ஞா – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஞாட்பில் (1)

நூற்கு இடம் கொடுத்த கேள்வி நுண் செவி மண் கொள் ஞாட்பில்
வேற்கு இடம் கொடுத்த மார்பின் வில் வலான் தோழர் மக்கள் – சிந்தா:13 2916/1,2

TOP


ஞாட்பின் (1)

எண் கொண்ட ஞாட்பின் இரும்பு எச்சில்படுத்த மார்பர் – சிந்தா:11 2353/1

TOP


ஞாட்பினுள் (4)

தருக்கு உடை வேழம் வாளார் ஞாட்பினுள் தகைமை சான்ற – சிந்தா:4 1133/3
மற்று அவர் மண்டிய வாள் அமர் ஞாட்பினுள்
உற்றவர்க்கு உற்றது எலாம் உரைக்குற்றேன் – சிந்தா:10 2210/3,4
பறந்து இயல் தருக்கின பரவை ஞாட்பினுள்
கறங்கு என திரிவன கவரி நெற்றிய – சிந்தா:10 2215/1,2
மொய் அமர் ஞாட்பினுள் முரண் கொள் மன்னவர் – சிந்தா:13 2819/1

TOP


ஞாண் (7)

திரு நலம் மின்னு பொன் ஞாண் முகில் முலை மாரி தீம் பால் – சிந்தா:3 720/2
மேல் அற்ற கவசம் வீழ்ந்த சாமரை அற்ற வில் ஞாண்
மால் உற்ற மன்னர் தங்கள் மனம் கையற்று ஒழிந்த வள்ளல் – சிந்தா:3 797/2,3
ஒள் அழல் கொள்ளி வட்டம் போல் குலாய் சுழல பொன் ஞாண்
ஒள் அழல் நேமி நக்க மண்டலம் ஆக நின்றான் – சிந்தா:10 2203/2,3
பஞ்சி மேல் கிடந்து உடை ஞாண் பதைத்து இலங்க கிடந்தாரை – சிந்தா:10 2240/3
ஏர் பட கிடந்த பொன் ஞாண் இருள் கெட விழிப்ப வெய்ய – சிந்தா:10 2280/3
பூண் சுமக்கலாத பொன் ஞாண் வடத்தொடு புரள நோக்கி – சிந்தா:12 2443/2
காய்ந்த வாள் கலப்ப தேய்த்து பூ நிறீஇ காமர் பொன் ஞாண்
தோய்ந்த தன் குறங்கில் வைத்து துகிலினில் துடைத்து தூய்தா – சிந்தா:12 2496/2,3

TOP


ஞாயில் (2)

வயிரம் அணி ஞாயில் முலை வான் பொன் கொடி கூந்தல் – சிந்தா:1 105/3
ஞாயில் சூடிய நல் நெடும் பொன் நகர் – சிந்தா:4 949/1

TOP


ஞாயிற்று (2)

கொங்கு விம்மு குளிர் பிண்டி குழவி ஞாயிற்று எழில் ஏய்ப்ப – சிந்தா:13 2812/1
ஞாயிற்று ஒள் ஒளி நைய நடந்ததுவே – சிந்தா:13 3004/4

TOP


ஞாயிறு (2)

எங்கு எழில் என் ஞாயிறு என இன்னணம் வளர்ந்தேம் – சிந்தா:7 1793/4
செம்பொன் புளகத்து இள ஞாயிறு செற்ற கோயில் – சிந்தா:7 1867/1

TOP


ஞாயிறும் (1)

அணியும் ஆய் அலர் ஞாயிறும் ஆயினான் – சிந்தா:13 3064/4

TOP


ஞாலத்தார் (1)

ஞாலத்தார் ஆண்மை என்னாம் என நகா வருகின்றானே – சிந்தா:10 2284/4

TOP


ஞாலத்து (1)

இடர் கொள் நெஞ்சத்து இறைவியும் இரும் கண் ஞாலத்து இருள் பருகி – சிந்தா:1 313/2

TOP


ஞாலம் (14)

கண் அகல் ஞாலம் காத்தல் எனக்கு என கமழும் கண்ணி – சிந்தா:1 202/3
ஞாலம் எல்லாம் உடையான் அடி கைதொழுது – சிந்தா:1 236/3
ஞாலம் ஆள்வது நன்று எனக்கு என்றியேல் – சிந்தா:1 251/2
மற்று இ ஞாலம் உடையாய் நீ வளரும் ஆறும் அறியேனால் – சிந்தா:1 310/3
ஞாலம் விற்கும் புருவத்து நங்கை கண் – சிந்தா:4 896/3
பொன் ஆர் கொடியே புகழின் புகழ் ஞாலம்
நின் வாள் நெடும் கண் விலை ஆகும் நிகர்த்தே – சிந்தா:4 1073/3,4
ஞாலம் விற்பன பைங்கிளி நல் நிறத்து – சிந்தா:7 1774/1
ஞாலம் அறி ஆண் தொழிலர் நான்கு இலக்கம் உள்ளார் – சிந்தா:10 2165/3
நீத்த நீர் ஞாலம் எல்லாம் நிதி நின்று சுரக்கும் அன்றே – சிந்தா:13 2907/4
நல் உயிர் ஞாலம் தன்னுள் நாம வேல் நம்பி என்றான் – சிந்தா:13 2908/4
ஞாலம் காக்கும் மன்னவர் ஆவார் நறவு உண்ணா – சிந்தா:13 2928/3
நல் தவம் பரவை ஞாலம் நாம் உடன் நிறுப்பின் வையம் – சிந்தா:13 2983/1
வேற்றுவர் என்று நில்லா விழு பொருள் பரவை ஞாலம்
நோற்பவர்க்கு உரிய ஆகும் நோன்-மின் நீரும் என்றான் – சிந்தா:13 2986/3,4
ஞாலம் முற்றிய பொன் வரை நன்று-அரோ – சிந்தா:13 3003/3

TOP


ஞாழலும் (1)

பொரி அரை ஞாழலும் புன்னையும் பூத்து – சிந்தா:3 515/1

TOP


ஞான்றன (1)

ஞான்றன வயிர மாலை நகு கதிர் முத்த மாலை – சிந்தா:1 140/2

TOP


ஞான்றால் (1)

இனையன பட்ட ஞான்றால் இறையவர்கள் நினைப்பது என்றே – சிந்தா:10 2279/3

TOP


ஞான்று (2)

கண்ட ஞான்று தன் கண் எனும் கைகளால் – சிந்தா:7 1630/2
கறந்து கூற்று உண்ணும் ஞான்று கண் புதைத்து இரங்கின் அல்லால் – சிந்தா:13 2616/3

TOP


ஞான்றே (8)

கோது இயல் காமம் என்னும் மதுவினில் குளித்த ஞான்றே
ஓதிய பொறி அற்றாய் ஓர் அரும் பொறி புனைவி என்றான் – சிந்தா:1 233/3,4
கோல் இழுக்கு உற்ற ஞான்றே கொடு முடி வரை ஒன்று ஏறி – சிந்தா:2 476/1
பண்ணகத்து இனிய சொல்லாள் பாவையை பயந்த ஞான்றே
எண் இடம் இன்றி மன்னர் இ மலை இறைகொண்டு ஈண்டி – சிந்தா:3 538/2,3
வெள் அணி அணிந்த ஞான்றே வேந்தர்-தம் முடியில் கொண்ட – சிந்தா:3 614/1
ஒருங்கு அவன் பிறந்த ஞான்றே பிறந்தவர் உதயத்து உச்சி – சிந்தா:3 785/1
மாசு இலாள் பிறந்த ஞான்றே மதி வலான் விதியின் எண்ணி – சிந்தா:6 1451/1
எங்கள் வினையால் இறைவன் வீடிய அ ஞான்றே
எங்கள் உயிர் நம்பியொடு யாங்கள் பிறந்தேம் ஆக – சிந்தா:7 1793/1,2
சிலை இடம் பிடித்த ஞான்றே தெவ்வரை செகுத்த நம்பி – சிந்தா:12 2554/3

TOP


ஞான (3)

காட்சி நல் நிலையில் ஞான கதிர் மணி கதவு சேர்த்தி – சிந்தா:1 381/1
அலகை இலா குண கடலை அகல் ஞான வரம்பானை – சிந்தா:13 3023/3
விளிவரும்-குரைய ஞான வேழம் மேல் கொண்டு நின்றான் – சிந்தா:13 3070/4

TOP


ஞானத்து (1)

கிடந்த ஞானத்து எல்லையை கிளக்கல் உற்று நோக்கினான் – சிந்தா:3 716/4

TOP


ஞானம் (4)

குழை முக ஞானம் என்னும் குமரியை புணர்க்கல் உற்றார் – சிந்தா:1 368/4
மெய்வகை தெரிதல் ஞானம் விளங்கிய பொருள்கள் தம்மை – சிந்தா:6 1436/1
உள் பொருள் இது என உணர்தல் ஞானம் ஆம் – சிந்தா:13 2845/1
ஒளிறு தேர் ஞானம் பாய்மா இன் உயிர் ஓம்பல் ஓடை – சிந்தா:13 3074/1

TOP


ஞானமாய் (1)

தூய ஞானமாய் துறக்கம் எய்தினார் – சிந்தா:13 3121/4

TOP