நி – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நிகர் 23
நிகர்க்கல் 1
நிகர்க்கலாதே 1
நிகர்க்கும் 1
நிகர்த்த 1
நிகர்த்தே 1
நிகழ் 1
நிகழ்வது 2
நிகளத்தால் 1
நிகளம் 2
நிச்சம் 2
நிச்சமும் 1
நிண 6
நிணத்த 1
நிணந்து 1
நிணம் 10
நிணர் 1
நித்தில 16
நித்திலம் 15
நித்திலமும் 1
நித்தை 1
நிதி 37
நிதியம் 7
நிதியமும் 1
நிதியமே 1
நிதியால் 1
நிதியின் 4
நிதியினால் 1
நிதியினும் 1
நிதியும் 4
நிப்புதி 2
நிமித்தத்தானும் 1
நிமித்தமும் 2
நிமித்திகன் 2
நிமிர் 10
நிமிர்ந்த 5
நிமிர்ந்தது 1
நிமிர்ந்ததே 1
நிமிர்ந்தன 1
நிமிர்ந்தான் 1
நிமிர்ந்து 9
நிமிர்ந்தோன் 2
நிமிரல் 1
நிமிரும் 1
நியமம் 3
நிரந்த 3
நிரந்தவாறும் 1
நிரந்து 3
நிரப்ப 1
நிரம்பா 1
நிரம்பாத 1
நிரம்பின 1
நிருத்தம் 1
நிருமலன் 1
நிருமித்த 1
நிருமித்தால் 1
நிருமித 1
நிரை 53
நிரைத்த 8
நிரைத்தவே 1
நிரைத்தன 7
நிரைத்து 14
நிரையும் 1
நிரையை 3
நிரோதனை 1
நில் 1
நில்லலா 1
நில்லா 7
நில்லாத 1
நில்லாது 3
நில்லான் 2
நில 23
நிலத்த 1
நிலத்தது 1
நிலத்தவர்க்கு 1
நிலத்தில் 3
நிலத்தின் 2
நிலத்து 51
நிலத்து-இடை 2
நிலத்தும் 1
நிலத்துள் 2
நிலத்தை 3
நிலத்தொடு 1
நிலத்தோடு 1
நிலப்படாது 1
நிலம் 76
நிலம்படா 1
நிலமகள் 2
நிலமும் 1
நிலவரை 1
நிலவி 3
நிலவிய 1
நிலவின் 2
நிலவு 4
நிலவும் 2
நிலவே 1
நிலன் 1
நிலனும் 3
நிலா 18
நிலாய் 1
நிலாய 1
நிலை 35
நிலைக்கள 1
நிலைக்களம் 2
நிலைபெற 1
நிலைமத்து 1
நிலைமை 6
நிலையாதே 1
நிலையாய் 1
நிலையில் 1
நிலையின் 1
நிலையும் 1
நிலையே 1
நிவந்த 4
நிவந்து 1
நிழல் 79
நிழலன 1
நிழலார் 1
நிழலால் 1
நிழலில் 1
நிழலின் 4
நிழலும் 2
நிழலொடு 1
நிழலோய் 1
நிழற்ற 1
நிழற்றலால் 2
நிழற்றலின் 1
நிழற்றி 1
நிழற்றும் 1
நிழன்றன 1
நிழன்று 3
நிற்க 3
நிற்கல் 1
நிற்கும் 8
நிற்ப 27
நிற்பர் 3
நிற்பல் 1
நிற்பார் 23
நிற்பாள் 1
நிற்பின் 4
நிற்பீரோ 1
நிற்றல் 2
நிற்றலால் 1
நிற்றலும் 1
நிற்றற்கு 1
நிற 72
நிறத்த 2
நிறத்தன 2
நிறத்தாள் 1
நிறத்து 4
நிறம் 23
நிறீஇ 3
நிறுத்தல் 1
நிறுத்தின 1
நிறுத்து 1
நிறுத்தும் 1
நிறுப்பின் 1
நிறும்-மின் 1
நிறுவி 1
நிறை 38
நிறைத்தார் 1
நிறைத்திடுவல் 1
நிறைத்து 5
நிறைந்த 19
நிறைந்தது 2
நிறைந்ததே 1
நிறைந்தன 1
நிறைந்தனர் 1
நிறைந்தனவே 1
நிறைந்தார் 1
நிறைந்து 10
நிறைய 10
நிறையின் 1
நிறையும் 3
நிறைவு 1
நின் 75
நின்-கண் 2
நின்ற 63
நின்ற-போழ்தில் 1
நின்றது 10
நின்றதும் 1
நின்றதே 1
நின்றதை 1
நின்றவர் 1
நின்றவள் 1
நின்றவன் 1
நின்றவே 1
நின்றன 1
நின்றனர் 1
நின்றனன் 1
நின்றாய் 1
நின்றார் 32
நின்றார்கள் 1
நின்றால் 8
நின்றாள் 35
நின்றாளை 1
நின்றான் 29
நின்றிட்ட 1
நின்றிட்டது 2
நின்றீர் 2
நின்று 96
நின்றும் 2
நின்றுழி 1
நின்றே 1
நின்றேன் 3
நின்னிடத்தில் 1
நின்னை 17
நின்னையும் 1
நின்னோடு 1
நின 1
நினக்கு 4
நினது 2
நினை 2
நினை-மதி 1
நினை-மின் 3
நினைக்க 2
நினைக்கலாகா 1
நினைக்கும் 1
நினைத்தல் 1
நினைத்தலும் 1
நினைத்தன 1
நினைத்திடு 1
நினைத்து 3
நினைத்துழி 1
நினைந்த 1
நினைந்தாள் 1
நினைந்தாள்-அரோ 1
நினைந்தான் 1
நினைந்தானை 1
நினைந்து 9
நினைந்தேன் 1
நினைப்ப 2
நினைப்பது 2
நினைப்பதே 1
நினைப்பர் 1
நினைப்பரு 1
நினைப்பல் 1
நினைப்பில் 1
நினைப்பில 1
நினைப்பின் 2
நினைப்பினால் 1
நினைப்பினும் 1
நினைப்பு 1
நினையல் 4
நினையன்-மின் 2
நினையா 1
நினையாது 1
நினையாரோ 1
நினையும்-மின் 1
நினைவின் 1
நினைவு 2

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


நிகர் (23)

நெக்கு பின் கூடாது நிகர் அமைந்த முழந்தாளும் – சிந்தா:1 175/3
நீடாது குறுகாது நிகர் அமைந்த அளவினவாய் – சிந்தா:1 176/2
நிகர் இல் நேமி-தன் நீள் நகர்க்கு ஆகு எனா – சிந்தா:4 912/3
நீர் அரவம் விளைத்தார் நிகர் இல்லார் – சிந்தா:4 914/4
வான் நிகர் இல்லா மைந்தர் கருதியது அதுவும் நிற்க – சிந்தா:4 1152/2
வேய் நிகர் இல்ல தோளி விஞ்சையால் விடுத்து கொள்ள – சிந்தா:4 1152/3
நெட்டு-இடை நெறிகளும் நிகர் இல் கானமும் – சிந்தா:5 1216/1
நீதி நெறியை உணர்ந்தோய் நீ நிகர் இல் காட்சிக்கு இறையோய் நீ – சிந்தா:5 1242/2
நீர் கொள் மா கடல் அனாற்கு நிகர் இல்லை நிலத்தில் என்றான் – சிந்தா:5 1303/4
மெய் நிகர் இலாதவன் வேத வாணிகன் – சிந்தா:6 1449/2
கை நிகர் அமைந்த வேல் கமழும் தாரினான் – சிந்தா:6 1449/3
மை நிகர் மழை கணார் மருட்ட வைகுவான் – சிந்தா:6 1449/4
நிழல் நிமிர் நெடு மதி நிகர் இல் தீம் கதிர் – சிந்தா:6 1555/1
எங்கும் தனக்கு நிகர் இல்லவன் ஏற்ற மார்பம் – சிந்தா:8 1977/3
நிலைபெற நெறியின் துய்த்தார் நிகர் தமக்கு இலாத நீரார் – சிந்தா:9 2063/4
ஏறு உண்டவர் நிகர் ஆயினும் பிறர் மிச்சில் என்று எறியான் – சிந்தா:10 2261/2
அடையா நிகர் எறி நீ என அதுவோ என நக்கான் – சிந்தா:10 2263/3
அம்பு கை கொண்டால் ஆர் இவற்கு ஈண்டு நிகர் ஆவார் – சிந்தா:11 2332/2
தன் நிகர் இல் வாணிகன் இல் தான் வளர்ந்தவாறும் – சிந்தா:12 2555/2
கை நிகர் இல் வேந்தர் தொழ போந்ததுவும் கண்டால் – சிந்தா:12 2555/3
நில விரி கதிர் அணி நிகர் அறு நெறியினை – சிந்தா:12 2562/2
நில விரி கதிர் அணி நிகர் அறு நெறியை நின் – சிந்தா:12 2562/3
நிதி அறை போல் நிறைந்தார் நிகர் இல்லா – சிந்தா:13 3097/2

TOP


நிகர்க்கல் (1)

என்று அவன் உரைப்ப கேட்டே இமயமும் நிகர்க்கல் ஆற்றா – சிந்தா:4 956/1

TOP


நிகர்க்கலாதே (1)

துஞ்சல் இல் ஓசை தம்மால் துறக்கமும் நிகர்க்கலாதே – சிந்தா:1 110/4

TOP


நிகர்க்கும் (1)

எரியொடு நிகர்க்கும் ஆற்றல் இடி குரல் சிங்கம் ஆங்கு ஓர் – சிந்தா:8 1925/1

TOP


நிகர்த்த (1)

நெரி புற தடற்று வாளும் நீலமும் நிகர்த்த கண்ணாள் – சிந்தா:12 2517/4

TOP


நிகர்த்தே (1)

நின் வாள் நெடும் கண் விலை ஆகும் நிகர்த்தே – சிந்தா:4 1073/4

TOP


நிகழ் (1)

நின்ற நீ உவந்து நீங்க நிகழ் பொருள் எனக்கு செப்பி – சிந்தா:4 1130/3

TOP


நிகழ்வது (2)

பின்றையும் நிகழ்வது உண்டு பேசுவல் கேள் இது என்றான் – சிந்தா:4 1130/4
பொன்னின் புனைந்து தான் போக்க நிகழ்வது ஓரான் மகிழ்வு எய்தி – சிந்தா:10 2175/3

TOP


நிகளத்தால் (1)

காதலான் காதல் என்னும் நிகளத்தால் நெடும் கணாரே – சிந்தா:13 2987/4

TOP


நிகளம் (2)

கோன் தமர் நிகளம் மூழ்கி கோட்டத்து குரங்க தன் கீழ் – சிந்தா:1 262/1
ஆவது அன்று இன்ன மாட்சி அவனை யான் நிகளம் பெய்து – சிந்தா:7 1682/3

TOP


நிச்சம் (2)

நிச்சம் கூற்றினுக்கு இடுபவர் தேர் மிசை அவரே – சிந்தா:10 2163/4
தேள் கையில் கொண்டது ஒக்கும் நிச்சம் நோய் செற்ற புன் தோல் – சிந்தா:13 3106/3

TOP


நிச்சமும் (1)

நெருப்பு உயிர்க்கு ஆக்கி நோய் செய்யின் நிச்சமும்
உருப்பு உயிர் இருவினை உதைப்ப வீழ்ந்த பின் – சிந்தா:13 3108/1,2

TOP


நிண (6)

நிண கொழும் குருதி வாள் கை நிலம் புடைபெயர்க்கும் ஆற்றல் – சிந்தா:3 610/2
சூழ் குடர் கண்ணி சூடி நிண துகில் உடுத்து வெள் என்பு – சிந்தா:3 803/3
போழ் நிண புழுக்கல் தேன் நெய் பொழிந்து உக பெய்து மாந்தி – சிந்தா:5 1233/3
நிண மாலை குடர் சூடி நெருப்பு இமையா நெய்த்தோரில் – சிந்தா:10 2235/3
குடர் வாங்கு குறுநரிகள் கொழு நிண புலால் சேற்றுள் – சிந்தா:10 2242/1
வில்லின் மா கொன்று வெள் நிண தடி விளிம்பு அடுத்த – சிந்தா:13 2751/1

TOP


நிணத்த (1)

இழுது அன்ன வெள் நிணத்த செம் தடிக்கே ஏட்டைப்பட்டு இரும்பில் போர்த்த – சிந்தா:6 1552/1

TOP


நிணந்து (1)

நிணந்து என் நெஞ்சம் நிறை கொண்ட கள்வனை – சிந்தா:5 1311/3

TOP


நிணம் (10)

நிணம் கொள் வை நுதி வேல் நெடும் கண்ணினாள் – சிந்தா:1 344/4
அல்லவும் கொள்க என்றான் அணங்கு உடை நிணம் கொள் வேலான் – சிந்தா:3 558/4
நிறத்து எறிந்து பறித்த நிணம் கொள் வேல் – சிந்தா:4 993/1
ஒன்றிய உதிர செச்சை ஒள் நிணம் மீக்கொள் தானை – சிந்தா:4 1080/3
நிணம் பிறங்கு அகலமும் தோளும் நெற்றியும் – சிந்தா:10 2225/1
புறன் நிழலின் அயலேனோ யான் புல்லா மன்னர் நிணம் பொழியும் வேல் – சிந்தா:12 2590/2
நீர் ஏந்தி நெய்ம் மிதந்து நிணம் வாய் பில்கி அழல் விம்மி – சிந்தா:13 2599/1
நிணம் பிலிற்றும் வாயர் நெருப்பு இமைக்கும் கண்ணர் – சிந்தா:13 2779/1
நிணம் புடை உடும்பு அனாரை யாதினால் நீக்கல் ஆகும் – சிந்தா:13 2887/2
செருக்கி நிணம் தின்று சிவந்து மன்னர் உயிர் செற்ற – சிந்தா:13 2944/1

TOP


நிணர் (1)

பட்டு நிணர் கட்டில் பரிவு இன்றி உரைக என்றாள் – சிந்தா:9 2030/2

TOP


நித்தில (16)

நித்தில பந்துடன் ஈன்று பாதிரி – சிந்தா:1 52/1
தங்கு ஒளி நித்தில தாமம் சூடிய – சிந்தா:1 94/1
கோவை நித்தில மாட குழாம் மிசை – சிந்தா:1 125/3
கோத்த நித்தில கோதை மார்பினான் – சிந்தா:2 419/3
நீந்தும் நித்தில ஊர்தி நிழல் மருப்பு – சிந்தா:4 858/1
முந்நீர் பவளத்து உறை நித்தில முத்தம் – சிந்தா:4 1067/1
ஓத நித்தில வட்டம் ஓர் பொன் செய் நாண் – சிந்தா:5 1323/3
நித்தில முறுவல் உண்டான் நீங்கினான் அல்லன் கண்டாய் – சிந்தா:5 1395/4
நித்தில மணி உறழ் கரக நீரினால் – சிந்தா:6 1478/3
நித்தில முலையினார் தம் நெடும் கணால் நோக்கப்பெற்றும் – சிந்தா:8 1907/1
நித்தில குப்பை போல நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கும் மேனி – சிந்தா:10 2266/1
நித்தில மணி வண்டு என்னும் நெடு மத களிறு பாய – சிந்தா:10 2276/1
பூண்-மின் நித்தில மணி வடம் பூசு-மின் சாந்தம் – சிந்தா:12 2389/2
நீந்து நித்தில விதான நீழலாற்கு – சிந்தா:12 2421/3
நித்தில வடமும் பூணும் ஆரமும் நிழன்று தாழ – சிந்தா:12 2493/1
நித்தில வெண்குடை கீழ் நீங்காதார் அன்றே – சிந்தா:13 2740/4

TOP


நித்திலம் (15)

நிரை கதிர் நித்திலம் கோத்து வைத்த போல் – சிந்தா:1 99/1
வாரி நித்திலம் வைப்ப பொன் பூவொடு – சிந்தா:1 129/3
சங்கு விம்மு நித்திலம் சாந்தொடு ஏந்து பூண் முலை – சிந்தா:1 145/1
கோதை நித்திலம் சூழ் குளிர் வெண்குடை – சிந்தா:1 159/1
எரி முக நித்திலம் ஏந்தி சேந்த போல் – சிந்தா:1 329/3
பவழ வாய் செறுவு தன்னுள் நித்திலம் பயில வித்தி – சிந்தா:1 379/1
கோவை நித்திலம் மென் முலை கொம்பு அனாள் – சிந்தா:4 891/4
தத்தும் நீர் பவளத்து உறை நித்திலம்
வைத்த போல் முறுவல் துவர் வாயினீர் – சிந்தா:4 895/1,2
நின்று நீல கண் நித்திலம் சிந்தினாள் – சிந்தா:4 903/4
கடல் நித்திலம் வைத்த கதிர் முலையின் – சிந்தா:6 1515/1
மொய்த்து எரி நித்திலம் வைத்து அன பல்லினள் – சிந்தா:7 1766/2
புரி வளை அலறி பூசல் இட்டு ஈன்ற பொழி கதிர் நித்திலம் உழக்கி – சிந்தா:10 2103/1
அழுவ போன்று அணி நித்திலம் உக்கவே – சிந்தா:13 2670/4
காய்ந்து நித்திலம் கடிய சிந்தினார் – சிந்தா:13 2681/4
நிலம் செதிள் எடுக்கும் மான் தேர் நித்திலம் விளைந்து முற்றி – சிந்தா:13 2915/1

TOP


நித்திலமும் (1)

நெறிநீர் வளையும் நிழல் நித்திலமும்
பொறி நீர புனைந்து எழுதி புகழும் – சிந்தா:6 1522/1,2

TOP


நித்தை (1)

நிரோதனை அம்பின் கொன்றான் நித்தை நீள் பசலை பேரோர் – சிந்தா:13 3080/3

TOP


நிதி (37)

ஓவாது நின்ற குணத்து ஒள்_நிதி_செல்வன் என்ப – சிந்தா:0 1/3
கொள்ளை கொண்ட கொழு நிதி குப்பையை – சிந்தா:1 36/2
ஒள் நிதி தசை தழீஇ உடலம் விட்டிடும் – சிந்தா:1 78/2
பைம்பொன் விளை தீவில் நிதி தடிந்து பலர்க்கு ஆர்த்தி – சிந்தா:1 106/2
தெவ்வர் தந்த நீள் நிதி செம்பொன் மாடமும் – சிந்தா:1 153/2
ஏன்ற நன் மாந்தர்க்கு எல்லாம் இரு நிதி முகந்து நல்கி – சிந்தா:1 262/2
உழிதரு பெரு நிதி உவப்ப நல்கினான் – சிந்தா:1 330/4
பெரு நல நிதி தலை திறந்து பீடு உடை – சிந்தா:1 331/2
செம்பொன் தேரும் வேழமும் ஊர்ந்து நிதி சிந்தி – சிந்தா:1 363/3
வெவ்வினை வெகுண்டு சாரா விழு_நிதி அமிர்தம் இன் நீர் – சிந்தா:1 394/1
நிலம் பொறுக்கலாத செம்பொன் நீள் நிதி நுந்தை இல்லம் – சிந்தா:1 402/1
கோள் முக புலியோடு ஒப்பான் கொழு நிதி புரிசை புக்கான் – சிந்தா:2 470/4
வங்கமொடு போகி நிதி வந்து தரல் உற்றான் – சிந்தா:3 493/4
இம்மியன நுண் பொருள்கள் ஈட்டி நிதி ஆக்கி – சிந்தா:3 495/1
வெள்ள நிதி வீழும் விளையாதது அதனின் இல்லை – சிந்தா:3 496/2
கொணர்ந்தன பண்டம் விற்ற கொழு நிதி குப்பை எல்லாம் – சிந்தா:3 505/3
நீள் நிதி வணிகர் ஈறா நில மிசை அவர்கள் எல்லாம் – சிந்தா:3 615/1
விசும்பு போல் மாந்தர் ஆர விழு நிதி சிதறினானே – சிந்தா:3 621/4
ஓசையால் சனம் ஒள் நிதி உண்டதே – சிந்தா:4 911/4
முழங்கு தெண் திரை மூரி நீள் நிதி
வழங்க நீண்ட கை வணிகர்க்கு ஏறு அனான் – சிந்தா:4 987/1,2
மைத்துனன் வனப்பின் மிக்கான் வளர் நிதி கிழவன் காளை – சிந்தா:4 1048/1
நீண்மை கண் நின்று வந்த நிதி எலாம் தருவல் என்றான் – சிந்தா:4 1119/4
அம்பு அலர் கண்ணி ஆர நிதி அறைந்து ஒகை போக்கி – சிந்தா:5 1269/3
கூறினான் கொற்ற வேந்தன் கொழு நிதி நிலத்து மற்று உன் – சிந்தா:5 1284/2
ஈட்டிய வள நிதி இறைகொள் மா நகர் – சிந்தா:6 1445/3
நிதி அறை திறந்து நோக்கி அன்னது ஓர் நீர்மை எய்தி – சிந்தா:6 1447/3
நிலம் தின கிடந்து அன நிதி அ நீள் நகர் – சிந்தா:6 1471/1
கொல் சின மடங்கல் அன்னான் கொழு நிதி மாடம் நீந்தி – சிந்தா:6 1505/3
நேரார் நேரும் நீள் நிதி துஞ்சும் நிறை கோயில் – சிந்தா:7 1635/1
ஓத்து என கொடுத்தனன் கொழு நிதி உவகையில் – சிந்தா:7 1845/2
நீதியால் அறுத்து அ நிதி ஈட்டுதல் – சிந்தா:8 1920/1
சவி மது தாம மார்பின் சல நிதி தாக்கினானே – சிந்தா:10 2292/4
ஆழ் கடல் வையத்து இல்லா அரு நிதி அரசு நல்ல – சிந்தா:12 2569/1
மைத்துன மன்னர்க்கு எல்லாம் வள நிதி மணி செய் மான் தேர் – சிந்தா:12 2571/3
அழிதல் இன்றி அங்கு அரு நிதி இரவலர்க்கு ஆர்த்தி – சிந்தா:13 2756/1
நீத்த நீர் ஞாலம் எல்லாம் நிதி நின்று சுரக்கும் அன்றே – சிந்தா:13 2907/4
நிதி அறை போல் நிறைந்தார் நிகர் இல்லா – சிந்தா:13 3097/2

TOP


நிதியம் (7)

அளவு அறு நிதியம் கொல்லும் அருள் கொல்லும் அமைக என்றான் – சிந்தா:1 260/4
சங்கு தரு நீள் நிதியம் சால உடை நாய்கன் – சிந்தா:3 493/2
துள்ளு தூம கயிற்றில் பாய் செய்து உயரி நிதியம்
உள்ளு காற்றா உழலும் காம கலனும் காண்-மின் – சிந்தா:4 929/3,4
வங்க மா நிதியம் நல்கி மகள் தரும் மணி செய் மான் தேர் – சிந்தா:5 1275/3
மாழை நீள் நிதியம் துஞ்சும் மா நில கிழமை எய்தும் – சிந்தா:8 1929/3
வங்கம் நிதியம் உடன் வீழும் மற்று அன்றி வீழா – சிந்தா:8 1977/2
கோ தரு நிதியம் வாழ கொற்றவன் நகரோடு என்ன – சிந்தா:11 2376/3

TOP


நிதியமும் (1)

எ திசை நிதியமும் இறைகொண்டு இல்லவர்க்கு – சிந்தா:7 1619/2

TOP


நிதியமே (1)

நிலை இலா உலகில் நின்ற வண் புகழை வேட்டவன் நிதியமே போன்றும் – சிந்தா:10 2107/1

TOP


நிதியால் (1)

சங்க நீள் நிதியால் தழைக்கின்றதே – சிந்தா:1 139/4

TOP


நிதியின் (4)

நிதியின் நெறியின் அவன் தோழர் நிரந்தவாறும் – சிந்தா:0 23/3
பை விரி அல்குலாட்கும் படு கடல் நிதியின் வைகும் – சிந்தா:1 407/3
வெள்ள நீள் நிதியின் இன்னே வேண்டிய விளைப்பல் என்றான் – சிந்தா:4 905/4
நிதியின் கிழவன் இனிதா உறையும் – சிந்தா:13 2854/3

TOP


நிதியினால் (1)

நில வரை தன் அனாரை நிதியினால் வறுமை செய்தான் – சிந்தா:3 617/4

TOP


நிதியினும் (1)

நிலத்தின் நீங்கி நிதியினும் தேய்ந்து நல் – சிந்தா:8 1924/1

TOP


நிதியும் (4)

ஈட்டம் சால் நீள் நிதியும் ஈர்ம் குவளை பைம் தடம் சூழ் – சிந்தா:4 1042/1
வீழா நிதியும் உடன் வீழ்ந்தது வில் வலாய்க்கே – சிந்தா:8 1978/2
வாழ்க என நிதியும் நாடும் மன்னவன் கொடுப்பித்தானே – சிந்தா:12 2569/4
குலம் செய்த குமரர்க்கு எல்லாம் கொடுத்தனன் நிதியும் நாடும் – சிந்தா:13 2915/3

TOP


நிப்புதி (2)

நினைப்பரு நீள் நிறை நிப்புதி சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:6 1475/1
திரு விரி கோதை நற்றாய் நிப்புதி சேர்ந்து சொன்னாள் – சிந்தா:6 1533/4

TOP


நிமித்தத்தானும் (1)

பெற்ற அ நிமித்தத்தானும் பிறந்த சொல் வகையினானும் – சிந்தா:4 1129/1

TOP


நிமித்தமும் (2)

கோளும் ஓரையும் கொண்ட நிமித்தமும்
ஆளும் மாந்தரின் ஆய்ந்து கொண்டு ஆயிடை – சிந்தா:7 1775/2,3
நெறியின் நல்கின புள்ளும் நிமித்தமும்
இறைவன் கண் வலன் ஆடிற்று இயைந்து-அரோ – சிந்தா:10 2168/3,4

TOP


நிமித்திகன் (2)

நிலம் திரு நீங்கும் என்று ஓர் நிமித்திகன் நெறியில் சொன்னான் – சிந்தா:1 204/4
மந்திரத்து அரசன் வல்லே நிமித்திகன் வருக என்றாற்கு – சிந்தா:3 539/1

TOP


நிமிர் (10)

நேடி நிமிர் தன்மையினின் நேமியையும் ஒக்கும் – சிந்தா:3 598/4
பைம்பொன் நிமிர் கொடி பாவை வனப்பு என்னும் தளிரை ஈன்று – சிந்தா:3 646/1
நிரை வீழ் அருவி நிமிர் பொன் சொரியும் – சிந்தா:5 1376/1
நெடு வெள் நிலவின் நிமிர் தேர் பரியாது – சிந்தா:6 1520/3
நிழல் நிமிர் நெடு மதி நிகர் இல் தீம் கதிர் – சிந்தா:6 1555/1
குழல் நிமிர் கிளவியார் கோலம் அஞ்சினார் – சிந்தா:6 1555/3
ஊன் நிமிர் கதிர் வெள் வேல் உறை கழித்தன போலும் – சிந்தா:12 2429/1
பால் நிமிர் கதிர் வெள்ளி மணை மிசை பலர் வாழ்த்தி – சிந்தா:12 2429/3
வான் நிமிர் கொடி அன்னார் மணி அணை மிசை வைத்தார் – சிந்தா:12 2429/4
நெடு நல் நிமிர் ஆவி நாறும் நெய் தோய் தளிர் மேனி – சிந்தா:12 2503/2

TOP


நிமிர்ந்த (5)

வில் நிமிர்ந்த நின் வீங்கு எழில் தோள் அவட்கு – சிந்தா:4 1030/3
வில் படை நிமிர்ந்த தோளான் தொழுது மெய் குளிர்ந்து நின்றான் – சிந்தா:7 1710/4
கலை உலாய் நிமிர்ந்த அல்குல் கடல் விளை அமுதம் அன்னார் – சிந்தா:13 2976/1
முலை உலாய் நிமிர்ந்த மொய் தார் முழவு முத்து உரிஞ்சி மின்ன – சிந்தா:13 2976/2
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த மார்பன் திருநகர் தெருள்கலாதாய் – சிந்தா:13 2976/3

TOP


நிமிர்ந்தது (1)

தான் ஒன்று முடங்கிற்று ஒன்று நிமிர்ந்தது சரம் பெய் மாரி – சிந்தா:2 452/3

TOP


நிமிர்ந்ததே (1)

தெய்வம்-கொல் என்று தேர்வேற்கு அமிர்து உலாய் நிமிர்ந்ததே போல் – சிந்தா:1 403/3

TOP


நிமிர்ந்தன (1)

நின்ற வில் குனிந்தது அம்பு நிமிர்ந்தன நீங்கிற்று ஆவி – சிந்தா:10 2272/2

TOP


நிமிர்ந்தான் (1)

கார் கொண்மூ மின்னி நிமிர்ந்தான் கலிமான் குளம்பில் – சிந்தா:2 444/3

TOP


நிமிர்ந்து (9)

சூழ் கதிர் ஆரம் வீழ் நூல் பரிந்து அற நிமிர்ந்து திண் தோள் – சிந்தா:4 1120/3
கச்சு அற நிமிர்ந்து மாந்தர் கடாவிடு களிறு போல – சிந்தா:4 1153/1
மேல் நிமிர்ந்து ஏறி ஆங்கு தேவன் வெற்பு ஏறினானே – சிந்தா:5 1168/4
தொழ நிமிர்ந்து அமரராய் துறக்கம் ஆள்வரே – சிந்தா:6 1555/4
முடி உலகு உற நிமிர்ந்து ஆர்த்த மொய் கழல் – சிந்தா:7 1847/3
நிலத்து இருந்து இரு சுடர் நிமிர்ந்து செல்வ போல் – சிந்தா:13 2893/2
நில விலகி உயிர் ஓம்பி நிமிர்ந்து ஒளிர்ந்து பசி பகை நோய் – சிந்தா:13 3023/1
அழுங்கல் வினை அலற நிமிர்ந்து ஆங்கு உலகம் மூன்றும் – சிந்தா:13 3093/2
அண்ணலார் உலாய் நிமிர்ந்து அளித்த வண்ணமே – சிந்தா:13 3112/4

TOP


நிமிர்ந்தோன் (2)

முடி உலக மூர்த்தி உற நிமிர்ந்தோன் யாரே – சிந்தா:5 1245/2
முடி உலக மூர்த்தி உற நிமிர்ந்தோன் மூன்று – சிந்தா:5 1245/3

TOP


நிமிரல் (1)

மோட்டு இள முகையின் மொய் கொள் கொக்கு உகிர் நிமிரல் வெண் சோறு – சிந்தா:13 2972/2

TOP


நிமிரும் (1)

உருவு கொண்ட குரல் அன்றில் உயிர் மேல் ஆம்பல் உலாய் நிமிரும்
ஒரு பெண்பாலேன் யான் ஆக உலகம் எல்லாம் பகை ஆகி – சிந்தா:7 1662/2,3

TOP


நியமம் (3)

வேய் மணி தோளி நிற்ப விழுத்தவன் நியமம் முற்றி – சிந்தா:4 1126/3
கண் ஆடி வென்று களம் கண்டு நியமம் முற்றி – சிந்தா:11 2327/2
நெடு நீர் கழனி சூழ் நியமம் சேர்த்தி விழவு அயர்ந்து – சிந்தா:13 2601/3

TOP


நிரந்த (3)

திண் நுக புரவி திண் தேர் விரைந்தன நிரந்த பாய்மா – சிந்தா:7 1859/3
நீர தீம்பூ மரம் நிரந்த தக்கோலமும் – சிந்தா:8 1901/2
படு மழை துளியின் பாய்மா பரந்தன நிரந்த பொன் தேர் – சிந்தா:12 2525/3

TOP


நிரந்தவாறும் (1)

நிதியின் நெறியின் அவன் தோழர் நிரந்தவாறும்
பதியின் அகன்று பயந்தாளை பணிந்தவாறும் – சிந்தா:0 23/3,4

TOP


நிரந்து (3)

நீள் நிலம் வகுத்து நீர் நிரந்து வந்து இழிதர – சிந்தா:1 142/1
நிரந்து கன்னலும் நெய்யும் நீந்த பெய்து – சிந்தா:12 2401/1
நிலம் நெளி கடல் அம் தானை நிரந்து பூ சுமப்ப மன்னன் – சிந்தா:13 2641/2

TOP


நிரப்ப (1)

கழல் ஏந்து சேவடி கீழ் கண்ணீர் வெள்ளம் கலம் நிரப்ப
குழல் ஏங்குமாறு ஏங்கி அழுதார் கோதை மடவாரே – சிந்தா:13 2945/3,4

TOP


நிரம்பா (1)

நெய்யும் நுண் நூல் நாழிகையின் நிரம்பா நின்று சுழல்வாரே – சிந்தா:13 3019/4

TOP


நிரம்பாத (1)

நிரம்பாத நீர் யாற்று இடுமணலுள் ஆழ்ந்து – சிந்தா:13 2784/1

TOP


நிரம்பின (1)

நிலம் கொண்டு ஓங்கின நிரம்பின புகர் சுழி உடைய – சிந்தா:7 1770/2

TOP


நிருத்தம் (1)

பை பருகு அல்குல் இலயம் பற்றி பதன் அமைத்த பாவை நிருத்தம் நோக்கி – சிந்தா:3 682/3

TOP


நிருமலன் (1)

நின்ற பற்று ஆர்வம் நீக்கி நிருமலன் பாதம் சேரின் – சிந்தா:13 3105/3

TOP


நிருமித்த (1)

நிருமித்த வகையின் ஓடி நீர் நிறைந்து ஆழ்ந்த போதில் – சிந்தா:3 512/3

TOP


நிருமித்தால் (1)

இருந்து இளையார்கள் கோலம் இந்திரன் நிருமித்தால் போல் – சிந்தா:3 627/3

TOP


நிருமித (1)

நினைத்து இருந்து இயற்றிய நிருமித மகன் இவன் – சிந்தா:3 707/3

TOP


நிரை (53)

வஞ்சம் மறவர் நிரை வள்ளல் விடுத்தவாறும் – சிந்தா:0 11/2
நிரை கதிர் நித்திலம் கோத்து வைத்த போல் – சிந்தா:1 99/1
வரை நிரை அருவியின் மதம் மிசை சொரிவன – சிந்தா:1 123/1
புரை நிரை களிறொடு புனை மணி இயல் தேர் – சிந்தா:1 123/2
விரை நிரை இவுளியொடு இளையவர் விரவுபு – சிந்தா:1 123/3
குரை நிரை குளிர் புனல் ஆற்றினது ஒருபால் – சிந்தா:1 123/4
வண் முத்தம் நிரை கொள் நெற்றி வார் முரி புருவம் ஆக்கி – சிந்தா:1 258/2
முல்லை கார் என பூப்ப மொய் நிரை
புல்லு கன்று உளி பொழிந்து பால் படும் – சிந்தா:2 413/2,3
மன்னவன் நிரை வந்து நண்ணுறும் – சிந்தா:2 415/1
அடைதும் நாம் நிரை அடைந்த-காலையே – சிந்தா:2 416/1
மண்டினார் நிரை மணந்த-காலையே – சிந்தா:2 418/4
வாய்த்த அ நிரை வள்ளுவன் சொனான் – சிந்தா:2 419/4
எள்ளன்-மின் நிரை இன்று நீர் என – சிந்தா:2 420/2
காய மீன் என கலந்து கான் நிரை
மேய வெம் தொழில் வேடர் ஆர்த்து உடன் – சிந்தா:2 421/1,2
கொண்டனர் நிரை போற்று என கூறினான் – சிந்தா:2 430/4
மன் நிரை பெயர்த்து மைந்தர் வந்தனர் கொள்க வாள் கண் – சிந்தா:2 440/1
ஆன் நிரை பெயர்ந்த ஆயர் ஆர்த்தனர் அணி செய் திண் தோள் – சிந்தா:2 452/2
கோள் உற்ற கோவன் நிரை மீட்டனன் என்று கூற – சிந்தா:2 455/2
நீள் சுடர் நெறியை நோக்கும் நிரை இதழ் நெருஞ்சி பூ போல் – சிந்தா:2 461/3
நில மகட்கு கேள்வனும் நீள் நிரை நப்பின்னை – சிந்தா:2 482/3
நிரை இடறி பாய்ந்து இரிய ஏகியது மாதோ – சிந்தா:3 502/4
மையல் மத யானை நிரை மன்னவன் மகிழ்ந்து ஆனா – சிந்தா:3 589/1
நீள் வயிர வெண் மருப்பின் நீல களிற்றின் மேல் நிரை தார் பொங்க – சிந்தா:3 645/2
மஞ்சு சூழ் கணை மழை பொழிந்து மா நிரை பெயர்த்து – சிந்தா:3 691/3
கரும் சிலை மறவர் கொண்ட கண நிரை விடுக்க வல்ல – சிந்தா:4 1112/1
வாழியர் இறைவ தேற்றான் மா நிரை பெயர்த்த காளை – சிந்தா:4 1120/1
நிரை வீழ் அருவி நிமிர் பொன் சொரியும் – சிந்தா:5 1376/1
நிரை செய் நீல நினைப்பில என்றனன் – சிந்தா:5 1401/3
நிரை கண் மா மணி கறங்க நீள் நிலம் கடந்தனன் நெடியோன் – சிந்தா:7 1564/4
பாசி பாசத்து பைம்பொன் நிரை தாலி பூத்த வேங்கை – சிந்தா:7 1649/1
பொருக்கு ஒளி இன நிரை கோடும் கொண்ட பின் – சிந்தா:7 1825/2
இரும் கடல் மணி நிரை எய்தி நாம் கொண்ட பின் – சிந்தா:7 1827/1
வேல் நிரை வாள் மதில் பிளந்து வெம் சமத்து-இடை – சிந்தா:7 1846/1
தேன் நிரை களிற்றின் மேல் திண் குளம்பு அழுத்துவ – சிந்தா:7 1846/2
ஆன் நிரை வளைப்பது ஓர் பொருள் என சிரித்து உடன் – சிந்தா:7 1846/3
மா நிரை பண்ணினார் வடித்த நூல் கேள்வியார் – சிந்தா:7 1846/4
விடை உடை இன நிரை விழுங்கல் மேயினார் – சிந்தா:7 1847/1
கோன் உடை இன நிரை காக்கும் கோவலர் – சிந்தா:7 1849/1
கான் இடை இன நிரை காவல் போற்று-மின் – சிந்தா:7 1849/3
வளைத்தனர் மணி நிரை வன்கண் ஆயரும் – சிந்தா:7 1851/2
பால்கடல் பரப்பின் வல்லே படு நிரை பெயர்க்க என்றான் – சிந்தா:7 1858/4
மன்னவன் நிரை கொண்டாரை வள நகர் தந்து மன்னன் – சிந்தா:7 1861/1
கல் மழை பொன் குன்று ஏந்தி கண நிரை அன்று காத்து – சிந்தா:10 2188/1
நிரை உளை அரி நல் மா நிலம் மிசை புரள்வன போல் – சிந்தா:10 2243/2
பொங்கு மா நிரை புரளவும் பொலம் கொள் தேர் பல முறியவும் – சிந்தா:10 2306/3
நிழன்றன சாமரை நிரை சங்கு ஆர்த்தவே – சிந்தா:12 2412/4
வேல் நிரை செய் கண்ணியொடு மெல் என இருந்தான் – சிந்தா:12 2490/3
ஆன் நிரை இனத்து அலங்கல் ஏறு அனான் – சிந்தா:12 2520/2
மான் நிரை இனம் மருளும் நோக்கினார் – சிந்தா:12 2520/3
வடி நிரை நெடிய கண்ணார் மாமிமார் விடுப்ப ஏகி – சிந்தா:13 2650/1
கடி நிரை சிவிகை ஏறி கதிர் மணி குடை பின் செல்ல – சிந்தா:13 2650/2
கொடி நிரை கோயில் புக்கார் குங்கும கொடி அனாரே – சிந்தா:13 2650/4
நீள் நீர் முத்தம் நிரை முறுவல் கடு சுட்டு உரிஞ்ச கதிர் உமிழ்ந்து – சிந்தா:13 2697/3

TOP


நிரைத்த (8)

குச்சென நிரைத்த யானை குழாம் இரித்திடுவல் என்றான் – சிந்தா:4 1153/4
நிரைத்த தீவினை நீங்க நெடும் கணார் – சிந்தா:7 1603/1
மின் நிரைத்த பைம் பூண் விளங்கு இலை வேல் வேந்தன் – சிந்தா:7 1803/1
விண் அகத்து இயங்கும் மேக குழாம் என நிரைத்த வேழம் – சிந்தா:7 1859/2
நேர் மர பலகையும் நிரைத்த தானை ஓர் – சிந்தா:10 2218/3
நீர் வளர் நீலம் பூத்து நிரைத்த போல் நிரைத்த மேலால் – சிந்தா:12 2536/3
நீர் வளர் நீலம் பூத்து நிரைத்த போல் நிரைத்த மேலால் – சிந்தா:12 2536/3
நட்டவை நிரைத்த பூமி நவை உடை நரகர் பொங்கி – சிந்தா:13 2764/2

TOP


நிரைத்தவே (1)

ஏக மாநகர் வீதி நிரைத்தவே – சிந்தா:12 2398/4

TOP


நிரைத்தன (7)

கோல் நிரைத்தன போல் கொழும் தாரைகள் – சிந்தா:1 33/3
நீல மேகம் நிரைத்தன போன்றவே – சிந்தா:4 862/4
நிரைத்தன மண்ணு நீர்க்கு முரசொடு முழவம் விம்ம – சிந்தா:12 2414/3
மடல் பனை குழாத்தின் பிச்சம் நிரைத்தன மன்னர் சூழ்ந்து – சிந்தா:12 2524/1
கான் நிரைத்தன காவொடு பூம் பொய்கை – சிந்தா:13 3002/1
தேன் நிரைத்தன செம்பொன் நெடு மதில் – சிந்தா:13 3002/2
மேல் நிரைத்தன வெண் கொடி அ கொடி – சிந்தா:13 3002/3

TOP


நிரைத்து (14)

தேன் நிரைத்து உயர் மொய் வரை சென்னியின் – சிந்தா:1 33/1
மேல் நிரைத்து விசும்பு உற வெள்ளி வெண் – சிந்தா:1 33/2
வான் நிரைத்து மணந்து சொரிந்தவே – சிந்தா:1 33/4
தூ திரள் மணி குடம் நிரைத்து தோன்றுவ – சிந்தா:1 87/2
மேல் நிரைத்து எழுந்த வேடர் வெம் நுனை அப்பு மாரி – சிந்தா:2 451/3
கோல் நிரைத்து உமிழும் வில்லால் கோமகன் விலக்கினானே – சிந்தா:2 451/4
இடவகை எல்லை எல்லாம் மின் நிரைத்து இட்டதே போல் – சிந்தா:2 462/3
கொளத்தகு திவவு திங்கள் கோள் நிரைத்து அனைய ஆணி – சிந்தா:3 559/3
நீல் நிற நிழல் மணி தான் நிரைத்து அகம் எலாம் – சிந்தா:3 573/2
கோணமும் மறுகும் எல்லாம் குச்சு என நிரைத்து அம் மாந்தர் – சிந்தா:3 615/3
வட்ட நல் வைரம் வாய்ப்ப நிரைத்து மேல் மணிகள் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2523/2
வயிர முள் நிரைத்து நீண்ட வார் சினை இலவம் ஏற்றி – சிந்தா:13 2766/1
நீடிய வினை மரம் நிரைத்து சுட்டிட – சிந்தா:13 2846/2
செழும் பொன் வேய்ந்து மணி அழுத்தி திருவார் வைரம் நிரைத்து அதனுள் – சிந்தா:13 3021/1

TOP


நிரையும் (1)

நீல குவளை நிரையும் போல் கண்ணார் காவில் இருந்தாரே – சிந்தா:13 2698/4

TOP


நிரையை (3)

படு மணி நிரையை வாரி பைம் துகில் அருவி நெற்றி – சிந்தா:2 428/2
வேட்டு அ நிரையை விடல் இன்றி விரைந்தது அன்றே – சிந்தா:2 446/4
இங்கு உள நிரையை எல்லாம் கவர்ந்தது என்று இட்ட-போழ்தே – சிந்தா:7 1856/3

TOP


நிரோதனை (1)

நிரோதனை அம்பின் கொன்றான் நித்தை நீள் பசலை பேரோர் – சிந்தா:13 3080/3

TOP


நில் (1)

உயிர் காவலன் கொண்டு உதவ நில் என்பார் – சிந்தா:10 2126/4

TOP


நில்லலா (1)

மிகை செல் மேகத்து மின்னும் செம் நில்லலா
புகை செய் வேலினீர் போற்றுபு செல்-மினே – சிந்தா:7 1816/3,4

TOP


நில்லா (7)

வளி முக சுடரின் நில்லா மனத்தொடு மயங்கி இப்பால் – சிந்தா:1 298/2
கை வரை அன்றி நில்லா கடும் சின மடங்கல் அன்னான் – சிந்தா:1 407/1
தூங்கு உறி கிடந்து காயும் பழங்களும் துய்ப்ப நில்லா
பாங்கு அலா வினைகள் என்றார் பகவனார் எங்கட்கு என்னின் – சிந்தா:6 1429/1,2
வெம் கணை தவிர்ப்ப வெள்ளி வெண் படைய வாய்விடின் நிலவரை நில்லா
பைம் கதிர் கொட்டை கவரி சூழ்ந்து அணிந்த பகரின் அ தொகையன பாய்மா – சிந்தா:10 2157/3,4
பாகர்க்கும் தொடக்க நில்லா பகடு போல் பொங்கியிட்டான் – சிந்தா:13 2610/4
வேற்றுவர் என்று நில்லா விழு பொருள் பரவை ஞாலம் – சிந்தா:13 2986/3
கான் தயங்கி நில்லா கரு வினை கால் பெய்தனவே – சிந்தா:13 3102/4

TOP


நில்லாத (1)

அனன்று நில்லாத கண்ணால் நிறுத்தின செவியிற்று ஆகி – சிந்தா:7 1750/2

TOP


நில்லாது (3)

இட்டு இடை நோவ நில்லாது எழுக என ஏந்தல் தோழன் – சிந்தா:9 2058/2
உலைவு இலார் நில்லாது ஒரு பகலுள்ளே உருப்பு அவிர் வெம் சுரம் கடந்தார் – சிந்தா:10 2107/4
களிறு மென்று உமிழப்பட்ட கவழம் போல் தகர்ந்து நில்லாது
ஒளிறு வேல் சுற்றம் எல்லாம் உடைந்த பின் ஒருவன் ஆனான் – சிந்தா:13 2613/2,3

TOP


நில்லான் (2)

நிழல் உறு மதியம் அன்னாய் நீத்தியோ எனவும் நில்லான்
பழவினை பரிய நோற்பான் விஞ்சையர் வேந்தன் சென்றான் – சிந்தா:1 408/3,4
நாள் முதல் பாசம் தட்ப நடுங்கினார் நிற்ப நில்லான்
கோள் முக புலியோடு ஒப்பான் கொழு நிதி புரிசை புக்கான் – சிந்தா:2 470/3,4

TOP


நில (23)

நில தலைய துப்பு எலாம் நிறை துளும்பும் ஊர்களே – சிந்தா:1 75/4
சுந்தர நில மிசை சொரிதலின் மின் அணிந்து – சிந்தா:1 121/3
திருமகன் திரு மா நில மன்னனே – சிந்தா:1 160/4
நில தலை திரு_அனாள் தன் நீப்பரும் காதல் கூர – சிந்தா:1 261/1
நீள் நில மன்ன போற்றி நெடு முடி குருசில் போற்றி – சிந்தா:1 264/1
வீழ்ந்து நில மா மகள் தன் வெம் முலை ஞெமுங்க – சிந்தா:1 289/3
நில மகட்கு கேள்வனும் நீள் நிரை நப்பின்னை – சிந்தா:2 482/3
நீள் நிதி வணிகர் ஈறா நில மிசை அவர்கள் எல்லாம் – சிந்தா:3 615/1
நில வரை தன் அனாரை நிதியினால் வறுமை செய்தான் – சிந்தா:3 617/4
இரு நில மடந்தை ஈன்றது இரு விசும்பு என்னும் கைத்தாய் – சிந்தா:3 720/1
இரு நில மகட்கும் செம்பொன் நேமிக்கும் இறைவன் ஆகும் – சிந்தா:3 744/2
நீள் நில வேந்து எனும் வேழ பேரினம் – சிந்தா:3 774/3
வீறு உயர் முடியும் சூடி விழு நில கிழமை பூண்டு – சிந்தா:5 1221/2
விண் உளு உண்டு என வீழும் மா நில மிசை – சிந்தா:8 1899/3
ஒருங்கு குலாய் நில மிசை மிளிர்வது ஒத்து ஒளிர் மணி – சிந்தா:8 1903/3
மாழை நீள் நிதியம் துஞ்சும் மா நில கிழமை எய்தும் – சிந்தா:8 1929/3
எனக்கு இனி இறைவன் தானே இரு நில கிழமை வேண்டி – சிந்தா:10 2147/2
நில விரி கதிர் அணி நிகர் அறு நெறியினை – சிந்தா:12 2562/2
நில விரி கதிர் அணி நிகர் அறு நெறியை நின் – சிந்தா:12 2562/3
பில்கி தேன் ஒழுகும் பைம் தார் பெரு நில வேந்தர் வேந்தே – சிந்தா:13 2810/4
தார் நில மார்ப வேந்தர் தன்மையும் அன்னது ஆமே – சிந்தா:13 2909/4
நில விலகி உயிர் ஓம்பி நிமிர்ந்து ஒளிர்ந்து பசி பகை நோய் – சிந்தா:13 3023/1
நிறை கடல் விஞ்சை வேந்தர் நீள் நில மன்னர் சேர்ந்தார் – சிந்தா:13 3084/4

TOP


நிலத்த (1)

மேல் எழுந்த மீ நிலத்த விரல கைய ஆகுமே – சிந்தா:8 1954/4

TOP


நிலத்தது (1)

தளை அவிழ் கண்ணி சிந்த தன் தலை நிலத்தது அன்றே – சிந்தா:4 1115/4

TOP


நிலத்தவர்க்கு (1)

நிலத்தவர்க்கு அறிவுற நெறியின் செப்பினான் – சிந்தா:6 1489/4

TOP


நிலத்தில் (3)

நீர் கொள் மா கடல் அனாற்கு நிகர் இல்லை நிலத்தில் என்றான் – சிந்தா:5 1303/4
நீட்டிய சடையம் ஆகி நீர் மூழ்கி நிலத்தில் சேர்ந்து – சிந்தா:6 1431/1
நீள் கால் விசைய நேமி தேர் இமைத்தார் நிலத்தில் காண்கலா – சிந்தா:11 2354/2

TOP


நிலத்தின் (2)

சந்திரகாந்தம் என்னும் தண் மணி நிலத்தின் அங்கண் – சிந்தா:3 585/1
நிலத்தின் நீங்கி நிதியினும் தேய்ந்து நல் – சிந்தா:8 1924/1

TOP


நிலத்து (51)

நிலத்து அவை சொரிதலின் வெரீஇய மஞ்ஞை போய் – சிந்தா:1 92/3
அம் பொன் நிலத்து ஏகு குடி அக நகரம் அதுதான் – சிந்தா:1 106/3
வேரி இன் மெழுக்கு ஆர்ந்த மென் பூ நிலத்து
ஆரி ஆக அம் சாந்தம் தளித்த பின் – சிந்தா:1 129/1,2
சேண் நிலத்து இயற்றிய சித்திர சுருங்கை சேர் – சிந்தா:1 142/2
கோள் நிலத்து வெய்யவாம் கொடும் சுற தடம் கிடங்கு – சிந்தா:1 142/3
பூண் நிலத்து வைத்தது ஓர் பொற்பினில் பொலிந்ததே – சிந்தா:1 142/4
அறு நிலத்து அமிர்தமும் அகிலும் நாவியும் – சிந்தா:1 193/3
மற்று உரையாடலளாய் மணி மா நிலத்து
அற்றது ஓர் கோதையின் பொன்_தொடி சோர்ந்தாள் – சிந்தா:1 226/3,4
சேண் நிலத்து இறைஞ்சி சொன்னான் செய்ய கோல் வெய்ய சொல்லான் – சிந்தா:1 264/4
எந்தாய் வெறு நிலத்து சேர்தியோ என்று இனைந்து இரங்கி பள்ளி படுத்தார்களே – சிந்தா:1 292/4
நெய்யார் கரும் குழல் மேல் மாலை சிந்தி நிலத்து இடுவார் நின்று திருவில் வீசும் – சிந்தா:1 295/2
இரு நிலத்து இரவலர்க்கு ஆர்த்தி இன்னணம் – சிந்தா:1 331/3
மின் செய் பசும்பொன் நிலத்து வீறு பெற நாட்டி – சிந்தா:3 593/2
செரு நிலத்து இவனை வென்றீர் திருவினுக்கு உரியீர் என்றான் – சிந்தா:3 744/3
ஆள் மர வாள் நிலத்து அப்பு வேல் செய்முள் – சிந்தா:3 774/1
மைக்கு இழிந்து ஒழுகும் கண்ணீர் மா நிலத்து உகுக்கப்பட்டார் – சிந்தா:3 818/3
இன்ப நிலத்து இயன்ற பொருள் இவை இவை நும் கோமான் – சிந்தா:3 849/3
விண்ணோர் உலகினொடும் இ நிலத்து இல்லா – சிந்தா:4 1065/2
என்னை நேர் நின்று வாழ்தல் இரு நிலத்து ஆவது உண்டே – சிந்தா:4 1114/4
கடலை ஏந்தி நிலத்து இட்டு என மாரி கலந்ததே – சிந்தா:4 1157/4
செரு நிலத்து அவன் உயிர் செகுத்து மற்று எனக்கு – சிந்தா:5 1174/1
தரும் நிலத்து எமக்கு எனில் தருகும் தன்மையீர் – சிந்தா:5 1174/4
கட நாகம் மதம் கலந்து உக்க நிலத்து
உடை நாண் என மின் என ஒண் மணி அம் – சிந்தா:5 1189/1,2
நிழல் பொதிந்த நீள் முடியான் நினைப்பில் போகி நிலத்து இழிந்தான் – சிந்தா:5 1224/4
மந்திரம் மறந்து வீழ்ந்து மா நிலத்து இயங்குகின்ற – சிந்தா:5 1264/1
தூம்பு அழி குளத்தின் கண்ணீர் துகள் நிலத்து இழிந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1280/4
கூறினான் கொற்ற வேந்தன் கொழு நிதி நிலத்து மற்று உன் – சிந்தா:5 1284/2
பொன் நிலத்து எழுந்தது ஓர் பொரு இல் பூம் கொடி – சிந்தா:6 1457/1
தலை வைத்து நிலத்து அடி தைவருவாய் – சிந்தா:6 1514/2
புலவன் சித்திரித்த பொன் சிலம்பு நக பூ நிலத்து மேல் – சிந்தா:7 1588/2
ஆர் அகில் சேக்கை நீங்கி வெறு நிலத்து அடிகள் தாமே – சிந்தா:7 1720/1
ஏகல் ஆகா நிலத்து அல்கி விட்டு எழுந்து போய் – சிந்தா:8 1905/2
பால் நிலத்து உறையும் தீம் தேன் அனையவாய் அமிர்தம் ஊற – சிந்தா:8 1915/3
நிலத்து உகும் மாலை கால் தொடர்ந்து நீள் நகர் – சிந்தா:8 1945/3
பாலை மணி யாழ் மழலை பசும்பொன் நிலத்து இழிவாள் – சிந்தா:9 2018/3
இன்னவர்கள் இல்லை நிலத்து என்று வியந்து ஏத்தி – சிந்தா:9 2028/1
விரி கதிர் கடவுள் போல வெறு நிலத்து ஒலிப்ப வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2189/4
இலங்கு எயிற்று ஏனம் ஏவுண்டு இரு நிலத்து இடித்து வீழ – சிந்தா:10 2205/1
நீல மாசுணத்தோடு நிலத்து இழிந்தது ஒத்தனவே – சிந்தா:10 2238/4
நீள மா புடைப்ப பொங்கி நிலத்து அவன் கவிழ்ந்து வீழ – சிந்தா:10 2248/2
வெய்தா மடவார் வெறு வெம் நிலத்து ஏகினாரே – சிந்தா:11 2338/4
திருமகன் அருள பெற்று திரு நிலத்து உறையும் மாந்தர் – சிந்தா:11 2377/1
சீர் கெழு நிலத்து வித்தி சீல நீர் கொடுப்பின் தீம் தேன் – சிந்தா:13 2632/2
வெவ்வினை செய்யும் மாந்தர் உயிர் எனும் நிலத்து வித்தி – சிந்தா:13 2762/1
நல் நிலத்து இட்ட வித்தின் நயம் வர விளைந்து செல்வம் – சிந்தா:13 2823/1
புன் நிலத்து இட்ட வித்தின் புற்கென விளைந்து போகம் – சிந்தா:13 2823/3
நிலத்து இருந்து இரு சுடர் நிமிர்ந்து செல்வ போல் – சிந்தா:13 2893/2
நேர் நிலத்து ஊரும் ஆயின் நீடு பல் காலம் செல்லும் – சிந்தா:13 2909/2
மின்னி வாள் ஆரம் சிந்த வெறு நிலத்து உறைந்து நீ எம் – சிந்தா:13 2954/2
செழு மணி நிலத்து செம்பொன் திரு முத்த விதான நீழல் – சிந்தா:13 2993/2
திணி நிலத்து இயன்றது ஓர் திலகம் ஆயினான் – சிந்தா:13 3028/4

TOP


நிலத்து-இடை (2)

நிலத்து-இடை பாய்ந்து அவை பிறழும் நீரவே – சிந்தா:1 46/4
நிலத்து-இடை பறவை மெய்ம்மறந்து வீழ்ந்தவே – சிந்தா:3 657/4

TOP


நிலத்தும் (1)

வான் அகத்தும் நிலத்தும் இல்லா-வண்ணம் மிக்க மணி பூணினான் – சிந்தா:12 2595/4

TOP


நிலத்துள் (2)

பார் கெழு நிலத்துள் நாறி பல் புகழ் ஈன்று பின்னால் – சிந்தா:13 2632/3
தொடி கையால் தொழுது வாழ்த்தி தூ மணி நிலத்துள் ஏற்றி – சிந்தா:13 2827/1

TOP


நிலத்தை (3)

மிடை மின்னின் நிலத்தை சேர்ந்தாள் வேந்த மற்று அருளுக என்றான் – சிந்தா:5 1272/4
கலி கெழு நிலத்தை காவாது ஒழியுமோ காளைக்கு என்றாள் – சிந்தா:8 1926/4
சிந்தின தழல் என்று அஞ்சி சிறை அன்னம் நிலத்தை சேரா – சிந்தா:12 2528/2

TOP


நிலத்தொடு (1)

வெள்ளி வெண் திரள் விசித்து நிலத்தொடு தறி புடைத்தவை போல் – சிந்தா:7 1565/3

TOP


நிலத்தோடு (1)

இடவிய நிலத்தோடு எல்லாம் இழந்தவர்க்கு இரட்டி ஆக – சிந்தா:11 2373/3

TOP


நிலப்படாது (1)

ஒலி உடை உருமு போன்று நிலப்படாது ஊன்றின் வை வேல் – சிந்தா:13 2904/3

TOP


நிலம் (76)

சோர் புயல் முகில் தலை விலங்கி தூ நிலம்
மார்பு கொண்டு ஆர்ந்து அது நரல வண் சுளை – சிந்தா:1 58/1,2
நின்ற தாரையால் நிலம் நனைப்ப ஏகி நீள் மனை – சிந்தா:1 69/2
அணி நிலம் மெழுகி சாந்தின் அகில் புகைத்து அம் பொன் போதில் – சிந்தா:1 113/3
திணி நிலம் அணிந்து தேம் கொள் ஐயவி சிதறினாரே – சிந்தா:1 113/4
நீள் நிலம் வகுத்து நீர் நிரந்து வந்து இழிதர – சிந்தா:1 142/1
வண் சிலையை வனப்பு அழித்து வார்ந்து ஒழுகி நிலம் பெறா – சிந்தா:1 166/1
இன்புற வரம்பு உயர்ந்து இரு நிலம் உற புல்லி – சிந்தா:1 179/2
பெறு நிலம் பிணித்திட பெரியர் வைகினார் – சிந்தா:1 193/4
நிலம் திரு நீங்கும் என்று ஓர் நிமித்திகன் நெறியில் சொன்னான் – சிந்தா:1 204/4
நீதியால் நிலம் கொண்ட பின் நீதி நூல் – சிந்தா:1 240/2
நீள் நிலம் மாரி இன்றி விளைவு அஃகி பசியும் நீடி – சிந்தா:1 255/2
நெஞ்சு பதி கொண்டு படை மூழ்க நிலம் வீசும் – சிந்தா:1 287/2
செரு நிலம் பயப்பு உற செல்வன் செல்லுமே – சிந்தா:1 331/4
வெறி உறு கோதை வெறு நிலம் எய்த – சிந்தா:1 333/2
நிலம் பொறுக்கலாத செம்பொன் நீள் நிதி நுந்தை இல்லம் – சிந்தா:1 402/1
நீர் விளை சுரி சங்கு ஆர்ப்ப நிலம் நெளி பரந்த அன்றே – சிந்தா:2 433/4
கண்டு உருகு பொன்னின் நிலம் காமுறுவ புனைந்தார் – சிந்தா:3 592/4
நிண கொழும் குருதி வாள் கை நிலம் புடைபெயர்க்கும் ஆற்றல் – சிந்தா:3 610/2
திரு குழல் மடந்தை செல்ல திரு நிலம் திருத்தி பின்னர் – சிந்தா:3 616/2
விட்டு அகலா சாந்தின் நிலம் மெழுகி மெல் மலர்கள் சிதறி தூமம் – சிந்தா:3 647/2
நிலம் அறிந்து அணிக ஐயன் சீவகன் நெறியின் என்ன – சிந்தா:3 673/1
அந்தரத்து இவர்ந்த ஆழி கால் நிலம் விட்ட மாலை – சிந்தா:3 793/2
மேவி பூ நிலம் மிசை இருக்கும் மெல்லவே – சிந்தா:4 1025/4
இடி உரும் ஏற்றின் சீறி இரு நிலம் சுடுதற்கு ஒத்த – சிந்தா:4 1087/3
இன் மணி இழந்து சாம்பி இரு நிலம் இவர்கள் எய்த – சிந்தா:4 1098/2
அடற்கு அரும் பகை கெடுத்து அகன்ற நீள் நிலம்
மடத்தகை அவளொடும் வதுவை நாட்டி நாம் – சிந்தா:5 1173/2,3
இரு நிலம் இயைவதற்கு எண்ணல் வேண்டுமோ – சிந்தா:5 1174/2
பரவை மா நிலம் பன்னிரு காதமே – சிந்தா:5 1196/4
குளிர் துன்னிய பொன் நிலம் ஏகுதலால் – சிந்தா:5 1383/1
மிளிர்-மின் என மின் நிலம் எய்தினளே – சிந்தா:5 1383/4
விழும் மீ நிலம் எய்தி மிளிர்ந்து உருகா – சிந்தா:5 1384/3
இலை வளர் குரம்பை அங்கண் இரு நிலம் சேக்கை ஆக – சிந்தா:6 1432/2
நிலம் தின கிடந்து அன நிதி அ நீள் நகர் – சிந்தா:6 1471/1
வடி நிலம் பரந்து முத்து அணிந்த வெம் முலை – சிந்தா:6 1483/3
இடை நிலம் செகுப்பன என்னை என் செயா – சிந்தா:6 1483/4
வெறி மலைகள் வீழ்ந்து நிலம் புதைய – சிந்தா:6 1525/1
நிரை கண் மா மணி கறங்க நீள் நிலம் கடந்தனன் நெடியோன் – சிந்தா:7 1564/4
நிலம் கொண்டு ஓங்கின நிரம்பின புகர் சுழி உடைய – சிந்தா:7 1770/2
அரவு வெகுண்டு அன்ன அகல் அல்குல் நிலம் புல்லி – சிந்தா:7 1878/1
நீர் தங்கு திங்கள் மணி நீள் நிலம் தன்னுள் ஓங்கி – சிந்தா:8 1960/1
பொன் நிலம் சென்னி புல்ல இட முழந்தாளை ஊன்றி – சிந்தா:9 2056/1
கூற்று உடன்று அனைய தானை கொழு நிலம் நெளிய ஈண்டி – சிந்தா:10 2152/3
திருந்தி ஏழுறுப்பும் திண் நிலம் தோய்வ தீ உமிழ் தறுகணின் சிறந்த – சிந்தா:10 2154/4
சோலை ஆய் சொரி மும்மதத்தால் நிலம்
பாலை போய் மருதம் பயந்திட்டதே – சிந்தா:10 2170/3,4
நிரை உளை அரி நல் மா நிலம் மிசை புரள்வன போல் – சிந்தா:10 2243/2
திங்களோடு உடன் குன்று எலாம் துளங்கி மா நிலம் சேர்வ போல் – சிந்தா:10 2306/1
நெருப்பு உற்ற போல நிலம் மோந்துழி செய்ய ஆகி – சிந்தா:11 2339/1
பரவை மா நிலம் அளித்தது களி கயல் மழை கண் – சிந்தா:11 2368/3
விரவி மீ நிலம் சேர்ந்து ஒளி பூத்து உராய் – சிந்தா:12 2396/3
குருதி வான் நிலம் கொண்டது போன்றதே – சிந்தா:12 2396/4
மாந்தர் கொள்ளை கொண்டு உண்ண மா நிலம்
ஏந்தலாம் படித்து அன்றி ஈட்டுவார் – சிந்தா:12 2403/3,4
அடி நிலம் பெறாதது ஓர் செல்வம் ஆர்ந்ததே – சிந்தா:12 2407/4
வரை தலை துவலை போன்று மதம் நிலம் நனைப்ப அன்றே – சிந்தா:12 2414/4
அடி நிலம் உறுதல் நாணி அருவருத்து அமரின் ஆலித்து – சிந்தா:12 2525/1
இடை நிலம் இன்றி வேழம் ஈண்டின மள்ளர் தொக்கார் – சிந்தா:12 2525/4
தலை நிலம் புரள வெண் கோடு உண்டதே போன்று தன் கை – சிந்தா:12 2554/2
வேனல் மல்கி வெண் தேர் சென்ற வெம் நிலம்
பானல் மல்கி வெண் பால் அன்னம் பாய்ந்தவே – சிந்தா:12 2578/3,4
நல் நிலம் படாமையே அடக்கி நங்கைமார் – சிந்தா:13 2638/3
நிலம் நெளி கடல் அம் தானை நிரந்து பூ சுமப்ப மன்னன் – சிந்தா:13 2641/2
சோலை மஞ்ஞை தொழுதி போல் தோகை செம்பொன் நிலம் திவள – சிந்தா:13 2698/2
இரு நிலம் மனற்கு இன்பமே என – சிந்தா:13 2744/3
பெரு நிலம் மனன் பெரிதும் வாழ்த்தினான் – சிந்தா:13 2744/4
கருவத்து சென்று தோன்றார் கால் நிலம் தோய்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2800/2
பணித்தனர் பறித்தலின் பரவை மா நிலம்
துணித்து ஒரு துணி சுமந்து அனைய திண் பொறை – சிந்தா:13 2820/2,3
பின் நிலம் பெருக ஈனும் பெறல் அரும் கொடையும் பேசின் – சிந்தா:13 2823/2
ஊர் நிலம் அறிதல் தேற்றாது ஊருமேல் முறிந்து வீழும் – சிந்தா:13 2909/3
நிலம் செதிள் எடுக்கும் மான் தேர் நித்திலம் விளைந்து முற்றி – சிந்தா:13 2915/1
நிழல் ஏந்து பூம் கொடிகள் நிலம் சேர்ந்து ஆங்கு நிலம் சேர்ந்து – சிந்தா:13 2945/2
நிழல் ஏந்து பூம் கொடிகள் நிலம் சேர்ந்து ஆங்கு நிலம் சேர்ந்து – சிந்தா:13 2945/2
வேட்டவர் பெறாது வீதி வெறு நிலம் கிடந்த அன்றே – சிந்தா:13 2972/4
எரி மணி முடி நிலம் உறுத்தி ஏத்தினான் – சிந்தா:13 3015/3
வண்டு அலம்பு மாலையும் மணி தொத்தும் நிலம் திவள – சிந்தா:13 3022/2
தூய் திரள் மணி தாமம் சொரிந்து பொன் நிலம் நக்க – சிந்தா:13 3024/1
நெய் பொதி நெஞ்சின் மன்னர் நிலம் பிறக்கிடுவ போலும் – சிந்தா:13 3049/2
விண் இயங்கு அருக்கன் வீழ்ந்து மீன் நிலம் கொள்வதே போல் – சிந்தா:13 3085/1
நறவ மலர் வேய்ந்து நறும் சாந்து நிலம் மெழுகி – சிந்தா:13 3091/3

TOP


நிலம்படா (1)

இட்ட எள் நிலம்படா வகையில் ஈண்டிய – சிந்தா:1 93/1

TOP


நிலமகள் (2)

நிலமகள் நெஞ்சு கையெறிந்து நையவும் – சிந்தா:10 2221/3
நிலமகள் கணவன் வேந்தர் குழாத்து இடை நிவந்து இருந்தான் – சிந்தா:12 2566/3

TOP


நிலமும் (1)

ஒளிர்கின்றன ஓசனை நீள் நிலமும்
தளர்வு ஒன்று இலர் தாபதர் தாம் விழையும் – சிந்தா:5 1192/2,3

TOP


நிலவரை (1)

வெம் கணை தவிர்ப்ப வெள்ளி வெண் படைய வாய்விடின் நிலவரை நில்லா – சிந்தா:10 2157/3

TOP


நிலவி (3)

பொன் நெடும் குன்றம் போல பூமி மேல் நிலவி வையம் – சிந்தா:12 2417/2
நிழலார் திரு மணியும் தேவர் திரு முடி மேல் நிலவி வீசும் – சிந்தா:13 2970/2
நிலவி ஒளி உமிழும் நீள் இலை வேல் கண்ணார் – சிந்தா:13 3140/1

TOP


நிலவிய (1)

நிலவிய தாது பொங்க நீள் மலர் மணலில் போர்த்து – சிந்தா:13 2711/3

TOP


நிலவின் (2)

நெடு வெள் நிலவின் நிமிர் தேர் பரியாது – சிந்தா:6 1520/3
பொழி நீர் நிலவின் இருள் போழ்ந்து அரிசி – சிந்தா:13 2851/2

TOP


நிலவு (4)

நிலவு உறழ் பூணினானை நெடு நகர் இரங்க கையாத்து – சிந்தா:4 1131/1
நிலவு வெண் கதிர் நீர்மைய பூம் துகில் – சிந்தா:8 1982/1
நிலவு உமிழ் குடையின் நீழல் துஞ்சுக வையம் என்பார் – சிந்தா:12 2554/4
நீதி கண் நின்ற செம் கோல் நிலவு வீற்று இருந்த பூணான் – சிந்தா:13 2713/4

TOP


நிலவும் (2)

பூண் இடை நிலவும் மேனி மின்னொடு பொலிந்த தேவர் – சிந்தா:13 2802/3
நிலவும் மணி மேகலை நிலா உமிழும் பைம் பூண் – சிந்தா:13 2922/2

TOP


நிலவே (1)

விரையார் பொழிலே விரி வெண் நிலவே
உரையீர் உயிர் காவலன் உள் வழியே – சிந்தா:5 1376/3,4

TOP


நிலன் (1)

என்றலும் தொழுது சென்னி நிலன் உறீஇ எழுந்து போகி – சிந்தா:11 2374/1

TOP


நிலனும் (3)

வண்ணக்கு வானும் நிலனும் எல்லாம் விலையே மழை மின்னும் நுசுப்பினாளை – சிந்தா:9 2066/2
கடவுளர் இடனும் காசு இல் கணி பெறு நிலனும் காமர் – சிந்தா:11 2373/1
தத்தம் நிலனும் உயர்வு இழிவும் பகையும் நட்பும் தம் தசையும் – சிந்தா:13 2705/1

TOP


நிலா (18)

பால் நிலா சொரிந்து நல்லார் அணிகலம் பகலை செய்ய – சிந்தா:1 111/3
முலை தலை போகம் மூழ்கி முகிழ் நிலா முடி கொள் சென்னி – சிந்தா:1 261/2
என் செய்கோ என்று இரிந்தது இழை நிலா
மன் செய் மாண் நகர் வட்டம் விட்டிட்டதே – சிந்தா:4 860/3,4
ஓசனை நறும் புகை கமழ் ஒள் நிலா
வீசிய கதிர் பரந்து இமைக்கும் மேனியன் – சிந்தா:4 953/1,2
நிலா தலை திகழும் பைம் பூண் நிழல் மணி வடத்தோடு ஏந்தி – சிந்தா:8 1950/2
பால் நிலா பூணார் படை தொழில் கலிமா பண் உறுத்து ஏறினார் அவரே – சிந்தா:10 2158/4
உடன் அவை விடு-மின் என்றான் ஒளி நிலா உமிழும் பூணான் – சிந்தா:11 2373/4
மோடு கொள் நிலா முளைத்து எழு பருதி கண்டு அறியா – சிந்தா:12 2379/1
வலம்புரி ஈன்ற முத்தம் மணி நிலா நக்க அன்றே – சிந்தா:12 2441/4
அணி நிலா வீசும் மாலை அரங்கு புல் என போகி – சிந்தா:12 2531/1
துணி நிலா வீசும் மாலை பிறை நுதல் தோழி சேர்ந்து – சிந்தா:12 2531/2
மணி நிலா வீசும் மாலை மங்கையர் மயங்கி நின்றார் – சிந்தா:12 2531/3
பணி நிலா வீசும் பைம்பொன் கொடி மணி மலர்ந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2531/4
பால் நிலா கதிர் அன அம் மென் பைம் துகில் – சிந்தா:13 2635/2
பால் நிலா கதிர் பாய்தரு பள்ளியே – சிந்தா:13 2669/4
பொன் வரை நிலா கதிர் பொழிந்து போர்த்த போல் – சிந்தா:13 2895/1
நிலவும் மணி மேகலை நிலா உமிழும் பைம் பூண் – சிந்தா:13 2922/2
தெள் நிலா திரு மதி சொரிய தே மலர் – சிந்தா:13 3112/2

TOP


நிலாய் (1)

உள் நிலாய் பசும் கதிர் உமிழ்வ பாவியேன் – சிந்தா:6 1481/3

TOP


நிலாய (1)

உள் நிலாய வேட்கையால் ஊடினாரை ஆடவர் – சிந்தா:1 72/2

TOP


நிலை (35)

நிலை படா நிறைந்தன பிறவும் என்பவே – சிந்தா:1 41/4
கிணை நிலை பொருநர் தம் செல்லல் கீழ் பட – சிந்தா:1 61/1
கணை நிலை கரும்பினில் கவரும் பண்டியும் – சிந்தா:1 61/3
மண நிலை மலர் பெய்து மறுகும் பண்டியும் – சிந்தா:1 61/4
அடி நிலை இருப்பு எழு அமைந்த கல் மதில் – சிந்தா:1 81/3
புடை நிலை வாரிகள் பொலிந்த சூழ்ந்தவே – சிந்தா:1 81/4
கோள் நிலை திரிந்து நாழி குறைபட பகல்கள் மிஞ்சி – சிந்தா:1 255/1
கோள் நிலை குறித்து வந்தான் கட்டியங்காரன் என்று – சிந்தா:1 264/3
திண் நிலை கதவம் எல்லாம் திருந்து தாழ் உறுக்க வல்லே – சிந்தா:1 265/1
அம் பொன் திண் நிலை ஆய் மணி தூவிகள் – சிந்தா:3 531/2
நல் அகில் விம்மு கட்டில் தவிசொடு நிலை கண்ணாடி – சிந்தா:3 558/2
ஏமுறுவ பாவையினொடு இயக்கி நிலை எழுதி – சிந்தா:3 596/3
வெளிற்று உடல் குருதி வெள்ள நிலை இது என்பவே போல் – சிந்தா:3 804/1
என் நிலை ஐயற்கு என்ன யாவதும் கவல வேண்டா – சிந்தா:4 1123/3
நிலை மாத்தன தேம் உறும் தீம் கனியும் – சிந்தா:5 1191/2
நிலை உணர் மைந்தர் நீக்கி நெறியினால் புணர்ந்தது ஒப்ப – சிந்தா:7 1625/2
கடு வெம் குறவன் எயப்பட்ட கன்னி பிணையின் நிலை கலங்கி – சிந்தா:7 1659/2
நாளும் புள்ளும் நயத்தகு நல் நிலை
கோளும் ஓரையும் கொண்ட நிமித்தமும் – சிந்தா:7 1775/1,2
நிலை கொள் மன்னர் வழக்கு என நேர்பவே – சிந்தா:8 1919/4
நிலை இலா உலகில் நின்ற வண் புகழை வேட்டவன் நிதியமே போன்றும் – சிந்தா:10 2107/1
தோம் நிலை அரவின் தோற்றமே போலும் சிலைகளும் பிறகளும் துறைபோய் – சிந்தா:10 2158/2
மின் நிலை வாளோடு மிலேச்சர் ஏறலின் – சிந்தா:10 2216/2
போர் நிலை களத்தை ஒப்ப குருதி வான் போர்த்தது அன்றே – சிந்தா:10 2271/4
நீடு எரி நிலை கண்ணாடி போர்க்களத்து உடைந்த மைந்தர் – சிந்தா:10 2299/2
நல் பூண் அணிந்த முலையார் நிலை கால் சரிந்து – சிந்தா:11 2340/3
நிலை திரிந்து ஊழி நீங்கி உத்தர குருவும் ஆகி – சிந்தா:12 2583/3
வேனில் வாய் கதிர் வெம்பலின் மேல் நிலை
தேன் உலாம் குளிர் சந்தன சேற்று-இடை – சிந்தா:13 2669/1,2
இழிந்து கீழ் நிலை இன் அகில் சேக்கை மேல் – சிந்தா:13 2673/1
மாட கீழ் நிலை மகிழ்ந்து வைகினார் – சிந்தா:13 2687/4
திண் நிலை பலவின் தேம் கொள் பெரும் பழம் கொண்டு கீறி – சிந்தா:13 2724/3
குருமை எய்திய குண நிலை கொடை பெறு பயனும் – சிந்தா:13 2748/3
செம் தீ புகை உண்டும் சேற்றுள் நிலை நின்றும் – சிந்தா:13 2794/1
இன் அகில் ஆவி விம்மும் எழு நிலை மாடம் சேர்ந்தும் – சிந்தா:13 2840/1
நிலை இலா உலகின் தன்மை நீர்மை மீக்கூறிற்று அன்றே – சிந்தா:13 2976/4
மெலிந்தனென் சுமந்து என நீக்கி மேல் நிலை
பொலிந்தது ஓர் கற்பகம் போல தோன்றினான் – சிந்தா:13 3029/3,4

TOP


நிலைக்கள (1)

கொண்டு கூர்ம் பனி குலைத்திடும் நிலைக்கள குறும்பும் – சிந்தா:13 2750/2

TOP


நிலைக்களம் (2)

குலவிய நிலைக்களம் கோலம் ஆர்ந்தவே – சிந்தா:1 82/4
நிலைக்களம் இது என நீக்க நீங்கினான் – சிந்தா:7 1811/2

TOP


நிலைபெற (1)

நிலைபெற நெறியின் துய்த்தார் நிகர் தமக்கு இலாத நீரார் – சிந்தா:9 2063/4

TOP


நிலைமத்து (1)

நீடு இருள் போழும் நிலைமத்து ஒருபால் – சிந்தா:10 2118/4

TOP


நிலைமை (6)

கவ்விய எஃகின் நின்ற கயக்கம் இல் நிலைமை நோக்கி – சிந்தா:1 394/2
இங்கித நிலைமை நோக்கி முறுவலித்து எரி பொன் மார்பன் – சிந்தா:3 765/1
கொல் நவில் வேலினான் நிலைமை கூறுவாம் – சிந்தா:3 791/4
இழை கொள் புனலுக்கு ஈயும் இளையோள் நிலைமை காண்-மின் – சிந்தா:4 918/4
அஞ்சன துவலை ஆடி நடுங்கினாள் நிலைமை என்னை – சிந்தா:4 1024/3
என் உறு நிலைமை ஓராது எரி உறு தளிரின் வாடி – சிந்தா:7 1726/1

TOP


நிலையாதே (1)

நெய் திரண்டால் போல் உமிழ்ந்து நிற்கும் இளமையோ நிலையாதே காண் – சிந்தா:13 2626/4

TOP


நிலையாய் (1)

பணை நிலையாய் செந்நெல் பகரும் பண்டியும் – சிந்தா:1 61/2

TOP


நிலையில் (1)

காட்சி நல் நிலையில் ஞான கதிர் மணி கதவு சேர்த்தி – சிந்தா:1 381/1

TOP


நிலையின் (1)

நிலையின் நிழல் தான் அது நின்று கொடுத்து – சிந்தா:5 1188/3

TOP


நிலையும் (1)

உற்றவன் நிலையும் எல்லாம் ஓதியின் உணர்ந்து கண்டான் – சிந்தா:4 951/4

TOP


நிலையே (1)

நல் தலைகள் திருக்கும் வலி நெருக்கும் மர நிலையே – சிந்தா:1 102/4

TOP


நிவந்த (4)

விண் தொட நிவந்த கோயில் விண்ணவர் மகளின் சென்றாள் – சிந்தா:1 303/3
நிவந்த வெண்குடை வீழவும் வேந்தர் நீள் விசும்பு ஏறவும் – சிந்தா:10 2310/1
நெடு வரை அருவி ஆடி சந்தனம் நிவந்த சோலை – சிந்தா:13 2715/1
நேர் நிறை பொரியும் குய்யும் வறைகளும் நிவந்த வாசம் – சிந்தா:13 2971/2

TOP


நிவந்து (1)

நிலமகள் கணவன் வேந்தர் குழாத்து இடை நிவந்து இருந்தான் – சிந்தா:12 2566/3

TOP


நிழல் (79)

தண் பால் மதி தோய் குடை தண் நிழல் பாயவாறும் – சிந்தா:0 26/4
கண் சிறைப்படு நிழல் காவு சூழ்ந்தவே – சிந்தா:1 79/4
நெடும் கொடி நிழல் மதி நெற்றி தைவர – சிந்தா:1 88/1
தாதையே அவன் தாள் நிழல் தங்கிய – சிந்தா:1 159/3
நிழல் திகழ் வேலினானை நேடிய நெடும் கணாளும் – சிந்தா:1 252/2
நீடகம் இருந்த நிழல் நேமி வலன் ஏந்தி – சிந்தா:1 281/1
நெய் முகம் அணிந்து நிழல் தங்கி அழல் பொங்கி – சிந்தா:1 282/1
ஒவ்வா சுடுகாட்டு உயர் அரங்கில் நிழல் போல் நுடங்கி பேய் ஆட – சிந்தா:1 309/2
நீள் சுடர் நிழல் மணி கிழிப்ப நோக்கினான் – சிந்தா:1 321/3
நிழல் உறு மதியம் அன்னாய் நீத்தியோ எனவும் நில்லான் – சிந்தா:1 408/3
வீரன் தாள் நிழல் விளங்க நோற்ற பின் – சிந்தா:2 409/2
நெய் விலை பசும்பொன் தோடும் நிழல் மணி குழையும் நீவி – சிந்தா:2 488/1
நீல் நிற நிழல் மணி தான் நிரைத்து அகம் எலாம் – சிந்தா:3 573/2
நெடு மதி அகடு உற நிழல் தவழ் கொடி உயர் – சிந்தா:3 602/3
நெடியான் மகன் சிலையும் அம்பும் வைத்த நிழல் மதியோ வாள் முகமோ நோக்கி காணீர் – சிந்தா:3 681/4
நீந்தும் நித்தில ஊர்தி நிழல் மருப்பு – சிந்தா:4 858/1
நாறி நாள்மலர் வெண் மணல் தாய் நிழல்
தேறி தெண் கயம் புக்கது போன்றதே – சிந்தா:4 872/3,4
நிழல் செய் நீர் கொண்டு ஈர்ப்ப நெடும் கண் இணையின் நோக்கி – சிந்தா:4 918/2
நீல துகிலில் கிடந்த நிழல் ஆர் தழல் அம் மணிகள் – சிந்தா:4 931/1
நின்றவன் நெடும் கண் ஒன்றும் இமைப்பு இல நிழல் இல் யாக்கை – சிந்தா:4 954/2
இன் நிழல் இவரும் பூணான் இரு விசும்பு இவர்தலுற்று – சிந்தா:4 959/1
நின் நிழல் போல நீங்கேன் இடர் வரின் நினைக்க என்று – சிந்தா:4 959/3
அடி நிழல் தருக என்று எம் ஆணை வேந்து அருளி செய்தான் – சிந்தா:4 1087/1
இலையின் நிழல் அவ்வயின் இன்மையான் – சிந்தா:5 1188/2
நிலையின் நிழல் தான் அது நின்று கொடுத்து – சிந்தா:5 1188/3
நினைத்தலும் தோழன் நக்கு நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கு செம்பொன் – சிந்தா:5 1220/3
நிழல் பொதிந்த நீள் முடியான் நினைப்பில் போகி நிலத்து இழிந்தான் – சிந்தா:5 1224/4
நிழல் அவிர் அல்குல் காசு சிலம்பொடு சிலம்ப நீள் தோள் – சிந்தா:5 1254/3
நெருக்கி தன் முலையின் மின்னும் நிழல் மணி வடத்தை மாதர் – சிந்தா:5 1259/2
வெயிலின் நீங்கிய வெண் மணல் தண் நிழல்
பயிலும் மாதவி பந்தர் ஒன்று எய்தினான் – சிந்தா:5 1322/3,4
நிழல் மாலை வேல் நாண நீண்ட கண்ணே நெய் தோய்ந்த தளிரே மேனி – சிந்தா:5 1353/4
மன்றல் கொள் மார்பினான் வந்து ஒரு ஆல் நிழல்
நன்று உவந்து இருந்தனன் நாதன் சிந்தியா – சிந்தா:6 1459/3,4
நெறிநீர் வளையும் நிழல் நித்திலமும் – சிந்தா:6 1522/1
தகை வாடிய தன் நிழல் கண் உகு நீர் – சிந்தா:6 1524/1
பொறி மாலை புனை நிழல் காணலளாய் – சிந்தா:6 1525/2
நிழல் நிமிர் நெடு மதி நிகர் இல் தீம் கதிர் – சிந்தா:6 1555/1
நிறம் கொள் ஆரம் பைம் பூண் நிழல் குண்டலம் – சிந்தா:7 1605/2
மண்டப பளிக்கு அறை மருங்கு ஒர் மா நிழல்
கொண்டு அவற்கு அளித்தது ஓர் குளிர் கொள் பொய்கையே – சிந்தா:7 1622/3,4
தண் கய நீருள் கண்ட தன் நிழல் பிறிது என்று எண்ணி – சிந்தா:7 1623/2
நின்றால் போல நிழல் உமிழ்ந்து நெடு வெண் திங்கள் எயிறு இலங்க – சிந்தா:7 1660/2
தாது அணி கொழு நிழல் இருந்து தண் மது – சிந்தா:7 1824/1
குடை நிழல் கொற்ற வேந்தன் ஒரு மகன் காண குன்றா – சிந்தா:7 1863/1
அடி நிழல் உறைய வந்தேம் அடியம் யாம் என்ன எய்த – சிந்தா:7 1863/2
நிழல் அவாய் இறைஞ்சி நீங்கா நெடும் களிற்று எருத்தம் மேல் ஏற்றி – சிந்தா:7 1865/2
நீத்தவர் இடத்து நாற்றி நிழல் மணி உலகம் செய்தார் – சிந்தா:8 1906/4
பட்டன வள நிழல் பரிவு தீர்ந்தவே – சிந்தா:8 1938/4
நிலா தலை திகழும் பைம் பூண் நிழல் மணி வடத்தோடு ஏந்தி – சிந்தா:8 1950/2
நிழல் மலிந்த நேர் வடம் நிழல் பட புடைத்தர – சிந்தா:8 1952/2
நிழல் மலிந்த நேர் வடம் நிழல் பட புடைத்தர – சிந்தா:8 1952/2
சேட்டு இளம் கொன்றை திரு நிழல் துஞ்ச செம் பொறி வண்டு அவற்று அயலே – சிந்தா:10 2104/2
கவிழ் மணி புடைய கண் நிழல் நாறின் கனன்று தம் நிழலொடு மலைவ – சிந்தா:10 2155/1
கோல குஞ்சி நிழல் குளிர் பிச்சமும் – சிந்தா:10 2170/2
நெறியின் வில் ஊன்றி நிற்ப நிழல் மணி பன்றி அற்று – சிந்தா:10 2201/2
நிழல் மணி புரவி திண் தேர் நிழல் துழாய் குனிந்து குத்தும் – சிந்தா:10 2220/1
நிழல் மணி புரவி திண் தேர் நிழல் துழாய் குனிந்து குத்தும் – சிந்தா:10 2220/1
நெடு மொழி மகளிர் கோல நிழல் மணி முலைகள் நேர்பட்டு – சிந்தா:10 2256/2
நித்தில குப்பை போல நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கும் மேனி – சிந்தா:10 2266/1
நெய் ஆர்ந்த கூந்தல் நிழல் பொன் அரி மாலை சோர – சிந்தா:11 2342/2
நீர் கோலம் செய்து நிழல் விட்டு உமிழ் மாலை மார்பன் – சிந்தா:11 2352/3
குடை நிழல் மன்னர் தம் கோதை தாது வேய்ந்து – சிந்தா:12 2407/3
தேன் முகம் புதைத்த மாலை குடை நிழல் திருவில் தந்தார் – சிந்தா:12 2415/4
நீர வாய் நிழல் உமிழும் குஞ்சியை – சிந்தா:12 2422/2
நெய் அணி குழல் மாலை நிழல் உமிழ் குழை மங்கை – சிந்தா:12 2434/2
நெல் பொரி நிறைய பெய்து நிழல் உமிழ் செம்பொன் மூழி – சிந்தா:12 2464/1
பட்ட வான் பவள காம்பின் குடை நிழல் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:12 2523/4
நீடு ஆர மாலை நிழல் மாண்ட பவழ மாலை – சிந்தா:12 2565/2
ஏக வெண்குடை இன் நிழல் தண் அளி – சிந்தா:12 2580/1
அறன் நிழல் ஆய் உலகு அளிக்கும் நின் ஆர மாலை அணி வெண்குடை – சிந்தா:12 2590/1
மறன் நிழல் மத யானையாய் வந்த என் தோழி வாமலேகை – சிந்தா:12 2590/3
நீர் துளும்பு வயிற்றின் நிழல் முகில் – சிந்தா:13 2672/1
நிழல் முக பகை கெட பருகி நீள் விசும்பு – சிந்தா:13 2677/3
வலம் கொண்டு ஆய் மலர் பிண்டி மா நிழல்
கலந்த கல் மிசை கண்டு வாழ்த்தினான் – சிந்தா:13 2743/3,4
தம்மை நிழல் நோக்கி தாங்கார் மகிழ் தூங்கி – சிந்தா:13 2790/1
கோல் வளையாமல் காத்து உன் குடை_நிழல் துஞ்ச நோக்கி – சிந்தா:13 2906/2
நீல் நிறம் கொண்ட ஐம்பால் நிழல் மணி உருவம் நீங்கி – சிந்தா:13 2940/1
நெருப்பு தலை நெடு வேல் கண்ணார் கண்ணீர் நிழல் மணி பூண் – சிந்தா:13 2944/2
நிழல் ஏந்து பூம் கொடிகள் நிலம் சேர்ந்து ஆங்கு நிலம் சேர்ந்து – சிந்தா:13 2945/2
புலி நிழல் பட்ட மான் போல் போகு உயிர் ஆகி நின்றார் – சிந்தா:13 2946/4
பிண்டியின் கொழு நிழல் பிறவி நோய் கெட – சிந்தா:13 3013/1

TOP


நிழலன (1)

குடை உடை நிழலன கோலம் ஆர்ந்தன – சிந்தா:10 2213/1

TOP


நிழலார் (1)

நிழலார் திரு மணியும் தேவர் திரு முடி மேல் நிலவி வீசும் – சிந்தா:13 2970/2

TOP


நிழலால் (1)

நெடு வெண்ணிலவின் நெற்றி தோய் நிழலால் செம்பொன் புரிசையே – சிந்தா:10 2172/3

TOP


நிழலில் (1)

வீழ் தர பரந்த அப்பு நிழலில் போர் மயங்கினாரே – சிந்தா:10 2298/4

TOP


நிழலின் (4)

நிழலின் நீப்பரும் காதலும் நீத்தியோ – சிந்தா:6 1511/4
நிழலின் நீங்கார் நினைத்தன நினைப்பின் அமைவான் ஆக்கி – சிந்தா:7 1648/2
நின் அடி நிழலின் வைக நேமி அம் செல்வன் ஆகி – சிந்தா:12 2417/3
புறன் நிழலின் அயலேனோ யான் புல்லா மன்னர் நிணம் பொழியும் வேல் – சிந்தா:12 2590/2

TOP


நிழலும் (2)

பருந்தும் நிழலும் போல் பாட்டும் எழாலும் – சிந்தா:3 730/1
பறவையும் நிழலும் போல பழவினை உயிரோடு ஆடி – சிந்தா:13 2877/2

TOP


நிழலொடு (1)

கவிழ் மணி புடைய கண் நிழல் நாறின் கனன்று தம் நிழலொடு மலைவ – சிந்தா:10 2155/1

TOP


நிழலோய் (1)

கொலை இல் ஆழி வலன் உயர்த்த குளிர் முக்குடையின் நிழலோய் நீ – சிந்தா:5 1244/4

TOP


நிழற்ற (1)

பொன் அம் குடை நிழற்ற பொன் மயம் ஆம் உழை_கலங்கள் பொலிந்து தோன்ற – சிந்தா:11 2369/2

TOP


நிழற்றலால் (2)

ஓத நீர் உலகு ஒப்ப நிழற்றலால்
தாதையே அவன் தாள் நிழல் தங்கிய – சிந்தா:1 159/2,3
மாகமாய் கடல் எல்லை நிழற்றலால்
போக பூமியும் பொன் கிளர் பூமியும் – சிந்தா:12 2580/2,3

TOP


நிழற்றலின் (1)

மறைந்த மாதவி மாமை நிழற்றலின்
சிறந்த செல்வனும் சிந்தையின் நோக்கினான் – சிந்தா:5 1325/3,4

TOP


நிழற்றி (1)

ஒப்ப நீர் உலகம் எல்லாம் ஒரு குடை நிழற்றி இன்பம் – சிந்தா:13 2843/3

TOP


நிழற்றும் (1)

பட்டமும் பசும்பொன் பூணும் பரந்து ஒளி நிழற்றும் தீம் தேன் – சிந்தா:1 112/3

TOP


நிழன்றன (1)

நிழன்றன சாமரை நிரை சங்கு ஆர்த்தவே – சிந்தா:12 2412/4

TOP


நிழன்று (3)

நெய் தலை கரும் குழல் நிழன்று எருத்து அலைத்தர – சிந்தா:4 1101/1
நிறைய பூத்து அணிந்து வண்டும் தேன்களும் நிழன்று பாட – சிந்தா:5 1270/2
நித்தில வடமும் பூணும் ஆரமும் நிழன்று தாழ – சிந்தா:12 2493/1

TOP


நிற்க (3)

இன்னது ஓர் நகரில் என்றாங்கு என் பெயர் நிற்க வேண்டும் – சிந்தா:4 906/3
வான் நிகர் இல்லா மைந்தர் கருதியது அதுவும் நிற்க
வேய் நிகர் இல்ல தோளி விஞ்சையால் விடுத்து கொள்ள – சிந்தா:4 1152/2,3
அறியாது உரைத்தேன் அது நிற்க ஆறே நரகம் ஆகாத – சிந்தா:13 2817/3

TOP


நிற்கல் (1)

குட்ட நீர் குவளை எல்லாம் கூடி முன் நிற்கல் ஆற்றா – சிந்தா:3 710/1

TOP


நிற்கும் (8)

பாவை தான் பொருந்துபு நிற்கும் பல் பல்கால் – சிந்தா:4 1025/2
கோடு ஏந்து குஞ்சரங்கள் தெருட்ட கூடா பிடி நிற்கும்
காடு ஏந்து பூம் சாரல் கடந்தான் காலின் கழலானே – சிந்தா:5 1229/3,4
நண்ணி தீண்டினும் நல் உயிர் நிற்கும் என்று – சிந்தா:5 1294/2
மா துயர் இடும்பை காய்த்து மரணமே கனிந்து நிற்கும் – சிந்தா:5 1389/4
பெண் அவா நிற்கும் என்றால் பிணை அனாட்கு உய்தல் உண்டோ – சிந்தா:6 1528/4
வெண்ணெய் குன்று எரி உற்றால் போன்று மெலிந்து பின் நிற்கும் அன்றே – சிந்தா:7 1597/4
நெய் திரண்டால் போல் உமிழ்ந்து நிற்கும் இளமையோ நிலையாதே காண் – சிந்தா:13 2626/4
அற்றவர் வருத்தம் நீக்கி ஆருயிர் கொண்டு நிற்கும்
துற்ற அவிழ் ஈதல் செம்பொன் துறக்கத்திற்கு ஏணி ஆகும் – சிந்தா:13 2927/1,2

TOP


நிற்ப (27)

திறை மன்னர் உய்ப்ப திரு நிற்ப செங்கோல் நடப்ப – சிந்தா:0 27/1
அருள் உடை மனத்த ஆகி அணங்கு எலாம் வணங்கி நிற்ப
பொரு கடல் பருதி போல பொன் அனான் பிறந்த-போழ்தே – சிந்தா:1 304/2,3
நாள் முதல் பாசம் தட்ப நடுங்கினார் நிற்ப நில்லான் – சிந்தா:2 470/3
பருமித்த களிறு அனானும் பை என கவிழ்ந்து நிற்ப
குருமித்து மதலை பொங்கி கூம்பு இற பாய்ந்து வல்லே – சிந்தா:3 512/1,2
அவன் உரை தெளிந்து வேந்தன் ஆசையுள் அரசர் நிற்ப
கவனம் கொள் புரவி கொட்பின் காதலும் கரந்து வைத்தான் – சிந்தா:3 540/1,2
கொடி பல நுடங்கி ஆங்கு தோழியர் குழாத்துள் நிற்ப
அடுத்தனன் புல்லி வேந்தன் ஆற்றுகிலாது சொன்னான் – சிந்தா:3 562/3,4
திரு நுதல் மனைவி செம்பொன் கொடி என இறைஞ்சி நிற்ப
வரு முலை பொதிர்ப்ப வாங்கி வண்டு இனம் இரிய புல்லி – சிந்தா:3 584/2,3
மாதரம் பாவை நாணி மழை மினின் ஒசிந்து நிற்ப
காதல் அம் தோழிமார்கள் கரும் கயல் கண்ணினாளை – சிந்தா:3 740/2,3
தேன் கொள் பூ மாலை சூடி தாமம் ஆய் திரண்டு நிற்ப
வான் பளிங்கு உருவ தூணே மறைபவும் ஆய அன்றே – சிந்தா:3 764/3,4
மது முக மாலை நெற்றி மத களிறு உந்தி நிற்ப
நுதி முக வாளும் வில்லும் நுண் இலை வேலும் ஏந்தி – சிந்தா:3 766/2,3
துன்னி ஓர் ஓலை நீட்டி தொழுதனன் பெயர்ந்து நிற்ப
மன்னிய குருசில் கொண்டு மரபினான் நோக்குகின்றான் – சிந்தா:3 842/3,4
பகை புறம் கொடுத்த வேந்தின் பரிவொடு பகடு நிற்ப
தகை நிற குழைகள் தாழ்ந்து சாந்தின் வாய் நக்கி மின்ன – சிந்தா:4 1077/1,2
தான் புறம் கட்டப்பட்டு தன் சினம் தணிந்து நிற்ப
தேன் பிறங்கு அலங்கல் மாலை சுநந்தையும் துணைவன் தானும் – சிந்தா:4 1090/2,3
வேய் மணி தோளி நிற்ப விழுத்தவன் நியமம் முற்றி – சிந்தா:4 1126/3
கட்டமை நீதி தன் மேல் காப்பு அமைந்து இவர்கள் நிற்ப
பட்டு உலாய் கிடந்த செம்பொன் கலை அணி பரவை அல்குல் – சிந்தா:4 1145/2,3
நுண் துகில் போர்வை சோர நுழை மழை மின்னின் நிற்ப
எண் திசை மருங்கும் நோக்கி இயக்கி-கொல் இவள் மற்று என்றான் – சிந்தா:7 1570/3,4
படத்து-இடை பாவை போன்று ஓர் நோக்கினள் ஆகி நிற்ப
அடி பொலிந்தார்க்கும் செம்பொன் அணி மணி கழலினான் அம் – சிந்தா:7 1573/2,3
மின் அவிர் கணையின் பல்-கால் பிழைப்பு எய்து மீண்டு நிற்ப
பொன் அவிர் கழலினான் அ பொரு சிலை கணையின் வாங்கி – சிந்தா:7 1640/2,3
பல் சனம் பரிந்து நிற்ப பார்த்திப குமரன் சேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1683/3
ஆய் கழல் குருசில் வாடி அற்பு தீ அழலுள் நிற்ப
வாய் மொழிந்து உரைக்கல் உற்றாள் வனை குழல் கற்றை வண் தார் – சிந்தா:7 1707/2,3
சிந்தித்து கவன்று நிற்ப திரு மழை பொழிந்தது அன்றே – சிந்தா:7 1753/4
சொல்லினள் தேவி நிற்ப பதுமுகன் தொழுது சேர்ந்து – சிந்தா:8 1909/3
சேடியர் தொழுது நிற்ப திருமகள் பரவும் அன்றே – சிந்தா:9 2055/4
நல் அடி பணிந்து நிற்ப நங்கை நீ நடுங்க வேண்டா – சிந்தா:9 2068/2
நெறியின் வில் ஊன்றி நிற்ப நிழல் மணி பன்றி அற்று – சிந்தா:10 2201/2
கைப்படை மன்னன் நிற்ப கதுப்பு அயல் மாலை வாங்கி – சிந்தா:13 2665/2
தெண் கடல் அமிர்தின் செய்த பாவையின் பாவை நிற்ப
விண்டு அலர் மாலை மார்பன் விதியினால் சென்று மாதோ – சிந்தா:13 2837/2,3

TOP


நிற்பர் (3)

நிற்பர் தம் வீரம் தோன்ற நெடும் புகழ் பரப்பி என்றான் – சிந்தா:10 2302/4
கூப்பிடு குரலாய் நிற்பர் குறை பனை குழாங்கள் ஒத்தே – சிந்தா:13 2772/4
கூசிக்கூசி நிற்பர் கொடுத்து உண்டு அறியாதார் – சிந்தா:13 2929/4

TOP


நிற்பல் (1)

மீளி அம் களிறு அனாய் யான் மெய்ந்நெறி நிற்பல் என்றான் – சிந்தா:1 405/4

TOP


நிற்பார் (23)

தாது உகு பிணையல் வீசி சாந்து கொண்டு எறிந்து நிற்பார் – சிந்தா:2 463/4
தொடையல் அம் கோதை என்று சொல்லுபு தொழுது நிற்பார் – சிந்தா:2 464/4
தம் உறு விழும வெம் நோய் தம் துணைக்கு உரைத்து நிற்பார் – சிந்தா:2 465/4
தோற்றனள் மடந்தை நல் யாழ் தோன்றலுக்கு என்று நிற்பார்
நோற்றனள் நங்கை மைந்தன் இள நலம் நுகர்தற்கு என்பார் – சிந்தா:3 702/1,2
ஏற்றன சொல்லி நிற்பார் எங்கணும் ஆயினாரே – சிந்தா:3 702/4
ஏற்றவர் மார்பத்து அல்லால் இரும்பு மேல் விடாது நிற்பார்
கூற்றம் போல் கொடிய யானை கோடு உழுது அகன்ற மார்பம் – சிந்தா:3 782/2,3
கீற்று பட்டு அழகிதாக கிடக்க என கொடுத்து நிற்பார் – சிந்தா:3 782/4
விழித்து மேல் சென்ற வேழம் வேலினால் விலக்கி நிற்பார்
தெழித்து தேர் கயிறு வாளால் அரிந்திட்டு புரவி போக்கி – சிந்தா:3 783/2,3
பழிப்பு இல கொணர்ந்து பூட்டு பாக நீ என்று நிற்பார் – சிந்தா:3 783/4
வெம் கதிர் வேலில் சுட்டி வேந்து எதிர்கொண்டு நிற்பார்
நங்கை கல்யாணம் நன்றே நமக்கு என நக்கு நிற்பார் – சிந்தா:3 784/2,3
நங்கை கல்யாணம் நன்றே நமக்கு என நக்கு நிற்பார்
சிங்கமும் புலியும் போன்றார் சீவகன் தோழன்மாரே – சிந்தா:3 784/3,4
வினையது விளைவு காண்-மின் என்று கை விதிர்த்து நிற்பார்
இனையனாய் தெளிய சென்றால் இடிக்கும்-கொல் இவனை என்பார் – சிந்தா:4 1108/1,2
தெய்வதம் பரவி எல்லா திசை-தொறும் தொழுது நிற்பார்
உய் வகை இன்றி இன்னே உலகு உடன் கவிழும் என்பார் – சிந்தா:5 1278/2,3
துளங்கு பெண் பிறப்பும் தோழி இனிது என சொல்லி நிற்பார் – சிந்தா:5 1297/4
வடி அடு கண்ணியர் வாழ்த்துபு நிற்பார் – சிந்தா:10 2123/4
புடை முலை விம்ம புலந்தனர் நிற்பார் – சிந்தா:10 2125/4
சுண்ணமும் சாந்தும் வீழ தொழுதனர் இரந்து நிற்பார்
ஒண் மலர் மாலை ஓச்ச ஒசிந்து கண் பிறழ ஒல்கி – சிந்தா:13 2659/2,3
வெண்ணெயின் குழைந்து நிற்பார் வேல் கணார் ஆயினாரே – சிந்தா:13 2659/4
பொன் மயில் ஆகி கூந்தல் போர்த்தனர் குனிந்து நிற்பார்
இன் மலர் கமலம் ஆகி பூ முகம் பொருந்த வைப்பார் – சிந்தா:13 2662/2,3
மின்னும் மேகலையும் தோடும் கொடுத்து அடி தொழுது நிற்பார் – சிந்தா:13 2662/4
மிடை மயிர் கவரி நல் ஆன் கன்று உண கண்டு நிற்பார்
புடை திரண்டு எழுந்த பொம்மல் வன முலை பொறுக்கல் ஆற்றார் – சிந்தா:13 2717/2,3
நடை மெலிந்து இகலி அன்ன நல் நடை நயந்து நிற்பார் – சிந்தா:13 2717/4
மருவினார் இமைத்து நோக்கின் மனம் பிறிது ஆகி நிற்பார்
அரிது இவன் முகத்து நோக்கல் அழகு ஒளி அன்ன என்றான் – சிந்தா:13 3058/3,4

TOP


நிற்பாள் (1)

கொம்பின் கொள ஒசிந்து பிச்சை என கூறி நிற்பாள் கண்டு – சிந்தா:13 2624/3

TOP


நிற்பின் (4)

பருகி பாய் இருள் நிற்பின் அறாது என – சிந்தா:5 1368/1
நீங்கிற்று சிறிது நிற்பின் காண்டியால் நீயும் என்ன – சிந்தா:13 2723/2
இற்று என உணர்ந்து நிற்பின் திருமகள் என்றும் நீங்காள் – சிந்தா:13 2983/3
பற்றோடே நிற்பின் என்றும் திருமகள் பற்றல் செல்லாள் – சிந்தா:13 2983/4

TOP


நிற்பீரோ (1)

நெஞ்சம் நீர் வலியீர் ஆகி நிற்பீரோ நீரும் என்பார் – சிந்தா:13 2949/4

TOP


நிற்றல் (2)

எண் திசையும் ஏணி ஏற்று இலங்க நிற்றல் பத்தியின் – சிந்தா:8 1955/2
உறுவர் பேணல் உவர்ப்பு இன்மை உலையா இன்பம் தலை நிற்றல்
அறிவர் சிறப்பிற்கு எதிர் விரும்பல் அழிந்தோர் நிறுத்தல் அறம் பகர்தல் – சிந்தா:13 2816/1,2

TOP


நிற்றலால் (1)

ஏமம் ஆயின ஏந்தி நிற்றலால்
நாம நல் நகர் நல் பொன் கற்பகம் – சிந்தா:12 2404/2,3

TOP


நிற்றலும் (1)

உள் உணர் குஞ்சரம் ஒய்யென நிற்றலும்
எள்ளரும் இரு மணி கிணினென இசைத்தன – சிந்தா:7 1841/2,3

TOP


நிற்றற்கு (1)

திடனாக தீம் தேனும் தெள் மட்டும் உயிர் குழாம் ஈண்டி நிற்றற்கு
இடன் ஆகும் ஊனும் இவை துறத்தலே சீலம் என்று உரைத்தார் மிக்கார் – சிந்தா:6 1546/3,4

TOP


நிற (72)

எரி நிற பொன் இதழ் ஏந்து தாமரை – சிந்தா:1 183/2
ஒள் நிற உரோணியோடு ஒளித்தது ஒத்ததே – சிந்தா:1 198/4
நீல் நிற வண்ணன் அன்று நெடும் துகில் கவர்ந்து தம்முன் – சிந்தா:1 209/1
பால் நிற வண்ணன் நோக்கில் பழி உடைத்து என்று கண்டாய் – சிந்தா:1 209/2
வேல் நிற தானை வேந்தே விரி புனல் தொழுனை ஆற்றுள் – சிந்தா:1 209/3
கோல் நிற வளையினார்க்கு குருந்து அவன் ஒசித்தது என்றான் – சிந்தா:1 209/4
பால் நிற குருகின் ஆய்ந்து பண்ணவர் படிவம் கொண்டான் – சிந்தா:1 395/4
மால் வரை தொடுத்து வீழ்ந்த மணி நிற மாரி-தன்னை – சிந்தா:2 451/1
பால் நிற பனி வரை மேல் நிறம் மிகுத்தன – சிந்தா:3 573/1
நீல் நிற நிழல் மணி தான் நிரைத்து அகம் எலாம் – சிந்தா:3 573/2
விரை தகு நான நீரால் வெண் நிற பொடியை மாற்றி – சிந்தா:3 616/3
ஒள் நிற உரோணி ஊர்ந்த ஒளி மதி ஒண் பொன் ஆட்சி – சிந்தா:3 620/2
தெள் நிற விசும்பில் நின்ற தெளி மதி முகத்து நங்கை – சிந்தா:3 620/3
வெண் நிற மழையின் மின் போல் வெண் துகில் கலாபம் வீக்கி – சிந்தா:3 624/1
தெள் நிற சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி பாதம் சேர்த்தி – சிந்தா:3 624/3
பண் நிற சுரும்பு சூழும் பனி முல்லை சூட்டு வேய்ந்தார் – சிந்தா:3 624/4
வரி நிற வண்ண மாலை வலம்பட மிலைச்சி வாள் ஆர் – சிந்தா:3 696/2
திரு நிற முகத்திற்கு ஏற்ப செம்பொன் ஓர் ஓலை சேர்த்தி – சிந்தா:3 696/3
எரி நிற குழை ஓர் காதிற்கு இருள் அற சுடர வைத்தான் – சிந்தா:3 696/4
சுறா நிற கொடும் குழை சுழன்று எருத்து அலைத்தர – சிந்தா:3 703/1
ஒள் நிற உருவ செம் தீ உருவுகொண்ட அனைய வேலான் – சிந்தா:3 713/4
நீல் நிற பௌவம் மேய்ந்து சூல் முற்றி நீல மேகம் – சிந்தா:3 789/1
வால் நிற விசும்பின் நின்ற மாரியின் மறை_வலாளன் – சிந்தா:3 789/2
போன் நிற புத்தி சேனன் பொன் அணி பகழி சிந்தி – சிந்தா:3 789/3
வேல் நிற மன்னர் சேனை கூற்றிற்கு விருந்து செய்தான் – சிந்தா:3 789/4
வளை நிற வார் செம் நெல் அரிசி பண்டியோடு – சிந்தா:3 824/1
சிகர செவ்வரை தீ நிற பொன் எயில் – சிந்தா:4 912/2
நினைத்திடு நின்-கண் நின்ற நீல் நிற வினையின் நீங்கி – சிந்தா:4 947/2
மாண் நிற கரும் குழல் மருங்கில் போக்கிய – சிந்தா:4 1010/2
தகை நிற குழைகள் தாழ்ந்து சாந்தின் வாய் நக்கி மின்ன – சிந்தா:4 1077/2
புகை நிற துகிலில் பொன் நாண் துயல் வர போந்து வேந்தன் – சிந்தா:4 1077/3
மிகை நிற களிற்றை நோக்கி வேழம் என் உற்றது என்றான் – சிந்தா:4 1077/4
நீர் அகம் பொதிந்த மேகம் நீல் நிற நெடு நல் யானை – சிந்தா:4 1116/1
போக்கினாள் வளையும் போர்த்தாள் பொன் நிற பசலை மூழ்கிற்று – சிந்தா:5 1291/2
நீல் நிற குழல் நேர் வளை தோளியை – சிந்தா:5 1361/1
வேல் நிற கண் விழித்தனள் என்பவே – சிந்தா:5 1361/3
பால் நிற துகில் பை அரவு அல்குலாள் – சிந்தா:5 1361/4
வெள் நிற துகிலின் ஆங்கண் வீழ்ந்து மாசு ஆகி நின்ற – சிந்தா:6 1433/1
ஒள் நிற உதிரம்-தன்னை உதிரத்தால் ஒழிக்கலாமே – சிந்தா:6 1433/2
பண் நிற கிளவியார்-தம் பசையினால் பிறந்த பாவம் – சிந்தா:6 1433/3
கண் நிற முலையினார்-தம் கலவியால் கழிக்கலாமே – சிந்தா:6 1433/4
ஒள் நிற தீ விளைத்தாள் உருக்குற்றாள் – சிந்தா:6 1472/4
வஞ்ச வாய் காமன் சொன்ன மணி நிற வண்டுகாள் நீர் – சிந்தா:6 1531/1
மணி நிற மாமை சாயல் வளையொடு வண்டு மூசும் – சிந்தா:7 1665/1
அணி நிற போர்வை ஆய அரும் பெறல் நாணும் விற்று – சிந்தா:7 1665/2
பிணி நிற புறம் சொல் என்னும் பெரும் ஞிமிறு ஆர்ப்ப என்றான் – சிந்தா:7 1665/4
பால் நிற கவரி நெற்றி பசுங்கிளி நிறத்த பாய்மா – சிந்தா:7 1860/1
கூன் நிற குழவி திங்கள் குளிர் கதிர் ஆர மார்பில் – சிந்தா:7 1860/3
வேய் நிற தோளினார்க்கு வெண் துகில் மாலை சாந்தம் – சிந்தா:8 1892/3
குழை நிற முகத்தினார் போல் குறித்ததே துணிந்து செய்யார் – சிந்தா:8 1928/2
வேய் நிற கரும்பின் வெண் நிற பூ போல் மிடைந்து ஒளிர் குந்தமும் வாளும் – சிந்தா:10 2158/1
வேய் நிற கரும்பின் வெண் நிற பூ போல் மிடைந்து ஒளிர் குந்தமும் வாளும் – சிந்தா:10 2158/1
பொன் நிற கோங்கம் பொன் பூம் குன்று என பொலிந்த மேனி – சிந்தா:10 2257/1
நல் நிற மாவின் மேலான் நலம் கொள் தார் நபுலன் என்பான் – சிந்தா:10 2257/2
மின் நிற எஃகம் ஏந்தி வீங்கு நீர் மகதையார் கோன் – சிந்தா:10 2257/3
கொன் நிற களிற்றின் நெற்றி கூந்தல்மா பாய்வித்தானே – சிந்தா:10 2257/4
மங்குல் மணி நிற வண்ணன் போல் வார் குழைகள் திருவில் வீச – சிந்தா:11 2371/3
மழை கவின்று எழுந்த வார் கொள் மணி நிற அறுகை நெய் தோய்த்து – சிந்தா:12 2416/3
உருவ செம் கயல் ஒள் நிற புள் வெரீஇ – சிந்தா:12 2499/1
திரு நிற காமவல்லி திரு கவின் கொண்டு பூத்து – சிந்தா:12 2517/1
அரு நிற குருசில் மார்பத்து அசைந்தனள் அலங்கல் வேலும் – சிந்தா:12 2517/3
நல் நிற தவிசின் மேல் இருந்த நங்கைமார் – சிந்தா:13 2636/2
அழல் நிற தேறல் உள் மதி கண்டு ஐயென – சிந்தா:13 2677/2
தூ நிற துகிலின் மூடி படலிகை கொண்டு வாழ்த்தி – சிந்தா:13 2707/3
மா நிற தளிர் நல் மேனி மல்லிகை மாலை சொன்னாள் – சிந்தா:13 2707/4
மை நிற மணி வண்டு ஆர்ப்ப வார் தளிர் கவரி வீச – சிந்தா:13 2730/2
மொய் நிற மாலை வேய்ந்து முருகு உலாம் முடியினானே – சிந்தா:13 2730/4
வேல் நிற மழை கண் தாமும் இமை குறைந்து அழுகி மேனி – சிந்தா:13 2940/3
புலம் புரிந்து உயர்ந்தன இரண்டு பொன் நிற
வலம்புரி மணி சொரிகின்ற போன்றவே – சிந்தா:13 2995/3,4
ஆய் நிற குவளை அஞ்சி குறு விழி கொள்ளும் வாள் கண் – சிந்தா:13 2998/2
சேய் நிற சிவிகை சேர்ந்தான் தேவர் கொண்டு ஏகினாரே – சிந்தா:13 2998/4
ஐயம் செய்து அடு பால் நிற புள் இனம் – சிந்தா:13 3005/3

TOP


நிறத்த (2)

பால் நிற கவரி நெற்றி பசுங்கிளி நிறத்த பாய்மா – சிந்தா:7 1860/1
வீர ஆற்றல விளை கடும் தேறலின் நிறத்த
பாரில் தேர் செலின் பழி பெரிது உடைத்து என நாணி – சிந்தா:10 2160/2,3

TOP


நிறத்தன (2)

தறுகண் ஆண்மைய தாமரை நிறத்தன தகைசால் – சிந்தா:10 2159/1
நொச்சி மா மலர் நிறத்தன நொடி வரும் முந்நீர் – சிந்தா:10 2163/1

TOP


நிறத்தாள் (1)

செம்பொன் வியக்கும் நிறத்தாள் திரு அன்ன நீராள் – சிந்தா:8 1975/4

TOP


நிறத்து (4)

துன்னு வாட்டம் தணித்தலின் தூ நிறத்து
அன்ன வாட்டத்து அணி மலர் பூம் பொழில் – சிந்தா:4 867/2,3
இரும்பின் நீர்மை கெடுத்து எரி தன் நிறத்து
அரும் பொன் ஆக்கிய ஆருயிர் தோழனை – சிந்தா:4 952/1,2
நிறத்து எறிந்து பறித்த நிணம் கொள் வேல் – சிந்தா:4 993/1
ஞாலம் விற்பன பைங்கிளி நல் நிறத்து
ஆலும் மா பவள குளம்பு ஆர்ந்தன – சிந்தா:7 1774/1,2

TOP


நிறம் (23)

பால் நிற பனி வரை மேல் நிறம் மிகுத்தன – சிந்தா:3 573/1
மங்கல வாச நல் நீர் மணி நிறம் கழீஇயது ஒப்ப – சிந்தா:3 623/2
கண் நிறம் முலையும் தோளும் சந்தன தேய்வை கொட்டி – சிந்தா:3 624/2
தண் காஞ்சி தாது ஆடி தன் நிறம் கரந்ததனை – சிந்தா:3 649/1
நீலம் நன்கு தெளித்து நிறம் கொளீஇ – சிந்தா:4 896/1
எல்லை இல் செம்பொன் ஆகி எரி நிறம் பெற்றது அன்றே – சிந்தா:4 960/4
கை செய் மாலை போல் கரிந்து பொன் நிறம்
நைய வந்தது என் நங்கைக்கு இன்று என – சிந்தா:4 988/2,3
பூண் நிறம் முலையவள் பொருவில் பூ நுதல் – சிந்தா:4 1010/1
நாள் நிறம் மிகு கதிர் பட்டம் நல் ஒளி – சிந்தா:4 1010/3
வாள் நிறம் மின் இருள் வளைத்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 1010/4
தொல்லை நிறம் கருகி தும்பி பாய்ந்து துகைத்தனவே – சிந்தா:5 1228/4
நிறம் கிளர்ந்து தன் நீர்மை கெட்டு ஆங்கு அவள் – சிந்தா:5 1325/2
நிறம் கொள் ஆரம் பைம் பூண் நிழல் குண்டலம் – சிந்தா:7 1605/2
கண் உமிழ் தீயினால் சுட நிறம் கரிந்த போல் – சிந்தா:7 1832/1
தேன் நிறம் கொண்ட கண்ணி சீவககுமரன் சொன்னான் – சிந்தா:7 1860/4
அஞ்சன நிறம் நீக்கி அரத்தம் போர்த்து அமர் உழக்கி – சிந்தா:10 2239/1
ஆய்ந்த பால் நிறம் ஆய் பொன் கம்பலம் – சிந்தா:12 2421/1
பெரு நிறம் கவினி ஆர்ந்த கற்பகம் பிணைந்ததே போல் – சிந்தா:12 2517/2
நீல் நிறம் கொண்ட ஐம்பால் நிழல் மணி உருவம் நீங்கி – சிந்தா:13 2940/1
பால் நிறம் கொண்டு வெய்ய படா முலை பையின் தூங்கி – சிந்தா:13 2940/2
தான் நிறம் கரக்கும் காலம் தையலீர் மெய்யது அன்றே – சிந்தா:13 2940/4
நிறம் தரு கொம்பு நீல கதிர் கற்றை உமிழ்வவே போல் – சிந்தா:13 2994/3
கான் ஆர் பிண்டி கமழ் தாமம் கறை ஆர் முகிலின் நிறம் காட்டும் – சிந்தா:13 3090/2

TOP


நிறீஇ (3)

காய்ந்த வாள் கலப்ப தேய்த்து பூ நிறீஇ காமர் பொன் ஞாண் – சிந்தா:12 2496/2
பின் நிறீஇ வைத்த போல பெதும்பையர் விதும்பி நின்றார் – சிந்தா:12 2530/4
நணிதின் எண் வினை இன்னவை கண் நிறீஇ
துணிய ஈர்ந்திடும் துப்பு அமை சிந்தையான் – சிந்தா:13 3064/1,2

TOP


நிறுத்தல் (1)

அறிவர் சிறப்பிற்கு எதிர் விரும்பல் அழிந்தோர் நிறுத்தல் அறம் பகர்தல் – சிந்தா:13 2816/2

TOP


நிறுத்தின (1)

அனன்று நில்லாத கண்ணால் நிறுத்தின செவியிற்று ஆகி – சிந்தா:7 1750/2

TOP


நிறுத்து (1)

நெற்றி நிறுத்து வடம் வைத்த முலையினாரும் – சிந்தா:11 2340/4

TOP


நிறுத்தும் (1)

வண் தார் புரவி நிறுத்தும் மற மன்னர் மேலும் – சிந்தா:3 808/3

TOP


நிறுப்பின் (1)

நல் தவம் பரவை ஞாலம் நாம் உடன் நிறுப்பின் வையம் – சிந்தா:13 2983/1

TOP


நிறும்-மின் (1)

கறை பன்னீர் ஆண்டு உடன் விடும்-மின் காமர் சாலை தளி நிறும்-மின்
சிறை செய் சிங்கம் போல் மடங்கி சேரா மன்னர் சினம் மழுங்க – சிந்தா:1 306/1,2

TOP


நிறுவி (1)

செல்வமே போல் தலை நிறுவி தேர்ந்த நூல் – சிந்தா:1 53/3

TOP


நிறை (38)

கன்று அருத்தி மங்கையர் கலம் நிறை பொழிதர – சிந்தா:1 69/3
நில தலைய துப்பு எலாம் நிறை துளும்பும் ஊர்களே – சிந்தா:1 75/4
நிறை மதி இருளை போழும் நெடும் புகழ் விளைக்கும் என்றான் – சிந்தா:1 254/4
நெறியினை குறுகி இன்ப நிறை கடல் அகத்து நின்றார் – சிந்தா:1 375/2
நிறை மதி போன்று மன்னர் ஒளி குறைந்து உருகி நைய – சிந்தா:3 665/2
நெய் பருகி நீண்ட இருள் கற்றை போலும் குழல் கற்றை கண்டு நிறை
கலங்குவார் மை பருகி நீண்டு மதர்த்த உண்கண் வாள் ஏறு பெற்று நைவார் மா நாகத்தின் – சிந்தா:3 682/1,2
உள் நிறை பருகும் வண் தார் உரு அமை திருவின் மிக்கான் – சிந்தா:3 695/4
கட்டழகு அமைந்த கண்ணாள் நிறை எனும் சிறையை கைபோய் – சிந்தா:3 710/2
யாவனே யானும் ஆக அரு நிறை கதவம் நீக்கி – சிந்தா:3 714/1
நிறை வாள் இலங்கு அருவி நீள் வரை மேல் மின்னும் – சிந்தா:3 733/3
மத்திரிப்பு உடைய நாகம் வாய் நிறை கடாத்தது ஆகி – சிந்தா:3 753/1
அன்றி என் நிறை யார் அழிப்பார் எனா – சிந்தா:4 908/3
ஊன் நைந்து உருகி கைத்தாய் உள் நிறை உவகை பொங்க – சிந்தா:4 1051/2
நிறை திங்கள் ஒளியோடு ஒப்பான் புத்திசேன் நினைந்து சொல்லும் – சிந்தா:4 1140/1
நிணந்து என் நெஞ்சம் நிறை கொண்ட கள்வனை – சிந்தா:5 1311/3
உள் நிறை நாணும் உடைந்தன வேட்கையும் – சிந்தா:6 1472/3
நினைப்பரு நீள் நிறை நிப்புதி சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:6 1475/1
நீண்ட தோளவனே நிறை யான் இலேன் – சிந்தா:6 1509/3
உள் நிறை உடைய எய்வான் உருவ சாதகத்துக்கு ஏற்ப – சிந்தா:7 1571/3
உள் நிறை உடைய அல்ல ஓர் ஆயிரம் மனத்தவாகும் – சிந்தா:7 1597/2
நேரார் நேரும் நீள் நிதி துஞ்சும் நிறை கோயில் – சிந்தா:7 1635/1
நிறை யாதும் இல்லை நெருப்பின் சுடும் காமம் உண்டேல் – சிந்தா:8 1963/1
நெஞ்சம் கலங்கி நிறை ஆற்றுப்படுத்து நின்றாள் – சிந்தா:8 1964/1
திரு மயிர் ஒழுக்கம் வந்து என் திண் நிறை கவர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:9 2061/4
பொன்றி வாடிய மேனியர் பொன் நிறை சுருங்கார் – சிந்தா:12 2380/2
நிறை ஓத நீர் நின்று நீள் தவமே செய்யினும் வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/1
பூ நிறை செய்த செம்பொன் கோடிகம் புரையும் அல்குல் – சிந்தா:13 2707/1
வீ நிறை கொடி அனாரும் வேந்தனும் இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:13 2707/2
கை நிறை எஃகம் ஏந்தி கன மணி குழை வில் வீச – சிந்தா:13 2730/1
மலம் குவித்து ஆவி வாட்டி வாய் நிறை அமிர்தம் பெய்த – சிந்தா:13 2809/1
மது நிறை பெய்து விம்மும் மணி குடம் இரண்டு போல – சிந்தா:13 2838/2
நீர் நிறை குளத்து மாரி சொரிந்து என நறு நெய் துள்ளும் – சிந்தா:13 2971/1
நேர் நிறை பொரியும் குய்யும் வறைகளும் நிவந்த வாசம் – சிந்தா:13 2971/2
பார் நிறை அடிசில் பள்ளி தளியொடு சாலை எல்லாம் – சிந்தா:13 2971/3
ஊர் நிறை உயிர்த்தல் இன்றி உயிர் சென்ற போன்ற அன்றே – சிந்தா:13 2971/4
வேய் நிறை அழித்த மென் தோள் விசயையை தொழுது வாழ்த்தி – சிந்தா:13 2998/3
கொடி குழாம் குஞ்சி பிச்ச குழாம் நிறை கோல மாலை – சிந்தா:13 3050/1
நிறை கடல் விஞ்சை வேந்தர் நீள் நில மன்னர் சேர்ந்தார் – சிந்தா:13 3084/4

TOP


நிறைத்தார் (1)

காவல் மன்னரும் கடிகையும் கடவது நிறைத்தார் – சிந்தா:11 2367/4

TOP


நிறைத்திடுவல் (1)

பாதாலம் எல்லா நிறைத்திடுவல் பைம் தாரோய் – சிந்தா:2 481/2

TOP


நிறைத்து (5)

ஆன் தயிர் பால் நெயொடு அழகிதா நிறைத்து
ஊன் திகழ் வேலினான் வேள்விக்கு ஊர் மருள் – சிந்தா:3 823/2,3
பூம் கள் பொன் குடமும் நிறைத்து ஈண்டிய – சிந்தா:5 1197/2
செழுந்துபட செந்நெல் நிறைத்து அம் நுண் கொடி அறுகின் – சிந்தா:12 2486/3
எற்பு உடம்பு எண் இலா குணங்களான் நிறைத்து
உற்று உடன் உயிர்க்கு அருள் பரப்பி ஓம்பினார் – சிந்தா:13 2639/2,3
நீர் அணி மாட வாவி நேர்ம் புணை நிறைத்து நீள் நீர் – சிந்தா:13 2654/1

TOP


நிறைந்த (19)

நற்பால் அழியும் நகை வெண் மதி போல் நிறைந்த
சொற்பால் உமிழ்ந்த மறுவும் மதியால் கழூஉவி – சிந்தா:0 4/2,3
நெருங்குபு முதிரையின் நிறைந்த பண்டியும் – சிந்தா:1 63/2
நெய்யொடு குங்குமம் நிறைந்த நாணினால் – சிந்தா:1 80/3
நாள் வாய் நிறைந்த நகை வெண் மதி செல்வது ஒத்தான் – சிந்தா:2 454/4
மண்டலம் நிறைந்த மாசு இல் மதி புடை வியாழம் போன்று ஓர் – சிந்தா:3 618/1
சாந்து அகம் நிறைந்த தோணி தண் மலர் மாலை தோணி – சிந்தா:4 967/1
குலிக நீர் நிறைந்த பந்தின் கொம்பனார் ஓச்ச மைந்தர் – சிந்தா:4 968/3
வசை அற நிறைந்த கற்பின் மாலையும் மாமி-தானும் – சிந்தா:4 1132/1
இ வகை நிறைந்த போழ்தே இருவினை கழியும் என்றான் – சிந்தா:6 1436/4
திரு கவின் நிறைந்த வெம் கண் பணை முலை தேம் பெய் கோதை – சிந்தா:6 1454/2
நிறைந்த பூம் குருந்து உகு தேன் நீர் பெய்து ஆர்த்தன சுரும்பே – சிந்தா:7 1563/4
நிறைந்த பொன் கலாபம் தோன்ற நெடும் துகில் விளிம்பு ஒன்று ஏந்தி – சிந்தா:7 1568/2
உருவம் என்று உரைத்தி-ஆயின் நிறைந்த தோல் துருத்தி தன்னை – சிந்தா:7 1585/1
பொறி தவ நெருங்க நோற்று புகர் அற நிறைந்த கொள்கை – சிந்தா:7 1818/1
நெஞ்சு நொந்து அமுத கண்ணீர் துடைத்தலின் நிறைந்த கோல – சிந்தா:10 2318/2
முத்து அகம் நிறைந்த முளை எயிற்று மத யானை – சிந்தா:12 2485/1
நீர் அணி குவளை நீர் நிறைந்த போன்றவே – சிந்தா:13 2894/4
அரும் கலம் நிறைந்த அம் பூம் பவழ கால் திகழும் பைம்பொன் – சிந்தா:13 2975/1
பொறி வரி வண்டு பாடும் பூம் சுண்ணம் நிறைந்த பொன் செப்பு – சிந்தா:13 3047/2

TOP


நிறைந்தது (2)

மண்டலம் நிறைந்தது ஓர் மதியம் அன்னதே – சிந்தா:4 1009/3
நிறைந்தது இன்ப நெடும் கணிக்கு என்பவே – சிந்தா:4 1034/4

TOP


நிறைந்ததே (1)

மொய்யார் அலங்கல் மார்பற்கு முப்பது ஆகி நிறைந்ததே – சிந்தா:13 2706/4

TOP


நிறைந்தன (1)

நிலை படா நிறைந்தன பிறவும் என்பவே – சிந்தா:1 41/4

TOP


நிறைந்தனர் (1)

நிறைந்தனர் கலை குணம் உறுப்பு நீரவே – சிந்தா:13 2834/4

TOP


நிறைந்தனவே (1)

தொக்க கடல் போல் சுதங்கள் நிறைந்தனவே – சிந்தா:13 3038/4

TOP


நிறைந்தார் (1)

நிதி அறை போல் நிறைந்தார் நிகர் இல்லா – சிந்தா:13 3097/2

TOP


நிறைந்து (10)

ஒக்க வாய் நிறைந்து ஒழுகு குன்றின் மேல் – சிந்தா:2 414/3
நிருமித்த வகையின் ஓடி நீர் நிறைந்து ஆழ்ந்த போதில் – சிந்தா:3 512/3
இடியும் மின்னும் முழக்கும் இவற்றான் உலகம் நிறைந்து
ஒடியும் ஊழி இவண் இன்று உறு கால் வரை கீழ்ந்து என – சிந்தா:4 1157/1,2
யாண்டு நிறைந்து ஏகிய பின் நந்தன் அவற்கு இளையார் – சிந்தா:7 1794/1
அறை என திரியும் ஆய் பொன் பூமியின் நிறைந்து மன்னர் – சிந்தா:10 2180/2
கேட்டு நீர் நிறைந்து கேடு இல் விசையை கண் குளிர்ந்த அன்றே – சிந்தா:10 2325/4
பொங்கார் முலையார் திரு முற்றம் நிறைந்து புக்கார் – சிந்தா:11 2341/4
அரிவை-தன் நெஞ்சம் என்னும் அகன் குளம் நிறைந்து வாள் கண் – சிந்தா:12 2476/3
நெய் வளம் கனிந்து வாசம் நிறைந்து வான் வறைகள் ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2735/1
கடி மலர் நிறைந்து பூத்த கற்பக கொம்பும் காமர் – சிந்தா:13 2992/1

TOP


நிறைய (10)

நிறைய ஆக்கிய நெய் பயில் இன் அமுது – சிந்தா:1 131/3
மன்னுக வென்றி என்று மணி வள்ளம் நிறைய ஆக்கி – சிந்தா:2 471/2
நிறைய பூத்து அணிந்து வண்டும் தேன்களும் நிழன்று பாட – சிந்தா:5 1270/2
மாடகம் நொண்டு கொண்டு மாத்திரை நிறைய வீக்கி – சிந்தா:7 1697/2
கண்டு கோல் நிறைய வாங்கி காதுற மறிதலோடும் – சிந்தா:10 2192/3
ஆர்த்த வாய் நிறைய எய்தான் அம்பு பெய் தூணி ஒத்தான் – சிந்தா:10 2286/4
மைந்தர் ஆர்த்து அவர் வாய் எலாம் நிறைய வெம் சரம் கான்ற பின் – சிந்தா:10 2309/2
நெல் பொரி நிறைய பெய்து நிழல் உமிழ் செம்பொன் மூழி – சிந்தா:12 2464/1
சீர் நிறைய வரை அகலம் திருத்த திரு நோக்கும் – சிந்தா:12 2489/3
நிறைய நீர் வாவி சாந்தம் கலந்து உடன் பூரித்தாரே – சிந்தா:13 2653/4

TOP


நிறையின் (1)

குறையா நிறையின் ஒரு குன்றியும் காமம் இல்லை – சிந்தா:8 1963/2

TOP


நிறையும் (3)

நெஞ்சமும் நிறையும் நீல நெடும் கணால் கவர்ந்த கள்வி – சிந்தா:4 1024/2
நோக்கினாள் நிறையும் நாணும் மாமையும் கவினும் நொய்தில் – சிந்தா:5 1291/1
திண்-பால் நிறையும் திரு மாமையும் சேர்ந்த சாயல் – சிந்தா:8 1961/2

TOP


நிறைவு (1)

நீதி செல்வம் மேன்மேல் நீந்தி நிறைவு எய்தி – சிந்தா:1 366/2

TOP


நின் (75)

நன் முடி நின் மகனாம் நறு மாலைகள் – சிந்தா:1 225/1
நல் முளை நின் மகன் ஆக்கம் அதாம் என – சிந்தா:1 225/3
மாண்டது அன்று நின் வாய் மொழி தெய்வமே – சிந்தா:1 250/4
ஒண்_தொடி தகுவது அன்றால் ஒழிக நின் கவலை என்றான் – சிந்தா:1 271/4
ஆனாது அடியேம் வந்து அ உலகினில் நின் அடி அடைதும் என்று அழுது போயினார் எம் – சிந்தா:1 296/3
திருந்திய நின் மகன் தீதின் நீங்கினான் – சிந்தா:1 327/3
புனை இழை மகளிர் போல புலம்பல் நின் பகைவன் நின்றான் – சிந்தா:1 391/3
கரும்பு உடை காளை அன்ன காளை நின் வலைப்பட்டு என்றான் – சிந்தா:1 401/4
மோட்டு இள முலையினாள் நின் மட மகள் எனக்கு மாமான் – சிந்தா:2 484/2
விஞ்சைகள் வல்லேன் விளிந்த நின் தோழரொடு – சிந்தா:3 520/1
நின் மகள் இவளை நீயே நின் பதி கொண்டு போகி – சிந்தா:3 552/1
நின் மகள் இவளை நீயே நின் பதி கொண்டு போகி – சிந்தா:3 552/1
நெடும் கணும் தோளும் போலும் நேர் இழை அரிவை நீ நின்
தடம் கணி தனிமை நீங்க தந்தையும் தாயும் ஆகி – சிந்தா:3 556/2,3
தாது அவிழ்ந்த மார்ப நின் காதலன் கடல் உளான் – சிந்தா:3 577/2
நீட்டி மெல் மலர் மேல் வந்து நின் நலம் – சிந்தா:3 642/2
சேண் இகந்து உய்ய போ நின் செறி_தொடி ஒழிய என்றார் – சிந்தா:3 770/4
மட்டு உலாம் தாரினாய் நின் வனப்பினோடு இளமை கல்வி – சிந்தா:3 772/1
எண்ணின் நின் சொல் இகந்து அறிவார் இலை – சிந்தா:4 890/2
இங்கு நின் அருளில் போகி இயக்கருள் இறைவன் ஆகி – சிந்தா:4 955/2
மூடி இ உலகம் எல்லாம் நின் அடி தருவல் இன்னே – சிந்தா:4 957/3
மீளிமை செய்யின் வெய்ய நண்ப நின் நினைப்பது அல்லால் – சிந்தா:4 958/2
நின் நிழல் போல நீங்கேன் இடர் வரின் நினைக்க என்று – சிந்தா:4 959/3
மது விரி கோதை அம் மாலை நின் மனம் – சிந்தா:4 1015/3
வாழ்க நின் கழல் அடி மைந்த என்னவே – சிந்தா:4 1021/1
சொல் மருந்து தந்தாய் சொல்லு நின் மனத்து – சிந்தா:4 1030/1
வில் நிமிர்ந்த நின் வீங்கு எழில் தோள் அவட்கு – சிந்தா:4 1030/3
செவ்வியுள் செவிலி சொல்லும் சிலை இவர் நுதலினாய் நின்
அவ்வைக்கு மூத்த மாமன் ஒரு மகற்கு இன்று உன் தாதை – சிந்தா:4 1046/2,3
நின் வாள் நெடும் கண் விலை ஆகும் நிகர்த்தே – சிந்தா:4 1073/4
இற்றென உரைத்தல் தேற்றேன் இறைவ நின் அருளினாம்-கொல் – சிந்தா:4 1078/2
பண் அடி வீயும் தீம் சொல் பாவை நின் வனப்பிற்கு எல்லாம் – சிந்தா:4 1082/1
நின் மத களிறு கொல்ல நினக்கு அது வடு என்று எண்ணி – சிந்தா:4 1118/2
நீ பரிவு ஒழிந்து போய் நின் அகம் புகு நினையல் என்றான் – சிந்தா:4 1121/4
ஏந்தல் நின் தோள் என இரண்டு குன்று போய் – சிந்தா:5 1181/2
அண்ணல் நின் தோழர் எல்லாம் அவ்வழி அடைவர் என்றான் – சிந்தா:5 1215/4
கருகி அ இருள் கான்று நின் மெய் எலாம் – சிந்தா:5 1368/2
நகை மா மணி மாலை நடை கொடி நின்
வகை மா மணி மேகலை ஆயினதேல் – சிந்தா:5 1379/1,2
முல்லை அம் குழலினாய் நின் முலை முதல் கொழு நன் மேல் நாள் – சிந்தா:5 1399/2
இஃதே நின் சொல் இயல்பு என்றால் அடியேன் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1418/4
பரு முத்து உறையும் பணை வெம் முலை நின்
திரு முத்து அகலம் திளையாது அமையா – சிந்தா:6 1518/1,2
வேய் உலாம் தோளினார்-தம் விழு துணை கேள்வ நின் கண்டு – சிந்தா:7 1581/2
அன்னள் நின் தோழி ஐயா அவள் என்னை கண்ட கண்ணால் – சிந்தா:7 1599/1
ஈங்கு இது நின் நாடு இ பதி நின் ஊர் இது நின் இல் – சிந்தா:7 1639/2
ஈங்கு இது நின் நாடு இ பதி நின் ஊர் இது நின் இல் – சிந்தா:7 1639/2
ஈங்கு இது நின் நாடு இ பதி நின் ஊர் இது நின் இல் – சிந்தா:7 1639/2
வீங்கிய திண் தோள் வெல் புகழாய் நின் கிளை என்றாற்கு – சிந்தா:7 1639/3
பண் முழுது உடற்றும் தீம் சொல் பாவை நின் பாலள் என்றான் – சிந்தா:7 1684/4
துணை அமை வடிவும் சொல்லி நின் பொறி ஒற்றிக்கொண்டான் – சிந்தா:7 1721/4
கழுமிய கற்பினாய் நின் மைத்துனன் ஐயன் என்ன – சிந்தா:7 1730/2
கோ அ மா ஆகி குடியோம்பி நின் குடை கீழ் – சிந்தா:7 1804/1
என் மனம் நின் மனம் என்று இரண்டு இல்லையால் – சிந்தா:7 1842/1
தேர் தோன்றவே மலரும் செம்மல் நின் மாமன் மற்று உன் – சிந்தா:8 1931/2
அம் கலுழ் மேனியாய் நின் அணி நல அமிழ்தம் என்றான் – சிந்தா:8 1988/4
சிறந்த நின் நலத்தை சேரேன் ஆய்விடின் செல்க என்றான் – சிந்தா:9 2067/4
அருமை நின் கவினை தாங்கல் அது பொருள் என்று கூற – சிந்தா:9 2093/2
ஒருமை நின் மனத்தின் சென்றேன் உவப்பதே உவப்பது என்றாள் – சிந்தா:9 2093/4
நாவியே நாறும் மேனி நங்கை நின் தவத்தின் என்றான் – சிந்தா:9 2099/4
இரும் பிடி நின் நடை கற்ற எமக்கு – சிந்தா:10 2124/2
நின் அடி நிழலின் வைக நேமி அம் செல்வன் ஆகி – சிந்தா:12 2417/3
பொம்மென் இலவ பூம் போது அன நின் அடி போற்றி – சிந்தா:12 2454/3
கண் ஒவ்வாயேனும் களித்து நகுதி நின்
வண்ணம் இதுவோ மது உண்பார் சேரியையோ வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/3,4
அருமறை தாங்கிய அந்தணர் தாதை நின்
எரி புரை மரை மலர் இணை அடி தொழுதும் – சிந்தா:12 2561/3,4
நில விரி கதிர் அணி நிகர் அறு நெறியை நின்
அலர் கெழு மரை மலர் இணை அடி தொழுதும் – சிந்தா:12 2562/3,4
பொறி வரம்பு ஆகிய புண்ணிய முதல்வ நின்
நறை விரி மரை மலர் நகும் அடி தொழுதும் – சிந்தா:12 2563/3,4
அறன் நிழல் ஆய் உலகு அளிக்கும் நின் ஆர மாலை அணி வெண்குடை – சிந்தா:12 2590/1
இன்று இவள் துறப்ப யான் நின் அரசு உவந்து இருப்பேன்-ஆயின் – சிந்தா:13 2647/2
நங்கை நின் முக ஒளி எறிப்ப நன் மதி – சிந்தா:13 2679/1
மங்கை நின் மனத்தினால் வருந்தல் என்று அவள் – சிந்தா:13 2679/3
உழை அளிய தாம் உறூஉம் துன்பங்கள் நின் மேல் – சிந்தா:13 2778/3
அமைத்து நின் அழகு கோலம் ஆர உண்டு அறுக்கல் ஆற்றாது – சிந்தா:13 2839/2
வாடா மாலை வார் தளிர் பிண்டி வாம நின் குணம் நாளும் – சிந்தா:13 3018/2
பாடாதாரை பாடாது உலகம் பண்ணவர் நின் அடி பூ – சிந்தா:13 3018/3
அழுது வினைகள் அல்லாப்ப அறைந்தோய் நின் சொல் அறைந்தார்கள் – சிந்தா:13 3020/3
விழுங்கி உமிழாது குணம் வித்தி இருந்தோய் நின்
இழுங்கு இல் குண சேவடிகள் ஏத்தி தொழுதும் யாம் – சிந்தா:13 3093/3,4
திணி இமில் ஏற்றினுக்கு ஒதுக்கம் செல்வ நின்
இணை மலர் சேவடி கொடுத்த என்பவே – சிந்தா:13 3100/3,4
பகல் சுமந்து எழுதரும் பருதி அன்ன நின்
இகல் இரு மரை மலர் அளித்த சேவடி – சிந்தா:13 3101/2,3

TOP


நின்-கண் (2)

நினைத்திடு நின்-கண் நின்ற நீல் நிற வினையின் நீங்கி – சிந்தா:4 947/2
துணை வண்டு துஞ்சின் நீயும் துஞ்சுவை என்று நின்-கண்
பணிகொண்டது இன்மையால் தான் பரிவொடும் இருக்கும் அன்றே – சிந்தா:6 1502/3,4

TOP


நின்ற (63)

ஓவாது நின்ற குணத்து ஒள்_நிதி_செல்வன் என்ப – சிந்தா:0 1/3
தொல் மாண்பு அமைந்த புனை நல்லறம் துன்னி நின்ற
சொல் மாண்பு அமைந்த குழுவின் சரண் சென்று தொக்க – சிந்தா:0 3/2,3
நின்ற தாரையால் நிலம் நனைப்ப ஏகி நீள் மனை – சிந்தா:1 69/2
நின்ற மேதியால் பொலிந்த நீர மாட மாலையே – சிந்தா:1 69/4
கான்று அமிர்து ஏந்தி நின்ற கற்பக சோலை யார்க்கும் – சிந்தா:1 140/3
காமமே கன்றி நின்ற கழுதை கண்டு அருளினாலே – சிந்தா:1 210/1
செல்லும் அ கதிகள் தம்முள் சேரலம் சேர்ந்து நின்ற
இல்லினுள் இரண்டு நாளை சுற்றமே இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:1 270/3,4
நீர் உடை குவளையின் நெடும் கண் நின்ற வெம் பனி – சிந்தா:1 274/1
நின்ற மால் புருவம் போல நெரி முறி புருவம் ஆக்கி – சிந்தா:1 286/2
நின்ற மா மள்ளர்க்கு எல்லாம் நீள் முடி இலக்கம் ஆனான் – சிந்தா:1 286/4
போர் அமருள் நின்ற இளையோனின் பொலிவு உற்றான் – சிந்தா:1 288/4
நாவினுள் உலகம் எல்லாம் நடக்கும் ஒன்றாது நின்ற
கோவினை அடர்க்க வந்து கொண்டு போம் ஒருவன் இன்னே – சிந்தா:1 316/2,3
மனம் தளை பரிய நின்ற மதலை மை ஆடுக என்றே – சிந்தா:1 367/2
குன்று ஒளித்து ஒழிய நின்ற குங்கும தோளினாற்கு – சிந்தா:1 371/3
கோன் நெறி தழுவி நின்ற குணத்தொடு புணரின் மாதோ – சிந்தா:1 374/3
நால் நெறி வகையில் நின்ற நல் உயிர்க்கு அமிர்தம் என்றான் – சிந்தா:1 374/4
அறிவினால் பெரிய நீரார் அருவினை கழிய நின்ற
நெறியினை குறுகி இன்ப நிறை கடல் அகத்து நின்றார் – சிந்தா:1 375/1,2
முழங்கு அழல் நரகின் மூழ்கும் முயற்சியர் ஆகி நின்ற
கொழும் களி உணர்வினாரை குணவதம் கொளுத்தல் ஆமோ – சிந்தா:1 378/3,4
கவ்விய எஃகின் நின்ற கயக்கம் இல் நிலைமை நோக்கி – சிந்தா:1 394/2
இடை கழி நின்ற என்னை நோக்கி போந்து ஏறுக என்றான் – சிந்தா:1 399/3
போல் நின்ற என்ப மற்று அ பொருவரு சிலையினார்க்கே – சிந்தா:2 452/4
பாகமே மறைய நின்ற படை மலர் தடம் கண் நல்லார் – சிந்தா:2 460/3
கொம்படு நுசுப்பினாளை குறை இரந்து உழந்து நின்ற
நம் படை-தம்முள் எல்லாம் நகை முகம் அழிந்து நின்றேன் – சிந்தா:2 478/3,4
மந்திர மன்னன் சொல் நீர் மாரியால் வற்றி நின்ற
சந்தனம் தளிர்த்ததே போல் சீதத்தன் தளிர்த்து நோக்கி – சிந்தா:3 545/1,2
பொருந்துபு பொற்ப ஓம்பி பொன் இழை சுடர நின்ற
கரும் கண்ணி திறத்து வேறா கட்டுரை பயிற்று நின்றான் – சிந்தா:3 548/3,4
மண்ணக மடந்தை ஆகம் மார்புற முயங்கி நின்ற
அண்ணலை ஆதி ஆக அரும் கடி நகரை வாழ்த்தி – சிந்தா:3 609/1,2
குண்டலம் இலங்க நின்ற கொடியினை குறுகி தோழி – சிந்தா:3 618/2
தெள் நிற விசும்பில் நின்ற தெளி மதி முகத்து நங்கை – சிந்தா:3 620/3
வால் நிற விசும்பின் நின்ற மாரியின் மறை_வலாளன் – சிந்தா:3 789/2
நினைத்திடு நின்-கண் நின்ற நீல் நிற வினையின் நீங்கி – சிந்தா:4 947/2
சீந்தா நின்ற தீ முக வேலான் மணி செப்பின் – சிந்தா:4 1055/1
காந்தா நின்ற கற்பகம் அன்னீர் வர பெற்றேன் – சிந்தா:4 1055/3
நின்ற நீ உவந்து நீங்க நிகழ் பொருள் எனக்கு செப்பி – சிந்தா:4 1130/3
பிடியொடு நின்ற வேழம் பெரு வளைப்புண்ட வண்ணம் – சிந்தா:4 1137/1
வெண் மதி இழந்த மீன் போல் புல் என எய்தி நின்ற
அண்ணல் நின் தோழர் எல்லாம் அவ்வழி அடைவர் என்றான் – சிந்தா:5 1215/3,4
பஞ்சவர் போல நின்ற பகட்டு இன பரிவு தீர்த்தான் – சிந்தா:5 1237/4
புல்லி நின்ற மெய்ந்நாண் புறப்பட்டது – சிந்தா:5 1329/2
வெள் நிற துகிலின் ஆங்கண் வீழ்ந்து மாசு ஆகி நின்ற
ஒள் நிற உதிரம்-தன்னை உதிரத்தால் ஒழிக்கலாமே – சிந்தா:6 1433/1,2
ஏ அடு பிணையின் நோக்கி இறை வளை கழல நின்ற
தாய் படும் துயரம் எல்லாம் தாரவன் நீக்கினானே – சிந்தா:6 1455/3,4
இயங்குவான் நின்ற ஆவி தாங்கினள் என்ப போலும் – சிந்தா:6 1530/3
அணுகி முன் நின்ற அநங்கவிலாசினி அம் கை கூப்பி – சிந்தா:7 1668/1
தானையுள் அன்றி நின்ற தனி இடம் ஒற்றி மன்னர் – சிந்தா:7 1679/1
கூட நீர் நின்ற பெற்றி கண்டு இப்பால் நோக்குவேற்கு ஓர் – சிந்தா:7 1751/1
மாடத்தின் உச்சி நின்ற மலை மகள் தன்மை கண்டே – சிந்தா:7 1751/3
மண் எலாம் செல்ல நின்ற மகிழ்ச்சியின் மகிழ்ந்து தந்தான் – சிந்தா:7 1757/4
பண் உமிழ் வண்டு உலாய் பரத்தரா நின்ற சீர் – சிந்தா:7 1832/2
இழை பொறை ஆற்றகில்லாது இட்டிடை தளர நின்ற
குழை நிற முகத்தினார் போல் குறித்ததே துணிந்து செய்யார் – சிந்தா:8 1928/1,2
பார் தோன்ற நின்ற பகையை செறல்-பாலை என்றாள் – சிந்தா:8 1931/4
கார் தங்கி நின்ற கொடி காளையை காண்டலோடு – சிந்தா:8 1960/3
நின்ற நீர்-இடை மணிப்பாவை நீந்தலின் – சிந்தா:8 1994/2
கடி அறை மருங்கில் நின்ற மைந்தனை கண்டு நாணி – சிந்தா:9 2059/2
நிலை இலா உலகில் நின்ற வண் புகழை வேட்டவன் நிதியமே போன்றும் – சிந்தா:10 2107/1
நின்ற வில் குனிந்தது அம்பு நிமிர்ந்தன நீங்கிற்று ஆவி – சிந்தா:10 2272/2
நனை கதிர் எஃகம் ஏந்தி நந்தன் வாழ்க என்ன நின்ற
வினை ஒளிர் காளை வேலை கடக்கலார் வேந்தர் நின்றார் – சிந்தா:10 2288/2,3
நின்ற அ படை உளானே ஒரு மகன் நீல குஞ்சி – சிந்தா:10 2289/1
அற்று வீழ் தலைகள் யானை உடலின் மேல் அழுந்தி நின்ற
பொற்ற திண் சரத்தில் கோத்த பொரு சரம் தாள்கள் ஆக – சிந்தா:10 2305/1,2
கரும்பொடு காய் நெல் துற்றி கருப்புர கந்தில் நின்ற
சுரும்பு சூழ் மதத்த சூளாமணி எனும் சூழி யானை – சிந்தா:12 2522/2,3
கனி பொறை மலிந்து நின்ற கற்பக பூம் கொம்பு ஒத்தார் – சிந்தா:12 2541/4
நீதி கண் நின்ற செம் கோல் நிலவு வீற்று இருந்த பூணான் – சிந்தா:13 2713/4
பிடி மகிழ்ந்து ஓப்ப நின்ற பெரும் களிற்று அரசு நோக்கி – சிந்தா:13 2715/3
ஐயம் இலை நின்ற புகழ் வையகத்து மன்னும் – சிந்தா:13 2869/2
தன் கழல் தொழாத மன்னர் தாம் சுமந்து ஏத்தி நின்ற
பொன் திகழ் உருவில் தம்பி புதல்வனை தந்து போற்றி – சிந்தா:13 2914/1,2
நின்ற பற்று ஆர்வம் நீக்கி நிருமலன் பாதம் சேரின் – சிந்தா:13 3105/3

TOP


நின்ற-போழ்தில் (1)

போதரா நின்ற-போழ்தில் போர் புலி குழாத்தின் சீறி – சிந்தா:7 1748/2

TOP


நின்றது (10)

திருந்தினாற்கு இன்று-காறும் சிறு சொல்லாய் நின்றது அன்றே – சிந்தா:1 207/4
உம்மை நின்றது ஓர் ஊழ்வினை உண்மையால் – சிந்தா:1 347/2
நின்றது கிழமை நீங்கா வச்சிர யாப்பின் ஊழால் – சிந்தா:3 544/2
நின்றது மனத்தில் செற்றம் நீங்கி தன் கோயில் புக்கான் – சிந்தா:3 685/3
வேட்ட மால் களிற்று-இடை வெருவி நின்றது ஓர் – சிந்தா:4 1003/3
சுரும்பொடு வண்டு பாட சுளிவொடு நின்றது அன்றே – சிந்தா:4 1076/4
வம்பு பூத்து முருகு உலாய் தேன் கொப்புளித்து நின்றது ஓர் – சிந்தா:7 1664/3
வாச வான் குவளை மெல்ல வாய்விடா நின்றது ஒக்கும் – சிந்தா:8 1987/3
வல்லை வாய் போழ்ந்து போந்து ஓர் மழ கதிர் நின்றது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2324/4
செல்வ பொன் சிறுவர் என்னும் தாமங்கள் தாழ்ந்து நின்றது
ஒல்கி போம் பாவ காற்றின் ஒழிக இ புணர்ச்சி என்றான் – சிந்தா:13 2728/3,4

TOP


நின்றதும் (1)

எதிர்வதும் இறந்ததும் எய்தி நின்றதும்
அதிர்வு அறு தவ விளக்கு எறிப்ப கண்டவன் – சிந்தா:13 2850/2,3

TOP


நின்றதே (1)

இரும் பிடி நூறு சூழ இறுவரை நின்றதே போல் – சிந்தா:12 2522/1

TOP


நின்றதை (1)

நீர் விளையாட்டு அணி நின்றதை அன்றே – சிந்தா:4 915/4

TOP


நின்றவர் (1)

உலக மன்னவன் திருநாள் ஒளி முடி அணிந்து நின்றவர் போல் – சிந்தா:7 1558/2

TOP


நின்றவள் (1)

பாலின் தீம் சொல் பதுமை இ நின்றவள்
சோலை வேய் மருள் சூழ் வளை தோளியே – சிந்தா:5 1327/3,4

TOP


நின்றவன் (1)

நின்றவன் நெடும் கண் ஒன்றும் இமைப்பு இல நிழல் இல் யாக்கை – சிந்தா:4 954/2

TOP


நின்றவே (1)

ஒளி அமை இருக்கை ஊர் உரைக்க நின்றவே – சிந்தா:1 64/4

TOP


நின்றன (1)

புகழ் பருந்து ஆர்ப்ப பூ மதம் பொழிவான் நின்றன இராயிரம் கவுள் வண்டு – சிந்தா:10 2155/3

TOP


நின்றனர் (1)

ஒள் உருவ வாள் உருவி நின்றனர் தென்மேல்-பால் – சிந்தா:12 2488/2

TOP


நின்றனன் (1)

நின்றனன் இறை வம்-மினம் நீர் என – சிந்தா:13 3065/3

TOP


நின்றாய் (1)

தொட்டிமை உருவம் தோன்ற சுவரையே பொருந்தி நின்றாய்
கட்டழகு உடைய நங்கை நீ என கருதி கண்ணால் – சிந்தா:9 2085/2,3

TOP


நின்றார் (32)

கன்று ஒளித்து அகல வைத்த கறவையில் கனிந்து நின்றார் – சிந்தா:1 371/4
நெறியினை குறுகி இன்ப நிறை கடல் அகத்து நின்றார்
பொறி எனும் பெயர ஐ வாய் பொங்கு அழல் அரவின் கண்ணே – சிந்தா:1 375/2,3
வெறி புலம் கன்றி நின்றார் வேதனை கடலுள் நின்றார் – சிந்தா:1 375/4
வெறி புலம் கன்றி நின்றார் வேதனை கடலுள் நின்றார் – சிந்தா:1 375/4
மேல் வரல் கருதி நின்றார் விண்ணவர் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:2 459/4
கட்டு அழல் எறிப்ப நின்றார் கை வளை கழல நின்றார் – சிந்தா:2 468/4
கட்டு அழல் எறிப்ப நின்றார் கை வளை கழல நின்றார் – சிந்தா:2 468/4
செய்தனர் சிறு புன் கோலம் தொறுத்தியர் திகைத்து நின்றார் – சிந்தா:2 488/4
வீழ்தர வேட்டு நின்றார் எய்துப வெகுளல் வேண்டா – சிந்தா:3 757/4
வேந்தர் வேண்டி நின்றார் விம்மல் நீ என்றான் – சிந்தா:3 759/4
மழை மின்னு குழாத்தின் மாலை மங்கையர் மயங்கி நின்றார் – சிந்தா:10 2130/4
விரை குழாம் மாலை தேனும் வண்டும் உண்டு ஒழுக நின்றார் – சிந்தா:10 2131/4
பொறி திரிவதனை நோக்கி பூ முடி துளக்கி நின்றார் – சிந்தா:10 2180/4
வினை ஒளிர் காளை வேலை கடக்கலார் வேந்தர் நின்றார்
கனை கடல் வேலை எல்லை கடக்கலா-வண்ணம் நின்றார் – சிந்தா:10 2288/3,4
கனை கடல் வேலை எல்லை கடக்கலா-வண்ணம் நின்றார் – சிந்தா:10 2288/4
ஆண் விருப்புற்று நின்றார் அம் வளை தோளினாரே – சிந்தா:12 2447/4
அம் கயல் கண் அரிவையர்கள் தென்கிழக்கில் நின்றார் – சிந்தா:12 2487/4
கள் உருவ மாலையவர் கைதொழுது நின்றார் – சிந்தா:12 2488/4
பின் நிறீஇ வைத்த போல பெதும்பையர் விதும்பி நின்றார் – சிந்தா:12 2530/4
மணி நிலா வீசும் மாலை மங்கையர் மயங்கி நின்றார்
பணி நிலா வீசும் பைம்பொன் கொடி மணி மலர்ந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2531/3,4
குட்ட நீர் குவளை கண்கள் விருந்து உண விரும்பி நின்றார்
அட்டும் தேன் அணிந்த மாலை பவள கொம்பு அணிந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2533/3,4
பறை இசை வண்டு பாட பாகமே மறைய நின்றார்
பிறை அணி கொண்ட அண்ணல் பெண் ஓர்பால் கொண்டது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2537/3,4
தொத்து நின்று எரிந்து கண்டார் கண் சுட சுடர்ந்து நின்றார்
ஒத்து ஒளிர் காமவல்லி ஒருங்கு பூத்து உதிர்ந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2539/3,4
முகில் கிழி மின்னின் நோக்கி முரிந்து இடை குழைந்து நின்றார் – சிந்தா:12 2540/4
இவர் தரு பிறவி எல்லாம் இன்னம் ஆக என்று நின்றார்
சுவர் செய்து ஆங்கு எழுதப்பட்ட துகிலிகை பாவை ஒத்தார் – சிந்தா:12 2542/3,4
வெண் நுரை உடுத்து நின்றார் வேந்தன் நோக்கு உண்ண நின்றார் – சிந்தா:13 2663/4
வெண் நுரை உடுத்து நின்றார் வேந்தன் நோக்கு உண்ண நின்றார் – சிந்தா:13 2663/4
வடி மதர் மழை கண் நல்லார் மன்னனை மகிழ்ந்து நின்றார் – சிந்தா:13 2715/4
விழு முலை சூட்டி நின்றார் விண்ணவர் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:13 2716/4
கொல்வதே கன்றி நின்றார் கொடியவர் கடிய நீரார் – சிந்தா:13 2776/1
மன்னன் அடி சேர்ந்து இறைஞ்சி வாழி என நின்றார் – சிந்தா:13 2921/4
புலி நிழல் பட்ட மான் போல் போகு உயிர் ஆகி நின்றார் – சிந்தா:13 2946/4

TOP


நின்றார்கள் (1)

நுனித்து கண் அரக்கி நோக்காது ஒசிந்து நின்றார்கள் அன்றே – சிந்தா:12 2541/3

TOP


நின்றால் (8)

இள வள நாகு புல்லி இனத்து-இடை ஏறு நின்றால்
உள வளம் கருதி ஊக்கல் உழப்பு எருது உடையது ஆமே – சிந்தா:3 751/1,2
தள வள முகை கொள் பல்லாள் சீவகன் தழுவி நின்றால்
கொள உளைந்து எழுவது அல்லால் கூடுதல் நுங்கட்கு ஆமோ – சிந்தா:3 751/3,4
எழுந்து விண் படரும் சிங்கம் பெட்டை மேல் இவர்ந்து நின்றால்
மழுங்க மேல் சென்று பாய்தல் மற புலி-தனக்கும் ஆமோ – சிந்தா:3 752/1,2
உத்தம பிடி-கண் நின்றால் உடற்றுதல் களபக்கு ஆமே – சிந்தா:3 753/2
சிலையொடு செல்வன் நின்றால் தேவரும் வணக்கல் ஆற்றார் – சிந்தா:4 1135/1
நின்றால் போல நிழல் உமிழ்ந்து நெடு வெண் திங்கள் எயிறு இலங்க – சிந்தா:7 1660/2
நஞ்சு குடித்தாலும் நவை இன்று தவம் நின்றால்
அஞ்சி ஒளித்தாலும் அரண் இல்லை தவம் உலந்தால் – சிந்தா:12 2557/1,2
பகடு பட அடுக்கி பண்ணவனார் தம் ஒளி மேல் நின்றால் போலும் – சிந்தா:13 3142/3

TOP


நின்றாள் (35)

கோதை தாழ் குழலினாளை கொண்டு போய் மறைய நின்றாள் – சிந்தா:1 318/4
ஒல்கி ஓர் கொம்பு பற்றி ஒரு கணால் நோக்கி நின்றாள் – சிந்தா:1 319/4
ஊசல் பாய்ந்து ஆடி காதில் குண்டலம் இலங்க நின்றாள்
காசு இல் யாழ் கணம் கொள் தெய்வ காந்தர்வதத்தை என்பாள் – சிந்தா:3 550/3,4
ஆம்பல் நாறு அமுத செ வாய் அரசனை தொழுது நின்றாள் – சிந்தா:3 561/4
விட்டு எரி கொளுவ நின்றாள் எரி உறு மெழுகின் நின்றாள் – சிந்தா:3 710/4
விட்டு எரி கொளுவ நின்றாள் எரி உறு மெழுகின் நின்றாள் – சிந்தா:3 710/4
ஆகத்து பூட்டி மைந்தன் அடி தொழுது இறைஞ்சி நின்றாள்
போகத்து நெறியை காட்டும் பூமகள் புணர்ந்தது ஒப்பாள் – சிந்தா:3 738/3,4
பொன் அம் கொம்பின் நின்றாள் பொலிவின் வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 920/4
ஒருங்கு கை உச்சி கூப்பி களிற்று எதிர் இறைஞ்சி நின்றாள் – சிந்தா:4 975/4
மின்னு போல் நுடங்கி நின்றாள் வீ ததை பொன் கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:4 976/4
பின்னரும் மாலை ஓராள் பெரு நடுக்குற்று நின்றாள்
மன்னரு மாலை நாகம் மழை இடிப்பு உண்டது ஒத்தாள் – சிந்தா:4 1085/3,4
நேர மன்னும் வருக என்று நின்றாள் நினைந்தாள்-அரோ – சிந்தா:4 1148/3
நோம் என் நெஞ்சம் என நோக்கி நின்றாள் சிறைப்பட்ட தன் – சிந்தா:4 1151/3
அரும் பெறல் குமரன் என்று ஆங்கு அறிவு அயர்வுற்று நின்றாள்
திருந்து இழை அணங்கு மென் தோள் தேசிக பாவை அன்னாள் – சிந்தா:5 1261/3,4
சண்பகத்து அணி கோதை நின்றாள் தனி – சிந்தா:5 1324/3
பேர் நலம் பொறித்த பெண்மை பெரு விளக்கு ஆகி நின்றாள் – சிந்தா:6 1450/4
நானமும் பூவும் சாந்தும் நாற வந்து அருகு நின்றாள் – சிந்தா:7 1567/4
நறும் புகை தூதுவிட்டு நகை முகம் கோட்டி நின்றாள் – சிந்தா:7 1568/4
துணிவரும் சாயல் நின்றாள் தோன்றல் தன் கண்ணின் கண்டான் – சிந்தா:7 1569/4
பெண் நலம் கிடந்த பேதை பெண் நலம் கனிய நின்றாள் – சிந்தா:7 1571/4
முழு முற்றும் தானே விளக்காய் மணி கொம்பின் நின்றாள்
எழு முற்றும் தோளார் தொழுதார் இன்னர் என்று நோக்க – சிந்தா:7 1870/2,3
பந்து ஆர்வம் செய்து குவளை கண் பரப்பி நின்றாள்
செந்தாமரை மேல் திருவின் உரு எய்தி நின்றாள் – சிந்தா:8 1959/3,4
செந்தாமரை மேல் திருவின் உரு எய்தி நின்றாள் – சிந்தா:8 1959/4
அறைவாய் கடல் போல் அகன் காமம் அலைப்ப நின்றாள் – சிந்தா:8 1963/4
நெஞ்சம் கலங்கி நிறை ஆற்றுப்படுத்து நின்றாள்
அம் செம் கழுநீர் அலர்ந்த மதி வாள் முகத்தே – சிந்தா:8 1964/1,2
ஏழு ஆண்டின் மேலும் இரண்டு ஆண்டு இரண்டு எய்தி நின்றாள்
வீழா நிதியும் உடன் வீழ்ந்தது வில் வலாய்க்கே – சிந்தா:8 1978/1,2
கொடி குழாத்து-இடை ஓர் கோல குளிர் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:9 2041/4
கொடி உற ஒசிந்து நின்றாள் குழை முக திருவோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2059/4
நலம் கனிந்து உருகி நின்றாள் நாம வேல் காமர் கண்ணாள் – சிந்தா:9 2060/4
சொல் புகர் இன்றி தோழிக்கு அறத்தினோடு அரிவை நின்றாள் – சிந்தா:9 2073/4
ஒண்_தொடி ஊடி நின்றாள் ஒளி மணி பூம் கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2086/4
நலம் துறைபோய நங்கை தோழியை புல்லி நின்றாள்
இலங்கு ஒளி மணி தொத்து ஈன்ற ஏந்து பொன் கொடியோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:10 2132/3,4
தேறு நீர் பூத்த செந்தாமரை முகம் வியர்த்து நின்றாள் – சிந்தா:12 2507/4
பாலை யாழ் மழலை வேறாய் பல் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:13 2835/4
மின்னின் இடை நுடங்க நின்றாள் தன் வேல் நெடும் கண் – சிந்தா:13 2961/2

TOP


நின்றாளை (1)

இருந்த முலையாள் நின்றாளை நோக்கி இசையின் இது சொன்னான் – சிந்தா:3 717/4

TOP


நின்றான் (29)

குஞ்சரங்கள் நூறி கொலை வாள் ஒடித்து நின்றான் – சிந்தா:1 287/4
புனை இழை மகளிர் போல புலம்பல் நின் பகைவன் நின்றான்
நினைவு எலாம் நீங்குக என்ன நெடும் தகை தேறினானே – சிந்தா:1 391/3,4
துறவறம் புணர்க என்றே தோன்றல் தாள் தொழுது நின்றான்
நறவு அற மலர்ந்த கண்ணி நல் மணி வண்ணன் அன்னான் – சிந்தா:1 406/3,4
வேம்பு உற்ற முந்நீர் விழுங்க விரையாது நின்றான்
கூம்பு இற்ற துண்டம் தழுவி கிடந்தான் கொழித்து – சிந்தா:3 513/2,3
கரும் கண்ணி திறத்து வேறா கட்டுரை பயிற்று நின்றான் – சிந்தா:3 548/4
செம்பொன் போல் பெரிதும் சேந்து செகுத்திடல் உற்று நின்றான்
வெம்பினான் காரி உண்டி கடவுளின் கனன்று வேந்தன் – சிந்தா:3 670/2,3
கிளை அழ என்னை வாள் வாய் கீண்டிடல் உற்று நின்றான்
தளை அவிழ் கண்ணி சிந்த தன் தலை நிலத்தது அன்றே – சிந்தா:4 1115/3,4
எஞ்சினன் போல நின்றான் ஏத்த அரும் தவத்தின் மிக்க – சிந்தா:4 1122/3
தோழரை வடு செய்திட்டேன் என்று தான் துளங்கி நின்றான்
ஊழ் திரை பாம்பு சேர்ந்த ஒளி மிகு பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:4 1138/3,4
சுற்றிய தோழிமாரை விடுத்தனன் தொழுது நின்றான்
கற்பக மரமும் செம்பொன் மாரியும் கடிந்த கையான் – சிந்தா:5 1222/3,4
தங்கிய பொறியின் ஆக்கம் தனக்கோர் தேராக நின்றான் – சிந்தா:5 1359/4
உண்டா நின்றான் தன் புகழ் ஊழி உலகு ஏத்த – சிந்தா:7 1636/2
மொய் வெல்லும் குருதி வேலான் மூவில் கண் இறைஞ்சி நின்றான் – சிந்தா:7 1704/4
வில் படை நிமிர்ந்த தோளான் தொழுது மெய் குளிர்ந்து நின்றான் – சிந்தா:7 1710/4
ஊத உகு தன்மையினொடு ஒல்கியுற நின்றான் – சிந்தா:9 2014/4
மின்னும் மணி பூண் விரை மார்ப நனைப்ப நின்றான் – சிந்தா:10 2136/4
வாடினன் பிடித்து நின்றான் மணமகன் போல நின்றான் – சிந்தா:10 2185/4
வாடினன் பிடித்து நின்றான் மணமகன் போல நின்றான் – சிந்தா:10 2185/4
ஓர்த்து ஒன்றே புணர்ப்ப நாடி ஒரு பகல்-காறும் நின்றான் – சிந்தா:10 2200/4
ஒள் அழல் நேமி நக்க மண்டலம் ஆக நின்றான்
ஒள் அழல் பருதி மேல் ஓர் பருதி நின்று அதனை ஒத்தான் – சிந்தா:10 2203/3,4
எரிந்து ஆர் அயில் இடை போழ்ந்தமை உணராது அவன் நின்றான்
சொரிந்தார் மலர் அர மங்கையர் தொழுதார் விசும்பு அடைந்தான் – சிந்தா:10 2265/3,4
கை தலத்து எஃகம் ஏந்தி காளை போய் வேறு நின்றான்
மத்தக யானை மன்னர் வயிறு எரி தவழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2277/3,4
கோட்டு மண் கொள்ள நின்றான் குருசில் மண் கொள்ள நின்றான் – சிந்தா:10 2294/4
கோட்டு மண் கொள்ள நின்றான் குருசில் மண் கொள்ள நின்றான் – சிந்தா:10 2294/4
குன்று போல் யாதும் இன்றி குழைந்து மெய்ம்மறந்து நின்றான் – சிந்தா:13 2627/4
செப்பட முன்கை யாப்ப திருமகன் தொலைந்து நின்றான்
பை புடை அல்குலாளை பாழியால் படுக்கல் உற்றே – சிந்தா:13 2665/3,4
என்பொடு மிடைந்த காமம் இழிபொடு வெறுத்து நின்றான்
அன்பு உடை அரிவை கூட்டம் பிறன் உழை கண்டது ஒத்ததே – சிந்தா:13 2725/3,4
மெய்ந்நெறி மகிழ்ந்து நின்றான் வேனில் வாய் காமன் ஒத்தான் – சிந்தா:13 2730/3
விளிவரும்-குரைய ஞான வேழம் மேல் கொண்டு நின்றான் – சிந்தா:13 3070/4

TOP


நின்றிட்ட (1)

படையது செவியும் கண்ணும் பற்றி நின்றிட்ட அன்றே – சிந்தா:3 794/4

TOP


நின்றிட்டது (2)

அடர் சிலை அப்பு மாரி தாரை நின்றிட்டது அன்றே – சிந்தா:10 2304/4
விழு தவம் உலகம் எல்லாம் விளக்கி நின்றிட்டது என்பார் – சிந்தா:12 2551/2

TOP


நின்றீர் (2)

இ பொருள் எய்தி நின்றீர் இரங்குவது என்னை என்றான் – சிந்தா:7 1595/4
விருந்தினர் போல நின்றீர் வெற்று உடல் காண்-மின் என்பார் – சிந்தா:13 2947/4

TOP


நின்று (96)

தேன் ஊற நின்று தெருண்டார் அவை செப்பல் உற்றேன் – சிந்தா:0 6/4
நின்று எஞ்சுகின்ற ஞமலிக்கு அமிர்து ஈந்தவாறும் – சிந்தா:0 14/2
முழவின் நின்று அதிர் மொய் வரை சென்னியின் – சிந்தா:1 34/2
பவ்வம் நின்று இயம்புவது ஒத்த என்பவே – சிந்தா:1 42/4
நலத்தகு நானம் நின்று இடிக்கும் நல்லவர் – சிந்தா:1 92/1
நீள் வெண் மாடத்து நின்று கொண்டு அம் நலார் – சிந்தா:1 132/2
அஞ்சு நின்னை என்றலின் ஆண்டு நின்று நீண்ட தன் – சிந்தா:1 143/3
ஒத்த நான்கு கோபுரம் ஓங்கி நின்று ஒளிர்வன – சிந்தா:1 144/2
நின்று நோக்கு மான் பிணை நீல யானை மன்னவன் – சிந்தா:1 148/3
வேங்கை நின்று பொன் உகுக்கும் வெற்பு உடுத்த சந்தனம் – சிந்தா:1 149/2
நீங்க நீங்கும் இன் உயிர் நினைப்பின் நின்று இளஃகுமே – சிந்தா:1 149/4
காய்த்து நின்று கண் தெறூஉம் காமர் வல்லி மாதரார் – சிந்தா:1 154/2
நடுவு நின்று உலகம் ஓம்பல் நல்லதே போலும் என்றான் – சிந்தா:1 211/4
துன்னி நின்று செகுத்திடு நீ எனும் – சிந்தா:1 241/3
நெய்யார் கரும் குழல் மேல் மாலை சிந்தி நிலத்து இடுவார் நின்று திருவில் வீசும் – சிந்தா:1 295/2
மானின் நோக்கி வரும் வழி நோக்கி நின்று
ஆனியம் பல ஆசையில் செல்லுமே – சிந்தா:1 359/2,3
பொன் அம் கொடி இறைஞ்சி நின்று பூமகள் புலம்பி வைக – சிந்தா:1 367/3
புல் அற நெறி கண் நின்று பொருள்-வயின் பிழைத்தவாறும் – சிந்தா:1 382/3
வினவுநர் இன்றி நின்று வேண்டுவ கூறுவாரும் – சிந்தா:2 466/4
ஒளித்து உலைந்து ஒழிய வெம்பி உரறி நின்று இடிப்ப நாய்கன் – சிந்தா:3 507/4
கொண்டு மேல் எழுவது ஒப்ப குளிறி நின்று அதிர்ந்து மேகம் – சிந்தா:3 508/2
கோதை அருவி குளிர் வரை மேல் நின்று
காதம் கடந்த பின் கன்னி கொடி மதில் – சிந்தா:3 525/1,2
நாகம் தான் கரியது ஒன்று கீழ் நின்று நடுங்க கவ்வி – சிந்தா:3 526/3
மாகம் நீள் விசும்பு-இடை மேகம் நின்று இடித்தலின் – சிந்தா:3 569/1
நாகம் நின்று அதிர்ந்து அவர்க்கு ஏகல் ஆவது இல்லையே – சிந்தா:3 569/2
நின்று எரி பசும்பொன் மாலை போந்தது நெறியில் பின்னர் – சிந்தா:3 630/2
மறைவல்லாற்கு உரைக்கும் போழ்தில் கோயிலுள் நின்று மாலை – சிந்தா:3 668/1
நீர் நின்று இளகிற்று இது வேண்டா நீரின் வந்தது இது போக – சிந்தா:3 718/1
வார் நின்று இளகும் முலையினாய் வாள் புண் உற்றது இது நடக்க – சிந்தா:3 718/2
விண் நின்று இயங்கி மிடறு நடுநடுங்கி – சிந்தா:3 735/3
நங்கையை காக்கும் வண்ணம் நகா நின்று மொழிந்து பேழ் வாய் – சிந்தா:3 765/2
நின்று நீல கண் நித்திலம் சிந்தினாள் – சிந்தா:4 903/4
சிந்தையில் நின்று ஒளிர் தீயன நீரார் – சிந்தா:4 934/4
நின்று எரிவதனை ஒத்து நீள் முழை சிங்க ஏறு – சிந்தா:4 1084/2
என்னை நேர் நின்று வாழ்தல் இரு நிலத்து ஆவது உண்டே – சிந்தா:4 1114/4
நீண்மை கண் நின்று வந்த நிதி எலாம் தருவல் என்றான் – சிந்தா:4 1119/4
அங்கு நின்று அகன்ற பின் ஐ ஐம் காவதம் – சிந்தா:5 1179/1
நிலையின் நிழல் தான் அது நின்று கொடுத்து – சிந்தா:5 1188/3
உலையும் வெயில் நின்று உருகும் உரவோய் – சிந்தா:5 1188/4
கோள் உழுவை அன்னாற்கு குன்றமும் நின்று அழுதனவே – சிந்தா:5 1226/4
கூடுபு சிவணி நின்று குழைந்து இழைந்து அமிர்தம் ஊற – சிந்தா:5 1256/2
நின்று இரண்டு உருவம் ஓதி நேர் முகம் நோக்கினானே – சிந்தா:5 1289/4
நெடும்தகை நின்று நோக்க நீள் கடல் பிறந்த கோல – சிந்தா:5 1290/1
பெருகு நீர்மையின் பேதுறவு எய்தி நின்று
உருகும் நுண் இடை ஓவிய பாவை-தன் – சிந்தா:5 1306/2,3
நெறியின் நின்று கடைந்திடப்பட்ட நீர் – சிந்தா:5 1313/3
எரிய நின்று நடுங்குகின்றாய் எனக்கு – சிந்தா:5 1368/3
அருள் தேர் வழி நின்று அறனே மொழிவாய் – சிந்தா:5 1381/1
இருள் தேர் வழி நின்று இனைவேற்கு அருளாய் – சிந்தா:5 1381/3
அல்லியும் புல்லும் உண்டு ஆங்கு ஆர் அழல் ஐந்துள் நின்று
சொல்லிய வகையின் நோற்ப துணியும் வெம் வினைகள் என்னின் – சிந்தா:6 1430/1,2
காட்டு-இடை கரடி போகி கய மூழ்கி காட்டில் நின்று
வீட்டினை விளைக்க வேண்டும் வெளிற்று உரை விடு-மின் என்றான் – சிந்தா:6 1431/3,4
வீழ் தரு மணி செய் மாலை இவற்றிடை மின்னின் நின்று
சூழ் வளை தோளி செம்பொன் தூணையே சார்ந்து நோக்கும் – சிந்தா:6 1452/2,3
இல் உறை தெய்வம் நோக்கி இரங்கி நின்று உரைக்கும் அன்றே – சிந்தா:6 1527/4
விழு திணை பிறந்து வெய்ய வேட்கை வேர் அரிந்து மெய் நின்று
இழுக்கம் ஒன்றானும் இன்றி எய்திய தவத்தின் வந்து – சிந்தா:6 1534/1,2
கனிய நின்று ஆடுவர் கடையில் காலமே – சிந்தா:6 1554/4
அருவி நின்று அதிரும் ஒரு பால் எலாம் – சிந்தா:7 1606/4
பனி மலர் தூய் நின்று பழிச்சவாறு என்னே – சிந்தா:7 1609/4
அன்னம் உறங்கும் மணி வரை மேல் நின்று
பொன் அம் கழலான் இழிந்து பொழி மழை – சிந்தா:7 1612/2,3
அம் மென் மாலை முகம் கரிய நீர் துளும்ப நின்று நீடி – சிந்தா:7 1674/2
பார் எலாம் அறிய நின்று படா முரசு ஆர்ப்ப தீ வேட்டு – சிந்தா:7 1687/3
ஐ விலின் அகல நின்று ஆங்கு அடி தொழுது இறைஞ்சினாற்கு – சிந்தா:7 1704/1
கோல் தொடி புரிசையுள் கொற்றவன் நின்று ஐயன் – சிந்தா:7 1837/1
வான் நக்கி நின்று நுடங்கும் கொடி மாட மூதூர் – சிந்தா:7 1866/1
முன்னே மொழிந்தால் போல் முறை நின்று எல்லாம் உடன் மொழிய – சிந்தா:7 1883/2
ஊன் உடை பொன் முழை யாளி நின்று உலம்புமே – சிந்தா:8 1900/4
நின்று எ திசையும் அருவி புனல் நீத்தம் ஓவா – சிந்தா:8 1934/2
தாள் இரண்டும் ஏத்தி நின்று தையல் நாமம் வேண்டினார் – சிந்தா:9 1995/4
கலந்து ஒளி கான்று நின்று கதிர்விடு திருவில் வீச – சிந்தா:9 2060/3
கழை வளர் குன்றில் களிறு நின்று ஆடும் கடி நறும் சந்தன சாரல் – சிந்தா:10 2105/3
வீட்டு இடம்-தோறும் வில்லக விரல் போல் பொருந்தி நின்று ஒருங்கு எதிர்கொள்க என்று – சிந்தா:10 2110/1
விண்டவர் உடலம் கீறி சுளித்து நின்று அழலும் வேழம் – சிந்தா:10 2151/1
குங்கும நறு நீர் பந்தி நின்று ஆடும் குதிரை ஆறு ஆயிரத்து இரட்டி – சிந்தா:10 2157/1
ஒள் அழல் பருதி மேல் ஓர் பருதி நின்று அதனை ஒத்தான் – சிந்தா:10 2203/4
அஞ்சி போந்து இன நரியோடு ஓரி நின்று அலறுமே – சிந்தா:10 2240/4
வெம் சமம் நோக்கி நின்று மிறைக்கொளி திருத்துவான் கண்டு – சிந்தா:10 2293/3
நிறை ஓத நீர் நின்று நீள் தவமே செய்யினும் வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/1
தொத்து நின்று எரிந்து கண்டார் கண் சுட சுடர்ந்து நின்றார் – சிந்தா:12 2539/3
பாசம் ஆக நின்று பல் மலர் கழுநீர் – சிந்தா:12 2549/2
சுழித்து நின்று அறாத கற்பின் சுநந்தையே ஆக என்பார் – சிந்தா:12 2551/4
நீர் கொள் நீர் அணி நின்று கனற்றலின் – சிந்தா:13 2668/2
சுரும்பு நின்று அறா மலர் தொங்கலார் கவின் – சிந்தா:13 2676/1
இருள் விலங்க நின்று எரியும் நீள் சுடர் – சிந்தா:13 2745/2
காழ் நுதியின் குத்துண்டும் கார் மழை போல் நின்று அதிர்ந்தும் – சிந்தா:13 2785/2
சார்தற்கு அரிது ஆகி தான் நின்று அறா அள்ளல் – சிந்தா:13 2791/3
மெய் வகை தெரியும் சிந்தை விளக்கு நின்று எரிய விட்டு – சிந்தா:13 2824/2
உவண் உய்த்திட மஞ்சு என நின்று உலவும் – சிந்தா:13 2853/3
நீத்த நீர் ஞாலம் எல்லாம் நிதி நின்று சுரக்கும் அன்றே – சிந்தா:13 2907/4
இணையாதும் இல்லாத கண்ணீர் வீழ்த்து உண்ணா நின்று இனைந்ததாமே – சிந்தா:13 2968/4
குலவு பல்லியம் கூடி குழுமி நின்று
உலக வெள்ளம் ஒலிப்பது போன்றவே – சிந்தா:13 3001/3,4
நெய்யும் நுண் நூல் நாழிகையின் நிரம்பா நின்று சுழல்வாரே – சிந்தா:13 3019/4
நா அகம் தழும்ப நின்று ஏத்தி நன்று-அரோ – சிந்தா:13 3061/2
ஒழுகி நின்று அசும்பும் உயர் சந்தன – சிந்தா:13 3063/2
ஒன்றி நின்று அதிரும் ஒருபால் எலாம் – சிந்தா:13 3065/4
ஊனம் இன்றி நின்று ஆடும் ஓர்பால் எலாம் – சிந்தா:13 3067/4
நீர் திரள் பளிக்கு தூணி சொரிந்திட நின்று வென்றான் – சிந்தா:13 3071/3
நீத்த அருள் இந்திரனை நின்று தொழுது அமரர் – சிந்தா:13 3094/2
நைய நின்று எலாம் நாண நக்கவே – சிந்தா:13 3128/4

TOP


நின்றும் (2)

செம் தீ புகை உண்டும் சேற்றுள் நிலை நின்றும்
அந்தோ என மாற்றால் ஆற்ற புடை உண்டும் – சிந்தா:13 2794/1,2
மெல்லவே உறவி ஓம்பி ஒதுங்கியும் இருந்தும் நின்றும்
முல்லை அம் சூட்டு வேயின் முரிந்து போம் நுசுப்பின் நல்லார் – சிந்தா:13 3119/2,3

TOP


நின்றுழி (1)

புல் உயிர் தன்னொடு நின்றுழி புல்லுயிர் – சிந்தா:1 332/2

TOP


நின்றே (1)

எய்த அ இடத்து நின்றே எய்த அ தட கை கொண்டாற்கு – சிந்தா:7 1641/3

TOP


நின்றேன் (3)

ஆலம் வித்து அனையது எண்ணி அழிவினுள் அகன்று நின்றேன் – சிந்தா:2 476/4
குலத்தொடு முடிந்த கோன்-தன் குடி வழி வாரா நின்றேன்
நல தகு தொறுவின் உள்ளேன் நாமம் கோவிந்தன் என்பேன் – சிந்தா:2 477/1,2
நம் படை-தம்முள் எல்லாம் நகை முகம் அழிந்து நின்றேன் – சிந்தா:2 478/4

TOP


நின்னிடத்தில் (1)

இனம் தலை புலியோடு ஒக்கும் தோழர் நின்னிடத்தில் கண்டேன் – சிந்தா:7 1750/4

TOP


நின்னை (17)

அஞ்சு நின்னை என்றலின் ஆண்டு நின்று நீண்ட தன் – சிந்தா:1 143/3
கலம் பொறுக்கலாத சாயல் அவர் உழை நின்னை கண்டேன் – சிந்தா:1 402/4
கேட்டு அள பரிய சொல்லும் கிளர் ஒளி வனப்பும் நின்னை
சேட்டு இளம் சிங்கம் அன்னாய் சாதகம் செய்த என்றான் – சிந்தா:1 404/3,4
வண்டு இமிர் கோதை நின்னை வழிபடும் நாளும் என்றாள் – சிந்தா:4 1047/4
இத்திறத்து இவன்-கண் நின்னை எண்ணினார் என்னலோடும் – சிந்தா:4 1048/3
முடி பொருள் பறவை கூற முற்றிழை நின்னை நோக்கி – சிந்தா:5 1396/2
நின்னை நீங்கினன் நீங்கலன் காதலான் – சிந்தா:5 1403/2
இஃதே நின் சொல் இயல்பு என்றால் அடியேன் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1418/4
கொண்டு ஏந்து பூம் பிண்டி கோமான் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1419/4
கோதை தாழ் பூம் பிண்டி கோமன் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1420/4
அயிர்ப்பது என் நின்னை அல்லால் அறியலேன் அன்றி மூக்கின் – சிந்தா:7 1624/2
முருந்தின்-காறும் கூழையை முனிவார் நின்னை என் முனிவார் – சிந்தா:7 1661/2
கண்ட பின் நின்னை காண்பேன் கரு வரை உலம்பி பல்-கால் – சிந்தா:7 1749/1
கொண்ட பூண் நின்னை சார்ந்து குலாய் கொழுந்து ஈன்ற கொம்பே – சிந்தா:12 2509/1
மருளின் சொன்னாய் மறப்பேனோ யான் நின்னை என்ன மகிழ் ஐங்கணை – சிந்தா:12 2593/3
கனை குரல் உருமின் ஆர்ப்ப காவலன் நின்னை வேண்டி – சிந்தா:13 2614/2
ஐய அரிமான் மணி அணை மேல் அமர்ந்தோய் நின்னை அமராதார் – சிந்தா:13 3019/2

TOP


நின்னையும் (1)

நோவ என் உள்ளம் யாத்தாய் நின்னையும் மாலையாலே – சிந்தா:3 714/3

TOP


நின்னோடு (1)

இயக்கி நின்னோடு இணை ஒக்கும் என்று நலம் செகுப்பான் – சிந்தா:7 1590/1

TOP


நின (1)

காய்ந்த வெம் முலையாய் நின கண்கள் போல் – சிந்தா:3 759/2

TOP


நினக்கு (4)

நின் மத களிறு கொல்ல நினக்கு அது வடு என்று எண்ணி – சிந்தா:4 1118/2
கோடி நுண் துகிலும் குழையும் நினக்கு
ஆடு சாந்தமும் அல்லவும் நல்குவேன் – சிந்தா:5 1369/1,2
தேன் ஆர் பூங்கோதாய் நினக்கு காமன் சிலை இரண்டும் செவ்வனே கோலி தந்தான் – சிந்தா:9 2065/2
காதலன் அல்லை நீயும் காவல நினக்கு யாமும் – சிந்தா:13 2643/1

TOP


நினது (2)

என்று இரண்டு இல்லை கண்டாய் இது நினது இல்லம் என்றான் – சிந்தா:3 544/4
அரும் பூண் அற எறிந்து ஆங்கு அவன் நினது ஊழ் இனி எனவே – சிந்தா:10 2265/2

TOP


நினை (2)

அன்ப மற்று யான் நினை துன்பத்தால் தொடக்கினேன் – சிந்தா:3 579/2
கொடி அனாய் என்னை நாளும் நினை என தழுவிக்கொண்டு – சிந்தா:5 1272/3

TOP


நினை-மதி (1)

நீ உடம்பட்டு நினை-மதி என்றான் – சிந்தா:4 943/4

TOP


நினை-மின் (3)

செல்வம் நமரங்காள் நினையன்-மின் செய் தவமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2623/4
நம்பன்-மின் செல்வ நமரங்காள் நல் அறமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2624/4
நண்ணன்-மின் செல்வ நமரங்காள் நல் அறமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2625/4

TOP


நினைக்க (2)

நீங்காத காதல் உடையாய் நினைக்க என்று பின்னும் – சிந்தா:0 16/3
நின் நிழல் போல நீங்கேன் இடர் வரின் நினைக்க என்று – சிந்தா:4 959/3

TOP


நினைக்கலாகா (1)

நினைக்கலாகா வகையான் நேரார் உயிர் மேல் எழுந்தான் – சிந்தா:10 2194/4

TOP


நினைக்கும் (1)

நல் எழில் கவரி ஊட்ட நம்பியை நினைக்கும் அன்றே – சிந்தா:1 355/4

TOP


நினைத்தல் (1)

அல்லன நினைத்தல் செல்லார் அறிவினால் பெரிய நீரார் – சிந்தா:10 2314/4

TOP


நினைத்தலும் (1)

நினைத்தலும் தோழன் நக்கு நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கு செம்பொன் – சிந்தா:5 1220/3

TOP


நினைத்தன (1)

நிழலின் நீங்கார் நினைத்தன நினைப்பின் அமைவான் ஆக்கி – சிந்தா:7 1648/2

TOP


நினைத்திடு (1)

நினைத்திடு நின்-கண் நின்ற நீல் நிற வினையின் நீங்கி – சிந்தா:4 947/2

TOP


நினைத்து (3)

நினைத்து இருந்து இயற்றிய நிருமித மகன் இவன் – சிந்தா:3 707/3
நினைத்து நீங்குதல் ஆண் கடன் நீங்கினால் – சிந்தா:5 1400/2
நினைத்து தான் நெடிதல் செல்லாது என் சொலே தெளிந்து நொய்தா – சிந்தா:10 2147/3

TOP


நினைத்துழி (1)

நீண்டது பெரிதும் அன்றி நினைத்துழி விளக்கிற்று அன்றே – சிந்தா:7 1709/4

TOP


நினைந்த (1)

காமுற்று நினைந்த எல்லாம் கற்பக மரங்கள் ஏந்த – சிந்தா:13 2841/2

TOP


நினைந்தாள் (1)

என்றாள் நினைந்தாள் இது போலும் இ வேட்கை வண்ணம் – சிந்தா:8 1962/1

TOP


நினைந்தாள்-அரோ (1)

நேர மன்னும் வருக என்று நின்றாள் நினைந்தாள்-அரோ
பாருள் மன்னும் பழி பண்பனுக்கு இன்று விளைந்ததே – சிந்தா:4 1148/3,4

TOP


நினைந்தான் (1)

உயிர் அனானை நினைந்தான் உற்றது ஓதியின் நோக்கினான் – சிந்தா:4 1156/3

TOP


நினைந்தானை (1)

கூடார் மெலிய கொலை வேல் நினைந்தானை ஏத்தி – சிந்தா:11 2328/2

TOP


நினைந்து (9)

பூத்தன வேங்கை மேல் பொலிந்து கார் நினைந்து
ஏத்தரும் மயில் குழாம் இருந்த போன்றவே – சிந்தா:1 87/3,4
வேறு நீர் நினைந்து காணீர் யாவர்க்கும் விடுக்கல் ஆகாது – சிந்தா:3 750/3
என்பதே நினைந்து ஈர் மலர் மாலை தன் – சிந்தா:4 909/3
நிறை திங்கள் ஒளியோடு ஒப்பான் புத்திசேன் நினைந்து சொல்லும் – சிந்தா:4 1140/1
என்னும் இமையாள் நினைந்து இருந்தாள் இயக்கி இருந்த எழில் ஒத்தாள் – சிந்தா:7 1658/4
அண்ணலை நினைந்து வெய்துயிர்ப்ப ஆய் நலம் – சிந்தா:7 1702/3
என்று-கொல் என நினைந்து இருந்த செவ்வியுள் – சிந்தா:7 1703/3
நீரிதின் கிடந்தது என்-கொல் என்று யான் நினைந்து போகி – சிந்தா:7 1720/2
புள்ளும் யாழும் குழலும் ஏங்க புனைந்து வல்லான் நினைந்து இயற்றிய – சிந்தா:12 2591/1

TOP


நினைந்தேன் (1)

பங்கப்பட்டார் மேல் படை நினைந்தேன் ஆக என்றான் – சிந்தா:4 1043/4

TOP


நினைப்ப (2)

ஏகுமால் ஆவி என நினைப்ப பைங்கிளி யார் – சிந்தா:4 1038/2
நலத்தகையவள் நலம் நினைப்ப நாய்கனும் – சிந்தா:6 1489/2

TOP


நினைப்பது (2)

மீளிமை செய்யின் வெய்ய நண்ப நின் நினைப்பது அல்லால் – சிந்தா:4 958/2
இனையன பட்ட ஞான்றால் இறையவர்கள் நினைப்பது என்றே – சிந்தா:10 2279/3

TOP


நினைப்பதே (1)

தொடு மணி குவளை பட்டம் துணையொடு நினைப்பதே போல் – சிந்தா:13 2878/2

TOP


நினைப்பர் (1)

ஆறு இழி வரையின் தோன்றும் அறம் நனி நினைப்பர் செம்பொன் – சிந்தா:13 2879/3

TOP


நினைப்பரு (1)

நினைப்பரு நீள் நிறை நிப்புதி சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:6 1475/1

TOP


நினைப்பல் (1)

என்னை இ கிருமி கொன்று என் தோழனை நினைப்பல் என்றான் – சிந்தா:4 1154/4

TOP


நினைப்பில் (1)

நிழல் பொதிந்த நீள் முடியான் நினைப்பில் போகி நிலத்து இழிந்தான் – சிந்தா:5 1224/4

TOP


நினைப்பில (1)

நிரை செய் நீல நினைப்பில என்றனன் – சிந்தா:5 1401/3

TOP


நினைப்பின் (2)

நீங்க நீங்கும் இன் உயிர் நினைப்பின் நின்று இளஃகுமே – சிந்தா:1 149/4
நிழலின் நீங்கார் நினைத்தன நினைப்பின் அமைவான் ஆக்கி – சிந்தா:7 1648/2

TOP


நினைப்பினால் (1)

நினைப்பினால் பெரியர் என்னான் நீந்தினார் கலைகள் என்னான் – சிந்தா:7 1578/3

TOP


நினைப்பினும் (1)

இவ்வென உரைத்தும் என்று நினைப்பினும் பனிக்கும் உள்ளம் – சிந்தா:13 2762/3

TOP


நினைப்பு (1)

அ உருவு நினைப்பு என்னும் துகிலிகையால் வருத்தித்து – சிந்தா:1 180/2

TOP


நினையல் (4)

நினையல் நீ நம்பி என்று நெடும் கண் நீர் துடைத்து நீவி – சிந்தா:1 391/2
குலம் நினையல் நம்பி கொழும் கயல் கண் வள்ளி – சிந்தா:2 482/1
நீ பரிவு ஒழிந்து போய் நின் அகம் புகு நினையல் என்றான் – சிந்தா:4 1121/4
நினையல் ஆகா நெடு வாழ்க்கை வென்றி கோலம் விளக்கு ஆக – சிந்தா:11 2357/2

TOP


நினையன்-மின் (2)

நெஞ்சில் குழைந்து நினையன்-மின் என்றான் – சிந்தா:3 520/4
செல்வம் நமரங்காள் நினையன்-மின் செய் தவமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2623/4

TOP


நினையா (1)

நண்பனை நினையா நறு மேனியே – சிந்தா:5 1324/4

TOP


நினையாது (1)

நினையாது நெடும்தகை நீத்தனையே – சிந்தா:5 1380/4

TOP


நினையாரோ (1)

நீர்-வாய் சுரம் போந்தார் தம்மை நினையாரோ – சிந்தா:13 2791/4

TOP


நினையும்-மின் (1)

நினையும்-மின் நீவிர் எல்லாம் நீங்கும்-மின் அச்சம் என்றான் – சிந்தா:3 511/4

TOP


நினைவின் (1)

நெறிமையில் கூற நினைவின் அகன்றாள் – சிந்தா:1 333/4

TOP


நினைவு (2)

நினைவு எலாம் நீங்குக என்ன நெடும் தகை தேறினானே – சிந்தா:1 391/4
நெடும் கணாள் தானும் நினைவு அகல்வாள் ஆக – சிந்தா:4 1041/4

TOP