சி – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சிக்க 2
சிகர 1
சிகழிகை 9
சிகை 11
சிகையுள் 1
சிங்க 11
சிங்கங்கள் 1
சிங்கத்து 1
சிங்கநாதன் 1
சிங்கம் 30
சிங்கமும் 1
சிங்காதனத்தின் 1
சிங்கினார் 1
சித்தம் 3
சித்தரும் 1
சித்தியில் 1
சித்திர 8
சித்திரக்கூடம் 1
சித்திரத்து 1
சித்திரமாமண்டபத்து 1
சித்திரமாமாலைக்கும் 1
சித்திரிக்கப்பட்டதனை 1
சித்திரித்த 1
சிதர் 1
சிதர்ந்து 1
சிதர்ந்தேன் 1
சிதற 2
சிதறி 9
சிதறினனே 1
சிதறினார் 1
சிதறினாரே 2
சிதறினான் 2
சிதறினானே 4
சிதறுபு 1
சிதறும் 1
சிதைந்தது 1
சிதைந்தன 1
சிதைந்து 2
சிதைப்ப 1
சிதைய 1
சிதைவது 1
சிந்த 14
சிந்தலால் 1
சிந்தவும் 1
சிந்தனை 2
சிந்தா 3
சிந்தாமணி 2
சிந்தாமணியின் 1
சிந்தாமணியே 1
சிந்தி 26
சிந்திக்கின்றான் 3
சிந்தித்தார் 1
சிந்தித்தாற்கு 1
சிந்தித்து 8
சிந்தித்தும் 1
சிந்தித்தேன் 1
சிந்திப்பல் 1
சிந்திப்பவர் 1
சிந்திய 1
சிந்தியா 2
சிந்தியார் 1
சிந்தியே 1
சிந்தின 1
சிந்தினார் 4
சிந்தினாள் 2
சிந்தினொடு 1
சிந்து 1
சிந்துபு 1
சிந்தும் 4
சிந்துமே 1
சிந்துர 1
சிந்துவ 1
சிந்துவார் 3
சிந்துவின் 1
சிந்தை 13
சிந்தையள் 1
சிந்தையான் 1
சிந்தையில் 4
சிந்தையிலன் 1
சிந்தையின் 5
சிந்தையினாரையும் 1
சிந்தையே 2
சிமிழ்ப்பு 1
சிரல் 2
சிரலை 1
சிரித்து 1
சிரிப்பன 1
சிரிப்பு 1
சிருங்கி 1
சிரை 1
சில் 20
சில்லென் 1
சில 5
சிலதன் 1
சிலதனும் 1
சிலதியர் 1
சிலம்ப 8
சிலம்பதனின் 1
சிலம்பி 4
சிலம்பில் 3
சிலம்பிற்று 1
சிலம்பின் 7
சிலம்பின 1
சிலம்பினர் 1
சிலம்பினாட்கு 1
சிலம்பினார்-தம் 2
சிலம்பினாள் 1
சிலம்பினோடு 2
சிலம்பு 50
சிலம்பும் 14
சிலம்புரி 1
சிலம்பொடு 14
சிலம்போடு 1
சிலர் 2
சிலா 1
சிலை 92
சிலைக்கும் 1
சிலைகளும் 1
சிலையவர் 2
சிலையார் 1
சிலையான் 3
சிலையில் 1
சிலையின் 7
சிலையின்-வாய் 1
சிலையினது 1
சிலையினர் 1
சிலையினாய் 1
சிலையினாய்க்கே 1
சிலையினார்க்கு 1
சிலையினார்க்கே 1
சிலையினால் 1
சிலையினாற்கு 1
சிலையினானும் 1
சிலையினானை 3
சிலையினோடு 1
சிலையும் 9
சிலையை 3
சிலையொடு 5
சிலையோ 1
சிவக்கும் 1
சிவகதி 1
சிவணி 4
சிவந்த 5
சிவந்தன 1
சிவந்து 10
சிவப்பில் 1
சிவம்புரி 1
சிவிகை 7
சிவிகைகள் 1
சிவிகையின் 1
சிவிகையும் 2
சிவிறி 5
சிவிறியில் 1
சிவிறியின் 1
சிற்பம் 1
சிற்றடி 1
சிற்றடிச்சி 1
சிற்றிலுள் 1
சிறகர் 7
சிறகரால் 1
சிறகால் 2
சிறகில் 1
சிறகு 6
சிறகுற 1
சிறந்த 3
சிறந்தது 1
சிறந்ததே 1
சிறந்தாய் 1
சிறந்தார் 2
சிறந்தார்க்கும் 1
சிறந்தாள் 1
சிறந்து 2
சிறப்பிற்கு 1
சிறப்பு 10
சிறப்பொடு 1
சிறப்போடும் 1
சிறவா 1
சிறார் 3
சிறிது 13
சிறிதே 2
சிறிய 6
சிறியவர் 1
சிறியார் 3
சிறியார்கள் 1
சிறியை 1
சிறு 33
சிறுகால் 1
சிறுபறை 3
சிறுபுறம் 2
சிறுமி 1
சிறுமீன் 1
சிறுமுதுக்குறைமை 1
சிறுமுதுக்குறைவி-தானே 1
சிறுவ 1
சிறுவர் 7
சிறுவர்-தம்மை 1
சிறுவரை 1
சிறுவன் 19
சிறுவனுக்கு 1
சிறுவனை 2
சிறை 39
சிறைசெய்கின்றான் 1
சிறைப்பட்ட 1
சிறைப்பட்ட-போழ்தும் 1
சிறைப்பட்டனை 1
சிறைப்படு 1
சிறைப்படுக்கலாதார் 1
சிறையில் 1
சிறையை 1
சிறைவிடுத்த-போழ்தும் 1
சிறைவைத்ததனால் 1
சின் 1
சின்ன 3
சின்னாள் 2
சின்னீர் 2
சின 19
சினகரம் 1
சினத்தது 1
சினம் 12
சினவு 3
சினவுநர் 1
சினவுவாள் 1
சினை 9
சினை-தொறும் 1
சினைய 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


சிக்க (2)

தேங்காத மள்ளர் திரள் தோள் இணை சிக்க யாத்த – சிந்தா:0 16/1
கழுவினீர் பொதிந்து சிக்க கதிர் ஒளி மறைய காப்பின் – சிந்தா:8 1890/2

TOP


சிகர (1)

சிகர செவ்வரை தீ நிற பொன் எயில் – சிந்தா:4 912/2

TOP


சிகழிகை (9)

திருந்து கோதை சிகழிகை சீறடி – சிந்தா:4 1033/1
குழல் உடை சிகழிகை குமரன் தோள் இணை – சிந்தா:4 1092/1
சென்று இருண்டு அமைந்த கோல சிகழிகை அழுத்தி செல்வன் – சிந்தா:5 1289/3
சிகழிகை நெடும் கொடி செல்விக்கு என்பவே – சிந்தா:6 1444/4
கடிப்பிணை காது சேர்த்தி சிகழிகை காதம் நாற – சிந்தா:9 2091/1
பாணு வண்டு அரற்றும் கோல சிகழிகை படியும் நோக்கி – சிந்தா:12 2447/3
ஒலி மயிர் சிகழிகை உருவ கொம்பு அனார் – சிந்தா:12 2471/4
உறைகின்ற உருவ கோல சிகழிகை மகளிர் இன்பத்து – சிந்தா:13 2653/2
செம் மலர் திருவின் அன்னார் சிகழிகை சேர்த்தினாரே – சிந்தா:13 2667/4

TOP


சிகை (11)

தழை வளர் மது மலர் தயங்கு பூம் சிகை
குழை முக கொடியொடு குருதி வேலினான் – சிந்தா:1 195/2,3
குழல் சிகை கோதை சூட்டிக்கொண்டவன் இருப்ப மற்று ஓர் – சிந்தா:1 252/1
ஓடும் முகில் கீறி ஒளிர் திங்கள் சிகை வைத்தே – சிந்தா:3 598/1
பொலிவொடு திவண்டு பொங்கி பூம் சிகை அலமந்து ஆட – சிந்தா:4 968/2
கடி கமழ் பூம் சிகை காமர் மல்லிகை – சிந்தா:4 1011/1
கோதை கொண்ட பூம் சிகை கொம்மை கொண்ட வெம் முலை – சிந்தா:4 1102/1
பொன் அரி மாலை தாழ பூ சிகை அவிழ்ந்து சோர – சிந்தா:8 1985/2
வண்டு மேய்ந்து வரி முரல் பூம் சிகை
கெண்டை வென்ற கண்ணார்களும் கேள்வரும் – சிந்தா:12 2581/1,2
தொழுவ போல் முரிய சொரி பூம் சிகை
அழுவ போன்று அணி நித்திலம் உக்கவே – சிந்தா:13 2670/3,4
நடு சிகை முத்துத்தாமம் வாள் நுதல் நான்று நக்க – சிந்தா:13 2731/1
பொற்ற தாமரையினாளின் பூம் சிகை முத்தம் மின்ன – சிந்தா:13 2738/2

TOP


சிகையுள் (1)

வண்ண மாலை நடு சிகையுள் வளைஇ – சிந்தா:5 1333/2

TOP


சிங்க (11)

செம் கண் குறுநரி ஓர் சிங்க ஏற்றை செகுத்து ஆங்கு அதன் இடத்தை சேர்ந்தால் ஒப்ப – சிந்தா:1 297/1
கொல்லும் சிங்க குட்டியும் போன்று இ உலகு ஏத்த – சிந்தா:1 364/3
சிறுவன் ஓர் சிங்க ஏற்றை சீவகசாமி என்பான் – சிந்தா:3 665/4
சிங்கம் தான் கடியது ஆங்கு ஓர் செழும் சிங்க முழக்கின் சீறி – சிந்தா:3 765/3
சிங்க ஏறு எள்ளி சூழ்ந்த சிறு நரி குழாத்தின் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:4 1083/3
நின்று எரிவதனை ஒத்து நீள் முழை சிங்க ஏறு – சிந்தா:4 1084/2
பணிவரும் சிங்க நோக்கில் பணை எருத்து உறழ நோக்கி – சிந்தா:7 1569/2
ஊன் உண் சிங்க குழவி எயிற்று ஏர் ஒளி எயிற்றினான் – சிந்தா:7 1653/1
அரு வலி சிங்க ஆர்ப்பும் ஆங்கு உடன் கூடிற்று என்ன – சிந்தா:10 2296/2
சிங்க ஏறுகள் கிடந்த போல் சிறுவர் தேர் மிசை துஞ்சினார் – சிந்தா:10 2309/4
சிங்க ஆசனத்தின் மேல் சிங்கம் போல் தேர் மன்னர் முடிகள் சூழ – சிந்தா:11 2371/2

TOP


சிங்கங்கள் (1)

திண் தேர் அரசர் திறல் சிங்கங்கள் வில்லும் வாளும் – சிந்தா:0 22/1

TOP


சிங்கத்து (1)

சிங்கத்து உரி போர்த்த செழும் கேடகமும் வாளும் – சிந்தா:10 2166/1

TOP


சிங்கநாதன் (1)

சேவகன் சிங்கநாதன் செருக்களம் குறுகினானே – சிந்தா:10 2278/4

TOP


சிங்கம் (30)

எரி முயங்கு இலங்கு வாள் கை ஏற்று இளம் சிங்கம் அன்னான் – சிந்தா:1 272/4
சிறை செய் சிங்கம் போல் மடங்கி சேரா மன்னர் சினம் மழுங்க – சிந்தா:1 306/2
மலை பக இடிக்கும் சிங்கம் மடங்கலின் முழங்கி மா நீர் – சிந்தா:1 392/1
சேட்டு இளம் சிங்கம் அன்னாய் சாதகம் செய்த என்றான் – சிந்தா:1 404/4
கோள் உலாம் சிங்கம் அன்னான் கொடியினை எய்தப்பெற்றீர் – சிந்தா:3 749/3
எழுந்து விண் படரும் சிங்கம் பெட்டை மேல் இவர்ந்து நின்றால் – சிந்தா:3 752/1
சிங்கம் தான் கடியது ஆங்கு ஓர் செழும் சிங்க முழக்கின் சீறி – சிந்தா:3 765/3
முழை உடை சிங்கம் அன்னான் மொய் அமர் ஏத்தி ஆர்த்தார் – சிந்தா:3 816/3
சீர் உறு சிலம்பி நூலால் சிமிழ்ப்பு உண்ட சிங்கம் ஒத்தான் – சிந்தா:4 1116/4
ஊறு கொள் சிங்கம் போல உயக்கமோடு இருந்த நம்பி – சிந்தா:5 1284/1
வேட்ட ஓர் சிங்கம் சூழ்ந்த வேங்கையின் இனத்தின் வெய்ய – சிந்தா:7 1739/2
ஒண் திறல் சிங்கம் அன்ன கதழ் ஒளி உடற்சி கண்டேன் – சிந்தா:7 1749/4
சிந்த வால் வெடிப்பன சிங்கம் எங்கும் உள – சிந்தா:8 1902/4
எரியொடு நிகர்க்கும் ஆற்றல் இடி குரல் சிங்கம் ஆங்கு ஓர் – சிந்தா:8 1925/1
முழை உறை சிங்கம் பொங்கி முழங்கி மேல் பாய்ந்து மை தோய் – சிந்தா:8 1928/3
தேன் உடை அலங்கல் வெள் வேல் சீவகன் என்னும் சிங்கம்
கான் உடை அலங்கல் மார்பின் கட்டியங்காரன் என்னும் – சிந்தா:10 2206/2,3
மண் பக இடிக்கும் சிங்கம் என கடாய் மகதர் கோமான் – சிந்தா:10 2250/3
கொடும் சிலை உழவன் மான் தேர் கோவிந்தன் என்னும் சிங்கம்
மடங்கரும் சீற்ற துப்பின் மாரட்டன் என்னும் பொன் குன்று – சிந்தா:10 2252/1,2
உடன் உழ உவந்த மார்பம் மூழ்கலில் சிங்கம் போல – சிந்தா:10 2256/3
சிங்கம் போல் தொழித்து ஆர்த்து அவன் சிறுவர் தேர் மிசை தோன்றினார் – சிந்தா:10 2306/4
செறிந்த கழுநீர் பூ பிடித்து சேக்கை மரீஇய சிங்கம் போல் – சிந்தா:11 2358/3
சிங்க ஆசனத்தின் மேல் சிங்கம் போல் தேர் மன்னர் முடிகள் சூழ – சிந்தா:11 2371/2
கந்துகன் வளர்த்த சிங்கம் காண்-மின் என்பார் – சிந்தா:12 2548/3
சிங்கம் நடப்பது போல் சேர்ந்து பூ தூய் பலர் வாழ்த்த – சிந்தா:13 2608/1
மாதரார் பலரும் வீச வளர்ந்து எழு சிங்கம் போல – சிந்தா:13 2615/2
இடர் உற்று ஓர் சிங்கம் தாய் முன் இருந்து அழுகின்றது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2646/4
சிங்கம் சுமந்த மணி அணை மேல் தேவர் ஏத்தி சிறப்பு அயர – சிந்தா:13 2812/2
ஏர் அணி மயில் அம் சாயல் இலக்கணை ஈன்ற சிங்கம்
சீர் உடை செம்பொன் கண்ணி சிறுவனை செம்பொன் மாரி – சிந்தா:13 2913/2,3
பூ திரள் மணி மாலை போர் சிங்கம் போதகம் போல் – சிந்தா:13 3024/2
இருந்தது ஓர் இடி குரல் சிங்கம் பொங்கி மேல் – சிந்தா:13 3030/2

TOP


சிங்கமும் (1)

சிங்கமும் புலியும் போன்றார் சீவகன் தோழன்மாரே – சிந்தா:3 784/4

TOP


சிங்காதனத்தின் (1)

கொழுந்து மலரும் கொள குயிற்றி குலாய சிங்காதனத்தின் மேல் – சிந்தா:13 3021/2

TOP


சிங்கினார் (1)

சிங்கினார் இருமுதுகுரவர் என்பவே – சிந்தா:13 2832/4

TOP


சித்தம் (3)

சித்தம் குழையற்க என தீர்த்து அவள் சேர்ந்தவாறும் – சிந்தா:0 18/4
சித்தம் கரிந்து ஆங்கு கொடியான் செரு விளைத்தான் – சிந்தா:3 844/4
தனி சித்தம் வைத்தல் தேற்றாம் தளர்ந்து கண் பரப்பி நோக்கி – சிந்தா:13 2939/3

TOP


சித்தரும் (1)

மண்ணவர் மருளின் மாய்ந்தார் சித்தரும் மனத்துள் வைத்தார் – சிந்தா:3 727/4

TOP


சித்தியில் (1)

சித்தியில் படர் சிந்தையினாரையும் – சிந்தா:8 1946/3

TOP


சித்திர (8)

சித்திர கிம்புரி வைரம் சேர்த்துநர் – சிந்தா:1 83/3
சேண் நிலத்து இயற்றிய சித்திர சுருங்கை சேர் – சிந்தா:1 142/2
சித்திர மணி குழை திளைக்கும் வாள் முகத்து – சிந்தா:4 1075/1
குளிர் கொண்டது ஓர் சித்திர கூடம் அதே – சிந்தா:5 1192/4
முனிவர் சித்திர கூடம் முனாது என – சிந்தா:6 1421/2
சித்திர தவிசினுள் செல்வன் சீர் பெற – சிந்தா:6 1478/2
சித்திர தேவி பட்டம் திருமகன் நல்கினானே – சிந்தா:12 2567/4
சித்திர காவகம் செல்வன் எய்தினான் – சிந்தா:13 3026/4

TOP


சித்திரக்கூடம் (1)

செல்வ பொன் கிடுகு சூழ்ந்த சித்திரக்கூடம் எங்கும் – சிந்தா:10 2139/2

TOP


சித்திரத்து (1)

சித்திரத்து இயற்றிய செல்வம் மல்கு பன் மணி – சிந்தா:1 150/2

TOP


சித்திரமாமண்டபத்து (1)

சிந்தாமணி ஏய்ந்த சித்திரமாமண்டபத்து செல்வன் புக்கான் – சிந்தா:11 2370/4

TOP


சித்திரமாமாலைக்கும் (1)

செல்வ நாமற்கும் சித்திரமாமாலைக்கும் சுற்றத்தார்க்கும் – சிந்தா:7 1591/3

TOP


சித்திரிக்கப்பட்டதனை (1)

செவ்வன் நூலில் சித்திரிக்கப்பட்டதனை சேர்த்தி பின்னும் – சிந்தா:7 1672/3

TOP


சித்திரித்த (1)

புலவன் சித்திரித்த பொன் சிலம்பு நக பூ நிலத்து மேல் – சிந்தா:7 1588/2

TOP


சிதர் (1)

சிதர் அரி ஒழுகி ஓடி செவியுற போழ்ந்து நீண்ட – சிந்தா:13 2803/1

TOP


சிதர்ந்து (1)

தீது இல் ஆரம் நூல் பெய்வார் சிதர்ந்து போக சிந்துவார் – சிந்தா:4 1106/2

TOP


சிதர்ந்தேன் (1)

சிந்தாமணியின் சரிதம் சிதர்ந்தேன் தெருண்டார் – சிந்தா:13 3144/3

TOP


சிதற (2)

பந்தொடு சிவிறியில் சிதற பார் மிசை – சிந்தா:1 86/3
சூர்த்துடன் வீழ நோக்கி சுடு சரம் சிதற வல்லான் – சிந்தா:10 2200/3

TOP


சிதறி (9)

தேமாங்கனி சிதறி வாழை பழங்கள் சிந்தும் – சிந்தா:1 31/3
விட்டு அகலா சாந்தின் நிலம் மெழுகி மெல் மலர்கள் சிதறி தூமம் – சிந்தா:3 647/2
எய் கணை படு மழை சிதறி எங்கணும் – சிந்தா:3 778/2
இலங்க பேர்ந்து இன மலர் சிதறி ஏகினாள் – சிந்தா:4 1019/4
தேவர் பெருமானை தேன் ஆர் மலர் சிதறி
நாவின் நவிற்றாதார் வீட்டுலகம் நண்ணாரே – சிந்தா:6 1467/3,4
இடி நறும் சுண்ணம் சிதறி எச்சாரும் – சிந்தா:10 2123/1
மறியுமோ என்று முன்னே மணி முடி சிதறி வீழ்ந்த – சிந்தா:10 2201/3
கொழு வாய் விழுப்புண் குரைப்பு ஒலியும் கூந்தல் மகளிர் குழை சிதறி
அழுவார் அழுகை குரல் ஒலியும் அதிர் கண் முரசின் முழக்கு ஒலியும் – சிந்தா:11 2355/1,2
காதி போர் மன்னர் வீழ கணை எரி சிதறி வெய்யோன் – சிந்தா:13 3082/1

TOP


சிதறினனே (1)

உச்சி வண்டு இமிரும் மாலை ஒளி முடி சிதறினனே – சிந்தா:12 2494/4

TOP


சிதறினார் (1)

அடு கணை சிதறினார் ஆர்த்த வால் வளை – சிந்தா:7 1850/2

TOP


சிதறினாரே (2)

திணி நிலம் அணிந்து தேம் கொள் ஐயவி சிதறினாரே – சிந்தா:1 113/4
வள்ளல் மேல் அப்பு மாரி ஆர்ப்பொடு சிதறினாரே – சிந்தா:2 450/4

TOP


சிதறினான் (2)

செவ்விதில் தெளித்து ஆனா காம பூ சிதறினான் – சிந்தா:1 180/4
ஓம்பாது ஒண் பொன் சொரி மாரி உலகம் உண்ண சிதறினான் – சிந்தா:13 2702/4

TOP


சிதறினானே (4)

காய்ந்தனன் கடுக உந்தி கப்பணம் சிதறினானே – சிந்தா:1 285/4
விசும்பு போல் மாந்தர் ஆர விழு நிதி சிதறினானே – சிந்தா:3 621/4
துனி வரை மார்பன் சீறி சுடு சரம் சிதறினானே – சிந்தா:10 2273/4
கான் அமர் காமன் எய்த கணை என சிதறினானே – சிந்தா:10 2281/4

TOP


சிதறுபு (1)

தோமரம் ஆக தொங்கல் சிதறுபு மயங்கினாரே – சிந்தா:13 2656/4

TOP


சிதறும் (1)

திண் கனி முசு கலை சிதறும் தேம் பொழில் – சிந்தா:7 1616/3

TOP


சிதைந்தது (1)

குருதி கொள் மருப்பிற்று ஆகி குஞ்சரம் சிதைந்தது என்ன – சிந்தா:4 974/2

TOP


சிதைந்தன (1)

தளித்த சுண்ணம் சிதைந்தன குங்குமம் – சிந்தா:5 1330/3

TOP


சிதைந்து (2)

தெரிவு இல் போகத்து கூற்றுவன் செகுத்திட சிதைந்து
முரியும் பல் சன முகம் புடைத்து அகம் குழைந்து அழவே – சிந்தா:13 2758/3,4
தெற்றென வீந்து என சிதைந்து போகுமால் – சிந்தா:13 2833/3

TOP


சிதைப்ப (1)

சிதைப்ப அரும் சீற்ற துப்பின் செய் கழல் நரல வீக்கி – சிந்தா:3 611/1

TOP


சிதைய (1)

சிதைய என் நெஞ்சம் போழ்ந்து தெளிப்பினும் தெளிநர் யாரே – சிந்தா:10 2144/4

TOP


சிதைவது (1)

செருக்களத்து எதிர்ப்பட சிதைவது இல்லையே – சிந்தா:7 1825/4

TOP


சிந்த (14)

திரு மலர் கண்ணி சிந்த தெருமந்து மயங்கி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:1 389/4
சேறு படு மலர் சிந்த விரைந்தே – சிந்தா:2 426/4
முல்லை அம் கண்ணி சிந்த கால் விசை முறுக்கி ஆயர் – சிந்தா:2 438/2
விண்டலர் கண்ணி சிந்த மின்னில் சென்று எய்தினானே – சிந்தா:4 979/4
வாள் ஆர் உண்கண் வந்து இழி முத்தும் இவை சிந்த
காளாய் நம்பி சீவகசாமி என் நல் தாய் – சிந்தா:4 1093/2,3
தளை அவிழ் கண்ணி சிந்த தன் தலை நிலத்தது அன்றே – சிந்தா:4 1115/4
வம்பு அலர் கோதை சிந்த மயில் என ஒருத்தி ஓடி – சிந்தா:5 1269/1
பன் மணி கடகம் சிந்த பருப்பு உடை பவள தூண் மேல் – சிந்தா:5 1282/1
சிந்த வால் வெடிப்பன சிங்கம் எங்கும் உள – சிந்தா:8 1902/4
சுடர் நுதல் பட்டம் மின்ன சுரும்பு இமிர் கண்ணி சிந்த
அடர் கதிர் பைம்பொன் பூணும் ஆரமும் அகலத்து ஒல்க – சிந்தா:10 2182/2,3
கடல் மருள் சேனை சிந்த காம்பிலி மன்னன் வீழ்ந்தான் – சிந்தா:10 2256/4
உடை திரை முத்தம் சிந்த ஓசனிக்கின்ற அன்னம் – சிந்தா:13 2652/1
மின்னி வாள் ஆரம் சிந்த வெறு நிலத்து உறைந்து நீ எம் – சிந்தா:13 2954/2
முல்லை கண்ணிகள் சிந்த மொய் நலம் – சிந்தா:13 3129/2

TOP


சிந்தலால் (1)

நலம் கொள் பொன்னொடு நல் மணி சிந்தலால்
கலன் பெய் பேழை கவிழ்த்தவும் போன்றவே – சிந்தா:1 35/3,4

TOP


சிந்தவும் (1)

செம்பொன் ஓலை வீழவும் செய் கலங்கள் சிந்தவும்
அம் பொன் மாலையோடு அசைந்து அவிழ்ந்து கூந்தல் சோரவும் – சிந்தா:4 1103/1,2

TOP


சிந்தனை (2)

சிந்தனை பிறிது ஒன்று ஆகி செய் தவம் முயறல் ஒன்றோ – சிந்தா:4 1050/3
திறப்பட பண்ணி பொல்லா சிந்தனை வாயில் போந்து – சிந்தா:13 3075/3

TOP


சிந்தா (3)

பொருக்கு நூல் பரிந்து சிந்தா பூ எலாம் கரிந்து வாட – சிந்தா:5 1259/3
வான் மலர் நுரை சூடி மணி அணி கலன் சிந்தா
தான் இள மணல் எக்கர் தவழ் கதிர் மணி ஆரம் – சிந்தா:12 2432/1,2
துதி அறையா தொழுதார் மலர் சிந்தா
விதி அறியும் படி வீரனை மாதோ – சிந்தா:13 3097/3,4

TOP


சிந்தாமணி (2)

சிந்தாமணி ஏய்ந்த சித்திரமாமண்டபத்து செல்வன் புக்கான் – சிந்தா:11 2370/4
செம் நீர் திரள் வடம் போல் சிந்தாமணி ஓதி உணர்ந்தார் கேட்டார் – சிந்தா:13 3143/3

TOP


சிந்தாமணியின் (1)

சிந்தாமணியின் சரிதம் சிதர்ந்தேன் தெருண்டார் – சிந்தா:13 3144/3

TOP


சிந்தாமணியே (1)

சிறந்தார் உளரேல் உரையாயால் சிந்தாமணியே கிடத்தியால் – சிந்தா:1 311/3

TOP


சிந்தி (26)

செம்பொன் மழை போன்று அடி-தொறு ஆயிரங்கள் சிந்தி
பைம்பொன் விளை தீவில் நிதி தடிந்து பலர்க்கு ஆர்த்தி – சிந்தா:1 106/1,2
விழு கலம் சொரிய சிந்தி வீழ்ந்தவை எடுத்துக்கொள்ளா – சிந்தா:1 115/1
செய் அணிகலன்கள் சிந்தி மாலையும் மதுவும் மல்கி – சிந்தா:1 117/3
நெய்யார் கரும் குழல் மேல் மாலை சிந்தி நிலத்து இடுவார் நின்று திருவில் வீசும் – சிந்தா:1 295/2
செம்பொன் தேரும் வேழமும் ஊர்ந்து நிதி சிந்தி
நம்பன் செல்லும் நாளினும் நாளும் நலம் மிக்கே – சிந்தா:1 363/3,4
பார் செல செல்ல சிந்தி பைம்_தொடி சொரிந்த நம்பன் – சிந்தா:2 469/3
சூட்டொடு கண்ணி சூளாமணி சிந்தி திரியும் அன்றே – சிந்தா:3 786/4
போன் நிற புத்தி சேனன் பொன் அணி பகழி சிந்தி
வேல் நிற மன்னர் சேனை கூற்றிற்கு விருந்து செய்தான் – சிந்தா:3 789/3,4
தெளி நல குமரர் கூற்றின் தெழித்தனர் பகழி சிந்தி
ஒளி நலம் உப்பு குன்றம் ஊர் புனற்கு உடைந்ததே போல் – சிந்தா:3 813/2,3
சில பகல் கழிந்து காண்டி சிந்தி ஈது என்று சொன்னான் – சிந்தா:4 1131/4
பல்லை உகுத்திடுவம் என்று பைம் போது அலர் சிந்தி
தொல்லை நிறம் கருகி தும்பி பாய்ந்து துகைத்தனவே – சிந்தா:5 1228/3,4
பொதி அவிழ் மாலை வீழ்ந்து பொன் செய் நன் கலன்கள் சிந்தி
நிதி அறை திறந்து நோக்கி அன்னது ஓர் நீர்மை எய்தி – சிந்தா:6 1447/2,3
கடி கமழ் மாலையும் கண்ணியும் சிந்தி
துடி அடு நுண் இடை தொண்டை அம் செ வாய் – சிந்தா:10 2123/2,3
செப்பு இள முலையினார் கண் சென்று உலாய் பிறழ சிந்தி
கைப்பட எடுத்திட்டு ஆடும் பொலம் கழற்காயும் ஒத்தான் – சிந்தா:10 2287/3,4
விட்டு அழல் சிந்தி வெள் வேல் விசும்பின் வீழ் மின்னின் நொய்தா – சிந்தா:10 2291/1
நாகம் நெற்றி நல் மலர் சிந்தி நளிர் செம்பொன் – சிந்தா:11 2330/3
கரி அமை சேறு சிந்தி கலிங்குகள் திறந்த அன்றே – சிந்தா:12 2476/4
பால் நுரையின் நொய்ய அணை பைம் கதிர்கள் சிந்தி
தான் இரவி திங்களொடு சார்ந்து இருந்ததே போல் – சிந்தா:12 2490/1,2
நாறு சாந்து அழித்து மாலை பரிந்து நன் கலன்கள் சிந்தி
சீறுபு செம்பொன் ஆழி மணி விரல் நெரித்து விம்மா – சிந்தா:12 2507/1,2
கார் ஏந்து இடி முரசம் ஆர்ப்ப காய் பொன் கலன் சிந்தி
பார் ஏந்தி செல்லும் நாள் பட்டதாம் நாம் பகர்வதே – சிந்தா:13 2599/3,4
காசு நூல் பரிந்து சிந்தி கம்பலத்து உக்கதே போல் – சிந்தா:13 2712/1
எட்டு எலா திசையும் சிந்தி கிடப்பவால் அடக்கம் இல்லார் – சிந்தா:13 2764/4
அழல் ஏந்து வெம் கடும் சொல் உரும் ஏறு உண்டு ஆங்கு அலர் சிந்தி
நிழல் ஏந்து பூம் கொடிகள் நிலம் சேர்ந்து ஆங்கு நிலம் சேர்ந்து – சிந்தா:13 2945/1,2
தொழித்த நறும் சாந்தும் சுண்ணமும் பல் மணியும் கலனும் சிந்தி
விழித்து வியன் கோயில் பன் மீன் பரந்து இமைக்கும் பனியார் வானம் – சிந்தா:13 2969/2,3
தேன் உடை மலர்கள் சிந்தி திசை தொழ சென்ற பின் நாள் – சிந்தா:13 3113/3
வந்து பொன் மாரி சிந்தி மலர் மழை சொரிந்து சாந்தும் – சிந்தா:13 3115/3

TOP


சிந்திக்கின்றான் (3)

போய் உயிர் வாழ்தல் வேண்டேன் என பொருள் சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:4 1152/4
மடத்தகை குறிப்பு நோக்கி மனத்து இது சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:7 1573/4
குலவிய புணர்ச்சி நோக்கி குன்று அனான் சிந்திக்கின்றான் – சிந்தா:7 1625/4

TOP


சிந்தித்தார் (1)

ஏழை பெண் பிறப்பு இடிய சிந்தித்தார் – சிந்தா:13 3120/4

TOP


சிந்தித்தாற்கு (1)

தேன் உழந்து அரற்றும் தாரான் குரவரை சிந்தித்தாற்கு
வான் இழிந்து ஆங்கு கண்ணீர் மார்பகம் நனைப்ப கையால் – சிந்தா:7 1759/2,3

TOP


சிந்தித்து (8)

சிந்தித்து இரங்கி அழுவன போல் பனி சேர் கண்ணீர் சொரிந்தனவே – சிந்தா:1 312/4
ஊன் சென்று தேய சிந்தித்து உகுவதோ தகுவது என்றாள் – சிந்தா:5 1390/4
சிந்தித்து கவன்று நிற்ப திரு மழை பொழிந்தது அன்றே – சிந்தா:7 1753/4
சிந்தித்து கூந்தல் வாங்கி செவ்வணம் துடைப்பதே போல் – சிந்தா:7 1819/2
என்றாம்-கொல் மாதர் நலம் எய்துவது என்று சிந்தித்து
ஒன்றார் கடந்தான் புலம்பு உட்கொண்டு இருத்தலோடும் – சிந்தா:8 1973/1,2
சிந்தித்து மறையின் செம் தீ தண்டிலத்து அங்கண் வைத்தார் – சிந்தா:12 2465/4
ஊன் விளையாடும் வை வேல் உறு வலி சிந்தித்து ஏற்ப – சிந்தா:12 2574/1
கடு மணி கயல் கண் நல்லார் காமமும் பொருளும் சிந்தித்து
அடு மணி ஆவி நீப்பார் அறிவினால் சிறிய நீரார் – சிந்தா:13 2878/3,4

TOP


சிந்தித்தும் (1)

வீழ் பிடிகள் சிந்தித்தும் வெம் நோய் தம் உள் சுட வெந்து – சிந்தா:13 2785/3

TOP


சிந்தித்தேன் (1)

கண்ணி நான் இயக்கன் தன்னை சிந்தித்தேன் கடவுள் வாழ்த்தி – சிந்தா:7 1752/3

TOP


சிந்திப்பல் (1)

சிந்திப்பல் என் சிறுவன் திறம் இனி என்று எழில் நெடும் கண் – சிந்தா:7 1785/1

TOP


சிந்திப்பவர் (1)

சிந்திப்பவர் அவலம் அறு சீவகன் என் தோழன் – சிந்தா:7 1797/3

TOP


சிந்திய (1)

பைத்து அரவ திரை சிந்திய பல் கதிர் – சிந்தா:7 1766/1

TOP


சிந்தியா (2)

நன்று உவந்து இருந்தனன் நாதன் சிந்தியா – சிந்தா:6 1459/4
துணிபொருள் சிந்தியா துறத்தல் மேயினார் – சிந்தா:13 2637/4

TOP


சிந்தியார் (1)

காவல் மன்னவர் காய்வன சிந்தியார்
நாவினும் உரையார் நவை அஞ்சுவார் – சிந்தா:1 249/3,4

TOP


சிந்தியே (1)

சிந்தியே கரந்தார் சொல் போல் மெய்யின் கண் சேர்தல் இன்றாய் – சிந்தா:13 2973/3

TOP


சிந்தின (1)

சிந்தின தழல் என்று அஞ்சி சிறை அன்னம் நிலத்தை சேரா – சிந்தா:12 2528/2

TOP


சிந்தினார் (4)

கரி முக முலையினார் காய் பொன் சிந்தினார் – சிந்தா:1 329/4
பாய மாரி போல் பகழி சிந்தினார்
ஆயர் மத்து எறி தயிரின் ஆயினார் – சிந்தா:2 421/3,4
மண் விளக்கி மலர் பலி சிந்தினார்
பண் விளக்கிய பைங்கிளி இன் சொலார் – சிந்தா:12 2394/3,4
காய்ந்து நித்திலம் கடிய சிந்தினார் – சிந்தா:13 2681/4

TOP


சிந்தினாள் (2)

நின்று நீல கண் நித்திலம் சிந்தினாள் – சிந்தா:4 903/4
முலை கொள் பேர் அணி முற்றிழை சிந்தினாள் – சிந்தா:5 1371/4

TOP


சிந்தினொடு (1)

தேரை நடப்பன போல் குறள் சிந்தினொடு
ஓரும் நடந்தன ஒண்_தொடி முன்னே – சிந்தா:3 631/3,4

TOP


சிந்து (1)

திரு மா மணி சிந்து திளைப்பினர் ஆய் – சிந்தா:1 217/2

TOP


சிந்துபு (1)

தேன் உலாம் மாலையும் கலனும் சிந்துபு
பால் நிலா கதிர் அன அம் மென் பைம் துகில் – சிந்தா:13 2635/1,2

TOP


சிந்தும் (4)

தேமாங்கனி சிதறி வாழை பழங்கள் சிந்தும்
ஏமாங்கதம் என்று இசையால் திசை போயது உண்டே – சிந்தா:1 31/3,4
மா சினை மயில்கள் ஆட சண்பக மலர்கள் சிந்தும்
தீம் சுனை அருவி குன்றம் சீர் பெற ஏறினானே – சிந்தா:6 1497/3,4
நாகம் நெற்றி நல் மணி சிந்தும் அருவி போல் – சிந்தா:11 2330/1
விட்டு நடப்பன போல் சிந்தும் விளைந்து சீ – சிந்தா:13 2798/2

TOP


சிந்துமே (1)

பாளை வாய் கமுகு இனம் பழங்கள் சிந்துமே – சிந்தா:1 57/4

TOP


சிந்துர (1)

சிந்துர பொடிகளும் செம்பொன் சுண்ணமும் – சிந்தா:1 86/1

TOP


சிந்துவ (1)

மன் ஆரம் சிந்துவ போல் மலர்ந்த செந்தாமரை கண்ணீர் – சிந்தா:7 1883/3

TOP


சிந்துவார் (3)

தீது இல் ஆரம் நூல் பெய்வார் சிதர்ந்து போக சிந்துவார்
போது உலாம் அலங்கலான் முன் போந்து பூம் தெரிவையர் – சிந்தா:4 1106/2,3
நறு மலர்கள் சிந்துவார் நண்ணார் துறந்தார் – சிந்தா:7 1698/2
நீப்பிர் என புடைப்பார் நீள் தாமம் சிந்துவார்
ஏ பெற்ற மான் பிணை போல் ஏங்குவார் இன் உயிரை – சிந்தா:13 2965/2,3

TOP


சிந்துவின் (1)

குறைவு இல் கோலத்த குளிர் புனல் சிந்துவின் கரைய – சிந்தா:10 2159/4

TOP


சிந்தை (13)

காசு அறு துறவின் மிக்க கடவுளர் சிந்தை போல – சிந்தா:4 851/1
தவா வினை அடைகரை தயங்கு சிந்தை நீர் – சிந்தா:4 913/3
செம் கயல் கண் வெம் பனியால் சிந்தை எரி அவித்து – சிந்தா:4 1043/2
செது மக பலவும் பெற்று சிந்தை கூர் மனத்தை ஆகி – சிந்தா:4 1124/2
சிந்தை செய்யும் சிறகர் கிளி தோற்கும் அம் தீம் சொலாள் – சிந்தா:4 1160/4
சிந்தை நலிகின்ற திரு நீர் குமரி ஆட – சிந்தா:9 2020/2
திருந்தினார் சிந்தை போலும் திண் சரம் சுருக்கி மாறாய் – சிந்தா:10 2204/2
மெய் வகை தெரியும் சிந்தை விளக்கு நின்று எரிய விட்டு – சிந்தா:13 2824/2
களிறு நல் சிந்தை காலாள் கருணை ஆம் கவசம் சீலம் – சிந்தா:13 3074/2
அளிபடு சிந்தை என்னும் ஆழி-வாய் வீழ்ந்த அன்றே – சிந்தா:13 3076/4
பிறவி அறுக என்று பிற சிந்தை இலர் ஆகி – சிந்தா:13 3091/2
பால் அனைய சிந்தை சுடர படர் செய் காதி – சிந்தா:13 3092/1
செல்வம் கண்டு அதற்கு அவா சிந்தை செய்யுமோ – சிந்தா:13 3110/4

TOP


சிந்தையள் (1)

ஒன்று சிந்தையள் ஆகி ஒடுங்கினாள் – சிந்தா:4 908/4

TOP


சிந்தையான் (1)

துணிய ஈர்ந்திடும் துப்பு அமை சிந்தையான்
மணியின் மேல் மணி கட்டியது ஒத்து அதற்கு – சிந்தா:13 3064/2,3

TOP


சிந்தையில் (4)

சிந்தையில் நின்று ஒளிர் தீயன நீரார் – சிந்தா:4 934/4
சிந்தையில் பருதி அன்னார் சேவடி இறைஞ்சலோடும் – சிந்தா:5 1178/1
சிந்தையில் தேம்ப தாமே திரு மணி நக்க அன்றே – சிந்தா:12 2528/4
சிந்தையில் களிப்பார் சேண் நெடிய கண்ணார் – சிந்தா:12 2548/4

TOP


சிந்தையிலன் (1)

சில்லென் கிளி கிளவி அது சிந்தையிலன் என்றான் – சிந்தா:9 2027/4

TOP


சிந்தையின் (5)

மொய் கொள் சிந்தையின் மூங்கையும் ஆயினேன் – சிந்தா:4 997/2
சிந்தையின் செல்வல் என்றான் தேவனும் செலவு நேர்ந்தான் – சிந்தா:5 1219/4
சிறந்த செல்வனும் சிந்தையின் நோக்கினான் – சிந்தா:5 1325/4
தெரிவு இல் தீ தொழில் சிந்தையின் மேயினார் – சிந்தா:6 1423/4
தேன் தயங்கு இணர் பெய் கோதை சிந்தையின் நீட்டினாளே – சிந்தா:7 1701/4

TOP


சிந்தையினாரையும் (1)

சித்தியில் படர் சிந்தையினாரையும்
இ திசை படர்வித்திடு நீரவே – சிந்தா:8 1946/3,4

TOP


சிந்தையே (2)

என்று உண்டாம்-கொல் இனி கண்படும் நாள் எனும் சிந்தையே – சிந்தா:4 1159/4
குரிசில் ஏறினன் கூர்ந்தது சிந்தையே – சிந்தா:5 1304/4

TOP


சிமிழ்ப்பு (1)

சீர் உறு சிலம்பி நூலால் சிமிழ்ப்பு உண்ட சிங்கம் ஒத்தான் – சிந்தா:4 1116/4

TOP


சிரல் (2)

சிரல் தலை மணிகள் வேய்ந்த திருந்து பொன் திகிரி செம்பொன் – சிந்தா:10 2202/1
மணி சிரல் சிறகு நாண வகுத்த சாந்து ஆலவட்டம் – சிந்தா:12 2478/3

TOP


சிரலை (1)

அரும் கயம் விசும்பில் பார்க்கும் அணி சிறு சிரலை அஞ்சி – சிந்தா:3 626/1

TOP


சிரித்து (1)

ஆன் நிரை வளைப்பது ஓர் பொருள் என சிரித்து உடன் – சிந்தா:7 1846/3

TOP


சிரிப்பன (1)

வெருகு வேட்ப சிரிப்பன போல் முகைத்த முல்லை வெய்ய வாய் – சிந்தா:7 1651/1

TOP


சிரிப்பு (1)

கல்லா இளையர் கலங்கா சிரிப்பு ஒலியும் – சிந்தா:13 2978/3

TOP


சிருங்கி (1)

சிரை ஐந்தும் விடுதும் என்பார் தீற்றுதும் சிருங்கி என்பார் – சிந்தா:5 1277/1

TOP


சிரை (1)

சிரை ஐந்தும் விடுதும் என்பார் தீற்றுதும் சிருங்கி என்பார் – சிந்தா:5 1277/1

TOP


சில் (20)

அம்_சில்_ஓதியர் அம் மலர் சீறடி – சிந்தா:1 134/2
சேல் அனைய சில் அரிய கடை சிவந்து கரு மணி அம் – சிந்தா:1 167/1
தேன் என பால் என சில் அமிர்து ஊற்று என – சிந்தா:1 222/3
மாடமும் காவும் அடுத்து ஓர் சில் நாள் செல – சிந்தா:1 238/2
சில் அம் போழ்தின் மேல் திரைந்து தேன் உலாம் – சிந்தா:2 413/1
சில் அரி சிலம்பின் வள் வார் சிறுபறை கறங்க செம்பொன் – சிந்தா:2 458/1
சேல் கடை மதர்வை நோக்கின் சில் அரி தடம் கண் நங்கை – சிந்தா:3 554/3
சிலை பொர திரண்ட திண் தோள் சில் அரி சிலம்பினார்-தம் – சிந்தா:3 612/2
செம்பொன் மலர்ந்து இளையார் கண் என்னும் சீர் மணிவண்டு உழல சில் என்று – சிந்தா:3 646/2
அம்_சில்_ஓதியார் புனைந்த செம் சொல் மாலை சூடினான் – சிந்தா:3 691/4
சில் சுணங்கு இள முலை செழு மலர் தடம் கணார் – சிந்தா:4 1100/4
பரல் தலை முரம்பின் சில் நீர் வறும் சுனை பற்று விட்ட – சிந்தா:5 1385/3
சில் அரி சிலம்பு சூழ்ந்த சீறடி திருவின் நற்றாய் – சிந்தா:5 1399/1
சில் சுணங்கு இள முலை சிறுமி தந்தையும் – சிந்தா:6 1458/2
சில் அரி கிண்கிணி சிலம்பும் சீறடி – சிந்தா:9 2008/1
கருமம் நீ கவல வேண்டா கயல் கணாய் பிரிவல் சில் நாள் – சிந்தா:9 2093/1
தீ முகத்து உமிழும் வேல் கண் சில் அரி சிலம்பினார்-தம் – சிந்தா:10 2270/1
அம் சில் ஓதி அரும்பு அவிழ் கோதையார் – சிந்தா:12 2576/4
கடியவை முன்பு செய்தேன் கண்ணினால் காண சில் நாள் – சிந்தா:13 2642/1
தேன் தயங்கு செம் நாவின் சில் மென் கிளி கிளவி – சிந்தா:13 3102/2

TOP


சில்லென் (1)

சில்லென் கிளி கிளவி அது சிந்தையிலன் என்றான் – சிந்தா:9 2027/4

TOP


சில (5)

சில பகல் கழிந்து காண்டி சிந்தி ஈது என்று சொன்னான் – சிந்தா:4 1131/4
தெள்ளு தீம் கனியும் சில தந்த பின் – சிந்தா:6 1424/2
சில மலர் தானும் ஏந்தி சென்று சீர் பெருக வாழ்த்தி – சிந்தா:13 2641/3
வெம்மை மிகு துன்பம் வேந்தே சில கேளாய் – சிந்தா:13 2790/4
தின்று அலால் சிறுவரை யானும் சொல் சில
இன்று எலாம் எம் மருங்கு இருந்து பேசினால் – சிந்தா:13 2937/2,3

TOP


சிலதன் (1)

நன் கனி சிலதன் உண்ண நச்சு வேல் மன்னன் நோக்கி – சிந்தா:13 2725/2

TOP


சிலதனும் (1)

இ பழம் துரந்து கொண்ட சிலதனும் என்னை ஒத்தான் – சிந்தா:13 2726/2

TOP


சிலதியர் (1)

செப்பொடு சிலதியர் ஏந்த தீவிய – சிந்தா:1 197/2

TOP


சிலம்ப (8)

செறி மருப்பு ஏற்று இனம் சிலம்ப பண்ணுறீஇ – சிந்தா:1 44/2
செம் கதிர் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி சிலம்ப கோதை – சிந்தா:3 677/1
நிழல் அவிர் அல்குல் காசு சிலம்பொடு சிலம்ப நீள் தோள் – சிந்தா:5 1254/3
திருந்து சோலை கரும் குயிலே சிலம்ப இருந்து கூவுதியால் – சிந்தா:7 1661/4
திருவடி மிசையின் வைத்து சிலம்ப நொந்து அழுதிட்டானே – சிந்தா:7 1728/4
சீறடிய கிண்கிணி சிலம்பொடு சிலம்ப
வேறுபடு மேகலைகள் மெல்லென மிழற்ற – சிந்தா:9 2019/1,2
சேர்ந்து தவ வீரர் திசை சிலம்ப துதி ஓதி – சிந்தா:13 3104/2
செல்வ கிண்கிணி சிலம்ப தேன் சொரி – சிந்தா:13 3129/1

TOP


சிலம்பதனின் (1)

நளி சிலம்பதனின் உச்சி நாட்டிய பொன் செய் கந்தின் – சிந்தா:13 3070/1

TOP


சிலம்பி (4)

பொலிவு எய்த பூம் பொய்கை சிலம்பி பார்ப்பு எழ – சிந்தா:1 56/3
சிலம்பி வலந்தது போல் போர்வை போர்த்து செல்லுற்றாள் – சிந்தா:1 340/4
சீர் உறு சிலம்பி நூலால் சிமிழ்ப்பு உண்ட சிங்கம் ஒத்தான் – சிந்தா:4 1116/4
மது கலந்து ஊழ்த்து சிலம்பி வீழ்வன போல் மலர் சொரி வகுளமும் மயங்கி – சிந்தா:10 2108/2

TOP


சிலம்பில் (3)

பொங்கு பூம் சிலம்பில் போர்த்த பூம் துகள் அவித்து மாதர் – சிந்தா:9 2064/3
தேன் ஆர் மலர் ஈர்த்து ஒழுக சிலம்பில் சிலம்பும் – சிந்தா:10 2137/3
இமைத்தன வஞ்சி என்ன இளையவள் சிலம்பில் குஞ்சி – சிந்தா:13 2839/3

TOP


சிலம்பிற்று (1)

திரிதர பிறந்தது ஓர் சிலம்பிற்று என்பவே – சிந்தா:5 1211/4

TOP


சிலம்பின் (7)

சில் அரி சிலம்பின் வள் வார் சிறுபறை கறங்க செம்பொன் – சிந்தா:2 458/1
புள் வாய் மணி மழலை பொன் சிலம்பின் இ கொடியை ஈன்றாள் போலும் – சிந்தா:3 638/3
ஆறின் ஆர்ப்பு ஒலி அம் சிலம்பின் ஒலி – சிந்தா:4 859/3
சிலம்பின் மேல் சென்னி சேர்த்தி சிறியவர் செய்த தீமை – சிந்தா:9 2088/2
சிலம்பின் மேல் பஞ்சி ஆர்ந்த சீறடி வலத்தது ஊன்றி – சிந்தா:10 2132/2
மின் ஆர் சிலம்பின் சிலம்பும் குரல் அன்னம் மேல் நாள் – சிந்தா:13 2890/1
சென்று எலா திசையும் சிலம்பின் மிசை – சிந்தா:13 3065/2

TOP


சிலம்பின (1)

சிலம்பின இய மரம் தெழித்த சங்கமே – சிந்தா:3 779/4

TOP


சிலம்பினர் (1)

பொன் ஆர் கலையினர் பொன் பூம் சிலம்பினர்
மின் ஆர் குழையினர் கோதையர் வீதியுள் – சிந்தா:10 2128/2,3

TOP


சிலம்பினாட்கு (1)

அடி அம் சிலம்பினாட்கு உய்த்து இறைஞ்சி காட்ட அவள் கொண்டாள் – சிந்தா:7 1654/4

TOP


சிலம்பினார்-தம் (2)

சிலை பொர திரண்ட திண் தோள் சில் அரி சிலம்பினார்-தம்
முலை பொர உடைந்த தண் தார் மொய் மது துளிப்ப வந்தான் – சிந்தா:3 612/2,3
தீ முகத்து உமிழும் வேல் கண் சில் அரி சிலம்பினார்-தம்
காமுகன் களத்து வீழ கை விரல் நுதியின் சுட்டி – சிந்தா:10 2270/1,2

TOP


சிலம்பினாள் (1)

அடி இறைகொண்ட செம்பொன் ஆடக சிலம்பினாள் அ – சிந்தா:9 2059/1

TOP


சிலம்பினோடு (2)

அடித்தலை சிலம்பினோடு அரவ மேகலை – சிந்தா:1 194/2
நல் மணி சிலம்பினோடு கிண்கிணி நக நகும் – சிந்தா:8 1957/1

TOP


சிலம்பு (50)

அம் சிலம்பு ஒலியோடு அல்குல் கலை ஒலி அணிந்த முன்கை – சிந்தா:1 110/1
நயந்து எரி பொன் சிலம்பு முத்து அரி பெய்து அகம் நக – சிந்தா:1 177/2
சிலம்பு இரங்கி போற்று இசைப்ப திருவில் கை போய் மெய் காப்ப – சிந்தா:1 340/1
இனி உளர் அல்லர் ஆயர் என சிலம்பு அரற்ற தந்து – சிந்தா:2 486/3
தெள் நிற சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி பாதம் சேர்த்தி – சிந்தா:3 624/3
அம் பொன் சிலம்பு அரற்ற அன்னம் போல் மெல்லவே ஒதுங்கி அம் பூம் – சிந்தா:3 646/3
பரி அகம் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி பாதம் சேர்த்தி – சிந்தா:3 674/3
செம் கதிர் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி சிலம்ப கோதை – சிந்தா:3 677/1
மெல் என்று சிலம்பு அரற்ற மேகலைகள் மின் உமிழ – சிந்தா:3 737/1
கெட்டு உலாய் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி மகளிர் கோங்க – சிந்தா:3 772/2
சிலம்பு ஒலி அரவமும் மிச்சில் சீப்பவர் – சிந்தா:3 832/4
தோற்று வந்து என் சிலம்பு அடி கைதொழ – சிந்தா:4 899/3
சீர் அரவ சிலம்பு ஏந்தும் மென் சீறடி – சிந்தா:4 914/1
அடி மலர் தாமரை சிலம்பு நோற்றவே – சிந்தா:4 1005/4
ஒல் என சிலம்பு அரற்ற வீதி மல்க ஓடினார் – சிந்தா:4 1100/3
சிலம்பு பாய் வருடையொடு உகளும் சென்னி நீள் – சிந்தா:5 1238/3
சிலம்பு சென்று எதிர் கூவுநர் செய் சுனை – சிந்தா:5 1319/2
செண்ண அம் சிலம்பு ஏறு துகள் அவித்து – சிந்தா:5 1333/3
அன்னம் நாண அசைந்து சிலம்பு அடி – சிந்தா:5 1336/2
அரிந்த மேகலை ஆர்த்தன அம் சிலம்பு
பிரிந்த வண்டு இளையார் விளையாடவே – சிந்தா:5 1349/3,4
சிலம்பு எனும் வண்டு பாட மேகலை தேன்கள் ஆர்ப்ப – சிந்தா:5 1357/1
சில் அரி சிலம்பு சூழ்ந்த சீறடி திருவின் நற்றாய் – சிந்தா:5 1399/1
செல்ல செல்ல அஃகும் நெறி சேர் சிலம்பு சேர்ந்தான் – சிந்தா:6 1416/4
அம் சிலம்பு அணி அல்குல் கலையொடு ஆர்த்தவே – சிந்தா:6 1493/4
புலவன் சித்திரித்த பொன் சிலம்பு நக பூ நிலத்து மேல் – சிந்தா:7 1588/2
வரை-கண் ஏறலின் வால் அரி பொன் சிலம்பு
உரைத்து மின் இருள் மேல் கிடந்தாலும் ஒத்து – சிந்தா:7 1603/2,3
அன்னம் என்ன ஒதுங்கி சிலம்பு அரற்ற சென்று அணுகினாள் – சிந்தா:7 1667/4
வண்ண மேகலைகள் ஆர்ப்ப வான் சிலம்பு ஒலிப்ப முத்தும் – சிந்தா:7 1689/2
செம் கயல் கண்ணினாள் தன் சீறடி சிலம்பு நோக்கி – சிந்தா:7 1705/3
திருவின் சாயல் தன் சீறடி சிலம்பு
உருவ குஞ்சி-வாய் உறுத்தி ஒய்யென – சிந்தா:7 1765/1,2
செல்க என சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி மிழற்ற ஒல்கி – சிந்தா:9 2068/3
பரியகம் சிலம்பு பைம்பொன் கிண்கிணி ஆர்ந்த பாதத்து – சிந்தா:9 2079/1
செரு செய்து திளைத்து போரில் சிலம்பு ஒலி கலந்த பாணி – சிந்தா:9 2082/2
கண்ணி மகாரோடு கால் சிலம்பு ஆர்த்து எழ – சிந்தா:10 2114/2
மஞ்சு இவர் மின் அனார் தம் வால் அரி சிலம்பு சூழ்ந்து – சிந்தா:10 2300/1
செய் பாவை அன்னார் சிலம்பு ஆர்க்கும் மென் சீறடியார் – சிந்தா:11 2338/1
வருத்தம் மிழற்றி பசும்பொன் சிலம்பு ஓசை செய்ய – சிந்தா:11 2339/3
உடை மணி பொன் சிலம்பு ஒலிக்கும் கோயிலுள் – சிந்தா:12 2407/2
கா-மினம் என கலை சிலம்பு கிண்கிணி – சிந்தா:12 2451/3
குரல் சிலம்பு ஒலிப்ப சென்னி குஞ்சி மேல் மிதிப்ப நோற்றான் – சிந்தா:12 2459/2
எய்த்து நீர் சிலம்பு இன் குரல் மேகலை – சிந்தா:12 2481/1
சிலம்பு நொந்து இரங்க தேன் தார் பரிந்து தேன் எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:12 2516/4
மின் அரி சிலம்பு தொட்டு விருப்பொடு விரைந்து போவான் – சிந்தா:12 2538/2
பொறி கொள் பூம் சிலம்பு மேகலைகளும் புணர்ந்த இன்னியங்கள் ஆர்ப்ப வேந்தன் – சிந்தா:12 2594/3
அழிந்த மேகலை அம் சிலம்பு ஆர்த்தவே – சிந்தா:13 2673/4
எய்த்து அடி சிலம்பு இரங்கும் இன் குரல் – சிந்தா:13 2683/3
செரு குரல் சிறுபறை சிலம்பு கிண்கிணி – சிந்தா:13 2688/3
தேன் இமிர் குன்றம் ஏறி சிலம்பு எதிர் சென்று கூயும் – சிந்தா:13 2714/3
சிலம்பு எனும் வண்டு பாட சீறடி போது புல்லி – சிந்தா:13 2858/2
காவி கண் கடை இடுக கால் சிலம்பு
ஆவித்து ஆர்த்தன அம் மென் குஞ்சியே – சிந்தா:13 3124/3,4

TOP


சிலம்பும் (14)

அடி கிண்கிணியும் அம் சிலம்பும் விரல் மோதிரத்தோடு அகற்றிய பின் – சிந்தா:1 353/2
என்றே கலையும் சிலம்பும் இரங்க இன வண்டு ஆர்ப்ப – சிந்தா:4 917/3
சில் அரி கிண்கிணி சிலம்பும் சீறடி – சிந்தா:9 2008/1
தேன் ஆர் மலர் ஈர்த்து ஒழுக சிலம்பில் சிலம்பும்
கான் ஆர் மயிலின் கணம் போல் கலுழ்வுற்றது அன்றே – சிந்தா:10 2137/3,4
சிலம்பும் நீர் கடல் அம் தானை சீதத்தற்கு அரசு நாட்டி – சிந்தா:10 2141/3
அரி பொன் கிண்கிணி அணி கிளர் சிலம்பொடு சிலம்பும்
திருவ சீறடி செழு மலர் கொழும் கயல் மழை கண் – சிந்தா:12 2385/1,2
நகை ஆர் கவுள கிண்கிணியும் சிலம்பும் நாய் நா சீறடி மேல் – சிந்தா:13 2694/2
காலில் சிலம்பும் கிண்கிணியும் கலையும் ஏங்க கதிர் வேலும் – சிந்தா:13 2698/3
எரி பொன் மேகலை இலங்கு அரி சிலம்பொடு சிலம்பும்
அரி பொன் கிண்கிணி அணி இழை அரிவையர் புணர்ந்து – சிந்தா:13 2758/1,2
மின் ஆர் சிலம்பின் சிலம்பும் குரல் அன்னம் மேல் நாள் – சிந்தா:13 2890/1
பொன் அரிய கிண்கிணியும் பூம் சிலம்பும் ஏங்க – சிந்தா:13 2921/3
கண்ணார் ஒலி கவுள கிண்கிணியும் அம் சிலம்பும் கலையும் ஆரா – சிந்தா:13 2967/3
மாது அணிந்த நோக்கினார் அல்குல் காசும் மணி மழலை கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஏங்க – சிந்தா:13 3136/3
விண் கனிய கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஆர்ப்ப முரி புருவ வேல் நெடும் கண் விருந்து செய்ய – சிந்தா:13 3138/3

TOP


சிலம்புரி (1)

சிலம்புரி திருந்து அடி பரவ செல்பவள் – சிந்தா:1 184/2

TOP


சிலம்பொடு (14)

சின் மணி மழலை நாவின் கிண்கிணி சிலம்பொடு ஏங்க – சிந்தா:1 317/1
செம் தளிர் கோதை சோர கிண்கிணி சிலம்பொடு ஏங்க – சிந்தா:3 840/2
சிலம்பொடு மேகலை மிழற்ற தேன் இனம் – சிந்தா:4 1012/1
சிலம்பொடு மேகலை மிழற்ற சென்னி மேல் – சிந்தா:4 1019/2
நிழல் அவிர் அல்குல் காசு சிலம்பொடு சிலம்ப நீள் தோள் – சிந்தா:5 1254/3
அழல் மணி கலாபம் அம் சிலம்பொடு ஆர்ப்ப ஆடுமே – சிந்தா:8 1952/4
இன் அரி சிலம்பொடு ஏங்கி கிண்கிணி இகலி ஆர்ப்ப – சிந்தா:8 1985/1
சீறடிய கிண்கிணி சிலம்பொடு சிலம்ப – சிந்தா:9 2019/1
சேல் உண் கண்ணியர் சிலம்பொடு திலகமும் திருத்தி – சிந்தா:12 2383/1
அரி பொன் கிண்கிணி அணி கிளர் சிலம்பொடு சிலம்பும் – சிந்தா:12 2385/1
இரங்கு தீம் குழலும் ஏங்க கிண்கிணி சிலம்பொடு ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2596/2
எரி பொன் மேகலை இலங்கு அரி சிலம்பொடு சிலம்பும் – சிந்தா:13 2758/1
அரவ மேகலைகள் அம் பொன் கிண்கிணி சிலம்பொடு ஆர்ப்ப – சிந்தா:13 2806/3
கிளி சொலின் இனிய சொல்லார் கிண்கிணி சிலம்பொடு ஏங்க – சிந்தா:13 2898/1

TOP


சிலம்போடு (1)

புடை சிறு பரடு புல்லி கிண்கிணி சிலம்போடு ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2445/2

TOP


சிலர் (2)

ஏவல் வகை கண்டு அறிதும் என்று சிலர் சொன்னார் – சிந்தா:9 2016/4
உண்டு உயிர் சிலர் கண் வாழ்க என்று உத்தரா சங்கம் வைத்தார் – சிந்தா:12 2457/3

TOP


சிலா (1)

மருங்கில் ஓர் மணி சிலா வட்டம் உண்டு அவண் – சிந்தா:5 1213/2

TOP


சிலை (92)

கொன் ஊர் கொடு வெம் சிலை கண்டு எதிர்கொண்டவாறும் – சிந்தா:0 21/4
கோடு வெம் சிலை தொழில் இடமும் கூடின்றே – சிந்தா:1 84/4
கோல் எய்யும் குனி சிலை நுதலினாரொடு – சிந்தா:1 90/2
சிலை இகந்து உயர்ந்த திண் தோள் சீவகற்கு அரற்றி ஆற்றார் – சிந்தா:1 372/4
கோள் இயங்கு உழுவை அன்ன கொடும் சிலை உழவன் கேட்டே – சிந்தா:1 405/1
கொல் பழுத்து எரியும் வேலார் கொடும் சிலை குழைவித்தாரே – சிந்தா:2 435/4
வாள் படை அனுங்க வேடர் வண் சிலை வளைய வாங்கி – சிந்தா:2 436/1
தேர் பண் அமைத்து சிலை கோலி பகழி ஆய்ந்து – சிந்தா:2 444/2
இரைவதி வியாழ ஓரை இரும் சிலை முளைப்ப ஏறி – சிந்தா:3 506/2
சிலை பொர திரண்ட திண் தோள் சில் அரி சிலம்பினார்-தம் – சிந்தா:3 612/2
எரி மணி சுண்ணம் மின்னும் இரும் சிலை முத்தம் சேர்த்தி – சிந்தா:3 625/1
சிலை தொழில் சிறு நுதல் தெய்வ பாவை போல் – சிந்தா:3 657/1
வான் உயர் மதுகை வாட்டும் வார் சிலை காமன் ஆகும் – சிந்தா:3 664/2
சிலை வலாய் புல்லு நம்பி சீவகசாமியோ என்று – சிந்தா:3 687/3
சுற்று அணி கொடும் சிலை மேகம் தூவிய – சிந்தா:3 780/1
சேய் அனான் திருவின் பேரான் செழும் சிலை பகழியாலே – சிந்தா:3 788/4
கோல் ஒற்ற குனிந்தவாறே சிலை குனிந்து ஒழிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 797/4
மீன் எறி தூண்டில் போன்ற வெம் சிலை நாண்கள் அற்ற – சிந்தா:3 800/1
ஒருக்கி பேய் பாடி ஆட உறு சிலை உடன்று கொண்டான் – சிந்தா:3 807/4
கொண்டான் பகழி தொடுத்தான் சிலை கால் குனிந்தது – சிந்தா:3 808/1
நம்பன் சிலை வாய் நடக்கும் கணை மிச்சில் அல்லால் – சிந்தா:3 809/3
பொருவரோ மன்னர் என்றான் பொரு சிலை மடக்கி இட்டார் – சிந்தா:3 810/3
ஆழி வாய் விரலில் காமன் அம்பொடு சிலை கை ஏந்த – சிந்தா:3 833/3
வண்ண வார் சிலை வள்ளல் கொண்டு ஆயிடை – சிந்தா:4 894/1
விளைத்தது திருமுகம் வியர்ப்பு வெம் சிலை
வளைத்தன புருவமும் முரிந்த வல்லையே – சிந்தா:4 1016/2,3
பூட்டார் சிலை நுதலாள் புல்லாது ஒழியேனே – சிந்தா:4 1042/4
செவ்வியுள் செவிலி சொல்லும் சிலை இவர் நுதலினாய் நின் – சிந்தா:4 1046/2
ஏமன் சிலை வாள் நுதல் ஏற நெருக்கா – சிந்தா:4 1071/3
அடு சிலை அழல ஏந்தி ஆருயிர் பருகற்கு ஒத்த – சிந்தா:4 1086/2
கரும் சிலை மறவர் கொண்ட கண நிரை விடுக்க வல்ல – சிந்தா:4 1112/1
இரும் சிலை பயின்ற திண் தோட்கு இது தகாது என்று குன்றில் – சிந்தா:4 1112/2
இட்டி வேல் குந்தம் கூர்வாள் இரும் சிலை இருப்பு சுற்றார் – சிந்தா:4 1136/1
சிலை தொழில் தட கை மன்னற்கு இற்றென செப்புகின்றான் – சிந்தா:4 1161/4
வணங்கு நோன் சிலை வார் கணை காமனோ – சிந்தா:5 1311/1
சிலை கொள் நாணின் தீரா திருந்து கற்பின்னவர்-தம் – சிந்தா:6 1413/1
வார் சிலை வடிப்ப வீங்கி வரை என திரண்ட தோளான் – சிந்தா:6 1450/1
நடு ஒசி நோன் சிலை புருவத்தால் புடைத்து – சிந்தா:6 1482/2
சிலை வித்தகனே தெருளேன் அருளாய் – சிந்தா:6 1514/3
கொடு வெம் சிலை வாய் கணையில் கொடிதாய் – சிந்தா:6 1520/1
பொன் அவிர் கழலினான் அ பொரு சிலை கணையின் வாங்கி – சிந்தா:7 1640/3
வண் சிலை கொண்டவாறும் வார் கணை தொடுத்தவாறும் – சிந்தா:7 1642/1
சிலை தழும்பியானை தோலின் நூற்று உரை சிறுமீன் ஒத்த – சிந்தா:7 1645/3
அண்ணல் அம் சிலை வலாருள் அமோக மா ஆசானின் பின் – சிந்தா:7 1646/1
இடன் அறிந்து இலங்கும் வை வாள் இரும் சிலை குந்தம் மூன்றும் – சிந்தா:7 1678/3
வார் உலாம் முலையினாட்கும் வரி சிலை தடக்கையாற்கும் – சிந்தா:7 1687/1
செ வழிபாடர் ஆகி சிலை தொழில் சிறுவர் கற்ப – சிந்தா:7 1758/3
வேந்து இரிய கணை வித்திய வெம் சிலை
காய்ந்து இரிக்கும் புருவ கரும் கண்ணியர் – சிந்தா:7 1769/1,2
பூட்டு சிலை இறவினொடு பொருது துயில் மடியும் – சிந்தா:7 1788/2
முந்தி பெறப்பட்ட மகன் மூரி சிலை தட கை – சிந்தா:7 1797/2
ஏத்தரும் சிலை கை வாள் இலங்கு வேல் ஏந்தினார் – சிந்தா:7 1845/4
விடு பொறி அரவு என விளங்கு வெம் சிலை
அடு கணை சிதறினார் ஆர்த்த வால் வளை – சிந்தா:7 1850/1,2
சீர் மலி பகழி ஏந்தி பதுமுகன் சிலை தொட்டானே – சிந்தா:7 1862/4
செயிரில் நறும் சாந்து சிலை அம்பு மணி அயில் வாள் – சிந்தா:7 1874/3
மன்னும் ஐ கணை வார் சிலை மைந்தனோ – சிந்தா:8 1948/2
பூ உண்ட கண்ணாள் புருவ சிலை கோலி எய்ய – சிந்தா:8 1965/1
ஏவினுள் தாழ் சிலை எறிந்த கோலினே – சிந்தா:8 1993/4
வண்டு தேன் சிலை கொள் நாணா மா தளிர் மலர்கள் அம்பா – சிந்தா:9 2003/1
வணங்கு நோன் சிலை என வளைந்த யாக்கையன் – சிந்தா:9 2009/2
நச்சு நுனை அம்பு சிலை நடுங்க உடன் ஏந்தி – சிந்தா:9 2015/2
மா மணி மகரம் அம்பு வண் சிலை கரும்பு மான் தேர் – சிந்தா:9 2057/3
தேன் ஆர் பூங்கோதாய் நினக்கு காமன் சிலை இரண்டும் செவ்வனே கோலி தந்தான் – சிந்தா:9 2065/2
கை சிலை கணையோடு ஏந்தி காமன் இ கடையை காப்பான் – சிந்தா:9 2090/4
குந்தமே அயில் வாள் குனி சிலை மூன்றும் குறைவிலார் கூற்றொடும் பொருவார் – சிந்தா:10 2156/1
சொல்லு-மின் எமக்கும் ஆங்கு ஓர் சிலை தொட நாள் என்பாரும் – சிந்தா:10 2179/3
வேந்தருள் வினிதை வேந்தன் வெம் சிலை தளர வாங்கி – சிந்தா:10 2181/3
படர் சிலை குழைய வாங்கி பன்றியை பதைப்ப எய்தான் – சிந்தா:10 2182/4
சிலை வட்டம் நீங்கி விண் மேல் செவ்வனே எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:10 2184/4
ஊடிய மடந்தை போல உறு சிலை வாங்க வாராது – சிந்தா:10 2185/1
நாடு எழுந்து ஆர்ப்ப மற்று அ நன் சிலை முறித்திட்டு அம்பை – சிந்தா:10 2185/3
சிலை வைத்த மார்பின் தென்னன் திரு மணி பன்றி நோக்கி – சிந்தா:10 2190/3
குண்டலம் இலங்க வாங்கி குனி சிலை உறையின் நீக்கி – சிந்தா:10 2192/1
செய் பூண் சிலை நாண் எறிந்தான் சேரார் நாள் உக்கனவே – சிந்தா:10 2198/4
குனி சிலை தோற்ற மன்னர் கொங்கு கொப்புளிக்கும் நீல – சிந்தா:10 2199/2
பனி மலர் காடு போன்றார் படர் சிலை தொடாத வேந்தர் – சிந்தா:10 2199/3
விரல் தலை புட்டில் வீக்கி வெம் சிலை கணையோடு ஏந்தி – சிந்தா:10 2202/3
கோல் பொரு கொடும் சிலை குருதி வெம் படை – சிந்தா:10 2212/1
கொன் மலி மார்பன் பொன் தேர் கொடும் சிலை அறுப்ப சீறி – சிந்தா:10 2246/3
கொடும் சிலை உழவன் மான் தேர் கோவிந்தன் என்னும் சிங்கம் – சிந்தா:10 2252/1
தருக்கொடு குமரன் ஆர்ப்ப தன் சிலை வளைய வாங்கி – சிந்தா:10 2275/1
பூரணசேனன் வண் கை பொரு சிலை ஏந்தினானே – சிந்தா:10 2280/4
தேன் அமர் மாலை தாழ சிலை குலாய் குனிந்தது ஆங்கண் – சிந்தா:10 2281/2
நடத்துவான் அவனை நோக்கி நகா சிலை பாரித்தானே – சிந்தா:10 2285/4
திரு மணி செம்பொன் மார்பின் சீவகன் சிலை கை ஏந்தி – சிந்தா:10 2295/2
அடர் சிலை அப்பு மாரி தாரை நின்றிட்டது அன்றே – சிந்தா:10 2304/4
அரவ வெம் சிலை வளைந்ததே அண்ணல் கண் அழல் உமிழ்ந்ததே – சிந்தா:10 2308/4
சிலை முத்தம் கொள்ளும் திண் தோள் செம்மலும் தீயின் சேந்தான் – சிந்தா:10 2312/4
வெம் சிலை கொண்டு வெய்ய உரும் என முழங்கி சொன்னான் – சிந்தா:10 2318/4
சிலை இடம் பிடித்த ஞான்றே தெவ்வரை செகுத்த நம்பி – சிந்தா:12 2554/3
ஏ செயா சிலை நுதல் ஏழைமார் முலை – சிந்தா:13 2689/1
துண்ணென் சிலை தொழிலும் காட்டி முன் இன்புற்றீர் – சிந்தா:13 2960/3
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த மார்பன் திருநகர் தெருள்கலாதாய் – சிந்தா:13 2976/3
புருவ சிலை நுதல் பொன் துஞ்சும் அல்குல் – சிந்தா:13 3141/1

TOP


சிலைக்கும் (1)

செவ்வன் நூறு_ஆயிரம் சிலைக்கும் பம்பையும் – சிந்தா:1 42/2

TOP


சிலைகளும் (1)

தோம் நிலை அரவின் தோற்றமே போலும் சிலைகளும் பிறகளும் துறைபோய் – சிந்தா:10 2158/2

TOP


சிலையவர் (2)

துண்ணென சிலையவர் தொழுது காண்பவே – சிந்தா:5 1206/4
சிலையவர் குரம்பை அம் கண் மான் இனம் சென்று சேப்ப – சிந்தா:12 2583/2

TOP


சிலையார் (1)

சிலையார் திரு நுதலும் செம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 732/2

TOP


சிலையான் (3)

கோல் அருவி வெம் சிலையான் கூர் வாளொடு மணி கேடகமும் மறமும் ஆற்றி – சிந்தா:1 291/2
கொடும் சிலையான் ஓலை குணமாலை காண்க – சிந்தா:4 1041/1
கோல் அவியா வெம் சிலையான் சொல் குன்றான் ஆக எனவே – சிந்தா:4 1045/3

TOP


சிலையில் (1)

செம்பொன் கடம்பன் செ வேலும் காமன் சிலையில் தொடுத்து அலர்ந்த – சிந்தா:7 1664/1

TOP


சிலையின் (7)

தோள் வாய் சிலையின் ஒலியால் தொறு மீட்டு மீள்வான் – சிந்தா:2 454/3
வெம் சிலையின் வேடர் வெள்ளம் அப்பு மாரி தூவலின் – சிந்தா:3 691/1
வான் முழங்கு வெம் சிலையின் வாளி மழை தூவி – சிந்தா:3 845/2
மற்று அவன் தேவன் ஆகி வான் இடு சிலையின் தோன்றி – சிந்தா:4 951/2
எய்த அ சிலையின் எல்லை அணுகலும் ஏந்தல் நோக்கி – சிந்தா:7 1641/2
மழையொடு சூழ்ந்து கொண்ட வான் துகள் சிலையின் நீக்கி – சிந்தா:7 1680/1
வெம் சிலையின் வேடர் தொறு மீட்டு விசும்பு ஏகும் – சிந்தா:7 1796/1

TOP


சிலையின்-வாய் (1)

உற்ற தன் சிலையின்-வாய் பெய்து உடு அமை பகழி வாங்க – சிந்தா:10 2191/3

TOP


சிலையினது (1)

சிலையினது அகலமும் வீணை செல்வமும் – சிந்தா:2 411/2

TOP


சிலையினர் (1)

கை அடு சிலையினர் காட்டுள் வாழ்பவர் – சிந்தா:5 1205/1

TOP


சிலையினாய் (1)

கணை உமிழ் சிலையினாய் கண்டு சேறியே – சிந்தா:5 1209/4

TOP


சிலையினாய்க்கே (1)

ஏ இயல் சிலையினாய்க்கே உரியள் என்று உரைப்ப நேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1686/4

TOP


சிலையினார்க்கு (1)

உருவ வெம் சிலையினார்க்கு தம்பி இஃது உரைக்கும் ஒண் பொன் – சிந்தா:8 1889/3

TOP


சிலையினார்க்கே (1)

போல் நின்ற என்ப மற்று அ பொருவரு சிலையினார்க்கே – சிந்தா:2 452/4

TOP


சிலையினால் (1)

சிலையினால் மாக்கள் கொன்று செழும் கடல் வேட்டம் ஆடி – சிந்தா:13 2770/1

TOP


சிலையினாற்கு (1)

கை அமை சிலையினாற்கு கந்துகன் இதுவும் கூறும் – சிந்தா:3 667/4

TOP


சிலையினானும் (1)

முழவு என திரண்ட திண் தோள் மூரி வெம் சிலையினானும்
அழல் என கனலும் வாள் கண் அ வளை தோளினாளும் – சிந்தா:1 368/1,2

TOP


சிலையினானை (3)

ஏ இயல் சிலையினானை இ பொருள் கேண்மோ என்றான் – சிந்தா:1 384/4
கையவாம் சிலையினானை கண்டு வந்து அருகு சேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1717/3
வணக்கரும் சிலையினானை ஒரு மதி எல்லை நாளுள் – சிந்தா:7 1817/1

TOP


சிலையினோடு (1)

எய் கணை சிலையினோடு இவன்-கண் இல்லையால் – சிந்தா:5 1263/2

TOP


சிலையும் (9)

திங்கள் மதி முகத்த சேலும் பவளமும் சிலையும் முத்தும் – சிந்தா:3 643/1
நெடியான் மகன் சிலையும் அம்பும் வைத்த நிழல் மதியோ வாள் முகமோ நோக்கி காணீர் – சிந்தா:3 681/4
ஒருவனே சிலையும் ஒன்றே உடையது ஓர் களிற்றின் மேலான் – சிந்தா:3 810/1
கெண்டையும் சிலையும் திங்கள் இளமையும் கிடந்து தேன் கொள் – சிந்தா:9 2076/1
செய் கயிறு ஆய்ந்தன சிலையும் அல்லவும் – சிந்தா:10 2214/3
கொல் நுனை குந்தமும் சிலையும் கூர் நுதி – சிந்தா:10 2216/1
அடுத்து ஆங்கு அ அம்பும் சிலையும் அதன் நாணும் அற்று – சிந்தா:10 2320/2
அம்பும் சிலையும் அறுத்தான் என்று அழன்று பொன் வாள் – சிந்தா:10 2321/1
தேன் ஆர் காமன் சிலையும் கணையும் திறை கொண்ட – சிந்தா:12 2456/1

TOP


சிலையை (3)

வண் சிலையை வனப்பு அழித்து வார்ந்து ஒழுகி நிலம் பெறா – சிந்தா:1 166/1
குனி வளர் சிலையை கொன்ற குவளை கண் கயலை கொன்ற – சிந்தா:2 486/2
கொடு வெம் சிலையை கொளை அமைத்து கொதி நீர் பகழி கொள வாங்கி – சிந்தா:7 1659/1

TOP


சிலையொடு (5)

சிலையொடு பகழி ஏந்தி கூற்று என சிவந்து தோன்றும் – சிந்தா:1 392/3
சிலையொடு செல்வன் நின்றால் தேவரும் வணக்கல் ஆற்றார் – சிந்தா:4 1135/1
விடு கணை சிலையொடு ஏந்தி வெருவர தோன்றலோடும் – சிந்தா:4 1137/3
சிலையொடு திரண்ட திண் தோள் தேவ மாதத்தன் என்பான் – சிந்தா:7 1735/1
சேண் குலாம் சிலையொடு திளைத்த பின் அவர் – சிந்தா:7 1826/1

TOP


சிலையோ (1)

போது உலாம் சிலையோ பொரு வேல் கணோ – சிந்தா:5 1308/1

TOP


சிவக்கும் (1)

மணி இயல் சீப்பு இட சிவக்கும் வாள் நுதல் – சிந்தா:13 2637/1

TOP


சிவகதி (1)

அன்பு விற்று உண்டு போகி சிவகதி அடையலாமே – சிந்தா:13 3105/4

TOP


சிவணி (4)

கூடுபு சிவணி நின்று குழைந்து இழைந்து அமிர்தம் ஊற – சிந்தா:5 1256/2
செரு விளை கழனி மள்ளர் ஆர்ப்பொடு சிவணி செம்பொன் – சிந்தா:10 2296/3
திரை செய் தென் கடல் இட்டது ஓர் நோன் கழி சிவணி
அரச அ துளை அக-வயின் செறிந்து என அரிதால் – சிந்தா:13 2749/2,3
சிவணி சிறுகால் கமுகம் பொழில் சேர்ந்து – சிந்தா:13 2853/2

TOP


சிவந்த (5)

அஞ்ச சிவந்த மெல் விரல் சூழ் அரும் பொன் ஆழி அகற்றினாள் – சிந்தா:1 351/4
கோல் பொர சிவந்த கோல மணி விரல் கோதை தாங்கி – சிந்தா:2 459/3
கோல் பொர சிவந்த கோல குவி விரல் மடந்தை வீணை – சிந்தா:3 663/2
சிவந்த சீவகசாமி கண் புருவமும் முரி முரிந்தவே – சிந்தா:10 2310/4
செல்ல நீண்டு அகன்று அகம் சிவந்த கண்ணினார் – சிந்தா:13 2982/3

TOP


சிவந்தன (1)

புலந்து கண் சிவந்தன போன்று நீர் பிரிந்து – சிந்தா:12 2449/2

TOP


சிவந்து (10)

சேல் அனைய சில் அரிய கடை சிவந்து கரு மணி அம் – சிந்தா:1 167/1
களி கயல் பொருவ போன்று கடை சிவந்து அகன்ற கண்ணாள் – சிந்தா:1 192/2
சீர் உடை குருசிலும் சிவந்து அழன்று ஓர் தீ திரள் – சிந்தா:1 274/3
சிலையொடு பகழி ஏந்தி கூற்று என சிவந்து தோன்றும் – சிந்தா:1 392/3
காமன் கணை ஏர் கண் சிவந்து புலந்தாள் – சிந்தா:4 1071/4
முத்து அலைத்து இள முலை முகம் சிவந்து அலமர – சிந்தா:4 1101/2
செயிர்ப்பொடு சிவந்து நோக்கி சேவலின் அகல சேவல் – சிந்தா:7 1624/1
செயிர்த்தவள் சிவந்து நோக்கி சீறடி சென்னி சேர்த்தி – சிந்தா:8 1989/1
கண்ணாடி அன்ன கடி மார்பன் சிவந்து நீண்ட – சிந்தா:11 2327/1
செருக்கி நிணம் தின்று சிவந்து மன்னர் உயிர் செற்ற – சிந்தா:13 2944/1

TOP


சிவப்பில் (1)

கிளை கழுநீர் கணும் சிவப்பில் கேழ்த்தவே – சிந்தா:4 1016/4

TOP


சிவம்புரி (1)

சிவம்புரி நெறியை சேர செப்பும் இ பொருளும் கேள்-மின் – சிந்தா:3 605/4

TOP


சிவிகை (7)

போந்து காய் பொன் சிவிகை நல் போதகம் – சிந்தா:4 858/3
இரும் களிறு எய்த ஓட சிவிகை விட்டு இளையர் ஏக – சிந்தா:4 975/2
திரு மணி சிவிகை ஏறி செம்பொன் நீள் மாடம் புக்காள் – சிந்தா:9 2069/3
காய் கதிர் சிவிகை செற்றி கலந்தவை நுரைகள் ஆக – சிந்தா:10 2178/2
சீரிய துறவொடு சிவிகை ஏறினார் – சிந்தா:13 2628/3
கடி நிரை சிவிகை ஏறி கதிர் மணி குடை பின் செல்ல – சிந்தா:13 2650/2
சேய் நிற சிவிகை சேர்ந்தான் தேவர் கொண்டு ஏகினாரே – சிந்தா:13 2998/4

TOP


சிவிகைகள் (1)

தொழு தகு சிவிகைகள் சூழ போய பின் – சிந்தா:13 2630/2

TOP


சிவிகையின் (1)

மாட மா மணி சிவிகையின் மயில் என இழிந்தார் – சிந்தா:12 2379/3

TOP


சிவிகையும் (2)

திருந்து பொன் தேரும் செம்பொன் சிவிகையும் மிடைந்து தெற்றி – சிந்தா:4 972/1
சூழி யானையும் துளங்கு பொன் சிவிகையும் உடையான் – சிந்தா:12 2386/3

TOP


சிவிறி (5)

துனித்து நீர் துளங்கல் வேண்டாம் தூ மணி சிவிறி நீர் தூய் – சிந்தா:3 745/3
போர் அணி மாலை சாந்தம் புனை மணி சிவிறி சுண்ணம் – சிந்தா:13 2654/2
இணை மலர் மாலை சுண்ணம் எரி மணி சிவிறி ஏந்தி – சிந்தா:13 2655/3
அரக்கு நீர் சிவிறி ஏந்தி ஆயிரம் தாரை செல்ல – சிந்தா:13 2657/1
காய்ந்து பொன் சிவிறி ஏந்தி கார் மழை பொழிவது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2660/4

TOP


சிவிறியில் (1)

பந்தொடு சிவிறியில் சிதற பார் மிசை – சிந்தா:1 86/3

TOP


சிவிறியின் (1)

சிவிறியின் மாறு தூயும் குங்குமம் எறிந்தும் தேம் கொள் – சிந்தா:4 966/1

TOP


சிற்பம் (1)

செழு மலர் காமவல்லி செரு கயல் சிற்பம் ஆக – சிந்தா:13 2716/2

TOP


சிற்றடி (1)

சிற்றடி போது புல்லி திருமகன் கிடப்ப சேந்து – சிந்தா:12 2508/2

TOP


சிற்றடிச்சி (1)

சிற்றடிச்சி தத்தை அடி வீழ்ச்சி திருவடிகட்கு – சிந்தா:7 1873/2

TOP


சிற்றிலுள் (1)

பந்து பாவை பைம் கழங்கு பைம்பொன் முற்றில் சிற்றிலுள்
நொந்து வைத்து நூபுரம் ஒலிப்ப ஓடி நோக்கினார் – சிந்தா:4 1099/3,4

TOP


சிறகர் (7)

சிறகர் வண்டு செவ்வழி பாட மாடத்து ஊடு எலாம் – சிந்தா:1 74/3
என்பு உருகு குரல் அழைஇ இரும் சிறகர் குலைத்து உகுத்து – சிந்தா:3 648/3
மிகல் கொண்ட இகலை தானே விழுங்கிய சிறகர் தோற்றி – சிந்தா:3 796/3
சிந்தை செய்யும் சிறகர் கிளி தோற்கும் அம் தீம் சொலாள் – சிந்தா:4 1160/4
இடு மயிர் சிறகர் ஆக எழுந்து மேல் பறப்ப போல – சிந்தா:12 2525/2
குலவிய சிறகர் செம் கண் கரும் குயில் குடைய கொம்பர் – சிந்தா:13 2711/2
தூசு போல் சிறகர் அன்னம் தொழுதியோடு இரிய சேர்ந்தார் – சிந்தா:13 2712/4

TOP


சிறகரால் (1)

சிறகரால் பார்ப்பு புல்லி திரு மயில் இருந்ததே போல் – சிந்தா:8 1917/1

TOP


சிறகால் (2)

தன் சிறகால் பெடை தழுவ தலைவந்தது இளவேனில் – சிந்தா:3 649/4
பயிர்ப்பு அற சிறகால் புல்லி பணிந்து பாண் செய்தது அன்றே – சிந்தா:7 1624/4

TOP


சிறகில் (1)

தொழுதி சிறகில் துயர் ஆற்றுவன – சிந்தா:5 1187/4

TOP


சிறகு (6)

கோடு உயர்ந்த குன்றின் மேல் குழீஇய மஞ்ஞை-தம் சிறகு
ஆடும் மஞ்சினுள் விரித்து இருந்த வண்ணம் அன்னரே – சிந்தா:1 71/3,4
ஆழியான் ஊர்தி புள்ளின் அம் சிறகு ஒலியின் நாகம் – சிந்தா:2 449/1
மறுத்து ஆங்கே சிறகு உளர்ந்து மகிழ்வு ஆனா கொள தேற்றி – சிந்தா:3 650/3
அஞ்சன வரை சிறகு உடைய போல்வன – சிந்தா:10 2230/3
மணி சிரல் சிறகு நாண வகுத்த சாந்து ஆலவட்டம் – சிந்தா:12 2478/3
சிறகு உற பரப்பி அன்னம் பறப்பன போல ஈண்டி – சிந்தா:13 3084/3

TOP


சிறகுற (1)

சிறகுற பரப்பி மஞ்ஞை செருக்குபு கிடந்த போன்றும் – சிந்தா:5 1283/2

TOP


சிறந்த (3)

சிறந்த செல்வனும் சிந்தையின் நோக்கினான் – சிந்தா:5 1325/4
சிறந்த நின் நலத்தை சேரேன் ஆய்விடின் செல்க என்றான் – சிந்தா:9 2067/4
திருந்தி ஏழுறுப்பும் திண் நிலம் தோய்வ தீ உமிழ் தறுகணின் சிறந்த – சிந்தா:10 2154/4

TOP


சிறந்தது (1)

செல திரு விசும்பு ஒளி சிறந்தது என்பவே – சிந்தா:13 2893/4

TOP


சிறந்ததே (1)

தேன் மிடைந்த தாரினான் செங்களம் சிறந்ததே – சிந்தா:1 279/4

TOP


சிறந்தாய் (1)

செய்ய வாய் கிளியே சிறந்தாய் என – சிந்தா:4 1000/2

TOP


சிறந்தார் (2)

சிறந்தார் உளரேல் உரையாயால் சிந்தாமணியே கிடத்தியால் – சிந்தா:1 311/3
தேன் நெய் மார்பகம் தீண்டலும் தீர்ந்து ஒளி சிறந்தார் – சிந்தா:12 2382/4

TOP


சிறந்தார்க்கும் (1)

சென்றே படினும் சிறந்தார்க்கும் உரைக்கலாவது – சிந்தா:8 1962/2

TOP


சிறந்தாள் (1)

செய்கோ என சிறந்தாள் போல் சிறவா கட்டுரையால் குறித்த எல்லாம் – சிந்தா:6 1553/3

TOP


சிறந்து (2)

தேரொடு தேர் தம்முள் சிறந்து சேர்ந்தவே – சிந்தா:10 2229/4
கருவி ஊடு உளம் கழிந்து கணை மொய்ப்ப கதம் சிறந்து
குருவி சேர் வரை போன்ற குஞ்சரம் கொடி அணிந்த – சிந்தா:10 2237/1,2

TOP


சிறப்பிற்கு (1)

அறிவர் சிறப்பிற்கு எதிர் விரும்பல் அழிந்தோர் நிறுத்தல் அறம் பகர்தல் – சிந்தா:13 2816/2

TOP


சிறப்பு (10)

பிளிறு வார் முரசின் சாற்றி பெரும் சிறப்பு இயற்றி வேந்தன் – சிந்தா:1 200/3
சீர் சால் கணிகை சிறுவன் போல் சிறப்பு இன்று அம்ம இது என்றான் – சிந்தா:3 718/4
பெரிது அரிது இவனை கொன்றாய் பெறுக என சிறப்பு செய்தான் – சிந்தா:4 1165/4
நல் தானம் சீலம் நடுங்கா தவம் அறிவர் சிறப்பு இ நான்கும் – சிந்தா:6 1545/1
மன் ஆகி முக்குடை கீழ் வாமன் சிறப்பு இயற்றி வரம்பு இல் இன்பம் – சிந்தா:6 1548/3
ஆய்ந்தவன் சிறப்பு செய்தான் அவல நோய் அவரும் தீர்ந்தார் – சிந்தா:7 1864/4
மேலும் நுமரால் உரிமையுள் சிறப்பு பெற்றார் – சிந்தா:10 2165/4
செல்வர்க்கே சிறப்பு செய்யும் திருந்து நீர் மாந்தர் போல – சிந்தா:12 2535/1
கிளைக்கு எலாம் சிறப்பு செய்து கேட்டவர் மருள ஐந்து ஊர் – சிந்தா:12 2570/2
சிங்கம் சுமந்த மணி அணை மேல் தேவர் ஏத்தி சிறப்பு அயர – சிந்தா:13 2812/2

TOP


சிறப்பொடு (1)

வேந்தன் தன்னால் களிற்று ஊர்தி சிறப்பொடு மேயினான் – சிந்தா:12 2492/3

TOP


சிறப்போடும் (1)

வெய்யர் தோன்றினர் விசும்பு-இடை சிறப்போடும் பொலிந்தே – சிந்தா:11 2365/4

TOP


சிறவா (1)

செய்கோ என சிறந்தாள் போல் சிறவா கட்டுரையால் குறித்த எல்லாம் – சிந்தா:6 1553/3

TOP


சிறார் (3)

நல் சிறார் ஊர்தலின் நங்கைமார் விரீஇ – சிந்தா:1 89/2
செம்பொன் கண்ணி சிறார் களைந்திட்டவும் – சிந்தா:1 128/1
முனி தலை கண்ணி நெற்றி சிறார் முலை முழாலின் பில்கி – சிந்தா:12 2541/1

TOP


சிறிது (13)

உம்பர் உலகு ஒப்பது அதன் தன்மை சிறிது உரைப்பாம் – சிந்தா:1 106/4
துளங்கு பொன் நகரின் தன்மை சொல்லலாம் சிறிது ஓர் தேவன் – சிந்தா:3 527/1
தேவரின் செறிய யாப்பன் சிறிது இடைப்படுக என்றான் – சிந்தா:3 714/4
தீம் தொடை நரம்பின் தீமை சிறிது அலா பொழுதும் ஓதி – சிந்தா:3 721/1
ஐம் கதி கலின பாய் மா சிறிது போர் களை ஈது என்பார் – சிந்தா:3 784/1
நல்ல சுண்ணம் இவை இவற்றில் சிறிது
அல்ல சுண்ணம் அதற்கு என்னை என்றிரேல் – சிந்தா:4 887/1,2
செய்யவளின் சிறிது மிகை சேயவளை கண்டார் – சிந்தா:7 1782/4
பஞ்சியின் மெல்லிதேனும் பகை சிறிது என்ன வேண்டா – சிந்தா:8 1894/3
காலும் மிக நோம் சிறிது கண்ணும் துயில்குற்றேன் – சிந்தா:9 2029/3
இனி சிறிது எழுந்து வீங்கி இட்டு இடை கோறும் நாங்கள் – சிந்தா:9 2040/1
இலங்கு பொன் ஓலை மின்ன இன் முகம் சிறிது கோட்டி – சிந்தா:9 2060/1
நீங்கிற்று சிறிது நிற்பின் காண்டியால் நீயும் என்ன – சிந்தா:13 2723/2
செவ்விதின் சிறிது கூற கேள்-மதி செல்வ வேந்தே – சிந்தா:13 2762/4

TOP


சிறிதே (2)

நம்பன் சிறிதே இடைதந்து இது கேட்க நாளும் – சிந்தா:8 1975/1
தன்னம் சிறிதே துயின்று தாழ அவள் நக்காள் – சிந்தா:9 2028/4

TOP


சிறிய (6)

தண்ணிய சிறிய வெய்ய தழல் சொலால் சாற்றுகின்றான் – சிந்தா:3 747/4
செறிந்தது ஓர் மலரை கிள்ளி தெறித்திடா சிறிய நோக்கா – சிந்தா:7 1568/3
முறுவல் முன் சிறிய தோற்றா முகை நெறித்து அனைய உண்கண் – சிந்தா:7 1572/1
ஆசு இல் அடு பால் அமிர்தம் சிறிய அயின்று அம் பூம் – சிந்தா:9 2033/1
கழிய பெரிய அரு விலைய சிறிய மணி மோதிரம் கனல – சிந்தா:13 2696/2
அடு மணி ஆவி நீப்பார் அறிவினால் சிறிய நீரார் – சிந்தா:13 2878/4

TOP


சிறியவர் (1)

சிலம்பின் மேல் சென்னி சேர்த்தி சிறியவர் செய்த தீமை – சிந்தா:9 2088/2

TOP


சிறியார் (3)

மிக்கார் தம் கேட்டின் கண் மேன்மை இல்லா சிறியார் போல் – சிந்தா:5 1227/1
கொல்லும் அரவின் மயங்கி சிறியார் கொண்ட தொடர்பின் – சிந்தா:6 1416/3
சிறியார் இனத்து சேர்வு இன்மை சினம் கைவிடுதல் செருக்கு அவித்தல் – சிந்தா:13 2816/3

TOP


சிறியார்கள் (1)

செய் தவம் புரியா சிறியார்கள் போல் – சிந்தா:4 997/3

TOP


சிறியை (1)

செல்லும் மதி நோக்கி பகலே சிறியை என்னும் – சிந்தா:7 1877/2

TOP


சிறு (33)

பொன் சிறு தேர் மிசை பைம்பொன் போதகம் – சிந்தா:1 89/1
அழகுகொள் சிறு நுதலும் அணி வட்ட மதி முகமும் – சிந்தா:1 165/2
திருந்தினாற்கு இன்று-காறும் சிறு சொல்லாய் நின்றது அன்றே – சிந்தா:1 207/4
தேன் ஆர் மலர் சோலை செ வரையின் மேல் சிறு பிடிகள் போல துயர் உழந்து தாம் – சிந்தா:1 296/2
கனி வளர் கிளவி காமர் சிறு நுதல் புருவம் காமன் – சிந்தா:2 486/1
செய்தனர் சிறு புன் கோலம் தொறுத்தியர் திகைத்து நின்றார் – சிந்தா:2 488/4
அரும் கயம் விசும்பில் பார்க்கும் அணி சிறு சிரலை அஞ்சி – சிந்தா:3 626/1
சிலை தொழில் சிறு நுதல் தெய்வ பாவை போல் – சிந்தா:3 657/1
பகலே பகை வளர்த்த பாவை சிறு நுசுப்பு ஒன்று உண்டே பாவம் – சிந்தா:3 679/2
சிறு படையவர்கள் வென்று செகுப்பவோ என்ன வேண்டா – சிந்தா:3 814/2
தீம் பால் பசியின் இருந்த செ வாய் சிறு பைங்கிளி தன் – சிந்தா:4 924/1
விடுந்த சிறு கிளியால் விம்மல் நோய் தீர்ந்தேன் – சிந்தா:4 1041/3
சிங்க ஏறு எள்ளி சூழ்ந்த சிறு நரி குழாத்தின் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:4 1083/3
தெரிவீர் தெரிவில் சிறு மானிடரின் – சிந்தா:5 1377/2
தேன் சென்ற நெறியும் தெள் நீர் சிறு திரை போர்வை போர்த்து – சிந்தா:5 1390/1
தினை விளை சாரல் செ வாய் சிறு கிளி மாதர் ஓப்ப – சிந்தா:6 1498/1
சிறு நுதல் புருவம் ஏற்றா சேர் துகில் தானை சோர – சிந்தா:7 1572/3
சிறு கண் யானையின் இனம் சேர்ந்து சேவகம் கொள – சிந்தா:8 1897/1
மயிர் வாய் சிறு கண் பெரும் செவி மா தாள் – சிந்தா:10 2126/1
செயிர் தீர் திரள் கை சிறு பிடி கேள்வன் – சிந்தா:10 2126/2
சிறு வெண் சங்கு முரன்றன திண் முரசு – சிந்தா:10 2168/1
சீரின் முழங்கும் முரசும் அலறும் சிறு வெண் சங்கும் – சிந்தா:10 2195/3
துளங்கு மஞ்சிகை துளை சிறு காதினுள் துளங்க – சிந்தா:12 2388/2
பிள்ளை வெண் பிறை சிறு நுதல் பெரும் பட்டம் அணி-மின் – சிந்தா:12 2390/1
புடை சிறு பரடு புல்லி கிண்கிணி சிலம்போடு ஆர்ப்ப – சிந்தா:12 2445/2
நடை சிறு பாதம் கோல மணி விரல் அணிந்து நாகத்து – சிந்தா:12 2445/3
உடை சிறு நாவின் தோகை இரீஇயினள் மாலை சேர்ந்தாள் – சிந்தா:12 2445/4
மந்திர விதியின் மாண்ட சிறு விரல் தருப்பை சூழ்ந்து – சிந்தா:12 2465/1
நஞ்சு உற்ற வேல் நெடும் கண் பாவை நல்கூர் சிறு நுசுப்பிற்கு – சிந்தா:12 2502/3
நண்ணா சிறு கூறை பாகம் ஓர் கை பாகம் உடுத்து நாளும் – சிந்தா:13 2625/2
பெரிய இன்பத்து இந்திரனும் பெட்ட செய்கை சிறு குரங்கும் – சிந்தா:13 2815/1
சீலம் காக்கும் சிறு உபகாரம் உடையாரே – சிந்தா:13 2928/4
புணரி போல் சிறு புன் கேள்வி படையொடு புகைந்து பொங்கி – சிந்தா:13 3081/1

TOP


சிறுகால் (1)

சிவணி சிறுகால் கமுகம் பொழில் சேர்ந்து – சிந்தா:13 2853/2

TOP


சிறுபறை (3)

சில் அரி சிலம்பின் வள் வார் சிறுபறை கறங்க செம்பொன் – சிந்தா:2 458/1
துடியொடு சிறுபறை துவைத்த வால் வளை – சிந்தா:7 1847/2
செரு குரல் சிறுபறை சிலம்பு கிண்கிணி – சிந்தா:13 2688/3

TOP


சிறுபுறம் (2)

திரு மணி முலையின் நெற்றி சிறுபுறம் செறிய தீட்டி – சிந்தா:3 625/2
சேடரின் சென்று புல்லி சிறுபுறம் தழீஇய தும்பி – சிந்தா:4 852/4

TOP


சிறுமி (1)

சில் சுணங்கு இள முலை சிறுமி தந்தையும் – சிந்தா:6 1458/2

TOP


சிறுமீன் (1)

சிலை தழும்பியானை தோலின் நூற்று உரை சிறுமீன் ஒத்த – சிந்தா:7 1645/3

TOP


சிறுமுதுக்குறைமை (1)

தேன் நெய் போன்று இனிய சொல்லாள் சிறுமுதுக்குறைமை கேட்டே – சிந்தா:4 1051/1

TOP


சிறுமுதுக்குறைவி-தானே (1)

செரு விளைத்து அனலும் வேலோய் சிறுமுதுக்குறைவி-தானே
பெரு வளைப்பு இட்டு காத்த கற்பு இது போலும் ஐயன் – சிந்தா:9 2077/1,2

TOP


சிறுவ (1)

கடி செய் பைம் தார் கமழ் மாலை வேல் கந்துகற்கு சிறுவ யான் இ – சிந்தா:12 2587/3

TOP


சிறுவர் (7)

செ வழிபாடர் ஆகி சிலை தொழில் சிறுவர் கற்ப – சிந்தா:7 1758/3
தேர் முயங்கு தானையான் சிறுவர் சேடார் அகல் மார்பம் – சிந்தா:7 1888/3
சிங்கம் போல் தொழித்து ஆர்த்து அவன் சிறுவர் தேர் மிசை தோன்றினார் – சிந்தா:10 2306/4
சிங்க ஏறுகள் கிடந்த போல் சிறுவர் தேர் மிசை துஞ்சினார் – சிந்தா:10 2309/4
பீடு ஆர் பெரும் சிறுவர் பயந்தீர் வம்-மின் என புல்லி – சிந்தா:13 2605/2
சிறுவர் பயந்து இறைவன் தெளிவீர் என்றாள் திரு அன்னாள் – சிந்தா:13 2606/4
செல்வ பொன் சிறுவர் என்னும் தாமங்கள் தாழ்ந்து நின்றது – சிந்தா:13 2728/3

TOP


சிறுவர்-தம்மை (1)

இறைவி தன் சிறுவர்-தம்மை இரு கையினாலும் புல்லி – சிந்தா:8 1917/2

TOP


சிறுவரை (1)

தின்று அலால் சிறுவரை யானும் சொல் சில – சிந்தா:13 2937/2

TOP


சிறுவன் (19)

இறைவன் சிறுவன் பிறந்தான் என்று ஏற்பார்க்கு ஊர்-தோறு உய்த்து ஈ-மின் – சிந்தா:1 306/4
உடுத்தாள் கல் தோய் நுண் கலிங்கம் உரவோன் சிறுவன் உயர்க எனவே – சிந்தா:1 353/4
சிறுவன் தன்மையை சேர்ந்து அறிந்து இ வழி – சிந்தா:1 357/3
இலங்கு இழை சிறுவன் தன்னை பயந்து பூம் தவிசின் உச்சி – சிந்தா:1 386/3
பொருந்துபு சிறுவன் கொண்டு பொலிவொடு புகன்று போக – சிந்தா:1 388/2
சிறுவன் ஓர் சிங்க ஏற்றை சீவகசாமி என்பான் – சிந்தா:3 665/4
சீர் சால் கணிகை சிறுவன் போல் சிறப்பு இன்று அம்ம இது என்றான் – சிந்தா:3 718/4
கந்து என திரண்ட திண் தோள் கந்துகன் சிறுவன் காயும் – சிந்தா:3 746/3
கந்துகன் சிறுவன் வேட்ட கடிவினை நொடியின் மற்று ஓர் – சிந்தா:3 836/2
மன்னவன் சிறுவன் வண் கை புடைத்து மாழாந்து சொன்னான் – சிந்தா:5 1282/2
நேமியான் சிறுவன் அன்ன நெடும்தகை நேரும் ஆயின் – சிந்தா:5 1339/3
தேனும் வழங்கும் பைம் தார் விசையை சிறுவன் தேம் கொள் – சிந்தா:6 1412/2
மன்னவன் சிறுவன் ஆங்கு ஓர் மாங்கனி உண்ணல் உற்று – சிந்தா:7 1640/1
மை நுண் குழல் சிறுவன் மனம் வருத்த வடி வேல் கண் – சிந்தா:7 1783/3
சிந்திப்பல் என் சிறுவன் திறம் இனி என்று எழில் நெடும் கண் – சிந்தா:7 1785/1
திளைக்கும் திரு ஒப்பு உடைய திலோத்தமை-தன் சிறுவன்
விளைத்து இரும்பு மேய்ந்து ஒழிந்த மிச்சில் வரை மார்பன் – சிந்தா:7 1790/2,3
எனக்கு உயிர் சிறுவன் ஆவான் நந்தனே ஐயன் அல்லை – சிந்தா:8 1916/1
நனைக்கும் கழலோன் சிறுவன் நாம வெள் வேல் வலவன் – சிந்தா:10 2194/3
சிறுவன் வாய்மொழியை கேட்டே தேர் மன்னன்-தானும் சொன்னான் – சிந்தா:13 2883/1

TOP


சிறுவனுக்கு (1)

தேன் உறை திருந்து கண்ணி சிறுவனுக்கு அரசு நாட்டி – சிந்தா:1 395/3

TOP


சிறுவனை (2)

திருவடி தொழுது வீழ்ந்த சிறுவனை கண்ட-போழ்தே – சிந்தா:8 1911/1
சீர் உடை செம்பொன் கண்ணி சிறுவனை செம்பொன் மாரி – சிந்தா:13 2913/3

TOP


சிறை (39)

கோன் ஊறு செய்வான் கருதி சிறை கொண்டவாறும் – சிந்தா:0 15/2
வண் சிறை குயிலொடு மயில்கள் மாறு கூஉய் – சிந்தா:1 79/3
சிறை அன பெடையினோடு ஊடி சேவல் போய் – சிந்தா:1 96/1
கான் ஆர்ந்த திரள் கழுத்து கவின் சிறை கொண்டு இருந்ததே – சிந்தா:1 169/4
உமிழ் நகை வேலினானும் ஒண் சிறை மணி வண்டு ஒத்தான் – சிந்தா:1 191/4
அளித்து அயில்கின்ற வேந்தன் அம் சிறை பறவை ஒத்தான் – சிந்தா:1 192/4
சிறை செய் சிங்கம் போல் மடங்கி சேரா மன்னர் சினம் மழுங்க – சிந்தா:1 306/2
தூவி அம் சிறை அன்னமும் தோகையும் – சிந்தா:1 346/1
தூங்கு சிறை வாவல் உறை தொல் மரங்கள் என்ன – சிந்தா:3 498/1
நுரைத்து நோன் சிறை வண்டொடு தேன் இனம் – சிந்தா:4 970/3
பைம் சிறை தத்தை என்ன பசுங்கிளி மொழியும் அன்றே – சிந்தா:4 1024/4
சிறை குற்றம் நீங்க செற்றான் செகுத்து கொண்டு எழுதும் என்றான் – சிந்தா:4 1140/4
சிறை புறம் காத்து செல்லு மதனனை தெருவில் வீழ – சிந்தா:4 1142/1
மன்னன் செய்த சிறை மா கடலுள் குளித்து ஆழ்வுழி – சிந்தா:4 1149/1
தன்னை எய்தி சிறை மீட்டனள் தன் மனையாள் எனின் – சிந்தா:4 1149/2
செல்வன் உற்ற சிறை செய்யவள் நீக்கும் என்றால் பழி – சிந்தா:4 1150/1
கரும் சிறை பறவை ஊர்தி காமரு காளை-தான்-கொல் – சிந்தா:5 1261/1
துன்னி தந்திலை நீ என தூ சிறை
அன்ன பேடையொடு ஆற்ற கழறினாள் – சிந்தா:5 1365/3,4
அம் சிறை கலாப மஞ்ஞை அணங்கு அரவு அட்டதேனும் – சிந்தா:5 1405/2
அம் சிறை கலுழன் ஆகும் மாட்சி ஒன்றானும் இன்றே – சிந்தா:5 1405/3
ஓங்கு நீள் மரத்தில் தூங்கும் ஒண் சிறை ஒடுங்கல் வாவல் – சிந்தா:6 1429/3
வெம் சிறை பள்ளியாக விழு முலை தடத்து வைக – சிந்தா:6 1538/3
வண் சிறை பவள செ வாய் பெடை அன்ன மடமை கூர – சிந்தா:7 1623/1
சிறை அழிந்தது ஓர் செம் புனல் போன்று அவண் – சிந்தா:7 1776/3
பொரு கயல் உகளி பாய பூம் சிறை குமரி அன்னம் – சிந்தா:7 1854/1
கிழவனாய் பாடி வந்து என் கீழ் சிறை இருப்ப கண்டேன் – சிந்தா:9 2087/1
தடம் சிறை அன்னம் குருகொடு நாரை பார்ப்பு இனம் ஓம்பு தண் மருதம் – சிந்தா:10 2102/3
அந்தோ என்று அம் சிறை வண்டு ஏக்கற இன் புகை போய் கழுமி ஆய் பொன் – சிந்தா:11 2370/2
சிந்தின தழல் என்று அஞ்சி சிறை அன்னம் நிலத்தை சேரா – சிந்தா:12 2528/2
சிறை அழி செம்பொன் உந்தி தேன் பொழிந்து ஒழுக ஏந்தி – சிந்தா:12 2537/2
கொடிய வேலான் கொதித்து அரங்கின் நீக்கி கோயில் சிறை வைத்த பின் – சிந்தா:12 2587/2
கல் சிறை அழித்து வெள்ளம் கடற்கு அவாய் ஆங்கு கற்றோர் – சிந்தா:13 2612/1
சொல் சிறை அழித்து வேந்தன் துணை முலை துறத்தல் செல்லான் – சிந்தா:13 2612/2
வில் சிறை கொண்ட போலும் புருவத்து விளங்கு வேல் கண் – சிந்தா:13 2612/3
நல் சிறை பட்டு நாடும் நகரமும் காவல் விட்டான் – சிந்தா:13 2612/4
ஒளித்து ஒரு பொதும்பர் சேர்ந்து ஆங்கு ஒரு சிறை மகிழ்ச்சி ஆர்ந்து – சிந்தா:13 2721/2
கிளை பிரிவு அரும் சிறை இரண்டும் கேட்டியேல் – சிந்தா:13 2867/1
கொலை சிறை உய்ந்து போகும் ஒருவனை குறுக ஓடி – சிந்தா:13 2884/1
அலைத்தனர் கொண்டு பற்றி அரும் சிறை அழுத்துகின்றார் – சிந்தா:13 2884/2

TOP


சிறைசெய்கின்றான் (1)

ஒல்லலன் சிறைசெய்கின்றான் என்றவன் கருதிற்று ஓரார் – சிந்தா:7 1683/2

TOP


சிறைப்பட்ட (1)

நோம் என் நெஞ்சம் என நோக்கி நின்றாள் சிறைப்பட்ட தன் – சிந்தா:4 1151/3

TOP


சிறைப்பட்ட-போழ்தும் (1)

விலங்கி வில் உமியும் பூணான் விழு சிறைப்பட்ட-போழ்தும்
அலங்கல் அம் தாரினான் வந்து அரும் சிறைவிடுத்த-போழ்தும் – சிந்தா:5 1167/1,2

TOP


சிறைப்பட்டனை (1)

பொன் ஆர மார்ப சிறைப்பட்டனை போலும் என்றான் – சிந்தா:13 2890/3

TOP


சிறைப்படு (1)

கண் சிறைப்படு நிழல் காவு சூழ்ந்தவே – சிந்தா:1 79/4

TOP


சிறைப்படுக்கலாதார் (1)

தம் சிறைப்படுக்கலாதார் தம் பரிவு ஒழிக என்றாள் – சிந்தா:6 1538/4

TOP


சிறையில் (1)

வீட்டரும் சிறையில் தேவன் விடுத்து உய கொள்ளப்பட்ட – சிந்தா:5 1166/1

TOP


சிறையை (1)

கட்டழகு அமைந்த கண்ணாள் நிறை எனும் சிறையை கைபோய் – சிந்தா:3 710/2

TOP


சிறைவிடுத்த-போழ்தும் (1)

அலங்கல் அம் தாரினான் வந்து அரும் சிறைவிடுத்த-போழ்தும்
புலம்பலும் மகிழ்வும் நெஞ்சில் பொலிதலும் இன்றி பொன் ஆர்ந்து – சிந்தா:5 1167/2,3

TOP


சிறைவைத்ததனால் (1)

மன்னா பிரித்தாய் பிரிந்தாய் சிறைவைத்ததனால்
பொன் ஆர மார்ப சிறைப்பட்டனை போலும் என்றான் – சிந்தா:13 2890/2,3

TOP


சின் (1)

சின் மணி மழலை நாவின் கிண்கிணி சிலம்பொடு ஏங்க – சிந்தா:1 317/1

TOP


சின்ன (3)

சின்ன பூ அணிந்த குஞ்சி சீதத்தன் சினவு பொன் வாள் – சிந்தா:10 2251/1
சின்ன மலர் கோதை தீம் சொலார் போற்றி இசைப்ப திருமால் போந்தான் – சிந்தா:11 2369/4
மாசி திங்கள் மாசின சின்ன துணி முள்ளின் – சிந்தா:13 2929/1

TOP


சின்னாள் (2)

கண் கனிய கவர்ந்து உண்டு சின்னாள் செல – சிந்தா:1 230/2
நாவினுள் அமிர்தம் கேட்டு நாடகம் நயந்து சின்னாள் – சிந்தா:3 504/4

TOP


சின்னீர் (2)

சேல் ஏறு சின்னீர் இடை செல்வன போன்று செம் கண் – சிந்தா:11 2344/3
வகிர்படு மழை கண் சின்னீர் மா கயல் எதிர்ந்தவே போல் – சிந்தா:12 2540/3

TOP


சின (19)

கை வரை அன்றி நில்லா கடும் சின மடங்கல் அன்னான் – சிந்தா:1 407/1
வேல் அகம் மிடைந்த தானை வெம் சின எயினர் தாக்க – சிந்தா:2 434/2
வெம் சின வெகுளியில் குஞ்சரம் முழங்கலின் – சிந்தா:3 570/1
உடல் சின உரும் என ஊழி தீ என – சிந்தா:4 973/2
வெம் சின வேழம் உண்ட வெள்ளிலின் வெறியம் ஆக – சிந்தா:4 1024/1
வெம் சின வேழம் உண்ட விளங்கனி போன்று நீங்கி – சிந்தா:4 1122/2
காய் சின வெகுளி வேந்தே களிற்றொடும் பொருத காளை – சிந்தா:4 1164/1
கொல் சின மடங்கல் அன்னான் கொழு நிதி மாடம் நீந்தி – சிந்தா:6 1505/3
புல்லும் பேரூர் புகழ் தத்தன் காதல் சின தத்தைக்கும் – சிந்தா:7 1591/2
கொல் சின வெம் தொழில் கோடு ஏந்து இள முலை – சிந்தா:10 2113/2
சின களி யானை மன்னன் வருக என செப்பினானே – சிந்தா:10 2147/4
செற்று எழுந்தான் படையும் சின மொய்ம்பொடு – சிந்தா:10 2210/2
சென்றான் இகல் களிறு ஆயிரம் இரிய சின வேலோன் – சிந்தா:10 2262/4
காய் சின களிற்றின் நெற்றி ஆழி கொண்டு அழுத்தினானே – சிந்தா:10 2268/4
சீலம் இல்லன சின களிறு அகற்றுக என்று அணிந்த – சிந்தா:12 2392/2
சின களி யானை மன்னர் மகளிரை சேர்த்தி நம்பன் – சிந்தா:12 2568/3
படு சின வெகுளி நாக பை தலை பனித்து மாழ்க – சிந்தா:13 2900/3
அழலார் சுரை எயிற்று வெம் சின ஐம் தலை சுமந்த வெகுளி நாகம் – சிந்தா:13 2970/1
கொல் சின யானை பார்க்கும் கூர் உகிர் தறுகண் ஆளி – சிந்தா:13 2985/1

TOP


சினகரம் (1)

அ மலை சினகரம் வணங்கி பண்ணவர் – சிந்தா:5 1248/1

TOP


சினத்தது (1)

ஆறிய சினத்தது அன்றி அதிங்கத்தின் கவளம் கொண்டால் – சிந்தா:3 750/2

TOP


சினம் (12)

சினம் திகழ் விடையினானும் செல்வியும் சேர்ந்தது ஒத்தே – சிந்தா:1 188/4
சிறை செய் சிங்கம் போல் மடங்கி சேரா மன்னர் சினம் மழுங்க – சிந்தா:1 306/2
வெம் சினம் குறைந்து நீங்க விழு தவம் தொடங்கி நோற்கும் – சிந்தா:1 396/1
திரு மணி பூணினாற்கு சினம் தலை மழுங்கல் இன்றி – சிந்தா:3 557/3
உள் உறுத்து எழுந்து பொங்கி உடல் சினம் கடவ நோக்கி – சிந்தா:3 768/2
உடல் சினம் கடவ குப்புற்று உரும் என உரறி ஆர்த்தான் – சிந்தா:4 980/4
தான் புறம் கட்டப்பட்டு தன் சினம் தணிந்து நிற்ப – சிந்தா:4 1090/2
ஊழ் பிணைந்து உருமின் சீறி உடல் சினம் கடவ சொன்னான் – சிந்தா:4 1120/4
கதுமென சென்று நோக்கி காய் சினம் கடிதற்கு ஒத்த – சிந்தா:5 1273/3
சினம் தலை பெருக்கி தீ கோள் உறுப்பினை சுருக்கி தீ போல் – சிந்தா:7 1750/1
உருத்து எரி தவழ நோக்கி உடல் சினம் கடவ சொன்னான் – சிந்தா:7 1857/4
சிறியார் இனத்து சேர்வு இன்மை சினம் கைவிடுதல் செருக்கு அவித்தல் – சிந்தா:13 2816/3

TOP


சினவு (3)

செட்டி தனபாலன் மனையாள் சினவு வாள் கண் – சிந்தா:7 1791/1
சின்ன பூ அணிந்த குஞ்சி சீதத்தன் சினவு பொன் வாள் – சிந்தா:10 2251/1
சீர் தகையவனை கண்டு என் சினவு வேல் இன்னும் ஆர்ந்தின்று – சிந்தா:10 2286/2

TOP


சினவுநர் (1)

சினவுநர் கடந்த செல்வன் செம் மலர் அகலம் நாளை – சிந்தா:2 466/1

TOP


சினவுவாள் (1)

செஞ்சோற்றுக்கடன் நீங்கி சினவுவாள் பிடித்து உடுத்த – சிந்தா:10 2240/2

TOP


சினை (9)

விண் புகு வியன் சினை மெலிய பூத்தன – சிந்தா:1 79/1
சினை மறைந்து ஒரு குரல் சீவ என்றதே – சிந்தா:1 323/4
சினை துணர் முழவு அன பலவின் தீம் கனி – சிந்தா:3 825/1
தண் கயம் குற்ற போதும் தாழ் சினை இளிந்த வீயும் – சிந்தா:5 1241/1
பூம் சினை நாகம் தீம் பூ மரம் கருப்பூர சோலை – சிந்தா:6 1497/2
மா சினை மயில்கள் ஆட சண்பக மலர்கள் சிந்தும் – சிந்தா:6 1497/3
கொண்டு தளிர் வேய்ந்து சினை தாழ்ந்து நனை ஆர்ந்து ஒன்று – சிந்தா:7 1780/3
பறையின் ஆலுவ படு சினை நாவலின் கனி போல் – சிந்தா:10 2159/3
வயிர முள் நிரைத்து நீண்ட வார் சினை இலவம் ஏற்றி – சிந்தா:13 2766/1

TOP


சினை-தொறும் (1)

தோயும் முள் இலவின் கூன் காய் சினை-தொறும் உதிர்வவே போல் – சிந்தா:3 788/2

TOP


சினைய (1)

சினைய சண்பகம் வேங்கையோடு ஏற்றுபு – சிந்தா:7 1608/3

TOP