பொ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பொங்க 22
பொங்கல் 1
பொங்கலின் 1
பொங்கார் 1
பொங்கி 34
பொங்கிய 5
பொங்கியிட்டான் 1
பொங்கு 34
பொங்குபு 1
பொங்கும் 5
பொடி 3
பொடிகள் 1
பொடிகளும் 1
பொடித்த 3
பொடித்தான் 1
பொடித்து 1
பொடியினால் 1
பொடியும் 1
பொடியை 1
பொத்தகம் 1
பொத்து 1
பொத்தும் 1
பொதி 8
பொதிந்த 9
பொதிந்து 6
பொதியில் 3
பொதியும் 1
பொதிர்த்தன 1
பொதிர்ந்த 1
பொதிர்ப்ப 3
பொது 1
பொதும்பர் 4
பொதும்பருள் 1
பொதும்பில் 1
பொதுளி 1
பொந்து 1
பொம்மல் 8
பொம்மல்_ஓதிக்கு 1
பொம்மென் 2
பொம்மென 2
பொய் 13
பொய்கை 13
பொய்கைகள் 1
பொய்கையும் 3
பொய்கையுள் 2
பொய்கையே 1
பொய்த்தான் 1
பொய்தீர் 1
பொய்ப்பொருள் 1
பொய்ம் 3
பொய்யது 1
பொய்யா 1
பொய்யாது 1
பொய்யில் 1
பொய்யே 1
பொய்யை 2
பொய்யொடு 1
பொர 17
பொரி 3
பொரிப்பர் 1
பொரியும் 1
பொரு 45
பொருக்கு 3
பொருட்கு 2
பொருத்தலும் 1
பொருத 5
பொருது 23
பொருந்த 1
பொருந்தல் 1
பொருந்தலால் 1
பொருந்தார் 1
பொருந்தி 7
பொருந்திய 4
பொருந்திற்று 2
பொருந்தின் 1
பொருந்தினார் 1
பொருந்தினான் 1
பொருந்தினான்-அரோ 1
பொருந்து 6
பொருந்துக 1
பொருந்துதி 1
பொருந்துபு 4
பொருந்துமேல் 1
பொருநர் 1
பொருப்பு 1
பொரும் 1
பொருவ 3
பொருவது 1
பொருவரு 1
பொருவரும்-குரைய 1
பொருவரோ 1
பொருவற்கு 1
பொருவன 1
பொருவார் 2
பொருவில் 8
பொருவிற்று 1
பொருவின் 1
பொருள் 76
பொருள்-வயின் 1
பொருள்கள் 5
பொருள்களாக 1
பொருளாக 1
பொருளால் 1
பொருளின் 1
பொருளும் 7
பொருளே 3
பொருளை 2
பொருளொடு 2
பொல்லா 6
பொல்லாமை 1
பொல்லாய் 1
பொலம் 9
பொலன் 1
பொலி 18
பொலிக 5
பொலிசை 2
பொலிதலும் 1
பொலிந்த 17
பொலிந்தது 3
பொலிந்ததே 3
பொலிந்தார்க்கும் 1
பொலிந்து 18
பொலிந்தே 3
பொலிய 5
பொலிவிற்று 2
பொலிவின் 1
பொலிவினது 2
பொலிவினால் 1
பொலிவினோடு 1
பொலிவு 6
பொலிவுற்றது 1
பொலிவொடு 5
பொழி 17
பொழிதர 1
பொழிதரு 1
பொழிந்த 3
பொழிந்தது 1
பொழிந்து 15
பொழிபவே 1
பொழிய 3
பொழியின் 1
பொழியும் 3
பொழில் 25
பொழில்கள் 1
பொழிலின் 2
பொழிலுக்கு 1
பொழிலும் 1
பொழிலே 3
பொழிலை 1
பொழிவது 1
பொழிவதே 1
பொழிவான் 1
பொழுதில் 1
பொழுதின் 3
பொழுது 5
பொழுதும் 4
பொழுதே 1
பொள்ளல் 1
பொள்ளென 1
பொற்ப 6
பொற்பா 1
பொற்பில் 3
பொற்பிற்றே 2
பொற்பின் 3
பொற்பின 1
பொற்பினள் 1
பொற்பினார் 1
பொற்பினான் 1
பொற்பினில் 1
பொற்பு 13
பொற்புடன் 1
பொற்பே 1
பொற்பொடு 1
பொற்போடு 2
பொற்ற 5
பொற்றது 1
பொறா 1
பொறாத 1
பொறாது 1
பொறான் 1
பொறி 39
பொறிகள் 2
பொறிகளும் 2
பொறித்த 3
பொறித்தது 1
பொறித்திரி 1
பொறித்து 1
பொறிப்ப 3
பொறியார் 1
பொறியில் 3
பொறியின் 5
பொறியினன் 1
பொறியினாரை 2
பொறியும் 6
பொறியே 1
பொறியை 4
பொறின் 1
பொறு-மதி 1
பொறுக்க 1
பொறுக்கல் 1
பொறுக்கலா 4
பொறுக்கலாத 4
பொறுக்கும் 1
பொறுப்பர் 1
பொறை 12
பொறையார் 1
பொறையும் 1
பொன் 541
பொன்_தொடி 2
பொன்_தொடிக்கு 1
பொன்செய் 1
பொன்ற 1
பொன்றல் 1
பொன்றி 1
பொன்றிய 1
பொன்றினானேல் 1
பொன்றினும் 1
பொன்று 1
பொன்றுக 1
பொன்றும் 4
பொன்றுமால் 1
பொன்றுவித்தீர் 1
பொன்னகர் 2
பொன்னம் 1
பொன்னாம் 1
பொன்னார் 4
பொன்னால் 2
பொன்னில் 1
பொன்னின் 5
பொன்னினால் 1
பொன்னும் 10
பொன்னே 2
பொன்னை 2
பொன்னொடு 1
பொனம் 1
பொனாய் 1
பொனால் 1
பொனில் 1
பொனின் 4
பொனும் 4

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


பொங்க (22)

தீம் பால்கடலை திரை பொங்க கடைந்து தேவர் – சிந்தா:2 492/1
ஊடு அலர்ந்து எழுந்து பொங்க உருவ தார் குழைய புல்லி – சிந்தா:3 582/2
நீள் வயிர வெண் மருப்பின் நீல களிற்றின் மேல் நிரை தார் பொங்க
தோள் வயிரம் தோன்ற தொழுவார் அழுது நைவார் தொக்கோர் கோடி – சிந்தா:3 645/2,3
பொங்க பொன் ஓலை வட்டம் பொழிந்து மின் உகுப்ப போர்த்த – சிந்தா:3 677/2
கலக்கி இன் காமம் பொங்க கடைந்திடுகின்ற காளை – சிந்தா:3 711/3
மண்டில முத்தும் தாரும் மாலையும் குழலும் பொங்க
விண்டலர் கண்ணி சிந்த மின்னில் சென்று எய்தினானே – சிந்தா:4 979/3,4
ஊன் நைந்து உருகி கைத்தாய் உள் நிறை உவகை பொங்க
ஆன் நெய் பாற்கு இவர்ந்தது ஒத்தது அழேற்க என் பாவை என்று – சிந்தா:4 1051/2,3
பொன் இலங்கு இவுளி தேரால் புடைத்து வெம் குருதி பொங்க
இன் உயிர் அவனை உண்ணும் எல்லை நாள் வந்தது இல்லை – சிந்தா:4 1154/2,3
கோதையும் குழலும் பொங்க குவி முலை குழங்கன் மாலை – சிந்தா:6 1494/1
சூட்டிய ஓடை பொங்க நாண் எனும் தோட்டி மாற்றி – சிந்தா:7 1688/2
குழல் மலிந்த கோதை மாலை பொங்க வெம் கதிர் முலை – சிந்தா:8 1952/1
முதிரா இள முலை முத்தொடு பொங்க
அதிர் அரி கிண்கிணி ஆர்க்கும் ஒருபால் – சிந்தா:10 2115/3,4
குரல் தலை வண்டு பொங்க குப்புற்று நேமி சேர்ந்தான் – சிந்தா:10 2202/4
புரை அறு பொன் மணி ஓடை பொடி பொங்க பொருது அழிந்து – சிந்தா:10 2243/3
இடந்து பொன் தூளி பொங்க களிற்றொடும் இறங்கி வீழ – சிந்தா:10 2252/3
உள் உயிர் உண்ணும் கூற்றின் உடன்று கண் கரிந்து பொங்க
கள் உயிர் உண்ணும் மாலை கதுப்பு ஒரு கையின் ஏந்தி – சிந்தா:12 2532/2,3
பொங்க இடு தவிசில் இருந்தான் போர் ஏறு அனையானே – சிந்தா:13 2608/4
நிலவிய தாது பொங்க நீள் மலர் மணலில் போர்த்து – சிந்தா:13 2711/3
அம் சொல் மடவார் தம் ஆர்வ களி பொங்க
நெஞ்சத்து அயில் ஏற்றும் நீள் வெம் கழு ஊர்ந்தும் – சிந்தா:13 2792/1,2
இனிதினின் இலங்கு பொன் தோடு ஏற்று-மின் குழைகள் பொங்க
துனிவு இலர் களிற்றோடு ஆடி தொழுதக கழிப்பர் வேந்தே – சிந்தா:13 2807/3,4
வளி பொர உளரும் திங்கள் கதிர் என கவரி பொங்க
தெளித்து வில் உமிழும் செம்பொன் ஆசனம் சேர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:13 3086/3,4
இழுதார் மென் பள்ளி பூம் தாது பொங்க இருவர் பாலர் ஆகி இன்புறுபவே – சிந்தா:13 3137/4

TOP


பொங்கல் (1)

பொங்கல் வெம் முலைகள் என்னும் போதொடு பொருது பூம் தார் – சிந்தா:13 2805/1

TOP


பொங்கலின் (1)

புது கலத்து எழுந்த தீம் பால் பொங்கலின் நுரையின் பொங்கி – சிந்தா:7 1821/2

TOP


பொங்கார் (1)

பொங்கார் முலையார் திரு முற்றம் நிறைந்து புக்கார் – சிந்தா:11 2341/4

TOP


பொங்கி (34)

பண் தவழ் விரலின் பாவை பொறி வலம் திரிப்ப பொங்கி
விண் தவழ் மேகம் போழ்ந்து விசும்பு-இடை பறக்கும் வெய்ய – சிந்தா:1 239/1,2
போர்த்த தன் அகலம் எல்லாம் பொள்ளென வியர்த்து பொங்கி
நீர் கடல் மகர பேழ் வாய் மதனன் மற்று இதனை சொன்னான் – சிந்தா:1 256/3,4
நெய் முகம் அணிந்து நிழல் தங்கி அழல் பொங்கி
வை முகம் அணிந்த நுதி வாள் அழல வீசி – சிந்தா:1 282/1,2
குருமித்து மதலை பொங்கி கூம்பு இற பாய்ந்து வல்லே – சிந்தா:3 512/2
பொங்கி ஆயிரம் தாமரை பூத்த போல் – சிந்தா:3 528/1
பொங்கி மேல் செல்வதே போல் பொலம் கழல் நரல சென்றான் – சிந்தா:3 765/4
உள் உறுத்து எழுந்து பொங்கி உடல் சினம் கடவ நோக்கி – சிந்தா:3 768/2
பொலிவொடு திவண்டு பொங்கி பூம் சிகை அலமந்து ஆட – சிந்தா:4 968/2
பொன் மழை பொழியின் நந்தும் அன்று எனின் புகைந்து பொங்கி
துன்னினார் தம்மை எல்லாம் சுட்டிடும் என்று செம்பொன் – சிந்தா:4 1117/2,3
புது கலத்து எழுந்த தீம் பால் பொங்கலின் நுரையின் பொங்கி
கதிர்த்து வெண் மாடம் தோன்றும் செவ்வையில் காதம் நான்கின் – சிந்தா:7 1821/2,3
பொங்கி வில் உமிழ்ந்து மின்னும் புனை மணி கடம் ஆர்ந்த – சிந்தா:8 1910/2
முழை உறை சிங்கம் பொங்கி முழங்கி மேல் பாய்ந்து மை தோய் – சிந்தா:8 1928/3
பொங்கி மீது எழுந்து போய் பிறழ்ந்து பாய்தல் இன்றியே – சிந்தா:8 1953/3
மண்டிலம் வர புடைத்தல் மயிலின் பொங்கி இன்னணம் – சிந்தா:8 1955/3
பொன் மலர்ந்த கோதை பந்து பொங்கி ஒன்று போந்து பாய்ந்து – சிந்தா:8 1957/3
தாழ்ந்து கோதை பொங்கி வீழ்ந்து வெம் முலைகள் தைவர – சிந்தா:8 1958/3
கோதையொடு தாழ்ந்து குழல் பொங்கி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – சிந்தா:9 2014/1
விளங்கு பால்கடலில் பொங்கி வெண் திரை எழுவவே போல் – சிந்தா:10 2129/1
புதை இருள் இரிய பொங்கி குங்கும கதிர்கள் ஓக்கி – சிந்தா:10 2153/1
நீள மா புடைப்ப பொங்கி நிலத்து அவன் கவிழ்ந்து வீழ – சிந்தா:10 2248/2
புனை கல குப்பை ஒப்பான் புத்திமாசேனன் பொங்கி
வனை கல திகிரி தேர் மேல் மன்னரை குடுமி கொண்டான் – சிந்தா:10 2249/2,3
காய்ந்திலேன் என்று வல்லே கலின மா குன்றின் பொங்கி
பாய்ந்தது ஓர் புலியின் மற்று ஓர் பகட்டின் மேல் பாய்வித்தானே – சிந்தா:10 2258/3,4
வீரிய காற்றில் பொங்கி விசும்பு போர்த்து எழுதப்பட்ட – சிந்தா:10 2271/3
கொண்டு அழல் கடவுள் பொங்கி வலம் சுழன்று எழுந்தது என்ப – சிந்தா:12 2466/3
பொன் எறி மணியின் பொங்கி குழல் புறம் புடைப்ப ஓடி – சிந்தா:12 2530/3
வலையவர் முன்றில் பொங்கி வாள் என வாளை பாய – சிந்தா:12 2583/1
நட்டவை நிரைத்த பூமி நவை உடை நரகர் பொங்கி
உட்பட எழுந்து வீழ்ந்து ஆங்கு ஊன் தகர்த்திட்ட வண்ணம் – சிந்தா:13 2764/2,3
பைம் தொடி மகளிர் ஆடும் பந்து என எழுந்து பொங்கி
வந்து உடைந்து உருகி வீழ்ந்து மாழ்குபு கிடப்பர் கண்டாய் – சிந்தா:13 2765/2,3
குறுகலும் குட நெய் பெய்த கொந்து அழல் போன்று பொங்கி
பறை அலகு அனைய வெண் பல் பசும் கழல் குண்டு பைம் கண் – சிந்தா:13 2773/2,3
பொங்கி மேல் பறந்து விண் புதைந்தது என்பவே – சிந்தா:13 2859/4
ஒருவர் தம் வலி கெடும் உடன்று பொங்கி மேல் – சிந்தா:13 2942/1
இருந்தது ஓர் இடி குரல் சிங்கம் பொங்கி மேல் – சிந்தா:13 3030/2
புணரி போல் சிறு புன் கேள்வி படையொடு புகைந்து பொங்கி
உணர்வொடு காட்சி பேறு என்று இடை உறு கோக்கள் ஏற்றார் – சிந்தா:13 3081/1,2
போது அணிந்த தார் உடைய பொருது பொங்கி புணர் முலைகள் போர்க்களம் தாம் கண்ட அன்றே – சிந்தா:13 3136/4

TOP


பொங்கிய (5)

பொன் சுணத்தால் விளக்கு அவிப்ப பொங்கிய
பொன் சுணம் புறம்பணை தவழும் பொற்பிற்றே – சிந்தா:1 91/3,4
பொங்கிய முழக்கில் வேழ பேரினம் புலம்பினால் போல் – சிந்தா:3 811/3
தார் விளையாட்டொடு தங்குபு பொங்கிய
நீர் விளையாட்டு அணி நின்றதை அன்றே – சிந்தா:4 915/3,4
பொங்கிய உவகையில் பொலிந்து மா களிறு அவன் – சிந்தா:7 1834/3
போந்து பொங்கிய ஆவியினால் பொலிந்து – சிந்தா:12 2395/2

TOP


பொங்கியிட்டான் (1)

பாகர்க்கும் தொடக்க நில்லா பகடு போல் பொங்கியிட்டான் – சிந்தா:13 2610/4

TOP


பொங்கு (34)

பொங்கு மென் மலர் பெய் சேக்கை பொலிந்து விண் புகற்சி உண்டே – சிந்தா:1 108/4
புரவி பொங்கு அழல் ஆற்றுவ போன்றவே – சிந்தா:1 126/4
பொறி எனும் பெயர ஐ வாய் பொங்கு அழல் அரவின் கண்ணே – சிந்தா:1 375/3
பொன் அவிர் சுணங்கு பூத்த பொங்கு இள முலையினார் தம் – சிந்தா:2 457/2
பொங்கு திரை மீது பொரு மால் களிறு போன்றோர் – சிந்தா:3 493/3
பூவின் உள்ளவளை அன்ன பொங்கு இள முலையினார்-தம் – சிந்தா:3 504/3
பொன்னகர் பொலிய புக்கு பொங்கு மா மழைகள் தங்கும் – சிந்தா:3 536/2
பொங்கு இள முலையினார்க்கு புரவலன் இதனை சொன்னான் – சிந்தா:4 1096/4
பொங்கு அமர் உழக்கும் வேலான் புலம்பு கொண்டு அழேற்க என்றான் – சிந்தா:4 1113/4
பொங்கு பூம் சண்பக போது போர்த்து உராய் – சிந்தா:5 1199/2
அரிய பொங்கு அணை அம் என் அமளி மேல் – சிந்தா:5 1304/3
புகை இல் பொங்கு அழல் போல் சுடுகின்றவே – சிந்தா:5 1314/4
பூத்து ஒழியா பிண்டி கீழ் பொங்கு ஓத வண்ணனை – சிந்தா:6 1469/1
பொருவில் யானையின் பழு போல் பொங்கு காய் குலை அவரை – சிந்தா:7 1561/2
பொங்கு மான் குளம்பின் குடை பொன் துகள் – சிந்தா:7 1607/3
பொன் அவாம் சுணங்கு போர்த்த பொங்கு இள முலையினாள் என் – சிந்தா:7 1626/3
பொங்கு உளை புரவி வெள்ளம் போக்கு அற வளைத்து முற்றி – சிந்தா:7 1856/2
பொங்கு அரவ அல்குலார் என புகன்று சொல்லினான் – சிந்தா:9 1997/4
பொங்கு கதிர் மின்னு புகழ் கலங்கள் பல பரப்பி – சிந்தா:9 2025/2
பொங்கு பூம் சிலம்பில் போர்த்த பூம் துகள் அவித்து மாதர் – சிந்தா:9 2064/3
பொங்கு வெண் மயிர் சூழ் பொன் படை பொலிந்த அறுபதின் ஆயிரம் புரவி – சிந்தா:10 2157/2
இன்ன பொங்கு உளை புரவி பண் உறுத்தன இயல் தேர் – சிந்தா:10 2162/1
பொங்கு மா நிரை புரளவும் பொலம் கொள் தேர் பல முறியவும் – சிந்தா:10 2306/3
பொரு வெண் பொன் குடம் உமிழும் பொங்கு நீர் – சிந்தா:12 2419/2
வேய்ந்த பொங்கு அணை வெண் பொன் கட்டில் மேல் – சிந்தா:12 2421/2
பொங்கு கொடி வார் முரசம் தோட்டி புணர் கும்பம் – சிந்தா:12 2487/2
பொங்கு தூம கொழு மென் புகை புரிந்த பஞ்சமுக வாசமும் – சிந்தா:12 2592/3
பொன் படு சுணங்கு போர்த்த பொங்கு இள முலையில் தூவான் – சிந்தா:13 2664/3
பொங்கு இள வன முலை பொருந்தினான்-அரோ – சிந்தா:13 2679/4
பொங்கு பூம் புகை போர்வை மேயினார் – சிந்தா:13 2680/4
பொடித்த பொன் தாமரை அனைய பொங்கு அழல் – சிந்தா:13 2830/3
புல் உயிர் புகைந்து பொங்கு முழங்கு அழல் இலங்கு வாள் கை – சிந்தா:13 2908/2
கொல் உலை பொங்கு அழல் கிடந்த கூர் இலை – சிந்தா:13 2982/1
பொங்கு பூ மாலைகள் பொலிந்து பூஞ்சுணம் – சிந்தா:13 3000/2

TOP


பொங்குபு (1)

பொன் அரி புட்டிலும் தாரும் பொங்குபு
முன் உருத்து ஆர்த்து எழ புரவி மொய்த்தவே – சிந்தா:10 2216/3,4

TOP


பொங்கும் (5)

அவ்வியம் அகன்று பொங்கும் அழல் படு வெகுளி நீக்கி – சிந்தா:1 394/3
கந்துக புடையில் பொங்கும் கலினமா வல்லன் காளைக்கு – சிந்தா:4 1050/1
கூறினன் கதிர்கள் பொங்கும் குளிர் மணி முடியினானே – சிந்தா:5 1221/4
பொங்கும் அயில் வேலும் பொரு வில்லும் உடன் பரப்பி – சிந்தா:10 2166/2
பொங்கும் மணி முடி மேல் பொலிந்து எண் கோதை தொகை ஆகி – சிந்தா:13 2607/1

TOP


பொடி (3)

சுந்தர பொடி தெளித்த செம்பொன் சுண்ணம் வாள் நுதல் – சிந்தா:8 1956/2
புரை அறு பொன் மணி ஓடை பொடி பொங்க பொருது அழிந்து – சிந்தா:10 2243/3
பொடி புனை துகிலின் நீக்கி புகழ்ந்து அடி கழீஇய பின்றை – சிந்தா:13 2827/2

TOP


பொடிகள் (1)

வாச நல் பொடிகள் மாலை வண்டு உண வீழ்ந்த முற்றம் – சிந்தா:1 109/3

TOP


பொடிகளும் (1)

சிந்துர பொடிகளும் செம்பொன் சுண்ணமும் – சிந்தா:1 86/1

TOP


பொடித்த (3)

கரு முகில் பொடித்த வெய்யோன் கடல்-இடை நடப்பதே போல் – சிந்தா:7 1724/1
ஊன் தலை பொடித்த ஆங்கு அனைய செம் சூட்டின் ஒளி மயிர் வாரணம் ஒருங்கே – சிந்தா:10 2106/1
பொடித்த பொன் தாமரை அனைய பொங்கு அழல் – சிந்தா:13 2830/3

TOP


பொடித்தான் (1)

பொடித்தான் கதிரோன் திரை நெற்றி புகழ் மு_பழ நீர் பளிங்கு அளைஇ – சிந்தா:11 2356/3

TOP


பொடித்து (1)

பொடித்து பொன் பிதிர்ந்த ஆகத்து இளையவர் புகழ்ந்து சூழ – சிந்தா:13 2709/2

TOP


பொடியினால் (1)

அரும் கல பொடியினால் ஆய் பொன் பூ மகள் – சிந்தா:12 2409/2

TOP


பொடியும் (1)

வாச நல் பொடியும் நீரும் காட்டிட கொண்டு வாய்ப்ப – சிந்தா:5 1302/1

TOP


பொடியை (1)

விரை தகு நான நீரால் வெண் நிற பொடியை மாற்றி – சிந்தா:3 616/3

TOP


பொத்தகம் (1)

பிணங்கும் நூல் மார்பினன் பெரிது ஓர் பொத்தகம்
உணர்ந்து மூப்பு எழுதினது ஒப்ப தோன்றினான் – சிந்தா:9 2009/3,4

TOP


பொத்து (1)

பொத்து இலத்து உறையும் ஆந்தை புணர்ந்து இருந்து உரைக்கும் பொன்னே – சிந்தா:5 1395/3

TOP


பொத்தும் (1)

பொன்_தொடி தத்தையீரே பொத்தும் நும் வாயை என்றே – சிந்தா:12 2511/3

TOP


பொதி (8)

பொதி அவிழ் கோதை-தன் மேல் பொரு களிறு அகன்று பொன் தார் – சிந்தா:4 982/3
பொதி அவிழ் மாலை வீழ்ந்து பொன் செய் நன் கலன்கள் சிந்தி – சிந்தா:6 1447/2
கையால் பொதி துணையே காட்ட கயல் கண்ணாள் அதனை காட்டாள் – சிந்தா:6 1553/1
மணி பொதி துகிலின் தோன்றும் மஞ்சு சூழ் வரைகள் நாடி – சிந்தா:7 1742/1
வங்க வான் துகில் பொதி மணி செய் பாவை போல் – சிந்தா:13 2832/2
மை பொதி குவளை வாள் கண் மல்லிகை கோதை நல்லார் – சிந்தா:13 3049/1
நெய் பொதி நெஞ்சின் மன்னர் நிலம் பிறக்கிடுவ போலும் – சிந்தா:13 3049/2
பொதி அவிழ்ந்து தேன் துளிப்ப போன்று பொரு இல்லார் – சிந்தா:13 3103/2

TOP


பொதிந்த (9)

நெடு மலை அத்தம் சென்றார் என்று நெய் பொதிந்த பித்தை – சிந்தா:2 428/3
நீர் அகம் பொதிந்த மேகம் நீல் நிற நெடு நல் யானை – சிந்தா:4 1116/1
அழல் பொதிந்த நீள் எஃகின் அலர் தார் மார்பற்கு இ மலை மேல் – சிந்தா:5 1224/1
கழல் பொதிந்த சேவடியால் கடக்கல் ஆகாது என எண்ணி – சிந்தா:5 1224/2
குழல் பொதிந்த தீம் சொல்லார் குழாத்தின் நீங்கி கொண்டு ஏந்தி – சிந்தா:5 1224/3
நிழல் பொதிந்த நீள் முடியான் நினைப்பில் போகி நிலத்து இழிந்தான் – சிந்தா:5 1224/4
அகழ்ந்து கொண்டு அரும் பொருள் பொதிந்த நெஞ்சினார் – சிந்தா:13 2640/3
வஞ்சம் இல் அறவுரை பொதிந்த வாய்மொழி – சிந்தா:13 2891/2
முன்னோர் வகுத்த முக வாசம் பொதிந்த வெந்நீர் – சிந்தா:13 3045/3

TOP


பொதிந்து (6)

ஒள் நறும் துகில் கிழி பொதிந்து உறை கழித்தன போல் – சிந்தா:1 164/2
நுண் துகில் வேதல் அஞ்சி நெருப்பு அகம் பொதிந்து நோக்கி – சிந்தா:6 1434/1
கழுவினீர் பொதிந்து சிக்க கதிர் ஒளி மறைய காப்பின் – சிந்தா:8 1890/2
செயிர் இல் வாள் முகத்தை நோக்கி தேன் பொதிந்து அமுதம் ஊற – சிந்தா:9 2048/3
மெய் பொதிந்து உயர்ந்த கோமான் விரை பலி சுமந்த அன்றே – சிந்தா:13 3049/4
புரிப்புரி கொண்டு போய் பொதிந்து சுட்டிட – சிந்தா:13 3108/3

TOP


பொதியில் (3)

தென் வரை பொதியில் தந்த சந்தன தேய்வை தேம் கொள் – சிந்தா:3 697/1
கொய்தகை பொதியில் சோலை குழவிய முல்லை மௌவல் – சிந்தா:5 1267/1
தென் வரை பொதியில் ஆரம் அகிலொடு தேய்த்த தேய்வை – சிந்தா:10 2187/1

TOP


பொதியும் (1)

பொதியும் அகிலின் புகையும் கொடியும் – சிந்தா:13 2854/2

TOP


பொதிர்த்தன (1)

பூணினால் நெருங்க நொந்து பொதிர்த்தன வெம்பி என்று – சிந்தா:13 2953/1

TOP


பொதிர்ந்த (1)

புனை தார் பொர நொந்து பொதிர்ந்த என – சிந்தா:5 1380/1

TOP


பொதிர்ப்ப (3)

வரு முலை பொதிர்ப்ப வாங்கி வண்டு இனம் இரிய புல்லி – சிந்தா:3 584/3
பூண் முலை பொதிர்ப்ப புல்லி புனை நலம் பருகினானே – சிந்தா:6 1500/4
கழை பொதிர்ப்ப தேன் சொரிந்து காய் தினைகள் ஆர்த்தும் – சிந்தா:13 2778/1

TOP


பொது (1)

எல்லை ஆகும் பொது பெண் அவள் யான் குல மங்கையே – சிந்தா:4 1150/4

TOP


பொதும்பர் (4)

கொய்தகைய பூம் பொதும்பர் குளிரும் மர பலகை – சிந்தா:7 1782/3
ஒளித்து ஒரு பொதும்பர் சேர்ந்து ஆங்கு ஒரு சிறை மகிழ்ச்சி ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2721/2
தளிர் தலை பொதும்பர் நீங்கி தம் இனம் இரண்டும் சேர்ந்த – சிந்தா:13 2721/3
தழை தலை சந்தன பொதும்பர் சார்ந்ததே – சிந்தா:13 3109/4

TOP


பொதும்பருள் (1)

வெம் முலை மகளிர் வீழ் பூம் பொதும்பருள் விதும்பினாரே – சிந்தா:13 2718/4

TOP


பொதும்பில் (1)

கயல் இனம் உகளி பாய முல்லை அம் பொதும்பில் காமர் – சிந்தா:13 3042/1

TOP


பொதுளி (1)

விண்டு மது விட்டு விரி போது பல பொதுளி
கொண்டு தளிர் வேய்ந்து சினை தாழ்ந்து நனை ஆர்ந்து ஒன்று – சிந்தா:7 1780/2,3

TOP


பொந்து (1)

முது மர பொந்து போல முழு மெயும் புண்கள் உற்றார்க்கு – சிந்தா:3 819/1

TOP


பொம்மல் (8)

பூண் மொய்த்த பொம்மல் முலையாரும் புலம் துறப்ப – சிந்தா:0 28/3
புல்லி கொண்டு அவலம் நீக்கி பொம்மல் வெம் முலையினாட்கு – சிந்தா:1 268/3
பொன் கச்சு ஆர்த்த பூண் அணி பொம்மல் முலையாளை – சிந்தா:4 1060/1
பூம் துகில் பொரு திரை பொம்மல் வெம் முலை – சிந்தா:6 1492/1
பொம்மல்_ஓதிக்கு தானே துணை ஆம் புணை ஆயிற்றே – சிந்தா:7 1674/4
பொம்மல் ஓதியர் பொழி மின்னு கொடி என இழிந்தார் – சிந்தா:11 2364/4
புரி குழல் மடந்தையர் பொம்மல் வெம் முலை – சிந்தா:13 2688/1
புடை திரண்டு எழுந்த பொம்மல் வன முலை பொறுக்கல் ஆற்றார் – சிந்தா:13 2717/3

TOP


பொம்மல்_ஓதிக்கு (1)

பொம்மல்_ஓதிக்கு தானே துணை ஆம் புணை ஆயிற்றே – சிந்தா:7 1674/4

TOP


பொம்மென் (2)

பொம்மென் இலவ பூம் போது அன நின் அடி போற்றி – சிந்தா:12 2454/3
புல்லி கொண்டு எடுப்ப பொம்மென் மணி முலை கவர்ந்து வீங்கி – சிந்தா:13 3099/2

TOP


பொம்மென (2)

பொறி அறு பாவையின் பொம்மென விம்மி – சிந்தா:1 333/1
பொருவரும்-குரைய மைந்தர் பொம்மென உரறி மற்று இ – சிந்தா:8 1930/1

TOP


பொய் (13)

பொய் இல் புகழ் நாய்கன் மத ஒளியினொடு போகி – சிந்தா:3 589/2
பொய் அது அன்றி புலமை நுணுக்கி நீ – சிந்தா:4 886/2
பொய் உரை அன்று காணீர் போ-மினம் போகி நுங்கள் – சிந்தா:5 1411/3
பொய் வகை இன்றி தேறல் காட்சி ஐம்பொறியும் வாட்டி – சிந்தா:6 1436/2
புனை தாரவனே பொய் உரைத்தனையால் – சிந்தா:6 1517/3
பொய்ம் நாட்டேனும் பொய் அல ஆற்றால் புகழ் வெய்யோன் – சிந்தா:7 1637/4
பொய் மா மயில் ஊர்ந்து போகி புறங்காட்டுள் – சிந்தா:7 1801/2
புதைய இ பொழிலை போர்த்து ஓர் பொய் பழி பரந்தது என் மேல் – சிந்தா:10 2144/2
புலமகள் புகழ பொய் தீர் பூ மகள் புணர்ந்து மாதோ – சிந்தா:12 2566/4
பொய் கொலை களவு காமம் அவா இருள் புகாது போற்றி – சிந்தா:13 2824/3
பொய் உரையும் வேண்டா புறத்து இடு-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2869/4
பொய் பட உரைத்தது உண்டோ பொன் அனீர் நம்முள் நாமால் – சிந்தா:13 2938/4
பொய் இல் சீர்த்தி வெண் தாமரை பூத்த போன்று – சிந்தா:13 3005/2

TOP


பொய்கை (13)

பொலிவு எய்த பூம் பொய்கை சிலம்பி பார்ப்பு எழ – சிந்தா:1 56/3
பல் பூம் பொய்கை தாமரை போன்றும் பனி வானத்து – சிந்தா:1 364/1
மொய்த்து இள அன்னம் ஆர்க்கும் மோட்டு இரும் பொய்கை புக்கார் – சிந்தா:4 963/4
பொருந்து பூம் பொய்கை போர்வையை போர்த்து உடன் – சிந்தா:4 1033/3
பூம் தொடி அரிவை பொய்கை பூமகள் அனைய பொற்பின் – சிந்தா:5 1358/2
நண்ணி பொய்கை தலைப்பட்டு நல் தாமரை இலையினுள் – சிந்தா:7 1592/2
காட்சிக்கு இன் பொய்கை காமர் நலன் உண்டு – சிந்தா:7 1634/3
கனை இருள் கனவில் கண்டேன் காமர் பூம் பொய்கை வற்ற – சிந்தா:9 2075/3
சால தாம் பனிக்கும் பொய்கை தாமரை நீரர்-ஆயின் – சிந்தா:10 2284/3
பொய்கை போர்க்களம் புற இதழ் புலவு வாள் படை புல் இதழ் – சிந்தா:10 2311/1
காதம் நான்கு அகன்ற பொய்கை கடி நகர் குவளை பூத்து – சிந்தா:12 2544/3
பூ புடை அணிந்த பொய்கை புக்கு நீர் உண்ணல் உற்றால் – சிந்தா:13 2772/2
கான் நிரைத்தன காவொடு பூம் பொய்கை
தேன் நிரைத்தன செம்பொன் நெடு மதில் – சிந்தா:13 3002/1,2

TOP


பொய்கைகள் (1)

பொய்கைகள் பூம் படாம் போர்த்த போன்றவே – சிந்தா:1 80/4

TOP


பொய்கையும் (3)

வண்டார் குவளைய வாவியும் பொய்கையும்
கண்டார் மனம் கவர் காவும் கஞலிய – சிந்தா:1 337/1,2
நண்ணுதற்கு அரியன நாடும் பொய்கையும்
கண் மனம் குளிர்ப்பன ஆறும் காண்பதற்கு – சிந்தா:5 1175/2,3
நட்பு உடை இடங்களும் நாடும் பொய்கையும்
உட்பட உரைத்தனன் உறுதி நோக்கினான் – சிந்தா:5 1216/3,4

TOP


பொய்கையுள் (2)

பொய்கையுள் கமலத்து அம் கண் புள் எனும் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:5 1406/1
வழு இல் பொய்கையுள் மலர் என வளர்ந்து மை ஆடி – சிந்தா:13 2756/3

TOP


பொய்கையே (1)

கொண்டு அவற்கு அளித்தது ஓர் குளிர் கொள் பொய்கையே – சிந்தா:7 1622/4

TOP


பொய்த்தான் (1)

புள் ஒன்றே சொல்லும் என்று இ புன் தலை வேடன் பொய்த்தான்
வெள்ளம் தேர் வளைந்த நம்மை வென்றி ஈங்கு அரிது வெய்தா – சிந்தா:2 450/1,2

TOP


பொய்தீர் (1)

பொன் புரி வரையும் பொய்தீர் சமிதைகள் இரண்டும் வைத்தார் – சிந்தா:12 2464/4

TOP


பொய்ப்பொருள் (1)

பொய்ப்பொருள் பிறகள் பொன்னாம் புகழும் ஆம் துணைவி ஆக்கும் – சிந்தா:7 1595/3

TOP


பொய்ம் (3)

பொய்ம் நீர அல்லா பொருளால் விண் புகுதும் என்பார் – சிந்தா:0 5/4
பொய்ம் நாட்டேனும் பொய் அல ஆற்றால் புகழ் வெய்யோன் – சிந்தா:7 1637/4
போந்த அ நங்கைமார்கள் பொய்ம் நங்கைமார்கள் என்பார் – சிந்தா:12 2552/4

TOP


பொய்யது (1)

பொய்யது அன்மையின் பூம் கழலான் அடிக்கு – சிந்தா:7 1711/3

TOP


பொய்யா (1)

படு மழை பருவம் பொய்யா பல்லவ தேயம் என்னும் – சிந்தா:5 1185/1

TOP


பொய்யாது (1)

பொய்யாது ஓர் குன்று எடுப்பாள் போல் மெலிந்து பொன் மாலை – சிந்தா:3 736/3

TOP


பொய்யில் (1)

பொய்யில் பொருளே பொருள் மற்று அல்ல பிற பொருளே – சிந்தா:3 497/4

TOP


பொய்யே (1)

பொய்யே பொருள் உரையா முன்னே கொடுத்து உண்டல் புரி-மின் கண்டீர் – சிந்தா:6 1553/4

TOP


பொய்யை (2)

பொன்னினால் உடையும் கற்பு என்று உரைத்தவர் பொய்யை சொன்னார் – சிந்தா:5 1260/3
நொடியல் ஓர் எழுத்தும் பொய்யை நுண் கலை நீத்தம் நீந்தி – சிந்தா:13 2911/3

TOP


பொய்யொடு (1)

பொய்யொடு மிடைந்த பொருள் ஆசை உருள் ஆயம் – சிந்தா:13 2873/1

TOP


பொர (17)

நூல் பொர அரிய நுண்மை நுசுப்பினை ஒசிய வீங்கி – சிந்தா:2 459/1
கோல் பொர சிவந்த கோல மணி விரல் கோதை தாங்கி – சிந்தா:2 459/3
இலை பொர எழுதி அன்ன எரி மணி கடக முன்கை – சிந்தா:3 612/1
சிலை பொர திரண்ட திண் தோள் சில் அரி சிலம்பினார்-தம் – சிந்தா:3 612/2
முலை பொர உடைந்த தண் தார் மொய் மது துளிப்ப வந்தான் – சிந்தா:3 612/3
மலை பொர அரிய மார்பின் வாரணவாசி மன்னன் – சிந்தா:3 612/4
கோல் பொர சிவந்த கோல குவி விரல் மடந்தை வீணை – சிந்தா:3 663/2
நூல் பொர புகுந்த நுண் நூல் வணிகரும் தொலைந்து மாதோ – சிந்தா:3 663/3
கால் பொர கரிந்த காமர் பங்கய பழனம் ஒத்தார் – சிந்தா:3 663/4
மணி கண் வெம் முலை தாம் பொர வாய் அவிழ்ந்து – சிந்தா:5 1348/3
புனை தார் பொர நொந்து பொதிர்ந்த என – சிந்தா:5 1380/1
குணில் பொர குளிறின முரசம் வெள் வளை – சிந்தா:10 2222/1
கரும் கனி பெண்ணை அம் கானல் கால் பொர
இரும் கனி சொரிவன போன்ற என்பவே – சிந்தா:10 2227/3,4
கூர் உளி முகம் பொர குழிசி மாண்டன – சிந்தா:10 2229/1
தொழிந்து மட்டு ஒழுக துதை தார் பொர
அழிந்த மேகலை அம் சிலம்பு ஆர்த்தவே – சிந்தா:13 2673/3,4
தொத்து உடை மலர் தொங்கல் கண் பொர
முத்து உடை முலை கண் கண் நொந்த என்று – சிந்தா:13 2683/1,2
வளி பொர உளரும் திங்கள் கதிர் என கவரி பொங்க – சிந்தா:13 3086/3

TOP


பொரி (3)

பொரி அரை ஞாழலும் புன்னையும் பூத்து – சிந்தா:3 515/1
பேசில் செம் தலைய வெண் கறைய புன்கம் பொரி அணிந்தவே – சிந்தா:7 1649/4
நெல் பொரி நிறைய பெய்து நிழல் உமிழ் செம்பொன் மூழி – சிந்தா:12 2464/1

TOP


பொரிப்பர் (1)

காரகல் பொரிப்பர் கண்ணுள் சுரிகையை நடுவர் நெஞ்சில் – சிந்தா:13 2771/3

TOP


பொரியும் (1)

நேர் நிறை பொரியும் குய்யும் வறைகளும் நிவந்த வாசம் – சிந்தா:13 2971/2

TOP


பொரு (45)

புண் தோய்த்து எடுத்த பொரு வேல் என சேந்து நீண்ட – சிந்தா:0 26/1
திரை பொரு கனை கடல் செல்வன் சென்னி மேல் – சிந்தா:1 39/1
குரங்கு பொரு தகரினொடு கூர்ந்து அரிவ நுண் நூல் – சிந்தா:1 104/2
போல் குணத்த பொரு கயல் கண் செவி உற போந்து அகன்றனவே – சிந்தா:1 167/4
பொரு கடல் பருதி போல பொன் அனான் பிறந்த-போழ்தே – சிந்தா:1 304/3
பொரு இல் நீள் அதர் போக்குவ போன்றவே – சிந்தா:1 339/4
பொங்கு திரை மீது பொரு மால் களிறு போன்றோர் – சிந்தா:3 493/3
கால் பொரு கழலினானும் காவலன் கண்டு சொன்னான் – சிந்தா:3 588/3
வேல் பொரு தானையானும் வேண்டுவ விதியின் நேர்ந்தான் – சிந்தா:3 588/4
போர் பறை முழங்கி எங்கும் பொரு வளி புடைக்கப்பட்ட – சிந்தா:3 758/1
பொரு படை மன்னர் நுங்கள் புற கொடை கண்டு மற்று இ – சிந்தா:3 773/2
கரை பொரு கடலொடு கார் கண்ணுற்று என – சிந்தா:3 777/1
பொருவரோ மன்னர் என்றான் பொரு சிலை மடக்கி இட்டார் – சிந்தா:3 810/3
பொதி அவிழ் கோதை-தன் மேல் பொரு களிறு அகன்று பொன் தார் – சிந்தா:4 982/3
போது உலாம் சிலையோ பொரு வேல் கணோ – சிந்தா:5 1308/1
பொன் நிலத்து எழுந்தது ஓர் பொரு இல் பூம் கொடி – சிந்தா:6 1457/1
பூம் துகில் பொரு திரை பொம்மல் வெம் முலை – சிந்தா:6 1492/1
போது உக பொருது பூணும் பொரு கடல் முத்தும் மூழ்க – சிந்தா:6 1494/2
பொன் அவிர் கழலினான் அ பொரு சிலை கணையின் வாங்கி – சிந்தா:7 1640/3
பொரு சரம் சலாகை வெய்ய புகன்றனர் துரக்குமாறும் – சிந்தா:7 1676/1
புள் முழுது இறைஞ்சும் கோட்டு பொரு களிறு அனைய தோன்றல் – சிந்தா:7 1684/1
புண் உமிழ் குருதி போர்த்த பொரு களம் போன்று தோன்றி – சிந்தா:7 1733/1
பொரு களி யானை மன்னன் புனை இழை அவளை தந்தான் – சிந்தா:7 1755/3
வில் தொழிலும் வாள் தொழிலும் வீணை பொரு தொழிலும் – சிந்தா:7 1795/1
போது அணி அலங்கல் தாழ் பொரு இல் மார்பனை – சிந்தா:7 1824/2
பொரு கயல் உகளி பாய பூம் சிறை குமரி அன்னம் – சிந்தா:7 1854/1
பொன்னின் ஆகும் பொரு படை அ படை – சிந்தா:8 1923/1
பூம் சதங்கை மாலை புகழ் குஞ்சி பொரு இல்லார் – சிந்தா:9 2034/1
ஒட்டினாள் அதனை ஓராது உலம் பொரு தோளினானும் – சிந்தா:9 2047/2
பொன் பசலை பூப்ப பொரு கயல் கண் முத்து அரும்ப – சிந்தா:9 2051/3
பொரு மத யானை புணர் மருப்பு ஏய்ப்ப பொன் சுமந்து ஏந்திய முலையார் – சிந்தா:10 2111/1
போலும் மேனிய பொரு கடல் கலத்தின் வந்து இழிந்த – சிந்தா:10 2161/3
பொங்கும் அயில் வேலும் பொரு வில்லும் உடன் பரப்பி – சிந்தா:10 2166/2
கோல் பொரு கொடும் சிலை குருதி வெம் படை – சிந்தா:10 2212/1
கால் பொரு கதலிகை கானம் ஒத்தவே – சிந்தா:10 2212/4
பூரணசேனன் வண் கை பொரு சிலை ஏந்தினானே – சிந்தா:10 2280/4
பொற்ற திண் சரத்தில் கோத்த பொரு சரம் தாள்கள் ஆக – சிந்தா:10 2305/2
பொன் பூண் சுமந்து பொரு கோட்டை அழித்து வெம் போர் – சிந்தா:11 2340/1
பொரு வெண் பொன் குடம் உமிழும் பொங்கு நீர் – சிந்தா:12 2419/2
இ நகர் கால் பொரு கடலின் எங்கணும் – சிந்தா:13 2629/3
வில் பொரு தோள் மன்னா விலங்காய் பிறப்பவே – சிந்தா:13 2789/4
பொரு கயல் அனைய கண்ணும் புருவமும் அரவம் செய்ய – சிந்தா:13 2806/2
போற்றினை கேள்-மதி பொரு இல் புண்ணியர்க்கு – சிந்தா:13 2829/3
பொரு இல் பொன் முழை போர் புலி போதகம் – சிந்தா:13 3068/2
பொதி அவிழ்ந்து தேன் துளிப்ப போன்று பொரு இல்லார் – சிந்தா:13 3103/2

TOP


பொருக்கு (3)

பூசி வெள்ளிலோத்திரத்தின் பூம் பொருக்கு அரைத்த சாந்தின் – சிந்தா:3 622/2
பொருக்கு நூல் பரிந்து சிந்தா பூ எலாம் கரிந்து வாட – சிந்தா:5 1259/3
பொருக்கு ஒளி இன நிரை கோடும் கொண்ட பின் – சிந்தா:7 1825/2

TOP


பொருட்கு (2)

நங்கை நீ நடக்கல் வேண்டும் நன் பொருட்கு இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:1 267/1
ஆதலும் அழிவும் எல்லாம் அவை பொருட்கு இயல்பு கண்டாய் – சிந்தா:1 269/2

TOP


பொருத்தலும் (1)

பொருத்தலும் பொன் அனாளை புறக்கணித்து எழுந்து போகி – சிந்தா:6 1504/3

TOP


பொருத (5)

பொன் நாண் பொருத முலை என்கோ யான் – சிந்தா:3 724/4
மையல் அம் களிற்றொடு பொருத வண் புகழ் – சிந்தா:4 1023/1
காய் சின வெகுளி வேந்தே களிற்றொடும் பொருத காளை – சிந்தா:4 1164/1
பொன் வரை பொருத யானை புணர் மருப்பு அனைய ஆகி – சிந்தா:9 2081/1
விலங்கு அரம் பொருத சங்கின் வெள் வளை தெளிர்க்கும் முன்கை – சிந்தா:12 2441/1

TOP


பொருது (23)

போழ்ந்து கதிர் நேமியொடு வேல் பொருது அழுந்த – சிந்தா:1 289/1
பாறை படு தயிர் பாலொடு நெய் பொருது
ஆறு மட பள்ளி ஆகுலம் ஆக – சிந்தா:2 426/1,2
உதிர்ந்தது சேனை ஈட்டம் கூற்றொடு பொருது கொள்ளும் – சிந்தா:2 441/2
இன் இசை பொருது வெல்வான் யாவனே யானும் ஆக – சிந்தா:3 552/2
வீணையின் பொருது வெல்வான் விரைவினர் துவன்றி மூதூர் – சிந்தா:3 615/2
பண் கனிந்து உருகு நல் யாழ் படை பொருது உடைக்கல் உற்றே – சிந்தா:3 628/4
நும்மையும் வேறு செய்து நும்முளே பொருது வீந்தால் – சிந்தா:3 755/2
பொருது உலாம் புகழை வேட்டு இ எஃகமும் புகைந்த என்றான் – சிந்தா:3 769/4
தத்தையொடு வீணை மனர் தாம் பொருது தோற்ப – சிந்தா:3 844/1
பொருது இழி அருவி போன்று பொழி தரு கடாத்தது ஆகி – சிந்தா:4 974/1
போது உக பொருது பூணும் பொரு கடல் முத்தும் மூழ்க – சிந்தா:6 1494/2
செப்பு இணை அனைய செம் கேழ் வன முலை பொருது சேப்ப – சிந்தா:7 1691/2
பொன் தவழ் இள முலை பொருது புல்லும் நாள் – சிந்தா:7 1703/2
பூட்டு சிலை இறவினொடு பொருது துயில் மடியும் – சிந்தா:7 1788/2
விஞ்சை அரையன் மகளை வீணை பொருது எய்தி – சிந்தா:7 1796/2
பூ குளிர் தாரொடு பொருது பொன் உக – சிந்தா:8 1942/3
புரை அறு பொன் மணி ஓடை பொடி பொங்க பொருது அழிந்து – சிந்தா:10 2243/3
கனி படு கிளவியார் தம் கதிர் முலை பொருது சேந்த – சிந்தா:10 2273/3
தோக்கை அம் துகிலினாள் தன் துணை முலை பொருது சேந்த – சிந்தா:12 2477/1
பொங்கல் வெம் முலைகள் என்னும் போதொடு பொருது பூம் தார் – சிந்தா:13 2805/1
இள முலை பொருது தேம் தார் எழில் குழைந்து அழிய வைகி – சிந்தா:13 2857/1
புனை மருப்பு அழுந்த குத்தி புலியொடு பொருது வென்ற – சிந்தா:13 2899/1
போது அணிந்த தார் உடைய பொருது பொங்கி புணர் முலைகள் போர்க்களம் தாம் கண்ட அன்றே – சிந்தா:13 3136/4

TOP


பொருந்த (1)

இன் மலர் கமலம் ஆகி பூ முகம் பொருந்த வைப்பார் – சிந்தா:13 2662/3

TOP


பொருந்தல் (1)

பொன்றுக பசியும் நோயும் பொருந்தல் இல் பகையும் என்ன – சிந்தா:11 2375/3

TOP


பொருந்தலால் (1)

பொருந்தலால் பல்லி போன்றும் போற்றலால் தாயர் ஒத்தும் – சிந்தா:8 1895/1

TOP


பொருந்தார் (1)

பொருந்தார் பொறியை புறம் நீக்குபு நோக்குகின்றான் – சிந்தா:7 1872/4

TOP


பொருந்தி (7)

எல் பக எரியும் மாலை பவள தூண் பொருந்தி இன் நீர் – சிந்தா:9 2073/2
பொழி மது புயல் ஐங்கூந்தல் செவிலியை பொருந்தி சொன்னாள் – சிந்தா:9 2074/4
தொட்டிமை உருவம் தோன்ற சுவரையே பொருந்தி நின்றாய் – சிந்தா:9 2085/2
புது கலம் போலும் பூம் கனி ஆலும் பொன் இணர் பிண்டியும் பொருந்தி
மது கலந்து ஊழ்த்து சிலம்பி வீழ்வன போல் மலர் சொரி வகுளமும் மயங்கி – சிந்தா:10 2108/1,2
வீட்டு இடம்-தோறும் வில்லக விரல் போல் பொருந்தி நின்று ஒருங்கு எதிர்கொள்க என்று – சிந்தா:10 2110/1
பொன்னும் வெள்ளியும் புணர்ந்து என வயிற்று அகம் பொருந்தி
மின்னும் மொக்குளும் என நனி வீயினும் வீயும் – சிந்தா:13 2754/2,3
பெரும் கிடுகு என்னும் கோல பேர் இமை பொருந்தி மெல்ல – சிந்தா:13 2975/2

TOP


பொருந்திய (4)

ஒக்க நன்கு உணராமை பொருந்திய சந்தினவாய் – சிந்தா:1 175/2
பொருந்திய உலகினுள் புகழ் கண் கூடிய – சிந்தா:1 327/1
பொற்பு அமை தாம கந்து பொருந்திய மின்னு போல – சிந்தா:9 2073/1
பொருந்திய பொருளொடு போகம் பூத்தலால் – சிந்தா:13 2935/2

TOP


பொருந்திற்று (2)

பூ அலர் சண்பகம் பொருந்திற்று என்பவே – சிந்தா:4 1013/4
பொருந்திற்று அன்றால் இது என்னாய் பொன்றும் அளித்து இ உயிர் என்னாய் – சிந்தா:7 1661/3

TOP


பொருந்தின் (1)

பொன் துஞ்சு ஆகம் பொருந்தின் பொருந்துக – சிந்தா:4 908/2

TOP


பொருந்தினார் (1)

பொருந்தினார் செய்தது எல்லாம் புரை விடுத்து உரைமோ என்ன – சிந்தா:7 1732/3

TOP


பொருந்தினான் (1)

பொருந்தினான் புனை மணி பொன் செய் பூணினான் – சிந்தா:8 1936/4

TOP


பொருந்தினான்-அரோ (1)

பொங்கு இள வன முலை பொருந்தினான்-அரோ – சிந்தா:13 2679/4

TOP


பொருந்து (6)

பொருந்து பொன் தூண்கள் நான்கின் பொலிந்து நூல் புலவர் செந்நா – சிந்தா:3 627/1
பொருந்து பொன் கதிர் பெய் கற்றை புணர் கயல் போந்த அன்றே – சிந்தா:3 629/4
பொருந்து பூம் கொம்பு அன பொருவின் சாயலே – சிந்தா:4 1027/4
பொருந்து பூம் பொய்கை போர்வையை போர்த்து உடன் – சிந்தா:4 1033/3
பொருந்து கேள்வரை புல்லிய பொன் அனார் – சிந்தா:5 1195/3
பொருந்து பொன் தாமரை ஒடுங்கி புக்கு ஒளித்து – சிந்தா:13 2861/3

TOP


பொருந்துக (1)

பொன் துஞ்சு ஆகம் பொருந்தின் பொருந்துக
அன்றி என் நிறை யார் அழிப்பார் எனா – சிந்தா:4 908/2,3

TOP


பொருந்துதி (1)

புது கடி பொருந்துதி புக்க ஊர் எலாம் – சிந்தா:9 1999/2

TOP


பொருந்துபு (4)

பொருந்துபு சிறுவன் கொண்டு பொலிவொடு புகன்று போக – சிந்தா:1 388/2
பொருந்துபு பொற்ப ஓம்பி பொன் இழை சுடர நின்ற – சிந்தா:3 548/3
பாவை தான் பொருந்துபு நிற்கும் பல் பல்கால் – சிந்தா:4 1025/2
பொருந்துபு துடைத்து வேண்டா புலம்புதல் காளை என்று – சிந்தா:7 1729/2

TOP


பொருந்துமேல் (1)

பொன் தாங்கு அணி அகலம் புல்ல பொருந்துமேல்
குன்றாது கூடுக என கூறி முத்த ஆர் மணல் மேல் – சிந்தா:4 1037/2,3

TOP


பொருநர் (1)

கிணை நிலை பொருநர் தம் செல்லல் கீழ் பட – சிந்தா:1 61/1

TOP


பொருப்பு (1)

பொருப்பு எலாம் பொன் கிடந்து ஒழுகி மேல் திருவில் வீழ்ந்து – சிந்தா:8 1903/2

TOP


பொரும் (1)

பொரும் களத்து ஆடவர் பொருவில் பைம் தலை – சிந்தா:10 2227/1

TOP


பொருவ (3)

களி கயல் பொருவ போன்று கடை சிவந்து அகன்ற கண்ணாள் – சிந்தா:1 192/2
விண் இடை நுடங்கு மின்னும் மீன்களும் பொருவ போல – சிந்தா:4 969/3
குங்கும கதிர் குழவி அம் செல்வனோடு உடன் பொருவ போல் – சிந்தா:10 2307/2

TOP


பொருவது (1)

நரியொடு பொருவது என்றால் சூழ்ச்சி நல் துணையொடு என் ஆம் – சிந்தா:8 1925/2

TOP


பொருவரு (1)

போல் நின்ற என்ப மற்று அ பொருவரு சிலையினார்க்கே – சிந்தா:2 452/4

TOP


பொருவரும்-குரைய (1)

பொருவரும்-குரைய மைந்தர் பொம்மென உரறி மற்று இ – சிந்தா:8 1930/1

TOP


பொருவரோ (1)

பொருவரோ மன்னர் என்றான் பொரு சிலை மடக்கி இட்டார் – சிந்தா:3 810/3

TOP


பொருவற்கு (1)

பொருவற்கு அரிய புல கடலுள் ஆழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3141/4

TOP


பொருவன (1)

போக்கு அற பொருவன போன்று தீப்பட – சிந்தா:10 2231/3

TOP


பொருவார் (2)

இலவம் போது ஏர் செ வாய் இளையோர் பொருவார் காண்-மின் – சிந்தா:4 927/4
குந்தமே அயில் வாள் குனி சிலை மூன்றும் குறைவிலார் கூற்றொடும் பொருவார்
அந்தரம் ஆறா யானை கொண்டு ஏற பறக்க எனில் பறந்திடும் திறலார் – சிந்தா:10 2156/1,2

TOP


பொருவில் (8)

பூண் நிறம் முலையவள் பொருவில் பூ நுதல் – சிந்தா:4 1010/1
பொருவில் யானையின் பழு போல் பொங்கு காய் குலை அவரை – சிந்தா:7 1561/2
பொரும் களத்து ஆடவர் பொருவில் பைம் தலை – சிந்தா:10 2227/1
பொன் நாணினர் பொருவில் உயர் புனை கேடகம் திரியா – சிந்தா:10 2264/3
பொருவில் கீழ் வளி முழக்கினால் பூமி மேல் சனம் நடுங்கிற்றே – சிந்தா:10 2308/3
பொருவில் பூ மழை பொன் மழையொடு சொரிந்து ஆட்டி – சிந்தா:11 2366/3
பொருவில் பூ மகள் புணர்ந்தனன் இமையவன் எழுந்தான் – சிந்தா:11 2368/4
போக நீக்கி பொருவில் திருவில் உமிழ்ந்து மின்னு பொழியும் – சிந்தா:12 2440/2

TOP


பொருவிற்று (1)

பொருவிற்று ஆம் நம்பி காமதிலகன் என்று இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:9 2070/3

TOP


பொருவின் (1)

பொருந்து பூம் கொம்பு அன பொருவின் சாயலே – சிந்தா:4 1027/4

TOP


பொருள் (76)

நல் பொருள் செய்வார்க்கு இடம் பொருள் செய்வார்க்கும் அஃது இடம் – சிந்தா:1 77/2
நல் பொருள் செய்வார்க்கு இடம் பொருள் செய்வார்க்கும் அஃது இடம் – சிந்தா:1 77/2
கூர் அறிவு உடைய நீரார் சொல் பொருள் கொண்டு செல்லும் – சிந்தா:1 212/2
புரி நரம்பு இரங்கும் சொல்லாய் போவதே பொருள் மற்று என்றான் – சிந்தா:1 272/3
பொருள் உடை வாய் மொழி போற்றினள் கூற – சிந்தா:1 338/1
ஏ இயல் சிலையினானை இ பொருள் கேண்மோ என்றான் – சிந்தா:1 384/4
செய்க பொருள் யாரும் செறுவாரை செறுகிற்கும் – சிந்தா:3 497/1
பொய்யில் பொருளே பொருள் மற்று அல்ல பிற பொருளே – சிந்தா:3 497/4
போவாய் தமியே பொருளை பொருள் என்று கொண்டாய் – சிந்தா:3 514/2
திருந்திய தன் பொருள் தீது உற்றவாறும் – சிந்தா:3 518/2
எஞ்சிய வான் பொருள் எல்லாம் இமைப்பினுள் – சிந்தா:3 520/2
கொற்றவன் குலத்தின் வந்தான் கூறிய பொருள் இது ஆகும் – சிந்தா:3 607/2
ஊர் கெழு விழவு செய்து ஆங்கு உறு பொருள் உவப்ப நல்கி – சிந்தா:3 820/2
அருமை அறன் இன்பம் பொருள் ஆக என விடுத்தேன் – சிந்தா:3 843/4
முந்து வரன் மொழிந்த பொருள் முற்றும் வகை நாடி – சிந்தா:3 846/2
உள்ளு பொருள் எம் உணர்த்தி அன்றி உள வேண்டா – சிந்தா:3 847/4
இன்ப நிலத்து இயன்ற பொருள் இவை இவை நும் கோமான் – சிந்தா:3 849/3
அங்கண் நகர்ப்பட்ட பொருள் ஆகியது மொழிவாம் – சிந்தா:3 850/4
உள்ளிய பொருள் மற்று அஃதேல் ஓ பெரிது உவப்ப கேட்டேன் – சிந்தா:4 905/2
சுவையின் மிகுதி உடைய சோர்வு இல் பொருள் ஒன்று அதுதான் – சிந்தா:4 933/3
ஆய்ந்து அடும் அழற்சி நீங்கும் அது பொருள் என்று நல்ல – சிந்தா:4 1089/3
பொன் நலம் கொடியனாய் ஓர் பொருள் உரை கேள் இது என்றான் – சிந்தா:4 1123/4
நின்ற நீ உவந்து நீங்க நிகழ் பொருள் எனக்கு செப்பி – சிந்தா:4 1130/3
போய் உயிர் வாழ்தல் வேண்டேன் என பொருள் சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:4 1152/4
மேவர் தென் தமிழ் மெய் பொருள் ஆதலின் – சிந்தா:5 1328/2
போவதோ பொருள் என்றிலை நீ என – சிந்தா:5 1364/3
வளர்த்த செம்மையை வாலியை வான் பொருள்
விளக்குவாய் விளக்கே விளக்காய் இவண் – சிந்தா:5 1367/1,2
பொருள் தேர் புலன் எய்திய பூம் கழலாய் – சிந்தா:5 1381/2
முடி பொருள் பறவை கூற முற்றிழை நின்னை நோக்கி – சிந்தா:5 1396/2
பொய்யே பொருள் உரையா முன்னே கொடுத்து உண்டல் புரி-மின் கண்டீர் – சிந்தா:6 1553/4
இ பொருள் எய்தி நின்றீர் இரங்குவது என்னை என்றான் – சிந்தா:7 1595/4
புனத்து-இடை மயில் அனாளால் பொருள் உரை பெற்று வந்தான் – சிந்தா:7 1723/3
திண் பொருள் எய்தலாகும் தெவ்வரை செகுக்கல் ஆகும் – சிந்தா:7 1760/1
ஒண் பொருள் ஆவது ஐயா உடன் பிறப்பு ஆக்கல் ஆகா – சிந்தா:7 1760/3
நொய்தின் உரை பொருள் உண்டு எனின் நொய்து என – சிந்தா:7 1767/2
கோதை வேல் நம்பிக்கு அல்லதை இ பொருள்
யாதும் கூறன்-மின் யாரையும் தேறன்-மின் – சிந்தா:7 1815/1,2
நன்று அதே பொருள் என நால்வரும் இருந்துழி – சிந்தா:7 1829/2
தன் மனத்து உள பொருள் தான் தனக்கு உரைப்பது ஒத்து – சிந்தா:7 1842/2
ஆன் நிரை வளைப்பது ஓர் பொருள் என சிரித்து உடன் – சிந்தா:7 1846/3
விரவு பூ பொழில் வேறு இருந்து ஆய் பொருள்
உருவ மாதர் உரைக்கும் இது என்பவே – சிந்தா:8 1918/3,4
நலிவு இல் குன்றொடு காடு உறை நல் பொருள்
புலி அனார் மகள் கோடலும் பூமி மேல் – சிந்தா:8 1919/1,2
பொன் துஞ்சு ஆகத்தினாய் பொருள் செய்யுமே – சிந்தா:8 1922/4
பின்னை ஆகும் பெரும் பொருள் அ பொருள் – சிந்தா:8 1923/3
பின்னை ஆகும் பெரும் பொருள் அ பொருள்
துன்னும்-காலை துன்னாதன இல்லையே – சிந்தா:8 1923/3,4
நங்கை யான் பசித்து வந்தேன் எ பொருள் நயப்பது என்றாட்கு – சிந்தா:8 1988/3
அயிர்ப்பது என் பணி செய்வேனுக்கு அருளிற்று பொருள் அது என்ன – சிந்தா:8 1989/2
எல்லை எவன் என்ன பொருள் எய்தி முடி-காறும் – சிந்தா:9 2027/2
அருமை நின் கவினை தாங்கல் அது பொருள் என்று கூற – சிந்தா:9 2093/2
விளை பொருள் ஆய எல்லாம் தாதைக்கே வேறு கூறி – சிந்தா:9 2101/2
ஓட்டித்தான் விடுத்த ஓலை உள பொருள் உரை-மின் என்ன – சிந்தா:10 2143/2
கை படு பொருள் இலாதான் காமம் போல் காளை மீண்டான் – சிந்தா:10 2259/4
பொருள் தக தொடுத்தன புனைந்த பூஞ்சிகை – சிந்தா:12 2450/4
பெரும் பொருள் நீதி செங்கோல் பெருமகன் ஆக்கம் போல – சிந்தா:12 2534/1
அரும் பொருள் நீதி கேளா அரசனின் சுருங்கி நந்தும் – சிந்தா:12 2534/3
திரு முயங்கல் இல்லை-எனில் இல்லை பொருள் ஈட்டம் – சிந்தா:12 2556/2
ஒரு முழமும் சேறல் இலரேனும் பொருள் ஊர்க்கே – சிந்தா:12 2556/3
வெறும் பொருள் அது அம்மா விடுத்திடு-மின் என்றாள் – சிந்தா:13 2622/4
அகழ்ந்து கொண்டு அரும் பொருள் பொதிந்த நெஞ்சினார் – சிந்தா:13 2640/3
தூய்மையில் குளம் தூம்பு விட்டு ஆம் பொருள் உணர்த்தி – சிந்தா:13 2760/3
செறிய சொன்ன பொருள் தெளிந்தார் சேரார் விலங்கில் பெண் ஆகார் – சிந்தா:13 2817/1
நன் பொருள் வழங்கினார்க்கும் பயன் நமக்கு அறியல் ஆகா – சிந்தா:13 2828/4
ஈட்டிய பொருள் அகத்து இயன்றது என்பவே – சிந்தா:13 2844/4
உள் பொருள் இது என உணர்தல் ஞானம் ஆம் – சிந்தா:13 2845/1
தெள்ளிதின் அ பொருள் தெளிதல் காட்சி ஆம் – சிந்தா:13 2845/2
தெருளின் பொருள் வான் உலகம் ஏறுதற்கு செம்பொன் – சிந்தா:13 2872/1
பொருளும் நக ஈட்டும் பொருள் யாதும் பொருள் அன்றே – சிந்தா:13 2872/4
பொருளும் நக ஈட்டும் பொருள் யாதும் பொருள் அன்றே – சிந்தா:13 2872/4
பொய்யொடு மிடைந்த பொருள் ஆசை உருள் ஆயம் – சிந்தா:13 2873/1
செய்த பொருள் பெய்த கலன் செம்மை சுடு செம் தீ – சிந்தா:13 2873/3
நாந்தக உழவர் ஏறே நன் பொருள் ஆவது என்றான் – சிந்தா:13 2910/4
அரும் பலி அனைத்தும் ஈயின் அது பொருள் குன்று கண்டீர் – சிந்தா:13 2926/4
புண் மேல் கிழி போல் துறத்தல் பொருள் ஆமோ – சிந்தா:13 2960/4
ஆய்ந்த பொருள் ஒருவர்க்கு ஈயா அதிலோப – சிந்தா:13 2977/3
சொல் பொருள் போல் வேட்கப்படா சோர்ந்து ஒழிந்தனவே – சிந்தா:13 2979/4
இ பொருள் வேண்டுகின்றீர் இதனை நீர் கேண்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2984/4
வேற்றுவர் என்று நில்லா விழு பொருள் பரவை ஞாலம் – சிந்தா:13 2986/3

TOP


பொருள்-வயின் (1)

புல் அற நெறி கண் நின்று பொருள்-வயின் பிழைத்தவாறும் – சிந்தா:1 382/3

TOP


பொருள்கள் (5)

இம்மியன நுண் பொருள்கள் ஈட்டி நிதி ஆக்கி – சிந்தா:3 495/1
ஆம் பொருள்கள் ஆகும் அது யார்க்கும் அழிக்கொண்ணா – சிந்தா:3 848/1
போம் பொருள்கள் போகும் அவை பொறியின் வகை வண்ணம் – சிந்தா:3 848/2
மெய்வகை தெரிதல் ஞானம் விளங்கிய பொருள்கள் தம்மை – சிந்தா:6 1436/1
சென்ற திருவார் அடி ஏத்தி தெளியும் பொருள்கள் ஓர் ஐந்தும் – சிந்தா:13 2814/3

TOP


பொருள்களாக (1)

வெளிறு இல் வாள் விளங்கு செம்பொன் வட்டம் மெய் பொருள்களாக
பிளிறு செய் கரும தெவ்வர் பெரு மதில் முற்றினானே – சிந்தா:13 3074/3,4

TOP


பொருளாக (1)

அஞ்சி தற்காத்தல் வேண்டும் அரும் பொருளாக என்றான் – சிந்தா:8 1894/4

TOP


பொருளால் (1)

பொய்ம் நீர அல்லா பொருளால் விண் புகுதும் என்பார் – சிந்தா:0 5/4

TOP


பொருளின் (1)

பட்டது ஓர் பொருளின் இனி பழிச்சுகின்றதே – சிந்தா:13 3041/4

TOP


பொருளும் (7)

போகமும் பொருளும் ஈன்ற புணர் முலை தடங்கல் தோன்ற – சிந்தா:2 460/2
ஓம்பி படைத்த பொருளும் உறு காதலாரும் – சிந்தா:3 513/1
சிவம்புரி நெறியை சேர செப்பும் இ பொருளும் கேள்-மின் – சிந்தா:3 605/4
கடுகிய இளையர் நோக்கும் கண்ணிய பொருளும் எண்ணி – சிந்தா:4 1086/1
வேறு எலா பொருளும் வைகும் விழு தவ அறிதி நீயே – சிந்தா:4 1127/2
பொருளும் நக ஈட்டும் பொருள் யாதும் பொருள் அன்றே – சிந்தா:13 2872/4
கடு மணி கயல் கண் நல்லார் காமமும் பொருளும் சிந்தித்து – சிந்தா:13 2878/3

TOP


பொருளே (3)

பொய்யில் பொருளே பொருள் மற்று அல்ல பிற பொருளே – சிந்தா:3 497/4
பொய்யில் பொருளே பொருள் மற்று அல்ல பிற பொருளே – சிந்தா:3 497/4
நன்று அ பொருளே வலித்தேன் மற்று அடிகள் நாளை – சிந்தா:8 1932/1

TOP


பொருளை (2)

போவாய் தமியே பொருளை பொருள் என்று கொண்டாய் – சிந்தா:3 514/2
ஓலையுள் பொருளை கேட்டே ஒள் எயிறு இலங்கு நக்க – சிந்தா:10 2148/1

TOP


பொருளொடு (2)

மேவிய பொருளொடு மீண்ட பின் அலால் – சிந்தா:4 1013/2
பொருந்திய பொருளொடு போகம் பூத்தலால் – சிந்தா:13 2935/2

TOP


பொல்லா (6)

பூட்சி சால் ஒழுக்கம் என்னும் வயிர தாழ் கொளுவி பொல்லா
மாட்சியில் கதிகள் எல்லாம் அடைத்த பின் வரம்பு இல் இன்பத்து – சிந்தா:1 381/2,3
புழு பயில் குரம்பை பொல்லா தடி தடி கீழ்ந்த-போழ்தில் – சிந்தா:7 1584/2
போக மகளிர் வல கண்கள் துடித்த பொல்லா கனா கண்டார் – சிந்தா:10 2173/1
முலை வட்ட பூணும் முத்தும் முள்கலின் கிழிந்து பொல்லா
இலை வட்ட தாம மார்பின் கோசலத்து இறைவன் எய்த – சிந்தா:10 2184/1,2
போர்வை புழு மொய்ப்ப பொல்லா குடர் சூடி – சிந்தா:13 2791/2
திறப்பட பண்ணி பொல்லா சிந்தனை வாயில் போந்து – சிந்தா:13 3075/3

TOP


பொல்லாமை (1)

நரம்பு தேன் ஆர்த்து என தீண்டி நல்லாள் வீணை பொல்லாமை
இருந்த முலையாள் நின்றாளை நோக்கி இசையின் இது சொன்னான் – சிந்தா:3 717/3,4

TOP


பொல்லாய் (1)

பேதை நீ பெரிதும் பொல்லாய் பெய் வளை தோளி என்றான் – சிந்தா:1 269/4

TOP


பொலம் (9)

பொலம் கொள் கொன்றையினான் சடை போல் மின்னி – சிந்தா:1 32/3
பொங்கி மேல் செல்வதே போல் பொலம் கழல் நரல சென்றான் – சிந்தா:3 765/4
பொலம் கல கொடி அனாள் தன் கண் பொழி கலுழி ஒற்றி – சிந்தா:5 1397/2
பொன் உடைய மார்பின் புகழ் மந்திரி பொலம் தார் – சிந்தா:7 1789/1
கைப்பட எடுத்திட்டு ஆடும் பொலம் கழற்காயும் ஒத்தான் – சிந்தா:10 2287/4
பொங்கு மா நிரை புரளவும் பொலம் கொள் தேர் பல முறியவும் – சிந்தா:10 2306/3
போழும் மால் விசும்பு என பல பொலம் கொடி எடு-மின் – சிந்தா:12 2391/4
போலும் ஆடியில் நோக்கி பொலம் கல – சிந்தா:12 2397/2
பொற்பு அக பொலம் கலங்கள் தாங்கினான் – சிந்தா:12 2424/4

TOP


பொலன் (1)

புண் அவாம் புலவு வாள் கை பொலன் கழல் புனைந்த பை தார் – சிந்தா:6 1528/1

TOP


பொலி (18)

எழில் பொலி மணியினாலும் கடை-தொறும் இயற்றினாரே – சிந்தா:1 115/4
புரி வளர் குழலொடு பொலி மலி கவினிய – சிந்தா:1 124/3
தன்னை ஆக்கிய தார் பொலி வேந்தனை – சிந்தா:1 245/1
தார் பொலி தருமதத்தன் தக்கவாறு உரப்ப குன்றில் – சிந்தா:1 256/1
தார் பொலி புரவி வட்டம் தான் புக காட்டுகின்றாற்கு – சிந்தா:2 442/3
பொன் செய் குடம் கோத்த அனைய எருத்தில் பொலி பொன் தூண் – சிந்தா:3 593/1
தோல் பொலி முழவும் துளை பயில் குழலும் ஏங்க – சிந்தா:3 675/1
இலை பொலி அலங்கல் மார்பம் இயைவது என்று ஆகும்-கொல்லோ – சிந்தா:3 711/4
தார் பொலி மார்பன் ஓர்த்து தன் கையில் வீணை நீக்கி – சிந்தா:3 758/3
வார் பொலி முலையினாட்கு வாய் திறந்து இதனை சொன்னான் – சிந்தா:3 758/4
புள் உடை கனியின் பொலி சோலையும் – சிந்தா:4 868/3
இலை பொலி பூண் முலை எரி பொன் மேகலை – சிந்தா:5 1210/1
தோள் பொலி மணி வளை தொய்யின் மாதரார் – சிந்தா:8 1944/3
எழில் பொலி மாதர்க்கு ஏந்த இனிதினின் நுகர்ந்து காம – சிந்தா:8 1986/3
எழில் பொலி படியகம் இரண்டு பக்கமும் – சிந்தா:12 2472/2
பிழி பொலி கோதை போல் ஆம் பெண்டிரில் பெரியள் நோற்றாள் – சிந்தா:12 2551/3
மை பொலி கண்ணின் நீரால் மனை அகம் மெழுகி வாழ – சிந்தா:13 2984/3
வளை பொலி கடலின் ஆர்த்து வலம் கொண்டு நடந்த அன்றே – சிந்தா:13 3116/4

TOP


பொலிக (5)

விளைக பொலிக அஃதே உரைத்திலம் வெகுள வேண்டா – சிந்தா:1 260/1
புரவி தேர் காளை அன்ன காளையை பொலிக என்றார் – சிந்தா:2 456/4
கொம்பு அலர் நங்கை பூத்தாள் பொலிக என குனிந்த வில் கீழ் – சிந்தா:5 1269/2
பொலிக என வண்டு பாட பூத்த தாமரைகள் போலும் – சிந்தா:13 2946/2
புங்கவன் பயந்த நன்னூல் புகழொடும் பொலிக மிக்கே – சிந்தா:13 3146/4

TOP


பொலிசை (2)

பெண் பெற்ற பொலிசை பெற்றார் பிணை அனார் பெரிய யாமும் – சிந்தா:12 2546/1
கண் பெற்ற பொலிசை பெற்றாம் இன்று என கரைந்து முந்நீர் – சிந்தா:12 2546/2

TOP


பொலிதலும் (1)

புலம்பலும் மகிழ்வும் நெஞ்சில் பொலிதலும் இன்றி பொன் ஆர்ந்து – சிந்தா:5 1167/3

TOP


பொலிந்த (17)

போர்பினால் மலிந்து உடன் பொலிந்த நீரவே – சிந்தா:1 58/4
நின்ற மேதியால் பொலிந்த நீர மாட மாலையே – சிந்தா:1 69/4
புடை நிலை வாரிகள் பொலிந்த சூழ்ந்தவே – சிந்தா:1 81/4
பூமகள் பொலிந்த மார்பன் புவி மிசை திலகம் ஒத்தான் – சிந்தா:1 370/4
வட்டு உடை பொலிந்த தானை வள்ளலை கண்ட-போழ்தே – சிந்தா:2 468/1
பொன் மகரம் வாய் போழ்ந்த முத்த நூல் தோள் யாப்பில் பொலிந்த ஆறும் – சிந்தா:3 644/1
புதிதின் இட்ட மெல்லணை பொலிந்த வண்ணம் போகு உயர் – சிந்தா:3 705/2
தட்டு உடை பொலிந்த திண் தேர் தனஞ்செயன் போல ஏறி – சிந்தா:3 767/2
பித்திகை பிணையல் சூழ்ந்து பெண் கொடி பொலிந்த அன்றே – சிந்தா:4 971/4
பொன் வளர் செப்பின் மேல் பொலிந்த போன்றவே – சிந்தா:4 1008/4
பொன் இயல் குரும்பையின் பொலிந்த வெம் முலை – சிந்தா:4 1022/1
பொன் அம் குன்றின் பொலிந்த தோள் நம்பி ஒரு பொன் பூம் கொடி – சிந்தா:7 1594/2
பொங்கு வெண் மயிர் சூழ் பொன் படை பொலிந்த அறுபதின் ஆயிரம் புரவி – சிந்தா:10 2157/2
பொன் நிற கோங்கம் பொன் பூம் குன்று என பொலிந்த மேனி – சிந்தா:10 2257/1
பூ மாண் தாம தொகையால் பொலிந்த குளிர் பந்தர் – சிந்தா:12 2455/3
பொன் அம் காழில் பொலிந்த முத்து விதானம் புணர்ந்து தேன் – சிந்தா:12 2470/1
பூண் இடை நிலவும் மேனி மின்னொடு பொலிந்த தேவர் – சிந்தா:13 2802/3

TOP


பொலிந்தது (3)

புதியவர்க்கு இயங்கல் ஆகா பொற்போடு பொலிந்தது அன்றே – சிந்தா:6 1447/4
குழும் ஒலி அரவம் ஈண்டி கொடி நகர் பொலிந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2526/4
பொலிந்தது ஓர் கற்பகம் போல தோன்றினான் – சிந்தா:13 3029/4

TOP


பொலிந்ததே (3)

பூண் நிலத்து வைத்தது ஓர் பொற்பினில் பொலிந்ததே – சிந்தா:1 142/4
போந்தது ஆயம் பொழிலும் பொலிந்ததே – சிந்தா:5 1318/4
பொழிலின் மிக்கதனில் புக்கான் மணமகளிர் போல் பொலிந்ததே – சிந்தா:7 1648/4

TOP


பொலிந்தார்க்கும் (1)

அடி பொலிந்தார்க்கும் செம்பொன் அணி மணி கழலினான் அம் – சிந்தா:7 1573/3

TOP


பொலிந்து (18)

பூத்தன வேங்கை மேல் பொலிந்து கார் நினைந்து – சிந்தா:1 87/3
பொங்கு மென் மலர் பெய் சேக்கை பொலிந்து விண் புகற்சி உண்டே – சிந்தா:1 108/4
பொருந்து பொன் தூண்கள் நான்கின் பொலிந்து நூல் புலவர் செந்நா – சிந்தா:3 627/1
பூண் மின்னு மார்பன் பொலிந்து ஆங்கு இருந்தான் விசும்பில் – சிந்தா:4 882/3
பூசு உறு பருதியில் பொலிந்து தோன்றினான் – சிந்தா:4 953/4
பூம் துகில் மகளிரில் பொலிந்து போர்த்தது ஓர் – சிந்தா:5 1181/3
பொன் அணிந்து இருந்து என பொலிந்து தோன்றுமே – சிந்தா:5 1250/4
குழல் எடுத்து யாத்து மட்டார் கோதையின் பொலிந்து மின்னும் – சிந்தா:5 1254/1
பொங்கிய உவகையில் பொலிந்து மா களிறு அவன் – சிந்தா:7 1834/3
பொறி மயில் இழியும் பொன் தார் முருகனின் பொலிந்து மாவின் – சிந்தா:8 1908/1
பொன்னும் வெள்ளியும் மணியினும் பொலிந்து வெண் மதியம் – சிந்தா:10 2162/2
பொன் அம் குடை நிழற்ற பொன் மயம் ஆம் உழை_கலங்கள் பொலிந்து தோன்ற – சிந்தா:11 2369/2
போந்து பொங்கிய ஆவியினால் பொலிந்து
ஏந்து மாடங்கள் தாம் இழின் என்பன – சிந்தா:12 2395/2,3
குழை பொலிந்து இலங்கு காதின் கொற்றவன் இருந்த பின்றை – சிந்தா:12 2416/2
அம் வளை அவிர் ஆழி கால் பொலிந்து அழகார்ந்த – சிந்தா:12 2435/1
பொங்கும் மணி முடி மேல் பொலிந்து எண் கோதை தொகை ஆகி – சிந்தா:13 2607/1
பூ செயா மேனி போல் பொலிந்து தோன்றுமே – சிந்தா:13 2689/4
பொங்கு பூ மாலைகள் பொலிந்து பூஞ்சுணம் – சிந்தா:13 3000/2

TOP


பொலிந்தே (3)

களம் கொண்டு ஈண்டினர் கதிர் முடி விஞ்சையர் பொலிந்தே – சிந்தா:11 2361/4
வெய்யர் தோன்றினர் விசும்பு-இடை சிறப்போடும் பொலிந்தே – சிந்தா:11 2365/4
புலம்பி ஓடின செவியுற நெடியன பொலிந்தே – சிந்தா:12 2381/4

TOP


பொலிய (5)

பொன் எலாம் விளைந்து பூமி பொலிய யான் காப்பல் என்றான் – சிந்தா:1 259/4
பொன் உடை வள நகர் பொலிய புக்க பின் – சிந்தா:1 326/2
பொன்னகர் பொலிய புக்கு பொங்கு மா மழைகள் தங்கும் – சிந்தா:3 536/2
புன் புறம் தோலை போர்த்து மயிர் புறம் பொலிய வேய்ந்திட்டு – சிந்தா:7 1577/2
பூ மலி மார்ப ஈவல் ஊரொடும் பொலிய என்றாள் – சிந்தா:9 2057/4

TOP


பொலிவிற்று (2)

புள் பயில் பழு மரம் பொலிவிற்று ஆகிய – சிந்தா:1 93/3
உள் உடை பொலிவிற்று ஒருபால் எல்லாம் – சிந்தா:4 868/4

TOP


பொலிவின் (1)

பொன் அம் கொம்பின் நின்றாள் பொலிவின் வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 920/4

TOP


பொலிவினது (2)

மழை என மறையின பொலிவினது ஒருபால் – சிந்தா:1 118/4
பூ துகள் கழுமிய பொலிவினது ஒருபால் – சிந்தா:1 120/4

TOP


பொலிவினால் (1)

போதி செல்வம் பூண்டவர் ஏத்தும் பொலிவினால்
ஆதி காலத்து அந்தணன் காதல் மகன் ஒத்தான் – சிந்தா:1 366/3,4

TOP


பொலிவினோடு (1)

பூ இயல் தவிசின் உச்சி பொலிவினோடு இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:1 384/3

TOP


பொலிவு (6)

பொலிவு எய்த பூம் பொய்கை சிலம்பி பார்ப்பு எழ – சிந்தா:1 56/3
போர் அமருள் நின்ற இளையோனின் பொலிவு உற்றான் – சிந்தா:1 288/4
பொறா மன பொலிவு எனும் மணி கை மத்திகையினால் – சிந்தா:3 703/3
பொன் திரள் குன்றம் போல பொலிவு கொண்டு இருந்த தோளான் – சிந்தா:4 1139/4
பொன் அம் குவட்டின் பொலிவு எய்தி திரண்ட திண் தோள் – சிந்தா:10 2136/1
பொலிவு உடைத்து ஆகுமேனும் பொள்ளல் இ உடம்பு என்று எண்ணி – சிந்தா:13 2904/1

TOP


பொலிவுற்றது (1)

கொண்டவர் குழாம் பொலிவுற்றது ஆங்கு ஓர் பால் – சிந்தா:3 827/4

TOP


பொலிவொடு (5)

பொருந்துபு சிறுவன் கொண்டு பொலிவொடு புகன்று போக – சிந்தா:1 388/2
புங்கவன் அற நெறி பொலிவொடு மலிக என – சிந்தா:3 603/2
பொலிவொடு திவண்டு பொங்கி பூம் சிகை அலமந்து ஆட – சிந்தா:4 968/2
புலம்பு அற பொலிவொடு புக்க-காலையே – சிந்தா:6 1471/2
பொன் அவிர் கலங்கள் எல்லாம் பொலிவொடு புகன்று நீட்டி – சிந்தா:6 1556/2

TOP


பொழி (17)

பொன் ஊர் கழலான் பொழி மா மழை காடு போகி – சிந்தா:0 21/2
வாய் பொழி குவளைகள் சூடி மள்ளர்கள் – சிந்தா:1 55/2
விண் பொழி பூ மழை வெல் கதிர் நேமிய – சிந்தா:1 220/3
புடை அவிழ்ந்த கூந்தல் புலவு தோய பொழி மழையுள் மின்னு போல் புலம்பினாரே – சிந்தா:1 293/4
புல்லிய குழவி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை போலும் – சிந்தா:1 355/3
பொன் அவிர் கழல் கொள் பாதம் பொழி மழை தட கை கூப்ப – சிந்தா:3 542/3
பொருது இழி அருவி போன்று பொழி தரு கடாத்தது ஆகி – சிந்தா:4 974/1
பொன் அணி காம்பு செய்த பொழி கதிர் திங்கள் போலும் – சிந்தா:5 1170/1
பொலம் கல கொடி அனாள் தன் கண் பொழி கலுழி ஒற்றி – சிந்தா:5 1397/2
பொன் அம் கழலான் இழிந்து பொழி மழை – சிந்தா:7 1612/3
பொழி மது புயல் ஐங்கூந்தல் செவிலியை பொருந்தி சொன்னாள் – சிந்தா:9 2074/4
புரி வளை அலறி பூசல் இட்டு ஈன்ற பொழி கதிர் நித்திலம் உழக்கி – சிந்தா:10 2103/1
பொம்மல் ஓதியர் பொழி மின்னு கொடி என இழிந்தார் – சிந்தா:11 2364/4
புடை களிறு ஏறி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை அன்ன – சிந்தா:12 2524/2
பொழி நீர் நிலவின் இருள் போழ்ந்து அரிசி – சிந்தா:13 2851/2
பொன் நகர வீதி புகுந்தீர் பொழி முகிலின் – சிந்தா:13 2961/1
மதியம் பொழி தீம் கதிர்கள் பருகி மலர் ஆம்பல் – சிந்தா:13 3103/1

TOP


பொழிதர (1)

கன்று அருத்தி மங்கையர் கலம் நிறை பொழிதர
நின்ற மேதியால் பொலிந்த நீர மாட மாலையே – சிந்தா:1 69/3,4

TOP


பொழிதரு (1)

பொழிதரு மழை மொக்குள் போகம் விட்டு ஆசை நீக்கி – சிந்தா:13 2651/3

TOP


பொழிந்த (3)

பூ தின்று புகன்று சேதா புணர் முலை பொழிந்த தீம் பால் – சிந்தா:1 398/1
வரு பனி சுமந்த வாள் கண் வன முலை பொழிந்த தீம் பால் – சிந்தா:8 1911/2
அம் சுரை பொழிந்த பால் அன்ன மென் மயிர் – சிந்தா:13 2896/1

TOP


பொழிந்தது (1)

சிந்தித்து கவன்று நிற்ப திரு மழை பொழிந்தது அன்றே – சிந்தா:7 1753/4

TOP


பொழிந்து (15)

புல்லு கன்று உளி பொழிந்து பால் படும் – சிந்தா:2 413/3
பொங்க பொன் ஓலை வட்டம் பொழிந்து மின் உகுப்ப போர்த்த – சிந்தா:3 677/2
மஞ்சு சூழ் கணை மழை பொழிந்து மா நிரை பெயர்த்து – சிந்தா:3 691/3
போது வேய்ந்து இன மலர் பொழிந்து கற்பு உடை – சிந்தா:5 1208/2
போழ் நிண புழுக்கல் தேன் நெய் பொழிந்து உக பெய்து மாந்தி – சிந்தா:5 1233/3
பொழிந்து நஞ்சு உகுத்தல் அச்சம் இரை பெரு வெகுளி போகம் – சிந்தா:5 1286/1
போது உலாய் தேன் துளித்து பொழிந்து வண்டு திவண்டு உலாம் – சிந்தா:6 1420/3
பொழிந்து உகு காதல் பூண்டு புல்லுகை விடாது செல்ல – சிந்தா:6 1496/1
புள் மதித்து உடைந்த போது பொழிந்து மட்டு ஒழுகும் நன் நாட்டு – சிந்தா:7 1695/3
பூத்த முல்லையின் போது பொழிந்து உக – சிந்தா:7 1777/2
போழ்தலின் வெண்ணெய் போல் பொழிந்து மட்டு ஒழுகுவ – சிந்தா:8 1904/2
சிறை அழி செம்பொன் உந்தி தேன் பொழிந்து ஒழுக ஏந்தி – சிந்தா:12 2537/2
கருவி மா மழை கனை பெயல் பொழிந்து என வழிநாள் – சிந்தா:13 2752/1
பொன் வரை நிலா கதிர் பொழிந்து போர்த்த போல் – சிந்தா:13 2895/1
போது உலாம் மார்பின் வாய் பொழிந்து வீழ்ந்தவே – சிந்தா:13 2943/4

TOP


பொழிபவே (1)

பொற்ற தாமரையின் போந்து கரு முத்தம் பொழிபவே போல் – சிந்தா:12 2508/3

TOP


பொழிய (3)

பொன் ஆர மார்பின் மேல் பொழிய புன்கண் உற்றானே – சிந்தா:7 1883/4
பொன் குடம் திரு மணி பொழிய பெய்த போல் – சிந்தா:13 2639/1
விண்ணின் மேல் மலர் மழை பொழிய வீங்கு பால் – சிந்தா:13 3112/1

TOP


பொழியின் (1)

பொன் மழை பொழியின் நந்தும் அன்று எனின் புகைந்து பொங்கி – சிந்தா:4 1117/2

TOP


பொழியும் (3)

கார் மீது ஆடி கலம் பொழியும் கடக தட கை கழலோனை – சிந்தா:11 2359/3
போக நீக்கி பொருவில் திருவில் உமிழ்ந்து மின்னு பொழியும்
ஏகம் ஆகி எரியும் மணியின் இயன்ற கடிப்பு வாங்கி – சிந்தா:12 2440/2,3
புறன் நிழலின் அயலேனோ யான் புல்லா மன்னர் நிணம் பொழியும் வேல் – சிந்தா:12 2590/2

TOP


பொழில் (25)

அளமரு குயிலினம் அழுங்கி பூம் பொழில்
உளம் மெலி மகளிரின் ஒடுங்கும் என்பவே – சிந்தா:1 49/3,4
செருமி சேர்ந்து கண்ணீர் வர தேம் பொழில்
உரிமை கொண்டன ஒண் புறவு என்பவே – சிந்தா:1 130/3,4
இங்கித களிப்பினால் எய்தி ஆடும் பூம் பொழில்
செம் கண் இந்திரன் நகர் செல்வம் என்னது அன்னதே – சிந்தா:1 145/3,4
மணம் கொள் வார் பொழில் வந்து கிடந்தது ஒத்து – சிந்தா:1 344/2
தேன் இயம்பும் ஓர் தேம் பொழில் பள்ளியே – சிந்தா:1 359/4
திரு விரி பூம் பொழில் செவ்வனம் சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:3 515/3
ஆளிய மொய்ம்பன் இரும் தவ பூம் பொழில்
தாள் வலியான் ஓர் மகனை தலைப்பட்டு – சிந்தா:3 517/1,2
இலை பொழில் குரங்கின ஈன்ற தூண் தளிர் – சிந்தா:3 657/3
அன்ன வாட்டத்து அணி மலர் பூம் பொழில்
என்ன வாட்டமும் இன்றி சென்று எய்தினார் – சிந்தா:4 867/3,4
பூ கணம் பொழில் பட்டது போன்றதே – சிந்தா:4 871/4
இணை மலர் படலிகை போலும் ஈர்ம் பொழில்
கணை உமிழ் சிலையினாய் கண்டு சேறியே – சிந்தா:5 1209/3,4
ஏந்து பூம் பொழில் எய்தி அங்கு ஆடுதல் – சிந்தா:5 1318/2
கண் புதைப்பன கார் இரும் பூம் பொழில்
சண்பகத்து அணி கோதை நின்றாள் தனி – சிந்தா:5 1324/2,3
மின் ஒர் பூம் பொழில் மேதக செல்வது ஒத்து – சிந்தா:5 1336/1
பனி கொள் பூம் பொழில் பள்ளி கண்டான்-அரோ – சிந்தா:6 1421/4
அண்ணல் தான் செலும் முன்னா அணி மலர் பூம் பொழில் அதனுள் – சிந்தா:7 1566/1
கானகத்தின் ஏகுகின்றான் கடி பொழில் கவின் கண்டு எய்தி – சிந்தா:7 1567/1
திண் கனி முசு கலை சிதறும் தேம் பொழில்
மண்டு அமர் கடந்தவன் மகிழ்வொடு ஏகினான் – சிந்தா:7 1616/3,4
உண்டு பொழில் இமையவர்கள் உலகம் உறுவதுவே – சிந்தா:7 1780/4
தேன் அயாம் பூம் பொழில் திண்ணை வெண் மணல் – சிந்தா:7 1822/3
தாழ் முகில் சூழ் பொழில் சந்தன காற்று அசைந்து – சிந்தா:8 1904/3
விரவு பூ பொழில் வேறு இருந்து ஆய் பொருள் – சிந்தா:8 1918/3
திருந்தி யாழ் முரல்வது ஓர் தெய்வ பூம் பொழில்
பொருந்தினான் புனை மணி பொன் செய் பூணினான் – சிந்தா:8 1936/3,4
பண்-பால் வரி வண்டும் தேனும் பாடும் பொழில் பிண்டி – சிந்தா:13 2600/3
சிவணி சிறுகால் கமுகம் பொழில் சேர்ந்து – சிந்தா:13 2853/2

TOP


பொழில்கள் (1)

களி வாய் குயில்கள் முழவு ஆக கடி பூம் பொழில்கள் அரங்கு ஆக – சிந்தா:13 2691/2

TOP


பொழிலின் (2)

பொழிலின் மிக்கதனில் புக்கான் மணமகளிர் போல் பொலிந்ததே – சிந்தா:7 1648/4
போந்து போக்கு அரியது அ பொழிலின் பெற்றியே – சிந்தா:7 1823/4

TOP


பொழிலுக்கு (1)

பூ மென் பொழிலுக்கு இவர்வான் புகற்சி காண்-மின் இனிதே – சிந்தா:4 921/4

TOP


பொழிலும் (1)

போந்தது ஆயம் பொழிலும் பொலிந்ததே – சிந்தா:5 1318/4

TOP


பொழிலே (3)

மதி தள்ளி இடும் வழை சூழ் பொழிலே – சிந்தா:5 1194/4
விரையார் பொழிலே விரி வெண் நிலவே – சிந்தா:5 1376/3
புன மா மயிலே பொழிலே புனலே – சிந்தா:6 1519/1

TOP


பொழிலை (1)

புதைய இ பொழிலை போர்த்து ஓர் பொய் பழி பரந்தது என் மேல் – சிந்தா:10 2144/2

TOP


பொழிவது (1)

காய்ந்து பொன் சிவிறி ஏந்தி கார் மழை பொழிவது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2660/4

TOP


பொழிவதே (1)

தேம் கமழ் ஓதி திங்கள் வெண் கதிர் பொழிவதே போல் – சிந்தா:1 305/2

TOP


பொழிவான் (1)

புகழ் பருந்து ஆர்ப்ப பூ மதம் பொழிவான் நின்றன இராயிரம் கவுள் வண்டு – சிந்தா:10 2155/3

TOP


பொழுதில் (1)

இரு மதி கழிந்த பின்றை இடை இரா பொழுதில் போந்தேன் – சிந்தா:7 1755/4

TOP


பொழுதின் (3)

கடல் விளை அமுதம் கண்ட பொழுதின் நெய் கனிந்த தீம் சோற்று – சிந்தா:3 805/1
அரவம் முற்றும் விழுங்கி உமிழும் பொழுதின் மதி போன்று – சிந்தா:4 926/3
ஆன்ற வெம் பாலை அழல் மிதித்து அன்ன அரும் சுரம் சுடர் மறை பொழுதின்
ஊன்றினார் பாய்மா ஒளி மதி கதிர் போல் சந்தனம் ஒருங்கு மெய் புதைத்தே – சிந்தா:10 2106/3,4

TOP


பொழுது (5)

விட்டு அகல்வு ஆற்றா வேட்கையின் ஓடும் பொழுது இப்பால் – சிந்தா:1 360/3
பொழுது அன்று போதும் என புள்_மொழிந்தான் மொழிந்தான் – சிந்தா:2 445/4
புலர்ந்தது பொழுது நல்லாள் நெஞ்சமும் புலர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1397/4
புல்ல யான் புணர்ப்பல் என்று பொழுது போய் பட்ட பின்றை – சிந்தா:7 1747/2
புள் இனம் பொழுது காணா புலம்பி கூடு அடைந்த அன்றே – சிந்தா:12 2527/4

TOP


பொழுதும் (4)

தீம் தொடை நரம்பின் தீமை சிறிது அலா பொழுதும் ஓதி – சிந்தா:3 721/1
புணர்வின் இனிய புலவி பொழுதும்
கணவன் அகலின் உயிர் கை அகறல் – சிந்தா:5 1378/1,2
போக்குவல் பொழுதும் தாம் தம் பொன் அடி போற்றி என்றாள் – சிந்தா:7 1880/4
இடத்தொடு பொழுதும் நாடி எ வினை-கண்ணும் அஞ்சார் – சிந்தா:8 1927/1

TOP


பொழுதே (1)

இன்ன தன்மையின் அருமையின் எய்திய பொழுதே
பொன்னும் வெள்ளியும் புணர்ந்து என வயிற்று அகம் பொருந்தி – சிந்தா:13 2754/1,2

TOP


பொள்ளல் (1)

பொலிவு உடைத்து ஆகுமேனும் பொள்ளல் இ உடம்பு என்று எண்ணி – சிந்தா:13 2904/1

TOP


பொள்ளென (1)

போர்த்த தன் அகலம் எல்லாம் பொள்ளென வியர்த்து பொங்கி – சிந்தா:1 256/3

TOP


பொற்ப (6)

பெண் பால் அமிர்தின் நலம் பெற்றதும் பொற்ப செங்கோல் – சிந்தா:0 26/3
பொருந்துபு பொற்ப ஓம்பி பொன் இழை சுடர நின்ற – சிந்தா:3 548/3
பொற்ப கூறி போகுதும் என்றார்க்கு எழுக என்றார் – சிந்தா:4 1060/3
புண் கொண்டு போற்றி புறம் செய்க என பொற்ப நோக்கி – சிந்தா:11 2353/2
பூட்டி குண்டலம் பொற்ப பெய்த பின் – சிந்தா:12 2519/3
மாடு ஆர்ந்து இழியும் அருவி மலர் பொற்ப ஏற்றி – சிந்தா:12 2565/3

TOP


பொற்பா (1)

பொற்பா இழைத்து கொளல்-பாலர் புலமை மிக்கார் – சிந்தா:0 4/4

TOP


பொற்பில் (3)

மீன் ஏறு உயர்த்த கொடி வேந்தனை வென்ற பொற்பில்
தான் ஏறு அனையான் உளன் சீவகசாமி என்பான் – சிந்தா:0 6/1,2
பூண் முலை மகளிர் பொற்பில் கற்பு அழிந்து அறங்கள் மாறி – சிந்தா:1 255/3
பொன் இழை சுடரும் மேனி பூம் கொடி அனைய பொற்பில்
கன்னியை தருதும் என்று கடி முரசு இயம்ப கொட்டி – சிந்தா:2 440/2,3

TOP


பொற்பிற்றே (2)

பொன் சுணம் புறம்பணை தவழும் பொற்பிற்றே – சிந்தா:1 91/4
புழை கடை புனல் அலைத்து ஒழுகும் பொற்பிற்றே – சிந்தா:7 1614/4

TOP


பொற்பின் (3)

பூம் தொத்து அலர்ந்த பசும் பொன் கொடி அன்ன பொற்பின்
ஏந்து ஒத்து அலர்ந்த முலையின் அமிர்து அன்ன சாயல் – சிந்தா:0 8/2,3
பூம் தொடி அரிவை பொய்கை பூமகள் அனைய பொற்பின்
வேந்து அடு குருதி வேல் கண் விளங்கு இழை இவர்கள் நாளும் – சிந்தா:5 1358/2,3
புழுங்கு கோதை பொற்பின் திறம் பேசலாம் – சிந்தா:12 2504/2

TOP


பொற்பின (1)

புடை திரள் விலாவும் வில் வளைந்த பொற்பின
கடி கமழ் தாமரை கண்ணின் வண்ணமே – சிந்தா:6 1460/3,4

TOP


பொற்பினள் (1)

பூ கொய்து துவண்ட கொம்பின் பொற்பினள் ஆயினாளே – சிந்தா:12 2477/4

TOP


பொற்பினார் (1)

பொன் பனிப்புறும் பொற்பினார் நலம் – சிந்தா:13 2684/1

TOP


பொற்பினான் (1)

பொன் உளே பிறந்த பொன் அனைய பொற்பினான் – சிந்தா:5 1408/4

TOP


பொற்பினில் (1)

பூண் நிலத்து வைத்தது ஓர் பொற்பினில் பொலிந்ததே – சிந்தா:1 142/4

TOP


பொற்பு (13)

புல்லு கோடைய பொற்பு உடை பூம் சுண்ணம் – சிந்தா:4 887/3
பூ அலர்ந்த தாரினான் பொற்பு வாடும் ஆயிடின் – சிந்தா:4 1104/1
பொன் அணி திகிரி அம் செல்வன் பொற்பு உடை – சிந்தா:5 1203/1
பொற்பு உடை அமளி அங்கண் பூவணை பள்ளி மேலால் – சிந்தா:7 1710/1
புண் மல்கு மத்தகத்த போர் வேழம் பொற்பு அழித்த – சிந்தா:7 1808/1
பொற்பு உடைய ஆக என போற்றி அடி வீழ்ந்தேன் – சிந்தா:7 1873/4
பொற்பு அமை தாம கந்து பொருந்திய மின்னு போல – சிந்தா:9 2073/1
வார் மீது ஆடி வடம் சூடி பொற்பு ஆர்ந்து இருந்த வன முலையார் – சிந்தா:11 2359/1
பொற்பு அக பொலம் கலங்கள் தாங்கினான் – சிந்தா:12 2424/4
புகழ்ந்து உரை மகிழ்ச்சியும் பொற்பு இல் பல் சனம் – சிந்தா:13 2640/1
புலம்பு போல் புலம்பி தேவர் பொற்பு உகுத்து இருப்ப அன்றே – சிந்தா:13 2809/4
போவர் புகழ் நம்பி இது பொற்பு இலது கண்டாய் – சிந்தா:13 2875/4
பொற்பு உடைய பூ மாலை சாந்தம் புனை கலன்கள் – சிந்தா:13 2979/1

TOP


பொற்புடன் (1)

பூமனும் புனைதல் இன்றி பொற்புடன் புலம்ப வைகி – சிந்தா:7 1598/2

TOP


பொற்பே (1)

பாடுதும் பாவை பொற்பே பற்றி மற்று எமக்கு நல்கின் – சிந்தா:9 2046/1

TOP


பொற்பொடு (1)

புன கொடி பொற்பொடு புண்ணிய நம்பி – சிந்தா:6 1475/3

TOP


பொற்போடு (2)

புதியவர்க்கு இயங்கல் ஆகா பொற்போடு பொலிந்தது அன்றே – சிந்தா:6 1447/4
போமாறு ஆய்வென் பொற்போடு கூடும் வகை என்றான் – சிந்தா:7 1638/4

TOP


பொற்ற (5)

பொற்ற சுண்ணம் என புகழ்ந்தார் நம்பி – சிந்தா:4 885/3
பொற்ற சொல் மாலை சூட்டி புலவர்கள் புகழ கல் மேல் – சிந்தா:10 2302/3
பொற்ற திண் சரத்தில் கோத்த பொரு சரம் தாள்கள் ஆக – சிந்தா:10 2305/2
பொற்ற தாமரையின் போந்து கரு முத்தம் பொழிபவே போல் – சிந்தா:12 2508/3
பொற்ற தாமரையினாளின் பூம் சிகை முத்தம் மின்ன – சிந்தா:13 2738/2

TOP


பொற்றது (1)

பொற்றது ஓர் பவழம் தன் மேல் புனை மணி அழுத்தி ஆங்கு – சிந்தா:10 2247/3

TOP


பொறா (1)

பொறா மன பொலிவு எனும் மணி கை மத்திகையினால் – சிந்தா:3 703/3

TOP


பொறாத (1)

பூம் கண் அவ்வயின் நோக்கம் பொறாத போல் – சிந்தா:5 1305/1

TOP


பொறாது (1)

பேரினும் பெண்டிரை பொறாது சீறுவாள் – சிந்தா:4 1018/1

TOP


பொறான் (1)

என்ன நாளும் அரற்ற பொறான் விடுப்ப போகி இன மழைகள் மொய்த்து – சிந்தா:12 2588/1

TOP


பொறி (39)

புல்லார் புகல பொறி மஞ்ஞையில் தேவி போகி – சிந்தா:0 9/3
பூம் கச்சு நீக்கி பொறி மாண் கலம் நல்ல சேர்த்தி – சிந்தா:0 16/2
பொறி வரி வராலினம் இரிய புக்கு உடன் – சிந்தா:1 44/3
ஓதிய பொறி அற்றாய் ஓர் அரும் பொறி புனைவி என்றான் – சிந்தா:1 233/4
ஓதிய பொறி அற்றாய் ஓர் அரும் பொறி புனைவி என்றான் – சிந்தா:1 233/4
பண் தவழ் விரலின் பாவை பொறி வலம் திரிப்ப பொங்கி – சிந்தா:1 239/1
புண் தவழ் வேல் கண் பாவை பொறி இடம் திரிப்ப தோகை – சிந்தா:1 239/3
புலி பொறி போர்வை நீக்கி பொன் அணிந்து இலங்குகின்ற – சிந்தா:1 266/1
பஞ்சி மேல் வீழ்வதே போல் பல் பொறி குடுமி நெற்றி – சிந்தா:1 301/3
பொறி அறு பாவையின் பொம்மென விம்மி – சிந்தா:1 333/1
பொறி எனும் பெயர ஐ வாய் பொங்கு அழல் அரவின் கண்ணே – சிந்தா:1 375/3
பூட்டி மற்று அவன்-தனாலே பொறி முதல் அடர்க்கப்பட்டான் – சிந்தா:2 475/4
பொன் புனை யூகம் மந்தி பொறி மயிர் புறவம் பொன்னார் – சிந்தா:3 564/2
எரி தவழ் குன்றத்து உச்சி இரும் பொறி கலாப மஞ்ஞை – சிந்தா:4 1095/1
திவளும் வாழிய செம் பொறி வண்டுகாள் – சிந்தா:5 1331/2
போது வாய் திறந்த போதே பூம் பொறி வண்டு சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:6 1456/1
பொறி நீர புனைந்து எழுதி புகழும் – சிந்தா:6 1522/2
பொறி மாலை புனை நிழல் காணலளாய் – சிந்தா:6 1525/2
மன்னர் கோயில் உறைவார் பொறி செறித்த மாண்பினரே – சிந்தா:7 1669/1
பொறி குலாய் கிடந்த மார்பின் புண்ணியன் பொன்றினானேல் – சிந்தா:7 1706/1
துணை அமை வடிவும் சொல்லி நின் பொறி ஒற்றிக்கொண்டான் – சிந்தா:7 1721/4
பொன் உறு மேனி கன்றி போயினீர் பொறி இலாதேன் – சிந்தா:7 1726/2
பூம் குழையால் பொறி ஒற்றுபு நீட்ட – சிந்தா:7 1768/2
பொறி தவ நெருங்க நோற்று புகர் அற நிறைந்த கொள்கை – சிந்தா:7 1818/1
விடு பொறி அரவு என விளங்கு வெம் சிலை – சிந்தா:7 1850/1
பொறி மயில் இழியும் பொன் தார் முருகனின் பொலிந்து மாவின் – சிந்தா:8 1908/1
சேட்டு இளம் கொன்றை திரு நிழல் துஞ்ச செம் பொறி வண்டு அவற்று அயலே – சிந்தா:10 2104/2
புள்ளி வாழ் அலவன் பொறி வரி கமம் சூல் ஞெண்டினுக்கு உய்த்து நோய் தணிப்பான் – சிந்தா:10 2109/2
பொன் வரை மாடம் புதைய பொறி மயில் – சிந்தா:10 2117/2
பொறி திரிவதனை நோக்கி பூ முடி துளக்கி நின்றார் – சிந்தா:10 2180/4
பொறி வரம்பு ஆகிய புண்ணிய முதல்வனை – சிந்தா:12 2563/2
பொறி வரம்பு ஆகிய புண்ணிய முதல்வ நின் – சிந்தா:12 2563/3
பொறி கொள் பூம் சிலம்பு மேகலைகளும் புணர்ந்த இன்னியங்கள் ஆர்ப்ப வேந்தன் – சிந்தா:12 2594/3
நல் பொறி குயிற்றி வல்லான் செய்தது ஓர் நன் பொன் பாவை – சிந்தா:13 2886/1
பொன் பொறி கழல எல்லா பொறிகளும் கழல்வதே போல் – சிந்தா:13 2886/2
சொல் பொறி சோர எல்லா பொறிகளும் சோர்ந்து நம்பன் – சிந்தா:13 2886/3
இல் பொறி இன்பம் நீக்கி இராயிரர் சூழ சென்றான் – சிந்தா:13 2886/4
பொறி வரி வண்டு பாடும் பூம் சுண்ணம் நிறைந்த பொன் செப்பு – சிந்தா:13 3047/2
அரும் பொறி பகைவர் தம்மை உறுப்பு அற துணித்தும் ஈர்ந்தும் – சிந்தா:13 3078/2

TOP


பொறிகள் (2)

வில் பொறிகள் வெய்ய விடு குதிரை தொடர் அயில் வாள் – சிந்தா:1 102/1
கல் பொறிகள் பாவை அனம் மாடம் அடு செம் தீ – சிந்தா:1 102/2

TOP


பொறிகளும் (2)

பொன் பொறி கழல எல்லா பொறிகளும் கழல்வதே போல் – சிந்தா:13 2886/2
சொல் பொறி சோர எல்லா பொறிகளும் சோர்ந்து நம்பன் – சிந்தா:13 2886/3

TOP


பொறித்த (3)

வலம்புரி பொறித்த வண் கை மதவலி விடுப்ப ஏகி – சிந்தா:1 204/1
பேர் நலம் பொறித்த பெண்மை பெரு விளக்கு ஆகி நின்றாள் – சிந்தா:6 1450/4
புலவி சொல் பொறித்த ஓலை திரு முடி துளக்கி நோக்கி – சிந்தா:7 1881/2

TOP


பொறித்தது (1)

புகழ் கொடி நங்கை தன் பேர் பொறித்தது ஓர் கன்னி முல்லை – சிந்தா:5 1268/3

TOP


பொறித்திரி (1)

போர் தகல் விசும்பில் வந்து பொறித்திரி பன்றி மூன்றும் – சிந்தா:10 2200/1

TOP


பொறித்து (1)

கிள்ளை வளை வாய் உகிரின் கிள்ளி திலகம் திகழ பொறித்து
தெள்ளும் மணி செய் சுண்ணம் இலங்க திரு நீர் நுதலின் அப்பி – சிந்தா:12 2439/2,3

TOP


பொறிப்ப (3)

முலை தடம் சேதகம் பொறிப்ப மற்று அவர் – சிந்தா:1 46/1
குங்குமம் சேர் வெம் முலை மேல் கொய்தார் வடு பொறிப்ப
செம் கயல் கண் வெம் பனியால் சிந்தை எரி அவித்து – சிந்தா:4 1043/1,2
பூண் வடு பொறிப்ப புல்லி புனை நலம் புலம்ப வைகேன் – சிந்தா:9 2094/2

TOP


பொறியார் (1)

பொறியார் போக பூமியுள் விலங்கும் ஆவர் ஒரு சாரார் – சிந்தா:13 2817/4

TOP


பொறியில் (3)

செய் கழல் மன்னன் தேர்ந்து தேவியை பொறியில் போக்கி – சிந்தா:1 385/3
பொறியில் தளர்வார் புரிவார் சடையார் – சிந்தா:5 1190/2
வினை மயில் பொறியில் என்னை போக்கி விண் விரும்ப புக்கான் – சிந்தா:13 2614/3

TOP


பொறியின் (5)

போம் பொருள்கள் போகும் அவை பொறியின் வகை வண்ணம் – சிந்தா:3 848/2
பொன்னார் இஞ்சி புகழ் வேந்தே பொறியின் வேட்கை கடல் அழுந்தி – சிந்தா:5 1243/3
தங்கிய பொறியின் ஆக்கம் தனக்கோர் தேராக நின்றான் – சிந்தா:5 1359/4
ஏர் மத கேழல் எய்வான் ஏறலும் பொறியின் ஏறுண்டு – சிந்தா:10 2183/3
பொறியின் மேல் ஏறல் தேற்றான் நாணினால் போதல் செய்யான் – சிந்தா:10 2201/1

TOP


பொறியினன் (1)

பூமியை ஆடற்கு ஒத்த பொறியினன் ஆதலானும் – சிந்தா:5 1339/1

TOP


பொறியினாரை (2)

அகப்படு பொறியினாரை ஆக்குவார் யாவர் அம்மா – சிந்தா:10 2315/1
மிகப்படு பொறியினாரை வெறியரா செய்யலாமோ – சிந்தா:10 2315/2

TOP


பொறியும் (6)

நூற்றுவரை கொல்லியொடு நூக்கி எறி பொறியும்
தோற்றமுறு பேய் களிறு துற்று பெரும் பாம்பும் – சிந்தா:1 101/2,3
பொன் நகருள் வேந்தன் பெயரால் பொறியும் பெற்றான் – சிந்தா:7 1792/1
இலை வைத்த கோதை நல்லார் இள முலை பொறியும் ஆர்ந்து – சிந்தா:10 2190/2
இருந்தவன் பொறியும் பன்றி இயல்தரும் பொறியும் அற்று ஆங்கு – சிந்தா:10 2204/3
இருந்தவன் பொறியும் பன்றி இயல்தரும் பொறியும் அற்று ஆங்கு – சிந்தா:10 2204/3
ஐவகை பொறியும் வாட்டி யாமையின் அடங்கி ஐந்தின் – சிந்தா:13 2824/1

TOP


பொறியே (1)

தம் புலங்களால் யவனர் தாள்படுத்த பொறியே – சிந்தா:1 103/4

TOP


பொறியை (4)

பொருந்தார் பொறியை புறம் நீக்குபு நோக்குகின்றான் – சிந்தா:7 1872/4
தொட்டு மேல் பொறியை நீக்கி மன்னனை தொழுது தோன்ற – சிந்தா:10 2143/3
புல்லி அ பொறியை மோந்து புறக்கொடுத்திட்டது அன்றே – சிந்தா:10 2186/4
களைகலார் பொறியை ஆங்கு ஓர் ஆறு நாள் கழிந்து அன்றே – சிந்தா:10 2193/4

TOP


பொறின் (1)

நல் மயில் பொறின் மேல் போய நாளினும் – சிந்தா:13 2629/1

TOP


பொறு-மதி (1)

பூண் மெய் கொண்டு அகன்ற மார்ப பொறு-மதி என்று பின்னும் – சிந்தா:4 1119/3

TOP


பொறுக்க (1)

பீழைதான் பொறுக்க என்ன பிறங்கிணர் அலங்கல் மாலை – சிந்தா:4 1120/2

TOP


பொறுக்கல் (1)

புடை திரண்டு எழுந்த பொம்மல் வன முலை பொறுக்கல் ஆற்றார் – சிந்தா:13 2717/3

TOP


பொறுக்கலா (4)

புரி மணி சுமந்த பொன் பூண் பொறுக்கலா நுசுப்பில் பாவை – சிந்தா:3 619/2
புனை கொடி பூத்ததே போல் பொறுக்கலா நுசுப்பின் பாவை – சிந்தா:9 2071/2
பூண் உடை முலையின் பாரம் பொறுக்கலா சுளிவின் மேலும் – சிந்தா:12 2461/2
புழு சொரிய துன்பம் பொறுக்கலா பொன்றும் – சிந்தா:13 2783/4

TOP


பொறுக்கலாத (4)

நிலம் பொறுக்கலாத செம்பொன் நீள் நிதி நுந்தை இல்லம் – சிந்தா:1 402/1
நலம் பொறுக்கலாத பிண்டி நான் முகன் தமர்கட்கு எல்லாம் – சிந்தா:1 402/2
உலம் பொறுக்கலாத தோளாய் ஆதலால் ஊடு புக்கேன் – சிந்தா:1 402/3
கலம் பொறுக்கலாத சாயல் அவர் உழை நின்னை கண்டேன் – சிந்தா:1 402/4

TOP


பொறுக்கும் (1)

என் அலால் பிறர்கள் யாரே இன்னவை பொறுக்கும் நீரார் – சிந்தா:1 259/1

TOP


பொறுப்பர் (1)

புலம்பலர் பொறுப்பர் அன்றே பெரியவர் என்று கூறி – சிந்தா:9 2088/3

TOP


பொறை (12)

பூமியும் பொறை ஆற்ற அரும் தன்மையால் – சிந்தா:4 996/1
பொறை ஒன்று ஆற்றா போது அணி பொன் கொம்பு அனையாளை – சிந்தா:4 1059/3
பூ மாலை சூடின் பொறை ஆற்றா நுண் மருங்குல் – சிந்தா:7 1699/1
இழை பொறை ஆற்றகில்லாது இட்டிடை தளர நின்ற – சிந்தா:8 1928/1
பொறை விலங்கு உயிர்த்தன பொன் செய் மா மணி – சிந்தா:8 1937/1
கனி பொறை மலிந்த கமர் கற்பக மணி கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2040/3
போது ஆர் அலங்கல் பொறையும் பொறை என்று நீக்கி – சிந்தா:11 2349/2
கனி பொறை மலிந்து நின்ற கற்பக பூம் கொம்பு ஒத்தார் – சிந்தா:12 2541/4
குருகு பொறை உயிர்க்கும் கொடு முள் தாழை வெண் தோட்டு – சிந்தா:12 2559/2
முருகு பொறை உயிர்க்கும் மொய் பூங்காவில் படை நீக்கி – சிந்தா:12 2559/3
அம் வாய் வயிறு கால் வீங்கி அனிச்ச மலரும் பொறை ஆகி – சிந்தா:13 2701/3
துணித்து ஒரு துணி சுமந்து அனைய திண் பொறை
அணித்தகு முடியினாய் ஆதி ஆகவே – சிந்தா:13 2820/3,4

TOP


பொறையார் (1)

பொறையார் வன முலையும் பூம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 733/2

TOP


பொறையும் (1)

போது ஆர் அலங்கல் பொறையும் பொறை என்று நீக்கி – சிந்தா:11 2349/2

TOP


பொன் (541)

செம்பொன் வரை மேல் பசும் பொன் எழுத்து இட்டதே போல் – சிந்தா:0 2/1
அம் பொன் பிதிர்வின் மறு ஆயிரத்து எட்டு அணிந்து – சிந்தா:0 2/2
அம் பொன் முடி மேல் அடி_தாமரை சென்னி வைப்பாம் – சிந்தா:0 2/4
பூம் தொத்து அலர்ந்த பசும் பொன் கொடி அன்ன பொற்பின் – சிந்தா:0 8/2
பொன் துஞ்சு மார்பன் புனல் ஆட்டிடை புன்கண் எய்தி – சிந்தா:0 14/1
பொன் பூண் சுமந்த புணர் மெல் முலை கோடு போழ – சிந்தா:0 19/1
பொன் ஊர் கழலான் பொழி மா மழை காடு போகி – சிந்தா:0 21/2
அம் சாயல் பூத்த அகிலார் துகிலாய் பொன் அல்குல் – சிந்தா:0 25/2
நா வீற்றிருந்த புல_மா_மகளோடு நன் பொன்
பூ வீற்றிருந்த திரு_மா_மகள் புல்ல நாளும் – சிந்தா:1 30/1,2
ஐய பொன் அசும்பு ஆடி அளைந்து உராய் – சிந்தா:1 37/2
தா இல் பொன் விளக்கமா தண் குயில் முழவமா – சிந்தா:1 65/3
வாவி யாவும் பொன் அணிந்து வானம் பூத்தது ஒத்தவே – சிந்தா:1 67/4
எண் இல் பொன் சுடு நெருப்பு உக்க முற்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:1 72/4
ஓடு தேர் சாரிகை உகு பொன் பூமியும் – சிந்தா:1 84/1
பொன் சிறு தேர் மிசை பைம்பொன் போதகம் – சிந்தா:1 89/1
பொன் சுணத்தால் விளக்கு அவிப்ப பொங்கிய – சிந்தா:1 91/3
பொன் சுணம் புறம்பணை தவழும் பொற்பிற்றே – சிந்தா:1 91/4
கரும் பொன் இயல் பன்றி கத நாகம் விடு சகடம் – சிந்தா:1 104/1
வயிரம் அணி ஞாயில் முலை வான் பொன் கொடி கூந்தல் – சிந்தா:1 105/3
அம் பொன் நிலத்து ஏகு குடி அக நகரம் அதுதான் – சிந்தா:1 106/3
அணி நிலம் மெழுகி சாந்தின் அகில் புகைத்து அம் பொன் போதில் – சிந்தா:1 113/3
பொன் சொரி கதவு தாளின் திறந்து பொன் யவன பேழை – சிந்தா:1 114/1
பொன் சொரி கதவு தாளின் திறந்து பொன் யவன பேழை – சிந்தா:1 114/1
அம் பொன் மாலை அவிழ்ந்து உடன் வீழ்ந்தவும் – சிந்தா:1 128/2
தம் பொன் மேனி திமிர்ந்த தண் சாந்தமும் – சிந்தா:1 128/3
வாரி நித்திலம் வைப்ப பொன் பூவொடு – சிந்தா:1 129/3
விறகின் வெள்ளி அடுப்பின் அம் பொன் கலம் – சிந்தா:1 131/2
பூமி மாநகர் பொன் உலகு ஒத்ததே – சிந்தா:1 135/4
புரவு பூண்டனர் பொன் நகர் மாந்தரே – சிந்தா:1 136/4
துள்ளும் மான் ஒருத்தலும் செம்பொன் அம் பொன் மான் பிணை – சிந்தா:1 146/2
வேங்கை நின்று பொன் உகுக்கும் வெற்பு உடுத்த சந்தனம் – சிந்தா:1 149/2
பூத்த கோங்கும் வேங்கையும் பொன் இணர் செய் கொன்றையும் – சிந்தா:1 154/1
ஒழுகு பொன் கொடி மூக்கும் உருப்பசியை உருக்குமே – சிந்தா:1 165/4
பொன் ஆல வட்டமும் போல் கலை இமைக்கும் அகல் அல்குல் – சிந்தா:1 173/2
நயந்து எரி பொன் சிலம்பு முத்து அரி பெய்து அகம் நக – சிந்தா:1 177/2
ஒருக்குற நெருங்கி பொன் ஒளி ஆழி அகம் கௌவி – சிந்தா:1 178/3
எரி நிற பொன் இதழ் ஏந்து தாமரை – சிந்தா:1 183/2
பொன் அம் கொடி அமிர்து அனாளும் பொன் நெடும் குன்று அனானும் – சிந்தா:1 188/1
பொன் அம் கொடி அமிர்து அனாளும் பொன் நெடும் குன்று அனானும் – சிந்தா:1 188/1
பொன் அனாள் அமிர்தம் ஆக புகழ் வெய்யோன் பருகியிட்டான் – சிந்தா:1 190/2
அற்றது ஓர் கோதையின் பொன்_தொடி சோர்ந்தாள் – சிந்தா:1 226/4
விரும்பு ஆர் முலை கண் கரிந்து திங்கள் வெண் கதிர்கள் பெய்து இருந்த பொன் செப்பே போல் – சிந்தா:1 231/2
பொன் அறை தான் கொடுத்தான் புகழ் வெய்யோன் – சிந்தா:1 237/4
பொன் எலாம் விளைந்து பூமி பொலிய யான் காப்பல் என்றான் – சிந்தா:1 259/4
புலி பொறி போர்வை நீக்கி பொன் அணிந்து இலங்குகின்ற – சிந்தா:1 266/1
புண் இடம் கொண்ட எஃகம் பறித்தலின் பொன் அனார் தம் – சிந்தா:1 284/1
ஏந்தல் வேல் திருத்த யானை இரிந்தன எரி பொன் கண்ணி – சிந்தா:1 285/1
பொரு கடல் பருதி போல பொன் அனான் பிறந்த-போழ்தே – சிந்தா:1 304/3
உறையும் கோட்டம் உடன் சீ-மின் ஒண் பொன் குன்றம் தலை திறந்திட்டு – சிந்தா:1 306/3
அரும் பொன் பூணும் ஆரமும் இமைப்ப கணிகள் அகன் கோயில் – சிந்தா:1 308/1
அடர் பொன் பைம் பூண் அரசு அழிய அரும் பொன் புதல்வன் பெற்று இருந்த – சிந்தா:1 313/1
அடர் பொன் பைம் பூண் அரசு அழிய அரும் பொன் புதல்வன் பெற்று இருந்த – சிந்தா:1 313/1
புனை கதிர் திரு மணி பொன் செய் மோதிரம் – சிந்தா:1 323/1
அழிப்ப அரும் பொன் உடம்பு அடைந்தது ஒப்பவே – சிந்தா:1 325/2
பொன் உடை வள நகர் பொலிய புக்க பின் – சிந்தா:1 326/2
கரி முக முலையினார் காய் பொன் சிந்தினார் – சிந்தா:1 329/4
இலங்கு பொன் கிண்கிணியும் கலையும் ஓங்க எறி வேல் கண் – சிந்தா:1 340/2
அரும் பொன் மாலை அலங்கலோடு ஆரம் புலம்ப அகற்றினாள் – சிந்தா:1 349/4
அம் கண் முலையின் அணி முத்தும் அரும் பொன் பூணும் அகற்றினாள் – சிந்தா:1 350/4
அஞ்ச சிவந்த மெல் விரல் சூழ் அரும் பொன் ஆழி அகற்றினாள் – சிந்தா:1 351/4
பூ பெய் செம்பொன் கோடிகமும் பொன் ஆர் ஆலவட்டமும் – சிந்தா:1 352/1
அம் பொன் கொம்பின் ஆய்_இழை ஐவர் நலன் ஓம்ப – சிந்தா:1 363/1
பொன் அம் கொடி இறைஞ்சி நின்று பூமகள் புலம்பி வைக – சிந்தா:1 367/3
இருந்து பொன் ஓலை செம்பொன் ஊசியால் எழுதி ஏற்ப – சிந்தா:1 369/3
திருந்து பொன் கண்ணியாற்கு செல்வியை சேர்த்தினாரே – சிந்தா:1 369/4
பொன் தெளித்து எழுதி அன்ன பூம் புற பசலை மூழ்கி – சிந்தா:1 371/2
வீழ் தரு கதியின் நீங்கி விளங்கு பொன் உலகத்து உய்க்கும் – சிந்தா:1 380/2
கடல் கெழு பருதி அன்ன பொன் கலத்து எனக்கும் இட்டார் – சிந்தா:1 399/4
பூத்த கோங்கு போல் பொன் சுமந்து உளார் – சிந்தா:2 419/1
பொன் தவழ் களிறு பாய் மா புன மயில் குஞ்சி பிச்சம் – சிந்தா:2 437/3
பொன் இழை சுடரும் மேனி பூம் கொடி அனைய பொற்பில் – சிந்தா:2 440/2
பொன் அவிர் சுணங்கு பூத்த பொங்கு இள முலையினார் தம் – சிந்தா:2 457/2
பொன் நுகம் புரவி பூட்டி விட்டு உடன் பந்தி புக்க – சிந்தா:2 471/1
புகை நுதி அழல வாள் கண் பொன் அனாள் புல்ல நீண்ட – சிந்தா:2 474/2
பொன் இழை மகளிர் ஒவ்வாதவரை முன் புணர்தல் செல்லார் – சிந்தா:2 483/3
நல தகை அவட்கு நாகு ஆன் ஆயிரம் திரட்டி நன் பொன்
இலக்கண பாவை ஏழும் கொடுத்தனன் போல இப்பால் – சிந்தா:2 490/1,2
பொன் ஒழுகு குன்றில் உறை போர் புலியொடு ஒப்பான் – சிந்தா:3 494/4
நன்மை உடை நல் பொன் விளை தீவம் அடைந்தது அஃதே – சிந்தா:3 503/4
துளங்கு பொன் நகரின் தன்மை சொல்லலாம் சிறிது ஓர் தேவன் – சிந்தா:3 527/1
விளங்கு பொன் உலகத்து உள்ள துப்புரவு இடங்கள் எல்லாம் – சிந்தா:3 527/2
செம் கண் ஆயிரம் சேர்ந்தவன் பொன் நகர் – சிந்தா:3 528/2
அம் பொன் திண் நிலை ஆய் மணி தூவிகள் – சிந்தா:3 531/2
அசும்பு பொன் வரை ஆய் மணி பூண்களும் – சிந்தா:3 533/1
பொன் அவிர் கழல் கொள் பாதம் பொழி மழை தட கை கூப்ப – சிந்தா:3 542/3
பொருந்துபு பொற்ப ஓம்பி பொன் இழை சுடர நின்ற – சிந்தா:3 548/3
காம்பு பொன் செய்த பிச்சம் கதிர் மணி குடையொடு ஏந்தி – சிந்தா:3 561/1
பொன் புனை யூகம் மந்தி பொறி மயிர் புறவம் பொன்னார் – சிந்தா:3 564/2
வில்படை விலக்குவ பொன் படை புரவியும் – சிந்தா:3 567/1
நான கிடங்கு ஆடை நகர் நாகத்து-இடை நன் பொன்
வான் நக்கிடும் மாட்சியது ஓர் மண்டபம் செய்க என்ன – சிந்தா:3 590/1,2
நட்பு பகை உட்கினொடு நன் பொன் விளை கழனி – சிந்தா:3 591/1
பொன் செய் குடம் கோத்த அனைய எருத்தில் பொலி பொன் தூண் – சிந்தா:3 593/1
பொன் செய் குடம் கோத்த அனைய எருத்தில் பொலி பொன் தூண் – சிந்தா:3 593/1
கோவை குளிர் முத்தின் இயல் கோதையொடு கொழும் பொன்
மாலையொடு மாலை தலை மணந்து வர நாற்றி – சிந்தா:3 594/2,3
ஆய் இதழ் பொன் அலங்கல் கால் அசைப்ப ஒல்கி – சிந்தா:3 595/1
புரி மணி சுமந்த பொன் பூண் பொறுக்கலா நுசுப்பில் பாவை – சிந்தா:3 619/2
ஒள் நிற உரோணி ஊர்ந்த ஒளி மதி ஒண் பொன் ஆட்சி – சிந்தா:3 620/2
பொருந்து பொன் தூண்கள் நான்கின் பொலிந்து நூல் புலவர் செந்நா – சிந்தா:3 627/1
பொருந்து பொன் கதிர் பெய் கற்றை புணர் கயல் போந்த அன்றே – சிந்தா:3 629/4
தேன் சேர் திருவடி மேல் கிண்கிணி பொன் ஆவதற்கே தக்கது என்பார் – சிந்தா:3 637/4
புள் வாய் மணி மழலை பொன் சிலம்பின் இ கொடியை ஈன்றாள் போலும் – சிந்தா:3 638/3
பொன் மகரம் வாய் போழ்ந்த முத்த நூல் தோள் யாப்பில் பொலிந்த ஆறும் – சிந்தா:3 644/1
அம் பொன் சிலம்பு அரற்ற அன்னம் போல் மெல்லவே ஒதுங்கி அம் பூம் – சிந்தா:3 646/3
இலங்கு பொன் கிண்கிணியாள் நக்கு எழினி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:3 653/5
வசைத்திறம் இலாதவர் வான் பொன் யாழ் எழீஇ – சிந்தா:3 659/2
புரி நரம்பு இசை கொள் பாடல் உடைந்தனர் பொன் அனாட்கே – சிந்தா:3 662/4
ஐயனுக்கு அமைந்த நீரார் அறுபத்து நால்வர் அம் பொன்
வையகத்து அமிர்தம் அன்னார் வாக்கு அமை பாவை ஒப்பார் – சிந்தா:3 667/1,2
பொங்க பொன் ஓலை வட்டம் பொழிந்து மின் உகுப்ப போர்த்த – சிந்தா:3 677/2
தாம்தாம் தாம் என தாழ்ந்த பொன் மேகலை தாம அரங்கின் மேல் தாது ஆர் முல்லை – சிந்தா:3 680/2
ஓரும் உரும் ஏறு இது உண்டது ஒழிக ஒண் பொன் உகு கொடியே – சிந்தா:3 718/3
திரு நலம் மின்னு பொன் ஞாண் முகில் முலை மாரி தீம் பால் – சிந்தா:3 720/2
பொன் நாண் பொருத முலை என்கோ யான் – சிந்தா:3 724/4
கோதை புறம் தாழ குண்டலமும் பொன் தோடும் – சிந்தா:3 731/1
பொய்யாது ஓர் குன்று எடுப்பாள் போல் மெலிந்து பொன் மாலை – சிந்தா:3 736/3
கூன்களும் குறளும் அஞ்சி குடர் வெந்து கொழும் பொன் பேழை – சிந்தா:3 764/1
இங்கித நிலைமை நோக்கி முறுவலித்து எரி பொன் மார்பன் – சிந்தா:3 765/1
புள் இரைப்பு அன்ன பொன் தார் புரவி தேர் இரவி போலா – சிந்தா:3 768/1
போன் நிற புத்தி சேனன் பொன் அணி பகழி சிந்தி – சிந்தா:3 789/3
பொன் அனாள் புணர் முலை போகம் வேண்டிய – சிந்தா:3 791/1
கடுகிய வண்ணம் மாவின் தார் ஒலி காமர் பொன் தேர் – சிந்தா:3 794/3
புன் மன வேந்தர்-தங்கள் பொன் அணி கவசம் கீறி – சிந்தா:3 799/2
அம் பொன் மணி பூண் அரசும் இலை என்று நக்கான் – சிந்தா:3 809/4
அரு மணி அலம் வரும் அம் பொன் கொம்பு அனாள் – சிந்தா:3 822/3
இலங்கு பொன் கிண்கிணி இரங்கும் ஓசையும் – சிந்தா:3 832/1
கட்டு அழல் வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:3 835/4
பொன் அணி மார்பன் சென்று புகுதலும் ஒருவன் தோன்றி – சிந்தா:3 842/2
போந்து காய் பொன் சிவிகை நல் போதகம் – சிந்தா:4 858/3
பொன் செய் வேய் தலை பூ மரு மண்டலம் – சிந்தா:4 860/1
பூக்கள் நீர் விளையாடிய பொன் உலகு – சிந்தா:4 866/1
எண் இல் கோடி பொன் ஈதும் வென்றாற்கு என – சிந்தா:4 878/2
இட்டிடையார் இரு மங்கையர் ஏந்து பொன்
தட்டு-இடை அம் துகில் மூடி அதன் பினர் – சிந்தா:4 880/1,2
போவர் பொன் அனையாய் என கைதொழுது – சிந்தா:4 891/2
பொன் துஞ்சு ஆகம் பொருந்தின் பொருந்துக – சிந்தா:4 908/2
எண்ணி ஆயிரம் ஏந்து பொன் தாமரை – சிந்தா:4 910/3
சிகர செவ்வரை தீ நிற பொன் எயில் – சிந்தா:4 912/2
பொன் தோய் கொடியின் நடந்து புனல் சேர்பவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 917/4
பொன் அம் கொம்பின் நின்றாள் பொலிவின் வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 920/4
கடல் அம் பவளம் மணையில் கன பொன் கயிற்றில் காய் பொன் – சிந்தா:4 922/1
கடல் அம் பவளம் மணையில் கன பொன் கயிற்றில் காய் பொன்
மடல் அம் கமுகின் ஊசல் மடந்தை ஆட நுடங்கி – சிந்தா:4 922/1,2
குருதி துகிலின் உறையை கொழும் பொன் விரலின் நீக்கி – சிந்தா:4 926/2
அலவன் ஆடும் வகை போல் அரும் பொன் கவறு அங்கு உருள – சிந்தா:4 927/2
ஆய் பொன் அமளி துஞ்சும் அணி ஆர் குழவி போல – சிந்தா:4 930/2
இவை இன்னனவும் பிறவும் எரி பொன் ஆர மார்பன் – சிந்தா:4 933/1
ஞாயில் சூடிய நல் நெடும் பொன் நகர் – சிந்தா:4 949/1
அரும் பொன் ஆக்கிய ஆருயிர் தோழனை – சிந்தா:4 952/2
பொன் தரு மாரி வண் கை புரவலன் புகன்று நோக்கி – சிந்தா:4 956/2
பொன் எழு அனைய தோளான் புல்லி கொண்டு இனைய கூறி – சிந்தா:4 959/2
இலங்கு பொன் கலாபத்து அல்குல் இரு கரை பரப்பும் ஆக – சிந்தா:4 964/2
திருந்து பொன் தேரும் செம்பொன் சிவிகையும் மிடைந்து தெற்றி – சிந்தா:4 972/1
மின்னு போல் நுடங்கி நின்றாள் வீ ததை பொன் கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:4 976/4
வண்ண பொன் கடகம் ஏற்றா வார் கச்சில் தானை வீக்கா – சிந்தா:4 978/3
பொதி அவிழ் கோதை-தன் மேல் பொரு களிறு அகன்று பொன் தார் – சிந்தா:4 982/3
திணி பொன் தோளினான் செல்லல் நீக்கிய – சிந்தா:4 986/2
அணி பொன் கொம்பினை அழுங்கல் என்று தன் – சிந்தா:4 986/3
கை செய் மாலை போல் கரிந்து பொன் நிறம் – சிந்தா:4 988/2
அம் பொன் வள்ளத்துள் அமிர்தம் ஏந்தும் எம் – சிந்தா:4 992/1
பூணொடு ஏந்திய வெம் முலை பொன் அனாள் – சிந்தா:4 1002/1
பொன் வளர் செப்பின் மேல் பொலிந்த போன்றவே – சிந்தா:4 1008/4
அலங்கல் உண்டு யாழ் செயும் அம் பொன் பூம் கொடி – சிந்தா:4 1012/2
மது களி நெடும் கணாள் வான் பொன் கிண்கிணி – சிந்தா:4 1014/1
புலந்தவள் கொடி என நடுங்கி பொன் அரி – சிந்தா:4 1019/1
பொன் இயல் குரும்பையின் பொலிந்த வெம் முலை – சிந்தா:4 1022/1
பூ அணை அழலின் மேல் சேக்கும் பொன் செய் தூண் – சிந்தா:4 1025/1
புள்ளின் வாய் உரை கேட்டலும் பொன் செய்வேல் – சிந்தா:4 1029/1
பொன் குன்று-ஆயினும் பூம் பழனங்கள் சூழ் – சிந்தா:4 1031/1
பொன் தாங்கு அணி அகலம் புல்ல பொருந்துமேல் – சிந்தா:4 1037/2
கால் அவியா பொன் விளக்கும் தந்து உம்மை கைதொழுவேன் – சிந்தா:4 1045/2
புனையவே பட்ட பொன் தார் புண்ணியற்கு ஈதும் என்றான் – சிந்தா:4 1053/4
பொன் தார் மார்பீர் போது-மின் என்று ஆங்கு எதிர்கொண்டான் – சிந்தா:4 1054/4
பூமகள் வைகும் புண்ணிய பொன் குன்று அனையானுக்கு – சிந்தா:4 1056/3
பொறை ஒன்று ஆற்றா போது அணி பொன் கொம்பு அனையாளை – சிந்தா:4 1059/3
பொன் கச்சு ஆர்த்த பூண் அணி பொம்மல் முலையாளை – சிந்தா:4 1060/1
பொன் ஆர் அரி கிண்கிணி பூசல் இடவே – சிந்தா:4 1067/4
பொன் ஆர் கொடியே புகழின் புகழ் ஞாலம் – சிந்தா:4 1073/3
புகை நிற துகிலில் பொன் நாண் துயல் வர போந்து வேந்தன் – சிந்தா:4 1077/3
பொன் அரி மாலை தாழ போது அணி கூந்தல் ஏந்தி – சிந்தா:4 1085/1
போல் ஆம் அல்குல் பொன் தொடி பூம் கண் குணமாலை – சிந்தா:4 1094/2
பரிவுறு மனத்தின் ஓடி பட்டதை உணர்ந்து பொன் தார் – சிந்தா:4 1095/3
அம் பொன் மாலையோடு அசைந்து அவிழ்ந்து கூந்தல் சோரவும் – சிந்தா:4 1103/2
கட்டு அழல் உயிர்ப்பின் வெந்து கண்ணி தீந்து பொன் உக – சிந்தா:4 1107/3
பூ வரம்பு ஆய கோதை பொன் அனார் புலவி நீக்கி – சிந்தா:4 1111/1
போர் முகத்து அழலும் வாள் கை பொன் நெடும் குன்றம் அன்னான் – சிந்தா:4 1116/2
பொன் மழை பொழியின் நந்தும் அன்று எனின் புகைந்து பொங்கி – சிந்தா:4 1117/2
பொன் நலம் கொடியனாய் ஓர் பொருள் உரை கேள் இது என்றான் – சிந்தா:4 1123/4
தூய் மணி வாசம் நல் நீர் துளங்கு பொன் கலத்துள் ஏற்று – சிந்தா:4 1126/2
பொன் திகழ் உருவினான் ஓர் புண்ணியன் பெறுதிர் என்ன – சிந்தா:4 1130/2
பொன் திரள் குன்றம் போல பொலிவு கொண்டு இருந்த தோளான் – சிந்தா:4 1139/4
பொன் அணி மணி செய் ஓடை நீரின் வெண்சாந்து பூசி – சிந்தா:4 1147/1
சொல்லின் வெள்ளி மலை தோடு அவிழ் தாமரை பொன் மலர் – சிந்தா:4 1150/3
பொன் இலங்கு இவுளி தேரால் புடைத்து வெம் குருதி பொங்க – சிந்தா:4 1154/2
புலம்பலும் மகிழ்வும் நெஞ்சில் பொலிதலும் இன்றி பொன் ஆர்ந்து – சிந்தா:5 1167/3
பொன் அணி காம்பு செய்த பொழி கதிர் திங்கள் போலும் – சிந்தா:5 1170/1
காந்திய மணியொடு வயிரம் பொன் கலந்து – சிந்தா:5 1181/1
வெண் தலை புணரி வீசி கிடந்த பொன் தீவிற்று ஆகி – சிந்தா:5 1184/2
பொருந்து கேள்வரை புல்லிய பொன் அனார் – சிந்தா:5 1195/3
பூம் கள் பொன் குடமும் நிறைத்து ஈண்டிய – சிந்தா:5 1197/2
பொன் உடை கலை அல்குல் கணிகை பூம் புனல் – சிந்தா:5 1200/3
பொன் அணி திகிரி அம் செல்வன் பொற்பு உடை – சிந்தா:5 1203/1
இரும்பு எரி பொன் செயும் இரத நீரது ஒன்று – சிந்தா:5 1204/2
இலை பொலி பூண் முலை எரி பொன் மேகலை – சிந்தா:5 1210/1
கலந்து பொன் அசும்பு கான்று ஒழுகி மான் இனம் – சிந்தா:5 1238/2
உலகம் மூன்று உடையோய் நீ ஒண் பொன் இஞ்சி எயிலோய் நீ – சிந்தா:5 1244/1
பொன் மலர் சேவடி புகழ்ந்த பின்னரே – சிந்தா:5 1248/2
பொன் அணிந்து இருந்து என பொலிந்து தோன்றுமே – சிந்தா:5 1250/4
பூண் முலை பிறழ பொன் தோடு இட-வயின் நுடங்க ஒல்கி – சிந்தா:5 1257/2
வெந்து எரி செம்பொன் பூவும் விளங்கு பொன் நூலும் பெற்றார் – சிந்தா:5 1279/1
பொன்_தொடிக்கு இறத்தல் இல்லை புலம்பு கொண்டு அழேற்க என்றான் – சிந்தா:5 1285/3
போக்கினாள் வளையும் போர்த்தாள் பொன் நிற பசலை மூழ்கிற்று – சிந்தா:5 1291/2
வளம் கெழு வடத்தை சூழ்ந்து வான் பொன் நாண் திளைப்ப சேந்த – சிந்தா:5 1297/2
வாய்ந்த பொன் குயிற்றி செய்த மரவடி ஊர்ந்து போகி – சிந்தா:5 1300/2
பூம் தொடி மகளிர் போற்றி பொன் கலம் பரப்பினாரே – சிந்தா:5 1300/4
பொன் அடி கழீஇய பின்றை புரிந்து வாய் நன்கு பூசி – சிந்தா:5 1301/2
போது வேய் குழல் பொன் அவிர் சாயலுக்கு – சிந்தா:5 1316/3
ஓத நித்தில வட்டம் ஓர் பொன் செய் நாண் – சிந்தா:5 1323/3
பொன் துஞ்சு ஆகத்து பூம் கண்கள் போழ்ந்த புண் – சிந்தா:5 1332/1
புரி கதிர் பொன் செய் மாலை புகை நுதி புலவு வேலான் – சிந்தா:5 1352/4
பொன் ஒப்பாளொடும் போக என போகடாய் – சிந்தா:5 1365/2
ஆடக கொழும் பொன் வரை மார்பனை – சிந்தா:5 1370/1
நிரை வீழ் அருவி நிமிர் பொன் சொரியும் – சிந்தா:5 1376/1
எரி பொன் உலகின் உறைவீர் இதனை – சிந்தா:5 1377/1
குளிர் துன்னிய பொன் நிலம் ஏகுதலால் – சிந்தா:5 1383/1
ஒளிர் பொன் அரி மாலை ஒசிந்து இஙனே – சிந்தா:5 1383/3
பொன் விளைத்த புணர் முலையாள் சொல – சிந்தா:5 1402/1
பொன் உளே பிறந்த பொன் அனைய பொற்பினான் – சிந்தா:5 1408/4
பொன் உளே பிறந்த பொன் அனைய பொற்பினான் – சிந்தா:5 1408/4
சூட்டு வைத்து அனையது அ சுடர் பொன் இஞ்சியே – சிந்தா:6 1445/4
பொதி அவிழ் மாலை வீழ்ந்து பொன் செய் நன் கலன்கள் சிந்தி – சிந்தா:6 1447/2
பூமி மேல் திலகம் வைத்து அனைய பொன் நகர் – சிந்தா:6 1448/2
புரி குழல் பொன் செய் பைம் பூண் புனை_இழை கோலம் நோக்கி – சிந்தா:6 1454/3
பொன் நிலத்து எழுந்தது ஓர் பொரு இல் பூம் கொடி – சிந்தா:6 1457/1
புரை தபு பொன் புரை நாவும் முள் உடைத்து – சிந்தா:6 1462/2
இலங்கு பொன் இறுவரை அனைய ஏந்தலுக்கு – சிந்தா:6 1463/1
கெடிற்று அழகு அழிப்பன கிளர் பொன் தோரைய – சிந்தா:6 1464/2
அம் கதிர் பொன் கலத்து ஆர் அமிர்து ஏந்தினர் – சிந்தா:6 1477/3
பளிங்கு போழ்ந்து அருகு பொன் பதித்த பத்தியின் – சிந்தா:6 1479/2
தெளிந்த பொன் அடைப்பையுள் பாகு சென்றவே – சிந்தா:6 1479/4
நகுகொடா மணிகள் நல்ல தெளித்துக்கொண்டு எழுதி நல் பொன்
முகபடாம் வைப்ப ஆள் செற்று அழன்று கண் கரிந்த முல்லை – சிந்தா:6 1486/2,3
உருவிற்கு ஓர் விளக்கமாம் ஒண் பொன் பூம்_கொடி – சிந்தா:6 1488/2
காஞ்சன கமுகு காய் பொன் கனி குலை வாழை சூழ்ந்து – சிந்தா:6 1497/1
நனை விளை கோதை நாணி பொன் அரி மாலை ஓச்ச – சிந்தா:6 1498/3
பொருத்தலும் பொன் அனாளை புறக்கணித்து எழுந்து போகி – சிந்தா:6 1504/3
சுழலும் கண்களும் சூடு உறு பொன் என – சிந்தா:6 1511/2
வயங்கு பொன் ஈன்ற நீல மா மணி முலையினாளே – சிந்தா:6 1530/4
பொன் ஆர மார்பின் புரந்தரராய் பூமி முழுதும் ஆண்டு – சிந்தா:6 1548/2
பொன் அவிர் கலங்கள் எல்லாம் பொலிவொடு புகன்று நீட்டி – சிந்தா:6 1556/2
செறிந்த பொன் இதழ் பைம் தார் கொன்றை அம் செல்வற்கு குரவம் – சிந்தா:7 1563/2
நிறைந்த பொன் கலாபம் தோன்ற நெடும் துகில் விளிம்பு ஒன்று ஏந்தி – சிந்தா:7 1568/2
புலவன் சித்திரித்த பொன் சிலம்பு நக பூ நிலத்து மேல் – சிந்தா:7 1588/2
பொன் அம் குன்றின் பொலிந்த தோள் நம்பி ஒரு பொன் பூம் கொடி – சிந்தா:7 1594/2
பொன் அம் குன்றின் பொலிந்த தோள் நம்பி ஒரு பொன் பூம் கொடி – சிந்தா:7 1594/2
இழுகு பொன் மதத்தின் வரை குஞ்சரம் – சிந்தா:7 1602/3
வரை-கண் ஏறலின் வால் அரி பொன் சிலம்பு – சிந்தா:7 1603/2
ஏந்து பொன் விளக்கு ஏந்தி இடம் பெறா – சிந்தா:7 1604/3
பொங்கு மான் குளம்பின் குடை பொன் துகள் – சிந்தா:7 1607/3
பொன் அம் கழலான் இழிந்து பொழி மழை – சிந்தா:7 1612/3
பொன் நகர் புக்க பின் அறிவல் போக என்றான் – சிந்தா:7 1620/3
பொன் அவாம் சுணங்கு போர்த்த பொங்கு இள முலையினாள் என் – சிந்தா:7 1626/3
பொன் அவிர் கழலினான் அ பொரு சிலை கணையின் வாங்கி – சிந்தா:7 1640/3
நன்மை நூலின் நயம் தோன்ற நன் பொன் விரல் நுதியினால் – சிந்தா:7 1652/2
மின்னு குழையும் பொன் தோடும் மிளிர எருத்தம் இடம் கோட்டி – சிந்தா:7 1658/3
குளிர் கொள் சாந்து ஆற்றி பொன் ஆலவட்டம் கொண்டு ஏந்தி வீச – சிந்தா:7 1673/3
பூ இயல் கோயில் கொண்ட பொன் அனாள் அனைய நங்கை – சிந்தா:7 1686/1
ஒண் மணி குழை வில் வீச ஒளிர்ந்து பொன் ஓலை மின்ன – சிந்தா:7 1689/1
பொன் தவழ் இள முலை பொருது புல்லும் நாள் – சிந்தா:7 1703/2
புது கச்சு ஆர்ந்த பொன் வாளும் சுரிகையும் – சிந்தா:7 1712/2
மணி இலங்கு ஒண் பொன் வை வாள் கேடக மருங்கு வைத்த – சிந்தா:7 1721/2
பூண்டது ஓர் ஆர மேனி பொன் உரைத்து இட்டது ஒக்கும் – சிந்தா:7 1722/2
பொன் உறு மேனி கன்றி போயினீர் பொறி இலாதேன் – சிந்தா:7 1726/2
கடியிர் நீர் ஐய நீரே என கசிந்து உருகி காய் பொன்
கொடி துகள் ஆர்ந்த வண்ணம் குழைந்து மாநிலத்து வீழ்ந்த – சிந்தா:7 1744/2,3
தூவி பொன் மாட மூதூர் சுபத்திரன் என்னை கண்டே – சிந்தா:7 1756/3
பொன் உடைய மார்பின் புகழ் மந்திரி பொலம் தார் – சிந்தா:7 1789/1
பொன் நகருள் வேந்தன் பெயரால் பொறியும் பெற்றான் – சிந்தா:7 1792/1
அந்தரத்து இவர்ந்த பாய் மா அரும் பொன் தார் அரவத்தாலே – சிந்தா:7 1819/4
போந்து மட்டு அருவி வீழும் பொன் நெடும் குன்றும் அம் தண் – சிந்தா:7 1820/2
இட்டனன் இரண்டுடன் இமிழ் கொளீஇ இலங்கு பொன்
பட்டமும் பனி வரை மின் என கட்டினான் – சிந்தா:7 1835/3,4
பூம் துகில் கொடுத்த தீம் தேன் அகில் புகை பொன் அனார்-தம் – சிந்தா:7 1855/1
ஏந்து பொன் இஞ்சி மூதூர் இராசமாபுரம் அது என்றான் – சிந்தா:7 1855/4
திரு கிளர் மணி செய் பொன் தூண் தீப்பட புடைத்து செம் கண் – சிந்தா:7 1857/3
பொன் அவிர் கழலில் தங்கள் புனை முடி இடுவியேனேல் – சிந்தா:7 1861/2
வல்லான் புனைந்த வயிர குழை வார்ந்து வான் பொன்
பல் பூண் எருத்தில் பரந்த அம் சுடர் கால மன்னன் – சிந்தா:7 1868/1,2
வார் பொன் முடி மேல் வயிரம் உழ சேந்த செல்வத்து – சிந்தா:7 1869/1
ஆர் பொன் அடி சூழ் மணி அம் கழல் ஆனை வேந்தன் – சிந்தா:7 1869/2
போக்குவல் பொழுதும் தாம் தம் பொன் அடி போற்றி என்றாள் – சிந்தா:7 1880/4
பொன் ஆர மார்பின் மேல் பொழிய புன்கண் உற்றானே – சிந்தா:7 1883/4
உருவ வெம் சிலையினார்க்கு தம்பி இஃது உரைக்கும் ஒண் பொன்
பருகு பை கழலினாருள் பதுமுகன் கேட்க என்றே – சிந்தா:8 1889/3,4
ஊன் உடை பொன் முழை யாளி நின்று உலம்புமே – சிந்தா:8 1900/4
பொருப்பு எலாம் பொன் கிடந்து ஒழுகி மேல் திருவில் வீழ்ந்து – சிந்தா:8 1903/2
பூத்து அகில் தவழும் போர்வை பூசு சாந்து ஆற்றி பொன் நூல் – சிந்தா:8 1906/1
கோத்து நீர் பிலிற்றும் காந்தம் குங்கும வைர பொன் கோய் – சிந்தா:8 1906/2
பொறி மயில் இழியும் பொன் தார் முருகனின் பொலிந்து மாவின் – சிந்தா:8 1908/1
பொன் துஞ்சு ஆகத்தினாய் பொருள் செய்யுமே – சிந்தா:8 1922/4
பொருந்தினான் புனை மணி பொன் செய் பூணினான் – சிந்தா:8 1936/4
பொறை விலங்கு உயிர்த்தன பொன் செய் மா மணி – சிந்தா:8 1937/1
பூ குளிர் தாரொடு பொருது பொன் உக – சிந்தா:8 1942/3
புலத்தலின் களைந்த பூண் இடறி பொன் இதழ் – சிந்தா:8 1945/2
பொன் அம் கொம்பு அனையார் புலம்பு எய்தினார் – சிந்தா:8 1948/4
எழில் மணி குழை வில் வீச இன் பொன் ஓலை மின் செய – சிந்தா:8 1952/3
பொன் மலர்ந்த கோதை பந்து பொங்கி ஒன்று போந்து பாய்ந்து – சிந்தா:8 1957/3
அம் பொன் நகருள் அமைந்தேன் மற்று எனக்கு அமைந்தாள் – சிந்தா:8 1975/2
அம் பொன் கொம்பு அனையாளையும் வார் கழல் – சிந்தா:8 1980/1
பொன் அரி மாலை தாழ பூ சிகை அவிழ்ந்து சோர – சிந்தா:8 1985/2
பூவினுள் தாழ் குழல் பொன் செய் ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:8 1993/1
கண்ட பொன் படிவம் சார்ந்து கரந்து இரு நாளை என்றான் – சிந்தா:9 2003/4
கடைந்த பொன் செப்பு என கதிர்த்து வீங்கின – சிந்தா:9 2006/1
மேனி கிளர் வெண் துகிலும் விழு பொன் இயல் நூலும் – சிந்தா:9 2024/2
பொன் அறையுள் இன் அமளி பூ அணையின் மேலான் – சிந்தா:9 2035/1
பொன் தொட்டேம் யாமும் நும்மை போகொட்டோம் பாடல் கேளாது – சிந்தா:9 2045/3
முகிழ்ந்து ஏந்து இள முலை மேல் பொன் பசலை பூப்ப – சிந்தா:9 2051/2
பொன் பசலை பூப்ப பொரு கயல் கண் முத்து அரும்ப – சிந்தா:9 2051/3
பொன் இயல் மணியும் தாரும் கண்ணியும் புனைந்து செம்பொன் – சிந்தா:9 2054/1
பொன் நிலம் சென்னி புல்ல இட முழந்தாளை ஊன்றி – சிந்தா:9 2056/1
இலங்கு பொன் ஓலை மின்ன இன் முகம் சிறிது கோட்டி – சிந்தா:9 2060/1
அம் கலுள் மேனி அல்குல் காசு உடன் திருத்தி அம் பொன்
பொங்கு பூம் சிலம்பில் போர்த்த பூம் துகள் அவித்து மாதர் – சிந்தா:9 2064/2,3
பொன் வரை பொருத யானை புணர் மருப்பு அனைய ஆகி – சிந்தா:9 2081/1
அணி மலர் குவளை பைம் போது ஒரு கையின் அருளி அம் பொன்
பிணை அனாள் அருகு சேரின் பேதுறும் நுசுப்பு என்று எண்ணி – சிந்தா:9 2083/2,3
உடுத்த பொன் கலாபம் தைவந்து ஒளி வளை திருத்தினானே – சிந்தா:9 2091/4
புரவியும் களிரும் நோக்கி பொன் நெடும் தேரும் நோக்கி – சிந்தா:9 2095/1
புது கலம் போலும் பூம் கனி ஆலும் பொன் இணர் பிண்டியும் பொருந்தி – சிந்தா:10 2108/1
பொரு மத யானை புணர் மருப்பு ஏய்ப்ப பொன் சுமந்து ஏந்திய முலையார் – சிந்தா:10 2111/1
பொன் வரை மாடம் புதைய பொறி மயில் – சிந்தா:10 2117/2
பொன் ஆர் கலையினர் பொன் பூம் சிலம்பினர் – சிந்தா:10 2128/2
பொன் ஆர் கலையினர் பொன் பூம் சிலம்பினர் – சிந்தா:10 2128/2
இழை ஒளி பரந்த கோயிலின் இன மலர் குவளை பொன் பூ – சிந்தா:10 2130/1
அலங்கல் தாது அவிழ்ந்து சோர அல்குல் பொன் தோரை மின்ன – சிந்தா:10 2132/1
இலங்கு ஒளி மணி தொத்து ஈன்ற ஏந்து பொன் கொடியோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:10 2132/4
புண்ணாறு வேலான் மனம் மூழ்கினள் பொன் அனாளே – சிந்தா:10 2134/4
கொய் தாம மாலை கொழும் பொன் முடி தேய்த்து இலங்கும் – சிந்தா:10 2135/3
பொன் அம் குவட்டின் பொலிவு எய்தி திரண்ட திண் தோள் – சிந்தா:10 2136/1
செல்வ பொன் கிடுகு சூழ்ந்த சித்திரக்கூடம் எங்கும் – சிந்தா:10 2139/2
எரி மணி அடைப்பை செம்பொன் படியகம் இலங்கு பொன் வாள் – சிந்தா:10 2140/1
போல்வது ஒன்று இல்லை என்றான் புனை மணி பொன் செய் பூணான் – சிந்தா:10 2148/4
பொங்கு வெண் மயிர் சூழ் பொன் படை பொலிந்த அறுபதின் ஆயிரம் புரவி – சிந்தா:10 2157/2
அம் பொன் ஒண் கழலான் அயிராவணம் – சிந்தா:10 2167/3
கூற்றம் வந்து புறத்து இறுத்தது அறியான் கொழும் பொன் உலகு ஆள்வான் – சிந்தா:10 2174/1
ஆய் மத களிறு திண் தேர் அணி மணி புரவி அம் பொன்
காய் கதிர் சிவிகை செற்றி கலந்தவை நுரைகள் ஆக – சிந்தா:10 2178/1,2
அறை என திரியும் ஆய் பொன் பூமியின் நிறைந்து மன்னர் – சிந்தா:10 2180/2
ஆய்ந்த பொன் பன்றி நெற்றி அரும் துகள் ஆர்ப்ப எய்தான் – சிந்தா:10 2181/4
கல் மழை பொன் குன்று ஏந்தி கண நிரை அன்று காத்து – சிந்தா:10 2188/1
கொண்டு அவன் கொழும் பொன் தாரும் ஆரமும் மிளிர ஏறி – சிந்தா:10 2192/2
சிரல் தலை மணிகள் வேய்ந்த திருந்து பொன் திகிரி செம்பொன் – சிந்தா:10 2202/1
ஒள் அழல் கொள்ளி வட்டம் போல் குலாய் சுழல பொன் ஞாண் – சிந்தா:10 2203/2
கிடுகு உடை காப்பின கிளர் பொன் பீடிகை – சிந்தா:10 2213/2
பொன் அரி புட்டிலும் தாரும் பொங்குபு – சிந்தா:10 2216/3
போர் மத களிறு பொன் தேர் நான்கரை கச்சம் ஆகும் – சிந்தா:10 2219/2
ஆர் ஒளி அமைந்தன ஆய் பொன் சூட்டின – சிந்தா:10 2229/2
காது அணிந்த பொன் தோடும் குண்டலமும் நக நகா – சிந்தா:10 2241/3
புரை அறு பொன் மணி ஓடை பொடி பொங்க பொருது அழிந்து – சிந்தா:10 2243/3
கொன் மலி மார்பன் பொன் தேர் கொடும் சிலை அறுப்ப சீறி – சிந்தா:10 2246/3
பொன் வரை புலியின் பாய்ந்து பூமி மேல் தோன்றினானே – சிந்தா:10 2246/4
கீள் இரண்டு ஆக குத்தி எடுத்திட கிளர் பொன் மார்பன் – சிந்தா:10 2248/3
சின்ன பூ அணிந்த குஞ்சி சீதத்தன் சினவு பொன் வாள் – சிந்தா:10 2251/1
பொன் அவிர் குழையும் பூணும் ஆரமும் சுடர வீழ்வான் – சிந்தா:10 2251/3
மடங்கரும் சீற்ற துப்பின் மாரட்டன் என்னும் பொன் குன்று – சிந்தா:10 2252/2
இடந்து பொன் தூளி பொங்க களிற்றொடும் இறங்கி வீழ – சிந்தா:10 2252/3
அடர்ந்து எறி பொன் செய் அம்பின் அழன்று இடித்திட்டது அன்றே – சிந்தா:10 2252/4
கோங்கு பூத்து உதிர்ந்த குன்றின் பொன் அணி புளகம் வேய்ந்த – சிந்தா:10 2253/1
மற்றவன் உலோகபாலன் வயங்கு பொன் பட்டம் ஆர்ந்த – சிந்தா:10 2255/1
பொன் நிற கோங்கம் பொன் பூம் குன்று என பொலிந்த மேனி – சிந்தா:10 2257/1
பொன் நிற கோங்கம் பொன் பூம் குன்று என பொலிந்த மேனி – சிந்தா:10 2257/1
பொன் தாழ் வரை புலி போத்து என புனை தார் மிஞிறு ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2262/3
புடை தாழ் குழை பெரு வில் உயர் பொன் ஓலையொடு எரிய – சிந்தா:10 2263/1
பொன் நாணினர் பொருவில் உயர் புனை கேடகம் திரியா – சிந்தா:10 2264/3
பூ முக மாலை மார்பன் பொன் அணி கவசம் மின்ன – சிந்தா:10 2270/3
ஏர் பட கிடந்த பொன் ஞாண் இருள் கெட விழிப்ப வெய்ய – சிந்தா:10 2280/3
புனை கதிர் பொன் செய் நாணின் குஞ்சியை கட்டி நெய்த்தோர் – சிந்தா:10 2288/1
புரி முத்த மாலை பொன் கோல் விளக்கினுள் பெய்த நெய்யும் – சிந்தா:10 2316/1
அம்பும் சிலையும் அறுத்தான் என்று அழன்று பொன் வாள் – சிந்தா:10 2321/1
செய்யோன் செழும் பொன் சரம் சென்றன சென்றது ஆவி – சிந்தா:10 2322/2
பூணும் ஆரமும் ஈன்று பொன் பூத்து அலர்ந்து – சிந்தா:11 2335/3
ஆகம் மறவர் அகன் கோயில் புக்கு அம் பொன் மாலை – சிந்தா:11 2337/2
பொன் பூண் சுமந்து பொரு கோட்டை அழித்து வெம் போர் – சிந்தா:11 2340/1
நெய் ஆர்ந்த கூந்தல் நிழல் பொன் அரி மாலை சோர – சிந்தா:11 2342/2
வட்டம் மலர் தார் அவனால் அருள் பெற்று வான் பொன்
பட்டம் அணிந்தாள் இவர் தங்களுள் யாவள் என்ன – சிந்தா:11 2343/1,2
பொன் இங்கு கொண்டு புறம் போகியும் வாழ்-மின் என்றான் – சிந்தா:11 2347/3
ஆய் பொன் புரிசை அணி ஆர் அகன் கோயில் எல்லாம் – சிந்தா:11 2350/1
காய் பொன் கடிகை கதிர் கை விளக்கு ஏந்தி மள்ளர் – சிந்தா:11 2350/2
மேய் பொன் அறையும் பிறவும் விரைந்து ஆய்ந்த-பின்றை – சிந்தா:11 2350/3
சேய் பொன் கமல மகள் கை தொழ சென்று புக்கான் – சிந்தா:11 2350/4
பொருவில் பூ மழை பொன் மழையொடு சொரிந்து ஆட்டி – சிந்தா:11 2366/3
எரி பொன் நீள் முடி கவித்தனன் பவித்திரன் தொழுதே – சிந்தா:11 2366/4
பொன் அம் குடை நிழற்ற பொன் மயம் ஆம் உழை_கலங்கள் பொலிந்து தோன்ற – சிந்தா:11 2369/2
பொன் அம் குடை நிழற்ற பொன் மயம் ஆம் உழை_கலங்கள் பொலிந்து தோன்ற – சிந்தா:11 2369/2
அந்தோ என்று அம் சிறை வண்டு ஏக்கற இன் புகை போய் கழுமி ஆய் பொன்
செந்தாமரை மகளே அல்லது பெண் சாராத திருவின் மிக்க – சிந்தா:11 2370/2,3
பொன்றி வாடிய மேனியர் பொன் நிறை சுருங்கார் – சிந்தா:12 2380/2
அரி பொன் கிண்கிணி அணி கிளர் சிலம்பொடு சிலம்பும் – சிந்தா:12 2385/1
எரி பொன் மேகலை இலக்கணை கடிவினை நொடிவாம் – சிந்தா:12 2385/4
சூழி யானையும் துளங்கு பொன் சிவிகையும் உடையான் – சிந்தா:12 2386/3
புரை இல் பொன் மணி யாழ் குழல் தண்ணுமை – சிந்தா:12 2393/3
சுந்தர துகள் பூம் துகள் பொன் துகள் – சிந்தா:12 2400/1
நாம நல் நகர் நல் பொன் கற்பகம் – சிந்தா:12 2404/3
கடி மலர் மங்கையர் காய் பொன் கிண்கிணி – சிந்தா:12 2407/1
உடை மணி பொன் சிலம்பு ஒலிக்கும் கோயிலுள் – சிந்தா:12 2407/2
துளங்கு பொன் குழைகளும் தோடும் சுண்ணமும் – சிந்தா:12 2408/1
அரும் கல பொடியினால் ஆய் பொன் பூ மகள் – சிந்தா:12 2409/2
கொழும் கயல் கண்ணினார் கொண்டு பொன் அகல் – சிந்தா:12 2412/2
போல் சுடர்ந்து இலங்கு ஒளி பொன் செய் கோதையை – சிந்தா:12 2413/2
நாள் கடி மயிர் வினை நன் பொன் தாமரை – சிந்தா:12 2413/3
கான் முகம் புதைத்த தெள் நீர் கவர்ந்து பொன் குடங்கள் ஆர்த்தி – சிந்தா:12 2415/1
இழைத்த பொன் நகரின் வெள்ளி இடு மணை மன்னர் ஏத்த – சிந்தா:12 2416/1
பொன் நெடும் குன்றம் போல பூமி மேல் நிலவி வையம் – சிந்தா:12 2417/2
பொரு வெண் பொன் குடம் உமிழும் பொங்கு நீர் – சிந்தா:12 2419/2
ஆய்ந்த பால் நிறம் ஆய் பொன் கம்பலம் – சிந்தா:12 2421/1
வேய்ந்த பொங்கு அணை வெண் பொன் கட்டில் மேல் – சிந்தா:12 2421/2
நான்ற பொன் மணி மாலை நகு கதிர் பவள தூண் – சிந்தா:12 2433/1
ஈன்ற பொன் விதானத்தின் நீழல் உய்த்து இரீஇயினரே – சிந்தா:12 2433/4
விரும்பும் முத்தம் மாலை நான்ற விழு பொன் மகரம் செறித்தாள் – சிந்தா:12 2438/4
நலம் கிளர் பவளம் நன் பொன் விரல் மணி ஆழி மின்ன – சிந்தா:12 2441/2
பூண் சுமக்கலாத பொன் ஞாண் வடத்தொடு புரள நோக்கி – சிந்தா:12 2443/2
இலங்கி மின் உமிழ்ந்து உலாம் மேனி ஏந்து பொன்
மலர்ந்தது ஓர் கற்பக மணி கொம்பு ஆயினாள் – சிந்தா:12 2449/3,4
தூ மாண் தூம குடம் ஆயிரம் ஆய் சுடர் பொன் தூண் – சிந்தா:12 2455/1
ஒரு மணி அகலுள் பெய்தோர் பொன் அகல் ஆர்ந்த தூபம் – சிந்தா:12 2463/3
பொன் புரி வரையும் பொய்தீர் சமிதைகள் இரண்டும் வைத்தார் – சிந்தா:12 2464/4
அரசருள் அரசன் ஆய் பொன் கலச நீர் அங்கை ஏற்றான் – சிந்தா:12 2467/4
வளர் எரி வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:12 2468/4
பொன் அம் காழில் பொலிந்த முத்து விதானம் புணர்ந்து தேன் – சிந்தா:12 2470/1
பெய்த பொன் செப்பும் மாலை பெரு மணி செப்பும் சுண்ணம் – சிந்தா:12 2474/3
அணி தகு பவளம் ஏற்ப கடைந்து முத்து அழுத்தி அம் பொன்
துணித்து அடி விளிம்பு சேர்த்தி தொழுதக செய்த வண் கை – சிந்தா:12 2478/1,2
ஒத்து ஒளிர் குழைகள் காதில் நான்று பொன் ஊசல் ஆட – சிந்தா:12 2493/2
வாக்கினில் செய்த பொன் வாள் மங்கல விதியின் ஏந்தி – சிந்தா:12 2495/1
ஆய்ந்த பொன் வாளை நீக்கி அவிர் மதி பாக கல் மேல் – சிந்தா:12 2496/1
காய்ந்த வாள் கலப்ப தேய்த்து பூ நிறீஇ காமர் பொன் ஞாண் – சிந்தா:12 2496/2
பொன் அம் கடி மலரும் துகிலும் சாந்தும் புனைந்தாரே – சிந்தா:12 2501/4
பொன்_தொடி தத்தையீரே பொத்தும் நும் வாயை என்றே – சிந்தா:12 2511/3
பூண் குலாய் கிடந்த மார்பின் பொன் நெடும் குன்று அனாற்கே – சிந்தா:12 2515/4
ஓட்டி ஒண் பொன் நூல் ஓங்கு தாரொடு – சிந்தா:12 2519/2
சுநந்தை தன் மகன் சுடர் பொன் சூழி தேன் – சிந்தா:12 2521/1
படு மழை துளியின் பாய்மா பரந்தன நிரந்த பொன் தேர் – சிந்தா:12 2525/3
பிள்ளைமை காதல் கூர பிறழ்ந்து பொன் தோடு வீழ – சிந்தா:12 2529/2
பொன் எறி மணியின் பொங்கி குழல் புறம் புடைப்ப ஓடி – சிந்தா:12 2530/3
கார் வளர் மின்னு வீசும் குண்டலம் காய் பொன் ஓலை – சிந்தா:12 2536/1
பொன் அரி மாலை பூண்டு பூஞ்சிகை குலாவி முன்கை – சிந்தா:12 2538/1
ஆய்ந்த பொன் நகரம் எங்கும் அணிகல ஒளியினாலே – சிந்தா:12 2545/3
உரை வாய நகர் பரவ போகி ஒண் பொன் எயில் சூழ்ந்த – சிந்தா:12 2558/3
வாடாத மாலை மணி மாலை பொன் மாலை முத்த – சிந்தா:12 2565/1
பத்திமை விடாது மேல் நாள் படை கலம் நவின்ற பொன் தேர் – சிந்தா:12 2571/2
தேன் விளையாடும் மாலை அணிந்து பொன் பீடம் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2574/3
போக பூமியும் பொன் கிளர் பூமியும் – சிந்தா:12 2580/3
இளைமை அம் கழனி சாயல் ஏர் உழுது எரி பொன் வேலி – சிந்தா:12 2598/1
கார் ஏந்து இடி முரசம் ஆர்ப்ப காய் பொன் கலன் சிந்தி – சிந்தா:13 2599/3
போதொடு கலங்கள் சோர எழுந்து பொன் ஆர மார்பன் – சிந்தா:13 2615/3
நல்ல கருனையால் நாள்வாயும் பொன் கலத்து நயந்து உண்டார்கள் – சிந்தா:13 2623/2
அம் பொன் கலத்து அடு பால் அமர்ந்து உண்ணா அரிவை அந்தோ – சிந்தா:13 2624/1
கன்னியர் ஆயிரர் காய் பொன் கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 2638/1
பொன் இயல் படலிகை ஏந்தி பொன் மயிர் – சிந்தா:13 2638/2
பொன் இயல் படலிகை ஏந்தி பொன் மயிர் – சிந்தா:13 2638/2
பொன் குடம் திரு மணி பொழிய பெய்த போல் – சிந்தா:13 2639/1
காய்ந்து பொன் சிவிறி ஏந்தி கார் மழை பொழிவது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2660/4
பொன் மயில் ஆகி கூந்தல் போர்த்தனர் குனிந்து நிற்பார் – சிந்தா:13 2662/2
பெண் உரை பிடி கை கூந்தல் பொன் அரி மாலை தாழ – சிந்தா:13 2663/3
பொன் படு சுணங்கு போர்த்த பொங்கு இள முலையில் தூவான் – சிந்தா:13 2664/3
உடுத்த பட்டு ஒளிப்ப ஒண் பொன் மேகலை ஒன்றும் பேசா – சிந்தா:13 2666/2
பொன் பனிப்புறும் பொற்பினார் நலம் – சிந்தா:13 2684/1
அ நெருப்பு அளவு ஆய் பொன் கம்பலம் – சிந்தா:13 2686/2
புகை ஆர் வண்ண பட்டு உடுத்து பொன் அம் கலைகள் புறம் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/1
கடித்து கிடந்து கவின் வளரும் காய் பொன் மகரம் கதிர் முலை மேல் – சிந்தா:13 2695/2
ஒவ்வா பஞ்சி மெல் அணை மேல் அசைந்தார் ஒண் பொன் கொடி அன்னார் – சிந்தா:13 2701/4
ஓம்பாது ஒண் பொன் சொரி மாரி உலகம் உண்ண சிதறினான் – சிந்தா:13 2702/4
கொய் பூ மாலை குழல் மின்னும் கொழும் பொன் தோடும் குண்டலமும் – சிந்தா:13 2706/2
பொடித்து பொன் பிதிர்ந்த ஆகத்து இளையவர் புகழ்ந்து சூழ – சிந்தா:13 2709/2
இலங்கு பொன் ஆரம் மார்பின் இந்திரன் உரிமை சூழ – சிந்தா:13 2710/1
கலந்த பொன் காவு காண்பான் காமுற புக்கதே போல் – சிந்தா:13 2710/2
அலங்கு பொன் கொம்பு அனாரும் மன்னனும் ஆட மாதோ – சிந்தா:13 2710/3
கலவியில் படுத்த காய் பொன் கம்பலம் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:13 2711/4
நல்வினை என்னும் நன் பொன் கற்பக மகளிர் என்னும் – சிந்தா:13 2728/1
செல்வ பொன் சிறுவர் என்னும் தாமங்கள் தாழ்ந்து நின்றது – சிந்தா:13 2728/3
எரி பொன் மேகலை இலங்கு அரி சிலம்பொடு சிலம்பும் – சிந்தா:13 2758/1
அரி பொன் கிண்கிணி அணி இழை அரிவையர் புணர்ந்து – சிந்தா:13 2758/2
பூ ததை கொம்பு போன்று பொன் இழை சுடரும் மேனி – சிந்தா:13 2804/1
அரவ மேகலைகள் அம் பொன் கிண்கிணி சிலம்பொடு ஆர்ப்ப – சிந்தா:13 2806/3
இனிதினின் இலங்கு பொன் தோடு ஏற்று-மின் குழைகள் பொங்க – சிந்தா:13 2807/3
இலங்கு பொன் கலசம் அன்ன எரி மணி முலைகள் பாய – சிந்தா:13 2809/2
இலங்கு செம்பொன் எயில் மூன்றும் எரி பொன் முத்த குடை மூன்றும் – சிந்தா:13 2813/1
மெய் புகு பொன் அணி கவசம் ஒப்பன – சிந்தா:13 2819/2
பொடித்த பொன் தாமரை அனைய பொங்கு அழல் – சிந்தா:13 2830/3
இலங்கு பொன் குவடு சாந்தம் எழுதியது அனைய தோள் மேல் – சிந்தா:13 2836/1
குண்டலம் குலவி மின்ன பொன் அரி மாலை தாழ – சிந்தா:13 2837/1
பொன் மலர் காவு புக்கும் புரி மணி வீணை ஓர்த்தும் – சிந்தா:13 2840/2
பூ முற்றும் தடம் கண்ணாளும் பொன் நெடும் குன்று அனானும் – சிந்தா:13 2841/1
மல்லை வென்று அகன்று பொன் மலர்ந்த மார்பினான் – சிந்தா:13 2849/4
பதி பொன் நகரின் படி கொண்டதுவே – சிந்தா:13 2854/4
பூமி மா திலகம் எனும் பொன் கிளர் – சிந்தா:13 2855/2
விரும்பு பொன் தட்டு-இடை வெள்ளி கிண்ணம் ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2861/1
பொருந்து பொன் தாமரை ஒடுங்கி புக்கு ஒளித்து – சிந்தா:13 2861/3
வட மலை பொன் அனார் மகிழ்ந்து தாமரை – சிந்தா:13 2863/1
நாளினும் நஞ்சு துய்த்தேன் நச்சு அறை ஆக நன் பொன்
தோளியர் துறந்து தூய்தா தவம் செய்வல் அடிகள் என்றான் – சிந்தா:13 2882/3,4
நல் பொறி குயிற்றி வல்லான் செய்தது ஓர் நன் பொன் பாவை – சிந்தா:13 2886/1
பொன் பொறி கழல எல்லா பொறிகளும் கழல்வதே போல் – சிந்தா:13 2886/2
பொன் ஆர மார்ப சிறைப்பட்டனை போலும் என்றான் – சிந்தா:13 2890/3
சீர் அணி மாதவர் செழும் பொன் பாதமே – சிந்தா:13 2892/4
பொன் வரை நிலா கதிர் பொழிந்து போர்த்த போல் – சிந்தா:13 2895/1
ஒள் எயிற்றவர்கள் பொன் பூத்து ஒளி மணி உருவம் நீத்தார் – சிந்தா:13 2897/4
கழு மணி ஆர மார்பின் காவலன் மக்கள் காய் பொன்
எழு வளர்ந்து அனைய திண் தோள் இளையவர் தம்முள் மூத்த – சிந்தா:13 2905/1,2
பொன் திகழ் உருவில் தம்பி புதல்வனை தந்து போற்றி – சிந்தா:13 2914/2
பொன் தெளித்த தாமம் புரி முத்தம் மிளர் தாமம் – சிந்தா:13 2919/3
பொன் அரிய கிண்கிணியும் பூம் சிலம்பும் ஏங்க – சிந்தா:13 2921/3
பொன் துலாம் பொன் அனீர் தருதும் பாகு நீர் – சிந்தா:13 2937/1
பொன் துலாம் பொன் அனீர் தருதும் பாகு நீர் – சிந்தா:13 2937/1
பொய் பட உரைத்தது உண்டோ பொன் அனீர் நம்முள் நாமால் – சிந்தா:13 2938/4
பொன் நகர வீதி புகுந்தீர் பொழி முகிலின் – சிந்தா:13 2961/1
புல்லார் உயிர் செகுத்த பொன் அம் திணி தோளாய் – சிந்தா:13 2963/1
பூ பரிவார் பொன் செய் கலம் பரிவார் பொன் வளையை – சிந்தா:13 2965/1
பூ பரிவார் பொன் செய் கலம் பரிவார் பொன் வளையை – சிந்தா:13 2965/1
போற்றிய மணியும் பொன்னும் பின் செலா பொன் அனீரே – சிந்தா:13 2986/2
நாமம் சால் கதியின் நீங்கி நன் பொன் மேல் உலகின் உச்சி – சிந்தா:13 2988/2
அறிந்தவர் ஆய்ந்த மாலை அணிந்த பைம் கூந்தலாய் பொன்
நிறம் தரு கொம்பு நீல கதிர் கற்றை உமிழ்வவே போல் – சிந்தா:13 2994/2,3
புலம் புரிந்து உயர்ந்தன இரண்டு பொன் நிற – சிந்தா:13 2995/3
பொன் சொரி தாமரை போது போன்றவே – சிந்தா:13 2996/4
ஞாலம் முற்றிய பொன் வரை நன்று-அரோ – சிந்தா:13 3003/3
ஏயிற்று இந்திரன் பொன் நகரின் புறம் – சிந்தா:13 3004/2
தொத்து ஒளிர் தாமமும் சொரி பொன் தாமமும் – சிந்தா:13 3010/2
பொன் வரை வாய் திறந்த ஆங்கு புங்கவன் – சிந்தா:13 3016/2
சேடு ஆர் பொன் திரு மணி வைர தொத்து அணிந்து உலகு ஓம்பும் – சிந்தா:13 3018/1
செழும் பொன் வேய்ந்து மணி அழுத்தி திருவார் வைரம் நிரைத்து அதனுள் – சிந்தா:13 3021/1
குண்டலமும் பொன் தோடும் பைம் தாரும் குளிர் முத்தும் – சிந்தா:13 3022/1
தூய் திரள் மணி தாமம் சொரிந்து பொன் நிலம் நக்க – சிந்தா:13 3024/1
புடை பணிந்து இருந்த அ புலவன் பொன் நகர் – சிந்தா:13 3025/2
ஒத்து ஒளி பெருகிய உருவ பொன் நகர் – சிந்தா:13 3026/1
வித்தகன் வலம்செய்து விழு பொன் பூமி போய் – சிந்தா:13 3026/2
நலிந்து மின் நகு மணி நன் பொன் பேர் இழை – சிந்தா:13 3029/2
சென்றன விடுக்கிய செல்வன் பொன் மயிர் – சிந்தா:13 3034/2
மேல் படு கற்பக மாலை வேய்ந்து பொன்
ஏற்பு உடை படலிகை எடுத்து கொண்டு போய் – சிந்தா:13 3035/1,2
புக்கான் சுதஞ்சணனும் பொன் தாமரை மகளிர் – சிந்தா:13 3038/1
பொன் நா வழியால் புகழ் நா வழித்து ஆய்ந்த மெல் கோல் – சிந்தா:13 3045/1
பொறி வரி வண்டு பாடும் பூம் சுண்ணம் நிறைந்த பொன் செப்பு – சிந்தா:13 3047/2
புனை முடி மன்னர் ஈண்டி பொன் எயில் புறத்து விட்டார் – சிந்தா:13 3051/3
பொன் இயல் கற்பக போக பூமியார் – சிந்தா:13 3056/2
பொரு இல் பொன் முழை போர் புலி போதகம் – சிந்தா:13 3068/2
நளி சிலம்பதனின் உச்சி நாட்டிய பொன் செய் கந்தின் – சிந்தா:13 3070/1
கறை முகில் சொரிய காய் பொன் கற்பக மாலை ஏந்தி – சிந்தா:13 3084/2
வழங்கு பொன் வரை வளரும் பைம் கண் மா உரையாதோ – சிந்தா:13 3088/4
பூட்கையை முனியின் வாமன் பொன் அடி தொழு-மின் என்றான் – சிந்தா:13 3106/4
பொன் உயிராய் பிறந்து உயர்ந்து போகுமே – சிந்தா:13 3107/4
மணி உயிர் பொன் உயிர் மாண்ட வெள்ளியின் – சிந்தா:13 3111/1
வந்து பொன் மாரி சிந்தி மலர் மழை சொரிந்து சாந்தும் – சிந்தா:13 3115/3
பூ அலர் முல்லை கண்ணி பொன் ஒரு பாகம் ஆக – சிந்தா:13 3117/2
அரிவையை புல்லி அம் பொன் அணி கிளர் மாடத்து இன் தேன் – சிந்தா:13 3118/2
சூழ் பொன் பாவையை சூழ்ந்து புல்லிய – சிந்தா:13 3120/1
பூ மென் கற்பக பொன் மரங்கள் போல் – சிந்தா:13 3122/2
புலவி ஆதலால் பொன் அம் கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 3123/2
பொன் அணிந்து பூஞ்சுண்ணம் தைவர – சிந்தா:13 3127/3
மண் கனிந்த பொன் முழவ மழையின் விம்ம மா மணி யாழ் தீம் குழல்கள் இரங்க பாண்டில் – சிந்தா:13 3138/1
புருவ சிலை நுதல் பொன் துஞ்சும் அல்குல் – சிந்தா:13 3141/1

TOP


பொன்_தொடி (2)

அற்றது ஓர் கோதையின் பொன்_தொடி சோர்ந்தாள் – சிந்தா:1 226/4
பொன்_தொடி தத்தையீரே பொத்தும் நும் வாயை என்றே – சிந்தா:12 2511/3

TOP


பொன்_தொடிக்கு (1)

பொன்_தொடிக்கு இறத்தல் இல்லை புலம்பு கொண்டு அழேற்க என்றான் – சிந்தா:5 1285/3

TOP


பொன்செய் (1)

புனை கதிர் மருப்பு தாடி மோதிரம் செறித்து பொன்செய்
கனை கதிர் வாளை ஏந்தி கால் கழல் அணிந்து நம்மை – சிந்தா:10 2279/1,2

TOP


பொன்ற (1)

உழப்பு எருது பொன்ற புடைத்து உழுது விட்டால் – சிந்தா:13 2783/2

TOP


பொன்றல் (1)

புடைத்திட அலறி ஆற்றார் பொன்றினும் பொன்றல் செல்லார் – சிந்தா:13 2767/3

TOP


பொன்றி (1)

பொன்றி வாடிய மேனியர் பொன் நிறை சுருங்கார் – சிந்தா:12 2380/2

TOP


பொன்றிய (1)

பொன்றிய உயிரை மீட்டான் பூஞ்சிகை போது வேய்ந்தான் – சிந்தா:5 1342/1

TOP


பொன்றினானேல் (1)

பொறி குலாய் கிடந்த மார்பின் புண்ணியன் பொன்றினானேல்
வெறி குலாய் கிடந்த மாலை வெள் வளை முத்தம் நீக்கி – சிந்தா:7 1706/1,2

TOP


பொன்றினும் (1)

புடைத்திட அலறி ஆற்றார் பொன்றினும் பொன்றல் செல்லார் – சிந்தா:13 2767/3

TOP


பொன்று (1)

போ உடம்பு வாழ் உயிர் பொன்று நீயும் இன்று எனா – சிந்தா:4 1104/2

TOP


பொன்றுக (1)

பொன்றுக பசியும் நோயும் பொருந்தல் இல் பகையும் என்ன – சிந்தா:11 2375/3

TOP


பொன்றும் (4)

பொருந்திற்று அன்றால் இது என்னாய் பொன்றும் அளித்து இ உயிர் என்னாய் – சிந்தா:7 1661/3
புழு சொரிய துன்பம் பொறுக்கலா பொன்றும் – சிந்தா:13 2783/4
உரம் கெட்டு உறுப்பு அழுகி புல் உண்ணா பொன்றும் – சிந்தா:13 2784/4
வாய்ப்படல் இன்றி பொன்றும் வல்லன் ஆய் மன்னன் கொள்ளின் – சிந்தா:13 2907/3

TOP


பொன்றுமால் (1)

புனை நலம் அழகு கல்வி பொன்றுமால் இன்றோடு என்பார் – சிந்தா:4 1108/3

TOP


பொன்றுவித்தீர் (1)

புடைத்து என் நாயினை பொன்றுவித்தீர் உயிர் – சிந்தா:4 940/1

TOP


பொன்னகர் (2)

புகழலாம் படித்து அன்று இது பொன்னகர்
அகழ்தல் மா கடல் அன்னது ஓர் சும்மைத்தே – சிந்தா:1 138/3,4
பொன்னகர் பொலிய புக்கு பொங்கு மா மழைகள் தங்கும் – சிந்தா:3 536/2

TOP


பொன்னம் (1)

பூம் தாம கொம்பு ஆட கண்டார் எல்லாம் புன மயிலே அன்னமே பொன்னம் கொம்பே – சிந்தா:3 680/3

TOP


பொன்னாம் (1)

பொய்ப்பொருள் பிறகள் பொன்னாம் புகழும் ஆம் துணைவி ஆக்கும் – சிந்தா:7 1595/3

TOP


பொன்னார் (4)

பொன் புனை யூகம் மந்தி பொறி மயிர் புறவம் பொன்னார்
மென் புனம் மருளின் நோக்கின் மான் இனம் ஆதி ஆக – சிந்தா:3 564/2,3
மிடைந்து பெய் மணி கண் பீலி மின்னு சாந்து ஆற்றி பொன்னார்
அடைந்து வீசு ஆல வட்டம் அரிவையர் ஏந்தி ஆற்ற – சிந்தா:3 839/2,3
போர் அரவ களம் போன்று பொன்னார் புனல் – சிந்தா:4 914/3
பொன்னார் இஞ்சி புகழ் வேந்தே பொறியின் வேட்கை கடல் அழுந்தி – சிந்தா:5 1243/3

TOP


பொன்னால் (2)

அடி மனை பவளம் ஆக அரும் பொன்னால் அலகு சேர்த்தி – சிந்தா:3 837/1
ஓர் இடம் செய்து பொன்னால் அவன் உரு இயற்றி ஊரும் – சிந்தா:12 2573/2

TOP


பொன்னில் (1)

சட்டகம் பொன்னில் செய்து தண் கதிர் வெள்ளி வேய்ந்து – சிந்தா:12 2523/1

TOP


பொன்னின் (5)

கண்டு உருகு பொன்னின் நிலம் காமுறுவ புனைந்தார் – சிந்தா:3 592/4
கொழிப்பரும் பொன்னின் தோன்றும் கொள்கைத்தால் கொடியே என்றான் – சிந்தா:7 1584/4
பொன்னின் ஆகும் பொரு படை அ படை – சிந்தா:8 1923/1
பொன்னின் புனைந்து தான் போக்க நிகழ்வது ஓரான் மகிழ்வு எய்தி – சிந்தா:10 2175/3
போர் கோலம் நீக்கி புகழ பொன்னின் எழுதப்பட்ட – சிந்தா:11 2352/1

TOP


பொன்னினால் (1)

பொன்னினால் உடையும் கற்பு என்று உரைத்தவர் பொய்யை சொன்னார் – சிந்தா:5 1260/3

TOP


பொன்னும் (10)

மணியும் முத்தும் மாசறு பொன்னும் பவளமும் – சிந்தா:1 365/1
பால் வரை மணியும் பொன்னும் பற்பல கொண்டு புக்கு – சிந்தா:3 588/2
கொங்கு உண் குழலாள் மெல் ஆகத்த கோங்கு அரும்பும் கொழிப்பில் பொன்னும்
அம் கை குழியா அரக்கு ஈத்த செம் தளிர் நெய் தோய்த்த போலும் – சிந்தா:3 643/2,3
வள்ளி வாரிய குழியின் வளர் பொன்னும் வயிரமும் இமைக்கும் – சிந்தா:7 1565/1
பொன்னும் பூத்தது ஓர் கற்பக பூ மரம் – சிந்தா:7 1716/2
பல் கதிர் மணியும் பொன்னும் பவழமும் குயிற்றி செய்த – சிந்தா:10 2139/1
விட்டு நீர் நெல்லும் பொன்னும் வழங்கு-மின் விளைவ கூறின் – சிந்தா:10 2150/2
பொன்னும் வெள்ளியும் மணியினும் பொலிந்து வெண் மதியம் – சிந்தா:10 2162/2
பொன்னும் வெள்ளியும் புணர்ந்து என வயிற்று அகம் பொருந்தி – சிந்தா:13 2754/2
போற்றிய மணியும் பொன்னும் பின் செலா பொன் அனீரே – சிந்தா:13 2986/2

TOP


பொன்னே (2)

பொத்து இலத்து உறையும் ஆந்தை புணர்ந்து இருந்து உரைக்கும் பொன்னே
நித்தில முறுவல் உண்டான் நீங்கினான் அல்லன் கண்டாய் – சிந்தா:5 1395/3,4
வரை விளை வளர் பொன்னே வலம்புரி ஒரு மணியே – சிந்தா:12 2430/1

TOP


பொன்னை (2)

பொன்னை விட்ட சாயலாள் புணர் முலை தடத்தினால் – சிந்தா:3 708/1
பொன்னை கண்டு அனைய சாயலவர் புரிந்து அடிசில் ஏந்த – சிந்தா:7 1743/2

TOP


பொன்னொடு (1)

நலம் கொள் பொன்னொடு நல் மணி சிந்தலால் – சிந்தா:1 35/3

TOP


பொனம் (1)

பொனம் கொடி மயில் அனார் புல்ல மா பிடி – சிந்தா:13 3135/3

TOP


பொனாய் (1)

அரும் பொனாய் கேண்மோ என்றான் அலை கடல் விருப்பில் கொண்டாள் – சிந்தா:1 388/4

TOP


பொனால் (1)

அம் பொனால் தெளிந்த பாவை அனையவர் தம்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2918/3

TOP


பொனில் (1)

பண்ணினார் முடி பழிச்சிய மணி பொனில் குயிற்றி – சிந்தா:11 2362/3

TOP


பொனின் (4)

கோடு உயர் கொழும் பொனின் குன்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:1 59/4
மணி இரு தலையும் சேர்த்தி வான் பொனின் இயன்ற நாணால் – சிந்தா:4 977/1
அகில் தரு கொழும் புகை மாடத்து ஆய் பொனின்
முகில் தலை விலங்கிய மொய் கொள் நீள் கொடி – சிந்தா:5 1251/1,2
ஓடு மா மதி உரிஞ்சும் ஒண் பொனின்
மாட கீழ் நிலை மகிழ்ந்து வைகினார் – சிந்தா:13 2687/3,4

TOP


பொனும் (4)

அரும் பொனும் வெள்ளியும் மணியும் அல்லது – சிந்தா:1 97/1
அரும் பொனும் மணியும் முத்தும் காணமும் குறுணி ஆக – சிந்தா:1 369/1
நலம் கிளர் காணமும் மணியும் நன் பொனும்
வலம்புரி முத்தமும் குவித்த மங்கலம் – சிந்தா:12 2410/1,2
வித்திய வேங்கை வீயும் விழு பொனும் விளங்க காம – சிந்தா:12 2539/2

TOP