பௌ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பௌவ 1
பௌவத்து 1
பௌவம் 2

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


பௌவ (1)

பௌவ நீர் பவள கொடி போல்பவள் – சிந்தா:4 874/1

TOP


பௌவத்து (1)

இளம் கதிர் பருதி பௌவத்து இறுவரை இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2129/4

TOP


பௌவம் (2)

பாடு இரும் பௌவம் முந்நீர் பட்டது பகர்தலோடும் – சிந்தா:3 582/3
நீல் நிற பௌவம் மேய்ந்து சூல் முற்றி நீல மேகம் – சிந்தா:3 789/1

TOP