தே – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தே 17
தே_மொழி 1
தே_மொழி-கொல் 1
தேக்கண் 1
தேக்கி 4
தேக்கிடும் 2
தேங்காத 1
தேங்கார் 1
தேங்கு 1
தேங்குழி 1
தேச 1
தேசமாம் 1
தேசிக 3
தேசிகப்பாவை 1
தேசிகம் 1
தேசு 1
தேசும் 1
தேடி 1
தேதாவென 1
தேம் 50
தேம்ப 2
தேம்பா 1
தேம்பின் 1
தேம்பு 2
தேமா 1
தேமாங்கனி 2
தேய் 2
தேய்க்கும் 1
தேய்த்த 2
தேய்த்தால் 1
தேய்த்து 5
தேய்தலும் 1
தேய்ந்த 1
தேய்ந்தது 1
தேய்ந்தால் 1
தேய்ந்து 3
தேய்வதே 1
தேய்வை 4
தேய 4
தேயம் 5
தேயமும் 2
தேயாது 1
தேர் 118
தேர்கலேன் 1
தேர்கள் 4
தேர்த்தட்டும் 1
தேர்ந்த 1
தேர்ந்தனன் 2
தேர்ந்து 4
தேர்வேற்கு 1
தேராக 1
தேரால் 2
தேரின் 3
தேரினால் 2
தேரும் 9
தேரே 1
தேரை 3
தேரொடு 2
தேவ 6
தேவதத்தன் 1
தேவமாதத்தன் 1
தேவர் 28
தேவர்க்கு 1
தேவர்கட்கு 1
தேவராய் 2
தேவரால் 1
தேவரின் 2
தேவரும் 3
தேவரே 1
தேவன் 8
தேவன்-அவன் 1
தேவனும் 1
தேவனே 1
தேவாதி 1
தேவி 17
தேவி-தானே 1
தேவிமார் 1
தேவியர் 3
தேவியாரை 1
தேவியின் 1
தேவியும் 1
தேவியே 1
தேவியை 2
தேவிர்காள் 2
தேவீர் 1
தேவீர்காளோ 1
தேள் 2
தேற்ற 3
தேற்றம் 1
தேற்றா 1
தேற்றாது 3
தேற்றாம் 3
தேற்றாய் 2
தேற்றார் 2
தேற்றாள் 1
தேற்றான் 6
தேற்றி 4
தேற்றிய 1
தேற்றினான் 1
தேற்றேன் 3
தேறல் 11
தேறலின் 1
தேறலும் 2
தேறலை 1
தேறன்-மின் 1
தேறாதார்க்கு 1
தேறி 9
தேறினான் 1
தேறினானே 1
தேறினேன் 1
தேறு 3
தேறும் 1
தேன் 186
தேன்கள் 1
தேன்களும் 1
தேன்காள் 1
தேன்தலை 1
தேனார் 1
தேனில் 1
தேனின் 2
தேனினும் 1
தேனினோடு 1
தேனீர் 1
தேனும் 18
தேனே 2
தேனை 2
தேனொடு 4

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


தே (17)

திருவிலும் இவை தே மொழி மாதரை – சிந்தா:1 339/3
செம் மலர் திருவின் சாயல் தே மொழி தத்தை என்பாள் – சிந்தா:3 606/4
திருந்து இழை மகளிர் வெஃகும் தே இளம் குமரன் ஒத்தான் – சிந்தா:3 698/4
பண் கொள் தே மொழியால் பய கூறினாள் – சிந்தா:4 901/4
தே மென் கீதம் பாலா சுரந்து திறத்தின் ஊட்டி – சிந்தா:4 921/2
அது தெள் அறல் யாறு உவை தே மர மா – சிந்தா:5 1194/2
திரையின் செல்வி-கொல் தே மலர் பாவை-கொல் – சிந்தா:5 1326/2
தே மலர் திருவோடு ஒப்பார் சேர்ந்தவன் செல்லல் தீர்ப்பர் – சிந்தா:7 1598/4
தே மலர் தடம் தழீஇ திசைகள் மல்கின்றே – சிந்தா:7 1615/4
செய்த விஞ்சையை தே_மொழி மாற்றலும் – சிந்தா:7 1711/1
திரை உடுத்த தே_மொழி-கொல் என்று தெரிகல்லார் – சிந்தா:7 1786/4
தேனொடு கடி சுரும்பு அரற்றும் தே மலர் – சிந்தா:7 1849/2
தே மலர் அம் கண் திருவே புகுதக – சிந்தா:10 2121/1
தே மலர் மார்பினானை நோக்கினாள் செல்வன் மற்று அ – சிந்தா:10 2133/3
தெள் அறல் மண்ணு நீர் ஆட்டினர் தே மலர் மேல் – சிந்தா:12 2431/3
தெள் நிலா திரு மதி சொரிய தே மலர் – சிந்தா:13 3112/2
திவள தே மலர் கண்ணி சேர்த்தியும் – சிந்தா:13 3126/4

TOP


தே_மொழி (1)

செய்த விஞ்சையை தே_மொழி மாற்றலும் – சிந்தா:7 1711/1

TOP


தே_மொழி-கொல் (1)

திரை உடுத்த தே_மொழி-கொல் என்று தெரிகல்லார் – சிந்தா:7 1786/4

TOP


தேக்கண் (1)

தேக்கண் இன் அகில் தேனொடு கூட்டு அமைத்து – சிந்தா:3 534/1

TOP


தேக்கி (4)

நனை குடைந்து உண்டு தேக்கி நன் மணி வண்டு பாடும் – சிந்தா:9 2071/3
கான் வயிறு ஆர்ந்து தேக்கி களி வண்டு கனைக்கும் தாரான் – சிந்தா:10 2290/4
தேக்கி வண்டு இமிரும் கோதை செல்வன் தார் உழக்க நைந்து – சிந்தா:12 2477/3
திறந்த மணி கதவம் திசைகள் எல்லாம் மணம் தேக்கி
மறைந்த அகில் புகையான் மன்னர் மன்னன் வலம் செய்து – சிந்தா:12 2560/1,2

TOP


தேக்கிடும் (2)

உண்டு தேக்கிடும் ஒண் மிஞிற்று ஈட்டங்காள் – சிந்தா:4 892/4
தேன் கண் இன் அகிலின் ஆவி தேக்கிடும் குழலினாளை – சிந்தா:12 2495/3

TOP


தேங்காத (1)

தேங்காத மள்ளர் திரள் தோள் இணை சிக்க யாத்த – சிந்தா:0 16/1

TOP


தேங்கார் (1)

திரு வளைத்த மார்ப செகுத்திடுவர் தேங்கார் – சிந்தா:13 2786/4

TOP


தேங்கு (1)

தேங்கு ஓதம் முக்குடை கீழ் தேவர் பெருமானை – சிந்தா:6 1467/2

TOP


தேங்குழி (1)

திளைத்தவர் பருகிய தேறல் தேங்குழி
களிப்ப உண்டு இள அனம் கன்னி நாரையை – சிந்தா:1 50/2,3

TOP


தேச (1)

பாங்கு அமை பரும யானை பல்லவ தேச மன்னன் – சிந்தா:10 2253/2

TOP


தேசமாம் (1)

மத்திம தேசமாம் நாடு மற்று இ நாட்டு – சிந்தா:7 1619/1

TOP


தேசிக (3)

திருந்து இழை அணங்கு மென் தோள் தேசிக பாவை அன்னாள் – சிந்தா:5 1261/4
தேசிக முடியும் திருந்து பட்டு உடையும் – சிந்தா:12 2549/1
பரந்த வாள் நெடும் கண் செ வாய் தேசிக பாவை கோல – சிந்தா:12 2596/3

TOP


தேசிகப்பாவை (1)

சீர் கெழு குருசில் புக்கான் தேசிகப்பாவை என்னும் – சிந்தா:5 1356/2

TOP


தேசிகம் (1)

தேசிகம் பட துடைத்து உமிழ்ந்து தேம் கமழ் – சிந்தா:6 1480/2

TOP


தேசு (1)

இளைப்பல் இவன் தேசு உரைப்பின் புத்திசேன் இ இருந்தான் – சிந்தா:7 1790/4

TOP


தேசும் (1)

நும்முடை திருவும் தேசும் நோக்கு-மின் கொள்வல் என்றான் – சிந்தா:3 771/4

TOP


தேடி (1)

தேடி தீம் தேன் திப்பிலி தேய்த்து அண்ணா உரிஞ்சி மூக்கு உயர்த்தார் – சிந்தா:13 2703/4

TOP


தேதாவென (1)

தேதாவென வண்டொடு தேன் வரி செய்ய – சிந்தா:4 1066/1

TOP


தேம் (50)

செந்நீர் கடியின் விழவாட்டினுள் தேம் கொள் சுண்ணம் – சிந்தா:0 12/2
ஆசினி வருக்கை மா தடிந்து தேம் கனி உதிர்த்து – சிந்தா:1 68/2
தேன் உலாம் மது செய் கோதை தேம் புகை கமழ ஊட்ட – சிந்தா:1 111/1
திணி நிலம் அணிந்து தேம் கொள் ஐயவி சிதறினாரே – சிந்தா:1 113/4
செருமி சேர்ந்து கண்ணீர் வர தேம் பொழில் – சிந்தா:1 130/3
மூரி தேம் தாரினாய் நீ முனியினும் உறுதி நோக்கி – சிந்தா:1 214/1
வேரி தேம் கோதை மாதர் விருந்து உனக்காக இன்பம் – சிந்தா:1 214/3
செம் தீ கரும் துளைய தீம் குழல் யாழ் தேம் தேம் என்னும் மணி முழவமும் – சிந்தா:1 292/1
செம் தீ கரும் துளைய தீம் குழல் யாழ் தேம் தேம் என்னும் மணி முழவமும் – சிந்தா:1 292/1
தேம் கமழ் ஓதி திங்கள் வெண் கதிர் பொழிவதே போல் – சிந்தா:1 305/2
தேன் இயம்பும் ஓர் தேம் பொழில் பள்ளியே – சிந்தா:1 359/4
தேர் பரி கடாவி தேம் தார் சீவகன் அருளில் போகி – சிந்தா:2 442/2
தேம் பெற்ற பைம் தார் அவனை திரை உய்த்தது அன்றே – சிந்தா:3 513/4
தேம் தாமம் செம் பவள தாமம் செம்பொன் எரி தாமம் மின்னு திரள் தாமங்கள் – சிந்தா:3 680/1
தென் வரை பொதியில் தந்த சந்தன தேய்வை தேம் கொள் – சிந்தா:3 697/1
தேம் கமழ் ஓதி தோற்றாள் செல்வனுக்கு என்ன மைந்தன் – சிந்தா:3 721/3
தேம் புனலை நீர் கடலும் சென்று தரல் இன்றே – சிந்தா:3 848/3
சிவிறியின் மாறு தூயும் குங்குமம் எறிந்தும் தேம் கொள் – சிந்தா:4 966/1
நிலை மாத்தன தேம் உறும் தீம் கனியும் – சிந்தா:5 1191/2
சென்று அடி தொழுது செல்கு என் தேம் பெய் நீள் குன்றம் என்று – சிந்தா:5 1237/2
தேம் பிழி கோதைக்கு இன்று பிறந்தநாள் தெளி-மின் என்று – சிந்தா:5 1280/2
தேனும் வழங்கும் பைம் தார் விசையை சிறுவன் தேம் கொள் – சிந்தா:6 1412/2
தேம் கயத்து அணி மலர் தெகிழ்த்த நாற்றமும் – சிந்தா:6 1440/1
திரு கவின் நிறைந்த வெம் கண் பணை முலை தேம் பெய் கோதை – சிந்தா:6 1454/2
தெள் அறல் நீர் சொரிந்து ஆட்டினர் தேம் புகை – சிந்தா:6 1476/2
தேசிகம் பட துடைத்து உமிழ்ந்து தேம் கமழ் – சிந்தா:6 1480/2
திருந்தும் மல்லிகை தேம் கமழ் மாலை யான் – சிந்தா:6 1512/1
தேம் கொள் மார்பு-இடை திளைக்கும் செம்பொன் ஆரம் ஒத்து உளவே – சிந்தா:7 1559/4
திண் கனி முசு கலை சிதறும் தேம் பொழில் – சிந்தா:7 1616/3
தேன் உண் போதின் பிணையலும் பந்தும் புனைந்து தேம் ஆர்ந்த – சிந்தா:7 1653/2
தேம் படு தாரினீர்க்கும் செல்வற்கும் செய்வ செய்தேன் – சிந்தா:7 1738/3
தேம் குழலாள் தொழுதாள் திசை செல்க என – சிந்தா:7 1768/3
தேம் கமழ் தெரியல் தீம் பூம் தாரவன் ஊர்ந்த வேழம் – சிந்தா:10 2253/3
தேம் பெய் கற்பக தாரவன் சேர்தலும் – சிந்தா:11 2336/1
திருவில் மால் வரை குலவியது அனையது ஓர் தேம் தார் – சிந்தா:11 2363/2
தேம் கொள் மாலையும் திலகமும் அணிந்த திண் குணத்த – சிந்தா:12 2387/3
திருவில் அன்ன தார் திளைப்ப தேம் குழல் – சிந்தா:12 2425/3
தேம் தரு கோதையார் தம் தெள் மட்டு துவலை மாற்ற – சிந்தா:12 2545/2
திரு நாடு தேம் பைம் தார் செல்வன் செவ்வி பெறாது ஒழிந்து – சிந்தா:12 2582/2
திண் நிலை பலவின் தேம் கொள் பெரும் பழம் கொண்டு கீறி – சிந்தா:13 2724/3
தேம் கொள் பூம் கண்ணி திரு முடி திலக வெண்குடையோய் – சிந்தா:13 2761/1
திருவில் போல் குலாய தேம் தார் தேவர் தம் தன்மை செப்பின் – சிந்தா:13 2800/1
இள முலை பொருது தேம் தார் எழில் குழைந்து அழிய வைகி – சிந்தா:13 2857/1
உடன் உறீஇ ஓம்பினார் தேம் பெய் கோதையார் – சிந்தா:13 2863/4
செய்ய தாமரை பூவினுள் தேம் கமழ் – சிந்தா:13 3005/1
தேம் பாய சாந்தம் மெழுகி கலன் தேறல் மாலை – சிந்தா:13 3046/2
திங்கள் நான்கு அவையும் நீங்க திசை செல்வார் மடிந்து தேம் கொள் – சிந்தா:13 3072/1
சொரி மது மாலை சாந்தம் குங்குமம் சுண்ணம் தேம் பாய் – சிந்தா:13 3118/3
செந்தாமரைக்கு செழு நாற்றம் கொடுத்த தேம் கொள் – சிந்தா:13 3144/1
செய் வினை என்னும் முந்நீர் திரை-இடை முளைத்து தேம் கொள் – சிந்தா:13 3145/1

TOP


தேம்ப (2)

தொடி தோள் நடப்ப தோள் தேம்ப துணை வெம் முலைகள் பசப்பு ஊர – சிந்தா:7 1659/3
சிந்தையில் தேம்ப தாமே திரு மணி நக்க அன்றே – சிந்தா:12 2528/4

TOP


தேம்பா (1)

தேம்பா எழுத்து ஓலை செவ்வனே நோக்கினாள் – சிந்தா:4 1040/4

TOP


தேம்பின் (1)

திரியும் சென்று அற்ற-போழ்தே திரு சுடர் தேம்பின் அல்லால் – சிந்தா:10 2316/2

TOP


தேம்பு (2)

தேம்பு உடை அலங்கல் மார்பில் திருமகன் தமியன் ஆக – சிந்தா:1 232/2
தேம்பு உடைய இன் அமுதா சேர்ந்தாய்க்கு இனி அதுவே – சிந்தா:13 2958/3

TOP


தேமா (1)

புனிற்று பால் பிலிற்றி தேமா வடு இறுத்து ஆங்கு பாய – சிந்தா:12 2541/2

TOP


தேமாங்கனி (2)

தேமாங்கனி சிதறி வாழை பழங்கள் சிந்தும் – சிந்தா:1 31/3
ஊட்டுறு கறி கொள் தேமாங்கனி சுவை தயிரொடு ஏந்தி – சிந்தா:13 2972/3

TOP


தேய் (2)

தேய் பிறை இரும்பு தம் வலக்கை சேர்த்தினர் – சிந்தா:1 55/3
தேய் பிறை உருவ கேணி தேறு நீர் மலர்ந்த தேனார் – சிந்தா:13 2998/1

TOP


தேய்க்கும் (1)

விண்டார் தேய்க்கும் வெம் பரி மான் தேர் விசயன் என்று – சிந்தா:7 1636/1

TOP


தேய்த்த (2)

குரு மணி முடியின் தேய்த்த தரன் தமர் கொள்க என்றான் – சிந்தா:3 557/4
தென் வரை பொதியில் ஆரம் அகிலொடு தேய்த்த தேய்வை – சிந்தா:10 2187/1

TOP


தேய்த்தால் (1)

கொன்னும் மா நாகம் கொண்டால் கொப்புள் ஆம் விரலின் தேய்த்தால்
மன்னிய தெள் மட்டு-ஆயின் மண்டலி-பாலது என்றான் – சிந்தா:5 1288/3,4

TOP


தேய்த்து (5)

வெண் மதி நெற்றி தேய்த்து விழு தழும்பு இருப்ப நீண்ட – சிந்தா:8 1984/1
கொய் தாம மாலை கொழும் பொன் முடி தேய்த்து இலங்கும் – சிந்தா:10 2135/3
காய்ந்த வாள் கலப்ப தேய்த்து பூ நிறீஇ காமர் பொன் ஞாண் – சிந்தா:12 2496/2
கூட செம்பொன் கொள தேய்த்து கொண்டு நாளும் வாய் உறீஇ – சிந்தா:13 2703/2
தேடி தீம் தேன் திப்பிலி தேய்த்து அண்ணா உரிஞ்சி மூக்கு உயர்த்தார் – சிந்தா:13 2703/4

TOP


தேய்தலும் (1)

தேய்தலும் உடைமையை திங்கள் செப்புமால் – சிந்தா:13 2932/2

TOP


தேய்ந்த (1)

நொந்து எடுக்கலாது வீங்கும் வன முலை நுசுப்பின் தேய்ந்த ஓர் – சிந்தா:6 1532/1

TOP


தேய்ந்தது (1)

அங்கு அதோ உள் கருத்து அழகின் தேய்ந்தது
மங்கை நின் மனத்தினால் வருந்தல் என்று அவள் – சிந்தா:13 2679/2,3

TOP


தேய்ந்தால் (1)

எரி மொய்த்து பெருகல் உண்டோ இருவினை சென்று தேய்ந்தால்
பரிவு உற்று கெடாமல் செல்வம் பற்றி யார் அதனை வைப்பார் – சிந்தா:10 2316/3,4

TOP


தேய்ந்து (3)

தேய்ந்து நுண் இடை நைந்து உக செப்பினை – சிந்தா:3 759/1
தேய்ந்து உக சேர்த்தி மாலை திருமுடி திலகம் கொண்டார் – சிந்தா:3 787/4
நிலத்தின் நீங்கி நிதியினும் தேய்ந்து நல் – சிந்தா:8 1924/1

TOP


தேய்வதே (1)

குறைபடு மதியம் தேய குறு முயல் தேய்வதே போல் – சிந்தா:1 254/2

TOP


தேய்வை (4)

கண் நிறம் முலையும் தோளும் சந்தன தேய்வை கொட்டி – சிந்தா:3 624/2
தென் வரை பொதியில் தந்த சந்தன தேய்வை தேம் கொள் – சிந்தா:3 697/1
கோல அகில் தேய்வை கொழும் சாந்தம் முலை மெழுகி – சிந்தா:9 2018/2
தென் வரை பொதியில் ஆரம் அகிலொடு தேய்த்த தேய்வை
மன் வரை அகலத்து அப்பி மணி வடம் திருவில் வீச – சிந்தா:10 2187/1,2

TOP


தேய (4)

மின் நீர் வெள் வேலவன் மத்திம தேய மன்னன் – சிந்தா:0 21/3
குறைபடு மதியம் தேய குறு முயல் தேய்வதே போல் – சிந்தா:1 254/2
ஊன் சென்று தேய சிந்தித்து உகுவதோ தகுவது என்றாள் – சிந்தா:5 1390/4
பாகத்தை படாத நெஞ்சின் பல்லவ தேய மன்னன் – சிந்தா:10 2278/3

TOP


தேயம் (5)

மை நாக வேலி மணி பல்லவ தேயம் நண்ணி – சிந்தா:0 17/3
படு மழை பருவம் பொய்யா பல்லவ தேயம் என்னும் – சிந்தா:5 1185/1
வை மலர்த்து இலங்கும் வெள் வேல் மத்திம தேயம் ஆளும் – சிந்தா:5 1214/3
செம்மல் போய் பல்லவ தேயம் நண்ணினான் – சிந்தா:5 1248/4
பல்லவ தேயம் நண்ணி தனபதி என்னும் மன்னன் – சிந்தா:7 1754/2

TOP


தேயமும் (2)

திருநில கிழமையும் தேவர் தேயமும்
தரும் நிலத்து எமக்கு எனில் தருகும் தன்மையீர் – சிந்தா:5 1174/3,4
திரு இல் தீர்ந்தவர் தேயமும் தேர்ந்து போய் – சிந்தா:7 1779/3

TOP


தேயாது (1)

உய் வகை உயிரை தேயாது ஒழுகுதல் ஒழுக்கம் மூன்றும் – சிந்தா:6 1436/3

TOP


தேர் (118)

திண் தேர் அரசர் திறல் சிங்கங்கள் வில்லும் வாளும் – சிந்தா:0 22/1
குறைவு இன்றி கொற்றம் உயர தெவ்வர் தேர் பணிய – சிந்தா:0 27/2
கோணை களிற்று கொடி தேர் இவுளி கடல் சூழ் – சிந்தா:0 28/1
ஓடு தேர் சாரிகை உகு பொன் பூமியும் – சிந்தா:1 84/1
பொன் சிறு தேர் மிசை பைம்பொன் போதகம் – சிந்தா:1 89/1
மற்று அ தேர் உருள் கொடா வளமை சான்றவே – சிந்தா:1 89/4
புரை நிரை களிறொடு புனை மணி இயல் தேர்
விரை நிரை இவுளியொடு இளையவர் விரவுபு – சிந்தா:1 123/2,3
காற்று இயல் புரவி தேர் கலந்து கௌவை மல்கின்றே – சிந்தா:1 152/4
திண் திறல் தெவ்வர் தேர் தொகை மாற்றினான் – சிந்தா:1 158/2
மன் நாக இணை படமும் தேர் தட்டு மதி மயக்கி – சிந்தா:1 173/1
வெம் பரி மான் நெடும் தேர் மிகு தானை அ – சிந்தா:1 221/3
பால் அருவி திங்கள் தோய் முத்த மாலை பழிப்பின் நெடும் குடை கீழ் பாய் பரி மான் தேர்
கோல் அருவி வெம் சிலையான் கூர் வாளொடு மணி கேடகமும் மறமும் ஆற்றி – சிந்தா:1 291/1,2
போர் விளை இவுளி திண் தேர் புனை மயிர் புரவி காலாள் – சிந்தா:2 433/2
வீட்டினார் மைந்தர்-தம்மை விளிந்த மா கவிழ்ந்த திண் தேர்
பாட்டு அரும் பகடு வீழ்ந்த பனி வரை குனிவது ஒத்தே – சிந்தா:2 436/3,4
தேர் பரி கடாவி தேம் தார் சீவகன் அருளில் போகி – சிந்தா:2 442/2
தேர் பண் அமைத்து சிலை கோலி பகழி ஆய்ந்து – சிந்தா:2 444/2
முழுது ஒன்று திண் தேர் முகம் செய்தவன் தன்னொடு ஏற்கும் – சிந்தா:2 445/3
செய் கழல் குருசில் திண் தேர் விசையொடு திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:2 448/2
மாழ்கி பை அவிந்த வண்ணம் வள்ளல் தேர் முழக்கினானும் – சிந்தா:2 449/2
வெள்ளம் தேர் வளைந்த நம்மை வென்றி ஈங்கு அரிது வெய்தா – சிந்தா:2 450/2
புரவி தேர் காளை அன்ன காளையை பொலிக என்றார் – சிந்தா:2 456/4
அல்குல் தேர் அணிந்து கொம்மை முலை எனும் புரவி பூட்டி – சிந்தா:2 458/2
காளை-தன் தேர் செல் வீதி கலந்து உடன் தொக்கது அன்றே – சிந்தா:2 461/4
தேர் செல செல்லும் வீதி பீர் செல செல்லும் அன்றே – சிந்தா:2 469/4
மின் உகு செம்பொன் கொட்டில் விளங்கு தேர் புக்கது அன்றே – சிந்தா:2 471/4
விண்ணகத்து இயங்கு தேர் எண் அவற்று இரட்டியே – சிந்தா:3 566/2
விடு கணை விசையின் வெய்ய விளங்கு ஒளி இவுளி திண் தேர்
கடு நடை கவரி நெற்றி கால் இயல் புரவி காய்ந்து – சிந்தா:3 701/1,2
தட்டு உடை பொலிந்த திண் தேர் தனஞ்செயன் போல ஏறி – சிந்தா:3 767/2
புள் இரைப்பு அன்ன பொன் தார் புரவி தேர் இரவி போலா – சிந்தா:3 768/1
விலங்கின தேர் தொகை வேழம் காய்ந்தன – சிந்தா:3 779/3
இறக்கினரோடு தேர் மைந்தர் இன் உயிர் – சிந்தா:3 781/3
தெழித்து தேர் கயிறு வாளால் அரிந்திட்டு புரவி போக்கி – சிந்தா:3 783/3
ஆரமே அமைந்த தேர் குழிசி ஆயினார் – சிந்தா:3 790/4
கடுகிய வண்ணம் மாவின் தார் ஒலி காமர் பொன் தேர்
படையது செவியும் கண்ணும் பற்றி நின்றிட்ட அன்றே – சிந்தா:3 794/3,4
அண்ணல் தேர் பறவை என்பார் அருவமே உருவம் என்பார் – சிந்தா:3 795/1
மான் நெறி காட்டும் திண் தேர் கயிறு அற்று மறிய வேந்தர் – சிந்தா:3 800/3
உடலின் மேல் திரியும் திண் தேர் காண்டலும் மைந்தர் நெஞ்ச – சிந்தா:3 805/3
முருக்கி தேர் தட கை-தன்னால் முழங்கி பாய் மாக்கள் காலின் – சிந்தா:3 807/2
ஒண் தேர் மிசையும் உருவ களிற்று உச்சி மேலும் – சிந்தா:3 808/2
செம்பொன் நெடும் தேர் தொகை மா கடல் சேனை வெள்ளம் – சிந்தா:3 809/2
திருவரை மார்பன் திண் தேர் மஞ்ஞையே முருகன்தான் என்று – சிந்தா:3 812/3
தேன் முழங்கு தார் குரிசில் செம்பொன் நெடும் தேர் மேல் – சிந்தா:3 845/1
பந்து புடை பாணி என பாயும் கலி மான் தேர்
எந்தை திறம் முன்னம் உணர்ந்து இன்னணம் விடுத்தேன் – சிந்தா:3 846/3,4
நல் தேர் மேலார் நால்வரை விட்டாற்கு அவர் சென்றார் – சிந்தா:4 1054/2
நாள் இழுக்குற்று வீழ்வது இன்று-கொல் நந்த திண் தேர்
தோள் இழுக்குற்ற மொய்ம்ப பண் என சொல்லினானே – சிந்தா:4 1088/3,4
மின் இலங்கு எயிற்று வேழம் வேழத்தால் புடைத்து திண் தேர்
பொன் இலங்கு இவுளி தேரால் புடைத்து வெம் குருதி பொங்க – சிந்தா:4 1154/1,2
வங்க மா நிதியம் நல்கி மகள் தரும் மணி செய் மான் தேர்
எங்களுக்கு இறைவன் என்று ஆங்கு இடி முரசு எருக்கினானே – சிந்தா:5 1275/3,4
அருள் தேர் வழி நின்று அறனே மொழிவாய் – சிந்தா:5 1381/1
பொருள் தேர் புலன் எய்திய பூம் கழலாய் – சிந்தா:5 1381/2
இருள் தேர் வழி நின்று இனைவேற்கு அருளாய் – சிந்தா:5 1381/3
உருள் தேர் உயர் கொற்றவன் மைத்துனனே – சிந்தா:5 1381/4
இவ்வழி தம்-மின் என்றான் இவுளி தேர் தானையானே – சிந்தா:5 1407/4
தீர்ந்தனன் சொல் அளைஇ தேர் கொண்டு ஏறினான் – சிந்தா:6 1465/4
தேர் இவர் ஊர்ந்தனர் செல்ல இல் தலை – சிந்தா:6 1466/1
நெடு வெள் நிலவின் நிமிர் தேர் பரியாது – சிந்தா:6 1520/3
வெம் கதிர் கடவுள் வியன் தேர் வரை – சிந்தா:7 1607/1
பறவை தேர் நரகத்து பதைக்குங்கால் – சிந்தா:7 1633/3
விண்டார் தேய்க்கும் வெம் பரி மான் தேர் விசயன் என்று – சிந்தா:7 1636/1
வாமான் திண் தேர் வள்ளலும் உள்ளம் மிகை கொண்டு எம் – சிந்தா:7 1638/1
ஓடு தேர் கால் மலர்ந்தன வகுளம் உயர் சண்பகம் – சிந்தா:7 1650/2
அசைவு இலான் யானை தேர் போர்க்கு அலசனே அசல கீர்த்தி – சிந்தா:7 1681/3
மல் தொழிலும் தேர் தொழிலும் வாரணத்தின் தொழிலும் – சிந்தா:7 1795/2
தேர் தொகை தானை மன்னன் சீவகற்கு இளைய நம்பி – சிந்தா:7 1852/1
வேல் கடல் தானை பாய்மா விளங்கு ஒளி இவுளி திண் தேர்
கூற்று என முழங்கும் ஓடை குஞ்சர குழாத்தோடு ஏகி – சிந்தா:7 1858/2,3
திண் நுக புரவி திண் தேர் விரைந்தன நிரந்த பாய்மா – சிந்தா:7 1859/3
தானுறப்பண்ணி திண் தேர் தம்பி கோல் கொள்ள ஏறி – சிந்தா:7 1860/2
தார் மலி மார்பன் திண் தேர் தோன்றலும் தறு கண் மைந்தன் – சிந்தா:7 1862/3
விடு கணை சென்று தேர் மேல் பின் முனா வீழ்தலோடும் – சிந்தா:7 1863/3
செங்கோல் மணி நெடும் தேர் செல்வன் காதல் பெரும் தேவி – சிந்தா:7 1882/2
விள்ளா வியன் நெடும் தேர் வேந்தன் காதல் மட மகளே – சிந்தா:7 1887/1
தேர் முயங்கு தானையான் சிறுவர் சேடார் அகல் மார்பம் – சிந்தா:7 1888/3
தேர் தோன்றவே மலரும் செம்மல் நின் மாமன் மற்று உன் – சிந்தா:8 1931/2
மா மணி மகரம் அம்பு வண் சிலை கரும்பு மான் தேர்
பூ மலி மார்ப ஈவல் ஊரொடும் பொலிய என்றாள் – சிந்தா:9 2057/3,4
ஒண் கொடி உருவ திண் தேர் ஒளி மயிர் புரவி பண்ணி – சிந்தா:10 2151/2
பாரில் தேர் செலின் பழி பெரிது உடைத்து என நாணி – சிந்தா:10 2160/3
இன்ன பொங்கு உளை புரவி பண் உறுத்தன இயல் தேர்
பொன்னும் வெள்ளியும் மணியினும் பொலிந்து வெண் மதியம் – சிந்தா:10 2162/1,2
நிச்சம் கூற்றினுக்கு இடுபவர் தேர் மிசை அவரே – சிந்தா:10 2163/4
செம்பொன் நீள் முடி தேர் மன்னர் மன்னற்கு – சிந்தா:10 2167/1
காற்றின் பரிக்கும் தேர் நூறும் கடும் கால் இவுளி ஆயிரமும் – சிந்தா:10 2174/3
மின்னும் கொடி தேர் விசயமும் புரவி பவன வேகமும் – சிந்தா:10 2175/2
ஆய் மத களிறு திண் தேர் அணி மணி புரவி அம் பொன் – சிந்தா:10 2178/1
உளை வனப்பு இருந்த மான் தேர் ஒளி முடி மன்னர் எல்லாம் – சிந்தா:10 2193/1
அடி தொடைக்கு அமைந்தன அரவ தேர் தொகை – சிந்தா:10 2213/3
போர் மத களிறு பொன் தேர் நான்கரை கச்சம் ஆகும் – சிந்தா:10 2219/2
நிழல் மணி புரவி திண் தேர் நிழல் துழாய் குனிந்து குத்தும் – சிந்தா:10 2220/1
தேரொடு தேர் தம்முள் சிறந்து சேர்ந்தவே – சிந்தா:10 2229/4
உருவ தேர் இற முருக்கி உருள் நேமி சுமந்து எழுந்து – சிந்தா:10 2237/3
மன்மதன் என்னும் காளை மணி ஒலி புரவி தேர் மேல் – சிந்தா:10 2246/1
கொன் மலி மார்பன் பொன் தேர் கொடும் சிலை அறுப்ப சீறி – சிந்தா:10 2246/3
வனை கல திகிரி தேர் மேல் மன்னரை குடுமி கொண்டான் – சிந்தா:10 2249/3
கொடும் சிலை உழவன் மான் தேர் கோவிந்தன் என்னும் சிங்கம் – சிந்தா:10 2252/1
விரி மணி விளங்கு மான் தேர் விண் தொழ ஏறினானே – சிந்தா:10 2295/4
படர் கதிர் பைம்பொன் திண் தேர் பாங்குற இமைப்பின் ஊர்ந்தான் – சிந்தா:10 2304/3
பொங்கு மா நிரை புரளவும் பொலம் கொள் தேர் பல முறியவும் – சிந்தா:10 2306/3
சிங்கம் போல் தொழித்து ஆர்த்து அவன் சிறுவர் தேர் மிசை தோன்றினார் – சிந்தா:10 2306/4
மங்குல் மின் என வள்ளல் தேர் மைந்தர் தேரொடு மயங்கலின் – சிந்தா:10 2307/3
சிங்க ஏறுகள் கிடந்த போல் சிறுவர் தேர் மிசை துஞ்சினார் – சிந்தா:10 2309/4
தார் கோலம் மான் தேர் தொகை மாமன் தொழுது சொன்னான் – சிந்தா:11 2352/4
நீள் கால் விசைய நேமி தேர் இமைத்தார் நிலத்தில் காண்கலா – சிந்தா:11 2354/2
தொல்லை நால் வகை தோழரும் தூ மணி நெடும் தேர்
மல்லல் தம்பியும் மாமனும் மது விரி கமழ் தார் – சிந்தா:11 2360/1,2
சிங்க ஆசனத்தின் மேல் சிங்கம் போல் தேர் மன்னர் முடிகள் சூழ – சிந்தா:11 2371/2
செம் கண் கமழ் பைம் தார் செழும் சுடர் போல் தேர் மன்னன் இருந்தான் அன்றே – சிந்தா:11 2371/4
திருவ மன்னவன் சென்னி தேர் மன்னர் – சிந்தா:12 2419/1
படு மழை துளியின் பாய்மா பரந்தன நிரந்த பொன் தேர்
இடை நிலம் இன்றி வேழம் ஈண்டின மள்ளர் தொக்கார் – சிந்தா:12 2525/3,4
பத்திமை விடாது மேல் நாள் படை கலம் நவின்ற பொன் தேர்
மைத்துன மன்னர்க்கு எல்லாம் வள நிதி மணி செய் மான் தேர் – சிந்தா:12 2571/2,3
மைத்துன மன்னர்க்கு எல்லாம் வள நிதி மணி செய் மான் தேர்
தத்து நீர் மிசை செல் மாவும் தவழ் மத களிறும் ஈந்தான் – சிந்தா:12 2571/3,4
கோமகன் கோல மான் தேர் கோவிந்தன் என்னும் கொய்தார் – சிந்தா:12 2572/1
வேனல் மல்கி வெண் தேர் சென்ற வெம் நிலம் – சிந்தா:12 2578/3
திறன் அழியாமை இன்னே விடுத்து அருளுக தேர் வேந்தர் வேந்தனே – சிந்தா:12 2590/4
அலை மணி கவரி மான் தேர் அடு களி யானை பாய்மா – சிந்தா:13 2641/1
சிறுவன் வாய்மொழியை கேட்டே தேர் மன்னன்-தானும் சொன்னான் – சிந்தா:13 2883/1
கால் நடந்து அனைய மான் தேர் காளையை காவல் மன்னன் – சிந்தா:13 2912/3
நிலம் செதிள் எடுக்கும் மான் தேர் நித்திலம் விளைந்து முற்றி – சிந்தா:13 2915/1
தேர் முழங்கு தானை திருமாலின் முன் துறப்பான் – சிந்தா:13 2981/2
கொய் சுவல் புரவி மான் தேர் குழு மணி ஓடை யானை – சிந்தா:13 3049/3
ஒளிறு தேர் ஞானம் பாய்மா இன் உயிர் ஓம்பல் ஓடை – சிந்தா:13 3074/1
உறக்கு எனும் ஓடை யானை ஊண் எனும் உருவ திண் தேர்
மறப்பு எனும் புரவி வெள்ளம் வந்து அடை பிணி செய் காலாள் – சிந்தா:13 3075/1,2
அசும்பு சேர் களிறு திண் தேர் அலை மணி புரவி வேங்கை – சிந்தா:13 3083/2

TOP


தேர்கலேன் (1)

தேவர் மாட்டும் உள மக்களுள் இல்வழி தேர்கலேன்
நோம் என் நெஞ்சம் என நோக்கி நின்றாள் சிறைப்பட்ட தன் – சிந்தா:4 1151/2,3

TOP


தேர்கள் (4)

கொடி நெடும் தேர்கள் நூறி கொய் உளை மாக்கள் குத்தி – சிந்தா:10 2145/2
கூற்று என வேழம் வீழா கொடி நெடும் தேர்கள் நூறா – சிந்தா:10 2283/1
கந்து ஆர் கடாத்த களிறும் கொடி தேர்கள் நூறும் – சிந்தா:12 2564/3
செல்ப அ நரகம்-தன்னுள் தீவினை தேர்கள் ஊர்ந்தே – சிந்தா:13 2776/4

TOP


தேர்த்தட்டும் (1)

ஆக்கும் மணி செய் தேர்த்தட்டும் அரவின் பையும் அடும் அல்குல் – சிந்தா:1 352/2

TOP


தேர்ந்த (1)

செல்வமே போல் தலை நிறுவி தேர்ந்த நூல் – சிந்தா:1 53/3

TOP


தேர்ந்தனன் (2)

தேர்ந்தனன் திருமகள் கணவனாம் என – சிந்தா:6 1465/3
தீமகன் உடைய எல்லாம் தேர்ந்தனன் கொடுத்து செல்வன் – சிந்தா:12 2572/3

TOP


தேர்ந்து (4)

செய் கழல் மன்னன் தேர்ந்து தேவியை பொறியில் போக்கி – சிந்தா:1 385/3
நல்லவள் நோக்கம் நாய்கன் தேர்ந்து பூம் குவளை போதின் – சிந்தா:3 669/1
நொய்தில் தேர்ந்து உரை நூல் கடல் என்று தம் – சிந்தா:4 886/3
திரு இல் தீர்ந்தவர் தேயமும் தேர்ந்து போய் – சிந்தா:7 1779/3

TOP


தேர்வேற்கு (1)

தெய்வம்-கொல் என்று தேர்வேற்கு அமிர்து உலாய் நிமிர்ந்ததே போல் – சிந்தா:1 403/3

TOP


தேராக (1)

தங்கிய பொறியின் ஆக்கம் தனக்கோர் தேராக நின்றான் – சிந்தா:5 1359/4

TOP


தேரால் (2)

பகல் கொண்டு பறக்கும் தேரால் காளை-தன் பைம்பொன் தேரே – சிந்தா:3 796/4
பொன் இலங்கு இவுளி தேரால் புடைத்து வெம் குருதி பொங்க – சிந்தா:4 1154/2

TOP


தேரின் (3)

கொடி நெடும் தேரின் போரும் குஞ்சரம் குறித்த போரும் – சிந்தா:7 1678/1
பண் அமை தேரின் ஏறி அவனொடு யான் இருந்து போகி – சிந்தா:7 1757/1
வெம்ப பிடித்து வெகுண்டு ஆங்கு அவன் தேரின் மேலே – சிந்தா:10 2321/2

TOP


தேரினால் (2)

உடையும் பின்னரே ஒருவன் தேரினால்
உடைதும் சுடுவில் தேன் உடைந்த வண்ணமே – சிந்தா:2 416/3,4
ஒன்று தேரினால் ஒருவன் கூற்றமே – சிந்தா:2 417/2

TOP


தேரும் (9)

பருமித்த களிறும் மாவும் பரந்து இயல் தேரும் பண்ணி – சிந்தா:1 263/1
பண்ணுக பசும்பொன் தேரும் படு மத களிறும் மாவும் – சிந்தா:1 265/2
செம்பொன் தேரும் வேழமும் ஊர்ந்து நிதி சிந்தி – சிந்தா:1 363/3
செம்பொன் நீள் கொடி தேரும் வாசியும் – சிந்தா:2 410/3
திருந்து பொன் தேரும் செம்பொன் சிவிகையும் மிடைந்து தெற்றி – சிந்தா:4 972/1
புரவியும் களிரும் நோக்கி பொன் நெடும் தேரும் நோக்கி – சிந்தா:9 2095/1
காரின் முழங்கும் களிறும் கடலின் முழங்கும் தேரும்
போரின் முழங்கும் புரவி கடலும் புகை வாள் கடலும் – சிந்தா:10 2195/1,2
நூல் படு தேரும் நொடிப்பினில் பண்ணி – சிந்தா:10 2209/2
விரை பரி தேரும் ஈர்த்து வேழம் கொண்டு ஒழுகி வெள்ள – சிந்தா:10 2297/3

TOP


தேரே (1)

பகல் கொண்டு பறக்கும் தேரால் காளை-தன் பைம்பொன் தேரே – சிந்தா:3 796/4

TOP


தேரை (3)

தேரை நடப்பன போல் குறள் சிந்தினொடு – சிந்தா:3 631/3
தேன் உடை குவளை செம் கேழ் நாகு இளம் தேரை புல்லி – சிந்தா:13 2901/2
ஆர் வலம் சூழ்ந்த ஆழி அலை மணி தேரை வல்லான் – சிந்தா:13 2909/1

TOP


தேரொடு (2)

தேரொடு தேர் தம்முள் சிறந்து சேர்ந்தவே – சிந்தா:10 2229/4
மங்குல் மின் என வள்ளல் தேர் மைந்தர் தேரொடு மயங்கலின் – சிந்தா:10 2307/3

TOP


தேவ (6)

வாள் திறல் தேவ தத்தன் கலின மா மாலை வெள் வேல் – சிந்தா:3 786/2
சிலையொடு திரண்ட திண் தோள் தேவ மாதத்தன் என்பான் – சிந்தா:7 1735/1
பாடினான் தேவ கீதம் பண்ணினுக்கு அரசன் பாட – சிந்தா:9 2052/1
ஏர் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2219/3
எழில் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி – சிந்தா:10 2220/3
தேவ துந்துபி தேவர்கட்கு ஓகை உய்த்து உரைப்பான் – சிந்தா:11 2367/1

TOP


தேவதத்தன் (1)

தன் மகனென் யான் அடிகள் தேவதத்தன் என்பேன் – சிந்தா:7 1792/4

TOP


தேவமாதத்தன் (1)

செண்பக பூம் குன்று ஒப்பான் தேவமாதத்தன் வெய்தா – சிந்தா:10 2250/1

TOP


தேவர் (28)

தேவர் என்பது தேறும் இ வையகம் – சிந்தா:1 249/2
தீம் பால்கடலை திரை பொங்க கடைந்து தேவர்
தாம் பால் படுத்த அமிர்தோ தட மாலை வேய் தோள் – சிந்தா:2 492/1,2
பனி இரு விசும்பில் தேவர் பான்மையிற்று என்று சொன்னான் – சிந்தா:3 553/4
கலி கொண்டு தேவர் முலை கரந்து வைத்தார் – சிந்தா:3 653/3
திருமாலை வெம் முலை மேல் திளைக்கும் தேவர் திரு உறுக – சிந்தா:4 961/2
தேவர் மாட்டும் உள மக்களுள் இல்வழி தேர்கலேன் – சிந்தா:4 1151/2
திருநில கிழமையும் தேவர் தேயமும் – சிந்தா:5 1174/3
திலகம் ஆய திறலோய் நீ தேவர் ஏத்தப்படுவோய் நீ – சிந்தா:5 1244/2
தேவர் பண்ணிய தீம் தொடை இன் சுவை – சிந்தா:5 1328/1
தேங்கு ஓதம் முக்குடை கீழ் தேவர் பெருமானை – சிந்தா:6 1467/2
தேவர் பெருமானை தேன் ஆர் மலர் சிதறி – சிந்தா:6 1467/3
கண்டு தேவர் கனிப என்று ஏத்துவாய் – சிந்தா:6 1513/2
மேக விசும்பின் தேவர் விழைய விளங்க சேர்த்தினாளே – சிந்தா:12 2440/4
தார் கெழு தேவர் இன்பம் தையலாய் விளைக்கும் என்றாள் – சிந்தா:13 2632/4
காட்டினார் தேவர் ஆவர் கை விளக்கு அதனை என்று – சிந்தா:13 2729/3
திருவில் போல் குலாய தேம் தார் தேவர் தம் தன்மை செப்பின் – சிந்தா:13 2800/1
பூண் இடை நிலவும் மேனி மின்னொடு பொலிந்த தேவர்
ஊண் உடை அமிர்தம் வேட்டால் உண்பது மனத்தினாலே – சிந்தா:13 2802/3,4
புலம்பு போல் புலம்பி தேவர் பொற்பு உகுத்து இருப்ப அன்றே – சிந்தா:13 2809/4
சிங்கம் சுமந்த மணி அணை மேல் தேவர் ஏத்தி சிறப்பு அயர – சிந்தா:13 2812/2
சாசாரன் என்னும் தகைசால் ஒளி தேவர் கோவாய் – சிந்தா:13 2889/2
நிழலார் திரு மணியும் தேவர் திரு முடி மேல் நிலவி வீசும் – சிந்தா:13 2970/2
தீம் பால் கிளி மறந்து தேவர் அவி மடங்கி – சிந்தா:13 2980/1
சேய் நிற சிவிகை சேர்ந்தான் தேவர் கொண்டு ஏகினாரே – சிந்தா:13 2998/4
அகல் விசும்பு உறையும் தேவர் ஒளி அவிந்து இருப்ப மன்னன் – சிந்தா:13 3053/3
பசும்பொனின் உலகில் தேவர் பயிர் வளை முரசம் ஆர்ப்ப – சிந்தா:13 3083/1
செல்லுமால் தேவர் கோவாய் எனும் இருள் கழிந்த சொல்லால் – சிந்தா:13 3099/3
திருவின் தோற்றம் போல் தேவர் ஆயினார் – சிந்தா:13 3134/4
திருவின் திகழ் காம தேன் பருகி தேவர்
பொருவற்கு அரிய புல கடலுள் ஆழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3141/3,4

TOP


தேவர்க்கு (1)

அந்தர விசும்பில் தேவர்க்கு அதிபதி ஆய கோமான் – சிந்தா:3 836/3

TOP


தேவர்கட்கு (1)

தேவ துந்துபி தேவர்கட்கு ஓகை உய்த்து உரைப்பான் – சிந்தா:11 2367/1

TOP


தேவராய் (2)

ஊன் தினாது உடம்பு வாட்டி தேவராய் உறைதல் நன்றோ – சிந்தா:5 1235/2
இற்று அவர் தேவராய் பிறப்ப ஈண்டு உடல் – சிந்தா:13 2833/1

TOP


தேவரால் (1)

தேவரே தாமும் ஆகி தேவரால் தொழிக்கப்பட்டும் – சிந்தா:13 2811/1

TOP


தேவரின் (2)

பலவும் மிக்கனர் தேவரின் பார்த்திவர் – சிந்தா:1 246/4
தேவரின் செறிய யாப்பன் சிறிது இடைப்படுக என்றான் – சிந்தா:3 714/4

TOP


தேவரும் (3)

அரிய தேவரும் ஏத்து அரு நீரளே – சிந்தா:1 163/4
திலக நீள் முடி தேவரும் வேந்தரும் – சிந்தா:1 246/1
சிலையொடு செல்வன் நின்றால் தேவரும் வணக்கல் ஆற்றார் – சிந்தா:4 1135/1

TOP


தேவரே (1)

தேவரே தாமும் ஆகி தேவரால் தொழிக்கப்பட்டும் – சிந்தா:13 2811/1

TOP


தேவன் (8)

வான் ஆறு இழிந்து மழை மின் என வந்த ஓர் தேவன்
ஊன் நாறு ஒளி வேல் உரவோன் கொண்டு எழுந்தவாறும் – சிந்தா:0 15/3,4
துளங்கு பொன் நகரின் தன்மை சொல்லலாம் சிறிது ஓர் தேவன்
விளங்கு பொன் உலகத்து உள்ள துப்புரவு இடங்கள் எல்லாம் – சிந்தா:3 527/1,2
மற்று அவன் தேவன் ஆகி வான் இடு சிலையின் தோன்றி – சிந்தா:4 951/2
எல் ஒளி தேவன் ஆகி பிறக்குமோ என்ன வேண்டா – சிந்தா:4 960/2
வீட்டரும் சிறையில் தேவன் விடுத்து உய கொள்ளப்பட்ட – சிந்தா:5 1166/1
மேல் நிமிர்ந்து ஏறி ஆங்கு தேவன் வெற்பு ஏறினானே – சிந்தா:5 1168/4
நாமம் வேல் நரபதி தேவன் என்பவே – சிந்தா:6 1448/4
செம்பொன் உலகின் இழிகின்ற ஓர் தேவன் ஒத்தான் – சிந்தா:10 2321/4

TOP


தேவன்-அவன் (1)

தேவாதி தேவன்-அவன் சேவடி சேர்தும் அன்றே – சிந்தா:0 1/4

TOP


தேவனும் (1)

சிந்தையின் செல்வல் என்றான் தேவனும் செலவு நேர்ந்தான் – சிந்தா:5 1219/4

TOP


தேவனே (1)

தேவனே மகன் அலன் செல்வன் மற்று என்மரும் – சிந்தா:7 1843/1

TOP


தேவாதி (1)

தேவாதி தேவன்-அவன் சேவடி சேர்தும் அன்றே – சிந்தா:0 1/4

TOP


தேவி (17)

வீடாத கற்பின் அவன் தேவி விசயை என்பாள் – சிந்தா:0 7/4
புல்லார் புகல பொறி மஞ்ஞையில் தேவி போகி – சிந்தா:0 9/3
மின் மணி மிளிர தேவி மெல்லவே ஒதுங்குகின்றாள் – சிந்தா:1 317/3
வையகம் உடைய மன்னன் சச்சந்தன் அவற்கு தேவி
பை விரி பசும்பொன் அல்குல் பைம்_தொடி விசையை என்பாள் – சிந்தா:1 385/1,2
புலம்பொடு தேவி போகி புகற்கு அரும் காடு நண்ணி – சிந்தா:1 386/1
கேடு இல் சீர் கலுழன் ஆய கலுழ வேகற்கு தேவி
தோடு அலர் கோதை தொல் சீர் தார் அணி சுரும்பு உண்கண்ணி – சிந்தா:3 537/2,3
தன் அமர் தேவி கேட்டு தத்தைக்கே தக்கது என்றாள் – சிந்தா:3 552/4
நலம் புரிந்து அனைய காதல் தேவி தன் நவையை நீங்க – சிந்தா:3 563/3
மை மலர் தடம் கண் நங்கை மரை மலர் தேவி என்றான் – சிந்தா:3 739/4
நல் வனப்பு உடைய தேவி திலோத்தமை பெற்ற நம்பி – சிந்தா:7 1754/3
செங்கோல் மணி நெடும் தேர் செல்வன் காதல் பெரும் தேவி
தங்கா தவ உருவம் தாங்கி தண்டாரணியத்துள் – சிந்தா:7 1882/2,3
சொல்லினள் தேவி நிற்ப பதுமுகன் தொழுது சேர்ந்து – சிந்தா:8 1909/3
பூண் குலாம் வன முலை பூமி தேவி தான் – சிந்தா:10 2233/1
பணை முலை பைம்பொன் மாலை பாசிழை பூமி தேவி
இணை முலை ஏகம் ஆக நுகரிய எய்தினானே – சிந்தா:10 2326/3,4
சித்திர தேவி பட்டம் திருமகன் நல்கினானே – சிந்தா:12 2567/4
முடி கெழு மன்னற்கு ஒன்று மறுமொழி கொடாது தேவி
படிமம் போன்று இருப்ப நோக்கி பம்மை தான் சொல்லினாளே – சிந்தா:13 2642/3,4
தொக்காலே போலும் தன் தேவி குழாம் சூழ – சிந்தா:13 3038/2

TOP


தேவி-தானே (1)

மிகை நல தேவி-தானே விலாவணை நீக்கினாளே – சிந்தா:10 2138/4

TOP


தேவிமார் (1)

தோழனும் தேவிமார் தம் குழாத்து உளான் துளும்பும் முந்நீர் – சிந்தா:4 1155/1

TOP


தேவியர் (3)

அன்னவனால் அமரப்படும் தேவியர்
நல் முளை நின் மகன் ஆக்கம் அதாம் என – சிந்தா:1 225/2,3
திரு மலர் கோதை ஐம்பால் தேவியர் தொடர்பு கேட்ப – சிந்தா:5 1171/3
தொடி கவின் அறாத மென் தோள் தேவியர் சூழ வாமன் – சிந்தா:13 2808/2

TOP


தேவியாரை (1)

மா தவ மகளிர் எல்லாம் மா பெரும் தேவியாரை
ஏதம் ஒன்று இல்லை நம்பிக்கு இன் உரை கொடு-மின் என்றார் – சிந்தா:13 2644/3,4

TOP


தேவியின் (1)

தெளி கயம் அம் மலர் மேல் உறை தேவியின்
ஒளியும் சாயலும் ஒப்புமை இல்லவள் – சிந்தா:4 1001/1,2

TOP


தேவியும் (1)

தடம் கொள் தாமரை தாது உறை தேவியும்
குடங்கை போல் உண் கண் கூனியும் கூர்ம் பரல் – சிந்தா:1 342/1,2

TOP


தேவியே (1)

மன்னன் ஆருயிர் மா பெரும் தேவியே – சிந்தா:5 1403/4

TOP


தேவியை (2)

தேவியை ஆண் தகை சென்று மெய் சார்ந்தான் – சிந்தா:1 227/4
செய் கழல் மன்னன் தேர்ந்து தேவியை பொறியில் போக்கி – சிந்தா:1 385/3

TOP


தேவிர்காள் (2)

காமனை கடிதே தம்-மின் தேவிர்காள் – சிந்தா:4 996/4
பின் ஒரு-கால் காண பிழைத்தது என் தேவிர்காள்
என் ஒப்பார் பெண் மகளிர் இ உலகில் தோன்றற்க என்று – சிந்தா:7 1807/2,3

TOP


தேவீர் (1)

உண்ணீரே தேவீர் உவந்து என்பது இ உலகம் – சிந்தா:13 2780/3

TOP


தேவீர்காளோ (1)

தாங்குமாறு என்னை ஆவி தரிக்கிலேம் தேவீர்காளோ – சிந்தா:13 2955/4

TOP


தேள் (2)

அன்பு உருகு நல்லார் அவர் தேள் மேல் துஞ்சினார் – சிந்தா:7 1576/2
தேள் கையில் கொண்டது ஒக்கும் நிச்சம் நோய் செற்ற புன் தோல் – சிந்தா:13 3106/3

TOP


தேற்ற (3)

நல் பல குழீஇய தம்மால் நவை அற தேற்ற தேறி – சிந்தா:1 390/3
காழ் பரிந்து அரைத்த சாந்தின் களி தரு நீரில் தேற்ற
யாழ் புரை கிளவி ஆற்றாள் மயங்கி வீழ்ந்து அரற்றுகின்றாள் – சிந்தா:7 1800/3,4
ஊது வண்டு உடுத்த தாரான் உவர்ப்பினின் உரிஞ்சி தேற்ற
மாதரார் நெஞ்சம் தேறி மா தவம் செய்தும் என்றார் – சிந்தா:13 2987/2,3

TOP


தேற்றம் (1)

ஒழிக யார்-கண்ணும் தேற்றம் தெளிகுற்றார் விளிகுற்றாரே – சிந்தா:8 1891/4

TOP


தேற்றா (1)

அன்ன பெடை நடுக்கி அசைந்து தேற்றா நடையாளும் – சிந்தா:12 2501/1

TOP


தேற்றாது (3)

அண்ணலை தெருட்டல் தேற்றாது அமைச்சரும் அகன்றுவிட்டார் – சிந்தா:13 2611/4
உழந்தாலும் புத்து அச்சு ஒன்று இட்டு ஊர்தல் தேற்றாது
இழந்தார் பலரால் இடும்பை நீர் யாற்றுள் – சிந்தா:13 2621/1,2
ஊர் நிலம் அறிதல் தேற்றாது ஊருமேல் முறிந்து வீழும் – சிந்தா:13 2909/3

TOP


தேற்றாம் (3)

ஆற்றுற போதல் தேற்றாம் அளியமோ பெரியமே காண் – சிந்தா:1 376/4
ஆர் அமிர்து அரிதில் பெற்றாம் அதன் பயன் கோடல் தேற்றாம்
ஓரும் ஐம்பொறியும் ஓம்பி உள பகல் கழிந்த பின்றை – சிந்தா:1 377/2,3
தனி சித்தம் வைத்தல் தேற்றாம் தளர்ந்து கண் பரப்பி நோக்கி – சிந்தா:13 2939/3

TOP


தேற்றாய் (2)

நீதி மேல் சேறல் தேற்றாய் நெறி அலா நெறியை சேர்ந்து – சிந்தா:1 233/2
வாணிகம் ஒன்றும் தேற்றாய் முதலொடும் கேடு வந்தால் – சிந்தா:3 770/1

TOP


தேற்றார் (2)

விரல் கவர்ந்து எடுத்த கீதம் மிடறு என தெரிதல் தேற்றார்
சுரரொடு மக்கள் வீழ்ந்தார் சோர்ந்தன புள்ளும் மாவும் – சிந்தா:3 723/2,3
புள்-வயின் பிறந்த புள் போல் ஒன்று அலாது உரைத்தல் தேற்றார்
கள் வயிற்று அலர்ந்த கோதை கலாப வில் உமிழும் அல்குல் – சிந்தா:13 2897/2,3

TOP


தேற்றாள் (1)

சோர் துகில் திருத்தல் தேற்றாள் துணை பிரி மகன்றில் ஒத்தாள் – சிந்தா:1 302/4

TOP


தேற்றான் (6)

உத்தமன் உனது நாமம் அல்லது ஒன்று உரைத்தல் தேற்றான்
இத்திறத்து இவன்-கண் நின்னை எண்ணினார் என்னலோடும் – சிந்தா:4 1048/2,3
வாழியர் இறைவ தேற்றான் மா நிரை பெயர்த்த காளை – சிந்தா:4 1120/1
வில் திறல் நம்பி தேற்றான் விருந்தினன் இவனும் அன்றி – சிந்தா:7 1647/1
முடி கெழு மன்னன் சொல்ல மொய் கொள் வேல் குருசில் தேற்றான்
வடிவு அமை மனன் ஒன்று ஆக வாக்கு ஒன்றா மறுத்தலோடும் – சிந்தா:7 1685/1,2
வெய்ய தேன் வாய்க்கொண்டால் போல் விழுங்கலொடு உமிழ்தல் தேற்றான்
செய்வது என் நோற்றிலாதேன் நோற்றலாள் திறத்தின் என்று – சிந்தா:9 2072/2,3
பொறியின் மேல் ஏறல் தேற்றான் நாணினால் போதல் செய்யான் – சிந்தா:10 2201/1

TOP


தேற்றி (4)

கரியவன் கன்னற்கு அன்று பிறப்பினை தேற்றி ஆங்கு அ – சிந்தா:1 389/1
மை வரை மார்பினாற்கும் மனம் உற தேற்றி இட்டான் – சிந்தா:1 407/4
தீம் தொடை மகர வீணை தெளி விளி எடுப்பி தேற்றி
பூம் தொடி அரிவை தன்னில் புலம் மிகுத்து உடைய நம்பிக்கு – சிந்தா:3 608/1,2
மறுத்து ஆங்கே சிறகு உளர்ந்து மகிழ்வு ஆனா கொள தேற்றி
உறுப்பினால் அடி பணிய தலைவந்தது இளவேனில் – சிந்தா:3 650/3,4

TOP


தேற்றிய (1)

சோலை அம் சுரும்பின் சுண்ணம் தேற்றிய தோன்றல்-தன்னை – சிந்தா:4 897/1

TOP


தேற்றினான் (1)

தேற்றினான் திரு மா நலம் செவ்வனே – சிந்தா:8 1979/2

TOP


தேற்றேன் (3)

வாளினால் பேசல் அல்லால் வாயினால் பேசல் தேற்றேன்
காள மேகங்கள் சொல்லி கருனையால் குழைக்கும் கைகள் – சிந்தா:1 257/2,3
முடிகென புரவி முள்ளால் உறுத்தினான் மொழிதல் தேற்றேன்
கடுகிய வண்ணம் மாவின் தார் ஒலி காமர் பொன் தேர் – சிந்தா:3 794/2,3
இற்றென உரைத்தல் தேற்றேன் இறைவ நின் அருளினாம்-கொல் – சிந்தா:4 1078/2

TOP


தேறல் (11)

திளைத்தவர் பருகிய தேறல் தேங்குழி – சிந்தா:1 50/2
வண்டு படு தேறல் நறவு வாய்விடொடு பருகி – சிந்தா:3 592/1
தூ நீர் மலர் மார்பன் தொல் நலம் தான் பருகி துளும்பும் தேறல்
தேனீர் மலர் மாலை தேன் துளித்து மட்டு உயிர்ப்ப சூட்டினானே – சிந்தா:5 1354/3,4
பொய் வகை இன்றி தேறல் காட்சி ஐம்பொறியும் வாட்டி – சிந்தா:6 1436/2
அழித்து மட்டு ஒழுகும் தாரான் மணி வள்ளத்து ஆய்ந்த தேறல்
எழில் பொலி மாதர்க்கு ஏந்த இனிதினின் நுகர்ந்து காம – சிந்தா:8 1986/2,3
உருவிற்றாய் துளிக்கும் தேறல் ஓங்கு தார் மார்பன் தோழர் – சிந்தா:9 2070/2
அழல் நிற தேறல் உள் மதி கண்டு ஐயென – சிந்தா:13 2677/2
வேட்கைமை என்னும் நாவின் காம வெம் தேறல் மாந்தி – சிந்தா:13 2729/1
விளை மது தேறல் மாந்தி வெற்றி போர் அநங்கன் ஆனான் – சிந்தா:13 2857/4
மைந்தர் தம் வண் கையால் முன் மணி வள்ளத்து எடுத்த தேறல்
பைம் துகில் மகளிர் மேவார் பாசிழை பசும்பொன் மாலை – சிந்தா:13 2973/1,2
தேம் பாய சாந்தம் மெழுகி கலன் தேறல் மாலை – சிந்தா:13 3046/2

TOP


தேறலின் (1)

வீர ஆற்றல விளை கடும் தேறலின் நிறத்த – சிந்தா:10 2160/2

TOP


தேறலும் (2)

ஆங்கு அ எல்லை இகந்து அடு தேறலும்
பூம் கள் பொன் குடமும் நிறைத்து ஈண்டிய – சிந்தா:5 1197/1,2
வேது செய் சாந்தமும் வெய்ய தேறலும்
போது அவிழ் மாலையும் புகையும் சுண்ணமும் – சிந்தா:13 2675/2,3

TOP


தேறலை (1)

திரு கொள் மாங்கனி தெளித்த தேறலை
கருப்பு சாற்றொடு கலந்து கைசெய்து – சிந்தா:12 2402/2,3

TOP


தேறன்-மின் (1)

யாதும் கூறன்-மின் யாரையும் தேறன்-மின்
ஏதம் இன்னன இன்னணம் எய்தலால் – சிந்தா:7 1815/2,3

TOP


தேறாதார்க்கு (1)

ஒட்டாவே கண்டீர் வினை அவனை தேறாதார்க்கு உணர்ந்தீர் அன்றே – சிந்தா:6 1549/4

TOP


தேறி (9)

நல் பல குழீஇய தம்மால் நவை அற தேற்ற தேறி
கல் புனை திணி திண் தோளான் கவலை நீர் கடலுள் பட்டான் – சிந்தா:1 390/3,4
சென்றமை குறிப்பில் தேறி கூத்து எலாம் இறந்த பின்றை – சிந்தா:3 685/2
தேறி தெண் கயம் புக்கது போன்றதே – சிந்தா:4 872/4
அன்றியும் கண்ணி வாடாது அமரனே என்று தேறி
நன்று அவன் வரவு கேட்பான் நம்பி நீ யாரை என்றான் – சிந்தா:4 954/3,4
தெள்ளிதின் தெரிய சென்று ஆங்கு உரைத்தலும் குமரன் தேறி
வெள் இலை அணிந்த வேலான் வேண்டியது ஆக என்றான் – சிந்தா:5 1341/2,3
வரம் தரு தெய்வம் அன்னாள் வைகு இருள் அனந்தல் தேறி
பரந்து எலா திசையும் நோக்கி பையவே பரிவு கொண்டாள் – சிந்தா:6 1507/3,4
கண்ணினால் குற்றம் கண்டும் காதலன் தெளிப்ப தேறி
பெண்மையால் பழித்த மந்தி பெரு மகிழ் உவகை செய்வான் – சிந்தா:13 2724/1,2
தூக்கி இ இரண்டும் நோக்கி தொல் வினை என்று தேறி
நா செறு பராவு கொள்ளார் நமர் பிறர் என்றும் உள்ளார் – சிந்தா:13 2825/3,4
மாதரார் நெஞ்சம் தேறி மா தவம் செய்தும் என்றார் – சிந்தா:13 2987/3

TOP


தேறினான் (1)

அன்ன காளை அமர் துயில் தேறினான்
மன்னும் வெம் சுடர் மாக்கல் இவர்ந்ததே – சிந்தா:7 1716/3,4

TOP


தேறினானே (1)

நினைவு எலாம் நீங்குக என்ன நெடும் தகை தேறினானே – சிந்தா:1 391/4

TOP


தேறினேன் (1)

தேறினேன் தெய்வம் என்றே தீண்டிலேன்-ஆயின் உய்யேன் – சிந்தா:9 2062/1

TOP


தேறு (3)

தேறு நீர் பூத்த செந்தாமரை முகம் வியர்த்து நின்றாள் – சிந்தா:12 2507/4
தேய் பிறை உருவ கேணி தேறு நீர் மலர்ந்த தேனார் – சிந்தா:13 2998/1
செம் சுடர் கரும் கதிர் கற்றை தேறு நீர் – சிந்தா:13 3031/3

TOP


தேறும் (1)

தேவர் என்பது தேறும் இ வையகம் – சிந்தா:1 249/2

TOP


தேன் (186)

தேன் ஊற நின்று தெருண்டார் அவை செப்பல் உற்றேன் – சிந்தா:0 6/4
தேன் ஊறு தீம் சொல் குணமாலையை சேர்ந்தவாறும் – சிந்தா:0 15/1
தேன் வாய் உமிழ்ந்த அமிர்து உண்டவன் போன்று செல்வன் – சிந்தா:0 29/1
பூ மாண்ட தீம் தேன் தொடை கீறி வருக்கை போழ்ந்து – சிந்தா:1 31/2
தேன் நிரைத்து உயர் மொய் வரை சென்னியின் – சிந்தா:1 33/1
குழவி வெண் மதி கோடு உழ கீண்டு தேன்
முழவின் நின்று அதிர் மொய் வரை சென்னியின் – சிந்தா:1 34/1,2
மையல் யானையின் மு மதம் ஆர்ந்து தேன்
ஐய பொன் அசும்பு ஆடி அளைந்து உராய் – சிந்தா:1 37/1,2
ஏற்றிய மாலை தேன் இரிய பாய்ந்தவே – சிந்தா:1 47/4
இரிந்த தேன் குவளையின் நெற்றி தைவர – சிந்தா:1 48/1
தேன் கண கரும்பு இயல் காடும் செந்நெலின் – சிந்தா:1 54/2
ஆய் பிழி விருத்து வண்டு அயிற்றி உண்டு தேன்
வாய் பொழி குவளைகள் சூடி மள்ளர்கள் – சிந்தா:1 55/1,2
வள வயல் வைகலும் இன்னது என்ப தேன்
துளியொடு மது துளி அறாத சோலை சூழ் – சிந்தா:1 64/2,3
அஞ்சி நேர்ந்து உயிர்க்கும் தேன் சேர் குழல் ஒலி முழவின் ஓசை – சிந்தா:1 110/3
தேன் உலாம் மது செய் கோதை தேம் புகை கமழ ஊட்ட – சிந்தா:1 111/1
பட்டமும் பசும்பொன் பூணும் பரந்து ஒளி நிழற்றும் தீம் தேன்
அட்டும் தார் அணிந்த மார்பர் ஆவணம் விளக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:1 112/3,4
மூசு தேன் இறாலின் மூச மொய் திரை இயம்பி யாங்கும் – சிந்தா:1 116/1
தீம் குயில் மணந்து தேன் துஞ்ச வண்டு பாண் செய – சிந்தா:1 149/1
சேடு ஆவ நாழிகையின் புடை திரண்டு தேன் நெய் பெய் – சிந்தா:1 176/3
திரு கவின் கொள் மெல் விரல்கள் தேன் ஆர்க்கும் தகையவே – சிந்தா:1 178/4
மொய் அறா களி யானை முழங்கி தேன் இமிர் தாரான் – சிந்தா:1 181/4
தேன் என பால் என சில் அமிர்து ஊற்று என – சிந்தா:1 222/3
தேன் மிடைந்த தாரினான் செங்களம் சிறந்ததே – சிந்தா:1 279/4
தேன் ஆர் மலர் சோலை செ வரையின் மேல் சிறு பிடிகள் போல துயர் உழந்து தாம் – சிந்தா:1 296/2
தேன் அமர் கோதை மாதர் திருமகன் திறத்தை ஓராள் – சிந்தா:1 314/1
திருந்து தகர செம் நெருப்பில் தேன் தோய்த்து அமிர்தம் கொள உயிர்க்கும் – சிந்தா:1 349/1
தேன் இயம்பும் ஓர் தேம் பொழில் பள்ளியே – சிந்தா:1 359/4
தேன் சுவைத்து அரற்றும் பைம் தார் சீவககுமரன் என்ற – சிந்தா:1 373/3
தேன் உறை திருந்து கண்ணி சிறுவனுக்கு அரசு நாட்டி – சிந்தா:1 395/3
சில் அம் போழ்தின் மேல் திரைந்து தேன் உலாம் – சிந்தா:2 413/1
உடைதும் சுடுவில் தேன் உடைந்த வண்ணமே – சிந்தா:2 416/4
வம்பு கொண்டு இருந்த மாதர் வன முலை மாலை தேன் சோர் – சிந்தா:2 439/1
தேன் சொரி முல்லை கண்ணி செம் துவர் ஆடை ஆயர் – சிந்தா:2 485/1
தீவினுள் இழிந்து தேன் தார் செம்மலும் திரு முத்தாரம் – சிந்தா:3 504/1
வரி தரு வண்டொடு தேன் இனம் ஆர்க்கும் – சிந்தா:3 515/2
விளக்கு அழல் உறுத்த போலும் விசியுறு போர்வை தீம் தேன்
துளக்கு அற ஒழுகி அன்ன துய்யற திரண்ட திண் கோல் – சிந்தா:3 559/1,2
தேன் தரு மாரி போன்று திவ்விய கிளவி தம்மால் – சிந்தா:3 581/1
தேன் தரு கிளவியாரும் கற்பினில் திரிதல் இன்றி – சிந்தா:3 604/2
அசும்பு தேன் அலங்கல் ஐம்பால் அரிவையோடு ஆய்ந்து நாய்கன் – சிந்தா:3 621/3
தின்று தேன் இசைகள் பாட திருநகர் சுடர அன்றே – சிந்தா:3 630/4
தேன் சேர் திருவடி மேல் கிண்கிணி பொன் ஆவதற்கே தக்கது என்பார் – சிந்தா:3 637/4
தேன் உயர் மகரவீணை தீம் சுவை இவளை வெல்வான் – சிந்தா:3 664/1
தேன் உடைந்து ஒழுகும் செவ்வி தாமரை போது புல்லி – சிந்தா:3 686/1
முலையினில் எழுதி செ வாய் பயந்த தேன் பருகி முள்கும் – சிந்தா:3 687/2
தீம் கரும்பு எருத்தில் தூங்கி ஈ இன்றி இருந்த தீம் தேன்
நாம் கணால் பருகியிட்டு நலன் உணப்பட்ட நம்பி – சிந்தா:3 712/1,2
நரம்பு தேன் ஆர்த்து என தீண்டி நல்லாள் வீணை பொல்லாமை – சிந்தா:3 717/3
மணி கடை மருப்பின் வாளார் மாடக வயிர தீம் தேன்
அணிபெற ஒழுகி அன்ன அமிழ்து உறழ் நரம்பின் நல் யாழ் – சிந்தா:3 722/2,3
தேன் ஆர் கோதை பரிந்து என்கோ யான் – சிந்தா:3 726/4
ஊறி தேன் ஒழுகும் கோதை நம்பிக்கும் அன்னள் என்றான் – சிந்தா:3 750/4
தேன் கொள் பூ மாலை சூடி தாமம் ஆய் திரண்டு நிற்ப – சிந்தா:3 764/3
தேன் எறி குன்றம் ஒத்த திண் கச்சை துணிந்த வேழம் – சிந்தா:3 800/2
கிளை நரம்பு அனைய தீம் சொல் பவள வாய் திகழ தேன் சோர் – சிந்தா:3 841/2
தேன் முழங்கு தார் குரிசில் செம்பொன் நெடும் தேர் மேல் – சிந்தா:3 845/1
செம் புற கனி வாழையும் தேன் சொரி – சிந்தா:4 869/1
ஊறி தேன் துளித்து ஒண் மது ஆர் மணம் – சிந்தா:4 872/2
வண்டுகாள் மகிழ் தேன் இனங்காள் மது – சிந்தா:4 892/3
வண்ணம் வண்டொடு தேன் கவர்ந்து உண்டவே – சிந்தா:4 894/4
அட்டும் தேன் அலங்கல் மார்ப அது பட்டது அறிமோ என்றாள் – சிந்தா:4 904/4
நுரைத்து நோன் சிறை வண்டொடு தேன் இனம் – சிந்தா:4 970/3
திருகு கனை கழல் கால் சீவகன் வென்று இளையாட்கு உடைந்து தேன் ஆர் – சிந்தா:4 985/2
சிலம்பொடு மேகலை மிழற்ற தேன் இனம் – சிந்தா:4 1012/1
பால் மடுத்து தீம் தேன் பருகுவாள் போல் நோக்கி – சிந்தா:4 1044/2
தேன் நெய் போன்று இனிய சொல்லாள் சிறுமுதுக்குறைமை கேட்டே – சிந்தா:4 1051/1
கழை முற்று தீம் தேன் கரும்பு ஆர் வயல் ஐந்து மூதூர் – சிந்தா:4 1064/3
தேதாவென வண்டொடு தேன் வரி செய்ய – சிந்தா:4 1066/1
தேன் பிறங்கு அலங்கல் மாலை சுநந்தையும் துணைவன் தானும் – சிந்தா:4 1090/3
தேன் மலிந்த கோதை மாலை செய் கலம் உகுத்து உராய் – சிந்தா:4 1105/1
மது மடை திறந்து தீம் தேன் வார் தரு கோதை நீ முன் – சிந்தா:4 1124/1
தேன் இரைத்து எழுந்து திங்கள் இறால் என சென்று மொய்க்கும் – சிந்தா:5 1168/2
அரவ வண்டொடு தேன் இனம் யாழ் செயும் – சிந்தா:5 1196/3
அங்கு அ நாட்டு அரிவையர் கூந்தல் நாறி தேன்
எங்கும் மொய்த்து இழிவது ஓர் யாறு தோன்றுமே – சிந்தா:5 1199/3,4
தேன் நெய் ஊன் கிழங்கு காய் பழங்கள் செற்றிய – சிந்தா:5 1201/3
கொடி முதிர் கிழங்கு தீம் தேன் கொழும் தடி நறவொடு ஏந்தி – சிந்தா:5 1231/1
போழ் நிண புழுக்கல் தேன் நெய் பொழிந்து உக பெய்து மாந்தி – சிந்தா:5 1233/3
கானில் வாழ் குறவன் சொல்லும் கள்ளொடு ஊன் தேன் கைவிட்டால் – சிந்தா:5 1234/3
தேன் உகுக்குகின்ற கண்ணி திருமகள் ஆட இப்பால் – சிந்தா:5 1266/1
தங்கு தேன் அரவ யாழின் தான் இருந்து ஆந்தை பாடும் – சிந்தா:5 1281/3
தேனீர் மலர் மாலை தேன் துளித்து மட்டு உயிர்ப்ப சூட்டினானே – சிந்தா:5 1354/4
தேன் அடைந்து இருந்த கண்ணி தெண் மட்டு துவலை மாலை – சிந்தா:5 1355/1
தேன் சென்ற நெறியும் தெள் நீர் சிறு திரை போர்வை போர்த்து – சிந்தா:5 1390/1
உருவ பூம் கொம்பு ஒசிய புல்லி தீம் தேன் பருகி – சிந்தா:6 1415/3
போது உலாய் தேன் துளித்து பொழிந்து வண்டு திவண்டு உலாம் – சிந்தா:6 1420/3
தேவர் பெருமானை தேன் ஆர் மலர் சிதறி – சிந்தா:6 1467/3
தேன் கறி கற்ற கூழை செண்பக மாலை வேல் கண் – சிந்தா:6 1487/1
விண்டு தேன் துளிக்கும் விரை தாரினாய் – சிந்தா:6 1513/4
கடத்து-இடை கவளம் தேன் நெய் கனியை தோய்த்து இனிய துற்ற – சிந்தா:6 1529/1
ஓங்கு மால் வரை வரையாடு உழக்கலின் உடைந்து உகு பெரும் தேன்
தாங்கு சந்தனம் தரள தழுவி வீழ்வன தகைசால் – சிந்தா:7 1559/1,2
கருவி தேன் என தூங்கும் கதிர் அணி இறுங்கொடு தினை சூழ் – சிந்தா:7 1561/1
தேன் நெய் வாசவல் குவவி தீம் கனி வாழையின் பழனும் – சிந்தா:7 1562/2
நிறைந்த பூம் குருந்து உகு தேன் நீர் பெய்து ஆர்த்தன சுரும்பே – சிந்தா:7 1563/4
கருவி தேன் கலை கையுற கீண்டுடன் – சிந்தா:7 1606/1
தேன் உண் போதின் பிணையலும் பந்தும் புனைந்து தேம் ஆர்ந்த – சிந்தா:7 1653/2
விண்டு தேன் துளிப்ப வேல் தடம் கண் தாம் ஆடும் நாடகம் – சிந்தா:7 1655/3
வம்பு பூத்து முருகு உலாய் தேன் கொப்புளித்து நின்றது ஓர் – சிந்தா:7 1664/3
மூசு தேன் வாரி அல்குல் பட்ட பின் முலைகள் என்னும் – சிந்தா:7 1690/1
தேன் தயங்கு இணர் பெய் கோதை சிந்தையின் நீட்டினாளே – சிந்தா:7 1701/4
தேன் உழந்து அரற்றும் தாரான் குரவரை சிந்தித்தாற்கு – சிந்தா:7 1759/2
பைம் துகில் மகளிர் தேன் சோர் பவள வாய் திகழ நாணி – சிந்தா:7 1819/1
சாந்தின் மேல் தொடுத்த தீம் தேன் தண் மதி கோடு போழ – சிந்தா:7 1820/1
தேன் அயாம் பூம் பொழில் திண்ணை வெண் மணல் – சிந்தா:7 1822/3
வார்ந்து தேன் துளித்து மட்டு உயிர்த்து வார் மணல் – சிந்தா:7 1823/1
தூர்ந்து தேன் வண்டொடு துதைந்து உள் புக்கவர் – சிந்தா:7 1823/3
தேன் நிரை களிற்றின் மேல் திண் குளம்பு அழுத்துவ – சிந்தா:7 1846/2
முருகு விண்டு இரிய தீம் தேன் முழங்கு நீர் கழனி நல் நாடு – சிந்தா:7 1854/3
பூம் துகில் கொடுத்த தீம் தேன் அகில் புகை பொன் அனார்-தம் – சிந்தா:7 1855/1
தேன் நிறம் கொண்ட கண்ணி சீவககுமரன் சொன்னான் – சிந்தா:7 1860/4
பால் நிலத்து உறையும் தீம் தேன் அனையவாய் அமிர்தம் ஊற – சிந்தா:8 1915/3
கரும்பின் மேல் தொடுத்த தேன் கலி கொள் தாமரை – சிந்தா:8 1936/1
தேன் நெடும் கோதை நல்லார் மைந்தனை தெருவில் எய்ய – சிந்தா:8 1951/2
மந்தார மலை மலர் வேய்ந்து மகிழ்ந்து தீம் தேன்
கந்தாரம் செய்து களி வண்டு முரன்று பாட – சிந்தா:8 1959/1,2
தெள் நீர் பனி கயத்து மட்டு அவிழ்ந்த தேன் குவளை – சிந்தா:8 1968/1
தேன் அவாம் கமழ் கண்ணியும் தெவ்வர்-தம் – சிந்தா:8 1983/1
வண்டு தேன் சிலை கொள் நாணா மா தளிர் மலர்கள் அம்பா – சிந்தா:9 2003/1
சொல்லு-மினும் நீவிர் கற்ற காலம் என தேன் சோர் – சிந்தா:9 2027/3
தேன் கொள் அமிர்து ஆர்ந்து செழும் தார் குழைய சேர்ந்தார் – சிந்தா:9 2034/4
செயிர் இல் வாள் முகத்தை நோக்கி தேன் பொதிந்து அமுதம் ஊற – சிந்தா:9 2048/3
தேன் ஆர் பூங்கோதாய் நினக்கு காமன் சிலை இரண்டும் செவ்வனே கோலி தந்தான் – சிந்தா:9 2065/2
வெய்ய தேன் வாய்க்கொண்டால் போல் விழுங்கலொடு உமிழ்தல் தேற்றான் – சிந்தா:9 2072/2
கெண்டையும் சிலையும் திங்கள் இளமையும் கிடந்து தேன் கொள் – சிந்தா:9 2076/1
திரு விளை தேன் பெய் மாரி பால்கடல் பெய்தது என்றாள் – சிந்தா:9 2077/4
நாணொடு மிடைந்த தேன் கொள் நடுக்குறு கிளவி கேட்டே – சிந்தா:9 2094/1
தேன் மிடை கோதை என்று திருமகன் எழுந்து போகி – சிந்தா:9 2094/3
எரி மலர் செ வாய் திறந்து தேன் ஊற ஏத்துவார் பூக்கள் தூய் தொழுவார் – சிந்தா:10 2111/2
இன் தேன் கமழ் தார் இயக்கன் புகுதக – சிந்தா:10 2122/2
தேன் ஆர் மலர் ஈர்த்து ஒழுக சிலம்பில் சிலம்பும் – சிந்தா:10 2137/3
பில்கி தேன் ஒழுகும் கோதை பிறர் மனையாள்-கண் சென்ற – சிந்தா:10 2186/1
தேன் உடை அலங்கல் வெள் வேல் சீவகன் என்னும் சிங்கம் – சிந்தா:10 2206/2
தேன் அமர் மாலை தாழ சிலை குலாய் குனிந்தது ஆங்கண் – சிந்தா:10 2281/2
தேன் வயிறு ஆர்ந்த கோதை தீம் சொலார் கண்கள் போலும் – சிந்தா:10 2290/2
குவி முலை நெற்றி தீம் தேன் கொப்புளித்து இட்ட பைம் தார் – சிந்தா:10 2292/2
தேன் நெய் மார்பகம் தீண்டலும் தீர்ந்து ஒளி சிறந்தார் – சிந்தா:12 2382/4
தேன் முகம் புதைத்த மாலை குடை நிழல் திருவில் தந்தார் – சிந்தா:12 2415/4
தேன் இமிர் குவளை கண் திருமகள் அனையாளை – சிந்தா:12 2429/2
தேன் இனம் இசை பாட தீம் புனல் நடந்ததே – சிந்தா:12 2432/4
தேன் ஆர் காமன் சிலையும் கணையும் திறை கொண்ட – சிந்தா:12 2456/1
பொன் அம் காழில் பொலிந்த முத்து விதானம் புணர்ந்து தேன்
மன்னு மாலை பல தாழ்ந்து மண புகை விம்மி மல்கிய – சிந்தா:12 2470/1,2
செம் களி விராய காயும் செம் பழு காயும் தீம் தேன்
எங்கணும் குளிர்ந்த இன் நீர் இளம் பசும் காயும் மூன்றும் – சிந்தா:12 2473/2,3
ஏக்கு ஒசிவு இலாத வில்லான் இடு கொடி அகலம் இன் தேன்
தேக்கி வண்டு இமிரும் கோதை செல்வன் தார் உழக்க நைந்து – சிந்தா:12 2477/2,3
குள நெல் முன்றில் கனி தேன் சொரி சோலை குளிர் மணி – சிந்தா:12 2491/1
தேன் கண் இன் அகிலின் ஆவி தேக்கிடும் குழலினாளை – சிந்தா:12 2495/3
சிலம்பு நொந்து இரங்க தேன் தார் பரிந்து தேன் எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2516/4
சிலம்பு நொந்து இரங்க தேன் தார் பரிந்து தேன் எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2516/4
சுநந்தை தன் மகன் சுடர் பொன் சூழி தேன்
இனம் கவர்ந்து உண இலிற்றும் மும்மதத்து – சிந்தா:12 2521/1,2
தெள்ளுறு சுண்ணத்தாலும் தேன் மலர் துகளினாலும் – சிந்தா:12 2527/3
அட்டும் தேன் அணிந்த மாலை பவள கொம்பு அணிந்தது ஒத்தார் – சிந்தா:12 2533/4
சிறை அழி செம்பொன் உந்தி தேன் பொழிந்து ஒழுக ஏந்தி – சிந்தா:12 2537/2
தண்ணென் சந்தன நீர் ஆர்ந்து தேன் துளும்பும் – சிந்தா:12 2547/2
தேன் விளையாடும் மாலை அணிந்து பொன் பீடம் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2574/3
அட்டும் தேன் அழியும் மது மாலையார் – சிந்தா:12 2575/3
தேன் மதர்ப்ப திளைத்து ஆங்கு அவன் திருவின் சாயல் நலம் கவர்ந்த பின் – சிந்தா:12 2595/2
சீர் கெழு நிலத்து வித்தி சீல நீர் கொடுப்பின் தீம் தேன்
பார் கெழு நிலத்துள் நாறி பல் புகழ் ஈன்று பின்னால் – சிந்தா:13 2632/2,3
தேன் உலாம் மாலையும் கலனும் சிந்துபு – சிந்தா:13 2635/1
தூ மலர் மாலை வாளா சுரும்பு எழ புடைத்தும் தேன் சோர் – சிந்தா:13 2656/1
தேன் இனம் இரிய தெண் நீர் குளித்து எழும் திருவின் அன்னார் – சிந்தா:13 2658/3
தேன் உலாம் குளிர் சந்தன சேற்று-இடை – சிந்தா:13 2669/2
தேன் இறால் அன தீம் சுவை இன் அடை – சிந்தா:13 2674/1
தேன் ஆர் அகிலின் புகை சேர்த்தி வகுத்து நாவி குழம்பு உறீஇ – சிந்தா:13 2692/3
தேடி தீம் தேன் திப்பிலி தேய்த்து அண்ணா உரிஞ்சி மூக்கு உயர்த்தார் – சிந்தா:13 2703/4
மூசு தேன் வண்டு மொய்த்து முருகு உண்டு துயில மஞ்ஞை – சிந்தா:13 2712/2
தேன் இமிர் குன்றம் ஏறி சிலம்பு எதிர் சென்று கூயும் – சிந்தா:13 2714/3
வழிந்து தேன் வார்ந்து சோரும் வருக்கையின் நீழல் சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2720/3
எடுத்தனர் எழுந்து தேன் ஆர் எரி மணி வீணை ஆர்த்த – சிந்தா:13 2731/3
தேன் நெய் தோய்ந்தன தீவிய திரு மணி அனைய – சிந்தா:13 2747/1
கழை பொதிர்ப்ப தேன் சொரிந்து காய் தினைகள் ஆர்த்தும் – சிந்தா:13 2778/1
தேன் சேர் மலர் மார்ப தீத்திட்டு இறக்குமே – சிந்தா:13 2797/4
பில்கி தேன் ஒழுகும் பைம் தார் பெரு நில வேந்தர் வேந்தே – சிந்தா:13 2810/4
தேன் உடை குவளை செம் கேழ் நாகு இளம் தேரை புல்லி – சிந்தா:13 2901/2
முற்று உயிர் ஓம்பி தீம் தேன் ஊனொடு துறப்பின் யார்க்கும் – சிந்தா:13 2927/3
அன்னமே தோகை நல் யாழ் அமுதமே ஆய்ந்த தீம் தேன்
இன்னரே நங்கைமார் என்று ஏத்திய பவள செம் நா – சிந்தா:13 2952/1,2
யாழின் வாய் முழவம் விம்ம ஆட்டு ஒழிந்து அயர்ந்து தீம் தேன்
ஊழி வாய் கொண்டது ஒக்கும் பாடலும் ஒழிந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2974/3,4
நற்பு உடைய தேன் ஆர் நறவு நயம் புல்லார் – சிந்தா:13 2979/3
தேன் நிரைத்தன செம்பொன் நெடு மதில் – சிந்தா:13 3002/2
தேன் இமிர் தாமரை திளைக்கும் சேவடி – சிந்தா:13 3014/3
என்றன தேன் இனம் இரங்கு வண்டொடு – சிந்தா:13 3034/1
வந்து தேன் மயங்கி மூசு மலய செம் சாந்தம் ஆர்ந்த – சிந்தா:13 3048/1
முழுதும் முந்திரிகை பழ சோலை தேன்
ஒழுகி நின்று அசும்பும் உயர் சந்தன – சிந்தா:13 3063/1,2
தேன் நெய் வார் சுனை உண்டு திளைத்து உடன் – சிந்தா:13 3067/2
தொழித்து மந்தி துணங்கை அயர்ந்து தேன்
அழிக்கும் அம் சுனை ஆடும் ஓர்பால் எலாம் – சிந்தா:13 3069/3,4
தேன் ஆர் புகைகள் இவை எல்லாம் திகைப்ப திசைகள் மணம் நாறி – சிந்தா:13 3090/3
தேன் தயங்கு செம் நாவின் சில் மென் கிளி கிளவி – சிந்தா:13 3102/2
பொதி அவிழ்ந்து தேன் துளிப்ப போன்று பொரு இல்லார் – சிந்தா:13 3103/2
தேன் உடை மலர்கள் சிந்தி திசை தொழ சென்ற பின் நாள் – சிந்தா:13 3113/3
அரிவையை புல்லி அம் பொன் அணி கிளர் மாடத்து இன் தேன்
சொரி மது மாலை சாந்தம் குங்குமம் சுண்ணம் தேம் பாய் – சிந்தா:13 3118/2,3
செல்வ கிண்கிணி சிலம்ப தேன் சொரி – சிந்தா:13 3129/1
வெம்மை கொண்ட தேன் அமிர்தம் மெல்லவே – சிந்தா:13 3131/1
திரு அடைந்த நீள் மார்பின் தேன் துளிக்கும் தாரார் – சிந்தா:13 3139/4
திருவின் திகழ் காம தேன் பருகி தேவர் – சிந்தா:13 3141/3

TOP


தேன்கள் (1)

சிலம்பு எனும் வண்டு பாட மேகலை தேன்கள் ஆர்ப்ப – சிந்தா:5 1357/1

TOP


தேன்களும் (1)

நிறைய பூத்து அணிந்து வண்டும் தேன்களும் நிழன்று பாட – சிந்தா:5 1270/2

TOP


தேன்காள் (1)

பண்டு யான் செய்த பாவ பயத்தை யார்க்கு உரைப்பென் தேன்காள்
வண்டுகாள் வருடி நங்கை வரம் தர மொழி-மின் என்றான் – சிந்தா:12 2509/3,4

TOP


தேன்தலை (1)

தேன்தலை துவலை மாலை பைம் துகில் செம்பொன் பூத்து – சிந்தா:1 140/1

TOP


தேனார் (1)

தேய் பிறை உருவ கேணி தேறு நீர் மலர்ந்த தேனார்
ஆய் நிற குவளை அஞ்சி குறு விழி கொள்ளும் வாள் கண் – சிந்தா:13 2998/1,2

TOP


தேனில் (1)

தேனில் பால் என செல்வன் தம்பியோடு – சிந்தா:7 1761/1

TOP


தேனின் (2)

திரு மலர் கமலத்து அம் கண் தேனின் முரல்வது ஒப்ப – சிந்தா:3 662/1
தீண்டு வந்து என தேனின் மிழற்றினாள் – சிந்தா:6 1509/4

TOP


தேனினும் (1)

திரு நலம் பிறந்து சொன்னாள் தேனினும் இனிய சொல்லாள் – சிந்தா:5 1404/4

TOP


தேனினோடு (1)

உக்க தேனினோடு ஊறி வார் சுனை – சிந்தா:2 414/2

TOP


தேனீர் (1)

தேனீர் மலர் மாலை தேன் துளித்து மட்டு உயிர்ப்ப சூட்டினானே – சிந்தா:5 1354/4

TOP


தேனும் (18)

திருந்து நான குழல் புலம்ப தேனும் வண்டும் இசை புலம்ப – சிந்தா:1 349/3
தேனும் அமிழ்தும் திளைத்து ஆங்கு இனியன – சிந்தா:3 519/3
ஊனொடு தேனும் கள்ளும் உண்டு உயிர் கொன்ற பாவத்து – சிந்தா:5 1234/1
என்றலும் தேனும் ஊனும் பிழியலும் இறுக நீக்கி – சிந்தா:5 1237/1
தேனும் வழங்கும் பைம் தார் விசையை சிறுவன் தேம் கொள் – சிந்தா:6 1412/2
வீணையும் குழலும் பாலும் அமுதமும் கரும்பும் தேனும்
பாணி யாழ் கனியும் வென்ற பைம் கிளி மழலை தீம் சொல் – சிந்தா:6 1500/1,2
திடனாக தீம் தேனும் தெள் மட்டும் உயிர் குழாம் ஈண்டி நிற்றற்கு – சிந்தா:6 1546/3
வண்டும் தேனும் பாட மாதர் பந்து மைந்துற்று ஆடுமே – சிந்தா:8 1955/4
கனை கடல் அமுதும் தேனும் கலந்துகொண்டு எழுதப்பட்ட – சிந்தா:9 2071/1
நலம் கிளர் அகிலும் தேனும் கட்டியும் நன்கு கூட்டி – சிந்தா:9 2092/2
விரை குழாம் மாலை தேனும் வண்டும் உண்டு ஒழுக நின்றார் – சிந்தா:10 2131/4
கனைக்கும் சுரும்பு ஆர் மாலை கமழ மதுவும் தேனும்
நனைக்கும் கழலோன் சிறுவன் நாம வெள் வேல் வலவன் – சிந்தா:10 2194/2,3
கரும்பும் தேனும் அமிழ்தும் பாலும் கலந்த தீம் சொல் மடவாட்கு – சிந்தா:12 2438/1
கள்ளும் தேனும் ஒழுகும் குவளை கமழ் பூ நெரித்து வாங்கி – சிந்தா:12 2439/1
பழியொடு மிடைந்த தேனும் சீறடி பரவினாற்கு – சிந்தா:12 2512/1
பண்-பால் வரி வண்டும் தேனும் பாடும் பொழில் பிண்டி – சிந்தா:13 2600/3
புழு பயில் தேனும் அன்றி பிறவற்றின் புண்ணும் மாந்தி – சிந்தா:13 2822/2
குன்று என மருண்டு கோல மணி வண்டும் குழாம் கொள் தேனும்
சென்று மொய்த்து இமிரும் யானை சீவகற்கு இளைய நம்பி – சிந்தா:13 2903/1,2

TOP


தேனே (2)

உண்ணும் தேனே அமிர்தே என் இன்னுயிரே எங்கணாயோ – சிந்தா:7 1587/4
கரும்பே தேனே அமிர்தே காமர் மணி யாழே – சிந்தா:12 2453/1

TOP


தேனை (2)

தேனை மாரி அன்னான் திசை காவலன் – சிந்தா:1 161/3
உரைத்தது என் மனத்தில் இல்லை உயர் வரை தேனை உண்பார் – சிந்தா:13 2722/3

TOP


தேனொடு (4)

தேக்கண் இன் அகில் தேனொடு கூட்டு அமைத்து – சிந்தா:3 534/1
தெள் மட்டு துவலை மாலை தேனொடு துளிப்ப திங்கள் – சிந்தா:3 676/1
தேனொடு கடி சுரும்பு அரற்றும் தே மலர் – சிந்தா:7 1849/2
பூ கவின் ஆர்ந்த பைம் தார் புனை மது தேனொடு ஏந்தி – சிந்தா:13 2951/2

TOP