பா – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பா 1
பாக்கியமே 1
பாக 4
பாகத்தார் 1
பாகத்தை 1
பாகம் 4
பாகமே 3
பாகர் 1
பாகர்க்கும் 1
பாகரும் 1
பாகன் 1
பாகனாய் 1
பாகீர் 1
பாகு 3
பாங்கர் 4
பாங்கரில் 1
பாங்கின் 4
பாங்கினதால் 1
பாங்கு 5
பாங்குற 1
பாசத்தால் 1
பாசத்து 1
பாசம் 6
பாசவல் 1
பாசறை 1
பாசி 1
பாசிலை 2
பாசிழை 6
பாட்டினை 2
பாட்டு 3
பாட்டும் 2
பாட 26
பாடக 1
பாடகம் 3
பாடகமும் 1
பாடப்பட்டதே 1
பாடப்படுவான் 1
பாடல் 10
பாடலின் 4
பாடலும் 4
பாடலொடு 1
பாடவே 2
பாடற்கு 1
பாடாதார் 1
பாடாதாரை 1
பாடாது 1
பாடி 7
பாடிய 3
பாடினர் 1
பாடினார் 2
பாடினாள் 3
பாடினாளோ 1
பாடினான் 3
பாடினானே 1
பாடு 13
பாடு-மின் 1
பாடுக 1
பாடுகின்றாள் 1
பாடுகின்றான் 3
பாடுதும் 1
பாடும் 6
பாடுமே 1
பாடுவல் 1
பாடை 1
பாண் 5
பாண்குலாய் 1
பாண்டில் 5
பாண்டிலும் 1
பாண்டிலொடு 1
பாணி 6
பாணியர் 1
பாணியில் 1
பாணு 1
பாத்தரும் 2
பாத்தன 1
பாத்தில் 1
பாத 2
பாதத்து 2
பாதம் 25
பாதமே 1
பாதாலம் 2
பாதிரி 2
பாந்தள் 1
பாம்பால் 1
பாம்பின் 3
பாம்பினோடும் 1
பாம்பு 13
பாம்பும் 2
பாம்புரி 2
பாய் 19
பாய்த்தி 2
பாய்தரு 1
பாய்தல் 3
பாய்தலின் 2
பாய்ந்த 6
பாய்ந்தது 2
பாய்ந்தவே 2
பாய்ந்திட 1
பாய்ந்திடலின் 1
பாய்ந்திடுகு 1
பாய்ந்து 26
பாய்மா 9
பாய்வதே 1
பாய்வன 4
பாய்வார் 1
பாய்வான் 3
பாய்வித்தானே 2
பாய 25
பாயப்பட்ட 1
பாயல் 2
பாயலின் 1
பாயவாறும் 1
பாயினாரும் 1
பாயும் 4
பார் 28
பார்க்கும் 3
பார்த்தாய் 2
பார்த்திப 1
பார்த்திவர் 1
பார்த்து 3
பார்ப்பன 1
பார்ப்பார் 2
பார்ப்பான் 1
பார்ப்பானாய் 1
பார்ப்பின் 1
பார்ப்பு 7
பார்ப்புறாள் 1
பார்ப்பொடு 1
பார 2
பாரகம் 1
பாரசூரவம் 1
பாரத்தினாலும் 1
பாரம் 2
பாரமாய் 1
பாரமும் 1
பாராட்ட 2
பாரித்த 1
பாரித்தானே 1
பாரித்திட்ட 1
பாரித்து 1
பாரித்தேன் 1
பாரில் 2
பாரின் 1
பாருள் 1
பால் 118
பால்கடல் 12
பால்கடலில் 1
பால்கடலும் 1
பால்கடலை 1
பால 3
பாலடிசில் 1
பாலமாகுமரன் 1
பாலர் 2
பாலர்க்கு 1
பாலவர் 1
பாலவரை 1
பாலள் 1
பாலா 1
பாலார் 1
பாலான் 1
பாலிகை 2
பாலில் 1
பாலின் 1
பாலினால் 1
பாலினுள் 1
பாலும் 4
பாலுற்ற 1
பாலை 5
பாலொடு 1
பாவ 3
பாவத்தால் 1
பாவத்து 2
பாவம் 17
பாவமும் 3
பாவமே 1
பாவனை 1
பாவாய் 10
பாவி 3
பாவிகளும் 1
பாவியேற்கு 2
பாவியேன் 5
பாவை 94
பாவை-கொல் 1
பாவை-தன் 2
பாவை-தன்னை 3
பாவை-அது 1
பாவைமார் 2
பாவைமார்களே 2
பாவையர்க்கு 1
பாவையின் 3
பாவையினொடு 2
பாவையும் 1
பாவையே 2
பாவையை 10
பாழ் 1
பாழி 1
பாழியால் 2
பாளத்தை 1
பாளை 4
பாளையும் 1
பாற்கு 1
பாற்றுளி 1
பாற 3
பாறி 1
பாறு 2
பாறும் 1
பாறை 1
பாறைகள் 1
பான்மை 4
பான்மையால் 1
பான்மையில் 1
பான்மையிற்று 1
பான்மையின் 2
பான்மையும் 1
பானல் 1
பானாள் 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


பா (1)

பா வீற்றிருந்த கலை பார் அற சென்ற கேள்வி – சிந்தா:1 30/3

TOP


பாக்கியமே (1)

பாக்கியமே பெரிது காண் இதுவும் ஓர் பான்மை என்பார் – சிந்தா:4 1110/3

TOP


பாக (4)

குனிகொள் பாக வெண் மதி கூர் இரும்பு தான் உறீஇ – சிந்தா:3 704/1
பழிப்பு இல கொணர்ந்து பூட்டு பாக நீ என்று நிற்பார் – சிந்தா:3 783/4
பாக வரை வாங்கி பழுதாகின் பாவியேற்கு – சிந்தா:4 1038/1
ஆய்ந்த பொன் வாளை நீக்கி அவிர் மதி பாக கல் மேல் – சிந்தா:12 2496/1

TOP


பாகத்தார் (1)

குன்று அனான் உரைப்ப கேட்டே பாகத்தார் குடும்பம் நீக்கி – சிந்தா:6 1437/1

TOP


பாகத்தை (1)

பாகத்தை படாத நெஞ்சின் பல்லவ தேய மன்னன் – சிந்தா:10 2278/3

TOP


பாகம் (4)

மை மலர் கோதை பாகம் கொண்டதே மறுவது ஆக – சிந்தா:1 208/2
நண்ணா சிறு கூறை பாகம் ஓர் கை பாகம் உடுத்து நாளும் – சிந்தா:13 2625/2
நண்ணா சிறு கூறை பாகம் ஓர் கை பாகம் உடுத்து நாளும் – சிந்தா:13 2625/2
பூ அலர் முல்லை கண்ணி பொன் ஒரு பாகம் ஆக – சிந்தா:13 3117/2

TOP


பாகமே (3)

பாகமே மறைய நின்ற படை மலர் தடம் கண் நல்லார் – சிந்தா:2 460/3
பாகமே விழுங்கப்பட்ட பால் மதி போன்றது அன்றே – சிந்தா:3 526/4
பறை இசை வண்டு பாட பாகமே மறைய நின்றார் – சிந்தா:12 2537/3

TOP


பாகர் (1)

நூற்றுவர் பாகர் தம்மை பிளந்து உயிர் உண்டது என்னும் – சிந்தா:10 2146/1

TOP


பாகர்க்கும் (1)

பாகர்க்கும் தொடக்க நில்லா பகடு போல் பொங்கியிட்டான் – சிந்தா:13 2610/4

TOP


பாகரும் (1)

விடுகலார் பாகரும் வெருவர கொன்றிட – சிந்தா:7 1831/2

TOP


பாகன் (1)

கொற்றவன் குறிப்பு நோக்கி குஞ்சர பாகன் கூறும் – சிந்தா:4 1078/1

TOP


பாகனாய் (1)

தூப்பு உடையவள் நலம் தொடக்கும் பாகனாய்
மூப்பு எனும் முகபடாம் புதைந்து முற்று_இழை – சிந்தா:9 2011/2,3

TOP


பாகீர் (1)

கொழும் சீலம் கூலியா கொண்டு ஊர்-மின் பாகீர் – சிந்தா:13 2621/4

TOP


பாகு (3)

சீர் கொள செய்த செம்பொன் அடைப்பையுள் பாகு செல்ல – சிந்தா:5 1303/1
தெளிந்த பொன் அடைப்பையுள் பாகு சென்றவே – சிந்தா:6 1479/4
பொன் துலாம் பொன் அனீர் தருதும் பாகு நீர் – சிந்தா:13 2937/1

TOP


பாங்கர் (4)

பாங்கர் அங்கு படர்குற்றனர் அன்றே – சிந்தா:7 1768/4
பல்லியும் பட்ட பாங்கர் வரும்-கொலோ நம்பி என்று – சிந்தா:8 1909/2
பைம் தொடி மகளிர் பாங்கர் பரிந்து நூல் சொரிந்த காசு – சிந்தா:12 2528/1
குடை குழாம் இவற்றின் பாங்கர் குளித்தது குளிர் சங்கு ஆர்க்கும் – சிந்தா:13 3050/3

TOP


பாங்கரில் (1)

பாங்கரில் பழங்கள் துய்ப்ப பழ வினை பரியும் அன்றே – சிந்தா:6 1429/4

TOP


பாங்கின் (4)

பாங்கின் மாதவர் பால் மதி போன்று இவன் – சிந்தா:6 1425/1
பண்ணின் தீம் சொலாய் படா முலை பாவாய் கொடியே பாங்கின்
உண்ணும் தேனே அமிர்தே என் இன்னுயிரே எங்கணாயோ – சிந்தா:7 1587/3,4
பாங்கின் பண்ணின நூற்றெட்டு படு மத களிறே – சிந்தா:12 2387/4
பைத்து அரவு அல்குல் பாவை கரக நீர் சொரிய பாங்கின்
வித்தகன் பூசி வெள் வேல் வேந்தனுக்கு இறைஞ்சினானே – சிந்தா:12 2493/3,4

TOP


பாங்கினதால் (1)

பவணத்து ஒரு பாங்கினதால் அளிதோ – சிந்தா:13 2853/4

TOP


பாங்கு (5)

பாங்கு ஆய விஞ்சை பணித்து ஆங்கு விடுத்தவாறும் – சிந்தா:0 16/4
பாங்கு இலாரின் பரந்து உள அல்குலே – சிந்தா:5 1305/4
பாங்கு அலா வினைகள் என்றார் பகவனார் எங்கட்கு என்னின் – சிந்தா:6 1429/2
பாங்கு அமை பரும யானை பல்லவ தேச மன்னன் – சிந்தா:10 2253/2
பாங்கு இலா இருளை ஈன்று பார் மறைத்து இட்டதாலோ – சிந்தா:13 2955/2

TOP


பாங்குற (1)

படர் கதிர் பைம்பொன் திண் தேர் பாங்குற இமைப்பின் ஊர்ந்தான் – சிந்தா:10 2304/3

TOP


பாசத்தால் (1)

பாசத்தால் ஆக்கப்பட்ட ஆவியள் அல்லது எல்லாம் – சிந்தா:6 1539/2

TOP


பாசத்து (1)

பாசி பாசத்து பைம்பொன் நிரை தாலி பூத்த வேங்கை – சிந்தா:7 1649/1

TOP


பாசம் (6)

நாள் முதல் பாசம் தட்ப நடுங்கினார் நிற்ப நில்லான் – சிந்தா:2 470/3
பலி கொண்டு பேராத பாசம் இவள் கண் – சிந்தா:3 653/1
குல பிறப்பு என்னும் கையால் கோல பாசம் கொளுத்தி – சிந்தா:3 711/2
பாசம் ஆகிய பந்து கொண்டு ஆடுநர் – சிந்தா:5 1320/3
கூன் பிறை நுதல் ஓர் கூற்றம் குவி முலை நமன் கை பாசம்
யான் பிறன் அளியன் வாழ்வான் ஆசைப்பட்டிருக்கின்றேனே – சிந்தா:6 1487/3,4
பாசம் ஆக நின்று பல் மலர் கழுநீர் – சிந்தா:12 2549/2

TOP


பாசவல் (1)

பாசவல் இடிப்பவர் உலக்கை வாழை பல் பழம் – சிந்தா:1 68/1

TOP


பாசறை (1)

பாசறை பரிவு தீர்க்கும் பங்குனி பருவம் செய்தான் – சிந்தா:4 851/4

TOP


பாசி (1)

பாசி பாசத்து பைம்பொன் நிரை தாலி பூத்த வேங்கை – சிந்தா:7 1649/1

TOP


பாசிலை (2)

பாசிலை சுருட்டுபு கறித்து பல்லினை – சிந்தா:6 1480/1
பாசிலை சுருட்டி மைந்தன் கொடுக்கிய பரந்து மின்னும் – சிந்தா:8 1987/1

TOP


பாசிழை (6)

பைம் தொடி பாசிழை பரவை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:1 186/3
பாசிழை பரவை அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் வீங்க – சிந்தா:3 586/1
பட்டது என் நங்கைக்கு என்ன பாசிழை பசும்பொன் அல்குல் – சிந்தா:4 904/1
பணை முலை பைம்பொன் மாலை பாசிழை பூமி தேவி – சிந்தா:10 2326/3
பைம் துகில் மகளிர் மேவார் பாசிழை பசும்பொன் மாலை – சிந்தா:13 2973/2
படை மலர் நெடும் கண் நல்லார் பாசிழை நீக்குகின்றார் – சிந்தா:13 2992/4

TOP


பாட்டினை (2)

பாட்டினை ஒருவன் எங்கள் பரிவற பாடினானே – சிந்தா:7 1739/4
பாட்டினை கேட்டலோடும் பழம் பகை நட்பும் ஆமே – சிந்தா:7 1741/1

TOP


பாட்டு (3)

பாட்டு அரும் பகடு வீழ்ந்த பனி வரை குனிவது ஒத்தே – சிந்தா:2 436/4
பாட்டு அரும் பனி மதி பழித்த முக்குடை – சிந்தா:13 2844/2
பாட்டு அரும் கேவல பரவை மா கடல் – சிந்தா:13 3060/1

TOP


பாட்டும் (2)

பருந்தும் நிழலும் போல் பாட்டும் எழாலும் – சிந்தா:3 730/1
வடி நீர் நெடும் கண்ணார் கூத்தும் பாட்டும் வகுத்தாரே – சிந்தா:13 2601/4

TOP


பாட (26)

சிறகர் வண்டு செவ்வழி பாட மாடத்து ஊடு எலாம் – சிந்தா:1 74/3
தின்று தேன் இசைகள் பாட திருநகர் சுடர அன்றே – சிந்தா:3 630/4
இளையவள் பாட வீரர் எழால் வகை தொடங்கல் அன்றேல் – சிந்தா:3 651/3
விரி மலர் கோதை பாட எழால் வகை வீரர் தோற்றார் – சிந்தா:3 662/2
கீதம் கிடை இலாள் பாட தொடங்கினாள் – சிந்தா:3 731/4
சுரும்பொடு வண்டு பாட சுளிவொடு நின்றது அன்றே – சிந்தா:4 1076/4
யாழ் எழீஇ பாட கேட்டு ஓர் அரம்பையை சேர்ந்து இருந்தான் – சிந்தா:4 1155/4
நிறைய பூத்து அணிந்து வண்டும் தேன்களும் நிழன்று பாட
இறைவளை தோளி மற்று என் தோழி ஈது என்று சேர்ந்து – சிந்தா:5 1270/2,3
சிலம்பு எனும் வண்டு பாட மேகலை தேன்கள் ஆர்ப்ப – சிந்தா:5 1357/1
தகை பாட வலாய் தளர்கோ தளர்கோ – சிந்தா:5 1379/4
பத்திமையால் பாடப்படுவான் தாள் பாட கேட்டு – சிந்தா:6 1470/2
தாழ்ந்து வீழ்ந்தவை முழவின் ததும்பின மதுகரம் பாட
சூழ்ந்து மா மயில் ஆடி நாடகம் துளக்குறுத்தனவே – சிந்தா:7 1560/3,4
பிணை மலர் கோதை கீதம் பாட யான் பெரிதும் பேதுற்று – சிந்தா:7 1746/3
வண்டரும் ஓவரும் பாட மாநகர் தொழ – சிந்தா:7 1844/2
வண்டும் தேனும் பாட மாதர் பந்து மைந்துற்று ஆடுமே – சிந்தா:8 1955/4
கந்தாரம் செய்து களி வண்டு முரன்று பாட
பந்து ஆர்வம் செய்து குவளை கண் பரப்பி நின்றாள் – சிந்தா:8 1959/2,3
பண் அமை மகர வீணை நரம்பு உரீஇ பாவை பாட
மண் அமை முழவு தோளான் மகிழ்ச்சியுள் மயங்கினானே – சிந்தா:8 1984/3,4
சேறுபடு கோதை மிசை வண்டு திசை பாட
நாறு மலர் கொம்பர் நடை கற்பது என வந்தாள் – சிந்தா:9 2019/3,4
பாடினான் தேவ கீதம் பண்ணினுக்கு அரசன் பாட
சூடக மகளிர் சோர்ந்து செருக்கிய மஞ்ஞை ஒத்தார் – சிந்தா:9 2052/1,2
தேன் இனம் இசை பாட தீம் புனல் நடந்ததே – சிந்தா:12 2432/4
பறை இசை வண்டு பாட பாகமே மறைய நின்றார் – சிந்தா:12 2537/3
சிலம்பு எனும் வண்டு பாட சீறடி போது புல்லி – சிந்தா:13 2858/2
பொலிக என வண்டு பாட பூத்த தாமரைகள் போலும் – சிந்தா:13 2946/2
அரிய கின்னரர் பாட அமர்ந்து தம் – சிந்தா:13 3068/3
வான் தயங்கு வாமன் குணம் பாட வாழி-அரோ – சிந்தா:13 3102/3
பண் கனிய பாவைமார் பைம்பொன் தோடும் குண்டலமும் தாம் பதைப்ப இருந்து பாட
விண் கனிய கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஆர்ப்ப முரி புருவ வேல் நெடும் கண் விருந்து செய்ய – சிந்தா:13 3138/2,3

TOP


பாடக (1)

பஞ்சி ஊட்டிய பாடக சீறடி – சிந்தா:8 1947/2

TOP


பாடகம் (3)

பாடகம் சுமந்த செம்பொன் சீறடி பரவை அல்குல் – சிந்தா:2 479/1
பாடகம் போல சூழ்ந்த பழவினை பயத்தின் என்றான் – சிந்தா:3 510/4
பஞ்சி மெல் அடியினார்-தம் பாடகம் திருத்தி சேந்து – சிந்தா:10 2318/1

TOP


பாடகமும் (1)

பசும்பொன் செய் கிண்கிணியும் பாடகமும் பாடு அலைப்ப – சிந்தா:1 177/1

TOP


பாடப்பட்டதே (1)

பாவம் இல் சுதன்மரால் பாடப்பட்டதே – சிந்தா:13 3061/4

TOP


பாடப்படுவான் (1)

பத்திமையால் பாடப்படுவான் தாள் பாட கேட்டு – சிந்தா:6 1470/2

TOP


பாடல் (10)

புரி நரம்பு இசை கொள் பாடல் உடைந்தனர் பொன் அனாட்கே – சிந்தா:3 662/4
பண் ஒன்று பாடல் அது ஒன்று பல் வளை கை – சிந்தா:3 735/1
பாடல் ஓசையும் பண் ஒலி ஓசையும் – சிந்தா:4 865/1
பாடல் வண்டு அரற்றும் பிண்டி பகவனது இறைமை போல – சிந்தா:4 957/2
பாடல் வண்டு யாழ் செயும் பசும்பொன் கிண்கிணி – சிந்தா:5 1207/1
பண் கனிந்து இனிய பாடல் படு நரம்பு இளகி ஆங்கு – சிந்தா:5 1398/4
பொன் தொட்டேம் யாமும் நும்மை போகொட்டோம் பாடல் கேளாது – சிந்தா:9 2045/3
பாடல் மகளிரும் பல் கலை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:10 2118/1
பாடல் இன் ஒலி பண் அமை யாழ் ஒலி – சிந்தா:12 2399/2
பாடல் மெய்ந்நிறீஇ பருகி பண் சுவைத்து – சிந்தா:13 2687/2

TOP


பாடலின் (4)

பாடலின் அரவமும் பணை முழவு அரவமும் – சிந்தா:1 156/2
பாடலின் மேன்மேல் பயப்பய தான் துரந்து – சிந்தா:1 238/3
விசைத்து அவர் பாடலின் வெருவி புள் எலாம் – சிந்தா:3 659/3
வரகு வாளில் தொலைச்சுநர் பாடலின்
அரவ வண்டொடு தேன் இனம் யாழ் செயும் – சிந்தா:5 1196/2,3

TOP


பாடலும் (4)

குயிலின் பாடலும் கூடி மலிந்து அவண் – சிந்தா:5 1322/2
யாழின் பாடலும் ஆடலும் அரங்கு-தோறும் இயற்றி – சிந்தா:12 2391/3
எழுத்தின் பாடலும் ஆடலும் என்று இவை – சிந்தா:13 2671/1
ஊழி வாய் கொண்டது ஒக்கும் பாடலும் ஒழிந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2974/4

TOP


பாடலொடு (1)

பாடலொடு இயைந்த ஆடல் பண் அமை கருவி மூன்றும் – சிந்தா:5 1256/1

TOP


பாடவே (2)

கிள்ளையோடு பால் உணும் கேடு இல் பூவை பாடவே – சிந்தா:1 70/4
தாது அலர் தாரினார் தாங்கள் பாடவே – சிந்தா:3 660/4

TOP


பாடற்கு (1)

பாடற்கு இனிய பகு வாயும் கண்ணும் பெருக உகிர் உறுத்தி – சிந்தா:13 2703/3

TOP


பாடாதார் (1)

மாசு இன்றி பாடாதார் வானுலகம் நண்ணாரே – சிந்தா:6 1468/4

TOP


பாடாதாரை (1)

பாடாதாரை பாடாது உலகம் பண்ணவர் நின் அடி பூ – சிந்தா:13 3018/3

TOP


பாடாது (1)

பாடாதாரை பாடாது உலகம் பண்ணவர் நின் அடி பூ – சிந்தா:13 3018/3

TOP


பாடி (7)

தளை அவிழ் கோதை பாடி தான் அமர்ந்து இருப்ப தோழி – சிந்தா:3 651/1
அளித்தவை பாடி ஆட குறுநரி நக்கு வேழம் – சிந்தா:3 804/3
ஒருக்கி பேய் பாடி ஆட உறு சிலை உடன்று கொண்டான் – சிந்தா:3 807/4
குலவும் பவழ உழக்கில் கோதை புரள பாடி
இலவம் போது ஏர் செ வாய் இளையோர் பொருவார் காண்-மின் – சிந்தா:4 927/3,4
பருகு காதலின் பாடி ஆடினார் – சிந்தா:7 1765/4
கிழவனாய் பாடி வந்து என் கீழ் சிறை இருப்ப கண்டேன் – சிந்தா:9 2087/1
மிக்கான் குணம் பாடி ஆடி மிகு தீம் பால் – சிந்தா:13 3038/3

TOP


பாடிய (3)

பண்ணிய இலயம் பற்றி பாடிய வனப்பும் நோக்கி – சிந்தா:3 727/2
பயிர் இலா நரம்பின் கீதம் பாடிய தொடங்கினானே – சிந்தா:9 2048/4
அணி செய் கோதையவர் பாடிய கீதம் – சிந்தா:12 2480/2

TOP


பாடினர் (1)

பலரும் ஏத்தினர் பாடினர் ஆடினர் – சிந்தா:13 3001/2

TOP


பாடினார் (2)

தங்கள் காதலினால் தகை பாடினார் – சிந்தா:5 1337/4
படுத்தனர் பைம்பொன் கட்டில் பாடினார் கீதம் தூபம் – சிந்தா:13 2731/2

TOP


பாடினாள் (3)

கலை தொழில் பட எழீஇ பாடினாள் கனிந்து – சிந்தா:3 657/2
போதர பாடினாள் புகுந்த போயின – சிந்தா:3 660/3
தான் அடைந்து இருந்த காவில் பாடினாள் தனிமை தீர்வான் – சிந்தா:5 1355/3

TOP


பாடினாளோ (1)

இரும் கடல் பவள செ வாய் திறந்து இவள் பாடினாளோ
நரம்பொடு வீணை நாவின் நவின்றதோ என்று நைந்தார் – சிந்தா:3 658/3,4

TOP


பாடினான் (3)

அண்ணல்தான் அனங்கன் நாண பாடினான் அரசர் எல்லாம் – சிந்தா:3 729/3
சாம கீதம் மற்றும் ஒன்று சாமி நன்கு பாடினான் – சிந்தா:9 2038/4
பாடினான் தேவ கீதம் பண்ணினுக்கு அரசன் பாட – சிந்தா:9 2052/1

TOP


பாடினானே (1)

பாட்டினை ஒருவன் எங்கள் பரிவற பாடினானே – சிந்தா:7 1739/4

TOP


பாடு (13)

கல் பாடு அழித்த கன மா மணி தூண் செய் தோளான் – சிந்தா:0 19/3
பாடு சால் கயிற்றில் பாய்ந்து பல் கலன் ஒலிப்ப போந்து – சிந்தா:1 66/3
பசும்பொன் செய் கிண்கிணியும் பாடகமும் பாடு அலைப்ப – சிந்தா:1 177/1
பாடு உடை மயில் அம் தோகை பைபய வீழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:1 300/4
பாடு இரும் பௌவம் முந்நீர் பட்டது பகர்தலோடும் – சிந்தா:3 582/3
பாடு பாணி முகம் எனும் பான்மையின் – சிந்தா:4 948/1
இணை வண்டு அங்கு இறந்து பாடு இன்று இருக்குமே இரங்கல் இன்றாய் – சிந்தா:6 1502/2
பாடு வண்டு இருந்த அன்ன பல் கலை அகல் அல்குல் – சிந்தா:9 1996/1
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மா மலை – சிந்தா:10 2112/1
கூகை கோயில் பகல் குழற கொற்ற முரசம் பாடு அவிந்து – சிந்தா:10 2173/3
பாடு வண்டொடு பறவையும் நடுக்குறும் காப்பின் – சிந்தா:12 2379/2
இமைத்த கண் விழித்தல் அன்றி இறந்து பாடு எய்துகின்றாம் – சிந்தா:13 2617/3
பண்ணார் பணை முழவம் பாடு அவிந்து பல் மணி யாழ் மழலை நீங்கி – சிந்தா:13 2967/1

TOP


பாடு-மின் (1)

அன்பு ஒட்டி எமக்கு ஓர் கீதம் பாடு-மின் அடித்தியாரும் – சிந்தா:9 2045/1

TOP


பாடுக (1)

வளையவள் எழாலின் மைந்தர் பாடுக வல்லை என்றாள் – சிந்தா:3 651/4

TOP


பாடுகின்றாள் (1)

தோடு அலர் கோதை கீதம் துணிவினில் பாடுகின்றாள் – சிந்தா:7 1697/4

TOP


பாடுகின்றான் (3)

உருகின மரமும் கல்லும் ஓர்த்து எழீஇ பாடுகின்றான் – சிந்தா:3 723/4
பண்பு கொள் குணம் கொள் கீதம் பாணியில் பாடுகின்றான் – சிந்தா:5 1241/4
நனை கொள் போது வேய்ந்து நாதன் பாடுகின்றான் – சிந்தா:6 1417/4

TOP


பாடுதும் (1)

பாடுதும் பாவை பொற்பே பற்றி மற்று எமக்கு நல்கின் – சிந்தா:9 2046/1

TOP


பாடும் (6)

தங்கு தேன் அரவ யாழின் தான் இருந்து ஆந்தை பாடும்
இங்கு நம் இடரை தீர்ப்பான் இளையவன் உளன் மற்று என்றான் – சிந்தா:5 1281/3,4
கறங்கு இசை வண்டு பாடும் கோதை நீ கவலல் என்றாள் – சிந்தா:6 1535/4
நனை குடைந்து உண்டு தேக்கி நன் மணி வண்டு பாடும்
புனை கடி மாலை மாதர் திறத்து இது மொழிந்து விட்டார் – சிந்தா:9 2071/3,4
பாண் குலாய் வண்டு பாடும் படு கணை மறந்து காமன் – சிந்தா:12 2443/3
பண்-பால் வரி வண்டும் தேனும் பாடும் பொழில் பிண்டி – சிந்தா:13 2600/3
பொறி வரி வண்டு பாடும் பூம் சுண்ணம் நிறைந்த பொன் செப்பு – சிந்தா:13 3047/2

TOP


பாடுமே (1)

கரிகை உலகு உணர் கடவுள் பாடுமே – சிந்தா:6 1466/4

TOP


பாடுவல் (1)

பட்ட வாள் நுதலினாய்க்கு பாடுவல் காமன் தந்த – சிந்தா:9 2047/3

TOP


பாடை (1)

முட்டு இலா மூ_அறு பாடை மாக்களால் – சிந்தா:1 93/2

TOP


பாண் (5)

தீம் குயில் மணந்து தேன் துஞ்ச வண்டு பாண் செய – சிந்தா:1 149/1
எண் இல் பன் மலர் கஞலி இன வண்டு பாண் முரன்று உளதே – சிந்தா:7 1566/4
பயிர்ப்பு அற சிறகால் புல்லி பணிந்து பாண் செய்தது அன்றே – சிந்தா:7 1624/4
பனி பிறை பூணினான் தன் பாண் வலை சென்று பட்டாள் – சிந்தா:9 2040/4
பாண் குலாய் வண்டு பாடும் படு கணை மறந்து காமன் – சிந்தா:12 2443/3

TOP


பாண்குலாய் (1)

பாண்குலாய் படுக்கல் வேண்டா பைங்கிளி பூவை என்னும் – சிந்தா:12 2515/1

TOP


பாண்டில் (5)

பக்கத்தால் கவிழியவாய் மேல் பிறங்கா பாண்டில் ஆ – சிந்தா:1 175/1
மன் இயல் பாண்டில் பண்ணி மடந்தை கோல் கொள்ள வையம் – சிந்தா:9 2054/3
புண்ணார் புனை குழலும் ஏங்கா புனை பாண்டில் இரங்கா வான் பூம் – சிந்தா:13 2967/2
சுரந்தன சுடர் மணி பாண்டில் என்பவே – சிந்தா:13 2999/4
மண் கனிந்த பொன் முழவ மழையின் விம்ம மா மணி யாழ் தீம் குழல்கள் இரங்க பாண்டில்
பண் கனிய பாவைமார் பைம்பொன் தோடும் குண்டலமும் தாம் பதைப்ப இருந்து பாட – சிந்தா:13 3138/1,2

TOP


பாண்டிலும் (1)

திரு மணி முழவமும் செம்பொன் பாண்டிலும்
அரு மணியின் குரல் அரவம் செய்தவே – சிந்தா:8 1940/3,4

TOP


பாண்டிலொடு (1)

மணிசெய் வீணை மழலை குழல் பாண்டிலொடு
அணி செய் கோதையவர் பாடிய கீதம் – சிந்தா:12 2480/1,2

TOP


பாணி (6)

பஞ்சி மெல் விரலில் பாணி பண் ஒலி பவழ செ வாய் – சிந்தா:1 110/2
பந்து புடை பாணி என பாயும் கலி மான் தேர் – சிந்தா:3 846/3
பாடு பாணி முகம் எனும் பான்மையின் – சிந்தா:4 948/1
பாணி யாழ் கனியும் வென்ற பைம் கிளி மழலை தீம் சொல் – சிந்தா:6 1500/2
பாழியால் பிறரை வேண்டேம் பணிப்பதே பாணி என்றான் – சிந்தா:8 1929/4
செரு செய்து திளைத்து போரில் சிலம்பு ஒலி கலந்த பாணி
அரி பறை அனுங்க ஆர்க்கும் மேகலை குரலோடு ஈண்டி – சிந்தா:9 2082/2,3

TOP


பாணியர் (1)

பாலிகை இடை அற பிடித்த பாணியர்
சாலிகை உடம்பினர் தறுகணாளரே – சிந்தா:10 2217/3,4

TOP


பாணியில் (1)

பண்பு கொள் குணம் கொள் கீதம் பாணியில் பாடுகின்றான் – சிந்தா:5 1241/4

TOP


பாணு (1)

பாணு வண்டு அரற்றும் கோல சிகழிகை படியும் நோக்கி – சிந்தா:12 2447/3

TOP


பாத்தரும் (2)

பாத்தரும் பசும்பொன்னின் மாடத்து உச்சி மேல் – சிந்தா:1 87/1
பாத்தரும் பசும்பொன் தாலம் பரப்பிய பைம்பொன் பூமி – சிந்தா:1 398/3

TOP


பாத்தன (1)

பாத்தன பண்ணவர் சீலம் என்பவே – சிந்தா:13 2818/4

TOP


பாத்தில் (1)

பாத்தில் சீர் பதுமுகன் படிவ ஒற்றாளர் சொற்கு – சிந்தா:7 1845/1

TOP


பாத (2)

நனை மலர் பிண்டி நாதன் நலம் கிளர் பாத மூலம் – சிந்தா:3 511/3
பாத கமலம் தொழுவேங்கள் பசை யாப்பு அவிழ பணியாயே – சிந்தா:5 1242/4

TOP


பாதத்து (2)

பரியகம் சிலம்பு பைம்பொன் கிண்கிணி ஆர்ந்த பாதத்து
அரிவையர் ஆடல் மிக்கார் அரு மணி வீணை வல்லார் – சிந்தா:9 2079/1,2
இல மலர் பஞ்சி பாதத்து எழில் முடி தீட்டினானே – சிந்தா:13 2641/4

TOP


பாதம் (25)

பொன் அவிர் கழல் கொள் பாதம் பொழி மழை தட கை கூப்ப – சிந்தா:3 542/3
அடி கலம் அரற்ற ஏகி அரும் பெறல் தாதை பாதம்
முடி கலம் சொரிய சென்னி இறைஞ்சலும் முரிந்து மின்னு – சிந்தா:3 562/1,2
தெள் நிற சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி பாதம் சேர்த்தி – சிந்தா:3 624/3
பரி அகம் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி பாதம் சேர்த்தி – சிந்தா:3 674/3
செய்த அ பாவம் எல்லாம் தீர்த்திடும் தீர்த்தன் பாதம்
எய்திய சேடம் கூவித்து இறைஞ்சுபு தொழுது வாழ்த்தி – சிந்தா:3 821/1,2
பனி கதிர் பகை மலர் பாதம் சேர்ந்ததே – சிந்தா:4 1020/4
அ மலை அரண பாதம் என்ப அதன் தாள் வாய் தோன்றும் – சிந்தா:5 1177/2
திண் புகழ் அறிவன் பாதம் திருந்து கைத்தலத்தின் ஏற்றி – சிந்தா:5 1241/3
வென்றவன் பாதம் சேர்ந்து வீட்டு நன்னெறியை பெற்றார் – சிந்தா:6 1437/3
தாவா தவம் என்றார் தண் மதி போல் முக்குடை கீழ் தாதை பாதம்
பூவே புகை சாந்தம் சுண்ணம் விளக்கு இவற்றால் புனைதல் நாளும் – சிந்தா:6 1547/2,3
முட்டாத இன்ப புதா திறக்கும் தாள் உடைய மூர்த்தி பாதம்
எட்டானும் பத்தானும் இல்லாதார்க்கு இ உலகில் இன்பமே போல் – சிந்தா:6 1549/2,3
தரவந்த பயத்தினால் இ தாமரை பாதம் நீங்கி – சிந்தா:7 1728/2
சொல்லிய என்னை நோக்கி துளங்கல் நும் அடிகள் பாதம்
புல்ல யான் புணர்ப்பல் என்று பொழுது போய் பட்ட பின்றை – சிந்தா:7 1747/1,2
குணத்தொடு மலிந்த பாதம் குறுக யாம் கொணர்ந்த பின்றை – சிந்தா:7 1817/2
செறி தவ விசயை பாதம் சென்னியின் வணங்கி மீண்டு – சிந்தா:7 1818/2
தலை வைத்தது அம்பு தானும் தரணி மேல் பாதம் வைத்தான் – சிந்தா:10 2190/4
நடை சிறு பாதம் கோல மணி விரல் அணிந்து நாகத்து – சிந்தா:12 2445/3
பாதம் நோக்கிய பால் மதி வாள் முகம் – சிந்தா:12 2498/3
தங்கா விருப்பின் தம் பெருமான் பாதம் முடி தீட்டி – சிந்தா:13 2608/2
துறந்த இ நங்கைமார் தம் தூ மலர் அனைய பாதம்
உறைந்த என் சென்னி போதின் மிசைய என்று ஒப்ப ஏத்தி – சிந்தா:13 2649/1,2
அரும்பு உலாய் அலர்ந்த அம் மென் தாமரை அனைய பாதம்
விரும்பி யான் வழிபட்டு அன்றோ வாழ்வது என் வாழ்க்கை என்றான் – சிந்தா:13 2902/3,4
விட்டு அலர் தாமரை பாதம் வீங்கு இருள் – சிந்தா:13 3041/2
நின்ற பற்று ஆர்வம் நீக்கி நிருமலன் பாதம் சேரின் – சிந்தா:13 3105/3
அம் தாமரை ஆள் அகலத்தவன் பாதம் ஏத்தி – சிந்தா:13 3144/2
மொய் வினை இருள் கண் போழும் முக்குடை மூர்த்தி பாதம்
கைவினை செய்த சொல் பூ கைதொழுது ஏத்தினனே – சிந்தா:13 3145/3,4

TOP


பாதமே (1)

சீர் அணி மாதவர் செழும் பொன் பாதமே – சிந்தா:13 2892/4

TOP


பாதாலம் (2)

பாதாலம் எல்லா நிறைத்திடுவல் பைம் தாரோய் – சிந்தா:2 481/2
முத்து உமிழ் திரைகள் அங்கம் மொய் கொள் பாதாலம் முத்தீ – சிந்தா:12 2462/1

TOP


பாதிரி (2)

நித்தில பந்துடன் ஈன்று பாதிரி
ஒத்த பூ உடற்றிய நாவின் நாகினால் – சிந்தா:1 52/1,2
ஆடை பூத்தன பாதிரி வெண்கடம்பு பந்து அணிந்தவே – சிந்தா:7 1650/4

TOP


பாந்தள் (1)

கான்-இடை பாந்தள் கண்படுப்பன துயில் எழ – சிந்தா:8 1900/3

TOP


பாம்பால் (1)

பாம்பால் என்ன வெருவி பைம்பொன் தோடு கழல – சிந்தா:4 924/3

TOP


பாம்பின் (3)

உறைகின்ற காலத்து அறம் கேட்டு உரும் உற்ற பாம்பின்
அறிவன் அடி கீழ் அரசு அஞ்சி துறந்தவாறும் – சிந்தா:0 27/3,4
சொல் அரும் சூல் பசும் பாம்பின் தோற்றம் போல் – சிந்தா:1 53/1
பகைவர் உள்ளமும் பாம்பின் படர்ச்சியும் – சிந்தா:7 1816/1

TOP


பாம்பினோடும் (1)

கேழ் கிளர் எரி கண் பேழ் வாய் கிளர் பெரும் பாம்பினோடும்
சூழ் கதிர் குழவி திங்கள் துறுவரை வீழ்வதே போல் – சிந்தா:10 2298/1,2

TOP


பாம்பு (13)

பாம்பு பைத்து அனைய அல்குல் பல் கலை மிழற்ற ஏகி – சிந்தா:3 561/3
ஆடும் பாம்பு என புடை அகன்ற அல்குல் மேல் – சிந்தா:4 1007/1
ஊழ் திரை பாம்பு சேர்ந்த ஒளி மிகு பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:4 1138/4
பதுமையை பாம்பு தீண்டிற்று என்றலும் பையுள் எய்தி – சிந்தா:5 1273/1
பாம்பு எழ பாம்பு கொண்டால் பகவற்கும் அரிது தீர்த்தல் – சிந்தா:5 1280/1
பாம்பு எழ பாம்பு கொண்டால் பகவற்கும் அரிது தீர்த்தல் – சிந்தா:5 1280/1
வீழ்ந்து வெண் மழை தவழும் விண் உறு பெரு வரை பெரும் பாம்பு
ஊழ்ந்து தோல் உரிப்பன போல் ஒத்த மற்று அவற்று அருவி – சிந்தா:7 1560/1,2
பாம்பு பைத்து ஆங்கு அனைய பவழ பட அரவு அல்குலார் – சிந்தா:7 1656/2
பரிவொடு கவல வேண்டா பாம்பு அவன் கலுழன் ஆகும் – சிந்தா:8 1925/3
பண் கொண்ட சொல்லார் தொழ பாம்பு அணை அண்ணல் போல – சிந்தா:11 2353/3
பாம்பு உடைய நோக்கி பதுமை பவள வாய் – சிந்தா:13 2958/2
பற்று ஆர்வம் செற்றம் முதலாக பாம்பு உரி போல் – சிந்தா:13 3039/1
பார் கடல் பருகி மேகம் பாம்பு இனம் பதைப்ப மின்னி – சிந்தா:13 3071/1

TOP


பாம்பும் (2)

தோற்றமுறு பேய் களிறு துற்று பெரும் பாம்பும்
கூற்றம் அன கழுகு தொடர் குந்தமொடு கோண்மா – சிந்தா:1 101/3,4
படும் குரல் தரும் இது பாம்பும் அல்லவும் – சிந்தா:5 1218/2

TOP


பாம்புரி (2)

பன் மலர் கிடங்கு சூழ் பசும்பொன் பாம்புரி
கன்னி மூதெயில் கடல் உடுத்த காரிகை – சிந்தா:5 1250/2,3
அகழ் கிடங்கு அம் துகில் ஆர்ந்த பாம்புரி
புகழ் தகு மேகலை நாயில் பூண் முலை – சிந்தா:6 1444/1,2

TOP


பாய் (19)

பழம் கொள் தெங்கு இலை என பரந்து பாய் புனல் – சிந்தா:1 40/1
பால் அருவி திங்கள் தோய் முத்த மாலை பழிப்பின் நெடும் குடை கீழ் பாய் பரி மான் தேர் – சிந்தா:1 291/1
பொன் தவழ் களிறு பாய் மா புன மயில் குஞ்சி பிச்சம் – சிந்தா:2 437/3
ஆடு கொடி உச்சி அணி கூம்பின் உயர் பாய் மூன்று – சிந்தா:3 501/1
பல் வினை பவள பாய் கால் பசு மணி இழிகை வம்பு ஆர் – சிந்தா:3 558/1
ஐம் கதி கலின பாய் மா சிறிது போர் களை ஈது என்பார் – சிந்தா:3 784/1
முருக்கி தேர் தட கை-தன்னால் முழங்கி பாய் மாக்கள் காலின் – சிந்தா:3 807/2
ஆலி இவண் குருகு பாய் தடங்கள் ஆனவே – சிந்தா:3 830/4
துள்ளு தூம கயிற்றில் பாய் செய்து உயரி நிதியம் – சிந்தா:4 929/3
படம் விரி நாகம் செற்று பாய் தரு கலுழன் போல – சிந்தா:4 980/1
பாலவர் பிறரும் ஈண்டி பாய் புலி இனத்தின் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:4 1144/4
சிலம்பு பாய் வருடையொடு உகளும் சென்னி நீள் – சிந்தா:5 1238/3
பருகி பாய் இருள் நிற்பின் அறாது என – சிந்தா:5 1368/1
பல் கதிர் பருதி போல பாய் இருள் ஏகினானே – சிந்தா:6 1505/4
குருகு பாய் தடம் ஆக அழும்-கொலோ – சிந்தா:7 1629/4
அந்தரத்து இவர்ந்த பாய் மா அரும் பொன் தார் அரவத்தாலே – சிந்தா:7 1819/4
வஞ்சம் இல் மறவர் வாள் மிளிர்ந்து பாய் குருதியுள் – சிந்தா:7 1828/2
பண்ணார் களிறே போல் பாய் ஓங்கு உயர் நாவாய் – சிந்தா:13 2793/1
சொரி மது மாலை சாந்தம் குங்குமம் சுண்ணம் தேம் பாய்
விரி புகை விளக்கு விண்ணோர் ஏந்த மற்று உறையும் அன்றே – சிந்தா:13 3118/3,4

TOP


பாய்த்தி (2)

வெந்து எரி பசும்பொன் வெள்ளி பளிங்கொடு பவளம் பாய்த்தி
கந்து எரி மணியில் செய்த கன்னியா மாடம் எய்தி – சிந்தா:3 585/2,3
தவழ் கதிர் முத்தம் பாய்த்தி தன் கையால் தீண்டி நல் நாள் – சிந்தா:5 1268/2

TOP


பாய்தரு (1)

பால் நிலா கதிர் பாய்தரு பள்ளியே – சிந்தா:13 2669/4

TOP


பாய்தல் (3)

மழுங்க மேல் சென்று பாய்தல் மற புலி-தனக்கும் ஆமோ – சிந்தா:3 752/2
பொங்கி மீது எழுந்து போய் பிறழ்ந்து பாய்தல் இன்றியே – சிந்தா:8 1953/3
பஞ்சி கொண்டு எழுதப்பட்ட சீறடி பாய்தல் உண்ட – சிந்தா:10 2300/2

TOP


பாய்தலின் (2)

மேல் செல பாய்தலின் வெரீஇய வண்டு இனம் – சிந்தா:1 47/2
பைம் தொடி படா முலை குளிப்ப பாய்தலின்
மைந்தன தார் குழைந்து உடைய வாய் திறந்து – சிந்தா:6 1493/2,3

TOP


பாய்ந்த (6)

மொட்டு உலாய் முலைகள் பாய்ந்த அகலத்து சரங்கள் மூழ்க – சிந்தா:3 772/3
குட வரை நெற்றி பாய்ந்த கோளரி போன்று வேழத்து – சிந்தா:4 980/3
தெள் அறல் யாறு பாய்ந்த திரை தவழ் கடலின் வெஃகி – சிந்தா:5 1387/1
அரு வரை நெற்றி பாய்ந்த ஆய் மயில் தோகை போல – சிந்தா:10 2269/2
ஏற்று மீன் இரிய பாய்ந்த எறி சுறா ஏறு போன்றான் – சிந்தா:10 2283/4
காதல் அம் சேற்றுள் பாய்ந்த மதி எனும் கலங்கல் நீரை – சிந்தா:13 2987/1

TOP


பாய்ந்தது (2)

பாய்ந்தது கலின மாவோ பறவையோ என்ன உட்கி – சிந்தா:3 787/1
பாய்ந்தது ஓர் புலியின் மற்று ஓர் பகட்டின் மேல் பாய்வித்தானே – சிந்தா:10 2258/4

TOP


பாய்ந்தவே (2)

ஏற்றிய மாலை தேன் இரிய பாய்ந்தவே – சிந்தா:1 47/4
பானல் மல்கி வெண் பால் அன்னம் பாய்ந்தவே – சிந்தா:12 2578/4

TOP


பாய்ந்திட (1)

பேது செய் பிணி பெரும் புலி பாய்ந்திட பிணம் ஆம் – சிந்தா:13 2759/3

TOP


பாய்ந்திடலின் (1)

குஞ்சரங்கள் பாய்ந்திடலின் குமிழிவிட்டு உமிழ் குருதி – சிந்தா:10 2239/3

TOP


பாய்ந்திடுகு (1)

பைம்பொன் முடியான் பட பாய்ந்திடுகு என்று பாய்வான் – சிந்தா:10 2321/3

TOP


பாய்ந்து (26)

நிலத்து-இடை பாய்ந்து அவை பிறழும் நீரவே – சிந்தா:1 46/4
பாடு சால் கயிற்றில் பாய்ந்து பல் கலன் ஒலிப்ப போந்து – சிந்தா:1 66/3
கொலை மருப்பு இரட்டைகள் குளிப்ப பாய்ந்து இரு – சிந்தா:1 82/2
கொன்று அவன் வேழம் வீழ்ப்ப மற்ற போர் களிற்றில் பாய்ந்து
நின்ற மா மள்ளர்க்கு எல்லாம் நீள் முடி இலக்கம் ஆனான் – சிந்தா:1 286/3,4
உழலை பாய்ந்து உலா முன்றில் பள்ளியுள் – சிந்தா:2 422/3
நிரை இடறி பாய்ந்து இரிய ஏகியது மாதோ – சிந்தா:3 502/4
குருமித்து மதலை பொங்கி கூம்பு இற பாய்ந்து வல்லே – சிந்தா:3 512/2
ஊசல் பாய்ந்து ஆடி காதில் குண்டலம் இலங்க நின்றாள் – சிந்தா:3 550/3
வீழ் மணி வண்டு பாய்ந்து மிதித்திட கிழிந்த மாலை – சிந்தா:3 728/1
நீள் கயம் பாய்ந்து அது நீந்துதலோடும் – சிந்தா:4 936/4
வாள் உழலை பாய்ந்து இளைய வள நாகிட்டு இனம் என்னும் – சிந்தா:5 1226/1
தொல்லை நிறம் கருகி தும்பி பாய்ந்து துகைத்தனவே – சிந்தா:5 1228/4
கலங்க பாய்ந்து உடன் ஆடுநர் காதலின் – சிந்தா:5 1319/3
இரு கண் நீரும் இடை முலை பாய்ந்து உக – சிந்தா:7 1629/3
மருப்புற கந்து பாய்ந்து முழங்கும் மால் களிறு போல – சிந்தா:7 1857/2
அண்ணல் அம் குன்றின் மேல் வருடை பாய்ந்து உழக்கலின் – சிந்தா:8 1899/1
வருக்கையின் கனி-தொறும் வானரம் பாய்ந்து உராய் – சிந்தா:8 1903/1
முருகு உடை மார்பின் பாய்ந்து முழு மெயும் நனைப்ப மாதர் – சிந்தா:8 1911/3
முழை உறை சிங்கம் பொங்கி முழங்கி மேல் பாய்ந்து மை தோய் – சிந்தா:8 1928/3
பொன் மலர்ந்த கோதை பந்து பொங்கி ஒன்று போந்து பாய்ந்து
மின் மலர்ந்த வேலினான் முன் வீதி புக்கு வீழ்ந்ததே – சிந்தா:8 1957/3,4
படு மணி பைம்பொன் சூழி பகட்டு இனம் இரிய பாய்ந்து
கொடி நெடும் தேர்கள் நூறி கொய் உளை மாக்கள் குத்தி – சிந்தா:10 2145/1,2
பொன் வரை புலியின் பாய்ந்து பூமி மேல் தோன்றினானே – சிந்தா:10 2246/4
கயல் பாய்ந்து உகள கடி அன்னம் வெரீஇ – சிந்தா:13 2852/1
பாய்ந்து துகைப்ப கிழிந்த கூழை பனி தாமரை சூழ் பகல் கோயிலே – சிந்தா:13 2860/4
பரப்பின்-இடை பாய்ந்து குளம் ஆய் பால் ஆர் படா முலையை – சிந்தா:13 2944/3
தம் புனத்து எறி மா மணி சந்து பாய்ந்து
உம்பர் மீன் என தோன்றும் ஓர்பால் எலாம் – சிந்தா:13 3066/3,4

TOP


பாய்மா (9)

வேல் கடல் தானை பாய்மா விளங்கு ஒளி இவுளி திண் தேர் – சிந்தா:7 1858/2
திண் நுக புரவி திண் தேர் விரைந்தன நிரந்த பாய்மா
மண்ணகம் மலிர காலாள் கடல் கிளர்ந்து எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:7 1859/3,4
பால் நிற கவரி நெற்றி பசுங்கிளி நிறத்த பாய்மா
தானுறப்பண்ணி திண் தேர் தம்பி கோல் கொள்ள ஏறி – சிந்தா:7 1860/1,2
ஊன்றினார் பாய்மா ஒளி மதி கதிர் போல் சந்தனம் ஒருங்கு மெய் புதைத்தே – சிந்தா:10 2106/4
பைம் கதிர் கொட்டை கவரி சூழ்ந்து அணிந்த பகரின் அ தொகையன பாய்மா – சிந்தா:10 2157/4
படு மழை துளியின் பாய்மா பரந்தன நிரந்த பொன் தேர் – சிந்தா:12 2525/3
அலை மணி கவரி மான் தேர் அடு களி யானை பாய்மா
நிலம் நெளி கடல் அம் தானை நிரந்து பூ சுமப்ப மன்னன் – சிந்தா:13 2641/1,2
பணியார் கமழ் கடாத்து அண்ணல் அரசுவா பண்ணார் பாய்மா
இணையாதும் இல்லாத கண்ணீர் வீழ்த்து உண்ணா நின்று இனைந்ததாமே – சிந்தா:13 2968/3,4
ஒளிறு தேர் ஞானம் பாய்மா இன் உயிர் ஓம்பல் ஓடை – சிந்தா:13 3074/1

TOP


பாய்வதே (1)

கங்கை மா கடல் பாய்வதே போன்று காளை தன் கார் முகம் – சிந்தா:10 2309/1

TOP


பாய்வன (4)

வாடு வள்ளை மேல் எலாம் வாளை ஏற பாய்வன
பாடு சால் கயிற்றில் பாய்ந்து பல் கலன் ஒலிப்ப போந்து – சிந்தா:1 66/2,3
ஆள் பெறா திரிதர அஞ்சி பாய்வன
மோட்டு இறா பனி கிடங்கு உழக்க மொய்த்து எழுந்து – சிந்தா:1 95/2,3
வனம் அது வாள் என வாளை பாய்வன
மனம் மகிழ் பெரும் தடம் வலத்து இட்டு ஏகுதி – சிந்தா:5 1180/2,3
விலங்கு பாய்வன விடு கணை விலக்குவ கலிமா – சிந்தா:7 1770/4

TOP


பாய்வார் (1)

தானக மாடம் ஏறி தையலார் ததும்ப பாய்வார்
வானகத்து இழியும் தோகை மட மயில் குழாங்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:13 2658/1,2

TOP


பாய்வான் (3)

முனம் புக அடக்கி பின் போந்து இருந்து பாய்வான் அமைந்த – சிந்தா:7 1750/3
பைம்பொன் முடியான் பட பாய்ந்திடுகு என்று பாய்வான்
செம்பொன் உலகின் இழிகின்ற ஓர் தேவன் ஒத்தான் – சிந்தா:10 2321/3,4
சீவகன் என்னும் செம் நீர் பவள மா கடலுள் பாய்வான்
பூ உந்தி அமுத யாறு பூம் கொடி நுடங்க போந்து – சிந்தா:12 2460/2,3

TOP


பாய்வித்தானே (2)

கொன் நிற களிற்றின் நெற்றி கூந்தல்மா பாய்வித்தானே – சிந்தா:10 2257/4
பாய்ந்தது ஓர் புலியின் மற்று ஓர் பகட்டின் மேல் பாய்வித்தானே – சிந்தா:10 2258/4

TOP


பாய (25)

மடை அவிழ்ந்த வெள்ளி இலை வேல் அம்பு பாய மணி செப்பகம் கடைகின்றவே போல் – சிந்தா:1 293/1
படை அவிழ்ந்த கண் பனி நீர் பாய விம்மா பரு முத்த நா மழலை கிண்கிணியினார் – சிந்தா:1 293/3
பாய மாரி போல் பகழி சிந்தினார் – சிந்தா:2 421/3
மொய் கொள் முலை பாய முகை விண்டு அலர்ந்த தாரான் – சிந்தா:3 589/4
பாய திரை முத்த மணல் பரந்து பயின்று உளதே – சிந்தா:3 595/4
கண்ணின் நீர் முலை பாய கலங்கினாள் – சிந்தா:3 760/3
தான் கொள பாய ஓடி சாந்து கோய் புகிய செல்வ – சிந்தா:3 764/2
படா களி இள முலை பாய விண்ட தார் – சிந்தா:4 916/2
போது ஆர் குழலாள் புணர் மென் முலை பாய
தாது ஆர் கமழ் தார் மது விண்டு துளிப்ப – சிந்தா:4 1066/2,3
கட்டியங்காரன் என்னும் கழுதை நம் புலியை பாய
ஒட்டி இஃது உணரலாமே உரைவல்லை அறிக என்றான் – சிந்தா:4 1134/3,4
வண்டு சேர்ந்த குழலாள் வரும் முலைகள் பாய வண் தார் – சிந்தா:7 1655/2
பொரு கயல் உகளி பாய பூம் சிறை குமரி அன்னம் – சிந்தா:7 1854/1
குலாய் தலை கிடந்து மின்னும் குவி முலை பாய வெய்தாய் – சிந்தா:8 1950/3
குழவி வெண் திங்கள் கோட்டின் மேல் பாய குளிர் புனல் சடை விரித்து ஏற்கும் – சிந்தா:10 2105/1
உற்றவன் களிற்றில் பாய தோன்றுவான் உதயத்து உச்சி – சிந்தா:10 2255/3
நித்தில மணி வண்டு என்னும் நெடு மத களிறு பாய
முத்து உடை மருப்பு வல்லே உடைந்து முத்து ஒழுகு குன்றின் – சிந்தா:10 2276/1,2
மை ஆர்ந்த கண்ணீர் மணி பூண் முலை பாய விம்மா – சிந்தா:11 2338/3
புனிற்று பால் பிலிற்றி தேமா வடு இறுத்து ஆங்கு பாய
நுனித்து கண் அரக்கி நோக்காது ஒசிந்து நின்றார்கள் அன்றே – சிந்தா:12 2541/2,3
வலையவர் முன்றில் பொங்கி வாள் என வாளை பாய
சிலையவர் குரம்பை அம் கண் மான் இனம் சென்று சேப்ப – சிந்தா:12 2583/1,2
கூந்தலை ஒரு கை ஏந்தி குங்கும தாரை பாய
பூம் துகில் ஒரு கை ஏந்தி புகும் இடம் காண்டல் செல்லார் – சிந்தா:13 2660/1,2
ஒன்பது முகத்தின் ஓடி உறு வலி அகலம் பாய
பொன் படு சுணங்கு போர்த்த பொங்கு இள முலையில் தூவான் – சிந்தா:13 2664/2,3
ஊளை கொண்டு ஓடுகின்றார் உள் அடி ஊசி பாய
தாள் ஒற்றி தப்பி வீழ்ந்தார் தறி வலை மானின் பட்டார் – சிந்தா:13 2768/3,4
இலங்கு பொன் கலசம் அன்ன எரி மணி முலைகள் பாய
கலந்தனர் சென்ற பின் நாள் கதிர் கழன்று இருந்த வெய்யோன் – சிந்தா:13 2809/2,3
கயல் இனம் உகளி பாய முல்லை அம் பொதும்பில் காமர் – சிந்தா:13 3042/1
தேம் பாய சாந்தம் மெழுகி கலன் தேறல் மாலை – சிந்தா:13 3046/2

TOP


பாயப்பட்ட (1)

ஆளியால் பாயப்பட்ட அடு களி யானை போல – சிந்தா:13 2882/1

TOP


பாயல் (2)

பை நாக பள்ளி மணி வண்ணனின் பாயல் கொண்டு – சிந்தா:0 17/1
பற்றா மன்னன் நகர் புறமால் பாயல் பிணம் சூழ் சுடுகாடால் – சிந்தா:1 310/1

TOP


பாயலின் (1)

பாவை பேதுற பாயலின் நீங்கி நீ – சிந்தா:5 1364/2

TOP


பாயவாறும் (1)

தண் பால் மதி தோய் குடை தண் நிழல் பாயவாறும் – சிந்தா:0 26/4

TOP


பாயினாரும் (1)

அம் கான் முலையின் அரும் பால் வர பாயினாரும்
பைம் காசும் முத்தும் பவழத்தொடு பைம்பொன் ஆர்ந்த – சிந்தா:11 2341/2,3

TOP


பாயும் (4)

பெண் எனும் உழலை பாயும் பெரு வனப்பு உடைய நம்பி – சிந்தா:3 713/2
பந்து புடை பாணி என பாயும் கலி மான் தேர் – சிந்தா:3 846/3
எண்திசையோரும் எள்க குஞ்சரம் இரிய பாயும்
ஒண் திறல் சிங்கம் அன்ன கதழ் ஒளி உடற்சி கண்டேன் – சிந்தா:7 1749/3,4
வயல் வளர் கரும்பில் பாயும் மகதநாடு என்பது உண்டே – சிந்தா:13 3042/4

TOP


பார் (28)

பா வீற்றிருந்த கலை பார் அற சென்ற கேள்வி – சிந்தா:1 30/3
பந்தொடு சிவிறியில் சிதற பார் மிசை – சிந்தா:1 86/3
பார் கெழு நூல் விதியால் பயன் தான் தெரிந்து – சிந்தா:1 224/3
பார் உடை பனி கடல் சுடுவது ஒத்து உலம்பினான் – சிந்தா:1 274/4
பார் கண் எழுந்த துகளால் பகல் மாய்ந்தது அன்றே – சிந்தா:2 444/4
பார் செல செல்ல சிந்தி பைம்_தொடி சொரிந்த நம்பன் – சிந்தா:2 469/3
பாழி நம் படை மேல் அது இ பார் எலாம் – சிந்தா:3 762/1
பார் மிசை உலகம் ஏத்தும் படுகளம் கண்டு பற்றார் – சிந்தா:3 817/1
பார் கெழு பைம்பொன் தன்னால் பண்ணவன் உருவம் ஆக்கி – சிந்தா:3 820/1
பார் கெழு பழு மர பறவை ஒத்தவே – சிந்தா:3 828/4
பைம்பொன் நீள் உலகு அன்றி இ பார் மிசை – சிந்தா:4 877/1
பார் எலாம் அறிய நின்று படா முரசு ஆர்ப்ப தீ வேட்டு – சிந்தா:7 1687/3
பார் மலி பரவை தானை பரப்பு-இடை பறப்பதே போல் – சிந்தா:7 1862/1
பார் தோன்ற நின்ற பகையை செறல்-பாலை என்றாள் – சிந்தா:8 1931/4
பார் நனை மதத்த பல் பேய் பருந்தொடு பரவ செல்லும் – சிந்தா:10 2219/1
பார் பிணி கறையின் நீங்க படா முரசு அறைவி என்றான் – சிந்தா:11 2372/4
பார் இடம் பரவ நாட்டி அவனது சரிதை எல்லாம் – சிந்தா:12 2573/3
பட்டம் எண்மரும் பார் தொழ எய்தினார் – சிந்தா:12 2575/4
பண்டை ஊழியின் பார் மலி உற்றதுவே – சிந்தா:12 2581/4
பார் ஏந்தி செல்லும் நாள் பட்டதாம் நாம் பகர்வதே – சிந்தா:13 2599/4
பார் கெழு நிலத்துள் நாறி பல் புகழ் ஈன்று பின்னால் – சிந்தா:13 2632/3
பார் துளும்ப முழங்கலின் பல் கலை – சிந்தா:13 2672/2
பழித்தன ஒழித்தல் சீலம் பார் மிசை அவர்கட்கு என்றான் – சிந்தா:13 2822/4
பட்டது பகுத்து உண்பார் இ பார் மிசை இல்லை கண்டீர் – சிந்தா:13 2925/2
பாங்கு இலா இருளை ஈன்று பார் மறைத்து இட்டதாலோ – சிந்தா:13 2955/2
பார் நிறை அடிசில் பள்ளி தளியொடு சாலை எல்லாம் – சிந்தா:13 2971/3
பார் முழங்கு தெண் திரை போல் செல்வம் தம் பாலர்க்கு ஈந்து – சிந்தா:13 2981/3
பார் கடல் பருகி மேகம் பாம்பு இனம் பதைப்ப மின்னி – சிந்தா:13 3071/1

TOP


பார்க்கும் (3)

அரும் கயம் விசும்பில் பார்க்கும் அணி சிறு சிரலை அஞ்சி – சிந்தா:3 626/1
பதம் பல பார்க்கும் சாயல் பாவை மற்று அநங்க மாலை – சிந்தா:12 2584/3
கொல் சின யானை பார்க்கும் கூர் உகிர் தறுகண் ஆளி – சிந்தா:13 2985/1

TOP


பார்த்தாய் (2)

இன் நகை முறுவல் பார்த்தாய் இன்று எமது ஆவி பார்த்தாய் – சிந்தா:13 2954/3
இன் நகை முறுவல் பார்த்தாய் இன்று எமது ஆவி பார்த்தாய்
மன்னிய மாலை வண்டார் மணி முடி வாழி என்பார் – சிந்தா:13 2954/3,4

TOP


பார்த்திப (1)

பல் சனம் பரிந்து நிற்ப பார்த்திப குமரன் சேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1683/3

TOP


பார்த்திவர் (1)

பலவும் மிக்கனர் தேவரின் பார்த்திவர் – சிந்தா:1 246/4

TOP


பார்த்து (3)

தன் துணைவி கோட்டியினின் நீங்கி தனி இடம் பார்த்து
இன் துணைவன் சேர்வான் இருந்தது-கொல் போந்தது-கொல் – சிந்தா:4 1035/1,2
இல் எலி பார்த்து நோக்கி இறப்பின் கீழ் இருத்தல் உண்டே – சிந்தா:13 2985/2
வடி மலர் நெடும் கணாரும் மைந்தரும் வரவு பார்த்து அங்கு – சிந்தா:13 3073/1

TOP


பார்ப்பன (1)

மைந்தரை பார்ப்பன மா மகள் மா குழாம் – சிந்தா:8 1902/1

TOP


பார்ப்பார் (2)

நன்பால் பசுவே துறந்தார் பெண்டிர் பாலர் பார்ப்பார்
என்பாரை ஓம்பேன் எனின் யான் அவன் ஆக என்றான் – சிந்தா:2 443/3,4
பாவம் இது நோவ உரையன்-மின் முது பார்ப்பார்
சாவர் தொடினே கடிது கண்ட வகை வண்ணம் – சிந்தா:9 2016/1,2

TOP


பார்ப்பான் (1)

நையும் இடை வெய்ய முலை நங்கை ஒரு பார்ப்பான்
உய்வது இலன் ஊழின் முது மூப்பினொடும் வந்தான் – சிந்தா:9 2017/2,3

TOP


பார்ப்பானாய் (1)

பங்கயமே போல்வாளை பார்ப்பானாய் பண் அணைத்து – சிந்தா:13 2962/3

TOP


பார்ப்பின் (1)

இயைந்து எழிலார் மணி ஆமை இளம் பார்ப்பின் கூன் புறம் போல் – சிந்தா:1 177/3

TOP


பார்ப்பு (7)

பொலிவு எய்த பூம் பொய்கை சிலம்பி பார்ப்பு எழ – சிந்தா:1 56/3
பைங்கிளி முன்கை மேல் கொண்டு பார்ப்பு எனும் – சிந்தா:1 94/3
சிறகரால் பார்ப்பு புல்லி திரு மயில் இருந்ததே போல் – சிந்தா:8 1917/1
தடம் சிறை அன்னம் குருகொடு நாரை பார்ப்பு இனம் ஓம்பு தண் மருதம் – சிந்தா:10 2102/3
பங்கய பனி தடம் சேர பார்ப்பு அனம் – சிந்தா:13 2859/2
இருந்தன போன்று இள அன்ன பார்ப்பு இனம் – சிந்தா:13 2861/2
அன்ன பார்ப்பு அன்று கொண்ட தடத்து-இடை விடுவித்து இட்டான் – சிந்தா:13 2880/3

TOP


பார்ப்புறாள் (1)

பணி தகு கோலமும் பந்தும் பார்ப்புறாள்
மணி கழங்கு ஆடலள் மாமை தான் விளர்த்து – சிந்தா:4 1026/1,2

TOP


பார்ப்பொடு (1)

பரித்தவை பழன நாரை பார்ப்பொடு மருதில் சேக்கும் – சிந்தா:7 1853/3

TOP


பார (2)

பார கூர் தறிகள் நட்டு பனை என பிளப்பர் மாதோ – சிந்தா:13 2771/4
பெரும் பார ஆடவர் போல் பெய் பண்டம் தாங்கி – சிந்தா:13 2784/2

TOP


பாரகம் (1)

பாரகம் கழுநர் போல பரூஉ தடி பலரும் ஏந்தி – சிந்தா:13 2771/1

TOP


பாரசூரவம் (1)

பாரசூரவம் பல்லவம் எனும் பதி பிறந்த – சிந்தா:10 2160/1

TOP


பாரத்தினாலும் (1)

கோதை பாரத்தினாலும் தன் நாணினும் – சிந்தா:12 2498/1

TOP


பாரம் (2)

வேட்டு இறை பாரம் எல்லாம் கட்டியங்காரன்-தன்னை – சிந்தா:2 475/3
பூண் உடை முலையின் பாரம் பொறுக்கலா சுளிவின் மேலும் – சிந்தா:12 2461/2

TOP


பாரமாய் (1)

பெரும் பாரமாய் பெரிது நைந்து நல் சூல் சலஞ்சலம் போல் நங்கை நலம் தொலைந்ததே – சிந்தா:1 231/4

TOP


பாரமும் (1)

தோளும் மென் முலை பாரமும் தொல் நலம் – சிந்தா:7 1628/2

TOP


பாராட்ட (2)

எவ்வாய் மருங்கும் இருந்து இரங்கி கூகை குழறி பாராட்ட
இவ்வாறு ஆகி பிறப்பதோ இதுவோ மன்னர்க்கு இயல் வேந்தே – சிந்தா:1 309/3,4
தணியார் கழனி விளையாடி தகை பாராட்ட தங்கினார் – சிந்தா:13 2699/4

TOP


பாரித்த (1)

பண்ணாறு சொல்லாள் முலை பாரித்த என்று நோக்க – சிந்தா:10 2134/2

TOP


பாரித்தானே (1)

நடத்துவான் அவனை நோக்கி நகா சிலை பாரித்தானே – சிந்தா:10 2285/4

TOP


பாரித்திட்ட (1)

பருகுவான் இவள் நலம் பாரித்திட்ட இ நகர் – சிந்தா:3 706/2

TOP


பாரித்து (1)

பாரித்து பைம்பொன் நாகர் உலகு இவண் வீழ்ந்ததே போல் – சிந்தா:12 2543/4

TOP


பாரித்தேன் (1)

பாரித்தேன் தரும நுண் நூல் வழக்கு அது ஆதல் கண்டே – சிந்தா:1 214/2

TOP


பாரில் (2)

பாரில் தேர் செலின் பழி பெரிது உடைத்து என நாணி – சிந்தா:10 2160/3
படை குழாம் பாரில் செல்லும் பால்கடல் பழித்த அன்றே – சிந்தா:13 3050/4

TOP


பாரின் (1)

பாவையே நோற்றனள் பாரின் மேல் என்மரும் – சிந்தா:7 1843/2

TOP


பாருள் (1)

பாருள் மன்னும் பழி பண்பனுக்கு இன்று விளைந்ததே – சிந்தா:4 1148/4

TOP


பால் (118)

பெண் பால் அமிர்தின் நலம் பெற்றதும் பொற்ப செங்கோல் – சிந்தா:0 26/3
தண் பால் மதி தோய் குடை தண் நிழல் பாயவாறும் – சிந்தா:0 26/4
புலத்து-இடை கவரி கன்று ஊட்ட போந்த பால்
நிலத்து-இடை பாய்ந்து அவை பிறழும் நீரவே – சிந்தா:1 46/3,4
பால் சுவை அறிந்து அவை பழன தாமரை – சிந்தா:1 47/1
மன்றல் நாறு இலஞ்சி மேய்ந்து மா முலை சுரந்த பால்
நின்ற தாரையால் நிலம் நனைப்ப ஏகி நீள் மனை – சிந்தா:1 69/1,2
கிள்ளையோடு பால் உணும் கேடு இல் பூவை பாடவே – சிந்தா:1 70/4
பால் நிலா சொரிந்து நல்லார் அணிகலம் பகலை செய்ய – சிந்தா:1 111/3
பால் அகத்து பதித்து அன்ன படியவாய் முனிவரையும் – சிந்தா:1 167/2
பால் நிற வண்ணன் நோக்கில் பழி உடைத்து என்று கண்டாய் – சிந்தா:1 209/2
தேன் என பால் என சில் அமிர்து ஊற்று என – சிந்தா:1 222/3
பால் அருவி திங்கள் தோய் முத்த மாலை பழிப்பின் நெடும் குடை கீழ் பாய் பரி மான் தேர் – சிந்தா:1 291/1
வீங்கு இள முலைகள் விம்மி திறந்து பால் பிலிற்ற ஆற்றாள் – சிந்தா:1 305/3
தீது இல ஆக என்று திரு முலை பால் மடுத்து – சிந்தா:1 318/2
பால் உடை அமிர்தம் பைம்பொன் கலத்து-இடை பாவை அன்ன – சிந்தா:1 354/1
ஆகம் ஈன்ற அம் முலை இன் பால் அமிர்து ஏந்த – சிந்தா:1 362/2
பால் நெறி பலவும் நீக்கி பருதி அம் கடவுள் அன்ன – சிந்தா:1 374/2
பால் நிற குருகின் ஆய்ந்து பண்ணவர் படிவம் கொண்டான் – சிந்தா:1 395/4
விரை விளையாடும் தாரோய் யான் என விரும்பி தீம் பால்
திரை விளை அமிர்தம் அன்ன கட்டுரை செல்க என்றான் – சிந்தா:1 397/3,4
பூ தின்று புகன்று சேதா புணர் முலை பொழிந்த தீம் பால்
நீத்து அற செல்ல வேவித்து அட்ட இன் அமிர்தம் உண்பான் – சிந்தா:1 398/1,2
புல்லு கன்று உளி பொழிந்து பால் படும் – சிந்தா:2 413/3
பால் வளைந்து இரவு செற்று பகலொடு மலைவது ஒத்தார் – சிந்தா:2 434/4
தன் பால் மனையாள் அயலான் தலை கண்டு பின்னும் – சிந்தா:2 443/1
இன் பால் அடிசில் இவர்கின்ற கை பேடி போலாம் – சிந்தா:2 443/2
வெண்ணெய் போன்று ஊறு இனியள் மேம் பால் போல் தீம் சொல்லள் – சிந்தா:2 480/1
சேதா நறு நெய்யும் தீம் பால் சுமை தயிரும் – சிந்தா:2 481/1
தாம் பால் படுத்த அமிர்தோ தட மாலை வேய் தோள் – சிந்தா:2 492/2
ஆம் பால் குடவர் மகளோ என்று அரிவை நைய – சிந்தா:2 492/3
பாகமே விழுங்கப்பட்ட பால் மதி போன்றது அன்றே – சிந்தா:3 526/4
பால் பரந்து அன்ன பட்டு ஆர் பூ அணை பசும்பொன் கட்டில் – சிந்தா:3 541/1
பால் படு காலம் வந்தால் பான்மை யார் விலக்குகிற்பார் – சிந்தா:3 554/4
பால் நிற பனி வரை மேல் நிறம் மிகுத்தன – சிந்தா:3 573/1
பால் வரை மணியும் பொன்னும் பற்பல கொண்டு புக்கு – சிந்தா:3 588/2
திரு நலம் மின்னு பொன் ஞாண் முகில் முலை மாரி தீம் பால்
ஒரு நலம் கவின் ஊட்ட உண்டு நோய் நான்கும் நீங்கி – சிந்தா:3 720/2,3
ஆன் தயிர் பால் நெயொடு அழகிதா நிறைத்து – சிந்தா:3 823/2
விளைவு அமை பண்டியின் வெறுத்தது ஆங்கு ஓர் பால் – சிந்தா:3 824/4
சனத்தினால் தகைத்து இடம் பெறாது தான் ஓர் பால் – சிந்தா:3 825/4
உவரியாய் சொரிந்து இடம் பெறாது தான் ஓர் பால் – சிந்தா:3 826/4
கொண்டவர் குழாம் பொலிவுற்றது ஆங்கு ஓர் பால் – சிந்தா:3 827/4
தீம் பால் பசியின் இருந்த செ வாய் சிறு பைங்கிளி தன் – சிந்தா:4 924/1
தீம் பால் அடிசில் அமிர்தம் செம்பொன் வண்ண புழுக்கல் – சிந்தா:4 928/1
ஆம் பால் அக்காரடலை அண் பல் நீர் ஊறு அமிர்தம் – சிந்தா:4 928/2
தீம் பால் அமிர்து ஊட்டி செம்பொன் மணி கூட்டில் – சிந்தா:4 1040/1
பால் மடுத்து தீம் தேன் பருகுவாள் போல் நோக்கி – சிந்தா:4 1044/2
பால் அவியும் பூவும் புகையும் படு சாந்தும் – சிந்தா:4 1045/1
பால் மலிந்த வெம் முலை பைம் துகில் அரிவையர் – சிந்தா:4 1105/3
அந்தணன் நாறும் ஆன் பால் அவியினை அலர்ந்த காலை – சிந்தா:5 1287/1
பால் நிற துகில் பை அரவு அல்குலாள் – சிந்தா:5 1361/4
பாங்கின் மாதவர் பால் மதி போன்று இவன் – சிந்தா:6 1425/1
பகையாபவர் என்றனள் பால் மொழியே – சிந்தா:6 1524/4
பந்து எடுக்கலாத நங்கை பால் கடை வெண்ணெய் பாவை – சிந்தா:6 1532/2
காழக சேற்றுள் தீம் பால் கதிர் மணி குடத்தின் ஏந்தி – சிந்தா:6 1541/1
பழுது எண்ணும் வன் மனத்தார் ஓட்டை மர செவியர் கேளார் பால் போன்று – சிந்தா:6 1552/2
அரைத்து அலத்தகம் ஆர்ந்தது ஒர் பால் எலாம் – சிந்தா:7 1603/4
மாந்தர் சும்மை மலிந்த ஒர் பால் எலாம் – சிந்தா:7 1604/4
உறங்குகின்றன போன்ற ஒர் பால் எலாம் – சிந்தா:7 1605/4
அருவி நின்று அதிரும் ஒரு பால் எலாம் – சிந்தா:7 1606/4
பால் நுண் தீம் சொல்லாள் ஓர் படுவி வண்டு ஆர்ப்ப வந்து இறைஞ்சினாள் – சிந்தா:7 1653/4
தேனில் பால் என செல்வன் தம்பியோடு – சிந்தா:7 1761/1
புது கலத்து எழுந்த தீம் பால் பொங்கலின் நுரையின் பொங்கி – சிந்தா:7 1821/2
பால் நிற கவரி நெற்றி பசுங்கிளி நிறத்த பாய்மா – சிந்தா:7 1860/1
பால் நக்க தீம் சொல் பவளம் புரை பாவை அன்ன – சிந்தா:7 1866/2
பால் முரண் பயம்பு-இடை பனை மடிந்து அனையன – சிந்தா:8 1900/2
வரு பனி சுமந்த வாள் கண் வன முலை பொழிந்த தீம் பால்
முருகு உடை மார்பின் பாய்ந்து முழு மெயும் நனைப்ப மாதர் – சிந்தா:8 1911/2,3
பால் நிலத்து உறையும் தீம் தேன் அனையவாய் அமிர்தம் ஊற – சிந்தா:8 1915/3
பால் நெடும் தீம் சொலாள் ஓர் பாவை பந்து ஆடுகின்றாள் – சிந்தா:8 1951/4
பால் நலம் கொள் தீம் கிளவி பவித்திரமும் நல்க – சிந்தா:9 2024/3
ஆசு இல் அடு பால் அமிர்தம் சிறிய அயின்று அம் பூம் – சிந்தா:9 2033/1
மின் இயல் பட்டம் சேர்த்தி ஆன் நெய் பால் வெறுப்ப ஊட்டி – சிந்தா:9 2054/2
நடந்த வாய் எல்லாம் நறு மலர் மரையின் நாகு இலை சொரிந்த அம் தீம் பால்
தடம் சிறை அன்னம் குருகொடு நாரை பார்ப்பு இனம் ஓம்பு தண் மருதம் – சிந்தா:10 2102/2,3
பால் நிலா பூணார் படை தொழில் கலிமா பண் உறுத்து ஏறினார் அவரே – சிந்தா:10 2158/4
அம் கான் முலையின் அரும் பால் வர பாயினாரும் – சிந்தா:11 2341/2
வள்ளல் வாய்மொழி ஆன் படு பால் அமிர்து அல்லால் – சிந்தா:12 2390/3
ஆய்ந்த மோட்டின ஆன்-படு பால் உலை – சிந்தா:12 2395/1
பால் வெண் திங்கள் மணி கை படுத்தவை – சிந்தா:12 2397/1
இரந்து பால் அமிர்து எங்கும் ஊட்டுவார் – சிந்தா:12 2401/2
பருதி தன் ஒளி மறைய பால் மதி – சிந்தா:12 2419/3
ஆய்ந்த பால் நிறம் ஆய் பொன் கம்பலம் – சிந்தா:12 2421/1
பால் நிமிர் கதிர் வெள்ளி மணை மிசை பலர் வாழ்த்தி – சிந்தா:12 2429/3
கல் புரி கடவுள் ஆன் பால் அவியொடு கலப்ப வைத்து – சிந்தா:12 2464/2
விளங்கு ஒளி விசும்பில் பூத்த அருந்ததி காட்டி ஆன் பால்
வளம் கொள பூத்த கோல மலர் அடி கழீஇய பின்றை – சிந்தா:12 2469/1,2
பால் நுரையின் நொய்ய அணை பைம் கதிர்கள் சிந்தி – சிந்தா:12 2490/1
பாதம் நோக்கிய பால் மதி வாள் முகம் – சிந்தா:12 2498/3
பால் நுரை அன பைம் துகில் அணிந்து – சிந்தா:12 2520/1
புனிற்று பால் பிலிற்றி தேமா வடு இறுத்து ஆங்கு பாய – சிந்தா:12 2541/2
பானல் மல்கி வெண் பால் அன்னம் பாய்ந்தவே – சிந்தா:12 2578/4
எண் பால் இகந்து உயர்ந்தாற்கு இசைந்த கோயில் இயன்றதே – சிந்தா:13 2600/4
அண்ணல் பிறந்த ஆங்கு ஐந்நூற்று ஐவர்க்கு அளந்து ஆன் பால்
வண்ண சுவை அமுதம் வைக நாளும் கோவிந்தன் – சிந்தா:13 2604/1,2
முல்லை முகை சொரிந்தால் போன்று இனிய பால் அடிசில் மகளிர் ஏந்த – சிந்தா:13 2623/1
அம் பொன் கலத்து அடு பால் அமர்ந்து உண்ணா அரிவை அந்தோ – சிந்தா:13 2624/1
பால் நிலா கதிர் அன அம் மென் பைம் துகில் – சிந்தா:13 2635/2
கறந்த பால் அனைய கந்தி கொம்பு அடுத்து உருவ பைம் பூண் – சிந்தா:13 2649/3
துறவின் பால் படர்தல் அஞ்சி தொத்து ஒளி முத்து தாமம் – சிந்தா:13 2653/1
பால் மிசை சொரியும் திங்கள் பனி கடல் முளைத்தது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2658/4
பால் நிலா கதிர் பாய்தரு பள்ளியே – சிந்தா:13 2669/4
ஆன் அறா முலை பால் அமுது அல்லது ஒன்றானும் – சிந்தா:13 2674/2
தீம் பால் சுமந்து முலை வீங்கி திரு முத்து ஈன்ற வலம்புரி போல் – சிந்தா:13 2702/1
தம் பால் பட்ட தனி செம் கோல் தரணி மன்னன் மகிழ் தூங்கி – சிந்தா:13 2702/3
நலம் கொள் தீம் பால் குண கடலும் உடையார் நம்மை உடையாரே – சிந்தா:13 2813/4
பால் கதிர் திங்கள் கொட்பின் பருமித்த களிறு போல – சிந்தா:13 2826/1
வட முலை என நடாய் வருடி பால் அமுது – சிந்தா:13 2863/3
அம் சுரை பொழிந்த பால் அன்ன மென் மயிர் – சிந்தா:13 2896/1
பால் வளை பரந்து மேயும் படு கடல் வளாகம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2906/1
பால் நிறம் கொண்டு வெய்ய படா முலை பையின் தூங்கி – சிந்தா:13 2940/2
பரப்பின்-இடை பாய்ந்து குளம் ஆய் பால் ஆர் படா முலையை – சிந்தா:13 2944/3
தீம் பால் கிளி மறந்து தேவர் அவி மடங்கி – சிந்தா:13 2980/1
ஆம் பால் உரை மடங்கி யாரும் பிறர்பிறராய் – சிந்தா:13 2980/3
ஆடக கலத்துள் ஆன் பால் அமிர்தினை நயந்து உண்பாரை – சிந்தா:13 2989/2
ஐயம் செய்து அடு பால் நிற புள் இனம் – சிந்தா:13 3005/3
ஏம நீர் உலகம் ஓர் இம்மி பால் என – சிந்தா:13 3027/1
மிக்கான் குணம் பாடி ஆடி மிகு தீம் பால்
தொக்க கடல் போல் சுதங்கள் நிறைந்தனவே – சிந்தா:13 3038/3,4
உற்று உயிர்க்கு தீம் பால் சுரந்து ஓம்பி உள்ளத்து – சிந்தா:13 3039/3
தீம் பால் நுரை போல் திகழ் வெண் பட்டு உடுத்து வண்டு ஆர் – சிந்தா:13 3046/1
ஆம் பால் மயிர் வேய்ந்து அயிராவணம் ஏறினானே – சிந்தா:13 3046/4
முடி குழாம் மூரி வானம் பால் சொரிகின்றது ஒக்கும் – சிந்தா:13 3050/2
பால் அனைய சிந்தை சுடர படர் செய் காதி – சிந்தா:13 3092/1
விண்ணின் மேல் மலர் மழை பொழிய வீங்கு பால்
தெள் நிலா திரு மதி சொரிய தே மலர் – சிந்தா:13 3112/1,2
பால் மிடை அமிர்து போன்று பருகலாம் பயத்த ஆகி – சிந்தா:13 3113/1
அகடு பசு மணி ஆர்ந்து அங்காந்து இருள் பருகி அடு பால் விம்மி – சிந்தா:13 3142/2

TOP


பால்கடல் (12)

திங்களை தெளித்திட்டு அன்ன பால்கடல் திரை செய் தெண்ணீர் – சிந்தா:5 1169/1
பால்கடல் பரப்பின் வல்லே படு நிரை பெயர்க்க என்றான் – சிந்தா:7 1858/4
திரு விளை தேன் பெய் மாரி பால்கடல் பெய்தது என்றாள் – சிந்தா:9 2077/4
பால்கடல் பரப்பின் வெள் வாள் சுடர் ஒளி பரந்த அன்றே – சிந்தா:10 2152/4
பருதி போல்வன பால்கடல் நூற்று எட்டு குடத்தால் – சிந்தா:11 2366/2
பால்கடல் முளைத்த ஓர் பவள பூம் கொடி – சிந்தா:12 2413/1
பால்கடல் பனி மதி பரவை தீம் கதிர் – சிந்தா:13 2746/1
பால்கடல் கேள்வி யாரை பழிப்பு அற நாட்டினானே – சிந்தா:13 2916/4
வளம் கெழு மணி வரை நெற்றி பால்கடல்
இளம் கதிர் பருதி ஒத்து இறைவன் தோன்றினான் – சிந்தா:13 3007/3,4
பணி வரு பைம் துகில் நீக்கி பால்கடல்
அணிபெற அரும்பிய அருக்கன் ஆம் என – சிந்தா:13 3028/2,3
பால்கடல் பனி மதி போல வீழ்ந்ததே – சிந்தா:13 3035/4
படை குழாம் பாரில் செல்லும் பால்கடல் பழித்த அன்றே – சிந்தா:13 3050/4

TOP


பால்கடலில் (1)

விளங்கு பால்கடலில் பொங்கி வெண் திரை எழுவவே போல் – சிந்தா:10 2129/1

TOP


பால்கடலும் (1)

வீங்கு பால்கடலும் நஞ்சாய் விளைந்ததால் விரிந்த வெய்யோன் – சிந்தா:13 2955/1

TOP


பால்கடலை (1)

தீம் பால்கடலை திரை பொங்க கடைந்து தேவர் – சிந்தா:2 492/1

TOP


பால (3)

ஆம் பால எல்லாம் அறிவார் அன்று எழுதியிட்டார் – சிந்தா:8 1976/2
மறவி ஒன்றானும் இன்றி மனத்ததே சுரக்கும் பால
கறவையின் கறக்கும் தம்மால் காமுறப்பட்ட எல்லாம் – சிந்தா:13 2877/3,4
தாம் பால தாங்கி புகழ் தாமரை குன்றம் அன்ன – சிந்தா:13 3046/3

TOP


பாலடிசில் (1)

பண்டை இளம்-கால் உவப்பன் பாலடிசில் இ நாள் – சிந்தா:9 2012/3

TOP


பாலமாகுமரன் (1)

பதைப்பு அரும் பரும யானை பாலமாகுமரன் வந்தான் – சிந்தா:3 611/4

TOP


பாலர் (2)

நன்பால் பசுவே துறந்தார் பெண்டிர் பாலர் பார்ப்பார் – சிந்தா:2 443/3
இழுதார் மென் பள்ளி பூம் தாது பொங்க இருவர் பாலர் ஆகி இன்புறுபவே – சிந்தா:13 3137/4

TOP


பாலர்க்கு (1)

பார் முழங்கு தெண் திரை போல் செல்வம் தம் பாலர்க்கு ஈந்து – சிந்தா:13 2981/3

TOP


பாலவர் (1)

பாலவர் பிறரும் ஈண்டி பாய் புலி இனத்தின் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:4 1144/4

TOP


பாலவரை (1)

தாம் பாலவரை நாடி தந்து ஊட்டு அயர்வார் சொரிய – சிந்தா:4 928/3

TOP


பாலள் (1)

பண் முழுது உடற்றும் தீம் சொல் பாவை நின் பாலள் என்றான் – சிந்தா:7 1684/4

TOP


பாலா (1)

தே மென் கீதம் பாலா சுரந்து திறத்தின் ஊட்டி – சிந்தா:4 921/2

TOP


பாலார் (1)

பாலார் ஆவி பைம் துகில் ஏந்தி பட நாகம் – சிந்தா:4 1094/1

TOP


பாலான் (1)

திருமகள் அவட்கு பாலான் அரும் திரிபன்றி எய்த – சிந்தா:10 2177/3

TOP


பாலிகை (2)

மணி இயல் பாலிகை அனைய மா சுனை – சிந்தா:5 1209/1
பாலிகை இடை அற பிடித்த பாணியர் – சிந்தா:10 2217/3

TOP


பாலில் (1)

வெள்ளி வேதண்டத்து அம் கண் வீவில் தென் சேடி பாலில்
கள் அவிழ் கைதை வேலி காசு இல் காந்தார நாட்டு – சிந்தா:3 546/1,2

TOP


பாலின் (1)

பாலின் தீம் சொல் பதுமை இ நின்றவள் – சிந்தா:5 1327/3

TOP


பாலினால் (1)

பாலினால் சீறடி கழுவி பைம் துகில் – சிந்தா:13 2634/1

TOP


பாலினுள் (1)

கறந்த பாலினுள் காசு இல் திரு மணி – சிந்தா:5 1325/1

TOP


பாலும் (4)

வீணையும் குழலும் பாலும் அமுதமும் கரும்பும் தேனும் – சிந்தா:6 1500/1
கரும் கடல் சங்கும் கறந்த ஆன் பாலும் கனற்றிய கால் உகிர் உடைய – சிந்தா:10 2154/2
அழுதிட்டாள் நெய்யும் பாலும் ஆகவே – சிந்தா:12 2405/4
கரும்பும் தேனும் அமிழ்தும் பாலும் கலந்த தீம் சொல் மடவாட்கு – சிந்தா:12 2438/1

TOP


பாலுற்ற (1)

பாலுற்ற பவள செ வாய் தத்தையால் பரிவு தீர்ந்தேம் – சிந்தா:9 2044/4

TOP


பாலை (5)

திரு மணி வீணை குன்றத்து இழிந்த தீம் பாலை நீத்தத்து – சிந்தா:3 619/3
பாலை மணி யாழ் மழலை பசும்பொன் நிலத்து இழிவாள் – சிந்தா:9 2018/3
ஆன்ற வெம் பாலை அழல் மிதித்து அன்ன அரும் சுரம் சுடர் மறை பொழுதின் – சிந்தா:10 2106/3
பாலை போய் மருதம் பயந்திட்டதே – சிந்தா:10 2170/4
பாலை யாழ் மழலை வேறாய் பல் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:13 2835/4

TOP


பாலொடு (1)

பாறை படு தயிர் பாலொடு நெய் பொருது – சிந்தா:2 426/1

TOP


பாவ (3)

பை உடை யாக்கையர் பாவ மூர்த்தியர் – சிந்தா:5 1205/2
பண்டு யான் செய்த பாவ பயத்தை யார்க்கு உரைப்பென் தேன்காள் – சிந்தா:12 2509/3
ஒல்கி போம் பாவ காற்றின் ஒழிக இ புணர்ச்சி என்றான் – சிந்தா:13 2728/4

TOP


பாவத்தால் (1)

என்னும் நீராளை ஈங்கே கெடுத்தேன் என் பாவத்தால்
பல் நூல் கேள்வி உடையேன் யான் பவதத்தன் என்பேன் என்றான் – சிந்தா:7 1594/3,4

TOP


பாவத்து (2)

ஊனொடு தேனும் கள்ளும் உண்டு உயிர் கொன்ற பாவத்து
ஈனராய் பிறந்தது இங்ஙன் இனி இவை ஒழி-மின் என்ன – சிந்தா:5 1234/1,2
ஏதிலான் தாரம் நம்பி எளிது என இறந்த பாவத்து
ஊது உலை உருக வெந்த ஒள் அழல் செப்பு பாவை – சிந்தா:13 2769/2,3

TOP


பாவம் (17)

ஏந்து முலையார் இனைந்து இரங்க கொடும் கோல் இருள் பரப்பவே ஏ பாவம்
ஆய்ந்த குருகுலமாம் ஆழ் கடலின் உள் முளைத்த அற செங்கோலாய் கதிரினை – சிந்தா:1 290/2,3
உண்டு என உரையில் கேட்பார் உயிர் உறு பாவம் எல்லாம் – சிந்தா:1 303/1
செம் மலர் திருவின் பாவாய் யான் செய்த பாவம் என்றாள் – சிந்தா:1 315/4
இனையை நீ ஆயது எல்லாம் எம்மனோர் செய்த பாவம்
நினையல் நீ நம்பி என்று நெடும் கண் நீர் துடைத்து நீவி – சிந்தா:1 391/1,2
வஞ்சம் இல் கொள்கையாற்கு பாவம் வந்து அடைந்தது ஆக – சிந்தா:1 396/2
பகலே பகை வளர்த்த பாவை சிறு நுசுப்பு ஒன்று உண்டே பாவம்
இகல் ஏந்து இள முலை மேல் சாந்து எழுதி முத்து அணிந்து பூவும் சூட்ட – சிந்தா:3 679/2,3
முகில் ஏந்து மின் மருங்குல் மொய் குழல் தாய் இது கண்டும் உளளே பாவம் – சிந்தா:3 679/4
போர் கெழு களத்து பாவம் புலம்பொடு போக்கினானே – சிந்தா:3 820/4
செய்த அ பாவம் எல்லாம் தீர்த்திடும் தீர்த்தன் பாதம் – சிந்தா:3 821/1
என் துணைவி மாற்றம் இஃது என்றது-கொல் பாவம் – சிந்தா:4 1035/4
பண் நிற கிளவியார்-தம் பசையினால் பிறந்த பாவம்
கண் நிற முலையினார்-தம் கலவியால் கழிக்கலாமே – சிந்தா:6 1433/3,4
பண்டை செய் தொழிலின் பாவம் பறைக்குற்றால் பறைக்கலாமே – சிந்தா:6 1434/4
உளைய உறுதி உரைப்பாரை ஓ பாவம் உணராரே காண் – சிந்தா:6 1551/4
குரவரை பேணல் இன்றி குறிப்பு இகந்து ஆய பாவம்
தரவந்த பயத்தினால் இ தாமரை பாதம் நீங்கி – சிந்தா:7 1728/1,2
பாவம் இது நோவ உரையன்-மின் முது பார்ப்பார் – சிந்தா:9 2016/1
ஒப்பு உடை காமம் தன்னை உவர்ப்பினோடு ஒழித்து பாவம்
இப்படித்து இது என்று அஞ்சி பிறவி நோய் வெருவினானே – சிந்தா:13 2881/2,3
பாவம் இல் சுதன்மரால் பாடப்பட்டதே – சிந்தா:13 3061/4

TOP


பாவமும் (3)

பாவமும் பழியும் உற்றார் பற்பலர் கேள் இது என்றான் – சிந்தா:1 206/4
முற்றினாரை நீடு வைப்பின் மூள்கும் வந்து பாவமும்
குற்றம் மற்றும் ஆகும் என்று கோதை சூழ்ந்து கூறினார்க்கு – சிந்தா:9 1998/2,3
தொல்லை எம் பிறவியும் தொகுத்த பாவமும்
வல்லையே பணி-மின் அம் அடிகள் என்றனன் – சிந்தா:13 2849/2,3

TOP


பாவமே (1)

பாவமே செய்தேன் பரிவு எலாம் நீங்கினால் – சிந்தா:7 1804/2

TOP


பாவனை (1)

பாவனை மரீஇ பட்டினியொடும் – சிந்தா:13 3133/1

TOP


பாவாய் (10)

செம் மலர் திருவின் பாவாய் யான் செய்த பாவம் என்றாள் – சிந்தா:1 315/4
பாவாய் என போய் படு வெண் மணல் திட்டை சேர்ந்தான் – சிந்தா:3 514/4
பங்கய படு ஒத்து உளை பாவாய்
நங்கை என்னொடு உரையாய் நனி ஒல்லே – சிந்தா:4 898/2,3
பாவாய் பணை தோள் சுரமஞ்சரி தோற்றாள் – சிந்தா:4 1069/2
பரிந்து அழுவதற்கு பாவாய் அடியிட்டவாறு கண்டாய் – சிந்தா:5 1391/4
பைம் தழை அல்குல் பாவாய் பணி என பரவினானே – சிந்தா:6 1499/4
பண்ணின் தீம் சொலாய் படா முலை பாவாய் கொடியே பாங்கின் – சிந்தா:7 1587/3
பண்ணி நீர் கொண்டு வந்தேன் படா முலை பாவாய் என்று – சிந்தா:7 1592/3
பெரும் பூண் மன்னன் பாவாய் பூவாய் பிணை மானே – சிந்தா:12 2453/4
பேசி பாவாய் பிச்சை என கை அகல் ஏந்தி – சிந்தா:13 2929/3

TOP


பாவி (3)

பாவி என் ஆவி வருத்துதியோ என – சிந்தா:1 227/3
பட்டு உலாய் கிடக்கல் உற்றாய் என் சொலாய் பாவி என்றார் – சிந்தா:3 772/4
பிடி அலை பாவி என பூண் பிறழ்ந்து – சிந்தா:10 2125/3

TOP


பாவிகளும் (1)

பல்லவரே அன்றி பகுத்து உணா பாவிகளும்
அல்குல் விலை பகரும் ஆய் தொடியர் ஆதியார் – சிந்தா:13 2789/2,3

TOP


பாவியேற்கு (2)

பாவை நீ புலவியில் நீடல் பாவியேற்கு
ஆவி ஒன்று இரண்டு உடம்பு அல்லது ஊற்று நீர் – சிந்தா:4 1017/1,2
பாக வரை வாங்கி பழுதாகின் பாவியேற்கு
ஏகுமால் ஆவி என நினைப்ப பைங்கிளி யார் – சிந்தா:4 1038/1,2

TOP


பாவியேன் (5)

பாவியேன் உயிர் பாழ் உடல் பற்று விட்டு – சிந்தா:3 761/2
முகை அவாவிய மொய் குழல் பாவியேன்
பகைய வாய் படர் நோய் பயக்கின்றவே – சிந்தா:5 1307/3,4
உள் நிலாய் பசும் கதிர் உமிழ்வ பாவியேன்
கண்ணையும் மனத்தையும் களம் கொண்டிட்டவே – சிந்தா:6 1481/3,4
பருவரும் துன்பம் உற்றேன் பாவியேன் என்று சென்னி – சிந்தா:7 1728/3
பாவியேன் என்று நொந்து பரிந்து அழுது உருகி நைய – சிந்தா:9 2099/2

TOP


பாவை (94)

கண் போன்ற மாமன் மகள் கண் மணி பாவை அன்ன – சிந்தா:0 26/2
கல் பொறிகள் பாவை அனம் மாடம் அடு செம் தீ – சிந்தா:1 102/2
பாவை அன்னவர் பந்து புடைத்தலில் – சிந்தா:1 125/1
பளிக்கு அறை பவழ பாவை பரிசு என திகழும் சாயல் – சிந்தா:1 192/1
ஒப்பரும் பாவை போன்று உறையும் என்பவே – சிந்தா:1 197/4
பண் தவழ் விரலின் பாவை பொறி வலம் திரிப்ப பொங்கி – சிந்தா:1 239/1
புண் தவழ் வேல் கண் பாவை பொறி இடம் திரிப்ப தோகை – சிந்தா:1 239/3
பைம்பொன் மகர குண்டலமும் பாவை கழுத்தின் அணிகலமும் – சிந்தா:1 350/2
வெம் கண் வேந்தற்கு அமிர்து ஆகி வேல் கண் பாவை பகை ஆய – சிந்தா:1 350/3
பால் உடை அமிர்தம் பைம்பொன் கலத்து-இடை பாவை அன்ன – சிந்தா:1 354/1
ஆடக செம்பொன் பாவை ஏழுடன் தருவல் ஐய – சிந்தா:2 479/3
இலக்கண பாவை ஏழும் கொடுத்தனன் போல இப்பால் – சிந்தா:2 490/2
ஒரு மணி குயின்ற பாவை ஒன்று-கொல் என்று நாய்கன் – சிந்தா:3 549/3
பைம் தொடி பாவை ஒன்றும் பரிவு இலள் வைகினாளே – சிந்தா:3 585/4
தூசு அணி பரவை அல்குல் துளங்கும் நுண் நுசுப்பின் பாவை
ஆசு அறு வரவும் தந்தை வலித்ததும் அறிய சொன்னான் – சிந்தா:3 586/3,4
பாவை அவள் இருக்கும் இடம் பளிக்கு சுவர் இயற்றி – சிந்தா:3 594/1
பல பட பரப்பி பாவை மெல் அடி பரிவு தீர – சிந்தா:3 617/3
புரி மணி சுமந்த பொன் பூண் பொறுக்கலா நுசுப்பில் பாவை
திரு மணி வீணை குன்றத்து இழிந்த தீம் பாலை நீத்தத்து – சிந்தா:3 619/2,3
பைம்பொன் நிமிர் கொடி பாவை வனப்பு என்னும் தளிரை ஈன்று – சிந்தா:3 646/1
சிலை தொழில் சிறு நுதல் தெய்வ பாவை போல் – சிந்தா:3 657/1
வையகத்து அமிர்தம் அன்னார் வாக்கு அமை பாவை ஒப்பார் – சிந்தா:3 667/2
பகலே பகை வளர்த்த பாவை சிறு நுசுப்பு ஒன்று உண்டே பாவம் – சிந்தா:3 679/2
பை பருகு அல்குல் இலயம் பற்றி பதன் அமைத்த பாவை நிருத்தம் நோக்கி – சிந்தா:3 682/3
மெய் உருகி கண் உருகி நெஞ்சு உருகி காம வெயில் வெண்ணெய் பாவை போல் மெலிகின்றாரே – சிந்தா:3 682/4
உரை கிழித்து உணரும் ஒப்பின் ஓவிய பாவை ஒத்தார் – சிந்தா:3 699/4
பண் அமைத்து எழுதப்பட்ட பாவை போல் ஆயினாரே – சிந்தா:3 729/4
மாதரம் பாவை நாணி மழை மினின் ஒசிந்து நிற்ப – சிந்தா:3 740/2
பனிக்கும் நுண் நுசுப்பின் பாவை ஒருத்தி நாம் பலர் என்று எண்ணி – சிந்தா:3 745/2
பத்தினி பாவை நம்பி சீவகன்-பாலள் ஆனால் – சிந்தா:3 753/3
செம்பொன் பாவை அன்னாய் செப்பு நீ என – சிந்தா:4 877/3
பள்ளி கொள் களிறு போல பரிவு விட்டு உயிர்த்து என் பாவை
உள்ளிய பொருள் மற்று அஃதேல் ஓ பெரிது உவப்ப கேட்டேன் – சிந்தா:4 905/1,2
கை புனை பாவை எல்லாம் கதிர் முலை ஆக்கினானே – சிந்தா:4 907/4
ஆடியுள் பாவை போல் நீ அணங்கியது அணங்க என்றான் – சிந்தா:4 957/4
விழுங்கு காதலாள் வேல் கண் பாவை தாய் – சிந்தா:4 987/3
செம்பொன் கொம்பின் எம் பாவை செல்க என்றாள் – சிந்தா:4 992/4
பாவை நீ புலவியில் நீடல் பாவியேற்கு – சிந்தா:4 1017/1
பை அரவு அல்குல் எம் பாவை தூதொடு – சிந்தா:4 1023/3
பாவை தான் பொருந்துபு நிற்கும் பல் பல்கால் – சிந்தா:4 1025/2
கரும் கண் பாவை கவின் பெற வைகினாள் – சிந்தா:4 1033/4
பணிவரும் பவள பாவை பரிவு கொண்டு அனையது ஒப்பாள் – சிந்தா:4 1049/4
ஆன் நெய் பாற்கு இவர்ந்தது ஒத்தது அழேற்க என் பாவை என்று – சிந்தா:4 1051/3
பண் அடி வீயும் தீம் சொல் பாவை நின் வனப்பிற்கு எல்லாம் – சிந்தா:4 1082/1
பந்து பாவை பைம் கழங்கு பைம்பொன் முற்றில் சிற்றிலுள் – சிந்தா:4 1099/3
மண்ணகம் காவல் மன்னன் மாதரம் பாவை மாசு இல் – சிந்தா:5 1215/1
திருந்து இழை அணங்கு மென் தோள் தேசிக பாவை அன்னாள் – சிந்தா:5 1261/4
நற விரி சோலை ஆடி நாள்மலர் குரவம் பாவை
நிறைய பூத்து அணிந்து வண்டும் தேன்களும் நிழன்று பாட – சிந்தா:5 1270/1,2
பெறல் அரும் பாவை கொள்வாள் பெரிய தோள் நீட்டினாளே – சிந்தா:5 1270/4
பைம் தொடி பாவை இன்னே பரிவு ஒழிந்து எழுக என்பார் – சிந்தா:5 1279/4
பல் மலர் படலை கண்ணி குமரனை பாவை நல்லார் – சிந்தா:5 1299/1
இலங்கு பாவை இரு மணம் சேர்த்துவார் – சிந்தா:5 1319/4
தொழுதக தோன்ற செய்தார் தூ மணி பாவை அன்னார் – சிந்தா:5 1345/3
பாவை பேதுற பாயலின் நீங்கி நீ – சிந்தா:5 1364/2
மெழுகினால் புனைந்த பாவை வெய்து உறுத்தாங்கு ஓவாது – சிந்தா:5 1386/1
அல்லியுள் பாவை அன்னாள் அறிவுறா வகையின் ஒற்றி – சிந்தா:6 1505/1
கரு மணி பாவை அன்னான் கரந்துழி காண்டல் செல்லாள் – சிந்தா:6 1508/2
பந்து எடுக்கலாத நங்கை பால் கடை வெண்ணெய் பாவை
வெந்து உடன் வெயிலுற்ற ஆங்கு மெலிந்து உக விளங்கும் வெள்ளி – சிந்தா:6 1532/2,3
தூசு உலாம் பரவை அல்குல் தூ மணி பாவை அன்னாள் – சிந்தா:6 1539/4
படத்து-இடை பாவை போன்று ஓர் நோக்கினள் ஆகி நிற்ப – சிந்தா:7 1573/2
நீர் செய் காந்த மணி கூந்தளம் பாவை நீண்டு அழகிய – சிந்தா:7 1671/1
பண் முழுது உடற்றும் தீம் சொல் பாவை நின் பாலள் என்றான் – சிந்தா:7 1684/4
வெள்ளி வெண் மலைக்கு வேந்தன் ஒரு மகள் வேல் கண் பாவை
ஒள் இழை அவளை கேட்பான் உறு வலி செல்லும் ஆங்கண் – சிந்தா:7 1696/1,2
பால் நக்க தீம் சொல் பவளம் புரை பாவை அன்ன – சிந்தா:7 1866/2
பால் நெடும் தீம் சொலாள் ஓர் பாவை பந்து ஆடுகின்றாள் – சிந்தா:8 1951/4
பூம் பாவை வந்து பிறந்தாள் அ பிறந்த-போழ்தே – சிந்தா:8 1976/1
பண் அமை மகர வீணை நரம்பு உரீஇ பாவை பாட – சிந்தா:8 1984/3
பள்ளி மேல் எழுதப்பட்ட பாவை போல் ஆயினாளே – சிந்தா:8 1990/4
பாடுதும் பாவை பொற்பே பற்றி மற்று எமக்கு நல்கின் – சிந்தா:9 2046/1
உயிர் பெற எழுதப்பட்ட ஓவிய பாவை ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2048/2
ஆடக செம்பொன் பாவை அந்தணன் புகழ்ந்து செம்பொன் – சிந்தா:9 2052/3
இன் இயல் பாவை ஏற்ப தோழியோடு ஏறினாளே – சிந்தா:9 2054/4
அல்குல் காசு ஒலிப்ப ஆயம் பாவை சென்று எய்தினாளே – சிந்தா:9 2068/4
புனை கொடி பூத்ததே போல் பொறுக்கலா நுசுப்பின் பாவை
நனை குடைந்து உண்டு தேக்கி நன் மணி வண்டு பாடும் – சிந்தா:9 2071/2,3
வழி வளர் மயில் அம் சாயல் பவள பூம் பாவை அன்ன – சிந்தா:9 2074/1
வட்டிகை பாவை நோக்கி மகிழ்ந்திருந்திலிரோ என்னா – சிந்தா:9 2085/1
எழுதிய பாவை நோக்கி இமை அவித்து இருப்ப கண்டேன் – சிந்தா:9 2087/2
பெருமகன் காதல் பாவை பித்திகை பிணையல் மாலை – சிந்தா:10 2177/1
செய் பாவை அன்னார் சிலம்பு ஆர்க்கும் மென் சீறடியார் – சிந்தா:11 2338/1
நாம வேல் நெடும் கண் பாவை நயப்பன ஏந்தினாரே – சிந்தா:12 2475/4
பைத்து அரவு அல்குல் பாவை கரக நீர் சொரிய பாங்கின் – சிந்தா:12 2493/3
நஞ்சு உற்ற வேல் நெடும் கண் பாவை நல்கூர் சிறு நுசுப்பிற்கு – சிந்தா:12 2502/3
பாவை என்று இரத்தும் என்ற பறவைகள் தம்முள் தாமே – சிந்தா:12 2510/4
சுவர் செய்து ஆங்கு எழுதப்பட்ட துகிலிகை பாவை ஒத்தார் – சிந்தா:12 2542/4
பதம் பல பார்க்கும் சாயல் பாவை மற்று அநங்க மாலை – சிந்தா:12 2584/3
பரந்த வாள் நெடும் கண் செ வாய் தேசிக பாவை கோல – சிந்தா:12 2596/3
தொழுதகு பெருமாட்டி தூ மணி பாவை அன்னாள் – சிந்தா:13 2651/2
பரப்பினாள் பாவை தத்தை பைம் தொடி மகளிர் எல்லாம் – சிந்தா:13 2657/2
குரவம் பாவை கொப்புளித்து குளிர் சங்கு ஈர்ந்த துகளே போல் – சிந்தா:13 2690/1
மரவம் பாவை வயிறு ஆர பருகி வாடை அது நடப்ப – சிந்தா:13 2690/2
ஊது உலை உருக வெந்த ஒள் அழல் செப்பு பாவை
ஆ தகாது என்ன புல்லி அலறுமால் யானை வேந்தே – சிந்தா:13 2769/3,4
வங்க வான் துகில் பொதி மணி செய் பாவை போல் – சிந்தா:13 2832/2
தெண் கடல் அமிர்தின் செய்த பாவையின் பாவை நிற்ப – சிந்தா:13 2837/2
நல் பொறி குயிற்றி வல்லான் செய்தது ஓர் நன் பொன் பாவை
பொன் பொறி கழல எல்லா பொறிகளும் கழல்வதே போல் – சிந்தா:13 2886/1,2
அம் பொனால் தெளிந்த பாவை அனையவர் தம்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2918/3
பஞ்சின் மெல் அடி பாவை பூ_நுதால் – சிந்தா:13 3125/3

TOP


பாவை-கொல் (1)

திரையின் செல்வி-கொல் தே மலர் பாவை-கொல்
உரையின் சாயல் இயக்கி-கொல் யார்-கொல் இ – சிந்தா:5 1326/2,3

TOP


பாவை-தன் (2)

படர் சூழ் நெஞ்சின் பாவை-தன் பண்பும் அவர் சொன்னார் – சிந்தா:4 1058/4
உருகும் நுண் இடை ஓவிய பாவை-தன்
அருகும் நோக்கம் என் ஆவி அலைக்குமே – சிந்தா:5 1306/3,4

TOP


பாவை-தன்னை (3)

மந்திரத்து அரசன் காதல் மாதர் அம் பாவை-தன்னை
கந்துகன் சிறுவன் வேட்ட கடிவினை நொடியின் மற்று ஓர் – சிந்தா:3 836/1,2
கோல் தொடி பாவை-தன்னை கொண்டு உய போ-மின் என்றான் – சிந்தா:4 981/4
வாள் ஆர் மணி பூண் அவன் மாதர் அம் பாவை-தன்னை
நாளால் பெற்ற நல் அமிர்து என்ன நயந்தான் – சிந்தா:4 1074/3,4

TOP


பாவை-அது (1)

பணி வரும் குருசில் செல்வான் பாவை-அது இடரை கண்டான் – சிந்தா:4 977/4

TOP


பாவைமார் (2)

பரிவு உற்றால் பயன் இன்றியும் பாவைமார்
முரிவு உற்றார்களின் மூர்ச்சனை செய்பவால் – சிந்தா:7 1627/1,2
பண் கனிய பாவைமார் பைம்பொன் தோடும் குண்டலமும் தாம் பதைப்ப இருந்து பாட – சிந்தா:13 3138/2

TOP


பாவைமார்களே (2)

பன்னி சொன்ன பதினைந்தும் படுத்தார் பாவைமார்களே – சிந்தா:12 2470/4
பன் மயில் குழாம் ஒத்தார் பாவைமார்களே – சிந்தா:13 2636/4

TOP


பாவையர்க்கு (1)

பையவாய் பரந்த அல்குல் பாவையர்க்கு அமிர்தம் அன்னான் – சிந்தா:7 1717/4

TOP


பாவையின் (3)

பொறி அறு பாவையின் பொம்மென விம்மி – சிந்தா:1 333/1
மயன் இழைத்த அம் பாவையின் வைகினாள் – சிந்தா:5 1310/4
தெண் கடல் அமிர்தின் செய்த பாவையின் பாவை நிற்ப – சிந்தா:13 2837/2

TOP


பாவையினொடு (2)

ஏமுறுவ பாவையினொடு இயக்கி நிலை எழுதி – சிந்தா:3 596/3
ஓவியர்-தம் பாவையினொடு ஒப்பு அரிய நங்கை – சிந்தா:9 2016/3

TOP


பாவையும் (1)

பதி-கண் தம் என பாவையும் ஏவினாள் – சிந்தா:7 1712/4

TOP


பாவையே (2)

வெள்ளி வெண் மலை வேந்தன் பாவையே – சிந்தா:7 1763/4
பாவையே நோற்றனள் பாரின் மேல் என்மரும் – சிந்தா:7 1843/2

TOP


பாவையை (10)

பனி வளர் கோதை மாதர் பாவையை பரவி வைத்தார் – சிந்தா:2 486/4
பண்ணகத்து இனிய சொல்லாள் பாவையை பயந்த ஞான்றே – சிந்தா:3 538/2
படைப்பு அரும் கற்பினாள் தன் பாவையை பரிவு நீக்கி – சிந்தா:3 555/1
செம்பொன் பாவையை சேவித்து முன்னினர் – சிந்தா:3 633/4
பதுமுக குமரன் மற்று இ பாவையை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:3 766/1
நேர் மலர் பாவையை நோக்கி நெய் சொரி – சிந்தா:4 1018/2
அறிந்து பாவையை கொடுப்ப தோன்றி அம் சுடர் ஏந்த – சிந்தா:7 1563/3
அலர்ந்த அம் தாமரை அல்லி பாவையை
புலந்து கண் சிவந்தன போன்று நீர் பிரிந்து – சிந்தா:12 2449/1,2
பணி தகு மகளிர் வீசி பாவையை குளிர்ப்பித்தாரே – சிந்தா:12 2478/4
சூழ் பொன் பாவையை சூழ்ந்து புல்லிய – சிந்தா:13 3120/1

TOP


பாழ் (1)

பாவியேன் உயிர் பாழ் உடல் பற்று விட்டு – சிந்தா:3 761/2

TOP


பாழி (1)

பாழி நம் படை மேல் அது இ பார் எலாம் – சிந்தா:3 762/1

TOP


பாழியால் (2)

பாழியால் பிறரை வேண்டேம் பணிப்பதே பாணி என்றான் – சிந்தா:8 1929/4
பை புடை அல்குலாளை பாழியால் படுக்கல் உற்றே – சிந்தா:13 2665/4

TOP


பாளத்தை (1)

பாளத்தை கொடிற்றின் ஏந்தி பகுத்து வாய் புகுத்தல் ஆற்றார் – சிந்தா:13 2768/2

TOP


பாளை (4)

பாளை வாய் கமுகு இனம் பழங்கள் சிந்துமே – சிந்தா:1 57/4
பாளை மென் கமுகின் பழம் மெல் இலை – சிந்தா:1 132/1
சூழ் குலை பசும் கமுகு சூலு பாளை வெண்பொனால் – சிந்தா:1 147/3
பாளை வாய் கமுகின் நெற்றி படு பழம் உதிர விண்டு – சிந்தா:5 1198/1

TOP


பாளையும் (1)

விரை கமழ் கமுகின் மேல் விரிந்த பாளையும்
குரை மது குவளைகள் கிடங்கில் பூத்தவும் – சிந்தா:1 99/2,3

TOP


பாற்கு (1)

ஆன் நெய் பாற்கு இவர்ந்தது ஒத்தது அழேற்க என் பாவை என்று – சிந்தா:4 1051/3

TOP


பாற்றுளி (1)

பாற்றுளி பவளநீர் பெருகி ஊன் திரண்டு – சிந்தா:13 2934/1

TOP


பாற (3)

தோளினால் வலியர் ஆகி தொக்கவர் தலைகள் பாற
வாளினால் பேசல் அல்லால் வாயினால் பேசல் தேற்றேன் – சிந்தா:1 257/1,2
கால் இரைத்து எழுந்து பாற கல்லென புடைத்ததே போல் – சிந்தா:2 451/2
சூழ் கழல் மள்ளர் பாற சூழ்ச்சியின் தந்தை புல்லி – சிந்தா:4 1138/1

TOP


பாறி (1)

விடு வினை புடைக்க பாறி வீற்றுவீற்று-ஆயின் அல்லால் – சிந்தா:13 2618/2

TOP


பாறு (2)

பாறு கொள் பருதி வை வேல் பதுமுக குமரற்கு என்றே – சிந்தா:2 489/4
பாறு உடை பருதி வேல் வீறு உடை இளையரும் – சிந்தா:3 568/1

TOP


பாறும் (1)

விளித்தன கழுகும் பாறும் விலா இற்றுக்கிடந்த அன்றே – சிந்தா:3 804/4

TOP


பாறை (1)

பாறை படு தயிர் பாலொடு நெய் பொருது – சிந்தா:2 426/1

TOP


பாறைகள் (1)

வீழ் பனி பாறைகள் நெறி எலாம் வெம் வெயில் – சிந்தா:8 1904/1

TOP


பான்மை (4)

முனம் ஆகிய பான்மை முளைத்து எழலால் – சிந்தா:1 215/2
வந்து அடை பான்மை மண் மேல் இராசமாபுரத்து என்றான் – சிந்தா:3 539/4
பால் படு காலம் வந்தால் பான்மை யார் விலக்குகிற்பார் – சிந்தா:3 554/4
பாக்கியமே பெரிது காண் இதுவும் ஓர் பான்மை என்பார் – சிந்தா:4 1110/3

TOP


பான்மையால் (1)

பட அரவு அல்குலாளும் பான்மையால் விருந்து செய்தாள் – சிந்தா:7 1731/4

TOP


பான்மையில் (1)

கருமமும் கண்டவர் கலத்தல் பான்மையில்
பெருமகன் சேர்த்தினார் பிணை அனாளையே – சிந்தா:1 187/3,4

TOP


பான்மையிற்று (1)

பனி இரு விசும்பில் தேவர் பான்மையிற்று என்று சொன்னான் – சிந்தா:3 553/4

TOP


பான்மையின் (2)

பாடு பாணி முகம் எனும் பான்மையின்
ஓடி ஆங்கு ஓர் உயர் வரை உச்சி மேல் – சிந்தா:4 948/1,2
பகல் தலை விலங்கு சந்திராபம் பான்மையின்
இகல் தலை விலங்கு வேல் காளை எய்தினான் – சிந்தா:5 1251/3,4

TOP


பான்மையும் (1)

வென்றி கொள் வேலினாற்கே பான்மையும் விளைந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1342/4

TOP


பானல் (1)

பானல் மல்கி வெண் பால் அன்னம் பாய்ந்தவே – சிந்தா:12 2578/4

TOP


பானாள் (1)

பானாள் பிறை மருப்பின் பைம் கண் வேழம் பகு வாய் ஓர் பை அணல் மா நாகம் வீழ்ப்ப – சிந்தா:1 296/1

TOP