து – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

துகள் 19
துகளால் 1
துகளின் 1
துகளினாலும் 1
துகளே 1
துகளொடு 1
துகில் 90
துகில்கள் 1
துகில்களும் 1
துகிலாய் 1
துகிலார் 1
துகிலிகை 3
துகிலிகையால் 1
துகிலில் 3
துகிலின் 6
துகிலினாள் 1
துகிலினில் 1
துகிலும் 9
துகிலை 2
துகைக்கப்பட்டார் 1
துகைத்த 1
துகைத்தனவே 1
துகைப்ப 1
துகைப்புண்டு 1
துஞ்ச 4
துஞ்சல் 2
துஞ்சா 3
துஞ்சி 2
துஞ்சிற்று 1
துஞ்சின் 2
துஞ்சினார் 3
துஞ்சினானே 1
துஞ்சினீர் 1
துஞ்சு 4
துஞ்சுக 1
துஞ்சும் 11
துஞ்சுவேன் 1
துஞ்சுவை 1
துட்கென்ன 1
துட்கென 1
துடி 8
துடிக்கும் 1
துடித்த 2
துடித்து 3
துடியும் 1
துடியொடு 1
துடியோடு 1
துடுப்பின் 1
துடுப்பு 2
துடைத்த 2
துடைத்தலின் 1
துடைத்து 6
துடைப்பதே 1
துண்டம் 1
துண்ணென் 2
துண்ணென 2
துணங்கை 1
துணர் 3
துணி 10
துணி-மின் 3
துணி-மினம் 1
துணிக்கின்றார் 1
துணிக்கும் 2
துணிக 1
துணிகுவம் 1
துணித்து 5
துணித்தும் 1
துணிந்த 3
துணிந்து 3
துணிபொருள் 2
துணிய 3
துணியரு 1
துணியும் 2
துணிவது 1
துணிவரும் 1
துணிவினில் 1
துணிவு 1
துணிவும் 1
துணிவுற்ற 1
துணை 30
துணைக்கு 1
துணையாய் 1
துணையில் 1
துணையும் 1
துணையே 1
துணையொடு 2
துணைவர் 1
துணைவன் 2
துணைவன்-தானும் 1
துணைவனாம் 1
துணைவனுக்கு 1
துணைவி 6
துணைவியரா 1
துத்தி 1
துதி 5
துதிகள் 1
துதித்து 1
துதியின் 1
துதை 2
துதைந்த 2
துதைந்து 2
துந்துபி 2
துப்பின் 5
துப்பு 6
துப்புரவின் 1
துப்புரவு 3
துப்புரவுகள் 1
தும்பி 8
தும்பு 1
தும்பை 1
தும்மினன் 1
தும்மினான் 1
தும்மும் 1
துமிய 1
துய்த்த 1
துய்த்தல் 1
துய்த்தவாறும் 1
துய்த்தார் 1
துய்த்து 2
துய்த்தேன் 1
துய்ப்ப 2
துய்ப்பான் 1
துய்யற 1
துயர் 24
துயர்வார் 1
துயர்வேனோ 1
துயர 1
துயரத்தாலே 1
துயரம் 6
துயரா 1
துயரின் 2
துயரும் 1
துயல் 4
துயல்வர 1
துயல 1
துயில் 10
துயில்குற்றேன் 1
துயில 1
துயிலா 2
துயிலாத 1
துயிலிய 1
துயிலும் 1
துயிற்றிய 1
துயின்ற 1
துயின்று 1
துரக்கும் 1
துரக்குமாறும் 1
துரகம் 1
துரத்தலானும் 1
துரந்த 1
துரந்து 4
துரப்ப 1
துருத்தி 2
துருவம் 1
துலங்கு 1
துலாம் 1
துவண்ட 1
துவர் 12
துவர்ப்பும் 1
துவரும் 1
துவலை 9
துவன்றி 2
துவன்றினாரே 1
துவை 2
துவைத்த 3
துவைப்ப 1
துழாய் 1
துள்ளி 2
துள்ளு 1
துள்ளுபு 1
துள்ளும் 3
துளக்கி 4
துளக்கினாள் 1
துளக்கினானே 1
துளக்கு 2
துளக்குறுத்தனவே 1
துளங்க 4
துளங்கல் 3
துளங்கி 3
துளங்கின் 1
துளங்கினவே 1
துளங்கினன் 1
துளங்கு 16
துளங்கும் 1
துளி 6
துளிக்கும் 5
துளித்தலின் 1
துளித்து 5
துளிப்ப 5
துளியின் 1
துளியே 1
துளியொடு 1
துளுப்பிட்டு 1
துளும்ப 4
துளும்பாது 1
துளும்பு 4
துளும்பும் 8
துளை 3
துளைய 1
துளையுள் 1
துற்ற 2
துற்றாவாய் 1
துற்றி 1
துற்றிய 1
துற்று 3
துற்றுபு 1
துறக்க 1
துறக்கத்திற்கு 1
துறக்கத்து 2
துறக்கம் 10
துறக்கமும் 2
துறக்கின்றான்-அரோ 1
துறக்கும் 2
துறத்த 1
துறத்தல் 5
துறத்தலே 1
துறத்தி 1
துறத்தும் 1
துறந்த 4
துறந்தவாறும் 1
துறந்தார் 4
துறந்தாள் 2
துறந்திலம் 1
துறந்து 13
துறப்ப 8
துறப்பது 1
துறப்பல் 2
துறப்பான் 1
துறப்பித்திடும் 1
துறப்பின் 1
துறப்பேன் 1
துறவலர் 1
துறவறம் 1
துறவின் 2
துறவு 4
துறவொடு 1
துறு 2
துறுகல் 1
துறுவரை 1
துறை 6
துறைபோய் 5
துறைபோய 2
துன்ப 7
துன்பங்கள் 1
துன்பத்தால் 2
துன்பத்து 3
துன்பத்தை 1
துன்பம் 27
துன்பமும் 1
துன்பமே 2
துன்புற 1
துன்று 1
துன்னம் 1
துன்னரும் 1
துன்னலர் 1
துன்னன்-மின் 1
துன்னாதன 1
துன்னி 10
துன்னிய 2
துன்னினர் 2
துன்னினன் 2
துன்னினார் 1
துன்னினான் 2
துன்னு 1
துன்னுபு 3
துன்னும்-காலை 1
துன 3
துனி 2
துனித்து 1
துனிப்புறு 1
துனியாயின 1
துனிவு 2
துனை 2

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


துகள் (19)

பூ துகள் கழுமிய பொலிவினது ஒருபால் – சிந்தா:1 120/4
சூழ் துகள் மயக்கத்தானும் புளிஞர் உள் சுருங்கி சேக்கை – சிந்தா:2 449/3
புரிந்த தாமங்கள் ஆக அ பூம் துகள்
விரிந்து வானின் விதானித்தது ஒத்ததே – சிந்தா:4 861/3,4
துகள் மனத்து இன்றி நோற்ற தொல் வினை பயத்தின் அன்றே – சிந்தா:4 1052/1
அங்கு அவர் உகுத்த கண்ணீர் அடி துகள் அவிப்ப நோக்கி – சிந்தா:4 1113/3
தூம்பு அழி குளத்தின் கண்ணீர் துகள் நிலத்து இழிந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1280/4
செண்ண அம் சிலம்பு ஏறு துகள் அவித்து – சிந்தா:5 1333/3
பொங்கு மான் குளம்பின் குடை பொன் துகள்
மங்குலாய் திசை யாவையும் அல்கின்றே – சிந்தா:7 1607/3,4
மழையொடு சூழ்ந்து கொண்ட வான் துகள் சிலையின் நீக்கி – சிந்தா:7 1680/1
கொடி துகள் ஆர்ந்த வண்ணம் குழைந்து மாநிலத்து வீழ்ந்த – சிந்தா:7 1744/3
பொங்கு பூம் சிலம்பில் போர்த்த பூம் துகள் அவித்து மாதர் – சிந்தா:9 2064/3
ஆய்ந்த பொன் பன்றி நெற்றி அரும் துகள் ஆர்ப்ப எய்தான் – சிந்தா:10 2181/4
ஆர்கலி குருதி வெள்ளம் அரும் துகள் கழுமி எங்கும் – சிந்தா:10 2271/2
விண் விளக்குவ போல் விரி பூம் துகள்
கண் விளக்கி கலந்த வெண் சாந்தினால் – சிந்தா:12 2394/1,2
சுந்தர துகள் பூம் துகள் பொன் துகள் – சிந்தா:12 2400/1
சுந்தர துகள் பூம் துகள் பொன் துகள் – சிந்தா:12 2400/1
சுந்தர துகள் பூம் துகள் பொன் துகள்
அந்தரத்து எழும் இன் புகையால்-அரோ – சிந்தா:12 2400/1,2
மை படும் வினை துகள் வழக்கு நெறி மாயம் – சிந்தா:13 2873/2
தோத்திரங்கள் ஓதி துகள் மாசு துணிக்கின்றார் – சிந்தா:13 3094/4

TOP


துகளால் (1)

பார் கண் எழுந்த துகளால் பகல் மாய்ந்தது அன்றே – சிந்தா:2 444/4

TOP


துகளின் (1)

மொய்த்து எரி செம்பொன் துகளின் நூல் முடிவு கண்டார் – சிந்தா:12 2485/4

TOP


துகளினாலும் (1)

தெள்ளுறு சுண்ணத்தாலும் தேன் மலர் துகளினாலும்
புள் இனம் பொழுது காணா புலம்பி கூடு அடைந்த அன்றே – சிந்தா:12 2527/3,4

TOP


துகளே (1)

குரவம் பாவை கொப்புளித்து குளிர் சங்கு ஈர்ந்த துகளே போல் – சிந்தா:13 2690/1

TOP


துகளொடு (1)

காய்த்துறு தமனிய துகளொடு கடி கமழ் – சிந்தா:1 120/3

TOP


துகில் (90)

குழுவின் மாட துகில் கொடி போன்றவே – சிந்தா:1 34/4
ஆவி அன்ன பூம் துகில் அணிந்த அல்குல் பல் கலை – சிந்தா:1 67/2
காடி உண்ட பூம் துகில் கழும ஊட்டும் பூம் புகை – சிந்தா:1 71/1
அம் துகில் பற்றலின் காசு அரிந்து அணி கிளர் – சிந்தா:1 121/2
தூமமே கமழும் துகில் சேக்கை மேல் – சிந்தா:1 135/1
தேன்தலை துவலை மாலை பைம் துகில் செம்பொன் பூத்து – சிந்தா:1 140/1
ஒள் நறும் துகில் கிழி பொதிந்து உறை கழித்தன போல் – சிந்தா:1 164/2
நீல் நிற வண்ணன் அன்று நெடும் துகில் கவர்ந்து தம்முன் – சிந்தா:1 209/1
கலை ஆர் துகில் ஏந்து அல்குலும் கதிர் சூழ் – சிந்தா:1 216/1
பல் கிழியும் பயினும் துகில் நூலொடு – சிந்தா:1 235/1
சோர் துகில் திருத்தல் தேற்றாள் துணை பிரி மகன்றில் ஒத்தாள் – சிந்தா:1 302/4
அணங்கு நுண் துகில் மேல் அசைந்தாள்-அரோ – சிந்தா:1 344/3
புடை இரு குழையும் மின்ன பூம் துகில் செறிந்த அல்குல் – சிந்தா:1 399/1
படு மணி நிரையை வாரி பைம் துகில் அருவி நெற்றி – சிந்தா:2 428/2
பட்டினொடு பஞ்சு துகில் பைம்பொன்னொடு காணம் – சிந்தா:3 591/2
விலை வரம்பு அறிதல் இல்லா வெண் துகில் அடுத்து வீதி – சிந்தா:3 617/1
வெண் நிற மழையின் மின் போல் வெண் துகில் கலாபம் வீக்கி – சிந்தா:3 624/1
ஆரம் துயல்வர அம் துகில் சோர்தர – சிந்தா:3 631/1
நுண் துகில் அகல் அல்குல் நொசித்த வெம் முலை – சிந்தா:3 654/1
நுரை கிழித்து அனைய நொய்ம்மை நுண் துகில் மருங்குல் சேர்த்தி – சிந்தா:3 699/3
புல்ல முரிந்தது என போக்கி தூமம் ஆர்ந்த துகில் உறையுள் – சிந்தா:3 719/3
தோழி தூ துகில் தோகையின் நீக்கினாள் – சிந்தா:3 762/4
சூழ் குடர் கண்ணி சூடி நிண துகில் உடுத்து வெள் என்பு – சிந்தா:3 803/3
நுதி மயிர் துகில் குப்பாயம் புகுக என நூக்கினானே – சிந்தா:3 819/4
தூமம் சூடிய தூ துகில் ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:4 875/1
தட்டு-இடை அம் துகில் மூடி அதன் பினர் – சிந்தா:4 880/2
பூம் துகில் ஆர்ந்த தோணி புனை கலம் பெய்த தோணி – சிந்தா:4 967/2
நெகிழ்ந்து சோர் பூம் துகில் நோக்கி நோக்கியே – சிந்தா:4 1004/1
சூடிய கலை புறம் சூழ்ந்த பூம் துகில்
ஓடிய எரி வளைத்து உருவ வெண் புகை – சிந்தா:4 1007/2,3
புதிது இது பூம் துகில் குழல்கள் சோர்தலால் – சிந்தா:4 1015/2
தூமம் கமழ் பூம் துகில் சோர அசையா – சிந்தா:4 1071/1
பாலார் ஆவி பைம் துகில் ஏந்தி பட நாகம் – சிந்தா:4 1094/1
பால் மலிந்த வெம் முலை பைம் துகில் அரிவையர் – சிந்தா:4 1105/3
பூம் துகில் மகளிரில் பொலிந்து போர்த்தது ஓர் – சிந்தா:5 1181/3
நுண் துகில் நுழைந்த அல்குல் பவளம் ஒத்து இனியது ஒன்றே – சிந்தா:5 1184/4
பிடி முதிர் முலையினாள் தன் தழை துகில் பெண்ணினோடும் – சிந்தா:5 1231/2
புகை அவாவிய பூம் துகில் ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:5 1307/1
பால் நிற துகில் பை அரவு அல்குலாள் – சிந்தா:5 1361/4
வீக்கினான் பைம் கழல் நரல வெண் துகில்
ஆக்கினான் இரு துணி அணிந்த பல் கலன் – சிந்தா:5 1409/1,2
நுண் துகில் வேதல் அஞ்சி நெருப்பு அகம் பொதிந்து நோக்கி – சிந்தா:6 1434/1
அகழ் கிடங்கு அம் துகில் ஆர்ந்த பாம்புரி – சிந்தா:6 1444/1
வண்ண மேகலை இவை வாய்ந்த பூம் துகில்
உள் நிலாய் பசும் கதிர் உமிழ்வ பாவியேன் – சிந்தா:6 1481/2,3
பூம் துகில் பொரு திரை பொம்மல் வெம் முலை – சிந்தா:6 1492/1
பலவும் பூத்தன கோங்கம் பைம் துகில் முடி அணிந்து அவர் பின் – சிந்தா:7 1558/3
நிறைந்த பொன் கலாபம் தோன்ற நெடும் துகில் விளிம்பு ஒன்று ஏந்தி – சிந்தா:7 1568/2
நுண் துகில் போர்வை சோர நுழை மழை மின்னின் நிற்ப – சிந்தா:7 1570/3
சிறு நுதல் புருவம் ஏற்றா சேர் துகில் தானை சோர – சிந்தா:7 1572/3
தூமம் ஆர்ந்த துகில் அணை பள்ளி மேல் – சிந்தா:7 1715/1
அ நுண் துகில் கல் அரத்தம் அல்குல் அது வருத்த – சிந்தா:7 1783/1
செம் நுண் துகில் உத்தரியம் புதைந்து சுவல் வருத்த – சிந்தா:7 1783/2
பைம் துகில் மகளிர் தேன் சோர் பவள வாய் திகழ நாணி – சிந்தா:7 1819/1
பூம் துகில் கொடுத்த தீம் தேன் அகில் புகை பொன் அனார்-தம் – சிந்தா:7 1855/1
தொடு கழல் குருசில் நோக்கி தூ துகில் வீசினானே – சிந்தா:7 1863/4
வேய் நிற தோளினார்க்கு வெண் துகில் மாலை சாந்தம் – சிந்தா:8 1892/3
பூம் துகில் மாலை சாந்தம் புனை கலம் பஞ்ச வாச – சிந்தா:8 1896/1
சூழ்ந்த காசு தோன்ற அம் துகில் நெகிழ்ந்து பூம் குழல் – சிந்தா:8 1958/2
தூமத்தின் ஆர்ந்த துகில் ஏந்திய அல்குல் தாதை – சிந்தா:8 1966/3
நிலவு வெண் கதிர் நீர்மைய பூம் துகில்
கலவம் கண் புதையாது கனற்றலின் – சிந்தா:8 1982/1,2
கூந்தல் அகில் புகையும் துகில் கொழும் மென் நறும் புகையும் – சிந்தா:9 2032/3
நுண் துகில் நெகிழ்ந்த அல்குல் மணி பரந்து இமைப்ப நொந்து – சிந்தா:9 2086/1
துளங்கு ஒளி மாடத்து உச்சி துகில் கொடி நுடங்கும் வீதி – சிந்தா:10 2129/2
வடிவு உடை துகில் முடி வலவர் பண்ணினார் – சிந்தா:10 2213/4
அம் புகை ஆர்ந்த அம் துகில் அல்குல் அவிர் கோதாய் – சிந்தா:11 2332/3
மண் கேழ் மணியின் நுழையும் துகில் நூலின் வாய்த்த – சிந்தா:11 2346/1
விளங்கு வெண் துகில் உடுத்து வெண் சாந்து மெய் பூசி – சிந்தா:12 2388/1
பூம் துகில் புறம் போர்த்தன போன்றவே – சிந்தா:12 2395/4
பரந்து பூம் துகில் பல் மணி கலம் – சிந்தா:12 2401/3
மடி இரும் துகில் உடை மா கணாடியும் – சிந்தா:12 2406/3
மெய் அணி கலன் மாலை மின் இரும் துகில் ஏந்தி – சிந்தா:12 2434/3
தூமம் கொப்புளிக்கும் துகில் சேக்கை மேல் – சிந்தா:12 2505/3
பால் நுரை அன பைம் துகில் அணிந்து – சிந்தா:12 2520/1
வண்ண துகில் உடுப்பின் வாய்விட்டு அழுவது போல் வருந்தும் அல்குல் – சிந்தா:13 2625/1
பாலினால் சீறடி கழுவி பைம் துகில்
நூலினால் இயன்றன நுனித்த வெண்மைய – சிந்தா:13 2634/1,2
பால் நிலா கதிர் அன அம் மென் பைம் துகில்
தான் உலாய் தட முலை முற்றம் சூழ்ந்து-அரோ – சிந்தா:13 2635/2,3
பூம் துகில் ஒரு கை ஏந்தி புகும் இடம் காண்டல் செல்லார் – சிந்தா:13 2660/2
பண் உரை மகளிர் மாலை பைம் துகில் கவர்ந்து கொள்ள – சிந்தா:13 2663/1
கிடப்ப மற்று அரசன் நோக்கி கெட்டது உன் துகில் மற்று என்ன – சிந்தா:13 2666/3
கள் செய் மாலையார் கண் கொளா துகில்
அள்ளி ஏந்திய அரத்த அல்குலார் – சிந்தா:13 2685/2,3
கொழு மடல் குமரி வாழை துகில் சுருள் கொண்டு தோன்ற – சிந்தா:13 2716/1
வெண் துகில் மாலை சாந்தம் விழு கலம் வீதியில் சேர்த்தி – சிந்தா:13 2734/1
நுண் துகில் திரைகள் சேர்ந்த நூற்று உலா மண்டபத்து – சிந்தா:13 2734/2
வங்க வான் துகில் பொதி மணி செய் பாவை போல் – சிந்தா:13 2832/2
துன்னி மற்று அறத்தை கேட்டே துகில் நெருப்பு உற்றதே போல் – சிந்தா:13 2880/1
பைம் துகில் மகளிர் மேவார் பாசிழை பசும்பொன் மாலை – சிந்தா:13 2973/2
ஏந்து துகில் புகையும் மாலைக்கு இடும் புகையும் – சிந்தா:13 2977/2
பூம் துகில் புனை கலம் மாலை பூசு சாந்து – சிந்தா:13 2997/1
பணி வரு பைம் துகில் நீக்கி பால்கடல் – சிந்தா:13 3028/2
மலிந்த நல் மாலைகள் வண்ண பூம் துகில்
நலிந்து மின் நகு மணி நன் பொன் பேர் இழை – சிந்தா:13 3029/1,2
சுரும்பொடு மணி வண்டு ஆர்க்கும் துகில் கொடி மாட வீதி – சிந்தா:13 3043/2
துந்துபி கறங்க ஆர்த்து துகில் கொடி நுடங்க ஏந்தி – சிந்தா:13 3115/1

TOP


துகில்கள் (1)

தூ மணி துகில்கள் ஆர்த்த வலம்புரி துலங்கு செப்பும் – சிந்தா:12 2475/2

TOP


துகில்களும் (1)

உடுப்பன துகில்களும் உரைக்கும் நானமும் – சிந்தா:3 831/1

TOP


துகிலாய் (1)

அம் சாயல் பூத்த அகிலார் துகிலாய் பொன் அல்குல் – சிந்தா:0 25/2

TOP


துகிலார் (1)

ஆவி அம் துகிலார் அமர்ந்தார்களே – சிந்தா:4 873/4

TOP


துகிலிகை (3)

சொல்லும் என்றும் ஆய்ந்து கொண்டு துகிலிகை கணக்கு நோக்கி – சிந்தா:3 669/3
வட்டிகை மணி பலகை வண்ண நுண் துகிலிகை
இட்டு இடை நுடங்க நொந்து இரியல் உற்ற மஞ்ஞையின் – சிந்தா:4 1107/1,2
சுவர் செய்து ஆங்கு எழுதப்பட்ட துகிலிகை பாவை ஒத்தார் – சிந்தா:12 2542/4

TOP


துகிலிகையால் (1)

அ உருவு நினைப்பு என்னும் துகிலிகையால் வருத்தித்து – சிந்தா:1 180/2

TOP


துகிலில் (3)

நீல துகிலில் கிடந்த நிழல் ஆர் தழல் அம் மணிகள் – சிந்தா:4 931/1
புகை நிற துகிலில் பொன் நாண் துயல் வர போந்து வேந்தன் – சிந்தா:4 1077/3
கரை உடை துகிலில் தோன்றும் காஞ்சன வட்டின் முந்நீர் – சிந்தா:12 2467/1

TOP


துகிலின் (6)

குருதி துகிலின் உறையை கொழும் பொன் விரலின் நீக்கி – சிந்தா:4 926/2
வெள் நிற துகிலின் ஆங்கண் வீழ்ந்து மாசு ஆகி நின்ற – சிந்தா:6 1433/1
மணி பொதி துகிலின் தோன்றும் மஞ்சு சூழ் வரைகள் நாடி – சிந்தா:7 1742/1
தூ நிற துகிலின் மூடி படலிகை கொண்டு வாழ்த்தி – சிந்தா:13 2707/3
பொடி புனை துகிலின் நீக்கி புகழ்ந்து அடி கழீஇய பின்றை – சிந்தா:13 2827/2
கழுமிய துகிலின் காமன் கண் புடைத்து இரங்க மாதோ – சிந்தா:13 2993/4

TOP


துகிலினாள் (1)

தோக்கை அம் துகிலினாள் தன் துணை முலை பொருது சேந்த – சிந்தா:12 2477/1

TOP


துகிலினில் (1)

தோய்ந்த தன் குறங்கில் வைத்து துகிலினில் துடைத்து தூய்தா – சிந்தா:12 2496/3

TOP


துகிலும் (9)

வடகமும் துகிலும் தோடும் மாலையும் மணியும் முத்தும் – சிந்தா:2 462/1
துன்னினர் ஆட்டி செம்பொன் செப்பினுள் துகிலும் சாந்தும் – சிந்தா:5 1299/3
கோடி நுண் துகிலும் குழையும் நினக்கு – சிந்தா:5 1369/1
மேனி கிளர் வெண் துகிலும் விழு பொன் இயல் நூலும் – சிந்தா:9 2024/2
பொன் அம் கடி மலரும் துகிலும் சாந்தும் புனைந்தாரே – சிந்தா:12 2501/4
பூ கமழ் துகிலும் தோடும் மாலையும் சொரிய போர் தோற்று – சிந்தா:13 2661/3
திரு விழை துகிலும் பூணும் திறப்பட தாங்கினாரே – சிந்தா:13 2737/4
மாலையும் கலனும் ஈன்று வடகமும் துகிலும் நான்று – சிந்தா:13 2835/2
கோதையும் துகிலும் ஏந்தி குங்குமம் எழுதி கொய் பூம் – சிந்தா:13 2948/1

TOP


துகிலை (2)

மணி இயல் யவன செப்பின் மங்கல துகிலை வாங்கி – சிந்தா:4 1146/1
மாசில் வெண் துகிலை நீர் தோய்த்து மேல் போர்த்த வண்ணமே போல் – சிந்தா:7 1649/2

TOP


துகைக்கப்பட்டார் (1)

துன்பத்தால் துகைக்கப்பட்டார் துகைத்த அ துன்பம் தாங்கி – சிந்தா:5 1392/3

TOP


துகைத்த (1)

துன்பத்தால் துகைக்கப்பட்டார் துகைத்த அ துன்பம் தாங்கி – சிந்தா:5 1392/3

TOP


துகைத்தனவே (1)

தொல்லை நிறம் கருகி தும்பி பாய்ந்து துகைத்தனவே – சிந்தா:5 1228/4

TOP


துகைப்ப (1)

பாய்ந்து துகைப்ப கிழிந்த கூழை பனி தாமரை சூழ் பகல் கோயிலே – சிந்தா:13 2860/4

TOP


துகைப்புண்டு (1)

வாள்களாலே துகைப்புண்டு வரை புண் கூர்ந்த போல் வேழம் – சிந்தா:11 2354/1

TOP


துஞ்ச (4)

தீம் குயில் மணந்து தேன் துஞ்ச வண்டு பாண் செய – சிந்தா:1 149/1
ஆழி-வாய் துஞ்ச மற்று எம் ஆற்றலால் நெருங்கி வென்று – சிந்தா:8 1929/2
சேட்டு இளம் கொன்றை திரு நிழல் துஞ்ச செம் பொறி வண்டு அவற்று அயலே – சிந்தா:10 2104/2
கோல் வளையாமல் காத்து உன் குடை_நிழல் துஞ்ச நோக்கி – சிந்தா:13 2906/2

TOP


துஞ்சல் (2)

துஞ்சல் இல் ஓசை தம்மால் துறக்கமும் நிகர்க்கலாதே – சிந்தா:1 110/4
துஞ்சல் ஓம்பு-மின் என்னவும் துஞ்சினீர் – சிந்தா:5 1373/2

TOP


துஞ்சா (3)

துஞ்சா மணி பூண் சுரமஞ்சரி என்னும் நாமத்து – சிந்தா:0 25/1
துஞ்சா கதிர் கொள் துணை முத்தம் தொழுதேன் உம்மை என துறந்து – சிந்தா:1 351/2
கண்கள் துஞ்சா கதிர் முத்தமே காலும் கை ஆர் வளை கழலுமால் – சிந்தா:12 2589/1

TOP


துஞ்சி (2)

பெருந்தகை மார்பில் துஞ்சி பெண்மையால் பிணிக்கும் நீரார் – சிந்தா:5 1298/2
பசையினால் துஞ்சி யான் பட்ட தீது எலாம் – சிந்தா:7 1814/2

TOP


துஞ்சிற்று (1)

துஞ்சிற்று உலகு அந்தோ துன்ப கடலுள்ளே – சிந்தா:13 2792/4

TOP


துஞ்சின் (2)

கனி படு கிளவியார் தம் காதலர் கவானில் துஞ்சின்
பனி இரு விசும்பில் தேவர் பான்மையிற்று என்று சொன்னான் – சிந்தா:3 553/3,4
துணை வண்டு துஞ்சின் நீயும் துஞ்சுவை என்று நின்-கண் – சிந்தா:6 1502/3

TOP


துஞ்சினார் (3)

ஆவி தளிர்ப்ப அவர் தோள் மேல் துஞ்சினார்
தூவி ஒழி புள்ளின் தோன்றி துயர் உழப்ப – சிந்தா:7 1575/2,3
அன்பு உருகு நல்லார் அவர் தேள் மேல் துஞ்சினார்
தம் புலன்கள் குன்றி தளர தம் காதலார் – சிந்தா:7 1576/2,3
சிங்க ஏறுகள் கிடந்த போல் சிறுவர் தேர் மிசை துஞ்சினார் – சிந்தா:10 2309/4

TOP


துஞ்சினானே (1)

வாளினால் திருகி வீசி மருப்பின் மேல் துஞ்சினானே – சிந்தா:10 2248/4

TOP


துஞ்சினீர் (1)

துஞ்சல் ஓம்பு-மின் என்னவும் துஞ்சினீர்
அஞ்சனத்தொடு மை அணி-மின் என – சிந்தா:5 1373/2,3

TOP


துஞ்சு (4)

பொன் துஞ்சு மார்பன் புனல் ஆட்டிடை புன்கண் எய்தி – சிந்தா:0 14/1
பொன் துஞ்சு ஆகம் பொருந்தின் பொருந்துக – சிந்தா:4 908/2
பொன் துஞ்சு ஆகத்து பூம் கண்கள் போழ்ந்த புண் – சிந்தா:5 1332/1
பொன் துஞ்சு ஆகத்தினாய் பொருள் செய்யுமே – சிந்தா:8 1922/4

TOP


துஞ்சுக (1)

நிலவு உமிழ் குடையின் நீழல் துஞ்சுக வையம் என்பார் – சிந்தா:12 2554/4

TOP


துஞ்சும் (11)

கை நாகம் துஞ்சும் கமழ் காந்தள் அம் சாரல் போகி – சிந்தா:0 17/2
துஞ்சும் இடை கனவு மூன்று அவை தோன்றலின் – சிந்தா:1 219/2
சோலை மயிலார்கள் துணை வெம் முலைகள் துஞ்சும்
கோல வரை மார்பின் உறு கூற்று என எறிந்தான் – சிந்தா:1 283/3,4
ஆய் பொன் அமளி துஞ்சும் அணி ஆர் குழவி போல – சிந்தா:4 930/2
மேய வகையில் துஞ்சும் வெள்ளை அன்னம் காண்-மின் – சிந்தா:4 930/4
நேரார் நேரும் நீள் நிதி துஞ்சும் நிறை கோயில் – சிந்தா:7 1635/1
மாழை நீள் நிதியம் துஞ்சும் மா நில கிழமை எய்தும் – சிந்தா:8 1929/3
அன்னம் துஞ்சும் அடி குடிலினுள் அன்றி யான் கொண்ட நாடகத்தினை – சிந்தா:12 2588/2
மடுவில் மதர்த்து உணரா வாழை தண்டில் பல துஞ்சும்
நெடு நீர் கழனி சூழ் நியமம் சேர்த்தி விழவு அயர்ந்து – சிந்தா:13 2601/2,3
கான் உடை கழனி செந்நெல் கதிர் அணை துஞ்சும் நாடு – சிந்தா:13 2901/3
புருவ சிலை நுதல் பொன் துஞ்சும் அல்குல் – சிந்தா:13 3141/1

TOP


துஞ்சுவேன் (1)

துஞ்சுவேன் துயரம் தீர தொழு தகு தெய்வம் ஆவீர் – சிந்தா:6 1531/2

TOP


துஞ்சுவை (1)

துணை வண்டு துஞ்சின் நீயும் துஞ்சுவை என்று நின்-கண் – சிந்தா:6 1502/3

TOP


துட்கென்ன (1)

வடியுறு கடைக்கண் நோக்க நெஞ்சு துட்கென்ன வார் பூம் – சிந்தா:9 2059/3

TOP


துட்கென (1)

துட்கென யாவரும் நடுங்க தூய்மை இல் – சிந்தா:4 937/3

TOP


துடி (8)

துடி தலை கரும் குழல் சுரும்பு உண் கோதை தன் – சிந்தா:1 194/1
கடும் துடி குரலொடு கடையும் கள் குரல் – சிந்தா:5 1202/1
துடி அடு நுண் இடை தொண்டை அம் செ வாய் – சிந்தா:10 2123/3
தோட்டு வண்டு ஒலியல் மாலை துடி இடை மகளிர் ஆய்ந்த – சிந்தா:10 2294/1
துடி நுண் இடை பெரும் தோள் துவர் வாய் ஏழை மலர் மார்பன் – சிந்தா:12 2503/3
துடி குரல் குரல பேழ் வாய் தொடர் பிணி உறுத்த செந்நாய் – சிந்தா:13 2767/1
வார் அணி மணி துடி மருட்டும் நுண் இடை – சிந்தா:13 2892/1
உருவ துடி இடையார் ஊடல் உப்பு ஆக – சிந்தா:13 3141/2

TOP


துடிக்கும் (1)

துடிக்கும் கதிர் சேர் துணை முத்தம் திருவில் உமிழ்ந்து சுடர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2695/4

TOP


துடித்த (2)

போக மகளிர் வல கண்கள் துடித்த பொல்லா கனா கண்டார் – சிந்தா:10 2173/1
தூ அலர் ஒலியலார் தம் வல கண்கள் துடித்த அன்றே – சிந்தா:13 2917/4

TOP


துடித்து (3)

துண்ணென் நெஞ்சினளாய் துடித்து ஆய்_இழை – சிந்தா:3 760/2
தோகை மடவார் துவர் வாய் துடித்து அஞ்ச வெம்பா – சிந்தா:11 2337/3
துடித்து வண்டு உண்ண தூங்கும் செம் தளிர் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2597/4

TOP


துடியும் (1)

வால் வளை அலற வாய்விட்டு இரலையும் துடியும் ஆர்ப்ப – சிந்தா:2 434/3

TOP


துடியொடு (1)

துடியொடு சிறுபறை துவைத்த வால் வளை – சிந்தா:7 1847/2

TOP


துடியோடு (1)

தொண்டக பறை துடியோடு ஆர்த்து எழ – சிந்தா:2 418/2

TOP


துடுப்பின் (1)

துன்னினர் பலாசில் செய்த துடுப்பின் நெய் சொரிந்து வேட்ப – சிந்தா:3 834/2

TOP


துடுப்பு (2)

சேல் அடு கண்ணி காந்தள் திரு மணி துடுப்பு முன் கை – சிந்தா:1 354/3
எண்திசையவரும் ஏத்த துடுப்பு நெய் சொரிதலோடும் – சிந்தா:12 2466/2

TOP


துடைத்த (2)

வாள் அரம் துடைத்த வை வேல் இரண்டு உடன் மலைந்தவே போல் – சிந்தா:2 461/1
காசு அற துடைத்த பின்றை கை விரல் உறுப்பு தீட்டி – சிந்தா:5 1302/3

TOP


துடைத்தலின் (1)

நெஞ்சு நொந்து அமுத கண்ணீர் துடைத்தலின் நிறைந்த கோல – சிந்தா:10 2318/2

TOP


துடைத்து (6)

நினையல் நீ நம்பி என்று நெடும் கண் நீர் துடைத்து நீவி – சிந்தா:1 391/2
வருக என்று தாய் வாள் கண் நீர் துடைத்து
உருகும் நுண் இடை ஒசிய புல்லினாள் – சிந்தா:4 989/3,4
தானையால் தடம் கண் நீரை துடைத்து மெய் தழுவி கொண்டாள் – சிந்தா:4 1051/4
தேசிகம் பட துடைத்து உமிழ்ந்து தேம் கமழ் – சிந்தா:6 1480/2
பொருந்துபு துடைத்து வேண்டா புலம்புதல் காளை என்று – சிந்தா:7 1729/2
தோய்ந்த தன் குறங்கில் வைத்து துகிலினில் துடைத்து தூய்தா – சிந்தா:12 2496/3

TOP


துடைப்பதே (1)

சிந்தித்து கூந்தல் வாங்கி செவ்வணம் துடைப்பதே போல் – சிந்தா:7 1819/2

TOP


துண்டம் (1)

கூம்பு இற்ற துண்டம் தழுவி கிடந்தான் கொழித்து – சிந்தா:3 513/3

TOP


துண்ணென் (2)

துண்ணென் நெஞ்சினளாய் துடித்து ஆய்_இழை – சிந்தா:3 760/2
துண்ணென் சிலை தொழிலும் காட்டி முன் இன்புற்றீர் – சிந்தா:13 2960/3

TOP


துண்ணென (2)

துண்ணென சிலையவர் தொழுது காண்பவே – சிந்தா:5 1206/4
துண்ணென களத்தின் நீங்கி தொல் நகர் புறத்து தொக்கே – சிந்தா:7 1733/3

TOP


துணங்கை (1)

தொழித்து மந்தி துணங்கை அயர்ந்து தேன் – சிந்தா:13 3069/3

TOP


துணர் (3)

சினை துணர் முழவு அன பலவின் தீம் கனி – சிந்தா:3 825/1
தோடு அணி மகளிர் போன்ற துணர் மலர் கொம்பர் கொம்பின் – சிந்தா:4 852/1
மணி துணர் அனைய தம் குஞ்சி வண் கையால் – சிந்தா:13 2820/1

TOP


துணி (10)

துணி கதிர் வளை முன் கை தொகு விரல் செங்காந்தள் – சிந்தா:1 170/3
துணி இருள் போர்வையில் துன்னுபு போகி – சிந்தா:1 335/3
கழையின் துணி சந்தொடு கல் என ஈர்த்து – சிந்தா:5 1193/2
ஆக்கினான் இரு துணி அணிந்த பல் கலன் – சிந்தா:5 1409/2
வேய் துணி அலமரும் புறத்தர் வெம் சுடர் – சிந்தா:7 1848/3
நறிய சந்தின் துணி நாற வெந்தனகள் கொண்டு – சிந்தா:8 1897/3
துணி நிலா வீசும் மாலை பிறை நுதல் தோழி சேர்ந்து – சிந்தா:12 2531/2
துணித்து ஒரு துணி சுமந்து அனைய திண் பொறை – சிந்தா:13 2820/3
மாசி திங்கள் மாசின சின்ன துணி முள்ளின் – சிந்தா:13 2929/1
துணி மணி முக்குடை சொரிந்த தீம் கதிர் – சிந்தா:13 3011/3

TOP


துணி-மின் (3)

உலைவினோடு இன்மை ஆராய்ந்து ஒறுப்பதே துணி-மின் என்றான் – சிந்தா:7 1735/4
மணி கொடி மாசு உண்ட அன்னாள் மற்றதே துணி-மின் என்றாள் – சிந்தா:7 1817/4
எண்ணம் என் இனி எழில் முடி அணிவது துணி-மின்
கண்ணனாரொடு கடிகையும் வருக என வரலும் – சிந்தா:11 2362/1,2

TOP


துணி-மினம் (1)

துணி-மினம் என தொழுது இறைஞ்சி வாழ்த்தினார் – சிந்தா:13 3111/4

TOP


துணிக்கின்றார் (1)

தோத்திரங்கள் ஓதி துகள் மாசு துணிக்கின்றார் – சிந்தா:13 3094/4

TOP


துணிக்கும் (2)

தொகல் அரும் கரு வினை துணிக்கும் எஃகமே – சிந்தா:13 3101/4
தூர்ந்த இருள் துணிக்கும் சுடர் தொழுது அருளுக என்றார் – சிந்தா:13 3104/3

TOP


துணிக (1)

துணிக போதும் என விடுத்தாய் போந்தேன் துயர் உழப்ப நீ – சிந்தா:7 1589/3

TOP


துணிகுவம் (1)

தூய்மை இல் நெறி யாமும் துணிகுவம்
காமன் தாதை நெறியின்-கண் காளை நீ – சிந்தா:6 1428/2,3

TOP


துணித்து (5)

குறைத்தனர் குஞ்சரம் கூந்தல் மா துணித்து
இறக்கினரோடு தேர் மைந்தர் இன் உயிர் – சிந்தா:3 781/2,3
இருள் துணித்து இடைஇடை இயற்றி வெண்ணிலா – சிந்தா:12 2450/1
சுருள் துணித்து ஒரு வழி தொகுத்தது ஒத்ததே – சிந்தா:12 2450/2
துணித்து அடி விளிம்பு சேர்த்தி தொழுதக செய்த வண் கை – சிந்தா:12 2478/2
துணித்து ஒரு துணி சுமந்து அனைய திண் பொறை – சிந்தா:13 2820/3

TOP


துணித்தும் (1)

அரும் பொறி பகைவர் தம்மை உறுப்பு அற துணித்தும் ஈர்ந்தும் – சிந்தா:13 3078/2

TOP


துணிந்த (3)

தேன் எறி குன்றம் ஒத்த திண் கச்சை துணிந்த வேழம் – சிந்தா:3 800/2
அன்னதே துணிந்த நீதி அரு நவை நமனும் ஆற்றான் – சிந்தா:4 1114/3
ஆண் மக்கள் கடன் என்று எண்ணி அறிவு இன்மை துணிந்த குற்றம் – சிந்தா:4 1119/2

TOP


துணிந்து (3)

கை முதல் துணிந்து களிறு ஆழ அது நோனான் – சிந்தா:1 282/4
குழை நிற முகத்தினார் போல் குறித்ததே துணிந்து செய்யார் – சிந்தா:8 1928/2
மாலை வாய் நெடும் குடை மேல் மத யானை கை துணிந்து
கோல நீள் கொழும் குருதி கொள வீழ்ந்து கிடந்தன – சிந்தா:10 2238/1,2

TOP


துணிபொருள் (2)

தூதினால் துணிபொருள் உணர்த்தி தான் தமர்க்கு – சிந்தா:6 1485/2
துணிபொருள் சிந்தியா துறத்தல் மேயினார் – சிந்தா:13 2637/4

TOP


துணிய (3)

துறக்கம் போய் புகுக என துணிய நூறினார் – சிந்தா:3 781/4
துணிய வீசும் துளங்கு ஒளி மேனியன் – சிந்தா:7 1713/2
துணிய ஈர்ந்திடும் துப்பு அமை சிந்தையான் – சிந்தா:13 3064/2

TOP


துணியரு (1)

துணியரு வினை எறிந்தாற்கு அது நாற்றம் சொல்லலாம் – சிந்தா:13 3087/3

TOP


துணியும் (2)

காழகம் ஊட்டப்பட்ட கார் இருள் துணியும் ஒப்பான் – சிந்தா:5 1230/1
சொல்லிய வகையின் நோற்ப துணியும் வெம் வினைகள் என்னின் – சிந்தா:6 1430/2

TOP


துணிவது (1)

துணிவது என் சுடு சொல் வாளால் செவி முதல் ஈரல் என்றாள் – சிந்தா:4 1049/3

TOP


துணிவரும் (1)

துணிவரும் சாயல் நின்றாள் தோன்றல் தன் கண்ணின் கண்டான் – சிந்தா:7 1569/4

TOP


துணிவினில் (1)

தோடு அலர் கோதை கீதம் துணிவினில் பாடுகின்றாள் – சிந்தா:7 1697/4

TOP


துணிவு (1)

துணிவு உடை காப்பு கட்டி சுற்றுபு தொழுது காத்தார் – சிந்தா:5 1344/4

TOP


துணிவும் (1)

திரு மெய் நீங்கிய துன்பமும் தெளிபொருள் துணிவும்
குருமை எய்திய குண நிலை கொடை பெறு பயனும் – சிந்தா:13 2748/2,3

TOP


துணிவுற்ற (1)

தோளை ஈர்ந்திடவே துணிவுற்ற நல் – சிந்தா:4 883/2

TOP


துணை (30)

தூவி அன்னம் வெரீஇ துணை என்று போய் – சிந்தா:1 125/2
சோலை மயிலார்கள் துணை வெம் முலைகள் துஞ்சும் – சிந்தா:1 283/3
தொடை அவிழ்ந்த மாலையும் முத்தும் தோய்ந்த துணை முலையின் உள் அரங்கி மூழ்க காமன் – சிந்தா:1 293/2
சோர் துகில் திருத்தல் தேற்றாள் துணை பிரி மகன்றில் ஒத்தாள் – சிந்தா:1 302/4
துஞ்சா கதிர் கொள் துணை முத்தம் தொழுதேன் உம்மை என துறந்து – சிந்தா:1 351/2
தூமத்தால் கெழீஇய கோதை தோள் துணை பிரித்தல் விண் மேல் – சிந்தா:3 754/1
துணை இல் தோகை மஞ்ஞை ஈயற்கு இவரும் வகை போல் – சிந்தா:4 925/1
துணை பெரு மலர் கணில் துயிலும் நீங்கினாள் – சிந்தா:4 1026/4
தன் துணை பெட்டையோடு தான் புறப்பட்டது ஒத்தான் – சிந்தா:4 1084/3
சொரி கதிர் முத்தம் மின்னும் துணை முலை தடத்தில் வீழ்ந்தான் – சிந்தா:5 1352/3
தொகு கள் தாம் கோதை வெய்ய துணை மணி முலைகள் தாமே – சிந்தா:6 1486/4
துணை வண்டு துஞ்சின் நீயும் துஞ்சுவை என்று நின்-கண் – சிந்தா:6 1502/3
வேய் உலாம் தோளினார்-தம் விழு துணை கேள்வ நின் கண்டு – சிந்தா:7 1581/2
துணை மலர் கண்ணியும் செம்பொன் மாலையும் – சிந்தா:7 1621/3
தொடி தோள் நடப்ப தோள் தேம்ப துணை வெம் முலைகள் பசப்பு ஊர – சிந்தா:7 1659/3
பொம்மல்_ஓதிக்கு தானே துணை ஆம் புணை ஆயிற்றே – சிந்தா:7 1674/4
சேர் துணை கழற சென்றேன் செல்வியோடு ஆங்கு கண்டேன் – சிந்தா:7 1720/3
துணை அமை வடிவும் சொல்லி நின் பொறி ஒற்றிக்கொண்டான் – சிந்தா:7 1721/4
துணை மலர் காந்தள் ஊழ்த்து சொரிவ போல் தோன்றி முன்கை – சிந்தா:7 1742/3
தூவி மட நாரை துணை அன்னம் பயில் முது மீன் – சிந்தா:7 1781/2
விம்மாந்து யான் வீழ வீழ்ந்தேன் துணை ஆகி – சிந்தா:7 1801/3
தொழித்து வண்டு இமிரும் கோதை துணை முலை மூள்க பூம் பட்டு – சிந்தா:8 1986/1
துணை அமை தோள்கள் தம்மால் தோன்றல்-தான் புல்லினானே – சிந்தா:9 2083/4
இகழ் மதம் செறித்த இராயிரத்து ஐஞ்நூறு இளையவும் அ துணை களிறே – சிந்தா:10 2155/4
துணை அமை இளமைய தோற்றம் மிக்கன – சிந்தா:10 2228/3
தூசு உலாம் பரவை அல்குல் துணை முலை மகளிர் ஆடும் – சிந்தா:10 2268/1
தோக்கை அம் துகிலினாள் தன் துணை முலை பொருது சேந்த – சிந்தா:12 2477/1
எ துணை தவம் செய்தான்-கொல் என்று எழுந்து உலகம் ஏத்த – சிந்தா:12 2567/1
சொல் சிறை அழித்து வேந்தன் துணை முலை துறத்தல் செல்லான் – சிந்தா:13 2612/2
துடிக்கும் கதிர் சேர் துணை முத்தம் திருவில் உமிழ்ந்து சுடர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2695/4

TOP


துணைக்கு (1)

தம் உறு விழும வெம் நோய் தம் துணைக்கு உரைத்து நிற்பார் – சிந்தா:2 465/4

TOP


துணையாய் (1)

தோள் உற்று ஓர் தெய்வம் துணையாய் துயர் தீர்த்தவாறும் – சிந்தா:0 10/2

TOP


துணையில் (1)

துணையில் தோகை என் நங்கைக்கு தொங்கல் தொடுப்பாயும் நீ – சிந்தா:7 1668/3

TOP


துணையும் (1)

மெய்ப்பொருள் விளைக்கும் நெஞ்சின் மெலிவிற்கு ஓர் துணையும் ஆகும் – சிந்தா:7 1595/2

TOP


துணையே (1)

கையால் பொதி துணையே காட்ட கயல் கண்ணாள் அதனை காட்டாள் – சிந்தா:6 1553/1

TOP


துணையொடு (2)

நரியொடு பொருவது என்றால் சூழ்ச்சி நல் துணையொடு என் ஆம் – சிந்தா:8 1925/2
தொடு மணி குவளை பட்டம் துணையொடு நினைப்பதே போல் – சிந்தா:13 2878/2

TOP


துணைவர் (1)

வேல் அனைய கண்ணியர் தம் வீழ் துணைவர் திண் தோள் – சிந்தா:9 2031/3

TOP


துணைவன் (2)

இன் துணைவன் சேர்வான் இருந்தது-கொல் போந்தது-கொல் – சிந்தா:4 1035/2
தேன் பிறங்கு அலங்கல் மாலை சுநந்தையும் துணைவன் தானும் – சிந்தா:4 1090/3

TOP


துணைவன்-தானும் (1)

சுரும்பு உடை அலங்கல் மாலை சுநந்தையும் துணைவன்-தானும்
விரும்பினர் எதிர்கொண்டு ஓம்ப வேழ வெம் தீயின் நீங்கி – சிந்தா:1 401/1,2

TOP


துணைவனாம் (1)

தூசு உலாம் அல்குலாட்கு துணைவனாம் புணர்-மின் என்று – சிந்தா:6 1451/3

TOP


துணைவனுக்கு (1)

துணைவனுக்கு உற்ற துன்பம் சொல்லிய தொடங்கினாளே – சிந்தா:4 1146/4

TOP


துணைவி (6)

துன்பம் இல் பறவை ஊர்தி சேர்த்தினன் துணைவி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:1 273/4
துனிப்புறு கிளவியால் துணைவி ஏகலும் – சிந்தா:4 1020/1
தன் துணைவி கோட்டியினின் நீங்கி தனி இடம் பார்த்து – சிந்தா:4 1035/1
என் துணைவி மாற்றம் இஃது என்றது-கொல் பாவம் – சிந்தா:4 1035/4
துயிலிய கற்பினாள் தன் துணைவி கண்டு இடுவித்திட்டாள் – சிந்தா:7 1580/3
பொய்ப்பொருள் பிறகள் பொன்னாம் புகழும் ஆம் துணைவி ஆக்கும் – சிந்தா:7 1595/3

TOP


துணைவியரா (1)

இ நால்வர் துணைவியரா காதல் மகன் இவனா உடையார் போகி – சிந்தா:6 1548/1

TOP


துத்தி (1)

தூம்பு உடைய வெள் எயிற்று துத்தி அழல் நாக – சிந்தா:13 2958/1

TOP


துதி (5)

முனைவன் மேல் துதி முற்று எடுத்து ஓதினான் – சிந்தா:7 1608/4
விளியா குண துதி நாம் வித்தாவாறு என்னே – சிந்தா:7 1611/4
அடுத்து வார் மயிர் துதி அலற ஊதலின் – சிந்தா:13 2830/2
துதி அறையா தொழுதார் மலர் சிந்தா – சிந்தா:13 3097/3
சேர்ந்து தவ வீரர் திசை சிலம்ப துதி ஓதி – சிந்தா:13 3104/2

TOP


துதிகள் (1)

தோசம் அற துதிகள் மனத்து ஓதி தொழுது இருந்தாள் – சிந்தா:7 1784/4

TOP


துதித்து (1)

சொரிந்தன கண் பனி துதித்து காதலால் – சிந்தா:13 3009/2

TOP


துதியின் (1)

துதியின் தொழுதார் துளங்கு உள்ளம் அது நீத்தார் – சிந்தா:13 3103/4

TOP


துதை (2)

தொழிந்து மட்டு ஒழுக துதை தார் பொர – சிந்தா:13 2673/3
துதை மணி கலாபம் மின்ன தொல் மலர் காமன் அம்பு – சிந்தா:13 2803/3

TOP


துதைந்த (2)

தோடு மலி கோதையொடு துதைந்த வரை மின் போல் – சிந்தா:12 2483/2
தூ செயா குங்குமம் துதைந்த வண்டு இனம் – சிந்தா:13 2689/2

TOP


துதைந்து (2)

வானரம் உகள நாக மலர் துதைந்து ஒழுக அஞ்சி – சிந்தா:5 1168/1
தூர்ந்து தேன் வண்டொடு துதைந்து உள் புக்கவர் – சிந்தா:7 1823/3

TOP


துந்துபி (2)

தேவ துந்துபி தேவர்கட்கு ஓகை உய்த்து உரைப்பான் – சிந்தா:11 2367/1
துந்துபி கறங்க ஆர்த்து துகில் கொடி நுடங்க ஏந்தி – சிந்தா:13 3115/1

TOP


துப்பின் (5)

உப்பு அமை காம துப்பின் அவர் இடம் உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:1 107/4
சீற்ற துப்பின் சீவகன் என்றே பெயர் இட்டார் – சிந்தா:1 361/4
சிதைப்ப அரும் சீற்ற துப்பின் செய் கழல் நரல வீக்கி – சிந்தா:3 611/1
மடங்கரும் சீற்ற துப்பின் மாரட்டன் என்னும் பொன் குன்று – சிந்தா:10 2252/2
மடங்கல் அம் சீற்ற துப்பின் மான வேல் மன்னர் ஏறே – சிந்தா:13 2842/4

TOP


துப்பு (6)

நில தலைய துப்பு எலாம் நிறை துளும்பும் ஊர்களே – சிந்தா:1 75/4
துப்பு உறழ் தொண்டை செ வாய் தோழியர் காம தூதின் – சிந்தா:1 107/1
துப்பு உமிழ்ந்து அலமரும் காமவல்லியும் – சிந்தா:1 197/3
தூசு உலாய் கிடந்த அல்குல் துப்பு உறழ் தொண்டை செ வாய் – சிந்தா:3 550/1
அயில் துப்பு அடையார்கள் மத யானை கதன் அறுப்பார் – சிந்தா:10 2164/4
துணிய ஈர்ந்திடும் துப்பு அமை சிந்தையான் – சிந்தா:13 3064/2

TOP


துப்புரவின் (1)

துன்னி இனிது ஆக உறை துப்புரவின் மிக்க – சிந்தா:3 503/3

TOP


துப்புரவு (3)

விளங்கு பொன் உலகத்து உள்ள துப்புரவு இடங்கள் எல்லாம் – சிந்தா:3 527/2
துப்புரவு உமிழும் காமவல்லியின் தோற்றம் ஒத்தாள் – சிந்தா:7 1691/4
ஏமம் ஆகிய துப்புரவு எய்திய – சிந்தா:13 2855/1

TOP


துப்புரவுகள் (1)

தூமம் ஆர்ந்தன துப்புரவுகள்
ஏமம் ஆயின ஏந்தி நிற்றலால் – சிந்தா:12 2404/1,2

TOP


தும்பி (8)

தூவி மஞ்ஞை நன் மணம் புகுத்தும் தும்பி கொம்பரோ – சிந்தா:1 65/4
சேடரின் சென்று புல்லி சிறுபுறம் தழீஇய தும்பி – சிந்தா:4 852/4
தும்பி வண்டொடு தூ வழி யாழ் செய – சிந்தா:4 854/2
தொல்லை நிறம் கருகி தும்பி பாய்ந்து துகைத்தனவே – சிந்தா:5 1228/4
முருகு விம்மு குழலார் போல மொய் கொள் தும்பி
உருவ பூம் கொம்பு ஒசிய புல்லி தீம் தேன் பருகி – சிந்தா:6 1415/2,3
தோளினால் எஃகம் ஏந்தி தும்பி மேல் இவர கையால் – சிந்தா:10 2248/1
பைய உண்ட பின் கொட்டை மேல் பவித்திர தும்பி பறந்ததே – சிந்தா:10 2311/4
இளி வாய் பிரசம் யாழ் ஆக இரும் கண் தும்பி குழல் ஆக – சிந்தா:13 2691/1

TOP


தும்பு (1)

தும்பு அற புத்திசேனன் சொல் இது குரவற்கு என்ன – சிந்தா:3 666/3

TOP


தும்பை (1)

கொத்து அலர் தும்பை சூடி கோவிந்தன் வாழ்க என்னா – சிந்தா:10 2277/2

TOP


தும்மினன் (1)

திருந்திய நம்பி ஆர தும்மினன் தெய்வம் வாழ்த்திற்று – சிந்தா:1 388/3

TOP


தும்மினான் (1)

துனை கதிர் முகந்து என முகப்ப தும்மினான்
சினை மறைந்து ஒரு குரல் சீவ என்றதே – சிந்தா:1 323/3,4

TOP


தும்மும் (1)

தீ தும்மும் வேலான் திரு வாய் மொழி வான் முழக்கம் – சிந்தா:11 2348/1

TOP


துமிய (1)

இகல் இருள் முழு முதல் துமிய ஈண்டு நீர் – சிந்தா:13 3101/1

TOP


துய்த்த (1)

பல் பகல் துய்த்த இன்பம் பழுது என கவல்ப கண்டாய் – சிந்தா:13 2810/3

TOP


துய்த்தல் (1)

எய்தான் அதன் பயத்தை பிறனே துய்த்தல் இயல்பு என்றி – சிந்தா:6 1418/2

TOP


துய்த்தவாறும் (1)

நஞ்சு உற்ற காம நனி நாகரில் துய்த்தவாறும் – சிந்தா:0 11/4

TOP


துய்த்தார் (1)

நிலைபெற நெறியின் துய்த்தார் நிகர் தமக்கு இலாத நீரார் – சிந்தா:9 2063/4

TOP


துய்த்து (2)

விளை பயன் இனிதின் துய்த்து வீணை வேந்து உறையும் மாதோ – சிந்தா:12 2598/4
சுமை தயிர் வேய்ந்த சோற்றின் துய்த்து இனிது ஆக நம்மை – சிந்தா:13 2617/1

TOP


துய்த்தேன் (1)

நாளினும் நஞ்சு துய்த்தேன் நச்சு அறை ஆக நன் பொன் – சிந்தா:13 2882/3

TOP


துய்ப்ப (2)

தூங்கு உறி கிடந்து காயும் பழங்களும் துய்ப்ப நில்லா – சிந்தா:6 1429/1
பாங்கரில் பழங்கள் துய்ப்ப பழ வினை பரியும் அன்றே – சிந்தா:6 1429/4

TOP


துய்ப்பான் (1)

இன் நறும் கனியை துய்ப்பான் ஏந்தலே பிறர்கள் இல்லை – சிந்தா:5 1260/2

TOP


துய்யற (1)

துளக்கு அற ஒழுகி அன்ன துய்யற திரண்ட திண் கோல் – சிந்தா:3 559/2

TOP


துயர் (24)

தோள் உற்று ஓர் தெய்வம் துணையாய் துயர் தீர்த்தவாறும் – சிந்தா:0 10/2
பண் உரையால் பரவி துயர் தீர்த்தான் – சிந்தா:1 228/4
தேன் ஆர் மலர் சோலை செ வரையின் மேல் சிறு பிடிகள் போல துயர் உழந்து தாம் – சிந்தா:1 296/2
புறந்தந்து என்பால் துயர் கடலை நீந்தும் புணை மற்று ஆகா-கால் – சிந்தா:1 311/2
தனியவர் ஆகி வாழ்தல் சா துயர் அதனின் இல்லை – சிந்தா:3 553/2
அல்லல் அகற்றி அரும் துயர் தீர்த்தான் – சிந்தா:4 941/4
வீரன் உற்ற துயர் மின் என நீக்கிய மெல்லவே – சிந்தா:4 1148/2
தொழுதி சிறகில் துயர் ஆற்றுவன – சிந்தா:5 1187/4
அண்ணல் அவ்வழி ஆழ் துயர் நோய் உற – சிந்தா:5 1309/1
உடைய ஆகத்து உறு துயர் மீட்டவன் – சிந்தா:5 1312/3
மா துயர் இடும்பை காய்த்து மரணமே கனிந்து நிற்கும் – சிந்தா:5 1389/4
களை துயர் அவலம் வேண்டா கண் இமைப்பு அளவும் என்றாள் – சிந்தா:5 1394/4
தூவி ஒழி புள்ளின் தோன்றி துயர் உழப்ப – சிந்தா:7 1575/3
தாய் இலா குழவி போல சா துயர் எய்துகின்றேன் – சிந்தா:7 1581/1
துணிக போதும் என விடுத்தாய் போந்தேன் துயர் உழப்ப நீ – சிந்தா:7 1589/3
ஆழ் துயர் அவித்தற்கு ஒத்த அரும் பெறல் யோகம் நாடி – சிந்தா:7 1800/2
நாளினும் இ நங்கை துயர் நாளினும் அற்று இதுவே – சிந்தா:7 1879/4
ஆழ் துயர் செய்யும் அ அரு வரை சாரலே – சிந்தா:8 1904/4
தனியே துயர் உழந்து தாழ்ந்து வீழ்ந்த சுடுகாட்டுள் – சிந்தா:13 2603/1
சுடு துயர் என்-கண் செய்தாய் சுநந்தை நீ ஒளவை அல்லை – சிந்தா:13 2646/2
ஆழ் துயர் உழப்ப ஊணும் அரு நவை நஞ்சு கண்டாய் – சிந்தா:13 2763/4
உறு துயர் நரகர் தம்மை உருக சுட்டிடுங்கள் அன்றே – சிந்தா:13 2773/4
மா துயர் மலம் கெட மன்னன் ஆடினான் – சிந்தா:13 2848/4
அளவில் துயர் செய்வர் இவண் மன்னர் அதனாலும் – சிந்தா:13 2870/2

TOP


துயர்வார் (1)

சொல்லா துயர்வார் தொழுவார் அழுவார் ஆய் – சிந்தா:13 2964/3

TOP


துயர்வேனோ (1)

தோடார் பூம் கண் துயிலா தோழி துயர்வேனோ – சிந்தா:7 1700/4

TOP


துயர (1)

தொடி தோள் மகளிர் ஒருசாரார் துயர கடலுள் அவர் நீந்த – சிந்தா:11 2356/1

TOP


துயரத்தாலே (1)

படு துயரத்தாலே பதைத்து அளிய வேமே – சிந்தா:13 2782/4

TOP


துயரம் (6)

அடும் துயரம் உள் சுட வெந்து ஆற்றாதேன் ஆற்ற – சிந்தா:4 1041/2
தாய் படும் துயரம் எல்லாம் தாரவன் நீக்கினானே – சிந்தா:6 1455/4
துஞ்சுவேன் துயரம் தீர தொழு தகு தெய்வம் ஆவீர் – சிந்தா:6 1531/2
வேந்தனை சரண் என்று எய்த விம்முறு துயரம் நோக்கி – சிந்தா:13 2660/3
அடு துயரம் ஊர்ந்து அலைப்ப ஆங்கு அரணம் காணா – சிந்தா:13 2782/3
விளைவு அரிய மா துயரம் வீழ் கதியுள் உய்க்கும் – சிந்தா:13 2870/3

TOP


துயரா (1)

நையா துயரா நடுங்கும் பிணை மான்கள் ஒத்தார் – சிந்தா:11 2342/4

TOP


துயரின் (2)

தூமம் கமழும் கோதை தொடுத்த துயரின் முலையா – சிந்தா:4 921/1
மெய் எரி துயரின் மூழ்க விதிர்விதிர்த்து உருகி நையும் – சிந்தா:6 1540/2

TOP


துயரும் (1)

எ துயரும் கெடும் என்று இன சொன்னார் – சிந்தா:7 1766/4

TOP


துயல் (4)

புகை நிற துகிலில் பொன் நாண் துயல் வர போந்து வேந்தன் – சிந்தா:4 1077/3
தோள் ஆர் முத்தும் தொல் முலை கோட்டு துயல் முத்தும் – சிந்தா:4 1093/1
தூ மணி கொழுந்து மென் தோள் துயல் வர எழுதினாளே – சிந்தா:12 2442/4
அம் கை சேப்ப குருகு இரங்க அலங்கல் அம் பூம் குழல் துயல் வர – சிந்தா:12 2592/1

TOP


துயல்வர (1)

ஆரம் துயல்வர அம் துகில் சோர்தர – சிந்தா:3 631/1

TOP


துயல (1)

அருவி போல்வது ஓர் ஆரமும் மார்பு-இடை துயல
எரியும் வார் குழை இமையவன் ஒருவன் வந்து இழிந்தான் – சிந்தா:11 2363/3,4

TOP


துயில் (10)

வெருளி மாடங்கள் மேல் துயில் எய்தலின் – சிந்தா:3 532/2
கண் துயில் அனந்தர் போல கதிகளுள் தோன்றுமாறும் – சிந்தா:4 1097/1
திரு துயில் பெற்ற மார்பன் திருந்து தார் உழக்க இன்ப – சிந்தா:6 1504/1
அன்ன காளை அமர் துயில் தேறினான் – சிந்தா:7 1716/3
வண்டு துயில் கொண்டு குயில் ஆலி மயில் அகவி – சிந்தா:7 1780/1
பூட்டு சிலை இறவினொடு பொருது துயில் மடியும் – சிந்தா:7 1788/2
கான்-இடை பாந்தள் கண்படுப்பன துயில் எழ – சிந்தா:8 1900/3
தூசு உலாம் அல்குல் தீண்ட துயில் கண்கள் விழித்த தோற்றம் – சிந்தா:8 1987/2
இளையவள் மகிழ்வ கூறி இன் துயில் அமர்ந்து பின் நாள் – சிந்தா:9 2101/1
எழுவார் யாழும் ஏத்து ஒலியும் இறைவன் கேளா துயில் ஏற்றான் – சிந்தா:11 2355/4

TOP


துயில்குற்றேன் (1)

காலும் மிக நோம் சிறிது கண்ணும் துயில்குற்றேன்
ஏலம் கமழ் கோதை இதற்கு என் செய்கு உரை என்றான் – சிந்தா:9 2029/3,4

TOP


துயில (1)

மூசு தேன் வண்டு மொய்த்து முருகு உண்டு துயில மஞ்ஞை – சிந்தா:13 2712/2

TOP


துயிலா (2)

மண் ஆர் வேல் கண் துயிலா தோழி மருள்வேனோ – சிந்தா:7 1699/4
தோடார் பூம் கண் துயிலா தோழி துயர்வேனோ – சிந்தா:7 1700/4

TOP


துயிலாத (1)

முழவம் கண் துயிலாத முதுநகர் – சிந்தா:4 856/1

TOP


துயிலிய (1)

துயிலிய கற்பினாள் தன் துணைவி கண்டு இடுவித்திட்டாள் – சிந்தா:7 1580/3

TOP


துயிலும் (1)

துணை பெரு மலர் கணில் துயிலும் நீங்கினாள் – சிந்தா:4 1026/4

TOP


துயிற்றிய (1)

துயிற்றிய பல் கேள்வியினர் தூற்றிக்கொளப்பட்டார் – சிந்தா:10 2164/3

TOP


துயின்ற (1)

கொழித்து இரை கடலுள் மூழ்கி கோதை கண் துயின்ற அன்றே – சிந்தா:8 1986/4

TOP


துயின்று (1)

தன்னம் சிறிதே துயின்று தாழ அவள் நக்காள் – சிந்தா:9 2028/4

TOP


துரக்கும் (1)

காட்டு அகத்து ஒரு மகன் துரக்கும் மா கலை – சிந்தா:13 2930/1

TOP


துரக்குமாறும் (1)

பொரு சரம் சலாகை வெய்ய புகன்றனர் துரக்குமாறும்
வரு கணை விலக்குமாறும் வாள் அமர் நீந்துமாறும் – சிந்தா:7 1676/1,2

TOP


துரகம் (1)

சோரும் வார் புயல் துளங்க விண் புகுவன துரகம் – சிந்தா:10 2160/4

TOP


துரத்தலானும் (1)

ஊழ் வினை துரத்தலானும் உணர்வு சென்று எறித்தலானும் – சிந்தா:1 380/3

TOP


துரந்த (1)

மல்லல் நீர் மகதராசன் துரந்த கோல் மருள ஓடி – சிந்தா:10 2186/3

TOP


துரந்து (4)

பாடலின் மேன்மேல் பயப்பய தான் துரந்து
ஓட முறுக்கி உணர்த்த உணர்ந்தாள் – சிந்தா:1 238/3,4
இ பழம் துரந்து கொண்ட சிலதனும் என்னை ஒத்தான் – சிந்தா:13 2726/2
முழு பதகர் தாள் துரந்து முள் தாற்றில் குத்தி – சிந்தா:13 2783/1
கடிப்பு வார் அங்குலி கொளீஇய கை துரந்து
அடுத்து வார் மயிர் துதி அலற ஊதலின் – சிந்தா:13 2830/1,2

TOP


துரப்ப (1)

ஊழ் வினை துரப்ப ஓடி ஒன்றும் மூழ்த்தத்தின் உள்ளே – சிந்தா:13 2763/1

TOP


துருத்தி (2)

உருவம் என்று உரைத்தி-ஆயின் நிறைந்த தோல் துருத்தி தன்னை – சிந்தா:7 1585/1
பிணியார் பெரும் துருத்தி அன்ன பெரும் கவுள பிறை ஏர் கோட்ட – சிந்தா:13 2968/2

TOP


துருவம் (1)

செம் கண் மால் தெழிக்க பட்ட வலம்புரி துருவம் கொண்ட – சிந்தா:3 811/1

TOP


துலங்கு (1)

தூ மணி துகில்கள் ஆர்த்த வலம்புரி துலங்கு செப்பும் – சிந்தா:12 2475/2

TOP


துலாம் (1)

பொன் துலாம் பொன் அனீர் தருதும் பாகு நீர் – சிந்தா:13 2937/1

TOP


துவண்ட (1)

பூ கொய்து துவண்ட கொம்பின் பொற்பினள் ஆயினாளே – சிந்தா:12 2477/4

TOP


துவர் (12)

பஞ்சி அடி பவள துவர் வாய் அவள் – சிந்தா:1 219/1
தேன் சொரி முல்லை கண்ணி செம் துவர் ஆடை ஆயர் – சிந்தா:2 485/1
வனம் சேர் துவர் செ வாய் வாள் எயிறும் கண் மலரும் வளையல் ஆகா – சிந்தா:3 636/3
வைத்த போல் முறுவல் துவர் வாயினீர் – சிந்தா:4 895/2
தோளால் தழுவி துவர் தொண்டை அம் செ வாய் – சிந்தா:4 1074/1
வம்பு அவிழ் கோதை தந்த வான் துவர் காயை வீழ்த்து ஓர் – சிந்தா:4 1128/1
இரங்கு மேகலை அல்குல் இன் கனி தொண்டை அம் துவர் வாய் – சிந்தா:7 1557/1
கடிகை துவர் வாய் கமலம் கண்ணொடு அடி வண்ணம் – சிந்தா:9 2023/2
இலை குலாம் பைம் பூண் இள முலை தூதின் இன் கனி தொண்டை அம் துவர் வாய் – சிந்தா:10 2107/2
வெய்தா விழியா வெருவ துவர் வாய் மடியா – சிந்தா:10 2322/3
தோகை மடவார் துவர் வாய் துடித்து அஞ்ச வெம்பா – சிந்தா:11 2337/3
துடி நுண் இடை பெரும் தோள் துவர் வாய் ஏழை மலர் மார்பன் – சிந்தா:12 2503/3

TOP


துவர்ப்பும் (1)

பிளிறி வீழ் பேடி பெண் நோய் அறு வகை துவர்ப்பும் பேசின் – சிந்தா:13 3076/3

TOP


துவரும் (1)

நங்கையை நயப்ப எல்லாம் விரையொடு துவரும் சேர்த்தி – சிந்தா:3 623/3

TOP


துவலை (9)

தேன்தலை துவலை மாலை பைம் துகில் செம்பொன் பூத்து – சிந்தா:1 140/1
தெள் மட்டு துவலை மாலை தேனொடு துளிப்ப திங்கள் – சிந்தா:3 676/1
அஞ்சன துவலை ஆடி நடுங்கினாள் நிலைமை என்னை – சிந்தா:4 1024/3
தேன் அடைந்து இருந்த கண்ணி தெண் மட்டு துவலை மாலை – சிந்தா:5 1355/1
சீர் தங்கு கங்கை திரு நீர் தண் துவலை மாந்தி – சிந்தா:8 1960/2
திருவில் தான் மாரி கற்பான் துவலை நாள்செய்வதே போல் – சிந்தா:9 2070/1
வரை தலை துவலை போன்று மதம் நிலம் நனைப்ப அன்றே – சிந்தா:12 2414/4
தேம் தரு கோதையார் தம் தெள் மட்டு துவலை மாற்ற – சிந்தா:12 2545/2
நறு மலர் மாலை சாந்தம் பரூஉ துளி துவலை நல் நீர் – சிந்தா:13 3084/1

TOP


துவன்றி (2)

மோடு உடை நகரின் நீங்கி முது மரம் துவன்றி உள்ளம் – சிந்தா:1 300/1
வீணையின் பொருது வெல்வான் விரைவினர் துவன்றி மூதூர் – சிந்தா:3 615/2

TOP


துவன்றினாரே (1)

கலாய் தொலை பருகுவார் போல் கன்னியர் துவன்றினாரே – சிந்தா:8 1950/4

TOP


துவை (2)

அளவு அறு நறு நெய்யொடு கறி அமை துவை
விளைவு அமை தயிரொடு மிசை குவிர் விரையும்-மின் – சிந்தா:1 122/2,3
அடுத்து உணர்வு நெய் ஆக ஆற்றல் துவை ஆக – சிந்தா:13 2620/2

TOP


துவைத்த (3)

சுரி முக வலம்புரி துவைத்த தூரியம் – சிந்தா:1 329/1
துடியொடு சிறுபறை துவைத்த வால் வளை – சிந்தா:7 1847/2
சுரும்பின் வாய் துளித்தலின் துவைத்த வண்டொடு – சிந்தா:8 1936/2

TOP


துவைப்ப (1)

மண் கனை முழவம் விம்ம வரி வளை துவைப்ப வள் வார் – சிந்தா:3 628/1

TOP


துழாய் (1)

நிழல் மணி புரவி திண் தேர் நிழல் துழாய் குனிந்து குத்தும் – சிந்தா:10 2220/1

TOP


துள்ளி (2)

துள்ளி வீழ் உயர் அருவி வன கிரி தோன்றியது அவணே – சிந்தா:7 1565/4
துறுகல் என்று உணர்கலா துள்ளி மந்தி மக – சிந்தா:8 1897/2

TOP


துள்ளு (1)

துள்ளு தூம கயிற்றில் பாய் செய்து உயரி நிதியம் – சிந்தா:4 929/3

TOP


துள்ளுபு (1)

துள்ளுபு செலீஇய தோற்றம் தொடு கழல் காமன் காமத்து – சிந்தா:12 2529/3

TOP


துள்ளும் (3)

துள்ளும் மான் ஒருத்தலும் செம்பொன் அம் பொன் மான் பிணை – சிந்தா:1 146/2
துள்ளும் மானொடு வேழ தொகுதியும் – சிந்தா:4 870/2
நீர் நிறை குளத்து மாரி சொரிந்து என நறு நெய் துள்ளும்
நேர் நிறை பொரியும் குய்யும் வறைகளும் நிவந்த வாசம் – சிந்தா:13 2971/1,2

TOP


துளக்கி (4)

புலவி சொல் பொறித்த ஓலை திரு முடி துளக்கி நோக்கி – சிந்தா:7 1881/2
பொறி திரிவதனை நோக்கி பூ முடி துளக்கி நின்றார் – சிந்தா:10 2180/4
முனைவன் தொழுது முடி துளக்கி முகந்து செம்பொன் கொள வீசி – சிந்தா:11 2357/1
இறைஞ்சி முடி துளக்கி ஏத்தி கையால் தொழுதானே – சிந்தா:12 2560/4

TOP


துளக்கினாள் (1)

தோற்றினாள் முகம் செய் கோலம் துளக்கினாள் மனத்தை எல்லாம் – சிந்தா:3 675/4

TOP


துளக்கினானே (1)

மற்று அவன் மகிழ்ந்து புக்கு மணி முடி துளக்கினானே – சிந்தா:13 2738/4

TOP


துளக்கு (2)

துளக்கு அற ஒழுகி அன்ன துய்யற திரண்ட திண் கோல் – சிந்தா:3 559/2
ஐயன்மார்கள் துளக்கு இன்றி ஆலும் கலிமா வெகுண்டு ஊர்ந்தார் – சிந்தா:13 2706/3

TOP


துளக்குறுத்தனவே (1)

சூழ்ந்து மா மயில் ஆடி நாடகம் துளக்குறுத்தனவே – சிந்தா:7 1560/4

TOP


துளங்க (4)

சோரும் வார் புயல் துளங்க விண் புகுவன துரகம் – சிந்தா:10 2160/4
துளங்கு மஞ்சிகை துளை சிறு காதினுள் துளங்க
வளம் கொள் மாலைகள் சூடி முத்து அணிந்து வண் முரசம் – சிந்தா:12 2388/2,3
தூங்கி தான் துளங்க மந்தி தொழுத்தையேன் செய்தது என்று – சிந்தா:13 2723/3
சுற கடல் அனைய தானை துளங்க போர் செய்தது அன்றே – சிந்தா:13 3075/4

TOP


துளங்கல் (3)

துனித்து நீர் துளங்கல் வேண்டாம் தூ மணி சிவிறி நீர் தூய் – சிந்தா:3 745/3
துன்னினான் துளங்கின் அல்லால் துளங்கல் அ மலையிற்கு உண்டே – சிந்தா:4 1114/2
சொல்லிய என்னை நோக்கி துளங்கல் நும் அடிகள் பாதம் – சிந்தா:7 1747/1

TOP


துளங்கி (3)

தோழரை வடு செய்திட்டேன் என்று தான் துளங்கி நின்றான் – சிந்தா:4 1138/3
திங்களோடு உடன் குன்று எலாம் துளங்கி மா நிலம் சேர்வ போல் – சிந்தா:10 2306/1
விரியும் மாலையன் விளங்கு ஒளி முடியினன் துளங்கி
திருவில் மால் வரை குலவியது அனையது ஓர் தேம் தார் – சிந்தா:11 2363/1,2

TOP


துளங்கின் (1)

துன்னினான் துளங்கின் அல்லால் துளங்கல் அ மலையிற்கு உண்டே – சிந்தா:4 1114/2

TOP


துளங்கினவே (1)

தொக்கார் போல் பல் மாவும் மயிலும் தோன்றி துளங்கினவே – சிந்தா:5 1227/4

TOP


துளங்கினன் (1)

துளங்கினன் என தொழுது இறைஞ்சினான்-அரோ – சிந்தா:13 3055/4

TOP


துளங்கு (16)

சுடர் போய் மறைய துளங்கு ஒளிய குழவி மதி பெற்று அகம் குளிர்ந்த – சிந்தா:1 313/3
துளங்கு பொன் நகரின் தன்மை சொல்லலாம் சிறிது ஓர் தேவன் – சிந்தா:3 527/1
துளங்கு நுண் நுசுப்பும் தோன்றாது உரு அரு என்ன உண்டே – சிந்தா:3 551/4
தூய் மணி வாசம் நல் நீர் துளங்கு பொன் கலத்துள் ஏற்று – சிந்தா:4 1126/2
துளங்கு பெண் பிறப்பும் தோழி இனிது என சொல்லி நிற்பார் – சிந்தா:5 1297/4
துணிய வீசும் துளங்கு ஒளி மேனியன் – சிந்தா:7 1713/2
துளங்கு ஒளி மாடத்து உச்சி துகில் கொடி நுடங்கும் வீதி – சிந்தா:10 2129/2
துளங்கு வெண் மதி உகுத்த வெண் கதிர் தொகுத்தது போல் – சிந்தா:11 2361/1
சூழி யானையும் துளங்கு பொன் சிவிகையும் உடையான் – சிந்தா:12 2386/3
துளங்கு மஞ்சிகை துளை சிறு காதினுள் துளங்க – சிந்தா:12 2388/2
துளங்கு பொன் குழைகளும் தோடும் சுண்ணமும் – சிந்தா:12 2408/1
துளங்கு மா மணி தூண்கள் நான்கினால் – சிந்தா:12 2420/1
துளங்கு எயிற்று உழுவை தொல் சீர் தோகையோடு இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:12 2469/4
துளங்கு ஒளி மணிவண்ணன் தொழுது துன்னினான் – சிந்தா:13 3007/2
துதியின் தொழுதார் துளங்கு உள்ளம் அது நீத்தார் – சிந்தா:13 3103/4
தொழு வித்தி அறத்தை வைத்து துளங்கு இமில் ஏறு சேர்ந்த – சிந்தா:13 3114/2

TOP


துளங்கும் (1)

தூசு அணி பரவை அல்குல் துளங்கும் நுண் நுசுப்பின் பாவை – சிந்தா:3 586/3

TOP


துளி (6)

துளியொடு மது துளி அறாத சோலை சூழ் – சிந்தா:1 64/3
துளி தலை முகில்கள் ஈண்டி தூங்கு இருள் மயங்கி மான்று – சிந்தா:3 507/2
தண் துளி பளிக்கு கோல் போல் தாரையாய் சொரிந்து தெய்வம் – சிந்தா:3 508/3
பசும் புயல் தண் துளி பக்கம் நனைப்ப – சிந்தா:3 522/2
மங்கல வகையில் சேர்ந்து மது துளி அறாத மாலை – சிந்தா:9 2098/3
நறு மலர் மாலை சாந்தம் பரூஉ துளி துவலை நல் நீர் – சிந்தா:13 3084/1

TOP


துளிக்கும் (5)

விண்டு தேன் துளிக்கும் விரை தாரினாய் – சிந்தா:6 1513/4
தோய் பிழி துளிக்கும் கண்ணி சுரும்பு சூழ் கொம்பு அனாளே – சிந்தா:7 1707/4
உருவிற்றாய் துளிக்கும் தேறல் ஓங்கு தார் மார்பன் தோழர் – சிந்தா:9 2070/2
வார் மது துளிக்கும் மாலை மணி முடி தொடுத்து நால – சிந்தா:10 2183/1
திரு அடைந்த நீள் மார்பின் தேன் துளிக்கும் தாரார் – சிந்தா:13 3139/4

TOP


துளித்தலின் (1)

சுரும்பின் வாய் துளித்தலின் துவைத்த வண்டொடு – சிந்தா:8 1936/2

TOP


துளித்து (5)

ஊறி தேன் துளித்து ஒண் மது ஆர் மணம் – சிந்தா:4 872/2
தேனீர் மலர் மாலை தேன் துளித்து மட்டு உயிர்ப்ப சூட்டினானே – சிந்தா:5 1354/4
போது உலாய் தேன் துளித்து பொழிந்து வண்டு திவண்டு உலாம் – சிந்தா:6 1420/3
வார்ந்து தேன் துளித்து மட்டு உயிர்த்து வார் மணல் – சிந்தா:7 1823/1
வான் ஆர் கமழ் மதுவும் சாந்தும் ஏந்தி மது துளித்து வண்டும் சுரும்பும் மூசும் – சிந்தா:9 2065/1

TOP


துளிப்ப (5)

முலை பொர உடைந்த தண் தார் மொய் மது துளிப்ப வந்தான் – சிந்தா:3 612/3
தெள் மட்டு துவலை மாலை தேனொடு துளிப்ப திங்கள் – சிந்தா:3 676/1
தாது ஆர் கமழ் தார் மது விண்டு துளிப்ப
ஈதாம் அவர் எய்திய இன்பம் அதே – சிந்தா:4 1066/3,4
விண்டு தேன் துளிப்ப வேல் தடம் கண் தாம் ஆடும் நாடகம் – சிந்தா:7 1655/3
பொதி அவிழ்ந்து தேன் துளிப்ப போன்று பொரு இல்லார் – சிந்தா:13 3103/2

TOP


துளியின் (1)

படு மழை துளியின் பாய்மா பரந்தன நிரந்த பொன் தேர் – சிந்தா:12 2525/3

TOP


துளியே (1)

சுரந்து வானம் சூல் முதிர்ந்து மெய் நொந்து ஈன்ற துளியே போல் – சிந்தா:3 717/1

TOP


துளியொடு (1)

துளியொடு மது துளி அறாத சோலை சூழ் – சிந்தா:1 64/3

TOP


துளுப்பிட்டு (1)

கரும் கடல் துளுப்பிட்டு ஆங்கு கல் என கலங்கி காமர் – சிந்தா:4 1112/3

TOP


துளும்ப (4)

அம் மென் மாலை முகம் கரிய நீர் துளும்ப நின்று நீடி – சிந்தா:7 1674/2
பார் துளும்ப முழங்கலின் பல் கலை – சிந்தா:13 2672/2
ஏர் துளும்ப வெரீஇ இறைவன் தழீஇ – சிந்தா:13 2672/3
தொழுதி குன்றம் துளும்ப சென்று எய்தினான் – சிந்தா:13 3063/3

TOP


துளும்பாது (1)

தொழுதி பன் மீன் குழாம் சூழ துளும்பாது இருந்த திங்கள் போல் – சிந்தா:13 3020/1

TOP


துளும்பு (4)

வம்பில் துளும்பு முலை வாள் நெடும் கண் மடவார் – சிந்தா:7 1867/2
நீர் துளும்பு வயிற்றின் நிழல் முகில் – சிந்தா:13 2672/1
கார் துளும்பு கொம்பின் கவின் எய்தினார் – சிந்தா:13 2672/4
ஏற்ற நீர் துளும்பு வாள் இறைவ ஈங்கு இனி – சிந்தா:13 2829/2

TOP


துளும்பும் (8)

நில தலைய துப்பு எலாம் நிறை துளும்பும் ஊர்களே – சிந்தா:1 75/4
தோழனும் தேவிமார் தம் குழாத்து உளான் துளும்பும் முந்நீர் – சிந்தா:4 1155/1
தோடு அலர் கோதை மின் துளும்பும் மேகலை – சிந்தா:5 1207/2
தூ நீர் மலர் மார்பன் தொல் நலம் தான் பருகி துளும்பும் தேறல் – சிந்தா:5 1354/3
தொழில்பட வைத்தனர் துளும்பும் மேகலை – சிந்தா:12 2472/3
தோரை மலர் நீர் அறுகு துளும்பும் மணி தாலம் – சிந்தா:12 2489/1
தண்ணென் சந்தன நீர் ஆர்ந்து தேன் துளும்பும்
வண்ண பந்து எறிவார் வளை ஒலிப்ப ஓச்சி – சிந்தா:12 2547/2,3
தூசு ஆர்ந்த அல்குல் துளும்பும் நலத்தாரொடு என்றான் – சிந்தா:13 2889/4

TOP


துளை (3)

தோல் பொலி முழவும் துளை பயில் குழலும் ஏங்க – சிந்தா:3 675/1
துளங்கு மஞ்சிகை துளை சிறு காதினுள் துளங்க – சிந்தா:12 2388/2
அரச அ துளை அக-வயின் செறிந்து என அரிதால் – சிந்தா:13 2749/3

TOP


துளைய (1)

செம் தீ கரும் துளைய தீம் குழல் யாழ் தேம் தேம் என்னும் மணி முழவமும் – சிந்தா:1 292/1

TOP


துளையுள் (1)

பரவை வெண் திரை வட கடல் படு நுக துளையுள்
திரை செய் தென் கடல் இட்டது ஓர் நோன் கழி சிவணி – சிந்தா:13 2749/1,2

TOP


துற்ற (2)

கடத்து-இடை கவளம் தேன் நெய் கனியை தோய்த்து இனிய துற்ற
தட கையால் கொடுத்து புல்லும் தவழ் மத களிறு நீங்கின் – சிந்தா:6 1529/1,2
துற்ற அவிழ் ஈதல் செம்பொன் துறக்கத்திற்கு ஏணி ஆகும் – சிந்தா:13 2927/2

TOP


துற்றாவாய் (1)

தூம்பு ஆர் நெடும் கைம்மா தீம் கரும்பு துற்றாவாய்
ஆம் பால் உரை மடங்கி யாரும் பிறர்பிறராய் – சிந்தா:13 2980/2,3

TOP


துற்றி (1)

கரும்பொடு காய் நெல் துற்றி கருப்புர கந்தில் நின்ற – சிந்தா:12 2522/2

TOP


துற்றிய (1)

தூம்பு உடை நெடும் கை வேழம் துற்றிய வெள்ளிலே போல் – சிந்தா:1 232/1

TOP


துற்று (3)

தோற்றமுறு பேய் களிறு துற்று பெரும் பாம்பும் – சிந்தா:1 101/3
தூக்கு-மின் காளை சீறின் துற்று இவன் உளனோ என்பார் – சிந்தா:4 1110/1
துறந்து புகழ் வேண்டார் ஓர் துற்று அவிழும் ஈயார் – சிந்தா:13 2622/2

TOP


துற்றுபு (1)

தாது துற்றுபு தங்கிய வண்டு அனார்க்கு – சிந்தா:7 1632/3

TOP


துறக்க (1)

அடிகளோ துறக்க ஒன்றும் உற்றவர் யாதும் அல்லர் – சிந்தா:13 2646/1

TOP


துறக்கத்திற்கு (1)

துற்ற அவிழ் ஈதல் செம்பொன் துறக்கத்திற்கு ஏணி ஆகும் – சிந்தா:13 2927/2

TOP


துறக்கத்து (2)

உம்பர் நீள் துறக்கத்து இயல்பு ஒத்ததே – சிந்தா:4 854/4
போய் முதிர் துறக்கத்து இன்பம் பருகுவ புரி-மின் என்றான் – சிந்தா:6 1435/4

TOP


துறக்கம் (10)

மன்னன் போய் துறக்கம் ஆண்டு வானவர்க்கு இறைவன் ஆக – சிந்தா:1 259/3
துறக்கம் போய் புகுக என துணிய நூறினார் – சிந்தா:3 781/4
தொழ நிமிர்ந்து அமரராய் துறக்கம் ஆள்வரே – சிந்தா:6 1555/4
சுள்ளி வேலியின் நீங்கி துறக்கம் புக்கிடும் என சூழ்ந்து – சிந்தா:7 1565/2
ஆயினேன் துறக்கம் பெற்றேன் அளித்து அருளாதுவிட்டால் – சிந்தா:7 1581/3
துறக்கம் இதுவே எனும் தொல் நகர் மன்னன் மங்கை – சிந்தா:7 1871/1
தொல் நலம் பருகி தோன்றல் துறக்கம் புக்கவர்கள் ஒத்தான் – சிந்தா:9 2081/4
இல்லையேல் துறக்கம் இனிது என்பவே – சிந்தா:13 3006/4
தூய ஞானமாய் துறக்கம் எய்தினார் – சிந்தா:13 3121/4
உலவி துறக்கம் ஒளி பூத்தது அன்றே – சிந்தா:13 3140/4

TOP


துறக்கமும் (2)

துஞ்சல் இல் ஓசை தம்மால் துறக்கமும் நிகர்க்கலாதே – சிந்தா:1 110/4
சுரும்பு உலாம் கண்ணி விண்ணோர் துறக்கமும் வீடும் வேண்டேன் – சிந்தா:13 2902/2

TOP


துறக்கின்றான்-அரோ (1)

தூமம் ஆர் மாலையும் துறக்கின்றான்-அரோ
காமனார் கலம் கழிக்கின்றது ஒத்ததே – சிந்தா:13 3027/3,4

TOP


துறக்கும் (2)

பருகுவாரின் புல்லி பயம் கண்மாற துறக்கும்
முருகு விம்மு குழலார் போல மொய் கொள் தும்பி – சிந்தா:6 1415/1,2
மின் என துறக்கும் தானத்து இயற்கையும் விரித்தும் அன்றே – சிந்தா:13 2823/4

TOP


துறத்த (1)

தங்கினாய் கோவே துறத்த தகவு ஆமோ – சிந்தா:13 2962/4

TOP


துறத்தல் (5)

இறைவன் நூல் காட்சி கொல்லா ஒழுக்கொடு ஊன் துறத்தல் கண்டாய் – சிந்தா:5 1236/3
சொல் சிறை அழித்து வேந்தன் துணை முலை துறத்தல் செல்லான் – சிந்தா:13 2612/2
துணிபொருள் சிந்தியா துறத்தல் மேயினார் – சிந்தா:13 2637/4
புண் மேல் கிழி போல் துறத்தல் பொருள் ஆமோ – சிந்தா:13 2960/4
மன்னவன் துறவு என துறத்தல் மாண்பு என – சிந்தா:13 3016/1

TOP


துறத்தலே (1)

இடன் ஆகும் ஊனும் இவை துறத்தலே சீலம் என்று உரைத்தார் மிக்கார் – சிந்தா:6 1546/4

TOP


துறத்தி (1)

பெறு தகு புதல்வற்கு ஈந்து பின்னை நீ துறத்தி என்றான் – சிந்தா:13 2883/4

TOP


துறத்தும் (1)

கோடகம் அணிந்த கோல முடியினாய் துறத்தும் என்றார் – சிந்தா:13 2989/4

TOP


துறந்த (4)

துறந்த மன்னவர் தூ முடி தோள் வளை – சிந்தா:7 1605/1
முலை முதல் துறந்த அன்றே மூரித்தாள் ஆளி யானை – சிந்தா:12 2554/1
துறந்த இ நங்கைமார் தம் தூ மலர் அனைய பாதம் – சிந்தா:13 2649/1
மாதவன் சரிதமும் துறந்த வண்ணமும் – சிந்தா:13 3059/1

TOP


துறந்தவாறும் (1)

அறிவன் அடி கீழ் அரசு அஞ்சி துறந்தவாறும் – சிந்தா:0 27/4

TOP


துறந்தார் (4)

நன்பால் பசுவே துறந்தார் பெண்டிர் பாலர் பார்ப்பார் – சிந்தா:2 443/3
நறு மலர்கள் சிந்துவார் நண்ணார் துறந்தார்
நண்ணார் துறப்ப நனி வளையும் தோள் துறப்ப – சிந்தா:7 1698/2,3
ஏமாராது என்று இனைவார் எண்ணார் துறந்தார்
எண்ணார் துறப்ப இன வளையும் தோள் துறப்ப – சிந்தா:7 1699/2,3
கொண்டு ஓச்சும் காதலார் கூடார் துறந்தார்
கூடார் அவர் துறப்ப கோல் வளையும் தோள் துறப்ப – சிந்தா:7 1700/2,3

TOP


துறந்தாள் (2)

நோக்கி நும்மை நோக்கான் நீர் நோவது ஒழி-மின் என துறந்தாள் – சிந்தா:1 352/4
மட்டார் கோதை மனை துறந்தாள் மைந்தனும் மங்கை மேலே – சிந்தா:7 1601/3

TOP


துறந்திலம் (1)

நொந்திட்டு முனிய வேண்டா துறந்திலம் நும்மை என்ன – சிந்தா:13 2648/3

TOP


துறந்து (13)

துஞ்சா கதிர் கொள் துணை முத்தம் தொழுதேன் உம்மை என துறந்து
அஞ்சி வருத்து நுசுப்பினாள் வளை கை உடைத்து மணி காந்தள் – சிந்தா:1 351/2,3
இரும் கயம் துறந்து திங்கள் இடம் கொண்டு கிடந்த நீலம் – சிந்தா:3 626/2
முடி துறந்து அளியிர் போகி முனிவனம் புகும்-மின் என்றான் – சிந்தா:3 742/4
வெம்மையின் அகன்று போந்து விழைவு அற துறந்து விட்டார் – சிந்தா:5 1177/4
கண்டத்தின் நாவியார் தம் கடி மனை துறந்து காட்டுள் – சிந்தா:6 1434/3
விண்டு ஒளித்து ஊண் துறந்து ஒடுங்கும் வீழ் புனல் – சிந்தா:6 1443/3
பட நாகம் தோல் உரித்தால் போல் துறந்து கண்டவர் மெய் பனிப்ப நோற்றிட்டு – சிந்தா:6 1546/1
அரங்க கூத்திகண் அன்பின் மனையவள் துறந்து செல்பவர் போல் – சிந்தா:7 1557/2
துறந்து புகழ் வேண்டார் ஓர் துற்று அவிழும் ஈயார் – சிந்தா:13 2622/2
தோளியர் துறந்து தூய்தா தவம் செய்வல் அடிகள் என்றான் – சிந்தா:13 2882/4
கணை கவின் அழித்த கண்ணார் துறந்து போய் கடவுள் ஆனான் – சிந்தா:13 2887/4
முற்ற துறந்து முனிகளாய் எல்லாரும் – சிந்தா:13 3039/2
இளம் கதிர் என துறந்து இருப்ப கண்டனம் – சிந்தா:13 3055/2

TOP


துறப்ப (8)

பூண் மொய்த்த பொம்மல் முலையாரும் புலம் துறப்ப
வீணை கிழவன் விருந்து ஆர் கதி சென்றவாறும் – சிந்தா:0 28/3,4
நண்ணார் துறப்ப நனி வளையும் தோள் துறப்ப – சிந்தா:7 1698/3
நண்ணார் துறப்ப நனி வளையும் தோள் துறப்ப
கண் ஓவா முத்து உறைப்ப தோழி கழிவேனோ – சிந்தா:7 1698/3,4
எண்ணார் துறப்ப இன வளையும் தோள் துறப்ப – சிந்தா:7 1699/3
எண்ணார் துறப்ப இன வளையும் தோள் துறப்ப
மண் ஆர் வேல் கண் துயிலா தோழி மருள்வேனோ – சிந்தா:7 1699/3,4
கூடார் அவர் துறப்ப கோல் வளையும் தோள் துறப்ப – சிந்தா:7 1700/3
கூடார் அவர் துறப்ப கோல் வளையும் தோள் துறப்ப
தோடார் பூம் கண் துயிலா தோழி துயர்வேனோ – சிந்தா:7 1700/3,4
இன்று இவள் துறப்ப யான் நின் அரசு உவந்து இருப்பேன்-ஆயின் – சிந்தா:13 2647/2

TOP


துறப்பது (1)

சுரிந்த தன் உளை மயிர் துறப்பது ஒத்தனன் – சிந்தா:13 3030/3

TOP


துறப்பல் (2)

ஒன்றினன் துறப்பல் என்ன ஓள் எரி தவழ்ந்த வெண்ணெய் – சிந்தா:13 2627/3
அஞ்சினேன் துறப்பல் யான் ஆர்வம் இல்லையே – சிந்தா:13 2941/4

TOP


துறப்பான் (1)

தேர் முழங்கு தானை திருமாலின் முன் துறப்பான்
பார் முழங்கு தெண் திரை போல் செல்வம் தம் பாலர்க்கு ஈந்து – சிந்தா:13 2981/2,3

TOP


துறப்பித்திடும் (1)

துன்ப காரணமாய் துறப்பித்திடும்
என்பதே நினைந்து ஈர் மலர் மாலை தன் – சிந்தா:4 909/2,3

TOP


துறப்பின் (1)

முற்று உயிர் ஓம்பி தீம் தேன் ஊனொடு துறப்பின் யார்க்கும் – சிந்தா:13 2927/3

TOP


துறப்பேன் (1)

தோத்திரத்தால் தொழுது இறைஞ்சி துறப்பேன் என்று எழுந்திருந்தான் – சிந்தா:13 3024/4

TOP


துறவலர் (1)

என்னதும் துறவலர் இறைவன் வாய்மொழி – சிந்தா:13 3056/3

TOP


துறவறம் (1)

துறவறம் புணர்க என்றே தோன்றல் தாள் தொழுது நின்றான் – சிந்தா:1 406/3

TOP


துறவின் (2)

காசு அறு துறவின் மிக்க கடவுளர் சிந்தை போல – சிந்தா:4 851/1
துறவின் பால் படர்தல் அஞ்சி தொத்து ஒளி முத்து தாமம் – சிந்தா:13 2653/1

TOP


துறவு (4)

துறவு தந்து அருளுக என்ன தூ நகர் இழைத்து மேலால் – சிந்தா:13 2633/2
அளித்த தார் அலங்கல் ஆழி அவன் துறவு உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:13 2898/4
மன்னவன் துறவு என துறத்தல் மாண்பு என – சிந்தா:13 3016/1
துறவு நெறி கடவுள் அடி தூமமொடு தொழுதார் – சிந்தா:13 3091/4

TOP


துறவொடு (1)

சீரிய துறவொடு சிவிகை ஏறினார் – சிந்தா:13 2628/3

TOP


துறு (2)

துறு மலர் பிணையலும் சூட்டும் சுண்ணமும் – சிந்தா:1 193/1
தொழுத தம் கையினுள்ளும் துறு முடி அகத்தும் சோர – சிந்தா:8 1891/1

TOP


துறுகல் (1)

துறுகல் என்று உணர்கலா துள்ளி மந்தி மக – சிந்தா:8 1897/2

TOP


துறுவரை (1)

சூழ் கதிர் குழவி திங்கள் துறுவரை வீழ்வதே போல் – சிந்தா:10 2298/2

TOP


துறை (6)

கரும் கலம் தோய்வு இலா காமர் பூம் துறை
குரும்பை மென் முலையின் மேல் குலாய குங்குமம் – சிந்தா:1 97/2,3
தாள் இற மூர்க்கர் அதுக்கலின் தண் துறை
நீள் கயம் பாய்ந்து அது நீந்துதலோடும் – சிந்தா:4 936/3,4
வண்டு வாழ் கொடும் துறை கன்னி வாளை மேல் – சிந்தா:6 1443/1
அ துறை விடுத்தனன் அலர்ந்த தாரினான் – சிந்தா:6 1478/4
துறை வளர் நாட்டொடு நகரம் சொல் என – சிந்தா:7 1618/3
துறை அறிந்து சேர்ந்து தொழுது ஆடுநர் இல் என்றாற்கு – சிந்தா:9 2021/3

TOP


துறைபோய் (5)

அம் தீம் கிளவியார் ஐஞ்ஞூற்றுவர் அவை துறைபோய் ஆடல் அரம்பை அன்னார் – சிந்தா:1 292/3
தோம் நிலை அரவின் தோற்றமே போலும் சிலைகளும் பிறகளும் துறைபோய்
ஊனம் ஒன்று இல்லார் உயர் குடி பிறந்தார் ஆயிரம் அடுகளம் கண்டார் – சிந்தா:10 2158/2,3
ஆழி மால் கடல் அகன் பெரும் கேள்விகள் துறைபோய்
ஊழின் அன்றியும் உறுவினை ஓரையின் முடிப்பான் – சிந்தா:12 2386/1,2
தோய்ந்த கேள்வி துறைபோய் அலங்காரமும் தோற்றினான் – சிந்தா:12 2492/2
கெடுதல் அவ்வழி இல் எனின் கேள்விகள் துறைபோய்
வடி கொள் கண்ணியர் மனம் குழைந்து அநங்கன் என்று இரங்க – சிந்தா:13 2757/1,2

TOP


துறைபோய (2)

பரந்த கேள்வி துறைபோய பைம் தார் மார்பன் பசும்பொன் யாழ் – சிந்தா:3 717/2
நலம் துறைபோய நங்கை தோழியை புல்லி நின்றாள் – சிந்தா:10 2132/3

TOP


துன்ப (7)

துன்ப காரணமாய் துறப்பித்திடும் – சிந்தா:4 909/2
மீளா துன்ப நீள் கடல் மின்னின் மிசை வீழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1093/4
இடைமகன் கொன்ற இன்னா மரத்தினேன் தந்த துன்ப
கடலகத்து அழுந்த வேண்டா களைக இ கவலை என்றான் – சிந்தா:8 1914/3,4
துஞ்சிற்று உலகு அந்தோ துன்ப கடலுள்ளே – சிந்தா:13 2792/4
நோவது பெரிதும் துன்ப நோயினுள் பிறத்தல் துன்பம் – சிந்தா:13 2811/3
எல்லையில் துன்ப வெம் தீ சுட்டு எரித்திடுங்கள் அன்றே – சிந்தா:13 2876/4
வெய்ய வெம் நோய் வினை உதைப்ப வீழ்ந்து துன்ப கடல் அழுந்தி – சிந்தா:13 3019/3

TOP


துன்பங்கள் (1)

உழை அளிய தாம் உறூஉம் துன்பங்கள் நின் மேல் – சிந்தா:13 2778/3

TOP


துன்பத்தால் (2)

அன்ப மற்று யான் நினை துன்பத்தால் தொடக்கினேன் – சிந்தா:3 579/2
துன்பத்தால் துகைக்கப்பட்டார் துகைத்த அ துன்பம் தாங்கி – சிந்தா:5 1392/3

TOP


துன்பத்து (3)

வீழ்வன போல வீழ்ந்து வெருவர தக்க துன்பத்து
ஆழ் துயர் உழப்ப ஊணும் அரு நவை நஞ்சு கண்டாய் – சிந்தா:13 2763/3,4
எரி நீரவே நரகம் அ நரக துன்பத்து
ஒரு நீரவே விலங்கு தாம் உடைய துன்பம் – சிந்தா:13 2777/1,2
எடுப்ப அரிய துன்பத்து இடை படுவர் இன்னா – சிந்தா:13 2871/3

TOP


துன்பத்தை (1)

துன்பத்தை சுரக்கும் நான்கு கதி எனும் தொழுவில் தோன்றி – சிந்தா:13 3105/2

TOP


துன்பம் (27)

துன்பம் இல் பறவை ஊர்தி சேர்த்தினன் துணைவி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:1 273/4
வினை அது விளைவின் வந்த வீவு அரும் துன்பம் முன்னீர் – சிந்தா:3 511/1
தான் உற்ற துன்பம் தரனுக்கு உரைத்த பின் – சிந்தா:3 519/2
துன்பம் உற்றவர்க்கு அலால் இன்பம் இல்லை ஆதலின் – சிந்தா:3 579/1
கோன் தரு துன்பம் மற்று என் குலத்தொடு முடிக என்றான் – சிந்தா:3 581/3
அடைந்த துன்பம் என்று அறிவின் நாடினாள் – சிந்தா:4 990/4
துணைவனுக்கு உற்ற துன்பம் சொல்லிய தொடங்கினாளே – சிந்தா:4 1146/4
துன்பத்தால் துகைக்கப்பட்டார் துகைத்த அ துன்பம் தாங்கி – சிந்தா:5 1392/3
பிரிவின்-கண் பிறந்த துன்பம் பெரும் கடல் அனையது ஒன்றால் – சிந்தா:6 1536/2
பருவரும் துன்பம் உற்றேன் பாவியேன் என்று சென்னி – சிந்தா:7 1728/3
அ வினை விளையுள் உண்ணும் அவ்விடத்து அவர்கள் துன்பம்
இவ்வென உரைத்தும் என்று நினைப்பினும் பனிக்கும் உள்ளம் – சிந்தா:13 2762/2,3
உடுப்பு இனம் வேட்டம் செய்தார் உழப்பவால் துன்பம் மாதோ – சிந்தா:13 2767/4
மந்தரத்து அனைய துன்பம் வைகலும் உழப்ப மாதோ – சிந்தா:13 2774/4
ஒரு நீரவே விலங்கு தாம் உடைய துன்பம்
பெரு நீர வாள் தடம் கண் பெண் அணங்கு பூம் தார் – சிந்தா:13 2777/2,3
புழு சொரிய துன்பம் பொறுக்கலா பொன்றும் – சிந்தா:13 2783/4
வெம்மை மிகு துன்பம் வேந்தே சில கேளாய் – சிந்தா:13 2790/4
மண்ணார் மணி பூணோய் மக்கள் உறும் துன்பம்
நண்ணா நரகத்தின் நான்காம் மடி அன்றே – சிந்தா:13 2793/3,4
காலை கதி துன்பம் காவல் பெரும் துன்பம் – சிந்தா:13 2796/2
காலை கதி துன்பம் காவல் பெரும் துன்பம்
சோலை மயில் அன்னார் தோள் சேர்விலர்-ஆயின் – சிந்தா:13 2796/2,3
வேலை கடலே போல் துன்பம் விளையுமே – சிந்தா:13 2796/4
பட்டார் உறு துன்பம் பன்னி சொலலாமோ – சிந்தா:13 2798/4
வேட்டன பெறாமை துன்பம் விழை நரை பிரிதல் துன்பம் – சிந்தா:13 2799/1
வேட்டன பெறாமை துன்பம் விழை நரை பிரிதல் துன்பம்
மோட்டு எழில் இளமை நீங்க மூப்பு வந்து அடைதல் துன்பம் – சிந்தா:13 2799/1,2
மோட்டு எழில் இளமை நீங்க மூப்பு வந்து அடைதல் துன்பம்
ஏட்டு எழுத்து அறிதல் இன்றி எள்ளற்பாடு உள்ளிட்டு எல்லாம் – சிந்தா:13 2799/2,3
நோவது பெரிதும் துன்ப நோயினுள் பிறத்தல் துன்பம்
யாவதும் துன்பம் மன்னோ யாக்கை கொண்டவர்கட்கு என்றான் – சிந்தா:13 2811/3,4
யாவதும் துன்பம் மன்னோ யாக்கை கொண்டவர்கட்கு என்றான் – சிந்தா:13 2811/4
உறும் பெரிய துன்பம் உயிர் கொலையும் வேண்டா – சிந்தா:13 2868/4

TOP


துன்பமும் (1)

திரு மெய் நீங்கிய துன்பமும் தெளிபொருள் துணிவும் – சிந்தா:13 2748/2

TOP


துன்பமே (2)

விழைவு அயரா வேந்து உறூஉம் துன்பமே கண்டாய் – சிந்தா:13 2778/4
சூட்டு அணிந்து இலங்கும் வேலோய் துன்பமே மாந்தர்க்கு என்றான் – சிந்தா:13 2799/4

TOP


துன்புற (1)

துன்புற விலங்கு கொன்று சொரிந்து சோறு ஊட்டினார்க்கும் – சிந்தா:13 2828/3

TOP


துன்று (1)

என்று கூற என்னையே துன்று காதல் தோழனை – சிந்தா:3 578/1

TOP


துன்னம் (1)

ஊசி துன்னம் மூசிய ஆடை உடை ஆக – சிந்தா:13 2929/2

TOP


துன்னரும் (1)

துன்னரும் களி கொள் காம கொழும் கனி சுவைத்து விள்ளான் – சிந்தா:8 1985/4

TOP


துன்னலர் (1)

தொழுது அடி பணிந்து சொல்லும் துன்னலர் தொலைத்த வேலோய் – சிந்தா:1 203/2

TOP


துன்னன்-மின் (1)

துன்னன்-மின் என்பவே போல் சுடு சரம் பரந்த அன்றே – சிந்தா:3 799/4

TOP


துன்னாதன (1)

துன்னும்-காலை துன்னாதன இல்லையே – சிந்தா:8 1923/4

TOP


துன்னி (10)

தொல் மாண்பு அமைந்த புனை நல்லறம் துன்னி நின்ற – சிந்தா:0 3/2
துன்னி நின்று செகுத்திடு நீ எனும் – சிந்தா:1 241/3
துன்னி இனிது ஆக உறை துப்புரவின் மிக்க – சிந்தா:3 503/3
துன்னி ஓர் ஓலை நீட்டி தொழுதனன் பெயர்ந்து நிற்ப – சிந்தா:3 842/3
துன்னி நீ அறிதியோ தோன்றல் என்றதே – சிந்தா:4 1028/4
துன்னி தந்திலை நீ என தூ சிறை – சிந்தா:5 1365/3
அழுது நைந்து உருகுகின்ற ஆயிடை தோழி துன்னி
கெழீஇயினாள் கேள்வி நல் யாழ் கிளை நரம்பு அனைய சொல்லாள் – சிந்தா:5 1386/2,3
துன்னி நோய் உற்ற மஞ்ஞை தோற்றம் போல் இருந்த நங்கை – சிந்தா:7 1743/3
துன்னி நம்பி உருவு தீட்டி தொங்கல் வேய்ந்து தொழுது ஆற்ற நீ – சிந்தா:12 2588/3
துன்னி மற்று அறத்தை கேட்டே துகில் நெருப்பு உற்றதே போல் – சிந்தா:13 2880/1

TOP


துன்னிய (2)

குளிர் துன்னிய பொன் நிலம் ஏகுதலால் – சிந்தா:5 1383/1
துன்னிய தோகை குழாம் என தொக்கவர் – சிந்தா:10 2117/3

TOP


துன்னினர் (2)

துன்னினர் பலாசில் செய்த துடுப்பின் நெய் சொரிந்து வேட்ப – சிந்தா:3 834/2
துன்னினர் ஆட்டி செம்பொன் செப்பினுள் துகிலும் சாந்தும் – சிந்தா:5 1299/3

TOP


துன்னினன் (2)

துன்னினன் தொடு கழல் குருசில் என்பவே – சிந்தா:6 1457/4
தொடை மலர் வெறுக்கை ஏந்தி துன்னினன் வேனில் வேந்தன் – சிந்தா:13 2708/3

TOP


துன்னினார் (1)

துன்னினார் தம்மை எல்லாம் சுட்டிடும் என்று செம்பொன் – சிந்தா:4 1117/3

TOP


துன்னினான் (2)

துன்னினான் துளங்கின் அல்லால் துளங்கல் அ மலையிற்கு உண்டே – சிந்தா:4 1114/2
துளங்கு ஒளி மணிவண்ணன் தொழுது துன்னினான்
வளம் கெழு மணி வரை நெற்றி பால்கடல் – சிந்தா:13 3007/2,3

TOP


துன்னு (1)

துன்னு வாட்டம் தணித்தலின் தூ நிறத்து – சிந்தா:4 867/2

TOP


துன்னுபு (3)

துணி இருள் போர்வையில் துன்னுபு போகி – சிந்தா:1 335/3
துன்னுபு சூழ்ந்து தோன்ற சொல்லு-மின் செய்வது என்றான் – சிந்தா:4 1162/4
துனியாயின துன்னுபு செய்து அறியேன் – சிந்தா:5 1375/1

TOP


துன்னும்-காலை (1)

துன்னும்-காலை துன்னாதன இல்லையே – சிந்தா:8 1923/4

TOP


துன (3)

துன யான் பெறுகோ தொழுதேன் உரையீர் – சிந்தா:6 1519/4
மை துன நீண்ட மா மணி மாடம் மிசை ஏறி – சிந்தா:11 2333/1
மை துன நீண்ட மா மணி வண்ண அவன் ஒத்தான் – சிந்தா:11 2333/4

TOP


துனி (2)

துனி வளர் கதிகளுள் தோன்றி நாடகம் – சிந்தா:6 1554/3
துனி வரை மார்பன் சீறி சுடு சரம் சிதறினானே – சிந்தா:10 2273/4

TOP


துனித்து (1)

துனித்து நீர் துளங்கல் வேண்டாம் தூ மணி சிவிறி நீர் தூய் – சிந்தா:3 745/3

TOP


துனிப்புறு (1)

துனிப்புறு கிளவியால் துணைவி ஏகலும் – சிந்தா:4 1020/1

TOP


துனியாயின (1)

துனியாயின துன்னுபு செய்து அறியேன் – சிந்தா:5 1375/1

TOP


துனிவு (2)

துனிவு தீர நோக்கி தோன்றல் செல்லும் முன்னால் – சிந்தா:6 1414/3
துனிவு இலர் களிற்றோடு ஆடி தொழுதக கழிப்பர் வேந்தே – சிந்தா:13 2807/4

TOP


துனை (2)

துனை கதிர் முகந்து என முகப்ப தும்மினான் – சிந்தா:1 323/3
துனை குரல் முரச தானை தோன்றலை தம்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2899/3

TOP