ந – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நக்க 15
நக்கவே 2
நக்கனள் 1
நக்காட்கு 1
நக்கார் 1
நக்காள் 2
நக்கான் 7
நக்கி 7
நக்கிடும் 1
நக்கினும் 1
நக்கு 19
நக்குமே 1
நக 8
நகர் 81
நகர்க்கு 7
நகர்க்கும் 1
நகர்ப்பட்ட 1
நகர 2
நகரத்தார் 1
நகரத்து 1
நகரம் 12
நகரமும் 1
நகரில் 3
நகரின் 9
நகருள் 3
நகரை 4
நகரொடு 1
நகரொடும் 1
நகரோடு 1
நகவும் 1
நகவே 1
நகா 5
நகு 7
நகுக 1
நகுகின்றது 1
நகுகொடா 1
நகுதி 1
நகுதிர் 1
நகும் 2
நகுமாறு 1
நகுவது 1
நகுவார் 1
நகை 33
நகையாக 1
நங்கட்கு 1
நங்கள் 2
நங்களை 1
நங்கை 53
நங்கைக்கு 9
நங்கைகாள் 1
நங்கைமார் 6
நங்கைமார்க்கு 3
நங்கைமார்கள் 3
நங்கைமாரே 1
நங்கைமாரை 1
நங்கையவர் 1
நங்கையார் 1
நங்கையே 1
நங்கையை 10
நச்சு 12
நசையின் 1
நஞ்சர் 1
நஞ்சாம் 1
நஞ்சாய் 1
நஞ்சின் 1
நஞ்சினுள் 1
நஞ்சினை 1
நஞ்சு 21
நஞ்சும் 2
நட்ட 1
நட்டவற்கு 1
நட்டவை 1
நட்டு 3
நட்பு 4
நட்பு-இடை 1
நட்புடையவர்கள் 1
நட்பும் 2
நடக்க 2
நடக்கல் 1
நடக்கும் 4
நடத்துவான் 1
நடந்த 6
நடந்தது 4
நடந்ததுவே 1
நடந்ததே 2
நடந்தன 1
நடந்தாங்கும் 1
நடந்தார் 1
நடந்தாள் 1
நடந்தான் 1
நடந்து 8
நடப்ப 3
நடப்பதனை 1
நடப்பது 3
நடப்பதே 2
நடப்பன 2
நடப்பினும் 1
நடமோ 1
நடலை 2
நடலையுள் 1
நடவா 1
நடவாய் 1
நடாத்துகின்றான் 1
நடாத்தும் 1
நடாய் 1
நடாயினானே 1
நடு 9
நடு-மின் 1
நடுக்கம் 1
நடுக்கமும் 1
நடுக்கி 1
நடுக்கு 1
நடுக்கும் 1
நடுக்குற்றது 1
நடுக்குற்று 1
நடுக்குறு 1
நடுக்குறும் 2
நடுங்க 11
நடுங்கா 2
நடுங்கி 11
நடுங்கிற்றே 1
நடுங்கினள் 1
நடுங்கினார் 1
நடுங்கினாள் 1
நடுங்குகின்றாய் 1
நடுங்குபு 1
நடுங்கும் 1
நடுநடுங்கா 1
நடுநடுங்கி 1
நடுநாள் 1
நடுபவர் 1
நடுவர் 1
நடுவார் 1
நடுவின் 1
நடுவு 1
நடுவுள் 1
நடை 17
நடையவள் 1
நடையாள் 1
நடையாளும் 1
நடையினார்-தம் 1
நடையினாள் 2
நடையினாளை 1
நடையும் 1
நடையுளார் 1
நண்டு 1
நண்ணல் 1
நண்ணலம் 1
நண்ணன்-மின் 1
நண்ணா 2
நண்ணார் 6
நண்ணாரே 3
நண்ணி 11
நண்ணிய 1
நண்ணிற்றே 1
நண்ணினார் 1
நண்ணினாள் 2
நண்ணினான் 2
நண்ணு 1
நண்ணுக 1
நண்ணுதற்கு 1
நண்ணுறும் 1
நண்ப 1
நண்பனை 3
நண்பின்மையை 1
நண்பு 3
நண்பொடு 2
நணிதின் 1
நணுகாய் 1
நதி 2
நந்த 2
நந்தகோன் 3
நந்தட்டன் 2
நந்தட்டனே 1
நந்தன் 5
நந்தனும் 2
நந்தனே 1
நந்தனை 1
நந்தாவிளக்கு 2
நந்திய 1
நந்தியாவட்டம் 1
நந்திற்று 1
நந்து 1
நந்தும் 3
நப்பின்னை 1
நபுல 3
நபுலன் 2
நம் 18
நம்ப 1
நம்பன் 10
நம்பன்-மின் 1
நம்பனை 1
நம்பி 57
நம்பி-தன் 1
நம்பிக்கு 8
நம்பிக்கும் 1
நம்பியும் 1
நம்பியே 1
நம்பியை 4
நம்பியொடு 1
நம்பியோ 1
நம்பியோடு 1
நம்பினார் 1
நம்பு 1
நம்முள் 1
நம்மை 8
நமக்கு 4
நமர் 4
நமர்கள் 1
நமரங்காள் 4
நமன் 2
நமனும் 1
நமைத்த 1
நமோ 1
நய 1
நயத்தகு 1
நயந்த 2
நயந்ததே 1
நயந்தவாறும் 1
நயந்தவை 1
நயந்தனர் 1
நயந்தார் 1
நயந்தான் 2
நயந்து 16
நயந்தும் 1
நயந்துவிட்டார்களே 1
நயப்ப 2
நயப்பது 1
நயப்பன 1
நயம் 4
நரக 2
நரகத்தில் 1
நரகத்தின் 1
நரகத்து 1
நரகம் 5
நரகம்-தன்னுள் 1
நரகர் 2
நரகரை 1
நரகின் 1
நரதேவன் 1
நரபதி 5
நரம்பில் 1
நரம்பின் 5
நரம்பு 22
நரம்பை 1
நரம்பொடு 2
நரல் 3
நரல 4
நரி 2
நரியொடு 1
நரியோடு 1
நரை 2
நல் 176
நல்_நுதல் 1
நல்க 1
நல்கப்பட்டார் 1
நல்கி 9
நல்கின் 1
நல்கின 1
நல்கினான் 1
நல்கினானே 2
நல்கு 1
நல்கும் 1
நல்குவார் 1
நல்குவான் 1
நல்குவேன் 1
நல்கூர் 1
நல்கூர்ந்தார்க்கு 1
நல்ல 15
நல்லதே 2
நல்லவர் 6
நல்லவள் 2
நல்லவும் 1
நல்லவே 1
நல்லவை 1
நல்லறம் 3
நல்லன் 2
நல்லன 4
நல்லனவே 1
நல்லார் 30
நல்லார்களும் 1
நல்லாள் 2
நல்லியாழ் 1
நல்வினை 6
நல 13
நலக்கு 1
நலத்த 1
நலத்தகு 3
நலத்தகை 1
நலத்தகையவள் 1
நலத்தது 1
நலத்தரோ 1
நலத்தள் 1
நலத்தார் 1
நலத்தாரொடு 1
நலத்தின் 1
நலத்தினால் 1
நலத்தை 6
நலத்தோடு 1
நலம் 117
நலம்பட 1
நலன் 5
நலார் 6
நலிகின்ற 2
நலிகுவர் 1
நலிந்து 1
நலிய 1
நலியும் 3
நலிவு 2
நவ்வியம் 1
நவியமும் 2
நவிர் 2
நவில் 3
நவிற்றாதார் 1
நவிற்றினீர் 1
நவின்ற 4
நவின்றதோ 1
நவின்றார் 1
நவின்று 1
நவை 13
நவை-தான் 1
நவைதரு 1
நவையுற 1
நவையை 2
நள்ளிருள் 1
நளி 3
நளிர் 1
நளினைக்கும் 1
நற்பால் 1
நற்பு 1
நற்றாய் 6
நற்றாய்க்கு 1
நற 4
நறவ 2
நறவம் 3
நறவு 10
நறவொடு 1
நறிய 3
நறு 23
நறுநீர் 1
நறும் 32
நறை 3
நறையார் 1
நறையும் 1
நன் 42
நன்_நுதல் 1
நன்கு 10
நன்பால் 1
நன்மை 5
நன்று 12
நன்று-அரோ 5
நன்றும் 1
நன்றே 2
நன்றோ 2
நன்னூல் 1
நன்னெறியை 1
நனம் 1
நனி 19
நனை 14
நனைக்கும் 1
நனைப்ப 9
நனைய 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


நக்க (15)

நடுக்கம் ஒன்றானும் இன்றி நகுக தாம் நக்க போழ்து அ – சிந்தா:3 509/2
மழலை வண்டு உழல நக்க மல்லிகை அலங்கல் சூட்டி – சிந்தா:6 1503/3
குழை முகம் நெற்றி நக்க கோல வில் பகழி வாங்கி – சிந்தா:7 1680/2
பால் நக்க தீம் சொல் பவளம் புரை பாவை அன்ன – சிந்தா:7 1866/2
மான் நக்க நோக்கின் மடவார் தொழ மைந்தர் ஏத்த – சிந்தா:7 1866/3
நனை மலர் தாமரை நக்க வண் கையால் – சிந்தா:8 1943/2
கள் நக்க கண்ணி கமழ் பூம் குழல் கரும்பு ஏர் தீம் சொலாள் கதிர் முலைகளின் – சிந்தா:9 2066/1
புண் நக்க வேலான் புகழ நாணி பூ நோக்கி பூக்கு ஒசிந்த கொம்பு ஒத்தாளே – சிந்தா:9 2066/4
ஓலையுள் பொருளை கேட்டே ஒள் எயிறு இலங்கு நக்க
காலனை அளியன் தானே கையினால் விளிக்கும் என்னா – சிந்தா:10 2148/1,2
ஒள் அழல் நேமி நக்க மண்டலம் ஆக நின்றான் – சிந்தா:10 2203/3
வலம்புரி ஈன்ற முத்தம் மணி நிலா நக்க அன்றே – சிந்தா:12 2441/4
சிந்தையில் தேம்ப தாமே திரு மணி நக்க அன்றே – சிந்தா:12 2528/4
நடு சிகை முத்துத்தாமம் வாள் நுதல் நான்று நக்க
படுத்தனர் பைம்பொன் கட்டில் பாடினார் கீதம் தூபம் – சிந்தா:13 2731/1,2
மூழி வாய் முல்லை மாலை முலை முகம் முரிந்து நக்க
யாழின் வாய் முழவம் விம்ம ஆட்டு ஒழிந்து அயர்ந்து தீம் தேன் – சிந்தா:13 2974/2,3
தூய் திரள் மணி தாமம் சொரிந்து பொன் நிலம் நக்க
பூ திரள் மணி மாலை போர் சிங்கம் போதகம் போல் – சிந்தா:13 3024/1,2

TOP


நக்கவே (2)

நல் மணி குழை இரண்டும் நக்கவே – சிந்தா:13 3127/4
நைய நின்று எலாம் நாண நக்கவே – சிந்தா:13 3128/4

TOP


நக்கனள் (1)

நண்ணி மாலையை நக்கனள் என்பவே – சிந்தா:4 876/4

TOP


நக்காட்கு (1)

என்ன அஞ்சினாய் என்று அவனை நக்காட்கு அஃது அன்று கோதாய் – சிந்தா:7 1669/2

TOP


நக்கார் (1)

நாடகம் நாங்கள் உற்றது என்று கையெறிந்து நக்கார் – சிந்தா:3 582/4

TOP


நக்காள் (2)

தன்னம் சிறிதே துயின்று தாழ அவள் நக்காள் – சிந்தா:9 2028/4
மான்ற அவள் மருண்டு நக்காள் வாழிய வரம் பெற்றேன் என்று – சிந்தா:12 2513/3

TOP


நக்கான் (7)

வலித்தது காண்டும் என்று வாள் எயிறு இலங்க நக்கான் – சிந்தா:1 266/4
ஊழ் பெற அணிந்து சூல் பேய் ஆட கண்டு உவந்து நக்கான் – சிந்தா:3 803/4
அம் பொன் மணி பூண் அரசும் இலை என்று நக்கான் – சிந்தா:3 809/4
நக்கான் பெரும் சான்றோன் நம்பி போல் யார் உலகில் இனி யார் என்ன – சிந்தா:6 1544/2
அன்னளோ என்று நக்கான் அணி மணி முழவு தோளான் – சிந்தா:7 1599/4
அடையா நிகர் எறி நீ என அதுவோ என நக்கான்
கிடை ஆயினன் இவனே என கிளர் ஆண் அழகு உடையான் – சிந்தா:10 2263/3,4
ஊன் வயிறு ஆர்ந்த வெள் வேல் ஒய் என பறித்து நக்கான்
கான் வயிறு ஆர்ந்து தேக்கி களி வண்டு கனைக்கும் தாரான் – சிந்தா:10 2290/3,4

TOP


நக்கி (7)

வாச வான் குழலின் மின் போல் வரு முலை சாந்து நக்கி
ஊசல் பாய்ந்து ஆடி காதில் குண்டலம் இலங்க நின்றாள் – சிந்தா:3 550/2,3
நன் மன வேந்தர்-தங்கள் நகை மணி மார்பம் நக்கி
புன் மன வேந்தர்-தங்கள் பொன் அணி கவசம் கீறி – சிந்தா:3 799/1,2
தகை நிற குழைகள் தாழ்ந்து சாந்தின் வாய் நக்கி மின்ன – சிந்தா:4 1077/2
வாளை வாய் உறைப்ப நக்கி வராலொடு மறலும் என்ப – சிந்தா:5 1198/3
வான் நக்கி நின்று நுடங்கும் கொடி மாட மூதூர் – சிந்தா:7 1866/1
மின் மலர்ந்த முல்லை மாலை நக்கி மிக்கு இறந்து எழுந்து – சிந்தா:8 1957/2
நலம் கிளர் குழைகள் நான்று சாந்தின் வாய் நக்கி மின்ன – சிந்தா:13 2836/2

TOP


நக்கிடும் (1)

வான் நக்கிடும் மாட்சியது ஓர் மண்டபம் செய்க என்ன – சிந்தா:3 590/2

TOP


நக்கினும் (1)

நஞ்சினை அமுதம் என்று நக்கினும் அமுதம் ஆகாது – சிந்தா:5 1405/1

TOP


நக்கு (19)

வெண் நகை வெகுண்டு நக்கு கட்டியங்காரன் சொன்னான் – சிந்தா:1 258/4
இலங்கு பொன் கிண்கிணியாள் நக்கு எழினி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:3 653/5
கோதை முத்து அணிந்த மார்பன் கூர் எயிறு இலங்க நக்கு ஆங்கு – சிந்தா:3 694/2
முள் எயிறு இலங்க நக்கு முடி குழாம் மன்னர் கேட்ப – சிந்தா:3 768/3
நங்கை கல்யாணம் நன்றே நமக்கு என நக்கு நிற்பார் – சிந்தா:3 784/3
அளித்தவை பாடி ஆட குறுநரி நக்கு வேழம் – சிந்தா:3 804/3
உவறு நீர் உழக்கி ஓட்டி உடை புறம் கண்டு நக்கு
தவறு என தாமம் பூட்டி தரு திறை கொண்டும் இன்பத்து – சிந்தா:4 966/2,3
நட்டவற்கு உற்ற கேட்டே பதுமுகன் நக்கு மற்று ஓர் – சிந்தா:4 1134/1
நினைத்தலும் தோழன் நக்கு நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கு செம்பொன் – சிந்தா:5 1220/3
நக்கு ஆங்கே எயிறு உடைந்த நறவ முல்லை நாள் வேங்கை – சிந்தா:5 1227/2
தொறு கொண்ட கள்வர் இவரோ என சொல்லி நக்கு ஆங்கு – சிந்தா:7 1871/2
நறவு இரிய நாறு குழலாள் பெரிது நக்கு
பிறரும் உளரோ பெறுநர் பேணி மொழிக என்ன – சிந்தா:9 2021/1,2
வடி கணாள் நக்கு நாணி தோழியை மறைந்து மின்னு – சிந்தா:9 2041/3
செறி கழல் மன்னர் நக்கு தீய தீ விளைத்து கொண்டார் – சிந்தா:10 2201/4
நாந்தக உழவன் நாணி நக்கு நீ அஞ்சல் கண்டாய் – சிந்தா:10 2258/2
சென்ற வேல் விருந்து செம் கண் மறவன் நக்கு எதிர்கொண்டானே – சிந்தா:10 2289/4
வில் இட நக்கு வீரன் அஞ்சினாய் என்ன வேந்தன் – சிந்தா:10 2317/2
மாண்பு இலாதாரை வைத்தார் என் உறார் என்று நக்கு
நாண் குலாய் கிடந்த நங்கை நகை முக அமுதம் ஈந்தாள் – சிந்தா:12 2515/2,3
மா கவின் வளர தீண்டி மணி நகை நக்கு நாளும் – சிந்தா:13 2951/1

TOP


நக்குமே (1)

வாச தாழை சண்பகத்தின் வான் மலர்கள் நக்குமே – சிந்தா:1 68/4

TOP


நக (8)

நயந்து எரி பொன் சிலம்பு முத்து அரி பெய்து அகம் நக
இயைந்து எழிலார் மணி ஆமை இளம் பார்ப்பின் கூன் புறம் போல் – சிந்தா:1 177/2,3
புலவன் சித்திரித்த பொன் சிலம்பு நக பூ நிலத்து மேல் – சிந்தா:7 1588/2
நாளை உரை என்று கிளியோடு நக சொல்லும் – சிந்தா:7 1879/3
நல் மணி சிலம்பினோடு கிண்கிணி நக நகும் – சிந்தா:8 1957/1
காது அணிந்த பொன் தோடும் குண்டலமும் நக நகா – சிந்தா:10 2241/3
அருளும் நக வையம் நக ஐம்பொறியும் நைய – சிந்தா:13 2872/3
அருளும் நக வையம் நக ஐம்பொறியும் நைய – சிந்தா:13 2872/3
பொருளும் நக ஈட்டும் பொருள் யாதும் பொருள் அன்றே – சிந்தா:13 2872/4

TOP


நகர் (81)

கொய் நாக சோலை கொடி அ நகர் புக்கவாறும் – சிந்தா:0 17/4
அத்தம் அனைய களிற்று அ நகர் மன்னன் மங்கை – சிந்தா:0 18/1
விண் வாள் அறுக்கும் நகர் வீதி புகுந்தவாறும் – சிந்தா:0 24/2
அண்ணல் அம் கடி நகர் அமைதி செப்புவாம் – சிந்தா:1 78/4
புடை நகர் தொழில் இடம் கடந்து புக்க பின் – சிந்தா:1 85/1
இடை நகர் புறம் பணை இயம்பும் ஓசை ஓர் – சிந்தா:1 85/2
மட்டு இலா வள நகர் வண்ணம் இன்னதே – சிந்தா:1 93/4
முழவு அணி முது நகர் முரசொடு வளை விம – சிந்தா:1 118/1
திருவ நீள் நகர் செம்பொனின் நீடிய – சிந்தா:1 126/1
புரவு பூண்டனர் பொன் நகர் மாந்தரே – சிந்தா:1 136/4
நாக நீர நல் நகர் நன்மை தன்னம் செப்புவாம் – சிந்தா:1 141/4
செம் கண் இந்திரன் நகர் செல்வம் என்னது அன்னதே – சிந்தா:1 145/4
பற்றா மன்னன் நகர் புறமால் பாயல் பிணம் சூழ் சுடுகாடால் – சிந்தா:1 310/1
பொன் உடை வள நகர் பொலிய புக்க பின் – சிந்தா:1 326/2
நம்பன் இத்தலை நாக நல் நகர்
பைம்பொன் ஓடை சூழ் பரும யானையும் – சிந்தா:2 410/1,2
வடி மலர் ஆயர் பூசல் வள நகர் பரப்பினாரே – சிந்தா:2 428/4
நல் நகர் வீதி-தோறும் நந்தகோன் அறைவித்தானே – சிந்தா:2 440/4
நாள் உற்று உலந்தான் வெகுண்டான் நகர் ஆர்த்தது அன்றே – சிந்தா:2 455/4
அன்னமும் மயிலும் போல அணி நகர் வீதி கொண்டார் – சிந்தா:2 457/4
நாதன் உறைவது ஓர் நல் நகர் உண்டு அங்கு – சிந்தா:3 525/3
அளந்து கொண்டு இன்பம் பூரித்து அணி நகர் ஆக்கி மேலால் – சிந்தா:3 527/3
செம் கண் ஆயிரம் சேர்ந்தவன் பொன் நகர்
கொங்கு தோய் குழலாரொடும் குன்றின் மேல் – சிந்தா:3 528/2,3
உருவம் யார் உடையார் என்று ஒளி நகர்
அரவம் வாய் திறந்து ஆர்ப்பது போன்றதே – சிந்தா:3 530/3,4
நயந்து கொள்பவர் இன்மையின் நல் நகர்
விசும்பு பூத்தது போன்றன வீதியே – சிந்தா:3 533/3,4
நல் நகர் நோக்கி நாய்கன் நாகம்-கொல் புகுந்தது என்ன – சிந்தா:3 536/1
நான கிடங்கு ஆடை நகர் நாகத்து-இடை நன் பொன் – சிந்தா:3 590/1
கடி நகர் இடி முரசு அறை-மின்அம் எனவே – சிந்தா:3 602/4
ஆணை இன்று எமதே என்று அணி நகர்
காணும் காதலில் கண் நெருக்கு உற்றவே – சிந்தா:3 634/3,4
அடு திரை சங்கம் ஆர்ப்ப அணி நகர் முன்னினானே – சிந்தா:3 701/4
பருகுவான் இவள் நலம் பாரித்திட்ட இ நகர்
உருகும் ஐங்கணை ஒழித்து உருவின் ஐய காமனார் – சிந்தா:3 706/2,3
நாக நாள்மலர் நாறு கடி நகர்
ஏக இன்பத்து இராசபுரத்தவர் – சிந்தா:4 855/1,2
மன் செய் மாண் நகர் வட்டம் விட்டிட்டதே – சிந்தா:4 860/4
ஞாயில் சூடிய நல் நெடும் பொன் நகர்
கோயில் வட்டம் எல்லாம் கொங்கு சூழ் குழல் – சிந்தா:4 949/1,2
வெம் கணை விடலை தாதை வியன் நகர் அவலம் எய்தி – சிந்தா:4 1113/2
நிலவு உறழ் பூணினானை நெடு நகர் இரங்க கையாத்து – சிந்தா:4 1131/1
ஆழ் கல மாந்தர் போல அணி நகர் அழுங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:4 1163/4
இருவரை வினாய் நகர் நெறியின் முன்னினான் – சிந்தா:5 1249/4
அலர் கதிர் கரும்பிளை மடுப்ப ஆய் நகர்
உலகு அளந்தவன் என உள்புக்கான்-அரோ – சிந்தா:5 1252/3,4
ஈட்டிய வள நிதி இறைகொள் மா நகர்
சூட்டு வைத்து அனையது அ சுடர் பொன் இஞ்சியே – சிந்தா:6 1445/3,4
அறை கடல் வள நகர் ஆயது என்பவே – சிந்தா:6 1446/4
பூமி மேல் திலகம் வைத்து அனைய பொன் நகர்
தாமம் நீள் நெடும் குடை தரணி காவலன் – சிந்தா:6 1448/2,3
நிலம் தின கிடந்து அன நிதி அ நீள் நகர்
புலம்பு அற பொலிவொடு புக்க-காலையே – சிந்தா:6 1471/1,2
கொடி அணி வியல் நகர் குழுமி ஆர்த்து எழ – சிந்தா:6 1490/2
புற நகர் மணமகன் ஒருவன் போதர்வான் – சிந்தா:7 1618/1
பொன் நகர் புக்க பின் அறிவல் போக என்றான் – சிந்தா:7 1620/3
உள் மதி வருந்த நாடி ஒளி நகர் எய்தினானே – சிந்தா:7 1695/4
துண்ணென களத்தின் நீங்கி தொல் நகர் புறத்து தொக்கே – சிந்தா:7 1733/3
அணி நகர் யான் சென்று எய்தி மாலை-தன் மனையை சேர்ந்தேன் – சிந்தா:7 1742/2
கொடிகள் தவழ் மாட நகர் கொல்ல என மாழ்கி – சிந்தா:7 1798/3
அரும் கடி அணி நகர் ஐயன் அங்கு இல்லையேல் – சிந்தா:7 1827/2
நீர் தொகை கழனி நாடு நெடு நகர் பெயரும் நுங்கள் – சிந்தா:7 1852/3
நால் கடல் பரப்பும் வந்து நல் நகர் கண்ணுற்று என்ன – சிந்தா:7 1858/1
மன்னவன் நிரை கொண்டாரை வள நகர் தந்து மன்னன் – சிந்தா:7 1861/1
துறக்கம் இதுவே எனும் தொல் நகர் மன்னன் மங்கை – சிந்தா:7 1871/1
வாள் கடி எழில் நகர் வண்மை கணிய – சிந்தா:8 1944/2
நிலத்து உகும் மாலை கால் தொடர்ந்து நீள் நகர்
செல குறைபடாதது ஓர் செல்வம் மிக்கதே – சிந்தா:8 1945/3,4
பைம்பொன் நீள் நகர் பல்லியம் ஆர்த்து எழ – சிந்தா:8 1980/3
விதி கிடை காணலாம் வீதி மா நகர்
மதி கிடை முகத்தியோர் மடந்தை ஈண்டையாள் – சிந்தா:9 1999/3,4
காப்பு உடை வள நகர் காளை எய்தினான் – சிந்தா:9 2011/4
எந்தை-தான் இறந்த நாள் இன்று என நகர் இயம்பி யாரும் – சிந்தா:9 2097/3
தளை அவிழ் தாமம் மார்பன் தன் நகர் நீங்கினானே – சிந்தா:9 2101/4
குலம் தரு கொற்ற வேலான் கொடி நகர் காக்க என்றான் – சிந்தா:10 2141/4
தோய் மழை உலக வெள்ளம் தொல் நகர் தொக்கதே போல் – சிந்தா:10 2178/3
ஆய் முடி அரச வெள்ளம் அணி நகர் ஈண்டிற்று அன்றே – சிந்தா:10 2178/4
ஆட்டு நீர் கடலின் ஆர்த்தது அணி நகர் வென்றி மாலை – சிந்தா:10 2325/3
வீக்குவார் முரசம் கொட்டி விழு நகர் அறைவித்தானே – சிந்தா:11 2376/4
நீல மா கடல் நெடு நகர் வாழ்க என அறைந்தார் – சிந்தா:12 2392/4
இந்திரன் நகர் சாறு அயர்ந்து இவ்வழி – சிந்தா:12 2400/3
நாம நல் நகர் நல் பொன் கற்பகம் – சிந்தா:12 2404/3
ஒத்த அகலம் எண் முழம் என்று ஓதி நகர் இழைத்தார் – சிந்தா:12 2485/3
குழும் ஒலி அரவம் ஈண்டி கொடி நகர் பொலிந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2526/4
காதம் நான்கு அகன்ற பொய்கை கடி நகர் குவளை பூத்து – சிந்தா:12 2544/3
உரை வாய நகர் பரவ போகி ஒண் பொன் எயில் சூழ்ந்த – சிந்தா:12 2558/3
இ நகர் கால் பொரு கடலின் எங்கணும் – சிந்தா:13 2629/3
அழுது பின் அணி நகர் செல்ல ஆயிரம் – சிந்தா:13 2630/1
துறவு தந்து அருளுக என்ன தூ நகர் இழைத்து மேலால் – சிந்தா:13 2633/2
நாம நல் நகர் வீதிகள் தாம் எலாம் – சிந்தா:13 2855/3
மன்னன் நகர் எல்லாம் போர்ப்ப வலைப்பட்டீர்க்கு – சிந்தா:13 2961/3
புடை பணிந்து இருந்த அ புலவன் பொன் நகர்
கடி மலர் கற்பகம் காமவல்லியோடு – சிந்தா:13 3025/2,3
ஒத்து ஒளி பெருகிய உருவ பொன் நகர்
வித்தகன் வலம்செய்து விழு பொன் பூமி போய் – சிந்தா:13 3026/1,2
அரும் கடி அமரர் கோமான் அணி நகர் ஆயது ஒன்றே – சிந்தா:13 3043/4

TOP


நகர்க்கு (7)

ஏக ஆணை வெண்குடை இ நகர்க்கு மன்னவன் – சிந்தா:1 141/3
அறு பகல் கழிந்த பின்றை அ நகர்க்கு ஆதி நாய்கன் – சிந்தா:3 665/3
நலம் கலந்து உரைக்குமால் இ நல் நகர்க்கு மன்னனோ – சிந்தா:3 689/3
நிகர் இல் நேமி-தன் நீள் நகர்க்கு ஆகு எனா – சிந்தா:4 912/3
கரும் கடற்கு இவர்ந்த வண்ணம் கடி நகர்க்கு எழுந்த அன்றே – சிந்தா:4 972/4
அ நகர்க்கு அரசனே அனைய ஆண்டகை – சிந்தா:6 1449/1
கந்துக்கடன் என்ற நகர்க்கு ஆதி முது நாய்கன் – சிந்தா:7 1797/1

TOP


நகர்க்கும் (1)

காழ் ஆர் வெள்ளி மலை மேலும் காவல் மன்னர் கடி நகர்க்கும்
வீழா ஓகை அவன் விட்டான் விண் பெற்றாரின் விரும்பினார் – சிந்தா:13 2704/3,4

TOP


நகர்ப்பட்ட (1)

அங்கண் நகர்ப்பட்ட பொருள் ஆகியது மொழிவாம் – சிந்தா:3 850/4

TOP


நகர (2)

இ நகர புறம் காட்டில் இவன் பிறந்தவாறும் – சிந்தா:12 2555/1
பொன் நகர வீதி புகுந்தீர் பொழி முகிலின் – சிந்தா:13 2961/1

TOP


நகரத்தார் (1)

குடர் தொடர் குருதி கோட்டு குஞ்சர நகரத்தார் கோன் – சிந்தா:10 2182/1

TOP


நகரத்து (1)

மாட நகரத்து வாயிலும் கோயிலும் – சிந்தா:10 2112/2

TOP


நகரம் (12)

அம் பொன் நிலத்து ஏகு குடி அக நகரம் அதுதான் – சிந்தா:1 106/3
நகரம் நால் இரு கோடி நயந்ததே – சிந்தா:4 912/4
கொண்ட பூம் கிடங்கு அணி நகரம் கூறுவாம் – சிந்தா:6 1443/4
ஒளிறு வேல் நரபதி நகரம் ஒய்யென – சிந்தா:7 1617/2
துறை வளர் நாட்டொடு நகரம் சொல் என – சிந்தா:7 1618/3
கேடகம் வாளொடு ஏந்தி கெடுக இ நகரம் என்னா – சிந்தா:7 1751/2
நாட்டம் உடை நகரம் எமது ஆகும் உறை பதியே – சிந்தா:7 1788/4
என்றே நகரம் எதிர்கொண்டதுவே – சிந்தா:10 2122/4
ஆய்ந்த பொன் நகரம் எங்கும் அணிகல ஒளியினாலே – சிந்தா:12 2545/3
கழலான் நகரம் அமுது கடை கடல் போல் கலங்கிற்று அன்றே – சிந்தா:13 2970/4
ஒருங்கு உடன் நகரம் எல்லாம் உறங்குவது ஒத்தது ஒல்லென் – சிந்தா:13 2975/3
பெரும் கடி நகரம் பேசின் இராசமாகிருகம் என்பர் – சிந்தா:13 3043/3

TOP


நகரமும் (1)

நல் சிறை பட்டு நாடும் நகரமும் காவல் விட்டான் – சிந்தா:13 2612/4

TOP


நகரில் (3)

இன்னது ஓர் நகரில் என்றாங்கு என் பெயர் நிற்க வேண்டும் – சிந்தா:4 906/3
சாதலே புரிந்து தோன்றும் தன்மை அ நகரில் கண்டேன் – சிந்தா:7 1748/4
மருங்குல் போல் குயிற்றிய நகரில் மங்கல – சிந்தா:12 2409/3

TOP


நகரின் (9)

மோடு உடை நகரின் நீங்கி முது மரம் துவன்றி உள்ளம் – சிந்தா:1 300/1
துளங்கு பொன் நகரின் தன்மை சொல்லலாம் சிறிது ஓர் தேவன் – சிந்தா:3 527/1
எழுந்து கொடி ஆடும் இது அ எழில் நகரின் இயல்பே – சிந்தா:3 597/4
நம்பனை நகரின் நீக்கி சேமத்தால் வைக்க தீயுள் – சிந்தா:3 670/1
கண்ட பேய் நகரின் நீங்கி காவதம் கடந்து தோன்றும் – சிந்தா:5 1184/1
இழைத்த பொன் நகரின் வெள்ளி இடு மணை மன்னர் ஏத்த – சிந்தா:12 2416/1
அடிகள் இ நகரின் உள்ளே உறைக என அண்ணல் கூற – சிந்தா:13 2642/2
பதி பொன் நகரின் படி கொண்டதுவே – சிந்தா:13 2854/4
ஏயிற்று இந்திரன் பொன் நகரின் புறம் – சிந்தா:13 3004/2

TOP


நகருள் (3)

மாடம் ஓங்கும் வள நகருள் வரம்பு இல் பண்டம் தலை திறந்திட்டு – சிந்தா:1 307/1
பொன் நகருள் வேந்தன் பெயரால் பொறியும் பெற்றான் – சிந்தா:7 1792/1
அம் பொன் நகருள் அமைந்தேன் மற்று எனக்கு அமைந்தாள் – சிந்தா:8 1975/2

TOP


நகரை (4)

அண்ணலை ஆதி ஆக அரும் கடி நகரை வாழ்த்தி – சிந்தா:3 609/2
மறைத்து இங்கண் நகரை வல்லே சுடுதும் நாம் சுடுதலோடும் – சிந்தா:4 1140/2
கால தீ நகரை மேய கடி அரண் கடிந்த அம்பின் – சிந்தா:4 1141/1
நீர் உடுத்த இ நகரை நீத்திட்டு ஒழியாரோ – சிந்தா:8 1970/4

TOP


நகரொடு (1)

செல்வன் தாதையும் செழு நகரொடு வள நாடும் – சிந்தா:11 2360/3

TOP


நகரொடும் (1)

வள் இதழ் கோதை மற்று நகரொடும் கடியுமேனும் – சிந்தா:4 905/3

TOP


நகரோடு (1)

கோ தரு நிதியம் வாழ கொற்றவன் நகரோடு என்ன – சிந்தா:11 2376/3

TOP


நகவும் (1)

சொல்லி நீ நகவும் பெற்றாய் தோன்றல் மற்று என்னை என்றான் – சிந்தா:10 2317/4

TOP


நகவே (1)

அண்ணல் ஆய் கதிர் அலம்வர புலமகள் நகவே – சிந்தா:11 2362/4

TOP


நகா (5)

நங்கையை காக்கும் வண்ணம் நகா நின்று மொழிந்து பேழ் வாய் – சிந்தா:3 765/2
காது அணிந்த பொன் தோடும் குண்டலமும் நக நகா
வீ ததைந்த வரை மார்பர் விஞ்சையர் போல் கிடந்தனரே – சிந்தா:10 2241/3,4
நடந்து ஒழுகு குருதியுள் நகா கிடந்த எரி மணி பூண் – சிந்தா:10 2244/3
ஞாலத்தார் ஆண்மை என்னாம் என நகா வருகின்றானே – சிந்தா:10 2284/4
நடத்துவான் அவனை நோக்கி நகா சிலை பாரித்தானே – சிந்தா:10 2285/4

TOP


நகு (7)

ஞான்றன வயிர மாலை நகு கதிர் முத்த மாலை – சிந்தா:1 140/2
கண் எரி தவழ வண் கை மணி நகு கடகம் எற்றா – சிந்தா:1 258/3
விண் நகு வெள்ளி வெற்பின் விஞ்சையர் உலகின் அல்லால் – சிந்தா:7 1646/2
பட்டம் நுதல் மின்னின் நகு பவித்திரைக்கு தோன்றி – சிந்தா:7 1791/2
நான்ற பொன் மணி மாலை நகு கதிர் பவள தூண் – சிந்தா:12 2433/1
நாண் உள் இட்டு சுடர் வீச நல் மாணிக்க நகு தாலி – சிந்தா:13 2697/1
நலிந்து மின் நகு மணி நன் பொன் பேர் இழை – சிந்தா:13 3029/2

TOP


நகுக (1)

நடுக்கம் ஒன்றானும் இன்றி நகுக தாம் நக்க போழ்து அ – சிந்தா:3 509/2

TOP


நகுகின்றது (1)

பெரு வெண் திங்கள் மால் அக பூ மலைந்து பெட்ப நகுகின்றது
உருவு கொண்ட குரல் அன்றில் உயிர் மேல் ஆம்பல் உலாய் நிமிரும் – சிந்தா:7 1662/1,2

TOP


நகுகொடா (1)

நகுகொடா மணிகள் நல்ல தெளித்துக்கொண்டு எழுதி நல் பொன் – சிந்தா:6 1486/2

TOP


நகுதி (1)

கண் ஒவ்வாயேனும் களித்து நகுதி நின் – சிந்தா:12 2514/3

TOP


நகுதிர் (1)

முல்லை முறுவலித்து நகுதிர் போலும் இனி நும்மை – சிந்தா:5 1228/2

TOP


நகும் (2)

நல் மணி சிலம்பினோடு கிண்கிணி நக நகும்
மின் மலர்ந்த முல்லை மாலை நக்கி மிக்கு இறந்து எழுந்து – சிந்தா:8 1957/1,2
நறை விரி மரை மலர் நகும் அடி தொழுதும் – சிந்தா:12 2563/4

TOP


நகுமாறு (1)

தொடி கண் பூவை நோக்கி நகுமாறு எளிதோ காண்-மின் – சிந்தா:4 932/4

TOP


நகுவது (1)

பூ மென் குழலார் புறம் நோக்கி நகுவார் நகுவது ஆயினேன் – சிந்தா:7 1663/2

TOP


நகுவார் (1)

பூ மென் குழலார் புறம் நோக்கி நகுவார் நகுவது ஆயினேன் – சிந்தா:7 1663/2

TOP


நகை (33)

நற்பால் அழியும் நகை வெண் மதி போல் நிறைந்த – சிந்தா:0 4/2
நாள்செய் மாலை நகை முடி பெய்பவே – சிந்தா:1 132/4
உமிழ் நகை வேலினானும் ஒண் சிறை மணி வண்டு ஒத்தான் – சிந்தா:1 191/4
வெண் நகை வெகுண்டு நக்கு கட்டியங்காரன் சொன்னான் – சிந்தா:1 258/4
கயில் அணி கதிர் நகை கடவுள் ஒத்து உலம்பினான் – சிந்தா:1 276/4
நாம வென்றி வேல் நகை கொள் மார்பனை – சிந்தா:2 412/1
நாள் வாய் நிறைந்த நகை வெண் மதி செல்வது ஒத்தான் – சிந்தா:2 454/4
நம் படை-தம்முள் எல்லாம் நகை முகம் அழிந்து நின்றேன் – சிந்தா:2 478/4
கதிர் நகை முறுவல் மாதர் கண் உறு கவலை தீர்த்தான் – சிந்தா:3 584/4
அம் கதிர் மணி நகை அலமரும் முலை வளர் – சிந்தா:3 603/3
நல் நுதல் பட்டம் கட்டி நகை முடி கோதை சூட்டி – சிந்தா:3 673/2
நன் மன வேந்தர்-தங்கள் நகை மணி மார்பம் நக்கி – சிந்தா:3 799/1
நவ்வியம் பிணை கொள் நோக்கி நகை முக விருந்து செய்தான் – சிந்தா:4 1046/4
நங்கை தன் முகத்தை நோக்கி நகை மதி இது என்று எண்ணி – சிந்தா:5 1271/1
நந்தியாவட்டம் நாறு நகை முடி அரசன் ஆயின் – சிந்தா:5 1287/2
நகை வெண் திங்களும் நார் மடல் அன்றிலும் – சிந்தா:5 1314/1
நகை மா மணி மாலை நடை கொடி நின் – சிந்தா:5 1379/1
நாளினும் பெருகுகின்ற நகை மதி அனைய காதல் – சிந்தா:6 1506/3
நறும் புகை தூதுவிட்டு நகை முகம் கோட்டி நின்றாள் – சிந்தா:7 1568/4
நச்சு இலை வேல் கண் மாதர் நகை முக முறுவல் மாந்தி – சிந்தா:9 2090/2
நாட்டு இளம் பிடியார் நகை முகம் பருகும் நல்லவர் போல் மலர் பருகும் – சிந்தா:10 2104/3
நல்லவள் வனப்பு வாங்க நகை மணி மாலை மார்பர் – சிந்தா:10 2179/1
நகை கதிர் மதியம் வெய்தா நடுங்க சுட்டிடுதல் உண்டே – சிந்தா:10 2315/3
நாண் சுமக்கலாத நங்கை நகை மின்னு நுசுப்பு நோவ – சிந்தா:12 2443/1
நாண் அட நடுங்கி கையால் நகை முகம் புதைத்த தோற்றம் – சிந்தா:12 2461/3
நாண் குலாய் கிடந்த நங்கை நகை முக அமுதம் ஈந்தாள் – சிந்தா:12 2515/3
நாகத்தால் விழுங்கப்பட்ட நகை மதி கடவுள் போல – சிந்தா:13 2610/1
நகை ஆர் கவுள கிண்கிணியும் சிலம்பும் நாய் நா சீறடி மேல் – சிந்தா:13 2694/2
செம் கதிர் முறுவல் முத்தின் தெளி நகை திகழும் செய்யாள் – சிந்தா:13 2801/3
நமைத்த பூம் தாமம் தோய நகை முக விருந்து பெற்றான் – சிந்தா:13 2839/4
மா கவின் வளர தீண்டி மணி நகை நக்கு நாளும் – சிந்தா:13 2951/1
இன் நகை முறுவல் பார்த்தாய் இன்று எமது ஆவி பார்த்தாய் – சிந்தா:13 2954/3
நாள் கண் கூடிய நகை வெண் திங்கள் போல் – சிந்தா:13 3132/1

TOP


நகையாக (1)

ஆர் மத களிற்று வேந்தர்க்கு அரு நகையாக வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2183/4

TOP


நங்கட்கு (1)

நம்பி நந்தட்டன் கேட்க நங்கட்கு குரவர் உள்ளார் – சிந்தா:7 1737/1

TOP


நங்கள் (2)

நங்கள் அன்பு என நாட்டி வலிப்பு உறீஇ – சிந்தா:5 1334/2
அன்பினின் அவலித்து ஆற்றாது அழுவதும் எளிது நங்கள்
என்பினின் ஆவி நீங்க இறுவதும் எளிது சேர்ந்த – சிந்தா:5 1392/1,2

TOP


நங்களை (1)

ஓட்டு உடைத்தாம் எனின் உய்யும் நங்களை
ஆட்டியிட்டு ஆருயிர் அளைந்து கூற்றுவன் – சிந்தா:13 2930/2,3

TOP


நங்கை (53)

பெரும் பாரமாய் பெரிது நைந்து நல் சூல் சலஞ்சலம் போல் நங்கை நலம் தொலைந்ததே – சிந்தா:1 231/4
நங்கை நீ நடக்கல் வேண்டும் நன் பொருட்கு இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:1 267/1
ஒண்மையின் ஒருங்கு கூடி உருவு கொண்ட அனைய நங்கை
நண்ணிய நுங்கட்கு எல்லாம் அடைக்கலம் என்று நாடும் – சிந்தா:1 356/2,3
நலம் புரி நங்கை வைத்து நல் அறம் காக்க என்றாள் – சிந்தா:1 386/4
நலத்தகு மனைவி பெற்ற நங்கை கோவிந்தை என்பாள் – சிந்தா:2 477/4
சேல் கடை மதர்வை நோக்கின் சில் அரி தடம் கண் நங்கை
பால் படு காலம் வந்தால் பான்மை யார் விலக்குகிற்பார் – சிந்தா:3 554/3,4
நங்கை தன் நலத்தினால் மங்குல் வெள்ளி மால் வரை – சிந்தா:3 575/1
தெள் நிற விசும்பில் நின்ற தெளி மதி முகத்து நங்கை
கண்ணிய வீணை வாள் போர் கலாம் இன்று காண்டும் என்றே – சிந்தா:3 620/3,4
திருந்த செய்து அதன் பின் நங்கை திருவிற்கு ஓர் திலகம் ஒத்தாள் – சிந்தா:3 627/4
நோற்றனள் நங்கை மைந்தன் இள நலம் நுகர்தற்கு என்பார் – சிந்தா:3 702/2
என்னை பட்டவாறு-அரோ எழுதி நங்கை ஆட்கொள்வான் – சிந்தா:3 708/3
நல் யாழ் நீட்ட அது கொண்டு நங்கை நலத்தது இது என்றான் – சிந்தா:3 719/4
மை மலர் தடம் கண் நங்கை மரை மலர் தேவி என்றான் – சிந்தா:3 739/4
வாழி நங்கை கண்டாய் என்று வாள் கண் நீர் – சிந்தா:3 762/3
நங்கை வாள் படை நங்கையை சூழ்ந்ததே – சிந்தா:3 763/4
நங்கை கல்யாணம் நன்றே நமக்கு என நக்கு நிற்பார் – சிந்தா:3 784/3
ஞாலம் விற்கும் புருவத்து நங்கை கண் – சிந்தா:4 896/3
நங்கை என்னொடு உரையாய் நனி ஒல்லே – சிந்தா:4 898/3
நையல் நங்கை இ நாட்டு அகத்து உண்டு எனில் – சிந்தா:4 1000/3
நாட்டமும் நடுக்கமும் நங்கை வண்ணமே – சிந்தா:4 1003/4
பெய்து ஒளி மறைத்து நங்கை பிறை என வளர்க்கின்றாளே – சிந்தா:5 1267/4
புகழ் கொடி நங்கை தன் பேர் பொறித்தது ஓர் கன்னி முல்லை – சிந்தா:5 1268/3
கொம்பு அலர் நங்கை பூத்தாள் பொலிக என குனிந்த வில் கீழ் – சிந்தா:5 1269/2
நங்கை தன் முகத்தை நோக்கி நகை மதி இது என்று எண்ணி – சிந்தா:5 1271/1
கொங்கு அலர் கோதை நங்கை அடிகளோ என்று கொம்பு ஏர் – சிந்தா:5 1271/3
அடிகளுக்கு இறைஞ்சி ஐயன் அடிகளை தொழுது நங்கை
அடிகளை புல்லி ஆர தழுவிக்கொண்டு ஒளவைமாரை – சிந்தா:5 1272/1,2
உரையன்-மின் உதிரம் நீங்கிற்று உய்யலள் நங்கை என்பார் – சிந்தா:5 1277/4
நங்கை தவ்வையும் தோழியும் நண்ணினார் – சிந்தா:5 1337/2
பந்து எடுக்கலாத நங்கை பால் கடை வெண்ணெய் பாவை – சிந்தா:6 1532/2
பூ இயல் கோயில் கொண்ட பொன் அனாள் அனைய நங்கை
காவியம் கண்ணி வந்து பிறத்தலும் கணிகள் ஈண்டி – சிந்தா:7 1686/1,2
துன்னி நோய் உற்ற மஞ்ஞை தோற்றம் போல் இருந்த நங்கை
பின்னை நாள் குவளை நீர் வீழ் பெற்றிய கண்ணள் ஆகி – சிந்தா:7 1743/3,4
ஆதலால் நங்கை யாரே அருள் பெரிது உடையர் என்றார் – சிந்தா:7 1799/4
நாளினும் இ நங்கை துயர் நாளினும் அற்று இதுவே – சிந்தா:7 1879/4
நங்கை யான் பசித்து வந்தேன் எ பொருள் நயப்பது என்றாட்கு – சிந்தா:8 1988/3
ஓவியர்-தம் பாவையினொடு ஒப்பு அரிய நங்கை
ஏவல் வகை கண்டு அறிதும் என்று சிலர் சொன்னார் – சிந்தா:9 2016/3,4
நையும் இடை வெய்ய முலை நங்கை ஒரு பார்ப்பான் – சிந்தா:9 2017/2
காலுற்ற காமவல்லி கொடி என கலங்கி நங்கை
மாலுற்று மயங்க யாங்கண் மட கிளி தூதுவிட்டேம் – சிந்தா:9 2044/1,2
நல் அடி பணிந்து நிற்ப நங்கை நீ நடுங்க வேண்டா – சிந்தா:9 2068/2
கழி வளர் கயல் கண் நங்கை கற்பினை அறிந்து தோழி – சிந்தா:9 2074/2
கட்டழகு உடைய நங்கை நீ என கருதி கண்ணால் – சிந்தா:9 2085/3
நாவியே நாறும் மேனி நங்கை நின் தவத்தின் என்றான் – சிந்தா:9 2099/4
நலம் துறைபோய நங்கை தோழியை புல்லி நின்றாள் – சிந்தா:10 2132/3
அக மடை திறந்ததே போல் அலற கோக்கு இளைய நங்கை
மிகை நல தேவி-தானே விலாவணை நீக்கினாளே – சிந்தா:10 2138/3,4
நாண் சுமக்கலாத நங்கை நகை மின்னு நுசுப்பு நோவ – சிந்தா:12 2443/1
அச்சுதம் கொண்டு மன்னன் அடி முடி தெளித்து நங்கை
உச்சி வண்டு இமிரும் மாலை ஒளி முடி சிதறினனே – சிந்தா:12 2494/3,4
வண்டுகாள் வருடி நங்கை வரம் தர மொழி-மின் என்றான் – சிந்தா:12 2509/4
சாவம் யாம் உருகி ஒன்றும் தவறு இலன் அருளும் நங்கை
பாவை என்று இரத்தும் என்ற பறவைகள் தம்முள் தாமே – சிந்தா:12 2510/3,4
முற்றிமை சொல்லின் நங்கை மூன்று நாள் அடிசில் காட்டாள் – சிந்தா:12 2511/2
நாண் குலாய் கிடந்த நங்கை நகை முக அமுதம் ஈந்தாள் – சிந்தா:12 2515/3
கொழித்து இரை ஓத வேலி குமரனை பயந்த நங்கை
விழு தவம் உலகம் எல்லாம் விளக்கி நின்றிட்டது என்பார் – சிந்தா:12 2551/1,2
ஏதிலம் என்று கண்டாய் இருந்தது நங்கை என்ன – சிந்தா:13 2643/2
சென்றதோ செல்க இப்பால் திருமகள் அனைய நங்கை
இன்று இவள் துறப்ப யான் நின் அரசு உவந்து இருப்பேன்-ஆயின் – சிந்தா:13 2647/1,2
நங்கை நின் முக ஒளி எறிப்ப நன் மதி – சிந்தா:13 2679/1

TOP


நங்கைக்கு (9)

அளந்து உணர்வு அரிய நங்கைக்கு அரு மணி முகிழ்த்தவே போல் – சிந்தா:3 551/2
பட்டது என் நங்கைக்கு என்ன பாசிழை பசும்பொன் அல்குல் – சிந்தா:4 904/1
நைய வந்தது என் நங்கைக்கு இன்று என – சிந்தா:4 988/3
அனையதே பட்டது என்றால் ஐயனே நங்கைக்கு ஒத்தான் – சிந்தா:4 1053/2
நங்கைக்கு இன்று இறத்தல் இல்லை நரபதி நீயும் கோண்மோ – சிந்தா:5 1281/1
துணையில் தோகை என் நங்கைக்கு தொங்கல் தொடுப்பாயும் நீ – சிந்தா:7 1668/3
நங்கைக்கு இயன்ற நறும் பூ அணை பள்ளி என்றான் – சிந்தா:8 1977/4
நனை வளர் கோதை நற்றாய் நங்கைக்கு ஈது உள்ளம் என்று – சிந்தா:9 2075/1
அனையது ஆம் கன்னி நீர் இன்று அற்றது ஆம் நங்கைக்கு என்றாள் – சிந்தா:9 2075/4

TOP


நங்கைகாள் (1)

நாடி யார் பேயை காண்பார் நங்கைகாள் இதுவும் ஆமே – சிந்தா:9 2046/3

TOP


நங்கைமார் (6)

நல் சிறார் ஊர்தலின் நங்கைமார் விரீஇ – சிந்தா:1 89/2
நள்ளிருள் விளக்கு இட்டு அன்ன நங்கைமார் மல்கினாரே – சிந்தா:12 2532/4
நல் நிற தவிசின் மேல் இருந்த நங்கைமார்
இன் மயிர் உகுக்கிய இருந்த தோகைய – சிந்தா:13 2636/2,3
நல் நிலம் படாமையே அடக்கி நங்கைமார்
தொல் மயிர் உகுத்த நல் மயிலின் தோன்றினார் – சிந்தா:13 2638/3,4
துறந்த இ நங்கைமார் தம் தூ மலர் அனைய பாதம் – சிந்தா:13 2649/1
இன்னரே நங்கைமார் என்று ஏத்திய பவள செம் நா – சிந்தா:13 2952/2

TOP


நங்கைமார்க்கு (3)

ஒத்ததோ என நோக்கி நும் நங்கைமார்க்கு
உய்த்து உரை-மின் இவ்வண்ணம் என சொன்னான் – சிந்தா:4 895/3,4
நன் பகல் சூட்டி விள்ளாது ஒழுகினும் நங்கைமார்க்கு
பின் செலும் பிறர் கண் உள்ளம் பிணை அனார்க்கு அடியது அன்றே – சிந்தா:7 1596/3,4
நாடி ஆயிரம் நாள்-தொறும் நங்கைமார்க்கு
ஆடு சாந்து அடிசில் புறம் ஆக்கினான் – சிந்தா:12 2577/2,3

TOP


நங்கைமார்கள் (3)

போந்த அ நங்கைமார்கள் பொய்ம் நங்கைமார்கள் என்பார் – சிந்தா:12 2552/4
போந்த அ நங்கைமார்கள் பொய்ம் நங்கைமார்கள் என்பார் – சிந்தா:12 2552/4
வில் உமிழ்ந்து இலங்கு மேனி விழு தவ நங்கைமார்கள்
மல்லல் அம் குமரர் வான் மேல் சென்றதும் வகுக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:13 3062/3,4

TOP


நங்கைமாரே (1)

சேர்ந்து எழும் நங்கைமாரே திருநங்கைமார்கள் அல்லார் – சிந்தா:12 2552/2

TOP


நங்கைமாரை (1)

கண் திரள் முத்த மாலை கதிர் முலை நங்கைமாரை
வெண் திரை வியக்கும் கேள்வி விசயை-கண் அபயம் வைத்தான் – சிந்தா:13 2991/3,4

TOP


நங்கையவர் (1)

நா தழும்ப ஏத்தி தவ நங்கையவர் நண்ணி – சிந்தா:13 3094/3

TOP


நங்கையார் (1)

நந்தட்டன் தன்னை நோக்கி நங்கையார் அடிகள் சொன்னார் – சிந்தா:13 2648/2

TOP


நங்கையே (1)

நல் நலம் அவற்கே வைத்த நங்கையே – சிந்தா:5 1336/4

TOP


நங்கையை (10)

நங்கையை நயப்ப எல்லாம் விரையொடு துவரும் சேர்த்தி – சிந்தா:3 623/3
நங்கை வாள் படை நங்கையை சூழ்ந்ததே – சிந்தா:3 763/4
நங்கையை காக்கும் வண்ணம் நகா நின்று மொழிந்து பேழ் வாய் – சிந்தா:3 765/2
நங்கையை செற்றது ஈங்கு தீர்த்து நீர் கொள்-மின் நாடும் – சிந்தா:5 1275/2
நஞ்சு சூழ் வேலினாற்கே நங்கையை கொடுக்கும் என்பார் – சிந்தா:5 1296/4
நாம் அவற்கு அழகிதாக நங்கையை கொடுத்தும் என்றான் – சிந்தா:5 1339/4
யாப்பு உடைத்து ஐயற்கு இன்றே நங்கையை அமைக்க என்ன – சிந்தா:5 1343/2
நங்கையை பிரியும் இ நம்பி இன்று என – சிந்தா:8 1991/2
நாள் கடி மாலையாற்கு நங்கையை நல்கினானே – சிந்தா:9 2078/4
நைவளம் மிகு சாயல் நங்கையை புனைகின்றார் – சிந்தா:12 2435/4

TOP


நச்சு (12)

நச்சு நாகத்தின் ஆர் அழல் சீற்றத்தன் – சிந்தா:1 157/1
கரு மனம் நச்சு வெம் சொல் கட்டியங்காரன் அன்றே – சிந்தா:3 744/4
செயற்கை அம் பிறவி நச்சு கடல் அகத்து அழுந்துகின்றார் – சிந்தா:5 1393/4
நதி கரை வந்துவிட்டார் நச்சு எயிற்று அரவோடு ஒப்பார் – சிந்தா:7 1821/4
நச்சு நுனை அம்பு சிலை நடுங்க உடன் ஏந்தி – சிந்தா:9 2015/2
நச்சு இலை வேல் கண் மாதர் நகை முக முறுவல் மாந்தி – சிந்தா:9 2090/2
நால் படையும் தொகுத்தான் மக்கள் நச்சு இலை – சிந்தா:10 2209/3
நச்சு எயிற்று அம்பு தின்ன நாள் இரை ஆகல் உற்றார் – சிந்தா:10 2303/4
நச்சு மணி நாகர் உறை நாகம் என விரித்தார் – சிந்தா:12 2484/4
நச்சு எயிற்று அரவின் நோக்கின் மன்னரை நடுங்க நோக்கி – சிந்தா:12 2494/1
நன் கனி சிலதன் உண்ண நச்சு வேல் மன்னன் நோக்கி – சிந்தா:13 2725/2
நாளினும் நஞ்சு துய்த்தேன் நச்சு அறை ஆக நன் பொன் – சிந்தா:13 2882/3

TOP


நசையின் (1)

மாண் மது நசையின் மொய்த்த மதுகர ஈட்டம் ஒத்தார் – சிந்தா:3 615/4

TOP


நஞ்சர் (1)

குணன் நஞ்சர் கூற்று அனைய கோள் நாய் மடுப்ப – சிந்தா:13 2779/2

TOP


நஞ்சாம் (1)

இல்லையேல் அமுதும் நஞ்சாம் இன்னதால் வினையின் ஆக்கம் – சிந்தா:10 2314/2

TOP


நஞ்சாய் (1)

வீங்கு பால்கடலும் நஞ்சாய் விளைந்ததால் விரிந்த வெய்யோன் – சிந்தா:13 2955/1

TOP


நஞ்சின் (1)

நாவின் வேட்கையும் நஞ்சின் அஞ்சினார் – சிந்தா:13 3133/4

TOP


நஞ்சினுள் (1)

நல்வினை விளையுள் என்னும் நஞ்சினுள் குளித்தல் உண்டே – சிந்தா:13 2985/4

TOP


நஞ்சினை (1)

நஞ்சினை அமுதம் என்று நக்கினும் அமுதம் ஆகாது – சிந்தா:5 1405/1

TOP


நஞ்சு (21)

நஞ்சு உற்ற காம நனி நாகரில் துய்த்தவாறும் – சிந்தா:0 11/4
நஞ்சு ஊறும் வேலான் பகை நாம் அற கொன்றவாறும் – சிந்தா:0 25/4
நஞ்சு பதி கொண்ட வள நாக அணையினான் தன் – சிந்தா:1 287/1
நஞ்சு அனான் உரைப்ப கேட்டே நாய்கனும் நடுங்கி உள்ளம் – சிந்தா:4 1122/1
நலத்தகை அவனை காணான் நஞ்சு உயிர்த்து அஞ்சி நோக்கி – சிந்தா:4 1161/3
பொழிந்து நஞ்சு உகுத்தல் அச்சம் இரை பெரு வெகுளி போகம் – சிந்தா:5 1286/1
உடம்பு-இடை நஞ்சு நீங்கிற்று ஒண்_தொடி உருவம் ஆர்ந்து – சிந்தா:5 1290/3
சூழி யானை அன்னாய் தொடின் நஞ்சு அறும் – சிந்தா:5 1293/3
நஞ்சு சூழ் வேலினாற்கே நங்கையை கொடுக்கும் என்பார் – சிந்தா:5 1296/4
நஞ்சு இறைகொண்ட நாக படம் பழித்து அகன்ற அல்குல் – சிந்தா:6 1538/2
விழுக்கொடு வெண் நஞ்சு அல்லா உகிர் மயிர் உமிழ் கண் பீளை – சிந்தா:7 1584/1
நல்வினை உடைய நீரார் நஞ்சு உணின் அமுதம் ஆகும் – சிந்தா:10 2314/1
நஞ்சு மேய்ந்து இளம் களி கயல் மதர்ப்பன போல – சிந்தா:12 2384/1
நஞ்சு உற்ற வேல் நெடும் கண் பாவை நல்கூர் சிறு நுசுப்பிற்கு – சிந்தா:12 2502/3
நஞ்சு குடித்தாலும் நவை இன்று தவம் நின்றால் – சிந்தா:12 2557/1
ஆழ் துயர் உழப்ப ஊணும் அரு நவை நஞ்சு கண்டாய் – சிந்தா:13 2763/4
நல் எழில் மாலை வாடும் நஞ்சு உடை அமிர்து உண்டாரின் – சிந்தா:13 2810/2
நாளினும் நஞ்சு துய்த்தேன் நச்சு அறை ஆக நன் பொன் – சிந்தா:13 2882/3
நஞ்சு உமிழ் வேலினான் நடுங்க வீழ்ந்ததே – சிந்தா:13 2891/4
நஞ்சு உயிர்த்து அணி நலம் கரிந்து நையவே – சிந்தா:13 2896/4
ஆம்புடைய நஞ்சு அடங்கிற்று இன்று ஊறிற்று ஆகாதே – சிந்தா:13 2958/4

TOP


நஞ்சும் (2)

மால் உறுப்ப மகிழ் செய்வ மாண்பில் நஞ்சும் அமிர்தமுமே – சிந்தா:1 167/3
வேண்டில் இன் அமிர்தும் நஞ்சும் ஆதலான் – சிந்தா:1 250/3

TOP


நட்ட (1)

உள் நட்ட குவளை போலும் உருவ கண் வெருவி ஆட – சிந்தா:3 676/2

TOP


நட்டவற்கு (1)

நட்டவற்கு உற்ற கேட்டே பதுமுகன் நக்கு மற்று ஓர் – சிந்தா:4 1134/1

TOP


நட்டவை (1)

நட்டவை நிரைத்த பூமி நவை உடை நரகர் பொங்கி – சிந்தா:13 2764/2

TOP


நட்டு (3)

இத்தலை இவர்கள் ஏக இமயம் நட்டு அரவு சுற்றி – சிந்தா:4 963/1
தட மலர் குவளை பட்டம் தழுவிய யாணர் நல் நட்டு
இடை நெறி அசைவு தீர இருந்து அவண் ஏகல் உற்றால் – சிந்தா:5 1185/2,3
பார கூர் தறிகள் நட்டு பனை என பிளப்பர் மாதோ – சிந்தா:13 2771/4

TOP


நட்பு (4)

நட்பு பகை உட்கினொடு நன் பொன் விளை கழனி – சிந்தா:3 591/1
ஆற்றிய நட்பு வல்லே வலிப்பு உறீஇ இடு-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1143/3
நட்பு உடை இடங்களும் நாடும் பொய்கையும் – சிந்தா:5 1216/3
நட்பு விட்டு ஒழியும்-ஆயின் நன்மை யார் கண்ணது அம்மா – சிந்தா:13 2950/4

TOP


நட்பு-இடை (1)

நட்பு-இடை குய்யம் வைத்தான் பிறர் மனை நலத்தை சேர்ந்தான் – சிந்தா:1 253/1

TOP


நட்புடையவர்கள் (1)

நடலையுள் அடிகள் வைக நட்புடையவர்கள் நைய – சிந்தா:8 1914/2

TOP


நட்பும் (2)

பாட்டினை கேட்டலோடும் பழம் பகை நட்பும் ஆமே – சிந்தா:7 1741/1
தத்தம் நிலனும் உயர்வு இழிவும் பகையும் நட்பும் தம் தசையும் – சிந்தா:13 2705/1

TOP


நடக்க (2)

வார் நின்று இளகும் முலையினாய் வாள் புண் உற்றது இது நடக்க
ஓரும் உரும் ஏறு இது உண்டது ஒழிக ஒண் பொன் உகு கொடியே – சிந்தா:3 718/2,3
பைய நடக்க என்று பசிக்கு இரங்கி அவர் விடுத்தார் – சிந்தா:9 2013/3

TOP


நடக்கல் (1)

நங்கை நீ நடக்கல் வேண்டும் நன் பொருட்கு இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:1 267/1

TOP


நடக்கும் (4)

நாவினுள் உலகம் எல்லாம் நடக்கும் ஒன்றாது நின்ற – சிந்தா:1 316/2
நம்பன் சிலை வாய் நடக்கும் கணை மிச்சில் அல்லால் – சிந்தா:3 809/3
ஆசு அற நடக்கும் நாளுள் ஐம்_கணை_கிழவன் வைகி – சிந்தா:4 851/3
சோலை நோக்கி நடக்கும் தோகை வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 919/4

TOP


நடத்துவான் (1)

நடத்துவான் அவனை நோக்கி நகா சிலை பாரித்தானே – சிந்தா:10 2285/4

TOP


நடந்த (6)

நடந்த வாய் எல்லாம் நறு மலர் மரையின் நாகு இலை சொரிந்த அம் தீம் பால் – சிந்தா:10 2102/2
முத்து உலாய் நடந்த கோல முலை முதல் முற்றம் எல்லாம் – சிந்தா:12 2539/1
வாய் ஒளியே பெற நடந்த மலர் அடியை வலம் கொண்டார் வருந்தார் போலும் – சிந்தா:13 3017/4
விண்டு அலர் பூம் தாமரையின் விரை ததும்ப மேல் நடந்த
வண்டு அலர் பூம் திருவடியை மணி முடியின் வணங்கினான் – சிந்தா:13 3022/3,4
அல்லி மேல் நடந்த கோவே அச்சத்துள் நீங்கினோமே – சிந்தா:13 3099/4
வளை பொலி கடலின் ஆர்த்து வலம் கொண்டு நடந்த அன்றே – சிந்தா:13 3116/4

TOP


நடந்தது (4)

நைய வாரி நடந்தது நன்று-அரோ – சிந்தா:1 37/4
ஆவி நடந்தது போன்று அணி மாழ்க – சிந்தா:1 227/2
இந்திரன் தனக்கும் ஆகாது என்பது நடந்தது அன்றே – சிந்தா:3 836/4
தாதின் மேல் நடந்தது ஓர் தன்மைத்து என்பவே – சிந்தா:5 1208/4

TOP


நடந்ததுவே (1)

ஞாயிற்று ஒள் ஒளி நைய நடந்ததுவே – சிந்தா:13 3004/4

TOP


நடந்ததே (2)

வஞ்சி இடை நுடங்க மயில் கை வீசி நடந்ததே – சிந்தா:1 341/4
தேன் இனம் இசை பாட தீம் புனல் நடந்ததே – சிந்தா:12 2432/4

TOP


நடந்தன (1)

ஓரும் நடந்தன ஒண்_தொடி முன்னே – சிந்தா:3 631/4

TOP


நடந்தாங்கும் (1)

சேல் நடந்தாங்கும் ஓடி சென்று உலாய் பிறழும் வாள் கண் – சிந்தா:13 2912/1

TOP


நடந்தார் (1)

மோட்டு இள முல்லை மொய் மலர் கானம் முருகு வந்து எதிர்கொள நடந்தார் – சிந்தா:10 2104/4

TOP


நடந்தாள் (1)

நூற்றைவரோடு நடந்தாள் நுதி வல் வில் மைந்தன் – சிந்தா:8 1933/2

TOP


நடந்தான் (1)

செந்தாமரை மேல் நடந்தான் அடி சேர்த்தினானே – சிந்தா:12 2564/4

TOP


நடந்து (8)

உற நடந்து அறிதல் இல்லான் ஒண்_தொடிக்கு உருகி பின்னும் – சிந்தா:3 688/3
புதிதின் இட்ட பூம் தவிசின் உச்சி மேல் நடந்து அவண் – சிந்தா:3 705/1
பொன் தோய் கொடியின் நடந்து புனல் சேர்பவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 917/4
எழும் ஏழ் அடி ஊக்கி நடந்து செலா – சிந்தா:5 1384/2
நுன சீறடி நோவ நடந்து செலேல் – சிந்தா:6 1517/1
மின்னின் நடந்து மிகு சுரம் சென்றான் – சிந்தா:7 1612/4
நடந்து ஒழுகு குருதியுள் நகா கிடந்த எரி மணி பூண் – சிந்தா:10 2244/3
கால் நடந்து அனைய மான் தேர் காளையை காவல் மன்னன் – சிந்தா:13 2912/3

TOP


நடப்ப (3)

திறை மன்னர் உய்ப்ப திரு நிற்ப செங்கோல் நடப்ப
குறைவு இன்றி கொற்றம் உயர தெவ்வர் தேர் பணிய – சிந்தா:0 27/1,2
தொடி தோள் நடப்ப தோள் தேம்ப துணை வெம் முலைகள் பசப்பு ஊர – சிந்தா:7 1659/3
மரவம் பாவை வயிறு ஆர பருகி வாடை அது நடப்ப
விரவி தென்றல் விடு தூதா வேனிலாற்கு விருந்து ஏந்தி – சிந்தா:13 2690/2,3

TOP


நடப்பதனை (1)

வெறுத்து ஆங்கே மட பெடை விழைவு அகன்று நடப்பதனை
மறுத்து ஆங்கே சிறகு உளர்ந்து மகிழ்வு ஆனா கொள தேற்றி – சிந்தா:3 650/2,3

TOP


நடப்பது (3)

நாளொடு நடப்பது வழுக்கி மின்னொடு ஊர் – சிந்தா:1 320/1
சிங்கம் நடப்பது போல் சேர்ந்து பூ தூய் பலர் வாழ்த்த – சிந்தா:13 2608/1
மண்ணின் மேல் மழ கதிர் நடப்பது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3112/3

TOP


நடப்பதே (2)

மின் அணி மதியம் கோள் வாய் விசும்பு-இடை நடப்பதே போல் – சிந்தா:4 1098/3
கரு முகில் பொடித்த வெய்யோன் கடல்-இடை நடப்பதே போல் – சிந்தா:7 1724/1

TOP


நடப்பன (2)

தேரை நடப்பன போல் குறள் சிந்தினொடு – சிந்தா:3 631/3
விட்டு நடப்பன போல் சிந்தும் விளைந்து சீ – சிந்தா:13 2798/2

TOP


நடப்பினும் (1)

ஒன்பதின் சாண் நடப்பினும் ஒரு காதம் என்று அஞ்சும் – சிந்தா:1 179/3

TOP


நடமோ (1)

விரும்பினை-ஆய்விடின் மெல்ல நடமோ
கரும் கணில் காமனை காண மற்று என்பார் – சிந்தா:10 2124/3,4

TOP


நடலை (2)

நடலை நடுவின் மகளிர் நூக்க பரிந்த காசு – சிந்தா:4 922/3
நடலை நோக்கி கதிர் நாணுவது ஒப்ப மறைந்த பின் – சிந்தா:4 1157/3

TOP


நடலையுள் (1)

நடலையுள் அடிகள் வைக நட்புடையவர்கள் நைய – சிந்தா:8 1914/2

TOP


நடவா (1)

மண் ஒன்று மெல் விரலும் வாள் நரம்பின் மேல் நடவா
விண் நின்று இயங்கி மிடறு நடுநடுங்கி – சிந்தா:3 735/2,3

TOP


நடவாய் (1)

ஆவியோ நடவாய் என்று அழுது தன் – சிந்தா:3 761/3

TOP


நடாத்துகின்றான் (1)

கோள் இழுக்குற்ற பின்றை கோ தொழில் நடாத்துகின்றான்
நாள் இழுக்குற்று வீழ்வது இன்று-கொல் நந்த திண் தேர் – சிந்தா:4 1088/2,3

TOP


நடாத்தும் (1)

கொலை கடிந்து இவறல் இன்றி கோ தொழில் நடாத்தும் அன்றே – சிந்தா:12 2583/4

TOP


நடாய் (1)

வட முலை என நடாய் வருடி பால் அமுது – சிந்தா:13 2863/3

TOP


நடாயினானே (1)

தார் உடை மார்பன் கூத்து தான் செய்து நடாயினானே – சிந்தா:12 2573/4

TOP


நடு (9)

கேடகம் அறுப்ப நடு அற்று அரவு சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:1 281/2
நாவாய் இழந்து நடு யாரும் இல் யாமம் நீந்தி – சிந்தா:3 514/1
நடு ஒசிந்து ஒல்கிய நாறும் மா மலர் – சிந்தா:4 1011/3
வண்ண மாலை நடு சிகையுள் வளைஇ – சிந்தா:5 1333/2
நடு ஒசி நோன் சிலை புருவத்தால் புடைத்து – சிந்தா:6 1482/2
நடு சிகை முத்துத்தாமம் வாள் நுதல் நான்று நக்க – சிந்தா:13 2731/1
ஏ தரும் கொடி அனாரை இரு நடு ஆக புல்லி – சிந்தா:13 2804/2
விலை பெரு மணியை முந்நீர் நடு கடல் வீழ்த்தது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2884/4
காம்பு ஆர் நடு இருள் கண் காடே போல் ஆயிற்றே – சிந்தா:13 2980/4

TOP


நடு-மின் (1)

வாழை மல்கிய மணி குலை கமுகொடு நடு-மின்
தாழ நாற்று-மின் தாமங்கள் அகில் குடம் பரப்பி – சிந்தா:12 2391/1,2

TOP


நடுக்கம் (1)

நடுக்கம் ஒன்றானும் இன்றி நகுக தாம் நக்க போழ்து அ – சிந்தா:3 509/2

TOP


நடுக்கமும் (1)

நாட்டமும் நடுக்கமும் நங்கை வண்ணமே – சிந்தா:4 1003/4

TOP


நடுக்கி (1)

அன்ன பெடை நடுக்கி அசைந்து தேற்றா நடையாளும் – சிந்தா:12 2501/1

TOP


நடுக்கு (1)

நடுக்கு உடைய காமம் விடுத்திடுதல் நன்றே – சிந்தா:13 2871/4

TOP


நடுக்கும் (1)

மன்னர் குடை நடுக்கும் மாலை வெள் வேல் மறவோனும் – சிந்தா:12 2501/2

TOP


நடுக்குற்றது (1)

குண்டலம் சுடர ஒல்கி கொடி நடுக்குற்றது ஒப்ப – சிந்தா:7 1570/2

TOP


நடுக்குற்று (1)

பின்னரும் மாலை ஓராள் பெரு நடுக்குற்று நின்றாள் – சிந்தா:4 1085/3

TOP


நடுக்குறு (1)

நாணொடு மிடைந்த தேன் கொள் நடுக்குறு கிளவி கேட்டே – சிந்தா:9 2094/1

TOP


நடுக்குறும் (2)

நாண் மெய் கொண்டு ஈட்ட பட்டார் நடுக்குறும் நவையை நீக்கல் – சிந்தா:4 1119/1
பாடு வண்டொடு பறவையும் நடுக்குறும் காப்பின் – சிந்தா:12 2379/2

TOP


நடுங்க (11)

நாகம் தான் கரியது ஒன்று கீழ் நின்று நடுங்க கவ்வி – சிந்தா:3 526/3
துட்கென யாவரும் நடுங்க தூய்மை இல் – சிந்தா:4 937/3
மன் நடுங்க வீங்கு திரள் தோள் மடங்கல் அன்னான் – சிந்தா:7 1789/4
நச்சு நுனை அம்பு சிலை நடுங்க உடன் ஏந்தி – சிந்தா:9 2015/2
நல் அடி பணிந்து நிற்ப நங்கை நீ நடுங்க வேண்டா – சிந்தா:9 2068/2
மன் உயிர் நடுங்க நாணி மண் புக்கு மறைந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2188/4
நகை கதிர் மதியம் வெய்தா நடுங்க சுட்டிடுதல் உண்டே – சிந்தா:10 2315/3
நச்சு எயிற்று அரவின் நோக்கின் மன்னரை நடுங்க நோக்கி – சிந்தா:12 2494/1
நஞ்சு உமிழ் வேலினான் நடுங்க வீழ்ந்ததே – சிந்தா:13 2891/4
அல்லாந்து அவள் நடுங்க அன்பின் அகல்வாயோ – சிந்தா:13 2963/4
நாளும் நாளினும் நடுங்க நல் தவம் – சிந்தா:13 3132/3

TOP


நடுங்கா (2)

நல் தானம் சீலம் நடுங்கா தவம் அறிவர் சிறப்பு இ நான்கும் – சிந்தா:6 1545/1
எங்கோ பணி என்னா அஞ்சா நடுங்கா இரு வில் கண் – சிந்தா:13 2608/3

TOP


நடுங்கி (11)

நாந்தக_உழவர் நண்ணார் கூற்று என நடுங்கி மள்ளர் – சிந்தா:1 285/2
விழித்து வெய்துயிர்த்து மெல்ல நடுங்கி தன் தோழி கூந்தல் – சிந்தா:3 715/2
காம்பு ஏர் தோளி நடுங்கி கரை சேர்பவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 924/4
புலந்தவள் கொடி என நடுங்கி பொன் அரி – சிந்தா:4 1019/1
நஞ்சு அனான் உரைப்ப கேட்டே நாய்கனும் நடுங்கி உள்ளம் – சிந்தா:4 1122/1
நலம் கவின் போது பூத்த பூம்_கொடி நடுங்கி நாண – சிந்தா:5 1357/2
நண்டு உகிர் உற்றென நடுங்கி நாணினால் – சிந்தா:6 1443/2
கண்டவன் கண்ணின் நோக்க நடுங்கி தன் காதில் தாழ்ந்த – சிந்தா:7 1570/1
அந்தில் இருந்தாள் அவளுக்கு அடைந்து மனம் நடுங்கி
வந்தித்து இருந்தார் மகிழ்ந்து காதல் மிக-மாதோ – சிந்தா:7 1785/3,4
நாண் அட நடுங்கி கையால் நகை முகம் புதைத்த தோற்றம் – சிந்தா:12 2461/3
நலம் கொள் சாயலார் நடுங்கி நையவே – சிந்தா:13 3130/4

TOP


நடுங்கிற்றே (1)

பொருவில் கீழ் வளி முழக்கினால் பூமி மேல் சனம் நடுங்கிற்றே
அரவ வெம் சிலை வளைந்ததே அண்ணல் கண் அழல் உமிழ்ந்ததே – சிந்தா:10 2308/3,4

TOP


நடுங்கினள் (1)

அஞ்சி நடுங்கினள் ஆய்_இழை ஆயிடை – சிந்தா:1 219/3

TOP


நடுங்கினார் (1)

நாள் முதல் பாசம் தட்ப நடுங்கினார் நிற்ப நில்லான் – சிந்தா:2 470/3

TOP


நடுங்கினாள் (1)

அஞ்சன துவலை ஆடி நடுங்கினாள் நிலைமை என்னை – சிந்தா:4 1024/3

TOP


நடுங்குகின்றாய் (1)

எரிய நின்று நடுங்குகின்றாய் எனக்கு – சிந்தா:5 1368/3

TOP


நடுங்குபு (1)

நடுங்குபு நல் வரை மாடத்து உச்சியில் – சிந்தா:1 88/3

TOP


நடுங்கும் (1)

நையா துயரா நடுங்கும் பிணை மான்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:11 2342/4

TOP


நடுநடுங்கா (1)

நையா நடுநடுங்கா நனி நாணம் மீது ஊரா – சிந்தா:3 736/2

TOP


நடுநடுங்கி (1)

விண் நின்று இயங்கி மிடறு நடுநடுங்கி
எண் இன்றி மாதர் இசை தோற்று இருந்தனளே – சிந்தா:3 735/3,4

TOP


நடுநாள் (1)

நடுநாள் இரவின் நவை-தான் மிகுமால் – சிந்தா:6 1520/2

TOP


நடுபவர் (1)

வள முடி நடுபவர் வரம்பு இல் கம்பலை – சிந்தா:1 49/1

TOP


நடுவர் (1)

காரகல் பொரிப்பர் கண்ணுள் சுரிகையை நடுவர் நெஞ்சில் – சிந்தா:13 2771/3

TOP


நடுவார் (1)

வரு குலை கமுகும் வாழையும் நடுவார் வரை உமிழ் ஆவி போல் மாடத்து – சிந்தா:10 2111/3

TOP


நடுவின் (1)

நடலை நடுவின் மகளிர் நூக்க பரிந்த காசு – சிந்தா:4 922/3

TOP


நடுவு (1)

நடுவு நின்று உலகம் ஓம்பல் நல்லதே போலும் என்றான் – சிந்தா:1 211/4

TOP


நடுவுள் (1)

தடம் கடல் நடுவுள் தீவு பல உள அவற்றுள் தோன்றி – சிந்தா:13 2842/2

TOP


நடை (17)

நடை அறி மகளிர் ஏந்த நல் அமிர்து உண்ணும்-போழ்தின் – சிந்தா:1 399/2
அன்னமொடும் தோகை நடை சாயல் அமிர்து அன்னார் – சிந்தா:3 503/2
நடை அறி புலவர் ஈண்டி நாடகம் நயந்து காண்பான் – சிந்தா:3 672/2
கடு நடை கவரி நெற்றி கால் இயல் புரவி காய்ந்து – சிந்தா:3 701/2
நலம்பட நல் நடை கற்றது ஒக்கும் இ – சிந்தா:4 1012/3
நகை மா மணி மாலை நடை கொடி நின் – சிந்தா:5 1379/1
நடை மாண் அனமே நலம் ஆர் கிளியே – சிந்தா:6 1526/2
நடை மாலைத்து இ உலகம் நன்று-அரோ நெஞ்சே – சிந்தா:7 1574/4
கடு நடை புரவி போரும் கரப்பற கற்று முற்றி – சிந்தா:7 1678/2
நாறு மலர் கொம்பர் நடை கற்பது என வந்தாள் – சிந்தா:9 2019/4
இரும் பிடி நின் நடை கற்ற எமக்கு – சிந்தா:10 2124/2
மட நடை பெண்மை வனப்பு என்பது ஓராய் – சிந்தா:10 2125/1
கடு நடை கற்றாய் கணவன் இழப்பாய் – சிந்தா:10 2125/2
நடை சிறு பாதம் கோல மணி விரல் அணிந்து நாகத்து – சிந்தா:12 2445/3
நடை மெலிந்து இகலி அன்ன நல் நடை நயந்து நிற்பார் – சிந்தா:13 2717/4
நடை மெலிந்து இகலி அன்ன நல் நடை நயந்து நிற்பார் – சிந்தா:13 2717/4
நெடு மணி யூபத்து இட்ட தவழ் நடை யாமை நீள் நீர் – சிந்தா:13 2878/1

TOP


நடையவள் (1)

தளர் அன்ன நடையவள் தாங்கலளாய் – சிந்தா:5 1383/2

TOP


நடையாள் (1)

அன்ன பெடை நடையாள் ஆய் மயில் போல் வீழ்ந்தனளே – சிந்தா:7 1807/4

TOP


நடையாளும் (1)

அன்ன பெடை நடுக்கி அசைந்து தேற்றா நடையாளும்
மன்னர் குடை நடுக்கும் மாலை வெள் வேல் மறவோனும் – சிந்தா:12 2501/1,2

TOP


நடையினார்-தம் (1)

பிடி மருள் நடையினார்-தம் பெரும் கவின் குழைய புல்லி – சிந்தா:13 2719/1

TOP


நடையினாள் (2)

அன்னம் அன்ன நடையினாள் தான் வருந்தும் என நேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1669/4
அன்னம் அன மெல் நடையினாள் அமர்ந்து நோக்க – சிந்தா:9 2028/2

TOP


நடையினாளை (1)

வாவி புள் நடையினாளை வஞ்சித்து தக்க நாட்டை – சிந்தா:7 1756/1

TOP


நடையும் (1)

அன்னம் மெல் நடையும் நோக்கும் சாயலும் அணியும் ஏரும் – சிந்தா:9 2100/1

TOP


நடையுளார் (1)

நடையுளார் சொல்லிற்று எல்லாம் நம்பி சீவகன்-கண் கண்டாம் – சிந்தா:2 464/3

TOP


நண்டு (1)

நண்டு உகிர் உற்றென நடுங்கி நாணினால் – சிந்தா:6 1443/2

TOP


நண்ணல் (1)

நண்பொடு பெண்டிர் மக்கள் யாவையும் நண்ணல் ஆகும் – சிந்தா:7 1760/2

TOP


நண்ணலம் (1)

நமர் அது மற்று அது நண்ணலம் ஆகி – சிந்தா:1 336/4

TOP


நண்ணன்-மின் (1)

நண்ணன்-மின் செல்வ நமரங்காள் நல் அறமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2625/4

TOP


நண்ணா (2)

நண்ணா சிறு கூறை பாகம் ஓர் கை பாகம் உடுத்து நாளும் – சிந்தா:13 2625/2
நண்ணா நரகத்தின் நான்காம் மடி அன்றே – சிந்தா:13 2793/4

TOP


நண்ணார் (6)

நாந்தக_உழவர் நண்ணார் கூற்று என நடுங்கி மள்ளர் – சிந்தா:1 285/2
வீட்டுலகம் நண்ணார் வினை கள்வர் ஆறலைப்ப – சிந்தா:6 1469/3
நறு மலர்கள் சிந்துவார் நண்ணார் துறந்தார் – சிந்தா:7 1698/2
நண்ணார் துறப்ப நனி வளையும் தோள் துறப்ப – சிந்தா:7 1698/3
நண்ணார் கடந்தோய் நமன் உலகின் நால் மடங்கே – சிந்தா:13 2780/4
நலம் கவர்ந்து உண்டு நண்ணார் நாமுற கழிக்கும் மாதோ – சிந்தா:13 2858/4

TOP


நண்ணாரே (3)

நாவின் நவிற்றாதார் வீட்டுலகம் நண்ணாரே – சிந்தா:6 1467/4
மாசு இன்றி பாடாதார் வானுலகம் நண்ணாரே – சிந்தா:6 1468/4
நா தழும்ப ஏத்தாதார் வீட்டுலகம் நண்ணாரே
வீட்டுலகம் நண்ணார் வினை கள்வர் ஆறலைப்ப – சிந்தா:6 1469/2,3

TOP


நண்ணி (11)

மை நாக வேலி மணி பல்லவ தேயம் நண்ணி
கொய் நாக சோலை கொடி அ நகர் புக்கவாறும் – சிந்தா:0 17/3,4
தள்ளாத சும்மை மிகு தக்க நல் நாடு நண்ணி
விள்ளா விழு சீர் வணிகன் மகள் வேல் கண் நோக்கம் – சிந்தா:0 20/1,2
புலம்பொடு தேவி போகி புகற்கு அரும் காடு நண்ணி
வலம்புரி உலகம் விற்கும் மா மணி ஈன்றது என்ன – சிந்தா:1 386/1,2
நண்ணி மாலையை நக்கனள் என்பவே – சிந்தா:4 876/4
நண்ணி தீண்டினும் நல் உயிர் நிற்கும் என்று – சிந்தா:5 1294/2
கனை கழல் குருசில் நண்ணி கவர் கிளி ஓப்பினானே – சிந்தா:6 1498/4
நண்ணி பொய்கை தலைப்பட்டு நல் தாமரை இலையினுள் – சிந்தா:7 1592/2
பல்லவ தேயம் நண்ணி தனபதி என்னும் மன்னன் – சிந்தா:7 1754/2
வெறி கமழ் சோலை நண்ணி வேண்டிய அடிசில் கை தொட்டு – சிந்தா:7 1818/3
கடை தயிர் குரல வேங்கை கண்ணுற சென்று நண்ணி
மிடை மயிர் கவரி நல் ஆன் கன்று உண கண்டு நிற்பார் – சிந்தா:13 2717/1,2
நா தழும்ப ஏத்தி தவ நங்கையவர் நண்ணி
தோத்திரங்கள் ஓதி துகள் மாசு துணிக்கின்றார் – சிந்தா:13 3094/3,4

TOP


நண்ணிய (1)

நண்ணிய நுங்கட்கு எல்லாம் அடைக்கலம் என்று நாடும் – சிந்தா:1 356/3

TOP


நண்ணிற்றே (1)

நாடு முற்றியதோ என நண்ணிற்றே – சிந்தா:1 38/4

TOP


நண்ணினார் (1)

நங்கை தவ்வையும் தோழியும் நண்ணினார்
அங்கு அ ஆயம் அடிப்பணி செய்த பின் – சிந்தா:5 1337/2,3

TOP


நண்ணினாள் (2)

ஒளித்தது எங்கு என ஒண் சுடர் நண்ணினாள் – சிந்தா:5 1367/4
பழுது இல் சீர் பம்மை தன் பள்ளி நண்ணினாள் – சிந்தா:13 2630/4

TOP


நண்ணினான் (2)

செம்மல் போய் பல்லவ தேயம் நண்ணினான் – சிந்தா:5 1248/4
நல்லவே நுகர்வார் பள்ளி நண்ணினான் – சிந்தா:6 1422/4

TOP


நண்ணு (1)

நண்ணு தீம் சொல் நவின்ற புள் ஆதியா – சிந்தா:4 890/3

TOP


நண்ணுக (1)

நாடி நண்பனை நண்ணுக நன்று-அரோ – சிந்தா:5 1369/4

TOP


நண்ணுதற்கு (1)

நண்ணுதற்கு அரியன நாடும் பொய்கையும் – சிந்தா:5 1175/2

TOP


நண்ணுறும் (1)

மன்னவன் நிரை வந்து நண்ணுறும்
இன்ன நாளினால் கோடும் நாம் என – சிந்தா:2 415/1,2

TOP


நண்ப (1)

மீளிமை செய்யின் வெய்ய நண்ப நின் நினைப்பது அல்லால் – சிந்தா:4 958/2

TOP


நண்பனை (3)

நண்பனை நினையா நறு மேனியே – சிந்தா:5 1324/4
பழைய நண்பனை பண்புளி எய்தினான் – சிந்தா:5 1338/4
நாடி நண்பனை நண்ணுக நன்று-அரோ – சிந்தா:5 1369/4

TOP


நண்பின்மையை (1)

மண் கொள் வேல் மன்னர் நண்பின்மையை வையக்கு எல்லாம் உடன் அறையவோ – சிந்தா:12 2589/3

TOP


நண்பு (3)

திரு மலி ஈகை போகம் திண் புகழ் நண்பு சுற்றம் – சிந்தா:4 1165/2
திரு விழை அவளை தீர்த்தேன் தீர்வு இலா நண்பு வேண்டி – சிந்தா:7 1755/2
பெண்கள் ஆவி விடுத்து ஒழிபவோ பெரியோர் நண்பு அடைந்தார் பெயர்பவோ – சிந்தா:12 2589/4

TOP


நண்பொடு (2)

பல் மாண் குணங்கட்கு இடனாய் பகை நண்பொடு இல்லான் – சிந்தா:0 3/1
நண்பொடு பெண்டிர் மக்கள் யாவையும் நண்ணல் ஆகும் – சிந்தா:7 1760/2

TOP


நணிதின் (1)

நணிதின் எண் வினை இன்னவை கண் நிறீஇ – சிந்தா:13 3064/1

TOP


நணுகாய் (1)

நறு மென் கமழ் தாரவனே நணுகாய் – சிந்தா:6 1516/4

TOP


நதி (2)

நதி கரை வந்துவிட்டார் நச்சு எயிற்று அரவோடு ஒப்பார் – சிந்தா:7 1821/4
எதிர்த்த தண் புனல் சூழ் இன் நதி கரை மேல் இளையவர் அயா உயிர்த்து எழுந்தார் – சிந்தா:10 2108/4

TOP


நந்த (2)

நாள் உற்று நம்பி பிறந்தான் திசை பத்தும் நந்த
தோள் உற்று ஓர் தெய்வம் துணையாய் துயர் தீர்த்தவாறும் – சிந்தா:0 10/1,2
நாள் இழுக்குற்று வீழ்வது இன்று-கொல் நந்த திண் தேர் – சிந்தா:4 1088/3

TOP


நந்தகோன் (3)

நல் நகர் வீதி-தோறும் நந்தகோன் அறைவித்தானே – சிந்தா:2 440/4
கோட்டு இளம் களிறு போல்வான் நந்தகோன் முகத்தை நோக்கி – சிந்தா:2 484/1
சாறு எங்கும் அயர புக்கு நந்தகோன் தன் கை ஏந்தி – சிந்தா:2 489/2

TOP


நந்தட்டன் (2)

நம்பி நந்தட்டன் கேட்க நங்கட்கு குரவர் உள்ளார் – சிந்தா:7 1737/1
நந்தட்டன் தன்னை நோக்கி நங்கையார் அடிகள் சொன்னார் – சிந்தா:13 2648/2

TOP


நந்தட்டனே (1)

மனத்து-இடை மகிழ்ந்து கேட்டு மைந்தன் நந்தட்டனே ஆம் – சிந்தா:7 1723/2

TOP


நந்தன் (5)

வேலினை ஏந்தி நந்தன் வெருவர தோன்றலோடும் – சிந்தா:4 1144/2
யாண்டு நிறைந்து ஏகிய பின் நந்தன் அவற்கு இளையார் – சிந்தா:7 1794/1
சொரி மது சுரும்பு உண் கண்ணி சூழ் கழல் நந்தன் என்றான் – சிந்தா:8 1925/4
கெலுழனோ நந்தன் என்னா கிளர் ஒளி வனப்பினானை – சிந்தா:8 1926/1
நனை கதிர் எஃகம் ஏந்தி நந்தன் வாழ்க என்ன நின்ற – சிந்தா:10 2288/2

TOP


நந்தனும் (2)

நனை மலர் அலங்கல் கண்ணி நந்தனும் தொழுது சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2899/4
காளை நந்தனும் தோழன்மார்களும் – சிந்தா:13 3132/2

TOP


நந்தனே (1)

எனக்கு உயிர் சிறுவன் ஆவான் நந்தனே ஐயன் அல்லை – சிந்தா:8 1916/1

TOP


நந்தனை (1)

நாம நல் ஒளி நந்தனை என்பவே – சிந்தா:7 1715/4

TOP


நந்தாவிளக்கு (2)

நந்தாவிளக்கு புறம் ஆக என நான்கு கோடி – சிந்தா:12 2564/1
நந்தாவிளக்கு சுடர் நல் மணி நாட்ட பெற்றே – சிந்தா:13 3144/4

TOP


நந்திய (1)

நாய் உடம்பு இட்டு இவண் நந்திய பேர் ஒளி – சிந்தா:4 943/1

TOP


நந்தியாவட்டம் (1)

நந்தியாவட்டம் நாறு நகை முடி அரசன் ஆயின் – சிந்தா:5 1287/2

TOP


நந்திற்று (1)

நலம் கவின் கொண்ட காவு நல் ஒளி நந்திற்று அன்றே – சிந்தா:13 2710/4

TOP


நந்து (1)

மாகம் நந்து மணம் கமழ் யாற்று அயல் – சிந்தா:4 855/3

TOP


நந்தும் (3)

பொன் மழை பொழியின் நந்தும் அன்று எனின் புகைந்து பொங்கி – சிந்தா:4 1117/2
பள்ளி வாய் நந்தும் ஆமையும் பணித்து பல் மலர் வழிபட குறைக்கும் – சிந்தா:10 2109/3
அரும் பொருள் நீதி கேளா அரசனின் சுருங்கி நந்தும்
மருங்கு நொந்து ஒழிய வீதி மடந்தையர் இடம் கொண்டாரே – சிந்தா:12 2534/3,4

TOP


நப்பின்னை (1)

நில மகட்கு கேள்வனும் நீள் நிரை நப்பின்னை
இலவு அலர் வாய் இன் அமிர்தம் எய்தினான் அன்றே – சிந்தா:2 482/3,4

TOP


நபுல (3)

வேந்தர்-தம் வயிறு வேவ நபுல மா விபுலர் என்பார் – சிந்தா:3 787/2
காலனை சூழ்ந்த நோய் போல் நபுல மா விபுலர் சூழ – சிந்தா:4 1144/1
மாண்ட குணத்தார் நபுல விபுலரொடு மன்னும் – சிந்தா:7 1794/2

TOP


நபுலன் (2)

வாங்குபு நபுலன் கையுள் வார் புரி நரம்பு கொண்டான் – சிந்தா:3 721/4
நல் நிற மாவின் மேலான் நலம் கொள் தார் நபுலன் என்பான் – சிந்தா:10 2257/2

TOP


நம் (18)

கலிக்கு இறை ஆய நெஞ்சின் கட்டியங்காரன் நம் மேல் – சிந்தா:1 266/3
தொல்லை நம் பிறவி எண்ணில் தொடு கடல் மணலும் ஆற்றா – சிந்தா:1 270/1
நம் படை-தம்முள் எல்லாம் நகை முகம் அழிந்து நின்றேன் – சிந்தா:2 478/4
நம் குடி தெய்வம் கண்டீர் நமரங்காள் அறி-மின் என்ன – சிந்தா:3 547/2
எஞ்சல் இன்றி நம் படை இரு முறையும் உடைந்த பின் – சிந்தா:3 691/2
பாழி நம் படை மேல் அது இ பார் எலாம் – சிந்தா:3 762/1
இம்பர் நம் இடர் கெட இரண்டும் வல்லையாய் – சிந்தா:3 792/3
கட்டியங்காரன் என்னும் கழுதை நம் புலியை பாய – சிந்தா:4 1134/3
சால தீ சவரர் கோலம் செய்து நம் மறவர் ஈண்டி – சிந்தா:4 1141/2
இங்கு நம் இடரை தீர்ப்பான் இளையவன் உளன் மற்று என்றான் – சிந்தா:5 1281/4
பிரிந்தவற்கு இரங்கி பேதுற்று அழுத நம் கண்ணின் நீர்கள் – சிந்தா:5 1391/1
முரிந்த நம் பிறவி மேல் நாள் முற்றிழை இன்னும் நோக்காய் – சிந்தா:5 1391/3
முத்து இலங்கு ஆகம் தோய்ந்த மொய் மலர் தாரினான் நம்
கைத்தலத்து அகன்ற பந்தின் கைப்படும் கவல வேண்டா – சிந்தா:5 1395/1,2
இலை உடை கண்ணியீர்க்கு இஃது எளிது நம் குருசில் உண்மை – சிந்தா:7 1735/3
வருவர் நம் கேள்வர் இன்னே வாள் நுதல் பசலை தீர – சிந்தா:7 1740/1
காதல் நம் சுற்றம் எல்லாம் கை இலங்கு எஃகம் ஏந்தி – சிந்தா:7 1748/3
வார் புயலும் காலும் வளை நெகிழு நம் திறத்தது – சிந்தா:9 2049/3
காதலம் அல்லம் மேல் நாள் கழிந்த நம் பிறவி தம்முள் – சிந்தா:13 2885/1

TOP


நம்ப (1)

நம்ப புகுந்து நரதேவன் அருளின் எய்தி – சிந்தா:7 1867/3

TOP


நம்பன் (10)

நம்பன் செல்லும் நாளினும் நாளும் நலம் மிக்கே – சிந்தா:1 363/4
நம்பன் இத்தலை நாக நல் நகர் – சிந்தா:2 410/1
பார் செல செல்ல சிந்தி பைம்_தொடி சொரிந்த நம்பன்
தேர் செல செல்லும் வீதி பீர் செல செல்லும் அன்றே – சிந்தா:2 469/3,4
நம்பன் சிலை வாய் நடக்கும் கணை மிச்சில் அல்லால் – சிந்தா:3 809/3
சங்கு வாய் வைத்து நம்பன் தெழித்தலும் தறுகண் ஆளி – சிந்தா:3 811/2
நம்பன் உற்றது என் எனா நாடகம் மடந்தையர் – சிந்தா:4 1103/3
நம்பன் சிறிதே இடைதந்து இது கேட்க நாளும் – சிந்தா:8 1975/1
உரல் தலை உருவ பன்றி இடம் வலம் திரிய நம்பன்
விரல் தலை புட்டில் வீக்கி வெம் சிலை கணையோடு ஏந்தி – சிந்தா:10 2202/2,3
சின களி யானை மன்னர் மகளிரை சேர்த்தி நம்பன்
மனக்கு இனிது உறைக என்று வளம் கெழு நாடும் ஈந்தான் – சிந்தா:12 2568/3,4
சொல் பொறி சோர எல்லா பொறிகளும் சோர்ந்து நம்பன்
இல் பொறி இன்பம் நீக்கி இராயிரர் சூழ சென்றான் – சிந்தா:13 2886/3,4

TOP


நம்பன்-மின் (1)

நம்பன்-மின் செல்வ நமரங்காள் நல் அறமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2624/4

TOP


நம்பனை (1)

நம்பனை நகரின் நீக்கி சேமத்தால் வைக்க தீயுள் – சிந்தா:3 670/1

TOP


நம்பி (57)

நாள் உற்று நம்பி பிறந்தான் திசை பத்தும் நந்த – சிந்தா:0 10/1
பூவினுள் பிறந்த தோன்றல் புண்ணியன் அனைய நம்பி
நாவினுள் உலகம் எல்லாம் நடக்கும் ஒன்றாது நின்ற – சிந்தா:1 316/1,2
நல் வினை செய்து இலாதேன் நம்பி நீ தமியை ஆகி – சிந்தா:1 319/1
கானத்தில் கிடந்ததே போல் கடல் அகம் உடைய நம்பி
தானத்து மணியும் தானும் இரட்டுற தோன்றினானே – சிந்தா:1 387/2,3
திருந்திய நம்பி ஆர தும்மினன் தெய்வம் வாழ்த்திற்று – சிந்தா:1 388/3
நினையல் நீ நம்பி என்று நெடும் கண் நீர் துடைத்து நீவி – சிந்தா:1 391/2
வேண்டுவல் நம்பி யான் ஓர் விழுப்பொருள் என்று சொல்ல – சிந்தா:1 393/1
ஏத்தரும் தவிசின் நம்பி தோழரொடு ஏறினானே – சிந்தா:1 398/4
போதக நம்பி என்பார் பூமியும் புணர்க என்பார் – சிந்தா:2 463/2
நடையுளார் சொல்லிற்று எல்லாம் நம்பி சீவகன்-கண் கண்டாம் – சிந்தா:2 464/3
கேட்டு இது மறக்க நம்பி கேள் முதல் கேடு சூழ்ந்த – சிந்தா:2 475/1
குலம் நினையல் நம்பி கொழும் கயல் கண் வள்ளி – சிந்தா:2 482/1
சிலை வலாய் புல்லு நம்பி சீவகசாமியோ என்று – சிந்தா:3 687/3
நாம் கணால் பருகியிட்டு நலன் உணப்பட்ட நம்பி
பூம் குழல் மகளிர் முன்னர் புலம்பல் நீ நெஞ்சே என்றாள் – சிந்தா:3 712/2,3
பெண் எனும் உழலை பாயும் பெரு வனப்பு உடைய நம்பி
எண்ணின் மற்று யாவன்-ஆம்-கொல் என் இதில் படுத்த ஏந்தல் – சிந்தா:3 713/2,3
சூழ் மணி கோட்டு வீணை சுகிர் புரி நரம்பு நம்பி
ஊழ் மணி மிடறும் ஒன்றாய் பணி செய்தவாறு நோக்கி – சிந்தா:3 728/2,3
பத்தினி பாவை நம்பி சீவகன்-பாலள் ஆனால் – சிந்தா:3 753/3
நம்பி நீ மொழிக என நயந்து கூறினான் – சிந்தா:3 792/4
மொய்த்த கலை நம்பி முகிழ் முலையை இசை வெல்ல – சிந்தா:3 844/2
பொற்ற சுண்ணம் என புகழ்ந்தார் நம்பி
கற்றதும் அவர் தங்களொடே-கொலோ – சிந்தா:4 885/3,4
கட்டு அவிழ் கண்ணி நம்பி சீவகன் திறத்தில் காய்ந்தாள் – சிந்தா:4 904/3
நன்று அவன் வரவு கேட்பான் நம்பி நீ யாரை என்றான் – சிந்தா:4 954/4
காளாய் நம்பி சீவகசாமி என் நல் தாய் – சிந்தா:4 1093/3
இன்னும் ஒன்று உண்டு சூழ்ச்சி என்னோடு அங்கு இருந்த நம்பி
தன்னை கூய் கொணர்-மின் என்றான் தர வந்து ஆங்கு அவனும் கண்டான் – சிந்தா:5 1282/3,4
ஊறு கொள் சிங்கம் போல உயக்கமோடு இருந்த நம்பி
கூறினான் கொற்ற வேந்தன் கொழு நிதி நிலத்து மற்று உன் – சிந்தா:5 1284/1,2
நாறு பூம் கொம்பு அனாளை நோக்கு என நம்பி சொன்னான் – சிந்தா:5 1284/4
யாதும் நீ கவல வேண்டா ஆர் அழகு உடைய நம்பி
காதலான் தவத்தின் மிக்கான் கண்ணுறும் நாளை என்றான் – சிந்தா:6 1456/3,4
புன கொடி பொற்பொடு புண்ணிய நம்பி
வனப்பினையே கண்டு வாள் கண் அகன்றாள் – சிந்தா:6 1475/3,4
நக்கான் பெரும் சான்றோன் நம்பி போல் யார் உலகில் இனி யார் என்ன – சிந்தா:6 1544/2
பொன் அம் குன்றின் பொலிந்த தோள் நம்பி ஒரு பொன் பூம் கொடி – சிந்தா:7 1594/2
பூம் கழலானை புண்ணிய நம்பி முகம் நோக்கி – சிந்தா:7 1639/1
வில் திறல் நம்பி தேற்றான் விருந்தினன் இவனும் அன்றி – சிந்தா:7 1647/1
நம்பி நந்தட்டன் கேட்க நங்கட்கு குரவர் உள்ளார் – சிந்தா:7 1737/1
ஓட்டியும் கோறும் அன்றே நம்பி தான் உண்மை பெற்றால் – சிந்தா:7 1741/2
நல் வனப்பு உடைய தேவி திலோத்தமை பெற்ற நம்பி
செல்வன் மற்று உலோகபாலன் திருமகள் பதுமை என்பாள் – சிந்தா:7 1754/3,4
நம்பி அவன் நாமம் எவன் என்னின் இது ஆமே – சிந்தா:7 1796/4
தேர் தொகை தானை மன்னன் சீவகற்கு இளைய நம்பி
வார் தொகை முழவம் விம்ம மல் உறழ் தோளினானை – சிந்தா:7 1852/1,2
பல்லியும் பட்ட பாங்கர் வரும்-கொலோ நம்பி என்று – சிந்தா:8 1909/2
நல் அடி பணிந்து நம்பி வந்தனன் அடிகள் என்றான் – சிந்தா:8 1909/4
நங்கையை பிரியும் இ நம்பி இன்று என – சிந்தா:8 1991/2
நம்பி தந்த கீதமே நயந்து காண ஓடினார் – சிந்தா:9 2037/3
பொருவிற்று ஆம் நம்பி காமதிலகன் என்று இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:9 2070/3
எற்றுவார் இனைந்து சோர்வார் நம்பியோ நம்பி என்னா – சிந்தா:9 2096/3
நாம எழில் விஞ்சை நம்பி புகுதக – சிந்தா:10 2121/4
புலந்த வேல் நெடும் கண் செ வாய் புதவி நாள் பயந்த நம்பி
சிலம்பும் நீர் கடல் அம் தானை சீதத்தற்கு அரசு நாட்டி – சிந்தா:10 2141/2,3
கலங்குவித்த அனைய நம்பி கவர்ந்திட கலாபம் ஏங்க – சிந்தா:12 2516/3
முந்து சூர் தடிந்த முருகன் நம்பி என்பார் – சிந்தா:12 2548/1
சிலை இடம் பிடித்த ஞான்றே தெவ்வரை செகுத்த நம்பி
நிலவு உமிழ் குடையின் நீழல் துஞ்சுக வையம் என்பார் – சிந்தா:12 2554/3,4
துன்னி நம்பி உருவு தீட்டி தொங்கல் வேய்ந்து தொழுது ஆற்ற நீ – சிந்தா:12 2588/3
ஏதிலான் தாரம் நம்பி எளிது என இறந்த பாவத்து – சிந்தா:13 2769/2
சங்கினுள் முத்தம் ஒப்பாள் சயமதி பயந்த நம்பி
ஐங்கணை காமன் அன்னான் அசோதரன் அரச சீயம் – சிந்தா:13 2856/2,3
இடுகும் நுசுப்பினவர் ஆட இருந்த நம்பி
அடிகட்கு அடிகள் அருள் இற்று என்று இறைஞ்ச வல்லே – சிந்தா:13 2865/2,3
போவர் புகழ் நம்பி இது பொற்பு இலது கண்டாய் – சிந்தா:13 2875/4
சென்று மொய்த்து இமிரும் யானை சீவகற்கு இளைய நம்பி
மன்றல் வீற்று இருந்து மின்னும் மணி குவடு அனைய தோளான் – சிந்தா:13 2903/2,3
தழு மலர் கொம்பு போலும் தத்தை நாள் பயந்த நம்பி
விழு மணி பூணினான் வீற்று இரீஇ விதியின் சொன்னான் – சிந்தா:13 2905/3,4
நல் உயிர் ஞாலம் தன்னுள் நாம வேல் நம்பி என்றான் – சிந்தா:13 2908/4
பேர் அறைந்து உலகம் உண்ண பெரு நம்பி ஆக வென்றான் – சிந்தா:13 2913/4

TOP


நம்பி-தன் (1)

நால் கடல் வளாகம் காக்கும் நம்பி-தன் கண்கள் ஆக – சிந்தா:13 2916/3

TOP


நம்பிக்கு (8)

பூம் தொடி அரிவை தன்னில் புலம் மிகுத்து உடைய நம்பிக்கு
ஈந்திடும் இறைவர் ஆதி மூவகை குலத்து உளார்க்கும் – சிந்தா:3 608/2,3
மேவி நம்பிக்கு வெம் பகை ஆக்கிய – சிந்தா:3 761/1
எங்கள் தமர் நம்பிக்கு இவர் தோழர் என ஈந்தார் – சிந்தா:7 1793/3
மாதவ பெருமை வண்ணம் மாநகர் நம்பிக்கு உற்ற – சிந்தா:7 1799/1
இசைய நம்பிக்கு எடுத்து உரைத்து என்னுழை – சிந்தா:7 1814/3
கோதை வேல் நம்பிக்கு அல்லதை இ பொருள் – சிந்தா:7 1815/1
மாற்றவன் ஒற்றர் ஒற்றா வகையினில் மறைய நம்பிக்கு
ஆற்றின தோழர்க்கு எல்லாம் அணிகலம் அடிசில் ஆடை – சிந்தா:10 2142/1,2
ஏதம் ஒன்று இல்லை நம்பிக்கு இன் உரை கொடு-மின் என்றார் – சிந்தா:13 2644/4

TOP


நம்பிக்கும் (1)

ஊறி தேன் ஒழுகும் கோதை நம்பிக்கும் அன்னள் என்றான் – சிந்தா:3 750/4

TOP


நம்பியும் (1)

கொடியிற்கு ஒத்த இவை என்றாள் நம்பியும் கொள்க என்றான் – சிந்தா:7 1654/2

TOP


நம்பியே (1)

இருந்த கண்டான் இளம் கோக்கள் நம்பியே – சிந்தா:13 2861/4

TOP


நம்பியை (4)

பன் மணி விளக்கின் நீழல் நம்பியை பள்ளி சேர்த்தி – சிந்தா:1 317/2
பரப்புபு கிடந்து என கிடந்த நம்பியை
விருப்பு உள மிகுதியின் விரைவின் எய்தினான் – சிந்தா:1 322/3,4
வள்ளலை வல் விரைந்து எய்த நம்பியை
வெள் இலை வேலினான் விரகின் நீட்டினான் – சிந்தா:1 328/3,4
நல் எழில் கவரி ஊட்ட நம்பியை நினைக்கும் அன்றே – சிந்தா:1 355/4

TOP


நம்பியொடு (1)

எங்கள் உயிர் நம்பியொடு யாங்கள் பிறந்தேம் ஆக – சிந்தா:7 1793/2

TOP


நம்பியோ (1)

எற்றுவார் இனைந்து சோர்வார் நம்பியோ நம்பி என்னா – சிந்தா:9 2096/3

TOP


நம்பியோடு (1)

நன் மன குஞ்சர நம்பியோடு என்மரும் – சிந்தா:7 1842/4

TOP


நம்பினார் (1)

முனி மதி முகத்தியர் முறுவல் நம்பினார்
துனி வளர் கதிகளுள் தோன்றி நாடகம் – சிந்தா:6 1554/2,3

TOP


நம்பு (1)

நம்பு நீரர் அல்லர் நன் குரங்கு நீரர்-ஆயினும் – சிந்தா:9 1997/2

TOP


நம்முள் (1)

பொய் பட உரைத்தது உண்டோ பொன் அனீர் நம்முள் நாமால் – சிந்தா:13 2938/4

TOP


நம்மை (8)

வெள்ளம் தேர் வளைந்த நம்மை வென்றி ஈங்கு அரிது வெய்தா – சிந்தா:2 450/2
இன்னது பட்டது என்றால் எரி விளக்கு உறுக்கும் நம்மை
துன்னுபு சூழ்ந்து தோன்ற சொல்லு-மின் செய்வது என்றான் – சிந்தா:4 1162/3,4
கொதி முக குருதி வை வேல் குருசிலோ நம்மை உள்ளான் – சிந்தா:7 1708/2
கட்டியங்காரன் நம்மை காண்பதே கருமம் ஆக – சிந்தா:10 2143/1
கள்ளத்தால் நம்மை கொல்ல கருதினான் நாமும் தன்னை – சிந்தா:10 2149/1
கனை கதிர் வாளை ஏந்தி கால் கழல் அணிந்து நம்மை
இனையன பட்ட ஞான்றால் இறையவர்கள் நினைப்பது என்றே – சிந்தா:10 2279/2,3
சுமை தயிர் வேய்ந்த சோற்றின் துய்த்து இனிது ஆக நம்மை
அமைத்த நாள் என்னும் நாகம் விழுங்கப்பட்டு அன்னது அங்கண் – சிந்தா:13 2617/1,2
நலம் கொள் தீம் பால் குண கடலும் உடையார் நம்மை உடையாரே – சிந்தா:13 2813/4

TOP


நமக்கு (4)

காட்டுள் நமக்கு வலியாரையும் காண்டும் நாம் என்று – சிந்தா:2 446/2
நங்கை கல்யாணம் நன்றே நமக்கு என நக்கு நிற்பார் – சிந்தா:3 784/3
செய் தவம் நமக்கு இசைக என்ன சென்றதே – சிந்தா:3 829/4
நன் பொருள் வழங்கினார்க்கும் பயன் நமக்கு அறியல் ஆகா – சிந்தா:13 2828/4

TOP


நமர் (4)

நமர் அது மற்று அது நண்ணலம் ஆகி – சிந்தா:1 336/4
சதுமுகம் ஆக சேனை நமர் தலை பெய்க என்றான் – சிந்தா:3 766/4
நாள் உலப்பித்திட்டார் நமர் அலாதார் எல்லாம் – சிந்தா:13 2787/4
நா செறு பராவு கொள்ளார் நமர் பிறர் என்றும் உள்ளார் – சிந்தா:13 2825/4

TOP


நமர்கள் (1)

எண்ணினேன் நமர்கள் வீயும் இயல்பினான் நெருங்கப்பட்டு – சிந்தா:7 1752/2

TOP


நமரங்காள் (4)

நம் குடி தெய்வம் கண்டீர் நமரங்காள் அறி-மின் என்ன – சிந்தா:3 547/2
செல்வம் நமரங்காள் நினையன்-மின் செய் தவமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2623/4
நம்பன்-மின் செல்வ நமரங்காள் நல் அறமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2624/4
நண்ணன்-மின் செல்வ நமரங்காள் நல் அறமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2625/4

TOP


நமன் (2)

கூன் பிறை நுதல் ஓர் கூற்றம் குவி முலை நமன் கை பாசம் – சிந்தா:6 1487/3
நண்ணார் கடந்தோய் நமன் உலகின் நால் மடங்கே – சிந்தா:13 2780/4

TOP


நமனும் (1)

அன்னதே துணிந்த நீதி அரு நவை நமனும் ஆற்றான் – சிந்தா:4 1114/3

TOP


நமைத்த (1)

நமைத்த பூம் தாமம் தோய நகை முக விருந்து பெற்றான் – சிந்தா:13 2839/4

TOP


நமோ (1)

நால் கடல் கடந்து அவன் நமோ என்று இட்டிட – சிந்தா:13 3035/3

TOP


நய (1)

சுளி முக களிறு அனான்-தன் சொல் நய நெறியில் போய – சிந்தா:1 298/3

TOP


நயத்தகு (1)

நாளும் புள்ளும் நயத்தகு நல் நிலை – சிந்தா:7 1775/1

TOP


நயந்த (2)

நவை இல் அகல நோக்கி நயந்த வண்ணம் மொழிவாம் – சிந்தா:4 933/4
நல திரு மடமகள் நயந்த தாமரை – சிந்தா:13 2893/1

TOP


நயந்ததே (1)

நகரம் நால் இரு கோடி நயந்ததே – சிந்தா:4 912/4

TOP


நயந்தவாறும் (1)

நல் பூம் கழலான் இரு திங்கள் நயந்தவாறும்
கல் பாடு அழித்த கன மா மணி தூண் செய் தோளான் – சிந்தா:0 19/2,3

TOP


நயந்தவை (1)

நயந்தவை பிறவும் ஊர்ந்து நாதன் தாள் கோயில் கொண்டார் – சிந்தா:13 3083/4

TOP


நயந்தனர் (1)

நயந்தனர் போகி நறு மலர் சோலை – சிந்தா:3 522/3

TOP


நயந்தார் (1)

கண்டு நயந்தார் தருவ காதலிப்பன் என்றான் – சிந்தா:9 2012/4

TOP


நயந்தான் (2)

நல் நெறி நூல் நயந்தான் நன்று நன்று இது – சிந்தா:1 237/1
நாளால் பெற்ற நல் அமிர்து என்ன நயந்தான் – சிந்தா:4 1074/4

TOP


நயந்து (16)

நயந்து எரி பொன் சிலம்பு முத்து அரி பெய்து அகம் நக – சிந்தா:1 177/2
நாமகள் நலத்தை எல்லாம் நயந்து உடன் பருகி நல் நூல் – சிந்தா:1 370/1
நாவினுள் அமிர்தம் கேட்டு நாடகம் நயந்து சின்னாள் – சிந்தா:3 504/4
நயந்து கொள்பவர் இன்மையின் நல் நகர் – சிந்தா:3 533/3
நடை அறி புலவர் ஈண்டி நாடகம் நயந்து காண்பான் – சிந்தா:3 672/2
நம்பி நீ மொழிக என நயந்து கூறினான் – சிந்தா:3 792/4
வாள் இழுக்குற்ற கண்ணாள் வரு முலை நயந்து வேந்தன் – சிந்தா:4 1088/1
நாடி மற்று அவர் பெயர் நயந்து கேட்பினும் – சிந்தா:9 2000/2
நம்பி தந்த கீதமே நயந்து காண ஓடினார் – சிந்தா:9 2037/3
நல்ல கருனையால் நாள்வாயும் பொன் கலத்து நயந்து உண்டார்கள் – சிந்தா:13 2623/2
நடை மெலிந்து இகலி அன்ன நல் நடை நயந்து நிற்பார் – சிந்தா:13 2717/4
நல் தவம் செய்த வீரர் உள வழி நயந்து நாடும் – சிந்தா:13 2738/1
நா புடை பெயர்த்தல் ஆற்றார் நயந்து நீர் வேட்டு நோக்கி – சிந்தா:13 2772/1
நாடகம் நயந்து காண்பார் நலம் கிளர் கண்கள் சூன்றும் – சிந்தா:13 2989/1
ஆடக கலத்துள் ஆன் பால் அமிர்தினை நயந்து உண்பாரை – சிந்தா:13 2989/2
நல்குவான் ஒருவனை நயந்து நாடுமோ – சிந்தா:13 3110/2

TOP


நயந்தும் (1)

நன் மலர் நான வாவி நீர் அணி நயந்தும் செல்வ – சிந்தா:13 2840/3

TOP


நயந்துவிட்டார்களே (1)

நாக நல் காவினுள் நயந்துவிட்டார்களே – சிந்தா:8 1905/4

TOP


நயப்ப (2)

நங்கையை நயப்ப எல்லாம் விரையொடு துவரும் சேர்த்தி – சிந்தா:3 623/3
நயப்ப எல்லாம் தருவல் என தொழுது நல் யானை தன் – சிந்தா:7 1590/3

TOP


நயப்பது (1)

நங்கை யான் பசித்து வந்தேன் எ பொருள் நயப்பது என்றாட்கு – சிந்தா:8 1988/3

TOP


நயப்பன (1)

நாம வேல் நெடும் கண் பாவை நயப்பன ஏந்தினாரே – சிந்தா:12 2475/4

TOP


நயம் (4)

நயம் கிளர் உடம்பு நீங்கி நல் உயிர் போவதே போல் – சிந்தா:5 1360/3
நன்மை நூலின் நயம் தோன்ற நன் பொன் விரல் நுதியினால் – சிந்தா:7 1652/2
நல் நிலத்து இட்ட வித்தின் நயம் வர விளைந்து செல்வம் – சிந்தா:13 2823/1
நற்பு உடைய தேன் ஆர் நறவு நயம் புல்லார் – சிந்தா:13 2979/3

TOP


நரக (2)

எரி நீரவே நரகம் அ நரக துன்பத்து – சிந்தா:13 2777/1
மையல் விளை மா நரக கோபுரங்கள் கண்டீர் – சிந்தா:13 2869/3

TOP


நரகத்தில் (1)

ஊன் சுவைத்து உடம்பு வீக்கி நரகத்தில் உறைதல் நன்றோ – சிந்தா:5 1235/1

TOP


நரகத்தின் (1)

நண்ணா நரகத்தின் நான்காம் மடி அன்றே – சிந்தா:13 2793/4

TOP


நரகத்து (1)

பறவை தேர் நரகத்து பதைக்குங்கால் – சிந்தா:7 1633/3

TOP


நரகம் (5)

குட்ட நோய் நரகம் தம்முள் குளிப்பவர் இவர்கள் கண்டாய் – சிந்தா:1 253/4
அழுந்தும் இ நரகம் தன்னுள் செல்பவர் யார்-கொல் என்னின் – சிந்தா:13 2775/3
எரி நீரவே நரகம் அ நரக துன்பத்து – சிந்தா:13 2777/1
குறுகார் நரகம் ஓர் ஏழும் கீழ் முத்தேவர் குழாம் தீண்டார் – சிந்தா:13 2817/2
அறியாது உரைத்தேன் அது நிற்க ஆறே நரகம் ஆகாத – சிந்தா:13 2817/3

TOP


நரகம்-தன்னுள் (1)

செல்ப அ நரகம்-தன்னுள் தீவினை தேர்கள் ஊர்ந்தே – சிந்தா:13 2776/4

TOP


நரகர் (2)

நட்டவை நிரைத்த பூமி நவை உடை நரகர் பொங்கி – சிந்தா:13 2764/2
உறு துயர் நரகர் தம்மை உருக சுட்டிடுங்கள் அன்றே – சிந்தா:13 2773/4

TOP


நரகரை (1)

நலிகுவர் நாளும் நாளும் நரகரை நாம வேலோய் – சிந்தா:13 2770/4

TOP


நரகின் (1)

முழங்கு அழல் நரகின் மூழ்கும் முயற்சியர் ஆகி நின்ற – சிந்தா:1 378/3

TOP


நரதேவன் (1)

நம்ப புகுந்து நரதேவன் அருளின் எய்தி – சிந்தா:7 1867/3

TOP


நரபதி (5)

நங்கைக்கு இன்று இறத்தல் இல்லை நரபதி நீயும் கோண்மோ – சிந்தா:5 1281/1
நாமம் வேல் நரபதி தேவன் என்பவே – சிந்தா:6 1448/4
ஒளிறு வேல் நரபதி நகரம் ஒய்யென – சிந்தா:7 1617/2
நல்ல தொல் குலம் பெறுதலும் நரபதி அரிதே – சிந்தா:13 2751/4
நாம வேல் நரபதி நீக்கி நன் கலம் – சிந்தா:13 3027/2

TOP


நரம்பில் (1)

என்பினை நரம்பில் பின்னி உதிரம் தோய்த்து இறைச்சி மெத்தி – சிந்தா:7 1577/1

TOP


நரம்பின் (5)

தீம் தொடை நரம்பின் தீமை சிறிது அலா பொழுதும் ஓதி – சிந்தா:3 721/1
அணிபெற ஒழுகி அன்ன அமிழ்து உறழ் நரம்பின் நல் யாழ் – சிந்தா:3 722/3
மண் ஒன்று மெல் விரலும் வாள் நரம்பின் மேல் நடவா – சிந்தா:3 735/2
நாறியும் சுவைத்தும் நரம்பின் இசை – சிந்தா:5 1351/1
பயிர் இலா நரம்பின் கீதம் பாடிய தொடங்கினானே – சிந்தா:9 2048/4

TOP


நரம்பு (22)

என்பொடு நரம்பு இன்றி இலவம் பூ அடர் அனுக்கி – சிந்தா:1 179/1
புரி நரம்பு இரங்கும் சொல்லாய் போவதே பொருள் மற்று என்றான் – சிந்தா:1 272/3
நரம்பு உறு தெள் விளி நவின்ற நான்மறை – சிந்தா:3 661/3
எரி மலர் பவள செம் வாய் இன் நரம்பு உளர மைந்தர் – சிந்தா:3 662/3
புரி நரம்பு இசை கொள் பாடல் உடைந்தனர் பொன் அனாட்கே – சிந்தா:3 662/4
நரம்பு தேன் ஆர்த்து என தீண்டி நல்லாள் வீணை பொல்லாமை – சிந்தா:3 717/3
வாங்குபு நபுலன் கையுள் வார் புரி நரம்பு கொண்டான் – சிந்தா:3 721/4
சூழ் மணி கோட்டு வீணை சுகிர் புரி நரம்பு நம்பி – சிந்தா:3 728/2
கிளை நரம்பு அனைய தீம் சொல் பவள வாய் திகழ தேன் சோர் – சிந்தா:3 841/2
கெழீஇயினாள் கேள்வி நல் யாழ் கிளை நரம்பு அனைய சொல்லாள் – சிந்தா:5 1386/3
பண் கனிந்து இனிய பாடல் படு நரம்பு இளகி ஆங்கு – சிந்தா:5 1398/4
புரி நரம்பு இசையின் தள்ளி புன்கணுற்று அழுதலாலே – சிந்தா:6 1533/2
புரி நரம்பு இரங்கின புகன்ற தீம் குழல் – சிந்தா:8 1940/2
பண் அமை மகர வீணை நரம்பு உரீஇ பாவை பாட – சிந்தா:8 1984/3
மாசு இல் மடவார்கள் மணி வீணை நரம்பு உளர்ந்தார் – சிந்தா:9 2033/4
பகை நரம்பு இசையும் கேளா பைம் கதிர் பசும்பொன் கோயில் – சிந்தா:10 2138/1
நாவின் ஏத்தினர் அரம்பையர் நரம்பு ஒலி உளர்ந்த – சிந்தா:11 2367/3
நரம்பு மீது இறத்தல் செல்லா நல் இசை முழவும் யாழும் – சிந்தா:12 2596/1
கிளை நரம்பு இசையும் கூத்தும் கேழ்த்து எழுந்து ஈன்ற காம – சிந்தா:12 2598/3
கிளை நரம்பு இசையும் கூத்தும் கிளர்ந்தவை கனற்ற நாளும் – சிந்தா:13 2857/2
நரம்பு ஒலி பரந்த கோயில் நல் நுதல் மகளிர் தூவும் – சிந்தா:13 2926/1
நரம்பு எழுந்து இரங்கின வீணை நன் குழல் – சிந்தா:13 2999/1

TOP


நரம்பை (1)

அண்ணல் யாழ் நரம்பை ஆய்ந்து மணி விரல் தவழ்ந்தவாறும் – சிந்தா:3 727/1

TOP


நரம்பொடு (2)

நரம்பொடு வீணை நாவின் நவின்றதோ என்று நைந்தார் – சிந்தா:3 658/4
கோதம் செய் குடர்கள் புன் தோல் நரம்பொடு வழும்பிது என்றான் – சிந்தா:7 1583/4

TOP


நரல் (3)

தொடு கழல் நரல் வீக்கி சொல்லு-மின் வந்தது என்றான் – சிந்தா:4 1086/4
விண்டு வேய் நரல் ஊன் விளை கானவர் இடனும் – சிந்தா:13 2750/1
நல்ல வளை போழ் அரவம் நாரை நரல் குரல் போல் – சிந்தா:13 2978/2

TOP


நரல (4)

மார்பு கொண்டு ஆர்ந்து அது நரல வண் சுளை – சிந்தா:1 58/2
சிதைப்ப அரும் சீற்ற துப்பின் செய் கழல் நரல வீக்கி – சிந்தா:3 611/1
பொங்கி மேல் செல்வதே போல் பொலம் கழல் நரல சென்றான் – சிந்தா:3 765/4
வீக்கினான் பைம் கழல் நரல வெண் துகில் – சிந்தா:5 1409/1

TOP


நரி (2)

சிங்க ஏறு எள்ளி சூழ்ந்த சிறு நரி குழாத்தின் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:4 1083/3
வழை உறை வனத்து வன்கண் நரி வலைப்பட்டது அன்றே – சிந்தா:8 1928/4

TOP


நரியொடு (1)

நரியொடு பொருவது என்றால் சூழ்ச்சி நல் துணையொடு என் ஆம் – சிந்தா:8 1925/2

TOP


நரியோடு (1)

அஞ்சி போந்து இன நரியோடு ஓரி நின்று அலறுமே – சிந்தா:10 2240/4

TOP


நரை (2)

வெண் நரை உடம்பினன் விதிர்த்த புள்ளியன் – சிந்தா:9 2010/1
வேட்டன பெறாமை துன்பம் விழை நரை பிரிதல் துன்பம் – சிந்தா:13 2799/1

TOP


நல் (176)

நல் மாண்பு பெற்றேன் இது நாட்டுதல் மாண்பு பெற்றேன் – சிந்தா:0 3/4
நல் பூம் கழலான் இரு திங்கள் நயந்தவாறும் – சிந்தா:0 19/2
தள்ளாத சும்மை மிகு தக்க நல் நாடு நண்ணி – சிந்தா:0 20/1
நலம் கொள் பொன்னொடு நல் மணி சிந்தலால் – சிந்தா:1 35/3
நல் தவம் செய்வார்க்கு இடம் தவம் செய்வார்க்கும் அஃது இடம் – சிந்தா:1 77/1
நல் பொருள் செய்வார்க்கு இடம் பொருள் செய்வார்க்கும் அஃது இடம் – சிந்தா:1 77/2
நடுங்குபு நல் வரை மாடத்து உச்சியில் – சிந்தா:1 88/3
நல் சிறார் ஊர்தலின் நங்கைமார் விரீஇ – சிந்தா:1 89/2
நல் சுண பட்டு உடை பற்ற நாணினால் – சிந்தா:1 91/2
நல் தலைகள் திருக்கும் வலி நெருக்கும் மர நிலையே – சிந்தா:1 102/4
எங்கும் நல் சுவர்கள்-தோறும் நாடகம் எழுதி ஏற்ப – சிந்தா:1 108/3
வாச நல் பொடிகள் மாலை வண்டு உண வீழ்ந்த முற்றம் – சிந்தா:1 109/3
நாக நீர நல் நகர் நன்மை தன்னம் செப்புவாம் – சிந்தா:1 141/4
நல் முளை நின் மகன் ஆக்கம் அதாம் என – சிந்தா:1 225/3
பெரும் பாரமாய் பெரிது நைந்து நல் சூல் சலஞ்சலம் போல் நங்கை நலம் தொலைந்ததே – சிந்தா:1 231/4
நல் அரக்கும் மெழுகும் நலம் சான்றன – சிந்தா:1 235/2
பீலி நல் மா மயிலும் பிறிது ஆக்கிய – சிந்தா:1 236/1
கோல நல் மா மயிலும் கொடு சென்றவன் – சிந்தா:1 236/2
நல் நெறி நூல் நயந்தான் நன்று நன்று இது – சிந்தா:1 237/1
நல் வினை செய்து இலாதேன் நம்பி நீ தமியை ஆகி – சிந்தா:1 319/1
நல் உயிர் நீங்கலும் நல் மாண்பு உடையது ஓர் – சிந்தா:1 332/1
நல் உயிர் நீங்கலும் நல் மாண்பு உடையது ஓர் – சிந்தா:1 332/1
நாள் உற திங்கள் ஊர நல் அணி நீக்குகின்றார் – சிந்தா:1 348/4
நல் எழில் கவரி ஊட்ட நம்பியை நினைக்கும் அன்றே – சிந்தா:1 355/4
நனம் தலை உலகில் மிக்க நல் நுதல் மகளிர் தங்கள் – சிந்தா:1 367/1
நாமகள் நலத்தை எல்லாம் நயந்து உடன் பருகி நல் நூல் – சிந்தா:1 370/1
நால் நெறி வகையில் நின்ற நல் உயிர்க்கு அமிர்தம் என்றான் – சிந்தா:1 374/4
காட்சி நல் நிலையில் ஞான கதிர் மணி கதவு சேர்த்தி – சிந்தா:1 381/1
நல் அறத்து இறைவன் ஆகி நால் வகை சரணம் எய்தி – சிந்தா:1 382/1
நலம் புரி நங்கை வைத்து நல் அறம் காக்க என்றாள் – சிந்தா:1 386/4
நல் பல குழீஇய தம்மால் நவை அற தேற்ற தேறி – சிந்தா:1 390/3
நடை அறி மகளிர் ஏந்த நல் அமிர்து உண்ணும்-போழ்தின் – சிந்தா:1 399/2
நறவு அற மலர்ந்த கண்ணி நல் மணி வண்ணன் அன்னான் – சிந்தா:1 406/4
நம்பன் இத்தலை நாக நல் நகர் – சிந்தா:2 410/1
நல் நகர் வீதி-தோறும் நந்தகோன் அறைவித்தானே – சிந்தா:2 440/4
பண் அகத்து உறையும் சொல்லார் நல் நலம் பருக வேண்டி – சிந்தா:2 467/3
வீறு உயர் கலசம் நல் நீர் சொரிந்தனன் வீரன் ஏற்றான் – சிந்தா:2 489/3
நன்மை உடை நல் பொன் விளை தீவம் அடைந்தது அஃதே – சிந்தா:3 503/4
அரசனை கண்டு கண்ணுற்றவர்களை விடுத்து நல் நாள் – சிந்தா:3 506/1
நாதன் உறைவது ஓர் நல் நகர் உண்டு அங்கு – சிந்தா:3 525/3
நயந்து கொள்பவர் இன்மையின் நல் நகர் – சிந்தா:3 533/3
நல் நகர் நோக்கி நாய்கன் நாகம்-கொல் புகுந்தது என்ன – சிந்தா:3 536/1
நல் அகில் விம்மு கட்டில் தவிசொடு நிலை கண்ணாடி – சிந்தா:3 558/2
அளப்ப அரும் சுவை கொள் நல் யாழ் ஆயிரம் அமைக என்றான் – சிந்தா:3 559/4
முற்பட கிளந்த அவற்றின் நல் புடைய நாற்றியே – சிந்தா:3 567/2
கற்றவள் கணம் கொள் நல் யாழ் அனங்கனை கனிக்கும் நீராள் – சிந்தா:3 607/4
மங்கல வாச நல் நீர் மணி நிறம் கழீஇயது ஒப்ப – சிந்தா:3 623/2
பண் கனிந்து உருகு நல் யாழ் படை பொருது உடைக்கல் உற்றே – சிந்தா:3 628/4
ஒன்றிய மணி செய் நல் யாழ் போந்தன உருவம் மாலை – சிந்தா:3 630/3
மாண நல் தவம் செய்குவம் என்மரும் – சிந்தா:3 640/4
பட்டு இயன்ற கண்ட திரை வளைத்து பல் மலர் நல் மாலை நாற்றி – சிந்தா:3 647/1
இட்டு இளையர் ஏத்த இமையார் மட மகள் போல் இருந்து நல் யாழ் – சிந்தா:3 647/3
நல் நுதல் பட்டம் கட்டி நகை முடி கோதை சூட்டி – சிந்தா:3 673/2
நலம் கலந்து உரைக்குமால் இ நல் நகர்க்கு மன்னனோ – சிந்தா:3 689/3
தோற்றனள் மடந்தை நல் யாழ் தோன்றலுக்கு என்று நிற்பார் – சிந்தா:3 702/1
நலத்தை மத்து ஆக நாட்டி நல் வலி இளமை வாரா – சிந்தா:3 711/1
நல் யாழ் நீட்ட அது கொண்டு நங்கை நலத்தது இது என்றான் – சிந்தா:3 719/4
அணிபெற ஒழுகி அன்ன அமிழ்து உறழ் நரம்பின் நல் யாழ் – சிந்தா:3 722/3
மின் இயல் கலசம் நல் நீர் சொரிந்தனன் வீரன் ஏற்றான் – சிந்தா:3 834/3
நானம் மண்ணிய நல் மண மங்கையர் – சிந்தா:4 853/1
போந்து காய் பொன் சிவிகை நல் போதகம் – சிந்தா:4 858/3
சீலக்கு அஞ்சி நல் போதகம் செல்வன – சிந்தா:4 862/3
நாமம் சூடிய நல்_நுதல் நீட்டினாள் – சிந்தா:4 875/3
தோளை ஈர்ந்திடவே துணிவுற்ற நல்
வாளை வவ்விய கண்ணியர் வார் கழல் – சிந்தா:4 883/2,3
வடி கண் மகளிர் வைத்த மரகத நல் மணிகள் – சிந்தா:4 932/1
நல் செய்கை ஒன்றும் இல்லார் நாள் உலக்கின்ற போழ்தின் – சிந்தா:4 945/1
பெறுதி நல் கதியை என்று பெரு நவை அகற்றினானே – சிந்தா:4 946/4
ஞாயில் சூடிய நல் நெடும் பொன் நகர் – சிந்தா:4 949/1
நன்று ஆய நல் விரத செந்நெல் வித்தி ஒழுக்க நீர் – சிந்தா:4 962/2
கலத்தல் காலம் கல்லூரி நல் கொட்டிலா – சிந்தா:4 995/1
நாள் நிறம் மிகு கதிர் பட்டம் நல் ஒளி – சிந்தா:4 1010/3
நலம்பட நல் நடை கற்றது ஒக்கும் இ – சிந்தா:4 1012/3
நல் தேர் மேலார் நால்வரை விட்டாற்கு அவர் சென்றார் – சிந்தா:4 1054/2
நல் தோளவள் சுண்ண நலம் சொல்லுவான் – சிந்தா:4 1070/1
நாளால் பெற்ற நல் அமிர்து என்ன நயந்தான் – சிந்தா:4 1074/4
காளாய் நம்பி சீவகசாமி என் நல் தாய் – சிந்தா:4 1093/3
நல் மணி இழந்த நாகர் நல் இளம் படியர் போல – சிந்தா:4 1098/1
நல் மணி இழந்த நாகர் நல் இளம் படியர் போல – சிந்தா:4 1098/1
நீர் அகம் பொதிந்த மேகம் நீல் நிற நெடு நல் யானை – சிந்தா:4 1116/1
தூய் மணி வாசம் நல் நீர் துளங்கு பொன் கலத்துள் ஏற்று – சிந்தா:4 1126/2
நன்று உண்டாக என நல் நுதல் வாழ்த்தினள் வாழ்த்தலும் – சிந்தா:4 1159/2
தட மலர் குவளை பட்டம் தழுவிய யாணர் நல் நட்டு – சிந்தா:5 1185/2
நல் மணி புரித்தன வாவி நான்கு உள – சிந்தா:5 1203/3
தவழ் கதிர் முத்தம் பாய்த்தி தன் கையால் தீண்டி நல் நாள் – சிந்தா:5 1268/2
நண்ணி தீண்டினும் நல் உயிர் நிற்கும் என்று – சிந்தா:5 1294/2
மன்னவன் பணியின் வாழ்த்தி வாச நெய் பூசி நல் நீர் – சிந்தா:5 1299/2
ஆய்ந்த நல் மாலை வேய்ந்த அரும் பெறல் கூடம் சேர்ந்தான் – சிந்தா:5 1300/3
வாச நல் பொடியும் நீரும் காட்டிட கொண்டு வாய்ப்ப – சிந்தா:5 1302/1
நல் நலம் அவற்கே வைத்த நங்கையே – சிந்தா:5 1336/4
நயம் கிளர் உடம்பு நீங்கி நல் உயிர் போவதே போல் – சிந்தா:5 1360/3
கெழீஇயினாள் கேள்வி நல் யாழ் கிளை நரம்பு அனைய சொல்லாள் – சிந்தா:5 1386/3
ஏம நல் நெறி எ நெறி அ நெறி – சிந்தா:6 1428/1
நாட்டிய மணி வரை கடைந்து நல் அமிர்து – சிந்தா:6 1445/1
கேமமாபுரம் எனும் கேடு இல் நல் இசை – சிந்தா:6 1448/1
நல் வளம் தாமரை நாணிய வாள் முகம் – சிந்தா:6 1474/1
நகுகொடா மணிகள் நல்ல தெளித்துக்கொண்டு எழுதி நல் பொன் – சிந்தா:6 1486/2
இன் இசை இரங்கும் நல் யாழ் இளியினும் இனிய சொல்லாய் – சிந்தா:6 1537/3
நல் தானம் சீலம் நடுங்கா தவம் அறிவர் சிறப்பு இ நான்கும் – சிந்தா:6 1545/1
ஒழுகி அமுது ஊறும் நல் அறத்தை ஓர்கிலர் ஊன் செய் கோட்டக்கு – சிந்தா:6 1552/3
நயப்ப எல்லாம் தருவல் என தொழுது நல் யானை தன் – சிந்தா:7 1590/3
மல்லல் தொல் வளத்து மத்திம நல் நாட்டு வண் தாமரை – சிந்தா:7 1591/1
நண்ணி பொய்கை தலைப்பட்டு நல் தாமரை இலையினுள் – சிந்தா:7 1592/2
நற வெம் கோதையர் நல் நலம் காதலான் – சிந்தா:7 1633/1
சொன்ன நல் மலரும் அல்லனவும் வீழ் பலவின் சூழ் சுளைகளும் – சிந்தா:7 1652/1
நளி செய் தண் பூஞ்சலம் சயனம் ஆக்கி நல் நீர் பிலிற்றும் வாய் – சிந்தா:7 1673/2
சீர் உலாம் கோலம் செய்தார் செப்பினார் வதுவை நல் நாள் – சிந்தா:7 1687/2
நாம நல் ஒளி நந்தனை என்பவே – சிந்தா:7 1715/4
நல் வனப்பு உடைய தேவி திலோத்தமை பெற்ற நம்பி – சிந்தா:7 1754/3
ஞாலம் விற்பன பைங்கிளி நல் நிறத்து – சிந்தா:7 1774/1
நாளும் புள்ளும் நயத்தகு நல் நிலை – சிந்தா:7 1775/1
நல் தொழில வாசியொடு நன் கலைகள் நீந்தி – சிந்தா:7 1795/3
முருகு விண்டு இரிய தீம் தேன் முழங்கு நீர் கழனி நல் நாடு – சிந்தா:7 1854/3
நால் கடல் பரப்பும் வந்து நல் நகர் கண்ணுற்று என்ன – சிந்தா:7 1858/1
வயிர மணி கலன் கமழும் கற்பக நல் மாலை – சிந்தா:7 1874/1
நாக நல் காவினுள் நயந்துவிட்டார்களே – சிந்தா:8 1905/4
நல் அடி பணிந்து நம்பி வந்தனன் அடிகள் என்றான் – சிந்தா:8 1909/4
நலிவு இல் குன்றொடு காடு உறை நல் பொருள் – சிந்தா:8 1919/1
நிலத்தின் நீங்கி நிதியினும் தேய்ந்து நல்
குலத்தின் குன்றிய கொள்கையம் அல்லதூஉம் – சிந்தா:8 1924/1,2
நரியொடு பொருவது என்றால் சூழ்ச்சி நல் துணையொடு என் ஆம் – சிந்தா:8 1925/2
நல் மணி சிலம்பினோடு கிண்கிணி நக நகும் – சிந்தா:8 1957/1
நல் அடி பணிந்து நிற்ப நங்கை நீ நடுங்க வேண்டா – சிந்தா:9 2068/2
நாட்டகத்து அமிர்தும் நளி கடல் அமிர்தும் நல் வரை அமிர்தமும் அல்லா – சிந்தா:10 2110/3
நல் எழில் மங்கையர் நல் நுதல் சூட்டிய – சிந்தா:10 2113/3
நல் எழில் மங்கையர் நல் நுதல் சூட்டிய – சிந்தா:10 2113/3
நிரை உளை அரி நல் மா நிலம் மிசை புரள்வன போல் – சிந்தா:10 2243/2
நல் நிற மாவின் மேலான் நலம் கொள் தார் நபுலன் என்பான் – சிந்தா:10 2257/2
நல் ஒளி பவள செ வாய் நல் மணி எயிறு கோலி – சிந்தா:10 2317/1
நல் ஒளி பவள செ வாய் நல் மணி எயிறு கோலி – சிந்தா:10 2317/1
நாகம் நெற்றி நல் மணி சிந்தும் அருவி போல் – சிந்தா:11 2330/1
நாகம் நெற்றி நல் மணி ஓடை நற விம்மும் – சிந்தா:11 2330/2
நாகம் நெற்றி நல் மலர் சிந்தி நளிர் செம்பொன் – சிந்தா:11 2330/3
நல் பூண் அணிந்த முலையார் நிலை கால் சரிந்து – சிந்தா:11 2340/3
நாம நல் நகர் நல் பொன் கற்பகம் – சிந்தா:12 2404/3
நாம நல் நகர் நல் பொன் கற்பகம் – சிந்தா:12 2404/3
நெடு நல் நிமிர் ஆவி நாறும் நெய் தோய் தளிர் மேனி – சிந்தா:12 2503/2
கடி நல் மலர் பள்ளி களிப்ப காம கடல் ஆழ்ந்தான் – சிந்தா:12 2503/4
நலம் குவித்த அனைய மாதர் நல் நலம் ஆய எல்லாம் – சிந்தா:12 2516/1
வட்ட நல் வைரம் வாய்ப்ப நிரைத்து மேல் மணிகள் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2523/2
தான் விளையாடி மேல் நாள் இருந்தது ஓர் தகை நல் ஆலை – சிந்தா:12 2574/2
நரம்பு மீது இறத்தல் செல்லா நல் இசை முழவும் யாழும் – சிந்தா:12 2596/1
நல் சிறை பட்டு நாடும் நகரமும் காவல் விட்டான் – சிந்தா:13 2612/4
நம்பன்-மின் செல்வ நமரங்காள் நல் அறமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2624/4
நண்ணன்-மின் செல்வ நமரங்காள் நல் அறமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2625/4
நல் மயில் பொறின் மேல் போய நாளினும் – சிந்தா:13 2629/1
நல் நிற தவிசின் மேல் இருந்த நங்கைமார் – சிந்தா:13 2636/2
நல் நிலம் படாமையே அடக்கி நங்கைமார் – சிந்தா:13 2638/3
தொல் மயிர் உகுத்த நல் மயிலின் தோன்றினார் – சிந்தா:13 2638/4
வீக்கினான் தாரை வெய்தா சந்தன தளிர் நல் மாலை – சிந்தா:13 2661/1
நாண் உள் இட்டு சுடர் வீச நல் மாணிக்க நகு தாலி – சிந்தா:13 2697/1
மா நிற தளிர் நல் மேனி மல்லிகை மாலை சொன்னாள் – சிந்தா:13 2707/4
நலம் கவின் கொண்ட காவு நல் ஒளி நந்திற்று அன்றே – சிந்தா:13 2710/4
மிடை மயிர் கவரி நல் ஆன் கன்று உண கண்டு நிற்பார் – சிந்தா:13 2717/2
நடை மெலிந்து இகலி அன்ன நல் நடை நயந்து நிற்பார் – சிந்தா:13 2717/4
நல் தவம் செய்த வீரர் உள வழி நயந்து நாடும் – சிந்தா:13 2738/1
நூல் கடன் மாதவன் நுனித்த நல் அறம் – சிந்தா:13 2746/3
நல் எழில் மாலை வாடும் நஞ்சு உடை அமிர்து உண்டாரின் – சிந்தா:13 2810/2
நல் நிலத்து இட்ட வித்தின் நயம் வர விளைந்து செல்வம் – சிந்தா:13 2823/1
நாம நல் நகர் வீதிகள் தாம் எலாம் – சிந்தா:13 2855/3
நல் பொறி குயிற்றி வல்லான் செய்தது ஓர் நன் பொன் பாவை – சிந்தா:13 2886/1
நாமம் நால் கதியும் அஞ்சி நல் தவத்து உச்சி கொண்டார் – சிந்தா:13 2888/4
நல் உயிர் ஞாலம் தன்னுள் நாம வேல் நம்பி என்றான் – சிந்தா:13 2908/4
நரம்பு ஒலி பரந்த கோயில் நல் நுதல் மகளிர் தூவும் – சிந்தா:13 2926/1
கள் அவிழ் கோதையீர் காண்-மின் நல் வினை – சிந்தா:13 2931/2
திருந்திய நல் அற செம்பொன் கற்பகம் – சிந்தா:13 2935/1
அன்னமே தோகை நல் யாழ் அமுதமே ஆய்ந்த தீம் தேன் – சிந்தா:13 2952/1
நாணினால் வருத்தம் தீர்ப்பான் நல் முலை கண்கள் தம்மை – சிந்தா:13 2953/2
நல் தவம் பரவை ஞாலம் நாம் உடன் நிறுப்பின் வையம் – சிந்தா:13 2983/1
மலிந்த நல் மாலைகள் வண்ண பூம் துகில் – சிந்தா:13 3029/1
நனை மலர் பிண்டி நாதன் நல் அறம் கொள்ளை சாற்றி – சிந்தா:13 3051/2
களிறு நல் சிந்தை காலாள் கருணை ஆம் கவசம் சீலம் – சிந்தா:13 3074/2
நறு மலர் மாலை சாந்தம் பரூஉ துளி துவலை நல் நீர் – சிந்தா:13 3084/1
நல் வினை குழவி நல் நீர் தயா எனும் செவிலி நாளும் – சிந்தா:13 3099/1
நல் வினை குழவி நல் நீர் தயா எனும் செவிலி நாளும் – சிந்தா:13 3099/1
நல் மணி குழை இரண்டும் நக்கவே – சிந்தா:13 3127/4
நாளும் நாளினும் நடுங்க நல் தவம் – சிந்தா:13 3132/3
நந்தாவிளக்கு சுடர் நல் மணி நாட்ட பெற்றே – சிந்தா:13 3144/4

TOP


நல்_நுதல் (1)

நாமம் சூடிய நல்_நுதல் நீட்டினாள் – சிந்தா:4 875/3

TOP


நல்க (1)

பால் நலம் கொள் தீம் கிளவி பவித்திரமும் நல்க
தான் அமர்ந்து தாங்கி அமை தவிசின் மிசை இருந்தான் – சிந்தா:9 2024/3,4

TOP


நல்கப்பட்டார் (1)

கை கிழி கொடுக்கப்பட்டார் கலம் பல நல்கப்பட்டார் – சிந்தா:3 818/4

TOP


நல்கி (9)

ஏன்ற நன் மாந்தர்க்கு எல்லாம் இரு நிதி முகந்து நல்கி
ஊன்றிய நாட்டை எல்லாம் ஒரு குடை நீழல் செய்து – சிந்தா:1 262/2,3
அணியும் பெய்யும் மாரியின் ஏற்பார்க்கு அவை நல்கி
கணிதம் இல்லா கற்பகம் கந்துக்கடன் ஒத்தான் – சிந்தா:1 365/2,3
தானம் என வேண்டுநர்கள் வேண்டுவன நல்கி
நானம் மிக நாறு கமழ் குஞ்சியவன் ஏறி – சிந்தா:3 500/2,3
விடைப்பு அரும் தானை வேந்தன் வேண்டுவ வெறுப்ப நல்கி
தொடுத்து அலர் கோதை வீணா பதிக்கு இது சொல்லினானே – சிந்தா:3 555/3,4
மாலையும் படுசொல் ஒற்றி வம் என மறைய நல்கி
வேலை நெய் பெய்த திங்கள் விரவிய பெயரினாற்கு – சிந்தா:3 671/2,3
ஊர் கெழு விழவு செய்து ஆங்கு உறு பொருள் உவப்ப நல்கி
தார் கெழு மின்னு வீசி தனி வடம் திளைக்கும் மார்பன் – சிந்தா:3 820/2,3
வங்க மா நிதியம் நல்கி மகள் தரும் மணி செய் மான் தேர் – சிந்தா:5 1275/3
ஒத்தன நல்கி தன்னை உழந்தனள் வளர்த்த தாய்க்கு – சிந்தா:12 2567/3
கனியார் மொழியாட்கும் மயிற்கும் காமர் பதி நல்கி
முனியாது தான் காண மொய் கொள் மாடத்து எழுதுவித்தாள் – சிந்தா:13 2603/3,4

TOP


நல்கின் (1)

பாடுதும் பாவை பொற்பே பற்றி மற்று எமக்கு நல்கின்
ஆடு அமை தோளினீர் அஃது ஒட்டுமேல் கேள்-மின் என்ன – சிந்தா:9 2046/1,2

TOP


நல்கின (1)

நெறியின் நல்கின புள்ளும் நிமித்தமும் – சிந்தா:10 2168/3

TOP


நல்கினான் (1)

உழிதரு பெரு நிதி உவப்ப நல்கினான் – சிந்தா:1 330/4

TOP


நல்கினானே (2)

நாள் கடி மாலையாற்கு நங்கையை நல்கினானே – சிந்தா:9 2078/4
சித்திர தேவி பட்டம் திருமகன் நல்கினானே – சிந்தா:12 2567/4

TOP


நல்கு (1)

கொடி எடுத்தவர்க்கு நல்கு கொழித்து உணர் குமர என்றான் – சிந்தா:13 2911/4

TOP


நல்கும் (1)

கோடி மூன்றோடு அரை செம்பொன் கோமான் நல்கும் என அறை-மின் – சிந்தா:1 307/4

TOP


நல்குவார் (1)

சுரந்து கொள்க என சுமக்க நல்குவார் – சிந்தா:12 2401/4

TOP


நல்குவான் (1)

நல்குவான் ஒருவனை நயந்து நாடுமோ – சிந்தா:13 3110/2

TOP


நல்குவேன் (1)

ஆடு சாந்தமும் அல்லவும் நல்குவேன்
மாடமே நெடியாய் மழை தோய்ந்து உளாய் – சிந்தா:5 1369/2,3

TOP


நல்கூர் (1)

நஞ்சு உற்ற வேல் நெடும் கண் பாவை நல்கூர் சிறு நுசுப்பிற்கு – சிந்தா:12 2502/3

TOP


நல்கூர்ந்தார்க்கு (1)

நல்கூர்ந்தார்க்கு இல்லை சுற்றம் என்று நுண் நுசுப்பு நைய – சிந்தா:12 2535/3

TOP


நல்ல (15)

பூம் கச்சு நீக்கி பொறி மாண் கலம் நல்ல சேர்த்தி – சிந்தா:0 16/2
நலியும் எம்மை என்பார் நல்ல கண்களால் – சிந்தா:3 641/2
நல்ல பெடை அன்னம் நாண அடி ஒதுங்கி – சிந்தா:3 737/2
கண்ணில் கண்டு இவை நல்ல கரும் குழல் – சிந்தா:4 884/3
நல்ல சுண்ணம் இவை இவற்றில் சிறிது – சிந்தா:4 887/1
வாரம் பட்டுழி தீயவும் நல்ல ஆம் – சிந்தா:4 888/1
ஆய்ந்து அடும் அழற்சி நீங்கும் அது பொருள் என்று நல்ல
சாந்து உடை மார்பன் தாதை தன் மனத்து இழைக்கின்றானே – சிந்தா:4 1089/3,4
நகுகொடா மணிகள் நல்ல தெளித்துக்கொண்டு எழுதி நல் பொன் – சிந்தா:6 1486/2
நனை மலர் காவும் அம் தண் வாவியும் நல்ல ஆடி – சிந்தா:6 1495/2
ஆழ் கடல் வையத்து இல்லா அரு நிதி அரசு நல்ல
சூழ் மணி ஆழி செம்பொன் சூட்டொடு கண்ணி காதல் – சிந்தா:12 2569/1,2
நல்ல கொழும் பழனும் கிழங்கும் தந்து நவை தீர்த்தார்க்கு – சிந்தா:13 2602/2
நல்ல கருனையால் நாள்வாயும் பொன் கலத்து நயந்து உண்டார்கள் – சிந்தா:13 2623/2
கானவர் மகளிர் என்ன கடி மலர் நல்ல கொய்தும் – சிந்தா:13 2714/2
நல்ல தொல் குலம் பெறுதலும் நரபதி அரிதே – சிந்தா:13 2751/4
நல்ல வளை போழ் அரவம் நாரை நரல் குரல் போல் – சிந்தா:13 2978/2

TOP


நல்லதே (2)

நடுவு நின்று உலகம் ஓம்பல் நல்லதே போலும் என்றான் – சிந்தா:1 211/4
நலிவு இலா உலகம் எய்தல் நல்லதே போலும் என்றான் – சிந்தா:13 2727/4

TOP


நல்லவர் (6)

நலத்தகு நானம் நின்று இடிக்கும் நல்லவர்
உலக்கையால் உதிர்ந்தன தெங்கின் ஒண் பழம் – சிந்தா:1 92/1,2
மங்கை நல்லவர் கண்ணும் மனமும் போன்று – சிந்தா:4 892/1
கயல் மணி கணின் நல்லவர் கை தொழ – சிந்தா:5 1310/2
தூசு உலாம் நெடும் தோகையின் நல்லவர்
ஊசல் ஆடுநர் ஒண் கழங்கு ஆடுநர் – சிந்தா:5 1320/1,2
நாட்டு இளம் பிடியார் நகை முகம் பருகும் நல்லவர் போல் மலர் பருகும் – சிந்தா:10 2104/3
திருவின் நல்லவர் செம் மலர் சீறடி – சிந்தா:12 2396/1

TOP


நல்லவள் (2)

நல்லவள் நோக்கம் நாய்கன் தேர்ந்து பூம் குவளை போதின் – சிந்தா:3 669/1
நல்லவள் வனப்பு வாங்க நகை மணி மாலை மார்பர் – சிந்தா:10 2179/1

TOP


நல்லவும் (1)

தீர காய்ந்துழி நல்லவும் தீய ஆம் – சிந்தா:4 888/2

TOP


நல்லவே (1)

நல்லவே நுகர்வார் பள்ளி நண்ணினான் – சிந்தா:6 1422/4

TOP


நல்லவை (1)

நல்லவை புரியும் மாந்தர் நாந்தகம் பிழைத்து வீழா – சிந்தா:3 815/1

TOP


நல்லறம் (3)

தொல் மாண்பு அமைந்த புனை நல்லறம் துன்னி நின்ற – சிந்தா:0 3/2
வாய் புக பெய்யினும் வழுக்கி நல்லறம்
காய்வது கலதிமை-பாலது ஆகுமே – சிந்தா:13 2932/3,4
குழை தலை பிண்டியான் குளிர் கொள் நல்லறம்
தழை தலை சந்தன பொதும்பர் சார்ந்ததே – சிந்தா:13 3109/3,4

TOP


நல்லன் (2)

மன் பெரும் தச்சன் நல்லன் மயங்கினார் மருள என்றான் – சிந்தா:7 1577/4
வினை பெரும் தச்சன் நல்லன் மெய்ம்மை நாம் நோக்கல் உற்றால் – சிந்தா:7 1578/1

TOP


நல்லன (4)

நான்கு நூறு_ஆயிரம் குடத்து நல்லன
ஆன் தயிர் பால் நெயொடு அழகிதா நிறைத்து – சிந்தா:3 823/1,2
சுண்ணம் நல்லன சூழ்ந்து அறிந்து எங்களுக்கு – சிந்தா:4 884/1
சால நல்லன தம்முளும் மிக்கன – சிந்தா:4 893/3
மாலை நல்லன மது கமழ் தகையன மிலைச்சி – சிந்தா:12 2383/2

TOP


நல்லனவே (1)

நல்லனவே என நாடி ஓர் புடை – சிந்தா:13 3096/1

TOP


நல்லார் (30)

பால் நிலா சொரிந்து நல்லார் அணிகலம் பகலை செய்ய – சிந்தா:1 111/3
நூல் அடு நுசுப்பின் நல்லார் ஏந்தவும் நேர்ந்து நோக்கா – சிந்தா:1 354/2
மின் தெளித்து எழுதி அன்ன விளங்கும் நுண் நுசுப்பின் நல்லார்
பொன் தெளித்து எழுதி அன்ன பூம் புற பசலை மூழ்கி – சிந்தா:1 371/1,2
கொம்பு கொண்டு அன்ன நல்லார் கொழும் கயல் தடம் கண் போலும் – சிந்தா:2 439/2
பாகமே மறைய நின்ற படை மலர் தடம் கண் நல்லார்
நாகம் விட்டு எழுந்து போந்த நாகர்-தம் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:2 460/3,4
மாது உகு மயிலின் நல்லார் மங்கல மரபு கூறி – சிந்தா:2 463/1
ஊடகம் புக்கு முந்நீர் அழுந்தினும் உய்வர் நல்லார்
பாடகம் போல சூழ்ந்த பழவினை பயத்தின் என்றான் – சிந்தா:3 510/3,4
மருளி மான் பிணை நோக்கின் நல்லார் முகத்து – சிந்தா:3 532/3
இது மருந்து என்ன நல்லார் இழுது சேர் கவளம் வைத்து – சிந்தா:3 819/2
மழை மொக்குள் அன்ன வரு மென் முலை மாதர் நல்லார்
இழை முற்று அணிந்தார் எழு நூற்றவர் கோடி செம்பொன் – சிந்தா:4 1064/1,2
பல் மலர் படலை கண்ணி குமரனை பாவை நல்லார்
மன்னவன் பணியின் வாழ்த்தி வாச நெய் பூசி நல் நீர் – சிந்தா:5 1299/1,2
மணி புனை மகளிர் நல்லார் மங்கல மரபு கூறி – சிந்தா:5 1344/2
சூழ் இருள் தொழுதி மூழ்க தீ கதிர் சொரிந்து நல்லார்
மாழை கொள் முகத்தின் தோன்றி வளை கடல் முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:6 1541/3,4
அன்பு உருகு நல்லார் அவர் தேள் மேல் துஞ்சினார் – சிந்தா:7 1576/2
நோக்கவே தளிர்த்து நோக்காது இமைப்பினும் நுணுகும் நல்லார்
பூ கமழ் அமளி சேக்கும் மது மணவாளனார் தாம் – சிந்தா:7 1880/1,2
தேன் நெடும் கோதை நல்லார் மைந்தனை தெருவில் எய்ய – சிந்தா:8 1951/2
இலை வைத்த கோதை நல்லார் இள முலை பொறியும் ஆர்ந்து – சிந்தா:10 2190/2
கூடு ஆர மாலை குவி மென் முலை கோதை நல்லார்
கூடாரம் மாட மயில் போல குழீஇயினாரே – சிந்தா:11 2328/3,4
அரை விளை கலை நல்லார் அறுகின் நெய் அணிந்தனரே – சிந்தா:12 2430/4
மங்கை நல்லார் பவழ அம்மி அரைத்த சாந்தம் மலர் பெய் மாலை – சிந்தா:12 2592/2
பேணி நல்லார் கழுத்து அணிந்து பெரும் கண் கருமை விருந்து ஊட்டி – சிந்தா:13 2697/2
வடி மதர் மழை கண் நல்லார் மன்னனை மகிழ்ந்து நின்றார் – சிந்தா:13 2715/4
மை படு மழை கண் நல்லார் மணி செப்பின் வாசம் நீட்ட – சிந்தா:13 2736/2
கொங்கு அலர் கோதை நல்லார் குரை கடல் அமிர்தம் ஆக – சிந்தா:13 2805/3
மடத்தகைய நல்லார் மனம் கரிய மாற்றார் – சிந்தா:13 2871/1
கடு மணி கயல் கண் நல்லார் காமமும் பொருளும் சிந்தித்து – சிந்தா:13 2878/3
மைப்படு மழை கண் நல்லார் வாய் கொண்ட அமுதம் ஒப்பான் – சிந்தா:13 2881/4
படை மலர் நெடும் கண் நல்லார் பாசிழை நீக்குகின்றார் – சிந்தா:13 2992/4
மை பொதி குவளை வாள் கண் மல்லிகை கோதை நல்லார்
நெய் பொதி நெஞ்சின் மன்னர் நிலம் பிறக்கிடுவ போலும் – சிந்தா:13 3049/1,2
முல்லை அம் சூட்டு வேயின் முரிந்து போம் நுசுப்பின் நல்லார்
மல்லல் குன்று ஏந்தி அன்ன மா தவம் முற்றினாரே – சிந்தா:13 3119/3,4

TOP


நல்லார்களும் (1)

முடி அணி அமரரும் முலை நல்லார்களும்
புடை பணிந்து இருந்த அ புலவன் பொன் நகர் – சிந்தா:13 3025/1,2

TOP


நல்லாள் (2)

நரம்பு தேன் ஆர்த்து என தீண்டி நல்லாள் வீணை பொல்லாமை – சிந்தா:3 717/3
புலர்ந்தது பொழுது நல்லாள் நெஞ்சமும் புலர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1397/4

TOP


நல்லியாழ் (1)

எம்-வயின் வருக வேந்தன் இங்கு என இரங்கு நல்லியாழ்
வெம்மையின் விழைய பண்ணி எஃகு நுண் செவிகள் வீழ – சிந்தா:13 2718/1,2

TOP


நல்வினை (6)

தொல்லை நல்வினை முற்பட தோன்றிய – சிந்தா:1 343/3
நல்வினை ஒன்றும் இலாதவன் நான்மறை – சிந்தா:4 941/1
முன் செய்த வினையின் நீங்கி நல்வினை விளைக்கும் வித்து – சிந்தா:4 945/2
நல்வினை உடைய நீரார் நஞ்சு உணின் அமுதம் ஆகும் – சிந்தா:10 2314/1
நல்வினை என்னும் நன் பொன் கற்பக மகளிர் என்னும் – சிந்தா:13 2728/1
நல்வினை விளையுள் என்னும் நஞ்சினுள் குளித்தல் உண்டே – சிந்தா:13 2985/4

TOP


நல (13)

கடி நல கரும்பொடு காய் நெல் கற்றையின் – சிந்தா:1 81/1
பெரு நல நிதி தலை திறந்து பீடு உடை – சிந்தா:1 331/2
நல தகு தொறுவின் உள்ளேன் நாமம் கோவிந்தன் என்பேன் – சிந்தா:2 477/2
நல தகை அவட்கு நாகு ஆன் ஆயிரம் திரட்டி நன் பொன் – சிந்தா:2 490/1
தெளி நல குமரர் கூற்றின் தெழித்தனர் பகழி சிந்தி – சிந்தா:3 813/2
களி நல மன்னர் தங்கள் கடல் படை உடைந்தது அன்றே – சிந்தா:3 813/4
தான் நல கலங்கள் சேர்த்தி தட முலை தோய்க என்றான் – சிந்தா:8 1892/4
அம் கலுழ் மேனியாய் நின் அணி நல அமிழ்தம் என்றான் – சிந்தா:8 1988/4
எதிர் நல பூம் கொடி எள்ளிய சாயல் – சிந்தா:10 2115/1
கதிர் நல மங்கையர் கால் தொடர்ந்து ஓட – சிந்தா:10 2115/2
மிகை நல தேவி-தானே விலாவணை நீக்கினாளே – சிந்தா:10 2138/4
நான்று யான் சாவல் என்றே நல கிளி நூலின் யாப்ப – சிந்தா:12 2513/2
நல திரு மடமகள் நயந்த தாமரை – சிந்தா:13 2893/1

TOP


நலக்கு (1)

ஆய்த்தியர் நலக்கு ஆ செல் தூண் அனான் – சிந்தா:2 419/2

TOP


நலத்த (1)

பரிவுறும் நலத்த அன்றே பங்கயம் அன்னதே போல் – சிந்தா:5 1404/2

TOP


நலத்தகு (3)

நலத்தகு நானம் நின்று இடிக்கும் நல்லவர் – சிந்தா:1 92/1
நலத்தகு மனைவி பெற்ற நங்கை கோவிந்தை என்பாள் – சிந்தா:2 477/4
நலத்தகு விரல்கள் ஐந்தின் இம்பர் மூ விரலின் நீளம் – சிந்தா:7 1645/2

TOP


நலத்தகை (1)

நலத்தகை அவனை காணான் நஞ்சு உயிர்த்து அஞ்சி நோக்கி – சிந்தா:4 1161/3

TOP


நலத்தகையவள் (1)

நலத்தகையவள் நலம் நினைப்ப நாய்கனும் – சிந்தா:6 1489/2

TOP


நலத்தது (1)

நல் யாழ் நீட்ட அது கொண்டு நங்கை நலத்தது இது என்றான் – சிந்தா:3 719/4

TOP


நலத்தரோ (1)

நாளும் நாகர் நுகர்ச்சி நலத்தரோ – சிந்தா:5 1347/4

TOP


நலத்தள் (1)

மின்னு விட்டு எரிவது ஓர் நலத்தள் வீங்கு இருள் – சிந்தா:6 1457/2

TOP


நலத்தார் (1)

வான் வாய் வணக்கும் நலத்தார் முலை போகம் வேண்டான் – சிந்தா:0 29/2

TOP


நலத்தாரொடு (1)

தூசு ஆர்ந்த அல்குல் துளும்பும் நலத்தாரொடு என்றான் – சிந்தா:13 2889/4

TOP


நலத்தின் (1)

தாமரைய வாவிகளும் புள்ளும் தகை நலத்தின்
ஏமுறுவ பாவையினொடு இயக்கி நிலை எழுதி – சிந்தா:3 596/2,3

TOP


நலத்தினால் (1)

நங்கை தன் நலத்தினால் மங்குல் வெள்ளி மால் வரை – சிந்தா:3 575/1

TOP


நலத்தை (6)

நட்பு-இடை குய்யம் வைத்தான் பிறர் மனை நலத்தை சேர்ந்தான் – சிந்தா:1 253/1
நாமகள் நலத்தை எல்லாம் நயந்து உடன் பருகி நல் நூல் – சிந்தா:1 370/1
நலத்தை மத்து ஆக நாட்டி நல் வலி இளமை வாரா – சிந்தா:3 711/1
நலம் கெழு குவளை வாள் கண் நன்_நுதல் நலத்தை உண்டார் – சிந்தா:4 964/4
சிறந்த நின் நலத்தை சேரேன் ஆய்விடின் செல்க என்றான் – சிந்தா:9 2067/4
இழைந்தவர் நலத்தை எய்தி இனம் திரி ஏறு போல – சிந்தா:13 2720/1

TOP


நலத்தோடு (1)

அணி வளை நலத்தோடு ஏக அங்ஙனம் இருந்து நைவாள் – சிந்தா:7 1742/4

TOP


நலம் (117)

பெண் பால் அமிர்தின் நலம் பெற்றதும் பொற்ப செங்கோல் – சிந்தா:0 26/3
நலம் கொள் பொன்னொடு நல் மணி சிந்தலால் – சிந்தா:1 35/3
பிடி நலம் தழீஇ வரும் பெரும் கை குஞ்சரம் – சிந்தா:1 81/2
செப்பி தம் செம்பொன் அல்குல் நலம் வரைவு இன்றி விற்கும் – சிந்தா:1 107/3
பெண்டிர்-தம் பெரு நலம் கடந்து பெற்ற பேர் – சிந்தா:1 182/3
கன்னி தன் திரு நலம் கனிந்தது என்பவே – சிந்தா:1 185/4
கழி பெரும் காதலாள்-கண் கழி நலம் பெறுக வையம் – சிந்தா:1 203/3
கண் கழூஉ செய்து கலை நலம் தாங்கி – சிந்தா:1 220/2
பெரும் பாரமாய் பெரிது நைந்து நல் சூல் சலஞ்சலம் போல் நங்கை நலம் தொலைந்ததே – சிந்தா:1 231/4
நல் அரக்கும் மெழுகும் நலம் சான்றன – சிந்தா:1 235/2
கோனார் பறிப்ப நலம் பூத்த இ கொடி இனி பூவா பிறர் பறிப்பவே – சிந்தா:1 296/4
நம்பன் செல்லும் நாளினும் நாளும் நலம் மிக்கே – சிந்தா:1 363/4
நலம் புரி நங்கை வைத்து நல் அறம் காக்க என்றாள் – சிந்தா:1 386/4
நலம் பொறுக்கலாத பிண்டி நான் முகன் தமர்கட்கு எல்லாம் – சிந்தா:1 402/2
பண் அகத்து உறையும் சொல்லார் நல் நலம் பருக வேண்டி – சிந்தா:2 467/3
அட்ட அரக்கு அனைய செ வாய் அணி நலம் கருகி காம – சிந்தா:2 468/3
நனை மலர் பிண்டி நாதன் நலம் கிளர் பாத மூலம் – சிந்தா:3 511/3
நலம் புரிந்து அனைய காதல் தேவி தன் நவையை நீங்க – சிந்தா:3 563/3
ஆசு அற திமிர்ந்து மாதர் அணி நலம் திகழ்வித்தாரே – சிந்தா:3 622/4
நீட்டி மெல் மலர் மேல் வந்து நின் நலம்
காட்டி எம்மை கொன்றாய் என கைதொழுது – சிந்தா:3 642/2,3
குலவிய குருதி பட்டின் கலை நலம் கொளுத்தி இட்டான் – சிந்தா:3 673/4
பிறன் நலம் அரற்ற கேட்டும் பீடினால் கனிந்த காம – சிந்தா:3 688/1
நலம் கலந்து உரைக்குமால் இ நல் நகர்க்கு மன்னனோ – சிந்தா:3 689/3
மண் மிசை தோன்றி அன்ன வகை நலம் உடைய காளை – சிந்தா:3 695/2
நோற்றனள் நங்கை மைந்தன் இள நலம் நுகர்தற்கு என்பார் – சிந்தா:3 702/2
பருகுவான் இவள் நலம் பாரித்திட்ட இ நகர் – சிந்தா:3 706/2
திரு நலம் மின்னு பொன் ஞாண் முகில் முலை மாரி தீம் பால் – சிந்தா:3 720/2
ஒரு நலம் கவின் ஊட்ட உண்டு நோய் நான்கும் நீங்கி – சிந்தா:3 720/3
அரு நலம் கவினி வாள் வாய் அரிந்து இது வந்தது என்றான் – சிந்தா:3 720/4
நாகத்து படம் கொள் அல்குல் நலம் கிளர் செம்பொன் மாலை – சிந்தா:3 738/1
ஒளி நலம் உப்பு குன்றம் ஊர் புனற்கு உடைந்ததே போல் – சிந்தா:3 813/3
ஏர் தங்கு சுண்ணம் இவற்றின் நலம் வேண்டின் வெம் போர் – சிந்தா:4 881/3
நான நீரில் கலந்து நலம் கொள் பூம் பட்டு ஒளிப்ப – சிந்தா:4 923/1
நலம் கெழு குவளை வாள் கண் நன்_நுதல் நலத்தை உண்டார் – சிந்தா:4 964/4
நாணும் தன் குலனும் நலம் கீழ்ப்பட – சிந்தா:4 1002/2
நல் தோளவள் சுண்ண நலம் சொல்லுவான் – சிந்தா:4 1070/1
புனை நலம் அழகு கல்வி பொன்றுமால் இன்றோடு என்பார் – சிந்தா:4 1108/3
பொன் நலம் கொடியனாய் ஓர் பொருள் உரை கேள் இது என்றான் – சிந்தா:4 1123/4
களவினின் அணி நலம் கவர்ந்த கள்வ என்று – சிந்தா:5 1182/3
தன் உடை நலம் பகிர்ந்து உலகம் ஊட்டலின் – சிந்தா:5 1200/2
பலர் நலம் பழிச்சுபு பரவ ஏகினான் – சிந்தா:5 1252/2
என்று மாதர் எழில் நலம் ஏத்தினான் – சிந்தா:5 1332/4
நல் நலம் அவற்கே வைத்த நங்கையே – சிந்தா:5 1336/4
தணிக்கும் தாமரையாள் நலம் தன்னையும் – சிந்தா:5 1348/1
தூ நீர் மலர் மார்பன் தொல் நலம் தான் பருகி துளும்பும் தேறல் – சிந்தா:5 1354/3
நலம் கவின் போது பூத்த பூம்_கொடி நடுங்கி நாண – சிந்தா:5 1357/2
திரு நலம் பிறந்து சொன்னாள் தேனினும் இனிய சொல்லாள் – சிந்தா:5 1404/4
சீர் நலம் கடந்து கேமசரி என திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:6 1450/3
பேர் நலம் பொறித்த பெண்மை பெரு விளக்கு ஆகி நின்றாள் – சிந்தா:6 1450/4
பூவொடு புரையும் சாயல் புனை நலம் தனித்து வைக – சிந்தா:6 1455/2
நலம் கிளர் நாபியும் இனிது நாறுமே – சிந்தா:6 1463/4
கலை தொகை நலம் பல கடந்த காளை-தான் – சிந்தா:6 1489/1
நலத்தகையவள் நலம் நினைப்ப நாய்கனும் – சிந்தா:6 1489/2
கணிக்கு இடம் கொடா நலம் கதிர்த்த காரிகை – சிந்தா:6 1491/2
வினை நலம் நுகர்ந்து செல்வார் விதியினால் மிக்க நீரார் – சிந்தா:6 1495/4
பூண் முலை பொதிர்ப்ப புல்லி புனை நலம் பருகினானே – சிந்தா:6 1500/4
நடை மாண் அனமே நலம் ஆர் கிளியே – சிந்தா:6 1526/2
பெண் நலம் கிடந்த பேதை பெண் நலம் கனிய நின்றாள் – சிந்தா:7 1571/4
பெண் நலம் கிடந்த பேதை பெண் நலம் கனிய நின்றாள் – சிந்தா:7 1571/4
இயக்கி நின்னோடு இணை ஒக்கும் என்று நலம் செகுப்பான் – சிந்தா:7 1590/1
தோளும் மென் முலை பாரமும் தொல் நலம்
நாளும் நாளினும் நைந்து நைந்து உள் சுட – சிந்தா:7 1628/2,3
நற வெம் கோதையர் நல் நலம் காதலான் – சிந்தா:7 1633/1
பணி நலம் புதியது உண்டான் பன் மலர் மாலை கொண்டேன் – சிந்தா:7 1665/3
என்னை உள்ளம் பிணித்து என் நலம் கவர்ந்த ஈர்ம் தாரினான் – சிந்தா:7 1667/1
ஏர் உலாம் கோதை இன்பத்து இள நலம் பருகுகின்றான் – சிந்தா:7 1687/4
சேய் நலம் கடந்த செல்வன் திரு நலம் தெளித்திட்டு ஆற்ற – சிந்தா:7 1692/3
சேய் நலம் கடந்த செல்வன் திரு நலம் தெளித்திட்டு ஆற்ற – சிந்தா:7 1692/3
உரை உடை கோதை மாதர் ஒளி நலம் நுகர்ந்து நாளும் – சிந்தா:7 1693/2
அண்ணலை நினைந்து வெய்துயிர்ப்ப ஆய் நலம்
வண்ணத்தின் மழுங்கி வாள் கண்ணி வாடினாள் – சிந்தா:7 1702/3,4
மான் நலம் கொண்ட நோக்கி மகன் மனம் மகிழ சொன்னாள் – சிந்தா:8 1915/4
என்றாம்-கொல் மாதர் நலம் எய்துவது என்று சிந்தித்து – சிந்தா:8 1973/1
சூழ் ஆரம் வைத்த முலையாள் நலம் சூழ்க என்றான் – சிந்தா:8 1978/4
தேற்றினான் திரு மா நலம் செவ்வனே – சிந்தா:8 1979/2
அற்றும் அன்று கன்னி அம் மடந்தைமார் அணி நலம்
முற்றினாரை நீடு வைப்பின் மூள்கும் வந்து பாவமும் – சிந்தா:9 1998/1,2
ஏமுறுத்து அவள் நலம் நுகரின் எந்தையை – சிந்தா:9 2001/3
யாத்து வைத்து அலைக்கும் இ அருள் இலாள் நலம்
காய்த்தி என் மனத்தினை கலக்குகின்றதே – சிந்தா:9 2007/3,4
செல்வி-தன் திரு நலம் சேரும் வாயில் தான் – சிந்தா:9 2008/2
பெண் நலம் காதலின் பேயும் ஆயினான் – சிந்தா:9 2010/4
தூப்பு உடையவள் நலம் தொடக்கும் பாகனாய் – சிந்தா:9 2011/2
பால் நலம் கொள் தீம் கிளவி பவித்திரமும் நல்க – சிந்தா:9 2024/3
திங்கள் நலம் சூழ்ந்த திரு மீன்கள் என செம்பொன் – சிந்தா:9 2025/1
நலம் கனிந்து உருகி நின்றாள் நாம வேல் காமர் கண்ணாள் – சிந்தா:9 2060/4
கொங்கு அலர் கோதை சூட்டி குழல் நலம் திருத்தினானே – சிந்தா:9 2064/4
எரி மணி பூணினானுக்கு இன் நலம் ஒழிய ஏகி – சிந்தா:9 2069/2
தொல் நலம் பருகி தோன்றல் துறக்கம் புக்கவர்கள் ஒத்தான் – சிந்தா:9 2081/4
நலம் கிளர் அகிலும் தேனும் கட்டியும் நன்கு கூட்டி – சிந்தா:9 2092/2
பூண் வடு பொறிப்ப புல்லி புனை நலம் புலம்ப வைகேன் – சிந்தா:9 2094/2
நலம் துறைபோய நங்கை தோழியை புல்லி நின்றாள் – சிந்தா:10 2132/3
வகை நலம் வாடி எங்கும் அழுகுரல் மயங்கி முந்நீர் – சிந்தா:10 2138/2
நல் நிற மாவின் மேலான் நலம் கொள் தார் நபுலன் என்பான் – சிந்தா:10 2257/2
பூம் பெய் கோதை புரிசை குழாம் நலம்
ஓம்பு திங்கள் உலந்து சுடர் கண்ட – சிந்தா:11 2336/2,3
நலம் கிளர் காணமும் மணியும் நன் பொனும் – சிந்தா:12 2410/1
நாகம் மருப்பின் இயன்ற தோடும் நலம் கொள் சுறவு குழையும் – சிந்தா:12 2440/1
நலம் கிளர் பவளம் நன் பொன் விரல் மணி ஆழி மின்ன – சிந்தா:12 2441/2
அருள் இலார் அவள் நலம் அணிந்த வண்ணமே – சிந்தா:12 2448/4
ஆன்று அவன் ஆர புல்லி அணி நலம் பரவினானே – சிந்தா:12 2513/4
நலம் குவித்த அனைய மாதர் நல் நலம் ஆய எல்லாம் – சிந்தா:12 2516/1
நலம் குவித்த அனைய மாதர் நல் நலம் ஆய எல்லாம் – சிந்தா:12 2516/1
அறியும் நாடகம் கண்டான் பைம் தார் அலர்ந்து மாதர் நலம் குழைந்ததே – சிந்தா:12 2594/4
தேன் மதர்ப்ப திளைத்து ஆங்கு அவன் திருவின் சாயல் நலம் கவர்ந்த பின் – சிந்தா:12 2595/2
பொன் பனிப்புறும் பொற்பினார் நலம்
அன்பன் இத்தலை அணங்க அத்தலை – சிந்தா:13 2684/1,2
மணி வண்டு ஒன்றே நலம் பருக மலர்ந்த செந்தாமரை தடம் போல – சிந்தா:13 2699/1
அணி வேல் மன்னன் நலம் பருக அலர்ந்த அம்பு ஆர் மழை கண்ணார் – சிந்தா:13 2699/2
இவ்வாறு எங்கும் விளையாடி இளையான் மார்பின் நலம் பருகி – சிந்தா:13 2701/1
நலம் கவின் கொண்ட காவு நல் ஒளி நந்திற்று அன்றே – சிந்தா:13 2710/4
நலம் கொள் சாரணர் நாதன் கோயிலை – சிந்தா:13 2743/2
நலம் கொள் தீம் பால் குண கடலும் உடையார் நம்மை உடையாரே – சிந்தா:13 2813/4
நலம் கிளர் குழைகள் நான்று சாந்தின் வாய் நக்கி மின்ன – சிந்தா:13 2836/2
தொல் நலம் பருகி காம தொங்கலால் பிணிக்கப்பட்டார் – சிந்தா:13 2840/4
வளை மயங்கு உருவ மென் தோள் வாய் நலம் பருகி மைந்தன் – சிந்தா:13 2857/3
நலம் கவர்ந்து உண்டு நண்ணார் நாமுற கழிக்கும் மாதோ – சிந்தா:13 2858/4
நஞ்சு உயிர்த்து அணி நலம் கரிந்து நையவே – சிந்தா:13 2896/4
நலம் செய்த வைர கோட்ட நாறும் மும்மதத்த நாகம் – சிந்தா:13 2915/2
தோய் பிழி அலங்கலார்-தம் தொல் நலம் தொலைந்து வாடி – சிந்தா:13 2923/3
நாடகம் நயந்து காண்பார் நலம் கிளர் கண்கள் சூன்றும் – சிந்தா:13 2989/1
முல்லை கண்ணிகள் சிந்த மொய் நலம்
புல்லி பூண்ட தார் புரள மேகலை – சிந்தா:13 3129/2,3
நலம் கொள் சாயலார் நடுங்கி நையவே – சிந்தா:13 3130/4

TOP


நலம்பட (1)

நலம்பட நல் நடை கற்றது ஒக்கும் இ – சிந்தா:4 1012/3

TOP


நலன் (5)

அம் பொன் கொம்பின் ஆய்_இழை ஐவர் நலன் ஓம்ப – சிந்தா:1 363/1
நலன் நுகர்ந்தான் அன்றே நறும் தார் முருகன் – சிந்தா:2 482/2
நாம் கணால் பருகியிட்டு நலன் உணப்பட்ட நம்பி – சிந்தா:3 712/2
காட்சிக்கு இன் பொய்கை காமர் நலன் உண்டு – சிந்தா:7 1634/3
குஞ்சரமும் வென்று குணமாலை நலன் உண்ட – சிந்தா:7 1796/3

TOP


நலார் (6)

மாட மாலை மேல் நலார் மணி குழலின் மூழ்கலின் – சிந்தா:1 71/2
இறு நுசுப்பின் அம் நலார் ஏந்து வள்ளத்து ஏந்திய – சிந்தா:1 74/1
நீள் வெண் மாடத்து நின்று கொண்டு அம் நலார்
ஆளிய மொய்ம்பர்க்கு அளித்து அணி சண்பகம் – சிந்தா:1 132/2,3
எழுது வாள் நெடும் கண் இணை அம் நலார்
மெழுகு குங்கும மார்பு-இடை வெம் முலை – சிந்தா:1 133/1,2
வெள்ளி வள்ளியின் விளங்கு தோள் நலார்
முள்கும் ஆயரும் மொய்ம்பொடு ஏகினார் – சிந்தா:2 420/3,4
மொய்த்த தோள் நலார் முழுதும் ஈண்டினார் – சிந்தா:2 423/4

TOP


நலிகின்ற (2)

சிந்தை நலிகின்ற திரு நீர் குமரி ஆட – சிந்தா:9 2020/2
முந்தி நலிகின்ற முது மூப்பு ஒழியும் என்றான் – சிந்தா:9 2020/4

TOP


நலிகுவர் (1)

நலிகுவர் நாளும் நாளும் நரகரை நாம வேலோய் – சிந்தா:13 2770/4

TOP


நலிந்து (1)

நலிந்து மின் நகு மணி நன் பொன் பேர் இழை – சிந்தா:13 3029/2

TOP


நலிய (1)

வெம்பி பசி நலிய வெம் வினையின் வேறாய் ஓர் அகல் கை ஏந்தி – சிந்தா:13 2624/2

TOP


நலியும் (3)

நலியும் எம்மை என்பார் நல்ல கண்களால் – சிந்தா:3 641/2
நலியும் என்னை நலியும் என்ன களிற்றின் உச்சி – சிந்தா:10 2197/3
நலியும் என்னை நலியும் என்ன களிற்றின் உச்சி – சிந்தா:10 2197/3

TOP


நலிவு (2)

நலிவு இல் குன்றொடு காடு உறை நல் பொருள் – சிந்தா:8 1919/1
நலிவு இலா உலகம் எய்தல் நல்லதே போலும் என்றான் – சிந்தா:13 2727/4

TOP


நவ்வியம் (1)

நவ்வியம் பிணை கொள் நோக்கி நகை முக விருந்து செய்தான் – சிந்தா:4 1046/4

TOP


நவியமும் (2)

குழலும் நவியமும் ஒழிய கோவலர் – சிந்தா:2 422/1
ஏந்து எழில் நவியமும் ஏந்து தோளினார் – சிந்தா:7 1848/4

TOP


நவிர் (2)

நுண் நவிர் அறுவையன் நொசிந்த நோக்கினன் – சிந்தா:9 2010/2
கண் நவிர் குடையினன் கைத்தண்டு ஊன்றினன் – சிந்தா:9 2010/3

TOP


நவில் (3)

கொல் நவில் வேலினான் நிலைமை கூறுவாம் – சிந்தா:3 791/4
கல் நவில் தோளினாய் காட்டு-வாயவே – சிந்தா:5 1203/4
கல் நவில் தோளினானை காண்கலேம்-ஆயின் இன்னே – சிந்தா:7 1734/2

TOP


நவிற்றாதார் (1)

நாவின் நவிற்றாதார் வீட்டுலகம் நண்ணாரே – சிந்தா:6 1467/4

TOP


நவிற்றினீர் (1)

நாவில் பெண் பெயர் நவிற்றினீர் என – சிந்தா:13 3124/2

TOP


நவின்ற (4)

நரம்பு உறு தெள் விளி நவின்ற நான்மறை – சிந்தா:3 661/3
நண்ணு தீம் சொல் நவின்ற புள் ஆதியா – சிந்தா:4 890/3
பத்திமை விடாது மேல் நாள் படை கலம் நவின்ற பொன் தேர் – சிந்தா:12 2571/2
நன்கு ஒளி செய் தாமம் நறும் பூ நவின்ற தாமம் – சிந்தா:13 2919/2

TOP


நவின்றதோ (1)

நரம்பொடு வீணை நாவின் நவின்றதோ என்று நைந்தார் – சிந்தா:3 658/4

TOP


நவின்றார் (1)

ஐ ஆண்டு எய்தி மை ஆடி அறிந்தார் கலைகள் படை நவின்றார்
கொய் பூ மாலை குழல் மின்னும் கொழும் பொன் தோடும் குண்டலமும் – சிந்தா:13 2706/1,2

TOP


நவின்று (1)

மன் பவள மேல் நவின்று பளிக்கு அலகு பரப்பி – சிந்தா:3 593/3

TOP


நவை (13)

நாவினும் உரையார் நவை அஞ்சுவார் – சிந்தா:1 249/4
நல் பல குழீஇய தம்மால் நவை அற தேற்ற தேறி – சிந்தா:1 390/3
நவை இல் அகல நோக்கி நயந்த வண்ணம் மொழிவாம் – சிந்தா:4 933/4
பெறுதி நல் கதியை என்று பெரு நவை அகற்றினானே – சிந்தா:4 946/4
அன்னதே துணிந்த நீதி அரு நவை நமனும் ஆற்றான் – சிந்தா:4 1114/3
நாதன் என்ன படுவோய் நீ நவை செய் பிறவி கடலகத்து உன் – சிந்தா:5 1242/3
பிண்டித்து பெருகிற்று என்பார் பெரு நவை அறுக்கும் விஞ்சை – சிந்தா:5 1276/3
காதல் தம் மகனுக்கு உற்ற நவை என கலங்கி வீழ்ந்தார் – சிந்தா:7 1799/3
நஞ்சு குடித்தாலும் நவை இன்று தவம் நின்றால் – சிந்தா:12 2557/1
நல்ல கொழும் பழனும் கிழங்கும் தந்து நவை தீர்த்தார்க்கு – சிந்தா:13 2602/2
கண் வலை பட்ட-போழ்தே கடு நவை அரவோடு ஒக்கும் – சிந்தா:13 2611/2
ஆழ் துயர் உழப்ப ஊணும் அரு நவை நஞ்சு கண்டாய் – சிந்தா:13 2763/4
நட்டவை நிரைத்த பூமி நவை உடை நரகர் பொங்கி – சிந்தா:13 2764/2

TOP


நவை-தான் (1)

நடுநாள் இரவின் நவை-தான் மிகுமால் – சிந்தா:6 1520/2

TOP


நவைதரு (1)

நாம நால் கதி நவைதரு நெறி பல ஒருவி – சிந்தா:13 2753/2

TOP


நவையுற (1)

நையாள் வளர்த்த சுநந்தை நவையுற என் – சிந்தா:7 1802/3

TOP


நவையை (2)

நலம் புரிந்து அனைய காதல் தேவி தன் நவையை நீங்க – சிந்தா:3 563/3
நாண் மெய் கொண்டு ஈட்ட பட்டார் நடுக்குறும் நவையை நீக்கல் – சிந்தா:4 1119/1

TOP


நள்ளிருள் (1)

நள்ளிருள் விளக்கு இட்டு அன்ன நங்கைமார் மல்கினாரே – சிந்தா:12 2532/4

TOP


நளி (3)

நளி செய் தண் பூஞ்சலம் சயனம் ஆக்கி நல் நீர் பிலிற்றும் வாய் – சிந்தா:7 1673/2
நாட்டகத்து அமிர்தும் நளி கடல் அமிர்தும் நல் வரை அமிர்தமும் அல்லா – சிந்தா:10 2110/3
நளி சிலம்பதனின் உச்சி நாட்டிய பொன் செய் கந்தின் – சிந்தா:13 3070/1

TOP


நளிர் (1)

நாகம் நெற்றி நல் மலர் சிந்தி நளிர் செம்பொன் – சிந்தா:11 2330/3

TOP


நளினைக்கும் (1)

நாரார் கற்பின் நாகு இள வேய் தோள் நளினைக்கும்
சீரால் தோன்றி செல்வமோடு எல்லாம் திருத்தக்கான் – சிந்தா:7 1635/3,4

TOP


நற்பால் (1)

நற்பால் அழியும் நகை வெண் மதி போல் நிறைந்த – சிந்தா:0 4/2

TOP


நற்பு (1)

நற்பு உடைய தேன் ஆர் நறவு நயம் புல்லார் – சிந்தா:13 2979/3

TOP


நற்றாய் (6)

அனங்கனுக்கு அவலம் செய்யும் அண்ணல் நற்றாய் உரைத்தாள் – சிந்தா:1 367/4
செம்மலை பயந்த நற்றாய் செய் தவம் உடையாள் என்பார் – சிந்தா:2 465/1
சில் அரி சிலம்பு சூழ்ந்த சீறடி திருவின் நற்றாய்
முல்லை அம் குழலினாய் நின் முலை முதல் கொழு நன் மேல் நாள் – சிந்தா:5 1399/1,2
தரிக்கிலாது உருகி நையும் தட மலர் கோதை நற்றாய் – சிந்தா:6 1454/4
திரு விரி கோதை நற்றாய் நிப்புதி சேர்ந்து சொன்னாள் – சிந்தா:6 1533/4
நனை வளர் கோதை நற்றாய் நங்கைக்கு ஈது உள்ளம் என்று – சிந்தா:9 2075/1

TOP


நற்றாய்க்கு (1)

கன்னி நீல கண் கன்னி நற்றாய்க்கு அவள் – சிந்தா:4 900/3

TOP


நற (4)

நற விரி சோலை ஆடி நாள்மலர் குரவம் பாவை – சிந்தா:5 1270/1
நற வெம் கோதையர் நல் நலம் காதலான் – சிந்தா:7 1633/1
நாகம் நெற்றி நல் மணி ஓடை நற விம்மும் – சிந்தா:11 2330/2
நற விரி தாமம் நாற்றி வானகம் விதானித்து ஆய்ந்து – சிந்தா:13 2633/3

TOP


நறவ (2)

நக்கு ஆங்கே எயிறு உடைந்த நறவ முல்லை நாள் வேங்கை – சிந்தா:5 1227/2
நறவ மலர் வேய்ந்து நறும் சாந்து நிலம் மெழுகி – சிந்தா:13 3091/3

TOP


நறவம் (3)

நறவம் கொப்புளித்தலின் நாகு புன்னை பூத்தன – சிந்தா:1 74/2
வண்டு மூசு அறா நறவம் ஆர்ந்தவர் – சிந்தா:2 418/1
ஆய்ந்து அரிக்கும் நறவம் மலர் மாலையை – சிந்தா:7 1769/3

TOP


நறவு (10)

நறவு ஆர்ந்தது ஓர் நாகு இளம் தாமரை வாய் – சிந்தா:1 218/1
நறவு அற மலர்ந்த கண்ணி நல் மணி வண்ணன் அன்னான் – சிந்தா:1 406/4
நறவு அணி தாமரை நாட்டகம் நீந்தி – சிந்தா:2 427/2
வண்டு படு தேறல் நறவு வாய்விடொடு பருகி – சிந்தா:3 592/1
அழல் அம் பூ நறவு ஆர்ந்து அழல் ஊர்தர – சிந்தா:4 939/1
நறவு அயா உயிர்க்கும் மாலை நாற்றிய இடத்துள் ஏற்றி – சிந்தா:4 1125/2
அளைவது காமம் அடு நறவு நெய் ஒழுகும் ஊனும் பின்னா – சிந்தா:6 1551/1
நறவு இரிய நாறு குழலாள் பெரிது நக்கு – சிந்தா:9 2021/1
ஞாலம் காக்கும் மன்னவர் ஆவார் நறவு உண்ணா – சிந்தா:13 2928/3
நற்பு உடைய தேன் ஆர் நறவு நயம் புல்லார் – சிந்தா:13 2979/3

TOP


நறவொடு (1)

கொடி முதிர் கிழங்கு தீம் தேன் கொழும் தடி நறவொடு ஏந்தி – சிந்தா:5 1231/1

TOP


நறிய (3)

பிணையலும் நறிய சேர்த்தி பெரு விலை ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:4 1146/3
நறிய சந்தின் துணி நாற வெந்தனகள் கொண்டு – சிந்தா:8 1897/3
நால் மருப்பின் மத யானை நறிய பைம் தாமரை மடந்தையை – சிந்தா:12 2595/1

TOP


நறு (23)

அளவு அறு நறு நெய்யொடு கறி அமை துவை – சிந்தா:1 122/2
நறு மலர் கண்ணியும் நாறு சாந்தமும் – சிந்தா:1 193/2
நன் முடி நின் மகனாம் நறு மாலைகள் – சிந்தா:1 225/1
கை கவி நறு நெய் பெய்து கன்னல் அம் குடங்கள் கூட்டி – சிந்தா:1 400/1
சேதா நறு நெய்யும் தீம் பால் சுமை தயிரும் – சிந்தா:2 481/1
நயந்தனர் போகி நறு மலர் சோலை – சிந்தா:3 522/3
நறு மலர் அணிந்த மாலை நாற்றக்கு ஓர் நான்கு காதம் – சிந்தா:3 688/2
நீங்கலா நறு நெய் வெள்ளம் கன்னல் ஆயிரம் குடம் – சிந்தா:3 692/2
ஓம்பா நறு நெய் வெள்ளம் ஒழுகும் வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 928/4
நண்பனை நினையா நறு மேனியே – சிந்தா:5 1324/4
தழையும் கண்ணியும் தண் நறு மாலையும் – சிந்தா:5 1338/1
சண்பக நறு மலர் மாலை நாறு சாந்து – சிந்தா:6 1441/1
நறு மென் கமழ் தாரவனே நணுகாய் – சிந்தா:6 1516/4
நாவி அகலம் எழுதி நறு நுதலார் – சிந்தா:7 1575/1
நறு மலர்கள் சிந்துவார் நண்ணார் துறந்தார் – சிந்தா:7 1698/2
நானம் உரைத்து ஆங்கு நறு நீர் அவனை ஆட்டி – சிந்தா:9 2024/1
நடந்த வாய் எல்லாம் நறு மலர் மரையின் நாகு இலை சொரிந்த அம் தீம் பால் – சிந்தா:10 2102/2
குங்கும நறு நீர் பந்தி நின்று ஆடும் குதிரை ஆறு ஆயிரத்து இரட்டி – சிந்தா:10 2157/1
காடி ஆட்டி தராய் சாறும் கன்னல் மணியும் நறு நெய்யும் – சிந்தா:13 2703/1
நறு மலர் தாமம் நான்று நான நீர் பிலிற்றும் பந்தர் – சிந்தா:13 2773/1
நீர் நிறை குளத்து மாரி சொரிந்து என நறு நெய் துள்ளும் – சிந்தா:13 2971/1
பழுது இல் நறு நெய் கடல் சுடர் போல் பல்லாண்டு எல்லாம் பரியாரே – சிந்தா:13 3020/4
நறு மலர் மாலை சாந்தம் பரூஉ துளி துவலை நல் நீர் – சிந்தா:13 3084/1

TOP


நறுநீர் (1)

நான எண்ணெய் கதுப்பு உரைத்து நறுநீர் ஆடி அமிர்து உயிர்க்கும் – சிந்தா:13 2692/2

TOP


நறும் (32)

நறையும் நானமும் நாறும் நறும் புகை – சிந்தா:1 131/1
ஒள் நறும் துகில் கிழி பொதிந்து உறை கழித்தன போல் – சிந்தா:1 164/2
புன மா மலர் வேய் நறும் பூம் குழலாள் – சிந்தா:1 215/3
இம்பர் இலா நறும் பூவொடு சாந்து கொண்டு – சிந்தா:1 221/1
வானவர் போல் மகிழ்வுற்ற பின் வார் நறும்
தேன் என பால் என சில் அமிர்து ஊற்று என – சிந்தா:1 222/2,3
கரும் காழ் அகிலின் நறும் புகையில் கழுமி கோதை கண் படுக்கும் – சிந்தா:1 349/2
நலன் நுகர்ந்தான் அன்றே நறும் தார் முருகன் – சிந்தா:2 482/2
ஓசனை நறும் புகை கமழ் ஒள் நிலா – சிந்தா:4 953/1
உரைத்த வெண்ணெயும் ஒள் நறும் சுண்ணமும் – சிந்தா:4 970/1
பூவார் புனல் ஆட்டினுள் பூ நறும் சுண்ணம் – சிந்தா:4 1069/1
இன் நறும் கனியை துய்ப்பான் ஏந்தலே பிறர்கள் இல்லை – சிந்தா:5 1260/2
இன் நறும் புகையும் பூவும் கலத்தொடும் ஏந்தினாரே – சிந்தா:5 1299/4
நறும் புகை தூதுவிட்டு நகை முகம் கோட்டி நின்றாள் – சிந்தா:7 1568/4
சாந்தும் கோதையும் தண் நறும் சுண்ணமும் – சிந்தா:7 1604/1
செயிரில் நறும் சாந்து சிலை அம்பு மணி அயில் வாள் – சிந்தா:7 1874/3
நாவி நோய் செய்த நறும் குழலாள் நாண் நீல – சிந்தா:8 1967/1
நங்கைக்கு இயன்ற நறும் பூ அணை பள்ளி என்றான் – சிந்தா:8 1977/4
ஆய்ந்த மலர் கோதை அமிர்து உயிர்க்கும் நறும் புகையும் – சிந்தா:9 2032/2
கூந்தல் அகில் புகையும் துகில் கொழும் மென் நறும் புகையும் – சிந்தா:9 2032/3
தூசு நறும் சாந்து இனிய தோடு இவைகள் தாங்கி – சிந்தா:9 2033/3
கழை வளர் குன்றில் களிறு நின்று ஆடும் கடி நறும் சந்தன சாரல் – சிந்தா:10 2105/3
அரு நறும் புகையும் ஏந்துவார் ஊர்-தோறு அமரர்-தம் உலகம் ஒத்ததுவே – சிந்தா:10 2111/4
இடி நறும் சுண்ணம் சிதறி எச்சாரும் – சிந்தா:10 2123/1
தாமரை போதில் பூத்த தண் நறும் குவளை பூ போல் – சிந்தா:10 2133/1
ஏனைய நறும் சுண்ணம் குங்குமம் இடும் களியா – சிந்தா:12 2432/3
கொள் கொடி குழாத்தினாலும் கொழு நறும் புகையினாலும் – சிந்தா:12 2527/2
கொங்கு உண் நறும் பைம் தார் கோமான் இங்கே வருக என்றாள் – சிந்தா:13 2607/4
ஆனா பளித நறும் சுண்ணம் உகிரின் உழுது ஆங்கு அணிந்தாரே – சிந்தா:13 2692/4
நன்கு ஒளி செய் தாமம் நறும் பூ நவின்ற தாமம் – சிந்தா:13 2919/2
தொழித்த நறும் சாந்தும் சுண்ணமும் பல் மணியும் கலனும் சிந்தி – சிந்தா:13 2969/2
நறும் புகை நான நாவி குழம்பொடு பளித சுண்ணம் – சிந்தா:13 2994/1
நறவ மலர் வேய்ந்து நறும் சாந்து நிலம் மெழுகி – சிந்தா:13 3091/3

TOP


நறை (3)

நறை வெல்லும் நாக மாலை நோக்கொடு பூ கொண்டானே – சிந்தா:3 668/4
நறை விரி கோதையர் நாமவேலினாற்கு – சிந்தா:8 1937/3
நறை விரி மரை மலர் நகும் அடி தொழுதும் – சிந்தா:12 2563/4

TOP


நறையார் (1)

நறையார் கோதை நன்று என இன்புற்று எதிர்கொண்டாள் – சிந்தா:4 1059/4

TOP


நறையும் (1)

நறையும் நானமும் நாறும் நறும் புகை – சிந்தா:1 131/1

TOP


நன் (42)

நா வீற்றிருந்த புல_மா_மகளோடு நன் பொன் – சிந்தா:1 30/1
தூவி மஞ்ஞை நன் மணம் புகுத்தும் தும்பி கொம்பரோ – சிந்தா:1 65/4
நன் பகல் இரவு செய்யும் நன் கலம் கூப்பினாரே – சிந்தா:1 114/4
நன் பகல் இரவு செய்யும் நன் கலம் கூப்பினாரே – சிந்தா:1 114/4
நன் முடி நின் மகனாம் நறு மாலைகள் – சிந்தா:1 225/1
ஏன்ற நன் மாந்தர்க்கு எல்லாம் இரு நிதி முகந்து நல்கி – சிந்தா:1 262/2
நங்கை நீ நடக்கல் வேண்டும் நன் பொருட்கு இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:1 267/1
நன் மணி ஈன்று முந்நீர் சலஞ்சலம் புகுவது ஒத்தாள் – சிந்தா:1 317/4
நல தகை அவட்கு நாகு ஆன் ஆயிரம் திரட்டி நன் பொன் – சிந்தா:2 490/1
நான கிடங்கு ஆடை நகர் நாகத்து-இடை நன் பொன் – சிந்தா:3 590/1
நட்பு பகை உட்கினொடு நன் பொன் விளை கழனி – சிந்தா:3 591/1
நன் செய் வெளி வேய்ந்து சுவர் தமனியத்தின் அமைத்தார் – சிந்தா:3 593/4
நன் மன வேந்தர்-தங்கள் நகை மணி மார்பம் நக்கி – சிந்தா:3 799/1
நலம் கெழு குவளை வாள் கண் நன்_நுதல் நலத்தை உண்டார் – சிந்தா:4 964/4
முல்லை அம் குழலினாய் நின் முலை முதல் கொழு நன் மேல் நாள் – சிந்தா:5 1399/2
பொதி அவிழ் மாலை வீழ்ந்து பொன் செய் நன் கலன்கள் சிந்தி – சிந்தா:6 1447/2
நன் பகல் சூட்டி விள்ளாது ஒழுகினும் நங்கைமார்க்கு – சிந்தா:7 1596/3
நன்மை நூலின் நயம் தோன்ற நன் பொன் விரல் நுதியினால் – சிந்தா:7 1652/2
புள் மதித்து உடைந்த போது பொழிந்து மட்டு ஒழுகும் நன் நாட்டு – சிந்தா:7 1695/3
நல் தொழில வாசியொடு நன் கலைகள் நீந்தி – சிந்தா:7 1795/3
நன் மன குஞ்சர நம்பியோடு என்மரும் – சிந்தா:7 1842/4
அண்ணல் நன் மாடத்து அங்கண் அகில் புகை அமளி ஏறி – சிந்தா:8 1984/2
நம்பு நீரர் அல்லர் நன் குரங்கு நீரர்-ஆயினும் – சிந்தா:9 1997/2
நனை குடைந்து உண்டு தேக்கி நன் மணி வண்டு பாடும் – சிந்தா:9 2071/3
நாடு எழுந்து ஆர்ப்ப மற்று அ நன் சிலை முறித்திட்டு அம்பை – சிந்தா:10 2185/3
நலம் கிளர் காணமும் மணியும் நன் பொனும் – சிந்தா:12 2410/1
நாள் கடி மயிர் வினை நன் பொன் தாமரை – சிந்தா:12 2413/3
நலம் கிளர் பவளம் நன் பொன் விரல் மணி ஆழி மின்ன – சிந்தா:12 2441/2
நாறு சாந்து அழித்து மாலை பரிந்து நன் கலன்கள் சிந்தி – சிந்தா:12 2507/1
அரு விலை நன் கலம் செய் போர்வை அன்னம் நாண அடி ஒதுங்கி சென்று – சிந்தா:12 2586/1
நங்கை நின் முக ஒளி எறிப்ப நன் மதி – சிந்தா:13 2679/1
நன் கனி சிலதன் உண்ண நச்சு வேல் மன்னன் நோக்கி – சிந்தா:13 2725/2
நல்வினை என்னும் நன் பொன் கற்பக மகளிர் என்னும் – சிந்தா:13 2728/1
நன் பொருள் வழங்கினார்க்கும் பயன் நமக்கு அறியல் ஆகா – சிந்தா:13 2828/4
நன் மலர் நான வாவி நீர் அணி நயந்தும் செல்வ – சிந்தா:13 2840/3
நாளினும் நஞ்சு துய்த்தேன் நச்சு அறை ஆக நன் பொன் – சிந்தா:13 2882/3
நல் பொறி குயிற்றி வல்லான் செய்தது ஓர் நன் பொன் பாவை – சிந்தா:13 2886/1
நாந்தக உழவர் ஏறே நன் பொருள் ஆவது என்றான் – சிந்தா:13 2910/4
நாமம் சால் கதியின் நீங்கி நன் பொன் மேல் உலகின் உச்சி – சிந்தா:13 2988/2
நரம்பு எழுந்து இரங்கின வீணை நன் குழல் – சிந்தா:13 2999/1
நாம வேல் நரபதி நீக்கி நன் கலம் – சிந்தா:13 3027/2
நலிந்து மின் நகு மணி நன் பொன் பேர் இழை – சிந்தா:13 3029/2

TOP


நன்_நுதல் (1)

நலம் கெழு குவளை வாள் கண் நன்_நுதல் நலத்தை உண்டார் – சிந்தா:4 964/4

TOP


நன்கு (10)

ஒக்க நன்கு உணராமை பொருந்திய சந்தினவாய் – சிந்தா:1 175/2
நாவலர் சொல் கொண்டார்க்கு நன்கு அலால் தீங்கு வாரா – சிந்தா:1 206/2
கண்ட தொழில் கணிச்சிகளின் கயம்பட நன்கு இடித்து ஆங்கு – சிந்தா:3 592/2
நீலம் நன்கு தெளித்து நிறம் கொளீஇ – சிந்தா:4 896/1
பொன் அடி கழீஇய பின்றை புரிந்து வாய் நன்கு பூசி – சிந்தா:5 1301/2
சாம கீதம் மற்றும் ஒன்று சாமி நன்கு பாடினான் – சிந்தா:9 2038/4
நலம் கிளர் அகிலும் தேனும் கட்டியும் நன்கு கூட்டி – சிந்தா:9 2092/2
எய்த நன்கு உணர்ந்த நீரார் இன் முக வாசம் ஊட்டி – சிந்தா:12 2474/2
நன்கு ஒளி செய் தாமம் நறும் பூ நவின்ற தாமம் – சிந்தா:13 2919/2
நன்கு இனிது அரசன் ஆள்க நாடு எலாம் விளைக மற்றும் – சிந்தா:13 3146/2

TOP


நன்பால் (1)

நன்பால் பசுவே துறந்தார் பெண்டிர் பாலர் பார்ப்பார் – சிந்தா:2 443/3

TOP


நன்மை (5)

நாக நீர நல் நகர் நன்மை தன்னம் செப்புவாம் – சிந்தா:1 141/4
நன்மை உடை நல் பொன் விளை தீவம் அடைந்தது அஃதே – சிந்தா:3 503/4
சொல்லிய நன்மை இல்லா சுணங்கன் இ உடம்பு நீங்கி – சிந்தா:4 960/1
நன்மை நூலின் நயம் தோன்ற நன் பொன் விரல் நுதியினால் – சிந்தா:7 1652/2
நட்பு விட்டு ஒழியும்-ஆயின் நன்மை யார் கண்ணது அம்மா – சிந்தா:13 2950/4

TOP


நன்று (12)

நல் நெறி நூல் நயந்தான் நன்று நன்று இது – சிந்தா:1 237/1
நல் நெறி நூல் நயந்தான் நன்று நன்று இது – சிந்தா:1 237/1
ஞாலம் ஆள்வது நன்று எனக்கு என்றியேல் – சிந்தா:1 251/2
நன்று அவன் வரவு கேட்பான் நம்பி நீ யாரை என்றான் – சிந்தா:4 954/4
நன்று ஆய நல் விரத செந்நெல் வித்தி ஒழுக்க நீர் – சிந்தா:4 962/2
நறையார் கோதை நன்று என இன்புற்று எதிர்கொண்டாள் – சிந்தா:4 1059/4
நன்று உண்டாக என நல் நுதல் வாழ்த்தினள் வாழ்த்தலும் – சிந்தா:4 1159/2
நன்று உவந்து இருந்தனன் நாதன் சிந்தியா – சிந்தா:6 1459/4
பெண் இடர் விடுப்ப வாழ்வின் சாதலே பெரிது நன்று என்று – சிந்தா:7 1752/1
நன்று அதே பொருள் என நால்வரும் இருந்துழி – சிந்தா:7 1829/2
நாளை வரும் நையல் என நன்று என விரும்பி – சிந்தா:7 1879/1
நன்று அ பொருளே வலித்தேன் மற்று அடிகள் நாளை – சிந்தா:8 1932/1

TOP


நன்று-அரோ (5)

நைய வாரி நடந்தது நன்று-அரோ – சிந்தா:1 37/4
நாடி நண்பனை நண்ணுக நன்று-அரோ – சிந்தா:5 1369/4
நடை மாலைத்து இ உலகம் நன்று-அரோ நெஞ்சே – சிந்தா:7 1574/4
ஞாலம் முற்றிய பொன் வரை நன்று-அரோ
காலம் உற்று உடன் கண்ணுற்ற போன்றவே – சிந்தா:13 3003/3,4
நா அகம் தழும்ப நின்று ஏத்தி நன்று-அரோ
காவலன் ஆதியா கணங்கள் கைதொழ – சிந்தா:13 3061/2,3

TOP


நன்றும் (1)

நன்றும் அஃது ஆக அன்றே-ஆயினும் ஆக யானும் – சிந்தா:13 2627/2

TOP


நன்றே (2)

நங்கை கல்யாணம் நன்றே நமக்கு என நக்கு நிற்பார் – சிந்தா:3 784/3
நடுக்கு உடைய காமம் விடுத்திடுதல் நன்றே – சிந்தா:13 2871/4

TOP


நன்றோ (2)

ஊன் சுவைத்து உடம்பு வீக்கி நரகத்தில் உறைதல் நன்றோ
ஊன் தினாது உடம்பு வாட்டி தேவராய் உறைதல் நன்றோ – சிந்தா:5 1235/1,2
ஊன் தினாது உடம்பு வாட்டி தேவராய் உறைதல் நன்றோ
ஊன்றி இ இரண்டின் உள்ளும் உறுதி நீ உரைத்திடு என்ன – சிந்தா:5 1235/2,3

TOP


நன்னூல் (1)

புங்கவன் பயந்த நன்னூல் புகழொடும் பொலிக மிக்கே – சிந்தா:13 3146/4

TOP


நன்னெறியை (1)

வென்றவன் பாதம் சேர்ந்து வீட்டு நன்னெறியை பெற்றார் – சிந்தா:6 1437/3

TOP


நனம் (1)

நனம் தலை உலகில் மிக்க நல் நுதல் மகளிர் தங்கள் – சிந்தா:1 367/1

TOP


நனி (19)

சொல்லாறு கேளான் நனி சூழ்ச்சியில் தோற்றவாறும் – சிந்தா:0 9/2
நஞ்சு உற்ற காம நனி நாகரில் துய்த்தவாறும் – சிந்தா:0 11/4
நையா நடுநடுங்கா நனி நாணம் மீது ஊரா – சிந்தா:3 736/2
திரு மிக்கு உடை செல்வன் திறல் சாமி நனி காண்க – சிந்தா:3 843/3
தந்த என சொல்லி நனி சாமி கொடுத்தானே – சிந்தா:3 849/4
நங்கை என்னொடு உரையாய் நனி ஒல்லே – சிந்தா:4 898/3
நண்ணார் துறப்ப நனி வளையும் தோள் துறப்ப – சிந்தா:7 1698/3
கைந்நொண்டன கவற்சி நனி வருத்த கலுழ்ந்து ஆற்றாள் – சிந்தா:7 1783/4
தண்டு வலியாக நனி தாழ்ந்து தளர்ந்து ஏங்கி – சிந்தா:9 2012/1
தொய்யில் முலையவர்கள் கடை தோன்றல் நனி புக்கான் – சிந்தா:9 2013/4
விண் காவலை மகிழ்வீர் நனி உளிரோ என விபுலன் – சிந்தா:10 2260/2
கண் காவல கழுகு ஓம்புவது உயரா நனி வினவும் – சிந்தா:10 2260/4
வேல் ஏறு பெற்ற பிணையின் நனி மாழ்கி வீழ்ந்து – சிந்தா:11 2344/2
வேமானியர் தம் மகளின் விரும்ப நனி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:12 2455/4
கொழுந்து பட கூப்பி நனி ஆயிர மரக்கால் – சிந்தா:12 2486/2
மேல் பட மிக நனி சொரிவது ஒப்பவே – சிந்தா:13 2746/2
மின்னும் மொக்குளும் என நனி வீயினும் வீயும் – சிந்தா:13 2754/3
ஆறு இழி வரையின் தோன்றும் அறம் நனி நினைப்பர் செம்பொன் – சிந்தா:13 2879/3
மெய் படு சாந்தும் பூவும் மிக நனி கமழுமேனும் – சிந்தா:13 2938/1

TOP


நனை (14)

நனை மலர் பிண்டி நாதன் நலம் கிளர் பாத மூலம் – சிந்தா:3 511/3
நனை கொள் போது வேய்ந்து நாதன் பாடுகின்றான் – சிந்தா:6 1417/4
நனை மலர் காவும் அம் தண் வாவியும் நல்ல ஆடி – சிந்தா:6 1495/2
நனை விளை கோதை நாணி பொன் அரி மாலை ஓச்ச – சிந்தா:6 1498/3
நானம் தோய்த்து நனை கலவை நாறும் மதம் தெளித்த பின் – சிந்தா:7 1653/3
கொண்டு தளிர் வேய்ந்து சினை தாழ்ந்து நனை ஆர்ந்து ஒன்று – சிந்தா:7 1780/3
நனை மலர் தாமரை நக்க வண் கையால் – சிந்தா:8 1943/2
நனை குடைந்து உண்டு தேக்கி நன் மணி வண்டு பாடும் – சிந்தா:9 2071/3
நனை வளர் கோதை நற்றாய் நங்கைக்கு ஈது உள்ளம் என்று – சிந்தா:9 2075/1
பார் நனை மதத்த பல் பேய் பருந்தொடு பரவ செல்லும் – சிந்தா:10 2219/1
நனை கலந்து இழியும் பைம் தார் நான்மறையாளன் பைம்பொன் – சிந்தா:10 2249/1
நனை கதிர் எஃகம் ஏந்தி நந்தன் வாழ்க என்ன நின்ற – சிந்தா:10 2288/2
நனை மலர் அலங்கல் கண்ணி நந்தனும் தொழுது சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2899/4
நனை மலர் பிண்டி நாதன் நல் அறம் கொள்ளை சாற்றி – சிந்தா:13 3051/2

TOP


நனைக்கும் (1)

நனைக்கும் கழலோன் சிறுவன் நாம வெள் வேல் வலவன் – சிந்தா:10 2194/3

TOP


நனைப்ப (9)

நின்ற தாரையால் நிலம் நனைப்ப ஏகி நீள் மனை – சிந்தா:1 69/2
வார் உடை முலை முகம் நனைப்ப மாதர் சென்ற பின் – சிந்தா:1 274/2
வார் தரு தடம் கண் நீர் தன் வன முலை நனைப்ப ஏல் பெற்று – சிந்தா:1 302/1
பசும் புயல் தண் துளி பக்கம் நனைப்ப
நயந்தனர் போகி நறு மலர் சோலை – சிந்தா:3 522/2,3
வான் இழிந்து ஆங்கு கண்ணீர் மார்பகம் நனைப்ப கையால் – சிந்தா:7 1759/3
வந்து பனி வார்ந்து முலை கலிங்கம் அது நனைப்ப
அந்தில் இருந்தாள் அவளுக்கு அடைந்து மனம் நடுங்கி – சிந்தா:7 1785/2,3
முருகு உடை மார்பின் பாய்ந்து முழு மெயும் நனைப்ப மாதர் – சிந்தா:8 1911/3
மின்னும் மணி பூண் விரை மார்ப நனைப்ப நின்றான் – சிந்தா:10 2136/4
வரை தலை துவலை போன்று மதம் நிலம் நனைப்ப அன்றே – சிந்தா:12 2414/4

TOP


நனைய (1)

நனைய நாகமும் கோங்கமும் நாறு இணர் – சிந்தா:7 1608/2

TOP