சை – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


சையம் (1)

சையம் பூண்டு சமுத்திரம் நீந்துவான் – சிந்தா:6 1426/2