ஞ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞமலி 1
ஞமலிக்கு 1
ஞமற்கு 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஞமலி (1)

வண்ண பூம் தவிசு தன்னை ஞமலி மேல் இட்டது ஒக்கும் – சிந்தா:1 202/2

TOP


ஞமலிக்கு (1)

நின்று எஞ்சுகின்ற ஞமலிக்கு அமிர்து ஈந்தவாறும் – சிந்தா:0 14/2

TOP


ஞமற்கு (1)

வாலிது அன்று என கூறினன் வாள் ஞமற்கு
ஓலை வைத்து அன்ன ஒண் திறல் ஆற்றலான் – சிந்தா:1 251/3,4

TOP