த – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தக்க 8
தக்கது 3
தக்கதுவோ 1
தக்கவாறு 1
தக்காய் 1
தக்கார் 1
தக்காள் 1
தக்கோலமும் 1
தக 1
தகடு 1
தகண் 1
தகர் 1
தகர்களும் 1
தகர்த்த 1
தகர்த்திட்ட 1
தகர்ந்து 1
தகர 2
தகரினொடு 1
தகல் 1
தகவா 1
தகவு 2
தகாது 6
தகு 15
தகுணிச்சம் 1
தகுவது 2
தகை 29
தகைசால் 3
தகைத்தாய் 1
தகைத்து 1
தகைமை 2
தகைய 3
தகையர் 1
தகையவர் 1
தகையவனை 1
தகையவே 2
தகையவோ 1
தகையன 3
தகையார் 1
தகையும் 1
தங்க 1
தங்கண் 1
தங்கலர் 1
தங்கள் 11
தங்களுள் 1
தங்களொடே-கொலோ 1
தங்கா 2
தங்கி 5
தங்கிய 9
தங்கியது 1
தங்கினாய் 1
தங்கினார் 1
தங்கினான் 1
தங்கு 15
தங்குகின்றது 1
தங்குபு 1
தங்கும் 2
தச்சன் 2
தச்சனை 1
தசை 3
தசையும் 1
தஞ்சம் 1
தட்டம் 1
தட்டின் 1
தட்டு 3
தட்டு-இடை 2
தட்ப 1
தட்பம் 2
தட 54
தடக்கையார்கள் 1
தடக்கையாற்கு 1
தடக்கையாற்கும் 1
தடக்கையானுக்கு 1
தடக்கையானும் 1
தடக்கையானே 1
தடங்கல் 1
தடங்கள் 3
தடத்தில் 1
தடத்தின் 3
தடத்தினால் 1
தடத்தினாள் 1
தடத்து 3
தடத்து-இடை 3
தடத்துள் 3
தடத்தை 1
தடம் 71
தடமித்தன் 1
தடமும் 4
தடவ 1
தடவர 1
தடற்று 1
தடறு 1
தடாம் 1
தடாயின 2
தடி 9
தடிக்கே 1
தடிகள் 1
தடித்து 1
தடிந்த 1
தடிந்தான் 1
தடிந்து 2
தண் 71
தண்ட 1
தண்டாரணியத்து 1
தண்டாரணியத்துள் 1
தண்டில் 1
தண்டிலத்து 2
தண்டு 3
தண்டும் 1
தண்டையும் 1
தண்டொடு 1
தண்ணிய 1
தண்ணுமை 3
தண்ணுமைகளும் 1
தண்ணென் 2
தண்ணென 1
தணக்கு 1
தணந்த-காலை 1
தணந்தார் 1
தணப்பின்று 1
தணப்பு 3
தணி 1
தணிக்கும் 1
தணித்தலின் 1
தணித்தும் 1
தணிந்து 1
தணிப்பான் 1
தணியார் 1
தணிவரும் 1
தணிவு 1
தணீர் 1
தத்தம் 1
தத்தரி 1
தத்தன் 3
தத்தி 1
தத்து 5
தத்தும் 1
தத்துவம் 1
தத்துவர் 1
தத்துவன்-தான் 1
தத்தை 10
தத்தை-தன் 1
தத்தைக்கும் 1
தத்தைக்கே 1
தத்தையால் 1
தத்தையீரே 1
தத்தையும் 2
தத்தையை 1
தத்தையொடு 1
ததும்ப 3
ததும்பி 1
ததும்பின 1
ததும்பு 1
ததை 2
ததைந்த 2
ததைந்து 1
தந்த 15
தந்தனன் 1
தந்தனென் 1
தந்தாய் 2
தந்தார் 3
தந்தாரேல் 1
தந்தான் 4
தந்தானும் 1
தந்தியாம் 1
தந்திரத்தால் 1
தந்திலை 1
தந்தீக 1
தந்தீர் 1
தந்து 18
தந்தை 12
தந்தை-மாட்டு 1
தந்தைக்கு 1
தந்தையும் 2
தப்பலின் 1
தப்பி 1
தப்பு 1
தப 2
தபு 1
தம் 111
தம்-மின் 7
தம்பலம் 1
தம்பி 8
தம்பியர் 1
தம்பியின் 1
தம்பியும் 5
தம்பியை 3
தம்பியோடு 2
தம்மால் 12
தம்முடை 1
தம்முள் 12
தம்முளான் 1
தம்முளும் 1
தம்முளே 1
தம்முன் 1
தம்மை 21
தம்மொடு 1
தம்மோ 1
தம்மோடு 1
தம்மோய் 1
தம 3
தமக்கு 2
தமக்கும் 1
தமது 1
தமநகம் 1
தமர் 7
தமர்க்கு 2
தமர்கட்கு 1
தமர்களை 1
தமரின் 1
தமரொடு 1
தமனிய 3
தமனியத்தின் 1
தமால 1
தமாலம் 1
தமியள் 1
தமியன் 2
தமியாரை 1
தமியே 3
தமியேனால் 1
தமியேனே 1
தமியை 2
தமிழ் 3
தமையனும் 1
தயங்க 1
தயங்கி 1
தயங்கு 8
தயா 1
தயிர் 7
தயிரின் 1
தயிரும் 1
தயிரொடு 2
தர்வேன் 1
தர 9
தரணி 15
தரணி-தாம் 1
தரணியின் 1
தரணியும் 1
தரல் 2
தரவந்த 1
தரள 1
தரன் 3
தரனுக்கு 1
தராய் 1
தரிக்கிலர் 1
தரிக்கிலாது 1
தரிக்கிலாள் 1
தரிக்கிலேம் 1
தரித்தலை 1
தரித்தாரே 1
தரித்திலம் 1
தரு 33
தருக்கின 1
தருக்கினார் 1
தருக்கு 1
தருக்கொடு 1
தருக 4
தருகும் 1
தருகுவன் 1
தருதும் 4
தருப்பை 3
தருப்பையான் 1
தரும் 9
தரும 1
தருமதத்தன் 2
தருமன் 1
தருமனை 1
தருவ 1
தருவல் 4
தருவன 1
தருவார் 1
தலங்கள் 1
தலத்தவாம் 1
தலத்தினால் 1
தலத்து 2
தலை 89
தலைக்கொண்டது 1
தலைக்கொள்ள 1
தலைகள் 5
தலைச்சென்றது 1
தலைச்சென்று 1
தலைத்தலை 1
தலைப்பட்டானே 1
தலைப்பட்டு 4
தலைப்படுதும் 1
தலைப்பெய்து 2
தலைமகற்கு 1
தலைமை 2
தலைய 3
தலையவே 2
தலையாயது 1
தலையின் 1
தலையும் 1
தலைவந்தது 3
தலைவன் 1
தவ்வையர் 1
தவ்வையும் 1
தவ 21
தவங்கள் 1
தவத்தது 1
தவத்தில் 1
தவத்திற்கு 1
தவத்தின் 4
தவத்தினால் 1
தவத்து 3
தவத்தை 1
தவம் 39
தவமும் 3
தவமே 3
தவர் 1
தவழ் 27
தவழ்ந்த 1
தவழ்ந்தது 1
தவழ்ந்தவாறும் 1
தவழ்ந்திட்ட 1
தவழ்ந்து 5
தவழ 3
தவழும் 6
தவள 1
தவளை 3
தவற்றால் 1
தவறது 1
தவறு 2
தவன் 3
தவா 2
தவிசில் 1
தவிசின் 10
தவிசினுள் 1
தவிசு 8
தவிசொடு 1
தவிர் 2
தவிர்ப்ப 2
தவிர்ப்பன 1
தவிராது 1
தழங்கு 5
தழங்குரல் 1
தழல் 4
தழிய 2
தழீஇ 11
தழீஇய 3
தழீஇயது 1
தழீஇயினார் 1
தழீஇயினான் 1
தழு 4
தழும் 2
தழும்ப 3
தழும்பியானை 1
தழும்பு 1
தழுவ 2
தழுவல் 1
தழுவவாரா 1
தழுவி 16
தழுவிக்கொண்டாள் 1
தழுவிக்கொண்டு 5
தழுவிக்கொள்வார் 1
தழுவிய 3
தழுவினர் 1
தழுவினீர் 1
தழுவு 1
தழை 7
தழை-வயின் 1
தழை-இடை 1
தழைக்கின்றதே 1
தழைக்கும் 1
தழையும் 1
தழையே 1
தள்ளாத 1
தள்ளி 4
தள 1
தளர் 1
தளர்கின்ற 1
தளர்கின்றாள் 1
தளர்கோ 2
தளர்தல் 1
தளர்ந்த 1
தளர்ந்து 5
தளர்வார் 2
தளர்வு 1
தளர்வுற்றும் 1
தளர 5
தளரா 1
தளரும் 1
தளவமே 1
தளி 2
தளித்த 2
தளியொடு 1
தளிர் 27
தளிர்த்ததே 1
தளிர்த்து 2
தளிர்ப்ப 2
தளிரின் 1
தளிரே 1
தளிரை 1
தளிரொடு 1
தளிவம் 1
தளை 10
தற்காத்தல் 1
தறி 2
தறிகள் 1
தறு 1
தறுகண் 5
தறுகணாளரே 1
தறுகணின் 1
தன் 191
தன்-கண் 2
தன்மை 10
தன்மைத்து 2
தன்மையார் 1
தன்மையாரே 1
தன்மையால் 2
தன்மையின் 1
தன்மையினின் 1
தன்மையினொடு 1
தன்மையீர் 1
தன்மையும் 1
தன்மையை 1
தன்னம் 2
தன்னவன் 1
தன்னால் 6
தன்னில் 1
தன்னின் 2
தன்னுடை 1
தன்னுடைய 1
தன்னுள் 9
தன்னுளான் 1
தன்னை 32
தன்னையும் 4
தன்னொடு 6
தன்னொடும் 1
தன்னோடு 1
தனக்கு 7
தனக்கும் 2
தனக்கோர் 1
தனஞ்சயன் 1
தனஞ்செயன் 1
தனது 9
தனபதி 1
தனபாலன் 1
தனமும் 1
தனி 10
தனித்து 1
தனிதின் 1
தனிமை 4
தனியவர் 1
தனியள் 1
தனியன் 1
தனியே 3
தனியேன் 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


தக்க (8)

தள்ளாத சும்மை மிகு தக்க நல் நாடு நண்ணி – சிந்தா:0 20/1
தாங்கு சீர் தக்க நாட்டு அணி காண்டியே – சிந்தா:5 1197/4
தடம் பல தழீஇயது தக்க நாடு அது – சிந்தா:6 1439/2
தாங்கலால் தக்க நாடு ஆயது என்பவே – சிந்தா:6 1440/4
வாவி புள் நடையினாளை வஞ்சித்து தக்க நாட்டை – சிந்தா:7 1756/1
விளைத்தனர் வெருவர தக்க வெம் சொலால் – சிந்தா:7 1851/3
வீழ்வன போல வீழ்ந்து வெருவர தக்க துன்பத்து – சிந்தா:13 2763/3
தாழ்ந்து அமரர் இன் அமிர்தம் தக்க நாட்டு ஆகாதே – சிந்தா:13 2959/3

TOP


தக்கது (3)

தன் அமர் தேவி கேட்டு தத்தைக்கே தக்கது என்றாள் – சிந்தா:3 552/4
தேன் சேர் திருவடி மேல் கிண்கிணி பொன் ஆவதற்கே தக்கது என்பார் – சிந்தா:3 637/4
தடம் கண்ணவள் தாய் அது கேட்டலும் தக்கது என்றாள் – சிந்தா:4 1061/4

TOP


தக்கதுவோ (1)

தனியள் ஆவது தக்கதுவோ சொலாய் – சிந்தா:6 1510/4

TOP


தக்கவாறு (1)

தார் பொலி தருமதத்தன் தக்கவாறு உரப்ப குன்றில் – சிந்தா:1 256/1

TOP


தக்காய் (1)

தக்காய் குறித்தது உரை என்றான் தான் உரைப்ப கேட்கின்றானே – சிந்தா:6 1544/4

TOP


தக்கார் (1)

தக்கார் போல் கைம்மறித்த காந்தள் அந்தோ தகாது எனவே – சிந்தா:5 1227/3

TOP


தக்காள் (1)

தன்னுடைய நுண் உணர்வின் சாகரற்கு தக்காள்
கொன் நெடிய வாள் கண் குருதத்தை சீதத்தன் – சிந்தா:7 1789/2,3

TOP


தக்கோலமும் (1)

நீர தீம்பூ மரம் நிரந்த தக்கோலமும்
ஏர் இலவங்கமும் இன் கருப்பூரமும் – சிந்தா:8 1901/2,3

TOP


தக (1)

பொருள் தக தொடுத்தன புனைந்த பூஞ்சிகை – சிந்தா:12 2450/4

TOP


தகடு (1)

தகடு படு செம்பொன் முக்குடையான் தாள் இணை என் தலை வைத்தேனே – சிந்தா:13 3142/4

TOP


தகண் (1)

தகண் இலா கேள்வியான் கண் தங்கியது என்று பின்னும் – சிந்தா:4 1052/2

TOP


தகர் (1)

அண் பல் இற கையால் ஆற்ற தகர் பெற்றும் – சிந்தா:13 2795/2

TOP


தகர்களும் (1)

கோட்டு இளம் தகர்களும் கொய் மலர தோன்றி போல் – சிந்தா:1 73/1

TOP


தகர்த்த (1)

ஊன் தகர்த்த அனைய போன்றும் ஊடு எரி முளைப்ப போன்றும் – சிந்தா:7 1701/1

TOP


தகர்த்திட்ட (1)

உட்பட எழுந்து வீழ்ந்து ஆங்கு ஊன் தகர்த்திட்ட வண்ணம் – சிந்தா:13 2764/3

TOP


தகர்ந்து (1)

களிறு மென்று உமிழப்பட்ட கவழம் போல் தகர்ந்து நில்லாது – சிந்தா:13 2613/2

TOP


தகர (2)

திருந்து தகர செம் நெருப்பில் தேன் தோய்த்து அமிர்தம் கொள உயிர்க்கும் – சிந்தா:1 349/1
இலங்கு வெள் அருவி குன்றத்து எழுந்த தண் தகர செம் தீ – சிந்தா:9 2092/1

TOP


தகரினொடு (1)

குரங்கு பொரு தகரினொடு கூர்ந்து அரிவ நுண் நூல் – சிந்தா:1 104/2

TOP


தகல் (1)

போர் தகல் விசும்பில் வந்து பொறித்திரி பன்றி மூன்றும் – சிந்தா:10 2200/1

TOP


தகவா (1)

தகவா தகவு அல்லது செய்தனையே – சிந்தா:5 1382/4

TOP


தகவு (2)

தகவா தகவு அல்லது செய்தனையே – சிந்தா:5 1382/4
தங்கினாய் கோவே துறத்த தகவு ஆமோ – சிந்தா:13 2962/4

TOP


தகாது (6)

அந்தோ குணமாலைக்கு ஆ தகாது என்று உலகம் – சிந்தா:4 1036/3
ஆ தகாது என கலங்கி அம் வயிறு அதுக்கினார் – சிந்தா:4 1106/4
ஆற்றலள் சுநந்தை என்பார் ஆ தகாது அறனே என்பார் – சிந்தா:4 1109/4
இரும் சிலை பயின்ற திண் தோட்கு இது தகாது என்று குன்றில் – சிந்தா:4 1112/2
தக்கார் போல் கைம்மறித்த காந்தள் அந்தோ தகாது எனவே – சிந்தா:5 1227/3
ஆ தகாது என்ன புல்லி அலறுமால் யானை வேந்தே – சிந்தா:13 2769/4

TOP


தகு (15)

விழு தகு மகனொடும் விரைவின் ஏகினான் – சிந்தா:1 325/4
நல தகு தொறுவின் உள்ளேன் நாமம் கோவிந்தன் என்பேன் – சிந்தா:2 477/2
விரை தகு நான நீரால் வெண் நிற பொடியை மாற்றி – சிந்தா:3 616/3
பணி தகு கோலமும் பந்தும் பார்ப்புறாள் – சிந்தா:4 1026/1
புகழ் தகு மேகலை நாயில் பூண் முலை – சிந்தா:6 1444/2
துஞ்சுவேன் துயரம் தீர தொழு தகு தெய்வம் ஆவீர் – சிந்தா:6 1531/2
வினை தகு வட்டமும் வீதியும் பத்தியும் – சிந்தா:7 1839/3
தோள் அயா தீர்ந்தது என்றாள் தொழு தகு தெய்வம் அன்னாள் – சிந்தா:8 1912/4
விழை தகு கமல வட்டத்து இடை விராய் பூத்தவே போல் – சிந்தா:10 2130/2
மருள் தகு மல்லிகை மாலை வல்லவன் – சிந்தா:12 2450/3
அணி தகு பவளம் ஏற்ப கடைந்து முத்து அழுத்தி அம் பொன் – சிந்தா:12 2478/1
பணி தகு மகளிர் வீசி பாவையை குளிர்ப்பித்தாரே – சிந்தா:12 2478/4
தொழு தகு சிவிகைகள் சூழ போய பின் – சிந்தா:13 2630/2
பெறு தகு புதல்வற்கு ஈந்து பின்னை நீ துறத்தி என்றான் – சிந்தா:13 2883/4
பெரும் தகு குறங்குகாள் நீர் பெண் உயிர் அளியதாமே – சிந்தா:13 2947/2

TOP


தகுணிச்சம் (1)

தண்ணுமை முழவம் மொந்தை தகுணிச்சம் பிறவும் ஓசை – சிந்தா:4 965/1

TOP


தகுவது (2)

ஒண்_தொடி தகுவது அன்றால் ஒழிக நின் கவலை என்றான் – சிந்தா:1 271/4
ஊன் சென்று தேய சிந்தித்து உகுவதோ தகுவது என்றாள் – சிந்தா:5 1390/4

TOP


தகை (29)

தேவியை ஆண் தகை சென்று மெய் சார்ந்தான் – சிந்தா:1 227/4
ஆழ்ந்து படு வெம் சுடரின் ஆண் தகை அவிந்தான் – சிந்தா:1 289/4
சாதி பைம்பொன் தன் ஒளி வௌவி தகை குன்றா – சிந்தா:1 366/1
நினைவு எலாம் நீங்குக என்ன நெடும் தகை தேறினானே – சிந்தா:1 391/4
ஆண் தகை குரவீர் கொண்ம்-மின் யாது நீர் கருதிற்று என்ன – சிந்தா:1 393/2
தகை மதி எழிலை வாட்டும் தாமரை பூவின் அம் கண் – சிந்தா:2 474/1
நல தகை அவட்கு நாகு ஆன் ஆயிரம் திரட்டி நன் பொன் – சிந்தா:2 490/1
நீடிய நெய்தல் அம் கானல் நெடும் தகை
வாடி இருந்தான் வரும் கலம் நோக்கா – சிந்தா:3 516/3,4
தங்குகின்றது போல் தகை சான்றதே – சிந்தா:3 528/4
பெரும் தகை குருசில் தோழன் பெரு விலை கடகம் முன்கை – சிந்தா:3 548/1
தாமரைய வாவிகளும் புள்ளும் தகை நலத்தின் – சிந்தா:3 596/2
பெரும் தகை குருசில் கொண்டு பெரு வலம் சுடர வீக்கி – சிந்தா:3 698/3
எழில் தகை மார்பற்கு இன் யாழ் இது உய்த்து கொடுமோ என்றாள் – சிந்தா:3 715/4
அணி தகை யாழினோடு அமுதம் விட்டு ஒரீஇ – சிந்தா:4 1026/3
தகை நிற குழைகள் தாழ்ந்து சாந்தின் வாய் நக்கி மின்ன – சிந்தா:4 1077/2
தாழ் தகை ஆர மார்பின் சீவகன் குணங்கள் தம்மை – சிந்தா:4 1155/3
அணி தகை உடம்பு எனக்கு அருளி நோக்கினான் – சிந்தா:5 1172/2
தகை வெள் ஏற்று அணல் தாழ் மணி ஓசையும் – சிந்தா:5 1314/2
தழை-இடை குளித்தான் தகை வேலினான் – சிந்தா:5 1335/2
தங்கள் காதலினால் தகை பாடினார் – சிந்தா:5 1337/4
தகை பாட வலாய் தளர்கோ தளர்கோ – சிந்தா:5 1379/4
தகை வாடிய தன் நிழல் கண் உகு நீர் – சிந்தா:6 1524/1
பிணையல் நீட்ட பெரும் தகை அஃது ஏலான் முகம் நோக்கலும் – சிந்தா:7 1668/2
தோய் தகை மகளிர் தோயில் மெய் அணி நீக்கி தூ நீர் – சிந்தா:8 1892/1
நீர்த்தக புணர்ந்த போதில் நெடும் தகை மூன்றும் அற்று – சிந்தா:10 2200/2
சாந்தம் ஆகம் எழுதி தகை மா மலர் – சிந்தா:12 2479/3
பெரும் தகை பிணையல் மன்னர் முடி மிதித்து ஏறினானே – சிந்தா:12 2522/4
தான் விளையாடி மேல் நாள் இருந்தது ஓர் தகை நல் ஆலை – சிந்தா:12 2574/2
தணியார் கழனி விளையாடி தகை பாராட்ட தங்கினார் – சிந்தா:13 2699/4

TOP


தகைசால் (3)

தாங்கு சந்தனம் தரள தழுவி வீழ்வன தகைசால்
ஆங்கண் மால் உலகு அளப்பான் ஆழி சங்கமொடு ஏந்தி – சிந்தா:7 1559/2,3
தறுகண் ஆண்மைய தாமரை நிறத்தன தகைசால்
மறு இல் வான் குளம்பு உடையன மாளவத்து அகத்த – சிந்தா:10 2159/1,2
சாசாரன் என்னும் தகைசால் ஒளி தேவர் கோவாய் – சிந்தா:13 2889/2

TOP


தகைத்தாய் (1)

சேயவர்க்கும் தோன்றியது ஓர் திலகம் எனும் தகைத்தாய்
பாய திரை முத்த மணல் பரந்து பயின்று உளதே – சிந்தா:3 595/3,4

TOP


தகைத்து (1)

சனத்தினால் தகைத்து இடம் பெறாது தான் ஓர் பால் – சிந்தா:3 825/4

TOP


தகைமை (2)

தருக்கு உடை வேழம் வாளார் ஞாட்பினுள் தகைமை சான்ற – சிந்தா:4 1133/3
தான் ஆர பண்ணி தடறு நீக்கி தண் குருதி தோய்த்து தகைமை சான்ற – சிந்தா:9 2065/3

TOP


தகைய (3)

தாமம் வாட்டும் தகைய உயிர்ப்பு அளைஇ – சிந்தா:5 1315/2
இலவம் போது ஏர் எழில் தகைய சீறடிகள் அஞ்சி ஒல்கி – சிந்தா:7 1588/1
கார் ஒளி மின் உமிழ் தகைய கால் இயல் – சிந்தா:10 2229/3

TOP


தகையர் (1)

உடன் அறிந்து உம்பரார்க்கு உரைப்பரும் தகையர் ஆனார் – சிந்தா:7 1678/4

TOP


தகையவர் (1)

விடு கணை விசையொடு வெரு வரு தகையவர்
படு பணையவர் உறை பதி அது குறுகி – சிந்தா:3 602/1,2

TOP


தகையவனை (1)

சீர் தகையவனை கண்டு என் சினவு வேல் இன்னும் ஆர்ந்தின்று – சிந்தா:10 2286/2

TOP


தகையவே (2)

வண்ண போது அருச்சித்து மகிழ்வு ஆனா தகையவே – சிந்தா:1 164/4
திரு கவின் கொள் மெல் விரல்கள் தேன் ஆர்க்கும் தகையவே – சிந்தா:1 178/4

TOP


தகையவோ (1)

இவள கூர் எயிறு ஈனும் தகையவோ
தவள மெல் இணர் தண் கொடி முல்லையே – சிந்தா:5 1331/3,4

TOP


தகையன (3)

தண் தாமரை அவள் தாழும் தகையன
கொண்டான் கொழும் கனி கோட்டு-இடை தூங்குவ – சிந்தா:3 523/2,3
தன்னை ஊர் கொண்ட தகையன தொகை சொலின் அறுநூறு – சிந்தா:10 2162/3
மாலை நல்லன மது கமழ் தகையன மிலைச்சி – சிந்தா:12 2383/2

TOP


தகையார் (1)

தாம் ஆயிரம் ஆய் தகையார் மணி தூண் ஒரு நூறு ஆய் – சிந்தா:12 2455/2

TOP


தகையும் (1)

ஆர் அமருள் ஆண் தகையும் அன்ன வகை வீழும் – சிந்தா:1 288/1

TOP


தங்க (1)

தொடுத்த கோல் மார்பில் தங்க தூ மலர் கொம்பு அனாளை – சிந்தா:12 2597/2

TOP


தங்கண் (1)

பவ்வ தங்கண் பிறந்து பனி பெயர்க்கும் தண் ஊற்றது ஆகி – சிந்தா:7 1672/1

TOP


தங்கலர் (1)

தங்கலர் பருகி ஆரார் தாழ்ந்து கண் இமைத்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2805/4

TOP


தங்கள் (11)

காதி வேல் மன்னர் தங்கள் கண் என வைக்கப்பட்ட – சிந்தா:1 233/1
நனம் தலை உலகில் மிக்க நல் நுதல் மகளிர் தங்கள்
மனம் தளை பரிய நின்ற மதலை மை ஆடுக என்றே – சிந்தா:1 367/1,2
தங்கள் ஆண்மையும் சால்வது காண்டும் என்று – சிந்தா:3 763/2
மால் உற்ற மன்னர் தங்கள் மனம் கையற்று ஒழிந்த வள்ளல் – சிந்தா:3 797/3
களி நல மன்னர் தங்கள் கடல் படை உடைந்தது அன்றே – சிந்தா:3 813/4
தங்கள் காதலினால் தகை பாடினார் – சிந்தா:5 1337/4
பொன் அவிர் கழலில் தங்கள் புனை முடி இடுவியேனேல் – சிந்தா:7 1861/2
குஞ்சி அம் குமரர் தங்கள் மறம் பிறர் கவர்ந்து கொள்ள – சிந்தா:10 2300/3
தட வளர் முழங்கும் செம் தீ நான்மறையாளர் தங்கள்
இடவிய நிலத்தோடு எல்லாம் இழந்தவர்க்கு இரட்டி ஆக – சிந்தா:11 2373/2,3
வளர்த்த கை தாயர் தம்மை வருக என அருளி தங்கள்
கிளைக்கு எலாம் சிறப்பு செய்து கேட்டவர் மருள ஐந்து ஊர் – சிந்தா:12 2570/1,2
ஒழுக்கமே அன்றி தங்கள் உள் உணர்வு அழிக்கும் மட்டும் – சிந்தா:13 2822/1

TOP


தங்களுள் (1)

பட்டம் அணிந்தாள் இவர் தங்களுள் யாவள் என்ன – சிந்தா:11 2343/2

TOP


தங்களொடே-கொலோ (1)

கற்றதும் அவர் தங்களொடே-கொலோ – சிந்தா:4 885/4

TOP


தங்கா (2)

தங்கா தவ உருவம் தாங்கி தண்டாரணியத்துள் – சிந்தா:7 1882/3
தங்கா விருப்பின் தம் பெருமான் பாதம் முடி தீட்டி – சிந்தா:13 2608/2

TOP


தங்கி (5)

நெய் முகம் அணிந்து நிழல் தங்கி அழல் பொங்கி – சிந்தா:1 282/1
கார் தங்கி நின்ற கொடி காளையை காண்டலோடு – சிந்தா:8 1960/3
பீர் தங்கி பெய்யா மலரின் பிறிது ஆயினாளே – சிந்தா:8 1960/4
தான் சேர் பிணி என்னும் செம் தீ கொடி தங்கி
கான் சேர் கவின் என்னும் காமர் மலர் வாட – சிந்தா:13 2797/2,3
தங்கி இ தரணியும் விசும்பும் தாமரோ – சிந்தா:13 3000/3

TOP


தங்கிய (9)

தாதையே அவன் தாள் நிழல் தங்கிய
காதலால் களிக்கின்றது இ வையமே – சிந்தா:1 159/3,4
தங்கிய காதல் வெள்ளம் தணப்பு அற பருகும் நாளுள் – சிந்தா:1 199/2
தங்கிய காடு அது தனி செல்வார் இலை – சிந்தா:5 1179/3
தங்கிய பொறியின் ஆக்கம் தனக்கோர் தேராக நின்றான் – சிந்தா:5 1359/4
தாது துற்றுபு தங்கிய வண்டு அனார்க்கு – சிந்தா:7 1632/3
அரண் இலான் என்-கண் தங்கிய அன்பினால் – சிந்தா:7 1813/3
தங்கிய பயிர் தொழில் தட கையால் செய்ததே – சிந்தா:7 1834/4
தன் மதம் திவண்ட வண்டு தங்கிய காட்டுள் வேழம் – சிந்தா:10 2313/1
தங்கிய கேள்வியாற்கு தையலார் சேர்த்தினாரே – சிந்தா:13 2856/4

TOP


தங்கியது (1)

தகண் இலா கேள்வியான் கண் தங்கியது என்று பின்னும் – சிந்தா:4 1052/2

TOP


தங்கினாய் (1)

தங்கினாய் கோவே துறத்த தகவு ஆமோ – சிந்தா:13 2962/4

TOP


தங்கினார் (1)

தணியார் கழனி விளையாடி தகை பாராட்ட தங்கினார் – சிந்தா:13 2699/4

TOP


தங்கினான் (1)

தான் உலாய் தடம் மென் முலை தங்கினான்
பால் நிலா கதிர் பாய்தரு பள்ளியே – சிந்தா:13 2669/3,4

TOP


தங்கு (15)

தங்கு ஒளி நித்தில தாமம் சூடிய – சிந்தா:1 94/1
தாது படு தார் கெழிய தங்கு வரை மார்பன் – சிந்தா:3 499/3
தங்கு தார் மன்னர் எல்லாம் தளர்ந்து கண் சாம்பினாரே – சிந்தா:3 811/4
சீர் தங்கு செம்பொன் கொடி மல்லிகை மாலை சேர்ந்து – சிந்தா:4 881/1
வார் தங்கு பைம்பொன் கழல் மைந்தர் கை காட்ட மைந்தர் – சிந்தா:4 881/2
ஏர் தங்கு சுண்ணம் இவற்றின் நலம் வேண்டின் வெம் போர் – சிந்தா:4 881/3
கார் தங்கு வண் கை கழல் சீவகன் காண்-மின் என்றார் – சிந்தா:4 881/4
தங்கு தேன் அரவ யாழின் தான் இருந்து ஆந்தை பாடும் – சிந்தா:5 1281/3
தங்கு சந்தன கோட்டு-இடை பட்டு என – சிந்தா:7 1607/2
தங்கு ஒளி தட கை கூப்பி தொழுது அடி தழுவி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:8 1910/3
நீர் தங்கு திங்கள் மணி நீள் நிலம் தன்னுள் ஓங்கி – சிந்தா:8 1960/1
சீர் தங்கு கங்கை திரு நீர் தண் துவலை மாந்தி – சிந்தா:8 1960/2
தமிழ் தழிய சாயலவர் தங்கு மலர் தூ நீர் – சிந்தா:9 2026/1
தங்கு தாம மார்பினாற்கும் தையலாட்கும் கொண்டு ஏந்தினாரே – சிந்தா:12 2592/4
தங்கு செந்தாமரை அடி என் தலையவே என் தலையவே – சிந்தா:13 2812/4

TOP


தங்குகின்றது (1)

தங்குகின்றது போல் தகை சான்றதே – சிந்தா:3 528/4

TOP


தங்குபு (1)

தார் விளையாட்டொடு தங்குபு பொங்கிய – சிந்தா:4 915/3

TOP


தங்கும் (2)

தங்கும் மென் சாந்தத்தோடு தாமமும் தாழ நாற்றி – சிந்தா:1 108/2
பொன்னகர் பொலிய புக்கு பொங்கு மா மழைகள் தங்கும்
மின் அவிர் செம்பொன் மாடத்து இருவரும் இழிந்து புக்கு – சிந்தா:3 536/2,3

TOP


தச்சன் (2)

மன் பெரும் தச்சன் நல்லன் மயங்கினார் மருள என்றான் – சிந்தா:7 1577/4
வினை பெரும் தச்சன் நல்லன் மெய்ம்மை நாம் நோக்கல் உற்றால் – சிந்தா:7 1578/1

TOP


தச்சனை (1)

வெம் திறலான் பெரும் தச்சனை கூவி ஓர் – சிந்தா:1 234/3

TOP


தசை (3)

ஒள் நிதி தசை தழீஇ உடலம் விட்டிடும் – சிந்தா:1 78/2
ஆடு தசை பிறங்காது வற்றாது மயிர் அகன்று – சிந்தா:1 176/1
தசை அற உருகி வெந்து தம் உயிர் நீங்கும் ஆங்கண் – சிந்தா:4 1132/2

TOP


தசையும் (1)

தத்தம் நிலனும் உயர்வு இழிவும் பகையும் நட்பும் தம் தசையும்
வைத்து வழு இல் சாதகமும் வகுத்த பின்னர் தொகுத்த நாள் – சிந்தா:13 2705/1,2

TOP


தஞ்சம் (1)

தஞ்சம் வழங்கி தலைக்கொண்டது காம வெம் தீ – சிந்தா:8 1964/4

TOP


தட்டம் (1)

பிழிந்து உயிர் உண்ணும் தட்டம் அதட்டம் ஆம் பிளிற்றின் உம்பர் – சிந்தா:5 1286/3

TOP


தட்டின் (1)

கடைந்து பெய் மணி கை செம்பொன் காசு அறு தட்டின் சூழ்ந்து – சிந்தா:3 839/1

TOP


தட்டு (3)

சந்து போழ்ந்து இயற்றிய தட்டு வேய்ந்து வெண்பொனால் – சிந்தா:1 155/2
மன் நாக இணை படமும் தேர் தட்டு மதி மயக்கி – சிந்தா:1 173/1
தட்டு உடை பொலிந்த திண் தேர் தனஞ்செயன் போல ஏறி – சிந்தா:3 767/2

TOP


தட்டு-இடை (2)

தட்டு-இடை அம் துகில் மூடி அதன் பினர் – சிந்தா:4 880/2
விரும்பு பொன் தட்டு-இடை வெள்ளி கிண்ணம் ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2861/1

TOP


தட்ப (1)

நாள் முதல் பாசம் தட்ப நடுங்கினார் நிற்ப நில்லான் – சிந்தா:2 470/3

TOP


தட்பம் (2)

அணி முலை தடத்தின் ஒற்றி வெப்பரால் தட்பம் மாற்றி – சிந்தா:7 1746/2
தாழ்ந்து பல தட்பம் தாம் செய்ய ஏல் பெற்று – சிந்தா:7 1810/2

TOP


தட (54)

வேழ வெண் திரள் தட கை வெருட்டி மற்று இளம் கன்னி – சிந்தா:1 174/1
நாம வேல் தட கை வேந்தே நாம் இது தெரியின் என்றான் – சிந்தா:1 210/4
தாம் பால் படுத்த அமிர்தோ தட மாலை வேய் தோள் – சிந்தா:2 492/2
பொன் அவிர் கழல் கொள் பாதம் பொழி மழை தட கை கூப்ப – சிந்தா:3 542/3
தாழ் இரும் தட கையும் மருப்பும் தம்பியர் – சிந்தா:3 775/1
முருக்கி தேர் தட கை-தன்னால் முழங்கி பாய் மாக்கள் காலின் – சிந்தா:3 807/2
தட கை மீளிமை தாங்கு-மின் அன்று-எனின் – சிந்தா:4 940/3
இரும்பு செய் குழவி திங்கள் மருப்பு-இடை தட கை நாற்றி – சிந்தா:4 1076/3
சிலை தொழில் தட கை மன்னற்கு இற்றென செப்புகின்றான் – சிந்தா:4 1161/4
தட மலர் குவளை பட்டம் தழுவிய யாணர் நல் நட்டு – சிந்தா:5 1185/2
தந்தியாம் உரைப்பின் தாழை தட மலர் வணிகன் நாறும் – சிந்தா:5 1287/3
வெய்யவன் கதிர்கள் என்னும் விளங்கு ஒளி தட கை நீட்டி – சிந்தா:5 1406/2
தாழ்தரு பைம்பொன் மாலை தட மலர் தாமம் மாலை – சிந்தா:6 1452/1
தரிக்கிலாது உருகி நையும் தட மலர் கோதை நற்றாய் – சிந்தா:6 1454/4
உருவு கொள் தட கையின் உருவு கொண்டவே – சிந்தா:6 1462/4
ஊன் கறி கற்ற காலன் ஒள் மணி தட கை வை வேல் – சிந்தா:6 1487/2
தட கையால் கொடுத்து புல்லும் தவழ் மத களிறு நீங்கின் – சிந்தா:6 1529/2
எய்த அ இடத்து நின்றே எய்த அ தட கை கொண்டாற்கு – சிந்தா:7 1641/3
மரா மரம் ஏழும் எய்த வாங்கு வில் தட கை வல் வில் – சிந்தா:7 1643/1
பின்னிவிட்ட பிடி தட கை இரண்டு போன்று திரண்டு அழகார் – சிந்தா:7 1658/1
சாந்தினால் மெழுகி தட மா மலர் – சிந்தா:7 1714/1
வெய்ய வாள் தட கை வீரன் இருத்தலும் விசயன் என்பான் – சிந்தா:7 1717/2
திரு மலர் தட கை கூப்பி சேவடி தொழுது வீழ்ந்தான் – சிந்தா:7 1724/4
தாமரை தட கை கூப்பி தாள் முதல் கிடந்த தம்பி – சிந்தா:7 1725/1
தட வரை மார்பின் மின்ன தம்பியோடு அமிர்தம் உண்டான் – சிந்தா:7 1731/3
முந்தி பெறப்பட்ட மகன் மூரி சிலை தட கை – சிந்தா:7 1797/2
தங்கிய பயிர் தொழில் தட கையால் செய்ததே – சிந்தா:7 1834/4
கட்டினான் கரு வலி தட கையால் தோட்டியும் – சிந்தா:7 1835/2
தான் நல கலங்கள் சேர்த்தி தட முலை தோய்க என்றான் – சிந்தா:8 1892/4
தங்கு ஒளி தட கை கூப்பி தொழுது அடி தழுவி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:8 1910/3
வீங்கு திரள் தோளும் தட மார்பும் விரை மெழுகி – சிந்தா:9 2034/2
மலை புறம்கண்ட மார்பின் வாங்கு வில் தட கையானும் – சிந்தா:9 2063/2
அரும் பனை தட கை அபரகாத்திரம் வாய் வால் எயிறு ஐந்தினும் கொல்வ – சிந்தா:10 2154/1
இலையார் கடக தட கை புடைத்து மெய் சோர்ந்து இருந்தான் – சிந்தா:10 2197/4
கரு வலி தட கை வாளின் காளையை வெளவினானே – சிந்தா:10 2269/4
சென்றது தட கை தூணி சேந்த கண் புருவம் கோலி – சிந்தா:10 2272/1
தன் இரு கையினாலும் தட கை மால் யானையாலும் – சிந்தா:10 2274/2
தாழ் இரும் தட கையோடும் தட மருப்பு இரண்டும் அற்று – சிந்தா:10 2298/3
தாழ் இரும் தட கையோடும் தட மருப்பு இரண்டும் அற்று – சிந்தா:10 2298/3
கார் மீது ஆடி கலம் பொழியும் கடக தட கை கழலோனை – சிந்தா:11 2359/3
தட வளர் முழங்கும் செம் தீ நான்மறையாளர் தங்கள் – சிந்தா:11 2373/2
தவிர் வெய்ய காமம் தாங்கி தட முலை கால்கள் சாய – சிந்தா:12 2542/2
சாந்து அகம் கிழிய மாலை தட முலை ஞெமுங்க புல்லி – சிந்தா:12 2552/1
சார்ந்த சாயல் தட மா முலை தையல் வல்லே வருக என்றான் – சிந்தா:12 2585/3
தான் உலாய் தட முலை முற்றம் சூழ்ந்து-அரோ – சிந்தா:13 2635/3
தரிக்கிலர் ஆகி தாழ்ந்து தட முகில் குளிக்கும் மின் போல் – சிந்தா:13 2657/3
முத்தார் மருப்பின் இடை வளைத்த முரண் கொள் யானை தட கையின் – சிந்தா:13 2693/1
தழிய பெரிய தட மென் தோள் சலாகை மின்ன தாழ்ந்து இலங்கும் – சிந்தா:13 2696/3
தட முலை முகங்கள் சாடி சாந்து அகம் கிழிந்த மார்பின் – சிந்தா:13 2708/1
வாளி வில் தட கை மைந்தன் வாய்விட்டு புலம்பி காம – சிந்தா:13 2882/2
வலி உடை மருப்பின் அல்லால் வாரணம் தட கை வையாது – சிந்தா:13 2904/2
தாது கொண்டு அளகத்து அப்பி தட முலை வருடி சேர்ந்து – சிந்தா:13 2948/2
சாந்தம் கிழிய முயங்கி தட மலரால் – சிந்தா:13 2990/1
வனை கதிர் தட கை வைத்து இருந்த வாமனார் – சிந்தா:13 3008/2

TOP


தடக்கையார்கள் (1)

வேல் உடை தடக்கையார்கள் வேழ மேல் சென்ற-போழ்தில் – சிந்தா:7 1677/1

TOP


தடக்கையாற்கு (1)

மொழி எதிர் விரும்பி மன்னன் மூரி வில் தடக்கையாற்கு
கழி பெரு முகமன் கூறி காதலம் காளை என்றான் – சிந்தா:7 1644/3,4

TOP


தடக்கையாற்கும் (1)

வார் உலாம் முலையினாட்கும் வரி சிலை தடக்கையாற்கும்
சீர் உலாம் கோலம் செய்தார் செப்பினார் வதுவை நல் நாள் – சிந்தா:7 1687/1,2

TOP


தடக்கையானுக்கு (1)

ஒளிறு வாள் தடக்கையானுக்கு உயிர் என ஒழுகும் நாளுள் – சிந்தா:1 200/2

TOP


தடக்கையானும் (1)

ஊழி வாய் தீயொடு ஒக்கும் ஒளிறு வாள் தடக்கையானும்
ஆழி வாய் விரலில் காமன் அம்பொடு சிலை கை ஏந்த – சிந்தா:3 833/2,3

TOP


தடக்கையானே (1)

வையகம் அளிக்க நீண்ட வலம்புரி தடக்கையானே – சிந்தா:3 821/4

TOP


தடங்கல் (1)

போகமும் பொருளும் ஈன்ற புணர் முலை தடங்கல் தோன்ற – சிந்தா:2 460/2

TOP


தடங்கள் (3)

சங்கு உடைந்து அனைய வெண் தாமரை மலர் தடங்கள் போலும் – சிந்தா:3 547/1
ஆலி இவண் குருகு பாய் தடங்கள் ஆனவே – சிந்தா:3 830/4
தடம் உறைவீர்க்கு இவை தடங்கள் அல்லவே – சிந்தா:13 2863/2

TOP


தடத்தில் (1)

சொரி கதிர் முத்தம் மின்னும் துணை முலை தடத்தில் வீழ்ந்தான் – சிந்தா:5 1352/3

TOP


தடத்தின் (3)

வாள் உடை முகத்தினாள் தன் வரு முலை தடத்தின் வைகி – சிந்தா:6 1506/2
அணி முலை தடத்தின் ஒற்றி வெப்பரால் தட்பம் மாற்றி – சிந்தா:7 1746/2
தண் தாமரை சூழ் தடத்தின் பிரித்தார்கள் யாரே – சிந்தா:13 2864/2

TOP


தடத்தினால் (1)

பொன்னை விட்ட சாயலாள் புணர் முலை தடத்தினால்
மின்னை விட்டு இலங்கு பூண் விரை செய் மார்பம் ஓலையா – சிந்தா:3 708/1,2

TOP


தடத்தினாள் (1)

இழை முலை தடத்தினாள் தன் கணவனை காண ஏகி – சிந்தா:12 2526/2

TOP


தடத்து (3)

முலை தடத்து இடை மொய் எரு குப்பையா – சிந்தா:4 995/2
வெம் சிறை பள்ளியாக விழு முலை தடத்து வைக – சிந்தா:6 1538/3
ஆகத்தை கவர்ந்து கொண்ட அணி முலை தடத்து வைகி – சிந்தா:10 2278/2

TOP


தடத்து-இடை (3)

முலை வைத்த தடத்து-இடை முள்கலுறின் – சிந்தா:6 1514/1
கோதை மங்கையர் குவி முலை தடத்து-இடை குளித்து – சிந்தா:13 2759/1
அன்ன பார்ப்பு அன்று கொண்ட தடத்து-இடை விடுவித்து இட்டான் – சிந்தா:13 2880/3

TOP


தடத்துள் (3)

கொடி வளர் குவி முலை தடத்துள் வைகியும் – சிந்தா:1 196/2
அழல் செய் தடத்துள் மலர்ந்த அலங்கல் மாலை-அதனை – சிந்தா:4 918/1
வாளினால் மிடைந்த கண்ணாள் வரு முலை தடத்துள் வைகி – சிந்தா:7 1694/1

TOP


தடத்தை (1)

தாமரை தடத்தை ஒத்தான் தமையனும் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:7 1725/2

TOP


தடம் (71)

சரை எனும் பெயர் உடை தடம் கொள் வெம் முலை – சிந்தா:1 39/3
முலை தடம் சேதகம் பொறிப்ப மற்று அவர் – சிந்தா:1 46/1
கோள் நிலத்து வெய்யவாம் கொடும் சுற தடம் கிடங்கு – சிந்தா:1 142/3
தையலாள் நெடும் தடம் கண் வலைப்பட்டு சச்சந்தன் – சிந்தா:1 181/2
வார் தரு தடம் கண் நீர் தன் வன முலை நனைப்ப ஏல் பெற்று – சிந்தா:1 302/1
தடம் கொள் தாமரை தாது உறை தேவியும் – சிந்தா:1 342/1
கொம்பு கொண்டு அன்ன நல்லார் கொழும் கயல் தடம் கண் போலும் – சிந்தா:2 439/2
கரும் தடம் கண்ணி அன்றி காயம் ஆறு ஆக ஏகும் – சிந்தா:2 441/3
பாகமே மறைய நின்ற படை மலர் தடம் கண் நல்லார் – சிந்தா:2 460/3
ஆள் வழக்கு ஒழிய நீண்ட அணி மலர் தடம் கண் எல்லாம் – சிந்தா:2 461/2
வாள் முகத்து அலர்ந்த போலும் மழை மலர் தடம் கண் கோட்டி – சிந்தா:2 470/1
சேல் கடை மதர்வை நோக்கின் சில் அரி தடம் கண் நங்கை – சிந்தா:3 554/3
தடம் கணி தனிமை நீங்க தந்தையும் தாயும் ஆகி – சிந்தா:3 556/3
வீணை வென்று இவள் வெம் முலை பூம் தடம்
ஆணை தோய்வது அல்லால் பிறன் வெளவுமேல் – சிந்தா:3 640/1,2
தடம் கணாள் பணியினால் தான் அ வீணை ஒன்றினை – சிந்தா:3 716/1
மை மலர் தடம் கண் நங்கை மரை மலர் தேவி என்றான் – சிந்தா:3 739/4
வெம் களி தடம் கண் கண்டீர் விருந்து எதிர்கொள்-மின் என்னா – சிந்தா:3 798/2
தடம் கண்கள் குவளை பூப்ப தையலோடு ஆடும் அன்றே – சிந்தா:3 839/4
மின்னு வாள் தடம் கண்ணியர் வெம் முலை – சிந்தா:4 867/1
தாக்கு அணங்கு உறையும் தடம் தாமரை – சிந்தா:4 871/3
தாமம் சூடிய வேல் தடம் கண்ணினாள் – சிந்தா:4 875/2
சால நெருங்கி பூத்த தடம் தாமரை பூ என்ன – சிந்தா:4 931/3
தடம் கொள் வெம் முலை தாமரை வாள் முகத்து – சிந்தா:4 950/2
கரும்_தடம்_கண்ணி-தன் மேல் காமுகர் உள்ளம் போல – சிந்தா:4 975/1
கால வேல் தடம் கண்ணி கருதினாள் – சிந்தா:4 999/4
இலங்கு அரி தடம் கணாள் யாவள் ஆம்-கொலோ – சிந்தா:4 1012/4
ஈட்டம் சால் நீள் நிதியும் ஈர்ம் குவளை பைம் தடம் சூழ் – சிந்தா:4 1042/1
தானையால் தடம் கண் நீரை துடைத்து மெய் தழுவி கொண்டாள் – சிந்தா:4 1051/4
தடம் கண்ணவள் தாய் அது கேட்டலும் தக்கது என்றாள் – சிந்தா:4 1061/4
சில் சுணங்கு இள முலை செழு மலர் தடம் கணார் – சிந்தா:4 1100/4
மை தலை நெடும் தடம் கண் மங்கையர் மயங்கினர் – சிந்தா:4 1101/4
மனம் மகிழ் பெரும் தடம் வலத்து இட்டு ஏகுதி – சிந்தா:5 1180/3
மற்ற மாதர் தன் வாள் தடம் கண்களால் – சிந்தா:5 1295/1
தடம் பல தழீஇயது தக்க நாடு அது – சிந்தா:6 1439/2
வருத்தமுற்று அசைந்த கோதை வாள் ஒளி தடம் கண் நீலம் – சிந்தா:6 1504/2
தாள் உடை தடம் கொள் செவ்வி தாமரை போது போலும் – சிந்தா:6 1506/1
அழுதாள் தடம் ஆக அணங்கு_இழையே – சிந்தா:6 1523/4
தே மலர் தடம் தழீஇ திசைகள் மல்கின்றே – சிந்தா:7 1615/4
வாளி அம்பு அன வாள் தடம் கண்ணி தன் – சிந்தா:7 1628/1
குருகு பாய் தடம் ஆக அழும்-கொலோ – சிந்தா:7 1629/4
விண்டு தேன் துளிப்ப வேல் தடம் கண் தாம் ஆடும் நாடகம் – சிந்தா:7 1655/3
கொழு மலர் தடம் கண் செ வாய் குவி முலை கொம்பு அனாளே – சிந்தா:7 1730/4
வெண்ணிலா முத்தம் சூழ்ந்த வெம் முலை தடம் கணாளை – சிந்தா:7 1757/3
குன்றும் குளிர் நீர் தடம் சூழ்ந்தன கோல யாறும் – சிந்தா:8 1934/3
ஆரம் சூடிய அம் முலை பூம் தடம்
தாரும் மார்பமும் தண்ணென தோய்வதற்கு – சிந்தா:9 2005/2,3
தாம மாலை வார் குழல் தடம் கணார்க்கு இடம் கழி – சிந்தா:9 2038/1
வள்ளி வென்ற நுண் இடை மழை மலர் தடம் கணார் – சிந்தா:9 2039/2
தடம் சிறை அன்னம் குருகொடு நாரை பார்ப்பு இனம் ஓம்பு தண் மருதம் – சிந்தா:10 2102/3
காமரு முகத்தில் பூத்த கரு மழை தடம் கண் தம்மால் – சிந்தா:10 2133/2
தன் அன்புகூர தடம் தாமரை செம் கண் முத்தம் – சிந்தா:10 2136/3
தான் யாதும் இன்றி மயங்கி தடம் கண் பெய் மாரி – சிந்தா:10 2137/2
கொட்டினான் தடம் கண் வள் வார் குளிறு இடி முரசம் அன்றே – சிந்தா:10 2150/4
தடம் பெரும் குவளை கண் தாழ் குழலார் சாந்து அணிந்து – சிந்தா:10 2244/1
மைத்து உன நீண்ட வாள் தடம் கண்ணார் மலர் தூவ – சிந்தா:11 2333/2
தாது ஆர் குவளை தடம் கண் முத்து உருட்டி விம்மா – சிந்தா:11 2349/3
வெம்மை செய்வன விழுத்தகு முலை தடம் உடைய – சிந்தா:11 2364/3
பெண் உடை பேதை நீர்மை பெரும் தடம் கண்ணிற்று அம்மா – சிந்தா:12 2458/4
ஒல்கி போய் மாடம் சேர்ந்தார் ஒரு தடம் குடங்கை கண்ணார் – சிந்தா:12 2535/4
இடம் பட அகன்று நீண்ட இரு மலர் தடம் கண் என்னும் – சிந்தா:12 2553/1
கரும் கயல் நெடும் தடம் கண்ணி என்பவே – சிந்தா:13 2631/4
தான் உலாய் தடம் மென் முலை தங்கினான் – சிந்தா:13 2669/3
தளிர் போல் மடவார் தணந்தார் தம் தடம் தோள் வளையும் மாமையும் – சிந்தா:13 2691/3
மணி வண்டு ஒன்றே நலம் பருக மலர்ந்த செந்தாமரை தடம் போல – சிந்தா:13 2699/1
பெரு நீர வாள் தடம் கண் பெண் அணங்கு பூம் தார் – சிந்தா:13 2777/3
பெரிய வாள் தடம் கண் செ வாய் பிறர் மனை பிழைக்கும் மாந்தர் – சிந்தா:13 2821/1
பூ முற்றும் தடம் கண்ணாளும் பொன் நெடும் குன்று அனானும் – சிந்தா:13 2841/1
தடம் கடல் நடுவுள் தீவு பல உள அவற்றுள் தோன்றி – சிந்தா:13 2842/2
பங்கய பனி தடம் சேர பார்ப்பு அனம் – சிந்தா:13 2859/2
தடம் உறைவீர்க்கு இவை தடங்கள் அல்லவே – சிந்தா:13 2863/2
மாதரார் மழை மலர் தடம் கண் மல்கு நீர் – சிந்தா:13 2943/3
தாழி வாய் மறைக்கும் தண் என் தடம் பெரும் குவளை கண்ணார் – சிந்தா:13 2974/1

TOP


தடமித்தன் (1)

ஆரா வெம் போர் ஆய் தடமித்தன் அரசற்கும் – சிந்தா:7 1635/2

TOP


தடமும் (4)

முலை ஆர் தடமும் முனியாது படிந்து – சிந்தா:1 216/2
வெம் முலை தடமும் நோக்கி விரி மதி முகமும் நோக்கி – சிந்தா:3 739/2
திங்கள் வாள் முகமும் நோக்கான் திரு முலை தடமும் நோக்கான் – சிந்தா:7 1705/1
வாள் மதர் மழை கண் நோக்கி வரு முலை தடமும் நோக்கி – சிந்தா:12 2447/1

TOP


தடவ (1)

மணி ஒலி வீணை பண்ணி மாண்ட கோல் தடவ மாதர் – சிந்தா:7 1746/1

TOP


தடவர (1)

மாதர் யாழ் தடவர வந்த மைந்தர் கை – சிந்தா:3 660/1

TOP


தடற்று (1)

நெரி புற தடற்று வாளும் நீலமும் நிகர்த்த கண்ணாள் – சிந்தா:12 2517/4

TOP


தடறு (1)

தான் ஆர பண்ணி தடறு நீக்கி தண் குருதி தோய்த்து தகைமை சான்ற – சிந்தா:9 2065/3

TOP


தடாம் (1)

தடாம் பிறை மருப்பு திண் கை அபரகாத்திரங்கள்-தம்மால் – சிந்தா:3 806/3

TOP


தடாயின (2)

கண் இடம் கொண்ட மார்பில் தடாயின காது வெள் வேல் – சிந்தா:1 284/2
குஞ்சரம் குனிய நூறி தடாயின குருதி வாள் தன் – சிந்தா:10 2293/1

TOP


தடி (9)

கல்லொடு வன் தடி கையினர் காற்றினும் – சிந்தா:4 935/1
கொடி முதிர் கிழங்கு தீம் தேன் கொழும் தடி நறவொடு ஏந்தி – சிந்தா:5 1231/1
புழு பயில் குரம்பை பொல்லா தடி தடி கீழ்ந்த-போழ்தில் – சிந்தா:7 1584/2
புழு பயில் குரம்பை பொல்லா தடி தடி கீழ்ந்த-போழ்தில் – சிந்தா:7 1584/2
தடி சுவைத்து ஒளிறும் வேலான் தன் கையால் முன் கை பற்றி – சிந்தா:7 1685/3
வில்லின் மா கொன்று வெள் நிண தடி விளிம்பு அடுத்த – சிந்தா:13 2751/1
வெம் தடி தின்ற வெம் நோய் வேகத்தால் மீட்டு மாலை – சிந்தா:13 2765/1
பாரகம் கழுநர் போல பரூஉ தடி பலரும் ஏந்தி – சிந்தா:13 2771/1
ஈருள் தடி மூடி ஈண்டும் மல பண்ட – சிந்தா:13 2791/1

TOP


தடிக்கே (1)

இழுது அன்ன வெள் நிணத்த செம் தடிக்கே ஏட்டைப்பட்டு இரும்பில் போர்த்த – சிந்தா:6 1552/1

TOP


தடிகள் (1)

வாளை மீன் தடிகள் தின்றார் வருக என உருக வெந்த – சிந்தா:13 2768/1

TOP


தடித்து (1)

தடித்து இறை திரண்டு தம் அளவிற்கு ஏற்ற சூல் – சிந்தா:6 1464/1

TOP


தடிந்த (1)

முந்து சூர் தடிந்த முருகன் நம்பி என்பார் – சிந்தா:12 2548/1

TOP


தடிந்தான் (1)

வள்ளல் மா தடிந்தான் அன்ன மாண்பினான் – சிந்தா:4 1029/4

TOP


தடிந்து (2)

ஆசினி வருக்கை மா தடிந்து தேம் கனி உதிர்த்து – சிந்தா:1 68/2
பைம்பொன் விளை தீவில் நிதி தடிந்து பலர்க்கு ஆர்த்தி – சிந்தா:1 106/2

TOP


தண் (71)

தண் பால் மதி தோய் குடை தண் நிழல் பாயவாறும் – சிந்தா:0 26/4
தண் பால் மதி தோய் குடை தண் நிழல் பாயவாறும் – சிந்தா:0 26/4
தண் வயல் உழவர்-தம் தன்மை இன்னதே – சிந்தா:1 51/4
தத்து நீர் நாரை மேல் எறிய தண் கடல் – சிந்தா:1 52/3
தா இல் பொன் விளக்கமா தண் குயில் முழவமா – சிந்தா:1 65/3
தம் பொன் மேனி திமிர்ந்த தண் சாந்தமும் – சிந்தா:1 128/3
தருமன் தண் அளியால் தனது ஈகையால் – சிந்தா:1 160/1
தாம செப்பு இணை முகட்டு தண் கதிர் விடு நீல – சிந்தா:1 171/1
தண் மலர் மார்புறவே தழீஇயினான் அவள் – சிந்தா:1 228/1
தண் அம் தாமரையாளொடும் தாழ்ந்ததே – சிந்தா:1 244/4
தலை படு தண் மலர் மாலை பிணங்க – சிந்தா:2 424/3
தண் துளி பளிக்கு கோல் போல் தாரையாய் சொரிந்து தெய்வம் – சிந்தா:3 508/3
பசும் புயல் தண் துளி பக்கம் நனைப்ப – சிந்தா:3 522/2
தண் தாமரை அவள் தாழும் தகையன – சிந்தா:3 523/2
சந்திரகாந்தம் என்னும் தண் மணி நிலத்தின் அங்கண் – சிந்தா:3 585/1
முலை பொர உடைந்த தண் தார் மொய் மது துளிப்ப வந்தான் – சிந்தா:3 612/3
தண் காஞ்சி தாது ஆடி தன் நிறம் கரந்ததனை – சிந்தா:3 649/1
தண் கழுநீரொடு குவளை தாமரை – சிந்தா:3 827/2
சந்தன சாந்த செப்பும் தண் மலர் மாலை பெய்த – சிந்தா:3 838/3
தண் அம் தீம் புனல் ஆடிய தண் மலர் – சிந்தா:4 910/1
தண் அம் தீம் புனல் ஆடிய தண் மலர் – சிந்தா:4 910/1
தாய் தன் கையின் மெல்ல தண் என் குறங்கின் எறிய – சிந்தா:4 930/1
தாள் இற மூர்க்கர் அதுக்கலின் தண் துறை – சிந்தா:4 936/3
அலர்ந்த தண் கமலத்து அம் போது அணிதக்க முகத்திற்கு ஏற்ப – சிந்தா:4 964/3
சாந்து அகம் நிறைந்த தோணி தண் மலர் மாலை தோணி – சிந்தா:4 967/1
தாம் மகள் நேரார்-ஆயினும் தண் என் வரை மார்பில் – சிந்தா:4 1056/2
தாமம் பரிந்து ஆடு தண் சாந்தம் திமிர்ந்திட்டு – சிந்தா:4 1071/2
மட்டு வாய் அவிழ்ந்த தண் தார் தாமரை நாமன் சொன்ன – சிந்தா:4 1145/1
தண் கயம் குற்ற போதும் தாழ் சினை இளிந்த வீயும் – சிந்தா:5 1241/1
தரணி மேல் தந்து அளித்தான் தண் மதி போல் நேமி – சிந்தா:5 1246/3
தண்ணுமை முழவம் வீணை குழலொடு குயில தண் பூம் – சிந்தா:5 1255/1
தண் என் சாந்தம் வைத்தால் ஒப்ப தைவந்தான் – சிந்தா:5 1294/4
வெயிலின் நீங்கிய வெண் மணல் தண் நிழல் – சிந்தா:5 1322/3
தாது மல்கிய தண் கழுநீர் மலர் – சிந்தா:5 1323/2
தவள மெல் இணர் தண் கொடி முல்லையே – சிந்தா:5 1331/4
தழையும் கண்ணியும் தண் நறு மாலையும் – சிந்தா:5 1338/1
கார் கெழு மின்னு வென்ற நுடங்கு இடை கமழ் தண் கோதை – சிந்தா:5 1356/3
தயங்கு இணர் கோதை-தன் மேல் தண் என வைத்த மென் தோள் – சிந்தா:5 1360/1
தண் பனி முருக்கப்பட்ட தாமரை காடு போன்றார் – சிந்தா:5 1398/3
நனை மலர் காவும் அம் தண் வாவியும் நல்ல ஆடி – சிந்தா:6 1495/2
தாவா தவம் என்றார் தண் மதி போல் முக்குடை கீழ் தாதை பாதம் – சிந்தா:6 1547/2
தண் என் தாமரை கழுநீர் நீலம் தாது அவிழ் ஆம்பல் – சிந்தா:7 1566/3
சாந்தும் கோதையும் தண் நறும் சுண்ணமும் – சிந்தா:7 1604/1
தாமரை மலர் தலை அடுத்து தண் கமழ் – சிந்தா:7 1615/1
தண் கய நீருள் கண்ட தன் நிழல் பிறிது என்று எண்ணி – சிந்தா:7 1623/2
தாம்பலரும் மருட்ட அகில் தவழும் தண் பூவணை – சிந்தா:7 1656/3
தாம மார்பன் தான் புனைந்த தண் என் மாலை புணை ஆக – சிந்தா:7 1663/3
வார் செய் தண் தாமரை வளை அமை வரையின் வெள் அருவி நீர் – சிந்தா:7 1671/3
பவ்வ தங்கண் பிறந்து பனி பெயர்க்கும் தண் ஊற்றது ஆகி – சிந்தா:7 1672/1
நளி செய் தண் பூஞ்சலம் சயனம் ஆக்கி நல் நீர் பிலிற்றும் வாய் – சிந்தா:7 1673/2
மவ்வல் அம் மணந்த தண் தார் பதுமுகன் இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1736/4
சாந்தின் மேல் தொடுத்த தீம் தேன் தண் மதி கோடு போழ – சிந்தா:7 1820/1
போந்து மட்டு அருவி வீழும் பொன் நெடும் குன்றும் அம் தண்
ஏந்து பூம் காவு சூழ்ந்த இரும் புனல் ஆறும் நீந்தி – சிந்தா:7 1820/2,3
தாது அணி கொழு நிழல் இருந்து தண் மது – சிந்தா:7 1824/1
சீர் தங்கு கங்கை திரு நீர் தண் துவலை மாந்தி – சிந்தா:8 1960/2
தாசியர் முலைகள் தாக்க தளை அவிழ்து உடைந்த தண் தார் – சிந்தா:9 2002/1
தான் ஆர பண்ணி தடறு நீக்கி தண் குருதி தோய்த்து தகைமை சான்ற – சிந்தா:9 2065/3
இலங்கு வெள் அருவி குன்றத்து எழுந்த தண் தகர செம் தீ – சிந்தா:9 2092/1
தடம் சிறை அன்னம் குருகொடு நாரை பார்ப்பு இனம் ஓம்பு தண் மருதம் – சிந்தா:10 2102/3
கதிர்த்த தண் பூணி கம்புள் தாழ் பீலி கனை குரல் நாரை வண்டானம் – சிந்தா:10 2108/3
எதிர்த்த தண் புனல் சூழ் இன் நதி கரை மேல் இளையவர் அயா உயிர்த்து எழுந்தார் – சிந்தா:10 2108/4
தாமரை போதில் பூத்த தண் நறும் குவளை பூ போல் – சிந்தா:10 2133/1
சந்தனம் சொரி தண் கதிர் திங்கள் அம் தொகை தாம் பல – சிந்தா:10 2307/1
சட்டகம் பொன்னில் செய்து தண் கதிர் வெள்ளி வேய்ந்து – சிந்தா:12 2523/1
ஏக வெண்குடை இன் நிழல் தண் அளி – சிந்தா:12 2580/1
ஈர்ம் தண் கோதை இளையார் குழாத்திடையாள் எம் கோன் அடி சேர்வல் என்று – சிந்தா:12 2585/1
தண் தாமரை சூழ் தடத்தின் பிரித்தார்கள் யாரே – சிந்தா:13 2864/2
தாழ்ந்து உலவி மென் முலை மேல் தண் ஆரம் வில் விலங்க – சிந்தா:13 2959/1
தாழி வாய் மறைக்கும் தண் என் தடம் பெரும் குவளை கண்ணார் – சிந்தா:13 2974/1
தத்து நீர் தண் கடல் பவழ தாமமும் – சிந்தா:13 3010/3
குழவி தண் திங்கள் அன்ன இருக்கையன் ஆகி கோமான் – சிந்தா:13 3114/3

TOP


தண்ட (1)

விளைத்து உள கெடாத வைகல் ஆயிரம் இறுப்பு தண்ட
கொள கொடுத்து அயா உயிர்த்தான் கொற்றவன் என்ப அன்றே – சிந்தா:12 2570/3,4

TOP


தண்டாரணியத்து (1)

தண்டாரணியத்து தாபத பள்ளி ஒன்று – சிந்தா:1 337/3

TOP


தண்டாரணியத்துள் (1)

தங்கா தவ உருவம் தாங்கி தண்டாரணியத்துள்
அங்காத்து இருந்தாளை தலைப்பட்டு ஐய அறிந்தோமே – சிந்தா:7 1882/3,4

TOP


தண்டில் (1)

மடுவில் மதர்த்து உணரா வாழை தண்டில் பல துஞ்சும் – சிந்தா:13 2601/2

TOP


தண்டிலத்து (2)

சிந்தித்து மறையின் செம் தீ தண்டிலத்து அங்கண் வைத்தார் – சிந்தா:12 2465/4
தண்டிலத்து அகத்தில் சாண் மேல் எண் விரல் சமிதை நானான்கு – சிந்தா:12 2466/1

TOP


தண்டு (3)

வாழை தண்டு என திரண்டு வால் அரக்கு உண் செம் பஞ்சி – சிந்தா:1 174/2
தண்டு வலியாக நனி தாழ்ந்து தளர்ந்து ஏங்கி – சிந்தா:9 2012/1
ஐ திரண்டு கண்டம் குரைப்ப ஓர் தண்டு ஊன்றி அறிவின் தள்ளி – சிந்தா:13 2626/3

TOP


தண்டும் (1)

தழங்கு வெம் மது தண்டும் தலைத்தலை – சிந்தா:4 863/3

TOP


தண்டையும் (1)

வயிர் மயிர் கிடுகொடு வள்ளி தண்டையும்
நேர் மர பலகையும் நிரைத்த தானை ஓர் – சிந்தா:10 2218/2,3

TOP


தண்டொடு (1)

உயிரை மதம் செய்யும் மது தண்டொடு உடை ஆடை – சிந்தா:7 1874/2

TOP


தண்ணிய (1)

தண்ணிய சிறிய வெய்ய தழல் சொலால் சாற்றுகின்றான் – சிந்தா:3 747/4

TOP


தண்ணுமை (3)

தண்ணுமை முழவம் மொந்தை தகுணிச்சம் பிறவும் ஓசை – சிந்தா:4 965/1
தண்ணுமை முழவம் வீணை குழலொடு குயில தண் பூம் – சிந்தா:5 1255/1
புரை இல் பொன் மணி யாழ் குழல் தண்ணுமை
அரவ வானின் அதிர்ந்த அணி முழா – சிந்தா:12 2393/3,4

TOP


தண்ணுமைகளும் (1)

தந்து ஆங்கு இளையார் மெல் விரல்கள் தீண்ட தாம் தாம் என்று இரங்கும் தண்ணுமைகளும்
அம் தீம் கிளவியார் ஐஞ்ஞூற்றுவர் அவை துறைபோய் ஆடல் அரம்பை அன்னார் – சிந்தா:1 292/2,3

TOP


தண்ணென் (2)

தோதகம் ஆக எங்கும் சுண்ணம் மேல் சொரிந்து தண்ணென்
தாது உகு பிணையல் வீசி சாந்து கொண்டு எறிந்து நிற்பார் – சிந்தா:2 463/3,4
தண்ணென் சந்தன நீர் ஆர்ந்து தேன் துளும்பும் – சிந்தா:12 2547/2

TOP


தண்ணென (1)

தாரும் மார்பமும் தண்ணென தோய்வதற்கு – சிந்தா:9 2005/3

TOP


தணக்கு (1)

தணக்கு இற பறித்த போதும் தான் அளை விடுத்தல் செல்லா – சிந்தா:13 2887/1

TOP


தணந்த-காலை (1)

சாம் எனில் சாதல் நோதல் தன்னவன் தணந்த-காலை
பூமனும் புனைதல் இன்றி பொற்புடன் புலம்ப வைகி – சிந்தா:7 1598/1,2

TOP


தணந்தார் (1)

தளிர் போல் மடவார் தணந்தார் தம் தடம் தோள் வளையும் மாமையும் – சிந்தா:13 2691/3

TOP


தணப்பின்று (1)

தானையாம் நால்வரும் தணப்பின்று எய்தினார் – சிந்தா:7 1822/4

TOP


தணப்பு (3)

தங்கிய காதல் வெள்ளம் தணப்பு அற பருகும் நாளுள் – சிந்தா:1 199/2
தான் சுவை கொண்டது எல்லாம் தணப்பு அற கொடுத்த பின்றை – சிந்தா:1 373/2
தழுவு காதல் தணப்பு இலர் செல்பவே – சிந்தா:5 1350/3

TOP


தணி (1)

தணி அரும் தோழர் சூழ தாழ் குழை திருவில் வீச – சிந்தா:4 977/3

TOP


தணிக்கும் (1)

தணிக்கும் தாமரையாள் நலம் தன்னையும் – சிந்தா:5 1348/1

TOP


தணித்தலின் (1)

துன்னு வாட்டம் தணித்தலின் தூ நிறத்து – சிந்தா:4 867/2

TOP


தணித்தும் (1)

எவ்வத்தை தணித்தும் என்றான் சீதத்தன் என்னலோடும் – சிந்தா:7 1736/3

TOP


தணிந்து (1)

தான் புறம் கட்டப்பட்டு தன் சினம் தணிந்து நிற்ப – சிந்தா:4 1090/2

TOP


தணிப்பான் (1)

புள்ளி வாழ் அலவன் பொறி வரி கமம் சூல் ஞெண்டினுக்கு உய்த்து நோய் தணிப்பான்
பள்ளி வாய் நந்தும் ஆமையும் பணித்து பல் மலர் வழிபட குறைக்கும் – சிந்தா:10 2109/2,3

TOP


தணியார் (1)

தணியார் கழனி விளையாடி தகை பாராட்ட தங்கினார் – சிந்தா:13 2699/4

TOP


தணிவரும் (1)

தணிவரும் கயத்து பூத்த தாமரை அனைய கண்ணும் – சிந்தா:7 1582/2

TOP


தணிவு (1)

தணிவு இல் காதலார் தாம் கொடு ஏகினார் – சிந்தா:4 986/4

TOP


தணீர் (1)

தலை தணீர் மலர் அணிந்து சந்தனம் செய் பந்தரும் – சிந்தா:1 75/2

TOP


தத்தம் (1)

தத்தம் நிலனும் உயர்வு இழிவும் பகையும் நட்பும் தம் தசையும் – சிந்தா:13 2705/1

TOP


தத்தரி (1)

தத்தரி நெடும் கணாள் தன்னொடு ஆடும் நாள் – சிந்தா:4 1075/3

TOP


தத்தன் (3)

வாள் திறல் தேவ தத்தன் கலின மா மாலை வெள் வேல் – சிந்தா:3 786/2
புல்லும் பேரூர் புகழ் தத்தன் காதல் சின தத்தைக்கும் – சிந்தா:7 1591/2
தத்தன் பரதன் கோவிந்தன் என்று நாமம் தரித்தாரே – சிந்தா:13 2705/4

TOP


தத்தி (1)

நீள் அமர் உழக்கி யானை நெற்றி மேல் தத்தி வெய்ய – சிந்தா:10 2245/3

TOP


தத்து (5)

தத்து நீர் நாரை மேல் எறிய தண் கடல் – சிந்தா:1 52/3
தத்து ஒளி மணிமுடி தாமம் நால்வ போலுமே – சிந்தா:1 144/4
தத்து நீர் தவளை குரல் கிண்கிணி – சிந்தா:12 2481/3
தத்து நீர் மிசை செல் மாவும் தவழ் மத களிறும் ஈந்தான் – சிந்தா:12 2571/4
தத்து நீர் தண் கடல் பவழ தாமமும் – சிந்தா:13 3010/3

TOP


தத்தும் (1)

தத்தும் நீர் பவளத்து உறை நித்திலம் – சிந்தா:4 895/1

TOP


தத்துவம் (1)

தழங்கு குரல் முரசின் சாற்றி தத்துவம் தழுவல் வேண்டி – சிந்தா:1 378/1

TOP


தத்துவர் (1)

தவம் புரிந்து அடங்கி நோற்கும் தத்துவர் தலைப்பட்டு ஓம்பி – சிந்தா:3 605/1

TOP


தத்துவன்-தான் (1)

தரணி மேல் தந்து அளித்த தத்துவன்-தான் யாரே – சிந்தா:5 1246/2

TOP


தத்தை (10)

செம் மலர் திருவின் சாயல் தே மொழி தத்தை என்பாள் – சிந்தா:3 606/4
தன் அணங்குறு மொழி தத்தை தத்தையை – சிந்தா:4 1006/3
பைம் சிறை தத்தை என்ன பசுங்கிளி மொழியும் அன்றே – சிந்தா:4 1024/4
தத்தை அம் கிளவி கையால் செவி முதல் அடைச்சி சொன்னாள் – சிந்தா:4 1048/4
முன்னையாள் போன்று தத்தை முகத்துளே தோன்றுகின்றாள் – சிந்தா:7 1626/4
ஆடும் மஞ்ஞை அம் சாயல் தத்தை மெய் – சிந்தா:7 1762/3
சிற்றடிச்சி தத்தை அடி வீழ்ச்சி திருவடிகட்கு – சிந்தா:7 1873/2
பரப்பினாள் பாவை தத்தை பைம் தொடி மகளிர் எல்லாம் – சிந்தா:13 2657/2
தன் படை உடைய தத்தை சந்தன தாரை வீக்கி – சிந்தா:13 2664/1
தழு மலர் கொம்பு போலும் தத்தை நாள் பயந்த நம்பி – சிந்தா:13 2905/3

TOP


தத்தை-தன் (1)

சேலுற்ற நெடும் கண் செ வாய் தத்தை-தன் செல்வம் கண்டே – சிந்தா:9 2044/3

TOP


தத்தைக்கும் (1)

புல்லும் பேரூர் புகழ் தத்தன் காதல் சின தத்தைக்கும்
செல்வ நாமற்கும் சித்திரமாமாலைக்கும் சுற்றத்தார்க்கும் – சிந்தா:7 1591/2,3

TOP


தத்தைக்கே (1)

தன் அமர் தேவி கேட்டு தத்தைக்கே தக்கது என்றாள் – சிந்தா:3 552/4

TOP


தத்தையால் (1)

பாலுற்ற பவள செ வாய் தத்தையால் பரிவு தீர்ந்தேம் – சிந்தா:9 2044/4

TOP


தத்தையீரே (1)

பொன்_தொடி தத்தையீரே பொத்தும் நும் வாயை என்றே – சிந்தா:12 2511/3

TOP


தத்தையும் (2)

இட்டு இடை பவள செ வாய் தத்தையும் இதனை கேட்டாள் – சிந்தா:4 1145/4
செம் கயல் மழை கண் செ வாய் தத்தையும் மகிழ்ந்து தீம் சொல் – சிந்தா:9 2098/1

TOP


தத்தையை (1)

தன் அணங்குறு மொழி தத்தை தத்தையை
மன் அணங்குறலொடு மகிழ்ந்து கண்டதே – சிந்தா:4 1006/3,4

TOP


தத்தையொடு (1)

தத்தையொடு வீணை மனர் தாம் பொருது தோற்ப – சிந்தா:3 844/1

TOP


ததும்ப (3)

தாம் பலர் கவரி வீச கிண்கிணி ததும்ப நாக – சிந்தா:3 561/2
தானக மாடம் ஏறி தையலார் ததும்ப பாய்வார் – சிந்தா:13 2658/1
விண்டு அலர் பூம் தாமரையின் விரை ததும்ப மேல் நடந்த – சிந்தா:13 3022/3

TOP


ததும்பி (1)

வண்ண மா சுனை மா நீர் மணி தெளித்து அனையது ததும்பி
தண் என் தாமரை கழுநீர் நீலம் தாது அவிழ் ஆம்பல் – சிந்தா:7 1566/2,3

TOP


ததும்பின (1)

தாழ்ந்து வீழ்ந்தவை முழவின் ததும்பின மதுகரம் பாட – சிந்தா:7 1560/3

TOP


ததும்பு (1)

வீங்கு ஓத வண்ணன் விரை ததும்பு பூம் பிண்டி – சிந்தா:6 1467/1

TOP


ததை (2)

மின்னு போல் நுடங்கி நின்றாள் வீ ததை பொன் கொம்பு ஒப்பாள் – சிந்தா:4 976/4
பூ ததை கொம்பு போன்று பொன் இழை சுடரும் மேனி – சிந்தா:13 2804/1

TOP


ததைந்த (2)

வாரா கதி உரைத்த வாமன் மலர் ததைந்த
கார் ஆர் பூம் பிண்டி கடவுள் நீ அன்றே – சிந்தா:5 1247/3,4
வீ ததைந்த வரை மார்பர் விஞ்சையர் போல் கிடந்தனரே – சிந்தா:10 2241/4

TOP


ததைந்து (1)

வார் தளிர் ததைந்து போது மல்கி வண்டு உறங்கும் காவில் – சிந்தா:5 1356/1

TOP


தந்த (15)

தெவ்வர் தந்த நீள் நிதி செம்பொன் மாடமும் – சிந்தா:1 153/2
பூம் கழல் குருசில் தந்த புதல்வனை புகன்று நோக்கி – சிந்தா:1 305/1
போற்றி தந்த புண்ணியர் கூடி புகழோனை – சிந்தா:1 361/3
மால் வரை வயிறு போழ்ந்து வல்லவர் மதியில் தந்த
பால் வரை மணியும் பொன்னும் பற்பல கொண்டு புக்கு – சிந்தா:3 588/1,2
கங்கையின் களிற்றின் உச்சி கதிர் மணி குடத்தில் தந்த
மங்கல வாச நல் நீர் மணி நிறம் கழீஇயது ஒப்ப – சிந்தா:3 623/1,2
அரங்கின் மேல் இவளை தந்த தாய்-கொலோ கயத்தி அன்றேல் – சிந்தா:3 678/3
தென் வரை பொதியில் தந்த சந்தன தேய்வை தேம் கொள் – சிந்தா:3 697/1
தந்த என சொல்லி நனி சாமி கொடுத்தானே – சிந்தா:3 849/4
வம்பு அவிழ் கோதை தந்த வான் துவர் காயை வீழ்த்து ஓர் – சிந்தா:4 1128/1
மழ களிற்று எருத்தில் தந்த மணி குடம் மண்ணும் நீரால் – சிந்தா:5 1345/1
தெள்ளு தீம் கனியும் சில தந்த பின் – சிந்தா:6 1424/2
எழுத்து அனான் தந்த இன்பம் இன்னும் நீ பெறுதி என்றாள் – சிந்தா:6 1534/4
இடைமகன் கொன்ற இன்னா மரத்தினேன் தந்த துன்ப – சிந்தா:8 1914/3
நம்பி தந்த கீதமே நயந்து காண ஓடினார் – சிந்தா:9 2037/3
பட்ட வாள் நுதலினாய்க்கு பாடுவல் காமன் தந்த
தொட்டிமை உடைய வீணை செவி சுவை அமிர்தம் என்றான் – சிந்தா:9 2047/3,4

TOP


தந்தனன் (1)

மை வழி நெடும் கணாளை தந்தனன் மதலை என்றான் – சிந்தா:7 1758/4

TOP


தந்தனென் (1)

கொம்பு அடு நுசுப்பினாய்க்கு தந்தனென் பேணி கொண்டாய் – சிந்தா:4 1128/4

TOP


தந்தாய் (2)

சொல் மருந்து தந்தாய் சொல்லு நின் மனத்து – சிந்தா:4 1030/1
மண் முழுது அன்றி வானும் வந்து கைகூட தந்தாய்
கண் முழுது உடம்பில் பெற்றேன் காளை கைம்மாறு காணேன் – சிந்தா:7 1684/2,3

TOP


தந்தார் (3)

அண்ணலை தவத்தில் தந்தார் யார்-கொலோ அளியர் என்பார் – சிந்தா:2 467/4
தந்தாரேல் தந்தார் என் இன் உயிர் தாம் தாராரேல் – சிந்தா:4 1036/2
தேன் முகம் புதைத்த மாலை குடை நிழல் திருவில் தந்தார் – சிந்தா:12 2415/4

TOP


தந்தாரேல் (1)

தந்தாரேல் தந்தார் என் இன் உயிர் தாம் தாராரேல் – சிந்தா:4 1036/2

TOP


தந்தான் (4)

பொரு களி யானை மன்னன் புனை இழை அவளை தந்தான்
இரு மதி கழிந்த பின்றை இடை இரா பொழுதில் போந்தேன் – சிந்தா:7 1755/3,4
மண் எலாம் செல்ல நின்ற மகிழ்ச்சியின் மகிழ்ந்து தந்தான் – சிந்தா:7 1757/4
தேன் ஆர் பூங்கோதாய் நினக்கு காமன் சிலை இரண்டும் செவ்வனே கோலி தந்தான்
தான் ஆர பண்ணி தடறு நீக்கி தண் குருதி தோய்த்து தகைமை சான்ற – சிந்தா:9 2065/2,3
ஊன் ஆர்ந்த ஓர் இணை அம்பும் தந்தான் என்னை உளன் ஆக வேண்டினானே – சிந்தா:9 2065/4

TOP


தந்தானும் (1)

பிழைப்பிலான் புறம் தந்தானும் குரவரை பேணல் செய்யா – சிந்தா:1 252/3

TOP


தந்தியாம் (1)

தந்தியாம் உரைப்பின் தாழை தட மலர் வணிகன் நாறும் – சிந்தா:5 1287/3

TOP


தந்திரத்தால் (1)

தந்திரத்தால் தம நூல் கரை கண்டவன் – சிந்தா:1 234/2

TOP


தந்திலை (1)

துன்னி தந்திலை நீ என தூ சிறை – சிந்தா:5 1365/3

TOP


தந்தீக (1)

தந்தீக எனா முன் கை வீக்க தளர்வுற்றும் – சிந்தா:13 2794/3

TOP


தந்தீர் (1)

பேணி நீர் எழுதி ஓம்பி பேர் இன்பம் கொண்டு தந்தீர்
காண்-மினோ இன்று எம் வண்ணம் கண்ணிலீர் கண்கள் என்பார் – சிந்தா:13 2953/3,4

TOP


தந்து (18)

தந்து ஆங்கு இளையார் மெல் விரல்கள் தீண்ட தாம் தாம் என்று இரங்கும் தண்ணுமைகளும் – சிந்தா:1 292/2
இனி உளர் அல்லர் ஆயர் என சிலம்பு அரற்ற தந்து
பனி வளர் கோதை மாதர் பாவையை பரவி வைத்தார் – சிந்தா:2 486/3,4
ஏந்து வித்து நாம் மிசைய வந்து தந்து நீக்கினான் – சிந்தா:3 692/3
அம் முடி அரசிர்க்கு எல்லாம் என் கையில் அம்பு தந்து
நும்முடை திருவும் தேசும் நோக்கு-மின் கொள்வல் என்றான் – சிந்தா:3 771/3,4
தாம் பாலவரை நாடி தந்து ஊட்டு அயர்வார் சொரிய – சிந்தா:4 928/3
கால் அவியா பொன் விளக்கும் தந்து உம்மை கைதொழுவேன் – சிந்தா:4 1045/2
தந்து அவள் அமிர்தம் ஊட்ட உண்டு அவள் பிரிந்த-காலை – சிந்தா:5 1178/3
ஒண் நுதல் மகளை தந்து ஈங்கு உறைக என ஒழுகும் நாளுள் – சிந்தா:5 1215/2
தரணி மேல் தந்து அளித்த தத்துவன்-தான் யாரே – சிந்தா:5 1246/2
தரணி மேல் தந்து அளித்தான் தண் மதி போல் நேமி – சிந்தா:5 1246/3
மயக்கி கொண்டு போய் வைத்தாய் என் மாதரை தந்து அருள் நீ – சிந்தா:7 1590/2
மந்திரம் மூன்றும் தந்து வானவன் விடுப்ப செல்வேற்கு – சிந்தா:7 1753/1
மன்னவன் நிரை கொண்டாரை வள நகர் தந்து மன்னன் – சிந்தா:7 1861/1
தந்து தரன் கேட்ப இது சாமி வலித்தானா – சிந்தா:7 1875/2
தந்து சுட்டி இட்ட சாந்தம் வேரின் வார்ந்து இடை முலை – சிந்தா:8 1956/3
நல்ல கொழும் பழனும் கிழங்கும் தந்து நவை தீர்த்தார்க்கு – சிந்தா:13 2602/2
துறவு தந்து அருளுக என்ன தூ நகர் இழைத்து மேலால் – சிந்தா:13 2633/2
பொன் திகழ் உருவில் தம்பி புதல்வனை தந்து போற்றி – சிந்தா:13 2914/2

TOP


தந்தை (12)

தாள் இயல் தவங்கள் தாயா தந்தை நீ ஆகி என்னை – சிந்தா:1 405/2
தாய் உயர் மிக்க தந்தை வந்து எதிர்கொண்டு புக்கு – சிந்தா:2 473/1
கதிர் விரி பூணினாற்கு தந்தை தாய் தாரம் காதல் – சிந்தா:3 543/3
எந்தைக்கு தந்தை சொன்னான் இன்னணம் என்று கேட்ப – சிந்தா:3 545/3
ஆசு அறு வரவும் தந்தை வலித்ததும் அறிய சொன்னான் – சிந்தா:3 586/4
மற்று அவள் தந்தை நாய்கன் வண் கை சீதத்தன் என்பான் – சிந்தா:3 607/1
ஈன்ற தாய் தந்தை வேண்ட இ இடர் உற்றது என்றால் – சிந்தா:4 1091/1
ஏற்றது ஒன்று அன்று தந்தை செய்த இ கொடுமை என்பார் – சிந்தா:4 1109/3
மின் இலங்கு எஃகினானை பெறுகலான் தந்தை மீண்டு – சிந்தா:4 1123/1
முலை உடை தாயொடு எண்ணி தந்தை இ கொடுமை செய்தான் – சிந்தா:4 1135/2
சூழ் கழல் மள்ளர் பாற சூழ்ச்சியின் தந்தை புல்லி – சிந்தா:4 1138/1
கோன் அலன் தந்தை கந்துக்கடன் என குணத்தின் மிக்க – சிந்தா:8 1915/2

TOP


தந்தை-மாட்டு (1)

தந்தை-மாட்டு இசைத்தனன் தனது மாற்றமே – சிந்தா:1 186/4

TOP


தந்தைக்கு (1)

ஒண் கணாள் அவள் தாய் அவள் தந்தைக்கு
பண் கொள் தே மொழியால் பய கூறினாள் – சிந்தா:4 901/3,4

TOP


தந்தையும் (2)

தடம் கணி தனிமை நீங்க தந்தையும் தாயும் ஆகி – சிந்தா:3 556/3
சில் சுணங்கு இள முலை சிறுமி தந்தையும்
செல்வனை திருநகர் சேட்பட்டான்-அரோ – சிந்தா:6 1458/2,3

TOP


தப்பலின் (1)

பட்டவர் தப்பலின் பரவை ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:1 98/1

TOP


தப்பி (1)

தாள் ஒற்றி தப்பி வீழ்ந்தார் தறி வலை மானின் பட்டார் – சிந்தா:13 2768/4

TOP


தப்பு (1)

தப்பு இல் வாய் மொழி தானவர் வைகிய – சிந்தா:3 535/1

TOP


தப (2)

அன்னதால் அரில் தப அறிந்து கூத்தி கூறினாள் – சிந்தா:3 693/3
ஆய் முதுமகளிர்-தம்மால் அரில் தப திமிரி ஆட்டி – சிந்தா:8 1892/2

TOP


தபு (1)

புரை தபு பொன் புரை நாவும் முள் உடைத்து – சிந்தா:6 1462/2

TOP


தம் (111)

தாம் இனம் அமைந்து தம் தொழிலின் மிக்கவே – சிந்தா:1 43/4
தேய் பிறை இரும்பு தம் வலக்கை சேர்த்தினர் – சிந்தா:1 55/3
கிணை நிலை பொருநர் தம் செல்லல் கீழ் பட – சிந்தா:1 61/1
சல சல மு மதம் சொரிய தம் தம்முள் – சிந்தா:1 82/1
தம் புலங்களால் யவனர் தாள்படுத்த பொறியே – சிந்தா:1 103/4
செப்பி தம் செம்பொன் அல்குல் நலம் வரைவு இன்றி விற்கும் – சிந்தா:1 107/3
பூசு சாந்து ஒருவர் பூசிற்று எழுவர் தம் அகலம் பூசி – சிந்தா:1 116/3
விழவு அணி மகளிர் தம் விரை கமழ் இள முலை – சிந்தா:1 118/2
தம் பொன் மேனி திமிர்ந்த தண் சாந்தமும் – சிந்தா:1 128/3
காமமே நுகர்வார் தம் காதலால் – சிந்தா:1 135/2
சீற்றம் உற்ற மன்னர் தம் சென்னி பந்து அடிப்பன – சிந்தா:1 152/2
ஏனை மன்னர் தம் இன் உயிர் செற்ற வேல் – சிந்தா:1 161/1
தம் பெருமான் அடி சார்ந்தனள் அன்றே – சிந்தா:1 221/4
கோதை அம் கொம்பு அனையார் தம் குழாம் தொழ – சிந்தா:1 229/2
ஈண்டு தம் கிளையொடும் எரித்திடும் – சிந்தா:1 250/2
சாதலும் பிறத்தல்-தானும் தம் வினை பயத்தின் ஆகும் – சிந்தா:1 269/1
புண் இடம் கொண்ட எஃகம் பறித்தலின் பொன் அனார் தம்
கண் இடம் கொண்ட மார்பில் தடாயின காது வெள் வேல் – சிந்தா:1 284/1,2
கந்தார் களிற்று தம் கோமான் கழிய மயில் ஓர் மயில் ஊர்ந்து – சிந்தா:1 312/2
வாள் கடைந்து அழுத்திய கண்ணினார்கள் தம்
தோள் கடைந்து அழுத்திய மார்பன் தூங்கு இருள் – சிந்தா:1 321/1,2
வலை படு மான் என மஞ்ஞை என தம்
முலை படு முத்தொடு மொய் குழல் வேய்ந்த – சிந்தா:2 424/1,2
தம் மனை கன்றொடு தாம் புலம்புற்றார் – சிந்தா:2 425/4
பொன் அவிர் சுணங்கு பூத்த பொங்கு இள முலையினார் தம்
மின் இவர் நுசுப்பு நோவ விடலையை காண ஓடி – சிந்தா:2 457/2,3
தம் உறு விழும வெம் நோய் தம் துணைக்கு உரைத்து நிற்பார் – சிந்தா:2 465/4
தம் உறு விழும வெம் நோய் தம் துணைக்கு உரைத்து நிற்பார் – சிந்தா:2 465/4
மனவு விரி அல்குலார் தம் மனத்தொடு மயங்கி ஒன்றும் – சிந்தா:2 466/3
உடங்கு வெண் மதி உள் குளிர தம்
குடங்கையால் கொம்மை கொட்டுவ போன்றவே – சிந்தா:3 529/3,4
மன்னர் தம் முடிகள் வேந்த வயிரம் போழ்ந்து உழுது சேந்த – சிந்தா:3 542/2
கனி படு கிளவியார் தம் காதலர் கவானில் துஞ்சின் – சிந்தா:3 553/3
மஞ்சு தம் வயிறு அழிந்து அஞ்சி நீர் உகுத்தவே – சிந்தா:3 570/2
கருதி வந்தது என்று தம் கண்கள் கொண்டு நோக்கினார் – சிந்தா:3 706/4
முனை திறத்து மிக்க சீர் முனைவர் தம் முனைவனார் – சிந்தா:3 707/1
காய்ந்து தம் புரவி காமர் குளம்பினால் களிற்றின் ஓடை – சிந்தா:3 787/3
மேவி விண்ணவர் மங்கையர் போன்று தம்
பூவையும் கிளியும் மிழற்ற புகுந்து – சிந்தா:4 873/2,3
தாளை ஏத்துபு தம் குறை செப்பினார் – சிந்தா:4 883/4
நொய்தில் தேர்ந்து உரை நூல் கடல் என்று தம்
கையினால் தொழுதார் கமழ் கோதையார் – சிந்தா:4 886/3,4
அடைந்த சாயல் அரம்பையர் தம் உழை – சிந்தா:4 950/3
வென்றார் தம் வீட்டு இன்பம் விளைக்கும் விண்ணோர் உலகு ஈன்றே – சிந்தா:4 962/4
மன்னர் தம் வெகுளி வெம் தீ மணி முகில் காணம் மின்னி – சிந்தா:4 1117/1
தசை அற உருகி வெந்து தம் உயிர் நீங்கும் ஆங்கண் – சிந்தா:4 1132/2
தோழனும் தேவிமார் தம் குழாத்து உளான் துளும்பும் முந்நீர் – சிந்தா:4 1155/1
தம் வினை கழுவுகின்றார் சாரணர் தரணி காவல் – சிந்தா:5 1177/3
மிக்கார் தம் கேட்டின் கண் மேன்மை இல்லா சிறியார் போல் – சிந்தா:5 1227/1
கனைத்து வண்டு உணும் கோதையர் தம் கடன் – சிந்தா:5 1400/3
ஆங்கு நாமும் அளக்குவம் என்று தம்
ஓங்கு கட்டுரை ஒன்று இரண்டு ஓதினார் – சிந்தா:6 1425/3,4
கண்டத்தின் நாவியார் தம் கடி மனை துறந்து காட்டுள் – சிந்தா:6 1434/3
தடித்து இறை திரண்டு தம் அளவிற்கு ஏற்ற சூல் – சிந்தா:6 1464/1
தம் சிறைப்படுக்கலாதார் தம் பரிவு ஒழிக என்றாள் – சிந்தா:6 1538/4
தம் சிறைப்படுக்கலாதார் தம் பரிவு ஒழிக என்றாள் – சிந்தா:6 1538/4
தம் புலன்கள் குன்றி தளர தம் காதலார் – சிந்தா:7 1576/3
தம் புலன்கள் குன்றி தளர தம் காதலார் – சிந்தா:7 1576/3
கழலின் செந்தாமரை அடிகள் புல்லி தம் காதல் கூர – சிந்தா:7 1648/1
பதி-கண் தம் என பாவையும் ஏவினாள் – சிந்தா:7 1712/4
தம் பரிவு அகற்றி ஓம்பி நீர் கடன் மரபு தாங்கு இ – சிந்தா:7 1737/2
இற்ற தம் உயிர் இயல்பின் பேர்த்து அவண் – சிந்தா:7 1764/2
காதல் தம் மகனுக்கு உற்ற நவை என கலங்கி வீழ்ந்தார் – சிந்தா:7 1799/3
வண் தாரார் வண் கடகம் மின்ன தம் கை மறித்து – சிந்தா:7 1809/2
போக்குவல் பொழுதும் தாம் தம் பொன் அடி போற்றி என்றாள் – சிந்தா:7 1880/4
தொழுத தம் கையினுள்ளும் துறு முடி அகத்தும் சோர – சிந்தா:8 1891/1
நித்தில முலையினார் தம் நெடும் கணால் நோக்கப்பெற்றும் – சிந்தா:8 1907/1
தார் உடுத்த நீள் மார்பர் தம் உயிர்-தாம் வேண்டுபவேல் – சிந்தா:8 1970/3
தம் குரவர் தாம் கொடுப்பின் நெஞ்சு நேர்ந்து தாழ்வர் தாம் – சிந்தா:9 1997/3
வேல் அனைய கண்ணியர் தம் வீழ் துணைவர் திண் தோள் – சிந்தா:9 2031/3
இன்னது இன்று இயக்கரின் இயக்க வந்தது என்று தம்
பின்னும் முன்னும் நோக்குவார் பேது சால எய்துவார் – சிந்தா:9 2036/2,3
கவிழ் மணி புடைய கண் நிழல் நாறின் கனன்று தம் நிழலொடு மலைவ – சிந்தா:10 2155/1
எச்சத்து அல்லவும் எறி படை பயின்று தம் ஒன்னார் – சிந்தா:10 2163/3
குலம் கெழு மகளிர் தம் கோலம் நீப்பவும் – சிந்தா:10 2221/1
மண மாலை மடந்தையர் தம் மெல் விரலால் தொடுத்து அணிந்த – சிந்தா:10 2235/1
மை படை நெடும் கண் மாலை மகளிர் தம் வனப்பின் சூழ்ந்து – சிந்தா:10 2259/3
கனி படு கிளவியார் தம் கதிர் முலை பொருது சேந்த – சிந்தா:10 2273/3
மாலை கண் ஆம்பல் போல மகளிர் தம் குழாத்தில் பட்டார் – சிந்தா:10 2284/1
அரசர் தம் முடியும் பூணும் ஆரமும் வரன்றி ஆர்க்கும் – சிந்தா:10 2297/1
மஞ்சு இவர் மின் அனார் தம் வால் அரி சிலம்பு சூழ்ந்து – சிந்தா:10 2300/1
நிற்பர் தம் வீரம் தோன்ற நெடும் புகழ் பரப்பி என்றான் – சிந்தா:10 2302/4
காய் தெங்கு சூழ்ந்த கரும்பு ஆர் தம் பதிகள் புக்கார் – சிந்தா:11 2348/3
மான மங்கையர் வாட்டமும் பரிவும் தம் கணவன் – சிந்தா:12 2382/3
குடை நிழல் மன்னர் தம் கோதை தாது வேய்ந்து – சிந்தா:12 2407/3
வேமானியர் தம் மகளின் விரும்ப நனி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:12 2455/4
தம் களி செய்ய கூட்டி தையலார் கைசெய்தாரே – சிந்தா:12 2473/4
தம் சுற்றம் வேண்டாத முலை கீழ் வாழ்வு தளர்கின்ற – சிந்தா:12 2502/2
கற்பித்தார் பூவையார் தம் காரண கிளவி தம்மால் – சிந்தா:12 2511/4
தேம் தரு கோதையார் தம் தெள் மட்டு துவலை மாற்ற – சிந்தா:12 2545/2
தங்கா விருப்பின் தம் பெருமான் பாதம் முடி தீட்டி – சிந்தா:13 2608/2
ஏதிலன் ஆயினாலும் இறைவர் தம் அறத்தை நோக்க – சிந்தா:13 2644/1
பந்து அட்ட விரலினார் தம் படா முலை கிழித்த பைம் தார் – சிந்தா:13 2648/1
துறந்த இ நங்கைமார் தம் தூ மலர் அனைய பாதம் – சிந்தா:13 2649/1
தளிர் போல் மடவார் தணந்தார் தம் தடம் தோள் வளையும் மாமையும் – சிந்தா:13 2691/3
தம் பால் பட்ட தனி செம் கோல் தரணி மன்னன் மகிழ் தூங்கி – சிந்தா:13 2702/3
தத்தம் நிலனும் உயர்வு இழிவும் பகையும் நட்பும் தம் தசையும் – சிந்தா:13 2705/1
தளிர் தலை பொதும்பர் நீங்கி தம் இனம் இரண்டும் சேர்ந்த – சிந்தா:13 2721/3
கொடையும் கோலமும் குழகும் தம் அழகும் கண்டு ஏத்த – சிந்தா:13 2757/3
காமம் பை பய கழிய தம் கடை பிடி சுருங்கி – சிந்தா:13 2760/1
ஊமர் போல தம் உரை அவிந்து உறுப்பினில் உரையா – சிந்தா:13 2760/2
வீழ் பிடிகள் சிந்தித்தும் வெம் நோய் தம் உள் சுட வெந்து – சிந்தா:13 2785/3
அம் சொல் மடவார் தம் ஆர்வ களி பொங்க – சிந்தா:13 2792/1
திருவில் போல் குலாய தேம் தார் தேவர் தம் தன்மை செப்பின் – சிந்தா:13 2800/1
மணி துணர் அனைய தம் குஞ்சி வண் கையால் – சிந்தா:13 2820/1
மற்ற அ மக்கள் தம் வண்ணம் செப்புவாம் – சிந்தா:13 2833/4
உடைய தம் குணங்களோடு ஓங்கி விண் தொழ – சிந்தா:13 2847/3
யாவை அவை தம் கிளையின் நீங்கி அழ வாங்கி – சிந்தா:13 2875/2
காவல் செய்து வைத்தவர்கள் தம் கிளையின் நீங்கி – சிந்தா:13 2875/3
தொல்லை தம் உடம்பு நீங்க தீவினை தொடர்ந்து நீங்கா – சிந்தா:13 2876/2
தூ அலர் ஒலியலார் தம் வல கண்கள் துடித்த அன்றே – சிந்தா:13 2917/4
சுரும்பு ஒலி கோதையார் தம் மனை-வயின் தூண்-தொறு ஊட்டும் – சிந்தா:13 2926/3
ஒருவர் தம் வலி கெடும் உடன்று பொங்கி மேல் – சிந்தா:13 2942/1
மைந்தர் தம் வண் கையால் முன் மணி வள்ளத்து எடுத்த தேறல் – சிந்தா:13 2973/1
பார் முழங்கு தெண் திரை போல் செல்வம் தம் பாலர்க்கு ஈந்து – சிந்தா:13 2981/3
தம் கிடை இலா திரு கேசம் தன்னையும் – சிந்தா:13 3033/1
தம் புனத்து எறி மா மணி சந்து பாய்ந்து – சிந்தா:13 3066/3
அரிய கின்னரர் பாட அமர்ந்து தம்
உருவம் தோன்ற உறங்கும் ஓர்பால் எலாம் – சிந்தா:13 3068/3,4
கண் கனிய நாடகம் கண்டு அமரர் காம கொழுந்து ஈன்று தம் தவம் தாம் மகிழ்ந்தார் அன்றே – சிந்தா:13 3138/4
பகடு பட அடுக்கி பண்ணவனார் தம் ஒளி மேல் நின்றால் போலும் – சிந்தா:13 3142/3

TOP


தம்-மின் (7)

கடுக்க பேர்த்தனிர் தம்-மின் கலாய்க்குறின் – சிந்தா:4 940/2
காமனை கடிதே தம்-மின் தேவிர்காள் – சிந்தா:4 996/4
ஆண் திறம் களைவென் ஓடி பற்றுபு தம்-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1079/4
இவ்வழி தம்-மின் என்றான் இவுளி தேர் தானையானே – சிந்தா:5 1407/4
அசைவின்று ஐயனை தம்-மின் என சொன்னாள் – சிந்தா:7 1814/4
துனை குரல் முரச தானை தோன்றலை தம்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2899/3
அம் பொனால் தெளிந்த பாவை அனையவர் தம்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2918/3

TOP


தம்பலம் (1)

ஒருவர் வாய் உமிழ பட்ட தம்பலம் ஒருவர் வாய் கொண்டு – சிந்தா:13 2821/3

TOP


தம்பி (8)

மதியம் கெடுத்த வய மீன் என தம்பி மாழாந்து – சிந்தா:0 23/1
வெண் மதி இழந்த மீன் போல் விடலைக்கு தம்பி மாழாந்து – சிந்தா:7 1695/1
தருமனை அரிதின் கண்ட தனஞ்சயன் போல தம்பி
திரு மலர் தட கை கூப்பி சேவடி தொழுது வீழ்ந்தான் – சிந்தா:7 1724/3,4
தாமரை தட கை கூப்பி தாள் முதல் கிடந்த தம்பி
தாமரை தடத்தை ஒத்தான் தமையனும் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:7 1725/1,2
பரிந்து அழுகின்ற தம்பி பங்கயம் அனைய செம் கண் – சிந்தா:7 1729/1
தானுறப்பண்ணி திண் தேர் தம்பி கோல் கொள்ள ஏறி – சிந்தா:7 1860/2
உருவ வெம் சிலையினார்க்கு தம்பி இஃது உரைக்கும் ஒண் பொன் – சிந்தா:8 1889/3
பொன் திகழ் உருவில் தம்பி புதல்வனை தந்து போற்றி – சிந்தா:13 2914/2

TOP


தம்பியர் (1)

தாழ் இரும் தட கையும் மருப்பும் தம்பியர்
தோழர் தன் தாள்களா சொரியும் மும்மதம் – சிந்தா:3 775/1,2

TOP


தம்பியின் (1)

காமன் தம்பியின் காளை கிடந்த பின் – சிந்தா:7 1715/2

TOP


தம்பியும் (5)

வாள் மொய்த்த தானை அவன் தம்பியும் தோழன்மாரும் – சிந்தா:0 28/2
தம்பியும் தோழன்மாரும் தானும் மற்று எண்ணி சூழ்ந்து – சிந்தா:3 666/1
விருந்து அவள் செய்த பின்றை தம்பியும் தானும் வேறா – சிந்தா:7 1732/1
கொண்ட தன் தம்பியும் தானும் கோயில் புக – சிந்தா:7 1844/3
மல்லல் தம்பியும் மாமனும் மது விரி கமழ் தார் – சிந்தா:11 2360/2

TOP


தம்பியை (3)

தம்பியை சீவகன் நோக்கி சாமரை – சிந்தா:3 792/1
தான் உழந்து உற்ற எல்லாம் தம்பியை உணர கூறி – சிந்தா:7 1759/1
தார் பிணி தாம மார்பன் தம்பியை முகத்துள் நோக்கி – சிந்தா:11 2372/2

TOP


தம்பியோடு (2)

தட வரை மார்பின் மின்ன தம்பியோடு அமிர்தம் உண்டான் – சிந்தா:7 1731/3
தேனில் பால் என செல்வன் தம்பியோடு
ஆனியம் பல கழிய ஆயிடை – சிந்தா:7 1761/1,2

TOP


தம்மால் (12)

துஞ்சல் இல் ஓசை தம்மால் துறக்கமும் நிகர்க்கலாதே – சிந்தா:1 110/4
நல் பல குழீஇய தம்மால் நவை அற தேற்ற தேறி – சிந்தா:1 390/3
தேன் தரு மாரி போன்று திவ்விய கிளவி தம்மால்
ஊன் தரு குருதி வேலான் உள் அகம் குளிர்ந்து விஞ்சை – சிந்தா:3 581/1,2
கலையினில் கன்னி நீக்கி தாமரை கண்கள் தம்மால்
முலையினில் எழுதி செ வாய் பயந்த தேன் பருகி முள்கும் – சிந்தா:3 687/1,2
மாண் இழை வளை கை தம்மால் வட்டணை போக்குகின்றாள் – சிந்தா:5 1257/3
இளம் கதிர் முலைகள் தம்மால் இவனை மார்பு எழுதி வைகின் – சிந்தா:5 1297/3
துணை அமை தோள்கள் தம்மால் தோன்றல்-தான் புல்லினானே – சிந்தா:9 2083/4
காமரு முகத்தில் பூத்த கரு மழை தடம் கண் தம்மால்
தே மலர் மார்பினானை நோக்கினாள் செல்வன் மற்று அ – சிந்தா:10 2133/2,3
அரத்தகம் அகம் மருளி செய்த சீறடி அளிய தம்மால்
குரல் சிலம்பு ஒலிப்ப சென்னி குஞ்சி மேல் மிதிப்ப நோற்றான் – சிந்தா:12 2459/1,2
கற்பித்தார் பூவையார் தம் காரண கிளவி தம்மால் – சிந்தா:12 2511/4
சீத நீர் தெளித்து செம்பொன் திருந்து சாந்து ஆற்றி தம்மால்
மாதரார் பலரும் வீச வளர்ந்து எழு சிங்கம் போல – சிந்தா:13 2615/1,2
கறவையின் கறக்கும் தம்மால் காமுறப்பட்ட எல்லாம் – சிந்தா:13 2877/4

TOP


தம்முடை (1)

தம்முடை பண்டம்-தன்னை கொடுத்து அவர் உடைமை கோடல் – சிந்தா:3 771/1

TOP


தம்முள் (12)

மை நீர் நெடும் கண் இரு மங்கையர் தம்முள் மாறாய் – சிந்தா:0 12/3
சல சல மு மதம் சொரிய தம் தம்முள்
கொலை மருப்பு இரட்டைகள் குளிப்ப பாய்ந்து இரு – சிந்தா:1 82/1,2
குட்ட நோய் நரகம் தம்முள் குளிப்பவர் இவர்கள் கண்டாய் – சிந்தா:1 253/4
செல்லும் அ கதிகள் தம்முள் சேரலம் சேர்ந்து நின்ற – சிந்தா:1 270/3
செம் கயல் கண் புருவம் தம்முள் உருவம் செய்ய திரியுமே – சிந்தா:8 1953/4
வரி கழல் குருசில் மார்பும் மடந்தை வெம் முலையும் தம்முள்
செரு செய்து திளைத்து போரில் சிலம்பு ஒலி கலந்த பாணி – சிந்தா:9 2082/1,2
முந்து அமர் தம்முள் முழு மெயும் இரும்பு மேய்ந்திட வெம் சமம் விளைத்தார் – சிந்தா:10 2156/3
தேரொடு தேர் தம்முள் சிறந்து சேர்ந்தவே – சிந்தா:10 2229/4
தாக்கின அரசு உவா தம்முள் என்பவே – சிந்தா:10 2231/4
பாவை என்று இரத்தும் என்ற பறவைகள் தம்முள் தாமே – சிந்தா:12 2510/4
காதலம் அல்லம் மேல் நாள் கழிந்த நம் பிறவி தம்முள்
ஏதிலம் யாங்கள் எல்லாம் இனி கொளும் உடம்பினானும் – சிந்தா:13 2885/1,2
எழு வளர்ந்து அனைய திண் தோள் இளையவர் தம்முள் மூத்த – சிந்தா:13 2905/2

TOP


தம்முளான் (1)

கருமம் காழ்த்தமை கண்டவர் தம்முளான்
தருமதத்தன் என்பான் இது சாற்றினான் – சிந்தா:1 242/3,4

TOP


தம்முளும் (1)

சால நல்லன தம்முளும் மிக்கன – சிந்தா:4 893/3

TOP


தம்முளே (1)

வண்ண வார் குழல் ஏழையர் தம்முளே
கண் அற்றார் கமழ் சுண்ணத்தின் என்பவே – சிந்தா:4 878/3,4

TOP


தம்முன் (1)

நீல் நிற வண்ணன் அன்று நெடும் துகில் கவர்ந்து தம்முன்
பால் நிற வண்ணன் நோக்கில் பழி உடைத்து என்று கண்டாய் – சிந்தா:1 209/1,2

TOP


தம்மை (21)

உறு படை மன்னர் தம்மை உடற்றி ஒன்றானும் இன்றி – சிந்தா:3 814/1
வல்லவர் தம்மை வருத்தலின் வல்லே – சிந்தா:4 941/2
துன்னினார் தம்மை எல்லாம் சுட்டிடும் என்று செம்பொன் – சிந்தா:4 1117/3
தாழ் தகை ஆர மார்பின் சீவகன் குணங்கள் தம்மை
யாழ் எழீஇ பாட கேட்டு ஓர் அரம்பையை சேர்ந்து இருந்தான் – சிந்தா:4 1155/3,4
மெய்வகை தெரிதல் ஞானம் விளங்கிய பொருள்கள் தம்மை
பொய் வகை இன்றி தேறல் காட்சி ஐம்பொறியும் வாட்டி – சிந்தா:6 1436/1,2
நூற்றுவர் பாகர் தம்மை பிளந்து உயிர் உண்டது என்னும் – சிந்தா:10 2146/1
ஏற்றவர் தம்மை சீறா ஏந்திர நூழில் செய்யா – சிந்தா:10 2283/2
தூ மணி முலைகள் தம்மை தொழுதக கமழும் சாந்தின் – சிந்தா:12 2442/2
கன்னியர் ஆடி நோக்கி தம்மை தாம் கண்டு நாணி – சிந்தா:12 2538/3
தோழர்கட்கு அருளி தொல்லை உழந்தவர் தம்மை தோன்ற – சிந்தா:12 2569/3
வளர்த்த கை தாயர் தம்மை வருக என அருளி தங்கள் – சிந்தா:12 2570/1
கடல் படை மன்னர் தம்மை காதலின் விடுத்து காமன் – சிந்தா:12 2597/1
உறு துயர் நரகர் தம்மை உருக சுட்டிடுங்கள் அன்றே – சிந்தா:13 2773/4
தம்மை நிழல் நோக்கி தாங்கார் மகிழ் தூங்கி – சிந்தா:13 2790/1
நீர்-வாய் சுரம் போந்தார் தம்மை நினையாரோ – சிந்தா:13 2791/4
தாக்கி எம் முலைகள் தம்மை நெருக்கினாய் தரணி மன்னின் – சிந்தா:13 2951/3
நாணினால் வருத்தம் தீர்ப்பான் நல் முலை கண்கள் தம்மை
பேணி நீர் எழுதி ஓம்பி பேர் இன்பம் கொண்டு தந்தீர் – சிந்தா:13 2953/2,3
வடி மலர் மலர்ந்த காமவல்லியும் தம்மை தாமே – சிந்தா:13 2992/2
அரும் பொறி பகைவர் தம்மை உறுப்பு அற துணித்தும் ஈர்ந்தும் – சிந்தா:13 3078/2
தம்மை தாம் மகிழ்ந்து உறைய இத்தலை – சிந்தா:13 3131/3
தாளின் ஈட்டினார் தம்மை தாம் பெற்றார் – சிந்தா:13 3132/4

TOP


தம்மொடு (1)

மங்கையர் தம்மொடு மடங்கல் மொய்ம்பினான் – சிந்தா:13 2859/1

TOP


தம்மோ (1)

இன்னது ஓர் ஆரம் தம்மோ என்று கொண்டு ஏகினானே – சிந்தா:4 906/4

TOP


தம்மோடு (1)

ஒண் நுதல் மகளிர் தம்மோடு உயர் மிசை அவர்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:4 965/4

TOP


தம்மோய் (1)

வீழ்தரு கண்ணள் தம்மோய் விளங்கு தோள் பிணிப்ப மற்று என் – சிந்தா:4 1138/2

TOP


தம (3)

தந்திரத்தால் தம நூல் கரை கண்டவன் – சிந்தா:1 234/2
நெறியில் தளர்வார் தம நெஞ்சு உருகி – சிந்தா:5 1190/1
அச்சமுறுத்து அமுது புளித்த ஆங்கு தம தீம் சொல் – சிந்தா:9 2015/3

TOP


தமக்கு (2)

இனம் தமக்கு எங்கும் இல்லார் இயைந்தனர் என்ப முக்கண் – சிந்தா:1 188/3
நிலைபெற நெறியின் துய்த்தார் நிகர் தமக்கு இலாத நீரார் – சிந்தா:9 2063/4

TOP


தமக்கும் (1)

அறிந்தார் தமக்கும் அநங்கனாய் அண்ணல் செம்மாந்து இருந்தானே – சிந்தா:11 2358/4

TOP


தமது (1)

இ திருவின் உருவம் தொழுதார் தமது
எ துயரும் கெடும் என்று இன சொன்னார் – சிந்தா:7 1766/3,4

TOP


தமநகம் (1)

சண்பகம் தமநகம் தமாலம் மல்லிகை – சிந்தா:3 827/1

TOP


தமர் (7)

உண்டு என தமர் மதிப்பர் நோக்கினார் பிறர் எல்லாம் – சிந்தா:1 172/3
கோன் தமர் நிகளம் மூழ்கி கோட்டத்து குரங்க தன் கீழ் – சிந்தா:1 262/1
தமர் இயல் ஓம்பும் தரணி திலகம் – சிந்தா:1 336/3
குரு மணி முடியின் தேய்த்த தரன் தமர் கொள்க என்றான் – சிந்தா:3 557/4
பிறப்பு உணர்ந்தவர் போல் தமர் பேச்சு எலாம் – சிந்தா:4 993/3
எங்கள் தமர் நம்பிக்கு இவர் தோழர் என ஈந்தார் – சிந்தா:7 1793/3
அருள் இலார் இவள் தமர் அன்னர்-ஆயினும் – சிந்தா:12 2452/1

TOP


தமர்க்கு (2)

திறன் அல தமர்க்கு செப்பும் தீ உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலான் – சிந்தா:3 688/4
தூதினால் துணிபொருள் உணர்த்தி தான் தமர்க்கு
ஏதின்மைபட கரந்திட்ட வாள் கண் நோக்கு – சிந்தா:6 1485/2,3

TOP


தமர்கட்கு (1)

நலம் பொறுக்கலாத பிண்டி நான் முகன் தமர்கட்கு எல்லாம் – சிந்தா:1 402/2

TOP


தமர்களை (1)

ஏட்டின் மேல் தீட்டி திரு எழுத்து இட்டு ஆங்கு இறைவனும் தமர்களை பணிப்ப – சிந்தா:10 2110/2

TOP


தமரின் (1)

தமரின் நீங்கிய செவ்வியுள் தாமரை – சிந்தா:4 994/2

TOP


தமரொடு (1)

அம் தில் அகன்றான் தமரொடு ஆங்கண் என சொன்னேன் – சிந்தா:7 1875/4

TOP


தமனிய (3)

காய்த்துறு தமனிய துகளொடு கடி கமழ் – சிந்தா:1 120/3
சந்தன களியும் பூவும் தமனிய குடத்துள் நீரும் – சிந்தா:7 1719/1
தாமரை செம் கண் செ வாய் தமனிய குழையினாய் ஓர் – சிந்தா:9 2057/1

TOP


தமனியத்தின் (1)

நன் செய் வெளி வேய்ந்து சுவர் தமனியத்தின் அமைத்தார் – சிந்தா:3 593/4

TOP


தமால (1)

சாந்தம் ஏந்திய தமால மாலையும் – சிந்தா:13 2681/2

TOP


தமாலம் (1)

சண்பகம் தமநகம் தமாலம் மல்லிகை – சிந்தா:3 827/1

TOP


தமியள் (1)

வெண்_தலை பயின்ற காட்டுள் விளங்கு_இழை தமியள் ஆனாள் – சிந்தா:1 303/4

TOP


தமியன் (2)

தேம்பு உடை அலங்கல் மார்பில் திருமகன் தமியன் ஆக – சிந்தா:1 232/2
குழல் உறு கிளவி சோர்ந்து குமரனை தமியன் ஆக – சிந்தா:1 408/2

TOP


தமியாரை (1)

கொல்லை அகடு அணைந்து குறும்பு சேர்ந்து தமியாரை
முல்லை முறுவலித்து நகுதிர் போலும் இனி நும்மை – சிந்தா:5 1228/1,2

TOP


தமியே (3)

வந்தாள் போல புறம் காட்டுள் வந்தாள் தமியே என மரங்கள் – சிந்தா:1 312/3
போவாய் தமியே பொருளை பொருள் என்று கொண்டாய் – சிந்தா:3 514/2
கூற்றம் கொண்டு ஓட தமியே கொடு நெறி-கண் செல்லும்-போழ்தின் – சிந்தா:6 1550/3

TOP


தமியேனால் (1)

உற்றார் இல்லா தமியேனால் ஒதுங்கல் ஆகா தூங்கு இருளால் – சிந்தா:1 310/2

TOP


தமியேனே (1)

யாம கடலை நீந்துவேன் யாரும் இல்லா தமியேனே – சிந்தா:7 1663/4

TOP


தமியை (2)

எம் அனை தமியை ஆகி இ இடர் உற்றது எல்லாம் – சிந்தா:1 315/3
நல் வினை செய்து இலாதேன் நம்பி நீ தமியை ஆகி – சிந்தா:1 319/1

TOP


தமிழ் (3)

மேவர் தென் தமிழ் மெய் பொருள் ஆதலின் – சிந்தா:5 1328/2
தமிழ் தழிய சாயலவர் தங்கு மலர் தூ நீர் – சிந்தா:9 2026/1
இலை புறம் கொண்ட கண்ணி இன் தமிழ் இயற்கை இன்பம் – சிந்தா:9 2063/3

TOP


தமையனும் (1)

தாமரை தடத்தை ஒத்தான் தமையனும் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:7 1725/2

TOP


தயங்க (1)

தா இல் தாழ் வடம் தயங்க நீர் உறீஇ – சிந்தா:12 2426/1

TOP


தயங்கி (1)

கான் தயங்கி நில்லா கரு வினை கால் பெய்தனவே – சிந்தா:13 3102/4

TOP


தயங்கு (8)

தழை வளர் மது மலர் தயங்கு பூம் சிகை – சிந்தா:1 195/2
தவா வினை அடைகரை தயங்கு சிந்தை நீர் – சிந்தா:4 913/3
தயங்கு இணர் கோதை-தன் மேல் தண் என வைத்த மென் தோள் – சிந்தா:5 1360/1
தேன் தயங்கு இணர் பெய் கோதை சிந்தையின் நீட்டினாளே – சிந்தா:7 1701/4
தாரன் மாலை தயங்கு இணர் கண்ணியான் – சிந்தா:12 2500/4
மீன் தயங்கு திங்கள் முக நெடும் கண் மெல் இயலார் – சிந்தா:13 3102/1
தேன் தயங்கு செம் நாவின் சில் மென் கிளி கிளவி – சிந்தா:13 3102/2
வான் தயங்கு வாமன் குணம் பாட வாழி-அரோ – சிந்தா:13 3102/3

TOP


தயா (1)

நல் வினை குழவி நல் நீர் தயா எனும் செவிலி நாளும் – சிந்தா:13 3099/1

TOP


தயிர் (7)

உய்த்தனர் என உடை தயிர் புளி – சிந்தா:2 423/3
பாறை படு தயிர் பாலொடு நெய் பொருது – சிந்தா:2 426/1
கோன் பெரிது உவந்து போகி குடை தயிர் குழும புக்கு – சிந்தா:2 485/2
ஆன் தயிர் பால் நெயொடு அழகிதா நிறைத்து – சிந்தா:3 823/2
உரைத்த மென் தயிர் பித்தை கோவலர் தீம் குழல் உலவ – சிந்தா:7 1564/3
சுமை தயிர் வேய்ந்த சோற்றின் துய்த்து இனிது ஆக நம்மை – சிந்தா:13 2617/1
கடை தயிர் குரல வேங்கை கண்ணுற சென்று நண்ணி – சிந்தா:13 2717/1

TOP


தயிரின் (1)

ஆயர் மத்து எறி தயிரின் ஆயினார் – சிந்தா:2 421/4

TOP


தயிரும் (1)

சேதா நறு நெய்யும் தீம் பால் சுமை தயிரும்
பாதாலம் எல்லா நிறைத்திடுவல் பைம் தாரோய் – சிந்தா:2 481/1,2

TOP


தயிரொடு (2)

விளைவு அமை தயிரொடு மிசை குவிர் விரையும்-மின் – சிந்தா:1 122/3
ஊட்டுறு கறி கொள் தேமாங்கனி சுவை தயிரொடு ஏந்தி – சிந்தா:13 2972/3

TOP


தர்வேன் (1)

வேற்று உலகு ஏற்றி நும் பின் விரை தர்வேன் உலகிற்கு எல்லாம் – சிந்தா:4 1143/2

TOP


தர (9)

கரும் கடல் வளம் தர கரையும் பண்டியும் – சிந்தா:1 63/1
குடையொடு குடை பல களிறொடு நெரி தர
உடை கடல் ஒலியினொடு உறுவார் பலி செல – சிந்தா:1 119/1,2
நா தலை மடி விளி கூத்தொடு குயில் தர
காய்த்துறு தமனிய துகளொடு கடி கமழ் – சிந்தா:1 120/2,3
ஆழ் கடல் அகம் புறம் வீழ் தர விரைந்ததே – சிந்தா:3 571/2
கன்னி மாநகர் கன்னியர் சூழ் தர
கன்னிமாடம் அடைய கடி மலர் – சிந்தா:4 900/1,2
தன்னை கூய் கொணர்-மின் என்றான் தர வந்து ஆங்கு அவனும் கண்டான் – சிந்தா:5 1282/4
விதி தர வந்தது ஒன்றே விளங்கு பூண் முலையினாளை – சிந்தா:5 1340/3
வீழ் தர பரந்த அப்பு நிழலில் போர் மயங்கினாரே – சிந்தா:10 2298/4
வண்டுகாள் வருடி நங்கை வரம் தர மொழி-மின் என்றான் – சிந்தா:12 2509/4

TOP


தரணி (15)

தமர் இயல் ஓம்பும் தரணி திலகம் – சிந்தா:1 336/3
தம் வினை கழுவுகின்றார் சாரணர் தரணி காவல் – சிந்தா:5 1177/3
சந்து உடை சாரல் சேறி தரணி மேல் திலகம் அன்னாய் – சிந்தா:5 1178/4
தரணி மேல் தந்து அளித்த தத்துவன்-தான் யாரே – சிந்தா:5 1246/2
தரணி மேல் தந்து அளித்தான் தண் மதி போல் நேமி – சிந்தா:5 1246/3
தாமம் நீள் நெடும் குடை தரணி காவலன் – சிந்தா:6 1448/3
தரணி காவலன் சச்சந்தன் என்பவன் – சிந்தா:7 1813/1
தன்னின் ஆகும் தரணி தரணியின் – சிந்தா:8 1923/2
தலை வைத்தது அம்பு தானும் தரணி மேல் பாதம் வைத்தான் – சிந்தா:10 2190/4
சாரிகை திரியும் யானை உழக்கலின் தரணி தன் மேல் – சிந்தா:10 2271/1
சங்கம் மத்தகத்து அலமர தரணி மேல் களிறு அழியவும் – சிந்தா:10 2306/2
சரங்கள் சென்று அழுத்தலின் தரணி மன்னனே – சிந்தா:13 2676/4
தம் பால் பட்ட தனி செம் கோல் தரணி மன்னன் மகிழ் தூங்கி – சிந்தா:13 2702/3
சச்சந்தனனே சுதஞ்சணனே தரணி கந்து கடன் விசயன் – சிந்தா:13 2705/3
தாக்கி எம் முலைகள் தம்மை நெருக்கினாய் தரணி மன்னின் – சிந்தா:13 2951/3

TOP


தரணி-தாம் (1)

தாளினால் நொய்யீராகி தரணி-தாம் விடும்-மின் என்றான் – சிந்தா:3 749/4

TOP


தரணியின் (1)

தன்னின் ஆகும் தரணி தரணியின்
பின்னை ஆகும் பெரும் பொருள் அ பொருள் – சிந்தா:8 1923/2,3

TOP


தரணியும் (1)

தங்கி இ தரணியும் விசும்பும் தாமரோ – சிந்தா:13 3000/3

TOP


தரல் (2)

வங்கமொடு போகி நிதி வந்து தரல் உற்றான் – சிந்தா:3 493/4
தேம் புனலை நீர் கடலும் சென்று தரல் இன்றே – சிந்தா:3 848/3

TOP


தரவந்த (1)

தரவந்த பயத்தினால் இ தாமரை பாதம் நீங்கி – சிந்தா:7 1728/2

TOP


தரள (1)

தாங்கு சந்தனம் தரள தழுவி வீழ்வன தகைசால் – சிந்தா:7 1559/2

TOP


தரன் (3)

குரு மணி முடியின் தேய்த்த தரன் தமர் கொள்க என்றான் – சிந்தா:3 557/4
வந்து தரன் கூறிய இ வாய் மொழியும் அன்றி – சிந்தா:3 846/1
தந்து தரன் கேட்ப இது சாமி வலித்தானா – சிந்தா:7 1875/2

TOP


தரனுக்கு (1)

தான் உற்ற துன்பம் தரனுக்கு உரைத்த பின் – சிந்தா:3 519/2

TOP


தராய் (1)

காடி ஆட்டி தராய் சாறும் கன்னல் மணியும் நறு நெய்யும் – சிந்தா:13 2703/1

TOP


தரிக்கிலர் (1)

தரிக்கிலர் ஆகி தாழ்ந்து தட முகில் குளிக்கும் மின் போல் – சிந்தா:13 2657/3

TOP


தரிக்கிலாது (1)

தரிக்கிலாது உருகி நையும் தட மலர் கோதை நற்றாய் – சிந்தா:6 1454/4

TOP


தரிக்கிலாள் (1)

தரிக்கிலாள் காம செம் தீ தலை கொள சாம்பினாளே – சிந்தா:5 1259/4

TOP


தரிக்கிலேம் (1)

தாங்குமாறு என்னை ஆவி தரிக்கிலேம் தேவீர்காளோ – சிந்தா:13 2955/4

TOP


தரித்தலை (1)

ஒள்ளிதின் தரித்தலை ஒழுக்கம் என்பவே – சிந்தா:13 2845/4

TOP


தரித்தாரே (1)

தத்தன் பரதன் கோவிந்தன் என்று நாமம் தரித்தாரே – சிந்தா:13 2705/4

TOP


தரித்திலம் (1)

தரித்திலம் தவத்தை என்று தார் மன்னர் ஏமுற்றாரே – சிந்தா:12 2459/4

TOP


தரு (33)

வார் தரு தடம் கண் நீர் தன் வன முலை நனைப்ப ஏல் பெற்று – சிந்தா:1 302/1
ஏர் தரு மயில் அம் சாயல் இறைவனுக்கு இரங்கி ஏங்கி – சிந்தா:1 302/3
வீழ் தரு கதியின் நீங்கி விளங்கு பொன் உலகத்து உய்க்கும் – சிந்தா:1 380/2
சங்கு தரு நீள் நிதியம் சால உடை நாய்கன் – சிந்தா:3 493/2
வரி தரு வண்டொடு தேன் இனம் ஆர்க்கும் – சிந்தா:3 515/2
தேன் தரு மாரி போன்று திவ்விய கிளவி தம்மால் – சிந்தா:3 581/1
ஊன் தரு குருதி வேலான் உள் அகம் குளிர்ந்து விஞ்சை – சிந்தா:3 581/2
கோன் தரு துன்பம் மற்று என் குலத்தொடு முடிக என்றான் – சிந்தா:3 581/3
வான் தரு வளத்தது ஆகி வையகம் பிணியில் தீர்க – சிந்தா:3 604/1
தேன் தரு கிளவியாரும் கற்பினில் திரிதல் இன்றி – சிந்தா:3 604/2
இவர் தரு மெல் இலை காவும் ஏந்திய – சிந்தா:3 826/3
பொன் தரு மாரி வண் கை புரவலன் புகன்று நோக்கி – சிந்தா:4 956/2
தவறு என தாமம் பூட்டி தரு திறை கொண்டும் இன்பத்து – சிந்தா:4 966/3
பொருது இழி அருவி போன்று பொழி தரு கடாத்தது ஆகி – சிந்தா:4 974/1
படம் விரி நாகம் செற்று பாய் தரு கலுழன் போல – சிந்தா:4 980/1
கோண் தரு குறும்பர் வெம் போர் கோக்குழாம் வென்றது உள்ளி – சிந்தா:4 1079/2
வான் தரு மாரி வண் கை மதவலி பிணிக்கப்பட்டான் – சிந்தா:4 1091/4
மது மடை திறந்து தீம் தேன் வார் தரு கோதை நீ முன் – சிந்தா:4 1124/1
ஏழ் தரு பருதி-தன் மேல் இளம் பிறை கிடந்ததே போல் – சிந்தா:4 1155/2
பேம் தரு பேய் வனம் பெரிய காண்டியே – சிந்தா:5 1181/4
அகில் தரு கொழும் புகை மாடத்து ஆய் பொனின் – சிந்தா:5 1251/1
கை தரு மணியின் தெள் நீர் மது கலந்து ஊட்டி மாலை – சிந்தா:5 1267/3
கொதி தரு வேலினாற்கே கொடுப்பது கருமம் என்றான் – சிந்தா:5 1340/4
வீழ் தரு மணி செய் மாலை இவற்றிடை மின்னின் நின்று – சிந்தா:6 1452/2
வரம் தரு தெய்வம் அன்னாள் வைகு இருள் அனந்தல் தேறி – சிந்தா:6 1507/3
காழ் பரிந்து அரைத்த சாந்தின் களி தரு நீரில் தேற்ற – சிந்தா:7 1800/3
குலம் தரு கொற்ற வேலான் கொடி நகர் காக்க என்றான் – சிந்தா:10 2141/4
கோ தரு நிதியம் வாழ கொற்றவன் நகரோடு என்ன – சிந்தா:11 2376/3
தரு மணல் தருப்பை ஆர்ந்த சமிதை இ மூன்றினானும் – சிந்தா:12 2463/1
இவர் தரு பிறவி எல்லாம் இன்னம் ஆக என்று நின்றார் – சிந்தா:12 2542/3
தேம் தரு கோதையார் தம் தெள் மட்டு துவலை மாற்ற – சிந்தா:12 2545/2
நிறம் தரு கொம்பு நீல கதிர் கற்றை உமிழ்வவே போல் – சிந்தா:13 2994/3
சந்தன செப்பும் கங்கை தரு மணல் அலகை ஆற்றா – சிந்தா:13 3048/2

TOP


தருக்கின (1)

பறந்து இயல் தருக்கின பரவை ஞாட்பினுள் – சிந்தா:10 2215/1

TOP


தருக்கினார் (1)

தானையை உடைக்கும் வெம் போர் தருக்கினார் மைந்தர் என்று – சிந்தா:7 1679/3

TOP


தருக்கு (1)

தருக்கு உடை வேழம் வாளார் ஞாட்பினுள் தகைமை சான்ற – சிந்தா:4 1133/3

TOP


தருக்கொடு (1)

தருக்கொடு குமரன் ஆர்ப்ப தன் சிலை வளைய வாங்கி – சிந்தா:10 2275/1

TOP


தருக (4)

அடி நிழல் தருக என்று எம் ஆணை வேந்து அருளி செய்தான் – சிந்தா:4 1087/1
தானை சூழ் மன்னற்கு உய்த்தார் மன்னனும் தருக என்றான் – சிந்தா:7 1679/4
ஏற்று இயல் காண்டும் நாம் இவண் தருக என்னவே – சிந்தா:7 1837/2
கலந்த காரிகையவர்களை தருக என அருள – சிந்தா:12 2378/2

TOP


தருகும் (1)

தரும் நிலத்து எமக்கு எனில் தருகும் தன்மையீர் – சிந்தா:5 1174/4

TOP


தருகுவன் (1)

வஞ்சம் ஒன்று இன்றி மறித்தே தருகுவன்
நெஞ்சில் குழைந்து நினையன்-மின் என்றான் – சிந்தா:3 520/3,4

TOP


தருதும் (4)

கன்னியை தருதும் என்று கடி முரசு இயம்ப கொட்டி – சிந்தா:2 440/3
கருனை கவளம் தருதும் கமழ் தார் – சிந்தா:10 2127/1
மன் இங்கு வாழ்வு தருதும் அவற்றானும் வாழ்-மின் – சிந்தா:11 2347/2
பொன் துலாம் பொன் அனீர் தருதும் பாகு நீர் – சிந்தா:13 2937/1

TOP


தருப்பை (3)

தரு மணல் தருப்பை ஆர்ந்த சமிதை இ மூன்றினானும் – சிந்தா:12 2463/1
மந்திர விதியின் மாண்ட சிறு விரல் தருப்பை சூழ்ந்து – சிந்தா:12 2465/1
முந்து நாம் மொழிந்த நெய்யை முனை முதிர் தருப்பை தன்னால் – சிந்தா:12 2465/2

TOP


தருப்பையான் (1)

முன் பெரியானை ஆக தருப்பையான் முடிந்து மூன்று – சிந்தா:12 2464/3

TOP


தரும் (9)

உள் அலைத்து எழு தரும் உவகை ஊர்தர – சிந்தா:1 328/2
திரைகள் தரும் சங்கு கலம் தாக்கி திரள் முத்தம் – சிந்தா:3 502/1
தரும் மாலை அல்லது யான் தலையின் தாழ்ந்து பணிவேனோ – சிந்தா:4 961/4
தரும் நிலத்து எமக்கு எனில் தருகும் தன்மையீர் – சிந்தா:5 1174/4
படும் குரல் தரும் இது பாம்பும் அல்லவும் – சிந்தா:5 1218/2
உடம்பு இது தரும் என உணர கூறினான் – சிந்தா:5 1218/4
வங்க மா நிதியம் நல்கி மகள் தரும் மணி செய் மான் தேர் – சிந்தா:5 1275/3
தரும் படித்து அன்றியும் சாற்றுவல் கேள்-மினோ – சிந்தா:7 1827/4
ஏ தரும் கொடி அனாரை இரு நடு ஆக புல்லி – சிந்தா:13 2804/2

TOP


தரும (1)

பாரித்தேன் தரும நுண் நூல் வழக்கு அது ஆதல் கண்டே – சிந்தா:1 214/2

TOP


தருமதத்தன் (2)

தருமதத்தன் என்பான் இது சாற்றினான் – சிந்தா:1 242/4
தார் பொலி தருமதத்தன் தக்கவாறு உரப்ப குன்றில் – சிந்தா:1 256/1

TOP


தருமன் (1)

தருமன் தண் அளியால் தனது ஈகையால் – சிந்தா:1 160/1

TOP


தருமனை (1)

தருமனை அரிதின் கண்ட தனஞ்சயன் போல தம்பி – சிந்தா:7 1724/3

TOP


தருவ (1)

கண்டு நயந்தார் தருவ காதலிப்பன் என்றான் – சிந்தா:9 2012/4

TOP


தருவல் (4)

ஆடக செம்பொன் பாவை ஏழுடன் தருவல் ஐய – சிந்தா:2 479/3
மூடி இ உலகம் எல்லாம் நின் அடி தருவல் இன்னே – சிந்தா:4 957/3
நீண்மை கண் நின்று வந்த நிதி எலாம் தருவல் என்றான் – சிந்தா:4 1119/4
நயப்ப எல்லாம் தருவல் என தொழுது நல் யானை தன் – சிந்தா:7 1590/3

TOP


தருவன (1)

வானின் உய்ப்பன வரகதி தருவன மதியோர் – சிந்தா:13 2747/2

TOP


தருவார் (1)

மேவி நோய் தீர வினா தருவார் இல்லையே – சிந்தா:8 1967/4

TOP


தலங்கள் (1)

காற்கு ஒசி கொம்பு போல போந்து கை தலங்கள் காட்டி – சிந்தா:3 675/2

TOP


தலத்தவாம் (1)

மாலையுள் கரந்த பந்து வந்து கை தலத்தவாம்
ஏலம் நாறு இரும் குழல் புறத்த வாள் முகத்தவாம் – சிந்தா:8 1954/1,2

TOP


தலத்தினால் (1)

அம் கை அம் தலத்தினால் அப்புது ஆது ஐ என – சிந்தா:7 1834/1

TOP


தலத்து (2)

அங்கை அம் தலத்து அகத்த ஐந்து பந்து அமர்ந்தவை – சிந்தா:8 1953/1
கை தலத்து எஃகம் ஏந்தி காளை போய் வேறு நின்றான் – சிந்தா:10 2277/3

TOP


தலை (89)

வழங்க முன் இயற்றிய சுதை செய் வாய் தலை
தழங்குரல் பம்பையில் சாற்றி நாடு எலாம் – சிந்தா:1 40/2,3
தலை தலை அவர் கதம் தவிர்ப்ப தாழ்ந்து போய் – சிந்தா:1 41/2
தலை தலை அவர் கதம் தவிர்ப்ப தாழ்ந்து போய் – சிந்தா:1 41/2
குல தலை மகளிர்-தம் கற்பின் கோட்டகம் – சிந்தா:1 41/3
செல்வமே போல் தலை நிறுவி தேர்ந்த நூல் – சிந்தா:1 53/3
வாளையின் இனம் தலை இரிய வண்டு அலர் – சிந்தா:1 57/1
சோர் புயல் முகில் தலை விலங்கி தூ நிலம் – சிந்தா:1 58/1
காவி அன்ன கண்ணினார் கயம் தலை குடைதலின் – சிந்தா:1 67/1
வெள்ளி போழ் விலங்க வைத்து அனைய வாய் மணி தலை
கொள் பவளம் கோத்த அனைய கால குன்றி செம் கண – சிந்தா:1 70/1,2
தலை தணீர் மலர் அணிந்து சந்தனம் செய் பந்தரும் – சிந்தா:1 75/2
திருந்து மதி தெவ்வர் தலை பனிப்ப திருந்தின்றே – சிந்தா:1 104/4
நா தலை மடி விளி கூத்தொடு குயில் தர – சிந்தா:1 120/2
துடி தலை கரும் குழல் சுரும்பு உண் கோதை தன் – சிந்தா:1 194/1
வடி தலை கண் மலர் வளர்த்த நோக்கமோடு – சிந்தா:1 194/3
நில தலை திரு_அனாள் தன் நீப்பரும் காதல் கூர – சிந்தா:1 261/1
முலை தலை போகம் மூழ்கி முகிழ் நிலா முடி கொள் சென்னி – சிந்தா:1 261/2
வெண்_தலை பயின்ற காட்டுள் விளங்கு_இழை தமியள் ஆனாள் – சிந்தா:1 303/4
உறையும் கோட்டம் உடன் சீ-மின் ஒண் பொன் குன்றம் தலை திறந்திட்டு – சிந்தா:1 306/3
மாடம் ஓங்கும் வள நகருள் வரம்பு இல் பண்டம் தலை திறந்திட்டு – சிந்தா:1 307/1
பெரு நல நிதி தலை திறந்து பீடு உடை – சிந்தா:1 331/2
நனம் தலை உலகில் மிக்க நல் நுதல் மகளிர் தங்கள் – சிந்தா:1 367/1
தலை படு தண் மலர் மாலை பிணங்க – சிந்தா:2 424/3
தன் பால் மனையாள் அயலான் தலை கண்டு பின்னும் – சிந்தா:2 443/1
புள் ஒன்றே சொல்லும் என்று இ புன் தலை வேடன் பொய்த்தான் – சிந்தா:2 450/1
ஐந்நூறு நூறு தலை இட்ட ஆறாயிரவர் – சிந்தா:2 453/1
கால் இழுக்கு உற்று வீழ்ந்தே கரும் தலை களையல் உற்றேன் – சிந்தா:2 476/2
தாங்கல் கடன் ஆகும் தலை சாய்க்க வரு தீ சொல் – சிந்தா:3 498/3
களி தலை மயங்கி இப்பால் இருத்தலும் கலந்து ஓர் காற்றில் – சிந்தா:3 507/1
துளி தலை முகில்கள் ஈண்டி தூங்கு இருள் மயங்கி மான்று – சிந்தா:3 507/2
திரு மணி பூணினாற்கு சினம் தலை மழுங்கல் இன்றி – சிந்தா:3 557/3
காசு கண் பரிய வைகி கடன் தலை கழிந்த பின்னா – சிந்தா:3 586/2
மாலையொடு மாலை தலை மணந்து வர நாற்றி – சிந்தா:3 594/3
முகில் தலை மதியம் அன்ன முழு மணி மாடத்து இட்ட – சிந்தா:3 600/1
அலர் தலை அனிச்சத்து அம் போது ஐம் முழ அகலம் ஆக – சிந்தா:3 617/2
ஐம் தலை அரவின் சீற்றத்து ஆர் அழல் குளிக்கலுற்றார் – சிந்தா:3 746/4
சதுமுகம் ஆக சேனை நமர் தலை பெய்க என்றான் – சிந்தா:3 766/4
மாயம்-கொல் மறவர் மாலை பைம் தலை உதிர்ந்த செம் கண் – சிந்தா:3 788/3
பொன் செய் வேய் தலை பூ மரு மண்டலம் – சிந்தா:4 860/1
மை தலை நெடும் கணாரும் மைந்தரும் மறலி ஆட – சிந்தா:4 963/3
நெய் தலை கரும் குழல் நிழன்று எருத்து அலைத்தர – சிந்தா:4 1101/1
மை தலை நெடும் தடம் கண் மங்கையர் மயங்கினர் – சிந்தா:4 1101/4
தளை அவிழ் கண்ணி சிந்த தன் தலை நிலத்தது அன்றே – சிந்தா:4 1115/4
பிறை தலை அம்பில் சென்னி பெருநிலத்து இடுவல் இட்டால் – சிந்தா:4 1142/2
வெண் தலை புணரி வீசி கிடந்த பொன் தீவிற்று ஆகி – சிந்தா:5 1184/2
முகில் தலை விலங்கிய மொய் கொள் நீள் கொடி – சிந்தா:5 1251/2
பகல் தலை விலங்கு சந்திராபம் பான்மையின் – சிந்தா:5 1251/3
இகல் தலை விலங்கு வேல் காளை எய்தினான் – சிந்தா:5 1251/4
தரிக்கிலாள் காம செம் தீ தலை கொள சாம்பினாளே – சிந்தா:5 1259/4
பரல் தலை முரம்பின் சில் நீர் வறும் சுனை பற்று விட்ட – சிந்தா:5 1385/3
மூடு கூறையின் மூடுதல் வெண் தலை
ஓடு கோடல் உடுத்தல் என்று இன்னவை – சிந்தா:6 1427/2,3
தேர் இவர் ஊர்ந்தனர் செல்ல இல் தலை
கூர் உகிர் விடுத்தது ஓர் கோலம் மாலையை – சிந்தா:6 1466/1,2
தலை வைத்து நிலத்து அடி தைவருவாய் – சிந்தா:6 1514/2
எரி தலை கொண்ட காமத்து இன்பம் நீர் புள்ளி அற்றால் – சிந்தா:6 1536/1
தாமரை மலர் தலை அடுத்து தண் கமழ் – சிந்தா:7 1615/1
சினம் தலை பெருக்கி தீ கோள் உறுப்பினை சுருக்கி தீ போல் – சிந்தா:7 1750/1
இனம் தலை புலியோடு ஒக்கும் தோழர் நின்னிடத்தில் கண்டேன் – சிந்தா:7 1750/4
தலை வைத்த காப்பு விஞ்சை கொண்ட பின் தாமம் சூழ்ந்து – சிந்தா:7 1881/3
புலா தலை திகழும் வை வேல் பூ கழல் காலினானை – சிந்தா:8 1950/1
நிலா தலை திகழும் பைம் பூண் நிழல் மணி வடத்தோடு ஏந்தி – சிந்தா:8 1950/2
குலாய் தலை கிடந்து மின்னும் குவி முலை பாய வெய்தாய் – சிந்தா:8 1950/3
பூ தலை கரும் குழல் புரியினால் புறம் – சிந்தா:9 2007/2
அறம் தலை நீங்க காக்கும் அரசன் யானாக நாளை – சிந்தா:9 2067/3
ஊன் தலை பொடித்த ஆங்கு அனைய செம் சூட்டின் ஒளி மயிர் வாரணம் ஒருங்கே – சிந்தா:10 2106/1
தலை வைத்தது அம்பு தானும் தரணி மேல் பாதம் வைத்தான் – சிந்தா:10 2190/4
சிரல் தலை மணிகள் வேய்ந்த திருந்து பொன் திகிரி செம்பொன் – சிந்தா:10 2202/1
உரல் தலை உருவ பன்றி இடம் வலம் திரிய நம்பன் – சிந்தா:10 2202/2
விரல் தலை புட்டில் வீக்கி வெம் சிலை கணையோடு ஏந்தி – சிந்தா:10 2202/3
குரல் தலை வண்டு பொங்க குப்புற்று நேமி சேர்ந்தான் – சிந்தா:10 2202/4
பொரும் களத்து ஆடவர் பொருவில் பைம் தலை
அரும் பெறல் கண்ணியோடு அற்று வீழ்வன – சிந்தா:10 2227/1,2
குஞ்சரம் தலை அடுத்து கூந்தல்மா கால் அணையா – சிந்தா:10 2240/1
புண் தலை வேலை ஏந்தி போர்க்களம் குறுகி வாழ்த்தி – சிந்தா:10 2282/2
விரை தலை மாலை சூட்டி மின் அனார் அம் கை சேப்ப – சிந்தா:12 2414/1
வரை தலை துவலை போன்று மதம் நிலம் நனைப்ப அன்றே – சிந்தா:12 2414/4
முனி தலை கண்ணி நெற்றி சிறார் முலை முழாலின் பில்கி – சிந்தா:12 2541/1
தலை நிலம் புரள வெண் கோடு உண்டதே போன்று தன் கை – சிந்தா:12 2554/2
முன்பனி தலை முழுதும் நீங்கி போய் – சிந்தா:13 2684/3
பின்பனி தலை பேண வந்ததே – சிந்தா:13 2684/4
முடி தலை முத்தம் மின்னும் முகிழ் முலை முற்றம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2709/1
தளிர் தலை பொதும்பர் நீங்கி தம் இனம் இரண்டும் சேர்ந்த – சிந்தா:13 2721/3
களி தலை கூட்டம் காதல் மந்தி கண்டு இருந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2721/4
உறுவர் பேணல் உவர்ப்பு இன்மை உலையா இன்பம் தலை நிற்றல் – சிந்தா:13 2816/1
படு சின வெகுளி நாக பை தலை பனித்து மாழ்க – சிந்தா:13 2900/3
ஐம் தலை அரவினை யாவர் தீண்டுவார் – சிந்தா:13 2936/2
நெருப்பு தலை நெடு வேல் கண்ணார் கண்ணீர் நிழல் மணி பூண் – சிந்தா:13 2944/2
அழலார் சுரை எயிற்று வெம் சின ஐம் தலை சுமந்த வெகுளி நாகம் – சிந்தா:13 2970/1
அறிவரிது உணர்வு நாணி தலை பனித்து அஞ்சும் சாந்தம் – சிந்தா:13 3047/3
குழை தலை பிண்டியான் குளிர் கொள் நல்லறம் – சிந்தா:13 3109/3
தழை தலை சந்தன பொதும்பர் சார்ந்ததே – சிந்தா:13 3109/4
தகடு படு செம்பொன் முக்குடையான் தாள் இணை என் தலை வைத்தேனே – சிந்தா:13 3142/4

TOP


தலைக்கொண்டது (1)

தஞ்சம் வழங்கி தலைக்கொண்டது காம வெம் தீ – சிந்தா:8 1964/4

TOP


தலைக்கொள்ள (1)

என்பு அரிந்து எரி தலைக்கொள்ள ஈண்டிய – சிந்தா:13 2996/1

TOP


தலைகள் (5)

நல் தலைகள் திருக்கும் வலி நெருக்கும் மர நிலையே – சிந்தா:1 102/4
தோளினால் வலியர் ஆகி தொக்கவர் தலைகள் பாற – சிந்தா:1 257/1
அற்று வீழ் தலைகள் யானை உடலின் மேல் அழுந்தி நின்ற – சிந்தா:10 2305/1
கரும் தலைகள் வெண் தலைகள் ஆய் கழியும் முன்னே – சிந்தா:13 2619/2
கரும் தலைகள் வெண் தலைகள் ஆய் கழியும் முன்னே – சிந்தா:13 2619/2

TOP


தலைச்சென்றது (1)

மீசை நீள் விசும்பில் தலைச்சென்றது ஓர் – சிந்தா:4 911/3

TOP


தலைச்சென்று (1)

தன் ஒப்பாரை இல்லானை தலைச்சென்று எம் – சிந்தா:5 1365/1

TOP


தலைத்தலை (1)

தழங்கு வெம் மது தண்டும் தலைத்தலை
குழங்கல் மாலையும் கொண்டு விரைந்தவே – சிந்தா:4 863/3,4

TOP


தலைப்பட்டானே (1)

மேழக குரலினான் ஓர் வேட்டுவன் தலைப்பட்டானே – சிந்தா:5 1230/4

TOP


தலைப்பட்டு (4)

தாள் வலியான் ஓர் மகனை தலைப்பட்டு
கேளிர் எனக்கு உற்ற கேண்ம்-மின் நீர் என – சிந்தா:3 517/2,3
தவம் புரிந்து அடங்கி நோற்கும் தத்துவர் தலைப்பட்டு ஓம்பி – சிந்தா:3 605/1
நண்ணி பொய்கை தலைப்பட்டு நல் தாமரை இலையினுள் – சிந்தா:7 1592/2
அங்காத்து இருந்தாளை தலைப்பட்டு ஐய அறிந்தோமே – சிந்தா:7 1882/4

TOP


தலைப்படுதும் (1)

யாம் தலைப்படுதும் ஐய அறியின் ஈங்கு உரைக்க என்றார் – சிந்தா:5 1410/4

TOP


தலைப்பெய்து (2)

தாழ் இரும் குழலினாளை நெய் தலைப்பெய்து வாழ்த்தி – சிந்தா:2 487/3
வில் மழை சொரிந்து கூற்றின் தெழித்தனன் தலைப்பெய்து ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2246/2

TOP


தலைமகற்கு (1)

தன் புறம்தந்து வைத்த தலைமகற்கு உதவி ஈந்தால் – சிந்தா:10 2302/1

TOP


தலைமை (2)

தனிமை தலைமை தனது தான் என்ப – சிந்தா:7 1609/2
தனிமை தலைமை தனது தான் என்றால் – சிந்தா:7 1609/3

TOP


தலைய (3)

கொலை தலைய வேல் கணார் கூத்தும் அன்றி ஐம்பொறி – சிந்தா:1 75/3
நில தலைய துப்பு எலாம் நிறை துளும்பும் ஊர்களே – சிந்தா:1 75/4
பேசில் செம் தலைய வெண் கறைய புன்கம் பொரி அணிந்தவே – சிந்தா:7 1649/4

TOP


தலையவே (2)

தங்கு செந்தாமரை அடி என் தலையவே என் தலையவே – சிந்தா:13 2812/4
தங்கு செந்தாமரை அடி என் தலையவே என் தலையவே – சிந்தா:13 2812/4

TOP


தலையாயது (1)

தாவாத இன்பம் தலையாயது தன்னின் எய்தி – சிந்தா:0 1/2

TOP


தலையின் (1)

தரும் மாலை அல்லது யான் தலையின் தாழ்ந்து பணிவேனோ – சிந்தா:4 961/4

TOP


தலையும் (1)

மணி இரு தலையும் சேர்த்தி வான் பொனின் இயன்ற நாணால் – சிந்தா:4 977/1

TOP


தலைவந்தது (3)

தன் பெடையை குயில் தழுவ தலைவந்தது இளவேனில் – சிந்தா:3 648/4
தன் சிறகால் பெடை தழுவ தலைவந்தது இளவேனில் – சிந்தா:3 649/4
உறுப்பினால் அடி பணிய தலைவந்தது இளவேனில் – சிந்தா:3 650/4

TOP


தலைவன் (1)

மூலை அம் குவட்டுள் வாழும் குறவருள் தலைவன் என்றான் – சிந்தா:5 1232/4

TOP


தவ்வையர் (1)

கலம் புரி அகல் அல்குல் தாயர் தவ்வையர்
சிலம்புரி திருந்து அடி பரவ செல்பவள் – சிந்தா:1 184/1,2

TOP


தவ்வையும் (1)

நங்கை தவ்வையும் தோழியும் நண்ணினார் – சிந்தா:5 1337/2

TOP


தவ (21)

மை முகம் அணிந்த மத யானை தவ நூறி – சிந்தா:1 282/3
நுன் பழம் பகை தவ நூறுவாய் என – சிந்தா:1 324/3
செம்மை மாதவர் செய் தவ பள்ளியே – சிந்தா:1 347/4
தாள் உறு வருத்தம் ஓம்பி தவ நெறி படுக்கல் உற்று – சிந்தா:1 348/3
ஆளிய மொய்ம்பன் இரும் தவ பூம் பொழில் – சிந்தா:3 517/1
வேறு எலா பொருளும் வைகும் விழு தவ அறிதி நீயே – சிந்தா:4 1127/2
எண் தவ பலவும் செய்தாம் என்று கேளாது இது என்பார் – சிந்தா:5 1276/4
பொறி தவ நெருங்க நோற்று புகர் அற நிறைந்த கொள்கை – சிந்தா:7 1818/1
செறி தவ விசயை பாதம் சென்னியின் வணங்கி மீண்டு – சிந்தா:7 1818/2
தங்கா தவ உருவம் தாங்கி தண்டாரணியத்துள் – சிந்தா:7 1882/3
விளை தவ பெருமை ஓரார் வில் திறல் மயங்கி யாரும் – சிந்தா:10 2193/3
அரும் தவ கிழமை போல இறாத வில் அறாத நாண் வாய் – சிந்தா:10 2204/1
மலை கோட்ட எழில் வேழம் தவ நூறி மத யானை – சிந்தா:10 2234/3
அரும் தவ கொடி குழாம் சூழ அல்லி போல் – சிந்தா:13 2631/1
மா தவ மகளிர் எல்லாம் மா பெரும் தேவியாரை – சிந்தா:13 2644/3
அதிர்வு அறு தவ விளக்கு எறிப்ப கண்டவன் – சிந்தா:13 2850/3
வில் உமிழ்ந்து இலங்கு மேனி விழு தவ நங்கைமார்கள் – சிந்தா:13 3062/3
முடி தவ கடலை நீந்தி இன்னணம் முற்றினானே – சிந்தா:13 3073/4
தழங்கு குரல் வாய் தளை அவிழ்ந்த மந்தாரம் தவ நாறும் – சிந்தா:13 3088/2
நா தழும்ப ஏத்தி தவ நங்கையவர் நண்ணி – சிந்தா:13 3094/3
சேர்ந்து தவ வீரர் திசை சிலம்ப துதி ஓதி – சிந்தா:13 3104/2

TOP


தவங்கள் (1)

தாள் இயல் தவங்கள் தாயா தந்தை நீ ஆகி என்னை – சிந்தா:1 405/2

TOP


தவத்தது (1)

தாள் ஐயா முன்பு செய்த தவத்தது விளைவு இலாதேன் – சிந்தா:8 1912/3

TOP


தவத்தில் (1)

அண்ணலை தவத்தில் தந்தார் யார்-கொலோ அளியர் என்பார் – சிந்தா:2 467/4

TOP


தவத்திற்கு (1)

அற்றம் இல் தவத்திற்கு என்றும் ஐயவி அனைத்தும் ஆற்றாது – சிந்தா:13 2983/2

TOP


தவத்தின் (4)

எஞ்சினன் போல நின்றான் ஏத்த அரும் தவத்தின் மிக்க – சிந்தா:4 1122/3
காதலான் தவத்தின் மிக்கான் கண்ணுறும் நாளை என்றான் – சிந்தா:6 1456/4
இழுக்கம் ஒன்றானும் இன்றி எய்திய தவத்தின் வந்து – சிந்தா:6 1534/2
நாவியே நாறும் மேனி நங்கை நின் தவத்தின் என்றான் – சிந்தா:9 2099/4

TOP


தவத்தினால் (1)

உலப்பரும் தவத்தினால் ஓங்கு சாரணர் – சிந்தா:13 2893/3

TOP


தவத்து (3)

ஒழுக்கு இயல் அரும் தவத்து உடம்பு நீங்கினார் – சிந்தா:1 325/1
ஆறு எலாம் கடலுள் வைகும் அரும் தவத்து இறைவன் நூலுள் – சிந்தா:4 1127/1
நாமம் நால் கதியும் அஞ்சி நல் தவத்து உச்சி கொண்டார் – சிந்தா:13 2888/4

TOP


தவத்தை (1)

தரித்திலம் தவத்தை என்று தார் மன்னர் ஏமுற்றாரே – சிந்தா:12 2459/4

TOP


தவம் (39)

நல் தவம் செய்வார்க்கு இடம் தவம் செய்வார்க்கும் அஃது இடம் – சிந்தா:1 77/1
நல் தவம் செய்வார்க்கு இடம் தவம் செய்வார்க்கும் அஃது இடம் – சிந்தா:1 77/1
அளந்து தாம் கொண்டு காத்த அரும் தவம் உடைய நீரார்க்கு – சிந்தா:1 213/1
வெம் சினம் குறைந்து நீங்க விழு தவம் தொடங்கி நோற்கும் – சிந்தா:1 396/1
மறு அற மனையின் நீங்கி மா தவம் செய்வல் என்றால் – சிந்தா:1 406/1
செம்மலை பயந்த நற்றாய் செய் தவம் உடையாள் என்பார் – சிந்தா:2 465/1
எம் மலை தவம் செய்தாள்-கொல் எய்துவம் யாமும் என்பார் – சிந்தா:2 465/2
தவம் புரிந்து அடங்கி நோற்கும் தத்துவர் தலைப்பட்டு ஓம்பி – சிந்தா:3 605/1
அவம் புரிந்து உடம்பு நீங்காது அரும் தவம் முயல்-மின் யாரும் – சிந்தா:3 605/3
முன் தவம் உடையள் ஆகி மூரி நூல் கலைகள் எல்லாம் – சிந்தா:3 607/3
மாண நல் தவம் செய்குவம் என்மரும் – சிந்தா:3 640/4
செய் தவம் நமக்கு இசைக என்ன சென்றதே – சிந்தா:3 829/4
செய் தவம் புரியா சிறியார்கள் போல் – சிந்தா:4 997/3
சிந்தனை பிறிது ஒன்று ஆகி செய் தவம் முயறல் ஒன்றோ – சிந்தா:4 1050/3
அரும் தவம் செய்து வந்த ஆய் இழை மகளிர் யார்-கொல் – சிந்தா:5 1298/1
நல் தானம் சீலம் நடுங்கா தவம் அறிவர் சிறப்பு இ நான்கும் – சிந்தா:6 1545/1
தாவா தவம் என்றார் தண் மதி போல் முக்குடை கீழ் தாதை பாதம் – சிந்தா:6 1547/2
விழு தவம் உலகம் எல்லாம் விளக்கி நின்றிட்டது என்பார் – சிந்தா:12 2551/2
என்னை தவம் செய்யாது இகழ்ந்து இருப்பது என்பார் – சிந்தா:12 2555/4
வரும் வழி வினாய் உழந்து வாழ்க தவம் மாதோ – சிந்தா:12 2556/4
நஞ்சு குடித்தாலும் நவை இன்று தவம் நின்றால் – சிந்தா:12 2557/1
அஞ்சி ஒளித்தாலும் அரண் இல்லை தவம் உலந்தால் – சிந்தா:12 2557/2
குஞ்சரத்தின் கோட்டு இடையும் உய்வர் தவம் மிக்கார் – சிந்தா:12 2557/3
எ துணை தவம் செய்தான்-கொல் என்று எழுந்து உலகம் ஏத்த – சிந்தா:12 2567/1
ஆர் அழல் முளரி அன்ன அரும் தவம் அரிது தானம் – சிந்தா:13 2632/1
வழி வரு தவம் எய்தி வைகினள் தெய்வம் அன்னாள் – சிந்தா:13 2651/4
நல் தவம் செய்த வீரர் உள வழி நயந்து நாடும் – சிந்தா:13 2738/1
செய் தவம் நுனித்த சீல கனை கதிர் திங்கள் ஒப்பார் – சிந்தா:13 2824/4
கை தவம் நுனித்த கவறு ஆடல் ஒழிக என்றான் – சிந்தா:13 2873/4
தோளியர் துறந்து தூய்தா தவம் செய்வல் அடிகள் என்றான் – சிந்தா:13 2882/4
ஆசாரம் நாண தவம் செய்து அலர் கற்பக தார் – சிந்தா:13 2889/1
அரும் கொடை தானம் ஆய்ந்த அரும் தவம் தெரியின் மண் மேல் – சிந்தா:13 2924/3
நல் தவம் பரவை ஞாலம் நாம் உடன் நிறுப்பின் வையம் – சிந்தா:13 2983/1
ஆற்றிய மக்கள் என்னும் அரும் தவம் இலார்கள்-ஆகின் – சிந்தா:13 2986/1
மாதரார் நெஞ்சம் தேறி மா தவம் செய்தும் என்றார் – சிந்தா:13 2987/3
மல்லல் குன்று ஏந்தி அன்ன மா தவம் முற்றினாரே – சிந்தா:13 3119/4
நாளும் நாளினும் நடுங்க நல் தவம்
தாளின் ஈட்டினார் தம்மை தாம் பெற்றார் – சிந்தா:13 3132/3,4
அனங்கனை தவம் செய அழன்று கண்டவர் – சிந்தா:13 3135/1
கண் கனிய நாடகம் கண்டு அமரர் காம கொழுந்து ஈன்று தம் தவம் தாம் மகிழ்ந்தார் அன்றே – சிந்தா:13 3138/4

TOP


தவமும் (3)

அரும் தவமும் தானமும் ஆற்று-மினே கண்டீர் – சிந்தா:13 2619/3
அல்லதும் தவமும் இல்லை தானமும் இழவு என்பாரும் – சிந்தா:13 2776/3
மழை தவமும் குன்றில் வயமா முழங்க – சிந்தா:13 2778/2

TOP


தவமே (3)

ஒல்லென் உயர் தவமே செய்ம்-மின் உலகத்தீர் – சிந்தா:3 737/3
நிறை ஓத நீர் நின்று நீள் தவமே செய்யினும் வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/1
செல்வம் நமரங்காள் நினையன்-மின் செய் தவமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2623/4

TOP


தவர் (1)

அரும் தவர் போன்று காத்தும் அடங்கலால் ஆமை போன்றும் – சிந்தா:8 1895/2

TOP


தவழ் (27)

தவழ் மது கோதை மாதர் தாமரை பூ அது ஆக – சிந்தா:1 191/3
பண் தவழ் விரலின் பாவை பொறி வலம் திரிப்ப பொங்கி – சிந்தா:1 239/1
விண் தவழ் மேகம் போழ்ந்து விசும்பு-இடை பறக்கும் வெய்ய – சிந்தா:1 239/2
புண் தவழ் வேல் கண் பாவை பொறி இடம் திரிப்ப தோகை – சிந்தா:1 239/3
மஞ்சு தவழ் குன்று அனைய தோள் ஒசித்து மாத்தாள் – சிந்தா:1 287/3
பொன் தவழ் களிறு பாய் மா புன மயில் குஞ்சி பிச்சம் – சிந்தா:2 437/3
மின் தவழ் கொடியொடு இட்டு வேல் படை உடைந்த அன்றே – சிந்தா:2 437/4
மழை தவழ் சோலை மலை மிசை நீண்ட – சிந்தா:3 524/1
குழை தவழ் குங்குமம் கோழ் அரை நாகம் – சிந்தா:3 524/2
தழை தவழ் சந்தன சோலையின் நோக்கி – சிந்தா:3 524/3
இழை தவழ் மார்பன் இனிதின் உவந்தான் – சிந்தா:3 524/4
நெடு மதி அகடு உற நிழல் தவழ் கொடி உயர் – சிந்தா:3 602/3
எரி தவழ் குன்றத்து உச்சி இரும் பொறி கலாப மஞ்ஞை – சிந்தா:4 1095/1
தவழ் கதிர் முத்தம் பாய்த்தி தன் கையால் தீண்டி நல் நாள் – சிந்தா:5 1268/2
தெள் அறல் யாறு பாய்ந்த திரை தவழ் கடலின் வெஃகி – சிந்தா:5 1387/1
மலை தொகை மதம் தவழ் யானை மன்னவன் – சிந்தா:6 1489/3
தட கையால் கொடுத்து புல்லும் தவழ் மத களிறு நீங்கின் – சிந்தா:6 1529/2
மின் தவழ் மணி வரை மாலை மார்பனை – சிந்தா:7 1703/1
பொன் தவழ் இள முலை பொருது புல்லும் நாள் – சிந்தா:7 1703/2
தொடிகள் தவழ் வீங்கு திரள் தோள் இறுக யாத்து – சிந்தா:7 1798/1
கடிகள் தவழ் குழல் மகளிர் கசிந்து மனம் கரிய – சிந்தா:7 1798/2
கொடிகள் தவழ் மாட நகர் கொல்ல என மாழ்கி – சிந்தா:7 1798/3
சந்தனம் மேய்வன தவழ் மத களிற்று இனம் – சிந்தா:8 1902/2
தான் இள மணல் எக்கர் தவழ் கதிர் மணி ஆரம் – சிந்தா:12 2432/2
தத்து நீர் மிசை செல் மாவும் தவழ் மத களிறும் ஈந்தான் – சிந்தா:12 2571/4
நெடு மணி யூபத்து இட்ட தவழ் நடை யாமை நீள் நீர் – சிந்தா:13 2878/1
மாலை-வாய் அகில் தவழ் குஞ்சி மாற்றலின் – சிந்தா:13 3032/3

TOP


தவழ்ந்த (1)

ஒன்றினன் துறப்பல் என்ன ஓள் எரி தவழ்ந்த வெண்ணெய் – சிந்தா:13 2627/3

TOP


தவழ்ந்தது (1)

மத்தக யானை மன்னர் வயிறு எரி தவழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2277/4

TOP


தவழ்ந்தவாறும் (1)

அண்ணல் யாழ் நரம்பை ஆய்ந்து மணி விரல் தவழ்ந்தவாறும்
பண்ணிய இலயம் பற்றி பாடிய வனப்பும் நோக்கி – சிந்தா:3 727/1,2

TOP


தவழ்ந்திட்ட (1)

இடிகள் தவழ்ந்திட்ட பட நாகம் என வீழ்ந்தாள் – சிந்தா:7 1798/4

TOP


தவழ்ந்து (5)

அகில் புகை தவழ்ந்து வானத்து அரு விசும்பு அறுத்து நீண்டு – சிந்தா:3 600/2
புனல் எரி தவழ்ந்து என பூத்த தாமரை – சிந்தா:5 1180/1
போதொடு நானம் மூழ்கி பூம் புகை தவழ்ந்து முல்லை – சிந்தா:7 1583/1
மாந்தர் மேல் தவழ்ந்து மாடம் இருள் பட புதையும் செல்வத்து – சிந்தா:7 1855/3
மருங்கு ஒற்றி மூக்கு ஊன்றி தாள் தவழ்ந்து வாங்கி – சிந்தா:13 2784/3

TOP


தவழ (3)

கண் எரி தவழ வண் கை மணி நகு கடகம் எற்றா – சிந்தா:1 258/3
இரவி தோய் கொடி கொள் மாடத்து இடு புகை தவழ சுண்ணம் – சிந்தா:2 456/1
உருத்து எரி தவழ நோக்கி உடல் சினம் கடவ சொன்னான் – சிந்தா:7 1857/4

TOP


தவழும் (6)

பொன் சுணம் புறம்பணை தவழும் பொற்பிற்றே – சிந்தா:1 91/4
வீழ்ந்து வெண் மழை தவழும் விண் உறு பெரு வரை பெரும் பாம்பு – சிந்தா:7 1560/1
தாம்பலரும் மருட்ட அகில் தவழும் தண் பூவணை – சிந்தா:7 1656/3
கவழ யானையின் நுதல் தவழும் கச்சு ஒத்தவே – சிந்தா:8 1898/4
பூத்து அகில் தவழும் போர்வை பூசு சாந்து ஆற்றி பொன் நூல் – சிந்தா:8 1906/1
தா வினை இன்றி வெம் நோய் கதிகளுள் தவழும் என்ற – சிந்தா:13 3098/3

TOP


தவள (1)

தவள மெல் இணர் தண் கொடி முல்லையே – சிந்தா:5 1331/4

TOP


தவளை (3)

தவளை கிண்கிணி தாமரை சீறடி – சிந்தா:1 243/1
தத்து நீர் தவளை குரல் கிண்கிணி – சிந்தா:12 2481/3
தவளை கிண்கிணி தாமம் சேர்த்தியும் – சிந்தா:13 3126/1

TOP


தவற்றால் (1)

அந்தில் ஒருநாள் அவனை அரசன் ஒரு தவற்றால் – சிந்தா:7 1797/4

TOP


தவறது (1)

அஞ்சினார்க்கு அது ஓர் தவறது ஆகுமே – சிந்தா:13 3125/4

TOP


தவறு (2)

தவறு என தாமம் பூட்டி தரு திறை கொண்டும் இன்பத்து – சிந்தா:4 966/3
சாவம் யாம் உருகி ஒன்றும் தவறு இலன் அருளும் நங்கை – சிந்தா:12 2510/3

TOP


தவன் (3)

அரும் தவன் முந்து கூற அலங்கல் வேல் நாய்கன் சென்று – சிந்தா:1 388/1
நொசி தவன் சொற்கள் என்றும் நோன் புணை தழுவி நெஞ்சில் – சிந்தா:4 1132/3
கண் வெறி போக ஆங்கு ஓர் கடும் தவன் உருவம் நோக்கி – சிந்தா:13 3054/1

TOP


தவா (2)

தவா வினை அடைகரை தயங்கு சிந்தை நீர் – சிந்தா:4 913/3
தவா கதிர் காசு கண்டார் ஆவியை தளர சூட்டி – சிந்தா:12 2444/2

TOP


தவிசில் (1)

பொங்க இடு தவிசில் இருந்தான் போர் ஏறு அனையானே – சிந்தா:13 2608/4

TOP


தவிசின் (10)

பரந்து எலா பிரப்பும் வைத்து பைம்பொன் செய் தவிசின் உச்சி – சிந்தா:1 369/2
பூ இயல் தவிசின் உச்சி பொலிவினோடு இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:1 384/3
இலங்கு இழை சிறுவன் தன்னை பயந்து பூம் தவிசின் உச்சி – சிந்தா:1 386/3
ஏத்தரும் தவிசின் நம்பி தோழரொடு ஏறினானே – சிந்தா:1 398/4
புதிதின் இட்ட பூம் தவிசின் உச்சி மேல் நடந்து அவண் – சிந்தா:3 705/1
இன் மலர் தவிசின் உச்சி இருந்து அமிர்து இனிதின் கொண்டான் – சிந்தா:5 1301/3
ஈண்ட வளர்ந்தேம் ஏந்து தவிசின் உச்சி மிசை எய்தி – சிந்தா:7 1794/3
தான் அமர்ந்து தாங்கி அமை தவிசின் மிசை இருந்தான் – சிந்தா:9 2024/4
செய் பூம் தவிசின் மிசை அல்லது சேறல் இல்லார் – சிந்தா:11 2338/2
நல் நிற தவிசின் மேல் இருந்த நங்கைமார் – சிந்தா:13 2636/2

TOP


தவிசினுள் (1)

சித்திர தவிசினுள் செல்வன் சீர் பெற – சிந்தா:6 1478/2

TOP


தவிசு (8)

வண்ண பூம் தவிசு தன்னை ஞமலி மேல் இட்டது ஒக்கும் – சிந்தா:1 202/2
ஆர்ந்து போது அரும் தவிசு அடுத்தது ஒத்துமேல் – சிந்தா:7 1823/2
தாது அடுத்து எங்கும் தவிசு ஒத்ததுவே – சிந்தா:10 2119/4
வரு முலை மகளிர் வைத்து வான் தவிசு அடுத்து நீங்க – சிந்தா:10 2140/3
சேய் செம் தவிசு நெருப்பு என்று எழும் சீறடியார் – சிந்தா:11 2348/4
பெரும் தவிசு அடுத்தனர் பிணையல் மாலையார் – சிந்தா:12 2409/4
திறவிதின் தவிசு தூபம் திரு சுடர் விளக்கு இட்டாரே – சிந்தா:13 2633/4
அரும் தவிசு ஆகி எம்மை சுமந்து அயா உயிர்த்த ஆண்மை – சிந்தா:13 2947/1

TOP


தவிசொடு (1)

நல் அகில் விம்மு கட்டில் தவிசொடு நிலை கண்ணாடி – சிந்தா:3 558/2

TOP


தவிர் (2)

என்னொடு பேசினாய் தவிர் மற்று ஈங்கு என – சிந்தா:7 1620/2
தவிர் வெய்ய காமம் தாங்கி தட முலை கால்கள் சாய – சிந்தா:12 2542/2

TOP


தவிர்ப்ப (2)

தலை தலை அவர் கதம் தவிர்ப்ப தாழ்ந்து போய் – சிந்தா:1 41/2
வெம் கணை தவிர்ப்ப வெள்ளி வெண் படைய வாய்விடின் நிலவரை நில்லா – சிந்தா:10 2157/3

TOP


தவிர்ப்பன (1)

கணை விசை தவிர்ப்பன கவரி நெற்றிய – சிந்தா:10 2228/2

TOP


தவிராது (1)

என தவிராது சென்று ஆங்கு எய்தினள் என்ப அன்றே – சிந்தா:7 1723/4

TOP


தழங்கு (5)

தழங்கு குரல் முரசின் சாற்றி தத்துவம் தழுவல் வேண்டி – சிந்தா:1 378/1
மொய் குரல் முரசம் நாணும் தழங்கு குரல் முழங்க கேட்டேன் – சிந்தா:1 403/4
தழங்கு வெம் மது தண்டும் தலைத்தலை – சிந்தா:4 863/3
கோலம் ஆர் முரசு இடி உமிழ் தழங்கு என முழங்க – சிந்தா:12 2392/3
தழங்கு குரல் வாய் தளை அவிழ்ந்த மந்தாரம் தவ நாறும் – சிந்தா:13 3088/2

TOP


தழங்குரல் (1)

தழங்குரல் பம்பையில் சாற்றி நாடு எலாம் – சிந்தா:1 40/3

TOP


தழல் (4)

தண்ணிய சிறிய வெய்ய தழல் சொலால் சாற்றுகின்றான் – சிந்தா:3 747/4
நீல துகிலில் கிடந்த நிழல் ஆர் தழல் அம் மணிகள் – சிந்தா:4 931/1
காய் தழல் கவரப்பட்ட கற்பக மரத்தின் கன்றி – சிந்தா:7 1707/1
சிந்தின தழல் என்று அஞ்சி சிறை அன்னம் நிலத்தை சேரா – சிந்தா:12 2528/2

TOP


தழிய (2)

தமிழ் தழிய சாயலவர் தங்கு மலர் தூ நீர் – சிந்தா:9 2026/1
தழிய பெரிய தட மென் தோள் சலாகை மின்ன தாழ்ந்து இலங்கும் – சிந்தா:13 2696/3

TOP


தழீஇ (11)

ஒள் நிதி தசை தழீஇ உடலம் விட்டிடும் – சிந்தா:1 78/2
பிடி நலம் தழீஇ வரும் பெரும் கை குஞ்சரம் – சிந்தா:1 81/2
ஆய் முகில் தழீஇ அசும்பு அறாத நெற்றிய – சிந்தா:1 100/3
இறை வளை யாழ் தழீஇ இருப்ப அத்தலை – சிந்தா:3 656/3
கெழுவி பெடையை கிளர் சேவல் தழீஇ
தொழுதி சிறகில் துயர் ஆற்றுவன – சிந்தா:5 1187/3,4
மருவி பைம் கறி வாரி பழம் தழீஇ
வெருவி நாகம் பிளிற்ற விரைந்து உராய் – சிந்தா:7 1606/2,3
காமரு பெடை தழீஇ அன்னம் கண்படும் – சிந்தா:7 1615/3
தே மலர் தடம் தழீஇ திசைகள் மல்கின்றே – சிந்தா:7 1615/4
விழுங்கு மேகம் விடாது தழீஇ கிடந்து – சிந்தா:12 2504/3
ஏர் துளும்ப வெரீஇ இறைவன் தழீஇ
கார் துளும்பு கொம்பின் கவின் எய்தினார் – சிந்தா:13 2672/3,4
உருவ தார் உற தழீஇ உடற்றி நீக்குவான் – சிந்தா:13 2678/4

TOP


தழீஇய (3)

சேடரின் சென்று புல்லி சிறுபுறம் தழீஇய தும்பி – சிந்தா:4 852/4
மணம் மல்கு பூம் தார் மழை தழீஇய கையாய் – சிந்தா:13 2779/4
இரும் பிடி தழீஇய யானை இழி மதம் கலந்து சேறாய் – சிந்தா:13 3043/1

TOP


தழீஇயது (1)

தடம் பல தழீஇயது தக்க நாடு அது – சிந்தா:6 1439/2

TOP


தழீஇயினார் (1)

செம் கால் குழவி தழீஇயினார் திங்கள் புக்க நீரார் – சிந்தா:11 2341/1

TOP


தழீஇயினான் (1)

தண் மலர் மார்புறவே தழீஇயினான் அவள் – சிந்தா:1 228/1

TOP


தழு (4)

தழு முற்றும் வாரா திரள் தாமங்கள் தாழ்ந்த கோயில் – சிந்தா:7 1870/1
தழு நீரது தாதகி என்று உளதே – சிந்தா:13 2851/4
தழு மலர் கொம்பு போலும் தத்தை நாள் பயந்த நம்பி – சிந்தா:13 2905/3
தழு மலர் தாமம் நான்று சந்து அகில் மணந்து விம்மும் – சிந்தா:13 2993/1

TOP


தழும் (2)

தழும் பதம் இது என சார்ந்து புல்லலும் – சிந்தா:5 1183/3
தழும் மாவலி மைந்த என தளரா – சிந்தா:5 1384/1

TOP


தழும்ப (3)

நா தழும்ப ஏத்தாதார் வீட்டுலகம் நண்ணாரே – சிந்தா:6 1469/2
நா அகம் தழும்ப நின்று ஏத்தி நன்று-அரோ – சிந்தா:13 3061/2
நா தழும்ப ஏத்தி தவ நங்கையவர் நண்ணி – சிந்தா:13 3094/3

TOP


தழும்பியானை (1)

சிலை தழும்பியானை தோலின் நூற்று உரை சிறுமீன் ஒத்த – சிந்தா:7 1645/3

TOP


தழும்பு (1)

வெண் மதி நெற்றி தேய்த்து விழு தழும்பு இருப்ப நீண்ட – சிந்தா:8 1984/1

TOP


தழுவ (2)

தன் பெடையை குயில் தழுவ தலைவந்தது இளவேனில் – சிந்தா:3 648/4
தன் சிறகால் பெடை தழுவ தலைவந்தது இளவேனில் – சிந்தா:3 649/4

TOP


தழுவல் (1)

தழங்கு குரல் முரசின் சாற்றி தத்துவம் தழுவல் வேண்டி – சிந்தா:1 378/1

TOP


தழுவவாரா (1)

மந்தார மா மாலை மேல் தொடர்ந்து தழுவவாரா தாமம் மல்கி – சிந்தா:11 2370/1

TOP


தழுவி (16)

விருந்து எதிர்கொண்ம் என தழுவி வீழ்ந்தவே – சிந்தா:1 48/4
கோன் நெறி தழுவி நின்ற குணத்தொடு புணரின் மாதோ – சிந்தா:1 374/3
கூம்பு இற்ற துண்டம் தழுவி கிடந்தான் கொழித்து – சிந்தா:3 513/3
தள வள முகை கொள் பல்லாள் சீவகன் தழுவி நின்றால் – சிந்தா:3 751/3
தானம் தழுவி கிடப்ப செல்வோள் தன்மை காண்-மின் – சிந்தா:4 923/4
தானையால் தடம் கண் நீரை துடைத்து மெய் தழுவி கொண்டாள் – சிந்தா:4 1051/4
தோளால் தழுவி துவர் தொண்டை அம் செ வாய் – சிந்தா:4 1074/1
நொசி தவன் சொற்கள் என்றும் நோன் புணை தழுவி நெஞ்சில் – சிந்தா:4 1132/3
தழுவி சுடு வெவ் அழல் தாங்குவன – சிந்தா:5 1187/2
தாங்கு சந்தனம் தரள தழுவி வீழ்வன தகைசால் – சிந்தா:7 1559/2
மயில் இனம் இரிய ஆங்கு ஓர் மட மயில் தழுவி கொண்ட – சிந்தா:7 1580/1
தங்கு ஒளி தட கை கூப்பி தொழுது அடி தழுவி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:8 1910/3
குறங்கின் மேல் தழுவி வைத்து கோதை அம் குருதி வேலான் – சிந்தா:9 2067/2
அரிது உணர் அன்னம் பெடை என தழுவி அன்மையின் அலமரல் எய்தி – சிந்தா:10 2103/3
புணை புறம் தழுவி தூ நீர் போர் தொழில் தொடங்கினாரே – சிந்தா:13 2655/4
வஞ்சித்தீர் மணி செய் தோள்காள் வாங்குபு தழுவி கொள்ளீர் – சிந்தா:13 2949/3

TOP


தழுவிக்கொண்டாள் (1)

வருக என் களிறு என்று ஏத்தி வாங்குபு தழுவிக்கொண்டாள் – சிந்தா:8 1911/4

TOP


தழுவிக்கொண்டு (5)

அடிகளை புல்லி ஆர தழுவிக்கொண்டு ஒளவைமாரை – சிந்தா:5 1272/2
கொடி அனாய் என்னை நாளும் நினை என தழுவிக்கொண்டு
மிடை மின்னின் நிலத்தை சேர்ந்தாள் வேந்த மற்று அருளுக என்றான் – சிந்தா:5 1272/3,4
எய்த சென்று ஐயன் ஆர தழுவிக்கொண்டு இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1641/4
தாமரை குணத்தினானை மு முறை தழுவிக்கொண்டு
தாமரை செம் கணானும் தன் உறு பரிவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:7 1725/3,4
தாங்குபு தழுவிக்கொண்டு தன்னை தான் பழித்தது அன்றே – சிந்தா:13 2723/4

TOP


தழுவிக்கொள்வார் (1)

சுற்றத்தார்க்கு உரைப்ப ஈண்டி தொக்கு உடன் தழுவிக்கொள்வார்
எற்றுவார் இனைந்து சோர்வார் நம்பியோ நம்பி என்னா – சிந்தா:9 2096/2,3

TOP


தழுவிய (3)

தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும் – சிந்தா:1 100/1
மா மலை தழுவிய மஞ்சு போலவும் – சிந்தா:1 100/2
தட மலர் குவளை பட்டம் தழுவிய யாணர் நல் நட்டு – சிந்தா:5 1185/2

TOP


தழுவினர் (1)

வாமன் நூல் நெறி வழு அற தழுவினர் ஒழுகல் – சிந்தா:13 2753/3

TOP


தழுவினீர் (1)

தழுவினீர் உலகம் எல்லாம் தாமரை உறையும் செய்யாள் – சிந்தா:8 1890/3

TOP


தழுவு (1)

தழுவு காதல் தணப்பு இலர் செல்பவே – சிந்தா:5 1350/3

TOP


தழை (7)

தழை வளர் மது மலர் தயங்கு பூம் சிகை – சிந்தா:1 195/2
தழை தவழ் சந்தன சோலையின் நோக்கி – சிந்தா:3 524/3
பிடி முதிர் முலையினாள் தன் தழை துகில் பெண்ணினோடும் – சிந்தா:5 1231/2
செம் தழை அலங்கல் ஏந்தி சீறடி பரவ வந்தேன் – சிந்தா:6 1499/2
பைம் தழை அல்குல் பாவாய் பணி என பரவினானே – சிந்தா:6 1499/4
அம் தழை காடு எலாம் திளைப்ப ஆமான் இனம் – சிந்தா:8 1902/3
தழை தலை சந்தன பொதும்பர் சார்ந்ததே – சிந்தா:13 3109/4

TOP


தழை-வயின் (1)

சாரல் அம் திமிசு இடை சந்தன தழை-வயின்
நீர தீம்பூ மரம் நிரந்த தக்கோலமும் – சிந்தா:8 1901/1,2

TOP


தழை-இடை (1)

தழை-இடை குளித்தான் தகை வேலினான் – சிந்தா:5 1335/2

TOP


தழைக்கின்றதே (1)

சங்க நீள் நிதியால் தழைக்கின்றதே – சிந்தா:1 139/4

TOP


தழைக்கும் (1)

அகையாது எனது ஆவி தழைக்கும் என – சிந்தா:5 1379/3

TOP


தழையும் (1)

தழையும் கண்ணியும் தண் நறு மாலையும் – சிந்தா:5 1338/1

TOP


தழையே (1)

வரையே புனலே வழையே தழையே
விரையார் பொழிலே விரி வெண் நிலவே – சிந்தா:5 1376/2,3

TOP


தள்ளாத (1)

தள்ளாத சும்மை மிகு தக்க நல் நாடு நண்ணி – சிந்தா:0 20/1

TOP


தள்ளி (4)

கதி தள்ளி இராது கடைப்பிடி நீ – சிந்தா:5 1194/3
மதி தள்ளி இடும் வழை சூழ் பொழிலே – சிந்தா:5 1194/4
புரி நரம்பு இசையின் தள்ளி புன்கணுற்று அழுதலாலே – சிந்தா:6 1533/2
ஐ திரண்டு கண்டம் குரைப்ப ஓர் தண்டு ஊன்றி அறிவின் தள்ளி
நெய் திரண்டால் போல் உமிழ்ந்து நிற்கும் இளமையோ நிலையாதே காண் – சிந்தா:13 2626/3,4

TOP


தள (1)

தள வள முகை கொள் பல்லாள் சீவகன் தழுவி நின்றால் – சிந்தா:3 751/3

TOP


தளர் (1)

தளர் அன்ன நடையவள் தாங்கலளாய் – சிந்தா:5 1383/2

TOP


தளர்கின்ற (1)

தம் சுற்றம் வேண்டாத முலை கீழ் வாழ்வு தளர்கின்ற
நஞ்சு உற்ற வேல் நெடும் கண் பாவை நல்கூர் சிறு நுசுப்பிற்கு – சிந்தா:12 2502/2,3

TOP


தளர்கின்றாள் (1)

மண் கனிப்பான் வளர தளர்கின்றாள் – சிந்தா:1 230/4

TOP


தளர்கோ (2)

தகை பாட வலாய் தளர்கோ தளர்கோ – சிந்தா:5 1379/4
தகை பாட வலாய் தளர்கோ தளர்கோ – சிந்தா:5 1379/4

TOP


தளர்தல் (1)

தானை மேல் சென்ற-போழ்தும் வென்றியில் தளர்தல் இன்றி – சிந்தா:7 1679/2

TOP


தளர்ந்த (1)

மாற்றவன் சேனை தாக்கி தளர்ந்த பின் வன்கண் மள்ளர் – சிந்தா:10 2267/1

TOP


தளர்ந்து (5)

தானும் தன் உணர்வில் தளர்ந்து ஆற்றவும் – சிந்தா:1 359/1
தங்கு தார் மன்னர் எல்லாம் தளர்ந்து கண் சாம்பினாரே – சிந்தா:3 811/4
தண்டு வலியாக நனி தாழ்ந்து தளர்ந்து ஏங்கி – சிந்தா:9 2012/1
கண்ணி கொண்டு எறிய அஞ்சி கால் தளர்ந்து அசைந்து சோர்வார் – சிந்தா:13 2659/1
தனி சித்தம் வைத்தல் தேற்றாம் தளர்ந்து கண் பரப்பி நோக்கி – சிந்தா:13 2939/3

TOP


தளர்வார் (2)

நெறியில் தளர்வார் தம நெஞ்சு உருகி – சிந்தா:5 1190/1
பொறியில் தளர்வார் புரிவார் சடையார் – சிந்தா:5 1190/2

TOP


தளர்வு (1)

தளர்வு ஒன்று இலர் தாபதர் தாம் விழையும் – சிந்தா:5 1192/3

TOP


தளர்வுற்றும் (1)

தந்தீக எனா முன் கை வீக்க தளர்வுற்றும்
நொந்தார் குடி செல்வர் நோன்மை நுகம் பூண்டார் – சிந்தா:13 2794/3,4

TOP


தளர (5)

தம் புலன்கள் குன்றி தளர தம் காதலார் – சிந்தா:7 1576/3
இழை பொறை ஆற்றகில்லாது இட்டிடை தளர நின்ற – சிந்தா:8 1928/1
மருங்குல் தளர மழை மருள் மாடம் – சிந்தா:10 2116/2
வேந்தருள் வினிதை வேந்தன் வெம் சிலை தளர வாங்கி – சிந்தா:10 2181/3
தவா கதிர் காசு கண்டார் ஆவியை தளர சூட்டி – சிந்தா:12 2444/2

TOP


தளரா (1)

தழும் மாவலி மைந்த என தளரா
எழும் ஏழ் அடி ஊக்கி நடந்து செலா – சிந்தா:5 1384/1,2

TOP


தளரும் (1)

தன் உடை மதி சுட தளரும் தையலுக்கு – சிந்தா:1 326/3

TOP


தளவமே (1)

குருதி கூர் எயிறு கூத்தியர் கண் கொண்ட கொடி தளவமே – சிந்தா:7 1651/4

TOP


தளி (2)

கறை பன்னீர் ஆண்டு உடன் விடும்-மின் காமர் சாலை தளி நிறும்-மின் – சிந்தா:1 306/1
ஆரிய அடிசில் தளி ஆன் நெய் வார்ந்து – சிந்தா:12 2579/3

TOP


தளித்த (2)

ஆரி ஆக அம் சாந்தம் தளித்த பின் – சிந்தா:1 129/2
தளித்த சுண்ணம் சிதைந்தன குங்குமம் – சிந்தா:5 1330/3

TOP


தளியொடு (1)

பார் நிறை அடிசில் பள்ளி தளியொடு சாலை எல்லாம் – சிந்தா:13 2971/3

TOP


தளிர் (27)

யாவையும் இன்மை ஆராய்ந்து அம் தளிர் பிண்டி நீழல் – சிந்தா:1 384/2
தன் புறம் சூழ போகி தளிர் இயல் விமானம் சேர்ந்தாள் – சிந்தா:3 564/4
அம் கை குழியா அரக்கு ஈத்த செம் தளிர் நெய் தோய்த்த போலும் – சிந்தா:3 643/3
இலை பொழில் குரங்கின ஈன்ற தூண் தளிர்
நிலத்து-இடை பறவை மெய்ம்மறந்து வீழ்ந்தவே – சிந்தா:3 657/3,4
செம் தளிர் கோதை சோர கிண்கிணி சிலம்பொடு ஏங்க – சிந்தா:3 840/2
வண்ண வார் தளிர் பிண்டியினான் அடிக்கு – சிந்தா:4 910/2
புது தளிர் அனையவள் புலந்து நோக்கினாள் – சிந்தா:4 1014/4
வண் தளிர் ஈன்று சுட்டி வாள்_நுதல் பூப்ப வைத்தான் – சிந்தா:4 1081/4
தன்னுடை விஞ்சை எல்லாம் தளிர் இயல் ஓதலோடும் – சிந்தா:4 1147/2
வண் தளிர் சந்தனமும் வழையும் மாவும் வான் தீண்டி – சிந்தா:5 1225/1
வார் தளிர் ததைந்து போது மல்கி வண்டு உறங்கும் காவில் – சிந்தா:5 1356/1
புலம்பு போய் சாயல் என்னும் புது தளிர் ஈன்றது அன்றே – சிந்தா:5 1357/4
வடி மலர் காவின் அன்று வண் தளிர் பிண்டி நீழல் – சிந்தா:5 1396/1
எரி நுதி உற்ற மாவின் இளம் தளிர் போன்று மாழ்கி – சிந்தா:6 1533/1
கொண்டு தளிர் வேய்ந்து சினை தாழ்ந்து நனை ஆர்ந்து ஒன்று – சிந்தா:7 1780/3
மாவினுள் தாழ் தளிர் மருட்டும் மேனியாய் – சிந்தா:8 1993/2
வண்டு தேன் சிலை கொள் நாணா மா தளிர் மலர்கள் அம்பா – சிந்தா:9 2003/1
தளிர் புரை கோதை மாதர் தாமரை முகத்தை சேர்ந்த – சிந்தா:12 2468/2
நெடு நல் நிமிர் ஆவி நாறும் நெய் தோய் தளிர் மேனி – சிந்தா:12 2503/2
துடித்து வண்டு உண்ண தூங்கும் செம் தளிர் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2597/4
வீக்கினான் தாரை வெய்தா சந்தன தளிர் நல் மாலை – சிந்தா:13 2661/1
தளிர் போல் மடவார் தணந்தார் தம் தடம் தோள் வளையும் மாமையும் – சிந்தா:13 2691/3
மா நிற தளிர் நல் மேனி மல்லிகை மாலை சொன்னாள் – சிந்தா:13 2707/4
படு மதம் கவரும் வண்டு பைம் தளிர் கவரி ஏந்தி – சிந்தா:13 2715/2
தளிர் தலை பொதும்பர் நீங்கி தம் இனம் இரண்டும் சேர்ந்த – சிந்தா:13 2721/3
மை நிற மணி வண்டு ஆர்ப்ப வார் தளிர் கவரி வீச – சிந்தா:13 2730/2
வாடா மாலை வார் தளிர் பிண்டி வாம நின் குணம் நாளும் – சிந்தா:13 3018/2

TOP


தளிர்த்ததே (1)

சந்தனம் தளிர்த்ததே போல் சீதத்தன் தளிர்த்து நோக்கி – சிந்தா:3 545/2

TOP


தளிர்த்து (2)

சந்தனம் தளிர்த்ததே போல் சீதத்தன் தளிர்த்து நோக்கி – சிந்தா:3 545/2
நோக்கவே தளிர்த்து நோக்காது இமைப்பினும் நுணுகும் நல்லார் – சிந்தா:7 1880/1

TOP


தளிர்ப்ப (2)

தன் செய்கை தளிர்ப்ப தாழ்ந்து ஆங்கு அதன் செவி செப்புகின்றான் – சிந்தா:4 945/4
ஆவி தளிர்ப்ப அவர் தோள் மேல் துஞ்சினார் – சிந்தா:7 1575/2

TOP


தளிரின் (1)

என் உறு நிலைமை ஓராது எரி உறு தளிரின் வாடி – சிந்தா:7 1726/1

TOP


தளிரே (1)

நிழல் மாலை வேல் நாண நீண்ட கண்ணே நெய் தோய்ந்த தளிரே மேனி – சிந்தா:5 1353/4

TOP


தளிரை (1)

பைம்பொன் நிமிர் கொடி பாவை வனப்பு என்னும் தளிரை ஈன்று – சிந்தா:3 646/1

TOP


தளிரொடு (1)

வேனல் வாய்ப்பட்டு விரி முகை தளிரொடு கரிந்த – சிந்தா:12 2382/1

TOP


தளிவம் (1)

கச்சையும் கழலும் வீக்கி காஞ்சன தளிவம் வாய்க்கு இட்டு – சிந்தா:10 2303/2

TOP


தளை (10)

மனம் தளை பரிய நின்ற மதலை மை ஆடுக என்றே – சிந்தா:1 367/2
தளை அவிழ் கோதை பாடி தான் அமர்ந்து இருப்ப தோழி – சிந்தா:3 651/1
தளை அவிழ் கண்ணி சிந்த தன் தலை நிலத்தது அன்றே – சிந்தா:4 1115/4
தளை அவிழ் கோதையார் தாமம் சேர் வெம் முலை போல் வீங்கி கண் சேந்து – சிந்தா:6 1551/3
தாசியர் முலைகள் தாக்க தளை அவிழ்து உடைந்த தண் தார் – சிந்தா:9 2002/1
தளை அவிழ் தாமம் மார்பன் தன் நகர் நீங்கினானே – சிந்தா:9 2101/4
சாண் இடை நெடிய வாள் கண் தளை அவிழ் குவளை பூப்ப – சிந்தா:12 2461/1
தாள் நெடும் குவளை கண்ணி தளை அவிழ் கோதை மாலை – சிந்தா:13 2802/1
தாது அலர் மார்பன் அற்பு தளை அற பரிந்திட்டானே – சிந்தா:13 2885/4
தழங்கு குரல் வாய் தளை அவிழ்ந்த மந்தாரம் தவ நாறும் – சிந்தா:13 3088/2

TOP


தற்காத்தல் (1)

அஞ்சி தற்காத்தல் வேண்டும் அரும் பொருளாக என்றான் – சிந்தா:8 1894/4

TOP


தறி (2)

வெள்ளி வெண் திரள் விசித்து நிலத்தொடு தறி புடைத்தவை போல் – சிந்தா:7 1565/3
தாள் ஒற்றி தப்பி வீழ்ந்தார் தறி வலை மானின் பட்டார் – சிந்தா:13 2768/4

TOP


தறிகள் (1)

பார கூர் தறிகள் நட்டு பனை என பிளப்பர் மாதோ – சிந்தா:13 2771/4

TOP


தறு (1)

தார் மலி மார்பன் திண் தேர் தோன்றலும் தறு கண் மைந்தன் – சிந்தா:7 1862/3

TOP


தறுகண் (5)

சாய்ந்த பின் தறுகண் ஆண்மை கட்டியங்காரன் வேழம் – சிந்தா:1 285/3
தாழ்ந்து தறுகண் இணைகள் தீ அழல விழியா – சிந்தா:1 289/2
சங்கு வாய் வைத்து நம்பன் தெழித்தலும் தறுகண் ஆளி – சிந்தா:3 811/2
தறுகண் ஆண்மைய தாமரை நிறத்தன தகைசால் – சிந்தா:10 2159/1
கொல் சின யானை பார்க்கும் கூர் உகிர் தறுகண் ஆளி – சிந்தா:13 2985/1

TOP


தறுகணாளரே (1)

சாலிகை உடம்பினர் தறுகணாளரே – சிந்தா:10 2217/4

TOP


தறுகணின் (1)

திருந்தி ஏழுறுப்பும் திண் நிலம் தோய்வ தீ உமிழ் தறுகணின் சிறந்த – சிந்தா:10 2154/4

TOP


தன் (191)

அஞ்சு நின்னை என்றலின் ஆண்டு நின்று நீண்ட தன்
குஞ்சி மாண் கொடி கையால் கூவி விட்டது ஒத்ததே – சிந்தா:1 143/3,4
கவ்விய தன் நோக்கினால் கண் விடுத்து காதல் நீர் – சிந்தா:1 180/3
மென் மலர் கோதை தன் முலைகள் வீங்கலின் – சிந்தா:1 185/2
கன்னி தன் திரு நலம் கனிந்தது என்பவே – சிந்தா:1 185/4
தன் அமர் காதலானும் தையலும் மணந்த-போழ்தில் – சிந்தா:1 190/1
துடி தலை கரும் குழல் சுரும்பு உண் கோதை தன்
அடித்தலை சிலம்பினோடு அரவ மேகலை – சிந்தா:1 194/1,2
பண் கெழு மெல் விரலால் பணை தோளி தன்
கண் கழூஉ செய்து கலை நலம் தாங்கி – சிந்தா:1 220/1,2
பின்னை தன் குலம் பேர்க்குநர் இல்லையே – சிந்தா:1 245/4
உறங்கும்-ஆயினும் மன்னவன் தன் ஒளி – சிந்தா:1 248/1
போர்த்த தன் அகலம் எல்லாம் பொள்ளென வியர்த்து பொங்கி – சிந்தா:1 256/3
நில தலை திரு_அனாள் தன் நீப்பரும் காதல் கூர – சிந்தா:1 261/1
கோன் தமர் நிகளம் மூழ்கி கோட்டத்து குரங்க தன் கீழ் – சிந்தா:1 262/1
செரு மிக்க வேலினான் தன் திருநகர் வளைந்தது அன்றே – சிந்தா:1 263/4
நஞ்சு பதி கொண்ட வள நாக அணையினான் தன்
நெஞ்சு பதி கொண்டு படை மூழ்க நிலம் வீசும் – சிந்தா:1 287/1,2
வீழ்ந்து நில மா மகள் தன் வெம் முலை ஞெமுங்க – சிந்தா:1 289/3
பைம் கண் களிற்றின் மேல் தன் பெயரினால் பறை அறைந்தான் வேல் மாரி பெய்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/3
வெஃகிய புகழினான் தன் வென்றி வெம் முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:1 299/3
வார் தரு தடம் கண் நீர் தன் வன முலை நனைப்ப ஏல் பெற்று – சிந்தா:1 302/1
தன் உடை மதி சுட தளரும் தையலுக்கு – சிந்தா:1 326/3
இஞ்சி மாநகர் தன் இடம் எய்தினாள் – சிந்தா:1 358/4
தானும் தன் உணர்வில் தளர்ந்து ஆற்றவும் – சிந்தா:1 359/1
மேகம் ஈன்ற மின் அனையாள் தன் மிளிர் பைம் பூண் – சிந்தா:1 362/1
சாதி பைம்பொன் தன் ஒளி வௌவி தகை குன்றா – சிந்தா:1 366/1
தன் பால் மனையாள் அயலான் தலை கண்டு பின்னும் – சிந்தா:2 443/1
அரவு உயர் கொடியினான் தன் அகன் படை அனுங்க வென்ற – சிந்தா:2 456/3
சாறு எங்கும் அயர புக்கு நந்தகோன் தன் கை ஏந்தி – சிந்தா:2 489/2
தன் வழிய காளை சீதத்தன் அவன் தன் போல் – சிந்தா:3 494/3
தன் வழிய காளை சீதத்தன் அவன் தன் போல் – சிந்தா:3 494/3
உணர்ந்து தன் மதலை ஏற்றி ஒருப்படுத்து ஊர்க்கு மீள்வான் – சிந்தா:3 505/4
திருந்திய தன் பொருள் தீது உற்றவாறும் – சிந்தா:3 518/2
திருந்துபு வணங்க பற்றி சென்று தன் உரிமை காட்ட – சிந்தா:3 548/2
தன் அமர் தேவி கேட்டு தத்தைக்கே தக்கது என்றாள் – சிந்தா:3 552/4
படைப்பு அரும் கற்பினாள் தன் பாவையை பரிவு நீக்கி – சிந்தா:3 555/1
நலம் புரிந்து அனைய காதல் தேவி தன் நவையை நீங்க – சிந்தா:3 563/3
தன் புறம் சூழ போகி தளிர் இயல் விமானம் சேர்ந்தாள் – சிந்தா:3 564/4
நங்கை தன் நலத்தினால் மங்குல் வெள்ளி மால் வரை – சிந்தா:3 575/1
தோடு அலர் தெரியலான் தன் தோழரை கண்டு காதல் – சிந்தா:3 582/1
கட்டு அவிழ் தாரினான் தன் கடி மனை மகிழ்ந்து புக்கான் – சிந்தா:3 583/4
நில வரை தன் அனாரை நிதியினால் வறுமை செய்தான் – சிந்தா:3 617/4
புன் காஞ்சி தாது தன் புறம் புதைய கிளி என கண்டு – சிந்தா:3 648/1
தன் பெடையை குயில் தழுவ தலைவந்தது இளவேனில் – சிந்தா:3 648/4
தண் காஞ்சி தாது ஆடி தன் நிறம் கரந்ததனை – சிந்தா:3 649/1
தன் சிறகால் பெடை தழுவ தலைவந்தது இளவேனில் – சிந்தா:3 649/4
நின்றது மனத்தில் செற்றம் நீங்கி தன் கோயில் புக்கான் – சிந்தா:3 685/3
தாதை தான் உரைத்த எல்லாம் தன் உயிர் தோழன் கூற – சிந்தா:3 694/1
விழித்து வெய்துயிர்த்து மெல்ல நடுங்கி தன் தோழி கூந்தல் – சிந்தா:3 715/2
மடங்கல் அன்ன மொய்ம்பினான் வருக என்று கொண்டு தன்
கிடந்த ஞானத்து எல்லையை கிளக்கல் உற்று நோக்கினான் – சிந்தா:3 716/3,4
குரல் குரல் ஆக பண்ணி கோதை தாழ் குஞ்சியான் தன்
விரல் கவர்ந்து எடுத்த கீதம் மிடறு என தெரிதல் தேற்றார் – சிந்தா:3 723/1,2
பந்து அணி விரலினாள் தன் படா முலை போகம் வேண்டி – சிந்தா:3 746/2
தார் பொலி மார்பன் ஓர்த்து தன் கையில் வீணை நீக்கி – சிந்தா:3 758/3
ஆவியோ நடவாய் என்று அழுது தன்
காவி வாள் கண் கலங்க அதுக்கினாள் – சிந்தா:3 761/3,4
முருகு உடை குழலினாள் தன் முகிழ் முலை கலப்பல் அன்றேல் – சிந்தா:3 773/3
தோழர் தன் தாள்களா சொரியும் மும்மதம் – சிந்தா:3 775/2
நுங்களை வீணை வென்ற நூபுர அடியினாள் தன்
வெம் களி தடம் கண் கண்டீர் விருந்து எதிர்கொள்-மின் என்னா – சிந்தா:3 798/1,2
நெட்டு இரும் கூந்தலாள் தன் நேர் வளை முன்கை பற்றி – சிந்தா:3 835/3
சோலை மஞ்ஞை சுரமை தன் சுண்ணமும் – சிந்தா:4 893/1
செய் கழல் மன்னற்கு உய்த்து தன் குறை செப்பலோடும் – சிந்தா:4 907/2
என்பதே நினைந்து ஈர் மலர் மாலை தன்
அன்பினால் அவலித்து அழுதிட்டாள் – சிந்தா:4 909/3,4
தீம் பால் பசியின் இருந்த செ வாய் சிறு பைங்கிளி தன்
ஓம்பு தாய் நீர் குடைய ஒழிக்கும் வண்ணம் நாடி – சிந்தா:4 924/1,2
தாய் தன் கையின் மெல்ல தண் என் குறங்கின் எறிய – சிந்தா:4 930/1
என்றலும் தன் செவியோர்த்து இரு கண்களும் – சிந்தா:4 944/1
தன் செய்கை தளிர்ப்ப தாழ்ந்து ஆங்கு அதன் செவி செப்புகின்றான் – சிந்தா:4 945/4
இற்ற தன் உடம்பும் இன்னா இடர் ஒழித்து இனியன் ஆகி – சிந்தா:4 951/3
இரும்பின் நீர்மை கெடுத்து எரி தன் நிறத்து – சிந்தா:4 952/1
அணி பொன் கொம்பினை அழுங்கல் என்று தன்
தணிவு இல் காதலார் தாம் கொடு ஏகினார் – சிந்தா:4 986/3,4
சோலை வேய் மருள் சூழ் வளை தோளி தன்
வேலை மா கடல் வேட்கை மிக்கு ஊர்தர – சிந்தா:4 999/1,2
களி கொள் காமத்தில் கையறவு எய்தி தன்
கிளியை தூதுவிட்டான் கிளந்து என்பவே – சிந்தா:4 1001/3,4
நாணும் தன் குலனும் நலம் கீழ்ப்பட – சிந்தா:4 1002/2
புகழ்ந்து தன் தோள்களில் புல்லும் மெல்லவே – சிந்தா:4 1004/4
தன் அணங்குறு மொழி தத்தை தத்தையை – சிந்தா:4 1006/3
கனிப்புறு சொல் அளைஇ பறந்து காளை தன்
பனி கதிர் பகை மலர் பாதம் சேர்ந்ததே – சிந்தா:4 1020/3,4
கறங்க ஏகி தன் காதலி ஊடலை – சிந்தா:4 1034/2
தன் துணைவி கோட்டியினின் நீங்கி தனி இடம் பார்த்து – சிந்தா:4 1035/1
வண் தாரான் செவ்வி வாய் கேட்டாள் தன் மெய் மகிழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1039/4
அகல் மனை தாய்க்கு சொன்னாள் அவளும் தன் கேட்கு சொன்னாள் – சிந்தா:4 1052/4
மல் சேர் தோளான் தன் மருமானுக்கு அருள் செய்ய – சிந்தா:4 1057/3
விடை சூழ் ஏற்றின் வெல் புகழான் தன் மிகு தாதை – சிந்தா:4 1058/1
தன் துணை பெட்டையோடு தான் புறப்பட்டது ஒத்தான் – சிந்தா:4 1084/3
சாந்து உடை மார்பன் தாதை தன் மனத்து இழைக்கின்றானே – சிந்தா:4 1089/4
ஊன் பிறங்கு ஒளிறும் வேலான் ஓர்த்து தன் உவாத்தி சொல்லால் – சிந்தா:4 1090/1
தான் புறம் கட்டப்பட்டு தன் சினம் தணிந்து நிற்ப – சிந்தா:4 1090/2
தளை அவிழ் கண்ணி சிந்த தன் தலை நிலத்தது அன்றே – சிந்தா:4 1115/4
தன் இலம் குறுகலோடும் தாய் அழுது அரற்றுகின்றாள் – சிந்தா:4 1123/2
மாலை தன் தாதை தானும் மக்களும் வந்து கூடி – சிந்தா:4 1144/3
கட்டமை நீதி தன் மேல் காப்பு அமைந்து இவர்கள் நிற்ப – சிந்தா:4 1145/2
தன்னை எய்தி சிறை மீட்டனள் தன் மனையாள் எனின் – சிந்தா:4 1149/2
நோம் என் நெஞ்சம் என நோக்கி நின்றாள் சிறைப்பட்ட தன்
காவல் கன்றின் புனிற்று ஆ அன கார் மயில் சாயலே – சிந்தா:4 1151/3,4
அரி மலர் தாரினான் தன் அழகு கண்டு அளிய என்னா – சிந்தா:5 1171/2
தன் உடை நலம் பகிர்ந்து உலகம் ஊட்டலின் – சிந்தா:5 1200/2
ஆடிய கூத்தி தன் அசைந்த சாயல் போல் – சிந்தா:5 1207/3
பிடி முதிர் முலையினாள் தன் தழை துகில் பெண்ணினோடும் – சிந்தா:5 1231/2
நெருக்கி தன் முலையின் மின்னும் நிழல் மணி வடத்தை மாதர் – சிந்தா:5 1259/2
தவழ் கதிர் முத்தம் பாய்த்தி தன் கையால் தீண்டி நல் நாள் – சிந்தா:5 1268/2
புகழ் கொடி நங்கை தன் பேர் பொறித்தது ஓர் கன்னி முல்லை – சிந்தா:5 1268/3
நங்கை தன் முகத்தை நோக்கி நகை மதி இது என்று எண்ணி – சிந்தா:5 1271/1
ஒன்று இரண்டு உருவம் ஓதி உறக்கு-இடை மயில் அனாள் தன்
சென்று இருண்டு அமைந்த கோல சிகழிகை அழுத்தி செல்வன் – சிந்தா:5 1289/2,3
மற்ற மாதர் தன் வாள் தடம் கண்களால் – சிந்தா:5 1295/1
கடை கந்து அன்ன தன் காமரு வீங்கு தோள் – சிந்தா:5 1312/1
காமர் பேதை தன் கண்தரு காமநோய் – சிந்தா:5 1315/3
தாதி அவ்வையும் தன் அமர் தோழியும் – சிந்தா:5 1316/2
நிறம் கிளர்ந்து தன் நீர்மை கெட்டு ஆங்கு அவள் – சிந்தா:5 1325/2
பிணிக்கும் பீடு இனி என் செயும் பேதை தன்
மணி கண் வெம் முலை தாம் பொர வாய் அவிழ்ந்து – சிந்தா:5 1348/2,3
தான் உறக்கு-இடை நீத்தலும் தன் பினே – சிந்தா:5 1361/2
சேக்கை நாடி தன் சேவலை காணிய – சிந்தா:5 1362/3
தன் ஒப்பாரை இல்லானை தலைச்சென்று எம் – சிந்தா:5 1365/1
மலை கொள் சந்தனம் வாய் மெழுக்கிட்ட தன்
முலை கொள் பேர் அணி முற்றிழை சிந்தினாள் – சிந்தா:5 1371/3,4
அரக்கு உண் தாமரை அன்ன தன் கண் மலர் – சிந்தா:5 1374/1
பொலம் கல கொடி அனாள் தன் கண் பொழி கலுழி ஒற்றி – சிந்தா:5 1397/2
தன் உளே பிறந்தது ஓர் வடிவு தாங்குபு – சிந்தா:5 1408/2
வாள் உடை முகத்தினாள் தன் வரு முலை தடத்தின் வைகி – சிந்தா:6 1506/2
திரு மணி குயின்ற செம்பொன் திருந்து பூம் கொம்பு அனாள் தன்
கரு மணி பாவை அன்னான் கரந்துழி காண்டல் செல்லாள் – சிந்தா:6 1508/1,2
தகை வாடிய தன் நிழல் கண் உகு நீர் – சிந்தா:6 1524/1
மை இரும் குழலினாள் தன் மைந்தனை வலையின் சூழ்ந்து – சிந்தா:6 1540/3
குறிஞ்சி பூம் கோதை போலும் குங்கும முலையினாள் தன்
நிறைந்த பொன் கலாபம் தோன்ற நெடும் துகில் விளிம்பு ஒன்று ஏந்தி – சிந்தா:7 1568/1,2
துணிவரும் சாயல் நின்றாள் தோன்றல் தன் கண்ணின் கண்டான் – சிந்தா:7 1569/4
கண்டவன் கண்ணின் நோக்க நடுங்கி தன் காதில் தாழ்ந்த – சிந்தா:7 1570/1
துயிலிய கற்பினாள் தன் துணைவி கண்டு இடுவித்திட்டாள் – சிந்தா:7 1580/3
நயப்ப எல்லாம் தருவல் என தொழுது நல் யானை தன்
வய பிடி கெடுத்து மாழாந்தது ஒப்ப மதி மயங்கினான் – சிந்தா:7 1590/3,4
தண் கய நீருள் கண்ட தன் நிழல் பிறிது என்று எண்ணி – சிந்தா:7 1623/2
வாளி அம்பு அன வாள் தடம் கண்ணி தன்
தோளும் மென் முலை பாரமும் தொல் நலம் – சிந்தா:7 1628/1,2
கருகி வாடிய காமரு கோதை தன்
இரு கண் நீரும் இடை முலை பாய்ந்து உக – சிந்தா:7 1629/2,3
கண்ட ஞான்று தன் கண் எனும் கைகளால் – சிந்தா:7 1630/2
உண்டா நின்றான் தன் புகழ் ஊழி உலகு ஏத்த – சிந்தா:7 1636/2
தன்னை யானும் பிணிப்பேன் என தன் மணி செப்பினுள் – சிந்தா:7 1667/2
தடி சுவைத்து ஒளிறும் வேலான் தன் கையால் முன் கை பற்றி – சிந்தா:7 1685/3
செம் கயல் கண்ணினாள் தன் சீறடி சிலம்பு நோக்கி – சிந்தா:7 1705/3
தாமரை செம் கணானும் தன் உறு பரிவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:7 1725/4
பெடை மயில் சாயலாள் தன் பேது கண்டு ஆங்கு மீண்டேன் – சிந்தா:7 1744/4
திருவின் சாயல் தன் சீறடி சிலம்பு – சிந்தா:7 1765/1
தன் மகனென் யான் அடிகள் தேவதத்தன் என்பேன் – சிந்தா:7 1792/4
மீட்கலாம் விருப்பு உடைத்து எழுக என்று தன்
ஆட்கு எலாம் செப்பினன் அலர்ந்த தாரினான் – சிந்தா:7 1826/3,4
தன் மனத்து உள பொருள் தான் தனக்கு உரைப்பது ஒத்து – சிந்தா:7 1842/2
கொண்ட தன் தம்பியும் தானும் கோயில் புக – சிந்தா:7 1844/3
திங்கள் வெண்குடையினான் தன் திரு செவிக்கு இசைத்தது அன்றே – சிந்தா:7 1856/4
கழல் அவாய் கிடந்த நோன் தாள் காளை தன் காதலாரை – சிந்தா:7 1865/1
இலவம் பூ அரக்கு உண்டு அன்ன பஞ்சி மெல் அடியினாள் தன்
புலவி சொல் பொறித்த ஓலை திரு முடி துளக்கி நோக்கி – சிந்தா:7 1881/1,2
இறைவி தன் சிறுவர்-தம்மை இரு கையினாலும் புல்லி – சிந்தா:8 1917/2
கலுழ தன் கையால் தீண்டி காதலின் களித்து நோக்கி – சிந்தா:8 1926/2
சாந்து கொண்டு இள முலை எழுதி தையல் தன்
காந்தள் அம் முகிழ் விரல் கையினால் பிடித்து – சிந்தா:8 1992/2,3
மட்டு விரி கோதை மது வார் குழலினாள் தன்
பட்டு நிணர் கட்டில் பரிவு இன்றி உரைக என்றாள் – சிந்தா:9 2030/1,2
முன்னிய தன் மன்றலது முந்துற முடிப்பான் – சிந்தா:9 2035/2
கன்னி தன் மனத்து இழைத்த காளை நாமம் வாழ்த்துவார் – சிந்தா:9 2036/4
காமன் அன்ன காளை தன் கருத்தொடு ஒத்தது ஆகலான் – சிந்தா:9 2038/2
பனி பிறை பூணினான் தன் பாண் வலை சென்று பட்டாள் – சிந்தா:9 2040/4
தன் இரு கையும் கூப்பி தையல் ஈது உரைக்கும் அன்றே – சிந்தா:9 2056/4
அரு மணி பூணினாள் தன் அம் வயிறு அணிந்த கோல – சிந்தா:9 2061/3
மையல்கொண்டிருப்ப அப்பால் குமரி தன் மதியின் சூழ்ந்தாள் – சிந்தா:9 2072/4
யாழ் கொன்ற கிளவியாள் தன் அமிழ்து உறழ் புலவி நீக்கி – சிந்தா:9 2089/1
வாள் மிடை தோழர் சூழ தன் மனை மகிழ்ந்து புக்கான் – சிந்தா:9 2094/4
தளை அவிழ் தாமம் மார்பன் தன் நகர் நீங்கினானே – சிந்தா:9 2101/4
தன் அன்புகூர தடம் தாமரை செம் கண் முத்தம் – சிந்தா:10 2136/3
உற்ற தன் சிலையின்-வாய் பெய்து உடு அமை பகழி வாங்க – சிந்தா:10 2191/3
கனிபடு மொழியினாள் தன் காரிகை கவற்ற வந்து – சிந்தா:10 2199/1
சுற்றுபு மாலை போல தோன்றல் தன் நுதலில் சூடி – சிந்தா:10 2247/2
பொற்றது ஓர் பவழம் தன் மேல் புனை மணி அழுத்தி ஆங்கு – சிந்தா:10 2247/3
ஏந்தல் தன் கண்கள் வெய்ய இமைத்திட எறிதல் ஓம்பி – சிந்தா:10 2258/1
சாரிகை திரியும் யானை உழக்கலின் தரணி தன் மேல் – சிந்தா:10 2271/1
தன் இரு கையினாலும் தட கை மால் யானையாலும் – சிந்தா:10 2274/2
தருக்கொடு குமரன் ஆர்ப்ப தன் சிலை வளைய வாங்கி – சிந்தா:10 2275/1
குஞ்சரம் குனிய நூறி தடாயின குருதி வாள் தன்
நெஞ்சகம் நுழைந்த வேலை பறித்து வான் புண்ணுள் நீட்டி – சிந்தா:10 2293/1,2
தன் புறம்தந்து வைத்த தலைமகற்கு உதவி ஈந்தால் – சிந்தா:10 2302/1
கங்கை மா கடல் பாய்வதே போன்று காளை தன் கார் முகம் – சிந்தா:10 2309/1
ஐய-கொல் களிறு அக இதழ் அரசர் அல்லி தன் மக்களா – சிந்தா:10 2311/2
தன் மதம் திவண்ட வண்டு தங்கிய காட்டுள் வேழம் – சிந்தா:10 2313/1
பருதி தன் ஒளி மறைய பால் மதி – சிந்தா:12 2419/3
யானையுள் அரசன் தன் அணி கிளர் வல மருப்பு ஈர்ந்து – சிந்தா:12 2436/1
தான் முகில் கழி மதி போல் தன் உறை நீக்கினாளே – சிந்தா:12 2436/4
கோனார் மகள் தன் வடிவும் நோக்கி குடை மன்னர் – சிந்தா:12 2456/3
தோக்கை அம் துகிலினாள் தன் துணை முலை பொருது சேந்த – சிந்தா:12 2477/1
மத்தகமும் திருமகள் தன் வடிவும்பட மாதோ – சிந்தா:12 2485/2
தோய்ந்த தன் குறங்கில் வைத்து துகிலினில் துடைத்து தூய்தா – சிந்தா:12 2496/3
கோதை பாரத்தினாலும் தன் நாணினும் – சிந்தா:12 2498/1
மாதர் தன் வனப்பு நோக்கி மகிழ்ந்து கண் இமைத்தல் செல்லான் – சிந்தா:12 2506/1
சுநந்தை தன் மகன் சுடர் பொன் சூழி தேன் – சிந்தா:12 2521/1
இழை முலை தடத்தினாள் தன் கணவனை காண ஏகி – சிந்தா:12 2526/2
தன் நெறி வளர காமன் தான் முலை இரண்டும் ஆகி – சிந்தா:12 2530/1
ஒண்_தொடி இவன் தன் உருவு கண்டு வாழ்வார் – சிந்தா:12 2550/3
தலை நிலம் புரள வெண் கோடு உண்டதே போன்று தன் கை – சிந்தா:12 2554/2
தன் நிகர் இல் வாணிகன் இல் தான் வளர்ந்தவாறும் – சிந்தா:12 2555/2
பழுது இல் சீர் பம்மை தன் பள்ளி நண்ணினாள் – சிந்தா:13 2630/4
தன் படை உடைய தத்தை சந்தன தாரை வீக்கி – சிந்தா:13 2664/1
விள்ளற இருமையும் விளங்க தன் உளே – சிந்தா:13 2845/3
தோய்ந்த தன் காதலன் பற்ற அற்று சொரிகின்ற மேகலை போல் வீழ்ந்த வாளை – சிந்தா:13 2860/3
பின்னை தன் கிளைகள் கூட்டம் பெருந்தகை வித்தினானே – சிந்தா:13 2880/4
தான் உடன் அணிந்து தன் போல் இளவரசு ஆக்கினானே – சிந்தா:13 2912/4
தன் கழல் தொழாத மன்னர் தாம் சுமந்து ஏத்தி நின்ற – சிந்தா:13 2914/1
மின்னின் இடை நுடங்க நின்றாள் தன் வேல் நெடும் கண் – சிந்தா:13 2961/2
சுரிந்த தன் உளை மயிர் துறப்பது ஒத்தனன் – சிந்தா:13 3030/3
தாள் ஆர ஏத்தி போய் தன் கோயில் புக்கானே – சிந்தா:13 3037/4
தொக்காலே போலும் தன் தேவி குழாம் சூழ – சிந்தா:13 3038/2
தன் உயிர் தான் பரிந்து ஓம்புமாறு போல் – சிந்தா:13 3107/1

TOP


தன்-கண் (2)

கைத்தலம் மந்தி கொண்ட கைம்மக போன்று தன்-கண்
பத்திமை விடாது மேல் நாள் படை கலம் நவின்ற பொன் தேர் – சிந்தா:12 2571/1,2
பேர் இடர் தன்-கண் நீக்கி பெரும் புணை ஆய தோழற்கு – சிந்தா:12 2573/1

TOP


தன்மை (10)

தண் வயல் உழவர்-தம் தன்மை இன்னதே – சிந்தா:1 51/4
உம்பர் உலகு ஒப்பது அதன் தன்மை சிறிது உரைப்பாம் – சிந்தா:1 106/4
துளங்கு பொன் நகரின் தன்மை சொல்லலாம் சிறிது ஓர் தேவன் – சிந்தா:3 527/1
தானம் தழுவி கிடப்ப செல்வோள் தன்மை காண்-மின் – சிந்தா:4 923/4
ஓவிய கொடி ஒப்பு அரும் தன்மை எம் – சிந்தா:5 1364/1
சாதலும் பிறப்பும் இல்லா தன்மை பெற்றவர்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:6 1494/4
சாதலே புரிந்து தோன்றும் தன்மை அ நகரில் கண்டேன் – சிந்தா:7 1748/4
மாடத்தின் உச்சி நின்ற மலை மகள் தன்மை கண்டே – சிந்தா:7 1751/3
திருவில் போல் குலாய தேம் தார் தேவர் தம் தன்மை செப்பின் – சிந்தா:13 2800/1
நிலை இலா உலகின் தன்மை நீர்மை மீக்கூறிற்று அன்றே – சிந்தா:13 2976/4

TOP


தன்மைத்து (2)

சொல் பழுத்தவர்க்கும் ஆண்மை சொல்லலாம் தன்மைத்து அன்றி – சிந்தா:2 435/3
தாதின் மேல் நடந்தது ஓர் தன்மைத்து என்பவே – சிந்தா:5 1208/4

TOP


தன்மையார் (1)

இயற்றினார் மணம் எத்தரும் தன்மையார்
மயற்கை இல்லவர் மன்றலின் மன்னிய – சிந்தா:5 1346/2,3

TOP


தன்மையாரே (1)

இவறினார் காம வெள்ளத்து ஏத்து அரும் தன்மையாரே – சிந்தா:4 966/4

TOP


தன்மையால் (2)

தன்மையால் தானை நீந்தி தான் விளையாடுகின்றான் – சிந்தா:3 802/4
பூமியும் பொறை ஆற்ற அரும் தன்மையால்
வேம் என் நெஞ்சமும் வேள்வி முளரி போல் – சிந்தா:4 996/1,2

TOP


தன்மையின் (1)

இன்ன தன்மையின் அருமையின் எய்திய பொழுதே – சிந்தா:13 2754/1

TOP


தன்மையினின் (1)

நேடி நிமிர் தன்மையினின் நேமியையும் ஒக்கும் – சிந்தா:3 598/4

TOP


தன்மையினொடு (1)

ஊத உகு தன்மையினொடு ஒல்கியுற நின்றான் – சிந்தா:9 2014/4

TOP


தன்மையீர் (1)

தரும் நிலத்து எமக்கு எனில் தருகும் தன்மையீர் – சிந்தா:5 1174/4

TOP


தன்மையும் (1)

தார் நில மார்ப வேந்தர் தன்மையும் அன்னது ஆமே – சிந்தா:13 2909/4

TOP


தன்மையை (1)

சிறுவன் தன்மையை சேர்ந்து அறிந்து இ வழி – சிந்தா:1 357/3

TOP


தன்னம் (2)

நாக நீர நல் நகர் நன்மை தன்னம் செப்புவாம் – சிந்தா:1 141/4
தன்னம் சிறிதே துயின்று தாழ அவள் நக்காள் – சிந்தா:9 2028/4

TOP


தன்னவன் (1)

சாம் எனில் சாதல் நோதல் தன்னவன் தணந்த-காலை – சிந்தா:7 1598/1

TOP


தன்னால் (6)

அஃகிய மதுகை தன்னால் ஆய் மயில் ஊரும் ஆங்கண் – சிந்தா:1 299/2
பார் கெழு பைம்பொன் தன்னால் பண்ணவன் உருவம் ஆக்கி – சிந்தா:3 820/1
கண்ணடி கரும் கண் என்னும் அம்பறாத்தூணி தன்னால்
புண் உடை மார்பத்து ஓவாது எய்தியால் எங்கு பெற்றாய் – சிந்தா:4 1082/2,3
காய்வுறு வேட்கை தன்னால் கங்குலும் பகலும் விள்ளான் – சிந்தா:7 1692/1
முந்து நாம் மொழிந்த நெய்யை முனை முதிர் தருப்பை தன்னால்
மந்திரித்து அமைய முக்கால் மண்ணி மற்று அதனை நீக்கி – சிந்தா:12 2465/2,3
வேந்தன் தன்னால் களிற்று ஊர்தி சிறப்பொடு மேயினான் – சிந்தா:12 2492/3

TOP


தன்னில் (1)

பூம் தொடி அரிவை தன்னில் புலம் மிகுத்து உடைய நம்பிக்கு – சிந்தா:3 608/2

TOP


தன்னின் (2)

தாவாத இன்பம் தலையாயது தன்னின் எய்தி – சிந்தா:0 1/2
தன்னின் ஆகும் தரணி தரணியின் – சிந்தா:8 1923/2

TOP


தன்னுடை (1)

தன்னுடை விஞ்சை எல்லாம் தளிர் இயல் ஓதலோடும் – சிந்தா:4 1147/2

TOP


தன்னுடைய (1)

தன்னுடைய நுண் உணர்வின் சாகரற்கு தக்காள் – சிந்தா:7 1789/2

TOP


தன்னுள் (9)

அஞ்சும் அ மயானம் தன்னுள் அகில் வயிறு ஆர்ந்த கோதை – சிந்தா:1 301/2
பவழ வாய் செறுவு தன்னுள் நித்திலம் பயில வித்தி – சிந்தா:1 379/1
ஆழி அம் கழனி தன்னுள் அம்பொடு கணையம் வித்தி – சிந்தா:3 757/1
கணி புனைந்து உரைத்த நாளால் கண்ணிய கோயில் தன்னுள்
மணி புனை மகளிர் நல்லார் மங்கல மரபு கூறி – சிந்தா:5 1344/1,2
நீர் தங்கு திங்கள் மணி நீள் நிலம் தன்னுள் ஓங்கி – சிந்தா:8 1960/1
கொண்டவன் கோட்டம் தன்னுள் கொடியினை கொணர்ந்து நீலம் – சிந்தா:9 2003/2
கொலைநரை கும்பி தன்னுள் கொந்து அழல் அழுத்தி இட்டு – சிந்தா:13 2770/3
அழுந்தும் இ நரகம் தன்னுள் செல்பவர் யார்-கொல் என்னின் – சிந்தா:13 2775/3
நல் உயிர் ஞாலம் தன்னுள் நாம வேல் நம்பி என்றான் – சிந்தா:13 2908/4

TOP


தன்னுளான் (1)

என்னை வெளவும் வாயில் தான் என்னும் சூழ்ச்சி தன்னுளான்
அன்னதால் அரில் தப அறிந்து கூத்தி கூறினாள் – சிந்தா:3 693/2,3

TOP


தன்னை (32)

வான் ஏற நீண்ட புகழான் சரிதம் தன்னை
தேன் ஊற நின்று தெருண்டார் அவை செப்பல் உற்றேன் – சிந்தா:0 6/3,4
வண்ண பூம் தவிசு தன்னை ஞமலி மேல் இட்டது ஒக்கும் – சிந்தா:1 202/2
தன்னை ஆக்கிய தார் பொலி வேந்தனை – சிந்தா:1 245/1
இறைவனா தன்னை ஆக்கி அவன் வழி ஒழுகின் என்றும் – சிந்தா:1 254/3
இலங்கு இழை சிறுவன் தன்னை பயந்து பூம் தவிசின் உச்சி – சிந்தா:1 386/3
என்றவள் அரசன் தன்னை நோக்கலள் இவன்-கண் ஆர்வம் – சிந்தா:3 685/1
கான் உடை மாலை தன்னை கட்டியங்காரன் சூழ்ந்து – சிந்தா:3 686/3
முல்லை பூம் பந்து தன்னை மும்மத களிற்று வேலி – சிந்தா:3 743/3
வள மலர் கோதை தன்னை வாய்விடான் குழைய புல்லி – சிந்தா:3 841/3
நெல் குன்று ஆம் பதி நேரினும் தன்னை யான் – சிந்தா:4 1031/2
தன்னை எய்தி சிறை மீட்டனள் தன் மனையாள் எனின் – சிந்தா:4 1149/2
இந்திரன் தன்னை நோக்கி இயக்கியர் குழாத்தை நோக்கி – சிந்தா:5 1219/3
மனை பெரும் கிழத்தி மாசு இல் மலை மகள் தன்னை யான் சென்று – சிந்தா:5 1220/1
தன்னை கூய் கொணர்-மின் என்றான் தர வந்து ஆங்கு அவனும் கண்டான் – சிந்தா:5 1282/4
எண்ணி ஏந்து_இழை தன்னை உடம்பு எலாம் – சிந்தா:5 1294/3
உற்றான் ஒரு மகனே மேற்கதிக்கு கொண்டுபோம் உரவோன் தன்னை
பெற்றார் மக பெற்றார் அல்லாதார் பிறர் மக்கள் பிறரே கண்டீர் – சிந்தா:6 1545/3,4
உருவம் என்று உரைத்தி-ஆயின் நிறைந்த தோல் துருத்தி தன்னை
புருவமும் கண்ணும் மூக்கும் புலப்பட எழுதி வைத்தால் – சிந்தா:7 1585/1,2
கண்டனம் கள்வ மற்று உன் காதலி தன்னை நீர் கீழ் – சிந்தா:7 1623/3
தன்னை யான் முகத்தை நோக்கின் தான் முலை முகத்தை நோக்கும் – சிந்தா:7 1626/1
தன்னை யானும் பிணிப்பேன் என தன் மணி செப்பினுள் – சிந்தா:7 1667/2
கண்ணி நான் இயக்கன் தன்னை சிந்தித்தேன் கடவுள் வாழ்த்தி – சிந்தா:7 1752/3
வாள் திறல் குருசில் தன்னை வாள் அமரகத்துள் நீத்து – சிந்தா:8 1913/1
கள்ளத்தால் நம்மை கொல்ல கருதினான் நாமும் தன்னை
கள்ளத்தால் உயிரை உண்ண கருதினேம் இதனை யாரும் – சிந்தா:10 2149/1,2
தன்னை ஊர் கொண்ட தகையன தொகை சொலின் அறுநூறு – சிந்தா:10 2162/3
பல் பகல் கழிந்த பின்றை பல் மணி நாகம் தன்னை
வல்லை வாய் போழ்ந்து போந்து ஓர் மழ கதிர் நின்றது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2324/3,4
தொழுதி தன்னை யான் சுமக்கலேன் எனா – சிந்தா:12 2405/2
ஒத்தன நல்கி தன்னை உழந்தனள் வளர்த்த தாய்க்கு – சிந்தா:12 2567/3
நந்தட்டன் தன்னை நோக்கி நங்கையார் அடிகள் சொன்னார் – சிந்தா:13 2648/2
தாங்குபு தழுவிக்கொண்டு தன்னை தான் பழித்தது அன்றே – சிந்தா:13 2723/4
கொண்டு ஈங்கு வம்-மின் கொலை வேலவன் தன்னை என்றான் – சிந்தா:13 2864/4
ஒப்பு உடை காமம் தன்னை உவர்ப்பினோடு ஒழித்து பாவம் – சிந்தா:13 2881/2
காய்ந்து எறி கடும் கல் தன்னை கவுள் கொண்ட களிறு போல – சிந்தா:13 2910/1

TOP


தன்னையும் (4)

தணிக்கும் தாமரையாள் நலம் தன்னையும்
பிணிக்கும் பீடு இனி என் செயும் பேதை தன் – சிந்தா:5 1348/1,2
செல்வ பைங்கிளி தன்னையும் சீறினாள் – சிந்தா:5 1363/4
தன்னையும் சவட்டி போகி சாமியை சார்தும் என்றான் – சிந்தா:7 1734/4
தம் கிடை இலா திரு கேசம் தன்னையும்
கொங்கு உடை கோதையும் கொய்து நீக்கினாய் – சிந்தா:13 3033/1,2

TOP


தன்னொடு (6)

மேவி வெண் மதி தன்னொடு இருக்குமே – சிந்தா:1 125/4
தான் அமர் காதலி தன்னொடு மா_வலி – சிந்தா:1 222/1
புல் உயிர் தன்னொடு நின்றுழி புல்லுயிர் – சிந்தா:1 332/2
முழுது ஒன்று திண் தேர் முகம் செய்தவன் தன்னொடு ஏற்கும் – சிந்தா:2 445/3
தத்தரி நெடும் கணாள் தன்னொடு ஆடும் நாள் – சிந்தா:4 1075/3
அண்ணல் அம் குமரன் தன்னொடு ஆய்_இழை ஆடினாளே – சிந்தா:7 1689/4

TOP


தன்னொடும் (1)

அணிக்கு இடன் ஆகிய அரிவை தன்னொடும்
பிணித்து இடைவிடாது அவன் பெற்ற இன்பமே – சிந்தா:6 1491/3,4

TOP


தன்னோடு (1)

வீங்கு நீர் விதையத்தார் கோன் கட்டியங்காரன் தன்னோடு
ஆங்கு அவன் ஒருவன் ஆகி அன்பு எனும் அயில் கொள் வாளால் – சிந்தா:10 2176/1,2

TOP


தனக்கு (7)

தனக்கு யான் செய்வ செய்தேன் தான் செய்வ செய்க ஒன்றும் – சிந்தா:1 205/3
ஒப்பு இணை தனக்கு இலாதான் உறு வரை அகலம் மூழ்கி – சிந்தா:7 1691/1
தன் மனத்து உள பொருள் தான் தனக்கு உரைப்பது ஒத்து – சிந்தா:7 1842/2
எங்கும் தனக்கு நிகர் இல்லவன் ஏற்ற மார்பம் – சிந்தா:8 1977/3
தனக்கு யான் உயிரும் ஈவேன் தான் வர பழியும் நீங்கும் – சிந்தா:10 2147/1
தனக்கு இளையானை நாட்டி தான் தனக்கு என்று கூறி – சிந்தா:12 2568/2
தனக்கு இளையானை நாட்டி தான் தனக்கு என்று கூறி – சிந்தா:12 2568/2

TOP


தனக்கும் (2)

தாமத்தால் கெழீஇய மார்பன் இந்திரன் தனக்கும் ஆகாது – சிந்தா:3 754/2
இந்திரன் தனக்கும் ஆகாது என்பது நடந்தது அன்றே – சிந்தா:3 836/4

TOP


தனக்கோர் (1)

தங்கிய பொறியின் ஆக்கம் தனக்கோர் தேராக நின்றான் – சிந்தா:5 1359/4

TOP


தனஞ்சயன் (1)

தருமனை அரிதின் கண்ட தனஞ்சயன் போல தம்பி – சிந்தா:7 1724/3

TOP


தனஞ்செயன் (1)

தட்டு உடை பொலிந்த திண் தேர் தனஞ்செயன் போல ஏறி – சிந்தா:3 767/2

TOP


தனது (9)

தருமன் தண் அளியால் தனது ஈகையால் – சிந்தா:1 160/1
தந்தை-மாட்டு இசைத்தனன் தனது மாற்றமே – சிந்தா:1 186/4
உவள் அகம் தனது ஆக ஒடுங்கினான் – சிந்தா:1 243/4
அங்கு அதன் தனது இடம் கடந்து போம் வழி – சிந்தா:5 1199/1
உண்டே தனது இயல்பின் உணரும்-காலை உயிர் என்றி – சிந்தா:6 1419/1
தனிமை தலைமை தனது தான் என்ப – சிந்தா:7 1609/2
தனிமை தலைமை தனது தான் என்றால் – சிந்தா:7 1609/3
ஆற்றினாள் தனது ஆவியும் தாங்கினாள் – சிந்தா:8 1979/4
ஆடவர் தனது இடத்து அருகு போகினும் – சிந்தா:9 2000/1

TOP


தனபதி (1)

பல்லவ தேயம் நண்ணி தனபதி என்னும் மன்னன் – சிந்தா:7 1754/2

TOP


தனபாலன் (1)

செட்டி தனபாலன் மனையாள் சினவு வாள் கண் – சிந்தா:7 1791/1

TOP


தனமும் (1)

சாறு அழி குவளை மாலையவரையும் தனமும் நீக்கி – சிந்தா:13 2879/2

TOP


தனி (10)

தனி கயத்து உழக்கி வென்றீர் தையலை சார்-மின் என்றான் – சிந்தா:3 745/4
தார் கெழு மின்னு வீசி தனி வடம் திளைக்கும் மார்பன் – சிந்தா:3 820/3
தன் துணைவி கோட்டியினின் நீங்கி தனி இடம் பார்த்து – சிந்தா:4 1035/1
தங்கிய காடு அது தனி செல்வார் இலை – சிந்தா:5 1179/3
தனி முதிர் கடவுள் கோயில் தான் வலம் கொண்டு செல்வான் – சிந்தா:5 1240/3
சண்பகத்து அணி கோதை நின்றாள் தனி
நண்பனை நினையா நறு மேனியே – சிந்தா:5 1324/3,4
வினையேன் ஒழிய தனி ஏகினையே – சிந்தா:6 1517/4
தானையுள் அன்றி நின்ற தனி இடம் ஒற்றி மன்னர் – சிந்தா:7 1679/1
தம் பால் பட்ட தனி செம் கோல் தரணி மன்னன் மகிழ் தூங்கி – சிந்தா:13 2702/3
தனி சித்தம் வைத்தல் தேற்றாம் தளர்ந்து கண் பரப்பி நோக்கி – சிந்தா:13 2939/3

TOP


தனித்து (1)

பூவொடு புரையும் சாயல் புனை நலம் தனித்து வைக – சிந்தா:6 1455/2

TOP


தனிதின் (1)

தனிதின் ஏகுபு தாபதர் வாழ்வது ஓர் – சிந்தா:6 1421/3

TOP


தனிமை (4)

தடம் கணி தனிமை நீங்க தந்தையும் தாயும் ஆகி – சிந்தா:3 556/3
தான் அடைந்து இருந்த காவில் பாடினாள் தனிமை தீர்வான் – சிந்தா:5 1355/3
தனிமை தலைமை தனது தான் என்ப – சிந்தா:7 1609/2
தனிமை தலைமை தனது தான் என்றால் – சிந்தா:7 1609/3

TOP


தனியவர் (1)

தனியவர் ஆகி வாழ்தல் சா துயர் அதனின் இல்லை – சிந்தா:3 553/2

TOP


தனியள் (1)

தனியள் ஆவது தக்கதுவோ சொலாய் – சிந்தா:6 1510/4

TOP


தனியன் (1)

ஒப்பு உடைய தானையுள் ஒரு தனியன் ஆகி – சிந்தா:1 280/2

TOP


தனியே (3)

அருகு கழல் பரவ தனியே போய் உய்யானம் அடைந்தான் அன்றே – சிந்தா:4 985/4
தாள் ஒழிய போர் ஏறு தனியே போந்தது என எண்ணி – சிந்தா:5 1226/2
தனியே துயர் உழந்து தாழ்ந்து வீழ்ந்த சுடுகாட்டுள் – சிந்தா:13 2603/1

TOP


தனியேன் (1)

தனியேன் ஒரு பெண் உயிர் என்னொடு-தான் – சிந்தா:5 1375/2

TOP