செ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

செ 51
செக்கர் 1
செக்கில் 1
செகுக்கல் 1
செகுக்கும் 1
செகுக்குமே 1
செகுத்த 3
செகுத்தது 2
செகுத்திட 1
செகுத்திடல் 1
செகுத்திடு 1
செகுத்திடுவர் 1
செகுத்து 4
செகுப்பல் 1
செகுப்பவோ 1
செகுப்பன 1
செகுப்பான் 1
செங்கழுநீர் 1
செங்களம் 1
செங்காந்தள் 1
செங்கோல் 6
செங்கோலாய் 1
செச்சை 1
செஞ்சோற்றுக்கடன் 1
செட்டி 1
செண்ண 1
செண்பக 2
செத்த 1
செத்தாம் 1
செத்தார் 1
செத்தினாலும் 1
செத்தும் 2
செதிள் 1
செது 1
செந்தாமரை 12
செந்தாமரைக்கு 1
செந்நா 1
செந்நாய் 1
செந்நீர் 1
செந்நெல் 14
செந்நெலின் 2
செந்நெறி 3
செப்ப 3
செப்பகம் 1
செப்பட 1
செப்பல் 1
செப்பலோடும் 1
செப்பாள் 1
செப்பி 3
செப்பிய 2
செப்பியது 1
செப்பில் 2
செப்பின் 8
செப்பினன் 1
செப்பினார் 2
செப்பினாலும் 1
செப்பினான் 7
செப்பினானே 1
செப்பினுள் 2
செப்பினை 1
செப்பு 19
செப்புகின்றதே 1
செப்புகின்றார் 1
செப்புகின்றான் 2
செப்பும் 13
செப்புமால் 1
செப்புவல் 1
செப்புவாம் 5
செப்பே 1
செப்பொடு 1
செப்போடு 1
செம் 129
செம்_சுடர் 1
செம்பின் 1
செம்பு 3
செம்பொன் 147
செம்பொனால் 1
செம்பொனின் 1
செம்மல் 3
செம்மலும் 3
செம்மலை 3
செம்மற்றே 2
செம்மாந்து 1
செம்மை 4
செம்மையின் 1
செம்மையை 1
செய் 144
செய்க 6
செய்கம் 1
செய்கின்றார் 1
செய்கின்றான்-கொல் 1
செய்கு 1
செய்குவம் 1
செய்குற்றவே 1
செய்கேனோ 1
செய்கை 5
செய்கோ 3
செய்த 51
செய்தது 6
செய்ததே 1
செய்தல் 1
செய்தவர் 1
செய்தவன் 1
செய்தவனே 1
செய்தவாறு 1
செய்தவே 3
செய்தனர் 1
செய்தனன் 1
செய்தனனோ 1
செய்தனையே 2
செய்தாம் 1
செய்தாய் 2
செய்தார் 7
செய்தால் 1
செய்தாள் 6
செய்தாள்-கொல் 1
செய்தான் 15
செய்தான்-கொல் 1
செய்தி 1
செய்திட்டேன் 1
செய்திட 1
செய்திடப்பட்டும் 1
செய்திடுவல் 1
செய்தீர் 2
செய்து 43
செய்தும் 5
செய்தேன் 9
செய்ப 1
செய்பவர் 1
செய்பவால் 1
செய்பவே 1
செய்பொருட்கும் 1
செய்ம்-மின் 1
செய்முள் 1
செய்ய 24
செய்யது 1
செய்யலாமோ 1
செய்யவள் 1
செய்யவளின் 1
செய்யா 2
செய்யாது 2
செய்யார் 1
செய்யாள் 2
செய்யான் 2
செய்யின் 3
செய்யினும் 2
செய்யும் 11
செய்யுமே 3
செய்யுமோ 1
செய்யேன் 2
செய்யோன் 1
செய்வ 5
செய்வது 7
செய்வதை 1
செய்வர் 1
செய்வல் 5
செய்வன 1
செய்வார்க்கு 2
செய்வார்க்கும் 2
செய்வான் 8
செய்வானை 1
செய்வீர் 2
செய்வேல் 1
செய்வேனுக்கு 1
செய்வேனோ 1
செய 7
செயச்செய 1
செயப்பட்டார்கள் 1
செயல்-பாலது 1
செயற்கை 1
செயா 5
செயாது 1
செயிர் 3
செயிர்த்தவள் 1
செயிர்த்து 1
செயிர்ப்பொடு 1
செயிரில் 2
செயிரின் 1
செயும் 7
செரு 14
செருக்களத்து 1
செருக்களம் 1
செருக்கி 1
செருக்கிய 2
செருக்கு 2
செருக்குபு 1
செருத்தல் 1
செருமி 1
செருவில் 1
செல் 10
செல்-மின் 1
செல்-மினே 1
செல்க 7
செல்கதி 2
செல்கதிக்கு 1
செல்கின்ற 1
செல்கின்றான் 1
செல்கு 1
செல்குவம் 1
செல்ப 1
செல்பவர் 2
செல்பவள் 1
செல்பவே 2
செல்ல 20
செல்லல் 6
செல்லா 5
செல்லாது 2
செல்லார் 8
செல்லாள் 3
செல்லான் 5
செல்லின் 2
செல்லினும் 2
செல்லு 1
செல்லும் 22
செல்லும்-போழ்தின் 1
செல்லுமால் 1
செல்லுமே 3
செல்லுற்றாள் 1
செல்லேன் 1
செல்வ 20
செல்வத்து 6
செல்வது 5
செல்வதே 1
செல்வம் 16
செல்வமும் 4
செல்வமே 2
செல்வமோடு 1
செல்வர் 3
செல்வர்க்கே 1
செல்வரே 1
செல்வல் 1
செல்வற்கு 2
செல்வற்கும் 1
செல்வன் 34
செல்வன 4
செல்வனுக்கு 1
செல்வனும் 1
செல்வனே 1
செல்வனை 3
செல்வனோடு 1
செல்வார் 5
செல்வான் 6
செல்வி-கொல் 1
செல்வி-தன் 1
செல்விக்கு 1
செல்வியும் 2
செல்வியே 1
செல்வியை 1
செல்வியோடு 1
செல்வுழி 2
செல்வேற்கு 1
செல்வோள் 1
செல 12
செலல் 4
செலவு 2
செலற்கு 1
செலா 3
செலார் 1
செலின் 1
செலீஇய 1
செலும் 4
செலேல் 1
செவ்வணம் 1
செவ்வரை 1
செவ்வழி 2
செவ்வன் 2
செவ்வனம் 1
செவ்வனே 7
செவ்வி 9
செவ்விதில் 1
செவ்விதின் 1
செவ்வியுள் 4
செவ்வையில் 1
செவி 18
செவிக்கு 1
செவிகள் 1
செவிட்டி 1
செவியர் 1
செவியில் 1
செவியிற்று 1
செவியும் 1
செவியுற 2
செவியோர்த்து 1
செவிலி 4
செவிலியை 1
செழு 8
செழுந்துபட 1
செழும் 13
செற்ற 5
செற்றது 1
செற்றம் 6
செற்றவர் 1
செற்றவாய் 1
செற்றால் 1
செற்றான் 3
செற்றி 1
செற்றிய 1
செற்று 7
செற்றுபு 1
செறல்-பாலை 1
செறி 12
செறி_தொடி 1
செறித்த 2
செறித்தது 1
செறித்தனர் 1
செறித்தாள் 1
செறித்திட்டானே 1
செறித்திட்டு 1
செறித்து 1
செறிந்த 5
செறிந்தது 1
செறிந்து 4
செறிப்பாரும் 1
செறிய 4
செறு 2
செறுகிற்கும் 1
செறும் 1
செறும்பு 1
செறுவாரை 1
செறுவினுள் 1
செறுவு 1
சென்-மின் 1
சென்ற 19
சென்ற-போழ்தில் 1
சென்ற-போழ்தும் 1
சென்றது 5
சென்றது-கொல் 1
சென்றதும் 1
சென்றதே 1
சென்றதோ 1
சென்றமை 1
சென்றவன் 1
சென்றவாறும் 1
சென்றவே 2
சென்றன 2
சென்றனர் 1
சென்றனன் 1
சென்றார் 7
சென்றார்க்கு 1
சென்றால் 4
சென்றாள் 3
சென்றான் 10
சென்று 77
சென்றும் 1
சென்றுழி 1
சென்றே 1
சென்றேன் 3
சென்னி 23
சென்னியர் 1
சென்னியின் 4

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


செ (51)

துப்பு உறழ் தொண்டை செ வாய் தோழியர் காம தூதின் – சிந்தா:1 107/1
பஞ்சி மெல் விரலில் பாணி பண் ஒலி பவழ செ வாய் – சிந்தா:1 110/2
கரும்பு ஆர் தோள் முத்தம் கழன்று செ வாய் விளர்த்து கண் பசலை பூத்த காமம் – சிந்தா:1 231/1
தேன் ஆர் மலர் சோலை செ வரையின் மேல் சிறு பிடிகள் போல துயர் உழந்து தாம் – சிந்தா:1 296/2
இன் அமுது அனைய செ வாய் இளம் கிளி மழலை அம் சொல் – சிந்தா:2 457/1
அட்ட அரக்கு அனைய செ வாய் அணி நலம் கருகி காம – சிந்தா:2 468/3
தூசு உலாய் கிடந்த அல்குல் துப்பு உறழ் தொண்டை செ வாய் – சிந்தா:3 550/1
ஆம்பல் நாறு அமுத செ வாய் அரசனை தொழுது நின்றாள் – சிந்தா:3 561/4
வனம் சேர் துவர் செ வாய் வாள் எயிறும் கண் மலரும் வளையல் ஆகா – சிந்தா:3 636/3
இரும் கடல் பவள செ வாய் திறந்து இவள் பாடினாளோ – சிந்தா:3 658/3
முலையினில் எழுதி செ வாய் பயந்த தேன் பருகி முள்கும் – சிந்தா:3 687/2
தீம் பால் பசியின் இருந்த செ வாய் சிறு பைங்கிளி தன் – சிந்தா:4 924/1
இலவம் போது ஏர் செ வாய் இளையோர் பொருவார் காண்-மின் – சிந்தா:4 927/4
பண்ணார் கிளவி பவழம் புரை செ வாய் – சிந்தா:4 1065/4
தோளால் தழுவி துவர் தொண்டை அம் செ வாய் – சிந்தா:4 1074/1
இட்டு இடை பவள செ வாய் தத்தையும் இதனை கேட்டாள் – சிந்தா:4 1145/4
திருந்து ஒளி முறுவல் செ வாய் தீம் சொலார் மயங்கினாரே – சிந்தா:5 1298/4
முருக்கு இதழ் குலிகம் ஊட்டி வைத்து அன முறுவல் செ வாய் – சிந்தா:6 1454/1
தினை விளை சாரல் செ வாய் சிறு கிளி மாதர் ஓப்ப – சிந்தா:6 1498/1
திங்கள் அம் குளவி செ வான்-இடை கிடந்து இமைப்பதே போல் – சிந்தா:6 1501/1
கல் உறை நாகு வேய் தோள் கதிர் மணி முறுவல் செ வாய் – சிந்தா:6 1527/2
பண் அவாம் பவள செ வாய் படா முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:6 1528/3
வண் சிறை பவள செ வாய் பெடை அன்ன மடமை கூர – சிந்தா:7 1623/1
செம்பொன் கடம்பன் செ வேலும் காமன் சிலையில் தொடுத்து அலர்ந்த – சிந்தா:7 1664/1
மாது உலாம் மழலை செ வாய் மட கிளி மொழிந்தது அன்றே – சிந்தா:7 1666/4
ஆசு அறு வயிர தோட்டி நுதல் அணிந்து அமுத செ வாய் – சிந்தா:7 1690/3
கொழு மலர் தடம் கண் செ வாய் குவி முலை கொம்பு அனாளே – சிந்தா:7 1730/4
அண்ணல் அம் கதிரும் அத்தம் அடைந்து செ வான் கொள் அந்தி – சிந்தா:7 1733/2
செ வழிபாடர் ஆகி சிலை தொழில் சிறுவர் கற்ப – சிந்தா:7 1758/3
கரும் குழலும் செ வாயும் கண் மலரும் காதும் – சிந்தா:8 1969/1
திங்கள் முகத்து இலங்க செ வாய் எயிறு இலங்க – சிந்தா:8 1971/2
தீம் கரும்பு மென்று அனைய இன் பவள செ வாய் – சிந்தா:9 2034/3
சேலுற்ற நெடும் கண் செ வாய் தத்தை-தன் செல்வம் கண்டே – சிந்தா:9 2044/3
பாலுற்ற பவள செ வாய் தத்தையால் பரிவு தீர்ந்தேம் – சிந்தா:9 2044/4
தாமரை செம் கண் செ வாய் தமனிய குழையினாய் ஓர் – சிந்தா:9 2057/1
செம் கயல் மழை கண் செ வாய் தத்தையும் மகிழ்ந்து தீம் சொல் – சிந்தா:9 2098/1
எரி மலர் செ வாய் திறந்து தேன் ஊற ஏத்துவார் பூக்கள் தூய் தொழுவார் – சிந்தா:10 2111/2
துடி அடு நுண் இடை தொண்டை அம் செ வாய் – சிந்தா:10 2123/3
புலந்த வேல் நெடும் கண் செ வாய் புதவி நாள் பயந்த நம்பி – சிந்தா:10 2141/2
இடம்படு செ வானத்து இளம் பிறை போல் தோன்றினவே – சிந்தா:10 2244/4
செற்று எயிறு அழுந்த செ வாய் கௌவி வாள் உரீஇனானே – சிந்தா:10 2247/4
நல் ஒளி பவள செ வாய் நல் மணி எயிறு கோலி – சிந்தா:10 2317/1
கண்ணினால் இன்று கண்டாம் கூற்றினை காமர் செ வாய் – சிந்தா:12 2458/1
பரந்த வாள் நெடும் கண் செ வாய் தேசிக பாவை கோல – சிந்தா:12 2596/3
வடித்த இன் அமிர்தின் ஆர பருகலின் மழை கண் செ வாய் – சிந்தா:12 2597/3
செம் நெருப்பு உணும் செ எலி மயிர் – சிந்தா:13 2686/1
செ வாய் விளர்த்து தோள் மெலிந்து செய்ய முலையின் முகம் கருகி – சிந்தா:13 2701/2
முள் எயிறு இலங்க செ வாய் முறுவல் தூது ஆதி ஆக – சிந்தா:13 2732/2
பங்கயம் அனைய செம் கண் பகு ஒளி பவழம் செ வாய் – சிந்தா:13 2801/2
பெரிய வாள் தடம் கண் செ வாய் பிறர் மனை பிழைக்கும் மாந்தர் – சிந்தா:13 2821/1
கூர் எயிறு அணிந்த கொவ்வை கொழும் கனி கோல செ வாய் – சிந்தா:13 2913/1

TOP


செக்கர் (1)

உடுத்த சாந்தின் மிசை செக்கர் ஒளி கொள் முந்நாள் பிறை ஏய்ப்ப – சிந்தா:13 2695/3

TOP


செக்கில் (1)

எந்திர ஊசல் ஏற்றி எரி உண மடுத்தும் செக்கில்
சுந்து எழுந்து அரைத்தும் போக சுண்ணமா நுணுக்கி இட்டும் – சிந்தா:13 2774/2,3

TOP


செகுக்கல் (1)

திண் பொருள் எய்தலாகும் தெவ்வரை செகுக்கல் ஆகும் – சிந்தா:7 1760/1

TOP


செகுக்கும் (1)

தெவ்வரை செகுக்கும் நீதி மனத்து அகத்து எழுதி செம்பொன் – சிந்தா:1 407/2

TOP


செகுக்குமே (1)

திரு கிளர் ஒளி குலாய் வானகம் செகுக்குமே – சிந்தா:8 1903/4

TOP


செகுத்த (3)

சிலை இடம் பிடித்த ஞான்றே தெவ்வரை செகுத்த நம்பி – சிந்தா:12 2554/3
செற்றவர் செகுத்த வை வேல் சீவகசாமி என்றாள் – சிந்தா:13 2609/4
புல்லார் உயிர் செகுத்த பொன் அம் திணி தோளாய் – சிந்தா:13 2963/1

TOP


செகுத்தது (2)

செறி எயிற்று ஆளி வேழ பேரினம் செகுத்தது அன்றே – சிந்தா:3 814/3
இடத்து-இடை அழுங்க சென்று ஆங்கு இன்னுயிர் செகுத்தது அன்றே – சிந்தா:8 1927/4

TOP


செகுத்திட (1)

தெரிவு இல் போகத்து கூற்றுவன் செகுத்திட சிதைந்து – சிந்தா:13 2758/3

TOP


செகுத்திடல் (1)

செம்பொன் போல் பெரிதும் சேந்து செகுத்திடல் உற்று நின்றான் – சிந்தா:3 670/2

TOP


செகுத்திடு (1)

துன்னி நின்று செகுத்திடு நீ எனும் – சிந்தா:1 241/3

TOP


செகுத்திடுவர் (1)

திரு வளைத்த மார்ப செகுத்திடுவர் தேங்கார் – சிந்தா:13 2786/4

TOP


செகுத்து (4)

உயிர் செகுத்து முன் ஒன்றி பின் பேராது உரு அமைந்த – சிந்தா:1 168/2
செம் கண் குறுநரி ஓர் சிங்க ஏற்றை செகுத்து ஆங்கு அதன் இடத்தை சேர்ந்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/1
சிறை குற்றம் நீங்க செற்றான் செகுத்து கொண்டு எழுதும் என்றான் – சிந்தா:4 1140/4
செரு நிலத்து அவன் உயிர் செகுத்து மற்று எனக்கு – சிந்தா:5 1174/1

TOP


செகுப்பல் (1)

தீயினுள் அமிர்தம் பெய்த ஆங்கு என் உயிர் செகுப்பல் என்றாள் – சிந்தா:7 1581/4

TOP


செகுப்பவோ (1)

சிறு படையவர்கள் வென்று செகுப்பவோ என்ன வேண்டா – சிந்தா:3 814/2

TOP


செகுப்பன (1)

இடை நிலம் செகுப்பன என்னை என் செயா – சிந்தா:6 1483/4

TOP


செகுப்பான் (1)

இயக்கி நின்னோடு இணை ஒக்கும் என்று நலம் செகுப்பான்
மயக்கி கொண்டு போய் வைத்தாய் என் மாதரை தந்து அருள் நீ – சிந்தா:7 1590/1,2

TOP


செங்கழுநீர் (1)

அரக்கு இயல் செங்கழுநீர் அக இதழ் போல் உகிர் சூடி – சிந்தா:1 178/1

TOP


செங்களம் (1)

தேன் மிடைந்த தாரினான் செங்களம் சிறந்ததே – சிந்தா:1 279/4

TOP


செங்காந்தள் (1)

துணி கதிர் வளை முன் கை தொகு விரல் செங்காந்தள்
மணி அரும்பு மலர் அங்கை குலிகம் ஆர் வனப்பினவே – சிந்தா:1 170/3,4

TOP


செங்கோல் (6)

கோடாத செங்கோல் குளிர் வெண்குடை கோதை வெள் வேல் – சிந்தா:0 7/1
பெண் பால் அமிர்தின் நலம் பெற்றதும் பொற்ப செங்கோல்
தண் பால் மதி தோய் குடை தண் நிழல் பாயவாறும் – சிந்தா:0 26/3,4
திறை மன்னர் உய்ப்ப திரு நிற்ப செங்கோல் நடப்ப – சிந்தா:0 27/1
செங்கோல் மணி நெடும் தேர் செல்வன் காதல் பெரும் தேவி – சிந்தா:7 1882/2
பெரும் பொருள் நீதி செங்கோல் பெருமகன் ஆக்கம் போல – சிந்தா:12 2534/1
திங்கள் மும் மாரி பெய்க திரு அறம் வளர்க செங்கோல்
நன்கு இனிது அரசன் ஆள்க நாடு எலாம் விளைக மற்றும் – சிந்தா:13 3146/1,2

TOP


செங்கோலாய் (1)

ஆய்ந்த குருகுலமாம் ஆழ் கடலின் உள் முளைத்த அற செங்கோலாய் கதிரினை – சிந்தா:1 290/3

TOP


செச்சை (1)

ஒன்றிய உதிர செச்சை ஒள் நிணம் மீக்கொள் தானை – சிந்தா:4 1080/3

TOP


செஞ்சோற்றுக்கடன் (1)

செஞ்சோற்றுக்கடன் நீங்கி சினவுவாள் பிடித்து உடுத்த – சிந்தா:10 2240/2

TOP


செட்டி (1)

செட்டி தனபாலன் மனையாள் சினவு வாள் கண் – சிந்தா:7 1791/1

TOP


செண்ண (1)

செண்ண அம் சிலம்பு ஏறு துகள் அவித்து – சிந்தா:5 1333/3

TOP


செண்பக (2)

தேன் கறி கற்ற கூழை செண்பக மாலை வேல் கண் – சிந்தா:6 1487/1
செண்பக பூம் குன்று ஒப்பான் தேவமாதத்தன் வெய்தா – சிந்தா:10 2250/1

TOP


செத்த (1)

செத்த மரம் மொய்த்த மழையால் பெயரும் என்பார் – சிந்தா:9 2022/1

TOP


செத்தாம் (1)

இனி செத்தாம் பிறந்த-போழ்தே என்று நாம் இதனை எண்ணி – சிந்தா:13 2939/2

TOP


செத்தார் (1)

பிறந்தவர் சாவர் செத்தார் பிறப்பவே என்ன நோக்கி – சிந்தா:6 1535/3

TOP


செத்தினாலும் (1)

வாய்ச்சி வாய் உறுத்தி மாந்தர் மயிர்-தொறும் செத்தினாலும்
பூச்சுறு சாந்தம் ஏந்தி புகழ்ந்து அடி பணிந்த போதும் – சிந்தா:13 2825/1,2

TOP


செத்தும் (2)

மனத்தையும் குழைய செத்தும் மாண்பினன் மாதோ என்றான் – சிந்தா:7 1578/4
வாய்ச்சியால் இட்டிகை செத்தும் மாந்தர்-தம் – சிந்தா:13 2689/3

TOP


செதிள் (1)

நிலம் செதிள் எடுக்கும் மான் தேர் நித்திலம் விளைந்து முற்றி – சிந்தா:13 2915/1

TOP


செது (1)

செது மக பலவும் பெற்று சிந்தை கூர் மனத்தை ஆகி – சிந்தா:4 1124/2

TOP


செந்தாமரை (12)

செம்பொன் புரிசை அடைந்தாள் செந்தாமரை மேல் திருவோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:3 646/4
கழலின் செந்தாமரை அடிகள் புல்லி தம் காதல் கூர – சிந்தா:7 1648/1
மன் ஆரம் சிந்துவ போல் மலர்ந்த செந்தாமரை கண்ணீர் – சிந்தா:7 1883/3
ஊட்டு அரக்கு உண்ட செந்தாமரை அடி நோவ என்றாள் – சிந்தா:8 1913/4
செந்தாமரை மேல் திருவின் உரு எய்தி நின்றாள் – சிந்தா:8 1959/4
தெற்றி மேல் பூத்த செந்தாமரை மலர் போன்ற செம் கண் – சிந்தா:10 2305/3
செந்தாமரை மகளே அல்லது பெண் சாராத திருவின் மிக்க – சிந்தா:11 2370/3
தேறு நீர் பூத்த செந்தாமரை முகம் வியர்த்து நின்றாள் – சிந்தா:12 2507/4
செந்தாமரை மேல் நடந்தான் அடி சேர்த்தினானே – சிந்தா:12 2564/4
ஆர்ந்த செந்தாமரை முகத்தினாள் அடிகள் வந்து ஈங்கு அகன் கடை உளாள் – சிந்தா:12 2585/2
மணி வண்டு ஒன்றே நலம் பருக மலர்ந்த செந்தாமரை தடம் போல – சிந்தா:13 2699/1
தங்கு செந்தாமரை அடி என் தலையவே என் தலையவே – சிந்தா:13 2812/4

TOP


செந்தாமரைக்கு (1)

செந்தாமரைக்கு செழு நாற்றம் கொடுத்த தேம் கொள் – சிந்தா:13 3144/1

TOP


செந்நா (1)

பொருந்து பொன் தூண்கள் நான்கின் பொலிந்து நூல் புலவர் செந்நா
வருந்தியும் புகழ்தல் ஆகா மரகத மணி செய் கூடத்து – சிந்தா:3 627/1,2

TOP


செந்நாய் (1)

துடி குரல் குரல பேழ் வாய் தொடர் பிணி உறுத்த செந்நாய்
மடுத்திட வைர ஊசி வாள் எயிறு அழுந்த கௌவி – சிந்தா:13 2767/1,2

TOP


செந்நீர் (1)

செந்நீர் கடியின் விழவாட்டினுள் தேம் கொள் சுண்ணம் – சிந்தா:0 12/2

TOP


செந்நெல் (14)

சேறு அமை செறுவினுள் செந்நெல் வால் முளை – சிந்தா:1 45/1
ஆய் செந்நெல் அகன்ற காடு அரிகுற்றார்களே – சிந்தா:1 55/4
சேடு உற கூப்பிய செந்நெல் குப்பைகள் – சிந்தா:1 59/3
பணை நிலையாய் செந்நெல் பகரும் பண்டியும் – சிந்தா:1 61/2
நன்று ஆய நல் விரத செந்நெல் வித்தி ஒழுக்க நீர் – சிந்தா:4 962/2
கொண்டு உலப்ப அரிய செந்நெல் கொடி கரும்பு உடுத்த வேலி – சிந்தா:5 1184/3
வரம்பு அணைந்து அதன் நுதல் கிடந்த வார் செந்நெல்
அரங்கு அணி நாடக மகளிர் ஆய் நுதல் – சிந்தா:6 1442/2,3
மழை குரல் என மயில் அகவ வார் செந்நெல்
புழை கடை புனல் அலைத்து ஒழுகும் பொற்பிற்றே – சிந்தா:7 1614/3,4
களிறு மாய் கதிர் செந்நெல் கழனி நாட்டு-இடை – சிந்தா:7 1617/1
குருகினோடு இரிய செந்நெல் கொழும் கதிர் குவளை எற்ற – சிந்தா:7 1854/2
நெட்டு இரும் கரும்பொடு செந்நெல் மேய்ந்து நீர் – சிந்தா:8 1938/3
செழுந்துபட செந்நெல் நிறைத்து அம் நுண் கொடி அறுகின் – சிந்தா:12 2486/3
கான் உடை கழனி செந்நெல் கதிர் அணை துஞ்சும் நாடு – சிந்தா:13 2901/3
அயல் வளர்கின்ற ஆமான் குழவியோடு இரிந்து செந்நெல்
வயல் வளர் கரும்பில் பாயும் மகதநாடு என்பது உண்டே – சிந்தா:13 3042/3,4

TOP


செந்நெலின் (2)

தேன் கண கரும்பு இயல் காடும் செந்நெலின்
வான் புகழ் களிறு மாய் கழனி ஆக்கமும் – சிந்தா:1 54/2,3
காய்த்த செந்நெலின் தாழ் கதிர் நெற்றி மேல் – சிந்தா:7 1777/1

TOP


செந்நெறி (3)

மாதரார் மனம் என கிடந்த செந்நெறி
தாதின் மேல் நடந்தது ஓர் தன்மைத்து என்பவே – சிந்தா:5 1208/3,4
ஆற்றல் சால் செந்நெறி அறிய கூறுவாம் – சிந்தா:5 1212/4
மருங்கில் ஓர் செந்நெறி வகுக்க பட்டதே – சிந்தா:5 1213/4

TOP


செப்ப (3)

சேலை வென்ற கண்ணாட்கு இவை செப்ப அரிது – சிந்தா:4 1032/1
செரு மல்கு வேலாய்க்கு இடமால் இது என்று செப்ப
வரி மல்கி வண்டு உண்டு அறை மா மலர் கண்ணி மைந்தன் – சிந்தா:8 1974/2,3
சுனை வளர் குவளை உண்கண் சுமதிக்கு செவிலி செப்ப
கனை இருள் கனவில் கண்டேன் காமர் பூம் பொய்கை வற்ற – சிந்தா:9 2075/2,3

TOP


செப்பகம் (1)

மடை அவிழ்ந்த வெள்ளி இலை வேல் அம்பு பாய மணி செப்பகம் கடைகின்றவே போல் – சிந்தா:1 293/1

TOP


செப்பட (1)

செப்பட முன்கை யாப்ப திருமகன் தொலைந்து நின்றான் – சிந்தா:13 2665/3

TOP


செப்பல் (1)

தேன் ஊற நின்று தெருண்டார் அவை செப்பல் உற்றேன் – சிந்தா:0 6/4

TOP


செப்பலோடும் (1)

செய் கழல் மன்னற்கு உய்த்து தன் குறை செப்பலோடும்
ஐ என மன்னன் ஏவ ஆள் வழக்கு அற்றது என்ப – சிந்தா:4 907/2,3

TOP


செப்பாள் (1)

ஓம்படை ஒன்றும் செப்பாள் திருமகள் ஒளித்து நீங்க – சிந்தா:1 232/3

TOP


செப்பி (3)

செப்பி தம் செம்பொன் அல்குல் நலம் வரைவு இன்றி விற்கும் – சிந்தா:1 107/3
நின்ற நீ உவந்து நீங்க நிகழ் பொருள் எனக்கு செப்பி
பின்றையும் நிகழ்வது உண்டு பேசுவல் கேள் இது என்றான் – சிந்தா:4 1130/3,4
காசு இல் காமம் செப்பி கண்ணினால் இரப்பார் – சிந்தா:12 2549/4

TOP


செப்பிய (2)

செல்கதி மந்திரம் செவியில் செப்பிய
மல்லல் அம் குமரனை வாழ நாட்டவே – சிந்தா:5 1217/1,2
செப்பிய சீலம் என்னும் திரு மணி மாலை சூழ்ந்தார் – சிந்தா:13 2843/1

TOP


செப்பியது (1)

தெரு மரு தெய்வதம் செப்பியது அன்றே – சிந்தா:1 334/4

TOP


செப்பில் (2)

கணை புரை கண்ணி ஏற்ப உடுத்த பின் செம்பொன் செப்பில்
பிணையலும் நறிய சேர்த்தி பெரு விலை ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:4 1146/2,3
முறிந்த கோலம் முகிழ் முலையார் பரவ மொய் ஆர் மணி செப்பில்
உறைந்த வெண் பட்டு உடுத்து ஒளி சேர் பஞ்ச வாசம் கவுள் கொண்டு – சிந்தா:11 2358/1,2

TOP


செப்பின் (8)

வென்றவன் அகலம் பூட்ட விளங்கு ஒளி மணி செய் செப்பின்
நின்று எரி பசும்பொன் மாலை போந்தது நெறியில் பின்னர் – சிந்தா:3 630/1,2
தீம் பயறு இயன்ற சோறு செப்பின் ஆயிரம் மிடா – சிந்தா:3 692/1
பொன் வளர் செப்பின் மேல் பொலிந்த போன்றவே – சிந்தா:4 1008/4
சீந்தா நின்ற தீ முக வேலான் மணி செப்பின்
ஈந்தான் கொண்டார் இன் முக வாசம் எரி செம்பொன் – சிந்தா:4 1055/1,2
மணி இயல் யவன செப்பின் மங்கல துகிலை வாங்கி – சிந்தா:4 1146/1
மை படு மழை கண் நல்லார் மணி செப்பின் வாசம் நீட்ட – சிந்தா:13 2736/2
திருவில் போல் குலாய தேம் தார் தேவர் தம் தன்மை செப்பின்
கருவத்து சென்று தோன்றார் கால் நிலம் தோய்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2800/1,2
நெல் உயிர் மாந்தர்க்கு எல்லாம் நீர் உயிர் இரண்டும் செப்பின்
புல் உயிர் புகைந்து பொங்கு முழங்கு அழல் இலங்கு வாள் கை – சிந்தா:13 2908/1,2

TOP


செப்பினன் (1)

ஆட்கு எலாம் செப்பினன் அலர்ந்த தாரினான் – சிந்தா:7 1826/4

TOP


செப்பினார் (2)

தாளை ஏத்துபு தம் குறை செப்பினார் – சிந்தா:4 883/4
சீர் உலாம் கோலம் செய்தார் செப்பினார் வதுவை நல் நாள் – சிந்தா:7 1687/2

TOP


செப்பினாலும் (1)

செழும் களியாளர் முன்னர் இருள் அற செப்பினாலும்
முழங்கு அழல் நரகின் மூழ்கும் முயற்சியர் ஆகி நின்ற – சிந்தா:1 378/2,3

TOP


செப்பினான் (7)

இன் உடை அருள் மொழி இனிய செப்பினான் – சிந்தா:1 326/4
கார் கலந்த கை கணி சீர் கலந்து செப்பினான் – சிந்தா:3 576/2
தெள்ளி நெஞ்சில் தெளிக என செப்பினான் – சிந்தா:4 889/4
என்னை-கொல் வரவு என இனிய செப்பினான் – சிந்தா:4 1022/4
தீமை உண்டு எனில் செப்பு என செப்பினான் – சிந்தா:6 1428/4
நிலத்தவர்க்கு அறிவுற நெறியின் செப்பினான் – சிந்தா:6 1489/4
திளைக்கும் மா மணி குழை சுடர செப்பினான்
வளை கையார் கவரி கொண்டு எறிய மன்னனே – சிந்தா:13 2867/3,4

TOP


செப்பினானே (1)

சின களி யானை மன்னன் வருக என செப்பினானே – சிந்தா:10 2147/4

TOP


செப்பினுள் (2)

துன்னினர் ஆட்டி செம்பொன் செப்பினுள் துகிலும் சாந்தும் – சிந்தா:5 1299/3
தன்னை யானும் பிணிப்பேன் என தன் மணி செப்பினுள்
மன்னும் மாலை கொடுத்து அவனுக்கு உய்த்து ஈ என தொழுது கொண்டு – சிந்தா:7 1667/2,3

TOP


செப்பினை (1)

தேய்ந்து நுண் இடை நைந்து உக செப்பினை
காய்ந்த வெம் முலையாய் நின கண்கள் போல் – சிந்தா:3 759/1,2

TOP


செப்பு (19)

தாம செப்பு இணை முகட்டு தண் கதிர் விடு நீல – சிந்தா:1 171/1
செப்பு வாய் திறந்த அன்னது ஓர் செம்மற்றே – சிந்தா:3 535/4
தெண் கடல் அமிர்தம் பெய்த செப்பு என செறிந்து வீங்கி – சிந்தா:3 587/2
உள் வாய் பெயப்பட்ட வெம் மது செப்பு ஓர் இணை மெல் ஆகம் ஈன்ற – சிந்தா:3 638/2
குலிக செப்பு அன கொம்மை வரி முலை – சிந்தா:3 641/1
திரு மணி செப்பு என செறிந்த வெம் முலை – சிந்தா:3 822/2
செம்பொன் பாவை அன்னாய் செப்பு நீ என – சிந்தா:4 877/3
தீமை உண்டு எனில் செப்பு என செப்பினான் – சிந்தா:6 1428/4
செப்பு இணை அனைய செம் கேழ் வன முலை பொருது சேப்ப – சிந்தா:7 1691/2
கடைந்த பொன் செப்பு என கதிர்த்து வீங்கின – சிந்தா:9 2006/1
செப்பு இள முலையினார் கண் சென்று உலாய் பிறழ சிந்தி – சிந்தா:10 2287/3
மா மணி முகடு வேய்ந்த மரகத மணி செப்பு அன்ன – சிந்தா:12 2442/1
செப்பு அடு பஞ்சவாசம் திசை எலாம் கமழ வாய்க்கொண்டு – சிந்தா:13 2736/3
ஊது உலை உருக வெந்த ஒள் அழல் செப்பு பாவை – சிந்தா:13 2769/3
செம் கதிர் திரு மணி செப்பு போன்றவே – சிந்தா:13 3000/4
எறி சுரும்பு அரற்றும் மாலை எரி மணி செப்பு வெள்ளம் – சிந்தா:13 3047/1
பொறி வரி வண்டு பாடும் பூம் சுண்ணம் நிறைந்த பொன் செப்பு
அறிவரிது உணர்வு நாணி தலை பனித்து அஞ்சும் சாந்தம் – சிந்தா:13 3047/2,3
செறி இரும் பவழ செப்பு தெண் கடல் திரையின் நேரே – சிந்தா:13 3047/4
சுந்தரம் பெய்த யானை தூ மருப்பு இயன்ற வெண் செப்பு
அந்தரத்து அலர்ந்த பன் மீன் எனைத்து உள அனைத்தும் மாதோ – சிந்தா:13 3048/3,4

TOP


செப்புகின்றதே (1)

சேய் உயர் மதில் வகை செப்புகின்றதே – சிந்தா:1 100/4

TOP


செப்புகின்றார் (1)

செருவில் தாழ் நுதலினாள் கண் மண திறம் செப்புகின்றார் – சிந்தா:9 2070/4

TOP


செப்புகின்றான் (2)

தன் செய்கை தளிர்ப்ப தாழ்ந்து ஆங்கு அதன் செவி செப்புகின்றான் – சிந்தா:4 945/4
சிலை தொழில் தட கை மன்னற்கு இற்றென செப்புகின்றான் – சிந்தா:4 1161/4

TOP


செப்பும் (13)

சிவம்புரி நெறியை சேர செப்பும் இ பொருளும் கேள்-மின் – சிந்தா:3 605/4
திறன் அல தமர்க்கு செப்பும் தீ உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலான் – சிந்தா:3 688/4
எந்திர எழினி வாங்கி இன் முக வாச செப்பும்
சந்தன சாந்த செப்பும் தண் மலர் மாலை பெய்த – சிந்தா:3 838/2,3
சந்தன சாந்த செப்பும் தண் மலர் மாலை பெய்த – சிந்தா:3 838/3
இந்திர நீல செப்பும் இளையவர் ஏந்தினாரே – சிந்தா:3 838/4
பெய்த பொன் செப்பும் மாலை பெரு மணி செப்பும் சுண்ணம் – சிந்தா:12 2474/3
பெய்த பொன் செப்பும் மாலை பெரு மணி செப்பும் சுண்ணம் – சிந்தா:12 2474/3
தொய் அற பெய்த தூ நீர் தொடு கடல் பவள செப்பும் – சிந்தா:12 2474/4
தா மணி நான செப்பும் சலஞ்சல கலன் பெய் செப்பும் – சிந்தா:12 2475/1
தா மணி நான செப்பும் சலஞ்சல கலன் பெய் செப்பும்
தூ மணி துகில்கள் ஆர்த்த வலம்புரி துலங்கு செப்பும் – சிந்தா:12 2475/1,2
தூ மணி துகில்கள் ஆர்த்த வலம்புரி துலங்கு செப்பும்
காம நீர் காமவல்லி கவின் கொண்டு வளர்ந்ததே போல் – சிந்தா:12 2475/2,3
கொழு மடல் பெண்ணை ஈன்ற குரும்பையும் செப்பும் கொன்ற – சிந்தா:12 2526/1
சந்தன செப்பும் கங்கை தரு மணல் அலகை ஆற்றா – சிந்தா:13 3048/2

TOP


செப்புமால் (1)

தேய்தலும் உடைமையை திங்கள் செப்புமால்
வாய் புக பெய்யினும் வழுக்கி நல்லறம் – சிந்தா:13 2932/2,3

TOP


செப்புவல் (1)

திருக்குறிப்பு அன்னது ஆயின் செப்புவல் அடிகள் செம்பொன் – சிந்தா:7 1853/1

TOP


செப்புவாம் (5)

அண்ணல் அம் கடி நகர் அமைதி செப்புவாம் – சிந்தா:1 78/4
நாக நீர நல் நகர் நன்மை தன்னம் செப்புவாம் – சிந்தா:1 141/4
அல்லல் உற்று அழுங்கிய செல்வன் உற்ற செப்புவாம் – சிந்தா:3 572/2
மற்ற அ மக்கள் தம் வண்ணம் செப்புவாம் – சிந்தா:13 2833/4
செம்மை மாதவர்க்கு உற்ற செப்புவாம் – சிந்தா:13 3131/4

TOP


செப்பே (1)

விரும்பு ஆர் முலை கண் கரிந்து திங்கள் வெண் கதிர்கள் பெய்து இருந்த பொன் செப்பே போல் – சிந்தா:1 231/2

TOP


செப்பொடு (1)

செப்பொடு சிலதியர் ஏந்த தீவிய – சிந்தா:1 197/2

TOP


செப்போடு (1)

மெல்லிய தூபமுட்டி மேதகு நான செப்போடு
அல்லவும் கொள்க என்றான் அணங்கு உடை நிணம் கொள் வேலான் – சிந்தா:3 558/3,4

TOP


செம் (129)

கொள் பவளம் கோத்த அனைய கால குன்றி செம் கண – சிந்தா:1 70/2
கல் பொறிகள் பாவை அனம் மாடம் அடு செம் தீ – சிந்தா:1 102/2
செம் கண் இந்திரன் நகர் செல்வம் என்னது அன்னதே – சிந்தா:1 145/4
சச்சந்தன் எனும் தாமரை செம் கணான் – சிந்தா:1 157/4
அணி அரக்கு ஆர் செம் பஞ்சி அணை அனைய ஆடு அமை தோள் – சிந்தா:1 170/2
வாழை தண்டு என திரண்டு வால் அரக்கு உண் செம் பஞ்சி – சிந்தா:1 174/2
ஆர் அறிவு இகழ்தல் செல்லா ஆயிரம் செம் கணனானும் – சிந்தா:1 212/1
செம் கயல் கண்ணி வெய்ய திருமகற்கு அவலம் செய்தாள் – சிந்தா:1 267/4
செம் தீ கரும் துளைய தீம் குழல் யாழ் தேம் தேம் என்னும் மணி முழவமும் – சிந்தா:1 292/1
செம் கண் குறுநரி ஓர் சிங்க ஏற்றை செகுத்து ஆங்கு அதன் இடத்தை சேர்ந்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/1
செம் மலர் திருவின் பாவாய் யான் செய்த பாவம் என்றாள் – சிந்தா:1 315/4
எல்லை எய்திய ஆயிர செம் கதிர் – சிந்தா:1 343/1
திருந்து தகர செம் நெருப்பில் தேன் தோய்த்து அமிர்தம் கொள உயிர்க்கும் – சிந்தா:1 349/1
செம் கண் புன் மயிர் தோல் திரை செம் முகம் – சிந்தா:2 431/1
செம் கண் புன் மயிர் தோல் திரை செம் முகம் – சிந்தா:2 431/1
செம் கண் தீ விழியா தெழித்தான் கையுள் – சிந்தா:2 431/3
மல் பழுத்து அகன்ற மார்பத்து இடம் கொண்டு வைக செம் நா – சிந்தா:2 435/2
சினவுநர் கடந்த செல்வன் செம் மலர் அகலம் நாளை – சிந்தா:2 466/1
ஆய் கதிர் உமிழும் பைம் பூண் ஆயிர செம் கணான்-தன் – சிந்தா:2 473/3
தேன் சொரி முல்லை கண்ணி செம் துவர் ஆடை ஆயர் – சிந்தா:2 485/1
செம் கண் ஆயிரம் சேர்ந்தவன் பொன் நகர் – சிந்தா:3 528/2
செம் மலர் திருவின் சாயல் தே மொழி தத்தை என்பாள் – சிந்தா:3 606/4
நெருங்கிய மணி வில் காப்ப நீண்டு உலாய் பிறழ்வ செம் கேழ் – சிந்தா:3 626/3
அம் கை குழியா அரக்கு ஈத்த செம் தளிர் நெய் தோய்த்த போலும் – சிந்தா:3 643/3
கோள் வயிர நீள் அருவி குன்று இவர்ந்த செம்_சுடர் போல் கொலை வேல் மன்னர் – சிந்தா:3 645/1
எரி மலர் பவள செம் வாய் இன் நரம்பு உளர மைந்தர் – சிந்தா:3 662/3
செம் கதிர் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி சிலம்ப கோதை – சிந்தா:3 677/1
தேம் தாமம் செம் பவள தாமம் செம்பொன் எரி தாமம் மின்னு திரள் தாமங்கள் – சிந்தா:3 680/1
ஒடியாத மாத்திரையால் உண்டே நுசுப்பு இருந்து காண்பாரும் உளரே செம் கண் – சிந்தா:3 681/3
அம்_சில்_ஓதியார் புனைந்த செம் சொல் மாலை சூடினான் – சிந்தா:3 691/4
திரு கிளர் ஓடை சூழ்ந்த செம் புகர் நெற்றித்து ஆகி – சிந்தா:3 700/2
ஒள் நிற உருவ செம் தீ உருவுகொண்ட அனைய வேலான் – சிந்தா:3 713/4
சிலையார் திரு நுதலும் செம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 732/2
திருந்து ஏர் பிறை நுதலும் செம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 734/2
செம் மலர் அடியும் நோக்கி திரு மணி அல்குல் நோக்கி – சிந்தா:3 739/1
கழித்து வாள் அமலை ஆடி காட்டுவார் கண்கள் செம் தீ – சிந்தா:3 783/1
மாயம்-கொல் மறவர் மாலை பைம் தலை உதிர்ந்த செம் கண் – சிந்தா:3 788/3
சோரும் செம் குருதியுள் மைந்தர் தோன்றுவார் – சிந்தா:3 790/2
செம் களி பகழி ஒப்பித்து உள்ளவாறு ஊட்டினானே – சிந்தா:3 798/4
செம் கண் மால் தெழிக்க பட்ட வலம்புரி துருவம் கொண்ட – சிந்தா:3 811/1
போர்முக களிற்று வெண்கோடு உழுத செம் சால் கொள் மார்பின் – சிந்தா:3 817/2
கரு மணி அழுத்திய காமர் செம் கதிர் – சிந்தா:3 822/1
வளை நிற வார் செம் நெல் அரிசி பண்டியோடு – சிந்தா:3 824/1
வால் அரி கழுவிய வண்ண செம் புனல் – சிந்தா:3 830/1
செம் தளிர் கோதை சோர கிண்கிணி சிலம்பொடு ஏங்க – சிந்தா:3 840/2
செம் புற கனி வாழையும் தேன் சொரி – சிந்தா:4 869/1
செம் தார் பசுங்கிளியார் சென்றார்க்கு ஓர் இன் உரைதான் – சிந்தா:4 1036/1
செம் கயல் கண் வெம் பனியால் சிந்தை எரி அவித்து – சிந்தா:4 1043/2
மறையார் வேள்வி மந்திர செம் தீ கொடியே போல் – சிந்தா:4 1059/1
என்று அவள் உரைப்ப கேட்டே இடிபட முழங்கி செம் தீ – சிந்தா:4 1084/1
செம் பழு காயை வாங்கி திருநிலத்து எடுத்து கொண்டு ஆங்கு – சிந்தா:4 1128/2
சேட்டு இளம் செம் கயல் காப்ப செய்து வில் – சிந்தா:5 1223/1
தரிக்கிலாள் காம செம் தீ தலை கொள சாம்பினாளே – சிந்தா:5 1259/4
செம் கயல் கண்ணி தோழி திருமகள் சென்று சேர்ந்தாள் – சிந்தா:5 1271/4
திவளும் வாழிய செம் பொறி வண்டுகாள் – சிந்தா:5 1331/2
அரத்த வாய் பவள செம் தாள் பெடை அன்னம் அழுவது ஒத்தாள் – சிந்தா:5 1385/4
தென் திசை முளைத்தது ஓர் கோல செம் சுடர் – சிந்தா:6 1459/1
செம் கயல் கண்ணியர் சீரின் அயின்றான் – சிந்தா:6 1477/4
செம் தழை அலங்கல் ஏந்தி சீறடி பரவ வந்தேன் – சிந்தா:6 1499/2
இழுது அன்ன வெள் நிணத்த செம் தடிக்கே ஏட்டைப்பட்டு இரும்பில் போர்த்த – சிந்தா:6 1552/1
பேசில் செம் தலைய வெண் கறைய புன்கம் பொரி அணிந்தவே – சிந்தா:7 1649/4
செப்பு இணை அனைய செம் கேழ் வன முலை பொருது சேப்ப – சிந்தா:7 1691/2
செம் கயல் கண்ணினாள் தன் சீறடி சிலம்பு நோக்கி – சிந்தா:7 1705/3
நீண்ட தோள் நெடிய செம் கண் நீலமாய் சுரிந்த குஞ்சி – சிந்தா:7 1722/1
தாமரை செம் கணானும் தன் உறு பரிவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:7 1725/4
பரிந்து அழுகின்ற தம்பி பங்கயம் அனைய செம் கண் – சிந்தா:7 1729/1
கரும் கழல் செம் கண் பைம் தார் காளை ஈது உரைக்கின்றானே – சிந்தா:7 1732/4
சிறை அழிந்தது ஓர் செம் புனல் போன்று அவண் – சிந்தா:7 1776/3
செம் நுண் துகில் உத்தரியம் புதைந்து சுவல் வருத்த – சிந்தா:7 1783/2
மிகை செல் மேகத்து மின்னும் செம் நில்லலா – சிந்தா:7 1816/3
மது குலாம் அலங்கல் மாலை மங்கையர் வளர்த்த செம் தீ – சிந்தா:7 1821/1
திரு கிளர் மணி செய் பொன் தூண் தீப்பட புடைத்து செம் கண் – சிந்தா:7 1857/3
புள் ஆவி செம் கழுநீர் குவளை செய்தாள் புனை பூணாள் – சிந்தா:7 1887/4
செம் கயல் கண் புருவம் தம்முள் உருவம் செய்ய திரியுமே – சிந்தா:8 1953/4
அம் செம் கழுநீர் அலர்ந்த மதி வாள் முகத்தே – சிந்தா:8 1964/2
தாமரை செம் கண் செ வாய் தமனிய குழையினாய் ஓர் – சிந்தா:9 2057/1
அலங்கல் தாது அவிழ அம் செம் சீறடி அணிந்த அம் பூம் – சிந்தா:9 2088/1
இலங்கு வெள் அருவி குன்றத்து எழுந்த தண் தகர செம் தீ – சிந்தா:9 2092/1
செம் கயல் மழை கண் செ வாய் தத்தையும் மகிழ்ந்து தீம் சொல் – சிந்தா:9 2098/1
சேட்டு இளம் கொன்றை திரு நிழல் துஞ்ச செம் பொறி வண்டு அவற்று அயலே – சிந்தா:10 2104/2
ஊன் தலை பொடித்த ஆங்கு அனைய செம் சூட்டின் ஒளி மயிர் வாரணம் ஒருங்கே – சிந்தா:10 2106/1
தன் அன்புகூர தடம் தாமரை செம் கண் முத்தம் – சிந்தா:10 2136/3
மலைய செம் சாந்தும் முந்நீர் வலம்புரி ஈன்ற முத்தும் – சிந்தா:10 2190/1
மேகலை பரவை அல்குல் வெள் வளை மகளிர் செம் சாந்து – சிந்தா:10 2278/1
சென்ற வேல் விருந்து செம் கண் மறவன் நக்கு எதிர்கொண்டானே – சிந்தா:10 2289/4
தெற்றி மேல் பூத்த செந்தாமரை மலர் போன்ற செம் கண் – சிந்தா:10 2305/3
செம் கால் குழவி தழீஇயினார் திங்கள் புக்க நீரார் – சிந்தா:11 2341/1
சேல் ஏறு சின்னீர் இடை செல்வன போன்று செம் கண் – சிந்தா:11 2344/3
சேய் செம் தவிசு நெருப்பு என்று எழும் சீறடியார் – சிந்தா:11 2348/4
செம் கண் கமழ் பைம் தார் செழும் சுடர் போல் தேர் மன்னன் இருந்தான் அன்றே – சிந்தா:11 2371/4
தட வளர் முழங்கும் செம் தீ நான்மறையாளர் தங்கள் – சிந்தா:11 2373/2
திருவின் நல்லவர் செம் மலர் சீறடி – சிந்தா:12 2396/1
செம் மலர் நுதலும் நாவும் திருந்து ஒளி உகிரோடு அம் கேழ் – சிந்தா:12 2446/2
சீவகன் என்னும் செம் நீர் பவள மா கடலுள் பாய்வான் – சிந்தா:12 2460/2
சிந்தித்து மறையின் செம் தீ தண்டிலத்து அங்கண் வைத்தார் – சிந்தா:12 2465/4
செம் களி விராய காயும் செம் பழு காயும் தீம் தேன் – சிந்தா:12 2473/2
செம் களி விராய காயும் செம் பழு காயும் தீம் தேன் – சிந்தா:12 2473/2
செம் கயல் இரட்டை திருவார் சுடர் கணாடி – சிந்தா:12 2487/1
தோற்றும் செம் சுடர் போல சுடர்ந்ததே – சிந்தா:12 2497/4
உருவ செம் கயல் ஒள் நிற புள் வெரீஇ – சிந்தா:12 2499/1
செரு நாடு செம் சுடர் வேல் திருகு செம்பொன் கனை கழல் கால் – சிந்தா:12 2582/1
துடித்து வண்டு உண்ண தூங்கும் செம் தளிர் ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2597/4
செம் மலர் திருவின் அன்னார் சிகழிகை சேர்த்தினாரே – சிந்தா:13 2667/4
செம் நெருப்பு உணும் செ எலி மயிர் – சிந்தா:13 2686/1
பணி ஆர் பண்ணு பிடி ஊர்ந்து பரூஉ கால் செம் நெல் கதிர் சூடி – சிந்தா:13 2699/3
தம் பால் பட்ட தனி செம் கோல் தரணி மன்னன் மகிழ் தூங்கி – சிந்தா:13 2702/3
குலவிய சிறகர் செம் கண் கரும் குயில் குடைய கொம்பர் – சிந்தா:13 2711/2
நீதி கண் நின்ற செம் கோல் நிலவு வீற்று இருந்த பூணான் – சிந்தா:13 2713/4
செம் கண் வரி வரால் செம் நீர் இள வாளை – சிந்தா:13 2781/2
செம் கண் வரி வரால் செம் நீர் இள வாளை – சிந்தா:13 2781/2
செம் தீ புகை உண்டும் சேற்றுள் நிலை நின்றும் – சிந்தா:13 2794/1
தான் சேர் பிணி என்னும் செம் தீ கொடி தங்கி – சிந்தா:13 2797/2
பங்கயம் அனைய செம் கண் பகு ஒளி பவழம் செ வாய் – சிந்தா:13 2801/2
செம் கதிர் முறுவல் முத்தின் தெளி நகை திகழும் செய்யாள் – சிந்தா:13 2801/3
செம் கயல் பேர் இனம் இரிய செவ்வனே – சிந்தா:13 2859/3
செய்த பொருள் பெய்த கலன் செம்மை சுடு செம் தீ – சிந்தா:13 2873/3
தேன் உடை குவளை செம் கேழ் நாகு இளம் தேரை புல்லி – சிந்தா:13 2901/2
இன்னரே நங்கைமார் என்று ஏத்திய பவள செம் நா – சிந்தா:13 2952/2
சென்னி மேல் மிதித்த அம் செம் சீறடி திருவில் வீச – சிந்தா:13 2954/1
தீம் கதிர் திங்கள் செம் தீ சொரிந்ததால் திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:13 2955/3
செம் கச்சு இள முலையார் திண் கறை ஊர் பல்லினார் – சிந்தா:13 2962/1
அணியார் மணி அரக்கு வட்டு அழுத்தி வைத்து அனைய செம் கண் மா தாள் – சிந்தா:13 2968/1
செம் கதிர் திரு மணி செப்பு போன்றவே – சிந்தா:13 3000/4
செம் சுடர் கரும் கதிர் கற்றை தேறு நீர் – சிந்தா:13 3031/3
வந்து தேன் மயங்கி மூசு மலய செம் சாந்தம் ஆர்ந்த – சிந்தா:13 3048/1
பகல் வளர் பவழ செம் தீ பருதி முன் பட்டதே போல் – சிந்தா:13 3053/1
தேன் தயங்கு செம் நாவின் சில் மென் கிளி கிளவி – சிந்தா:13 3102/2
திளைத்து எழு கொடிகள் செம் தீ திரு மணி உடம்பு நுங்க – சிந்தா:13 3116/2
செம் நீர் திரள் வடம் போல் சிந்தாமணி ஓதி உணர்ந்தார் கேட்டார் – சிந்தா:13 3143/3

TOP


செம்_சுடர் (1)

கோள் வயிர நீள் அருவி குன்று இவர்ந்த செம்_சுடர் போல் கொலை வேல் மன்னர் – சிந்தா:3 645/1

TOP


செம்பின் (1)

வெந்து உருக்குற்ற செம்பின் விதவையுள் அழுத்தி இட்டும் – சிந்தா:13 2774/1

TOP


செம்பு (3)

செம்பு உருகு வெம் களிகள் உமிழ்வ திரிந்து எங்கும் – சிந்தா:1 103/1
செம்பு கொண்டு அன்ன இஞ்சி திருநகர் செல்வ என்றார் – சிந்தா:2 439/4
அணி உயிர் செம்பு உயிர் இரும்பு போல ஆம் – சிந்தா:13 3111/2

TOP


செம்பொன் (147)

செம்பொன் வரை மேல் பசும் பொன் எழுத்து இட்டதே போல் – சிந்தா:0 2/1
சிந்துர பொடிகளும் செம்பொன் சுண்ணமும் – சிந்தா:1 86/1
செம்பொன் மழை போன்று அடி-தொறு ஆயிரங்கள் சிந்தி – சிந்தா:1 106/1
செப்பி தம் செம்பொன் அல்குல் நலம் வரைவு இன்றி விற்கும் – சிந்தா:1 107/3
மணி புனை செம்பொன் கொட்டை வம்பு அணி முத்த மாலை – சிந்தா:1 113/1
செம்பொன் கண்ணி சிறார் களைந்திட்டவும் – சிந்தா:1 128/1
தேன்தலை துவலை மாலை பைம் துகில் செம்பொன் பூத்து – சிந்தா:1 140/1
துள்ளும் மான் ஒருத்தலும் செம்பொன் அம் பொன் மான் பிணை – சிந்தா:1 146/2
தெவ்வர் தந்த நீள் நிதி செம்பொன் மாடமும் – சிந்தா:1 153/2
கந்து மா மணி திரள் கடைந்து செம்பொன் நீள் சுவர் – சிந்தா:1 155/1
ஆடை செம்பொன் அணிகலங்கள் யாவும் யாரும் கவர்ந்து எழு நாள் – சிந்தா:1 307/2
கோடி மூன்றோடு அரை செம்பொன் கோமான் நல்கும் என அறை-மின் – சிந்தா:1 307/4
திருமகன் பெற்று என செம்பொன் குன்று என – சிந்தா:1 331/1
பூ பெய் செம்பொன் கோடிகமும் பொன் ஆர் ஆலவட்டமும் – சிந்தா:1 352/1
செம்பொன் தேரும் வேழமும் ஊர்ந்து நிதி சிந்தி – சிந்தா:1 363/3
இருந்து பொன் ஓலை செம்பொன் ஊசியால் எழுதி ஏற்ப – சிந்தா:1 369/3
நிலம் பொறுக்கலாத செம்பொன் நீள் நிதி நுந்தை இல்லம் – சிந்தா:1 402/1
தெவ்வரை செகுக்கும் நீதி மனத்து அகத்து எழுதி செம்பொன்
பை விரி அல்குலாட்கும் படு கடல் நிதியின் வைகும் – சிந்தா:1 407/2,3
செம்பொன் நீள் கொடி தேரும் வாசியும் – சிந்தா:2 410/3
சில் அரி சிலம்பின் வள் வார் சிறுபறை கறங்க செம்பொன்
அல்குல் தேர் அணிந்து கொம்மை முலை எனும் புரவி பூட்டி – சிந்தா:2 458/1,2
மின் உகு செம்பொன் கொட்டில் விளங்கு தேர் புக்கது அன்றே – சிந்தா:2 471/4
பாடகம் சுமந்த செம்பொன் சீறடி பரவை அல்குல் – சிந்தா:2 479/1
ஆடக செம்பொன் பாவை ஏழுடன் தருவல் ஐய – சிந்தா:2 479/3
கோவினை குறிப்பில் கண்டு கொடுத்து அருள் சுமந்து செம்பொன்
பூவின் உள்ளவளை அன்ன பொங்கு இள முலையினார்-தம் – சிந்தா:3 504/2,3
ஆடக செம்பொன் கிண்ணத்து ஏந்திய அலங்கல் தெண்ணீர் – சிந்தா:3 510/1
செம்பொன் மாடங்கள் சென்னி அழுத்திய – சிந்தா:3 531/1
மின் அவிர் செம்பொன் மாடத்து இருவரும் இழிந்து புக்கு – சிந்தா:3 536/3
எரி மணி செம்பொன் ஆர்ந்த ஈர்_ஆயிரம் யவன பேழை – சிந்தா:3 557/2
திரு புற கொடுத்த செம்பொன் தாமரை போன்று கோயில் – சிந்தா:3 560/3
திரு நுதல் மனைவி செம்பொன் கொடி என இறைஞ்சி நிற்ப – சிந்தா:3 584/2
உருக்கு அமைந்து எரியும் செம்பொன் ஓர் ஐவில் அகலம் ஆக – சிந்தா:3 616/1
தெள் நிற சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி பாதம் சேர்த்தி – சிந்தா:3 624/3
விரிந்து இருள் மேயும் செம்பொன் விளக்கு வெண் முரசு கும்பம் – சிந்தா:3 629/2
செம்பொன் பாவையை சேவித்து முன்னினர் – சிந்தா:3 633/4
செம்பொன் மலர்ந்து இளையார் கண் என்னும் சீர் மணிவண்டு உழல சில் என்று – சிந்தா:3 646/2
செம்பொன் புரிசை அடைந்தாள் செந்தாமரை மேல் திருவோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:3 646/4
செம்பொன் போல் பெரிதும் சேந்து செகுத்திடல் உற்று நின்றான் – சிந்தா:3 670/2
திருவிலே சொரிந்து மின்னும் குண்டலம் செம்பொன் ஓலை – சிந்தா:3 674/1
பரி அகம் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி பாதம் சேர்த்தி – சிந்தா:3 674/3
செம் கதிர் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி சிலம்ப கோதை – சிந்தா:3 677/1
தேம் தாமம் செம் பவள தாமம் செம்பொன் எரி தாமம் மின்னு திரள் தாமங்கள் – சிந்தா:3 680/1
திரு நிற முகத்திற்கு ஏற்ப செம்பொன் ஓர் ஓலை சேர்த்தி – சிந்தா:3 696/3
கோல் தொடி மகளிர் செம்பொன் கோதையும் குழையும் மின்ன – சிந்தா:3 702/3
நாகத்து படம் கொள் அல்குல் நலம் கிளர் செம்பொன் மாலை – சிந்தா:3 738/1
இரு நில மகட்கும் செம்பொன் நேமிக்கும் இறைவன் ஆகும் – சிந்தா:3 744/2
கெட்டு உலாய் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி மகளிர் கோங்க – சிந்தா:3 772/2
தெய்வதம் வணங்குபு செம்பொன் வாயுள் இட்டு – சிந்தா:3 778/1
செம்பொன் நெடும் தேர் தொகை மா கடல் சேனை வெள்ளம் – சிந்தா:3 809/2
கடைந்து பெய் மணி கை செம்பொன் காசு அறு தட்டின் சூழ்ந்து – சிந்தா:3 839/1
தேன் முழங்கு தார் குரிசில் செம்பொன் நெடும் தேர் மேல் – சிந்தா:3 845/1
செம்பொன் பாவை அன்னாய் செப்பு நீ என – சிந்தா:4 877/3
சீர் தங்கு செம்பொன் கொடி மல்லிகை மாலை சேர்ந்து – சிந்தா:4 881/1
பலகை செம்பொன் ஆக பளிங்கு நாயா பரப்பி – சிந்தா:4 927/1
தீம் பால் அடிசில் அமிர்தம் செம்பொன் வண்ண புழுக்கல் – சிந்தா:4 928/1
எல்லை இல் செம்பொன் ஆகி எரி நிறம் பெற்றது அன்றே – சிந்தா:4 960/4
திருந்து பொன் தேரும் செம்பொன் சிவிகையும் மிடைந்து தெற்றி – சிந்தா:4 972/1
செம்பொன் கொம்பின் எம் பாவை செல்க என்றாள் – சிந்தா:4 992/4
தீம் பால் அமிர்து ஊட்டி செம்பொன் மணி கூட்டில் – சிந்தா:4 1040/1
பண்டியால் பண்டி செம்பொன் பல் வளை பரியம் ஆக – சிந்தா:4 1047/1
சுற்றார் வல் வில் சூடுறு செம்பொன் கழல் நாய்கன் – சிந்தா:4 1054/3
ஈந்தான் கொண்டார் இன் முக வாசம் எரி செம்பொன்
காந்தா நின்ற கற்பகம் அன்னீர் வர பெற்றேன் – சிந்தா:4 1055/2,3
சுற்றார் வல் வில் சூடுறு செம்பொன் கழலாற்கு – சிந்தா:4 1057/1
இழை முற்று அணிந்தார் எழு நூற்றவர் கோடி செம்பொன்
கழை முற்று தீம் தேன் கரும்பு ஆர் வயல் ஐந்து மூதூர் – சிந்தா:4 1064/2,3
திங்கள் சேர் முடியினானும் செல்வியும் போன்று செம்பொன்
இங்கு வார் கழலினானும் கோதையும் இருந்த போழ்தில் – சிந்தா:4 1083/1,2
செம்பொன் ஓலை வீழவும் செய் கலங்கள் சிந்தவும் – சிந்தா:4 1103/1
துன்னினார் தம்மை எல்லாம் சுட்டிடும் என்று செம்பொன்
பன்னிரு கோடி உய்த்து கந்துகன் பணிந்து சொன்னான் – சிந்தா:4 1117/3,4
பட்டு உலாய் கிடந்த செம்பொன் கலை அணி பரவை அல்குல் – சிந்தா:4 1145/3
கணை புரை கண்ணி ஏற்ப உடுத்த பின் செம்பொன் செப்பில் – சிந்தா:4 1146/2
நினைத்தலும் தோழன் நக்கு நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கு செம்பொன்
பனை திரண்டு அனைய தோளாய் பன்னிரு மதியின் என்றான் – சிந்தா:5 1220/3,4
கற்பக மரமும் செம்பொன் மாரியும் கடிந்த கையான் – சிந்தா:5 1222/4
அழல் அவிர் செம்பொன் பட்டம் குண்டலம் ஆரம் தாங்கி – சிந்தா:5 1254/2
வெந்து எரி செம்பொன் பூவும் விளங்கு பொன் நூலும் பெற்றார் – சிந்தா:5 1279/1
துன்னினர் ஆட்டி செம்பொன் செப்பினுள் துகிலும் சாந்தும் – சிந்தா:5 1299/3
சீர் கொள செய்த செம்பொன் அடைப்பையுள் பாகு செல்ல – சிந்தா:5 1303/1
உள்ளுற வெந்த செம்பொன் உற்ற நீர் புள்ளி அற்றால் – சிந்தா:5 1387/3
சூழ் வளை தோளி செம்பொன் தூணையே சார்ந்து நோக்கும் – சிந்தா:6 1452/3
திரு மணி குயின்ற செம்பொன் திருந்து பூம் கொம்பு அனாள் தன் – சிந்தா:6 1508/1
மஞ்சு தோய் செம்பொன் மாடத்து என் மனை-தன்னுள் என்றாள் – சிந்தா:6 1531/3
தேம் கொள் மார்பு-இடை திளைக்கும் செம்பொன் ஆரம் ஒத்து உளவே – சிந்தா:7 1559/4
அடி பொலிந்தார்க்கும் செம்பொன் அணி மணி கழலினான் அம் – சிந்தா:7 1573/3
துணை மலர் கண்ணியும் செம்பொன் மாலையும் – சிந்தா:7 1621/3
செம்பொன் கடம்பன் செ வேலும் காமன் சிலையில் தொடுத்து அலர்ந்த – சிந்தா:7 1664/1
திசை எலாம் வணக்கும் வாள் போர்க்கு அந்தணன் செம்பொன் நாமன் – சிந்தா:7 1681/2
ஆடக செம்பொன் ஆணி ஆன் நெய் வார்ந்து அனைய நுண் கோல் – சிந்தா:7 1697/1
விண் உயர் செம்பொன் மாடத்து இழிந்து அவண் விளங்க புக்கேன் – சிந்தா:7 1757/2
திருக்குறிப்பு அன்னது ஆயின் செப்புவல் அடிகள் செம்பொன்
அரித்து அசும்பு ஒழுகு குன்றத்து அருவியின் வெரீஇய மஞ்ஞை – சிந்தா:7 1853/1,2
செம்பொன் புளகத்து இள ஞாயிறு செற்ற கோயில் – சிந்தா:7 1867/1
எண்ணம் வெளிப்பட்டான் கரந்த மைந்தன் எரி செம்பொன்
வண்ண வரை மார்பம் முயங்கி நுண் நூல் மதியாரோடு – சிந்தா:7 1886/2,3
திரு மணி முழவமும் செம்பொன் பாண்டிலும் – சிந்தா:8 1940/3
சுந்தர பொடி தெளித்த செம்பொன் சுண்ணம் வாள் நுதல் – சிந்தா:8 1956/2
எரி மல்கு செம்பொன் இலம் மாமனொடு ஏறினானே – சிந்தா:8 1974/4
செம்பொன் வியக்கும் நிறத்தாள் திரு அன்ன நீராள் – சிந்தா:8 1975/4
செம்பொன் குன்று அனையானையும் சீர் பெற – சிந்தா:8 1980/2
திங்கள் நலம் சூழ்ந்த திரு மீன்கள் என செம்பொன்
பொங்கு கதிர் மின்னு புகழ் கலங்கள் பல பரப்பி – சிந்தா:9 2025/1,2
பட்டு உலாய் கிடந்த செம்பொன் பவளமோடு இமைக்கும் அல்குல் – சிந்தா:9 2047/1
ஆடக செம்பொன் பாவை அந்தணன் புகழ்ந்து செம்பொன் – சிந்தா:9 2052/3
ஆடக செம்பொன் பாவை அந்தணன் புகழ்ந்து செம்பொன்
மாடம் புக்கு அநங்கன் பேணி வரம் கொள்வல் நாளை என்றாள் – சிந்தா:9 2052/3,4
பொன் இயல் மணியும் தாரும் கண்ணியும் புனைந்து செம்பொன்
மின் இயல் பட்டம் சேர்த்தி ஆன் நெய் பால் வெறுப்ப ஊட்டி – சிந்தா:9 2054/1,2
அடி இறைகொண்ட செம்பொன் ஆடக சிலம்பினாள் அ – சிந்தா:9 2059/1
செல்க என சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி மிழற்ற ஒல்கி – சிந்தா:9 2068/3
திரு மணி சிவிகை ஏறி செம்பொன் நீள் மாடம் புக்காள் – சிந்தா:9 2069/3
உரிய நூற்றெண்மர் செம்பொன் ஒன்றரை கோடி மூன்று ஊர் – சிந்தா:9 2079/3
ஆசறு செம்பொன் ஆர்ந்த அலங்கல் அம் குன்று அனானும் – சிந்தா:9 2080/2
எரி மணி அடைப்பை செம்பொன் படியகம் இலங்கு பொன் வாள் – சிந்தா:10 2140/1
செம்பொன் நீள் முடி தேர் மன்னர் மன்னற்கு – சிந்தா:10 2167/1
நெடு வெண்ணிலவின் நெற்றி தோய் நிழலால் செம்பொன் புரிசையே – சிந்தா:10 2172/3
போற்றி விடுத்தான் புனை செம்பொன் படையே அணிந்து புனை பூணான் – சிந்தா:10 2174/4
காய்ந்து எரி செம்பொன் தோடும் கன மணி குழையும் மின்ன – சிந்தா:10 2181/2
சிரல் தலை மணிகள் வேய்ந்த திருந்து பொன் திகிரி செம்பொன்
உரல் தலை உருவ பன்றி இடம் வலம் திரிய நம்பன் – சிந்தா:10 2202/1,2
திரு மணி செம்பொன் மார்பின் சீவகன் சிலை கை ஏந்தி – சிந்தா:10 2295/2
செரு விளை கழனி மள்ளர் ஆர்ப்பொடு சிவணி செம்பொன்
புரி வளை முரசம் ஆர்ப்ப போர் தொழில் தொடங்கினானே – சிந்தா:10 2296/3,4
செம்பொன் உலகின் இழிகின்ற ஓர் தேவன் ஒத்தான் – சிந்தா:10 2321/4
நாகம் நெற்றி நல் மலர் சிந்தி நளிர் செம்பொன்
நாகம் நெற்றி மங்கையர் ஒத்தார் மடநல்லார் – சிந்தா:11 2330/3,4
கோடி செம்பொன் கொம்பரின் முன்முன் தொழுவாரும் – சிந்தா:11 2331/4
முனைவன் தொழுது முடி துளக்கி முகந்து செம்பொன் கொள வீசி – சிந்தா:11 2357/1
ஊனம் இல் ஒளிர் செம்பொன் பதித்து ஒளி மணி அழுத்தி – சிந்தா:12 2436/2
திருந்து திங்கள் சூழ்ந்த மின்னின் செம்பொன் பட்டம் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2438/3
கோவிந்தன் என்னும் செம்பொன் குன்றின் மேல் பிறந்து கூர் வேல் – சிந்தா:12 2460/1
நெல் பொரி நிறைய பெய்து நிழல் உமிழ் செம்பொன் மூழி – சிந்தா:12 2464/1
மொய்த்து எரி செம்பொன் துகளின் நூல் முடிவு கண்டார் – சிந்தா:12 2485/4
சீறுபு செம்பொன் ஆழி மணி விரல் நெரித்து விம்மா – சிந்தா:12 2507/2
சிறை அழி செம்பொன் உந்தி தேன் பொழிந்து ஒழுக ஏந்தி – சிந்தா:12 2537/2
திருகு கனை கழலான் செம்பொன் கோயில் சேர்ந்தானே – சிந்தா:12 2559/4
சூழ் மணி ஆழி செம்பொன் சூட்டொடு கண்ணி காதல் – சிந்தா:12 2569/2
செரு நாடு செம் சுடர் வேல் திருகு செம்பொன் கனை கழல் கால் – சிந்தா:12 2582/1
சேர்ந்து மன்னர் முடி வைர வில் திளைக்கும் செம்பொன் செறி கழலினான் – சிந்தா:12 2585/4
பள்ளி செம்பொன் படை அமளி மேல் மழலை மணி யாழ் தான் வெளவி – சிந்தா:12 2591/2
சீத நீர் தெளித்து செம்பொன் திருந்து சாந்து ஆற்றி தம்மால் – சிந்தா:13 2615/1
என்று எனக்கு ஒழியும் அம்மா பழி என இலங்கு செம்பொன்
குன்று அனான் குளிர்ப்ப கூறி கோயில் புக்கு அருளுக என்றான் – சிந்தா:13 2647/3,4
சோலை மஞ்ஞை தொழுதி போல் தோகை செம்பொன் நிலம் திவள – சிந்தா:13 2698/2
கூட செம்பொன் கொள தேய்த்து கொண்டு நாளும் வாய் உறீஇ – சிந்தா:13 2703/2
பூ நிறை செய்த செம்பொன் கோடிகம் புரையும் அல்குல் – சிந்தா:13 2707/1
கழு மணி செம்பொன் ஆழி கை விரல் உகிரின் கிள்ளி – சிந்தா:13 2716/3
இலங்கு செம்பொன் எயில் மூன்றும் எரி பொன் முத்த குடை மூன்றும் – சிந்தா:13 2813/1
தெருளின் பொருள் வான் உலகம் ஏறுதற்கு செம்பொன்
இருளில் படு கால் புகழ் வித்து இல்லை எனின் எல்லா – சிந்தா:13 2872/1,2
ஆறு இழி வரையின் தோன்றும் அறம் நனி நினைப்பர் செம்பொன்
ஏறு எழில் நெறியின் ஏறி இரு விசும்பு ஆளும் நீரார் – சிந்தா:13 2879/3,4
சீர் உடை செம்பொன் கண்ணி சிறுவனை செம்பொன் மாரி – சிந்தா:13 2913/3
சீர் உடை செம்பொன் கண்ணி சிறுவனை செம்பொன் மாரி – சிந்தா:13 2913/3
துற்ற அவிழ் ஈதல் செம்பொன் துறக்கத்திற்கு ஏணி ஆகும் – சிந்தா:13 2927/2
திருந்திய நல் அற செம்பொன் கற்பகம் – சிந்தா:13 2935/1
செழு மணி நிலத்து செம்பொன் திரு முத்த விதான நீழல் – சிந்தா:13 2993/2
செறிந்து இருந்து உகுத்து செம்பொன் குண கொடி ஆயினாரே – சிந்தா:13 2994/4
தேன் நிரைத்தன செம்பொன் நெடு மதில் – சிந்தா:13 3002/2
செம்பொன் பின்னிய போல் தினை காவலர் – சிந்தா:13 3066/1
வெளிறு இல் வாள் விளங்கு செம்பொன் வட்டம் மெய் பொருள்களாக – சிந்தா:13 3074/3
தெளித்து வில் உமிழும் செம்பொன் ஆசனம் சேர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:13 3086/4
தகடு படு செம்பொன் முக்குடையான் தாள் இணை என் தலை வைத்தேனே – சிந்தா:13 3142/4

TOP


செம்பொனால் (1)

செம்பொனால் செறிய வேய்ந்து திரு மணி முகடு கொண்ட – சிந்தா:13 2918/1

TOP


செம்பொனின் (1)

திருவ நீள் நகர் செம்பொனின் நீடிய – சிந்தா:1 126/1

TOP


செம்மல் (3)

செல்வ போர் காமன் சேனை செம்மல் மேல் எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:2 458/4
செம்மல் போய் பல்லவ தேயம் நண்ணினான் – சிந்தா:5 1248/4
தேர் தோன்றவே மலரும் செம்மல் நின் மாமன் மற்று உன் – சிந்தா:8 1931/2

TOP


செம்மலும் (3)

தீவினுள் இழிந்து தேன் தார் செம்மலும் திரு முத்தாரம் – சிந்தா:3 504/1
சென்றது பருதிவட்டம் செம்மலும் அசைவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:6 1437/4
சிலை முத்தம் கொள்ளும் திண் தோள் செம்மலும் தீயின் சேந்தான் – சிந்தா:10 2312/4

TOP


செம்மலை (3)

செம்மலை பயந்த நற்றாய் செய் தவம் உடையாள் என்பார் – சிந்தா:2 465/1
சென்று உகு நீரொடு செம்மலை நோக்கி – சிந்தா:4 944/2
தென் திசைக்கு இறைவன் தூதின் செம்மலை சென்று சேர்ந்தார் – சிந்தா:4 1080/4

TOP


செம்மற்றே (2)

திளைத்தலின் பெடை மயில் தெருட்டும் செம்மற்றே – சிந்தா:1 50/4
செப்பு வாய் திறந்த அன்னது ஓர் செம்மற்றே – சிந்தா:3 535/4

TOP


செம்மாந்து (1)

அறிந்தார் தமக்கும் அநங்கனாய் அண்ணல் செம்மாந்து இருந்தானே – சிந்தா:11 2358/4

TOP


செம்மை (4)

செம்மை மாதவர் செய் தவ பள்ளியே – சிந்தா:1 347/4
செம்மை மலர் மார்பம் மட்டித்து இளையார் தோள் – சிந்தா:13 2790/2
செய்த பொருள் பெய்த கலன் செம்மை சுடு செம் தீ – சிந்தா:13 2873/3
செம்மை மாதவர்க்கு உற்ற செப்புவாம் – சிந்தா:13 3131/4

TOP


செம்மையின் (1)

செம்மையின் கனிந்த காம தூது விட்டு ஓத முத்தம் – சிந்தா:13 2718/3

TOP


செம்மையை (1)

வளர்த்த செம்மையை வாலியை வான் பொருள் – சிந்தா:5 1367/1

TOP


செய் (144)

கல் பாடு அழித்த கன மா மணி தூண் செய் தோளான் – சிந்தா:0 19/3
வழங்க முன் இயற்றிய சுதை செய் வாய் தலை – சிந்தா:1 40/2
தலை தணீர் மலர் அணிந்து சந்தனம் செய் பந்தரும் – சிந்தா:1 75/2
கொடி அனார் செய் கோலமும் வைகல்-தோறும் ஆயிரம் – சிந்தா:1 76/2
கை புனை சாந்தமும் கடி செய் மாலையும் – சிந்தா:1 80/1
கொல் புனை செய் கொள்ளி பெரும் கொக்கு எழில் செய் கூகை – சிந்தா:1 102/3
கொல் புனை செய் கொள்ளி பெரும் கொக்கு எழில் செய் கூகை – சிந்தா:1 102/3
தேன் உலாம் மது செய் கோதை தேம் புகை கமழ ஊட்ட – சிந்தா:1 111/1
மன் பெரும் பவழ குப்பை வால் அணிகலம் செய் குப்பை – சிந்தா:1 114/3
செய் அணிகலன்கள் சிந்தி மாலையும் மதுவும் மல்கி – சிந்தா:1 117/3
பூத்த கோங்கும் வேங்கையும் பொன் இணர் செய் கொன்றையும் – சிந்தா:1 154/1
பசும்பொன் செய் கிண்கிணியும் பாடகமும் பாடு அலைப்ப – சிந்தா:1 177/1
கப்புர பசும் திரை கதிர் செய் மா மணி – சிந்தா:1 197/1
கோது செய் குண கோதினுள் கோது அனான் – சிந்தா:1 240/4
பயில் கதிர் பரு மணி பன் மயிர் செய் கேடகம் – சிந்தா:1 276/2
வான் மயிர் செய் கேடகத்து இடித்து வாள் வலை அரிந்து – சிந்தா:1 279/2
சிறை செய் சிங்கம் போல் மடங்கி சேரா மன்னர் சினம் மழுங்க – சிந்தா:1 306/2
படர் தீர் அந்தி அது ஒத்தாள் பணை செய் கோட்டு படா முலையாள் – சிந்தா:1 313/4
புனை கதிர் திரு மணி பொன் செய் மோதிரம் – சிந்தா:1 323/1
செம்மை மாதவர் செய் தவ பள்ளியே – சிந்தா:1 347/4
ஆக்கும் மணி செய் தேர்த்தட்டும் அரவின் பையும் அடும் அல்குல் – சிந்தா:1 352/2
பரந்து எலா பிரப்பும் வைத்து பைம்பொன் செய் தவிசின் உச்சி – சிந்தா:1 369/2
கிழவுதான் விளைக்கும் பைம் கூழ் கேட்டிரேல் பிணி செய் பன் மா – சிந்தா:1 379/3
செய் கழல் மன்னன் தேர்ந்து தேவியை பொறியில் போக்கி – சிந்தா:1 385/3
செய் கழல் குருசில் திண் தேர் விசையொடு திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:2 448/2
ஆன் நிரை பெயர்ந்த ஆயர் ஆர்த்தனர் அணி செய் திண் தோள் – சிந்தா:2 452/2
செம்மலை பயந்த நற்றாய் செய் தவம் உடையாள் என்பார் – சிந்தா:2 465/1
காய் கதிர் மணி செய் வெள் வேல் காளையை காவல் ஓம்பி – சிந்தா:2 473/2
வகை மலி வரை செய் மார்பின் வள்ளலை கண்டு வண் தார் – சிந்தா:2 474/3
பொன் செய் குடம் கோத்த அனைய எருத்தில் பொலி பொன் தூண் – சிந்தா:3 593/1
மின் செய் பசும்பொன் நிலத்து வீறு பெற நாட்டி – சிந்தா:3 593/2
நன் செய் வெளி வேய்ந்து சுவர் தமனியத்தின் அமைத்தார் – சிந்தா:3 593/4
சிதைப்ப அரும் சீற்ற துப்பின் செய் கழல் நரல வீக்கி – சிந்தா:3 611/1
வருந்தியும் புகழ்தல் ஆகா மரகத மணி செய் கூடத்து – சிந்தா:3 627/2
வென்றவன் அகலம் பூட்ட விளங்கு ஒளி மணி செய் செப்பின் – சிந்தா:3 630/1
ஒன்றிய மணி செய் நல் யாழ் போந்தன உருவம் மாலை – சிந்தா:3 630/3
தோற்றினாள் முகம் செய் கோலம் துளக்கினாள் மனத்தை எல்லாம் – சிந்தா:3 675/4
மின்னை விட்டு இலங்கு பூண் விரை செய் மார்பம் ஓலையா – சிந்தா:3 708/2
மன்னும் வந்து பட்டனன் மணி செய் வீணை வாரியே – சிந்தா:3 708/4
செய் கழல் சீவகன் வாழ்க என்னவே – சிந்தா:3 778/4
செய் தவம் நமக்கு இசைக என்ன சென்றதே – சிந்தா:3 829/4
கள் செய் மலர் மார்பன் உறு காப்பு இகழ்தல் இன்றி – சிந்தா:3 847/3
பொன் செய் வேய் தலை பூ மரு மண்டலம் – சிந்தா:4 860/1
மின் செய் வெண்குடை பிச்சம் மிடைந்து ஒளி – சிந்தா:4 860/2
மன் செய் மாண் நகர் வட்டம் விட்டிட்டதே – சிந்தா:4 860/4
அல்ல சீதம் செய் காலத்தின் ஆயவே – சிந்தா:4 887/4
கள் செய் கோதையினாய் கரி போக்கினால் – சிந்தா:4 889/3
செய் கழல் மன்னற்கு உய்த்து தன் குறை செப்பலோடும் – சிந்தா:4 907/2
அழல் செய் தடத்துள் மலர்ந்த அலங்கல் மாலை-அதனை – சிந்தா:4 918/1
நிழல் செய் நீர் கொண்டு ஈர்ப்ப நெடும் கண் இணையின் நோக்கி – சிந்தா:4 918/2
கள் செய் கடலுள் இளமை கூம்பின் கடி செய் மாலை – சிந்தா:4 929/2
கள் செய் கடலுள் இளமை கூம்பின் கடி செய் மாலை – சிந்தா:4 929/2
தோன்றிய புண் செய் வேலவற்கு தூமது – சிந்தா:4 938/1
செய் கழல் குருசில் ஆங்கே கரந்து சேண் அகற்றினானே – சிந்தா:4 983/4
மணி செய் கந்து போல் மருள வீங்கிய – சிந்தா:4 986/1
கை செய் மாலை போல் கரிந்து பொன் நிறம் – சிந்தா:4 988/2
செய் தவம் புரியா சிறியார்கள் போல் – சிந்தா:4 997/3
பூ அணை அழலின் மேல் சேக்கும் பொன் செய் தூண் – சிந்தா:4 1025/1
சிந்தனை பிறிது ஒன்று ஆகி செய் தவம் முயறல் ஒன்றோ – சிந்தா:4 1050/3
இரும்பு செய் குழவி திங்கள் மருப்பு-இடை தட கை நாற்றி – சிந்தா:4 1076/3
செம்பொன் ஓலை வீழவும் செய் கலங்கள் சிந்தவும் – சிந்தா:4 1103/1
தேன் மலிந்த கோதை மாலை செய் கலம் உகுத்து உராய் – சிந்தா:4 1105/1
அம்பு அழ நீண்ட வாள் கண் அலமரும் அணி செய் அம் பூம் – சிந்தா:4 1128/3
பொன் அணி மணி செய் ஓடை நீரின் வெண்சாந்து பூசி – சிந்தா:4 1147/1
திங்களை தெளித்திட்டு அன்ன பால்கடல் திரை செய் தெண்ணீர் – சிந்தா:5 1169/1
நாதன் என்ன படுவோய் நீ நவை செய் பிறவி கடலகத்து உன் – சிந்தா:5 1242/3
வங்க மா நிதியம் நல்கி மகள் தரும் மணி செய் மான் தேர் – சிந்தா:5 1275/3
பகை கொள் மாலையும் பையுள் செய் ஆம்பலும் – சிந்தா:5 1314/3
சிலம்பு சென்று எதிர் கூவுநர் செய் சுனை – சிந்தா:5 1319/2
ஓத நித்தில வட்டம் ஓர் பொன் செய் நாண் – சிந்தா:5 1323/3
விரை செய் கோலத்து வெள் வளை தோளியே – சிந்தா:5 1326/4
கல் செய் தோளவன் காமரு பேர் உணர்வு – சிந்தா:5 1329/3
புரி கதிர் பொன் செய் மாலை புகை நுதி புலவு வேலான் – சிந்தா:5 1352/4
விரை செய் தாமரை மேல் விளையாடிய – சிந்தா:5 1401/1
நிரை செய் நீல நினைப்பில என்றனன் – சிந்தா:5 1401/3
வரை செய் கோல மணம் கமழ் மார்பினான் – சிந்தா:5 1401/4
வானின் வழங்கும் வண் கை மணி செய் ஆர மார்பின் – சிந்தா:6 1412/1
பண்டை செய் தொழிலின் பாவம் பறைக்குற்றால் பறைக்கலாமே – சிந்தா:6 1434/4
பொதி அவிழ் மாலை வீழ்ந்து பொன் செய் நன் கலன்கள் சிந்தி – சிந்தா:6 1447/2
வீழ் தரு மணி செய் மாலை இவற்றிடை மின்னின் நின்று – சிந்தா:6 1452/2
புரி குழல் பொன் செய் பைம் பூண் புனை_இழை கோலம் நோக்கி – சிந்தா:6 1454/3
வாசம் வாய்க்கொண்டனன் மணி செய் குண்டலம் – சிந்தா:6 1480/3
ஒழுகி அமுது ஊறும் நல் அறத்தை ஓர்கிலர் ஊன் செய் கோட்டக்கு – சிந்தா:6 1552/3
ஏதம் செய் மலங்கள் நெய்த்தோர் இறைச்சி என்பு ஈருள் மூளை – சிந்தா:7 1583/3
கோதம் செய் குடர்கள் புன் தோல் நரம்பொடு வழும்பிது என்றான் – சிந்தா:7 1583/4
பணி செய் ஆயத்து பந்தாடுகின்றாயை கண்டு மாழ்கி – சிந்தா:7 1589/1
பிணி செய் நோயேன் யான் கிடப்ப பிறர்-வாய் அது கேட்டலும் – சிந்தா:7 1589/2
மணி செய் மேகலையாய் மாற்றம் தாராய் மறைந்து ஒழிதியோ – சிந்தா:7 1589/4
அழகன் சொல்லும் அணி செய் கோதை காமமும் கண்டும் கேட்டும் – சிந்தா:7 1593/2
இன்பம் செய் காம சாந்தின் கைபுனைந்து ஏற்ற மாலை – சிந்தா:7 1596/2
புனை செய் கோல் வளையை கைப்படுதி என்று ஆங்கு அவன் போதலும் – சிந்தா:7 1600/3
மெழுகு செய் படம் வீழ் முகில் மத்தகத்து – சிந்தா:7 1602/1
கண் கணை வைத்தவாறும் கல் செய் தோள் இருந்தவாறும் – சிந்தா:7 1642/2
கொம்பு வெம் தீயிடைப்பட்டது ஒத்தாள் விரை செய் கோதையே – சிந்தா:7 1664/4
மணி செய் மென் தோள் மருந்து நீ ஆருயிரும் நீயேல் என்றாள் – சிந்தா:7 1668/4
நீர் செய் காந்த மணி கூந்தளம் பாவை நீண்டு அழகிய – சிந்தா:7 1671/1
ஏர் செய் சாந்தின் கழுநீர் விரை கமழும் பூக்கள் கோத்த – சிந்தா:7 1671/2
வார் செய் தண் தாமரை வளை அமை வரையின் வெள் அருவி நீர் – சிந்தா:7 1671/3
சீர் செய் கோமகளை சேர்த்தினாள் சீதம் செய்யாது ஒழிந்தனவே – சிந்தா:7 1671/4
களி செய் கோசிக நீர் விழ கடி மாலை மேல் தொடர்ந்து கீழ் – சிந்தா:7 1673/1
நளி செய் தண் பூஞ்சலம் சயனம் ஆக்கி நல் நீர் பிலிற்றும் வாய் – சிந்தா:7 1673/2
அணி செய் கோதை அம் காமினி ஓதினாள் – சிந்தா:7 1713/4
கம்பம் செய் பரிவு நீங்கி கற்பிப்பார்க்கு உவர்த்து சொல்லார் – சிந்தா:7 1737/3
செய் கழலர் தாரர் அவர் எங்கும் திரிகின்றார் – சிந்தா:7 1782/2
புகை செய் வேலினீர் போற்றுபு செல்-மினே – சிந்தா:7 1816/4
திரு கிளர் மணி செய் பொன் தூண் தீப்பட புடைத்து செம் கண் – சிந்தா:7 1857/3
பொருந்தினான் புனை மணி பொன் செய் பூணினான் – சிந்தா:8 1936/4
பொறை விலங்கு உயிர்த்தன பொன் செய் மா மணி – சிந்தா:8 1937/1
பூவினுள் தாழ் குழல் பொன் செய் ஏந்து அல்குல் – சிந்தா:8 1993/1
கட்டு அழல் செய் காம கடலை கடையலுற்றான் – சிந்தா:9 2030/4
வில் இடு மணி செய் ஆழி மெல் விரல் விதியின் கூப்பி – சிந்தா:9 2068/1
செய் பூம் கழலை தொழுதான் சென்னி சேர்த்தினானே – சிந்தா:10 2135/4
போல்வது ஒன்று இல்லை என்றான் புனை மணி பொன் செய் பூணான் – சிந்தா:10 2148/4
செய் பூண் சிலை நாண் எறிந்தான் சேரார் நாள் உக்கனவே – சிந்தா:10 2198/4
செய் கயிறு ஆய்ந்தன சிலையும் அல்லவும் – சிந்தா:10 2214/3
அடர்ந்து எறி பொன் செய் அம்பின் அழன்று இடித்திட்டது அன்றே – சிந்தா:10 2252/4
புனை கதிர் பொன் செய் நாணின் குஞ்சியை கட்டி நெய்த்தோர் – சிந்தா:10 2288/1
செய் பாவை அன்னார் சிலம்பு ஆர்க்கும் மென் சீறடியார் – சிந்தா:11 2338/1
செய் பூம் தவிசின் மிசை அல்லது சேறல் இல்லார் – சிந்தா:11 2338/2
போல் சுடர்ந்து இலங்கு ஒளி பொன் செய் கோதையை – சிந்தா:12 2413/2
தெள்ளும் மணி செய் சுண்ணம் இலங்க திரு நீர் நுதலின் அப்பி – சிந்தா:12 2439/3
அணி செய் கோதையவர் பாடிய கீதம் – சிந்தா:12 2480/2
வேல் நிரை செய் கண்ணியொடு மெல் என இருந்தான் – சிந்தா:12 2490/3
மைத்துன மன்னர்க்கு எல்லாம் வள நிதி மணி செய் மான் தேர் – சிந்தா:12 2571/3
அரு விலை நன் கலம் செய் போர்வை அன்னம் நாண அடி ஒதுங்கி சென்று – சிந்தா:12 2586/1
கடி செய் பைம் தார் கமழ் மாலை வேல் கந்துகற்கு சிறுவ யான் இ – சிந்தா:12 2587/3
செல்வம் நமரங்காள் நினையன்-மின் செய் தவமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2623/4
வேது செய் சாந்தமும் வெய்ய தேறலும் – சிந்தா:13 2675/2
கள் செய் மாலையார் கண் கொளா துகில் – சிந்தா:13 2685/2
திரை செய் தென் கடல் இட்டது ஓர் நோன் கழி சிவணி – சிந்தா:13 2749/2
பேது செய் பிணி பெரும் புலி பாய்ந்திட பிணம் ஆம் – சிந்தா:13 2759/3
வேள்வி-வாய் கண்படுத்தும் வெவ்வினை செய் ஆடவர் கை – சிந்தா:13 2787/1
செய் வினை நுணுக்குவ சீலம் என்பவே – சிந்தா:13 2819/4
செய் தவம் நுனித்த சீல கனை கதிர் திங்கள் ஒப்பார் – சிந்தா:13 2824/4
வங்க வான் துகில் பொதி மணி செய் பாவை போல் – சிந்தா:13 2832/2
வீறு அழி வினை செய் காலன் வைர வாள் வலையில் பட்டால் – சிந்தா:13 2879/1
நன்கு ஒளி செய் தாமம் நறும் பூ நவின்ற தாமம் – சிந்தா:13 2919/2
வஞ்சித்தீர் மணி செய் தோள்காள் வாங்குபு தழுவி கொள்ளீர் – சிந்தா:13 2949/3
பூ பரிவார் பொன் செய் கலம் பரிவார் பொன் வளையை – சிந்தா:13 2965/1
நளி சிலம்பதனின் உச்சி நாட்டிய பொன் செய் கந்தின் – சிந்தா:13 3070/1
பிளிறு செய் கரும தெவ்வர் பெரு மதில் முற்றினானே – சிந்தா:13 3074/4
மறப்பு எனும் புரவி வெள்ளம் வந்து அடை பிணி செய் காலாள் – சிந்தா:13 3075/2
பால் அனைய சிந்தை சுடர படர் செய் காதி – சிந்தா:13 3092/1
செய் வினை என்னும் முந்நீர் திரை-இடை முளைத்து தேம் கொள் – சிந்தா:13 3145/1

TOP


செய்க (6)

தனக்கு யான் செய்வ செய்தேன் தான் செய்வ செய்க ஒன்றும் – சிந்தா:1 205/3
செய்க பொருள் யாரும் செறுவாரை செறுகிற்கும் – சிந்தா:3 497/1
நொய்தின் மனை எய்தி இது செய்க என நொடித்தான் – சிந்தா:3 589/3
வான் நக்கிடும் மாட்சியது ஓர் மண்டபம் செய்க என்ன – சிந்தா:3 590/2
மற்று அடிகள் கண்டு அருளி செய்க மலர் அடி கீழ் – சிந்தா:7 1873/1
புண் கொண்டு போற்றி புறம் செய்க என பொற்ப நோக்கி – சிந்தா:11 2353/2

TOP


செய்கம் (1)

யாது செய்கம் ஐய என்று அன்பு மிக்கு அரற்றினர் – சிந்தா:4 1102/4

TOP


செய்கின்றார் (1)

கழுகு உண்ண வள்ளூரமே சுமந்து புள்ளிற்கே புறம் செய்கின்றார் – சிந்தா:6 1552/4

TOP


செய்கின்றான்-கொல் (1)

கோட்டம் இல் குணத்தினான் போய் என் செய்கின்றான்-கொல் என்னில் – சிந்தா:5 1166/2

TOP


செய்கு (1)

ஏலம் கமழ் கோதை இதற்கு என் செய்கு உரை என்றான் – சிந்தா:9 2029/4

TOP


செய்குவம் (1)

மாண நல் தவம் செய்குவம் என்மரும் – சிந்தா:3 640/4

TOP


செய்குற்றவே (1)

பூண் முலை பிடிக்கு அவாய் போர் செய்குற்றவே – சிந்தா:3 774/4

TOP


செய்கேனோ (1)

அல்லல் செய்தேன் அவண் சென்றால் என் உரைக்கேன் என் செய்கேனோ – சிந்தா:7 1591/4

TOP


செய்கை (5)

நல் செய்கை ஒன்றும் இல்லார் நாள் உலக்கின்ற போழ்தின் – சிந்தா:4 945/1
தன் செய்கை தளிர்ப்ப தாழ்ந்து ஆங்கு அதன் செவி செப்புகின்றான் – சிந்தா:4 945/4
மாண்டது இல் செய்கை சூழ்ந்த வாணிகன் மகனை வல்லே – சிந்தா:4 1079/3
பெரிய இன்பத்து இந்திரனும் பெட்ட செய்கை சிறு குரங்கும் – சிந்தா:13 2815/1
உரிய செய்கை வினை பயத்தை உண்ணும் எனவே உணர்ந்து அவனை – சிந்தா:13 2815/2

TOP


செய்கோ (3)

என் செய்கோ என்று இரிந்தது இழை நிலா – சிந்தா:4 860/3
கொன்னும் வையகம் கொழிக்கும் பழிக்கு என் செய்கோ தெய்வமே – சிந்தா:4 1149/4
செய்கோ என சிறந்தாள் போல் சிறவா கட்டுரையால் குறித்த எல்லாம் – சிந்தா:6 1553/3

TOP


செய்த (51)

கல் சுணம் செய்த தோள் மைந்தர் காதலால் – சிந்தா:1 91/1
வளை கய மடந்தை கொல்லும் தான் செய்த பிழைப்பு கொல்லும் – சிந்தா:1 260/3
ஐயாவே என்று அழுவார் வேந்தன் செய்த கொடுமை கொடிது என்பார் கோல் வளையினார் – சிந்தா:1 295/4
செம் மலர் திருவின் பாவாய் யான் செய்த பாவம் என்றாள் – சிந்தா:1 315/4
ஏதிலார் இடர் பல் நூறு செய்யினும் செய்த எல்லாம் – சிந்தா:1 318/1
இனையை நீ ஆயது எல்லாம் எம்மனோர் செய்த பாவம் – சிந்தா:1 391/1
சேட்டு இளம் சிங்கம் அன்னாய் சாதகம் செய்த என்றான் – சிந்தா:1 404/4
காம்பு பொன் செய்த பிச்சம் கதிர் மணி குடையொடு ஏந்தி – சிந்தா:3 561/1
கந்து எரி மணியில் செய்த கன்னியா மாடம் எய்தி – சிந்தா:3 585/3
குழை உடை முகத்தினாள்-கண் கோணை போர் செய்த மன்னர் – சிந்தா:3 816/1
செய்த அ பாவம் எல்லாம் தீர்த்திடும் தீர்த்தன் பாதம் – சிந்தா:3 821/1
மை அறு மணியின் செய்த வலம்புரி அதன் நீர் கொண்டான் – சிந்தா:3 821/3
துன்னினர் பலாசில் செய்த துடுப்பின் நெய் சொரிந்து வேட்ப – சிந்தா:3 834/2
முடி மணி அழுத்தி செய்த மூரி காழ் நெற்றி மூழ்க – சிந்தா:3 837/2
முன் செய்த வினையின் நீங்கி நல்வினை விளைக்கும் வித்து – சிந்தா:4 945/2
அற்க செய்த யாப்பினர் ஆகி அவண் வந்தார் – சிந்தா:4 1060/2
ஏற்றது ஒன்று அன்று தந்தை செய்த இ கொடுமை என்பார் – சிந்தா:4 1109/3
மன்னன் செய்த சிறை மா கடலுள் குளித்து ஆழ்வுழி – சிந்தா:4 1149/1
பொன் அணி காம்பு செய்த பொழி கதிர் திங்கள் போலும் – சிந்தா:5 1170/1
வெம் மலை தெய்வதம் விருந்து செய்த பின் – சிந்தா:5 1248/3
வாய்ந்த பொன் குயிற்றி செய்த மரவடி ஊர்ந்து போகி – சிந்தா:5 1300/2
சீர் கொள செய்த செம்பொன் அடைப்பையுள் பாகு செல்ல – சிந்தா:5 1303/1
அங்கு அ ஆயம் அடிப்பணி செய்த பின் – சிந்தா:5 1337/3
செய்த விஞ்சையை தே_மொழி மாற்றலும் – சிந்தா:7 1711/1
விருந்து அவள் செய்த பின்றை தம்பியும் தானும் வேறா – சிந்தா:7 1732/1
தாள் ஐயா முன்பு செய்த தவத்தது விளைவு இலாதேன் – சிந்தா:8 1912/3
நாவி நோய் செய்த நறும் குழலாள் நாண் நீல – சிந்தா:8 1967/1
காவி நோய் செய்த கரும் கயல் கண் பூம் கொடி என் – சிந்தா:8 1967/2
ஆவி நோய் செய்த அணங்கு என்று அறியாதேன் – சிந்தா:8 1967/3
கொங்கு உண் குழல் தாழ கோட்டு எருத்தம் செய்த நோக்கு – சிந்தா:8 1971/3
சிலம்பின் மேல் சென்னி சேர்த்தி சிறியவர் செய்த தீமை – சிந்தா:9 2088/2
பல் கதிர் மணியும் பொன்னும் பவழமும் குயிற்றி செய்த
செல்வ பொன் கிடுகு சூழ்ந்த சித்திரக்கூடம் எங்கும் – சிந்தா:10 2139/1,2
செய்த மும்மதம் போல் திசைதிசை-தொறும் கமழும் – சிந்தா:11 2365/2
வான் மணம் உற செய்த மங்கல மணி சீப்பு – சிந்தா:12 2436/3
அரத்தகம் அகம் மருளி செய்த சீறடி அளிய தம்மால் – சிந்தா:12 2459/1
துணித்து அடி விளிம்பு சேர்த்தி தொழுதக செய்த வண் கை – சிந்தா:12 2478/2
வாக்கினில் செய்த பொன் வாள் மங்கல விதியின் ஏந்தி – சிந்தா:12 2495/1
பண்டு யான் செய்த பாவ பயத்தை யார்க்கு உரைப்பென் தேன்காள் – சிந்தா:12 2509/3
வல மருப்பு ஈர்ந்து செய்த மணி கிளர் கட்டில் ஏறி – சிந்தா:12 2566/2
பூ நிறை செய்த செம்பொன் கோடிகம் புரையும் அல்குல் – சிந்தா:13 2707/1
நல் தவம் செய்த வீரர் உள வழி நயந்து நாடும் – சிந்தா:13 2738/1
தெருளலேன் செய்த தீவினை எனும் – சிந்தா:13 2745/1
தெண் கடல் அமிர்தின் செய்த பாவையின் பாவை நிற்ப – சிந்தா:13 2837/2
தாம் உற்று கழிப்பர் தானம் இடையது செய்த நீரார் – சிந்தா:13 2841/3
செய்த பொருள் பெய்த கலன் செம்மை சுடு செம் தீ – சிந்தா:13 2873/3
நலம் செய்த வைர கோட்ட நாறும் மும்மதத்த நாகம் – சிந்தா:13 2915/2
குலம் செய்த குமரர்க்கு எல்லாம் கொடுத்தனன் நிதியும் நாடும் – சிந்தா:13 2915/3
உலம் செய்த வைர குன்றம் ஓர் இரண்டு அனைய தோளான் – சிந்தா:13 2915/4
செய்த நீர்மையார் செயப்பட்டார்கள் தாம் – சிந்தா:13 3128/1
புலவி படை பயில பூ செய்த கோலம் – சிந்தா:13 3140/3
கைவினை செய்த சொல் பூ கைதொழுது ஏத்தினனே – சிந்தா:13 3145/4

TOP


செய்தது (6)

உறுதி முன் செய்தது இன்றி ஒழுகினேன் என்று நெஞ்சில் – சிந்தா:4 946/1
பயிர்ப்பு அற சிறகால் புல்லி பணிந்து பாண் செய்தது அன்றே – சிந்தா:7 1624/4
பொருந்தினார் செய்தது எல்லாம் புரை விடுத்து உரைமோ என்ன – சிந்தா:7 1732/3
தூங்கி தான் துளங்க மந்தி தொழுத்தையேன் செய்தது என்று – சிந்தா:13 2723/3
நல் பொறி குயிற்றி வல்லான் செய்தது ஓர் நன் பொன் பாவை – சிந்தா:13 2886/1
சுற கடல் அனைய தானை துளங்க போர் செய்தது அன்றே – சிந்தா:13 3075/4

TOP


செய்ததே (1)

தங்கிய பயிர் தொழில் தட கையால் செய்ததே – சிந்தா:7 1834/4

TOP


செய்தல் (1)

இறை குற்றேல் செய்தல் இன்றி எரியின் வாய் சனங்கள் நீங்க – சிந்தா:4 1140/3

TOP


செய்தவர் (1)

திருமகன் பணிந்து இருப்ப செய்தவர்
இரு நிலம் மனற்கு இன்பமே என – சிந்தா:13 2744/2,3

TOP


செய்தவன் (1)

முழுது ஒன்று திண் தேர் முகம் செய்தவன் தன்னொடு ஏற்கும் – சிந்தா:2 445/3

TOP


செய்தவனே (1)

செய்தவனே வினை சேரும் அதற்கு எனும் – சிந்தா:13 3095/1

TOP


செய்தவாறு (1)

ஊழ் மணி மிடறும் ஒன்றாய் பணி செய்தவாறு நோக்கி – சிந்தா:3 728/3

TOP


செய்தவே (3)

குரை கடல் தானை போர் கோலம் செய்தவே – சிந்தா:3 777/4
ஏவலாற்கு எதிரெதிர் விருந்து செய்தவே – சிந்தா:8 1935/4
அரு மணியின் குரல் அரவம் செய்தவே – சிந்தா:8 1940/4

TOP


செய்தனர் (1)

செய்தனர் சிறு புன் கோலம் தொறுத்தியர் திகைத்து நின்றார் – சிந்தா:2 488/4

TOP


செய்தனன் (1)

செல்வது ஓர் மா மயில் செய்தனன் அன்றே – சிந்தா:1 235/4

TOP


செய்தனனோ (1)

மிக ஆயது ஒர் மீளிமை செய்தனனோ
உகவா உனது உள்ளம் உவர்த்ததுவோ – சிந்தா:5 1382/1,2

TOP


செய்தனையே (2)

தகவா தகவு அல்லது செய்தனையே – சிந்தா:5 1382/4
மருமத்து அனலும் வகை செய்தனையே – சிந்தா:6 1518/4

TOP


செய்தாம் (1)

எண் தவ பலவும் செய்தாம் என்று கேளாது இது என்பார் – சிந்தா:5 1276/4

TOP


செய்தாய் (2)

சுடு துயர் என்-கண் செய்தாய் சுநந்தை நீ ஒளவை அல்லை – சிந்தா:13 2646/2
கொடியை நீ கொடிய செய்தாய் கொடியையோ கொடியை என்னா – சிந்தா:13 2646/3

TOP


செய்தார் (7)

அரி உறழ் மொய்ம்பவோ என்று ஆகுல பூசல் செய்தார் – சிந்தா:4 1095/4
தொழுதக தோன்ற செய்தார் தூ மணி பாவை அன்னார் – சிந்தா:5 1345/3
மூவியல் திரிதல் இன்றி சாதக முறையில் செய்தார்
ஏ இயல் சிலையினாய்க்கே உரியள் என்று உரைப்ப நேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1686/3,4
சீர் உலாம் கோலம் செய்தார் செப்பினார் வதுவை நல் நாள் – சிந்தா:7 1687/2
நீத்தவர் இடத்து நாற்றி நிழல் மணி உலகம் செய்தார் – சிந்தா:8 1906/4
ஏர்பட செய்தார் எழுதிற்று என்னவே – சிந்தா:12 2422/4
உடுப்பு இனம் வேட்டம் செய்தார் உழப்பவால் துன்பம் மாதோ – சிந்தா:13 2767/4

TOP


செய்தால் (1)

விண்ணும் மண்ணும் விருந்து செய்தால் ஒப்ப – சிந்தா:3 635/3

TOP


செய்தாள் (6)

வண் புகழ் மால் அடி வந்தனை செய்தாள் – சிந்தா:1 220/4
செம் கயல் கண்ணி வெய்ய திருமகற்கு அவலம் செய்தாள் – சிந்தா:1 267/4
பட அரவு அல்குலாளும் பான்மையால் விருந்து செய்தாள் – சிந்தா:7 1731/4
வெறுக்கை கிழவன் மகள் என்ன விருந்து செய்தாள் – சிந்தா:7 1871/4
புள் ஆவி செம் கழுநீர் குவளை செய்தாள் புனை பூணாள் – சிந்தா:7 1887/4
இனத்து-இடை ஏறு அனானுக்கு இன் அளி விருந்து செய்தாள் – சிந்தா:8 1916/4

TOP


செய்தாள்-கொல் (1)

எம் மலை தவம் செய்தாள்-கொல் எய்துவம் யாமும் என்பார் – சிந்தா:2 465/2

TOP


செய்தான் (15)

அந்தரத்து ஓடு கோளின் சாதகம் அவனும் செய்தான்
இந்திர திருவில் ஏய்ப்ப குலவிய புருவத்தாட்கு – சிந்தா:3 539/2,3
நில வரை தன் அனாரை நிதியினால் வறுமை செய்தான் – சிந்தா:3 617/4
வேல் நிற மன்னர் சேனை கூற்றிற்கு விருந்து செய்தான் – சிந்தா:3 789/4
பாசறை பரிவு தீர்க்கும் பங்குனி பருவம் செய்தான் – சிந்தா:4 851/4
நவ்வியம் பிணை கொள் நோக்கி நகை முக விருந்து செய்தான் – சிந்தா:4 1046/4
அடி நிழல் தருக என்று எம் ஆணை வேந்து அருளி செய்தான்
வடி மலர் தாரினாய் நீ வருக என வானின் உச்சி – சிந்தா:4 1087/1,2
முலை உடை தாயொடு எண்ணி தந்தை இ கொடுமை செய்தான்
கலை வல்லீர் இன்னும் கேண்-மின் இன்னது என்று உரைக்கும் ஆங்கண் – சிந்தா:4 1135/2,3
பெரிது அரிது இவனை கொன்றாய் பெறுக என சிறப்பு செய்தான் – சிந்தா:4 1165/4
மதி மிகுத்து அவலம் நீக்கும் மந்திரம் பலவும் செய்தான் – சிந்தா:5 1273/4
செய்தான் இருவினையின் பயத்தை சேரும் சென்று என்றி – சிந்தா:6 1418/1
ஒன்பது வாயில் ஆக்கி ஊன் பயில் குரம்பை செய்தான்
மன் பெரும் தச்சன் நல்லன் மயங்கினார் மருள என்றான் – சிந்தா:7 1577/3,4
ஆய்ந்தவன் சிறப்பு செய்தான் அவல நோய் அவரும் தீர்ந்தார் – சிந்தா:7 1864/4
ஆய்ந்து சூட்டி அவன் அஞ்சலி செய்தான் – சிந்தா:12 2479/4
கூற்று அனான் முகம் கோலம் செய்தான் கடல் – சிந்தா:12 2497/3
மின் திகழ் முடியும் சூட்டி வீற்று இரீஇ வேந்து செய்தான்
குன்று இனம் குழீஇய போலும் குஞ்சர குழாத்தினானே – சிந்தா:13 2914/3,4

TOP


செய்தான்-கொல் (1)

எ துணை தவம் செய்தான்-கொல் என்று எழுந்து உலகம் ஏத்த – சிந்தா:12 2567/1

TOP


செய்தி (1)

ஈகு இனி என்னை நோக்கி எவன் செய்தி எனக்கு வாழ்நாள் – சிந்தா:13 2723/1

TOP


செய்திட்டேன் (1)

தோழரை வடு செய்திட்டேன் என்று தான் துளங்கி நின்றான் – சிந்தா:4 1138/3

TOP


செய்திட (1)

விருந்து செய்திட வெறி மேனி சேந்ததே – சிந்தா:1 97/4

TOP


செய்திடப்பட்டும் (1)

புண் செய்திடப்பட்டும் புன்கண் உழப்பவே – சிந்தா:13 2795/4

TOP


செய்திடுவல் (1)

காவல் செய்திடுவல் வல்லே காளையை கொணர்-மின் என்றான் – சிந்தா:7 1682/4

TOP


செய்தீர் (2)

வட திசை குன்றம் அன்ன வான் குலம் மாசு செய்தீர்
விடு கதிர் பருதி முன்னர் மின்மினி விளக்கம் ஒத்தீர் – சிந்தா:3 742/1,2
கொல்லை பூம் குன்றம் செய்தீர் குங்கும குழங்கல் மாலை – சிந்தா:3 743/4

TOP


செய்து (43)

கண் கழூஉ செய்து கலை நலம் தாங்கி – சிந்தா:1 220/2
ஊன்றிய நாட்டை எல்லாம் ஒரு குடை நீழல் செய்து
தோன்றினான் குன்றத்து உச்சி சுடர் பழி விளக்கு இட்ட அன்றே – சிந்தா:1 262/3,4
ஒருங்கு கூடி சாதகம் செய்து ஒகை அரசர்க்கு உடன் போக்கி – சிந்தா:1 308/2
நல் வினை செய்து இலாதேன் நம்பி நீ தமியை ஆகி – சிந்தா:1 319/1
ஈடுபட செய்து இளையர் ஏத்த இமிழ் முந்நீர் – சிந்தா:3 501/2
பீழை செய்து பெற்றனன் வாழி என்று மா கடல் – சிந்தா:3 580/1
திருந்த செய்து அதன் பின் நங்கை திருவிற்கு ஓர் திலகம் ஒத்தாள் – சிந்தா:3 627/4
நும்மையும் வேறு செய்து நும்முளே பொருது வீந்தால் – சிந்தா:3 755/2
வெம்மை செய்து உலகம் எல்லாம் ஆண்டிட விளைக்கும் நீதி – சிந்தா:3 755/3
ஊர் கெழு விழவு செய்து ஆங்கு உறு பொருள் உவப்ப நல்கி – சிந்தா:3 820/2
துள்ளு தூம கயிற்றில் பாய் செய்து உயரி நிதியம் – சிந்தா:4 929/3
மல் செய்து வீங்கு தோளான் மந்திரம் ஐந்தும் மாதோ – சிந்தா:4 945/3
அலபல செய்து கொல்வான் அருளிலான் கொண்ட போழ்தில் – சிந்தா:4 1131/2
சால தீ சவரர் கோலம் செய்து நம் மறவர் ஈண்டி – சிந்தா:4 1141/2
சேட்டு இளம் செம் கயல் காப்ப செய்து வில் – சிந்தா:5 1223/1
அரும் தவம் செய்து வந்த ஆய் இழை மகளிர் யார்-கொல் – சிந்தா:5 1298/1
துனியாயின துன்னுபு செய்து அறியேன் – சிந்தா:5 1375/1
முன்னினான் வட திசை முகம் செய்து என்பவே – சிந்தா:5 1408/3
அலர் ஏந்தி அஞ்சலி செய்து அஞ்சப்படுவான் – சிந்தா:7 1610/2
அலர் ஏந்தி அஞ்சலி செய்து அஞ்சப்படுமேல் – சிந்தா:7 1610/3
பணித்ததே செய்து பற்றார் பகை முதல் அடர்த்தும் என்றார் – சிந்தா:7 1817/3
பேது செய்து பிளந்திடல் பெட்டதே – சிந்தா:8 1920/4
கந்தாரம் செய்து களி வண்டு முரன்று பாட – சிந்தா:8 1959/2
பந்து ஆர்வம் செய்து குவளை கண் பரப்பி நின்றாள் – சிந்தா:8 1959/3
செரு செய்து திளைத்து போரில் சிலம்பு ஒலி கலந்த பாணி – சிந்தா:9 2082/2
நீர் கோலம் செய்து நிழல் விட்டு உமிழ் மாலை மார்பன் – சிந்தா:11 2352/3
நீரின் செய்து அடி ஏத்துபு நீங்கினான் – சிந்தா:12 2500/3
சட்டகம் பொன்னில் செய்து தண் கதிர் வெள்ளி வேய்ந்து – சிந்தா:12 2523/1
உகிர் வினை செய்து பஞ்சி ஒள் ஒளி அரத்தம் ஊட்டி – சிந்தா:12 2540/1
சுவர் செய்து ஆங்கு எழுதப்பட்ட துகிலிகை பாவை ஒத்தார் – சிந்தா:12 2542/4
மறைந்த அகில் புகையான் மன்னர் மன்னன் வலம் செய்து
பிறந்தேன் இனி பிறவேன் பிறவா தாயை பெற்றேன் என்று – சிந்தா:12 2560/2,3
கிளைக்கு எலாம் சிறப்பு செய்து கேட்டவர் மருள ஐந்து ஊர் – சிந்தா:12 2570/2
ஓர் இடம் செய்து பொன்னால் அவன் உரு இயற்றி ஊரும் – சிந்தா:12 2573/2
தார் உடை மார்பன் கூத்து தான் செய்து நடாயினானே – சிந்தா:12 2573/4
இறைவனை மகிழ்ச்சி செய்து மயக்குவான் அமைச்சர் எண்ணி – சிந்தா:13 2653/3
விம் அகில் புகையின் மேவி உடம்பினை வேது செய்து
கொம்மென நாவி நாறும் கூந்தலை உலர்த்தி நொய்ய – சிந்தா:13 2667/1,2
அடி கையின் தொழுது பூ தூய் அஞ்சலி செய்து வீடே – சிந்தா:13 2808/3
ஏவல் செய்து இறைஞ்சி கேட்டும் அணிகம் மா பணிகள் செய்தும் – சிந்தா:13 2811/2
காவல் செய்து வைத்தவர்கள் தம் கிளையின் நீங்கி – சிந்தா:13 2875/3
ஆசாரம் நாண தவம் செய்து அலர் கற்பக தார் – சிந்தா:13 2889/1
ஐயம் செய்து அடு பால் நிற புள் இனம் – சிந்தா:13 3005/3
விளைத்த பின் விண்ணும் மண்ணும் மங்கலம் வகையில் செய்து
வளை பொலி கடலின் ஆர்த்து வலம் கொண்டு நடந்த அன்றே – சிந்தா:13 3116/3,4
கலந்த கள்ளினை கை செய்து ஐயென – சிந்தா:13 3130/2

TOP


செய்தும் (5)

குற்றேல் செய்தும் காளையும் யானும் கொடியாளை – சிந்தா:4 1057/2
ஆலை தீ இடங்கள்-தோறும் ஆகுலம் செய்தும் என்றான் – சிந்தா:4 1141/4
என் இனி சொல்லி சேறும் என் செய்தும் யாங்கள் எல்லாம் – சிந்தா:4 1162/2
ஏவல் செய்து இறைஞ்சி கேட்டும் அணிகம் மா பணிகள் செய்தும்
நோவது பெரிதும் துன்ப நோயினுள் பிறத்தல் துன்பம் – சிந்தா:13 2811/2,3
மாதரார் நெஞ்சம் தேறி மா தவம் செய்தும் என்றார் – சிந்தா:13 2987/3

TOP


செய்தேன் (9)

தனக்கு யான் செய்வ செய்தேன் தான் செய்வ செய்க ஒன்றும் – சிந்தா:1 205/3
விரும்ப பிறப்பாய் வினை செய்தேன் காண இஃது ஓஒ பிறக்கும் ஆ – சிந்தா:1 308/4
மறம் கூர் நும் கோன் சொல் செய்தேன் மம்மர் நோயின் வருந்துகோ – சிந்தா:1 311/4
வாய் மணி முறுவல் தோன்ற வந்தனை விதியின் செய்தேன் – சிந்தா:4 1126/4
அல்லல் செய்தேன் அவண் சென்றால் என் உரைக்கேன் என் செய்கேனோ – சிந்தா:7 1591/4
பின்னுறு பரிவு செய்தேன் பேதையேன் கவலல் என்றான் – சிந்தா:7 1726/4
தேம் படு தாரினீர்க்கும் செல்வற்கும் செய்வ செய்தேன்
காம்பு அடு காட்டு தீயின் கனன்று உடன் எழுக என்றேன் – சிந்தா:7 1738/3,4
பாவமே செய்தேன் பரிவு எலாம் நீங்கினால் – சிந்தா:7 1804/2
கடியவை முன்பு செய்தேன் கண்ணினால் காண சில் நாள் – சிந்தா:13 2642/1

TOP


செய்ப (1)

அரியவை செய்ப வையத்து ஆண் பிறந்தார்கள் அன்றே – சிந்தா:13 2821/4

TOP


செய்பவர் (1)

கோலம் செய்பவர் கோல வெறிப்பினால் – சிந்தா:12 2397/3

TOP


செய்பவால் (1)

முரிவு உற்றார்களின் மூர்ச்சனை செய்பவால்
பிரிவில் தோன்றிய பேர் அன்பு எனப்படும் – சிந்தா:7 1627/2,3

TOP


செய்பவே (1)

எல்லாம் கிளை பிரித்திட்டு ஏமுறு நோய் செய்பவே – சிந்தா:13 2788/4

TOP


செய்பொருட்கும் (1)

வினைக்கும் செய்பொருட்கும் வெயில் வெம் சுரம் – சிந்தா:5 1400/1

TOP


செய்ம்-மின் (1)

ஒல்லென் உயர் தவமே செய்ம்-மின் உலகத்தீர் – சிந்தா:3 737/3

TOP


செய்முள் (1)

ஆள் மர வாள் நிலத்து அப்பு வேல் செய்முள்
காண் வரு காட்டு இன களிற்று நீள் வரை – சிந்தா:3 774/1,2

TOP


செய்ய (24)

செய்ய சந்தனம் தீம் பழம் ஆதியா – சிந்தா:1 37/3
வான் உலாம் சுடர் கண் மூடி மாநகர் இரவு செய்ய
பால் நிலா சொரிந்து நல்லார் அணிகலம் பகலை செய்ய – சிந்தா:1 111/2,3
பால் நிலா சொரிந்து நல்லார் அணிகலம் பகலை செய்ய
வேனிலான் விழைந்த சேரி மேல் உலகு அனையது ஒன்றே – சிந்தா:1 111/3,4
சேண் நிலத்து இறைஞ்சி சொன்னான் செய்ய கோல் வெய்ய சொல்லான் – சிந்தா:1 264/4
வால் அடகு அருளி செய்ய வனத்து உறை தெய்வம் ஆனாள் – சிந்தா:1 354/4
உள்ளம் உடையான் முயற்சி செய்ய ஒரு நாளே – சிந்தா:3 496/1
செய்ய தாமரை மேல் திருவே-கொலோ – சிந்தா:3 639/1
செய்ய வாய் கிளியே சிறந்தாய் என – சிந்தா:4 1000/2
மல் சேர் தோளான் தன் மருமானுக்கு அருள் செய்ய
பெற்றேன் என்ன பேசினன் வாசம் கமழ் தாரான் – சிந்தா:4 1057/3,4
தேதாவென வண்டொடு தேன் வரி செய்ய
போது ஆர் குழலாள் புணர் மென் முலை பாய – சிந்தா:4 1066/1,2
மற்று இதற்கு உடற்சி செய்ய மதம் இது செறித்தது என்றான் – சிந்தா:4 1078/4
செய்ய சந்து இமய சாரல் கருப்புரக்கன்று தீம் பூ – சிந்தா:5 1267/2
தெரியின் மற்று என் செயா செய்ய நீண்டன – சிந்தா:6 1484/3
செய்ய வாய் நெடிய கண்ணாள் செல்க என விடுக்கப்பட்ட – சிந்தா:7 1717/1
தாழ்ந்து பல தட்பம் தாம் செய்ய ஏல் பெற்று – சிந்தா:7 1810/2
செம் கயல் கண் புருவம் தம்முள் உருவம் செய்ய திரியுமே – சிந்தா:8 1953/4
திரு குழாம் அனைய பட்டத்தேவியர் மகிழ்ந்து செய்ய
வரி குழாம் நெடும் கண் ஆர கொப்புளித்து உமிழ அம் பூ – சிந்தா:10 2131/2,3
நெருப்பு உற்ற போல நிலம் மோந்துழி செய்ய ஆகி – சிந்தா:11 2339/1
வருத்தம் மிழற்றி பசும்பொன் சிலம்பு ஓசை செய்ய
செருக்கு அற்ற பஞ்சி மலர் சீறடி நோவ சென்றார் – சிந்தா:11 2339/3,4
தம் களி செய்ய கூட்டி தையலார் கைசெய்தாரே – சிந்தா:12 2473/4
செ வாய் விளர்த்து தோள் மெலிந்து செய்ய முலையின் முகம் கருகி – சிந்தா:13 2701/2
பொரு கயல் அனைய கண்ணும் புருவமும் அரவம் செய்ய
அரவ மேகலைகள் அம் பொன் கிண்கிணி சிலம்பொடு ஆர்ப்ப – சிந்தா:13 2806/2,3
செய்ய தாமரை பூவினுள் தேம் கமழ் – சிந்தா:13 3005/1
விண் கனிய கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஆர்ப்ப முரி புருவ வேல் நெடும் கண் விருந்து செய்ய
கண் கனிய நாடகம் கண்டு அமரர் காம கொழுந்து ஈன்று தம் தவம் தாம் மகிழ்ந்தார் அன்றே – சிந்தா:13 3138/3,4

TOP


செய்யது (1)

சேண் குலாம் கம்பலம் செய்யது ஓன்றினால் – சிந்தா:10 2233/3

TOP


செய்யலாமோ (1)

மிகப்படு பொறியினாரை வெறியரா செய்யலாமோ
நகை கதிர் மதியம் வெய்தா நடுங்க சுட்டிடுதல் உண்டே – சிந்தா:10 2315/2,3

TOP


செய்யவள் (1)

செல்வன் உற்ற சிறை செய்யவள் நீக்கும் என்றால் பழி – சிந்தா:4 1150/1

TOP


செய்யவளின் (1)

செய்யவளின் சிறிது மிகை சேயவளை கண்டார் – சிந்தா:7 1782/4

TOP


செய்யா (2)

பிழைப்பிலான் புறம் தந்தானும் குரவரை பேணல் செய்யா
இழுக்கினார் இவர்கள் கண்டாய் இடும்பை நோய்க்கு இரைகள் ஆவார் – சிந்தா:1 252/3,4
ஏற்றவர் தம்மை சீறா ஏந்திர நூழில் செய்யா
ஆற்றல் அம் குமரன் செல்வான் அலை கடல் திரையின் நெற்றி – சிந்தா:10 2283/2,3

TOP


செய்யாது (2)

சீர் செய் கோமகளை சேர்த்தினாள் சீதம் செய்யாது ஒழிந்தனவே – சிந்தா:7 1671/4
என்னை தவம் செய்யாது இகழ்ந்து இருப்பது என்பார் – சிந்தா:12 2555/4

TOP


செய்யார் (1)

குழை நிற முகத்தினார் போல் குறித்ததே துணிந்து செய்யார்
முழை உறை சிங்கம் பொங்கி முழங்கி மேல் பாய்ந்து மை தோய் – சிந்தா:8 1928/2,3

TOP


செய்யாள் (2)

தழுவினீர் உலகம் எல்லாம் தாமரை உறையும் செய்யாள்
வழுவினார்-தம்மை புல்லாள் வாழ்க நும் கண்ணி-மாதோ – சிந்தா:8 1890/3,4
செம் கதிர் முறுவல் முத்தின் தெளி நகை திகழும் செய்யாள்
வெம் கடை மழை கண் நோக்கி வெய்துற திரண்ட அன்றே – சிந்தா:13 2801/3,4

TOP


செய்யான் (2)

கதை என கருதல் செய்யான் மெய் என தானும் கொண்டான் – சிந்தா:10 2144/3
பொறியின் மேல் ஏறல் தேற்றான் நாணினால் போதல் செய்யான்
நெறியின் வில் ஊன்றி நிற்ப நிழல் மணி பன்றி அற்று – சிந்தா:10 2201/1,2

TOP


செய்யின் (3)

மீளிமை செய்யின் வெய்ய நண்ப நின் நினைப்பது அல்லால் – சிந்தா:4 958/2
அறவிய மனத்தர் ஆகி ஆருயிர்க்கு அருளை செய்யின்
பறவையும் நிழலும் போல பழவினை உயிரோடு ஆடி – சிந்தா:13 2877/1,2
நெருப்பு உயிர்க்கு ஆக்கி நோய் செய்யின் நிச்சமும் – சிந்தா:13 3108/1

TOP


செய்யினும் (2)

ஏதிலார் இடர் பல் நூறு செய்யினும் செய்த எல்லாம் – சிந்தா:1 318/1
நிறை ஓத நீர் நின்று நீள் தவமே செய்யினும் வாழி நீலம் – சிந்தா:12 2514/1

TOP


செய்யும் (11)

நன் பகல் இரவு செய்யும் நன் கலம் கூப்பினாரே – சிந்தா:1 114/4
பேர் அறிவு உடையை நீயும் பிணை அனாட்கு அவலம் செய்யும்
ஓர் அறிவு உடையை என்றான் உருத்திரதத்தன் என்பான் – சிந்தா:1 212/3,4
அனங்கனுக்கு அவலம் செய்யும் அண்ணல் நற்றாய் உரைத்தாள் – சிந்தா:1 367/4
சிந்தை செய்யும் சிறகர் கிளி தோற்கும் அம் தீம் சொலாள் – சிந்தா:4 1160/4
ஒழிந்து எயிறு ஊனம் செய்யும் கோள் என மற்றும் சொன்னான் – சிந்தா:5 1286/4
கடியது ஓர் கௌவை செய்யும் கட்டு எயிற்று அரவின் என்றேன் – சிந்தா:5 1396/3
உயிரை மதம் செய்யும் மது தண்டொடு உடை ஆடை – சிந்தா:7 1874/2
ஆழ் துயர் செய்யும் அ அரு வரை சாரலே – சிந்தா:8 1904/4
செல்வர்க்கே சிறப்பு செய்யும் திருந்து நீர் மாந்தர் போல – சிந்தா:12 2535/1
வலியவர் கொண்டு மேலை வரம்பு இகந்து அரம்பு செய்யும்
கலி அது பிறவி கண்டாம் காலத்தால் அடங்கி நோற்று – சிந்தா:13 2727/2,3
வெவ்வினை செய்யும் மாந்தர் உயிர் எனும் நிலத்து வித்தி – சிந்தா:13 2762/1

TOP


செய்யுமே (3)

ஆலயம் இது என ஐயம் செய்யுமே – சிந்தா:1 90/4
பெரிய கண் போலவும் பேது செய்யுமே – சிந்தா:6 1484/4
பொன் துஞ்சு ஆகத்தினாய் பொருள் செய்யுமே – சிந்தா:8 1922/4

TOP


செய்யுமோ (1)

செல்வம் கண்டு அதற்கு அவா சிந்தை செய்யுமோ – சிந்தா:13 3110/4

TOP


செய்யேன் (2)

நீப்பு இலார் நெஞ்சின் உள்ளார் ஆதலான் இனைத்தல் செய்யேன்
போக்குவல் பொழுதும் தாம் தம் பொன் அடி போற்றி என்றாள் – சிந்தா:7 1880/3,4
நுண் கேழ் நுசுப்பின் மடவீர் நும்மை நோவ செய்யேன்
ஒண் கேழ் கழுநீர் ஒளி முத்தம் உமிழ்வதே போல் – சிந்தா:11 2346/2,3

TOP


செய்யோன் (1)

செய்யோன் செழும் பொன் சரம் சென்றன சென்றது ஆவி – சிந்தா:10 2322/2

TOP


செய்வ (5)

மால் உறுப்ப மகிழ் செய்வ மாண்பில் நஞ்சும் அமிர்தமுமே – சிந்தா:1 167/3
தனக்கு யான் செய்வ செய்தேன் தான் செய்வ செய்க ஒன்றும் – சிந்தா:1 205/3
தனக்கு யான் செய்வ செய்தேன் தான் செய்வ செய்க ஒன்றும் – சிந்தா:1 205/3
என்னை யான் செய்வ கூறு-மின் என்னவே – சிந்தா:1 241/4
தேம் படு தாரினீர்க்கும் செல்வற்கும் செய்வ செய்தேன் – சிந்தா:7 1738/3

TOP


செய்வது (7)

அணி மத களிறு அனானுக்கு அடி பணி செய்வது அல்லால் – சிந்தா:4 1049/2
துன்னுபு சூழ்ந்து தோன்ற சொல்லு-மின் செய்வது என்றான் – சிந்தா:4 1162/4
எண்ணு-மின் செய்வது என்றான் பதுமுகன் எரியும் வேலான் – சிந்தா:7 1733/4
ஊனின் நைகின்றார் செய்வது உன்னினார் – சிந்தா:7 1761/4
நாடு-மின் இனி நாங்கள் செய்வது என்று – சிந்தா:7 1762/1
செய்வது உரை நொய்தின் என சேறும் எழுக என்றாள் – சிந்தா:9 2017/4
செய்வது என் நோற்றிலாதேன் நோற்றலாள் திறத்தின் என்று – சிந்தா:9 2072/3

TOP


செய்வதை (1)

திருமகள் தான் இனி செய்வதை எல்லாம் – சிந்தா:1 334/2

TOP


செய்வர் (1)

அளவில் துயர் செய்வர் இவண் மன்னர் அதனாலும் – சிந்தா:13 2870/2

TOP


செய்வல் (5)

யான் எவன் செய்வல் என்றே அவலியா இருந்த-போழ்தில் – சிந்தா:1 314/2
மறு அற மனையின் நீங்கி மா தவம் செய்வல் என்றால் – சிந்தா:1 406/1
அன்னவற்கு உரியள் என்ன அடி பணி செய்வல் என்றான் – சிந்தா:3 552/3
உரா மனம் இவன் கண் இன்றி உவக்குமா செய்வல் என்று – சிந்தா:7 1643/3
தோளியர் துறந்து தூய்தா தவம் செய்வல் அடிகள் என்றான் – சிந்தா:13 2882/4

TOP


செய்வன (1)

வெம்மை செய்வன விழுத்தகு முலை தடம் உடைய – சிந்தா:11 2364/3

TOP


செய்வார்க்கு (2)

நல் தவம் செய்வார்க்கு இடம் தவம் செய்வார்க்கும் அஃது இடம் – சிந்தா:1 77/1
நல் பொருள் செய்வார்க்கு இடம் பொருள் செய்வார்க்கும் அஃது இடம் – சிந்தா:1 77/2

TOP


செய்வார்க்கும் (2)

நல் தவம் செய்வார்க்கு இடம் தவம் செய்வார்க்கும் அஃது இடம் – சிந்தா:1 77/1
நல் பொருள் செய்வார்க்கு இடம் பொருள் செய்வார்க்கும் அஃது இடம் – சிந்தா:1 77/2

TOP


செய்வான் (8)

கோன் ஊறு செய்வான் கருதி சிறை கொண்டவாறும் – சிந்தா:0 15/2
சூட்டொடு கண்ணி அன்றே என் செய்வான் இவைகள் சொல்லி – சிந்தா:2 484/3
கொண்டு வந்து அடிமை செய்வான் குறை உறுகின்றது அன்றி – சிந்தா:4 1047/2
மின்னினால் மலையை ஈர்ந்து வேறு இரு கூறு செய்வான்
துன்னினான் துளங்கின் அல்லால் துளங்கல் அ மலையிற்கு உண்டே – சிந்தா:4 1114/1,2
மற்று இடையூறு செய்வான் வானவர் வலித்ததேனும் – சிந்தா:5 1285/2
தாதையார் உவப்ப செய்வான் தாழ் கச்சில் பிணிப்புண்டு ஐய – சிந்தா:7 1748/1
பெண்மையால் பழித்த மந்தி பெரு மகிழ் உவகை செய்வான்
திண் நிலை பலவின் தேம் கொள் பெரும் பழம் கொண்டு கீறி – சிந்தா:13 2724/2,3
திருவடி விருந்து செய்வான் திரள் முரசு அறைவித்தானே – சிந்தா:13 3044/4

TOP


செய்வானை (1)

கற்பக மாலை வேய்ந்து கரும் குழல் கை செய்வானை
முற்பட கண்டு நோக்கி முறுவல் கொள் முகத்தன் ஆகி – சிந்தா:7 1710/2,3

TOP


செய்வீர் (2)

இருந்து இ ஆகத்து எவன் செய்வீர் நீர் எனா – சிந்தா:5 1372/2
இளையவன் காணின்-மன்னோ என் செய்வீர் நீவிர் என்ன – சிந்தா:9 2042/1

TOP


செய்வேல் (1)

புள்ளின் வாய் உரை கேட்டலும் பொன் செய்வேல்
எள்ளி நீண்ட கண்ணாள் திறத்து இன் உரை – சிந்தா:4 1029/1,2

TOP


செய்வேனுக்கு (1)

அயிர்ப்பது என் பணி செய்வேனுக்கு அருளிற்று பொருள் அது என்ன – சிந்தா:8 1989/2

TOP


செய்வேனோ (1)

உய்ந்து இனி பணி செய்வேனோ உடம்பு ஒழித்து ஏகுவேனோ – சிந்தா:6 1499/3

TOP


செய (7)

இழை அணி ஒளி இள வெயில் செய விடு புகை – சிந்தா:1 118/3
தீம் குயில் மணந்து தேன் துஞ்ச வண்டு பாண் செய
வேங்கை நின்று பொன் உகுக்கும் வெற்பு உடுத்த சந்தனம் – சிந்தா:1 149/1,2
ஆடும் அலவனை அன்னம் அருள் செய
நீடிய நெய்தல் அம் கானல் நெடும் தகை – சிந்தா:3 516/2,3
தும்பி வண்டொடு தூ வழி யாழ் செய
வெம்பு வேட்கை விரும்பிய வேனில் வந்து – சிந்தா:4 854/2,3
நோக்கு அணங்காய் மனநோய் செய நொந்து அவன் – சிந்தா:6 1473/2
எழில் மணி குழை வில் வீச இன் பொன் ஓலை மின் செய
அழல் மணி கலாபம் அம் சிலம்பொடு ஆர்ப்ப ஆடுமே – சிந்தா:8 1952/3,4
அனங்கனை தவம் செய அழன்று கண்டவர் – சிந்தா:13 3135/1

TOP


செயச்செய (1)

உள்ளவர் ஒன்றலாத செயச்செய ஊறு கேளாது – சிந்தா:5 1274/2

TOP


செயப்பட்டார்கள் (1)

செய்த நீர்மையார் செயப்பட்டார்கள் தாம் – சிந்தா:13 3128/1

TOP


செயல்-பாலது (1)

யாது நாம் செயல்-பாலது என்று எண்ணினார் – சிந்தா:5 1316/4

TOP


செயற்கை (1)

செயற்கை அம் பிறவி நச்சு கடல் அகத்து அழுந்துகின்றார் – சிந்தா:5 1393/4

TOP


செயா (5)

இடை நிலம் செகுப்பன என்னை என் செயா – சிந்தா:6 1483/4
தெரியின் மற்று என் செயா செய்ய நீண்டன – சிந்தா:6 1484/3
ஏ செயா சிலை நுதல் ஏழைமார் முலை – சிந்தா:13 2689/1
தூ செயா குங்குமம் துதைந்த வண்டு இனம் – சிந்தா:13 2689/2
பூ செயா மேனி போல் பொலிந்து தோன்றுமே – சிந்தா:13 2689/4

TOP


செயாது (1)

கொம்மை வெம் முலையில் சாந்தம் குளிர் செயாது ஆவி வாட்ட – சிந்தா:7 1674/1

TOP


செயிர் (3)

செயிர் மகர குண்டலமும் திளைப்பு ஆனா வார் காதும் – சிந்தா:1 168/3
செயிர் இல் வாள் முகத்தை நோக்கி தேன் பொதிந்து அமுதம் ஊற – சிந்தா:9 2048/3
செயிர் தீர் திரள் கை சிறு பிடி கேள்வன் – சிந்தா:10 2126/2

TOP


செயிர்த்தவள் (1)

செயிர்த்தவள் சிவந்து நோக்கி சீறடி சென்னி சேர்த்தி – சிந்தா:8 1989/1

TOP


செயிர்த்து (1)

கண்களை இடுக கோட்டி காமத்தில் செயிர்த்து நோக்கி – சிந்தா:9 2086/2

TOP


செயிர்ப்பொடு (1)

செயிர்ப்பொடு சிவந்து நோக்கி சேவலின் அகல சேவல் – சிந்தா:7 1624/1

TOP


செயிரில் (2)

செயிரில் நறும் சாந்து சிலை அம்பு மணி அயில் வாள் – சிந்தா:7 1874/3
செயிரில் தீ மடுப்பர் கீழால் செல் நுனை கழுவில் ஏற்றி – சிந்தா:13 2766/2

TOP


செயிரின் (1)

செயிரின் தீர்ந்த செழும் தாமரை கண் இடன் ஆடலும் – சிந்தா:4 1156/2

TOP


செயும் (7)

என்று கூறினும் ஒருவன் என் செயும்
இன்று கோடும் நாம் எழுக என்று ஏகினார் – சிந்தா:2 417/3,4
அலங்கல் உண்டு யாழ் செயும் அம் பொன் பூம் கொடி – சிந்தா:4 1012/2
அரவ வண்டொடு தேன் இனம் யாழ் செயும்
பரவை மா நிலம் பன்னிரு காதமே – சிந்தா:5 1196/3,4
இரும்பு எரி பொன் செயும் இரத நீரது ஒன்று – சிந்தா:5 1204/2
பாடல் வண்டு யாழ் செயும் பசும்பொன் கிண்கிணி – சிந்தா:5 1207/1
பிணிக்கும் பீடு இனி என் செயும் பேதை தன் – சிந்தா:5 1348/2
இலை கொள் பூண் நுமக்கு என் செயும் ஈங்கு எனா – சிந்தா:5 1371/2

TOP


செரு (14)

செரு மிக்க வேலினான் தன் திருநகர் வளைந்தது அன்றே – சிந்தா:1 263/4
செரு நிலம் பயப்பு உற செல்வன் செல்லுமே – சிந்தா:1 331/4
செரு நிலத்து இவனை வென்றீர் திருவினுக்கு உரியீர் என்றான் – சிந்தா:3 744/3
சித்தம் கரிந்து ஆங்கு கொடியான் செரு விளைத்தான் – சிந்தா:3 844/4
சென்றார் வரைய கருமம் செரு வேலான் – சிந்தா:4 1037/1
செரு நிலத்து அவன் உயிர் செகுத்து மற்று எனக்கு – சிந்தா:5 1174/1
செரு கயல் நெடும் கணாள் அ திருமகன் காண்டல் அஞ்சி – சிந்தா:5 1259/1
செரு மல்கு வேலாய்க்கு இடமால் இது என்று செப்ப – சிந்தா:8 1974/2
செரு விளைத்து அனலும் வேலோய் சிறுமுதுக்குறைவி-தானே – சிந்தா:9 2077/1
செரு செய்து திளைத்து போரில் சிலம்பு ஒலி கலந்த பாணி – சிந்தா:9 2082/2
செரு விளை கழனி மள்ளர் ஆர்ப்பொடு சிவணி செம்பொன் – சிந்தா:10 2296/3
செரு நாடு செம் சுடர் வேல் திருகு செம்பொன் கனை கழல் கால் – சிந்தா:12 2582/1
செரு குரல் சிறுபறை சிலம்பு கிண்கிணி – சிந்தா:13 2688/3
செழு மலர் காமவல்லி செரு கயல் சிற்பம் ஆக – சிந்தா:13 2716/2

TOP


செருக்களத்து (1)

செருக்களத்து எதிர்ப்பட சிதைவது இல்லையே – சிந்தா:7 1825/4

TOP


செருக்களம் (1)

சேவகன் சிங்கநாதன் செருக்களம் குறுகினானே – சிந்தா:10 2278/4

TOP


செருக்கி (1)

செருக்கி நிணம் தின்று சிவந்து மன்னர் உயிர் செற்ற – சிந்தா:13 2944/1

TOP


செருக்கிய (2)

சூடக மகளிர் சோர்ந்து செருக்கிய மஞ்ஞை ஒத்தார் – சிந்தா:9 2052/2
செருக்கிய நெடும் கண் சேப்ப சீத நீர் மூழ்கினாரே – சிந்தா:13 2657/4

TOP


செருக்கு (2)

செருக்கு அற்ற பஞ்சி மலர் சீறடி நோவ சென்றார் – சிந்தா:11 2339/4
சிறியார் இனத்து சேர்வு இன்மை சினம் கைவிடுதல் செருக்கு அவித்தல் – சிந்தா:13 2816/3

TOP


செருக்குபு (1)

சிறகுற பரப்பி மஞ்ஞை செருக்குபு கிடந்த போன்றும் – சிந்தா:5 1283/2

TOP


செருத்தல் (1)

குடம் புரை செருத்தல் குவளை மேய் கய வாய் குவி முலை படர் மருப்பு எருமை – சிந்தா:10 2102/1

TOP


செருமி (1)

செருமி சேர்ந்து கண்ணீர் வர தேம் பொழில் – சிந்தா:1 130/3

TOP


செருவில் (1)

செருவில் தாழ் நுதலினாள் கண் மண திறம் செப்புகின்றார் – சிந்தா:9 2070/4

TOP


செல் (10)

செல் ஆறு இழுக்கி சுடுகாடு அவள் சேர்ந்தவாறும் – சிந்தா:0 9/4
ஆய்த்தியர் நலக்கு ஆ செல் தூண் அனான் – சிந்தா:2 419/2
காளை-தன் தேர் செல் வீதி கலந்து உடன் தொக்கது அன்றே – சிந்தா:2 461/4
செல் சுடர் வேல் வல சீவகசாமி சென்று – சிந்தா:4 941/3
திங்கள் சூழ்ந்த பல் மீன் என செல் நெறி – சிந்தா:5 1337/1
ஆறு செல் ஒருவற்கு அண்ணல் அணிகலம் அருளலுற்றான் – சிந்தா:6 1542/4
மிகை செல் மேகத்து மின்னும் செம் நில்லலா – சிந்தா:7 1816/3
தத்து நீர் மிசை செல் மாவும் தவழ் மத களிறும் ஈந்தான் – சிந்தா:12 2571/4
செயிரில் தீ மடுப்பர் கீழால் செல் நுனை கழுவில் ஏற்றி – சிந்தா:13 2766/2
கூந்தல் வழிபட்ட கோவே நீ செல் உலகில் – சிந்தா:13 2990/2

TOP


செல்-மின் (1)

செல்-மின் நீர் என்று கூற வலம்கொண்டு தொழுது சென்றான் – சிந்தா:6 1556/3

TOP


செல்-மினே (1)

புகை செய் வேலினீர் போற்றுபு செல்-மினே – சிந்தா:7 1816/4

TOP


செல்க (7)

திரை விளை அமிர்தம் அன்ன கட்டுரை செல்க என்றான் – சிந்தா:1 397/4
செம்பொன் கொம்பின் எம் பாவை செல்க என்றாள் – சிந்தா:4 992/4
செய்ய வாய் நெடிய கண்ணாள் செல்க என விடுக்கப்பட்ட – சிந்தா:7 1717/1
தேம் குழலாள் தொழுதாள் திசை செல்க என – சிந்தா:7 1768/3
சிறந்த நின் நலத்தை சேரேன் ஆய்விடின் செல்க என்றான் – சிந்தா:9 2067/4
செல்க என சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி மிழற்ற ஒல்கி – சிந்தா:9 2068/3
சென்றதோ செல்க இப்பால் திருமகள் அனைய நங்கை – சிந்தா:13 2647/1

TOP


செல்கதி (2)

சேய் உடம்பு எய்துவை செல்கதி மந்திரம் – சிந்தா:4 943/3
செல்கதி மந்திரம் செவியில் செப்பிய – சிந்தா:5 1217/1

TOP


செல்கதிக்கு (1)

சேற்று நீர் குழியுளே அழுந்தி செல்கதிக்கு
ஆற்று உணா பெறாது அழுது அலறி வீழுமே – சிந்தா:13 2934/3,4

TOP


செல்கின்ற (1)

காளை செல்கின்ற நாளுள் கட்டியங்காரன் மூதூர் – சிந்தா:7 1694/3

TOP


செல்கின்றான் (1)

ஐயுறான் அணங்கு எனவே அகத்து அடக்கி செல்கின்றான்
மொய் அறா களி யானை முழங்கி தேன் இமிர் தாரான் – சிந்தா:1 181/3,4

TOP


செல்கு (1)

சென்று அடி தொழுது செல்கு என் தேம் பெய் நீள் குன்றம் என்று – சிந்தா:5 1237/2

TOP


செல்குவம் (1)

வெம்பிய வீணை போருள் செல்குவம் யாமும் முன்னே – சிந்தா:3 666/2

TOP


செல்ப (1)

செல்ப அ நரகம்-தன்னுள் தீவினை தேர்கள் ஊர்ந்தே – சிந்தா:13 2776/4

TOP


செல்பவர் (2)

அரங்க கூத்திகண் அன்பின் மனையவள் துறந்து செல்பவர் போல் – சிந்தா:7 1557/2
அழுந்தும் இ நரகம் தன்னுள் செல்பவர் யார்-கொல் என்னின் – சிந்தா:13 2775/3

TOP


செல்பவள் (1)

சிலம்புரி திருந்து அடி பரவ செல்பவள்
வலம்புரி சலஞ்சலம் வளைஇயது ஒத்தனள் – சிந்தா:1 184/2,3

TOP


செல்பவே (2)

தழுவு காதல் தணப்பு இலர் செல்பவே
எழுமையும் இயைந்து எய்திய அன்பினார் – சிந்தா:5 1350/3,4
எம் கிடையவர் இனி எங்கு செல்பவே – சிந்தா:13 3033/4

TOP


செல்ல (20)

நீத்து அற செல்ல வேவித்து அட்ட இன் அமிர்தம் உண்பான் – சிந்தா:1 398/2
வார் செல செல்ல விம்மும் வன முலை மகளிர் நோக்கி – சிந்தா:2 469/1
ஏர் செல செல்ல ஏத்தி தொழுது தோள் தூக்க இப்பால் – சிந்தா:2 469/2
பார் செல செல்ல சிந்தி பைம்_தொடி சொரிந்த நம்பன் – சிந்தா:2 469/3
திரு குழல் மடந்தை செல்ல திரு நிலம் திருத்தி பின்னர் – சிந்தா:3 616/2
ஆர் கலி யாணர் மூதூர் அழுது பின் செல்ல செல்வான் – சிந்தா:4 1116/3
சீர் கொள செய்த செம்பொன் அடைப்பையுள் பாகு செல்ல
வார் கழல் குருசில் கொண்டு கவுள் அடுத்து இருந்த ஆங்கண் – சிந்தா:5 1303/1,2
செல்ல செல்ல அஃகும் நெறி சேர் சிலம்பு சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1416/4
செல்ல செல்ல அஃகும் நெறி சேர் சிலம்பு சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1416/4
தேர் இவர் ஊர்ந்தனர் செல்ல இல் தலை – சிந்தா:6 1466/1
பொழிந்து உகு காதல் பூண்டு புல்லுகை விடாது செல்ல
கழிந்தன இரண்டு திங்கள் காளையும் மற்றோர் நாளால் – சிந்தா:6 1496/1,2
மண் எலாம் செல்ல நின்ற மகிழ்ச்சியின் மகிழ்ந்து தந்தான் – சிந்தா:7 1757/4
குருதி கொப்புளிக்கும் வேலான் கூந்தல்மா இவர்ந்து செல்ல
உருவ வெம் சிலையினார்க்கு தம்பி இஃது உரைக்கும் ஒண் பொன் – சிந்தா:8 1889/2,3
கட்டு அழல் எஃகம் செல்ல கால் நெறி ஆயினானே – சிந்தா:10 2291/4
குரை புனல் குருதி செல்ல குமரன் வில் குனிந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2297/4
மாந்தரும் மாவும் செல்ல மயங்கி மேல் எழுந்த நீறு – சிந்தா:12 2545/1
அழுது பின் அணி நகர் செல்ல ஆயிரம் – சிந்தா:13 2630/1
கடி நிரை சிவிகை ஏறி கதிர் மணி குடை பின் செல்ல
உடை திரை பரவை அன்ன ஒளிறு வேல் மறவர் காப்ப – சிந்தா:13 2650/2,3
அரக்கு நீர் சிவிறி ஏந்தி ஆயிரம் தாரை செல்ல
பரப்பினாள் பாவை தத்தை பைம் தொடி மகளிர் எல்லாம் – சிந்தா:13 2657/1,2
செல்ல நீண்டு அகன்று அகம் சிவந்த கண்ணினார் – சிந்தா:13 2982/3

TOP


செல்லல் (6)

கிணை நிலை பொருநர் தம் செல்லல் கீழ் பட – சிந்தா:1 61/1
திணி பொன் தோளினான் செல்லல் நீக்கிய – சிந்தா:4 986/2
தே மலர் திருவோடு ஒப்பார் சேர்ந்தவன் செல்லல் தீர்ப்பர் – சிந்தா:7 1598/4
செறி கழல் இளைஞரும் செல்லல் நீங்கினார் – சிந்தா:8 1937/2
செல்லல் யான் தெளிதகவு உடைத்து என்று எண்ணினான் – சிந்தா:9 2008/4
சீப்படு குழம்பது ஆகி செல்லல் உற்று அந்தோ என்ன – சிந்தா:13 2772/3

TOP


செல்லா (5)

ஆர் அறிவு இகழ்தல் செல்லா ஆயிரம் செம் கணனானும் – சிந்தா:1 212/1
உடம்பினொடு உயிரில் பின்னி ஒருவயின் நீங்கல் செல்லா
நெடும் கணும் தோளும் போலும் நேர் இழை அரிவை நீ நின் – சிந்தா:3 556/1,2
அறை தொழிலார்க்கும் செல்லா அரு மிளை புகு-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1142/4
நரம்பு மீது இறத்தல் செல்லா நல் இசை முழவும் யாழும் – சிந்தா:12 2596/1
தணக்கு இற பறித்த போதும் தான் அளை விடுத்தல் செல்லா
நிணம் புடை உடும்பு அனாரை யாதினால் நீக்கல் ஆகும் – சிந்தா:13 2887/1,2

TOP


செல்லாது (2)

போது என கிடந்த வாள் கண் புடை பெயர்ந்து இமைத்தல் செல்லாது
யாது இவள் கண்டது என்று ஆங்கு அரசனும் அமர்ந்து நோக்கி – சிந்தா:5 1262/1,2
நினைத்து தான் நெடிதல் செல்லாது என் சொலே தெளிந்து நொய்தா – சிந்தா:10 2147/3

TOP


செல்லார் (8)

பொன் இழை மகளிர் ஒவ்வாதவரை முன் புணர்தல் செல்லார்
இன்னதான் முறைமை மாந்தர்க்கு என மனத்து எண்ணினானே – சிந்தா:2 483/3,4
ஆடவர் அழுந்தி வீழ்ந்தும் பிரிவு-இடை அழுங்கல் செல்லார்
பீடு அழிந்து உருகும் பெண்ணின் பேதையார் இல்லை என்றாள் – சிந்தா:5 1388/3,4
அல்லன நினைத்தல் செல்லார் அறிவினால் பெரிய நீரார் – சிந்தா:10 2314/4
பூம் துகில் ஒரு கை ஏந்தி புகும் இடம் காண்டல் செல்லார்
வேந்தனை சரண் என்று எய்த விம்முறு துயரம் நோக்கி – சிந்தா:13 2660/2,3
புடைத்திட அலறி ஆற்றார் பொன்றினும் பொன்றல் செல்லார்
உடுப்பு இனம் வேட்டம் செய்தார் உழப்பவால் துன்பம் மாதோ – சிந்தா:13 2767/3,4
கருவத்து சென்று தோன்றார் கால் நிலம் தோய்தல் செல்லார்
உருவ மேல் எழுதல் ஆகா ஒளி உமிழ்ந்து இலங்கும் மேனி – சிந்தா:13 2800/2,3
நீத்து நீர் கடலை நீந்தும் புணை என விடுத்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2804/4
தங்கலர் பருகி ஆரார் தாழ்ந்து கண் இமைத்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2805/4

TOP


செல்லாள் (3)

அகிலார் புகை அலால் சாந்து அணியாள் பூச்சார செல்லாள் செல்லின் – சிந்தா:3 679/1
கரு மணி பாவை அன்னான் கரந்துழி காண்டல் செல்லாள்
எரி மணி விளக்கம் மாடத்து இருள் அறு-காறும் ஓடி – சிந்தா:6 1508/2,3
பற்றோடே நிற்பின் என்றும் திருமகள் பற்றல் செல்லாள் – சிந்தா:13 2983/4

TOP


செல்லான் (5)

ஒன்றும் மற்று உருகல் செல்லான் என்று எடுத்து ஓதுகின்றாள் – சிந்தா:7 1579/2
ஒண் மதி சூழ்ச்சி மிக்கான் உள்ளுழி உணர்தல் செல்லான்
புள் மதித்து உடைந்த போது பொழிந்து மட்டு ஒழுகும் நன் நாட்டு – சிந்தா:7 1695/2,3
மெய் படை வீழ்த்தல் நாணி வேழமும் எறிதல் செல்லான்
மை படை நெடும் கண் மாலை மகளிர் தம் வனப்பின் சூழ்ந்து – சிந்தா:10 2259/2,3
மாதர் தன் வனப்பு நோக்கி மகிழ்ந்து கண் இமைத்தல் செல்லான்
காதலித்து இருப்ப கண்கள் கரிந்து நீர் வர கண்டு அம்ம – சிந்தா:12 2506/1,2
சொல் சிறை அழித்து வேந்தன் துணை முலை துறத்தல் செல்லான்
வில் சிறை கொண்ட போலும் புருவத்து விளங்கு வேல் கண் – சிந்தா:13 2612/2,3

TOP


செல்லின் (2)

அன்னவன் வழி செல்லின் இ மண் மிசை – சிந்தா:1 245/3
அகிலார் புகை அலால் சாந்து அணியாள் பூச்சார செல்லாள் செல்லின்
பகலே பகை வளர்த்த பாவை சிறு நுசுப்பு ஒன்று உண்டே பாவம் – சிந்தா:3 679/1,2

TOP


செல்லினும் (2)

வேற்றுவர் இல்லா நுமர் ஊர்க்கே செல்லினும் வெகுண்டீர் போல – சிந்தா:6 1550/1
காமனே செல்லினும் கனன்று காண்கிலாள் – சிந்தா:9 2001/1

TOP


செல்லு (1)

சிறை புறம் காத்து செல்லு மதனனை தெருவில் வீழ – சிந்தா:4 1142/1

TOP


செல்லும் (22)

கூர் அறிவு உடைய நீரார் சொல் பொருள் கொண்டு செல்லும்
பேர் அறிவு உடையை நீயும் பிணை அனாட்கு அவலம் செய்யும் – சிந்தா:1 212/2,3
செல்லும் அ கதிகள் தம்முள் சேரலம் சேர்ந்து நின்ற – சிந்தா:1 270/3
நம்பன் செல்லும் நாளினும் நாளும் நலம் மிக்கே – சிந்தா:1 363/4
செல்லும் மன்னோ சீவகன் தெய்வ பகை வென்றே – சிந்தா:1 364/4
தேர் செல செல்லும் வீதி பீர் செல செல்லும் அன்றே – சிந்தா:2 469/4
தேர் செல செல்லும் வீதி பீர் செல செல்லும் அன்றே – சிந்தா:2 469/4
செல்வ பூமகளும் நாளை அவன் உழை செல்லும் என்றான் – சிந்தா:3 743/2
காளை நீ கடந்து செல்லும் காமரு கவின் கொள் நாடே – சிந்தா:5 1198/4
துனிவு தீர நோக்கி தோன்றல் செல்லும் முன்னால் – சிந்தா:6 1414/3
கடை மாலை மற்று அவரே கண் புதைப்ப செல்லும்
நடை மாலைத்து இ உலகம் நன்று-அரோ நெஞ்சே – சிந்தா:7 1574/3,4
தாசி தூது ஆக தாமம் புணை ஆக செல்லும் நாளுள் – சிந்தா:7 1675/3
ஒள் இழை அவளை கேட்பான் உறு வலி செல்லும் ஆங்கண் – சிந்தா:7 1696/2
செல்லும் மதி நோக்கி பகலே சிறியை என்னும் – சிந்தா:7 1877/2
சேடியர் வழிபட செல்லும் செல்வியே – சிந்தா:9 2000/4
செல்லும் மா கடல் போன்றது சேனையே – சிந்தா:10 2169/4
பார் நனை மதத்த பல் பேய் பருந்தொடு பரவ செல்லும்
போர் மத களிறு பொன் தேர் நான்கரை கச்சம் ஆகும் – சிந்தா:10 2219/1,2
பார் ஏந்தி செல்லும் நாள் பட்டதாம் நாம் பகர்வதே – சிந்தா:13 2599/4
புறந்தரல் இன்றியே வளர்ந்து செல்லும் நாள் – சிந்தா:13 2834/2
நேர் நிலத்து ஊரும் ஆயின் நீடு பல் காலம் செல்லும்
ஊர் நிலம் அறிதல் தேற்றாது ஊருமேல் முறிந்து வீழும் – சிந்தா:13 2909/2,3
அட்டு அலர் பருதியின் அளிக்க செல்லும் நாள் – சிந்தா:13 3041/3
படை குழாம் பாரில் செல்லும் பால்கடல் பழித்த அன்றே – சிந்தா:13 3050/4
கனை கடல் கவர செல்லும் கண மழை தொகுதி போலும் – சிந்தா:13 3051/1

TOP


செல்லும்-போழ்தின் (1)

கூற்றம் கொண்டு ஓட தமியே கொடு நெறி-கண் செல்லும்-போழ்தின்
ஆற்று உணா கொள்ளீர் அழகு அலால் அறிவு ஒன்றும் இலிரே போலும் – சிந்தா:6 1550/3,4

TOP


செல்லுமால் (1)

செல்லுமால் தேவர் கோவாய் எனும் இருள் கழிந்த சொல்லால் – சிந்தா:13 3099/3

TOP


செல்லுமே (3)

செரு நிலம் பயப்பு உற செல்வன் செல்லுமே – சிந்தா:1 331/4
ஆனியம் பல ஆசையில் செல்லுமே
தேன் இயம்பும் ஓர் தேம் பொழில் பள்ளியே – சிந்தா:1 359/3,4
கூவல் வாய் வெண் மணல் குறுக செல்லுமே
மேவி பூம் கங்கையுள் விழைந்த அன்னமே – சிந்தா:4 1017/3,4

TOP


செல்லுற்றாள் (1)

சிலம்பி வலந்தது போல் போர்வை போர்த்து செல்லுற்றாள் – சிந்தா:1 340/4

TOP


செல்லேன் (1)

உள்பட உணர்ந்த யானே உள் குழைந்து உருகல் செல்லேன்
எள் பகவு அனைத்தும் ஆர்வம் ஏதமே இரங்கல் வேண்டா – சிந்தா:4 1097/3,4

TOP


செல்வ (20)

செம்பு கொண்டு அன்ன இஞ்சி திருநகர் செல்வ என்றார் – சிந்தா:2 439/4
செல்வ போர் காமன் சேனை செம்மல் மேல் எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:2 458/4
செல்வ பூமகளும் நாளை அவன் உழை செல்லும் என்றான் – சிந்தா:3 743/2
தான் கொள பாய ஓடி சாந்து கோய் புகிய செல்வ
தேன் கொள் பூ மாலை சூடி தாமம் ஆய் திரண்டு நிற்ப – சிந்தா:3 764/2,3
செல்வ பைங்கிளி தன்னையும் சீறினாள் – சிந்தா:5 1363/4
செல்வ நாமற்கும் சித்திரமாமாலைக்கும் சுற்றத்தார்க்கும் – சிந்தா:7 1591/3
உள்ளம் போல் செல்வ உரன் அசைவு இல்லன அமருள் – சிந்தா:7 1771/2
கடுத்த ஒட்டகம் கால் செல்வ யாவையும் – சிந்தா:7 1773/2
கூம்பாத செல்வ கொடியே இது கேண்மோ என்றான் – சிந்தா:8 1976/4
செல்வ பொன் கிடுகு சூழ்ந்த சித்திரக்கூடம் எங்கும் – சிந்தா:10 2139/2
தெருளலான் செல்வ களி மயக்கின் நால் திசைக்கும் என் அறிவு அளக்கிய கருதி – சிந்தா:12 2593/2
நம்பன்-மின் செல்வ நமரங்காள் நல் அறமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2624/4
நண்ணன்-மின் செல்வ நமரங்காள் நல் அறமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2625/4
செல்வ பொன் சிறுவர் என்னும் தாமங்கள் தாழ்ந்து நின்றது – சிந்தா:13 2728/3
செவ்விதின் சிறிது கூற கேள்-மதி செல்வ வேந்தே – சிந்தா:13 2762/4
நன் மலர் நான வாவி நீர் அணி நயந்தும் செல்வ
தொல் நலம் பருகி காம தொங்கலால் பிணிக்கப்பட்டார் – சிந்தா:13 2840/3,4
நிலத்து இருந்து இரு சுடர் நிமிர்ந்து செல்வ போல் – சிந்தா:13 2893/2
செல்வ நீர் திரு கோயில் இ மண் மிசை – சிந்தா:13 3006/3
திணி இமில் ஏற்றினுக்கு ஒதுக்கம் செல்வ நின் – சிந்தா:13 3100/3
செல்வ கிண்கிணி சிலம்ப தேன் சொரி – சிந்தா:13 3129/1

TOP


செல்வத்து (6)

சேரி-தோறு இது செல்வத்து இயற்கையே – சிந்தா:1 129/4
ஈன்று அருள் சுரந்த செல்வத்து இராசமாபுரம் அதாமே – சிந்தா:1 140/4
ஐந்து மூன்று அடுத்த செல்வத்து அமளி மூன்று இயற்றி பூம் பட்டு – சிந்தா:3 838/1
இளமையில் மூப்பும் செல்வத்து இடும்பையும் புணர்ச்சி-போழ்தில் – சிந்தா:5 1394/1
மாந்தர் மேல் தவழ்ந்து மாடம் இருள் பட புதையும் செல்வத்து
ஏந்து பொன் இஞ்சி மூதூர் இராசமாபுரம் அது என்றான் – சிந்தா:7 1855/3,4
வார் பொன் முடி மேல் வயிரம் உழ சேந்த செல்வத்து
ஆர் பொன் அடி சூழ் மணி அம் கழல் ஆனை வேந்தன் – சிந்தா:7 1869/1,2

TOP


செல்வது (5)

செல்வது ஓர் மா மயில் செய்தனன் அன்றே – சிந்தா:1 235/4
விண்ணினோடு அமிர்தம் விலை செல்வது
பெண்ணின் இன்பம் பெரிது என தாழ்ந்து அவன் – சிந்தா:1 244/1,2
நாள் வாய் நிறைந்த நகை வெண் மதி செல்வது ஒத்தான் – சிந்தா:2 454/4
மின் ஒர் பூம் பொழில் மேதக செல்வது ஒத்து – சிந்தா:5 1336/1
வென்றி களிற்றானுழை செல்வது வேண்டும் என்றான் – சிந்தா:8 1932/4

TOP


செல்வதே (1)

பொங்கி மேல் செல்வதே போல் பொலம் கழல் நரல சென்றான் – சிந்தா:3 765/4

TOP


செல்வம் (16)

ஒழுக்கினர் அவர்கள் செல்வம் உரைப்பரிது ஒழிக வேண்டா – சிந்தா:1 115/2
செம் கண் இந்திரன் நகர் செல்வம் என்னது அன்னதே – சிந்தா:1 145/4
சித்திரத்து இயற்றிய செல்வம் மல்கு பன் மணி – சிந்தா:1 150/2
நீதி செல்வம் மேன்மேல் நீந்தி நிறைவு எய்தி – சிந்தா:1 366/2
போதி செல்வம் பூண்டவர் ஏத்தும் பொலிவினால் – சிந்தா:1 366/3
சேய் உயர் உலகம் எய்தி அன்னது ஓர் செல்வம் உற்றார் – சிந்தா:2 473/4
மின்னின் ஒத்து இறக்கும் செல்வம் வெயில் உறு பனியின் நீங்கும் – சிந்தா:6 1537/2
செல குறைபடாதது ஓர் செல்வம் மிக்கதே – சிந்தா:8 1945/4
சேலுற்ற நெடும் கண் செ வாய் தத்தை-தன் செல்வம் கண்டே – சிந்தா:9 2044/3
பரிவு உற்று கெடாமல் செல்வம் பற்றி யார் அதனை வைப்பார் – சிந்தா:10 2316/4
அடி நிலம் பெறாதது ஓர் செல்வம் ஆர்ந்ததே – சிந்தா:12 2407/4
செல்வம் நமரங்காள் நினையன்-மின் செய் தவமே நினை-மின் கண்டீர் – சிந்தா:13 2623/4
மெலியவர் பெற்ற செல்வம் வேரொடும் கீழ்ந்து வெளவி – சிந்தா:13 2727/1
நல் நிலத்து இட்ட வித்தின் நயம் வர விளைந்து செல்வம்
பின் நிலம் பெருக ஈனும் பெறல் அரும் கொடையும் பேசின் – சிந்தா:13 2823/1,2
பார் முழங்கு தெண் திரை போல் செல்வம் தம் பாலர்க்கு ஈந்து – சிந்தா:13 2981/3
செல்வம் கண்டு அதற்கு அவா சிந்தை செய்யுமோ – சிந்தா:13 3110/4

TOP


செல்வமும் (4)

முல்லை அம் குழலார் முலை செல்வமும்
மல்லல் மாநகர் செல்வமும் வார் கழல் – சிந்தா:1 137/1,2
மல்லல் மாநகர் செல்வமும் வார் கழல் – சிந்தா:1 137/2
செல்வர் செல்வமும் காணிய என்பர் போல் – சிந்தா:1 137/3
சிலையினது அகலமும் வீணை செல்வமும்
மலையினின் அகலிய மார்பன் அல்லது இ – சிந்தா:2 411/2,3

TOP


செல்வமே (2)

செல்வமே போல் தலை நிறுவி தேர்ந்த நூல் – சிந்தா:1 53/3
தீது இலார் திளைப்பின் ஆமான் செல்வமே பெரிதும் ஒத்தார் – சிந்தா:1 189/4

TOP


செல்வமோடு (1)

சீரால் தோன்றி செல்வமோடு எல்லாம் திருத்தக்கான் – சிந்தா:7 1635/4

TOP


செல்வர் (3)

செல்வர் செல்வமும் காணிய என்பர் போல் – சிந்தா:1 137/3
செல்வர் மனத்தின் ஓங்கி திரு இல் மாந்தர் நெஞ்சின் – சிந்தா:6 1416/1
நொந்தார் குடி செல்வர் நோன்மை நுகம் பூண்டார் – சிந்தா:13 2794/4

TOP


செல்வர்க்கே (1)

செல்வர்க்கே சிறப்பு செய்யும் திருந்து நீர் மாந்தர் போல – சிந்தா:12 2535/1

TOP


செல்வரே (1)

திரு முத்து அவிர் ஆழி செல்வரே அன்றே – சிந்தா:13 2741/4

TOP


செல்வல் (1)

சிந்தையின் செல்வல் என்றான் தேவனும் செலவு நேர்ந்தான் – சிந்தா:5 1219/4

TOP


செல்வற்கு (2)

செல்வற்கு இன்னணம் சேறலில் தீம் புனல் – சிந்தா:1 162/1
செறிந்த பொன் இதழ் பைம் தார் கொன்றை அம் செல்வற்கு குரவம் – சிந்தா:7 1563/2

TOP


செல்வற்கும் (1)

தேம் படு தாரினீர்க்கும் செல்வற்கும் செய்வ செய்தேன் – சிந்தா:7 1738/3

TOP


செல்வன் (34)

ஓவாது நின்ற குணத்து ஒள்_நிதி_செல்வன் என்ப – சிந்தா:0 1/3
தேன் வாய் உமிழ்ந்த அமிர்து உண்டவன் போன்று செல்வன்
வான் வாய் வணக்கும் நலத்தார் முலை போகம் வேண்டான் – சிந்தா:0 29/1,2
திரை பொரு கனை கடல் செல்வன் சென்னி மேல் – சிந்தா:1 39/1
செரு நிலம் பயப்பு உற செல்வன் செல்லுமே – சிந்தா:1 331/4
சினவுநர் கடந்த செல்வன் செம் மலர் அகலம் நாளை – சிந்தா:2 466/1
அல்லல் உற்று அழுங்கிய செல்வன் உற்ற செப்புவாம் – சிந்தா:3 572/2
திரு மிக்கு உடை செல்வன் திறல் சாமி நனி காண்க – சிந்தா:3 843/3
செல்வன் போன்றனன் சீவகன் தெய்வம் போல் – சிந்தா:4 984/3
சிலையொடு செல்வன் நின்றால் தேவரும் வணக்கல் ஆற்றார் – சிந்தா:4 1135/1
செல்வன் உற்ற சிறை செய்யவள் நீக்கும் என்றால் பழி – சிந்தா:4 1150/1
பொன் அணி திகிரி அம் செல்வன் பொற்பு உடை – சிந்தா:5 1203/1
சென்று இருண்டு அமைந்த கோல சிகழிகை அழுத்தி செல்வன்
நின்று இரண்டு உருவம் ஓதி நேர் முகம் நோக்கினானே – சிந்தா:5 1289/3,4
சித்திர தவிசினுள் செல்வன் சீர் பெற – சிந்தா:6 1478/2
வெயில் இளம் செல்வன் போல விஞ்சையன் என் கொண்டு ஏக – சிந்தா:7 1580/2
சேய் நலம் கடந்த செல்வன் திரு நலம் தெளித்திட்டு ஆற்ற – சிந்தா:7 1692/3
செல்வன் மற்று உலோகபாலன் திருமகள் பதுமை என்பாள் – சிந்தா:7 1754/4
தேனில் பால் என செல்வன் தம்பியோடு – சிந்தா:7 1761/1
குழவி அம் செல்வன் ஓர் குன்று கொண்டு ஒய்யென – சிந்தா:7 1838/1
தேவனே மகன் அலன் செல்வன் மற்று என்மரும் – சிந்தா:7 1843/1
செங்கோல் மணி நெடும் தேர் செல்வன் காதல் பெரும் தேவி – சிந்தா:7 1882/2
தே மலர் மார்பினானை நோக்கினாள் செல்வன் மற்று அ – சிந்தா:10 2133/3
செல்வன் தாதையும் செழு நகரொடு வள நாடும் – சிந்தா:11 2360/3
சிந்தாமணி ஏய்ந்த சித்திரமாமண்டபத்து செல்வன் புக்கான் – சிந்தா:11 2370/4
சென்று இசை முழங்க செல்வன் திரு முரசு அறைவிக்கின்றான் – சிந்தா:11 2374/4
நின் அடி நிழலின் வைக நேமி அம் செல்வன் ஆகி – சிந்தா:12 2417/3
ஒளிர் வளை கையை செல்வன் விடுத்து அவள் இடக்கை பற்றி – சிந்தா:12 2468/3
தேக்கி வண்டு இமிரும் கோதை செல்வன் தார் உழக்க நைந்து – சிந்தா:12 2477/3
தீமகன் உடைய எல்லாம் தேர்ந்தனன் கொடுத்து செல்வன்
ஓவல் இல் கறவை ஒத்தான் உலோகபாலற்கு மாதோ – சிந்தா:12 2572/3,4
திரு நாடு தேம் பைம் தார் செல்வன் செவ்வி பெறாது ஒழிந்து – சிந்தா:12 2582/2
கரும கடல் கடந்த கை வல செல்வன்
எரி மலர் சேவடியை ஏத்துவார் யாரே – சிந்தா:13 2741/1,2
திலக முக்குடை செல்வன் திருநகர் – சிந்தா:13 3001/1
சித்திர காவகம் செல்வன் எய்தினான் – சிந்தா:13 3026/4
சென்றன விடுக்கிய செல்வன் பொன் மயிர் – சிந்தா:13 3034/2
ஆர்ந்த குண செல்வன் அடி தாமரைகள் ஏத்தி – சிந்தா:13 3104/1

TOP


செல்வன (4)

பரவை வெம் கதிர் செல்வன பன் மயிர் – சிந்தா:1 126/3
சீலக்கு அஞ்சி நல் போதகம் செல்வன
நீல மேகம் நிரைத்தன போன்றவே – சிந்தா:4 862/3,4
சேல் ஏறு சின்னீர் இடை செல்வன போன்று செம் கண் – சிந்தா:11 2344/3
கோமான் அடி சார குஞ்சரங்கள் செல்வன போல் – சிந்தா:13 3040/1

TOP


செல்வனுக்கு (1)

தேம் கமழ் ஓதி தோற்றாள் செல்வனுக்கு என்ன மைந்தன் – சிந்தா:3 721/3

TOP


செல்வனும் (1)

சிறந்த செல்வனும் சிந்தையின் நோக்கினான் – சிந்தா:5 1325/4

TOP


செல்வனே (1)

சென்றனன் சீவகற்கு இளைய செல்வனே – சிந்தா:7 1703/4

TOP


செல்வனை (3)

செல்வனை திருநகர் சேட்பட்டான்-அரோ – சிந்தா:6 1458/3
செல்வனை இன்று நாடி சேவடி தொழுதல் ஒன்றோ – சிந்தா:7 1745/1
சேனை கடல் இடை செல்வனை கண்டு உவந்து – சிந்தா:10 2120/3

TOP


செல்வனோடு (1)

குங்கும கதிர் குழவி அம் செல்வனோடு உடன் பொருவ போல் – சிந்தா:10 2307/2

TOP


செல்வார் (5)

தங்கிய காடு அது தனி செல்வார் இலை – சிந்தா:5 1179/3
வினை நலம் நுகர்ந்து செல்வார் விதியினால் மிக்க நீரார் – சிந்தா:6 1495/4
விண்ணாறு செல்வார் மனம் பேது உற போந்து வீங்கி – சிந்தா:10 2134/1
பின் அவை அணிந்து செல்வார் இடம் பெறாது ஒழிந்து போனார் – சிந்தா:12 2538/4
திங்கள் நான்கு அவையும் நீங்க திசை செல்வார் மடிந்து தேம் கொள் – சிந்தா:13 3072/1

TOP


செல்வான் (6)

பணி வரும் குருசில் செல்வான் பாவை-அது இடரை கண்டான் – சிந்தா:4 977/4
ஆர் கலி யாணர் மூதூர் அழுது பின் செல்ல செல்வான்
சீர் உறு சிலம்பி நூலால் சிமிழ்ப்பு உண்ட சிங்கம் ஒத்தான் – சிந்தா:4 1116/3,4
தனி முதிர் கடவுள் கோயில் தான் வலம் கொண்டு செல்வான்
குனி திரை முளைத்த வெய்யோன் குன்று சூழ்வதனை ஒத்தான் – சிந்தா:5 1240/3,4
குன்று-இடை குளிர்க்கும் மின் போல் குழாம் மழை முகட்டில் செல்வான் – சிந்தா:7 1579/4
ஆற்றல் அம் குமரன் செல்வான் அலை கடல் திரையின் நெற்றி – சிந்தா:10 2283/3
போர்த்த நெய்த்தோரன் ஆகி புலால் பருந்து ஆர்ப்ப செல்வான்
சீர் தகையவனை கண்டு என் சினவு வேல் இன்னும் ஆர்ந்தின்று – சிந்தா:10 2286/1,2

TOP


செல்வி-கொல் (1)

திரையின் செல்வி-கொல் தே மலர் பாவை-கொல் – சிந்தா:5 1326/2

TOP


செல்வி-தன் (1)

செல்வி-தன் திரு நலம் சேரும் வாயில் தான் – சிந்தா:9 2008/2

TOP


செல்விக்கு (1)

சிகழிகை நெடும் கொடி செல்விக்கு என்பவே – சிந்தா:6 1444/4

TOP


செல்வியும் (2)

சினம் திகழ் விடையினானும் செல்வியும் சேர்ந்தது ஒத்தே – சிந்தா:1 188/4
திங்கள் சேர் முடியினானும் செல்வியும் போன்று செம்பொன் – சிந்தா:4 1083/1

TOP


செல்வியே (1)

சேடியர் வழிபட செல்லும் செல்வியே – சிந்தா:9 2000/4

TOP


செல்வியை (1)

திருந்து பொன் கண்ணியாற்கு செல்வியை சேர்த்தினாரே – சிந்தா:1 369/4

TOP


செல்வியோடு (1)

சேர் துணை கழற சென்றேன் செல்வியோடு ஆங்கு கண்டேன் – சிந்தா:7 1720/3

TOP


செல்வுழி (2)

பிணித்த காதலால் பின்னி செல்வுழி
கணித்த நாள்கள் ஏழ் கழிந்த காலையே – சிந்தா:12 2518/3,4
விடையில் செல்வுழி விளியினும் விளியும் மற்று அறி நீ – சிந்தா:13 2757/4

TOP


செல்வேற்கு (1)

மந்திரம் மூன்றும் தந்து வானவன் விடுப்ப செல்வேற்கு
இந்திர திருவில் சூழ்ந்த இன மழை குழாத்தின் வேழம் – சிந்தா:7 1753/1,2

TOP


செல்வோள் (1)

தானம் தழுவி கிடப்ப செல்வோள் தன்மை காண்-மின் – சிந்தா:4 923/4

TOP


செல (12)

மேல் செல பாய்தலின் வெரீஇய வண்டு இனம் – சிந்தா:1 47/2
உடை கடல் ஒலியினொடு உறுவார் பலி செல
முடியொடு முடியுற மிடைதலின் விடு சுடர் – சிந்தா:1 119/2,3
கண் கனிய கவர்ந்து உண்டு சின்னாள் செல
விண் கனிய கவின் வித்திய வேல் கணி – சிந்தா:1 230/2,3
மாடமும் காவும் அடுத்து ஓர் சில் நாள் செல
பாடலின் மேன்மேல் பயப்பய தான் துரந்து – சிந்தா:1 238/2,3
வார் செல செல்ல விம்மும் வன முலை மகளிர் நோக்கி – சிந்தா:2 469/1
ஏர் செல செல்ல ஏத்தி தொழுது தோள் தூக்க இப்பால் – சிந்தா:2 469/2
பார் செல செல்ல சிந்தி பைம்_தொடி சொரிந்த நம்பன் – சிந்தா:2 469/3
தேர் செல செல்லும் வீதி பீர் செல செல்லும் அன்றே – சிந்தா:2 469/4
தேர் செல செல்லும் வீதி பீர் செல செல்லும் அன்றே – சிந்தா:2 469/4
உறை செல நீக்கி பைம் தாள் ஒண் மணி குவளை நீட்ட – சிந்தா:3 668/3
செல குறைபடாதது ஓர் செல்வம் மிக்கதே – சிந்தா:8 1945/4
செல திரு விசும்பு ஒளி சிறந்தது என்பவே – சிந்தா:13 2893/4

TOP


செலல் (4)

விரை செலல் வெம் பரி மேழகம் ஏற்றி – சிந்தா:3 521/3
உரை செலல் வகையினொடு உலகம் அறிவுற – சிந்தா:3 601/2
விரை செலல் இளையரை வியவரின் விடவே – சிந்தா:3 601/4
வடித்த போத்தொடு வன் செலல் அத்திரி – சிந்தா:7 1773/1

TOP


செலவு (2)

சிந்தையின் செல்வல் என்றான் தேவனும் செலவு நேர்ந்தான் – சிந்தா:5 1219/4
கொண்டு எழுந்தான் வானவனும் குருசில் தானே செலவு அயர்ந்தான் – சிந்தா:5 1225/4

TOP


செலற்கு (1)

மரம் கொல் யானையின் மதம் நாறு அரும் சுரம் அவன் செலற்கு எழுந்தான் – சிந்தா:7 1557/4

TOP


செலா (3)

எண் இல் காமம் எரிப்பினும் மேல் செலா
பெண்ணின் மிக்கது பெண் அலது இல்லையே – சிந்தா:4 998/3,4
எழும் ஏழ் அடி ஊக்கி நடந்து செலா
விழும் மீ நிலம் எய்தி மிளிர்ந்து உருகா – சிந்தா:5 1384/2,3
போற்றிய மணியும் பொன்னும் பின் செலா பொன் அனீரே – சிந்தா:13 2986/2

TOP


செலார் (1)

விதி கண்டவர் அல்லது மீது செலார்
வதி கொண்டது ஓர் வெவ் அழல் வாய் சொலின் வேம் – சிந்தா:5 1186/3,4

TOP


செலின் (1)

பாரில் தேர் செலின் பழி பெரிது உடைத்து என நாணி – சிந்தா:10 2160/3

TOP


செலீஇய (1)

துள்ளுபு செலீஇய தோற்றம் தொடு கழல் காமன் காமத்து – சிந்தா:12 2529/3

TOP


செலும் (4)

கொங்கு உண் மலர் கோதையொடு குருசில் செலும் வழிநாள் – சிந்தா:3 850/3
அண்ணல் தான் செலும் முன்னா அணி மலர் பூம் பொழில் அதனுள் – சிந்தா:7 1566/1
பின் செலும் பிறர் கண் உள்ளம் பிணை அனார்க்கு அடியது அன்றே – சிந்தா:7 1596/4
வனை கல திகிரியும் வாழ் உயிர் மேல் செலும்
கனை கடும் கதழ் பரி கால சக்கரமும் போல் – சிந்தா:7 1839/1,2

TOP


செலேல் (1)

நுன சீறடி நோவ நடந்து செலேல்
எனது ஆவி அகத்து உறைவாய் எனும் நீ – சிந்தா:6 1517/1,2

TOP


செவ்வணம் (1)

சிந்தித்து கூந்தல் வாங்கி செவ்வணம் துடைப்பதே போல் – சிந்தா:7 1819/2

TOP


செவ்வரை (1)

சிகர செவ்வரை தீ நிற பொன் எயில் – சிந்தா:4 912/2

TOP


செவ்வழி (2)

சிறகர் வண்டு செவ்வழி பாட மாடத்து ஊடு எலாம் – சிந்தா:1 74/3
செவ்வழி யாழின் ஊறும் தீம் சொலாட்கு உற்றது எல்லாம் – சிந்தா:5 1407/1

TOP


செவ்வன் (2)

செவ்வன் நூறு_ஆயிரம் சிலைக்கும் பம்பையும் – சிந்தா:1 42/2
செவ்வன் நூலில் சித்திரிக்கப்பட்டதனை சேர்த்தி பின்னும் – சிந்தா:7 1672/3

TOP


செவ்வனம் (1)

திரு விரி பூம் பொழில் செவ்வனம் சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:3 515/3

TOP


செவ்வனே (7)

தேம்பா எழுத்து ஓலை செவ்வனே நோக்கினாள் – சிந்தா:4 1040/4
தேற்றினான் திரு மா நலம் செவ்வனே
தோற்ற மாதரும் தோன்றலை காண்டலும் – சிந்தா:8 1979/2,3
தேன் ஆர் பூங்கோதாய் நினக்கு காமன் சிலை இரண்டும் செவ்வனே கோலி தந்தான் – சிந்தா:9 2065/2
சிலை வட்டம் நீங்கி விண் மேல் செவ்வனே எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2184/4
தெருள்கலான் படைத்தவன் காணில் செவ்வனே
மருள்கலாதவர்களும் மருள்வர் மம்மர் நோய் – சிந்தா:12 2448/1,2
செம் கயல் பேர் இனம் இரிய செவ்வனே
பொங்கி மேல் பறந்து விண் புதைந்தது என்பவே – சிந்தா:13 2859/3,4
திருந்திய கீழ் திசை நோக்கி செவ்வனே
இருந்தது ஓர் இடி குரல் சிங்கம் பொங்கி மேல் – சிந்தா:13 3030/1,2

TOP


செவ்வி (9)

சேவல் அன்னம் தாமரையின் தோடு அவிழ்ந்த செவ்வி பூ – சிந்தா:1 65/1
தேன் உடைந்து ஒழுகும் செவ்வி தாமரை போது புல்லி – சிந்தா:3 686/1
ஐயனை செவ்வி கண்டு அறிந்து வம் என – சிந்தா:4 1023/2
சென்றது-கொல் சேர்ந்தது-கொல் செவ்வி அறிந்து உருகும் – சிந்தா:4 1035/3
வண் தாரான் செவ்வி வாய் கேட்டாள் தன் மெய் மகிழ்ந்தாள் – சிந்தா:4 1039/4
தாள் உடை தடம் கொள் செவ்வி தாமரை போது போலும் – சிந்தா:6 1506/1
அறி மயில் அகவும் கோயில் அடிகளை செவ்வி என்றான் – சிந்தா:8 1908/4
திரு நாடு தேம் பைம் தார் செல்வன் செவ்வி பெறாது ஒழிந்து – சிந்தா:12 2582/2
உலவு கண் மலர் ஊடல் செவ்வி நோக்கு – சிந்தா:13 3123/3

TOP


செவ்விதில் (1)

செவ்விதில் தெளித்து ஆனா காம பூ சிதறினான் – சிந்தா:1 180/4

TOP


செவ்விதின் (1)

செவ்விதின் சிறிது கூற கேள்-மதி செல்வ வேந்தே – சிந்தா:13 2762/4

TOP


செவ்வியுள் (4)

தமரின் நீங்கிய செவ்வியுள் தாமரை – சிந்தா:4 994/2
செவ்வியுள் செவிலி சொல்லும் சிலை இவர் நுதலினாய் நின் – சிந்தா:4 1046/2
கண் கனிந்து இனிய காம செவ்வியுள் காளை நீங்க – சிந்தா:5 1398/1
என்று-கொல் என நினைந்து இருந்த செவ்வியுள்
சென்றனன் சீவகற்கு இளைய செல்வனே – சிந்தா:7 1703/3,4

TOP


செவ்வையில் (1)

கதிர்த்து வெண் மாடம் தோன்றும் செவ்வையில் காதம் நான்கின் – சிந்தா:7 1821/3

TOP


செவி (18)

போல் குணத்த பொரு கயல் கண் செவி உற போந்து அகன்றனவே – சிந்தா:1 167/4
வெம் பரி மான் செவி வீர மந்திரம் – சிந்தா:3 792/2
கண்ணதே செவி அது என்பார் கலங்க நூல் கழிய நோக்கி – சிந்தா:3 795/3
தன் செய்கை தளிர்ப்ப தாழ்ந்து ஆங்கு அதன் செவி செப்புகின்றான் – சிந்தா:4 945/4
தத்தை அம் கிளவி கையால் செவி முதல் அடைச்சி சொன்னாள் – சிந்தா:4 1048/4
துணிவது என் சுடு சொல் வாளால் செவி முதல் ஈரல் என்றாள் – சிந்தா:4 1049/3
சுளகு வார் செவி தூங்குகை குஞ்சரம் – சிந்தா:7 1778/3
கையின் தொழுதார் கழிய மூப்பின் செவி கேளார் – சிந்தா:9 2013/1
தொட்டிமை உடைய வீணை செவி சுவை அமிர்தம் என்றான் – சிந்தா:9 2047/4
மயிர் வாய் சிறு கண் பெரும் செவி மா தாள் – சிந்தா:10 2126/1
செவி மத கடல் அம் கேள்வி சீவகன் கழல்கள் வாழ்த்தி – சிந்தா:10 2292/3
குழுவாய் சங்கின் குரல் ஒலியும் கொலை வல் யானை செவி புடையும் – சிந்தா:11 2355/3
விழுத்தகு மணி செவி வெண்பொன் கைவினை – சிந்தா:12 2472/1
மறை ஒன்று உரைப்பன போல் மலர்ந்து நீண்டு செவி வாய் வைத்து – சிந்தா:13 2606/1
உய்த்து ஆங்கு அதனுள் கொள அழுத்தி குவளை செவி தாது உறுத்தாரே – சிந்தா:13 2693/4
நூற்கு இடம் கொடுத்த கேள்வி நுண் செவி மண் கொள் ஞாட்பில் – சிந்தா:13 2916/1
ஏதிலம் என்ற சொல் செவி சென்று எய்தலும் – சிந்தா:13 2943/2
சாவா கிடந்தார் செவி சார்த்தின் அப்பொழுதே – சிந்தா:13 3036/3

TOP


செவிக்கு (1)

திங்கள் வெண்குடையினான் தன் திரு செவிக்கு இசைத்தது அன்றே – சிந்தா:7 1856/4

TOP


செவிகள் (1)

வெம்மையின் விழைய பண்ணி எஃகு நுண் செவிகள் வீழ – சிந்தா:13 2718/2

TOP


செவிட்டி (1)

வில் திறல் விசயன் என்பான் வெம் கணை செவிட்டி நோக்கி – சிந்தா:10 2191/1

TOP


செவியர் (1)

பழுது எண்ணும் வன் மனத்தார் ஓட்டை மர செவியர் கேளார் பால் போன்று – சிந்தா:6 1552/2

TOP


செவியில் (1)

செல்கதி மந்திரம் செவியில் செப்பிய – சிந்தா:5 1217/1

TOP


செவியிற்று (1)

அனன்று நில்லாத கண்ணால் நிறுத்தின செவியிற்று ஆகி – சிந்தா:7 1750/2

TOP


செவியும் (1)

படையது செவியும் கண்ணும் பற்றி நின்றிட்ட அன்றே – சிந்தா:3 794/4

TOP


செவியுற (2)

புலம்பி ஓடின செவியுற நெடியன பொலிந்தே – சிந்தா:12 2381/4
சிதர் அரி ஒழுகி ஓடி செவியுற போழ்ந்து நீண்ட – சிந்தா:13 2803/1

TOP


செவியோர்த்து (1)

என்றலும் தன் செவியோர்த்து இரு கண்களும் – சிந்தா:4 944/1

TOP


செவிலி (4)

செவ்வியுள் செவிலி சொல்லும் சிலை இவர் நுதலினாய் நின் – சிந்தா:4 1046/2
சுனை வளர் குவளை உண்கண் சுமதிக்கு செவிலி செப்ப – சிந்தா:9 2075/2
தீவினை குழவி செற்றம் எனும் பெயர் செவிலி கையுள் – சிந்தா:13 3098/1
நல் வினை குழவி நல் நீர் தயா எனும் செவிலி நாளும் – சிந்தா:13 3099/1

TOP


செவிலியை (1)

பொழி மது புயல் ஐங்கூந்தல் செவிலியை பொருந்தி சொன்னாள் – சிந்தா:9 2074/4

TOP


செழு (8)

சில் சுணங்கு இள முலை செழு மலர் தடம் கணார் – சிந்தா:4 1100/4
செல்வன் தாதையும் செழு நகரொடு வள நாடும் – சிந்தா:11 2360/3
திருவ சீறடி செழு மலர் கொழும் கயல் மழை கண் – சிந்தா:12 2385/2
செழு மலர் காமவல்லி செரு கயல் சிற்பம் ஆக – சிந்தா:13 2716/2
செழு நீர் மணி கொடிகள் காழகம் சேர் கொம்பாய் – சிந்தா:13 2966/3
செழு மணி நிலத்து செம்பொன் திரு முத்த விதான நீழல் – சிந்தா:13 2993/2
செழு மலர் ஆவி நீங்கும் எல்லையில் செறிந்து காயம் – சிந்தா:13 3079/1
செந்தாமரைக்கு செழு நாற்றம் கொடுத்த தேம் கொள் – சிந்தா:13 3144/1

TOP


செழுந்துபட (1)

செழுந்துபட செந்நெல் நிறைத்து அம் நுண் கொடி அறுகின் – சிந்தா:12 2486/3

TOP


செழும் (13)

சேந்து ஒத்து அலர்ந்த செழும் தாமரை அன்ன வாள் கண் – சிந்தா:0 8/1
செழும் களியாளர் முன்னர் இருள் அற செப்பினாலும் – சிந்தா:1 378/2
சிங்கம் தான் கடியது ஆங்கு ஓர் செழும் சிங்க முழக்கின் சீறி – சிந்தா:3 765/3
சேய் அனான் திருவின் பேரான் செழும் சிலை பகழியாலே – சிந்தா:3 788/4
செயிரின் தீர்ந்த செழும் தாமரை கண் இடன் ஆடலும் – சிந்தா:4 1156/2
தேன் கொள் அமிர்து ஆர்ந்து செழும் தார் குழைய சேர்ந்தார் – சிந்தா:9 2034/4
சிங்கத்து உரி போர்த்த செழும் கேடகமும் வாளும் – சிந்தா:10 2166/1
செய்யோன் செழும் பொன் சரம் சென்றன சென்றது ஆவி – சிந்தா:10 2322/2
செம் கண் கமழ் பைம் தார் செழும் சுடர் போல் தேர் மன்னன் இருந்தான் அன்றே – சிந்தா:11 2371/4
சேந்து நீண்ட செழும் தாமரை கண்களின் – சிந்தா:12 2479/1
சிலையினால் மாக்கள் கொன்று செழும் கடல் வேட்டம் ஆடி – சிந்தா:13 2770/1
சீர் அணி மாதவர் செழும் பொன் பாதமே – சிந்தா:13 2892/4
செழும் பொன் வேய்ந்து மணி அழுத்தி திருவார் வைரம் நிரைத்து அதனுள் – சிந்தா:13 3021/1

TOP


செற்ற (5)

ஏனை மன்னர் தம் இன் உயிர் செற்ற வேல் – சிந்தா:1 161/1
செம்பொன் புளகத்து இள ஞாயிறு செற்ற கோயில் – சிந்தா:7 1867/1
மின் வளர் மருங்குல் செற்ற வெம் முலை மணி கண் சேப்ப – சிந்தா:9 2081/3
செருக்கி நிணம் தின்று சிவந்து மன்னர் உயிர் செற்ற
நெருப்பு தலை நெடு வேல் கண்ணார் கண்ணீர் நிழல் மணி பூண் – சிந்தா:13 2944/1,2
தேள் கையில் கொண்டது ஒக்கும் நிச்சம் நோய் செற்ற புன் தோல் – சிந்தா:13 3106/3

TOP


செற்றது (1)

நங்கையை செற்றது ஈங்கு தீர்த்து நீர் கொள்-மின் நாடும் – சிந்தா:5 1275/2

TOP


செற்றம் (6)

கொண்டது ஓர் செற்றம் போலும் குலுங்கன்-மின் என்று கூறும் – சிந்தா:3 508/4
நின்றது மனத்தில் செற்றம் நீங்கி தன் கோயில் புக்கான் – சிந்தா:3 685/3
பெண்கள் கொண்ட விடா பிற செற்றம் என்று – சிந்தா:4 901/2
செற்றம் மிக்கு உடைமையால்-கொல் சீவகன் இன்ன நாளால் – சிந்தா:4 1078/3
பற்று ஆர்வம் செற்றம் முதலாக பாம்பு உரி போல் – சிந்தா:13 3039/1
தீவினை குழவி செற்றம் எனும் பெயர் செவிலி கையுள் – சிந்தா:13 3098/1

TOP


செற்றவர் (1)

செற்றவர் செகுத்த வை வேல் சீவகசாமி என்றாள் – சிந்தா:13 2609/4

TOP


செற்றவாய் (1)

தெளித்த இன் முறுவல் அம் பவளம் செற்றவாய்
களி கயல் மழை கணார் காமம் காழ் கொளீஇ – சிந்தா:8 1941/1,2

TOP


செற்றால் (1)

செற்றால் அரிதால் சென்-மின் போ-மின் தீண்டாது – சிந்தா:4 1070/3

TOP


செற்றான் (3)

சிறை குற்றம் நீங்க செற்றான் செகுத்து கொண்டு எழுதும் என்றான் – சிந்தா:4 1140/4
மாலை செற்றான் மக்களொடு எல்லாம் உடனே இ – சிந்தா:11 2329/1
மாலை செற்றான் வை நுனை அம்பின் இவன் என்பார் – சிந்தா:11 2329/2

TOP


செற்றி (1)

காய் கதிர் சிவிகை செற்றி கலந்தவை நுரைகள் ஆக – சிந்தா:10 2178/2

TOP


செற்றிய (1)

தேன் நெய் ஊன் கிழங்கு காய் பழங்கள் செற்றிய
கானவர் குரம்பை சூழ் காடு தோன்றுமே – சிந்தா:5 1201/3,4

TOP


செற்று (7)

பால் வளைந்து இரவு செற்று பகலொடு மலைவது ஒத்தார் – சிந்தா:2 434/4
திங்கள் அம் கதிர் செற்று உழக்கப்பட்ட – சிந்தா:4 898/1
படம் விரி நாகம் செற்று பாய் தரு கலுழன் போல – சிந்தா:4 980/1
மடவரல் அவளை செற்று மத களிறு இறைஞ்சும் போழ்தில் – சிந்தா:4 980/2
முகபடாம் வைப்ப ஆள் செற்று அழன்று கண் கரிந்த முல்லை – சிந்தா:6 1486/3
செற்று எழுந்தான் படையும் சின மொய்ம்பொடு – சிந்தா:10 2210/2
செற்று எயிறு அழுந்த செ வாய் கௌவி வாள் உரீஇனானே – சிந்தா:10 2247/4

TOP


செற்றுபு (1)

பெரும் கலி பண்டிகள் பிறவும் செற்றுபு
திருந்தி எ திசைகளும் செறிந்த என்பவே – சிந்தா:1 63/3,4

TOP


செறல்-பாலை (1)

பார் தோன்ற நின்ற பகையை செறல்-பாலை என்றாள் – சிந்தா:8 1931/4

TOP


செறி (12)

செறி மருப்பு ஏற்று இனம் சிலம்ப பண்ணுறீஇ – சிந்தா:1 44/2
சேண் இகந்து உய்ய போ நின் செறி_தொடி ஒழிய என்றார் – சிந்தா:3 770/4
செறி எயிற்று ஆளி வேழ பேரினம் செகுத்தது அன்றே – சிந்தா:3 814/3
செறி தவ விசயை பாதம் சென்னியின் வணங்கி மீண்டு – சிந்தா:7 1818/2
அளை செறி இரும் புலி அனைய ஆடவர் – சிந்தா:7 1851/1
செறி கழல் இளைஞரும் செல்லல் நீங்கினார் – சிந்தா:8 1937/2
செறி கழல் மன்னர் நக்கு தீய தீ விளைத்து கொண்டார் – சிந்தா:10 2201/4
ஆலுபு செறி கழல் ஆர்க்கும் காலினர் – சிந்தா:10 2217/2
இடை செறி குறங்கு கௌவி கிம்புரி இளக மின்னும் – சிந்தா:12 2445/1
சேர்ந்து மன்னர் முடி வைர வில் திளைக்கும் செம்பொன் செறி கழலினான் – சிந்தா:12 2585/4
படி அனல் காய் பசு மணிகள் வேய்ந்து ஓங்கும் பைம்பொன் செறி கழலினாய் – சிந்தா:12 2587/4
செறி இரும் பவழ செப்பு தெண் கடல் திரையின் நேரே – சிந்தா:13 3047/4

TOP


செறி_தொடி (1)

சேண் இகந்து உய்ய போ நின் செறி_தொடி ஒழிய என்றார் – சிந்தா:3 770/4

TOP


செறித்த (2)

மன்னர் கோயில் உறைவார் பொறி செறித்த மாண்பினரே – சிந்தா:7 1669/1
இகழ் மதம் செறித்த இராயிரத்து ஐஞ்நூறு இளையவும் அ துணை களிறே – சிந்தா:10 2155/4

TOP


செறித்தது (1)

மற்று இதற்கு உடற்சி செய்ய மதம் இது செறித்தது என்றான் – சிந்தா:4 1078/4

TOP


செறித்தனர் (1)

புட்டில்-வாய் செறித்தனர் புரவிக்கு அல்லவும் – சிந்தா:8 1938/2

TOP


செறித்தாள் (1)

விரும்பும் முத்தம் மாலை நான்ற விழு பொன் மகரம் செறித்தாள் – சிந்தா:12 2438/4

TOP


செறித்திட்டானே (1)

தெண் கடல் தானை ஓட நாணி வேல் செறித்திட்டானே – சிந்தா:10 2250/4

TOP


செறித்திட்டு (1)

பின் மதம் செறித்திட்டு அஞ்சி பிடி மறந்து இரிந்து போகும் – சிந்தா:10 2313/2

TOP


செறித்து (1)

புனை கதிர் மருப்பு தாடி மோதிரம் செறித்து பொன்செய் – சிந்தா:10 2279/1

TOP


செறிந்த (5)

திருந்தி எ திசைகளும் செறிந்த என்பவே – சிந்தா:1 63/4
புடை இரு குழையும் மின்ன பூம் துகில் செறிந்த அல்குல் – சிந்தா:1 399/1
திரு மணி செப்பு என செறிந்த வெம் முலை – சிந்தா:3 822/2
செறிந்த பொன் இதழ் பைம் தார் கொன்றை அம் செல்வற்கு குரவம் – சிந்தா:7 1563/2
செறிந்த கழுநீர் பூ பிடித்து சேக்கை மரீஇய சிங்கம் போல் – சிந்தா:11 2358/3

TOP


செறிந்தது (1)

செறிந்தது ஓர் மலரை கிள்ளி தெறித்திடா சிறிய நோக்கா – சிந்தா:7 1568/3

TOP


செறிந்து (4)

தெண் கடல் அமிர்தம் பெய்த செப்பு என செறிந்து வீங்கி – சிந்தா:3 587/2
அரச அ துளை அக-வயின் செறிந்து என அரிதால் – சிந்தா:13 2749/3
செறிந்து இருந்து உகுத்து செம்பொன் குண கொடி ஆயினாரே – சிந்தா:13 2994/4
செழு மலர் ஆவி நீங்கும் எல்லையில் செறிந்து காயம் – சிந்தா:13 3079/1

TOP


செறிப்பாரும் (1)

கொல்வாரும் கூட்டுள் செறிப்பாரும் ஆடவர்கள் – சிந்தா:13 2788/1

TOP


செறிய (4)

திரு மணி முலையின் நெற்றி சிறுபுறம் செறிய தீட்டி – சிந்தா:3 625/2
தேவரின் செறிய யாப்பன் சிறிது இடைப்படுக என்றான் – சிந்தா:3 714/4
செறிய சொன்ன பொருள் தெளிந்தார் சேரார் விலங்கில் பெண் ஆகார் – சிந்தா:13 2817/1
செம்பொனால் செறிய வேய்ந்து திரு மணி முகடு கொண்ட – சிந்தா:13 2918/1

TOP


செறு (2)

ஒன்று ஆய ஊக்க ஏர் பூட்டி யாக்கை செறு உழுது – சிந்தா:4 962/1
நா செறு பராவு கொள்ளார் நமர் பிறர் என்றும் உள்ளார் – சிந்தா:13 2825/4

TOP


செறுகிற்கும் (1)

செய்க பொருள் யாரும் செறுவாரை செறுகிற்கும்
எஃகு பிறிது இல்லை இருந்தே உயிரும் உண்ணும் – சிந்தா:3 497/1,2

TOP


செறும் (1)

செறும் பெரிய தீ வினைகள் சென்று கடிது ஓடி – சிந்தா:13 2868/3

TOP


செறும்பு (1)

மனத்து-இடை செறும்பு நீக்கி மறவலை ஆகி ஐந்தும் – சிந்தா:4 947/1

TOP


செறுவாரை (1)

செய்க பொருள் யாரும் செறுவாரை செறுகிற்கும் – சிந்தா:3 497/1

TOP


செறுவினுள் (1)

சேறு அமை செறுவினுள் செந்நெல் வால் முளை – சிந்தா:1 45/1

TOP


செறுவு (1)

பவழ வாய் செறுவு தன்னுள் நித்திலம் பயில வித்தி – சிந்தா:1 379/1

TOP


சென்-மின் (1)

செற்றால் அரிதால் சென்-மின் போ-மின் தீண்டாது – சிந்தா:4 1070/3

TOP


சென்ற (19)

பா வீற்றிருந்த கலை பார் அற சென்ற கேள்வி – சிந்தா:1 30/3
வார் உடை முலை முகம் நனைப்ப மாதர் சென்ற பின் – சிந்தா:1 274/2
விழித்து மேல் சென்ற வேழம் வேலினால் விலக்கி நிற்பார் – சிந்தா:3 783/2
விரைவொடு சென்ற ஒற்றாள் விளைந்தவா பேசுகின்றான் – சிந்தா:4 1135/4
தேன் சென்ற நெறியும் தெள் நீர் சிறு திரை போர்வை போர்த்து – சிந்தா:5 1390/1
மீன் சென்ற நெறியும் போல விழித்து இமைப்பவர்க்கு தோன்றா – சிந்தா:5 1390/2
மான் சென்ற நோக்கின் மாதே மாய்ந்து போம் மக்கள் யாக்கை – சிந்தா:5 1390/3
திண் சரம் விட்டவாறும் சென்ற கோல் போந்தவாறும் – சிந்தா:7 1642/3
பணியின் பல் கலம் தாங்குபு சென்ற பின் – சிந்தா:7 1713/3
நாள் இரண்டு சென்ற என்று நைய மொய்கொள் காவினுள் – சிந்தா:9 1995/2
ஊழ் சென்ற மதியம் வெய்யோன் ஒட்டி ஒன்றாயது ஒத்தான் – சிந்தா:9 2089/4
கண்ணாறு சென்ற களி ஐங்கணை காமன் அன்ன – சிந்தா:10 2134/3
பில்கி தேன் ஒழுகும் கோதை பிறர் மனையாள்-கண் சென்ற
உள்ளத்தை உணர்வின் மிக்கான் ஒழித்திட பெயர்ந்ததே போல் – சிந்தா:10 2186/1,2
சென்ற வேல் விருந்து செம் கண் மறவன் நக்கு எதிர்கொண்டானே – சிந்தா:10 2289/4
வேனல் மல்கி வெண் தேர் சென்ற வெம் நிலம் – சிந்தா:12 2578/3
கலந்தனர் சென்ற பின் நாள் கதிர் கழன்று இருந்த வெய்யோன் – சிந்தா:13 2809/3
சென்ற திருவார் அடி ஏத்தி தெளியும் பொருள்கள் ஓர் ஐந்தும் – சிந்தா:13 2814/3
ஊர் நிறை உயிர்த்தல் இன்றி உயிர் சென்ற போன்ற அன்றே – சிந்தா:13 2971/4
தேன் உடை மலர்கள் சிந்தி திசை தொழ சென்ற பின் நாள் – சிந்தா:13 3113/3

TOP


சென்ற-போழ்தில் (1)

வேல் உடை தடக்கையார்கள் வேழ மேல் சென்ற-போழ்தில்
கால்-இடை கரக்குமாறும் கை-இடை திரியுமாறும் – சிந்தா:7 1677/1,2

TOP


சென்ற-போழ்தும் (1)

தானை மேல் சென்ற-போழ்தும் வென்றியில் தளர்தல் இன்றி – சிந்தா:7 1679/2

TOP


சென்றது (5)

அரு வரை மார்பில் சென்றது அறிந்திலன் எஃகம் இன்னும் – சிந்தா:3 810/2
சென்றது பருதிவட்டம் செம்மலும் அசைவு தீர்ந்தான் – சிந்தா:6 1437/4
மாந்தரே மலிந்த நாடு மடுத்து உடன் சென்றது அன்றே – சிந்தா:7 1820/4
சென்றது தட கை தூணி சேந்த கண் புருவம் கோலி – சிந்தா:10 2272/1
செய்யோன் செழும் பொன் சரம் சென்றன சென்றது ஆவி – சிந்தா:10 2322/2

TOP


சென்றது-கொல் (1)

சென்றது-கொல் சேர்ந்தது-கொல் செவ்வி அறிந்து உருகும் – சிந்தா:4 1035/3

TOP


சென்றதும் (1)

மல்லல் அம் குமரர் வான் மேல் சென்றதும் வகுக்கல் உற்றேன் – சிந்தா:13 3062/4

TOP


சென்றதே (1)

செய் தவம் நமக்கு இசைக என்ன சென்றதே – சிந்தா:3 829/4

TOP


சென்றதோ (1)

சென்றதோ செல்க இப்பால் திருமகள் அனைய நங்கை – சிந்தா:13 2647/1

TOP


சென்றமை (1)

சென்றமை குறிப்பில் தேறி கூத்து எலாம் இறந்த பின்றை – சிந்தா:3 685/2

TOP


சென்றவன் (1)

கோல நல் மா மயிலும் கொடு சென்றவன்
ஞாலம் எல்லாம் உடையான் அடி கைதொழுது – சிந்தா:1 236/2,3

TOP


சென்றவாறும் (1)

வீணை கிழவன் விருந்து ஆர் கதி சென்றவாறும் – சிந்தா:0 28/4

TOP


சென்றவே (2)

தெளிந்த பொன் அடைப்பையுள் பாகு சென்றவே – சிந்தா:6 1479/4
மன்றல் உண்டு அவை வலம் கொண்டு சென்றவே – சிந்தா:13 3034/4

TOP


சென்றன (2)

செய்யோன் செழும் பொன் சரம் சென்றன சென்றது ஆவி – சிந்தா:10 2322/2
சென்றன விடுக்கிய செல்வன் பொன் மயிர் – சிந்தா:13 3034/2

TOP


சென்றனர் (1)

நெட்டு-இடை நீந்துபு சென்றனர் தாமரை – சிந்தா:4 880/3

TOP


சென்றனன் (1)

சென்றனன் சீவகற்கு இளைய செல்வனே – சிந்தா:7 1703/4

TOP


சென்றார் (7)

நெடு மலை அத்தம் சென்றார் என்று நெய் பொதிந்த பித்தை – சிந்தா:2 428/3
தொடையல் சூழ் வேலினானும் தோழரும் காண சென்றார் – சிந்தா:3 672/4
சென்றார் வரைய கருமம் செரு வேலான் – சிந்தா:4 1037/1
நல் தேர் மேலார் நால்வரை விட்டாற்கு அவர் சென்றார்
சுற்றார் வல் வில் சூடுறு செம்பொன் கழல் நாய்கன் – சிந்தா:4 1054/2,3
வற்கம் இட்ட வண் பரி மாவின் அவர் சென்றார் – சிந்தா:4 1060/4
செருக்கு அற்ற பஞ்சி மலர் சீறடி நோவ சென்றார் – சிந்தா:11 2339/4
கை திரண்ட வேல் ஏந்தி காமன் போல் காரிகையார் மருள சென்றார்
ஐ திரண்டு கண்டம் குரைப்ப ஓர் தண்டு ஊன்றி அறிவின் தள்ளி – சிந்தா:13 2626/2,3

TOP


சென்றார்க்கு (1)

செம் தார் பசுங்கிளியார் சென்றார்க்கு ஓர் இன் உரைதான் – சிந்தா:4 1036/1

TOP


சென்றால் (4)

அமரிகைக்கு ஓசனை ஐம்பது சென்றால்
குமரி கொடி மதில் கோபுர மூதூர் – சிந்தா:1 336/1,2
இனையனாய் தெளிய சென்றால் இடிக்கும்-கொல் இவனை என்பார் – சிந்தா:4 1108/2
அல்லல் செய்தேன் அவண் சென்றால் என் உரைக்கேன் என் செய்கேனோ – சிந்தா:7 1591/4
அனைய எல்லை சென்றால் இயக்கி கொணர்ந்து அருளும் நீ – சிந்தா:7 1600/2

TOP


சென்றாள் (3)

விண் தொட நிவந்த கோயில் விண்ணவர் மகளின் சென்றாள்
வெண்_தலை பயின்ற காட்டுள் விளங்கு_இழை தமியள் ஆனாள் – சிந்தா:1 303/3,4
இருள்-இடை மின்னின் இலங்கு_இழை சென்றாள் – சிந்தா:1 338/4
அந்தில் வில் பயிற்றும் தானம் வழிபட ஆங்கு சென்றாள்
மந்திர மடந்தை அன்னாள் வசுந்தரி வந்து சொன்னாள் – சிந்தா:7 1719/3,4

TOP


சென்றான் (10)

பழவினை பரிய நோற்பான் விஞ்சையர் வேந்தன் சென்றான் – சிந்தா:1 408/4
பொங்கி மேல் செல்வதே போல் பொலம் கழல் நரல சென்றான் – சிந்தா:3 765/4
மின் எழூஉ பறப்பது ஒத்து விசும்பு இவர்ந்து அமரன் சென்றான் – சிந்தா:4 959/4
கல் மணி உமிழும் பூணான் கடை பல கடந்து சென்றான் – சிந்தா:4 1098/4
அருகு வாய்விட்டு ஆர்ப்ப வண்ணன் மெல்ல சென்றான் – சிந்தா:6 1415/4
கை அரிக்கொண்டும் காணாள் காளையும் காலின் சென்றான் – சிந்தா:6 1540/4
செல்-மின் நீர் என்று கூற வலம்கொண்டு தொழுது சென்றான்
வில் மரீஇ நீண்ட தோளான் வெயில் கடம் நீந்தலுற்றான் – சிந்தா:6 1556/3,4
மின்னின் நடந்து மிகு சுரம் சென்றான் – சிந்தா:7 1612/4
சென்றான் இகல் களிறு ஆயிரம் இரிய சின வேலோன் – சிந்தா:10 2262/4
இல் பொறி இன்பம் நீக்கி இராயிரர் சூழ சென்றான் – சிந்தா:13 2886/4

TOP


சென்று (77)

சொல் மாண்பு அமைந்த குழுவின் சரண் சென்று தொக்க – சிந்தா:0 3/3
வாமனார் சென்று கூடி வருந்தினீர் என்று வையத்து – சிந்தா:1 210/2
தேவியை ஆண் தகை சென்று மெய் சார்ந்தான் – சிந்தா:1 227/4
பஞ்சி மெல்லடி பல் கலன் ஆர்ப்ப சென்று
இஞ்சி மாநகர் தன் இடம் எய்தினாள் – சிந்தா:1 358/3,4
ஊழ் வினை துரத்தலானும் உணர்வு சென்று எறித்தலானும் – சிந்தா:1 380/3
அரும் தவன் முந்து கூற அலங்கல் வேல் நாய்கன் சென்று
பொருந்துபு சிறுவன் கொண்டு பொலிவொடு புகன்று போக – சிந்தா:1 388/1,2
திருந்துபு வணங்க பற்றி சென்று தன் உரிமை காட்ட – சிந்தா:3 548/2
சென்று நீ கொணர்க என அன்று வந்த வண்ணமே – சிந்தா:3 578/2
அளித்து அவை இரங்க சென்று அணையில் ஏறினான் – சிந்தா:3 655/4
மழுங்க மேல் சென்று பாய்தல் மற புலி-தனக்கும் ஆமோ – சிந்தா:3 752/2
அழுங்க சென்று அணைதல் பேய்காள் அநங்கற்கும் ஆவது உண்டோ – சிந்தா:3 752/4
பொன் அணி மார்பன் சென்று புகுதலும் ஒருவன் தோன்றி – சிந்தா:3 842/2
தேம் புனலை நீர் கடலும் சென்று தரல் இன்றே – சிந்தா:3 848/3
சேடரின் சென்று புல்லி சிறுபுறம் தழீஇய தும்பி – சிந்தா:4 852/4
என்ன வாட்டமும் இன்றி சென்று எய்தினார் – சிந்தா:4 867/4
சென்று காலம் குறுகினும் சீவகன் – சிந்தா:4 908/1
ஆலி சென்று புல்லி அன்மை கண்டு நாணி – சிந்தா:4 919/3
செல் சுடர் வேல் வல சீவகசாமி சென்று
அல்லல் அகற்றி அரும் துயர் தீர்த்தான் – சிந்தா:4 941/3,4
சென்று உகு நீரொடு செம்மலை நோக்கி – சிந்தா:4 944/2
விண்டலர் கண்ணி சிந்த மின்னில் சென்று எய்தினானே – சிந்தா:4 979/4
கொம்பின் அவ்வையை கொணர்-மின் சென்று என – சிந்தா:4 992/2
ஒதுக்கிடை மிழற்ற சென்று எய்தி ஊன் கவர் – சிந்தா:4 1014/2
ஆகும் யான் சேர்வல் என சென்று அடைந்ததே – சிந்தா:4 1038/4
விரை சென்று அடைந்த குழலாளை அ வேனிலானே – சிந்தா:4 1063/4
தென் திசைக்கு இறைவன் தூதின் செம்மலை சென்று சேர்ந்தார் – சிந்தா:4 1080/4
பேறு இலாள் அல்லள் பெற்ற உயிர் சென்று பிறக்கும் என்றேன் – சிந்தா:4 1127/4
தேன் இரைத்து எழுந்து திங்கள் இறால் என சென்று மொய்க்கும் – சிந்தா:5 1168/2
மனை பெரும் கிழத்தி மாசு இல் மலை மகள் தன்னை யான் சென்று
எனைத்தொரு மதியின்-ஆம்-கொல் எய்துவது என்று நெஞ்சில் – சிந்தா:5 1220/1,2
சென்று அடி தொழுது செல்கு என் தேம் பெய் நீள் குன்றம் என்று – சிந்தா:5 1237/2
விலங்கல் சென்று எய்தினான் விலங்கல் மார்பினான் – சிந்தா:5 1238/4
செம் கயல் கண்ணி தோழி திருமகள் சென்று சேர்ந்தாள் – சிந்தா:5 1271/4
கதுமென சென்று நோக்கி காய் சினம் கடிதற்கு ஒத்த – சிந்தா:5 1273/3
சென்று இருண்டு அமைந்த கோல சிகழிகை அழுத்தி செல்வன் – சிந்தா:5 1289/3
சிலம்பு சென்று எதிர் கூவுநர் செய் சுனை – சிந்தா:5 1319/2
தெள்ளிதின் தெரிய சென்று ஆங்கு உரைத்தலும் குமரன் தேறி – சிந்தா:5 1341/2
ஊன் சென்று தேய சிந்தித்து உகுவதோ தகுவது என்றாள் – சிந்தா:5 1390/4
செய்தான் இருவினையின் பயத்தை சேரும் சென்று என்றி – சிந்தா:6 1418/1
எய்த சென்று ஐயன் ஆர தழுவிக்கொண்டு இதனை சொன்னான் – சிந்தா:7 1641/4
அன்னம் என்ன ஒதுங்கி சிலம்பு அரற்ற சென்று அணுகினாள் – சிந்தா:7 1667/4
என தவிராது சென்று ஆங்கு எய்தினள் என்ப அன்றே – சிந்தா:7 1723/4
திருமுகம் சுடர நோக்கி சீவகன் சென்று சேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1724/2
அணி நகர் யான் சென்று எய்தி மாலை-தன் மனையை சேர்ந்தேன் – சிந்தா:7 1742/2
சேவடி சேர்ந்தனம் தொழுது சென்று என – சிந்தா:7 1812/3
விடு கணை சென்று தேர் மேல் பின் முனா வீழ்தலோடும் – சிந்தா:7 1863/3
கார் மின் நுடங்கும் இடை மங்கையை காண்க சென்று என்று – சிந்தா:7 1869/3
இடத்து-இடை அழுங்க சென்று ஆங்கு இன்னுயிர் செகுத்தது அன்றே – சிந்தா:8 1927/4
சீர் தோன்றவே மலரும் சென்று அவன் சொல்லினோடே – சிந்தா:8 1931/3
சென்று அ பதியுள் எமர்க்கே எனது உண்மை காட்டி – சிந்தா:8 1932/2
சென்று அ பழனம் படப்பை புனல் நாடு சேர்ந்தான் – சிந்தா:8 1934/4
பனி பிறை பூணினான் தன் பாண் வலை சென்று பட்டாள் – சிந்தா:9 2040/4
அல்குல் காசு ஒலிப்ப ஆயம் பாவை சென்று எய்தினாளே – சிந்தா:9 2068/4
எங்கையை சென்று காண்-மின் அடிகள் என்று இரந்து கூற – சிந்தா:9 2098/2
சேடனை காணிய சென்று தொக்கதுவே – சிந்தா:10 2112/4
மாற்றத்தை கேட்டு சென்று மத களிறு அடக்கி மேல் கொண்டு – சிந்தா:10 2146/2
செப்பு இள முலையினார் கண் சென்று உலாய் பிறழ சிந்தி – சிந்தா:10 2287/3
திரியும் சென்று அற்ற-போழ்தே திரு சுடர் தேம்பின் அல்லால் – சிந்தா:10 2316/2
எரி மொய்த்து பெருகல் உண்டோ இருவினை சென்று தேய்ந்தால் – சிந்தா:10 2316/3
கண் ஆடு யானை அவர் கை தொழ சென்று புக்கான் – சிந்தா:11 2327/4
சேய் பொன் கமல மகள் கை தொழ சென்று புக்கான் – சிந்தா:11 2350/4
சென்று இசை முழங்க செல்வன் திரு முரசு அறைவிக்கின்றான் – சிந்தா:11 2374/4
சென்று காதலன் திரு விரி மரை மலர் அடி மேல் – சிந்தா:12 2380/3
கூடார் கடந்தான் வலம் கொண்டு இடம் சென்று புக்கான் – சிந்தா:12 2565/4
சிலையவர் குரம்பை அம் கண் மான் இனம் சென்று சேப்ப – சிந்தா:12 2583/2
அரு விலை நன் கலம் செய் போர்வை அன்னம் நாண அடி ஒதுங்கி சென்று
உருவம் ஒவ்வாது ஒசியும் நுசுப்பு ஒல்கி கோமான் அடி தொழுத பின் – சிந்தா:12 2586/1,2
சில மலர் தானும் ஏந்தி சென்று சீர் பெருக வாழ்த்தி – சிந்தா:13 2641/3
சரங்கள் சென்று அழுத்தலின் தரணி மன்னனே – சிந்தா:13 2676/4
தேன் இமிர் குன்றம் ஏறி சிலம்பு எதிர் சென்று கூயும் – சிந்தா:13 2714/3
கடை தயிர் குரல வேங்கை கண்ணுற சென்று நண்ணி – சிந்தா:13 2717/1
கொலை முக களிறு அனாற்கு நாழிகை சென்று கூற – சிந்தா:13 2733/3
கருவத்து சென்று தோன்றார் கால் நிலம் தோய்தல் செல்லார் – சிந்தா:13 2800/2
விண்டு அலர் மாலை மார்பன் விதியினால் சென்று மாதோ – சிந்தா:13 2837/3
செறும் பெரிய தீ வினைகள் சென்று கடிது ஓடி – சிந்தா:13 2868/3
சென்று மொய்த்து இமிரும் யானை சீவகற்கு இளைய நம்பி – சிந்தா:13 2903/2
சேல் நடந்தாங்கும் ஓடி சென்று உலாய் பிறழும் வாள் கண் – சிந்தா:13 2912/1
ஏதிலம் என்ற சொல் செவி சென்று எய்தலும் – சிந்தா:13 2943/2
தொழுதி குன்றம் துளும்ப சென்று எய்தினான் – சிந்தா:13 3063/3
சென்று எலா திசையும் சிலம்பின் மிசை – சிந்தா:13 3065/2

TOP


சென்றும் (1)

நெறியின் வட்டித்து நீண்ட உண்கண் சென்றும் வந்தும் பிறழ்ந்தும் ஆட – சிந்தா:12 2594/2

TOP


சென்றுழி (1)

ஐயன் சென்றுழி கூறுக என்று ஆய் மயில் – சிந்தா:5 1366/3

TOP


சென்றே (1)

சென்றே படினும் சிறந்தார்க்கும் உரைக்கலாவது – சிந்தா:8 1962/2

TOP


சென்றேன் (3)

சேர் துணை கழற சென்றேன் செல்வியோடு ஆங்கு கண்டேன் – சிந்தா:7 1720/3
கணை கடி கண்ணி சொல்ல காணிய யானும் சென்றேன்
மணி இலங்கு ஒண் பொன் வை வாள் கேடக மருங்கு வைத்த – சிந்தா:7 1721/1,2
ஒருமை நின் மனத்தின் சென்றேன் உவப்பதே உவப்பது என்றாள் – சிந்தா:9 2093/4

TOP


சென்னி (23)

அம் பொன் முடி மேல் அடி_தாமரை சென்னி வைப்பாம் – சிந்தா:0 2/4
திரை பொரு கனை கடல் செல்வன் சென்னி மேல் – சிந்தா:1 39/1
சீற்றம் உற்ற மன்னர் தம் சென்னி பந்து அடிப்பன – சிந்தா:1 152/2
முலை தலை போகம் மூழ்கி முகிழ் நிலா முடி கொள் சென்னி
வெலற்கு அரும் தானை நீத்த வேந்தனை வெறுமை நோக்கி – சிந்தா:1 261/2,3
செம்பொன் மாடங்கள் சென்னி அழுத்திய – சிந்தா:3 531/1
முடி கலம் சொரிய சென்னி இறைஞ்சலும் முரிந்து மின்னு – சிந்தா:3 562/2
சிலம்பொடு மேகலை மிழற்ற சென்னி மேல் – சிந்தா:4 1019/2
பிறை தலை அம்பில் சென்னி பெருநிலத்து இடுவல் இட்டால் – சிந்தா:4 1142/2
சிலம்பு பாய் வருடையொடு உகளும் சென்னி நீள் – சிந்தா:5 1238/3
மதி அகடு உரிஞ்சும் சென்னி மாடம் நீள் மறுகு-தோறும் – சிந்தா:6 1447/1
பருவரும் துன்பம் உற்றேன் பாவியேன் என்று சென்னி
திருவடி மிசையின் வைத்து சிலம்ப நொந்து அழுதிட்டானே – சிந்தா:7 1728/3,4
புகழ் வரை சென்னி மேல் பூசையில் பெரியன – சிந்தா:8 1898/1
செயிர்த்தவள் சிவந்து நோக்கி சீறடி சென்னி சேர்த்தி – சிந்தா:8 1989/1
பொன் நிலம் சென்னி புல்ல இட முழந்தாளை ஊன்றி – சிந்தா:9 2056/1
சிலம்பின் மேல் சென்னி சேர்த்தி சிறியவர் செய்த தீமை – சிந்தா:9 2088/2
செய் பூம் கழலை தொழுதான் சென்னி சேர்த்தினானே – சிந்தா:10 2135/4
என்றலும் தொழுது சென்னி நிலன் உறீஇ எழுந்து போகி – சிந்தா:11 2374/1
திருவ மன்னவன் சென்னி தேர் மன்னர் – சிந்தா:12 2419/1
குரல் சிலம்பு ஒலிப்ப சென்னி குஞ்சி மேல் மிதிப்ப நோற்றான் – சிந்தா:12 2459/2
உறைந்த என் சென்னி போதின் மிசைய என்று ஒப்ப ஏத்தி – சிந்தா:13 2649/2
அலங்கல் வாய் சென்னி சேர்த்தி அரி மதர் மழை கண் பில்க – சிந்தா:13 2858/3
வெம்பு நீள் சுடரும் சென்னி விலங்கிய மாடம் எய்தி – சிந்தா:13 2918/2
சென்னி மேல் மிதித்த அம் செம் சீறடி திருவில் வீச – சிந்தா:13 2954/1

TOP


சென்னியர் (1)

மாலையும் கண்ணியும் மணந்த சென்னியர்
ஆலுபு செறி கழல் ஆர்க்கும் காலினர் – சிந்தா:10 2217/1,2

TOP


சென்னியின் (4)

தேன் நிரைத்து உயர் மொய் வரை சென்னியின்
மேல் நிரைத்து விசும்பு உற வெள்ளி வெண் – சிந்தா:1 33/1,2
முழவின் நின்று அதிர் மொய் வரை சென்னியின்
இழியும் வெள் அருவி திரள் யாவையும் – சிந்தா:1 34/2,3
உறைந்த ஒண் மலர் சென்னியின் நீக்கினான் – சிந்தா:4 1034/3
செறி தவ விசயை பாதம் சென்னியின் வணங்கி மீண்டு – சிந்தா:7 1818/2

TOP