தோ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தோக்கை 1
தோகை 17
தோகைய 1
தோகையின் 2
தோகையும் 3
தோகையோடு 1
தோசம் 1
தோட்கு 1
தோட்டி 4
தோட்டியால் 3
தோட்டியும் 1
தோட்டியே 1
தோட்டு 2
தோட்டு-இடை 1
தோடார் 1
தோடின் 1
தோடு 20
தோடும் 16
தோணி 5
தோத்திரங்கள் 1
தோத்திரத்தால் 1
தோதகம் 1
தோம் 2
தோமரம் 1
தோமறு 1
தோய் 23
தோய்க 1
தோய்த்த 1
தோய்த்து 9
தோய்தல் 1
தோய்ந்த 10
தோய்ந்தன 2
தோய்ந்து 3
தோய்வ 1
தோய்வதற்கு 1
தோய்வது 1
தோய்வர் 1
தோய்வு 1
தோய 3
தோயில் 1
தோயும் 2
தோரணம் 2
தோரை 2
தோரைய 1
தோரையும் 1
தோல் 10
தோலன் 1
தோலா 1
தோலின் 1
தோலை 1
தோழ 1
தோழமை 1
தோழர் 16
தோழர்க்கு 1
தோழர்கட்கு 1
தோழரும் 2
தோழரை 4
தோழரொடு 2
தோழரோடு 1
தோழரோடும் 1
தோழற்கு 1
தோழன் 7
தோழன்மார்களும் 1
தோழன்மாரும் 2
தோழன்மாரே 2
தோழனும் 1
தோழனை 3
தோழி 21
தோழிக்கு 1
தோழிமார்கள் 2
தோழிமார்களும் 1
தோழிமாரும் 2
தோழிமாருள் 1
தோழிமாரை 1
தோழிமாரொடும் 1
தோழியர் 4
தோழியும் 2
தோழியை 3
தோழியோடு 1
தோழும் 1
தோள் 119
தோள்கள் 3
தோள்களில் 1
தோள்களும் 3
தோள்காள் 1
தோளவள் 1
தோளவன் 1
தோளவனே 1
தோளா 1
தோளாய் 5
தோளார் 4
தோளால் 1
தோளாள் 2
தோளான் 24
தோளி 14
தோளி-தன்னோடு 1
தோளியர் 2
தோளியே 2
தோளியை 2
தோளில் 1
தோளின் 1
தோளினாட்கே 1
தோளினாய் 3
தோளினார் 1
தோளினார்-தம் 1
தோளினார்க்கு 1
தோளினாரும் 1
தோளினாரே 1
தோளினால் 4
தோளினாலும் 1
தோளினாள் 1
தோளினாளும் 1
தோளினாளை 1
தோளினாற்கு 1
தோளினான் 4
தோளினானும் 2
தோளினானை 3
தோளினீர் 2
தோளும் 10
தோளை 1
தோற்கும் 1
தோற்ப 2
தோற்பரம் 1
தோற்பான் 1
தோற்பின் 1
தோற்ற 3
தோற்றம் 16
தோற்றமும் 1
தோற்றமுறு 1
தோற்றமே 1
தோற்றவாறும் 2
தோற்றனம் 2
தோற்றனள் 1
தோற்றா 1
தோற்றாம் 1
தோற்றார் 1
தோற்றாள் 3
தோற்றி 3
தோற்றினாள் 1
தோற்றினாளே 1
தோற்றினான் 1
தோற்று 3
தோற்றும் 2
தோன்ற 30
தோன்றல் 16
தோன்றல்-தன்னை 1
தோன்றல்-தான் 1
தோன்றல 1
தோன்றலின் 1
தோன்றலுக்கு 2
தோன்றலும் 3
தோன்றலை 5
தோன்றலோடும் 2
தோன்றவே 4
தோன்றற்க 1
தோன்றா 7
தோன்றாது 3
தோன்றார் 1
தோன்றி 36
தோன்றிய 6
தோன்றியது 3
தோன்றிற்று 1
தோன்றின 1
தோன்றினர் 1
தோன்றினவே 2
தோன்றினாய் 1
தோன்றினார் 3
தோன்றினான் 13
தோன்றினானே 3
தோன்று 1
தோன்றுகின்ற 1
தோன்றுகின்றாள் 1
தோன்றும் 16
தோன்றுமாறும் 1
தோன்றுமே 9
தோன்றுவ 1
தோன்றுவர் 1
தோன்றுவரே 1
தோன்றுவார் 1
தோன்றுவான் 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


தோக்கை (1)

தோக்கை அம் துகிலினாள் தன் துணை முலை பொருது சேந்த – சிந்தா:12 2477/1

TOP


தோகை (17)

புண் தவழ் வேல் கண் பாவை பொறி இடம் திரிப்ப தோகை
கண்டவர் மருள வீழ்ந்து கால் குவித்து இருக்கும் அன்றே – சிந்தா:1 239/3,4
பாடு உடை மயில் அம் தோகை பைபய வீழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:1 300/4
அன்னமொடும் தோகை நடை சாயல் அமிர்து அன்னார் – சிந்தா:3 503/2
சோலை நோக்கி நடக்கும் தோகை வண்ணம் காண்-மின் – சிந்தா:4 919/4
துணை இல் தோகை மஞ்ஞை ஈயற்கு இவரும் வகை போல் – சிந்தா:4 925/1
நெடு மா தோகை மென் சாயல் நெஞ்சிற்கு இவ்வாறு உரைக்கின்றாள் – சிந்தா:7 1659/4
துணையில் தோகை என் நங்கைக்கு தொங்கல் தொடுப்பாயும் நீ – சிந்தா:7 1668/3
சோலை வரை மேல் இழியும் தோகை மயில் ஒத்தாள் – சிந்தா:9 2018/4
இழை வளர் முலையார் சாயல் போல் தோகை இறை கொள் பூம் குறிஞ்சியும் இறந்தார் – சிந்தா:10 2105/4
துன்னிய தோகை குழாம் என தொக்கவர் – சிந்தா:10 2117/3
அரு வரை நெற்றி பாய்ந்த ஆய் மயில் தோகை போல – சிந்தா:10 2269/2
தோகை மடவார் துவர் வாய் துடித்து அஞ்ச வெம்பா – சிந்தா:11 2337/3
உடை சிறு நாவின் தோகை இரீஇயினள் மாலை சேர்ந்தாள் – சிந்தா:12 2445/4
வானகத்து இழியும் தோகை மட மயில் குழாங்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:13 2658/2
சோலை மஞ்ஞை தொழுதி போல் தோகை செம்பொன் நிலம் திவள – சிந்தா:13 2698/2
பூவை கிளி தோகை புணர் அன்னமொடு பன் மா – சிந்தா:13 2875/1
அன்னமே தோகை நல் யாழ் அமுதமே ஆய்ந்த தீம் தேன் – சிந்தா:13 2952/1

TOP


தோகைய (1)

இன் மயிர் உகுக்கிய இருந்த தோகைய
பன் மயில் குழாம் ஒத்தார் பாவைமார்களே – சிந்தா:13 2636/3,4

TOP


தோகையின் (2)

தோழி தூ துகில் தோகையின் நீக்கினாள் – சிந்தா:3 762/4
தூசு உலாம் நெடும் தோகையின் நல்லவர் – சிந்தா:5 1320/1

TOP


தோகையும் (3)

தூவி அம் சிறை அன்னமும் தோகையும்
மேவி மென் புனம் மான் இனம் ஆதியா – சிந்தா:1 346/1,2
வெள்ளை அன்னமும் தோகையும் வேய்ந்து அவண் – சிந்தா:4 870/3
தோகையும் அன்னமும் தொக்கு உடன் ஆர்ப்பது ஓர் – சிந்தா:8 1905/3

TOP


தோகையோடு (1)

துளங்கு எயிற்று உழுவை தொல் சீர் தோகையோடு இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:12 2469/4

TOP


தோசம் (1)

தோசம் அற துதிகள் மனத்து ஓதி தொழுது இருந்தாள் – சிந்தா:7 1784/4

TOP


தோட்கு (1)

இரும் சிலை பயின்ற திண் தோட்கு இது தகாது என்று குன்றில் – சிந்தா:4 1112/2

TOP


தோட்டி (4)

பரந்து ஒளி உமிழும் பைம்பொன் கண்ணடி பதாகை தோட்டி
விரிந்து இருள் மேயும் செம்பொன் விளக்கு வெண் முரசு கும்பம் – சிந்தா:3 629/1,2
சூட்டிய ஓடை பொங்க நாண் எனும் தோட்டி மாற்றி – சிந்தா:7 1688/2
ஆசு அறு வயிர தோட்டி நுதல் அணிந்து அமுத செ வாய் – சிந்தா:7 1690/3
பொங்கு கொடி வார் முரசம் தோட்டி புணர் கும்பம் – சிந்தா:12 2487/2

TOP


தோட்டியால் (3)

யாப்பு உடை யாழ் மிடறு என்னும் தோட்டியால்
தூப்பு உடையவள் நலம் தொடக்கும் பாகனாய் – சிந்தா:9 2011/1,2
ஆகத்தான் அமைச்சர் நுண் நூல் தோட்டியால் அழுத்தி வெல்லும் – சிந்தா:13 2610/3
தோட்டியால் தொடக்க பட்ட சொரி மத களிற்றின் மீண்டான் – சிந்தா:13 2729/4

TOP


தோட்டியும் (1)

கட்டினான் கரு வலி தட கையால் தோட்டியும்
இட்டனன் இரண்டுடன் இமிழ் கொளீஇ இலங்கு பொன் – சிந்தா:7 1835/2,3

TOP


தோட்டியே (1)

அடுத்த மூக்கு அரு மணி வயிர தோட்டியே – சிந்தா:6 1464/4

TOP


தோட்டு (2)

தோட்டு வண்டு ஒலியல் மாலை துடி இடை மகளிர் ஆய்ந்த – சிந்தா:10 2294/1
குருகு பொறை உயிர்க்கும் கொடு முள் தாழை வெண் தோட்டு
முருகு பொறை உயிர்க்கும் மொய் பூங்காவில் படை நீக்கி – சிந்தா:12 2559/2,3

TOP


தோட்டு-இடை (1)

மை எழுத்து ஊசியின் மாண்டது ஓர் தோட்டு-இடை
கை வளர் கோதை கரந்து எழுத்திட்டாள் – சிந்தா:7 1767/3,4

TOP


தோடார் (1)

தோடார் பூம் கண் துயிலா தோழி துயர்வேனோ – சிந்தா:7 1700/4

TOP


தோடின் (1)

தோடின் பயில்வினால் பூசி தூ மலர் – சிந்தா:12 2423/2

TOP


தோடு (20)

சேவல் அன்னம் தாமரையின் தோடு அவிழ்ந்த செவ்வி பூ – சிந்தா:1 65/1
தோடு அலர் கோதை தொல் சீர் தார் அணி சுரும்பு உண்கண்ணி – சிந்தா:3 537/3
தோடு அலர் தெரியலான் தன் தோழரை கண்டு காதல் – சிந்தா:3 582/1
தோடு அணி மகளிர் போன்ற துணர் மலர் கொம்பர் கொம்பின் – சிந்தா:4 852/1
கூறுவார் ஒலி தோடு குலைந்து வீழ்ந்து – சிந்தா:4 859/2
பாம்பால் என்ன வெருவி பைம்பொன் தோடு கழல – சிந்தா:4 924/3
தோயும் திரைகள் அலைப்ப தோடு ஆர் கமல பள்ளி – சிந்தா:4 930/3
ஒண் திறல் களிற்றின் நெற்றி எறிந்து தோடு ஒலித்து வீழ – சிந்தா:4 979/2
விண்டு அலர்ந்து ஒருபுடை தோடு மின்செய் – சிந்தா:4 1009/2
சொல்லின் வெள்ளி மலை தோடு அவிழ் தாமரை பொன் மலர் – சிந்தா:4 1150/3
தோடு அலர் கோதை மின் துளும்பும் மேகலை – சிந்தா:5 1207/2
தோடு ஏந்து பூம்_கோதை வேண்டேம் கூந்தல் தொடேல் எம் இல் – சிந்தா:5 1229/1
பூண் முலை பிறழ பொன் தோடு இட-வயின் நுடங்க ஒல்கி – சிந்தா:5 1257/2
தோடு அலர் கோதை கீதம் துணிவினில் பாடுகின்றாள் – சிந்தா:7 1697/4
தூசு நறும் சாந்து இனிய தோடு இவைகள் தாங்கி – சிந்தா:9 2033/3
தோடு மலி கோதையொடு துதைந்த வரை மின் போல் – சிந்தா:12 2483/2
பிள்ளைமை காதல் கூர பிறழ்ந்து பொன் தோடு வீழ – சிந்தா:12 2529/2
தோடு ஆர் புனை கோதை சுநந்தை சேர்ந்து தொழுதாளை – சிந்தா:13 2605/1
இனிதினின் இலங்கு பொன் தோடு ஏற்று-மின் குழைகள் பொங்க – சிந்தா:13 2807/3
காது அணிந்த தோடு ஒருபால் மின்னு வீச கதிர் மின்னு குழை ஒருபால் திருவில் வீச – சிந்தா:13 3136/1

TOP


தோடும் (16)

வடகமும் துகிலும் தோடும் மாலையும் மணியும் முத்தும் – சிந்தா:2 462/1
நெய் விலை பசும்பொன் தோடும் நிழல் மணி குழையும் நீவி – சிந்தா:2 488/1
கோதை புறம் தாழ குண்டலமும் பொன் தோடும்
காதின் ஒளிர்ந்து இலங்க காமர் நுதல் வியர்ப்ப – சிந்தா:3 731/1,2
கோதையும் தோடும் மின்ன குண்டலம் திருவில் வீச – சிந்தா:3 740/1
மின்னு குழையும் பொன் தோடும் மிளிர எருத்தம் இடம் கோட்டி – சிந்தா:7 1658/3
பைம் கண் மணி மகர குண்டலமும் பைம் தோடும்
திங்கள் முகத்து இலங்க செ வாய் எயிறு இலங்க – சிந்தா:8 1971/1,2
காய்ந்து எரி செம்பொன் தோடும் கன மணி குழையும் மின்ன – சிந்தா:10 2181/2
காது அணிந்த பொன் தோடும் குண்டலமும் நக நகா – சிந்தா:10 2241/3
துளங்கு பொன் குழைகளும் தோடும் சுண்ணமும் – சிந்தா:12 2408/1
நாகம் மருப்பின் இயன்ற தோடும் நலம் கொள் சுறவு குழையும் – சிந்தா:12 2440/1
பூ கமழ் துகிலும் தோடும் மாலையும் சொரிய போர் தோற்று – சிந்தா:13 2661/3
மின்னும் மேகலையும் தோடும் கொடுத்து அடி தொழுது நிற்பார் – சிந்தா:13 2662/4
விழி கண் மகர குண்டலமும் தோடும் காதில் மிளர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2696/4
கொய் பூ மாலை குழல் மின்னும் கொழும் பொன் தோடும் குண்டலமும் – சிந்தா:13 2706/2
குண்டலமும் பொன் தோடும் பைம் தாரும் குளிர் முத்தும் – சிந்தா:13 3022/1
பண் கனிய பாவைமார் பைம்பொன் தோடும் குண்டலமும் தாம் பதைப்ப இருந்து பாட – சிந்தா:13 3138/2

TOP


தோணி (5)

சூட்டு உடைய சேவலும் தோணி கோழி ஆதியா – சிந்தா:1 73/2
சாந்து அகம் நிறைந்த தோணி தண் மலர் மாலை தோணி – சிந்தா:4 967/1
சாந்து அகம் நிறைந்த தோணி தண் மலர் மாலை தோணி
பூம் துகில் ஆர்ந்த தோணி புனை கலம் பெய்த தோணி – சிந்தா:4 967/1,2
பூம் துகில் ஆர்ந்த தோணி புனை கலம் பெய்த தோணி – சிந்தா:4 967/2
பூம் துகில் ஆர்ந்த தோணி புனை கலம் பெய்த தோணி
கூந்தல் மா மகளிர் மைந்தர் கொண்டுகொண்டு எறிய ஓடி – சிந்தா:4 967/2,3

TOP


தோத்திரங்கள் (1)

தோத்திரங்கள் ஓதி துகள் மாசு துணிக்கின்றார் – சிந்தா:13 3094/4

TOP


தோத்திரத்தால் (1)

தோத்திரத்தால் தொழுது இறைஞ்சி துறப்பேன் என்று எழுந்திருந்தான் – சிந்தா:13 3024/4

TOP


தோதகம் (1)

தோதகம் ஆக எங்கும் சுண்ணம் மேல் சொரிந்து தண்ணென் – சிந்தா:2 463/3

TOP


தோம் (2)

தூம்பு யாதும் இல்லா குளம் போன்றது என் தோம் இல் பண்டம் – சிந்தா:8 1976/3
தோம் நிலை அரவின் தோற்றமே போலும் சிலைகளும் பிறகளும் துறைபோய் – சிந்தா:10 2158/2

TOP


தோமரம் (1)

தோமரம் ஆக தொங்கல் சிதறுபு மயங்கினாரே – சிந்தா:13 2656/4

TOP


தோமறு (1)

தொழுவில் தோன்றிய தோமறு கேவல – சிந்தா:4 856/3

TOP


தோய் (23)

தண் பால் மதி தோய் குடை தண் நிழல் பாயவாறும் – சிந்தா:0 26/4
மஞ்சு தோய் மணி மாடத்து மல்கு பூம் – சிந்தா:1 134/3
வானம் தோய் புகழான் மலிவு எய்தினான் – சிந்தா:1 161/4
பால் அருவி திங்கள் தோய் முத்த மாலை பழிப்பின் நெடும் குடை கீழ் பாய் பரி மான் தேர் – சிந்தா:1 291/1
உடுத்தாள் கல் தோய் நுண் கலிங்கம் உரவோன் சிறுவன் உயர்க எனவே – சிந்தா:1 353/4
மஞ்சு தோய் குன்றம் அன்ன மாட வீட்டு அகம் புகுந்தான் – சிந்தா:1 396/4
இரவி தோய் கொடி கொள் மாடத்து இடு புகை தவழ சுண்ணம் – சிந்தா:2 456/1
கொங்கு தோய் குழலாரொடும் குன்றின் மேல் – சிந்தா:3 528/3
பொன் தோய் கொடியின் நடந்து புனல் சேர்பவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 917/4
வில் உறை புருவம் மாதர் வெந்தனள் கிடப்ப மின் தோய்
இல் உறை தெய்வம் நோக்கி இரங்கி நின்று உரைக்கும் அன்றே – சிந்தா:6 1527/3,4
மஞ்சு தோய் செம்பொன் மாடத்து என் மனை-தன்னுள் என்றாள் – சிந்தா:6 1531/3
தோய் பிழி துளிக்கும் கண்ணி சுரும்பு சூழ் கொம்பு அனாளே – சிந்தா:7 1707/4
தோய் தகை மகளிர் தோயில் மெய் அணி நீக்கி தூ நீர் – சிந்தா:8 1892/1
முழை உறை சிங்கம் பொங்கி முழங்கி மேல் பாய்ந்து மை தோய்
வழை உறை வனத்து வன்கண் நரி வலைப்பட்டது அன்றே – சிந்தா:8 1928/3,4
மின் தோய் வரை கொன்ற வேலோன் புகுதக – சிந்தா:10 2122/1
மை தோய் வரையின் இழியும் புலி போல மைந்தன் – சிந்தா:10 2135/1
நெடு வெண்ணிலவின் நெற்றி தோய் நிழலால் செம்பொன் புரிசையே – சிந்தா:10 2172/3
தோய் மழை உலக வெள்ளம் தொல் நகர் தொக்கதே போல் – சிந்தா:10 2178/3
வென்றி கொள் சரங்கள் மூழ்கி மெய் மறைத்திட்டு மின் தோய்
குன்றின் மேல் பவழம் போல கோமுகன் தோன்றினானே – சிந்தா:10 2272/3,4
நெடு நல் நிமிர் ஆவி நாறும் நெய் தோய் தளிர் மேனி – சிந்தா:12 2503/2
மன்னர் மன்ன மதி தோய் குடையாய் மகளிர் காமம் மறைத்து ஒழிதியோ – சிந்தா:12 2588/4
எரி மலர் சேவடியை ஏத்துவார் வான் தோய்
திரு முத்து அவிர் ஆழி செல்வரே அன்றே – சிந்தா:13 2741/3,4
தோய் பிழி அலங்கலார்-தம் தொல் நலம் தொலைந்து வாடி – சிந்தா:13 2923/3

TOP


தோய்க (1)

தான் நல கலங்கள் சேர்த்தி தட முலை தோய்க என்றான் – சிந்தா:8 1892/4

TOP


தோய்த்த (1)

அம் கை குழியா அரக்கு ஈத்த செம் தளிர் நெய் தோய்த்த போலும் – சிந்தா:3 643/3

TOP


தோய்த்து (9)

புண் தோய்த்து எடுத்த பொரு வேல் என சேந்து நீண்ட – சிந்தா:0 26/1
திருந்து தகர செம் நெருப்பில் தேன் தோய்த்து அமிர்தம் கொள உயிர்க்கும் – சிந்தா:1 349/1
நாழியுள் இழுது நாகு ஆன் கன்று தின்று ஒழிந்த புல் தோய்த்து
ஊழி-தோறு ஆவும் தோழும் போன்று உடன் மூக்க என்று – சிந்தா:2 487/1,2
கடத்து-இடை கவளம் தேன் நெய் கனியை தோய்த்து இனிய துற்ற – சிந்தா:6 1529/1
என்பினை நரம்பில் பின்னி உதிரம் தோய்த்து இறைச்சி மெத்தி – சிந்தா:7 1577/1
மாசில் வெண் துகிலை நீர் தோய்த்து மேல் போர்த்த வண்ணமே போல் – சிந்தா:7 1649/2
நானம் தோய்த்து நனை கலவை நாறும் மதம் தெளித்த பின் – சிந்தா:7 1653/3
தான் ஆர பண்ணி தடறு நீக்கி தண் குருதி தோய்த்து தகைமை சான்ற – சிந்தா:9 2065/3
மழை கவின்று எழுந்த வார் கொள் மணி நிற அறுகை நெய் தோய்த்து
எழில் குழை திருவில் வீச மகளிர் நெய் ஏற்றுகின்றார் – சிந்தா:12 2416/3,4

TOP


தோய்தல் (1)

கருவத்து சென்று தோன்றார் கால் நிலம் தோய்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2800/2

TOP


தோய்ந்த (10)

தோய்ந்த விசும்பு என்னும் தொல் நாட்டு அகம் தொழுது புலம்பு எய்தி மைந்தர் மாழ்க – சிந்தா:1 290/1
தொடை அவிழ்ந்த மாலையும் முத்தும் தோய்ந்த துணை முலையின் உள் அரங்கி மூழ்க காமன் – சிந்தா:1 293/2
நிழல் மாலை வேல் நாண நீண்ட கண்ணே நெய் தோய்ந்த தளிரே மேனி – சிந்தா:5 1353/4
முத்து இலங்கு ஆகம் தோய்ந்த மொய் மலர் தாரினான் நம் – சிந்தா:5 1395/1
தொடை மாலை மென் முலையார் தோள் தோய்ந்த மைந்தர் – சிந்தா:7 1574/2
குனி மருப்பு உதிரம் தோய்ந்த குஞ்சரம் கொள்ள உந்தி – சிந்தா:10 2273/2
தோய்ந்த கேள்வி துறைபோய் அலங்காரமும் தோற்றினான் – சிந்தா:12 2492/2
தோய்ந்த தன் குறங்கில் வைத்து துகிலினில் துடைத்து தூய்தா – சிந்தா:12 2496/3
பரத்தையர் தோய்ந்த மார்பம் பத்தினி மகளிர் தீண்டார் – சிந்தா:13 2722/1
தோய்ந்த தன் காதலன் பற்ற அற்று சொரிகின்ற மேகலை போல் வீழ்ந்த வாளை – சிந்தா:13 2860/3

TOP


தோய்ந்தன (2)

காலும் பூமியை தோய்ந்தன காரிகை – சிந்தா:5 1327/2
தேன் நெய் தோய்ந்தன தீவிய திரு மணி அனைய – சிந்தா:13 2747/1

TOP


தோய்ந்து (3)

மாடமே நெடியாய் மழை தோய்ந்து உளாய் – சிந்தா:5 1369/3
மண் உற தோய்ந்து அடி வீழ்ந்தன மாமையும் – சிந்தா:6 1472/2
தோய்ந்து உயிர் உடம்பு இவண் ஒழிய தொக்க நாள் – சிந்தா:13 2831/3

TOP


தோய்வ (1)

திருந்தி ஏழுறுப்பும் திண் நிலம் தோய்வ தீ உமிழ் தறுகணின் சிறந்த – சிந்தா:10 2154/4

TOP


தோய்வதற்கு (1)

தாரும் மார்பமும் தண்ணென தோய்வதற்கு
ஓரும் உள்ளம் உடன்று எழுகின்றதே – சிந்தா:9 2005/3,4

TOP


தோய்வது (1)

ஆணை தோய்வது அல்லால் பிறன் வெளவுமேல் – சிந்தா:3 640/2

TOP


தோய்வர் (1)

கற்பக மாலை சூட்டி கடி அர மகளிர் தோய்வர்
பொற்ற சொல் மாலை சூட்டி புலவர்கள் புகழ கல் மேல் – சிந்தா:10 2302/2,3

TOP


தோய்வு (1)

கரும் கலம் தோய்வு இலா காமர் பூம் துறை – சிந்தா:1 97/2

TOP


தோய (3)

புடை அவிழ்ந்த கூந்தல் புலவு தோய பொழி மழையுள் மின்னு போல் புலம்பினாரே – சிந்தா:1 293/4
முலை வளர் ஆகம் தோய முழு வினை முரியும்-ஆயின் – சிந்தா:6 1432/3
நமைத்த பூம் தாமம் தோய நகை முக விருந்து பெற்றான் – சிந்தா:13 2839/4

TOP


தோயில் (1)

தோய் தகை மகளிர் தோயில் மெய் அணி நீக்கி தூ நீர் – சிந்தா:8 1892/1

TOP


தோயும் (2)

தோயும் முள் இலவின் கூன் காய் சினை-தொறும் உதிர்வவே போல் – சிந்தா:3 788/2
தோயும் திரைகள் அலைப்ப தோடு ஆர் கமல பள்ளி – சிந்தா:4 930/3

TOP


தோரணம் (2)

மாகம் ஏந்துவ போல் மணி தோரணம்
ஆக நாற்றின தாமம் மணி குடம் – சிந்தா:12 2398/2,3
வாயில் தோரணம் கற்பக மாலை தாழ்ந்து – சிந்தா:13 3004/1

TOP


தோரை (2)

அலங்கல் தாது அவிழ்ந்து சோர அல்குல் பொன் தோரை மின்ன – சிந்தா:10 2132/1
தோரை மலர் நீர் அறுகு துளும்பும் மணி தாலம் – சிந்தா:12 2489/1

TOP


தோரைய (1)

கெடிற்று அழகு அழிப்பன கிளர் பொன் தோரைய
கடிப்பகை நுழைவு அற கதிர்த்த கை விரல் – சிந்தா:6 1464/2,3

TOP


தோரையும் (1)

நெல்லும் நீர் விளை கேழலும் தோரையும்
அல்ல தீம் பழம் காய் கிழங்கு ஆதியா – சிந்தா:6 1422/2,3

TOP


தோல் (10)

செம் கண் புன் மயிர் தோல் திரை செம் முகம் – சிந்தா:2 431/1
தோல் பொலி முழவும் துளை பயில் குழலும் ஏங்க – சிந்தா:3 675/1
பட நாகம் தோல் உரித்தால் போல் துறந்து கண்டவர் மெய் பனிப்ப நோற்றிட்டு – சிந்தா:6 1546/1
ஊழ்ந்து தோல் உரிப்பன போல் ஒத்த மற்று அவற்று அருவி – சிந்தா:7 1560/2
கோதம் செய் குடர்கள் புன் தோல் நரம்பொடு வழும்பிது என்றான் – சிந்தா:7 1583/4
உருவம் என்று உரைத்தி-ஆயின் நிறைந்த தோல் துருத்தி தன்னை – சிந்தா:7 1585/1
தூ மலர் குவளை கால் அணைத்து தோல் அடி – சிந்தா:7 1615/2
அணங்கு அரவு உரித்த தோல் அனைய மேனியன் – சிந்தா:9 2009/1
ஐ படு பித்து நெய்த்தோர் அசும்பு சோர் அழுகல் புன் தோல்
பொய் பட உரைத்தது உண்டோ பொன் அனீர் நம்முள் நாமால் – சிந்தா:13 2938/3,4
தேள் கையில் கொண்டது ஒக்கும் நிச்சம் நோய் செற்ற புன் தோல்
பூட்கையை முனியின் வாமன் பொன் அடி தொழு-மின் என்றான் – சிந்தா:13 3106/3,4

TOP


தோலன் (1)

தொடு மரை தோலன் வில்லன் மரவுரி உடையன் தோன்ற – சிந்தா:5 1231/3

TOP


தோலா (1)

தோலா போர் மற மன்னர் தொடி தோள்கள் எடுத்து ஓச்சி – சிந்தா:10 2236/1

TOP


தோலின் (1)

சிலை தழும்பியானை தோலின் நூற்று உரை சிறுமீன் ஒத்த – சிந்தா:7 1645/3

TOP


தோலை (1)

புன் புறம் தோலை போர்த்து மயிர் புறம் பொலிய வேய்ந்திட்டு – சிந்தா:7 1577/2

TOP


தோழ (1)

தோழ யாம் பெரிதும் உண்டும் தொண்டிக்கள் இதனை என்றான் – சிந்தா:5 1233/4

TOP


தோழமை (1)

தோழமை கொண்டு என மென்மை உடையவாய் ஒளி திகழ்ந்து – சிந்தா:1 174/3

TOP


தோழர் (16)

நிதியின் நெறியின் அவன் தோழர் நிரந்தவாறும் – சிந்தா:0 23/3
ஆழ்வித்திட்ட அம்பியை தோழர் சுட்டி காட்டினான் – சிந்தா:3 580/2
தோழர் தன் தாள்களா சொரியும் மும்மதம் – சிந்தா:3 775/2
சீர் முக தோழர் சூழ சீவகன் திருவின் சாயல் – சிந்தா:3 817/3
தணி அரும் தோழர் சூழ தாழ் குழை திருவில் வீச – சிந்தா:4 977/3
அண்ணல் நின் தோழர் எல்லாம் அவ்வழி அடைவர் என்றான் – சிந்தா:5 1215/4
இனம் தலை புலியோடு ஒக்கும் தோழர் நின்னிடத்தில் கண்டேன் – சிந்தா:7 1750/4
வேனில் குன்று என தோழர் வெந்து மெய் – சிந்தா:7 1761/3
எங்கள் தமர் நம்பிக்கு இவர் தோழர் என ஈந்தார் – சிந்தா:7 1793/3
ஏந்தலை தோழர் எல்லாம் இணை அடி தொழுது வீழ – சிந்தா:7 1864/1
எல்லாம் அடிகள் எனக்கு இன்னுயிர் தோழர் என்றான் – சிந்தா:7 1868/4
மலை விரவு நீள் மார்பின் மைந்தன் தோழர் முகம் நோக்கி – சிந்தா:7 1885/2
தோள் இரண்டும் அன்ன தோழர் தோன்றலை புணர்ந்த பின் – சிந்தா:9 1995/3
உருவிற்றாய் துளிக்கும் தேறல் ஓங்கு தார் மார்பன் தோழர்
பொருவிற்று ஆம் நம்பி காமதிலகன் என்று இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:9 2070/2,3
வாள் மிடை தோழர் சூழ தன் மனை மகிழ்ந்து புக்கான் – சிந்தா:9 2094/4
வேற்கு இடம் கொடுத்த மார்பின் வில் வலான் தோழர் மக்கள் – சிந்தா:13 2916/2

TOP


தோழர்க்கு (1)

ஆற்றின தோழர்க்கு எல்லாம் அணிகலம் அடிசில் ஆடை – சிந்தா:10 2142/2

TOP


தோழர்கட்கு (1)

தோழர்கட்கு அருளி தொல்லை உழந்தவர் தம்மை தோன்ற – சிந்தா:12 2569/3

TOP


தோழரும் (2)

தொடையல் சூழ் வேலினானும் தோழரும் காண சென்றார் – சிந்தா:3 672/4
தொல்லை நால் வகை தோழரும் தூ மணி நெடும் தேர் – சிந்தா:11 2360/1

TOP


தோழரை (4)

தோடு அலர் தெரியலான் தன் தோழரை கண்டு காதல் – சிந்தா:3 582/1
தோழரை வடு செய்திட்டேன் என்று தான் துளங்கி நின்றான் – சிந்தா:4 1138/3
கொலை வைத்த குருதி வேலான் தோழரை குறுகினானே – சிந்தா:7 1881/4
காவினுள் தோழரை கண்டு போதர்வேன் – சிந்தா:8 1993/3

TOP


தோழரொடு (2)

ஏத்தரும் தவிசின் நம்பி தோழரொடு ஏறினானே – சிந்தா:1 398/4
விஞ்சைகள் வல்லேன் விளிந்த நின் தோழரொடு
எஞ்சிய வான் பொருள் எல்லாம் இமைப்பினுள் – சிந்தா:3 520/1,2

TOP


தோழரோடு (1)

ஈண்டிய தோழரோடு எய்தினன் ஆகி – சிந்தா:4 942/2

TOP


தோழரோடும் (1)

ஆள் அற்றம் இன்றி அலர் தார் அவன் தோழரோடும்
கோள் உற்ற கோவன் நிரை மீட்டனன் என்று கூற – சிந்தா:2 455/1,2

TOP


தோழற்கு (1)

பேர் இடர் தன்-கண் நீக்கி பெரும் புணை ஆய தோழற்கு
ஓர் இடம் செய்து பொன்னால் அவன் உரு இயற்றி ஊரும் – சிந்தா:12 2573/1,2

TOP


தோழன் (7)

பெரும் தகை குருசில் தோழன் பெரு விலை கடகம் முன்கை – சிந்தா:3 548/1
தாதை தான் உரைத்த எல்லாம் தன் உயிர் தோழன் கூற – சிந்தா:3 694/1
நினைத்தலும் தோழன் நக்கு நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கு செம்பொன் – சிந்தா:5 1220/3
மைந்தனை மகிழ்வ கூறி மைத்துன தோழன் என்றான் – சிந்தா:5 1264/4
சிந்திப்பவர் அவலம் அறு சீவகன் என் தோழன்
அந்தில் ஒருநாள் அவனை அரசன் ஒரு தவற்றால் – சிந்தா:7 1797/3,4
இட்டு இடை நோவ நில்லாது எழுக என ஏந்தல் தோழன்
பட்டிமை உரைத்தது ஓராள் பரவிய தெய்வந்தான் வாய்விட்டு – சிந்தா:9 2058/2,3
தோழன் விண்ணோன் அவண் தோன்றி வயங்கா கூத்து வயங்கிய பின் – சிந்தா:13 2704/2

TOP


தோழன்மார்களும் (1)

காளை நந்தனும் தோழன்மார்களும்
நாளும் நாளினும் நடுங்க நல் தவம் – சிந்தா:13 3132/2,3

TOP


தோழன்மாரும் (2)

வாள் மொய்த்த தானை அவன் தம்பியும் தோழன்மாரும்
பூண் மொய்த்த பொம்மல் முலையாரும் புலம் துறப்ப – சிந்தா:0 28/2,3
தம்பியும் தோழன்மாரும் தானும் மற்று எண்ணி சூழ்ந்து – சிந்தா:3 666/1

TOP


தோழன்மாரே (2)

சிங்கமும் புலியும் போன்றார் சீவகன் தோழன்மாரே – சிந்தா:3 784/4
மருப்புடன் இழந்தது ஒத்தார் மன் உயிர் தோழன்மாரே – சிந்தா:4 1133/4

TOP


தோழனும் (1)

தோழனும் தேவிமார் தம் குழாத்து உளான் துளும்பும் முந்நீர் – சிந்தா:4 1155/1

TOP


தோழனை (3)

என்று கூற என்னையே துன்று காதல் தோழனை
சென்று நீ கொணர்க என அன்று வந்த வண்ணமே – சிந்தா:3 578/1,2
அரும் பொன் ஆக்கிய ஆருயிர் தோழனை
விரும்பி விண் இறுத்து ஒய்யென தோன்றினான் – சிந்தா:4 952/2,3
என்னை இ கிருமி கொன்று என் தோழனை நினைப்பல் என்றான் – சிந்தா:4 1154/4

TOP


தோழி (21)

சுண்ணம் உடைந்து சுரமஞ்சரி சோர்ந்து தோழி
வண்ணம் நெடும் கண் குணமாலையை வைது மாறி – சிந்தா:0 13/1,2
குண்டலம் இலங்க நின்ற கொடியினை குறுகி தோழி
விண்டு அலர் கோதை விம்மும் விரை குழல் தொழுது நீவி – சிந்தா:3 618/2,3
தளை அவிழ் கோதை பாடி தான் அமர்ந்து இருப்ப தோழி
விளை மது கண்ணி வீணாபதி எனும் பேடி வேல் கண் – சிந்தா:3 651/1,2
விழித்து வெய்துயிர்த்து மெல்ல நடுங்கி தன் தோழி கூந்தல் – சிந்தா:3 715/2
தோழி தூ துகில் தோகையின் நீக்கினாள் – சிந்தா:3 762/4
அரும் பெறல் அவட்கு தோழி ஆடவர் இல்லையோ என்று – சிந்தா:4 975/3
இறைவளை தோளி மற்று என் தோழி ஈது என்று சேர்ந்து – சிந்தா:5 1270/3
செம் கயல் கண்ணி தோழி திருமகள் சென்று சேர்ந்தாள் – சிந்தா:5 1271/4
துளங்கு பெண் பிறப்பும் தோழி இனிது என சொல்லி நிற்பார் – சிந்தா:5 1297/4
அழுது நைந்து உருகுகின்ற ஆயிடை தோழி துன்னி – சிந்தா:5 1386/2
அலங்கலும் குழலும் தோழி அம் கையின் அடைச்சி அம் பூம் – சிந்தா:5 1397/1
அகையேல் அமர் தோழி அழேல் அவரோ – சிந்தா:6 1524/3
அன்னள் நின் தோழி ஐயா அவள் என்னை கண்ட கண்ணால் – சிந்தா:7 1599/1
கண் ஓவா முத்து உறைப்ப தோழி கழிவேனோ – சிந்தா:7 1698/4
மண் ஆர் வேல் கண் துயிலா தோழி மருள்வேனோ – சிந்தா:7 1699/4
தோடார் பூம் கண் துயிலா தோழி துயர்வேனோ – சிந்தா:7 1700/4
விளை மது கண்ணி மைந்தர் விளிக என தோழி கூற – சிந்தா:9 2042/2
கழி வளர் கயல் கண் நங்கை கற்பினை அறிந்து தோழி
அழி மது மாலை சேர்த்தி அடிபணிந்து ஆர வாழ்த்தி – சிந்தா:9 2074/2,3
துணி நிலா வீசும் மாலை பிறை நுதல் தோழி சேர்ந்து – சிந்தா:12 2531/2
மறன் நிழல் மத யானையாய் வந்த என் தோழி வாமலேகை – சிந்தா:12 2590/3
அருளும் ஆறு என்னை அநங்கமாலை அடித்தி தோழி அன்றோ என – சிந்தா:12 2593/1

TOP


தோழிக்கு (1)

சொல் புகர் இன்றி தோழிக்கு அறத்தினோடு அரிவை நின்றாள் – சிந்தா:9 2073/4

TOP


தோழிமார்கள் (2)

காதல் அம் தோழிமார்கள் கரும் கயல் கண்ணினாளை – சிந்தா:3 740/3
இணை இல் தோழிமார்கள் இறுமால் இடை என்று இரங்க – சிந்தா:4 925/3

TOP


தோழிமார்களும் (1)

தோழிமார்களும் தாயரும் தொக்கு உடன் – சிந்தா:5 1293/2

TOP


தோழிமாரும் (2)

இனைய கூறி மற்று அவள் தோழிமாரும் இன்புற – சிந்தா:3 709/1
அடல் அணி தோழிமாரும் ஆர்வத்தில் கழும இப்பால் – சிந்தா:9 2053/3

TOP


தோழிமாருள் (1)

மன்றல் அம் தோழிமாருள் வனத்து-இடை பண்ணை ஆட – சிந்தா:7 1579/3

TOP


தோழிமாரை (1)

சுற்றிய தோழிமாரை விடுத்தனன் தொழுது நின்றான் – சிந்தா:5 1222/3

TOP


தோழிமாரொடும் (1)

தொடர்ந்து கைவிடா தோழிமாரொடும்
குடங்கை உண்கணாள் கொண்ட பண்ணையுள் – சிந்தா:4 990/2,3

TOP


தோழியர் (4)

துப்பு உறழ் தொண்டை செ வாய் தோழியர் காம தூதின் – சிந்தா:1 107/1
கொடி பல நுடங்கி ஆங்கு தோழியர் குழாத்துள் நிற்ப – சிந்தா:3 562/3
தோழியர் சுவாகதம் போதுக ஈங்கு என – சிந்தா:4 1021/2
சொல் வளர்த்தார் அவள் தோழியர் சோர் குழல் – சிந்தா:6 1474/3

TOP


தோழியும் (2)

தாதி அவ்வையும் தன் அமர் தோழியும்
போது வேய் குழல் பொன் அவிர் சாயலுக்கு – சிந்தா:5 1316/2,3
நங்கை தவ்வையும் தோழியும் நண்ணினார் – சிந்தா:5 1337/2

TOP


தோழியை (3)

ஆடினாள் முறுவல் என்னும் தோழியை ஐயன் காண – சிந்தா:3 683/2
வடி கணாள் நக்கு நாணி தோழியை மறைந்து மின்னு – சிந்தா:9 2041/3
நலம் துறைபோய நங்கை தோழியை புல்லி நின்றாள் – சிந்தா:10 2132/3

TOP


தோழியோடு (1)

இன் இயல் பாவை ஏற்ப தோழியோடு ஏறினாளே – சிந்தா:9 2054/4

TOP


தோழும் (1)

ஊழி-தோறு ஆவும் தோழும் போன்று உடன் மூக்க என்று – சிந்தா:2 487/2

TOP


தோள் (119)

தோள் உற்று ஓர் தெய்வம் துணையாய் துயர் தீர்த்தவாறும் – சிந்தா:0 10/2
தேங்காத மள்ளர் திரள் தோள் இணை சிக்க யாத்த – சிந்தா:0 16/1
கல் சுணம் செய்த தோள் மைந்தர் காதலால் – சிந்தா:1 91/1
அணி அரக்கு ஆர் செம் பஞ்சி அணை அனைய ஆடு அமை தோள்
துணி கதிர் வளை முன் கை தொகு விரல் செங்காந்தள் – சிந்தா:1 170/2,3
கரும்பு ஆர் தோள் முத்தம் கழன்று செ வாய் விளர்த்து கண் பசலை பூத்த காமம் – சிந்தா:1 231/1
மஞ்சு தவழ் குன்று அனைய தோள் ஒசித்து மாத்தாள் – சிந்தா:1 287/3
தோள் கடைந்து அழுத்திய மார்பன் தூங்கு இருள் – சிந்தா:1 321/2
தோள் உற புல்லுவார் போல் தொக்கு எதிர்கொண்டு புக்கு – சிந்தா:1 348/2
பஞ்சி அனைய வேய் மென் தோள் பகு வாய் மகரம் கான்றிட்ட – சிந்தா:1 351/1
முழவு என திரண்ட திண் தோள் மூரி வெம் சிலையினானும் – சிந்தா:1 368/1
சிலை இகந்து உயர்ந்த திண் தோள் சீவகற்கு அரற்றி ஆற்றார் – சிந்தா:1 372/4
வெள்ளி வள்ளியின் விளங்கு தோள் நலார் – சிந்தா:2 420/3
மொய்த்த தோள் நலார் முழுதும் ஈண்டினார் – சிந்தா:2 423/4
ஆன் நிரை பெயர்ந்த ஆயர் ஆர்த்தனர் அணி செய் திண் தோள்
தான் ஒன்று முடங்கிற்று ஒன்று நிமிர்ந்தது சரம் பெய் மாரி – சிந்தா:2 452/2,3
தோள் வாய் சிலையின் ஒலியால் தொறு மீட்டு மீள்வான் – சிந்தா:2 454/3
ஏர் செல செல்ல ஏத்தி தொழுது தோள் தூக்க இப்பால் – சிந்தா:2 469/2
தோள் முதல் பசலை தீர தோன்றலை பருகுவார் போல் – சிந்தா:2 470/2
தாம் பால் படுத்த அமிர்தோ தட மாலை வேய் தோள்
ஆம் பால் குடவர் மகளோ என்று அரிவை நைய – சிந்தா:2 492/2,3
தோள் வலி மிக்கான் தொடர்ந்து உரைக்கின்றான் – சிந்தா:3 517/4
வெம் முலை பரவை அல்குல் மிடை மணி கலாபம் வேய் தோள்
செம் மலர் திருவின் சாயல் தே மொழி தத்தை என்பாள் – சிந்தா:3 606/3,4
சிலை பொர திரண்ட திண் தோள் சில் அரி சிலம்பினார்-தம் – சிந்தா:3 612/2
பொன் மகரம் வாய் போழ்ந்த முத்த நூல் தோள் யாப்பில் பொலிந்த ஆறும் – சிந்தா:3 644/1
தோள் வயிரம் தோன்ற தொழுவார் அழுது நைவார் தொக்கோர் கோடி – சிந்தா:3 645/3
வேயே திரள் மென் தோள் வில்லே கொடும் புருவம் – சிந்தா:3 652/1
கந்து என திரண்ட திண் தோள் கந்துகன் சிறுவன் காயும் – சிந்தா:3 746/3
தூமத்தால் கெழீஇய கோதை தோள் துணை பிரித்தல் விண் மேல் – சிந்தா:3 754/1
எள்ளுநர்கள் சாய என தோள் இரண்டு நோக்கி – சிந்தா:3 847/1
வில் நிமிர்ந்த நின் வீங்கு எழில் தோள் அவட்கு – சிந்தா:4 1030/3
கல் குன்று ஏந்திய தோள் இணை கண் உறீஇ – சிந்தா:4 1031/3
வேட்டார்க்கு வேட்டனவே போன்று இனிய வேய் மென் தோள்
பூட்டார் சிலை நுதலாள் புல்லாது ஒழியேனே – சிந்தா:4 1042/3,4
கண்ணார் கதிர் மென் முலை காம்பு அடும் மென் தோள்
விண்ணோர் உலகினொடும் இ நிலத்து இல்லா – சிந்தா:4 1065/1,2
பாவாய் பணை தோள் சுரமஞ்சரி தோற்றாள் – சிந்தா:4 1069/2
மின் ஆர் இள மென் முலை வேய் மருள் மென் தோள்
பொன் ஆர் கொடியே புகழின் புகழ் ஞாலம் – சிந்தா:4 1073/2,3
கொண்டு எழுந்து உருவு காட்டி முகத்து-இடை குளித்து தோள் மேல் – சிந்தா:4 1081/3
தோள் இழுக்குற்ற மொய்ம்ப பண் என சொல்லினானே – சிந்தா:4 1088/4
குழல் உடை சிகழிகை குமரன் தோள் இணை – சிந்தா:4 1092/1
தோள் ஆர் முத்தும் தொல் முலை கோட்டு துயல் முத்தும் – சிந்தா:4 1093/1
சூழ் கதிர் ஆரம் வீழ் நூல் பரிந்து அற நிமிர்ந்து திண் தோள்
ஊழ் பிணைந்து உருமின் சீறி உடல் சினம் கடவ சொன்னான் – சிந்தா:4 1120/3,4
திரு குழல் மகளிர் நைய சீவகசாமி திண் தோள்
வரி கச்சில் பிணிக்கப்பட்டான் மன்னனால் என்ன கேட்டே – சிந்தா:4 1133/1,2
வீழ்தரு கண்ணள் தம்மோய் விளங்கு தோள் பிணிப்ப மற்று என் – சிந்தா:4 1138/2
குன்று உண்டு ஓங்கு திரள் தோள் அவன் கொண்டு எழுந்து ஏகலும் – சிந்தா:4 1159/1
ஏந்தல் நின் தோள் என இரண்டு குன்று போய் – சிந்தா:5 1181/2
நிழல் அவிர் அல்குல் காசு சிலம்பொடு சிலம்ப நீள் தோள்
அழகி கூத்து ஆடுகின்றாள் அரங்கின் மேல் அரம்பை அன்னாள் – சிந்தா:5 1254/3,4
திருந்து இழை அணங்கு மென் தோள் தேசிக பாவை அன்னாள் – சிந்தா:5 1261/4
பெறல் அரும் பாவை கொள்வாள் பெரிய தோள் நீட்டினாளே – சிந்தா:5 1270/4
கடை கந்து அன்ன தன் காமரு வீங்கு தோள்
அடைய புல்லினன் போன்று அணி வெம் முலை – சிந்தா:5 1312/1,2
களித்த கண் இணை காம்பு என வீங்கு தோள்
தெளிர்த்த வெள் வளை சேர்ந்தது மாமையும் – சிந்தா:5 1330/1,2
தயங்கு இணர் கோதை-தன் மேல் தண் என வைத்த மென் தோள்
வயங்கு இணர் மலிந்த தாரான் வருந்துறா வகையின் நீங்கி – சிந்தா:5 1360/1,2
சூடக திரள் தோள் அணி வாட்டினாள் – சிந்தா:5 1370/4
உலம் கொள் தோள் உறு வலி நோக்கும் ஒத்தவே – சிந்தா:6 1471/4
ஆய்ந்த வன் தோள் இணை நாகம் ஆக வைத்து – சிந்தா:6 1492/3
கரந்தவன் கங்குல் நீங்க கதிர் வளை அணங்கும் மென் தோள்
வரம் தரு தெய்வம் அன்னாள் வைகு இருள் அனந்தல் தேறி – சிந்தா:6 1507/2,3
அறிவீர் உரையீர் அமர் தோள் இணைகாள் – சிந்தா:6 1522/4
கல் உறை நாகு வேய் தோள் கதிர் மணி முறுவல் செ வாய் – சிந்தா:6 1527/2
தொடை மாலை மென் முலையார் தோள் தோய்ந்த மைந்தர் – சிந்தா:7 1574/2
ஆவி தளிர்ப்ப அவர் தோள் மேல் துஞ்சினார் – சிந்தா:7 1575/2
பொன் அம் குன்றின் பொலிந்த தோள் நம்பி ஒரு பொன் பூம் கொடி – சிந்தா:7 1594/2
துறந்த மன்னவர் தூ முடி தோள் வளை – சிந்தா:7 1605/1
நாரார் கற்பின் நாகு இள வேய் தோள் நளினைக்கும் – சிந்தா:7 1635/3
வீங்கிய திண் தோள் வெல் புகழாய் நின் கிளை என்றாற்கு – சிந்தா:7 1639/3
கண் கணை வைத்தவாறும் கல் செய் தோள் இருந்தவாறும் – சிந்தா:7 1642/2
காம்பின் மென் தோள் கவின் வளர வைகல் கலப்பு என்பவே – சிந்தா:7 1656/4
தொடி தோள் நடப்ப தோள் தேம்ப துணை வெம் முலைகள் பசப்பு ஊர – சிந்தா:7 1659/3
தொடி தோள் நடப்ப தோள் தேம்ப துணை வெம் முலைகள் பசப்பு ஊர – சிந்தா:7 1659/3
மணி செய் மென் தோள் மருந்து நீ ஆருயிரும் நீயேல் என்றாள் – சிந்தா:7 1668/4
மாசு அறு கந்தின் மென் தோள் மணி தொடர் கொளுத்தி வாள் கண் – சிந்தா:7 1690/2
நண்ணார் துறப்ப நனி வளையும் தோள் துறப்ப – சிந்தா:7 1698/3
எண்ணார் துறப்ப இன வளையும் தோள் துறப்ப – சிந்தா:7 1699/3
கூடார் அவர் துறப்ப கோல் வளையும் தோள் துறப்ப – சிந்தா:7 1700/3
நீண்ட தோள் நெடிய செம் கண் நீலமாய் சுரிந்த குஞ்சி – சிந்தா:7 1722/1
சிலையொடு திரண்ட திண் தோள் தேவ மாதத்தன் என்பான் – சிந்தா:7 1735/1
மன் நடுங்க வீங்கு திரள் தோள் மடங்கல் அன்னான் – சிந்தா:7 1789/4
வில் மரிய தோள் விசயதத்தன் உயிர் கவசம் – சிந்தா:7 1792/2
தொடிகள் தவழ் வீங்கு திரள் தோள் இறுக யாத்து – சிந்தா:7 1798/1
கோவனும் மக்களும் குளிர்ந்து தோள் நோக்கினார் – சிந்தா:7 1843/3
மல்லார் திரள் தோள் மருமான் முகம் நோக்க மைந்தர் – சிந்தா:7 1868/3
நீர் முயங்கு கண் குளிர்ப்ப புல்லி நீள் தோள் அவன் நீங்கி – சிந்தா:7 1888/2
தோள் அயா தீர்ந்தது என்றாள் தொழு தகு தெய்வம் அன்னாள் – சிந்தா:8 1912/4
வலி கெழு வயிர தூண் போல் திரண்டு நீண்டு அமைந்த திண் தோள்
கலி கெழு நிலத்தை காவாது ஒழியுமோ காளைக்கு என்றாள் – சிந்தா:8 1926/3,4
தோள் பொலி மணி வளை தொய்யின் மாதரார் – சிந்தா:8 1944/3
தோள் இரண்டும் அன்ன தோழர் தோன்றலை புணர்ந்த பின் – சிந்தா:9 1995/3
வேல் அனைய கண்ணியர் தம் வீழ் துணைவர் திண் தோள்
கோல முலையால் எழுதக்கூடியதை அன்றே – சிந்தா:9 2031/3,4
தொடி தோள் வளை நெகிழ தொய்யில் முலை மேல் – சிந்தா:9 2049/1
தொடுத்து அலர் மாலை சூட்டி கிம்புரி முத்தம் மென் தோள்
அடுத்து அணிந்து ஆகம் சாந்தின் அணிபெற எழுதி அல்குல் – சிந்தா:9 2091/2,3
பொன் அம் குவட்டின் பொலிவு எய்தி திரண்ட திண் தோள்
மன்னன் மகிழ்ந்து மருமானை விடாது புல்லி – சிந்தா:10 2136/1,2
ஆடு எழு அனைய திண் தோள் அவந்தியன் அதனை நோனான் – சிந்தா:10 2185/2
கல் மலிந்து இலங்கு திண் தோள் கலிங்கர்கோன் மெலிந்து மீண்டான் – சிந்தா:10 2187/4
வலியார் திரள் தோள் மதனன் அவனை பிழைத்த பிழைப்பும் – சிந்தா:10 2197/2
தொடர் வாங்கு கதநாய் போல் தோன்றின தொடி திண் தோள்
படர் தீர கொண்டு எழுந்த பறவைகள் பட நாகம் – சிந்தா:10 2242/2,3
சிலை முத்தம் கொள்ளும் திண் தோள் செம்மலும் தீயின் சேந்தான் – சிந்தா:10 2312/4
மாலைக்கு ஏற்ற வார் குழல் வேய் தோள் மடநல்லார் – சிந்தா:11 2329/4
வீணை வித்தகன் வேந்து அடு வீங்கு தோள்
காணும் காரிகையார் கதிர் வெம் முலை – சிந்தா:11 2335/1,2
தொடி தோள் மகளிர் ஒருசாரார் துயர கடலுள் அவர் நீந்த – சிந்தா:11 2356/1
சோலை வேய் மருள் தோள் முத்தும் தொழுதக அணிந்தார் – சிந்தா:12 2383/4
தூ மணி கொழுந்து மென் தோள் துயல் வர எழுதினாளே – சிந்தா:12 2442/4
துடி நுண் இடை பெரும் தோள் துவர் வாய் ஏழை மலர் மார்பன் – சிந்தா:12 2503/3
அணி கந்து அன்ன தோள் அரச சீயமும் – சிந்தா:12 2518/2
பஞ்சி சூழ் அல்குல் பல் வளை வீங்கு தோள்
வஞ்சி நுண் இடை வம்பு அணி வெம் முலை – சிந்தா:12 2576/1,2
எள்ளி வீங்கி திரண்ட தோள் மேல் குழை வில் வீச இருந்தானே – சிந்தா:12 2591/4
வளை முயங்கு உருவ மென் தோள் வரம்பு போய் வனப்பு வித்தி – சிந்தா:12 2598/2
வரை வளர் சாந்தம் ஆர்ந்த வைர குன்று அனைய திண் தோள்
விரை வளர் கோதை வேலோய் வேண்டிய வேண்டினேம் என்று – சிந்தா:13 2645/2,3
அழுத்தி அன்ன அணி வளை தோள் மிசை – சிந்தா:13 2671/3
தளிர் போல் மடவார் தணந்தார் தம் தடம் தோள் வளையும் மாமையும் – சிந்தா:13 2691/3
தழிய பெரிய தட மென் தோள் சலாகை மின்ன தாழ்ந்து இலங்கும் – சிந்தா:13 2696/3
தோள் நீர் கடலுள் பவள வாய் தொண்டை கனிகள் தொழுதனவே – சிந்தா:13 2697/4
செ வாய் விளர்த்து தோள் மெலிந்து செய்ய முலையின் முகம் கருகி – சிந்தா:13 2701/2
கண் திரள் முத்தம் மென் தோள் காவி கண் மகளிர் போற்றி – சிந்தா:13 2734/3
வில் பொரு தோள் மன்னா விலங்காய் பிறப்பவே – சிந்தா:13 2789/4
செம்மை மலர் மார்பம் மட்டித்து இளையார் தோள்
கொம்மை குழகு ஆடும் கோல வரை மார்பர் – சிந்தா:13 2790/2,3
சோலை மயில் அன்னார் தோள் சேர்விலர்-ஆயின் – சிந்தா:13 2796/3
தொடி கவின் அறாத மென் தோள் தேவியர் சூழ வாமன் – சிந்தா:13 2808/2
இலங்கு பொன் குவடு சாந்தம் எழுதியது அனைய தோள் மேல் – சிந்தா:13 2836/1
வளை மயங்கு உருவ மென் தோள் வாய் நலம் பருகி மைந்தன் – சிந்தா:13 2857/3
அணி சேர் இட கை விரலால் வல தோள்
மணி சேர் வளை வாய்வதின் வைத்து வலத்து – சிந்தா:13 2866/1,2
எழு வளர்ந்து அனைய திண் தோள் இளையவர் தம்முள் மூத்த – சிந்தா:13 2905/2
வேய் அழ திரண்ட மென் தோள் வெம் முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:13 2923/2
சோலை மஞ்ஞை சூழ் வளையார் தோள் விளையாடி – சிந்தா:13 2928/2
கரும்பு என திரண்ட தோள் கால வேல் கணீர் – சிந்தா:13 2935/4
வேய் நிறை அழித்த மென் தோள் விசயையை தொழுது வாழ்த்தி – சிந்தா:13 2998/3

TOP


தோள்கள் (3)

நோற்றிலர் மகளிர் என்பார் நோம் கண்டீர் தோள்கள் என்பார் – சிந்தா:4 1109/1
துணை அமை தோள்கள் தம்மால் தோன்றல்-தான் புல்லினானே – சிந்தா:9 2083/4
தோலா போர் மற மன்னர் தொடி தோள்கள் எடுத்து ஓச்சி – சிந்தா:10 2236/1

TOP


தோள்களில் (1)

புகழ்ந்து தன் தோள்களில் புல்லும் மெல்லவே – சிந்தா:4 1004/4

TOP


தோள்களும் (3)

அரு வரை தோள்களும் அமரர் கோன் களிற்று – சிந்தா:6 1462/3
தீம் கரும்பு அனுக்கிய திருந்து தோள்களும்
வீங்கு எழில் தோள்களும் மிடைந்து வெம் முலை – சிந்தா:8 1942/1,2
வீங்கு எழில் தோள்களும் மிடைந்து வெம் முலை – சிந்தா:8 1942/2

TOP


தோள்காள் (1)

வஞ்சித்தீர் மணி செய் தோள்காள் வாங்குபு தழுவி கொள்ளீர் – சிந்தா:13 2949/3

TOP


தோளவள் (1)

நல் தோளவள் சுண்ண நலம் சொல்லுவான் – சிந்தா:4 1070/1

TOP


தோளவன் (1)

கல் செய் தோளவன் காமரு பேர் உணர்வு – சிந்தா:5 1329/3

TOP


தோளவனே (1)

நீண்ட தோளவனே நிறை யான் இலேன் – சிந்தா:6 1509/3

TOP


தோளா (1)

தோளா மணி குவித்தால் போன்று இலங்கு தொல் குலத்து – சிந்தா:13 3037/1

TOP


தோளாய் (5)

உலம் பொறுக்கலாத தோளாய் ஆதலால் ஊடு புக்கேன் – சிந்தா:1 402/3
குங்கும குவட்டின் வீங்கி கோலம் வீற்றிருந்த தோளாய்
இங்கு நின் அருளில் போகி இயக்கருள் இறைவன் ஆகி – சிந்தா:4 955/1,2
பனை திரண்டு அனைய தோளாய் பன்னிரு மதியின் என்றான் – சிந்தா:5 1220/4
குட வரை அனைய கோல குங்கும குவவு தோளாய்
தொடை மலர் வெறுக்கை ஏந்தி துன்னினன் வேனில் வேந்தன் – சிந்தா:13 2708/2,3
புல்லார் உயிர் செகுத்த பொன் அம் திணி தோளாய்
மல் ஆர் அகன் மார்ப மட்டு ஏந்தி வாய் மடுத்திட்டு – சிந்தா:13 2963/1,2

TOP


தோளார் (4)

இரும்பினால் பின்னி அன்ன எறுழ் வலி முழவு தோளார்
விரும்புவார் வேழ வேல் போர் நூற்றுவர் நூறு கோடிக்கு – சிந்தா:3 785/2,3
எழு முற்றும் தோளார் தொழுதார் இன்னர் என்று நோக்க – சிந்தா:7 1870/3
காம்பு ஏர் தோளார் களிறு ஈன்றார் கடைகள்-தோறும் கடி முரசம் – சிந்தா:13 2702/2
முருகு உடைந்த பூம் கோதை முத்து அணிந்த தோளார்
ஒரு குடங்கை கண்ணால் உளம் கழிய ஏவுண்டு – சிந்தா:13 3139/1,2

TOP


தோளால் (1)

தோளால் தழுவி துவர் தொண்டை அம் செ வாய் – சிந்தா:4 1074/1

TOP


தோளாள் (2)

வார் முயங்கு மெல் முலைய வளை வேய் தோளாள் மனம் மகிழ – சிந்தா:7 1888/1
வளை வனப்பு இருந்த தோளாள் வரு முலை போகம் வேண்டி – சிந்தா:10 2193/2

TOP


தோளான் (24)

கல் பாடு அழித்த கன மா மணி தூண் செய் தோளான்
வெற்பு ஊடு அறுத்து விரைவின் நெறி கொண்டவாறும் – சிந்தா:0 19/3,4
மண் அகம் வளரும் தோளான் மறுத்து நீ மொழியல் என்றான் – சிந்தா:1 202/4
மல் அலைத்து எழுந்து வீங்கி மலை திரண்டு அனைய தோளான்
அல்லல் உற்று அழுங்கி வீழ்ந்த அமிர்தம் அன்னாளை எய்தி – சிந்தா:1 268/1,2
கல் புனை திணி திண் தோளான் கவலை நீர் கடலுள் பட்டான் – சிந்தா:1 390/4
மல் செய்து வீங்கு தோளான் மந்திரம் ஐந்தும் மாதோ – சிந்தா:4 945/3
குன்று என திரண்ட தோளான் குறுகலும் குமரன் நோக்கி – சிந்தா:4 954/1
பொன் எழு அனைய தோளான் புல்லி கொண்டு இனைய கூறி – சிந்தா:4 959/2
மல் சேர் தோளான் தன் மருமானுக்கு அருள் செய்ய – சிந்தா:4 1057/3
குன்று இரண்டு இருந்த போலும் குங்கும குவவு தோளான் – சிந்தா:4 1084/4
பொன் திரள் குன்றம் போல பொலிவு கொண்டு இருந்த தோளான் – சிந்தா:4 1139/4
உலம் கலந்து உயர்ந்த தோளான் ஊழ்வினை என்று விட்டான் – சிந்தா:5 1167/4
குன்று இரண்டு அனைய தோளான் கொழு மலர் குவளை போது அங்கு – சிந்தா:5 1289/1
வார் சிலை வடிப்ப வீங்கி வரை என திரண்ட தோளான்
சோர் புயல் தொலைத்த வண் கை சுபத்திரன் மனைவி பெற்ற – சிந்தா:6 1450/1,2
வில் மரீஇ நீண்ட தோளான் வெயில் கடம் நீந்தலுற்றான் – சிந்தா:6 1556/4
முழவு தோளான் முறுவலித்து ஈங்கே இரு நீ என்று – சிந்தா:7 1593/3
அன்னளோ என்று நக்கான் அணி மணி முழவு தோளான் – சிந்தா:7 1599/4
வேய் வெறுத்து அமைந்த தோளான் விழு திரை அமுதம் என்று – சிந்தா:7 1692/2
வில் படை நிமிர்ந்த தோளான் தொழுது மெய் குளிர்ந்து நின்றான் – சிந்தா:7 1710/4
மண் அமை முழவு தோளான் மகிழ்ச்சியுள் மயங்கினானே – சிந்தா:8 1984/4
வில் நுங்க வீங்கி விழு கந்து என நீண்ட தோளான் – சிந்தா:11 2347/4
கந்து அட்ட திணி திண் தோளான் கற்பகம் மலர்ந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2648/4
மன்றல் வீற்று இருந்து மின்னும் மணி குவடு அனைய தோளான்
ஒன்றும் மற்று அரசு வேண்டான் உவப்பதே வேண்டினானே – சிந்தா:13 2903/3,4
உலம் செய்த வைர குன்றம் ஓர் இரண்டு அனைய தோளான் – சிந்தா:13 2915/4
பைம்பொனால் வளர்க்கப்பட்ட பனை திரண்டு அனைய தோளான் – சிந்தா:13 2918/4

TOP


தோளி (14)

அரிய-ஆயினும் அ வளை தோளி கண் – சிந்தா:1 163/2
பண் கெழு மெல் விரலால் பணை தோளி தன் – சிந்தா:1 220/1
பேதை நீ பெரிதும் பொல்லாய் பெய் வளை தோளி என்றான் – சிந்தா:1 269/4
விண் கனிந்து உருகு நீர்மை வெள் வளை தோளி போந்தாள் – சிந்தா:3 628/3
காம்பு ஏர் தோளி நடுங்கி கரை சேர்பவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 924/4
சோலை வேய் மருள் சூழ் வளை தோளி தன் – சிந்தா:4 999/1
காம்பு ஏர் பணை தோளி மென் பறவை கண்படுப்பித்து – சிந்தா:4 1040/2
வேய் மணி தோளி நிற்ப விழுத்தவன் நியமம் முற்றி – சிந்தா:4 1126/3
வேய் நிகர் இல்ல தோளி விஞ்சையால் விடுத்து கொள்ள – சிந்தா:4 1152/3
இறைவளை தோளி மற்று என் தோழி ஈது என்று சேர்ந்து – சிந்தா:5 1270/3
வரி வளை தோளி கேள்வன் வரும் என வலித்த சொல்லால் – சிந்தா:5 1404/3
சூழ் வளை தோளி செம்பொன் தூணையே சார்ந்து நோக்கும் – சிந்தா:6 1452/3
வீக்கு அணங்கு ஆர் முலை வேய் நெடும் தோளி ஓர் – சிந்தா:6 1473/3
புனை வளை தோளி சொல்லை கிளி என கிள்ளை போகா – சிந்தா:6 1498/2

TOP


தோளி-தன்னோடு (1)

பிழிந்து கொள்வு அனைய பெண்மை பெய் வளை தோளி-தன்னோடு
அழிந்து வீழ் அருவி குன்றில் ஆய் மலர் காவு புக்கான் – சிந்தா:6 1496/3,4

TOP


தோளியர் (2)

வேயின் அன்ன மென் தோளியர் தோன்றி அங்கு – சிந்தா:4 949/3
தோளியர் துறந்து தூய்தா தவம் செய்வல் அடிகள் என்றான் – சிந்தா:13 2882/4

TOP


தோளியே (2)

விரை செய் கோலத்து வெள் வளை தோளியே – சிந்தா:5 1326/4
சோலை வேய் மருள் சூழ் வளை தோளியே – சிந்தா:5 1327/4

TOP


தோளியை (2)

நீல் நிற குழல் நேர் வளை தோளியை
தான் உறக்கு-இடை நீத்தலும் தன் பினே – சிந்தா:5 1361/1,2
வேம் எனக்கு உடம்பு எனும் வேய் கொள் தோளியை
ஏமுறுத்து அவள் நலம் நுகரின் எந்தையை – சிந்தா:9 2001/2,3

TOP


தோளில் (1)

மின் அவிர் மாலை மென் பூம் குழல் வல தோளில் வீழ – சிந்தா:9 2056/2

TOP


தோளின் (1)

தொட்டு எடுக்கலா உலம் ஓர் தோளின் ஏந்தி ஆடினான் – சிந்தா:3 690/2

TOP


தோளினாட்கே (1)

கழுமிற்று காதல் கதிர் வெள் வளை தோளினாட்கே – சிந்தா:7 1870/4

TOP


தோளினாய் (3)

உலந்தரு தோளினாய் நீ ஒருவன் மேல் கொற்றம் வைப்பின் – சிந்தா:1 204/3
கல் நவில் தோளினாய் காட்டு-வாயவே – சிந்தா:5 1203/4
ஆடு எழில் தோளினாய் அநந்த நான்மையே – சிந்தா:13 2846/4

TOP


தோளினார் (1)

ஏந்து எழில் நவியமும் ஏந்து தோளினார் – சிந்தா:7 1848/4

TOP


தோளினார்-தம் (1)

வேய் உலாம் தோளினார்-தம் விழு துணை கேள்வ நின் கண்டு – சிந்தா:7 1581/2

TOP


தோளினார்க்கு (1)

வேய் நிற தோளினார்க்கு வெண் துகில் மாலை சாந்தம் – சிந்தா:8 1892/3

TOP


தோளினாரும் (1)

காமம் மாசு உண்ட காதல் கதிர் வளை தோளினாரும்
நாமம் நால் கதியும் அஞ்சி நல் தவத்து உச்சி கொண்டார் – சிந்தா:13 2888/3,4

TOP


தோளினாரே (1)

ஆண் விருப்புற்று நின்றார் அம் வளை தோளினாரே – சிந்தா:12 2447/4

TOP


தோளினால் (4)

தோளினால் வலியர் ஆகி தொக்கவர் தலைகள் பாற – சிந்தா:1 257/1
தோளினால் மிடைந்து புல்லும் தொண்டை வாய் அமிர்தம் வேட்டோர் – சிந்தா:3 749/1
தோளினால் மிடைந்து புல்லி தொண்டை வாய் அமுதம் மாந்தி – சிந்தா:7 1694/2
தோளினால் எஃகம் ஏந்தி தும்பி மேல் இவர கையால் – சிந்தா:10 2248/1

TOP


தோளினாலும் (1)

சேந்தன கண்ணினாலும் திண் எழில் தோளினாலும்
வாய்ந்த இன் சொல்லினாலும் மாலை தாழ் முடியினாலும் – சிந்தா:7 1864/2,3

TOP


தோளினாள் (1)

ஆரம் மின்னும் பணை வெம் முலை ஆடு அமை தோளினாள்
வீரன் உற்ற துயர் மின் என நீக்கிய மெல்லவே – சிந்தா:4 1148/1,2

TOP


தோளினாளும் (1)

அழல் என கனலும் வாள் கண் அ வளை தோளினாளும்
மழலை யாழ் மருட்டும் தீம் சொல் மதலையை மயில் அம் சாயல் – சிந்தா:1 368/2,3

TOP


தோளினாளை (1)

அரக்கு எறி குவளை வாள் கண் அம் வளை தோளினாளை
பரப்பு அமை கதல் தாயர் பற்பல்-கால் புல்லி கொண்டு – சிந்தா:3 560/1,2

TOP


தோளினாற்கு (1)

குன்று ஒளித்து ஒழிய நின்ற குங்கும தோளினாற்கு
கன்று ஒளித்து அகல வைத்த கறவையில் கனிந்து நின்றார் – சிந்தா:1 371/3,4

TOP


தோளினான் (4)

திணி பொன் தோளினான் செல்லல் நீக்கிய – சிந்தா:4 986/2
மணி குடம் அழுத்தி வைத்த அனைய தோளினான்
கணிக்கு இடம் கொடா நலம் கதிர்த்த காரிகை – சிந்தா:6 1491/1,2
வில் மரீஇ வாங்கிய வீங்கு தோளினான் – சிந்தா:7 1620/4
கார் கொள் குன்று அன கண் கவர் தோளினான்
நீர் கொள் நீர் அணி நின்று கனற்றலின் – சிந்தா:13 2668/1,2

TOP


தோளினானும் (2)

குங்கும தோளினானும் கொழும் கயல் கண்ணினாளும் – சிந்தா:1 199/1
ஒட்டினாள் அதனை ஓராது உலம் பொரு தோளினானும்
பட்ட வாள் நுதலினாய்க்கு பாடுவல் காமன் தந்த – சிந்தா:9 2047/2,3

TOP


தோளினானை (3)

கதி அமை தோளினானை கையகப்படுத்தது அன்றே – சிந்தா:4 982/4
கல் நவில் தோளினானை காண்கலேம்-ஆயின் இன்னே – சிந்தா:7 1734/2
வார் தொகை முழவம் விம்ம மல் உறழ் தோளினானை
நீர் தொகை கழனி நாடு நெடு நகர் பெயரும் நுங்கள் – சிந்தா:7 1852/2,3

TOP


தோளினீர் (2)

உலம் கலந்த தோளினீர் நீர் உரை-மின் நீவிர் என்னவே – சிந்தா:3 689/4
ஆடு அமை தோளினீர் அஃது ஒட்டுமேல் கேள்-மின் என்ன – சிந்தா:9 2046/2

TOP


தோளும் (10)

நெடும் கணும் தோளும் போலும் நேர் இழை அரிவை நீ நின் – சிந்தா:3 556/2
கண் நிறம் முலையும் தோளும் சந்தன தேய்வை கொட்டி – சிந்தா:3 624/2
அரும்பு ஏர் வன முலையும் ஆடு அமை மென் தோளும்
திருந்து ஏர் பிறை நுதலும் செம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 734/1,2
தோளும் தாளும் பிணைந்து உரு ஒன்று எய்தி – சிந்தா:5 1347/3
மணி எழு அனைய தோளும் வரை என அகன்ற மார்பும் – சிந்தா:7 1582/1
தோளும் மென் முலை பாரமும் தொல் நலம் – சிந்தா:7 1628/2
புருவ மதி முகமும் புகழ் தோளும் புணர் முலையும் – சிந்தா:7 1878/3
வீங்கு திரள் தோளும் தட மார்பும் விரை மெழுகி – சிந்தா:9 2034/2
நிணம் பிறங்கு அகலமும் தோளும் நெற்றியும் – சிந்தா:10 2225/1
கலம் தின்று பணைத்த தோளும் கவின் வளர் கழுத்தும் ஆர்ந்த – சிந்தா:12 2441/3

TOP


தோளை (1)

தோளை ஈர்ந்திடவே துணிவுற்ற நல் – சிந்தா:4 883/2

TOP


தோற்கும் (1)

சிந்தை செய்யும் சிறகர் கிளி தோற்கும் அம் தீம் சொலாள் – சிந்தா:4 1160/4

TOP


தோற்ப (2)

முகில் கொண்ட மின்னு தோற்ப முறுகிய விசையிற்று ஆகி – சிந்தா:3 796/2
தத்தையொடு வீணை மனர் தாம் பொருது தோற்ப
மொய்த்த கலை நம்பி முகிழ் முலையை இசை வெல்ல – சிந்தா:3 844/1,2

TOP


தோற்பரம் (1)

போர் மயிர் கேடகம் புளக தோற்பரம்
வயிர் மயிர் கிடுகொடு வள்ளி தண்டையும் – சிந்தா:10 2218/1,2

TOP


தோற்பான் (1)

விருந்தாக யாழ் பண்ணி வீணை தான் தோற்பான்
இருந்தாள் இளம் மயில் போல் ஏந்து இலை வேல் கண்ணாள் – சிந்தா:3 730/3,4

TOP


தோற்பின் (1)

புல்லாளன் ஆக மறம் தோற்பின் என புகைந்து – சிந்தா:10 2319/2

TOP


தோற்ற (3)

அரும் பெறல் அவட்கு இசை அரசர் தோற்ற பின் – சிந்தா:3 661/2
தோற்ற மாதரும் தோன்றலை காண்டலும் – சிந்தா:8 1979/3
குனி சிலை தோற்ற மன்னர் கொங்கு கொப்புளிக்கும் நீல – சிந்தா:10 2199/2

TOP


தோற்றம் (16)

சொல் அரும் சூல் பசும் பாம்பின் தோற்றம் போல் – சிந்தா:1 53/1
கொடி பூத்து உதிர்ந்த தோற்றம் போல் கொள்ள தோன்றி அணங்கு அலற – சிந்தா:1 353/3
சோர்வு இல் கொள்கையான் தோற்றம் நீங்கினான் – சிந்தா:2 409/4
கோள் மின்னும் மீன் சூழ் குளிர் மா மதி தோற்றம் ஒத்தே – சிந்தா:4 882/4
தூசினால் அம் கை நீவி இருந்தனன் தோற்றம் மிக்கான் – சிந்தா:5 1302/4
சுரும்பு சூழ் இலம்பக தோற்றம் ஒத்ததே – சிந்தா:6 1442/4
துப்புரவு உமிழும் காமவல்லியின் தோற்றம் ஒத்தாள் – சிந்தா:7 1691/4
துன்னி நோய் உற்ற மஞ்ஞை தோற்றம் போல் இருந்த நங்கை – சிந்தா:7 1743/3
தூசு உலாம் அல்குல் தீண்ட துயில் கண்கள் விழித்த தோற்றம்
வாச வான் குவளை மெல்ல வாய்விடா நின்றது ஒக்கும் – சிந்தா:8 1987/2,3
துணை அமை இளமைய தோற்றம் மிக்கன – சிந்தா:10 2228/3
சொரியும் தீம் கதிர் தோற்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:12 2419/4
நாண் அட நடுங்கி கையால் நகை முகம் புதைத்த தோற்றம்
சேண் இடை அரவு சேர்ந்த திங்களை ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2461/3,4
துள்ளுபு செலீஇய தோற்றம் தொடு கழல் காமன் காமத்து – சிந்தா:12 2529/3
உள் உயிர் அறிய பெண்ணாய் பிறந்தது ஓர் தோற்றம் ஒத்தார் – சிந்தா:12 2529/4
தூ மாண் வலம்புரியின் தோற்றம் போல் புக்காரே – சிந்தா:13 3040/4
திருவின் தோற்றம் போல் தேவர் ஆயினார் – சிந்தா:13 3134/4

TOP


தோற்றமும் (1)

சூலம் நெற்றிய கோபுர தோற்றமும்
ஞாலம் முற்றிய பொன் வரை நன்று-அரோ – சிந்தா:13 3003/2,3

TOP


தோற்றமுறு (1)

தோற்றமுறு பேய் களிறு துற்று பெரும் பாம்பும் – சிந்தா:1 101/3

TOP


தோற்றமே (1)

தோம் நிலை அரவின் தோற்றமே போலும் சிலைகளும் பிறகளும் துறைபோய் – சிந்தா:10 2158/2

TOP


தோற்றவாறும் (2)

சொல்லாறு கேளான் நனி சூழ்ச்சியில் தோற்றவாறும்
புல்லார் புகல பொறி மஞ்ஞையில் தேவி போகி – சிந்தா:0 9/2,3
விஞ்சைக்கு இறைவன் மகள் வீணையில் தோற்றவாறும்
நஞ்சு உற்ற காம நனி நாகரில் துய்த்தவாறும் – சிந்தா:0 11/3,4

TOP


தோற்றனம் (2)

இ நீர் படியேம் இவை தோற்றனம் என்றவாறும் – சிந்தா:0 12/4
சுண்ணம் தோற்றனம் தீம் புனல் ஆடலம் – சிந்தா:4 878/1

TOP


தோற்றனள் (1)

தோற்றனள் மடந்தை நல் யாழ் தோன்றலுக்கு என்று நிற்பார் – சிந்தா:3 702/1

TOP


தோற்றா (1)

முறுவல் முன் சிறிய தோற்றா முகை நெறித்து அனைய உண்கண் – சிந்தா:7 1572/1

TOP


தோற்றாம் (1)

இசையினில் இவட்கு தோற்றாம் யானையால் வேறும் என்னின் – சிந்தா:3 748/1

TOP


தோற்றார் (1)

விரி மலர் கோதை பாட எழால் வகை வீரர் தோற்றார்
எரி மலர் பவள செம் வாய் இன் நரம்பு உளர மைந்தர் – சிந்தா:3 662/2,3

TOP


தோற்றாள் (3)

தேம் கமழ் ஓதி தோற்றாள் செல்வனுக்கு என்ன மைந்தன் – சிந்தா:3 721/3
மட்டு அவிழ் கோதை சுண்ணம் மாலையோடு இகலி தோற்றாள்
கட்டு அவிழ் கண்ணி நம்பி சீவகன் திறத்தில் காய்ந்தாள் – சிந்தா:4 904/2,3
பாவாய் பணை தோள் சுரமஞ்சரி தோற்றாள்
காவாது அவள் கண்ணற சொல்லிய வெம் சொல் – சிந்தா:4 1069/2,3

TOP


தோற்றி (3)

மிகல் கொண்ட இகலை தானே விழுங்கிய சிறகர் தோற்றி
பகல் கொண்டு பறக்கும் தேரால் காளை-தன் பைம்பொன் தேரே – சிந்தா:3 796/3,4
வீர நோய் வெகுளி தோற்றி விழுப்பு அற அதுக்கி இட்டு – சிந்தா:13 2771/2
எண் இலா தொழில்கள் தோற்றி இந்திரர் மருள ஆடி – சிந்தா:13 3085/3

TOP


தோற்றினாள் (1)

தோற்றினாள் முகம் செய் கோலம் துளக்கினாள் மனத்தை எல்லாம் – சிந்தா:3 675/4

TOP


தோற்றினாளே (1)

உருளும் முத்து ஆர் முகிழ் முலையினாள் உள்ளத்து உவகை தோற்றினாளே – சிந்தா:12 2593/4

TOP


தோற்றினான் (1)

தோய்ந்த கேள்வி துறைபோய் அலங்காரமும் தோற்றினான்
வேந்தன் தன்னால் களிற்று ஊர்தி சிறப்பொடு மேயினான் – சிந்தா:12 2492/2,3

TOP


தோற்று (3)

எண் இன்றி மாதர் இசை தோற்று இருந்தனளே – சிந்தா:3 735/4
தோற்று வந்து என் சிலம்பு அடி கைதொழ – சிந்தா:4 899/3
பூ கமழ் துகிலும் தோடும் மாலையும் சொரிய போர் தோற்று
ஆக்கிய அநங்கன் சேனை ஆறு அல் ஆறு ஆயிற்று அன்றே – சிந்தா:13 2661/3,4

TOP


தோற்றும் (2)

ஆடவர் ஆண்மை தோற்றும் அணி கிளர் பவழ திண் கை – சிந்தா:10 2299/1
தோற்றும் செம் சுடர் போல சுடர்ந்ததே – சிந்தா:12 2497/4

TOP


தோன்ற (30)

அரும்பிய முலையினாளுக்கு அணி முகம் நான்கு தோன்ற
விரும்பி ஆங்கு அவளை எய்தான் விண்ணகம் இழந்தது அன்றி – சிந்தா:1 207/2,3
போகமும் பொருளும் ஈன்ற புணர் முலை தடங்கல் தோன்ற
பாகமே மறைய நின்ற படை மலர் தடம் கண் நல்லார் – சிந்தா:2 460/2,3
தோள் வயிரம் தோன்ற தொழுவார் அழுது நைவார் தொக்கோர் கோடி – சிந்தா:3 645/3
மேனி தோன்ற விளங்கி வெளிப்பட்டதற்கு நாணி – சிந்தா:4 923/2
வாய் மணி முறுவல் தோன்ற வந்தனை விதியின் செய்தேன் – சிந்தா:4 1126/4
துன்னுபு சூழ்ந்து தோன்ற சொல்லு-மின் செய்வது என்றான் – சிந்தா:4 1162/4
பேசின் தான் பெரிதும் தோன்ற பிழைத்து உய்ய போதல் அஞ்சி – சிந்தா:4 1164/3
தொடு மரை தோலன் வில்லன் மரவுரி உடையன் தோன்ற
வடி நுனை வேலினான் கண்டு எ மலை உறைவது என்றான் – சிந்தா:5 1231/3,4
தொழுதக தோன்ற செய்தார் தூ மணி பாவை அன்னார் – சிந்தா:5 1345/3
வீறு உயர் மதியம் தோன்ற விரைவொடு போய பின்றை – சிந்தா:6 1542/2
நிறைந்த பொன் கலாபம் தோன்ற நெடும் துகில் விளிம்பு ஒன்று ஏந்தி – சிந்தா:7 1568/2
நன்மை நூலின் நயம் தோன்ற நன் பொன் விரல் நுதியினால் – சிந்தா:7 1652/2
பார் தோன்ற நின்ற பகையை செறல்-பாலை என்றாள் – சிந்தா:8 1931/4
சூழ்ந்த காசு தோன்ற அம் துகில் நெகிழ்ந்து பூம் குழல் – சிந்தா:8 1958/2
மாலையொடு வந்து மதி தோன்ற மகிழ் தோன்றி – சிந்தா:9 2031/2
தொட்டிமை உருவம் தோன்ற சுவரையே பொருந்தி நின்றாய் – சிந்தா:9 2085/2
மின்னின் நுண் நுசுப்பும் வெய்ய முலைகளும் முகமும் தோன்ற
என் மனத்து எழுதப்பட்டாய்-ஆயினும் அரிவை கேளாய் – சிந்தா:9 2100/2,3
குழை ஒளி முகமும் கோல கொழும் கயல் கண்ணும் தோன்ற
மழை மின்னு குழாத்தின் மாலை மங்கையர் மயங்கி நின்றார் – சிந்தா:10 2130/3,4
தொட்டு மேல் பொறியை நீக்கி மன்னனை தொழுது தோன்ற
விட்டு அலர் நாக பைம் தார் விரிசிகன் கூறும் அன்றே – சிந்தா:10 2143/3,4
வில்லார் கடல் அம் தானை வேந்தர் குழாத்துள் தோன்ற
புல்லான் கண்ணின் நோக்கி புலி காண் கலையின் புலம்பி – சிந்தா:10 2196/2,3
ஆற்றலோடு ஆண்மை தோன்ற ஆருயிர் வழங்கி வீழ்ந்தார் – சிந்தா:10 2267/2
கொன் முரண் தோன்ற வெம்பி கொலை களிற்று உழவன் ஆர்த்தான் – சிந்தா:10 2274/4
ஒருக்கு அவன் கையும் வாயும் உளம் கிழித்து உடுவம் தோன்ற
சுருக்கு கொண்டிட்ட வண்ணம் தோன்றல் எய்திடுதலோடும் – சிந்தா:10 2275/2,3
நிற்பர் தம் வீரம் தோன்ற நெடும் புகழ் பரப்பி என்றான் – சிந்தா:10 2302/4
பொன் அம் குடை நிழற்ற பொன் மயம் ஆம் உழை_கலங்கள் பொலிந்து தோன்ற
மன்னர் முடி இறைஞ்சி மா மணி அம் கழல் ஏந்தி அடி ஈடு ஏத்த – சிந்தா:11 2369/2,3
திரை இடை வியாழம் தோன்ற திண் பிணி முழவும் சங்கும் – சிந்தா:12 2467/2
பட்டு ஒளித்து ஒழிய அல்குல் பசும் கதிர் கலாபம் தோன்ற
குட்ட நீர் குவளை கண்கள் விருந்து உண விரும்பி நின்றார் – சிந்தா:12 2533/2,3
தோழர்கட்கு அருளி தொல்லை உழந்தவர் தம்மை தோன்ற
வாழ்க என நிதியும் நாடும் மன்னவன் கொடுப்பித்தானே – சிந்தா:12 2569/3,4
கொழு மடல் குமரி வாழை துகில் சுருள் கொண்டு தோன்ற
செழு மலர் காமவல்லி செரு கயல் சிற்பம் ஆக – சிந்தா:13 2716/1,2
உருவம் தோன்ற உறங்கும் ஓர்பால் எலாம் – சிந்தா:13 3068/4

TOP


தோன்றல் (16)

பூவினுள் பிறந்த தோன்றல் புண்ணியன் அனைய நம்பி – சிந்தா:1 316/1
இருந்தனன் ஏம முந்நீர் எறி சுறவு உயர்த்த தோன்றல்
கரும்பு உடை காளை அன்ன காளை நின் வலைப்பட்டு என்றான் – சிந்தா:1 401/3,4
துறவறம் புணர்க என்றே தோன்றல் தாள் தொழுது நின்றான் – சிந்தா:1 406/3
மண்ணகத்து இவர்கள் ஒவ்வார் மழ களிறு அனைய தோன்றல்
பண் அகத்து உறையும் சொல்லார் நல் நலம் பருக வேண்டி – சிந்தா:2 467/2,3
தொகை மலி தொறுவை ஆளும் தோன்றல் மற்று இன்ன கூறும் – சிந்தா:2 474/4
துன்னி நீ அறிதியோ தோன்றல் என்றதே – சிந்தா:4 1028/4
இரும் சுறவு உயர்த்த தோன்றல் ஏத்த அரும் குருசில்-தான்-கொல் – சிந்தா:5 1261/2
துனிவு தீர நோக்கி தோன்றல் செல்லும் முன்னால் – சிந்தா:6 1414/3
துணிவரும் சாயல் நின்றாள் தோன்றல் தன் கண்ணின் கண்டான் – சிந்தா:7 1569/4
புள் முழுது இறைஞ்சும் கோட்டு பொரு களிறு அனைய தோன்றல்
மண் முழுது அன்றி வானும் வந்து கைகூட தந்தாய் – சிந்தா:7 1684/1,2
தொய்யில் முலையவர்கள் கடை தோன்றல் நனி புக்கான் – சிந்தா:9 2013/4
தொல் நலம் பருகி தோன்றல் துறக்கம் புக்கவர்கள் ஒத்தான் – சிந்தா:9 2081/4
சுற்றுபு மாலை போல தோன்றல் தன் நுதலில் சூடி – சிந்தா:10 2247/2
சொரி மத களிற்றின் கும்பத்து அழுத்தலின் தோன்றல் சீறி – சிந்தா:10 2269/3
சுருக்கு கொண்டிட்ட வண்ணம் தோன்றல் எய்திடுதலோடும் – சிந்தா:10 2275/3
சொல்லி நீ நகவும் பெற்றாய் தோன்றல் மற்று என்னை என்றான் – சிந்தா:10 2317/4

TOP


தோன்றல்-தன்னை (1)

சோலை அம் சுரும்பின் சுண்ணம் தேற்றிய தோன்றல்-தன்னை
வேல் ஐயம் படுத்த கண்ணார் தொழுதனர் விரைந்து போகி – சிந்தா:4 897/1,2

TOP


தோன்றல்-தான் (1)

துணை அமை தோள்கள் தம்மால் தோன்றல்-தான் புல்லினானே – சிந்தா:9 2083/4

TOP


தோன்றல (1)

அத்த மா மணி வரை அனைய தோன்றல
மத்தகத்து அருவியின் மணந்த ஓடைய – சிந்தா:10 2211/1,2

TOP


தோன்றலின் (1)

துஞ்சும் இடை கனவு மூன்று அவை தோன்றலின்
அஞ்சி நடுங்கினள் ஆய்_இழை ஆயிடை – சிந்தா:1 219/2,3

TOP


தோன்றலுக்கு (2)

தோற்றனள் மடந்தை நல் யாழ் தோன்றலுக்கு என்று நிற்பார் – சிந்தா:3 702/1
தோன்றலுக்கு ஆண்மை குன்றாது என்ற சொல் இமிழின் பூட்டி – சிந்தா:4 1091/2

TOP


தோன்றலும் (3)

மல்லல் மா கடல் தோன்றலும் வைகிருள் – சிந்தா:1 343/2
தார் மலி மார்பன் திண் தேர் தோன்றலும் தறு கண் மைந்தன் – சிந்தா:7 1862/3
அங்கு அவர் இரட்டைகள் ஆகி தோன்றலும்
சிங்கினார் இருமுதுகுரவர் என்பவே – சிந்தா:13 2832/3,4

TOP


தோன்றலை (5)

சொல் பகர் புலவன் வல்லே தோன்றலை சார்ந்து புல்லி – சிந்தா:1 390/2
தோள் முதல் பசலை தீர தோன்றலை பருகுவார் போல் – சிந்தா:2 470/2
தோற்ற மாதரும் தோன்றலை காண்டலும் – சிந்தா:8 1979/3
தோள் இரண்டும் அன்ன தோழர் தோன்றலை புணர்ந்த பின் – சிந்தா:9 1995/3
துனை குரல் முரச தானை தோன்றலை தம்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2899/3

TOP


தோன்றலோடும் (2)

விடு கணை சிலையொடு ஏந்தி வெருவர தோன்றலோடும்
அடு புலி கண்ட மான் போல் ஆறல ஆயினாரே. – சிந்தா:4 1137/3,4
வேலினை ஏந்தி நந்தன் வெருவர தோன்றலோடும்
மாலை தன் தாதை தானும் மக்களும் வந்து கூடி – சிந்தா:4 1144/2,3

TOP


தோன்றவே (4)

சொல்லினன் அவற்றது தொழிலும் தோன்றவே – சிந்தா:5 1217/4
கார் தோன்றவே மலரும் முல்லை கமலம் வெய்யோன் – சிந்தா:8 1931/1
தேர் தோன்றவே மலரும் செம்மல் நின் மாமன் மற்று உன் – சிந்தா:8 1931/2
சீர் தோன்றவே மலரும் சென்று அவன் சொல்லினோடே – சிந்தா:8 1931/3

TOP


தோன்றற்க (1)

என் ஒப்பார் பெண் மகளிர் இ உலகில் தோன்றற்க என்று – சிந்தா:7 1807/3

TOP


தோன்றா (7)

அரும் கடி மிடறும் விம்மாது அணி மணி எயிறும் தோன்றா
இரும் கடல் பவள செ வாய் திறந்து இவள் பாடினாளோ – சிந்தா:3 658/2,3
பருதியின் முன்னர் தோன்றா மறைந்த பல் மீன்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:4 974/4
மீன் சென்ற நெறியும் போல விழித்து இமைப்பவர்க்கு தோன்றா
மான் சென்ற நோக்கின் மாதே மாய்ந்து போம் மக்கள் யாக்கை – சிந்தா:5 1390/2,3
நுண் மதி போன்று தோன்றா நுணுகிய நுசுப்பினார்-தம் – சிந்தா:13 2611/1
பெரும் குளத்து என்றும் தோன்றா பிறை நுதல் பிணை அனீரே – சிந்தா:13 2924/2
அட்டு நீர் அருவி குன்றத்து அல்லது வைரம் தோன்றா
குட்ட நீர் குளத்தின் அல்லால் குப்பை மேல் குவளை பூவா – சிந்தா:13 2925/3,4
மாந்தர் புகழே போல் தோன்றா மறைந்தனவே – சிந்தா:13 2977/4

TOP


தோன்றாது (3)

துளங்கு நுண் நுசுப்பும் தோன்றாது உரு அரு என்ன உண்டே – சிந்தா:3 551/4
உலந்த நாள் அவர்க்கு தோன்றாது ஒளிக்கும் மீன் குளிக்கும் கற்பின் – சிந்தா:10 2141/1
இகல் வினை எறிந்த கோமான் இணை அடி ஒளியின் தோன்றாது
அகல் விசும்பு உறையும் தேவர் ஒளி அவிந்து இருப்ப மன்னன் – சிந்தா:13 3053/2,3

TOP


தோன்றார் (1)

கருவத்து சென்று தோன்றார் கால் நிலம் தோய்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2800/2

TOP


தோன்றி (36)

கோட்டு இளம் தகர்களும் கொய் மலர தோன்றி போல் – சிந்தா:1 73/1
அசைவு இலா புரவி வெள்ளத்து அரிஞ்சயன் குலத்துள் தோன்றி
வசை இலாள் வரத்தின் வந்தாள் வான் சுவை அமிர்தம் அன்னாள் – சிந்தா:1 201/1,2
வெம் சுடர் தோன்றி விடிந்ததை அன்றே – சிந்தா:1 219/4
கொடி பூத்து உதிர்ந்த தோற்றம் போல் கொள்ள தோன்றி அணங்கு அலற – சிந்தா:1 353/3
மண் மிசை தோன்றி அன்ன வகை நலம் உடைய காளை – சிந்தா:3 695/2
பொன் அணி மார்பன் சென்று புகுதலும் ஒருவன் தோன்றி
துன்னி ஓர் ஓலை நீட்டி தொழுதனன் பெயர்ந்து நிற்ப – சிந்தா:3 842/2,3
வேயின் அன்ன மென் தோளியர் தோன்றி அங்கு – சிந்தா:4 949/3
மற்று அவன் தேவன் ஆகி வான் இடு சிலையின் தோன்றி
இற்ற தன் உடம்பும் இன்னா இடர் ஒழித்து இனியன் ஆகி – சிந்தா:4 951/2,3
என்னை கொன்று இவள் கண் ஓடும் எல்லையில் ஒருவன் தோன்றி
இன் உயிர் இவளை காக்கும் அன்று எனில் என்-கண் மாய்ந்தால் – சிந்தா:4 976/1,2
கதுமென கடவுள் தோன்றி கடை முகம் குறுக வந்தான் – சிந்தா:4 1124/4
வெம் திறல் இயக்கி தோன்றி விருந்து எதிர்கொண்டு பேணி – சிந்தா:5 1178/2
ஐ என தோன்றுவர் தோன்றி ஆள் அழித்து – சிந்தா:5 1205/3
தொக்கார் போல் பல் மாவும் மயிலும் தோன்றி துளங்கினவே – சிந்தா:5 1227/4
ஊன் உகுக்குகின்ற வை வேல் ஒரு மகன் உருமின் தோன்றி
வான் உகுக்குகின்ற மீன் போல் மணி பரந்து இமைக்கும் மார்பில் – சிந்தா:5 1266/2,3
மாழை கொள் முகத்தின் தோன்றி வளை கடல் முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:6 1541/4
மற்று ஆங்கு சொன்ன மனைவியர் இ நால்வரவர் வயிற்றுள் தோன்றி
உற்றான் ஒரு மகனே மேற்கதிக்கு கொண்டுபோம் உரவோன் தன்னை – சிந்தா:6 1545/2,3
துனி வளர் கதிகளுள் தோன்றி நாடகம் – சிந்தா:6 1554/3
அறிந்து பாவையை கொடுப்ப தோன்றி அம் சுடர் ஏந்த – சிந்தா:7 1563/3
தூவி ஒழி புள்ளின் தோன்றி துயர் உழப்ப – சிந்தா:7 1575/3
சீரால் தோன்றி செல்வமோடு எல்லாம் திருத்தக்கான் – சிந்தா:7 1635/4
புண் உமிழ் குருதி போர்த்த பொரு களம் போன்று தோன்றி
அண்ணல் அம் கதிரும் அத்தம் அடைந்து செ வான் கொள் அந்தி – சிந்தா:7 1733/1,2
துணை மலர் காந்தள் ஊழ்த்து சொரிவ போல் தோன்றி முன்கை – சிந்தா:7 1742/3
அண்ணல் வந்து அழுங்க தோன்றி ஆங்கு என்னை கொண்டு போந்தான் – சிந்தா:7 1752/4
பட்டம் நுதல் மின்னின் நகு பவித்திரைக்கு தோன்றி
மட்டு மலர் மார்பின் மத யானை எயிறு உழுது ஆங்கு – சிந்தா:7 1791/2,3
மாலையொடு வந்து மதி தோன்ற மகிழ் தோன்றி
வேல் அனைய கண்ணியர் தம் வீழ் துணைவர் திண் தோள் – சிந்தா:9 2031/2,3
சுதை ஒளி மாடத்து உச்சி வெண்குடை நீழல் தோன்றி
விதையத்தார் வென்றி வேந்தன் விழு படை காணும் அன்றே – சிந்தா:10 2153/3,4
வான் ஒருவன் தோன்றி மழை என முழங்கி சொல்லும் – சிந்தா:10 2206/1
கங்குல் கனவு அகத்தே கண்ணுள் தோன்றி வந்தீர் நீர் – சிந்தா:13 2607/2
தோழன் விண்ணோன் அவண் தோன்றி வயங்கா கூத்து வயங்கிய பின் – சிந்தா:13 2704/2
மெய்ப்பட உணர்வு தோன்றி மீட்டு இது கூறினானே – சிந்தா:13 2726/4
ஒண்மை வாள் மதி உருவொடு திரு என தோன்றி
கண் அனார் அழ கவிழினும் கவிழும் மற்று அறி நீ – சிந்தா:13 2755/3,4
தடம் கடல் நடுவுள் தீவு பல உள அவற்றுள் தோன்றி
உடம்பொடு முகங்கள் ஒவ்வார் ஊழ் கனி மாந்தி வாழ்வர் – சிந்தா:13 2842/2,3
உள் வளர்ந்து ஒரு வழி தோன்றி பேர் அறம் – சிந்தா:13 2933/2
காய் களிற்றின் இடை மருப்பின் கவளம் போன்று ஏமாரா கதியுள் தோன்றி
ஆய் களிய வெம் வினையின் அல்லாப்பு உற்று அஞ்சினேன் அறிந்தார் கோவே – சிந்தா:13 3017/1,2
கண் முழுதும் உடம்பில் தோன்றி சுதஞ்சணன் களிப்புற்றானே – சிந்தா:13 3085/4
துன்பத்தை சுரக்கும் நான்கு கதி எனும் தொழுவில் தோன்றி
நின்ற பற்று ஆர்வம் நீக்கி நிருமலன் பாதம் சேரின் – சிந்தா:13 3105/2,3

TOP


தோன்றிய (6)

தொல்லை நல்வினை முற்பட தோன்றிய
அல்லல் வெவ்வினை போல அகன்றதே – சிந்தா:1 343/3,4
தொழுவில் தோன்றிய தோமறு கேவல – சிந்தா:4 856/3
தொன்று சுண்ணத்தில் தோன்றிய வேறுபாடு – சிந்தா:4 903/2
தோன்றிய புண் செய் வேலவற்கு தூமது – சிந்தா:4 938/1
அமரர் மேவர தோன்றிய அண்ணல் போல் – சிந்தா:4 994/3
பிரிவில் தோன்றிய பேர் அன்பு எனப்படும் – சிந்தா:7 1627/3

TOP


தோன்றியது (3)

சேயவர்க்கும் தோன்றியது ஓர் திலகம் எனும் தகைத்தாய் – சிந்தா:3 595/3
தொடர் பிணி வெளில் முதல் முருக்கி தோன்றியது
அடல் அரும் கடா களிற்று அசனி வேகமே – சிந்தா:4 973/3,4
துள்ளி வீழ் உயர் அருவி வன கிரி தோன்றியது அவணே – சிந்தா:7 1565/4

TOP


தோன்றிற்று (1)

பனி வெண் திரை சூழ் கடல் போல் பழுவம் தோன்றிற்று அவணே – சிந்தா:6 1414/4

TOP


தோன்றின (1)

தொடர் வாங்கு கதநாய் போல் தோன்றின தொடி திண் தோள் – சிந்தா:10 2242/2

TOP


தோன்றினர் (1)

வெய்யர் தோன்றினர் விசும்பு-இடை சிறப்போடும் பொலிந்தே – சிந்தா:11 2365/4

TOP


தோன்றினவே (2)

இங்குலிக அருவி போன்று எவ்வாயும் தோன்றினவே – சிந்தா:10 2239/4
இடம்படு செ வானத்து இளம் பிறை போல் தோன்றினவே – சிந்தா:10 2244/4

TOP


தோன்றினாய் (1)

எம்மானே தோன்றினாய் என்னை ஒளித்தியோ – சிந்தா:7 1801/4

TOP


தோன்றினார் (3)

வழை-இடை குளித்தார் வந்து தோன்றினார் – சிந்தா:5 1335/4
சிங்கம் போல் தொழித்து ஆர்த்து அவன் சிறுவர் தேர் மிசை தோன்றினார் – சிந்தா:10 2306/4
தொல் மயிர் உகுத்த நல் மயிலின் தோன்றினார் – சிந்தா:13 2638/4

TOP


தோன்றினான் (13)

தோன்றினான் குன்றத்து உச்சி சுடர் பழி விளக்கு இட்ட அன்றே – சிந்தா:1 262/4
வாளொடு கனை இருள் வந்து தோன்றினான் – சிந்தா:1 320/4
அறாவி வந்து தோன்றினான் அனங்கன் அன்ன அண்ணலே – சிந்தா:3 703/4
உட்கு உடை களிமகன் ஒருவன் தோன்றினான் – சிந்தா:4 937/4
ஆடு கூத்தரின் ஐயென தோன்றினான் – சிந்தா:4 948/4
விரும்பி விண் இறுத்து ஒய்யென தோன்றினான்
சுரும்பு உண் கண்ணி சுதஞ்சணன் என்பவே – சிந்தா:4 952/3,4
பூசு உறு பருதியில் பொலிந்து தோன்றினான் – சிந்தா:4 953/4
மெச்சி மேல் வேந்தனும் விழைதக தோன்றினான் – சிந்தா:7 1836/4
உணர்ந்து மூப்பு எழுதினது ஒப்ப தோன்றினான் – சிந்தா:9 2009/4
ஆய்ந்த கேள்வி அவன் கான் முளையாய் வழி தோன்றினான்
தோய்ந்த கேள்வி துறைபோய் அலங்காரமும் தோற்றினான் – சிந்தா:12 2492/1,2
இளம் கதிர் பருதி ஒத்து இறைவன் தோன்றினான் – சிந்தா:13 3007/4
விண்டு அலர் கனை கதிர் வீரன் தோன்றினான்
உண்டு இவண் அற அமிர்து உண்-மினோ என – சிந்தா:13 3013/2,3
பொலிந்தது ஓர் கற்பகம் போல தோன்றினான் – சிந்தா:13 3029/4

TOP


தோன்றினானே (3)

தானத்து மணியும் தானும் இரட்டுற தோன்றினானே
ஊனத்தில் தீர்ந்த சீர்த்தி உத்திரட்டாதியானே – சிந்தா:1 387/3,4
பொன் வரை புலியின் பாய்ந்து பூமி மேல் தோன்றினானே – சிந்தா:10 2246/4
குன்றின் மேல் பவழம் போல கோமுகன் தோன்றினானே – சிந்தா:10 2272/4

TOP


தோன்று (1)

தோன்று பூ இலவத்து அங்கண் தொகை அணில் அனைய பைம் காய் – சிந்தா:7 1701/2

TOP


தோன்றுகின்ற (1)

மாலை வெள் அருவி சூடி மற்று இதா தோன்றுகின்ற
சோலை சூழ் வரையின் நெற்றி சூழ் கிளி சுமக்கல் ஆற்றா – சிந்தா:5 1232/1,2

TOP


தோன்றுகின்றாள் (1)

முன்னையாள் போன்று தத்தை முகத்துளே தோன்றுகின்றாள் – சிந்தா:7 1626/4

TOP


தோன்றும் (16)

சிலையொடு பகழி ஏந்தி கூற்று என சிவந்து தோன்றும்
இலை உடை கண்ணியானை இன்னணம் விலக்கினானே – சிந்தா:1 392/3,4
மாகத்து விளங்கி தோன்றும் வனப்பு நாம் வகுக்கல் உற்றால் – சிந்தா:3 526/2
பெரு மனை குறுகலோடும் பிறை என இலங்கி தோன்றும்
திரு நுதல் மனைவி செம்பொன் கொடி என இறைஞ்சி நிற்ப – சிந்தா:3 584/1,2
உருவ தெண் கணாடி காண்-மின் தோன்றும் வகையே – சிந்தா:4 926/4
கூட்டு அரக்கு எறிந்த பஞ்சின் கூடிய பளிங்கில் தோன்றும்
தீட்டரும் படிவம் அன்னான் திறம் கிளந்து உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:5 1166/3,4
இ மலைக்கு இரண்டு காதம் இறந்த பின் இருண்டு தோன்றும்
அ மலை அரண பாதம் என்ப அதன் தாள் வாய் தோன்றும் – சிந்தா:5 1177/1,2
அ மலை அரண பாதம் என்ப அதன் தாள் வாய் தோன்றும்
தம் வினை கழுவுகின்றார் சாரணர் தரணி காவல் – சிந்தா:5 1177/2,3
கண்ட பேய் நகரின் நீங்கி காவதம் கடந்து தோன்றும்
வெண் தலை புணரி வீசி கிடந்த பொன் தீவிற்று ஆகி – சிந்தா:5 1184/1,2
கொழிப்பரும் பொன்னின் தோன்றும் கொள்கைத்தால் கொடியே என்றான் – சிந்தா:7 1584/4
மணி பொதி துகிலின் தோன்றும் மஞ்சு சூழ் வரைகள் நாடி – சிந்தா:7 1742/1
சாதலே புரிந்து தோன்றும் தன்மை அ நகரில் கண்டேன் – சிந்தா:7 1748/4
கதிர்த்து வெண் மாடம் தோன்றும் செவ்வையில் காதம் நான்கின் – சிந்தா:7 1821/3
கரை உடை துகிலில் தோன்றும் காஞ்சன வட்டின் முந்நீர் – சிந்தா:12 2467/1
ஆறு இழி வரையின் தோன்றும் அறம் நனி நினைப்பர் செம்பொன் – சிந்தா:13 2879/3
தோன்றும் மணி கால் அமளி தூ அணையின் மேலார் – சிந்தா:13 2920/3
உம்பர் மீன் என தோன்றும் ஓர்பால் எலாம் – சிந்தா:13 3066/4

TOP


தோன்றுமாறும் (1)

கண் துயில் அனந்தர் போல கதிகளுள் தோன்றுமாறும்
விட்டு உயிர் போகுமாறும் வீடு பெற்று உயருமாறும் – சிந்தா:4 1097/1,2

TOP


தோன்றுமே (9)

மழையுள் மா மதி போன்ம் என தோன்றுமே – சிந்தா:1 127/4
கங்கையின் கரையது கடலின் தோன்றுமே – சிந்தா:5 1179/4
எங்கும் மொய்த்து இழிவது ஓர் யாறு தோன்றுமே – சிந்தா:5 1199/4
கானவர் குரம்பை சூழ் காடு தோன்றுமே – சிந்தா:5 1201/4
வலத்தது வனகிரி மதியின் தோன்றுமே – சிந்தா:5 1210/4
பொன் அணிந்து இருந்து என பொலிந்து தோன்றுமே – சிந்தா:5 1250/4
எங்கெங்கே நோக்கினும் அங்கங்கே தோன்றுமே – சிந்தா:8 1971/4
பூ செயா மேனி போல் பொலிந்து தோன்றுமே – சிந்தா:13 2689/4
சொன்ன ஆறு அல்லது எப்பொருளும் தோன்றுமே – சிந்தா:13 3056/4

TOP


தோன்றுவ (1)

தூ திரள் மணி குடம் நிரைத்து தோன்றுவ
பூத்தன வேங்கை மேல் பொலிந்து கார் நினைந்து – சிந்தா:1 87/2,3

TOP


தோன்றுவர் (1)

ஐ என தோன்றுவர் தோன்றி ஆள் அழித்து – சிந்தா:5 1205/3

TOP


தோன்றுவரே (1)

மூவா அமரர் ஆய் முத்து அணிந்து தோன்றுவரே – சிந்தா:13 3036/4

TOP


தோன்றுவார் (1)

சோரும் செம் குருதியுள் மைந்தர் தோன்றுவார்
ஒருமேல் ஒண் மணி சூட்டு வைக்கிய – சிந்தா:3 790/2,3

TOP


தோன்றுவான் (1)

உற்றவன் களிற்றில் பாய தோன்றுவான் உதயத்து உச்சி – சிந்தா:10 2255/3

TOP