பு – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

புக்க 7
புக்க-காலையே 1
புக்கது 3
புக்கதே 1
புக்கவர் 1
புக்கவர்கள் 1
புக்கவாறும் 1
புக்கனன் 1
புக்கார் 5
புக்காரே 1
புக்காள் 2
புக்கான் 21
புக்கான்-அரோ 1
புக்கானே 2
புக்கிடும் 1
புக்கு 22
புக்கும் 1
புக்குழி 2
புக்கேன் 2
புக 6
புகர் 4
புகல்வ 1
புகல 1
புகழ் 43
புகழ்தல் 1
புகழ்ந்த 1
புகழ்ந்தார் 1
புகழ்ந்தான் 1
புகழ்ந்து 7
புகழ்ந்தேன் 1
புகழ்வார்க்கே 1
புகழ்வு 1
புகழ 5
புகழப்பட்டார் 1
புகழலாம் 1
புகழாய் 1
புகழாளை 1
புகழான் 3
புகழின் 1
புகழினாற்கு 1
புகழினான் 1
புகழினானை 1
புகழும் 4
புகழே 2
புகழை 3
புகழொடும் 1
புகழோனை 1
புகற்கு 2
புகற்சி 2
புகற்றுமே 1
புகன்ற 1
புகன்றனர் 1
புகன்று 9
புகாது 1
புகார் 1
புகிய 1
புகு 3
புகு-மின் 1
புகுக 2
புகுகின்றான் 1
புகுத்தல் 1
புகுத்தும் 1
புகுதக 9
புகுதல் 1
புகுதலின் 1
புகுதலும் 1
புகுதும் 1
புகுந்த 3
புகுந்ததால் 1
புகுந்தது 2
புகுந்தவாறும் 1
புகுந்தான் 1
புகுந்தீர் 1
புகுந்து 6
புகும் 1
புகும்-மின் 1
புகுவது 1
புகுவல் 1
புகுவவே 1
புகுவன 1
புகை 63
புகைகள் 1
புகைத்து 1
புகைந்த 1
புகைந்தது 1
புகைந்து 6
புகையால்-அரோ 1
புகையான் 1
புகையில் 1
புகையின் 1
புகையினாலும் 1
புகையும் 16
புகையை 1
புங்கவன் 4
புட்டில் 1
புட்டில்-வாய் 1
புட்டிலும் 2
புடை 31
புடைக்க 1
புடைக்கப்பட்ட 2
புடைக்கப்பட்டு 1
புடைத்ததே 1
புடைத்தர 1
புடைத்தல் 1
புடைத்தலில் 1
புடைத்தலும் 1
புடைத்தவை 1
புடைத்தால் 1
புடைத்திட 1
புடைத்து 13
புடைத்தும் 1
புடைப்ப 5
புடைப்பார் 1
புடைபெயர்க்கும் 1
புடைய 2
புடையில் 2
புடையும் 3
புடைவிட்டு 1
புண் 24
புண்கள் 1
புண்ணகத்து 1
புண்ணார் 1
புண்ணாறு 1
புண்ணிய 6
புண்ணியம் 1
புண்ணியர் 2
புண்ணியர்க்கு 1
புண்ணியற்கு 1
புண்ணியன் 4
புண்ணில் 1
புண்ணும் 2
புண்ணுள் 2
புணர் 16
புணர்-மின் 1
புணர்க்கல் 1
புணர்க்கும் 1
புணர்க 4
புணர்கேன் 1
புணர்ச்சி 2
புணர்ச்சி-போழ்தில் 1
புணர்த்த 1
புணர்த்தவாறும் 1
புணர்தல் 1
புணர்தும் 1
புணர்ந்த 4
புணர்ந்தது 3
புணர்ந்தவர் 2
புணர்ந்தனன் 1
புணர்ந்து 5
புணர்ப்ப 1
புணர்ப்பல் 1
புணர்வின் 1
புணரி 3
புணரின் 1
புணை 11
புணையா 1
புணையின் 1
புத்தி 1
புத்திசேன் 4
புத்திசேனன் 1
புத்திமாசேனன் 1
புத்து 1
புத்தேள் 2
புத-தொறும் 1
புதல்வற்கு 1
புதல்வன் 2
புதல்வனை 2
புதவம்-தோறும் 1
புதவி 1
புதா 1
புதிதின் 2
புதிது 1
புதியது 1
புதியவர்க்கு 1
புதியை 1
புது 6
புதுவது 1
புதை 2
புதைத்த 5
புதைத்து 5
புதைத்தே 1
புதைந்தது 1
புதைந்து 2
புதைப்ப 1
புதைப்பன 2
புதைய 5
புதையா 1
புதையாது 1
புதையும் 1
புயல் 11
புயலின் 1
புயலும் 2
புரட்டி 2
புரந்தரராய் 1
புரவலன் 2
புரவி 38
புரவிக்கு 1
புரவிகள் 1
புரவியும் 3
புரவியோடு 1
புரவு 1
புரள்வன 1
புரள 4
புரளவும் 1
புரளும்-கொலோ 1
புரி 29
புரி-மின் 3
புரிசை 5
புரிசையுள் 2
புரிசையே 1
புரித்தன 2
புரிந்த 3
புரிந்தான் 1
புரிந்து 12
புரிப்புரி 1
புரியா 1
புரியினால் 1
புரியும் 2
புரிவார் 1
புரிவொடு 1
புருவ 9
புருவங்கள் 3
புருவத்தாட்கு 1
புருவத்தால் 2
புருவத்து 3
புருவம் 19
புருவமும் 4
புரை 16
புரையும் 3
புரோசைதான் 1
புரோசையுள் 1
புல் 13
புல்ல 8
புல்லலும் 1
புல்லன்-மின் 1
புல்லா 1
புல்லாது 1
புல்லார் 3
புல்லாள் 1
புல்லாளன் 1
புல்லான் 1
புல்லி 60
புல்லிய 8
புல்லிவையா 1
புல்லினன் 1
புல்லினாள் 1
புல்லினானே 1
புல்லு 4
புல்லுகை 1
புல்லுதற்கு 1
புல்லும் 9
புல்லுயிர் 1
புல்லுவார் 1
புல 2
புல_மா_மகளோடு 1
புலங்களால் 1
புலத்தலின் 1
புலத்து-இடை 1
புலந்த 1
புலந்தவள் 1
புலந்தனர் 1
புலந்தாள் 1
புலந்து 4
புலப்பட 1
புலம் 6
புலம்ப 9
புலம்பல் 2
புலம்பலர் 1
புலம்பலும் 1
புலம்பா 1
புலம்பி 9
புலம்பின் 1
புலம்பினாரே 1
புலம்பினால் 1
புலம்பினானே 1
புலம்பு 12
புலம்புதல் 1
புலம்பும் 1
புலம்புவித்து 1
புலம்புற்றார் 1
புலம்புற்று 1
புலம்பொடு 3
புலமகள் 2
புலமகன் 1
புலமை 2
புலர்ந்தது 2
புலர்ந்து 2
புலவர் 2
புலவர்கள் 1
புலவரோடு 1
புலவன் 4
புலவி 9
புலவியில் 1
புலவியுள் 1
புலவு 7
புலன் 2
புலன்கள் 1
புலா 1
புலால் 6
புலி 26
புலி-தனக்கும் 1
புலியின் 2
புலியும் 2
புலியை 2
புலியொடு 2
புலியோடு 2
புலை 1
புவி 1
புழு 4
புழுக்கல் 3
புழுக்கும் 1
புழுங்கி-மாதோ 1
புழுங்கு 1
புழை 3
புள் 29
புள்-வயின் 1
புள்_மொழிந்தான் 1
புள்ளி 4
புள்ளியன் 1
புள்ளிற்கே 1
புள்ளின் 3
புள்ளும் 6
புள்ளுவம் 1
புள்ளுவர் 1
புள்ளோடு 1
புளக 3
புளகத்து 1
புளகம் 1
புளி 1
புளிஞர் 1
புளித்த 1
புற்கென 1
புற்றின் 1
புற்று-இடை 1
புற 9
புறக்கணித்து 2
புறக்கொடுத்திட்டது 1
புறக்கொடை 1
புறங்காட்டுள் 1
புறங்கை 1
புறங்கையின் 1
புறத்த 1
புறத்தது 1
புறத்தர் 1
புறத்து 7
புறந்தந்து 1
புறந்தரல் 1
புறப்பட்டது 2
புறப்படான் 1
புறப்படும் 1
புறம் 44
புறம்கண்ட 1
புறம்தந்து 1
புறம்பணை 1
புறமால் 1
புறமும் 1
புறவம் 2
புறவு 3
புறன் 1
புறா 1
புன் 14
புன்கண் 3
புன்கணுற்று 1
புன்கம் 1
புன்சொல் 1
புன்புலம் 1
புன்மை 1
புன்னை 1
புன்னையும் 1
புன 7
புனத்து 1
புனத்து-இடை 1
புனம் 4
புனல் 41
புனலுக்கு 1
புனலுள் 1
புனலே 2
புனலை 1
புனற்கு 1
புனிற்று 2
புனை 62
புனை-மின் 1
புனை_இழை 1
புனைகின்றார் 1
புனைதல் 2
புனைந்த 10
புனைந்தது 1
புனைந்தார் 1
புனைந்தாரே 1
புனைந்தாள் 1
புனைந்து 10
புனையப்பட்ட 1
புனையவே 1
புனைவார் 1
புனைவாரும் 1
புனைவி 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


புக்க (7)

புடை நகர் தொழில் இடம் கடந்து புக்க பின் – சிந்தா:1 85/1
பொன் உடை வள நகர் பொலிய புக்க பின் – சிந்தா:1 326/2
பொன் நுகம் புரவி பூட்டி விட்டு உடன் பந்தி புக்க
மன்னுக வென்றி என்று மணி வள்ளம் நிறைய ஆக்கி – சிந்தா:2 471/1,2
பொன் நகர் புக்க பின் அறிவல் போக என்றான் – சிந்தா:7 1620/3
புது கடி பொருந்துதி புக்க ஊர் எலாம் – சிந்தா:9 1999/2
செம் கால் குழவி தழீஇயினார் திங்கள் புக்க நீரார் – சிந்தா:11 2341/1
புலம்புவித்து அருளின் நீங்கி பகைப்புலம் புக்க வேந்தின் – சிந்தா:12 2516/2

TOP


புக்க-காலையே (1)

புலம்பு அற பொலிவொடு புக்க-காலையே
இலங்கு பூம் கொடி அன ஏழை நோக்கமும் – சிந்தா:6 1471/2,3

TOP


புக்கது (3)

மின் உகு செம்பொன் கொட்டில் விளங்கு தேர் புக்கது அன்றே – சிந்தா:2 471/4
தேறி தெண் கயம் புக்கது போன்றதே – சிந்தா:4 872/4
அச்சுற அழன்று சீறி ஆட்டு இனம் புக்கது ஒப்ப – சிந்தா:4 1153/3

TOP


புக்கதே (1)

கலந்த பொன் காவு காண்பான் காமுற புக்கதே போல் – சிந்தா:13 2710/2

TOP


புக்கவர் (1)

தூர்ந்து தேன் வண்டொடு துதைந்து உள் புக்கவர்
போந்து போக்கு அரியது அ பொழிலின் பெற்றியே – சிந்தா:7 1823/3,4

TOP


புக்கவர்கள் (1)

தொல் நலம் பருகி தோன்றல் துறக்கம் புக்கவர்கள் ஒத்தான் – சிந்தா:9 2081/4

TOP


புக்கவாறும் (1)

கொய் நாக சோலை கொடி அ நகர் புக்கவாறும் – சிந்தா:0 17/4

TOP


புக்கனன் (1)

ஒரு மகற்கு ஈந்தனன் கோயில் புக்கனன்
எரி முயங்கு இலங்கு வேல் காளை என்பவே – சிந்தா:13 2862/3,4

TOP


புக்கார் (5)

மட்டு அவிழ் கோதை மாதர் மைந்தனை கொண்டு புக்கார் – சிந்தா:2 472/4
மொய்த்து இள அன்னம் ஆர்க்கும் மோட்டு இரும் பொய்கை புக்கார் – சிந்தா:4 963/4
பொங்கார் முலையார் திரு முற்றம் நிறைந்து புக்கார் – சிந்தா:11 2341/4
காய் தெங்கு சூழ்ந்த கரும்பு ஆர் தம் பதிகள் புக்கார்
சேய் செம் தவிசு நெருப்பு என்று எழும் சீறடியார் – சிந்தா:11 2348/3,4
கொடி நிரை கோயில் புக்கார் குங்கும கொடி அனாரே – சிந்தா:13 2650/4

TOP


புக்காரே (1)

தூ மாண் வலம்புரியின் தோற்றம் போல் புக்காரே – சிந்தா:13 3040/4

TOP


புக்காள் (2)

கம்பலம் போர்த்த போலும் கடி மலர் காவு புக்காள் – சிந்தா:5 1269/4
திரு மணி சிவிகை ஏறி செம்பொன் நீள் மாடம் புக்காள்
விரி மணி விளங்கும் மாலை வெம் முலை வேல் கணாளே – சிந்தா:9 2069/3,4

TOP


புக்கான் (21)

கோள் முக புலியோடு ஒப்பான் கொழு நிதி புரிசை புக்கான் – சிந்தா:2 470/4
கட்டு அவிழ் தாரினான் தன் கடி மனை மகிழ்ந்து புக்கான் – சிந்தா:3 583/4
நின்றது மனத்தில் செற்றம் நீங்கி தன் கோயில் புக்கான்
மன்றல் மடந்தை-தன்னை வலிதில் கொண்டு ஒலி கொள் தாரான் – சிந்தா:3 685/3,4
வார் முக முலையினாளை மனை-வயின் கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:3 817/4
சீர் கெழு குருசில் புக்கான் தேசிகப்பாவை என்னும் – சிந்தா:5 1356/2
அழிந்து வீழ் அருவி குன்றில் ஆய் மலர் காவு புக்கான் – சிந்தா:6 1496/4
குரா மலர் காவின் நீங்கி கோயிலே கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:7 1643/4
பொழிலின் மிக்கதனில் புக்கான் மணமகளிர் போல் பொலிந்ததே – சிந்தா:7 1648/4
மருந்து அனாள் உறையும் கோயில் மடுத்து உடன் கொண்டு புக்கான்
அருந்ததி கற்பினாளை அடி பணிந்து அவனும் கண்டான் – சிந்தா:7 1729/3,4
குழல் அவாய் கிடந்த கோதை தாதையூர் கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:7 1865/4
தொய்யில் முலையவர்கள் கடை தோன்றல் நனி புக்கான் – சிந்தா:9 2013/4
வாள் மிடை தோழர் சூழ தன் மனை மகிழ்ந்து புக்கான் – சிந்தா:9 2094/4
கண் ஆடு யானை அவர் கை தொழ சென்று புக்கான் – சிந்தா:11 2327/4
சேய் பொன் கமல மகள் கை தொழ சென்று புக்கான் – சிந்தா:11 2350/4
சிந்தாமணி ஏய்ந்த சித்திரமாமண்டபத்து செல்வன் புக்கான் – சிந்தா:11 2370/4
கூடார் கடந்தான் வலம் கொண்டு இடம் சென்று புக்கான் – சிந்தா:12 2565/4
வினை மயில் பொறியில் என்னை போக்கி விண் விரும்ப புக்கான்
புனை முடி வேந்த போவல் போற்று என மயங்கி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:13 2614/3,4
பிறங்கு தார் மார்பன் போந்து பெரு மண கோயில் புக்கான் – சிந்தா:13 2649/4
இடி குரல் சீயம் ஒப்பான் இழை ஒளி விளங்க புக்கான் – சிந்தா:13 2709/4
பூ அலர் கொடி அனாரை விடுக்கிய கோயில் புக்கான்
தூ அலர் ஒலியலார் தம் வல கண்கள் துடித்த அன்றே – சிந்தா:13 2917/3,4
புக்கான் சுதஞ்சணனும் பொன் தாமரை மகளிர் – சிந்தா:13 3038/1

TOP


புக்கான்-அரோ (1)

கூற்று என குஞ்சரம் கொண்டு புக்கான்-அரோ – சிந்தா:7 1837/4

TOP


புக்கானே (2)

எண்ணி விய நெறியால் விடுத்தான் கோயில் புக்கானே – சிந்தா:7 1886/4
தாள் ஆர ஏத்தி போய் தன் கோயில் புக்கானே – சிந்தா:13 3037/4

TOP


புக்கிடும் (1)

சுள்ளி வேலியின் நீங்கி துறக்கம் புக்கிடும் என சூழ்ந்து – சிந்தா:7 1565/2

TOP


புக்கு (22)

பொறி வரி வராலினம் இரிய புக்கு உடன் – சிந்தா:1 44/3
தோள் உற புல்லுவார் போல் தொக்கு எதிர்கொண்டு புக்கு
தாள் உறு வருத்தம் ஓம்பி தவ நெறி படுக்கல் உற்று – சிந்தா:1 348/2,3
தாய் உயர் மிக்க தந்தை வந்து எதிர்கொண்டு புக்கு
காய் கதிர் மணி செய் வெள் வேல் காளையை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:2 473/1,2
கோன் பெரிது உவந்து போகி குடை தயிர் குழும புக்கு
மான் கறி கற்ற கூழை மௌவல் சூழ் மயிலை பந்தர் – சிந்தா:2 485/2,3
சாறு எங்கும் அயர புக்கு நந்தகோன் தன் கை ஏந்தி – சிந்தா:2 489/2
ஊடகம் புக்கு முந்நீர் அழுந்தினும் உய்வர் நல்லார் – சிந்தா:3 510/3
பொன்னகர் பொலிய புக்கு பொங்கு மா மழைகள் தங்கும் – சிந்தா:3 536/2
மின் அவிர் செம்பொன் மாடத்து இருவரும் இழிந்து புக்கு
பின் அவன் விருந்து பேணி பேசினன் பிறங்கு தாரான் – சிந்தா:3 536/3,4
பால் வரை மணியும் பொன்னும் பற்பல கொண்டு புக்கு
கால் பொரு கழலினானும் காவலன் கண்டு சொன்னான் – சிந்தா:3 588/2,3
புகற்கு அரும் அமரர் கற்பம் புக்கு அயா உயிர்த்தது அன்றே – சிந்தா:3 600/4
புனம் சேர் கொடி முல்லை பூம் பவளத்துள் புக்கு பூத்த போலும் – சிந்தா:3 636/2
விழைவுறு குமரர் புக்கு சாரியை வியத்தர் ஆனார் – சிந்தா:7 1680/4
மின் மலர்ந்த வேலினான் முன் வீதி புக்கு வீழ்ந்ததே – சிந்தா:8 1957/4
மாடம் புக்கு அநங்கன் பேணி வரம் கொள்வல் நாளை என்றாள் – சிந்தா:9 2052/4
பூ மலர் கோதை நெஞ்சம் மூழ்கி புக்கு ஒளித்திட்டானே – சிந்தா:10 2133/4
மன் உயிர் நடுங்க நாணி மண் புக்கு மறைந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2188/4
ஆகம் மறவர் அகன் கோயில் புக்கு அம் பொன் மாலை – சிந்தா:11 2337/2
குன்று அனான் குளிர்ப்ப கூறி கோயில் புக்கு அருளுக என்றான் – சிந்தா:13 2647/4
மற்று அவன் மகிழ்ந்து புக்கு மணி முடி துளக்கினானே – சிந்தா:13 2738/4
பூ புடை அணிந்த பொய்கை புக்கு நீர் உண்ணல் உற்றால் – சிந்தா:13 2772/2
பொருந்து பொன் தாமரை ஒடுங்கி புக்கு ஒளித்து – சிந்தா:13 2861/3
புல்லி கொண்டு உயிரை சூழ்ந்து புக்குழி புக்கு பின்னின்று – சிந்தா:13 2876/3

TOP


புக்கும் (1)

பொன் மலர் காவு புக்கும் புரி மணி வீணை ஓர்த்தும் – சிந்தா:13 2840/2

TOP


புக்குழி (2)

புக்குழி எஃகம் நாடி இரும்பினால் போழப்பட்டார் – சிந்தா:3 818/2
புல்லி கொண்டு உயிரை சூழ்ந்து புக்குழி புக்கு பின்னின்று – சிந்தா:13 2876/3

TOP


புக்கேன் (2)

உலம் பொறுக்கலாத தோளாய் ஆதலால் ஊடு புக்கேன்
கலம் பொறுக்கலாத சாயல் அவர் உழை நின்னை கண்டேன் – சிந்தா:1 402/3,4
விண் உயர் செம்பொன் மாடத்து இழிந்து அவண் விளங்க புக்கேன்
வெண்ணிலா முத்தம் சூழ்ந்த வெம் முலை தடம் கணாளை – சிந்தா:7 1757/2,3

TOP


புக (6)

தார் பொலி புரவி வட்டம் தான் புக காட்டுகின்றாற்கு – சிந்தா:2 442/3
விண் புக நாறு சாந்தின் விழு முலை காமவல்லி – சிந்தா:4 1081/2
முனம் புக அடக்கி பின் போந்து இருந்து பாய்வான் அமைந்த – சிந்தா:7 1750/3
கொண்ட தன் தம்பியும் தானும் கோயில் புக
கண்டனம் கண்ணினே என்று கண்டவர் சொனார் – சிந்தா:7 1844/3,4
விண் புக உயிரை பெய்வான் வீழ்தரு கடாத்த வேழம் – சிந்தா:10 2250/2
வாய் புக பெய்யினும் வழுக்கி நல்லறம் – சிந்தா:13 2932/3

TOP


புகர் (4)

திரு கிளர் ஓடை சூழ்ந்த செம் புகர் நெற்றித்து ஆகி – சிந்தா:3 700/2
நிலம் கொண்டு ஓங்கின நிரம்பின புகர் சுழி உடைய – சிந்தா:7 1770/2
பொறி தவ நெருங்க நோற்று புகர் அற நிறைந்த கொள்கை – சிந்தா:7 1818/1
சொல் புகர் இன்றி தோழிக்கு அறத்தினோடு அரிவை நின்றாள் – சிந்தா:9 2073/4

TOP


புகல்வ (1)

ஏனை யாவரும் அமுது என பருகுவ புகல்வ
மானம் இல் உயர் மணிவண்ணன் நுவலிய வலித்தான் – சிந்தா:13 2747/3,4

TOP


புகல (1)

புல்லார் புகல பொறி மஞ்ஞையில் தேவி போகி – சிந்தா:0 9/3

TOP


புகழ் (43)

வான் புகழ் களிறு மாய் கழனி ஆக்கமும் – சிந்தா:1 54/3
பொன் அனாள் அமிர்தம் ஆக புகழ் வெய்யோன் பருகியிட்டான் – சிந்தா:1 190/2
வண் புகழ் மால் அடி வந்தனை செய்தாள் – சிந்தா:1 220/4
பொன் அறை தான் கொடுத்தான் புகழ் வெய்யோன் – சிந்தா:1 237/4
நிறை மதி இருளை போழும் நெடும் புகழ் விளைக்கும் என்றான் – சிந்தா:1 254/4
பொருந்திய உலகினுள் புகழ் கண் கூடிய – சிந்தா:1 327/1
வானம் உற நீண்ட புகழ் மாரி மழை வள்ளல் – சிந்தா:3 500/1
பொய் இல் புகழ் நாய்கன் மத ஒளியினொடு போகி – சிந்தா:3 589/2
கணி புகழ் காளை கொண்டு கடல் அகம் வளைக்கலுற்றான் – சிந்தா:3 722/4
மல்லு பூத்து அகன்ற மார்பீர் புகழ் எனும் போர்வை போர்த்து – சிந்தா:3 743/1
பருமை குரு பளிங்கில் புகழ் பஞ்சி முழுது அடுத்த – சிந்தா:3 843/2
மையல் அம் களிற்றொடு பொருத வண் புகழ்
ஐயனை செவ்வி கண்டு அறிந்து வம் என – சிந்தா:4 1023/1,2
பொன் ஆர் கொடியே புகழின் புகழ் ஞாலம் – சிந்தா:4 1073/3
திரு மலி ஈகை போகம் திண் புகழ் நண்பு சுற்றம் – சிந்தா:4 1165/2
அந்தர அகடு தொட்டு அணவு நீள் புகழ்
வெந்து எரி பசும்பொனின் விழையும் வெல் ஒளி – சிந்தா:5 1239/1,2
திண் புகழ் அறிவன் பாதம் திருந்து கைத்தலத்தின் ஏற்றி – சிந்தா:5 1241/3
பொன்னார் இஞ்சி புகழ் வேந்தே பொறியின் வேட்கை கடல் அழுந்தி – சிந்தா:5 1243/3
புகழ் கொடி நங்கை தன் பேர் பொறித்தது ஓர் கன்னி முல்லை – சிந்தா:5 1268/3
வண் புகழ் நாட்டாது வண்ணம் இன்னதே – சிந்தா:6 1441/4
புகழ் தகு மேகலை நாயில் பூண் முலை – சிந்தா:6 1444/2
புல்லும் பேரூர் புகழ் தத்தன் காதல் சின தத்தைக்கும் – சிந்தா:7 1591/2
உண்டா நின்றான் தன் புகழ் ஊழி உலகு ஏத்த – சிந்தா:7 1636/2
பொய்ம் நாட்டேனும் பொய் அல ஆற்றால் புகழ் வெய்யோன் – சிந்தா:7 1637/4
பொன் உடைய மார்பின் புகழ் மந்திரி பொலம் தார் – சிந்தா:7 1789/1
புருவ மதி முகமும் புகழ் தோளும் புணர் முலையும் – சிந்தா:7 1878/3
புகழ் வரை சென்னி மேல் பூசையில் பெரியன – சிந்தா:8 1898/1
பொங்கு கதிர் மின்னு புகழ் கலங்கள் பல பரப்பி – சிந்தா:9 2025/2
பூம் சதங்கை மாலை புகழ் குஞ்சி பொரு இல்லார் – சிந்தா:9 2034/1
வண் புகழ் குபேரதத்தன் கேட்டனன் மனைவி சொன்னாள் – சிந்தா:9 2076/4
வெல் புகழ் பரவ-மாதோ விதியுளி எய்தினானே – சிந்தா:10 2139/4
புகழ் பருந்து ஆர்ப்ப பூ மதம் பொழிவான் நின்றன இராயிரம் கவுள் வண்டு – சிந்தா:10 2155/3
மண் காவலை மகிழாது இவண் உடனே புகழ் ஒழிய – சிந்தா:10 2260/1
நிற்பர் தம் வீரம் தோன்ற நெடும் புகழ் பரப்பி என்றான் – சிந்தா:10 2302/4
பொடித்தான் கதிரோன் திரை நெற்றி புகழ் மு_பழ நீர் பளிங்கு அளைஇ – சிந்தா:11 2356/3
போர் ஏந்தி பூ அணிந்து புலவு நாறும் புகழ் வேலோன் – சிந்தா:13 2599/2
துறந்து புகழ் வேண்டார் ஓர் துற்று அவிழும் ஈயார் – சிந்தா:13 2622/2
பார் கெழு நிலத்துள் நாறி பல் புகழ் ஈன்று பின்னால் – சிந்தா:13 2632/3
ஐயம் இலை நின்ற புகழ் வையகத்து மன்னும் – சிந்தா:13 2869/2
இருளில் படு கால் புகழ் வித்து இல்லை எனின் எல்லா – சிந்தா:13 2872/2
போவர் புகழ் நம்பி இது பொற்பு இலது கண்டாய் – சிந்தா:13 2875/4
அடி வழி படுவர் கண்டாய் அரும் புகழ் கெடுதல் அஞ்சி – சிந்தா:13 2911/2
பொன் நா வழியால் புகழ் நா வழித்து ஆய்ந்த மெல் கோல் – சிந்தா:13 3045/1
தாம் பால தாங்கி புகழ் தாமரை குன்றம் அன்ன – சிந்தா:13 3046/3

TOP


புகழ்தல் (1)

வருந்தியும் புகழ்தல் ஆகா மரகத மணி செய் கூடத்து – சிந்தா:3 627/2

TOP


புகழ்ந்த (1)

பொன் மலர் சேவடி புகழ்ந்த பின்னரே – சிந்தா:5 1248/2

TOP


புகழ்ந்தார் (1)

பொற்ற சுண்ணம் என புகழ்ந்தார் நம்பி – சிந்தா:4 885/3

TOP


புகழ்ந்தான் (1)

முன் யான் விட்ட இன களிற்றின் இரட்டி விடுத்தான் என புகழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2175/4

TOP


புகழ்ந்து (7)

புகழ்ந்து தன் தோள்களில் புல்லும் மெல்லவே – சிந்தா:4 1004/4
புண்ணகத்து உறையும் வேலான் என புகழ்ந்து அரசன் சொன்னான் – சிந்தா:7 1646/4
ஆடக செம்பொன் பாவை அந்தணன் புகழ்ந்து செம்பொன் – சிந்தா:9 2052/3
புகழ்ந்து உரை மகிழ்ச்சியும் பொற்பு இல் பல் சனம் – சிந்தா:13 2640/1
பொடித்து பொன் பிதிர்ந்த ஆகத்து இளையவர் புகழ்ந்து சூழ – சிந்தா:13 2709/2
பூச்சுறு சாந்தம் ஏந்தி புகழ்ந்து அடி பணிந்த போதும் – சிந்தா:13 2825/2
பொடி புனை துகிலின் நீக்கி புகழ்ந்து அடி கழீஇய பின்றை – சிந்தா:13 2827/2

TOP


புகழ்ந்தேன் (1)

போலும் வேலவனே புகழ்ந்தேன் என்றாள் – சிந்தா:4 896/4

TOP


புகழ்வார்க்கே (1)

அசைந்து உணர்வு மடிந்து ஒழியும் அடி இணை புகழ்வார்க்கே – சிந்தா:1 177/4

TOP


புகழ்வு (1)

இன் அரத்த பட்டு அசைத்து இந்திரற்கும் புகழ்வு அரிதே – சிந்தா:1 173/4

TOP


புகழ (5)

புண் நக்க வேலான் புகழ நாணி பூ நோக்கி பூக்கு ஒசிந்த கொம்பு ஒத்தாளே – சிந்தா:9 2066/4
பொற்ற சொல் மாலை சூட்டி புலவர்கள் புகழ கல் மேல் – சிந்தா:10 2302/3
போர் கோலம் நீக்கி புகழ பொன்னின் எழுதப்பட்ட – சிந்தா:11 2352/1
புனையப்பட்ட அஞ்சனத்தை புகழ எழுதி புனை பூணான் – சிந்தா:11 2357/3
புலமகள் புகழ பொய் தீர் பூ மகள் புணர்ந்து மாதோ – சிந்தா:12 2566/4

TOP


புகழப்பட்டார் (1)

வசை இலான் புரவி சேன் என்று யாவரும் புகழப்பட்டார் – சிந்தா:7 1681/4

TOP


புகழலாம் (1)

புகழலாம் படித்து அன்று இது பொன்னகர் – சிந்தா:1 138/3

TOP


புகழாய் (1)

வீங்கிய திண் தோள் வெல் புகழாய் நின் கிளை என்றாற்கு – சிந்தா:7 1639/3

TOP


புகழாளை (1)

நாடு ஆர் புகழாளை நாண மொழிகள் பல கூறி – சிந்தா:13 2605/3

TOP


புகழான் (3)

வான் ஏற நீண்ட புகழான் சரிதம் தன்னை – சிந்தா:0 6/3
வானம் தோய் புகழான் மலிவு எய்தினான் – சிந்தா:1 161/4
விடை சூழ் ஏற்றின் வெல் புகழான் தன் மிகு தாதை – சிந்தா:4 1058/1

TOP


புகழின் (1)

பொன் ஆர் கொடியே புகழின் புகழ் ஞாலம் – சிந்தா:4 1073/3

TOP


புகழினாற்கு (1)

வித்திய புகழினாற்கு விருந்து அரசு இயற்றி நாடும் – சிந்தா:12 2567/2

TOP


புகழினான் (1)

வெஃகிய புகழினான் தன் வென்றி வெம் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:1 299/3

TOP


புகழினானை (1)

குலவிய புகழினானை கொண்டு போம் இயக்கன் அஞ்சல் – சிந்தா:4 1131/3

TOP


புகழும் (4)

யாவரும் புகழும் ஐயன் அழகு கெட்டு ஒழியும்-ஆயின் – சிந்தா:4 1111/3
ஆவது ஆக புகழும் பழியும் எழும் நாள் அவை – சிந்தா:4 1151/1
பொறி நீர புனைந்து எழுதி புகழும்
வெறி தாரவன் எ வழி ஏகினன் நீர் – சிந்தா:6 1522/2,3
பொய்ப்பொருள் பிறகள் பொன்னாம் புகழும் ஆம் துணைவி ஆக்கும் – சிந்தா:7 1595/3

TOP


புகழே (2)

பட்ட பழி காத்து புகழே பரப்பின் அல்லால் – சிந்தா:7 1876/3
மாந்தர் புகழே போல் தோன்றா மறைந்தனவே – சிந்தா:13 2977/4

TOP


புகழை (3)

பொருது உலாம் புகழை வேட்டு இ எஃகமும் புகைந்த என்றான் – சிந்தா:3 769/4
வீறு உயர் புகழை வித்தி கேண்மையை விளைத்தி இன்னே – சிந்தா:5 1284/3
நிலை இலா உலகில் நின்ற வண் புகழை வேட்டவன் நிதியமே போன்றும் – சிந்தா:10 2107/1

TOP


புகழொடும் (1)

புங்கவன் பயந்த நன்னூல் புகழொடும் பொலிக மிக்கே – சிந்தா:13 3146/4

TOP


புகழோனை (1)

போற்றி தந்த புண்ணியர் கூடி புகழோனை
சீற்ற துப்பின் சீவகன் என்றே பெயர் இட்டார் – சிந்தா:1 361/3,4

TOP


புகற்கு (2)

புலம்பொடு தேவி போகி புகற்கு அரும் காடு நண்ணி – சிந்தா:1 386/1
புகற்கு அரும் அமரர் கற்பம் புக்கு அயா உயிர்த்தது அன்றே – சிந்தா:3 600/4

TOP


புகற்சி (2)

பொங்கு மென் மலர் பெய் சேக்கை பொலிந்து விண் புகற்சி உண்டே – சிந்தா:1 108/4
பூ மென் பொழிலுக்கு இவர்வான் புகற்சி காண்-மின் இனிதே – சிந்தா:4 921/4

TOP


புகற்றுமே (1)

உள்ளும் மாந்தரை உள்ளம் புகற்றுமே – சிந்தா:4 870/4

TOP


புகன்ற (1)

புரி நரம்பு இரங்கின புகன்ற தீம் குழல் – சிந்தா:8 1940/2

TOP


புகன்றனர் (1)

பொரு சரம் சலாகை வெய்ய புகன்றனர் துரக்குமாறும் – சிந்தா:7 1676/1

TOP


புகன்று (9)

பூம் கழல் குருசில் தந்த புதல்வனை புகன்று நோக்கி – சிந்தா:1 305/1
பொருந்துபு சிறுவன் கொண்டு பொலிவொடு புகன்று போக – சிந்தா:1 388/2
பூ தின்று புகன்று சேதா புணர் முலை பொழிந்த தீம் பால் – சிந்தா:1 398/1
வஞ்சம் இல் மனத்தினான் நெஞ்சு அகம் புகன்று உக – சிந்தா:3 574/1
பொன் தரு மாரி வண் கை புரவலன் புகன்று நோக்கி – சிந்தா:4 956/2
போர் கொள்வேல் மன்னன் எல்லா கலைகளும் புகன்று கேட்டு – சிந்தா:5 1303/3
பொன் அவிர் கலங்கள் எல்லாம் பொலிவொடு புகன்று நீட்டி – சிந்தா:6 1556/2
பொங்கு அரவ அல்குலார் என புகன்று சொல்லினான் – சிந்தா:9 1997/4
புள்ளுவம் மதிமகன் புணர்த்த ஓசை மேல் புகன்று
உள்ளம் வைத்த மா மயில் குழாத்தின் ஓடி எய்தினார் – சிந்தா:9 2039/3,4

TOP


புகாது (1)

பொய் கொலை களவு காமம் அவா இருள் புகாது போற்றி – சிந்தா:13 2824/3

TOP


புகார் (1)

வண்ண வாள் முகம் என மரையின் உள் புகார்
பண் எழுத்து இயல் பட பரப்பி இட்டனர் – சிந்தா:1 51/2,3

TOP


புகிய (1)

தான் கொள பாய ஓடி சாந்து கோய் புகிய செல்வ – சிந்தா:3 764/2

TOP


புகு (3)

விண் புகு வியன் சினை மெலிய பூத்தன – சிந்தா:1 79/1
நீ பரிவு ஒழிந்து போய் நின் அகம் புகு நினையல் என்றான் – சிந்தா:4 1121/4
மெய் புகு பொன் அணி கவசம் ஒப்பன – சிந்தா:13 2819/2

TOP


புகு-மின் (1)

அறை தொழிலார்க்கும் செல்லா அரு மிளை புகு-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1142/4

TOP


புகுக (2)

துறக்கம் போய் புகுக என துணிய நூறினார் – சிந்தா:3 781/4
நுதி மயிர் துகில் குப்பாயம் புகுக என நூக்கினானே – சிந்தா:3 819/4

TOP


புகுகின்றான் (1)

வண்டு ஆர் சோலை வார் மணம் நாற புகுகின்றான்
கண்டான் சேர்ந்தான் காளையை கல்வி கடலானே – சிந்தா:7 1636/3,4

TOP


புகுத்தல் (1)

பாளத்தை கொடிற்றின் ஏந்தி பகுத்து வாய் புகுத்தல் ஆற்றார் – சிந்தா:13 2768/2

TOP


புகுத்தும் (1)

தூவி மஞ்ஞை நன் மணம் புகுத்தும் தும்பி கொம்பரோ – சிந்தா:1 65/4

TOP


புகுதக (9)

தே மலர் அம் கண் திருவே புகுதக
மா மலர் கோதை மணாளன் புகுதக – சிந்தா:10 2121/1,2
மா மலர் கோதை மணாளன் புகுதக
காமன் புகுதக காளை புகுதக – சிந்தா:10 2121/2,3
காமன் புகுதக காளை புகுதக – சிந்தா:10 2121/3
காமன் புகுதக காளை புகுதக
நாம எழில் விஞ்சை நம்பி புகுதக – சிந்தா:10 2121/3,4
நாம எழில் விஞ்சை நம்பி புகுதக – சிந்தா:10 2121/4
மின் தோய் வரை கொன்ற வேலோன் புகுதக
இன் தேன் கமழ் தார் இயக்கன் புகுதக – சிந்தா:10 2122/1,2
இன் தேன் கமழ் தார் இயக்கன் புகுதக
வென்றோன் புகுதக வீரன் புகுதக – சிந்தா:10 2122/2,3
வென்றோன் புகுதக வீரன் புகுதக – சிந்தா:10 2122/3
வென்றோன் புகுதக வீரன் புகுதக
என்றே நகரம் எதிர்கொண்டதுவே – சிந்தா:10 2122/3,4

TOP


புகுதல் (1)

நெறியினால் நோற்றல் என்றோ நீள் எரி புகுதல் ஒன்றோ – சிந்தா:7 1706/3

TOP


புகுதலின் (1)

பரந்து விண் புகுதலின் பருதி சேந்ததே – சிந்தா:1 60/4

TOP


புகுதலும் (1)

பொன் அணி மார்பன் சென்று புகுதலும் ஒருவன் தோன்றி – சிந்தா:3 842/2

TOP


புகுதும் (1)

பொய்ம் நீர அல்லா பொருளால் விண் புகுதும் என்பார் – சிந்தா:0 5/4

TOP


புகுந்த (3)

போதர பாடினாள் புகுந்த போயின – சிந்தா:3 660/3
நூல் பொர புகுந்த நுண் நூல் வணிகரும் தொலைந்து மாதோ – சிந்தா:3 663/3
கங்குல்-பால் புகுந்த கள்வன் இவன் என கதுப்பில் தாழ்ந்த – சிந்தா:8 1988/1

TOP


புகுந்ததால் (1)

புண் ஈரும் வேலின் புகுந்ததால் மாலை – சிந்தா:9 2050/4

TOP


புகுந்தது (2)

நல் நகர் நோக்கி நாய்கன் நாகம்-கொல் புகுந்தது என்ன – சிந்தா:3 536/1
போர் முக புலி கடல் புகுந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:10 2218/4

TOP


புகுந்தவாறும் (1)

விண் வாள் அறுக்கும் நகர் வீதி புகுந்தவாறும்
மண் மேல் விளக்காய் வரத்தில் பிறந்தாள் ஓர் கன்னி – சிந்தா:0 24/2,3

TOP


புகுந்தான் (1)

மஞ்சு தோய் குன்றம் அன்ன மாட வீட்டு அகம் புகுந்தான் – சிந்தா:1 396/4

TOP


புகுந்தீர் (1)

பொன் நகர வீதி புகுந்தீர் பொழி முகிலின் – சிந்தா:13 2961/1

TOP


புகுந்து (6)

பிள்ளை உள் புகுந்து அழித்தது ஆதலால் – சிந்தா:2 420/1
காவல் என் நெஞ்சம் என்னும் கன்னிமாடம் புகுந்து
நோவ என் உள்ளம் யாத்தாய் நின்னையும் மாலையாலே – சிந்தா:3 714/2,3
பூவையும் கிளியும் மிழற்ற புகுந்து
ஆவி அம் துகிலார் அமர்ந்தார்களே – சிந்தா:4 873/3,4
நம்ப புகுந்து நரதேவன் அருளின் எய்தி – சிந்தா:7 1867/3
மறம் புரி கொள் நெஞ்சம் வழியா புகுந்து ஈண்டி – சிந்தா:13 2868/2
பூவின் உள்ளவள் புகுந்து உம் உள்ளத்தாள் – சிந்தா:13 3124/1

TOP


புகும் (1)

பூம் துகில் ஒரு கை ஏந்தி புகும் இடம் காண்டல் செல்லார் – சிந்தா:13 2660/2

TOP


புகும்-மின் (1)

முடி துறந்து அளியிர் போகி முனிவனம் புகும்-மின் என்றான் – சிந்தா:3 742/4

TOP


புகுவது (1)

நன் மணி ஈன்று முந்நீர் சலஞ்சலம் புகுவது ஒத்தாள் – சிந்தா:1 317/4

TOP


புகுவல் (1)

பூவர் சோலை புகுவல் என்று எண்ணினான் – சிந்தா:5 1328/4

TOP


புகுவவே (1)

மந்திரம் கேட்டு நான்கும் வான் எட்டி புகுவவே போல் – சிந்தா:3 793/1

TOP


புகுவன (1)

சோரும் வார் புயல் துளங்க விண் புகுவன துரகம் – சிந்தா:10 2160/4

TOP


புகை (63)

திருந்து சாறு அடுவுழி பிறந்த தீம் புகை
பரந்து விண் புகுதலின் பருதி சேந்ததே – சிந்தா:1 60/3,4
ஒள் அகில் புகை திரண்டது ஒக்கும் மா மணி புறா – சிந்தா:1 70/3
காடி உண்ட பூம் துகில் கழும ஊட்டும் பூம் புகை
மாட மாலை மேல் நலார் மணி குழலின் மூழ்கலின் – சிந்தா:1 71/1,2
தேன் உலாம் மது செய் கோதை தேம் புகை கமழ ஊட்ட – சிந்தா:1 111/1
இழை அணி ஒளி இள வெயில் செய விடு புகை
மழை என மறையின பொலிவினது ஒருபால் – சிந்தா:1 118/3,4
விழைய ஊட்டிய மேதகு தீம் புகை
குழை கொள் வாண் முகம் சூழ் குளிர் அம் கதிர் – சிந்தா:1 127/2,3
அருமை சான்ற அகில் புகை வாசமும் – சிந்தா:1 130/2
நறையும் நானமும் நாறும் நறும் புகை
விறகின் வெள்ளி அடுப்பின் அம் பொன் கலம் – சிந்தா:1 131/1,2
இன் அகில் கொழும் புகை உயிர்க்கும் ஈர்ம் குழல் – சிந்தா:1 185/1
மஞ்சு சூழ்வதனை ஒத்து பிண புகை மலிந்து பேயும் – சிந்தா:1 301/1
இரவி தோய் கொடி கொள் மாடத்து இடு புகை தவழ சுண்ணம் – சிந்தா:2 456/1
புகை நுதி அழல வாள் கண் பொன் அனாள் புல்ல நீண்ட – சிந்தா:2 474/2
ஆக்க பட்ட அளவில் கொழும் புகை
வீக்கி மாடம் திறந்திட மெல்லவே – சிந்தா:3 534/2,3
அகில் புகை தவழ்ந்து வானத்து அரு விசும்பு அறுத்து நீண்டு – சிந்தா:3 600/2
அகிலார் புகை அலால் சாந்து அணியாள் பூச்சார செல்லாள் செல்லின் – சிந்தா:3 679/1
இனிது இழிந்து இளையர் ஏத்த இன் அகில் கொழும் புகை
முனிய உண்ட குஞ்சியான் முரண் கொள் மாடம் முன்னினான் – சிந்தா:3 704/3,4
இடு புகை மஞ்சில் சூழ மணவறை இயற்றினாரே – சிந்தா:3 837/4
முரிந்த மொய் திரை போன்ற அகில் புகை
புரிந்த தாமங்கள் ஆக அ பூம் துகள் – சிந்தா:4 861/2,3
ஓசனை நறும் புகை கமழ் ஒள் நிலா – சிந்தா:4 953/1
ஓடிய எரி வளைத்து உருவ வெண் புகை
கூடி மற்று அதன் புறம் குலாய கொள்கைத்தே – சிந்தா:4 1007/3,4
புகை நிற துகிலில் பொன் நாண் துயல் வர போந்து வேந்தன் – சிந்தா:4 1077/3
அகில் தரு கொழும் புகை மாடத்து ஆய் பொனின் – சிந்தா:5 1251/1
புகை அவாவிய பூம் துகில் ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:5 1307/1
புகை இல் பொங்கு அழல் போல் சுடுகின்றவே – சிந்தா:5 1314/4
கொழு மென் இன் அகில் கூட்டுறும் மென் புகை
கழுமு சேக்கையுள் காலையும் மாலையும் – சிந்தா:5 1350/1,2
புரி கதிர் பொன் செய் மாலை புகை நுதி புலவு வேலான் – சிந்தா:5 1352/4
ஆங்கு எலாம் அகில் புகை அளாய வசமும் – சிந்தா:6 1440/3
தெள் அறல் நீர் சொரிந்து ஆட்டினர் தேம் புகை
உள்ளுற உண்ட கலிங்கம் உடுத்த பின் – சிந்தா:6 1476/2,3
குழல் புரை கிளவியோடும் கொழும் புகை அமளி சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1503/4
பூவே புகை சாந்தம் சுண்ணம் விளக்கு இவற்றால் புனைதல் நாளும் – சிந்தா:6 1547/3
நறும் புகை தூதுவிட்டு நகை முகம் கோட்டி நின்றாள் – சிந்தா:7 1568/4
இன் புகை ஆர்ந்த இழுதார் மென் பள்ளி மேல் – சிந்தா:7 1576/1
போதொடு நானம் மூழ்கி பூம் புகை தவழ்ந்து முல்லை – சிந்தா:7 1583/1
ஆய்ந்த தாமங்கள் நாற்றி அகில் புகை
ஏந்தி இட்டு இளையாரொடு நீங்கினாள் – சிந்தா:7 1714/2,3
புகை செய் வேலினீர் போற்றுபு செல்-மினே – சிந்தா:7 1816/4
பூம் துகில் கொடுத்த தீம் தேன் அகில் புகை பொன் அனார்-தம் – சிந்தா:7 1855/1
எரி மணி இமைத்தன எழுந்த தீ புகை
புரி நரம்பு இரங்கின புகன்ற தீம் குழல் – சிந்தா:8 1940/1,2
அண்ணல் நன் மாடத்து அங்கண் அகில் புகை அமளி ஏறி – சிந்தா:8 1984/2
புலம்பு அற வளர்த்த அம் மென் பூம் புகை அமளி அங்கண் – சிந்தா:9 2092/3
மல்கு பூம் தாமம் தாழ்ந்து மணி புகை கமழ வேந்தன் – சிந்தா:10 2139/3
போரின் முழங்கும் புரவி கடலும் புகை வாள் கடலும் – சிந்தா:10 2195/2
அம் புகை ஆர்ந்த அம் துகில் அல்குல் அவிர் கோதாய் – சிந்தா:11 2332/3
மலை ஈன்ற மஞ்சின் மணி பூம் புகை மல்கி விம்ம – சிந்தா:11 2351/2
ஆவி அம் புகை அணி கிளர் சுண்ணமோடு எழுந்த – சிந்தா:11 2367/2
அந்தோ என்று அம் சிறை வண்டு ஏக்கற இன் புகை போய் கழுமி ஆய் பொன் – சிந்தா:11 2370/2
இலங்கின மணி விளக்கு எழுந்த தீம் புகை
கலந்த ஆயிரத்து எண்மர் கவரி ஏந்தினர் – சிந்தா:12 2410/3,4
ஆர் அகில் புகை வெறியினால் அமைத்து – சிந்தா:12 2422/3
ஆவியும் புகை சுழற்றி ஆடியும் – சிந்தா:12 2426/3
மன்னு மாலை பல தாழ்ந்து மண புகை விம்மி மல்கிய – சிந்தா:12 2470/2
பொங்கு தூம கொழு மென் புகை புரிந்த பஞ்சமுக வாசமும் – சிந்தா:12 2592/3
பொங்கு பூம் புகை போர்வை மேயினார் – சிந்தா:13 2680/4
கூந்தல் இன் புகை குவவு மென் முலை – சிந்தா:13 2681/1
தேன் ஆர் அகிலின் புகை சேர்த்தி வகுத்து நாவி குழம்பு உறீஇ – சிந்தா:13 2692/3
புகை ஆர் வண்ண பட்டு உடுத்து பொன் அம் கலைகள் புறம் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/1
அரிவையர் பூசி ஆடி அகில் புகை ஆவி ஊட்டி – சிந்தா:13 2737/3
கொழும் களி அளற்றுள் வீழ்ந்தும் கொழும் புகை மடுக்க பட்டும் – சிந்தா:13 2775/2
எரி வளைப்ப வெம் புகை உண்டு இன் உயிர் விட்டு ஏகும் – சிந்தா:13 2786/1
செம் தீ புகை உண்டும் சேற்றுள் நிலை நின்றும் – சிந்தா:13 2794/1
மான்று மணம் விம்மு புகை மல்கி நுரையே போல் – சிந்தா:13 2920/2
நறும் புகை நான நாவி குழம்பொடு பளித சுண்ணம் – சிந்தா:13 2994/1
மங்குலாய் அகில் புகை மணந்து கற்பக – சிந்தா:13 3000/1
போயிற்றே அகிலின் புகை போர்த்து உராய் – சிந்தா:13 3004/3
விரி புகை விளக்கு விண்ணோர் ஏந்த மற்று உறையும் அன்றே – சிந்தா:13 3118/4

TOP


புகைகள் (1)

தேன் ஆர் புகைகள் இவை எல்லாம் திகைப்ப திசைகள் மணம் நாறி – சிந்தா:13 3090/3

TOP


புகைத்து (1)

அணி நிலம் மெழுகி சாந்தின் அகில் புகைத்து அம் பொன் போதில் – சிந்தா:1 113/3

TOP


புகைந்த (1)

பொருது உலாம் புகழை வேட்டு இ எஃகமும் புகைந்த என்றான் – சிந்தா:3 769/4

TOP


புகைந்தது (1)

புலமகன் சீறினன் புகைந்தது எஃகமே – சிந்தா:10 2221/4

TOP


புகைந்து (6)

புண் மேல் புடையில் புகைந்து ஆண் உரு யாதும் நோக்காள் – சிந்தா:0 13/3
பொன் மழை பொழியின் நந்தும் அன்று எனின் புகைந்து பொங்கி – சிந்தா:4 1117/2
கழித்தனர் கனல வாள் புகைந்து கண்கள் தீ – சிந்தா:10 2226/1
புல்லாளன் ஆக மறம் தோற்பின் என புகைந்து
வில் வாள் அழுவம் பிளந்திட்டு வெகுண்டு நோக்கி – சிந்தா:10 2319/2,3
புல் உயிர் புகைந்து பொங்கு முழங்கு அழல் இலங்கு வாள் கை – சிந்தா:13 2908/2
புணரி போல் சிறு புன் கேள்வி படையொடு புகைந்து பொங்கி – சிந்தா:13 3081/1

TOP


புகையால்-அரோ (1)

அந்தரத்து எழும் இன் புகையால்-அரோ
இந்திரன் நகர் சாறு அயர்ந்து இவ்வழி – சிந்தா:12 2400/2,3

TOP


புகையான் (1)

மறைந்த அகில் புகையான் மன்னர் மன்னன் வலம் செய்து – சிந்தா:12 2560/2

TOP


புகையில் (1)

கரும் காழ் அகிலின் நறும் புகையில் கழுமி கோதை கண் படுக்கும் – சிந்தா:1 349/2

TOP


புகையின் (1)

விம் அகில் புகையின் மேவி உடம்பினை வேது செய்து – சிந்தா:13 2667/1

TOP


புகையினாலும் (1)

கொள் கொடி குழாத்தினாலும் கொழு நறும் புகையினாலும்
தெள்ளுறு சுண்ணத்தாலும் தேன் மலர் துகளினாலும் – சிந்தா:12 2527/2,3

TOP


புகையும் (16)

மெய் புனை சுண்ணமும் புகையும் மேவிய – சிந்தா:1 80/2
பால் அவியும் பூவும் புகையும் படு சாந்தும் – சிந்தா:4 1045/1
இன் நறும் புகையும் பூவும் கலத்தொடும் ஏந்தினாரே – சிந்தா:5 1299/4
ஆய்ந்த பூம் புகையும் அவியும் சுமந்து – சிந்தா:7 1604/2
ஏந்து மலர் சேக்கை அகில் வளர்த்த இடு புகையும்
ஆய்ந்த மலர் கோதை அமிர்து உயிர்க்கும் நறும் புகையும் – சிந்தா:9 2032/1,2
ஆய்ந்த மலர் கோதை அமிர்து உயிர்க்கும் நறும் புகையும்
கூந்தல் அகில் புகையும் துகில் கொழும் மென் நறும் புகையும் – சிந்தா:9 2032/2,3
கூந்தல் அகில் புகையும் துகில் கொழும் மென் நறும் புகையும் – சிந்தா:9 2032/3
கூந்தல் அகில் புகையும் துகில் கொழும் மென் நறும் புகையும்
வாய்ந்த வரை மழையின் உயர் மாடத்து எழுந்தனவே – சிந்தா:9 2032/3,4
அரு நறும் புகையும் ஏந்துவார் ஊர்-தோறு அமரர்-தம் உலகம் ஒத்ததுவே – சிந்தா:10 2111/4
போது அவிழ் மாலையும் புகையும் சுண்ணமும் – சிந்தா:13 2675/3
பொதியும் அகிலின் புகையும் கொடியும் – சிந்தா:13 2854/2
கூந்தல் அகில் புகையும் வேள்வி கொழும் புகையும் – சிந்தா:13 2977/1
கூந்தல் அகில் புகையும் வேள்வி கொழும் புகையும்
ஏந்து துகில் புகையும் மாலைக்கு இடும் புகையும் – சிந்தா:13 2977/1,2
ஏந்து துகில் புகையும் மாலைக்கு இடும் புகையும் – சிந்தா:13 2977/2
ஏந்து துகில் புகையும் மாலைக்கு இடும் புகையும்
ஆய்ந்த பொருள் ஒருவர்க்கு ஈயா அதிலோப – சிந்தா:13 2977/2,3
மணி உமிழ் திரு கேசம் வானவர் அகில் புகையும்
பிணி அவிழ்ந்த கற்பகமும் பெயர்ந்து ஓட கமழுமால் – சிந்தா:13 3087/1,2

TOP


புகையை (1)

அவணத்தவர் கூந்தல் அகில் புகையை
சிவணி சிறுகால் கமுகம் பொழில் சேர்ந்து – சிந்தா:13 2853/1,2

TOP


புங்கவன் (4)

புங்கவன் அற நெறி பொலிவொடு மலிக என – சிந்தா:3 603/2
பொன் வரை வாய் திறந்த ஆங்கு புங்கவன்
இன் உரை எயிறு வில் உமிழ வீழ்ந்தது – சிந்தா:13 3016/2,3
பூ மாண் திரு கோயில் புங்கவன் தாள் சேர்ந்து ஏத்தி – சிந்தா:13 3040/2
புங்கவன் பயந்த நன்னூல் புகழொடும் பொலிக மிக்கே – சிந்தா:13 3146/4

TOP


புட்டில் (1)

விரல் தலை புட்டில் வீக்கி வெம் சிலை கணையோடு ஏந்தி – சிந்தா:10 2202/3

TOP


புட்டில்-வாய் (1)

புட்டில்-வாய் செறித்தனர் புரவிக்கு அல்லவும் – சிந்தா:8 1938/2

TOP


புட்டிலும் (2)

தாரும் புட்டிலும் அரற்றுவ சாமரை அணிந்த – சிந்தா:7 1772/3
பொன் அரி புட்டிலும் தாரும் பொங்குபு – சிந்தா:10 2216/3

TOP


புடை (31)

புடை நிலை வாரிகள் பொலிந்த சூழ்ந்தவே – சிந்தா:1 81/4
புடை நகர் தொழில் இடம் கடந்து புக்க பின் – சிந்தா:1 85/1
சேடு ஆவ நாழிகையின் புடை திரண்டு தேன் நெய் பெய் – சிந்தா:1 176/3
ஆம் புடை தெரிந்து வேந்தற்கு அறிவு எனும் அமைச்சன் சொன்னான் – சிந்தா:1 232/4
புடை அவிழ்ந்த கூந்தல் புலவு தோய பொழி மழையுள் மின்னு போல் புலம்பினாரே – சிந்தா:1 293/4
புடை இரு குழையும் மின்ன பூம் துகில் செறிந்த அல்குல் – சிந்தா:1 399/1
பெய்து தூர்க்கின்ற வண்ணம் விலா புடை பெரிதும் வீங்க – சிந்தா:1 400/3
மண்டலம் நிறைந்த மாசு இல் மதி புடை வியாழம் போன்று ஓர் – சிந்தா:3 618/1
கட்டளை புரவி சூழ்ந்து கால் புடை காப்ப ஏவி – சிந்தா:3 767/3
பந்து புடை பாணி என பாயும் கலி மான் தேர் – சிந்தா:3 846/3
புடை திரள் வன முலை பூணும் நோற்றன – சிந்தா:4 1005/3
ஆடும் பாம்பு என புடை அகன்ற அல்குல் மேல் – சிந்தா:4 1007/1
போது என கிடந்த வாள் கண் புடை பெயர்ந்து இமைத்தல் செல்லாது – சிந்தா:5 1262/1
புடை திரள் விலாவும் வில் வளைந்த பொற்பின – சிந்தா:6 1460/3
ஆம் புடை என்-கண் இல்லை அங்கை என் கண்களாக – சிந்தா:7 1738/2
புடை முலை விம்ம புலந்தனர் நிற்பார் – சிந்தா:10 2125/4
புடை தாழ் குழை பெரு வில் உயர் பொன் ஓலையொடு எரிய – சிந்தா:10 2263/1
மைத்துன மன்னர் மால் களிறு ஏறி புடை சூழ – சிந்தா:11 2333/3
போர் மீது ஆடி புறம் கண்ட புலால் வேல் மன்னர் புடை சூழ்ந்தார் – சிந்தா:11 2359/4
புடை திரள் பூரண குடமும் பூத்தவே – சிந்தா:12 2406/4
புடை சிறு பரடு புல்லி கிண்கிணி சிலம்போடு ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2445/2
புடை களிறு ஏறி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை அன்ன – சிந்தா:12 2524/2
பை புடை அல்குலாளை பாழியால் படுக்கல் உற்றே – சிந்தா:13 2665/4
புடை திரண்டு எழுந்த பொம்மல் வன முலை பொறுக்கல் ஆற்றார் – சிந்தா:13 2717/3
நா புடை பெயர்த்தல் ஆற்றார் நயந்து நீர் வேட்டு நோக்கி – சிந்தா:13 2772/1
பூ புடை அணிந்த பொய்கை புக்கு நீர் உண்ணல் உற்றால் – சிந்தா:13 2772/2
அந்தோ என மாற்றால் ஆற்ற புடை உண்டும் – சிந்தா:13 2794/2
நிணம் புடை உடும்பு அனாரை யாதினால் நீக்கல் ஆகும் – சிந்தா:13 2887/2
மணம் புடை மாலை மார்பன் ஒரு சொலே ஏது ஆக – சிந்தா:13 2887/3
புடை பணிந்து இருந்த அ புலவன் பொன் நகர் – சிந்தா:13 3025/2
நல்லனவே என நாடி ஓர் புடை
அல்லனவே அறைகின்ற புன் நாதர்கள் – சிந்தா:13 3096/1,2

TOP


புடைக்க (1)

விடு வினை புடைக்க பாறி வீற்றுவீற்று-ஆயின் அல்லால் – சிந்தா:13 2618/2

TOP


புடைக்கப்பட்ட (2)

போர் பறை முழங்கி எங்கும் பொரு வளி புடைக்கப்பட்ட
கார் கடல் போன்று சேனை கலக்கமோடு உரறி ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 758/1,2
கடு வளி புடைக்கப்பட்ட கண மழை குழாத்தின் நாமும் – சிந்தா:13 2618/1

TOP


புடைக்கப்பட்டு (1)

காற்றினால் புடைக்கப்பட்டு கடல் உடைந்து ஓட காமர் – சிந்தா:10 2267/3

TOP


புடைத்ததே (1)

கால் இரைத்து எழுந்து பாற கல்லென புடைத்ததே போல் – சிந்தா:2 451/2

TOP


புடைத்தர (1)

நிழல் மலிந்த நேர் வடம் நிழல் பட புடைத்தர
எழில் மணி குழை வில் வீச இன் பொன் ஓலை மின் செய – சிந்தா:8 1952/2,3

TOP


புடைத்தல் (1)

மண்டிலம் வர புடைத்தல் மயிலின் பொங்கி இன்னணம் – சிந்தா:8 1955/3

TOP


புடைத்தலில் (1)

பாவை அன்னவர் பந்து புடைத்தலில்
தூவி அன்னம் வெரீஇ துணை என்று போய் – சிந்தா:1 125/1,2

TOP


புடைத்தலும் (1)

பத்தியில் புடைத்தலும் பை அரவின் ஆடலும் – சிந்தா:1 151/3

TOP


புடைத்தவை (1)

வெள்ளி வெண் திரள் விசித்து நிலத்தொடு தறி புடைத்தவை போல் – சிந்தா:7 1565/3

TOP


புடைத்தால் (1)

நூல் புடைத்தால் போல் கிடந்த வித்தகம் சேர் நுண் வரிகள் – சிந்தா:4 1044/1

TOP


புடைத்திட (1)

புடைத்திட அலறி ஆற்றார் பொன்றினும் பொன்றல் செல்லார் – சிந்தா:13 2767/3

TOP


புடைத்து (13)

கண் கூடா கடை புடைத்து கைவல்லான் எழுதிய போல் – சிந்தா:1 166/3
கொங்கு அலர் கோதை மாழ்கி குழை முகம் புடைத்து வீழ்ந்து – சிந்தா:1 267/3
கையார் வளைகள் புடைத்து இரங்குவார் கதிர் முலை மேல் ஆரம் பரிந்து அலறுவார் – சிந்தா:1 295/1
புடைத்து என் நாயினை பொன்றுவித்தீர் உயிர் – சிந்தா:4 940/1
மின் இலங்கு எயிற்று வேழம் வேழத்தால் புடைத்து திண் தேர் – சிந்தா:4 1154/1
பொன் இலங்கு இவுளி தேரால் புடைத்து வெம் குருதி பொங்க – சிந்தா:4 1154/2
மன்னவன் சிறுவன் வண் கை புடைத்து மாழாந்து சொன்னான் – சிந்தா:5 1282/2
நடு ஒசி நோன் சிலை புருவத்தால் புடைத்து
அடும் மலர் நெடும் கணால் ஆவி போழ்ந்திடா – சிந்தா:6 1482/2,3
திரு கிளர் மணி செய் பொன் தூண் தீப்பட புடைத்து செம் கண் – சிந்தா:7 1857/3
இலையார் கடக தட கை புடைத்து மெய் சோர்ந்து இருந்தான் – சிந்தா:10 2197/4
முரியும் பல் சன முகம் புடைத்து அகம் குழைந்து அழவே – சிந்தா:13 2758/4
உழப்பு எருது பொன்ற புடைத்து உழுது விட்டால் – சிந்தா:13 2783/2
கழுமிய துகிலின் காமன் கண் புடைத்து இரங்க மாதோ – சிந்தா:13 2993/4

TOP


புடைத்தும் (1)

தூ மலர் மாலை வாளா சுரும்பு எழ புடைத்தும் தேன் சோர் – சிந்தா:13 2656/1

TOP


புடைப்ப (5)

கால் அகம் புடைப்ப முந்நீர் கடல் கிளர்ந்து எழுந்ததே போல் – சிந்தா:2 434/1
கூற்று என முழங்கி கையால் கோட்டு-இடை புடைப்ப காய்ந்து – சிந்தா:4 981/1
கண்ணியும் பசும்பொன் நாணும் கதிர் முலை புடைப்ப காமர் – சிந்தா:7 1689/3
நீள மா புடைப்ப பொங்கி நிலத்து அவன் கவிழ்ந்து வீழ – சிந்தா:10 2248/2
பொன் எறி மணியின் பொங்கி குழல் புறம் புடைப்ப ஓடி – சிந்தா:12 2530/3

TOP


புடைப்பார் (1)

நீப்பிர் என புடைப்பார் நீள் தாமம் சிந்துவார் – சிந்தா:13 2965/2

TOP


புடைபெயர்க்கும் (1)

நிண கொழும் குருதி வாள் கை நிலம் புடைபெயர்க்கும் ஆற்றல் – சிந்தா:3 610/2

TOP


புடைய (2)

முற்பட கிளந்த அவற்றின் நல் புடைய நாற்றியே – சிந்தா:3 567/2
கவிழ் மணி புடைய கண் நிழல் நாறின் கனன்று தம் நிழலொடு மலைவ – சிந்தா:10 2155/1

TOP


புடையில் (2)

புண் மேல் புடையில் புகைந்து ஆண் உரு யாதும் நோக்காள் – சிந்தா:0 13/3
கந்துக புடையில் பொங்கும் கலினமா வல்லன் காளைக்கு – சிந்தா:4 1050/1

TOP


புடையும் (3)

வட்டு உடை மருங்குல் சேர்த்தி வாள் இரு புடையும் வீக்கி – சிந்தா:3 767/1
குழுவாய் சங்கின் குரல் ஒலியும் கொலை வல் யானை செவி புடையும்
எழுவார் யாழும் ஏத்து ஒலியும் இறைவன் கேளா துயில் ஏற்றான் – சிந்தா:11 2355/3,4
மரீஇ அவாய் புறம் சொல் கூர் முள் மத்திகை புடையும் அன்றி – சிந்தா:13 2821/2

TOP


புடைவிட்டு (1)

இ நீரன கண் புடைவிட்டு அகன்று இன்பம் – சிந்தா:4 1072/3

TOP


புண் (24)

புண் மேல் புடையில் புகைந்து ஆண் உரு யாதும் நோக்காள் – சிந்தா:0 13/3
புண் தாங்கு எரி வேல் இளையோற்கு புணர்த்தவாறும் – சிந்தா:0 22/4
புண் தோய்த்து எடுத்த பொரு வேல் என சேந்து நீண்ட – சிந்தா:0 26/1
புண் தவழ் வேல் கண் பாவை பொறி இடம் திரிப்ப தோகை – சிந்தா:1 239/3
புண் இடம் கொண்ட எஃகம் பறித்தலின் பொன் அனார் தம் – சிந்தா:1 284/1
வார் நின்று இளகும் முலையினாய் வாள் புண் உற்றது இது நடக்க – சிந்தா:3 718/2
தோன்றிய புண் செய் வேலவற்கு தூமது – சிந்தா:4 938/1
புண் உடை மார்பத்து ஓவாது எய்தியால் எங்கு பெற்றாய் – சிந்தா:4 1082/3
பொன் துஞ்சு ஆகத்து பூம் கண்கள் போழ்ந்த புண்
இன்று இ பூண் கொள் இள முலை சாந்து அலால் – சிந்தா:5 1332/1,2
எரி மொய்த்து அனலும் இகல் வேல் எரி புண்
மருமத்து அனலும் வகை செய்தனையே – சிந்தா:6 1518/3,4
புண் அவாம் புலவு வாள் கை பொலன் கழல் புனைந்த பை தார் – சிந்தா:6 1528/1
புண் உமிழ் குருதி போர்த்த பொரு களம் போன்று தோன்றி – சிந்தா:7 1733/1
புண் மல்கு மத்தகத்த போர் வேழம் பொற்பு அழித்த – சிந்தா:7 1808/1
ஏ உண்ட நெஞ்சிற்கு இடு புண் மருந்து என்-கொல் என்னா – சிந்தா:8 1965/2
புண் ஈரும் வேலின் புகுந்ததால் மாலை – சிந்தா:9 2050/4
புண் நக்க வேலான் புகழ நாணி பூ நோக்கி பூக்கு ஒசிந்த கொம்பு ஒத்தாளே – சிந்தா:9 2066/4
புண் தலை வேலை ஏந்தி போர்க்களம் குறுகி வாழ்த்தி – சிந்தா:10 2282/2
புண் கொண்டு போற்றி புறம் செய்க என பொற்ப நோக்கி – சிந்தா:11 2353/2
வாள்களாலே துகைப்புண்டு வரை புண் கூர்ந்த போல் வேழம் – சிந்தா:11 2354/1
கோள் வாய் எஃகம் இடம்படுத்த கொழும் புண் மார்பர் அயா உயிர்த்தார் – சிந்தா:11 2354/4
புண் பெற்ற வேலினான் மேல் பூ மழை தூவினாரே – சிந்தா:12 2546/4
புண் செய்திடப்பட்டும் புன்கண் உழப்பவே – சிந்தா:13 2795/4
மெய்ப்படு முது புண் தீர்ப்பான் மேவிய முயற்சி போல – சிந்தா:13 2881/1
புண் மேல் கிழி போல் துறத்தல் பொருள் ஆமோ – சிந்தா:13 2960/4

TOP


புண்கள் (1)

முது மர பொந்து போல முழு மெயும் புண்கள் உற்றார்க்கு – சிந்தா:3 819/1

TOP


புண்ணகத்து (1)

புண்ணகத்து உறையும் வேலான் என புகழ்ந்து அரசன் சொன்னான் – சிந்தா:7 1646/4

TOP


புண்ணார் (1)

புண்ணார் புனை குழலும் ஏங்கா புனை பாண்டில் இரங்கா வான் பூம் – சிந்தா:13 2967/2

TOP


புண்ணாறு (1)

புண்ணாறு வேலான் மனம் மூழ்கினள் பொன் அனாளே – சிந்தா:10 2134/4

TOP


புண்ணிய (6)

பூண் அணி மார்ப போற்றி புண்ணிய வேந்தே போற்றி – சிந்தா:1 264/2
பூமகள் வைகும் புண்ணிய பொன் குன்று அனையானுக்கு – சிந்தா:4 1056/3
புன கொடி பொற்பொடு புண்ணிய நம்பி – சிந்தா:6 1475/3
பூம் கழலானை புண்ணிய நம்பி முகம் நோக்கி – சிந்தா:7 1639/1
பொறி வரம்பு ஆகிய புண்ணிய முதல்வனை – சிந்தா:12 2563/2
பொறி வரம்பு ஆகிய புண்ணிய முதல்வ நின் – சிந்தா:12 2563/3

TOP


புண்ணியம் (1)

ஆய்ந்து அறி கொடையினது அளவில் புண்ணியம்
தோய்ந்து உயிர் உடம்பு இவண் ஒழிய தொக்க நாள் – சிந்தா:13 2831/2,3

TOP


புண்ணியர் (2)

போற்றி தந்த புண்ணியர் கூடி புகழோனை – சிந்தா:1 361/3
பூ உண் வண்டு அன கொட்பின் புண்ணியர்
நாவின் வேட்கையும் நஞ்சின் அஞ்சினார் – சிந்தா:13 3133/3,4

TOP


புண்ணியர்க்கு (1)

போற்றினை கேள்-மதி பொரு இல் புண்ணியர்க்கு
ஆற்றிய கொடை பயன் அறிய கூறுவாம் – சிந்தா:13 2829/3,4

TOP


புண்ணியற்கு (1)

புனையவே பட்ட பொன் தார் புண்ணியற்கு ஈதும் என்றான் – சிந்தா:4 1053/4

TOP


புண்ணியன் (4)

பூவினுள் பிறந்த தோன்றல் புண்ணியன் அனைய நம்பி – சிந்தா:1 316/1
போகம் ஈன்ற புண்ணியன் எய்த கணையே போல் – சிந்தா:1 362/3
பொன் திகழ் உருவினான் ஓர் புண்ணியன் பெறுதிர் என்ன – சிந்தா:4 1130/2
பொறி குலாய் கிடந்த மார்பின் புண்ணியன் பொன்றினானேல் – சிந்தா:7 1706/1

TOP


புண்ணில் (1)

கட்டு அழல் கதிய புண்ணில் கருவரை அருவி ஆரம் – சிந்தா:3 583/1

TOP


புண்ணும் (2)

புண்ணும் போன்று புலம்பும் என் நெஞ்சு-அரோ – சிந்தா:4 998/2
புழு பயில் தேனும் அன்றி பிறவற்றின் புண்ணும் மாந்தி – சிந்தா:13 2822/2

TOP


புண்ணுள் (2)

வாள் உற்ற புண்ணுள் வடிவேல் எறிந்திற்றதே போல் – சிந்தா:2 455/3
நெஞ்சகம் நுழைந்த வேலை பறித்து வான் புண்ணுள் நீட்டி – சிந்தா:10 2293/2

TOP


புணர் (16)

பொன் பூண் சுமந்த புணர் மெல் முலை கோடு போழ – சிந்தா:0 19/1
பூ தின்று புகன்று சேதா புணர் முலை பொழிந்த தீம் பால் – சிந்தா:1 398/1
போகமும் பொருளும் ஈன்ற புணர் முலை தடங்கல் தோன்ற – சிந்தா:2 460/2
பொருந்து பொன் கதிர் பெய் கற்றை புணர் கயல் போந்த அன்றே – சிந்தா:3 629/4
பொன்னை விட்ட சாயலாள் புணர் முலை தடத்தினால் – சிந்தா:3 708/1
பொன் அனாள் புணர் முலை போகம் வேண்டிய – சிந்தா:3 791/1
போது ஆர் குழலாள் புணர் மென் முலை பாய – சிந்தா:4 1066/2
பொன் விளைத்த புணர் முலையாள் சொல – சிந்தா:5 1402/1
புணர் மருப்பு யானையின் புயல் கொள் மும்மதம் – சிந்தா:7 1621/1
புருவ மதி முகமும் புகழ் தோளும் புணர் முலையும் – சிந்தா:7 1878/3
பொன் வரை பொருத யானை புணர் மருப்பு அனைய ஆகி – சிந்தா:9 2081/1
பொரு மத யானை புணர் மருப்பு ஏய்ப்ப பொன் சுமந்து ஏந்திய முலையார் – சிந்தா:10 2111/1
பொங்கு கொடி வார் முரசம் தோட்டி புணர் கும்பம் – சிந்தா:12 2487/2
பூவை கிளி தோகை புணர் அன்னமொடு பன் மா – சிந்தா:13 2875/1
புல்லி புணர் முலையின் பூம் குவட்டின் மேல் உறைந்தாய் – சிந்தா:13 2957/3
போது அணிந்த தார் உடைய பொருது பொங்கி புணர் முலைகள் போர்க்களம் தாம் கண்ட அன்றே – சிந்தா:13 3136/4

TOP


புணர்-மின் (1)

தூசு உலாம் அல்குலாட்கு துணைவனாம் புணர்-மின் என்று – சிந்தா:6 1451/3

TOP


புணர்க்கல் (1)

குழை முக ஞானம் என்னும் குமரியை புணர்க்கல் உற்றார் – சிந்தா:1 368/4

TOP


புணர்க்கும் (1)

பூவையும் கிளியும் மன்னர் ஒற்று என புணர்க்கும் சாதி – சிந்தா:1 384/1

TOP


புணர்க (4)

பூரித்து ஏந்து இளைய கொங்கை புணர்க யான் போவல் என்றான் – சிந்தா:1 214/4
துறவறம் புணர்க என்றே தோன்றல் தாள் தொழுது நின்றான் – சிந்தா:1 406/3
போதக நம்பி என்பார் பூமியும் புணர்க என்பார் – சிந்தா:2 463/2
ஈன்றவர் வயத்தர் ஆகி இல்லறம் புணர்க நாளும் – சிந்தா:3 604/4

TOP


புணர்கேன் (1)

சொல் குன்றா புணர்கேன் சொல்லு போ என்றான் – சிந்தா:4 1031/4

TOP


புணர்ச்சி (2)

குலவிய புணர்ச்சி நோக்கி குன்று அனான் சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:7 1625/4
ஒல்கி போம் பாவ காற்றின் ஒழிக இ புணர்ச்சி என்றான் – சிந்தா:13 2728/4

TOP


புணர்ச்சி-போழ்தில் (1)

இளமையில் மூப்பும் செல்வத்து இடும்பையும் புணர்ச்சி-போழ்தில்
கிளைநரில் பிரிவும் நோயில் காலத்து நோயும் நோக்கி – சிந்தா:5 1394/1,2

TOP


புணர்த்த (1)

புள்ளுவம் மதிமகன் புணர்த்த ஓசை மேல் புகன்று – சிந்தா:9 2039/3

TOP


புணர்த்தவாறும் (1)

புண் தாங்கு எரி வேல் இளையோற்கு புணர்த்தவாறும் – சிந்தா:0 22/4

TOP


புணர்தல் (1)

பொன் இழை மகளிர் ஒவ்வாதவரை முன் புணர்தல் செல்லார் – சிந்தா:2 483/3

TOP


புணர்தும் (1)

ஏம் உற்றீர் இன்னும் கேண்ம்-மின் இரதியை புணர்தும் என்று – சிந்தா:3 754/3

TOP


புணர்ந்த (4)

அங்ஙனம் புணர்ந்த அன்பின் அவள் முலை போகம் நீக்கி – சிந்தா:5 1359/2
தோள் இரண்டும் அன்ன தோழர் தோன்றலை புணர்ந்த பின் – சிந்தா:9 1995/3
நீர்த்தக புணர்ந்த போதில் நெடும் தகை மூன்றும் அற்று – சிந்தா:10 2200/2
பொறி கொள் பூம் சிலம்பு மேகலைகளும் புணர்ந்த இன்னியங்கள் ஆர்ப்ப வேந்தன் – சிந்தா:12 2594/3

TOP


புணர்ந்தது (3)

போகத்து நெறியை காட்டும் பூமகள் புணர்ந்தது ஒப்பாள் – சிந்தா:3 738/4
நிலை உணர் மைந்தர் நீக்கி நெறியினால் புணர்ந்தது ஒப்ப – சிந்தா:7 1625/2
ஊடினும் புணர்ந்தது ஒத்து இனியவள் உளாள்-அரோ – சிந்தா:9 1996/4

TOP


புணர்ந்தவர் (2)

புணர்ந்தவர் பிரிதல் ஆற்றா போகம் ஈன்று அளிக்கும் சாயல் – சிந்தா:3 505/1
பிறங்கின கெடுங்கள் யாவும் புணர்ந்தவர் பிரிவர் பேசின் – சிந்தா:6 1535/1

TOP


புணர்ந்தனன் (1)

பொருவில் பூ மகள் புணர்ந்தனன் இமையவன் எழுந்தான் – சிந்தா:11 2368/4

TOP


புணர்ந்து (5)

பொத்து இலத்து உறையும் ஆந்தை புணர்ந்து இருந்து உரைக்கும் பொன்னே – சிந்தா:5 1395/3
பொன் அம் காழில் பொலிந்த முத்து விதானம் புணர்ந்து தேன் – சிந்தா:12 2470/1
புலமகள் புகழ பொய் தீர் பூ மகள் புணர்ந்து மாதோ – சிந்தா:12 2566/4
பொன்னும் வெள்ளியும் புணர்ந்து என வயிற்று அகம் பொருந்தி – சிந்தா:13 2754/2
அரி பொன் கிண்கிணி அணி இழை அரிவையர் புணர்ந்து
தெரிவு இல் போகத்து கூற்றுவன் செகுத்திட சிதைந்து – சிந்தா:13 2758/2,3

TOP


புணர்ப்ப (1)

ஓர்த்து ஒன்றே புணர்ப்ப நாடி ஒரு பகல்-காறும் நின்றான் – சிந்தா:10 2200/4

TOP


புணர்ப்பல் (1)

புல்ல யான் புணர்ப்பல் என்று பொழுது போய் பட்ட பின்றை – சிந்தா:7 1747/2

TOP


புணர்வின் (1)

புணர்வின் இனிய புலவி பொழுதும் – சிந்தா:5 1378/1

TOP


புணரி (3)

வெண் தலை புணரி வீசி கிடந்த பொன் தீவிற்று ஆகி – சிந்தா:5 1184/2
வெண் திரை புணரி சூழ் வேலி வேந்தனே – சிந்தா:13 3052/4
புணரி போல் சிறு புன் கேள்வி படையொடு புகைந்து பொங்கி – சிந்தா:13 3081/1

TOP


புணரின் (1)

கோன் நெறி தழுவி நின்ற குணத்தொடு புணரின் மாதோ – சிந்தா:1 374/3

TOP


புணை (11)

புறந்தந்து என்பால் துயர் கடலை நீந்தும் புணை மற்று ஆகா-கால் – சிந்தா:1 311/2
அரும் புணை சார்வா அவண் உய்ந்தவாறும் – சிந்தா:3 518/3
நொசி தவன் சொற்கள் என்றும் நோன் புணை தழுவி நெஞ்சில் – சிந்தா:4 1132/3
தாம மார்பன் தான் புனைந்த தண் என் மாலை புணை ஆக – சிந்தா:7 1663/3
பொம்மல்_ஓதிக்கு தானே துணை ஆம் புணை ஆயிற்றே – சிந்தா:7 1674/4
தாசி தூது ஆக தாமம் புணை ஆக செல்லும் நாளுள் – சிந்தா:7 1675/3
முன் உரைத்த மூன்று கனவும் புணை ஆக – சிந்தா:7 1803/2
பேர் இடர் தன்-கண் நீக்கி பெரும் புணை ஆய தோழற்கு – சிந்தா:12 2573/1
நீர் அணி மாட வாவி நேர்ம் புணை நிறைத்து நீள் நீர் – சிந்தா:13 2654/1
புணை புறம் தழுவி தூ நீர் போர் தொழில் தொடங்கினாரே – சிந்தா:13 2655/4
நீத்து நீர் கடலை நீந்தும் புணை என விடுத்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2804/4

TOP


புணையா (1)

நெஞ்சம் புணையா கலை மா கடல் நீந்தி ஆங்கே – சிந்தா:0 11/1

TOP


புணையின் (1)

ஆழ் கடல் புணையின் அன்ன அறிவரன் சரண் அடைந்தான் – சிந்தா:1 380/4

TOP


புத்தி (1)

போன் நிற புத்தி சேனன் பொன் அணி பகழி சிந்தி – சிந்தா:3 789/3

TOP


புத்திசேன் (4)

நிறை திங்கள் ஒளியோடு ஒப்பான் புத்திசேன் நினைந்து சொல்லும் – சிந்தா:4 1140/1
மின் என மிளிரும் பைம் பூண் புத்திசேன் வெகுண்டு வெய்ய – சிந்தா:7 1734/1
இளைப்பல் இவன் தேசு உரைப்பின் புத்திசேன் இ இருந்தான் – சிந்தா:7 1790/4
என்றனன் புத்திசேன் என்னும் நான்மறையினான் – சிந்தா:7 1829/1

TOP


புத்திசேனன் (1)

தும்பு அற புத்திசேனன் சொல் இது குரவற்கு என்ன – சிந்தா:3 666/3

TOP


புத்திமாசேனன் (1)

புனை கல குப்பை ஒப்பான் புத்திமாசேனன் பொங்கி – சிந்தா:10 2249/2

TOP


புத்து (1)

உழந்தாலும் புத்து அச்சு ஒன்று இட்டு ஊர்தல் தேற்றாது – சிந்தா:13 2621/1

TOP


புத்தேள் (2)

ஊன் தினாது ஒழிந்து புத்தேள் ஆவதே உறுதி என்றான் – சிந்தா:5 1235/4
வீழ்தர சொரிவதே போல் விளங்கு ஒளி திங்கள் புத்தேள்
சூழ் இருள் தொழுதி மூழ்க தீ கதிர் சொரிந்து நல்லார் – சிந்தா:6 1541/2,3

TOP


புத-தொறும் (1)

போக மா மழை போழ்ந்து புத-தொறும்
மாகம் ஏந்துவ போல் மணி தோரணம் – சிந்தா:12 2398/1,2

TOP


புதல்வற்கு (1)

பெறு தகு புதல்வற்கு ஈந்து பின்னை நீ துறத்தி என்றான் – சிந்தா:13 2883/4

TOP


புதல்வன் (2)

அடர் பொன் பைம் பூண் அரசு அழிய அரும் பொன் புதல்வன் பெற்று இருந்த – சிந்தா:1 313/1
வழுக்கிய புதல்வன் அங்கு ஒழிய மா மணி – சிந்தா:1 325/3

TOP


புதல்வனை (2)

பூம் கழல் குருசில் தந்த புதல்வனை புகன்று நோக்கி – சிந்தா:1 305/1
பொன் திகழ் உருவில் தம்பி புதல்வனை தந்து போற்றி – சிந்தா:13 2914/2

TOP


புதவம்-தோறும் (1)

பூரித்து புதவம்-தோறும் குவளையும் மரையும் பூத்து – சிந்தா:12 2543/3

TOP


புதவி (1)

புலந்த வேல் நெடும் கண் செ வாய் புதவி நாள் பயந்த நம்பி – சிந்தா:10 2141/2

TOP


புதா (1)

முட்டாத இன்ப புதா திறக்கும் தாள் உடைய மூர்த்தி பாதம் – சிந்தா:6 1549/2

TOP


புதிதின் (2)

புதிதின் இட்ட பூம் தவிசின் உச்சி மேல் நடந்து அவண் – சிந்தா:3 705/1
புதிதின் இட்ட மெல்லணை பொலிந்த வண்ணம் போகு உயர் – சிந்தா:3 705/2

TOP


புதிது (1)

புதிது இது பூம் துகில் குழல்கள் சோர்தலால் – சிந்தா:4 1015/2

TOP


புதியது (1)

பணி நலம் புதியது உண்டான் பன் மலர் மாலை கொண்டேன் – சிந்தா:7 1665/3

TOP


புதியவர்க்கு (1)

புதியவர்க்கு இயங்கல் ஆகா பொற்போடு பொலிந்தது அன்றே – சிந்தா:6 1447/4

TOP


புதியை (1)

இ திசைக்கு ஐய நீ புதியை போன்ம் என – சிந்தா:7 1619/4

TOP


புது (6)

புது தளிர் அனையவள் புலந்து நோக்கினாள் – சிந்தா:4 1014/4
புலம்பு போய் சாயல் என்னும் புது தளிர் ஈன்றது அன்றே – சிந்தா:5 1357/4
புது கச்சு ஆர்ந்த பொன் வாளும் சுரிகையும் – சிந்தா:7 1712/2
புது கலத்து எழுந்த தீம் பால் பொங்கலின் நுரையின் பொங்கி – சிந்தா:7 1821/2
புது கடி பொருந்துதி புக்க ஊர் எலாம் – சிந்தா:9 1999/2
புது கலம் போலும் பூம் கனி ஆலும் பொன் இணர் பிண்டியும் பொருந்தி – சிந்தா:10 2108/1

TOP


புதுவது (1)

பூ புரிந்து அணிந்து கோயில் புதுவது புனைந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1343/4

TOP


புதை (2)

புதை இருள் இரிய பொங்கி குங்கும கதிர்கள் ஓக்கி – சிந்தா:10 2153/1
புதை மலர் மார்பத்து எய்ய பூ அணை மயங்கி வீழ்வார் – சிந்தா:13 2803/4

TOP


புதைத்த (5)

கான் முகம் புதைத்த தெள் நீர் கவர்ந்து பொன் குடங்கள் ஆர்த்தி – சிந்தா:12 2415/1
ஊன் முகம் புதைத்த வேல் கண்ணவர் களிற்று உச்சி ஏற்றி – சிந்தா:12 2415/2
வான் முகம் புதைத்த பல் மீன் மதி என மருண்டு நோக்க – சிந்தா:12 2415/3
தேன் முகம் புதைத்த மாலை குடை நிழல் திருவில் தந்தார் – சிந்தா:12 2415/4
நாண் அட நடுங்கி கையால் நகை முகம் புதைத்த தோற்றம் – சிந்தா:12 2461/3

TOP


புதைத்து (5)

அம்பேர் அரிவாள் நெடும் கண் புதைத்து அஞ்சி – சிந்தா:4 1068/2
காவி நெடும் கண் புதைத்து ஆங்கு அகல்வார் நெஞ்சே – சிந்தா:7 1575/4
அன்பு உருகு கண் புதைத்து ஆங்கு அகல்வர் நெஞ்சே – சிந்தா:7 1576/4
எனக்கு உற்று கிடந்தது என்று ஆங்கு இரு கணும் புதைத்து வைக்கும் – சிந்தா:7 1578/2
கறந்து கூற்று உண்ணும் ஞான்று கண் புதைத்து இரங்கின் அல்லால் – சிந்தா:13 2616/3

TOP


புதைத்தே (1)

ஊன்றினார் பாய்மா ஒளி மதி கதிர் போல் சந்தனம் ஒருங்கு மெய் புதைத்தே – சிந்தா:10 2106/4

TOP


புதைந்தது (1)

பொங்கி மேல் பறந்து விண் புதைந்தது என்பவே – சிந்தா:13 2859/4

TOP


புதைந்து (2)

செம் நுண் துகில் உத்தரியம் புதைந்து சுவல் வருத்த – சிந்தா:7 1783/2
மூப்பு எனும் முகபடாம் புதைந்து முற்று_இழை – சிந்தா:9 2011/3

TOP


புதைப்ப (1)

கடை மாலை மற்று அவரே கண் புதைப்ப செல்லும் – சிந்தா:7 1574/3

TOP


புதைப்பன (2)

விண் புதைப்பன வெண் மலர் வேய்ந்து உளால் – சிந்தா:5 1324/1
கண் புதைப்பன கார் இரும் பூம் பொழில் – சிந்தா:5 1324/2

TOP


புதைய (5)

புன் காஞ்சி தாது தன் புறம் புதைய கிளி என கண்டு – சிந்தா:3 648/1
வெறி மலைகள் வீழ்ந்து நிலம் புதைய
பொறி மாலை புனை நிழல் காணலளாய் – சிந்தா:6 1525/1,2
பொன் வரை மாடம் புதைய பொறி மயில் – சிந்தா:10 2117/2
புதைய இ பொழிலை போர்த்து ஓர் பொய் பழி பரந்தது என் மேல் – சிந்தா:10 2144/2
அந்தரம் புதைய வில்-வாய் அரும் சரம் பெய்த மாரி – சிந்தா:10 2254/3

TOP


புதையா (1)

அணி மோதிரம் சூழ் விரல் வாய் புதையா
பணியா முடியால் பணிந்தான் இளையோன் – சிந்தா:13 2866/3,4

TOP


புதையாது (1)

கலவம் கண் புதையாது கனற்றலின் – சிந்தா:8 1982/2

TOP


புதையும் (1)

மாந்தர் மேல் தவழ்ந்து மாடம் இருள் பட புதையும் செல்வத்து – சிந்தா:7 1855/3

TOP


புயல் (11)

சோர் புயல் முகில் தலை விலங்கி தூ நிலம் – சிந்தா:1 58/1
பசும் புயல் தண் துளி பக்கம் நனைப்ப – சிந்தா:3 522/2
வேழம் மும்மதத்தொடு தாழ் புயல் கலந்து உடன் – சிந்தா:3 571/1
சோர் புயல் தொலைத்த வண் கை சுபத்திரன் மனைவி பெற்ற – சிந்தா:6 1450/2
புணர் மருப்பு யானையின் புயல் கொள் மும்மதம் – சிந்தா:7 1621/1
அழகிதா பறப்பதே போலவும் ஆர் புயல்
மழையை ஊர்ந்து ஓடும் ஓர் வானவன் போலவும் – சிந்தா:7 1838/2,3
பொழி மது புயல் ஐங்கூந்தல் செவிலியை பொருந்தி சொன்னாள் – சிந்தா:9 2074/4
அவிழ் புயல் மேகம் அனைய மும்மதத்த அறுபதிற்று அறுபதாம் நாகம் – சிந்தா:10 2155/2
சோரும் வார் புயல் துளங்க விண் புகுவன துரகம் – சிந்தா:10 2160/4
குரிசில் மா மேகம் பெய்த கொழும் புயல் காம மாரி – சிந்தா:12 2476/2
புயல் இனம் மொக்குள் வன்கண் குறு முயல் புலம்பி குன்றத்து – சிந்தா:13 3042/2

TOP


புயலின் (1)

கருவி வானம் கான்ற புயலின்
அருவி அரற்றும் மலை என்கோ யான் – சிந்தா:3 725/1,2

TOP


புயலும் (2)

வடி கேழ் மலர் நெடும் கண் வார் புயலும் காலும் – சிந்தா:9 2049/2
வார் புயலும் காலும் வளை நெகிழு நம் திறத்தது – சிந்தா:9 2049/3

TOP


புரட்டி (2)

போழ் பட பிளந்து வாளின் புரட்டி இட்டு அரிய கண்டே – சிந்தா:4 1163/3
வாய்ந்த கை புரட்டி மாதோ மருள்தக பற்றினானே – சிந்தா:12 2496/4

TOP


புரந்தரராய் (1)

பொன் ஆர மார்பின் புரந்தரராய் பூமி முழுதும் ஆண்டு – சிந்தா:6 1548/2

TOP


புரவலன் (2)

பொன் தரு மாரி வண் கை புரவலன் புகன்று நோக்கி – சிந்தா:4 956/2
பொங்கு இள முலையினார்க்கு புரவலன் இதனை சொன்னான் – சிந்தா:4 1096/4

TOP


புரவி (38)

ஆடகம் ஆற்றும் தார் புரவி வட்டமும் – சிந்தா:1 84/2
புரவி பொங்கு அழல் ஆற்றுவ போன்றவே – சிந்தா:1 126/4
காற்று இயல் புரவி தேர் கலந்து கௌவை மல்கின்றே – சிந்தா:1 152/4
அசைவு இலா புரவி வெள்ளத்து அரிஞ்சயன் குலத்துள் தோன்றி – சிந்தா:1 201/1
போர் விளை இவுளி திண் தேர் புனை மயிர் புரவி காலாள் – சிந்தா:2 433/2
தார் பொலி புரவி வட்டம் தான் புக காட்டுகின்றாற்கு – சிந்தா:2 442/3
போர் பண் அமைத்து நுகம் பூட்டி புரவி பண்ணி – சிந்தா:2 444/1
புரவி தேர் காளை அன்ன காளையை பொலிக என்றார் – சிந்தா:2 456/4
அல்குல் தேர் அணிந்து கொம்மை முலை எனும் புரவி பூட்டி – சிந்தா:2 458/2
பொன் நுகம் புரவி பூட்டி விட்டு உடன் பந்தி புக்க – சிந்தா:2 471/1
கவனம் கொள் புரவி கொட்பின் காதலும் கரந்து வைத்தான் – சிந்தா:3 540/2
கடு நடை கவரி நெற்றி கால் இயல் புரவி காய்ந்து – சிந்தா:3 701/2
கட்டளை புரவி சூழ்ந்து கால் புடை காப்ப ஏவி – சிந்தா:3 767/3
புள் இரைப்பு அன்ன பொன் தார் புரவி தேர் இரவி போலா – சிந்தா:3 768/1
தெழித்து தேர் கயிறு வாளால் அரிந்திட்டு புரவி போக்கி – சிந்தா:3 783/3
காய்ந்து தம் புரவி காமர் குளம்பினால் களிற்றின் ஓடை – சிந்தா:3 787/3
முடிகென புரவி முள்ளால் உறுத்தினான் மொழிதல் தேற்றேன் – சிந்தா:3 794/2
வண் தார் புரவி நிறுத்தும் மற மன்னர் மேலும் – சிந்தா:3 808/3
கடு நடை புரவி போரும் கரப்பற கற்று முற்றி – சிந்தா:7 1678/2
வசை இலான் புரவி சேன் என்று யாவரும் புகழப்பட்டார் – சிந்தா:7 1681/4
பொங்கு உளை புரவி வெள்ளம் போக்கு அற வளைத்து முற்றி – சிந்தா:7 1856/2
திண் நுக புரவி திண் தேர் விரைந்தன நிரந்த பாய்மா – சிந்தா:7 1859/3
ஒண் கொடி உருவ திண் தேர் ஒளி மயிர் புரவி பண்ணி – சிந்தா:10 2151/2
பொங்கு வெண் மயிர் சூழ் பொன் படை பொலிந்த அறுபதின் ஆயிரம் புரவி
வெம் கணை தவிர்ப்ப வெள்ளி வெண் படைய வாய்விடின் நிலவரை நில்லா – சிந்தா:10 2157/2,3
இன்ன பொங்கு உளை புரவி பண் உறுத்தன இயல் தேர் – சிந்தா:10 2162/1
மின்னும் கொடி தேர் விசயமும் புரவி பவன வேகமும் – சிந்தா:10 2175/2
ஆய் மத களிறு திண் தேர் அணி மணி புரவி அம் பொன் – சிந்தா:10 2178/1
போரின் முழங்கும் புரவி கடலும் புகை வாள் கடலும் – சிந்தா:10 2195/2
முன் உருத்து ஆர்த்து எழ புரவி மொய்த்தவே – சிந்தா:10 2216/4
ஏர் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2219/3
நிழல் மணி புரவி திண் தேர் நிழல் துழாய் குனிந்து குத்தும் – சிந்தா:10 2220/1
எழில் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2220/3
மன்மதன் என்னும் காளை மணி ஒலி புரவி தேர் மேல் – சிந்தா:10 2246/1
தாள் வல் புரவி பண் அவிழ்த்த யானை ஆவித்தாங்கு அன்ன – சிந்தா:11 2354/3
புல் உண் புரவி புலம்பு விடு குரல் போல் – சிந்தா:13 2978/1
கொய் சுவல் புரவி மான் தேர் குழு மணி ஓடை யானை – சிந்தா:13 3049/3
மறப்பு எனும் புரவி வெள்ளம் வந்து அடை பிணி செய் காலாள் – சிந்தா:13 3075/2
அசும்பு சேர் களிறு திண் தேர் அலை மணி புரவி வேங்கை – சிந்தா:13 3083/2

TOP


புரவிக்கு (1)

புட்டில்-வாய் செறித்தனர் புரவிக்கு அல்லவும் – சிந்தா:8 1938/2

TOP


புரவிகள் (1)

கொய் உளை புரவிகள் கொளீஇய திண் நுகம் – சிந்தா:10 2214/1

TOP


புரவியும் (3)

வில்படை விலக்குவ பொன் படை புரவியும்
முற்பட கிளந்த அவற்றின் நல் புடைய நாற்றியே – சிந்தா:3 567/1,2
புரவியும் களிரும் நோக்கி பொன் நெடும் தேரும் நோக்கி – சிந்தா:9 2095/1
அலங்கு உளை புரவியும் களிறும் மாளவும் – சிந்தா:10 2221/2

TOP


புரவியோடு (1)

இணை மயிர் புரவியோடு இவுளி ஏற்றவே – சிந்தா:10 2228/4

TOP


புரவு (1)

புரவு பூண்டனர் பொன் நகர் மாந்தரே – சிந்தா:1 136/4

TOP


புரள்வன (1)

நிரை உளை அரி நல் மா நிலம் மிசை புரள்வன போல் – சிந்தா:10 2243/2

TOP


புரள (4)

குலவும் பவழ உழக்கில் கோதை புரள பாடி – சிந்தா:4 927/3
பூண் சுமக்கலாத பொன் ஞாண் வடத்தொடு புரள நோக்கி – சிந்தா:12 2443/2
தலை நிலம் புரள வெண் கோடு உண்டதே போன்று தன் கை – சிந்தா:12 2554/2
புல்லி பூண்ட தார் புரள மேகலை – சிந்தா:13 3129/3

TOP


புரளவும் (1)

பொங்கு மா நிரை புரளவும் பொலம் கொள் தேர் பல முறியவும் – சிந்தா:10 2306/3

TOP


புரளும்-கொலோ (1)

பூளை மெல் அணை மேல் புரளும்-கொலோ – சிந்தா:7 1628/4

TOP


புரி (29)

புரி வளர் குழலொடு பொலி மலி கவினிய – சிந்தா:1 124/3
கலம் புரி அகல் அல்குல் தாயர் தவ்வையர் – சிந்தா:1 184/1
புரி நரம்பு இரங்கும் சொல்லாய் போவதே பொருள் மற்று என்றான் – சிந்தா:1 272/3
நலம் புரி நங்கை வைத்து நல் அறம் காக்க என்றாள் – சிந்தா:1 386/4
புரி குழல் மடந்தை போக புலம்பொடு மடிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 560/4
புரி மணி சுமந்த பொன் பூண் பொறுக்கலா நுசுப்பில் பாவை – சிந்தா:3 619/2
புரி மணி ஆகத்து ஐதா விரல் நுதி கொண்டு பூசி – சிந்தா:3 625/3
புரி நரம்பு இசை கொள் பாடல் உடைந்தனர் பொன் அனாட்கே – சிந்தா:3 662/4
பூம் தொடை அரிவை காண புரி நெகிழ்த்து உரோமம் காட்ட – சிந்தா:3 721/2
வாங்குபு நபுலன் கையுள் வார் புரி நரம்பு கொண்டான் – சிந்தா:3 721/4
சூழ் மணி கோட்டு வீணை சுகிர் புரி நரம்பு நம்பி – சிந்தா:3 728/2
தூ புரி முத்த மாலை தொடக்கொடு தூக்கி எங்கும் – சிந்தா:5 1343/3
புரி கதிர் பொன் செய் மாலை புகை நுதி புலவு வேலான் – சிந்தா:5 1352/4
புரி குழல் பொன் செய் பைம் பூண் புனை_இழை கோலம் நோக்கி – சிந்தா:6 1454/3
புரி நரம்பு இசையின் தள்ளி புன்கணுற்று அழுதலாலே – சிந்தா:6 1533/2
புரி நரம்பு இரங்கின புகன்ற தீம் குழல் – சிந்தா:8 1940/2
புரி குழல் புலம்ப வைகி பூ அணை விடுக்கலானே – சிந்தா:9 2082/4
புரி வளை அலறி பூசல் இட்டு ஈன்ற பொழி கதிர் நித்திலம் உழக்கி – சிந்தா:10 2103/1
புரி கழல் அணிந்த நோன் தாள் போதனபுரத்து வேந்தன் – சிந்தா:10 2189/2
புரி வளை முரசம் ஆர்ப்ப போர் தொழில் தொடங்கினானே – சிந்தா:10 2296/4
புரி முத்த மாலை பொன் கோல் விளக்கினுள் பெய்த நெய்யும் – சிந்தா:10 2316/1
கல் புரி கடவுள் ஆன் பால் அவியொடு கலப்ப வைத்து – சிந்தா:12 2464/2
பொன் புரி வரையும் பொய்தீர் சமிதைகள் இரண்டும் வைத்தார் – சிந்தா:12 2464/4
புரி குழல் மடந்தையர் பொம்மல் வெம் முலை – சிந்தா:13 2688/1
பொன் மலர் காவு புக்கும் புரி மணி வீணை ஓர்த்தும் – சிந்தா:13 2840/2
மறம் புரி கொள் நெஞ்சம் வழியா புகுந்து ஈண்டி – சிந்தா:13 2868/2
பொன் தெளித்த தாமம் புரி முத்தம் மிளர் தாமம் – சிந்தா:13 2919/3
புரி மணி வீணைகள் புலம்ப என்பவே – சிந்தா:13 3015/4
முந்நீர் வலம் புரி சோர்ந்து அசைந்து வாய் முரன்று முழங்கி ஈன்ற – சிந்தா:13 3143/1

TOP


புரி-மின் (3)

போய் முதிர் துறக்கத்து இன்பம் பருகுவ புரி-மின் என்றான் – சிந்தா:6 1435/4
பொய்யே பொருள் உரையா முன்னே கொடுத்து உண்டல் புரி-மின் கண்டீர் – சிந்தா:6 1553/4
கொடுத்து உண்-மின் கண்டீர் குணம் புரி-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2620/4

TOP


புரிசை (5)

கண் அகன் புரிசை காக்கும் காவலர் அடைக என்றான் – சிந்தா:1 265/3
கோள் முக புலியோடு ஒப்பான் கொழு நிதி புரிசை புக்கான் – சிந்தா:2 470/4
செம்பொன் புரிசை அடைந்தாள் செந்தாமரை மேல் திருவோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:3 646/4
பூம் பெய் கோதை புரிசை குழாம் நலம் – சிந்தா:11 2336/2
ஆய் பொன் புரிசை அணி ஆர் அகன் கோயில் எல்லாம் – சிந்தா:11 2350/1

TOP


புரிசையுள் (2)

குழை முக புரிசையுள் குருசில் தான் அகப்பட – சிந்தா:1 275/2
கோல் தொடி புரிசையுள் கொற்றவன் நின்று ஐயன் – சிந்தா:7 1837/1

TOP


புரிசையே (1)

நெடு வெண்ணிலவின் நெற்றி தோய் நிழலால் செம்பொன் புரிசையே
கடி மண் காவல் கருதினான் கோயில் ஆக கருதினான் – சிந்தா:10 2172/3,4

TOP


புரித்தன (2)

முத்தம் வாய் புரித்தன மொய் கதிர் பசும்பொனால் – சிந்தா:1 150/1
நல் மணி புரித்தன வாவி நான்கு உள – சிந்தா:5 1203/3

TOP


புரிந்த (3)

புரிந்த தாமங்கள் ஆக அ பூம் துகள் – சிந்தா:4 861/3
புரிந்த தெங்கு இளநீரும் பூரிப்பார் – சிந்தா:12 2402/4
பொங்கு தூம கொழு மென் புகை புரிந்த பஞ்சமுக வாசமும் – சிந்தா:12 2592/3

TOP


புரிந்தான் (1)

அரும் தீ தொழிலே புரிந்தான் மறை ஆய எல்லாம் – சிந்தா:7 1872/1

TOP


புரிந்து (12)

குலம் புரிந்து அனையது ஓர் கொடியின் நீர்மையள் – சிந்தா:1 184/4
நலம் புரிந்து அனைய காதல் தேவி தன் நவையை நீங்க – சிந்தா:3 563/3
குலம் புரிந்து அனைய குன்றிற்கு அதிபதி கூறினானே – சிந்தா:3 563/4
தவம் புரிந்து அடங்கி நோற்கும் தத்துவர் தலைப்பட்டு ஓம்பி – சிந்தா:3 605/1
அவம் புரிந்து உடம்பு நீங்காது அரும் தவம் முயல்-மின் யாரும் – சிந்தா:3 605/3
பொன் அடி கழீஇய பின்றை புரிந்து வாய் நன்கு பூசி – சிந்தா:5 1301/2
பூ புரிந்து அணிந்து கோயில் புதுவது புனைந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1343/4
புரிந்து சூடினும் பூம் கொடி நுண் இடை – சிந்தா:6 1512/2
பொன்னை கண்டு அனைய சாயலவர் புரிந்து அடிசில் ஏந்த – சிந்தா:7 1743/2
சாதலே புரிந்து தோன்றும் தன்மை அ நகரில் கண்டேன் – சிந்தா:7 1748/4
கொடுப்பர் நால் அமிர்தம் மூன்றின் குணம் புரிந்து அடங்கினார்க்கே – சிந்தா:13 2827/4
புலம் புரிந்து உயர்ந்தன இரண்டு பொன் நிற – சிந்தா:13 2995/3

TOP


புரிப்புரி (1)

புரிப்புரி கொண்டு போய் பொதிந்து சுட்டிட – சிந்தா:13 3108/3

TOP


புரியா (1)

செய் தவம் புரியா சிறியார்கள் போல் – சிந்தா:4 997/3

TOP


புரியினால் (1)

பூ தலை கரும் குழல் புரியினால் புறம் – சிந்தா:9 2007/2

TOP


புரியும் (2)

நல்லவை புரியும் மாந்தர் நாந்தகம் பிழைத்து வீழா – சிந்தா:3 815/1
அல்லவை புரியும் மாந்தர்க்கு அத்திரம் ஒன்றும் வாயா – சிந்தா:3 815/2

TOP


புரிவார் (1)

பொறியில் தளர்வார் புரிவார் சடையார் – சிந்தா:5 1190/2

TOP


புரிவொடு (1)

புரிவொடு புறத்து இடப்பட்ட பூம் குழல் – சிந்தா:6 1484/2

TOP


புருவ (9)

நெல் எழில் நெடும் கண் அம்பு ஆ புருவ வில் உருவ கோலி – சிந்தா:2 458/3
பூட்டி மேல் வைத்து அன புருவ பூமகள் – சிந்தா:5 1223/2
காய்ந்து இரிக்கும் புருவ கரும் கண்ணியர் – சிந்தா:7 1769/2
புருவ மதி முகமும் புகழ் தோளும் புணர் முலையும் – சிந்தா:7 1878/3
பூ உண்ட கண்ணாள் புருவ சிலை கோலி எய்ய – சிந்தா:8 1965/1
முறுவல் திங்கள் முக அரங்கின் மேல் முரிந்து நீண்ட புருவ கைகள் – சிந்தா:12 2594/1
எழுது கண் இரங்க புருவ கொடி – சிந்தா:13 2670/2
விண் கனிய கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஆர்ப்ப முரி புருவ வேல் நெடும் கண் விருந்து செய்ய – சிந்தா:13 3138/3
புருவ சிலை நுதல் பொன் துஞ்சும் அல்குல் – சிந்தா:13 3141/1

TOP


புருவங்கள் (3)

மை நீர் நெடும் கண் புருவங்கள் மலங்க – சிந்தா:4 1067/3
திருவில் போல் புருவங்கள் திருத்தினான் – சிந்தா:12 2499/4
ஏறியும் இழிந்தும் ஊழ்ஊழ் புருவங்கள் முரிய நொந்து – சிந்தா:12 2507/3

TOP


புருவத்தாட்கு (1)

இந்திர திருவில் ஏய்ப்ப குலவிய புருவத்தாட்கு
வந்து அடை பான்மை மண் மேல் இராசமாபுரத்து என்றான் – சிந்தா:3 539/3,4

TOP


புருவத்தால் (2)

போது கண்டு அனைய வாள் கண் புருவத்தால் கலக்குகின்றாள் – சிந்தா:5 1265/4
நடு ஒசி நோன் சிலை புருவத்தால் புடைத்து – சிந்தா:6 1482/2

TOP


புருவத்து (3)

வில்லின் நீள் புருவத்து எறி வேல் கணாள் – சிந்தா:1 162/4
ஞாலம் விற்கும் புருவத்து நங்கை கண் – சிந்தா:4 896/3
வில் சிறை கொண்ட போலும் புருவத்து விளங்கு வேல் கண் – சிந்தா:13 2612/3

TOP


புருவம் (19)

பண்பு ஆர்ந்த கொடும் புருவம் பழிச்சு ஆனா படியவே – சிந்தா:1 166/4
வண் முத்தம் நிரை கொள் நெற்றி வார் முரி புருவம் ஆக்கி – சிந்தா:1 258/2
நின்ற மால் புருவம் போல நெரி முறி புருவம் ஆக்கி – சிந்தா:1 286/2
நின்ற மால் புருவம் போல நெரி முறி புருவம் ஆக்கி – சிந்தா:1 286/2
கனி வளர் கிளவி காமர் சிறு நுதல் புருவம் காமன் – சிந்தா:2 486/1
வேயே திரள் மென் தோள் வில்லே கொடும் புருவம்
வாயே வளர் பவளம் மாந்தளிரே மா மேனி – சிந்தா:3 652/1,2
கரும் கொடி புருவம் ஏறா கயல் நெடும் கண்ணும் ஆடா – சிந்தா:3 658/1
விண் விட்டு கடவுள் வீழ நுடங்கின புருவம் நெஞ்சம் – சிந்தா:3 676/3
இள முலை மணி கண் சேப்ப எழுது வில் புருவம் ஏற – சிந்தா:3 841/1
கண்ணொடு புருவம் கை கால் கலை அல்குல் நுசுப்பு காமர் – சிந்தா:5 1255/2
ஏ நீர் இரு புருவம் ஏறி இடை முரிந்து நுடங்க புல்லி – சிந்தா:5 1354/2
வில் உறை புருவம் மாதர் வெந்தனள் கிடப்ப மின் தோய் – சிந்தா:6 1527/3
வண்ண பூம் கண்கள் அம்பா வாள் நுதல் புருவம் வில்லா – சிந்தா:7 1571/2
சிறு நுதல் புருவம் ஏற்றா சேர் துகில் தானை சோர – சிந்தா:7 1572/3
செம் கயல் கண் புருவம் தம்முள் உருவம் செய்ய திரியுமே – சிந்தா:8 1953/4
சென்றது தட கை தூணி சேந்த கண் புருவம் கோலி – சிந்தா:10 2272/1
மெள்ளவே புருவம் கோலி விலங்கி கண் பிறழ நோக்கி – சிந்தா:13 2732/1
மதர் அரி மழை கண் அம்பா வாங்கு வில் புருவம் ஆக – சிந்தா:13 2803/2
தாது அணிந்த தாமங்கள் ஒருபால் சோர தாமரை கண் தாம் இரங்க புருவம் ஆட – சிந்தா:13 3136/2

TOP


புருவமும் (4)

வளைத்தன புருவமும் முரிந்த வல்லையே – சிந்தா:4 1016/3
புருவமும் கண்ணும் மூக்கும் புலப்பட எழுதி வைத்தால் – சிந்தா:7 1585/2
சிவந்த சீவகசாமி கண் புருவமும் முரி முரிந்தவே – சிந்தா:10 2310/4
பொரு கயல் அனைய கண்ணும் புருவமும் அரவம் செய்ய – சிந்தா:13 2806/2

TOP


புரை (16)

புரை நிரை களிறொடு புனை மணி இயல் தேர் – சிந்தா:1 123/2
பண்ணார் கிளவி பவழம் புரை செ வாய் – சிந்தா:4 1065/4
கணை புரை கண்ணி ஏற்ப உடுத்த பின் செம்பொன் செப்பில் – சிந்தா:4 1146/2
மறி திரை வரை புரை மாடம் மா கலம் – சிந்தா:6 1446/2
புரை தபு பொன் புரை நாவும் முள் உடைத்து – சிந்தா:6 1462/2
புரை தபு பொன் புரை நாவும் முள் உடைத்து – சிந்தா:6 1462/2
குழல் புரை கிளவியோடும் கொழும் புகை அமளி சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1503/4
பொருந்தினார் செய்தது எல்லாம் புரை விடுத்து உரைமோ என்ன – சிந்தா:7 1732/3
யாழ் புரை கிளவி ஆற்றாள் மயங்கி வீழ்ந்து அரற்றுகின்றாள் – சிந்தா:7 1800/4
பால் நக்க தீம் சொல் பவளம் புரை பாவை அன்ன – சிந்தா:7 1866/2
குரவம் கோங்கம் குடம் புரை காய் வழை – சிந்தா:8 1918/2
குடம் புரை செருத்தல் குவளை மேய் கய வாய் குவி முலை படர் மருப்பு எருமை – சிந்தா:10 2102/1
புரை அறு பொன் மணி ஓடை பொடி பொங்க பொருது அழிந்து – சிந்தா:10 2243/3
புரை இல் பொன் மணி யாழ் குழல் தண்ணுமை – சிந்தா:12 2393/3
தளிர் புரை கோதை மாதர் தாமரை முகத்தை சேர்ந்த – சிந்தா:12 2468/2
எரி புரை மரை மலர் இணை அடி தொழுதும் – சிந்தா:12 2561/4

TOP


புரையும் (3)

மந்திரம் மூன்றும் ஓதி வானவில் புரையும் பைம் தார் – சிந்தா:5 1219/2
பூவொடு புரையும் சாயல் புனை நலம் தனித்து வைக – சிந்தா:6 1455/2
பூ நிறை செய்த செம்பொன் கோடிகம் புரையும் அல்குல் – சிந்தா:13 2707/1

TOP


புரோசைதான் (1)

கொட்டை அம் புரோசைதான் இரு வடம் கொண்டு உடன் – சிந்தா:7 1835/1

TOP


புரோசையுள் (1)

உச்சியும் புரோசையுள் குளிப்ப உய்த்து உறு வலி – சிந்தா:7 1836/3

TOP


புல் (13)

பூமனும் அரிசி புல் ஆர்ந்த மோட்டின – சிந்தா:1 43/3
புல் உயிர் தன்னொடு நின்றுழி புல்லுயிர் – சிந்தா:1 332/2
புல் அற நெறி கண் நின்று பொருள்-வயின் பிழைத்தவாறும் – சிந்தா:1 382/3
நாழியுள் இழுது நாகு ஆன் கன்று தின்று ஒழிந்த புல் தோய்த்து – சிந்தா:2 487/1
கொடி புல் என்று கறிப்பான் நாவின் குலவி வளைப்ப – சிந்தா:4 932/3
வெண் மதி இழந்த மீன் போல் புல் என எய்தி நின்ற – சிந்தா:5 1215/3
முனை அழல் முளி புல் கானம் மேய்ந்து என நீந்தினானே – சிந்தா:10 2279/4
பொய்கை போர்க்களம் புற இதழ் புலவு வாள் படை புல் இதழ் – சிந்தா:10 2311/1
அணி நிலா வீசும் மாலை அரங்கு புல் என போகி – சிந்தா:12 2531/1
உரம் கெட்டு உறுப்பு அழுகி புல் உண்ணா பொன்றும் – சிந்தா:13 2784/4
புல் உயிர் புகைந்து பொங்கு முழங்கு அழல் இலங்கு வாள் கை – சிந்தா:13 2908/2
புல் உண் புரவி புலம்பு விடு குரல் போல் – சிந்தா:13 2978/1
இன்பம் மற்று என்னும் பேர் ஆன் எழுந்த புல் கற்றை தீற்றி – சிந்தா:13 3105/1

TOP


புல்ல (8)

பூ வீற்றிருந்த திரு_மா_மகள் புல்ல நாளும் – சிந்தா:1 30/2
புகை நுதி அழல வாள் கண் பொன் அனாள் புல்ல நீண்ட – சிந்தா:2 474/2
புல்ல முரிந்தது என போக்கி தூமம் ஆர்ந்த துகில் உறையுள் – சிந்தா:3 719/3
பொன் தாங்கு அணி அகலம் புல்ல பொருந்துமேல் – சிந்தா:4 1037/2
புல்ல யான் புணர்ப்பல் என்று பொழுது போய் பட்ட பின்றை – சிந்தா:7 1747/2
பொன் நிலம் சென்னி புல்ல இட முழந்தாளை ஊன்றி – சிந்தா:9 2056/1
வடம் திளைப்ப புல்லிய வரை மார்பம் வாள் புல்ல
நடந்து ஒழுகு குருதியுள் நகா கிடந்த எரி மணி பூண் – சிந்தா:10 2244/2,3
பொனம் கொடி மயில் அனார் புல்ல மா பிடி – சிந்தா:13 3135/3

TOP


புல்லலும் (1)

தழும் பதம் இது என சார்ந்து புல்லலும்
பிழிந்து உயிர் உண்டிடும் பேய்கள் ஆபவே – சிந்தா:5 1183/3,4

TOP


புல்லன்-மின் (1)

புல்லன்-மின் போ-மின் வேண்டா என்று அவள் புலந்து நீங்க – சிந்தா:9 2084/2

TOP


புல்லா (1)

புறன் நிழலின் அயலேனோ யான் புல்லா மன்னர் நிணம் பொழியும் வேல் – சிந்தா:12 2590/2

TOP


புல்லாது (1)

பூட்டார் சிலை நுதலாள் புல்லாது ஒழியேனே – சிந்தா:4 1042/4

TOP


புல்லார் (3)

புல்லார் புகல பொறி மஞ்ஞையில் தேவி போகி – சிந்தா:0 9/3
புல்லார் உயிர் செகுத்த பொன் அம் திணி தோளாய் – சிந்தா:13 2963/1
நற்பு உடைய தேன் ஆர் நறவு நயம் புல்லார்
சொல் பொருள் போல் வேட்கப்படா சோர்ந்து ஒழிந்தனவே – சிந்தா:13 2979/3,4

TOP


புல்லாள் (1)

வழுவினார்-தம்மை புல்லாள் வாழ்க நும் கண்ணி-மாதோ – சிந்தா:8 1890/4

TOP


புல்லாளன் (1)

புல்லாளன் ஆக மறம் தோற்பின் என புகைந்து – சிந்தா:10 2319/2

TOP


புல்லான் (1)

புல்லான் கண்ணின் நோக்கி புலி காண் கலையின் புலம்பி – சிந்தா:10 2196/3

TOP


புல்லி (60)

இன்புற வரம்பு உயர்ந்து இரு நிலம் உற புல்லி
ஒன்பதின் சாண் நடப்பினும் ஒரு காதம் என்று அஞ்சும் – சிந்தா:1 179/2,3
புல்லி கொண்டு அவலம் நீக்கி பொம்மல் வெம் முலையினாட்கு – சிந்தா:1 268/3
சொல் பகர் புலவன் வல்லே தோன்றலை சார்ந்து புல்லி
நல் பல குழீஇய தம்மால் நவை அற தேற்ற தேறி – சிந்தா:1 390/2,3
பரப்பு அமை கதல் தாயர் பற்பல்-கால் புல்லி கொண்டு – சிந்தா:3 560/2
அடுத்தனன் புல்லி வேந்தன் ஆற்றுகிலாது சொன்னான் – சிந்தா:3 562/4
ஊடு அலர்ந்து எழுந்து பொங்க உருவ தார் குழைய புல்லி
பாடு இரும் பௌவம் முந்நீர் பட்டது பகர்தலோடும் – சிந்தா:3 582/2,3
வரு முலை பொதிர்ப்ப வாங்கி வண்டு இனம் இரிய புல்லி
கதிர் நகை முறுவல் மாதர் கண் உறு கவலை தீர்த்தான் – சிந்தா:3 584/3,4
தேன் உடைந்து ஒழுகும் செவ்வி தாமரை போது புல்லி
ஊன் உடை உருவ காக்கை இதழ் உக குடைந்திட்ட ஆங்கு – சிந்தா:3 686/1,2
இழுக்கி வண்டு இரிய சேர்ந்து ஓர் கொடி புல்லும் கொடியின் புல்லி
எழில் தகை மார்பற்கு இன் யாழ் இது உய்த்து கொடுமோ என்றாள் – சிந்தா:3 715/3,4
இள வள நாகு புல்லி இனத்து-இடை ஏறு நின்றால் – சிந்தா:3 751/1
வள மலர் கோதை தன்னை வாய்விடான் குழைய புல்லி
அளமரல் இலாத இன்ப கடல் அகத்து அழுந்தினானே – சிந்தா:3 841/3,4
சேடரின் சென்று புல்லி சிறுபுறம் தழீஇய தும்பி – சிந்தா:4 852/4
ஆலி சென்று புல்லி அன்மை கண்டு நாணி – சிந்தா:4 919/3
பொன் எழு அனைய தோளான் புல்லி கொண்டு இனைய கூறி – சிந்தா:4 959/2
மகள் மனம் குளிர்ப்ப கூறி மறுவலும் புல்லி கொண்டு ஆங்கு – சிந்தா:4 1052/3
சூழ் கழல் மள்ளர் பாற சூழ்ச்சியின் தந்தை புல்லி
வீழ்தரு கண்ணள் தம்மோய் விளங்கு தோள் பிணிப்ப மற்று என் – சிந்தா:4 1138/1,2
மண் கருதும் வேலானை மறித்தும் காண்க என புல்லி
கொண்டு எழுந்தான் வானவனும் குருசில் தானே செலவு அயர்ந்தான் – சிந்தா:5 1225/3,4
அடிகளை புல்லி ஆர தழுவிக்கொண்டு ஒளவைமாரை – சிந்தா:5 1272/2
புல்லி நின்ற மெய்ந்நாண் புறப்பட்டது – சிந்தா:5 1329/2
ஏ நீர் இரு புருவம் ஏறி இடை முரிந்து நுடங்க புல்லி
தூ நீர் மலர் மார்பன் தொல் நலம் தான் பருகி துளும்பும் தேறல் – சிந்தா:5 1354/2,3
கூடு அரி உழுவை போல முயக்கு இடை குழைய புல்லி
ஆடவர் அழுந்தி வீழ்ந்தும் பிரிவு-இடை அழுங்கல் செல்லார் – சிந்தா:5 1388/2,3
பருகுவாரின் புல்லி பயம் கண்மாற துறக்கும் – சிந்தா:6 1415/1
உருவ பூம் கொம்பு ஒசிய புல்லி தீம் தேன் பருகி – சிந்தா:6 1415/3
பூண் முலை பொதிர்ப்ப புல்லி புனை நலம் பருகினானே – சிந்தா:6 1500/4
அனைய மாதரை கண்டு ஆங்கு அடி புல்லி வீழ்ந்து அரற்றினான் – சிந்தா:7 1600/4
பயிர்ப்பு அற சிறகால் புல்லி பணிந்து பாண் செய்தது அன்றே – சிந்தா:7 1624/4
கழலின் செந்தாமரை அடிகள் புல்லி தம் காதல் கூர – சிந்தா:7 1648/1
கற்பக மரத்தை புல்லி கைவிடாது ஒழிந்து காம – சிந்தா:7 1691/3
தோளினால் மிடைந்து புல்லி தொண்டை வாய் அமுதம் மாந்தி – சிந்தா:7 1694/2
அரவு வெகுண்டு அன்ன அகல் அல்குல் நிலம் புல்லி
திருவில் வளைந்து அனைய திரு மேகலையின் நீங்கி – சிந்தா:7 1878/1,2
நீர் முயங்கு கண் குளிர்ப்ப புல்லி நீள் தோள் அவன் நீங்கி – சிந்தா:7 1888/2
வாளை ஆம் நெடிய கண்ணாள் மகனை மார்பு ஒடுங்க புல்லி
தாள் ஐயா முன்பு செய்த தவத்தது விளைவு இலாதேன் – சிந்தா:8 1912/2,3
சிறகரால் பார்ப்பு புல்லி திரு மயில் இருந்ததே போல் – சிந்தா:8 1917/1
இறைவி தன் சிறுவர்-தம்மை இரு கையினாலும் புல்லி
முறைமுறை குமரர்க்கு எல்லா மொழி அமை முகமன் கூறி – சிந்தா:8 1917/2,3
நாறு இரும் குழலினாளை நாகு அணை விடையின் புல்லி
கோல் தொடுத்து அநங்கன் எய்ய குழைந்து தார் திவண்டது அன்றே – சிந்தா:9 2062/3,4
பூண் வடு பொறிப்ப புல்லி புனை நலம் புலம்ப வைகேன் – சிந்தா:9 2094/2
நலம் துறைபோய நங்கை தோழியை புல்லி நின்றாள் – சிந்தா:10 2132/3
மன்னன் மகிழ்ந்து மருமானை விடாது புல்லி
தன் அன்புகூர தடம் தாமரை செம் கண் முத்தம் – சிந்தா:10 2136/2,3
புல்லி அ பொறியை மோந்து புறக்கொடுத்திட்டது அன்றே – சிந்தா:10 2186/4
புடை சிறு பரடு புல்லி கிண்கிணி சிலம்போடு ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2445/2
சிற்றடி போது புல்லி திருமகன் கிடப்ப சேந்து – சிந்தா:12 2508/2
ஆன்று அவன் ஆர புல்லி அணி நலம் பரவினானே – சிந்தா:12 2513/4
சாந்து அகம் கிழிய மாலை தட முலை ஞெமுங்க புல்லி
சேர்ந்து எழும் நங்கைமாரே திருநங்கைமார்கள் அல்லார் – சிந்தா:12 2552/1,2
கொள்ளும் தீம் சொல் அலங்கார பூம்_கொடியை புல்லி மணி குவட்டினை – சிந்தா:12 2591/3
பீடு ஆர் பெரும் சிறுவர் பயந்தீர் வம்-மின் என புல்லி
நாடு ஆர் புகழாளை நாண மொழிகள் பல கூறி – சிந்தா:13 2605/2,3
இறைவி அடி பணிய எடுத்து புல்லி உலகு ஆளும் – சிந்தா:13 2606/3
மடத்தகை நாணி புல்லி மின்னு சேர் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:13 2666/4
பிடி மருள் நடையினார்-தம் பெரும் கவின் குழைய புல்லி
தொடை மலர் கண்ணி சேர்த்தி சுரும்பு உண மலர்ந்த மாலை – சிந்தா:13 2719/1,2
அளித்து இள மந்தி-தன்னை ஆர்வத்தால் விடாது புல்லி
ஒளித்து ஒரு பொதும்பர் சேர்ந்து ஆங்கு ஒரு சிறை மகிழ்ச்சி ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2721/1,2
கலை முக மல்லர் புல்லி கமழும் நீர் ஆட்டினாரே – சிந்தா:13 2733/4
ஆ தகாது என்ன புல்லி அலறுமால் யானை வேந்தே – சிந்தா:13 2769/4
ஏ தரும் கொடி அனாரை இரு நடு ஆக புல்லி
காய்த்தியிட்டு உள்ளம் வெம்பி கடைந்திடுகின்ற காமம் – சிந்தா:13 2804/2,3
சிலம்பு எனும் வண்டு பாட சீறடி போது புல்லி
அலங்கல் வாய் சென்னி சேர்த்தி அரி மதர் மழை கண் பில்க – சிந்தா:13 2858/2,3
புல்லி கொண்டு உயிரை சூழ்ந்து புக்குழி புக்கு பின்னின்று – சிந்தா:13 2876/3
தேன் உடை குவளை செம் கேழ் நாகு இளம் தேரை புல்லி
கான் உடை கழனி செந்நெல் கதிர் அணை துஞ்சும் நாடு – சிந்தா:13 2901/2,3
புல்லி புணர் முலையின் பூம் குவட்டின் மேல் உறைந்தாய் – சிந்தா:13 2957/3
புல்லி கொண்டு எடுப்ப பொம்மென் மணி முலை கவர்ந்து வீங்கி – சிந்தா:13 3099/2
காவலன் தான் ஓர் கூறா கண் இமையாது புல்லி
மூ உலகு உச்சி இன்ப கடலினுள் மூழ்கினானே – சிந்தா:13 3117/3,4
அரிவையை புல்லி அம் பொன் அணி கிளர் மாடத்து இன் தேன் – சிந்தா:13 3118/2
புல்லி பூண்ட தார் புரள மேகலை – சிந்தா:13 3129/3

TOP


புல்லிய (8)

புல்லிய கொம்பு தான் ஓர் கருவிளை பூத்ததே போல் – சிந்தா:1 319/3
புல்லிய குழவி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை போலும் – சிந்தா:1 355/3
மத்தம் புல்லிய கயிற்றின் மற்று அவர் – சிந்தா:2 423/1
பொருந்து கேள்வரை புல்லிய பொன் அனார் – சிந்தா:5 1195/3
புல்லிய வினையை வென்று புறக்கொடை காணும் அன்றே – சிந்தா:6 1430/4
வடம் திளைப்ப புல்லிய வரை மார்பம் வாள் புல்ல – சிந்தா:10 2244/2
சூழ் பொன் பாவையை சூழ்ந்து புல்லிய
காழக பச்சை போன்று கண் தெறூஉம் – சிந்தா:13 3120/1,2
காமவல்லிகள் கலந்து புல்லிய
பூ மென் கற்பக பொன் மரங்கள் போல் – சிந்தா:13 3122/1,2

TOP


புல்லிவையா (1)

கூட புல்லிவையா குற்றம் உண்டு எனா – சிந்தா:5 1370/2

TOP


புல்லினன் (1)

அடைய புல்லினன் போன்று அணி வெம் முலை – சிந்தா:5 1312/2

TOP


புல்லினாள் (1)

உருகும் நுண் இடை ஒசிய புல்லினாள் – சிந்தா:4 989/4

TOP


புல்லினானே (1)

துணை அமை தோள்கள் தம்மால் தோன்றல்-தான் புல்லினானே – சிந்தா:9 2083/4

TOP


புல்லு (4)

புல்லு கன்று உளி பொழிந்து பால் படும் – சிந்தா:2 413/3
சிலை வலாய் புல்லு நம்பி சீவகசாமியோ என்று – சிந்தா:3 687/3
புல்லு கோடைய பொற்பு உடை பூம் சுண்ணம் – சிந்தா:4 887/3
வருந்தினேன் மார்புற புல்லு வந்து எனும் – சிந்தா:4 1027/3

TOP


புல்லுகை (1)

பொழிந்து உகு காதல் பூண்டு புல்லுகை விடாது செல்ல – சிந்தா:6 1496/1

TOP


புல்லுதற்கு (1)

வெம் கருனை புல்லுதற்கு வேறு வேறா குறைப்ப – சிந்தா:13 2781/3

TOP


புல்லும் (9)

இழுக்கி வண்டு இரிய சேர்ந்து ஓர் கொடி புல்லும் கொடியின் புல்லி – சிந்தா:3 715/3
தோளினால் மிடைந்து புல்லும் தொண்டை வாய் அமிர்தம் வேட்டோர் – சிந்தா:3 749/1
புகழ்ந்து தன் தோள்களில் புல்லும் மெல்லவே – சிந்தா:4 1004/4
புல்லும் போழ்தின் நும் பூண் உறின் நோம் என – சிந்தா:5 1363/1
புல்லும் அல்லியும் போகு உயர் நீள் கழை – சிந்தா:6 1422/1
அல்லியும் புல்லும் உண்டு ஆங்கு ஆர் அழல் ஐந்துள் நின்று – சிந்தா:6 1430/1
தட கையால் கொடுத்து புல்லும் தவழ் மத களிறு நீங்கின் – சிந்தா:6 1529/2
புல்லும் பேரூர் புகழ் தத்தன் காதல் சின தத்தைக்கும் – சிந்தா:7 1591/2
பொன் தவழ் இள முலை பொருது புல்லும் நாள் – சிந்தா:7 1703/2

TOP


புல்லுயிர் (1)

புல் உயிர் தன்னொடு நின்றுழி புல்லுயிர்
கல் உயிர் காட்டில் கரப்ப கலம் கவிழ்த்து – சிந்தா:1 332/2,3

TOP


புல்லுவார் (1)

தோள் உற புல்லுவார் போல் தொக்கு எதிர்கொண்டு புக்கு – சிந்தா:1 348/2

TOP


புல (2)

நா வீற்றிருந்த புல_மா_மகளோடு நன் பொன் – சிந்தா:1 30/1
பொருவற்கு அரிய புல கடலுள் ஆழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3141/4

TOP


புல_மா_மகளோடு (1)

நா வீற்றிருந்த புல_மா_மகளோடு நன் பொன் – சிந்தா:1 30/1

TOP


புலங்களால் (1)

தம் புலங்களால் யவனர் தாள்படுத்த பொறியே – சிந்தா:1 103/4

TOP


புலத்தலின் (1)

புலத்தலின் களைந்த பூண் இடறி பொன் இதழ் – சிந்தா:8 1945/2

TOP


புலத்து-இடை (1)

புலத்து-இடை கவரி கன்று ஊட்ட போந்த பால் – சிந்தா:1 46/3

TOP


புலந்த (1)

புலந்த வேல் நெடும் கண் செ வாய் புதவி நாள் பயந்த நம்பி – சிந்தா:10 2141/2

TOP


புலந்தவள் (1)

புலந்தவள் கொடி என நடுங்கி பொன் அரி – சிந்தா:4 1019/1

TOP


புலந்தனர் (1)

புடை முலை விம்ம புலந்தனர் நிற்பார் – சிந்தா:10 2125/4

TOP


புலந்தாள் (1)

காமன் கணை ஏர் கண் சிவந்து புலந்தாள் – சிந்தா:4 1071/4

TOP


புலந்து (4)

உம்மை வினை நொந்து புலந்து ஊடல் உணர்வு அன்றே – சிந்தா:3 495/4
புது தளிர் அனையவள் புலந்து நோக்கினாள் – சிந்தா:4 1014/4
புல்லன்-மின் போ-மின் வேண்டா என்று அவள் புலந்து நீங்க – சிந்தா:9 2084/2
புலந்து கண் சிவந்தன போன்று நீர் பிரிந்து – சிந்தா:12 2449/2

TOP


புலப்பட (1)

புருவமும் கண்ணும் மூக்கும் புலப்பட எழுதி வைத்தால் – சிந்தா:7 1585/2

TOP


புலம் (6)

பூண் மொய்த்த பொம்மல் முலையாரும் புலம் துறப்ப – சிந்தா:0 28/3
காமனும் கனிய வைத்த புலம் கரை கண்டு கண் ஆர் – சிந்தா:1 370/3
வெறி புலம் கன்றி நின்றார் வேதனை கடலுள் நின்றார் – சிந்தா:1 375/4
பூம் தொடி அரிவை தன்னில் புலம் மிகுத்து உடைய நம்பிக்கு – சிந்தா:3 608/2
மைந்தரும் இரும்பும் ஒவ்வா வான் புலம் காவல் கொண்டார் – சிந்தா:3 793/4
புலம் புரிந்து உயர்ந்தன இரண்டு பொன் நிற – சிந்தா:13 2995/3

TOP


புலம்ப (9)

திருந்து நான குழல் புலம்ப தேனும் வண்டும் இசை புலம்ப – சிந்தா:1 349/3
திருந்து நான குழல் புலம்ப தேனும் வண்டும் இசை புலம்ப
அரும் பொன் மாலை அலங்கலோடு ஆரம் புலம்ப அகற்றினாள் – சிந்தா:1 349/3,4
அரும் பொன் மாலை அலங்கலோடு ஆரம் புலம்ப அகற்றினாள் – சிந்தா:1 349/4
இன்னணம் இறைமகன் புலம்ப யாவதும் – சிந்தா:4 1006/2
பூமனும் புனைதல் இன்றி பொற்புடன் புலம்ப வைகி – சிந்தா:7 1598/2
புரி குழல் புலம்ப வைகி பூ அணை விடுக்கலானே – சிந்தா:9 2082/4
பூண் வடு பொறிப்ப புல்லி புனை நலம் புலம்ப வைகேன் – சிந்தா:9 2094/2
பூ கடி கோயிலாள் புலம்ப ஆக்கினார் – சிந்தா:12 2413/4
புரி மணி வீணைகள் புலம்ப என்பவே – சிந்தா:13 3015/4

TOP


புலம்பல் (2)

புனை இழை மகளிர் போல புலம்பல் நின் பகைவன் நின்றான் – சிந்தா:1 391/3
பூம் குழல் மகளிர் முன்னர் புலம்பல் நீ நெஞ்சே என்றாள் – சிந்தா:3 712/3

TOP


புலம்பலர் (1)

புலம்பலர் பொறுப்பர் அன்றே பெரியவர் என்று கூறி – சிந்தா:9 2088/3

TOP


புலம்பலும் (1)

புலம்பலும் மகிழ்வும் நெஞ்சில் பொலிதலும் இன்றி பொன் ஆர்ந்து – சிந்தா:5 1167/3

TOP


புலம்பா (1)

போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாள் புலம்பா எழுந்திருப்ப – சிந்தா:7 1810/3

TOP


புலம்பி (9)

பொன் அம் கொடி இறைஞ்சி நின்று பூமகள் புலம்பி வைக – சிந்தா:1 367/3
பூவையோடும் புலம்பி மிழற்றினாள் – சிந்தா:5 1364/4
குஞ்சரம் புலம்பி வீழ கூர் நுதி எயிற்றில் கொல்லும் – சிந்தா:8 1894/2
புல்லான் கண்ணின் நோக்கி புலி காண் கலையின் புலம்பி
ஒல்லான் ஒல்லான் ஆகி உயிர்போயிருந்தான் மாதோ – சிந்தா:10 2196/3,4
புலம்பி ஓடின செவியுற நெடியன பொலிந்தே – சிந்தா:12 2381/4
புள் இனம் பொழுது காணா புலம்பி கூடு அடைந்த அன்றே – சிந்தா:12 2527/4
புலம்பு போல் புலம்பி தேவர் பொற்பு உகுத்து இருப்ப அன்றே – சிந்தா:13 2809/4
வாளி வில் தட கை மைந்தன் வாய்விட்டு புலம்பி காம – சிந்தா:13 2882/2
புயல் இனம் மொக்குள் வன்கண் குறு முயல் புலம்பி குன்றத்து – சிந்தா:13 3042/2

TOP


புலம்பின் (1)

அலை கடல் புலம்பின் ஓவாது அரற்றுமால் அணங்கின் அன்னாள் – சிந்தா:3 687/4

TOP


புலம்பினாரே (1)

புடை அவிழ்ந்த கூந்தல் புலவு தோய பொழி மழையுள் மின்னு போல் புலம்பினாரே – சிந்தா:1 293/4

TOP


புலம்பினால் (1)

பொங்கிய முழக்கில் வேழ பேரினம் புலம்பினால் போல் – சிந்தா:3 811/3

TOP


புலம்பினானே (1)

போது அவிழ் கண்ணி ஈர்த்து புனல் வர புலம்பினானே – சிந்தா:13 2643/4

TOP


புலம்பு (12)

தோய்ந்த விசும்பு என்னும் தொல் நாட்டு அகம் தொழுது புலம்பு எய்தி மைந்தர் மாழ்க – சிந்தா:1 290/1
பொங்கு அமர் உழக்கும் வேலான் புலம்பு கொண்டு அழேற்க என்றான் – சிந்தா:4 1113/4
பொன்_தொடிக்கு இறத்தல் இல்லை புலம்பு கொண்டு அழேற்க என்றான் – சிந்தா:5 1285/3
புலம்பு போய் சாயல் என்னும் புது தளிர் ஈன்றது அன்றே – சிந்தா:5 1357/4
புலம்பு அற பொலிவொடு புக்க-காலையே – சிந்தா:6 1471/2
பொன் அம் கொம்பு அனையார் புலம்பு எய்தினார் – சிந்தா:8 1948/4
ஒன்றார் கடந்தான் புலம்பு உட்கொண்டு இருத்தலோடும் – சிந்தா:8 1973/2
புலம்பு அற வளர்த்த அம் மென் பூம் புகை அமளி அங்கண் – சிந்தா:9 2092/3
வந்தவர் புலம்பு நீங்க மறை புறப்படும் என்று எண்ணி – சிந்தா:9 2097/2
புலம்பு நீள் சுரம் போய் கொணர்ந்து அருளொடும் கொடுத்தார் – சிந்தா:12 2378/4
புலம்பு போல் புலம்பி தேவர் பொற்பு உகுத்து இருப்ப அன்றே – சிந்தா:13 2809/4
புல் உண் புரவி புலம்பு விடு குரல் போல் – சிந்தா:13 2978/1

TOP


புலம்புதல் (1)

பொருந்துபு துடைத்து வேண்டா புலம்புதல் காளை என்று – சிந்தா:7 1729/2

TOP


புலம்பும் (1)

புண்ணும் போன்று புலம்பும் என் நெஞ்சு-அரோ – சிந்தா:4 998/2

TOP


புலம்புவித்து (1)

புலம்புவித்து அருளின் நீங்கி பகைப்புலம் புக்க வேந்தின் – சிந்தா:12 2516/2

TOP


புலம்புற்றார் (1)

தம் மனை கன்றொடு தாம் புலம்புற்றார் – சிந்தா:2 425/4

TOP


புலம்புற்று (1)

பூ மொய்த்திருந்த கடை மேல் புலம்புற்று இருந்தான் – சிந்தா:8 1966/4

TOP


புலம்பொடு (3)

புலம்பொடு தேவி போகி புகற்கு அரும் காடு நண்ணி – சிந்தா:1 386/1
புரி குழல் மடந்தை போக புலம்பொடு மடிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 560/4
போர் கெழு களத்து பாவம் புலம்பொடு போக்கினானே – சிந்தா:3 820/4

TOP


புலமகள் (2)

அண்ணல் ஆய் கதிர் அலம்வர புலமகள் நகவே – சிந்தா:11 2362/4
புலமகள் புகழ பொய் தீர் பூ மகள் புணர்ந்து மாதோ – சிந்தா:12 2566/4

TOP


புலமகன் (1)

புலமகன் சீறினன் புகைந்தது எஃகமே – சிந்தா:10 2221/4

TOP


புலமை (2)

பொற்பா இழைத்து கொளல்-பாலர் புலமை மிக்கார் – சிந்தா:0 4/4
பொய் அது அன்றி புலமை நுணுக்கி நீ – சிந்தா:4 886/2

TOP


புலர்ந்தது (2)

புலர்ந்தது பொழுது நல்லாள் நெஞ்சமும் புலர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1397/4
புலர்ந்தது பொழுது நல்லாள் நெஞ்சமும் புலர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1397/4

TOP


புலர்ந்து (2)

அம் முலை அமுதம் அன்னார் அகம் புலர்ந்து அமர்ந்து நோக்கி – சிந்தா:2 465/3
அஞ்சு உற்றுழி புலர்ந்து ஆங்கு அணிந்தார் அம் மணி வடமே – சிந்தா:12 2502/4

TOP


புலவர் (2)

பொருந்து பொன் தூண்கள் நான்கின் பொலிந்து நூல் புலவர் செந்நா – சிந்தா:3 627/1
நடை அறி புலவர் ஈண்டி நாடகம் நயந்து காண்பான் – சிந்தா:3 672/2

TOP


புலவர்கள் (1)

பொற்ற சொல் மாலை சூட்டி புலவர்கள் புகழ கல் மேல் – சிந்தா:10 2302/3

TOP


புலவரோடு (1)

நூல் விளைந்து அனைய நுண் சொல் புலவரோடு அறத்தை ஓம்பின் – சிந்தா:13 2906/3

TOP


புலவன் (4)

சொல் பகர் புலவன் வல்லே தோன்றலை சார்ந்து புல்லி – சிந்தா:1 390/2
நூல் படு புலவன் சொன்ன நுண்பொருள் நுழைந்து யானும் – சிந்தா:3 554/1
புலவன் சித்திரித்த பொன் சிலம்பு நக பூ நிலத்து மேல் – சிந்தா:7 1588/2
புடை பணிந்து இருந்த அ புலவன் பொன் நகர் – சிந்தா:13 3025/2

TOP


புலவி (9)

அருகு உலாம் புலவி நோக்கத்து அமிர்தம் இன்று உகுப்ப-கொல்லோ – சிந்தா:3 769/2
கூர் அழல் போல்வது ஓர் புலவி கூர்ந்ததே – சிந்தா:4 1018/3
பூ வரம்பு ஆய கோதை பொன் அனார் புலவி நீக்கி – சிந்தா:4 1111/1
புணர்வின் இனிய புலவி பொழுதும் – சிந்தா:5 1378/1
புலவி சொல் பொறித்த ஓலை திரு முடி துளக்கி நோக்கி – சிந்தா:7 1881/2
யாழ் கொன்ற கிளவியாள் தன் அமிழ்து உறழ் புலவி நீக்கி – சிந்தா:9 2089/1
இலங்கு அரி பரந்த வாள் கண் இளையவர் புலவி நீங்க – சிந்தா:13 2858/1
புலவி ஆதலால் பொன் அம் கொம்பு அனார் – சிந்தா:13 3123/2
புலவி படை பயில பூ செய்த கோலம் – சிந்தா:13 3140/3

TOP


புலவியில் (1)

பாவை நீ புலவியில் நீடல் பாவியேற்கு – சிந்தா:4 1017/1

TOP


புலவியுள் (1)

புலவியுள் மகளிர் கூந்தல் போது உகுக்கின்றதே போல் – சிந்தா:13 2711/1

TOP


புலவு (7)

புடை அவிழ்ந்த கூந்தல் புலவு தோய பொழி மழையுள் மின்னு போல் புலம்பினாரே – சிந்தா:1 293/4
புரி கதிர் பொன் செய் மாலை புகை நுதி புலவு வேலான் – சிந்தா:5 1352/4
புண் அவாம் புலவு வாள் கை பொலன் கழல் புனைந்த பை தார் – சிந்தா:6 1528/1
புலவு வேல் கண்ணினாள் முலை போகமே – சிந்தா:8 1982/4
பொய்கை போர்க்களம் புற இதழ் புலவு வாள் படை புல் இதழ் – சிந்தா:10 2311/1
போர் ஏந்தி பூ அணிந்து புலவு நாறும் புகழ் வேலோன் – சிந்தா:13 2599/2
போர் அணி புலவு வேல் கண்கள் பூத்தன – சிந்தா:13 2894/3

TOP


புலன் (2)

அரும்பால் பரந்து நுசுப்பும் கண்ணின் புலன் ஆயிற்று ஆய்ந்த அனிச்ச மாலை – சிந்தா:1 231/3
பொருள் தேர் புலன் எய்திய பூம் கழலாய் – சிந்தா:5 1381/2

TOP


புலன்கள் (1)

தம் புலன்கள் குன்றி தளர தம் காதலார் – சிந்தா:7 1576/3

TOP


புலா (1)

புலா தலை திகழும் வை வேல் பூ கழல் காலினானை – சிந்தா:8 1950/1

TOP


புலால் (6)

வீர வேல் உடம்பு எலாம் சூழ வெம் புலால்
சோரும் செம் குருதியுள் மைந்தர் தோன்றுவார் – சிந்தா:3 790/1,2
குடர் வாங்கு குறுநரிகள் கொழு நிண புலால் சேற்றுள் – சிந்தா:10 2242/1
போர்த்த நெய்த்தோரன் ஆகி புலால் பருந்து ஆர்ப்ப செல்வான் – சிந்தா:10 2286/1
போர் மீது ஆடி புறம் கண்ட புலால் வேல் மன்னர் புடை சூழ்ந்தார் – சிந்தா:11 2359/4
புள்ளி நீர் வீழ்ந்தது பெருகி புன் புலால்
உள் வளர்ந்து ஒரு வழி தோன்றி பேர் அறம் – சிந்தா:13 2933/1,2
உள்குமேல் முழு புலால் குரம்பை உய்ந்து போய் – சிந்தா:13 2933/3

TOP


புலி (26)

புலி பொறி போர்வை நீக்கி பொன் அணிந்து இலங்குகின்ற – சிந்தா:1 266/1
கோள் புலி இனத்தின் மொய்த்தார் கொதி நுனை பகழி-தம்மால் – சிந்தா:2 436/2
போது உலாம் கண்ணி மைந்தர் போர் புலி குழாத்தின் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:3 694/4
உருக்கி ஊன் உண்ணும் வேகத்து உறு புலி அனைய நாகம் – சிந்தா:3 700/3
உறு புலி ஒன்றுதானே கலை இனம் உடற்றிற்று அன்றே – சிந்தா:3 814/4
குட்டியை தின்னலாமே கோள் புலி புறத்தது ஆக – சிந்தா:4 1134/2
அடு புலி கண்ட மான் போல் ஆறல ஆயினாரே. – சிந்தா:4 1137/4
பாலவர் பிறரும் ஈண்டி பாய் புலி இனத்தின் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:4 1144/4
அண்ணல் ஏந்தி அகம் புலி கொண்டு எழுந்து ஏகினான் – சிந்தா:4 1158/4
அடும் புலி குரலொடு மயங்கி அஞ்சிய – சிந்தா:5 1202/3
மறம் கெழு பெரும் புலி வாயின் வண்ணமே – சிந்தா:6 1461/4
போதரா நின்ற-போழ்தில் போர் புலி குழாத்தின் சீறி – சிந்தா:7 1748/2
அளை செறி இரும் புலி அனைய ஆடவர் – சிந்தா:7 1851/1
புலி அனார் மகள் கோடலும் பூமி மேல் – சிந்தா:8 1919/2
மை தோய் வரையின் இழியும் புலி போல மைந்தன் – சிந்தா:10 2135/1
பெரும் புலி முழக்கின் மாறு எதிர் முழங்கி பெரு வரை கீண்டிடும் திறல – சிந்தா:10 2154/3
எயிற்று படை ஆண்மையினின் இடிக்கும் புலி ஒப்பார் – சிந்தா:10 2164/1
புல்லான் கண்ணின் நோக்கி புலி காண் கலையின் புலம்பி – சிந்தா:10 2196/3
புலி யாப்புறுத்தி கொண்டேன் போக்கி விட்ட பிழைப்பும் – சிந்தா:10 2197/1
போர் முக புலி கடல் புகுந்தது ஒத்ததே – சிந்தா:10 2218/4
பொன் தாழ் வரை புலி போத்து என புனை தார் மிஞிறு ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2262/3
கையார் வளையார் புலி கண்ணுற கண்டு சோரா – சிந்தா:11 2342/3
பேது செய் பிணி பெரும் புலி பாய்ந்திட பிணம் ஆம் – சிந்தா:13 2759/3
புலி நிழல் பட்ட மான் போல் போகு உயிர் ஆகி நின்றார் – சிந்தா:13 2946/4
கோள் புலி சுழல் கண் அன்ன கொழும் சுவை கருனை முல்லை – சிந்தா:13 2972/1
பொரு இல் பொன் முழை போர் புலி போதகம் – சிந்தா:13 3068/2

TOP


புலி-தனக்கும் (1)

மழுங்க மேல் சென்று பாய்தல் மற புலி-தனக்கும் ஆமோ – சிந்தா:3 752/2

TOP


புலியின் (2)

பொன் வரை புலியின் பாய்ந்து பூமி மேல் தோன்றினானே – சிந்தா:10 2246/4
பாய்ந்தது ஓர் புலியின் மற்று ஓர் பகட்டின் மேல் பாய்வித்தானே – சிந்தா:10 2258/4

TOP


புலியும் (2)

சிங்கமும் புலியும் போன்றார் சீவகன் தோழன்மாரே – சிந்தா:3 784/4
கூடு ஆர் புலியும் முழை கோளரி ஏறும் அன்ன – சிந்தா:11 2328/1

TOP


புலியை (2)

கள்ளரால் புலியை வேறு காணிய காவல் மன்னன் – சிந்தா:3 741/3
கட்டியங்காரன் என்னும் கழுதை நம் புலியை பாய – சிந்தா:4 1134/3

TOP


புலியொடு (2)

பொன் ஒழுகு குன்றில் உறை போர் புலியொடு ஒப்பான் – சிந்தா:3 494/4
புனை மருப்பு அழுந்த குத்தி புலியொடு பொருது வென்ற – சிந்தா:13 2899/1

TOP


புலியோடு (2)

கோள் முக புலியோடு ஒப்பான் கொழு நிதி புரிசை புக்கான் – சிந்தா:2 470/4
இனம் தலை புலியோடு ஒக்கும் தோழர் நின்னிடத்தில் கண்டேன் – சிந்தா:7 1750/4

TOP


புலை (1)

உப்பு இலி புழுக்கல் காட்டுள் புலை மகன் உகுப்ப ஏக – சிந்தா:13 2984/1

TOP


புவி (1)

பூமகள் பொலிந்த மார்பன் புவி மிசை திலகம் ஒத்தான் – சிந்தா:1 370/4

TOP


புழு (4)

புழு பயில் குரம்பை பொல்லா தடி தடி கீழ்ந்த-போழ்தில் – சிந்தா:7 1584/2
புழு சொரிய துன்பம் பொறுக்கலா பொன்றும் – சிந்தா:13 2783/4
போர்வை புழு மொய்ப்ப பொல்லா குடர் சூடி – சிந்தா:13 2791/2
புழு பயில் தேனும் அன்றி பிறவற்றின் புண்ணும் மாந்தி – சிந்தா:13 2822/2

TOP


புழுக்கல் (3)

தீம் பால் அடிசில் அமிர்தம் செம்பொன் வண்ண புழுக்கல்
ஆம் பால் அக்காரடலை அண் பல் நீர் ஊறு அமிர்தம் – சிந்தா:4 928/1,2
போழ் நிண புழுக்கல் தேன் நெய் பொழிந்து உக பெய்து மாந்தி – சிந்தா:5 1233/3
உப்பு இலி புழுக்கல் காட்டுள் புலை மகன் உகுப்ப ஏக – சிந்தா:13 2984/1

TOP


புழுக்கும் (1)

கட்டியின் அரிசியும் புழுக்கும் காணமும் – சிந்தா:8 1938/1

TOP


புழுங்கி-மாதோ (1)

உள்ளகம் புழுங்கி-மாதோ உரைத்தனன் மன்னர்க்கு எல்லாம் – சிந்தா:3 741/4

TOP


புழுங்கு (1)

புழுங்கு கோதை பொற்பின் திறம் பேசலாம் – சிந்தா:12 2504/2

TOP


புழை (3)

புழை கடை புனல் அலைத்து ஒழுகும் பொற்பிற்றே – சிந்தா:7 1614/4
பூவையும் கிளியும் கேட்டு புழை முகம் வைத்து நோக்கி – சிந்தா:12 2510/1
ஊற்று நீர் குறும் புழை உய்ந்து போந்த பின் – சிந்தா:13 2934/2

TOP


புள் (29)

புள் பயில் பழு மரம் பொலிவிற்று ஆகிய – சிந்தா:1 93/3
ஈட்டறா புள் இனம் இரற்றும் என்பவே – சிந்தா:1 95/4
சொன்ன வாயுளே ஒருவன் புள் குரல் – சிந்தா:2 415/3
பொழுது அன்று போதும் என புள்_மொழிந்தான் மொழிந்தான் – சிந்தா:2 445/4
புள் ஒன்றே சொல்லும் என்று இ புன் தலை வேடன் பொய்த்தான் – சிந்தா:2 450/1
புள் அணி கிடங்கின் விச்சாலோக மாநகரில் போகா – சிந்தா:3 546/3
புள் அணி கொடியினானின் போர் பல தொலைத்த ஆற்றல் – சிந்தா:3 614/3
புள் வாய் மணி மழலை பொன் சிலம்பின் இ கொடியை ஈன்றாள் போலும் – சிந்தா:3 638/3
விசைத்து அவர் பாடலின் வெருவி புள் எலாம் – சிந்தா:3 659/3
புள் இரைப்பு அன்ன பொன் தார் புரவி தேர் இரவி போலா – சிந்தா:3 768/1
புள் உடை கனியின் பொலி சோலையும் – சிந்தா:4 868/3
நண்ணு தீம் சொல் நவின்ற புள் ஆதியா – சிந்தா:4 890/3
பொய்கையுள் கமலத்து அம் கண் புள் எனும் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:5 1406/1
புள் முழுது இறைஞ்சும் கோட்டு பொரு களிறு அனைய தோன்றல் – சிந்தா:7 1684/1
புள் மதித்து உடைந்த போது பொழிந்து மட்டு ஒழுகும் நன் நாட்டு – சிந்தா:7 1695/3
பூ குலாம் அலங்கல் மாலை புள் கொடியாற்கும் உண்டே – சிந்தா:7 1727/2
வாவி புள் நடையினாளை வஞ்சித்து தக்க நாட்டை – சிந்தா:7 1756/1
ஆன் இடை அழித்த புள் என்று கூறினார் – சிந்தா:7 1849/4
புள் ஆவி செம் கழுநீர் குவளை செய்தாள் புனை பூணாள் – சிந்தா:7 1887/4
அண்ணலை கழி மீன் கவர் புள் என – சிந்தா:8 1949/2
மடங்கல் போல் திறலார் மா மணி கறங்க வள வயல் புள் எழ கழிந்தார் – சிந்தா:10 2102/4
ஏது இலா புள் உண்ண கொடேம் என்று வாய் மடித்து – சிந்தா:10 2241/2
உடனே கொண்டு எழுகின்ற உவண புள் ஒத்தனவே – சிந்தா:10 2242/4
உருவ செம் கயல் ஒள் நிற புள் வெரீஇ – சிந்தா:12 2499/1
புள் இனம் பொழுது காணா புலம்பி கூடு அடைந்த அன்றே – சிந்தா:12 2527/4
புள்-வயின் பிறந்த புள் போல் ஒன்று அலாது உரைத்தல் தேற்றார் – சிந்தா:13 2897/2
புள்ளுவர் கையினும் உய்யும் புள் உள – சிந்தா:13 2931/1
ஐயம் செய்து அடு பால் நிற புள் இனம் – சிந்தா:13 3005/3
ஒல்லென் சும்மைய புள் ஒலித்து ஓங்கிய – சிந்தா:13 3006/2

TOP


புள்-வயின் (1)

புள்-வயின் பிறந்த புள் போல் ஒன்று அலாது உரைத்தல் தேற்றார் – சிந்தா:13 2897/2

TOP


புள்_மொழிந்தான் (1)

பொழுது அன்று போதும் என புள்_மொழிந்தான் மொழிந்தான் – சிந்தா:2 445/4

TOP


புள்ளி (4)

உள்ளுற வெந்த செம்பொன் உற்ற நீர் புள்ளி அற்றால் – சிந்தா:5 1387/3
எரி தலை கொண்ட காமத்து இன்பம் நீர் புள்ளி அற்றால் – சிந்தா:6 1536/1
புள்ளி வாழ் அலவன் பொறி வரி கமம் சூல் ஞெண்டினுக்கு உய்த்து நோய் தணிப்பான் – சிந்தா:10 2109/2
புள்ளி நீர் வீழ்ந்தது பெருகி புன் புலால் – சிந்தா:13 2933/1

TOP


புள்ளியன் (1)

வெண் நரை உடம்பினன் விதிர்த்த புள்ளியன்
நுண் நவிர் அறுவையன் நொசிந்த நோக்கினன் – சிந்தா:9 2010/1,2

TOP


புள்ளிற்கே (1)

கழுகு உண்ண வள்ளூரமே சுமந்து புள்ளிற்கே புறம் செய்கின்றார் – சிந்தா:6 1552/4

TOP


புள்ளின் (3)

ஆழியான் ஊர்தி புள்ளின் அம் சிறகு ஒலியின் நாகம் – சிந்தா:2 449/1
புள்ளின் வாய் உரை கேட்டலும் பொன் செய்வேல் – சிந்தா:4 1029/1
தூவி ஒழி புள்ளின் தோன்றி துயர் உழப்ப – சிந்தா:7 1575/3

TOP


புள்ளும் (6)

தாமரைய வாவிகளும் புள்ளும் தகை நலத்தின் – சிந்தா:3 596/2
சுரரொடு மக்கள் வீழ்ந்தார் சோர்ந்தன புள்ளும் மாவும் – சிந்தா:3 723/3
பூக்கள் நாடும் ஓர் புள்ளும் ஒத்தாள்-அரோ – சிந்தா:5 1362/4
நாளும் புள்ளும் நயத்தகு நல் நிலை – சிந்தா:7 1775/1
நெறியின் நல்கின புள்ளும் நிமித்தமும் – சிந்தா:10 2168/3
புள்ளும் யாழும் குழலும் ஏங்க புனைந்து வல்லான் நினைந்து இயற்றிய – சிந்தா:12 2591/1

TOP


புள்ளுவம் (1)

புள்ளுவம் மதிமகன் புணர்த்த ஓசை மேல் புகன்று – சிந்தா:9 2039/3

TOP


புள்ளுவர் (1)

புள்ளுவர் கையினும் உய்யும் புள் உள – சிந்தா:13 2931/1

TOP


புள்ளோடு (1)

அண்ணல் அம் புள்ளோடு அல்லா ஆயிரம் பேடை சேவல் – சிந்தா:8 1893/3

TOP


புளக (3)

பைம்பொன் புளக பரும களி யானை ஈட்டம் – சிந்தா:3 809/1
பைம்பொன் புளக களிற்றான் அடி தாம் பணிந்தார் – சிந்தா:7 1867/4
போர் மயிர் கேடகம் புளக தோற்பரம் – சிந்தா:10 2218/1

TOP


புளகத்து (1)

செம்பொன் புளகத்து இள ஞாயிறு செற்ற கோயில் – சிந்தா:7 1867/1

TOP


புளகம் (1)

கோங்கு பூத்து உதிர்ந்த குன்றின் பொன் அணி புளகம் வேய்ந்த – சிந்தா:10 2253/1

TOP


புளி (1)

உய்த்தனர் என உடை தயிர் புளி
மொய்த்த தோள் நலார் முழுதும் ஈண்டினார் – சிந்தா:2 423/3,4

TOP


புளிஞர் (1)

சூழ் துகள் மயக்கத்தானும் புளிஞர் உள் சுருங்கி சேக்கை – சிந்தா:2 449/3

TOP


புளித்த (1)

அச்சமுறுத்து அமுது புளித்த ஆங்கு தம தீம் சொல் – சிந்தா:9 2015/3

TOP


புற்கென (1)

புன் நிலத்து இட்ட வித்தின் புற்கென விளைந்து போகம் – சிந்தா:13 2823/3

TOP


புற்றின் (1)

பூட்சி நீள் கொடி புற்றின் அகத்து உறை – சிந்தா:5 1292/2

TOP


புற்று-இடை (1)

புற்று-இடை வெகுளி நாகம் போக்கு அற கொண்டதேனும் – சிந்தா:5 1285/1

TOP


புற (9)

பொன் தெளித்து எழுதி அன்ன பூம் புற பசலை மூழ்கி – சிந்தா:1 371/2
திரு புற கொடுத்த செம்பொன் தாமரை போன்று கோயில் – சிந்தா:3 560/3
பொரு படை மன்னர் நுங்கள் புற கொடை கண்டு மற்று இ – சிந்தா:3 773/2
செம் புற கனி வாழையும் தேன் சொரி – சிந்தா:4 869/1
பைம் புற பலவிற்று ஒருபால் எல்லாம் – சிந்தா:4 869/4
புற நகர் மணமகன் ஒருவன் போதர்வான் – சிந்தா:7 1618/1
பொய்கை போர்க்களம் புற இதழ் புலவு வாள் படை புல் இதழ் – சிந்தா:10 2311/1
நெரி புற தடற்று வாளும் நீலமும் நிகர்த்த கண்ணாள் – சிந்தா:12 2517/4
வெண்ணெய் ஆயது வீங்குபு கூன் புற யாமை – சிந்தா:13 2755/1

TOP


புறக்கணித்து (2)

பொருத்தலும் பொன் அனாளை புறக்கணித்து எழுந்து போகி – சிந்தா:6 1504/3
பூ குழல் மகளிர் கொண்டான் புறக்கணித்து இடப்பட்டீர்க்கும் – சிந்தா:11 2376/2

TOP


புறக்கொடுத்திட்டது (1)

புல்லி அ பொறியை மோந்து புறக்கொடுத்திட்டது அன்றே – சிந்தா:10 2186/4

TOP


புறக்கொடை (1)

புல்லிய வினையை வென்று புறக்கொடை காணும் அன்றே – சிந்தா:6 1430/4

TOP


புறங்காட்டுள் (1)

பொய் மா மயில் ஊர்ந்து போகி புறங்காட்டுள்
விம்மாந்து யான் வீழ வீழ்ந்தேன் துணை ஆகி – சிந்தா:7 1801/2,3

TOP


புறங்கை (1)

அந்தோ விசயை பட்டன கொண்டு அகங்கை புறங்கை ஆனால் போல் – சிந்தா:1 312/1

TOP


புறங்கையின் (1)

எண்ணிய விரலோடு அங்கை புறங்கையின் இசைய ஆக்கி – சிந்தா:4 965/2

TOP


புறத்த (1)

ஏலம் நாறு இரும் குழல் புறத்த வாள் முகத்தவாம் – சிந்தா:8 1954/2

TOP


புறத்தது (1)

குட்டியை தின்னலாமே கோள் புலி புறத்தது ஆக – சிந்தா:4 1134/2

TOP


புறத்தர் (1)

வேய் துணி அலமரும் புறத்தர் வெம் சுடர் – சிந்தா:7 1848/3

TOP


புறத்து (7)

புரிவொடு புறத்து இடப்பட்ட பூம் குழல் – சிந்தா:6 1484/2
ஆற்று உணா கொள்ளாது அடி புறத்து வைப்பீரே அல்லீர் போலும் – சிந்தா:6 1550/2
துண்ணென களத்தின் நீங்கி தொல் நகர் புறத்து தொக்கே – சிந்தா:7 1733/3
கூற்றம் வந்து புறத்து இறுத்தது அறியான் கொழும் பொன் உலகு ஆள்வான் – சிந்தா:10 2174/1
பெரும் புறத்து அலமர பிணித்த கச்சினர் – சிந்தா:10 2224/2
பொய் உரையும் வேண்டா புறத்து இடு-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2869/4
புனை முடி மன்னர் ஈண்டி பொன் எயில் புறத்து விட்டார் – சிந்தா:13 3051/3

TOP


புறந்தந்து (1)

புறந்தந்து என்பால் துயர் கடலை நீந்தும் புணை மற்று ஆகா-கால் – சிந்தா:1 311/2

TOP


புறந்தரல் (1)

புறந்தரல் இன்றியே வளர்ந்து செல்லும் நாள் – சிந்தா:13 2834/2

TOP


புறப்பட்டது (2)

தன் துணை பெட்டையோடு தான் புறப்பட்டது ஒத்தான் – சிந்தா:4 1084/3
புல்லி நின்ற மெய்ந்நாண் புறப்பட்டது
கல் செய் தோளவன் காமரு பேர் உணர்வு – சிந்தா:5 1329/2,3

TOP


புறப்படான் (1)

போகத்தால் விழுங்கப்பட்டு புறப்படான் புன்சொல் நாணான் – சிந்தா:13 2610/2

TOP


புறப்படும் (1)

வந்தவர் புலம்பு நீங்க மறை புறப்படும் என்று எண்ணி – சிந்தா:9 2097/2

TOP


புறம் (44)

இடை நகர் புறம் பணை இயம்பும் ஓசை ஓர் – சிந்தா:1 85/2
இயைந்து எழிலார் மணி ஆமை இளம் பார்ப்பின் கூன் புறம் போல் – சிந்தா:1 177/3
அறங்கள் வௌவ அதன் புறம் காக்கலார் – சிந்தா:1 248/4
பிழைப்பிலான் புறம் தந்தானும் குரவரை பேணல் செய்யா – சிந்தா:1 252/3
வந்தாள் போல புறம் காட்டுள் வந்தாள் தமியே என மரங்கள் – சிந்தா:1 312/3
தன் புறம் சூழ போகி தளிர் இயல் விமானம் சேர்ந்தாள் – சிந்தா:3 564/4
ஆழ் கடல் அகம் புறம் வீழ் தர விரைந்ததே – சிந்தா:3 571/2
ஆம் ஓர் ஐயம் காண்பவர்க்கு இது அகம் புறம் இது எனவே – சிந்தா:3 596/4
புன் காஞ்சி தாது தன் புறம் புதைய கிளி என கண்டு – சிந்தா:3 648/1
கோதை புறம் தாழ குண்டலமும் பொன் தோடும் – சிந்தா:3 731/1
உவறு நீர் உழக்கி ஓட்டி உடை புறம் கண்டு நக்கு – சிந்தா:4 966/2
சூடிய கலை புறம் சூழ்ந்த பூம் துகில் – சிந்தா:4 1007/2
கூடி மற்று அதன் புறம் குலாய கொள்கைத்தே – சிந்தா:4 1007/4
பகை புறம் கொடுத்த வேந்தின் பரிவொடு பகடு நிற்ப – சிந்தா:4 1077/1
தான் புறம் கட்டப்பட்டு தன் சினம் தணிந்து நிற்ப – சிந்தா:4 1090/2
கோன் புறம் காப்ப சேறல் குணம் என கூறினாரே – சிந்தா:4 1090/4
சிறை புறம் காத்து செல்லு மதனனை தெருவில் வீழ – சிந்தா:4 1142/1
பஞ்சு இறைகொண்ட பைம்பொன் கலை புறம் சூழ்ந்து வைத்து – சிந்தா:6 1538/1
கழுகு உண்ண வள்ளூரமே சுமந்து புள்ளிற்கே புறம் செய்கின்றார் – சிந்தா:6 1552/4
புன் புறம் தோலை போர்த்து மயிர் புறம் பொலிய வேய்ந்திட்டு – சிந்தா:7 1577/2
புன் புறம் தோலை போர்த்து மயிர் புறம் பொலிய வேய்ந்திட்டு – சிந்தா:7 1577/2
பூ மென் குழலார் புறம் நோக்கி நகுவார் நகுவது ஆயினேன் – சிந்தா:7 1663/2
பிணி நிற புறம் சொல் என்னும் பெரும் ஞிமிறு ஆர்ப்ப என்றான் – சிந்தா:7 1665/4
கருவியுள் கரக்குமாறும் கணை புறம் காணுமாறும் – சிந்தா:7 1676/3
மணியின் மேல் புறம் போர்த்து அன்ன மா கதிர் – சிந்தா:7 1713/1
பூசுதலும் இன்றி பிணி கொண்டு புறம் தாழ – சிந்தா:7 1784/2
பொருந்தார் பொறியை புறம் நீக்குபு நோக்குகின்றான் – சிந்தா:7 1872/4
பூ தலை கரும் குழல் புரியினால் புறம்
யாத்து வைத்து அலைக்கும் இ அருள் இலாள் நலம் – சிந்தா:9 2007/2,3
கலை புறம் சூழ்ந்த அல்குல் கார் மயில் சாயலாளும் – சிந்தா:9 2063/1
இலை புறம் கொண்ட கண்ணி இன் தமிழ் இயற்கை இன்பம் – சிந்தா:9 2063/3
பொன் இங்கு கொண்டு புறம் போகியும் வாழ்-மின் என்றான் – சிந்தா:11 2347/3
புண் கொண்டு போற்றி புறம் செய்க என பொற்ப நோக்கி – சிந்தா:11 2353/2
போர் மீது ஆடி புறம் கண்ட புலால் வேல் மன்னர் புடை சூழ்ந்தார் – சிந்தா:11 2359/4
பூம் துகில் புறம் போர்த்தன போன்றவே – சிந்தா:12 2395/4
பொன் எறி மணியின் பொங்கி குழல் புறம் புடைப்ப ஓடி – சிந்தா:12 2530/3
இ நகர புறம் காட்டில் இவன் பிறந்தவாறும் – சிந்தா:12 2555/1
நந்தாவிளக்கு புறம் ஆக என நான்கு கோடி – சிந்தா:12 2564/1
ஆன் விளையாடும் ஐந்து ஊர் அதன் புறம் ஆக்கினானே – சிந்தா:12 2574/4
ஆடு சாந்து அடிசில் புறம் ஆக்கினான் – சிந்தா:12 2577/3
புணை புறம் தழுவி தூ நீர் போர் தொழில் தொடங்கினாரே – சிந்தா:13 2655/4
புகை ஆர் வண்ண பட்டு உடுத்து பொன் அம் கலைகள் புறம் சூழ்ந்து – சிந்தா:13 2694/1
உண்ணற்கு இனிய மது மகிழ்ந்தார் ஒலியல் மாலை புறம் தாழ – சிந்தா:13 2700/3
மரீஇ அவாய் புறம் சொல் கூர் முள் மத்திகை புடையும் அன்றி – சிந்தா:13 2821/2
ஏயிற்று இந்திரன் பொன் நகரின் புறம்
போயிற்றே அகிலின் புகை போர்த்து உராய் – சிந்தா:13 3004/2,3

TOP


புறம்கண்ட (1)

மலை புறம்கண்ட மார்பின் வாங்கு வில் தட கையானும் – சிந்தா:9 2063/2

TOP


புறம்தந்து (1)

தன் புறம்தந்து வைத்த தலைமகற்கு உதவி ஈந்தால் – சிந்தா:10 2302/1

TOP


புறம்பணை (1)

பொன் சுணம் புறம்பணை தவழும் பொற்பிற்றே – சிந்தா:1 91/4

TOP


புறமால் (1)

பற்றா மன்னன் நகர் புறமால் பாயல் பிணம் சூழ் சுடுகாடால் – சிந்தா:1 310/1

TOP


புறமும் (1)

அடிசில் வைகல் ஆயிரம் அற புறமும் ஆயிரம் – சிந்தா:1 76/1

TOP


புறவம் (2)

பொன் புனை யூகம் மந்தி பொறி மயிர் புறவம் பொன்னார் – சிந்தா:3 564/2
கல் உண்டு கடிய வெம்பும் கான் உறை புறவம் எல்லாம் – சிந்தா:6 1430/3

TOP


புறவு (3)

உரிமை கொண்டன ஒண் புறவு என்பவே – சிந்தா:1 130/4
புறவு அணி பூ விரி புன்புலம் போகி – சிந்தா:2 427/1
காட்டு அகத்து அமிர்தும் காண்வர குவவி கண் அகன் புறவு எதிர்கொண்டார் – சிந்தா:10 2110/4

TOP


புறன் (1)

புறன் நிழலின் அயலேனோ யான் புல்லா மன்னர் நிணம் பொழியும் வேல் – சிந்தா:12 2590/2

TOP


புறா (1)

ஒள் அகில் புகை திரண்டது ஒக்கும் மா மணி புறா
கிள்ளையோடு பால் உணும் கேடு இல் பூவை பாடவே – சிந்தா:1 70/3,4

TOP


புன் (14)

செம் கண் புன் மயிர் தோல் திரை செம் முகம் – சிந்தா:2 431/1
புள் ஒன்றே சொல்லும் என்று இ புன் தலை வேடன் பொய்த்தான் – சிந்தா:2 450/1
செய்தனர் சிறு புன் கோலம் தொறுத்தியர் திகைத்து நின்றார் – சிந்தா:2 488/4
புன் காஞ்சி தாது தன் புறம் புதைய கிளி என கண்டு – சிந்தா:3 648/1
புன் மன வேந்தர்-தங்கள் பொன் அணி கவசம் கீறி – சிந்தா:3 799/2
புன் புறம் தோலை போர்த்து மயிர் புறம் பொலிய வேய்ந்திட்டு – சிந்தா:7 1577/2
கோதம் செய் குடர்கள் புன் தோல் நரம்பொடு வழும்பிது என்றான் – சிந்தா:7 1583/4
ஆசும் அன்பு இலாத புன் பெண் கூந்தல் யான் அணைவல் என்றான் – சிந்தா:9 2002/4
புன் நிலத்து இட்ட வித்தின் புற்கென விளைந்து போகம் – சிந்தா:13 2823/3
புள்ளி நீர் வீழ்ந்தது பெருகி புன் புலால் – சிந்தா:13 2933/1
ஐ படு பித்து நெய்த்தோர் அசும்பு சோர் அழுகல் புன் தோல் – சிந்தா:13 2938/3
புணரி போல் சிறு புன் கேள்வி படையொடு புகைந்து பொங்கி – சிந்தா:13 3081/1
அல்லனவே அறைகின்ற புன் நாதர்கள் – சிந்தா:13 3096/2
தேள் கையில் கொண்டது ஒக்கும் நிச்சம் நோய் செற்ற புன் தோல் – சிந்தா:13 3106/3

TOP


புன்கண் (3)

பொன் துஞ்சு மார்பன் புனல் ஆட்டிடை புன்கண் எய்தி – சிந்தா:0 14/1
பொன் ஆர மார்பின் மேல் பொழிய புன்கண் உற்றானே – சிந்தா:7 1883/4
புண் செய்திடப்பட்டும் புன்கண் உழப்பவே – சிந்தா:13 2795/4

TOP


புன்கணுற்று (1)

புரி நரம்பு இசையின் தள்ளி புன்கணுற்று அழுதலாலே – சிந்தா:6 1533/2

TOP


புன்கம் (1)

பேசில் செம் தலைய வெண் கறைய புன்கம் பொரி அணிந்தவே – சிந்தா:7 1649/4

TOP


புன்சொல் (1)

போகத்தால் விழுங்கப்பட்டு புறப்படான் புன்சொல் நாணான் – சிந்தா:13 2610/2

TOP


புன்புலம் (1)

புறவு அணி பூ விரி புன்புலம் போகி – சிந்தா:2 427/1

TOP


புன்மை (1)

புன்மை உற்று அழுகுரல் மயங்கி பூ பரிந்து – சிந்தா:13 2629/2

TOP


புன்னை (1)

நறவம் கொப்புளித்தலின் நாகு புன்னை பூத்தன – சிந்தா:1 74/2

TOP


புன்னையும் (1)

பொரி அரை ஞாழலும் புன்னையும் பூத்து – சிந்தா:3 515/1

TOP


புன (7)

புன மா மலர் வேய் நறும் பூம் குழலாள் – சிந்தா:1 215/3
பொன் தவழ் களிறு பாய் மா புன மயில் குஞ்சி பிச்சம் – சிந்தா:2 437/3
பூம் தாம கொம்பு ஆட கண்டார் எல்லாம் புன மயிலே அன்னமே பொன்னம் கொம்பே – சிந்தா:3 680/3
புன கொடி பொற்பொடு புண்ணிய நம்பி – சிந்தா:6 1475/3
புன மா மயிலே பொழிலே புனலே – சிந்தா:6 1519/1
குருவி ஆர்த்து எழு கொய் புன கானமும் – சிந்தா:7 1779/2
புன கொடி மாலையோடு பூம் குழல் திருத்தி போற்றார் – சிந்தா:8 1916/3

TOP


புனத்து (1)

தம் புனத்து எறி மா மணி சந்து பாய்ந்து – சிந்தா:13 3066/3

TOP


புனத்து-இடை (1)

புனத்து-இடை மயில் அனாளால் பொருள் உரை பெற்று வந்தான் – சிந்தா:7 1723/3

TOP


புனம் (4)

மேவி மென் புனம் மான் இனம் ஆதியா – சிந்தா:1 346/2
மென் புனம் மருளின் நோக்கின் மான் இனம் ஆதி ஆக – சிந்தா:3 564/3
புனம் சேர் கொடி முல்லை பூம் பவளத்துள் புக்கு பூத்த போலும் – சிந்தா:3 636/2
மாலை அம் தினைகள் காய்க்கும் வண் புனம் அதற்கு தென்மேல் – சிந்தா:5 1232/3

TOP


புனல் (41)

பொன் துஞ்சு மார்பன் புனல் ஆட்டிடை புன்கண் எய்தி – சிந்தா:0 14/1
மோடு கொள் புனல் மூரி நெடும் கடல் – சிந்தா:1 38/3
குரை புனல் கன்னி கொண்டு இழிந்தது என்பவே – சிந்தா:1 39/4
பழம் கொள் தெங்கு இலை என பரந்து பாய் புனல்
வழங்க முன் இயற்றிய சுதை செய் வாய் தலை – சிந்தா:1 40/1,2
முழங்கு தீம் புனல் அகம் முரிய மொய்த்தவே – சிந்தா:1 40/4
கவ்வையும் கடும் புனல் ஒலியும் காப்பவர் – சிந்தா:1 42/1
குரை நிரை குளிர் புனல் ஆற்றினது ஒருபால் – சிந்தா:1 123/4
செல்வற்கு இன்னணம் சேறலில் தீம் புனல்
மல்கு நீர் விதையத்து அரசன் மகள் – சிந்தா:1 162/1,2
வேல் நிற தானை வேந்தே விரி புனல் தொழுனை ஆற்றுள் – சிந்தா:1 209/3
கடங்களும் மலையும் கடந்து ஆர் புனல்
இடம் கொள் ஆற்றகம் எய்தினர் என்பவே – சிந்தா:1 342/3,4
வால் அரி கழுவிய வண்ண செம் புனல்
கால் இயல் இவுளியும் களிறும் ஆழ்ந்து அவண் – சிந்தா:3 830/1,2
வீங்கு புனல் யாறு மழை வேண்டி அறியாதே – சிந்தா:3 848/4
கள் உடை கழுநீர் புனல் பட்டமும் – சிந்தா:4 868/2
சுண்ணம் தோற்றனம் தீம் புனல் ஆடலம் – சிந்தா:4 878/1
தண் அம் தீம் புனல் ஆடிய தண் மலர் – சிந்தா:4 910/1
போர் அரவ களம் போன்று பொன்னார் புனல்
நீர் அரவம் விளைத்தார் நிகர் இல்லார் – சிந்தா:4 914/3,4
பொன் தோய் கொடியின் நடந்து புனல் சேர்பவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 917/4
பூவார் புனல் ஆட்டினுள் பூ நறும் சுண்ணம் – சிந்தா:4 1069/1
புனல் எரி தவழ்ந்து என பூத்த தாமரை – சிந்தா:5 1180/1
அழியும் புனல் அஞ்சனமாநதியே – சிந்தா:5 1193/4
பொன் உடை கலை அல்குல் கணிகை பூம் புனல்
மன் உடை வேலினாய் வல்லை நீந்தினால் – சிந்தா:5 1200/3,4
குரை புனல் இடுதும் என்பார் கொந்து அழல் உறுத்தும் என்பார் – சிந்தா:5 1277/2
விண்டு ஒளித்து ஊண் துறந்து ஒடுங்கும் வீழ் புனல்
கொண்ட பூம் கிடங்கு அணி நகரம் கூறுவாம் – சிந்தா:6 1443/3,4
பரந்த தீம் புனல் மருதம் பற்று விட்டு இன மயில் அகவும் – சிந்தா:7 1557/3
புழை கடை புனல் அலைத்து ஒழுகும் பொற்பிற்றே – சிந்தா:7 1614/4
அள்ளல் சேறு அரு மணல் புனல் அரு வரை படினும் – சிந்தா:7 1771/1
சிறை அழிந்தது ஓர் செம் புனல் போன்று அவண் – சிந்தா:7 1776/3
ஏந்து பூம் காவு சூழ்ந்த இரும் புனல் ஆறும் நீந்தி – சிந்தா:7 1820/3
நின்று எ திசையும் அருவி புனல் நீத்தம் ஓவா – சிந்தா:8 1934/2
சென்று அ பழனம் படப்பை புனல் நாடு சேர்ந்தான் – சிந்தா:8 1934/4
குழவி வெண் திங்கள் கோட்டின் மேல் பாய குளிர் புனல் சடை விரித்து ஏற்கும் – சிந்தா:10 2105/1
எதிர்த்த தண் புனல் சூழ் இன் நதி கரை மேல் இளையவர் அயா உயிர்த்து எழுந்தார் – சிந்தா:10 2108/4
குறைவு இல் கோலத்த குளிர் புனல் சிந்துவின் கரைய – சிந்தா:10 2159/4
மணம் கமழ் வரு புனல் மறலும் மாந்தரின் – சிந்தா:10 2225/3
இணர் மாலை இரும் குஞ்சி ஈர்ம் குருதி புனல் அலைப்ப – சிந்தா:10 2235/2
குரை புனல் குருதி செல்ல குமரன் வில் குனிந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2297/4
தேன் இனம் இசை பாட தீம் புனல் நடந்ததே – சிந்தா:12 2432/4
மின்னும் மணி குடத்தின் வேந்தர் ஏந்த புனல் ஆடி – சிந்தா:12 2501/3
போது அவிழ் கண்ணி ஈர்த்து புனல் வர புலம்பினானே – சிந்தா:13 2643/4
அடுத்த சாந்து அலங்கல் சுண்ணம் அரும் புனல் கவர அஞ்சி – சிந்தா:13 2666/1
மண்டு தீம் புனல் வளம் கெழு நாடு எய்தல் அரிதே – சிந்தா:13 2750/4

TOP


புனலுக்கு (1)

இழை கொள் புனலுக்கு ஈயும் இளையோள் நிலைமை காண்-மின் – சிந்தா:4 918/4

TOP


புனலுள் (1)

காம குழவி வளர்ப்ப கணவன் புனலுள் நீங்கி – சிந்தா:4 921/3

TOP


புனலே (2)

வரையே புனலே வழையே தழையே – சிந்தா:5 1376/2
புன மா மயிலே பொழிலே புனலே
வனம் ஆர் வழையே வரையே திரையே – சிந்தா:6 1519/1,2

TOP


புனலை (1)

தேம் புனலை நீர் கடலும் சென்று தரல் இன்றே – சிந்தா:3 848/3

TOP


புனற்கு (1)

ஒளி நலம் உப்பு குன்றம் ஊர் புனற்கு உடைந்ததே போல் – சிந்தா:3 813/3

TOP


புனிற்று (2)

காவல் கன்றின் புனிற்று ஆ அன கார் மயில் சாயலே – சிந்தா:4 1151/4
புனிற்று பால் பிலிற்றி தேமா வடு இறுத்து ஆங்கு பாய – சிந்தா:12 2541/2

TOP


புனை (62)

தொல் மாண்பு அமைந்த புனை நல்லறம் துன்னி நின்ற – சிந்தா:0 3/2
கை புனை சாந்தமும் கடி செய் மாலையும் – சிந்தா:1 80/1
மெய் புனை சுண்ணமும் புகையும் மேவிய – சிந்தா:1 80/2
கொல் புனை செய் கொள்ளி பெரும் கொக்கு எழில் செய் கூகை – சிந்தா:1 102/3
மணி புனை செம்பொன் கொட்டை வம்பு அணி முத்த மாலை – சிந்தா:1 113/1
கணி புனை பவழ திண் காழ் கம்பல கிடுகின் ஊன்றி – சிந்தா:1 113/2
புரை நிரை களிறொடு புனை மணி இயல் தேர் – சிந்தா:1 123/2
புனை கதிர் திரு மணி பொன் செய் மோதிரம் – சிந்தா:1 323/1
கல் புனை திணி திண் தோளான் கவலை நீர் கடலுள் பட்டான் – சிந்தா:1 390/4
புனை இழை மகளிர் போல புலம்பல் நின் பகைவன் நின்றான் – சிந்தா:1 391/3
போர் விளை இவுளி திண் தேர் புனை மயிர் புரவி காலாள் – சிந்தா:2 433/2
போது ஆர் புனை கோதை சூட்டு உன் அடித்தியை – சிந்தா:2 481/3
பொன் புனை யூகம் மந்தி பொறி மயிர் புறவம் பொன்னார் – சிந்தா:3 564/2
கை புனை பாவை எல்லாம் கதிர் முலை ஆக்கினானே – சிந்தா:4 907/4
பூம் துகில் ஆர்ந்த தோணி புனை கலம் பெய்த தோணி – சிந்தா:4 967/2
புனை நலம் அழகு கல்வி பொன்றுமால் இன்றோடு என்பார் – சிந்தா:4 1108/3
மணி புனை மகளிர் நல்லார் மங்கல மரபு கூறி – சிந்தா:5 1344/2
புனை தார் பொர நொந்து பொதிர்ந்த என – சிந்தா:5 1380/1
புரி குழல் பொன் செய் பைம் பூண் புனை_இழை கோலம் நோக்கி – சிந்தா:6 1454/3
பூவொடு புரையும் சாயல் புனை நலம் தனித்து வைக – சிந்தா:6 1455/2
புனை மலர் தாரினானும் போது அணி கொம்பு அனாளும் – சிந்தா:6 1495/1
புனை வளை தோளி சொல்லை கிளி என கிள்ளை போகா – சிந்தா:6 1498/2
பூண் முலை பொதிர்ப்ப புல்லி புனை நலம் பருகினானே – சிந்தா:6 1500/4
புனை தாரவனே பொய் உரைத்தனையால் – சிந்தா:6 1517/3
பொறி மாலை புனை நிழல் காணலளாய் – சிந்தா:6 1525/2
புனை செய் கோல் வளையை கைப்படுதி என்று ஆங்கு அவன் போதலும் – சிந்தா:7 1600/3
போகக்கு ஏற்ற புனை பவழ அல்குல் கழகம் ஆக – சிந்தா:7 1657/2
பொரு களி யானை மன்னன் புனை இழை அவளை தந்தான் – சிந்தா:7 1755/3
பூ மாண் புனை தாராய் நோக்காது போதியோ – சிந்தா:7 1805/4
பொன் அவிர் கழலில் தங்கள் புனை முடி இடுவியேனேல் – சிந்தா:7 1861/2
புள் ஆவி செம் கழுநீர் குவளை செய்தாள் புனை பூணாள் – சிந்தா:7 1887/4
பூம் துகில் மாலை சாந்தம் புனை கலம் பஞ்ச வாச – சிந்தா:8 1896/1
பொங்கி வில் உமிழ்ந்து மின்னும் புனை மணி கடம் ஆர்ந்த – சிந்தா:8 1910/2
பொருந்தினான் புனை மணி பொன் செய் பூணினான் – சிந்தா:8 1936/4
புனை கதிர் திருமுகம் கழுவி பூ மழை – சிந்தா:8 1943/3
புனை கொடி பூத்ததே போல் பொறுக்கலா நுசுப்பின் பாவை – சிந்தா:9 2071/2
புனை கடி மாலை மாதர் திறத்து இது மொழிந்து விட்டார் – சிந்தா:9 2071/4
பூண் வடு பொறிப்ப புல்லி புனை நலம் புலம்ப வைகேன் – சிந்தா:9 2094/2
போல்வது ஒன்று இல்லை என்றான் புனை மணி பொன் செய் பூணான் – சிந்தா:10 2148/4
போற்றி விடுத்தான் புனை செம்பொன் படையே அணிந்து புனை பூணான் – சிந்தா:10 2174/4
போற்றி விடுத்தான் புனை செம்பொன் படையே அணிந்து புனை பூணான் – சிந்தா:10 2174/4
பொற்றது ஓர் பவழம் தன் மேல் புனை மணி அழுத்தி ஆங்கு – சிந்தா:10 2247/3
புனை கல குப்பை ஒப்பான் புத்திமாசேனன் பொங்கி – சிந்தா:10 2249/2
பொன் தாழ் வரை புலி போத்து என புனை தார் மிஞிறு ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2262/3
பொன் நாணினர் பொருவில் உயர் புனை கேடகம் திரியா – சிந்தா:10 2264/3
புனை கதிர் மருப்பு தாடி மோதிரம் செறித்து பொன்செய் – சிந்தா:10 2279/1
புனை கதிர் பொன் செய் நாணின் குஞ்சியை கட்டி நெய்த்தோர் – சிந்தா:10 2288/1
மணி புனை குடத்தின் நெய்த்தோர் மண்ணு நீர் மருள ஆட்டி – சிந்தா:10 2326/2
புனையப்பட்ட அஞ்சனத்தை புகழ எழுதி புனை பூணான் – சிந்தா:11 2357/3
தோடு ஆர் புனை கோதை சுநந்தை சேர்ந்து தொழுதாளை – சிந்தா:13 2605/1
புனை முடி வேந்த போவல் போற்று என மயங்கி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:13 2614/4
போர் அணி மாலை சாந்தம் புனை மணி சிவிறி சுண்ணம் – சிந்தா:13 2654/2
பொடி புனை துகிலின் நீக்கி புகழ்ந்து அடி கழீஇய பின்றை – சிந்தா:13 2827/2
புனை மருப்பு அழுந்த குத்தி புலியொடு பொருது வென்ற – சிந்தா:13 2899/1
பூ கவின் ஆர்ந்த பைம் தார் புனை மது தேனொடு ஏந்தி – சிந்தா:13 2951/2
புண்ணார் புனை குழலும் ஏங்கா புனை பாண்டில் இரங்கா வான் பூம் – சிந்தா:13 2967/2
புண்ணார் புனை குழலும் ஏங்கா புனை பாண்டில் இரங்கா வான் பூம் – சிந்தா:13 2967/2
பொற்பு உடைய பூ மாலை சாந்தம் புனை கலன்கள் – சிந்தா:13 2979/1
பூம் துகில் புனை கலம் மாலை பூசு சாந்து – சிந்தா:13 2997/1
புனை மலர் தாமரை பூத்தது ஒத்தவே – சிந்தா:13 3008/4
புனை முடி மன்னர் ஈண்டி பொன் எயில் புறத்து விட்டார் – சிந்தா:13 3051/3
போது அலர் புனை முடி இறைஞ்சி ஏத்தினான் – சிந்தா:13 3059/3

TOP


புனை-மின் (1)

உள்ள மேனியும் ஒளிர் மணி கலங்களின் புனை-மின்
வள்ளல் வாய்மொழி ஆன் படு பால் அமிர்து அல்லால் – சிந்தா:12 2390/2,3

TOP


புனை_இழை (1)

புரி குழல் பொன் செய் பைம் பூண் புனை_இழை கோலம் நோக்கி – சிந்தா:6 1454/3

TOP


புனைகின்றார் (1)

நைவளம் மிகு சாயல் நங்கையை புனைகின்றார் – சிந்தா:12 2435/4

TOP


புனைதல் (2)

பூவே புகை சாந்தம் சுண்ணம் விளக்கு இவற்றால் புனைதல் நாளும் – சிந்தா:6 1547/3
பூமனும் புனைதல் இன்றி பொற்புடன் புலம்ப வைகி – சிந்தா:7 1598/2

TOP


புனைந்த (10)

அயிலினில் புனைந்த வாள் அழன்று உருத்து உரீஇ உடன் – சிந்தா:1 276/1
அம்_சில்_ஓதியார் புனைந்த செம் சொல் மாலை சூடினான் – சிந்தா:3 691/4
மெழுகினால் புனைந்த பாவை வெய்து உறுத்தாங்கு ஓவாது – சிந்தா:5 1386/1
பூம் குழல் மடந்தையர் புனைந்த சாந்தமும் – சிந்தா:6 1440/2
புண் அவாம் புலவு வாள் கை பொலன் கழல் புனைந்த பை தார் – சிந்தா:6 1528/1
தாம மார்பன் தான் புனைந்த தண் என் மாலை புணை ஆக – சிந்தா:7 1663/3
வல்லான் புனைந்த வயிர குழை வார்ந்து வான் பொன் – சிந்தா:7 1868/1
பூ விரி கோதையர் புனைந்த சாந்தமும் – சிந்தா:8 1935/3
வெள்ளியின் புனைந்த கோல விளக்கு ஒளி வெறுவிது ஆக – சிந்தா:8 1990/2
பொருள் தக தொடுத்தன புனைந்த பூஞ்சிகை – சிந்தா:12 2450/4

TOP


புனைந்தது (1)

பூ புரிந்து அணிந்து கோயில் புதுவது புனைந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1343/4

TOP


புனைந்தார் (1)

கண்டு உருகு பொன்னின் நிலம் காமுறுவ புனைந்தார் – சிந்தா:3 592/4

TOP


புனைந்தாரே (1)

பொன் அம் கடி மலரும் துகிலும் சாந்தும் புனைந்தாரே – சிந்தா:12 2501/4

TOP


புனைந்தாள் (1)

உள்ளம் பருகி மதர்த்த வாள் கண் உருவம் மையில் புனைந்தாள் – சிந்தா:12 2439/4

TOP


புனைந்து (10)

கணி புனைந்து உரைத்த நாளால் கண்ணிய கோயில் தன்னுள் – சிந்தா:5 1344/1
படம் புனைந்து எழுதிய வடிவில் பங்கய – சிந்தா:6 1439/1
பொறி நீர புனைந்து எழுதி புகழும் – சிந்தா:6 1522/2
தேன் உண் போதின் பிணையலும் பந்தும் புனைந்து தேம் ஆர்ந்த – சிந்தா:7 1653/2
போது உலாம் கோதை மாதர் புனைந்து அலர் தொடுத்த மாலை – சிந்தா:7 1666/2
பொன் இயல் மணியும் தாரும் கண்ணியும் புனைந்து செம்பொன் – சிந்தா:9 2054/1
பொன்னின் புனைந்து தான் போக்க நிகழ்வது ஓரான் மகிழ்வு எய்தி – சிந்தா:10 2175/3
மங்கலங்கள் எட்டும் இவை மணியின் புனைந்து ஏந்தி – சிந்தா:12 2487/3
புள்ளும் யாழும் குழலும் ஏங்க புனைந்து வல்லான் நினைந்து இயற்றிய – சிந்தா:12 2591/1
சுண்ணம் குங்குமம் தூமத்தால் புனைந்து
அண்ணல் சேவடி அருச்சித்தான்-அரோ – சிந்தா:13 2742/2,3

TOP


புனையப்பட்ட (1)

புனையப்பட்ட அஞ்சனத்தை புகழ எழுதி புனை பூணான் – சிந்தா:11 2357/3

TOP


புனையவே (1)

புனையவே பட்ட பொன் தார் புண்ணியற்கு ஈதும் என்றான் – சிந்தா:4 1053/4

TOP


புனைவார் (1)

தாமமொடு சாந்து புனைவார் பசியின் உண்பார் – சிந்தா:13 2874/2

TOP


புனைவாரும் (1)

கோடி பட்டின் கொள் கொடி கூட புனைவாரும்
கோடி தானை கொற்றவன் காண்பான் இழை மின்ன – சிந்தா:11 2331/2,3

TOP


புனைவி (1)

ஓதிய பொறி அற்றாய் ஓர் அரும் பொறி புனைவி என்றான் – சிந்தா:1 233/4

TOP