நூ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நூக்க 1
நூக்கி 1
நூக்கினானே 1
நூபுர 1
நூபுரம் 3
நூல் 56
நூல்-அதனை 1
நூல்வலீர் 1
நூலவர் 1
நூலாக 1
நூலார் 1
நூலால் 1
நூலில் 1
நூலின் 4
நூலினால் 1
நூலும் 3
நூலுள் 1
நூலொடு 1
நூழில் 1
நூழிலாட்டி 1
நூற்கு 1
நூற்றவர் 1
நூற்றன 1
நூற்று 7
நூற்றுவர் 3
நூற்றுவரை 1
நூற்றெட்டு 1
நூற்றெண்மர் 1
நூற்றைவரோடு 1
நூற 1
நூறா 1
நூறி 5
நூறினார் 1
நூறு 11
நூறு_ஆயிரம் 2
நூறுநூறு 1
நூறும் 4
நூறுவாய் 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


நூக்க (1)

நடலை நடுவின் மகளிர் நூக்க பரிந்த காசு – சிந்தா:4 922/3

TOP


நூக்கி (1)

நூற்றுவரை கொல்லியொடு நூக்கி எறி பொறியும் – சிந்தா:1 101/2

TOP


நூக்கினானே (1)

நுதி மயிர் துகில் குப்பாயம் புகுக என நூக்கினானே – சிந்தா:3 819/4

TOP


நூபுர (1)

நுங்களை வீணை வென்ற நூபுர அடியினாள் தன் – சிந்தா:3 798/1

TOP


நூபுரம் (3)

நுடங்கும் கொடி போல்பவள் நூபுரம் ஆர்ப்ப வந்து – சிந்தா:4 1061/3
நொந்து வைத்து நூபுரம் ஒலிப்ப ஓடி நோக்கினார் – சிந்தா:4 1099/4
நூபுரம் திருத்தி சேந்த நுதி விரல் நொந்த என்பார் – சிந்தா:4 1111/2

TOP


நூல் (56)

செல்வமே போல் தலை நிறுவி தேர்ந்த நூல்
கல்வி சேர் மாந்தரின் இறைஞ்சி காய்த்தவே – சிந்தா:1 53/3,4
குரங்கு பொரு தகரினொடு கூர்ந்து அரிவ நுண் நூல்
பரந்த பசும்பொன் கொடி பதாகையொடு கொழிக்கும் – சிந்தா:1 104/2,3
இட்ட நூல் வழாமை ஓடி யோசனை எல்லை நீண்டு – சிந்தா:1 112/1
பாரித்தேன் தரும நுண் நூல் வழக்கு அது ஆதல் கண்டே – சிந்தா:1 214/2
பார் கெழு நூல் விதியால் பயன் தான் தெரிந்து – சிந்தா:1 224/3
தந்திரத்தால் தம நூல் கரை கண்டவன் – சிந்தா:1 234/2
நல் நெறி நூல் நயந்தான் நன்று நன்று இது – சிந்தா:1 237/1
நீதியால் நிலம் கொண்ட பின் நீதி நூல்
ஓதினார்-தமை வேறு கொண்டு ஓதினான் – சிந்தா:1 240/2,3
வண்டு மொய்த்து அரற்றும் பிண்டி வாமனால் வடித்த நுண் நூல்
உண்டு வைத்து அனைய நீயும் உணர்வு இலா நீரை ஆகி – சிந்தா:1 271/1,2
நூல் அடு நுசுப்பின் நல்லார் ஏந்தவும் நேர்ந்து நோக்கா – சிந்தா:1 354/2
நாமகள் நலத்தை எல்லாம் நயந்து உடன் பருகி நல் நூல்
ஏ முதல் ஆய எல்லா படை கல தொழிலும் முற்றி – சிந்தா:1 370/1,2
நூல் நெறி வகையின் நோக்கி நுண்ணிதின் நுழைந்து தீமை – சிந்தா:1 374/1
நூல் பொர அரிய நுண்மை நுசுப்பினை ஒசிய வீங்கி – சிந்தா:2 459/1
படையுளும் ஒருவன் என்று பயம் கெழு பனுவல் நுண் நூல்
நடையுளார் சொல்லிற்று எல்லாம் நம்பி சீவகன்-கண் கண்டாம் – சிந்தா:2 464/2,3
நூல் படு புலவன் சொன்ன நுண்பொருள் நுழைந்து யானும் – சிந்தா:3 554/1
முன் தவம் உடையள் ஆகி மூரி நூல் கலைகள் எல்லாம் – சிந்தா:3 607/3
பொருந்து பொன் தூண்கள் நான்கின் பொலிந்து நூல் புலவர் செந்நா – சிந்தா:3 627/1
பொன் மகரம் வாய் போழ்ந்த முத்த நூல் தோள் யாப்பில் பொலிந்த ஆறும் – சிந்தா:3 644/1
நூல் பொர புகுந்த நுண் நூல் வணிகரும் தொலைந்து மாதோ – சிந்தா:3 663/3
நூல் பொர புகுந்த நுண் நூல் வணிகரும் தொலைந்து மாதோ – சிந்தா:3 663/3
கண்ணதே செவி அது என்பார் கலங்க நூல் கழிய நோக்கி – சிந்தா:3 795/3
வாள் மின்னு வண் கை வடி நூல் கடல் கேள்வி மைந்தர் – சிந்தா:4 882/1
நொய்தில் தேர்ந்து உரை நூல் கடல் என்று தம் – சிந்தா:4 886/3
நூல் புடைத்தால் போல் கிடந்த வித்தகம் சேர் நுண் வரிகள் – சிந்தா:4 1044/1
நூல் அவையார் போல் நீங்கள் நோக்கு-மினே என்றாள் – சிந்தா:4 1045/4
நூல் மலிந்த நுண் நுசுப்பு நோவ வந்து நோக்கினார் – சிந்தா:4 1105/4
தீது இல் ஆரம் நூல் பெய்வார் சிதர்ந்து போக சிந்துவார் – சிந்தா:4 1106/2
சூழ் கதிர் ஆரம் வீழ் நூல் பரிந்து அற நிமிர்ந்து திண் தோள் – சிந்தா:4 1120/3
இறைவன் நூல் காட்சி கொல்லா ஒழுக்கொடு ஊன் துறத்தல் கண்டாய் – சிந்தா:5 1236/3
பொருக்கு நூல் பரிந்து சிந்தா பூ எலாம் கரிந்து வாட – சிந்தா:5 1259/3
ஏவா இவை பிறவும் பூசனை என்று ஈண்டிய நூல் கரைகண்டாரே – சிந்தா:6 1547/4
பல் நூல் கேள்வி உடையேன் யான் பவதத்தன் என்பேன் என்றான் – சிந்தா:7 1594/4
நூல் இடை கிடந்தவாறே நுனித்தவன் கொடுப்ப கொண்டார் – சிந்தா:7 1677/4
மா நிரை பண்ணினார் வடித்த நூல் கேள்வியார் – சிந்தா:7 1846/4
வண்ண வரை மார்பம் முயங்கி நுண் நூல் மதியாரோடு – சிந்தா:7 1886/3
பூத்து அகில் தவழும் போர்வை பூசு சாந்து ஆற்றி பொன் நூல்
கோத்து நீர் பிலிற்றும் காந்தம் குங்கும வைர பொன் கோய் – சிந்தா:8 1906/1,2
பிணங்கும் நூல் மார்பினன் பெரிது ஓர் பொத்தகம் – சிந்தா:9 2009/3
நூல் படு தேரும் நொடிப்பினில் பண்ணி – சிந்தா:10 2209/2
கை நூல் திறத்தின் கலப்ப வாரி கமழும் நான கலவை – சிந்தா:12 2437/2
ஐ நூல் திறத்தின் அகிலின் ஆவி அளைந்து கமழ ஊட்டி – சிந்தா:12 2437/3
எ நூல் திறமும் உணர்வாள் எழில் ஏற்று இமிலின் ஏற்ப முடித்தாள் – சிந்தா:12 2437/4
மொய்த்து எரி செம்பொன் துகளின் நூல் முடிவு கண்டார் – சிந்தா:12 2485/4
ஓட்டி ஒண் பொன் நூல் ஓங்கு தாரொடு – சிந்தா:12 2519/2
பைம் தொடி மகளிர் பாங்கர் பரிந்து நூல் சொரிந்த காசு – சிந்தா:12 2528/1
ஆகத்தான் அமைச்சர் நுண் நூல் தோட்டியால் அழுத்தி வெல்லும் – சிந்தா:13 2610/3
பணிவு இலர் பறித்தனர் பரமன் சொன்ன நூல்
துணிபொருள் சிந்தியா துறத்தல் மேயினார் – சிந்தா:13 2637/3,4
இகழ்ந்து உரைக்கு இரக்கமும் இன்றி அங்க நூல்
அகழ்ந்து கொண்டு அரும் பொருள் பொதிந்த நெஞ்சினார் – சிந்தா:13 2640/2,3
காசு நூல் பரிந்து சிந்தி கம்பலத்து உக்கதே போல் – சிந்தா:13 2712/1
ஐவருள் ஒருவன் அன்ன அடிசில் நூல் மடையன் ஏந்த – சிந்தா:13 2735/3
நூல் கடன் மாதவன் நுனித்த நல் அறம் – சிந்தா:13 2746/3
வாமன் நூல் நெறி வழு அற தழுவினர் ஒழுகல் – சிந்தா:13 2753/3
கலங்காது உயர்ந்த அதிசயங்கள் மூன்றும் காமர் நூல் மூன்றும் – சிந்தா:13 2813/3
நூல் கதி கொண்டு கண்ணால் நுகத்து அளவு எல்லை நோக்கி – சிந்தா:13 2826/2
மோட்டு இரும் கொழு மலர் பிண்டி மூர்த்தி நூல்
ஈட்டிய பொருள் அகத்து இயன்றது என்பவே – சிந்தா:13 2844/3,4
நூல் விளைந்து அனைய நுண் சொல் புலவரோடு அறத்தை ஓம்பின் – சிந்தா:13 2906/3
நெய்யும் நுண் நூல் நாழிகையின் நிரம்பா நின்று சுழல்வாரே – சிந்தா:13 3019/4

TOP


நூல்-அதனை (1)

அல்லி தாள் அற்ற-போதும் அறாத நூல்-அதனை போல – சிந்தா:13 2876/1

TOP


நூல்வலீர் (1)

நூல்வலீர் இவனை கொல்லும் நுண் மதி சூழ்ச்சி ஈதே – சிந்தா:10 2148/3

TOP


நூலவர் (1)

பிறந்துழி அறிக என பெரிய நூலவர்
குறங்கு எழுத்து உடையன குதிரை என்பவே – சிந்தா:10 2215/3,4

TOP


நூலாக (1)

அன்பு நூலாக இன் சொல் அலர் தொடுத்து அமைந்த காதல் – சிந்தா:7 1596/1

TOP


நூலார் (1)

நூலார் கோதை நுங்கு எரிவாய்ப்பட்டது ஒத்தாள் – சிந்தா:4 1094/4

TOP


நூலால் (1)

சீர் உறு சிலம்பி நூலால் சிமிழ்ப்பு உண்ட சிங்கம் ஒத்தான் – சிந்தா:4 1116/4

TOP


நூலில் (1)

செவ்வன் நூலில் சித்திரிக்கப்பட்டதனை சேர்த்தி பின்னும் – சிந்தா:7 1672/3

TOP


நூலின் (4)

நன்மை நூலின் நயம் தோன்ற நன் பொன் விரல் நுதியினால் – சிந்தா:7 1652/2
நூலின் நேர் நுசுப்பு நோவ உச்சி மாலை உள்ளவாம் – சிந்தா:8 1954/3
மண் கேழ் மணியின் நுழையும் துகில் நூலின் வாய்த்த – சிந்தா:11 2346/1
நான்று யான் சாவல் என்றே நல கிளி நூலின் யாப்ப – சிந்தா:12 2513/2

TOP


நூலினால் (1)

நூலினால் இயன்றன நுனித்த வெண்மைய – சிந்தா:13 2634/2

TOP


நூலும் (3)

வெந்து எரி செம்பொன் பூவும் விளங்கு பொன் நூலும் பெற்றார் – சிந்தா:5 1279/1
மேனி கிளர் வெண் துகிலும் விழு பொன் இயல் நூலும்
பால் நலம் கொள் தீம் கிளவி பவித்திரமும் நல்க – சிந்தா:9 2024/2,3
இருசார் வினையும் தெளிந்தாரே இறைவன் நூலும் தெளிந்தாரே – சிந்தா:13 2815/4

TOP


நூலுள் (1)

ஆறு எலாம் கடலுள் வைகும் அரும் தவத்து இறைவன் நூலுள்
வேறு எலா பொருளும் வைகும் விழு தவ அறிதி நீயே – சிந்தா:4 1127/1,2

TOP


நூலொடு (1)

பல் கிழியும் பயினும் துகில் நூலொடு
நல் அரக்கும் மெழுகும் நலம் சான்றன – சிந்தா:1 235/1,2

TOP


நூழில் (1)

ஏற்றவர் தம்மை சீறா ஏந்திர நூழில் செய்யா – சிந்தா:10 2283/2

TOP


நூழிலாட்டி (1)

நூழிலாட்டி நுடக்கி குடித்திடும் – சிந்தா:3 762/2

TOP


நூற்கு (1)

நூற்கு இடம் கொடுத்த கேள்வி நுண் செவி மண் கொள் ஞாட்பில் – சிந்தா:13 2916/1

TOP


நூற்றவர் (1)

இழை முற்று அணிந்தார் எழு நூற்றவர் கோடி செம்பொன் – சிந்தா:4 1064/2

TOP


நூற்றன (1)

வைத்தார் மணி நூற்றன ஐம்பால் வளைய முடித்து வான் கழுநீர் – சிந்தா:13 2693/3

TOP


நூற்று (7)

சிலை தழும்பியானை தோலின் நூற்று உரை சிறுமீன் ஒத்த – சிந்தா:7 1645/3
நொடிப்பின் மாத்திரை நூற்று வில் ஏகுவ – சிந்தா:7 1773/3
மாசொடு மிடைந்து மணி நூற்று அனைய ஐம்பால் – சிந்தா:7 1784/1
பருதி போல்வன பால்கடல் நூற்று எட்டு குடத்தால் – சிந்தா:11 2366/2
மை நூற்று அனைய மா வீழ் ஓதி வகுத்தும் தொகுத்தும் விரித்தும் – சிந்தா:12 2437/1
நுண் துகில் திரைகள் சேர்ந்த நூற்று உலா மண்டபத்து – சிந்தா:13 2734/2
கோத்தன போல் குணம் நூற்று கோடியும் – சிந்தா:13 2818/2

TOP


நூற்றுவர் (3)

விரும்புவார் வேழ வேல் போர் நூற்றுவர் நூறு கோடிக்கு – சிந்தா:3 785/3
நூற்றுவர் பாகர் தம்மை பிளந்து உயிர் உண்டது என்னும் – சிந்தா:10 2146/1
வேல் படை வீரர் ஒர் நூற்றுவர் தொக்கார் – சிந்தா:10 2209/4

TOP


நூற்றுவரை (1)

நூற்றுவரை கொல்லியொடு நூக்கி எறி பொறியும் – சிந்தா:1 101/2

TOP


நூற்றெட்டு (1)

பாங்கின் பண்ணின நூற்றெட்டு படு மத களிறே – சிந்தா:12 2387/4

TOP


நூற்றெண்மர் (1)

உரிய நூற்றெண்மர் செம்பொன் ஒன்றரை கோடி மூன்று ஊர் – சிந்தா:9 2079/3

TOP


நூற்றைவரோடு (1)

நூற்றைவரோடு நடந்தாள் நுதி வல் வில் மைந்தன் – சிந்தா:8 1933/2

TOP


நூற (1)

இப்படி இறைமகன் இரும் களிறு நூற
அ படையுள் அண்ணலும் அழன்று களிறு உந்தி – சிந்தா:1 280/3,4

TOP


நூறா (1)

கூற்று என வேழம் வீழா கொடி நெடும் தேர்கள் நூறா
ஏற்றவர் தம்மை சீறா ஏந்திர நூழில் செய்யா – சிந்தா:10 2283/1,2

TOP


நூறி (5)

மை முகம் அணிந்த மத யானை தவ நூறி
கை முதல் துணிந்து களிறு ஆழ அது நோனான் – சிந்தா:1 282/3,4
குஞ்சரங்கள் நூறி கொலை வாள் ஒடித்து நின்றான் – சிந்தா:1 287/4
கொடி நெடும் தேர்கள் நூறி கொய் உளை மாக்கள் குத்தி – சிந்தா:10 2145/2
மலை கோட்ட எழில் வேழம் தவ நூறி மத யானை – சிந்தா:10 2234/3
குஞ்சரம் குனிய நூறி தடாயின குருதி வாள் தன் – சிந்தா:10 2293/1

TOP


நூறினார் (1)

துறக்கம் போய் புகுக என துணிய நூறினார் – சிந்தா:3 781/4

TOP


நூறு (11)

செவ்வன் நூறு_ஆயிரம் சிலைக்கும் பம்பையும் – சிந்தா:1 42/2
ஏதிலார் இடர் பல் நூறு செய்யினும் செய்த எல்லாம் – சிந்தா:1 318/1
ஐந்நூறு நூறு தலை இட்ட ஆறாயிரவர் – சிந்தா:2 453/1
கை நூறு வில்லும் கணையும் அறுத்தான் கணத்தின் – சிந்தா:2 453/3
மை நூறு வேல் கண் மடவார் மனம் போல மாய்ந்தார் – சிந்தா:2 453/4
விரும்புவார் வேழ வேல் போர் நூற்றுவர் நூறு கோடிக்கு – சிந்தா:3 785/3
நான்கு நூறு_ஆயிரம் குடத்து நல்லன – சிந்தா:3 823/1
ஒருவனே களிறும் ஒன்று ஓர் நூறு ஆயிரம் – சிந்தா:7 1840/1
தாம் ஆயிரம் ஆய் தகையார் மணி தூண் ஒரு நூறு ஆய் – சிந்தா:12 2455/2
இரும் பிடி நூறு சூழ இறுவரை நின்றதே போல் – சிந்தா:12 2522/1
நொந்தார் கடந்தான் கொடுத்தான் பின்னை நூறு மூதூர் – சிந்தா:12 2564/2

TOP


நூறு_ஆயிரம் (2)

செவ்வன் நூறு_ஆயிரம் சிலைக்கும் பம்பையும் – சிந்தா:1 42/2
நான்கு நூறு_ஆயிரம் குடத்து நல்லன – சிந்தா:3 823/1

TOP


நூறுநூறு (1)

மெய் நூறுநூறு நுதி வெம் கணை தூவி வேடர் – சிந்தா:2 453/2

TOP


நூறும் (4)

எரி மாலை ஈமத்து இழுதார் குடம் ஏனை நூறும் ஏற்ப சொரிந்து அலறி எம் – சிந்தா:1 294/3
காற்றின் பரிக்கும் தேர் நூறும் கடும் கால் இவுளி ஆயிரமும் – சிந்தா:10 2174/3
கைசெய்து கமழும் நூறும் காழ்க்கும் வெள் இலையும் காமம் – சிந்தா:12 2474/1
கந்து ஆர் கடாத்த களிறும் கொடி தேர்கள் நூறும்
செந்தாமரை மேல் நடந்தான் அடி சேர்த்தினானே – சிந்தா:12 2564/3,4

TOP


நூறுவாய் (1)

நுன் பழம் பகை தவ நூறுவாய் என – சிந்தா:1 324/3

TOP