சே – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சே 3
சே_இழை 2
சேக்கும் 3
சேக்கை 12
சேக்கையுள் 2
சேட்டு 3
சேட்பட்டான்-அரோ 1
சேடம் 1
சேடரின் 1
சேடனை 1
சேடார் 1
சேடி 1
சேடியர் 2
சேடு 4
சேண் 8
சேணிகன் 1
சேதகம் 1
சேதா 2
சேந்த 8
சேந்ததே 2
சேந்தன 1
சேந்தான் 1
சேந்து 9
சேப்ப 10
சேப்புழி 1
சேமத்தால் 1
சேய் 9
சேய்த்து 1
சேய்த்தோ 1
சேயவர்க்கும் 1
சேயவளை 1
சேர் 44
சேர்கலேன் 1
சேர்கிலார் 1
சேர்த்தி 41
சேர்த்தியும் 2
சேர்த்தின் 1
சேர்த்தினர் 1
சேர்த்தினன் 1
சேர்த்தினார் 3
சேர்த்தினாரே 3
சேர்த்தினாள் 1
சேர்த்தினாளே 1
சேர்த்தினானே 2
சேர்த்துநர் 1
சேர்த்துபு 1
சேர்த்துவார் 1
சேர்தல் 2
சேர்தலும் 1
சேர்தியோ 1
சேர்தும் 1
சேர்ந்த 18
சேர்ந்தது 4
சேர்ந்தது-கொல் 1
சேர்ந்ததே 1
சேர்ந்தவன் 2
சேர்ந்தவாறும் 3
சேர்ந்தவே 3
சேர்ந்தன 1
சேர்ந்தனம் 1
சேர்ந்தாய்க்கு 1
சேர்ந்தார் 6
சேர்ந்தால் 1
சேர்ந்தாள் 9
சேர்ந்தான் 21
சேர்ந்தானே 1
சேர்ந்து 44
சேர்ந்தும் 1
சேர்ந்தேன் 3
சேர்ப்பன் 2
சேர்பவளை 2
சேர்வ 1
சேர்வது 1
சேர்வல் 2
சேர்வான் 1
சேர்விலர்-ஆயின் 1
சேர்வு 1
சேர 5
சேரலம் 1
சேரா 4
சேரார் 2
சேரி 3
சேரி-தோறு 1
சேரியையோ 1
சேரின் 3
சேரும் 3
சேரேன் 1
சேல் 7
சேலும் 1
சேலுற்ற 1
சேலை 1
சேவகம் 1
சேவகன் 1
சேவடி 15
சேவடிகள் 2
சேவடிய 1
சேவடியால் 1
சேவடியை 2
சேவல் 9
சேவலின் 1
சேவலும் 1
சேவலை 1
சேவலொடு 1
சேவித்து 1
சேற்று 2
சேற்று-இடை 2
சேற்றுள் 6
சேறல் 5
சேறலால் 1
சேறலில் 1
சேறாய் 2
சேறி 2
சேறியே 1
சேறு 7
சேறுபடு 1
சேறும் 3
சேன் 1
சேனன் 1
சேனை 17
சேனையே 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


சே (3)

அரும் கல சே இதழ் ஆர்ந்த வாவி ஒன்று – சிந்தா:5 1204/1
தெண் பனி அனைய கண்ணீர் சே_இழை தாயர் எல்லாம் – சிந்தா:5 1398/2
சே_இழை கணவனாகும் திருமகன் திறத்து நாளும் – சிந்தா:6 1453/1

TOP


சே_இழை (2)

தெண் பனி அனைய கண்ணீர் சே_இழை தாயர் எல்லாம் – சிந்தா:5 1398/2
சே_இழை கணவனாகும் திருமகன் திறத்து நாளும் – சிந்தா:6 1453/1

TOP


சேக்கும் (3)

பூ அணை அழலின் மேல் சேக்கும் பொன் செய் தூண் – சிந்தா:4 1025/1
பரித்தவை பழன நாரை பார்ப்பொடு மருதில் சேக்கும்
உரைத்தகு நாடும் ஊரும் குலத்துடன் உணர என்றான் – சிந்தா:7 1853/3,4
பூ கமழ் அமளி சேக்கும் மது மணவாளனார் தாம் – சிந்தா:7 1880/2

TOP


சேக்கை (12)

பொங்கு மென் மலர் பெய் சேக்கை பொலிந்து விண் புகற்சி உண்டே – சிந்தா:1 108/4
தூமமே கமழும் துகில் சேக்கை மேல் – சிந்தா:1 135/1
சூழ் துகள் மயக்கத்தானும் புளிஞர் உள் சுருங்கி சேக்கை
கோழி போல் குறைந்து நெஞ்சின் அறம் என மறமும் விட்டார் – சிந்தா:2 449/3,4
சேக்கை நாடி தன் சேவலை காணிய – சிந்தா:5 1362/3
கலை வளர் கிளவியார்-தம் காமர் மென் சேக்கை நீங்கி – சிந்தா:6 1432/1
இலை வளர் குரம்பை அங்கண் இரு நிலம் சேக்கை ஆக – சிந்தா:6 1432/2
ஆர் அகில் சேக்கை நீங்கி வெறு நிலத்து அடிகள் தாமே – சிந்தா:7 1720/1
அளித்த பின் அமளி அம் சேக்கை எய்தினான் – சிந்தா:8 1941/4
ஏந்து மலர் சேக்கை அகில் வளர்த்த இடு புகையும் – சிந்தா:9 2032/1
செறிந்த கழுநீர் பூ பிடித்து சேக்கை மரீஇய சிங்கம் போல் – சிந்தா:11 2358/3
தூமம் கொப்புளிக்கும் துகில் சேக்கை மேல் – சிந்தா:12 2505/3
இழிந்து கீழ் நிலை இன் அகில் சேக்கை மேல் – சிந்தா:13 2673/1

TOP


சேக்கையுள் (2)

பூ மென் சேக்கையுள் நாற்றிய பூம் திரள் – சிந்தா:5 1315/1
கழுமு சேக்கையுள் காலையும் மாலையும் – சிந்தா:5 1350/2

TOP


சேட்டு (3)

சேட்டு இளம் சிங்கம் அன்னாய் சாதகம் செய்த என்றான் – சிந்தா:1 404/4
சேட்டு இளம் செம் கயல் காப்ப செய்து வில் – சிந்தா:5 1223/1
சேட்டு இளம் கொன்றை திரு நிழல் துஞ்ச செம் பொறி வண்டு அவற்று அயலே – சிந்தா:10 2104/2

TOP


சேட்பட்டான்-அரோ (1)

செல்வனை திருநகர் சேட்பட்டான்-அரோ
பல் கதிர் மணி ஒளி பரந்த பூணினான் – சிந்தா:6 1458/3,4

TOP


சேடம் (1)

எய்திய சேடம் கூவித்து இறைஞ்சுபு தொழுது வாழ்த்தி – சிந்தா:3 821/2

TOP


சேடரின் (1)

சேடரின் சென்று புல்லி சிறுபுறம் தழீஇய தும்பி – சிந்தா:4 852/4

TOP


சேடனை (1)

சேடனை காணிய சென்று தொக்கதுவே – சிந்தா:10 2112/4

TOP


சேடார் (1)

தேர் முயங்கு தானையான் சிறுவர் சேடார் அகல் மார்பம் – சிந்தா:7 1888/3

TOP


சேடி (1)

வெள்ளி வேதண்டத்து அம் கண் வீவில் தென் சேடி பாலில் – சிந்தா:3 546/1

TOP


சேடியர் (2)

சேடியர் வழிபட செல்லும் செல்வியே – சிந்தா:9 2000/4
சேடியர் தொழுது நிற்ப திருமகள் பரவும் அன்றே – சிந்தா:9 2055/4

TOP


சேடு (4)

சேடு உற கூப்பிய செந்நெல் குப்பைகள் – சிந்தா:1 59/3
சேடு ஆவ நாழிகையின் புடை திரண்டு தேன் நெய் பெய் – சிந்தா:1 176/3
சேடு இளம் பருதி மார்பின் சீவகசாமியீரே – சிந்தா:8 1913/3
சேடு ஆர் பொன் திரு மணி வைர தொத்து அணிந்து உலகு ஓம்பும் – சிந்தா:13 3018/1

TOP


சேண் (8)

சேண் நிலத்து இயற்றிய சித்திர சுருங்கை சேர் – சிந்தா:1 142/2
சேண் நிலத்து இறைஞ்சி சொன்னான் செய்ய கோல் வெய்ய சொல்லான் – சிந்தா:1 264/4
சேண் இகந்து உய்ய போ நின் செறி_தொடி ஒழிய என்றார் – சிந்தா:3 770/4
செய் கழல் குருசில் ஆங்கே கரந்து சேண் அகற்றினானே – சிந்தா:4 983/4
சேண் குலாம் சிலையொடு திளைத்த பின் அவர் – சிந்தா:7 1826/1
சேண் குலாம் கம்பலம் செய்யது ஓன்றினால் – சிந்தா:10 2233/3
சேண் இடை அரவு சேர்ந்த திங்களை ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2461/4
சிந்தையில் களிப்பார் சேண் நெடிய கண்ணார் – சிந்தா:12 2548/4

TOP


சேணிகன் (1)

திரு முடி ஆர மார்பின் சேணிகன் என்ப நாமம் – சிந்தா:13 3044/2

TOP


சேதகம் (1)

முலை தடம் சேதகம் பொறிப்ப மற்று அவர் – சிந்தா:1 46/1

TOP


சேதா (2)

பூ தின்று புகன்று சேதா புணர் முலை பொழிந்த தீம் பால் – சிந்தா:1 398/1
சேதா நறு நெய்யும் தீம் பால் சுமை தயிரும் – சிந்தா:2 481/1

TOP


சேந்த (8)

எரி முக நித்திலம் ஏந்தி சேந்த போல் – சிந்தா:1 329/3
மன்னர் தம் முடிகள் வேந்த வயிரம் போழ்ந்து உழுது சேந்த
பொன் அவிர் கழல் கொள் பாதம் பொழி மழை தட கை கூப்ப – சிந்தா:3 542/2,3
நூபுரம் திருத்தி சேந்த நுதி விரல் நொந்த என்பார் – சிந்தா:4 1111/2
வளம் கெழு வடத்தை சூழ்ந்து வான் பொன் நாண் திளைப்ப சேந்த
இளம் கதிர் முலைகள் தம்மால் இவனை மார்பு எழுதி வைகின் – சிந்தா:5 1297/2,3
வார் பொன் முடி மேல் வயிரம் உழ சேந்த செல்வத்து – சிந்தா:7 1869/1
சென்றது தட கை தூணி சேந்த கண் புருவம் கோலி – சிந்தா:10 2272/1
கனி படு கிளவியார் தம் கதிர் முலை பொருது சேந்த
துனி வரை மார்பன் சீறி சுடு சரம் சிதறினானே – சிந்தா:10 2273/3,4
தோக்கை அம் துகிலினாள் தன் துணை முலை பொருது சேந்த
ஏக்கு ஒசிவு இலாத வில்லான் இடு கொடி அகலம் இன் தேன் – சிந்தா:12 2477/1,2

TOP


சேந்ததே (2)

பரந்து விண் புகுதலின் பருதி சேந்ததே – சிந்தா:1 60/4
விருந்து செய்திட வெறி மேனி சேந்ததே – சிந்தா:1 97/4

TOP


சேந்தன (1)

சேந்தன கண்ணினாலும் திண் எழில் தோளினாலும் – சிந்தா:7 1864/2

TOP


சேந்தான் (1)

சிலை முத்தம் கொள்ளும் திண் தோள் செம்மலும் தீயின் சேந்தான் – சிந்தா:10 2312/4

TOP


சேந்து (9)

சேந்து ஒத்து அலர்ந்த செழும் தாமரை அன்ன வாள் கண் – சிந்தா:0 8/1
புண் தோய்த்து எடுத்த பொரு வேல் என சேந்து நீண்ட – சிந்தா:0 26/1
செம்பொன் போல் பெரிதும் சேந்து செகுத்திடல் உற்று நின்றான் – சிந்தா:3 670/2
கரும் கண் சேந்து கலங்க அதுக்கினாள் – சிந்தா:5 1372/4
தளை அவிழ் கோதையார் தாமம் சேர் வெம் முலை போல் வீங்கி கண் சேந்து
உளைய உறுதி உரைப்பாரை ஓ பாவம் உணராரே காண் – சிந்தா:6 1551/3,4
மடத்தகை மகளிர் கோல வரு முலை உழக்க சேந்து
கொடி பல அணிந்த மார்பின் கோவிந்தன் வாழ்க என்று – சிந்தா:10 2285/2,3
பஞ்சி மெல் அடியினார்-தம் பாடகம் திருத்தி சேந்து
நெஞ்சு நொந்து அமுத கண்ணீர் துடைத்தலின் நிறைந்த கோல – சிந்தா:10 2318/1,2
சேந்து நீண்ட செழும் தாமரை கண்களின் – சிந்தா:12 2479/1
சிற்றடி போது புல்லி திருமகன் கிடப்ப சேந்து
பொற்ற தாமரையின் போந்து கரு முத்தம் பொழிபவே போல் – சிந்தா:12 2508/2,3

TOP


சேப்ப (10)

வாச நெய் வண்டு மூச மாந்தளிர் விரல்கள் சேப்ப
பூசி வெள்ளிலோத்திரத்தின் பூம் பொருக்கு அரைத்த சாந்தின் – சிந்தா:3 622/1,2
இள முலை மணி கண் சேப்ப எழுது வில் புருவம் ஏற – சிந்தா:3 841/1
செப்பு இணை அனைய செம் கேழ் வன முலை பொருது சேப்ப
கற்பக மரத்தை புல்லி கைவிடாது ஒழிந்து காம – சிந்தா:7 1691/2,3
சூடகம் அணிந்த முன் கைத்தொகு விரல் சேப்ப எற்றி – சிந்தா:7 1697/3
மின் வளர் மருங்குல் செற்ற வெம் முலை மணி கண் சேப்ப
தொல் நலம் பருகி தோன்றல் துறக்கம் புக்கவர்கள் ஒத்தான் – சிந்தா:9 2081/3,4
விரை தலை மாலை சூட்டி மின் அனார் அம் கை சேப்ப
அரைத்த சாந்து அணிந்த கோட்ட ஆயிரத்து எட்டு வேழம் – சிந்தா:12 2414/1,2
அகில் கமழ் அங்கை சேப்ப அரிவையர் அலங்கல் தாங்கி – சிந்தா:12 2540/2
சிலையவர் குரம்பை அம் கண் மான் இனம் சென்று சேப்ப
நிலை திரிந்து ஊழி நீங்கி உத்தர குருவும் ஆகி – சிந்தா:12 2583/2,3
அம் கை சேப்ப குருகு இரங்க அலங்கல் அம் பூம் குழல் துயல் வர – சிந்தா:12 2592/1
செருக்கிய நெடும் கண் சேப்ப சீத நீர் மூழ்கினாரே – சிந்தா:13 2657/4

TOP


சேப்புழி (1)

திருத்தகு திரைகள் தாக்க சேப்புழி சேவல் நீங்க – சிந்தா:5 1385/2

TOP


சேமத்தால் (1)

நம்பனை நகரின் நீக்கி சேமத்தால் வைக்க தீயுள் – சிந்தா:3 670/1

TOP


சேய் (9)

சேய் உயர் மதில் வகை செப்புகின்றதே – சிந்தா:1 100/4
சேய் உயர் உலகம் எய்தி அன்னது ஓர் செல்வம் உற்றார் – சிந்தா:2 473/4
சேய் அனான் திருவின் பேரான் செழும் சிலை பகழியாலே – சிந்தா:3 788/4
சேய் உடம்பு எய்துவை செல்கதி மந்திரம் – சிந்தா:4 943/3
திறத்தை வெளவிய சேய் அரி கண்ணினாள் – சிந்தா:4 993/2
சேய் நலம் கடந்த செல்வன் திரு நலம் தெளித்திட்டு ஆற்ற – சிந்தா:7 1692/3
சேய் செம் தவிசு நெருப்பு என்று எழும் சீறடியார் – சிந்தா:11 2348/4
சேய் பொன் கமல மகள் கை தொழ சென்று புக்கான் – சிந்தா:11 2350/4
சேய் நிற சிவிகை சேர்ந்தான் தேவர் கொண்டு ஏகினாரே – சிந்தா:13 2998/4

TOP


சேய்த்து (1)

அறம் கரிது சேய்த்து என்பது யாதும் அறியாரேல் – சிந்தா:13 2622/3

TOP


சேய்த்தோ (1)

நாளை எனும் நாள் அணிமைத்தோ பெரிதும் சேய்த்தோ
நாளை உரை என்று கிளியோடு நக சொல்லும் – சிந்தா:7 1879/2,3

TOP


சேயவர்க்கும் (1)

சேயவர்க்கும் தோன்றியது ஓர் திலகம் எனும் தகைத்தாய் – சிந்தா:3 595/3

TOP


சேயவளை (1)

செய்யவளின் சிறிது மிகை சேயவளை கண்டார் – சிந்தா:7 1782/4

TOP


சேர் (44)

கல்வி சேர் மாந்தரின் இறைஞ்சி காய்த்தவே – சிந்தா:1 53/4
அஞ்சி நேர்ந்து உயிர்க்கும் தேன் சேர் குழல் ஒலி முழவின் ஓசை – சிந்தா:1 110/3
சேண் நிலத்து இயற்றிய சித்திர சுருங்கை சேர்
கோள் நிலத்து வெய்யவாம் கொடும் சுற தடம் கிடங்கு – சிந்தா:1 142/2,3
அல்லி சேர் அணங்கிற்கு அணங்கு அன்னவள் – சிந்தா:1 162/3
ஈமம் சேர் மாலை போல இழித்திடப்பட்டது அன்றே – சிந்தா:1 210/3
உலையா திருவின் அமிர்து உண்டு ஒளி சேர்
மலை ஆர் மணி மார்பன் மகிழ்ந்தனனே – சிந்தா:1 216/3,4
சிந்தித்து இரங்கி அழுவன போல் பனி சேர் கண்ணீர் சொரிந்தனவே – சிந்தா:1 312/4
புனம் சேர் கொடி முல்லை பூம் பவளத்துள் புக்கு பூத்த போலும் – சிந்தா:3 636/2
வனம் சேர் துவர் செ வாய் வாள் எயிறும் கண் மலரும் வளையல் ஆகா – சிந்தா:3 636/3
கனம் சேர் கதிர் முலையும் கண்டார்கள் வீட்டுலகம் காணார் போலும் – சிந்தா:3 636/4
மீன் சேர் குழாம் அனைய மேகலையும் வெம் முலையும் கூற்றம் கூற்றம் – சிந்தா:3 637/1
ஊன் சேர் உயிர் உய்ய கொண்டு ஓடி போ-மின்கள் உரைத்தேம் என்று – சிந்தா:3 637/2
கான் சேர் கமழ் கோதை கால் தொடர்ந்து கைவிடாது அரற்றுகின்ற – சிந்தா:3 637/3
தேன் சேர் திருவடி மேல் கிண்கிணி பொன் ஆவதற்கே தக்கது என்பார் – சிந்தா:3 637/4
கல் சேர் பூண் கொள் கதிர் முலையாய் காம தீயால் வெந்தவர் போல் – சிந்தா:3 719/1
இது மருந்து என்ன நல்லார் இழுது சேர் கவளம் வைத்து – சிந்தா:3 819/2
மணி ஆர் வளை சேர் முன்கை வலனும் இடனும் போக்கி – சிந்தா:4 925/2
குங்குமம் சேர் வெம் முலை மேல் கொய்தார் வடு பொறிப்ப – சிந்தா:4 1043/1
நூல் புடைத்தால் போல் கிடந்த வித்தகம் சேர் நுண் வரிகள் – சிந்தா:4 1044/1
மல் சேர் தோளான் தன் மருமானுக்கு அருள் செய்ய – சிந்தா:4 1057/3
திங்கள் சேர் முடியினானும் செல்வியும் போன்று செம்பொன் – சிந்தா:4 1083/1
அல்லி சேர் அணங்கு அன்னவட்கு ஆயிடை – சிந்தா:5 1329/1
அணி உடை கமலம் அன்ன அம் கை சேர் முன்கை-தன் மேல் – சிந்தா:5 1344/3
செல்ல செல்ல அஃகும் நெறி சேர் சிலம்பு சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1416/4
தளை அவிழ் கோதையார் தாமம் சேர் வெம் முலை போல் வீங்கி கண் சேந்து – சிந்தா:6 1551/3
சிறு நுதல் புருவம் ஏற்றா சேர் துகில் தானை சோர – சிந்தா:7 1572/3
களி சேர் கணை உடைய காமனையும் காய்ந்த – சிந்தா:7 1611/1
அளி சேர் அற வழி அண்ணல் இவன் என்பர் – சிந்தா:7 1611/2
அளி சேர் அற வழி அண்ணல் இவனேல் – சிந்தா:7 1611/3
சேர் துணை கழற சென்றேன் செல்வியோடு ஆங்கு கண்டேன் – சிந்தா:7 1720/3
குருவி சேர் வரை போன்ற குஞ்சரம் கொடி அணிந்த – சிந்தா:10 2237/2
பருதி சேர் வரை போல பகட்டு இனம் பரந்தனவே – சிந்தா:10 2237/4
உறைந்த வெண் பட்டு உடுத்து ஒளி சேர் பஞ்ச வாசம் கவுள் கொண்டு – சிந்தா:11 2358/2
மடத்தகை நாணி புல்லி மின்னு சேர் பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:13 2666/4
துடிக்கும் கதிர் சேர் துணை முத்தம் திருவில் உமிழ்ந்து சுடர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2695/4
ஊன் சேர் உடம்பு என்னும் ஓங்கல் மர சோலை – சிந்தா:13 2797/1
தான் சேர் பிணி என்னும் செம் தீ கொடி தங்கி – சிந்தா:13 2797/2
கான் சேர் கவின் என்னும் காமர் மலர் வாட – சிந்தா:13 2797/3
தேன் சேர் மலர் மார்ப தீத்திட்டு இறக்குமே – சிந்தா:13 2797/4
அணி சேர் இட கை விரலால் வல தோள் – சிந்தா:13 2866/1
மணி சேர் வளை வாய்வதின் வைத்து வலத்து – சிந்தா:13 2866/2
செழு நீர் மணி கொடிகள் காழகம் சேர் கொம்பாய் – சிந்தா:13 2966/3
வேய் களிய வண்டு அறைய விரிந்து அலர்ந்த தாமரையின் விரை சேர் போதின் – சிந்தா:13 3017/3
அசும்பு சேர் களிறு திண் தேர் அலை மணி புரவி வேங்கை – சிந்தா:13 3083/2

TOP


சேர்கலேன் (1)

ஏவலால் சேர்கலேன் என்று பைங்கிளி – சிந்தா:4 1013/3

TOP


சேர்கிலார் (1)

மைந்தரும் மகளிரை மருங்கு சேர்கிலார் – சிந்தா:13 2936/4

TOP


சேர்த்தி (41)

பூம் கச்சு நீக்கி பொறி மாண் கலம் நல்ல சேர்த்தி
நீங்காத காதல் உடையாய் நினைக்க என்று பின்னும் – சிந்தா:0 16/2,3
வாங்குபு திலகம் சேர்த்தி திலகனை திருந்த வைத்தாள் – சிந்தா:1 305/4
பன் மணி விளக்கின் நீழல் நம்பியை பள்ளி சேர்த்தி
மின் மணி மிளிர தேவி மெல்லவே ஒதுங்குகின்றாள் – சிந்தா:1 317/2,3
காதலான் பெயர் சுமந்த கதிர் மணி ஆழி சேர்த்தி
கோதை தாழ் குழலினாளை கொண்டு போய் மறைய நின்றாள் – சிந்தா:1 318/3,4
காட்சி நல் நிலையில் ஞான கதிர் மணி கதவு சேர்த்தி
பூட்சி சால் ஒழுக்கம் என்னும் வயிர தாழ் கொளுவி பொல்லா – சிந்தா:1 381/1,2
மை விரி குழலினாளை மங்கல கடிப்பு சேர்த்தி
பெய்தனர் பிணையல் மாலை ஓர் இலை சாந்து பூசி – சிந்தா:2 488/2,3
நங்கையை நயப்ப எல்லாம் விரையொடு துவரும் சேர்த்தி
அங்கு அரவு அல்குலாளை ஆட்டினார் அரம்பை அன்னார் – சிந்தா:3 623/3,4
தெள் நிற சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி பாதம் சேர்த்தி
பண் நிற சுரும்பு சூழும் பனி முல்லை சூட்டு வேய்ந்தார் – சிந்தா:3 624/3,4
எரி மணி சுண்ணம் மின்னும் இரும் சிலை முத்தம் சேர்த்தி
திரு மணி முலையின் நெற்றி சிறுபுறம் செறிய தீட்டி – சிந்தா:3 625/1,2
அலர் முலை குருதி சாந்தும் ஆரமும் பூணும் சேர்த்தி
குலவிய குருதி பட்டின் கலை நலம் கொளுத்தி இட்டான் – சிந்தா:3 673/3,4
பரி அகம் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி பாதம் சேர்த்தி
அரிவையை அரம்பை நாண அணிந்தனன் அனங்கன் அன்னான் – சிந்தா:3 674/3,4
திரு நிற முகத்திற்கு ஏற்ப செம்பொன் ஓர் ஓலை சேர்த்தி
எரி நிற குழை ஓர் காதிற்கு இருள் அற சுடர வைத்தான் – சிந்தா:3 696/3,4
நுரை கிழித்து அனைய நொய்ம்மை நுண் துகில் மருங்குல் சேர்த்தி
உரை கிழித்து உணரும் ஒப்பின் ஓவிய பாவை ஒத்தார் – சிந்தா:3 699/3,4
வட்டு உடை மருங்குல் சேர்த்தி வாள் இரு புடையும் வீக்கி – சிந்தா:3 767/1
தேய்ந்து உக சேர்த்தி மாலை திருமுடி திலகம் கொண்டார் – சிந்தா:3 787/4
பதுமுகன் பரவை மார்பின் நெய் கிழி பயில சேர்த்தி
நுதி மயிர் துகில் குப்பாயம் புகுக என நூக்கினானே – சிந்தா:3 819/3,4
அடி மனை பவளம் ஆக அரும் பொன்னால் அலகு சேர்த்தி
முடி மணி அழுத்தி செய்த மூரி காழ் நெற்றி மூழ்க – சிந்தா:3 837/1,2
மணி இரு தலையும் சேர்த்தி வான் பொனின் இயன்ற நாணால் – சிந்தா:4 977/1
பிணையலும் நறிய சேர்த்தி பெரு விலை ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:4 1146/3
மங்கல வகையின் ஆட்டி மணி அணி கலங்கள் சேர்த்தி
பங்கய நெடும் கணாளை பவித்திர குமரன் என்றான் – சிந்தா:5 1169/3,4
செவ்வன் நூலில் சித்திரிக்கப்பட்டதனை சேர்த்தி பின்னும் – சிந்தா:7 1672/3
தான் நல கலங்கள் சேர்த்தி தட முலை தோய்க என்றான் – சிந்தா:8 1892/4
வனப்பு உடை குமரன் இங்கே வருக என மருங்கு சேர்த்தி
புன கொடி மாலையோடு பூம் குழல் திருத்தி போற்றார் – சிந்தா:8 1916/2,3
செயிர்த்தவள் சிவந்து நோக்கி சீறடி சென்னி சேர்த்தி
அயிர்ப்பது என் பணி செய்வேனுக்கு அருளிற்று பொருள் அது என்ன – சிந்தா:8 1989/1,2
மின் இயல் பட்டம் சேர்த்தி ஆன் நெய் பால் வெறுப்ப ஊட்டி – சிந்தா:9 2054/2
அழி மது மாலை சேர்த்தி அடிபணிந்து ஆர வாழ்த்தி – சிந்தா:9 2074/3
சிலம்பின் மேல் சென்னி சேர்த்தி சிறியவர் செய்த தீமை – சிந்தா:9 2088/2
கடிப்பிணை காது சேர்த்தி சிகழிகை காதம் நாற – சிந்தா:9 2091/1
கொங்கு அலர் கண்ணி சேர்த்தி குங்குமம் எழுதினானே – சிந்தா:9 2098/4
ஆற்றல் அம் கந்து சேர்த்தி யாப்புற வீக்கும்-போழ்தில் – சிந்தா:10 2146/3
திருந்து திங்கள் சூழ்ந்த மின்னின் செம்பொன் பட்டம் சேர்த்தி
விரும்பும் முத்தம் மாலை நான்ற விழு பொன் மகரம் செறித்தாள் – சிந்தா:12 2438/3,4
துணித்து அடி விளிம்பு சேர்த்தி தொழுதக செய்த வண் கை – சிந்தா:12 2478/2
வட்ட நல் வைரம் வாய்ப்ப நிரைத்து மேல் மணிகள் சேர்த்தி
சுட்டுதற்கு அரிய முத்தின் தொத்து வாய் நாற்ற முந்நீர் – சிந்தா:12 2523/2,3
சின களி யானை மன்னர் மகளிரை சேர்த்தி நம்பன் – சிந்தா:12 2568/3
தேன் விளையாடும் மாலை அணிந்து பொன் பீடம் சேர்த்தி
ஆன் விளையாடும் ஐந்து ஊர் அதன் புறம் ஆக்கினானே – சிந்தா:12 2574/3,4
நெடு நீர் கழனி சூழ் நியமம் சேர்த்தி விழவு அயர்ந்து – சிந்தா:13 2601/3
இனியாள் இடர் நீக்கி ஏமம் சேர்த்தி உயக்கொண்ட – சிந்தா:13 2603/2
தேன் ஆர் அகிலின் புகை சேர்த்தி வகுத்து நாவி குழம்பு உறீஇ – சிந்தா:13 2692/3
தொடை மலர் கண்ணி சேர்த்தி சுரும்பு உண மலர்ந்த மாலை – சிந்தா:13 2719/2
வெண் துகில் மாலை சாந்தம் விழு கலம் வீதியில் சேர்த்தி
நுண் துகில் திரைகள் சேர்ந்த நூற்று உலா மண்டபத்து – சிந்தா:13 2734/1,2
அலங்கல் வாய் சென்னி சேர்த்தி அரி மதர் மழை கண் பில்க – சிந்தா:13 2858/3

TOP


சேர்த்தியும் (2)

தவளை கிண்கிணி தாமம் சேர்த்தியும்
குவளை கண் மலர் கோலம் வாழ்த்தியும் – சிந்தா:13 3126/1,2
திவள தே மலர் கண்ணி சேர்த்தியும் – சிந்தா:13 3126/4

TOP


சேர்த்தின் (1)

காமம் இங்கு உடையேன் காளை சீவகன் அகலம் சேர்த்தின்
மா மணி மகரம் அம்பு வண் சிலை கரும்பு மான் தேர் – சிந்தா:9 2057/2,3

TOP


சேர்த்தினர் (1)

தேய் பிறை இரும்பு தம் வலக்கை சேர்த்தினர்
ஆய் செந்நெல் அகன்ற காடு அரிகுற்றார்களே – சிந்தா:1 55/3,4

TOP


சேர்த்தினன் (1)

துன்பம் இல் பறவை ஊர்தி சேர்த்தினன் துணைவி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:1 273/4

TOP


சேர்த்தினார் (3)

பெருமகன் சேர்த்தினார் பிணை அனாளையே – சிந்தா:1 187/4
வளம் கொள் மா மணி கூடம் சேர்த்தினார்
இளம் கதிர்-கொலோ இருந்தது என்னவே – சிந்தா:12 2420/3,4
அகை ஆர்ந்து இலங்கும் பரியகம் தாமே கவின சேர்த்தினார் – சிந்தா:13 2694/4

TOP


சேர்த்தினாரே (3)

திருந்து பொன் கண்ணியாற்கு செல்வியை சேர்த்தினாரே – சிந்தா:1 369/4
செம் மலர் திருவின் அன்னார் சிகழிகை சேர்த்தினாரே – சிந்தா:13 2667/4
தங்கிய கேள்வியாற்கு தையலார் சேர்த்தினாரே – சிந்தா:13 2856/4

TOP


சேர்த்தினாள் (1)

சீர் செய் கோமகளை சேர்த்தினாள் சீதம் செய்யாது ஒழிந்தனவே – சிந்தா:7 1671/4

TOP


சேர்த்தினாளே (1)

மேக விசும்பின் தேவர் விழைய விளங்க சேர்த்தினாளே – சிந்தா:12 2440/4

TOP


சேர்த்தினானே (2)

செய் பூம் கழலை தொழுதான் சென்னி சேர்த்தினானே – சிந்தா:10 2135/4
செந்தாமரை மேல் நடந்தான் அடி சேர்த்தினானே – சிந்தா:12 2564/4

TOP


சேர்த்துநர் (1)

சித்திர கிம்புரி வைரம் சேர்த்துநர்
ஒத்து இயல் இடங்களும் ஒழுங்கு நீண்டவே – சிந்தா:1 83/3,4

TOP


சேர்த்துபு (1)

விழைவ சேர்த்துபு மெல் என ஏகினார் – சிந்தா:5 1338/2

TOP


சேர்த்துவார் (1)

இலங்கு பாவை இரு மணம் சேர்த்துவார் – சிந்தா:5 1319/4

TOP


சேர்தல் (2)

பேதைமை பிறரை உள்ளி அழுபவர் சேர்தல் என்றாள் – சிந்தா:12 2506/3
சிந்தியே கரந்தார் சொல் போல் மெய்யின் கண் சேர்தல் இன்றாய் – சிந்தா:13 2973/3

TOP


சேர்தலும் (1)

தேம் பெய் கற்பக தாரவன் சேர்தலும்
பூம் பெய் கோதை புரிசை குழாம் நலம் – சிந்தா:11 2336/1,2

TOP


சேர்தியோ (1)

எந்தாய் வெறு நிலத்து சேர்தியோ என்று இனைந்து இரங்கி பள்ளி படுத்தார்களே – சிந்தா:1 292/4

TOP


சேர்தும் (1)

தேவாதி தேவன்-அவன் சேவடி சேர்தும் அன்றே – சிந்தா:0 1/4

TOP


சேர்ந்த (18)

சீற்றம் மிக்க மன்னவன் சேர்ந்த குஞ்சரம் நுதல் – சிந்தா:1 278/1
விம்முறு நுசுப்பு நைய வீற்றிருந்து அணங்கு சேர்ந்த
வெம் முலை பரவை அல்குல் மிடை மணி கலாபம் வேய் தோள் – சிந்தா:3 606/2,3
அருக்கன் ஓர் குன்றம் சேர்ந்த ஆங்கு அண்ணல் தான் ஏறினானே – சிந்தா:3 700/4
திருவின் சாயல் ஒருத்தி சேர்ந்த கோலம் காண்பான் – சிந்தா:4 926/1
ஊழ் திரை பாம்பு சேர்ந்த ஒளி மிகு பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:4 1138/4
காது சேர்ந்த கடி பிணை கையது – சிந்தா:5 1323/1
என்பினின் ஆவி நீங்க இறுவதும் எளிது சேர்ந்த
துன்பத்தால் துகைக்கப்பட்டார் துகைத்த அ துன்பம் தாங்கி – சிந்தா:5 1392/2,3
வண்டு சேர்ந்த குழலாள் வரும் முலைகள் பாய வண் தார் – சிந்தா:7 1655/2
திரு இருந்து அகன்ற மார்பன் சேவடி சேர்ந்த யாங்கள் – சிந்தா:8 1930/2
திண்-பால் நிறையும் திரு மாமையும் சேர்ந்த சாயல் – சிந்தா:8 1961/2
உதையத்தின் நெற்றி சேர்ந்த ஒண் சுடர் பருதி போல – சிந்தா:10 2153/2
சேண் இடை அரவு சேர்ந்த திங்களை ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2461/4
தளிர் புரை கோதை மாதர் தாமரை முகத்தை சேர்ந்த
ஒளிர் வளை கையை செல்வன் விடுத்து அவள் இடக்கை பற்றி – சிந்தா:12 2468/2,3
தளிர் தலை பொதும்பர் நீங்கி தம் இனம் இரண்டும் சேர்ந்த
களி தலை கூட்டம் காதல் மந்தி கண்டு இருந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2721/3,4
நுண் துகில் திரைகள் சேர்ந்த நூற்று உலா மண்டபத்து – சிந்தா:13 2734/2
திங்கள் ஒன்பதும் வயிற்றில் சேர்ந்த பின் – சிந்தா:13 2832/1
காய் அழல் கொடியை சேர்ந்த கற்பக மாலை ஒத்தார் – சிந்தா:13 2923/4
தொழு வித்தி அறத்தை வைத்து துளங்கு இமில் ஏறு சேர்ந்த
குழவி தண் திங்கள் அன்ன இருக்கையன் ஆகி கோமான் – சிந்தா:13 3114/2,3

TOP


சேர்ந்தது (4)

சினம் திகழ் விடையினானும் செல்வியும் சேர்ந்தது ஒத்தே – சிந்தா:1 188/4
தெளிர்த்த வெள் வளை சேர்ந்தது மாமையும் – சிந்தா:5 1330/2
திங்களும் மறுவும் என சேர்ந்தது
நங்கள் அன்பு என நாட்டி வலிப்பு உறீஇ – சிந்தா:5 1334/1,2
தெளித்து வில் உமிழும் செம்பொன் ஆசனம் சேர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:13 3086/4

TOP


சேர்ந்தது-கொல் (1)

சென்றது-கொல் சேர்ந்தது-கொல் செவ்வி அறிந்து உருகும் – சிந்தா:4 1035/3

TOP


சேர்ந்ததே (1)

பனி கதிர் பகை மலர் பாதம் சேர்ந்ததே – சிந்தா:4 1020/4

TOP


சேர்ந்தவன் (2)

செம் கண் ஆயிரம் சேர்ந்தவன் பொன் நகர் – சிந்தா:3 528/2
தே மலர் திருவோடு ஒப்பார் சேர்ந்தவன் செல்லல் தீர்ப்பர் – சிந்தா:7 1598/4

TOP


சேர்ந்தவாறும் (3)

செல் ஆறு இழுக்கி சுடுகாடு அவள் சேர்ந்தவாறும் – சிந்தா:0 9/4
தேன் ஊறு தீம் சொல் குணமாலையை சேர்ந்தவாறும்
கோன் ஊறு செய்வான் கருதி சிறை கொண்டவாறும் – சிந்தா:0 15/1,2
சித்தம் குழையற்க என தீர்த்து அவள் சேர்ந்தவாறும் – சிந்தா:0 18/4

TOP


சேர்ந்தவே (3)

தேரொடு தேர் தம்முள் சிறந்து சேர்ந்தவே – சிந்தா:10 2229/4
ஊர் முழுது நாடும் உரவோன் தாள் சேர்ந்தவே – சிந்தா:13 2981/4
மை இல் தாமரை மத்தகம் சேர்ந்தவே – சிந்தா:13 3005/4

TOP


சேர்ந்தன (1)

திருந்து தார் சீவகற்கே சேர்ந்தன என்று எண்ணி – சிந்தா:3 730/2

TOP


சேர்ந்தனம் (1)

சேவடி சேர்ந்தனம் தொழுது சென்று என – சிந்தா:7 1812/3

TOP


சேர்ந்தாய்க்கு (1)

தேம்பு உடைய இன் அமுதா சேர்ந்தாய்க்கு இனி அதுவே – சிந்தா:13 2958/3

TOP


சேர்ந்தார் (6)

தென் திசைக்கு இறைவன் தூதின் செம்மலை சென்று சேர்ந்தார் – சிந்தா:4 1080/4
தேன் கொள் அமிர்து ஆர்ந்து செழும் தார் குழைய சேர்ந்தார் – சிந்தா:9 2034/4
ஒல்கி போய் மாடம் சேர்ந்தார் ஒரு தடம் குடங்கை கண்ணார் – சிந்தா:12 2535/4
தூசு போல் சிறகர் அன்னம் தொழுதியோடு இரிய சேர்ந்தார் – சிந்தா:13 2712/4
கொற்றவன் தொழுது சேர்ந்தார் கொம்பு அனார் வாமன் கோயில் – சிந்தா:13 2738/3
நிறை கடல் விஞ்சை வேந்தர் நீள் நில மன்னர் சேர்ந்தார் – சிந்தா:13 3084/4

TOP


சேர்ந்தால் (1)

செம் கண் குறுநரி ஓர் சிங்க ஏற்றை செகுத்து ஆங்கு அதன் இடத்தை சேர்ந்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/1

TOP


சேர்ந்தாள் (9)

போது உகு மெல் அணை பூ மகள் சேர்ந்தாள் – சிந்தா:1 229/4
துன்பம் இல் பறவை ஊர்தி சேர்த்தினன் துணைவி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:1 273/4
தன் புறம் சூழ போகி தளிர் இயல் விமானம் சேர்ந்தாள் – சிந்தா:3 564/4
இலை கொண்ட பூணினீர் என்று எழினி சேர்ந்தாள்
இலங்கு பொன் கிண்கிணியாள் நக்கு எழினி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:3 653/4,5
இலங்கு பொன் கிண்கிணியாள் நக்கு எழினி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:3 653/5
செம் கயல் கண்ணி தோழி திருமகள் சென்று சேர்ந்தாள் – சிந்தா:5 1271/4
மிடை மின்னின் நிலத்தை சேர்ந்தாள் வேந்த மற்று அருளுக என்றான் – சிந்தா:5 1272/4
உடை சிறு நாவின் தோகை இரீஇயினள் மாலை சேர்ந்தாள் – சிந்தா:12 2445/4
வேமானியர் தம் மகளின் விரும்ப நனி சேர்ந்தாள் – சிந்தா:12 2455/4

TOP


சேர்ந்தான் (21)

நட்பு-இடை குய்யம் வைத்தான் பிறர் மனை நலத்தை சேர்ந்தான்
கட்டு அழல் காம தீயில் கன்னியை கலக்கினானும் – சிந்தா:1 253/1,2
பாவாய் என போய் படு வெண் மணல் திட்டை சேர்ந்தான் – சிந்தா:3 514/4
திருமகள் இவளை சேர்ந்தான் தெண் திரை ஆடை வேலி – சிந்தா:3 744/1
ஆய்ந்த நல் மாலை வேய்ந்த அரும் பெறல் கூடம் சேர்ந்தான்
பூம் தொடி மகளிர் போற்றி பொன் கலம் பரப்பினாரே – சிந்தா:5 1300/3,4
பையவே பரந்து நோக்கி பனி வரை நெற்றி சேர்ந்தான் – சிந்தா:5 1406/4
செல்ல செல்ல அஃகும் நெறி சேர் சிலம்பு சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1416/4
குழல் புரை கிளவியோடும் கொழும் புகை அமளி சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1503/4
பரு சுதர் பவழம் நோன் தாழ் பல் மணி கதவு சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1504/4
கண்டான் சேர்ந்தான் காளையை கல்வி கடலானே – சிந்தா:7 1636/4
பல் சனம் பரிந்து நிற்ப பார்த்திப குமரன் சேர்ந்தான்
வில் வலான் கொண்டு வேந்தன் வேறு இருந்து இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1683/3,4
கையவாம் சிலையினானை கண்டு வந்து அருகு சேர்ந்தான்
பையவாய் பரந்த அல்குல் பாவையர்க்கு அமிர்தம் அன்னான் – சிந்தா:7 1717/3,4
திருமுகம் சுடர நோக்கி சீவகன் சென்று சேர்ந்தான்
தருமனை அரிதின் கண்ட தனஞ்சயன் போல தம்பி – சிந்தா:7 1724/2,3
சென்று அ பழனம் படப்பை புனல் நாடு சேர்ந்தான் – சிந்தா:8 1934/4
உளம் கழித்து உருவ பைம் தார் மன்னவன் கோவில் சேர்ந்தான்
இளம் கதிர் பருதி பௌவத்து இறுவரை இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2129/3,4
குரல் தலை வண்டு பொங்க குப்புற்று நேமி சேர்ந்தான் – சிந்தா:10 2202/4
கடல் படை வெள்ளம் சூழ காவலன் வீதி சேர்ந்தான் – சிந்தா:12 2524/4
வழிந்து தேன் வார்ந்து சோரும் வருக்கையின் நீழல் சேர்ந்தான்
விழைந்த அ கடுவன் ஆங்கு ஓர் மந்தியை விளித்தது அன்றே – சிந்தா:13 2720/3,4
விலங்கு அரசு அனைய காளை வேனில் வேந்து என்ன சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2836/4
கடி விம்மு தாரான் கழல் கையின் தொழுது சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2865/4
நனை மலர் அலங்கல் கண்ணி நந்தனும் தொழுது சேர்ந்தான் – சிந்தா:13 2899/4
சேய் நிற சிவிகை சேர்ந்தான் தேவர் கொண்டு ஏகினாரே – சிந்தா:13 2998/4

TOP


சேர்ந்தானே (1)

திருகு கனை கழலான் செம்பொன் கோயில் சேர்ந்தானே – சிந்தா:12 2559/4

TOP


சேர்ந்து (44)

விலங்கல் சேர்ந்து விண் ஏறி விட்டு ஆர்த்தவே – சிந்தா:1 32/4
அரும்பு சேர்ந்து அணி ஞிமிறு ஆர்ப்ப வாய் பதம் – சிந்தா:1 48/3
செருமி சேர்ந்து கண்ணீர் வர தேம் பொழில் – சிந்தா:1 130/3
நீதி மேல் சேறல் தேற்றாய் நெறி அலா நெறியை சேர்ந்து
கோது இயல் காமம் என்னும் மதுவினில் குளித்த ஞான்றே – சிந்தா:1 233/2,3
செல்லும் அ கதிகள் தம்முள் சேரலம் சேர்ந்து நின்ற – சிந்தா:1 270/3
கேடகம் அறுப்ப நடு அற்று அரவு சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:1 281/2
சிறுவன் தன்மையை சேர்ந்து அறிந்து இ வழி – சிந்தா:1 357/3
தெரி மலர் காவு சேர்ந்து பிறப்பினை தெருட்டல் உற்றான் – சிந்தா:1 383/4
திரு விரி பூம் பொழில் செவ்வனம் சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:3 515/3
இழுக்கி வண்டு இரிய சேர்ந்து ஓர் கொடி புல்லும் கொடியின் புல்லி – சிந்தா:3 715/3
சீர் தங்கு செம்பொன் கொடி மல்லிகை மாலை சேர்ந்து
வார் தங்கு பைம்பொன் கழல் மைந்தர் கை காட்ட மைந்தர் – சிந்தா:4 881/1,2
அழல் உடை கடவுளை அரவு சேர்ந்து என – சிந்தா:4 1092/3
யாழ் எழீஇ பாட கேட்டு ஓர் அரம்பையை சேர்ந்து இருந்தான் – சிந்தா:4 1155/4
கொல்லை அகடு அணைந்து குறும்பு சேர்ந்து தமியாரை – சிந்தா:5 1228/1
இறைவளை தோளி மற்று என் தோழி ஈது என்று சேர்ந்து
பெறல் அரும் பாவை கொள்வாள் பெரிய தோள் நீட்டினாளே – சிந்தா:5 1270/3,4
நீட்டிய சடையம் ஆகி நீர் மூழ்கி நிலத்தில் சேர்ந்து
வாட்டிய உடம்பின் யாங்கள் வரகதி விளைத்தும் என்னின் – சிந்தா:6 1431/1,2
வென்றவன் பாதம் சேர்ந்து வீட்டு நன்னெறியை பெற்றார் – சிந்தா:6 1437/3
போது வாய் திறந்த போதே பூம் பொறி வண்டு சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:6 1456/1
நினைப்பரு நீள் நிறை நிப்புதி சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:6 1475/1
திரு விரி கோதை நற்றாய் நிப்புதி சேர்ந்து சொன்னாள் – சிந்தா:6 1533/4
சிறு கண் யானையின் இனம் சேர்ந்து சேவகம் கொள – சிந்தா:8 1897/1
சொல்லினள் தேவி நிற்ப பதுமுகன் தொழுது சேர்ந்து
நல் அடி பணிந்து நம்பி வந்தனன் அடிகள் என்றான் – சிந்தா:8 1909/3,4
திரு மல்க வந்த திருவே என சேர்ந்து நாய்கன் – சிந்தா:8 1974/1
துறை அறிந்து சேர்ந்து தொழுது ஆடுநர் இல் என்றாற்கு – சிந்தா:9 2021/3
சீறடி பரவ வந்தேன் அருள் என தொழுது சேர்ந்து
நாறு இரும் குழலினாளை நாகு அணை விடையின் புல்லி – சிந்தா:9 2062/2,3
மங்கல வகையில் சேர்ந்து மது துளி அறாத மாலை – சிந்தா:9 2098/3
ஒற்றுபு திருத்தி கைம்மேல் உருட்டுபு நேமி சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:10 2191/2
குட திசை சேர்ந்து மாரி குளிறுபு சொரிவதே போல் – சிந்தா:10 2304/2
விரவி மீ நிலம் சேர்ந்து ஒளி பூத்து உராய் – சிந்தா:12 2396/3
துணி நிலா வீசும் மாலை பிறை நுதல் தோழி சேர்ந்து
மணி நிலா வீசும் மாலை மங்கையர் மயங்கி நின்றார் – சிந்தா:12 2531/2,3
சேர்ந்து எழும் நங்கைமாரே திருநங்கைமார்கள் அல்லார் – சிந்தா:12 2552/2
சேர்ந்து மன்னர் முடி வைர வில் திளைக்கும் செம்பொன் செறி கழலினான் – சிந்தா:12 2585/4
தோடு ஆர் புனை கோதை சுநந்தை சேர்ந்து தொழுதாளை – சிந்தா:13 2605/1
சிங்கம் நடப்பது போல் சேர்ந்து பூ தூய் பலர் வாழ்த்த – சிந்தா:13 2608/1
கண் உரை மகளிர் சேர்ந்து கார் இருள் திவளும் மின் போல் – சிந்தா:13 2663/2
ஒளித்து ஒரு பொதும்பர் சேர்ந்து ஆங்கு ஒரு சிறை மகிழ்ச்சி ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2721/2
அயலே அலர் தாமரை சேர்ந்து உறையும் – சிந்தா:13 2852/3
சிவணி சிறுகால் கமுகம் பொழில் சேர்ந்து
உவண் உய்த்திட மஞ்சு என நின்று உலவும் – சிந்தா:13 2853/2,3
மன்னன் அடி சேர்ந்து இறைஞ்சி வாழி என நின்றார் – சிந்தா:13 2921/4
நிழல் ஏந்து பூம் கொடிகள் நிலம் சேர்ந்து ஆங்கு நிலம் சேர்ந்து – சிந்தா:13 2945/2
நிழல் ஏந்து பூம் கொடிகள் நிலம் சேர்ந்து ஆங்கு நிலம் சேர்ந்து
கழல் ஏந்து சேவடி கீழ் கண்ணீர் வெள்ளம் கலம் நிரப்ப – சிந்தா:13 2945/2,3
தாது கொண்டு அளகத்து அப்பி தட முலை வருடி சேர்ந்து
காதல் கொண்டு இருந்த காமர் கை விரல் அளிய நீரும் – சிந்தா:13 2948/2,3
பூ மாண் திரு கோயில் புங்கவன் தாள் சேர்ந்து ஏத்தி – சிந்தா:13 3040/2
சேர்ந்து தவ வீரர் திசை சிலம்ப துதி ஓதி – சிந்தா:13 3104/2

TOP


சேர்ந்தும் (1)

இன் அகில் ஆவி விம்மும் எழு நிலை மாடம் சேர்ந்தும்
பொன் மலர் காவு புக்கும் புரி மணி வீணை ஓர்த்தும் – சிந்தா:13 2840/1,2

TOP


சேர்ந்தேன் (3)

சேர்ந்தேன் இன்றே வீடு என நாய்கற்கு அவர் சொன்னார் – சிந்தா:4 1055/4
அணி நகர் யான் சென்று எய்தி மாலை-தன் மனையை சேர்ந்தேன்
துணை மலர் காந்தள் ஊழ்த்து சொரிவ போல் தோன்றி முன்கை – சிந்தா:7 1742/2,3
மல்லிகை கோதை ஐம்பால் மலைமகள் மனையை சேர்ந்தேன் – சிந்தா:7 1745/4

TOP


சேர்ப்பன் (2)

கரை வாய முத்து ஈன்று கானல் மேயும் கடல் சேர்ப்பன்
உரை வாய நகர் பரவ போகி ஒண் பொன் எயில் சூழ்ந்த – சிந்தா:12 2558/2,3
அடர் பிணி அவிழும் ஆம்பல் அலை கடல் கானல் சேர்ப்பன்
குடை கெழு வேந்தற்கு இப்பால் உற்றது கூறல் உற்றேன் – சிந்தா:13 2652/3,4

TOP


சேர்பவளை (2)

பொன் தோய் கொடியின் நடந்து புனல் சேர்பவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 917/4
காம்பு ஏர் தோளி நடுங்கி கரை சேர்பவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 924/4

TOP


சேர்வ (1)

திங்களோடு உடன் குன்று எலாம் துளங்கி மா நிலம் சேர்வ போல் – சிந்தா:10 2306/1

TOP


சேர்வது (1)

வியன் நீள் சுடர் வெண் மதி சேர்வது போல் – சிந்தா:13 2852/2

TOP


சேர்வல் (2)

ஆகும் யான் சேர்வல் என சென்று அடைந்ததே – சிந்தா:4 1038/4
ஈர்ம் தண் கோதை இளையார் குழாத்திடையாள் எம் கோன் அடி சேர்வல் என்று – சிந்தா:12 2585/1

TOP


சேர்வான் (1)

இன் துணைவன் சேர்வான் இருந்தது-கொல் போந்தது-கொல் – சிந்தா:4 1035/2

TOP


சேர்விலர்-ஆயின் (1)

சோலை மயில் அன்னார் தோள் சேர்விலர்-ஆயின்
வேலை கடலே போல் துன்பம் விளையுமே – சிந்தா:13 2796/3,4

TOP


சேர்வு (1)

சிறியார் இனத்து சேர்வு இன்மை சினம் கைவிடுதல் செருக்கு அவித்தல் – சிந்தா:13 2816/3

TOP


சேர (5)

விம்முறு விழும வெம் நோய் அவண் உறை தெய்வம் சேர
கொம்மென உயிர்த்து நெஞ்சில் கொட்புறு கவலை நீங்க – சிந்தா:1 315/1,2
சிவம்புரி நெறியை சேர செப்பும் இ பொருளும் கேள்-மின் – சிந்தா:3 605/4
முயங்கினான் சொன்ன வண்டாய் முகிழ் முலை தெய்வம் சேர
உயங்குவாள் உணர்ந்து கேள்வற்கு ஊனமும் பிரிவும் அஞ்சி – சிந்தா:6 1530/1,2
வெம் கண் தொழில் கூற்றும் அரண் சேர விரிந்து அன்றே – சிந்தா:10 2166/4
பங்கய பனி தடம் சேர பார்ப்பு அனம் – சிந்தா:13 2859/2

TOP


சேரலம் (1)

செல்லும் அ கதிகள் தம்முள் சேரலம் சேர்ந்து நின்ற – சிந்தா:1 270/3

TOP


சேரா (4)

சிறை செய் சிங்கம் போல் மடங்கி சேரா மன்னர் சினம் மழுங்க – சிந்தா:1 306/2
இனம் சேரா ஆகி இளையார் உயிரின் மேல் எண்ணம் கொள்வான் – சிந்தா:3 636/1
சிந்தின தழல் என்று அஞ்சி சிறை அன்னம் நிலத்தை சேரா
இந்திரகோபம் ஆம் என்று இள மயில் குனிந்து குத்தி – சிந்தா:12 2528/2,3
மற்று இருள் சேரா மணி விளக்கு வைத்தாரே – சிந்தா:13 3039/4

TOP


சேரார் (2)

செய் பூண் சிலை நாண் எறிந்தான் சேரார் நாள் உக்கனவே – சிந்தா:10 2198/4
செறிய சொன்ன பொருள் தெளிந்தார் சேரார் விலங்கில் பெண் ஆகார் – சிந்தா:13 2817/1

TOP


சேரி (3)

வேனிலான் விழைந்த சேரி மேல் உலகு அனையது ஒன்றே – சிந்தா:1 111/4
திரு மலி வீதி எம் சேரி கொணர்மோ – சிந்தா:10 2127/3
முருந்து அனைய தூ முறுவல் முற்று_இழையார் சேரி – சிந்தா:13 2619/4

TOP


சேரி-தோறு (1)

சேரி-தோறு இது செல்வத்து இயற்கையே – சிந்தா:1 129/4

TOP


சேரியையோ (1)

வண்ணம் இதுவோ மது உண்பார் சேரியையோ வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/4

TOP


சேரின் (3)

பிணை அனாள் அருகு சேரின் பேதுறும் நுசுப்பு என்று எண்ணி – சிந்தா:9 2083/3
பிடர்த்தலை ஒள் வாள் போல் பிறர் மனைகள் சேரின்
எடுப்ப அரிய துன்பத்து இடை படுவர் இன்னா – சிந்தா:13 2871/2,3
நின்ற பற்று ஆர்வம் நீக்கி நிருமலன் பாதம் சேரின்
அன்பு விற்று உண்டு போகி சிவகதி அடையலாமே – சிந்தா:13 3105/3,4

TOP


சேரும் (3)

செய்தான் இருவினையின் பயத்தை சேரும் சென்று என்றி – சிந்தா:6 1418/1
செல்வி-தன் திரு நலம் சேரும் வாயில் தான் – சிந்தா:9 2008/2
செய்தவனே வினை சேரும் அதற்கு எனும் – சிந்தா:13 3095/1

TOP


சேரேன் (1)

சிறந்த நின் நலத்தை சேரேன் ஆய்விடின் செல்க என்றான் – சிந்தா:9 2067/4

TOP


சேல் (7)

சேல் அனைய சில் அரிய கடை சிவந்து கரு மணி அம் – சிந்தா:1 167/1
சேல் அடு கண்ணி காந்தள் திரு மணி துடுப்பு முன் கை – சிந்தா:1 354/3
சேல் கடை மதர்வை நோக்கின் சில் அரி தடம் கண் நங்கை – சிந்தா:3 554/3
சேல் படுத்த கண்ணீர் சுமந்து அளைஇ மெய்ம்மகிழ்ந்து – சிந்தா:4 1044/3
சேல் ஏறு சின்னீர் இடை செல்வன போன்று செம் கண் – சிந்தா:11 2344/3
சேல் உண் கண்ணியர் சிலம்பொடு திலகமும் திருத்தி – சிந்தா:12 2383/1
சேல் நடந்தாங்கும் ஓடி சென்று உலாய் பிறழும் வாள் கண் – சிந்தா:13 2912/1

TOP


சேலும் (1)

திங்கள் மதி முகத்த சேலும் பவளமும் சிலையும் முத்தும் – சிந்தா:3 643/1

TOP


சேலுற்ற (1)

சேலுற்ற நெடும் கண் செ வாய் தத்தை-தன் செல்வம் கண்டே – சிந்தா:9 2044/3

TOP


சேலை (1)

சேலை வென்ற கண்ணாட்கு இவை செப்ப அரிது – சிந்தா:4 1032/1

TOP


சேவகம் (1)

சிறு கண் யானையின் இனம் சேர்ந்து சேவகம் கொள – சிந்தா:8 1897/1

TOP


சேவகன் (1)

சேவகன் சிங்கநாதன் செருக்களம் குறுகினானே – சிந்தா:10 2278/4

TOP


சேவடி (15)

தேவாதி தேவன்-அவன் சேவடி சேர்தும் அன்றே – சிந்தா:0 1/4
திரு முடி வயிர வில்லால் சேவடி திளைப்ப ஏத்தி – சிந்தா:3 613/2
சிந்தையில் பருதி அன்னார் சேவடி இறைஞ்சலோடும் – சிந்தா:5 1178/1
கரியவன் திருமுடி கவிழ்த்த சேவடி
பெரியவன் திருமொழி பிறழ்தல் இன்றியே – சிந்தா:5 1211/1,2
பொன் மலர் சேவடி புகழ்ந்த பின்னரே – சிந்தா:5 1248/2
திரு மலர் தட கை கூப்பி சேவடி தொழுது வீழ்ந்தான் – சிந்தா:7 1724/4
செல்வனை இன்று நாடி சேவடி தொழுதல் ஒன்றோ – சிந்தா:7 1745/1
சேவடி சேர்ந்தனம் தொழுது சென்று என – சிந்தா:7 1812/3
திரு இருந்து அகன்ற மார்பன் சேவடி சேர்ந்த யாங்கள் – சிந்தா:8 1930/2
இறைவன் சேவடி கழுவி ஏந்திய – சிந்தா:12 2428/2
அண்ணல் சேவடி அருச்சித்தான்-அரோ – சிந்தா:13 2742/3
கழல் ஏந்து சேவடி கீழ் கண்ணீர் வெள்ளம் கலம் நிரப்ப – சிந்தா:13 2945/3
தேன் இமிர் தாமரை திளைக்கும் சேவடி
கோன் அமர்ந்து ஏத்திய குறுகினான்-அரோ – சிந்தா:13 3014/3,4
இணை மலர் சேவடி கொடுத்த என்பவே – சிந்தா:13 3100/4
இகல் இரு மரை மலர் அளித்த சேவடி
தொகல் அரும் கரு வினை துணிக்கும் எஃகமே – சிந்தா:13 3101/3,4

TOP


சேவடிகள் (2)

கோல மலர் சேவடிகள் கொண்டு தொழுதும் யாம் – சிந்தா:13 3092/4
இழுங்கு இல் குண சேவடிகள் ஏத்தி தொழுதும் யாம் – சிந்தா:13 3093/4

TOP


சேவடிய (1)

மலர் ஏந்து சேவடிய மால் என்ப மாலால் – சிந்தா:7 1610/1

TOP


சேவடியால் (1)

கழல் பொதிந்த சேவடியால் கடக்கல் ஆகாது என எண்ணி – சிந்தா:5 1224/2

TOP


சேவடியை (2)

எரி மலர் சேவடியை ஏத்துவார் யாரே – சிந்தா:13 2741/2
எரி மலர் சேவடியை ஏத்துவார் வான் தோய் – சிந்தா:13 2741/3

TOP


சேவல் (9)

சேவல் அன்னம் தாமரையின் தோடு அவிழ்ந்த செவ்வி பூ – சிந்தா:1 65/1
சிறை அன பெடையினோடு ஊடி சேவல் போய் – சிந்தா:1 96/1
நுண் தூவி இளம் சேவல் நோக்கோடு விளி பயிற்றி – சிந்தா:3 649/3
குறும் தாள் குயில் சேவல் கொழும் காஞ்சி தாது ஆடி – சிந்தா:3 650/1
கெழுவி பெடையை கிளர் சேவல் தழீஇ – சிந்தா:5 1187/3
திருத்தகு திரைகள் தாக்க சேப்புழி சேவல் நீங்க – சிந்தா:5 1385/2
செயிர்ப்பொடு சிவந்து நோக்கி சேவலின் அகல சேவல்
அயிர்ப்பது என் நின்னை அல்லால் அறியலேன் அன்றி மூக்கின் – சிந்தா:7 1624/1,2
அலர் மிசை பெடையின் ஊடல் அன்பு கொள் சேவல் நீக்கி – சிந்தா:7 1625/3
அண்ணல் அம் புள்ளோடு அல்லா ஆயிரம் பேடை சேவல்
உண்ணும் நீர் அமிழ்தம் காக்க யூகமோடு ஆய்க என்றான் – சிந்தா:8 1893/3,4

TOP


சேவலின் (1)

செயிர்ப்பொடு சிவந்து நோக்கி சேவலின் அகல சேவல் – சிந்தா:7 1624/1

TOP


சேவலும் (1)

சூட்டு உடைய சேவலும் தோணி கோழி ஆதியா – சிந்தா:1 73/2

TOP


சேவலை (1)

சேக்கை நாடி தன் சேவலை காணிய – சிந்தா:5 1362/3

TOP


சேவலொடு (1)

அளகு சேவலொடு ஆடி அம் காய் குலை – சிந்தா:7 1778/1

TOP


சேவித்து (1)

செம்பொன் பாவையை சேவித்து முன்னினர் – சிந்தா:3 633/4

TOP


சேற்று (2)

எண்ணற்கு அரிய குங்கும சேற்று எழுந்து நான நீர் வளர்ந்து – சிந்தா:13 2700/1
சேற்று நீர் குழியுளே அழுந்தி செல்கதிக்கு – சிந்தா:13 2934/3

TOP


சேற்று-இடை (2)

சந்தன சேற்று-இடை தாம வார் குழல் – சிந்தா:6 1493/1
தேன் உலாம் குளிர் சந்தன சேற்று-இடை
தான் உலாய் தடம் மென் முலை தங்கினான் – சிந்தா:13 2669/2,3

TOP


சேற்றுள் (6)

அள்ளல் சேற்றுள் அலவன் அடைந்து ஆங்கு அனைய மெய்யின் – சிந்தா:4 929/1
காழக சேற்றுள் தீம் பால் கதிர் மணி குடத்தின் ஏந்தி – சிந்தா:6 1541/1
குடர் வாங்கு குறுநரிகள் கொழு நிண புலால் சேற்றுள்
தொடர் வாங்கு கதநாய் போல் தோன்றின தொடி திண் தோள் – சிந்தா:10 2242/1,2
செம் தீ புகை உண்டும் சேற்றுள் நிலை நின்றும் – சிந்தா:13 2794/1
குலிக அம் சேற்றுள் நாறி குங்கும நீருள் ஓங்கி – சிந்தா:13 2946/1
காதல் அம் சேற்றுள் பாய்ந்த மதி எனும் கலங்கல் நீரை – சிந்தா:13 2987/1

TOP


சேறல் (5)

நீதி மேல் சேறல் தேற்றாய் நெறி அலா நெறியை சேர்ந்து – சிந்தா:1 233/2
கோன் புறம் காப்ப சேறல் குணம் என கூறினாரே – சிந்தா:4 1090/4
இன் இசை உலகம்-தன்னுள் என் பெயர் சேறல் இன்றாய் – சிந்தா:7 1861/3
செய் பூம் தவிசின் மிசை அல்லது சேறல் இல்லார் – சிந்தா:11 2338/2
ஒரு முழமும் சேறல் இலரேனும் பொருள் ஊர்க்கே – சிந்தா:12 2556/3

TOP


சேறலால் (1)

உண்டு மூத்து இடையூறு இலர் சேறலால்
பண்டை ஊழியின் பார் மலி உற்றதுவே – சிந்தா:12 2581/3,4

TOP


சேறலில் (1)

செல்வற்கு இன்னணம் சேறலில் தீம் புனல் – சிந்தா:1 162/1

TOP


சேறாய் (2)

ஐதுபட்டு ஒழுகி யானை அழி மதம் கலந்து சேறாய்
செய் அணிகலன்கள் சிந்தி மாலையும் மதுவும் மல்கி – சிந்தா:1 117/2,3
இரும் பிடி தழீஇய யானை இழி மதம் கலந்து சேறாய்
சுரும்பொடு மணி வண்டு ஆர்க்கும் துகில் கொடி மாட வீதி – சிந்தா:13 3043/1,2

TOP


சேறி (2)

சந்து உடை சாரல் சேறி தரணி மேல் திலகம் அன்னாய் – சிந்தா:5 1178/4
உறுதி நீ உணர்ந்து சொன்னாய் உயர் கதி சேறி ஏடா – சிந்தா:5 1236/1

TOP


சேறியே (1)

கணை உமிழ் சிலையினாய் கண்டு சேறியே – சிந்தா:5 1209/4

TOP


சேறு (7)

சேறு அமை செறுவினுள் செந்நெல் வால் முளை – சிந்தா:1 45/1
சேறு படு மலர் சிந்த விரைந்தே – சிந்தா:2 426/4
கொடியார் குளிர் முத்தம் சூட்டி வைத்தார் கொல்வானே குங்கும சேறு ஆட்டினார்கள் – சிந்தா:3 681/1
அள்ளல் சேறு அரு மணல் புனல் அரு வரை படினும் – சிந்தா:7 1771/1
அஞ்சன கலுழி அம் சேறு ஆடிய கடக வண் கை – சிந்தா:10 2318/3
கரி அமை சேறு சிந்தி கலிங்குகள் திறந்த அன்றே – சிந்தா:12 2476/4
முழுது ஆரம் மின்னும் முலை குவட்டினால் மொய் மார்பில் குங்கும சேறு இழுக்கி வீழ – சிந்தா:13 3137/1

TOP


சேறுபடு (1)

சேறுபடு கோதை மிசை வண்டு திசை பாட – சிந்தா:9 2019/3

TOP


சேறும் (3)

ஏதம் ஒன்று இல்லை சேறும் என்றலும் இலங்கு வாள் கை – சிந்தா:3 694/3
என் இனி சொல்லி சேறும் என் செய்தும் யாங்கள் எல்லாம் – சிந்தா:4 1162/2
செய்வது உரை நொய்தின் என சேறும் எழுக என்றாள் – சிந்தா:9 2017/4

TOP


சேன் (1)

வசை இலான் புரவி சேன் என்று யாவரும் புகழப்பட்டார் – சிந்தா:7 1681/4

TOP


சேனன் (1)

போன் நிற புத்தி சேனன் பொன் அணி பகழி சிந்தி – சிந்தா:3 789/3

TOP


சேனை (17)

கலந்தனன் சேனை காவல் கட்டியங்காரன் என்ன – சிந்தா:1 204/2
திரு மிக்க சேனை மூதூர் தெருவு-தொறும் எங்கும் ஈண்டி – சிந்தா:1 263/2
உதிர்ந்தது சேனை ஈட்டம் கூற்றொடு பொருது கொள்ளும் – சிந்தா:2 441/2
செல்வ போர் காமன் சேனை செம்மல் மேல் எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:2 458/4
அலைத்தது காமன் சேனை அரு நுனை அம்பு மூழ்க – சிந்தா:2 490/3
கார் கடல் போன்று சேனை கலக்கமோடு உரறி ஆர்ப்ப – சிந்தா:3 758/2
சதுமுகம் ஆக சேனை நமர் தலை பெய்க என்றான் – சிந்தா:3 766/4
வேல் நிற மன்னர் சேனை கூற்றிற்கு விருந்து செய்தான் – சிந்தா:3 789/4
செம்பொன் நெடும் தேர் தொகை மா கடல் சேனை வெள்ளம் – சிந்தா:3 809/2
திரு கிளர் மன்னவன் சேனை மாநகர் – சிந்தா:7 1825/1
சேனை கடல் இடை செல்வனை கண்டு உவந்து – சிந்தா:10 2120/3
உலம்புபு முரசம் கொட்டி ஒய்யென சேனை ஆர்ப்ப – சிந்தா:10 2205/3
கடல் மருள் சேனை சிந்த காம்பிலி மன்னன் வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2256/4
மாற்றவன் சேனை தாக்கி தளர்ந்த பின் வன்கண் மள்ளர் – சிந்தா:10 2267/1
ஊசல் போல் சேனை ஓட பதுமுகன் களிற்றை உந்தி – சிந்தா:10 2268/2
இன்னுயிர் பருகி சேனை எடுத்து கொண்டு இரிய ஓட்டி – சிந்தா:10 2274/3
ஆக்கிய அநங்கன் சேனை ஆறு அல் ஆறு ஆயிற்று அன்றே – சிந்தா:13 2661/4

TOP


சேனையே (1)

செல்லும் மா கடல் போன்றது சேனையே – சிந்தா:10 2169/4

TOP