பூ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பூ 132
பூ_நுதால் 1
பூக்கள் 4
பூக்கு 1
பூங்காவில் 1
பூங்கோதாய் 1
பூங்கோதை 1
பூச்சார 1
பூச்சுறு 1
பூசல் 12
பூசலை 1
பூசறுத்து 1
பூசனை 1
பூசி 15
பூசிற்று 1
பூசின் 1
பூசு 5
பூசு-மின் 1
பூசுகின்றான் 1
பூசுதலும் 1
பூசையில் 1
பூஞ்சலம் 1
பூஞ்சிகை 3
பூஞ்சுண்ணம் 2
பூஞ்சுணம் 1
பூட்கையை 1
பூட்சி 2
பூட்ட 1
பூட்டார் 1
பூட்டி 11
பூட்டு 2
பூண் 80
பூண்-மின் 1
பூண்களும் 1
பூண்ட 4
பூண்டது 1
பூண்டவர் 1
பூண்டனர் 1
பூண்டார் 1
பூண்டு 4
பூண்பல் 1
பூணவன் 1
பூணவனை 1
பூணார் 1
பூணாள் 1
பூணான் 9
பூணி 1
பூணினாய் 1
பூணினார் 2
பூணினால் 1
பூணினாள் 1
பூணினாளுக்கு 1
பூணினாளே 1
பூணினாளை 1
பூணினாற்கு 2
பூணினான் 5
பூணினானுக்கு 1
பூணினானும் 2
பூணினானே 1
பூணினானை 2
பூணினீர் 1
பூணும் 21
பூணொடு 1
பூணோய் 2
பூத்த 27
பூத்தது 8
பூத்ததே 3
பூத்தலால் 1
பூத்தலை 1
பூத்தவும் 1
பூத்தவே 2
பூத்தன 8
பூத்தாள் 1
பூத்து 26
பூப்ப 7
பூம் 221
பூம்_கொடி 2
பூம்_கொடியை 1
பூம்_கோதை 1
பூம்பந்து 1
பூமகள் 6
பூமகளும் 1
பூமகளை 1
பூமனும் 2
பூமி 19
பூமிக்கு 1
பூமியார் 1
பூமியின் 1
பூமியும் 5
பூமியுள் 2
பூமியே 2
பூமியை 2
பூரண 1
பூரணசேனன் 1
பூரித்தாரே 1
பூரித்து 3
பூரிப்பார் 1
பூவணை 2
பூவர் 1
பூவா 2
பூவாய் 1
பூவார் 1
பூவின் 3
பூவினுள் 3
பூவும் 11
பூவே 1
பூவை 4
பூவையார் 1
பூவையும் 4
பூவையோடும் 1
பூவொடு 3
பூளை 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


பூ (132)

பூ வீற்றிருந்த திரு_மா_மகள் புல்ல நாளும் – சிந்தா:1 30/2
பூ மாண்ட தீம் தேன் தொடை கீறி வருக்கை போழ்ந்து – சிந்தா:1 31/2
ஒத்த பூ உடற்றிய நாவின் நாகினால் – சிந்தா:1 52/2
கிளி வளர் பூ மருது அணிந்து கேடு இலா – சிந்தா:1 64/1
சேவல் அன்னம் தாமரையின் தோடு அவிழ்ந்த செவ்வி பூ
காவில் கூடு எடுக்கிய கவ்வி கொண்டு இருந்தன – சிந்தா:1 65/1,2
பூ துகள் கழுமிய பொலிவினது ஒருபால் – சிந்தா:1 120/4
வேரி இன் மெழுக்கு ஆர்ந்த மென் பூ நிலத்து – சிந்தா:1 129/1
தான் ஆகி இருளொடு ஓர் தாமரை பூ சுமந்து அன்ன – சிந்தா:1 169/3
என்பொடு நரம்பு இன்றி இலவம் பூ அடர் அனுக்கி – சிந்தா:1 179/1
செவ்விதில் தெளித்து ஆனா காம பூ சிதறினான் – சிந்தா:1 180/4
தவழ் மது கோதை மாதர் தாமரை பூ அது ஆக – சிந்தா:1 191/3
பூ அலர் கொடியனார் கண் போகமே கழுமி மேலும் – சிந்தா:1 206/3
விண் பொழி பூ மழை வெல் கதிர் நேமிய – சிந்தா:1 220/3
போது உகு மெல் அணை பூ மகள் சேர்ந்தாள் – சிந்தா:1 229/4
பின்னை வௌவில் பிறழ்ந்திடும் பூ மகள் – சிந்தா:1 245/2
பூ பெய் செம்பொன் கோடிகமும் பொன் ஆர் ஆலவட்டமும் – சிந்தா:1 352/1
பூ இயல் தவிசின் உச்சி பொலிவினோடு இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:1 384/3
பூ தின்று புகன்று சேதா புணர் முலை பொழிந்த தீம் பால் – சிந்தா:1 398/1
புறவு அணி பூ விரி புன்புலம் போகி – சிந்தா:2 427/1
நீள் சுடர் நெறியை நோக்கும் நிரை இதழ் நெருஞ்சி பூ போல் – சிந்தா:2 461/3
பால் பரந்து அன்ன பட்டு ஆர் பூ அணை பசும்பொன் கட்டில் – சிந்தா:3 541/1
நறை வெல்லும் நாக மாலை நோக்கொடு பூ கொண்டானே – சிந்தா:3 668/4
தேன் கொள் பூ மாலை சூடி தாமம் ஆய் திரண்டு நிற்ப – சிந்தா:3 764/3
வண்டு இனம் மிசை கொள வாச பூ சுமை – சிந்தா:3 827/3
போகம் மேவினர் பூ மர காவினே – சிந்தா:4 855/4
பொன் செய் வேய் தலை பூ மரு மண்டலம் – சிந்தா:4 860/1
பூ கணம் பொழில் பட்டது போன்றதே – சிந்தா:4 871/4
பூ மென் பொழிலுக்கு இவர்வான் புகற்சி காண்-மின் இனிதே – சிந்தா:4 921/4
சால நெருங்கி பூத்த தடம் தாமரை பூ என்ன – சிந்தா:4 931/3
அழல் அம் பூ நறவு ஆர்ந்து அழல் ஊர்தர – சிந்தா:4 939/1
பூண் நிறம் முலையவள் பொருவில் பூ நுதல் – சிந்தா:4 1010/1
பூ அலர் சண்பகம் பொருந்திற்று என்பவே – சிந்தா:4 1013/4
பூ அணை அழலின் மேல் சேக்கும் பொன் செய் தூண் – சிந்தா:4 1025/1
மேவி பூ நிலம் மிசை இருக்கும் மெல்லவே – சிந்தா:4 1025/4
பூவார் புனல் ஆட்டினுள் பூ நறும் சுண்ணம் – சிந்தா:4 1069/1
பூ அலர்ந்த தாரினான் பொற்பு வாடும் ஆயிடின் – சிந்தா:4 1104/1
பூ வரம்பு ஆய கோதை பொன் அனார் புலவி நீக்கி – சிந்தா:4 1111/1
பொருக்கு நூல் பரிந்து சிந்தா பூ எலாம் கரிந்து வாட – சிந்தா:5 1259/3
செய்ய சந்து இமய சாரல் கருப்புரக்கன்று தீம் பூ
கை தரு மணியின் தெள் நீர் மது கலந்து ஊட்டி மாலை – சிந்தா:5 1267/2,3
மணம் கொள் பூ மிசை மை வரை மைந்தனோ – சிந்தா:5 1311/2
பூ மென் சேக்கையுள் நாற்றிய பூம் திரள் – சிந்தா:5 1315/1
அலங்கல் தான் தொடுப்பார் அலர் பூ கொய்வார் – சிந்தா:5 1319/1
பூ புரிந்து அணிந்து கோயில் புதுவது புனைந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1343/4
ஆர்ந்த பூ அங்கையும் அடியும் தாமரை – சிந்தா:6 1465/2
பூம் சினை நாகம் தீம் பூ மரம் கருப்பூர சோலை – சிந்தா:6 1497/2
புலவன் சித்திரித்த பொன் சிலம்பு நக பூ நிலத்து மேல் – சிந்தா:7 1588/2
பெரு வெண் திங்கள் மால் அக பூ மலைந்து பெட்ப நகுகின்றது – சிந்தா:7 1662/1
பூ மென் குழலார் புறம் நோக்கி நகுவார் நகுவது ஆயினேன் – சிந்தா:7 1663/2
பூ இயல் கோயில் கொண்ட பொன் அனாள் அனைய நங்கை – சிந்தா:7 1686/1
பூ மாலை சூடின் பொறை ஆற்றா நுண் மருங்குல் – சிந்தா:7 1699/1
வண்டு ஊத அம் மருங்குல் நோம் என்று பூ மாலை – சிந்தா:7 1700/1
தோன்று பூ இலவத்து அங்கண் தொகை அணில் அனைய பைம் காய் – சிந்தா:7 1701/2
பொன்னும் பூத்தது ஓர் கற்பக பூ மரம் – சிந்தா:7 1716/2
பூ குலாம் அலங்கல் மாலை புள் கொடியாற்கும் உண்டே – சிந்தா:7 1727/2
பூ மாண் புனை தாராய் நோக்காது போதியோ – சிந்தா:7 1805/4
பூ உடை தெரியலான் போர்வை நீத்து இனி – சிந்தா:7 1812/1
பூ கமழ் அமளி சேக்கும் மது மணவாளனார் தாம் – சிந்தா:7 1880/2
இலவம் பூ அரக்கு உண்டு அன்ன பஞ்சி மெல் அடியினாள் தன் – சிந்தா:7 1881/1
வண்ண பூ மாலை சாந்தம் வால் அணிகலன்கள் ஆடை – சிந்தா:8 1893/1
விரவு பூ பொழில் வேறு இருந்து ஆய் பொருள் – சிந்தா:8 1918/3
பூ விரி கோதையர் புனைந்த சாந்தமும் – சிந்தா:8 1935/3
பூ குளிர் தாரொடு பொருது பொன் உக – சிந்தா:8 1942/3
புனை கதிர் திருமுகம் கழுவி பூ மழை – சிந்தா:8 1943/3
புலா தலை திகழும் வை வேல் பூ கழல் காலினானை – சிந்தா:8 1950/1
பூ உண்ட கண்ணாள் புருவ சிலை கோலி எய்ய – சிந்தா:8 1965/1
பூ மொய்த்திருந்த கடை மேல் புலம்புற்று இருந்தான் – சிந்தா:8 1966/4
வார் உடுத்த வெம் முலைய வண்டு ஆர் பூ கோதையை – சிந்தா:8 1970/1
நங்கைக்கு இயன்ற நறும் பூ அணை பள்ளி என்றான் – சிந்தா:8 1977/4
பொன் அரி மாலை தாழ பூ சிகை அவிழ்ந்து சோர – சிந்தா:8 1985/2
ஏந்து பூ கோதைகள் திருத்தி ஏர்பட – சிந்தா:8 1992/1
பூ தலை கரும் குழல் புரியினால் புறம் – சிந்தா:9 2007/2
பொன் அறையுள் இன் அமளி பூ அணையின் மேலான் – சிந்தா:9 2035/1
பூ மலி மார்ப ஈவல் ஊரொடும் பொலிய என்றாள் – சிந்தா:9 2057/4
புண் நக்க வேலான் புகழ நாணி பூ நோக்கி பூக்கு ஒசிந்த கொம்பு ஒத்தாளே – சிந்தா:9 2066/4
புரி குழல் புலம்ப வைகி பூ அணை விடுக்கலானே – சிந்தா:9 2082/4
இழை ஒளி பரந்த கோயிலின் இன மலர் குவளை பொன் பூ
விழை தகு கமல வட்டத்து இடை விராய் பூத்தவே போல் – சிந்தா:10 2130/1,2
வரி குழாம் நெடும் கண் ஆர கொப்புளித்து உமிழ அம் பூ
விரை குழாம் மாலை தேனும் வண்டும் உண்டு ஒழுக நின்றார் – சிந்தா:10 2131/3,4
தாமரை போதில் பூத்த தண் நறும் குவளை பூ போல் – சிந்தா:10 2133/1
பூ மலர் கோதை நெஞ்சம் மூழ்கி புக்கு ஒளித்திட்டானே – சிந்தா:10 2133/4
புகழ் பருந்து ஆர்ப்ப பூ மதம் பொழிவான் நின்றன இராயிரம் கவுள் வண்டு – சிந்தா:10 2155/3
வேய் நிற கரும்பின் வெண் நிற பூ போல் மிடைந்து ஒளிர் குந்தமும் வாளும் – சிந்தா:10 2158/1
பொறி திரிவதனை நோக்கி பூ முடி துளக்கி நின்றார் – சிந்தா:10 2180/4
சின்ன பூ அணிந்த குஞ்சி சீதத்தன் சினவு பொன் வாள் – சிந்தா:10 2251/1
பூ முக மாலை மார்பன் பொன் அணி கவசம் மின்ன – சிந்தா:10 2270/3
கலை ஈன்ற சொல்லார் கமழ் பூ அணை காவல் கொண்டார் – சிந்தா:11 2351/3
கடி பூ மாலையவர் ஏந்த கமழ் தாமரை கண் கழீஇயினான் – சிந்தா:11 2356/4
செறிந்த கழுநீர் பூ பிடித்து சேக்கை மரீஇய சிங்கம் போல் – சிந்தா:11 2358/3
பொருவில் பூ மழை பொன் மழையொடு சொரிந்து ஆட்டி – சிந்தா:11 2366/3
பொருவில் பூ மகள் புணர்ந்தனன் இமையவன் எழுந்தான் – சிந்தா:11 2368/4
பூ குழல் மகளிர் கொண்டான் புறக்கணித்து இடப்பட்டீர்க்கும் – சிந்தா:11 2376/2
கிளர்ந்து அகில் சாந்து பூ கமழ்ந்து கேழ் கிளர் – சிந்தா:12 2408/2
அரும் கல பொடியினால் ஆய் பொன் பூ மகள் – சிந்தா:12 2409/2
பூ கடி கோயிலாள் புலம்ப ஆக்கினார் – சிந்தா:12 2413/4
கள்ளும் தேனும் ஒழுகும் குவளை கமழ் பூ நெரித்து வாங்கி – சிந்தா:12 2439/1
பூ மாண் தாம தொகையால் பொலிந்த குளிர் பந்தர் – சிந்தா:12 2455/3
பூ உந்தி அமுத யாறு பூம் கொடி நுடங்க போந்து – சிந்தா:12 2460/3
பூ கொய்து துவண்ட கொம்பின் பொற்பினள் ஆயினாளே – சிந்தா:12 2477/4
காய்ந்த வாள் கலப்ப தேய்த்து பூ நிறீஇ காமர் பொன் ஞாண் – சிந்தா:12 2496/2
புண் பெற்ற வேலினான் மேல் பூ மழை தூவினாரே – சிந்தா:12 2546/4
புலமகள் புகழ பொய் தீர் பூ மகள் புணர்ந்து மாதோ – சிந்தா:12 2566/4
போர் ஏந்தி பூ அணிந்து புலவு நாறும் புகழ் வேலோன் – சிந்தா:13 2599/2
சிங்கம் நடப்பது போல் சேர்ந்து பூ தூய் பலர் வாழ்த்த – சிந்தா:13 2608/1
புன்மை உற்று அழுகுரல் மயங்கி பூ பரிந்து – சிந்தா:13 2629/2
நிலம் நெளி கடல் அம் தானை நிரந்து பூ சுமப்ப மன்னன் – சிந்தா:13 2641/2
பூ கமழ் துகிலும் தோடும் மாலையும் சொரிய போர் தோற்று – சிந்தா:13 2661/3
இன் மலர் கமலம் ஆகி பூ முகம் பொருந்த வைப்பார் – சிந்தா:13 2662/3
பூ செயா மேனி போல் பொலிந்து தோன்றுமே – சிந்தா:13 2689/4
கொய் பூ மாலை குழல் மின்னும் கொழும் பொன் தோடும் குண்டலமும் – சிந்தா:13 2706/2
பூ நிறை செய்த செம்பொன் கோடிகம் புரையும் அல்குல் – சிந்தா:13 2707/1
பூ புடை அணிந்த பொய்கை புக்கு நீர் உண்ணல் உற்றால் – சிந்தா:13 2772/2
போழ் மதி போல் கூர் இரும்பின் பூ நுதல்கள் போழ்ந்திடவும் – சிந்தா:13 2785/1
புதை மலர் மார்பத்து எய்ய பூ அணை மயங்கி வீழ்வார் – சிந்தா:13 2803/4
பூ ததை கொம்பு போன்று பொன் இழை சுடரும் மேனி – சிந்தா:13 2804/1
அடி கையின் தொழுது பூ தூய் அஞ்சலி செய்து வீடே – சிந்தா:13 2808/3
பூ முற்றும் தடம் கண்ணாளும் பொன் நெடும் குன்று அனானும் – சிந்தா:13 2841/1
பூ அலர் கொடி அனாரை விடுக்கிய கோயில் புக்கான் – சிந்தா:13 2917/3
தின் பளித மாலை திரள் தாமம் திகழ் தீம் பூ
நன்கு ஒளி செய் தாமம் நறும் பூ நவின்ற தாமம் – சிந்தா:13 2919/1,2
நன்கு ஒளி செய் தாமம் நறும் பூ நவின்ற தாமம் – சிந்தா:13 2919/2
பூ கவின் ஆர்ந்த பைம் தார் புனை மது தேனொடு ஏந்தி – சிந்தா:13 2951/2
பூ பரிவார் பொன் செய் கலம் பரிவார் பொன் வளையை – சிந்தா:13 2965/1
பொற்பு உடைய பூ மாலை சாந்தம் புனை கலன்கள் – சிந்தா:13 2979/1
பொங்கு பூ மாலைகள் பொலிந்து பூஞ்சுணம் – சிந்தா:13 3000/2
பாடாதாரை பாடாது உலகம் பண்ணவர் நின் அடி பூ
சூடாதார் தாள் சூடார் மாலை சுடர் மணி நெடு முடியே – சிந்தா:13 3018/3,4
பூ திரள் மணி மாலை போர் சிங்கம் போதகம் போல் – சிந்தா:13 3024/2
பூ மாண் திரு கோயில் புங்கவன் தாள் சேர்ந்து ஏத்தி – சிந்தா:13 3040/2
வண்டு சூழ் பூ பலி சுமந்து தான் வலம் – சிந்தா:13 3052/1
பூ அலர் முல்லை கண்ணி பொன் ஒரு பாகம் ஆக – சிந்தா:13 3117/2
பூ மென் கற்பக பொன் மரங்கள் போல் – சிந்தா:13 3122/2
பஞ்சின் மெல் அடி பாவை பூ_நுதால் – சிந்தா:13 3125/3
பூ உண் வண்டு அன கொட்பின் புண்ணியர் – சிந்தா:13 3133/3
புலவி படை பயில பூ செய்த கோலம் – சிந்தா:13 3140/3
கைவினை செய்த சொல் பூ கைதொழுது ஏத்தினனே – சிந்தா:13 3145/4

TOP


பூ_நுதால் (1)

பஞ்சின் மெல் அடி பாவை பூ_நுதால்
அஞ்சினார்க்கு அது ஓர் தவறது ஆகுமே – சிந்தா:13 3125/3,4

TOP


பூக்கள் (4)

பூக்கள் நீர் விளையாடிய பொன் உலகு – சிந்தா:4 866/1
பூக்கள் நாடும் ஓர் புள்ளும் ஒத்தாள்-அரோ – சிந்தா:5 1362/4
ஏர் செய் சாந்தின் கழுநீர் விரை கமழும் பூக்கள் கோத்த – சிந்தா:7 1671/2
எரி மலர் செ வாய் திறந்து தேன் ஊற ஏத்துவார் பூக்கள் தூய் தொழுவார் – சிந்தா:10 2111/2

TOP


பூக்கு (1)

புண் நக்க வேலான் புகழ நாணி பூ நோக்கி பூக்கு ஒசிந்த கொம்பு ஒத்தாளே – சிந்தா:9 2066/4

TOP


பூங்காவில் (1)

முருகு பொறை உயிர்க்கும் மொய் பூங்காவில் படை நீக்கி – சிந்தா:12 2559/3

TOP


பூங்கோதாய் (1)

தேன் ஆர் பூங்கோதாய் நினக்கு காமன் சிலை இரண்டும் செவ்வனே கோலி தந்தான் – சிந்தா:9 2065/2

TOP


பூங்கோதை (1)

அவிழ்து ஏந்து பூங்கோதை ஆகத்து அலர்ந்த – சிந்தா:9 2051/1

TOP


பூச்சார (1)

அகிலார் புகை அலால் சாந்து அணியாள் பூச்சார செல்லாள் செல்லின் – சிந்தா:3 679/1

TOP


பூச்சுறு (1)

பூச்சுறு சாந்தம் ஏந்தி புகழ்ந்து அடி பணிந்த போதும் – சிந்தா:13 2825/2

TOP


பூசல் (12)

இறை அணி கேட்க உய்த்திட்டனர் பூசல் – சிந்தா:2 427/4
வடி மலர் ஆயர் பூசல் வள நகர் பரப்பினாரே – சிந்தா:2 428/4
உண்டு ஓர் பூசல் என்றாற்கு உரையாய் என – சிந்தா:2 430/3
பொன் ஆர் அரி கிண்கிணி பூசல் இடவே – சிந்தா:4 1067/4
அரி உறழ் மொய்ம்பவோ என்று ஆகுல பூசல் செய்தார் – சிந்தா:4 1095/4
அரி குரல் கொண்ட பூசல் அகத்தவர்க்கு இசைப்ப ஈண்டி – சிந்தா:6 1533/3
என் அரசே என் பூசல் கேளாது இறந்தனையே – சிந்தா:7 1803/4
உளைத்தனர் பூசல் விட்டு உணர்த்த ஓடினார் – சிந்தா:7 1851/4
எம் குலம் அடிகள் கேட்க என்றலும் எழுந்த ஓர் பூசல்
பொங்கு உளை புரவி வெள்ளம் போக்கு அற வளைத்து முற்றி – சிந்தா:7 1856/1,2
புரி வளை அலறி பூசல் இட்டு ஈன்ற பொழி கதிர் நித்திலம் உழக்கி – சிந்தா:10 2103/1
குலை வட்ட குருதி அம்பு வானின் மேல் பூசல் உய்ப்பான் – சிந்தா:10 2184/3
உய்த்து ஓர் பூசல் உடன் இட்டன அன்றே – சிந்தா:12 2481/4

TOP


பூசலை (1)

ஏந்தி நாங்கள் உடனே இடு பூசலை
வேந்தர் வேந்தன் கொடும் கோலினன் ஆகி – சிந்தா:12 2482/1,2

TOP


பூசறுத்து (1)

பூசறுத்து அம் கை நீரை மும்முறை குடித்து முக்கால் – சிந்தா:5 1302/2

TOP


பூசனை (1)

ஏவா இவை பிறவும் பூசனை என்று ஈண்டிய நூல் கரைகண்டாரே – சிந்தா:6 1547/4

TOP


பூசி (15)

பூசு சாந்து ஒருவர் பூசிற்று எழுவர் தம் அகலம் பூசி
மா சனம் இடம் பெறாது வண் கடை மலிந்தது அன்றே – சிந்தா:1 116/3,4
வால் அருவி வாமன் அடி தாமரை மலர் சூடி மந்திர மென் சாந்து பூசி
வேல் அருவி கண்ணினார் மெய்க்காப்பு ஓம்ப வேந்தன் போய் விண்ணோர்க்கு விருந்து ஆயினானே – சிந்தா:1 291/3,4
பெய்தனர் பிணையல் மாலை ஓர் இலை சாந்து பூசி
செய்தனர் சிறு புன் கோலம் தொறுத்தியர் திகைத்து நின்றார் – சிந்தா:2 488/3,4
பூசி வெள்ளிலோத்திரத்தின் பூம் பொருக்கு அரைத்த சாந்தின் – சிந்தா:3 622/2
புரி மணி ஆகத்து ஐதா விரல் நுதி கொண்டு பூசி
விரி மணி வியப்ப மேனி ஒளிவிட்டு விளங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:3 625/3,4
பொன் அணி மணி செய் ஓடை நீரின் வெண்சாந்து பூசி
தன்னுடை விஞ்சை எல்லாம் தளிர் இயல் ஓதலோடும் – சிந்தா:4 1147/1,2
மன்னவன் பணியின் வாழ்த்தி வாச நெய் பூசி நல் நீர் – சிந்தா:5 1299/2
பொன் அடி கழீஇய பின்றை புரிந்து வாய் நன்கு பூசி
இன் மலர் தவிசின் உச்சி இருந்து அமிர்து இனிதின் கொண்டான் – சிந்தா:5 1301/2,3
வள்ளலை வாச நெய் பூசி மணி குடம் – சிந்தா:6 1476/1
உமிழ் கரகம் ஏந்த உரவோன் அமர்ந்து பூசி
அமிழ்து அனைய பஞ்ச முக வாசம் அமைத்து ஆய்ந்த – சிந்தா:9 2026/2,3
விளங்கு வெண் துகில் உடுத்து வெண் சாந்து மெய் பூசி
துளங்கு மஞ்சிகை துளை சிறு காதினுள் துளங்க – சிந்தா:12 2388/1,2
தோடின் பயில்வினால் பூசி தூ மலர் – சிந்தா:12 2423/2
வித்தகன் பூசி வெள் வேல் வேந்தனுக்கு இறைஞ்சினானே – சிந்தா:12 2493/4
கைப்பொடி சாந்தம் ஏந்தி கரக நீர் வீதியில் பூசி
மை படு மழை கண் நல்லார் மணி செப்பின் வாசம் நீட்ட – சிந்தா:13 2736/1,2
அரிவையர் பூசி ஆடி அகில் புகை ஆவி ஊட்டி – சிந்தா:13 2737/3

TOP


பூசிற்று (1)

பூசு சாந்து ஒருவர் பூசிற்று எழுவர் தம் அகலம் பூசி – சிந்தா:1 116/3

TOP


பூசின் (1)

ஒரு பகல் பூசின் ஓர் ஆண்டு ஒழிவு இன்றி விடாது நாறும் – சிந்தா:13 2737/1

TOP


பூசு (5)

பூசு சாந்து ஒருவர் பூசிற்று எழுவர் தம் அகலம் பூசி – சிந்தா:1 116/3
பூசு சுண்ணமும் உண்ணும் அடிசிலும் – சிந்தா:4 864/2
பூசு உறு பருதியில் பொலிந்து தோன்றினான் – சிந்தா:4 953/4
பூத்து அகில் தவழும் போர்வை பூசு சாந்து ஆற்றி பொன் நூல் – சிந்தா:8 1906/1
பூம் துகில் புனை கலம் மாலை பூசு சாந்து – சிந்தா:13 2997/1

TOP


பூசு-மின் (1)

பூண்-மின் நித்தில மணி வடம் பூசு-மின் சாந்தம் – சிந்தா:12 2389/2

TOP


பூசுகின்றான் (1)

போற்றி சந்தனம் பூசுகின்றான் என – சிந்தா:12 2497/2

TOP


பூசுதலும் (1)

பூசுதலும் இன்றி பிணி கொண்டு புறம் தாழ – சிந்தா:7 1784/2

TOP


பூசையில் (1)

புகழ் வரை சென்னி மேல் பூசையில் பெரியன – சிந்தா:8 1898/1

TOP


பூஞ்சலம் (1)

நளி செய் தண் பூஞ்சலம் சயனம் ஆக்கி நல் நீர் பிலிற்றும் வாய் – சிந்தா:7 1673/2

TOP


பூஞ்சிகை (3)

பொன்றிய உயிரை மீட்டான் பூஞ்சிகை போது வேய்ந்தான் – சிந்தா:5 1342/1
பொருள் தக தொடுத்தன புனைந்த பூஞ்சிகை – சிந்தா:12 2450/4
பொன் அரி மாலை பூண்டு பூஞ்சிகை குலாவி முன்கை – சிந்தா:12 2538/1

TOP


பூஞ்சுண்ணம் (2)

வானோர் ஏந்து மலர் மாரி வண்ண சாந்தம் பூஞ்சுண்ணம்
கான் ஆர் பிண்டி கமழ் தாமம் கறை ஆர் முகிலின் நிறம் காட்டும் – சிந்தா:13 3090/1,2
பொன் அணிந்து பூஞ்சுண்ணம் தைவர – சிந்தா:13 3127/3

TOP


பூஞ்சுணம் (1)

பொங்கு பூ மாலைகள் பொலிந்து பூஞ்சுணம்
தங்கி இ தரணியும் விசும்பும் தாமரோ – சிந்தா:13 3000/2,3

TOP


பூட்கையை (1)

பூட்கையை முனியின் வாமன் பொன் அடி தொழு-மின் என்றான் – சிந்தா:13 3106/4

TOP


பூட்சி (2)

பூட்சி சால் ஒழுக்கம் என்னும் வயிர தாழ் கொளுவி பொல்லா – சிந்தா:1 381/2
பூட்சி நீள் கொடி புற்றின் அகத்து உறை – சிந்தா:5 1292/2

TOP


பூட்ட (1)

வென்றவன் அகலம் பூட்ட விளங்கு ஒளி மணி செய் செப்பின் – சிந்தா:3 630/1

TOP


பூட்டார் (1)

பூட்டார் சிலை நுதலாள் புல்லாது ஒழியேனே – சிந்தா:4 1042/4

TOP


பூட்டி (11)

போர் பண் அமைத்து நுகம் பூட்டி புரவி பண்ணி – சிந்தா:2 444/1
அல்குல் தேர் அணிந்து கொம்மை முலை எனும் புரவி பூட்டி
நெல் எழில் நெடும் கண் அம்பு ஆ புருவ வில் உருவ கோலி – சிந்தா:2 458/2,3
பொன் நுகம் புரவி பூட்டி விட்டு உடன் பந்தி புக்க – சிந்தா:2 471/1
பூட்டி மற்று அவன்-தனாலே பொறி முதல் அடர்க்கப்பட்டான் – சிந்தா:2 475/4
ஆகத்து பூட்டி மைந்தன் அடி தொழுது இறைஞ்சி நின்றாள் – சிந்தா:3 738/3
ஒன்று ஆய ஊக்க ஏர் பூட்டி யாக்கை செறு உழுது – சிந்தா:4 962/1
தவறு என தாமம் பூட்டி தரு திறை கொண்டும் இன்பத்து – சிந்தா:4 966/3
தோன்றலுக்கு ஆண்மை குன்றாது என்ற சொல் இமிழின் பூட்டி
மூன்று அனைத்து உலகம் எல்லாம் முட்டினும் முருக்கும் ஆற்றல் – சிந்தா:4 1091/2,3
பூட்டி மேல் வைத்து அன புருவ பூமகள் – சிந்தா:5 1223/2
பிண்டம் உண்ணும் பெரும் களிறு பூட்டி அவண் – சிந்தா:7 1844/1
பூட்டி குண்டலம் பொற்ப பெய்த பின் – சிந்தா:12 2519/3

TOP


பூட்டு (2)

பழிப்பு இல கொணர்ந்து பூட்டு பாக நீ என்று நிற்பார் – சிந்தா:3 783/4
பூட்டு சிலை இறவினொடு பொருது துயில் மடியும் – சிந்தா:7 1788/2

TOP


பூண் (80)

கல்லார் மணி பூண் அவன் காமம் கனைந்து கன்றி – சிந்தா:0 9/1
பொன் பூண் சுமந்த புணர் மெல் முலை கோடு போழ – சிந்தா:0 19/1
துஞ்சா மணி பூண் சுரமஞ்சரி என்னும் நாமத்து – சிந்தா:0 25/1
பூண் மொய்த்த பொம்மல் முலையாரும் புலம் துறப்ப – சிந்தா:0 28/3
பூண் நிலத்து வைத்தது ஓர் பொற்பினில் பொலிந்ததே – சிந்தா:1 142/4
சங்கு விம்மு நித்திலம் சாந்தொடு ஏந்து பூண் முலை – சிந்தா:1 145/1
இசை பட காத்தல் வேண்டும் இலங்கு பூண் மார்ப என்றான் – சிந்தா:1 201/4
பூண் முலை மகளிர் பொற்பில் கற்பு அழிந்து அறங்கள் மாறி – சிந்தா:1 255/3
பூண் அணி மார்ப போற்றி புண்ணிய வேந்தே போற்றி – சிந்தா:1 264/2
அடர் பொன் பைம் பூண் அரசு அழிய அரும் பொன் புதல்வன் பெற்று இருந்த – சிந்தா:1 313/1
மேகம் ஈன்ற மின் அனையாள் தன் மிளிர் பைம் பூண்
ஆகம் ஈன்ற அம் முலை இன் பால் அமிர்து ஏந்த – சிந்தா:1 362/1,2
ஆய் கதிர் உமிழும் பைம் பூண் ஆயிர செம் கணான்-தன் – சிந்தா:2 473/3
மின் ஒழுகு சாயல் மிகு பூண் பதுமை கேள்வன் – சிந்தா:3 494/1
புரி மணி சுமந்த பொன் பூண் பொறுக்கலா நுசுப்பில் பாவை – சிந்தா:3 619/2
எரி மணி பூண் மேகலையாள் பேடியோ என்றார் – சிந்தா:3 652/5
மின்னை விட்டு இலங்கு பூண் விரை செய் மார்பம் ஓலையா – சிந்தா:3 708/2
கல் சேர் பூண் கொள் கதிர் முலையாய் காம தீயால் வெந்தவர் போல் – சிந்தா:3 719/1
இலையார் எரி மணி பூண் ஏந்து முலையும் – சிந்தா:3 732/1
பூண் முலை பிடிக்கு அவாய் போர் செய்குற்றவே – சிந்தா:3 774/4
அம் பொன் மணி பூண் அரசும் இலை என்று நக்கான் – சிந்தா:3 809/4
பூண் மின்னு மார்பன் பொலிந்து ஆங்கு இருந்தான் விசும்பில் – சிந்தா:4 882/3
மின் ஒப்பு உடைய பைம் பூண் நீருள் வீழ காணாள் – சிந்தா:4 920/1
பூண் நிறம் முலையவள் பொருவில் பூ நுதல் – சிந்தா:4 1010/1
பொன் கச்சு ஆர்த்த பூண் அணி பொம்மல் முலையாளை – சிந்தா:4 1060/1
இன் நீர் எரி மா மணி பூண் கிடந்து ஈன்ற – சிந்தா:4 1073/1
வாள் ஆர் மணி பூண் அவன் மாதர் அம் பாவை-தன்னை – சிந்தா:4 1074/3
பூண் மெய் கொண்டு அகன்ற மார்ப பொறு-மதி என்று பின்னும் – சிந்தா:4 1119/3
இலை பொலி பூண் முலை எரி பொன் மேகலை – சிந்தா:5 1210/1
பூண் முலை பிறழ பொன் தோடு இட-வயின் நுடங்க ஒல்கி – சிந்தா:5 1257/2
மின் விரிந்து இலங்கு பைம் பூண் வேல் கணார் வேனிலானே – சிந்தா:5 1301/4
இன்று இ பூண் கொள் இள முலை சாந்து அலால் – சிந்தா:5 1332/2
விதி தர வந்தது ஒன்றே விளங்கு பூண் முலையினாளை – சிந்தா:5 1340/3
புல்லும் போழ்தின் நும் பூண் உறின் நோம் என – சிந்தா:5 1363/1
இலை கொள் பூண் நுமக்கு என் செயும் ஈங்கு எனா – சிந்தா:5 1371/2
வினை ஆர் எரி பூண் முலை கண் குளிர – சிந்தா:5 1380/2
புகழ் தகு மேகலை நாயில் பூண் முலை – சிந்தா:6 1444/2
புரி குழல் பொன் செய் பைம் பூண் புனை_இழை கோலம் நோக்கி – சிந்தா:6 1454/3
பூண் முலை பொதிர்ப்ப புல்லி புனை நலம் பருகினானே – சிந்தா:6 1500/4
மெல்லவே திறந்து நீக்கி மின்னுவிட்டு இலங்கு பைம் பூண்
கொல் சின மடங்கல் அன்னான் கொழு நிதி மாடம் நீந்தி – சிந்தா:6 1505/2,3
நிறம் கொள் ஆரம் பைம் பூண் நிழல் குண்டலம் – சிந்தா:7 1605/2
பின்னை யான் பலவும் பேசில் தான் ஒன்று மிழற்றும் பைம் பூண்
பொன் அவாம் சுணங்கு போர்த்த பொங்கு இள முலையினாள் என் – சிந்தா:7 1626/2,3
வழிவரல் வருத்தம் ஓம்பி வயிர பூண் அணிந்த மார்பன் – சிந்தா:7 1644/1
இலை கொள் பைம் பூண் இள முலையாள் போகி கனகமாலை – சிந்தா:7 1670/3
வட வரை வைர சாதி வால் ஒளி கலந்த பைம் பூண்
தட வரை மார்பின் மின்ன தம்பியோடு அமிர்தம் உண்டான் – சிந்தா:7 1731/2,3
மின் என மிளிரும் பைம் பூண் புத்திசேன் வெகுண்டு வெய்ய – சிந்தா:7 1734/1
மின் நிரைத்த பைம் பூண் விளங்கு இலை வேல் வேந்தன் – சிந்தா:7 1803/1
பல் பூண் எருத்தில் பரந்த அம் சுடர் கால மன்னன் – சிந்தா:7 1868/2
எம் கோ மற்று என் திறம் நீர் கேட்டது என்றாற்கு எரி மணி பூண்
செங்கோல் மணி நெடும் தேர் செல்வன் காதல் பெரும் தேவி – சிந்தா:7 1882/1,2
ஏந்து பூண் மார்பன் ஏவ இன்னணம் இயற்றினானே – சிந்தா:8 1896/4
புலத்தலின் களைந்த பூண் இடறி பொன் இதழ் – சிந்தா:8 1945/2
நிலா தலை திகழும் பைம் பூண் நிழல் மணி வடத்தோடு ஏந்தி – சிந்தா:8 1950/2
அரும்பு ஒழுகு பூண் முலையும் ஆருயிர்க்கே கூற்றம் – சிந்தா:8 1969/2
ஓத மணி மாலையொடு பூண் பிறழ ஓடி – சிந்தா:9 2014/2
வயிர வில் உமிழும் பைம் பூண் வன முலை மகளிர்-தம்முள் – சிந்தா:9 2048/1
பூண் வடு பொறிப்ப புல்லி புனை நலம் புலம்ப வைகேன் – சிந்தா:9 2094/2
இலை குலாம் பைம் பூண் இள முலை தூதின் இன் கனி தொண்டை அம் துவர் வாய் – சிந்தா:10 2107/2
பிடி அலை பாவி என பூண் பிறழ்ந்து – சிந்தா:10 2125/3
மின்னும் மணி பூண் விரை மார்ப நனைப்ப நின்றான் – சிந்தா:10 2136/4
கல்லார் மணி பூண் மார்பின் காமன் இவனே என்ன – சிந்தா:10 2196/1
செய் பூண் சிலை நாண் எறிந்தான் சேரார் நாள் உக்கனவே – சிந்தா:10 2198/4
பூண் குலாம் வன முலை பூமி தேவி தான் – சிந்தா:10 2233/1
கலை கோட்ட அகல் அல்குல் கணம் குழையார் கதிர் மணி பூண்
முலை கோட்டால் உழப்பட்ட மொய் மலர் தார் அகன் மார்பர் – சிந்தா:10 2234/1,2
நடந்து ஒழுகு குருதியுள் நகா கிடந்த எரி மணி பூண்
இடம்படு செ வானத்து இளம் பிறை போல் தோன்றினவே – சிந்தா:10 2244/3,4
அரும் பூண் அற எறிந்து ஆங்கு அவன் நினது ஊழ் இனி எனவே – சிந்தா:10 2265/2
பத்தி பூண் அணிந்த மார்பின் பதுமுகன் பைம்பொன் சூழி – சிந்தா:10 2266/2
மட்டு அவிழ் மாலை போல மகிழ்ந்து பூண் மார்பத்து ஏற்று – சிந்தா:10 2291/3
மை ஆர்ந்த கண்ணீர் மணி பூண் முலை பாய விம்மா – சிந்தா:11 2338/3
பொன் பூண் சுமந்து பொரு கோட்டை அழித்து வெம் போர் – சிந்தா:11 2340/1
நல் பூண் அணிந்த முலையார் நிலை கால் சரிந்து – சிந்தா:11 2340/3
இலங்கு பூண் வரை மார்பு உற எடுத்து அவன் முயங்க – சிந்தா:12 2381/1
பூண் சுமக்கலாத பொன் ஞாண் வடத்தொடு புரள நோக்கி – சிந்தா:12 2443/2
பெரும் பூண் மன்னன் பாவாய் பூவாய் பிணை மானே – சிந்தா:12 2453/4
பூண் உடை முலையின் பாரம் பொறுக்கலா சுளிவின் மேலும் – சிந்தா:12 2461/2
கொண்ட பூண் நின்னை சார்ந்து குலாய் கொழுந்து ஈன்ற கொம்பே – சிந்தா:12 2509/1
பூண் குலாய் கிடந்த மார்பின் பொன் நெடும் குன்று அனாற்கே – சிந்தா:12 2515/4
இற்று என உரைப்ப கேண்மோ இலங்கு பூண் அலங்கல் மார்பின் – சிந்தா:13 2609/3
கறந்த பால் அனைய கந்தி கொம்பு அடுத்து உருவ பைம் பூண்
பிறங்கு தார் மார்பன் போந்து பெரு மண கோயில் புக்கான் – சிந்தா:13 2649/3,4
பூண் இடை நிலவும் மேனி மின்னொடு பொலிந்த தேவர் – சிந்தா:13 2802/3
நிலவும் மணி மேகலை நிலா உமிழும் பைம் பூண்
இலவ மலர் வாயின் அணி கூர் எயிற்றினீரே – சிந்தா:13 2922/2,3
நெருப்பு தலை நெடு வேல் கண்ணார் கண்ணீர் நிழல் மணி பூண்
பரப்பின்-இடை பாய்ந்து குளம் ஆய் பால் ஆர் படா முலையை – சிந்தா:13 2944/2,3

TOP


பூண்-மின் (1)

பூண்-மின் நித்தில மணி வடம் பூசு-மின் சாந்தம் – சிந்தா:12 2389/2

TOP


பூண்களும் (1)

அசும்பு பொன் வரை ஆய் மணி பூண்களும்
பசும்பொன் மாலையும் பட்டுழி பட்டவை – சிந்தா:3 533/1,2

TOP


பூண்ட (4)

தொல் அற கிழமை பூண்ட தொடு கழல் காலினாற்கு – சிந்தா:1 382/2
போர்க்கு எதிர்ந்தவரும் ஆர்த்தார் ஆர்த்தலும் பூண்ட வல் வில் – சிந்தா:3 801/2
குங்குமம் மார்பில் பூண்ட குளிர் கதிர் ஆரம் மின்ன – சிந்தா:6 1501/2
புல்லி பூண்ட தார் புரள மேகலை – சிந்தா:13 3129/3

TOP


பூண்டது (1)

பூண்டது ஓர் ஆர மேனி பொன் உரைத்து இட்டது ஒக்கும் – சிந்தா:7 1722/2

TOP


பூண்டவர் (1)

போதி செல்வம் பூண்டவர் ஏத்தும் பொலிவினால் – சிந்தா:1 366/3

TOP


பூண்டனர் (1)

புரவு பூண்டனர் பொன் நகர் மாந்தரே – சிந்தா:1 136/4

TOP


பூண்டார் (1)

நொந்தார் குடி செல்வர் நோன்மை நுகம் பூண்டார் – சிந்தா:13 2794/4

TOP


பூண்டு (4)

வீறு உயர் முடியும் சூடி விழு நில கிழமை பூண்டு
சாறு அயர்ந்து இறைவன் பேணி சார்பு அறுத்து உய்தி என்று – சிந்தா:5 1221/2,3
சையம் பூண்டு சமுத்திரம் நீந்துவான் – சிந்தா:6 1426/2
பொழிந்து உகு காதல் பூண்டு புல்லுகை விடாது செல்ல – சிந்தா:6 1496/1
பொன் அரி மாலை பூண்டு பூஞ்சிகை குலாவி முன்கை – சிந்தா:12 2538/1

TOP


பூண்பல் (1)

பழி படா வகையில் காக்கும் படு நுகம் பூண்பல் என்றான் – சிந்தா:1 203/4

TOP


பூணவன் (1)

மின் ஆர் மணி பூணவன் மேவி விண்-காறும் நாறும் – சிந்தா:13 3045/2

TOP


பூணவனை (1)

இன மா மணி சூழ் எரி பூணவனை
துன யான் பெறுகோ தொழுதேன் உரையீர் – சிந்தா:6 1519/3,4

TOP


பூணார் (1)

பால் நிலா பூணார் படை தொழில் கலிமா பண் உறுத்து ஏறினார் அவரே – சிந்தா:10 2158/4

TOP


பூணாள் (1)

புள் ஆவி செம் கழுநீர் குவளை செய்தாள் புனை பூணாள் – சிந்தா:7 1887/4

TOP


பூணான் (9)

விளங்கு ஒளி மணிகள் வேய்ந்து விடு சுடர் இமைக்கும் பூணான் – சிந்தா:1 213/4
இன் நிழல் இவரும் பூணான் இரு விசும்பு இவர்தலுற்று – சிந்தா:4 959/1
கல் மணி உமிழும் பூணான் கடை பல கடந்து சென்றான் – சிந்தா:4 1098/4
விலங்கி வில் உமியும் பூணான் விழு சிறைப்பட்ட-போழ்தும் – சிந்தா:5 1167/1
போல்வது ஒன்று இல்லை என்றான் புனை மணி பொன் செய் பூணான் – சிந்தா:10 2148/4
போற்றி விடுத்தான் புனை செம்பொன் படையே அணிந்து புனை பூணான் – சிந்தா:10 2174/4
புனையப்பட்ட அஞ்சனத்தை புகழ எழுதி புனை பூணான்
கனை வண்டு ஆர்க்கும் அலங்கலும் கலனும் ஏற்ப தாங்கினான் – சிந்தா:11 2357/3,4
உடன் அவை விடு-மின் என்றான் ஒளி நிலா உமிழும் பூணான் – சிந்தா:11 2373/4
நீதி கண் நின்ற செம் கோல் நிலவு வீற்று இருந்த பூணான் – சிந்தா:13 2713/4

TOP


பூணி (1)

கதிர்த்த தண் பூணி கம்புள் தாழ் பீலி கனை குரல் நாரை வண்டானம் – சிந்தா:10 2108/3

TOP


பூணினாய் (1)

எண்ணம் ஒன்று உளது எனக்கு இலங்கு பூணினாய் – சிந்தா:5 1175/4

TOP


பூணினார் (2)

ஒள் எரி மணி உருவ பூணினார் – சிந்தா:13 2685/4
இலை கொள் பூணினார் இதயம் போழ்ந்ததே – சிந்தா:13 3123/4

TOP


பூணினால் (1)

பூணினால் நெருங்க நொந்து பொதிர்த்தன வெம்பி என்று – சிந்தா:13 2953/1

TOP


பூணினாள் (1)

அரு மணி பூணினாள் தன் அம் வயிறு அணிந்த கோல – சிந்தா:9 2061/3

TOP


பூணினாளுக்கு (1)

அள் இலை பூணினாளுக்கு ஆவி உண்டு இல்லை என்ன – சிந்தா:5 1274/3

TOP


பூணினாளே (1)

கேள்வனை கனவில் காணாள் கிளர் மணி பூணினாளே – சிந்தா:6 1506/4

TOP


பூணினாளை (1)

சூடகம் அணிந்த முன்கை சுடர் மணி பூணினாளை
ஆடக செம்பொன் பாவை ஏழுடன் தருவல் ஐய – சிந்தா:2 479/2,3

TOP


பூணினாற்கு (2)

கதிர் விரி பூணினாற்கு தந்தை தாய் தாரம் காதல் – சிந்தா:3 543/3
திரு மணி பூணினாற்கு சினம் தலை மழுங்கல் இன்றி – சிந்தா:3 557/3

TOP


பூணினான் (5)

பல் கதிர் மணி ஒளி பரந்த பூணினான் – சிந்தா:6 1458/4
பொருந்தினான் புனை மணி பொன் செய் பூணினான் – சிந்தா:8 1936/4
பனி பிறை பூணினான் தன் பாண் வலை சென்று பட்டாள் – சிந்தா:9 2040/4
வான் அகத்தும் நிலத்தும் இல்லா-வண்ணம் மிக்க மணி பூணினான் – சிந்தா:12 2595/4
விழு மணி பூணினான் வீற்று இரீஇ விதியின் சொன்னான் – சிந்தா:13 2905/4

TOP


பூணினானுக்கு (1)

எரி மணி பூணினானுக்கு இன் நலம் ஒழிய ஏகி – சிந்தா:9 2069/2

TOP


பூணினானும் (2)

சூழ் கதிர் மதியம் அன்ன சுடர் மணி பூணினானும்
வீழ் தரு கதியின் நீங்கி விளங்கு பொன் உலகத்து உய்க்கும் – சிந்தா:1 380/1,2
எரி மணி பூணினானும் இன்னணம் இயம்பினானே – சிந்தா:5 1171/4

TOP


பூணினானே (1)

வடி தாரை வெல் வேல் வயிரம் மணி பூணினானே – சிந்தா:10 2320/4

TOP


பூணினானை (2)

மின் அவிர் பூணினானை வேல் கணார்க்கு இயற்றப்பட்ட – சிந்தா:1 190/3
நிலவு உறழ் பூணினானை நெடு நகர் இரங்க கையாத்து – சிந்தா:4 1131/1

TOP


பூணினீர் (1)

இலை கொண்ட பூணினீர் என்று எழினி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:3 653/4

TOP


பூணும் (21)

பட்டமும் பசும்பொன் பூணும் பரந்து ஒளி நிழற்றும் தீம் தேன் – சிந்தா:1 112/3
அரும் பொன் பூணும் ஆரமும் இமைப்ப கணிகள் அகன் கோயில் – சிந்தா:1 308/1
அம் கண் முலையின் அணி முத்தும் அரும் பொன் பூணும் அகற்றினாள் – சிந்தா:1 350/4
சொரி மலர் தாரும் பூணும் ஆரமும் குழையும் சோர – சிந்தா:1 389/3
கடகமும் குழையும் பூணும் கதிர் ஒளி கலந்து மூதூர் – சிந்தா:2 462/2
அலர் முலை குருதி சாந்தும் ஆரமும் பூணும் சேர்த்தி – சிந்தா:3 673/3
குழையும் பூணும் நாணும் கொழுநன் உவப்ப அணிக என்று – சிந்தா:4 918/3
புடை திரள் வன முலை பூணும் நோற்றன – சிந்தா:4 1005/3
போது உக பொருது பூணும் பொரு கடல் முத்தும் மூழ்க – சிந்தா:6 1494/2
மின்னும் பூணும் மிளிர் கதிர் ஆரமும் – சிந்தா:7 1716/1
பல் கதிர் ஆரமும் பூணும் பருமித்து – சிந்தா:10 2113/1
அடர் கதிர் பைம்பொன் பூணும் ஆரமும் அகலத்து ஒல்க – சிந்தா:10 2182/3
முலை வட்ட பூணும் முத்தும் முள்கலின் கிழிந்து பொல்லா – சிந்தா:10 2184/1
ஒள் அழல் வைர பூணும் ஒளிர் மணி குழையும் மின்ன – சிந்தா:10 2203/1
பொன் அவிர் குழையும் பூணும் ஆரமும் சுடர வீழ்வான் – சிந்தா:10 2251/3
ஆரமும் பூணும் மின்ன அரு விலை பட்டின் அம் கண் – சிந்தா:10 2280/2
அரசர் தம் முடியும் பூணும் ஆரமும் வரன்றி ஆர்க்கும் – சிந்தா:10 2297/1
பூணும் ஆரமும் ஈன்று பொன் பூத்து அலர்ந்து – சிந்தா:11 2335/3
இளம் கதிர் எறி மணி பூணும் ஆரமும் – சிந்தா:12 2408/3
நித்தில வடமும் பூணும் ஆரமும் நிழன்று தாழ – சிந்தா:12 2493/1
திரு விழை துகிலும் பூணும் திறப்பட தாங்கினாரே – சிந்தா:13 2737/4

TOP


பூணொடு (1)

பூணொடு ஏந்திய வெம் முலை பொன் அனாள் – சிந்தா:4 1002/1

TOP


பூணோய் (2)

வாள் இயங்கு உருவ பூணோய் படைத்தனை வாழி என்ன – சிந்தா:1 405/3
மண்ணார் மணி பூணோய் மக்கள் உறும் துன்பம் – சிந்தா:13 2793/3

TOP


பூத்த (27)

அம் சாயல் பூத்த அகிலார் துகிலாய் பொன் அல்குல் – சிந்தா:0 25/2
பூத்த கோங்கும் வேங்கையும் பொன் இணர் செய் கொன்றையும் – சிந்தா:1 154/1
கரும்பு ஆர் தோள் முத்தம் கழன்று செ வாய் விளர்த்து கண் பசலை பூத்த காமம் – சிந்தா:1 231/1
கோனார் பறிப்ப நலம் பூத்த இ கொடி இனி பூவா பிறர் பறிப்பவே – சிந்தா:1 296/4
பூத்த கோங்கு போல் பொன் சுமந்து உளார் – சிந்தா:2 419/1
பொன் அவிர் சுணங்கு பூத்த பொங்கு இள முலையினார் தம் – சிந்தா:2 457/2
பொங்கி ஆயிரம் தாமரை பூத்த போல் – சிந்தா:3 528/1
புனம் சேர் கொடி முல்லை பூம் பவளத்துள் புக்கு பூத்த போலும் – சிந்தா:3 636/2
கானம் பூத்த கார் என்கோ யான் – சிந்தா:3 726/2
கானம் பூத்த கார் கண்டு அழுங்கும் – சிந்தா:3 726/3
சால நெருங்கி பூத்த தடம் தாமரை பூ என்ன – சிந்தா:4 931/3
புனல் எரி தவழ்ந்து என பூத்த தாமரை – சிந்தா:5 1180/1
நலம் கவின் போது பூத்த பூம்_கொடி நடுங்கி நாண – சிந்தா:5 1357/2
தணிவரும் கயத்து பூத்த தாமரை அனைய கண்ணும் – சிந்தா:7 1582/2
பாசி பாசத்து பைம்பொன் நிரை தாலி பூத்த வேங்கை – சிந்தா:7 1649/1
காசில் மட்டு ஒழுக பூத்த அழிஞ்சில் கண் ஆர் கவின் கொண்டன – சிந்தா:7 1649/3
பூத்த முல்லையின் போது பொழிந்து உக – சிந்தா:7 1777/2
தாமரை போதில் பூத்த தண் நறும் குவளை பூ போல் – சிந்தா:10 2133/1
காமரு முகத்தில் பூத்த கரு மழை தடம் கண் தம்மால் – சிந்தா:10 2133/2
தெற்றி மேல் பூத்த செந்தாமரை மலர் போன்ற செம் கண் – சிந்தா:10 2305/3
விளங்கு ஒளி விசும்பில் பூத்த அருந்ததி காட்டி ஆன் பால் – சிந்தா:12 2469/1
வளம் கொள பூத்த கோல மலர் அடி கழீஇய பின்றை – சிந்தா:12 2469/2
தேறு நீர் பூத்த செந்தாமரை முகம் வியர்த்து நின்றாள் – சிந்தா:12 2507/4
காய்ந்து கண் கலக்க பூத்த கற்பகம் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2545/4
பொலிக என வண்டு பாட பூத்த தாமரைகள் போலும் – சிந்தா:13 2946/2
கடி மலர் நிறைந்து பூத்த கற்பக கொம்பும் காமர் – சிந்தா:13 2992/1
பொய் இல் சீர்த்தி வெண் தாமரை பூத்த போன்று – சிந்தா:13 3005/2

TOP


பூத்தது (8)

வாவி யாவும் பொன் அணிந்து வானம் பூத்தது ஒத்தவே – சிந்தா:1 67/4
விசும்பு பூத்தது போன்றன வீதியே – சிந்தா:3 533/4
அடுத்து விண் பூத்தது ஓர் அழகின் மிக்கதே – சிந்தா:3 831/4
பொன்னும் பூத்தது ஓர் கற்பக பூ மரம் – சிந்தா:7 1716/2
படர் கதிர் திங்கள் ஆக பரந்து வான் பூத்தது என்னா – சிந்தா:13 2652/2
புனை மலர் தாமரை பூத்தது ஒத்தவே – சிந்தா:13 3008/4
இடை விராய் எங்கணும் பூத்தது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3025/4
உலவி துறக்கம் ஒளி பூத்தது அன்றே – சிந்தா:13 3140/4

TOP


பூத்ததே (3)

புல்லிய கொம்பு தான் ஓர் கருவிளை பூத்ததே போல் – சிந்தா:1 319/3
புனை கொடி பூத்ததே போல் பொறுக்கலா நுசுப்பின் பாவை – சிந்தா:9 2071/2
சோலை மீன் அரும்பி திங்கள் சுடரொடு பூத்ததே போல் – சிந்தா:13 2835/1

TOP


பூத்தலால் (1)

பொருந்திய பொருளொடு போகம் பூத்தலால்
வருந்தினும் அறத்திறம் மறத்தல் ஓம்பு-மின் – சிந்தா:13 2935/2,3

TOP


பூத்தலை (1)

பூத்தலை வாரண போர் தொழில் இளையவர் – சிந்தா:1 120/1

TOP


பூத்தவும் (1)

குரை மது குவளைகள் கிடங்கில் பூத்தவும்
உரையின் ஓர் ஓசனை உலாவி நாறுமே – சிந்தா:1 99/3,4

TOP


பூத்தவே (2)

விழை தகு கமல வட்டத்து இடை விராய் பூத்தவே போல் – சிந்தா:10 2130/2
புடை திரள் பூரண குடமும் பூத்தவே – சிந்தா:12 2406/4

TOP


பூத்தன (8)

நறவம் கொப்புளித்தலின் நாகு புன்னை பூத்தன
சிறகர் வண்டு செவ்வழி பாட மாடத்து ஊடு எலாம் – சிந்தா:1 74/2,3
விண் புகு வியன் சினை மெலிய பூத்தன
சண்பகத்து அணி மலர் குடைந்து தாது உக – சிந்தா:1 79/1,2
பூத்தன வேங்கை மேல் பொலிந்து கார் நினைந்து – சிந்தா:1 87/3
பலவும் பூத்தன கோங்கம் பைம் துகில் முடி அணிந்து அவர் பின் – சிந்தா:7 1558/3
உலவு காஞ்சுகியவர் போல் பூத்தன மரவம் அங்கு ஒருங்கே – சிந்தா:7 1558/4
ஆடை பூத்தன பாதிரி வெண்கடம்பு பந்து அணிந்தவே – சிந்தா:7 1650/4
தெரிவில பேதை முல்லை பூத்தன தெளி இது என்றான் – சிந்தா:7 1740/4
போர் அணி புலவு வேல் கண்கள் பூத்தன
நீர் அணி குவளை நீர் நிறைந்த போன்றவே – சிந்தா:13 2894/3,4

TOP


பூத்தாள் (1)

கொம்பு அலர் நங்கை பூத்தாள் பொலிக என குனிந்த வில் கீழ் – சிந்தா:5 1269/2

TOP


பூத்து (26)

தேன்தலை துவலை மாலை பைம் துகில் செம்பொன் பூத்து
ஞான்றன வயிர மாலை நகு கதிர் முத்த மாலை – சிந்தா:1 140/1,2
கொடி பூத்து உதிர்ந்த தோற்றம் போல் கொள்ள தோன்றி அணங்கு அலற – சிந்தா:1 353/3
பொரி அரை ஞாழலும் புன்னையும் பூத்து
வரி தரு வண்டொடு தேன் இனம் ஆர்க்கும் – சிந்தா:3 515/1,2
மல்லு பூத்து அகன்ற மார்பீர் புகழ் எனும் போர்வை போர்த்து – சிந்தா:3 743/1
கோல நீர் குவளையும் மரையும் பூத்து வண்டு – சிந்தா:3 830/3
நிறைய பூத்து அணிந்து வண்டும் தேன்களும் நிழன்று பாட – சிந்தா:5 1270/2
காதலும் களிப்பும் என்னும் கவடு விட்டு அவலம் பூத்து
மா துயர் இடும்பை காய்த்து மரணமே கனிந்து நிற்கும் – சிந்தா:5 1389/3,4
பூத்து ஒழியா பிண்டி கீழ் பொங்கு ஓத வண்ணனை – சிந்தா:6 1469/1
வம்பு பூத்து முருகு உலாய் தேன் கொப்புளித்து நின்றது ஓர் – சிந்தா:7 1664/3
பூத்து அகில் தவழும் போர்வை பூசு சாந்து ஆற்றி பொன் நூல் – சிந்தா:8 1906/1
மை பூத்து அலர்ந்த மழை கண் மாழை மான் நேர் நோக்கின் – சிந்தா:10 2198/1
கோங்கு பூத்து உதிர்ந்த குன்றின் பொன் அணி புளகம் வேய்ந்த – சிந்தா:10 2253/1
போது பூம் கழுநீரொடு பூத்து உடன் – சிந்தா:11 2334/2
பூணும் ஆரமும் ஈன்று பொன் பூத்து அலர்ந்து – சிந்தா:11 2335/3
விரவி மீ நிலம் சேர்ந்து ஒளி பூத்து உராய் – சிந்தா:12 2396/3
விரிந்து வான் பூத்து என விதானித்து ஆய் கதிர் – சிந்தா:12 2409/1
காமரு காமவல்லி கொடி கவின் கொண்டு பூத்து
தூ மணி கொழுந்து மென் தோள் துயல் வர எழுதினாளே – சிந்தா:12 2442/3,4
திரு நிற காமவல்லி திரு கவின் கொண்டு பூத்து
பெரு நிறம் கவினி ஆர்ந்த கற்பகம் பிணைந்ததே போல் – சிந்தா:12 2517/1,2
நீர் வளர் நீலம் பூத்து நிரைத்த போல் நிரைத்த மேலால் – சிந்தா:12 2536/3
ஒத்து ஒளிர் காமவல்லி ஒருங்கு பூத்து உதிர்ந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2539/4
பூரித்து புதவம்-தோறும் குவளையும் மரையும் பூத்து
பாரித்து பைம்பொன் நாகர் உலகு இவண் வீழ்ந்ததே போல் – சிந்தா:12 2543/3,4
காதம் நான்கு அகன்ற பொய்கை கடி நகர் குவளை பூத்து
பேதுறுகின்ற போன்ற பெரு மழை கண்கள் மாதோ – சிந்தா:12 2544/3,4
மண்-பால் திலகம் ஆய் வான் பூத்து ஆங்கு மணி மல்கி – சிந்தா:13 2600/2
பல் பழ மணி கொம்பு ஈன்று பரிசில் வண்டு உண்ண பூத்து
செல்வ பொன் சிறுவர் என்னும் தாமங்கள் தாழ்ந்து நின்றது – சிந்தா:13 2728/2,3
கொடி பல பூத்து சூழ்ந்த குங்கும குன்றம் ஒத்தான் – சிந்தா:13 2731/4
ஒள் எயிற்றவர்கள் பொன் பூத்து ஒளி மணி உருவம் நீத்தார் – சிந்தா:13 2897/4

TOP


பூப்ப (7)

முல்லை கார் என பூப்ப மொய் நிரை – சிந்தா:2 413/2
தடம் கண்கள் குவளை பூப்ப தையலோடு ஆடும் அன்றே – சிந்தா:3 839/4
வண் தளிர் ஈன்று சுட்டி வாள்_நுதல் பூப்ப வைத்தான் – சிந்தா:4 1081/4
முகிழ்ந்து ஏந்து இள முலை மேல் பொன் பசலை பூப்ப
பொன் பசலை பூப்ப பொரு கயல் கண் முத்து அரும்ப – சிந்தா:9 2051/2,3
பொன் பசலை பூப்ப பொரு கயல் கண் முத்து அரும்ப – சிந்தா:9 2051/3
அவா கிடந்து அகன்ற அல்குல் அணி கிளர் திருவில் பூப்ப
தவா கதிர் காசு கண்டார் ஆவியை தளர சூட்டி – சிந்தா:12 2444/1,2
சாண் இடை நெடிய வாள் கண் தளை அவிழ் குவளை பூப்ப
பூண் உடை முலையின் பாரம் பொறுக்கலா சுளிவின் மேலும் – சிந்தா:12 2461/1,2

TOP


பூம் (221)

பூம் தொத்து அலர்ந்த பசும் பொன் கொடி அன்ன பொற்பின் – சிந்தா:0 8/2
பூம் கச்சு நீக்கி பொறி மாண் கலம் நல்ல சேர்த்தி – சிந்தா:0 16/2
நல் பூம் கழலான் இரு திங்கள் நயந்தவாறும் – சிந்தா:0 19/2
அளமரு குயிலினம் அழுங்கி பூம் பொழில் – சிந்தா:1 49/3
பொலிவு எய்த பூம் பொய்கை சிலம்பி பார்ப்பு எழ – சிந்தா:1 56/3
ஆவி அன்ன பூம் துகில் அணிந்த அல்குல் பல் கலை – சிந்தா:1 67/2
காடி உண்ட பூம் துகில் கழும ஊட்டும் பூம் புகை – சிந்தா:1 71/1
காடி உண்ட பூம் துகில் கழும ஊட்டும் பூம் புகை – சிந்தா:1 71/1
பொய்கைகள் பூம் படாம் போர்த்த போன்றவே – சிந்தா:1 80/4
கரும் கலம் தோய்வு இலா காமர் பூம் துறை – சிந்தா:1 97/2
மஞ்சு தோய் மணி மாடத்து மல்கு பூம்
பஞ்சி மேலும் பனிக்கும் பனிக்குமே – சிந்தா:1 134/3,4
இங்கித களிப்பினால் எய்தி ஆடும் பூம் பொழில் – சிந்தா:1 145/3
தழை வளர் மது மலர் தயங்கு பூம் சிகை – சிந்தா:1 195/2
வண்ண பூம் தவிசு தன்னை ஞமலி மேல் இட்டது ஒக்கும் – சிந்தா:1 202/2
புன மா மலர் வேய் நறும் பூம் குழலாள் – சிந்தா:1 215/3
பூம் கழல் குருசில் தந்த புதல்வனை புகன்று நோக்கி – சிந்தா:1 305/1
பிறந்த நீயும் பூம் பிண்டி பெருமான் அடிகள் பேர் அறமும் – சிந்தா:1 311/1
பல் பூம் பொய்கை தாமரை போன்றும் பனி வானத்து – சிந்தா:1 364/1
பொன் தெளித்து எழுதி அன்ன பூம் புற பசலை மூழ்கி – சிந்தா:1 371/2
இலங்கு இழை சிறுவன் தன்னை பயந்து பூம் தவிசின் உச்சி – சிந்தா:1 386/3
புடை இரு குழையும் மின்ன பூம் துகில் செறிந்த அல்குல் – சிந்தா:1 399/1
பொன் இழை சுடரும் மேனி பூம் கொடி அனைய பொற்பில் – சிந்தா:2 440/2
விரவி பூம் தாமம் நாற்றி விரை தெளித்து ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:2 456/2
நாட்டு இறை விசையை என்னும் நாறு பூம் கொம்பு அனாளை – சிந்தா:2 475/2
மின்னும் மிளிர் பூம் கொடியும் மென் மலரும் ஒப்பார் – சிந்தா:3 503/1
திரு விரி பூம் பொழில் செவ்வனம் சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:3 515/3
ஆளிய மொய்ம்பன் இரும் தவ பூம் பொழில் – சிந்தா:3 517/1
கிடங்கு சூழ் மதில் கேழ் கிளர் பூம் கொடி – சிந்தா:3 529/1
பூம் தொடி அரிவை தன்னில் புலம் மிகுத்து உடைய நம்பிக்கு – சிந்தா:3 608/2
பூசி வெள்ளிலோத்திரத்தின் பூம் பொருக்கு அரைத்த சாந்தின் – சிந்தா:3 622/2
புனம் சேர் கொடி முல்லை பூம் பவளத்துள் புக்கு பூத்த போலும் – சிந்தா:3 636/2
வீணை வென்று இவள் வெம் முலை பூம் தடம் – சிந்தா:3 640/1
அம் பொன் சிலம்பு அரற்ற அன்னம் போல் மெல்லவே ஒதுங்கி அம் பூம்
செம்பொன் புரிசை அடைந்தாள் செந்தாமரை மேல் திருவோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:3 646/3,4
நல்லவள் நோக்கம் நாய்கன் தேர்ந்து பூம் குவளை போதின் – சிந்தா:3 669/1
பூம் தாம கொம்பு ஆட கண்டார் எல்லாம் புன மயிலே அன்னமே பொன்னம் கொம்பே – சிந்தா:3 680/3
அரும் பெறல் சுரிகை அம் பூம் கச்சு-இடை கோத்து வாங்கி – சிந்தா:3 698/2
புதிதின் இட்ட பூம் தவிசின் உச்சி மேல் நடந்து அவண் – சிந்தா:3 705/1
பூம் குழல் மகளிர் முன்னர் புலம்பல் நீ நெஞ்சே என்றாள் – சிந்தா:3 712/3
பூம் தொடை அரிவை காண புரி நெகிழ்த்து உரோமம் காட்ட – சிந்தா:3 721/2
பொறையார் வன முலையும் பூம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 733/2
பெய் பூம் கழலாற்கு பெண் அரசி ஏந்தினளே – சிந்தா:3 736/4
ஏதம் ஒன்று இன்றி பூம் பட்டு எந்திர எழினி வீழ்த்தார் – சிந்தா:3 740/4
முல்லை பூம் பந்து தன்னை மும்மத களிற்று வேலி – சிந்தா:3 743/3
கொல்லை பூம் குன்றம் செய்தீர் குங்கும குழங்கல் மாலை – சிந்தா:3 743/4
அனிச்ச பூம் கோதை சூட்டின் அம்மனையோ என்று அஞ்சி – சிந்தா:3 745/1
ஐந்து மூன்று அடுத்த செல்வத்து அமளி மூன்று இயற்றி பூம் பட்டு – சிந்தா:3 838/1
புரிந்த தாமங்கள் ஆக அ பூம் துகள் – சிந்தா:4 861/3
அன்ன வாட்டத்து அணி மலர் பூம் பொழில் – சிந்தா:4 867/3
புல்லு கோடைய பொற்பு உடை பூம் சுண்ணம் – சிந்தா:4 887/3
நான நீரில் கலந்து நலம் கொள் பூம் பட்டு ஒளிப்ப – சிந்தா:4 923/1
பூம் துகில் ஆர்ந்த தோணி புனை கலம் பெய்த தோணி – சிந்தா:4 967/2
பொலிவொடு திவண்டு பொங்கி பூம் சிகை அலமந்து ஆட – சிந்தா:4 968/2
நெகிழ்ந்து சோர் பூம் துகில் நோக்கி நோக்கியே – சிந்தா:4 1004/1
சூடிய கலை புறம் சூழ்ந்த பூம் துகில் – சிந்தா:4 1007/2
கடி கமழ் பூம் சிகை காமர் மல்லிகை – சிந்தா:4 1011/1
அலங்கல் உண்டு யாழ் செயும் அம் பொன் பூம் கொடி – சிந்தா:4 1012/2
புதிது இது பூம் துகில் குழல்கள் சோர்தலால் – சிந்தா:4 1015/2
மேவி பூம் கங்கையுள் விழைந்த அன்னமே – சிந்தா:4 1017/4
பொருந்து பூம் கொம்பு அன பொருவின் சாயலே – சிந்தா:4 1027/4
பொன் குன்று-ஆயினும் பூம் பழனங்கள் சூழ் – சிந்தா:4 1031/1
பொருந்து பூம் பொய்கை போர்வையை போர்த்து உடன் – சிந்தா:4 1033/3
தூமம் கமழ் பூம் துகில் சோர அசையா – சிந்தா:4 1071/1
போல் ஆம் அல்குல் பொன் தொடி பூம் கண் குணமாலை – சிந்தா:4 1094/2
கோதை கொண்ட பூம் சிகை கொம்மை கொண்ட வெம் முலை – சிந்தா:4 1102/1
போது உலாம் அலங்கலான் முன் போந்து பூம் தெரிவையர் – சிந்தா:4 1106/3
அம்பு அழ நீண்ட வாள் கண் அலமரும் அணி செய் அம் பூம்
கொம்பு அடு நுசுப்பினாய்க்கு தந்தனென் பேணி கொண்டாய் – சிந்தா:4 1128/3,4
பூம் துகில் மகளிரில் பொலிந்து போர்த்தது ஓர் – சிந்தா:5 1181/3
பூம் கள் பொன் குடமும் நிறைத்து ஈண்டிய – சிந்தா:5 1197/2
பொங்கு பூம் சண்பக போது போர்த்து உராய் – சிந்தா:5 1199/2
பொன் உடை கலை அல்குல் கணிகை பூம் புனல் – சிந்தா:5 1200/3
தோடு ஏந்து பூம்_கோதை வேண்டேம் கூந்தல் தொடேல் எம் இல் – சிந்தா:5 1229/1
காடு ஏந்து பூம் சாரல் கடந்தான் காலின் கழலானே – சிந்தா:5 1229/4
கார் ஆர் பூம் பிண்டி கடவுள் நீ அன்றே – சிந்தா:5 1247/4
தண்ணுமை முழவம் வீணை குழலொடு குயில தண் பூம்
கண்ணொடு புருவம் கை கால் கலை அல்குல் நுசுப்பு காமர் – சிந்தா:5 1255/1,2
போது அவிழ் தெரியலானும் பூம் கழல் காலினானும் – சிந்தா:5 1265/1
நாறு பூம் கொம்பு அனாளை நோக்கு என நம்பி சொன்னான் – சிந்தா:5 1284/4
பூம் தொடி மகளிர் போற்றி பொன் கலம் பரப்பினாரே – சிந்தா:5 1300/4
பூம் கண் அவ்வயின் நோக்கம் பொறாத போல் – சிந்தா:5 1305/1
புகை அவாவிய பூம் துகில் ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:5 1307/1
பூ மென் சேக்கையுள் நாற்றிய பூம் திரள் – சிந்தா:5 1315/1
ஏந்து பூம் பொழில் எய்தி அங்கு ஆடுதல் – சிந்தா:5 1318/2
கண் புதைப்பன கார் இரும் பூம் பொழில் – சிந்தா:5 1324/2
அளித்த பூம் பட்டு அணிந்து திகழ்ந்ததே – சிந்தா:5 1330/4
பொன் துஞ்சு ஆகத்து பூம் கண்கள் போழ்ந்த புண் – சிந்தா:5 1332/1
மின் ஒர் பூம் பொழில் மேதக செல்வது ஒத்து – சிந்தா:5 1336/1
நலம் கவின் போது பூத்த பூம்_கொடி நடுங்கி நாண – சிந்தா:5 1357/2
பூம் தொடி அரிவை பொய்கை பூமகள் அனைய பொற்பின் – சிந்தா:5 1358/2
பொருள் தேர் புலன் எய்திய பூம் கழலாய் – சிந்தா:5 1381/2
அலங்கலும் குழலும் தோழி அம் கையின் அடைச்சி அம் பூம்
பொலம் கல கொடி அனாள் தன் கண் பொழி கலுழி ஒற்றி – சிந்தா:5 1397/1,2
இலை கொள் பூம் தார் உழுத இன்ப வருத்தம் நீங்க – சிந்தா:6 1413/2
உருவ பூம் கொம்பு ஒசிய புல்லி தீம் தேன் பருகி – சிந்தா:6 1415/3
எல்லை இருளிற்று ஆகி பூம் தாது இனிதின் ஒழுகி – சிந்தா:6 1416/2
கொய் தாமம் தாழ்ந்து ஒசிந்த குளிர் பூம் பிண்டி கோமனே – சிந்தா:6 1418/3
கொண்டு ஏந்து பூம் பிண்டி கோமான் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1419/4
கோதை தாழ் பூம் பிண்டி கோமன் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1420/4
பனி கொள் பூம் பொழில் பள்ளி கண்டான்-அரோ – சிந்தா:6 1421/4
பூம் குழல் மடந்தையர் புனைந்த சாந்தமும் – சிந்தா:6 1440/2
கொண்ட பூம் கிடங்கு அணி நகரம் கூறுவாம் – சிந்தா:6 1443/4
எறி சுறாவு இளையவர் ஏந்து பூம் கொடி – சிந்தா:6 1446/1
போயின என்ப மற்று அ பூம் கொடி சாயலாட்கே – சிந்தா:6 1453/4
போது வாய் திறந்த போதே பூம் பொறி வண்டு சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:6 1456/1
பொன் நிலத்து எழுந்தது ஓர் பொரு இல் பூம் கொடி – சிந்தா:6 1457/1
வீங்கு ஓத வண்ணன் விரை ததும்பு பூம் பிண்டி – சிந்தா:6 1467/1
இலங்கு பூம் கொடி அன ஏழை நோக்கமும் – சிந்தா:6 1471/3
வண்ண மேகலை இவை வாய்ந்த பூம் துகில் – சிந்தா:6 1481/2
புரிவொடு புறத்து இடப்பட்ட பூம் குழல் – சிந்தா:6 1484/2
உருவிற்கு ஓர் விளக்கமாம் ஒண் பொன் பூம்_கொடி – சிந்தா:6 1488/2
பூம் துகில் பொரு திரை பொம்மல் வெம் முலை – சிந்தா:6 1492/1
பூம் சினை நாகம் தீம் பூ மரம் கருப்பூர சோலை – சிந்தா:6 1497/2
திரு மணி குயின்ற செம்பொன் திருந்து பூம் கொம்பு அனாள் தன் – சிந்தா:6 1508/1
புரிந்து சூடினும் பூம் கொடி நுண் இடை – சிந்தா:6 1512/2
மட்டு ஆர் பூம் பிண்டி வளம் கெழு முக்குடை கீழ் மாலே கண்டீர் – சிந்தா:6 1549/1
நிறைந்த பூம் குருந்து உகு தேன் நீர் பெய்து ஆர்த்தன சுரும்பே – சிந்தா:7 1563/4
அண்ணல் தான் செலும் முன்னா அணி மலர் பூம் பொழில் அதனுள் – சிந்தா:7 1566/1
குறிஞ்சி பூம் கோதை போலும் குங்கும முலையினாள் தன் – சிந்தா:7 1568/1
வண்ண பூம் கண்கள் அம்பா வாள் நுதல் புருவம் வில்லா – சிந்தா:7 1571/2
போதொடு நானம் மூழ்கி பூம் புகை தவழ்ந்து முல்லை – சிந்தா:7 1583/1
பொன் அம் குன்றின் பொலிந்த தோள் நம்பி ஒரு பொன் பூம் கொடி – சிந்தா:7 1594/2
ஆய்ந்த பூம் புகையும் அவியும் சுமந்து – சிந்தா:7 1604/2
பூம் கழலானை புண்ணிய நம்பி முகம் நோக்கி – சிந்தா:7 1639/1
தோடார் பூம் கண் துயிலா தோழி துயர்வேனோ – சிந்தா:7 1700/4
பொய்யது அன்மையின் பூம் கழலான் அடிக்கு – சிந்தா:7 1711/3
பூம் குழையால் பொறி ஒற்றுபு நீட்ட – சிந்தா:7 1768/2
கொய்தகைய பூம் பொதும்பர் குளிரும் மர பலகை – சிந்தா:7 1782/3
ஏந்து பூம் காவு சூழ்ந்த இரும் புனல் ஆறும் நீந்தி – சிந்தா:7 1820/3
தேன் அயாம் பூம் பொழில் திண்ணை வெண் மணல் – சிந்தா:7 1822/3
பொரு கயல் உகளி பாய பூம் சிறை குமரி அன்னம் – சிந்தா:7 1854/1
பூம் துகில் கொடுத்த தீம் தேன் அகில் புகை பொன் அனார்-தம் – சிந்தா:7 1855/1
இலை விரவு பூம் பைம் தார் வேந்தன் ஏந்தல் குலம் கேட்பான் – சிந்தா:7 1885/1
கள் ஆவி கொப்புளிக்கும் கமழ் பூம் கோதாய் என் மனத்தின் – சிந்தா:7 1887/2
பூம் துகில் மாலை சாந்தம் புனை கலம் பஞ்ச வாச – சிந்தா:8 1896/1
புன கொடி மாலையோடு பூம் குழல் திருத்தி போற்றார் – சிந்தா:8 1916/3
திருந்தி யாழ் முரல்வது ஓர் தெய்வ பூம் பொழில் – சிந்தா:8 1936/3
சூழ்ந்த காசு தோன்ற அம் துகில் நெகிழ்ந்து பூம் குழல் – சிந்தா:8 1958/2
போழ்ந்து அகன்ற கண்ணி வந்து பூம் கொடியின் நோக்கினாள் – சிந்தா:8 1958/4
காவி நோய் செய்த கரும் கயல் கண் பூம் கொடி என் – சிந்தா:8 1967/2
பூம் பாவை வந்து பிறந்தாள் அ பிறந்த-போழ்தே – சிந்தா:8 1976/1
நிலவு வெண் கதிர் நீர்மைய பூம் துகில் – சிந்தா:8 1982/1
தொழித்து வண்டு இமிரும் கோதை துணை முலை மூள்க பூம் பட்டு – சிந்தா:8 1986/1
பயிர்ப்பு இல் பூம் பள்ளி வைகு பகட்டு எழில் மார்ப என்றாள் – சிந்தா:8 1989/4
ஆரம் சூடிய அம் முலை பூம் தடம் – சிந்தா:9 2005/2
ஆசு இல் அடு பால் அமிர்தம் சிறிய அயின்று அம் பூம்
காசு இல் கடி மாலை கலம் நொய்ய மதி கவற்கும் – சிந்தா:9 2033/1,2
பூம் சதங்கை மாலை புகழ் குஞ்சி பொரு இல்லார் – சிந்தா:9 2034/1
என் பட்டுவிடினும் என்றார் இலங்கு பூம் கொம்பொடு ஒப்பார் – சிந்தா:9 2045/4
மின் அவிர் மாலை மென் பூம் குழல் வல தோளில் வீழ – சிந்தா:9 2056/2
வடியுறு கடைக்கண் நோக்க நெஞ்சு துட்கென்ன வார் பூம்
கொடி உற ஒசிந்து நின்றாள் குழை முக திருவோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2059/3,4
பொங்கு பூம் சிலம்பில் போர்த்த பூம் துகள் அவித்து மாதர் – சிந்தா:9 2064/3
பொங்கு பூம் சிலம்பில் போர்த்த பூம் துகள் அவித்து மாதர் – சிந்தா:9 2064/3
கள் நக்க கண்ணி கமழ் பூம் குழல் கரும்பு ஏர் தீம் சொலாள் கதிர் முலைகளின் – சிந்தா:9 2066/1
வழி வளர் மயில் அம் சாயல் பவள பூம் பாவை அன்ன – சிந்தா:9 2074/1
கனை இருள் கனவில் கண்டேன் காமர் பூம் பொய்கை வற்ற – சிந்தா:9 2075/3
ஒண்_தொடி ஊடி நின்றாள் ஒளி மணி பூம் கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2086/4
அலங்கல் தாது அவிழ அம் செம் சீறடி அணிந்த அம் பூம்
சிலம்பின் மேல் சென்னி சேர்த்தி சிறியவர் செய்த தீமை – சிந்தா:9 2088/1,2
புலம்பு அற வளர்த்த அம் மென் பூம் புகை அமளி அங்கண் – சிந்தா:9 2092/3
இழை வளர் முலையார் சாயல் போல் தோகை இறை கொள் பூம் குறிஞ்சியும் இறந்தார் – சிந்தா:10 2105/4
கான்ற பூம் கடம்பின் கவட்டு-இடை வளை வாய் பருந்தொடு கவர் குரல் பயிற்றும் – சிந்தா:10 2106/2
புது கலம் போலும் பூம் கனி ஆலும் பொன் இணர் பிண்டியும் பொருந்தி – சிந்தா:10 2108/1
எதிர் நல பூம் கொடி எள்ளிய சாயல் – சிந்தா:10 2115/1
பொன் ஆர் கலையினர் பொன் பூம் சிலம்பினர் – சிந்தா:10 2128/2
செய் பூம் கழலை தொழுதான் சென்னி சேர்த்தினானே – சிந்தா:10 2135/4
மல்கு பூம் தாமம் தாழ்ந்து மணி புகை கமழ வேந்தன் – சிந்தா:10 2139/3
கொய் பூம் கோதை மடவார் கொற்றம் கொள்க என்று ஏத்த – சிந்தா:10 2198/2
பெய் பூம் கழலான் வேழத்து இழிந்து பிறை போல் குலாய – சிந்தா:10 2198/3
செண்பக பூம் குன்று ஒப்பான் தேவமாதத்தன் வெய்தா – சிந்தா:10 2250/1
தேம் கமழ் தெரியல் தீம் பூம் தாரவன் ஊர்ந்த வேழம் – சிந்தா:10 2253/3
பொன் நிற கோங்கம் பொன் பூம் குன்று என பொலிந்த மேனி – சிந்தா:10 2257/1
போது பூம் கழுநீரொடு பூத்து உடன் – சிந்தா:11 2334/2
பூம் பெய் கோதை புரிசை குழாம் நலம் – சிந்தா:11 2336/2
செய் பூம் தவிசின் மிசை அல்லது சேறல் இல்லார் – சிந்தா:11 2338/2
பெய் ஆர் முகிலில் பிறழ் பூம் கொடி மின்னின் மின்னா – சிந்தா:11 2342/1
மலை ஈன்ற மஞ்சின் மணி பூம் புகை மல்கி விம்ம – சிந்தா:11 2351/2
விண் விளக்குவ போல் விரி பூம் துகள் – சிந்தா:12 2394/1
பூம் துகில் புறம் போர்த்தன போன்றவே – சிந்தா:12 2395/4
சுந்தர துகள் பூம் துகள் பொன் துகள் – சிந்தா:12 2400/1
பரந்து பூம் துகில் பல் மணி கலம் – சிந்தா:12 2401/3
பால்கடல் முளைத்த ஓர் பவள பூம் கொடி – சிந்தா:12 2413/1
பொம்மென் இலவ பூம் போது அன நின் அடி போற்றி – சிந்தா:12 2454/3
பூ உந்தி அமுத யாறு பூம் கொடி நுடங்க போந்து – சிந்தா:12 2460/3
கனி பொறை மலிந்து நின்ற கற்பக பூம் கொம்பு ஒத்தார் – சிந்தா:12 2541/4
விரை வாய பூம் பிண்டி வேந்தன் கோயிற்கு எழுந்தானே – சிந்தா:12 2558/4
வண்டு மேய்ந்து வரி முரல் பூம் சிகை – சிந்தா:12 2581/1
கொள்ளும் தீம் சொல் அலங்கார பூம்_கொடியை புல்லி மணி குவட்டினை – சிந்தா:12 2591/3
அம் கை சேப்ப குருகு இரங்க அலங்கல் அம் பூம் குழல் துயல் வர – சிந்தா:12 2592/1
பொறி கொள் பூம் சிலம்பு மேகலைகளும் புணர்ந்த இன்னியங்கள் ஆர்ப்ப வேந்தன் – சிந்தா:12 2594/3
பூம் துகில் ஒரு கை ஏந்தி புகும் இடம் காண்டல் செல்லார் – சிந்தா:13 2660/2
அன்னங்கள் ஆகி அம் பூம் தாமரை அல்லி மேய்வார் – சிந்தா:13 2662/1
அம் மலர் உரோம பூம் பட்டு உடுத்த பின் அனிச்ச மாலை – சிந்தா:13 2667/3
தொழுவ போல் முரிய சொரி பூம் சிகை – சிந்தா:13 2670/3
கொங்கு விம்மு பூம் கோதை மாதரார் – சிந்தா:13 2680/1
பொங்கு பூம் புகை போர்வை மேயினார் – சிந்தா:13 2680/4
களி வாய் குயில்கள் முழவு ஆக கடி பூம் பொழில்கள் அரங்கு ஆக – சிந்தா:13 2691/2
மாசு இல் பூம் பள்ளி வைகி வளர்ந்து எழு மகளிர் ஒப்ப – சிந்தா:13 2712/3
வெம் முலை மகளிர் வீழ் பூம் பொதும்பருள் விதும்பினாரே – சிந்தா:13 2718/4
பொற்ற தாமரையினாளின் பூம் சிகை முத்தம் மின்ன – சிந்தா:13 2738/2
தேம் கொள் பூம் கண்ணி திரு முடி திலக வெண்குடையோய் – சிந்தா:13 2761/1
பெரு நீர வாள் தடம் கண் பெண் அணங்கு பூம் தார் – சிந்தா:13 2777/3
மணம் மல்கு பூம் தார் மழை தழீஇய கையாய் – சிந்தா:13 2779/4
பொங்கல் வெம் முலைகள் என்னும் போதொடு பொருது பூம் தார் – சிந்தா:13 2805/1
வென்றோர் பெருமான் அறவாழி வேந்தன் விரி பூம் தாமரை மேல் – சிந்தா:13 2814/2
நமைத்த பூம் தாமம் தோய நகை முக விருந்து பெற்றான் – சிந்தா:13 2839/4
ஆதலால் சுற்றம் இல்லை அது பட்டவாறு என்று அம் பூம்
தாது அலர் மார்பன் அற்பு தளை அற பரிந்திட்டானே – சிந்தா:13 2885/3,4
பொன் அரிய கிண்கிணியும் பூம் சிலம்பும் ஏங்க – சிந்தா:13 2921/3
மாலை பந்தும் மாலையும் ஏந்தி மது வார் பூம்
சோலை மஞ்ஞை சூழ் வளையார் தோள் விளையாடி – சிந்தா:13 2928/1,2
நிழல் ஏந்து பூம் கொடிகள் நிலம் சேர்ந்து ஆங்கு நிலம் சேர்ந்து – சிந்தா:13 2945/2
கோதையும் துகிலும் ஏந்தி குங்குமம் எழுதி கொய் பூம்
தாது கொண்டு அளகத்து அப்பி தட முலை வருடி சேர்ந்து – சிந்தா:13 2948/1,2
புல்லி புணர் முலையின் பூம் குவட்டின் மேல் உறைந்தாய் – சிந்தா:13 2957/3
புண்ணார் புனை குழலும் ஏங்கா புனை பாண்டில் இரங்கா வான் பூம்
கண்ணார் ஒலி கவுள கிண்கிணியும் அம் சிலம்பும் கலையும் ஆரா – சிந்தா:13 2967/2,3
அரும் கலம் நிறைந்த அம் பூம் பவழ கால் திகழும் பைம்பொன் – சிந்தா:13 2975/1
பூம் துகில் புனை கலம் மாலை பூசு சாந்து – சிந்தா:13 2997/1
கான் நிரைத்தன காவொடு பூம் பொய்கை – சிந்தா:13 3002/1
வைத்த பூம் தாமமும் மலிந்து தாழ்ந்தவே – சிந்தா:13 3010/4
விண்டு அலர் பூம் தாமரையின் விரை ததும்ப மேல் நடந்த – சிந்தா:13 3022/3
வண்டு அலர் பூம் திருவடியை மணி முடியின் வணங்கினான் – சிந்தா:13 3022/4
மலிந்த நல் மாலைகள் வண்ண பூம் துகில் – சிந்தா:13 3029/1
பொறி வரி வண்டு பாடும் பூம் சுண்ணம் நிறைந்த பொன் செப்பு – சிந்தா:13 3047/2
மல்கு பூம் கற்பக மரத்தின் நீழலான் – சிந்தா:13 3110/1
பில்கு பூம் பிண்டியான் அமிர்து உண்டார் பிறர் – சிந்தா:13 3110/3
நெஞ்சின் நேர் இழை வருந்தும் என்று பூம்
குஞ்சி ஏற்றது குறி கொள் நீ எனா – சிந்தா:13 3125/1,2
இழுதார் மென் பள்ளி பூம் தாது பொங்க இருவர் பாலர் ஆகி இன்புறுபவே – சிந்தா:13 3137/4
முருகு உடைந்த பூம் கோதை முத்து அணிந்த தோளார் – சிந்தா:13 3139/1
இ நீரர் ஆய் உயர்வர் ஏந்து பூம் தாமரையாள் காப்பாளாமே – சிந்தா:13 3143/4

TOP


பூம்_கொடி (2)

நலம் கவின் போது பூத்த பூம்_கொடி நடுங்கி நாண – சிந்தா:5 1357/2
உருவிற்கு ஓர் விளக்கமாம் ஒண் பொன் பூம்_கொடி
முருகற்கும் அநங்கற்கும் எனக்கும் மொய் சடை – சிந்தா:6 1488/2,3

TOP


பூம்_கொடியை (1)

கொள்ளும் தீம் சொல் அலங்கார பூம்_கொடியை புல்லி மணி குவட்டினை – சிந்தா:12 2591/3

TOP


பூம்_கோதை (1)

தோடு ஏந்து பூம்_கோதை வேண்டேம் கூந்தல் தொடேல் எம் இல் – சிந்தா:5 1229/1

TOP


பூம்பந்து (1)

அணி ஆர் கோதை பூம்பந்து ஆடும் அவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 925/4

TOP


பூமகள் (6)

பொன் அம் கொடி இறைஞ்சி நின்று பூமகள் புலம்பி வைக – சிந்தா:1 367/3
பூமகள் பொலிந்த மார்பன் புவி மிசை திலகம் ஒத்தான் – சிந்தா:1 370/4
போகத்து நெறியை காட்டும் பூமகள் புணர்ந்தது ஒப்பாள் – சிந்தா:3 738/4
பூமகள் வைகும் புண்ணிய பொன் குன்று அனையானுக்கு – சிந்தா:4 1056/3
பூட்டி மேல் வைத்து அன புருவ பூமகள்
தீட்டரும் திரு நுதல் திலகமே என – சிந்தா:5 1223/2,3
பூம் தொடி அரிவை பொய்கை பூமகள் அனைய பொற்பின் – சிந்தா:5 1358/2

TOP


பூமகளும் (1)

செல்வ பூமகளும் நாளை அவன் உழை செல்லும் என்றான் – சிந்தா:3 743/2

TOP


பூமகளை (1)

எம் கணவரும் இனைந்து இரங்கினார் இருள் மனத்தான் பூமகளை எய்தினானே – சிந்தா:1 297/4

TOP


பூமனும் (2)

பூமனும் அரிசி புல் ஆர்ந்த மோட்டின – சிந்தா:1 43/3
பூமனும் புனைதல் இன்றி பொற்புடன் புலம்ப வைகி – சிந்தா:7 1598/2

TOP


பூமி (19)

பூமி மாநகர் பொன் உலகு ஒத்ததே – சிந்தா:1 135/4
காதலால் காம பூமி கதிர் ஒளி அவரும் ஒத்தார் – சிந்தா:1 189/1
பொன் எலாம் விளைந்து பூமி பொலிய யான் காப்பல் என்றான் – சிந்தா:1 259/4
மொய் கொள் பூமி முளைப்பது போலவே – சிந்தா:1 345/4
பைம்பொன் பூமி பல் கதிர் முத்து ஆர் சகடமும் – சிந்தா:1 363/2
பாத்தரும் பசும்பொன் தாலம் பரப்பிய பைம்பொன் பூமி
ஏத்தரும் தவிசின் நம்பி தோழரொடு ஏறினானே – சிந்தா:1 398/3,4
முனிவு அரும் போக பூமி போகம் முட்டாது பெற்றும் – சிந்தா:3 553/1
பூமி மேல் திலகம் வைத்து அனைய பொன் நகர் – சிந்தா:6 1448/2
பொன் ஆர மார்பின் புரந்தரராய் பூமி முழுதும் ஆண்டு – சிந்தா:6 1548/2
புலி அனார் மகள் கோடலும் பூமி மேல் – சிந்தா:8 1919/2
பூண் குலாம் வன முலை பூமி தேவி தான் – சிந்தா:10 2233/1
பொன் வரை புலியின் பாய்ந்து பூமி மேல் தோன்றினானே – சிந்தா:10 2246/4
பொருவில் கீழ் வளி முழக்கினால் பூமி மேல் சனம் நடுங்கிற்றே – சிந்தா:10 2308/3
பணை முலை பைம்பொன் மாலை பாசிழை பூமி தேவி – சிந்தா:10 2326/3
பொன் நெடும் குன்றம் போல பூமி மேல் நிலவி வையம் – சிந்தா:12 2417/2
நட்டவை நிரைத்த பூமி நவை உடை நரகர் பொங்கி – சிந்தா:13 2764/2
ஏமுற்று கரும பூமி இருநிதி கிழமை வேந்தே – சிந்தா:13 2841/4
பூமி மா திலகம் எனும் பொன் கிளர் – சிந்தா:13 2855/2
வித்தகன் வலம்செய்து விழு பொன் பூமி போய் – சிந்தா:13 3026/2

TOP


பூமிக்கு (1)

எய்த அ கணையும் மாவின் இரும் கனி அதுவும் பூமிக்கு
எய்த அ சிலையின் எல்லை அணுகலும் ஏந்தல் நோக்கி – சிந்தா:7 1641/1,2

TOP


பூமியார் (1)

பொன் இயல் கற்பக போக பூமியார்
என்னதும் துறவலர் இறைவன் வாய்மொழி – சிந்தா:13 3056/2,3

TOP


பூமியின் (1)

அறை என திரியும் ஆய் பொன் பூமியின் நிறைந்து மன்னர் – சிந்தா:10 2180/2

TOP


பூமியும் (5)

ஓடு தேர் சாரிகை உகு பொன் பூமியும்
ஆடகம் ஆற்றும் தார் புரவி வட்டமும் – சிந்தா:1 84/1,2
போதக நம்பி என்பார் பூமியும் புணர்க என்பார் – சிந்தா:2 463/2
பூமியும் பொறை ஆற்ற அரும் தன்மையால் – சிந்தா:4 996/1
போக பூமியும் பொன் கிளர் பூமியும் – சிந்தா:12 2580/3
போக பூமியும் பொன் கிளர் பூமியும்
நாகர் நாகமும் நாணி ஒழித்தவே – சிந்தா:12 2580/3,4

TOP


பூமியுள் (2)

சந்த மாலை தொகை தாழ்ந்து சாந்தம் கமழ் பூமியுள்
வந்த விண்ணோர்களை வாழ்த்தி ஏத்தி இ மலர் மாலை தூய் – சிந்தா:4 1160/1,2
பொறியார் போக பூமியுள் விலங்கும் ஆவர் ஒரு சாரார் – சிந்தா:13 2817/4

TOP


பூமியே (2)

கன்று காமம் வெஃகிய காமர் காம பூமியே – சிந்தா:1 148/4
இ திறத்த பந்து எறிந்து இளையர் ஆடு பூமியே – சிந்தா:1 150/4

TOP


பூமியை (2)

காலும் பூமியை தோய்ந்தன காரிகை – சிந்தா:5 1327/2
பூமியை ஆடற்கு ஒத்த பொறியினன் ஆதலானும் – சிந்தா:5 1339/1

TOP


பூரண (1)

புடை திரள் பூரண குடமும் பூத்தவே – சிந்தா:12 2406/4

TOP


பூரணசேனன் (1)

பூரணசேனன் வண் கை பொரு சிலை ஏந்தினானே – சிந்தா:10 2280/4

TOP


பூரித்தாரே (1)

நிறைய நீர் வாவி சாந்தம் கலந்து உடன் பூரித்தாரே – சிந்தா:13 2653/4

TOP


பூரித்து (3)

பூரித்து ஏந்து இளைய கொங்கை புணர்க யான் போவல் என்றான் – சிந்தா:1 214/4
அளந்து கொண்டு இன்பம் பூரித்து அணி நகர் ஆக்கி மேலால் – சிந்தா:3 527/3
பூரித்து புதவம்-தோறும் குவளையும் மரையும் பூத்து – சிந்தா:12 2543/3

TOP


பூரிப்பார் (1)

புரிந்த தெங்கு இளநீரும் பூரிப்பார் – சிந்தா:12 2402/4

TOP


பூவணை (2)

தாம்பலரும் மருட்ட அகில் தவழும் தண் பூவணை
காம்பின் மென் தோள் கவின் வளர வைகல் கலப்பு என்பவே – சிந்தா:7 1656/3,4
பொற்பு உடை அமளி அங்கண் பூவணை பள்ளி மேலால் – சிந்தா:7 1710/1

TOP


பூவர் (1)

பூவர் சோலை புகுவல் என்று எண்ணினான் – சிந்தா:5 1328/4

TOP


பூவா (2)

கோனார் பறிப்ப நலம் பூத்த இ கொடி இனி பூவா பிறர் பறிப்பவே – சிந்தா:1 296/4
குட்ட நீர் குளத்தின் அல்லால் குப்பை மேல் குவளை பூவா – சிந்தா:13 2925/4

TOP


பூவாய் (1)

பெரும் பூண் மன்னன் பாவாய் பூவாய் பிணை மானே – சிந்தா:12 2453/4

TOP


பூவார் (1)

பூவார் புனல் ஆட்டினுள் பூ நறும் சுண்ணம் – சிந்தா:4 1069/1

TOP


பூவின் (3)

தகை மதி எழிலை வாட்டும் தாமரை பூவின் அம் கண் – சிந்தா:2 474/1
பூவின் உள்ளவளை அன்ன பொங்கு இள முலையினார்-தம் – சிந்தா:3 504/3
பூவின் உள்ளவள் புகுந்து உம் உள்ளத்தாள் – சிந்தா:13 3124/1

TOP


பூவினுள் (3)

பூவினுள் பிறந்த தோன்றல் புண்ணியன் அனைய நம்பி – சிந்தா:1 316/1
பூவினுள் தாழ் குழல் பொன் செய் ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:8 1993/1
செய்ய தாமரை பூவினுள் தேம் கமழ் – சிந்தா:13 3005/1

TOP


பூவும் (11)

இன் மது பலியும் பூவும் சாந்தமும் விளக்கும் ஏந்தி – சிந்தா:2 471/3
இகல் ஏந்து இள முலை மேல் சாந்து எழுதி முத்து அணிந்து பூவும் சூட்ட – சிந்தா:3 679/3
பால் அவியும் பூவும் புகையும் படு சாந்தும் – சிந்தா:4 1045/1
வண் கொடி கொய்த பூவும் வார்ந்து மட்டு உயிர்ப்ப ஏந்தி – சிந்தா:5 1241/2
வெந்து எரி செம்பொன் பூவும் விளங்கு பொன் நூலும் பெற்றார் – சிந்தா:5 1279/1
இன் நறும் புகையும் பூவும் கலத்தொடும் ஏந்தினாரே – சிந்தா:5 1299/4
நானமும் பூவும் சாந்தும் நாற வந்து அருகு நின்றாள் – சிந்தா:7 1567/4
சந்தன களியும் பூவும் தமனிய குடத்துள் நீரும் – சிந்தா:7 1719/1
மாதரார் முக பூவும் அலர்ந்தவே – சிந்தா:11 2334/4
மெய் படு சாந்தும் பூவும் மிக நனி கமழுமேனும் – சிந்தா:13 2938/1
கைப்படு சாந்தும் பூவும் கொண்டு அலால் கலக்கல் ஆகா – சிந்தா:13 2938/2

TOP


பூவே (1)

பூவே புகை சாந்தம் சுண்ணம் விளக்கு இவற்றால் புனைதல் நாளும் – சிந்தா:6 1547/3

TOP


பூவை (4)

கிள்ளையோடு பால் உணும் கேடு இல் பூவை பாடவே – சிந்தா:1 70/4
தொடி கண் பூவை நோக்கி நகுமாறு எளிதோ காண்-மின் – சிந்தா:4 932/4
பாண்குலாய் படுக்கல் வேண்டா பைங்கிளி பூவை என்னும் – சிந்தா:12 2515/1
பூவை கிளி தோகை புணர் அன்னமொடு பன் மா – சிந்தா:13 2875/1

TOP


பூவையார் (1)

கற்பித்தார் பூவையார் தம் காரண கிளவி தம்மால் – சிந்தா:12 2511/4

TOP


பூவையும் (4)

பூவையும் கிளியும் மன்னர் ஒற்று என புணர்க்கும் சாதி – சிந்தா:1 384/1
பூவையும் கிளியும் மிழற்ற புகுந்து – சிந்தா:4 873/3
பூவையும் கிளியும் கேட்டு புழை முகம் வைத்து நோக்கி – சிந்தா:12 2510/1
அல்லாத பைம் கிளியும் பூவையும் ஆதியா – சிந்தா:13 2788/3

TOP


பூவையோடும் (1)

பூவையோடும் புலம்பி மிழற்றினாள் – சிந்தா:5 1364/4

TOP


பூவொடு (3)

வாரி நித்திலம் வைப்ப பொன் பூவொடு
சேரி-தோறு இது செல்வத்து இயற்கையே – சிந்தா:1 129/3,4
இம்பர் இலா நறும் பூவொடு சாந்து கொண்டு – சிந்தா:1 221/1
பூவொடு புரையும் சாயல் புனை நலம் தனித்து வைக – சிந்தா:6 1455/2

TOP


பூளை (1)

பூளை மெல் அணை மேல் புரளும்-கொலோ – சிந்தா:7 1628/4

TOP