தா – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தா 6
தாக்க 4
தாக்கி 4
தாக்கின 1
தாக்கினானே 2
தாக்கு 2
தாக்குபு 1
தாங்கல் 3
தாங்கலளாய் 1
தாங்கலால் 1
தாங்கள் 1
தாங்கார் 1
தாங்கி 21
தாங்கிய 2
தாங்கியும் 1
தாங்கினள் 1
தாங்கினார் 2
தாங்கினாரே 1
தாங்கினாள் 1
தாங்கினான் 2
தாங்கு 5
தாங்கு-மின் 1
தாங்குபு 3
தாங்கும் 1
தாங்குமாறு 1
தாங்குவன 1
தாசி 1
தாசியர் 1
தாடி 1
தாதகி 1
தாதி 2
தாதின் 1
தாது 32
தாதை 13
தாதைக்கே 1
தாதையார் 1
தாதையும் 1
தாதையூர் 1
தாதையே 1
தாதையை 1
தாதையொடும் 1
தாபத 1
தாபதர் 3
தாபித்தன 1
தாம் 53
தாம்தாம் 1
தாம்பலரும் 1
தாம்பு 1
தாம 22
தாமங்கள் 8
தாமத்தால் 1
தாமத்து-இடை 1
தாமம் 40
தாமமும் 6
தாமமொடு 1
தாமரை 113
தாமரைகள் 2
தாமரைய 1
தாமரையாள் 2
தாமரையாளொடும் 1
தாமரையின் 4
தாமரையினாளின் 1
தாமரையும் 1
தாமரையே 1
தாமரையோ 1
தாமரோ 1
தாமும் 2
தாமே 9
தாய் 20
தாய்-கொலோ 1
தாய்க்கு 3
தாயம் 3
தாயர் 6
தாயரும் 1
தாயா 1
தாயும் 2
தாயை 1
தாயொடு 2
தார் 128
தாரம் 2
தாரர் 1
தாரவன் 5
தாரவனே 2
தாரன் 1
தாராய் 2
தாரார் 3
தாராரேல் 1
தாரான் 19
தாரின 1
தாரினர் 1
தாரினாய் 5
தாரினார் 1
தாரினாற்கே 1
தாரினான் 14
தாரினானும் 2
தாரினானை 2
தாரினீர்க்கும் 1
தாரும் 10
தாரை 8
தாரைகள் 1
தாரையாய் 1
தாரையால் 1
தாரொடு 3
தாரோய் 3
தாலம் 2
தாலி 2
தாவா 1
தாவாத 1
தாழ் 36
தாழ்கின்ற 1
தாழ்த்ததும் 1
தாழ்தரு 1
தாழ்ந்த 8
தாழ்ந்தது 1
தாழ்ந்ததே 2
தாழ்ந்தவே 1
தாழ்ந்தன 1
தாழ்ந்தான் 1
தாழ்ந்து 29
தாழ்வதில் 1
தாழ்வர் 1
தாழ 18
தாழி 2
தாழும் 1
தாழை 4
தாள் 43
தாள்கள் 1
தாள்களா 1
தாள்களும் 1
தாள்படுத்த 1
தாளர் 1
தாளின் 3
தாளினால் 1
தாளும் 1
தாளை 1
தாற்றில் 1
தான் 114
தான 1
தானக 1
தானத்தில் 2
தானத்து 2
தானம் 7
தானமாகும் 1
தானமும் 2
தானவர் 1
தானும் 14
தானும்-மாதோ 1
தானுறப்பண்ணி 1
தானே 8
தானை 43
தானையர் 1
தானையாம் 1
தானையார் 1
தானையால் 1
தானையான் 1
தானையானும் 1
தானையானே 1
தானையும் 1
தானையுள் 2
தானையை 2

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


தா (6)

தா இல் பொன் விளக்கமா தண் குயில் முழவமா – சிந்தா:1 65/3
என்னை அடிமை வேண்டின் நாடி தா என்று இறைஞ்சி – சிந்தா:4 920/3
தா இல் தாழ் வடம் தயங்க நீர் உறீஇ – சிந்தா:12 2426/1
தா இரி வேள்வி சாலை மடுவினுள் தாழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2460/4
தா மணி நான செப்பும் சலஞ்சல கலன் பெய் செப்பும் – சிந்தா:12 2475/1
தா வினை இன்றி வெம் நோய் கதிகளுள் தவழும் என்ற – சிந்தா:13 3098/3

TOP


தாக்க (4)

வேல் அகம் மிடைந்த தானை வெம் சின எயினர் தாக்க
வால் வளை அலற வாய்விட்டு இரலையும் துடியும் ஆர்ப்ப – சிந்தா:2 434/2,3
திருத்தகு திரைகள் தாக்க சேப்புழி சேவல் நீங்க – சிந்தா:5 1385/2
தாசியர் முலைகள் தாக்க தளை அவிழ்து உடைந்த தண் தார் – சிந்தா:9 2002/1
விரோதித்து விரலின் சுட்டி வெருவர தாக்க வீரன் – சிந்தா:13 3080/2

TOP


தாக்கி (4)

திரைகள் தரும் சங்கு கலம் தாக்கி திரள் முத்தம் – சிந்தா:3 502/1
கொந்து அழல் பிறப்ப தாக்கி கோடுகள் மிடைந்த தீயால் – சிந்தா:10 2254/1
மாற்றவன் சேனை தாக்கி தளர்ந்த பின் வன்கண் மள்ளர் – சிந்தா:10 2267/1
தாக்கி எம் முலைகள் தம்மை நெருக்கினாய் தரணி மன்னின் – சிந்தா:13 2951/3

TOP


தாக்கின (1)

தாக்கின அரசு உவா தம்முள் என்பவே – சிந்தா:10 2231/4

TOP


தாக்கினானே (2)

உண்டு ஒலை ஆர்க வேல் என்று உறுவலி தாக்கினானே – சிந்தா:10 2282/4
சவி மது தாம மார்பின் சல நிதி தாக்கினானே – சிந்தா:10 2292/4

TOP


தாக்கு (2)

தாக்கு அணங்கு உறையும் தடம் தாமரை – சிந்தா:4 871/3
தாக்கு அணங்கோ மகளோ என தாழ்ந்தான் – சிந்தா:6 1473/4

TOP


தாக்குபு (1)

தாம் திரை கலங்கள் போல தாக்குபு திரியும் அன்றே – சிந்தா:4 967/4

TOP


தாங்கல் (3)

தாங்கல் கடன் ஆகும் தலை சாய்க்க வரு தீ சொல் – சிந்தா:3 498/3
மட்டு அவிழ் கோதை வெய்ய வரு முலை தாங்கல் ஆற்றா – சிந்தா:3 835/2
அருமை நின் கவினை தாங்கல் அது பொருள் என்று கூற – சிந்தா:9 2093/2

TOP


தாங்கலளாய் (1)

தளர் அன்ன நடையவள் தாங்கலளாய்
ஒளிர் பொன் அரி மாலை ஒசிந்து இஙனே – சிந்தா:5 1383/2,3

TOP


தாங்கலால் (1)

தாங்கலால் தக்க நாடு ஆயது என்பவே – சிந்தா:6 1440/4

TOP


தாங்கள் (1)

தாது அலர் தாரினார் தாங்கள் பாடவே – சிந்தா:3 660/4

TOP


தாங்கார் (1)

தம்மை நிழல் நோக்கி தாங்கார் மகிழ் தூங்கி – சிந்தா:13 2790/1

TOP


தாங்கி (21)

கண் கழூஉ செய்து கலை நலம் தாங்கி
விண் பொழி பூ மழை வெல் கதிர் நேமிய – சிந்தா:1 220/2,3
விரவி பூம் தாமம் நாற்றி விரை தெளித்து ஆரம் தாங்கி
அரவு உயர் கொடியினான் தன் அகன் படை அனுங்க வென்ற – சிந்தா:2 456/2,3
கோல் பொர சிவந்த கோல மணி விரல் கோதை தாங்கி
மேல் வரல் கருதி நின்றார் விண்ணவர் மகளிர் ஒத்தார் – சிந்தா:2 459/3,4
மன் வரை அகலத்து அப்பி வலம்புரி ஆரம் தாங்கி
மின் விரித்து அனையது ஒத்து விலை வரம்பு அறியல் ஆகா – சிந்தா:3 697/2,3
விரை வழித்து இளையர் எல்லாம் விழு மணி கலங்கள் தாங்கி
நுரை கிழித்து அனைய நொய்ம்மை நுண் துகில் மருங்குல் சேர்த்தி – சிந்தா:3 699/2,3
வடி கயிறு ஆய்ந்து முள் கோல் வல கையால் தாங்கி வென்றி – சிந்தா:3 794/1
வித்தக இளையர் எல்லாம் விழு மணி கலங்கள் தாங்கி
முத்து அணிந்து ஆவி ஊட்டி முகிழ் முலை கச்சின் வீக்கி – சிந்தா:4 971/2,3
பிணையலும் நறிய சேர்த்தி பெரு விலை ஆரம் தாங்கி
துணைவனுக்கு உற்ற துன்பம் சொல்லிய தொடங்கினாளே – சிந்தா:4 1146/3,4
அழல் அவிர் செம்பொன் பட்டம் குண்டலம் ஆரம் தாங்கி
நிழல் அவிர் அல்குல் காசு சிலம்பொடு சிலம்ப நீள் தோள் – சிந்தா:5 1254/2,3
ஊது வண்டு உடுத்த மாலை உணர்வு பெற்று இலயம் தாங்கி
போது கண்டு அனைய வாள் கண் புருவத்தால் கலக்குகின்றாள் – சிந்தா:5 1265/3,4
ஏந்திய ஏற்ப தாங்கி எரி மணி கொட்டை நெற்றி – சிந்தா:5 1300/1
துன்பத்தால் துகைக்கப்பட்டார் துகைத்த அ துன்பம் தாங்கி
இன்பம் என்று இருத்தல் போலும் அரியது இ உலகில் என்றாள் – சிந்தா:5 1392/3,4
கொண்டு கோதை மலர் எழுத்து மெல் விரலின் மேல் தாங்கி நோக்கும் – சிந்தா:7 1655/1
என் உயிரை தாங்கி இருந்தேன் வலி ஆகாது – சிந்தா:7 1803/3
தங்கா தவ உருவம் தாங்கி தண்டாரணியத்துள் – சிந்தா:7 1882/3
தான் அமர்ந்து தாங்கி அமை தவிசின் மிசை இருந்தான் – சிந்தா:9 2024/4
தூசு நறும் சாந்து இனிய தோடு இவைகள் தாங்கி
மாசு இல் மடவார்கள் மணி வீணை நரம்பு உளர்ந்தார் – சிந்தா:9 2033/3,4
அகில் கமழ் அங்கை சேப்ப அரிவையர் அலங்கல் தாங்கி
வகிர்படு மழை கண் சின்னீர் மா கயல் எதிர்ந்தவே போல் – சிந்தா:12 2540/2,3
தவிர் வெய்ய காமம் தாங்கி தட முலை கால்கள் சாய – சிந்தா:12 2542/2
பெரும் பார ஆடவர் போல் பெய் பண்டம் தாங்கி
மருங்கு ஒற்றி மூக்கு ஊன்றி தாள் தவழ்ந்து வாங்கி – சிந்தா:13 2784/2,3
தாம் பால தாங்கி புகழ் தாமரை குன்றம் அன்ன – சிந்தா:13 3046/3

TOP


தாங்கிய (2)

அருமறை தாங்கிய அந்தணர் தாதையை – சிந்தா:12 2561/2
அருமறை தாங்கிய அந்தணர் தாதை நின் – சிந்தா:12 2561/3

TOP


தாங்கியும் (1)

கொம்பின் ஒத்து ஒதுங்கியும் குழங்கல் மாலை தாங்கியும்
அம்பின் ஒத்த கண்ணினார் அடி கலம் அரற்றவும் – சிந்தா:9 2037/1,2

TOP


தாங்கினள் (1)

இயங்குவான் நின்ற ஆவி தாங்கினள் என்ப போலும் – சிந்தா:6 1530/3

TOP


தாங்கினார் (2)

ஆய்ந்து தாங்கினார் அரவ மேகலை – சிந்தா:13 2681/3
மன்னர் உய்ப்பன மகிழ்ந்து தாங்கினார்
என்னர் ஒப்பும் இல்லவர்கள் என்பவே – சிந்தா:13 2686/3,4

TOP


தாங்கினாரே (1)

திரு விழை துகிலும் பூணும் திறப்பட தாங்கினாரே – சிந்தா:13 2737/4

TOP


தாங்கினாள் (1)

ஆற்றினாள் தனது ஆவியும் தாங்கினாள் – சிந்தா:8 1979/4

TOP


தாங்கினான் (2)

கனை வண்டு ஆர்க்கும் அலங்கலும் கலனும் ஏற்ப தாங்கினான் – சிந்தா:11 2357/4
பொற்பு அக பொலம் கலங்கள் தாங்கினான் – சிந்தா:12 2424/4

TOP


தாங்கு (5)

புண் தாங்கு எரி வேல் இளையோற்கு புணர்த்தவாறும் – சிந்தா:0 22/4
பொன் தாங்கு அணி அகலம் புல்ல பொருந்துமேல் – சிந்தா:4 1037/2
தாங்கு சீர் தக்க நாட்டு அணி காண்டியே – சிந்தா:5 1197/4
தாங்கு சந்தனம் தரள தழுவி வீழ்வன தகைசால் – சிந்தா:7 1559/2
தம் பரிவு அகற்றி ஓம்பி நீர் கடன் மரபு தாங்கு இ – சிந்தா:7 1737/2

TOP


தாங்கு-மின் (1)

தட கை மீளிமை தாங்கு-மின் அன்று-எனின் – சிந்தா:4 940/3

TOP


தாங்குபு (3)

தன் உளே பிறந்தது ஓர் வடிவு தாங்குபு
முன்னினான் வட திசை முகம் செய்து என்பவே – சிந்தா:5 1408/2,3
பணியின் பல் கலம் தாங்குபு சென்ற பின் – சிந்தா:7 1713/3
தாங்குபு தழுவிக்கொண்டு தன்னை தான் பழித்தது அன்றே – சிந்தா:13 2723/4

TOP


தாங்கும் (1)

தாங்கும் மா வண் கை சக்கரம் மிக்கு உயர் பிறரும் – சிந்தா:13 2761/3

TOP


தாங்குமாறு (1)

தாங்குமாறு என்னை ஆவி தரிக்கிலேம் தேவீர்காளோ – சிந்தா:13 2955/4

TOP


தாங்குவன (1)

தழுவி சுடு வெவ் அழல் தாங்குவன
கெழுவி பெடையை கிளர் சேவல் தழீஇ – சிந்தா:5 1187/2,3

TOP


தாசி (1)

தாசி தூது ஆக தாமம் புணை ஆக செல்லும் நாளுள் – சிந்தா:7 1675/3

TOP


தாசியர் (1)

தாசியர் முலைகள் தாக்க தளை அவிழ்து உடைந்த தண் தார் – சிந்தா:9 2002/1

TOP


தாடி (1)

புனை கதிர் மருப்பு தாடி மோதிரம் செறித்து பொன்செய் – சிந்தா:10 2279/1

TOP


தாதகி (1)

தழு நீரது தாதகி என்று உளதே – சிந்தா:13 2851/4

TOP


தாதி (2)

அங்கு அது கண்ட தாதி ஐயனுக்கு இன்னது என்றாள் – சிந்தா:4 1083/4
தாதி அவ்வையும் தன் அமர் தோழியும் – சிந்தா:5 1316/2

TOP


தாதின் (1)

தாதின் மேல் நடந்தது ஓர் தன்மைத்து என்பவே – சிந்தா:5 1208/4

TOP


தாது (32)

சண்பகத்து அணி மலர் குடைந்து தாது உக – சிந்தா:1 79/2
தாது உகு தாமம் அணிந்து அகில் விம்மிய – சிந்தா:1 229/3
தடம் கொள் தாமரை தாது உறை தேவியும் – சிந்தா:1 342/1
தாது உகு பிணையல் வீசி சாந்து கொண்டு எறிந்து நிற்பார் – சிந்தா:2 463/4
தாது படு தார் கெழிய தங்கு வரை மார்பன் – சிந்தா:3 499/3
தாது அவிழ்ந்த மார்ப நின் காதலன் கடல் உளான் – சிந்தா:3 577/2
புன் காஞ்சி தாது தன் புறம் புதைய கிளி என கண்டு – சிந்தா:3 648/1
தண் காஞ்சி தாது ஆடி தன் நிறம் கரந்ததனை – சிந்தா:3 649/1
குறும் தாள் குயில் சேவல் கொழும் காஞ்சி தாது ஆடி – சிந்தா:3 650/1
தாது அலர் தாரினார் தாங்கள் பாடவே – சிந்தா:3 660/4
தாம்தாம் தாம் என தாழ்ந்த பொன் மேகலை தாம அரங்கின் மேல் தாது ஆர் முல்லை – சிந்தா:3 680/2
தான் உடை முல்லை எல்லாம் தாது உக பறித்திட்டானே – சிந்தா:3 686/4
தாது ஆர் கமழ் தார் மது விண்டு துளிப்ப – சிந்தா:4 1066/3
பறவை தாது உண்ட வண்ணம் பட்டினி பரிவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:4 1125/4
தாது மல்கிய தண் கழுநீர் மலர் – சிந்தா:5 1323/2
எல்லை இருளிற்று ஆகி பூம் தாது இனிதின் ஒழுகி – சிந்தா:6 1416/2
தண் என் தாமரை கழுநீர் நீலம் தாது அவிழ் ஆம்பல் – சிந்தா:7 1566/3
தாது துற்றுபு தங்கிய வண்டு அனார்க்கு – சிந்தா:7 1632/3
தாது அணி கொழு நிழல் இருந்து தண் மது – சிந்தா:7 1824/1
அலங்கல் தாது அவிழ அம் செம் சீறடி அணிந்த அம் பூம் – சிந்தா:9 2088/1
தாது அடுத்து எங்கும் தவிசு ஒத்ததுவே – சிந்தா:10 2119/4
அலங்கல் தாது அவிழ்ந்து சோர அல்குல் பொன் தோரை மின்ன – சிந்தா:10 2132/1
மற்று அ தாது உரிஞ்சி உண்ணும் வண்டு இனம் ஒத்த அன்றே – சிந்தா:10 2305/4
தாது ஆர் குவளை தடம் கண் முத்து உருட்டி விம்மா – சிந்தா:11 2349/3
குடை நிழல் மன்னர் தம் கோதை தாது வேய்ந்து – சிந்தா:12 2407/3
தாது அலர் தாம மார்பன் உரிமையும் தானும் மாதோ – சிந்தா:13 2643/3
உய்த்து ஆங்கு அதனுள் கொள அழுத்தி குவளை செவி தாது உறுத்தாரே – சிந்தா:13 2693/4
நிலவிய தாது பொங்க நீள் மலர் மணலில் போர்த்து – சிந்தா:13 2711/3
தாது அலர் மார்பன் அற்பு தளை அற பரிந்திட்டானே – சிந்தா:13 2885/4
தாது கொண்டு அளகத்து அப்பி தட முலை வருடி சேர்ந்து – சிந்தா:13 2948/2
தாது அணிந்த தாமங்கள் ஒருபால் சோர தாமரை கண் தாம் இரங்க புருவம் ஆட – சிந்தா:13 3136/2
இழுதார் மென் பள்ளி பூம் தாது பொங்க இருவர் பாலர் ஆகி இன்புறுபவே – சிந்தா:13 3137/4

TOP


தாதை (13)

அடி கலம் அரற்ற ஏகி அரும் பெறல் தாதை பாதம் – சிந்தா:3 562/1
வேந்து அடு குருதி வேல் கண் விளங்கு இழை தாதை என்றான் – சிந்தா:3 608/4
தாதை தான் உரைத்த எல்லாம் தன் உயிர் தோழன் கூற – சிந்தா:3 694/1
அவ்வைக்கு மூத்த மாமன் ஒரு மகற்கு இன்று உன் தாதை
நவ்வியம் பிணை கொள் நோக்கி நகை முக விருந்து செய்தான் – சிந்தா:4 1046/3,4
விடை சூழ் ஏற்றின் வெல் புகழான் தன் மிகு தாதை
கடல் சூழ் வையம் கை படுத்தான் போன்று இது கூற – சிந்தா:4 1058/1,2
சாந்து உடை மார்பன் தாதை தன் மனத்து இழைக்கின்றானே – சிந்தா:4 1089/4
வெம் கணை விடலை தாதை வியன் நகர் அவலம் எய்தி – சிந்தா:4 1113/2
மாலை தன் தாதை தானும் மக்களும் வந்து கூடி – சிந்தா:4 1144/3
காமன் தாதை நெறியின்-கண் காளை நீ – சிந்தா:6 1428/3
தாவா தவம் என்றார் தண் மதி போல் முக்குடை கீழ் தாதை பாதம் – சிந்தா:6 1547/2
தூமத்தின் ஆர்ந்த துகில் ஏந்திய அல்குல் தாதை
பூ மொய்த்திருந்த கடை மேல் புலம்புற்று இருந்தான் – சிந்தா:8 1966/3,4
குண்டலம் உடைய திங்கள் இது எனும் முகத்தி தாதை
வண் புகழ் குபேரதத்தன் கேட்டனன் மனைவி சொன்னாள் – சிந்தா:9 2076/3,4
அருமறை தாங்கிய அந்தணர் தாதை நின் – சிந்தா:12 2561/3

TOP


தாதைக்கே (1)

விளை பொருள் ஆய எல்லாம் தாதைக்கே வேறு கூறி – சிந்தா:9 2101/2

TOP


தாதையார் (1)

தாதையார் உவப்ப செய்வான் தாழ் கச்சில் பிணிப்புண்டு ஐய – சிந்தா:7 1748/1

TOP


தாதையும் (1)

செல்வன் தாதையும் செழு நகரொடு வள நாடும் – சிந்தா:11 2360/3

TOP


தாதையூர் (1)

குழல் அவாய் கிடந்த கோதை தாதையூர் கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:7 1865/4

TOP


தாதையே (1)

தாதையே அவன் தாள் நிழல் தங்கிய – சிந்தா:1 159/3

TOP


தாதையை (1)

அருமறை தாங்கிய அந்தணர் தாதையை
அருமறை தாங்கிய அந்தணர் தாதை நின் – சிந்தா:12 2561/2,3

TOP


தாதையொடும் (1)

பேர் அமருள் அன்று பெரும் தாதையொடும் பேரா – சிந்தா:1 288/3

TOP


தாபத (1)

தண்டாரணியத்து தாபத பள்ளி ஒன்று – சிந்தா:1 337/3

TOP


தாபதர் (3)

அறி மற்றவர் தாபதர் அவ்வழியார் – சிந்தா:5 1190/3
தளர்வு ஒன்று இலர் தாபதர் தாம் விழையும் – சிந்தா:5 1192/3
தனிதின் ஏகுபு தாபதர் வாழ்வது ஓர் – சிந்தா:6 1421/3

TOP


தாபித்தன (1)

மா மணி தாபித்தன போல் மனம் பருகு கரும் கண்ண – சிந்தா:1 171/2

TOP


தாம் (53)

தாம் இனம் அமைந்து தம் தொழிலின் மிக்கவே – சிந்தா:1 43/4
அளந்து தாம் கொண்டு காத்த அரும் தவம் உடைய நீரார்க்கு – சிந்தா:1 213/1
தந்து ஆங்கு இளையார் மெல் விரல்கள் தீண்ட தாம் தாம் என்று இரங்கும் தண்ணுமைகளும் – சிந்தா:1 292/2
தந்து ஆங்கு இளையார் மெல் விரல்கள் தீண்ட தாம் தாம் என்று இரங்கும் தண்ணுமைகளும் – சிந்தா:1 292/2
தேன் ஆர் மலர் சோலை செ வரையின் மேல் சிறு பிடிகள் போல துயர் உழந்து தாம்
ஆனாது அடியேம் வந்து அ உலகினில் நின் அடி அடைதும் என்று அழுது போயினார் எம் – சிந்தா:1 296/2,3
தம் மனை கன்றொடு தாம் புலம்புற்றார் – சிந்தா:2 425/4
தாம் பால் படுத்த அமிர்தோ தட மாலை வேய் தோள் – சிந்தா:2 492/2
நடுக்கம் ஒன்றானும் இன்றி நகுக தாம் நக்க போழ்து அ – சிந்தா:3 509/2
தாம் பலர் கவரி வீச கிண்கிணி ததும்ப நாக – சிந்தா:3 561/2
தாம்தாம் தாம் என தாழ்ந்த பொன் மேகலை தாம அரங்கின் மேல் தாது ஆர் முல்லை – சிந்தா:3 680/2
தத்தையொடு வீணை மனர் தாம் பொருது தோற்ப – சிந்தா:3 844/1
தாம் பாலவரை நாடி தந்து ஊட்டு அயர்வார் சொரிய – சிந்தா:4 928/3
குன்றாமல் தாம் கொடுத்து ஐம்பொறியின் வேலி காத்து ஓம்பின் – சிந்தா:4 962/3
தாம் திரை கலங்கள் போல தாக்குபு திரியும் அன்றே – சிந்தா:4 967/4
தணிவு இல் காதலார் தாம் கொடு ஏகினார் – சிந்தா:4 986/4
தந்தாரேல் தந்தார் என் இன் உயிர் தாம் தாராரேல் – சிந்தா:4 1036/2
தாம் மகள் நேரார்-ஆயினும் தண் என் வரை மார்பில் – சிந்தா:4 1056/2
தளர்வு ஒன்று இலர் தாபதர் தாம் விழையும் – சிந்தா:5 1192/3
மணி கண் வெம் முலை தாம் பொர வாய் அவிழ்ந்து – சிந்தா:5 1348/3
தொகு கள் தாம் கோதை வெய்ய துணை மணி முலைகள் தாமே – சிந்தா:6 1486/4
வழைச்சறு சாடி மட்டு அயின்று மள்ளர் தாம்
கழை கரும்பு எறிந்து கண் உடைக்கும் எந்திரம் – சிந்தா:7 1614/1,2
விண்டு தேன் துளிப்ப வேல் தடம் கண் தாம் ஆடும் நாடகம் – சிந்தா:7 1655/3
தாழ்ந்து பல தட்பம் தாம் செய்ய ஏல் பெற்று – சிந்தா:7 1810/2
பைம்பொன் புளக களிற்றான் அடி தாம் பணிந்தார் – சிந்தா:7 1867/4
பூ கமழ் அமளி சேக்கும் மது மணவாளனார் தாம்
நீப்பு இலார் நெஞ்சின் உள்ளார் ஆதலான் இனைத்தல் செய்யேன் – சிந்தா:7 1880/2,3
போக்குவல் பொழுதும் தாம் தம் பொன் அடி போற்றி என்றாள் – சிந்தா:7 1880/4
தம் குரவர் தாம் கொடுப்பின் நெஞ்சு நேர்ந்து தாழ்வர் தாம் – சிந்தா:9 1997/3
தம் குரவர் தாம் கொடுப்பின் நெஞ்சு நேர்ந்து தாழ்வர் தாம்
பொங்கு அரவ அல்குலார் என புகன்று சொல்லினான் – சிந்தா:9 1997/3,4
சால தாம் பனிக்கும் பொய்கை தாமரை நீரர்-ஆயின் – சிந்தா:10 2284/3
சந்தனம் சொரி தண் கதிர் திங்கள் அம் தொகை தாம் பல – சிந்தா:10 2307/1
ஏந்து மாடங்கள் தாம் இழின் என்பன – சிந்தா:12 2395/3
தாம் மனும் வாயினால் சாற்றுகின்றவே – சிந்தா:12 2451/4
தாம் ஆயிரம் ஆய் தகையார் மணி தூண் ஒரு நூறு ஆய் – சிந்தா:12 2455/2
கன்னியர் ஆடி நோக்கி தம்மை தாம் கண்டு நாணி – சிந்தா:12 2538/3
ஆரியன் ஒழிய அங்கு ஒளவைமார்கள் தாம்
சீரிய துறவொடு சிவிகை ஏறினார் – சிந்தா:13 2628/2,3
அணி இரும் கூந்தலை ஒளவைமார்கள் தாம்
பணிவு இலர் பறித்தனர் பரமன் சொன்ன நூல் – சிந்தா:13 2637/2,3
ஒரு நீரவே விலங்கு தாம் உடைய துன்பம் – சிந்தா:13 2777/2
உழை அளிய தாம் உறூஉம் துன்பங்கள் நின் மேல் – சிந்தா:13 2778/3
தாம் உற்று கழிப்பர் தானம் இடையது செய்த நீரார் – சிந்தா:13 2841/3
நாம நல் நகர் வீதிகள் தாம் எலாம் – சிந்தா:13 2855/3
வேந்தர் தாம் விழைப எல்லாம் வெளிப்படார் மறைத்தல் கண்டாய் – சிந்தா:13 2910/3
தன் கழல் தொழாத மன்னர் தாம் சுமந்து ஏத்தி நின்ற – சிந்தா:13 2914/1
அம் சுவை அடிசிலை அமர்ந்து உண்டார்கள் தாம்
இஞ்சி மாநகர் இடும் பிச்சை ஏற்றலால் – சிந்தா:13 2941/2,3
சந்தன சாந்தொடு ஆரம் தாம் கவின் இழந்த அன்றே – சிந்தா:13 2973/4
தாம் ஆர்ந்த சீல கடல் ஆடி சங்கு இனத்துள் – சிந்தா:13 3040/3
தாம் பால தாங்கி புகழ் தாமரை குன்றம் அன்ன – சிந்தா:13 3046/3
செய்த நீர்மையார் செயப்பட்டார்கள் தாம்
எய்தி யாவையும் உணர்க என்ப போல் – சிந்தா:13 3128/1,2
தம்மை தாம் மகிழ்ந்து உறைய இத்தலை – சிந்தா:13 3131/3
தாளின் ஈட்டினார் தம்மை தாம் பெற்றார் – சிந்தா:13 3132/4
தாது அணிந்த தாமங்கள் ஒருபால் சோர தாமரை கண் தாம் இரங்க புருவம் ஆட – சிந்தா:13 3136/2
போது அணிந்த தார் உடைய பொருது பொங்கி புணர் முலைகள் போர்க்களம் தாம் கண்ட அன்றே – சிந்தா:13 3136/4
பண் கனிய பாவைமார் பைம்பொன் தோடும் குண்டலமும் தாம் பதைப்ப இருந்து பாட – சிந்தா:13 3138/2
கண் கனிய நாடகம் கண்டு அமரர் காம கொழுந்து ஈன்று தம் தவம் தாம் மகிழ்ந்தார் அன்றே – சிந்தா:13 3138/4

TOP


தாம்தாம் (1)

தாம்தாம் தாம் என தாழ்ந்த பொன் மேகலை தாம அரங்கின் மேல் தாது ஆர் முல்லை – சிந்தா:3 680/2

TOP


தாம்பலரும் (1)

தாம்பலரும் மருட்ட அகில் தவழும் தண் பூவணை – சிந்தா:7 1656/3

TOP


தாம்பு (1)

சுழல காடு போய் கன்று தாம்பு அரிந்து – சிந்தா:2 422/2

TOP


தாம (22)

சத்தி நெற்றி சூட்டிய தாம நீள் மணிவணன் – சிந்தா:1 144/3
தாம செப்பு இணை முகட்டு தண் கதிர் விடு நீல – சிந்தா:1 171/1
தாம்தாம் தாம் என தாழ்ந்த பொன் மேகலை தாம அரங்கின் மேல் தாது ஆர் முல்லை – சிந்தா:3 680/2
பூம் தாம கொம்பு ஆட கண்டார் எல்லாம் புன மயிலே அன்னமே பொன்னம் கொம்பே – சிந்தா:3 680/3
தாழ் மணி தாம மார்பின் கின்னரர் சாம்பினாரே – சிந்தா:3 728/4
தாம மார்பனை சீவகசாமியை – சிந்தா:4 996/3
சாந்து-இடை குளித்த வெம் கண் பணை முலை தாம மாலை – சிந்தா:5 1358/1
சந்தன சேற்று-இடை தாம வார் குழல் – சிந்தா:6 1493/1
தாம மார்பன் தான் புனைந்த தண் என் மாலை புணை ஆக – சிந்தா:7 1663/3
தாம மாலை வார் குழல் தடம் கணார்க்கு இடம் கழி – சிந்தா:9 2038/1
பொற்பு அமை தாம கந்து பொருந்திய மின்னு போல – சிந்தா:9 2073/1
தாழ்கின்ற தாம மார்பன் தையலோடு ஆடி விள்ளான் – சிந்தா:9 2089/3
பெய் தாம மாலை பிடியின் இழிந்து ஏகி மன்னர் – சிந்தா:10 2135/2
கொய் தாம மாலை கொழும் பொன் முடி தேய்த்து இலங்கும் – சிந்தா:10 2135/3
இலை வட்ட தாம மார்பின் கோசலத்து இறைவன் எய்த – சிந்தா:10 2184/2
சவி மது தாம மார்பின் சல நிதி தாக்கினானே – சிந்தா:10 2292/4
தார் பிணி தாம மார்பன் தம்பியை முகத்துள் நோக்கி – சிந்தா:11 2372/2
பூ மாண் தாம தொகையால் பொலிந்த குளிர் பந்தர் – சிந்தா:12 2455/3
தாம மார்பனும் தையலும் மெய் உணர்வு – சிந்தா:12 2505/1
தங்கு தாம மார்பினாற்கும் தையலாட்கும் கொண்டு ஏந்தினாரே – சிந்தா:12 2592/4
தாது அலர் தாம மார்பன் உரிமையும் தானும் மாதோ – சிந்தா:13 2643/3
தாம வார் குழல் தையலார் முலை – சிந்தா:13 3122/3

TOP


தாமங்கள் (8)

தேம் தாமம் செம் பவள தாமம் செம்பொன் எரி தாமம் மின்னு திரள் தாமங்கள்
தாம்தாம் தாம் என தாழ்ந்த பொன் மேகலை தாம அரங்கின் மேல் தாது ஆர் முல்லை – சிந்தா:3 680/1,2
புரிந்த தாமங்கள் ஆக அ பூம் துகள் – சிந்தா:4 861/3
ஆய்ந்த தாமங்கள் நாற்றி அகில் புகை – சிந்தா:7 1714/2
தழு முற்றும் வாரா திரள் தாமங்கள் தாழ்ந்த கோயில் – சிந்தா:7 1870/1
முலை ஈன்ற பெண்ணை திரள் தாமங்கள் தாழ்ந்து முற்றும் – சிந்தா:11 2351/1
தாழ நாற்று-மின் தாமங்கள் அகில் குடம் பரப்பி – சிந்தா:12 2391/2
செல்வ பொன் சிறுவர் என்னும் தாமங்கள் தாழ்ந்து நின்றது – சிந்தா:13 2728/3
தாது அணிந்த தாமங்கள் ஒருபால் சோர தாமரை கண் தாம் இரங்க புருவம் ஆட – சிந்தா:13 3136/2

TOP


தாமத்தால் (1)

தாமத்தால் கெழீஇய மார்பன் இந்திரன் தனக்கும் ஆகாது – சிந்தா:3 754/2

TOP


தாமத்து-இடை (1)

ஈன்ற மயில் போல் நெடிய தாமத்து-இடை எங்கும் – சிந்தா:13 2920/1

TOP


தாமம் (40)

தங்கு ஒளி நித்தில தாமம் சூடிய – சிந்தா:1 94/1
தத்து ஒளி மணிமுடி தாமம் நால்வ போலுமே – சிந்தா:1 144/4
தாது உகு தாமம் அணிந்து அகில் விம்மிய – சிந்தா:1 229/3
வேலை வலன் ஏந்தி விரி தாமம் அழகு அழிய – சிந்தா:1 283/2
விரவி பூம் தாமம் நாற்றி விரை தெளித்து ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:2 456/2
தேம் தாமம் செம் பவள தாமம் செம்பொன் எரி தாமம் மின்னு திரள் தாமங்கள் – சிந்தா:3 680/1
தேம் தாமம் செம் பவள தாமம் செம்பொன் எரி தாமம் மின்னு திரள் தாமங்கள் – சிந்தா:3 680/1
தேம் தாமம் செம் பவள தாமம் செம்பொன் எரி தாமம் மின்னு திரள் தாமங்கள் – சிந்தா:3 680/1
தேன் கொள் பூ மாலை சூடி தாமம் ஆய் திரண்டு நிற்ப – சிந்தா:3 764/3
தாமம் சூடிய வேல் தடம் கண்ணினாள் – சிந்தா:4 875/2
தவறு என தாமம் பூட்டி தரு திறை கொண்டும் இன்பத்து – சிந்தா:4 966/3
தாமம் பரிந்து ஆடு தண் சாந்தம் திமிர்ந்திட்டு – சிந்தா:4 1071/2
தாமம் வாட்டும் தகைய உயிர்ப்பு அளைஇ – சிந்தா:5 1315/2
கொய் தாமம் தாழ்ந்து ஒசிந்த குளிர் பூம் பிண்டி கோமனே – சிந்தா:6 1418/3
தாமம் நீள் நெடும் குடை தரணி காவலன் – சிந்தா:6 1448/3
தாழ்தரு பைம்பொன் மாலை தட மலர் தாமம் மாலை – சிந்தா:6 1452/1
தளை அவிழ் கோதையார் தாமம் சேர் வெம் முலை போல் வீங்கி கண் சேந்து – சிந்தா:6 1551/3
தாசி தூது ஆக தாமம் புணை ஆக செல்லும் நாளுள் – சிந்தா:7 1675/3
தலை வைத்த காப்பு விஞ்சை கொண்ட பின் தாமம் சூழ்ந்து – சிந்தா:7 1881/3
தளை அவிழ் தாமம் மார்பன் தன் நகர் நீங்கினானே – சிந்தா:9 2101/4
மல்கு பூம் தாமம் தாழ்ந்து மணி புகை கமழ வேந்தன் – சிந்தா:10 2139/3
மந்தார மா மாலை மேல் தொடர்ந்து தழுவவாரா தாமம் மல்கி – சிந்தா:11 2370/1
ஆக நாற்றின தாமம் மணி குடம் – சிந்தா:12 2398/3
நற விரி தாமம் நாற்றி வானகம் விதானித்து ஆய்ந்து – சிந்தா:13 2633/3
துறவின் பால் படர்தல் அஞ்சி தொத்து ஒளி முத்து தாமம்
உறைகின்ற உருவ கோல சிகழிகை மகளிர் இன்பத்து – சிந்தா:13 2653/1,2
நறு மலர் தாமம் நான்று நான நீர் பிலிற்றும் பந்தர் – சிந்தா:13 2773/1
நமைத்த பூம் தாமம் தோய நகை முக விருந்து பெற்றான் – சிந்தா:13 2839/4
தாமம் ஆர் ஒலியல் ஐம்பால் சயமதி திருவும் ஆர்ந்த – சிந்தா:13 2888/2
தின் பளித மாலை திரள் தாமம் திகழ் தீம் பூ – சிந்தா:13 2919/1
நன்கு ஒளி செய் தாமம் நறும் பூ நவின்ற தாமம் – சிந்தா:13 2919/2
நன்கு ஒளி செய் தாமம் நறும் பூ நவின்ற தாமம்
பொன் தெளித்த தாமம் புரி முத்தம் மிளர் தாமம் – சிந்தா:13 2919/2,3
பொன் தெளித்த தாமம் புரி முத்தம் மிளர் தாமம் – சிந்தா:13 2919/3
பொன் தெளித்த தாமம் புரி முத்தம் மிளர் தாமம்
மின் தெளித்த மின்னு மணி வீழ்ந்த திரள் தாமம் – சிந்தா:13 2919/3,4
மின் தெளித்த மின்னு மணி வீழ்ந்த திரள் தாமம் – சிந்தா:13 2919/4
நீப்பிர் என புடைப்பார் நீள் தாமம் சிந்துவார் – சிந்தா:13 2965/2
தழு மலர் தாமம் நான்று சந்து அகில் மணந்து விம்மும் – சிந்தா:13 2993/1
முழா திரள் மொய் மலர் தாமம் தாழ்ந்து மேல் – சிந்தா:13 3012/1
தூய் திரள் மணி தாமம் சொரிந்து பொன் நிலம் நக்க – சிந்தா:13 3024/1
கான் ஆர் பிண்டி கமழ் தாமம் கறை ஆர் முகிலின் நிறம் காட்டும் – சிந்தா:13 3090/2
தவளை கிண்கிணி தாமம் சேர்த்தியும் – சிந்தா:13 3126/1

TOP


தாமமும் (6)

தங்கும் மென் சாந்தத்தோடு தாமமும் தாழ நாற்றி – சிந்தா:1 108/2
முத்து ஒளிர் தாமமும் உருவ மா மணி – சிந்தா:13 3010/1
தொத்து ஒளிர் தாமமும் சொரி பொன் தாமமும் – சிந்தா:13 3010/2
தொத்து ஒளிர் தாமமும் சொரி பொன் தாமமும்
தத்து நீர் தண் கடல் பவழ தாமமும் – சிந்தா:13 3010/2,3
தத்து நீர் தண் கடல் பவழ தாமமும்
வைத்த பூம் தாமமும் மலிந்து தாழ்ந்தவே – சிந்தா:13 3010/3,4
வைத்த பூம் தாமமும் மலிந்து தாழ்ந்தவே – சிந்தா:13 3010/4

TOP


தாமமொடு (1)

தாமமொடு சாந்து புனைவார் பசியின் உண்பார் – சிந்தா:13 2874/2

TOP


தாமரை (113)

அம் பொன் முடி மேல் அடி_தாமரை சென்னி வைப்பாம் – சிந்தா:0 2/4
சேந்து ஒத்து அலர்ந்த செழும் தாமரை அன்ன வாள் கண் – சிந்தா:0 8/1
பால் சுவை அறிந்து அவை பழன தாமரை
மேல் செல பாய்தலின் வெரீஇய வண்டு இனம் – சிந்தா:1 47/1,2
வலி உடை கைகளால் மலர்ந்த தாமரை
மெலிவு எய்த குவளைகள் வாட கம்பலம் – சிந்தா:1 56/1,2
தாள் உடை தாமரை கிழிய வண் சுமை – சிந்தா:1 57/2
கொங்கு அலர் தாமரை கிடங்கு கூறுவாம் – சிந்தா:1 94/4
அறு பத வண்டு இனம் ஆர்ப்ப தாமரை
உறைவது குழுவின் நீங்கி யோகொடு – சிந்தா:1 96/2,3
சச்சந்தன் எனும் தாமரை செம் கணான் – சிந்தா:1 157/4
தான் ஆகி இருளொடு ஓர் தாமரை பூ சுமந்து அன்ன – சிந்தா:1 169/3
எரி நிற பொன் இதழ் ஏந்து தாமரை
திருமகள் இவள் என திலக வெண்குடை – சிந்தா:1 183/2,3
தவழ் மது கோதை மாதர் தாமரை பூ அது ஆக – சிந்தா:1 191/3
நறவு ஆர்ந்தது ஓர் நாகு இளம் தாமரை வாய் – சிந்தா:1 218/1
தவளை கிண்கிணி தாமரை சீறடி – சிந்தா:1 243/1
வால் அருவி வாமன் அடி தாமரை மலர் சூடி மந்திர மென் சாந்து பூசி – சிந்தா:1 291/3
தடம் கொள் தாமரை தாது உறை தேவியும் – சிந்தா:1 342/1
பல் பூம் பொய்கை தாமரை போன்றும் பனி வானத்து – சிந்தா:1 364/1
தாமரை கணால் பருக தாழ்ந்து உலாம் – சிந்தா:2 412/3
நறவு அணி தாமரை நாட்டகம் நீந்தி – சிந்தா:2 427/2
தகை மதி எழிலை வாட்டும் தாமரை பூவின் அம் கண் – சிந்தா:2 474/1
தண் தாமரை அவள் தாழும் தகையன – சிந்தா:3 523/2
பொங்கி ஆயிரம் தாமரை பூத்த போல் – சிந்தா:3 528/1
சங்கு உடைந்து அனைய வெண் தாமரை மலர் தடங்கள் போலும் – சிந்தா:3 547/1
திரு புற கொடுத்த செம்பொன் தாமரை போன்று கோயில் – சிந்தா:3 560/3
செய்ய தாமரை மேல் திருவே-கொலோ – சிந்தா:3 639/1
ஆம் தாமரை மகளே அல்லள் ஆயின் அமரர் மகள் என்பாரும் ஆயினாரே – சிந்தா:3 680/4
தேன் உடைந்து ஒழுகும் செவ்வி தாமரை போது புல்லி – சிந்தா:3 686/1
கலையினில் கன்னி நீக்கி தாமரை கண்கள் தம்மால் – சிந்தா:3 687/1
அற்று வீழ் குழை முகம் அலர்ந்த தாமரை
மற்று அவை சொரிவது ஓர் மாரி ஒத்தவே – சிந்தா:3 780/3,4
தண் கழுநீரொடு குவளை தாமரை
வண்டு இனம் மிசை கொள வாச பூ சுமை – சிந்தா:3 827/2,3
தாக்கு அணங்கு உறையும் தடம் தாமரை
பூ கணம் பொழில் பட்டது போன்றதே – சிந்தா:4 871/3,4
நெட்டு-இடை நீந்துபு சென்றனர் தாமரை
மொட்டு அன மெல் முலை மொய் குழலாரே – சிந்தா:4 880/3,4
எண்ணி ஆயிரம் ஏந்து பொன் தாமரை
வண்ண மா மலர் ஏற்றி வணங்கினாள் – சிந்தா:4 910/3,4
சால நெருங்கி பூத்த தடம் தாமரை பூ என்ன – சிந்தா:4 931/3
தடம் கொள் வெம் முலை தாமரை வாள் முகத்து – சிந்தா:4 950/2
தமரின் நீங்கிய செவ்வியுள் தாமரை
அமரர் மேவர தோன்றிய அண்ணல் போல் – சிந்தா:4 994/2,3
அடி மலர் தாமரை சிலம்பு நோற்றவே – சிந்தா:4 1005/4
மட்டு வாய் அவிழ்ந்த தண் தார் தாமரை நாமன் சொன்ன – சிந்தா:4 1145/1
சொல்லின் வெள்ளி மலை தோடு அவிழ் தாமரை பொன் மலர் – சிந்தா:4 1150/3
செயிரின் தீர்ந்த செழும் தாமரை கண் இடன் ஆடலும் – சிந்தா:4 1156/2
புனல் எரி தவழ்ந்து என பூத்த தாமரை
வனம் அது வாள் என வாளை பாய்வன – சிந்தா:5 1180/1,2
அன்னமும் மகன்றிலும் அணிந்து தாமரை
பன் மலர் கிடங்கு சூழ் பசும்பொன் பாம்புரி – சிந்தா:5 1250/1,2
கன்னியர் கரக நீரால் தாமரை கழீஇயது ஒப்ப – சிந்தா:5 1301/1
அரக்கு உண் தாமரை அன்ன தன் கண் மலர் – சிந்தா:5 1374/1
தண் பனி முருக்கப்பட்ட தாமரை காடு போன்றார் – சிந்தா:5 1398/3
விரை செய் தாமரை மேல் விளையாடிய – சிந்தா:5 1401/1
அன்னம் தான் அவன் தாமரை போது நீ – சிந்தா:5 1403/1
கரும்பு அணி வள வயல் காமர் தாமரை
வரம்பு அணைந்து அதன் நுதல் கிடந்த வார் செந்நெல் – சிந்தா:6 1442/1,2
கடி கமழ் தாமரை கண்ணின் வண்ணமே – சிந்தா:6 1460/4
அலங்கு இதழ் தாமரை கொட்டை அன்னதாய் – சிந்தா:6 1463/2
ஆர்ந்த பூ அங்கையும் அடியும் தாமரை
தேர்ந்தனன் திருமகள் கணவனாம் என – சிந்தா:6 1465/2,3
நல் வளம் தாமரை நாணிய வாள் முகம் – சிந்தா:6 1474/1
தாள் உடை தடம் கொள் செவ்வி தாமரை போது போலும் – சிந்தா:6 1506/1
பழனம் வெள் தாமரை பனிக்கும் ஆறு போல் – சிந்தா:6 1555/2
தண் என் தாமரை கழுநீர் நீலம் தாது அவிழ் ஆம்பல் – சிந்தா:7 1566/3
தணிவரும் கயத்து பூத்த தாமரை அனைய கண்ணும் – சிந்தா:7 1582/2
ஓதம் போல உடன்று உடன்று நைய நீ ஒண் தாமரை
கோதை போல்வாய் ஒளித்து ஒழிதல் கொம்பே குணன் ஆகுமே – சிந்தா:7 1586/3,4
மல்லல் தொல் வளத்து மத்திம நல் நாட்டு வண் தாமரை
புல்லும் பேரூர் புகழ் தத்தன் காதல் சின தத்தைக்கும் – சிந்தா:7 1591/1,2
நண்ணி பொய்கை தலைப்பட்டு நல் தாமரை இலையினுள் – சிந்தா:7 1592/2
தாமரை மலர் தலை அடுத்து தண் கமழ் – சிந்தா:7 1615/1
குலிகம் ஆர்ந்த கொழும் தாமரை அன்ன வண் கை நீட்டி – சிந்தா:7 1670/1
வார் செய் தண் தாமரை வளை அமை வரையின் வெள் அருவி நீர் – சிந்தா:7 1671/3
தாமரை தட கை கூப்பி தாள் முதல் கிடந்த தம்பி – சிந்தா:7 1725/1
தாமரை தடத்தை ஒத்தான் தமையனும் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:7 1725/2
தாமரை குணத்தினானை மு முறை தழுவிக்கொண்டு – சிந்தா:7 1725/3
தாமரை செம் கணானும் தன் உறு பரிவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:7 1725/4
தரவந்த பயத்தினால் இ தாமரை பாதம் நீங்கி – சிந்தா:7 1728/2
தழுவினீர் உலகம் எல்லாம் தாமரை உறையும் செய்யாள் – சிந்தா:8 1890/3
கரும்பின் மேல் தொடுத்த தேன் கலி கொள் தாமரை
சுரும்பின் வாய் துளித்தலின் துவைத்த வண்டொடு – சிந்தா:8 1936/1,2
நனை மலர் தாமரை நக்க வண் கையால் – சிந்தா:8 1943/2
தாமரை செம் கண் செ வாய் தமனிய குழையினாய் ஓர் – சிந்தா:9 2057/1
தாமரை போதில் பூத்த தண் நறும் குவளை பூ போல் – சிந்தா:10 2133/1
தன் அன்புகூர தடம் தாமரை செம் கண் முத்தம் – சிந்தா:10 2136/3
தறுகண் ஆண்மைய தாமரை நிறத்தன தகைசால் – சிந்தா:10 2159/1
இனிதினின் மலர்ந்த ஏர் ஆர் தாமரை காடு போன்றார் – சிந்தா:10 2199/4
சால தாம் பனிக்கும் பொய்கை தாமரை நீரர்-ஆயின் – சிந்தா:10 2284/3
மையில் கொட்டை அம் மன்னனா மலர்ந்த தாமரை வரிசையால் – சிந்தா:10 2311/3
ஊது வண்டு அரற்றும் உயர் தாமரை
போது பூம் கழுநீரொடு பூத்து உடன் – சிந்தா:11 2334/1,2
கடி பூ மாலையவர் ஏந்த கமழ் தாமரை கண் கழீஇயினான் – சிந்தா:11 2356/4
நாள் கடி மயிர் வினை நன் பொன் தாமரை
பூ கடி கோயிலாள் புலம்ப ஆக்கினார் – சிந்தா:12 2413/3,4
ஈடு இல் சந்தனம் ஏந்து தாமரை
தோடின் பயில்வினால் பூசி தூ மலர் – சிந்தா:12 2423/1,2
அலர்ந்த அம் தாமரை அல்லி பாவையை – சிந்தா:12 2449/1
தளிர் புரை கோதை மாதர் தாமரை முகத்தை சேர்ந்த – சிந்தா:12 2468/2
சேந்து நீண்ட செழும் தாமரை கண்களின் – சிந்தா:12 2479/1
மாதரார் முகங்கள் என்னும் தாமரை மலர்ந்த தெள் நீர் – சிந்தா:12 2544/2
கொட்டமே கமழும் குளிர் தாமரை
மொட்டின் வீங்கிய வெம் முலை மொய் குழல் – சிந்தா:12 2575/1,2
நால் மருப்பின் மத யானை நறிய பைம் தாமரை மடந்தையை – சிந்தா:12 2595/1
தாமரை சதங்கை மாலை சக்கரம் என்ன வீழ்த்தும் – சிந்தா:13 2656/2
அன்னங்கள் ஆகி அம் பூம் தாமரை அல்லி மேய்வார் – சிந்தா:13 2662/1
அம் கையும் அடியும் நோக்கில் தாமரை அலர்ந்தது ஒக்கும் – சிந்தா:13 2801/1
வென்றோர் பெருமான் அறவாழி வேந்தன் விரி பூம் தாமரை மேல் – சிந்தா:13 2814/2
பொடித்த பொன் தாமரை அனைய பொங்கு அழல் – சிந்தா:13 2830/3
அயலே அலர் தாமரை சேர்ந்து உறையும் – சிந்தா:13 2852/3
வேய்ந்த வெண் தாமரை கோதை போல விசும்பில் பறக்கின்ற வெள்ளை அன்னம் – சிந்தா:13 2860/1
பாய்ந்து துகைப்ப கிழிந்த கூழை பனி தாமரை சூழ் பகல் கோயிலே – சிந்தா:13 2860/4
பொருந்து பொன் தாமரை ஒடுங்கி புக்கு ஒளித்து – சிந்தா:13 2861/3
வட மலை பொன் அனார் மகிழ்ந்து தாமரை
தடம் உறைவீர்க்கு இவை தடங்கள் அல்லவே – சிந்தா:13 2863/1,2
தண் தாமரை சூழ் தடத்தின் பிரித்தார்கள் யாரே – சிந்தா:13 2864/2
நல திரு மடமகள் நயந்த தாமரை
நிலத்து இருந்து இரு சுடர் நிமிர்ந்து செல்வ போல் – சிந்தா:13 2893/1,2
அரும்பு உலாய் அலர்ந்த அம் மென் தாமரை அனைய பாதம் – சிந்தா:13 2902/3
பொன் சொரி தாமரை போது போன்றவே – சிந்தா:13 2996/4
செய்ய தாமரை பூவினுள் தேம் கமழ் – சிந்தா:13 3005/1
பொய் இல் சீர்த்தி வெண் தாமரை பூத்த போன்று – சிந்தா:13 3005/2
மை இல் தாமரை மத்தகம் சேர்ந்தவே – சிந்தா:13 3005/4
புனை மலர் தாமரை பூத்தது ஒத்தவே – சிந்தா:13 3008/4
தேன் இமிர் தாமரை திளைக்கும் சேவடி – சிந்தா:13 3014/3
அம் சுடர் தாமரை கையினான் மணி – சிந்தா:13 3031/1
புக்கான் சுதஞ்சணனும் பொன் தாமரை மகளிர் – சிந்தா:13 3038/1
விட்டு அலர் தாமரை பாதம் வீங்கு இருள் – சிந்தா:13 3041/2
தாம் பால தாங்கி புகழ் தாமரை குன்றம் அன்ன – சிந்தா:13 3046/3
கடி கமழ் தாமரை கண்ணினான் இவன் – சிந்தா:13 3057/2
ஐயம் இன்றாய் அலர் தாமரை மேல் அடி – சிந்தா:13 3095/2
தாது அணிந்த தாமங்கள் ஒருபால் சோர தாமரை கண் தாம் இரங்க புருவம் ஆட – சிந்தா:13 3136/2
அம் தாமரை ஆள் அகலத்தவன் பாதம் ஏத்தி – சிந்தா:13 3144/2

TOP


தாமரைகள் (2)

பொலிக என வண்டு பாட பூத்த தாமரைகள் போலும் – சிந்தா:13 2946/2
ஆர்ந்த குண செல்வன் அடி தாமரைகள் ஏத்தி – சிந்தா:13 3104/1

TOP


தாமரைய (1)

தாமரைய வாவிகளும் புள்ளும் தகை நலத்தின் – சிந்தா:3 596/2

TOP


தாமரையாள் (2)

தணிக்கும் தாமரையாள் நலம் தன்னையும் – சிந்தா:5 1348/1
இ நீரர் ஆய் உயர்வர் ஏந்து பூம் தாமரையாள் காப்பாளாமே – சிந்தா:13 3143/4

TOP


தாமரையாளொடும் (1)

தண் அம் தாமரையாளொடும் தாழ்ந்ததே – சிந்தா:1 244/4

TOP


தாமரையின் (4)

சேவல் அன்னம் தாமரையின் தோடு அவிழ்ந்த செவ்வி பூ – சிந்தா:1 65/1
பொற்ற தாமரையின் போந்து கரு முத்தம் பொழிபவே போல் – சிந்தா:12 2508/3
வேய் களிய வண்டு அறைய விரிந்து அலர்ந்த தாமரையின் விரை சேர் போதின் – சிந்தா:13 3017/3
விண்டு அலர் பூம் தாமரையின் விரை ததும்ப மேல் நடந்த – சிந்தா:13 3022/3

TOP


தாமரையினாளின் (1)

பொற்ற தாமரையினாளின் பூம் சிகை முத்தம் மின்ன – சிந்தா:13 2738/2

TOP


தாமரையும் (1)

கழுநீரும் தாமரையும் கண்டனவே போலும் – சிந்தா:13 2966/1

TOP


தாமரையே (1)

மங்கை மலர் அடியும் தாமரையே யாம் அறியேம் அணங்கே என்பார் – சிந்தா:3 643/4

TOP


தாமரையோ (1)

தாள் ஆர் கழுநீரோ நீலமோ தாமரையோ
நீள் வேலோ அம்போ கயலோ நெடும் கண்ணோ – சிந்தா:8 1972/2,3

TOP


தாமரோ (1)

தங்கி இ தரணியும் விசும்பும் தாமரோ
செம் கதிர் திரு மணி செப்பு போன்றவே – சிந்தா:13 3000/3,4

TOP


தாமும் (2)

தேவரே தாமும் ஆகி தேவரால் தொழிக்கப்பட்டும் – சிந்தா:13 2811/1
வேல் நிற மழை கண் தாமும் இமை குறைந்து அழுகி மேனி – சிந்தா:13 2940/3

TOP


தாமே (9)

அடி சார்ந்து வாழ்வாரை அம் முலைகள்-தாமே அழித்திடுமேல் தாமே அழித்திடுக என்று – சிந்தா:3 681/2
ஒன்றிய மகளிர் தாமே உற்றவர்க்கு உரியர் என்னா – சிந்தா:5 1342/3
தொகு கள் தாம் கோதை வெய்ய துணை மணி முலைகள் தாமே – சிந்தா:6 1486/4
வாணிக மகளிர் தாமே வாணிகம் வல்லர் என்னா – சிந்தா:6 1500/3
ஆர் அகில் சேக்கை நீங்கி வெறு நிலத்து அடிகள் தாமே
நீரிதின் கிடந்தது என்-கொல் என்று யான் நினைந்து போகி – சிந்தா:7 1720/1,2
பாவை என்று இரத்தும் என்ற பறவைகள் தம்முள் தாமே – சிந்தா:12 2510/4
சிந்தையில் தேம்ப தாமே திரு மணி நக்க அன்றே – சிந்தா:12 2528/4
அகை ஆர்ந்து இலங்கும் பரியகம் தாமே கவின சேர்த்தினார் – சிந்தா:13 2694/4
வடி மலர் மலர்ந்த காமவல்லியும் தம்மை தாமே
உடை மலர் கொய்து போக உகுத்திடுகின்றது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2992/2,3

TOP


தாய் (20)

தாய் முலை தழுவிய குழவி போலவும் – சிந்தா:1 100/1
தாய் உயர் மிக்க தந்தை வந்து எதிர்கொண்டு புக்கு – சிந்தா:2 473/1
கதிர் விரி பூணினாற்கு தந்தை தாய் தாரம் காதல் – சிந்தா:3 543/3
முகில் ஏந்து மின் மருங்குல் மொய் குழல் தாய் இது கண்டும் உளளே பாவம் – சிந்தா:3 679/4
நாறி நாள்மலர் வெண் மணல் தாய் நிழல் – சிந்தா:4 872/3
ஒண் கணாள் அவள் தாய் அவள் தந்தைக்கு – சிந்தா:4 901/3
ஓம்பு தாய் நீர் குடைய ஒழிக்கும் வண்ணம் நாடி – சிந்தா:4 924/2
தாய் தன் கையின் மெல்ல தண் என் குறங்கின் எறிய – சிந்தா:4 930/1
விழுங்கு காதலாள் வேல் கண் பாவை தாய்
குழைந்த கோதையை கண்டு கூறினாள் – சிந்தா:4 987/3,4
வருக என்று தாய் வாள் கண் நீர் துடைத்து – சிந்தா:4 989/3
தடம் கண்ணவள் தாய் அது கேட்டலும் தக்கது என்றாள் – சிந்தா:4 1061/4
ஈன்ற தாய் தந்தை வேண்ட இ இடர் உற்றது என்றால் – சிந்தா:4 1091/1
காளாய் நம்பி சீவகசாமி என் நல் தாய்
மீளா துன்ப நீள் கடல் மின்னின் மிசை வீழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1093/3,4
தன் இலம் குறுகலோடும் தாய் அழுது அரற்றுகின்றாள் – சிந்தா:4 1123/2
தாய் படும் துயரம் எல்லாம் தாரவன் நீக்கினானே – சிந்தா:6 1455/4
தாய் இலா குழவி போல சா துயர் எய்துகின்றேன் – சிந்தா:7 1581/1
மெழுகு எரி முகந்தது ஒக்கும் தாய் மெலிவு அகற்றினானே – சிந்தா:9 2095/4
ஈன்ற தாய் யானும் ஆக இதனை கண்டு உயிரை வாழேன் – சிந்தா:12 2513/1
இடர் உற்று ஓர் சிங்கம் தாய் முன் இருந்து அழுகின்றது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2646/4
பல் வினைக்கும் முலை தாய் பயந்தார் அவர் – சிந்தா:13 3096/3

TOP


தாய்-கொலோ (1)

அரங்கின் மேல் இவளை தந்த தாய்-கொலோ கயத்தி அன்றேல் – சிந்தா:3 678/3

TOP


தாய்க்கு (3)

மருங்குலும் ஒன்று தாய்க்கு ஒரு மகள் ஆதல் ஓர்ந்தும் – சிந்தா:3 678/1
அகல் மனை தாய்க்கு சொன்னாள் அவளும் தன் கேட்கு சொன்னாள் – சிந்தா:4 1052/4
ஒத்தன நல்கி தன்னை உழந்தனள் வளர்த்த தாய்க்கு
சித்திர தேவி பட்டம் திருமகன் நல்கினானே – சிந்தா:12 2567/3,4

TOP


தாயம் (3)

உறு களிற்று உழவ மற்று உன் ஒளி முடி தாயம் எய்தி – சிந்தா:13 2883/2
அறை கடல் வேலி காத்து உன் அலங்கல் வேல் தாயம் எல்லாம் – சிந்தா:13 2883/3
வேல் மிடை தானை தாயம் வீற்று இருந்து ஆள்மோ என்றான் – சிந்தா:13 2901/4

TOP


தாயர் (6)

கலம் புரி அகல் அல்குல் தாயர் தவ்வையர் – சிந்தா:1 184/1
பரப்பு அமை கதல் தாயர் பற்பல்-கால் புல்லி கொண்டு – சிந்தா:3 560/2
தெண் பனி அனைய கண்ணீர் சே_இழை தாயர் எல்லாம் – சிந்தா:5 1398/2
பொருந்தலால் பல்லி போன்றும் போற்றலால் தாயர் ஒத்தும் – சிந்தா:8 1895/1
வண்டு அலர் கோதை வாள் கண் வன முலை வளர்த்த தாயர்
கண்டு உயிர் உண்ணும் கூற்றம் கயிறு உரீஇ காட்டியிட்டார் – சிந்தா:12 2457/1,2
வளர்த்த கை தாயர் தம்மை வருக என அருளி தங்கள் – சிந்தா:12 2570/1

TOP


தாயரும் (1)

தோழிமார்களும் தாயரும் தொக்கு உடன் – சிந்தா:5 1293/2

TOP


தாயா (1)

தாள் இயல் தவங்கள் தாயா தந்தை நீ ஆகி என்னை – சிந்தா:1 405/2

TOP


தாயும் (2)

தடம் கணி தனிமை நீங்க தந்தையும் தாயும் ஆகி – சிந்தா:3 556/3
குறையா கற்பில் சீவகன் தாயும் கொலை வேல் கண் – சிந்தா:4 1059/2

TOP


தாயை (1)

பிறந்தேன் இனி பிறவேன் பிறவா தாயை பெற்றேன் என்று – சிந்தா:12 2560/3

TOP


தாயொடு (2)

கண் வாள் அறுக்கும் கமழ்_தார்_அவன் தாயொடு எண்ணி – சிந்தா:0 24/1
முலை உடை தாயொடு எண்ணி தந்தை இ கொடுமை செய்தான் – சிந்தா:4 1135/2

TOP


தார் (128)

வென்றி களிற்றை விரி_தார்_அவன் வென்றவாறும் – சிந்தா:0 14/4
கண் வாள் அறுக்கும் கமழ்_தார்_அவன் தாயொடு எண்ணி – சிந்தா:0 24/1
ஆடகம் ஆற்றும் தார் புரவி வட்டமும் – சிந்தா:1 84/2
அட்டும் தார் அணிந்த மார்பர் ஆவணம் விளக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:1 112/4
தன்னை ஆக்கிய தார் பொலி வேந்தனை – சிந்தா:1 245/1
குலவு தார் மன்னர்க்கு யான் இது கூறுவன் – சிந்தா:1 246/3
தார் பொலி தருமதத்தன் தக்கவாறு உரப்ப குன்றில் – சிந்தா:1 256/1
தேன் சுவைத்து அரற்றும் பைம் தார் சீவககுமரன் என்ற – சிந்தா:1 373/3
தேர் பரி கடாவி தேம் தார் சீவகன் அருளில் போகி – சிந்தா:2 442/2
தார் பொலி புரவி வட்டம் தான் புக காட்டுகின்றாற்கு – சிந்தா:2 442/3
ஆள் அற்றம் இன்றி அலர் தார் அவன் தோழரோடும் – சிந்தா:2 455/1
வகை மலி வரை செய் மார்பின் வள்ளலை கண்டு வண் தார்
தொகை மலி தொறுவை ஆளும் தோன்றல் மற்று இன்ன கூறும் – சிந்தா:2 474/3,4
நலன் நுகர்ந்தான் அன்றே நறும் தார் முருகன் – சிந்தா:2 482/2
தாது படு தார் கெழிய தங்கு வரை மார்பன் – சிந்தா:3 499/3
தீவினுள் இழிந்து தேன் தார் செம்மலும் திரு முத்தாரம் – சிந்தா:3 504/1
தேம் பெற்ற பைம் தார் அவனை திரை உய்த்தது அன்றே – சிந்தா:3 513/4
தோடு அலர் கோதை தொல் சீர் தார் அணி சுரும்பு உண்கண்ணி – சிந்தா:3 537/3
ஊடு அலர்ந்து எழுந்து பொங்க உருவ தார் குழைய புல்லி – சிந்தா:3 582/2
முலை பொர உடைந்த தண் தார் மொய் மது துளிப்ப வந்தான் – சிந்தா:3 612/3
ஐயம் உற்று அலர் தார் மன்னர் கூறினார் – சிந்தா:3 639/4
நீள் வயிர வெண் மருப்பின் நீல களிற்றின் மேல் நிரை தார் பொங்க – சிந்தா:3 645/2
உள் நிறை பருகும் வண் தார் உரு அமை திருவின் மிக்கான் – சிந்தா:3 695/4
கனைத்து வண்டு உளர்ந்த தார் காளை சீவகன்-அரோ – சிந்தா:3 707/4
பரந்த கேள்வி துறைபோய பைம் தார் மார்பன் பசும்பொன் யாழ் – சிந்தா:3 717/2
திருந்து தார் சீவகற்கே சேர்ந்தன என்று எண்ணி – சிந்தா:3 730/2
தார் பொலி மார்பன் ஓர்த்து தன் கையில் வீணை நீக்கி – சிந்தா:3 758/3
எங்கள் பெண்மையும் ஈர் மலர் தார் மன்னர் – சிந்தா:3 763/1
புள் இரைப்பு அன்ன பொன் தார் புரவி தேர் இரவி போலா – சிந்தா:3 768/1
மொய் அமர் மலைந்தனர் முருகு விம்மு தார்
செய் கழல் சீவகன் வாழ்க என்னவே – சிந்தா:3 778/3,4
கடுகிய வண்ணம் மாவின் தார் ஒலி காமர் பொன் தேர் – சிந்தா:3 794/3
வண் தார் புரவி நிறுத்தும் மற மன்னர் மேலும் – சிந்தா:3 808/3
தங்கு தார் மன்னர் எல்லாம் தளர்ந்து கண் சாம்பினாரே – சிந்தா:3 811/4
தார் கெழு மின்னு வீசி தனி வடம் திளைக்கும் மார்பன் – சிந்தா:3 820/3
தேன் முழங்கு தார் குரிசில் செம்பொன் நெடும் தேர் மேல் – சிந்தா:3 845/1
தார் விளையாட்டொடு தங்குபு பொங்கிய – சிந்தா:4 915/3
படா களி இள முலை பாய விண்ட தார்
கடா களிற்று எறுழ் வலி காளை சீவகன் – சிந்தா:4 916/2,3
பொதி அவிழ் கோதை-தன் மேல் பொரு களிறு அகன்று பொன் தார்
கதி அமை தோளினானை கையகப்படுத்தது அன்றே – சிந்தா:4 982/3,4
செம் தார் பசுங்கிளியார் சென்றார்க்கு ஓர் இன் உரைதான் – சிந்தா:4 1036/1
நுண் தார் பசுங்கிளியை நோவ அகட்டு ஒடுக்கி – சிந்தா:4 1039/3
புனையவே பட்ட பொன் தார் புண்ணியற்கு ஈதும் என்றான் – சிந்தா:4 1053/4
பொன் தார் மார்பீர் போது-மின் என்று ஆங்கு எதிர்கொண்டான் – சிந்தா:4 1054/4
தாது ஆர் கமழ் தார் மது விண்டு துளிப்ப – சிந்தா:4 1066/3
பரிவுறு மனத்தின் ஓடி பட்டதை உணர்ந்து பொன் தார்
அரி உறழ் மொய்ம்பவோ என்று ஆகுல பூசல் செய்தார் – சிந்தா:4 1095/3,4
மட்டு வாய் அவிழ்ந்த தண் தார் தாமரை நாமன் சொன்ன – சிந்தா:4 1145/1
மந்திரம் மூன்றும் ஓதி வானவில் புரையும் பைம் தார்
இந்திரன் தன்னை நோக்கி இயக்கியர் குழாத்தை நோக்கி – சிந்தா:5 1219/2,3
அழல் பொதிந்த நீள் எஃகின் அலர் தார் மார்பற்கு இ மலை மேல் – சிந்தா:5 1224/1
கான் உகுக்குகின்ற பைம் தார் காவலன் தொழுது சொன்னான் – சிந்தா:5 1266/4
அணி கந்து அன்னவன் தார் அங்கு உடைந்ததே – சிந்தா:5 1348/4
புனை தார் பொர நொந்து பொதிர்ந்த என – சிந்தா:5 1380/1
தேனும் வழங்கும் பைம் தார் விசையை சிறுவன் தேம் கொள் – சிந்தா:6 1412/2
இலை கொள் பூம் தார் உழுத இன்ப வருத்தம் நீங்க – சிந்தா:6 1413/2
மைந்தன தார் குழைந்து உடைய வாய் திறந்து – சிந்தா:6 1493/3
திரு துயில் பெற்ற மார்பன் திருந்து தார் உழக்க இன்ப – சிந்தா:6 1504/1
புண் அவாம் புலவு வாள் கை பொலன் கழல் புனைந்த பை தார்
கண் அவாம் வனப்பினானை காமனே கண்ட-போழ்தும் – சிந்தா:6 1528/1,2
செறிந்த பொன் இதழ் பைம் தார் கொன்றை அம் செல்வற்கு குரவம் – சிந்தா:7 1563/2
வண்டு சேர்ந்த குழலாள் வரும் முலைகள் பாய வண் தார்
விண்டு தேன் துளிப்ப வேல் தடம் கண் தாம் ஆடும் நாடகம் – சிந்தா:7 1655/2,3
ஓட்டற ஓட்டி பைம் தார் உழக்கி இட்டு வந்த அன்றே – சிந்தா:7 1688/4
வாய் மொழிந்து உரைக்கல் உற்றாள் வனை குழல் கற்றை வண் தார்
தோய் பிழி துளிக்கும் கண்ணி சுரும்பு சூழ் கொம்பு அனாளே – சிந்தா:7 1707/3,4
காண்தகு காதில் தாழ்ந்த குண்டலம் குவளை பைம் தார்
ஆண்தகை அழகன் யார்-கொல் அறியலன் அவனை என்றான் – சிந்தா:7 1722/3,4
கரும் கழல் செம் கண் பைம் தார் காளை ஈது உரைக்கின்றானே – சிந்தா:7 1732/4
மவ்வல் அம் மணந்த தண் தார் பதுமுகன் இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1736/4
பொன் உடைய மார்பின் புகழ் மந்திரி பொலம் தார்
தன்னுடைய நுண் உணர்வின் சாகரற்கு தக்காள் – சிந்தா:7 1789/1,2
இட்ட குறி தார் திவள பதுமுகன் இ இருந்தோன் – சிந்தா:7 1791/4
அந்தரத்து இவர்ந்த பாய் மா அரும் பொன் தார் அரவத்தாலே – சிந்தா:7 1819/4
தார் மலி மார்பன் திண் தேர் தோன்றலும் தறு கண் மைந்தன் – சிந்தா:7 1862/3
இலை விரவு பூம் பைம் தார் வேந்தன் ஏந்தல் குலம் கேட்பான் – சிந்தா:7 1885/1
தார் முயங்கி கூந்தல்மா இவர்ந்தான் சங்கம் முரன்றவே – சிந்தா:7 1888/4
பொறி மயில் இழியும் பொன் தார் முருகனின் பொலிந்து மாவின் – சிந்தா:8 1908/1
தார் உடுத்த நீள் மார்பர் தம் உயிர்-தாம் வேண்டுபவேல் – சிந்தா:8 1970/3
தாசியர் முலைகள் தாக்க தளை அவிழ்து உடைந்த தண் தார்
வாசம் கொண்டு இலங்கும் முந்நூல் வலம்பட கிடந்த மார்ப – சிந்தா:9 2002/1,2
தேன் கொள் அமிர்து ஆர்ந்து செழும் தார் குழைய சேர்ந்தார் – சிந்தா:9 2034/4
கோல் தொடுத்து அநங்கன் எய்ய குழைந்து தார் திவண்டது அன்றே – சிந்தா:9 2062/4
உருவிற்றாய் துளிக்கும் தேறல் ஓங்கு தார் மார்பன் தோழர் – சிந்தா:9 2070/2
இன் தேன் கமழ் தார் இயக்கன் புகுதக – சிந்தா:10 2122/2
கருனை கவளம் தருதும் கமழ் தார்
அருமை அழகிற்கு அரசனை நாளை – சிந்தா:10 2127/1,2
உளம் கழித்து உருவ பைம் தார் மன்னவன் கோவில் சேர்ந்தான் – சிந்தா:10 2129/3
விட்டு அலர் நாக பைம் தார் விரிசிகன் கூறும் அன்றே – சிந்தா:10 2143/4
அல்லது ஐம் கதி மான் கொழும் தார் ஒலி – சிந்தா:10 2169/2
முலை கோட்டால் உழப்பட்ட மொய் மலர் தார் அகன் மார்பர் – சிந்தா:10 2234/2
நனை கலந்து இழியும் பைம் தார் நான்மறையாளன் பைம்பொன் – சிந்தா:10 2249/1
நல் நிற மாவின் மேலான் நலம் கொள் தார் நபுலன் என்பான் – சிந்தா:10 2257/2
பொன் தாழ் வரை புலி போத்து என புனை தார் மிஞிறு ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2262/3
தார் அணி பரவை மார்பில் குங்குமம் எழுதி தாழ்ந்த – சிந்தா:10 2280/1
குவி முலை நெற்றி தீம் தேன் கொப்புளித்து இட்ட பைம் தார்
செவி மத கடல் அம் கேள்வி சீவகன் கழல்கள் வாழ்த்தி – சிந்தா:10 2292/2,3
ஓட கண்டு உருவ பைம் தார் அரிச்சந்தன் உரைக்கின்றானே – சிந்தா:10 2299/4
முலை முத்தம் கொள்ள சாந்தம் அழிந்து தார் முருகு விம்மும் – சிந்தா:10 2312/2
வட்டம் மலர் தார் அவனால் அருள் பெற்று வான் பொன் – சிந்தா:11 2343/1
தார் கோலம் மான் தேர் தொகை மாமன் தொழுது சொன்னான் – சிந்தா:11 2352/4
மல்லல் தம்பியும் மாமனும் மது விரி கமழ் தார்
செல்வன் தாதையும் செழு நகரொடு வள நாடும் – சிந்தா:11 2360/2,3
திருவில் மால் வரை குலவியது அனையது ஓர் தேம் தார்
அருவி போல்வது ஓர் ஆரமும் மார்பு-இடை துயல – சிந்தா:11 2363/2,3
செம் கண் கமழ் பைம் தார் செழும் சுடர் போல் தேர் மன்னன் இருந்தான் அன்றே – சிந்தா:11 2371/4
தார் பிணி தாம மார்பன் தம்பியை முகத்துள் நோக்கி – சிந்தா:11 2372/2
திருவில் அன்ன தார் திளைப்ப தேம் குழல் – சிந்தா:12 2425/3
தரித்திலம் தவத்தை என்று தார் மன்னர் ஏமுற்றாரே – சிந்தா:12 2459/4
விரி கதிர் ஆரம் மின்னி தார் எனும் திருவில் வீசி – சிந்தா:12 2476/1
தேக்கி வண்டு இமிரும் கோதை செல்வன் தார் உழக்க நைந்து – சிந்தா:12 2477/3
சிலம்பு நொந்து இரங்க தேன் தார் பரிந்து தேன் எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2516/4
தார் உடை மார்பன் கூத்து தான் செய்து நடாயினானே – சிந்தா:12 2573/4
திரு நாடு தேம் பைம் தார் செல்வன் செவ்வி பெறாது ஒழிந்து – சிந்தா:12 2582/2
கடி செய் பைம் தார் கமழ் மாலை வேல் கந்துகற்கு சிறுவ யான் இ – சிந்தா:12 2587/3
அறியும் நாடகம் கண்டான் பைம் தார் அலர்ந்து மாதர் நலம் குழைந்ததே – சிந்தா:12 2594/4
பண்ணி பரிவு அகன்றாள் பைம் தார் வேந்தன் பயந்தாளே – சிந்தா:13 2604/4
கொங்கு உண் நறும் பைம் தார் கோமான் இங்கே வருக என்றாள் – சிந்தா:13 2607/4
தார் கெழு தேவர் இன்பம் தையலாய் விளைக்கும் என்றாள் – சிந்தா:13 2632/4
பந்து அட்ட விரலினார் தம் படா முலை கிழித்த பைம் தார்
நந்தட்டன் தன்னை நோக்கி நங்கையார் அடிகள் சொன்னார் – சிந்தா:13 2648/1,2
பிறங்கு தார் மார்பன் போந்து பெரு மண கோயில் புக்கான் – சிந்தா:13 2649/4
தொழிந்து மட்டு ஒழுக துதை தார் பொர – சிந்தா:13 2673/3
உருவ தார் உற தழீஇ உடற்றி நீக்குவான் – சிந்தா:13 2678/4
திரு கழல் குருசில் தார் திளைக்கும் போரினுள் – சிந்தா:13 2688/2
உடை மது ஒழுக சூட்டி உருவ தார் குழைய வைகி – சிந்தா:13 2719/3
குழைந்த தார் நெகிழ்ந்த தானை கொற்றவன் பெயர்ந்து போகி – சிந்தா:13 2720/2
எழுந்து வண்டு இமிரும் பைம் தார் இறைவ நீ கேண்மோ என்றான் – சிந்தா:13 2775/4
பெரு நீர வாள் தடம் கண் பெண் அணங்கு பூம் தார்
அரு நீர வேந்து அடர்த்த அச்சு அணங்கு வேலோய் – சிந்தா:13 2777/3,4
மணம் மல்கு பூம் தார் மழை தழீஇய கையாய் – சிந்தா:13 2779/4
திருவில் போல் குலாய தேம் தார் தேவர் தம் தன்மை செப்பின் – சிந்தா:13 2800/1
பொங்கல் வெம் முலைகள் என்னும் போதொடு பொருது பூம் தார்
அம் கலம் தொடையல் மாலை கிழிந்து அழகு அழிய வைகி – சிந்தா:13 2805/1,2
பில்கி தேன் ஒழுகும் பைம் தார் பெரு நில வேந்தர் வேந்தே – சிந்தா:13 2810/4
இள முலை பொருது தேம் தார் எழில் குழைந்து அழிய வைகி – சிந்தா:13 2857/1
ஒண் தார் இளங்கோ என்று உழையவர் கூற வல்லே – சிந்தா:13 2864/3
மின்னு தார் மார்பன் மெய் வெந்து ஆலியின் உருகி பெண்-பால் – சிந்தா:13 2880/2
ஆசாரம் நாண தவம் செய்து அலர் கற்பக தார்
சாசாரன் என்னும் தகைசால் ஒளி தேவர் கோவாய் – சிந்தா:13 2889/1,2
அளித்த தார் அலங்கல் ஆழி அவன் துறவு உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:13 2898/4
தார் நில மார்ப வேந்தர் தன்மையும் அன்னது ஆமே – சிந்தா:13 2909/4
பூ கவின் ஆர்ந்த பைம் தார் புனை மது தேனொடு ஏந்தி – சிந்தா:13 2951/2
முலை உலாய் நிமிர்ந்த மொய் தார் முழவு முத்து உரிஞ்சி மின்ன – சிந்தா:13 2976/2
விளங்கு ஒளி விசும்பு அறுத்து இழிந்து மின்னு தார்
துளங்கு ஒளி மணிவண்ணன் தொழுது துன்னினான் – சிந்தா:13 3007/1,2
புல்லி பூண்ட தார் புரள மேகலை – சிந்தா:13 3129/3
போது அணிந்த தார் உடைய பொருது பொங்கி புணர் முலைகள் போர்க்களம் தாம் கண்ட அன்றே – சிந்தா:13 3136/4

TOP


தாரம் (2)

கதிர் விரி பூணினாற்கு தந்தை தாய் தாரம் காதல் – சிந்தா:3 543/3
ஏதிலான் தாரம் நம்பி எளிது என இறந்த பாவத்து – சிந்தா:13 2769/2

TOP


தாரர் (1)

செய் கழலர் தாரர் அவர் எங்கும் திரிகின்றார் – சிந்தா:7 1782/2

TOP


தாரவன் (5)

தாய் படும் துயரம் எல்லாம் தாரவன் நீக்கினானே – சிந்தா:6 1455/4
வெறி தாரவன் எ வழி ஏகினன் நீர் – சிந்தா:6 1522/3
தேம் கமழ் தெரியல் தீம் பூம் தாரவன் ஊர்ந்த வேழம் – சிந்தா:10 2253/3
தேம் பெய் கற்பக தாரவன் சேர்தலும் – சிந்தா:11 2336/1
வழங்கு தாரவன் மார்பு இடை மட்டு உக – சிந்தா:12 2504/1

TOP


தாரவனே (2)

நறு மென் கமழ் தாரவனே நணுகாய் – சிந்தா:6 1516/4
புனை தாரவனே பொய் உரைத்தனையால் – சிந்தா:6 1517/3

TOP


தாரன் (1)

தாரன் மாலை தயங்கு இணர் கண்ணியான் – சிந்தா:12 2500/4

TOP


தாராய் (2)

மணி செய் மேகலையாய் மாற்றம் தாராய் மறைந்து ஒழிதியோ – சிந்தா:7 1589/4
பூ மாண் புனை தாராய் நோக்காது போதியோ – சிந்தா:7 1805/4

TOP


தாரார் (3)

வண் தாரார் வண் கடகம் மின்ன தம் கை மறித்து – சிந்தா:7 1809/2
கலை விரவு தீம் சொல்லார் காமன் என்றார் கமழ் தாரார் – சிந்தா:7 1885/4
திரு அடைந்த நீள் மார்பின் தேன் துளிக்கும் தாரார் – சிந்தா:13 3139/4

TOP


தாராரேல் (1)

தந்தாரேல் தந்தார் என் இன் உயிர் தாம் தாராரேல்
அந்தோ குணமாலைக்கு ஆ தகாது என்று உலகம் – சிந்தா:4 1036/2,3

TOP


தாரான் (19)

மொய் அறா களி யானை முழங்கி தேன் இமிர் தாரான் – சிந்தா:1 181/4
ஆட்சியில் உலகம் ஏற திறந்தனன் அலர்ந்த தாரான் – சிந்தா:1 381/4
கான் சொரி முல்லை தாரான் கடிவினை முடிக என்றான் – சிந்தா:2 485/4
பின் அவன் விருந்து பேணி பேசினன் பிறங்கு தாரான் – சிந்தா:3 536/4
மொய் கொள் முலை பாய முகை விண்டு அலர்ந்த தாரான் – சிந்தா:3 589/4
மன்றல் மடந்தை-தன்னை வலிதில் கொண்டு ஒலி கொள் தாரான் – சிந்தா:3 685/4
வண் தாரான் செவ்வி வாய் கேட்டாள் தன் மெய் மகிழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1039/4
பெற்றேன் என்ன பேசினன் வாசம் கமழ் தாரான் – சிந்தா:4 1057/4
வயங்கு இணர் மலிந்த தாரான் வருந்துறா வகையின் நீங்கி – சிந்தா:5 1360/2
கங்குல் தான் நீங்கலுற்று கமழ் மலர் அணிந்த தாரான் – சிந்தா:6 1501/4
வாசம் மிக்கு உடைய தாரான் வண்டினுக்கு உரைத்த மாற்ற – சிந்தா:6 1539/1
தேன் உழந்து அரற்றும் தாரான் குரவரை சிந்தித்தாற்கு – சிந்தா:7 1759/2
மண் மல்கு தாரான் பெருமாட்டி வாய் மொழி கேட்டு – சிந்தா:7 1808/2
ஏர் மின்னு தாரான் அருள தொழுது ஏகினாரே – சிந்தா:7 1869/4
அழித்து மட்டு ஒழுகும் தாரான் மணி வள்ளத்து ஆய்ந்த தேறல் – சிந்தா:8 1986/2
கான் வயிறு ஆர்ந்து தேக்கி களி வண்டு கனைக்கும் தாரான் – சிந்தா:10 2290/4
வண்டு அறைந்த தாரான் வண்ணம் கண்ட பின்றை – சிந்தா:12 2550/1
கடி விம்மு தாரான் கழல் கையின் தொழுது சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2865/4
ஊது வண்டு உடுத்த தாரான் உவர்ப்பினின் உரிஞ்சி தேற்ற – சிந்தா:13 2987/2

TOP


தாரின (1)

பணை முனிந்து ஆலுவ பைம்பொன் தாரின
கணை விசை தவிர்ப்பன கவரி நெற்றிய – சிந்தா:10 2228/1,2

TOP


தாரினர் (1)

கொன் வாளினர் கொழும் தாரினர் கொடி மார்பினர் திரிந்தார் – சிந்தா:10 2264/4

TOP


தாரினாய் (5)

மூரி தேம் தாரினாய் நீ முனியினும் உறுதி நோக்கி – சிந்தா:1 214/1
மட்டு உலாம் தாரினாய் நின் வனப்பினோடு இளமை கல்வி – சிந்தா:3 772/1
வடி மலர் தாரினாய் நீ வருக என வானின் உச்சி – சிந்தா:4 1087/2
இன மலர் தாரினாய் இரண்டு காதமே – சிந்தா:5 1180/4
விண்டு தேன் துளிக்கும் விரை தாரினாய் – சிந்தா:6 1513/4

TOP


தாரினார் (1)

தாது அலர் தாரினார் தாங்கள் பாடவே – சிந்தா:3 660/4

TOP


தாரினாற்கே (1)

கார் மலி கடல் அம் காலாள் கற்பக தாரினாற்கே – சிந்தா:10 2219/4

TOP


தாரினான் (14)

தேன் மிடைந்த தாரினான் செங்களம் சிறந்ததே – சிந்தா:1 279/4
வனை மலர் தாரினான் மறைத்து வண் கையால் – சிந்தா:1 323/2
கட்டு அவிழ் தாரினான் தன் கடி மனை மகிழ்ந்து புக்கான் – சிந்தா:3 583/4
மட்டு அவிழ்ந்த தாரினான் இ மாநகர்க்குள் ஆயிரர் – சிந்தா:3 690/1
பூ அலர்ந்த தாரினான் பொற்பு வாடும் ஆயிடின் – சிந்தா:4 1104/1
அலங்கல் அம் தாரினான் வந்து அரும் சிறைவிடுத்த-போழ்தும் – சிந்தா:5 1167/2
அரி மலர் தாரினான் தன் அழகு கண்டு அளிய என்னா – சிந்தா:5 1171/2
முத்து இலங்கு ஆகம் தோய்ந்த மொய் மலர் தாரினான் நம் – சிந்தா:5 1395/1
கை நிகர் அமைந்த வேல் கமழும் தாரினான்
மை நிகர் மழை கணார் மருட்ட வைகுவான் – சிந்தா:6 1449/3,4
அ துறை விடுத்தனன் அலர்ந்த தாரினான் – சிந்தா:6 1478/4
இணை மலர் தாரினான் இடறி ஏகினான் – சிந்தா:7 1621/4
என்னை உள்ளம் பிணித்து என் நலம் கவர்ந்த ஈர்ம் தாரினான்
தன்னை யானும் பிணிப்பேன் என தன் மணி செப்பினுள் – சிந்தா:7 1667/1,2
மையல் நெஞ்சொடு வண்டு இமிர் தாரினான்
பொய்யது அன்மையின் பூம் கழலான் அடிக்கு – சிந்தா:7 1711/2,3
ஆட்கு எலாம் செப்பினன் அலர்ந்த தாரினான் – சிந்தா:7 1826/4

TOP


தாரினானும் (2)

புனை மலர் தாரினானும் போது அணி கொம்பு அனாளும் – சிந்தா:6 1495/1
தூமம் ஆர்ந்து அணங்கு நாறும் சுரும்பு சூழ் தாரினானும்
தாமம் ஆர் ஒலியல் ஐம்பால் சயமதி திருவும் ஆர்ந்த – சிந்தா:13 2888/1,2

TOP


தாரினானை (2)

வாசம் கொள் தாரினானை மார்பு போழ்ந்து உருட்டி இட்டேம் – சிந்தா:4 1164/4
கொய் மலர் தாரினானை கண்ணுறு குணம் அது என்றான் – சிந்தா:5 1214/4

TOP


தாரினீர்க்கும் (1)

தேம் படு தாரினீர்க்கும் செல்வற்கும் செய்வ செய்தேன் – சிந்தா:7 1738/3

TOP


தாரும் (10)

சொரி மலர் தாரும் பூணும் ஆரமும் குழையும் சோர – சிந்தா:1 389/3
மண்டில முத்தும் தாரும் மாலையும் குழலும் பொங்க – சிந்தா:4 979/3
தாரும் புட்டிலும் அரற்றுவ சாமரை அணிந்த – சிந்தா:7 1772/3
தாரும் மார்பமும் தண்ணென தோய்வதற்கு – சிந்தா:9 2005/3
பொன் இயல் மணியும் தாரும் கண்ணியும் புனைந்து செம்பொன் – சிந்தா:9 2054/1
கோதையும் தாரும் பிணங்க கொடும் குழை – சிந்தா:10 2119/1
கொண்டு அவன் கொழும் பொன் தாரும் ஆரமும் மிளிர ஏறி – சிந்தா:10 2192/2
பொன் அரி புட்டிலும் தாரும் பொங்குபு – சிந்தா:10 2216/3
முரசமும் குடையும் தாரும் பிச்சமும் சுமந்து மாவும் – சிந்தா:10 2297/2
குண்டலமும் பொன் தோடும் பைம் தாரும் குளிர் முத்தும் – சிந்தா:13 3022/1

TOP


தாரை (8)

அடர் சிலை அப்பு மாரி தாரை நின்றிட்டது அன்றே – சிந்தா:10 2304/4
வடி தாரை வெல் வேல் வயிரம் மணி பூணினானே – சிந்தா:10 2320/4
அரக்கு நீர் சிவிறி ஏந்தி ஆயிரம் தாரை செல்ல – சிந்தா:13 2657/1
கூந்தலை ஒரு கை ஏந்தி குங்கும தாரை பாய – சிந்தா:13 2660/1
வீக்கினான் தாரை வெய்தா சந்தன தளிர் நல் மாலை – சிந்தா:13 2661/1
தன் படை உடைய தத்தை சந்தன தாரை வீக்கி – சிந்தா:13 2664/1
முன்பு அடு குலிக தாரை முழு வலி முறுக்கல் உற்றான் – சிந்தா:13 2664/4
மெய்ப்படு தாரை வீழின் நோம் இவட்கு என்ன அஞ்சி – சிந்தா:13 2665/1

TOP


தாரைகள் (1)

கோல் நிரைத்தன போல் கொழும் தாரைகள்
வான் நிரைத்து மணந்து சொரிந்தவே – சிந்தா:1 33/3,4

TOP


தாரையாய் (1)

தண் துளி பளிக்கு கோல் போல் தாரையாய் சொரிந்து தெய்வம் – சிந்தா:3 508/3

TOP


தாரையால் (1)

நின்ற தாரையால் நிலம் நனைப்ப ஏகி நீள் மனை – சிந்தா:1 69/2

TOP


தாரொடு (3)

பூ குளிர் தாரொடு பொருது பொன் உக – சிந்தா:8 1942/3
ஓட்டி ஒண் பொன் நூல் ஓங்கு தாரொடு
பூட்டி குண்டலம் பொற்ப பெய்த பின் – சிந்தா:12 2519/2,3
விதி முலை வெய்ய ஆகி தாரொடு மிடைந்த அன்றே – சிந்தா:13 2838/4

TOP


தாரோய் (3)

விரை விளையாடும் தாரோய் யான் என விரும்பி தீம் பால் – சிந்தா:1 397/3
மோட்டு ஒளி முத்தம் சூழ்ந்து முருகு கொப்பளிக்கும் தாரோய்
கேட்டு அள பரிய சொல்லும் கிளர் ஒளி வனப்பும் நின்னை – சிந்தா:1 404/2,3
பாதாலம் எல்லா நிறைத்திடுவல் பைம் தாரோய்
போது ஆர் புனை கோதை சூட்டு உன் அடித்தியை – சிந்தா:2 481/2,3

TOP


தாலம் (2)

பாத்தரும் பசும்பொன் தாலம் பரப்பிய பைம்பொன் பூமி – சிந்தா:1 398/3
தோரை மலர் நீர் அறுகு துளும்பும் மணி தாலம்
ஆர வட மேல் திசை-கண் இருந்த அவிர் பஞ்சி – சிந்தா:12 2489/1,2

TOP


தாலி (2)

பாசி பாசத்து பைம்பொன் நிரை தாலி பூத்த வேங்கை – சிந்தா:7 1649/1
நாண் உள் இட்டு சுடர் வீச நல் மாணிக்க நகு தாலி
பேணி நல்லார் கழுத்து அணிந்து பெரும் கண் கருமை விருந்து ஊட்டி – சிந்தா:13 2697/1,2

TOP


தாவா (1)

தாவா தவம் என்றார் தண் மதி போல் முக்குடை கீழ் தாதை பாதம் – சிந்தா:6 1547/2

TOP


தாவாத (1)

தாவாத இன்பம் தலையாயது தன்னின் எய்தி – சிந்தா:0 1/2

TOP


தாழ் (36)

வயிர மணி தாழ் கதவு வாயில் முகம் ஆக – சிந்தா:1 105/2
கொங்கு விம்மு கோதை தாழ் கூந்தல் ஏந்து சாயலார் – சிந்தா:1 145/2
திண் நிலை கதவம் எல்லாம் திருந்து தாழ் உறுக்க வல்லே – சிந்தா:1 265/1
கோதை தாழ் குழலினாளை கொண்டு போய் மறைய நின்றாள் – சிந்தா:1 318/4
பூட்சி சால் ஒழுக்கம் என்னும் வயிர தாழ் கொளுவி பொல்லா – சிந்தா:1 381/2
தாழ் இரும் குழலினாளை நெய் தலைப்பெய்து வாழ்த்தி – சிந்தா:2 487/3
வேழம் மும்மதத்தொடு தாழ் புயல் கலந்து உடன் – சிந்தா:3 571/1
குரல் குரல் ஆக பண்ணி கோதை தாழ் குஞ்சியான் தன் – சிந்தா:3 723/1
தாழ் மணி தாம மார்பின் கின்னரர் சாம்பினாரே – சிந்தா:3 728/4
தாழ் இரும் தட கையும் மருப்பும் தம்பியர் – சிந்தா:3 775/1
தணி அரும் தோழர் சூழ தாழ் குழை திருவில் வீச – சிந்தா:4 977/3
ஓலை தாழ் பெண்ணை மா மடல் ஊர்தலை – சிந்தா:4 999/3
கொண்டாள் தினை குரல் தான் சூடினாள் தாழ் குழல் மேல் – சிந்தா:4 1039/2
தாழ் தகை ஆர மார்பின் சீவகன் குணங்கள் தம்மை – சிந்தா:4 1155/3
பின்னிய முத்த மாலை பிணையல் தாழ் குடையின் நீழல் – சிந்தா:5 1170/2
தண் கயம் குற்ற போதும் தாழ் சினை இளிந்த வீயும் – சிந்தா:5 1241/1
தகை வெள் ஏற்று அணல் தாழ் மணி ஓசையும் – சிந்தா:5 1314/2
கோதை தாழ் பூம் பிண்டி கோமன் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1420/4
பரு சுதர் பவழம் நோன் தாழ் பல் மணி கதவு சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1504/4
தாதையார் உவப்ப செய்வான் தாழ் கச்சில் பிணிப்புண்டு ஐய – சிந்தா:7 1748/1
காய்த்த செந்நெலின் தாழ் கதிர் நெற்றி மேல் – சிந்தா:7 1777/1
போது அணி அலங்கல் தாழ் பொரு இல் மார்பனை – சிந்தா:7 1824/2
வாய்ந்த இன் சொல்லினாலும் மாலை தாழ் முடியினாலும் – சிந்தா:7 1864/3
தாழ் முகில் சூழ் பொழில் சந்தன காற்று அசைந்து – சிந்தா:8 1904/3
பூவினுள் தாழ் குழல் பொன் செய் ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:8 1993/1
மாவினுள் தாழ் தளிர் மருட்டும் மேனியாய் – சிந்தா:8 1993/2
ஏவினுள் தாழ் சிலை எறிந்த கோலினே – சிந்தா:8 1993/4
செருவில் தாழ் நுதலினாள் கண் மண திறம் செப்புகின்றார் – சிந்தா:9 2070/4
கதிர்த்த தண் பூணி கம்புள் தாழ் பீலி கனை குரல் நாரை வண்டானம் – சிந்தா:10 2108/3
இணை இல எழுந்த தாழ் பீலி எங்கணும் – சிந்தா:10 2222/3
தடம் பெரும் குவளை கண் தாழ் குழலார் சாந்து அணிந்து – சிந்தா:10 2244/1
பொன் தாழ் வரை புலி போத்து என புனை தார் மிஞிறு ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2262/3
புடை தாழ் குழை பெரு வில் உயர் பொன் ஓலையொடு எரிய – சிந்தா:10 2263/1
தாழ் இரும் தட கையோடும் தட மருப்பு இரண்டும் அற்று – சிந்தா:10 2298/3
தா இல் தாழ் வடம் தயங்க நீர் உறீஇ – சிந்தா:12 2426/1
கோதை தாழ் குடையின் நீழல் கொற்றவன் பருதி ஆக – சிந்தா:12 2544/1

TOP


தாழ்கின்ற (1)

தாழ்கின்ற தாம மார்பன் தையலோடு ஆடி விள்ளான் – சிந்தா:9 2089/3

TOP


தாழ்த்ததும் (1)

எஞ்சாத இன்ப கொடி தாழ்த்ததும் பன்றி எய்து – சிந்தா:0 25/3

TOP


தாழ்தரு (1)

தாழ்தரு பைம்பொன் மாலை தட மலர் தாமம் மாலை – சிந்தா:6 1452/1

TOP


தாழ்ந்த (8)

தாம்தாம் தாம் என தாழ்ந்த பொன் மேகலை தாம அரங்கின் மேல் தாது ஆர் முல்லை – சிந்தா:3 680/2
கண்டவன் கண்ணின் நோக்க நடுங்கி தன் காதில் தாழ்ந்த
குண்டலம் சுடர ஒல்கி கொடி நடுக்குற்றது ஒப்ப – சிந்தா:7 1570/1,2
காண்தகு காதில் தாழ்ந்த குண்டலம் குவளை பைம் தார் – சிந்தா:7 1722/3
தழு முற்றும் வாரா திரள் தாமங்கள் தாழ்ந்த கோயில் – சிந்தா:7 1870/1
வைத்து அலர் கொய்ய தாழ்ந்த மரம் உயிர் இல்லை என்பார் – சிந்தா:8 1907/3
கங்குல்-பால் புகுந்த கள்வன் இவன் என கதுப்பில் தாழ்ந்த
தொங்கலான் முன்கை யாத்து சொல்லு நீ வந்தது என்ன – சிந்தா:8 1988/1,2
தார் அணி பரவை மார்பில் குங்குமம் எழுதி தாழ்ந்த
ஆரமும் பூணும் மின்ன அரு விலை பட்டின் அம் கண் – சிந்தா:10 2280/1,2
அள்ளிக்கொண்டு உண்ண காமம் கனிவித்தார் பனிவில் தாழ்ந்த
வள் இதழ் மாலை மார்பன் வச்சிர மனத்தன் ஆனான் – சிந்தா:13 2732/3,4

TOP


தாழ்ந்தது (1)

தா இரி வேள்வி சாலை மடுவினுள் தாழ்ந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2460/4

TOP


தாழ்ந்ததே (2)

தண் அம் தாமரையாளொடும் தாழ்ந்ததே – சிந்தா:1 244/4
கைத்து எடுத்தலின் காமம் தாழ்ந்ததே – சிந்தா:13 2683/4

TOP


தாழ்ந்தவே (1)

வைத்த பூம் தாமமும் மலிந்து தாழ்ந்தவே – சிந்தா:13 3010/4

TOP


தாழ்ந்தன (1)

கொன் வளர் குவி முலை கோட்டில் தாழ்ந்தன
மின் வளர் திரள் வடம் விளங்கு பைம் கதிர் – சிந்தா:4 1008/1,2

TOP


தாழ்ந்தான் (1)

தாக்கு அணங்கோ மகளோ என தாழ்ந்தான் – சிந்தா:6 1473/4

TOP


தாழ்ந்து (29)

தலை தலை அவர் கதம் தவிர்ப்ப தாழ்ந்து போய் – சிந்தா:1 41/2
பெண்ணின் இன்பம் பெரிது என தாழ்ந்து அவன் – சிந்தா:1 244/2
தாழ்ந்து தறுகண் இணைகள் தீ அழல விழியா – சிந்தா:1 289/2
தாமரை கணால் பருக தாழ்ந்து உலாம் – சிந்தா:2 412/3
தன் செய்கை தளிர்ப்ப தாழ்ந்து ஆங்கு அதன் செவி செப்புகின்றான் – சிந்தா:4 945/4
தரும் மாலை அல்லது யான் தலையின் தாழ்ந்து பணிவேனோ – சிந்தா:4 961/4
தகை நிற குழைகள் தாழ்ந்து சாந்தின் வாய் நக்கி மின்ன – சிந்தா:4 1077/2
சந்த மாலை தொகை தாழ்ந்து சாந்தம் கமழ் பூமியுள் – சிந்தா:4 1160/1
கொய் தாமம் தாழ்ந்து ஒசிந்த குளிர் பூம் பிண்டி கோமனே – சிந்தா:6 1418/3
தாழ்ந்து வீழ்ந்தவை முழவின் ததும்பின மதுகரம் பாட – சிந்தா:7 1560/3
கொண்டு தளிர் வேய்ந்து சினை தாழ்ந்து நனை ஆர்ந்து ஒன்று – சிந்தா:7 1780/3
தாழ்ந்து பல தட்பம் தாம் செய்ய ஏல் பெற்று – சிந்தா:7 1810/2
தாழ்ந்து கோதை பொங்கி வீழ்ந்து வெம் முலைகள் தைவர – சிந்தா:8 1958/3
தண்டு வலியாக நனி தாழ்ந்து தளர்ந்து ஏங்கி – சிந்தா:9 2012/1
கோதையொடு தாழ்ந்து குழல் பொங்கி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – சிந்தா:9 2014/1
மாலை பல தாழ்ந்து மது பிலிற்றி மணம் கமழும் – சிந்தா:9 2018/1
காலையொடு தாழ்ந்து கதிர் பட்டது கலங்கி – சிந்தா:9 2031/1
மல்கு பூம் தாமம் தாழ்ந்து மணி புகை கமழ வேந்தன் – சிந்தா:10 2139/3
முலை ஈன்ற பெண்ணை திரள் தாமங்கள் தாழ்ந்து முற்றும் – சிந்தா:11 2351/1
மன்னு மாலை பல தாழ்ந்து மண புகை விம்மி மல்கிய – சிந்தா:12 2470/2
தனியே துயர் உழந்து தாழ்ந்து வீழ்ந்த சுடுகாட்டுள் – சிந்தா:13 2603/1
தரிக்கிலர் ஆகி தாழ்ந்து தட முகில் குளிக்கும் மின் போல் – சிந்தா:13 2657/3
தழிய பெரிய தட மென் தோள் சலாகை மின்ன தாழ்ந்து இலங்கும் – சிந்தா:13 2696/3
செல்வ பொன் சிறுவர் என்னும் தாமங்கள் தாழ்ந்து நின்றது – சிந்தா:13 2728/3
தங்கலர் பருகி ஆரார் தாழ்ந்து கண் இமைத்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2805/4
தாழ்ந்து உலவி மென் முலை மேல் தண் ஆரம் வில் விலங்க – சிந்தா:13 2959/1
தாழ்ந்து அமரர் இன் அமிர்தம் தக்க நாட்டு ஆகாதே – சிந்தா:13 2959/3
வாயில் தோரணம் கற்பக மாலை தாழ்ந்து
ஏயிற்று இந்திரன் பொன் நகரின் புறம் – சிந்தா:13 3004/1,2
முழா திரள் மொய் மலர் தாமம் தாழ்ந்து மேல் – சிந்தா:13 3012/1

TOP


தாழ்வதில் (1)

வெள்ளி மால் வரை தாழ்வதில் மேம்பட பிறந்த – சிந்தா:7 1771/4

TOP


தாழ்வர் (1)

தம் குரவர் தாம் கொடுப்பின் நெஞ்சு நேர்ந்து தாழ்வர் தாம் – சிந்தா:9 1997/3

TOP


தாழ (18)

தங்கும் மென் சாந்தத்தோடு தாமமும் தாழ நாற்றி – சிந்தா:1 108/2
மேகமே மிடைந்து தாழ இருள் கொண்ட வெள்ளி குன்றம் – சிந்தா:3 526/1
கோதை புறம் தாழ குண்டலமும் பொன் தோடும் – சிந்தா:3 731/1
பொன் அரி மாலை தாழ போது அணி கூந்தல் ஏந்தி – சிந்தா:4 1085/1
பூசுதலும் இன்றி பிணி கொண்டு புறம் தாழ
வாச மலர் மறைந்த வழி வாமன் அடிக்கு ஏற்றி – சிந்தா:7 1784/2,3
கொங்கு உண் குழல் தாழ கோட்டு எருத்தம் செய்த நோக்கு – சிந்தா:8 1971/3
பொன் அரி மாலை தாழ பூ சிகை அவிழ்ந்து சோர – சிந்தா:8 1985/2
தன்னம் சிறிதே துயின்று தாழ அவள் நக்காள் – சிந்தா:9 2028/4
அலங்கலும் குழலும் தாழ அரு மணி குழை ஓர் காதில் – சிந்தா:9 2060/2
தேன் அமர் மாலை தாழ சிலை குலாய் குனிந்தது ஆங்கண் – சிந்தா:10 2281/2
வண்டு அலை மாலை தாழ மது உண்டு களித்து வண் கை – சிந்தா:10 2282/1
தாழ நாற்று-மின் தாமங்கள் அகில் குடம் பரப்பி – சிந்தா:12 2391/2
நித்தில வடமும் பூணும் ஆரமும் நிழன்று தாழ
ஒத்து ஒளிர் குழைகள் காதில் நான்று பொன் ஊசல் ஆட – சிந்தா:12 2493/1,2
மூசி வண்டு இமிரும் மொய் அலங்கல் தாழ
காசு இல் காமம் செப்பி கண்ணினால் இரப்பார் – சிந்தா:12 2549/3,4
பெண் உரை பிடி கை கூந்தல் பொன் அரி மாலை தாழ
வெண் நுரை உடுத்து நின்றார் வேந்தன் நோக்கு உண்ண நின்றார் – சிந்தா:13 2663/3,4
உண்ணற்கு இனிய மது மகிழ்ந்தார் ஒலியல் மாலை புறம் தாழ
கண்ண கழு நீர் மெல் விரலால் கிழித்து மோந்தார் கனி வாயார் – சிந்தா:13 2700/3,4
கலம் கலந்து அகன்ற மார்பில் கற்பக மாலை தாழ
விலங்கு அரசு அனைய காளை வேனில் வேந்து என்ன சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2836/3,4
குண்டலம் குலவி மின்ன பொன் அரி மாலை தாழ
தெண் கடல் அமிர்தின் செய்த பாவையின் பாவை நிற்ப – சிந்தா:13 2837/1,2

TOP


தாழி (2)

தாழி வாய் குவளை வாள் கண் தையலார் பரவ சார்ந்தார் – சிந்தா:3 833/4
தாழி வாய் மறைக்கும் தண் என் தடம் பெரும் குவளை கண்ணார் – சிந்தா:13 2974/1

TOP


தாழும் (1)

தண் தாமரை அவள் தாழும் தகையன – சிந்தா:3 523/2

TOP


தாழை (4)

வாச தாழை சண்பகத்தின் வான் மலர்கள் நக்குமே – சிந்தா:1 68/4
தந்தியாம் உரைப்பின் தாழை தட மலர் வணிகன் நாறும் – சிந்தா:5 1287/3
முரல் வாய சூல் சங்கம் முட முள் தாழை முகை விம்மும் – சிந்தா:12 2558/1
குருகு பொறை உயிர்க்கும் கொடு முள் தாழை வெண் தோட்டு – சிந்தா:12 2559/2

TOP


தாள் (43)

தாள் உடை தாமரை கிழிய வண் சுமை – சிந்தா:1 57/2
தாதையே அவன் தாள் நிழல் தங்கிய – சிந்தா:1 159/3
ஒத்து அதன் தாள் வழியே முளை ஓங்குபு – சிந்தா:1 223/3
கண் மலர் தாள் கனவின் இயல் மெய் எனும் – சிந்தா:1 228/2
தாள் உறு வருத்தம் ஓம்பி தவ நெறி படுக்கல் உற்று – சிந்தா:1 348/3
தாள் இயல் தவங்கள் தாயா தந்தை நீ ஆகி என்னை – சிந்தா:1 405/2
துறவறம் புணர்க என்றே தோன்றல் தாள் தொழுது நின்றான் – சிந்தா:1 406/3
வீரன் தாள் நிழல் விளங்க நோற்ற பின் – சிந்தா:2 409/2
சண்ட மன்னனை தாள் தொழுது ஆயிடை – சிந்தா:2 430/2
கோடு பறை ஆர்ப்ப கொழும் தாள் பவழம் கொல்லா – சிந்தா:3 501/3
தாள் வலியான் ஓர் மகனை தலைப்பட்டு – சிந்தா:3 517/2
கள் அணி மாலை மோந்து கனை கழல் இலங்கும் நோன் தாள்
புள் அணி கொடியினானின் போர் பல தொலைத்த ஆற்றல் – சிந்தா:3 614/2,3
குறும் தாள் குயில் சேவல் கொழும் காஞ்சி தாது ஆடி – சிந்தா:3 650/1
உறை செல நீக்கி பைம் தாள் ஒண் மணி குவளை நீட்ட – சிந்தா:3 668/3
அல்லியுள் கிடந்த ஓலை தாள் அது சலாகை ஆதல் – சிந்தா:3 669/2
தாள் மின்னு வீங்கு கழலான்-தனை சூழ மற்ற – சிந்தா:4 882/2
தாள் இற மூர்க்கர் அதுக்கலின் தண் துறை – சிந்தா:4 936/3
அ மலை அரண பாதம் என்ப அதன் தாள் வாய் தோன்றும் – சிந்தா:5 1177/2
தாள் ஒழிய போர் ஏறு தனியே போந்தது என எண்ணி – சிந்தா:5 1226/2
அரத்த வாய் பவள செம் தாள் பெடை அன்னம் அழுவது ஒத்தாள் – சிந்தா:5 1385/4
பத்திமையால் பாடப்படுவான் தாள் பாட கேட்டு – சிந்தா:6 1470/2
தாள் உடை தடம் கொள் செவ்வி தாமரை போது போலும் – சிந்தா:6 1506/1
முட்டாத இன்ப புதா திறக்கும் தாள் உடைய மூர்த்தி பாதம் – சிந்தா:6 1549/2
தாமரை தட கை கூப்பி தாள் முதல் கிடந்த தம்பி – சிந்தா:7 1725/1
கழல் அவாய் கிடந்த நோன் தாள் காளை தன் காதலாரை – சிந்தா:7 1865/1
தாள் ஐயா முன்பு செய்த தவத்தது விளைவு இலாதேன் – சிந்தா:8 1912/3
தாள் ஆர் கழுநீரோ நீலமோ தாமரையோ – சிந்தா:8 1972/2
தாள் இரண்டும் ஏத்தி நின்று தையல் நாமம் வேண்டினார் – சிந்தா:9 1995/4
மயிர் வாய் சிறு கண் பெரும் செவி மா தாள்
செயிர் தீர் திரள் கை சிறு பிடி கேள்வன் – சிந்தா:10 2126/1,2
புரி கழல் அணிந்த நோன் தாள் போதனபுரத்து வேந்தன் – சிந்தா:10 2189/2
தாள் வல் புரவி பண் அவிழ்த்த யானை ஆவித்தாங்கு அன்ன – சிந்தா:11 2354/3
தாள் ஒற்றி தப்பி வீழ்ந்தார் தறி வலை மானின் பட்டார் – சிந்தா:13 2768/4
முழு பதகர் தாள் துரந்து முள் தாற்றில் குத்தி – சிந்தா:13 2783/1
மருங்கு ஒற்றி மூக்கு ஊன்றி தாள் தவழ்ந்து வாங்கி – சிந்தா:13 2784/3
தாள் நெடும் குவளை கண்ணி தளை அவிழ் கோதை மாலை – சிந்தா:13 2802/1
அல்லி தாள் அற்ற-போதும் அறாத நூல்-அதனை போல – சிந்தா:13 2876/1
அணியார் மணி அரக்கு வட்டு அழுத்தி வைத்து அனைய செம் கண் மா தாள்
பிணியார் பெரும் துருத்தி அன்ன பெரும் கவுள பிறை ஏர் கோட்ட – சிந்தா:13 2968/1,2
ஊர் முழுது நாடும் உரவோன் தாள் சேர்ந்தவே – சிந்தா:13 2981/4
சூடாதார் தாள் சூடார் மாலை சுடர் மணி நெடு முடியே – சிந்தா:13 3018/4
தாள் ஆர ஏத்தி போய் தன் கோயில் புக்கானே – சிந்தா:13 3037/4
பூ மாண் திரு கோயில் புங்கவன் தாள் சேர்ந்து ஏத்தி – சிந்தா:13 3040/2
நயந்தவை பிறவும் ஊர்ந்து நாதன் தாள் கோயில் கொண்டார் – சிந்தா:13 3083/4
தகடு படு செம்பொன் முக்குடையான் தாள் இணை என் தலை வைத்தேனே – சிந்தா:13 3142/4

TOP


தாள்கள் (1)

பொற்ற திண் சரத்தில் கோத்த பொரு சரம் தாள்கள் ஆக – சிந்தா:10 2305/2

TOP


தாள்களா (1)

தோழர் தன் தாள்களா சொரியும் மும்மதம் – சிந்தா:3 775/2

TOP


தாள்களும் (1)

உலம்பி முன் இரு தாள்களும் உமிழ்வன போல்வ – சிந்தா:7 1770/3

TOP


தாள்படுத்த (1)

தம் புலங்களால் யவனர் தாள்படுத்த பொறியே – சிந்தா:1 103/4

TOP


தாளர் (1)

உழும் பகட்டு எருது போல உரன் அறு தாளர் ஆகி – சிந்தா:13 2775/1

TOP


தாளின் (3)

பொன் சொரி கதவு தாளின் திறந்து பொன் யவன பேழை – சிந்தா:1 114/1
தாளின் ஊக்குபு சாத்தொடு எழுந்தவே – சிந்தா:7 1775/4
தாளின் ஈட்டினார் தம்மை தாம் பெற்றார் – சிந்தா:13 3132/4

TOP


தாளினால் (1)

தாளினால் நொய்யீராகி தரணி-தாம் விடும்-மின் என்றான் – சிந்தா:3 749/4

TOP


தாளும் (1)

தோளும் தாளும் பிணைந்து உரு ஒன்று எய்தி – சிந்தா:5 1347/3

TOP


தாளை (1)

தாளை ஏத்துபு தம் குறை செப்பினார் – சிந்தா:4 883/4

TOP


தாற்றில் (1)

முழு பதகர் தாள் துரந்து முள் தாற்றில் குத்தி – சிந்தா:13 2783/1

TOP


தான் (114)

தான் ஏறு அனையான் உளன் சீவகசாமி என்பான் – சிந்தா:0 6/2
தானை மன்னரில் தான் இமில் ஏறு அனான் – சிந்தா:1 161/2
தான் ஆகி இருளொடு ஓர் தாமரை பூ சுமந்து அன்ன – சிந்தா:1 169/3
அண்ணல் தான் உரைப்ப கேட்டே அடு களிற்று எருத்தின் இட்ட – சிந்தா:1 202/1
தனக்கு யான் செய்வ செய்தேன் தான் செய்வ செய்க ஒன்றும் – சிந்தா:1 205/3
தான் அமர் காதலி தன்னொடு மா_வலி – சிந்தா:1 222/1
பார் கெழு நூல் விதியால் பயன் தான் தெரிந்து – சிந்தா:1 224/3
பொன் அறை தான் கொடுத்தான் புகழ் வெய்யோன் – சிந்தா:1 237/4
பாடலின் மேன்மேல் பயப்பய தான் துரந்து – சிந்தா:1 238/3
வளை கய மடந்தை கொல்லும் தான் செய்த பிழைப்பு கொல்லும் – சிந்தா:1 260/3
குழை முக புரிசையுள் குருசில் தான் அகப்பட – சிந்தா:1 275/2
அரிமான் ஓர் மெல் அணை மேல் மஞ்ஞை சூழ கிடந்து ஆங்கு வேந்தன் கிடந்தானை தான்
கரி மாலை நெஞ்சினான் கண்டான் கண்டே கைதொழுதான் கண்ணீர் கலுழ்ந்து உகுத்த பின் – சிந்தா:1 294/1,2
தான் அமர்ந்து உழையின் நீங்கா சண்பக மாலை என்னும் – சிந்தா:1 314/3
புல்லிய கொம்பு தான் ஓர் கருவிளை பூத்ததே போல் – சிந்தா:1 319/3
திருமகள் தான் இனி செய்வதை எல்லாம் – சிந்தா:1 334/2
திங்கள் உகிரில் சொலிப்பது போல் திலகம் விரலில் தான் நீக்கி – சிந்தா:1 350/1
தான் சுவை கொண்டது எல்லாம் தணப்பு அற கொடுத்த பின்றை – சிந்தா:1 373/2
தார் பொலி புரவி வட்டம் தான் புக காட்டுகின்றாற்கு – சிந்தா:2 442/3
தான் ஒன்று முடங்கிற்று ஒன்று நிமிர்ந்தது சரம் பெய் மாரி – சிந்தா:2 452/3
தான் உற்ற துன்பம் தரனுக்கு உரைத்த பின் – சிந்தா:3 519/2
நாகம் தான் கரியது ஒன்று கீழ் நின்று நடுங்க கவ்வி – சிந்தா:3 526/3
முந்தை தான் கேட்டவாறே முழுது எடுத்து இயம்புகின்றான் – சிந்தா:3 545/4
நீல் நிற நிழல் மணி தான் நிரைத்து அகம் எலாம் – சிந்தா:3 573/2
தளை அவிழ் கோதை பாடி தான் அமர்ந்து இருப்ப தோழி – சிந்தா:3 651/1
தான் உடை முல்லை எல்லாம் தாது உக பறித்திட்டானே – சிந்தா:3 686/4
என்னை வெளவும் வாயில் தான் என்னும் சூழ்ச்சி தன்னுளான் – சிந்தா:3 693/2
தாதை தான் உரைத்த எல்லாம் தன் உயிர் தோழன் கூற – சிந்தா:3 694/1
அருக்கன் ஓர் குன்றம் சேர்ந்த ஆங்கு அண்ணல் தான் ஏறினானே – சிந்தா:3 700/4
குனிகொள் பாக வெண் மதி கூர் இரும்பு தான் உறீஇ – சிந்தா:3 704/1
தடம் கணாள் பணியினால் தான் அ வீணை ஒன்றினை – சிந்தா:3 716/1
விருந்தாக யாழ் பண்ணி வீணை தான் தோற்பான் – சிந்தா:3 730/3
மையார் நெடும் கண்ணாள் மா மணி யாழ் தான் உடைந்து – சிந்தா:3 736/1
தான் கொள பாய ஓடி சாந்து கோய் புகிய செல்வ – சிந்தா:3 764/2
சிங்கம் தான் கடியது ஆங்கு ஓர் செழும் சிங்க முழக்கின் சீறி – சிந்தா:3 765/3
தன்மையால் தானை நீந்தி தான் விளையாடுகின்றான் – சிந்தா:3 802/4
சனத்தினால் தகைத்து இடம் பெறாது தான் ஓர் பால் – சிந்தா:3 825/4
உவரியாய் சொரிந்து இடம் பெறாது தான் ஓர் பால் – சிந்தா:3 826/4
கட்டு அழல் வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:3 835/4
பின்னை தான் ஆவது ஆக என்று எண்ணி பிணை கொள் நோக்கி – சிந்தா:4 976/3
பாவை தான் பொருந்துபு நிற்கும் பல் பல்கால் – சிந்தா:4 1025/2
மணி கழங்கு ஆடலள் மாமை தான் விளர்த்து – சிந்தா:4 1026/2
கொண்டாள் தினை குரல் தான் சூடினாள் தாழ் குழல் மேல் – சிந்தா:4 1039/2
தன் துணை பெட்டையோடு தான் புறப்பட்டது ஒத்தான் – சிந்தா:4 1084/3
தான் புறம் கட்டப்பட்டு தன் சினம் தணிந்து நிற்ப – சிந்தா:4 1090/2
தோழரை வடு செய்திட்டேன் என்று தான் துளங்கி நின்றான் – சிந்தா:4 1138/3
பேசின் தான் பெரிதும் தோன்ற பிழைத்து உய்ய போதல் அஞ்சி – சிந்தா:4 1164/3
நிலையின் நிழல் தான் அது நின்று கொடுத்து – சிந்தா:5 1188/3
தனி முதிர் கடவுள் கோயில் தான் வலம் கொண்டு செல்வான் – சிந்தா:5 1240/3
வள்ளல் தான் வல்ல எல்லாம் மாட்டினன் மற்றும் ஆங்கண் – சிந்தா:5 1274/1
தங்கு தேன் அரவ யாழின் தான் இருந்து ஆந்தை பாடும் – சிந்தா:5 1281/3
அலங்கல் தான் தொடுப்பார் அலர் பூ கொய்வார் – சிந்தா:5 1319/1
உழல் மாலை தீம் கிளவி ஒன்று இரண்டு தான் மிழற்றும் ஒரு நாள்-காறும் – சிந்தா:5 1353/3
தூ நீர் மலர் மார்பன் தொல் நலம் தான் பருகி துளும்பும் தேறல் – சிந்தா:5 1354/3
தான் அடைந்து இருந்த காவில் பாடினாள் தனிமை தீர்வான் – சிந்தா:5 1355/3
தான் உறக்கு-இடை நீத்தலும் தன் பினே – சிந்தா:5 1361/2
அன்னம் தான் அவன் தாமரை போது நீ – சிந்தா:5 1403/1
தூதினால் துணிபொருள் உணர்த்தி தான் தமர்க்கு – சிந்தா:6 1485/2
கங்குல் தான் நீங்கலுற்று கமழ் மலர் அணிந்த தாரான் – சிந்தா:6 1501/4
பணிகொண்டது இன்மையால் தான் பரிவொடும் இருக்கும் அன்றே – சிந்தா:6 1502/4
தக்காய் குறித்தது உரை என்றான் தான் உரைப்ப கேட்கின்றானே – சிந்தா:6 1544/4
அண்ணல் தான் செலும் முன்னா அணி மலர் பூம் பொழில் அதனுள் – சிந்தா:7 1566/1
பின்னை தான் பிறரை நோக்கா பெரு மட மாது-தன்னை – சிந்தா:7 1599/2
தனிமை தலைமை தனது தான் என்ப – சிந்தா:7 1609/2
தனிமை தலைமை தனது தான் என்றால் – சிந்தா:7 1609/3
தன்னை யான் முகத்தை நோக்கின் தான் முலை முகத்தை நோக்கும் – சிந்தா:7 1626/1
பின்னை யான் பலவும் பேசில் தான் ஒன்று மிழற்றும் பைம் பூண் – சிந்தா:7 1626/2
ஆகம் தான் ஓர் மணி பலகையாக முலைகள் நாய் ஆக – சிந்தா:7 1657/1
தாம மார்பன் தான் புனைந்த தண் என் மாலை புணை ஆக – சிந்தா:7 1663/3
அன்னம் அன்ன நடையினாள் தான் வருந்தும் என நேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1669/4
கொள்ள தான் முரலலுற்று கோல் அமை வீணை கொண்டாள் – சிந்தா:7 1696/4
ஓட்டியும் கோறும் அன்றே நம்பி தான் உண்மை பெற்றால் – சிந்தா:7 1741/2
தான் உழந்து உற்ற எல்லாம் தம்பியை உணர கூறி – சிந்தா:7 1759/1
மொய்யார் உவகையனாய் முற்று_இழைக்கு தான் கொடுப்ப – சிந்தா:7 1802/2
பெரும் படை தான் வரின் பின்றி நீங்கின் பழி – சிந்தா:7 1827/3
கொங்கு அலர் கண்ணியான் கொம்மை தான் கொட்டலும் – சிந்தா:7 1834/2
தன் மனத்து உள பொருள் தான் தனக்கு உரைப்பது ஒத்து – சிந்தா:7 1842/2
தான் நல கலங்கள் சேர்த்தி தட முலை தோய்க என்றான் – சிந்தா:8 1892/4
செல்வி-தன் திரு நலம் சேரும் வாயில் தான்
அல்லல் அம் கிழவன் ஓர் அந்தணாளனாய் – சிந்தா:9 2008/2,3
தான் அமர்ந்து தாங்கி அமை தவிசின் மிசை இருந்தான் – சிந்தா:9 2024/4
தான் ஆர பண்ணி தடறு நீக்கி தண் குருதி தோய்த்து தகைமை சான்ற – சிந்தா:9 2065/3
திருவில் தான் மாரி கற்பான் துவலை நாள்செய்வதே போல் – சிந்தா:9 2070/1
தான் யாதும் இன்றி மயங்கி தடம் கண் பெய் மாரி – சிந்தா:10 2137/2
தனக்கு யான் உயிரும் ஈவேன் தான் வர பழியும் நீங்கும் – சிந்தா:10 2147/1
நினைத்து தான் நெடிதல் செல்லாது என் சொலே தெளிந்து நொய்தா – சிந்தா:10 2147/3
பொன்னின் புனைந்து தான் போக்க நிகழ்வது ஓரான் மகிழ்வு எய்தி – சிந்தா:10 2175/3
பூண் குலாம் வன முலை பூமி தேவி தான்
காண்கலேன் கடியன கண்ணினால் எனா – சிந்தா:10 2233/1,2
மருப்பு இற களிறு குத்தி வயிரம் தான் கழிந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2275/4
தான் இள மணல் எக்கர் தவழ் கதிர் மணி ஆரம் – சிந்தா:12 2432/2
தான் முகில் கழி மதி போல் தன் உறை நீக்கினாளே – சிந்தா:12 2436/4
வளர் எரி வலம் கொண்டு ஆய் பொன் கட்டில் தான் ஏறினானே – சிந்தா:12 2468/4
தான் இரவி திங்களொடு சார்ந்து இருந்ததே போல் – சிந்தா:12 2490/2
ஆரம் மின்ன அரும் குயம் தான் களைந்து – சிந்தா:12 2500/1
தன் நெறி வளர காமன் தான் முலை இரண்டும் ஆகி – சிந்தா:12 2530/1
தன் நிகர் இல் வாணிகன் இல் தான் வளர்ந்தவாறும் – சிந்தா:12 2555/2
தனக்கு இளையானை நாட்டி தான் தனக்கு என்று கூறி – சிந்தா:12 2568/2
தார் உடை மார்பன் கூத்து தான் செய்து நடாயினானே – சிந்தா:12 2573/4
தான் விளையாடி மேல் நாள் இருந்தது ஓர் தகை நல் ஆலை – சிந்தா:12 2574/2
பள்ளி செம்பொன் படை அமளி மேல் மழலை மணி யாழ் தான் வெளவி – சிந்தா:12 2591/2
முனியாது தான் காண மொய் கொள் மாடத்து எழுதுவித்தாள் – சிந்தா:13 2603/4
தான் உலாய் தட முலை முற்றம் சூழ்ந்து-அரோ – சிந்தா:13 2635/3
படிமம் போன்று இருப்ப நோக்கி பம்மை தான் சொல்லினாளே – சிந்தா:13 2642/4
தான் உலாய் தடம் மென் முலை தங்கினான் – சிந்தா:13 2669/3
தூங்கி தான் துளங்க மந்தி தொழுத்தையேன் செய்தது என்று – சிந்தா:13 2723/3
தாங்குபு தழுவிக்கொண்டு தன்னை தான் பழித்தது அன்றே – சிந்தா:13 2723/4
சார்தற்கு அரிது ஆகி தான் நின்று அறா அள்ளல் – சிந்தா:13 2791/3
தான் சேர் பிணி என்னும் செம் தீ கொடி தங்கி – சிந்தா:13 2797/2
தணக்கு இற பறித்த போதும் தான் அளை விடுத்தல் செல்லா – சிந்தா:13 2887/1
காய்த்த நெல் கவளம் தீற்றின் களிறு தான் கழனி மேயின் – சிந்தா:13 2907/2
தான் உடன் அணிந்து தன் போல் இளவரசு ஆக்கினானே – சிந்தா:13 2912/4
தான் நிறம் கரக்கும் காலம் தையலீர் மெய்யது அன்றே – சிந்தா:13 2940/4
வண்டு சூழ் பூ பலி சுமந்து தான் வலம் – சிந்தா:13 3052/1
தன் உயிர் தான் பரிந்து ஓம்புமாறு போல் – சிந்தா:13 3107/1
தான் உடை உலகம் கொள்ள சாமி நாள் சார்ந்தது அன்றே – சிந்தா:13 3113/4
காவலன் தான் ஓர் கூறா கண் இமையாது புல்லி – சிந்தா:13 3117/3

TOP


தான (1)

அடங்கலர்க்கு ஈந்த தான பயத்தினால் அலறும் முந்நீர் – சிந்தா:13 2842/1

TOP


தானக (1)

தானக மாடம் ஏறி தையலார் ததும்ப பாய்வார் – சிந்தா:13 2658/1

TOP


தானத்தில் (2)

இன் உரை முகமன் கூறி தானத்தில் இருக்க என்றான் – சிந்தா:3 542/4
தானத்தில் இருத்தலோடும் தையலாள் ஒருத்தி-தானே – சிந்தா:7 1567/2

TOP


தானத்து (2)

தானத்து மணியும் தானும் இரட்டுற தோன்றினானே – சிந்தா:1 387/3
மின் என துறக்கும் தானத்து இயற்கையும் விரித்தும் அன்றே – சிந்தா:13 2823/4

TOP


தானம் (7)

தானம் என வேண்டுநர்கள் வேண்டுவன நல்கி – சிந்தா:3 500/2
தானம் தழுவி கிடப்ப செல்வோள் தன்மை காண்-மின் – சிந்தா:4 923/4
நல் தானம் சீலம் நடுங்கா தவம் அறிவர் சிறப்பு இ நான்கும் – சிந்தா:6 1545/1
அந்தில் வில் பயிற்றும் தானம் வழிபட ஆங்கு சென்றாள் – சிந்தா:7 1719/3
ஆர் அழல் முளரி அன்ன அரும் தவம் அரிது தானம்
சீர் கெழு நிலத்து வித்தி சீல நீர் கொடுப்பின் தீம் தேன் – சிந்தா:13 2632/1,2
தாம் உற்று கழிப்பர் தானம் இடையது செய்த நீரார் – சிந்தா:13 2841/3
அரும் கொடை தானம் ஆய்ந்த அரும் தவம் தெரியின் மண் மேல் – சிந்தா:13 2924/3

TOP


தானமாகும் (1)

உடன் ஆக ஐம்பொறியும் வென்றார்க்கு உவந்து ஈதல் தானமாகும்
திடனாக தீம் தேனும் தெள் மட்டும் உயிர் குழாம் ஈண்டி நிற்றற்கு – சிந்தா:6 1546/2,3

TOP


தானமும் (2)

அரும் தவமும் தானமும் ஆற்று-மினே கண்டீர் – சிந்தா:13 2619/3
அல்லதும் தவமும் இல்லை தானமும் இழவு என்பாரும் – சிந்தா:13 2776/3

TOP


தானவர் (1)

தப்பு இல் வாய் மொழி தானவர் வைகிய – சிந்தா:3 535/1

TOP


தானும் (14)

பிறை-அது வளர தானும் வளர்ந்து உடன் பெருகி பின் நாள் – சிந்தா:1 254/1
தானும் தன் உணர்வில் தளர்ந்து ஆற்றவும் – சிந்தா:1 359/1
தானத்து மணியும் தானும் இரட்டுற தோன்றினானே – சிந்தா:1 387/3
தம்பியும் தோழன்மாரும் தானும் மற்று எண்ணி சூழ்ந்து – சிந்தா:3 666/1
நெடும் கணாள் தானும் நினைவு அகல்வாள் ஆக – சிந்தா:4 1041/4
தேன் பிறங்கு அலங்கல் மாலை சுநந்தையும் துணைவன் தானும்
கோன் புறம் காப்ப சேறல் குணம் என கூறினாரே – சிந்தா:4 1090/3,4
மாலை தன் தாதை தானும் மக்களும் வந்து கூடி – சிந்தா:4 1144/3
மீது வண்டு அரற்றும் கண்ணி விடலையை தானும் கண்டான் – சிந்தா:5 1262/3
விருந்து அவள் செய்த பின்றை தம்பியும் தானும் வேறா – சிந்தா:7 1732/1
கொண்ட தன் தம்பியும் தானும் கோயில் புக – சிந்தா:7 1844/3
கதை என கருதல் செய்யான் மெய் என தானும் கொண்டான் – சிந்தா:10 2144/3
தலை வைத்தது அம்பு தானும் தரணி மேல் பாதம் வைத்தான் – சிந்தா:10 2190/4
சில மலர் தானும் ஏந்தி சென்று சீர் பெருக வாழ்த்தி – சிந்தா:13 2641/3
தாது அலர் தாம மார்பன் உரிமையும் தானும் மாதோ – சிந்தா:13 2643/3

TOP


தானும்-மாதோ (1)

மட்டு ஆர் அலங்கல் அவன் மக்களும் தானும்-மாதோ
பட்டார் அமருள் பசும்பொன் முடி சூழ என்றார் – சிந்தா:11 2343/3,4

TOP


தானுறப்பண்ணி (1)

தானுறப்பண்ணி திண் தேர் தம்பி கோல் கொள்ள ஏறி – சிந்தா:7 1860/2

TOP


தானே (8)

மிகல் கொண்ட இகலை தானே விழுங்கிய சிறகர் தோற்றி – சிந்தா:3 796/3
கொண்டு எழுந்தான் வானவனும் குருசில் தானே செலவு அயர்ந்தான் – சிந்தா:5 1225/4
பொம்மல்_ஓதிக்கு தானே துணை ஆம் புணை ஆயிற்றே – சிந்தா:7 1674/4
வள் இதழ் கோதை தானே இட்டது ஓர் வண்ணம்-தன்னை – சிந்தா:7 1696/3
முழு முற்றும் தானே விளக்காய் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:7 1870/2
எனக்கு இனி இறைவன் தானே இரு நில கிழமை வேண்டி – சிந்தா:10 2147/2
காலனை அளியன் தானே கையினால் விளிக்கும் என்னா – சிந்தா:10 2148/2
அம் மலர் கண்டம் உள் இட்டு அரிவையை தெரிவை தானே – சிந்தா:12 2446/4

TOP


தானை (43)

ஓடாத தானை உருமு குரல் ஓடை யானை – சிந்தா:0 7/2
வாள் மொய்த்த தானை அவன் தம்பியும் தோழன்மாரும் – சிந்தா:0 28/2
வேக யானை மீளி வேல் வெய்ய தானை ஐய கோல் – சிந்தா:1 141/1
தானை மன்னரில் தான் இமில் ஏறு அனான் – சிந்தா:1 161/2
முந்து நாம் கூறிய மூரி தானை அ – சிந்தா:1 186/1
வேல் நிற தானை வேந்தே விரி புனல் தொழுனை ஆற்றுள் – சிந்தா:1 209/3
வெம் பரி மான் நெடும் தேர் மிகு தானை அ – சிந்தா:1 221/3
வெலற்கு அரும் தானை நீத்த வேந்தனை வெறுமை நோக்கி – சிந்தா:1 261/3
மாற்றம் உணர்ந்து மறம் கூர் கடல் தானை நோக்கி – சிந்தா:2 432/2
வேல் அகம் மிடைந்த தானை வெம் சின எயினர் தாக்க – சிந்தா:2 434/2
வட்டு உடை பொலிந்த தானை வள்ளலை கண்ட-போழ்தே – சிந்தா:2 468/1
மாடியம் தானை மன்னர் மா மணி நாகம் ஆக – சிந்தா:3 537/1
வேல் கடல் தானை வேந்தர் வீழ்ந்து இரந்தாலும் நேரேன் – சிந்தா:3 554/2
விடைப்பு அரும் தானை வேந்தன் வேண்டுவ வெறுப்ப நல்கி – சிந்தா:3 555/3
வணக்கரும் தானை மன்னர் மத்தகம் பிளந்து வாய்த்த – சிந்தா:3 610/1
பண்ணியல் யானை மேலான் பதுமுகன் பரவை தானை
கண்ணியது உணர்ந்து கல்லா கட்டியங்காரன் நெஞ்சில் – சிந்தா:3 747/1,2
குரை கடல் தானை போர் கோலம் செய்தவே – சிந்தா:3 777/4
தன்மையால் தானை நீந்தி தான் விளையாடுகின்றான் – சிந்தா:3 802/4
வேல் முழங்கு தானை விளையாடியதும் கேட்டேன் – சிந்தா:3 845/4
வண்ண பொன் கடகம் ஏற்றா வார் கச்சில் தானை வீக்கா – சிந்தா:4 978/3
ஒன்றிய உதிர செச்சை ஒள் நிணம் மீக்கொள் தானை
தென் திசைக்கு இறைவன் தூதின் செம்மலை சென்று சேர்ந்தார் – சிந்தா:4 1080/3,4
விடு கணை தெரிந்து தானை வீக்கற விசித்து வெய்தா – சிந்தா:4 1086/3
அகழ் கடல் தானை வேந்தே அணி எயிறு ஈன்றது அன்றோ – சிந்தா:5 1268/4
சிறு நுதல் புருவம் ஏற்றா சேர் துகில் தானை சோர – சிந்தா:7 1572/3
தானை மேல் சென்ற-போழ்தும் வென்றியில் தளர்தல் இன்றி – சிந்தா:7 1679/2
தானை சூழ் மன்னற்கு உய்த்தார் மன்னனும் தருக என்றான் – சிந்தா:7 1679/4
கரை கடல் அனைய தானை காவலன் காதலானே – சிந்தா:7 1693/4
தேர் தொகை தானை மன்னன் சீவகற்கு இளைய நம்பி – சிந்தா:7 1852/1
வேல் கடல் தானை பாய்மா விளங்கு ஒளி இவுளி திண் தேர் – சிந்தா:7 1858/2
பார் மலி பரவை தானை பரப்பு-இடை பறப்பதே போல் – சிந்தா:7 1862/1
சிலம்பும் நீர் கடல் அம் தானை சீதத்தற்கு அரசு நாட்டி – சிந்தா:10 2141/3
கூற்று உடன்று அனைய தானை கொழு நிலம் நெளிய ஈண்டி – சிந்தா:10 2152/3
வில்லார் கடல் அம் தானை வேந்தர் குழாத்துள் தோன்ற – சிந்தா:10 2196/2
நேர் மர பலகையும் நிரைத்த தானை ஓர் – சிந்தா:10 2218/3
தெண் கடல் தானை ஓட நாணி வேல் செறித்திட்டானே – சிந்தா:10 2250/4
கோடி தானை கொற்றவன் காண்பான் இழை மின்ன – சிந்தா:11 2331/3
நிலம் நெளி கடல் அம் தானை நிரந்து பூ சுமப்ப மன்னன் – சிந்தா:13 2641/2
முழுது உலகு எழில் ஏத்தும் மூரி வேல் தானை மன்னன் – சிந்தா:13 2651/1
குழைந்த தார் நெகிழ்ந்த தானை கொற்றவன் பெயர்ந்து போகி – சிந்தா:13 2720/2
துனை குரல் முரச தானை தோன்றலை தம்-மின் என்றான் – சிந்தா:13 2899/3
வேல் மிடை தானை தாயம் வீற்று இருந்து ஆள்மோ என்றான் – சிந்தா:13 2901/4
தேர் முழங்கு தானை திருமாலின் முன் துறப்பான் – சிந்தா:13 2981/2
சுற கடல் அனைய தானை துளங்க போர் செய்தது அன்றே – சிந்தா:13 3075/4

TOP


தானையர் (1)

அம்பின் நொய்யவர் ஆண் உடை தானையர்
பைம்பொன் கேடகம் வாளொடு பற்றுபு – சிந்தா:3 633/2,3

TOP


தானையாம் (1)

தானையாம் நால்வரும் தணப்பின்று எய்தினார் – சிந்தா:7 1822/4

TOP


தானையார் (1)

எங்கும் மன்னர் ஈண்டினர் சங்கு விம்மு தானையார் – சிந்தா:3 575/2

TOP


தானையால் (1)

தானையால் தடம் கண் நீரை துடைத்து மெய் தழுவி கொண்டாள் – சிந்தா:4 1051/4

TOP


தானையான் (1)

தேர் முயங்கு தானையான் சிறுவர் சேடார் அகல் மார்பம் – சிந்தா:7 1888/3

TOP


தானையானும் (1)

வேல் பொரு தானையானும் வேண்டுவ விதியின் நேர்ந்தான் – சிந்தா:3 588/4

TOP


தானையானே (1)

இவ்வழி தம்-மின் என்றான் இவுளி தேர் தானையானே – சிந்தா:5 1407/4

TOP


தானையும் (1)

வில் திறலான் வெய்ய தானையும் வீங்குபு – சிந்தா:10 2210/1

TOP


தானையுள் (2)

ஒப்பு உடைய தானையுள் ஒரு தனியன் ஆகி – சிந்தா:1 280/2
தானையுள் அன்றி நின்ற தனி இடம் ஒற்றி மன்னர் – சிந்தா:7 1679/1

TOP


தானையை (2)

மேல் பட வெருவி நோக்கி தானையை விட்டிட்டு ஒல்கி – சிந்தா:3 675/3
தானையை உடைக்கும் வெம் போர் தருக்கினார் மைந்தர் என்று – சிந்தா:7 1679/3

TOP