பெ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பெட்ட 1
பெட்டதே 1
பெட்டை 1
பெட்டையோடு 1
பெட்ப 1
பெடை 13
பெடையின் 1
பெடையினோடு 1
பெடையே 1
பெடையை 2
பெண் 39
பெண்-பால் 1
பெண்_கொடி 1
பெண்கள் 2
பெண்டிர் 2
பெண்டிர்-தம் 1
பெண்டிராய் 1
பெண்டிரில் 1
பெண்டிரும் 1
பெண்டிரை 2
பெண்ணாய் 1
பெண்ணார் 1
பெண்ணின் 3
பெண்ணினோடும் 1
பெண்ணுக்கு 1
பெண்ணும் 1
பெண்ணை 6
பெண்ணொடும் 1
பெண்ணோ 1
பெண்பாலவர்கட்கு 1
பெண்பாலேன் 1
பெண்மை 5
பெண்மையால் 2
பெண்மையும் 1
பெண்மையை 1
பெதும்பையர் 1
பெய் 39
பெய்க 2
பெய்த 18
பெய்தது 2
பெய்தலின் 1
பெய்தனர் 1
பெய்தனவே 1
பெய்தார் 1
பெய்தால் 1
பெய்திட்டு 1
பெய்து 20
பெய்தோர் 1
பெய்பவே 1
பெய்ம் 4
பெய்யா 1
பெய்யினும் 1
பெய்யும் 2
பெய்வார் 1
பெய்வான் 1
பெய 1
பெயப்பட்ட 2
பெயர் 13
பெயர்க்க 1
பெயர்க்கலாமோ 1
பெயர்க்கும் 1
பெயர்க 1
பெயர்த்த 1
பெயர்த்தல் 1
பெயர்த்து 2
பெயர்ந்த 1
பெயர்ந்ததே 2
பெயர்ந்து 6
பெயர்பவோ 1
பெயர 1
பெயராய் 1
பெயரால் 1
பெயரினால் 1
பெயரினாளை 1
பெயரினாற்கு 1
பெயரீர் 1
பெயரும் 2
பெயல் 4
பெரிது 16
பெரிதும் 16
பெரிதே 1
பெரிய 20
பெரியமே 1
பெரியர் 4
பெரியவர் 2
பெரியவன் 2
பெரியள் 1
பெரியன 1
பெரியாய் 1
பெரியானை 1
பெரியை 1
பெரியோய் 1
பெரியோர் 2
பெரு 47
பெருக்கலும் 1
பெருக்கி 1
பெருக 3
பெருகல் 1
பெருகி 4
பெருகிய 1
பெருகிற்று 1
பெருகு 2
பெருகுகின்ற 2
பெருகும் 1
பெருந்தகை 3
பெருநாளால் 1
பெருநிலத்து 1
பெரும் 76
பெரும 2
பெருமகன் 8
பெருமாட்டி 3
பெருமாற்கு 1
பெருமான் 8
பெருமானார் 1
பெருமானுக்கு 1
பெருமானே 3
பெருமானை 3
பெருமை 3
பெற்ற 29
பெற்ற-போதே 1
பெற்றது 3
பெற்றதும் 1
பெற்றவர்கள் 1
பெற்றவரும் 1
பெற்றன 1
பெற்றனன் 1
பெற்றாம் 3
பெற்றாய் 3
பெற்றார் 7
பெற்றாரின் 1
பெற்றால் 1
பெற்றான் 4
பெற்றி 2
பெற்றித்து 1
பெற்றிய 1
பெற்றியே 1
பெற்றீர் 1
பெற்று 14
பெற்றும் 2
பெற்றே 1
பெற்றேன் 10
பெற 10
பெறப்பட்ட 1
பெறல் 15
பெறலரும் 1
பெறலே 1
பெறற்கு 1
பெறா 4
பெறாதது 1
பெறாது 7
பெறாமை 1
பெறாய் 1
பெறாஅது 1
பெறினும் 1
பெறீர் 1
பெறு 5
பெறுக 5
பெறுகலான் 1
பெறுகோ 1
பெறுதலும் 2
பெறுதி 2
பெறுதிர் 1
பெறுநர் 1
பெறும் 3
பெறுமே 1
பெறுவார் 2

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


பெட்ட (1)

பெரிய இன்பத்து இந்திரனும் பெட்ட செய்கை சிறு குரங்கும் – சிந்தா:13 2815/1

TOP


பெட்டதே (1)

பேது செய்து பிளந்திடல் பெட்டதே – சிந்தா:8 1920/4

TOP


பெட்டை (1)

எழுந்து விண் படரும் சிங்கம் பெட்டை மேல் இவர்ந்து நின்றால் – சிந்தா:3 752/1

TOP


பெட்டையோடு (1)

தன் துணை பெட்டையோடு தான் புறப்பட்டது ஒத்தான் – சிந்தா:4 1084/3

TOP


பெட்ப (1)

பெரு வெண் திங்கள் மால் அக பூ மலைந்து பெட்ப நகுகின்றது – சிந்தா:7 1662/1

TOP


பெடை (13)

திளைத்தலின் பெடை மயில் தெருட்டும் செம்மற்றே – சிந்தா:1 50/4
அன்பு கொள் மட பெடை அலமந்து ஆங்கு அகல்வதனை – சிந்தா:3 648/2
கண்டு ஆனா மட பெடை கிளி என போய் கை அகல – சிந்தா:3 649/2
தன் சிறகால் பெடை தழுவ தலைவந்தது இளவேனில் – சிந்தா:3 649/4
வெறுத்து ஆங்கே மட பெடை விழைவு அகன்று நடப்பதனை – சிந்தா:3 650/2
நல்ல பெடை அன்னம் நாண அடி ஒதுங்கி – சிந்தா:3 737/2
அரத்த வாய் பவள செம் தாள் பெடை அன்னம் அழுவது ஒத்தாள் – சிந்தா:5 1385/4
காமரு பெடை தழீஇ அன்னம் கண்படும் – சிந்தா:7 1615/3
வண் சிறை பவள செ வாய் பெடை அன்ன மடமை கூர – சிந்தா:7 1623/1
பெடை மயில் சாயலாள் தன் பேது கண்டு ஆங்கு மீண்டேன் – சிந்தா:7 1744/4
அன்ன பெடை நடையாள் ஆய் மயில் போல் வீழ்ந்தனளே – சிந்தா:7 1807/4
அரிது உணர் அன்னம் பெடை என தழுவி அன்மையின் அலமரல் எய்தி – சிந்தா:10 2103/3
அன்ன பெடை நடுக்கி அசைந்து தேற்றா நடையாளும் – சிந்தா:12 2501/1

TOP


பெடையின் (1)

அலர் மிசை பெடையின் ஊடல் அன்பு கொள் சேவல் நீக்கி – சிந்தா:7 1625/3

TOP


பெடையினோடு (1)

சிறை அன பெடையினோடு ஊடி சேவல் போய் – சிந்தா:1 96/1

TOP


பெடையே (1)

அன்ன பெடையே தொழுதேன் அன்னை கொடியள் கண்டாய் – சிந்தா:4 920/2

TOP


பெடையை (2)

தன் பெடையை குயில் தழுவ தலைவந்தது இளவேனில் – சிந்தா:3 648/4
கெழுவி பெடையை கிளர் சேவல் தழீஇ – சிந்தா:5 1187/3

TOP


பெண் (39)

பெண் ஆர் அமிர்தின் பெரு வாரியுள் பட்டவாறும் – சிந்தா:0 24/4
பெண் பால் அமிர்தின் நலம் பெற்றதும் பொற்ப செங்கோல் – சிந்தா:0 26/3
பெண் வலை படாதவர் பீடின் ஓங்கிய – சிந்தா:1 78/3
பெருகு காரிகை பேசுவல் பெண் அணங்கு – சிந்தா:1 163/3
பெண் அரும் கலத்தொடு பிணைந்த பேர் அருள் – சிந்தா:1 198/2
பெண் மயமோ பெரிதே மடவாய்க்கு என – சிந்தா:1 228/3
பிறை வெல்லும் நுதலினாள் ஓர் பெண்_கொடி வந்து கூந்தல் – சிந்தா:3 668/2
பெண் எனும் உழலை பாயும் பெரு வனப்பு உடைய நம்பி – சிந்தா:3 713/2
பெய் பூம் கழலாற்கு பெண் அரசி ஏந்தினளே – சிந்தா:3 736/4
பித்திகை பிணையல் சூழ்ந்து பெண் கொடி பொலிந்த அன்றே – சிந்தா:4 971/4
பெண் உயிர் அவலம் நோக்கி பெருந்தகை வாழ்வில் சாதல் – சிந்தா:4 978/1
பெண்ணின் மிக்கது பெண் அலது இல்லையே – சிந்தா:4 998/4
பெண் உடை பேதை என்று ஓர் நாள் முற்றும் பிதற்றினானே – சிந்தா:4 1082/4
எல்லை ஆகும் பொது பெண் அவள் யான் குல மங்கையே – சிந்தா:4 1150/4
துளங்கு பெண் பிறப்பும் தோழி இனிது என சொல்லி நிற்பார் – சிந்தா:5 1297/4
தனியேன் ஒரு பெண் உயிர் என்னொடு-தான் – சிந்தா:5 1375/2
பேர் இசை வீணையில் சூட்டி பெண் கொடி – சிந்தா:6 1466/3
பெண் அவா நிற்கும் என்றால் பிணை அனாட்கு உய்தல் உண்டோ – சிந்தா:6 1528/4
பெண் நலம் கிடந்த பேதை பெண் நலம் கனிய நின்றாள் – சிந்தா:7 1571/4
பெண் நலம் கிடந்த பேதை பெண் நலம் கனிய நின்றாள் – சிந்தா:7 1571/4
பெண் எனப்படுவ கேண்மோ பீடு இல பிறப்பு நோக்கா – சிந்தா:7 1597/1
பெண் இடர் விடுப்ப வாழ்வின் சாதலே பெரிது நன்று என்று – சிந்தா:7 1752/1
என் ஒப்பார் பெண் மகளிர் இ உலகில் தோன்றற்க என்று – சிந்தா:7 1807/3
பெண் நீர்மை மேல் நாள் பிறந்தும் அறியுமோ – சிந்தா:8 1968/4
பேர் கொடுத்தார் பெண் என்றார் கூற்றமே என்றிட்டால் – சிந்தா:8 1970/2
ஆசும் அன்பு இலாத புன் பெண் கூந்தல் யான் அணைவல் என்றான் – சிந்தா:9 2002/4
பெண் நலம் காதலின் பேயும் ஆயினான் – சிந்தா:9 2010/4
செந்தாமரை மகளே அல்லது பெண் சாராத திருவின் மிக்க – சிந்தா:11 2370/3
பெண் உடை பேதை நீர்மை பெரும் தடம் கண்ணிற்று அம்மா – சிந்தா:12 2458/4
பிறை அணி கொண்ட அண்ணல் பெண் ஓர்பால் கொண்டது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2537/4
பெண் பெற்ற பொலிசை பெற்றார் பிணை அனார் பெரிய யாமும் – சிந்தா:12 2546/1
பெண் உரை பிடி கை கூந்தல் பொன் அரி மாலை தாழ – சிந்தா:13 2663/3
பெரு நீர வாள் தடம் கண் பெண் அணங்கு பூம் தார் – சிந்தா:13 2777/3
செறிய சொன்ன பொருள் தெளிந்தார் சேரார் விலங்கில் பெண் ஆகார் – சிந்தா:13 2817/1
பெரும் தகு குறங்குகாள் நீர் பெண் உயிர் அளியதாமே – சிந்தா:13 2947/2
பிளிறி வீழ் பேடி பெண் நோய் அறு வகை துவர்ப்பும் பேசின் – சிந்தா:13 3076/3
ஏழை பெண் பிறப்பு இடிய சிந்தித்தார் – சிந்தா:13 3120/4
ஏசு பெண் ஒழித்து இந்திரர்களாய் – சிந்தா:13 3121/3
நாவில் பெண் பெயர் நவிற்றினீர் என – சிந்தா:13 3124/2

TOP


பெண்-பால் (1)

மின்னு தார் மார்பன் மெய் வெந்து ஆலியின் உருகி பெண்-பால்
அன்ன பார்ப்பு அன்று கொண்ட தடத்து-இடை விடுவித்து இட்டான் – சிந்தா:13 2880/2,3

TOP


பெண்_கொடி (1)

பிறை வெல்லும் நுதலினாள் ஓர் பெண்_கொடி வந்து கூந்தல் – சிந்தா:3 668/2

TOP


பெண்கள் (2)

பெண்கள் கொண்ட விடா பிற செற்றம் என்று – சிந்தா:4 901/2
பெண்கள் ஆவி விடுத்து ஒழிபவோ பெரியோர் நண்பு அடைந்தார் பெயர்பவோ – சிந்தா:12 2589/4

TOP


பெண்டிர் (2)

நன்பால் பசுவே துறந்தார் பெண்டிர் பாலர் பார்ப்பார் – சிந்தா:2 443/3
நண்பொடு பெண்டிர் மக்கள் யாவையும் நண்ணல் ஆகும் – சிந்தா:7 1760/2

TOP


பெண்டிர்-தம் (1)

பெண்டிர்-தம் பெரு நலம் கடந்து பெற்ற பேர் – சிந்தா:1 182/3

TOP


பெண்டிராய் (1)

பெண்டிராய் பிறந்தார் பெரியர் போத என்பார் – சிந்தா:12 2550/4

TOP


பெண்டிரில் (1)

பிழி பொலி கோதை போல் ஆம் பெண்டிரில் பெரியள் நோற்றாள் – சிந்தா:12 2551/3

TOP


பெண்டிரும் (1)

பெண்டிரும் ஆண்மை வெஃகி பேதுறு முலையினாளை – சிந்தா:3 587/3

TOP


பெண்டிரை (2)

பேரினும் பெண்டிரை பொறாது சீறுவாள் – சிந்தா:4 1018/1
பிழிபடு கோதை போல் ஆம் பெண்டிரை கெட பிறந்தாள் – சிந்தா:12 2512/4

TOP


பெண்ணாய் (1)

உள் உயிர் அறிய பெண்ணாய் பிறந்தது ஓர் தோற்றம் ஒத்தார் – சிந்தா:12 2529/4

TOP


பெண்ணார் (1)

பெண்ணார் அமிர்தே அவன் பெற்ற அமிர்தே – சிந்தா:4 1065/3

TOP


பெண்ணின் (3)

பெண்ணின் இன்பம் பெரிது என தாழ்ந்து அவன் – சிந்தா:1 244/2
பெண்ணின் மிக்கது பெண் அலது இல்லையே – சிந்தா:4 998/4
பீடு அழிந்து உருகும் பெண்ணின் பேதையார் இல்லை என்றாள் – சிந்தா:5 1388/4

TOP


பெண்ணினோடும் (1)

பிடி முதிர் முலையினாள் தன் தழை துகில் பெண்ணினோடும்
தொடு மரை தோலன் வில்லன் மரவுரி உடையன் தோன்ற – சிந்தா:5 1231/2,3

TOP


பெண்ணுக்கு (1)

பெண்ணுக்கு அணியாக வேண்டி மேலை பெரியோர் பெருமான் படைத்தான் என்று – சிந்தா:9 2066/3

TOP


பெண்ணும் (1)

பெண்ணும் ஆணும் இரங்க பெருமான் மகன் சாமியை – சிந்தா:4 1158/3

TOP


பெண்ணை (6)

ஓலை தாழ் பெண்ணை மா மடல் ஊர்தலை – சிந்தா:4 999/3
மடல் அணி பெண்ணை ஈன்ற மணி மருள் குரும்பை மான – சிந்தா:9 2053/1
கரும் கனி பெண்ணை அம் கானல் கால் பொர – சிந்தா:10 2227/3
முலை ஈன்ற பெண்ணை திரள் தாமங்கள் தாழ்ந்து முற்றும் – சிந்தா:11 2351/1
கொழு மடல் பெண்ணை ஈன்ற குரும்பையும் செப்பும் கொன்ற – சிந்தா:12 2526/1
சூழ் குலை பெண்ணை நெற்றி தொடுத்த தீம் கனிகள் ஊழ்த்து – சிந்தா:13 2763/2

TOP


பெண்ணொடும் (1)

பேதை யாரொடும் பெண்ணொடும் பேசன்-மின் – சிந்தா:7 1815/4

TOP


பெண்ணோ (1)

பெண்ணோ அமுதோ பிணையோ என பிதற்றி – சிந்தா:13 2960/2

TOP


பெண்பாலவர்கட்கு (1)

பெண்பாலவர்கட்கு அணியாய் பிரியாத நாணும் – சிந்தா:8 1961/1

TOP


பெண்பாலேன் (1)

ஒரு பெண்பாலேன் யான் ஆக உலகம் எல்லாம் பகை ஆகி – சிந்தா:7 1662/3

TOP


பெண்மை (5)

பெண்மை நாண் வனப்பு சாயல் பெரு மட மாது பேசின் – சிந்தா:1 356/1
பேர் நலம் பொறித்த பெண்மை பெரு விளக்கு ஆகி நின்றாள் – சிந்தா:6 1450/4
பிழிந்து கொள்வு அனைய பெண்மை பெய் வளை தோளி-தன்னோடு – சிந்தா:6 1496/3
மட நடை பெண்மை வனப்பு என்பது ஓராய் – சிந்தா:10 2125/1
பெண்மையை பெண்மை என்னார் பேர் உணர்வு உடைய நீரார் – சிந்தா:13 2611/3

TOP


பெண்மையால் (2)

பெருந்தகை மார்பில் துஞ்சி பெண்மையால் பிணிக்கும் நீரார் – சிந்தா:5 1298/2
பெண்மையால் பழித்த மந்தி பெரு மகிழ் உவகை செய்வான் – சிந்தா:13 2724/2

TOP


பெண்மையும் (1)

எங்கள் பெண்மையும் ஈர் மலர் தார் மன்னர் – சிந்தா:3 763/1

TOP


பெண்மையை (1)

பெண்மையை பெண்மை என்னார் பேர் உணர்வு உடைய நீரார் – சிந்தா:13 2611/3

TOP


பெதும்பையர் (1)

பின் நிறீஇ வைத்த போல பெதும்பையர் விதும்பி நின்றார் – சிந்தா:12 2530/4

TOP


பெய் (39)

கலன் பெய் பேழை கவிழ்த்தவும் போன்றவே – சிந்தா:1 35/4
மல்லல் அம் தெங்கு இளநீர் பெய் பண்டியும் – சிந்தா:1 62/1
பொங்கு மென் மலர் பெய் சேக்கை பொலிந்து விண் புகற்சி உண்டே – சிந்தா:1 108/4
மவ்வல் அம் குழலினார் மணி கலம் பெய் மாடமும் – சிந்தா:1 153/3
சேடு ஆவ நாழிகையின் புடை திரண்டு தேன் நெய் பெய்
வாடாத காம்பே போல் கணைக்கால் இன் வனப்பினவே – சிந்தா:1 176/3,4
பெய் மலர் அலங்கல் மார்ப பெரும் பழி ஆயிற்று அன்றே – சிந்தா:1 208/4
பேதை நீ பெரிதும் பொல்லாய் பெய் வளை தோளி என்றான் – சிந்தா:1 269/4
பூ பெய் செம்பொன் கோடிகமும் பொன் ஆர் ஆலவட்டமும் – சிந்தா:1 352/1
பெய் பெய் என்று உரைப்ப யானும் பெரும் கடல் வெள்ளி குன்றம் – சிந்தா:1 400/2
பெய் பெய் என்று உரைப்ப யானும் பெரும் கடல் வெள்ளி குன்றம் – சிந்தா:1 400/2
தான் ஒன்று முடங்கிற்று ஒன்று நிமிர்ந்தது சரம் பெய் மாரி – சிந்தா:2 452/3
வேல் பரந்து அனைய கண்ணார் வெண் மதி கதிர் பெய் கற்றை – சிந்தா:3 541/3
அதிர் குரல் முரசம் நாண அமிர்து பெய் மாரி ஏய்ப்ப – சிந்தா:3 543/2
பொருந்து பொன் கதிர் பெய் கற்றை புணர் கயல் போந்த அன்றே – சிந்தா:3 629/4
பெய் பூம் கழலாற்கு பெண் அரசி ஏந்தினளே – சிந்தா:3 736/4
கலந்தது பெரும் படை கணை பெய் மாரி தூய் – சிந்தா:3 779/1
பிளவு இயல் பயறு பெய் பண்டி உப்பு நீர் – சிந்தா:3 824/3
கடைந்து பெய் மணி கை செம்பொன் காசு அறு தட்டின் சூழ்ந்து – சிந்தா:3 839/1
மிடைந்து பெய் மணி கண் பீலி மின்னு சாந்து ஆற்றி பொன்னார் – சிந்தா:3 839/2
நெய் பெய் நீள் எரி நெற்றி மூழ்கிய – சிந்தா:4 988/1
சென்று அடி தொழுது செல்கு என் தேம் பெய் நீள் குன்றம் என்று – சிந்தா:5 1237/2
திரு கவின் நிறைந்த வெம் கண் பணை முலை தேம் பெய் கோதை – சிந்தா:6 1454/2
பிழிந்து கொள்வு அனைய பெண்மை பெய் வளை தோளி-தன்னோடு – சிந்தா:6 1496/3
பிளிறு வார் இடி முரசு ஆர்ப்ப பெய் கழல் – சிந்தா:7 1617/3
தேன் தயங்கு இணர் பெய் கோதை சிந்தையின் நீட்டினாளே – சிந்தா:7 1701/4
திரு விளை தேன் பெய் மாரி பால்கடல் பெய்தது என்றாள் – சிந்தா:9 2077/4
பெய் தாம மாலை பிடியின் இழிந்து ஏகி மன்னர் – சிந்தா:10 2135/2
தான் யாதும் இன்றி மயங்கி தடம் கண் பெய் மாரி – சிந்தா:10 2137/2
பெய் பூம் கழலான் வேழத்து இழிந்து பிறை போல் குலாய – சிந்தா:10 2198/3
பெய் கயிறு அமைவர பிணித்து முள்ளுறீஇ – சிந்தா:10 2214/2
ஆர்த்த வாய் நிறைய எய்தான் அம்பு பெய் தூணி ஒத்தான் – சிந்தா:10 2286/4
தேம் பெய் கற்பக தாரவன் சேர்தலும் – சிந்தா:11 2336/1
பூம் பெய் கோதை புரிசை குழாம் நலம் – சிந்தா:11 2336/2
பெய் ஆர் முகிலில் பிறழ் பூம் கொடி மின்னின் மின்னா – சிந்தா:11 2342/1
அரி பெய் கண்ணியர்க்கு அநங்கன் ஆயினான் – சிந்தா:12 2425/4
தா மணி நான செப்பும் சலஞ்சல கலன் பெய் செப்பும் – சிந்தா:12 2475/1
மங்கை நல்லார் பவழ அம்மி அரைத்த சாந்தம் மலர் பெய் மாலை – சிந்தா:12 2592/2
பெரும் பார ஆடவர் போல் பெய் பண்டம் தாங்கி – சிந்தா:13 2784/2
உடன் உறீஇ ஓம்பினார் தேம் பெய் கோதையார் – சிந்தா:13 2863/4

TOP


பெய்க (2)

சதுமுகம் ஆக சேனை நமர் தலை பெய்க என்றான் – சிந்தா:3 766/4
திங்கள் மும் மாரி பெய்க திரு அறம் வளர்க செங்கோல் – சிந்தா:13 3146/1

TOP


பெய்த (18)

பல் பழுக்காய் குலை பெய்த பண்டியும் – சிந்தா:1 62/3
பல்லினால் சுகிர்ந்த நாரில் பனி மலர் பயில பெய்த
முல்லை அம் கண்ணி சிந்த கால் விசை முறுக்கி ஆயர் – சிந்தா:2 438/1,2
தெண் கடல் அமிர்தம் பெய்த செப்பு என செறிந்து வீங்கி – சிந்தா:3 587/2
வேலை நெய் பெய்த திங்கள் விரவிய பெயரினாற்கு – சிந்தா:3 671/3
சந்தன சாந்த செப்பும் தண் மலர் மாலை பெய்த
இந்திர நீல செப்பும் இளையவர் ஏந்தினாரே – சிந்தா:3 838/3,4
பூம் துகில் ஆர்ந்த தோணி புனை கலம் பெய்த தோணி – சிந்தா:4 967/2
தீயினுள் அமிர்தம் பெய்த ஆங்கு என் உயிர் செகுப்பல் என்றாள் – சிந்தா:7 1581/4
அந்தரம் புதைய வில்-வாய் அரும் சரம் பெய்த மாரி – சிந்தா:10 2254/3
புரி முத்த மாலை பொன் கோல் விளக்கினுள் பெய்த நெய்யும் – சிந்தா:10 2316/1
பெய்த பொன் செப்பும் மாலை பெரு மணி செப்பும் சுண்ணம் – சிந்தா:12 2474/3
தொய் அற பெய்த தூ நீர் தொடு கடல் பவள செப்பும் – சிந்தா:12 2474/4
குரிசில் மா மேகம் பெய்த கொழும் புயல் காம மாரி – சிந்தா:12 2476/2
பூட்டி குண்டலம் பொற்ப பெய்த பின் – சிந்தா:12 2519/3
பொன் குடம் திரு மணி பொழிய பெய்த போல் – சிந்தா:13 2639/1
குறுகலும் குட நெய் பெய்த கொந்து அழல் போன்று பொங்கி – சிந்தா:13 2773/2
மலம் குவித்து ஆவி வாட்டி வாய் நிறை அமிர்தம் பெய்த
இலங்கு பொன் கலசம் அன்ன எரி மணி முலைகள் பாய – சிந்தா:13 2809/1,2
செய்த பொருள் பெய்த கலன் செம்மை சுடு செம் தீ – சிந்தா:13 2873/3
சுந்தரம் பெய்த யானை தூ மருப்பு இயன்ற வெண் செப்பு – சிந்தா:13 3048/3

TOP


பெய்தது (2)

மின் நெறி பல் கலம் மேதக பெய்தது ஓர் – சிந்தா:1 237/3
திரு விளை தேன் பெய் மாரி பால்கடல் பெய்தது என்றாள் – சிந்தா:9 2077/4

TOP


பெய்தலின் (1)

மோட்டு இரு மணி முகில் முழங்கி பெய்தலின்
ஊட்டரும் அற அமிர்து உலகம் உண்டதே – சிந்தா:13 3060/3,4

TOP


பெய்தனர் (1)

பெய்தனர் பிணையல் மாலை ஓர் இலை சாந்து பூசி – சிந்தா:2 488/3

TOP


பெய்தனவே (1)

கான் தயங்கி நில்லா கரு வினை கால் பெய்தனவே – சிந்தா:13 3102/4

TOP


பெய்தார் (1)

முடுகுபு கோவலர் முந்து கால் பெய்தார் – சிந்தா:7 1850/4

TOP


பெய்தால் (1)

பைம் கண் களிற்றின் மேல் தன் பெயரினால் பறை அறைந்தான் வேல் மாரி பெய்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/3

TOP


பெய்திட்டு (1)

உடற்றும் பிணி தீ உடம்பின் உயிர் பெய்திட்டு
அடுத்து உணர்வு நெய் ஆக ஆற்றல் துவை ஆக – சிந்தா:13 2620/1,2

TOP


பெய்து (20)

கண்டு ஆங்கு உவந்து கடி பெய்து இவண் காத்தும் என்று – சிந்தா:0 22/2
மண நிலை மலர் பெய்து மறுகும் பண்டியும் – சிந்தா:1 61/4
ஒல்கு தீம் பண்டம் பெய்து ஒழுகும் பண்டியும் – சிந்தா:1 62/4
நயந்து எரி பொன் சிலம்பு முத்து அரி பெய்து அகம் நக – சிந்தா:1 177/2
விரும்பு ஆர் முலை கண் கரிந்து திங்கள் வெண் கதிர்கள் பெய்து இருந்த பொன் செப்பே போல் – சிந்தா:1 231/2
வெம் கண் களி யானை வேல் வேந்தனை விறல் எரியின் வாய் பெய்து அவன் பெயர்ந்து போய் – சிந்தா:1 297/2
கை கவி நறு நெய் பெய்து கன்னல் அம் குடங்கள் கூட்டி – சிந்தா:1 400/1
பெய்து தூர்க்கின்ற வண்ணம் விலா புடை பெரிதும் வீங்க – சிந்தா:1 400/3
காற்று என உரறி நாகம் கடாம் பெய்து கனலின் சீறி – சிந்தா:4 981/2
போழ் நிண புழுக்கல் தேன் நெய் பொழிந்து உக பெய்து மாந்தி – சிந்தா:5 1233/3
பெய்து ஒளி மறைத்து நங்கை பிறை என வளர்க்கின்றாளே – சிந்தா:5 1267/4
அழகனை மண்ணு பெய்து ஆங்கு அரும் கடிக்கு ஒத்த கோலம் – சிந்தா:5 1345/2
நிறைந்த பூம் குருந்து உகு தேன் நீர் பெய்து ஆர்த்தன சுரும்பே – சிந்தா:7 1563/4
ஆவது அன்று இன்ன மாட்சி அவனை யான் நிகளம் பெய்து
காவல் செய்திடுவல் வல்லே காளையை கொணர்-மின் என்றான் – சிந்தா:7 1682/3,4
உற்ற தன் சிலையின்-வாய் பெய்து உடு அமை பகழி வாங்க – சிந்தா:10 2191/3
நிரந்து கன்னலும் நெய்யும் நீந்த பெய்து
இரந்து பால் அமிர்து எங்கும் ஊட்டுவார் – சிந்தா:12 2401/1,2
இரு மணி அகலுள் நீர் பெய்து இட-வயின் இரீஇயினாரே – சிந்தா:12 2463/4
நெல் பொரி நிறைய பெய்து நிழல் உமிழ் செம்பொன் மூழி – சிந்தா:12 2464/1
கழும் ஒலி அரவ வானம் கனை பெயல் கடல் பெய்து அன்ன – சிந்தா:12 2526/3
மது நிறை பெய்து விம்மும் மணி குடம் இரண்டு போல – சிந்தா:13 2838/2

TOP


பெய்தோர் (1)

ஒரு மணி அகலுள் பெய்தோர் பொன் அகல் ஆர்ந்த தூபம் – சிந்தா:12 2463/3

TOP


பெய்பவே (1)

நாள்செய் மாலை நகை முடி பெய்பவே – சிந்தா:1 132/4

TOP


பெய்ம் (4)

ஆதி வேதம் பயந்தோய் நீ அலர் பெய்ம் மாரி அமைந்தோய் நீ – சிந்தா:5 1242/1
பேர் இசையான் இசை கேட்டலும் பெய்ம் முகில் – சிந்தா:10 2208/3
அரிந்தது மணி மிடறு அலர் பெய்ம் மாரி தூஉய் – சிந்தா:13 3009/3
கலக்கம் இல் அசுபம் என்னும் குந்தத்தால் கணை பெய்ம் மாரி – சிந்தா:13 3077/3

TOP


பெய்யா (1)

பீர் தங்கி பெய்யா மலரின் பிறிது ஆயினாளே – சிந்தா:8 1960/4

TOP


பெய்யினும் (1)

வாய் புக பெய்யினும் வழுக்கி நல்லறம் – சிந்தா:13 2932/3

TOP


பெய்யும் (2)

அணியும் பெய்யும் மாரியின் ஏற்பார்க்கு அவை நல்கி – சிந்தா:1 365/2
ஆர்ப்பு எதிர்மாரி பெய்யும் அணி நெடும் குன்றம் போல – சிந்தா:3 801/1

TOP


பெய்வார் (1)

தீது இல் ஆரம் நூல் பெய்வார் சிதர்ந்து போக சிந்துவார் – சிந்தா:4 1106/2

TOP


பெய்வான் (1)

விண் புக உயிரை பெய்வான் வீழ்தரு கடாத்த வேழம் – சிந்தா:10 2250/2

TOP


பெய (1)

கன்றினோடு கலங்கின கால் பெய
வென்றி வேல் படை அஞ்சி வனத்தொடு – சிந்தா:10 2171/2,3

TOP


பெயப்பட்ட (2)

கள் வாய் பெயப்பட்ட மாலை கரும் குழல்கள் கண்டார் நைய – சிந்தா:3 638/1
உள் வாய் பெயப்பட்ட வெம் மது செப்பு ஓர் இணை மெல் ஆகம் ஈன்ற – சிந்தா:3 638/2

TOP


பெயர் (13)

சரை எனும் பெயர் உடை தடம் கொள் வெம் முலை – சிந்தா:1 39/3
பெரும் பெயர் பிரமன் என்னும் பீடினால் பெரிய நீரான் – சிந்தா:1 207/1
காதலான் பெயர் சுமந்த கதிர் மணி ஆழி சேர்த்தி – சிந்தா:1 318/3
சீற்ற துப்பின் சீவகன் என்றே பெயர் இட்டார் – சிந்தா:1 361/4
இரு_சுடர் வழங்கும் வையத்து என் பெயர் கெடுக என்றான் – சிந்தா:3 773/4
இன்னது ஓர் நகரில் என்றாங்கு என் பெயர் நிற்க வேண்டும் – சிந்தா:4 906/3
அ நாட்டு அ ஊர் அ பெயர் அல்லா பெயர் சொன்னான் – சிந்தா:7 1637/3
அ நாட்டு அ ஊர் அ பெயர் அல்லா பெயர் சொன்னான் – சிந்தா:7 1637/3
இன் இசை உலகம்-தன்னுள் என் பெயர் சேறல் இன்றாய் – சிந்தா:7 1861/3
நாடி மற்று அவர் பெயர் நயந்து கேட்பினும் – சிந்தா:9 2000/2
மாதவன் என பெயர் வரையின் அம் வரை – சிந்தா:13 2848/1
தீவினை குழவி செற்றம் எனும் பெயர் செவிலி கையுள் – சிந்தா:13 3098/1
நாவில் பெண் பெயர் நவிற்றினீர் என – சிந்தா:13 3124/2

TOP


பெயர்க்க (1)

பால்கடல் பரப்பின் வல்லே படு நிரை பெயர்க்க என்றான் – சிந்தா:7 1858/4

TOP


பெயர்க்கலாமோ (1)

இறந்த நாள் யாவர் மீட்பார் இற்று என பெயர்க்கலாமோ – சிந்தா:13 2616/4

TOP


பெயர்க்கும் (1)

பவ்வ தங்கண் பிறந்து பனி பெயர்க்கும் தண் ஊற்றது ஆகி – சிந்தா:7 1672/1

TOP


பெயர்க (1)

பீடு ஏந்து அரிவையர் இல் பெயர்க என்று ஊடும் மடவார் போல் – சிந்தா:5 1229/2

TOP


பெயர்த்த (1)

வாழியர் இறைவ தேற்றான் மா நிரை பெயர்த்த காளை – சிந்தா:4 1120/1

TOP


பெயர்த்தல் (1)

நா புடை பெயர்த்தல் ஆற்றார் நயந்து நீர் வேட்டு நோக்கி – சிந்தா:13 2772/1

TOP


பெயர்த்து (2)

மன் நிரை பெயர்த்து மைந்தர் வந்தனர் கொள்க வாள் கண் – சிந்தா:2 440/1
மஞ்சு சூழ் கணை மழை பொழிந்து மா நிரை பெயர்த்து
அம்_சில்_ஓதியார் புனைந்த செம் சொல் மாலை சூடினான் – சிந்தா:3 691/3,4

TOP


பெயர்ந்த (1)

ஆன் நிரை பெயர்ந்த ஆயர் ஆர்த்தனர் அணி செய் திண் தோள் – சிந்தா:2 452/2

TOP


பெயர்ந்ததே (2)

பில்கும் மும்மத வேழம் பெயர்ந்ததே – சிந்தா:4 984/4
உள்ளத்தை உணர்வின் மிக்கான் ஒழித்திட பெயர்ந்ததே போல் – சிந்தா:10 2186/2

TOP


பெயர்ந்து (6)

வெம் கண் களி யானை வேல் வேந்தனை விறல் எரியின் வாய் பெய்து அவன் பெயர்ந்து போய் – சிந்தா:1 297/2
துன்னி ஓர் ஓலை நீட்டி தொழுதனன் பெயர்ந்து நிற்ப – சிந்தா:3 842/3
போது என கிடந்த வாள் கண் புடை பெயர்ந்து இமைத்தல் செல்லாது – சிந்தா:5 1262/1
பையவே பெயர்ந்து போகி பனி மலர் கோதை மார்பின் – சிந்தா:7 1718/3
குழைந்த தார் நெகிழ்ந்த தானை கொற்றவன் பெயர்ந்து போகி – சிந்தா:13 2720/2
பிணி அவிழ்ந்த கற்பகமும் பெயர்ந்து ஓட கமழுமால் – சிந்தா:13 3087/2

TOP


பெயர்பவோ (1)

பெண்கள் ஆவி விடுத்து ஒழிபவோ பெரியோர் நண்பு அடைந்தார் பெயர்பவோ – சிந்தா:12 2589/4

TOP


பெயர (1)

பொறி எனும் பெயர ஐ வாய் பொங்கு அழல் அரவின் கண்ணே – சிந்தா:1 375/3

TOP


பெயராய் (1)

எ நாட்டு எ ஊர் எ பெயராய் நீ உரை என்றாற்கு – சிந்தா:7 1637/2

TOP


பெயரால் (1)

பொன் நகருள் வேந்தன் பெயரால் பொறியும் பெற்றான் – சிந்தா:7 1792/1

TOP


பெயரினால் (1)

பைம் கண் களிற்றின் மேல் தன் பெயரினால் பறை அறைந்தான் வேல் மாரி பெய்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/3

TOP


பெயரினாளை (1)

பேசிய பெயரினாளை பேதுறாது ஒழிவேன்-ஆகில் – சிந்தா:9 2002/3

TOP


பெயரினாற்கு (1)

வேலை நெய் பெய்த திங்கள் விரவிய பெயரினாற்கு
மேலை நாள் பட்டது ஒன்று விளம்புவல் கேள் இது என்றான் – சிந்தா:3 671/3,4

TOP


பெயரீர் (1)

என்னை கேளீர் என் உற்றீர் என்ன பெயரீர் என்றாற்கு – சிந்தா:7 1594/1

TOP


பெயரும் (2)

நீர் தொகை கழனி நாடு நெடு நகர் பெயரும் நுங்கள் – சிந்தா:7 1852/3
செத்த மரம் மொய்த்த மழையால் பெயரும் என்பார் – சிந்தா:9 2022/1

TOP


பெயல் (4)

முதிர் பெயல் மூரி வானம் முழங்கி வாய் விட்டது ஒப்ப – சிந்தா:3 543/1
பெயல் மழை பிறழும் கொடி மின் இடை – சிந்தா:5 1310/1
கழும் ஒலி அரவ வானம் கனை பெயல் கடல் பெய்து அன்ன – சிந்தா:12 2526/3
கருவி மா மழை கனை பெயல் பொழிந்து என வழிநாள் – சிந்தா:13 2752/1

TOP


பெரிது (16)

பெரும் பாரமாய் பெரிது நைந்து நல் சூல் சலஞ்சலம் போல் நங்கை நலம் தொலைந்ததே – சிந்தா:1 231/4
பெண்ணின் இன்பம் பெரிது என தாழ்ந்து அவன் – சிந்தா:1 244/2
கோன் பெரிது உவந்து போகி குடை தயிர் குழும புக்கு – சிந்தா:2 485/2
மோதுபடு பண்டம் முனியாது பெரிது ஏற்றி – சிந்தா:3 499/1
உள்ளிய பொருள் மற்று அஃதேல் ஓ பெரிது உவப்ப கேட்டேன் – சிந்தா:4 905/2
பாக்கியமே பெரிது காண் இதுவும் ஓர் பான்மை என்பார் – சிந்தா:4 1110/3
பெரிது அரிது இவனை கொன்றாய் பெறுக என சிறப்பு செய்தான் – சிந்தா:4 1165/4
இடம் பெரிது இனிது அதன் எல்லை எய்தினான் – சிந்தா:6 1439/4
பெண் இடர் விடுப்ப வாழ்வின் சாதலே பெரிது நன்று என்று – சிந்தா:7 1752/1
பெற்ற மாந்தரின் பெரிது மெய் குளிர்ந்து – சிந்தா:7 1764/3
ஆதலால் நங்கை யாரே அருள் பெரிது உடையர் என்றார் – சிந்தா:7 1799/4
பிணங்கும் நூல் மார்பினன் பெரிது ஓர் பொத்தகம் – சிந்தா:9 2009/3
நறவு இரிய நாறு குழலாள் பெரிது நக்கு – சிந்தா:9 2021/1
பாரில் தேர் செலின் பழி பெரிது உடைத்து என நாணி – சிந்தா:10 2160/3
பெரும் பலி சோற்றின் ஈதல் பெரிது அரிது ஆகுமேனும் – சிந்தா:13 2926/2
இலம் பெரிது என இரந்தவர்கட்கு ஏந்திய – சிந்தா:13 2995/1

TOP


பெரிதும் (16)

தீது இலார் திளைப்பின் ஆமான் செல்வமே பெரிதும் ஒத்தார் – சிந்தா:1 189/4
பேதை நீ பெரிதும் பொல்லாய் பெய் வளை தோளி என்றான் – சிந்தா:1 269/4
பெய்து தூர்க்கின்ற வண்ணம் விலா புடை பெரிதும் வீங்க – சிந்தா:1 400/3
பை அணல் நாகம் போல வட்க யான் பெரிதும் உட்கி – சிந்தா:1 403/2
செம்பொன் போல் பெரிதும் சேந்து செகுத்திடல் உற்று நின்றான் – சிந்தா:3 670/2
மாசனம் பெரிதும் மொய்த்து மழையினோடு இருளும் காற்றும் – சிந்தா:4 1164/2
பேசின் தான் பெரிதும் தோன்ற பிழைத்து உய்ய போதல் அஞ்சி – சிந்தா:4 1164/3
தோழ யாம் பெரிதும் உண்டும் தொண்டிக்கள் இதனை என்றான் – சிந்தா:5 1233/4
ஏந்தலே பெரிதும் ஒக்கும் இளமையும் வடிவும் இஃதே – சிந்தா:5 1410/2
நீண்டது பெரிதும் அன்றி நினைத்துழி விளக்கிற்று அன்றே – சிந்தா:7 1709/4
பிணை மலர் கோதை கீதம் பாட யான் பெரிதும் பேதுற்று – சிந்தா:7 1746/3
நாளை எனும் நாள் அணிமைத்தோ பெரிதும் சேய்த்தோ – சிந்தா:7 1879/2
முடிப்பது என் பெரிதும் மூத்தேன் முற்று இழை அரிவை என்ன – சிந்தா:9 2041/2
உமைத்துழி சொறியப்பெற்றாம் ஊதியம் பெரிதும் பெற்றாம் – சிந்தா:13 2617/4
பெரு நிலம் மனன் பெரிதும் வாழ்த்தினான் – சிந்தா:13 2744/4
நோவது பெரிதும் துன்ப நோயினுள் பிறத்தல் துன்பம் – சிந்தா:13 2811/3

TOP


பெரிதே (1)

பெண் மயமோ பெரிதே மடவாய்க்கு என – சிந்தா:1 228/3

TOP


பெரிய (20)

பெரும் பெயர் பிரமன் என்னும் பீடினால் பெரிய நீரான் – சிந்தா:1 207/1
பெருமானே எம்மை ஒளித்தியோ என்னா பெரிய கண்ணீர் சொரிந்து அலறுவார் – சிந்தா:1 294/4
அறிவினால் பெரிய நீரார் அருவினை கழிய நின்ற – சிந்தா:1 375/1
மன் பெரிய மாமன் அடி மகிழ்ந்து திசை வணங்கி – சிந்தா:3 849/1
பேம் தரு பேய் வனம் பெரிய காண்டியே – சிந்தா:5 1181/4
பெறல் அரும் பாவை கொள்வாள் பெரிய தோள் நீட்டினாளே – சிந்தா:5 1270/4
பிறங்கிய உறுப்பின் மேல் பெரிய நோக்கின – சிந்தா:6 1461/2
பெரிய கண் போலவும் பேது செய்யுமே – சிந்தா:6 1484/4
பிறந்துழி அறிக என பெரிய நூலவர் – சிந்தா:10 2215/3
அல்லன நினைத்தல் செல்லார் அறிவினால் பெரிய நீரார் – சிந்தா:10 2314/4
பெண் பெற்ற பொலிசை பெற்றார் பிணை அனார் பெரிய யாமும் – சிந்தா:12 2546/1
குழிய பெரிய கோல் முன்கை மணி ஆர் காந்தள் குவி விரல் மேல் – சிந்தா:13 2696/1
கழிய பெரிய அரு விலைய சிறிய மணி மோதிரம் கனல – சிந்தா:13 2696/2
தழிய பெரிய தட மென் தோள் சலாகை மின்ன தாழ்ந்து இலங்கும் – சிந்தா:13 2696/3
பெரிய யோனிகள் பிழைத்து இவண் மானிடம் பெறலே – சிந்தா:13 2749/4
பெரிய இன்பத்து இந்திரனும் பெட்ட செய்கை சிறு குரங்கும் – சிந்தா:13 2815/1
பெரிய வாள் தடம் கண் செ வாய் பிறர் மனை பிழைக்கும் மாந்தர் – சிந்தா:13 2821/1
அறம் பெரிய கூறின் அலங்கல் அணி வேலோய் – சிந்தா:13 2868/1
செறும் பெரிய தீ வினைகள் சென்று கடிது ஓடி – சிந்தா:13 2868/3
உறும் பெரிய துன்பம் உயிர் கொலையும் வேண்டா – சிந்தா:13 2868/4

TOP


பெரியமே (1)

ஆற்றுற போதல் தேற்றாம் அளியமோ பெரியமே காண் – சிந்தா:1 376/4

TOP


பெரியர் (4)

பெறு நிலம் பிணித்திட பெரியர் வைகினார் – சிந்தா:1 193/4
நினைப்பினால் பெரியர் என்னான் நீந்தினார் கலைகள் என்னான் – சிந்தா:7 1578/3
பெண்டிராய் பிறந்தார் பெரியர் போத என்பார் – சிந்தா:12 2550/4
பிறந்தவர்கள் எல்லாம் அவா பெரியர் ஆகி – சிந்தா:13 2622/1

TOP


பெரியவர் (2)

புலம்பலர் பொறுப்பர் அன்றே பெரியவர் என்று கூறி – சிந்தா:9 2088/3
பெரியவர் கேண்மை போலும் பெறற்கு அரும் வாச எண்ணெய் – சிந்தா:13 2737/2

TOP


பெரியவன் (2)

பெரியவன் யாவன் என்ன நீ என பேசலோடும் – சிந்தா:1 389/2
பெரியவன் திருமொழி பிறழ்தல் இன்றியே – சிந்தா:5 1211/2

TOP


பெரியள் (1)

பிழி பொலி கோதை போல் ஆம் பெண்டிரில் பெரியள் நோற்றாள் – சிந்தா:12 2551/3

TOP


பெரியன (1)

புகழ் வரை சென்னி மேல் பூசையில் பெரியன
பவழமே அனையன பல் மயிர் பேர் எலி – சிந்தா:8 1898/1,2

TOP


பெரியாய் (1)

கொல் நெறியில் பெரியாய் இது கொள்க என – சிந்தா:1 237/2

TOP


பெரியானை (1)

முன் பெரியானை ஆக தருப்பையான் முடிந்து மூன்று – சிந்தா:12 2464/3

TOP


பெரியை (1)

பல் கதிரை நோக்கி மதியே பெரியை என்னும் – சிந்தா:7 1877/3

TOP


பெரியோய் (1)

பெருமை வீட்டொடும் பேசுவல் கேள் இது பெரியோய் – சிந்தா:13 2748/4

TOP


பெரியோர் (2)

பெண்ணுக்கு அணியாக வேண்டி மேலை பெரியோர் பெருமான் படைத்தான் என்று – சிந்தா:9 2066/3
பெண்கள் ஆவி விடுத்து ஒழிபவோ பெரியோர் நண்பு அடைந்தார் பெயர்பவோ – சிந்தா:12 2589/4

TOP


பெரு (47)

பெண் ஆர் அமிர்தின் பெரு வாரியுள் பட்டவாறும் – சிந்தா:0 24/4
பெண்டிர்-தம் பெரு நலம் கடந்து பெற்ற பேர் – சிந்தா:1 182/3
உழிதரு பெரு நிதி உவப்ப நல்கினான் – சிந்தா:1 330/4
பெரு நல நிதி தலை திறந்து பீடு உடை – சிந்தா:1 331/2
பெரு மகற்கு ஆக்கம் பிறழ்வு இன்றி கேட்டே – சிந்தா:1 334/1
பெண்மை நாண் வனப்பு சாயல் பெரு மட மாது பேசின் – சிந்தா:1 356/1
பெரும் தகை குருசில் தோழன் பெரு விலை கடகம் முன்கை – சிந்தா:3 548/1
பெரு மனை குறுகலோடும் பிறை என இலங்கி தோன்றும் – சிந்தா:3 584/1
பெரும் தகை குருசில் கொண்டு பெரு வலம் சுடர வீக்கி – சிந்தா:3 698/3
பெண் எனும் உழலை பாயும் பெரு வனப்பு உடைய நம்பி – சிந்தா:3 713/2
பெரு மண கிழமை யாம் பேசுகின்றதே – சிந்தா:3 822/4
பெறுதி நல் கதியை என்று பெரு நவை அகற்றினானே – சிந்தா:4 946/4
துணை பெரு மலர் கணில் துயிலும் நீங்கினாள் – சிந்தா:4 1026/4
பின்னரும் மாலை ஓராள் பெரு நடுக்குற்று நின்றாள் – சிந்தா:4 1085/3
பிடியொடு நின்ற வேழம் பெரு வளைப்புண்ட வண்ணம் – சிந்தா:4 1137/1
பிணையலும் நறிய சேர்த்தி பெரு விலை ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:4 1146/3
பிண்டித்து பெருகிற்று என்பார் பெரு நவை அறுக்கும் விஞ்சை – சிந்தா:5 1276/3
பொழிந்து நஞ்சு உகுத்தல் அச்சம் இரை பெரு வெகுளி போகம் – சிந்தா:5 1286/1
பேர் நலம் பொறித்த பெண்மை பெரு விளக்கு ஆகி நின்றாள் – சிந்தா:6 1450/4
பேசினான் அன்று கொண்டு பெரு விருந்து ஓம்புகின்றான் – சிந்தா:6 1451/4
வீழ்ந்து வெண் மழை தவழும் விண் உறு பெரு வரை பெரும் பாம்பு – சிந்தா:7 1560/1
பின்னை தான் பிறரை நோக்கா பெரு மட மாது-தன்னை – சிந்தா:7 1599/2
கழி பெரு முகமன் கூறி காதலம் காளை என்றான் – சிந்தா:7 1644/4
பெரு வெண் திங்கள் மால் அக பூ மலைந்து பெட்ப நகுகின்றது – சிந்தா:7 1662/1
பெரு வளைப்பு இட்டு காத்த கற்பு இது போலும் ஐயன் – சிந்தா:9 2077/2
பெரும் புலி முழக்கின் மாறு எதிர் முழங்கி பெரு வரை கீண்டிடும் திறல – சிந்தா:10 2154/3
பீலி மா மயில் எருத்து என பெரு வனப்பு உடைய – சிந்தா:10 2161/1
பிறை எயிற்று எரி கண் பேழ் வாய் பெரு மயிர் பைம்பொன் பன்றி – சிந்தா:10 2180/1
பிண மாலை பேய் மகட்கு பெரு விருந்து அயர்ந்தனரே – சிந்தா:10 2235/4
புடை தாழ் குழை பெரு வில் உயர் பொன் ஓலையொடு எரிய – சிந்தா:10 2263/1
பெரு வலி அதனை நோனான் பிண்டிபாலத்தை ஏந்தி – சிந்தா:10 2269/1
விளங்கு வெள்ளி அம் பெரு மலை ஒழிய வந்து எழிலார் – சிந்தா:11 2361/2
பெரு விறல் வேந்தர் வேந்தற்கு உற்றது பேசல் உற்றேன் – சிந்தா:11 2377/4
பெய்த பொன் செப்பும் மாலை பெரு மணி செப்பும் சுண்ணம் – சிந்தா:12 2474/3
வாய்ந்த கோலம் உடையான் பெரு மஞ்சிகர்க்கு ஏறு அனான் – சிந்தா:12 2492/4
பெரு நிறம் கவினி ஆர்ந்த கற்பகம் பிணைந்ததே போல் – சிந்தா:12 2517/2
பேதுறுகின்ற போன்ற பெரு மழை கண்கள் மாதோ – சிந்தா:12 2544/4
பெரு முழங்கு திரை வரைகள் நீந்தி பிணியுறினும் – சிந்தா:12 2556/1
பெரு நாட்டு அரும் கலங்கள் சுமந்து பேரும் இடம் பெறாஅது – சிந்தா:12 2582/3
பிறங்கு தார் மார்பன் போந்து பெரு மண கோயில் புக்கான் – சிந்தா:13 2649/4
பெண்மையால் பழித்த மந்தி பெரு மகிழ் உவகை செய்வான் – சிந்தா:13 2724/2
பெரு நிலம் மனன் பெரிதும் வாழ்த்தினான் – சிந்தா:13 2744/4
பெரு நீர வாள் தடம் கண் பெண் அணங்கு பூம் தார் – சிந்தா:13 2777/3
பில்கி தேன் ஒழுகும் பைம் தார் பெரு நில வேந்தர் வேந்தே – சிந்தா:13 2810/4
விலை பெரு மணியை முந்நீர் நடு கடல் வீழ்த்தது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2884/4
பேர் அறைந்து உலகம் உண்ண பெரு நம்பி ஆக வென்றான் – சிந்தா:13 2913/4
பிளிறு செய் கரும தெவ்வர் பெரு மதில் முற்றினானே – சிந்தா:13 3074/4

TOP


பெருக்கலும் (1)

சுற்றம் சூழ்ந்து பெருக்கலும் சூது-அரோ – சிந்தா:8 1921/3

TOP


பெருக்கி (1)

சினம் தலை பெருக்கி தீ கோள் உறுப்பினை சுருக்கி தீ போல் – சிந்தா:7 1750/1

TOP


பெருக (3)

சில மலர் தானும் ஏந்தி சென்று சீர் பெருக வாழ்த்தி – சிந்தா:13 2641/3
பாடற்கு இனிய பகு வாயும் கண்ணும் பெருக உகிர் உறுத்தி – சிந்தா:13 2703/3
பின் நிலம் பெருக ஈனும் பெறல் அரும் கொடையும் பேசின் – சிந்தா:13 2823/2

TOP


பெருகல் (1)

எரி மொய்த்து பெருகல் உண்டோ இருவினை சென்று தேய்ந்தால் – சிந்தா:10 2316/3

TOP


பெருகி (4)

பிறை-அது வளர தானும் வளர்ந்து உடன் பெருகி பின் நாள் – சிந்தா:1 254/1
வேதனை பெருகி வேல் கண் தீ உமிழ்ந்திட்ட அன்றே – சிந்தா:12 2506/4
புள்ளி நீர் வீழ்ந்தது பெருகி புன் புலால் – சிந்தா:13 2933/1
பாற்றுளி பவளநீர் பெருகி ஊன் திரண்டு – சிந்தா:13 2934/1

TOP


பெருகிய (1)

ஒத்து ஒளி பெருகிய உருவ பொன் நகர் – சிந்தா:13 3026/1

TOP


பெருகிற்று (1)

பிண்டித்து பெருகிற்று என்பார் பெரு நவை அறுக்கும் விஞ்சை – சிந்தா:5 1276/3

TOP


பெருகு (2)

பெருகு காரிகை பேசுவல் பெண் அணங்கு – சிந்தா:1 163/3
பெருகு நீர்மையின் பேதுறவு எய்தி நின்று – சிந்தா:5 1306/2

TOP


பெருகுகின்ற (2)

ஆதரம் பெருகுகின்ற அன்பினால் அன்னம் ஒத்தும் – சிந்தா:1 189/3
நாளினும் பெருகுகின்ற நகை மதி அனைய காதல் – சிந்தா:6 1506/3

TOP


பெருகும் (1)

பெருகும் கணியின் கணி பேசிய பேது இல் நாளால் – சிந்தா:4 1062/3

TOP


பெருந்தகை (3)

பெண் உயிர் அவலம் நோக்கி பெருந்தகை வாழ்வில் சாதல் – சிந்தா:4 978/1
பெருந்தகை மார்பில் துஞ்சி பெண்மையால் பிணிக்கும் நீரார் – சிந்தா:5 1298/2
பின்னை தன் கிளைகள் கூட்டம் பெருந்தகை வித்தினானே – சிந்தா:13 2880/4

TOP


பெருநாளால் (1)

ஓங்கு கொற்றவற்கு ஓதிய உயர் பெருநாளால்
வீங்கு வெள்ளி அம் குன்று என விளங்கு ஒளி உடைய – சிந்தா:12 2387/1,2

TOP


பெருநிலத்து (1)

பிறை தலை அம்பில் சென்னி பெருநிலத்து இடுவல் இட்டால் – சிந்தா:4 1142/2

TOP


பெரும் (76)

பெரும் கலி பண்டிகள் பிறவும் செற்றுபு – சிந்தா:1 63/3
பிடி நலம் தழீஇ வரும் பெரும் கை குஞ்சரம் – சிந்தா:1 81/2
தோற்றமுறு பேய் களிறு துற்று பெரும் பாம்பும் – சிந்தா:1 101/3
கொல் புனை செய் கொள்ளி பெரும் கொக்கு எழில் செய் கூகை – சிந்தா:1 102/3
மன் பெரும் பவழ குப்பை வால் அணிகலம் செய் குப்பை – சிந்தா:1 114/3
பிளிறு வார் முரசின் சாற்றி பெரும் சிறப்பு இயற்றி வேந்தன் – சிந்தா:1 200/3
கழி பெரும் காதலாள்-கண் கழி நலம் பெறுக வையம் – சிந்தா:1 203/3
பெரும் பெயர் பிரமன் என்னும் பீடினால் பெரிய நீரான் – சிந்தா:1 207/1
பெய் மலர் அலங்கல் மார்ப பெரும் பழி ஆயிற்று அன்றே – சிந்தா:1 208/4
பெரும் பாரமாய் பெரிது நைந்து நல் சூல் சலஞ்சலம் போல் நங்கை நலம் தொலைந்ததே – சிந்தா:1 231/4
வெம் திறலான் பெரும் தச்சனை கூவி ஓர் – சிந்தா:1 234/3
பேர் இயல் பெரும் களிறு பின்னி வந்து அடைந்தவே – சிந்தா:1 277/4
பேர் அமருள் அன்று பெரும் தாதையொடும் பேரா – சிந்தா:1 288/3
கழி பெரும் காதலான் கந்து நாமன் என்று – சிந்தா:1 330/3
பெய் பெய் என்று உரைப்ப யானும் பெரும் கடல் வெள்ளி குன்றம் – சிந்தா:1 400/2
பெரும் தகை குருசில் தோழன் பெரு விலை கடகம் முன்கை – சிந்தா:3 548/1
அற்றம் இல் பெரும் படை சுற்றமோடு இயங்கினாள் – சிந்தா:3 565/2
பெரும் தகை குருசில் கொண்டு பெரு வலம் சுடர வீக்கி – சிந்தா:3 698/3
கலந்தது பெரும் படை கணை பெய் மாரி தூய் – சிந்தா:3 779/1
மனம் மகிழ் பெரும் தடம் வலத்து இட்டு ஏகுதி – சிந்தா:5 1180/3
மனை பெரும் கிழத்தி மாசு இல் மலை மகள் தன்னை யான் சென்று – சிந்தா:5 1220/1
கழி பெரும் கவலை நீங்க காரண நீர சொன்னாள் – சிந்தா:5 1386/4
மன்னன் ஆருயிர் மா பெரும் தேவியே – சிந்தா:5 1403/4
பின்னிவிட்டு அன குழல் பெரும் கண் பேதை ஊர் – சிந்தா:6 1457/3
மறம் கெழு பெரும் புலி வாயின் வண்ணமே – சிந்தா:6 1461/4
பிரிவின்-கண் பிறந்த துன்பம் பெரும் கடல் அனையது ஒன்றால் – சிந்தா:6 1536/2
நக்கான் பெரும் சான்றோன் நம்பி போல் யார் உலகில் இனி யார் என்ன – சிந்தா:6 1544/2
ஓங்கு மால் வரை வரையாடு உழக்கலின் உடைந்து உகு பெரும் தேன் – சிந்தா:7 1559/1
வீழ்ந்து வெண் மழை தவழும் விண் உறு பெரு வரை பெரும் பாம்பு – சிந்தா:7 1560/1
மன் பெரும் தச்சன் நல்லன் மயங்கினார் மருள என்றான் – சிந்தா:7 1577/4
வினை பெரும் தச்சன் நல்லன் மெய்ம்மை நாம் நோக்கல் உற்றால் – சிந்தா:7 1578/1
ஒன்றே எயிற்றது ஒரு பெரும் பேய் உலகத்தை அங்காந்து – சிந்தா:7 1660/1
பிணி நிற புறம் சொல் என்னும் பெரும் ஞிமிறு ஆர்ப்ப என்றான் – சிந்தா:7 1665/4
பிணையல் நீட்ட பெரும் தகை அஃது ஏலான் முகம் நோக்கலும் – சிந்தா:7 1668/2
பெரும் படை தான் வரின் பின்றி நீங்கின் பழி – சிந்தா:7 1827/3
பெறலரும் குஞ்சரம் ஏறலின் பெரும் சனம் – சிந்தா:7 1833/3
வெள்ள நீர் பெரும் சனம் வியந்து கை விதிர்த்ததே – சிந்தா:7 1841/4
பிண்டம் உண்ணும் பெரும் களிறு பூட்டி அவண் – சிந்தா:7 1844/1
செங்கோல் மணி நெடும் தேர் செல்வன் காதல் பெரும் தேவி – சிந்தா:7 1882/2
பின்னை ஆகும் பெரும் பொருள் அ பொருள் – சிந்தா:8 1923/3
பெரும் திருவி யார் மகள்-கொல் பேர் யாதாம்-கொல்லோ – சிந்தா:8 1969/4
பெரும் கண் அலமரும் பெற்றித்து ஒருபால் – சிந்தா:10 2116/4
மயிர் வாய் சிறு கண் பெரும் செவி மா தாள் – சிந்தா:10 2126/1
பெரும் புலி முழக்கின் மாறு எதிர் முழங்கி பெரு வரை கீண்டிடும் திறல – சிந்தா:10 2154/3
பெரும் புறத்து அலமர பிணித்த கச்சினர் – சிந்தா:10 2224/2
மா கடல் பெரும் கலம் காலின் மாறுபட்டு – சிந்தா:10 2231/1
தடம் பெரும் குவளை கண் தாழ் குழலார் சாந்து அணிந்து – சிந்தா:10 2244/1
கேழ் கிளர் எரி கண் பேழ் வாய் கிளர் பெரும் பாம்பினோடும் – சிந்தா:10 2298/1
ஆழி மால் கடல் அகன் பெரும் கேள்விகள் துறைபோய் – சிந்தா:12 2386/1
வேழ வேந்தற்கு விழு பெரும் கணி விரித்து உரைத்தான் – சிந்தா:12 2386/4
பிள்ளை வெண் பிறை சிறு நுதல் பெரும் பட்டம் அணி-மின் – சிந்தா:12 2390/1
பெரும் தவிசு அடுத்தனர் பிணையல் மாலையார் – சிந்தா:12 2409/4
மங்கல பெரும் கணி வகுத்த ஓரையால் – சிந்தா:12 2411/1
பெரும் பூண் மன்னன் பாவாய் பூவாய் பிணை மானே – சிந்தா:12 2453/4
பெண் உடை பேதை நீர்மை பெரும் தடம் கண்ணிற்று அம்மா – சிந்தா:12 2458/4
துடி நுண் இடை பெரும் தோள் துவர் வாய் ஏழை மலர் மார்பன் – சிந்தா:12 2503/3
பெரும் தகை பிணையல் மன்னர் முடி மிதித்து ஏறினானே – சிந்தா:12 2522/4
பெரும் பொருள் நீதி செங்கோல் பெருமகன் ஆக்கம் போல – சிந்தா:12 2534/1
பேர் இடர் தன்-கண் நீக்கி பெரும் புணை ஆய தோழற்கு – சிந்தா:12 2573/1
பீடு ஆர் பெரும் சிறுவர் பயந்தீர் வம்-மின் என புல்லி – சிந்தா:13 2605/2
மா தவ மகளிர் எல்லாம் மா பெரும் தேவியாரை – சிந்தா:13 2644/3
பேணி நல்லார் கழுத்து அணிந்து பெரும் கண் கருமை விருந்து ஊட்டி – சிந்தா:13 2697/2
பிடி மகிழ்ந்து ஓப்ப நின்ற பெரும் களிற்று அரசு நோக்கி – சிந்தா:13 2715/3
பிடி மருள் நடையினார்-தம் பெரும் கவின் குழைய புல்லி – சிந்தா:13 2719/1
திண் நிலை பலவின் தேம் கொள் பெரும் பழம் கொண்டு கீறி – சிந்தா:13 2724/3
பேது செய் பிணி பெரும் புலி பாய்ந்திட பிணம் ஆம் – சிந்தா:13 2759/3
பெரும் பார ஆடவர் போல் பெய் பண்டம் தாங்கி – சிந்தா:13 2784/2
காலை கதி துன்பம் காவல் பெரும் துன்பம் – சிந்தா:13 2796/2
பெரும் குளத்து என்றும் தோன்றா பிறை நுதல் பிணை அனீரே – சிந்தா:13 2924/2
பெரும் பலி சோற்றின் ஈதல் பெரிது அரிது ஆகுமேனும் – சிந்தா:13 2926/2
பெரும் தகு குறங்குகாள் நீர் பெண் உயிர் அளியதாமே – சிந்தா:13 2947/2
பிணியார் பெரும் துருத்தி அன்ன பெரும் கவுள பிறை ஏர் கோட்ட – சிந்தா:13 2968/2
பிணியார் பெரும் துருத்தி அன்ன பெரும் கவுள பிறை ஏர் கோட்ட – சிந்தா:13 2968/2
தாழி வாய் மறைக்கும் தண் என் தடம் பெரும் குவளை கண்ணார் – சிந்தா:13 2974/1
பெரும் கிடுகு என்னும் கோல பேர் இமை பொருந்தி மெல்ல – சிந்தா:13 2975/2
பெரும் கடி நகரம் பேசின் இராசமாகிருகம் என்பர் – சிந்தா:13 3043/3

TOP


பெரும (2)

பெரும நீ வேண்டிற்று அல்லால் வேண்டுவ பிறிது ஒன்று உண்டோ – சிந்தா:9 2093/3
பெரும நீ கொணர்க என பேசு காஞ்சுகி – சிந்தா:13 2862/2

TOP


பெருமகன் (8)

பெருமகன் கோயிலுள் பேதை வைகுமே – சிந்தா:1 183/4
பெருமகன் சேர்த்தினார் பிணை அனாளையே – சிந்தா:1 187/4
விஞ்சை அம் பெருமகன் வஞ்சம் என்று உணர்த்தினான் – சிந்தா:3 574/2
கோ உடை பெருமகன் ஆதல் கொண்டனம் – சிந்தா:7 1812/2
பெருமகன் எண்ணம் கொள்வான் அமைச்சரோடு ஏறினானே – சிந்தா:10 2140/4
பெருமகன் காதல் பாவை பித்திகை பிணையல் மாலை – சிந்தா:10 2177/1
பெரும் பொருள் நீதி செங்கோல் பெருமகன் ஆக்கம் போல – சிந்தா:12 2534/1
பிளிறுவார் முரசத்தானை பெருமகன் பிழைப்பு நாடி – சிந்தா:13 2613/1

TOP


பெருமாட்டி (3)

மண் மல்கு தாரான் பெருமாட்டி வாய் மொழி கேட்டு – சிந்தா:7 1808/2
வில்லோன் பெருமாட்டி விளங்கு வேல் கண் விசயையே – சிந்தா:13 2602/4
தொழுதகு பெருமாட்டி தூ மணி பாவை அன்னாள் – சிந்தா:13 2651/2

TOP


பெருமாற்கு (1)

எல்லே மற்று எம் பெருமாற்கு இன்று இவளும் மின்னாளோ – சிந்தா:13 2957/4

TOP


பெருமான் (8)

எம் பெருமான் அடிக்கு எய்துக என்று ஏத்தி – சிந்தா:1 221/2
தம் பெருமான் அடி சார்ந்தனள் அன்றே – சிந்தா:1 221/4
பிறந்த நீயும் பூம் பிண்டி பெருமான் அடிகள் பேர் அறமும் – சிந்தா:1 311/1
ஏவல் எம் பெருமான் சொன்னவாறு என்றாள் – சிந்தா:4 891/3
பெண்ணும் ஆணும் இரங்க பெருமான் மகன் சாமியை – சிந்தா:4 1158/3
பெண்ணுக்கு அணியாக வேண்டி மேலை பெரியோர் பெருமான் படைத்தான் என்று – சிந்தா:9 2066/3
தங்கா விருப்பின் தம் பெருமான் பாதம் முடி தீட்டி – சிந்தா:13 2608/2
வென்றோர் பெருமான் அறவாழி வேந்தன் விரி பூம் தாமரை மேல் – சிந்தா:13 2814/2

TOP


பெருமானார் (1)

எங்கும் உலகம் இருள் நீங்க இருந்த எந்தை பெருமானார்
தங்கு செந்தாமரை அடி என் தலையவே என் தலையவே – சிந்தா:13 2812/3,4

TOP


பெருமானுக்கு (1)

ஏலாது ஏலாது எம் பெருமானுக்கு இஃது என்னா – சிந்தா:4 1094/3

TOP


பெருமானே (3)

பெருமானே எம்மை ஒளித்தியோ என்னா பெரிய கண்ணீர் சொரிந்து அலறுவார் – சிந்தா:1 294/4
வான் உயர ஓங்கு குடை மன்னர் பெருமானே – சிந்தா:12 2490/4
எழுந்த பருதி இருந்தால் போல் இருந்த எந்தை பெருமானே
அழுந்தேன் வந்து உன் அடி அடைந்தேன் அருவாய் போதல் அழகிதோ – சிந்தா:13 3021/3,4

TOP


பெருமானை (3)

வேந்தர் பெருமானை சச்சந்தனை மந்திரி மா நாகமுடன் விழுங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:1 290/4
தேங்கு ஓதம் முக்குடை கீழ் தேவர் பெருமானை
தேவர் பெருமானை தேன் ஆர் மலர் சிதறி – சிந்தா:6 1467/2,3
தேவர் பெருமானை தேன் ஆர் மலர் சிதறி – சிந்தா:6 1467/3

TOP


பெருமை (3)

மாதவ பெருமை வண்ணம் மாநகர் நம்பிக்கு உற்ற – சிந்தா:7 1799/1
விளை தவ பெருமை ஓரார் வில் திறல் மயங்கி யாரும் – சிந்தா:10 2193/3
பெருமை வீட்டொடும் பேசுவல் கேள் இது பெரியோய் – சிந்தா:13 2748/4

TOP


பெற்ற (29)

பெற்ற இன்பம் விழைவிப்பான் விண் உவந்து வீழ்ந்து என – சிந்தா:1 77/3
பெண்டிர்-தம் பெரு நலம் கடந்து பெற்ற பேர் – சிந்தா:1 182/3
படு பழி மறைக்கல் ஆமோ பஞ்சவர் அன்று பெற்ற
வடு_உரை யாவர் பேர்ப்பார் வாய் பறை அறைந்து தூற்றி – சிந்தா:1 211/1,2
நலத்தகு மனைவி பெற்ற நங்கை கோவிந்தை என்பாள் – சிந்தா:2 477/4
தேம் பெற்ற பைம் தார் அவனை திரை உய்த்தது அன்றே – சிந்தா:3 513/4
இள முலை சுமந்து பெற்ற வருத்தமும் இன்று தீர்ந்தேன் – சிந்தா:3 684/3
கழித்த வேல் ஏறு பெற்ற கடத்து-இடை பிணையின் மாழ்கி – சிந்தா:3 715/1
அந்தரத்து அமரர் பெற்ற அமிர்து என பருகினானே – சிந்தா:3 840/4
வென்றவர் உலகம் பெற்ற வேந்து உடை இன்பம் எல்லாம் – சிந்தா:4 956/3
பெண்ணார் அமிர்தே அவன் பெற்ற அமிர்தே – சிந்தா:4 1065/3
நாளால் பெற்ற நல் அமிர்து என்ன நயந்தான் – சிந்தா:4 1074/4
பேறு இலாள் அல்லள் பெற்ற உயிர் சென்று பிறக்கும் என்றேன் – சிந்தா:4 1127/4
பெற்ற அ நிமித்தத்தானும் பிறந்த சொல் வகையினானும் – சிந்தா:4 1129/1
இரு மலர் குவளை உண்கண் இமைப்பு இலா பயத்தை பெற்ற
அரி மலர் தாரினான் தன் அழகு கண்டு அளிய என்னா – சிந்தா:5 1171/1,2
சோர் புயல் தொலைத்த வண் கை சுபத்திரன் மனைவி பெற்ற
சீர் நலம் கடந்து கேமசரி என திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:6 1450/2,3
பிணித்து இடைவிடாது அவன் பெற்ற இன்பமே – சிந்தா:6 1491/4
திரு துயில் பெற்ற மார்பன் திருந்து தார் உழக்க இன்ப – சிந்தா:6 1504/1
மை விலை பெற்ற கண்ணாள் மைந்தனை மருண்டு நோக்கி – சிந்தா:7 1704/2
நல் வனப்பு உடைய தேவி திலோத்தமை பெற்ற நம்பி – சிந்தா:7 1754/3
பெற்ற மாந்தரின் பெரிது மெய் குளிர்ந்து – சிந்தா:7 1764/3
வேல் ஏறு பெற்ற பிணையின் நனி மாழ்கி வீழ்ந்து – சிந்தா:11 2344/2
பெற்ற கூழ் உண்டு நாளும் பிணி உழந்து இருத்தும் பேதாய் – சிந்தா:12 2511/1
பெண் பெற்ற பொலிசை பெற்றார் பிணை அனார் பெரிய யாமும் – சிந்தா:12 2546/1
கண் பெற்ற பொலிசை பெற்றாம் இன்று என கரைந்து முந்நீர் – சிந்தா:12 2546/2
மண் பெற்ற ஆயுள் பெற்று மன்னுவாய் மன்ன என்னா – சிந்தா:12 2546/3
புண் பெற்ற வேலினான் மேல் பூ மழை தூவினாரே – சிந்தா:12 2546/4
பிறந்து நாம் பெற்ற வாழ்நாள் இத்துணை என்பது ஒன்றும் – சிந்தா:13 2616/1
மெலியவர் பெற்ற செல்வம் வேரொடும் கீழ்ந்து வெளவி – சிந்தா:13 2727/1
ஏ பெற்ற மான் பிணை போல் ஏங்குவார் இன் உயிரை – சிந்தா:13 2965/3

TOP


பெற்ற-போதே (1)

சொரி பனி முருக்க நைந்து சுடர் முகம் பெற்ற-போதே
பரிவுறும் நலத்த அன்றே பங்கயம் அன்னதே போல் – சிந்தா:5 1404/1,2

TOP


பெற்றது (3)

எல்லை இல் செம்பொன் ஆகி எரி நிறம் பெற்றது அன்றே – சிந்தா:4 960/4
வீடு எனப்படும் வினை விடுதல் பெற்றது அங்கு – சிந்தா:13 2846/3
பிழைத்த ஓர் அரு மணி பெற்றது ஒக்குமால் – சிந்தா:13 3109/2

TOP


பெற்றதும் (1)

பெண் பால் அமிர்தின் நலம் பெற்றதும் பொற்ப செங்கோல் – சிந்தா:0 26/3

TOP


பெற்றவர்கள் (1)

சாதலும் பிறப்பும் இல்லா தன்மை பெற்றவர்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:6 1494/4

TOP


பெற்றவரும் (1)

வீடு பெற்றவரும் வீழும் வெம் முலை விமலை என்று – சிந்தா:9 1996/2

TOP


பெற்றன (1)

வீடு பெற்றன இன்றொடு என்னவே – சிந்தா:12 2423/3

TOP


பெற்றனன் (1)

பீழை செய்து பெற்றனன் வாழி என்று மா கடல் – சிந்தா:3 580/1

TOP


பெற்றாம் (3)

ஆர் அமிர்து அரிதில் பெற்றாம் அதன் பயன் கோடல் தேற்றாம் – சிந்தா:1 377/2
கண் பெற்ற பொலிசை பெற்றாம் இன்று என கரைந்து முந்நீர் – சிந்தா:12 2546/2
உமைத்துழி சொறியப்பெற்றாம் ஊதியம் பெரிதும் பெற்றாம் – சிந்தா:13 2617/4

TOP


பெற்றாய் (3)

புண் உடை மார்பத்து ஓவாது எய்தியால் எங்கு பெற்றாய்
பெண் உடை பேதை என்று ஓர் நாள் முற்றும் பிதற்றினானே – சிந்தா:4 1082/3,4
மட்டு அவிழ் கோதை பெற்றாய் மனம் மகிழ் காதலானை – சிந்தா:9 2058/1
சொல்லி நீ நகவும் பெற்றாய் தோன்றல் மற்று என்னை என்றான் – சிந்தா:10 2317/4

TOP


பெற்றார் (7)

வெந்து எரி செம்பொன் பூவும் விளங்கு பொன் நூலும் பெற்றார்
மந்திரம் மறையும் வல்லார் எழாயிரர் மறு இல் வாய்மை – சிந்தா:5 1279/1,2
வென்றவன் பாதம் சேர்ந்து வீட்டு நன்னெறியை பெற்றார்
சென்றது பருதிவட்டம் செம்மலும் அசைவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:6 1437/3,4
பெற்றார் மக பெற்றார் அல்லாதார் பிறர் மக்கள் பிறரே கண்டீர் – சிந்தா:6 1545/4
பெற்றார் மக பெற்றார் அல்லாதார் பிறர் மக்கள் பிறரே கண்டீர் – சிந்தா:6 1545/4
மேலும் நுமரால் உரிமையுள் சிறப்பு பெற்றார் – சிந்தா:10 2165/4
பெண் பெற்ற பொலிசை பெற்றார் பிணை அனார் பெரிய யாமும் – சிந்தா:12 2546/1
தாளின் ஈட்டினார் தம்மை தாம் பெற்றார் – சிந்தா:13 3132/4

TOP


பெற்றாரின் (1)

வீழா ஓகை அவன் விட்டான் விண் பெற்றாரின் விரும்பினார் – சிந்தா:13 2704/4

TOP


பெற்றால் (1)

ஓட்டியும் கோறும் அன்றே நம்பி தான் உண்மை பெற்றால்
நாட்டிடம் பரந்து போகி நாடுதும் நாங்கள் என்னா – சிந்தா:7 1741/2,3

TOP


பெற்றான் (4)

பொன் நகருள் வேந்தன் பெயரால் பொறியும் பெற்றான்
வில் மரிய தோள் விசயதத்தன் உயிர் கவசம் – சிந்தா:7 1792/1,2
வாளின் வாய் மதனன் பட்டான் விசயன் போர் விசயம் பெற்றான் – சிந்தா:10 2245/4
நமைத்த பூம் தாமம் தோய நகை முக விருந்து பெற்றான் – சிந்தா:13 2839/4
விழ வித்தாய் வீடு பெற்றான் விளங்கி நால் வினையும் வென்றே – சிந்தா:13 3114/4

TOP


பெற்றி (2)

கூட நீர் நின்ற பெற்றி கண்டு இப்பால் நோக்குவேற்கு ஓர் – சிந்தா:7 1751/1
பிணங்கு அமர் மலைந்தனர் பெற்றி இன்னதே – சிந்தா:10 2225/4

TOP


பெற்றித்து (1)

பெரும் கண் அலமரும் பெற்றித்து ஒருபால் – சிந்தா:10 2116/4

TOP


பெற்றிய (1)

பின்னை நாள் குவளை நீர் வீழ் பெற்றிய கண்ணள் ஆகி – சிந்தா:7 1743/4

TOP


பெற்றியே (1)

போந்து போக்கு அரியது அ பொழிலின் பெற்றியே – சிந்தா:7 1823/4

TOP


பெற்றீர் (1)

எம்மை நீர் வெல்ல பெற்றீர் வென்ற பின் இருந்த வேந்தன் – சிந்தா:3 755/1

TOP


பெற்று (14)

வார் தரு தடம் கண் நீர் தன் வன முலை நனைப்ப ஏல் பெற்று
ஊர் கடல் அனைய காட்டுள் அச்சம் ஒன்றானும் உள்ளாள் – சிந்தா:1 302/1,2
அடர் பொன் பைம் பூண் அரசு அழிய அரும் பொன் புதல்வன் பெற்று இருந்த – சிந்தா:1 313/1
சுடர் போய் மறைய துளங்கு ஒளிய குழவி மதி பெற்று அகம் குளிர்ந்த – சிந்தா:1 313/3
திருமகன் பெற்று என செம்பொன் குன்று என – சிந்தா:1 331/1
கலங்குவார் மை பருகி நீண்டு மதர்த்த உண்கண் வாள் ஏறு பெற்று நைவார் மா நாகத்தின் – சிந்தா:3 682/2
விட்டு உயிர் போகுமாறும் வீடு பெற்று உயருமாறும் – சிந்தா:4 1097/2
செது மக பலவும் பெற்று சிந்தை கூர் மனத்தை ஆகி – சிந்தா:4 1124/2
ஊது வண்டு உடுத்த மாலை உணர்வு பெற்று இலயம் தாங்கி – சிந்தா:5 1265/3
புனத்து-இடை மயில் அனாளால் பொருள் உரை பெற்று வந்தான் – சிந்தா:7 1723/3
தாழ்ந்து பல தட்பம் தாம் செய்ய ஏல் பெற்று
போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாள் புலம்பா எழுந்திருப்ப – சிந்தா:7 1810/2,3
வட்டம் மலர் தார் அவனால் அருள் பெற்று வான் பொன் – சிந்தா:11 2343/1
திருமகன் அருள பெற்று திரு நிலத்து உறையும் மாந்தர் – சிந்தா:11 2377/1
மண் பெற்ற ஆயுள் பெற்று மன்னுவாய் மன்ன என்னா – சிந்தா:12 2546/3
போழ்ந்து அகன்ற கண்ணினால் ஏ பெற்று போகலாய் – சிந்தா:13 2959/2

TOP


பெற்றும் (2)

முனிவு அரும் போக பூமி போகம் முட்டாது பெற்றும்
தனியவர் ஆகி வாழ்தல் சா துயர் அதனின் இல்லை – சிந்தா:3 553/1,2
அண் பல் இற கையால் ஆற்ற தகர் பெற்றும்
நுண் சாந்து அரைப்பார் போல் நோவ முழங்கையால் – சிந்தா:13 2795/2,3

TOP


பெற்றே (1)

நந்தாவிளக்கு சுடர் நல் மணி நாட்ட பெற்றே – சிந்தா:13 3144/4

TOP


பெற்றேன் (10)

நல் மாண்பு பெற்றேன் இது நாட்டுதல் மாண்பு பெற்றேன் – சிந்தா:0 3/4
நல் மாண்பு பெற்றேன் இது நாட்டுதல் மாண்பு பெற்றேன் – சிந்தா:0 3/4
உள மெலி மகளிர் எய்தும் இன்பமும் இன்று பெற்றேன் – சிந்தா:3 684/4
காந்தா நின்ற கற்பகம் அன்னீர் வர பெற்றேன்
சேர்ந்தேன் இன்றே வீடு என நாய்கற்கு அவர் சொன்னார் – சிந்தா:4 1055/3,4
பெற்றேன் என்ன பேசினன் வாசம் கமழ் தாரான் – சிந்தா:4 1057/4
ஆயினேன் துறக்கம் பெற்றேன் அளித்து அருளாதுவிட்டால் – சிந்தா:7 1581/3
கண் முழுது உடம்பில் பெற்றேன் காளை கைம்மாறு காணேன் – சிந்தா:7 1684/3
எம்பியை ஈங்கு பெற்றேன் என் எனக்கு அரியது என்றான் – சிந்தா:7 1760/4
மான்ற அவள் மருண்டு நக்காள் வாழிய வரம் பெற்றேன் என்று – சிந்தா:12 2513/3
பிறந்தேன் இனி பிறவேன் பிறவா தாயை பெற்றேன் என்று – சிந்தா:12 2560/3

TOP


பெற (10)

மின் செய் பசும்பொன் நிலத்து வீறு பெற நாட்டி – சிந்தா:3 593/2
ஊழ் பெற அணிந்து சூல் பேய் ஆட கண்டு உவந்து நக்கான் – சிந்தா:3 803/4
கரும் கண் பாவை கவின் பெற வைகினாள் – சிந்தா:4 1033/4
சித்திர தவிசினுள் செல்வன் சீர் பெற
நித்தில மணி உறழ் கரக நீரினால் – சிந்தா:6 1478/2,3
தீம் சுனை அருவி குன்றம் சீர் பெற ஏறினானே – சிந்தா:6 1497/4
இஃதா இருந்தவாறு என்றார்க்கு என்னை பெற வல்லார்க்கு – சிந்தா:7 1884/2
செம்பொன் குன்று அனையானையும் சீர் பெற
பைம்பொன் நீள் நகர் பல்லியம் ஆர்த்து எழ – சிந்தா:8 1980/2,3
உயிர் பெற எழுதப்பட்ட ஓவிய பாவை ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2048/2
வஞ்சி நுண் இடை கவின் பெற வைகினன் மாதோ – சிந்தா:12 2384/4
வாய் ஒளியே பெற நடந்த மலர் அடியை வலம் கொண்டார் வருந்தார் போலும் – சிந்தா:13 3017/4

TOP


பெறப்பட்ட (1)

முந்தி பெறப்பட்ட மகன் மூரி சிலை தட கை – சிந்தா:7 1797/2

TOP


பெறல் (15)

அரும் பெறல் அவளும் ஆகென்று ஆடவர் தொழுது விட்டார் – சிந்தா:2 441/4
அடி கலம் அரற்ற ஏகி அரும் பெறல் தாதை பாதம் – சிந்தா:3 562/1
அரும் பெறல் அவட்கு இசை அரசர் தோற்ற பின் – சிந்தா:3 661/2
அரும் பெறல் சுரிகை அம் பூம் கச்சு-இடை கோத்து வாங்கி – சிந்தா:3 698/2
அரும் பெறல் அவட்கு தோழி ஆடவர் இல்லையோ என்று – சிந்தா:4 975/3
அரும் பெறல் குருசிற்கு அஞ்ஞான்று ஓடிய நாகம் நாணி – சிந்தா:4 1076/1
ஆய் மணி பவள திண்ணை அரும் பெறல் கரகத்து அங்கண் – சிந்தா:4 1126/1
அரும் பெறல் குமரன் என்று ஆங்கு அறிவு அயர்வுற்று நின்றாள் – சிந்தா:5 1261/3
பெறல் அரும் பாவை கொள்வாள் பெரிய தோள் நீட்டினாளே – சிந்தா:5 1270/4
ஆய்ந்த நல் மாலை வேய்ந்த அரும் பெறல் கூடம் சேர்ந்தான் – சிந்தா:5 1300/3
பெறல் அரும் திரு அனார் அமுதம் பேர் ஒலி – சிந்தா:6 1446/3
அணி நிற போர்வை ஆய அரும் பெறல் நாணும் விற்று – சிந்தா:7 1665/2
ஆழ் துயர் அவித்தற்கு ஒத்த அரும் பெறல் யோகம் நாடி – சிந்தா:7 1800/2
அரும் பெறல் கண்ணியோடு அற்று வீழ்வன – சிந்தா:10 2227/2
பின் நிலம் பெருக ஈனும் பெறல் அரும் கொடையும் பேசின் – சிந்தா:13 2823/2

TOP


பெறலரும் (1)

பெறலரும் குஞ்சரம் ஏறலின் பெரும் சனம் – சிந்தா:7 1833/3

TOP


பெறலே (1)

பெரிய யோனிகள் பிழைத்து இவண் மானிடம் பெறலே – சிந்தா:13 2749/4

TOP


பெறற்கு (1)

பெரியவர் கேண்மை போலும் பெறற்கு அரும் வாச எண்ணெய் – சிந்தா:13 2737/2

TOP


பெறா (4)

ஆள் பெறா திரிதர அஞ்சி பாய்வன – சிந்தா:1 95/2
வண் சிலையை வனப்பு அழித்து வார்ந்து ஒழுகி நிலம் பெறா
நுண் கருமை கொண்டு ஒசிந்து நுதல் இவர்ந்து போந்து உலாய் – சிந்தா:1 166/1,2
மெய் பெறா எழுத்து உயிர்க்கும் மழலை வாய் இன் முறுவல் – சிந்தா:1 181/1
ஏந்து பொன் விளக்கு ஏந்தி இடம் பெறா
மாந்தர் சும்மை மலிந்த ஒர் பால் எலாம் – சிந்தா:7 1604/3,4

TOP


பெறாதது (1)

அடி நிலம் பெறாதது ஓர் செல்வம் ஆர்ந்ததே – சிந்தா:12 2407/4

TOP


பெறாது (7)

மா சனம் இடம் பெறாது வண் கடை மலிந்தது அன்றே – சிந்தா:1 116/4
சனத்தினால் தகைத்து இடம் பெறாது தான் ஓர் பால் – சிந்தா:3 825/4
உவரியாய் சொரிந்து இடம் பெறாது தான் ஓர் பால் – சிந்தா:3 826/4
பின் அவை அணிந்து செல்வார் இடம் பெறாது ஒழிந்து போனார் – சிந்தா:12 2538/4
திரு நாடு தேம் பைம் தார் செல்வன் செவ்வி பெறாது ஒழிந்து – சிந்தா:12 2582/2
ஆற்று உணா பெறாது அழுது அலறி வீழுமே – சிந்தா:13 2934/4
வேட்டவர் பெறாது வீதி வெறு நிலம் கிடந்த அன்றே – சிந்தா:13 2972/4

TOP


பெறாமை (1)

வேட்டன பெறாமை துன்பம் விழை நரை பிரிதல் துன்பம் – சிந்தா:13 2799/1

TOP


பெறாய் (1)

வள்ளல் நீங்க பெறாய் வளைத்தேன் என – சிந்தா:4 889/2

TOP


பெறாஅது (1)

பெரு நாட்டு அரும் கலங்கள் சுமந்து பேரும் இடம் பெறாஅது
ஒரு நாட்டு அரசு உணங்க உரவோன் கொற்றம் உயர்ந்ததே – சிந்தா:12 2582/3,4

TOP


பெறினும் (1)

காமன் அன்னது ஓர் கழி வனப்பு அறிவொடு பெறினும்
நாம நால் கதி நவைதரு நெறி பல ஒருவி – சிந்தா:13 2753/1,2

TOP


பெறீர் (1)

உள்ளம் மேவினும் பிற உண பெறீர் எழு நாளும் – சிந்தா:12 2390/4

TOP


பெறு (5)

பெறு நிலம் பிணித்திட பெரியர் வைகினார் – சிந்தா:1 193/4
வரம் பெறு நெறியவர் மலைதல் மேயினார் – சிந்தா:3 661/4
கடவுளர் இடனும் காசு இல் கணி பெறு நிலனும் காமர் – சிந்தா:11 2373/1
குருமை எய்திய குண நிலை கொடை பெறு பயனும் – சிந்தா:13 2748/3
பெறு தகு புதல்வற்கு ஈந்து பின்னை நீ துறத்தி என்றான் – சிந்தா:13 2883/4

TOP


பெறுக (5)

கழி பெரும் காதலாள்-கண் கழி நலம் பெறுக வையம் – சிந்தா:1 203/3
பெரிது அரிது இவனை கொன்றாய் பெறுக என சிறப்பு செய்தான் – சிந்தா:4 1165/4
வித்தகனை இன்னே பெறுக என உரைத்தாள் – சிந்தா:6 1470/4
எழுமையும் பெறுக இன்ன இளம் கிளை சுற்றம் என்றாள் – சிந்தா:7 1730/3
எழுமையும் பெறுக என்னும் எழில் முலை நெற்றி சூழ்ந்தார் – சிந்தா:13 2993/3

TOP


பெறுகலான் (1)

மின் இலங்கு எஃகினானை பெறுகலான் தந்தை மீண்டு – சிந்தா:4 1123/1

TOP


பெறுகோ (1)

துன யான் பெறுகோ தொழுதேன் உரையீர் – சிந்தா:6 1519/4

TOP


பெறுதலும் (2)

நல்ல தொல் குலம் பெறுதலும் நரபதி அரிதே – சிந்தா:13 2751/4
உருவின் மிக்கது ஓர் உடம்பது பெறுதலும் அரிதே – சிந்தா:13 2752/4

TOP


பெறுதி (2)

பெறுதி நல் கதியை என்று பெரு நவை அகற்றினானே – சிந்தா:4 946/4
எழுத்து அனான் தந்த இன்பம் இன்னும் நீ பெறுதி என்றாள் – சிந்தா:6 1534/4

TOP


பெறுதிர் (1)

பொன் திகழ் உருவினான் ஓர் புண்ணியன் பெறுதிர் என்ன – சிந்தா:4 1130/2

TOP


பெறுநர் (1)

பிறரும் உளரோ பெறுநர் பேணி மொழிக என்ன – சிந்தா:9 2021/2

TOP


பெறும் (3)

பெறும் அன்பினள் என்பது பேசின் அலால் – சிந்தா:6 1516/1
வண்ணம் எய்தலும் வழுக்கவும் பெறும் அது வழுக்காது – சிந்தா:13 2755/2
முழுதும் பேர் பெறும் எல்லையுள் முரியினும் முரியும் – சிந்தா:13 2756/2

TOP


பெறுமே (1)

பின்னை வெண்ணெயின் திரண்ட பின் பிழைக்கவும் பெறுமே – சிந்தா:13 2754/4

TOP


பெறுவார் (2)

வீடல் இன்றி கொள பெறுவார் விலக்கல் வேண்டா வீழ்ந்தீர்க்கு – சிந்தா:1 307/3
வாள் வயிரம் விற்கும் மட நோக்கி யார்-கொலோ பெறுவார் என்பார் – சிந்தா:3 645/4

TOP