போ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

போ 4
போ-மின் 7
போ-மின்கள் 1
போ-மினம் 1
போக்க 1
போக்கி 10
போக்கிய 1
போக்கினாரே 1
போக்கினால் 1
போக்கினாள் 2
போக்கினானே 1
போக்கு 5
போக்குகின்றாள் 1
போக்குவ 1
போக்குவல் 1
போக 19
போகக்கு 1
போகடாய் 1
போகத்தால் 1
போகத்து 3
போகம் 16
போகமும் 2
போகமே 2
போகல் 1
போகலாய் 1
போகா 2
போகார் 1
போகி 41
போகியும் 1
போகின் 1
போகினும் 1
போகு 3
போகுதிறம் 1
போகுதும் 1
போகும் 3
போகுமால் 1
போகுமாறும் 1
போகுமே 1
போகொட்டோம் 1
போகொடாத 1
போத்தினால் 1
போத்து 1
போத்தொடு 1
போத 1
போதக 1
போதகம் 7
போதர்வான் 1
போதர்வேன் 1
போதர 1
போதரா 1
போதரும் 1
போதல் 4
போதலும் 1
போதனபுரத்து 1
போதி 2
போதிகை 1
போதியோ 1
போதில் 4
போதின் 5
போதினால் 1
போது 62
போது-மின் 1
போதுக 1
போதும் 7
போதே 1
போதொடு 3
போதோ 1
போந்த 6
போந்தது 4
போந்தது-கொல் 1
போந்ததும் 1
போந்ததுவும் 1
போந்ததே 1
போந்தவாறு 1
போந்தவாறும் 1
போந்தன 1
போந்தாம் 1
போந்தார் 1
போந்தாள் 1
போந்தான் 5
போந்தீர் 1
போந்து 22
போந்தேன் 3
போம் 8
போமாறு 1
போய் 52
போய 6
போயது 1
போயவாறும் 1
போயிற்று 2
போயிற்றும் 1
போயிற்றே 1
போயின 2
போயினர் 1
போயினள் 1
போயினாய் 1
போயினார் 1
போயினீர் 1
போர் 61
போர்க்களத்து 1
போர்க்களம் 4
போர்க்கு 3
போர்த்த 16
போர்த்தது 2
போர்த்தன 1
போர்த்தனர் 1
போர்த்தாள் 1
போர்த்து 12
போர்ப்ப 1
போர்பினால் 1
போர்முக 1
போர்வை 14
போர்வையில் 1
போர்வையை 1
போர்வையொடு 1
போரில் 2
போரின் 1
போரினுள் 1
போரும் 3
போருள் 4
போல் 379
போல்பவள் 2
போல்வ 1
போல்வது 4
போல்வன 3
போல்வாய் 1
போல்வாளை 1
போல்வான் 1
போல 136
போலவும் 6
போலவே 1
போலா 1
போலாம் 1
போலும் 67
போலுமால் 3
போலுமே 1
போவ 1
போவதே 2
போவதோ 1
போவர் 2
போவல் 3
போவன 1
போவாய் 1
போவான் 1
போவேன் 1
போழ் 5
போழ்கலா 1
போழ்கள் 1
போழ்தல் 1
போழ்தலின் 1
போழ்தில் 5
போழ்தின் 4
போழ்து 4
போழ்தே 1
போழ்ந்த 2
போழ்ந்ததே 1
போழ்ந்தமை 1
போழ்ந்திட்ட 1
போழ்ந்திடவும் 1
போழ்ந்திடா 1
போழ்ந்து 23
போழ்வது 1
போழ்வன 1
போழ 2
போழப்பட்டார் 1
போழும் 6
போற்றலால் 1
போற்றார் 1
போற்றி 17
போற்றிய 1
போற்றினள் 1
போற்றினை 1
போற்று 4
போற்று-மின் 1
போற்றுபு 1
போன் 1
போன்ம் 2
போன்ற 12
போன்றது 6
போன்றதே 5
போன்றவன் 1
போன்றவே 23
போன்றவை 1
போன்றன 2
போன்றனன் 1
போன்றார் 4
போன்றாரே 1
போன்றான் 2
போன்று 82
போன்றும் 14
போன்றோர் 1
போன 1
போனார் 2

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


போ (4)

சேண் இகந்து உய்ய போ நின் செறி_தொடி ஒழிய என்றார் – சிந்தா:3 770/4
சொல் குன்றா புணர்கேன் சொல்லு போ என்றான் – சிந்தா:4 1031/4
போ உடம்பு வாழ் உயிர் பொன்று நீயும் இன்று எனா – சிந்தா:4 1104/2
போ அம்மா என்று உரைப்ப போவேன் முன் போயினாய் – சிந்தா:7 1804/3

TOP


போ-மின் (7)

இடை படாது ஓடி போ-மின் உய்ய என்று இரலை வாய் வைத்து – சிந்தா:2 447/2
ஒன்றே உயிரை உடையீர் ஒருவி போ-மின் இவள் கண் – சிந்தா:4 917/1
கோல் தொடி பாவை-தன்னை கொண்டு உய போ-மின் என்றான் – சிந்தா:4 981/4
செற்றால் அரிதால் சென்-மின் போ-மின் தீண்டாது – சிந்தா:4 1070/3
ஏதம் இது போ-மின் என என்னும் உரை ஈயான் – சிந்தா:9 2014/3
புல்லன்-மின் போ-மின் வேண்டா என்று அவள் புலந்து நீங்க – சிந்தா:9 2084/2
போ-மின் உம் உயிர் உய கொண்டு போய் மனம் – சிந்தா:12 2451/2

TOP


போ-மின்கள் (1)

ஊன் சேர் உயிர் உய்ய கொண்டு ஓடி போ-மின்கள் உரைத்தேம் என்று – சிந்தா:3 637/2

TOP


போ-மினம் (1)

பொய் உரை அன்று காணீர் போ-மினம் போகி நுங்கள் – சிந்தா:5 1411/3

TOP


போக்க (1)

பொன்னின் புனைந்து தான் போக்க நிகழ்வது ஓரான் மகிழ்வு எய்தி – சிந்தா:10 2175/3

TOP


போக்கி (10)

உரிமை முன் போக்கி அல்லால் ஒளி உடை மன்னர் போகார் – சிந்தா:1 272/1
ஒருங்கு கூடி சாதகம் செய்து ஒகை அரசர்க்கு உடன் போக்கி
கரும் கை களிறும் கம்பலமும் காசும் கவிகள் கொள வீசி – சிந்தா:1 308/2,3
செய் கழல் மன்னன் தேர்ந்து தேவியை பொறியில் போக்கி
மையல் கொள் நெஞ்சில் கல்லா மந்திரி விழுங்கப்பட்டான் – சிந்தா:1 385/3,4
புல்ல முரிந்தது என போக்கி தூமம் ஆர்ந்த துகில் உறையுள் – சிந்தா:3 719/3
தெழித்து தேர் கயிறு வாளால் அரிந்திட்டு புரவி போக்கி
பழிப்பு இல கொணர்ந்து பூட்டு பாக நீ என்று நிற்பார் – சிந்தா:3 783/3,4
மணி ஆர் வளை சேர் முன்கை வலனும் இடனும் போக்கி
இணை இல் தோழிமார்கள் இறுமால் இடை என்று இரங்க – சிந்தா:4 925/2,3
அம்பு அலர் கண்ணி ஆர நிதி அறைந்து ஒகை போக்கி
கம்பலம் போர்த்த போலும் கடி மலர் காவு புக்காள் – சிந்தா:5 1269/3,4
வெறுமையினவரை போக்கி வெள்ளிடை படாத நீரால் – சிந்தா:8 1908/3
புலி யாப்புறுத்தி கொண்டேன் போக்கி விட்ட பிழைப்பும் – சிந்தா:10 2197/1
வினை மயில் பொறியில் என்னை போக்கி விண் விரும்ப புக்கான் – சிந்தா:13 2614/3

TOP


போக்கிய (1)

மாண் நிற கரும் குழல் மருங்கில் போக்கிய
நாள் நிறம் மிகு கதிர் பட்டம் நல் ஒளி – சிந்தா:4 1010/2,3

TOP


போக்கினாரே (1)

கரும் கயல் அல்ல கண்ணே என கரி போக்கினாரே – சிந்தா:3 626/4

TOP


போக்கினால் (1)

கள் செய் கோதையினாய் கரி போக்கினால்
தெள்ளி நெஞ்சில் தெளிக என செப்பினான் – சிந்தா:4 889/3,4

TOP


போக்கினாள் (2)

குறுக வம் என கூனியை போக்கினாள் – சிந்தா:1 357/4
போக்கினாள் வளையும் போர்த்தாள் பொன் நிற பசலை மூழ்கிற்று – சிந்தா:5 1291/2

TOP


போக்கினானே (1)

போர் கெழு களத்து பாவம் புலம்பொடு போக்கினானே – சிந்தா:3 820/4

TOP


போக்கு (5)

ஊடு போக்கு இனியது அங்கு ஓர் ஐம் காதமே – சிந்தா:5 1207/4
புற்று-இடை வெகுளி நாகம் போக்கு அற கொண்டதேனும் – சிந்தா:5 1285/1
போந்து போக்கு அரியது அ பொழிலின் பெற்றியே – சிந்தா:7 1823/4
பொங்கு உளை புரவி வெள்ளம் போக்கு அற வளைத்து முற்றி – சிந்தா:7 1856/2
போக்கு அற பொருவன போன்று தீப்பட – சிந்தா:10 2231/3

TOP


போக்குகின்றாள் (1)

மாண் இழை வளை கை தம்மால் வட்டணை போக்குகின்றாள்
காண் வரு குவளை கண்ணால் காளை மேல் நோக்கினாளே – சிந்தா:5 1257/3,4

TOP


போக்குவ (1)

பொரு இல் நீள் அதர் போக்குவ போன்றவே – சிந்தா:1 339/4

TOP


போக்குவல் (1)

போக்குவல் பொழுதும் தாம் தம் பொன் அடி போற்றி என்றாள் – சிந்தா:7 1880/4

TOP


போக (19)

பொருந்துபு சிறுவன் கொண்டு பொலிவொடு புகன்று போக
திருந்திய நம்பி ஆர தும்மினன் தெய்வம் வாழ்த்திற்று – சிந்தா:1 388/2,3
முனிவு அரும் போக பூமி போகம் முட்டாது பெற்றும் – சிந்தா:3 553/1
புரி குழல் மடந்தை போக புலம்பொடு மடிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 560/4
நீர் நின்று இளகிற்று இது வேண்டா நீரின் வந்தது இது போக
வார் நின்று இளகும் முலையினாய் வாள் புண் உற்றது இது நடக்க – சிந்தா:3 718/1,2
காசு இல் போக கலப்பையும் கொண்டு அவண் – சிந்தா:4 864/3
தீது இல் ஆரம் நூல் பெய்வார் சிதர்ந்து போக சிந்துவார் – சிந்தா:4 1106/2
குன்று உறை குறவன் போக கூர் எரி வளைக்கப்பட்ட – சிந்தா:5 1237/3
அங்கு உறை அரவு தீண்டி ஒளவையோ என்று போக
கொங்கு அலர் கோதை நங்கை அடிகளோ என்று கொம்பு ஏர் – சிந்தா:5 1271/2,3
பொன் ஒப்பாளொடும் போக என போகடாய் – சிந்தா:5 1365/2
பொன் நகர் புக்க பின் அறிவல் போக என்றான் – சிந்தா:7 1620/3
போக மகளிர் வல கண்கள் துடித்த பொல்லா கனா கண்டார் – சிந்தா:10 2173/1
போக மா மழை போழ்ந்து புத-தொறும் – சிந்தா:12 2398/1
போக நீக்கி பொருவில் திருவில் உமிழ்ந்து மின்னு பொழியும் – சிந்தா:12 2440/2
போக பூமியும் பொன் கிளர் பூமியும் – சிந்தா:12 2580/3
சுந்து எழுந்து அரைத்தும் போக சுண்ணமா நுணுக்கி இட்டும் – சிந்தா:13 2774/3
பொறியார் போக பூமியுள் விலங்கும் ஆவர் ஒரு சாரார் – சிந்தா:13 2817/4
உடை மலர் கொய்து போக உகுத்திடுகின்றது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2992/3
கண் வெறி போக ஆங்கு ஓர் கடும் தவன் உருவம் நோக்கி – சிந்தா:13 3054/1
பொன் இயல் கற்பக போக பூமியார் – சிந்தா:13 3056/2

TOP


போகக்கு (1)

போகக்கு ஏற்ற புனை பவழ அல்குல் கழகம் ஆக – சிந்தா:7 1657/2

TOP


போகடாய் (1)

பொன் ஒப்பாளொடும் போக என போகடாய்
துன்னி தந்திலை நீ என தூ சிறை – சிந்தா:5 1365/2,3

TOP


போகத்தால் (1)

போகத்தால் விழுங்கப்பட்டு புறப்படான் புன்சொல் நாணான் – சிந்தா:13 2610/2

TOP


போகத்து (3)

போகத்து நெறியை காட்டும் பூமகள் புணர்ந்தது ஒப்பாள் – சிந்தா:3 738/4
இ பழம் இன்று போகத்து இன்பமே போலும் என்று – சிந்தா:13 2726/3
தெரிவு இல் போகத்து கூற்றுவன் செகுத்திட சிதைந்து – சிந்தா:13 2758/3

TOP


போகம் (16)

வான் வாய் வணக்கும் நலத்தார் முலை போகம் வேண்டான் – சிந்தா:0 29/2
அளந்தன போகம் எல்லாம் அவர் அவர்க்கு அற்றை நாளே – சிந்தா:1 213/2
முலை தலை போகம் மூழ்கி முகிழ் நிலா முடி கொள் சென்னி – சிந்தா:1 261/2
போகம் ஈன்ற புண்ணியன் எய்த கணையே போல் – சிந்தா:1 362/3
புணர்ந்தவர் பிரிதல் ஆற்றா போகம் ஈன்று அளிக்கும் சாயல் – சிந்தா:3 505/1
முனிவு அரும் போக பூமி போகம் முட்டாது பெற்றும் – சிந்தா:3 553/1
பந்து அணி விரலினாள் தன் படா முலை போகம் வேண்டி – சிந்தா:3 746/2
பொன் அனாள் புணர் முலை போகம் வேண்டிய – சிந்தா:3 791/1
போகம் மேவினர் பூ மர காவினே – சிந்தா:4 855/4
திரு மலி ஈகை போகம் திண் புகழ் நண்பு சுற்றம் – சிந்தா:4 1165/2
பொழிந்து நஞ்சு உகுத்தல் அச்சம் இரை பெரு வெகுளி போகம்
கழிந்து மீது ஆடல் காலம் பிழைப்பு என எட்டின் ஆகும் – சிந்தா:5 1286/1,2
அங்ஙனம் புணர்ந்த அன்பின் அவள் முலை போகம் நீக்கி – சிந்தா:5 1359/2
வளை வனப்பு இருந்த தோளாள் வரு முலை போகம் வேண்டி – சிந்தா:10 2193/2
பொழிதரு மழை மொக்குள் போகம் விட்டு ஆசை நீக்கி – சிந்தா:13 2651/3
புன் நிலத்து இட்ட வித்தின் புற்கென விளைந்து போகம்
மின் என துறக்கும் தானத்து இயற்கையும் விரித்தும் அன்றே – சிந்தா:13 2823/3,4
பொருந்திய பொருளொடு போகம் பூத்தலால் – சிந்தா:13 2935/2

TOP


போகமும் (2)

போகமும் பொருளும் ஈன்ற புணர் முலை தடங்கல் தோன்ற – சிந்தா:2 460/2
ஊதுமே மகளிர்க்கு ஒத்த போகமும் அன்னது ஒன்றே – சிந்தா:6 1456/2

TOP


போகமே (2)

பூ அலர் கொடியனார் கண் போகமே கழுமி மேலும் – சிந்தா:1 206/3
புலவு வேல் கண்ணினாள் முலை போகமே – சிந்தா:8 1982/4

TOP


போகல் (1)

உழ வித்தி உறுதி கொள்வார் கொண்டு உய்ய போகல் வேண்டி – சிந்தா:13 3114/1

TOP


போகலாய் (1)

போழ்ந்து அகன்ற கண்ணினால் ஏ பெற்று போகலாய்
தாழ்ந்து அமரர் இன் அமிர்தம் தக்க நாட்டு ஆகாதே – சிந்தா:13 2959/2,3

TOP


போகா (2)

புள் அணி கிடங்கின் விச்சாலோக மாநகரில் போகா
வெள்ளி வேல் கலுழ வேகன் வேதண்ட வேந்தர் வேந்தன் – சிந்தா:3 546/3,4
புனை வளை தோளி சொல்லை கிளி என கிள்ளை போகா
நனை விளை கோதை நாணி பொன் அரி மாலை ஓச்ச – சிந்தா:6 1498/2,3

TOP


போகார் (1)

உரிமை முன் போக்கி அல்லால் ஒளி உடை மன்னர் போகார்
கருமம் ஈது எனக்கும் ஊர்தி சமைந்தது கவல வேண்டாம் – சிந்தா:1 272/1,2

TOP


போகி (41)

புல்லார் புகல பொறி மஞ்ஞையில் தேவி போகி
செல் ஆறு இழுக்கி சுடுகாடு அவள் சேர்ந்தவாறும் – சிந்தா:0 9/3,4
கை நாகம் துஞ்சும் கமழ் காந்தள் அம் சாரல் போகி
மை நாக வேலி மணி பல்லவ தேயம் நண்ணி – சிந்தா:0 17/2,3
பொன் ஊர் கழலான் பொழி மா மழை காடு போகி
மின் நீர் வெள் வேலவன் மத்திம தேய மன்னன் – சிந்தா:0 21/2,3
துணி இருள் போர்வையில் துன்னுபு போகி
அணி மணல் பேர் யாற்று அமரிகை சார்வாம் – சிந்தா:1 335/3,4
வீக்கி மின்னும் கலை எல்லாம் வேந்தன் போகி அரம்பையரை – சிந்தா:1 352/3
புலம்பொடு தேவி போகி புகற்கு அரும் காடு நண்ணி – சிந்தா:1 386/1
புறவு அணி பூ விரி புன்புலம் போகி
நறவு அணி தாமரை நாட்டகம் நீந்தி – சிந்தா:2 427/1,2
தேர் பரி கடாவி தேம் தார் சீவகன் அருளில் போகி
தார் பொலி புரவி வட்டம் தான் புக காட்டுகின்றாற்கு – சிந்தா:2 442/2,3
கோன் பெரிது உவந்து போகி குடை தயிர் குழும புக்கு – சிந்தா:2 485/2
வங்கமொடு போகி நிதி வந்து தரல் உற்றான் – சிந்தா:3 493/4
நயந்தனர் போகி நறு மலர் சோலை – சிந்தா:3 522/3
நின் மகள் இவளை நீயே நின் பதி கொண்டு போகி
இன் இசை பொருது வெல்வான் யாவனே யானும் ஆக – சிந்தா:3 552/1,2
தன் புறம் சூழ போகி தளிர் இயல் விமானம் சேர்ந்தாள் – சிந்தா:3 564/4
பொய் இல் புகழ் நாய்கன் மத ஒளியினொடு போகி
நொய்தின் மனை எய்தி இது செய்க என நொடித்தான் – சிந்தா:3 589/2,3
முடி துறந்து அளியிர் போகி முனிவனம் புகும்-மின் என்றான் – சிந்தா:3 742/4
வேல் ஐயம் படுத்த கண்ணார் தொழுதனர் விரைந்து போகி
மாலைக்கு வென்றி கூற மழை இடிப்புண்டு ஓர் நாகம் – சிந்தா:4 897/2,3
இங்கு நின் அருளில் போகி இயக்கருள் இறைவன் ஆகி – சிந்தா:4 955/2
மறுக்கு உற்று மள்ளர் நீங்க மைந்தனை கொண்டு போகி
அறை தொழிலார்க்கும் செல்லா அரு மிளை புகு-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1142/3,4
நிழல் பொதிந்த நீள் முடியான் நினைப்பில் போகி நிலத்து இழிந்தான் – சிந்தா:5 1224/4
வாய்ந்த பொன் குயிற்றி செய்த மரவடி ஊர்ந்து போகி
ஆய்ந்த நல் மாலை வேய்ந்த அரும் பெறல் கூடம் சேர்ந்தான் – சிந்தா:5 1300/2,3
பொய் உரை அன்று காணீர் போ-மினம் போகி நுங்கள் – சிந்தா:5 1411/3
காட்டு-இடை கரடி போகி கய மூழ்கி காட்டில் நின்று – சிந்தா:6 1431/3
இன்று கண்விடுக்கப்பட்டேம் யாம் என எழுந்து போகி
வென்றவன் பாதம் சேர்ந்து வீட்டு நன்னெறியை பெற்றார் – சிந்தா:6 1437/2,3
பொருத்தலும் பொன் அனாளை புறக்கணித்து எழுந்து போகி
பரு சுதர் பவழம் நோன் தாழ் பல் மணி கதவு சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1504/3,4
இ நால்வர் துணைவியரா காதல் மகன் இவனா உடையார் போகி
பொன் ஆர மார்பின் புரந்தரராய் பூமி முழுதும் ஆண்டு – சிந்தா:6 1548/1,2
அழலின் சாராது அகலாது ஒழுக ஒரு நாள் அவன் போகி
பொழிலின் மிக்கதனில் புக்கான் மணமகளிர் போல் பொலிந்ததே – சிந்தா:7 1648/3,4
இலை கொள் பைம் பூண் இள முலையாள் போகி கனகமாலை – சிந்தா:7 1670/3
பையவே பெயர்ந்து போகி பனி மலர் கோதை மார்பின் – சிந்தா:7 1718/3
நீரிதின் கிடந்தது என்-கொல் என்று யான் நினைந்து போகி
சேர் துணை கழற சென்றேன் செல்வியோடு ஆங்கு கண்டேன் – சிந்தா:7 1720/2,3
தன்னையும் சவட்டி போகி சாமியை சார்தும் என்றான் – சிந்தா:7 1734/4
நாட்டிடம் பரந்து போகி நாடுதும் நாங்கள் என்னா – சிந்தா:7 1741/3
பண் அமை தேரின் ஏறி அவனொடு யான் இருந்து போகி
விண் உயர் செம்பொன் மாடத்து இழிந்து அவண் விளங்க புக்கேன் – சிந்தா:7 1757/1,2
பொய் மா மயில் ஊர்ந்து போகி புறங்காட்டுள் – சிந்தா:7 1801/2
தேன் மிடை கோதை என்று திருமகன் எழுந்து போகி
வாள் மிடை தோழர் சூழ தன் மனை மகிழ்ந்து புக்கான் – சிந்தா:9 2094/3,4
படு கண் முழவின் இமிழ் அருவி வரையும் காடும் பல போகி
இடு மண் முழவின் இசை ஓவா ஏமாங்கத நாட்டு எய்திய பின் – சிந்தா:10 2172/1,2
என்றலும் தொழுது சென்னி நிலன் உறீஇ எழுந்து போகி
வென்று அதிர் முரசம் யானை வீங்கு எருத்து ஏற்றி பைம்பொன் – சிந்தா:11 2374/1,2
அணி நிலா வீசும் மாலை அரங்கு புல் என போகி
துணி நிலா வீசும் மாலை பிறை நுதல் தோழி சேர்ந்து – சிந்தா:12 2531/1,2
உரை வாய நகர் பரவ போகி ஒண் பொன் எயில் சூழ்ந்த – சிந்தா:12 2558/3
என்ன நாளும் அரற்ற பொறான் விடுப்ப போகி இன மழைகள் மொய்த்து – சிந்தா:12 2588/1
குழைந்த தார் நெகிழ்ந்த தானை கொற்றவன் பெயர்ந்து போகி
வழிந்து தேன் வார்ந்து சோரும் வருக்கையின் நீழல் சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2720/2,3
அன்பு விற்று உண்டு போகி சிவகதி அடையலாமே – சிந்தா:13 3105/4

TOP


போகியும் (1)

பொன் இங்கு கொண்டு புறம் போகியும் வாழ்-மின் என்றான் – சிந்தா:11 2347/3

TOP


போகின் (1)

அஞ்சி இட்டு ஓடி போகின் ஆண்மை யார் கண்ணது அம்மா – சிந்தா:10 2300/4

TOP


போகினும் (1)

ஆடவர் தனது இடத்து அருகு போகினும்
நாடி மற்று அவர் பெயர் நயந்து கேட்பினும் – சிந்தா:9 2000/1,2

TOP


போகு (3)

புதிதின் இட்ட மெல்லணை பொலிந்த வண்ணம் போகு உயர் – சிந்தா:3 705/2
புல்லும் அல்லியும் போகு உயர் நீள் கழை – சிந்தா:6 1422/1
புலி நிழல் பட்ட மான் போல் போகு உயிர் ஆகி நின்றார் – சிந்தா:13 2946/4

TOP


போகுதிறம் (1)

பின்னை இவள் போகுதிறம் பேசும் என எண்ணி – சிந்தா:9 2028/3

TOP


போகுதும் (1)

பொற்ப கூறி போகுதும் என்றார்க்கு எழுக என்றார் – சிந்தா:4 1060/3

TOP


போகும் (3)

போம் பொருள்கள் போகும் அவை பொறியின் வகை வண்ணம் – சிந்தா:3 848/2
பின் மதம் செறித்திட்டு அஞ்சி பிடி மறந்து இரிந்து போகும்
வெல் மத களிற்று வெய்ய அசனி வேகத்தின் மேலான் – சிந்தா:10 2313/2,3
கொலை சிறை உய்ந்து போகும் ஒருவனை குறுக ஓடி – சிந்தா:13 2884/1

TOP


போகுமால் (1)

தெற்றென வீந்து என சிதைந்து போகுமால்
மற்ற அ மக்கள் தம் வண்ணம் செப்புவாம் – சிந்தா:13 2833/3,4

TOP


போகுமாறும் (1)

விட்டு உயிர் போகுமாறும் வீடு பெற்று உயருமாறும் – சிந்தா:4 1097/2

TOP


போகுமே (1)

பொன் உயிராய் பிறந்து உயர்ந்து போகுமே – சிந்தா:13 3107/4

TOP


போகொட்டோம் (1)

பொன் தொட்டேம் யாமும் நும்மை போகொட்டோம் பாடல் கேளாது – சிந்தா:9 2045/3

TOP


போகொடாத (1)

ஒரு மகள் நோக்கினாரை உயிரொடும் போகொடாத
திருமகள் அவட்கு பாலான் அரும் திரிபன்றி எய்த – சிந்தா:10 2177/2,3

TOP


போத்தினால் (1)

ஈடு சால் போர் பழித்து எருமை போத்தினால்
மாடு உற தெளித்து வை களைந்து கால் உறீஇ – சிந்தா:1 59/1,2

TOP


போத்து (1)

பொன் தாழ் வரை புலி போத்து என புனை தார் மிஞிறு ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2262/3

TOP


போத்தொடு (1)

வடித்த போத்தொடு வன் செலல் அத்திரி – சிந்தா:7 1773/1

TOP


போத (1)

பெண்டிராய் பிறந்தார் பெரியர் போத என்பார் – சிந்தா:12 2550/4

TOP


போதக (1)

போதக நம்பி என்பார் பூமியும் புணர்க என்பார் – சிந்தா:2 463/2

TOP


போதகம் (7)

பொன் சிறு தேர் மிசை பைம்பொன் போதகம்
நல் சிறார் ஊர்தலின் நங்கைமார் விரீஇ – சிந்தா:1 89/1,2
ஏழ் உயர் போதகம் இனத்தொடு ஏற்றதே – சிந்தா:3 775/4
போந்து காய் பொன் சிவிகை நல் போதகம்
கூந்தல் மாலை குமரி பிடி குழாம் – சிந்தா:4 858/3,4
சீலக்கு அஞ்சி நல் போதகம் செல்வன – சிந்தா:4 862/3
இலக்கண மட பிடி இயைந்து ஓர் போதகம்
மலைக்கணத்து-இடை மகிழ்ந்து அனைய மைந்தனே – சிந்தா:7 1811/3,4
பூ திரள் மணி மாலை போர் சிங்கம் போதகம் போல் – சிந்தா:13 3024/2
பொரு இல் பொன் முழை போர் புலி போதகம்
அரிய கின்னரர் பாட அமர்ந்து தம் – சிந்தா:13 3068/2,3

TOP


போதர்வான் (1)

புற நகர் மணமகன் ஒருவன் போதர்வான்
இறைமகன் வினாயினான் என்ன பேரவே – சிந்தா:7 1618/1,2

TOP


போதர்வேன் (1)

காவினுள் தோழரை கண்டு போதர்வேன்
ஏவினுள் தாழ் சிலை எறிந்த கோலினே – சிந்தா:8 1993/3,4

TOP


போதர (1)

போதர பாடினாள் புகுந்த போயின – சிந்தா:3 660/3

TOP


போதரா (1)

போதரா நின்ற-போழ்தில் போர் புலி குழாத்தின் சீறி – சிந்தா:7 1748/2

TOP


போதரும் (1)

அண்ணலை காணிய ஆர்வத்தின் போதரும்
வண்ண மகளிர் வனப்பிற்று ஒருபால் – சிந்தா:10 2114/3,4

TOP


போதல் (4)

ஆற்றுற போதல் தேற்றாம் அளியமோ பெரியமே காண் – சிந்தா:1 376/4
பேசின் தான் பெரிதும் தோன்ற பிழைத்து உய்ய போதல் அஞ்சி – சிந்தா:4 1164/3
பொறியின் மேல் ஏறல் தேற்றான் நாணினால் போதல் செய்யான் – சிந்தா:10 2201/1
அழுந்தேன் வந்து உன் அடி அடைந்தேன் அருவாய் போதல் அழகிதோ – சிந்தா:13 3021/4

TOP


போதலும் (1)

புனை செய் கோல் வளையை கைப்படுதி என்று ஆங்கு அவன் போதலும்
அனைய மாதரை கண்டு ஆங்கு அடி புல்லி வீழ்ந்து அரற்றினான் – சிந்தா:7 1600/3,4

TOP


போதனபுரத்து (1)

புரி கழல் அணிந்த நோன் தாள் போதனபுரத்து வேந்தன் – சிந்தா:10 2189/2

TOP


போதி (2)

போதி செல்வம் பூண்டவர் ஏத்தும் பொலிவினால் – சிந்தா:1 366/3
உய்ந்து இனி போதி என கனன்று ஓடினர் – சிந்தா:4 934/3

TOP


போதிகை (1)

அடு களிறு அந்த போதிகை பரிந்து அழன்றதே – சிந்தா:7 1831/4

TOP


போதியோ (1)

பூ மாண் புனை தாராய் நோக்காது போதியோ – சிந்தா:7 1805/4

TOP


போதில் (4)

அணி நிலம் மெழுகி சாந்தின் அகில் புகைத்து அம் பொன் போதில்
திணி நிலம் அணிந்து தேம் கொள் ஐயவி சிதறினாரே – சிந்தா:1 113/3,4
நிருமித்த வகையின் ஓடி நீர் நிறைந்து ஆழ்ந்த போதில்
உரும் இடித்திட்டது ஒப்ப உள்ளவர் ஒருங்கு மாய்ந்தார் – சிந்தா:3 512/3,4
தாமரை போதில் பூத்த தண் நறும் குவளை பூ போல் – சிந்தா:10 2133/1
நீர்த்தக புணர்ந்த போதில் நெடும் தகை மூன்றும் அற்று – சிந்தா:10 2200/2

TOP


போதின் (5)

கொம்மை வெம்முலை போதின் கொடி அனாள் – சிந்தா:1 347/1
நல்லவள் நோக்கம் நாய்கன் தேர்ந்து பூம் குவளை போதின்
அல்லியுள் கிடந்த ஓலை தாள் அது சலாகை ஆதல் – சிந்தா:3 669/1,2
தேன் உண் போதின் பிணையலும் பந்தும் புனைந்து தேம் ஆர்ந்த – சிந்தா:7 1653/2
உறைந்த என் சென்னி போதின் மிசைய என்று ஒப்ப ஏத்தி – சிந்தா:13 2649/2
வேய் களிய வண்டு அறைய விரிந்து அலர்ந்த தாமரையின் விரை சேர் போதின்
வாய் ஒளியே பெற நடந்த மலர் அடியை வலம் கொண்டார் வருந்தார் போலும் – சிந்தா:13 3017/3,4

TOP


போதினால் (1)

மட்டு உடை மண மகள் மலர்ந்த போதினால்
கட்டு உடை காவலின் காமர் கன்னியே – சிந்தா:1 98/3,4

TOP


போது (62)

முரிந்து போது அவிழ்ந்து கொங்கு உயிர்க்கும் முல்லையின் – சிந்தா:1 48/2
வண்ண போது அருச்சித்து மகிழ்வு ஆனா தகையவே – சிந்தா:1 164/4
போது உகு மெல் அணை பூ மகள் சேர்ந்தாள் – சிந்தா:1 229/4
அம் கண் போது பிசைந்து அடு கூற்று அனான் – சிந்தா:2 431/4
உள்ளம் போல் போது நாம் ஓர் எடுப்பு எடுத்து உய்ய என்னா – சிந்தா:2 450/3
கண்ணும் கருவிளம் போது இரண்டே கண்டாய் – சிந்தா:2 480/4
போது ஆர் புனை கோதை சூட்டு உன் அடித்தியை – சிந்தா:2 481/3
கொங்கு உடை முல்லை பைம் போது இருவடம் கிடந்த மார்ப – சிந்தா:3 547/3
அம் மலர் அனிச்சத்து அம் போது அல்லியோடு அணியின் நொந்து – சிந்தா:3 606/1
அலர் தலை அனிச்சத்து அம் போது ஐம் முழ அகலம் ஆக – சிந்தா:3 617/2
தேன் உடைந்து ஒழுகும் செவ்வி தாமரை போது புல்லி – சிந்தா:3 686/1
விட்டு அலர்ந்த போது போல ஏந்தல் ஏந்தி நீக்கினான் – சிந்தா:3 690/4
போது உலாம் கண்ணி மைந்தர் போர் புலி குழாத்தின் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:3 694/4
இலவம் போது ஏர் செ வாய் இளையோர் பொருவார் காண்-மின் – சிந்தா:4 927/4
அலர்ந்த தண் கமலத்து அம் போது அணிதக்க முகத்திற்கு ஏற்ப – சிந்தா:4 964/3
பொறை ஒன்று ஆற்றா போது அணி பொன் கொம்பு அனையாளை – சிந்தா:4 1059/3
போது ஆர் குழலாள் புணர் மென் முலை பாய – சிந்தா:4 1066/2
பொன் அரி மாலை தாழ போது அணி கூந்தல் ஏந்தி – சிந்தா:4 1085/1
போது உலாம் அலங்கலான் முன் போந்து பூம் தெரிவையர் – சிந்தா:4 1106/3
பொங்கு பூம் சண்பக போது போர்த்து உராய் – சிந்தா:5 1199/2
போது வேய்ந்து இன மலர் பொழிந்து கற்பு உடை – சிந்தா:5 1208/2
பல்லை உகுத்திடுவம் என்று பைம் போது அலர் சிந்தி – சிந்தா:5 1228/3
போது என கிடந்த வாள் கண் புடை பெயர்ந்து இமைத்தல் செல்லாது – சிந்தா:5 1262/1
போது அவிழ் தெரியலானும் பூம் கழல் காலினானும் – சிந்தா:5 1265/1
போது கண்டு அனைய வாள் கண் புருவத்தால் கலக்குகின்றாள் – சிந்தா:5 1265/4
குன்று இரண்டு அனைய தோளான் கொழு மலர் குவளை போது அங்கு – சிந்தா:5 1289/1
போது உலாம் சிலையோ பொரு வேல் கணோ – சிந்தா:5 1308/1
போது வேய் குழல் பொன் அவிர் சாயலுக்கு – சிந்தா:5 1316/3
பொன்றிய உயிரை மீட்டான் பூஞ்சிகை போது வேய்ந்தான் – சிந்தா:5 1342/1
வார் தளிர் ததைந்து போது மல்கி வண்டு உறங்கும் காவில் – சிந்தா:5 1356/1
நலம் கவின் போது பூத்த பூம்_கொடி நடுங்கி நாண – சிந்தா:5 1357/2
அன்னம் தான் அவன் தாமரை போது நீ – சிந்தா:5 1403/1
நனை கொள் போது வேய்ந்து நாதன் பாடுகின்றான் – சிந்தா:6 1417/4
போது உலாய் தேன் துளித்து பொழிந்து வண்டு திவண்டு உலாம் – சிந்தா:6 1420/3
போது வாய் திறந்த போதே பூம் பொறி வண்டு சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:6 1456/1
போது உக பொருது பூணும் பொரு கடல் முத்தும் மூழ்க – சிந்தா:6 1494/2
புனை மலர் தாரினானும் போது அணி கொம்பு அனாளும் – சிந்தா:6 1495/1
தாள் உடை தடம் கொள் செவ்வி தாமரை போது போலும் – சிந்தா:6 1506/1
இலவம் போது ஏர் எழில் தகைய சீறடிகள் அஞ்சி ஒல்கி – சிந்தா:7 1588/1
போது உலாம் கோதை மாதர் புனைந்து அலர் தொடுத்த மாலை – சிந்தா:7 1666/2
புள் மதித்து உடைந்த போது பொழிந்து மட்டு ஒழுகும் நன் நாட்டு – சிந்தா:7 1695/3
இறும் மருங்குல் போது அணியின் என்று இனைந்து கையின் – சிந்தா:7 1698/1
பூத்த முல்லையின் போது பொழிந்து உக – சிந்தா:7 1777/2
விண்டு மது விட்டு விரி போது பல பொதுளி – சிந்தா:7 1780/2
விரை உடுத்த போது உறையும் வேல் நெடும் கணாள்-கொல் – சிந்தா:7 1786/2
ஆர்ந்து போது அரும் தவிசு அடுத்தது ஒத்துமேல் – சிந்தா:7 1823/2
போது அணி அலங்கல் தாழ் பொரு இல் மார்பனை – சிந்தா:7 1824/2
அணி மலர் குவளை பைம் போது ஒரு கையின் அருளி அம் பொன் – சிந்தா:9 2083/2
போது பூம் கழுநீரொடு பூத்து உடன் – சிந்தா:11 2334/2
போது ஆர் அலங்கல் பொறையும் பொறை என்று நீக்கி – சிந்தா:11 2349/2
பொம்மென் இலவ பூம் போது அன நின் அடி போற்றி – சிந்தா:12 2454/3
சிற்றடி போது புல்லி திருமகன் கிடப்ப சேந்து – சிந்தா:12 2508/2
போது அவிழ் கண்ணி ஈர்த்து புனல் வர புலம்பினானே – சிந்தா:13 2643/4
போது அவிழ் மாலையும் புகையும் சுண்ணமும் – சிந்தா:13 2675/3
புலவியுள் மகளிர் கூந்தல் போது உகுக்கின்றதே போல் – சிந்தா:13 2711/1
சிலம்பு எனும் வண்டு பாட சீறடி போது புல்லி – சிந்தா:13 2858/2
அனிச்சத்து அம் போது போல தொடுப்பவே குழைந்து மாழ்கி – சிந்தா:13 2939/1
போது உலாம் மார்பின் வாய் பொழிந்து வீழ்ந்தவே – சிந்தா:13 2943/4
பொன் சொரி தாமரை போது போன்றவே – சிந்தா:13 2996/4
போது அலர் புனை முடி இறைஞ்சி ஏத்தினான் – சிந்தா:13 3059/3
ஆனா கமழும் திருவடி போது அமரர் முடி மேல் அணிந்தாரே – சிந்தா:13 3090/4
போது அணிந்த தார் உடைய பொருது பொங்கி புணர் முலைகள் போர்க்களம் தாம் கண்ட அன்றே – சிந்தா:13 3136/4

TOP


போது-மின் (1)

பொன் தார் மார்பீர் போது-மின் என்று ஆங்கு எதிர்கொண்டான் – சிந்தா:4 1054/4

TOP


போதுக (1)

தோழியர் சுவாகதம் போதுக ஈங்கு என – சிந்தா:4 1021/2

TOP


போதும் (7)

பொழுது அன்று போதும் என புள்_மொழிந்தான் மொழிந்தான் – சிந்தா:2 445/4
போதும் எழுக என போயினர் சார்ந்தார் – சிந்தா:3 525/4
தண் கயம் குற்ற போதும் தாழ் சினை இளிந்த வீயும் – சிந்தா:5 1241/1
பஞ்சி மேல் மிதிக்கும் போதும் பனிக்கும் சீறடியினாளே – சிந்தா:6 1531/4
துணிக போதும் என விடுத்தாய் போந்தேன் துயர் உழப்ப நீ – சிந்தா:7 1589/3
பூச்சுறு சாந்தம் ஏந்தி புகழ்ந்து அடி பணிந்த போதும்
தூக்கி இ இரண்டும் நோக்கி தொல் வினை என்று தேறி – சிந்தா:13 2825/2,3
தணக்கு இற பறித்த போதும் தான் அளை விடுத்தல் செல்லா – சிந்தா:13 2887/1

TOP


போதே (1)

போது வாய் திறந்த போதே பூம் பொறி வண்டு சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:6 1456/1

TOP


போதொடு (3)

போதொடு நானம் மூழ்கி பூம் புகை தவழ்ந்து முல்லை – சிந்தா:7 1583/1
போதொடு கலங்கள் சோர எழுந்து பொன் ஆர மார்பன் – சிந்தா:13 2615/3
பொங்கல் வெம் முலைகள் என்னும் போதொடு பொருது பூம் தார் – சிந்தா:13 2805/1

TOP


போதோ (1)

உண்ணும் கூற்றோ ஒளி வேலோ போதோ உணர்கலேனால் – சிந்தா:7 1587/2

TOP


போந்த (6)

புலத்து-இடை கவரி கன்று ஊட்ட போந்த பால் – சிந்தா:1 46/3
நாகம் விட்டு எழுந்து போந்த நாகர்-தம் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:2 460/4
இலக்கணம் அமைந்த கோதாவரி என இசையில் போந்த
நலத்தகு மனைவி பெற்ற நங்கை கோவிந்தை என்பாள் – சிந்தா:2 477/3,4
பொருந்து பொன் கதிர் பெய் கற்றை புணர் கயல் போந்த அன்றே – சிந்தா:3 629/4
போந்த அ நங்கைமார்கள் பொய்ம் நங்கைமார்கள் என்பார் – சிந்தா:12 2552/4
ஊற்று நீர் குறும் புழை உய்ந்து போந்த பின் – சிந்தா:13 2934/2

TOP


போந்தது (4)

நின்று எரி பசும்பொன் மாலை போந்தது நெறியில் பின்னர் – சிந்தா:3 630/2
தாள் ஒழிய போர் ஏறு தனியே போந்தது என எண்ணி – சிந்தா:5 1226/2
போந்தது ஆயம் பொழிலும் பொலிந்ததே – சிந்தா:5 1318/4
கோ மகள் உருவம் ஆய் கூற்றம் போந்தது
போ-மின் உம் உயிர் உய கொண்டு போய் மனம் – சிந்தா:12 2451/1,2

TOP


போந்தது-கொல் (1)

இன் துணைவன் சேர்வான் இருந்தது-கொல் போந்தது-கொல்
சென்றது-கொல் சேர்ந்தது-கொல் செவ்வி அறிந்து உருகும் – சிந்தா:4 1035/2,3

TOP


போந்ததும் (1)

போந்ததும் போய கங்குல் போம் வழி கண்டது உண்டேல் – சிந்தா:5 1410/3

TOP


போந்ததுவும் (1)

கை நிகர் இல் வேந்தர் தொழ போந்ததுவும் கண்டால் – சிந்தா:12 2555/3

TOP


போந்ததே (1)

வார் விளை முரசம் விம்ம வான் உலா போந்ததே போல் – சிந்தா:2 433/3

TOP


போந்தவாறு (1)

சொல்லு-மின் அடிகள் நீரும் போந்தவாறு எனக்கும் என்றான் – சிந்தா:7 1747/4

TOP


போந்தவாறும் (1)

திண் சரம் விட்டவாறும் சென்ற கோல் போந்தவாறும்
கண்டு எலாம் வியந்து நோக்கி வில் உடை கடவுள் என்றான் – சிந்தா:7 1642/3,4

TOP


போந்தன (1)

ஒன்றிய மணி செய் நல் யாழ் போந்தன உருவம் மாலை – சிந்தா:3 630/3

TOP


போந்தாம் (1)

மன்னனால் சீறப்பட்ட மைந்தனை கொல்ல போந்தாம்
என் இனி சொல்லி சேறும் என் செய்தும் யாங்கள் எல்லாம் – சிந்தா:4 1162/1,2

TOP


போந்தார் (1)

நீர்-வாய் சுரம் போந்தார் தம்மை நினையாரோ – சிந்தா:13 2791/4

TOP


போந்தாள் (1)

விண் கனிந்து உருகு நீர்மை வெள் வளை தோளி போந்தாள்
பண் கனிந்து உருகு நல் யாழ் படை பொருது உடைக்கல் உற்றே – சிந்தா:3 628/3,4

TOP


போந்தான் (5)

நீங்கல் மடவார்கள் கடன் என்று எழுந்து போந்தான் – சிந்தா:3 498/4
கோது படல் இல்ல குறி கொண்டு எழுந்து போந்தான் – சிந்தா:3 499/4
கொலை தொகை வேலினானை கொல்லிய கொண்டு போந்தான்
நலத்தகை அவனை காணான் நஞ்சு உயிர்த்து அஞ்சி நோக்கி – சிந்தா:4 1161/2,3
அண்ணல் வந்து அழுங்க தோன்றி ஆங்கு என்னை கொண்டு போந்தான் – சிந்தா:7 1752/4
சின்ன மலர் கோதை தீம் சொலார் போற்றி இசைப்ப திருமால் போந்தான் – சிந்தா:11 2369/4

TOP


போந்தீர் (1)

எ ஊரீர் எ பதிக்கு போந்தீர் நும் மனைவியர்-தாம் எனைவர் மக்கள் – சிந்தா:6 1543/1

TOP


போந்து (22)

பாடு சால் கயிற்றில் பாய்ந்து பல் கலன் ஒலிப்ப போந்து
ஆடு கூத்தி ஆடல் போன்ற நாரை காண்ப ஒத்தவே – சிந்தா:1 66/3,4
நுண் கருமை கொண்டு ஒசிந்து நுதல் இவர்ந்து போந்து உலாய் – சிந்தா:1 166/2
போல் குணத்த பொரு கயல் கண் செவி உற போந்து அகன்றனவே – சிந்தா:1 167/4
இடை கழி நின்ற என்னை நோக்கி போந்து ஏறுக என்றான் – சிந்தா:1 399/3
காற்கு ஒசி கொம்பு போல போந்து கை தலங்கள் காட்டி – சிந்தா:3 675/2
போந்து காய் பொன் சிவிகை நல் போதகம் – சிந்தா:4 858/3
புகை நிற துகிலில் பொன் நாண் துயல் வர போந்து வேந்தன் – சிந்தா:4 1077/3
போது உலாம் அலங்கலான் முன் போந்து பூம் தெரிவையர் – சிந்தா:4 1106/3
வெம்மையின் அகன்று போந்து விழைவு அற துறந்து விட்டார் – சிந்தா:5 1177/4
கை விலும் கணையும் இல்லா காமன் போந்து இருக்க என்ன – சிந்தா:7 1704/3
முனம் புக அடக்கி பின் போந்து இருந்து பாய்வான் அமைந்த – சிந்தா:7 1750/3
போந்து மட்டு அருவி வீழும் பொன் நெடும் குன்றும் அம் தண் – சிந்தா:7 1820/2
போந்து போக்கு அரியது அ பொழிலின் பெற்றியே – சிந்தா:7 1823/4
பொன் மலர்ந்த கோதை பந்து பொங்கி ஒன்று போந்து பாய்ந்து – சிந்தா:8 1957/3
விண்ணாறு செல்வார் மனம் பேது உற போந்து வீங்கி – சிந்தா:10 2134/1
அஞ்சி போந்து இன நரியோடு ஓரி நின்று அலறுமே – சிந்தா:10 2240/4
வல்லை வாய் போழ்ந்து போந்து ஓர் மழ கதிர் நின்றது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2324/4
போந்து பொங்கிய ஆவியினால் பொலிந்து – சிந்தா:12 2395/2
பூ உந்தி அமுத யாறு பூம் கொடி நுடங்க போந்து
தா இரி வேள்வி சாலை மடுவினுள் தாழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2460/3,4
பொற்ற தாமரையின் போந்து கரு முத்தம் பொழிபவே போல் – சிந்தா:12 2508/3
பிறங்கு தார் மார்பன் போந்து பெரு மண கோயில் புக்கான் – சிந்தா:13 2649/4
திறப்பட பண்ணி பொல்லா சிந்தனை வாயில் போந்து
சுற கடல் அனைய தானை துளங்க போர் செய்தது அன்றே – சிந்தா:13 3075/3,4

TOP


போந்தேன் (3)

இ ஊரேன் இ பதிக்கு போந்தேன் என் மனைவியரும் நால்வர் மக்கள் – சிந்தா:6 1543/3
துணிக போதும் என விடுத்தாய் போந்தேன் துயர் உழப்ப நீ – சிந்தா:7 1589/3
இரு மதி கழிந்த பின்றை இடை இரா பொழுதில் போந்தேன் – சிந்தா:7 1755/4

TOP


போம் (8)

கோவினை அடர்க்க வந்து கொண்டு போம் ஒருவன் இன்னே – சிந்தா:1 316/3
போம் பொருள்கள் போகும் அவை பொறியின் வகை வண்ணம் – சிந்தா:3 848/2
குலவிய புகழினானை கொண்டு போம் இயக்கன் அஞ்சல் – சிந்தா:4 1131/3
அங்கு அதன் தனது இடம் கடந்து போம் வழி – சிந்தா:5 1199/1
மான் சென்ற நோக்கின் மாதே மாய்ந்து போம் மக்கள் யாக்கை – சிந்தா:5 1390/3
போந்ததும் போய கங்குல் போம் வழி கண்டது உண்டேல் – சிந்தா:5 1410/3
ஒல்கி போம் பாவ காற்றின் ஒழிக இ புணர்ச்சி என்றான் – சிந்தா:13 2728/4
முல்லை அம் சூட்டு வேயின் முரிந்து போம் நுசுப்பின் நல்லார் – சிந்தா:13 3119/3

TOP


போமாறு (1)

போமாறு ஆய்வென் பொற்போடு கூடும் வகை என்றான் – சிந்தா:7 1638/4

TOP


போய் (52)

காடு கையரி கொண்டு கவர்ந்து போய்
மோடு கொள் புனல் மூரி நெடும் கடல் – சிந்தா:1 38/2,3
தலை தலை அவர் கதம் தவிர்ப்ப தாழ்ந்து போய்
குல தலை மகளிர்-தம் கற்பின் கோட்டகம் – சிந்தா:1 41/2,3
நிலத்து அவை சொரிதலின் வெரீஇய மஞ்ஞை போய்
கலத்து உயர் கூம்பின் மேல் ஆடும் கௌவைத்தே – சிந்தா:1 92/3,4
சிறை அன பெடையினோடு ஊடி சேவல் போய்
அறு பத வண்டு இனம் ஆர்ப்ப தாமரை – சிந்தா:1 96/1,2
தூவி அன்னம் வெரீஇ துணை என்று போய்
கோவை நித்தில மாட குழாம் மிசை – சிந்தா:1 125/2,3
மன்னன் போய் துறக்கம் ஆண்டு வானவர்க்கு இறைவன் ஆக – சிந்தா:1 259/3
வேல் அருவி கண்ணினார் மெய்க்காப்பு ஓம்ப வேந்தன் போய் விண்ணோர்க்கு விருந்து ஆயினானே – சிந்தா:1 291/4
வெம் கண் களி யானை வேல் வேந்தனை விறல் எரியின் வாய் பெய்து அவன் பெயர்ந்து போய்
பைம் கண் களிற்றின் மேல் தன் பெயரினால் பறை அறைந்தான் வேல் மாரி பெய்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/2,3
சுடர் போய் மறைய துளங்கு ஒளிய குழவி மதி பெற்று அகம் குளிர்ந்த – சிந்தா:1 313/3
கோதை தாழ் குழலினாளை கொண்டு போய் மறைய நின்றாள் – சிந்தா:1 318/4
சிலம்பு இரங்கி போற்று இசைப்ப திருவில் கை போய் மெய் காப்ப – சிந்தா:1 340/1
ஆர்வ வேர் அவிந்து அச்சணந்தி போய்
வீரன் தாள் நிழல் விளங்க நோற்ற பின் – சிந்தா:2 409/1,2
சுழல காடு போய் கன்று தாம்பு அரிந்து – சிந்தா:2 422/2
பாவாய் என போய் படு வெண் மணல் திட்டை சேர்ந்தான் – சிந்தா:3 514/4
கண்டு ஆனா மட பெடை கிளி என போய் கை அகல – சிந்தா:3 649/2
துறக்கம் போய் புகுக என துணிய நூறினார் – சிந்தா:3 781/4
ஊடு போய் உயர் வான் உலகு உற்றவே – சிந்தா:4 865/4
அருகு கழல் பரவ தனியே போய் உய்யானம் அடைந்தான் அன்றே – சிந்தா:4 985/4
நீ பரிவு ஒழிந்து போய் நின் அகம் புகு நினையல் என்றான் – சிந்தா:4 1121/4
போய் உயிர் வாழ்தல் வேண்டேன் என பொருள் சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:4 1152/4
கோட்டம் இல் குணத்தினான் போய் என் செய்கின்றான்-கொல் என்னில் – சிந்தா:5 1166/2
ஏந்தல் நின் தோள் என இரண்டு குன்று போய்
பூம் துகில் மகளிரில் பொலிந்து போர்த்தது ஓர் – சிந்தா:5 1181/2,3
செம்மல் போய் பல்லவ தேயம் நண்ணினான் – சிந்தா:5 1248/4
புலம்பு போய் சாயல் என்னும் புது தளிர் ஈன்றது அன்றே – சிந்தா:5 1357/4
போய் முதிர் துறக்கத்து இன்பம் பருகுவ புரி-மின் என்றான் – சிந்தா:6 1435/4
மயக்கி கொண்டு போய் வைத்தாய் என் மாதரை தந்து அருள் நீ – சிந்தா:7 1590/2
புல்ல யான் புணர்ப்பல் என்று பொழுது போய் பட்ட பின்றை – சிந்தா:7 1747/2
திரு இல் தீர்ந்தவர் தேயமும் தேர்ந்து போய்
பரிவின் மாதவர் பள்ளியுள் விட்டதே – சிந்தா:7 1779/3,4
ஓ என வையகத்து ஓசை போய் உயர்ந்ததே – சிந்தா:7 1843/4
ஏகல் ஆகா நிலத்து அல்கி விட்டு எழுந்து போய்
தோகையும் அன்னமும் தொக்கு உடன் ஆர்ப்பது ஓர் – சிந்தா:8 1905/2,3
பொங்கி மீது எழுந்து போய் பிறழ்ந்து பாய்தல் இன்றியே – சிந்தா:8 1953/3
கங்குல் போய் நாள்கடன் கழிந்தது என்பவே – சிந்தா:8 1991/4
பாலை போய் மருதம் பயந்திட்டதே – சிந்தா:10 2170/4
கை தலத்து எஃகம் ஏந்தி காளை போய் வேறு நின்றான் – சிந்தா:10 2277/3
அந்தோ என்று அம் சிறை வண்டு ஏக்கற இன் புகை போய் கழுமி ஆய் பொன் – சிந்தா:11 2370/2
புலம்பு நீள் சுரம் போய் கொணர்ந்து அருளொடும் கொடுத்தார் – சிந்தா:12 2378/4
முரசம் ஆர்ந்த பின் மூ இரு நாள்கள் போய்
விரைவோடு எங்கணும் வெள் வளை விம்மின – சிந்தா:12 2393/1,2
போ-மின் உம் உயிர் உய கொண்டு போய் மனம் – சிந்தா:12 2451/2
ஆனார் கண் ஊடு அழல் போய் அமையார் ஆனாரே – சிந்தா:12 2456/4
ஒல்கி போய் மாடம் சேர்ந்தார் ஒரு தடம் குடங்கை கண்ணார் – சிந்தா:12 2535/4
வளை முயங்கு உருவ மென் தோள் வரம்பு போய் வனப்பு வித்தி – சிந்தா:12 2598/2
உருகி போய் இன்னும் அற்று உளை என்று உள் சுட – சிந்தா:13 2678/2
முன்பனி தலை முழுதும் நீங்கி போய்
பின்பனி தலை பேண வந்ததே – சிந்தா:13 2684/3,4
வீந்து போய் வயிற்று அகம் விதியின் எய்துமே – சிந்தா:13 2831/4
கணை கவின் அழித்த கண்ணார் துறந்து போய் கடவுள் ஆனான் – சிந்தா:13 2887/4
உள்குமேல் முழு புலால் குரம்பை உய்ந்து போய்
வெள்ள நீர் இன்பமே விளைக்கும் என்பவே – சிந்தா:13 2933/3,4
வித்தகன் வலம்செய்து விழு பொன் பூமி போய்
மத்தக மயிர் என வளர்த்த கைவினை – சிந்தா:13 3026/2,3
ஏற்பு உடை படலிகை எடுத்து கொண்டு போய்
நால் கடல் கடந்து அவன் நமோ என்று இட்டிட – சிந்தா:13 3035/2,3
தாள் ஆர ஏத்தி போய் தன் கோயில் புக்கானே – சிந்தா:13 3037/4
வீதி போய் உலகம் மூன்றும் விழுங்கியிட்டு அலோகம் நுங்கி – சிந்தா:13 3082/3
புரிப்புரி கொண்டு போய் பொதிந்து சுட்டிட – சிந்தா:13 3108/3
ஓசை போய் உலகு உண்ண நோற்ற பின் – சிந்தா:13 3121/2

TOP


போய (6)

சுளி முக களிறு அனான்-தன் சொல் நய நெறியில் போய
கிளி முக கிளவிக்கு உற்றது இற்று என கிளக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:1 298/3,4
போந்ததும் போய கங்குல் போம் வழி கண்டது உண்டேல் – சிந்தா:5 1410/3
வீறு உயர் மதியம் தோன்ற விரைவொடு போய பின்றை – சிந்தா:6 1542/2
நல் மயில் பொறின் மேல் போய நாளினும் – சிந்தா:13 2629/1
தொழு தகு சிவிகைகள் சூழ போய பின் – சிந்தா:13 2630/2
சாரணர் போய பின் சாந்தம் ஏந்திய – சிந்தா:13 2894/1

TOP


போயது (1)

ஏமாங்கதம் என்று இசையால் திசை போயது உண்டே – சிந்தா:1 31/4

TOP


போயவாறும் (1)

கள் ஆவி நாறும் கமழ் கோதையின் போயவாறும் – சிந்தா:0 20/4

TOP


போயிற்று (2)

இற்று வில் முறிந்து போயிற்று இமைப்பினில் இலங்கித்திட்டான் – சிந்தா:10 2191/4
பழித்து பசும்பொன் உலகு குடி போயிற்று ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2969/4

TOP


போயிற்றும் (1)

கரும் கடல் போயிற்றும் காற்றில் கவிழ்ந்து – சிந்தா:3 518/1

TOP


போயிற்றே (1)

போயிற்றே அகிலின் புகை போர்த்து உராய் – சிந்தா:13 3004/3

TOP


போயின (2)

போதர பாடினாள் புகுந்த போயின
தாது அலர் தாரினார் தாங்கள் பாடவே – சிந்தா:3 660/3,4
போயின என்ப மற்று அ பூம் கொடி சாயலாட்கே – சிந்தா:6 1453/4

TOP


போயினர் (1)

போதும் எழுக என போயினர் சார்ந்தார் – சிந்தா:3 525/4

TOP


போயினள் (1)

நெறி நாடிய போயினள் நீடினள் கண்டு – சிந்தா:6 1525/3

TOP


போயினாய் (1)

போ அம்மா என்று உரைப்ப போவேன் முன் போயினாய்
ஆ அம்மா அம்மா என் அம்மா அகன்றனையே – சிந்தா:7 1804/3,4

TOP


போயினார் (1)

ஆனாது அடியேம் வந்து அ உலகினில் நின் அடி அடைதும் என்று அழுது போயினார் எம் – சிந்தா:1 296/3

TOP


போயினீர் (1)

பொன் உறு மேனி கன்றி போயினீர் பொறி இலாதேன் – சிந்தா:7 1726/2

TOP


போர் (61)

ஈடு சால் போர் பழித்து எருமை போத்தினால் – சிந்தா:1 59/1
வேட்டவற்றின் ஊறு உளார் வெருளி மாந்தர் போர் கொளீஇ – சிந்தா:1 73/3
மலை திளைப்பன என நாகம் ஆன்ற போர்
குலவிய நிலைக்களம் கோலம் ஆர்ந்தவே – சிந்தா:1 82/3,4
பூத்தலை வாரண போர் தொழில் இளையவர் – சிந்தா:1 120/1
கொன்று அவன் வேழம் வீழ்ப்ப மற்ற போர் களிற்றில் பாய்ந்து – சிந்தா:1 286/3
போர் அமருள் நின்ற இளையோனின் பொலிவு உற்றான் – சிந்தா:1 288/4
போர் விளை இவுளி திண் தேர் புனை மயிர் புரவி காலாள் – சிந்தா:2 433/2
போர் பண் அமைத்து நுகம் பூட்டி புரவி பண்ணி – சிந்தா:2 444/1
செல்வ போர் காமன் சேனை செம்மல் மேல் எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:2 458/4
கொடையுளும் ஒருவன் கொல்லும் கூற்றினும் கொடிய வாள் போர்
படையுளும் ஒருவன் என்று பயம் கெழு பனுவல் நுண் நூல் – சிந்தா:2 464/1,2
பொன் ஒழுகு குன்றில் உறை போர் புலியொடு ஒப்பான் – சிந்தா:3 494/4
புள் அணி கொடியினானின் போர் பல தொலைத்த ஆற்றல் – சிந்தா:3 614/3
கண்ணிய வீணை வாள் போர் கலாம் இன்று காண்டும் என்றே – சிந்தா:3 620/4
போது உலாம் கண்ணி மைந்தர் போர் புலி குழாத்தின் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:3 694/4
போர் பறை முழங்கி எங்கும் பொரு வளி புடைக்கப்பட்ட – சிந்தா:3 758/1
பூண் முலை பிடிக்கு அவாய் போர் செய்குற்றவே – சிந்தா:3 774/4
வெடிபடு போர் தொழில் காண விஞ்சையர் – சிந்தா:3 776/3
குரை கடல் தானை போர் கோலம் செய்தவே – சிந்தா:3 777/4
ஐம் கதி கலின பாய் மா சிறிது போர் களை ஈது என்பார் – சிந்தா:3 784/1
விரும்புவார் வேழ வேல் போர் நூற்றுவர் நூறு கோடிக்கு – சிந்தா:3 785/3
குழை உடை முகத்தினாள்-கண் கோணை போர் செய்த மன்னர் – சிந்தா:3 816/1
போர் கெழு களத்து பாவம் புலம்பொடு போக்கினானே – சிந்தா:3 820/4
ஏர் தங்கு சுண்ணம் இவற்றின் நலம் வேண்டின் வெம் போர்
கார் தங்கு வண் கை கழல் சீவகன் காண்-மின் என்றார் – சிந்தா:4 881/3,4
போர் அரவ களம் போன்று பொன்னார் புனல் – சிந்தா:4 914/3
கோண் தரு குறும்பர் வெம் போர் கோக்குழாம் வென்றது உள்ளி – சிந்தா:4 1079/2
போர் முகத்து அழலும் வாள் கை பொன் நெடும் குன்றம் அன்னான் – சிந்தா:4 1116/2
தாள் ஒழிய போர் ஏறு தனியே போந்தது என எண்ணி – சிந்தா:5 1226/2
போர் கொள்வேல் மன்னன் எல்லா கலைகளும் புகன்று கேட்டு – சிந்தா:5 1303/3
ஆரா வெம் போர் ஆய் தடமித்தன் அரசற்கும் – சிந்தா:7 1635/2
தானையை உடைக்கும் வெம் போர் தருக்கினார் மைந்தர் என்று – சிந்தா:7 1679/3
விசயனே விசயன் வில் போர் கதம்பனே முருகன் வேல் போர் – சிந்தா:7 1681/1
விசயனே விசயன் வில் போர் கதம்பனே முருகன் வேல் போர்
திசை எலாம் வணக்கும் வாள் போர்க்கு அந்தணன் செம்பொன் நாமன் – சிந்தா:7 1681/1,2
ஆட்டிய சாந்தம் என்னும் முகபடாம் அழித்து வெம் போர்
ஓட்டற ஓட்டி பைம் தார் உழக்கி இட்டு வந்த அன்றே – சிந்தா:7 1688/3,4
போர் பல கடந்த வேலோய் மாயம்-கொல் போற்றி என்றாள் – சிந்தா:7 1720/4
போதரா நின்ற-போழ்தில் போர் புலி குழாத்தின் சீறி – சிந்தா:7 1748/2
கோமான் மகனே குரு குலத்தார் போர் ஏறே – சிந்தா:7 1805/1
புண் மல்கு மத்தகத்த போர் வேழம் பொற்பு அழித்த – சிந்தா:7 1808/1
போர் தகல் விசும்பில் வந்து பொறித்திரி பன்றி மூன்றும் – சிந்தா:10 2200/1
போர் மயிர் கேடகம் புளக தோற்பரம் – சிந்தா:10 2218/1
போர் முக புலி கடல் புகுந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:10 2218/4
போர் மத களிறு பொன் தேர் நான்கரை கச்சம் ஆகும் – சிந்தா:10 2219/2
தோலா போர் மற மன்னர் தொடி தோள்கள் எடுத்து ஓச்சி – சிந்தா:10 2236/1
வாளின் வாய் மதனன் பட்டான் விசயன் போர் விசயம் பெற்றான் – சிந்தா:10 2245/4
போர் நிலை களத்தை ஒப்ப குருதி வான் போர்த்தது அன்றே – சிந்தா:10 2271/4
புரி வளை முரசம் ஆர்ப்ப போர் தொழில் தொடங்கினானே – சிந்தா:10 2296/4
வீழ் தர பரந்த அப்பு நிழலில் போர் மயங்கினாரே – சிந்தா:10 2298/4
பொன் பூண் சுமந்து பொரு கோட்டை அழித்து வெம் போர்
கற்பான் எழுந்த முலையார் களம் கண்டு நீங்கி – சிந்தா:11 2340/1,2
போர் கோலம் நீக்கி புகழ பொன்னின் எழுதப்பட்ட – சிந்தா:11 2352/1
போர் மீது ஆடி புறம் கண்ட புலால் வேல் மன்னர் புடை சூழ்ந்தார் – சிந்தா:11 2359/4
போர் ஏந்தி பூ அணிந்து புலவு நாறும் புகழ் வேலோன் – சிந்தா:13 2599/2
பொங்க இடு தவிசில் இருந்தான் போர் ஏறு அனையானே – சிந்தா:13 2608/4
போர் அணி மாலை சாந்தம் புனை மணி சிவிறி சுண்ணம் – சிந்தா:13 2654/2
புணை புறம் தழுவி தூ நீர் போர் தொழில் தொடங்கினாரே – சிந்தா:13 2655/4
பூ கமழ் துகிலும் தோடும் மாலையும் சொரிய போர் தோற்று – சிந்தா:13 2661/3
விளை மது தேறல் மாந்தி வெற்றி போர் அநங்கன் ஆனான் – சிந்தா:13 2857/4
போர் அணி புலவு வேல் கண்கள் பூத்தன – சிந்தா:13 2894/3
பூ திரள் மணி மாலை போர் சிங்கம் போதகம் போல் – சிந்தா:13 3024/2
பொரு இல் பொன் முழை போர் புலி போதகம் – சிந்தா:13 3068/2
சுற கடல் அனைய தானை துளங்க போர் செய்தது அன்றே – சிந்தா:13 3075/4
மயக்க போர் மன்னன் மக்கள் மந்திரியவரும் வீழ – சிந்தா:13 3077/1
காதி போர் மன்னர் வீழ கணை எரி சிதறி வெய்யோன் – சிந்தா:13 3082/1

TOP


போர்க்களத்து (1)

நீடு எரி நிலை கண்ணாடி போர்க்களத்து உடைந்த மைந்தர் – சிந்தா:10 2299/2

TOP


போர்க்களம் (4)

புண் தலை வேலை ஏந்தி போர்க்களம் குறுகி வாழ்த்தி – சிந்தா:10 2282/2
பொய்கை போர்க்களம் புற இதழ் புலவு வாள் படை புல் இதழ் – சிந்தா:10 2311/1
மொய் வார் குழலார் முலை போர்க்களம் ஆய மார்பில் – சிந்தா:10 2322/1
போது அணிந்த தார் உடைய பொருது பொங்கி புணர் முலைகள் போர்க்களம் தாம் கண்ட அன்றே – சிந்தா:13 3136/4

TOP


போர்க்கு (3)

போர்க்கு எதிர்ந்தவரும் ஆர்த்தார் ஆர்த்தலும் பூண்ட வல் வில் – சிந்தா:3 801/2
திசை எலாம் வணக்கும் வாள் போர்க்கு அந்தணன் செம்பொன் நாமன் – சிந்தா:7 1681/2
அசைவு இலான் யானை தேர் போர்க்கு அலசனே அசல கீர்த்தி – சிந்தா:7 1681/3

TOP


போர்த்த (16)

பொய்கைகள் பூம் படாம் போர்த்த போன்றவே – சிந்தா:1 80/4
போர்த்த தன் அகலம் எல்லாம் பொள்ளென வியர்த்து பொங்கி – சிந்தா:1 256/3
பொங்க பொன் ஓலை வட்டம் பொழிந்து மின் உகுப்ப போர்த்த
குங்கும சாந்து வேய்ந்து குண்டலம் திருவில் வீச – சிந்தா:3 677/2,3
கம்பலம் போர்த்த போலும் கடி மலர் காவு புக்காள் – சிந்தா:5 1269/4
இழுது அன்ன வெள் நிணத்த செம் தடிக்கே ஏட்டைப்பட்டு இரும்பில் போர்த்த
பழுது எண்ணும் வன் மனத்தார் ஓட்டை மர செவியர் கேளார் பால் போன்று – சிந்தா:6 1552/1,2
பொன் அவாம் சுணங்கு போர்த்த பொங்கு இள முலையினாள் என் – சிந்தா:7 1626/3
மாசில் வெண் துகிலை நீர் தோய்த்து மேல் போர்த்த வண்ணமே போல் – சிந்தா:7 1649/2
புண் உமிழ் குருதி போர்த்த பொரு களம் போன்று தோன்றி – சிந்தா:7 1733/1
பொங்கு பூம் சிலம்பில் போர்த்த பூம் துகள் அவித்து மாதர் – சிந்தா:9 2064/3
ஏற்று உரி போர்த்த வள் வார் இடி முரசு அறைந்த பின் நாள் – சிந்தா:10 2152/1
சிங்கத்து உரி போர்த்த செழும் கேடகமும் வாளும் – சிந்தா:10 2166/1
போர்த்த நெய்த்தோரன் ஆகி புலால் பருந்து ஆர்ப்ப செல்வான் – சிந்தா:10 2286/1
பண் கொள் சொல்லார் மாமை நீங்கி பைம்பொன் போர்த்த படா முலைகளும் – சிந்தா:12 2589/2
பொன் படு சுணங்கு போர்த்த பொங்கு இள முலையில் தூவான் – சிந்தா:13 2664/3
பொன் வரை நிலா கதிர் பொழிந்து போர்த்த போல் – சிந்தா:13 2895/1
கனை குரல் உருமு சீற்ற கதழ் விடை உரிவை போர்த்த
துனை குரல் முரச தானை தோன்றலை தம்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2899/2,3

TOP


போர்த்தது (2)

பூம் துகில் மகளிரில் பொலிந்து போர்த்தது ஓர் – சிந்தா:5 1181/3
போர் நிலை களத்தை ஒப்ப குருதி வான் போர்த்தது அன்றே – சிந்தா:10 2271/4

TOP


போர்த்தன (1)

பூம் துகில் புறம் போர்த்தன போன்றவே – சிந்தா:12 2395/4

TOP


போர்த்தனர் (1)

பொன் மயில் ஆகி கூந்தல் போர்த்தனர் குனிந்து நிற்பார் – சிந்தா:13 2662/2

TOP


போர்த்தாள் (1)

போக்கினாள் வளையும் போர்த்தாள் பொன் நிற பசலை மூழ்கிற்று – சிந்தா:5 1291/2

TOP


போர்த்து (12)

சிலம்பி வலந்தது போல் போர்வை போர்த்து செல்லுற்றாள் – சிந்தா:1 340/4
மல்லு பூத்து அகன்ற மார்பீர் புகழ் எனும் போர்வை போர்த்து
செல்வ பூமகளும் நாளை அவன் உழை செல்லும் என்றான் – சிந்தா:3 743/1,2
பொருந்து பூம் பொய்கை போர்வையை போர்த்து உடன் – சிந்தா:4 1033/3
பொங்கு பூம் சண்பக போது போர்த்து உராய் – சிந்தா:5 1199/2
தேன் சென்ற நெறியும் தெள் நீர் சிறு திரை போர்வை போர்த்து
மீன் சென்ற நெறியும் போல விழித்து இமைப்பவர்க்கு தோன்றா – சிந்தா:5 1390/1,2
புன் புறம் தோலை போர்த்து மயிர் புறம் பொலிய வேய்ந்திட்டு – சிந்தா:7 1577/2
மணியின் மேல் புறம் போர்த்து அன்ன மா கதிர் – சிந்தா:7 1713/1
புதைய இ பொழிலை போர்த்து ஓர் பொய் பழி பரந்தது என் மேல் – சிந்தா:10 2144/2
அஞ்சன நிறம் நீக்கி அரத்தம் போர்த்து அமர் உழக்கி – சிந்தா:10 2239/1
வீரிய காற்றில் பொங்கி விசும்பு போர்த்து எழுதப்பட்ட – சிந்தா:10 2271/3
நிலவிய தாது பொங்க நீள் மலர் மணலில் போர்த்து
கலவியில் படுத்த காய் பொன் கம்பலம் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2711/3,4
போயிற்றே அகிலின் புகை போர்த்து உராய் – சிந்தா:13 3004/3

TOP


போர்ப்ப (1)

மன்னன் நகர் எல்லாம் போர்ப்ப வலைப்பட்டீர்க்கு – சிந்தா:13 2961/3

TOP


போர்பினால் (1)

போர்பினால் மலிந்து உடன் பொலிந்த நீரவே – சிந்தா:1 58/4

TOP


போர்முக (1)

போர்முக களிற்று வெண்கோடு உழுத செம் சால் கொள் மார்பின் – சிந்தா:3 817/2

TOP


போர்வை (14)

புலி பொறி போர்வை நீக்கி பொன் அணிந்து இலங்குகின்ற – சிந்தா:1 266/1
சிலம்பி வலந்தது போல் போர்வை போர்த்து செல்லுற்றாள் – சிந்தா:1 340/4
விளக்கு அழல் உறுத்த போலும் விசியுறு போர்வை தீம் தேன் – சிந்தா:3 559/1
மல்லு பூத்து அகன்ற மார்பீர் புகழ் எனும் போர்வை போர்த்து – சிந்தா:3 743/1
தேன் சென்ற நெறியும் தெள் நீர் சிறு திரை போர்வை போர்த்து – சிந்தா:5 1390/1
மை இருள் போர்வை நீக்கி மண்ணக மடந்தை கோலம் – சிந்தா:5 1406/3
நுண் துகில் போர்வை சோர நுழை மழை மின்னின் நிற்ப – சிந்தா:7 1570/3
அணி நிற போர்வை ஆய அரும் பெறல் நாணும் விற்று – சிந்தா:7 1665/2
பூ உடை தெரியலான் போர்வை நீத்து இனி – சிந்தா:7 1812/1
பூத்து அகில் தவழும் போர்வை பூசு சாந்து ஆற்றி பொன் நூல் – சிந்தா:8 1906/1
எலி மயிர் போர்வை வைத்து எழினி வாங்கினார் – சிந்தா:12 2471/3
அரு விலை நன் கலம் செய் போர்வை அன்னம் நாண அடி ஒதுங்கி சென்று – சிந்தா:12 2586/1
பொங்கு பூம் புகை போர்வை மேயினார் – சிந்தா:13 2680/4
போர்வை புழு மொய்ப்ப பொல்லா குடர் சூடி – சிந்தா:13 2791/2

TOP


போர்வையில் (1)

துணி இருள் போர்வையில் துன்னுபு போகி – சிந்தா:1 335/3

TOP


போர்வையை (1)

பொருந்து பூம் பொய்கை போர்வையை போர்த்து உடன் – சிந்தா:4 1033/3

TOP


போர்வையொடு (1)

மயிர் எலியின் போர்வையொடு எம் மன்னன் விடுத்தானே – சிந்தா:7 1874/4

TOP


போரில் (2)

கோணை போரில் குளிக்குவம் அன்று-எனின் – சிந்தா:3 640/3
செரு செய்து திளைத்து போரில் சிலம்பு ஒலி கலந்த பாணி – சிந்தா:9 2082/2

TOP


போரின் (1)

போரின் முழங்கும் புரவி கடலும் புகை வாள் கடலும் – சிந்தா:10 2195/2

TOP


போரினுள் (1)

திரு கழல் குருசில் தார் திளைக்கும் போரினுள்
செரு குரல் சிறுபறை சிலம்பு கிண்கிணி – சிந்தா:13 2688/2,3

TOP


போரும் (3)

கொடி நெடும் தேரின் போரும் குஞ்சரம் குறித்த போரும் – சிந்தா:7 1678/1
கொடி நெடும் தேரின் போரும் குஞ்சரம் குறித்த போரும்
கடு நடை புரவி போரும் கரப்பற கற்று முற்றி – சிந்தா:7 1678/1,2
கடு நடை புரவி போரும் கரப்பற கற்று முற்றி – சிந்தா:7 1678/2

TOP


போருள் (4)

வெம்பிய வீணை போருள் செல்குவம் யாமும் முன்னே – சிந்தா:3 666/2
கொடாம் பிற குமரி போருள் பிறர்க்கு என கொன்றது அன்றே – சிந்தா:3 806/4
மான் அமர் நோக்கினாரும் மைந்தரும் குழீஇய போருள்
கான் அமர் காமன் எய்த கணை என சிதறினானே – சிந்தா:10 2281/3,4
கோல வாள் போருள் பட்டால் குறு முயல் கூடு கண்டு – சிந்தா:10 2284/2

TOP


போல் (379)

செம்பொன் வரை மேல் பசும் பொன் எழுத்து இட்டதே போல்
அம் பொன் பிதிர்வின் மறு ஆயிரத்து எட்டு அணிந்து – சிந்தா:0 2/1,2
நற்பால் அழியும் நகை வெண் மதி போல் நிறைந்த – சிந்தா:0 4/2
கோள் உற்ற கோன் போல் அவன் கொண்டு வளர்த்தவாறும் – சிந்தா:0 10/3
இலங்கல் ஆழியினான் களிற்று ஈட்டம் போல்
கலங்கு தெண் திரை மேய்ந்து கண மழை – சிந்தா:1 32/1,2
பொலம் கொள் கொன்றையினான் சடை போல் மின்னி – சிந்தா:1 32/3
கோல் நிரைத்தன போல் கொழும் தாரைகள் – சிந்தா:1 33/3
சொல் அரும் சூல் பசும் பாம்பின் தோற்றம் போல்
மெல்லவே கரு இருந்து ஈன்று மேல் அலார் – சிந்தா:1 53/1,2
செல்வமே போல் தலை நிறுவி தேர்ந்த நூல் – சிந்தா:1 53/3
கோட்டு இளம் தகர்களும் கொய் மலர தோன்றி போல்
சூட்டு உடைய சேவலும் தோணி கோழி ஆதியா – சிந்தா:1 73/1,2
நிரை கதிர் நித்திலம் கோத்து வைத்த போல்
விரை கமழ் கமுகின் மேல் விரிந்த பாளையும் – சிந்தா:1 99/1,2
செல்வர் செல்வமும் காணிய என்பர் போல்
எல்லியும் இமையார் இமையாததே – சிந்தா:1 137/3,4
ஒள் நறும் துகில் கிழி பொதிந்து உறை கழித்தன போல்
கண் இருண்டு நெறி மல்கி கடை குழன்ற கரும் குழல்கள் – சிந்தா:1 164/2,3
குழவி கோட்டு இளம் பிறையும் குளிர் மதியும் கூடின போல்
அழகுகொள் சிறு நுதலும் அணி வட்ட மதி முகமும் – சிந்தா:1 165/1,2
கண் கூடா கடை புடைத்து கைவல்லான் எழுதிய போல்
பண்பு ஆர்ந்த கொடும் புருவம் பழிச்சு ஆனா படியவே – சிந்தா:1 166/3,4
போல் குணத்த பொரு கயல் கண் செவி உற போந்து அகன்றனவே – சிந்தா:1 167/4
மா மணி தாபித்தன போல் மனம் பருகு கரும் கண்ண – சிந்தா:1 171/2
அம் கை போல் வயிறு அணிந்த வலம் சுழி அமை கொப்பூழ் – சிந்தா:1 172/1
பொன் ஆல வட்டமும் போல் கலை இமைக்கும் அகல் அல்குல் – சிந்தா:1 173/2
வாடாத காம்பே போல் கணைக்கால் இன் வனப்பினவே – சிந்தா:1 176/4
இயைந்து எழிலார் மணி ஆமை இளம் பார்ப்பின் கூன் புறம் போல்
அசைந்து உணர்வு மடிந்து ஒழியும் அடி இணை புகழ்வார்க்கே – சிந்தா:1 177/3,4
அரக்கு இயல் செங்கழுநீர் அக இதழ் போல் உகிர் சூடி – சிந்தா:1 178/1
வானவர் போல் மகிழ்வுற்ற பின் வார் நறும் – சிந்தா:1 222/2
விரும்பு ஆர் முலை கண் கரிந்து திங்கள் வெண் கதிர்கள் பெய்து இருந்த பொன் செப்பே போல்
அரும்பால் பரந்து நுசுப்பும் கண்ணின் புலன் ஆயிற்று ஆய்ந்த அனிச்ச மாலை – சிந்தா:1 231/2,3
பெரும் பாரமாய் பெரிது நைந்து நல் சூல் சலஞ்சலம் போல் நங்கை நலம் தொலைந்ததே – சிந்தா:1 231/4
தூம்பு உடை நெடும் கை வேழம் துற்றிய வெள்ளிலே போல்
தேம்பு உடை அலங்கல் மார்பில் திருமகன் தமியன் ஆக – சிந்தா:1 232/1,2
குறைபடு மதியம் தேய குறு முயல் தேய்வதே போல்
இறைவனா தன்னை ஆக்கி அவன் வழி ஒழுகின் என்றும் – சிந்தா:1 254/2,3
மடை அவிழ்ந்த வெள்ளி இலை வேல் அம்பு பாய மணி செப்பகம் கடைகின்றவே போல்
தொடை அவிழ்ந்த மாலையும் முத்தும் தோய்ந்த துணை முலையின் உள் அரங்கி மூழ்க காமன் – சிந்தா:1 293/1,2
புடை அவிழ்ந்த கூந்தல் புலவு தோய பொழி மழையுள் மின்னு போல் புலம்பினாரே – சிந்தா:1 293/4
பஞ்சி மேல் வீழ்வதே போல் பல் பொறி குடுமி நெற்றி – சிந்தா:1 301/3
தேம் கமழ் ஓதி திங்கள் வெண் கதிர் பொழிவதே போல்
வீங்கு இள முலைகள் விம்மி திறந்து பால் பிலிற்ற ஆற்றாள் – சிந்தா:1 305/2,3
சிறை செய் சிங்கம் போல் மடங்கி சேரா மன்னர் சினம் மழுங்க – சிந்தா:1 306/2
ஒவ்வா சுடுகாட்டு உயர் அரங்கில் நிழல் போல் நுடங்கி பேய் ஆட – சிந்தா:1 309/2
அந்தோ விசயை பட்டன கொண்டு அகங்கை புறங்கை ஆனால் போல்
கந்தார் களிற்று தம் கோமான் கழிய மயில் ஓர் மயில் ஊர்ந்து – சிந்தா:1 312/1,2
சிந்தித்து இரங்கி அழுவன போல் பனி சேர் கண்ணீர் சொரிந்தனவே – சிந்தா:1 312/4
புல்லிய கொம்பு தான் ஓர் கருவிளை பூத்ததே போல்
ஒல்கி ஓர் கொம்பு பற்றி ஒரு கணால் நோக்கி நின்றாள் – சிந்தா:1 319/3,4
எரி முக நித்திலம் ஏந்தி சேந்த போல்
கரி முக முலையினார் காய் பொன் சிந்தினார் – சிந்தா:1 329/3,4
சிலம்பி வலந்தது போல் போர்வை போர்த்து செல்லுற்றாள் – சிந்தா:1 340/4
குடங்கை போல் உண் கண் கூனியும் கூர்ம் பரல் – சிந்தா:1 342/2
தோள் உற புல்லுவார் போல் தொக்கு எதிர்கொண்டு புக்கு – சிந்தா:1 348/2
திங்கள் உகிரில் சொலிப்பது போல் திலகம் விரலில் தான் நீக்கி – சிந்தா:1 350/1
கொடி பூத்து உதிர்ந்த தோற்றம் போல் கொள்ள தோன்றி அணங்கு அலற – சிந்தா:1 353/3
போகம் ஈன்ற புண்ணியன் எய்த கணையே போல்
மாகம் ஈன்ற மா மதி அன்னான் வளர்கின்றான் – சிந்தா:1 362/3,4
கானத்தில் கிடந்ததே போல் கடல் அகம் உடைய நம்பி – சிந்தா:1 387/2
கற்பகம் கலங்கி வீழ்ந்த வண்ணம் போல் காளை வீழ – சிந்தா:1 390/1
தெய்வம்-கொல் என்று தேர்வேற்கு அமிர்து உலாய் நிமிர்ந்ததே போல்
மொய் குரல் முரசம் நாணும் தழங்கு குரல் முழங்க கேட்டேன் – சிந்தா:1 403/3,4
பூத்த கோங்கு போல் பொன் சுமந்து உளார் – சிந்தா:2 419/1
பாய மாரி போல் பகழி சிந்தினார் – சிந்தா:2 421/3
வார் விளை முரசம் விம்ம வான் உலா போந்ததே போல்
நீர் விளை சுரி சங்கு ஆர்ப்ப நிலம் நெளி பரந்த அன்றே – சிந்தா:2 433/3,4
கால் அகம் புடைப்ப முந்நீர் கடல் கிளர்ந்து எழுந்ததே போல்
வேல் அகம் மிடைந்த தானை வெம் சின எயினர் தாக்க – சிந்தா:2 434/1,2
ஒன்றி உள் வாங்குக என்ன ஒலி கடல் உடைந்ததே போல்
பொன் தவழ் களிறு பாய் மா புன மயில் குஞ்சி பிச்சம் – சிந்தா:2 437/2,3
ஏட்டை பசியின் இரை கவ்விய நாகம் போல்
வேட்டு அ நிரையை விடல் இன்றி விரைந்தது அன்றே – சிந்தா:2 446/3,4
கோழி போல் குறைந்து நெஞ்சின் அறம் என மறமும் விட்டார் – சிந்தா:2 449/4
உள்ளம் போல் போது நாம் ஓர் எடுப்பு எடுத்து உய்ய என்னா – சிந்தா:2 450/3
கால் இரைத்து எழுந்து பாற கல்லென புடைத்ததே போல்
மேல் நிரைத்து எழுந்த வேடர் வெம் நுனை அப்பு மாரி – சிந்தா:2 451/2,3
போல் நின்ற என்ப மற்று அ பொருவரு சிலையினார்க்கே – சிந்தா:2 452/4
வாள் உற்ற புண்ணுள் வடிவேல் எறிந்திற்றதே போல்
நாள் உற்று உலந்தான் வெகுண்டான் நகர் ஆர்த்தது அன்றே – சிந்தா:2 455/3,4
வாள் அரம் துடைத்த வை வேல் இரண்டு உடன் மலைந்தவே போல்
ஆள் வழக்கு ஒழிய நீண்ட அணி மலர் தடம் கண் எல்லாம் – சிந்தா:2 461/1,2
நீள் சுடர் நெறியை நோக்கும் நிரை இதழ் நெருஞ்சி பூ போல்
காளை-தன் தேர் செல் வீதி கலந்து உடன் தொக்கது அன்றே – சிந்தா:2 461/3,4
இடவகை எல்லை எல்லாம் மின் நிரைத்து இட்டதே போல்
பட அரவு அல்குலாரை பயந்தன மாடம் எல்லாம் – சிந்தா:2 462/3,4
தோள் முதல் பசலை தீர தோன்றலை பருகுவார் போல்
நாள் முதல் பாசம் தட்ப நடுங்கினார் நிற்ப நில்லான் – சிந்தா:2 470/2,3
வெண்ணெய் போன்று ஊறு இனியள் மேம் பால் போல் தீம் சொல்லள் – சிந்தா:2 480/1
உண்ண உருக்கிய வான் நெய் போல் மேனியள் – சிந்தா:2 480/2
தன் வழிய காளை சீதத்தன் அவன் தன் போல்
பொன் ஒழுகு குன்றில் உறை போர் புலியொடு ஒப்பான் – சிந்தா:3 494/3,4
தண் துளி பளிக்கு கோல் போல் தாரையாய் சொரிந்து தெய்வம் – சிந்தா:3 508/3
பொங்கி ஆயிரம் தாமரை பூத்த போல்
செம் கண் ஆயிரம் சேர்ந்தவன் பொன் நகர் – சிந்தா:3 528/1,2
தங்குகின்றது போல் தகை சான்றதே – சிந்தா:3 528/4
விண்ணகம் வணங்க வெண் கோட்டு இளம் பிறை முளைத்ததே போல்
பண்ணகத்து இனிய சொல்லாள் பாவையை பயந்த ஞான்றே – சிந்தா:3 538/1,2
போல் இவர் கவரி வீச மன்னவன் இருந்த போழ்தின் – சிந்தா:3 541/4
சந்தனம் தளிர்த்ததே போல் சீதத்தன் தளிர்த்து நோக்கி – சிந்தா:3 545/2
வாச வான் குழலின் மின் போல் வரு முலை சாந்து நக்கி – சிந்தா:3 550/2
அளந்து உணர்வு அரிய நங்கைக்கு அரு மணி முகிழ்த்தவே போல்
இளம் கதிர் முலையும் ஆகத்து இடம் கொண்டு பரந்த மின்னின் – சிந்தா:3 551/2,3
வாய் அருகு வந்து ஒசித்து மறிய மழை மின் போல்
சேயவர்க்கும் தோன்றியது ஓர் திலகம் எனும் தகைத்தாய் – சிந்தா:3 595/2,3
விசும்பு போல் மாந்தர் ஆர விழு நிதி சிதறினானே – சிந்தா:3 621/4
வெண் நிற மழையின் மின் போல் வெண் துகில் கலாபம் வீக்கி – சிந்தா:3 624/1
இருந்து இளையார்கள் கோலம் இந்திரன் நிருமித்தால் போல்
திருந்த செய்து அதன் பின் நங்கை திருவிற்கு ஓர் திலகம் ஒத்தாள் – சிந்தா:3 627/3,4
தேரை நடப்பன போல் குறள் சிந்தினொடு – சிந்தா:3 631/3
கோள் வயிர நீள் அருவி குன்று இவர்ந்த செம்_சுடர் போல் கொலை வேல் மன்னர் – சிந்தா:3 645/1
அம் பொன் சிலம்பு அரற்ற அன்னம் போல் மெல்லவே ஒதுங்கி அம் பூம் – சிந்தா:3 646/3
இட்டு இளையர் ஏத்த இமையார் மட மகள் போல் இருந்து நல் யாழ் – சிந்தா:3 647/3
சிலை தொழில் சிறு நுதல் தெய்வ பாவை போல்
கலை தொழில் பட எழீஇ பாடினாள் கனிந்து – சிந்தா:3 657/1,2
செம்பொன் போல் பெரிதும் சேந்து செகுத்திடல் உற்று நின்றான் – சிந்தா:3 670/2
மெய் உருகி கண் உருகி நெஞ்சு உருகி காம வெயில் வெண்ணெய் பாவை போல் மெலிகின்றாரே – சிந்தா:3 682/4
முருகு விம்மு கோதையார் மொய் அலங்கல் வண்டு போல்
பருகுவான் இவள் நலம் பாரித்திட்ட இ நகர் – சிந்தா:3 706/1,2
சுரந்து வானம் சூல் முதிர்ந்து மெய் நொந்து ஈன்ற துளியே போல்
பரந்த கேள்வி துறைபோய பைம் தார் மார்பன் பசும்பொன் யாழ் – சிந்தா:3 717/1,2
சீர் சால் கணிகை சிறுவன் போல் சிறப்பு இன்று அம்ம இது என்றான் – சிந்தா:3 718/4
கல் சேர் பூண் கொள் கதிர் முலையாய் காம தீயால் வெந்தவர் போல்
கொல்லை உழவர் சுடப்பட்டு குரங்கி வெந்தது இது களிறு – சிந்தா:3 719/1,2
பண் அமைத்து எழுதப்பட்ட பாவை போல் ஆயினாரே – சிந்தா:3 729/4
பருந்தும் நிழலும் போல் பாட்டும் எழாலும் – சிந்தா:3 730/1
இருந்தாள் இளம் மயில் போல் ஏந்து இலை வேல் கண்ணாள் – சிந்தா:3 730/4
பொய்யாது ஓர் குன்று எடுப்பாள் போல் மெலிந்து பொன் மாலை – சிந்தா:3 736/3
எல்லீரும் என்பாள் போல் ஏந்தல் மேல் வீழ்ந்தனளே – சிந்தா:3 737/4
மேகத்து பிறந்தது ஓர் மின்னு மணி வரை வீழ்ந்ததே போல்
ஆகத்து பூட்டி மைந்தன் அடி தொழுது இறைஞ்சி நின்றாள் – சிந்தா:3 738/2,3
காய்ந்த வெம் முலையாய் நின கண்கள் போல்
ஆய்ந்த அம்பினுக்கு ஆர் இரை ஆகிய – சிந்தா:3 759/2,3
பொங்கி மேல் செல்வதே போல் பொலம் கழல் நரல சென்றான் – சிந்தா:3 765/4
கூற்றம் போல் கொடிய யானை கோடு உழுது அகன்ற மார்பம் – சிந்தா:3 782/3
தோயும் முள் இலவின் கூன் காய் சினை-தொறும் உதிர்வவே போல்
மாயம்-கொல் மறவர் மாலை பைம் தலை உதிர்ந்த செம் கண் – சிந்தா:3 788/2,3
மந்திரம் கேட்டு நான்கும் வான் எட்டி புகுவவே போல்
அந்தரத்து இவர்ந்த ஆழி கால் நிலம் விட்ட மாலை – சிந்தா:3 793/1,2
துன்னன்-மின் என்பவே போல் சுடு சரம் பரந்த அன்றே – சிந்தா:3 799/4
வெளிற்று உடல் குருதி வெள்ள நிலை இது என்பவே போல்
களிற்று உகிர் பிறழ் பல் பேய்கள் கைகளை உச்சி கூப்பி – சிந்தா:3 804/1,2
பொங்கிய முழக்கில் வேழ பேரினம் புலம்பினால் போல்
தங்கு தார் மன்னர் எல்லாம் தளர்ந்து கண் சாம்பினாரே – சிந்தா:3 811/3,4
ஒளி நலம் உப்பு குன்றம் ஊர் புனற்கு உடைந்ததே போல்
களி நல மன்னர் தங்கள் கடல் படை உடைந்தது அன்றே – சிந்தா:3 813/3,4
கிழவன் மூதெயில் போல் கிளர்வுற்றதே – சிந்தா:4 856/4
வைத்த போல் முறுவல் துவர் வாயினீர் – சிந்தா:4 895/2
கோலம் ஆக எழுதிய போல் குலாய் – சிந்தா:4 896/2
இன்னது ஓர் இடத்தின் எல்லை ஆள் கடிந்து ஒழுகினாள் போல்
இன்னது ஓர் நகரில் என்றாங்கு என் பெயர் நிற்க வேண்டும் – சிந்தா:4 906/2,3
விடலில் விசும்பின் மின் போல் மின்னி வீழ்வ காண்-மின் – சிந்தா:4 922/4
துணை இல் தோகை மஞ்ஞை ஈயற்கு இவரும் வகை போல்
மணி ஆர் வளை சேர் முன்கை வலனும் இடனும் போக்கி – சிந்தா:4 925/1,2
அலவன் ஆடும் வகை போல் அரும் பொன் கவறு அங்கு உருள – சிந்தா:4 927/2
ஆடியுள் பாவை போல் நீ அணங்கியது அணங்க என்றான் – சிந்தா:4 957/4
கலி வளர் களிறு கை நீர் சொரிவ போல் முத்த மாலை – சிந்தா:4 968/1
மின்னு போல் நுடங்கி நின்றாள் வீ ததை பொன் கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:4 976/4
குண்டலம் குமரன் கொண்டு குன்றின் மேல் விழும் மின் போல்
ஒண் திறல் களிற்றின் நெற்றி எறிந்து தோடு ஒலித்து வீழ – சிந்தா:4 979/1,2
செல்வன் போன்றனன் சீவகன் தெய்வம் போல்
பில்கும் மும்மத வேழம் பெயர்ந்ததே – சிந்தா:4 984/3,4
மணி செய் கந்து போல் மருள வீங்கிய – சிந்தா:4 986/1
கை செய் மாலை போல் கரிந்து பொன் நிறம் – சிந்தா:4 988/2
கடம்பு சூடிய கன்னி மாலை போல்
தொடர்ந்து கைவிடா தோழிமாரொடும் – சிந்தா:4 990/1,2
பிறப்பு உணர்ந்தவர் போல் தமர் பேச்சு எலாம் – சிந்தா:4 993/3
அமரர் மேவர தோன்றிய அண்ணல் போல்
குமரன் ஆக்கிய காதலின் கூறினாள் – சிந்தா:4 994/3,4
வேம் என் நெஞ்சமும் வேள்வி முளரி போல்
தாம மார்பனை சீவகசாமியை – சிந்தா:4 996/2,3
செய் தவம் புரியா சிறியார்கள் போல்
உய்யல் ஆவது ஓர் வாயில் உண்டாம்-கொலோ – சிந்தா:4 997/3,4
நூல் புடைத்தால் போல் கிடந்த வித்தகம் சேர் நுண் வரிகள் – சிந்தா:4 1044/1
பால் மடுத்து தீம் தேன் பருகுவாள் போல் நோக்கி – சிந்தா:4 1044/2
மால் படுத்தான் மார்பில் மணந்தாளே போல் மகிழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1044/4
நூல் அவையார் போல் நீங்கள் நோக்கு-மினே என்றாள் – சிந்தா:4 1045/4
மறையார் வேள்வி மந்திர செம் தீ கொடியே போல்
குறையா கற்பில் சீவகன் தாயும் கொலை வேல் கண் – சிந்தா:4 1059/1,2
போல் ஆம் அல்குல் பொன் தொடி பூம் கண் குணமாலை – சிந்தா:4 1094/2
மின் அணி மதியம் கோள் வாய் விசும்பு-இடை நடப்பதே போல்
கல் மணி உமிழும் பூணான் கடை பல கடந்து சென்றான் – சிந்தா:4 1098/3,4
ஓதம் முத்து உகுப்ப போல் உண்கண் வெம் பனி உகுத்து – சிந்தா:4 1102/3
வீ கலந்த மஞ்ஞை போல் வேல் நெடும் கண் நீர் மல்க – சிந்தா:4 1104/3
அடு புலி கண்ட மான் போல் ஆறல ஆயினாரே. – சிந்தா:4 1137/4
காலனை சூழ்ந்த நோய் போல் நபுல மா விபுலர் சூழ – சிந்தா:4 1144/1
ஏழ் தரு பருதி-தன் மேல் இளம் பிறை கிடந்ததே போல்
தாழ் தகை ஆர மார்பின் சீவகன் குணங்கள் தம்மை – சிந்தா:4 1155/2,3
ஆடிய கூத்தி தன் அசைந்த சாயல் போல்
ஊடு போக்கு இனியது அங்கு ஓர் ஐம் காதமே – சிந்தா:5 1207/3,4
போல் பல கவர்களும் பட்டது ஆயிடை – சிந்தா:5 1212/3
வெண் மதி இழந்த மீன் போல் புல் என எய்தி நின்ற – சிந்தா:5 1215/3
மிக்கார் தம் கேட்டின் கண் மேன்மை இல்லா சிறியார் போல்
நக்கு ஆங்கே எயிறு உடைந்த நறவ முல்லை நாள் வேங்கை – சிந்தா:5 1227/1,2
தக்கார் போல் கைம்மறித்த காந்தள் அந்தோ தகாது எனவே – சிந்தா:5 1227/3
தொக்கார் போல் பல் மாவும் மயிலும் தோன்றி துளங்கினவே – சிந்தா:5 1227/4
பீடு ஏந்து அரிவையர் இல் பெயர்க என்று ஊடும் மடவார் போல்
கோடு ஏந்து குஞ்சரங்கள் தெருட்ட கூடா பிடி நிற்கும் – சிந்தா:5 1229/2,3
தரணி மேல் தந்து அளித்தான் தண் மதி போல் நேமி – சிந்தா:5 1246/3
வான் உகுக்குகின்ற மீன் போல் மணி பரந்து இமைக்கும் மார்பில் – சிந்தா:5 1266/3
கடும் கதிர் கனலி கோப்ப கார் இருள் உடைந்ததே போல்
உடம்பு-இடை நஞ்சு நீங்கிற்று ஒண்_தொடி உருவம் ஆர்ந்து – சிந்தா:5 1290/2,3
விளங்கு ஒளி விசும்பில் வெண் கோட்டு இளம் பிறை சூழ்ந்த மின் போல்
வளம் கெழு வடத்தை சூழ்ந்து வான் பொன் நாண் திளைப்ப சேந்த – சிந்தா:5 1297/1,2
பூம் கண் அவ்வயின் நோக்கம் பொறாத போல்
வீங்கி வெம்மை கொண்டு ஏந்தின வெம் முலை – சிந்தா:5 1305/1,2
புகை இல் பொங்கு அழல் போல் சுடுகின்றவே – சிந்தா:5 1314/4
ஆய்ந்தது என்று கொண்டு அம் மயில் போல் குழீஇ – சிந்தா:5 1318/3
நயம் கிளர் உடம்பு நீங்கி நல் உயிர் போவதே போல்
இயங்கு இடையறுத்த கங்குல் இருள்-இடை ஏகினானே – சிந்தா:5 1360/3,4
பரிவுறும் நலத்த அன்றே பங்கயம் அன்னதே போல்
வரி வளை தோளி கேள்வன் வரும் என வலித்த சொல்லால் – சிந்தா:5 1404/2,3
பனி வெண் திரை சூழ் கடல் போல் பழுவம் தோன்றிற்று அவணே – சிந்தா:6 1414/4
திங்கள் அம் குளவி செ வான்-இடை கிடந்து இமைப்பதே போல்
குங்குமம் மார்பில் பூண்ட குளிர் கதிர் ஆரம் மின்ன – சிந்தா:6 1501/1,2
பனி கொள் மா மதி போல் பசப்பு ஊர யான் – சிந்தா:6 1510/3
வீழ்தர சொரிவதே போல் விளங்கு ஒளி திங்கள் புத்தேள் – சிந்தா:6 1541/2
நக்கான் பெரும் சான்றோன் நம்பி போல் யார் உலகில் இனி யார் என்ன – சிந்தா:6 1544/2
பட நாகம் தோல் உரித்தால் போல் துறந்து கண்டவர் மெய் பனிப்ப நோற்றிட்டு – சிந்தா:6 1546/1
தாவா தவம் என்றார் தண் மதி போல் முக்குடை கீழ் தாதை பாதம் – சிந்தா:6 1547/2
எட்டானும் பத்தானும் இல்லாதார்க்கு இ உலகில் இன்பமே போல்
ஒட்டாவே கண்டீர் வினை அவனை தேறாதார்க்கு உணர்ந்தீர் அன்றே – சிந்தா:6 1549/3,4
தளை அவிழ் கோதையார் தாமம் சேர் வெம் முலை போல் வீங்கி கண் சேந்து – சிந்தா:6 1551/3
செய்கோ என சிறந்தாள் போல் சிறவா கட்டுரையால் குறித்த எல்லாம் – சிந்தா:6 1553/3
பனி மதியின் கதிர் பருகும் ஆம்பல் போல்
முனி மதி முகத்தியர் முறுவல் நம்பினார் – சிந்தா:6 1554/1,2
பழனம் வெள் தாமரை பனிக்கும் ஆறு போல்
குழல் நிமிர் கிளவியார் கோலம் அஞ்சினார் – சிந்தா:6 1555/2,3
அரங்க கூத்திகண் அன்பின் மனையவள் துறந்து செல்பவர் போல்
பரந்த தீம் புனல் மருதம் பற்று விட்டு இன மயில் அகவும் – சிந்தா:7 1557/2,3
உலக மன்னவன் திருநாள் ஒளி முடி அணிந்து நின்றவர் போல்
பலவும் பூத்தன கோங்கம் பைம் துகில் முடி அணிந்து அவர் பின் – சிந்தா:7 1558/2,3
உலவு காஞ்சுகியவர் போல் பூத்தன மரவம் அங்கு ஒருங்கே – சிந்தா:7 1558/4
ஊழ்ந்து தோல் உரிப்பன போல் ஒத்த மற்று அவற்று அருவி – சிந்தா:7 1560/2
பொருவில் யானையின் பழு போல் பொங்கு காய் குலை அவரை – சிந்தா:7 1561/2
வெள்ளி வெண் திரள் விசித்து நிலத்தொடு தறி புடைத்தவை போல்
துள்ளி வீழ் உயர் அருவி வன கிரி தோன்றியது அவணே – சிந்தா:7 1565/3,4
குன்று-இடை குளிர்க்கும் மின் போல் குழாம் மழை முகட்டில் செல்வான் – சிந்தா:7 1579/4
பொழிலின் மிக்கதனில் புக்கான் மணமகளிர் போல் பொலிந்ததே – சிந்தா:7 1648/4
மாசில் வெண் துகிலை நீர் தோய்த்து மேல் போர்த்த வண்ணமே போல்
காசில் மட்டு ஒழுக பூத்த அழிஞ்சில் கண் ஆர் கவின் கொண்டன – சிந்தா:7 1649/2,3
வெருகு வேட்ப சிரிப்பன போல் முகைத்த முல்லை வெய்ய வாய் – சிந்தா:7 1651/1
குரவம் கொண்ட குறும்பூழ் போல் கொழும் கால் முகை சுமந்தன – சிந்தா:7 1651/3
எரி கொன்று ஈன்ற இலை பலி போல் இருத்தியால் என் இன்னுயிரே – சிந்தா:7 1662/4
இழை பக இமைப்பின் எய்திட்டு எறிந்து மின் திரிவவே போல்
விழைவுறு குமரர் புக்கு சாரியை வியத்தர் ஆனார் – சிந்தா:7 1680/3,4
வெண் மதி இழந்த மீன் போல் விடலைக்கு தம்பி மாழாந்து – சிந்தா:7 1695/1
கரு முகில் பொடித்த வெய்யோன் கடல்-இடை நடப்பதே போல்
திருமுகம் சுடர நோக்கி சீவகன் சென்று சேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1724/1,2
வீக்கு வார் முலையினார் போல் வெய்துயிர்த்து உருகி நைய – சிந்தா:7 1727/3
பவ்வத்து பிறந்த வெய்ய பருதி போல் திறலினாற்கு – சிந்தா:7 1736/1
துணை மலர் காந்தள் ஊழ்த்து சொரிவ போல் தோன்றி முன்கை – சிந்தா:7 1742/3
துன்னி நோய் உற்ற மஞ்ஞை தோற்றம் போல் இருந்த நங்கை – சிந்தா:7 1743/3
சினம் தலை பெருக்கி தீ கோள் உறுப்பினை சுருக்கி தீ போல்
அனன்று நில்லாத கண்ணால் நிறுத்தின செவியிற்று ஆகி – சிந்தா:7 1750/1,2
உள்ளம் போல் செல்வ உரன் அசைவு இல்லன அமருள் – சிந்தா:7 1771/2
கொள்ளி மண்டிலம் போல் கொடிபட திரிந்திடுவ – சிந்தா:7 1771/3
அன்ன பெடை நடையாள் ஆய் மயில் போல் வீழ்ந்தனளே – சிந்தா:7 1807/4
வீழ்ந்து மயில் போல் விசயை கிடந்தாளை – சிந்தா:7 1810/1
சிந்தித்து கூந்தல் வாங்கி செவ்வணம் துடைப்பதே போல்
இந்திரகோபம் கௌவி இறகு உளர்கின்ற மஞ்ஞை – சிந்தா:7 1819/2,3
மஞ்சு சூழ் விசும்பு-இடை மணந்து மின் மிளிர்வ போல்
வஞ்சம் இல் மறவர் வாள் மிளிர்ந்து பாய் குருதியுள் – சிந்தா:7 1828/1,2
முளை இளம் திங்கள் போல் முத்து உடை கோட்டது – சிந்தா:7 1830/2
கண் உமிழ் தீயினால் சுட நிறம் கரிந்த போல்
பண் உமிழ் வண்டு உலாய் பரத்தரா நின்ற சீர் – சிந்தா:7 1832/1,2
கனை கடும் கதழ் பரி கால சக்கரமும் போல்
வினை தகு வட்டமும் வீதியும் பத்தியும் – சிந்தா:7 1839/2,3
தூ திரள் சுறா இனம் தொக்க போல் மறவரும் – சிந்தா:7 1845/3
கன்னிய மகளிர் நெஞ்சில் காமம் போல் கரக்க என்றான் – சிந்தா:7 1861/4
பார் மலி பரவை தானை பரப்பு-இடை பறப்பதே போல்
நீர் மலி கடாத்த கொண்மூ நெற்றி மேல் மின்னின் நொய்தா – சிந்தா:7 1862/1,2
முன்னே மொழிந்தால் போல் முறை நின்று எல்லாம் உடன் மொழிய – சிந்தா:7 1883/2
மன் ஆரம் சிந்துவ போல் மலர்ந்த செந்தாமரை கண்ணீர் – சிந்தா:7 1883/3
போழ்தலின் வெண்ணெய் போல் பொழிந்து மட்டு ஒழுகுவ – சிந்தா:8 1904/2
சிறகரால் பார்ப்பு புல்லி திரு மயில் இருந்ததே போல்
இறைவி தன் சிறுவர்-தம்மை இரு கையினாலும் புல்லி – சிந்தா:8 1917/1,2
வலி கெழு வயிர தூண் போல் திரண்டு நீண்டு அமைந்த திண் தோள் – சிந்தா:8 1926/3
குழை நிற முகத்தினார் போல் குறித்ததே துணிந்து செய்யார் – சிந்தா:8 1928/2
கலாய் தொலை பருகுவார் போல் கன்னியர் துவன்றினாரே – சிந்தா:8 1950/4
அறைவாய் கடல் போல் அகன் காமம் அலைப்ப நின்றாள் – சிந்தா:8 1963/4
கண் நீர்மை காட்டி கடல் போல் அகன்ற என் – சிந்தா:8 1968/2
பள்ளி மேல் எழுதப்பட்ட பாவை போல் ஆயினாளே – சிந்தா:8 1990/4
வாள் இரண்டு மாறுவைத்த போல் மழை கண் மாதரார் – சிந்தா:9 1995/1
கன்னி அம் கமுகின் கண் போல் கலன் அணி எருத்தம் கோட்டி – சிந்தா:9 2056/3
ஒரு மணி உந்தி நேரே ஒரு கதிர் உமிழ்வதே போல்
அரு மணி பூணினாள் தன் அம் வயிறு அணிந்த கோல – சிந்தா:9 2061/2,3
திருவில் தான் மாரி கற்பான் துவலை நாள்செய்வதே போல்
உருவிற்றாய் துளிக்கும் தேறல் ஓங்கு தார் மார்பன் தோழர் – சிந்தா:9 2070/1,2
புனை கொடி பூத்ததே போல் பொறுக்கலா நுசுப்பின் பாவை – சிந்தா:9 2071/2
வெய்ய தேன் வாய்க்கொண்டால் போல் விழுங்கலொடு உமிழ்தல் தேற்றான் – சிந்தா:9 2072/2
மடங்கல் போல் திறலார் மா மணி கறங்க வள வயல் புள் எழ கழிந்தார் – சிந்தா:10 2102/4
நாட்டு இளம் பிடியார் நகை முகம் பருகும் நல்லவர் போல் மலர் பருகும் – சிந்தா:10 2104/3
இழை வளர் முலையார் சாயல் போல் தோகை இறை கொள் பூம் குறிஞ்சியும் இறந்தார் – சிந்தா:10 2105/4
ஊன்றினார் பாய்மா ஒளி மதி கதிர் போல் சந்தனம் ஒருங்கு மெய் புதைத்தே – சிந்தா:10 2106/4
மது கலந்து ஊழ்த்து சிலம்பி வீழ்வன போல் மலர் சொரி வகுளமும் மயங்கி – சிந்தா:10 2108/2
வீட்டு இடம்-தோறும் வில்லக விரல் போல் பொருந்தி நின்று ஒருங்கு எதிர்கொள்க என்று – சிந்தா:10 2110/1
வரு குலை கமுகும் வாழையும் நடுவார் வரை உமிழ் ஆவி போல் மாடத்து – சிந்தா:10 2111/3
விளங்கு பால்கடலில் பொங்கி வெண் திரை எழுவவே போல்
துளங்கு ஒளி மாடத்து உச்சி துகில் கொடி நுடங்கும் வீதி – சிந்தா:10 2129/1,2
விழை தகு கமல வட்டத்து இடை விராய் பூத்தவே போல்
குழை ஒளி முகமும் கோல கொழும் கயல் கண்ணும் தோன்ற – சிந்தா:10 2130/2,3
தாமரை போதில் பூத்த தண் நறும் குவளை பூ போல்
காமரு முகத்தில் பூத்த கரு மழை தடம் கண் தம்மால் – சிந்தா:10 2133/1,2
கான் ஆர் மயிலின் கணம் போல் கலுழ்வுற்றது அன்றே – சிந்தா:10 2137/4
அக மடை திறந்ததே போல் அலற கோக்கு இளைய நங்கை – சிந்தா:10 2138/3
வேய் நிற கரும்பின் வெண் நிற பூ போல் மிடைந்து ஒளிர் குந்தமும் வாளும் – சிந்தா:10 2158/1
பறையின் ஆலுவ படு சினை நாவலின் கனி போல்
குறைவு இல் கோலத்த குளிர் புனல் சிந்துவின் கரைய – சிந்தா:10 2159/3,4
உச்சி மா கதிர் போல் சுடும் ஒளி திகழ் அயில் வாள் – சிந்தா:10 2163/2
தோய் மழை உலக வெள்ளம் தொல் நகர் தொக்கதே போல்
ஆய் முடி அரச வெள்ளம் அணி நகர் ஈண்டிற்று அன்றே – சிந்தா:10 2178/3,4
உள்ளத்தை உணர்வின் மிக்கான் ஒழித்திட பெயர்ந்ததே போல்
மல்லல் நீர் மகதராசன் துரந்த கோல் மருள ஓடி – சிந்தா:10 2186/2,3
பெய் பூம் கழலான் வேழத்து இழிந்து பிறை போல் குலாய – சிந்தா:10 2198/3
ஒள் அழல் கொள்ளி வட்டம் போல் குலாய் சுழல பொன் ஞாண் – சிந்தா:10 2203/2
கார் இடி போல் மதனன் கனன்றிட்டான் – சிந்தா:10 2208/4
நீல நீர் சுறா இனம் போல் நெய்த்தோருள் பிறழ்ந்தனவே – சிந்தா:10 2236/4
வீ ததைந்த வரை மார்பர் விஞ்சையர் போல் கிடந்தனரே – சிந்தா:10 2241/4
தொடர் வாங்கு கதநாய் போல் தோன்றின தொடி திண் தோள் – சிந்தா:10 2242/2
நிரை உளை அரி நல் மா நிலம் மிசை புரள்வன போல்
புரை அறு பொன் மணி ஓடை பொடி பொங்க பொருது அழிந்து – சிந்தா:10 2243/2,3
இடம்படு செ வானத்து இளம் பிறை போல் தோன்றினவே – சிந்தா:10 2244/4
கோள் அரா விழுங்க முந்நீர் கொழும் திரை குளித்ததே போல்
நீள் அமர் உழக்கி யானை நெற்றி மேல் தத்தி வெய்ய – சிந்தா:10 2245/2,3
கை படு பொருள் இலாதான் காமம் போல் காளை மீண்டான் – சிந்தா:10 2259/4
மின்னோடு அவை சுழன்று ஆயிடை விளையாடுகின்றன போல்
பொன் நாணினர் பொருவில் உயர் புனை கேடகம் திரியா – சிந்தா:10 2264/2,3
ஊசல் போல் சேனை ஓட பதுமுகன் களிற்றை உந்தி – சிந்தா:10 2268/2
மாசில் சீர் மழையின் நெற்றி மா மதி நுழைவதே போல்
காய் சின களிற்றின் நெற்றி ஆழி கொண்டு அழுத்தினானே – சிந்தா:10 2268/3,4
சூழ் கதிர் குழவி திங்கள் துறுவரை வீழ்வதே போல்
தாழ் இரும் தட கையோடும் தட மருப்பு இரண்டும் அற்று – சிந்தா:10 2298/2,3
குட திசை சேர்ந்து மாரி குளிறுபு சொரிவதே போல்
படர் கதிர் பைம்பொன் திண் தேர் பாங்குற இமைப்பின் ஊர்ந்தான் – சிந்தா:10 2304/2,3
திங்களோடு உடன் குன்று எலாம் துளங்கி மா நிலம் சேர்வ போல்
சங்கம் மத்தகத்து அலமர தரணி மேல் களிறு அழியவும் – சிந்தா:10 2306/1,2
சிங்கம் போல் தொழித்து ஆர்த்து அவன் சிறுவர் தேர் மிசை தோன்றினார் – சிந்தா:10 2306/4
குங்கும கதிர் குழவி அம் செல்வனோடு உடன் பொருவ போல்
மங்குல் மின் என வள்ளல் தேர் மைந்தர் தேரொடு மயங்கலின் – சிந்தா:10 2307/2,3
குருதி வாள் ஒளி அரவினால் கொள்ளப்பட்ட வெண் திங்கள் போல்
திருவ நீர் திகழ் வலம்புரி வாய் வைத்து ஆங்கு அவன் தெழித்தலும் – சிந்தா:10 2308/1,2
சிங்க ஏறுகள் கிடந்த போல் சிறுவர் தேர் மிசை துஞ்சினார் – சிந்தா:10 2309/4
நாகம் நெற்றி நல் மணி சிந்தும் அருவி போல்
நாகம் நெற்றி நல் மணி ஓடை நற விம்மும் – சிந்தா:11 2330/1,2
வீதி மல்கின போல் மிளிர் வேல் கணும் – சிந்தா:11 2334/3
மாகம் முழக்கின் மணி நாகம் பதைப்பவே போல்
ஆகம் மறவர் அகன் கோயில் புக்கு அம் பொன் மாலை – சிந்தா:11 2337/1,2
ஒண் கேழ் கழுநீர் ஒளி முத்தம் உமிழ்வதே போல்
பண் கேழ் மொழியீர் நெடும் கண் பனி வீழ்த்தல் வேண்டா – சிந்தா:11 2346/3,4
வாள்களாலே துகைப்புண்டு வரை புண் கூர்ந்த போல் வேழம் – சிந்தா:11 2354/1
செறிந்த கழுநீர் பூ பிடித்து சேக்கை மரீஇய சிங்கம் போல்
அறிந்தார் தமக்கும் அநங்கனாய் அண்ணல் செம்மாந்து இருந்தானே – சிந்தா:11 2358/3,4
ஏர் மீது ஆடி சாந்து எழுதி இலங்கு முந்நீர் வலம்புரி போல்
கார் மீது ஆடி கலம் பொழியும் கடக தட கை கழலோனை – சிந்தா:11 2359/2,3
துளங்கு வெண் மதி உகுத்த வெண் கதிர் தொகுத்தது போல்
விளங்கு வெள்ளி அம் பெரு மலை ஒழிய வந்து எழிலார் – சிந்தா:11 2361/1,2
செய்த மும்மதம் போல் திசைதிசை-தொறும் கமழும் – சிந்தா:11 2365/2
சிங்க ஆசனத்தின் மேல் சிங்கம் போல் தேர் மன்னர் முடிகள் சூழ – சிந்தா:11 2371/2
மங்குல் மணி நிற வண்ணன் போல் வார் குழைகள் திருவில் வீச – சிந்தா:11 2371/3
செம் கண் கமழ் பைம் தார் செழும் சுடர் போல் தேர் மன்னன் இருந்தான் அன்றே – சிந்தா:11 2371/4
கலங்கு நீர் இடை கலக்குறு கரும் கயல் இணை போல்
புலம்பி ஓடின செவியுற நெடியன பொலிந்தே – சிந்தா:12 2381/3,4
விண் விளக்குவ போல் விரி பூம் துகள் – சிந்தா:12 2394/1
மாகம் ஏந்துவ போல் மணி தோரணம் – சிந்தா:12 2398/2
வந்து இருந்தது போல் மலிவு உற்றதே – சிந்தா:12 2400/4
மருங்குல் போல் குயிற்றிய நகரில் மங்கல – சிந்தா:12 2409/3
போல் சுடர்ந்து இலங்கு ஒளி பொன் செய் கோதையை – சிந்தா:12 2413/2
தான் முகில் கழி மதி போல் தன் உறை நீக்கினாளே – சிந்தா:12 2436/4
குளிர் மதி கொண்ட நாகம் கோள் விடுக்கின்றதே போல்
தளிர் புரை கோதை மாதர் தாமரை முகத்தை சேர்ந்த – சிந்தா:12 2468/1,2
காம நீர் காமவல்லி கவின் கொண்டு வளர்ந்ததே போல்
நாம வேல் நெடும் கண் பாவை நயப்பன ஏந்தினாரே – சிந்தா:12 2475/3,4
தோடு மலி கோதையொடு துதைந்த வரை மின் போல்
ஆடு கொடி அணிந்த உயர் அலங்கல் வரை மார்பன் – சிந்தா:12 2483/2,3
வெள் உருவ மாலை வட கீழ் இருவர் மின் போல்
ஒள் உருவ வாள் உருவி நின்றனர் தென்மேல்-பால் – சிந்தா:12 2488/1,2
தான் இரவி திங்களொடு சார்ந்து இருந்ததே போல்
வேல் நிரை செய் கண்ணியொடு மெல் என இருந்தான் – சிந்தா:12 2490/2,3
திருவில் போல் புருவங்கள் திருத்தினான் – சிந்தா:12 2499/4
பொற்ற தாமரையின் போந்து கரு முத்தம் பொழிபவே போல்
உற்று மை கலந்து கண்கள் வெம் பனி உகுத்த அன்றே – சிந்தா:12 2508/3,4
பிழிபடு கோதை போல் ஆம் பெண்டிரை கெட பிறந்தாள் – சிந்தா:12 2512/4
பெரு நிறம் கவினி ஆர்ந்த கற்பகம் பிணைந்ததே போல்
அரு நிற குருசில் மார்பத்து அசைந்தனள் அலங்கல் வேலும் – சிந்தா:12 2517/2,3
இரும் பிடி நூறு சூழ இறுவரை நின்றதே போல்
கரும்பொடு காய் நெல் துற்றி கருப்புர கந்தில் நின்ற – சிந்தா:12 2522/1,2
முன்னரே வளர்கின்றால் போல் முகிழ் முலை முத்தம் ஏந்தி – சிந்தா:12 2530/2
மட்டு ஒளித்து உண்ணும் மாந்தர் மாண்பு போல் மறைந்து வண்ண – சிந்தா:12 2533/1
நீர் வளர் நீலம் பூத்து நிரைத்த போல் நிரைத்த மேலால் – சிந்தா:12 2536/3
வகிர்படு மழை கண் சின்னீர் மா கயல் எதிர்ந்தவே போல்
முகில் கிழி மின்னின் நோக்கி முரிந்து இடை குழைந்து நின்றார் – சிந்தா:12 2540/3,4
பாரித்து பைம்பொன் நாகர் உலகு இவண் வீழ்ந்ததே போல் – சிந்தா:12 2543/4
பிழி பொலி கோதை போல் ஆம் பெண்டிரில் பெரியள் நோற்றாள் – சிந்தா:12 2551/3
கதம் கனல் யானை நெற்றி கட்டிய பட்டமே போல்
மதம் கமழ் கோதை அல்குல் மனா கிடந்து இமைத்து காம – சிந்தா:12 2584/1,2
மறை ஒன்று உரைப்பன போல் மலர்ந்து நீண்டு செவி வாய் வைத்து – சிந்தா:13 2606/1
சிங்கம் நடப்பது போல் சேர்ந்து பூ தூய் பலர் வாழ்த்த – சிந்தா:13 2608/1
பாகர்க்கும் தொடக்க நில்லா பகடு போல் பொங்கியிட்டான் – சிந்தா:13 2610/4
களிறு மென்று உமிழப்பட்ட கவழம் போல் தகர்ந்து நில்லாது – சிந்தா:13 2613/2
வண்ண துகில் உடுப்பின் வாய்விட்டு அழுவது போல் வருந்தும் அல்குல் – சிந்தா:13 2625/1
கை திரண்ட வேல் ஏந்தி காமன் போல் காரிகையார் மருள சென்றார் – சிந்தா:13 2626/2
நெய் திரண்டால் போல் உமிழ்ந்து நிற்கும் இளமையோ நிலையாதே காண் – சிந்தா:13 2626/4
குன்று போல் யாதும் இன்றி குழைந்து மெய்ம்மறந்து நின்றான் – சிந்தா:13 2627/4
ஓர் உயிர் ஒழித்து இரண்டு உடம்பு போவ போல்
ஆரியன் ஒழிய அங்கு ஒளவைமார்கள் தாம் – சிந்தா:13 2628/1,2
அரும் தவ கொடி குழாம் சூழ அல்லி போல்
இருந்து அறம் பகர்வுழி இழிந்து கைதொழுது – சிந்தா:13 2631/1,2
பொன் குடம் திரு மணி பொழிய பெய்த போல்
எற்பு உடம்பு எண் இலா குணங்களான் நிறைத்து – சிந்தா:13 2639/1,2
தரிக்கிலர் ஆகி தாழ்ந்து தட முகில் குளிக்கும் மின் போல்
செருக்கிய நெடும் கண் சேப்ப சீத நீர் மூழ்கினாரே – சிந்தா:13 2657/3,4
கண் உரை மகளிர் சேர்ந்து கார் இருள் திவளும் மின் போல்
பெண் உரை பிடி கை கூந்தல் பொன் அரி மாலை தாழ – சிந்தா:13 2663/2,3
தொழுவ போல் முரிய சொரி பூம் சிகை – சிந்தா:13 2670/3
பூ செயா மேனி போல் பொலிந்து தோன்றுமே – சிந்தா:13 2689/4
குரவம் பாவை கொப்புளித்து குளிர் சங்கு ஈர்ந்த துகளே போல்
மரவம் பாவை வயிறு ஆர பருகி வாடை அது நடப்ப – சிந்தா:13 2690/1,2
தளிர் போல் மடவார் தணந்தார் தம் தடம் தோள் வளையும் மாமையும் – சிந்தா:13 2691/3
பகை கொண்டார் போல் சுமாஅய் கண்பின் பரூஉ காம்பு அனைய கணை கால் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/3
பிடி கை வென்று கடைந்தன போல் பஞ்சி ஆர்ந்த திரள் குறங்கு – சிந்தா:13 2695/1
சோலை மஞ்ஞை தொழுதி போல் தோகை செம்பொன் நிலம் திவள – சிந்தா:13 2698/2
நீல குவளை நிரையும் போல் கண்ணார் காவில் இருந்தாரே – சிந்தா:13 2698/4
தீம் பால் சுமந்து முலை வீங்கி திரு முத்து ஈன்ற வலம்புரி போல்
காம்பு ஏர் தோளார் களிறு ஈன்றார் கடைகள்-தோறும் கடி முரசம் – சிந்தா:13 2702/1,2
கலந்த பொன் காவு காண்பான் காமுற புக்கதே போல்
அலங்கு பொன் கொம்பு அனாரும் மன்னனும் ஆட மாதோ – சிந்தா:13 2710/2,3
புலவியுள் மகளிர் கூந்தல் போது உகுக்கின்றதே போல்
குலவிய சிறகர் செம் கண் கரும் குயில் குடைய கொம்பர் – சிந்தா:13 2711/1,2
காசு நூல் பரிந்து சிந்தி கம்பலத்து உக்கதே போல்
மூசு தேன் வண்டு மொய்த்து முருகு உண்டு துயில மஞ்ஞை – சிந்தா:13 2712/1,2
தூசு போல் சிறகர் அன்னம் தொழுதியோடு இரிய சேர்ந்தார் – சிந்தா:13 2712/4
அருவி போல் தொடர்ந்து அறாதன அரும் பிணி அழலுள் – சிந்தா:13 2752/2
பெரும் பார ஆடவர் போல் பெய் பண்டம் தாங்கி – சிந்தா:13 2784/2
போழ் மதி போல் கூர் இரும்பின் பூ நுதல்கள் போழ்ந்திடவும் – சிந்தா:13 2785/1
காழ் நுதியின் குத்துண்டும் கார் மழை போல் நின்று அதிர்ந்தும் – சிந்தா:13 2785/2
அரி வளைப்ப குஞ்சரமும் ஆலி போல் நீராம் – சிந்தா:13 2786/2
வாளின்-வாய் கண்படுத்தும் வாரணத்தின் ஈர் உரி போல்
கோள் இமிழ்ப்பு நீள் வலை-வாய் கண்படுத்தும் இன்னணமே – சிந்தா:13 2787/2,3
பண்ணார் களிறே போல் பாய் ஓங்கு உயர் நாவாய் – சிந்தா:13 2793/1
நுண் சாந்து அரைப்பார் போல் நோவ முழங்கையால் – சிந்தா:13 2795/3
வேலை கடலே போல் துன்பம் விளையுமே – சிந்தா:13 2796/4
விட்டு நடப்பன போல் சிந்தும் விளைந்து சீ – சிந்தா:13 2798/2
திருவில் போல் குலாய தேம் தார் தேவர் தம் தன்மை செப்பின் – சிந்தா:13 2800/1
புலம்பு போல் புலம்பி தேவர் பொற்பு உகுத்து இருப்ப அன்றே – சிந்தா:13 2809/4
கோத்தன போல் குணம் நூற்று கோடியும் – சிந்தா:13 2818/2
வங்க வான் துகில் பொதி மணி செய் பாவை போல்
அங்கு அவர் இரட்டைகள் ஆகி தோன்றலும் – சிந்தா:13 2832/2,3
சோலை மீன் அரும்பி திங்கள் சுடரொடு பூத்ததே போல்
மாலையும் கலனும் ஈன்று வடகமும் துகிலும் நான்று – சிந்தா:13 2835/1,2
வியன் நீள் சுடர் வெண் மதி சேர்வது போல்
அயலே அலர் தாமரை சேர்ந்து உறையும் – சிந்தா:13 2852/2,3
தோய்ந்த தன் காதலன் பற்ற அற்று சொரிகின்ற மேகலை போல் வீழ்ந்த வாளை – சிந்தா:13 2860/3
பிடர்த்தலை ஒள் வாள் போல் பிறர் மனைகள் சேரின் – சிந்தா:13 2871/2
தொடு மணி குவளை பட்டம் துணையொடு நினைப்பதே போல்
கடு மணி கயல் கண் நல்லார் காமமும் பொருளும் சிந்தித்து – சிந்தா:13 2878/2,3
துன்னி மற்று அறத்தை கேட்டே துகில் நெருப்பு உற்றதே போல்
மின்னு தார் மார்பன் மெய் வெந்து ஆலியின் உருகி பெண்-பால் – சிந்தா:13 2880/1,2
பொன் பொறி கழல எல்லா பொறிகளும் கழல்வதே போல்
சொல் பொறி சோர எல்லா பொறிகளும் சோர்ந்து நம்பன் – சிந்தா:13 2886/2,3
நிலத்து இருந்து இரு சுடர் நிமிர்ந்து செல்வ போல்
உலப்பரும் தவத்தினால் ஓங்கு சாரணர் – சிந்தா:13 2893/2,3
பொன் வரை நிலா கதிர் பொழிந்து போர்த்த போல்
தென் வரை சந்தனம் திளைக்கும் மார்பினான் – சிந்தா:13 2895/1,2
புள்-வயின் பிறந்த புள் போல் ஒன்று அலாது உரைத்தல் தேற்றார் – சிந்தா:13 2897/2
குளித்து நீர் இரண்டு கோல கொழும் கயல் பிறழ்பவே போல்
களித்து நீர் சுமந்து வாள் கண் கலாஅய் பிறழ்ந்து அலமந்து ஆட – சிந்தா:13 2898/2,3
தான் உடன் அணிந்து தன் போல் இளவரசு ஆக்கினானே – சிந்தா:13 2912/4
ஈன்ற மயில் போல் நெடிய தாமத்து-இடை எங்கும் – சிந்தா:13 2920/1
மான்று மணம் விம்மு புகை மல்கி நுரையே போல்
தோன்றும் மணி கால் அமளி தூ அணையின் மேலார் – சிந்தா:13 2920/2,3
இருவர் மற்று இயைந்து எழுந்து இருப்பின் என்ப போல்
உருவ நுண் நுசுப்பு இற இருந்த ஒண் மணி – சிந்தா:13 2942/2,3
புலி நிழல் பட்ட மான் போல் போகு உயிர் ஆகி நின்றார் – சிந்தா:13 2946/4
மன்னன் போல் ஈரம் இன்றி வலித்தனை வாழி என்பார் – சிந்தா:13 2952/4
புண் மேல் கிழி போல் துறத்தல் பொருள் ஆமோ – சிந்தா:13 2960/4
எல்லா திசை-தோறும் ஈண்டி இன மயில் போல்
சொல்லா துயர்வார் தொழுவார் அழுவார் ஆய் – சிந்தா:13 2964/2,3
அல்லாந்து அகன் கோயில் ஆழ் கடல் போல் ஆயிற்றே – சிந்தா:13 2964/4
ஏ பெற்ற மான் பிணை போல் ஏங்குவார் இன் உயிரை – சிந்தா:13 2965/3
கழலான் நகரம் அமுது கடை கடல் போல் கலங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:13 2970/4
சிந்தியே கரந்தார் சொல் போல் மெய்யின் கண் சேர்தல் இன்றாய் – சிந்தா:13 2973/3
மாந்தர் புகழே போல் தோன்றா மறைந்தனவே – சிந்தா:13 2977/4
புல் உண் புரவி புலம்பு விடு குரல் போல்
நல்ல வளை போழ் அரவம் நாரை நரல் குரல் போல் – சிந்தா:13 2978/1,2
நல்ல வளை போழ் அரவம் நாரை நரல் குரல் போல்
கல்லா இளையர் கலங்கா சிரிப்பு ஒலியும் – சிந்தா:13 2978/2,3
சொல் பொருள் போல் வேட்கப்படா சோர்ந்து ஒழிந்தனவே – சிந்தா:13 2979/4
காம்பு ஆர் நடு இருள் கண் காடே போல் ஆயிற்றே – சிந்தா:13 2980/4
பார் முழங்கு தெண் திரை போல் செல்வம் தம் பாலர்க்கு ஈந்து – சிந்தா:13 2981/3
மல்லல் வேல் இரண்டு ஒரு மதியுள் வைத்த போல்
செல்ல நீண்டு அகன்று அகம் சிவந்த கண்ணினார் – சிந்தா:13 2982/2,3
வாய்ந்து அடியேம் வந்து உன் வழிபடும் நாள் இன்றே போல்
காய்ந்து அருளல் கண்டாய் என தொழுதார் காரிகையார் – சிந்தா:13 2990/3,4
நிறம் தரு கொம்பு நீல கதிர் கற்றை உமிழ்வவே போல்
செறிந்து இருந்து உகுத்து செம்பொன் குண கொடி ஆயினாரே – சிந்தா:13 2994/3,4
மணி வரை எறி திரை மணந்து சூழ்ந்த போல்
அணி மயிர் கவரிகள் அமரர் ஏந்தினார் – சிந்தா:13 3011/1,2
தொழுதி பன் மீன் குழாம் சூழ துளும்பாது இருந்த திங்கள் போல்
முழுதும் வையம் உடன் ஏத்த முதுவாய் வலவையாய் இருந்து – சிந்தா:13 3020/1,2
பழுது இல் நறு நெய் கடல் சுடர் போல் பல்லாண்டு எல்லாம் பரியாரே – சிந்தா:13 3020/4
எழுந்த பருதி இருந்தால் போல் இருந்த எந்தை பெருமானே – சிந்தா:13 3021/3
பூ திரள் மணி மாலை போர் சிங்கம் போதகம் போல்
ஏத்தரிய குண கடலை இகல் இன்ப வரம்பானை – சிந்தா:13 3024/2,3
தொக்க கடல் போல் சுதங்கள் நிறைந்தனவே – சிந்தா:13 3038/4
பற்று ஆர்வம் செற்றம் முதலாக பாம்பு உரி போல்
முற்ற துறந்து முனிகளாய் எல்லாரும் – சிந்தா:13 3039/1,2
கோமான் அடி சார குஞ்சரங்கள் செல்வன போல்
பூ மாண் திரு கோயில் புங்கவன் தாள் சேர்ந்து ஏத்தி – சிந்தா:13 3040/1,2
தூ மாண் வலம்புரியின் தோற்றம் போல் புக்காரே – சிந்தா:13 3040/4
தீம் பால் நுரை போல் திகழ் வெண் பட்டு உடுத்து வண்டு ஆர் – சிந்தா:13 3046/1
பகல் வளர் பவழ செம் தீ பருதி முன் பட்டதே போல்
இகல் வினை எறிந்த கோமான் இணை அடி ஒளியின் தோன்றாது – சிந்தா:13 3053/1,2
செம்பொன் பின்னிய போல் தினை காவலர் – சிந்தா:13 3066/1
கொழு மலர் குவளை கண்ணி கூற்று உயிர் உண்பதே போல்
விழுமிய தெவ்வர் வாழ்நாள் வீழ்ந்து உக வெம்பினானே – சிந்தா:13 3079/3,4
புணரி போல் சிறு புன் கேள்வி படையொடு புகைந்து பொங்கி – சிந்தா:13 3081/1
ஓதிய வகையின் ஒன்றி உலகு உச்சி முளைத்ததே போல்
வீதி போய் உலகம் மூன்றும் விழுங்கியிட்டு அலோகம் நுங்கி – சிந்தா:13 3082/2,3
விண் இயங்கு அருக்கன் வீழ்ந்து மீன் நிலம் கொள்வதே போல்
மண் எலாம் பைம்பொன் மாரி மலர் மழை சொரிந்து வாழ்த்தி – சிந்தா:13 3085/1,2
முழங்கு கடல் நெற்றி முளைத்து எழுந்த சுடரே போல்
அழுங்கல் வினை அலற நிமிர்ந்து ஆங்கு உலகம் மூன்றும் – சிந்தா:13 3093/1,2
நிதி அறை போல் நிறைந்தார் நிகர் இல்லா – சிந்தா:13 3097/2
தன் உயிர் தான் பரிந்து ஓம்புமாறு போல்
மன் உயிர் வைகலும் ஓம்பி வாழுமேல் – சிந்தா:13 3107/1,2
முளைத்து எழு பருதி மொய் கொள் முழங்கு அழல் குளித்ததே போல்
திளைத்து எழு கொடிகள் செம் தீ திரு மணி உடம்பு நுங்க – சிந்தா:13 3116/1,2
வல்லவன் வடித்த வேல் போல் மலர்ந்து நீண்டு அகன்ற வாள் கண் – சிந்தா:13 3119/1
பூ மென் கற்பக பொன் மரங்கள் போல்
தாம வார் குழல் தையலார் முலை – சிந்தா:13 3122/2,3
எய்தி யாவையும் உணர்க என்ப போல்
மை அவாம் குழல் மடந்தை குண்டலம் – சிந்தா:13 3128/2,3
நாள் கண் கூடிய நகை வெண் திங்கள் போல்
காளை நந்தனும் தோழன்மார்களும் – சிந்தா:13 3132/1,2
திருவின் தோற்றம் போல் தேவர் ஆயினார் – சிந்தா:13 3134/4
செம் நீர் திரள் வடம் போல் சிந்தாமணி ஓதி உணர்ந்தார் கேட்டார் – சிந்தா:13 3143/3

TOP


போல்பவள் (2)

பௌவ நீர் பவள கொடி போல்பவள்
மௌவல் அம் குழலாள் சுரமஞ்சரி – சிந்தா:4 874/1,2
நுடங்கும் கொடி போல்பவள் நூபுரம் ஆர்ப்ப வந்து – சிந்தா:4 1061/3

TOP


போல்வ (1)

உலம்பி முன் இரு தாள்களும் உமிழ்வன போல்வ
விலங்கு பாய்வன விடு கணை விலக்குவ கலிமா – சிந்தா:7 1770/3,4

TOP


போல்வது (4)

கூர் அழல் போல்வது ஓர் புலவி கூர்ந்ததே – சிந்தா:4 1018/3
மான் அயா நோக்கியர் மருங்குல் போல்வது ஓர் – சிந்தா:7 1822/1
போல்வது ஒன்று இல்லை என்றான் புனை மணி பொன் செய் பூணான் – சிந்தா:10 2148/4
அருவி போல்வது ஓர் ஆரமும் மார்பு-இடை துயல – சிந்தா:11 2363/3

TOP


போல்வன (3)

பத்தியில் குயிற்றி வான் பதித்து வைத்த போல்வன
இ திறத்த பந்து எறிந்து இளையர் ஆடு பூமியே – சிந்தா:1 150/3,4
அஞ்சன வரை சிறகு உடைய போல்வன
மஞ்சு இவர் குன்று என மலைந்த வேழமே – சிந்தா:10 2230/3,4
பருதி போல்வன பால்கடல் நூற்று எட்டு குடத்தால் – சிந்தா:11 2366/2

TOP


போல்வாய் (1)

கோதை போல்வாய் ஒளித்து ஒழிதல் கொம்பே குணன் ஆகுமே – சிந்தா:7 1586/4

TOP


போல்வாளை (1)

பங்கயமே போல்வாளை பார்ப்பானாய் பண் அணைத்து – சிந்தா:13 2962/3

TOP


போல்வான் (1)

கோட்டு இளம் களிறு போல்வான் நந்தகோன் முகத்தை நோக்கி – சிந்தா:2 484/1

TOP


போல (136)

ஈமம் சேர் மாலை போல இழித்திடப்பட்டது அன்றே – சிந்தா:1 210/3
வைத்தது போல வளர்ந்ததை அன்றே – சிந்தா:1 223/4
நின்ற மால் புருவம் போல நெரி முறி புருவம் ஆக்கி – சிந்தா:1 286/2
தேன் ஆர் மலர் சோலை செ வரையின் மேல் சிறு பிடிகள் போல துயர் உழந்து தாம் – சிந்தா:1 296/2
கண்டு இனி தெளிக என்று காட்டுவாள் போல ஆகி – சிந்தா:1 303/2
பொரு கடல் பருதி போல பொன் அனான் பிறந்த-போழ்தே – சிந்தா:1 304/3
வந்தாள் போல புறம் காட்டுள் வந்தாள் தமியே என மரங்கள் – சிந்தா:1 312/3
அல்லல் வெவ்வினை போல அகன்றதே – சிந்தா:1 343/4
புனை இழை மகளிர் போல புலம்பல் நின் பகைவன் நின்றான் – சிந்தா:1 391/3
பை அணல் நாகம் போல வட்க யான் பெரிதும் உட்கி – சிந்தா:1 403/2
கோட்டு இளம் திங்கள் சூழ்ந்து குலவிய திருவில் போல
மோட்டு ஒளி முத்தம் சூழ்ந்து முருகு கொப்பளிக்கும் தாரோய் – சிந்தா:1 404/1,2
அழல் உறு வெண்ணெய் போல அகம் குழைந்து உருகி ஆற்றாள் – சிந்தா:1 408/1
ஏற்றை அரிமான் இடி போல இயம்பினானே – சிந்தா:2 432/4
மை நூறு வேல் கண் மடவார் மனம் போல மாய்ந்தார் – சிந்தா:2 453/4
அன்னமும் மயிலும் போல அணி நகர் வீதி கொண்டார் – சிந்தா:2 457/4
இலக்கண பாவை ஏழும் கொடுத்தனன் போல இப்பால் – சிந்தா:2 490/2
எள்ளுநர்கட்கு ஏக்கழுத்தம் போல இனிது அன்றே – சிந்தா:3 496/4
விளிப்பது போல மின்னி வெடிபட முழங்கி கூற்றும் – சிந்தா:3 507/3
இடுக்கண் வந்து உற்ற காலை எரிகின்ற விளக்கு போல
நடுக்கம் ஒன்றானும் இன்றி நகுக தாம் நக்க போழ்து அ – சிந்தா:3 509/1,2
பாடகம் போல சூழ்ந்த பழவினை பயத்தின் என்றான் – சிந்தா:3 510/4
காற்கு ஒசி கொம்பு போல போந்து கை தலங்கள் காட்டி – சிந்தா:3 675/2
விட்டு அலர்ந்த போது போல ஏந்தல் ஏந்தி நீக்கினான் – சிந்தா:3 690/4
மலையார் இலங்கு அருவி வாள் போல மின்னும் – சிந்தா:3 732/3
விம்மித பட்டு-மாதோ விழுங்குவான் போல ஆகி – சிந்தா:3 739/3
தட்டு உடை பொலிந்த திண் தேர் தனஞ்செயன் போல ஏறி – சிந்தா:3 767/2
கூட்டுற முறுக்கி விட்ட குய மகன் திகிரி போல
வாள் திறல் தேவ தத்தன் கலின மா மாலை வெள் வேல் – சிந்தா:3 786/1,2
ஆர்ப்பு எதிர்மாரி பெய்யும் அணி நெடும் குன்றம் போல
போர்க்கு எதிர்ந்தவரும் ஆர்த்தார் ஆர்த்தலும் பூண்ட வல் வில் – சிந்தா:3 801/1,2
கார்க்கு எதிர் மேகம் போல கணை மழை கான்றது இப்பால் – சிந்தா:3 801/3
முது மர பொந்து போல முழு மெயும் புண்கள் உற்றார்க்கு – சிந்தா:3 819/1
காசு அறு துறவின் மிக்க கடவுளர் சிந்தை போல
மாசு அறு விசும்பின் வெய்யோன் வட திசை அயணம் முன்னி – சிந்தா:4 851/1,2
ஆடவர் போல வண்டும் அடைந்தன அளியிற்கு ஒல்கி – சிந்தா:4 852/2
ஊடிய மகளிர் போல ஒசிந்தன ஊடல் தீர்க்கும் – சிந்தா:4 852/3
பள்ளி கொள் களிறு போல பரிவு விட்டு உயிர்த்து என் பாவை – சிந்தா:4 905/1
மான மகளிர் போல மணி மேகலைகள் பேசா – சிந்தா:4 923/3
ஆய் பொன் அமளி துஞ்சும் அணி ஆர் குழவி போல
தோயும் திரைகள் அலைப்ப தோடு ஆர் கமல பள்ளி – சிந்தா:4 930/2,3
பாடல் வண்டு அரற்றும் பிண்டி பகவனது இறைமை போல
மூடி இ உலகம் எல்லாம் நின் அடி தருவல் இன்னே – சிந்தா:4 957/2,3
நின் நிழல் போல நீங்கேன் இடர் வரின் நினைக்க என்று – சிந்தா:4 959/3
தாம் திரை கலங்கள் போல தாக்குபு திரியும் அன்றே – சிந்தா:4 967/4
விண் இடை நுடங்கு மின்னும் மீன்களும் பொருவ போல
மண் இடை அமரர் கொண்ட மன்றல் ஒத்து இறந்தது அன்றே – சிந்தா:4 969/3,4
கரும்_தடம்_கண்ணி-தன் மேல் காமுகர் உள்ளம் போல
இரும் களிறு எய்த ஓட சிவிகை விட்டு இளையர் ஏக – சிந்தா:4 975/1,2
படம் விரி நாகம் செற்று பாய் தரு கலுழன் போல
மடவரல் அவளை செற்று மத களிறு இறைஞ்சும் போழ்தில் – சிந்தா:4 980/1,2
ஈண்டு அழல் குட்டம் போல எரி எழ திருகி நோக்கி – சிந்தா:4 1079/1
கண் துயில் அனந்தர் போல கதிகளுள் தோன்றுமாறும் – சிந்தா:4 1097/1
நல் மணி இழந்த நாகர் நல் இளம் படியர் போல
இன் மணி இழந்து சாம்பி இரு நிலம் இவர்கள் எய்த – சிந்தா:4 1098/1,2
வனை கல திகிரி போல மறுகும் எம் மனங்கள் என்பார் – சிந்தா:4 1108/4
எஞ்சினன் போல நின்றான் ஏத்த அரும் தவத்தின் மிக்க – சிந்தா:4 1122/3
பொன் திரள் குன்றம் போல பொலிவு கொண்டு இருந்த தோளான் – சிந்தா:4 1139/4
கச்சு அற நிமிர்ந்து மாந்தர் கடாவிடு களிறு போல
உச்சியும் மருங்கும் பற்றி பிளந்து உயிர் பருகி கோண்மா – சிந்தா:4 1153/1,2
ஆழ் கல மாந்தர் போல அணி நகர் அழுங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:4 1163/4
பஞ்சவர் போல நின்ற பகட்டு இன பரிவு தீர்த்தான் – சிந்தா:5 1237/4
இந்திர குமரன் போல இறைமகன் இருந்து காண – சிந்தா:5 1253/3
ஊறு கொள் சிங்கம் போல உயக்கமோடு இருந்த நம்பி – சிந்தா:5 1284/1
கூடு அரி உழுவை போல முயக்கு இடை குழைய புல்லி – சிந்தா:5 1388/2
மீன் சென்ற நெறியும் போல விழித்து இமைப்பவர்க்கு தோன்றா – சிந்தா:5 1390/2
முருகு விம்மு குழலார் போல மொய் கொள் தும்பி – சிந்தா:6 1415/2
நோய் முதிர் குரங்கு போல நுகர்ச்சி நீர் நோக்கல் வேண்டா – சிந்தா:6 1435/1
பல் கதிர் பருதி போல பாய் இருள் ஏகினானே – சிந்தா:6 1505/4
வேற்றுவர் இல்லா நுமர் ஊர்க்கே செல்லினும் வெகுண்டீர் போல
ஆற்று உணா கொள்ளாது அடி புறத்து வைப்பீரே அல்லீர் போலும் – சிந்தா:6 1550/1,2
பரப்பி இட்டன போல கோபங்கள் பயிர் மிசை பரவ – சிந்தா:7 1564/2
வெயில் இளம் செல்வன் போல விஞ்சையன் என் கொண்டு ஏக – சிந்தா:7 1580/2
தாய் இலா குழவி போல சா துயர் எய்துகின்றேன் – சிந்தா:7 1581/1
ஓதம் போல உடன்று உடன்று நைய நீ ஒண் தாமரை – சிந்தா:7 1586/3
நின்றால் போல நிழல் உமிழ்ந்து நெடு வெண் திங்கள் எயிறு இலங்க – சிந்தா:7 1660/2
காதலான் காதல் போல அகன்று நீண்டு அலர்ந்த வாள் கண் – சிந்தா:7 1666/1
தருமனை அரிதின் கண்ட தனஞ்சயன் போல தம்பி – சிந்தா:7 1724/3
ஆவி கண் அறிவு போல அளவளாய் அன்புபட்டான் – சிந்தா:7 1756/4
மருப்புற கந்து பாய்ந்து முழங்கும் மால் களிறு போல
திரு கிளர் மணி செய் பொன் தூண் தீப்பட புடைத்து செம் கண் – சிந்தா:7 1857/2,3
திருந்து வேல் தெவ்வர் போல தீது அற எறிந்தும் இன்ப – சிந்தா:8 1895/3
மங்கை ஆட மாலை சூழும் வண்டு போல வந்து உடன் – சிந்தா:8 1953/2
மையலவர் போல மனம் பிறந்த வகை சொன்னார் – சிந்தா:9 2013/2
கடல் அணி திலகம் போல கதிர் திரை முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:9 2053/4
பொற்பு அமை தாம கந்து பொருந்திய மின்னு போல
எல் பக எரியும் மாலை பவள தூண் பொருந்தி இன் நீர் – சிந்தா:9 2073/1,2
அழல் அவிர் சூலத்து அண்ணலே போல அருவி நீர் மருப்பினின் எறிய – சிந்தா:10 2105/2
மை தோய் வரையின் இழியும் புலி போல மைந்தன் – சிந்தா:10 2135/1
உதையத்தின் நெற்றி சேர்ந்த ஒண் சுடர் பருதி போல
சுதை ஒளி மாடத்து உச்சி வெண்குடை நீழல் தோன்றி – சிந்தா:10 2153/2,3
மங்குல் இடை மின்னும் மதியும் சுடரும் போல
வெம் கண் தொழில் கூற்றும் அரண் சேர விரிந்து அன்றே – சிந்தா:10 2166/3,4
ஊடிய மடந்தை போல உறு சிலை வாங்க வாராது – சிந்தா:10 2185/1
வாடினன் பிடித்து நின்றான் மணமகன் போல நின்றான் – சிந்தா:10 2185/4
விரி கதிர் கடவுள் போல வெறு நிலத்து ஒலிப்ப வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2189/4
அரும் தவ கிழமை போல இறாத வில் அறாத நாண் வாய் – சிந்தா:10 2204/1
பருதி சேர் வரை போல பகட்டு இனம் பரந்தனவே – சிந்தா:10 2237/4
சுற்றுபு மாலை போல தோன்றல் தன் நுதலில் சூடி – சிந்தா:10 2247/2
உடன் உழ உவந்த மார்பம் மூழ்கலில் சிங்கம் போல
கடல் மருள் சேனை சிந்த காம்பிலி மன்னன் வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2256/3,4
நித்தில குப்பை போல நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கும் மேனி – சிந்தா:10 2266/1
ஏற்று இளம் சுறாக்கள் எங்கும் கிடந்தவை போல ஒத்தார் – சிந்தா:10 2267/4
அரு வரை நெற்றி பாய்ந்த ஆய் மயில் தோகை போல
சொரி மத களிற்றின் கும்பத்து அழுத்தலின் தோன்றல் சீறி – சிந்தா:10 2269/2,3
குன்றின் மேல் பவழம் போல கோமுகன் தோன்றினானே – சிந்தா:10 2272/4
பனி வரை முளைத்த கோல பருப்பு உடை பவழம் போல
குனி மருப்பு உதிரம் தோய்ந்த குஞ்சரம் கொள்ள உந்தி – சிந்தா:10 2273/1,2
ஊன் அமர் குறடு போல இரும்பு உண்டு மிகுத்த மார்பில் – சிந்தா:10 2281/1
மாலை கண் ஆம்பல் போல மகளிர் தம் குழாத்தில் பட்டார் – சிந்தா:10 2284/1
மொய்ப்படு சரங்கள் மூழ்க முனை எயிற்று ஆளி போல
அப்பு அணை கிடந்த மைந்தன் அரு மணி திருவில் வீசும் – சிந்தா:10 2287/1,2
மட்டு அவிழ் மாலை போல மகிழ்ந்து பூண் மார்பத்து ஏற்று – சிந்தா:10 2291/3
எரி மணி குப்பை போல இருள் அற விளங்கும் மேனி – சிந்தா:10 2295/1
மை ஆர் விசும்பின் மதி வீழ்வது போல வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2322/4
கூடாரம் மாட மயில் போல குழீஇயினாரே – சிந்தா:11 2328/4
நெருப்பு உற்ற போல நிலம் மோந்துழி செய்ய ஆகி – சிந்தா:11 2339/1
பண் கொண்ட சொல்லார் தொழ பாம்பு அணை அண்ணல் போல
மண் கொண்ட வேலான் அடி தைவர வைகினானே – சிந்தா:11 2353/3,4
வளம் கொள் மாநகர் மழ கதிர் குழீஇயின போல
களம் கொண்டு ஈண்டினர் கதிர் முடி விஞ்சையர் பொலிந்தே – சிந்தா:11 2361/3,4
ஒருவனுக்கு ஒருத்தி போல உளம் மகிழ்ந்து ஒளியின் வைகி – சிந்தா:11 2377/2
கான கார் முல்லை கார் மழைக்கு எதிர்ந்தன போல
மான மங்கையர் வாட்டமும் பரிவும் தம் கணவன் – சிந்தா:12 2382/2,3
நஞ்சு மேய்ந்து இளம் களி கயல் மதர்ப்பன போல
அஞ்சி வாள் கண்கள் மதர்த்தன அலர்ந்து உடன் பிறழ – சிந்தா:12 2384/1,2
பொன் நெடும் குன்றம் போல பூமி மேல் நிலவி வையம் – சிந்தா:12 2417/2
வீடு மலி உலகினவர் போல விளையாடும் – சிந்தா:12 2483/1
தோற்றும் செம் சுடர் போல சுடர்ந்ததே – சிந்தா:12 2497/4
ஒழி படை களிறு போல உயங்கவும் உருகி நோக்கா – சிந்தா:12 2512/3
இடு மயிர் சிறகர் ஆக எழுந்து மேல் பறப்ப போல
படு மழை துளியின் பாய்மா பரந்தன நிரந்த பொன் தேர் – சிந்தா:12 2525/2,3
பின் நிறீஇ வைத்த போல பெதும்பையர் விதும்பி நின்றார் – சிந்தா:12 2530/4
பெரும் பொருள் நீதி செங்கோல் பெருமகன் ஆக்கம் போல
பரந்து இடம் இன்றி மேலால் படா முலை குவிந்த கீழால் – சிந்தா:12 2534/1,2
செல்வர்க்கே சிறப்பு செய்யும் திருந்து நீர் மாந்தர் போல
அல்குற்கும் முலைக்கும் ஈந்தார் அணிகம் ஆய எல்லாம் – சிந்தா:12 2535/1,2
நாகத்தால் விழுங்கப்பட்ட நகை மதி கடவுள் போல
போகத்தால் விழுங்கப்பட்டு புறப்படான் புன்சொல் நாணான் – சிந்தா:13 2610/1,2
மாதரார் பலரும் வீச வளர்ந்து எழு சிங்கம் போல
போதொடு கலங்கள் சோர எழுந்து பொன் ஆர மார்பன் – சிந்தா:13 2615/2,3
மணி வண்டு ஒன்றே நலம் பருக மலர்ந்த செந்தாமரை தடம் போல
அணி வேல் மன்னன் நலம் பருக அலர்ந்த அம்பு ஆர் மழை கண்ணார் – சிந்தா:13 2699/1,2
இழைந்தவர் நலத்தை எய்தி இனம் திரி ஏறு போல
குழைந்த தார் நெகிழ்ந்த தானை கொற்றவன் பெயர்ந்து போகி – சிந்தா:13 2720/1,2
ஊமர் போல தம் உரை அவிந்து உறுப்பினில் உரையா – சிந்தா:13 2760/2
வீழ்வன போல வீழ்ந்து வெருவர தக்க துன்பத்து – சிந்தா:13 2763/3
பாரகம் கழுநர் போல பரூஉ தடி பலரும் ஏந்தி – சிந்தா:13 2771/1
உழும் பகட்டு எருது போல உரன் அறு தாளர் ஆகி – சிந்தா:13 2775/1
பால் கதிர் திங்கள் கொட்பின் பருமித்த களிறு போல
நூல் கதி கொண்டு கண்ணால் நுகத்து அளவு எல்லை நோக்கி – சிந்தா:13 2826/1,2
காற்கு ஒசி கொம்பு போல கைதொழுது இறைஞ்சி மாதோ – சிந்தா:13 2826/4
மது நிறை பெய்து விம்மும் மணி குடம் இரண்டு போல
நுதி முகம் முத்தம் சூடி நோக்குநர் ஆவி வாட்ட – சிந்தா:13 2838/2,3
வேய்ந்த வெண் தாமரை கோதை போல விசும்பில் பறக்கின்ற வெள்ளை அன்னம் – சிந்தா:13 2860/1
அல்லி தாள் அற்ற-போதும் அறாத நூல்-அதனை போல
தொல்லை தம் உடம்பு நீங்க தீவினை தொடர்ந்து நீங்கா – சிந்தா:13 2876/1,2
பறவையும் நிழலும் போல பழவினை உயிரோடு ஆடி – சிந்தா:13 2877/2
மெய்ப்படு முது புண் தீர்ப்பான் மேவிய முயற்சி போல
ஒப்பு உடை காமம் தன்னை உவர்ப்பினோடு ஒழித்து பாவம் – சிந்தா:13 2881/1,2
ஆளியால் பாயப்பட்ட அடு களி யானை போல
வாளி வில் தட கை மைந்தன் வாய்விட்டு புலம்பி காம – சிந்தா:13 2882/1,2
காய்ந்து எறி கடும் கல் தன்னை கவுள் கொண்ட களிறு போல
ஆய்ந்த அறிவுடையர் ஆகி அருளொடு வெகுளி மாற்றி – சிந்தா:13 2910/1,2
ஈட்டிய விளை மது போல உண்ணுமே – சிந்தா:13 2930/4
அனிச்சத்து அம் போது போல தொடுப்பவே குழைந்து மாழ்கி – சிந்தா:13 2939/1
வருத்தி மணி நெடும் கோட்டு அருவி போல வீழ்ந்தனவே – சிந்தா:13 2944/4
விருந்தினர் போல நின்றீர் வெற்று உடல் காண்-மின் என்பார் – சிந்தா:13 2947/4
மணி உறை கழிப்பது போல மங்கல – சிந்தா:13 3028/1
பொலிந்தது ஓர் கற்பகம் போல தோன்றினான் – சிந்தா:13 3029/4
பால்கடல் பனி மதி போல வீழ்ந்ததே – சிந்தா:13 3035/4
கழுமிய உதிரம் போல இமைப்பினுள் கரந்து நீங்க – சிந்தா:13 3079/2
சிறகு உற பரப்பி அன்னம் பறப்பன போல ஈண்டி – சிந்தா:13 3084/3
அணி உயிர் செம்பு உயிர் இரும்பு போல ஆம் – சிந்தா:13 3111/2

TOP


போலவும் (6)

தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும்
மா மலை தழுவிய மஞ்சு போலவும் – சிந்தா:1 100/1,2
மா மலை தழுவிய மஞ்சு போலவும்
ஆய் முகில் தழீஇ அசும்பு அறாத நெற்றிய – சிந்தா:1 100/2,3
யாக்கை நாடி அயர்வது போலவும்
சேக்கை நாடி தன் சேவலை காணிய – சிந்தா:5 1362/2,3
பெரிய கண் போலவும் பேது செய்யுமே – சிந்தா:6 1484/4
அழகிதா பறப்பதே போலவும் ஆர் புயல் – சிந்தா:7 1838/2
மழையை ஊர்ந்து ஓடும் ஓர் வானவன் போலவும்
எழுதல் ஆகா-வணம் இருந்தனன் என்பவே – சிந்தா:7 1838/3,4

TOP


போலவே (1)

மொய் கொள் பூமி முளைப்பது போலவே – சிந்தா:1 345/4

TOP


போலா (1)

புள் இரைப்பு அன்ன பொன் தார் புரவி தேர் இரவி போலா
உள் உறுத்து எழுந்து பொங்கி உடல் சினம் கடவ நோக்கி – சிந்தா:3 768/1,2

TOP


போலாம் (1)

இன் பால் அடிசில் இவர்கின்ற கை பேடி போலாம்
நன்பால் பசுவே துறந்தார் பெண்டிர் பாலர் பார்ப்பார் – சிந்தா:2 443/2,3

TOP


போலும் (67)

மாமனும் மருகனும் போலும் அன்பின – சிந்தா:1 43/1
நடுவு நின்று உலகம் ஓம்பல் நல்லதே போலும் என்றான் – சிந்தா:1 211/4
பிடி கை போலும் திரள் குறங்கின் அணியும் நீக்கி பிணை அன்னாள் – சிந்தா:1 353/1
புல்லிய குழவி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை போலும்
நல் எழில் கவரி ஊட்ட நம்பியை நினைக்கும் அன்றே – சிந்தா:1 355/3,4
விரி மலர் கண்ணி கட்டி விழைதக வேய்ந்த போலும்
தெரி மலர் காவு சேர்ந்து பிறப்பினை தெருட்டல் உற்றான் – சிந்தா:1 383/3,4
கொம்பு கொண்டு அன்ன நல்லார் கொழும் கயல் தடம் கண் போலும்
அம்பு கொண்டு அரசர் மீண்டார் ஆ கொண்டு மறவர் போனார் – சிந்தா:2 439/2,3
வாள் முகத்து அலர்ந்த போலும் மழை மலர் தடம் கண் கோட்டி – சிந்தா:2 470/1
கொண்டது ஓர் செற்றம் போலும் குலுங்கன்-மின் என்று கூறும் – சிந்தா:3 508/4
மடங்கல் நோக்கியர் வாள் முகம் போலும் என்று – சிந்தா:3 529/2
சங்கு உடைந்து அனைய வெண் தாமரை மலர் தடங்கள் போலும்
நம் குடி தெய்வம் கண்டீர் நமரங்காள் அறி-மின் என்ன – சிந்தா:3 547/1,2
நெடும் கணும் தோளும் போலும் நேர் இழை அரிவை நீ நின் – சிந்தா:3 556/2
விளக்கு அழல் உறுத்த போலும் விசியுறு போர்வை தீம் தேன் – சிந்தா:3 559/1
சுரந்த வெண் மதியை சூன்று கதிர் கொண்டு தொகுத்த போலும்
பொருந்து பொன் கதிர் பெய் கற்றை புணர் கயல் போந்த அன்றே – சிந்தா:3 629/3,4
புனம் சேர் கொடி முல்லை பூம் பவளத்துள் புக்கு பூத்த போலும்
வனம் சேர் துவர் செ வாய் வாள் எயிறும் கண் மலரும் வளையல் ஆகா – சிந்தா:3 636/2,3
கனம் சேர் கதிர் முலையும் கண்டார்கள் வீட்டுலகம் காணார் போலும் – சிந்தா:3 636/4
புள் வாய் மணி மழலை பொன் சிலம்பின் இ கொடியை ஈன்றாள் போலும்
கொள்வான் உலகுக்கு ஓர் கூற்று ஈன்றாள் அம்மவோ கொடியவாறே – சிந்தா:3 638/3,4
அம் கை குழியா அரக்கு ஈத்த செம் தளிர் நெய் தோய்த்த போலும்
மங்கை மலர் அடியும் தாமரையே யாம் அறியேம் அணங்கே என்பார் – சிந்தா:3 643/3,4
உள் நட்ட குவளை போலும் உருவ கண் வெருவி ஆட – சிந்தா:3 676/2
நெய் பருகி நீண்ட இருள் கற்றை போலும் குழல் கற்றை கண்டு நிறை – சிந்தா:3 682/1
போலும் வேலவனே புகழ்ந்தேன் என்றாள் – சிந்தா:4 896/4
வனையவே பட்ட போலும் மணி மருள் முலையினாளை – சிந்தா:4 1053/3
குன்று இரண்டு இருந்த போலும் குங்கும குவவு தோளான் – சிந்தா:4 1084/4
பொன் அணி காம்பு செய்த பொழி கதிர் திங்கள் போலும்
பின்னிய முத்த மாலை பிணையல் தாழ் குடையின் நீழல் – சிந்தா:5 1170/1,2
இணை மலர் படலிகை போலும் ஈர்ம் பொழில் – சிந்தா:5 1209/3
முல்லை முறுவலித்து நகுதிர் போலும் இனி நும்மை – சிந்தா:5 1228/2
கம்பலம் போர்த்த போலும் கடி மலர் காவு புக்காள் – சிந்தா:5 1269/4
தெரி கதிர் திரட்டி வல்லான் தெரிந்து கோத்து அணிந்த போலும்
சொரி கதிர் முத்தம் மின்னும் துணை முலை தடத்தில் வீழ்ந்தான் – சிந்தா:5 1352/2,3
இன்பம் என்று இருத்தல் போலும் அரியது இ உலகில் என்றாள் – சிந்தா:5 1392/4
இனைவ போலும் அருவியின் அருவி இனிதின் ஆடி – சிந்தா:6 1417/3
தாள் உடை தடம் கொள் செவ்வி தாமரை போது போலும்
வாள் உடை முகத்தினாள் தன் வரு முலை தடத்தின் வைகி – சிந்தா:6 1506/1,2
இயங்குவான் நின்ற ஆவி தாங்கினள் என்ப போலும்
வயங்கு பொன் ஈன்ற நீல மா மணி முலையினாளே – சிந்தா:6 1530/3,4
ஆற்று உணா கொள்ளாது அடி புறத்து வைப்பீரே அல்லீர் போலும்
கூற்றம் கொண்டு ஓட தமியே கொடு நெறி-கண் செல்லும்-போழ்தின் – சிந்தா:6 1550/2,3
ஆற்று உணா கொள்ளீர் அழகு அலால் அறிவு ஒன்றும் இலிரே போலும் – சிந்தா:6 1550/4
குறிஞ்சி பூம் கோதை போலும் குங்கும முலையினாள் தன் – சிந்தா:7 1568/1
கல்வியும் கொடிது போலும் காவலன் காளை-தன்னை – சிந்தா:7 1683/1
மையல் அம் களிறு போலும் மைத்துனற்கு இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1718/4
இனத்து-இடை ஏறு போலும் எறுழ் வலி உரைத்த மாற்றம் – சிந்தா:7 1723/1
என்றாள் நினைந்தாள் இது போலும் இ வேட்கை வண்ணம் – சிந்தா:8 1962/1
என கொறுகொறுப்ப போலும் இள முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:9 2040/2
மாய்ந்தனன் போலும் என்ன மாதரார் ஒருங்கு வாழ்த்தி – சிந்தா:9 2043/3
பெரு வளைப்பு இட்டு காத்த கற்பு இது போலும் ஐயன் – சிந்தா:9 2077/2
மல்லல் அம் கங்கை போலும் பலர் முயங்கு ஆர மார்பின் – சிந்தா:9 2084/1
புது கலம் போலும் பூம் கனி ஆலும் பொன் இணர் பிண்டியும் பொருந்தி – சிந்தா:10 2108/1
தோம் நிலை அரவின் தோற்றமே போலும் சிலைகளும் பிறகளும் துறைபோய் – சிந்தா:10 2158/2
போலும் மேனிய பொரு கடல் கலத்தின் வந்து இழிந்த – சிந்தா:10 2161/3
திருந்தினார் சிந்தை போலும் திண் சரம் சுருக்கி மாறாய் – சிந்தா:10 2204/2
தேன் வயிறு ஆர்ந்த கோதை தீம் சொலார் கண்கள் போலும்
ஊன் வயிறு ஆர்ந்த வெள் வேல் ஒய் என பறித்து நக்கான் – சிந்தா:10 2290/2,3
போலும் ஆடியில் நோக்கி பொலம் கல – சிந்தா:12 2397/2
ஊன் நிமிர் கதிர் வெள் வேல் உறை கழித்தன போலும்
தேன் இமிர் குவளை கண் திருமகள் அனையாளை – சிந்தா:12 2429/1,2
வில் சிறை கொண்ட போலும் புருவத்து விளங்கு வேல் கண் – சிந்தா:13 2612/3
இ பழம் இன்று போகத்து இன்பமே போலும் என்று – சிந்தா:13 2726/3
நலிவு இலா உலகம் எய்தல் நல்லதே போலும் என்றான் – சிந்தா:13 2727/4
பெரியவர் கேண்மை போலும் பெறற்கு அரும் வாச எண்ணெய் – சிந்தா:13 2737/2
கொட்டு பிடி போலும் கூனும் குறள் ஆமை – சிந்தா:13 2798/1
மன்றல் நாறும் அணி முடி மேல் மலிந்த சூளாமணி போலும்
வென்றோர் பெருமான் அறவாழி வேந்தன் விரி பூம் தாமரை மேல் – சிந்தா:13 2814/1,2
பொன் ஆர மார்ப சிறைப்பட்டனை போலும் என்றான் – சிந்தா:13 2890/3
தழு மலர் கொம்பு போலும் தத்தை நாள் பயந்த நம்பி – சிந்தா:13 2905/3
குன்று இனம் குழீஇய போலும் குஞ்சர குழாத்தினானே – சிந்தா:13 2914/4
கலவ மயில் கால் குவித்த போலும் கமழ் ஐம்பால் – சிந்தா:13 2922/1
பொலிக என வண்டு பாட பூத்த தாமரைகள் போலும்
ஒலி கழல் அடிகள் நும் கீழ் பிழைத்தது என் உரை-மின் என்ன – சிந்தா:13 2946/2,3
கழுநீரும் தாமரையும் கண்டனவே போலும்
முழு நீர் வேல் கண்ணும் முகமும் உலறி – சிந்தா:13 2966/1,2
வாய் ஒளியே பெற நடந்த மலர் அடியை வலம் கொண்டார் வருந்தார் போலும் – சிந்தா:13 3017/4
தொக்காலே போலும் தன் தேவி குழாம் சூழ – சிந்தா:13 3038/2
நெய் பொதி நெஞ்சின் மன்னர் நிலம் பிறக்கிடுவ போலும்
கொய் சுவல் புரவி மான் தேர் குழு மணி ஓடை யானை – சிந்தா:13 3049/2,3
கனை கடல் கவர செல்லும் கண மழை தொகுதி போலும்
நனை மலர் பிண்டி நாதன் நல் அறம் கொள்ளை சாற்றி – சிந்தா:13 3051/1,2
முகில் கிழி மதியம் போலும் முனி குழாம் நோக்கினானே – சிந்தா:13 3053/4
பகடு பட அடுக்கி பண்ணவனார் தம் ஒளி மேல் நின்றால் போலும்
தகடு படு செம்பொன் முக்குடையான் தாள் இணை என் தலை வைத்தேனே – சிந்தா:13 3142/3,4

TOP


போலுமால் (3)

மிக்கான் உரைப்பதுவும் மிக்கதே போலுமால் வினவி கேட்பேன் – சிந்தா:6 1544/3
ஆதல் கண்ணகத்து அஞ்சனம் போலுமால்
தாது துற்றுபு தங்கிய வண்டு அனார்க்கு – சிந்தா:7 1632/2,3
கோவா மணி கொழித்து கொண்டாலே போலுமால்
சாவா கிடந்தார் செவி சார்த்தின் அப்பொழுதே – சிந்தா:13 3036/2,3

TOP


போலுமே (1)

தத்து ஒளி மணிமுடி தாமம் நால்வ போலுமே – சிந்தா:1 144/4

TOP


போவ (1)

ஓர் உயிர் ஒழித்து இரண்டு உடம்பு போவ போல் – சிந்தா:13 2628/1

TOP


போவதே (2)

புரி நரம்பு இரங்கும் சொல்லாய் போவதே பொருள் மற்று என்றான் – சிந்தா:1 272/3
நயம் கிளர் உடம்பு நீங்கி நல் உயிர் போவதே போல் – சிந்தா:5 1360/3

TOP


போவதோ (1)

போவதோ பொருள் என்றிலை நீ என – சிந்தா:5 1364/3

TOP


போவர் (2)

போவர் பொன் அனையாய் என கைதொழுது – சிந்தா:4 891/2
போவர் புகழ் நம்பி இது பொற்பு இலது கண்டாய் – சிந்தா:13 2875/4

TOP


போவல் (3)

பூரித்து ஏந்து இளைய கொங்கை புணர்க யான் போவல் என்றான் – சிந்தா:1 214/4
போற்று நீ போவல் யான் என்று கூறினாற்கு – சிந்தா:5 1176/4
புனை முடி வேந்த போவல் போற்று என மயங்கி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:13 2614/4

TOP


போவன (1)

குன்று எலாம் குடி போவன போன்றவே – சிந்தா:10 2171/4

TOP


போவாய் (1)

போவாய் தமியே பொருளை பொருள் என்று கொண்டாய் – சிந்தா:3 514/2

TOP


போவான் (1)

மின் அரி சிலம்பு தொட்டு விருப்பொடு விரைந்து போவான்
கன்னியர் ஆடி நோக்கி தம்மை தாம் கண்டு நாணி – சிந்தா:12 2538/2,3

TOP


போவேன் (1)

போ அம்மா என்று உரைப்ப போவேன் முன் போயினாய் – சிந்தா:7 1804/3

TOP


போழ் (5)

வெள்ளி போழ் விலங்க வைத்து அனைய வாய் மணி தலை – சிந்தா:1 70/1
போழ் பட பிளந்து வாளின் புரட்டி இட்டு அரிய கண்டே – சிந்தா:4 1163/3
போழ் நிண புழுக்கல் தேன் நெய் பொழிந்து உக பெய்து மாந்தி – சிந்தா:5 1233/3
போழ் மதி போல் கூர் இரும்பின் பூ நுதல்கள் போழ்ந்திடவும் – சிந்தா:13 2785/1
நல்ல வளை போழ் அரவம் நாரை நரல் குரல் போல் – சிந்தா:13 2978/2

TOP


போழ்கலா (1)

கான யாற்று அடைகரை கதிர் கண் போழ்கலா
தேன் அயாம் பூம் பொழில் திண்ணை வெண் மணல் – சிந்தா:7 1822/2,3

TOP


போழ்கள் (1)

கரும்பு எறி கடிகை போன்றும் கதலிகை போழ்கள் போன்றும் – சிந்தா:13 3078/1

TOP


போழ்தல் (1)

குழல் மாலை கொம்பு ஆகி கூர் எயிறு நா போழ்தல் அஞ்சி அஞ்சி – சிந்தா:5 1353/2

TOP


போழ்தலின் (1)

போழ்தலின் வெண்ணெய் போல் பொழிந்து மட்டு ஒழுகுவ – சிந்தா:8 1904/2

TOP


போழ்தில் (5)

மறைவல்லாற்கு உரைக்கும் போழ்தில் கோயிலுள் நின்று மாலை – சிந்தா:3 668/1
எண்ணியது எண்ணி மன்னர் இகல் மலைந்து எழுந்த போழ்தில்
தண்ணிய சிறிய வெய்ய தழல் சொலால் சாற்றுகின்றான் – சிந்தா:3 747/3,4
மடவரல் அவளை செற்று மத களிறு இறைஞ்சும் போழ்தில்
குட வரை நெற்றி பாய்ந்த கோளரி போன்று வேழத்து – சிந்தா:4 980/2,3
இங்கு வார் கழலினானும் கோதையும் இருந்த போழ்தில்
சிங்க ஏறு எள்ளி சூழ்ந்த சிறு நரி குழாத்தின் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:4 1083/2,3
அலபல செய்து கொல்வான் அருளிலான் கொண்ட போழ்தில்
குலவிய புகழினானை கொண்டு போம் இயக்கன் அஞ்சல் – சிந்தா:4 1131/2,3

TOP


போழ்தின் (4)

சில் அம் போழ்தின் மேல் திரைந்து தேன் உலாம் – சிந்தா:2 413/1
போல் இவர் கவரி வீச மன்னவன் இருந்த போழ்தின் – சிந்தா:3 541/4
நல் செய்கை ஒன்றும் இல்லார் நாள் உலக்கின்ற போழ்தின்
முன் செய்த வினையின் நீங்கி நல்வினை விளைக்கும் வித்து – சிந்தா:4 945/1,2
புல்லும் போழ்தின் நும் பூண் உறின் நோம் என – சிந்தா:5 1363/1

TOP


போழ்து (4)

வைகிற்று எம் அனை வாழிய போழ்து என – சிந்தா:1 345/1
நடுக்கம் ஒன்றானும் இன்றி நகுக தாம் நக்க போழ்து அ – சிந்தா:3 509/2
மங்கையோடு இருந்த போழ்து ஓர் மணி வண்டு கண்டு சொன்னான் – சிந்தா:6 1501/3
மணி வண்டு இ மாதர் கோதை மது உண வந்த போழ்து அங்கு – சிந்தா:6 1502/1

TOP


போழ்தே (1)

இ வகை நிறைந்த போழ்தே இருவினை கழியும் என்றான் – சிந்தா:6 1436/4

TOP


போழ்ந்த (2)

பொன் மகரம் வாய் போழ்ந்த முத்த நூல் தோள் யாப்பில் பொலிந்த ஆறும் – சிந்தா:3 644/1
பொன் துஞ்சு ஆகத்து பூம் கண்கள் போழ்ந்த புண் – சிந்தா:5 1332/1

TOP


போழ்ந்ததே (1)

இலை கொள் பூணினார் இதயம் போழ்ந்ததே – சிந்தா:13 3123/4

TOP


போழ்ந்தமை (1)

எரிந்து ஆர் அயில் இடை போழ்ந்தமை உணராது அவன் நின்றான் – சிந்தா:10 2265/3

TOP


போழ்ந்திட்ட (1)

அழுத கண்ணீர்கள் மைந்தன் ஆவி போழ்ந்திட்ட அன்றே – சிந்தா:9 2087/4

TOP


போழ்ந்திடவும் (1)

போழ் மதி போல் கூர் இரும்பின் பூ நுதல்கள் போழ்ந்திடவும்
காழ் நுதியின் குத்துண்டும் கார் மழை போல் நின்று அதிர்ந்தும் – சிந்தா:13 2785/1,2

TOP


போழ்ந்திடா (1)

அடும் மலர் நெடும் கணால் ஆவி போழ்ந்திடா
கொடியவள் இள முலை கொல்லும் கொல்லுமே – சிந்தா:6 1482/3,4

TOP


போழ்ந்து (23)

பூ மாண்ட தீம் தேன் தொடை கீறி வருக்கை போழ்ந்து
தேமாங்கனி சிதறி வாழை பழங்கள் சிந்தும் – சிந்தா:1 31/2,3
இஞ்சி மாகம் நெஞ்சு போழ்ந்து எல்லை காண ஏகலின் – சிந்தா:1 143/1
சந்து போழ்ந்து இயற்றிய தட்டு வேய்ந்து வெண்பொனால் – சிந்தா:1 155/2
மணி மகரம் வாய் போழ்ந்து வாழ் முத்த வடம் சூழ்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:1 170/1
விண் தவழ் மேகம் போழ்ந்து விசும்பு-இடை பறக்கும் வெய்ய – சிந்தா:1 239/2
போழ்ந்து கதிர் நேமியொடு வேல் பொருது அழுந்த – சிந்தா:1 289/1
விசும்பு இவர் மேகம் விரைவினர் போழ்ந்து
பசும் புயல் தண் துளி பக்கம் நனைப்ப – சிந்தா:3 522/1,2
மன்னர் தம் முடிகள் வேந்த வயிரம் போழ்ந்து உழுது சேந்த – சிந்தா:3 542/2
மால் வரை வயிறு போழ்ந்து வல்லவர் மதியில் தந்த – சிந்தா:3 588/1
ஈட்டம் போழ்ந்து யானை நெற்றி இரும் குளம்பு அழுத்தி மன்னர் – சிந்தா:3 786/3
வாசம் கொள் தாரினானை மார்பு போழ்ந்து உருட்டி இட்டேம் – சிந்தா:4 1164/4
பளிங்கு போழ்ந்து அருகு பொன் பதித்த பத்தியின் – சிந்தா:6 1479/2
போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாள் புலம்பா எழுந்திருப்ப – சிந்தா:7 1810/3
போழ்ந்து அகன்ற கண்ணி வந்து பூம் கொடியின் நோக்கினாள் – சிந்தா:8 1958/4
சிதைய என் நெஞ்சம் போழ்ந்து தெளிப்பினும் தெளிநர் யாரே – சிந்தா:10 2144/4
காளம் ஆகு இருளை போழ்ந்து கதிர் சொரி கடவுள் திங்கள் – சிந்தா:10 2245/1
நெஞ்சம் போழ்ந்து அழல் அம்பு உண நீங்கினார் உயிர் நீள் முழை – சிந்தா:10 2309/3
வல்லை வாய் போழ்ந்து போந்து ஓர் மழ கதிர் நின்றது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2324/4
போக மா மழை போழ்ந்து புத-தொறும் – சிந்தா:12 2398/1
விண்-பால் சுடர் விலக்கி மேகம் போழ்ந்து விசும்பு ஏந்தி – சிந்தா:13 2600/1
சிதர் அரி ஒழுகி ஓடி செவியுற போழ்ந்து நீண்ட – சிந்தா:13 2803/1
பொழி நீர் நிலவின் இருள் போழ்ந்து அரிசி – சிந்தா:13 2851/2
போழ்ந்து அகன்ற கண்ணினால் ஏ பெற்று போகலாய் – சிந்தா:13 2959/2

TOP


போழ்வது (1)

அன்றே கூற்றம் ஆகி அருளாது ஆவி போழ்வது
என்றே கலையும் சிலம்பும் இரங்க இன வண்டு ஆர்ப்ப – சிந்தா:4 917/2,3

TOP


போழ்வன (1)

முத்து உடை மருப்பின் முனை-கண் போழ்வன
பத்தியில் பண்ணின பரும யானையே – சிந்தா:10 2211/3,4

TOP


போழ (2)

பொன் பூண் சுமந்த புணர் மெல் முலை கோடு போழ
நல் பூம் கழலான் இரு திங்கள் நயந்தவாறும் – சிந்தா:0 19/1,2
சாந்தின் மேல் தொடுத்த தீம் தேன் தண் மதி கோடு போழ
போந்து மட்டு அருவி வீழும் பொன் நெடும் குன்றும் அம் தண் – சிந்தா:7 1820/1,2

TOP


போழப்பட்டார் (1)

புக்குழி எஃகம் நாடி இரும்பினால் போழப்பட்டார்
மைக்கு இழிந்து ஒழுகும் கண்ணீர் மா நிலத்து உகுக்கப்பட்டார் – சிந்தா:3 818/2,3

TOP


போழும் (6)

நிறை மதி இருளை போழும் நெடும் புகழ் விளைக்கும் என்றான் – சிந்தா:1 254/4
ஆடவர் அறிவு போழும் அணி முலை அணங்கின் அன்னாள் – சிந்தா:3 537/4
அறியுநர் ஆவி போழும் அநங்கனை ஐங்கணையும் எய்தாள் – சிந்தா:7 1572/4
நீடு இருள் போழும் நிலைமத்து ஒருபால் – சிந்தா:10 2118/4
போழும் மால் விசும்பு என பல பொலம் கொடி எடு-மின் – சிந்தா:12 2391/4
மொய் வினை இருள் கண் போழும் முக்குடை மூர்த்தி பாதம் – சிந்தா:13 3145/3

TOP


போற்றலால் (1)

பொருந்தலால் பல்லி போன்றும் போற்றலால் தாயர் ஒத்தும் – சிந்தா:8 1895/1

TOP


போற்றார் (1)

புன கொடி மாலையோடு பூம் குழல் திருத்தி போற்றார்
இனத்து-இடை ஏறு அனானுக்கு இன் அளி விருந்து செய்தாள் – சிந்தா:8 1916/3,4

TOP


போற்றி (17)

நீள் நில மன்ன போற்றி நெடு முடி குருசில் போற்றி – சிந்தா:1 264/1
நீள் நில மன்ன போற்றி நெடு முடி குருசில் போற்றி
பூண் அணி மார்ப போற்றி புண்ணிய வேந்தே போற்றி – சிந்தா:1 264/1,2
பூண் அணி மார்ப போற்றி புண்ணிய வேந்தே போற்றி – சிந்தா:1 264/2
பூண் அணி மார்ப போற்றி புண்ணிய வேந்தே போற்றி
கோள் நிலை குறித்து வந்தான் கட்டியங்காரன் என்று – சிந்தா:1 264/2,3
போற்றி தந்த புண்ணியர் கூடி புகழோனை – சிந்தா:1 361/3
பூம் தொடி மகளிர் போற்றி பொன் கலம் பரப்பினாரே – சிந்தா:5 1300/4
போர் பல கடந்த வேலோய் மாயம்-கொல் போற்றி என்றாள் – சிந்தா:7 1720/4
பொற்பு உடைய ஆக என போற்றி அடி வீழ்ந்தேன் – சிந்தா:7 1873/4
போக்குவல் பொழுதும் தாம் தம் பொன் அடி போற்றி என்றாள் – சிந்தா:7 1880/4
போற்றி விடுத்தான் புனை செம்பொன் படையே அணிந்து புனை பூணான் – சிந்தா:10 2174/4
புண் கொண்டு போற்றி புறம் செய்க என பொற்ப நோக்கி – சிந்தா:11 2353/2
சின்ன மலர் கோதை தீம் சொலார் போற்றி இசைப்ப திருமால் போந்தான் – சிந்தா:11 2369/4
பொம்மென் இலவ பூம் போது அன நின் அடி போற்றி
இம்மென் கலையார் இடு என்று ஏத்த ஒதுங்கினாள் – சிந்தா:12 2454/3,4
போற்றி சந்தனம் பூசுகின்றான் என – சிந்தா:12 2497/2
கண் திரள் முத்தம் மென் தோள் காவி கண் மகளிர் போற்றி
எண் திசை மருங்கும் ஏத்த இனிதினின் ஏறினானே – சிந்தா:13 2734/3,4
பொய் கொலை களவு காமம் அவா இருள் புகாது போற்றி
செய் தவம் நுனித்த சீல கனை கதிர் திங்கள் ஒப்பார் – சிந்தா:13 2824/3,4
பொன் திகழ் உருவில் தம்பி புதல்வனை தந்து போற்றி
மின் திகழ் முடியும் சூட்டி வீற்று இரீஇ வேந்து செய்தான் – சிந்தா:13 2914/2,3

TOP


போற்றிய (1)

போற்றிய மணியும் பொன்னும் பின் செலா பொன் அனீரே – சிந்தா:13 2986/2

TOP


போற்றினள் (1)

பொருள் உடை வாய் மொழி போற்றினள் கூற – சிந்தா:1 338/1

TOP


போற்றினை (1)

போற்றினை கேள்-மதி பொரு இல் புண்ணியர்க்கு – சிந்தா:13 2829/3

TOP


போற்று (4)

சிலம்பு இரங்கி போற்று இசைப்ப திருவில் கை போய் மெய் காப்ப – சிந்தா:1 340/1
கொண்டனர் நிரை போற்று என கூறினான் – சிந்தா:2 430/4
போற்று நீ போவல் யான் என்று கூறினாற்கு – சிந்தா:5 1176/4
புனை முடி வேந்த போவல் போற்று என மயங்கி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:13 2614/4

TOP


போற்று-மின் (1)

கான் இடை இன நிரை காவல் போற்று-மின்
ஆன் இடை அழித்த புள் என்று கூறினார் – சிந்தா:7 1849/3,4

TOP


போற்றுபு (1)

புகை செய் வேலினீர் போற்றுபு செல்-மினே – சிந்தா:7 1816/4

TOP


போன் (1)

போன் நிற புத்தி சேனன் பொன் அணி பகழி சிந்தி – சிந்தா:3 789/3

TOP


போன்ம் (2)

மழையுள் மா மதி போன்ம் என தோன்றுமே – சிந்தா:1 127/4
இ திசைக்கு ஐய நீ புதியை போன்ம் என – சிந்தா:7 1619/4

TOP


போன்ற (12)

கண் போன்ற மாமன் மகள் கண் மணி பாவை அன்ன – சிந்தா:0 26/2
ஆடு கூத்தி ஆடல் போன்ற நாரை காண்ப ஒத்தவே – சிந்தா:1 66/4
மீன் எறி தூண்டில் போன்ற வெம் சிலை நாண்கள் அற்ற – சிந்தா:3 800/1
தோடு அணி மகளிர் போன்ற துணர் மலர் கொம்பர் கொம்பின் – சிந்தா:4 852/1
முரிந்த மொய் திரை போன்ற அகில் புகை – சிந்தா:4 861/2
உறங்குகின்றன போன்ற ஒர் பால் எலாம் – சிந்தா:7 1605/4
இரும் கனி சொரிவன போன்ற என்பவே – சிந்தா:10 2227/4
குருவி சேர் வரை போன்ற குஞ்சரம் கொடி அணிந்த – சிந்தா:10 2237/2
தெற்றி மேல் பூத்த செந்தாமரை மலர் போன்ற செம் கண் – சிந்தா:10 2305/3
பேதுறுகின்ற போன்ற பெரு மழை கண்கள் மாதோ – சிந்தா:12 2544/4
ஆதி கண் மரங்கள் போன்ற அம் சொலீர் இதனின் உங்கள் – சிந்தா:13 2713/2
ஊர் நிறை உயிர்த்தல் இன்றி உயிர் சென்ற போன்ற அன்றே – சிந்தா:13 2971/4

TOP


போன்றது (6)

பாகமே விழுங்கப்பட்ட பால் மதி போன்றது அன்றே – சிந்தா:3 526/4
கொல்ல ஓடிய குஞ்சரம் போன்றது அ – சிந்தா:4 984/2
மறுகும் மா கடல் போன்றது என் நெஞ்சமே – சிந்தா:5 1313/4
தூம்பு யாதும் இல்லா குளம் போன்றது என் தோம் இல் பண்டம் – சிந்தா:8 1976/3
உன்னை யான் பிரிந்த நாள் ஓர் ஊழியே போன்றது என்றான் – சிந்தா:9 2100/4
செல்லும் மா கடல் போன்றது சேனையே – சிந்தா:10 2169/4

TOP


போன்றதே (5)

அரவம் வாய் திறந்து ஆர்ப்பது போன்றதே – சிந்தா:3 530/4
பூ கணம் பொழில் பட்டது போன்றதே – சிந்தா:4 871/4
தேறி தெண் கயம் புக்கது போன்றதே – சிந்தா:4 872/4
யாணர் ஊர் அமராபதி போன்றதே – சிந்தா:11 2335/4
குருதி வான் நிலம் கொண்டது போன்றதே – சிந்தா:12 2396/4

TOP


போன்றவன் (1)

ஆர் கெழு குறடு சூட்டு ஆழி போன்றவன்
சீர் கெழு வள மனை திளைத்து மாசனம் – சிந்தா:3 828/1,2

TOP


போன்றவே (23)

குழுவின் மாட துகில் கொடி போன்றவே – சிந்தா:1 34/4
கலன் பெய் பேழை கவிழ்த்தவும் போன்றவே – சிந்தா:1 35/4
பொய்கைகள் பூம் படாம் போர்த்த போன்றவே – சிந்தா:1 80/4
ஏத்தரும் மயில் குழாம் இருந்த போன்றவே – சிந்தா:1 87/4
அடங்கி வீழ்ந்து அருவியின் அழுவ போன்றவே – சிந்தா:1 88/4
புரவி பொங்கு அழல் ஆற்றுவ போன்றவே – சிந்தா:1 126/4
பொரு இல் நீள் அதர் போக்குவ போன்றவே – சிந்தா:1 339/4
குடங்கையால் கொம்மை கொட்டுவ போன்றவே – சிந்தா:3 529/4
பைம்பொன் கொப்புள் பரந்தன போன்றவே – சிந்தா:3 531/4
அருளினால் அழல் ஆற்றுவ போன்றவே – சிந்தா:3 532/4
ஊக்கி வாய் விட்டு உயிர்ப்பன போன்றவே – சிந்தா:3 534/4
நீல மேகம் நிரைத்தன போன்றவே – சிந்தா:4 862/4
கான்றிடு கதிர் மதி இரண்டு போன்றவே – சிந்தா:4 938/4
பொன் வளர் செப்பின் மேல் பொலிந்த போன்றவே – சிந்தா:4 1008/4
குன்று எலாம் குடி போவன போன்றவே – சிந்தா:10 2171/4
பூம் துகில் புறம் போர்த்தன போன்றவே – சிந்தா:12 2395/4
காமவல்லி கிடந்தன போன்றவே – சிந்தா:13 2855/4
நீர் அணி குவளை நீர் நிறைந்த போன்றவே – சிந்தா:13 2894/4
வலம்புரி மணி சொரிகின்ற போன்றவே – சிந்தா:13 2995/4
பொன் சொரி தாமரை போது போன்றவே – சிந்தா:13 2996/4
செம் கதிர் திரு மணி செப்பு போன்றவே – சிந்தா:13 3000/4
உலக வெள்ளம் ஒலிப்பது போன்றவே – சிந்தா:13 3001/4
காலம் உற்று உடன் கண்ணுற்ற போன்றவே – சிந்தா:13 3003/4

TOP


போன்றவை (1)

விலங்கி வீழ்ந்த முத்தாரமும் போன்றவை
நலம் கொள் பொன்னொடு நல் மணி சிந்தலால் – சிந்தா:1 35/2,3

TOP


போன்றன (2)

விசும்பு பூத்தது போன்றன வீதியே – சிந்தா:3 533/4
திரிவவே போன்றன திசை எலாம் குஞ்சரக்கு – சிந்தா:7 1840/2

TOP


போன்றனன் (1)

செல்வன் போன்றனன் சீவகன் தெய்வம் போல் – சிந்தா:4 984/3

TOP


போன்றார் (4)

சிங்கமும் புலியும் போன்றார் சீவகன் தோழன்மாரே – சிந்தா:3 784/4
தண் பனி முருக்கப்பட்ட தாமரை காடு போன்றார்
பண் கனிந்து இனிய பாடல் படு நரம்பு இளகி ஆங்கு – சிந்தா:5 1398/3,4
பனி மலர் காடு போன்றார் படர் சிலை தொடாத வேந்தர் – சிந்தா:10 2199/3
இனிதினின் மலர்ந்த ஏர் ஆர் தாமரை காடு போன்றார் – சிந்தா:10 2199/4

TOP


போன்றாரே (1)

அழு நீர வாய் அலறி அல்லாப்ப போன்றாரே – சிந்தா:13 2966/4

TOP


போன்றான் (2)

கவழம் ஆர் களிறு போன்றான் காதலி கரும்பை ஒத்தாள் – சிந்தா:1 191/2
ஏற்று மீன் இரிய பாய்ந்த எறி சுறா ஏறு போன்றான் – சிந்தா:10 2283/4

TOP


போன்று (82)

தேன் வாய் உமிழ்ந்த அமிர்து உண்டவன் போன்று செல்வன் – சிந்தா:0 29/1
வயிர வரை கண் விழிப்ப போன்று மழை உகளும் – சிந்தா:1 105/1
செம்பொன் மழை போன்று அடி-தொறு ஆயிரங்கள் சிந்தி – சிந்தா:1 106/1
கொன் இளம் பருதியும் குறு முயலின் குருதியும் போன்று
இன் அரத்த பட்டு அசைத்து இந்திரற்கும் புகழ்வு அரிதே – சிந்தா:1 173/3,4
களி கயல் பொருவ போன்று கடை சிவந்து அகன்ற கண்ணாள் – சிந்தா:1 192/2
ஒப்பரும் பாவை போன்று உறையும் என்பவே – சிந்தா:1 197/4
உற வீழ்ந்தது ஓர் ஒண் மணி போன்று உரவோன் – சிந்தா:1 218/2
ஆவி நடந்தது போன்று அணி மாழ்க – சிந்தா:1 227/2
விண் உரும் ஏறு போன்று வெடிபட முழங்கும் சொல்லான் – சிந்தா:1 265/4
கொல்லும் சிங்க குட்டியும் போன்று இ உலகு ஏத்த – சிந்தா:1 364/3
வெண்ணெய் போன்று ஊறு இனியள் மேம் பால் போல் தீம் சொல்லள் – சிந்தா:2 480/1
ஊழி-தோறு ஆவும் தோழும் போன்று உடன் மூக்க என்று – சிந்தா:2 487/2
திரு புற கொடுத்த செம்பொன் தாமரை போன்று கோயில் – சிந்தா:3 560/3
தேன் தரு மாரி போன்று திவ்விய கிளவி தம்மால் – சிந்தா:3 581/1
பட்டது போன்று நாய்கன் பரிவு தீர்ந்து இனியர் சூழ – சிந்தா:3 583/2
மண்டலம் நிறைந்த மாசு இல் மதி புடை வியாழம் போன்று ஓர் – சிந்தா:3 618/1
அசிப்ப போன்று இரு விசும்பு அடைந்த என்பவே – சிந்தா:3 659/4
நிறை மதி போன்று மன்னர் ஒளி குறைந்து உருகி நைய – சிந்தா:3 665/2
கார் கடல் போன்று சேனை கலக்கமோடு உரறி ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 758/2
முளி மர காடு மேய்ந்த முழங்கு அழல் போன்று மைந்தன் – சிந்தா:3 813/1
மேனி போன்று இனிதாய் விரை நாறிய – சிந்தா:4 853/2
வீக்க மாநகர் வீழ்ந்தது போன்று அவண் – சிந்தா:4 866/3
மேவி விண்ணவர் மங்கையர் போன்று தம் – சிந்தா:4 873/2
மங்கை நல்லவர் கண்ணும் மனமும் போன்று
எங்கும் ஓடி இடறும் சுரும்புகாள் – சிந்தா:4 892/1,2
போர் அரவ களம் போன்று பொன்னார் புனல் – சிந்தா:4 914/3
அரவம் முற்றும் விழுங்கி உமிழும் பொழுதின் மதி போன்று
உருவ தெண் கணாடி காண்-மின் தோன்றும் வகையே – சிந்தா:4 926/3,4
காய் கதிர் மண்டலம் போன்று ஒளி கால்வது ஓர் – சிந்தா:4 943/2
பொருது இழி அருவி போன்று பொழி தரு கடாத்தது ஆகி – சிந்தா:4 974/1
குட வரை நெற்றி பாய்ந்த கோளரி போன்று வேழத்து – சிந்தா:4 980/3
புண்ணும் போன்று புலம்பும் என் நெஞ்சு-அரோ – சிந்தா:4 998/2
வேட்டார்க்கு வேட்டனவே போன்று இனிய வேய் மென் தோள் – சிந்தா:4 1042/3
தேன் நெய் போன்று இனிய சொல்லாள் சிறுமுதுக்குறைமை கேட்டே – சிந்தா:4 1051/1
கடல் சூழ் வையம் கை படுத்தான் போன்று இது கூற – சிந்தா:4 1058/2
திங்கள் சேர் முடியினானும் செல்வியும் போன்று செம்பொன் – சிந்தா:4 1083/1
இரிவன போன்று மாடத்து இல் உறை தெய்வம் அன்னார் – சிந்தா:4 1095/2
வெம் சின வேழம் உண்ட விளங்கனி போன்று நீங்கி – சிந்தா:4 1122/2
பதி கொண்டு பரந்தன போன்று உளவால் – சிந்தா:5 1186/2
மருங்கு போன்று அணி மா கவின் கொண்டதே – சிந்தா:5 1195/4
அடைய புல்லினன் போன்று அணி வெம் முலை – சிந்தா:5 1312/2
கனி கொள் வாழை காட்டுள் கருமை மெழுகியவை போன்று
இனிய அல்லா முகத்த முசுவும் குரங்கும் இரிய – சிந்தா:6 1414/1,2
பாங்கின் மாதவர் பால் மதி போன்று இவன் – சிந்தா:6 1425/1
வடம் கெழு வரு முலை மகளிர் மாமை போன்று
இடம் பெரிது இனிது அதன் எல்லை எய்தினான் – சிந்தா:6 1439/3,4
எரி நுதி உற்ற மாவின் இளம் தளிர் போன்று மாழ்கி – சிந்தா:6 1533/1
பழுது எண்ணும் வன் மனத்தார் ஓட்டை மர செவியர் கேளார் பால் போன்று
ஒழுகி அமுது ஊறும் நல் அறத்தை ஓர்கிலர் ஊன் செய் கோட்டக்கு – சிந்தா:6 1552/2,3
படத்து-இடை பாவை போன்று ஓர் நோக்கினள் ஆகி நிற்ப – சிந்தா:7 1573/2
வெண்ணெய் குன்று எரி உற்றால் போன்று மெலிந்து பின் நிற்கும் அன்றே – சிந்தா:7 1597/4
முன்னையாள் போன்று தத்தை முகத்துளே தோன்றுகின்றாள் – சிந்தா:7 1626/4
பின்னிவிட்ட பிடி தட கை இரண்டு போன்று திரண்டு அழகார் – சிந்தா:7 1658/1
புண் உமிழ் குருதி போர்த்த பொரு களம் போன்று தோன்றி – சிந்தா:7 1733/1
சிறை அழிந்தது ஓர் செம் புனல் போன்று அவண் – சிந்தா:7 1776/3
அரும் தவர் போன்று காத்தும் அடங்கலால் ஆமை போன்றும் – சிந்தா:8 1895/2
போக்கு அற பொருவன போன்று தீப்பட – சிந்தா:10 2231/3
இங்குலிக இறுவரை போன்று இன களிறு இடை மிடைந்த – சிந்தா:10 2239/2
இங்குலிக அருவி போன்று எவ்வாயும் தோன்றினவே – சிந்தா:10 2239/4
கங்கை மா கடல் பாய்வதே போன்று காளை தன் கார் முகம் – சிந்தா:10 2309/1
பருக்கென்ற கோலம் மரல் பல் பழம் போன்று கொப்புள் – சிந்தா:11 2339/2
சேல் ஏறு சின்னீர் இடை செல்வன போன்று செம் கண் – சிந்தா:11 2344/3
ஐ வாய் அரவின் அவிர் ஆர் அழல் போன்று சீறி – சிந்தா:11 2345/1
வீடு கண்டவர் போன்று மின்னிடு கொடி அனையார் – சிந்தா:12 2379/4
வரை தலை துவலை போன்று மதம் நிலம் நனைப்ப அன்றே – சிந்தா:12 2414/4
இவரி எழுவ போன்று இலங்கு வெண் மயிர் – சிந்தா:12 2427/2
புலந்து கண் சிவந்தன போன்று நீர் பிரிந்து – சிந்தா:12 2449/2
இரியல் உற்றன போன்று இணை கண் மலர் – சிந்தா:12 2499/2
தலை நிலம் புரள வெண் கோடு உண்டதே போன்று தன் கை – சிந்தா:12 2554/2
கைத்தலம் மந்தி கொண்ட கைம்மக போன்று தன்-கண் – சிந்தா:12 2571/1
நுண் மதி போன்று தோன்றா நுணுகிய நுசுப்பினார்-தம் – சிந்தா:13 2611/1
முல்லை முகை சொரிந்தால் போன்று இனிய பால் அடிசில் மகளிர் ஏந்த – சிந்தா:13 2623/1
படிமம் போன்று இருப்ப நோக்கி பம்மை தான் சொல்லினாளே – சிந்தா:13 2642/4
அழுவ போன்று அணி நித்திலம் உக்கவே – சிந்தா:13 2670/4
குறுகலும் குட நெய் பெய்த கொந்து அழல் போன்று பொங்கி – சிந்தா:13 2773/2
பூ ததை கொம்பு போன்று பொன் இழை சுடரும் மேனி – சிந்தா:13 2804/1
இருந்தன போன்று இள அன்ன பார்ப்பு இனம் – சிந்தா:13 2861/2
ஒலி உடை உருமு போன்று நிலப்படாது ஊன்றின் வை வேல் – சிந்தா:13 2904/3
வான் உரிப்பன போன்று மணந்தவே – சிந்தா:13 3002/4
பொய் இல் சீர்த்தி வெண் தாமரை பூத்த போன்று
ஐயம் செய்து அடு பால் நிற புள் இனம் – சிந்தா:13 3005/2,3
காய் களிற்றின் இடை மருப்பின் கவளம் போன்று ஏமாரா கதியுள் தோன்றி – சிந்தா:13 3017/1
தோளா மணி குவித்தால் போன்று இலங்கு தொல் குலத்து – சிந்தா:13 3037/1
மருந்து எறி பிணியை கொல்லும் மருத்துவன் போன்று மாதோ – சிந்தா:13 3078/3
குறைத்து அடுக்கி குவித்தது ஓர் குன்றே போன்று இலங்குமால் – சிந்தா:13 3089/2
பொதி அவிழ்ந்து தேன் துளிப்ப போன்று பொரு இல்லார் – சிந்தா:13 3103/2
பால் மிடை அமிர்து போன்று பருகலாம் பயத்த ஆகி – சிந்தா:13 3113/1
காழக பச்சை போன்று கண் தெறூஉம் – சிந்தா:13 3120/2

TOP


போன்றும் (14)

பல் பூம் பொய்கை தாமரை போன்றும் பனி வானத்து – சிந்தா:1 364/1
எல்லார் கண்ணும் இன்புற ஊரும் மதி போன்றும்
கொல்லும் சிங்க குட்டியும் போன்று இ உலகு ஏத்த – சிந்தா:1 364/2,3
பறவை மா நாகம் வீழ்ந்து பல உடன் பதைப்ப போன்றும்
சிறகுற பரப்பி மஞ்ஞை செருக்குபு கிடந்த போன்றும் – சிந்தா:5 1283/1,2
சிறகுற பரப்பி மஞ்ஞை செருக்குபு கிடந்த போன்றும்
கறவை கன்று இழந்த போன்றும் கிடந்து அழுகின்ற கண்ணார் – சிந்தா:5 1283/2,3
கறவை கன்று இழந்த போன்றும் கிடந்து அழுகின்ற கண்ணார் – சிந்தா:5 1283/3
ஊன் தகர்த்த அனைய போன்றும் ஊடு எரி முளைப்ப போன்றும் – சிந்தா:7 1701/1
ஊன் தகர்த்த அனைய போன்றும் ஊடு எரி முளைப்ப போன்றும்
தோன்று பூ இலவத்து அங்கண் தொகை அணில் அனைய பைம் காய் – சிந்தா:7 1701/1,2
பொருந்தலால் பல்லி போன்றும் போற்றலால் தாயர் ஒத்தும் – சிந்தா:8 1895/1
அரும் தவர் போன்று காத்தும் அடங்கலால் ஆமை போன்றும்
திருந்து வேல் தெவ்வர் போல தீது அற எறிந்தும் இன்ப – சிந்தா:8 1895/2,3
நிலை இலா உலகில் நின்ற வண் புகழை வேட்டவன் நிதியமே போன்றும்
இலை குலாம் பைம் பூண் இள முலை தூதின் இன் கனி தொண்டை அம் துவர் வாய் – சிந்தா:10 2107/1,2
கலை வலார் நெஞ்சில் காமமே போன்றும் கடவுளர் வெகுளியே போன்றும் – சிந்தா:10 2107/3
கலை வலார் நெஞ்சில் காமமே போன்றும் கடவுளர் வெகுளியே போன்றும்
உலைவு இலார் நில்லாது ஒரு பகலுள்ளே உருப்பு அவிர் வெம் சுரம் கடந்தார் – சிந்தா:10 2107/3,4
கரும்பு எறி கடிகை போன்றும் கதலிகை போழ்கள் போன்றும் – சிந்தா:13 3078/1
கரும்பு எறி கடிகை போன்றும் கதலிகை போழ்கள் போன்றும்
அரும் பொறி பகைவர் தம்மை உறுப்பு அற துணித்தும் ஈர்ந்தும் – சிந்தா:13 3078/1,2

TOP


போன்றோர் (1)

பொங்கு திரை மீது பொரு மால் களிறு போன்றோர்
வங்கமொடு போகி நிதி வந்து தரல் உற்றான் – சிந்தா:3 493/3,4

TOP


போன (1)

ஏற்றரு மணி வரை இறந்து போன பின் – சிந்தா:5 1212/1

TOP


போனார் (2)

அம்பு கொண்டு அரசர் மீண்டார் ஆ கொண்டு மறவர் போனார்
செம்பு கொண்டு அன்ன இஞ்சி திருநகர் செல்வ என்றார் – சிந்தா:2 439/3,4
பின் அவை அணிந்து செல்வார் இடம் பெறாது ஒழிந்து போனார் – சிந்தா:12 2538/4

TOP