
அம் கதிர் கலாபம் மின்னும் அணி அல்குல் பரப்பும் நோக்கான் – சிந்தா:7 1705/2
நால் கடல் பரப்பும் வந்து நல் நகர் கண்ணுற்று என்ன – சிந்தா:7 1858/1

TOP


பரமன் (1)

பணிவு இலர் பறித்தனர் பரமன் சொன்ன நூல் – சிந்தா:13 2637/3

TOP


பரல் (4)

குடங்கை போல் உண் கண் கூனியும் கூர்ம் பரல்
கடங்களும் மலையும் கடந்து ஆர் புனல் – சிந்தா:1 342/2,3
நுதி கொண்டன வெம் பரல் நுண் இலை வேல் – சிந்தா:5 1186/1
பரல் தலை முரம்பின் சில் நீர் வறும் சுனை பற்று விட்ட – சிந்தா:5 1385/3
வேல் தைவந்து அன்ன நுதி வெம் பரல் கானம் முன்னி – சிந்தா:8 1933/1

TOP


பரவ (14)

சிலம்புரி திருந்து அடி பரவ செல்பவள் – சிந்தா:1 184/2
தாழி வாய் குவளை வாள் கண் தையலார் பரவ சார்ந்தார் – சிந்தா:3 833/4
அருகு கழல் பரவ தனியே போய் உய்யானம் அடைந்தான் அன்றே – சிந்தா:4 985/4
பலர் நலம் பழிச்சுபு பரவ ஏகினான் – சிந்தா:5 1252/2
ஆய்ந்து அடி பரவ வைகும் அரிவையர்க்கு அநங்கன் அன்னான் – சிந்தா:5 1358/4
செம் தழை அலங்கல் ஏந்தி சீறடி பரவ வந்தேன் – சிந்தா:6 1499/2
பரப்பி இட்டன போல கோபங்கள் பயிர் மிசை பரவ
உரைத்த மென் தயிர் பித்தை கோவலர் தீம் குழல் உலவ – சிந்தா:7 1564/2,3
சீறடி பரவ வந்தேன் அருள் என தொழுது சேர்ந்து – சிந்தா:9 2062/2
பார் நனை மதத்த பல் பேய் பருந்தொடு பரவ செல்லும் – சிந்தா:10 2219/1
முறிந்த கோலம் முகிழ் முலையார் பரவ மொய் ஆர் மணி செப்பில் – சிந்தா:11 2358/1
உரை வாய நகர் பரவ போகி ஒண் பொன் எயில் சூழ்ந்த – சிந்தா:12 2558/3
பார் இடம் பரவ நாட்டி அவனது சரிதை எல்லாம் – சிந்தா:12 2573/3
ஊன் மதர்த்த ஒளி வேல் கண்ணார் பரவ இவ்வாறு ஒழுகும் அன்றே – சிந்தா:12 2595/3
அடி மலர் பரவ ஏறி ஆர் அமிர்து அரிதின் கொள்வான் – சிந்தா:13 3073/2

TOP


பரவ-மாதோ (1)

வெல் புகழ் பரவ-மாதோ விதியுளி எய்தினானே – சிந்தா:10 2139/4

TOP


பரவி (5)

பண் உரையால் பரவி துயர் தீர்த்தான் – சிந்தா:1 228/4
பனி வளர் கோதை மாதர் பாவையை பரவி வைத்தார் – சிந்தா:2 486/4
தெய்வதம் பரவி எல்லா திசை-தொறும் தொழுது நிற்பார் – சிந்தா:5 1278/2
உரைத்திட்டது என்றே வேல் கணாள் பரவி மீண்டாள் – சிந்தா:9 2058/4
பரவி ஊட்டிய பஞ்சு அரத்த களி – சிந்தா:12 2396/2

TOP


பரவிய (1)

பட்டிமை உரைத்தது ஓராள் பரவிய தெய்வந்தான் வாய்விட்டு – சிந்தா:9 2058/3

TOP


பரவினாற்கு (1)

பழியொடு மிடைந்த தேனும் சீறடி பரவினாற்கு
வழிபடு தெய்வம் ஆகி வரம் கொடுத்து அருளல் வேண்டும் – சிந்தா:12 2512/1,2

TOP


பரவினானே (2)

பைம் தழை அல்குல் பாவாய் பணி என பரவினானே – சிந்தா:6 1499/4
ஆன்று அவன் ஆர புல்லி அணி நலம் பரவினானே – சிந்தா:12 2513/4

TOP


பரவும் (2)

சேடியர் தொழுது நிற்ப திருமகள் பரவும் அன்றே – சிந்தா:9 2055/4
பற்றிய விசும்பு-இடை பரவும் மா முகில் – சிந்தா:13 2833/2

TOP


பரவை (37)

பட்டவர் தப்பலின் பரவை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:1 98/1
தூசு சூழ் பரவை அல்குல் சுமக்கலாது என்ன வீழ்த்த – சிந்தா:1 109/1
பரவை வெம் கதிர் செல்வன பன் மயிர் – சிந்தா:1 126/3
பைம் தொடி பாசிழை பரவை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:1 186/3
பவழ வாய் பரவை அல்குல் என்று இவை பருகும் வேலான் – சிந்தா:1 191/1
பாடகம் சுமந்த செம்பொன் சீறடி பரவை அல்குல் – சிந்தா:2 479/1
பரவை யாழ் குழல் பண் அமை மென் முழா – சிந்தா:3 530/2
பாசிழை பரவை அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் வீங்க – சிந்தா:3 586/1
தூசு அணி பரவை அல்குல் துளங்கும் நுண் நுசுப்பின் பாவை – சிந்தா:3 586/3
வெம் முலை பரவை அல்குல் மிடை மணி கலாபம் வேய் தோள் – சிந்தா:3 606/3
பண்ணியல் யானை மேலான் பதுமுகன் பரவை தானை – சிந்தா:3 747/1
பதுமுகன் பரவை மார்பின் நெய் கிழி பயில சேர்த்தி – சிந்தா:3 819/3
பஞ்சு சூழ் பரவை அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் வீங்க – சிந்தா:3 840/1
படை மலர் நெடும் கணாள் பரவை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:4 1005/1
பட்டு உலாய் கிடந்த செம்பொன் கலை அணி பரவை அல்குல் – சிந்தா:4 1145/3
பரவை மா நிலம் பன்னிரு காதமே – சிந்தா:5 1196/4
பண் உலாம் கிளவி-தன் பரவை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:6 1481/1
பண் அவாம் பவள செ வாய் படா முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:6 1528/3
தூசு உலாம் பரவை அல்குல் தூ மணி பாவை அன்னாள் – சிந்தா:6 1539/4
பார் மலி பரவை தானை பரப்பு-இடை பறப்பதே போல் – சிந்தா:7 1862/1
என கொறுகொறுப்ப போலும் இள முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:9 2040/2
தூசுறு பரவை அல்குல் தூ மணி கொம்பு அனாளும் – சிந்தா:9 2080/3
பறந்து இயல் தருக்கின பரவை ஞாட்பினுள் – சிந்தா:10 2215/1
தூசு உலாம் பரவை அல்குல் துணை முலை மகளிர் ஆடும் – சிந்தா:10 2268/1
மேகலை பரவை அல்குல் வெள் வளை மகளிர் செம் சாந்து – சிந்தா:10 2278/1
தார் அணி பரவை மார்பில் குங்குமம் எழுதி தாழ்ந்த – சிந்தா:10 2280/1
பரவை மா நிலம் அளித்தது களி கயல் மழை கண் – சிந்தா:11 2368/3
உடை திரை பரவை அன்ன ஒளிறு வேல் மறவர் காப்ப – சிந்தா:13 2650/3
பால்கடல் பனி மதி பரவை தீம் கதிர் – சிந்தா:13 2746/1
பரவை வெண் திரை வட கடல் படு நுக துளையுள் – சிந்தா:13 2749/1
பணித்தனர் பறித்தலின் பரவை மா நிலம் – சிந்தா:13 2820/2
பஞ்சி மெல் அணையின் மேல் பரவை அல்குலார் – சிந்தா:13 2896/2
வேய் அழ திரண்ட மென் தோள் வெம் முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:13 2923/2
நல் தவம் பரவை ஞாலம் நாம் உடன் நிறுப்பின் வையம் – சிந்தா:13 2983/1
வேற்றுவர் என்று நில்லா விழு பொருள் பரவை ஞாலம் – சிந்தா:13 2986/3
பாட்டு அரும் கேவல பரவை மா கடல் – சிந்தா:13 3060/1
பல் மணி கதிர் பரவை மேகலை – சிந்தா:13 3127/1

TOP


பராவு (1)

நா செறு பராவு கொள்ளார் நமர் பிறர் என்றும் உள்ளார் – சிந்தா:13 2825/4

TOP


பரி (11)

வெம் பரி மான் நெடும் தேர் மிகு தானை அ – சிந்தா:1 221/3
பால் அருவி திங்கள் தோய் முத்த மாலை பழிப்பின் நெடும் குடை கீழ் பாய் பரி மான் தேர் – சிந்தா:1 291/1
தேர் பரி கடாவி தேம் தார் சீவகன் அருளில் போகி – சிந்தா:2 442/2
விரை செலல் வெம் பரி மேழகம் ஏற்றி – சிந்தா:3 521/3
பரி அகம் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி பாதம் சேர்த்தி – சிந்தா:3 674/3
வெம் பரி மான் செவி வீர மந்திரம் – சிந்தா:3 792/2
வற்கம் இட்ட வண் பரி மாவின் அவர் சென்றார் – சிந்தா:4 1060/4
விண்டார் தேய்க்கும் வெம் பரி மான் தேர் விசயன் என்று – சிந்தா:7 1636/1
இளகு காடு இளக பரி கொண்டவே – சிந்தா:7 1778/4
கனை கடும் கதழ் பரி கால சக்கரமும் போல் – சிந்தா:7 1839/2
விரை பரி தேரும் ஈர்த்து வேழம் கொண்டு ஒழுகி வெள்ள – சிந்தா:10 2297/3

TOP


பரிக்கும் (2)

காற்றில் பரிக்கும் கலிமான் மிசை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:8 1933/3
காற்றின் பரிக்கும் தேர் நூறும் கடும் கால் இவுளி ஆயிரமும் – சிந்தா:10 2174/3

TOP


பரிக (1)

பவம் பரிக எமக்கும் என்று பணிந்து அவர் உவப்ப ஈ-மின் – சிந்தா:3 605/2

TOP


பரிசில் (1)

பல் பழ மணி கொம்பு ஈன்று பரிசில் வண்டு உண்ண பூத்து – சிந்தா:13 2728/2

TOP


பரிசு (1)

பளிக்கு அறை பவழ பாவை பரிசு என திகழும் சாயல் – சிந்தா:1 192/1

TOP


பரித்தவை (1)

பரித்தவை பழன நாரை பார்ப்பொடு மருதில் சேக்கும் – சிந்தா:7 1853/3

TOP


பரிதி (1)

பரிதி பட்டது பன் மணி நீள் விளக்கு – சிந்தா:5 1304/1

TOP


பரிந்த (2)

நடலை நடுவின் மகளிர் நூக்க பரிந்த காசு – சிந்தா:4 922/3
பரிந்த மாலை பறைந்தன குங்குமம் – சிந்தா:5 1349/1

TOP


பரிந்திட்டானே (1)

தாது அலர் மார்பன் அற்பு தளை அற பரிந்திட்டானே – சிந்தா:13 2885/4

TOP


பரிந்து (18)

கையார் வளைகள் புடைத்து இரங்குவார் கதிர் முலை மேல் ஆரம் பரிந்து அலறுவார் – சிந்தா:1 295/1
தேன் ஆர் கோதை பரிந்து என்கோ யான் – சிந்தா:3 726/4
தாமம் பரிந்து ஆடு தண் சாந்தம் திமிர்ந்திட்டு – சிந்தா:4 1071/2
சூழ் கதிர் ஆரம் வீழ் நூல் பரிந்து அற நிமிர்ந்து திண் தோள் – சிந்தா:4 1120/3
பொருக்கு நூல் பரிந்து சிந்தா பூ எலாம் கரிந்து வாட – சிந்தா:5 1259/3
பரிந்து அழுவதற்கு பாவாய் அடியிட்டவாறு கண்டாய் – சிந்தா:5 1391/4
பல் சனம் பரிந்து நிற்ப பார்த்திப குமரன் சேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1683/3
பரிந்து அழுகின்ற தம்பி பங்கயம் அனைய செம் கண் – சிந்தா:7 1729/1
காழ் பரிந்து அரைத்த சாந்தின் களி தரு நீரில் தேற்ற – சிந்தா:7 1800/3
அடு களிறு அந்த போதிகை பரிந்து அழன்றதே – சிந்தா:7 1831/4
பாவியேன் என்று நொந்து பரிந்து அழுது உருகி நைய – சிந்தா:9 2099/2
பஞ்சு சூழ் மணி மேகலை பரிந்து அவை சொரிய – சிந்தா:12 2384/3
நாறு சாந்து அழித்து மாலை பரிந்து நன் கலன்கள் சிந்தி – சிந்தா:12 2507/1
சிலம்பு நொந்து இரங்க தேன் தார் பரிந்து தேன் எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2516/4
பைம் தொடி மகளிர் பாங்கர் பரிந்து நூல் சொரிந்த காசு – சிந்தா:12 2528/1
புன்மை உற்று அழுகுரல் மயங்கி பூ பரிந்து
இ நகர் கால் பொரு கடலின் எங்கணும் – சிந்தா:13 2629/2,3
காசு நூல் பரிந்து சிந்தி கம்பலத்து உக்கதே போல் – சிந்தா:13 2712/1
தன் உயிர் தான் பரிந்து ஓம்புமாறு போல் – சிந்தா:13 3107/1

TOP


பரிய (5)

மனம் தளை பரிய நின்ற மதலை மை ஆடுக என்றே – சிந்தா:1 367/2
கேட்டு அள பரிய சொல்லும் கிளர் ஒளி வனப்பும் நின்னை – சிந்தா:1 404/3
பழவினை பரிய நோற்பான் விஞ்சையர் வேந்தன் சென்றான் – சிந்தா:1 408/4
காசு கண் பரிய வைகி கடன் தலை கழிந்த பின்னா – சிந்தா:3 586/2
பரிய கண் படா முலை பைம்பொன் கொம்பு அனீர் – சிந்தா:13 2942/4

TOP


பரியகம் (2)

பரியகம் சிலம்பு பைம்பொன் கிண்கிணி ஆர்ந்த பாதத்து – சிந்தா:9 2079/1
அகை ஆர்ந்து இலங்கும் பரியகம் தாமே கவின சேர்த்தினார் – சிந்தா:13 2694/4

TOP


பரியம் (1)

பண்டியால் பண்டி செம்பொன் பல் வளை பரியம் ஆக – சிந்தா:4 1047/1

TOP


பரியாது (2)

நெடு வெள் நிலவின் நிமிர் தேர் பரியாது
அடுமால் வழிநின்று அறனே அருளாய் – சிந்தா:6 1520/3,4
பட்ட எல்லாம் பரியாது உரைத்தான் அவளும் கேட்டாள் – சிந்தா:7 1601/1

TOP


பரியாரே (1)

பழுது இல் நறு நெய் கடல் சுடர் போல் பல்லாண்டு எல்லாம் பரியாரே – சிந்தா:13 3020/4

TOP


பரியாளம் (1)

ஆயினார் பரியாளம் அடைந்ததே – சிந்தா:4 949/4

TOP


பரியும் (1)

பாங்கரில் பழங்கள் துய்ப்ப பழ வினை பரியும் அன்றே – சிந்தா:6 1429/4

TOP


பரிவற (1)

பாட்டினை ஒருவன் எங்கள் பரிவற பாடினானே – சிந்தா:7 1739/4

TOP


பரிவார் (2)

பூ பரிவார் பொன் செய் கலம் பரிவார் பொன் வளையை – சிந்தா:13 2965/1
பூ பரிவார் பொன் செய் கலம் பரிவார் பொன் வளையை – சிந்தா:13 2965/1

TOP


பரிவின் (1)

பரிவின் மாதவர் பள்ளியுள் விட்டதே – சிந்தா:7 1779/4

TOP


பரிவு (27)

படைப்பு அரும் கற்பினாள் தன் பாவையை பரிவு நீக்கி – சிந்தா:3 555/1
பட்டது போன்று நாய்கன் பரிவு தீர்ந்து இனியர் சூழ – சிந்தா:3 583/2
பைம் தொடி பாவை ஒன்றும் பரிவு இலள் வைகினாளே – சிந்தா:3 585/4
பல பட பரப்பி பாவை மெல் அடி பரிவு தீர – சிந்தா:3 617/3
பண்டு இயல் மணங்கள் எல்லாம் பரிவு அற பணிந்து சொன்னாள் – சிந்தா:3 618/4
பாசறை பரிவு தீர்க்கும் பங்குனி பருவம் செய்தான் – சிந்தா:4 851/4
பள்ளி கொள் களிறு போல பரிவு விட்டு உயிர்த்து என் பாவை – சிந்தா:4 905/1
பணிவரும் பவள பாவை பரிவு கொண்டு அனையது ஒப்பாள் – சிந்தா:4 1049/4
நீ பரிவு ஒழிந்து போய் நின் அகம் புகு நினையல் என்றான் – சிந்தா:4 1121/4
பறவை தாது உண்ட வண்ணம் பட்டினி பரிவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:4 1125/4
பஞ்சவர் போல நின்ற பகட்டு இன பரிவு தீர்த்தான் – சிந்தா:5 1237/4
பைம் தொடி பாவை இன்னே பரிவு ஒழிந்து எழுக என்பார் – சிந்தா:5 1279/4
பரிவு ஒன்றிலிரால் படர் நோய் மிகுமால் – சிந்தா:5 1377/3
பரந்து எலா திசையும் நோக்கி பையவே பரிவு கொண்டாள் – சிந்தா:6 1507/4
தம் சிறைப்படுக்கலாதார் தம் பரிவு ஒழிக என்றாள் – சிந்தா:6 1538/4
பரிவு உற்றால் பயன் இன்றியும் பாவைமார் – சிந்தா:7 1627/1
தாமரை செம் கணானும் தன் உறு பரிவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:7 1725/4
பின்னுறு பரிவு செய்தேன் பேதையேன் கவலல் என்றான் – சிந்தா:7 1726/4
தம் பரிவு அகற்றி ஓம்பி நீர் கடன் மரபு தாங்கு இ – சிந்தா:7 1737/2
கம்பம் செய் பரிவு நீங்கி கற்பிப்பார்க்கு உவர்த்து சொல்லார் – சிந்தா:7 1737/3
பாவமே செய்தேன் பரிவு எலாம் நீங்கினால் – சிந்தா:7 1804/2
பட்டன வள நிழல் பரிவு தீர்ந்தவே – சிந்தா:8 1938/4
பட்டு நிணர் கட்டில் பரிவு இன்றி உரைக என்றாள் – சிந்தா:9 2030/2
பாலுற்ற பவள செ வாய் தத்தையால் பரிவு தீர்ந்தேம் – சிந்தா:9 2044/4
பல் சரம் வழங்குவாரும் பரிவு கொள்பவரும் ஆனார் – சிந்தா:10 2179/4
பரிவு உற்று கெடாமல் செல்வம் பற்றி யார் அதனை வைப்பார் – சிந்தா:10 2316/4
பண்ணி பரிவு அகன்றாள் பைம் தார் வேந்தன் பயந்தாளே – சிந்தா:13 2604/4

TOP


பரிவும் (2)

நோதலும் பரிவும் எல்லாம் நுண் உணர்வு இன்மை அன்றே – சிந்தா:1 269/3
மான மங்கையர் வாட்டமும் பரிவும் தம் கணவன் – சிந்தா:12 2382/3

TOP


பரிவுற்றது (1)

ஊர் பரிவுற்றது எல்லாம் ஒரு மகன் உணர்த்தினானே – சிந்தா:2 442/4

TOP


பரிவுறு (1)

பரிவுறு மனத்தின் ஓடி பட்டதை உணர்ந்து பொன் தார் – சிந்தா:4 1095/3

TOP


பரிவுறும் (1)

பரிவுறும் நலத்த அன்றே பங்கயம் அன்னதே போல் – சிந்தா:5 1404/2

TOP


பரிவொடு (2)

பகை புறம் கொடுத்த வேந்தின் பரிவொடு பகடு நிற்ப – சிந்தா:4 1077/1
பரிவொடு கவல வேண்டா பாம்பு அவன் கலுழன் ஆகும் – சிந்தா:8 1925/3

TOP


பரிவொடும் (1)

பணிகொண்டது இன்மையால் தான் பரிவொடும் இருக்கும் அன்றே – சிந்தா:6 1502/4

TOP


பரீஇ (2)

ஊசல் ஆடும் பைம் கமுகு தெங்கின் ஒண் பழம் பரீஇ
வாச தாழை சண்பகத்தின் வான் மலர்கள் நக்குமே – சிந்தா:1 68/3,4
கண் பயில் இளம் கமுகு எருத்தின் காய் பரீஇ
கொண்டு இள மந்திகள் எறிய கோட்டு-இடை – சிந்தா:7 1616/1,2

TOP


பரு (6)

பயில் கதிர் பரு மணி பன் மயிர் செய் கேடகம் – சிந்தா:1 276/2
படை அவிழ்ந்த கண் பனி நீர் பாய விம்மா பரு முத்த நா மழலை கிண்கிணியினார் – சிந்தா:1 293/3
இட்ட உத்தரியம் மின்னும் எரி மணி பரு முத்து ஆரம் – சிந்தா:3 835/1
பரு சுதர் பவழம் நோன் தாழ் பல் மணி கதவு சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1504/4
பரு முத்து உறையும் பணை வெம் முலை நின் – சிந்தா:6 1518/1
பரு மணி பதம் கொள் நாக பை என பரந்த அல்குல் – சிந்தா:9 2069/1

TOP


பருக்கென்ற (1)

பருக்கென்ற கோலம் மரல் பல் பழம் போன்று கொப்புள் – சிந்தா:11 2339/2

TOP


பருக (5)

தாமரை கணால் பருக தாழ்ந்து உலாம் – சிந்தா:2 412/3
பண் அகத்து உறையும் சொல்லார் நல் நலம் பருக வேண்டி – சிந்தா:2 467/3
வாக்கு அமை உருவின் மிக்கான் வனப்பினை பருக இப்பால் – சிந்தா:5 1258/2
மணி வண்டு ஒன்றே நலம் பருக மலர்ந்த செந்தாமரை தடம் போல – சிந்தா:13 2699/1
அணி வேல் மன்னன் நலம் பருக அலர்ந்த அம்பு ஆர் மழை கண்ணார் – சிந்தா:13 2699/2

TOP


பருகல் (1)

அலை கடல் திரையின் சீறி அவன் உயிர் பருகல் உற்று – சிந்தா:1 392/2

TOP


பருகலாம் (1)

பால் மிடை அமிர்து போன்று பருகலாம் பயத்த ஆகி – சிந்தா:13 3113/1

TOP


பருகலின் (1)

வடித்த இன் அமிர்தின் ஆர பருகலின் மழை கண் செ வாய் – சிந்தா:12 2597/3

TOP


பருகற்கு (2)

பருகற்கு அமைந்த அமிர்தின் படர் தீர்க்கலுற்றார் – சிந்தா:4 1062/4
அடு சிலை அழல ஏந்தி ஆருயிர் பருகற்கு ஒத்த – சிந்தா:4 1086/2

TOP


பருகி (29)

விரும்பி வந்து அடைந்தவர் பருகி விஞ்சிய – சிந்தா:1 60/2
பண் கனிய பருகி பயன் நாடகம் – சிந்தா:1 230/1
இடர் கொள் நெஞ்சத்து இறைவியும் இரும் கண் ஞாலத்து இருள் பருகி
சுடர் போய் மறைய துளங்கு ஒளிய குழவி மதி பெற்று அகம் குளிர்ந்த – சிந்தா:1 313/2,3
நாமகள் நலத்தை எல்லாம் நயந்து உடன் பருகி நல் நூல் – சிந்தா:1 370/1
வண்டு படு தேறல் நறவு வாய்விடொடு பருகி
கண்ட தொழில் கணிச்சிகளின் கயம்பட நன்கு இடித்து ஆங்கு – சிந்தா:3 592/1,2
நெய் பருகி நீண்ட இருள் கற்றை போலும் குழல் கற்றை கண்டு நிறை – சிந்தா:3 682/1
கலங்குவார் மை பருகி நீண்டு மதர்த்த உண்கண் வாள் ஏறு பெற்று நைவார் மா நாகத்தின் – சிந்தா:3 682/2
முலையினில் எழுதி செ வாய் பயந்த தேன் பருகி முள்கும் – சிந்தா:3 687/2
பருகி வண்டு உலாம் பல் குழலினாள் – சிந்தா:4 989/2
உச்சியும் மருங்கும் பற்றி பிளந்து உயிர் பருகி கோண்மா – சிந்தா:4 1153/2
தூ நீர் மலர் மார்பன் தொல் நலம் தான் பருகி துளும்பும் தேறல் – சிந்தா:5 1354/3
பருகி பாய் இருள் நிற்பின் அறாது என – சிந்தா:5 1368/1
உருவ பூம் கொம்பு ஒசிய புல்லி தீம் தேன் பருகி
அருகு வாய்விட்டு ஆர்ப்ப வண்ணன் மெல்ல சென்றான் – சிந்தா:6 1415/3,4
வாய்விடாள் பருகி இட்டாள் மட கிள்ளை மருட்டும் சொல்லாள் – சிந்தா:7 1692/4
தொல் நலம் பருகி தோன்றல் துறக்கம் புக்கவர்கள் ஒத்தான் – சிந்தா:9 2081/4
இன்னுயிர் பருகி சேனை எடுத்து கொண்டு இரிய ஓட்டி – சிந்தா:10 2274/3
உள்ளம் பருகி மதர்த்த வாள் கண் உருவம் மையில் புனைந்தாள் – சிந்தா:12 2439/4
பணிவு இல் சாயல் பருகி பவள கொடி – சிந்தா:12 2480/3
நிழல் முக பகை கெட பருகி நீள் விசும்பு – சிந்தா:13 2677/3
பாடல் மெய்ந்நிறீஇ பருகி பண் சுவைத்து – சிந்தா:13 2687/2
மரவம் பாவை வயிறு ஆர பருகி வாடை அது நடப்ப – சிந்தா:13 2690/2
இவ்வாறு எங்கும் விளையாடி இளையான் மார்பின் நலம் பருகி
செ வாய் விளர்த்து தோள் மெலிந்து செய்ய முலையின் முகம் கருகி – சிந்தா:13 2701/1,2
தங்கலர் பருகி ஆரார் தாழ்ந்து கண் இமைத்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2805/4
தொல் நலம் பருகி காம தொங்கலால் பிணிக்கப்பட்டார் – சிந்தா:13 2840/4
வளை மயங்கு உருவ மென் தோள் வாய் நலம் பருகி மைந்தன் – சிந்தா:13 2857/3
பார் கடல் பருகி மேகம் பாம்பு இனம் பதைப்ப மின்னி – சிந்தா:13 3071/1
மதியம் பொழி தீம் கதிர்கள் பருகி மலர் ஆம்பல் – சிந்தா:13 3103/1
திருவின் திகழ் காம தேன் பருகி தேவர் – சிந்தா:13 3141/3
அகடு பசு மணி ஆர்ந்து அங்காந்து இருள் பருகி அடு பால் விம்மி – சிந்தா:13 3142/2

TOP


பருகிய (2)

திளைத்தவர் பருகிய தேறல் தேங்குழி – சிந்தா:1 50/2
நொண்டு கொண்டு பருகிய நோக்கம் ஒன்று – சிந்தா:7 1630/3

TOP


பருகியிட்டாள் (1)

மன்னிய மதுவின் வாங்கி மாதரும் பருகியிட்டாள் – சிந்தா:1 190/4

TOP


பருகியிட்டான் (1)

பொன் அனாள் அமிர்தம் ஆக புகழ் வெய்யோன் பருகியிட்டான்
மின் அவிர் பூணினானை வேல் கணார்க்கு இயற்றப்பட்ட – சிந்தா:1 190/2,3

TOP


பருகியிட்டு (2)

நாம் கணால் பருகியிட்டு நலன் உணப்பட்ட நம்பி – சிந்தா:3 712/2
அடங்க வாய் வைத்திட்டு ஆர பருகியிட்டு ஈ-மின் என்பார் – சிந்தா:12 2553/4

TOP


பருகின் (1)

பல் வினை வெள்ளம் நீந்தி பகா இன்பம் பருகின் அல்லால் – சிந்தா:13 2985/3

TOP


பருகினானே (2)

அந்தரத்து அமரர் பெற்ற அமிர்து என பருகினானே – சிந்தா:3 840/4
பூண் முலை பொதிர்ப்ப புல்லி புனை நலம் பருகினானே – சிந்தா:6 1500/4

TOP


பருகினேற்கு (1)

பருகினேற்கு ஒளித்து நீ பசலை நோயொடும் – சிந்தா:13 2678/1

TOP


பருகு (4)

மா மணி தாபித்தன போல் மனம் பருகு கரும் கண்ண – சிந்தா:1 171/2
பை பருகு அல்குல் இலயம் பற்றி பதன் அமைத்த பாவை நிருத்தம் நோக்கி – சிந்தா:3 682/3
பருகு காதலின் பாடி ஆடினார் – சிந்தா:7 1765/4
பருகு பை கழலினாருள் பதுமுகன் கேட்க என்றே – சிந்தா:8 1889/4

TOP


பருகுகின்றதே (1)

பணி மணி காரிருள் பருகுகின்றதே – சிந்தா:13 3011/4

TOP


பருகுகின்றான் (1)

ஏர் உலாம் கோதை இன்பத்து இள நலம் பருகுகின்றான் – சிந்தா:7 1687/4

TOP


பருகும் (9)

ஆனாதே இருள் பருகும் அரு மணி கடைந்ததூஉம் – சிந்தா:1 169/2
பவழ வாய் பரவை அல்குல் என்று இவை பருகும் வேலான் – சிந்தா:1 191/1
தங்கிய காதல் வெள்ளம் தணப்பு அற பருகும் நாளுள் – சிந்தா:1 199/2
உள் நிறை பருகும் வண் தார் உரு அமை திருவின் மிக்கான் – சிந்தா:3 695/4
அட்டு உயிர் பருகும் கூற்றம் கோள் எழுந்த அனையது ஒத்தான் – சிந்தா:3 767/4
பனி மதியின் கதிர் பருகும் ஆம்பல் போல் – சிந்தா:6 1554/1
நாட்டு இளம் பிடியார் நகை முகம் பருகும் நல்லவர் போல் மலர் பருகும் – சிந்தா:10 2104/3
நாட்டு இளம் பிடியார் நகை முகம் பருகும் நல்லவர் போல் மலர் பருகும்
மோட்டு இள முல்லை மொய் மலர் கானம் முருகு வந்து எதிர்கொள நடந்தார் – சிந்தா:10 2104/3,4
கள் நாடி வண்டு பருகும் கமழ் மாலை மூதூர் – சிந்தா:11 2327/3

TOP


பருகுவ (2)

போய் முதிர் துறக்கத்து இன்பம் பருகுவ புரி-மின் என்றான் – சிந்தா:6 1435/4
ஏனை யாவரும் அமுது என பருகுவ புகல்வ – சிந்தா:13 2747/3

TOP


பருகுவார் (3)

தோள் முதல் பசலை தீர தோன்றலை பருகுவார் போல் – சிந்தா:2 470/2
கலாய் தொலை பருகுவார் போல் கன்னியர் துவன்றினாரே – சிந்தா:8 1950/4
குடங்கையின் நொண்டு கொண்டு பருகுவார் குவளை கொம்பின் – சிந்தா:12 2553/2

TOP


பருகுவாரின் (1)

பருகுவாரின் புல்லி பயம் கண்மாற துறக்கும் – சிந்தா:6 1415/1

TOP


பருகுவாள் (1)

பால் மடுத்து தீம் தேன் பருகுவாள் போல் நோக்கி – சிந்தா:4 1044/2

TOP


பருகுவான் (1)

பருகுவான் இவள் நலம் பாரித்திட்ட இ நகர் – சிந்தா:3 706/2

TOP


பருதி (36)

பரந்து விண் புகுதலின் பருதி சேந்ததே – சிந்தா:1 60/4
எழுதரு பருதி மார்பன் இற்று என இசைத்தலோடும் – சிந்தா:1 203/1
பொரு கடல் பருதி போல பொன் அனான் பிறந்த-போழ்தே – சிந்தா:1 304/3
பால் நெறி பலவும் நீக்கி பருதி அம் கடவுள் அன்ன – சிந்தா:1 374/2
ஊன் உறை பருதி வெள் வேல் உலோகமாபாலன் என்பான் – சிந்தா:1 395/2
கடல் கெழு பருதி அன்ன பொன் கலத்து எனக்கும் இட்டார் – சிந்தா:1 399/4
பாறு கொள் பருதி வை வேல் பதுமுக குமரற்கு என்றே – சிந்தா:2 489/4
இளம் கதிர பருதி சூட்டி இயற்றியது என்னல் ஆமே – சிந்தா:3 527/4
பாறு உடை பருதி வேல் வீறு உடை இளையரும் – சிந்தா:3 568/1
விடு கதிர் பருதி முன்னர் மின்மினி விளக்கம் ஒத்தீர் – சிந்தா:3 742/2
எரி சுடர் பருதி முன்னர் இருள் என உடைந்து நீங்க – சிந்தா:3 773/1
ஊழ் திரை பாம்பு சேர்ந்த ஒளி மிகு பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:4 1138/4
சிந்தையில் பருதி அன்னார் சேவடி இறைஞ்சலோடும் – சிந்தா:5 1178/1
பல் கதிர் பருதி போல பாய் இருள் ஏகினானே – சிந்தா:6 1505/4
தாமரை தடத்தை ஒத்தான் தமையனும் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:7 1725/2
பவ்வத்து பிறந்த வெய்ய பருதி போல் திறலினாற்கு – சிந்தா:7 1736/1
சேடு இளம் பருதி மார்பின் சீவகசாமியீரே – சிந்தா:8 1913/3
இளம் கதிர் பருதி பௌவத்து இறுவரை இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2129/4
உதையத்தின் நெற்றி சேர்ந்த ஒண் சுடர் பருதி போல – சிந்தா:10 2153/2
ஒள் அழல் பருதி மேல் ஓர் பருதி நின்று அதனை ஒத்தான் – சிந்தா:10 2203/4
ஒள் அழல் பருதி மேல் ஓர் பருதி நின்று அதனை ஒத்தான் – சிந்தா:10 2203/4
முடி மனர் எழுதரு பருதி மொய் களிறு – சிந்தா:10 2223/1
பருதி சேர் வரை போல பகட்டு இனம் பரந்தனவே – சிந்தா:10 2237/4
மின் அவிர் பருதி முந்நீர் கோளொடும் வீழ்வது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2251/4
பகை கதிர் பருதி சந்தும் ஆலியும் பயத்தல் உண்டே – சிந்தா:10 2315/4
பருதி போல்வன பால்கடல் நூற்று எட்டு குடத்தால் – சிந்தா:11 2366/2
மோடு கொள் நிலா முளைத்து எழு பருதி கண்டு அறியா – சிந்தா:12 2379/1
பருதி தன் ஒளி மறைய பால் மதி – சிந்தா:12 2419/3
பட்ட வான் பவள காம்பின் குடை நிழல் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:12 2523/4
கோதை தாழ் குடையின் நீழல் கொற்றவன் பருதி ஆக – சிந்தா:12 2544/1
மடத்தகை நாணி புல்லி மின்னு சேர் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:13 2666/4
இளம் கதிர் பருதி ஒத்து இறைவன் தோன்றினான் – சிந்தா:13 3007/4
எழுந்த பருதி இருந்தால் போல் இருந்த எந்தை பெருமானே – சிந்தா:13 3021/3
பகல் வளர் பவழ செம் தீ பருதி முன் பட்டதே போல் – சிந்தா:13 3053/1
பகல் சுமந்து எழுதரும் பருதி அன்ன நின் – சிந்தா:13 3101/2
முளைத்து எழு பருதி மொய் கொள் முழங்கு அழல் குளித்ததே போல் – சிந்தா:13 3116/1

TOP


பருதி-தன் (2)

பதி அமை பருதி-தன் மேல் படம் விரித்து ஓடி ஆங்கு – சிந்தா:4 982/2
ஏழ் தரு பருதி-தன் மேல் இளம் பிறை கிடந்ததே போல் – சிந்தா:4 1155/2

TOP


பருதி-தன்னை (1)

ஒல்லை நீர் உலகம் அஞ்ச ஒளி உமிழ் பருதி-தன்னை
கல் என கடலின் நெற்றி கவுள் படுத்திட்டு நாகம் – சிந்தா:10 2324/1,2

TOP


பருதியில் (1)

பூசு உறு பருதியில் பொலிந்து தோன்றினான் – சிந்தா:4 953/4

TOP


பருதியின் (3)

பருதியின் முன்னர் தோன்றா மறைந்த பல் மீன்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:4 974/4
பருதியின் இயன்றது ஒக்கும் பன் மலர் கண்ணி வாடா – சிந்தா:13 2800/4
அட்டு அலர் பருதியின் அளிக்க செல்லும் நாள் – சிந்தா:13 3041/3

TOP


பருதியும் (1)

கொன் இளம் பருதியும் குறு முயலின் குருதியும் போன்று – சிந்தா:1 173/3

TOP


பருதிவட்டம் (2)

சென்றது பருதிவட்டம் செம்மலும் அசைவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:6 1437/4
மாறு இலா பருதிவட்டம் வரு திரை முளைத்த ஆங்கண் – சிந்தா:6 1542/3

TOP


பருந்து (2)

புகழ் பருந்து ஆர்ப்ப பூ மதம் பொழிவான் நின்றன இராயிரம் கவுள் வண்டு – சிந்தா:10 2155/3
போர்த்த நெய்த்தோரன் ஆகி புலால் பருந்து ஆர்ப்ப செல்வான் – சிந்தா:10 2286/1

TOP


பருந்தும் (1)

பருந்தும் நிழலும் போல் பாட்டும் எழாலும் – சிந்தா:3 730/1

TOP


பருந்தொடு (2)

கான்ற பூம் கடம்பின் கவட்டு-இடை வளை வாய் பருந்தொடு கவர் குரல் பயிற்றும் – சிந்தா:10 2106/2
பார் நனை மதத்த பல் பேய் பருந்தொடு பரவ செல்லும் – சிந்தா:10 2219/1

TOP


பருப்பு (2)

பன் மணி கடகம் சிந்த பருப்பு உடை பவள தூண் மேல் – சிந்தா:5 1282/1
பனி வரை முளைத்த கோல பருப்பு உடை பவழம் போல – சிந்தா:10 2273/1

TOP


பரும (5)

பைம்பொன் ஓடை சூழ் பரும யானையும் – சிந்தா:2 410/2
பதைப்பு அரும் பரும யானை பாலமாகுமரன் வந்தான் – சிந்தா:3 611/4
பைம்பொன் புளக பரும களி யானை ஈட்டம் – சிந்தா:3 809/1
பத்தியில் பண்ணின பரும யானையே – சிந்தா:10 2211/4
பாங்கு அமை பரும யானை பல்லவ தேச மன்னன் – சிந்தா:10 2253/2

TOP


பருமித்த (3)

பருமித்த களிறும் மாவும் பரந்து இயல் தேரும் பண்ணி – சிந்தா:1 263/1
பருமித்த களிறு அனானும் பை என கவிழ்ந்து நிற்ப – சிந்தா:3 512/1
பால் கதிர் திங்கள் கொட்பின் பருமித்த களிறு போல – சிந்தா:13 2826/1

TOP


பருமித்து (1)

பல் கதிர் ஆரமும் பூணும் பருமித்து
கொல் சின வெம் தொழில் கோடு ஏந்து இள முலை – சிந்தா:10 2113/1,2

TOP


பருமை (1)

பருமை குரு பளிங்கில் புகழ் பஞ்சி முழுது அடுத்த – சிந்தா:3 843/2

TOP


பருவம் (5)

பாசறை பரிவு தீர்க்கும் பங்குனி பருவம் செய்தான் – சிந்தா:4 851/4
படு மழை பருவம் பொய்யா பல்லவ தேயம் என்னும் – சிந்தா:5 1185/1
ஐயா விளாம்பழமே என்கின்றீர் ஆங்கு அதற்கு பருவம் அன்று என் – சிந்தா:6 1553/2
காளை ஆம் பருவம் ஓராள் காதல் மீக்கூர்தலாலே – சிந்தா:8 1912/1
பங்கய பகை பருவம் வந்து என – சிந்தா:13 2680/2

TOP


பருவரு (1)

பருவரு பகையும் நோயும் பசியும் கெட்டு ஒழிய இப்பால் – சிந்தா:11 2377/3

TOP


பருவரும் (1)

பருவரும் துன்பம் உற்றேன் பாவியேன் என்று சென்னி – சிந்தா:7 1728/3

TOP


பரூஉ (4)

பகை கொண்டார் போல் சுமாஅய் கண்பின் பரூஉ காம்பு அனைய கணை கால் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/3
பணி ஆர் பண்ணு பிடி ஊர்ந்து பரூஉ கால் செம் நெல் கதிர் சூடி – சிந்தா:13 2699/3
பாரகம் கழுநர் போல பரூஉ தடி பலரும் ஏந்தி – சிந்தா:13 2771/1
நறு மலர் மாலை சாந்தம் பரூஉ துளி துவலை நல் நீர் – சிந்தா:13 3084/1

TOP


பல் (79)

பல் மாண் குணங்கட்கு இடனாய் பகை நண்பொடு இல்லான் – சிந்தா:0 3/1
பல் பழுக்காய் குலை பெய்த பண்டியும் – சிந்தா:1 62/3
பாடு சால் கயிற்றில் பாய்ந்து பல் கலன் ஒலிப்ப போந்து – சிந்தா:1 66/3
ஆவி அன்ன பூம் துகில் அணிந்த அல்குல் பல் கலை – சிந்தா:1 67/2
பாசவல் இடிப்பவர் உலக்கை வாழை பல் பழம் – சிந்தா:1 68/1
பத்தியில் குயிற்றிய மருங்கில் பல் வினை – சிந்தா:1 83/2
பல் கிழியும் பயினும் துகில் நூலொடு – சிந்தா:1 235/1
மின் நெறி பல் கலம் மேதக பெய்தது ஓர் – சிந்தா:1 237/3
பஞ்சி மேல் வீழ்வதே போல் பல் பொறி குடுமி நெற்றி – சிந்தா:1 301/3
ஏதிலார் இடர் பல் நூறு செய்யினும் செய்த எல்லாம் – சிந்தா:1 318/1
பஞ்சி மெல்லடி பல் கலன் ஆர்ப்ப சென்று – சிந்தா:1 358/3
பைம்பொன் பூமி பல் கதிர் முத்து ஆர் சகடமும் – சிந்தா:1 363/2
பல் பூம் பொய்கை தாமரை போன்றும் பனி வானத்து – சிந்தா:1 364/1
பட்டமும் குழையும் மின்ன பல் கலன் ஒலிப்ப சூழ்ந்து – சிந்தா:2 472/3
பல் வினை பவள பாய் கால் பசு மணி இழிகை வம்பு ஆர் – சிந்தா:3 558/1
பாம்பு பைத்து அனைய அல்குல் பல் கலை மிழற்ற ஏகி – சிந்தா:3 561/3
பரப்பினர் படு வண்டு ஆர்ப்ப பல் மலர் பக்கம் எல்லாம் – சிந்தா:3 616/4
பட்டு வீக்கிய அல்குலர் பல் கணை – சிந்தா:3 632/2
பட்டு இயன்ற கண்ட திரை வளைத்து பல் மலர் நல் மாலை நாற்றி – சிந்தா:3 647/1
பண் விட்டது இருந்து காணும் பல் மணி கழலினார்க்கே – சிந்தா:3 676/4
பணிவரும் பைம்பொன் பத்தர் பல் வினை பவள ஆணி – சிந்தா:3 722/1
பண் ஒன்று பாடல் அது ஒன்று பல் வளை கை – சிந்தா:3 735/1
சூழ் குடர் பிணங்கள் மல்க விளைத்த பின் தொழுதி பல் பேய்க்கு – சிந்தா:3 757/2
களிற்று உகிர் பிறழ் பல் பேய்கள் கைகளை உச்சி கூப்பி – சிந்தா:3 804/2
கொடுப்பவர் கொள்பவர் வீழ்த்த பல் கலம் – சிந்தா:3 831/3
ஆம் பால் அக்காரடலை அண் பல் நீர் ஊறு அமிர்தம் – சிந்தா:4 928/2
பருதியின் முன்னர் தோன்றா மறைந்த பல் மீன்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:4 974/4
பருகி வண்டு உலாம் பல் குழலினாள் – சிந்தா:4 989/2
கம்ம பல் கலம் களைந்து கண்டு தெறூஉம் – சிந்தா:4 991/1
விம்ம பல் கலம் நொய்ய மெய் அணிந்து – சிந்தா:4 991/2
பாவை தான் பொருந்துபு நிற்கும் பல் பல்கால் – சிந்தா:4 1025/2
பண்டியால் பண்டி செம்பொன் பல் வளை பரியம் ஆக – சிந்தா:4 1047/1
தொக்கார் போல் பல் மாவும் மயிலும் தோன்றி துளங்கினவே – சிந்தா:5 1227/4
பல் மலர் படலை கண்ணி குமரனை பாவை நல்லார் – சிந்தா:5 1299/1
திங்கள் சூழ்ந்த பல் மீன் என செல் நெறி – சிந்தா:5 1337/1
ஆக்கினான் இரு துணி அணிந்த பல் கலன் – சிந்தா:5 1409/2
பல் கதிர் மணி ஒளி பரந்த பூணினான் – சிந்தா:6 1458/4
பரு சுதர் பவழம் நோன் தாழ் பல் மணி கதவு சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1504/4
பல் கதிர் பருதி போல பாய் இருள் ஏகினானே – சிந்தா:6 1505/4
குறு நெறி பயின்ற கூந்தல் குறும் பல் கால் ஆவி கொள்ளா – சிந்தா:7 1572/2
பல் நூல் கேள்வி உடையேன் யான் பவதத்தன் என்பேன் என்றான் – சிந்தா:7 1594/4
பல் சனம் பரிந்து நிற்ப பார்த்திப குமரன் சேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1683/3
பணியின் பல் கலம் தாங்குபு சென்ற பின் – சிந்தா:7 1713/3
பைத்து அரவ திரை சிந்திய பல் கதிர் – சிந்தா:7 1766/1
பல் பூண் எருத்தில் பரந்த அம் சுடர் கால மன்னன் – சிந்தா:7 1868/2
பல் கதிரை நோக்கி மதியே பெரியை என்னும் – சிந்தா:7 1877/3
பவழமே அனையன பல் மயிர் பேர் எலி – சிந்தா:8 1898/2
பாடு வண்டு இருந்த அன்ன பல் கலை அகல் அல்குல் – சிந்தா:9 1996/1
பள்ளி வாய் நந்தும் ஆமையும் பணித்து பல் மலர் வழிபட குறைக்கும் – சிந்தா:10 2109/3
பல் கதிர் ஆரமும் பூணும் பருமித்து – சிந்தா:10 2113/1
பாடல் மகளிரும் பல் கலை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:10 2118/1
பல் கதிர் மணியும் பொன்னும் பவழமும் குயிற்றி செய்த – சிந்தா:10 2139/1
துயிற்றிய பல் கேள்வியினர் தூற்றிக்கொளப்பட்டார் – சிந்தா:10 2164/3
பல் சரம் வழங்குவாரும் பரிவு கொள்பவரும் ஆனார் – சிந்தா:10 2179/4
பார் நனை மதத்த பல் பேய் பருந்தொடு பரவ செல்லும் – சிந்தா:10 2219/1
பல் பகல் கழிந்த பின்றை பல் மணி நாகம் தன்னை – சிந்தா:10 2324/3
பல் பகல் கழிந்த பின்றை பல் மணி நாகம் தன்னை – சிந்தா:10 2324/3
பருக்கென்ற கோலம் மரல் பல் பழம் போன்று கொப்புள் – சிந்தா:11 2339/2
பைம் கண் உளை எருத்தின் பல் மணி வாள் எயிற்று பவள நாவின் – சிந்தா:11 2371/1
பரந்து பூம் துகில் பல் மணி கலம் – சிந்தா:12 2401/3
வான் முகம் புதைத்த பல் மீன் மதி என மருண்டு நோக்க – சிந்தா:12 2415/3
பாசம் ஆக நின்று பல் மலர் கழுநீர் – சிந்தா:12 2549/2
பஞ்சி சூழ் அல்குல் பல் வளை வீங்கு தோள் – சிந்தா:12 2576/1
பார் கெழு நிலத்துள் நாறி பல் புகழ் ஈன்று பின்னால் – சிந்தா:13 2632/3
புகழ்ந்து உரை மகிழ்ச்சியும் பொற்பு இல் பல் சனம் – சிந்தா:13 2640/1
பார் துளும்ப முழங்கலின் பல் கலை – சிந்தா:13 2672/2
பல் பழ மணி கொம்பு ஈன்று பரிசில் வண்டு உண்ண பூத்து – சிந்தா:13 2728/2
முரியும் பல் சன முகம் புடைத்து அகம் குழைந்து அழவே – சிந்தா:13 2758/4
பறை அலகு அனைய வெண் பல் பசும் கழல் குண்டு பைம் கண் – சிந்தா:13 2773/3
அண் பல் இற கையால் ஆற்ற தகர் பெற்றும் – சிந்தா:13 2795/2
பல் பகல் துய்த்த இன்பம் பழுது என கவல்ப கண்டாய் – சிந்தா:13 2810/3
பாலை யாழ் மழலை வேறாய் பல் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:13 2835/4
நேர் நிலத்து ஊரும் ஆயின் நீடு பல் காலம் செல்லும் – சிந்தா:13 2909/2
பண்ணார் பணை முழவம் பாடு அவிந்து பல் மணி யாழ் மழலை நீங்கி – சிந்தா:13 2967/1
தொழித்த நறும் சாந்தும் சுண்ணமும் பல் மணியும் கலனும் சிந்தி – சிந்தா:13 2969/2
பல் வினை வெள்ளம் நீந்தி பகா இன்பம் பருகின் அல்லால் – சிந்தா:13 2985/3
ஏத்தரிய பல் குணங்கட்கு எல்லை வரம்பு ஆகி – சிந்தா:13 3094/1
பல் வினைக்கும் முலை தாய் பயந்தார் அவர் – சிந்தா:13 3096/3
பல் மணி கதிர் பரவை மேகலை – சிந்தா:13 3127/1

TOP


பல்-கால் (3)

உயிர்ப்பது உன் பணியினாலே ஊடல் நீ என்று பல்-கால்
பயிர்ப்பு அற சிறகால் புல்லி பணிந்து பாண் செய்தது அன்றே – சிந்தா:7 1624/3,4
மின் அவிர் கணையின் பல்-கால் பிழைப்பு எய்து மீண்டு நிற்ப – சிந்தா:7 1640/2
கண்ட பின் நின்னை காண்பேன் கரு வரை உலம்பி பல்-கால்
விண்டுவும் உடைய வாலின் வெடித்துராய் வெகுண்டு நோக்கா – சிந்தா:7 1749/1,2

TOP


பல்கால் (1)

பாவை தான் பொருந்துபு நிற்கும் பல் பல்கால்
ஆவியா அழல் என உயிர்க்கும் ஐயென – சிந்தா:4 1025/2,3

TOP


பல்லவ (6)

மை நாக வேலி மணி பல்லவ தேயம் நண்ணி – சிந்தா:0 17/3
படு மழை பருவம் பொய்யா பல்லவ தேயம் என்னும் – சிந்தா:5 1185/1
செம்மல் போய் பல்லவ தேயம் நண்ணினான் – சிந்தா:5 1248/4
பல்லவ தேயம் நண்ணி தனபதி என்னும் மன்னன் – சிந்தா:7 1754/2
பாங்கு அமை பரும யானை பல்லவ தேச மன்னன் – சிந்தா:10 2253/2
பாகத்தை படாத நெஞ்சின் பல்லவ தேய மன்னன் – சிந்தா:10 2278/3

TOP


பல்லவம் (1)

பாரசூரவம் பல்லவம் எனும் பதி பிறந்த – சிந்தா:10 2160/1

TOP


பல்லவர் (1)

பட்டதை எல்லாம் பல்லவர் கேட்க பகர்கு உற்றேன் – சிந்தா:1 360/4

TOP


பல்லவரே (1)

பல்லவரே அன்றி பகுத்து உணா பாவிகளும் – சிந்தா:13 2789/2

TOP


பல்லாண்டு (1)

பழுது இல் நறு நெய் கடல் சுடர் போல் பல்லாண்டு எல்லாம் பரியாரே – சிந்தா:13 3020/4

TOP


பல்லாள் (1)

தள வள முகை கொள் பல்லாள் சீவகன் தழுவி நின்றால் – சிந்தா:3 751/3

TOP


பல்லி (1)

பொருந்தலால் பல்லி போன்றும் போற்றலால் தாயர் ஒத்தும் – சிந்தா:8 1895/1

TOP


பல்லியம் (3)

இடி உமிழ் எறி திரை முழக்கில் பல்லியம்
கொடி அணி வியல் நகர் குழுமி ஆர்த்து எழ – சிந்தா:6 1490/1,2
பைம்பொன் நீள் நகர் பல்லியம் ஆர்த்து எழ – சிந்தா:8 1980/3
குலவு பல்லியம் கூடி குழுமி நின்று – சிந்தா:13 3001/3

TOP


பல்லியும் (1)

பல்லியும் பட்ட பாங்கர் வரும்-கொலோ நம்பி என்று – சிந்தா:8 1909/2

TOP


பல்லினள் (1)

மொய்த்து எரி நித்திலம் வைத்து அன பல்லினள்
இ திருவின் உருவம் தொழுதார் தமது – சிந்தா:7 1766/2,3

TOP


பல்லினார் (1)

செம் கச்சு இள முலையார் திண் கறை ஊர் பல்லினார்
மங்கையர்கள் காப்ப மகிழ்ந்தாளை நீ மகிழ்ந்து – சிந்தா:13 2962/1,2

TOP


பல்லினார்களும் (1)

பல்லினார்களும் படு கடல் பரதவர் முதலா – சிந்தா:13 2751/2

TOP


பல்லினால் (1)

பல்லினால் சுகிர்ந்த நாரில் பனி மலர் பயில பெய்த – சிந்தா:2 438/1

TOP


பல்லினை (1)

பாசிலை சுருட்டுபு கறித்து பல்லினை
தேசிகம் பட துடைத்து உமிழ்ந்து தேம் கமழ் – சிந்தா:6 1480/1,2

TOP


பல்லை (1)

பல்லை உகுத்திடுவம் என்று பைம் போது அலர் சிந்தி – சிந்தா:5 1228/3

TOP


பல (37)

குடையொடு குடை பல களிறொடு நெரி தர – சிந்தா:1 119/1
பீடு உடையவரும் உட்க பிணம் பல பிறங்கி எங்கும் – சிந்தா:1 300/2
ஆனியம் பல ஆசையில் செல்லுமே – சிந்தா:1 359/3
நல் பல குழீஇய தம்மால் நவை அற தேற்ற தேறி – சிந்தா:1 390/3
கொடி பல நுடங்கி ஆங்கு தோழியர் குழாத்துள் நிற்ப – சிந்தா:3 562/3
புள் அணி கொடியினானின் போர் பல தொலைத்த ஆற்றல் – சிந்தா:3 614/3
பல பட பரப்பி பாவை மெல் அடி பரிவு தீர – சிந்தா:3 617/3
கை கிழி கொடுக்கப்பட்டார் கலம் பல நல்கப்பட்டார் – சிந்தா:3 818/4
கூட்டினான் மணி பல தெளித்து கொண்டவன் – சிந்தா:4 1003/1
கல் மணி உமிழும் பூணான் கடை பல கடந்து சென்றான் – சிந்தா:4 1098/4
மின் உடை மணி பல வரன்றி மேதகு – சிந்தா:5 1200/1
போல் பல கவர்களும் பட்டது ஆயிடை – சிந்தா:5 1212/3
பறவை மா நாகம் வீழ்ந்து பல உடன் பதைப்ப போன்றும் – சிந்தா:5 1283/1
தடம் பல தழீஇயது தக்க நாடு அது – சிந்தா:6 1439/2
கலை தொகை நலம் பல கடந்த காளை-தான் – சிந்தா:6 1489/1
போர் பல கடந்த வேலோய் மாயம்-கொல் போற்றி என்றாள் – சிந்தா:7 1720/4
ஆனியம் பல கழிய ஆயிடை – சிந்தா:7 1761/2
விண்டு மது விட்டு விரி போது பல பொதுளி – சிந்தா:7 1780/2
தாழ்ந்து பல தட்பம் தாம் செய்ய ஏல் பெற்று – சிந்தா:7 1810/2
ஒண் மணி பல உடைந்து ஒருங்கு அவை தூளியாய் – சிந்தா:8 1899/2
மாலை பல தாழ்ந்து மது பிலிற்றி மணம் கமழும் – சிந்தா:9 2018/1
பொங்கு கதிர் மின்னு புகழ் கலங்கள் பல பரப்பி – சிந்தா:9 2025/2
படு கண் முழவின் இமிழ் அருவி வரையும் காடும் பல போகி – சிந்தா:10 2172/1
ஒன்று ஆயினும் பல ஆயினும் ஓர் ஓச்சினுள் எறிய – சிந்தா:10 2262/1
கொடி பல அணிந்த மார்பின் கோவிந்தன் வாழ்க என்று – சிந்தா:10 2285/3
பொங்கு மா நிரை புரளவும் பொலம் கொள் தேர் பல முறியவும் – சிந்தா:10 2306/3
சந்தனம் சொரி தண் கதிர் திங்கள் அம் தொகை தாம் பல
குங்கும கதிர் குழவி அம் செல்வனோடு உடன் பொருவ போல் – சிந்தா:10 2307/1,2
போழும் மால் விசும்பு என பல பொலம் கொடி எடு-மின் – சிந்தா:12 2391/4
கவரி தொகை பல வீசும் காவலர் – சிந்தா:12 2427/3
மன்னு மாலை பல தாழ்ந்து மண புகை விம்மி மல்கிய – சிந்தா:12 2470/2
எடுத்து எறி கவரி வீச இயம் பல முழங்கி ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2524/3
பதம் பல பார்க்கும் சாயல் பாவை மற்று அநங்க மாலை – சிந்தா:12 2584/3
மடுவில் மதர்த்து உணரா வாழை தண்டில் பல துஞ்சும் – சிந்தா:13 2601/2
நாடு ஆர் புகழாளை நாண மொழிகள் பல கூறி – சிந்தா:13 2605/3
கொடி பல பூத்து சூழ்ந்த குங்கும குன்றம் ஒத்தான் – சிந்தா:13 2731/4
நாம நால் கதி நவைதரு நெறி பல ஒருவி – சிந்தா:13 2753/2
தடம் கடல் நடுவுள் தீவு பல உள அவற்றுள் தோன்றி – சிந்தா:13 2842/2

TOP


பல-காலும் (1)

நொந்தேன் பல-காலும் நோயோடே வீகின்றேன் – சிந்தா:7 1806/3

TOP


பலகை (4)

பலகை செம்பொன் ஆக பளிங்கு நாயா பரப்பி – சிந்தா:4 927/1
வட்டிகை மணி பலகை வண்ண நுண் துகிலிகை – சிந்தா:4 1107/1
அரக்கு உண் பஞ்சிகள் திரட்டி அரு மணி மரகத பலகை
பரப்பி இட்டன போல கோபங்கள் பயிர் மிசை பரவ – சிந்தா:7 1564/1,2
கொய்தகைய பூம் பொதும்பர் குளிரும் மர பலகை
செய்யவளின் சிறிது மிகை சேயவளை கண்டார் – சிந்தா:7 1782/3,4

TOP


பலகையாக (1)

ஆகம் தான் ஓர் மணி பலகையாக முலைகள் நாய் ஆக – சிந்தா:7 1657/1

TOP


பலகையும் (1)

நேர் மர பலகையும் நிரைத்த தானை ஓர் – சிந்தா:10 2218/3

TOP


பலர் (6)

தாம் பலர் கவரி வீச கிண்கிணி ததும்ப நாக – சிந்தா:3 561/2
பனிக்கும் நுண் நுசுப்பின் பாவை ஒருத்தி நாம் பலர் என்று எண்ணி – சிந்தா:3 745/2
பலர் நலம் பழிச்சுபு பரவ ஏகினான் – சிந்தா:5 1252/2
மல்லல் அம் கங்கை போலும் பலர் முயங்கு ஆர மார்பின் – சிந்தா:9 2084/1
பால் நிமிர் கதிர் வெள்ளி மணை மிசை பலர் வாழ்த்தி – சிந்தா:12 2429/3
சிங்கம் நடப்பது போல் சேர்ந்து பூ தூய் பலர் வாழ்த்த – சிந்தா:13 2608/1

TOP


பலர்க்கு (1)

பைம்பொன் விளை தீவில் நிதி தடிந்து பலர்க்கு ஆர்த்தி – சிந்தா:1 106/2

TOP


பலரால் (1)

இழந்தார் பலரால் இடும்பை நீர் யாற்றுள் – சிந்தா:13 2621/2

TOP


பலரும் (3)

மாதரார் பலரும் வீச வளர்ந்து எழு சிங்கம் போல – சிந்தா:13 2615/2
பாரகம் கழுநர் போல பரூஉ தடி பலரும் ஏந்தி – சிந்தா:13 2771/1
பலரும் ஏத்தினர் பாடினர் ஆடினர் – சிந்தா:13 3001/2

TOP


பலவிற்று (1)

பைம் புற பலவிற்று ஒருபால் எல்லாம் – சிந்தா:4 869/4

TOP


பலவின் (5)

சினை துணர் முழவு அன பலவின் தீம் கனி – சிந்தா:3 825/1
சொன்ன நல் மலரும் அல்லனவும் வீழ் பலவின் சூழ் சுளைகளும் – சிந்தா:7 1652/1
அள் இலை பலவின் அளிந்து வீழ் சுளையும் கனிந்து வீழ் வாழையின் பழனும் – சிந்தா:10 2109/1
திண் நிலை பலவின் தேம் கொள் பெரும் பழம் கொண்டு கீறி – சிந்தா:13 2724/3
பழுத்த தீம் பலவின் கனி வாழையின் – சிந்தா:13 3069/1

TOP


பலவு (1)

பலவு ஈன்றன முள் உடை அள் அமிர்தும் – சிந்தா:5 1191/3

TOP


பலவும் (10)

முனை திறம் உருக்கி முன்னே மொய் அமர் பலவும் வென்றான் – சிந்தா:1 205/2
பலவும் மிக்கனர் தேவரின் பார்த்திவர் – சிந்தா:1 246/4
பால் நெறி பலவும் நீக்கி பருதி அம் கடவுள் அன்ன – சிந்தா:1 374/2
செது மக பலவும் பெற்று சிந்தை கூர் மனத்தை ஆகி – சிந்தா:4 1124/2
கூற்றங்கள் பலவும் தொக்க கூற்றத்தில் கூற்றம் ஒப்பான் – சிந்தா:4 1143/4
விண்டு ஒழுகு தீம் கனிகள் பலவும் ஆர்ந்த வியன் சோலை – சிந்தா:5 1225/2
மதி மிகுத்து அவலம் நீக்கும் மந்திரம் பலவும் செய்தான் – சிந்தா:5 1273/4
எண் தவ பலவும் செய்தாம் என்று கேளாது இது என்பார் – சிந்தா:5 1276/4
பலவும் பூத்தன கோங்கம் பைம் துகில் முடி அணிந்து அவர் பின் – சிந்தா:7 1558/3
பின்னை யான் பலவும் பேசில் தான் ஒன்று மிழற்றும் பைம் பூண் – சிந்தா:7 1626/2

TOP


பலா (1)

ஆர்புறு பலா பழம் அழிந்த நீள் களம் – சிந்தா:1 58/3

TOP


பலாசில் (1)

துன்னினர் பலாசில் செய்த துடுப்பின் நெய் சொரிந்து வேட்ப – சிந்தா:3 834/2

TOP


பலி (9)

உடை கடல் ஒலியினொடு உறுவார் பலி செல – சிந்தா:1 119/2
பலி கொண்டு பேராத பாசம் இவள் கண் – சிந்தா:3 653/1
எரி கொன்று ஈன்ற இலை பலி போல் இருத்தியால் என் இன்னுயிரே – சிந்தா:7 1662/4
மண் விளக்கி மலர் பலி சிந்தினார் – சிந்தா:12 2394/3
பெரும் பலி சோற்றின் ஈதல் பெரிது அரிது ஆகுமேனும் – சிந்தா:13 2926/2
அரும் பலி அனைத்தும் ஈயின் அது பொருள் குன்று கண்டீர் – சிந்தா:13 2926/4
கை பலி உண்டியானும் வெள்ளில் மேல் கவிழ நீரும் – சிந்தா:13 2984/2
மெய் பொதிந்து உயர்ந்த கோமான் விரை பலி சுமந்த அன்றே – சிந்தா:13 3049/4
வண்டு சூழ் பூ பலி சுமந்து தான் வலம் – சிந்தா:13 3052/1

TOP


பலியும் (1)

இன் மது பலியும் பூவும் சாந்தமும் விளக்கும் ஏந்தி – சிந்தா:2 471/3

TOP


பவ்வ (1)

பவ்வ தங்கண் பிறந்து பனி பெயர்க்கும் தண் ஊற்றது ஆகி – சிந்தா:7 1672/1

TOP


பவ்வத்து (2)

கூடகம் கொண்ட வாழ் நாள் உலந்ததேல் கொல்லும் பவ்வத்து
ஊடகம் புக்கு முந்நீர் அழுந்தினும் உய்வர் நல்லார் – சிந்தா:3 510/2,3
பவ்வத்து பிறந்த வெய்ய பருதி போல் திறலினாற்கு – சிந்தா:7 1736/1

TOP


பவ்வம் (2)

பவ்வம் நின்று இயம்புவது ஒத்த என்பவே – சிந்தா:1 42/4
எண் திசை வளியும் ஈண்டி எதிரெதிர் கலாவி பவ்வம்
கொண்டு மேல் எழுவது ஒப்ப குளிறி நின்று அதிர்ந்து மேகம் – சிந்தா:3 508/1,2

TOP


பவணத்து (1)

பவணத்து ஒரு பாங்கினதால் அளிதோ – சிந்தா:13 2853/4

TOP


பவணமாதேவன் (1)

பைம் கழல் மன்னர் மன்னன் பவணமாதேவன் என்பான் – சிந்தா:13 2856/1

TOP


பவதத்தன் (1)

பல் நூல் கேள்வி உடையேன் யான் பவதத்தன் என்பேன் என்றான் – சிந்தா:7 1594/4

TOP


பவம் (1)

பவம் பரிக எமக்கும் என்று பணிந்து அவர் உவப்ப ஈ-மின் – சிந்தா:3 605/2

TOP


பவழ (20)

பஞ்சி மெல் விரலில் பாணி பண் ஒலி பவழ செ வாய் – சிந்தா:1 110/2
கணி புனை பவழ திண் காழ் கம்பல கிடுகின் ஊன்றி – சிந்தா:1 113/2
மன் பெரும் பவழ குப்பை வால் அணிகலம் செய் குப்பை – சிந்தா:1 114/3
பவழ வாய் பரவை அல்குல் என்று இவை பருகும் வேலான் – சிந்தா:1 191/1
பளிக்கு அறை பவழ பாவை பரிசு என திகழும் சாயல் – சிந்தா:1 192/1
படு திரை பவழ வாய் அமுதம் மாந்தியும் – சிந்தா:1 196/1
பவழ வாய் செறுவு தன்னுள் நித்திலம் பயில வித்தி – சிந்தா:1 379/1
குலவும் பவழ உழக்கில் கோதை புரள பாடி – சிந்தா:4 927/3
பாம்பு பைத்து ஆங்கு அனைய பவழ பட அரவு அல்குலார் – சிந்தா:7 1656/2
போகக்கு ஏற்ற புனை பவழ அல்குல் கழகம் ஆக – சிந்தா:7 1657/2
சாத்துறி பவழ கன்னல் சந்தன ஆலவட்டம் – சிந்தா:8 1906/3
காதலார்க்கு அமிர்து ஈந்த கடல் பவழ கடிகை வாய் – சிந்தா:10 2241/1
ஆடவர் ஆண்மை தோற்றும் அணி கிளர் பவழ திண் கை – சிந்தா:10 2299/1
அம் மலர் அடியும் கையும் அணி கிளர் பவழ வாயும் – சிந்தா:12 2446/1
நீடு ஆர மாலை நிழல் மாண்ட பவழ மாலை – சிந்தா:12 2565/2
மங்கை நல்லார் பவழ அம்மி அரைத்த சாந்தம் மலர் பெய் மாலை – சிந்தா:12 2592/2
அரும் கலம் நிறைந்த அம் பூம் பவழ கால் திகழும் பைம்பொன் – சிந்தா:13 2975/1
தத்து நீர் தண் கடல் பவழ தாமமும் – சிந்தா:13 3010/3
செறி இரும் பவழ செப்பு தெண் கடல் திரையின் நேரே – சிந்தா:13 3047/4
பகல் வளர் பவழ செம் தீ பருதி முன் பட்டதே போல் – சிந்தா:13 3053/1

TOP


பவழத்து (1)

முழங்கு திரு மணி முறுவல் முருக்கு இதழ் கொடி பவழத்து
தழங்கு குரல் வாய் தளை அவிழ்ந்த மந்தாரம் தவ நாறும் – சிந்தா:13 3088/1,2

TOP


பவழத்தொடு (2)

முந்நீர் பிறந்த பவழத்தொடு சங்கும் முத்தும் – சிந்தா:0 5/1
பைம் காசும் முத்தும் பவழத்தொடு பைம்பொன் ஆர்ந்த – சிந்தா:11 2341/3

TOP


பவழம் (9)

கோடு பறை ஆர்ப்ப கொழும் தாள் பவழம் கொல்லா – சிந்தா:3 501/3
பண்ணார் கிளவி பவழம் புரை செ வாய் – சிந்தா:4 1065/4
பவழம் கொள் கோடு நாட்டி பைம்பொனால் வேலி கோலி – சிந்தா:5 1268/1
வார்ந்து இலங்கு எயிறு அணி பவழம் மாண்ட வாய் – சிந்தா:6 1465/1
பரு சுதர் பவழம் நோன் தாழ் பல் மணி கதவு சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1504/4
பொற்றது ஓர் பவழம் தன் மேல் புனை மணி அழுத்தி ஆங்கு – சிந்தா:10 2247/3
குன்றின் மேல் பவழம் போல கோமுகன் தோன்றினானே – சிந்தா:10 2272/4
பனி வரை முளைத்த கோல பருப்பு உடை பவழம் போல – சிந்தா:10 2273/1
பங்கயம் அனைய செம் கண் பகு ஒளி பவழம் செ வாய் – சிந்தா:13 2801/2

TOP


பவழமும் (1)

பல் கதிர் மணியும் பொன்னும் பவழமும் குயிற்றி செய்த – சிந்தா:10 2139/1

TOP


பவழமே (1)

பவழமே அனையன பல் மயிர் பேர் எலி – சிந்தா:8 1898/2

TOP


பவள (41)

பஞ்சி அடி பவள துவர் வாய் அவள் – சிந்தா:1 219/1
மலங்க மணி மலர்ந்த பவள கொம்பு முழு மெய்யும் – சிந்தா:1 340/3
பல் வினை பவள பாய் கால் பசு மணி இழிகை வம்பு ஆர் – சிந்தா:3 558/1
மன் பவள மேல் நவின்று பளிக்கு அலகு பரப்பி – சிந்தா:3 593/3
இரும் கடல் பவள செ வாய் திறந்து இவள் பாடினாளோ – சிந்தா:3 658/3
எரி மலர் பவள செம் வாய் இன் நரம்பு உளர மைந்தர் – சிந்தா:3 662/3
தேம் தாமம் செம் பவள தாமம் செம்பொன் எரி தாமம் மின்னு திரள் தாமங்கள் – சிந்தா:3 680/1
பணிவரும் பைம்பொன் பத்தர் பல் வினை பவள ஆணி – சிந்தா:3 722/1
கிளை நரம்பு அனைய தீம் சொல் பவள வாய் திகழ தேன் சோர் – சிந்தா:3 841/2
பௌவ நீர் பவள கொடி போல்பவள் – சிந்தா:4 874/1
பணிவரும் பவள பாவை பரிவு கொண்டு அனையது ஒப்பாள் – சிந்தா:4 1049/4
ஒத்து ஒளிர் பவள வாய் ஓவ கைவினை – சிந்தா:4 1075/2
அந்துவர் பவள வாய் அம் மழலை இன்சொலார் – சிந்தா:4 1099/2
ஆய் மணி பவள திண்ணை அரும் பெறல் கரகத்து அங்கண் – சிந்தா:4 1126/1
இட்டு இடை பவள செ வாய் தத்தையும் இதனை கேட்டாள் – சிந்தா:4 1145/4
பன் மணி கடகம் சிந்த பருப்பு உடை பவள தூண் மேல் – சிந்தா:5 1282/1
அரத்த வாய் பவள செம் தாள் பெடை அன்னம் அழுவது ஒத்தாள் – சிந்தா:5 1385/4
பண் அவாம் பவள செ வாய் படா முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:6 1528/3
வண் சிறை பவள செ வாய் பெடை அன்ன மடமை கூர – சிந்தா:7 1623/1
ஆம்பல் நாறும் அரக்கார் பவள வாயார் அமுதம் அன்னார் – சிந்தா:7 1656/1
ஆலும் மா பவள குளம்பு ஆர்ந்தன – சிந்தா:7 1774/2
பைம் துகில் மகளிர் தேன் சோர் பவள வாய் திகழ நாணி – சிந்தா:7 1819/1
வடிவம் இது மூப்பு அளிது வார் பவள வல்லி – சிந்தா:9 2023/1
தீம் கரும்பு மென்று அனைய இன் பவள செ வாய் – சிந்தா:9 2034/3
பாலுற்ற பவள செ வாய் தத்தையால் பரிவு தீர்ந்தேம் – சிந்தா:9 2044/4
எல் பக எரியும் மாலை பவள தூண் பொருந்தி இன் நீர் – சிந்தா:9 2073/2
வழி வளர் மயில் அம் சாயல் பவள பூம் பாவை அன்ன – சிந்தா:9 2074/1
கோல நீர் பவள குளம்பு உடையன குதிரை – சிந்தா:10 2161/4
நல் ஒளி பவள செ வாய் நல் மணி எயிறு கோலி – சிந்தா:10 2317/1
பைம் கண் உளை எருத்தின் பல் மணி வாள் எயிற்று பவள நாவின் – சிந்தா:11 2371/1
பால்கடல் முளைத்த ஓர் பவள பூம் கொடி – சிந்தா:12 2413/1
நான்ற பொன் மணி மாலை நகு கதிர் பவள தூண் – சிந்தா:12 2433/1
சீவகன் என்னும் செம் நீர் பவள மா கடலுள் பாய்வான் – சிந்தா:12 2460/2
தொய் அற பெய்த தூ நீர் தொடு கடல் பவள செப்பும் – சிந்தா:12 2474/4
பணிவு இல் சாயல் பருகி பவள கொடி – சிந்தா:12 2480/3
பட்ட வான் பவள காம்பின் குடை நிழல் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:12 2523/4
அட்டும் தேன் அணிந்த மாலை பவள கொம்பு அணிந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2533/4
தோள் நீர் கடலுள் பவள வாய் தொண்டை கனிகள் தொழுதனவே – சிந்தா:13 2697/4
ஏதம் இல் எயிறு அணி பவள வாய் தொடுத்து – சிந்தா:13 2848/2
இன்னரே நங்கைமார் என்று ஏத்திய பவள செம் நா – சிந்தா:13 2952/2
பாம்பு உடைய நோக்கி பதுமை பவள வாய் – சிந்தா:13 2958/2

TOP


பவளத்து (2)

தத்தும் நீர் பவளத்து உறை நித்திலம் – சிந்தா:4 895/1
முந்நீர் பவளத்து உறை நித்தில முத்தம் – சிந்தா:4 1067/1

TOP


பவளத்துள் (1)

புனம் சேர் கொடி முல்லை பூம் பவளத்துள் புக்கு பூத்த போலும் – சிந்தா:3 636/2

TOP


பவளநீர் (1)

பாற்றுளி பவளநீர் பெருகி ஊன் திரண்டு – சிந்தா:13 2934/1

TOP


பவளம் (10)

கொள் பவளம் கோத்த அனைய கால குன்றி செம் கண – சிந்தா:1 70/2
வெந்து எரி பசும்பொன் வெள்ளி பளிங்கொடு பவளம் பாய்த்தி – சிந்தா:3 585/2
வாயே வளர் பவளம் மாந்தளிரே மா மேனி – சிந்தா:3 652/2
அடி மனை பவளம் ஆக அரும் பொன்னால் அலகு சேர்த்தி – சிந்தா:3 837/1
கடல் அம் பவளம் மணையில் கன பொன் கயிற்றில் காய் பொன் – சிந்தா:4 922/1
நுண் துகில் நுழைந்த அல்குல் பவளம் ஒத்து இனியது ஒன்றே – சிந்தா:5 1184/4
பால் நக்க தீம் சொல் பவளம் புரை பாவை அன்ன – சிந்தா:7 1866/2
தெளித்த இன் முறுவல் அம் பவளம் செற்றவாய் – சிந்தா:8 1941/1
நலம் கிளர் பவளம் நன் பொன் விரல் மணி ஆழி மின்ன – சிந்தா:12 2441/2
அணி தகு பவளம் ஏற்ப கடைந்து முத்து அழுத்தி அம் பொன் – சிந்தா:12 2478/1

TOP


பவளமும் (4)

மணியும் முத்தும் மாசறு பொன்னும் பவளமும்
அணியும் பெய்யும் மாரியின் ஏற்பார்க்கு அவை நல்கி – சிந்தா:1 365/1,2
திங்கள் மதி முகத்த சேலும் பவளமும் சிலையும் முத்தும் – சிந்தா:3 643/1
பன் மணியும் முத்தும் பவளமும் பைம்பொன்னும் கோத்தால் ஒப்ப – சிந்தா:7 1652/3
பச்சிலை பட்டும் முத்தும் பவளமும் இமைக்கும் அல்குல் – சிந்தா:9 2090/1

TOP


பவளமோடு (1)

பட்டு உலாய் கிடந்த செம்பொன் பவளமோடு இமைக்கும் அல்குல் – சிந்தா:9 2047/1

TOP


பவன (1)

மின்னும் கொடி தேர் விசயமும் புரவி பவன வேகமும் – சிந்தா:10 2175/2

TOP


பவித்திர (2)

பங்கய நெடும் கணாளை பவித்திர குமரன் என்றான் – சிந்தா:5 1169/4
பைய உண்ட பின் கொட்டை மேல் பவித்திர தும்பி பறந்ததே – சிந்தா:10 2311/4

TOP


பவித்திரமும் (1)

பால் நலம் கொள் தீம் கிளவி பவித்திரமும் நல்க – சிந்தா:9 2024/3

TOP


பவித்திரன் (2)

எரி பொன் நீள் முடி கவித்தனன் பவித்திரன் தொழுதே – சிந்தா:11 2366/4
பணை முலை மகளிர் எல்லாம் பவித்திரன் படையது ஆக – சிந்தா:13 2655/2

TOP


பவித்திரைக்கு (1)

பட்டம் நுதல் மின்னின் நகு பவித்திரைக்கு தோன்றி – சிந்தா:7 1791/2

TOP


பழ (7)

விலக்கு இல் சாலை யாவர்க்கும் வெப்பின் மு பழ சுனை – சிந்தா:1 75/1
பழ குலை கமுகும் தெங்கும் வாழையும் பசும்பொன்னாலும் – சிந்தா:1 115/3
இன் பழ கிளவியின் இறைஞ்சி ஏத்தினாள் – சிந்தா:1 324/4
பாங்கரில் பழங்கள் துய்ப்ப பழ வினை பரியும் அன்றே – சிந்தா:6 1429/4
பொடித்தான் கதிரோன் திரை நெற்றி புகழ் மு_பழ நீர் பளிங்கு அளைஇ – சிந்தா:11 2356/3
பல் பழ மணி கொம்பு ஈன்று பரிசில் வண்டு உண்ண பூத்து – சிந்தா:13 2728/2
முழுதும் முந்திரிகை பழ சோலை தேன் – சிந்தா:13 3063/1

TOP


பழக்கம் (1)

உடன் உறை பழக்கம் இல்லை ஒழி மதியத்தை காதல் – சிந்தா:13 2618/3

TOP


பழங்கள் (4)

தேமாங்கனி சிதறி வாழை பழங்கள் சிந்தும் – சிந்தா:1 31/3
பாளை வாய் கமுகு இனம் பழங்கள் சிந்துமே – சிந்தா:1 57/4
தேன் நெய் ஊன் கிழங்கு காய் பழங்கள் செற்றிய – சிந்தா:5 1201/3
பாங்கரில் பழங்கள் துய்ப்ப பழ வினை பரியும் அன்றே – சிந்தா:6 1429/4

TOP


பழங்களும் (1)

தூங்கு உறி கிடந்து காயும் பழங்களும் துய்ப்ப நில்லா – சிந்தா:6 1429/1

TOP


பழம் (20)

காய் மாண்ட தெங்கின் பழம் வீழ கமுகின் நெற்றி – சிந்தா:1 31/1
செய்ய சந்தனம் தீம் பழம் ஆதியா – சிந்தா:1 37/3
பழம் கொள் தெங்கு இலை என பரந்து பாய் புனல் – சிந்தா:1 40/1
ஆர்புறு பலா பழம் அழிந்த நீள் களம் – சிந்தா:1 58/3
பாசவல் இடிப்பவர் உலக்கை வாழை பல் பழம்
ஆசினி வருக்கை மா தடிந்து தேம் கனி உதிர்த்து – சிந்தா:1 68/1,2
ஊசல் ஆடும் பைம் கமுகு தெங்கின் ஒண் பழம் பரீஇ – சிந்தா:1 68/3
உலக்கையால் உதிர்ந்தன தெங்கின் ஒண் பழம்
நிலத்து அவை சொரிதலின் வெரீஇய மஞ்ஞை போய் – சிந்தா:1 92/2,3
பாளை மென் கமுகின் பழம் மெல் இலை – சிந்தா:1 132/1
நுன் பழம் பகை தவ நூறுவாய் என – சிந்தா:1 324/3
பழம் குழைந்து அனையது ஓர் மெலிவின் பை என – சிந்தா:5 1183/1
பாளை வாய் கமுகின் நெற்றி படு பழம் உதிர விண்டு – சிந்தா:5 1198/1
அல்ல தீம் பழம் காய் கிழங்கு ஆதியா – சிந்தா:6 1422/3
மருவி பைம் கறி வாரி பழம் தழீஇ – சிந்தா:7 1606/2
பாட்டினை கேட்டலோடும் பழம் பகை நட்பும் ஆமே – சிந்தா:7 1741/1
பருக்கென்ற கோலம் மரல் பல் பழம் போன்று கொப்புள் – சிந்தா:11 2339/2
வருக்கையின் பழம் வாழையின் கனி – சிந்தா:12 2402/1
அளிந்த தீம் பழம் இஞ்சி ஆர்ந்த நீர் – சிந்தா:13 2682/1
திண் நிலை பலவின் தேம் கொள் பெரும் பழம் கொண்டு கீறி – சிந்தா:13 2724/3
இ பழம் துரந்து கொண்ட சிலதனும் என்னை ஒத்தான் – சிந்தா:13 2726/2
இ பழம் இன்று போகத்து இன்பமே போலும் என்று – சிந்தா:13 2726/3

TOP


பழமால் (1)

பஞ்சி அடர் அனிச்சம் நெருஞ்சி ஈன்ற பழமால் என்று – சிந்தா:1 341/1

TOP


பழவினை (3)

பழவினை பரிய நோற்பான் விஞ்சையர் வேந்தன் சென்றான் – சிந்தா:1 408/4
பாடகம் போல சூழ்ந்த பழவினை பயத்தின் என்றான் – சிந்தா:3 510/4
பறவையும் நிழலும் போல பழவினை உயிரோடு ஆடி – சிந்தா:13 2877/2

TOP


பழன (3)

பால் சுவை அறிந்து அவை பழன தாமரை – சிந்தா:1 47/1
பரித்தவை பழன நாரை பார்ப்பொடு மருதில் சேக்கும் – சிந்தா:7 1853/3
கரும்பு அலால் காடு ஒன்று இல்லா கழனி சூழ் பழன நாடும் – சிந்தா:13 2902/1

TOP


பழனங்கள் (1)

பொன் குன்று-ஆயினும் பூம் பழனங்கள் சூழ் – சிந்தா:4 1031/1

TOP


பழனம் (3)

கால் பொர கரிந்த காமர் பங்கய பழனம் ஒத்தார் – சிந்தா:3 663/4
பழனம் வெள் தாமரை பனிக்கும் ஆறு போல் – சிந்தா:6 1555/2
சென்று அ பழனம் படப்பை புனல் நாடு சேர்ந்தான் – சிந்தா:8 1934/4

TOP


பழனும் (4)

குலை வாழை பழுத்த கொழும் பழனும்
நிலை மாத்தன தேம் உறும் தீம் கனியும் – சிந்தா:5 1191/1,2
தேன் நெய் வாசவல் குவவி தீம் கனி வாழையின் பழனும்
ஊனை உண்டவர் உருகும் பசும் தினை பிண்டியும் ஒருங்கே – சிந்தா:7 1562/2,3
அள் இலை பலவின் அளிந்து வீழ் சுளையும் கனிந்து வீழ் வாழையின் பழனும்
புள்ளி வாழ் அலவன் பொறி வரி கமம் சூல் ஞெண்டினுக்கு உய்த்து நோய் தணிப்பான் – சிந்தா:10 2109/1,2
நல்ல கொழும் பழனும் கிழங்கும் தந்து நவை தீர்த்தார்க்கு – சிந்தா:13 2602/2

TOP


பழி (14)

பழி படா வகையில் காக்கும் படு நுகம் பூண்பல் என்றான் – சிந்தா:1 203/4
பெய் மலர் அலங்கல் மார்ப பெரும் பழி ஆயிற்று அன்றே – சிந்தா:1 208/4
பால் நிற வண்ணன் நோக்கில் பழி உடைத்து என்று கண்டாய் – சிந்தா:1 209/2
படு பழி மறைக்கல் ஆமோ பஞ்சவர் அன்று பெற்ற – சிந்தா:1 211/1
தோன்றினான் குன்றத்து உச்சி சுடர் பழி விளக்கு இட்ட அன்றே – சிந்தா:1 262/4
பாருள் மன்னும் பழி பண்பனுக்கு இன்று விளைந்ததே – சிந்தா:4 1148/4
செல்வன் உற்ற சிறை செய்யவள் நீக்கும் என்றால் பழி
இல்லை-ஆயின் அவள் யான் எனும் வேற்றுமை இல்லையே – சிந்தா:4 1150/1,2
பெரும் படை தான் வரின் பின்றி நீங்கின் பழி
தரும் படித்து அன்றியும் சாற்றுவல் கேள்-மினோ – சிந்தா:7 1827/3,4
பட்ட பழி வெள்ளி மலை மேல் பரத்தல் அஞ்சி – சிந்தா:7 1876/1
பட்ட பழி காத்து புகழே பரப்பின் அல்லால் – சிந்தா:7 1876/3
புதைய இ பொழிலை போர்த்து ஓர் பொய் பழி பரந்தது என் மேல் – சிந்தா:10 2144/2
பாரில் தேர் செலின் பழி பெரிது உடைத்து என நாணி – சிந்தா:10 2160/3
மாலைக்கு இன்றே மாய்ந்தது மாயா பழி என்பார் – சிந்தா:11 2329/3
என்று எனக்கு ஒழியும் அம்மா பழி என இலங்கு செம்பொன் – சிந்தா:13 2647/3

TOP


பழிக்கு (1)

கொன்னும் வையகம் கொழிக்கும் பழிக்கு என் செய்கோ தெய்வமே – சிந்தா:4 1149/4

TOP


பழிச்சவாறு (1)

பனி மலர் தூய் நின்று பழிச்சவாறு என்னே – சிந்தா:7 1609/4

TOP


பழிச்சிய (1)

பண்ணினார் முடி பழிச்சிய மணி பொனில் குயிற்றி – சிந்தா:11 2362/3

TOP


பழிச்சு (1)

பண்பு ஆர்ந்த கொடும் புருவம் பழிச்சு ஆனா படியவே – சிந்தா:1 166/4

TOP


பழிச்சுகின்றதே (1)

பட்டது ஓர் பொருளின் இனி பழிச்சுகின்றதே – சிந்தா:13 3041/4

TOP


பழிச்சுபு (1)

பலர் நலம் பழிச்சுபு பரவ ஏகினான் – சிந்தா:5 1252/2

TOP


பழித்த (4)

வாய்ந்த இ மாதர் சுண்ணம் சீவகன் பழித்த பின்றை – சிந்தா:9 2043/1
பெண்மையால் பழித்த மந்தி பெரு மகிழ் உவகை செய்வான் – சிந்தா:13 2724/2
பாட்டு அரும் பனி மதி பழித்த முக்குடை – சிந்தா:13 2844/2
படை குழாம் பாரில் செல்லும் பால்கடல் பழித்த அன்றே – சிந்தா:13 3050/4

TOP


பழித்தது (1)

தாங்குபு தழுவிக்கொண்டு தன்னை தான் பழித்தது அன்றே – சிந்தா:13 2723/4

TOP


பழித்தன (1)

பழித்தன ஒழித்தல் சீலம் பார் மிசை அவர்கட்கு என்றான் – சிந்தா:13 2822/4

TOP


பழித்து (3)

ஈடு சால் போர் பழித்து எருமை போத்தினால் – சிந்தா:1 59/1
நஞ்சு இறைகொண்ட நாக படம் பழித்து அகன்ற அல்குல் – சிந்தா:6 1538/2
பழித்து பசும்பொன் உலகு குடி போயிற்று ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2969/4

TOP


பழிப்பின் (1)

பால் அருவி திங்கள் தோய் முத்த மாலை பழிப்பின் நெடும் குடை கீழ் பாய் பரி மான் தேர் – சிந்தா:1 291/1

TOP


பழிப்பு (4)

பரப்பு இன்றி நுதி உயர்ந்து பழிப்பு அற திரண்டு நீண்டு – சிந்தா:1 178/2
பசும் கதிர் கடவுள் யோகம் பழிப்பு அற நுனித்து வல்லான் – சிந்தா:3 621/1
பழிப்பு இல கொணர்ந்து பூட்டு பாக நீ என்று நிற்பார் – சிந்தா:3 783/4
பால்கடல் கேள்வி யாரை பழிப்பு அற நாட்டினானே – சிந்தா:13 2916/4

TOP


பழியாமை (1)

குடின் பழியாமை ஓம்பின் கொற்ற வேல் மன்னர் மற்று உன் – சிந்தா:13 2911/1

TOP


பழியும் (3)

பாவமும் பழியும் உற்றார் பற்பலர் கேள் இது என்றான் – சிந்தா:1 206/4
ஆவது ஆக புகழும் பழியும் எழும் நாள் அவை – சிந்தா:4 1151/1
தனக்கு யான் உயிரும் ஈவேன் தான் வர பழியும் நீங்கும் – சிந்தா:10 2147/1

TOP


பழியொடு (1)

பழியொடு மிடைந்த தேனும் சீறடி பரவினாற்கு – சிந்தா:12 2512/1

TOP


பழு (6)

புள் பயில் பழு மரம் பொலிவிற்று ஆகிய – சிந்தா:1 93/3
கவர் பழு காய் குலை கனிய கா உறீஇ – சிந்தா:3 826/2
பார் கெழு பழு மர பறவை ஒத்தவே – சிந்தா:3 828/4
செம் பழு காயை வாங்கி திருநிலத்து எடுத்து கொண்டு ஆங்கு – சிந்தா:4 1128/2
பொருவில் யானையின் பழு போல் பொங்கு காய் குலை அவரை – சிந்தா:7 1561/2
செம் களி விராய காயும் செம் பழு காயும் தீம் தேன் – சிந்தா:12 2473/2

TOP


பழுக்காய் (1)

பல் பழுக்காய் குலை பெய்த பண்டியும் – சிந்தா:1 62/3

TOP


பழுக்காயினோடு (1)

ஒண் பழுக்காயினோடு உருவம் மெல் இலை – சிந்தா:6 1441/2

TOP


பழுத்த (3)

குலை வாழை பழுத்த கொழும் பழனும் – சிந்தா:5 1191/1
பழுத்த கற்பக பன் மணி கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 2671/2
பழுத்த தீம் பலவின் கனி வாழையின் – சிந்தா:13 3069/1

TOP


பழுத்தவர்க்கும் (1)

சொல் பழுத்தவர்க்கும் ஆண்மை சொல்லலாம் தன்மைத்து அன்றி – சிந்தா:2 435/3

TOP


பழுத்தன (1)

மானிடம் பழுத்தன கிலுத்தம் மற்று அவற்று அயல் – சிந்தா:8 1900/1

TOP


பழுத்திட்டன (1)

கொம்பு உற பழுத்திட்டன கோ அரை – சிந்தா:4 869/2

TOP


பழுத்து (3)

வில் பழுத்து உமிழ்ந்த வெய்ய வெம் நுனை பகழி மைந்தர் – சிந்தா:2 435/1
மல் பழுத்து அகன்ற மார்பத்து இடம் கொண்டு வைக செம் நா – சிந்தா:2 435/2
கொல் பழுத்து எரியும் வேலார் கொடும் சிலை குழைவித்தாரே – சிந்தா:2 435/4

TOP


பழுதாகின் (1)

பாக வரை வாங்கி பழுதாகின் பாவியேற்கு – சிந்தா:4 1038/1

TOP


பழுது (8)

பழுது இன்றி மூழ்கும் பகழி தொழில் வல்ல காளை – சிந்தா:2 445/2
பழுது எண்ணும் வன் மனத்தார் ஓட்டை மர செவியர் கேளார் பால் போன்று – சிந்தா:6 1552/2
பழுது கண்ணரிந்து கொல்லும் படை உடன் ஒடுங்கும் பற்றாது – சிந்தா:8 1891/3
பழுது இல் சீர் பம்மை தன் பள்ளி நண்ணினாள் – சிந்தா:13 2630/4
பல் பகல் துய்த்த இன்பம் பழுது என கவல்ப கண்டாய் – சிந்தா:13 2810/3
பனித்தும் என்று உற்ற-போழ்தே பழுது இலா அறிவின் என் ஆம் – சிந்தா:13 2939/4
பழுது இல் நறு நெய் கடல் சுடர் போல் பல்லாண்டு எல்லாம் பரியாரே – சிந்தா:13 3020/4
பழுது இல் வாய்மொழி பண்ணவன் என்பவே – சிந்தா:13 3063/4

TOP


பழுது-ஆயினும் (1)

இ நீர என் சொல் பழுது-ஆயினும் கொள்ப அன்றே – சிந்தா:0 5/3

TOP


பழுப்பு (1)

பந்தியா பழுப்பு நாறின் சூத்திரன்-பாலது என்றான் – சிந்தா:5 1287/4

TOP


பழுவம் (1)

பனி வெண் திரை சூழ் கடல் போல் பழுவம் தோன்றிற்று அவணே – சிந்தா:6 1414/4

TOP


பழைய (1)

பழைய நண்பனை பண்புளி எய்தினான் – சிந்தா:5 1338/4

TOP


பள்ளி (27)

பை நாக பள்ளி மணி வண்ணனின் பாயல் கொண்டு – சிந்தா:0 17/1
எந்தாய் வெறு நிலத்து சேர்தியோ என்று இனைந்து இரங்கி பள்ளி படுத்தார்களே – சிந்தா:1 292/4
பன் மணி விளக்கின் நீழல் நம்பியை பள்ளி சேர்த்தி – சிந்தா:1 317/2
தண்டாரணியத்து தாபத பள்ளி ஒன்று – சிந்தா:1 337/3
ஆறு மட பள்ளி ஆகுலம் ஆக – சிந்தா:2 426/2
பள்ளி கொள் களிறு போல பரிவு விட்டு உயிர்த்து என் பாவை – சிந்தா:4 905/1
தோயும் திரைகள் அலைப்ப தோடு ஆர் கமல பள்ளி
மேய வகையில் துஞ்சும் வெள்ளை அன்னம் காண்-மின் – சிந்தா:4 930/3,4
இது பள்ளி இடம் பனி மால் வரைதான் – சிந்தா:5 1194/1
கரப்பு நீர் கங்கை அம் கள் கடி மலர் கமல பள்ளி
திருத்தகு திரைகள் தாக்க சேப்புழி சேவல் நீங்க – சிந்தா:5 1385/1,2
பனி கொள் பூம் பொழில் பள்ளி கண்டான்-அரோ – சிந்தா:6 1421/4
நல்லவே நுகர்வார் பள்ளி நண்ணினான் – சிந்தா:6 1422/4
இன் புகை ஆர்ந்த இழுதார் மென் பள்ளி மேல் – சிந்தா:7 1576/1
பொற்பு உடை அமளி அங்கண் பூவணை பள்ளி மேலால் – சிந்தா:7 1710/1
தூமம் ஆர்ந்த துகில் அணை பள்ளி மேல் – சிந்தா:7 1715/1
ஐயர் உறை பள்ளி இடம் ஆண்டு அழகர் காண – சிந்தா:7 1782/1
வரை உடுத்த பள்ளி இடமாக அதில் மேயோள் – சிந்தா:7 1786/1
நங்கைக்கு இயன்ற நறும் பூ அணை பள்ளி என்றான் – சிந்தா:8 1977/4
கான் அவாம் கடி நாறும் மென் பள்ளி மேல் – சிந்தா:8 1983/3
பயிர்ப்பு இல் பூம் பள்ளி வைகு பகட்டு எழில் மார்ப என்றாள் – சிந்தா:8 1989/4
பள்ளி மேல் எழுதப்பட்ட பாவை போல் ஆயினாளே – சிந்தா:8 1990/4
பள்ளி வாய் நந்தும் ஆமையும் பணித்து பல் மலர் வழிபட குறைக்கும் – சிந்தா:10 2109/3
கடி நல் மலர் பள்ளி களிப்ப காம கடல் ஆழ்ந்தான் – சிந்தா:12 2503/4
பள்ளி செம்பொன் படை அமளி மேல் மழலை மணி யாழ் தான் வெளவி – சிந்தா:12 2591/2
பழுது இல் சீர் பம்மை தன் பள்ளி நண்ணினாள் – சிந்தா:13 2630/4
மாசு இல் பூம் பள்ளி வைகி வளர்ந்து எழு மகளிர் ஒப்ப – சிந்தா:13 2712/3
பார் நிறை அடிசில் பள்ளி தளியொடு சாலை எல்லாம் – சிந்தா:13 2971/3
இழுதார் மென் பள்ளி பூம் தாது பொங்க இருவர் பாலர் ஆகி இன்புறுபவே – சிந்தா:13 3137/4

TOP


பள்ளிமாட (1)

பள்ளிமாட மண்டபம் பசுங்கதிர்ப்ப வண்ணமே – சிந்தா:1 146/4

TOP


பள்ளியாக (1)

வெம் சிறை பள்ளியாக விழு முலை தடத்து வைக – சிந்தா:6 1538/3

TOP


பள்ளியும் (1)

கூத்து அறாத பள்ளியும் கொற்றம் அன்ன மங்கையர் – சிந்தா:1 154/3

TOP


பள்ளியுள் (4)

உழலை பாய்ந்து உலா முன்றில் பள்ளியுள்
மழலை தீம் சொல்லார் மறுக வாய்விட்டார் – சிந்தா:2 422/3,4
வருந்தும் நீர்மை அ மாதவர் பள்ளியுள்
குருந்தம் ஏறிய கூர் அரும்பார் முல்லை – சிந்தா:5 1195/1,2
பயன் இழைத்த மென் பள்ளியுள் பைம் தொடி – சிந்தா:5 1310/3
பரிவின் மாதவர் பள்ளியுள் விட்டதே – சிந்தா:7 1779/4

TOP


பள்ளியே (3)

செம்மை மாதவர் செய் தவ பள்ளியே – சிந்தா:1 347/4
தேன் இயம்பும் ஓர் தேம் பொழில் பள்ளியே – சிந்தா:1 359/4
பால் நிலா கதிர் பாய்தரு பள்ளியே – சிந்தா:13 2669/4

TOP


பளிக்கு (8)

பளிக்கு அறை பவழ பாவை பரிசு என திகழும் சாயல் – சிந்தா:1 192/1
தண் துளி பளிக்கு கோல் போல் தாரையாய் சொரிந்து தெய்வம் – சிந்தா:3 508/3
எரி மணி பளிக்கு மாடத்து எழுந்தது ஓர் காமவல்லி – சிந்தா:3 549/1
மன் பவள மேல் நவின்று பளிக்கு அலகு பரப்பி – சிந்தா:3 593/3
பாவை அவள் இருக்கும் இடம் பளிக்கு சுவர் இயற்றி – சிந்தா:3 594/1
பளிக்கு ஒளி மணி சுவர் எழினி பையவே – சிந்தா:3 655/1
மண்டப பளிக்கு அறை மருங்கு ஒர் மா நிழல் – சிந்தா:7 1622/3
நீர் திரள் பளிக்கு தூணி சொரிந்திட நின்று வென்றான் – சிந்தா:13 3071/3

TOP


பளிங்கில் (2)

பருமை குரு பளிங்கில் புகழ் பஞ்சி முழுது அடுத்த – சிந்தா:3 843/2
கூட்டு அரக்கு எறிந்த பஞ்சின் கூடிய பளிங்கில் தோன்றும் – சிந்தா:5 1166/3

TOP


பளிங்கு (4)

வான் பளிங்கு உருவ தூணே மறைபவும் ஆய அன்றே – சிந்தா:3 764/4
பலகை செம்பொன் ஆக பளிங்கு நாயா பரப்பி – சிந்தா:4 927/1
பளிங்கு போழ்ந்து அருகு பொன் பதித்த பத்தியின் – சிந்தா:6 1479/2
பொடித்தான் கதிரோன் திரை நெற்றி புகழ் மு_பழ நீர் பளிங்கு அளைஇ – சிந்தா:11 2356/3

TOP


பளிங்கொடு (1)

வெந்து எரி பசும்பொன் வெள்ளி பளிங்கொடு பவளம் பாய்த்தி – சிந்தா:3 585/2

TOP


பளித (3)

ஆனா பளித நறும் சுண்ணம் உகிரின் உழுது ஆங்கு அணிந்தாரே – சிந்தா:13 2692/4
தின் பளித மாலை திரள் தாமம் திகழ் தீம் பூ – சிந்தா:13 2919/1
நறும் புகை நான நாவி குழம்பொடு பளித சுண்ணம் – சிந்தா:13 2994/1

TOP


பளிதம் (2)

சண்பக மாலை வேய்ந்து சந்தனம் பளிதம் தீற்றி – சிந்தா:4 1081/1
ஆய்ந்த மெல் இலை பளிதம் ஆதியா – சிந்தா:12 2403/2

TOP


பற்பல்-கால் (1)

பரப்பு அமை கதல் தாயர் பற்பல்-கால் புல்லி கொண்டு – சிந்தா:3 560/2

TOP


பற்பல (1)

பால் வரை மணியும் பொன்னும் பற்பல கொண்டு புக்கு – சிந்தா:3 588/2

TOP


பற்பலர் (1)

பாவமும் பழியும் உற்றார் பற்பலர் கேள் இது என்றான் – சிந்தா:1 206/4

TOP


பற்ற (3)

வண்ண மேகலைகளை பற்ற அற்று உதிர்ந்தன – சிந்தா:1 72/3
நல் சுண பட்டு உடை பற்ற நாணினால் – சிந்தா:1 91/2
தோய்ந்த தன் காதலன் பற்ற அற்று சொரிகின்ற மேகலை போல் வீழ்ந்த வாளை – சிந்தா:13 2860/3

TOP


பற்றல் (1)

பற்றோடே நிற்பின் என்றும் திருமகள் பற்றல் செல்லாள் – சிந்தா:13 2983/4

TOP


பற்றலின் (1)

அம் துகில் பற்றலின் காசு அரிந்து அணி கிளர் – சிந்தா:1 121/2

TOP


பற்றா (1)

பற்றா மன்னன் நகர் புறமால் பாயல் பிணம் சூழ் சுடுகாடால் – சிந்தா:1 310/1

TOP


பற்றாது (1)

பழுது கண்ணரிந்து கொல்லும் படை உடன் ஒடுங்கும் பற்றாது
ஒழிக யார்-கண்ணும் தேற்றம் தெளிகுற்றார் விளிகுற்றாரே – சிந்தா:8 1891/3,4

TOP


பற்றார் (2)

பார் மிசை உலகம் ஏத்தும் படுகளம் கண்டு பற்றார்
போர்முக களிற்று வெண்கோடு உழுத செம் சால் கொள் மார்பின் – சிந்தா:3 817/1,2
பணித்ததே செய்து பற்றார் பகை முதல் அடர்த்தும் என்றார் – சிந்தா:7 1817/3

TOP


பற்றி (15)

ஒல்கி ஓர் கொம்பு பற்றி ஒரு கணால் நோக்கி நின்றாள் – சிந்தா:1 319/4
திருந்துபு வணங்க பற்றி சென்று தன் உரிமை காட்ட – சிந்தா:3 548/2
பை பருகு அல்குல் இலயம் பற்றி பதன் அமைத்த பாவை நிருத்தம் நோக்கி – சிந்தா:3 682/3
பண்ணிய இலயம் பற்றி பாடிய வனப்பும் நோக்கி – சிந்தா:3 727/2
படையது செவியும் கண்ணும் பற்றி நின்றிட்ட அன்றே – சிந்தா:3 794/4
பண்ணிய வீதி பற்றி மண்டலம் பயிற்றினானே – சிந்தா:3 795/4
நெட்டு இரும் கூந்தலாள் தன் நேர் வளை முன்கை பற்றி
கட்டு அழல் வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:3 835/3,4
உச்சியும் மருங்கும் பற்றி பிளந்து உயிர் பருகி கோண்மா – சிந்தா:4 1153/2
சூழ்வினையாளர் ஆங்கண் ஒருவனை தொடர்ந்து பற்றி
போழ் பட பிளந்து வாளின் புரட்டி இட்டு அரிய கண்டே – சிந்தா:4 1163/2,3
ஆழ் அளை உடும்பு பற்றி பறித்து மார்பு ஒடுங்கி உள்ளான் – சிந்தா:5 1230/2
தடி சுவைத்து ஒளிறும் வேலான் தன் கையால் முன் கை பற்றி
இடி முரசு அனைய சொல்லால் இற்றென விளம்புகின்றான் – சிந்தா:7 1685/3,4
பாடுதும் பாவை பொற்பே பற்றி மற்று எமக்கு நல்கின் – சிந்தா:9 2046/1
பரிவு உற்று கெடாமல் செல்வம் பற்றி யார் அதனை வைப்பார் – சிந்தா:10 2316/4
ஒளிர் வளை கையை செல்வன் விடுத்து அவள் இடக்கை பற்றி
வளர் எரி வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:12 2468/3,4
அலைத்தனர் கொண்டு பற்றி அரும் சிறை அழுத்துகின்றார் – சிந்தா:13 2884/2

TOP


பற்றிய (1)

பற்றிய விசும்பு-இடை பரவும் மா முகில் – சிந்தா:13 2833/2

TOP


பற்றின் (1)

மாற்றவர் மற படை மலைந்து மதில் பற்றின்
நூற்றுவரை கொல்லியொடு நூக்கி எறி பொறியும் – சிந்தா:1 101/1,2

TOP


பற்றினார் (1)

மட்டு அவிழ்ந்த கோதையார்கள் வந்து வாயில் பற்றினார் – சிந்தா:4 1107/4

TOP


பற்றினானே (1)

வாய்ந்த கை புரட்டி மாதோ மருள்தக பற்றினானே – சிந்தா:12 2496/4

TOP


பற்று (5)

பாவியேன் உயிர் பாழ் உடல் பற்று விட்டு – சிந்தா:3 761/2
பரல் தலை முரம்பின் சில் நீர் வறும் சுனை பற்று விட்ட – சிந்தா:5 1385/3
பரந்த தீம் புனல் மருதம் பற்று விட்டு இன மயில் அகவும் – சிந்தா:7 1557/3
பற்று ஆர்வம் செற்றம் முதலாக பாம்பு உரி போல் – சிந்தா:13 3039/1
நின்ற பற்று ஆர்வம் நீக்கி நிருமலன் பாதம் சேரின் – சிந்தா:13 3105/3

TOP


பற்றுபு (2)

பைம்பொன் கேடகம் வாளொடு பற்றுபு
செம்பொன் பாவையை சேவித்து முன்னினர் – சிந்தா:3 633/3,4
ஆண் திறம் களைவென் ஓடி பற்றுபு தம்-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1079/4

TOP


பற்றொடு (1)

மறுகல் நீ பற்றொடு ஆர்வம் விட்டிடு மரண அச்சத்து – சிந்தா:4 946/2

TOP


பற்றோடே (1)

பற்றோடே நிற்பின் என்றும் திருமகள் பற்றல் செல்லாள் – சிந்தா:13 2983/4

TOP


பறக்க (1)

அந்தரம் ஆறா யானை கொண்டு ஏற பறக்க எனில் பறந்திடும் திறலார் – சிந்தா:10 2156/2

TOP


பறக்கின்ற (1)

வேய்ந்த வெண் தாமரை கோதை போல விசும்பில் பறக்கின்ற வெள்ளை அன்னம் – சிந்தா:13 2860/1

TOP


பறக்கும் (2)

விண் தவழ் மேகம் போழ்ந்து விசும்பு-இடை பறக்கும் வெய்ய – சிந்தா:1 239/2
பகல் கொண்டு பறக்கும் தேரால் காளை-தன் பைம்பொன் தேரே – சிந்தா:3 796/4

TOP


பறந்ததே (3)

ஆணு பைங்கிளி ஆண்டு பறந்ததே – சிந்தா:4 1002/4
ஓலையோடு கொண்டு ஓங்கி பறந்ததே – சிந்தா:4 1032/4
பைய உண்ட பின் கொட்டை மேல் பவித்திர தும்பி பறந்ததே – சிந்தா:10 2311/4

TOP


பறந்தான் (1)

குரை கழல் மைந்தனை கொண்டு பறந்தான் – சிந்தா:3 521/4

TOP


பறந்திடும் (1)

அந்தரம் ஆறா யானை கொண்டு ஏற பறக்க எனில் பறந்திடும் திறலார் – சிந்தா:10 2156/2

TOP


பறந்து (3)

கனிப்புறு சொல் அளைஇ பறந்து காளை தன் – சிந்தா:4 1020/3
பறந்து இயல் தருக்கின பரவை ஞாட்பினுள் – சிந்தா:10 2215/1
பொங்கி மேல் பறந்து விண் புதைந்தது என்பவே – சிந்தா:13 2859/4

TOP


பறப்ப (1)

இடு மயிர் சிறகர் ஆக எழுந்து மேல் பறப்ப போல – சிந்தா:12 2525/2

TOP


பறப்பது (1)

மின் எழூஉ பறப்பது ஒத்து விசும்பு இவர்ந்து அமரன் சென்றான் – சிந்தா:4 959/4

TOP


பறப்பதே (2)

அழகிதா பறப்பதே போலவும் ஆர் புயல் – சிந்தா:7 1838/2
பார் மலி பரவை தானை பரப்பு-இடை பறப்பதே போல் – சிந்தா:7 1862/1

TOP


பறப்பன (1)

சிறகு உற பரப்பி அன்னம் பறப்பன போல ஈண்டி – சிந்தா:13 3084/3

TOP


பறவை (13)

பைத்து எழு திரை என பறவை ஆலுமே – சிந்தா:1 52/4
அளித்து அயில்கின்ற வேந்தன் அம் சிறை பறவை ஒத்தான் – சிந்தா:1 192/4
துன்பம் இல் பறவை ஊர்தி சேர்த்தினன் துணைவி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:1 273/4
நிலத்து-இடை பறவை மெய்ம்மறந்து வீழ்ந்தவே – சிந்தா:3 657/4
மண்ணவர் மகிழ வான் கண் பறவை மெய்ம்மறந்து சோர – சிந்தா:3 729/2
அண்ணல் தேர் பறவை என்பார் அருவமே உருவம் என்பார் – சிந்தா:3 795/1
பார் கெழு பழு மர பறவை ஒத்தவே – சிந்தா:3 828/4
காம்பு ஏர் பணை தோளி மென் பறவை கண்படுப்பித்து – சிந்தா:4 1040/2
பறவை தாது உண்ட வண்ணம் பட்டினி பரிவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:4 1125/4
கரும் சிறை பறவை ஊர்தி காமரு காளை-தான்-கொல் – சிந்தா:5 1261/1
பறவை மா நாகம் வீழ்ந்து பல உடன் பதைப்ப போன்றும் – சிந்தா:5 1283/1
முடி பொருள் பறவை கூற முற்றிழை நின்னை நோக்கி – சிந்தா:5 1396/2
பறவை தேர் நரகத்து பதைக்குங்கால் – சிந்தா:7 1633/3

TOP


பறவைகள் (2)

படர் தீர கொண்டு எழுந்த பறவைகள் பட நாகம் – சிந்தா:10 2242/3
பாவை என்று இரத்தும் என்ற பறவைகள் தம்முள் தாமே – சிந்தா:12 2510/4

TOP


பறவைகளும் (1)

விழுங்கும் என பறவைகளும் பிற விலங்கும் அடையா – சிந்தா:3 597/2

TOP


பறவையும் (2)

பாடு வண்டொடு பறவையும் நடுக்குறும் காப்பின் – சிந்தா:12 2379/2
பறவையும் நிழலும் போல பழவினை உயிரோடு ஆடி – சிந்தா:13 2877/2

TOP


பறவையோ (1)

பாய்ந்தது கலின மாவோ பறவையோ என்ன உட்கி – சிந்தா:3 787/1

TOP


பறித்த (2)

நிறத்து எறிந்து பறித்த நிணம் கொள் வேல் – சிந்தா:4 993/1
தணக்கு இற பறித்த போதும் தான் அளை விடுத்தல் செல்லா – சிந்தா:13 2887/1

TOP


பறித்தலின் (2)

புண் இடம் கொண்ட எஃகம் பறித்தலின் பொன் அனார் தம் – சிந்தா:1 284/1
பணித்தனர் பறித்தலின் பரவை மா நிலம் – சிந்தா:13 2820/2

TOP


பறித்தனர் (1)

பணிவு இலர் பறித்தனர் பரமன் சொன்ன நூல் – சிந்தா:13 2637/3

TOP


பறித்திட்டானே (1)

தான் உடை முல்லை எல்லாம் தாது உக பறித்திட்டானே – சிந்தா:3 686/4

TOP


பறித்திட (1)

நெற்றி மேல் எய்த கோலை பறித்திட உமிழ்ந்த நெய்த்தோர் – சிந்தா:10 2255/2

TOP


பறித்து (4)

நாறு இது பதம் என பறித்து நாள்செய்வார் – சிந்தா:1 45/3
ஆழ் அளை உடும்பு பற்றி பறித்து மார்பு ஒடுங்கி உள்ளான் – சிந்தா:5 1230/2
ஊன் வயிறு ஆர்ந்த வெள் வேல் ஒய் என பறித்து நக்கான் – சிந்தா:10 2290/3
நெஞ்சகம் நுழைந்த வேலை பறித்து வான் புண்ணுள் நீட்டி – சிந்தா:10 2293/2

TOP


பறிப்ப (1)

கோனார் பறிப்ப நலம் பூத்த இ கொடி இனி பூவா பிறர் பறிப்பவே – சிந்தா:1 296/4

TOP


பறிப்பவே (1)

கோனார் பறிப்ப நலம் பூத்த இ கொடி இனி பூவா பிறர் பறிப்பவே – சிந்தா:1 296/4

TOP


பறை (9)

வடு_உரை யாவர் பேர்ப்பார் வாய் பறை அறைந்து தூற்றி – சிந்தா:1 211/2
பைம் கண் களிற்றின் மேல் தன் பெயரினால் பறை அறைந்தான் வேல் மாரி பெய்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/3
தொண்டக பறை துடியோடு ஆர்த்து எழ – சிந்தா:2 418/2
கோடு பறை ஆர்ப்ப கொழும் தாள் பவழம் கொல்லா – சிந்தா:3 501/3
போர் பறை முழங்கி எங்கும் பொரு வளி புடைக்கப்பட்ட – சிந்தா:3 758/1
அரி பறை அனுங்க ஆர்க்கும் மேகலை குரலோடு ஈண்டி – சிந்தா:9 2082/3
பறை இசை வண்டு பாட பாகமே மறைய நின்றார் – சிந்தா:12 2537/3
அரி பறை மேகலை ஆகி ஆர்த்தவே – சிந்தா:13 2688/4
பறை அலகு அனைய வெண் பல் பசும் கழல் குண்டு பைம் கண் – சிந்தா:13 2773/3

TOP


பறைக்கலாமே (1)

பண்டை செய் தொழிலின் பாவம் பறைக்குற்றால் பறைக்கலாமே – சிந்தா:6 1434/4

TOP


பறைக்குற்றால் (1)

பண்டை செய் தொழிலின் பாவம் பறைக்குற்றால் பறைக்கலாமே – சிந்தா:6 1434/4

TOP


பறைகளும் (1)

கண் அகன் கடல் அம் கோடும் பறைகளும் முழங்கி விம்ம – சிந்தா:7 1859/1

TOP


பறைந்தன (1)

பரிந்த மாலை பறைந்தன குங்குமம் – சிந்தா:5 1349/1

TOP


பறையாய் (1)

பறையாய் அறையும் பசப்பு என்று பகர்ந்து வாடி – சிந்தா:8 1963/3

TOP


பறையின் (1)

பறையின் ஆலுவ படு சினை நாவலின் கனி போல் – சிந்தா:10 2159/3

TOP


பறையும் (2)

எடுத்தனர் விளியும் சங்கும் வீளையும் பறையும் கோடும் – சிந்தா:2 447/3
பறையும் சங்கும் பரந்து ஒலித்து ஆர்த்து எழ – சிந்தா:7 1776/1

TOP


பன் (19)

பரவை வெம் கதிர் செல்வன பன் மயிர் – சிந்தா:1 126/3
சித்திரத்து இயற்றிய செல்வம் மல்கு பன் மணி – சிந்தா:1 150/2
பயில் கதிர் பரு மணி பன் மயிர் செய் கேடகம் – சிந்தா:1 276/2
பன் மணி விளக்கின் நீழல் நம்பியை பள்ளி சேர்த்தி – சிந்தா:1 317/2
கிழவுதான் விளைக்கும் பைம் கூழ் கேட்டிரேல் பிணி செய் பன் மா – சிந்தா:1 379/3
பன் மலர் கிடங்கு சூழ் பசும்பொன் பாம்புரி – சிந்தா:5 1250/2
பன் மணி கடகம் சிந்த பருப்பு உடை பவள தூண் மேல் – சிந்தா:5 1282/1
பரிதி பட்டது பன் மணி நீள் விளக்கு – சிந்தா:5 1304/1
விரி கதிர் விளங்கு பன் மீன் கதிரொடு மிடைந்து திங்கள் – சிந்தா:5 1352/1
எண் இல் பன் மலர் கஞலி இன வண்டு பாண் முரன்று உளதே – சிந்தா:7 1566/4
பன் மணியும் முத்தும் பவளமும் பைம்பொன்னும் கோத்தால் ஒப்ப – சிந்தா:7 1652/3
பணி நலம் புதியது உண்டான் பன் மலர் மாலை கொண்டேன் – சிந்தா:7 1665/3
பன் மயில் குழாம் ஒத்தார் பாவைமார்களே – சிந்தா:13 2636/4
பழுத்த கற்பக பன் மணி கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 2671/2
பருதியின் இயன்றது ஒக்கும் பன் மலர் கண்ணி வாடா – சிந்தா:13 2800/4
பூவை கிளி தோகை புணர் அன்னமொடு பன் மா – சிந்தா:13 2875/1
விழித்து வியன் கோயில் பன் மீன் பரந்து இமைக்கும் பனியார் வானம் – சிந்தா:13 2969/3
தொழுதி பன் மீன் குழாம் சூழ துளும்பாது இருந்த திங்கள் போல் – சிந்தா:13 3020/1
அந்தரத்து அலர்ந்த பன் மீன் எனைத்து உள அனைத்தும் மாதோ – சிந்தா:13 3048/4

TOP


பன்றி (9)

எஞ்சாத இன்ப கொடி தாழ்த்ததும் பன்றி எய்து – சிந்தா:0 25/3
கரும் பொன் இயல் பன்றி கத நாகம் விடு சகடம் – சிந்தா:1 104/1
பிறை எயிற்று எரி கண் பேழ் வாய் பெரு மயிர் பைம்பொன் பன்றி
அறை என திரியும் ஆய் பொன் பூமியின் நிறைந்து மன்னர் – சிந்தா:10 2180/1,2
ஆய்ந்த பொன் பன்றி நெற்றி அரும் துகள் ஆர்ப்ப எய்தான் – சிந்தா:10 2181/4
சிலை வைத்த மார்பின் தென்னன் திரு மணி பன்றி நோக்கி – சிந்தா:10 2190/3
போர் தகல் விசும்பில் வந்து பொறித்திரி பன்றி மூன்றும் – சிந்தா:10 2200/1
நெறியின் வில் ஊன்றி நிற்ப நிழல் மணி பன்றி அற்று – சிந்தா:10 2201/2
உரல் தலை உருவ பன்றி இடம் வலம் திரிய நம்பன் – சிந்தா:10 2202/2
இருந்தவன் பொறியும் பன்றி இயல்தரும் பொறியும் அற்று ஆங்கு – சிந்தா:10 2204/3

TOP


பன்றியை (1)

படர் சிலை குழைய வாங்கி பன்றியை பதைப்ப எய்தான் – சிந்தா:10 2182/4

TOP


பன்றியோடு (1)

மோழலம் பன்றியோடு முளவுமா காதி அட்ட – சிந்தா:5 1233/2

TOP


பன்னரு (1)

பன்னரு மாலையாற்கு பட்டதை எவன்-கொல் என்னா – சிந்தா:4 1085/2

TOP


பன்னல் (1)

பன்னல் அம் பஞ்சி குன்றம் படர் எரி முகந்தது ஒப்ப – சிந்தா:10 2274/1

TOP


பன்னி (2)

பன்னி சொன்ன பதினைந்தும் படுத்தார் பாவைமார்களே – சிந்தா:12 2470/4
பட்டார் உறு துன்பம் பன்னி சொலலாமோ – சிந்தா:13 2798/4

TOP


பன்னிரு (3)

பன்னிரு கோடி உய்த்து கந்துகன் பணிந்து சொன்னான் – சிந்தா:4 1117/4
பரவை மா நிலம் பன்னிரு காதமே – சிந்தா:5 1196/4
பனை திரண்டு அனைய தோளாய் பன்னிரு மதியின் என்றான் – சிந்தா:5 1220/4

TOP


பன்னீர் (1)

கறை பன்னீர் ஆண்டு உடன் விடும்-மின் காமர் சாலை தளி நிறும்-மின் – சிந்தா:1 306/1

TOP


பனி (52)

பைத்து அங்கு ஓர் நாகம் பனி மா மதி என்று தீண்ட – சிந்தா:0 18/3
மோட்டு இறா பனி கிடங்கு உழக்க மொய்த்து எழுந்து – சிந்தா:1 95/3
நீர் உடை குவளையின் நெடும் கண் நின்ற வெம் பனி
வார் உடை முலை முகம் நனைப்ப மாதர் சென்ற பின் – சிந்தா:1 274/1,2
பார் உடை பனி கடல் சுடுவது ஒத்து உலம்பினான் – சிந்தா:1 274/4
படை அவிழ்ந்த கண் பனி நீர் பாய விம்மா பரு முத்த நா மழலை கிண்கிணியினார் – சிந்தா:1 293/3
சிந்தித்து இரங்கி அழுவன போல் பனி சேர் கண்ணீர் சொரிந்தனவே – சிந்தா:1 312/4
பல் பூம் பொய்கை தாமரை போன்றும் பனி வானத்து – சிந்தா:1 364/1
பாட்டு அரும் பகடு வீழ்ந்த பனி வரை குனிவது ஒத்தே – சிந்தா:2 436/4
பல்லினால் சுகிர்ந்த நாரில் பனி மலர் பயில பெய்த – சிந்தா:2 438/1
பனி வளர் கோதை மாதர் பாவையை பரவி வைத்தார் – சிந்தா:2 486/4
பனி இரு விசும்பில் தேவர் பான்மையிற்று என்று சொன்னான் – சிந்தா:3 553/4
பால் நிற பனி வரை மேல் நிறம் மிகுத்தன – சிந்தா:3 573/1
பண் நிற சுரும்பு சூழும் பனி முல்லை சூட்டு வேய்ந்தார் – சிந்தா:3 624/4
பனி கொள் மால் வரை என படு மத களிறு இரீஇ – சிந்தா:3 704/2
பனி கதிர் பகை மலர் பாதம் சேர்ந்ததே – சிந்தா:4 1020/4
ஓதம் முத்து உகுப்ப போல் உண்கண் வெம் பனி உகுத்து – சிந்தா:4 1102/3
இது பள்ளி இடம் பனி மால் வரைதான் – சிந்தா:5 1194/1
பனி ஆர் மலர் மேல் படு வண்டு இனமே – சிந்தா:5 1375/4
தெண் பனி அனைய கண்ணீர் சே_இழை தாயர் எல்லாம் – சிந்தா:5 1398/2
தண் பனி முருக்கப்பட்ட தாமரை காடு போன்றார் – சிந்தா:5 1398/3
சொரி பனி முருக்க நைந்து சுடர் முகம் பெற்ற-போதே – சிந்தா:5 1404/1
பையவே பரந்து நோக்கி பனி வரை நெற்றி சேர்ந்தான் – சிந்தா:5 1406/4
பனி வெண் திரை சூழ் கடல் போல் பழுவம் தோன்றிற்று அவணே – சிந்தா:6 1414/4
பனி கொள் பூம் பொழில் பள்ளி கண்டான்-அரோ – சிந்தா:6 1421/4
பனி கொள் மா மதி போல் பசப்பு ஊர யான் – சிந்தா:6 1510/3
பனி மதியின் கதிர் பருகும் ஆம்பல் போல் – சிந்தா:6 1554/1
பனி மலர் தூய் நின்று பழிச்சவாறு என்னே – சிந்தா:7 1609/4
பவ்வ தங்கண் பிறந்து பனி பெயர்க்கும் தண் ஊற்றது ஆகி – சிந்தா:7 1672/1
பையவே பெயர்ந்து போகி பனி மலர் கோதை மார்பின் – சிந்தா:7 1718/3
வந்து பனி வார்ந்து முலை கலிங்கம் அது நனைப்ப – சிந்தா:7 1785/2
பட்டமும் பனி வரை மின் என கட்டினான் – சிந்தா:7 1835/4
வீழ் பனி பாறைகள் நெறி எலாம் வெம் வெயில் – சிந்தா:8 1904/1
வரு பனி சுமந்த வாள் கண் வன முலை பொழிந்த தீம் பால் – சிந்தா:8 1911/2
வரு பனி இருளும் ஆக மதிக்க எம் அடிகள் என்றார் – சிந்தா:8 1930/4
தெள் நீர் பனி கயத்து மட்டு அவிழ்ந்த தேன் குவளை – சிந்தா:8 1968/1
பனி பிறை பூணினான் தன் பாண் வலை சென்று பட்டாள் – சிந்தா:9 2040/4
பனி மலர் காடு போன்றார் படர் சிலை தொடாத வேந்தர் – சிந்தா:10 2199/3
பனி வரை முளைத்த கோல பருப்பு உடை பவழம் போல – சிந்தா:10 2273/1
பண் கேழ் மொழியீர் நெடும் கண் பனி வீழ்த்தல் வேண்டா – சிந்தா:11 2346/4
மலங்கி வாள் கண்கள் வரு பனி சுமந்து உடன் வெருவி – சிந்தா:12 2381/2
பனி மயிர் குளிர்ப்பன பஞ்சின் மெல்லிய – சிந்தா:12 2471/1
உற்று மை கலந்து கண்கள் வெம் பனி உகுத்த அன்றே – சிந்தா:12 2508/4
பால் மிசை சொரியும் திங்கள் பனி கடல் முளைத்தது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2658/4
பால்கடல் பனி மதி பரவை தீம் கதிர் – சிந்தா:13 2746/1
கொண்டு கூர்ம் பனி குலைத்திடும் நிலைக்கள குறும்பும் – சிந்தா:13 2750/2
பனி முகில் முளைத்த நான்கு பசும் கதிர் திங்கள் ஒப்ப – சிந்தா:13 2807/1
பாட்டு அரும் பனி மதி பழித்த முக்குடை – சிந்தா:13 2844/2
பங்கய பனி தடம் சேர பார்ப்பு அனம் – சிந்தா:13 2859/2
பாய்ந்து துகைப்ப கிழிந்த கூழை பனி தாமரை சூழ் பகல் கோயிலே – சிந்தா:13 2860/4
சொரிந்தன கண் பனி துதித்து காதலால் – சிந்தா:13 3009/2
பால்கடல் பனி மதி போல வீழ்ந்ததே – சிந்தா:13 3035/4
பங்கய பகை வந்து என்ன பனி வரை உருவி வீசும் – சிந்தா:13 3072/2

TOP


பனிக்கும் (6)

பஞ்சி மேலும் பனிக்கும் பனிக்குமே – சிந்தா:1 134/4
பனிக்கும் நுண் நுசுப்பின் பாவை ஒருத்தி நாம் பலர் என்று எண்ணி – சிந்தா:3 745/2
பஞ்சி மேல் மிதிக்கும் போதும் பனிக்கும் சீறடியினாளே – சிந்தா:6 1531/4
பழனம் வெள் தாமரை பனிக்கும் ஆறு போல் – சிந்தா:6 1555/2
சால தாம் பனிக்கும் பொய்கை தாமரை நீரர்-ஆயின் – சிந்தா:10 2284/3
இவ்வென உரைத்தும் என்று நினைப்பினும் பனிக்கும் உள்ளம் – சிந்தா:13 2762/3

TOP


பனிக்குமே (1)

பஞ்சி மேலும் பனிக்கும் பனிக்குமே – சிந்தா:1 134/4

TOP


பனித்தல் (1)

பஞ்சி கொண்டு எழுதி ஆர்ந்த சீறடி பனித்தல் அஞ்சி – சிந்தா:13 2949/1

TOP


பனித்து (2)

படு சின வெகுளி நாக பை தலை பனித்து மாழ்க – சிந்தா:13 2900/3
அறிவரிது உணர்வு நாணி தலை பனித்து அஞ்சும் சாந்தம் – சிந்தா:13 3047/3

TOP


பனித்தும் (1)

பனித்தும் என்று உற்ற-போழ்தே பழுது இலா அறிவின் என் ஆம் – சிந்தா:13 2939/4

TOP


பனிப்ப (2)

திருந்து மதி தெவ்வர் தலை பனிப்ப திருந்தின்றே – சிந்தா:1 104/4
பட நாகம் தோல் உரித்தால் போல் துறந்து கண்டவர் மெய் பனிப்ப நோற்றிட்டு – சிந்தா:6 1546/1

TOP


பனிப்புறும் (1)

பொன் பனிப்புறும் பொற்பினார் நலம் – சிந்தா:13 2684/1

TOP