நு – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நுக 2
நுகத்து 1
நுகம் 5
நுகர்ச்சி 3
நுகர்ச்சியில் 1
நுகர்தற்கு 1
நுகர்ந்தான் 1
நுகர்ந்து 4
நுகர்வார் 2
நுகர்வு 1
நுகர 1
நுகரிய 1
நுகரின் 1
நுங்க 2
நுங்கட்கு 3
நுங்கள் 4
நுங்களை 1
நுங்கி 1
நுங்கு 1
நுசுப்பில் 1
நுசுப்பிற்கு 1
நுசுப்பின் 11
நுசுப்பினவர் 1
நுசுப்பினாட்கே 1
நுசுப்பினாய்க்கு 1
நுசுப்பினார் 2
நுசுப்பினார்-தம் 1
நுசுப்பினாள் 3
நுசுப்பினாளே 1
நுசுப்பினாளை 3
நுசுப்பினை 1
நுசுப்பு 16
நுசுப்பும் 3
நுடக்கி 1
நுடங்க 7
நுடங்கி 4
நுடங்கின 1
நுடங்கு 3
நுடங்கும் 4
நுடங்குவ 1
நுண் 72
நுண்ணிதின் 1
நுண்ணிய 1
நுண்பொருள் 1
நுண்மை 1
நுண்மையார் 1
நுணங்கு 1
நுணுக்கி 2
நுணுக்குவ 1
நுணுகிய 1
நுணுகும் 1
நுதல் 48
நுதல்-கொல் 1
நுதல்கள் 1
நுதலார் 1
நுதலாள் 1
நுதலில் 1
நுதலின் 1
நுதலினாய் 1
நுதலினாய்க்கு 1
நுதலினாரொடு 1
நுதலினாள் 2
நுதலும் 5
நுதால் 1
நுதி 24
நுதியின் 5
நுதியினால் 2
நுந்தை 1
நும் 22
நும்முடை 1
நும்முளே 1
நும்மை 6
நும்மையும் 1
நும 1
நுமக்கு 1
நுமர் 3
நுமரால் 1
நுரை 7
நுரைகள் 1
நுரைத்து 1
நுரையின் 2
நுரையே 1
நுவலிய 1
நுழை 1
நுழைந்த 2
நுழைந்து 2
நுழையும் 1
நுழைவதே 1
நுழைவு 1
நுளைச்சியர் 1
நுன் 1
நுன 1
நுனித்த 4
நுனித்தவன் 1
நுனித்து 3
நுனை 16

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


நுக (2)

திண் நுக புரவி திண் தேர் விரைந்தன நிரந்த பாய்மா – சிந்தா:7 1859/3
பரவை வெண் திரை வட கடல் படு நுக துளையுள் – சிந்தா:13 2749/1

TOP


நுகத்து (1)

நூல் கதி கொண்டு கண்ணால் நுகத்து அளவு எல்லை நோக்கி – சிந்தா:13 2826/2

TOP


நுகம் (5)

பழி படா வகையில் காக்கும் படு நுகம் பூண்பல் என்றான் – சிந்தா:1 203/4
போர் பண் அமைத்து நுகம் பூட்டி புரவி பண்ணி – சிந்தா:2 444/1
பொன் நுகம் புரவி பூட்டி விட்டு உடன் பந்தி புக்க – சிந்தா:2 471/1
கொய் உளை புரவிகள் கொளீஇய திண் நுகம்
பெய் கயிறு அமைவர பிணித்து முள்ளுறீஇ – சிந்தா:10 2214/1,2
நொந்தார் குடி செல்வர் நோன்மை நுகம் பூண்டார் – சிந்தா:13 2794/4

TOP


நுகர்ச்சி (3)

நாளும் நாகர் நுகர்ச்சி நலத்தரோ – சிந்தா:5 1347/4
நோய் முதிர் குரங்கு போல நுகர்ச்சி நீர் நோக்கல் வேண்டா – சிந்தா:6 1435/1
உழுது ஆர்வம் வித்தி உலப்பு இலாத நுகர்ச்சி விளைத்து அலர்ந்த கற்பகத்தின் கீழ் – சிந்தா:13 3137/2

TOP


நுகர்ச்சியில் (1)

நோற்று அவன் வலையை நீங்கி நுகர்ச்சியில் உலகம் நோக்கி – சிந்தா:1 376/3

TOP


நுகர்தற்கு (1)

நோற்றனள் நங்கை மைந்தன் இள நலம் நுகர்தற்கு என்பார் – சிந்தா:3 702/2

TOP


நுகர்ந்தான் (1)

நலன் நுகர்ந்தான் அன்றே நறும் தார் முருகன் – சிந்தா:2 482/2

TOP


நுகர்ந்து (4)

வினை நலம் நுகர்ந்து செல்வார் விதியினால் மிக்க நீரார் – சிந்தா:6 1495/4
உரை உடை கோதை மாதர் ஒளி நலம் நுகர்ந்து நாளும் – சிந்தா:7 1693/2
எழில் பொலி மாதர்க்கு ஏந்த இனிதினின் நுகர்ந்து காம – சிந்தா:8 1986/3
காழ் இன்றி கனிந்த காம கொழும் கனி நுகர்ந்து காதல் – சிந்தா:9 2089/2

TOP


நுகர்வார் (2)

காமமே நுகர்வார் தம் காதலால் – சிந்தா:1 135/2
நல்லவே நுகர்வார் பள்ளி நண்ணினான் – சிந்தா:6 1422/4

TOP


நுகர்வு (1)

நோக்கு அணங்கு அனையார் நுகர்வு எய்தலின் – சிந்தா:4 871/2

TOP


நுகர (1)

நுரை எனும் மாலையை நுகர சூட்டுவான் – சிந்தா:1 39/2

TOP


நுகரிய (1)

இணை முலை ஏகம் ஆக நுகரிய எய்தினானே – சிந்தா:10 2326/4

TOP


நுகரின் (1)

ஏமுறுத்து அவள் நலம் நுகரின் எந்தையை – சிந்தா:9 2001/3

TOP


நுங்க (2)

வில் நுங்க வீங்கி விழு கந்து என நீண்ட தோளான் – சிந்தா:11 2347/4
திளைத்து எழு கொடிகள் செம் தீ திரு மணி உடம்பு நுங்க
விளைத்த பின் விண்ணும் மண்ணும் மங்கலம் வகையில் செய்து – சிந்தா:13 3116/2,3

TOP


நுங்கட்கு (3)

நண்ணிய நுங்கட்கு எல்லாம் அடைக்கலம் என்று நாடும் – சிந்தா:1 356/3
கொள உளைந்து எழுவது அல்லால் கூடுதல் நுங்கட்கு ஆமோ – சிந்தா:3 751/4
அத்திறம் கருதி ஊக்கல் அரசிர்காள் நுங்கட்கு ஆமோ – சிந்தா:3 753/4

TOP


நுங்கள் (4)

பொரு படை மன்னர் நுங்கள் புற கொடை கண்டு மற்று இ – சிந்தா:3 773/2
பொய் உரை அன்று காணீர் போ-மினம் போகி நுங்கள்
மையல் அம் களிற்று வேந்தன் மைந்தனுக்கு உரை-மின் என்றான் – சிந்தா:5 1411/3,4
நீர் தொகை கழனி நாடு நெடு நகர் பெயரும் நுங்கள்
சீர் தொகை குலனும் எல்லாம் தெரிந்து எமக்கு உரைமோ என்றான் – சிந்தா:7 1852/3,4
முன் பட்டது ஒழிந்து நுங்கள் முகவியர் முனிவு தீர்ந்தார் – சிந்தா:9 2045/2

TOP


நுங்களை (1)

நுங்களை வீணை வென்ற நூபுர அடியினாள் தன் – சிந்தா:3 798/1

TOP


நுங்கி (1)

வீதி போய் உலகம் மூன்றும் விழுங்கியிட்டு அலோகம் நுங்கி
ஆதி அந்த அகன்ற நான்மை கொடியெடுத்து இறைமை கொண்டான் – சிந்தா:13 3082/3,4

TOP


நுங்கு (1)

நூலார் கோதை நுங்கு எரிவாய்ப்பட்டது ஒத்தாள் – சிந்தா:4 1094/4

TOP


நுசுப்பில் (1)

புரி மணி சுமந்த பொன் பூண் பொறுக்கலா நுசுப்பில் பாவை – சிந்தா:3 619/2

TOP


நுசுப்பிற்கு (1)

நஞ்சு உற்ற வேல் நெடும் கண் பாவை நல்கூர் சிறு நுசுப்பிற்கு
அஞ்சு உற்றுழி புலர்ந்து ஆங்கு அணிந்தார் அம் மணி வடமே – சிந்தா:12 2502/3,4

TOP


நுசுப்பின் (11)

இறு நுசுப்பின் அம் நலார் ஏந்து வள்ளத்து ஏந்திய – சிந்தா:1 74/1
நூல் அடு நுசுப்பின் நல்லார் ஏந்தவும் நேர்ந்து நோக்கா – சிந்தா:1 354/2
மின் தெளித்து எழுதி அன்ன விளங்கும் நுண் நுசுப்பின் நல்லார் – சிந்தா:1 371/1
தூசு அணி பரவை அல்குல் துளங்கும் நுண் நுசுப்பின் பாவை – சிந்தா:3 586/3
பனிக்கும் நுண் நுசுப்பின் பாவை ஒருத்தி நாம் பலர் என்று எண்ணி – சிந்தா:3 745/2
மா நீர் மணி முகிலின் மின்னு கொடி நுசுப்பின் மயில் அம் சாயல் – சிந்தா:5 1354/1
நொந்து எடுக்கலாது வீங்கும் வன முலை நுசுப்பின் தேய்ந்த ஓர் – சிந்தா:6 1532/1
புனை கொடி பூத்ததே போல் பொறுக்கலா நுசுப்பின் பாவை – சிந்தா:9 2071/2
நுண் கேழ் நுசுப்பின் மடவீர் நும்மை நோவ செய்யேன் – சிந்தா:11 2346/2
ஒள் நுதல் உருவ கோலத்து ஒரு பிடி நுசுப்பின் தீம் சொல் – சிந்தா:12 2458/2
முல்லை அம் சூட்டு வேயின் முரிந்து போம் நுசுப்பின் நல்லார் – சிந்தா:13 3119/3

TOP


நுசுப்பினவர் (1)

இடுகும் நுசுப்பினவர் ஆட இருந்த நம்பி – சிந்தா:13 2865/2

TOP


நுசுப்பினாட்கே (1)

ஒட்டி யான் நோக்கிற்று என்றான் ஒரு பிடி நுசுப்பினாட்கே – சிந்தா:9 2085/4

TOP


நுசுப்பினாய்க்கு (1)

கொம்பு அடு நுசுப்பினாய்க்கு தந்தனென் பேணி கொண்டாய் – சிந்தா:4 1128/4

TOP


நுசுப்பினார் (2)

வஞ்சி வாட்டிய வாள் மின் நுசுப்பினார்
பஞ்சி ஊட்டிய பாடக சீறடி – சிந்தா:8 1947/1,2
மின் இவர் நுசுப்பினார் மெலிய மெல்லவே – சிந்தா:13 2895/3

TOP


நுசுப்பினார்-தம் (1)

நுண் மதி போன்று தோன்றா நுணுகிய நுசுப்பினார்-தம்
கண் வலை பட்ட-போழ்தே கடு நவை அரவோடு ஒக்கும் – சிந்தா:13 2611/1,2

TOP


நுசுப்பினாள் (3)

அஞ்சி வருத்து நுசுப்பினாள் வளை கை உடைத்து மணி காந்தள் – சிந்தா:1 351/3
வீழ்ந்த பந்தின் மேல் விரைந்து மின்னின் நுண் நுசுப்பினாள்
சூழ்ந்த காசு தோன்ற அம் துகில் நெகிழ்ந்து பூம் குழல் – சிந்தா:8 1958/1,2
ஒள் இழையவள் ஒத்தாள் உருவ நுண் நுசுப்பினாள் – சிந்தா:12 2431/4

TOP


நுசுப்பினாளே (1)

ஊழ்படு காதலானை ஒரு பிடி நுசுப்பினாளே – சிந்தா:6 1452/4

TOP


நுசுப்பினாளை (3)

கொம்படு நுசுப்பினாளை குறை இரந்து உழந்து நின்ற – சிந்தா:2 478/3
ஒரு பிடி நுசுப்பினாளை உள்ளுபு வந்துவிட்டான் – சிந்தா:3 613/4
வண்ணக்கு வானும் நிலனும் எல்லாம் விலையே மழை மின்னும் நுசுப்பினாளை
பெண்ணுக்கு அணியாக வேண்டி மேலை பெரியோர் பெருமான் படைத்தான் என்று – சிந்தா:9 2066/2,3

TOP


நுசுப்பினை (1)

நூல் பொர அரிய நுண்மை நுசுப்பினை ஒசிய வீங்கி – சிந்தா:2 459/1

TOP


நுசுப்பு (16)

மின் இவர் நுசுப்பு நோவ விடலையை காண ஓடி – சிந்தா:2 457/3
விம்முறு நுசுப்பு நைய வீற்றிருந்து அணங்கு சேர்ந்த – சிந்தா:3 606/2
உண்டு இவள் நுசுப்பு என உரைப்பின் அல்லது – சிந்தா:3 654/2
பகலே பகை வளர்த்த பாவை சிறு நுசுப்பு ஒன்று உண்டே பாவம் – சிந்தா:3 679/2
ஒடியாத மாத்திரையால் உண்டே நுசுப்பு இருந்து காண்பாரும் உளரே செம் கண் – சிந்தா:3 681/3
வண்ண மாலை நுசுப்பு வருத்துவான் – சிந்தா:4 876/2
நூல் மலிந்த நுண் நுசுப்பு நோவ வந்து நோக்கினார் – சிந்தா:4 1105/4
கண்ணொடு புருவம் கை கால் கலை அல்குல் நுசுப்பு காமர் – சிந்தா:5 1255/2
ஏதம் உற்று முரியும் நுசுப்பு என்று உன் இயல்பு ஏத்துவேன் – சிந்தா:7 1586/2
நூலின் நேர் நுசுப்பு நோவ உச்சி மாலை உள்ளவாம் – சிந்தா:8 1954/3
ஊழாயிற்று ஒல்கும் நுசுப்பு அஃக உருத்து வீங்கி – சிந்தா:8 1978/3
பிணை அனாள் அருகு சேரின் பேதுறும் நுசுப்பு என்று எண்ணி – சிந்தா:9 2083/3
நாண் சுமக்கலாத நங்கை நகை மின்னு நுசுப்பு நோவ – சிந்தா:12 2443/1
நல்கூர்ந்தார்க்கு இல்லை சுற்றம் என்று நுண் நுசுப்பு நைய – சிந்தா:12 2535/3
உருவம் ஒவ்வாது ஒசியும் நுசுப்பு ஒல்கி கோமான் அடி தொழுத பின் – சிந்தா:12 2586/2
உருவ நுண் நுசுப்பு இற இருந்த ஒண் மணி – சிந்தா:13 2942/3

TOP


நுசுப்பும் (3)

அரும்பால் பரந்து நுசுப்பும் கண்ணின் புலன் ஆயிற்று ஆய்ந்த அனிச்ச மாலை – சிந்தா:1 231/3
துளங்கு நுண் நுசுப்பும் தோன்றாது உரு அரு என்ன உண்டே – சிந்தா:3 551/4
மின்னின் நுண் நுசுப்பும் வெய்ய முலைகளும் முகமும் தோன்ற – சிந்தா:9 2100/2

TOP


நுடக்கி (1)

நூழிலாட்டி நுடக்கி குடித்திடும் – சிந்தா:3 762/2

TOP


நுடங்க (7)

வஞ்சி இடை நுடங்க மயில் கை வீசி நடந்ததே – சிந்தா:1 341/4
இட்டு இடை நுடங்க நொந்து இரியல் உற்ற மஞ்ஞையின் – சிந்தா:4 1107/2
பூண் முலை பிறழ பொன் தோடு இட-வயின் நுடங்க ஒல்கி – சிந்தா:5 1257/2
ஏ நீர் இரு புருவம் ஏறி இடை முரிந்து நுடங்க புல்லி – சிந்தா:5 1354/2
பூ உந்தி அமுத யாறு பூம் கொடி நுடங்க போந்து – சிந்தா:12 2460/3
மின்னின் இடை நுடங்க நின்றாள் தன் வேல் நெடும் கண் – சிந்தா:13 2961/2
துந்துபி கறங்க ஆர்த்து துகில் கொடி நுடங்க ஏந்தி – சிந்தா:13 3115/1

TOP


நுடங்கி (4)

ஒவ்வா சுடுகாட்டு உயர் அரங்கில் நிழல் போல் நுடங்கி பேய் ஆட – சிந்தா:1 309/2
கொடி பல நுடங்கி ஆங்கு தோழியர் குழாத்துள் நிற்ப – சிந்தா:3 562/3
மடல் அம் கமுகின் ஊசல் மடந்தை ஆட நுடங்கி
நடலை நடுவின் மகளிர் நூக்க பரிந்த காசு – சிந்தா:4 922/2,3
மின்னு போல் நுடங்கி நின்றாள் வீ ததை பொன் கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:4 976/4

TOP


நுடங்கின (1)

விண் விட்டு கடவுள் வீழ நுடங்கின புருவம் நெஞ்சம் – சிந்தா:3 676/3

TOP


நுடங்கு (3)

கங்கையின் சுழி அலைக்கும் கண் கொளா நுடங்கு இடையை – சிந்தா:1 172/2
விண் இடை நுடங்கு மின்னும் மீன்களும் பொருவ போல – சிந்தா:4 969/3
கார் கெழு மின்னு வென்ற நுடங்கு இடை கமழ் தண் கோதை – சிந்தா:5 1356/3

TOP


நுடங்கும் (4)

நுடங்கும் கொடி போல்பவள் நூபுரம் ஆர்ப்ப வந்து – சிந்தா:4 1061/3
வான் நக்கி நின்று நுடங்கும் கொடி மாட மூதூர் – சிந்தா:7 1866/1
கார் மின் நுடங்கும் இடை மங்கையை காண்க சென்று என்று – சிந்தா:7 1869/3
துளங்கு ஒளி மாடத்து உச்சி துகில் கொடி நுடங்கும் வீதி – சிந்தா:10 2129/2

TOP


நுடங்குவ (1)

உருவ ஒண் கொடி ஊழின் நுடங்குவ
பரவை வெம் கதிர் செல்வன பன் மயிர் – சிந்தா:1 126/2,3

TOP


நுண் (72)

குரங்கு பொரு தகரினொடு கூர்ந்து அரிவ நுண் நூல் – சிந்தா:1 104/2
நுண் கலைக்கு இடனாய் திரு_மா_மகள் – சிந்தா:1 158/3
நுண் கருமை கொண்டு ஒசிந்து நுதல் இவர்ந்து போந்து உலாய் – சிந்தா:1 166/2
இழை கிளர் இள முலை எழுது நுண் இடை – சிந்தா:1 195/1
பாரித்தேன் தரும நுண் நூல் வழக்கு அது ஆதல் கண்டே – சிந்தா:1 214/2
நுண் முத்தம் ஏற்றி ஆங்கு மெய் எல்லாம் வியர்த்து நொய்தின் – சிந்தா:1 258/1
நோதலும் பரிவும் எல்லாம் நுண் உணர்வு இன்மை அன்றே – சிந்தா:1 269/3
வண்டு மொய்த்து அரற்றும் பிண்டி வாமனால் வடித்த நுண் நூல் – சிந்தா:1 271/1
நுணங்கு நுண் கொடி மின் ஓர் மழை மிசை – சிந்தா:1 344/1
அணங்கு நுண் துகில் மேல் அசைந்தாள்-அரோ – சிந்தா:1 344/3
உடுத்தாள் கல் தோய் நுண் கலிங்கம் உரவோன் சிறுவன் உயர்க எனவே – சிந்தா:1 353/4
மின் தெளித்து எழுதி அன்ன விளங்கும் நுண் நுசுப்பின் நல்லார் – சிந்தா:1 371/1
படையுளும் ஒருவன் என்று பயம் கெழு பனுவல் நுண் நூல் – சிந்தா:2 464/2
இம்மியன நுண் பொருள்கள் ஈட்டி நிதி ஆக்கி – சிந்தா:3 495/1
துளங்கு நுண் நுசுப்பும் தோன்றாது உரு அரு என்ன உண்டே – சிந்தா:3 551/4
தூசு அணி பரவை அல்குல் துளங்கும் நுண் நுசுப்பின் பாவை – சிந்தா:3 586/3
நுண் தூவி இளம் சேவல் நோக்கோடு விளி பயிற்றி – சிந்தா:3 649/3
நுண் துகில் அகல் அல்குல் நொசித்த வெம் முலை – சிந்தா:3 654/1
நூல் பொர புகுந்த நுண் நூல் வணிகரும் தொலைந்து மாதோ – சிந்தா:3 663/3
நுரை கிழித்து அனைய நொய்ம்மை நுண் துகில் மருங்குல் சேர்த்தி – சிந்தா:3 699/3
பனிக்கும் நுண் நுசுப்பின் பாவை ஒருத்தி நாம் பலர் என்று எண்ணி – சிந்தா:3 745/2
தேய்ந்து நுண் இடை நைந்து உக செப்பினை – சிந்தா:3 759/1
நுதி முக வாளும் வில்லும் நுண் இலை வேலும் ஏந்தி – சிந்தா:3 766/3
கலந்து எழு திரை நுண் ஆடை கடி கய மடந்தை காமர் – சிந்தா:4 964/1
உருகும் நுண் இடை ஒசிய புல்லினாள் – சிந்தா:4 989/4
நுண் தார் பசுங்கிளியை நோவ அகட்டு ஒடுக்கி – சிந்தா:4 1039/3
நூல் புடைத்தால் போல் கிடந்த வித்தகம் சேர் நுண் வரிகள் – சிந்தா:4 1044/1
நூல் மலிந்த நுண் நுசுப்பு நோவ வந்து நோக்கினார் – சிந்தா:4 1105/4
வட்டிகை மணி பலகை வண்ண நுண் துகிலிகை – சிந்தா:4 1107/1
நுண் துகில் நுழைந்த அல்குல் பவளம் ஒத்து இனியது ஒன்றே – சிந்தா:5 1184/4
நுதி கொண்டன வெம் பரல் நுண் இலை வேல் – சிந்தா:5 1186/1
உருகும் நுண் இடை ஓவிய பாவை-தன் – சிந்தா:5 1306/3
அழுது நுண் இடை நைய அலர் முலை – சிந்தா:5 1317/1
கோடி நுண் துகிலும் குழையும் நினக்கு – சிந்தா:5 1369/1
நுண் துகில் வேதல் அஞ்சி நெருப்பு அகம் பொதிந்து நோக்கி – சிந்தா:6 1434/1
புரிந்து சூடினும் பூம் கொடி நுண் இடை – சிந்தா:6 1512/2
நுண் துகில் போர்வை சோர நுழை மழை மின்னின் நிற்ப – சிந்தா:7 1570/3
பால் நுண் தீம் சொல்லாள் ஓர் படுவி வண்டு ஆர்ப்ப வந்து இறைஞ்சினாள் – சிந்தா:7 1653/4
ஆடக செம்பொன் ஆணி ஆன் நெய் வார்ந்து அனைய நுண் கோல் – சிந்தா:7 1697/1
பூ மாலை சூடின் பொறை ஆற்றா நுண் மருங்குல் – சிந்தா:7 1699/1
அ நுண் துகில் கல் அரத்தம் அல்குல் அது வருத்த – சிந்தா:7 1783/1
செம் நுண் துகில் உத்தரியம் புதைந்து சுவல் வருத்த – சிந்தா:7 1783/2
மை நுண் குழல் சிறுவன் மனம் வருத்த வடி வேல் கண் – சிந்தா:7 1783/3
தன்னுடைய நுண் உணர்வின் சாகரற்கு தக்காள் – சிந்தா:7 1789/2
வண்ண வரை மார்பம் முயங்கி நுண் நூல் மதியாரோடு – சிந்தா:7 1886/3
வீழ்ந்த பந்தின் மேல் விரைந்து மின்னின் நுண் நுசுப்பினாள் – சிந்தா:8 1958/1
நுண் நவிர் அறுவையன் நொசிந்த நோக்கினன் – சிந்தா:9 2010/2
வள்ளி வென்ற நுண் இடை மழை மலர் தடம் கணார் – சிந்தா:9 2039/2
நுண் துகில் நெகிழ்ந்த அல்குல் மணி பரந்து இமைப்ப நொந்து – சிந்தா:9 2086/1
மின்னின் நுண் நுசுப்பும் வெய்ய முலைகளும் முகமும் தோன்ற – சிந்தா:9 2100/2
துடி அடு நுண் இடை தொண்டை அம் செ வாய் – சிந்தா:10 2123/3
நூல்வலீர் இவனை கொல்லும் நுண் மதி சூழ்ச்சி ஈதே – சிந்தா:10 2148/3
நுண் கேழ் நுசுப்பின் மடவீர் நும்மை நோவ செய்யேன் – சிந்தா:11 2346/2
வஞ்சி நுண் இடை கவின் பெற வைகினன் மாதோ – சிந்தா:12 2384/4
உருவ நுண் இடை ஒளி மணி வரு முலை உரு ஆர் – சிந்தா:12 2385/3
வாள் மின் நுண் இடை வருந்தினும் சூட்டு அணிந்து அழகு ஆர் – சிந்தா:12 2389/3
ஒள் இழையவள் ஒத்தாள் உருவ நுண் நுசுப்பினாள் – சிந்தா:12 2431/4
செழுந்துபட செந்நெல் நிறைத்து அம் நுண் கொடி அறுகின் – சிந்தா:12 2486/3
துடி நுண் இடை பெரும் தோள் துவர் வாய் ஏழை மலர் மார்பன் – சிந்தா:12 2503/3
நல்கூர்ந்தார்க்கு இல்லை சுற்றம் என்று நுண் நுசுப்பு நைய – சிந்தா:12 2535/3
வஞ்சி நுண் இடை வம்பு அணி வெம் முலை – சிந்தா:12 2576/2
ஆகத்தான் அமைச்சர் நுண் நூல் தோட்டியால் அழுத்தி வெல்லும் – சிந்தா:13 2610/3
நுண் மதி போன்று தோன்றா நுணுகிய நுசுப்பினார்-தம் – சிந்தா:13 2611/1
வெம்மையின் விழைய பண்ணி எஃகு நுண் செவிகள் வீழ – சிந்தா:13 2718/2
நுண் துகில் திரைகள் சேர்ந்த நூற்று உலா மண்டபத்து – சிந்தா:13 2734/2
நுண் சாந்து அரைப்பார் போல் நோவ முழங்கையால் – சிந்தா:13 2795/3
வார் அணி மணி துடி மருட்டும் நுண் இடை – சிந்தா:13 2892/1
நூல் விளைந்து அனைய நுண் சொல் புலவரோடு அறத்தை ஓம்பின் – சிந்தா:13 2906/3
நொடியல் ஓர் எழுத்தும் பொய்யை நுண் கலை நீத்தம் நீந்தி – சிந்தா:13 2911/3
நூற்கு இடம் கொடுத்த கேள்வி நுண் செவி மண் கொள் ஞாட்பில் – சிந்தா:13 2916/1
உருவ நுண் நுசுப்பு இற இருந்த ஒண் மணி – சிந்தா:13 2942/3
நெய்யும் நுண் நூல் நாழிகையின் நிரம்பா நின்று சுழல்வாரே – சிந்தா:13 3019/4

TOP


நுண்ணிதின் (1)

நூல் நெறி வகையின் நோக்கி நுண்ணிதின் நுழைந்து தீமை – சிந்தா:1 374/1

TOP


நுண்ணிய (1)

நுண்ணிய வரியொடு திரண்டு நோக்குநர் – சிந்தா:7 1702/1

TOP


நுண்பொருள் (1)

நூல் படு புலவன் சொன்ன நுண்பொருள் நுழைந்து யானும் – சிந்தா:3 554/1

TOP


நுண்மை (1)

நூல் பொர அரிய நுண்மை நுசுப்பினை ஒசிய வீங்கி – சிந்தா:2 459/1

TOP


நுண்மையார் (1)

வெம்பி வீதி ஓடினார் மின்னின் அன்ன நுண்மையார் – சிந்தா:4 1103/4

TOP


நுணங்கு (1)

நுணங்கு நுண் கொடி மின் ஓர் மழை மிசை – சிந்தா:1 344/1

TOP


நுணுக்கி (2)

பொய் அது அன்றி புலமை நுணுக்கி நீ – சிந்தா:4 886/2
சுந்து எழுந்து அரைத்தும் போக சுண்ணமா நுணுக்கி இட்டும் – சிந்தா:13 2774/3

TOP


நுணுக்குவ (1)

செய் வினை நுணுக்குவ சீலம் என்பவே – சிந்தா:13 2819/4

TOP


நுணுகிய (1)

நுண் மதி போன்று தோன்றா நுணுகிய நுசுப்பினார்-தம் – சிந்தா:13 2611/1

TOP


நுணுகும் (1)

நோக்கவே தளிர்த்து நோக்காது இமைப்பினும் நுணுகும் நல்லார் – சிந்தா:7 1880/1

TOP


நுதல் (48)

நுண் கருமை கொண்டு ஒசிந்து நுதல் இவர்ந்து போந்து உலாய் – சிந்தா:1 166/2
சீற்றம் மிக்க மன்னவன் சேர்ந்த குஞ்சரம் நுதல்
கூற்றரும் குருதி வாள் கோடு உற அழுத்தலின் – சிந்தா:1 278/1,2
மருப்பு இளம் பிறை நுதல் மதர்வை வெம் கதிர் – சிந்தா:1 322/2
நனம் தலை உலகில் மிக்க நல் நுதல் மகளிர் தங்கள் – சிந்தா:1 367/1
கனி வளர் கிளவி காமர் சிறு நுதல் புருவம் காமன் – சிந்தா:2 486/1
கம்மியரும் ஊர்வர் களிறு ஓடை நுதல் சூட்டி – சிந்தா:3 495/2
திரு நுதல் மனைவி செம்பொன் கொடி என இறைஞ்சி நிற்ப – சிந்தா:3 584/2
சிலை தொழில் சிறு நுதல் தெய்வ பாவை போல் – சிந்தா:3 657/1
நல் நுதல் பட்டம் கட்டி நகை முடி கோதை சூட்டி – சிந்தா:3 673/2
கண் நுதல் கடவுள் சீற கனல் எரி குளித்த காமன் – சிந்தா:3 695/1
தெள் மணி ஆர மார்பன் திரு நுதல் மகளிர் நெஞ்சத்து – சிந்தா:3 695/3
காதின் ஒளிர்ந்து இலங்க காமர் நுதல் வியர்ப்ப – சிந்தா:3 731/2
நாமம் சூடிய நல்_நுதல் நீட்டினாள் – சிந்தா:4 875/3
நலம் கெழு குவளை வாள் கண் நன்_நுதல் நலத்தை உண்டார் – சிந்தா:4 964/4
ஒண் நுதல் மகளிர் தம்மோடு உயர் மிசை அவர்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:4 965/4
தீட்டினான் கிழி மிசை திக வாள்_நுதல் – சிந்தா:4 1003/2
பூண் நிறம் முலையவள் பொருவில் பூ நுதல்
மாண் நிற கரும் குழல் மருங்கில் போக்கிய – சிந்தா:4 1010/1,2
ஏமன் சிலை வாள் நுதல் ஏற நெருக்கா – சிந்தா:4 1071/3
வண் தளிர் ஈன்று சுட்டி வாள்_நுதல் பூப்ப வைத்தான் – சிந்தா:4 1081/4
நன்று உண்டாக என நல் நுதல் வாழ்த்தினள் வாழ்த்தலும் – சிந்தா:4 1159/2
ஒண் நுதல் மகளை தந்து ஈங்கு உறைக என ஒழுகும் நாளுள் – சிந்தா:5 1215/2
தீட்டரும் திரு நுதல் திலகமே என – சிந்தா:5 1223/3
ஒள்_நுதல் கொண்ட ஆடல் தொட்டிமை உருவம் நோக்கி – சிந்தா:5 1255/3
வாள் நுதல் பட்டம் மின்ன வார் குழை திருவில் வீச – சிந்தா:5 1257/1
வரம்பு அணைந்து அதன் நுதல் கிடந்த வார் செந்நெல் – சிந்தா:6 1442/2
அரங்கு அணி நாடக மகளிர் ஆய் நுதல்
சுரும்பு சூழ் இலம்பக தோற்றம் ஒத்ததே – சிந்தா:6 1442/3,4
கூன் பிறை நுதல் ஓர் கூற்றம் குவி முலை நமன் கை பாசம் – சிந்தா:6 1487/3
வண்ண பூம் கண்கள் அம்பா வாள் நுதல் புருவம் வில்லா – சிந்தா:7 1571/2
சிறு நுதல் புருவம் ஏற்றா சேர் துகில் தானை சோர – சிந்தா:7 1572/3
ஆசு அறு வயிர தோட்டி நுதல் அணிந்து அமுத செ வாய் – சிந்தா:7 1690/3
வருவர் நம் கேள்வர் இன்னே வாள் நுதல் பசலை தீர – சிந்தா:7 1740/1
பட்டம் நுதல் மின்னின் நகு பவித்திரைக்கு தோன்றி – சிந்தா:7 1791/2
வள் உகிர் நுதியினால் வரி நுதல் உறுத்தலும் – சிந்தா:7 1841/1
கவழ யானையின் நுதல் தவழும் கச்சு ஒத்தவே – சிந்தா:8 1898/4
சுந்தர பொடி தெளித்த செம்பொன் சுண்ணம் வாள் நுதல்
தந்து சுட்டி இட்ட சாந்தம் வேரின் வார்ந்து இடை முலை – சிந்தா:8 1956/2,3
ஆடுவான் அணிந்த சீர் அரம்பை அன்ன வாள்_நுதல் – சிந்தா:9 1996/3
நல் எழில் மங்கையர் நல் நுதல் சூட்டிய – சிந்தா:10 2113/3
சுடர் நுதல் பட்டம் மின்ன சுரும்பு இமிர் கண்ணி சிந்த – சிந்தா:10 2182/2
கனை எரி அழல் அம்பு எய்த கண்_நுதல்_மூர்த்தி ஒத்தான் – சிந்தா:10 2249/4
பிள்ளை வெண் பிறை சிறு நுதல் பெரும் பட்டம் அணி-மின் – சிந்தா:12 2390/1
ஒள் நுதல் உருவ கோலத்து ஒரு பிடி நுசுப்பின் தீம் சொல் – சிந்தா:12 2458/2
துணி நிலா வீசும் மாலை பிறை நுதல் தோழி சேர்ந்து – சிந்தா:12 2531/2
மணி இயல் சீப்பு இட சிவக்கும் வாள் நுதல்
அணி இரும் கூந்தலை ஒளவைமார்கள் தாம் – சிந்தா:13 2637/1,2
ஏ செயா சிலை நுதல் ஏழைமார் முலை – சிந்தா:13 2689/1
நடு சிகை முத்துத்தாமம் வாள் நுதல் நான்று நக்க – சிந்தா:13 2731/1
பெரும் குளத்து என்றும் தோன்றா பிறை நுதல் பிணை அனீரே – சிந்தா:13 2924/2
நரம்பு ஒலி பரந்த கோயில் நல் நுதல் மகளிர் தூவும் – சிந்தா:13 2926/1
புருவ சிலை நுதல் பொன் துஞ்சும் அல்குல் – சிந்தா:13 3141/1

TOP


நுதல்-கொல் (1)

உரை உடுத்த நா உறையும் ஒள்_நுதல்-கொல் அன்றி – சிந்தா:7 1786/3

TOP


நுதல்கள் (1)

போழ் மதி போல் கூர் இரும்பின் பூ நுதல்கள் போழ்ந்திடவும் – சிந்தா:13 2785/1

TOP


நுதலார் (1)

நாவி அகலம் எழுதி நறு நுதலார்
ஆவி தளிர்ப்ப அவர் தோள் மேல் துஞ்சினார் – சிந்தா:7 1575/1,2

TOP


நுதலாள் (1)

பூட்டார் சிலை நுதலாள் புல்லாது ஒழியேனே – சிந்தா:4 1042/4

TOP


நுதலில் (1)

சுற்றுபு மாலை போல தோன்றல் தன் நுதலில் சூடி – சிந்தா:10 2247/2

TOP


நுதலின் (1)

தெள்ளும் மணி செய் சுண்ணம் இலங்க திரு நீர் நுதலின் அப்பி – சிந்தா:12 2439/3

TOP


நுதலினாய் (1)

செவ்வியுள் செவிலி சொல்லும் சிலை இவர் நுதலினாய் நின் – சிந்தா:4 1046/2

TOP


நுதலினாய்க்கு (1)

பட்ட வாள் நுதலினாய்க்கு பாடுவல் காமன் தந்த – சிந்தா:9 2047/3

TOP


நுதலினாரொடு (1)

கோல் எய்யும் குனி சிலை நுதலினாரொடு
வேல் இயல் ஆடவர் விரவி விண்ணவர் – சிந்தா:1 90/2,3

TOP


நுதலினாள் (2)

பிறை வெல்லும் நுதலினாள் ஓர் பெண்_கொடி வந்து கூந்தல் – சிந்தா:3 668/2
செருவில் தாழ் நுதலினாள் கண் மண திறம் செப்புகின்றார் – சிந்தா:9 2070/4

TOP


நுதலும் (5)

அழகுகொள் சிறு நுதலும் அணி வட்ட மதி முகமும் – சிந்தா:1 165/2
சிலையார் திரு நுதலும் செம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 732/2
பிறையார் திரு நுதலும் பேர் அமர் உண்கண்ணும் – சிந்தா:3 733/1
திருந்து ஏர் பிறை நுதலும் செம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 734/2
செம் மலர் நுதலும் நாவும் திருந்து ஒளி உகிரோடு அம் கேழ் – சிந்தா:12 2446/2

TOP


நுதால் (1)

பஞ்சின் மெல் அடி பாவை பூ_நுதால் – சிந்தா:13 3125/3

TOP


நுதி (24)

கூற்றம் அன்ன கூர் நுதி குருதி வான் மருப்பு-இடை – சிந்தா:1 152/1
பரப்பு இன்றி நுதி உயர்ந்து பழிப்பு அற திரண்டு நீண்டு – சிந்தா:1 178/2
வை முகம் அணிந்த நுதி வாள் அழல வீசி – சிந்தா:1 282/2
மாலை நுதி கொண்டு மழை மின் என இமைக்கும் – சிந்தா:1 283/1
நிணம் கொள் வை நுதி வேல் நெடும் கண்ணினாள் – சிந்தா:1 344/4
மெய் நூறுநூறு நுதி வெம் கணை தூவி வேடர் – சிந்தா:2 453/2
புகை நுதி அழல வாள் கண் பொன் அனாள் புல்ல நீண்ட – சிந்தா:2 474/2
புரி மணி ஆகத்து ஐதா விரல் நுதி கொண்டு பூசி – சிந்தா:3 625/3
ஊன் உயர் நுதி கொள் வேலீர் ஒழிக ஈங்கு இல்லை என்றான் – சிந்தா:3 664/3
நுதி முக வாளும் வில்லும் நுண் இலை வேலும் ஏந்தி – சிந்தா:3 766/3
நுதி மயிர் துகில் குப்பாயம் புகுக என நூக்கினானே – சிந்தா:3 819/4
நோக்கன்-மின் நாணும் கண்டீர் நுதி கொள் நாகரிகன் என்பார் – சிந்தா:4 1110/4
நூபுரம் திருத்தி சேந்த நுதி விரல் நொந்த என்பார் – சிந்தா:4 1111/2
நுதி கொண்டன வெம் பரல் நுண் இலை வேல் – சிந்தா:5 1186/1
புரி கதிர் பொன் செய் மாலை புகை நுதி புலவு வேலான் – சிந்தா:5 1352/4
எரி நுதி உற்ற மாவின் இளம் தளிர் போன்று மாழ்கி – சிந்தா:6 1533/1
நோக்கினீர் என்னை என்றான் நுதி அழல் குட்டம் ஒப்பான் – சிந்தா:7 1727/4
கொலை விரவு கூர் நுதி வேல் குமரன் என்ன குருகுலத்தான் – சிந்தா:7 1885/3
குஞ்சரம் புலம்பி வீழ கூர் நுதி எயிற்றில் கொல்லும் – சிந்தா:8 1894/2
வேல் தைவந்து அன்ன நுதி வெம் பரல் கானம் முன்னி – சிந்தா:8 1933/1
நூற்றைவரோடு நடந்தாள் நுதி வல் வில் மைந்தன் – சிந்தா:8 1933/2
கொல் நுனை குந்தமும் சிலையும் கூர் நுதி
மின் நிலை வாளோடு மிலேச்சர் ஏறலின் – சிந்தா:10 2216/1,2
அணி முடி அரசர் மாலை அழல் நுதி வாள்கள் என்னும் – சிந்தா:10 2326/1
நுதி முகம் முத்தம் சூடி நோக்குநர் ஆவி வாட்ட – சிந்தா:13 2838/3

TOP


நுதியின் (5)

எரி மாலை வேல் நுதியின் இறக்கி காமன் அடு கணையால் – சிந்தா:4 961/1
வழுக்குதல் இன்றி விண்ணோன் வச்சிர நுதியின் இட்ட – சிந்தா:6 1534/3
வள் இதழ் கோதை வல்லான் வட்டிகை நுதியின் வாங்கி – சிந்தா:8 1990/3
காமுகன் களத்து வீழ கை விரல் நுதியின் சுட்டி – சிந்தா:10 2270/2
காழ் நுதியின் குத்துண்டும் கார் மழை போல் நின்று அதிர்ந்தும் – சிந்தா:13 2785/2

TOP


நுதியினால் (2)

நன்மை நூலின் நயம் தோன்ற நன் பொன் விரல் நுதியினால்
பன் மணியும் முத்தும் பவளமும் பைம்பொன்னும் கோத்தால் ஒப்ப – சிந்தா:7 1652/2,3
வள் உகிர் நுதியினால் வரி நுதல் உறுத்தலும் – சிந்தா:7 1841/1

TOP


நுந்தை (1)

நிலம் பொறுக்கலாத செம்பொன் நீள் நிதி நுந்தை இல்லம் – சிந்தா:1 402/1

TOP


நும் (22)

கண் உளார் நும் காதலர் ஒழிக காமம் ஈங்கு என – சிந்தா:1 72/1
மறம் கூர் நும் கோன் சொல் செய்தேன் மம்மர் நோயின் வருந்துகோ – சிந்தா:1 311/4
நும் அனைமார்களை நோவ அதுக்கி – சிந்தா:2 425/2
வாளினால் மலைந்து கொள்ளின் வாழ்க நும் கலையும்-மாதோ – சிந்தா:3 749/2
முருகு உலா முல்லை மாலை மூப்பு இலா முலையினார் நும்
அருகு உலாம் புலவி நோக்கத்து அமிர்தம் இன்று உகுப்ப-கொல்லோ – சிந்தா:3 769/1,2
இன்ப நிலத்து இயன்ற பொருள் இவை இவை நும் கோமான் – சிந்தா:3 849/3
ஒத்ததோ என நோக்கி நும் நங்கைமார்க்கு – சிந்தா:4 895/3
எண்ணம் நும் மகள் எண்ணம் மற்று யாது எனில் – சிந்தா:4 902/2
வேற்று உலகு ஏற்றி நும் பின் விரை தர்வேன் உலகிற்கு எல்லாம் – சிந்தா:4 1143/2
புல்லும் போழ்தின் நும் பூண் உறின் நோம் என – சிந்தா:5 1363/1
எ ஊரீர் எ பதிக்கு போந்தீர் நும் மனைவியர்-தாம் எனைவர் மக்கள் – சிந்தா:6 1543/1
வேண்டியது எமக்கு நேரின் வில் வலாய் நும் ஐயனாரை – சிந்தா:7 1709/1
சொல்லிய என்னை நோக்கி துளங்கல் நும் அடிகள் பாதம் – சிந்தா:7 1747/1
நும் குலமும் நும் வரவும் நீர் உரை-மின் என்றாள் – சிந்தா:7 1787/4
நும் குலமும் நும் வரவும் நீர் உரை-மின் என்றாள் – சிந்தா:7 1787/4
வழுவினார்-தம்மை புல்லாள் வாழ்க நும் கண்ணி-மாதோ – சிந்தா:8 1890/4
பொன்_தொடி தத்தையீரே பொத்தும் நும் வாயை என்றே – சிந்தா:12 2511/3
கொற்றவி மகனை நோக்கி கூறினள் என்ப நும் கோக்கு – சிந்தா:13 2609/1
இமைத்த நும் கண்கள் என்னை இகழ்ந்தனிர் என்று சீற – சிந்தா:13 2839/1
மற்று உரை இல்லை மண்ணும் விண்ணும் நும் அடிய அன்றே – சிந்தா:13 2927/4
ஒலி கழல் அடிகள் நும் கீழ் பிழைத்தது என் உரை-மின் என்ன – சிந்தா:13 2946/3
நும் கடை நோக்கி நாம் வாழும் வாழ்க்கையம் – சிந்தா:13 3033/3

TOP


நும்முடை (1)

நும்முடை திருவும் தேசும் நோக்கு-மின் கொள்வல் என்றான் – சிந்தா:3 771/4

TOP


நும்முளே (1)

நும்மையும் வேறு செய்து நும்முளே பொருது வீந்தால் – சிந்தா:3 755/2

TOP


நும்மை (6)

நோக்கி நும்மை நோக்கான் நீர் நோவது ஒழி-மின் என துறந்தாள் – சிந்தா:1 352/4
முல்லை முறுவலித்து நகுதிர் போலும் இனி நும்மை
பல்லை உகுத்திடுவம் என்று பைம் போது அலர் சிந்தி – சிந்தா:5 1228/2,3
பொன் தொட்டேம் யாமும் நும்மை போகொட்டோம் பாடல் கேளாது – சிந்தா:9 2045/3
நுண் கேழ் நுசுப்பின் மடவீர் நும்மை நோவ செய்யேன் – சிந்தா:11 2346/2
நொந்திட்டு முனிய வேண்டா துறந்திலம் நும்மை என்ன – சிந்தா:13 2648/3
இன்றொடு தொழுதனம் நும்மை யாம் என – சிந்தா:13 3034/3

TOP


நும்மையும் (1)

நும்மையும் வேறு செய்து நும்முளே பொருது வீந்தால் – சிந்தா:3 755/2

TOP


நும (1)

ஒட்டலன் இறைவன் சொன்னீர் நா நும அல்ல என்ன – சிந்தா:10 2150/3

TOP


நுமக்கு (1)

இலை கொள் பூண் நுமக்கு என் செயும் ஈங்கு எனா – சிந்தா:5 1371/2

TOP


நுமர் (3)

இன்றையது அன்று கேண்மை எமர் நுமர் எழுவர்-காறும் – சிந்தா:3 544/1
இங்கு ஒளித்திடுவேன் நுமர் எய்தினார் – சிந்தா:5 1334/3
வேற்றுவர் இல்லா நுமர் ஊர்க்கே செல்லினும் வெகுண்டீர் போல – சிந்தா:6 1550/1

TOP


நுமரால் (1)

மேலும் நுமரால் உரிமையுள் சிறப்பு பெற்றார் – சிந்தா:10 2165/4

TOP


நுரை (7)

நுரை எனும் மாலையை நுகர சூட்டுவான் – சிந்தா:1 39/2
இன் நுரை கலிங்கம் ஏற்ப மருங்குலுக்கு எழுதி வைத்தான் – சிந்தா:3 697/4
நுரை கிழித்து அனைய நொய்ம்மை நுண் துகில் மருங்குல் சேர்த்தி – சிந்தா:3 699/3
வான் மலர் நுரை சூடி மணி அணி கலன் சிந்தா – சிந்தா:12 2432/1
பால் நுரை அன பைம் துகில் அணிந்து – சிந்தா:12 2520/1
வெண் நுரை உடுத்து நின்றார் வேந்தன் நோக்கு உண்ண நின்றார் – சிந்தா:13 2663/4
தீம் பால் நுரை போல் திகழ் வெண் பட்டு உடுத்து வண்டு ஆர் – சிந்தா:13 3046/1

TOP


நுரைகள் (1)

காய் கதிர் சிவிகை செற்றி கலந்தவை நுரைகள் ஆக – சிந்தா:10 2178/2

TOP


நுரைத்து (1)

நுரைத்து நோன் சிறை வண்டொடு தேன் இனம் – சிந்தா:4 970/3

TOP


நுரையின் (2)

புது கலத்து எழுந்த தீம் பால் பொங்கலின் நுரையின் பொங்கி – சிந்தா:7 1821/2
பால் நுரையின் நொய்ய அணை பைம் கதிர்கள் சிந்தி – சிந்தா:12 2490/1

TOP


நுரையே (1)

மான்று மணம் விம்மு புகை மல்கி நுரையே போல் – சிந்தா:13 2920/2

TOP


நுவலிய (1)

மானம் இல் உயர் மணிவண்ணன் நுவலிய வலித்தான் – சிந்தா:13 2747/4

TOP


நுழை (1)

நுண் துகில் போர்வை சோர நுழை மழை மின்னின் நிற்ப – சிந்தா:7 1570/3

TOP


நுழைந்த (2)

நுண் துகில் நுழைந்த அல்குல் பவளம் ஒத்து இனியது ஒன்றே – சிந்தா:5 1184/4
நெஞ்சகம் நுழைந்த வேலை பறித்து வான் புண்ணுள் நீட்டி – சிந்தா:10 2293/2

TOP


நுழைந்து (2)

நூல் நெறி வகையின் நோக்கி நுண்ணிதின் நுழைந்து தீமை – சிந்தா:1 374/1
நூல் படு புலவன் சொன்ன நுண்பொருள் நுழைந்து யானும் – சிந்தா:3 554/1

TOP


நுழையும் (1)

மண் கேழ் மணியின் நுழையும் துகில் நூலின் வாய்த்த – சிந்தா:11 2346/1

TOP


நுழைவதே (1)

மாசில் சீர் மழையின் நெற்றி மா மதி நுழைவதே போல் – சிந்தா:10 2268/3

TOP


நுழைவு (1)

கடிப்பகை நுழைவு அற கதிர்த்த கை விரல் – சிந்தா:6 1464/3

TOP


நுளைச்சியர் (1)

கோல் தொடி நுளைச்சியர் முத்தம் கோப்பவர் – சிந்தா:1 47/3

TOP


நுன் (1)

நுன் பழம் பகை தவ நூறுவாய் என – சிந்தா:1 324/3

TOP


நுன (1)

நுன சீறடி நோவ நடந்து செலேல் – சிந்தா:6 1517/1

TOP


நுனித்த (4)

நூலினால் இயன்றன நுனித்த வெண்மைய – சிந்தா:13 2634/2
நூல் கடன் மாதவன் நுனித்த நல் அறம் – சிந்தா:13 2746/3
செய் தவம் நுனித்த சீல கனை கதிர் திங்கள் ஒப்பார் – சிந்தா:13 2824/4
கை தவம் நுனித்த கவறு ஆடல் ஒழிக என்றான் – சிந்தா:13 2873/4

TOP


நுனித்தவன் (1)

நூல் இடை கிடந்தவாறே நுனித்தவன் கொடுப்ப கொண்டார் – சிந்தா:7 1677/4

TOP


நுனித்து (3)

பசும் கதிர் கடவுள் யோகம் பழிப்பு அற நுனித்து வல்லான் – சிந்தா:3 621/1
நோக்கலன் நுனித்து நொய்தா இட கவுள் உறுத்தினானே – சிந்தா:12 2495/4
நுனித்து கண் அரக்கி நோக்காது ஒசிந்து நின்றார்கள் அன்றே – சிந்தா:12 2541/3

TOP


நுனை (16)

கூற்றம் அஞ்சும் கொல் நுனை எஃகின் இளையானும் – சிந்தா:1 361/1
வில் பழுத்து உமிழ்ந்த வெய்ய வெம் நுனை பகழி மைந்தர் – சிந்தா:2 435/1
கோள் புலி இனத்தின் மொய்த்தார் கொதி நுனை பகழி-தம்மால் – சிந்தா:2 436/2
வெதிர்ம் குதை சாபம் கான்ற வெம் நுனை பகழி மூழ்க – சிந்தா:2 441/1
மேல் நிரைத்து எழுந்த வேடர் வெம் நுனை அப்பு மாரி – சிந்தா:2 451/3
அலைத்தது காமன் சேனை அரு நுனை அம்பு மூழ்க – சிந்தா:2 490/3
வடி நுனை ஒளிறும் மாலை வாள்படை மறவர் சூழ – சிந்தா:3 701/3
கொல் நுனை எஃகின் நீக்கி குனிந்து வில் பகழி கான்ற – சிந்தா:3 802/2
வடி நுனை வேலினான் கண்டு எ மலை உறைவது என்றான் – சிந்தா:5 1231/4
கொதி நுனை வேலினாய் இங்கு இருக்க என குருசில் ஏகி – சிந்தா:5 1273/2
நச்சு நுனை அம்பு சிலை நடுங்க உடன் ஏந்தி – சிந்தா:9 2015/2
கொல் நுனை குந்தமும் சிலையும் கூர் நுதி – சிந்தா:10 2216/1
மாலை செற்றான் வை நுனை அம்பின் இவன் என்பார் – சிந்தா:11 2329/2
இட்டி வேல் குந்தம் கூர் வாள் எரி நுனை சுரிகை கூட – சிந்தா:13 2764/1
செயிரில் தீ மடுப்பர் கீழால் செல் நுனை கழுவில் ஏற்றி – சிந்தா:13 2766/2
கொதி நுனை காமன் அம்பு கொப்புளித்து உமிழ்ந்து காமம் – சிந்தா:13 2838/1

TOP