சீ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சீ 1
சீ-மின் 1
சீத 2
சீதத்தற்கு 1
சீதத்தன் 6
சீதம் 2
சீந்தா 1
சீப்படு 1
சீப்பவர் 1
சீப்பித்து 1
சீப்பு 2
சீயம் 3
சீயமும் 1
சீர் 42
சீர்த்தி 3
சீரால் 1
சீரிய 1
சீரின் 2
சீல 4
சீலக்கு 1
சீலம் 10
சீவ 1
சீவக 1
சீவககுமரன் 4
சீவகசாமி 9
சீவகசாமியீரே 1
சீவகசாமியை 1
சீவகசாமியோ 2
சீவகற்கு 4
சீவகற்கே 1
சீவகன் 36
சீவகன்-கண் 1
சீவகன்-பாலள் 1
சீவகன்-அரோ 1
சீவி 1
சீற்ற 5
சீற்றத்தன் 1
சீற்றத்து 1
சீற்றம் 2
சீற 2
சீறடி 30
சீறடிகள் 1
சீறடிய 1
சீறடியார் 2
சீறடியினாளே 1
சீறடியும் 1
சீறப்பட்ட 1
சீறா 2
சீறி 15
சீறின் 1
சீறினன் 1
சீறினாள் 2
சீறுபு 2
சீறுவாள் 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


சீ (1)

விட்டு நடப்பன போல் சிந்தும் விளைந்து சீ
அட்டும் உயவு நோய் அல்லா பிற நோயும் – சிந்தா:13 2798/2,3

TOP


சீ-மின் (1)

உறையும் கோட்டம் உடன் சீ-மின் ஒண் பொன் குன்றம் தலை திறந்திட்டு – சிந்தா:1 306/3

TOP


சீத (2)

சீத நீர் தெளித்து செம்பொன் திருந்து சாந்து ஆற்றி தம்மால் – சிந்தா:13 2615/1
செருக்கிய நெடும் கண் சேப்ப சீத நீர் மூழ்கினாரே – சிந்தா:13 2657/4

TOP


சீதத்தற்கு (1)

சிலம்பும் நீர் கடல் அம் தானை சீதத்தற்கு அரசு நாட்டி – சிந்தா:10 2141/3

TOP


சீதத்தன் (6)

தன் வழிய காளை சீதத்தன் அவன் தன் போல் – சிந்தா:3 494/3
சந்தனம் தளிர்த்ததே போல் சீதத்தன் தளிர்த்து நோக்கி – சிந்தா:3 545/2
மற்று அவள் தந்தை நாய்கன் வண் கை சீதத்தன் என்பான் – சிந்தா:3 607/1
எவ்வத்தை தணித்தும் என்றான் சீதத்தன் என்னலோடும் – சிந்தா:7 1736/3
கொன் நெடிய வாள் கண் குருதத்தை சீதத்தன்
மன் நடுங்க வீங்கு திரள் தோள் மடங்கல் அன்னான் – சிந்தா:7 1789/3,4
சின்ன பூ அணிந்த குஞ்சி சீதத்தன் சினவு பொன் வாள் – சிந்தா:10 2251/1

TOP


சீதம் (2)

அல்ல சீதம் செய் காலத்தின் ஆயவே – சிந்தா:4 887/4
சீர் செய் கோமகளை சேர்த்தினாள் சீதம் செய்யாது ஒழிந்தனவே – சிந்தா:7 1671/4

TOP


சீந்தா (1)

சீந்தா நின்ற தீ முக வேலான் மணி செப்பின் – சிந்தா:4 1055/1

TOP


சீப்படு (1)

சீப்படு குழம்பது ஆகி செல்லல் உற்று அந்தோ என்ன – சிந்தா:13 2772/3

TOP


சீப்பவர் (1)

சிலம்பு ஒலி அரவமும் மிச்சில் சீப்பவர் – சிந்தா:3 832/4

TOP


சீப்பித்து (1)

ஊர் பிணி கோட்டம் சீப்பித்து உறாதவன் ஆண்ட நாட்டை – சிந்தா:11 2372/3

TOP


சீப்பு (2)

வான் மணம் உற செய்த மங்கல மணி சீப்பு
தான் முகில் கழி மதி போல் தன் உறை நீக்கினாளே – சிந்தா:12 2436/3,4
மணி இயல் சீப்பு இட சிவக்கும் வாள் நுதல் – சிந்தா:13 2637/1

TOP


சீயம் (3)

இணை கடி சீயம் அன்னான் இளமையும் வனப்பும் ஏரும் – சிந்தா:7 1721/3
இடி குரல் சீயம் ஒப்பான் இழை ஒளி விளங்க புக்கான் – சிந்தா:13 2709/4
ஐங்கணை காமன் அன்னான் அசோதரன் அரச சீயம்
தங்கிய கேள்வியாற்கு தையலார் சேர்த்தினாரே – சிந்தா:13 2856/3,4

TOP


சீயமும் (1)

அணி கந்து அன்ன தோள் அரச சீயமும்
பிணித்த காதலால் பின்னி செல்வுழி – சிந்தா:12 2518/2,3

TOP


சீர் (42)

விள்ளா விழு சீர் வணிகன் மகள் வேல் கண் நோக்கம் – சிந்தா:0 20/2
மாகம் நீள் மணிமுடி மாரி வண் கை மாசு இல் சீர்
ஏக ஆணை வெண்குடை இ நகர்க்கு மன்னவன் – சிந்தா:1 141/2,3
சீர் உடை குருசிலும் சிவந்து அழன்று ஓர் தீ திரள் – சிந்தா:1 274/3
கேடு இல் சீர் கலுழன் ஆய கலுழ வேகற்கு தேவி – சிந்தா:3 537/2
தோடு அலர் கோதை தொல் சீர் தார் அணி சுரும்பு உண்கண்ணி – சிந்தா:3 537/3
கார் கலந்த கை கணி சீர் கலந்து செப்பினான் – சிந்தா:3 576/2
செம்பொன் மலர்ந்து இளையார் கண் என்னும் சீர் மணிவண்டு உழல சில் என்று – சிந்தா:3 646/2
முனை திறத்து மிக்க சீர் முனைவர் தம் முனைவனார் – சிந்தா:3 707/1
சீர் சால் கணிகை சிறுவன் போல் சிறப்பு இன்று அம்ம இது என்றான் – சிந்தா:3 718/4
சீர் முக தோழர் சூழ சீவகன் திருவின் சாயல் – சிந்தா:3 817/3
சீர் கெழு வள மனை திளைத்து மாசனம் – சிந்தா:3 828/2
சீர் தங்கு செம்பொன் கொடி மல்லிகை மாலை சேர்ந்து – சிந்தா:4 881/1
சீர் அரவ சிலம்பு ஏந்தும் மென் சீறடி – சிந்தா:4 914/1
திருவிற்கு அமைந்தான் திசை பத்தும் அறிந்த தொல் சீர்
உருவிற்கு அமைந்தாற்கு அமைந்தாள் என யாரும் ஒட்ட – சிந்தா:4 1062/1,2
சீர் உறு சிலம்பி நூலால் சிமிழ்ப்பு உண்ட சிங்கம் ஒத்தான் – சிந்தா:4 1116/4
தாங்கு சீர் தக்க நாட்டு அணி காண்டியே – சிந்தா:5 1197/4
சீர் கொள செய்த செம்பொன் அடைப்பையுள் பாகு செல்ல – சிந்தா:5 1303/1
சீர் கெழு குருசில் புக்கான் தேசிகப்பாவை என்னும் – சிந்தா:5 1356/2
சீர் நலம் கடந்து கேமசரி என திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:6 1450/3
சித்திர தவிசினுள் செல்வன் சீர் பெற – சிந்தா:6 1478/2
தீம் சுனை அருவி குன்றம் சீர் பெற ஏறினானே – சிந்தா:6 1497/4
சீர் செய் கோமகளை சேர்த்தினாள் சீதம் செய்யாது ஒழிந்தனவே – சிந்தா:7 1671/4
சீர் உலாம் கோலம் செய்தார் செப்பினார் வதுவை நல் நாள் – சிந்தா:7 1687/2
பண் உமிழ் வண்டு உலாய் பரத்தரா நின்ற சீர்
அண்ணல் அம் களிற்றினை அடக்கினான் சீவகன் – சிந்தா:7 1832/2,3
பாத்தில் சீர் பதுமுகன் படிவ ஒற்றாளர் சொற்கு – சிந்தா:7 1845/1
சீர் தொகை குலனும் எல்லாம் தெரிந்து எமக்கு உரைமோ என்றான் – சிந்தா:7 1852/4
சீர் மலி பகழி ஏந்தி பதுமுகன் சிலை தொட்டானே – சிந்தா:7 1862/4
சீர் தோன்றவே மலரும் சென்று அவன் சொல்லினோடே – சிந்தா:8 1931/3
சீர் தங்கு கங்கை திரு நீர் தண் துவலை மாந்தி – சிந்தா:8 1960/2
செம்பொன் குன்று அனையானையும் சீர் பெற – சிந்தா:8 1980/2
ஆடுவான் அணிந்த சீர் அரம்பை அன்ன வாள்_நுதல் – சிந்தா:9 1996/3
மாசில் சீர் மழையின் நெற்றி மா மதி நுழைவதே போல் – சிந்தா:10 2268/3
சீர் தகையவனை கண்டு என் சினவு வேல் இன்னும் ஆர்ந்தின்று – சிந்தா:10 2286/2
துளங்கு எயிற்று உழுவை தொல் சீர் தோகையோடு இருந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:12 2469/4
சீர் நிறைய வரை அகலம் திருத்த திரு நோக்கும் – சிந்தா:12 2489/3
பழுது இல் சீர் பம்மை தன் பள்ளி நண்ணினாள் – சிந்தா:13 2630/4
சீர் கெழு நிலத்து வித்தி சீல நீர் கொடுப்பின் தீம் தேன் – சிந்தா:13 2632/2
சில மலர் தானும் ஏந்தி சென்று சீர் பெருக வாழ்த்தி – சிந்தா:13 2641/3
இலங்கு குங்கும மார்பன் ஏந்து சீர்
நலம் கொள் சாரணர் நாதன் கோயிலை – சிந்தா:13 2743/1,2
உரிமை-தன்னொடும் வலம்கொண்டு ஓங்கு சீர்
திருமகன் பணிந்து இருப்ப செய்தவர் – சிந்தா:13 2744/1,2
சீர் அணி மாதவர் செழும் பொன் பாதமே – சிந்தா:13 2892/4
சீர் உடை செம்பொன் கண்ணி சிறுவனை செம்பொன் மாரி – சிந்தா:13 2913/3

TOP


சீர்த்தி (3)

ஊனத்தில் தீர்ந்த சீர்த்தி உத்திரட்டாதியானே – சிந்தா:1 387/4
ஒன்றும் நீர் கவலல் வேண்டா உலகு எலாம் ஆளும் சீர்த்தி
பொன் திகழ் உருவினான் ஓர் புண்ணியன் பெறுதிர் என்ன – சிந்தா:4 1130/1,2
பொய் இல் சீர்த்தி வெண் தாமரை பூத்த போன்று – சிந்தா:13 3005/2

TOP


சீரால் (1)

சீரால் தோன்றி செல்வமோடு எல்லாம் திருத்தக்கான் – சிந்தா:7 1635/4

TOP


சீரிய (1)

சீரிய துறவொடு சிவிகை ஏறினார் – சிந்தா:13 2628/3

TOP


சீரின் (2)

செம் கயல் கண்ணியர் சீரின் அயின்றான் – சிந்தா:6 1477/4
சீரின் முழங்கும் முரசும் அலறும் சிறு வெண் சங்கும் – சிந்தா:10 2195/3

TOP


சீல (4)

உழவிர்காள் மேயும் சீல வேலி உய்த்திடும்-மின் என்றான் – சிந்தா:1 379/4
சீர் கெழு நிலத்து வித்தி சீல நீர் கொடுப்பின் தீம் தேன் – சிந்தா:13 2632/2
செய் தவம் நுனித்த சீல கனை கதிர் திங்கள் ஒப்பார் – சிந்தா:13 2824/4
தாம் ஆர்ந்த சீல கடல் ஆடி சங்கு இனத்துள் – சிந்தா:13 3040/3

TOP


சீலக்கு (1)

சீலக்கு அஞ்சி நல் போதகம் செல்வன – சிந்தா:4 862/3

TOP


சீலம் (10)

நல் தானம் சீலம் நடுங்கா தவம் அறிவர் சிறப்பு இ நான்கும் – சிந்தா:6 1545/1
இடன் ஆகும் ஊனும் இவை துறத்தலே சீலம் என்று உரைத்தார் மிக்கார் – சிந்தா:6 1546/4
சீலம் இல்லன சின களிறு அகற்றுக என்று அணிந்த – சிந்தா:12 2392/2
கொழும் சீலம் கூலியா கொண்டு ஊர்-மின் பாகீர் – சிந்தா:13 2621/4
பாத்தன பண்ணவர் சீலம் என்பவே – சிந்தா:13 2818/4
செய் வினை நுணுக்குவ சீலம் என்பவே – சிந்தா:13 2819/4
பழித்தன ஒழித்தல் சீலம் பார் மிசை அவர்கட்கு என்றான் – சிந்தா:13 2822/4
செப்பிய சீலம் என்னும் திரு மணி மாலை சூழ்ந்தார் – சிந்தா:13 2843/1
சீலம் காக்கும் சிறு உபகாரம் உடையாரே – சிந்தா:13 2928/4
களிறு நல் சிந்தை காலாள் கருணை ஆம் கவசம் சீலம்
வெளிறு இல் வாள் விளங்கு செம்பொன் வட்டம் மெய் பொருள்களாக – சிந்தா:13 3074/2,3

TOP


சீவ (1)

சினை மறைந்து ஒரு குரல் சீவ என்றதே – சிந்தா:1 323/4

TOP


சீவக (1)

ஆழ் கடல் சுற்றமா அழன்று சீவக
ஏழ் உயர் போதகம் இனத்தொடு ஏற்றதே – சிந்தா:3 775/3,4

TOP


சீவககுமரன் (4)

தேன் சுவைத்து அரற்றும் பைம் தார் சீவககுமரன் என்ற – சிந்தா:1 373/3
கொழும் கயல் கண்ணினாளை சீவககுமரன் சூழ்ந்தால் – சிந்தா:3 752/3
தேன் நிறம் கொண்ட கண்ணி சீவககுமரன் சொன்னான் – சிந்தா:7 1860/4
குரு குலம் சீவககுமரன் கோத்திரம் – சிந்தா:13 3015/1

TOP


சீவகசாமி (9)

தான் ஏறு அனையான் உளன் சீவகசாமி என்பான் – சிந்தா:0 6/2
சிறுவன் ஓர் சிங்க ஏற்றை சீவகசாமி என்பான் – சிந்தா:3 665/4
செல் சுடர் வேல் வல சீவகசாமி சென்று – சிந்தா:4 941/3
காளாய் நம்பி சீவகசாமி என் நல் தாய் – சிந்தா:4 1093/3
திரு குழல் மகளிர் நைய சீவகசாமி திண் தோள் – சிந்தா:4 1133/1
விருந்தா விரிப்பான் அவன் சீவகசாமி வேறா – சிந்தா:7 1872/2
சிவந்த சீவகசாமி கண் புருவமும் முரி முரிந்தவே – சிந்தா:10 2310/4
செற்றவர் செகுத்த வை வேல் சீவகசாமி என்றாள் – சிந்தா:13 2609/4
திருவினோடு அகன்ற மார்பின் சீவகசாமி என்பான் – சிந்தா:13 3058/1

TOP


சீவகசாமியீரே (1)

சேடு இளம் பருதி மார்பின் சீவகசாமியீரே
ஊட்டு அரக்கு உண்ட செந்தாமரை அடி நோவ என்றாள் – சிந்தா:8 1913/3,4

TOP


சீவகசாமியை (1)

தாம மார்பனை சீவகசாமியை
காமனை கடிதே தம்-மின் தேவிர்காள் – சிந்தா:4 996/3,4

TOP


சீவகசாமியோ (2)

சிலை வலாய் புல்லு நம்பி சீவகசாமியோ என்று – சிந்தா:3 687/3
திருந்து வேல் சீவகசாமியோ எனும் – சிந்தா:4 1027/1

TOP


சீவகற்கு (4)

சிலை இகந்து உயர்ந்த திண் தோள் சீவகற்கு அரற்றி ஆற்றார் – சிந்தா:1 372/4
சென்றனன் சீவகற்கு இளைய செல்வனே – சிந்தா:7 1703/4
தேர் தொகை தானை மன்னன் சீவகற்கு இளைய நம்பி – சிந்தா:7 1852/1
சென்று மொய்த்து இமிரும் யானை சீவகற்கு இளைய நம்பி – சிந்தா:13 2903/2

TOP


சீவகற்கே (1)

திருந்து தார் சீவகற்கே சேர்ந்தன என்று எண்ணி – சிந்தா:3 730/2

TOP


சீவகன் (36)

சீற்ற துப்பின் சீவகன் என்றே பெயர் இட்டார் – சிந்தா:1 361/4
செல்லும் மன்னோ சீவகன் தெய்வ பகை வென்றே – சிந்தா:1 364/4
திரு முயங்கு அலங்கல் மார்பின் சீவகன் கொண்டு வேறா – சிந்தா:1 383/2
தேர் பரி கடாவி தேம் தார் சீவகன் அருளில் போகி – சிந்தா:2 442/2
குடை உடையவனொடு எண்ணி சீவகன் கொணர்-மின் என்ன – சிந்தா:3 672/3
நிலம் அறிந்து அணிக ஐயன் சீவகன் நெறியின் என்ன – சிந்தா:3 673/1
வெள் இலை வேல் கணாளை சீவகன் வீணை வென்றான் – சிந்தா:3 741/1
தள வள முகை கொள் பல்லாள் சீவகன் தழுவி நின்றால் – சிந்தா:3 751/3
செய் கழல் சீவகன் வாழ்க என்னவே – சிந்தா:3 778/4
சிங்கமும் புலியும் போன்றார் சீவகன் தோழன்மாரே – சிந்தா:3 784/4
தம்பியை சீவகன் நோக்கி சாமரை – சிந்தா:3 792/1
சீர் முக தோழர் சூழ சீவகன் திருவின் சாயல் – சிந்தா:3 817/3
கார் தங்கு வண் கை கழல் சீவகன் காண்-மின் என்றார் – சிந்தா:4 881/4
காளை சீவகன் கட்டியங்காரனை – சிந்தா:4 883/1
கட்டு அவிழ் கண்ணி நம்பி சீவகன் திறத்தில் காய்ந்தாள் – சிந்தா:4 904/3
சென்று காலம் குறுகினும் சீவகன்
பொன் துஞ்சு ஆகம் பொருந்தின் பொருந்துக – சிந்தா:4 908/1,2
கடா களிற்று எறுழ் வலி காளை சீவகன்
அடா களியவர் தொழில் காண ஏகினான் – சிந்தா:4 916/3,4
செல்வன் போன்றனன் சீவகன் தெய்வம் போல் – சிந்தா:4 984/3
திருகு கனை கழல் கால் சீவகன் வென்று இளையாட்கு உடைந்து தேன் ஆர் – சிந்தா:4 985/2
குறையா கற்பில் சீவகன் தாயும் கொலை வேல் கண் – சிந்தா:4 1059/2
செற்றம் மிக்கு உடைமையால்-கொல் சீவகன் இன்ன நாளால் – சிந்தா:4 1078/3
சீவகன் அகன்ற மார்பம் ஓலையா திசைகள் கேட்ப – சிந்தா:4 1121/2
தாழ் தகை ஆர மார்பின் சீவகன் குணங்கள் தம்மை – சிந்தா:4 1155/3
ஒருவர் இ உலகில் யாரே சீவகன் ஒக்கும் நீரார் – சிந்தா:4 1165/3
திருமுகம் சுடர நோக்கி சீவகன் சென்று சேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1724/2
வாள் படை எழுந்து வாழ்க சீவகன் என்னும் ஆங்கண் – சிந்தா:7 1739/3
சிந்திப்பவர் அவலம் அறு சீவகன் என் தோழன் – சிந்தா:7 1797/3
அண்ணல் அம் களிற்றினை அடக்கினான் சீவகன்
வண்ண மேகலையினார் மனம் என படிந்ததே – சிந்தா:7 1832/3,4
வாய்ந்த இ மாதர் சுண்ணம் சீவகன் பழித்த பின்றை – சிந்தா:9 2043/1
காமம் இங்கு உடையேன் காளை சீவகன் அகலம் சேர்த்தின் – சிந்தா:9 2057/2
தேன் உடை அலங்கல் வெள் வேல் சீவகன் என்னும் சிங்கம் – சிந்தா:10 2206/2
செவி மத கடல் அம் கேள்வி சீவகன் கழல்கள் வாழ்த்தி – சிந்தா:10 2292/3
திரு மணி செம்பொன் மார்பின் சீவகன் சிலை கை ஏந்தி – சிந்தா:10 2295/2
திருக்குலாய் கிடந்த மார்பின் சீவகன் நாங்கள் எல்லாம் – சிந்தா:12 2459/3
சீவகன் என்னும் செம் நீர் பவள மா கடலுள் பாய்வான் – சிந்தா:12 2460/2
சீவகன் திருவினம் ஆக யாம் என – சிந்தா:13 3061/1

TOP


சீவகன்-கண் (1)

நடையுளார் சொல்லிற்று எல்லாம் நம்பி சீவகன்-கண் கண்டாம் – சிந்தா:2 464/3

TOP


சீவகன்-பாலள் (1)

பத்தினி பாவை நம்பி சீவகன்-பாலள் ஆனால் – சிந்தா:3 753/3

TOP


சீவகன்-அரோ (1)

கனைத்து வண்டு உளர்ந்த தார் காளை சீவகன்-அரோ – சிந்தா:3 707/4

TOP


சீவி (1)

அம் கருங்காலி சீவி ஊறவைத்து அமைக்கப்பட்ட – சிந்தா:12 2473/1

TOP


சீற்ற (5)

சீற்ற துப்பின் சீவகன் என்றே பெயர் இட்டார் – சிந்தா:1 361/4
சிதைப்ப அரும் சீற்ற துப்பின் செய் கழல் நரல வீக்கி – சிந்தா:3 611/1
மடங்கரும் சீற்ற துப்பின் மாரட்டன் என்னும் பொன் குன்று – சிந்தா:10 2252/2
மடங்கல் அம் சீற்ற துப்பின் மான வேல் மன்னர் ஏறே – சிந்தா:13 2842/4
கனை குரல் உருமு சீற்ற கதழ் விடை உரிவை போர்த்த – சிந்தா:13 2899/2

TOP


சீற்றத்தன் (1)

நச்சு நாகத்தின் ஆர் அழல் சீற்றத்தன்
அச்சம் உற்று அடைந்தார்க்கு அமிர்து அன்னவன் – சிந்தா:1 157/1,2

TOP


சீற்றத்து (1)

ஐம் தலை அரவின் சீற்றத்து ஆர் அழல் குளிக்கலுற்றார் – சிந்தா:3 746/4

TOP


சீற்றம் (2)

சீற்றம் உற்ற மன்னர் தம் சென்னி பந்து அடிப்பன – சிந்தா:1 152/2
சீற்றம் மிக்க மன்னவன் சேர்ந்த குஞ்சரம் நுதல் – சிந்தா:1 278/1

TOP


சீற (2)

கண் நுதல் கடவுள் சீற கனல் எரி குளித்த காமன் – சிந்தா:3 695/1
இமைத்த நும் கண்கள் என்னை இகழ்ந்தனிர் என்று சீற
அமைத்து நின் அழகு கோலம் ஆர உண்டு அறுக்கல் ஆற்றாது – சிந்தா:13 2839/1,2

TOP


சீறடி (30)

அம்_சில்_ஓதியர் அம் மலர் சீறடி
மஞ்சு தோய் மணி மாடத்து மல்கு பூம் – சிந்தா:1 134/2,3
தவளை கிண்கிணி தாமரை சீறடி
குவளையே அளவுள்ள கொழும் கணாள் – சிந்தா:1 243/1,2
பாடகம் சுமந்த செம்பொன் சீறடி பரவை அல்குல் – சிந்தா:2 479/1
சீர் அரவ சிலம்பு ஏந்தும் மென் சீறடி
யார் அரவ கழல் ஆடவரோடும் – சிந்தா:4 914/1,2
திருந்து கோதை சிகழிகை சீறடி
மருந்தின் சாயல் மணம் கமழ் மேனியாள் – சிந்தா:4 1033/1,2
கோவத்து அன்ன மென் சீறடி கொம்பு அனாள் – சிந்தா:5 1328/3
சில் அரி சிலம்பு சூழ்ந்த சீறடி திருவின் நற்றாய் – சிந்தா:5 1399/1
செம் தழை அலங்கல் ஏந்தி சீறடி பரவ வந்தேன் – சிந்தா:6 1499/2
நுன சீறடி நோவ நடந்து செலேல் – சிந்தா:6 1517/1
செம் கயல் கண்ணினாள் தன் சீறடி சிலம்பு நோக்கி – சிந்தா:7 1705/3
திருவின் சாயல் தன் சீறடி சிலம்பு – சிந்தா:7 1765/1
பஞ்சி ஊட்டிய பாடக சீறடி
குஞ்சி சூட்டிய மைந்தர் குழாம் அலால் – சிந்தா:8 1947/2,3
செயிர்த்தவள் சிவந்து நோக்கி சீறடி சென்னி சேர்த்தி – சிந்தா:8 1989/1
சில் அரி கிண்கிணி சிலம்பும் சீறடி
செல்வி-தன் திரு நலம் சேரும் வாயில் தான் – சிந்தா:9 2008/1,2
சீறடி பரவ வந்தேன் அருள் என தொழுது சேர்ந்து – சிந்தா:9 2062/2
அல்லலுற்று அரத்தம் ஆர்ந்த சீறடி தொழுதிட்டானே – சிந்தா:9 2084/4
அலங்கல் தாது அவிழ அம் செம் சீறடி அணிந்த அம் பூம் – சிந்தா:9 2088/1
சிலம்பின் மேல் பஞ்சி ஆர்ந்த சீறடி வலத்தது ஊன்றி – சிந்தா:10 2132/2
பஞ்சி கொண்டு எழுதப்பட்ட சீறடி பாய்தல் உண்ட – சிந்தா:10 2300/2
செருக்கு அற்ற பஞ்சி மலர் சீறடி நோவ சென்றார் – சிந்தா:11 2339/4
திருவ சீறடி செழு மலர் கொழும் கயல் மழை கண் – சிந்தா:12 2385/2
திருவின் நல்லவர் செம் மலர் சீறடி
பரவி ஊட்டிய பஞ்சு அரத்த களி – சிந்தா:12 2396/1,2
அரத்தகம் அகம் மருளி செய்த சீறடி அளிய தம்மால் – சிந்தா:12 2459/1
பழியொடு மிடைந்த தேனும் சீறடி பரவினாற்கு – சிந்தா:12 2512/1
விஞ்சையன் மகள் சீறடி வீழ்ந்தனர் – சிந்தா:12 2576/3
பாலினால் சீறடி கழுவி பைம் துகில் – சிந்தா:13 2634/1
நகை ஆர் கவுள கிண்கிணியும் சிலம்பும் நாய் நா சீறடி மேல் – சிந்தா:13 2694/2
சிலம்பு எனும் வண்டு பாட சீறடி போது புல்லி – சிந்தா:13 2858/2
பஞ்சி கொண்டு எழுதி ஆர்ந்த சீறடி பனித்தல் அஞ்சி – சிந்தா:13 2949/1
சென்னி மேல் மிதித்த அம் செம் சீறடி திருவில் வீச – சிந்தா:13 2954/1

TOP


சீறடிகள் (1)

இலவம் போது ஏர் எழில் தகைய சீறடிகள் அஞ்சி ஒல்கி – சிந்தா:7 1588/1

TOP


சீறடிய (1)

சீறடிய கிண்கிணி சிலம்பொடு சிலம்ப – சிந்தா:9 2019/1

TOP


சீறடியார் (2)

செய் பாவை அன்னார் சிலம்பு ஆர்க்கும் மென் சீறடியார்
செய் பூம் தவிசின் மிசை அல்லது சேறல் இல்லார் – சிந்தா:11 2338/1,2
சேய் செம் தவிசு நெருப்பு என்று எழும் சீறடியார் – சிந்தா:11 2348/4

TOP


சீறடியினாளே (1)

பஞ்சி மேல் மிதிக்கும் போதும் பனிக்கும் சீறடியினாளே – சிந்தா:6 1531/4

TOP


சீறடியும் (1)

மென் பஞ்சி சீறடியும் மேதக்க விழைவினவே – சிந்தா:1 179/4

TOP


சீறப்பட்ட (1)

மன்னனால் சீறப்பட்ட மைந்தனை கொல்ல போந்தாம் – சிந்தா:4 1162/1

TOP


சீறா (2)

மருப்பினால் வேழம் வீழா மன்னரை வாலில் சீறா
முருக்கி தேர் தட கை-தன்னால் முழங்கி பாய் மாக்கள் காலின் – சிந்தா:3 807/1,2
ஏற்றவர் தம்மை சீறா ஏந்திர நூழில் செய்யா – சிந்தா:10 2283/2

TOP


சீறி (15)

அலை கடல் திரையின் சீறி அவன் உயிர் பருகல் உற்று – சிந்தா:1 392/2
சிங்கம் தான் கடியது ஆங்கு ஓர் செழும் சிங்க முழக்கின் சீறி
பொங்கி மேல் செல்வதே போல் பொலம் கழல் நரல சென்றான் – சிந்தா:3 765/3,4
காற்று என உரறி நாகம் கடாம் பெய்து கனலின் சீறி
ஆற்றல் அம் குமரன்-தன் மேல் அடு களிறு ஓட அஞ்சான் – சிந்தா:4 981/2,3
இடி உரும் ஏற்றின் சீறி இரு நிலம் சுடுதற்கு ஒத்த – சிந்தா:4 1087/3
ஊழ் பிணைந்து உருமின் சீறி உடல் சினம் கடவ சொன்னான் – சிந்தா:4 1120/4
வடி மலர் கோதையோடும் வளைத்தலின் மைந்தன் சீறி
விடு கணை சிலையொடு ஏந்தி வெருவர தோன்றலோடும் – சிந்தா:4 1137/2,3
அச்சுற அழன்று சீறி ஆட்டு இனம் புக்கது ஒப்ப – சிந்தா:4 1153/3
மலை உடை உருமின் சீறி மாற்றலன் உயிரை உண்டல் – சிந்தா:7 1735/2
போதரா நின்ற-போழ்தில் போர் புலி குழாத்தின் சீறி
காதல் நம் சுற்றம் எல்லாம் கை இலங்கு எஃகம் ஏந்தி – சிந்தா:7 1748/2,3
எரி திறல் வென்றி வேந்தற்கு இற்றென இசைப்ப சீறி
மருப்புற கந்து பாய்ந்து முழங்கும் மால் களிறு போல – சிந்தா:7 1857/1,2
இடு கொடி அணிந்த மார்பர் இரு விசும்பு ஏற சீறி
அடு களிற்று அசனி வேகம் அலமர அதனை நோனான் – சிந்தா:10 2145/3,4
கொன் மலி மார்பன் பொன் தேர் கொடும் சிலை அறுப்ப சீறி
பொன் வரை புலியின் பாய்ந்து பூமி மேல் தோன்றினானே – சிந்தா:10 2246/3,4
சொரி மத களிற்றின் கும்பத்து அழுத்தலின் தோன்றல் சீறி
கரு வலி தட கை வாளின் காளையை வெளவினானே – சிந்தா:10 2269/3,4
துனி வரை மார்பன் சீறி சுடு சரம் சிதறினானே – சிந்தா:10 2273/4
ஐ வாய் அரவின் அவிர் ஆர் அழல் போன்று சீறி
வெய்யோன் உயிர்ப்பின் விடுத்தேன் என் வெகுளி வெம் தீ – சிந்தா:11 2345/1,2

TOP


சீறின் (1)

தூக்கு-மின் காளை சீறின் துற்று இவன் உளனோ என்பார் – சிந்தா:4 1110/1

TOP


சீறினன் (1)

புலமகன் சீறினன் புகைந்தது எஃகமே – சிந்தா:10 2221/4

TOP


சீறினாள் (2)

செல்வ பைங்கிளி தன்னையும் சீறினாள் – சிந்தா:5 1363/4
நெஞ்சின் நீள் நெடும் கண் மலர் சீறினாள் – சிந்தா:5 1373/4

TOP


சீறுபு (2)

காடு கவர் தீயின் மிகை சீறுபு வெகுண்டான் – சிந்தா:1 281/4
சீறுபு செம்பொன் ஆழி மணி விரல் நெரித்து விம்மா – சிந்தா:12 2507/2

TOP


சீறுவாள் (1)

பேரினும் பெண்டிரை பொறாது சீறுவாள்
நேர் மலர் பாவையை நோக்கி நெய் சொரி – சிந்தா:4 1018/1,2

TOP