நீ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நீ 117
நீக்க 2
நீக்கம் 1
நீக்கல் 2
நீக்கி 60
நீக்கிய 2
நீக்கின் 1
நீக்கினாய் 1
நீக்கினாள் 1
நீக்கினாளே 3
நீக்கினான் 4
நீக்கினானே 2
நீக்குகிற்பார் 1
நீக்குகின்றார் 2
நீக்குபு 1
நீக்கும் 3
நீக்குவான் 1
நீங்க 35
நீங்கல் 3
நீங்கலன் 1
நீங்கலா 1
நீங்கலும் 1
நீங்கலுற்று 1
நீங்கள் 1
நீங்கா 4
நீங்காத 1
நீங்காதார் 1
நீங்காது 1
நீங்கார் 1
நீங்காள் 1
நீங்கி 48
நீங்கிய 4
நீங்கியினார் 1
நீங்கிற்று 6
நீங்கின் 3
நீங்கினன் 1
நீங்கினார் 4
நீங்கினால் 2
நீங்கினாள் 2
நீங்கினான் 5
நீங்கினானே 1
நீங்கினோமே 1
நீங்குக 1
நீங்குதல் 2
நீங்கும் 7
நீங்கும்-மின் 1
நீங்கேன் 1
நீட்ட 6
நீட்டல் 1
நீட்டி 9
நீட்டித்தல் 1
நீட்டிய 1
நீட்டினாள் 2
நீட்டினாளே 2
நீட்டினான் 2
நீடகம் 1
நீடல் 1
நீடாது 1
நீடி 2
நீடிய 5
நீடினள் 1
நீடு 8
நீண்ட 30
நீண்டது 1
நீண்டவே 1
நீண்டன 1
நீண்டு 11
நீண்மை 1
நீத்த 5
நீத்தத்து 1
நீத்தம் 4
நீத்தமாம் 1
நீத்தலும் 1
நீத்தவர் 1
நீத்தனையே 1
நீத்தார் 2
நீத்திட்டு 1
நீத்திட 1
நீத்தியோ 3
நீத்து 4
நீதி 11
நீதியால் 2
நீந்த 3
நீந்தலின் 1
நீந்தலுற்றான் 1
நீந்தி 20
நீந்தினார் 1
நீந்தினால் 1
நீந்தினான் 1
நீந்தினானே 1
நீந்து 1
நீந்துதலோடும் 1
நீந்துபு 1
நீந்தும் 3
நீந்தும்-போழ்தின் 1
நீந்துமாறும் 1
நீந்துவான் 1
நீந்துவேன் 1
நீப்பது 1
நீப்பரும் 2
நீப்பவும் 1
நீப்பார் 1
நீப்பிர் 1
நீப்பு 1
நீமே 1
நீயும் 9
நீயே 3
நீயேல் 1
நீர் 286
நீர்-வாய் 1
நீர்-இடை 1
நீர்க்கு 1
நீர்கள் 1
நீர்த்தக 1
நீர்த்தரங்கு 1
நீர்மை 11
நீர்மைய 2
நீர்மையள் 1
நீர்மையார் 2
நீர்மையால் 1
நீர்மையின் 1
நீர 11
நீரதில் 1
நீரது 3
நீரர் 3
நீரர்-ஆயின் 1
நீரர்-ஆயினும் 1
நீரவே 6
நீரளே 1
நீரன 2
நீரா 1
நீராம் 1
நீராய் 1
நீரார் 20
நீரார்க்கு 1
நீரால் 5
நீராள் 2
நீராளை 1
நீரான் 1
நீரிதின் 1
நீரில் 2
நீரின் 5
நீரின 1
நீரினார் 1
நீரினால் 1
நீரும் 9
நீருள் 3
நீரே 2
நீரேன் 1
நீரை 4
நீரொடு 2
நீரோடு 1
நீல் 7
நீல 22
நீலம் 11
நீலமாய் 1
நீலமும் 2
நீலமோ 1
நீவி 4
நீவிர் 5
நீவிர்கள் 1
நீழல் 15
நீழலாற்கு 1
நீழலான் 1
நீள் 110
நீள 1
நீளம் 1
நீறு 3

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


நீ (117)

விசையையை பிரிதல் ஆற்றேன் வேந்தன் நீ ஆகி வையம் – சிந்தா:1 201/3
மண் அகம் வளரும் தோளான் மறுத்து நீ மொழியல் என்றான் – சிந்தா:1 202/4
உலந்தரு தோளினாய் நீ ஒருவன் மேல் கொற்றம் வைப்பின் – சிந்தா:1 204/3
மூரி தேம் தாரினாய் நீ முனியினும் உறுதி நோக்கி – சிந்தா:1 214/1
துன்னி நின்று செகுத்திடு நீ எனும் – சிந்தா:1 241/3
நங்கை நீ நடக்கல் வேண்டும் நன் பொருட்கு இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:1 267/1
கங்குல் நீ அன்று கண்ட கனவு எல்லாம் விளைந்த என்ன – சிந்தா:1 267/2
பேதை நீ பெரிதும் பொல்லாய் பெய் வளை தோளி என்றான் – சிந்தா:1 269/4
மற்று இ ஞாலம் உடையாய் நீ வளரும் ஆறும் அறியேனால் – சிந்தா:1 310/3
நல் வினை செய்து இலாதேன் நம்பி நீ தமியை ஆகி – சிந்தா:1 319/1
வருந்தல் நீ எம் மனை வருக என்னவே – சிந்தா:1 327/4
பெரியவன் யாவன் என்ன நீ என பேசலோடும் – சிந்தா:1 389/2
இனையை நீ ஆயது எல்லாம் எம்மனோர் செய்த பாவம் – சிந்தா:1 391/1
நினையல் நீ நம்பி என்று நெடும் கண் நீர் துடைத்து நீவி – சிந்தா:1 391/2
தாள் இயல் தவங்கள் தாயா தந்தை நீ ஆகி என்னை – சிந்தா:1 405/2
நெடும் கணும் தோளும் போலும் நேர் இழை அரிவை நீ நின் – சிந்தா:3 556/2
சென்று நீ கொணர்க என அன்று வந்த வண்ணமே – சிந்தா:3 578/2
பூம் குழல் மகளிர் முன்னர் புலம்பல் நீ நெஞ்சே என்றாள் – சிந்தா:3 712/3
வேந்தர் வேண்டி நின்றார் விம்மல் நீ என்றான் – சிந்தா:3 759/4
பழிப்பு இல கொணர்ந்து பூட்டு பாக நீ என்று நிற்பார் – சிந்தா:3 783/4
நம்பி நீ மொழிக என நயந்து கூறினான் – சிந்தா:3 792/4
செம்பொன் பாவை அன்னாய் செப்பு நீ என – சிந்தா:4 877/3
பொய் அது அன்றி புலமை நுணுக்கி நீ
நொய்தில் தேர்ந்து உரை நூல் கடல் என்று தம் – சிந்தா:4 886/2,3
நோற்பல் நோற்றனை நீ என ஏகினாள் – சிந்தா:4 899/4
நீ உடம்பட்டு நினை-மதி என்றான் – சிந்தா:4 943/4
மறுகல் நீ பற்றொடு ஆர்வம் விட்டிடு மரண அச்சத்து – சிந்தா:4 946/2
இறுகல் நீ இறைவன் சொன்ன ஐம்பத அமிர்தம் உண்டால் – சிந்தா:4 946/3
நன்று அவன் வரவு கேட்பான் நம்பி நீ யாரை என்றான் – சிந்தா:4 954/4
ஆடியுள் பாவை போல் நீ அணங்கியது அணங்க என்றான் – சிந்தா:4 957/4
பாவை நீ புலவியில் நீடல் பாவியேற்கு – சிந்தா:4 1017/1
துன்னி நீ அறிதியோ தோன்றல் என்றதே – சிந்தா:4 1028/4
என் அமர்ந்தது உரைத்து கொள் நீ என – சிந்தா:4 1030/2
ஓலை ஒன்று எழுதி பணி நீ என – சிந்தா:4 1032/2
வடி மலர் தாரினாய் நீ வருக என வானின் உச்சி – சிந்தா:4 1087/2
நீ பரிவு ஒழிந்து போய் நின் அகம் புகு நினையல் என்றான் – சிந்தா:4 1121/4
மது மடை திறந்து தீம் தேன் வார் தரு கோதை நீ முன் – சிந்தா:4 1124/1
நின்ற நீ உவந்து நீங்க நிகழ் பொருள் எனக்கு செப்பி – சிந்தா:4 1130/3
போற்று நீ போவல் யான் என்று கூறினாற்கு – சிந்தா:5 1176/4
கதி தள்ளி இராது கடைப்பிடி நீ
மதி தள்ளி இடும் வழை சூழ் பொழிலே – சிந்தா:5 1194/3,4
காளை நீ கடந்து செல்லும் காமரு கவின் கொள் நாடே – சிந்தா:5 1198/4
மொய் மலர் குவளை கண்ணி மொய்ம்ப நீ முழுதும் நீந்தி – சிந்தா:5 1214/2
ஊன்றி இ இரண்டின் உள்ளும் உறுதி நீ உரைத்திடு என்ன – சிந்தா:5 1235/3
உறுதி நீ உணர்ந்து சொன்னாய் உயர் கதி சேறி ஏடா – சிந்தா:5 1236/1
ஆதி வேதம் பயந்தோய் நீ அலர் பெய்ம் மாரி அமைந்தோய் நீ – சிந்தா:5 1242/1
ஆதி வேதம் பயந்தோய் நீ அலர் பெய்ம் மாரி அமைந்தோய் நீ
நீதி நெறியை உணர்ந்தோய் நீ நிகர் இல் காட்சிக்கு இறையோய் நீ – சிந்தா:5 1242/1,2
நீதி நெறியை உணர்ந்தோய் நீ நிகர் இல் காட்சிக்கு இறையோய் நீ – சிந்தா:5 1242/2
நீதி நெறியை உணர்ந்தோய் நீ நிகர் இல் காட்சிக்கு இறையோய் நீ
நாதன் என்ன படுவோய் நீ நவை செய் பிறவி கடலகத்து உன் – சிந்தா:5 1242/2,3
நாதன் என்ன படுவோய் நீ நவை செய் பிறவி கடலகத்து உன் – சிந்தா:5 1242/3
இன்னா பிறவி இகந்தோய் நீ இணை இல் இன்பம் உடையோய் நீ – சிந்தா:5 1243/1
இன்னா பிறவி இகந்தோய் நீ இணை இல் இன்பம் உடையோய் நீ
மன்னா உலகம் மறுத்தோய் நீ வரம்பு இல் காட்சிக்கு இறையோய் நீ – சிந்தா:5 1243/1,2
மன்னா உலகம் மறுத்தோய் நீ வரம்பு இல் காட்சிக்கு இறையோய் நீ – சிந்தா:5 1243/2
மன்னா உலகம் மறுத்தோய் நீ வரம்பு இல் காட்சிக்கு இறையோய் நீ
பொன்னார் இஞ்சி புகழ் வேந்தே பொறியின் வேட்கை கடல் அழுந்தி – சிந்தா:5 1243/2,3
உலகம் மூன்று உடையோய் நீ ஒண் பொன் இஞ்சி எயிலோய் நீ – சிந்தா:5 1244/1
உலகம் மூன்று உடையோய் நீ ஒண் பொன் இஞ்சி எயிலோய் நீ
திலகம் ஆய திறலோய் நீ தேவர் ஏத்தப்படுவோய் நீ – சிந்தா:5 1244/1,2
திலகம் ஆய திறலோய் நீ தேவர் ஏத்தப்படுவோய் நீ – சிந்தா:5 1244/2
திலகம் ஆய திறலோய் நீ தேவர் ஏத்தப்படுவோய் நீ
அலகை இல்லா குண கடலே யாரும் அறியப்படாய் ஆதி – சிந்தா:5 1244/2,3
கொலை இல் ஆழி வலன் உயர்த்த குளிர் முக்குடையின் நிழலோய் நீ – சிந்தா:5 1244/4
கடி மதிலும் கட்டு அழித்த காவலன் நீ அன்றே – சிந்தா:5 1245/4
அரண் உலகிற்கு ஆய அறிவரன் நீ அன்றே – சிந்தா:5 1246/4
கார் ஆர் பூம் பிண்டி கடவுள் நீ அன்றே – சிந்தா:5 1247/4
இல்லின் நீக்கம் உரைத்திலை நீ என – சிந்தா:5 1363/3
பாவை பேதுற பாயலின் நீங்கி நீ
போவதோ பொருள் என்றிலை நீ என – சிந்தா:5 1364/2,3
போவதோ பொருள் என்றிலை நீ என – சிந்தா:5 1364/3
துன்னி தந்திலை நீ என தூ சிறை – சிந்தா:5 1365/3
மெய் எலாம் உடையாய் மெய்ம்மை காண்டி நீ
ஐயன் சென்றுழி கூறுக என்று ஆய் மயில் – சிந்தா:5 1366/2,3
இகவா இடர் என்-வயின் நீத்திட நீ
தகவா தகவு அல்லது செய்தனையே – சிந்தா:5 1382/3,4
அன்னம் தான் அவன் தாமரை போது நீ
நின்னை நீங்கினன் நீங்கலன் காதலான் – சிந்தா:5 1403/1,2
காமன் தாதை நெறியின்-கண் காளை நீ
தீமை உண்டு எனில் செப்பு என செப்பினான் – சிந்தா:6 1428/3,4
யாதும் நீ கவல வேண்டா ஆர் அழகு உடைய நம்பி – சிந்தா:6 1456/3
வருந்துமால் மடவாய் எனும் வஞ்ச நீ
கரிந்து யான் நைய காண்டலும் வல்லையோ – சிந்தா:6 1512/3,4
எனது ஆவி அகத்து உறைவாய் எனும் நீ
புனை தாரவனே பொய் உரைத்தனையால் – சிந்தா:6 1517/2,3
எழுத்து அனான் தந்த இன்பம் இன்னும் நீ பெறுதி என்றாள் – சிந்தா:6 1534/4
கறங்கு இசை வண்டு பாடும் கோதை நீ கவலல் என்றாள் – சிந்தா:6 1535/4
பிணி எழுந்து அவலிக்கின்ற பேதை நீ கேள் இது என்றான் – சிந்தா:7 1582/4
ஓதம் போல உடன்று உடன்று நைய நீ ஒண் தாமரை – சிந்தா:7 1586/3
துணிக போதும் என விடுத்தாய் போந்தேன் துயர் உழப்ப நீ
மணி செய் மேகலையாய் மாற்றம் தாராய் மறைந்து ஒழிதியோ – சிந்தா:7 1589/3,4
மயக்கி கொண்டு போய் வைத்தாய் என் மாதரை தந்து அருள் நீ
நயப்ப எல்லாம் தருவல் என தொழுது நல் யானை தன் – சிந்தா:7 1590/2,3
முழவு தோளான் முறுவலித்து ஈங்கே இரு நீ என்று – சிந்தா:7 1593/3
இனையல் வேண்டா இ மந்திரத்தை ஓதி நீ ஒருவில் ஏ அளவு – சிந்தா:7 1600/1
அனைய எல்லை சென்றால் இயக்கி கொணர்ந்து அருளும் நீ
புனை செய் கோல் வளையை கைப்படுதி என்று ஆங்கு அவன் போதலும் – சிந்தா:7 1600/2,3
இ திசைக்கு ஐய நீ புதியை போன்ம் என – சிந்தா:7 1619/4
உயிர்ப்பது உன் பணியினாலே ஊடல் நீ என்று பல்-கால் – சிந்தா:7 1624/3
எ நாட்டு எ ஊர் எ பெயராய் நீ உரை என்றாற்கு – சிந்தா:7 1637/2
கொற்றம் நீ கொடுக்கல் வேண்டும் குறை என குருசில் நேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1647/3
துணையில் தோகை என் நங்கைக்கு தொங்கல் தொடுப்பாயும் நீ
மணி செய் மென் தோள் மருந்து நீ ஆருயிரும் நீயேல் என்றாள் – சிந்தா:7 1668/3,4
மணி செய் மென் தோள் மருந்து நீ ஆருயிரும் நீயேல் என்றாள் – சிந்தா:7 1668/4
ஐய நீ யாரை என்றாற்கு அவன் உரை கொடாதுவிட்டான் – சிந்தா:7 1718/2
தெவ்வரை கிழங்கினோடும் தின்று நீ சொன்னவாறே – சிந்தா:7 1736/2
உள் ஆவி உள்ளாய் நீ ஒழிந்தாய் அல்லை என கையில் – சிந்தா:7 1887/3
கலைக்கணாளரும் இங்கு இல்லை காளை நீ
வலித்தது என் என வள்ளலும் கூறுவான் – சிந்தா:8 1924/3,4
தொங்கலான் முன்கை யாத்து சொல்லு நீ வந்தது என்ன – சிந்தா:8 1988/2
நல் அடி பணிந்து நிற்ப நங்கை நீ நடுங்க வேண்டா – சிந்தா:9 2068/2
முல்லை அம் கோதை ஒன்றும் பிழைப்பு இலேன் முனியல் நீ என்று – சிந்தா:9 2084/3
கட்டழகு உடைய நங்கை நீ என கருதி கண்ணால் – சிந்தா:9 2085/3
கருமம் நீ கவல வேண்டா கயல் கணாய் பிரிவல் சில் நாள் – சிந்தா:9 2093/1
பெரும நீ வேண்டிற்று அல்லால் வேண்டுவ பிறிது ஒன்று உண்டோ – சிந்தா:9 2093/3
நாந்தக உழவன் நாணி நக்கு நீ அஞ்சல் கண்டாய் – சிந்தா:10 2258/2
அடையா நிகர் எறி நீ என அதுவோ என நக்கான் – சிந்தா:10 2263/3
விருந்து ஆயினை எறி நீ என விரை மார்பகம் கொடுத்தாற்கு – சிந்தா:10 2265/1
சொல்லி நீ நகவும் பெற்றாய் தோன்றல் மற்று என்னை என்றான் – சிந்தா:10 2317/4
துன்னி நம்பி உருவு தீட்டி தொங்கல் வேய்ந்து தொழுது ஆற்ற நீ
மன்னர் மன்ன மதி தோய் குடையாய் மகளிர் காமம் மறைத்து ஒழிதியோ – சிந்தா:12 2588/3,4
சுடு துயர் என்-கண் செய்தாய் சுநந்தை நீ ஒளவை அல்லை – சிந்தா:13 2646/2
கொடியை நீ கொடிய செய்தாய் கொடியையோ கொடியை என்னா – சிந்தா:13 2646/3
பருகினேற்கு ஒளித்து நீ பசலை நோயொடும் – சிந்தா:13 2678/1
கண் அனார் அழ கவிழினும் கவிழும் மற்று அறி நீ – சிந்தா:13 2755/4
விடையில் செல்வுழி விளியினும் விளியும் மற்று அறி நீ – சிந்தா:13 2757/4
எழுந்து வண்டு இமிரும் பைம் தார் இறைவ நீ கேண்மோ என்றான் – சிந்தா:13 2775/4
பெரும நீ கொணர்க என பேசு காஞ்சுகி – சிந்தா:13 2862/2
பெறு தகு புதல்வற்கு ஈந்து பின்னை நீ துறத்தி என்றான் – சிந்தா:13 2883/4
நீக்கி நீ எம்மை நோக்காய் நீத்தியோ நீயும் என்பார் – சிந்தா:13 2951/4
என்னை நீ கண்டது எம்மை இரண்டு நா ஆயினாயே – சிந்தா:13 2952/3
மின்னி வாள் ஆரம் சிந்த வெறு நிலத்து உறைந்து நீ எம் – சிந்தா:13 2954/2
வீழ்ந்தது என வீழ்ந்தாய் நீ இன்று அதுவும் விட்டாயோ – சிந்தா:13 2959/4
மங்கையர்கள் காப்ப மகிழ்ந்தாளை நீ மகிழ்ந்து – சிந்தா:13 2962/2
கூந்தல் வழிபட்ட கோவே நீ செல் உலகில் – சிந்தா:13 2990/2
சொல்லுவ நீ சுகதா உரையாயே – சிந்தா:13 3096/4
குஞ்சி ஏற்றது குறி கொள் நீ எனா – சிந்தா:13 3125/2

TOP


நீக்க (2)

கிளி சொலின் இனியவர் நீக்க கிண்கிணி – சிந்தா:3 655/2
நிலைக்களம் இது என நீக்க நீங்கினான் – சிந்தா:7 1811/2

TOP


நீக்கம் (1)

இல்லின் நீக்கம் உரைத்திலை நீ என – சிந்தா:5 1363/3

TOP


நீக்கல் (2)

நாண் மெய் கொண்டு ஈட்ட பட்டார் நடுக்குறும் நவையை நீக்கல்
ஆண் மக்கள் கடன் என்று எண்ணி அறிவு இன்மை துணிந்த குற்றம் – சிந்தா:4 1119/1,2
நிணம் புடை உடும்பு அனாரை யாதினால் நீக்கல் ஆகும் – சிந்தா:13 2887/2

TOP


நீக்கி (60)

பூம் கச்சு நீக்கி பொறி மாண் கலம் நல்ல சேர்த்தி – சிந்தா:0 16/2
புலி பொறி போர்வை நீக்கி பொன் அணிந்து இலங்குகின்ற – சிந்தா:1 266/1
புல்லி கொண்டு அவலம் நீக்கி பொம்மல் வெம் முலையினாட்கு – சிந்தா:1 268/3
திங்கள் உகிரில் சொலிப்பது போல் திலகம் விரலில் தான் நீக்கி
பைம்பொன் மகர குண்டலமும் பாவை கழுத்தின் அணிகலமும் – சிந்தா:1 350/1,2
பிடி கை போலும் திரள் குறங்கின் அணியும் நீக்கி பிணை அன்னாள் – சிந்தா:1 353/1
கட்டு அழல் எவ்வம் கைம்மிக நீக்கி களிகூர – சிந்தா:1 360/2
பால் நெறி பலவும் நீக்கி பருதி அம் கடவுள் அன்ன – சிந்தா:1 374/2
அவ்வியம் அகன்று பொங்கும் அழல் படு வெகுளி நீக்கி
இ இயல் ஒருவற்கு உற்றது இற்றென கிளக்கல் உற்றான் – சிந்தா:1 394/3,4
படைப்பு அரும் கற்பினாள் தன் பாவையை பரிவு நீக்கி
கொடைக்கு உரிப்பால எல்லாம் கொடுத்த பின் கூற்றும் உட்கும் – சிந்தா:3 555/1,2
உறை செல நீக்கி பைம் தாள் ஒண் மணி குவளை நீட்ட – சிந்தா:3 668/3
நம்பனை நகரின் நீக்கி சேமத்தால் வைக்க தீயுள் – சிந்தா:3 670/1
கலையினில் கன்னி நீக்கி தாமரை கண்கள் தம்மால் – சிந்தா:3 687/1
யாவனே யானும் ஆக அரு நிறை கதவம் நீக்கி
காவல் என் நெஞ்சம் என்னும் கன்னிமாடம் புகுந்து – சிந்தா:3 714/1,2
நெடும் கணால் எழினியை நீக்கி உய்த்து நீட்டினாள் – சிந்தா:3 716/2
தார் பொலி மார்பன் ஓர்த்து தன் கையில் வீணை நீக்கி
வார் பொலி முலையினாட்கு வாய் திறந்து இதனை சொன்னான் – சிந்தா:3 758/3,4
கொல் நுனை எஃகின் நீக்கி குனிந்து வில் பகழி கான்ற – சிந்தா:3 802/2
குருதி துகிலின் உறையை கொழும் பொன் விரலின் நீக்கி
அரவம் முற்றும் விழுங்கி உமிழும் பொழுதின் மதி போன்று – சிந்தா:4 926/2,3
மனத்து-இடை செறும்பு நீக்கி மறவலை ஆகி ஐந்தும் – சிந்தா:4 947/1
காய்ந்திடு வெகுளி நீக்கி கை கட்டி இவனை உய்த்தால் – சிந்தா:4 1089/2
கைத்தலம் கடுத்து அடித்த பந்து நீக்கி வந்து அவண் – சிந்தா:4 1101/3
பூ வரம்பு ஆய கோதை பொன் அனார் புலவி நீக்கி
நூபுரம் திருத்தி சேந்த நுதி விரல் நொந்த என்பார் – சிந்தா:4 1111/1,2
என் மகன் அதனை நீக்கி இன் உயிர் அவளை காத்தான் – சிந்தா:4 1118/3
என்றலும் தேனும் ஊனும் பிழியலும் இறுக நீக்கி
சென்று அடி தொழுது செல்கு என் தேம் பெய் நீள் குன்றம் என்று – சிந்தா:5 1237/1,2
அங்ஙனம் புணர்ந்த அன்பின் அவள் முலை போகம் நீக்கி
எங்ஙனம் எழுந்தது உள்ளம் இருள்-இடை ஏகல் உற்றான் – சிந்தா:5 1359/2,3
மை இருள் போர்வை நீக்கி மண்ணக மடந்தை கோலம் – சிந்தா:5 1406/3
குன்று அனான் உரைப்ப கேட்டே பாகத்தார் குடும்பம் நீக்கி
இன்று கண்விடுக்கப்பட்டேம் யாம் என எழுந்து போகி – சிந்தா:6 1437/1,2
மெல்லவே திறந்து நீக்கி மின்னுவிட்டு இலங்கு பைம் பூண் – சிந்தா:6 1505/2
நிலை உணர் மைந்தர் நீக்கி நெறியினால் புணர்ந்தது ஒப்ப – சிந்தா:7 1625/2
அலர் மிசை பெடையின் ஊடல் அன்பு கொள் சேவல் நீக்கி
குலவிய புணர்ச்சி நோக்கி குன்று அனான் சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:7 1625/3,4
மழையொடு சூழ்ந்து கொண்ட வான் துகள் சிலையின் நீக்கி
குழை முகம் நெற்றி நக்க கோல வில் பகழி வாங்கி – சிந்தா:7 1680/1,2
கான்ற மென் பஞ்சி ஆர்ந்த மெல்லணை யாழ் கை நீக்கி
தேன் தயங்கு இணர் பெய் கோதை சிந்தையின் நீட்டினாளே – சிந்தா:7 1701/3,4
வெறி குலாய் கிடந்த மாலை வெள் வளை முத்தம் நீக்கி
நெறியினால் நோற்றல் என்றோ நீள் எரி புகுதல் ஒன்றோ – சிந்தா:7 1706/2,3
வெல் களிற்று அச்சம் நீக்கி விரைவொடு வனத்தின் ஏகி – சிந்தா:7 1754/1
தோய் தகை மகளிர் தோயில் மெய் அணி நீக்கி தூ நீர் – சிந்தா:8 1892/1
நெறிமையின் இழிந்து மைந்தன் மணி கை மத்திகையை நீக்கி
வெறுமையினவரை போக்கி வெள்ளிடை படாத நீரால் – சிந்தா:8 1908/2,3
தான் ஆர பண்ணி தடறு நீக்கி தண் குருதி தோய்த்து தகைமை சான்ற – சிந்தா:9 2065/3
யாழ் கொன்ற கிளவியாள் தன் அமிழ்து உறழ் புலவி நீக்கி
காழ் இன்றி கனிந்த காம கொழும் கனி நுகர்ந்து காதல் – சிந்தா:9 2089/1,2
தொட்டு மேல் பொறியை நீக்கி மன்னனை தொழுது தோன்ற – சிந்தா:10 2143/3
குண்டலம் இலங்க வாங்கி குனி சிலை உறையின் நீக்கி
கொண்டு அவன் கொழும் பொன் தாரும் ஆரமும் மிளிர ஏறி – சிந்தா:10 2192/1,2
அஞ்சன நிறம் நீக்கி அரத்தம் போர்த்து அமர் உழக்கி – சிந்தா:10 2239/1
மழை மினின் நீக்கி இட்டு வன்கண்ணர் ஆபர் அன்றே – சிந்தா:10 2301/4
போது ஆர் அலங்கல் பொறையும் பொறை என்று நீக்கி
தாது ஆர் குவளை தடம் கண் முத்து உருட்டி விம்மா – சிந்தா:11 2349/2,3
போர் கோலம் நீக்கி புகழ பொன்னின் எழுதப்பட்ட – சிந்தா:11 2352/1
போக நீக்கி பொருவில் திருவில் உமிழ்ந்து மின்னு பொழியும் – சிந்தா:12 2440/2
மந்திரித்து அமைய முக்கால் மண்ணி மற்று அதனை நீக்கி
சிந்தித்து மறையின் செம் தீ தண்டிலத்து அங்கண் வைத்தார் – சிந்தா:12 2465/3,4
ஆய்ந்த பொன் வாளை நீக்கி அவிர் மதி பாக கல் மேல் – சிந்தா:12 2496/1
முருகு பொறை உயிர்க்கும் மொய் பூங்காவில் படை நீக்கி
திருகு கனை கழலான் செம்பொன் கோயில் சேர்ந்தானே – சிந்தா:12 2559/3,4
பேர் இடர் தன்-கண் நீக்கி பெரும் புணை ஆய தோழற்கு – சிந்தா:12 2573/1
கொடிய வேலான் கொதித்து அரங்கின் நீக்கி கோயில் சிறை வைத்த பின் – சிந்தா:12 2587/2
இனியாள் இடர் நீக்கி ஏமம் சேர்த்தி உயக்கொண்ட – சிந்தா:13 2603/2
பொழிதரு மழை மொக்குள் போகம் விட்டு ஆசை நீக்கி
வழி வரு தவம் எய்தி வைகினள் தெய்வம் அன்னாள் – சிந்தா:13 2651/3,4
பொடி புனை துகிலின் நீக்கி புகழ்ந்து அடி கழீஇய பின்றை – சிந்தா:13 2827/2
சாறு அழி குவளை மாலையவரையும் தனமும் நீக்கி
ஆறு இழி வரையின் தோன்றும் அறம் நனி நினைப்பர் செம்பொன் – சிந்தா:13 2879/2,3
இல் பொறி இன்பம் நீக்கி இராயிரர் சூழ சென்றான் – சிந்தா:13 2886/4
அற்றவர் வருத்தம் நீக்கி ஆருயிர் கொண்டு நிற்கும் – சிந்தா:13 2927/1
நீக்கி நீ எம்மை நோக்காய் நீத்தியோ நீயும் என்பார் – சிந்தா:13 2951/4
நாம வேல் நரபதி நீக்கி நன் கலம் – சிந்தா:13 3027/2
பணி வரு பைம் துகில் நீக்கி பால்கடல் – சிந்தா:13 3028/2
மெலிந்தனென் சுமந்து என நீக்கி மேல் நிலை – சிந்தா:13 3029/3
நின்ற பற்று ஆர்வம் நீக்கி நிருமலன் பாதம் சேரின் – சிந்தா:13 3105/3

TOP


நீக்கிய (2)

திணி பொன் தோளினான் செல்லல் நீக்கிய
அணி பொன் கொம்பினை அழுங்கல் என்று தன் – சிந்தா:4 986/2,3
வீரன் உற்ற துயர் மின் என நீக்கிய மெல்லவே – சிந்தா:4 1148/2

TOP


நீக்கின் (1)

அண்ணல் நீக்கின் அஃது ஒட்டுவல் யான் என்றாள் – சிந்தா:4 890/4

TOP


நீக்கினாய் (1)

கொங்கு உடை கோதையும் கொய்து நீக்கினாய்
நும் கடை நோக்கி நாம் வாழும் வாழ்க்கையம் – சிந்தா:13 3033/2,3

TOP


நீக்கினாள் (1)

தோழி தூ துகில் தோகையின் நீக்கினாள் – சிந்தா:3 762/4

TOP


நீக்கினாளே (3)

மிகை நல தேவி-தானே விலாவணை நீக்கினாளே – சிந்தா:10 2138/4
விட்டு அழுது அவன்-கண் ஆர்வம் மண்மகள் நீக்கினாளே – சிந்தா:10 2323/4
தான் முகில் கழி மதி போல் தன் உறை நீக்கினாளே – சிந்தா:12 2436/4

TOP


நீக்கினான் (4)

விட்டு அலர்ந்த போது போல ஏந்தல் ஏந்தி நீக்கினான் – சிந்தா:3 690/4
ஏந்து வித்து நாம் மிசைய வந்து தந்து நீக்கினான்
ஆங்கு நாம் பசித்து அசைந்த-காலை அன்று அ அண்ணலே – சிந்தா:3 692/3,4
உறைந்த ஒண் மலர் சென்னியின் நீக்கினான்
நிறைந்தது இன்ப நெடும் கணிக்கு என்பவே – சிந்தா:4 1034/3,4
நீக்கினான் ஒரு மகற்கு அருளி நீள் நெறி – சிந்தா:5 1409/3

TOP


நீக்கினானே (2)

தாய் படும் துயரம் எல்லாம் தாரவன் நீக்கினானே – சிந்தா:6 1455/4
இலங்கு வேல் கண்ணி ஊடல் இளையவன் நீக்கினானே – சிந்தா:9 2088/4

TOP


நீக்குகிற்பார் (1)

அ நீர் உவர்க்கும் எனின் யார் அவை நீக்குகிற்பார்
இ நீர என் சொல் பழுது-ஆயினும் கொள்ப அன்றே – சிந்தா:0 5/2,3

TOP


நீக்குகின்றார் (2)

நாள் உற திங்கள் ஊர நல் அணி நீக்குகின்றார் – சிந்தா:1 348/4
படை மலர் நெடும் கண் நல்லார் பாசிழை நீக்குகின்றார் – சிந்தா:13 2992/4

TOP


நீக்குபு (1)

பொருந்தார் பொறியை புறம் நீக்குபு நோக்குகின்றான் – சிந்தா:7 1872/4

TOP


நீக்கும் (3)

பேர் அஞர் இடும்பை எல்லாம் பிளந்திடும் பிறப்பு நீக்கும்
ஆர் அமிர்து அரிதில் பெற்றாம் அதன் பயன் கோடல் தேற்றாம் – சிந்தா:1 377/1,2
செல்வன் உற்ற சிறை செய்யவள் நீக்கும் என்றால் பழி – சிந்தா:4 1150/1
மதி மிகுத்து அவலம் நீக்கும் மந்திரம் பலவும் செய்தான் – சிந்தா:5 1273/4

TOP


நீக்குவான் (1)

உருவ தார் உற தழீஇ உடற்றி நீக்குவான் – சிந்தா:13 2678/4

TOP


நீங்க (35)

நீங்க நீங்கும் இன் உயிர் நினைப்பின் நின்று இளஃகுமே – சிந்தா:1 149/4
ஓம்படை ஒன்றும் செப்பாள் திருமகள் ஒளித்து நீங்க
ஆம் புடை தெரிந்து வேந்தற்கு அறிவு எனும் அமைச்சன் சொன்னான் – சிந்தா:1 232/3,4
கொம்மென உயிர்த்து நெஞ்சில் கொட்புறு கவலை நீங்க
எம் அனை தமியை ஆகி இ இடர் உற்றது எல்லாம் – சிந்தா:1 315/2,3
வெம் சினம் குறைந்து நீங்க விழு தவம் தொடங்கி நோற்கும் – சிந்தா:1 396/1
தடம் கணி தனிமை நீங்க தந்தையும் தாயும் ஆகி – சிந்தா:3 556/3
நலம் புரிந்து அனைய காதல் தேவி தன் நவையை நீங்க
குலம் புரிந்து அனைய குன்றிற்கு அதிபதி கூறினானே – சிந்தா:3 563/3,4
மதி-அது ஏறி வெம் சுடர் வெம்மை நீங்க மன்னிய – சிந்தா:3 705/3
எரி சுடர் பருதி முன்னர் இருள் என உடைந்து நீங்க
பொரு படை மன்னர் நுங்கள் புற கொடை கண்டு மற்று இ – சிந்தா:3 773/1,2
வள்ளல் நீங்க பெறாய் வளைத்தேன் என – சிந்தா:4 889/2
நின்ற நீ உவந்து நீங்க நிகழ் பொருள் எனக்கு செப்பி – சிந்தா:4 1130/3
இறை குற்றேல் செய்தல் இன்றி எரியின் வாய் சனங்கள் நீங்க
சிறை குற்றம் நீங்க செற்றான் செகுத்து கொண்டு எழுதும் என்றான் – சிந்தா:4 1140/3,4
சிறை குற்றம் நீங்க செற்றான் செகுத்து கொண்டு எழுதும் என்றான் – சிந்தா:4 1140/4
மறுக்கு உற்று மள்ளர் நீங்க மைந்தனை கொண்டு போகி – சிந்தா:4 1142/3
திருத்தகு திரைகள் தாக்க சேப்புழி சேவல் நீங்க
பரல் தலை முரம்பின் சில் நீர் வறும் சுனை பற்று விட்ட – சிந்தா:5 1385/2,3
கழி பெரும் கவலை நீங்க காரண நீர சொன்னாள் – சிந்தா:5 1386/4
என்பினின் ஆவி நீங்க இறுவதும் எளிது சேர்ந்த – சிந்தா:5 1392/2
கண் கனிந்து இனிய காம செவ்வியுள் காளை நீங்க
தெண் பனி அனைய கண்ணீர் சே_இழை தாயர் எல்லாம் – சிந்தா:5 1398/1,2
இலை கொள் பூம் தார் உழுத இன்ப வருத்தம் நீங்க
முலை கொள் கண்கள் கண்ணின் எழுதி முள்கு மொய்ம்பன் – சிந்தா:6 1413/2,3
கரந்தவன் கங்குல் நீங்க கதிர் வளை அணங்கும் மென் தோள் – சிந்தா:6 1507/2
ஏறு அனாற்கு இருளை நீங்க கைவிளக்கு ஏந்திய ஆங்கு – சிந்தா:6 1542/1
நிரைத்த தீவினை நீங்க நெடும் கணார் – சிந்தா:7 1603/1
என்னை கண்டு அடிசில் ஆக்க ஐயர்க்கு என்று அவலம் நீங்க
பொன்னை கண்டு அனைய சாயலவர் புரிந்து அடிசில் ஏந்த – சிந்தா:7 1743/1,2
அல்லது இ உடம்பு நீங்க வேற்றுலகு அடைதல் ஒன்றோ – சிந்தா:7 1745/2
அறம் தலை நீங்க காக்கும் அரசன் யானாக நாளை – சிந்தா:9 2067/3
புல்லன்-மின் போ-மின் வேண்டா என்று அவள் புலந்து நீங்க
முல்லை அம் கோதை ஒன்றும் பிழைப்பு இலேன் முனியல் நீ என்று – சிந்தா:9 2084/2,3
வந்தவர் புலம்பு நீங்க மறை புறப்படும் என்று எண்ணி – சிந்தா:9 2097/2
வரு முலை மகளிர் வைத்து வான் தவிசு அடுத்து நீங்க
பெருமகன் எண்ணம் கொள்வான் அமைச்சரோடு ஏறினானே – சிந்தா:10 2140/3,4
பார் பிணி கறையின் நீங்க படா முரசு அறைவி என்றான் – சிந்தா:11 2372/4
மாட்சி ஒன்றானும் இன்றி மயங்கினேற்கு இருளை நீங்க
காட்டினார் தேவர் ஆவர் கை விளக்கு அதனை என்று – சிந்தா:13 2729/2,3
மோட்டு எழில் இளமை நீங்க மூப்பு வந்து அடைதல் துன்பம் – சிந்தா:13 2799/2
எங்கும் உலகம் இருள் நீங்க இருந்த எந்தை பெருமானார் – சிந்தா:13 2812/3
இலங்கு அரி பரந்த வாள் கண் இளையவர் புலவி நீங்க
சிலம்பு எனும் வண்டு பாட சீறடி போது புல்லி – சிந்தா:13 2858/1,2
தொல்லை தம் உடம்பு நீங்க தீவினை தொடர்ந்து நீங்கா – சிந்தா:13 2876/2
திங்கள் நான்கு அவையும் நீங்க திசை செல்வார் மடிந்து தேம் கொள் – சிந்தா:13 3072/1
கழுமிய உதிரம் போல இமைப்பினுள் கரந்து நீங்க
கொழு மலர் குவளை கண்ணி கூற்று உயிர் உண்பதே போல் – சிந்தா:13 3079/2,3

TOP


நீங்கல் (3)

நீங்கல் மடவார்கள் கடன் என்று எழுந்து போந்தான் – சிந்தா:3 498/4
உடம்பினொடு உயிரில் பின்னி ஒருவயின் நீங்கல் செல்லா – சிந்தா:3 556/1
கொண்டு நீங்கல் கோதை வேய்தல் குங்குமம் அணிந்து உராய் – சிந்தா:8 1955/1

TOP


நீங்கலன் (1)

நின்னை நீங்கினன் நீங்கலன் காதலான் – சிந்தா:5 1403/2

TOP


நீங்கலா (1)

நீங்கலா நறு நெய் வெள்ளம் கன்னல் ஆயிரம் குடம் – சிந்தா:3 692/2

TOP


நீங்கலும் (1)

நல் உயிர் நீங்கலும் நல் மாண்பு உடையது ஓர் – சிந்தா:1 332/1

TOP


நீங்கலுற்று (1)

கங்குல் தான் நீங்கலுற்று கமழ் மலர் அணிந்த தாரான் – சிந்தா:6 1501/4

TOP


நீங்கள் (1)

நூல் அவையார் போல் நீங்கள் நோக்கு-மினே என்றாள் – சிந்தா:4 1045/4

TOP


நீங்கா (4)

தான் அமர்ந்து உழையின் நீங்கா சண்பக மாலை என்னும் – சிந்தா:1 314/3
நின்றது கிழமை நீங்கா வச்சிர யாப்பின் ஊழால் – சிந்தா:3 544/2
நிழல் அவாய் இறைஞ்சி நீங்கா நெடும் களிற்று எருத்தம் மேல் ஏற்றி – சிந்தா:7 1865/2
தொல்லை தம் உடம்பு நீங்க தீவினை தொடர்ந்து நீங்கா
புல்லி கொண்டு உயிரை சூழ்ந்து புக்குழி புக்கு பின்னின்று – சிந்தா:13 2876/2,3

TOP


நீங்காத (1)

நீங்காத காதல் உடையாய் நினைக்க என்று பின்னும் – சிந்தா:0 16/3

TOP


நீங்காதார் (1)

நித்தில வெண்குடை கீழ் நீங்காதார் அன்றே – சிந்தா:13 2740/4

TOP


நீங்காது (1)

அவம் புரிந்து உடம்பு நீங்காது அரும் தவம் முயல்-மின் யாரும் – சிந்தா:3 605/3

TOP


நீங்கார் (1)

நிழலின் நீங்கார் நினைத்தன நினைப்பின் அமைவான் ஆக்கி – சிந்தா:7 1648/2

TOP


நீங்காள் (1)

இற்று என உணர்ந்து நிற்பின் திருமகள் என்றும் நீங்காள்
பற்றோடே நிற்பின் என்றும் திருமகள் பற்றல் செல்லாள் – சிந்தா:13 2983/3,4

TOP


நீங்கி (48)

உறைவது குழுவின் நீங்கி யோகொடு – சிந்தா:1 96/3
எல்லைய அவற்றுள் எல்லாம் ஏதிலம் பிறந்து நீங்கி
செல்லும் அ கதிகள் தம்முள் சேரலம் சேர்ந்து நின்ற – சிந்தா:1 270/2,3
மோடு உடை நகரின் நீங்கி முது மரம் துவன்றி உள்ளம் – சிந்தா:1 300/1
நோற்று அவன் வலையை நீங்கி நுகர்ச்சியில் உலகம் நோக்கி – சிந்தா:1 376/3
வீழ் தரு கதியின் நீங்கி விளங்கு பொன் உலகத்து உய்க்கும் – சிந்தா:1 380/2
எரி முயங்கு இலங்கு வை வேல் இளையவர் குழாத்தின் நீங்கி
திரு முயங்கு அலங்கல் மார்பின் சீவகன் கொண்டு வேறா – சிந்தா:1 383/1,2
விரும்பினர் எதிர்கொண்டு ஓம்ப வேழ வெம் தீயின் நீங்கி
இருந்தனன் ஏம முந்நீர் எறி சுறவு உயர்த்த தோன்றல் – சிந்தா:1 401/2,3
மறு அற மனையின் நீங்கி மா தவம் செய்வல் என்றால் – சிந்தா:1 406/1
நின்றது மனத்தில் செற்றம் நீங்கி தன் கோயில் புக்கான் – சிந்தா:3 685/3
ஒரு நலம் கவின் ஊட்ட உண்டு நோய் நான்கும் நீங்கி
அரு நலம் கவினி வாள் வாய் அரிந்து இது வந்தது என்றான் – சிந்தா:3 720/3,4
காம குழவி வளர்ப்ப கணவன் புனலுள் நீங்கி
பூ மென் பொழிலுக்கு இவர்வான் புகற்சி காண்-மின் இனிதே – சிந்தா:4 921/3,4
முன் செய்த வினையின் நீங்கி நல்வினை விளைக்கும் வித்து – சிந்தா:4 945/2
நினைத்திடு நின்-கண் நின்ற நீல் நிற வினையின் நீங்கி
எனை பகல்-தோறும் விள்ளா இன்பமே பயக்கும் என்றாற்கு – சிந்தா:4 947/2,3
சொல்லிய நன்மை இல்லா சுணங்கன் இ உடம்பு நீங்கி
எல் ஒளி தேவன் ஆகி பிறக்குமோ என்ன வேண்டா – சிந்தா:4 960/1,2
தன் துணைவி கோட்டியினின் நீங்கி தனி இடம் பார்த்து – சிந்தா:4 1035/1
வெம் சின வேழம் உண்ட விளங்கனி போன்று நீங்கி
எஞ்சினன் போல நின்றான் ஏத்த அரும் தவத்தின் மிக்க – சிந்தா:4 1122/2,3
கண்ட பேய் நகரின் நீங்கி காவதம் கடந்து தோன்றும் – சிந்தா:5 1184/1
குழல் பொதிந்த தீம் சொல்லார் குழாத்தின் நீங்கி கொண்டு ஏந்தி – சிந்தா:5 1224/3
வயங்கு இணர் மலிந்த தாரான் வருந்துறா வகையின் நீங்கி
நயம் கிளர் உடம்பு நீங்கி நல் உயிர் போவதே போல் – சிந்தா:5 1360/2,3
நயம் கிளர் உடம்பு நீங்கி நல் உயிர் போவதே போல் – சிந்தா:5 1360/3
பாவை பேதுற பாயலின் நீங்கி நீ – சிந்தா:5 1364/2
கலை வளர் கிளவியார்-தம் காமர் மென் சேக்கை நீங்கி
இலை வளர் குரம்பை அங்கண் இரு நிலம் சேக்கை ஆக – சிந்தா:6 1432/1,2
குறிஞ்சி எல்லையின் நீங்கி கொடி முல்லை மகள் மகிழ்ந்து ஆட – சிந்தா:7 1563/1
சுள்ளி வேலியின் நீங்கி துறக்கம் புக்கிடும் என சூழ்ந்து – சிந்தா:7 1565/2
குரா மலர் காவின் நீங்கி கோயிலே கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:7 1643/4
ஆர் அகில் சேக்கை நீங்கி வெறு நிலத்து அடிகள் தாமே – சிந்தா:7 1720/1
தரவந்த பயத்தினால் இ தாமரை பாதம் நீங்கி
பருவரும் துன்பம் உற்றேன் பாவியேன் என்று சென்னி – சிந்தா:7 1728/2,3
துண்ணென களத்தின் நீங்கி தொல் நகர் புறத்து தொக்கே – சிந்தா:7 1733/3
கம்பம் செய் பரிவு நீங்கி கற்பிப்பார்க்கு உவர்த்து சொல்லார் – சிந்தா:7 1737/3
அ வழி இரண்டு திங்கள் கழிந்த பின் அவள் இல் நீங்கி
இ வழி நாடு காண்பான் வருதலும் இறைவன் கண்டே – சிந்தா:7 1758/1,2
திருவில் வளைந்து அனைய திரு மேகலையின் நீங்கி
புருவ மதி முகமும் புகழ் தோளும் புணர் முலையும் – சிந்தா:7 1878/2,3
நீர் முயங்கு கண் குளிர்ப்ப புல்லி நீள் தோள் அவன் நீங்கி
தேர் முயங்கு தானையான் சிறுவர் சேடார் அகல் மார்பம் – சிந்தா:7 1888/2,3
நிலத்தின் நீங்கி நிதியினும் தேய்ந்து நல் – சிந்தா:8 1924/1
சிலை வட்டம் நீங்கி விண் மேல் செவ்வனே எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2184/4
செஞ்சோற்றுக்கடன் நீங்கி சினவுவாள் பிடித்து உடுத்த – சிந்தா:10 2240/2
பட்ட இ பகைமை நீங்கி படை தொழில் ஒழிக என்னா – சிந்தா:10 2323/2
கற்பான் எழுந்த முலையார் களம் கண்டு நீங்கி
நல் பூண் அணிந்த முலையார் நிலை கால் சரிந்து – சிந்தா:11 2340/2,3
கிளையை நீங்கி கிளர் சாபத்தின் நாவிதன் ஆயினான் – சிந்தா:12 2491/4
புலம்புவித்து அருளின் நீங்கி பகைப்புலம் புக்க வேந்தின் – சிந்தா:12 2516/2
நிலை திரிந்து ஊழி நீங்கி உத்தர குருவும் ஆகி – சிந்தா:12 2583/3
பண் கொள் சொல்லார் மாமை நீங்கி பைம்பொன் போர்த்த படா முலைகளும் – சிந்தா:12 2589/2
முன்பனி தலை முழுதும் நீங்கி போய் – சிந்தா:13 2684/3
தளிர் தலை பொதும்பர் நீங்கி தம் இனம் இரண்டும் சேர்ந்த – சிந்தா:13 2721/3
யாவை அவை தம் கிளையின் நீங்கி அழ வாங்கி – சிந்தா:13 2875/2
காவல் செய்து வைத்தவர்கள் தம் கிளையின் நீங்கி
போவர் புகழ் நம்பி இது பொற்பு இலது கண்டாய் – சிந்தா:13 2875/3,4
நீல் நிறம் கொண்ட ஐம்பால் நிழல் மணி உருவம் நீங்கி
பால் நிறம் கொண்டு வெய்ய படா முலை பையின் தூங்கி – சிந்தா:13 2940/1,2
பண்ணார் பணை முழவம் பாடு அவிந்து பல் மணி யாழ் மழலை நீங்கி
புண்ணார் புனை குழலும் ஏங்கா புனை பாண்டில் இரங்கா வான் பூம் – சிந்தா:13 2967/1,2
நாமம் சால் கதியின் நீங்கி நன் பொன் மேல் உலகின் உச்சி – சிந்தா:13 2988/2

TOP


நீங்கிய (4)

தமரின் நீங்கிய செவ்வியுள் தாமரை – சிந்தா:4 994/2
வெயிலின் நீங்கிய வெண் மணல் தண் நிழல் – சிந்தா:5 1322/3
திரு மெய் நீங்கிய துன்பமும் தெளிபொருள் துணிவும் – சிந்தா:13 2748/2
எல்லை நீங்கிய இழி தொழில் இழி குலம் ஒருவி – சிந்தா:13 2751/3

TOP


நீங்கியினார் (1)

வசையின் நீங்கியினார் வழி காட்டலின் – சிந்தா:6 1438/2

TOP


நீங்கிற்று (6)

ஆக்கிய இலயம் நீங்கிற்று அணங்கு அனாள் நெடும் கண் பில்கி – சிந்தா:5 1258/3
உரையன்-மின் உதிரம் நீங்கிற்று உய்யலள் நங்கை என்பார் – சிந்தா:5 1277/4
உடம்பு-இடை நஞ்சு நீங்கிற்று ஒண்_தொடி உருவம் ஆர்ந்து – சிந்தா:5 1290/3
எல்லை நீங்கிற்று இயைந்தனர் என்பவே – சிந்தா:5 1329/4
நின்ற வில் குனிந்தது அம்பு நிமிர்ந்தன நீங்கிற்று ஆவி – சிந்தா:10 2272/2
நீங்கிற்று சிறிது நிற்பின் காண்டியால் நீயும் என்ன – சிந்தா:13 2723/2

TOP


நீங்கின் (3)

தட கையால் கொடுத்து புல்லும் தவழ் மத களிறு நீங்கின்
மட பிடிக்கு உய்தல் உண்டோ வால் அடி குஞ்சி சூட்டும் – சிந்தா:6 1529/2,3
உருகி நைந்து உடம்பு நீங்கின் இம்மையோடு உம்மை இன்றி – சிந்தா:6 1536/3
பெரும் படை தான் வரின் பின்றி நீங்கின் பழி – சிந்தா:7 1827/3

TOP


நீங்கினன் (1)

நின்னை நீங்கினன் நீங்கலன் காதலான் – சிந்தா:5 1403/2

TOP


நீங்கினார் (4)

ஒழுக்கு இயல் அரும் தவத்து உடம்பு நீங்கினார்
அழிப்ப அரும் பொன் உடம்பு அடைந்தது ஒப்பவே – சிந்தா:1 325/1,2
அற்றம் அன்மையின் அவலம் நீங்கினார் – சிந்தா:7 1764/4
செறி கழல் இளைஞரும் செல்லல் நீங்கினார்
நறை விரி கோதையர் நாமவேலினாற்கு – சிந்தா:8 1937/2,3
நெஞ்சம் போழ்ந்து அழல் அம்பு உண நீங்கினார் உயிர் நீள் முழை – சிந்தா:10 2309/3

TOP


நீங்கினால் (2)

நினைத்து நீங்குதல் ஆண் கடன் நீங்கினால்
கனைத்து வண்டு உணும் கோதையர் தம் கடன் – சிந்தா:5 1400/2,3
பாவமே செய்தேன் பரிவு எலாம் நீங்கினால்
போ அம்மா என்று உரைப்ப போவேன் முன் போயினாய் – சிந்தா:7 1804/2,3

TOP


நீங்கினாள் (2)

துணை பெரு மலர் கணில் துயிலும் நீங்கினாள் – சிந்தா:4 1026/4
ஏந்தி இட்டு இளையாரொடு நீங்கினாள்
காந்தி வண்டு உணும் கற்பக கோதையே – சிந்தா:7 1714/3,4

TOP


நீங்கினான் (5)

திருந்திய நின் மகன் தீதின் நீங்கினான்
வருந்தல் நீ எம் மனை வருக என்னவே – சிந்தா:1 327/3,4
சோர்வு இல் கொள்கையான் தோற்றம் நீங்கினான் – சிந்தா:2 409/4
நித்தில முறுவல் உண்டான் நீங்கினான் அல்லன் கண்டாய் – சிந்தா:5 1395/4
நிலைக்களம் இது என நீக்க நீங்கினான்
இலக்கண மட பிடி இயைந்து ஓர் போதகம் – சிந்தா:7 1811/2,3
நீரின் செய்து அடி ஏத்துபு நீங்கினான்
தாரன் மாலை தயங்கு இணர் கண்ணியான் – சிந்தா:12 2500/3,4

TOP


நீங்கினானே (1)

தளை அவிழ் தாமம் மார்பன் தன் நகர் நீங்கினானே – சிந்தா:9 2101/4

TOP


நீங்கினோமே (1)

அல்லி மேல் நடந்த கோவே அச்சத்துள் நீங்கினோமே – சிந்தா:13 3099/4

TOP


நீங்குக (1)

நினைவு எலாம் நீங்குக என்ன நெடும் தகை தேறினானே – சிந்தா:1 391/4

TOP


நீங்குதல் (2)

நினைத்து நீங்குதல் ஆண் கடன் நீங்கினால் – சிந்தா:5 1400/2
விட்டு நீங்குதல் இன்மையின் வீவு இலார் – சிந்தா:8 1981/3

TOP


நீங்கும் (7)

நீங்க நீங்கும் இன் உயிர் நினைப்பின் நின்று இளஃகுமே – சிந்தா:1 149/4
நிலம் திரு நீங்கும் என்று ஓர் நிமித்திகன் நெறியில் சொன்னான் – சிந்தா:1 204/4
ஆய்ந்து அடும் அழற்சி நீங்கும் அது பொருள் என்று நல்ல – சிந்தா:4 1089/3
தசை அற உருகி வெந்து தம் உயிர் நீங்கும் ஆங்கண் – சிந்தா:4 1132/2
மின்னின் ஒத்து இறக்கும் செல்வம் வெயில் உறு பனியின் நீங்கும்
இன் இசை இரங்கும் நல் யாழ் இளியினும் இனிய சொல்லாய் – சிந்தா:6 1537/2,3
தனக்கு யான் உயிரும் ஈவேன் தான் வர பழியும் நீங்கும்
எனக்கு இனி இறைவன் தானே இரு நில கிழமை வேண்டி – சிந்தா:10 2147/1,2
செழு மலர் ஆவி நீங்கும் எல்லையில் செறிந்து காயம் – சிந்தா:13 3079/1

TOP


நீங்கும்-மின் (1)

நினையும்-மின் நீவிர் எல்லாம் நீங்கும்-மின் அச்சம் என்றான் – சிந்தா:3 511/4

TOP


நீங்கேன் (1)

நின் நிழல் போல நீங்கேன் இடர் வரின் நினைக்க என்று – சிந்தா:4 959/3

TOP


நீட்ட (6)

உறை செல நீக்கி பைம் தாள் ஒண் மணி குவளை நீட்ட
நறை வெல்லும் நாக மாலை நோக்கொடு பூ கொண்டானே – சிந்தா:3 668/3,4
நல் யாழ் நீட்ட அது கொண்டு நங்கை நலத்தது இது என்றான் – சிந்தா:3 719/4
பிணையல் நீட்ட பெரும் தகை அஃது ஏலான் முகம் நோக்கலும் – சிந்தா:7 1668/2
பூம் குழையால் பொறி ஒற்றுபு நீட்ட
தேம் குழலாள் தொழுதாள் திசை செல்க என – சிந்தா:7 1768/2,3
மருவு இன் சாயல் மணி மெல் விரல் கூப்பி ஓலை மரபின் நீட்ட
இரவி என்ன விளங்கும் ஒளி இறைவன் கொண்டு ஆங்கு அது நோக்குமே – சிந்தா:12 2586/3,4
மை படு மழை கண் நல்லார் மணி செப்பின் வாசம் நீட்ட
செப்பு அடு பஞ்சவாசம் திசை எலாம் கமழ வாய்க்கொண்டு – சிந்தா:13 2736/2,3

TOP


நீட்டல் (1)

வீடு வேண்டி விழு சடை நீட்டல் மெய் – சிந்தா:6 1427/1

TOP


நீட்டி (9)

நீட்டி மெல் மலர் மேல் வந்து நின் நலம் – சிந்தா:3 642/2
ஓலையை அவட்கு நீட்டி ஒண் மணி குழையும் முத்தும் – சிந்தா:3 671/1
துன்னி ஓர் ஓலை நீட்டி தொழுதனன் பெயர்ந்து நிற்ப – சிந்தா:3 842/3
வெய்யவன் கதிர்கள் என்னும் விளங்கு ஒளி தட கை நீட்டி
மை இருள் போர்வை நீக்கி மண்ணக மடந்தை கோலம் – சிந்தா:5 1406/2,3
பொன் அவிர் கலங்கள் எல்லாம் பொலிவொடு புகன்று நீட்டி
செல்-மின் நீர் என்று கூற வலம்கொண்டு தொழுது சென்றான் – சிந்தா:6 1556/2,3
குலிகம் ஆர்ந்த கொழும் தாமரை அன்ன வண் கை நீட்டி
ஒலியல் ஏற்றான் இஃது ஊழ் வினையால் உள்ளம் சுடுமால் என்ன – சிந்தா:7 1670/1,2
சுரும்பு இமிர் மாலை தொழுவனர் நீட்டி
இரும் பிடி நின் நடை கற்ற எமக்கு – சிந்தா:10 2124/1,2
ஒற்றை மா கதிரை நீட்டி ஒண் சுடர் இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2255/4
நெஞ்சகம் நுழைந்த வேலை பறித்து வான் புண்ணுள் நீட்டி
வெம் சமம் நோக்கி நின்று மிறைக்கொளி திருத்துவான் கண்டு – சிந்தா:10 2293/2,3

TOP


நீட்டித்தல் (1)

நீட்டித்தல் குணமோ என்று நெஞ்சகம் குளிர்ப்ப சொன்னான் – சிந்தா:2 484/4

TOP


நீட்டிய (1)

நீட்டிய சடையம் ஆகி நீர் மூழ்கி நிலத்தில் சேர்ந்து – சிந்தா:6 1431/1

TOP


நீட்டினாள் (2)

நெடும் கணால் எழினியை நீக்கி உய்த்து நீட்டினாள்
மடங்கல் அன்ன மொய்ம்பினான் வருக என்று கொண்டு தன் – சிந்தா:3 716/2,3
நாமம் சூடிய நல்_நுதல் நீட்டினாள்
காமம் சூடிய கண் ஒளிர் சுண்ணமே – சிந்தா:4 875/3,4

TOP


நீட்டினாளே (2)

பெறல் அரும் பாவை கொள்வாள் பெரிய தோள் நீட்டினாளே – சிந்தா:5 1270/4
தேன் தயங்கு இணர் பெய் கோதை சிந்தையின் நீட்டினாளே – சிந்தா:7 1701/4

TOP


நீட்டினான் (2)

வெள் இலை வேலினான் விரகின் நீட்டினான் – சிந்தா:1 328/4
யாழ் அறி வித்தகன் அங்கை நீட்டினான் – சிந்தா:4 1021/4

TOP


நீடகம் (1)

நீடகம் இருந்த நிழல் நேமி வலன் ஏந்தி – சிந்தா:1 281/1

TOP


நீடல் (1)

பாவை நீ புலவியில் நீடல் பாவியேற்கு – சிந்தா:4 1017/1

TOP


நீடாது (1)

நீடாது குறுகாது நிகர் அமைந்த அளவினவாய் – சிந்தா:1 176/2

TOP


நீடி (2)

நீள் நிலம் மாரி இன்றி விளைவு அஃகி பசியும் நீடி
பூண் முலை மகளிர் பொற்பில் கற்பு அழிந்து அறங்கள் மாறி – சிந்தா:1 255/2,3
அம் மென் மாலை முகம் கரிய நீர் துளும்ப நின்று நீடி
வெம்மை மிக்கது வீரன் தொடுத்த விளங்கு மாலை – சிந்தா:7 1674/2,3

TOP


நீடிய (5)

திருவ நீள் நகர் செம்பொனின் நீடிய
உருவ ஒண் கொடி ஊழின் நுடங்குவ – சிந்தா:1 126/1,2
நீடிய நெய்தல் அம் கானல் நெடும் தகை – சிந்தா:3 516/3
அள் உடை குவளை கயம் நீடிய
கள் உடை கழுநீர் புனல் பட்டமும் – சிந்தா:4 868/1,2
குரவம் நீடிய கொன்றை அம் கானின் வாய் – சிந்தா:5 1196/1
நீடிய வினை மரம் நிரைத்து சுட்டிட – சிந்தா:13 2846/2

TOP


நீடினள் (1)

நெறி நாடிய போயினள் நீடினள் கண்டு – சிந்தா:6 1525/3

TOP


நீடு (8)

நீடு எரி திரள் நீள் மணி தூணொடு – சிந்தா:5 1370/3
முற்றினாரை நீடு வைப்பின் மூள்கும் வந்து பாவமும் – சிந்தா:9 1998/2
நீடு இருள் போழும் நிலைமத்து ஒருபால் – சிந்தா:10 2118/4
நீடு எரி நிலை கண்ணாடி போர்க்களத்து உடைந்த மைந்தர் – சிந்தா:10 2299/2
நீடு நீர் மணி நீரும் அல்லவும் – சிந்தா:12 2418/1
நீடு ஆர மாலை நிழல் மாண்ட பவழ மாலை – சிந்தா:12 2565/2
நேர் நிலத்து ஊரும் ஆயின் நீடு பல் காலம் செல்லும் – சிந்தா:13 2909/2
நீடு அகம் வெகுண்டும் கையால் பிடித்து நீறு அட்டி இட்டேம் – சிந்தா:13 2989/3

TOP


நீண்ட (30)

வான் ஏற நீண்ட புகழான் சரிதம் தன்னை – சிந்தா:0 6/3
புண் தோய்த்து எடுத்த பொரு வேல் என சேந்து நீண்ட
கண் போன்ற மாமன் மகள் கண் மணி பாவை அன்ன – சிந்தா:0 26/1,2
மஞ்சு சூழ்ந்து கொண்டு அணிந்து மாக நீண்ட நாகமும் – சிந்தா:1 143/2
அஞ்சு நின்னை என்றலின் ஆண்டு நின்று நீண்ட தன் – சிந்தா:1 143/3
ஆள் வழக்கு ஒழிய நீண்ட அணி மலர் தடம் கண் எல்லாம் – சிந்தா:2 461/2
புகை நுதி அழல வாள் கண் பொன் அனாள் புல்ல நீண்ட
வகை மலி வரை செய் மார்பின் வள்ளலை கண்டு வண் தார் – சிந்தா:2 474/2,3
வானம் உற நீண்ட புகழ் மாரி மழை வள்ளல் – சிந்தா:3 500/1
மழை தவழ் சோலை மலை மிசை நீண்ட
குழை தவழ் குங்குமம் கோழ் அரை நாகம் – சிந்தா:3 524/1,2
நெய் பருகி நீண்ட இருள் கற்றை போலும் குழல் கற்றை கண்டு நிறை – சிந்தா:3 682/1
வையகம் அளிக்க நீண்ட வலம்புரி தடக்கையானே – சிந்தா:3 821/4
வழங்க நீண்ட கை வணிகர்க்கு ஏறு அனான் – சிந்தா:4 987/2
எள்ளி நீண்ட கண்ணாள் திறத்து இன் உரை – சிந்தா:4 1029/2
அம்பு அழ நீண்ட வாள் கண் அலமரும் அணி செய் அம் பூம் – சிந்தா:4 1128/3
நிழல் மாலை வேல் நாண நீண்ட கண்ணே நெய் தோய்ந்த தளிரே மேனி – சிந்தா:5 1353/4
ஓடு அரி ஒழுகி நீண்ட ஒளி மலர் நெடும் கணாரை – சிந்தா:5 1388/1
நீண்ட தோளவனே நிறை யான் இலேன் – சிந்தா:6 1509/3
வில் மரீஇ நீண்ட தோளான் வெயில் கடம் நீந்தலுற்றான் – சிந்தா:6 1556/4
நீண்ட தோள் நெடிய செம் கண் நீலமாய் சுரிந்த குஞ்சி – சிந்தா:7 1722/1
வெண் மதி நெற்றி தேய்த்து விழு தழும்பு இருப்ப நீண்ட
அண்ணல் நன் மாடத்து அங்கண் அகில் புகை அமளி ஏறி – சிந்தா:8 1984/1,2
கண்ணாடி அன்ன கடி மார்பன் சிவந்து நீண்ட
கண் ஆடி வென்று களம் கண்டு நியமம் முற்றி – சிந்தா:11 2327/1,2
மை துன நீண்ட மா மணி மாடம் மிசை ஏறி – சிந்தா:11 2333/1
மைத்து உன நீண்ட வாள் தடம் கண்ணார் மலர் தூவ – சிந்தா:11 2333/2
மை துன நீண்ட மா மணி வண்ண அவன் ஒத்தான் – சிந்தா:11 2333/4
வில் நுங்க வீங்கி விழு கந்து என நீண்ட தோளான் – சிந்தா:11 2347/4
சேந்து நீண்ட செழும் தாமரை கண்களின் – சிந்தா:12 2479/1
இடம் பட அகன்று நீண்ட இரு மலர் தடம் கண் என்னும் – சிந்தா:12 2553/1
முறுவல் திங்கள் முக அரங்கின் மேல் முரிந்து நீண்ட புருவ கைகள் – சிந்தா:12 2594/1
நெறியின் வட்டித்து நீண்ட உண்கண் சென்றும் வந்தும் பிறழ்ந்தும் ஆட – சிந்தா:12 2594/2
வயிர முள் நிரைத்து நீண்ட வார் சினை இலவம் ஏற்றி – சிந்தா:13 2766/1
சிதர் அரி ஒழுகி ஓடி செவியுற போழ்ந்து நீண்ட
மதர் அரி மழை கண் அம்பா வாங்கு வில் புருவம் ஆக – சிந்தா:13 2803/1,2

TOP


நீண்டது (1)

நீண்டது பெரிதும் அன்றி நினைத்துழி விளக்கிற்று அன்றே – சிந்தா:7 1709/4

TOP


நீண்டவே (1)

ஒத்து இயல் இடங்களும் ஒழுங்கு நீண்டவே – சிந்தா:1 83/4

TOP


நீண்டன (1)

தெரியின் மற்று என் செயா செய்ய நீண்டன
பெரிய கண் போலவும் பேது செய்யுமே – சிந்தா:6 1484/3,4

TOP


நீண்டு (11)

இட்ட நூல் வழாமை ஓடி யோசனை எல்லை நீண்டு
மட்டுவார் மாலை வேய்ந்து சதுக்கங்கள் மலிந்த சும்மை – சிந்தா:1 112/1,2
பரப்பு இன்றி நுதி உயர்ந்து பழிப்பு அற திரண்டு நீண்டு
ஒருக்குற நெருங்கி பொன் ஒளி ஆழி அகம் கௌவி – சிந்தா:1 178/2,3
அகில் புகை தவழ்ந்து வானத்து அரு விசும்பு அறுத்து நீண்டு
பகல் கதிர் பரப்பிற்று ஆகி பஞ்சவர் விமானம் முட்டி – சிந்தா:3 600/2,3
நெருங்கிய மணி வில் காப்ப நீண்டு உலாய் பிறழ்வ செம் கேழ் – சிந்தா:3 626/3
கலங்குவார் மை பருகி நீண்டு மதர்த்த உண்கண் வாள் ஏறு பெற்று நைவார் மா நாகத்தின் – சிந்தா:3 682/2
காதலான் காதல் போல அகன்று நீண்டு அலர்ந்த வாள் கண் – சிந்தா:7 1666/1
நீர் செய் காந்த மணி கூந்தளம் பாவை நீண்டு அழகிய – சிந்தா:7 1671/1
வலி கெழு வயிர தூண் போல் திரண்டு நீண்டு அமைந்த திண் தோள் – சிந்தா:8 1926/3
மறை ஒன்று உரைப்பன போல் மலர்ந்து நீண்டு செவி வாய் வைத்து – சிந்தா:13 2606/1
செல்ல நீண்டு அகன்று அகம் சிவந்த கண்ணினார் – சிந்தா:13 2982/3
வல்லவன் வடித்த வேல் போல் மலர்ந்து நீண்டு அகன்ற வாள் கண் – சிந்தா:13 3119/1

TOP


நீண்மை (1)

நீண்மை கண் நின்று வந்த நிதி எலாம் தருவல் என்றான் – சிந்தா:4 1119/4

TOP


நீத்த (5)

வெலற்கு அரும் தானை நீத்த வேந்தனை வெறுமை நோக்கி – சிந்தா:1 261/3
நீத்த நீர் வயல் அன்னமும் நாரையும் – சிந்தா:7 1777/3
காட்டகத்து உம்மை நீத்த கயத்தியேன் காண வந்தீர் – சிந்தா:8 1913/2
நீத்த நீர் ஞாலம் எல்லாம் நிதி நின்று சுரக்கும் அன்றே – சிந்தா:13 2907/4
நீத்த அருள் இந்திரனை நின்று தொழுது அமரர் – சிந்தா:13 3094/2

TOP


நீத்தத்து (1)

திரு மணி வீணை குன்றத்து இழிந்த தீம் பாலை நீத்தத்து
அரு முடி அரசர் ஆழ்வர் அம்மனை அறிவல் என்றாள் – சிந்தா:3 619/3,4

TOP


நீத்தம் (4)

நின்று எ திசையும் அருவி புனல் நீத்தம் ஓவா – சிந்தா:8 1934/2
நொடியல் ஓர் எழுத்தும் பொய்யை நுண் கலை நீத்தம் நீந்தி – சிந்தா:13 2911/3
தூமம் சால் கோதையீரே தொல் வினை நீத்தம் நீந்தி – சிந்தா:13 2988/1
தெண் திரை நீத்தம் நீந்தி தீம் கதிர் சுமந்து திங்கள் – சிந்தா:13 2991/1

TOP


நீத்தமாம் (1)

குஞ்சரம் குளிப்பது ஓர் நீத்தமாம் ஆதலால் – சிந்தா:7 1828/3

TOP


நீத்தலும் (1)

தான் உறக்கு-இடை நீத்தலும் தன் பினே – சிந்தா:5 1361/2

TOP


நீத்தவர் (1)

நீத்தவர் இடத்து நாற்றி நிழல் மணி உலகம் செய்தார் – சிந்தா:8 1906/4

TOP


நீத்தனையே (1)

நினையாது நெடும்தகை நீத்தனையே – சிந்தா:5 1380/4

TOP


நீத்தார் (2)

ஒள் எயிற்றவர்கள் பொன் பூத்து ஒளி மணி உருவம் நீத்தார் – சிந்தா:13 2897/4
துதியின் தொழுதார் துளங்கு உள்ளம் அது நீத்தார் – சிந்தா:13 3103/4

TOP


நீத்திட்டு (1)

நீர் உடுத்த இ நகரை நீத்திட்டு ஒழியாரோ – சிந்தா:8 1970/4

TOP


நீத்திட (1)

இகவா இடர் என்-வயின் நீத்திட நீ – சிந்தா:5 1382/3

TOP


நீத்தியோ (3)

நிழல் உறு மதியம் அன்னாய் நீத்தியோ எனவும் நில்லான் – சிந்தா:1 408/3
நிழலின் நீப்பரும் காதலும் நீத்தியோ – சிந்தா:6 1511/4
நீக்கி நீ எம்மை நோக்காய் நீத்தியோ நீயும் என்பார் – சிந்தா:13 2951/4

TOP


நீத்து (4)

நீத்து அற செல்ல வேவித்து அட்ட இன் அமிர்தம் உண்பான் – சிந்தா:1 398/2
பூ உடை தெரியலான் போர்வை நீத்து இனி – சிந்தா:7 1812/1
வாள் திறல் குருசில் தன்னை வாள் அமரகத்துள் நீத்து
காட்டகத்து உம்மை நீத்த கயத்தியேன் காண வந்தீர் – சிந்தா:8 1913/1,2
நீத்து நீர் கடலை நீந்தும் புணை என விடுத்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2804/4

TOP


நீதி (11)

நீதி மேல் சேறல் தேற்றாய் நெறி அலா நெறியை சேர்ந்து – சிந்தா:1 233/2
நீதியால் நிலம் கொண்ட பின் நீதி நூல் – சிந்தா:1 240/2
நீதி செல்வம் மேன்மேல் நீந்தி நிறைவு எய்தி – சிந்தா:1 366/2
தெவ்வரை செகுக்கும் நீதி மனத்து அகத்து எழுதி செம்பொன் – சிந்தா:1 407/2
வெம்மை செய்து உலகம் எல்லாம் ஆண்டிட விளைக்கும் நீதி
அம்ம மற்று அதனை ஓரீர் அவன் கருத்து அன்னது என்றான் – சிந்தா:3 755/3,4
அன்னதே துணிந்த நீதி அரு நவை நமனும் ஆற்றான் – சிந்தா:4 1114/3
கட்டமை நீதி தன் மேல் காப்பு அமைந்து இவர்கள் நிற்ப – சிந்தா:4 1145/2
நீதி நெறியை உணர்ந்தோய் நீ நிகர் இல் காட்சிக்கு இறையோய் நீ – சிந்தா:5 1242/2
பெரும் பொருள் நீதி செங்கோல் பெருமகன் ஆக்கம் போல – சிந்தா:12 2534/1
அரும் பொருள் நீதி கேளா அரசனின் சுருங்கி நந்தும் – சிந்தா:12 2534/3
நீதி கண் நின்ற செம் கோல் நிலவு வீற்று இருந்த பூணான் – சிந்தா:13 2713/4

TOP


நீதியால் (2)

நீதியால் நிலம் கொண்ட பின் நீதி நூல் – சிந்தா:1 240/2
நீதியால் அறுத்து அ நிதி ஈட்டுதல் – சிந்தா:8 1920/1

TOP


நீந்த (3)

தொடி தோள் மகளிர் ஒருசாரார் துயர கடலுள் அவர் நீந்த
வடி கண் மகளிர் ஒருசாரார் வரம்பு இல் இன்ப கடல் நீந்த – சிந்தா:11 2356/1,2
வடி கண் மகளிர் ஒருசாரார் வரம்பு இல் இன்ப கடல் நீந்த
பொடித்தான் கதிரோன் திரை நெற்றி புகழ் மு_பழ நீர் பளிங்கு அளைஇ – சிந்தா:11 2356/2,3
நிரந்து கன்னலும் நெய்யும் நீந்த பெய்து – சிந்தா:12 2401/1

TOP


நீந்தலின் (1)

நின்ற நீர்-இடை மணிப்பாவை நீந்தலின்
மன்றல் நாறு அரிவையை தெருட்டி மா மணி – சிந்தா:8 1994/2,3

TOP


நீந்தலுற்றான் (1)

வில் மரீஇ நீண்ட தோளான் வெயில் கடம் நீந்தலுற்றான் – சிந்தா:6 1556/4

TOP


நீந்தி (20)

நெஞ்சம் புணையா கலை மா கடல் நீந்தி ஆங்கே – சிந்தா:0 11/1
மின் அடு கனை இருள் நீந்தி மேதகு – சிந்தா:1 326/1
நீதி செல்வம் மேன்மேல் நீந்தி நிறைவு எய்தி – சிந்தா:1 366/2
நறவு அணி தாமரை நாட்டகம் நீந்தி
சுறவு அணி சூழ் கிடங்கு ஆர் எயில் மூதூர் – சிந்தா:2 427/2,3
கரை கடல் அழுவம் நீந்தி காற்றினும் கடுகி ஐஞ்ஞாறு – சிந்தா:3 506/3
கனை கடல் அழுவம் நீந்தி கண் கனிந்து இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:3 511/2
நாவாய் இழந்து நடு யாரும் இல் யாமம் நீந்தி
போவாய் தமியே பொருளை பொருள் என்று கொண்டாய் – சிந்தா:3 514/1,2
தன்மையால் தானை நீந்தி தான் விளையாடுகின்றான் – சிந்தா:3 802/4
கசிவு எனும் கடலை நீந்தி கரை எனும் காலை கண்டார் – சிந்தா:4 1132/4
மொய் மலர் குவளை கண்ணி மொய்ம்ப நீ முழுதும் நீந்தி
வை மலர்த்து இலங்கும் வெள் வேல் மத்திம தேயம் ஆளும் – சிந்தா:5 1214/2,3
கொல் சின மடங்கல் அன்னான் கொழு நிதி மாடம் நீந்தி
பல் கதிர் பருதி போல பாய் இருள் ஏகினானே – சிந்தா:6 1505/3,4
நல் தொழில வாசியொடு நன் கலைகள் நீந்தி
கற்றனங்கள் யாமும் உடன் கற்பனகள் எல்லாம் – சிந்தா:7 1795/3,4
ஏந்து பூம் காவு சூழ்ந்த இரும் புனல் ஆறும் நீந்தி
மாந்தரே மலிந்த நாடு மடுத்து உடன் சென்றது அன்றே – சிந்தா:7 1820/3,4
வைத்த நான் மறையும் நீந்தி வான் குணம் என்னும் சாலி – சிந்தா:12 2462/3
பெரு முழங்கு திரை வரைகள் நீந்தி பிணியுறினும் – சிந்தா:12 2556/1
நொடியல் ஓர் எழுத்தும் பொய்யை நுண் கலை நீத்தம் நீந்தி
கொடி எடுத்தவர்க்கு நல்கு கொழித்து உணர் குமர என்றான் – சிந்தா:13 2911/3,4
பல் வினை வெள்ளம் நீந்தி பகா இன்பம் பருகின் அல்லால் – சிந்தா:13 2985/3
தூமம் சால் கோதையீரே தொல் வினை நீத்தம் நீந்தி
நாமம் சால் கதியின் நீங்கி நன் பொன் மேல் உலகின் உச்சி – சிந்தா:13 2988/1,2
தெண் திரை நீத்தம் நீந்தி தீம் கதிர் சுமந்து திங்கள் – சிந்தா:13 2991/1
முடி தவ கடலை நீந்தி இன்னணம் முற்றினானே – சிந்தா:13 3073/4

TOP


நீந்தினார் (1)

நினைப்பினால் பெரியர் என்னான் நீந்தினார் கலைகள் என்னான் – சிந்தா:7 1578/3

TOP


நீந்தினால் (1)

மன் உடை வேலினாய் வல்லை நீந்தினால் – சிந்தா:5 1200/4

TOP


நீந்தினான் (1)

ஈங்கனம் கனை இருள் எல்லை நீந்தினான் – சிந்தா:8 1942/4

TOP


நீந்தினானே (1)

முனை அழல் முளி புல் கானம் மேய்ந்து என நீந்தினானே – சிந்தா:10 2279/4

TOP


நீந்து (1)

நீந்து நித்தில விதான நீழலாற்கு – சிந்தா:12 2421/3

TOP


நீந்துதலோடும் (1)

நீள் கயம் பாய்ந்து அது நீந்துதலோடும் – சிந்தா:4 936/4

TOP


நீந்துபு (1)

நெட்டு-இடை நீந்துபு சென்றனர் தாமரை – சிந்தா:4 880/3

TOP


நீந்தும் (3)

புறந்தந்து என்பால் துயர் கடலை நீந்தும் புணை மற்று ஆகா-கால் – சிந்தா:1 311/2
நீந்தும் நித்தில ஊர்தி நிழல் மருப்பு – சிந்தா:4 858/1
நீத்து நீர் கடலை நீந்தும் புணை என விடுத்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2804/4

TOP


நீந்தும்-போழ்தின் (1)

வாள் அமர் நீந்தும்-போழ்தின் வழு வழுத்து ஒழியும் என்றான் – சிந்தா:1 257/4

TOP


நீந்துமாறும் (1)

வரு கணை விலக்குமாறும் வாள் அமர் நீந்துமாறும்
கருவியுள் கரக்குமாறும் கணை புறம் காணுமாறும் – சிந்தா:7 1676/2,3

TOP


நீந்துவான் (1)

சையம் பூண்டு சமுத்திரம் நீந்துவான்
உய்யுமேல் தொடர்ப்பாட்டின் இங்கு யாவையும் – சிந்தா:6 1426/2,3

TOP


நீந்துவேன் (1)

யாம கடலை நீந்துவேன் யாரும் இல்லா தமியேனே – சிந்தா:7 1663/4

TOP


நீப்பது (1)

குஞ்சி வெண் படலிகை குமரன் நீப்பது
செம் சுடர் கரும் கதிர் கற்றை தேறு நீர் – சிந்தா:13 3031/2,3

TOP


நீப்பரும் (2)

நில தலை திரு_அனாள் தன் நீப்பரும் காதல் கூர – சிந்தா:1 261/1
நிழலின் நீப்பரும் காதலும் நீத்தியோ – சிந்தா:6 1511/4

TOP


நீப்பவும் (1)

குலம் கெழு மகளிர் தம் கோலம் நீப்பவும்
அலங்கு உளை புரவியும் களிறும் மாளவும் – சிந்தா:10 2221/1,2

TOP


நீப்பார் (1)

அடு மணி ஆவி நீப்பார் அறிவினால் சிறிய நீரார் – சிந்தா:13 2878/4

TOP


நீப்பிர் (1)

நீப்பிர் என புடைப்பார் நீள் தாமம் சிந்துவார் – சிந்தா:13 2965/2

TOP


நீப்பு (1)

நீப்பு இலார் நெஞ்சின் உள்ளார் ஆதலான் இனைத்தல் செய்யேன் – சிந்தா:7 1880/3

TOP


நீமே (1)

அன்றை பகலே அடியேன் வந்து அடைவல் நீமே
வென்றி களிற்றானுழை செல்வது வேண்டும் என்றான் – சிந்தா:8 1932/3,4

TOP


நீயும் (9)

பேர் அறிவு உடையை நீயும் பிணை அனாட்கு அவலம் செய்யும் – சிந்தா:1 212/3
உண்டு வைத்து அனைய நீயும் உணர்வு இலா நீரை ஆகி – சிந்தா:1 271/2
பிறந்த நீயும் பூம் பிண்டி பெருமான் அடிகள் பேர் அறமும் – சிந்தா:1 311/1
போ உடம்பு வாழ் உயிர் பொன்று நீயும் இன்று எனா – சிந்தா:4 1104/2
நங்கைக்கு இன்று இறத்தல் இல்லை நரபதி நீயும் கோண்மோ – சிந்தா:5 1281/1
துணை வண்டு துஞ்சின் நீயும் துஞ்சுவை என்று நின்-கண் – சிந்தா:6 1502/3
காதலன் அல்லை நீயும் காவல நினக்கு யாமும் – சிந்தா:13 2643/1
நீங்கிற்று சிறிது நிற்பின் காண்டியால் நீயும் என்ன – சிந்தா:13 2723/2
நீக்கி நீ எம்மை நோக்காய் நீத்தியோ நீயும் என்பார் – சிந்தா:13 2951/4

TOP


நீயே (3)

அன்றியும் அறனும் ஒன்றே அரசன் யான் வணிகன் நீயே
என்று இரண்டு இல்லை கண்டாய் இது நினது இல்லம் என்றான் – சிந்தா:3 544/3,4
நின் மகள் இவளை நீயே நின் பதி கொண்டு போகி – சிந்தா:3 552/1
வேறு எலா பொருளும் வைகும் விழு தவ அறிதி நீயே
ஊறு இலா உணர்வின் நோக்கி உரை-மதி எவன்-கொல் மக்கள் – சிந்தா:4 1127/2,3

TOP


நீயேல் (1)

மணி செய் மென் தோள் மருந்து நீ ஆருயிரும் நீயேல் என்றாள் – சிந்தா:7 1668/4

TOP


நீர் (286)

அ நீர் உவர்க்கும் எனின் யார் அவை நீக்குகிற்பார் – சிந்தா:0 5/2
மை நீர் நெடும் கண் இரு மங்கையர் தம்முள் மாறாய் – சிந்தா:0 12/3
இ நீர் படியேம் இவை தோற்றனம் என்றவாறும் – சிந்தா:0 12/4
இன் நீர் அமிர்து அன்னவள் கண் இணை மாரி கற்ப – சிந்தா:0 21/1
மின் நீர் வெள் வேலவன் மத்திம தேய மன்னன் – சிந்தா:0 21/3
தத்து நீர் நாரை மேல் எறிய தண் கடல் – சிந்தா:1 52/3
உரவு நீர் முத்தும் உள்ளுறுத்து உள்ளன – சிந்தா:1 136/2
நீள் நிலம் வகுத்து நீர் நிரந்து வந்து இழிதர – சிந்தா:1 142/1
ஓத நீர் உலகு ஒப்ப நிழற்றலால் – சிந்தா:1 159/2
மல்கு நீர் விதையத்து அரசன் மகள் – சிந்தா:1 162/2
கவ்விய தன் நோக்கினால் கண் விடுத்து காதல் நீர்
செவ்விதில் தெளித்து ஆனா காம பூ சிதறினான் – சிந்தா:1 180/3,4
நீர் கடல் மகர பேழ் வாய் மதனன் மற்று இதனை சொன்னான் – சிந்தா:1 256/4
நீர் உடை குவளையின் நெடும் கண் நின்ற வெம் பனி – சிந்தா:1 274/1
உப்பு உடைய மு நீர் உடன்று கரை கொல்வது – சிந்தா:1 280/1
படை அவிழ்ந்த கண் பனி நீர் பாய விம்மா பரு முத்த நா மழலை கிண்கிணியினார் – சிந்தா:1 293/3
வார் தரு தடம் கண் நீர் தன் வன முலை நனைப்ப ஏல் பெற்று – சிந்தா:1 302/1
நோக்கி நும்மை நோக்கான் நீர் நோவது ஒழி-மின் என துறந்தாள் – சிந்தா:1 352/4
கல் புனை திணி திண் தோளான் கவலை நீர் கடலுள் பட்டான் – சிந்தா:1 390/4
நினையல் நீ நம்பி என்று நெடும் கண் நீர் துடைத்து நீவி – சிந்தா:1 391/2
மலை பக இடிக்கும் சிங்கம் மடங்கலின் முழங்கி மா நீர்
அலை கடல் திரையின் சீறி அவன் உயிர் பருகல் உற்று – சிந்தா:1 392/1,2
ஆண் தகை குரவீர் கொண்ம்-மின் யாது நீர் கருதிற்று என்ன – சிந்தா:1 393/2
வெவ்வினை வெகுண்டு சாரா விழு_நிதி அமிர்தம் இன் நீர்
கவ்விய எஃகின் நின்ற கயக்கம் இல் நிலைமை நோக்கி – சிந்தா:1 394/1,2
எள்ளன்-மின் நிரை இன்று நீர் என – சிந்தா:2 420/2
நீர் விளை சுரி சங்கு ஆர்ப்ப நிலம் நெளி பரந்த அன்றே – சிந்தா:2 433/4
மோட்டும் முது நீர் முதலைக்கு வலியது உண்டேல் – சிந்தா:2 446/1
மூழை நீர் சொரிந்து மொய் கொள் ஆய்த்தியர் ஆட்டினாரே – சிந்தா:2 487/4
வீறு உயர் கலசம் நல் நீர் சொரிந்தனன் வீரன் ஏற்றான் – சிந்தா:2 489/3
நிருமித்த வகையின் ஓடி நீர் நிறைந்து ஆழ்ந்த போதில் – சிந்தா:3 512/3
கேளிர் எனக்கு உற்ற கேண்ம்-மின் நீர் என – சிந்தா:3 517/3
மந்திர மன்னன் சொல் நீர் மாரியால் வற்றி நின்ற – சிந்தா:3 545/1
மஞ்சு தம் வயிறு அழிந்து அஞ்சி நீர் உகுத்தவே – சிந்தா:3 570/2
மங்கல வாச நல் நீர் மணி நிறம் கழீஇயது ஒப்ப – சிந்தா:3 623/2
ஆணை ஆணை அகலும்-மின் நீர் என – சிந்தா:3 634/1
உலம் கலந்த தோளினீர் நீர் உரை-மின் நீவிர் என்னவே – சிந்தா:3 689/4
அரக்கு நீர் எறியப்பட்ட அஞ்சன குன்றம் அன்ன – சிந்தா:3 700/1
குட்ட நீர் குவளை எல்லாம் கூடி முன் நிற்கல் ஆற்றா – சிந்தா:3 710/1
நீர் நின்று இளகிற்று இது வேண்டா நீரின் வந்தது இது போக – சிந்தா:3 718/1
துனித்து நீர் துளங்கல் வேண்டாம் தூ மணி சிவிறி நீர் தூய் – சிந்தா:3 745/3
துனித்து நீர் துளங்கல் வேண்டாம் தூ மணி சிவிறி நீர் தூய் – சிந்தா:3 745/3
வேறு நீர் நினைந்து காணீர் யாவர்க்கும் விடுக்கல் ஆகாது – சிந்தா:3 750/3
எம்மை நீர் வெல்ல பெற்றீர் வென்ற பின் இருந்த வேந்தன் – சிந்தா:3 755/1
சொல் திறல் அன்றி மன்னீர் தொக்கு நீர் காண்ம்-மின் எங்கள் – சிந்தா:3 756/1
கண்ணின் நீர் முலை பாய கலங்கினாள் – சிந்தா:3 760/3
வாழி நங்கை கண்டாய் என்று வாள் கண் நீர்
தோழி தூ துகில் தோகையின் நீக்கினாள் – சிந்தா:3 762/3,4
மை அறு மணியின் செய்த வலம்புரி அதன் நீர் கொண்டான் – சிந்தா:3 821/3
பிளவு இயல் பயறு பெய் பண்டி உப்பு நீர்
விளைவு அமை பண்டியின் வெறுத்தது ஆங்கு ஓர் பால் – சிந்தா:3 824/3,4
கோல நீர் குவளையும் மரையும் பூத்து வண்டு – சிந்தா:3 830/3
மின் இயல் கலசம் நல் நீர் சொரிந்தனன் வீரன் ஏற்றான் – சிந்தா:3 834/3
தேம் புனலை நீர் கடலும் சென்று தரல் இன்றே – சிந்தா:3 848/3
விழவு நீர் விளையாட்டு விருப்பினால் – சிந்தா:4 856/2
வள்ள நீர் அரமங்கையர் அம் கையால் – சிந்தா:4 857/1
வெள்ள நீர் வளை வெள்ளம் முரன்றவே – சிந்தா:4 857/4
பூக்கள் நீர் விளையாடிய பொன் உலகு – சிந்தா:4 866/1
பௌவ நீர் பவள கொடி போல்பவள் – சிந்தா:4 874/1
தத்தும் நீர் பவளத்து உறை நித்திலம் – சிந்தா:4 895/1
இன்று நீர் விளையாட்டினுள் ஏந்து_இழை – சிந்தா:4 903/1
தவா வினை அடைகரை தயங்கு சிந்தை நீர்
அவா எனும் உடை கடல் அடைக்க பட்டதே – சிந்தா:4 913/3,4
நீர் அரவம் விளைத்தார் நிகர் இல்லார் – சிந்தா:4 914/4
நீர் விளையாட்டு அணி நின்றதை அன்றே – சிந்தா:4 915/4
நிழல் செய் நீர் கொண்டு ஈர்ப்ப நெடும் கண் இணையின் நோக்கி – சிந்தா:4 918/2
ஓம்பு தாய் நீர் குடைய ஒழிக்கும் வண்ணம் நாடி – சிந்தா:4 924/2
ஆம் பால் அக்காரடலை அண் பல் நீர் ஊறு அமிர்தம் – சிந்தா:4 928/2
நன்று ஆய நல் விரத செந்நெல் வித்தி ஒழுக்க நீர்
குன்றாமல் தாம் கொடுத்து ஐம்பொறியின் வேலி காத்து ஓம்பின் – சிந்தா:4 962/2,3
உவறு நீர் உழக்கி ஓட்டி உடை புறம் கண்டு நக்கு – சிந்தா:4 966/2
கலி வளர் களிறு கை நீர் சொரிவ போல் முத்த மாலை – சிந்தா:4 968/1
குலிக நீர் நிறைந்த பந்தின் கொம்பனார் ஓச்ச மைந்தர் – சிந்தா:4 968/3
இரைத்து நீர் கொழித்து இன்பம் இறந்ததே – சிந்தா:4 970/4
மல்லல் நீர் மணிவண்ணனை பண்டு ஓர் நாள் – சிந்தா:4 984/1
வருக என்று தாய் வாள் கண் நீர் துடைத்து – சிந்தா:4 989/3
கத களி வேலினான் கண்டு காம நீர்
புது தளிர் அனையவள் புலந்து நோக்கினாள் – சிந்தா:4 1014/3,4
ஆவி ஒன்று இரண்டு உடம்பு அல்லது ஊற்று நீர்
கூவல் வாய் வெண் மணல் குறுக செல்லுமே – சிந்தா:4 1017/2,3
யாம் மகள் ஈதும் நீர் மகள் கொள்-மின் என யாரும் – சிந்தா:4 1056/1
அ நீர் அமிர்து ஈன்று கொடுப்ப அமர்ந்தான் – சிந்தா:4 1067/2
மை நீர் நெடும் கண் புருவங்கள் மலங்க – சிந்தா:4 1067/3
சொல் நீர் அவள் அற்பு அழலுள் சொரிந்து ஆற்ற – சிந்தா:4 1072/2
இன் நீர் எரி மா மணி பூண் கிடந்து ஈன்ற – சிந்தா:4 1073/1
அங்கு அவர்க்கு உற்றது உள்ளி அவல நீர் அழுந்துகின்ற – சிந்தா:4 1096/2
வீ கலந்த மஞ்ஞை போல் வேல் நெடும் கண் நீர் மல்க – சிந்தா:4 1104/3
நீர் அகம் பொதிந்த மேகம் நீல் நிற நெடு நல் யானை – சிந்தா:4 1116/1
தூய் மணி வாசம் நல் நீர் துளங்கு பொன் கலத்துள் ஏற்று – சிந்தா:4 1126/2
கற்பகம் காமவல்லி அனைய நீர் கேண்-மின் என்று – சிந்தா:4 1129/3
ஒன்றும் நீர் கவலல் வேண்டா உலகு எலாம் ஆளும் சீர்த்தி – சிந்தா:4 1130/1
உற்ற இ இடரை தீர்க்கும் உபாயம் நீர் உரை-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1139/3
ஊற்று நீர் கூவலுள் உறையும் மீன் அனார் – சிந்தா:5 1176/2
அரும்பு அவிழ் குவளை நீர் வாவி ஆகுமே – சிந்தா:5 1204/4
ஊழின் நீர் உண்பது என் என்று உரைத்தலும் உவந்து நோக்கி – சிந்தா:5 1233/1
கை தரு மணியின் தெள் நீர் மது கலந்து ஊட்டி மாலை – சிந்தா:5 1267/3
நங்கையை செற்றது ஈங்கு தீர்த்து நீர் கொள்-மின் நாடும் – சிந்தா:5 1275/2
மன்னவன் பணியின் வாழ்த்தி வாச நெய் பூசி நல் நீர்
துன்னினர் ஆட்டி செம்பொன் செப்பினுள் துகிலும் சாந்தும் – சிந்தா:5 1299/2,3
நீர் கொள் மா கடல் அனாற்கு நிகர் இல்லை நிலத்தில் என்றான் – சிந்தா:5 1303/4
நெறியின் நின்று கடைந்திடப்பட்ட நீர்
மறுகும் மா கடல் போன்றது என் நெஞ்சமே – சிந்தா:5 1313/3,4
வரையின் மங்கை-கொல் வாங்கு இரும் தூங்கு நீர்
திரையின் செல்வி-கொல் தே மலர் பாவை-கொல் – சிந்தா:5 1326/1,2
மா நீர் மணி முகிலின் மின்னு கொடி நுசுப்பின் மயில் அம் சாயல் – சிந்தா:5 1354/1
ஏ நீர் இரு புருவம் ஏறி இடை முரிந்து நுடங்க புல்லி – சிந்தா:5 1354/2
தூ நீர் மலர் மார்பன் தொல் நலம் தான் பருகி துளும்பும் தேறல் – சிந்தா:5 1354/3
இருந்து இ ஆகத்து எவன் செய்வீர் நீர் எனா – சிந்தா:5 1372/2
கரப்பு நீர் கங்கை அம் கள் கடி மலர் கமல பள்ளி – சிந்தா:5 1385/1
பரல் தலை முரம்பின் சில் நீர் வறும் சுனை பற்று விட்ட – சிந்தா:5 1385/3
உள்ளுற வெந்த செம்பொன் உற்ற நீர் புள்ளி அற்றால் – சிந்தா:5 1387/3
தேன் சென்ற நெறியும் தெள் நீர் சிறு திரை போர்வை போர்த்து – சிந்தா:5 1390/1
நெல்லும் நீர் விளை கேழலும் தோரையும் – சிந்தா:6 1422/2
நீட்டிய சடையம் ஆகி நீர் மூழ்கி நிலத்தில் சேர்ந்து – சிந்தா:6 1431/1
நோய் முதிர் குரங்கு போல நுகர்ச்சி நீர் நோக்கல் வேண்டா – சிந்தா:6 1435/1
தெள் அறல் நீர் சொரிந்து ஆட்டினர் தேம் புகை – சிந்தா:6 1476/2
ஓத நீர் அமுதமும் உலகும் விற்குமே – சிந்தா:6 1485/4
வெறி தாரவன் எ வழி ஏகினன் நீர்
அறிவீர் உரையீர் அமர் தோள் இணைகாள் – சிந்தா:6 1522/3,4
உழு நீர் உடன் வெம் முலைகாள் வயிர – சிந்தா:6 1523/2
தகை வாடிய தன் நிழல் கண் உகு நீர்
வகை வாடி வருந்தி அழுவது கண்டு – சிந்தா:6 1524/1,2
வஞ்ச வாய் காமன் சொன்ன மணி நிற வண்டுகாள் நீர்
துஞ்சுவேன் துயரம் தீர தொழு தகு தெய்வம் ஆவீர் – சிந்தா:6 1531/1,2
எரி தலை கொண்ட காமத்து இன்பம் நீர் புள்ளி அற்றால் – சிந்தா:6 1536/1
மன்னும் நீர் மொக்குள் ஒக்கும் மானிடர் இளமை இன்பம் – சிந்தா:6 1537/1
ஒவ்வாதார்-தாம் எனைவர் ஒப்பார் மற்று எனைவர் நீர் உரை-மின் என்றாற்கு – சிந்தா:6 1543/2
செல்-மின் நீர் என்று கூற வலம்கொண்டு தொழுது சென்றான் – சிந்தா:6 1556/3
நிறைந்த பூம் குருந்து உகு தேன் நீர் பெய்து ஆர்த்தன சுரும்பே – சிந்தா:7 1563/4
வண்ண மா சுனை மா நீர் மணி தெளித்து அனையது ததும்பி – சிந்தா:7 1566/2
உண்ணு நீர் வேட்டு அசைந்தேன் என உரைப்ப காட்டுள் நாடி – சிந்தா:7 1592/1
பண்ணி நீர் கொண்டு வந்தேன் படா முலை பாவாய் என்று – சிந்தா:7 1592/3
கண்டனம் கள்வ மற்று உன் காதலி தன்னை நீர் கீழ் – சிந்தா:7 1623/3
மாசில் வெண் துகிலை நீர் தோய்த்து மேல் போர்த்த வண்ணமே போல் – சிந்தா:7 1649/2
கொடு வெம் சிலையை கொளை அமைத்து கொதி நீர் பகழி கொள வாங்கி – சிந்தா:7 1659/1
நீர் செய் காந்த மணி கூந்தளம் பாவை நீண்டு அழகிய – சிந்தா:7 1671/1
வார் செய் தண் தாமரை வளை அமை வரையின் வெள் அருவி நீர்
சீர் செய் கோமகளை சேர்த்தினாள் சீதம் செய்யாது ஒழிந்தனவே – சிந்தா:7 1671/3,4
களி செய் கோசிக நீர் விழ கடி மாலை மேல் தொடர்ந்து கீழ் – சிந்தா:7 1673/1
நளி செய் தண் பூஞ்சலம் சயனம் ஆக்கி நல் நீர் பிலிற்றும் வாய் – சிந்தா:7 1673/2
அம் மென் மாலை முகம் கரிய நீர் துளும்ப நின்று நீடி – சிந்தா:7 1674/2
திரை இடை கொண்ட இன் நீர் அமுது உயிர்பெற்றது என்னும் – சிந்தா:7 1693/1
தம் பரிவு அகற்றி ஓம்பி நீர் கடன் மரபு தாங்கு இ – சிந்தா:7 1737/2
பின்னை நாள் குவளை நீர் வீழ் பெற்றிய கண்ணள் ஆகி – சிந்தா:7 1743/4
கடியிர் நீர் ஐய நீரே என கசிந்து உருகி காய் பொன் – சிந்தா:7 1744/2
கூட நீர் நின்ற பெற்றி கண்டு இப்பால் நோக்குவேற்கு ஓர் – சிந்தா:7 1751/1
நீத்த நீர் வயல் அன்னமும் நாரையும் – சிந்தா:7 1777/3
நும் குலமும் நும் வரவும் நீர் உரை-மின் என்றாள் – சிந்தா:7 1787/4
மோட்டு முது நீர் மலங்கு மொய்த்த இள வாளை – சிந்தா:7 1788/1
காமா கடலுள் கலம் கவிழ்த்தேன் கண்ணுள் நீர்
பூ மாண் புனை தாராய் நோக்காது போதியோ – சிந்தா:7 1805/3,4
யாது நாம் அடை திறம் உரை-மின் நீர் என – சிந்தா:7 1824/3
பிடியொடும் கந்து அணைவு இன்றி நீர் உருள் பிளந்து – சிந்தா:7 1831/3
வெள்ள நீர் பெரும் சனம் வியந்து கை விதிர்த்ததே – சிந்தா:7 1841/4
நீர் தொகை கழனி நாடு நெடு நகர் பெயரும் நுங்கள் – சிந்தா:7 1852/3
முருகு விண்டு இரிய தீம் தேன் முழங்கு நீர் கழனி நல் நாடு – சிந்தா:7 1854/3
நீர் மலி கடாத்த கொண்மூ நெற்றி மேல் மின்னின் நொய்தா – சிந்தா:7 1862/2
எம் கோ மற்று என் திறம் நீர் கேட்டது என்றாற்கு எரி மணி பூண் – சிந்தா:7 1882/1
என்னே மற்று என்னே நீர் மொழிந்தது என்னே என விரும்பி – சிந்தா:7 1883/1
நீர் முயங்கு கண் குளிர்ப்ப புல்லி நீள் தோள் அவன் நீங்கி – சிந்தா:7 1888/2
தோய் தகை மகளிர் தோயில் மெய் அணி நீக்கி தூ நீர்
ஆய் முதுமகளிர்-தம்மால் அரில் தப திமிரி ஆட்டி – சிந்தா:8 1892/1,2
உண்ணும் நீர் அமிழ்தம் காக்க யூகமோடு ஆய்க என்றான் – சிந்தா:8 1893/4
ஆய்ந்து அளந்து இயற்றப்பட்ட அடிசில் நீர் இன்ன எல்லாம் – சிந்தா:8 1896/2
கோத்து நீர் பிலிற்றும் காந்தம் குங்கும வைர பொன் கோய் – சிந்தா:8 1906/2
அங்கு இரண்டு அற்பு முன் நீர் அலை கடல் கலந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:8 1910/4
குன்றும் குளிர் நீர் தடம் சூழ்ந்தன கோல யாறும் – சிந்தா:8 1934/3
நெட்டு இரும் கரும்பொடு செந்நெல் மேய்ந்து நீர்
பட்டன வள நிழல் பரிவு தீர்ந்தவே – சிந்தா:8 1938/3,4
நீர் தங்கு திங்கள் மணி நீள் நிலம் தன்னுள் ஓங்கி – சிந்தா:8 1960/1
சீர் தங்கு கங்கை திரு நீர் தண் துவலை மாந்தி – சிந்தா:8 1960/2
தெள் நீர் பனி கயத்து மட்டு அவிழ்ந்த தேன் குவளை – சிந்தா:8 1968/1
நீர் உடுத்த இ நகரை நீத்திட்டு ஒழியாரோ – சிந்தா:8 1970/4
சிந்தை நலிகின்ற திரு நீர் குமரி ஆட – சிந்தா:9 2020/2
நானம் உரைத்து ஆங்கு நறு நீர் அவனை ஆட்டி – சிந்தா:9 2024/1
தமிழ் தழிய சாயலவர் தங்கு மலர் தூ நீர்
உமிழ் கரகம் ஏந்த உரவோன் அமர்ந்து பூசி – சிந்தா:9 2026/1,2
எல் பக எரியும் மாலை பவள தூண் பொருந்தி இன் நீர்
கற்பு எனும் மாலை வீசி நாண் எனும் களி வண்டு ஓப்பி – சிந்தா:9 2073/2,3
அனையது ஆம் கன்னி நீர் இன்று அற்றது ஆம் நங்கைக்கு என்றாள் – சிந்தா:9 2075/4
அழல் அவிர் சூலத்து அண்ணலே போல அருவி நீர் மருப்பினின் எறிய – சிந்தா:10 2105/2
வெள்ள நீர் படப்பை விதையம் வந்து அடைந்தே வேந்தனுக்கு உணர்த்த முன் விடுத்தார் – சிந்தா:10 2109/4
சிலம்பும் நீர் கடல் அம் தானை சீதத்தற்கு அரசு நாட்டி – சிந்தா:10 2141/3
விட்டு நீர் நெல்லும் பொன்னும் வழங்கு-மின் விளைவ கூறின் – சிந்தா:10 2150/2
குங்கும நறு நீர் பந்தி நின்று ஆடும் குதிரை ஆறு ஆயிரத்து இரட்டி – சிந்தா:10 2157/1
கோல நீர் பவள குளம்பு உடையன குதிரை – சிந்தா:10 2161/4
வீங்கு நீர் விதையத்தார் கோன் கட்டியங்காரன் தன்னோடு – சிந்தா:10 2176/1
ஓங்கு நீர் ஓத வேலிக்கு உணர யாம் உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:10 2176/4
மல்லல் நீர் மகதராசன் துரந்த கோல் மருள ஓடி – சிந்தா:10 2186/3
நீல நீர் சுறா இனம் போல் நெய்த்தோருள் பிறழ்ந்தனவே – சிந்தா:10 2236/4
மின் நிற எஃகம் ஏந்தி வீங்கு நீர் மகதையார் கோன் – சிந்தா:10 2257/3
திருவ நீர் திகழ் வலம்புரி வாய் வைத்து ஆங்கு அவன் தெழித்தலும் – சிந்தா:10 2308/2
ஒல்லை நீர் உலகம் அஞ்ச ஒளி உமிழ் பருதி-தன்னை – சிந்தா:10 2324/1
ஆட்டு நீர் கடலின் ஆர்த்தது அணி நகர் வென்றி மாலை – சிந்தா:10 2325/3
கேட்டு நீர் நிறைந்து கேடு இல் விசையை கண் குளிர்ந்த அன்றே – சிந்தா:10 2325/4
மணி புனை குடத்தின் நெய்த்தோர் மண்ணு நீர் மருள ஆட்டி – சிந்தா:10 2326/2
உய்யா என நீர் உடன்று உள்ளம் உருகல் வேண்டா – சிந்தா:11 2345/4
நீர் கோலம் செய்து நிழல் விட்டு உமிழ் மாலை மார்பன் – சிந்தா:11 2352/3
பொடித்தான் கதிரோன் திரை நெற்றி புகழ் மு_பழ நீர் பளிங்கு அளைஇ – சிந்தா:11 2356/3
கலங்கு நீர் இடை கலக்குறு கரும் கயல் இணை போல் – சிந்தா:12 2381/3
கான் முகம் புதைத்த தெள் நீர் கவர்ந்து பொன் குடங்கள் ஆர்த்தி – சிந்தா:12 2415/1
நீடு நீர் மணி நீரும் அல்லவும் – சிந்தா:12 2418/1
பொரு வெண் பொன் குடம் உமிழும் பொங்கு நீர்
பருதி தன் ஒளி மறைய பால் மதி – சிந்தா:12 2419/2,3
தா இல் தாழ் வடம் தயங்க நீர் உறீஇ – சிந்தா:12 2426/1
அறுகு வெண் மலர் அளாய வாச நீர்
இறைவன் சேவடி கழுவி ஏந்திய – சிந்தா:12 2428/1,2
தெள் அறல் மண்ணு நீர் ஆட்டினர் தே மலர் மேல் – சிந்தா:12 2431/3
தெள்ளும் மணி செய் சுண்ணம் இலங்க திரு நீர் நுதலின் அப்பி – சிந்தா:12 2439/3
புலந்து கண் சிவந்தன போன்று நீர் பிரிந்து – சிந்தா:12 2449/2
சீவகன் என்னும் செம் நீர் பவள மா கடலுள் பாய்வான் – சிந்தா:12 2460/2
இரு மணி அகலுள் நீர் பெய்து இட-வயின் இரீஇயினாரே – சிந்தா:12 2463/4
அரசருள் அரசன் ஆய் பொன் கலச நீர் அங்கை ஏற்றான் – சிந்தா:12 2467/4
எங்கணும் குளிர்ந்த இன் நீர் இளம் பசும் காயும் மூன்றும் – சிந்தா:12 2473/3
தொய் அற பெய்த தூ நீர் தொடு கடல் பவள செப்பும் – சிந்தா:12 2474/4
காம நீர் காமவல்லி கவின் கொண்டு வளர்ந்ததே போல் – சிந்தா:12 2475/3
எய்த்து நீர் சிலம்பு இன் குரல் மேகலை – சிந்தா:12 2481/1
தத்து நீர் தவளை குரல் கிண்கிணி – சிந்தா:12 2481/3
தோரை மலர் நீர் அறுகு துளும்பும் மணி தாலம் – சிந்தா:12 2489/1
பைத்து அரவு அல்குல் பாவை கரக நீர் சொரிய பாங்கின் – சிந்தா:12 2493/3
காதலித்து இருப்ப கண்கள் கரிந்து நீர் வர கண்டு அம்ம – சிந்தா:12 2506/2
தேறு நீர் பூத்த செந்தாமரை முகம் வியர்த்து நின்றாள் – சிந்தா:12 2507/4
நிறை ஓத நீர் நின்று நீள் தவமே செய்யினும் வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/1
ஒள் இலை சூலம் தெள் நீர் உலா முகில் கிழிக்கும் மாட – சிந்தா:12 2527/1
குட்ட நீர் குவளை கண்கள் விருந்து உண விரும்பி நின்றார் – சிந்தா:12 2533/3
செல்வர்க்கே சிறப்பு செய்யும் திருந்து நீர் மாந்தர் போல – சிந்தா:12 2535/1
நீர் வளர் நீலம் பூத்து நிரைத்த போல் நிரைத்த மேலால் – சிந்தா:12 2536/3
மாதரார் முகங்கள் என்னும் தாமரை மலர்ந்த தெள் நீர்
காதம் நான்கு அகன்ற பொய்கை கடி நகர் குவளை பூத்து – சிந்தா:12 2544/2,3
தண்ணென் சந்தன நீர் ஆர்ந்து தேன் துளும்பும் – சிந்தா:12 2547/2
கண்ணி இட்டு எறிவார் கலவை நீர் தெளிப்பார் – சிந்தா:12 2547/4
தத்து நீர் மிசை செல் மாவும் தவழ் மத களிறும் ஈந்தான் – சிந்தா:12 2571/4
நீர் ஏந்தி நெய்ம் மிதந்து நிணம் வாய் பில்கி அழல் விம்மி – சிந்தா:13 2599/1
நெடு நீர் கழனி சூழ் நியமம் சேர்த்தி விழவு அயர்ந்து – சிந்தா:13 2601/3
வடி நீர் நெடும் கண்ணார் கூத்தும் பாட்டும் வகுத்தாரே – சிந்தா:13 2601/4
கங்குல் கனவு அகத்தே கண்ணுள் தோன்றி வந்தீர் நீர்
எங்கும் பிரியற்பீர் என்று கண்கள் மலர்ந்து இருந்து – சிந்தா:13 2607/2,3
சீத நீர் தெளித்து செம்பொன் திருந்து சாந்து ஆற்றி தம்மால் – சிந்தா:13 2615/1
இழந்தார் பலரால் இடும்பை நீர் யாற்றுள் – சிந்தா:13 2621/2
சீர் கெழு நிலத்து வித்தி சீல நீர் கொடுப்பின் தீம் தேன் – சிந்தா:13 2632/2
நிறைய நீர் வாவி சாந்தம் கலந்து உடன் பூரித்தாரே – சிந்தா:13 2653/4
நீர் அணி மாட வாவி நேர்ம் புணை நிறைத்து நீள் நீர் – சிந்தா:13 2654/1
நீர் அணி மாட வாவி நேர்ம் புணை நிறைத்து நீள் நீர்
போர் அணி மாலை சாந்தம் புனை மணி சிவிறி சுண்ணம் – சிந்தா:13 2654/1,2
ஏர் அணி கொண்ட இ நீர் இறைவ கண்டு அருளுக என்றார் – சிந்தா:13 2654/4
புணை புறம் தழுவி தூ நீர் போர் தொழில் தொடங்கினாரே – சிந்தா:13 2655/4
அரக்கு நீர் சிவிறி ஏந்தி ஆயிரம் தாரை செல்ல – சிந்தா:13 2657/1
செருக்கிய நெடும் கண் சேப்ப சீத நீர் மூழ்கினாரே – சிந்தா:13 2657/4
தேன் இனம் இரிய தெண் நீர் குளித்து எழும் திருவின் அன்னார் – சிந்தா:13 2658/3
நீர் கொள் நீர் அணி நின்று கனற்றலின் – சிந்தா:13 2668/2
நீர் கொள் நீர் அணி நின்று கனற்றலின் – சிந்தா:13 2668/2
முழுதும் மெய்ந்நலம் மூழ்கலின் நீர் சுமந்து – சிந்தா:13 2670/1
நீர் துளும்பு வயிற்றின் நிழல் முகில் – சிந்தா:13 2672/1
அளிந்த தீம் பழம் இஞ்சி ஆர்ந்த நீர்
விளைந்த வல் விளைவு அரிசி வேரியும் – சிந்தா:13 2682/1,2
நீள் நீர் முத்தம் நிரை முறுவல் கடு சுட்டு உரிஞ்ச கதிர் உமிழ்ந்து – சிந்தா:13 2697/3
தோள் நீர் கடலுள் பவள வாய் தொண்டை கனிகள் தொழுதனவே – சிந்தா:13 2697/4
எண்ணற்கு அரிய குங்கும சேற்று எழுந்து நான நீர் வளர்ந்து – சிந்தா:13 2700/1
கண்ண கழு நீர் மெல் விரலால் கிழித்து மோந்தார் கனி வாயார் – சிந்தா:13 2700/4
திருத்தகைத்து அன்று தெள் நீர் ஆடி நீர் வம்-மின் என்ன – சிந்தா:13 2722/2
திருத்தகைத்து அன்று தெள் நீர் ஆடி நீர் வம்-மின் என்ன – சிந்தா:13 2722/2
கலை முக மல்லர் புல்லி கமழும் நீர் ஆட்டினாரே – சிந்தா:13 2733/4
கைப்பொடி சாந்தம் ஏந்தி கரக நீர் வீதியில் பூசி – சிந்தா:13 2736/1
உண்டு நீர் என உரையினும் அரியன ஒருவி – சிந்தா:13 2750/3
நா புடை பெயர்த்தல் ஆற்றார் நயந்து நீர் வேட்டு நோக்கி – சிந்தா:13 2772/1
பூ புடை அணிந்த பொய்கை புக்கு நீர் உண்ணல் உற்றால் – சிந்தா:13 2772/2
நறு மலர் தாமம் நான்று நான நீர் பிலிற்றும் பந்தர் – சிந்தா:13 2773/1
செம் கண் வரி வரால் செம் நீர் இள வாளை – சிந்தா:13 2781/2
நிரம்பாத நீர் யாற்று இடுமணலுள் ஆழ்ந்து – சிந்தா:13 2784/1
நீத்து நீர் கடலை நீந்தும் புணை என விடுத்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2804/4
ஏற்ற நீர் துளும்பு வாள் இறைவ ஈங்கு இனி – சிந்தா:13 2829/2
நன் மலர் நான வாவி நீர் அணி நயந்தும் செல்வ – சிந்தா:13 2840/3
ஒப்ப நீர் உலகம் எல்லாம் ஒரு குடை நிழற்றி இன்பம் – சிந்தா:13 2843/3
முழு நீர் வளை மேய்தலின் முத்து ஒழுகி – சிந்தா:13 2851/1
பொழி நீர் நிலவின் இருள் போழ்ந்து அரிசி – சிந்தா:13 2851/2
கழு நீர் ஒழுக கழு நீர் மலரும் – சிந்தா:13 2851/3
கழு நீர் ஒழுக கழு நீர் மலரும் – சிந்தா:13 2851/3
நெடு மணி யூபத்து இட்ட தவழ் நடை யாமை நீள் நீர்
தொடு மணி குவளை பட்டம் துணையொடு நினைப்பதே போல் – சிந்தா:13 2878/1,2
நீர் அணி குவளை நீர் நிறைந்த போன்றவே – சிந்தா:13 2894/4
நீர் அணி குவளை நீர் நிறைந்த போன்றவே – சிந்தா:13 2894/4
குளித்து நீர் இரண்டு கோல கொழும் கயல் பிறழ்பவே போல் – சிந்தா:13 2898/2
களித்து நீர் சுமந்து வாள் கண் கலாஅய் பிறழ்ந்து அலமந்து ஆட – சிந்தா:13 2898/3
நீத்த நீர் ஞாலம் எல்லாம் நிதி நின்று சுரக்கும் அன்றே – சிந்தா:13 2907/4
நெல் உயிர் மாந்தர்க்கு எல்லாம் நீர் உயிர் இரண்டும் செப்பின் – சிந்தா:13 2908/1
விட்டு நீர் வினவி கேள்-மின் விழுத்தகை அவர்கள் அல்லால் – சிந்தா:13 2925/1
அட்டு நீர் அருவி குன்றத்து அல்லது வைரம் தோன்றா – சிந்தா:13 2925/3
குட்ட நீர் குளத்தின் அல்லால் குப்பை மேல் குவளை பூவா – சிந்தா:13 2925/4
புள்ளி நீர் வீழ்ந்தது பெருகி புன் புலால் – சிந்தா:13 2933/1
வெள்ள நீர் இன்பமே விளைக்கும் என்பவே – சிந்தா:13 2933/4
ஊற்று நீர் குறும் புழை உய்ந்து போந்த பின் – சிந்தா:13 2934/2
சேற்று நீர் குழியுளே அழுந்தி செல்கதிக்கு – சிந்தா:13 2934/3
பொன் துலாம் பொன் அனீர் தருதும் பாகு நீர்
தின்று அலால் சிறுவரை யானும் சொல் சில – சிந்தா:13 2937/1,2
மாதரார் மழை மலர் தடம் கண் மல்கு நீர்
போது உலாம் மார்பின் வாய் பொழிந்து வீழ்ந்தவே – சிந்தா:13 2943/3,4
பெரும் தகு குறங்குகாள் நீர் பெண் உயிர் அளியதாமே – சிந்தா:13 2947/2
நெஞ்சம் நீர் வலியீர் ஆகி நிற்பீரோ நீரும் என்பார் – சிந்தா:13 2949/4
பேணி நீர் எழுதி ஓம்பி பேர் இன்பம் கொண்டு தந்தீர் – சிந்தா:13 2953/3
முழு நீர் வேல் கண்ணும் முகமும் உலறி – சிந்தா:13 2966/2
செழு நீர் மணி கொடிகள் காழகம் சேர் கொம்பாய் – சிந்தா:13 2966/3
நீர் நிறை குளத்து மாரி சொரிந்து என நறு நெய் துள்ளும் – சிந்தா:13 2971/1
நீர் முழங்கு நீல நெடு மேக மால் யானை – சிந்தா:13 2981/1
இ பொருள் வேண்டுகின்றீர் இதனை நீர் கேண்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2984/4
தேய் பிறை உருவ கேணி தேறு நீர் மலர்ந்த தேனார் – சிந்தா:13 2998/1
செல்வ நீர் திரு கோயில் இ மண் மிசை – சிந்தா:13 3006/3
தத்து நீர் தண் கடல் பவழ தாமமும் – சிந்தா:13 3010/3
ஏம நீர் உலகம் ஓர் இம்மி பால் என – சிந்தா:13 3027/1
செம் சுடர் கரும் கதிர் கற்றை தேறு நீர்
மஞ்சு உடை மதியினுள் சொரிவது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3031/3,4
நின்றனன் இறை வம்-மினம் நீர் என – சிந்தா:13 3065/3
நீர் திரள் பளிக்கு தூணி சொரிந்திட நின்று வென்றான் – சிந்தா:13 3071/3
நறு மலர் மாலை சாந்தம் பரூஉ துளி துவலை நல் நீர்
கறை முகில் சொரிய காய் பொன் கற்பக மாலை ஏந்தி – சிந்தா:13 3084/1,2
நல் வினை குழவி நல் நீர் தயா எனும் செவிலி நாளும் – சிந்தா:13 3099/1
இகல் இருள் முழு முதல் துமிய ஈண்டு நீர்
பகல் சுமந்து எழுதரும் பருதி அன்ன நின் – சிந்தா:13 3101/1,2
மெய் நீர் திரு முத்து இருபத்தேழ் கோத்து உமிழ்ந்து திருவில் வீசும் – சிந்தா:13 3143/2
செம் நீர் திரள் வடம் போல் சிந்தாமணி ஓதி உணர்ந்தார் கேட்டார் – சிந்தா:13 3143/3

TOP


நீர்-வாய் (1)

நீர்-வாய் சுரம் போந்தார் தம்மை நினையாரோ – சிந்தா:13 2791/4

TOP


நீர்-இடை (1)

நின்ற நீர்-இடை மணிப்பாவை நீந்தலின் – சிந்தா:8 1994/2

TOP


நீர்க்கு (1)

நிரைத்தன மண்ணு நீர்க்கு முரசொடு முழவம் விம்ம – சிந்தா:12 2414/3

TOP


நீர்கள் (1)

பிரிந்தவற்கு இரங்கி பேதுற்று அழுத நம் கண்ணின் நீர்கள்
சொரிந்தவை தொகுத்து நோக்கின் தொடு கடல் வெள்ளம் ஆற்றா – சிந்தா:5 1391/1,2

TOP


நீர்த்தக (1)

நீர்த்தக புணர்ந்த போதில் நெடும் தகை மூன்றும் அற்று – சிந்தா:10 2200/2

TOP


நீர்த்தரங்கு (1)

ஏந்திய மணி வரை இரக்கம் நீர்த்தரங்கு
ஆய்ந்த வன் தோள் இணை நாகம் ஆக வைத்து – சிந்தா:6 1492/2,3

TOP


நீர்மை (11)

விண் கனிந்து உருகு நீர்மை வெள் வளை தோளி போந்தாள் – சிந்தா:3 628/3
இரும்பின் நீர்மை கெடுத்து எரி தன் நிறத்து – சிந்தா:4 952/1
வருந்தும் நீர்மை அ மாதவர் பள்ளியுள் – சிந்தா:5 1195/1
நிறம் கிளர்ந்து தன் நீர்மை கெட்டு ஆங்கு அவள் – சிந்தா:5 1325/2
நிதி அறை திறந்து நோக்கி அன்னது ஓர் நீர்மை எய்தி – சிந்தா:6 1447/3
எரி இருந்து அயரும் நீர்மை இரும் கதிர் ஏற்ற தெவ்வர் – சிந்தா:8 1930/3
கண் நீர்மை காட்டி கடல் போல் அகன்ற என் – சிந்தா:8 1968/2
உள் நீர்மை எல்லாம் ஒரு நோக்கினின் கவர்ந்த – சிந்தா:8 1968/3
பெண் நீர்மை மேல் நாள் பிறந்தும் அறியுமோ – சிந்தா:8 1968/4
பெண் உடை பேதை நீர்மை பெரும் தடம் கண்ணிற்று அம்மா – சிந்தா:12 2458/4
நிலை இலா உலகின் தன்மை நீர்மை மீக்கூறிற்று அன்றே – சிந்தா:13 2976/4

TOP


நீர்மைய (2)

நிலவு வெண் கதிர் நீர்மைய பூம் துகில் – சிந்தா:8 1982/1
ஏத்தரும் திரு மணி இலங்கு நீர்மைய
கோத்தன போல் குணம் நூற்று கோடியும் – சிந்தா:13 2818/1,2

TOP


நீர்மையள் (1)

குலம் புரிந்து அனையது ஓர் கொடியின் நீர்மையள் – சிந்தா:1 184/4

TOP


நீர்மையார் (2)

ஏந்தினார் அணி ஏந்து நீர்மையார் – சிந்தா:12 2421/4
செய்த நீர்மையார் செயப்பட்டார்கள் தாம் – சிந்தா:13 3128/1

TOP


நீர்மையால் (1)

நெஞ்சின் ஒத்து இனியாளை என் நீர்மையால்
வஞ்சித்தேன் என வஞ்சி அம் கொம்பு அனாள் – சிந்தா:1 358/1,2

TOP


நீர்மையின் (1)

பெருகு நீர்மையின் பேதுறவு எய்தி நின்று – சிந்தா:5 1306/2

TOP


நீர (11)

இ நீர என் சொல் பழுது-ஆயினும் கொள்ப அன்றே – சிந்தா:0 5/3
பொய்ம் நீர அல்லா பொருளால் விண் புகுதும் என்பார் – சிந்தா:0 5/4
நின்ற மேதியால் பொலிந்த நீர மாட மாலையே – சிந்தா:1 69/4
நாக நீர நல் நகர் நன்மை தன்னம் செப்புவாம் – சிந்தா:1 141/4
கழி பெரும் கவலை நீங்க காரண நீர சொன்னாள் – சிந்தா:5 1386/4
பொறி நீர புனைந்து எழுதி புகழும் – சிந்தா:6 1522/2
நீர தீம்பூ மரம் நிரந்த தக்கோலமும் – சிந்தா:8 1901/2
நீர வாய் நிழல் உமிழும் குஞ்சியை – சிந்தா:12 2422/2
பெரு நீர வாள் தடம் கண் பெண் அணங்கு பூம் தார் – சிந்தா:13 2777/3
அரு நீர வேந்து அடர்த்த அச்சு அணங்கு வேலோய் – சிந்தா:13 2777/4
அழு நீர வாய் அலறி அல்லாப்ப போன்றாரே – சிந்தா:13 2966/4

TOP


நீரதில் (1)

இழிந்தனர் திரு மயிர் ஏற்ப நீரதில்
நிழன்றன சாமரை நிரை சங்கு ஆர்த்தவே – சிந்தா:12 2412/3,4

TOP


நீரது (3)

இரும்பு எரி பொன் செயும் இரத நீரது ஒன்று – சிந்தா:5 1204/2
காய்ந்த அ அளவினால் கௌவும் நீரது ஒத்து – சிந்தா:13 2831/1
தழு நீரது தாதகி என்று உளதே – சிந்தா:13 2851/4

TOP


நீரர் (3)

கோவை அற்று உதிர்ந்தன கொள்ளும் நீரர் இன்மையின் – சிந்தா:1 67/3
நம்பு நீரர் அல்லர் நன் குரங்கு நீரர்-ஆயினும் – சிந்தா:9 1997/2
இ நீரர் ஆய் உயர்வர் ஏந்து பூம் தாமரையாள் காப்பாளாமே – சிந்தா:13 3143/4

TOP


நீரர்-ஆயின் (1)

சால தாம் பனிக்கும் பொய்கை தாமரை நீரர்-ஆயின்
ஞாலத்தார் ஆண்மை என்னாம் என நகா வருகின்றானே – சிந்தா:10 2284/3,4

TOP


நீரர்-ஆயினும் (1)

நம்பு நீரர் அல்லர் நன் குரங்கு நீரர்-ஆயினும்
தம் குரவர் தாம் கொடுப்பின் நெஞ்சு நேர்ந்து தாழ்வர் தாம் – சிந்தா:9 1997/2,3

TOP


நீரவே (6)

நிலத்து-இடை பாய்ந்து அவை பிறழும் நீரவே – சிந்தா:1 46/4
போர்பினால் மலிந்து உடன் பொலிந்த நீரவே – சிந்தா:1 58/4
இ திசை படர்வித்திடு நீரவே – சிந்தா:8 1946/4
எரி நீரவே நரகம் அ நரக துன்பத்து – சிந்தா:13 2777/1
ஒரு நீரவே விலங்கு தாம் உடைய துன்பம் – சிந்தா:13 2777/2
நிறைந்தனர் கலை குணம் உறுப்பு நீரவே – சிந்தா:13 2834/4

TOP


நீரளே (1)

அரிய தேவரும் ஏத்து அரு நீரளே – சிந்தா:1 163/4

TOP


நீரன (2)

இ நீரன கண் புடைவிட்டு அகன்று இன்பம் – சிந்தா:4 1072/3
ஆடு நீரன அத்தும் மண்களும் – சிந்தா:12 2418/2

TOP


நீரா (1)

கற்ற ஐம்பதங்கள் நீரா கருவினை கழுவ பட்டு – சிந்தா:4 951/1

TOP


நீராம் (1)

அரி வளைப்ப குஞ்சரமும் ஆலி போல் நீராம்
வரி வளைக்கும் வெண் மயிர்க்கும் முத்திற்கும் மாந்தர் – சிந்தா:13 2786/2,3

TOP


நீராய் (1)

கண்டு கண் கரிந்து நீராய் உகுவது கரக்கலாமே – சிந்தா:12 2509/2

TOP


நீரார் (20)

கூர் அறிவு உடைய நீரார் சொல் பொருள் கொண்டு செல்லும் – சிந்தா:1 212/2
என் அலால் பிறர்கள் யாரே இன்னவை பொறுக்கும் நீரார்
உன் அலால் பிறர்கள் யாரே உற்றவற்கு உறாத சூழ்வார் – சிந்தா:1 259/1,2
அறிவினால் பெரிய நீரார் அருவினை கழிய நின்ற – சிந்தா:1 375/1
பிற அறம் அல்ல பேசார் பேரறிவு உடைய நீரார்
துறவறம் புணர்க என்றே தோன்றல் தாள் தொழுது நின்றான் – சிந்தா:1 406/2,3
ஐயனுக்கு அமைந்த நீரார் அறுபத்து நால்வர் அம் பொன் – சிந்தா:3 667/1
சிந்தையில் நின்று ஒளிர் தீயன நீரார் – சிந்தா:4 934/4
ஒருவர் இ உலகில் யாரே சீவகன் ஒக்கும் நீரார்
பெரிது அரிது இவனை கொன்றாய் பெறுக என சிறப்பு செய்தான் – சிந்தா:4 1165/3,4
பெருந்தகை மார்பில் துஞ்சி பெண்மையால் பிணிக்கும் நீரார்
கரும் கணின் யாமும் கண்டாம் காமனை என்று சொல்லி – சிந்தா:5 1298/2,3
வினை நலம் நுகர்ந்து செல்வார் விதியினால் மிக்க நீரார் – சிந்தா:6 1495/4
கண் மல்கு நீரார் முக முகங்கள் நோக்கினரே – சிந்தா:7 1808/4
நிலைபெற நெறியின் துய்த்தார் நிகர் தமக்கு இலாத நீரார் – சிந்தா:9 2063/4
நல்வினை உடைய நீரார் நஞ்சு உணின் அமுதம் ஆகும் – சிந்தா:10 2314/1
அல்லன நினைத்தல் செல்லார் அறிவினால் பெரிய நீரார் – சிந்தா:10 2314/4
செம் கால் குழவி தழீஇயினார் திங்கள் புக்க நீரார்
அம் கான் முலையின் அரும் பால் வர பாயினாரும் – சிந்தா:11 2341/1,2
எய்த நன்கு உணர்ந்த நீரார் இன் முக வாசம் ஊட்டி – சிந்தா:12 2474/2
பெண்மையை பெண்மை என்னார் பேர் உணர்வு உடைய நீரார்
அண்ணலை தெருட்டல் தேற்றாது அமைச்சரும் அகன்றுவிட்டார் – சிந்தா:13 2611/3,4
கொல்வதே கன்றி நின்றார் கொடியவர் கடிய நீரார்
இல்லையே இம்மை அல்லால் உம்மையும் உயிரும் என்பார் – சிந்தா:13 2776/1,2
தாம் உற்று கழிப்பர் தானம் இடையது செய்த நீரார்
ஏமுற்று கரும பூமி இருநிதி கிழமை வேந்தே – சிந்தா:13 2841/3,4
அடு மணி ஆவி நீப்பார் அறிவினால் சிறிய நீரார் – சிந்தா:13 2878/4
ஏறு எழில் நெறியின் ஏறி இரு விசும்பு ஆளும் நீரார் – சிந்தா:13 2879/4

TOP


நீரார்க்கு (1)

அளந்து தாம் கொண்டு காத்த அரும் தவம் உடைய நீரார்க்கு
அளந்தன போகம் எல்லாம் அவர் அவர்க்கு அற்றை நாளே – சிந்தா:1 213/1,2

TOP


நீரால் (5)

விரை தகு நான நீரால் வெண் நிற பொடியை மாற்றி – சிந்தா:3 616/3
கன்னியர் கரக நீரால் தாமரை கழீஇயது ஒப்ப – சிந்தா:5 1301/1
மழ களிற்று எருத்தில் தந்த மணி குடம் மண்ணும் நீரால்
அழகனை மண்ணு பெய்து ஆங்கு அரும் கடிக்கு ஒத்த கோலம் – சிந்தா:5 1345/1,2
வெறுமையினவரை போக்கி வெள்ளிடை படாத நீரால்
அறி மயில் அகவும் கோயில் அடிகளை செவ்வி என்றான் – சிந்தா:8 1908/3,4
மை பொலி கண்ணின் நீரால் மனை அகம் மெழுகி வாழ – சிந்தா:13 2984/3

TOP


நீராள் (2)

கற்றவள் கணம் கொள் நல் யாழ் அனங்கனை கனிக்கும் நீராள் – சிந்தா:3 607/4
செம்பொன் வியக்கும் நிறத்தாள் திரு அன்ன நீராள் – சிந்தா:8 1975/4

TOP


நீராளை (1)

என்னும் நீராளை ஈங்கே கெடுத்தேன் என் பாவத்தால் – சிந்தா:7 1594/3

TOP


நீரான் (1)

பெரும் பெயர் பிரமன் என்னும் பீடினால் பெரிய நீரான்
அரும்பிய முலையினாளுக்கு அணி முகம் நான்கு தோன்ற – சிந்தா:1 207/1,2

TOP


நீரிதின் (1)

நீரிதின் கிடந்தது என்-கொல் என்று யான் நினைந்து போகி – சிந்தா:7 1720/2

TOP


நீரில் (2)

நான நீரில் கலந்து நலம் கொள் பூம் பட்டு ஒளிப்ப – சிந்தா:4 923/1
காழ் பரிந்து அரைத்த சாந்தின் களி தரு நீரில் தேற்ற – சிந்தா:7 1800/3

TOP


நீரின் (5)

மெய் அணி பசும்பொன் சுண்ணம் மேதகு நான நீரின்
ஐதுபட்டு ஒழுகி யானை அழி மதம் கலந்து சேறாய் – சிந்தா:1 117/1,2
நீர் நின்று இளகிற்று இது வேண்டா நீரின் வந்தது இது போக – சிந்தா:3 718/1
பொன் அணி மணி செய் ஓடை நீரின் வெண்சாந்து பூசி – சிந்தா:4 1147/1
நீரின் முழங்க முழங்கும் நீல யானை இவர்ந்தான் – சிந்தா:10 2195/4
நீரின் செய்து அடி ஏத்துபு நீங்கினான் – சிந்தா:12 2500/3

TOP


நீரின (1)

இன் நீரின திரை மேல் இரண்டு இள வெம் சுடர் இகலி – சிந்தா:10 2264/1

TOP


நீரினார் (1)

இசை திறத்து அனங்கனே அனைய நீரினார்
வசைத்திறம் இலாதவர் வான் பொன் யாழ் எழீஇ – சிந்தா:3 659/1,2

TOP


நீரினால் (1)

நித்தில மணி உறழ் கரக நீரினால்
அ துறை விடுத்தனன் அலர்ந்த தாரினான் – சிந்தா:6 1478/3,4

TOP


நீரும் (9)

வாச நல் பொடியும் நீரும் காட்டிட கொண்டு வாய்ப்ப – சிந்தா:5 1302/1
இரு கண் நீரும் இடை முலை பாய்ந்து உக – சிந்தா:7 1629/3
சந்தன களியும் பூவும் தமனிய குடத்துள் நீரும்
கெந்தம் நாறு அகிலும் முத்து கிளர் ஒளி விளக்கும் ஏந்தி – சிந்தா:7 1719/1,2
சொல்லு-மின் அடிகள் நீரும் போந்தவாறு எனக்கும் என்றான் – சிந்தா:7 1747/4
நீடு நீர் மணி நீரும் அல்லவும் – சிந்தா:12 2418/1
காதல் கொண்டு இருந்த காமர் கை விரல் அளிய நீரும்
ஏதிலர் ஆகி கோமான் எண்ணமே எண்ணினீரே – சிந்தா:13 2948/3,4
நெஞ்சம் நீர் வலியீர் ஆகி நிற்பீரோ நீரும் என்பார் – சிந்தா:13 2949/4
கை பலி உண்டியானும் வெள்ளில் மேல் கவிழ நீரும்
மை பொலி கண்ணின் நீரால் மனை அகம் மெழுகி வாழ – சிந்தா:13 2984/2,3
நோற்பவர்க்கு உரிய ஆகும் நோன்-மின் நீரும் என்றான் – சிந்தா:13 2986/4

TOP


நீருள் (3)

மின் ஒப்பு உடைய பைம் பூண் நீருள் வீழ காணாள் – சிந்தா:4 920/1
தண் கய நீருள் கண்ட தன் நிழல் பிறிது என்று எண்ணி – சிந்தா:7 1623/2
குலிக அம் சேற்றுள் நாறி குங்கும நீருள் ஓங்கி – சிந்தா:13 2946/1

TOP


நீரே (2)

அடிகளை இன்றி நீரே உண்ணவும் வல்லீர் ஆனீர் – சிந்தா:7 1744/1
கடியிர் நீர் ஐய நீரே என கசிந்து உருகி காய் பொன் – சிந்தா:7 1744/2

TOP


நீரேன் (1)

மஞ்சனுக்கு இனைய நீரேன் வாடுவது என்னை என்றாள் – சிந்தா:5 1405/4

TOP


நீரை (4)

உண்டு வைத்து அனைய நீயும் உணர்வு இலா நீரை ஆகி – சிந்தா:1 271/2
தானையால் தடம் கண் நீரை துடைத்து மெய் தழுவி கொண்டாள் – சிந்தா:4 1051/4
பூசறுத்து அம் கை நீரை மும்முறை குடித்து முக்கால் – சிந்தா:5 1302/2
காதல் அம் சேற்றுள் பாய்ந்த மதி எனும் கலங்கல் நீரை
ஊது வண்டு உடுத்த தாரான் உவர்ப்பினின் உரிஞ்சி தேற்ற – சிந்தா:13 2987/1,2

TOP


நீரொடு (2)

சென்று உகு நீரொடு செம்மலை நோக்கி – சிந்தா:4 944/2
மலர் அணி மணி குடம் மண்ணும் நீரொடு
பலர் நலம் பழிச்சுபு பரவ ஏகினான் – சிந்தா:5 1252/1,2

TOP


நீரோடு (1)

சந்தன நீரோடு கலந்து தையலார் – சிந்தா:1 86/2

TOP


நீல் (7)

நீல் நிற வண்ணன் அன்று நெடும் துகில் கவர்ந்து தம்முன் – சிந்தா:1 209/1
நீல் நிற நிழல் மணி தான் நிரைத்து அகம் எலாம் – சிந்தா:3 573/2
நீல் நிற பௌவம் மேய்ந்து சூல் முற்றி நீல மேகம் – சிந்தா:3 789/1
நினைத்திடு நின்-கண் நின்ற நீல் நிற வினையின் நீங்கி – சிந்தா:4 947/2
நீர் அகம் பொதிந்த மேகம் நீல் நிற நெடு நல் யானை – சிந்தா:4 1116/1
நீல் நிற குழல் நேர் வளை தோளியை – சிந்தா:5 1361/1
நீல் நிறம் கொண்ட ஐம்பால் நிழல் மணி உருவம் நீங்கி – சிந்தா:13 2940/1

TOP


நீல (22)

நின்று நோக்கு மான் பிணை நீல யானை மன்னவன் – சிந்தா:1 148/3
தாம செப்பு இணை முகட்டு தண் கதிர் விடு நீல
மா மணி தாபித்தன போல் மனம் பருகு கரும் கண்ண – சிந்தா:1 171/1,2
நீள் வயிர வெண் மருப்பின் நீல களிற்றின் மேல் நிரை தார் பொங்க – சிந்தா:3 645/2
நீல் நிற பௌவம் மேய்ந்து சூல் முற்றி நீல மேகம் – சிந்தா:3 789/1
இந்திர நீல செப்பும் இளையவர் ஏந்தினாரே – சிந்தா:3 838/4
நீல மேகம் நிரைத்தன போன்றவே – சிந்தா:4 862/4
கன்னி நீல கண் கன்னி நற்றாய்க்கு அவள் – சிந்தா:4 900/3
நின்று நீல கண் நித்திலம் சிந்தினாள் – சிந்தா:4 903/4
நீல துகிலில் கிடந்த நிழல் ஆர் தழல் அம் மணிகள் – சிந்தா:4 931/1
நெஞ்சமும் நிறையும் நீல நெடும் கணால் கவர்ந்த கள்வி – சிந்தா:4 1024/2
நிரை செய் நீல நினைப்பில என்றனன் – சிந்தா:5 1401/3
வயங்கு பொன் ஈன்ற நீல மா மணி முலையினாளே – சிந்தா:6 1530/4
நாவி நோய் செய்த நறும் குழலாள் நாண் நீல
காவி நோய் செய்த கரும் கயல் கண் பூம் கொடி என் – சிந்தா:8 1967/1,2
நீரின் முழங்க முழங்கும் நீல யானை இவர்ந்தான் – சிந்தா:10 2195/4
குனி சிலை தோற்ற மன்னர் கொங்கு கொப்புளிக்கும் நீல
பனி மலர் காடு போன்றார் படர் சிலை தொடாத வேந்தர் – சிந்தா:10 2199/2,3
நீல நீர் சுறா இனம் போல் நெய்த்தோருள் பிறழ்ந்தனவே – சிந்தா:10 2236/4
நீல மாசுணத்தோடு நிலத்து இழிந்தது ஒத்தனவே – சிந்தா:10 2238/4
நின்ற அ படை உளானே ஒரு மகன் நீல குஞ்சி – சிந்தா:10 2289/1
நீல மா கடல் நெடு நகர் வாழ்க என அறைந்தார் – சிந்தா:12 2392/4
நீல குவளை நிரையும் போல் கண்ணார் காவில் இருந்தாரே – சிந்தா:13 2698/4
நீர் முழங்கு நீல நெடு மேக மால் யானை – சிந்தா:13 2981/1
நிறம் தரு கொம்பு நீல கதிர் கற்றை உமிழ்வவே போல் – சிந்தா:13 2994/3

TOP


நீலம் (11)

இரும் கயம் துறந்து திங்கள் இடம் கொண்டு கிடந்த நீலம்
நெருங்கிய மணி வில் காப்ப நீண்டு உலாய் பிறழ்வ செம் கேழ் – சிந்தா:3 626/2,3
நீலம் நன்கு தெளித்து நிறம் கொளீஇ – சிந்தா:4 896/1
வருத்தமுற்று அசைந்த கோதை வாள் ஒளி தடம் கண் நீலம்
பொருத்தலும் பொன் அனாளை புறக்கணித்து எழுந்து போகி – சிந்தா:6 1504/2,3
தண் என் தாமரை கழுநீர் நீலம் தாது அவிழ் ஆம்பல் – சிந்தா:7 1566/3
வாச நீலம் கழுநீர் குவளை படை சாற்றி வந்து – சிந்தா:7 1675/1
கொண்டவன் கோட்டம் தன்னுள் கொடியினை கொணர்ந்து நீலம்
உண்டது காற்றி ஆண் பேர் ஊட்டுவல் உருவ காமன் – சிந்தா:9 2003/2,3
எரி மணி கலாபத்து இட்ட இந்திர நீலம் என்னும் – சிந்தா:9 2061/1
நிறை ஓத நீர் நின்று நீள் தவமே செய்யினும் வாழி நீலம்
அறையோ அரிவை வரி நெடும் கண் ஓக்கிலையால் வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/1,2
அறையோ அரிவை வரி நெடும் கண் ஓக்கிலையால் வாழி நீலம்
கண் ஒவ்வாயேனும் களித்து நகுதி நின் – சிந்தா:12 2514/2,3
வண்ணம் இதுவோ மது உண்பார் சேரியையோ வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/4
நீர் வளர் நீலம் பூத்து நிரைத்த போல் நிரைத்த மேலால் – சிந்தா:12 2536/3

TOP


நீலமாய் (1)

நீண்ட தோள் நெடிய செம் கண் நீலமாய் சுரிந்த குஞ்சி – சிந்தா:7 1722/1

TOP


நீலமும் (2)

சுனைய நீலமும் சுள்ளியும் சூழ் மலர் – சிந்தா:7 1608/1
நெரி புற தடற்று வாளும் நீலமும் நிகர்த்த கண்ணாள் – சிந்தா:12 2517/4

TOP


நீலமோ (1)

தாள் ஆர் கழுநீரோ நீலமோ தாமரையோ – சிந்தா:8 1972/2

TOP


நீவி (4)

நினையல் நீ நம்பி என்று நெடும் கண் நீர் துடைத்து நீவி
புனை இழை மகளிர் போல புலம்பல் நின் பகைவன் நின்றான் – சிந்தா:1 391/2,3
நெய் விலை பசும்பொன் தோடும் நிழல் மணி குழையும் நீவி
மை விரி குழலினாளை மங்கல கடிப்பு சேர்த்தி – சிந்தா:2 488/1,2
விண்டு அலர் கோதை விம்மும் விரை குழல் தொழுது நீவி
பண்டு இயல் மணங்கள் எல்லாம் பரிவு அற பணிந்து சொன்னாள் – சிந்தா:3 618/3,4
தூசினால் அம் கை நீவி இருந்தனன் தோற்றம் மிக்கான் – சிந்தா:5 1302/4

TOP


நீவிர் (5)

நினையும்-மின் நீவிர் எல்லாம் நீங்கும்-மின் அச்சம் என்றான் – சிந்தா:3 511/4
உலம் கலந்த தோளினீர் நீர் உரை-மின் நீவிர் என்னவே – சிந்தா:3 689/4
அறிதிர் பிற நீவிர் என ஐயம் இலை என்றான் – சிந்தா:9 2021/4
சொல்லு-மினும் நீவிர் கற்ற காலம் என தேன் சோர் – சிந்தா:9 2027/3
இளையவன் காணின்-மன்னோ என் செய்வீர் நீவிர் என்ன – சிந்தா:9 2042/1

TOP


நீவிர்கள் (1)

வேள்வியில் உண்டி விலக்கிய நீவிர்கள்
ஆள் எனக்கு என்று அறைவதும் ஓரார் – சிந்தா:4 936/1,2

TOP


நீழல் (15)

ஊன்றிய நாட்டை எல்லாம் ஒரு குடை நீழல் செய்து – சிந்தா:1 262/3
காடு உடை அளவை எல்லாம் கழுகு இருந்து உறங்கும் நீழல்
பாடு உடை மயில் அம் தோகை பைபய வீழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:1 300/3,4
பன் மணி விளக்கின் நீழல் நம்பியை பள்ளி சேர்த்தி – சிந்தா:1 317/2
யாவையும் இன்மை ஆராய்ந்து அம் தளிர் பிண்டி நீழல்
பூ இயல் தவிசின் உச்சி பொலிவினோடு இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:1 384/2,3
பின்னிய முத்த மாலை பிணையல் தாழ் குடையின் நீழல்
கன்னியர் கவரி வீச கன மணி குழை வில் வீச – சிந்தா:5 1170/2,3
வடி மலர் காவின் அன்று வண் தளிர் பிண்டி நீழல்
முடி பொருள் பறவை கூற முற்றிழை நின்னை நோக்கி – சிந்தா:5 1396/1,2
மணி மலர் நாகம் சார்ந்து வழையோடு மரவ நீழல்
துணிவரும் சாயல் நின்றாள் தோன்றல் தன் கண்ணின் கண்டான் – சிந்தா:7 1569/3,4
சுதை ஒளி மாடத்து உச்சி வெண்குடை நீழல் தோன்றி – சிந்தா:10 2153/3
ஈன்ற பொன் விதானத்தின் நீழல் உய்த்து இரீஇயினரே – சிந்தா:12 2433/4
கோதை தாழ் குடையின் நீழல் கொற்றவன் பருதி ஆக – சிந்தா:12 2544/1
நிலவு உமிழ் குடையின் நீழல் துஞ்சுக வையம் என்பார் – சிந்தா:12 2554/4
வழிந்து தேன் வார்ந்து சோரும் வருக்கையின் நீழல் சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2720/3
கருவியின் இசைகள் ஆர்ப்ப கற்பக மரத்தின் நீழல்
பொரு கயல் அனைய கண்ணும் புருவமும் அரவம் செய்ய – சிந்தா:13 2806/1,2
காலையும் இரவும் இல்லா கற்பக மரத்தின் நீழல்
பாலை யாழ் மழலை வேறாய் பல் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:13 2835/3,4
செழு மணி நிலத்து செம்பொன் திரு முத்த விதான நீழல்
எழுமையும் பெறுக என்னும் எழில் முலை நெற்றி சூழ்ந்தார் – சிந்தா:13 2993/2,3

TOP


நீழலாற்கு (1)

நீந்து நித்தில விதான நீழலாற்கு
ஏந்தினார் அணி ஏந்து நீர்மையார் – சிந்தா:12 2421/3,4

TOP


நீழலான் (1)

மல்கு பூம் கற்பக மரத்தின் நீழலான்
நல்குவான் ஒருவனை நயந்து நாடுமோ – சிந்தா:13 3110/1,2

TOP


நீள் (110)

இலங்கு நீள் முடி இந்திரன் மார்பின் மேல் – சிந்தா:1 35/1
நெறி மருப்பு எருமையின் ஒருத்தல் நீள் இனம் – சிந்தா:1 44/1
ஆர்புறு பலா பழம் அழிந்த நீள் களம் – சிந்தா:1 58/3
நின்ற தாரையால் நிலம் நனைப்ப ஏகி நீள் மனை – சிந்தா:1 69/2
திருவ நீள் நகர் செம்பொனின் நீடிய – சிந்தா:1 126/1
நீள் வெண் மாடத்து நின்று கொண்டு அம் நலார் – சிந்தா:1 132/2
சங்க நீள் நிதியால் தழைக்கின்றதே – சிந்தா:1 139/4
மாகம் நீள் மணிமுடி மாரி வண் கை மாசு இல் சீர் – சிந்தா:1 141/2
நீள் நிலம் வகுத்து நீர் நிரந்து வந்து இழிதர – சிந்தா:1 142/1
சத்தி நெற்றி சூட்டிய தாம நீள் மணிவணன் – சிந்தா:1 144/3
தெவ்வர் தந்த நீள் நிதி செம்பொன் மாடமும் – சிந்தா:1 153/2
கந்து மா மணி திரள் கடைந்து செம்பொன் நீள் சுவர் – சிந்தா:1 155/1
வில்லின் நீள் புருவத்து எறி வேல் கணாள் – சிந்தா:1 162/4
திலக நீள் முடி தேவரும் வேந்தரும் – சிந்தா:1 246/1
நீள் நிலம் மாரி இன்றி விளைவு அஃகி பசியும் நீடி – சிந்தா:1 255/2
நீள் நில மன்ன போற்றி நெடு முடி குருசில் போற்றி – சிந்தா:1 264/1
நின்ற மா மள்ளர்க்கு எல்லாம் நீள் முடி இலக்கம் ஆனான் – சிந்தா:1 286/4
நீள் சுடர் நிழல் மணி கிழிப்ப நோக்கினான் – சிந்தா:1 321/3
பொரு இல் நீள் அதர் போக்குவ போன்றவே – சிந்தா:1 339/4
நிலம் பொறுக்கலாத செம்பொன் நீள் நிதி நுந்தை இல்லம் – சிந்தா:1 402/1
செம்பொன் நீள் கொடி தேரும் வாசியும் – சிந்தா:2 410/3
நீள் சுடர் நெறியை நோக்கும் நிரை இதழ் நெருஞ்சி பூ போல் – சிந்தா:2 461/3
நில மகட்கு கேள்வனும் நீள் நிரை நப்பின்னை – சிந்தா:2 482/3
சங்கு தரு நீள் நிதியம் சால உடை நாய்கன் – சிந்தா:3 493/2
வெம்பு நீள் சுடர் வீழ்ந்து சுடுதலின் – சிந்தா:3 531/3
மாகம் நீள் விசும்பு-இடை மேகம் நின்று இடித்தலின் – சிந்தா:3 569/1
நீள் நிதி வணிகர் ஈறா நில மிசை அவர்கள் எல்லாம் – சிந்தா:3 615/1
கோள் வயிர நீள் அருவி குன்று இவர்ந்த செம்_சுடர் போல் கொலை வேல் மன்னர் – சிந்தா:3 645/1
நீள் வயிர வெண் மருப்பின் நீல களிற்றின் மேல் நிரை தார் பொங்க – சிந்தா:3 645/2
நிறை வாள் இலங்கு அருவி நீள் வரை மேல் மின்னும் – சிந்தா:3 733/3
நெருங்கார் மணி அருவி நீள் வரை மேல் மின்னும் – சிந்தா:3 734/3
காண் வரு காட்டு இன களிற்று நீள் வரை – சிந்தா:3 774/2
நீள் நில வேந்து எனும் வேழ பேரினம் – சிந்தா:3 774/3
உம்பர் நீள் துறக்கத்து இயல்பு ஒத்ததே – சிந்தா:4 854/4
ஓக்கம் நீள் விசும்பு ஊடு அறுத்து ஒய்யென – சிந்தா:4 866/2
பைம்பொன் நீள் உலகு அன்றி இ பார் மிசை – சிந்தா:4 877/1
வெள்ள நீள் நிதியின் இன்னே வேண்டிய விளைப்பல் என்றான் – சிந்தா:4 905/4
மீசை நீள் விசும்பில் தலைச்சென்றது ஓர் – சிந்தா:4 911/3
நிகர் இல் நேமி-தன் நீள் நகர்க்கு ஆகு எனா – சிந்தா:4 912/3
நீள் கயம் பாய்ந்து அது நீந்துதலோடும் – சிந்தா:4 936/4
முழங்கு தெண் திரை மூரி நீள் நிதி – சிந்தா:4 987/1
நெய் பெய் நீள் எரி நெற்றி மூழ்கிய – சிந்தா:4 988/1
ஈட்டம் சால் நீள் நிதியும் ஈர்ம் குவளை பைம் தடம் சூழ் – சிந்தா:4 1042/1
நின்று எரிவதனை ஒத்து நீள் முழை சிங்க ஏறு – சிந்தா:4 1084/2
மீளா துன்ப நீள் கடல் மின்னின் மிசை வீழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1093/4
வயிரம் வேய்ந்த மணி நீள் முடி வால் ஒளி வானவன் – சிந்தா:4 1156/1
அடற்கு அரும் பகை கெடுத்து அகன்ற நீள் நிலம் – சிந்தா:5 1173/2
வளர் பைம்பொனும் வாள் ஒளி நீள் மணியும் – சிந்தா:5 1192/1
ஒளிர்கின்றன ஓசனை நீள் நிலமும் – சிந்தா:5 1192/2
நீள் கழை கரும்பின் நெற்றி நெய்ம் முதிர் தொடையல் கீறி – சிந்தா:5 1198/2
நெடும் கை மான் குரல் மணி அருவி நீள் குரல் – சிந்தா:5 1202/2
அணி மணி நீள் மலர் அணிந்தது ஆயிடை – சிந்தா:5 1209/2
அழல் பொதிந்த நீள் எஃகின் அலர் தார் மார்பற்கு இ மலை மேல் – சிந்தா:5 1224/1
நிழல் பொதிந்த நீள் முடியான் நினைப்பில் போகி நிலத்து இழிந்தான் – சிந்தா:5 1224/4
நீள் அருவி கண்ணீர் வீழ்த்து அலறி வண்ணம் கரிந்து உருகி – சிந்தா:5 1226/3
சென்று அடி தொழுது செல்கு என் தேம் பெய் நீள் குன்றம் என்று – சிந்தா:5 1237/2
சிலம்பு பாய் வருடையொடு உகளும் சென்னி நீள்
விலங்கல் சென்று எய்தினான் விலங்கல் மார்பினான் – சிந்தா:5 1238/3,4
அந்தர அகடு தொட்டு அணவு நீள் புகழ் – சிந்தா:5 1239/1
முகில் தலை விலங்கிய மொய் கொள் நீள் கொடி – சிந்தா:5 1251/2
நிழல் அவிர் அல்குல் காசு சிலம்பொடு சிலம்ப நீள் தோள் – சிந்தா:5 1254/3
நெடும்தகை நின்று நோக்க நீள் கடல் பிறந்த கோல – சிந்தா:5 1290/1
பூட்சி நீள் கொடி புற்றின் அகத்து உறை – சிந்தா:5 1292/2
பரிதி பட்டது பன் மணி நீள் விளக்கு – சிந்தா:5 1304/1
நீடு எரி திரள் நீள் மணி தூணொடு – சிந்தா:5 1370/3
நெஞ்சின் நீள் நெடும் கண் மலர் சீறினாள் – சிந்தா:5 1373/4
நீக்கினான் ஒரு மகற்கு அருளி நீள் நெறி – சிந்தா:5 1409/3
புல்லும் அல்லியும் போகு உயர் நீள் கழை – சிந்தா:6 1422/1
ஓங்கு நீள் மரத்தில் தூங்கும் ஒண் சிறை ஒடுங்கல் வாவல் – சிந்தா:6 1429/3
மதி அகடு உரிஞ்சும் சென்னி மாடம் நீள் மறுகு-தோறும் – சிந்தா:6 1447/1
தாமம் நீள் நெடும் குடை தரணி காவலன் – சிந்தா:6 1448/3
நிலம் தின கிடந்து அன நிதி அ நீள் நகர் – சிந்தா:6 1471/1
நினைப்பரு நீள் நிறை நிப்புதி சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:6 1475/1
நிரை கண் மா மணி கறங்க நீள் நிலம் கடந்தனன் நெடியோன் – சிந்தா:7 1564/4
நேரார் நேரும் நீள் நிதி துஞ்சும் நிறை கோயில் – சிந்தா:7 1635/1
நெறியினால் நோற்றல் என்றோ நீள் எரி புகுதல் ஒன்றோ – சிந்தா:7 1706/3
மலை விரவு நீள் மார்பின் மைந்தன் தோழர் முகம் நோக்கி – சிந்தா:7 1885/2
நீர் முயங்கு கண் குளிர்ப்ப புல்லி நீள் தோள் அவன் நீங்கி – சிந்தா:7 1888/2
மாழை நீள் நிதியம் துஞ்சும் மா நில கிழமை எய்தும் – சிந்தா:8 1929/3
நிலத்து உகும் மாலை கால் தொடர்ந்து நீள் நகர் – சிந்தா:8 1945/3
மின்னின் நீள் கடம்பின் நெடுவேள்-கொலோ – சிந்தா:8 1948/1
நீர் தங்கு திங்கள் மணி நீள் நிலம் தன்னுள் ஓங்கி – சிந்தா:8 1960/1
தார் உடுத்த நீள் மார்பர் தம் உயிர்-தாம் வேண்டுபவேல் – சிந்தா:8 1970/3
நீள் வேலோ அம்போ கயலோ நெடும் கண்ணோ – சிந்தா:8 1972/3
பைம்பொன் நீள் நகர் பல்லியம் ஆர்த்து எழ – சிந்தா:8 1980/3
திரு மணி சிவிகை ஏறி செம்பொன் நீள் மாடம் புக்காள் – சிந்தா:9 2069/3
செம்பொன் நீள் முடி தேர் மன்னர் மன்னற்கு – சிந்தா:10 2167/1
கோல நீள் கொழும் குருதி கொள வீழ்ந்து கிடந்தன – சிந்தா:10 2238/2
மேலை நீள் விசும்பு உறையும் வெண் மதியம் விசும்பு இழுக்கி – சிந்தா:10 2238/3
நீள் அமர் உழக்கி யானை நெற்றி மேல் தத்தி வெய்ய – சிந்தா:10 2245/3
நெஞ்சம் போழ்ந்து அழல் அம்பு உண நீங்கினார் உயிர் நீள் முழை – சிந்தா:10 2309/3
நிவந்த வெண்குடை வீழவும் வேந்தர் நீள் விசும்பு ஏறவும் – சிந்தா:10 2310/1
நீள் கால் விசைய நேமி தேர் இமைத்தார் நிலத்தில் காண்கலா – சிந்தா:11 2354/2
எரி பொன் நீள் முடி கவித்தனன் பவித்திரன் தொழுதே – சிந்தா:11 2366/4
புலம்பு நீள் சுரம் போய் கொணர்ந்து அருளொடும் கொடுத்தார் – சிந்தா:12 2378/4
நிறை ஓத நீர் நின்று நீள் தவமே செய்யினும் வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/1
நீர் அணி மாட வாவி நேர்ம் புணை நிறைத்து நீள் நீர் – சிந்தா:13 2654/1
நிழல் முக பகை கெட பருகி நீள் விசும்பு – சிந்தா:13 2677/3
நீள் நீர் முத்தம் நிரை முறுவல் கடு சுட்டு உரிஞ்ச கதிர் உமிழ்ந்து – சிந்தா:13 2697/3
நிலவிய தாது பொங்க நீள் மலர் மணலில் போர்த்து – சிந்தா:13 2711/3
இருள் விலங்க நின்று எரியும் நீள் சுடர் – சிந்தா:13 2745/2
கோள் இமிழ்ப்பு நீள் வலை-வாய் கண்படுத்தும் இன்னணமே – சிந்தா:13 2787/3
நெஞ்சத்து அயில் ஏற்றும் நீள் வெம் கழு ஊர்ந்தும் – சிந்தா:13 2792/2
வியன் நீள் சுடர் வெண் மதி சேர்வது போல் – சிந்தா:13 2852/2
நெடு மணி யூபத்து இட்ட தவழ் நடை யாமை நீள் நீர் – சிந்தா:13 2878/1
வெம்பு நீள் சுடரும் சென்னி விலங்கிய மாடம் எய்தி – சிந்தா:13 2918/2
நீப்பிர் என புடைப்பார் நீள் தாமம் சிந்துவார் – சிந்தா:13 2965/2
நிரோதனை அம்பின் கொன்றான் நித்தை நீள் பசலை பேரோர் – சிந்தா:13 3080/3
நிறை கடல் விஞ்சை வேந்தர் நீள் நில மன்னர் சேர்ந்தார் – சிந்தா:13 3084/4
திரு அடைந்த நீள் மார்பின் தேன் துளிக்கும் தாரார் – சிந்தா:13 3139/4
நிலவி ஒளி உமிழும் நீள் இலை வேல் கண்ணார் – சிந்தா:13 3140/1

TOP


நீள (1)

நீள மா புடைப்ப பொங்கி நிலத்து அவன் கவிழ்ந்து வீழ – சிந்தா:10 2248/2

TOP


நீளம் (1)

நலத்தகு விரல்கள் ஐந்தின் இம்பர் மூ விரலின் நீளம்
சிலை தழும்பியானை தோலின் நூற்று உரை சிறுமீன் ஒத்த – சிந்தா:7 1645/2,3

TOP


நீறு (3)

நெரித்திடா கண்ணுள் தீயால் சுட்டு நீறு ஆக்கி நெய்த்தோர் – சிந்தா:3 807/3
மாந்தரும் மாவும் செல்ல மயங்கி மேல் எழுந்த நீறு
தேம் தரு கோதையார் தம் தெள் மட்டு துவலை மாற்ற – சிந்தா:12 2545/1,2
நீடு அகம் வெகுண்டும் கையால் பிடித்து நீறு அட்டி இட்டேம் – சிந்தா:13 2989/3

TOP